Sunteți pe pagina 1din 44

Roxana Gheorghe

Fl ori ca Vel i cu
ts?*oo?^
4'a"s9'
fi*IET PE
TUCRU
PENTRU
l l E) I nt el egi !
,d5?"
w
Progresezi
Exersezi!
e3
-
t
l l H)
Te eval uezi !
Autori: Roxana Gheorghe
Fl ori ca Vel i cu
Referenl i gti i nl i fi ci :
Mari a Gi urgi u
9i
Dumi tra Bi l can
Tehnoredactare
& Coperti: Laurentiu Untaru
Pentru comenzi
gi informalii adresali-vi
Editurii DIANA
Difuzare:
Pitegti, C.P. 20, O.P. 5, Gh. 1, Argeg
Tel.: 0248t253
370; 02481253 555; 0348/730 123
Faxl.02481255
555
Mobif : 0749t208
238;07551033 374; 07481122
201
e-mail : comenzi@edituradiana.ro;
editura.diana@yahoo.com
copyright@EDITURA
DIANA' Pitegti
Tipdritin Rom0nia
f SBN : 978-606-81
27' 79' 8
www.edituradiana.ro
1. SCRIEREA CALIGRAFIGA
lD
Copiaze literele, cuvintele
gi enunqurile scrise mai
jos.
Respect[ mirimea spaliilor, a literelor
qi
linarea lor.
I
p)
Transcrietextul:
Paul merge cu bunicul sdu la munte. Acolo vor locui la cabana unui prieten. in apropiere se afld un lac.
- Bnnicule, ne vomplimba cu b arcapelac?
-
Sigur. CAnd vremea va fi frumoasd, vompleca cu barca.
Paul este bucuros.
- - l t i +- -
i t i -
, , , , ; , , , , , r i , . '
, i l . i
i ' l t - -
'
'
't"'t'j-*i,
,tt- ---
| | E)
Citeqte textul cu atenfie. Observd aqezarea textului in pagina
caietului!
| !)
Completeazd:
Pe primul rAnd al paginii caietului este scris .........
Pe urmitorul rdnd este scris ........................... textului.
Autorul textului este scrispe... .....rdnd.
Textul are .......................... al i neate.
Pri mul al i neat are ....................... enunturi .
I f)
Copiazd al doilea alineat.
i i t i t l nt t i l i i i t l i
I E)
Transcrie proverbul:
,,Caietul
este oglinda elel'ului!"
i | | t i i i i t l t i i i l l l
I E)
Scrie, pe rdndul de maijos, nei-patru nume de obiecte ce se afld injurul tiu.
i i l t i t t i i l i i i
I E)
scriedupdmodel:
George
-
SUNETE
9t
LTTERE
| | f)
fr.{archeazd cu
,,X"
in cdsu{a imaginilor care indicd cuvinte ce incep cu sunetele
,,a,,
gi
,,e".
I I E)
Scrie pe spa{iu1 de mai
jos
cuvintele a cdror imagine nu a fost marcatd.
| | f)
tndica cu ajutorul numerelor cdte sunete contin cuvintele ilustrate prin imaginile de mai
jos:
/c(
@c
| | !)
SctrimUa prima literi din cuvdnt dupi modelul:
gal -val -mal -bal -qal
par S- . . . . . . . . . . . . . .
barcd- . . . . . . . . . . . .
gutui e ...........
I I E)
Atcatuleqte cdt mai multe cuvinte cu lite rele date: a, m, u, i,
4
e, o, c.
I
| @
Scrie cuvinte care incep qi se termind cu aceeaqi literd. ModeI: bob, dud.
I E)
Scrie literele fiecirui cuv6nt in ordine inversd:
$oc
E
$rr
t l
gale
E
parc-+crap
t oc - +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dor -+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lac -+cal -+ lin -+ nai -+ iepure -+ elefant
cani L+. . . . . . . . . . . . . .
r ac - +. . . . . . . . . . . . . .
cort -+ . . . . . . . . . . . . . .
I IE
Transcrie cuvintele de mai
jos
fird prima 1iter6.
cari tare coali strica
t-
-__-l
l ar i l l l l l l l
l - - l
I ip
Completeazd cisulele
,,rebusului"
dupd imaginile date:
car -+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sar - +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cap - >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r o$u- +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
doc -+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l ac - +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I E)
pastreara
ultima literi din cuvdntul dat gi foloseqte-o in scrierea celuilalt. Vei forma un
,,lan!
de
varsi
t l
coase
t l
3. SUNETE
$t
LTTERE
| | f)
Scrie in cerculet numdrul de
ll E)cit"qt" cu atenlie
doud silabe:
-
larbd,
cdni, bob, agchie, deal, cipgune, cirege, circ, ochelari, ochi, vapor, ca$, cosa$, qtreang,
lat,
zale, zid,umbrq umbrel5, ugi, goapte.
l l f )cat e
mare
copil
pom
caiet
care indicd numdrul corect de silabe.
silabe al cuvdntului ilustrat prin imaginile
date.
{f L=- t
X.

J,--.v ar
OOOO
incercuiegte
cu roqu cuvintele
cu o silabd
gi
cu albastru cuvintele
silabe au
tlT'TT]
trf2lt
trf2ljl
[l2lt
ll !)
Cotoreazd cu rogu merele ce con(in cuvinte cu tot atAtea silabe
cdte areAricel.
| |
p
Scrie in coloanele tabelului cuvintele de mai
jos
dupa numdrul de silabe:
.
roi, cdrd, gdqte,
muguroi, cuib, albine, fluturagi, copii, gdze,
ciupercuJe, pomiqori,
flori,
exercilii, rispunsuri, veverili.
a)
cuvintel
cuvintele?
Coloreazi cu galben
cdsu{a
iepure
\ltl4l
vulpe
EIIEI
arici
lrl{4-l
cdprioara
lzlJT+l
vacantd
plimbare
cAlAtori
septembrie
l SILABA
2 SILABE
3 SILABE
4 SILABE
I E)
Silabele s-aurisipit.Adunile in cuvinte!
rb, te,l i ............
po, te, ves ........
e, scri , re ..........
I E)
Completeazdcusilabe!
- . (
- -
' ( - -
Coloreazd
f-----t
l ca- l
t-;-l
I
-ra-
|
Transcrie r
aceeaqi culoare
E
@
intele ob{inute !
silabele ce pot al
r
@
*(
@
E
cuv6nt.
E
E
cdhri un
I E)
Adaugisilabe!
A-
A
A
A
I EE
Scriecuvintecu:
I silabi
4 silabe
I ID
Completeazd cuvintele cu silaba lipsi (ge, me, ra, co, ce, le, e, re, te):
adu
li re
E-
E
cu_ge
scri
fepu_
nu re
ope_fii
ce_re
des____lerire
I
4. CUVANTUL
| | I)
Scrie in Oreptul fiecdrei imagini cuvintele corespunzdtoare:
birou --->
scaun ---->
copefiA-->
I I E)
Eu scriu una,/unul, tu scrie mai multe/mul1i.
mas6 ---+ .. ceas ---->
drum ---+ .. banci ---->
crelon ---->
| | f),,N4angaie"
cuvintele!
perdea--->
caiet, bdiat, pantof,
dulap, pat, fatd, rochie, qosetd,
cdntec,jachet5.
I I i i i I i I i i l i i i I u i i i i I i | | i t i i i i i i i I
a) romAni, matematicd, poveste, gtiinle, muzici, sport;
b) fusti, qoset6, rochild, perdea, pardesiu,
9or!;
c) pere, mere, nuci, castane, caise, ciuperci;
d) veveri{d, cimpoi, cimpanzeu, leu, urs, panterd;
e) caiet, carte,
gal,
stilou, creion, linie.
I I E)
Completeazd qirurile
de cuvinte:
a) ra(6, curcd, ...
b) pahaa farfi ui e, ....................
c) ianuarie, februarie, ...........--.-..
I f)
Citeqte cu aten{ie
enunturile!
E vard!
E anotimpul
zilelorinsorite
gi
al fiuctelor prirsuite.
Sub soarele
bldnd de mai, cireqii
isi *i"i rri.i"i".
eqteapth
si se coac5.
Dar dulceafa
ror cheami sd le culeagi. gi
ultima cireaga"i
n
"uf"ure
aiop;;.
'--
"tX::,ffi:lt"Tifi#;Tfjffii:';il"
i'Ji.ir"
qi
sd ne sarisraci
gusturire:
pere
zemoase,
I
p
Completeazd
expresiile
cu unul sau mai multe
cuvinte potrivite!
vatd
-x
I fP
Desparte
in silabe cuvintele:
pumn-
cireagd-
cimaq5-
b) caiet
a rdshri +
copt
+
a sta
=
basm-
camea-
incearci -
ultima-
| | ip
Transformd
cuvintele
dupd
modelul
dat:
. ) cartea I
al azrl c /
r____:.'1rE_____l
birou
ghiozdan
irucelncA-I PUTERTLE!
Citegte cu atenlie versurile:
E tara lui Fdt-Frumos
$i
a Ilenei Cosdnzeana
dar e
qi-a
mea...
E
{ara
de-nJelepciune,
de-adevir gi fapte bune...
de oameni harnici gi cuminfi,
domni peste vetre
9i
pdrin{i...
| | f)
Transcrie caligrafic cuvintele subliniate in poezie.
i I n i i t i i l | | i i t i i i I i i i I i | | t i ! i i / i i
tara:
...............
fEl os: .............
drumeag:.......
| | !)
Schimbeprima literd din cuvintele:
infelepciune: .
hami c: . . . . . . . . . .
fapt6:
asem6nitor pentru cele scrise mai
jos.
consulta dictionarul
+ara
I*u
flra
pTranscrie
pagini.
bune
I*.
lune
fapte
I I
in
Nichita Stdnesct, E tara
Vocabular
in{elepciune
:
cunoagtere, inlelegere intuitivi;
fapti: acliune sdv6rqit5, act indeplinit de cineva, ispravd;
vatrd
:
parte plani din interiorul cuptorului (de pAine) sau al sobei;
agezdmdnt stabil, cimin, casd (pdrinteascd
Iapte
!apte
din poezie primele patru versuri, respectdnd cerin{ele unei scrieri caligrafice gi
I l
i
I t i ! | i i i l i | | l i i l i i ] / i l i ! | t i i i i n i r i I i i i i i i i l
I E)
alcetuieqte trei enunturi cuurrndtoarele cuvinte:
,,Fit-Frumos", ,,infelepciune" $i ,,tara".
, r;T;I
I ar a l zl 1l
iero'
ttFl
drumeag
ETJI
I E)
Eu spunmulte, tu spuiuna!
t6,xr-!;afi"
polene -
fapte-
JarS-frumoasd
om-
copil-
fapti-
I IE
Respunde in scris la intrebarea:
oameni-
cuiburi -
vetre
-
pnduri-
stele
-
cuiburi
-
pdrinti-
I
l
I
5. PROPOZTTTA
| | E)
Realizeazd corespondenla intre cuvintele care aratd cine face ac{iunea qi
denumirea acfiunii.
Pdshrile
Veveri{a
Fetitra"
Mierla
Iepurele
Copiii
Lebida
citeste.
cdnt6.
roade.
sejoacd.
sare.
zboard.
plutegte.
| | !)
Identifici cdteva ac{iuni pe care le poate face :
inva{5
| | E)
CU upu4in acgiunile? Scrie pe spa{iul punctat!
a) sare, strAnge, aleargd, roade -
b) mormiie, adund, se hrdneqte -
c) fuge, roade, chi1iie, se ascunde-
.copilur< .pasarea<
d) furd, pncileqte, se preface, cautd -
ne
I f)
elcatuieqte propozilii cu perechile de cuvinte :
.
pasdrea,c6nta;
.
copiii,viziteazd;
.
muncitorul, repara;
.
doctorul, consultd.
I ' ,
- -
- ' ' : ,
. , . , , , , I ' ' t , ,
I
i '
l[D
Copiazl,propozi{iile de mai sus
gi
adaugi cuvinte noi.
@
I Pasarea cdnth cu mdiestrie.l
I f)
Reconstruiegte propoziliile gi transcrie-le pe spa{iile de mai
jos.
@
@gr
@@@
Ef
El : I ?' El :
I E)
Transcrie propozilii1e ardtAnd ci acfiunea este fbcuti de mai multe persoane.
@
I
Fetilele au ci$tigat concursul.l
a) Copilul silitor ob{ine rezultate frumoase.
b) Biiatul a rezolvat toate problemele.
c) Pe cdmpul inverzitzbtrdamulli miei.
| | I)
Citeste cu atenfie textul:
,,Broasca
gi goarecele
se slddird intre ei. Urcdndu-se pe
un muguroi, se incdierard.
Un uliu care
pe
sus' vdzand ci au uitat de el, cizu asupra-le qi-i
ingfEcd in ghe*. p. u-anJoi.;
---
6. TEXTUL
| | E)
Complet eazd, pr op ozitriile :
Autorultextului
este
,,Broasca
gi goarecele
se sfidird intre ei."
a) Rispunde la intrebdri printr-un
cuvdnt sau doui:
-
Ci ne se sl bdi rd? ......................
-Ce
au frcut?..
b) Scrie rdspunsurile
de mai sus inh-o propozi{ie
scurtd:
Lev Tolstoi,
-Bra
asca,
Soarecele
gi
Mihai scrie.
Bunica coase.
.
Tata
qi mama muncesc.
.
Copiii invaf5.
I E)
Scrie doui intrebiri potrivite pentru rdspunsurile date.
: . -
^
I
I n vacant d, Andrei vamerge l a buni ci .
El este clasa a II-a.
I E)
Citegte cu aten{ie propoziJiile textului de mai
josl
a) Indici cu aj utorul cifrelor momentele desfrgurdrii ac{iunilor:
La bunici
E
Barbu il ajutd pe bunicul.
[Barbu
gi Georgeta sunt in vacanli la bunici.
!-
Bunicule, cdte albine sunt in stup?
Ii n
l i vada buni ci l or esl e o pri sacd.
t]
Mii de albine lucrdtoare, sute de trAntori qi o matcd, mama lor.
b) Completeazd
propoziliile:
Ti tl ul textul ui este...................
Copi i i sunt......
Bunicii au o .....
Barbu .............. ... pe buni cul .
Textul are ........ ....... alineate.
c) Transcrie textul cupropozi{iile ordonate conform desfrguririi acfiunilor.
| |
p
Scrie pe spa{iul de mai
jos
o propozi{ie
care sd devini a
gasea
in textul de la exerci{iul numErul 8 c).
| | IE
Completeazd,propozi[lile folosind forma corectd pentru
acliunile fiinlelor:
(a ingriji, a avea, afi, a da, a deschide.)
a) l n grddi ni copi i i ................................... fl ori l e.
b) Fiecare clasi ........... ghivece cu flori la ferestre.
c) Clasele........ ... curate gi
ingrijite.
d) Pdrinlii ........ ... sfaturi bune copiilor 1or.
e) La toamnd gcoal a
i $i ................................... porfi l e
di n nou.
| | lD
Transformd ultima propozilie de mai sus intr-o inhebare.
I
@e
I ID
Citestetextul
inceancA-Tt PUTERILE!
cu atenfie.
,,Jiranul
mergea pe l6ngd boi
gi-i tot indemna sd meargi mai iute, ca s-ajungd degrabl acasi
9i
sd
pielea vulpei.
-
ins6 cum au
pornit boii, vulpea a
gi inceput cu picioarele a impinge pegtele din car
jos.
liranul
carul scdr{dia
gi pegtele din car c[dea. . ."
Ion Creang6, Ursul pdcdlit de vulpe
Cuvinte noi:
car: c[ru{d
sd ieie: siia
iute: repede degrabd: curapiditate
I
p)
Completeazdpropozi[rile
de maijos:
Titlul povegtii este: ..................
Autorul lecturii se nume$te:
Personaj ele fragmentului de mai sus sunt:
| !)
Scrie cdte un enun! folosind cuvintele de la rubrica:
,,Cuvinte
noi".
| |
p
atcatuiegte doui enunfuri in care cuvdntul
,,iute"
si aibd sensuri diferite.
| | E)
Explicd sensul expresiilor ce con{in cuvdntul
,,iute":
,,iute
de picior"
:rapid
..iute de minte":
,,iute
din fire":
,,iute
la mAnie"
:
| | !)
Gnsegte cuvinte cu sens opus cuvintelor date:
apomi *..........
ai mpi ngel .....
aimprigtial...
| | f)
Transcrie din text cuvintele carea aratd actiuni:
grdbi tl ........
mergea,
| | E)
t. Scrie o intrebare pentru rispunsul scris maijos:
Vulpea a impins
jos
peqtele din c6ru{6.
| | lB
Scrie unu-doud enunluri in care si ar6{i cum
{5ranul
nu a fost picilit.
, i I i i l i i i ! I i i | i I i i i I i
| | lp
Scrie cdteva insugiri pentru:
- vulpea era .. -
{dranul
a fost
mAni os 1............
at ent 1. . . . . . . . . . . . . . . .
I
| | lp
Scrie in doui enunfuri ce sfaturi ai da tu celor care sunt prea increzdtori in persoane necunoscute.
SCRIEREA ORTOGRAFICA
I I)
Citegte cu aten{ie versurile care ilustreazi culorile anotimpului vara:
...Stropii de senin
ii trec in cicoare.
roqu-aprins din soare.
Cu portocaliu
mdndrelor creife
Ie-mpletesc ... rochile;
iar cu auriu
din al meu ... vegmdnt,
luminez erddina!
I
p)
Complet eazd pr op ozilile:.
Versurile aparlin unei .................
In fragmentul de mai sus ai citit .................. versuri.
Mai multe versuri pot forma o ......
Ti tl ul poezi ei este .....................
Autorul ei se nume$te .................
b) Desparte in silabe cuvintele scrise la punctul a).
I
I
dupi Lidia Constantinescu, Dupd ploaie
Vocabular
senin
:
clar, linigtit fraged
:
crud, firav
cicoare
:
plantd cu flori albastre vegmdnt
:
acoperdmdnt, pelerind
crei{d
:
plantd cu flori de culoare galbeni
sau
portocalie
1 ! | t t r ' 1 | | t t t I i i r i I I I t t 1
c) Alcituieqte cdte un enunJ cu fiecare cuvdnt de la punctul
a) .
I I | I I | | , | | I I i , | , i i | | | | | | | | | i i t t t i | |
t
I
I
| |
p
Completeazd cuvintele cu silaba care lipsegte (-chi-;
-ce; -ghi; -ge-; ci-; -gi-; ghe-;
-che;
Chi-):
fra de;
muit;
coare;
pere_;
riac.
ro_fe;
I I f)
Taie forma gregit6:
mindri,/mdndrd
cdntatlcintat
redncepe/reincepe
I I f,)
Oesparte in silabe cuvintele:
xilofon:
exercifiu:
expresie
:
exemplu:
veqmdnVvegmint
intdlnire/intilnire
plingere/pldngere
vegni
;
ne_nd;
pa_ni;
cobord,/cobori
neinceput/nednceput
hotird,lhotdri
,.
vechi
rochie (
\
veche
,u.ou
1t
uttnt
\
veche
.
vechi
ursule{
(
\
veche
examen:
exact:
Roxana:
Alexandra:
| | E)
S..i.
",rrrintele
care se formeazd cu ajutorul lui
,,in".
Model: in * nor: innorat
i n+ni mol :....
i nfnoapte:...
in f nou:
| | !)
Transformd cuvintele dupi model:
a) cafie --> caxte4
weme ---+.....
maf e - +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mi ere
--->. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)noroc ---+ norocoas6
fricd ---)
ploaie ---+
umbri ---+
z6mbet --->
I
clcoare
--->
I lp
Completeazdpropozi\rilecu,,ea"
qi,,ia":
Marina un cogulef.
vrea sa cureaga crupercl.
din cuier o
pelerini.
Se grdbegte spre pddure, nu wea sa lntarzle .
I lp
Scrie cuvintele urmdtoare in tabel dupd grupul de sunete confinut:
doud, perdeaua, noud, gcoald, canapeaua, oaie, amAndoui,
poale, roud, salteaua, Ioana, nuiaua.
oa ua ua
| @
Taie ce nu este corect:
eram/ieram
ieqire/egire
iera/era
iepure/epure
ierbar/erbar
ieu/eu
I lB
Marcheazd cu X enunfurile scrise corect:
M iile de fl orii i nundd cdmpiile.l-l
Mi i l e de fl ori i nunddcAmpi i l e. I I
Stropi de ptoaie impodobesc pe-talele macilor.
E
Stropii deploaie impodobesc petalele macilor.l
I
I lp
Completeazd expresia cu ce cuvdnt se potrivegte mai bine:
I lD
Transformd cuvintele urmitoare dupd modelul dat:
a se coace
- coacere
a zugt l vi - . . . . . . .
a l ucr a - . . . . . . . . . . .
afrgddui-
aplimba-
a inv6{a
I lp
Scrie dupd modelul dat cuvintele
,,inrudite"
cu cele date:
copil - copilag
- copililS - copilSrie copil6reqte.
lucru-
iucdrie
POT| MAr MULT
| |
p
etcetuiegte un dialog de 6-9 replici din care sd reiasl cd ai stat de vorbd cu prietenul tiu
ultima carte cititi.
| | E)
potrl
sctrimba finalul unei poveqti !
Scrie trei-patru enunturi in care sfbrgitul povegtii
,,Ursul
pdcilit
de vulpe" de Ion Creangi sE fi
r , i i
ll E)Potricitimaimult!
.
,,T61harul
pedepsit"
de TudorArghezi.
.
,,Racul,
broasca gi gtiuca"
deAlexandru Donici.
.
,,GAndicelul"
de Elena Farago.
.,,Cdpioard'deEmilGdrleanu.
.
,,Ariciulgi
vulpea" de Petre Ispirescu.
.
,,Acceleratul"
de George Topdrceanu.
.
,,Doi
fe(i cu stea in frunte" de Ioan Slavici.
.
,,Harap-Alb"
de Ion Creangi.
l
--l--
I
1. NUMERELE NATURALE O. 1O
| | I)
cit.qt.
"rrvoce
tare:
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
;
8; 9; l O.
l 0; 9; 8; 7
;
6; 5; 4; 3; 2; 1
; 0.
| | E)
Bti-ioa,,intrusul" care nu corespunde regulii dupi care
.
0; 2; 4; 6; 8; 9; 10.
. l ; 3;
5; 6; 7; 9.
. 9; 6; 5; 3; 0.
I
#
J
de pe o parte a strdzii :
AA
td t'i
| | E)
Scrie cifra corespunzdtoare cdsuJelor
AA
tdl [d]
| | E)
Compteteazd numdritorile:
t t t r
A AJI
| | E)
Contp*e
qi
descompune numerele dupd modelul dat:
s-a format
qirul.
I E)
Color"-i cu rogu doar merele corespunzdtoare numirului de
Aricel:
I E)
Coloreazi cu galben-auriu florile pe care a poposit albinula.
@o@@
@, 1
$a
%.
1- ?: 7 4 \
a_\ : a 1 )
5+3: 7, 8, 9
1O- 1
: 1
) 7
10- 3
8- 3
?
I
I lB
Completeazi
gi
tu cdsulele!
Scrie adundri
gi
scdderipdnd la I 0 avind rezultatul 8.
f,3
\a,
I f)
Alege rezultatul corect:
6+2: 7, 8, 9
3+4: 6, 7, 8
2+5: 5, 6, 7
r 0, 4: 5, 7, 6
l 0- l
I E)
Coloreazi cu aceeaqi culoare
,Birlile
cisulei" care au acelaqi rezultat:
9- 5
E*E
I T
TT
r I
E*E
r I
TT
t r t r
E*E
I I
TI
I T
| l D
4+4: 8
irucenncA-I
purERtLE!
Test
| | I) S".i" in ordine crescdtoare urmitoarele numere:
opt, patru, noud
,
doi, zece.
llEl
raie zarul intrus din
sirurile date:
nn
z+\
/+
nn
---_r--- r-_rJ
.-r-
l ' l l : : l
l-
'-T-
t ' t t ' l
|
. l
I r l
I I E)
Scrie cat mai multe operafii cu numerele din pitrat:
6+3: 9
| |
p
Cotoreazd cu aceeagi culoare cisujele care au acela$i rezultat.
I I E)
Cu cAt sunt mai multe flori decAt fluturi?
I
f
3+7--l
f
r or - l
I E)
Cu cdt sunt mai pufini puii decdt gdinile?
b
#
@r
A
JA
tt
*b
I E)
Unpaianidn are 4 perechi de picioare gi un ciribuq mai pufin cu o pereche.
Cdte picioare are cdrdbuqul?
I I f)
Adauge la suma numerelor 5
qi
3 diferenla 1or:
| | lp
Andrei a primit o cutie cu 18 bomboane. Dupd ce
gi-a
servit cei
11 invitali
gipdrinfii, cdte bomboane i-aurdmas?
2. NUMERELE NATURALE O. 1OO
| | I)
Cotoreazi caseta care corespunde numdrului scris deasupra acesteia:
numiritorile!
ffi
t l
t l
__:E_
l 4l 3l
numerele cdsulelor:
A
l)
ll ElCompleteazd
ffi
t l
t l
l 3l 5l
| | E) co*pleteara
A
t 3r l
3 zeci
gi 2 utitdti
mTmT??Trt
4 zeci gi o unitate
fq
4oT4ll441
1 zece gi 7 unitd{i
froTlrT16 ttl
f f i f f i
| l
l i l l
aI
I i
-
_--r--
l 3l el
l Tl r l
ll !)
Sedaunumerele:
a) scrie numerele mai mari decdt 25
;
b) ordoneazd descrescdtor numerele date in pdtrat;
c) scrie numerele impare.
| | f)
Scrie vecinii numerelor:
l-T-lz:f-T-l;
l-T-l::l-T-l;
I
| | E)
Scrie trei numere consecutive, al doilea fiind 31.
|_rleoTTl
I E)
Cate numere de doud cifre se pot scrie folosind cifrele 1, 7
9i
0?
I E)
Se daunumerele;53,42,18,37
,82,45.
a) Care sunt numerele care au cifra zecilor mai mare decat a uniteflor?
b) Scrie numerele pare.
;t;;i ;;#;ii
".i'n.i
-r"
il; ;i;
$""i;.'""r
."',
I E)
Coloreazd cu roqu casetele care conlin numere mai mari decAt 21 qi mai mici decAt 8 1 .
I lE
Scrie ristumatul numdrului 36.
I ip
Care sunt numerele scrise cu doud cifre av6nd suma cifrelor 9?
I lp
Scrie patru mrmere consecutive pare avdndpenultimul numdr 34.
0 22 83 8l 5
50 t 6 73 61 75
l 0 55 ZJ 45 80
60 44 93 39 l 8
66 36 1l 29 88
99
I ip
Continun girul cu inci doul numere !
a)1,10,20,30,40,_,_.
b) 50, 45, 40, 35, 30,
_, _.
c) 11, 22, 33, 44, 55,
_, _.
I IE
La suma vecinilor numdrului 23 adaugi cel mai mic numdr de doud cifie identice.
29
I
3. ADUNAR
$t
SCADERT PANA LA 100
D7
40+40
fluturagii care pot
n17
f
-
W-\-\
\--'/
|
86- 20
*"
pentru a face posibile adundrile qi
scdderile:
47-
x5
1.2
cu,,+" sau,i'pentru a obline exercilii corecte:
Tn 64e
7s270: s
40n 13: 53
| | f)
incercuiegte rezultatul corect.
10+ 7: t t , 17, t 9.
zo+30: 23. 50. 32.
l 5+ 3: 16, 17, 18.
t 4+42: 54. 56. 53.
| |
p)
Coloreazd cu aceeagi culoare florile gi
l l E)
seaa: a: 25
Se cere: a+b:?
a- b: ?
qi b- 2
a+b+b: ?
| | !)
Care este suma
gi
diferenla numerelor:
36
si
13;
75 qi 24.
| | E)
rdentificdvaloarea,,
stabili opera{ii corecte:
w
16- 3: t 0, 12, t 3.
22- 20: 2, 20, 10.
70-40:30,20,50.
93- 6t : 31, 32, 33.
65+
l *
78
'r4
_
3Z
A1
Completeazd
6ot l 6: 66
i T-l ?n: ? s
942 4:eo
33 - 22
10+15
I E)
I E)
Ah
Si
etina au rezolvat urmdtoarele exercilii. Cine a rezolvat corect? Marcheazd cu
,,X"
in cdsuli !
31+55: 88
78-40:34
53- 2t : 32
l E)
Dacda:2l
qi D:30, atunci S6 a+ b:?
I f)
Rezolvs:
25+3- n:
88- 66+13=
31+55: 86
78
- 40: 38
53- 21: 32
36- 21+24:
u+t 2- 65:
ll @
Afle termenul necunoscut:
a+27: 68 49 - a: 21
I if)
efla numdrul cu 33 mai mare decdt rdstumatul numdrului 24.
| | 19
Cu cAt este mai mare suma numerelor 23
Si
17 decat diferen{a lor?
57 - a: 33
a 29 36 49 67 57
b l l ZJ 21 20 JZ
a+ b
a- b
4. PROBLEME CARE SE REZOLVA
cu UNA sAU DOUA OPERAT|I
I I D
Citeqte cu atenlie qi apoi rezolvd'.
a) intr-o livadd sunt 20 de caiqi
qi
cu 10 mai mulfi vigini. C6{i vigini sunt in livadi?
Rezolvare:
b) Bunica are in curtea sa 36 de giini gi ra!e. Daci sunt 16 ra{e, cdte glini are bunica?
Rezolvare:
13 + l 0: 23
| | E)
Rezolveproblemele:
a)Mamaare 47 de ani qi fiica cu 23 de ani mai pu{ini.
C6!i ani are fiica?
Rezolvare:
R: [ vi
Rt
c) Dan are 37 de lei. Tatdl sdu ii mai dd 12 lei. Din suma totald cumplri o carte de 28 de lei. Cad lei
rdmdn lui Dan?
Rezolvare:
Rezolvare:
t15-F
3= 18-1
F-:
rr]
b) Dupd ce a pierdut l3 bile, Carmen a rdmas cu l0 bile. Cdte bile a avut Carmen?
Rezolvare:
f i 3r i o=l f 3- t o: : l
R: T
n:[ui l e
R: T
R: T
I I E) Citeste cu atenfie problema qi coloreazi caseta care contine operaJia ce determind rezolvarea ei:
a) Pentru a confec{iona o brd{ard, Mara a folosit 15 scoici. Ea mai are nevoie de 3 scoici. Cdte
va con{ine brdfara Marei?
b) Latnmagazin s-au vdndut diminea{a 15 tricouri, iar dupd-amiaza ct 4 mai pu[ine. Cdte tri
s-au vdndut la magazin?
Rezolvare:
R:
c) Andrei a primit de ziua lui o cutie cu 20 de bomboane cu vigine gi
o cutie cu 18 bomboane
ciocolatd. Dupd ce gi-a servit invitaJii, a rdmas cu 10 bomboane. Cdte bomboane s-au consumat?
Rezolvare:
@>*
| | I)
Realizeazicoresponde{a
inceancA-I PUTERTLE!
intre numerele scrise cu cifre
si
cele scrise cu litere.
patruzeci gi noud
douizeci
qi
doi
unsprezece
noudzeci
noud
nouisprezece
| | E)
Scrie in pdtrat numerele pare gi in triunghi numerele impare.
13
42
20
' ) < \x
64s97
91
36
I f)
Descoperd regula girului gi
mai scrie patru numere:
a)5;6;15;16;
_; _; _; _;
b) 12;23;34;45;
_; _; _; _;
c) l ; 2; 4; 8;
_; _; _;_.
| !)
Scrie in cercule{ rezultatul adunirilor qi
scdderilor:
I
pScrieincdsuli
a)40+41:82;
b) 53 - 23
: 30;
c) numdrul 1 I gi
l3 sunt vecinii numdrului 1 1
;
d) o sutd: zece zeci:
e) numirul 34 este un numdr impar;
f ) 37+2>35.
t 9
49
90
22
l 1
9
Rezolvare:
o opera{ie
de scddere
o opera{ie de adunare
si una de scidere
\_-./
I
r s+2
| ; : t
+:
X7
U t_/
A (penku adevdrat)
9i
F (pentru fals) :
| !)
Coloreazd eticheta care arati operaliaprin care se rezolvd problema:
Marcel are de urcat in blocul sdu 43 de trepte pdni la apartament.
Cdte hepte mai are de urcat dacd se afldpe treap ta a22-a?
o operafie
de adunare
ll E)
Ivtaria acititdincarteade vacan[dl2pagini. Eamai are de citit26 depagini.
Cdte pagini are cartea Mariei?
Rezolvare:
| | E)
Scrie intretarea pentru problema datd qi apoi rezolv-o:
Andrei are 48 de timbre. Comel are 2l de timbre.
R;;;i;;,;,
| | E)
Bunica are intr-un cog 12 mere
9i
in altul cu 4 mai multe.
Pune tu intrebarea ca problema si se rezolve prin doui opera{ii.
R:[pagini
R:[timbre
| | @
Compune o problemd dupd exerciJiul dat:
59-26:
Rezolvare
ll ED
Vtaria qi Ana au fEcut in excursie 12 fotografii. Cristina, colega 1or, a IEcut cdt cele doud fl
lmpreuna.
Cdte fotografii au ficut toate cele trei colege?
I
Rezolvare:
5. FI GURI GEOMETRI CE
I I)
Scrie in casetd denumirea figurilor geometrice.
| | E)
Cate frguri geometrice de fiecare fel sunt?
{^ri
F. l r r , o
I f)
Stabileqte ce obiecte dinjurul tdu se aseamdnd cu frgurile geometrice:
l-_-l_-
fereastra
- - - - >
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-----:>
tr
A
I Z)
Continud
girul
cu incd doud elemente.
a)
t r AACt r AAO
ulc
f__l
a n o
f__l
a
c) AAr __l nnCAAE
I E)
Cate triunghiuri sunt in figura urmdtoare?
I f)
Coloreazd cu rogu cercurile din interiorul pdtratului gi cu albastru triunghiul din exteriorul lui.
.)
u A
o
oI
| | E)
Deseneazipdtratele qi apoi scrie ordinea lor de la cel mai
-"r:li":lTlTi::.
I I E)
Uneqte obiectele cu figurile geometrice cu care crezi cd seamdnd.
: ; l
"a
P
| | E)
Completeazdtabelul urmf,tor:
o
A
tr
TOTALFIG.
GEOMETRICT
I I IE
StaUiteqte valoarea de adevdr apropoziliilor gi scrie in in cisu![A (adevdrat)
sau F (fals).
f
a) Pnhatul este figura geometrici cu patru laturi .
l_.lb)
Pitratul este figura geometrici cu toate laturile egale.
fl
c) Pitratul este figura geometrici cu laturile egale doud cdte doud.
| | ID
Construiegte din figuri geometrice:
r
o CaSOi
.
o maqin6.
6. UNTTATT DE MASURA
I
p
Misoard cu creionul:
.
lungimea biroului tdu;
.
lungimeablocului de desen.
I
p)
Complete azdpropoziliiledupd ce faci misuritorile:
.
de la peretele din f4A pene h patul tdu sunt ...............
pa$i;
.
pervazul ferestrei tale are ............ .. lungimi de creion;
.
pemata are lungimea de ................ palme.
| | E)
Ordoneazd descrescdtor obiectele:
a)
11 m
b)
F-
A
.
un mdr sau unpepene;
.
o gumi sau un caiet;
.
o lSmdie sau un grepfrut;
I f)
Calculeazd:
13m+20m:
25m-l 4m:
36m+72m:
I E)
Rezolvdproblemele:
5 N. +24l . :
27 t - t 2t :
s6 t-30 t.:
a) O ladd cu mere cAntdreqte 24 kg. Lada goali cdntdregte 3 kg.
Cdte kilograme de mere se gdsesc in doui ldzi?
Rezolvare:
ET--.l
I E)
incercuieqte cuvdntul care arati un obiect ce cdnt5reqte mai mult decdt cel6lalt.
.
o copertd de plastic sau o carte;
.
o pdine sau un covrig;
.
o perni sau o saltea.
l skg- 10kg:
7kg+22kg:
59kg-46kg-
n:
f
kg de mere
b) Maricica are 8 ani qi mama ei 29 de ani.
Cdfi ani avea mama ei cdnd s-a ndscut Maricica?
Rezolvare:
R:
f
ani
c) Pentru a cumpdra o enciclopedie de 47 lei,Alexandru mai are nevoie de 6 lei.
Cdli lei are Alexandru?
Rezolvare:
R: [ 1el
| |
p
In0ice pe ceas programul tiu zilnic cdnd egti in vacanli.
| | E)
Completeazi cdsulele dupd cerin{e:
| |
p)
Un taietor de lemne trebuie sd taie un bugtean de 3 m in bucd{i de cAte I m.
Cate tiieturi face?
R: ........... tdi
I I lE
Scrie numele copiilor, de la cel mai mic la cel mai mare, qtiind
cd sunt ndscu{i in acelagi an gi
urmitoarele zile de nastere :
.
Andrei:4 ianuarie;
.
Ana: l6 iunie;
.
Paul: 24 decembrie;
.
Marius: 7 octombrie;
.
Mi a:3mai ;
.
Aurelia:4 august.
| | fp
elege unitatea de misur6 convenabild:
a) O casd are inllfimea de 4........... .
b) Un pepene c6ntiregte 2 ........ .
c) O gdl eatb are 12 ........... .
d) Un cai et costd 5 .......... .
| | lD
Statiteste valoarea de adevir (A) qi neadevnr (F).
a) 1 kg de lAni este mai uqor decdt I kg de frer.
b) Metrul este unitatea de misurat lungimile.
c) Dacd azi este luni, ieri a fost marfi.
d)
$coala
incepe in luna august, prima lund din toamnd.
e) Litrul mdsoard capacitatea vaselor.
I
A1r 2 1\
102
8o3
84
ora de luat or6nzul
-
1a -
17"1
l 02
Qc3
. 8 4,
ora de sculare
i r 12 i
2
J
4,
ora de
joaci
-
1a -
11 "l
2
J
i
POT| MAr MULT!
Test-grild
I l)
Pe lac sunt 5 ra{e. Un vdnitor a impugcat una. Cdte ra{e au rdmas pe lac?
a) 1;
Da;
c) 3;
| | f)
Scris cu cilie, numdrul gaptezeci gi trei este:
a) 17; b) 27; c) 37;
| | f)
Care este cel mai mic numlr cu suma cifrelor 5?
a) 10; b) 4t ; c) 14;
c) 11;
d)2;
d) 7o;
d) 50;
d) 8;
e) niciuna.
e) 73.
e) 15.
e) 7.
| | !)
Cdte numere sunt cuprinse intre 20
9i
30?
a)9; b) 10;
f f f)Mngandesclaunnumdr.
Dacdiladwrcu2,ob{in 10. Daciilmicgorezcu5, ob1in3.
La ce numlr m-am eandit?
a)6; b) 7;
| | @
Incercuiegte varianta corecti:
a) cincisprdzece;
d) cinsprezece;
I
p
Unul dintre numerele date nu se potrivegte in gir.
Care este intrusul?
a) 91;
h\ 5t .
9l; 52; 36;25; 19
c) 36r d) 25;
I f)
Cdte triunghiuri vezi in figura al6turati?
c) 8;
b) cinqpe;
e) cinsprdzece.
c) 9;
b) 15;
e) 1 6 pdtrate
9i
triunghiuri .
d) 9; e) 5.
c) cincisprezece;
e) 19.
a)6;
d) 7;
I l B
Dacd 4 cuburi cdntdresc cdt 2 mi ngi . atunci 3 mi ngi cdntdresc cdt.................. cuburi .
a)4; d) 8;
I f)
Maria a rezolvat cu 4 probleme mai mult decAtAna. Daci M aira arezolvatg, atunci Ana arezolvat:
a) 3; c) 6; d) 7; e) 5.
e) 9.
b) 6;
I l$
PriveEte cu aten{ie desenul:
cercuri
gi
doud triunghiuri
;
b) triunghiul este in interiorul cercului;
c) pdtratele sunt in exteriorul cercului;
d) pdtratul mic este in interiorul cercului;
e) cercurile au aceeagi mdrime.
I ip
Cdte frguri geometrice au fostnecesare?
n
a) sunt doui pdtrate, doud
a) 14;
d) 6 cercuri;
b) 8;
e) 10.
c) 10;
; l
i l
GUPRI NS
LTMBA
$t
LTTERATURA ROMANA
1. Scr i er ea cal i gr af i cd . . . . . . . . . . . 2
2. Sunet egi l i t er e. . . . . . . . 5
3. Sunet egi l i t er e. . . . . . . . 7
4. CuvAnt ul . . . . . 9
l ncear cd- {i
put er i l e!
. . . . . 11
5. Pr opozi t i a. . . . . . . . . . . 13
6. Text ul . . . . . . . 15
I ncear cd- l i
put er i l e!
. . . . . 18
7. Scr i er eaor t i gr af i cd . . . . . . . . . . 20
Pot i mai mul t ! . . . . . . . . . . 23
MATEMATICA
1. Numer el e nat ur al e 0- 10.
" "
. . . . 25
i ncear cd- l i put er i l e! Test . . . . . . . . 27
2. Numer el e nat ur al eO- 10O. . . . . . 29
3. Adundr i
gi
scdder i
pdndl a100. . .
. . . . . 31
4. Probleme care se rezolvd cu una sau doud operatii . . . . . . 33
t -
l ncear cd- ( i
put er i l e! . . . . . 34
5. Fi gur i geomet r i ce. . . . . 36
6. Uni t d[ i dem6sur d . . . . 38
Pot i mai mul t ! Test gr i l d . . . . . . . . . 40
Din aceeagi colectie vi recomandim:
CAIET DE LUCRU
PENTRU
CLASA A II.A
GAIET DE LUCRU
PENTRU
GLASA A III.A
cAtE Da r.rxR
I
PE TRJ
FI
cr.Ast A [FA7
GAIET DE LUCRU
PENTRU
GLASA A IV.A
)
ISBN: 978-6064127-794
PREJ: 8. 99 LEI
www.edi turadi ana.ro

S-ar putea să vă placă și