Sunteți pe pagina 1din 63

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI


DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII,
PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE


PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ

Octombrie 2006

1
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

PrefaŃă

Acestă carte poate fi considerată un ghid privind măsurile de conservare pentru un


număr de 71 specii de păsări de interes comunitar din România, dependente de zonele umede. În
această lucrare sunt trecute, în linii mari, câteva informaŃii utile în ceea ce priveşte statutul legal al
acestor specii, câteva măsuri minime pentru conservarea lor, cât şi recomandările Academiei
Române – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii asupra unor măsuri în vederea ocrotirii
păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede
amenajate pentru piscicultură şi acvacultură.
Totuşi, pentru aplicarea cu succes a unor măsuri de conservare a speciilor de păsări
din România (de interes comunitar, protejate, rare, vulnerabile, aflate în declin sau ameninŃate),
sunt necesare studii de cercetare pentru fiecare specie în parte, în funcŃie de locaŃia unde se află
(exemplu – într-un sit Natura 2000 sau în afara acestuia).
Lucrarea de faŃă are un caracter informativ şi educativ, venind în sprijinul atât a celor
preocupaŃi de protecŃia speciilor, cât şi pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre natură.
Poate fi utilă în procesul de informare a publicului privind constituirea reŃelei europene ecologice
Natura 2000 la nivelul României, având în vedere că Ńara noastră se află în plin proces de aderare
la Uniunea Europeană.
Le mulŃumesc tuturor celor care m-au susŃinut pentru realizarea acestui material şi vă
doresc o lectură cât mai plăcută!

ecolog drd.Doina Cioacă

2
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

CUPRINS

1. ORDINUL GAVIIFORMES.................................................................pag. 4

2. ORDINUL PODICIPEDIFORMES......................................................pag. 7

3. ORDINUL PELECANIFORMES/Familia Phalacrocoracidae.............pag. 9

4. ORDINUL PELECANIFORMES/Familia Pelecanidae.......................pag. 11

5. ORDINUL PROCELLARIIFORMES………......................................pag. 13

6. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Ardeidae.................................pag. 15

7. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Ciconidae...............................pag. 20

8. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Threskiornithidae...................pag. 23

9. ORDINUL PHOENICOPTERIFORMES............................................pag. 25

10. ORDINUL ANSERIFORMES.............................................................pag. 27

11. ORDINUL FALCONIFORMES..........................................................pag. 33

12. ORDINUL GRUIFORMES..................................................................pag. 42

13. ORDINUL CHARADRIIFORMES.....................................................pag. 45

14. ORDINUL CORACIIFORMES...........................................................pag. 58

15. ORDINUL PASSERIFORMES............................................................pag. 60

14. BIBLIOGRAFIE...................................................................................pag. 63

3
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL GAVIIFORMES / FAMILIA GAVIIDAE

 Păsări migratoare, oaspeŃi de iarnă.


 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi lacurile de apă dulce,
bogate în peşte, din interiorul Ńării.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Gavia arctica (cufundac polar)


Cod Natura 2000 – A002

Fotografie preluată de pe internet

Specie
protejată O
Oaassppeettee ddee
iiaarrnnăă

4
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Gavia stellata (cufundac cu guşă roşie);


dreapta – cuib de Gavia stellata
Cod Natura 2000 – A001

Fotografie preluată de pe internet

Specie
strict O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

Gavia immer (cufundac mare)


Cod Natura 2000 – A003

Fotografie preluată de pe internet

Specie
protejată O
Oaassppeettee ddee
iiaarrnnăă

5
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).

 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

6
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PODICIPEDIFORMES / FAMILIA PODICIPEDIDAE

 Păsăre migratoare, dependentă de zonele umede.


 Răspândită în nordul Europei, în regiunea palearctică a Asiei şi în America de Nord.
 În România este oaspete de iarnă, pe cursurile de apă care nu îngheaŃă, frecvent şi
primăvara, izolat iarna.
 Modul de viaŃă este asemănător celorlalte specii, hrănindu-se în special cu insecte
acvatice şi cu larvele acestora, mai rar cu crustacee şi moluşte sau peştişori.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestei specii.

Podiceps auritus (corcodel de iarnă)


Cod Natura 2000 – A007

Fotografie preluată de pe internet

Specie
strict A
Acccciiddeennttaall
protejată

Specie protejată prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
7
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii.
 Starea de conservare a habitatului si specia respectivă vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).

 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

8
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PELECANIFORMES /
FAMILIA PHALACROCORACIDAE

 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite pe Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile şi râurile
bogate în peşte, din interiorul Ńării.
 Deseori stau pe crengi sau Ńărmuri stâncoase, cu aripile întinse pentru a se usca.
 Cuibăresc pe lângă lacuri şi râuri, în copaci, în zone cu stufărişuri întinse, de multe ori
împreună cu stârcii şi egretele.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii

Phalacrocorax pygmeus (cormoranul mic)


Cod Natura 2000 – A393

Fotografii preluate de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă şşii rraarr
ddee iiaarrnnăă

9
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Phalacrocorax carbo sinensis


(cormoranul mare, subspecia sinensis)
Cod Natura 2000 – A391

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă şşii rraarr
ddee iiaarrnnăă

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.
10
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PELECANIFORMES / FAMILIA PELECANIDAE


 Păsări migratoare. Cuibăresc şi trăiesc în colonii mici.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile de apă dulce,
bogate în peşte, din interiorul Ńării.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun)


Cod Natura 2000 – A019
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

Pelecanus crispus (pelicanul creŃ)


Cod Natura 2000 – A020
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografii preluate de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

11
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole – pentru hrana acestor specii, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).
 Construirea în colonii a unor platforme de stuf pentru a servi la cuibărit şi/sau constuirea de garduri joase de
nuiele pentru a împiedica inundarea cuiburilor de către valuri în timpul furtunilor, în situaŃia în care păsările
cuibăresc pe Ńărmuri joase. (Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a vertebratelor din România, Academia
Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005).
 MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului şi speciile în sine vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

12
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PROCELLARIIFORMES / FAMILIA PROCELLARIIDAE

 Păsări migratoare, dependente de zonele umede.


 Pot fi întâlnite pe Ńărmul Mării Negre şi în Delta Dunării
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Puffinus yelkouan (furtunar)


Cod Natura 2000 – A464

Fotografie preluată de pe internet

Specie
protejată A
Acccciiddeennttaall

Specie protejată prin:


• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Măsuri minime pentru conservare:
 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza
managementul în ariile protejate existente).
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii.
 Starea de conservare a habitatului si specia respectivă vor fi monitorizate.
Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
13
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

14
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA ARDEIDAE


 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele
mlăştinoase din interiorul Ńării.
 Cuibăresc pe lângă lacuri, râuri şi mlaştini, în zone cu stufărişuri întinse sau în pâlcurile
de copaci de pe lângă bălŃi (în cazul egretei mici şi stârcului galben), de multe ori
împreună cu alte specii de stârci, în colonii. Buhaii de baltă şi stârcii pitici sunt specii
solitare şi cuibăresc în zone izolate.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Botaurus stellaris (bou de baltă, buhai de baltă)


Cod Natura 2000 – A021

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă şşii rraarr
ddee iiaarrnnăă

15
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Ixobrychus minutus (stârcul pitic)


Cod Natura 2000 – A022

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

Nycticorax nycticorax (stârcul de noapte)


Cod Natura 2000 – A023

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

16
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Ardeola ralloides (stârc galben)


Cod Natura 2000 – A024

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

Egretta garzetta (egreta mică)


Cod Natura 2000 – A026
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

17
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Egretta alba (egreta mare)


Cod Natura 2000 – A027
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă şşii rraarr
ddee iiaarrnnăă

Ardea purpurea (stârcul roşu)


Cod Natura 2000 – A029

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

18
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

19
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA CICONIDAE

 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite pe terenuri deschise, pajişti, păşuni umede, în apropierea unor lacuri, bălŃi,
râuri sau zone mlăştinoase.
 Cuibăresc pe acoperişurile caselor, dar mai ales pe stâlpii de beton ai reŃelelor electrice
Barza neagră cuibăreşte în copaci mari.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Ciconia ciconia (barza albă)


Cod Natura 2000 – A031

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

20
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Ciconia nigra (barza neagră)


Cod Natura 2000 – A030

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările (exemplu – constituirea de noi situri Natura
2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole).
 Protejarea coloniilor mixte de păsări.
 ProtecŃia cuiburilor prin montarea de suporturi pe stâlpii de beton ai reŃelelor de joasă tensiune. Izolarea pe cât
posibilă a cuiburilor faŃă de prezenŃa umană în perioada de reproducere. Excluderea de la tăiere şi, în general,
conservarea arboretelor în care sunt identificate cuiburi. (Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a
vertebratelor din România, Academia Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005).
21
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.


 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

22
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA THRESKIORNITHIDAE


 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din
interiorul Ńării.
 Cuibăresc în colonii, în zone cu stufărişuri întinse sau în tufişuri şi copaci.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Plegadis falcinellus (Ńigănuş)


Cod Natura 2000 – A032

Fotografie preluată de pe internet

Specie O
Oaassppeettee ddee
vvaarrăă şşii rraarr
protejată ddee iiaarrnnăă

Platalea leucorodia (lopătar)


Cod Natura 2000 – A034
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie O
Oaassppeettee ddee
vvaarrăă şşii rraarr
protejată ddee iiaarrnnăă

23
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea stufărişului, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială
avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

24
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PHOENICOPTERIFORMES / FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

 Păsări migratoare, dependente de zonele umede.


 Pot fi întâlnite accidental pe Ńărmul Mării Negre şi în lacul Techirghiol.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Phoenicopterus ruber (flaming)


Cod Natura 2000 – A035

Fotografie preluată de pe internet

Specie
A
Acccciiddeennttaall
protejată

Specie protejată prin:


• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu - constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie avifaunistică şi se va eficientiza
managementul în ariile protejate existente).
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii.
 Starea de conservare a habitatului si specia vor fi monitorizate.
25
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

26
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL ANSERIFORMES / FAMILIA ANATIDAE

 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite la Ńărmul Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile şi
pajiştile inundate din interiorul Ńării.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Cygnus cygnus (lebăda de iarnă)


Cod Natura 2000 – A038

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

27
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Cygnus columbianus bewickii (lebăda de tundră)


Cod Natura 2000 – A037

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

‫٭‬Anser erythropus (gârliŃa mică)


Cod Natura 2000 – A042

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

28
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Branta ruficollis (gâsca cu gât roşu)


Cod Natura 2000 – A396

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

Tadorna feruginea (călifar roşu)


Cod Natura 2000 – A397
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

29
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

‫٭‬Aythya nyroca (raŃa roşie)


Cod Natura 2000 – A060

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

Mergus albellus (ferăstraş mic)


Cod Natura 2000 – A068

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict iiaarrnnăă
protejată

30
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

‫٭‬Oxyura leucocephala (raŃa cu cap alb)


Cod Natura 2000 – A071
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, constituirea de noi situri Natura
2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului si speciile în sine vor fi monitorizate.

31
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

32
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL FALCONIFORMES

 Sunt păsări de pradă, de regulă migratoare.


 Specii dependente de zonele umede, deoarece se hrănesc cu peşte şi alte vieŃuitoare care
trăiesc în zonele umede, inclusiv alte păsări.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, râurile, bălŃile şi zonele umede din interiorul
Ńării, precum şi în regiunile împădurite din vecinătatea acestora.
 Cuibăresc în apropierea lacurilor, râurilor şi bălŃilor, de regulă în copaci, în stufăriş, pe
terenurile din apropierea zonelor umede sau pe stânci înalte.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

FAMILIA ACCIPITRIDAE

‫٭‬Haliaetus albicilla (codalb)


Cod Natura 2000 – A075

Fotografie preluată de pe internet

Specie
M
Miiggrraattoorr
strict ppaarrŃŃiiaall
protejată

33
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Aquila pomarina (acvilă Ńipătoare mică)


Cod Natura 2000 – A089

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

‫٭‬Aquila clanga (acvilă Ńipătoare mare)


Cod Natura 2000 – A090

Fotografie preluată de pe internet

Specie
SSppeecciiee ddee
strict ppaassaajj
protejată

34
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Milvus migrans (gaia neagră)


Cod Natura 2000 – A073

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Milvus milvus (gaia roşie)


Cod Natura 2000 – A074

Fotografie preluată de pe internet

Specie
SSppeecciiee ddee
strict ppaassaajj
protejată

35
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Circaetus gallicus (şerpar)


Cod Natura 2000 – A080

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Circus aeruginosus (erete de stuf)


Cod Natura 2000 – A081

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă,, rraarr
protejată iiaarrnnăă

36
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Circus cyaneus (erete vânăt)


Cod Natura 2000 – A082

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict iiaarrnnăă
protejată

‫٭‬Circus macrourus (erete alb)


Cod Natura 2000 – A083

Fotografie preluată de pe internet

Specie SSppeecciiee ddee


ppaassaajj,, rraarr
strict ooaassppeettee ddee
protejată iiaarrnnăă

37
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Circus pygarcus (erete sur)


Cod Natura 2000 – A084

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

38
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

FAMILIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus (vultur pescar, huligan pescar)


Cod Natura 2000 – A094

Fotografie preluată de pe internet

Specie
SSppeecciiee ddee
protejată ppaassaajj

39
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

FAMILIA FALCONIDAE

‫٭‬Falco cherrug (şoim european)


Cod Natura 2000 – A511

Fotografie preluată de pe internet

Specie
M
Miiggrraattoorr
protejată ppaarrŃŃiiaall

Falco peregrinus (şoim călător)


Cod Natura 2000 – A103

Fotografie preluată de pe internet

Specie PPaassăărree
sseeddeennttaarrăă//
protejată ooaassppeettee ddee
iiaarrnnăă

40
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

41
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL GRUIFORMES

 Păsări migratoare.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din
interiorul Ńării.
 Cuibăresc în vegetaŃia mlăştinoasă şi în stufărişuri.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.
FAMILIA RALLIDAE

Porzana porzana (creşteŃ pestriŃ)


Cod Natura 2000 – A119

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

Porzana parva (creşteŃ mijlociu)


Cod Natura 2000 – A120

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

42
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

FAMILIA GRUIDAE

Grus grus (cocor)


Cod Natura 2000 – A127

Fotografie preluată de pe internet

Specie
PPaassaajj
protejată

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza
managementul în ariile protejate existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.
43
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

44
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL CHARADRIIFORMES
 Ordinul Charadriiformes este reprezentat prin păsări care trăiesc obişnuit în apropierea
mărilor, a apelor dulci, pe terenuri mlăştinoase şi umede şi chiar în stepe. Prin faptul că
preferă locurile mlăştinoase şi terenurile mâloase li s-a dat şi denumirea de păsări
limicole.
 Sunt păsări migratoare având largă răspândire pe tot Globul, inclusiv continentul
Antarctic.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din
interiorul Ńării.
 Cuibăresc izolat, pe pământ, pe frunze plutitoare şi foarte puŃine pe arbori.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Recurvirostra avosetta (ciocîntors);


dreapta - cuib.

Cod Natura 2000 – A132

Fotografii preluate de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

45
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Himantopus himantopus (piciorong)


Cod Natura 2000 – A131
Specie declarată Monument al naturii
(Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

FAMILIA GLAREOLIDAE

Glareola pratincola (ciovlică ruginie)


Cod Natura 2000 – A135

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

46
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

FAMILIA HAEMATOPODIDE

Pluvialis apricaria (ploier auriu)


Cod Natura 2000 – A140

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict iiaarrnnăă
protejată

Charadrius alexandrinus (prundăraş de sărătură);


dreapta – cuib.
Cod Natura 2000 – A138

Fotografii preluate de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

47
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Charadrius morinellus (prundăraş de munte)


Cod Natura 2000 – A139

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

FAMILIA SCOLOPACIDAE

‫٭‬Gallinago media (becaŃină mare)


Cod Natura 2000 – A154

Fotografie preluată de pe internet

Specie
PPaassaajj
protejată

48
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Limosa laponica (sitar)


Cod Natura 2000 – A157

Fotografie preluată de pe internet

Specie
A
Acccciiddeennttaall
protejată

‫٭‬Numenius tenuirostris (culic cu cioc subŃire)


Cod Natura 2000 – A159

Fotografie preluată de pe internet

Specie
A
Acccciiddeennttaall
strict
protejată
49
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Tringa glareola (fluierar de mlaştină)


Cod Natura 2000 – A166

Fotografie preluată de pe internet

Specie
PPaassaajj
strict
protejată

Xenus cinereus (fluierar sur)


Cod Natura 2000 – A167

Fotografie preluată de pe internet

Specie
A
Acccciiddeennttaall
strict
protejată
50
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Philomachus pugnax (bătăuş)


Cod Natura 2000 – A151

Fotografie preluată de pe internet

Specie
PPaassaajj
protejată

Phalaropus lobatus (notatiŃă)


Cod Natura 2000 – A170

Fotografie preluată de pe internet

Specie
PPaassaajj
strict
protejată

51
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

FAMILIA LARIDAE

Larus melanocephalus (pescăruş cu cap negru)


Cod Natura 2000 – A176

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Larus genei (pescăruş rozalb)


Cod Natura 2000 – A180

Fotografie preluată de pe internet

Specie
A
Acccciiddeennttaall//
strict ooaassppeettee ddee
protejată vvaarrăă

52
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Larus minutus (pescăruş mic)


Cod Natura 2000 – A177

Fotografie preluată de pe internet

Specie PPaassaajj//
ooaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

FAMILIA STERNIDAE

Sterna caspia (pescăriŃă mare)


Cod Natura 2000 – A190

Fotografii preluate de pe internet

Specie
PPaassaajj
strict
protejată
53
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Sterna sandvicensis (chiră mare)


Cod Natura 2000 – A191

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Sterna hirundo (chiră de baltă)


Cod Natura 2000 – A193

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

54
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Sterna albifrons (chiră mică);


dreapta – cuib.
Cod Natura 2000 – A195

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Chlidonias hybridus (chirighiŃă cu obraz alb)


Cod Natura 2000 – A196

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

55
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Chlidonias niger (chirighiŃă neagră);


dreapta – cuib
Cod Natura 2000 – A197

Fotografii preluate de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Gelochelidon nilotica (pescăriŃă râzătoare)


Cod Natura 2000 – A189

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată
56
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Specii protejate prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat ConvenŃia de la Bonn).
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice.
• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, mlaştini).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.
 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

57
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL CORACIIFORMES / FAMILIA ALCEDINIDAE

 Această pasăre viu colorată este foarte uşor de reperat datorită penelor sale portocalii şi
albastre. Zboară rapid, la mică înălŃime deasupra apei, dar stă şi căŃărată pe ramurile care
se întind deasupra râurilor sau lacurilor, în aşteptarea unui peşte pe care să îl prindă.
 Se reproduce cu succes şi poate creşte până la trei rânduri de pui pe an, însă este o specie
în pericol de dispariŃie din cauza asanării mlaştinilor şi din cauza sensibilităŃii lor la
iernile aspre.
 Sunt păsări parŃial migratoare, răspândite în apele din interiorul continentului Europa, în
zona nordică, centrală şi sudică.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din
interiorul Ńării.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Alcedo atthis (pescăraşul albastru)


Cod Natura 2000 – A229

Fotografie preluată de pe internet

Specie
M
Miiggrraattoorr
strict ppaarrŃŃiiaall
protejată

Specie protejată prin:


• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice. 58
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole şi/sau a zonelor umede, refacerea stufărişului,
refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede,
constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza
managementul în ariile protejate existente).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii.
 Starea de conservare a habitatului si specia vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

59
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

ORDINUL PASSERIFORMES / FAMILIA SYLVIDAE

 Păsări migratoare şi cântătoare, de mărimea unei vrăbii, care trăiesc în stufărişul din jurul
lacurilor si al mlaştinilor.
 Specii dependente de zonele umede.
 Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele
mlăştinoase din interiorul Ńării.
 Cuibăresc în stufărişuri, păpurişuri şi în mlaştini, în locuri cu vegetaŃie deasă.
 Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Acrocephalus melanopogon (privighetoarea de baltă)


Cod Natura 2000 – A293

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

60
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Acrocephalus paludicola (lăcar de pipirig)


Cod Natura 2000 – A294

Fotografie preluată de pe internet

Specie
O
Oaassppeettee ddee
strict vvaarrăă
protejată

Specii protejate prin:


• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I.
• OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare:


 Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare.
 Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice
(exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul
zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri
Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate
existente).
 MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, mlaştini).
 Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.
61
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

 Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii.


 Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite
în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii).
 Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în
lungul Ńărmurilor.
 Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în
cursul lunilor de iarnă.
 Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului
industrial în cursul toamnei).
 În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.
 Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a
locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
 Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.
 Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele
ei.
 La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date
asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.
 Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în
perimetrul ariei protejate.

62
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,
DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

B
BIIB
BLLIIO
OGGR
RAAFFIIE
E SSE
ELLE
ECCT
TIIV
VĂĂ

1. Bertel, B., Håkan, D., Lars, S., versiune românească Munteanu, D., Societatea Ornitologică
Română, Păsările din România şi Europa – Determinator ilustrat, Editura Hamlyn din cadrul
Octopus Publishing Group Ltd, 1999.
2. Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a vertebratelor din România, Academia
Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005.
3. Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”),
Anexa I.
4. OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea
345/2006 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice.
5. Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind
conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.
6. Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România
a ratificat ConvenŃia de la Bonn).
7. Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de
apă migratoare african-eurasiatice.

Notă: Speciile care apar cu un asterix înaintea denumirii latine, reprezintă specii prioritare pentru Natura 2000.

63
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI
DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU
DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL
Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006