Sunteți pe pagina 1din 51

&q{;nm/nzQ(".

tii*3a*t1^*
e7tt
"* "/
e:t/k"z"a*Z
gti^i.;
HCflT|STUL
$i
pHRHCLISUL
isoauui nFsFryoanu DE MiHuHi
ITIHISII DOMHUIIU| GRHBHIS HSSULryFryOflRE
/'--
aTamn a,&tcezq;
ef""*rr*;at//*"br;@t-rrr"r*r;
$-rl' n*fu
/* a/Za/rrn4'firqn Y-rrr"b;
-
7t t*
i
ernzt/<inr;
-
*-q,#1.
: . i *Y'
.rq.
i l ci l Tt sTUl , sl
i r h i Ei d i i
pi i Ri t {Li sl i l , i c0; l Nt i i Ff l (i J, l ' oi j RC l l l ; l di NnNi
b! r ht Ni l l , r t i sRi i l l Ni { ast l l l , r HTQi l Ht
Ct r \ ' . i \ T i : r . ur r e
Zi r - r a cl c dLr r ni ni ci l 3 i ul i c 2006 r a r i r t r ane
marcati r i stor-i c ca zi ti e l ttarc i ttse rtrni tatc pcntru
N4i l ni st i r ca L. ai ni ci . i n aceast r t zi a l bst aci t t sl I ci t ana
Mai c i i Dor l nul r r i
( i r abni c - As c ul t i l t oat ' c
c l c l a
Mi ndst i r ea [ ) ohi ar Lr dur Sf ant ul M t r nt e- . At hos 1a
Mi i ndst i r ea Lai ni ci . f ' Lt r t ea r nanl i st i r i i er a pl i ni r de
cr cdi nci o; i car e a\ cau i n n. ut i ni l unl i nar i apr i nsc qi f 1or i .
A;teptau pe l rrpi ttl teasu ccntl tti
;i
a pti rl i i uttrl tri si r vi ni r
l a l - ai ni ci . . Au l dr sut l ae r i nr i nLr l l i r l i nt l c ci . [ Jucur i a er a
r l r ' nct | l l i l cot i l l r i n: r l i cr r el t t ot i i i t n i ( ' ( ' .
S- a l i r cut pr ocesi unc i ncc' r i r - j ul i i r r d c, r I coana ce l e
doui bi scr i ci i t l e nt i ndst i t ' i i cr r oh; 1ca r nr i ndst i r i i
; i
ct r t ol r
cr ccl i nci o; i i car c au f ost pr i r i l c' gi a{ i si i ur r di r acea vesl c
nr i r r r r nl t i t a r ct t i r i i l eol r t ci .
i nsol i nd I coanu t ot r l nr r . nr r l cl c l a. At hos l a Lai ni ci
l ur n ar r t r t er l ol i i
; i
st l r l i pc ci t r c nu l c- at t t t uai avr t t
ni ci ocl i r t a. N' l l i i nt r cban: Oi r r e r i scz' " l : st c adevi r at l t
&,
.,iG*Da_
I
"(+'-
.-ima
-u.u*i.nu,
s ou*u.riruu i.*fri EGiit*il
-ffi
-W
a Mai ci i l ottxut ui cnagHl c ascul ' q' aryoanc
Y*
R
i binecuvdntare
ce ne-a lacut-o noud, mult pdcdtoqilor
qi
I , nevrednicilor de a ne numi fii ai sdi'
I Sinsurul lucru ce ne-a rdmas s6-l facem este
I I u""tu de a_i inultumi din roatd inima in toate zilele vielii
I noastre
pentru marel e dar l bcut noud'
i i
-
Preasfdntd Ndscdtoare de Dumnezeu, fi i
ii
mijlocitoare
qi ajutdtoare in tot timpul vielii noastre'
ii *ii"i"a"-tt" si
aiutAndu-ne cu rugdciunile 9i
ajutorul
i i
tdu.Ami n.
il
"rhim.
Ioachim PArvulescu
l l
aceastd poveste?
$i
cu c6t ne apropiam mai mult de
mdnistire qi de
{ar5,
cu atdt congtientizam marea taind
petrecutS. lmi puneam tot felul de intrebiri in sinea mea.
Cum de am putut face aga ceva? Cum tocmai in Romdnia
a venit o asemenea icoand? Doar lacrimile de bucurie,
suspinele qi rugdciunile au fost dulcele rispuns.
In urma interven{iilor pe care le-am ldcut in
toamna anului 2005 la pirintele stare{ al Mbnistirii
Dohiariu din SfAntul Munte AJhos, Arhimandritul
Grigore, s-a hotdrAt sd se confec{ioneze o copie a Icoanei
Maicii Domnului Grabnic-Ascultltoare (Gorgoipikoos)
la Mdnistirea Dohiariu. A fost pictatd acolo in timpul
posfului Pagtilor, cu adevdrat in post qi rugdciune, iar
cdmaga de argint aurit a fost fbcutd inAtena. Dupd aceea
Icoana gata fEcutS, a slat 40 de zile in paraclis lAngd
Icoana originalS, ca o transmitere gi incdrcare reciprocd
de har de la una la alta.
Aceastd copie este a cincea din lume fbcuti la
inceputul sec. XXI qi singura din Rominia. Trei copii s-
au fbcut in Grecia, una in Georgia in anul 2005 gi aceasta
de la Lainici in anul 2006. Este o floare din Grddina
Maicii Domnului, Sfdntul Munte Athos, adusd gi
transplantatd in Mdndstirea Lainici din Romdnia pentru
a infiumuse{a qi acest col1 de lume gi a transmite
mireasma cea de viatdfdcdtoare tuturor celor ce vor sd se
inchine ei. Niciodatd nu pot sd existe suficiente cuvinte
de mulEumire aduse Maicii Domnului pentru marea
I
SfAnta Mdndstire Lainici
i I noiembrie 2006
i ,
i
I
!
-&*
2
-w"
*e-
-"
4^a
fl caryi sTut
Fi
paRfl cr.i suL
l coaHEl FFCi TOARE DE Mi HUNI
fl MAICII DOMNUI,UI GRFBTIIC FSCUI.TFTOflNE
Capitolul I
CE ESTE UN PARACLIS SAU UN ACATIST
incd din primele veacuri cregtine (sec. V
-
Vf,
sfinfii au compus, anumite imnuri gi cAntdri inchinate
Mdntuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului sau
sfinlilor mucenici care gi-au vdrsat sdngele pentru
Hristos. In acest fel era o comuniune haricd intre
locuitorii cerului gi luptdtorii de pe pdmdnt.
Un loc aparte in evlavia creqtinilor il avea
cinstirea Maicii Domnului gi astfel s-au compusAcatistul
Buneivestiri gi Paraclisul. Aceste rugdciuni au o aqa de
mare incdrcdturd duhovniceascd incdt dacd zilnic le
citeqti, nu-Ji produc rutind sau saturalie, ci dimpotrivd,
parcd de fiecare dati, simlim un parfum inconfundabil,
mereu nou gi mereu proaspdt. Tot aga cum sim{im gi in
timpul Sfintei Liturghii care este mereu noud, cu toate c6
se repetd in frecare zi.
De ce se simte acest lucru?
pentru
cd aceste
rugiciuni au fost compuse prin revelatie dumnezeiasci,
prin descoperire de la Dumnezeu, iar cei ce le-au compus
s-au ridicat la mari indllimi duhovniceqti gi cuviniele
scrise de ei au fost dictate de sus, din ceruri. De aceea
discretia qi smerenia autorilor au fdcut ca majoritatea
acatistelor gi paracliselor si fie anonime. Acei sfin{i care
le-au compus gi le-au scris qi-au
dat seama cd ei au fost
*e-
4
-$>-
Hsari srur, $i
pERfl cr,i sdt i cofl HEl FFCAToHRE bE Mi NuHl
E hIfl ISII DOMHUI,UI CRHBNIC ASCULTATOARE
numai intermediari. Adevdratul autor este Duhul
Care i-a inspirat.
De asemenea nu cunoastem nici anii in care
aceste acatiste
Si
paraclise aufost scrise.
Astfel s-au compus pAnd in ziua de astdzi foarte
multe acatiste in cinstea Maicii Domnului, de pild5:
Acatistul Buneivestiri (care este cel mai vechi, de
aproxi mat i v l 5 secol e),
"Acat i st ul
Sf i nt ul ui
Acoperi mi nt " gi
"Acat i st ul
Nagt eri i Mai ci i
Domnului"o
"Acatistul
Intririi in Biserici a Maicii
Domnului", etc. De asemenea s-au alcdtuit diverse
acatiste la icoanele celebre fbcdtoare de minuni din
Sf Ant ul Munt e At hos, di n Rusi a, Bul gar i a,
Romdnia,Serbia.
in Sfhntul Munte sunt foarte multe icoane fEcdtoare de
minuni care igi au acatistele gi paraclisele lor, de
exempl u: Acati stul Mai ci i Domnul ui ,,Pantanasa"
(vindecdtoare de cancer), Acatistului Maicii Domnului
,rPortirifa"
de la Iviron sau, in ceea ce ne priveqte pe
noi. Acatistul Maicii Domnului Grabnic-Ascultltoare
de la Ministirea Dohiariu.
Orice cregtin poate citi un acatist sau un paraclis
inchinat Maicii Domnului, in orice moment: dimineata,
la amiazd, seara, sau la miezul nopJii, etc. Unii s-au
inchinat la Icoana originali frcitoare de minuni, allii au
doar o copie in casele lor, iar allii simt o evlavie deosebiti
sau pur gi simplu "iubesc" aceasti icoand.
w
Sf[nt
*&-
5
-"
@
acaTi sruL si
paRacLi sut
i coaHEi FacaToaR bE t' ti HUNi
a Mal cl l boMNur,ui sRaBNl c ascul TaTofl RE
$i
astfel avdnd icoana in casd gi acatistul ei, este
i deal a purcede l a treabd qi a i ntra i n comuni une cu ea.
Capi tol ul II
CUM SI CAND, SE POT CITI ACATISTUL SI
PARACLISUL ICOANEI FACATOARE DE MINLINI
A MAICII DOMNULUI
GRABNI C ASCULTATOARE
Acati stul sau Paracl i sul Mai ci i Domnul ui se pot
citi atAt in genunchi, dacd avem evlavie mare
Ei
daci ne
permite sdndtatea, cdt gi in picioare. Oamenii bolnavi in
spi tal e sau acasd, ori cei i n v6rstd pot ci ti gezdnd pe scaun
sau pe pat . Cel mai i mporranl pent ru ei est e pozi l i a
sufletului, deoarece Dumnezeu celor neputinciogi nu le
cere peste puteri, El vede putin{a qi neputin{a acelei
persoane. Dumnezeu nu este absurd, ci este Pirintele
indurdrilor, al milelor gi al dragostei.
Toatd concentrarea, cdinta, durerea, dorinJa de a
ne face sdndtogi sau de a ni se indeplini o anumit[
dorinld, toate stlrile sufletegti trec prin inima acelei
persoane. Inima este centrul fiin{ei umane. Acolo se dau
rdzboiale, acolo vin gi satisfacfiile.
Sd evitdm pe cAt putem sd citim rugdciunile
formal, adica lird sd ne concentrdm, ci sd ne cdim din
toatd fiin{a noastrd, sd o implordm pe Maica Domnului ca
"{$ffi acari srul si
pfl Racl i srrL i coaN[i rdcfl ToaRc bt h{i HUNi
AA#" a mai ctt nomxttt ut cRfl BHtc fl scul raroaRD
pe adevdrata impdrdteasi a cerului
9i
a pdmAntului.
Sd nu avem indoiald in credin{d gi in ceea ce ii
cerem. Ci sd credem cu toatd fiin{a cd ne va indeplini
rugdrnintea noastrd.
Nu ni se va i ndepl i ni dori nl a respecti vd l i rd sd
credem cu adevdrat cd acest l ucru este posi bi l .
Concentrarea la rugdciune nu trebuie privitd ca
pe o mantrd ioghina sau ca pe un efort psihic.
Nu trebuie sd cugetdm cd dacd fac intr-un fel sau
altul, rezultatul este cel calculat dupd logica ra{ionald.
Trebuie sd privim rug[ciunea ca pe o legdturd
pcrsonalS fireascd pe care o avem cu Maica Domnului, cu
MAntuitorul ori cu sfin1ii.
$i
sa o facem aceasta cu toata
dragostea.
Eu trebui e sd i ubesc pe Domnul sau pe Mai ca
i
*&-
6
-w"
Domnul ui . si ncer, l l rd sa i ncerc sa-i i spi t esc.
Doud persoane care se i ubesc nu se pot i nqel a,
cdci simtdmintele dragostei se transmit recipric.
O jumdtate de credinld sau o credinfa indoitd nu
poate sd dea rezultatul decAt indoit.
Acatistul sau Paraclisul pot fi citite in fiecare zi,
in posturi, in sdrbdtori, la nevoi mari, oricAnd. Nu este
condi{ionat de timp sau spaliu. Deci pot h citite oriunde
9i
ori cAnd gi de cdt re ori ci ne.
insdpentru o cdt mai mare eficien{d, se pot stabili
nigte reprize de cAte 40 de zlle, ca niqte terapii intensive'
de c6t mai multe ori intr-un an, cu binecuvdntarea
-&*
7
*w"
preotului duhovnic. De reguld Acatistul se citegte
dimineala, iar Paraclisul seara, insd fiecare poate citi in
raport cu starea qi sim{irea lui duhovniceascd.
Acatistul unui sfAnt se citegte mdcar in ziua
prdznuirii lui din calendar. Crestinul care are evlavie la un
sfdnt anume poate citi acatistul lui oricAnd.
Citirea mdcar a Paraclisului Maicii Domnului
este indicatd in fiecare zi. Nu conteazd, dacd citim mai
multe acatiste sau paraclise intr-o zi, conteazd,insd starea
de concentrare pe care o avem. Se poate intAmpla uneori
sd putem citi mai multe acatiste sau paraclise intr-o zi, iar
al t eori zi l e i nt resi ni mi c.
pi l Racl i suL i coRNEi FacATofl RE bE Hi HUHi
t]oMNUI,UI cRi IBNi C ASCULTATOARE
CaPi tol ul III
ACATISTUL SI PARACLISUL ICOANEI
FACATOARE DE, MINUNI A MAICII DOMNULUI
GRABNIC ASCULTATOARE SE POT CITI
PENTRU CEI BOLNAVI
AcatistLrl sau Paraclisul lcoanei fbcdtoare de
minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultdtoare se pot
citi atAt pentru mine personal, pentru problemele pe care
le-am enumerat rnai sus, cdt qi pentru aproapele meu,
pentru prietenul tneu sau pentru fratele sau sora mea,
pent ru t at a sau l nama. pent ru sot sau so[ i e. pent ru copi i
sau nepo{ii mei, pentru un vecin sau pentru oricine la care
{i n
eu personal sau pentru ci neva care m-a rugat sd md rog
pentru el.
Ori ce om se roagd pentru el personal , dar pu{i ni
sunt aceia care se roagd pentru aproapele lor. Rugdciunea
pentru aproapele, dacd o facem din toatd inima este mult
mai puternicd
Ei
mai primitd de cdtre Maica Domnului.
Fiecare ne rugdtn pentru noi c6nd avem vreo problemS,
dar pentru aproapele pulini sunt aceia care se roagd .
CAnd avern pe ci neva bol nav, rudd sau pri eten,
*&-
9
acari srut si paRacLi sl rL
l cofl HEi
a Mfl l cl l boMHutul cRaBHl c
FaCf l TOAR bE Mi I I UNi
ascULTAToaRE
acfl Ti sBdt si
fl Mfl l cl l
*&-
8
-w"
acaTrsTur! gi paRfl cl i sutr
i coaNEi Fi caTofl RE bE Mi NUHi
a Mai cl l boMNutui cRaBHl c ascuLTaToRRE
mergem l a spi tal , i l vi zi tdm, i i ducem al i mente, i l
mAngdiem cu vorbe qi ii intdrim moralul, dar acest lucru
este foarte pu{in qi nu esen{ial.
Ca sa i i ddm aj utorul cel mai i mportant, cel mai
eficient cel care bucurd cerul gi pdmdntul trebuie sd
facem pentru el urmdtoarele:
In primul rdnd chemdm un preot bun la cel
bolnav s5-1 spovedeascd qi sa-l implrtaqeascd, dupd
aceea, mergem sau trimitem plin poqtd pomelnice la
SfAntul Maslu, la Liturghie sau Acatist, dAnd numele
cel ui bol nav l a cdt rnai mul te mdndsti ri sau bi seri ci unde
se fac aceste sl uj be zi l ni c sau cAt mai des.
Dacd i ubi m foarte mul t pe cel bol nav, mai facem
gi unndtoarele jertfe:
Ne ludm un canon, spre exemplu de
a
{ine
40 zile post pentru cel bolnav, drag noud. in aceste
zi l e de post sd ci ti m Acati stul
si
paracl i sul
Mai ci i
Domnului Grabnic Ascultdtoare in fiecare zi. inainte sau
dupd acatist, ideal qi dumnezeigte ar fi ca sd facem qi
metani i (30-100 sau cdte putem) pentru cel bol nav,
zicltnd la fiecare metanie mare urmdtoarele cuvinte:
,,Preasfdnti Nlscitoare de Dumnezeu, miluiegte qi
ti mi dui eqte dupi voi a ta cea SfAnti pe robul ti u
(roaba ta) (numele celui bolnav)".
$i
dacd ne vom ruga
astfel mai mul{i din familie sau prieteni pentru cel bolnav
este i mposi bi l ca Mai ca Domnul ui sd nu ne rdspundd
pozitiv la rugdmintea noastrd.
-&-
l 0
-<P"
Rcari srur, si
paRacl i sul l cofl HEl FACFToERE DE Ml NuNi
a Mal cl l DoMi l ul dl cRaBNIs ascul ,TATofl RE
Cu alte cuvinte cel mai mult putem sd ajutdm pe
cineva intr-un mare necaz {Ecind eforturi duhovnicegti
mari pentru el. Si postim pentru el, sd facem metanii
mari, pAni la pdmdnt, sd d6m c6t mai multe pomelnice
pentru el la cAt mai multe mdndstiri sau biserici, chiar sd
facem milostenii in numele lui gi pentru sufletul lui, aqa
cum ddm pentru cei adormili. Ajutdrn pe cineva cu un ban
sau cu un lucru gi spunem sd fie pentru sdndtatea robului
lui Dumnezeu (pomenim numele celui bolnav)
De foarte multe ori am sesizat acest aspect
negativ mergAnd la spital la anumiJi bolnavi. Rudele,
prietenii, cunoscufii vin la bolnav, ii aduc alimente, il
compdtimesc, il imbdrbdteazd
9i
dupd ce ies pe u$a
dspitalului uiti tot. In acest caz suntem nigte formaligti.
Dacd nu depunem efort gi jerlfE pentru cel bolnav gi
neputincios, dacd nu ne doare gi pe noi durerea lui gi nu
suntem sensibili petmanent nu numai pentru un moment,
nu infdptuim mare lucru. Eu cred cd dacS oamenii ar
proceda in acest fel s-ar produce minuni multe.
Dumnezeu are nevoie de o asemenea dragoste concretd,
sd iubim pe aproapele nostru ca pe noi ingine. Tot ceea ce
facem pentru el, toatdjertfa pe care o depunem sd fie din
dragoste.
-&*
1 l
*<"
RCAT| STUT,
St
paRRcr.i sul
i soaHEi FFCfl TOARE bE hJi NUNi
A MAISII DOMHUI,UI CXABi l tC ASCULTF4OARE
Capitolul IV
CAZIJL LINUI BOLNAV GRAV
in urmd cu c6liva ani am intdlnit urmdtorul caz:
O persoand cunoscutd a mers la spital la Bucureqti pentru
a se trata de o boald gi medicul i-a depistat in schimb
cancer cu metastazd la ficat ddndu-i 2-3 sdptdmdni de
via!6. Primind aceastd veste, respectivul in doud, zile a
cdzutlapat.
Am fost anunlat qi dupd 4 zlle am venit acasd
gdsindu-l imobilizat la pat, dispirAndu-i orice vlag6 qi cu
moralul la pdmdnt. Atunci am luat urmdtoarele mdsuri:
I-am chemat intreaga familie adic[ so{ia qi copii,
explicdndu-le cd situa{ia bolnarului poate fi refdcutd
numai daci se vor angaja cu tolii foarte serios sd-l ajute,
din toatS inima, cu toatd credinJa gi n[dejdea in
Dumnezeu. I-am asigurat cd de credinJa lor va depinde
sdn dtatea bolnar,ului.
Atunci cdnd un om este bolnav lapat, el nu mai
poate face mai nimic, decdt numai sd se roage, ins6 gi
aceasta o poate face numai dacd s-a mai rugat in viata lui.
dacd qtie sd se roage, dacd nu a cdzut in deziadejde.
'
De aceea el trebuie ajutat de cei din jurul
lui, de
-&*
12
:w"
@
rudele
acari sryul Si
paRfl cl i sul
A MAISII DOMHULUI
icoafiEl FFSEToflRE bE lrriNuNi
cnaBillc ascur,TAToflRE
apropiate, prieteni, vecini, Biserica.
Dupd trei zile de post (i s-a gitit mAncare de
post), i-am trimis un preot de s-a spovedit cu spovedanie
generald din copilirie qi s-a impdrtdqit.
I-am obligat pe solia
9i
copiii lui sd
Jind
post din
acel moment timp de 40 de zlle qi dupd aceea sd se
spovedeasci qi sd se impdrtdqeascd gi ei.
-
In acele 40 de zrle sd citeascd cu totii Acastitul Maicii
Domnului
,,Pantanasa"
(vindecdtoare de cancer) qi de
asemenea Acatistul gi Paraclisul Icoanei fdcitoare de
minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultdtoare.
-inaintea
acatistelor, in timpul sau la sfdrqitul citirii lor si
facd cu tolii metanii mari, qi sdzicd fiecare
,,Prea
Sfinti
Niscitoare de Dumnezeu, vindeci qi timiduieEte pe
tatil (soful) meu (numele....)" sau
,,Maica
lui
Dumnezeu vindeci qi timiduiegte de toati boala qi
toati suferin{a pe tatil (soful) meu (numele....)".
Metaniile sd le facd fiecare singur intr-un loc separat qi si
o implore din toati inima pe Maica Domnului.
-
De asemenea in timpul terapiei duhovniceqti de 40
de zile, si i se faci personal acasi cel pufin qapte Sfinte
Maslurio cu 3, 5 sau 7 preo{i.
-
S[ se ungi in fiecare diminea{i pirfile bolnave cu
acest ulei amestecat de la mai multe Sfinte Masluri.
-Si
ia in fiecare dimineafi agheasmi (api sfinfitl) pe
nemincate.
-La
inceputul acelor 40 de zile inchinate inslnltoqirii
*&,-
-
-j8a'
:1..
iri
.<bb
Bffiffi_
flcarisTut si
pHRaslisut
lcoailEi FEcF,roinE DE rdiHr.tNi
\<!uaK-
fl Mfllsll DOMNUIIUI CRflBHIC ASSUr,4rfl'FOflnE
E
persoanei respective s[ incerce si depuni pomelnice
la cel pu{in 7 ministiri unde se face zilnic SfAnta
Liturghie qi Sfflntul Maslu.
-
Si se intereseze la ministiri sau biserici unde se face
Sff,ntul Maslu qi pe perioada celor 40 de zile si dea
pomelnice cu numele bolnavului respectiv pentru a fi
pomenit la Sfflntul Maslu in lipsa lui.
-
Si faci in timpul celor 40 de zile sfegtanie in casi cu
2-3 preofi, si roage preofii si" le citeasci dezlegarea
cea mare qi toate celelalte dezlegiri gi rugiciuni de
boali. Este ideal ca la aceste dezlegiri
Ei
la sfeEtanie si
participe toati familia: sof, sofie, copii gi bunici etc.
-
Ceitalfi membri ai familiei si meargi la sfintele
moaqte din apropiere qi la icoane flcitoare de minuni
pentru a cere ajutorul in marele necaz pe care-l au si
faci metanii
Ei
si atingi hainele bolnavului de ele.
Ideea esenfiald a acestor eforturi este ci trebuie
fie angajate cdt mai multe fo4e pentru indeplinirea
acestei rugdminfi. Una este s[ se roage o persoani gi alta
este cAnd se roagi mai multe qi in felul cum am expus mai
SUS.
Maica Domnului dacd vede seriozitatea qi
insistenfa mai multor percoane care se roagi pentru cel
bolnav, precum qi dragostea gi compasiunea care stau la
baza acestor eforhrri, ascult[ rugiciunile qi face minuni.
I s-a fbcut celui bolnav Sffintul Maslu de 4-5 ori
cu cAte 5 sau 7 preo{i acasd gi deja dupd al treilea maslu a
inceput si se ridice din pat sd meargi prin cas[. Iar la
terminarea celor 7 Sfinte Masluri deja a inceput sd
meargilabirou.
Eu am fost foarte conqtient de cauza acestei
reveniri, ins[ am avut pufin[ indoiali in ceea ce priveqte
insistenla pe care familia bolnavului o avea in rugdciune.
Adicd le-am zis: Au trecut 40 de z1le, s-au frcut toate
aceste recomandiri, rezultatul a fost cel dorit. insd nu
trebuie si ne oprim aici,. Facem o p auzd de 2
-3
siptdmdni
qi iarSgi trebuie sd incepem aceastd terapie intensivi
duhovniceasci, adicd toati familia sb se nevoiasci din
nou. Le-am zis este cancer. A venit acasi pe jumdtate
mort gi dupi aceste eforturi qi-a revenit foarte mult.
Trebuie sd continudm. Au mai frcut cdte ceva qi in cele
din urm[ aproape au renunlat. M-a durut foarte mult.
Acesta este omul. Pulini sunt cei care insistd pAni la
capdt. Am previzut acest lucru
9i
m-a afectat foarte mult,
deoarece
lineam
cu adevdrat la acea persoanS, incepuse
sd-mi fie dragi in urmd cu vreo 2 ani de zile. Mi-am dat
seama ci cel mai greu lucru este sd te rogi pentru
aproapele tiu. Bolnavul qi-a revenit foarte bine intr-un an
iezlle.Era de nerecunoscut. insi eu, cu toati seriozitatea
gi fermitatea, le-am spus ci
,,tratamentul"
duhovnicesc
trebuie continuat. Dar, din picate nu am fost ascultat
9i
dupd qase luni, nemaifbcind cele ardtate mai sus s-a
pripddit.
-&*
t 4
-qp-
-e-
15
-qP"
i l Ci l TI STUI , SJ PARACLI SUI , i SUi l NEI
i l HAi SI I bOMHULUI CRABNi C
FFsf l Toi j RE I ' E hI i NUHi
ASCULTi I TO; ] RE
w@ ffi
acaTi sTur, si
a Mal cl l
@
Dcgi avea cancer cu metastaza l a fi cat gr ar fi
trebui t sd rnoard i n ci teva zi l e, cl atori td rugl ci uni l or
seri oase al c l arni l i ei , bol navul a rnai trdi t Lrn an gi
-j urndtate.
Dacd ascul tau putea sd mai trai ascd chi ar pAnd
azi . M-a durut foafi e rnul t pl ecarea di n aceastd l urne a
acestei persoane dragi care nu avea decAt 57 de ani . Dar
asta i nseamnd del dsarea
Ei
neascul tarear. Am mai avut
5i
al t e asemene t cazur i . . . .
Dumnezeu i ngl dui e ca aceste necazuri mari sd
vi na peste noi tot di n dragostea Sa fal a dc noi .
pufi ni
sunt
acei a care au o evol ul i e duhovni ceascd benevol d.
In general , Dumnezeu este Cel Care ne aj utd sd
sporim dLrhovnicegte, trirniJdndu-ne diferite necazuri,
i spi te, bol i . Al tfel , omul i n general este del dsdtor. Nu
trebuie sa cdrtirn indiferent de boala pe care o avern sau
necazul l a care sunl em supugi .
Dacd inJelegem cd toate sunt trimise gi ingaduite de El,
dacd ne consol dm cu aceastd i dee gi chi ar pri mi m
necazuri l e cu dragoste, atunci el e se vor tansfonna i n
bucuri i .
Uni i sfi n1i chi ar se rugau l ui Dumnezeu sd l e
tri mi td bol i gi suferi n{e. CAnd observau cd nu mai au ni ci
o boal d, ni ci o suferi n{5 se gdndeau cI Durnnezeu i -a
pdrdsi t, cd nu i i mai cerceteaza gi se rugau sd l e tri rni td
i ncercdri de acest f el .
&
-.&_
l 6
-W)"
pERacLi suL
bOMHUI,UI
i coRNOi FFsi ToaRE DE MIHUN|
sRfl BHIc ascUI,Tfl
' [oaRE
Capi tol ul V
CAZIJL CELOR DOI TINERI CASATORITI CARE
NU AVEAU COPII
Aga cum reiese din citirea Paraclisului Icoanei
fEcltoare de minuni a Maicii Domnului Grabnic
Ascultdtoare, observdm cum Maica Domnului ajutd
foarte mult pentru dobAndirea de prunci. Pdrintele
Stare{ al Mdndstirii Dohiariu din SfAntul Munte Athos,
unde este Icoana originald ne spunea cd aproape zilnic
primesc telefoane din toatd lumea si se roage pentru
oameni sd citeascd acatistul qi paraclisul la lcoand,
pomenind pe cei in cauz\, dupd care din nou primesc
telefoane de multrumire cd li s-a indeplinit rugdmintea.
Chiar in ziua cAnd am fost sd aducem lcoana, ne spunea
cd in urmd cu un an de zile au primit un telefon in care au
fost ruga{i sd se roage pentru doi tineri cdsdtoriti care nu
aveau copii qi in urma rugdciunilor cei doi soti au avut
gemeni.
De asemenea, cdnd amvizitatschitul SfhntaAna
din Muntele Athos, unde existd piciorul Sfintei Ana, am
vdrutla icoana fEcdtoare de minuni a Sfintei Ana sute de
fotografii cu chipurile copiilor care s-au nbscut in urma
-&-
t 7
=qp"
-q,b
@,
affi
flcaris'Fur.9i nffi
\<J4af<
fl Malcr bo'Nrlriul cRaBillc u..uur6"uuir"""'"'
.ffi
|
-
Sn citeasci in fiecare zi, fiecare separat sau
| |
impreuni, Acatistul Sfinfilor Pirinfi Ioachim qi Ana
I
ll
cu Paraclisul Maicii Domnului gi si faci metanii la
I
ll
Sfin1ii Pirinfi Ioachim qi Ana rugAndu-i si le ajute
I
| |
pentru a lua in pAntece.
| |
-
Sn-i roage qi pe pirinfii lor sa-i ajute cu rugiciuni
I
| |
cntre Dumnezeu, spovedindu-se gi ei qi
finAnd
post.
I
I |
-
Sn mergi in acea perioadi la biserici, participdnd la
I
ll
Sfnnta Liturghie in fiecare duminicl
9i
in zilele de
I
| |
slrbntoarecucruceroqieincalendar.
ll
-
Si faci mai multi milostenie pentru iertarea
I
ll
picatelor lor, diruind oamenilor siraci ce pot: banio
I
| |
alimente,imbriciminteetc.
| |
-
1" asemenea, cflnd trimit pomelnice pentru cei vii,
I
| |
sn trimiti qi pentru tofi morfii lor, pini la al patrulea
I
ll
neam in linie directi: pirinfi bunici, stribunicio etc.
I
| |
Ca nu cumva pentru picatele inaintaqilor si sufere ei.
I
ll
-
Sl dea milostenie qi si aprindl lumflnlri qi pentru
I
| |
cei morfi ai lor.
| |
-
Si incerce in cele 40 de zile si nu se certe cu nimeni,
I
ll
sn aibn multi ribdare cu toati lumea qi multl
I
| |
dragoste.
ll
Sosind Postul Crdciunului cei doi, cu multi
I
ll
conqtiinciozitate, insistenld fierbinte gi rugiciune, au
I
ll
fdcut toate cele amintite mai sus. A trecut postul, dupd
I
| |
sirbitoriauincetat. I
| |
t-am sfdtuit sd reia aceastd nevointd qi in postul
I
-
-q30-
r._ f
wwl
ruglciunilor la icoana Sfintei Ana gi la sfintele sale
ti
I
moaqte. Fotograf,ri l e erau aduse de ci tre pdri nl i i l or i n
l l fi
I
semn de recunogti nl d pentru marea mi nune pe care o l l X
I
fdcuse SfhntaAna cu ei.
I ll
I
In urmd cu vreo zece ani au veni t l a spovedani e
l l {
I
doi ti neri cdsdtori l i cu noud ani i n urmd, dezamdgi l i gi
l l
I
dezndddjduifi ca nu le-a dat Dumnezeu qi lor un prunc.
ll
I
Nu puteau na$te prunci cu toate intervenliile la divergi
ll
I
medi ci .
l l
I
nup[ ce i-am spovedft,a;vd^Ltsinceritatea lor
ll
I
Si
dorinta fierbinte de a nagte copii qi le-am recomandat
ll
I
sa facd urmdtoarele canoane:
| |
|
-
fn postul care urrneaza al Crdci unul ui , sa se i nfrdneze
l l
I
trupegte gi sd mindnce de post.
| |
|
-
Inainte cu vreo doud sdptimdni de a intra in post.
s[ ll
I
tri mi ta pomel ni ce l a cel pul i n 7 mandsti ri i mpbrtante.
l l
I
undesef aceSl bnt aLi t urghi ezi l ni c
Ai
Sf dnt ul Masl u, cu l l
|
rugimintea de a-i pomeni la toate slujbele, in special la
ll
I
proscomi di e cu speci fi cafi a,,pentru na$tere deprunci ".
| |
|
-
La i nceputul qi sfdrgi tul postul ui si se spovedeasci gi
| |
si se impirtigeasci.
| |
-
Si faci sfegtani ei n casi cel pu(i n o datl i n acel post
si | |
si fie prezenfi qi pirin{ii lor daci este posibil, si-l
ll
roage pe preot si le citeasci tuturor, in genunchi,
| |
dezlegarea cea mare de blesteme
,
juriminte
etc.
| |
-SI
participe in cele 40 de zile la 3, 5 sau 7 sfinte
ll
masluri personat.
ll
=#"
:.\ I
iti
flcflTis,rut! $i
paRacr,isut
isoaHEl
s Hal cl l boMNutul sRfl BHl C
FicfrToflRE b6 MiHdHi
flSCULTflTOERE
SfintelorPagti.
I-am rugat sd nu se imputineze sufletegte, gi si
niddjduiascd mai departe, cd qi Sfinlii Pirinti Ioachim qi
Ana au zdmislit-o pe Maica Domnului la bdtrAnele, dupd
multd qi multi rugiciune.
Le-am recomandat ca gi in Postul Sfinlilor
Apostoli de 14 zile si facd acelagi lucru, insd nici de data
aceasta nu s-a intdmplat nimic. Urma Postul Adormirii
Maicii Domnului (1-15 august),.pe care l-au
linut
de
asemenea cu mare sfintenie. Le-am zis si nu cedeze, cd
qi noi suntem alituri de ei gi sd continudm.
Aceste recomandiri erau fbcute in special in
posturi, deoarece atunci puterea bisericii este foarte
mare, cdci toatd lumea posteqte at6t credincioqii, cdt gi
preolii, iar harul lui Dumnezeu se revarsi din belqug
asupra noastr6. Urma din nou Postul Crdciunului, au
venit, s-au spovedit, s-au impdrt5git qi au urmat intru totul
amintitele recomanddri. M-am bucurat foarte mult ci
aveau nddejde, erau veseli gi credeau in adAncul fiinlei lor
cd Maica Domnului nu-i va l6sa.
A trecut postul, au venit sirbdtorile de iarni qi pe
la sffirqitul lui ianuarie minunea s-a produs, au venit qi mi-
au spus cu lacrimi in ochi cd ea este insdrcinatS. Bucurie
mare atAt pe pdmdnt, cdt qi in ceruri.
Nu putea Maica Domnului si fie nepdsitoare la
atdta insistenfi. Cel mai important a fost cd cei doi nu au
cedat ci au mers inainte cu speranfd qi cu mult[
flcHTisr[L Si
A MEICII
osteneal6.
De asemenea, efectul a fost cel dorit qi pentru ci
alSturi de cei doi tineri au indlfat rugiciuni fierbinli qi
Biserica, pdrinlii, rudele qi cunogtinlele. In momentul de
fa{6 familiarespectivi are trei copii.
Am avut gi cazuri nefericite in care solii nu au
mers p6nd Ia capdt, nu au insistat din toatb inima gi
minunea nu s-a produs. Nu toli gtiu sd se roage, nu toli pot
si se roage, nu toli sunt insistenli. Pe mdsura credinlei lor
este gi rezultatul. Credinla este un mare dar de la
Dumnezeu, pe care il dd tururor acelora care sunt sinceri,
insistenli, iubitori de oameni gi de Dumnezeu.
Aceleaqi recomanddri le oferim tuturor celor
car e at cazari similare.
insd incepdnd cu anul acesta, avem qi privilegiul
de aaveatradus in romdneqte Paraclisul Icoanei fbcdtoare
de minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultitoare cdt gi
Acatistul pentru a le citi gi a ne ruga Maicii Domnului si
ne indeplineascd rugdminlile pe care le avem.
@@
paRflcr.isul lcoaHEi FflcaryoaRE DE MIHIHI
DOITINUI,UI CRflBNIS flSCULTflTOARE
-&*
20
-qp-
*&*
2l
-qP"
r
I
acfl Ti sTul fi
paRfl cti suL
l coai l Ei
A tdAICII DOMHUI,UI GRfl BNIC
FFci ToaRE DE MINUNi
ESCUI,TETOflRE
Capitolul VI
TAINA ADUCERII ICOANEI MAICII DOMNULUI
..GRABNIC-ASCUUTATOARE'' DIN SFANTUL
MLINTE, ATHOS-MANASTIREA DOHIARIU LA
MANASTI REA LAI NI CI
Enigma, misterul gi taina sunt trei termeni
consacrafi unei lucrdri neqtiute de public, nefiind
cunoscute decAt uneori. Enigma in general este de ordin
pdmAntesc
Ai
omenesc. Enigmele sunt create mai mult
de cdtre om gi uneori sunt descoperite, alteori rlmin
necunoscute.
Taina gi misterul, in adevdratul sens al
cuvAntului, sunt de sorginte spirituald, dumnezeiascS,
nep[mAnteasc5. Existd cele 7 Sfinte Taine care sunt
sdvArgite de citre preot prin puterea sfintitoare pe care o
are. In chip tainic se produce minunea. Deci taina se
asociazd cu minunea gi minunea cu taina. Dar existd qi
taina multor lucruri pe care numai Dumnezeu o
cunoagte gi numai El o descoperd cum vrea, cAnd vrea gi
cui vrea. Aga cum a fost taina naqterii lui Hristos pe
pdmdnt, cum spune troparul
,,Taina
cea din veac ascunsd
gi de ingeri negtiuti"
Tai nanaqteri i l ui Hri stospepdmAnt ni meni nua
-&*
22
-w"
FaRaclisul icoaNEi FFSBFoaRE DE Mlilultl
DoMilutul cRaBNlc flscur,TiryoflRE
gtiut-o, nici ingerii din ceruri, dar a fost prorociti prin
revelaJie dumnezeiascd.
Tai na naqt eri i sau mor! i i noast re numai
Dumnezeu o qtie. Mai sunt qi alte taine in via{a noastrd pe
care numai El le cunoagte, botez, cdsdtorie, intdmplSri
miraculoase, etc.
De asemenea sunt taine gi in via{a bisericii, in
viala societdtii cdnd se intAmpli evenimente deosebite.
De pildd tainele din viata^unui neam sunt: rizboaie,
cutremure, inundalii, etc. In viala unei biserici sau
mdndstiri sunt: construcJia unui ldcaq, descoperirea unor
sfinte moagte, a unei icoane fbcdtoare de minuni sau pur
gi simplu luminarea duhovniceascd in chip minunat a
unei persoane.
In cazul Mdndstirii Lainici, in anul2006, luna
iulie, ziua 22, s-a produs o mare minune, o mare taind
care va rimAne taind. S-a adus copia Icoanei fdcitoare de
minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultdtoare din
Sfdntul MunteAthos de la Min6stirea Dohiariu.
Este un lucru incredibil, o mare taind, pe care n-a
cunoscut-o qi nu o cunoa$te nimeni. Cert este cd cineva
de pe pdm6nt a cerut-o, cineva in ceruri a mijlocit qi in
cele din urmi minunea s-a produs. Nu este un merit
omenesc al niminui, ci este o lucrare dumnezeiascd
fdcutd de sfinJii sdi gi acceptatd de impirdteasa cerului.
De ce a venit la Lainici gi nu in altd,parle? De ce tocmai
aceastd lcoand? De ce icoani gi nu altceva?
$i
intrebdrile
fl caryi srur si
a Mal cl l
-&-
23
-qP-
ar putea continua, dar frrd folos, deoarece implrdteasa
cerului a dorit sd vind la Lainici.
Trebuie si-i mulEumim Maicii Domnului din
toati inima qi intotdeauna pentru marele dar ce ni l-a
fdcut Mindstirii Lainici gi poporului romdn. RdmAne o
mare taind aducerea Icoanei Maicii Domnului Grabnic
Ascultitoare la Lainici, pentru care-i vom rimAne datori
toatd viata, pdni la sfrrgitul veacului qi pentru care-i
mulfumim StdpAnei noastre, Impdrdtesei cerului qi
pdm6ntului, Fecioarei Maria.
flsHTisrur, gi pFRflctisul
A MflISII DOMNULI.II
Capitolul VII
ICOANA TACATOARE DE MINLTNI
MAICII DOMNULUI GRABNIC ASCULTATOARE
ESTE O ICOANAA SECOLULUI PREZENT
Pdrintele Stare! Grigore de la Mlndstirea
Dohiariu din Sffintul Munte Athos, care a avut revelatie
dumnezeiascd de a privilegia Mindstirea Lainici cu
aceastd comoard neprefuitd, spunea printre altele ci intr-
adevdr acestd Icoand corespunde foarte mul t
contemporaneitdtii.
Omul contemporan triind intr-un secol al
vitezei, este foarte grdbit gi doregte rezolvarea
problemelor foarte rapid. Or Maica Domnului singurd a
griit din Icoand ci ea este Grabnic Ascultdtoare, ea ne
ascultd qi ne implinegte rapid orice rugdminte, orice
dorinfS, orice problemd pe care o avem. Aceastd
binefacere ne-o diruiegte Maica Domnului daci ne
smerim din toatd inima, dacd avem dragoste multd, dacd
avem rdbdare. Aceste virtuli ni le insuqim in timp gi
numai daci experimentdm practic, nu teoretic. Acest
cadou nu-l dobdndim noi prin eforturile noastre singure,
ci il primim in dar, trebuie sd meritdm acest dar. Acest
merit vine in urma unor experiente continue de rugiciune
si evlavie citre MaicaDomnului.
lcoHilEl FFGH,ToERE D MIHUHI
cRHBHlc BscuLryFToflRE
-&-
24
-qp-
-&*
2S
*w"
Sfdnta Mdndsti re DOHIARIU
-
Sf6ntul Munte Athos
I
ts(E ^'Rt,
E M'rct
po''urur
cRHBHrs nssulriroaR'
Sffi W
""'T'i,irilu'llll1'#
iffjiliTrT,lr"r?X'"De
Hr'uill
AsIdzi trdind in acest secol al vitezei, Maica
I r
Domnului este aceea care poate comprima sau extinde
ll ll
capitolul vIII
timpul in favoarea noastrd, adaptdndu-l nevoilor
ll I I
cotidiene. Important este ca noi s6 ne familiarizam cu
ll ll acauSTUL ICOANEI fACAfOaRE DE
Maica Domnului pregustdnd astfel veqnicia, atemporalul
| | | | IUNUNI
qiaspatialul,trdindincdinacesttimp
gispa{iu.
ll ll IMAICIIDOMNULUI
GRABNIC ASCULTATOARE
Preotul: Bine este cuvdntat Dumnezeul nostru,
totdeauna, acum
Si
pururea qi in vecii vecilon
De nu este preot se zice:
Doamne Ii suse Hri stoase, Fi ul l ui Dumnezeuo
pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Tale
Ei
ale
tuturor sfinfilor, miluie$te-ne pe noi. Amin.
Slavi
tie,
Dumnezeulnostru, slavi
fie.
Impi rate ceresc, MAngfl i etorul e, Duhul
adevirului, Care pretutindenea etti gi toate le
implineqti, Vistierul bunitifilor qi Dititorule de
viafi, vino gi Te siligluiegte intru noi gi ne curifegte pe
noi de toati intiniciunea gi mAnfuiegteo Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tareo Sfinte firi de
moarte, miluiegte-ne pe noi. (de trei ori)
Slavi Tatilui gi Fiului
Ei
Sfflntului Duh.
$i
-&-
26
-qal"
*&-
,.|
-qp-
:!'
'.;ji
@
acum
HCATISTUT.
Si
paRflCr,isul
a Halcll IToI|NULUI
lsoaHEl FflcfTosRE IrE hriduili
sRHBl|lC flSCUL4A'IOERE
gi pururea qi in vecii vecilor. Amin. ne izbivegte pe noi de vrijmagii nogtri; ci Tu egti
Dumnezeul nostru qi noi suntem poporul Tiuo tofi
lucrul miinilorTale qi numeleTiu chemim.
$i
acum....
U$a mi l ost i v i r i i deschi de- o noui ,
binecuvf,ntati Niscitoare de Dumnezeu Fecioari, ca
si nu pierim cei ce nidijduim intr-u tine, ci si ne
izblvim prin tine din nevoio ci tu eqti mintuirea
neamului creqtinesc.
Apoi:
Cred intru unul Dumnezeu, Tatil atot{iitorul,
Ficitorul cerului gi al pimAntului, al tuturor celor
vilztte
Ei
nevdzute.
$i
intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul Niscut, Care din Tatil S-a niscut
mai inainte de to{i vecii: Lumini din Lumini,
Dumnezeu adevlrat din Dumnezeu adevirato niscut,
iar nu ficut, Cel de o fiin{i cu Tatil, prin Care toate s-
au ficut.
Care pentru noi oamenii gi pentru a noastri
mf,ntuire. S-a pogorit din ceruri gi S-a intrupat de la
Duhul SfAnt
Ei
din FecioaraMaria qi S-a ficut om.
$i
S-a ristignit pentru noi in zilele lui Ponfiu
Pilat gi a pitimit qi S-aingropat.
$i
a inviat a treinzi,dupi Scripturi.
$i
S-a inilfat la ceruri qi qade de-a dreapta
PreasfAnti Treime, miluiegte-ne pe noi.
Doamne, curi{egte picatele noastre. Stipine, iarti
firidelegile noastre. Sfinte, cerceteazl gi vindeci
neputin{ele noastre, pentru numele TIu.
Doamne miluieqte (de 3 ori), Stavi.....
gi
acum....
Tatil nostru, Care egti in ceruri, sfinfeasci-se
numele Tiuo vieimpirifia Ta, faci-se voia Ta, precum
in cer aqa gi pe pimf,nt. Piinea noastrl cea spre fiinfl
di-ne-o noui astizi gi ne iarti noui greqelile noastre,
precum qi noi iertim gregifilor noqtri.
$i
nu ne duce pe
noiin ispitl, ci ne izbivegte de cel riu.
Preotul:
Cd a TA este impdrdlia qi puterea qi
slava, a Tatdlai qi a Fialui
Si
u Sfhntufui Duh, acum
Si
pururea
Si
tn vecii vecilor.
Apoi troparele acestea, glasul al6-lea:
Miluiegte-ne pe noio Doamneo miluiegte-ne pe
noi, ci nepricepindu-ne de nici un rispuns, aceasti
rugiciune aducem
fie
ca unui Stipffn
,
noi picitoqii
robii Tii, miluiepte-nepe noi.
Sl avi ....
Doamne, miluiegte-ne pe noi ci intru Tine am
nidijduit. Nu Te mflnia pe noi foarte, nici pomeni
firidelegile noastre, ci cautl qi acum ca un miiostiv
Ei
-&*
2a
-w"
*&*
29
*qp-
@-
Tatilui.
w@
flcarisrut, Sl
paRaclisut
lcoaHEl FECFToRRE DE tdlHUNl
a HEICII DoMHUI,UI GRaBNIc assUI,'lHToaRE
$i
iariqi va si vini cu slavi si judece viii qi
morfii, a Ciruiimpirifie nu va avea sfffrEit.
$i
intru Duhul SfAnt, Domnul de viafi
Ficltorul, Care din Tatil purcede, Cel ce impreuni
cu Tatil gi cu Fiul este inchinat gi slivit, Care a griit
prin prooroci.
I nt r u una, sf f l nt I , sobor ni ceasci
Ei
apostoleasci Biserici.
Mirturisesc un botez spre iertarea picatelor.
Aqtept invierea morfilor.
$i
viafa veacului ce va si fie.Amin.
Apoi se cdntd stihurile acestea (glas 4):
Dumnezeu este Domnul gi S-a ariltat noui,
bine este cuvintat Cel ce vine intru numele Domnului.
Stih.l: Mdrturisili-vd Domnului
Si
chemali
numele cel sfant alLui.
Stih. 2: Tbate neamurile m-au inconiurat
Si
tntru
numele Domnului i-am tnfrant pe ei
Stih. 3: De la Domnul s-a
Jdcut
aceasta
Si
este minunat tntru ochii noStri.
Gl as4.
Podobie: Cel ce Te-ai indltrat pre cruce...
Citre Niscitoarea de Dumnezeu acum cu
osflrdie si alergim noi, picitogii gi smerifii,
9i
si
ci dem cu pocl i nfi , stri gf,nd di ntru adfl ncul
acEryisryul $l
psRHcr,isur. lcoHHEl FicEryoaR bE MlHuHl
a MflIcII DoMHUI,UI CRflBilIS ASCU.'frTOERE
sufletului: Stipini, ajuti-ne, milostivegte-te spre noi;
gribegte ci pierim sub mulfimea plcatelor; nu
intoarce pre robii tii deqerfi, ci pe tine
,
singuri
nfdejde te-am cffqtigat.
Sl avi . . .
Acum la Icoana Niscitoarei de Dumnezeu si
alergim qi cei ce suntem in necazuri la ea si cidem
strigf,nd din adincul gi din durerea sufletului. Asculti
degrabi rugiciunea noastri, Fecioari, ca Ceea ce ai
fost numi ti Grabni c Ascul ti toare, ci tu eqti
apiritoarea noastri giintru nevoi gata ajutitoare.
$i
acum...
Nu vom ticea, Nlscitoare de Dumnezeu,
pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Ci de
n-ai fi stitut tu inainte rugindu-te, cine ne-ar Ii
izbivit dintru atitea nevoi? Sau cine ne-ar fi pizit
pf,ni acum slobozi? Nu ne vom depirta de la tine,
Stipflni, ci tu izblveEti pe robii tii pururea dintru
toate nevoile.
PSALMUL50
l. MiluieEte-ml, Dumnezeule, dupi mare
milaTa
2.
$i
dupi mul fi mea i nduri ri l or Tal e' gterge
firidelegea mea.
3. Mai virtos mi spali de firidelegea mea qi de
-&-
30
-qP"
-&-
31
*qp"
: n '
@
HSET|STUI,
$i
paRacr,isul
lcoa[El FiCfrTOflRE bE Mlltuill
fl hIEICII DOftIH|!I,UI GRABilIC ASCULTAryOERE
picatul meu mI curifeqte.
4. Ca flridelegea mea eu o cunosc gi picatul meu
inaintea mea este pururea.
5.
fie
unuia am greqit
Ei
riu inaintea Ta am ficut, aEa
incit drept egti Tu intru cuvintele Tale gi biruitor cind
vei j udeca Tu.
6. Ci iati intru firidelegi m-am zimislit
Ei
in picate
m-a niscut maica mea.
7. Ce iati adevirul ai iubit; cele nearitate qi cele
ascunse ale in{elepciunii Tale mi-ai aritat mie.
8. Stropi-mi-vei cu isop qi mi voi curlfi; spila-mi-vei
gi mai virtos decitzipada mi voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie qi veselie; bucura-se-
vor oasele mele cele smerite.
10. intoarce fafa Ta de la picatele mele qi toate
firidelegile mele qterge-Ie.
11. Inimi curati zidegte intru mine, Dumnezeule, gi
duh drept innoieqte intru cele dinliuntru ale mele.
12. Nu mi leplda de la fafa Ta gi Duhul Tiu cel sff,nt
nu-l l ua de l a mi ne.
13. Di-mi mie bucuria mflntuirii Tale qi cu duh
stipAnitor mi intiregte.
14. Invi{a-voi pe cei firidelege ciile Tale gi cei
necredinciogi Ia Tine se vorintoarce.
15. Izbiveqte-mi de virsarea de singe, Dumnezeule,
* r r sl
- ^-sq{l' flcarisrur. si
paRaclisur,
W I
\<)raK
a Matcil DoMltuLUl
E
lsoflltEl FdciToERE DE t'riNUNl
cnflBHlc ascuLTAToaRE
Dumnezeul mAntuirii melel bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide qi gura mea va
vesti lauda Ta.
17.C de ai fi voi tj ertfi ,
ti -aq
fi dat; arderi l e detotnu
le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infrdnti
Ei
smeriti Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fn bine, Doamne, intru buni voirea Ta, Sionului qi
si se zideasci zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptifii, prinosul qi
arderile de tot; atunci vor pune pe altarul T[u vi{ei.
Condacul 1
Celei alese dintru toate neamurile, Maicii lui
Dumnezeu gi impiritesei, care ia aminte gi degrab
asculti rugiciunile celor smerifi gi care varsi rfluri de
timiduiri prin Icoana sa cea Sff,nti peste sufletele
credinciogilor, ii aducem cAntare de mul(umire; iar
tu, Apiritoarea noastri cea atotmilostivi, pleacl-te
cu bunivoinfi la glasurile noastre cele de laudi qi
dintru toate nevoile ne slobozeEte pe noi, cei ce te
chemi m:
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare'
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplineqti!
*e-
a',
-%>-
-&-
33
-%>"
l
ww
@
i o,t' ,pu@rcd*u.
I t
Iar de nu este preot credinciosul iqi cidegte cu o cdfuie
t | | t
Bucuri-te, ajutitoarea celor ce sunt intru
Icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultdtoare. La fel se ll | | nevoi.
procedeazd gi la sfbrqitul Acatistului, cdnd se repetd
ll ll
nucuri-teovindecitoareacelorbolnavi.
aceste cAntdri in cinstea Maicii Domnului pe melodia
ll ll
nucuri-te,intirireacelorslibinogi.
,,Apdrdtoare Doamnd",
| | I I
Bucuri-te, slobozirea celor robifi.
lcosul I ll ll
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Mul{imile ingerilor ifi slujesc cu evlavie
Ei | | | |
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implineqti!
toate puterile cerepti cu netlcirte glasuri te fericesc,
Niscitoare de Dumnezeu tr' ecioario Ceea ce ai niscut ll ll
Condacul al2-lea
pe impiratur ingerilor, pe Hristos Dumnezeu, iu.
ll ll ^ _ ^ lu:a"t
milostivirea
^ta
cea neurmati,
noi, picitoqii, indriznind a le urma acetora gi
ll ll
Stnnnnn'
t T:n:*
tale minuni ce pururel t.. u,.utn
nepricepandu-ne
a te tiuda dupi vrednicie, cu cuget
| | | | ft.
sfintele tale Icoane, c! care,."
lt^"l
niqte stele de
smerit cflntim
fie
acestea:
I I | |
Dumnezeu luminate, toati lumea o ai infrumusefat, te
Bucuri-te, silipluirea Dumnezeirii celei ll | |
mirim pe tine, Ceea ce ai mirit tot neamul nostru cu
neapropi at e.
I I | |
buni voi nf a t ^ qi cu dragost e ne i nchi ni m
Bucuri-te,mirareaingerilorceaneincetati.
ll ll
Preacuratului
tiu chip, cAntind Fiului tiu, Hristos
Bucuri-te, masi sfAnti, care ne hrinegti pe
ll ll
Dumnezeu:Aliluia!
noi cu Piinea viefii.
Bucuri-te, mislin cu rod buno care ne ungi
ll ll --
Icosul al2-lea
inimile cu untdelemnut milei.
"
| | | |
Descoperind cereasca infelegere, Niscitoare
Bucuri -t e,
comoara nei mpuf i nat i
"
l l | |
de Dumnezeu, ai bi nevoi t ca i n gri di na t a cea
darurilor harului lui Dumnezeu.
| | | |
pimf,nteasci, in SfAntul Munte alAthosului, cu multe
Bucuri-te,dintrucarepurureacurgriuride
ll ll
minuni si preaslivegti Icoana ta, pe care, cu glas
tdmiduiri.
ll | |
dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singuri ai numit-o
-e-
34
-q>-
*&-
35
-qp-
I
fl caTl sTut 9i
paRactl sul
E MAICII DOMNUTUI
@@
lcoaHEl FEcFryoflRt DE MINUHI
CRAE}IIC HSCUI,Tfr TOHNE
Grabni c Ascul tItoare. Iar noi tofi , cunosci nd
milostivirea ta cea marei{i cAntflm (ie:
Bucuri-te, Maica noastri, cea milostivi
tuturorintru Hristos.
Bucuri-te, locuinfa Duhului SfAnt.
Bucuri-te, dragostea lui Dumnezeu spre
oameni aritati.
Bucuri-te, ridicarea neamului omenesc.
Bucuri-te, palat luminos aI Cuvintului lui
Dumnezeu.
Bucurl-te, Sfflnta Sfintelor cea mult cintatl.
Bucurl-te, Ceea ce ai niscut pe Mielul cel
dumnezeiesc.
Bucuri-te, Ceea ce ne-ai crescut noui pomul
vie{ii.
Bucuri -te, hrana cea nepi eri toare di n
chivotul cel cu totul din aur.
Bucuri-te, Ceea ce ai hrinit pe Cel ce
hrinegte toati zidirea.
Bucuri-te, prin care noi tofi nidijduim a ne
mflntui.
Bucuri-te, prin ale clrei rug[ciuni aEteptim
si primim mogtenirea cea cereasci.
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implinegti!
acaTi sTut $i
paRacl i sul
a Malsll DohrHur,ul
ICOANEI FiiCiTOHRU DE MIilUNI
GRflBfiIc FscUI.[EToflRE
Condacul al 3-1ea
LucrAnd cu put ere dumnezei ascd, pe
trapezarul Nil, care umbla firi evlavie inaintea
Icoanei tale din Ministirea Dohiarului, cu orbirea gi
cu sliblnogirea trupului l-ai pedepsit, de Dumnezeu
Niscitoare Fecioari, ca sI nu mai indrizneascl a
defiima preacuratul tiu chip, pe care l-ai diruit cu
milostivire, ca pe un zilog de evlavieo intregului
Munte al Athonului, ca tofi cei ce locuiesc aicio cu
gl asuri preacuvi oase si cfl nte l ui Dumnezeu-
CuvAntul, Cel ce S-a niscut din tine: Aliluia!
Icosul al 3-l ea
Avflnd mare dragoste pentru oamenii cei
riscumpira{i prin s0ngele Fiului tiu gi Dumnezeu,
StipAni preabuni, pociin{a trapezarului Nil cu
milostivire ai primit-o gi i-ai diruit timiduire de
orbirea
Ei
slibinogirea lui, ca si slujeasci neincetat gi
si -fi aduci rugi ci uni neti cute i n fa|.,a mul t-
timiduitoarei tale Icoane, zicAnd acestea:
Bucuri-te, sfdnta zimislire a lui Ioachim qi a
Anei.
Bucuri-te, Ceea ce eEti binecuvf,ntati intre
femei.
-&-
36
-qp"
-&-
37
-qp"
PARilSLISUI ICOflNEI FfrCFTOHRE bE MIHUNI
boMl l ut ul cRf l BHl c f l ssut F?ToaRE
@
iciune
flsflTisryul $i
a HHl cl l
Bucuri-te, Ceea ce ai niscut firi stric
pe Mf,ntuitorul sufletelor noastre.
Bucuri-te, Ceea ce fecioria qi nagterea in chip
minunat le-ai unit.
Bucuri-te. Ceea ce intru amAndoufl, firi de
prihani te-ai pistrat.
Bucuri-te, Ceea ce eqti minunea intregii lumi.
Bucuri-te, Ceea ce egti mirarea tuturor
neamurilor pimAntului.
Bucuri-te, Ceea ce eqti indreptarea celor ce
picituiesc.
Bucuri-te, Ceea ce eqti intirirea in fapte bune
a celor ce se pociiesc.
Bucuri-te, Ceea ce firi de riutate pedepsegti.
Bucurl-te, Ceea ce ne diruiegti infelepciune
cui ni ml buni .
Bucurl-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplinegti!
Condacul al4-1ea
Cei ce au fugit de furtuna viefii qi s-au
siligluitin limanul linigtit gi de mf,ntuire din Muntele
Athonului, dobAndesc aici mflngiiere plini de dar gi
aj utor dumnezei esc de l a Sffl nta ta Icoani ,
Niscitoare de Dumnezeuo Ceea ce striluceEti dintr-
aca' ri srut si
paRqcti sut
A MAICII DOMHIILUI
ICOflNEI FECiTOARE bE MIIIUHI
cRHBillc flscur,[F,!oaRE
insa raze de minuni gi riu de milostivire reverqi cu
neimpufinare. Pentru aceasta, tofi cei ce doresc ca in
pustietatea Athonului si dobAndeascfl mflntuire,
mirind induririle tale cele de Maici. lui Dumnezeu ii
cAnti cu mulfumire: Aliluia!
l cosul al 4-1ea
Auzind glasul cel dumnezeiesc din Sff,nta ta
Icoani, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o
degrab ascultitoare a tuturor celor ce cu credinfi gi
cu dragoste aleargi la chipul tiu cel ficitor de minuni
qi, primind de la el infelepfirea nepisirii sale gi
vederea ochilor sii,
fi-a
cintat
fie
cu mulfumire, din
tot sufletul, aga:
Bucuri-te, Ceea ce cu vremelnici pedeapsi
infelepfegti pe cei nepisitori.
Bucuri -t e, Ceea ce poci i nf a cel or ce
picituiesco cu milostivire o primegti.
Bucuri-te, Ceea ce indrepfi la calea mf,ntuirii
pe cei ce riticesc.
Bucuri -teo Ceea ce ri ni l e pi catel or l e
timiduiegti cu bunivoinfi.
Bucuri-te, Ceea ce dai pe fafi cu multi
dragoste, pe ceiimpietrifi cu inima.
Bucur i - t e, Ceea ce cu ami r i ci unea
-&^
38
-qp"
*&*
39
-qp"
PRRACI,|SUL ICOflHEi FECFryOARE DE MIiIUN|
ItolttHlILUl GRitEHlC ASSUIITFTOanE
suferi ntel or trupegti , de veqni cel e chi nu
izbiveEti.
Bucurl-te, Ceea ce tulburarea patimilor o
potolegti.
Bucuri-te, Ceea ce intinzi mflni de ajutor
tuturor celor ce pier.
Bucuri-te, nidejdea celor firi de nidejde.
Bucuri-teo bucuria celorpcArbifi.
Bucur-te, Ceea ce imbraci pe cei goi.
Bucuri-teo adipostirea sirmanilor.
BucurI-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implinegti!
Condacul al 5-lea
Graiurile tale, cele de Dumnezeu vestitoare,
auzindu-le cilugirii din Ministirea Dohiarului,
fie,
Ceea ce eqti dumnezeiasci grabnici ascultitoareo au
zidit o Biserici lflngi trtpezil, unde se afli Icoana ta
cea ficitoare de minuni, Preacurati Fecioari,
Ei
pe
tofi credinciogii ii mingiie cu semnele milostivirii
tale, de care nu ne lipsi nici pe noi, smeri{ii, cei ce
dupi datorie te liudim gi strigim lui Dumnezeu-
Ziditorul:Aliluia!
Icosul al 5-l ea
VizAnd rflurile de minuni izvorf,nd din
SfAnti Icoana ta, GrabnicAscult[toare, tofi cilugirii
din Muntele Athonului au alergat spre ea ca si se
inchine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, dupi trebuinfa
fieciruia, darurile milostivirii tale diruindule din
belgug din Icoana ta cea ficitoare de minuni, ai ficut
ca tofi si-fi cinte cu mulfumireo aga:
Bucurl-te, Maica milostivirii gi a induririlor.
Bucuri-te, chivot insufl efit al Atotf iitorului.
Bucuri-te, palat al zimislirii celei flrd de
simin{i.
Bucuri-te, Ceea ce L-ai intrupat pe Cel ce este
firi de trup.
Bucuri-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu
oamenii.
Bucuri-te, vedere preadoriti a cuviogilor.
Bucuri-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce
postesc.
Bucuri-te, veselia lini a viefuitorilor din
pustie.
Bucuri-te, nidejdea cea tare a cilugirilor;
Bucuri -t e, Ceea ce bi rui eqt i t aberel e
diavolilor.
Bucuri-teo Ceea ce ruginezi pe vrijmagii
mfl ntuirii neamului omenesc.
Bucuri-te. Atotbuni. Grabnic Ascultitoare.
<W
wK#
:F6/
ri ne
acflTisrur, Fi
a hral cl l
*&*
40
-,%}"
-&*
4l
-w"
flCflTiSTUI, Si PARflSIIISUL iCOflHEI FFCflTOflRE bE MiHUNi
a Hfllcll DohtNuLUl sRaBillc ascut 'FaToflRE
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplineqti!
Condacul al 6-l ea
Muntele Athosului propoviduieqte milele gi
minunile taleo prea binecuv0ntati Maici a Domnului
nostru Iisus Hristos qi se impodobegte frumos cu
multele tale icoane ficitoare de minuni, in mijlocul
cirora Icoana ta. Grabnic Ascultitoare numiti de
tine, strilucegte ca luna plini cu.razele cele neinserate
ale minunilor, indemnflndu-ne si cAntim laude Celui
ce te-a preaslivit pe tineo Dumnezeului Celui ce este
Unul in Treime: Aliluia!
Icosul al 6-l ea
Strilucit-ai in preacurati Icoana ta, Marie,
de Dumnezeu Niscltoare, lumina mf,ntuirii tuturor
celor ce riticesc in intunericul picatelor gi al
pati mi l or, gi ai numi t-o pe aceasta Grabni ci
Ascultitoare a celor ce se roagi cu credin{i qi evlavie,
din tot sufletul, d0ndu-le grabnicul tiu ajutor celor
care-fi cflnti
{ie
unele ca acestea:
Bucuri-te, fulger care luminezi sufletele.
Bucuri-te, tunet care inspiim0nfi pe cei ce
ispitesc.
Bucuri-te, adipost bine liniqtit al celor
flcflTisrur. gi pflRflctisut lcoHNEi FFcAryoflRE DE lrlll{uHl
A HAICII DOMUdLUI SRflBIIIC ASCUI.TflTOAR
osteni{i de intreitele valuri ale mirii vie{ii.
Bucuri -t eo l i man nei nvi f orat al cel or
inviforafi de valurile patimilor.
Bucurl-te, Ceea ce povi{uieqti pe cei tineri
spre curifie.
Bucuri -te, acoper[mfl ntul qi i ngri di rea
fecioriei.
Bucuri-te" Ceea ce riceala sufleteasci o
incilzeqti cu darul tiu.
Bucuri-te, Ceea ce inmoi impietrirea inimii.
Bucuri-te, Ceea ce povifuiegti pe calea
mintuirii pe cei credincioqi.
Bucuri-te, Ceea ce abafi din ciile pierzirii pe
cei ce se poticnesc.
Bucuri-te, cheziqia noastr[ in fa{a Fiului tiu
qi Dumnezeu.
Bucuri-te, Ceea ce pururea il rogi ca si ne
miluiasci pe noi, picitoqii.
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultdtoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplinegti!
Condacul al 7-l ea
Voind s[ ari{i marea ta dragoste neamului
creqtinesc, Niscitoare de Dumnezeu Preabuni, ai
ales Muntele Athosului gi intr-insul ai inmul{it
siligluirea cilugirilor, ca to{i cei inviforafi de
w@ ffi
-e*
42
-qp"
-&-
43
-<F)-
\_
.asD
+-.ffi6 flcaryisryul sl
pflRHclisul
W
\<5!/rdK-
a Mfllcll DoMNULUI
w
liman deqerticiunea lumeasci si poati dobAndi aici
tiniqtit qi lesnicios de mflntuire qi, ajuta(i de tine, si se
invredniceasci de moqtenirea cea cereasci a Prea
Sfintei Treimi qi si cf,nte cu sfinfii: Aliluia!
lcosul al'7-lea
Un nou semn al milostivirii tale ai ariltat,
Stipf,ni, in minunata prosliviroa Sfintei Icoanei tale
Degrabl Ascultitoare, nu numai cilugirilor din
Munt el e At hosul ui , ci t ut ur or cr eqt i ni l or
dreptslivitori, care cu evlavie cinstesc Preasfflnti
Icoana tao pentru ca tofi sI cf,nte:
Bucuri-te, Maica Dumnezeului nostru.
Bucuri-teo Ceea ce intru naqtere gi dupl
naEtere
-
Fecioar[ ai rimas.
Bucuri-te, ci pe tine te fericesc toate
neamurile.
Buc ur i - t e, ci t e- a pr eami r i t Cel
Atotputernic.
Bucuri-te, ci Domnul a ciutat spre smerenia
ta.
Bucuri-te, ci impiratul impirafilor a dorit
bunitateata.
Bucuri-te, binecuvintati fiici a impiratului
ceresc.
flsflTisTUL $i
pflRflcr,isul
lsoaHEl FtciryoaRE DE MIHUHi
fl MflICII bOMHULUI 9RflBHIC flSCdLfFryOflNE
Bucurl-te, Niscitoarea Fiului Celui mai
inainte de veci, Cea neispititi de birbat.
Bucuri-te, mireasa cea firi de prihani a
Duhului Sfint.
Bucuri -t e, t i i nui t oarea harul ui cel ui
dumnezeiesc.
Bucuri-te, frumusefea lumii celei de sus.
Bucur-teo apiritoarea lumii celei de jos.
Bucurl-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implinegti!
Condacul al 8-l ea
Striini qi cilitori suntem noi pe pimAnt qio
dupi cuvAntul Apostolului, nu avem aici cetate
stititoare. Citre cine dar vom alergao Stipf,ni, in
necazurile cilitoriei noastre, daci nu cltre tine,
Atotbuni. Nu ne lepida pe noio Maica lui Dumnezeu!
Nu ne spune noul: Nu vi cunosc pe voi, din pricina
picatelorvoastre, ci ne miluieEte pe noi, cei sirmani qi
firi de ajutor
Ei
primegte-ne in vegnicele licaquri,
ceea ce egti Acoperimflntul nostru, ca astfelo cu
dragoste si cflntim in Patria cea cereasci lui Hristoso
impiratului slavei: Aliluia !
lcoflNEl FEci'roflRE DE MiHuill
gRflBNIS
ascUI,TF,ToflRE
*&-
44
-qp-
*&-
45
--
:*'
-;i
I
flcaTisTur, tl
paRflcrtisur. lcoEHEl FECFToRRE DE MllruHi
fl I'IEICII DOMI{UI,dI GRHBNIC flSCUL'TFTORR
l cosul al S-l ea
Mare mAngf,iere este tuturor credinciogilor a
ciuta spre a ta lcoani, StipAni, intru care te vedem
finAnd
cu mina ta pe Pruncul cel mai inainte de veci'
pe Domnul nostru Iisus Hristos, Ciruia ne inchinim
cu evlavie ca unui Mflntuitor gi Dumnezeu al nostru,
iar
fie,
adeviratei Niscitoare de Dumnezeu' cu
umilinfigriim:
Bucuri-te, pururea Fgcioari, Ceea ce te-ai
bucurat de bunavestire a arhanghelului.
Bucuri-te, mireasi nenuntitl.
Bucuri-te, Maica Luminii celei in{elegitoare,
care lumine rzil toate sufl etele.
Bucuri-te, tron insuflefit al Ficitorului
Cerului qi pimflntului.
Bucuri-te, blAndi porumbif i.
Bucurl-te, mieluqea firl de prihanl.
Bucuri-te, pahar plin de bucurie.
Bucuri-te, vas nesecat plin de apa viefii.
Bucurl -t e, al abast ru cu mi r, pl i n de
mireasma lui Hristos.
Bucuri-te, prin
patimilor noastre.
Bucuri-te, prin
Dumnezeu.
Bucuri-te, prin
care se izgonegte puterea
care am cunoscut pe Fiul lui
care ne-am invifat a ne
acflTisryul si
pflnaslisul
lcoaHEl FicFtoaRE DE MIHUNI
H MflIcII DOHHUI,UI 9RFBHIC flsstILTF,[oHRE
inchina luiDumnezeu, Cel ce este Unulin Trei
Bucuri-te, Atotbunl, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplineEti!
Condacul al 9-l ea
Toate neamurile te fericesc dupi datorie,
,rMarie,
binecuvintati Niscitoare de Dumnezeu", ci
de la risirit gi pf,ni la apus este liudat numele tiu, iar
cetele cilugiregti acoperimf,nt al lor te numesc, mai
ales cei ce se nevoiescin MunteleAthosului, pe care cu
aleasi bunivoinfi i-ai umbrit ficAnd multe minuni qi
milele tale cele bogate aritflndu-le lor gi aga, cu
mul{umire, cflnt[ pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-l ea
Ritorii cei mult griitori nu se dumiresc si
cunoascl taina pururea fecioriei tale, Nlscltoare de
Dumnezeu, nici nu pot si llmureasci puterea cea de
minuni ficitoare, care din Icoana ta se revarsl spre
timiduirea celor neputincioEi, spre toati folosinfa
sufleteascl gi trupeasci a creqtinilor. Iar noi intru
adevir te slivim gi firi de indoiali te mirturisim pe
tine pururea Fecioari, inchinffndu-ne cu credinfi
inaintea Sfintei tale Icoane qi cintindu-fi unele ca
acestea:
@@
-@
me.
-&-
46
-qp"
-&-
47
-q>"
ri.;;
HCRT| STUT, Si
pARACLi SUT,
a Mf l l cl l boMHdr, ul
Bucuri-te, mirarea celor plini de indoia
Bucuri -te. l auda cea cunoscuti a
credinciogi.
Bucuri-te, Ceea ce din coapse curate, firi de
prihani, pe Iisus L-ai nlscut.
Bucuri-te, Ceea ce intru nagtere nu
fi-ai
vitlmat cheile fecioriei tale.
Bucuri-te, prea prosliviti Niscitoare de
Dumnezeu.
Bucur i - t e, Mai ci qi Fec i oar i
Preabinecuv0ntati.
Bucuri-te, mirirea fecioarelor.
Bucuri-te, curati bucurie a mamelor.
Bucuri-te, Ceea ce intre femei, egti singura
buni qi firi de prihani.
Bucuri-te, Ceea ce ai niscut pe Cel ce,
potrivit figiduinfei, a zdrobit capul qarpelui.
Bucuri-te, Ceea ce ai izbivit din osindirea
cea de demult pe strimoqii cei cizu{i.
Bucuri-te, Ceea ce prin naqterea ta ai deschis
Edenul cel sfflnt.
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine leimplinegti!
Condacul al 10-l ea
intocmind mAntuirea oamenilor care poarti
acflTisrut $i FflRflcr.isdl
fl Mfl l cl l DOMl tUt Ul
lui Hristos, bine ai voit, Niscltoa
Dumnezeu, si rAnduiegti Muntele Athonului spre
vie(uire cilugirilor gi ai griit in vedere celui dintAi
pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca si fie
muntele acesta pururea spre locuin{i cilugirilor,
mffngffindu-l cu bunele tale figiduinfe, ci vei fi
ajutitoare gi acoperitoare tuturor celor ce se nevoiesc
in chip plicut lui Dumnezeuo indestulflndu-i cu
darurile cele trebuincioase qi dintru toate nevoile
m0ntuindu-i, ca firi de impiedicare si cffnte lui
Dumnezeu: Al i l ui a!
I cosul al l 0- l ea
Zid de apirare eEti, Fecioari, cilugirilor qi
tuturor nevoitorilor fecioriei
Ei
curi{iei, drept aceea
gridina ta piminteasci, MunteleAthosului, ai ficut-
o neapropiati femeilor, ca flri silirea picatului si
vi efui asci i ntr-i nsa ci l ugi ri i , spre ti ne, dupi
Dumnezeu, punflndu-qi singura lor nidejde de
mintuire qi cintindu-fi
fie
acestea:
Bucuri-te, nevegtejita floare a fecioriei.
Bucuri-te, crinul curifiei.
Bucuri -t e, pri dvor ceresc, de l umi ni
purtitor, care luminezi pe nevoitorii curi{iei.
Bucur i - t e, car t ea i n{ el epci uni i cel ei
l coai l El Fi sFTofl RE nE rdl NUHl
cRaBillc ascuLTFToflRE
@-
numele
@
li.
celor I
lcoaHEl FFcF'r'oflRE bE MllruNl
cRHBi l l c HssutrFToaRE
w
re de
I
I
I
I
-&*
48
-w"
-&-
49
-qp-
t
I
I
@ru @
tregii-
PflRflSLISUL
DOMHUI , UI
ICOHNEI FiCiTOARE DE MIHUHI
CNSBIIC HSCUI,'FF'TOARE
dumnezeieqti, care povifuiegti pe rflvnitorii in
infelepciuni.
Bucuri -t e, Ceea ce egt i mi j l oci t oarea
mintuirii cilugirilor, celor ce bine se nevoiesc.
Bucurl-te, Ceea ce egti acoperlm0ntul gi
ingridirea pustnicilor viefuitori in muntele Athos.
Bucur i - t e, Ceea ce dai mi ngf l i er e
duhovniceasci sufl etelor celor amirite.
Bucuri-te, Ceea ce reVergi bucurie plini de
darin inimile cele iubitoare deDumnezeu.
Bucuri-te, Ceea ce hrineqti pe fecioarele cele
tinere qi pe orfanii cei firi de mami.
Bucuri-te, Ceea ce cu dragostea Mirelui
Celui firi de moarte indulcegti pe cei ce stau in ceata
feciorelnicilor.
Bucuri-te, Ceea ce egti puternici ajutltoare
celor ce duc lupti grea impotriva nivilirilor
patimilor trupeEti.
Bucur i - t e, Ceea ce eqt i neador mi t i
veghetoare a llcagurilor ministiregti.
Bucur i l - t e, At ot buni , , , Gr abni c-
ascultitoare", Ceea ce toate cererile noastre spre bine
leimplineqti!
-e-
50
--
Hcnrlsrur, Si
pflRHcr.isuL
A MflICII DOM}IULUI
ICOHHEI FFCE'FOflRE DE MIHUHI
GRHBHIC ascuI,ryH,ToARE
Condacul al 11-l ea
CAntarea noastri cea smeritl, din plinitatea
dragostei gi osffrdiei adusi
fie,
nu o lepida, Curatlo gi
nu te intoarce de la noi, cei ce suntem spurcafi cu
multe picate, ci ajuti-ne noui, Atotbuni, ca prin
pociinfl si ne curifim de intiniciunea picatelor qi si
piqim in viafa cea curati qi plicuti lui Dumnezeu
avffndu-te pe tine indemnitoare la nevoinfi gi
ajutitoare, ca si putem cAnta Domnului cu vrednicie
qi cu dreptate: Aliluia!
I cosul al I 1-l ea
Cu luminoasele raze ale minunilor; Sfinta ta
Icoani lumineazl pururea, Niscltoare de Dumnezeu
Fecioari gi umple toatfl lumea cu lumina ei cea plini
de dar, alungflnd orice lucrare vrijmagi cu puterea
cea dumnezeiascl ce dintr-insa izvoriEte. Pentru
aceasta, ne bucurim noi, picitoEii, cei ce aYem un
zilog aga de scump al bunivoin{ei tale pentru noi, gi
tie,
Celei Grabnic Ascultitoare a rugflciunilor
noastre, cu mulfumitiifi cintim:
Bucuri-te, luceafirul soarelui celui neapus.
Bucuri-te, zorile zilei celei neapuse.
Bucuri-te, Ceea ce ne-ai luminat dimineafa
mflntuirii.
-&-
51
-qP"
:.\'
flcaryis,Fnr. si
pflRflslisul icoaHi FrciToaRE bE hliHUNi
A MHICII DOMNUIIUI GNSBHIC FSCUIryAryOARE
Bucuri-te, Ceea ce ai niscut pe Mi
firi de moarte al sufletelor noastre.
Bucuri-te, Ceea ce dorin{ele noastre cele
plicute lui Dumnezeu le implinegti.
Bucuri-te, Ceea ce in necazurile gi greuti{ile
noastre cu bunlvoinfi te gribeqti si ne aju{i noui.
Bucuri-te, rai infelegltor, plin de toati
mff ngiierea duhovniceascl.
Bucur[-teo Ceea ce din plinfltatea ta ne
izvorigti gi nouI picituri de mflngfliere.
Bucuri-te, Ceea ce ricoreqti patimile noastre.
Bucuri-te, Ceea ce dai nepitimirea cea plini
de daro celor ce o cauti cu osirdie.
Bucuri-te, Ceea ce iubegti foarte pe tofi cei ce
triiesc in pizirea intregii-inf elepciuni.
Bucuri-te, Ceea ce ii cercetezi pe aleqii lui
Dumnezeuin somn
Eiin
vedenii.
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare,
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implinegti!
Condacul al l2-lea
Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsi din
Sfflnti Icoana ta Grabnic Ascultitoare numiti de
tine, Maica lui Dumnezeu, Stipflni, ii trage spre ea pe
to{i cei necijifi qi intrista{i, care nu pleaci neajutorafi
-@
rele Cel
-&-
52
-qp-
de la acest izvor al milelor tale qi al induririlor: in
necazuri-bucurie, in nipaste-apiritoare, in boli-
timdduire, firi de impufinare primind faceri de bine
de la chipul tiu cel de minuni ficitoro Atotbuni, gi cu
mulfumitl cf,ntf,nd lui Dumnezeu, Dititorului de
bunitifi:Aliluia!
Icosul al l2-lea
CiutAnd la minunile tale, StipAni, gi la
marea ta mi l osti vi re spre neamul creqti nesc,
mirturisim ci nu putem a te liuda pe tine dupi
datorie, Ceea ce egti mai cinstiti decflt heruvimii gi
mai slivitl firi de aseminare decit serafimii, insi
nldijduim
Ei
noi spre negriiti bunitatea ta gi cu
cuget smerit ifi aducem unele cintiri ca acestea:
Bucuri-te, Ceea ce eqti dulce vorbitoare cu cei
ce se nevoiesc qi se roagiin ticere.
Bucuri-te, Ceea ce egti bucuria cea plini de
dar a celor ce se ostenesc in pustietlfi pi prin munfi.
Bucuri-te, Ceea ce infelepfeqti in chip tainic
pe robii lui Dumnezeu cei tiinuifiin mijlocul lumii.
Bucuri -te, Ceea ce eEti i mpi carea cu
Dumnezeu a picitogilor celor ce se pociiesc.
Bucuri-te, Ceea ce egti ocf,rmuitoarea cea
mai de seamd aMunteluiAthon.
-&-
53
-q>-
: n'
_{;:i
acaryisTur, 9i
pflRflcl,isul lcoflHEl
fl Mfllcll DOMI{ULtll cRflBNlc
Bucuri-te, Ceea ce pe Petru Athonitul cel
iubitor de pustie cu cercetarea ta l-ai luminat.
Bucuri-te, Ceea ce pe Atanasie Athonitul cel
de-Dumnezeu-in(etepfit,
prin starea Ta de fa{i l-ai
umplut de har.
Bucuri-te, Ceea ce pe mulfi preacuvioEi ai
Athosului i-ai proslivit cu slava cea cereascd.
Bucuri-te, Ceea ce viefuitoritor acestui SfAnt
Munte le-ai aritat aleasi dragoste.
Bucuri-te, Ceea ce eqti tlmiduitoare firi de
plati a trupurilor noastre bolnave.
Bucuri-te, Ceea ce povifuieqti sufletele
noastre spre impirifia cea de sus.
Bucuri-te, Atotbuni, Grabnic Ascultitoare'
Ceea ce toate cererile noastre spre bine le implineqti!
Condacul al 13-l ea
O, intru tot cf,ntatl Maicio cea numiti in
Sfffnta Icoani Grabnic Ascultitoare, Niscitoare de
Dumnezeu Marie, primeEte cu milostivire aceasti
pu{ini rugiciune a noastri, pe care cu osflrdie o
aducem
{ie
cu credinfi
Ei
cu dragoste
9i
roagl pe
Treimea cea pururea inchinati si ne izbiveascl de
gheena focului, de intunericul cel mai dinafari
9i
de
muncile cele vegnice, ca prin mijlocirea ta sd
Fi sfrToqRE DE MINUHI
ASCUI,Tfl'FOARE
*e*
54
-qp"
acfl Ti srur, Si
pqRBct
i sut l coai l Ei Fi sa' roaRE bE MIHUNI
E Mfllcll Dolrtilut ul cRflENlc ascur.'FFToaRE
moEtenim impirifia cea cereasci qi si ne invred
a c0nta di mpreunl cu Sfi nfi i l ui Dumnezeu:
Al i l ui a! (de trei ori)
.lpoi se :ice iuro;i lco.sul intui: Mullimea
tngerilor ...
;i
Coutlutul intcii; Celei alese dintru toate
neamurile...
RUGACIUNE CATRE NAScAToAREA DE
DUMNEZEU
Preasf dnt d Ndscdt oare de Dumnezeu,
miluiegte-nepe noi.
St i pAni Pr eabi necuvi nt at i , pur ur ea
Fecioari, Niscitoare de Dumnezeu, Ceea ce ai niscut
mai presus de cuvint pe Dumnezeu Cuvdntul spre
mflntuirea noastri
Ei
darul Lui mai presus decAt tofi
din belEug l-ai primit, Ceea ce egti o mare de daruri
dumnezeieqti
Ei
rAu de minuni pururea curgitor,
rev[rsind bunitatea ta tuturor celor ce cu credinfi
aleargi la tine! Cilzind la Icoana ta, cea de minuni
ficltoare, ne rugim
fie,
intru tot induratei Maicii a
Stipinului Celui iubitor de oameni: revarsi asupra
noastri StipAni prea bogate milele tale
Ei
cererile
noastre cele aduse
fie,
Celei Grabnic Ascultitoare,
@
nicim
-&*
55
*qp-
flcflTisrur, gi Pflnflclisdl icoaNEl FflcaToaRE bE MIHUHI
A Hfl ICII DOMHUI,UI CRFBHIC ASCSLfFTOARE
gribe$te a le implini, intocminduJe fieciruia spre
folos, spre mAngfliere
Ei
mintuire. Cerceteazil-ne,,
Preabuni pe noi, robii tIi, cu darul tiu
9i
d[ celor
neputincioEi timiduire qi sinitate desivflrEitlo liniqte
celor invifora{i, celor robifi slobozire, qi mflngdie pe
tofi cei ce pitimesc in felurite chipuri. Izbivegte,
Atotmilostivi Stipflnio toate oragele
9i
sateleo
fara
aceasta qi Ministirea aceasta de cutremur, de
v[timare, de potop, de foc, de sabie
Ei
de alte pedepse
vremelnice qi veEnice qi de to{i vrijmaEii vizufi qi
nevl zu{i , i ntorci nd mffni a l ui Dumnezeu pri n
mijlocirea ta cea de Maici.
$i
slobozegte pe robii tii
(N)
li
mi slobozegte pe mine robul tiu pe mine, (N) de
toatl boala sufleteasci, de nivilirea patimilor
9i
de
ciderea in picat, ca firi de impiedicare intru dreapta
credinfi triind in veacul acesta, si ne invrednicim
9i
in
cel viitor de bunltifile cele veEnice, cu harul qi cu
iubirea de oameni a Fiului
Ei
Dumnezeului tiu, Ciruia
se cuvine toati slava, cinstea gi inchiniciunea,
dimpreuni cu Cel firi de inceput al Siu Pirinte
9i
cu
Prea Sfffntul Duh, acum gi pururea gi in vecii vecilor.
Amin.
Preotul (daci este) zice ectenia intreitd qi face
otpustul.
-&*
56
-qp"
@
acaTi sryuL gi paRacr,i sut
a Hal cl l boMHUt ul
l soENEl FAsi ToEnE DE hri HuHi
cRaBHlc flscuL,rFToaRE
MiluieSte-ne pe noi, Dumnezeule, dupd mare
mila Ta, rugdmu-ne
fie,
auzi-ne
Ei
ne miluieSte.
Stranu: Doamne miluieste (de 3 ori).
incu nc rugim pentru Prea Fericitul Parinrele
nostru (N), Putriurhul Bisericii Ortodoxe Romine,
pcntru (inatt-) Preu Sfinlitut (Arhi) Episcopul (t;i
llitropolitul) nostru (1,/),
Si
pentru to(i
Jralii
noqtri tntru
Hristos.
incd ne rugdm (uici se pomenette CLrmuirea
tirii, dupit indrumdrile Sfdntului Sinod), pentru
:;iniitatea
Si
ntdntuirea Ior.
Irrcd ne ruS4irtn pentru
.fralii
noStri: preoli,
ieromonahi, ierodiaconi, cliaconi, monahi
Si
monahii
Si
pentru toli ceiintru HristosJ'rali ui noStri.
Incd ne rugdm pentru
Jbricilii Si
pururea
pomenilii ctitori ai sJhnt bcasului acestuia qi pentru toli
cei mai dinainte udormiyi pdrin(i
Ei Jruli
ui noStri
drept nt dri t ori creSt i ni , care odi hnesc ai ci , si
pretutindeni.
Incd ne rugdm pentru milu, via{a, pacea,
sitrtiitatea, ntdnfitirea, cercetures, Idsarea
Si
iertareu
ltticutelor
robilor lui Dumnezeu (numele celor pentru
t'ure se.face acutistul), ctitori
Si
binelrtcfuori ui sfAntului
locusului acestuia.
Incit ne rugiim pentru ca sd se pdz.eascd SfLntii
*&-
5 /
-w"
flcRTiSTUL gi paRacr,isul
l$oaHEi FicFryoaRE DE MIHUNI
A MAICII DOMHUI.III GXflBHIC ESCULFATOARE
Mdndstirea sceasta,
tars
aceasta, toate orasele
Si
satele: de ciumd, de
Jbamete,
de cutremur, de potop, de
suhie, de ndvdlirea altor neamuri asupra noastrd
Si
de
rdzboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blAnd
Ei
tesne
iertdtor sd ne
Jie
nouir Bunul
Si
Iubitorul cle oameni
Dumnezeul nostru, sti indepdrteze
Ei
sd impriistie toatd
mAnia, csre se porneSte asuprs noastrd
Si
sd ne
izbiiveuscd pe noi de mustrareo Lui cea tlreaptd, care
este ssupra noastrd
Si
sd ne miluiascd pe noi.
I ncd ne rugdm
Si
pent ru co Domnul
Dumnezeul nostru sir undd glusul rugdciunii nosstre a
pdcdtoSilor
Si
sd ne miluiascd pe noi.
Auzi-ne pe noi, Dumnexeule, Mdntuitorul
nostru, nddejdea tuturor marginilor pdmAntulai
Si
a
celor ce sunt pe mare departe, qi miktstiv
Jii
noud,
Stdpiine, pentru pdcatele noustre
Si
ne miluieSte pe noi.
Preotul: Cd milostiv
Si
iubitor de oameni
Dumnezeu eSti
Si fie
slavd indlldnt, Thtdlui
Si
Fiului
Ei
SJiintului Dult, acum
Si
pururea
Eiin
vecii vecilor.
Strana:Amin.
Preotul: ingelepciune
Strana: Ceea ce egti mai cinstiti...
Preohi: Slavd
fie,
Hristoase Dumnezewle,
ndde.jdea noastrd slavd
fie.
Strana: Slavi...
$i
acum...
*&-
58
-"
@
asaTisTur, Si
pflRaclisul
icoflHEI FEciToaRE DE hriHurl
fl Malcll DoMHlil,dl
qRaBltlc
ascur,TflfoflRE
Preotul face Otpustul.
Hristos, Adevdratul Dumne?.eul rtostru, pentru
rugdci uni l e Preacurat ei Sf i pAnei noast re de
I)umnezeu Ndscdtoare qi pururet Fecioarei Maria, ule
,Sfdntului (N), s cdrui pomenire o sdvArEim, ule
.Sfinlilor
Si
drep{ilor dumnezeieSti Pdrinli Ioachim
si
1na
Si
pentru ule tuturor sfinlilor, sd ne miluia.scd
,si
sd
ne mintuiascii pe noi, ca un bun
Si
de oameni iubitor.
Strana:Ami n.
$i
de nu este preot credinciosul zice la incheiere:
"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugi ci uni l e Preacurat ei St i pf l nei noast re de
Dumnezeu Niscltoarei gi Pururea Fecioarei Maria qi
pentru ale tuturor sfinfilor tli miluieqte-mi qi mi
mflntuieqte pe mine picitosul in vecii vecilor. Amin.
"
-&-
59
*qp-
fl cfl Ti srur, gi PaRacLi sur,
a frrfl l cl l DoMHULdI
Capitolul IX
PARACLTSUL I COANEI FACATO; \ RE DE
MI NUNI
A MAI CI I DOMNUT, TJI
" GRABN I C- {SC L' t.Ti TOA RE "
Preotul: Bine este cuvAntut Damnez.eul nostru
totdeuuna, acum
Si
pururea qi tn t,ecii vecilor.
De nu este preot se zice:
Doamne I i suse Hri st oase, Fi ul l ui Dumnezeu,
pentru rugi ci uni l e Preacuratei Mai ci i Tal e gi al e
tuturor sl i n{i l or, mi l ui eqte-ne pe noi . Ami n.
Strana: Amin.
Sl avi
ti e,
Dumnezeul nostru, sl avi
ti e.
I mpi rat e ceresc, Mi ngi i et orul e, Duhul
adevirului, Care pretutindenea e$ti
Ei
toate le
implineqti, Vistierul bunitifilor
Ei
Dititorule de
viafi, vino
Ei
Te siligluiegte intru noi gi ne curifegte pe
noi de toati intiniciunea
Ei
m0ntuieEte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare" Sfinte firi de
moarte, miluieqte-ne pe noi. (de trei ori)
i coaHEi FacAToaRE DE t' ri HUNi
cRaBi l l c ascuLTAToaRE
-&-
60
-"
w
uh.
$i
@
acari srur. $i
pfl RRcr,i suL
fl Mal cl l boMi l ur,ul
icoflHsi FflsflToanE bE MiHuHi
cnaBills ascuLTFryoflRE
Sl avi TatSl ui qi Fi ul ui
9i
Sfi ntul ui D
rcum
f
i pururea qi i n veci i veci l or. Ami n.
Preasffl nti Trei meo mi l ui eqte-ne pe noi .
Doamne, curifeEte picatele noastre. StipAne, iarti
firidelegile noastre. Sfinte, cerceteazi gi vindeci
neputinfele noastre, pentru numele Tiu.
Doamne mi l ui eqte (de 3 ori ), Sl avi .....
$i
acum. . . .
Tatil nostru, Care eqti in ceruri, sfinfeasci-se
numele Tiu, vie impirifia Tao faci-se voia Ta, precum
i n cer aga
Ei
pe pi mi nt. Pi i nea noastri cea spre fi i nfi
di-ne-o noui astizi gi ne iarti noui greqelile noastre,
precum
Ei
noi iertim gregifilor nogtri.
$i
nu ne duce pe
noi i n i spi ti , ci ne i zbi vegte de cel ri u.
Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:
Preotul: Cd u Ta este impdrd(ia
Si
puterea
Ei
slavu, a Tutdlui
Ei
a Fiului
Ei
a Sf0ntului Dah, acum
Si
puru rea
S
i in v e cii vecil o r.
Doamne mi l ui eqte (12 ori )
Sl avI Tatdl ui gi Fi ul ui gi Sfdntul ui Duh.
$i
acum qi pururea qi i n veci i veci l or. Ami n.
Venifi s[ ne inchinim impiratului nostru
Dumnezeu.
^
Venifi s[ ne inchinim gi si cidem la Hristos,
Impi ratul nostru Dumnezeu.
Venifi si ne inchinim gi si cidem la insuqi
Hristos, impiratul gi Dumnezeul nostru.
-&-
6r
-w"
HCH'I|STU|. Si
pARACIIiSUL
a Mal cl l DoMHut ul
IcoHHEl Faca,roHnE bE MlHdl{l
CRHEHIC ASCULIFryOARE
PSALMUL I 42
1. Doamne, auzi rugiciunea mea, asculti
cererea mea, intru credincioqia Ta, auzi-m[, intru
dreptateaTa.
2. Si nu intri la judecati cu robul Tiu, ci
nimeni din cei vii nu-i dreptinaintea Ta.
3. VrijmaEul prigoneEte sufletul meu gi viafa
mea o calci in picioare; ficutu-m-a si locuiesc in
intuneric ca mor{ii cei din veacuri.
4. Mflhnit e duhul in mine gi inima mea
incremeniti inliuntrul meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
demult; cugetat-am la toate lucrurile Taleo la faptele
mAinilor Tale m-am gindit.
6.Intins-am citre Tine mAinile mele, sufletul
meu ca un pimf,ntinsetogat.
7. Degrab auzi-mi, Doamne, ci a slibit duhul
meu. Nu-fi intoarce fafa Ta de la mine, ca si nu mi
asem[n celor ce se coboar[ in mormint.
8. Fi si aud dimineafa mila Ta, ci la Tine imi
este nidejdea.Arati-mi calea pe care voi merge, ci la
Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapi-mi de vrijmagii mei, ci la
al erg,Doamne.
10. Invafi-mi si fac voia Ta, ci Tu
Dumnezeul meu. Duhul Ti u cel bun si
Tine
eEti
mi
*&*
62
*qp-
wl@
ECflryiSTIL $i
a Mfllsll
paRflclisul
IcoaHEl FicEtoflRE DE MlHut{i
DoMI{ULUI sRflB}IIc Hscul,fFryoaRE
povif uiasci la pimAntul dreptifii.
11. Pentru numele Tiu, Doamne, diruieqte-
mi viafi. intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
meu.
12.Fi, bunitate de stirpegte pe vrijmagii mei
gi pierde pe tofi cei ce necijesc sufletul meu, ci eu sunt
robul Ti u.
Apoi se cdnti stihurile acestea (glas 4):
Dumnezeu este Domnul qi s-a ariltat noui,
bine este cuvflntat CeI ce vine intru numele Domnului.
Stih. 1: Mdrturisili-vd Domnului
Si
chemali
numele cel sfdnt al Lui.
Stih. 2: Tbate neamurile m-au inconjurat
Si
tntru
numele Domnului i-am fnfrdnt pe ei.
Stih. 3: De la Domnul s-a
Jdcut
aceasta
Si
este minunat intru ochii nogtri.
Gl as 4.
Podobie: Cel ce k-ai fndlgat pre cruce...
Citre Niscitoarea de Dumnezeu acum cu
osf,rdie si alergim noi, picitogii qi smerifii, gi si
ci dem cu poci i nfi , stri gf,nd di ntru adi ncul
sufletului: Stipflni, ajuti-ne, milostivegte-te spre noi;
gribegte ci pierim sub mul{imea picatelor; nu
intoarce pe robii tii deEerfi, ci pe tine
,
singuri
nidejde te-am cAqtigat.
Sl avi . . .
-e-
63
-qP-
flcflTisryul si
pflRaclisutr
A HEICII DOMNULUI
Acum la Icoana Niscitoarei de Du
alergim qi cei ce suntem in necazuri la ea si c[dem
strigf,nd din adflncul
Ei
din durerea sufletului: asculti
degrabi rugiciunea noastri, Fecioari, ca Ceea ce ai
fost numi t[ Grabni c Ascul ti toareo ci tu eqti
apiritoarea noastri giintru nevoi gata ajutitoare.
$i
acum...
Nu vom ticea, Niscltoare de Dumnezeu,
pururea a spune puterile tale, noio nevrednicii. Ci de
n-ai fi stitut tu inainte rugdndu-te, cine ne-ar fi
izbivit dintru atiten nevoi? Sau cine ne-ar fi pizit
pAni acum slobozi? Nu ne vom depirta de la tine,
Stipf,nio ci tu izbiveqti pe robii tii pururea dintru
toate nevoile.
PSALMUL 50
l.Miluieqte-mi, Dumnezeule, dupi mare milaTa
2.
$i
dupi mulfimea induririlor Tale, gterge
firidelegea mea.
3. Mai vffrtos mi spali de firfldelegea mea gi de
picatul meu mi curifeqte.
4. Cd firidelegea mea eu o cunosc
Ai
picatul meu
inaintea mea este pururea.
5.
tie
unuia am gregit gi riu inaintea Ta am flcut, aga
incAt drept eqti Tu intru cuvintele Tale qi biruitor cflnd
vei j udecaTu.
6. Ci iati intru firldelegi m-am zimislit gi in picate
m-a niscut maica mea.
i COHNEi
CRflBHIC
FiicFToaRE DE
ascut 4a,roflRE
w
zeu si
DE Ml HdHl
Jw
rRE n,
F
e Dumnezeu
-&*
64
-qp-
^Effi' -W
a Mfltcil DoMHUr.ul GREBHIC flsculryi[oERg
w
gi cele
I
7. Cil iati adevirul ai iubit; cele nearitate
ascunse ale infelepciunii Tale mi-ai aritat mie.
8. Stropi-mi-vei cu isop qi mi voi curi(i; spila-mi-vei
qi mai vArtos decAt zipada mi voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie gi veselie; bucura-se-
voroasele mele cele smerite.
10. intoarce fa[a Ta de la picatele mele gi toate
firidelegile mele qterge-le.
11. Inimi curati zidegte intru mine, Dumnezeule qi
duh dreptinnoieEteintru cele dinliuntru ale mele.
12. Nu mi lepida de la fafa Ta
Ei
Duhul Tiu cel sfAnt
nu-l lua de la mine.
13. Di-mi mie bucuria mflntuirii Tale qi cu
stipAnitor mi intireqte.
14. Invifa-voi pe cei firidelege ciile Tale qi
necredincioqi la Tine se vor intoarce.
15. Izbivegte-mi de vlrsarea de sflnge, Dumnezeule,
Dumnezeul mflntuirii melel bucura-se-ya limba mea
de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide
Ei
gura mea va
vesti lauda Ta.
17 .Cil de ai fi voit jertfi,
ti-aE
fi dat; arderile de tot nu
leveibinevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infrf,nti
qi smeritiDumnezeu nu ova urgisi.
19. Fn bine, Doamne, intru buni voirea Ta Sionului, qi
si se zideasci zidurile Ierusalimului.
duh
cei
*&-
65
*-
:+1
"c'i
t
20. Atunci vei binevoi jertfa
dreptifii, prinosul gi
arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tiu vifei.
CAntarea I
Irmos:
,rApa
trecAnd-o ca pe uscat gi din
rlutatea egiptenilor sclpAnd, izraeliteanul striga:
Izbivitorului qi Dumnezeului nostru si-I cf,ntim".
Stih: Preas/dntd Ndscatoqre de Dumnezeu, milttieSte-ne
pe noi .
Mulfimea dumnezeiegtilor tale minuni bine a
o liuda incepind,
fie
mi rog din toati inima, Grabnic
Ascultitoare, harul tiu si mi-l diruieqti.
Stih: Preasfdntd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
pe noi .
Cine nu se va mira de minunile Icoanei tale,
Fecioari, ci dintr-insa de trei ori slujitorului trapezei
i-ai glisuit, Grabnic Ascultitoare numindu-te.
Slavd...
Cum voi putea spune facerile tale de minuni,
Fecioari, cI tu mai inainte pe monahul cel nesupus,
firi de vedere l-ai lisat gi iariqi mai apoi l-ai ficut sI
vadi.
$i
acum...
Bucuri-te, sfinfit licaq al Dohiarului, ci ai pe
Doamna tuturor spri j i ni toare qi acoperi mAnt,
precum ea insigi limurit a ariltat.
Cdntarea 3
Irmos:
,rCel
ce ai zidit cele de deasupra
aca?lstut SI
paRncllsdr.
H MAICII DOMI{UIdI
ICOEilEI FACFiIOARS DE HITIUHI
cRflBillc ascutfiToHRE
crugului ceresc
ai
ai zidit Biserica Ta, T[r pe mine mi
intiregte intru dragostea Ta, Unule, Iubitorule de
oameni ft.
Stih: Preasfantd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
1te
noi .
Pe cei neroditori, tu, Marie, bineroditori i-ai
ariltzt qi pe femeile cele sterpe le-ai ficut si se
veseleasci de prunci, Grabnic Ascultitoare. Agadar,
cine nu se va mira, tr"ecioari, de mirirea ta.
Stih: Preasfantd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
pe noi .
Bulgaria propoviduiegte minunile Icoanei
tale, O, Grabnic Ascultitoare, Risiritul gi Apusul
asemenea, ci te-ai ficut izvor ce izvoriqte har tuturor
celor ce te cheami pre tine cu credinfi.
Slavd-..
Boala cancerului de la mflna cinstitei femei.
Fecioari, a pierit prin cercetarea ta, qi prin aceasta,
cea care pitimea, de neputinfi slobozindu-se, cu
bucurie propoviduia cele de mul(umire.
$i
acum...
in chip minunatinfrumusefatu-s-a Icoana ta,
Grabnic Ascultitoare, gi mai mult decit razele
soarelui lumineazi pre tofi cu harul tiu, Preacuratil
agadar cine nu te va liuda pre tine, Care in ceruri gi pe
pimAnt egti sliviti.
Asculti. fiici. de Dumnezeu Niscltoare
-&-
66
-qP-
-&-
67
=qp-
:.\ I
;;;
@
Fecioa
acaTisTUL si
pflRacr,isut
fl t'|fl lCll Dol'lllULltl
ICoHHEI FFCH,ToERE DE hIIIIIIHI
cRaBHls flscut'raToflRE
@
fiind
fecioari Grabnic Ascultitoare, rugiciunea noastri, a
robilor tii, gi ne izbivegte din tot felul de primejdii.
Depirteazi norii deznidejdii din sufletul meu
Ei
di-mi, Curati, bucurie prin mijlocirea ta, ca Ceea
ceeqt i vasul bucuri ei '
Gras2.
Podobie: Ceea ce eSti rugatoare caldd...
Cu multe rilzboaie,, Curati, fiind inconjura{i
de vrljmagi vizu(i gi nevizufi,
Tie,
Stipflni, cu
cilduri strigim: zdrobegte armele acestora cu
puterea ta gi di-ne noui, robilor tii, via{i pagnici,
GrabnicAscultitoare.
Cdntarea 4
Irmos:
,rAuzit-am,
Doamne, taina rAnduielii
Tale, in{eles-am lucrurile tale,
Ei
am proslivit
Dumnezei reaTa."
ri, n-a fost auzit, Grabnic Ascultitoare
tu.
$i
acum...
Feri ci t este l i caqul Dohi arul ui , ci s-a
imbogifit duhovnicegte cu Atotcinstita Grabnic
Ascultitoare.
Cdntarea 5.
Irmos:
,rlumineazi-ne
pe noi cu poruncile
Tale, Doamne, qi cu braful Tiu cel inalt, pacea Ta di-
ne-o noui. Unule Iubitorule de oameni."
Stih: Preasfdntd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
, r t ' t l Oi .
Cum voi clutao Grabnic Ascultitoare, la
chipul tiu cel din Icoani, cu ochii mei cei necurafi.
.\ t i h : P re a s/ itnt d N ds c itt o are d e Dum n ez e u, mi lui e
S
t e
-n
e
1t t , noi .
Mar ea qi uscat ul , At ot i mpi r i t eas[ ,
propovi dui esc mi nuni l e I coanei t al e, ci de
binefacerile ei toate s-au bucurat.
Slavd.,.
Pe furul cel ce banii i-a ripit de la aproapele
siu l-ai vidit, Maicl Fecioari, gi i-ai intors celui ce cu
dreptateii avea.
$i
acum...
Ce-{i vom aduce
fie,
Atotbuni, pentru darul
cel inmulfit pre care ni l-ai ariltat noui, diruindu-ne
Icoana ta bogifie sff,nti.
Stih: Preas/'dntd Ndscdtoare de Dumnezeu,
pe noi .
La toate marginile s-a proslivit
mihtieSte-ne
Icoana ta qi
acum t o{ i t e cheami numi ndu- t e Gr abni c
Ascultitoare.
Stih: Preasldntd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieste-ne
oe noi .
in somn
Ei
la aritare, Grabnic Ascultitoare
aritAndu-te, sivArgegti minuni preaslivite.
Slavd...
Ci ne, i ntru toati l nevoi a chemffndu-te,
*&-
68
-"
-&*
69
-w"
acaTi sTUt, gi paRfl cLi sur, i coai l Ei
a Mal cl l DoHNUr,ul cRasNl c
Cantarea 6
Irmos:
,,Rugi ci unea
mea voi vi rsa ci tre
Domnul
Ei
Lui voi spune scfl rbel e mel e; ci s-a umpl ut
sufletul meu de riutifi gi via{a mea s-a apropiat de
i ad gi ca l ona mi rog: Dumnezeul e, di n stri ci ci une
scoate-mi .rr
. St i l t : Pi ' t ' usf l i r t t t i Nt i : , t ' ci / oLr r e dt ' DLr t r r r t e: eLr , t r r i l t r i t , . yt e- t t L'
pe rtoi .
Ca o maici plini de dragoste te-ai ariltat
chemflndu-l pe prunc la tine, p0ni ce l-ai izbivit din
mAinile tdlharilor, Maici Fecioari; fie ca gi noi si te
aflim ca pe o Maici plini de dragoste.
Sti It : Pre a.sIa n t tt N i,s t itt oa re d e D u tr r ttezc tt, rrt i I u i <:.1 t t'
-
tt t'
; t t ' t t t i .
Afari de tine nu avem noi, robii tii, alti
sprijinitoare gi acoperimint, Curati Fecioari, qi din
inimi strigim: de toati nevoia slobozegte turma ta qi
pre cei ce cu credinfi vin la tine.
Slava...
Precum ai mAntuit din furtuna mirii pre cei
ce chemau numele tiu, aEa
Ei
pre noi, din furtuna cea
simfiti qi ginditi, Fecioari, ne izblvegte qi in
liniqtitele limanuri ale mintuirii ne indrepteazil.
Si ucum...
Scipare
Ei
mflntuire te-a dobAndit lumea,
pentru care qi aleargi de pretutindenea popoarele,
Curati, la cinstititi lcoana ta, gi tofi ca pe o
FAcfrToaR DE Mil|uNl
flSCULryfl!OARG
*&-
70
-w"
,,Wi
fl saryi srur, Si
paRfl cr,i sul l coaHEi FFcA,FoaRE bE MIHUNI
a fdFl cl l DoMNdr,ul cRaBHl c ascu[faToaRG
ascultltoare a rugiciunilor te dobffndesc.
;,, l ' r.t' tr.s I i i ttti N ti .st ti tout' a de I )trnt nczerr, tni I Lr i a;tt' -tre
t i ( ) t .
Asculti, fiici, de Dumnezeu Nlscitoareo
Feci oari Grabni c Ascul ti toare, rugi ci unea noastri ,
a robilor tii, qi ne izbivegte din tot felul de primejdii.
Depirteazi norii deznidejdii din sufletul meu
;i
di -mi , Curati , bucuri e pri n mi j l oci rea ta, ca ceea ce
eSti vasul bucuri ei .
Se zice ectenia intreitd de cdtre preot:
L 'lliluieSte-ne pe noi, Dumnezeule, dupd mare
';u'lh,
rugdmu-ne
fie,
auz.i-ne
Si
ne miluieste.
Struns: l)oamne miluieSte (de 3 ori).
2. irtcd ne rugdnr pentru mila, viuga, pu(cu,
,,tlitirte$, mAntuires, cercetareu, Idssrea
5i
iertuea
i, {it(lor, timdduirea de boli, izbdvireu de vriijmus,i,
;
t)r' in cusu, inplegere in
.familie,
tot u.jutorul de la
't;tlutilezeu
robilor lwi Dumnezeu (numele celor
.t'llru
cure se,fuce paruclisnl)
Si
pentru cu si li se ierie
'
,:4tttlu
ceu de voie
Si
cea.fkrd de voie.
-1. Incd ne rugim pentru cei ce uduc daruri
Si
','
l;itte in Sfdnta
;i
tntru tot cittstitd Mirrtirstirea
iilu, pentru c'ei ce sc ostenes(, pentru cei ce cfrnti
;i
:rit il ptlrorul t'e std tnainte
Si
asteaptd de Ia Tine mure
-&*
7l
-w"
de voie
si
ceaJdrd de voie..
Preotul: Cd milostiv gi iubitor de osmeni
Dumnezeu esti
Si fie
slavd indlldm, Tatdlui
si
Fiului Si
SfAntufui Duh, acum qi pururea
Sitn
veciivecilor'
Strana: Ami n.
Dupd ecfonis, se cdnti condacul:
Gl as 2. .
Podobie: Ceea ce eSti pdzitoarea creStinilor "'
Greu incercafi fiind de marea cea grozavil a
viefii qi cufundafi de viforul a tot felul de patimi,
cizAnd in valurile ispitelor, Fecioari, fierbinte
ciutim scipare la cinstitul tflu chipo ca la limanul cel
lin: tinde-ne noui minao ca Fiul tiu lui Petru, qi
izbiveqte-ne, Fecioari, de toati suferinfa.
P r eotul:. I nY e I e p c iu n e.
Prochimen, glasul al 4-lea:
Pomeni-voi numele tiu intru tot neamul
Ei
neamul.
Stlh: Ascultd,
fiicd, Si
vezi
Si
pleacd urechea ta
Si
uitd poporul tdu
Si
casa pdrintelui tdu.
Preotul:
$i
pentru ca sd ne tnvrednicim noi a
asculta Sfdnta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul
nostra sd-Lrugdm.
Doamne miluieEte (de 3 ori).
-&-
't',
-<"
acHTis'FUr, pi paRflsr.isut
F MEICII DOMI{IILUI
lcoflilEl FacAToflRE DE MlNuill
cRflEHlc EscuLryAToflRE
@
ultdm
Preotul: Inlelepciune, drepli, sd asc
S f1ntu
Ev ang h e lie. P ac e tuturor.
$i duhul ui ti u.
Preotul: Din Sfdnta Evanghelie de la SJAntul
lpostol
Si
Evanghelist Luca citire..,
Slavi
tie,Doamne,
Slavi
tie.
Preotul: Sri ludm aminte.
in zilele acelea, sculhnda-se Maria, s-u dus
legrabd in munte, tntr-o cetate s lui luda.
$i
a intrat tn
t'asa lui Zuharia
Si
s-a inchinat Elissbetei. Iar cdnd a
urrz,it Elisabeta tnchindciunea Mariei, pruncul a sdltat
i'n pilntucele ei
Ei
Elisubeta s-a umplut de Duh SfAnL
$i
cu glas msre s strigat
Si
a zis: "Binecuvdntatd
eSti tu
intre
femei Si
bine este cuvdntst rodul pAntecelui tdu.
$i
de unde mie uceasta, cs sd vind la mine Maica
Domnului meu? Cd iatd, cum veni la urechile mele
glasul
inchindrii tale, pruncul a sdltat de bucurie tn
pfrntecele meu.
$ifericitd
este sceea care a crezut cd se
vor tmplini cele spuse ei de la Domnul."
$i
a zis Maria:
" MdreSte sufletul meu pe Domnul.
$i
s-a bucurat duhul
meu de Dumnex,eu, Mdntuitorul meu, cd a cdutat spre
snterenia roabei Sale. Iatd, de ucum md vor
ferici
toate
neamurile. Cd mi-a.fkcut mie mdrire Cel Puternic
Si
1fdnt
este numele Lui."
$i
a rdmas Maria tmpreund cu
Elisubeta cu la trei luni; apoi s-a inapoiat Ia casa sa.
Sl avi ... (gl as 2)
-&-
73
*qp"
flsflTisTut 9i
pflRacr,isul
icoaHEi FFcFToaRE DE MiHuHl
fl Malcll DoMNUr,ul cRaBillc assdr,TaToflnE
Pirinte, Cuvinte gi Duhuleo Treime SfAnti,
curl{eqte mulfimea greqealelor noastre.
$i
acum..
Pent r u r ugi c i uni l e Ni sc i t oar ei de
Dumnezeu, Milostive, gterge mulfimea greqealelor
noastre.
Stih: Miluieqte-md, Dumnezeule,
mila Ta
si
dupd multrimea indurdrilor
Jdrddelegeamea.
Gl as 6. '
Podobie: Toatd niideldea...
Toate cererile le plineqte, Fecioari Grabnic-
Ascultitoare, celor ce vin la tine cu credin{i.
$i
chemindu-te cu umilinfi intru ajutor, din toate
necazurile
Ei
bolile
9i
riutifile sufletului qi ale
trupului izbivegte-ne pe noi tofi, ca si te liudim, cei
ce slivim pe Hristos, Fiul tiu, pe care roagi-L,
Preacurati, si m0ntuiasci sufletele noastre.
Preotul: MiintuieSte, Dumnezeule, poporul Tdu
Ei
binecuvdnteazd moqtenirea Th. Cerceteazd lumea Ta
cu mild qi cu tnduriiri. inalld
.frunteu
creStinilor
ortodocqi
Si
trimite peste noi milele tale cele bogate.
Pentru rugirciunile Preacuratei StdpAnei noustre
lYdscdtourei de Dumnezeu
Si
pururea Fecioarei Muria;
cu puterea Cinstitei
Si
de viald
Jdcdtoarei
Cruci; cu
folosirile
cinstitelor puteri cereSti celor
fdrd
de trup;
pentru rugdciunile cinstitalui, mdritului Prooroc
Inaintemergdtorului
qi Botezdtorului loun;
.S/in{ilor mdrililor
Sitntru
tot ldudalilorApostoli; cu ale
telor intre sfingi Piirinlii noqtri, mari dascdli
Si
lerarhi:
iasile cel Mure, Grigorie de Dumnezeu Cuvdntdtorul qi
Ioan Gurd de Aur; cu ale Sfingilor Atanasie, Chiril
Ei
lrturt cel Milostiv, patriarhii Alexandriei,
Si
ale
SJLntului NiJbn, patriarhul Constantinopolului, cu ale
;:elor tntre sJinli Pdrinlilor noqtri: l{icolae al Mirelor
Lichiei
Ei
Spiridon al Trimitunclei,.fdcdtorii de minuni,
Calinic Cernicanul, Iosif cel nou, Iorest qi Sava, Antim
Ivireanul, Iosif Mdnirisitorul, Ghelasie
Ei
Leontie qi cu
sle tuturor sJin(ilor sJingililor ierurhi; cu ale Sfin(ilor,
mdrililor, Marilor Mucenici: Gheorghe purtdtorul de
hiruinld, Dimitrie izvorilturul de mir, Teodor Tiron,
Teodor Stratilut
Ei
loan cel l{ou; cu ule Sfdntului
sfitt{itului Mucenic Harulambiey cu ale Sfhntului
Murelui Mucenic lYichita Romunul, cu ale SJinlilor
.l[ucenici Serghie
si
Vuh,Ioan Vulahal
Si
Oprea, cu ale
S.firt{ilor Mdrturisitori Ioan
Si
Moise, Constantin
l'oievod qi.fiii siti Constantin,
$tefun,
Rudu
Si
Mate|
Iunuche sJbtnicul, cu ale binecredinciosului voievod
$tefun cel Mare
Si
Sffrnt
Si
cu ale tuturor bunilor
biruitori mucenicil ca ale Sfintei Mucenile Filofteia;
tu ale PreacuvioSilor
Ei
de Dumnezeu purtdtorilor
Pirin{ilor noStri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel
lfin(it, Dimitrie cel Nou; Wsarion
Ei
Sofronie, Ioan
Antonie, Daniil, Gherman, Ioan Hozevitul, Teodora qi
acH4isrur, si
pflnfl$Lisut
fl MflIcII boMHUI,uI
IcoaHEI FFSAToaRE DE M| NUNI
GRflBilIc flscuI,'FAToaRE
@
cu ale
dupd mare
Thle,
Sterge
*&-
74
=qP"
*&*
/ 5
-<qp)"
*dt&' .,.*-.*
flcflTisryul si
paRflctisul
A MHI CI I DOMHI I LUI
ICoFHEI FHcFToflRE DE TdIHUHI
CRBBHIC HSCULTi'FOARE
cu ale Preacaviousei Maicii noastre Parascheva: cu
ale Sfdntului (N), a cdrui pomenire o sdvArSim, cu ale
SJinlilor
Ei
dreplilor dumnezeieSti Pdrinli Ioachim
Si
Ana qi cu ale tuturor sJinlilor, rugdmu-ne Mult-
milostive Doamne, auzi-ne pe noi pdcdtosii csre ne
rugdm
fie Si
ne miluieSte pe noi.
Doamne miluiegte ( de 12 orl).
Preotul: Cu mila
Si
cutndurdrile...
Cdntarea.T
Irmos:
,rTinerii
ce au ajuns din Iudeea in
Babilon oarecflnd, cu credinfa Treimii, para focului o
au cilcat cf,ntf,nd: Dumnezeul pirinfilor nogtri, bine
egti cuvflntat."
Stih: Preasfantd Ndscdtoare de Duntnezeu, miluieSte-ne
pe noi .
Orbilor le-ai diruit vedere ochilor, FecioarI,
aqadar qi noui lumineazi-ne luminile sufletului qi ale
trupului, ca de-a pururea si cintim mlririle tale.
Stih: Preasfdntd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieste-ne
pe noi .
Surzilor auzire le-ai diruit, Marie Grabnic-
Ascultltoareo deci gi noui tuturor ne deschide
urechile sufletului gi ale trupului, ca totdeauna si
cf,ntim miririle tale.
Sl avd...
Precum in vechime de sigetare ai izbivit pre
cei ce au alergat la tine, Preacurati, aEa qi pe noi de
aceasta
qi de orice pagubi ne izbiveqteo ca si cAntim
totdeauna miririle tale.
$i
acum...
Precum l-ai timiduit mai inainte pre cel
slibinogit, aqa
Ei
pre noi, cei slibinogi cu sufletul qi cu
trupul, cu grabnica ta mijlocire ne indrepteazi, ca si
cAntim pururea miririle tale.
CAntarea 8
Irmos:
,rPre
impiratul Cerurilor, pre Care il
laudi oqtile ingereqti, liudafi-L gi-L preainilfafi intru
tofi vecii."
Stih: Preaffintd Ndscatoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
pe noi .
De toate bolile, Grabnic-Ascultitoare ne
izblvegte, precum de acestea pre mulfi i-ai izbivit.
Stih: Preasfantd Ndscdtoare de Dumnezeu, miluieSte-ne
pe noL
Icoana Ta, Fecioari, s-a ariltat izvor de
minunio dintru care cei ce inseteazi se adapi cu
imbelqugare.
Slavd...
Pre cel pierdut tu il arifi, Doamni de
Dumnezeu Niscitoare, gi diruiegti bucurie celor ce
l-au aflat; cflt de mare este darul Icoanei tale!
$i
acum...
Poruncii tale, StipAni, se pleaci toate stihiile,
de paguba lorizbivegte-i pe cei ce te cheami pe tine.
-&*
76
-qp"
-&-
77
-,%'-
:$'
aca4i sTul 9i Pfl Rfl Ct| SUL
a Mal cl l DoMt{uLul
ICOflHEI FfrCETOARE bE MINUHI
CRfl BHIC ASCUI.Ifl'TOARE
CAntarea 9
Imros:
,rCu
adevlrat Niscitoare de Dumnezeu te
mlrturisim fiind mflntui(i prin tine, Fecioari Curati'
cu oqtile celor firi de trup mlrindu-te pe tine."
Stih; Preasliinta Ndscatoare de Dumnezeu, tniIuie;te-rte
pe noi .
Adunafi -vi tofi cei bol navi i n l i cagul
Dohiarului, ci intr-insul petrece Doctorul cel firl de
platd.
iti h : P re as I
a nta N ii s c' o t o o re cle D wnn ez e tt' nt i I ui e
S
te
-
n e
pe uot .
SfAnt[ Icoana ta alti scllditoare a Siloamului
s-a aritat, Fecioari, curi{ind
9i
timiduind bolile
sufletului qi ale truPului.
, -
JI ava. . .
Pururea mi inflicirez si caut la bunivoinfa
darul ui Icoanei tal e
9i
meri nde nu am sI te
preami rescpeti ne.
$i
acttm...
i nvr edni ceEt e- ne, At ot bun[ , Gr abni c-
Ascultitoareo a te vedea pe tine in vremea ieqirii
noastre, aritirite demonilor ingrozindu-le.
Cuvine-se cu adevirat si te fericim pe tine,
Niscitoare de Dumnezeu' cea pururea fericiti
Ei
prea
nevinovati gi Maica Dumnezeului nostru, ceea ce egti
mai cinstiti decflt heruvimii
qi mai sliviti firi de
aseminare decf,t serafimii, care flri striciciune pe
w
*&*
7a
-w"
,@
Dumt
PflRflCI,iSU[ ISOEHEI FACiTOflRE bE LIINUHI
DOMHUI,UI GRflBNIC ASCUI,TATOAR
Cuvflntul ai niscut, pe tine, cea cu
adevirat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.
(in timpul acestei cdntdri se fac trei metanii mari)
Mdrimuri
Si ne inchinim, frafilor, minunatei gi cinstitei
I coane Grabni c-Ascul t [ t oare, cea de mi nuni
ficitoare qi de vindeciri izvorf,toare, gi pe aceasta cu
dor si o si ruti m.
AvAnd cinstiti Icoana ta, Fecioari nenuntiti,
ca turn de tirie, cerem ajutor acesteia, ca si fim
izbivi{i acum din primejdii gi de orice ispite.
Acum a venit vremea strAmtoririi, acum
avem trebuin{i de ajutorul tiu, Fecioari. Izbiveq-
te-ne, aEadar, de toatl nevoia
Ei
necazul
Ei
ne intinde
degrab mina spre ajutor.
Cerul areo Fecioari, trupul qi sufletul tiu
strilucit precum fulgerul; iar Ministirea Dohiarului
are I coana t n, pe care o numi m Grabni c-
Ascultitoare.
Ridici ochii, Mariam, gi privegte cu indurare
spre cei ce vin in intflmpinarea cinstitei tale Icoane,
Fecioari, qi te roagi pe tine ca si plineEti cererile loro
Preacuratl .
Ag voi si vido Fecioari, cu sufletul indurerat,
in ceasul morfii, cinstita ta Icoani cea mingflietoare gi
sd privesc cu veselie pe cea cireia i se supun chipurile
diavolilor.
EcflTisrur. Si
a Hfllcll
-e-
79
-qp"
-4*_
w'
a Matsi l DohrHur,dt sRaBHtc ascuLTFToaRE
*w{ry
Er
Rinit am fost de dorul tiu, Mariam: mi ard
de dragoste vizAnd frumusefea
Ei
slava sfintei tale
Icoane qi nu i ncetez si te mi resc pre ti ne.
Ce vom rispliti noi, robii tii cei vrednici de
pl i ns, Feci oari , pentru darul ti u cel mul t, pe care ni
l -ai dat noui , cea pl i ni de har, pri n Icoana ta sfAntI
bogifie cereasci.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte firi de
moarte, mi l ui eEte-ne pe noi ! (de 3 ori )
Sl avd. . .
$i
acum. . .
Preasfi nti Trei me, mi l ui eEte-ne pe noi .
Doamne, curi fegte pi catel e noastre, Sti pAne, i arti
firidelegile noastre, Sfinte, cerceteazi qi vindecd
neputinfele noastreo pentru numele Tiu.
Doamne mi l ui egt e. (de 3 ori )
Sl avi . . .
$i
acum. . .
Tatil nostru, Carele egti in ceruri, sfinfeasci-
se numele Tiu, vie impirifia Ta, fie voia Ta, precum
in cer, aqa gi pe pimAnt. PAinea noastri cea spre fiinfi
di-ne-o noui astizi, qi ne iarti noui greqalele noastre,
precum qi noi iertim greEifilor nogtri.
$i
nu ne duce pe
noi in ispiti, ci ne izbiveqte de cel viclean.
Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:
Preotul: Ca a Ta este impdrdlia
Si
puterea
Si
slot's, u Tatdlui
si
a Fiului;i a Sfdntului Duh, acum
si
pururea
Si
in vecii,t,ecilor.
In timp ce se cdntd aceste tropare, se cidegte
-&-
80
*<w"
-.tSP
''-\:,
'
aci l Ttsrut
$t
pqnacl i sdl
i coRNEi FFcR[oaR bE
a Mfl i cII DoIdNuItUi GRRBNIc aScUt,Tfl ToaRE
5-w
l coana gi credi nci ogi i de cdre preot . Dar acasd
e rcdi nci osul si ngur i gi cddegte Icoana Mai ci i Domnul ui
i i r ' l r b' i c- Ascul t at oar e'
, . , r
, . , . 1-
|
I , . . . i r . - . , 1 . i . i "
,
t , , i r . . , ; . :
Ca de un i zvor dumnezei esc al daruri l or tal e,
cu l coana ta, Ni sci toare de Dumnezeu, ne-am
i mbogi { i t ; di nt r u car e r dur i de mi nuni cu
i mbel gugare scoatem ca di n Eden. Ci ci tu, Grabni c-
Ascul ti toare, egti aj utor tuturor cel or ce stri gi ci tre
ti ne: sl avl daruri l or tal e, Feci oari , sl avi feci ori ei
tal e, sl avl nespusei tal e purti ri de gri j i ,
preacurati .
i l l - i i . : 1 1 i . ' j : t , .
; , r , r l i - ; l - 1 t . r . " i r r r i i . , , . 1 , , . : : j ,
Sl obozeqte-ne pe noi tofi . pe cei ce si rutdm
sfi nta
Ei
ci nsti ta ta Icoani Grabni c-Ascul ti toare,
Feci oari , de bol i l e sufl etul ui qi trupul ui , de ni vi l i rea
al tor neamuri , de foameteo de ci umi , de l i custe, de
gri ndi ni ,
de omi zi qi de toati vi ti marea, ca fi i nd
i zbi vi fi pururea di n tot fel ul de pri mej di i , noi tofi si
sl l l ' i m numel e ti u cel sf6nt.
Se zice ectenia intreitd de cdtre preot:
i, ;l i i I u ie s ta-t t t'
Stc
tt rt i, D u tn r t t:.e
y
! t. d i t
ltit
m u m,
,i;r, nt.qiimu-na
!' ie,
ttti.i-tte
5i nt, nriluiesra.
*&*
nl
=Wt"
fl cfl Ti srur, gi paRfl cr,i sur, i coaHEi FEcEToaRE bE MIHUNi
A MAICII DOMHUI,III CNABHIC ASCULTaTOARE
Strana: Doumne miluieSte (de 3 ori).
2. incii ne rugdm pentru mila, viala, pacea'
sdndtateu, mdntuirea, cercetsrea, ldsareo qi iertareu
pdcutelor, tdmdcluirea de boli, izbdvirea de vrdimaqi,
spor in casd, tnlelegere tn
familie,
tot aiutorul de Ia
Dumnnezeu robilor lui Dumnezeu (numele celor
pentru care sefuce puraclisul)
Ei
pentru ca sd li se ierte
greSeala cea de voie
si
ceafitrd de voie .
3. Incd ne rugdm pentru ca sd se pdTeascd
Sfdntd Mdndstirea aceasta,
lard
aceasta, toate ora;ele
qi satele: de ciumd, de
foumete,
de cutremur, de potop,
de sabie, de ndvdlirea altor neamuri asupra noastrd
Si
de rdzboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, bhnd
Si
lesne iertdtor sd ne
fie
noud Bunul qi lubitorul de
oumeni Dumnezeul nostru' sd tndepdrteze si
sd
tmprdqtie toatd mdnia cure se porneEte asupra noastrii
qi sd ne izbd.veascd pe noi de mustrarea Lui cea dreuptd,
care este asupru noastrd, qi sd ne miluiascd pe noi.
4. Incd ne rugdm qi pentru cs Domnul
Dumnezeul nostru sd audd glasul rugdciunii noastre, a
pdcdtosilor, qi sd ne miluiascdpe noi.
5. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, MAntuitorul
nostru, nddejdea tuturor marginilor pdmdntului
Si
u
celor ce sunt pe mure depurte,
Ei
milostiv
Jii
noud'
Stdpdne, pentra pdcatele noastre
Si
ne miluieEte pe noi.
Preotul: Cd milostiv
Ei
iubitor de oameni
Dumnezeu eqti
Si fie
sluvd tndl(dm, Tatdlui qi Fiului
Si
*&*
82
*qp"
@
acflTisryul 9i
pflRflcr,isul
isoHNEi FacF4roflRE bE MlHuNi
fl MAICII bOI'IHUI.UI CRflBNIC ASCdI,TflTOflRE
I
fLntufui
Duh, acum
Ei
pururea
Ei
tn vecii vecilor.
Strana: Amin.
PreottrJ: intrelepciune
Strana: Ceea ce eEti mai cinstitl..
Preotul: Slavd
fie,
Hristoase Dumnezeule,
;iidejdea noastrd, slavd
fie.
Strana: Slav[...
$i
acum...
Preotul face Otpustul.
Hristos, Adevdrutul Dumnezeul nostru, pentru
rugdci uni l e Preacuratei StdpAnei noustre de
l)umnezea ltldscdtoure
Si
purureu Fecioarei Maria, ale
,9fLntufui (N), a cdrui pomenire o sdvArqim, ale
Slin(ilor
Si
dreplilor dumnezeieSti Pdrinli loachim
;i
Anu
Si
pentru ale tuturor sfinlilor, sd ne miluiascd qi sit
rre mfrntuiascd pe noi, cu un bun qi de oameni iubitor.
Strana: Amin.
StipAni impiriteasi, primeqte rug[ciunile
nevrednicilor robilor t[i gi ne izblveEte pe noi dintru
toati nevoia
Ei
necazul. O, Preasfflnti qi de Dumnezeu
Ni sci toareo aj uti -ne noui gi dreptmi ri tori l or
creqtini qi ne izbivegte pe noi. Toati nldejdea noastri
spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, pizegte-ne
sub SfAntAcoperimintul tiu.
Sau aceasti cdntare, in genunchi inaintea icoanei.
-&*
83
-w"
flcaTisryul 5l
paRacllsul
lcoaHEl FacnToHRE DE MIHUHI
A MAICII DOMI{ULUI GREBHIC flSCIII.IFTOHRE
Sub milostivirea ta scipim, Niscitoare de
Dumnezeu Fecioari. Rugiciunile noastre nu le trece
cu vederea in nevoi, ci ne izbiveqte din necaz, una
curati qi binecuvAntati.
Preasf i nt i Ni sci t oare de Dumnezeu.
miluieEte-ne pe noi.
Tofi sfin{ii, rugafi-vl lui Dumnezeu pentru
noi.
Pentru rugdciunile Prea Sfintei Ndscdtoare de
Dumnezeu qi ale tuturor sJin{ilor, Doamne lisuse
Hristoase, Fiul lui DumneTeu, miluieqte-ne
Si
ne
mdntuieStepe noi.
-&*
84
-qp"
:e1
a*rir*ul si PaRflcl,isuL lcoflHEl FicnToaRE DE MIHUHI
fl MAtCll boMNtllul "cRaBHls ASCUI,TflTOflRE'
acflTisTUL si
pflRflcr,isul,
lcoaHEl FflcaToanE DE lrtlHuili
fl MflIcII DoMTIUI,UI "cRaBNIc flscuL,TFToERE"
Procesiune la plecarea lcoanei din paraclisul.unde a stat timp de-40 de zile lAngd
'
i.t-""" iisi";tia, impdrtdsinclu-s e'reciproc de ham I lcoa.ne i Jdcdtoare
de minuni
a Maiciibomnului "Grabnic
Ascultitoare" din mdndstirea Dohiariu
- Sfdntul
Munte Athos' 2I Iulie 2006
-&*
,@
Parcursul Icoanei de la paraclis Ia arsanaua (portul) Mdndstirii Dohiariu
SfAntul Munte Athos. 21 iulie 2006
*&-
-<qp'
-"
@
@
acfl,Fisrur, $i
pflRacLisdl icoailEi FiisFToaRE bE MiHUNi
a Hfllcll DoMNUt UI
'CRABilIC
aSCUI'FnTOARE"
imbarcarea icoanei pe vapor din arsanaua Mdndstirii Dohiaiu spre portul
@ @
acHTis4ul $i
paRactisul
lcoflltEl Fiici'roHRE DE MlHUltl
H IIflICII bOMHULUI "CRflBilIC ASSULTiTOARE"
: i '
.t;i
w
@
acflTisrur. gi pflRflcr,isul
icoaNEi FflcnroflRE DE Mhtut{i
A MAICII I' OMNUI,UI "SRABHIC ASCILTATOHNE"
@
flcaTisTur! gi pflRflcriisdl
icoflNEi FaciTOERE bE MiHUt{i
a Mfllsll DOMt{UttUl "CRABNIC ASCUITATOaRE"
Atteptarea lcoanei de cdtre soborul mdndstirii Lainici Si diverSi credincioSi care, la
vestea sosirii lcoanei, s-au invrednicit sd vind in intdmpinare cu
flori Si lumdndri
4prrnse.
-&-
-w"
-&*
*qp'*
*atirruu Si
pflRflsLisul isoailEl FicnfoflnE DE MlHutli
fl MflISII DOMNUI,UI "CIHBIIIS flSCULryE[OflRE"
-e*
*<"
asH4isrur, Si
paRflclisul lcoaHEi Fflca,roaRE DE htlHuNl
A HflICII bOMNUI,UI "GRHBilIC flSCUI.TFTOARE"
Prima procesiune cu lcoana Maicii Domnului "Grabnic Ascultdtoare"
in mdndstirea Lainici Ia I octombrie 2006. ziua ordznuirii icoaneL
-&-
-qp-
FcaTisTut
$i
paRflcr,isdt
lcoaHEl FAcF,[oanE DE lltlHuill
F MAICII DOMNULUI
'GRflBIIIC
flSCUITFTOANE"
Cuvi nt i nai nt e. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolul I. CE ESTE tIN PARACLIS SAU LrN ACATIST
acfl Ti srur, ;i Pfl RHcl ,i sul l cofl NEl
A MflICII DOMHULUI "CRflBNIC
FAGFToERE DE MIiIUIII
flssuL'rFToflRE"
r@
Capitolul II. CUM gI
CAND, SE POT CITI ACATISTUL SI
IARACLISUL ICOANEI FACATOARE DE MINT]NI A
MAICII DOMNULUI GRABNIC ASCULTATOARE................
6
Capitolul III. ACATISTUL
SI
FACATOARE DE MINLINI A
GRABNIC ASCUUIATOARE SE
PARACLISUL ICOANEI
MAI CI I DOMNULUI
POT CITI PENTRU CEI
BOLNAVI..
Capi tol ul IV. C AZUL I-INUI BOLNAV GRAV........................
Capitolul V. CAZUL CELOR DOI TINERI CASATORITI
ct ARE NUAVEAU COPI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capi tol ul VI. TAINA ADUCERII ICOANEI MAICII
DOMNULUI,,GRABNIC-ASCULTATOARE'
DIN SFANTUL
-&*
-qP"
MWTE
ATHOS
-
MANASTIREA DOHIARIU LA
MANASTIREA
LAINICI.....
........ 22
Capi t ot ut
vI I . I COANAFACATOAREDEMTNUNI A
MAICII
DOMNULUI GRABNIC ASCULTATOARE ESTE O
ICOANAA
SECOLULUI PREZENT......
........... 25
CAPitOIUI
VITI. ACATISTUL ICOANEI FACATOARE DE
I I I NUN!
A MAI CI I DOMNULUI GRABNI C
ASCUUr Ar oARE. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
t 2
t 7
Pima procesiune cu lcoana Maicii Domnului "Grabnic Ascultdtoare"
in mdndstirea Lainici Ia I octombrie 2006, ziua prdznuirii icoanei-
-&-
-qp"
ACf l Ti STUL Si Pf l Rf l SI , i SUL I COANEI Ff l CdTOARE DE Mi NUHi
a Mf l t cl l boMi l Ul , ul "cRaBi l l c ascuLTaToanc"
capirolul Ix. PARACLISUL ICOANEI FACATOARE DE
MI NUNI A MAI CI ] DOMNULUI , , GRABNI C
-
ASCULIArOARE".............
......' .. 60
IMAGINI CU ADUCEREA ICOANEI MAICII DOMNULUI
,, GRABNIC
-
ASCULTATOARE " DE LA SFANTUL
MIj NTE ATHOS LA MANASTIREA LAINICI..........,.............. 85
CUPRINS,.....
-&*
*w"

S-ar putea să vă placă și