Sunteți pe pagina 1din 107

TORTUL CU FRI C

THERESA GLADDEN
CAPITOLUL 1
Mersese prea departe.i ea n !ai ptea a"! de"#t s$ se r$%&ne.
Cait'in Ma"(en%ie )edea pe p*dea+as"ns$ ,n spate'e s*-a'ei..!&r$"at$ ,n ne/r
din "ap p#n$ ,n pi"i*are+,n sti'' sp$r/$t*ri'*r de "ase+se si!0ea p0in ridi"*'$ )i
,ntr1* stare de tensine.N !ai -$"se ,nainte n ase!enea '"r )i n1)i d*rea
de"#t s$1' -a"$ )i s$ se ter!ine " e'.Pri2irea ,i a'ne"a spre "e'e d*$ *&ie"te de
'#n/$ ea.Ar$ta in*"ente )i atr$/$t*are ,n a"e'a)i ti!p.Ar!a per-e"t$ pentr *
d'"e r$%&nare.R$%&nare.A"!+$sta i se p$rea n "2#nt r#t+se /#ndi Cait'in.
3ra0e'e ,i ,!&r$0i)a /enn"4ii..n !*d n*r!a'+n era * pers*an$ r$%&n$t*are+
dar ,)i a2ea )i ea 'i!ite'e ei+iar e' 'e dep$)ise.N1i !ai ptea ,n/$di s$ "*ntine
a"est 5*" "are * ,nne&nise.Sin/r' '"r 'a "are se /#ndea era s$1i p'$teas"$ "
a"eea)i !*ned$.Spera "a e' s$ s*seas"$ ,n "r#nd+,nainte "a !iditatea Ne6
Or'eans1'i s1* -i t*pit "*!p'et+,!pren$ " de"i%ia ei.
.)i pse !#na s& &*/at' ei p$r "astani ridi"#nd1' pentr n !*!ent+pentr a
si!0i &ri%a de aer "are 2enea prin -ereastra des"4is$ din -a0a ei.
.n *"t*!&rie+'a Ne6 Or'eans+,)i spse ea+era !ai "a'd de"#t ,n *ra)' ei din
n*rd' Ge*r/iei+,n i'ie.Se /#ndi " p$rere de r$ 'a aer' "*ndi0i*nat de a"as$+
dar ,' ,n"4isese !ai de2re!e )i des"4isese t*ate -erestre'e din "as$.S"r# ni din
din0i.tia "$ -$"se asta d*ar pentr a' s#"#i+a2#nd ,ns$ /ri5$ s$1)i e"*n*!iseas"$
&anii.Sr#s'i ,i 'a '*"' * ,n"rntare a spr#n"ene'*r+,n ti!p "e pri2irea i se
*pri aspra ar!e'*r+P#n$ a"!+p$rea s$ n -ie a-e"tate de "$'dr$..)i '$ "ap'
,n !#ini disperat$.Desi/r+t*t' era ,n re/'$.Se pre/$tise " aten0ie+
a!intind1)i "$ tre&ie s$ 0in$ sea!a de te!peratra "a!erei.M*d' d$n$t*r ,n
"are1)i -*'*sea i!a/ina0ia+era n *&i"ei pr*st+de "are tre&ia s$ se de%&are.
De*dat$+se ,n"*rda 'a a%' !*t*r'i nei !a)ini "are par"$ ,n apr*piere.
Pri2ind a-ar$ pe -ereastr$+2$% n Mer"edes ar/inti+intr#nd ,n par"a5' de pe
partea 'atera'$ a "asei ,n sti' 2i"t*rian.Ini!a par"$ i se *pri.Adrena'ina ,i str$&$t
2ene'e.A-ar$ se a%i )a !a)inii ,n"4ise.Pani"a * para'i%a.Cra5' ,n"ep s$ i se
"'atine.Stai 'ini)tit$+,)i %ise.A!inte)te10i "e 0i1a -$"t+,)i repeta ,n t$"ere -ie"are
t*rtr$ pe "are * sp*rtase de "#nd ,n"4iriase * "a!er$ ,n "asa 'i+a"! * 'n$+
dp$ "e "'$direa ,n "are '*"ise se trans-*r!ase ,ntr1* 2i'$.C#nd a5nsese s$
,n0e'ea/$ 'ti!' 'i tr"+era de5a pre/$tit$ s$1' *!*are pe ti"$'*s.N !erita
!i'$.Cra5' ,i re2eni.Cait'in se ridi"$ ,n /enn"4i+/ata s$ '*2eas"$.C ini!a
&$t#nd ,ntr1n rit! a'ert+a%i )a de 'a intrare s"#r #ind+,n ti!p "e se des"4idea.
L!ina innd$ "*rid*r'+arn"#nd -#)ii -'*res"ente spre '*"' nde era
as"ns$.Se r/a "a e' s$ n1)i -i s"4i!&at rita'' din -ie"are sear$.
Snet' rit!i" a' pant*-i'*r s$i s"!pi pe 'e!n' p*de'ei d$dea na)tere ni
e"* pterni" ,n 'ini)tea "a!erei..' a%i intr#nd.Si!0i "! * ,n"er"a n r#s
ner2*s+dar )i1' st$p#ni.Snet' pa)i'*r s$i ,n"et$.Cait'in ris"$ * pri2ire de dp$
s*-a.E' era d*ar * si'et$ ,ntne"at$ "e st$tea ,ntre -*t*'i )i !as$ ,n apr*pierea
"$!in'i.Ha'at' 'i a'& de spita' era str#ns peste !erii 'a0i+,n ti!p "e se
ap'e"a s$ aprind$ * 'a!p$ de perete.Cait'in ,' stdie ,n '!ina pa'id$ a
'$!pii.P$r' ,i era de "'*area &rand71'i+de)i "#te2a -ire ar/intii ,i s"'ipea 'a
t#!p'e.Fsese -re%at " pre"i%ie )i aran5at " -*en' per-e"t.De)i n1i ptea
2edea -a0a+a"easta ,i era ,ntip$rit$ ,n !inte.A2ea tr$s$tri arist*"rati"e+"
e8"ep0ia ni aer de ar*/an0$+"#nd 2*ia s$ -ie ir*ni".A2ea apr*ape n !etr )i
*pt%e"i.N1i p'$"ea *a!enii "are * d*!ina de 'a * ,n$'0i!e !ai !are de"#t "ei
* st$ )apte%e"i de "enti!etri ai s$i.Din e8perien0a ei+*a!enii ,na'0i tindea s$ *
2ad$ "a pe n '"r dr$/0 )i !i"+pe "are s$1' ,!&r$0i)e%i "a pe n rs'e0 sa
s$1' d*!ini.Dar+,n "ida ,n$'0i!ii 'i+tre&ia s$ ad!it$ "$ era n atra"ti2 pa"4et
!as"'in de *ase )i "arne..n !*d "ert+n ar$ta "a n )ar'atan.E' se ,nt*arse ,n
dire"0ia ei.Cre%#nd "$ -sese 2$%t$+ea ,n/4e0$+*prind1)i respira0ia.
O tre" n -i*r+,n ti!p "e1' 2$% pri2ind prin "a!er$.tia prea &ine "$ *"4ii 'i
2er%i+pe p$rea 2e)ni" ad*r!i0i+ptea de -apt s$ 2ad$ din"*'* de spra-a0a
'"rri'*r.Pri2irea 'i tre" ,ns$ de s*-a )i+,n"et+ea r$s-'$ )rat$.Pa%a - s"rt$
,ns$+pentr "$ -ereastra din spate'e ei ,i atrase aten0ia.Cait'in si!0i "$ 'e)in$.Da"$
e' ar -i -$"t 2re* !i)"are pentr a * ,n"4ide+ea s1ar -i ptt "*nsidera !*art$.E'
,ns$ a&ia ,)i "'$tin$ "ap' i ,n"ep s$1)i s'$&eas"$ "ra2ata.
Ea se re'a8$.P*ate "$ ,n seara asta n*r*"' era de partea ei.
Tre"#nd1)i !#na pe s& 4a'at' de spita'+e' ,)i "$ta &%nar' panta'*ni'*r+de
nde s"*ase n p*rt*-e'..' arn"$ 'a ,nt#!p'are pe+!as$.3an"n*te !*t*t*'ite )i
"e2a !$rn0i) -r$ )i e'e arn"ate.Cait'in se ap'e"$ ,nainte.De)i *!' *
,nne&nea+t*t rita'' $sta de sear$ * -as"ina.
E' s"*ase din n' din &%nare'e 4a'at'i * 5"$rie ,n -*r!$ de e'e-ant.Era de
n r*% )*"ant.Pse e'e-ant' pe s"an+'*2ind1' prietene)te peste pie'ea
%&#r"it$.C$t#nd prin "e'e'a'te &%nare+/$si /!a de !este"at -$r$ %a4$r+d*i
p$ian5eni de p'asti"+n sti'* de -*r!a nei serin/i+a&0i&i'dri tip Disne7+"$t)e
de p'asti" )i * pere"4e de *"4e'ari -a')i+" nas de "a"i" )i !sta0$.
.n ti!p "e '"rri'e de pe !as$ se adna+Cait'in ,n"er"a s$ n se /#ndeas"$ 'a
t*at$ 4ara&a&ra de a d*a %i di!inea0a+"#nd e' 2a ,n"er"a s$1)i pn$ ,nap*i ,n
&%nare t*ate a"este '"rri &i%are.
1La dra"9:spse e' ,n sti'' 1s$ !anierat de 'i"ean+"are a!intea *ri/inea 'i
sdist$.E !ai "a'd de"#t ,n iad ai"i.T*n' 'i tr$da * *are"are p'i"tisea'$.3ine+se
/#ndi ea.Pr$5e)te1te+)*p#r'$ "e e)ti: E' s"*ase 'ti!' '"r din 4a'at+n "rei*n
r*)..)i s"*ase 4a'at' )i1' arn"$ pe s"an ap*i arn"$ "rei*n' pe !as$.
Crei*n' "$% ,ns$ pe p*dea.Se ap'e"$ ,n /enn"4i+s$1' "ate.Cait'in ridi"$ na
din ar!e'e sa'e )i ,nainta ,n"et prin spate'e s*-a'ei.Merse pe 2#r-ri "a! 2ren
!etr+dp$ "are ,' &$t pe !$r.C "rei*n' ,n !#n$+Dre6 Danie's pri2i ,n ss.
1Ce -a"i...a -*st t*t "eea "e a ptt s$ %i"$+,nainte "a t*rt' s$1i a"*pere -a0a.
Dre6 )*2$i ,n !*!ent' i!pa"t'i+ap*i se &'*"$+de par"$ ar -i ,n/4e0at
"*!p'et.Pentr * se"nd$+!intea i se *pri ,ntr1* t*ta'$ ned!erire.A%i snet'
ni *&ie"t !eta'i" '*2ind p*deaa.Re2enind1)i+,)i )terse &%a in-eri*ar$ "
'i!&a.Era tart$ &a2are%$ " -ri)"a.
Un snet /tra'+"e2a ,ntre r#s )i s-*"are ,i ie)i din /#t'e5.
1Te1a! dat /ata: * a%i pe Cait'in e8"'a!#nd+iar ,n 2*"ea ei se si!0ea tri!-' )i
!*r'.Ei &ine+s$ !$ ia dra"9:se /#ndi e'..)i petre"se 'ti!e'e patr s$pt$!#ni
,n"er"#nd s$ /$seas"$ * p*rti0$ ,n ar!ra de *0e' a "4iria)ei sa'e )i apr*ape "$
pierdse *ri"e speran0$ de a1i des"*peri n "#t de !i" si!0 a' !*r'i.Un
ridi"*' senti!ent de p'$"ere ,i tre" prin 2ene.Se ridi"$ si!0ind1se "a n !iner
"are t*"!ai a dat de -i'*n' de ar.
Cr$0#nd1)i t*rt' de pe -a0$ " * !#n$+,)i des"4ise ,n"et *"4ii; 3"$0i de "re!$
,i at#rna pe p'e*ape.Pri2i ,n 5r prin "a!er$+"$t#nd1*.
Ea st$tea ,n spate'e s*-a'ei+" &ra0e'e ,n"r"i)ate 'a piept+,ntr1* p*%i0ie de-ensi2$.
.n !*!ent' ,n "are pri2iri'e '*r se ,nt#'nir$+ea inspir$ pr*-nd )i se retrase spre
perete..ntinse !#ini'e pentr a se prinde de spate'e s*-a'ei+,ntr1* ,n"'e)tare de
!*arte.Dre6 se ,ntre&$ da"$ a2ea de /#nd s$ arn"e ,n e' " "e2a !*&i'ier.
1Fe'i"it$ri: %ise e' %#!&ind " ad!ira0ie.P0ini *a!eni a -*st "apa&i'i s$ !$
prind$ pe ne/#ndite )i s$1!i arn"e n t*rt ,n -a0$.N1!i 2ine s$ "red "$ t ai
-$"t1*:Cait'in se re'a8$ n !*!ent..i 2eni * idee.
1Mai 2rei * dat$<
1N "red+%ise e'+,naint#nd spre ea.Ar -i prea !'t.N -*'*si de d*$ *ri a"eea)i
p*ant$.Asta 0ine 2i"ti!a ,n nesi/ran0$ )i * -a"e s$ se ,ntre&e "e se 2a ,nt#!p'a
de a"! ,nainte.=#!&i+ap*i "*ntin$; Uite a"!+de e8e!p'+"eea "e te
pre*"p$ pe tine este "e 2*i -a"e pentr a e/a'a s"*r'.Cait'in ,' pri2i * se"nd$.
>*ia s$ * ,n"er"e+se /#ndi. Pri2i 'a !#na 'i dreapt$+
1Ei &ine+"e 2ei -a"e< Ai s$ !$ ,n2ine0e)ti< E' pri2i 'a "rei*n' din !#n$+ap*i 'a
ea;
1P*ate !ai t#r%i.Ar ptea -i a!%ant.P0in &i%ar+dar a!%ant.Ea r#se )i Dre6
- -er!e"at de snet' "rista'in.>i%inea ei ,ntne"at$ despre '!e n1i per!itea
s$ r#d$ " )rin0$.C4iar )i *"4ii ei "$pri+"are de *&i"ei a2ea * e8presie eni/1
!ati"$+a"! str$'"ea de &n$ disp*%i0ie.E' se !ai apr*pie " n pas;
1A) s/era n ar!isti0i )i ne/*"ierea nei s*'0ii pa)ni"e.
1Pr*&a&i' 2ise%i+Danie's+i1* ,nt*arse ea.
1M$i s$ -ie: At#ta sar"as! din partea *n*ra&i'ei d*!ni)*are Ma"(en%ie:
Dre6 * !$sr$ " pri2irea.A2ea * -a0$ r*tnd$+" * pie'e )i * str"tr$ *s*as$
"are+,n "ida 2#rstei+,i d$dea /ra0ie.Fi/ra !i"$ era de'i"at$ )i !innat
desenat$ ,n t*ate pn"te'e i!p*rtante.De)i *"4ii era "ei "are ,' intri/a "e' !ai
!'t..)i s"4i!&a "'*area t*t ti!p'..n !*!ent' $sta+era de "'*are
!ar*ni1a!&r$ " * !&r$ de 2erde.Str$'"iri'e r*)iati"e -$"ea "a p$r'
*nd'at s$ n -ie "4iar )aten.De)i ,)i prta p$r' str#ns dp$ !*da -ran"e%$+ast$
sear$ ,' prta sed"$t*r+pe spate+,i pri2i &$r&ia ,n"$p$ #nat$+pe "are * ridi"ase "a
pentr a1' ,n-rnta.Ad!ira0ia pe "are i1* prta "res".At#ta tena"itate )i 4*t$r#re
era str#nse ,n "*rp' ei !i": =ise;
1Hai+n 2$d !*ti2' pentr "are te1ai as"nde ,n spate'e s*-a'ei t*at$ n*aptea.
Cait'in 'pt$ " d*rin0a de a r$spnde "4e!$rii persasi2e;
1N1a! ,n"redere ,n tine.R$!#n nde snt.
1Hai+Catie.
1N1!i spne Catie:E8p'*%ia ei ,' -$" s$ r#d$.tia "$ n1ar tre&i s$ se 5*a"e at#t
" ea+dar era ni"' !*d de a *&0ine * rea"0ie din partea ei.
1?i1a! %is+spse ea ,n$' #nd1)i "ap' prin"iar.Ni!eni n1!i spne Catie.
1E * -a".E' str$&$t )*r !i"a distan $ p#n$ 'a s*-a.Ea se ap'e"$+disp$r#nd1i
din 2edere.Dre6 "4i"*ti.A!%a!ent' 'i disp$r rapid+"#nd ea reap$r " n
a't t*rt ,n !#n$.F$" * !i)"are spre dreapta+ap*i se ap'e"$ spre s*-a+anti"ip#nd
'*2itra.C /re+ea ,n"er"$ s$1' "*n2in/$;
1.nap*i+ti"$'*s'e..n"$ * "4estie "a asta )i te ,!&ra" ,n -ri)"a.
1Da "e 0i1a! -$"t< ,ntre&$ e'+ridi"#nd !#ini'e.Cait'in ,' pri2i ne,n"re%$t*are.
O!' repre%enta n peri"*'.O"4ii 'i 2er%i 'as"i2i )i %#!&et' atr$/$t*r ar -i
tre&it s$ -i/re%e pe n p*ster pentr "ei "$ta0i 'a *-i"i' p*)ta'.
1P*t s$10i iert /i!& i"ri'e in-anti'e+%ise ea+dar s$1!i pi n!e'e ,ntr1n
"*!pter pentr ,nt#'niri !atri!*nia'e+asta a -*st * !are p*r"$rie.
1Mai e)ti ,n"$ sp$rat$ pentr asta< O pri2i "a )i "#nd n )i1ar -i ptt i!a/ina
"$ ,)i !ai a!intea ,n"$ de e2eni!ent' $sta 2'/ar.
1Asta a -*st a"! "#te2a se"*'e+ad$/$ e'.
1S$pt$!#na tre"t$+,i "*re"t$ ea.N snt ne&n$.>rea s$ -i! "4it.i $sta e
n!ai desert'.Dre6 s"r# ni.G'!a " t*rt'+iar a"! 5*"' $sta de "2inte+t*t'
,ntr1* sin/r$ sear$..n s-#r)it+ea p$r "$ se re'a8ea%$.
1Da"$ te a/$0i de '"rri'e astea+s1ar ptea s$ -a"i n '"er.Crede1!$: ,)i ar$t$
stet*s"*p' de 'a /#t.Snt d*"t*r.Cn*s" '"rri'e astea.
1E)ti pediatr+spse ea re"e.M$ ,nd*ies" "$ pa"ien0ii t$i a '"er.E' "'$tin$ "ap';
1E * '!e "idat$.P#n$ )i "*piii snt stresa0i ,n %i'e'e n*astre.
1Pr*&a&i'+"#nd te 2$d 2enind+se )i ener2ea%$.
1N1i -r!*s: %#!&i e'.Pa"ien0ii !ei !$ i&es".Ea pri2i ,n ss+p'i"tisit$.
1Ttr*r "*pii'*r 'e p'a"e "ir"'+a)a &$nies".
1>rei s$ spi "$ e snt n "'*2n< P*ate "$ ,n"er"ase s$ trea"$ prin 2ia0$ "a n
"'*2n+dar n1i p'$"ea -apt' "$ ea 2*ia s$1)i &at$ 5*" de e' ,n -e'' $sta.
1Da"$ $sta e -e'' t$ de a -i...E' ridi"$ spr#n"ene'e.
1Ce' p0in a! si!0' !*r'i.i1* -$"se " !#na ei.
T*at$ p*2estea asta " r$%&narea+pr )i si!p' n !er/ea a)a "! ,)i
i!a/inase.E' ar -i tre&it s$1)i "ear$ s"%e+n s$ se p*arte "a )i "#nd e' ar -i -*st
"# ti/$t*r'.Se pri2ir$.Minte'e se s"r/ea.Cait'in n )tia "e s$ -a"$.Dre6
p$rea "*!p'et re'a8at.Un %#!&et )*r i se 2edea pe &%e.
.n t*ata p*2estea asta+t*t e' re)ise s$ "# ti/e+,n0e'ese ea.Da"$ sita0ii'e ar -i -*st
in2ersate+ea ar -i -*st -*arte -ri*as$.P*ate "$ Dre6 Danie's a2ea "e2a "e ei ,i
'ipsea 1* )rin0$ ,nn$s"t$ ,n a apre"ia a&srditatea nei sita0ii )i * an!e
at*ir*nie..)i s"4i!&$ ner2*as$ /retatea de pe n pi"i*r pe "e'$'a't+d#nd1)i
sea!a de*dat$ de si/ran0a 'i Dre6 )i de p*%i0ia ei "*pi'$r*as$.E' ,)i ridi"$
spr#n"ene'e ,ntr1n -e' "are spnea "$ era ti!p' s$ de"id$ da"$ s$ "*ntine
5*"' sa s$1' ter!ine.
1Ei &ine< Ea *-t$.
1O4+&ine: Pr*!ite1!i "$ * s$ ,n"ete%i s$10i !ai &a0i 5*" de !ine.F$r$ s$'i de &aie
p'ine " !in/i de p'a5$.F$r$ s$ !$ !ai pi pe "*!pter ,n ann0ri
!atri!*nia'e.
1.!i pare r$.P*2estea " ann0ri'e !atri!*nia'e a -*st p0in "a! e8a/erat$.
=#!&i " p$rere de r$.N1a! 2rt s$ te sp$r ,n ni"i n -e'.M$ /#ndea! n!ai
"$ a2eai ne2*ie de p0in !*r ,n 2ia0a ta.E)ti at#t de seri*as$:Spse "2#nt'
@serioasA+de par"$ ar -i -*st * &*a'$ s*"ia'$.Ea ,' pri2i " r$"ea'$.
1A! a2t "e'e !ai &ne inten0ii+"*ntin$ e'.Ad!it "$ tip' pe "are '1a tri!is
ser2i"i' de ann0ri !atri!*nia'e n prea !er/ea.P*ate a! "*!p'etat /re)it
-*r!'are'e.i &ine,n0e'es "$ * -$"se inten0i*nat.N1a2sese de /#nd s$1i
/$seas"$ n partener idea'.Da"$ ea ar -i ,nt#'nit n ase!enea tip+p*ate "$ ar -i
,n"ept s$1i p'a"$.
1O!' $'a era "idat+spse Cait'in.M#na ,n "are 0inea t*rt'+,n"ep s$ * d*ar$ )i
* "*&*r,+*di4nind1)i1* pe s*-a.E' r#se+ar$t#nd1)i dantra per-e"t$+"*)!ar'
*ri"$ri dentist.
13ine+ai dreptate.Era p0in "a! "idat+"4iar )i pentr n artist.
O"4ii ei se ,n/star$ )i ie)i de dp$ s*-a.
1P0in "a! "idat+n ,nse!na ni!i" pe '#n/$ "reatra aia.
1Ce n 0i1a p'$"t< ,ntre&$ e'.P$r' 'i r*)12erde1ari "a de "arna2a'< Era n
tip dat nai&ii.Ea se str#!&$ de%/stat$.
1M$ /#ndea! "$ a -*st dr$/0 din partea 'i+"$ s1a *-erit s$10i pi"te%e nd'.Ap*i
Dre6 ad$/$; De)i+n p*t s$1!i i!a/ine% de "e 2r*ia s$ -ie )i e' /*' "#nd te
pi"ta.Ea !#r#i.
1Las1* !*art$+Danie's.E' r#se )i -$" n pas spre ea..!i pare r$+,ntr1ade2$r.
A -*st * p*r"$rie din partea !ea.M$ ier0i< .' pri2i -i8 ,n+*"4i.
P'ed*aria )i %#!&et' 'i p$rea sin"ere.Ori"e resenti!ent se t*pi.3ine.Te
iert.Snte! "4it< .i ,ntinse !#na pentr a -a"e pa"e.Cait'in ,)i pse !#na 'i&er$
,ntr1a 'i.I!ediat+, i d$d sea!a "$ -$"se * /ra2$ er*are ta"ti"$+pentr "$ e' ,i
'$ ,ntr1* "'ip$ t*rt' din "ea'a't$ !#n$.Ea se s!"i.C ini!a ,n /#t+se trase
,nap*i.Din n* i1* -$"se: O atr$sese ,n p'asa 'i+" %#!&et' 'i )i " -e'' 'i
de a 2*r&i.Dre6 a2ansa+"#nt$rind /retatea t*rt'i ,n !#n$.Un %#!&et
r$t$"i*s ,i ap$r pe -a0$.Cait'in "'$tin$ din "ap..)i a"*peri -a0a " !#ini'e+"a
pentr a se -eri de ata".
1Dar &ine+Dre6+t ai -*st "e' "are a 2rt s$ -a"e! pa"e.Ai sps "$ snte! "4it.
1Te1a! !in0it..)i ,n"rnt$ spr#n"ene'e )i s"tr$ s"r!' ni tra&" i!a/inar #
'a Gr*"4* Mar8.Ea se as"nse ,n spate'e ni s"an.
1A"!+sper "$ n 2rei s$ arn"i ,n !ine " t*rt' $'a+n1i a)a<
13a da+2rea.Se r"$ pe perna s"an'i+-$"#nd1* s$ s"*at$ n 0ip$t.
1N1i ne2*ie s$ 0ipi+dra/a !ea+spse e'+-*'*sind n a""ent /er!an.N1are ni"i n
r*st.Snte! sin/ri+Liebchen+2in*1n"*a"e+)i 2ei pri!i n t*rt -r!*s.
Cait'in se trase ,nap*i spre "*rid*r'1de 'a intrare )i se '*2i de ra!a )ii.C *
!i)"are srprin%$t*are+"are * sperie de !*arte+e' s$ri de pe s"an )i ,nainta spre
ea.Cait'in se ,ndrept$ spre 2esti&'+se ,nt*arse )i -/i.
1I14: stri/$ Dre6 )i se '$ dp$ ea.C*rid*r' p$rea -$r$ s-#r)it.Ini!a ei &$tea
ne&ne)te+,' a%ea apr*piind1se+r#%#nd )i "4e!#nd1*.Disperat$+%$ri d*r!it*r'
de '#n/$ s-ra/erie+,n ti!p "e a'er/a ,ntr1a"*'*+apr*ape "$ se ,!piedi"$ de *
"arpet$ *rienta'$.Dre6 * a5nse+ap"#nd1* de r*"4ie.Ea se *pri &rs"+'*2ind1se
de e'.C#nd ,n"er"$ s$ se s!"eas"$+,)i pierd e"4i'i&r' )i "$% pe p*dea.
E' "$% *dat$ " ea+0in#nd1* de r*"4ie.Pn#nd n pi"i*r peste pi"i*are'e ei+,i
&'*"a *ri"e !i)"are.Ea ,n"er"a s$1i arn"e t*rt' din !#n$+dar e' ,' 0inea
deaspra "ap'i+a)a ,n"#t ea n ,' ptea a5n/e.
C * disperare !t$+se ,nt*arse spre !#na "are ,' 0inea !$r' )i ,)i ,n-ipse din0ii
,n ea.
1A: stri/$ e'.N1i "*re"t+s$ !)ti.
1Atn"i 'as$1!$+spse ea+'pt#nd1se inti'.
1Te 'as+da"$ ,!i spi n"4i'e.
1Ni"i*dat$.3ra0e'e * drea+dat*rit$ e-*rt'i pe "are ,' -$"ea "a s$1i ,!pin/$
!erii.E' r#se+a!&i0i*n#nd1* )i !ai tare s$ n se 'ase.F*'*sind1)i 'ti!' str*p
de ener/ie+ea ,n"er"$ s$1' de%e"4i'i&re%e.Mi)"area ei rapid$ -$" "a t*rt' s$1i
a'ne"e din !#n$.A!#nd*i ,n"er"ar$ s$1' ap"e ,n a"e'a)i ti!p.Ni"i n' n
re)i.T*rt' se ,nt*arse )i "$%.
1N: 0ip$ ea "4iar ,nainte "a a"esta s$1i "ad$ ,n -a0$.
*"' ,i str$&$t ,ntre/ "*rp'.Cre!a !*a'e ,i !p' nas' )i /ra des"4is$.
Ea t)i+ap*i ,n/4i0i -$r$ 2*ia ei.
1O4+D!ne%e'e: ,' a%i ea !r!r#nd.Dp$ "are ,' a%i "tre!r#nd1se de
r#s.Mi%era&i''+r#de: se /#ndi ea.O s$1' s/r! i!ediat "e 2*i ptea respira.
T*rt' ,i a'ne"$ pe r*"4ie )i "$% ,ntre ei.Ea ,n"er"$ s$1' ap"e.M#na ,i atinse
st*!a"' 'i )i ea se sperie.De/ete'e 'i 'e prinser$ pe a'e ei.E' '$ t*rt' )i ,'
pse de*parte..)i re"$p$tase "*ntr*''.Cait'in ,)i )terse "re!a de pe *"4i.C#nd ,i
des"4ise+2$% -a0a 'i Dre6 "are se a&0inea s$ n r#d$..n"er"#nd s$ par$ !ai
"a'!$ de"#t era+ea prinse "ra2ata de 'a /#t' 'i )i * -*'*si pentr a1)i )ter/e -a0a.
Dre6 ,)i str#nse &%e'e+ap*i i%&"ni ,n r#s..n"ep )i ea s$ r#d$+inspir#nd -ri)"a.
Si!0i * sen%a0ie de stri!e ,n p'$!#ni+se s-*"$ )i t)i.
1Catie+spse e' ,!&r$0i #nd1* pentr a * ss0ine.?i1e &ine<
.n !*d instin"ti2+ea se spri5ini de e'+a&and*n#nd1se spri5in'i pe "are i1'
*-erea.Tsea ei se *pri.Ptea1din n* s$ respire.Dre6 * ,!&r$0i)$ str#ns+
!as#nd1i )*r spate'e.A"est !i" a5t*r pe "are i1' d$dea+n1' ptea ,!piedi"a
s$ rea'i%e%e "#t de &ine se si!0ea 0in#nd1* ,n &ra0e.P$r' ei ,i !#n/#ia -a0a.
Cait'in de2eni dintr1*dat$ "*n)tient$ de -apt' "$ era 0int$ ,n &ra0e.Ea ,)i re%e!$
-rntea de /#t' 'i.3ra0e'e ei ,i ,n"*n5rar$ !erii.Era "a'd i pterni"+
iar ea ,i respira !ir*s'+si!0ind par-!' s$pn'i+a' de*d*rant'i )i a' "re!ei
de -a $.O rea"0ie -i%i"$ &rs"$+2i*'ent$ )i pr sen%a'$ * n$p$di+si!0ind1* p#n$
,n "reier..ntr1n "*'0 ,ndep$rtat a' !in0ii ei+,' a%i !r!r#nd1i n!e'e )i ,i
si!0i &%e'e pe p$r.E' ,)i pse !#ini'e pe !erii ei+iar ea ,' pri2i ,n *"4i.
O4+n+se /#ndi ea+rea'i%#nd "$ )i e' si! ise a"e' -'8 dintre ei.Ea ,)i !t$
pri2irea+tre"#nd1)i de/ete'e de1a 'n/' t#!p'ei.
1Catie+it$1te 'a !ine: spse e' ,n"et.Ea n r$spnse.Apr*pierea "*rpri'*r '*r ,i
a"aparar$ t*ate /#ndri'e.Fie"are -i&r$ a -iin0ei ei si! ea presinea pe "are
pi"i*r' 'i * e8er"ita aspra "*apse'*r eiB !#na 'i+de'i"at a)e%at$ ,n 5r'
/#t'i ei+,i d$dea * sen%a0ie "a'd$+"are ,i tre%ea "*rp' 'a 2ia0$.
Pentr * se"nd$+ea ,n"4ise *"4ii+,n"er"#nd s$1 i ne/e e!*0ii'e "*ntradi"t*rii.
Ap*i+respir$ pr*-nd )i se it$ 'a e'.Pri2ea -i8 ,n *"4ii 'i )i tensinea
!*!ent'i ,i in2ada "*rp'.Ptea 5ra "$ aer' de2enise !ai /re+!'t !ai
di-i"i' de respirat.A!%at+Dre6 pri2i !&ra de 2erde din *"4ii ei "are ,n"epea s$
str$'"eas"$ aid*!a nei pietre pre0i*ase.Era "a n s!ara'd ,n -'$"$ri.Se si! ea
in2adat+"4e!at.Seds de t*ate a"estea+e' r$spnse -$r$ e%itare )i+,n"et+* a)e%$ pe
p*dea.Cait'in a&ia si!0ea /retatea 'i ap$s#nd1* pe p*deaa de 'e!n.Mintea ,i
era pre*"pat$ de rea"0ii'e ei+de2enind insensi&i'$ 'a pr*teste'e "are se i2ea i"i
)i "*'*+,ntrerp#nd a'ar!e'e+-$"#nd1* s$ se si!t$ at#t de 2ie.
C "*ate'e a)e%ate pe p*dea+Dre6 ,i prinse -a0a ,n !#ini'e sa'e.Era -as"inat de
&*/$0ia *"4i'*r ei+de a'&' pie'ii ei.
1Catie:N!e'e ei - r*stit "a * )*apt$ de &%e'e 'i.
1H!!!< R$spnsese " 2*"e tare< se ,ntre&a Cait'in.N )tia.Fas"inat$ de
de/ete'e 'i "are ,i !#n/#ia *&ra5ii+,n"et$ s$ !ai /#ndeas"$ 'i!pede.Pri2irea ei
se !t$ spre &%e'e 'i.O ne*&i)nit$ 'ini)te se '$s$ peste ei.
E' * 2a s$rta+se /#ndi ea.Ce dr$/0: ,)i ,n"4ise *"4ii d*rni"i s$ -ie s$rta0i.
Pri!a atin/ere a &%e'*r 'i - n d'"e e8peri!ent.U)*r+dar ,n a"e'a)i ti!p "a'd
)i !#n/#iet*r.M#ini'e ei a'ne"ar$ pe &ra0e'e 'i+prin%#nd1i !erii.S$rt' 'i
s*-isti"at ,i satis-$"se d*rin0a )i "erea a"! n r$spns pe "are ea n )tia da"$
era "apa&i'$ s$1' dea.S& "*ntina presine a &%e'*r 'i+/ra ei a""ept$+'#nd )i
*-erind ,n s"4i!&.Si! i !#na 'i pe /#t' ei+de/ete'e 'i !#n/#ind1i )*r
&$r&ia.Un !r!r de pr*test ,i s"$p$+"#nd /ra 'i * '$s$ pe a ei.
Dre6 'inse p0in din "re!a d'"e de pe *&ra%' ei+ap*i * s$rt$ ,n"et pe p'e*ape+
Gene'e ,' atin/ea+%&$t#nd1se+&%e'e 'i d'"i+"a * -'trare de aripi..i piept$n$
p$r' " de/ete'e 'i+si! ind1' "a pe * !$tase.A"! tia de "e ea ,' atr$/ea at#t.
Era "a !ierea )i "a -*"'.E' ,i a"*peri din n* /ra " a 'i )i *ri"e sens a'
ti!p'i disp$r.E' se si!0i "a * stea "$%$t*are a'ne"#nd prin spa0i.
Cait'in ,n"ep s$ tre!re.Se si!0ea &ine pe din$ntr )i+,n a"e'a)i ti!p+,i era
-ri"$ de * d*rin $ at#t de 2ie+"are 'a * -*r!$ at#t de pa'pa&i'$ i "are &$tea ,n
a"e'a)i rit! " ini!a ei.Pentr * "'ip$+spirit' ei "ed$+pentr a se "*nt*pi " a'
'i.T*t' era prea pterni" pentr ea+"a s$ se !ai p*at$ "*ntr*'a.E!*0ia * arn"$
" &rta'itate ,nap*i+'a rea'itate.Cait'in rpse "*nta"t' )i1)i ,nt*arse "ap'+
ne!ai2*ind "a e' s$ * pri2eas"$ " *"4ii a"eia "e * p$trnseser$ ad#n".De2enind
"*n)tient$ 'a t*ate astea+,' a&and*n$+'$s#nd1)i &ra0e'e s$ "ad$ 'a p*dea.
C *"4ii str#n)i+ea as"'t$ respira0ia 'i /re*aie.Ni"i a ei n era prea )*ar$..)i
i!pse s$ n !ai tre!re+dar des"*peri "$ trp' n !ai as"'ta "*!en%i'e
"reier'i.A&and*n#nd 'pta+de2eni "*n)tient$ de rea"0ia ei.Si!p'a atra"0ie
-i%i"$ n era de"#t * pa'id$ des"riere a "eea "e si!0ea ea.Se si!0ea &'*"at$.
Distan0a+se /#ndi ea.Asta era "e ,i tre&ia.S$ r$!#n$ "#t2a ti!p sin/r$+pentr a
se /#ndi.Se ridi"$ ,n"et.F$r$ n "2#nt+se ,ndrept$ spre d*r!it*r.
Dre6 * stri/$+,n ti!p "e ea disp$r ,n "a!er$+,n"4i%#nd )a.Ea "*ntin$ s$
respire /re*i )i1)i -i8$ pri2irea ,n ta2an' &*/at *rna!entat.
C#t de r$ * ,n"r"ase de data asta< se ,ntre&$.N ar -i tre&it s$ * s$rte.
Dar+"#nd pri2ise *"4ii ei -as"inan0i+a"0i*nase s& presinea ni i!p's "are ,'
*&seda de s$pt$!#ni..)i tre" * !#n$ 'ipi"i*as$ prin p$r.Se -ripsese 'a -*"' ei
"are '$sase a"! * r!$ de nedes"ris ,n !intea 'i.De a"!+era si/r de aten0ia
ei.Ce ar tre&i s$ -a"$ e' de a"! ,n"*'*+pentr a * ,!piedi"a s$ se retra/$ din
n* ,n re%er2a ei aparent$<

CAPITOLUL C
S$rtat$ de n "'*2n: ,)i %ise Cait'in.
. i tre" de/ete'e prin p$r' ei pr*asp$t sp$'at+,n ti!p "e se p'i!&a prin
"a!er$.Un d) i * *r$ de /#ndire n re)iser$ s$1i ,n'$tre "*n-%ia rea"0iei ei
'a s$rt' 'i Dre6.S1* ierte P!ne%e+dar ,i p'$"se -ie"are se"nd$ a a"e'i
!*!ent.S"*ase * perie de p$r din !i"' d'$pi*r+ap*i se a)e%$ pe !ar/inea
pat'i "are d*!ina "$!$r0a.Un !i'i*n de ,ntre&$ri se 'pta na " a'ta ,n
!intea ei.R$spnsri'e 'a "are a5n/ea era !ai !rdare de"#t r#' Mississippi.
De/ete'e ,i tre!ra+,n ti!p "e1)i peria p$r'..)i sp$'ase de5a *ri"e r!$ a
t*rt'i " -ri)"$+dar n era t*t at#t de )*r s$1' a'n/e pe Dre6 din !intea ei.
Cait'in &$t " peria ,n pa'!$+/#ndit*are.La d*$%e"i )i n*$ de ani+n1i era
str$in$ ideea a"esti -'8 !isteri*s "are 'e/a * -e!eie de n &$r&at.O ,nt#'nire "a
a"eea din seara tre"t$+!ai a2sese+p*ate+,n ad*'es"en0$.Instin"t' ,i spnea s$
-ie atent$.N era interesat$ de a2entri.N n!ai din "a%a -e''i ,n "are -sese
"res"t$+"i )i din respe"t pentr ea ,ns$)i.i ni"i n1ar -i per!is pr*priei ei
&i*'*/ii s$ rine%e * p*si&i'$ prietenie.i ap*i+tre&ia s$ ia ,n "*nsidera0ie -apt'
"$ Dre6 era pr*prietar' "asei ,n "are '*"ia a!#nd*i.Ase!enea re'a0ii era n
in-ern pentr ner2i+se /#ndi+)i n1a2ea ni"i * idee "! s$ pr*"ede%e ,n pri2in0a
asta.O &$taie " pa'!a ,n )$ * -$" s$ %&*are 5*s din pat.Arn"$ peria pe
p'ap!$+ap*i p$)i des"'0$+pe p*dea.
1Da: R$spnse -$r$ a p$rea ni"i a!a&i'$+pri!it*are.
1P*t s$ intr< >*"ea 'i Dre6 era din n* p*'iti"*as$.Se pri2i ,n */'ind$.Se
str#!&$ 'a "eea "e 2$%.O &'%$ 'ar/$ de -**t&a'' a!eri"an+%at$ de at#tea
sp$'atri+* a"*perea dest' de de"ent.Dar+a2#nd ,n 2edere p$r' ei d )i
pi"i*are'e /*a'e+se si!0i 5enat$.
1N.Ce 2rei<
1Ai ptea ,n"4ide -ereastra< A! ps ,n -n" ine aer' "*ndi0i*nat.
E ,n"4is$+r$spnse ea+ne-iind "apa&i'$ s$ se "erte ,n pri2in0a n*te'*r de p'at$
pentr e'e"tri"itate.A! a%it "#nd '1ai des"4is+!ai de2re!e+ad$/$ ea.
13ine+spse e'+)i n10i -a"e pr*&'e!e ,n "eea "e pri2e)te "r$0enia "e tre&ia
-$"t$ dp$ t*rt.A! a2t e /ri5$.
1Da< Era srprins$.E' p$rea !ai de/ra&$ n tip de /en' @Las-o unde e.
1Da.?i1e -*a!e< N se ptea i!a/ina st#nd 'ini)tit$ " e' 'a !as$ ,n seara asta
1N.N !i1e -*a!e.
1C! 2rei.Respir$ )rat$+,n ti!p "e1' a%i dep$rt#nd1se.
E' se ,nap*ie i!ediat+re,n"ep#nd s$ &at$ ,n )$.
1Catie+!a)ina ta n este par"at$ a-ar$.Ai din n* pr*&'e!e " ea sa ai '$sat1*
nde2a< .)i re%e!$ -rntea de )$.C! ar -i ptt s$ ite de ea<
1A! par"at1* pe strada Nap*'e*n+a%i dp$1a!ia%$+"a s$ te -a" s$ "re%i "$ n
era! a"as$.E' r#se+!r!r$ "e2a "e ea n ,n0e'ese+ap*i spse;
1D$1!i "4ei'e.Fa" p0in antrena!ent a'er/#nd p#n$ a"*'* )i a! s1* ad"
,nap*i+a"as$.
1N+stri/$ ea+a! s$ !$ d" e.
A'er/$ p#n$ 'a )i-*nier )i '$ * pere"4e de 5en)i %a0i.
1N -i ne&n$: %ise Dre6+p$r#nd e8asperat.A-ar$ e ,ntneri".E snt !ai ,n
si/ran0$ 'a *ra asta+pe str$%i+de"#t tine.A! ptea !$"ar * dat$ s$ n ne "ert$!<
Hai+arn"$1!i "4ei'e.Cait'in pri2i spre )a ,n"4is$+,n ti!p "e1)i trase &'/ii..i
st$tea pe 2#r-' 'i!&ii s$1i spn$ s$ p'e"e+dar e' a2ea dreptate.Fir1ar s$ -ie: Trase
de -er!*ar " !ai !'t$ -*r0$ de"#t ar -i -*st ne"esar.O -e!eie sin/r$ pe
str$%i+dp$ '$sarea ,ntneri"'i+n era prea inte'i/ent.A2sese de1a -a"e "
dest'e 2i"ti!e a'e 2i*'ri'*r 'a Centr' de A5t*r+pentr a "n*a)te dest' de
&ine sita0ia.
1Hai+Catie+-ii de ,n0e'es.A"*rd$1!i p0in$ ,n"redere "$ snt pre*"pat de
si/ran0a ta.
1De a"*rd.A)teapt$ n !int.Ea /$si "4ei'e+se ,nt*arse 'a )$ )i * des"4ise.
Dre6 st$tea spri5init de ra!a )ii " &ra0e'e ,n"r"i)ate.Ea era "*n)tient$ de
%#!&et' 'i -er!e"$t*r )i de -e'' ,n "are ,n"ep s$1i &at$ ini!a.
.)i "*&*r, pri2irea.3'%a 'i sp*rt ,i era &ine prins$ ,n 5ean)i )i 'a -e' de %at$ "a
)i a ei.Pri2ind din n* spre e'+*&ser2$ "! &'%a -$"ea "a *"4ii s$1i par$
in"redi&i' de 2er%i.Era pr*asp$t ras+a&ia dp$ d)+)i !'t prea atr$/$t*r pentr
'ini)tea !in0ii ei.
1Unde1s "4ei'e< ,ntre&$ e'+,ntin%#nd !#na..n"r"at$ "$ a -*st srprins$
pri2ind1'+,i arn"$ "4ei'e ,n pa'!$ " repe%i"ine+ap*i pri2i airea pentr *
se"nd$.C#nd pri2i ,nap*i+,' 2$% it#nd1se 'a &'%a ei+a!%at.
1Dr$/0 &'d*/': spse e'+ar$t#nd spre e!&'e!a Uni2ersit$0ii din Ge*r/ia.
Ea pri2i p$trn%$t*r ,n *"4ii 'i pe 5!$tate ,n"4i)i+
13'd*/ii p*t -i "reatri peri"'*ase.C#nd snt pr*2*"a0i+!)"$tra '*r p*ate -i
teri&i'$.E' rea"0i*n$ 'a a!enin0area ei+apr*piind1se.
1C4iar )i "e'e !ai teri&i'e ani!a'e p*t -i ,!&'#n%ite+da"$ n &$r&at )tie "! s$ *
-a"$.
1N!ai "$+,n -e'' $sta+,0i p*0i pierde n' sa d*$ de/ete.
.)i ,n"r"i)$ &ra0e'e peste e!&'e!a Uni2ersit$0ii.
1Te d"i dp$ !a)in$ sa n<
13ine+!$ d".M$ ,nt*r" i!ediat+ad$/$ e' %#!&ind.N1a2ea /ri5$+2*i -i atent "
pre0i*asa ta Ne''ie.Srprins$+Cait'in ,ntre&$;
1De nde )tii "$ ,i %i" a)a<
1Din %ia ,n "are !i"' 3*&&7 De&ster )i " !ine ne 5"a! " !in/ea )i+din
,nt#!p'are+0i1a! %/#riat "ap*ta.Dre6 se -e'i"it$ pentr !*d' ,n "are -$"se s$
par$ in*"ent.Ai 0ipat+spn#nd "$ i1a! "is1* pe s$r!ana Ne''ie.
Ura ren$s" ,n *"4ii 'i Cait'in+pres"4i!&#nd1i ,n ar t*pit.Era !*!ent' s1*
)tear/$+se /#ndi e'+dar n re%ist$ s$ n * !#n/#ie s& &$r&ie+"#nd se ,nt*arse s$
p'e"e.Dre6 str$&$t "*rid*r'.Apr*ape "$ ptea si! i pri2irea ei
,ns*0ind1'.C#nd a5nse ,n -a0a ii de 'a intrare+* a%i ,n"4i%#nd )a
d*r!it*r'i.=#!&ind+p$r$si "asa.
Dre6 a'er/$ ,n 5*s+pe ,n/sta strad$ ,n sti' er*pean..i p'$"ea sen%a0ia de
'i&ertate pe "are * si!0ea "#nd a'er/a..i p'$"ea s$ a'er/e+'a -e' de !'t pe "#t ,i
p'$"ea s$ tr$ias"$ ,n Garden Distri"t.Apar0inea '*"'i+" -ie"are &"$0i"$ a
-iin ei 'i+'a -e' de !'t "a )i "ase'e de dinaintea r$%&*i'i+-a/ii pe "are se
"$0$ra !a/n*'ii )i 2e/eta0ia &*/at$ s&tr*pi"a'$.
=#!&i+,n ti!p "e tre" pe '#n/$ * "as$ ase!$n$t*are " a 'i.M*de''
re"tan/'ar a' a"est*ra+" "a!ere a)e%ate dire"t na ,n spate'e "e'ei'a'te+era
p*p'are prin 1EFF.Te*ria pr*ie"t'i ar4ite"tra' ,' a!%a.Se p$rea "$+da"$ n
/'*nte ar -i -*st tras prin )a de 'a intrare+a"esta ar -i ptt tre"e prin "ea din
spate+-$r$ s$ '*2eas"$ ni!i".E' "!p$rase "asa pe "#nd era stdent 'a !edi"in$
'a T'ane i !n"ise din /re+peste ani+"a s$ * ren*2e%e.Mi"a '*"in0$ era
!#ndria )i &"ria 'i+n -e' de rai+!ai a'es atn"i "#nd a2ea pr*&'e!e sa era
trist+A5nse dest' de repede ,n strada Nap*'e*n+'a "ap$t' "rsei 'i.>$%
Volkswagen-ul 'i Cait'in ,ntre d*$ !a)ini de '8+n Porsche )i n BMW.A
spne "$ !a)ina pe "are ea+,n !*d a-e"t*s+* n!ea Ne''ie+2$%se )i %i'e !ai
&ne+ar -i -*st n !are neade2$r.Mi"a !a)in$ era "a * -e!eie tre"t$ printr1*
&$t$'ie+,!&r$"at$ ,ntr1* r*"4ie arie.
Dre6 r#se+,n ti!p "e des"4ise )a )i se r"$.L*ia'itatea 'i Cait'in pentr
Volkswagen-ul ei de"repit ,' a!%a )i ,' i!presi*na de*p*tri2$.S1ar -i ptt
"*nsidera n*r*"*s+,ntr1ade2$r+da"$ "ine2a i1ar -i *-erit 2re*dat$ at#ta '*ia'itate
"#t$ *-erea ea a"estei /r$!e%i de !eta' r/init.R$s"i "4eia de "#te2a *ri+p#n$
s$ re)ease$ s$ p*rneas"$ !*t*r'.G#ndind1se "! s$ * atra/$ pe Cait'in a-ar$
din "a!era ei ,n a"ea sear$+p*rni ,n"et de1a 'n/' str$%ii.De "e era at#t de
intri/at de * -e!eie "are ,' "*nsidera n "'*2n+era n !ister pentr e'.P*ate
-sese prea !'t ti!p sin/r )i a2ea ne2*ie de * "*!panie sa p*ate+pr )i
si!p'+,)i pierdse !in0i'e.De)i a!#nd*i ,)i ter!ina a"! peri*ada de
sta/iatr$ 'a Riverview Hospial+e' n * ,nt#'nea de -apt apr*ape de'*".Pediatria
)i *&stetri"a se ,nt#'nea n!ai *"a%i*na'+)i dr!ri'e 'i se ,n"r"i)a -*arte
rar " a'e ei.C#nd a%ise prin spita'+a"! * 'n$+"$ &'*"' ,n "are '*"ia ea se 2a
trans-*r!a ,ntr1* 2i'$ )i "$ ea a2ea ne2*ie de n aparta!ent pe "are s$1' p*at$
p'$ti+e' s$rise s$ pr*-ite de *"a%ia de a * a2ea ,n /a%d$.Spera "a+,n -e'' a"esta+s$
re eas"$ s$ * "n*as"$ !ai &ine.P#n$ a"! ,ns$+t*t "e re)ise -sese n!ai s$
* ener2e%e.La 5!$tatea dr!'i+,i 2eni str$'"ita idee prin "are s$ -a"$ pa"e "
ea..nt*arse &rs" !a ina )i se ,ndrept$ spre "e' !ai apr*piat !a/a%in 2ide*.

Cait'in arn"$ * pri2ire ne'ini)tit$ spre "eas' de tept$t*r.Dre6 p'e"ase de5a de
patr%e"i )i "in"i de !inte.Ea apre"ie ti!p' "are i1ar -i tre&it pentr a !er/e+
a a'er/a sa a se t#r, p#n$ ,n strada Nap*'e*n.Ni!i" n e8p'i"a a"east$
,nt#r%iere.Dar da"$ -sese ata"at< Un n*d de ne'ini)te i se pse ,n piept+Merse
p#n$ 'a -ereastr$ )i se -re"$ ner2*s " perdeaa.Ar ptea -i r$nit.Dintr1n
pas+tre" dintr1* parte ,n "ea'a't$ a "a!erei.Ar ptea -i !*rt.Se si!0i r$.
Ap*i+*"4ii i se ,n/star$.P*ate 2*ia d*ar s$ -a"$ * p'i!&are " !a)ina ei.
.)i pse !#ini'e ,n )*'dri.Da"$ n %$"ea '*2it sa !*rt pe nde2a+* s$1' *!*are
ea pentr "$ * -$"se s$ -ie at#t de ,n/ri5*rat$.Se a)e%$ ,n -a0a !i"ii !$s0e de
'#n/$ pat.A2#nd ne2*ie s$ a'n/e i!a/inea "*rp'i ,ns#n/erat de deaspra
2*'an'i ,n"ep s$ rearan5e%e '"rri'e din -a0a ei.Pse de*parte * pere"4e de
"er"ei+!t$ * 'a!p$ " "# i2a "enti!etri !ai 'a dreapta+ap*i * !t$ ,nap*i din
n*.C n de/et+ap"$ * sti"'$ de par-! din ar/int.Era n' din "ad*ri'e pe
"are !a!a ei i 'e *-erea ,n !*d peri*di".O des"4ise )i ,)i pse p0in par-! pe
,n"4eietra !#inii.C si/ran0$ "$ era de &n$ "a'itate+,)i %ise ea+tr$/#nd pe n$ri
e8"e'ent' par-!.Era -$"t dinadins pentr a atra/e se8' *ps.
Cait'in se str#!&$.Apr*ape "$ ptea s1* ad$ pe !ai"$1sa spn#nd;
1Pentr D!ne%e+dra/$+n 2$d ni!i" /re it ,n a10i ,!p$r0i 2ia0a " n &$r&at.
E''en Ma"(en%ie renn0ase 'a * "arier$ pr*!i $t*are 'a Oper$+pentr a se
"$s$t*ri " tat$' 'i Cait'in )i n re/retase ni"i*dat$ a"east$ 4*t$r#re.Fsese
-eri"it$ ,n "$s$t*ria ei )i1)i d*rea a"e'a)i '"r pentr "*piii ei+!ai a'es pentr
ni"a ei -at$.M*d' ,n "are ,i a!intea ,n !*d "*nstant de '"r' a"esta s& -*r!a
"ad*ri'*r+* -rstrase Cait'in.i asta n pentr "$ a2ea "e2a ,!p*tri2a "$s$t*riei.
Pr )i si!p'+p$rea s$ n1i -i s*sit ti!p';I1ar -i p'$"t s$ ai&$ t*t'+ad!itea ,n
sinea ei.O "arier$+pe "ine2a pe "are s$1' i&eas"$ )i p*ate+* -a!i'ie+"#nd2a.Dar
)tia din e8perien0a ei "$ era p0in pr*&a&i' "a a"est '"r s$ de2in$ rea'itate.Rata
di2*r0ri'*r pentr *a!enii din pr*-esia ei era a'ar!ant de ,na't$.Prea des ,)i
2$%se "*'e/ii de2asta0i e!*0i*na'+dp$ "e s* ii'e sa a!ante'e '*r ,i p$r$siser$.
La -e' se ,nt#!p'ase )i ,n "a%' sin/rei re'a0ii seri*ase pe "are * a2sese ea.
.nt#'nise )i se ,ndr$/*stise de a2*"at a!&i0i*s )i idea'ist+,n ti!p' 'ti!'i an 'a
Uni2ersitatea de Medi"in$.Cait'in s$ri din pat i intr$ ,n t*a'eta a'$trat$+'$s#nd
apa s$ "r/$ ,n 'a2a&*+,n"ep s$1)i spe'e par-!' de pe ,n"4eietra !#inii+,n
ti!p "e1)i a!intea de s-erin0a 'ti!e'*r 'ni petre"te " Ada!.
La ,n"ept+Ada! -sese disps s$ ,n0e'ea/$ 'n/i'e *re de "are ea a2ea ne2*ie
pentr '"r' 'a spita' )i pentr stdi..i "erse s$ ,n0e'ea/$ 4*t$r#rea ei de a
'"ra !ai !'t de"#t *ri"ine a't"ine2a+pentr a -i ,n 2#r- de -ie"are dat$.N1i
tre&i ,ns$ prea !'t ti!p p#n$ "e ,n"ep s$ resi!t$ t*t a"e' ti!p pe "are ea ,'
dedi"a !n"ii ei+,n '*" s$ i1' dedi"e 'i.Re'a0ia '*r se deteri*ra rapid.C#nd+,n
s-#r)it+tre&ir$ s$ a'ea/$+ni"i n' dintre ei n -sese ,n stare s$1i *-ere "e'i'a't
dest'..n !ai p0in de n an+* a't$ -e!eie+"are ,ndep'inea "*ndi0ii'e pe "are 'e
"erea e'+,i '$ '*"'.Cait'in ,n"4ise apa )i1)i s"$ !#ini'e.E8perien0a asta n1*
-$"se s$ de2in$ ,n"4is$ ,n "e pri2e)te re'a0ii'e.Dar ,i de!*nstrase "$ a2ea
ne2*ie de * pers*an$ !ai de*se&it$ "are s$ p*at$ ,n0e'e/e " ade2$rat
ne"esitatea nei !n"i "! era a ei.N era si/r$ "$ n ase!enea *! e8ist$ )i
n ar -i a""eptat n "*!pr*!is ,n 2ia0a pers*na'$+"! n1ar -i a""eptat n' ,n
"ariera ei.De nde 2enea t*ate a"este a!intiri< Se ,ntre&$ *r p'i"tisit$+,n ti!p
"e se ,nt*r"ea ,n d*r!it*r.Cad*ri'e !a!ei snt de 2in$+se /#ndi.Sa p*ate
e!*0ii'e astea ne&ne)ti ,n 'e/$tr$ " Dre6.Ne!aipt#nd sta -$r$ s$ )tie "e se
,nt#!p'ase " e'+, i '$ p*)eta )i ie)i pe "*rid*r.Pe 'a 5!$tatea dr!'i+se *pri
&rs"+,n"er"#nd s$1)i dea sea!a "e -a"e.S$ ias$ a-ar$ s$1' "ate era stpid.Ar -i
ptt -i *rinde..)i !)"$ &%a in-eri*ar$.S$ "4e!e p*'i ia< S$ 'e spn$ "$
pr*prietar' ei ,i 'ase !a ina )i ar -i ptt -i !*rt sa r$nit<
Un snet ,i atrase aten0ia.A%i "4eia ,n )a de 'a intrare.Se 'ini)ti.Dar i!ediat se
ener2$.Dre6 intr$ ,n "as$ )i ,n"ie )a dp$ e'.C#nd pri2i ,n 5r+* 2$% pe
Cait'in ,naint#nd spre e' "a i "#nd ar -i "*nds de!*nstra0ia pr*testatar$ a * !ie
de s-in0i.Fe'' ,n "are 0inea &$r&ia ridi"at$ ,i a!intea de n &'d*/ "are a&ia
a)tepta s$1' ! te de /'e%n$.R#se.Da d*!n'e+a2sese ni)te pr*&'e!e+"4iar
ai"i ,n Cres"ent Cit7.
1Te d"i nde2a< O pri2i " aten0ie+de 'a /eanta arn"at$ pe !$r p#n$ 'a
pi"i*are'e /*a'e.
1Danie's: e8p'*d$ ea.Unde dra" ai -*st<
ter/e10i %#!&et' $'a de pe -a0$..' '*2i )*r peste &ra0.Ai "!2a idee "#t de
,n/ri5*rat$ a! -*st pentr tine< 3%e'e i se str#nser$ dintr1*dat$.
Dre6 rea'i%$ " p'$"ere -apt' "$ ea apr*ape ad!itea "$ -sese ,n/ri5*rat$ pentr
e'.i asta ,' ,n"$'%i.Da"$ i1ar -i n!$rat pe de/ete pe "ei "are+,n 2ren -e' sa
a't'+se ,n/ri5*raser$ pentr e'+i1ar -i r$!as dest'e de/ete 'i&ere.
1Ma)ina ta< re'$ e'.O "*n-%ie )*ar$ ,n"e0*)a pri2irea ei.E' %#!&i.
1Cred "$ ai -*st ,n/ri5*rat$ pentr s$r!ana Ne''ie+n1i a)a<
Ea ,' '*2i din n*+,n"et+peste &ra0.
13ine,n0e'es+de "e s$1!i -i -$"t pr*&'e!e pentr p'i!&area ta< Mai a'es "$ era
stpid$+airea+ne&neas"$ 1ea s&'inie -ie"arte "2#nt+,!pn/#nd1' " de/et'
,n piept+iresp*nsa&i'$+stpid$+airea.
1Te repe0i.E' ,i prinse !#na+,i pse * 2ide*"aset$ ,n ea )i ,i -*r0$ de/ete'e s$ *
0in$.
1Ce %i"i despre asta< E "e2a r$< Nep'$"t< Teri&i'+ar -i n "2#nt !ai p*tri2it.
Ea se it$ 'a "aseta !ar*n.
1Ce1i asta<
1E * "aset$ 2ide*+spse e'+nept#nd s$ re%iste ,ntre&$rii ei.Ap*i ad$/$ repede;
E * pr*pnere de pa"e..!i pare r$ "$ ai -*st ,n/ri5*rat$+dar a tre&it s$ * "at ,n
d*$ !a/a%ine "a s$ * /$ses".Ea n spse ni!i"+!ai !'t ,' pri2ea.
1Uite+a! 2rt s$ -a" "e2a ,ntr1ade2$r dr$/0 pentr tine.Ce1ar -i da"$ !1ai "rede<
E' , i i!a/ina /#ndri'e ei a'er/#nd1i prin "ap.O -i 2re* /'!$<
1Ia des"4ide "tia )i * s$ 2e%i "e * s$ sar$ din$ntr.erpi de 4#rtie.Sa p*ate
"ine )tie "e t#r#t*are /r*a%ni"e.Ai ,n"redere ,n !ine+spsese e'+,n"4i%#nd pentr
* "'ip$ *"4ii+)tiind de -apt "$ ea n a2ea ni"i n !*ti2 s$ * -a"$.
Cait'in ,' pri2i s"rt$t*r+ap*i pri2i "aseta 2ide*.N )tia 'a "e s$ se /#ndeas"$ sa
"e s$ "read$ despre "eea "e si!0ea.O parte din ea se ,ntre&a da"$ n era 2re*
-ars$.A't$ parte se si! ea atins$ )i satis-$"t$.
.n"et+ea ,nt*arse "aseta pentr a 2edea tit'' Vicorie !nuneca+"iti ea " 2*"e
tare.P$rea tare srprins$+dp$ "! se )i a)teptase Dre6.E' ,i %#!&i "a'd.
1ti "$10i p'a" -i'!e'e " 3ette Da2is.
1E ade2$rat+spse ea pri2ind1'+dar de nde )tiai<E' pri2i ,n *"4ii ei srprin)i+
de'e"t#nd1se s$ 2ad$ "! "'*ri'e a"est*ra se s"4i!&a )i s"'ipea ,n '!in$.
1S$pt$!#na tre"ta te1a! 2$%t it#nd1te 'a n -i'!+n*aptea t#r%i.
1N1!i a!intes" "a t s$ -i 2enit ,n "a!er$ ,n n*aptea aia.O sen%a0ie "idat$
,n"ep s$ se -a"$ si!0it$ ,n st*!a"' 'i Cait'in..)i s"tr$ "ap'+"a pentr a
,n'$tra a"east$ sen%a0ie.Dre6 '$s$ de*parte stdi' *"4i'*r ei+,ndrept#nd1 i
pri2irea spre p$r' ei..i p'$"ea -e'' ,n "are se *nd'a+*dat$ " !i)"$ri'e "ap'i
eiB ap*i ,i pri2i -a0a )i !erii.Si!0ea !ir*s' de -'*ri de !$r a' p$r'i ei.
C*!and#nd1'e /#ndri'*r 'i dis"ip'in$+e' ,)i drese /'as'.
1A4+a! stat ai"i ,n )$ pentr * "'ip$.Erai at#t de a&s*r&it$ de -i'!+,n"#t n1a!
2rt s$ te deran5e%.Sper s$10i p'a"$ Vicorie "nuneca.L1ai 2$%t< Ea %#!&i;
1O+da+de 2re* d*$spre%e"e *ri.E' ,n"er"$ ,n %adar s$1)i !as"4e%e des"ra5area;
1Atn"i+pr*&a&i' "$ n 2rei s$1' !ai 2e%i ,n"$ * dat$.
1Gre)e)ti: ,!i p'a"e.E n' dintre -i'!e'e !e'e -a2*rite.N *&*ses" ni"i*dat$
re2$%#nd1'.=#!&et' ei se intensi-i"$+tri!i #nd spre e' nde de "$'dr$.
Cer' s1* &ine"2#nte%e pe...pe...Ne''ie+se /#ndi e'+,n ti!p "e "$ta * des"riere
"#t !ai p*tri2it$ pentr %#!&et' ei..i 2eni ,n !inte "2#nt' @ucigorA.
O"4ii+p$r'+%#!&eti.Dre6 /#ndi "$ era ,ntr1* ,n"r"$tr$ seri*as$.
1F*arte &ine+re)i s$ spn$.Ce1ai %i"e de n sand2i)<
Mai ai * "a'e 'n/$+&$iat'e+,)i spse sie)i.Da"$ n1* ptse srprinde prin
inte'i/en0$+atn"i !$"ar s$ * ser2eas"$ " "e2a.Mintea ,i a'er/a airea.
1Si/r+!i1e p0in "a! -*a!e..i tri!ise n a't %#!&et dintre "e'e "e era ,n stare
s$1' &a/e ,n ,n"r"$tr$.=#!&i )i e'.
1T pre/$te)ti "aseta+iar e -a" sand2i)ri'e+C )n"$ )i &r#n%$+,n re/'$<
1Da+si/r.Ea se ,ndrept$ spre s-ra/erie+ap*i se *pri s$1' pri2eas"$ peste !$r.
1>rei s$1' 2e%i )i t " !ine<
13ine,n0e'es.F'ier#nd+e' se ,ndrept$ spre &"$t$rie.Da"$ ar -i -*st n "*n"rs
pentr "ine pre/$te)te !ai repede n sand2i)+Dre6 ar -i ptt de2eni n
"*n"rent " )anse.Asta1i+,)i %ise e'+pre%entarea n "*ntea%$:
Se ,nt*arse ,n s-ra/erie " * -ar-rie+)er2e0e'e )i " "#te * "*'a.Cait'in era
/4e!it$ pe s*-a+pri2ind airea.
1A5t*r spse e'+ia &$tri'e+!i1a ,n/4e0at &ra0e'e.Ea r#se )i1' a5t$.E' se a)e%$
)i aran5$ -ar-ria pe perna dintre ei.
1Ia n sand2i).L$ )i e' n' )i !)"$.Cait'in ,' pri2i * "'ip$+,ntre&#nd1se de "e
se si!0ea at#t de ner2*as$+,n ti!p "e e' p$rea per-e"t "a'!.E' se prta ,n a)a -e'
,n"#t t*t' p$rea "e2a n*r!a'+,ntre d*i prieteni -*arte &ni.P*a'* "$ a s$rtat1*
-$r$ s$ se /#ndeas"$ )i a )i1itat de5a+iar a"! ea ,)i -$"ea /#ndri -$r$ r*st.
Se 4*t$r, s$ a'n/e t*ate /#ndri'e astea+)i i '$ n sand2i) " * -e'ie s&0ire de
)n"a+&r#n%$ )i sa'at$.M#n"ar$ ,n 'ini)te+dar+dp$ n ti!p+ea si!0i "$ n !ai
re%ist$;
1Apr*p*+!'0!es" pentr !a)in$.
1C p'$"ere+r$spnse e' pri2ind1*.Snt &"r*s "$ ai a""eptat s$ -a"e! pa"e.
L"rri'e se 2*r s"4i!&a de a"! ,nainte..!i p'a"e -apt' "$ e)ti "4iria)a !ea )i
2rea s$ te si!0i &ine ai"i.
13ine+!'0!es":Cine )tie "e ,n0e'e/ea e' prin a"eea "$ '"rri'e se 2*r
s"4i!&a<
Dp$ "e a! '*"it at#ta ti!p ,ntr1n aparta!ent+"*ntin$ ea+!$ si!t &ine s$ sta
,ntr1* "as$ "a asta.i a ta e -*arte dr$/0$.E' %#!&i !#ndr+,n ti!p "e pri2i prin
,n"$pere.
1M'0!es".Ar -i tre&it s$ 2e%i "#t de !i%era&i'$ )i de"$%t$ era "#nd a!
"!p$rat1*.Mi1a 'at 2re* d*i ani de '"r seri*s "a s1* trans-*r! ,ntr1*
ade2$rat$ "as$.Ea *&ser2$ !*d' apr*ape "rtenit*r ,n "are pr*nn0ase "2#nt'
@casA.i asta+pentr "$ n se p*tri2ea de'*" " i!a/inea pe "are * a2ea despre
e'.
1Ai '"rat )i t< ,' ,ntre&$ "ri*as$.
1A! ,n2$0at "! s$ -inise% par"4et' )i "! s$ repar %idri'e "r$pate.?e2$raia )i
insta'a0ia e'e"tri"$ a -*st peste p*si&i'it$0i'e !e'e+dar a! -$"t apr*ape t*t
rest'+sin/r.A !eritat " pris*sin0$..' pri2i 'n/+/#ndind1se 'a t*ate a"estea.
Per"ep0ia ei despre e' tre"ea a"! printr1* serie de trans-*r!$ri.C'*2n' era
partea "ea !ai 2i%i&i'$.Dar ,n"epea s$ se ,ntre2ad$ !ai !'t+din"*'* de a"east$
!as"$.
1D$! dr!' 'a -i'!< ,ntre&$ e'. Tre"#nd ,n re2ist$ n*i'e "a'it$0i pe "are e' i 'e
de!*nstrase+ea apr*&$ d#nd din "ap..n ti!p "e Dre6 d$d dr!' te'e2i%*r'i
i 2ide*1'i " te'e"*!and$+ea se spri5ini pe s*-a+%#!&ind dinainte &"r*as$
s$ 2ad$ n' din 2e"4i'e ei -i'!e pre-erate.C#nd 3ette Da2is ap$r pe e"ran+e'
e8"'a!$;
1Uite "#t de t#n$r$ arat$:Cait'in+a&sent$ apr*ape+!r!r$;
1.4,.
1N1i "4iar * -e!eie -r!*as$+"*ntin$ e' /#ndit*r.Dar are "e2a "are radia%$
sen%a'itate.O"4ii.O4+da.Arn"$ pri2iri r$s"*'it*are peste * "a!er$ p'in$ de
'!e )i dintr1*dat$+si!0i "$ e)ti 4ipn*ti%at.O"4ii ei ,!i a!intea de...Dre6 se
,ntrerpse+d#nd1)i sea!a "$ era /ata s$ spn$ ai t$i.M#n"$ )i 'ti!a &"at$ de
sand2i).
13ette are "eea "e /enera0ia &ni"i'*r n*)tri n!ea @acel ceva#spse Cait'in.
1.!i p'a"e "4estia asta: tia *are Cait'in "$ a2ea )i ea @acel cevaA<
O ,ntre&$ e'.Ea ,' ap*str*-$;
1Ai s$ 2*r&e)ti t*t ti!p' -i'!'i< Detest '"r' $sta.
1S"%$1!$.Uite+a! s$ ta".Ni"i !$"ar n1ai s$10i dai sea!a "$ snt ai"i.
.n"er"#nd s$ d*2edeas"$ "$ era a)a "! spsese+se "*n"entra aspra -i'!'i.N
re)i ,ns$.G#ndri'e 'i %&ra t*t ti!p' spre -e!eia de '#n/$ e'.Par-!' din
-'*ri de !$r ,i !p'ea n$ri'e+,nne&nind1'.Si!0ea "! ,i "re)te tensinea.>*ia
s$1)i p'i!&e de/ete'e prin p$r' ei )i s$ repete s$rt' e8p'*%i2 de !ai de2re!e.
1Ai -*st 2re*dat$ ,ndr$/*stit$<,ntre&$ e' de*dat$+,n a)a -e' ,n"#t a!#nd*i
r$!aser$ *rprin)i.
1C!< ,' pri2i ea apr*ape e8asperat$.C r$&dare+e' repet$ ,ntre&area.Pentr "e
D!ne%e 2r*ia s$ )tie at#tea< se ,ntre&$ ea.
1O dat$+ad!ise ea " *are"are /retate+"e' p0in a)a a! "re%t.
1E+ni"i*dat$.i "e s1a ,nt#!p'at< Ea *-t$;
1Ai sps "$ 2ei p$stra t$"ere.E' insist$;
1C4iar a) 2rea s$ )ti.Spne1!i )i a! s$ ta".
13ine.M1a '$sat pentr * -e!eie "are 2r*ia s$ se !$rite )i s$ dea petre"eri.
S-#r)it' p*2e)tii.Dre6 * pri2i ,ntre&$t*r.N ar$ta "a )i "#nd ar -i a2t de
p*2estit !ai !'t.
1i n1ai 2rea s$ te "$s$t*re)ti ,ntr1* %i<
1E)ti e8a"t "a !ai"$1!ea.E' ,)i ridi"$ spr#n"ene'e.
1Ce ai ,!p*tri2a "$s$t*riei< T*n' 2*"ii 'i era de%apr*&at*r+-$"#nd1* apr*ape s$
s"r# neas"$.
1Ni!i"+"*n"4ise ea.Te speri da"$ te r*/ s$ n !ai 2*r&e)ti< ,n"er" t*t)i s$ 2$d
-i'!' $sta.
1De a"*rd.Dre6 ,)i ,n"r"i)$ de/ete'e peste a&d*!en.
1Uit$1te 'a &'este!at' $sta de -i'!:Care era *are pr*&'e!a ei< C$s$t*ria e sa"r$.
C#nd 2a /$si -e!eia p*tri2it$+se 2a "$s$t*ri " ea ,ntr1* "'ip$.i+spre de*se&ire
de nii dintre "*'e/i+"$s$t*ria 'i 2a dra * eternitate.Ideea de partener pentr *
peri*ad$ n1' atr$/ea "! n1' atr$/ea !a)ini'e %ate.
Arn"$ * pri2ire " "*ada *"4i'i spre Cait'in Ri/iditatea p*%i0iei ei ,i ar$ta "$
era ner2*as$.i de "e !$ r*/< Pentr "$ 2*r&ea ,n ti!p' -i'!'i< Pentr "$
ad!isese "$ -sese p$r$sit$< Sa pentr "$ a&*rdase s&ie"t' "$s$t*riei< ,)i
"'$tin$ "ap'.Fe!ei: N 'e 2a ,n e'e/e ni"i*dat$.Se ridi"$ &rs".
1M$ d" 'a "'"are.M#ine ,n"ep 'a )ase.
1N*apte &n$: spse ea -$r$ a1' pri2i.Fe'' $sta de a1' e8pedia ,' irit$.Si!p'+e'
se ap'e"$+,)i pse !#ini'e pe !erii ei+* ridi"$ ,n pi"i*are )i * s$rt$.
Prea srprins$ pentr a pr*testa+Cait'in n -$" ni"i * !i)"are.Dp$ "e pri!'
)*" disp$r+n re'a8$ )i intr$ ,n 5*"B ,i prinse &%e'e " a'e ei.
T*"!ai "#nd ,n"epse s$ sa2re%e !*!ent'+e' se ridi"$ )i ,i d$d dr!'.
1N*apte &n$: spse )i p$r$si "a!era.Cait'in se '$s$ s$ "ad$ pe spate+pe s*-a.
O!' s$rta "a1n 2ise.Dar era "*!p'et ne&n+ i 2*r&ea !'t prea !'t.
.)i pierd "*n"entrarea.Era pr*-nd "*n)tient$ de a&sen0a 'i Dre6..i tre&i
p0in e-*rt+dar+p#n$ 'a r!$+re)i s$ prind$ din n* -ir' -i'!'i.
S"ena ,n "are 3ette Da2is rea'i%a "$ 2a !ri 2eni prea repede de data a"easta.
Partea a"easta * e!*0i*nase ,nt*tdeana.La"ri!i ,n"epr$ s$1i "r/$ pe *&ra5i.
1Catie:Pri2i ,n 5r.Dre6 st$tea '#n/$ ea.N1' a%ise "#nd reintrase.ter/#nd1)i
*"4ii " !#ini'e+se /#ndi "$ *!' $sta a2ea ne2*ie de * "re')$ " "'*p*0ei 'a
/#t.Se a)e%$ '#n/$ ea+!r!r$ "e2a )i ,i d$d * &atist$.Inti!idat$+,)i )terse
'a"ri!i'e+ap*i ,)i s-'$ tare nas'.
1O4+D!ne%e'e:Se ,ntinse spre e' )i se ap"$ de !#ne"a &'%ei 'i.P*0i s$ "re%i
"$ se desparte de s*0' ei -$r$ a1i spne "$ e pe !*arte< De)i )tia "$ era n!ai *
rea"0ie 'a -i'!+Dre6 n sp*rta s$ * 2ad$ p'#n/#nd..' drea pe din$ntr.
1E1n *rdine+Catie:>*ia s$1i s$rte 'a"ri!i'e )i s$1)i ,n/r*ape -a0a ,n p$r' ei "are
!ir*sea a -'*ri de !$r.Se re%!$ s$1)i pn$ !#ini'e pe !erii ei )i - p'$"t
srprins 2$%#nd "$ ea n se trase ,nap*i.
1N1i ni!i".E n!ai n -i'!.A!inte)te10i "$ 3ette Da2is tr$ie)te t*t)i+pentr a
ap$rea ,ntr1n a't -i'!+spse e' ,n"er"#nd s1* 'ini)teas"$.
Cait'in+,n !*d instin"ti2+se '$s$ ,!&r$0i)at$.Dr$/ +,)i spse ea+,n ti!p "e &ra0'
'i se str#nse ,n 5r' ei.De -apt+Dre6 Danie's era n tip dr$/0.
1ti+,)i )terse din n* *"4ii+s"ena asta !$ e!*0i*nea%$ ,nt*tdeana.E' !r!r$
"e2a.
1Ce1ai sps< ,' pri2i sspi"i*as$.$ris %i !nuneca.Data 2iit*are a! s$ ia n' "
T*! HanGs.Pre-er "*!edia ,n '*"' -i'!e'*r $st*ra+*ri"#nd.Ea ,' pri2i.
Vicorie !nuneca e n -i'! "'asi".
1E trist.N1!i 2ine s$ "red "$ pre-eri s$ p'#n/i ,n '*" s$ r#%i.
1Danie's+2ia0a ,nsea!n$ !ai !'t de"#t "as"ade )i tipi dintr1* &"at$.
E' * pri2i " n -e' de *r*are ir*ni"$.
1Ade2$rat< %ise e'+de par"$ i s1ar -i sps "$ Iepra)' de Pa)te e * p$"$'ea'$.M$
si!t %dr*&it:
1Ta"i din /r$..i d$d n "*t ,ntre "*aste.3ette e pe !*arte+n1ai ni"i n respe"t.
De data asta+re)i s$ r$!#n$ t$"t+p#n$ "#nd ap$r distri&0ia -ina'$.C#nd -i'!'
se ter!in$+ap"$ te'e"*!anda )i ap$s$ &t*n' de dat ,nap*i.Cait'in *-t$;
1A -*st !innat.F$r$ a !ai -i prins$ e!*0i*na' de -i'!+,)i d$d sea!a "$ st$tea
str#ns 'ipit$ de Dre6.F srprins$ de "#t de "*n-*rta&i' )i de &ine se si!0ea " e'
,n a"e' !*!ent.De!'t n ,)i !ai per!isese si!p'' '8 de a se si!0i str#ns$
'#n/$ "*rp' "a'd )i s*'id a' ni &$r&at.Apr*ape "$ itase "#t de &ine se ptea
si!0i..ntr1n -e'+a"east$ apr*piere * -$"ea s$ se si!t$ p0in ti!id$.Se it$ 'a e'
printre /ene.
1Credea! "$ te1ai ds 'a "'"are )i e)ti de5a ,n pi5a!a.=#!&i.
1De -apt+%ise e' ,n ti!p "e *"4ii ,i s"'ipir$+pre-er s$ !$ "'" ,n "*st!' 'i
Ada!.
CAPITOLUL H
A d*a %i de di!inea0$ era "a'd+"4iar ,nainte de i2irea %*ri'*r.Cea0a a"*perea
spita'' Riverview "a n 2*a'+d#nd1i n aer "idat de de!nitate+de d*a!n$
&$tr#n$.Mare'e spita' pentr stdii+sitat pe '#n/$ -'2i' Mississippi+era apr*ape
de ini!a Ne6 Or'eans1'i+r*ind de a"ti2itate+,n ti!p "e rest' *ra)'i se 'pta
,n"$ " s*!n'.La *ra )ase+Cait'in s*si ,n se"0ia de *&stetri"$1/ine"*'*/ie )i -
i!ediat s*'i"itat$ pentr * r/ent$.O pa"ient$ pe "are * 2$%se adesea ,n "'ini"a
/ratit$+si!0ise dreri'e na)terii t*at$ n*aptea.A"!+t#n$ra -e!eie era s-#r)it$
de *&*sea'$ )i !*nit*r' pe "are se 2edea starea "*pi''i ,i ar$ta "$ a"esta era ,n
peri"*'.N!e'e pa"ientei era Diane Pier"e )i n a2ea !ai !'t de *ptspre%e"e
ani.
1Sn$: *rd*n$ Cait'in nei sr*ri.S*ra ap$s$ n &t*n "are e!ise n se!na' de
a'ar!$.
1Diane 1spse Cait'in d'"e+,n ti!p "e transpira0ia se s"r/ea pe -rntea tinerei
-e!ei 1,0i 2*! ad!inistra *8i/en.N te 'pta..n"ear"$ s$ respiri n*r!a'.3$t$i'e
de ini!$ a'e "*pi''i snt "a! ,n"ete.Asta1!i spne "$ e stresat )i tre&ie s$
-a"e! "e2a..ntr1* "'ip$+te 2*! d"e ,n se"0ia de na)teri.
C*ntin$ s$ 2*r&eas"$ ,n"et )i "a'!+,n ti!p "e pnea !as"a de *8i/en pe -a0a
Dianei+r/#nd1se ,n a"e'a)i ti!p s$ !erite ,n"rederea pe "are * "itise ,n *"4ii
pa"ientei.Cr#nd+"a!era se !p' " pers*na' de r/en0$.Un aneste%ist pre'a
"*ntr*'' *8i/en'i.
Pi'2i spre s*0' tinerei -e!ei.I*e Pier"e st$tea in#nd !#na Dianei.Fa0a ,i era
"en)ie.N era " !'t !ai ,n 2#rst$ de"#t s*0ia 'i )i era 'a -e' de speriat.
1P*0i 2eni " n*i sa p*0i a)tepta a-ar$+,i spse Cait'in.
1>rea s$ -i " Diane.I1a! pr*!is: spse e' n * 2*"e tre!r$t*are.
.n ti!p "e Diane - transp*rtat$ ,n se"0ia na teri+Cait'in ,' '$ pe d*!n'
Pier"e+pentr a se ,!&r$"a ,n 4aine'e de pr*te"0ie.C#nd ter!inar$+intr$ ,n se"0ia
de na)teri.P's' "*pi''i e n*$%e"i )i *pt+stri/$ "ine2a.Cait'in ,)i '$ '*"' 'a
!as$ )i '$s$ e8perien0a s$1)i spn$ "2#nt'.Ti!p' "$p$t$ * n*$ di!ensine.
Era "*n)tient$ de t*t "e se ,nt#!p'a ,n 5r' ei )i+t*t)i+'!ea ei se red"ea 'a
r/en0a i!inent$ a na)terii..n ti!p "e asistent' sta/iar "*ntina s$ r!$reas"$
&$t$i'e ini!ii "*pi''i+Cait'in * ,n2$0$ pe Diane s$ ,!pin/$ ,n a"e'a)i ti!p "
"*ntra"0ii'e.Cr#nd+se i2i "*pi'' )i+dp$ 'ti!a ,!pin/ere a Dianei+Cait'in 0inea
,n !#ini n prn" a&ia n$s"t.
1E * -at$+spse asistent' sta/iar.Un !r!r de )rare se a%i ,n /rp' de
asisten0i+dar Cait'in n parti"ip$ 'a asta.O sen%a0ie de r$"ea'$ i se insta'a
,n$ntr' st*!a"'i.C*piii s$n$t*)i era a'&a)tri 'a na)tere.
A"esta era ,ns$ pa'id )i !*a'e.L"r#nd rapid+ea prinse )i t$ie "*rd*n'
*!&i'i"a'+ap*i e8trase 'i"4id' din nas' )i /ra "*pi''i.S"4i!&#nd * pri2ire
,n/ri5*rat$ " asistenta ei+se d$d de*parte+'$s#nd1* pe a"easta s$ ter!ine trea&a.
Cait'in dse repede "*pi''+"are n !ai !i)"a+,ntr1n "*'0 a' ,n"$perii.Pse n
t& ,n tra4eea n*'i n$s"t+"*ne"tat " 'arin/e'e )i %*ne'e &r*n4ia'e.Piept'
-eti0ei se ridi"$+,n ti!p "e n aparat p*!pa *8i/en ,n !i"ii ei p'$!#ni.
Apr*ape nea2#nd "ra5 s$ respire ea ,ns$)i ,n ti!p "e '"ra+Cait'in se r/a pentr
n se!n "are s$ indi"e 1"$ prn"' era "apa&i' s$ respire de n' sin/r..ntr1n
"*'0 ,ndep$rtat a' !in0ii ei+a%i n -e' de t#n/ire a !a!ei -eti0ei.Cine2a ap$r
'#n/$ ea.
1Snt de 'a pediatrie.A%ind 2*"ea 'i Dre6+ea si!0i * sen%a0ie de )rare.De)i
n '"rase ni"i*dat$ " e' !ai ,nainte+,i "n*)tea repta0ia de e8"e'ent pediatr.
Ea 2$% ,n *"4ii 'i "$ ,)i d$ sea!a de sita0ieB e' pri2i "*pi'' "are n !i)"a.
1In-*r!ea%$1!$ pe s"rt..i spse ,n "#te2a "2inte "! &$t$i'e ini!ii s"$%ser$
)i ,i e8p'i"$ "eea "e -$"se.E' "'$tin$ din "ap+ap*i ap"$ n stet*s"*p )i ,' pse
pe piept' "*pi''i.
1=e"e a"!+spse e'+ann #nd a""e'erarea &$t$i'*r ini!ii..n"epe )*r s$ "reas"$.
Se!n &n.C*ntin$ s$1i dai *8i/en.C#nd 2a a5n/e 'a d*$%e"i+* s$1i d$!
p*si&i'itatea s$ respire sin/r$.L"rar$ ,!pren$ ,n 'ini)te.Li Cait'in i se p$r
"$ drea%$ * 2e)ni"ie+p#n$ "#nd ini!a "*pi''i a5nse ,n %*na de si/ran0$.
1Respir$: Hai+,n/era): !r!r$ Dre6+4ai "$ p*0i.Respir$+,n/era):
Ni!i" n se ,nt#!p'a.Repse t&'.C*ntr*'#nd1se din r$spteri+Cait'in ,)i
st$p#nea e!*0ii'e.
1Ai 2rea s$ preiei t /ri5a "*pi''i< ,ntre&$ ea.De)i 2*ia s$ stea " "*pi''+
si!0ea "$ !a!a era a"! !ai i!p*rtant$.E' apr*&$+-$r$ a * pri2i+)i ea se
,nt*arse 'a pa"ient$.Dp$ "e se asi/r$ "$ n era "*!p'i"a0ii dp$ na)tere )i
dp$ "e 'e spse 'i Diane )i 'i I*e "$ -eti0a '*r era &ine+se /r$&i ,nap*i 'a Dre6.
1Ini!a !er/e.Patr%e"i+spse e' pri2ind s"rt spre ea.
Speran0a ren$s" ,n piept' 'i Cait'in.Patr%e"i era n*r!a'.Dintr1*dat$ "*pi''
!i)"$ pi"i*are'e.Mi"i'e &ra0e se 'pta a"! " t&'.Li Cait'in ,i 2enea s$
r#d$ )i s$ p'#n/$+s$ ,n'$tre i!a/ini'e r#te printr1n dans p'in de 2ia0$.Mai
!'t+2*ia s$1' prind$ pe a"est "*pi' !inne a' pediatri'*r )i s$1' s$rte "
/ratitdine.
1Asta1i: spse e' tri!-$t*r+a2e! n "*pi' s$n$t*s.S"*ase din n* t&' )i
"*pi'' ,n/4i0i aer.
13ine ai 2enit pe '!e+,n/era)..n/era)' 'i Dre6 '$s$ s$1i s"ape n 0ip$t de
indi/nare..ntrea/a ,n"$pere se 'ini)ti &rs".Un a't 0ip$t sparse 'ini)tea ,n"$perii+
r!at de r#sete )i ap'a%e din partea e"4ipei de r/en0$ )i a p$rin0i'*r.
Cine2a stri/$;
1Pe 'e/ea !ea: sta1i n 0ip$t !innat: Dre6 %#!&i spre "*pi'.
1Da+este+!r!r$ e'+'*2ind1* )*r peste *&ra%.O pri2i pe Cait'in.St$tea "4iar ,n
spate'e 'i.O"4ii ,i era !e%i )i str$'"it*ri.
1Catie: Ea "'ipi+ap*i pri2i spre e'.
13n$ trea&$+,i spse e'.
1Da"$ n1ai -i intrat ,n a"0ine 'a pri!' se!na' de a'ar!$+!i"0a asta ar -i ptt
-i ,ntr1* stare /ra2$.
1M'0!es"+%ise e'+iar *"4ii 'i %#!&ea n"n)i ,n spate'e !$)tii de *pera0ie.
E ,nsp$i!#nt$t*r "#t de repede p*ate s"$dea p's' ni n*1n$s"t.Cre%i "$ 2a
-i ,n *rdine<
1P*0i s$ parie%i.L$ "*pi'' )i1' 'e/$n$ ,n &ra0e'e 'i.O s*r$ ,i ,ntinse * -a)$
steri'$ )i e' * ,n-$)$ pe !i"0a "are "*ntina s$ 0ipe.
1Hai s$ 'e1* ar$t$! p$rin0i'*r+dp$ "are * s$ * ia ss+,n se"0ia de terapie
intensi2$+pentr n "*ntr*' "*!p'et )i s& *&ser2a0ie.
Tinerii p$rin0i ,i pri!ir$ " 'a"ri!i )i %#!&ete 'ar/i.Cait'in ,' pre%ent$ pe
Dre6.E' r$spnse ,ntre&$ri'*r '*r ti!ide )i e8p'i"$ ne2*i'e i!ediate de ,n/ri5ire.
C#nd ter!in$ ,i ,ntre&$ "! *r s$1)i n!eas"$ "*pi''.
1O 2*! n!i Cait'in Andreea+,n *n*area d*"t*r'i Ma"(en%ie )i a
d!nea2*astr$.Dar * 2*! stri/a Catie.Dre6 ,i 2$% pri2ind spre -e!eia de
'#n/$ e'.Cait'in - t*ta' srprins$.E' %#!&i.
1Catie+spse e'+pri2ind1*+e n n!e -r!*s.
T#r%i+,n di!inea0a a"eea+Cait'in se a-'a 'a a' "in"i'ea eta5 'a *&stetri"$1
/ine"*'*/ie+s*r&ind din "a-eaa nea/r$ )i sper#nd s$ si!t$ !ai repede e-e"t'
"*-einei.Ser2i"i' ,n"epse pre"ipitat+" na)terea !i"0ei Pier"e.N!ai dp$
patr *re+din "e'e trei%e"i )i )ase pe "are 'e a2ea de -$"t+se si!0ea distrs$.
Dar+)tiind "$ !i"0a Catie Pier"e d*r!ea 'ini)tit$ ,n sa'a de terapie intensi2$+se
si!0ea !ai &ine.Fsese de1a drept' i!presi*nat$ de -e'' ,n "are Dre6
re%*'2ase sita0ia..)i !erita pe dep'in repta0ia.=#!&ind s*!n*r*as$+se /#ndi
din n* 'a -e'' ,n "are s*0ii Pier"e ,i d$dser$ -etei n!e'e '*r.
I se ,nt#!p'a pentr pri!a dat$ )i se ,ntre&a da"$ Dre6 n era ,n a"eea)i
sita0ie..' 2a ,ntre&a "#nd ,' 2a 2edea.
@&ailin 'ndreeaA+!r!r$ ea+,n"er"#nd s$ ad$ "! sn$.Cri*s+"#t de &ine se
p*tri2es" n!e'e astea ,!pren$.Mai "idat ,ns$ i se p$r -apt' "$ -sese
sta&i'it$ n -e' de 'e/$tr$ ,ntre ea )i Dre6+dat -iind "$ a"east$ -$r#!$ de
!anitate 'e prta n!e'e.P'e*ape'e ,n"epr$ s$ i se ,n/rene%e.?in#nd "ea)"a
,ntre !#ini+se spri5ini de n d'ap+re'a8#nd1se ,n 2*ie.
1A4a: Iar d*r!i ,n pi"i*are.Tre%e)te1te+p t*ai"*:
Cait'in se ,ntinse.Des"4ise *"4ii )i * 2$% pe De&&ie Di's*n+sper2i%*area de
di!inea0$ a spita''i+%#!&ind1i de din"*'* de d'ap.
.!i *di4nea! p0in *"4ii+spse ea %#!&ind ti!id.
13ine,n0e'es+p)t*ai"*.Si!pati"a -a0$ ca(e-au-lai a 'i De&&ie+re-'e"ta -irea ei
&'#nd$+2e)ni" %#!&it*are.O"4ii inte'i/en0i+"are era at#t de "$pri ,n"#t+
ne*ri+p$rea ne/ri+s"'ipea a!%a0i.
1A! a%it asta de n !i'i*n de *ri.>*i+sta/iarii )i internii snte0i ni)te
,ndr$/*sti0i rata0i.U'ti!' " "are a! ie)it+!i1a s-*r$it de d*$ *ri ,ntre sp$ )i
sa'at$.
1A!inte)te1!i+s$ n te in2it ni"$ieri+spse Cait'in.
1N e)ti tip' !e+*ri"!.A! a%it de "*pi'' Pier"e.Fe'i"it$ri.
1I1a ps n!e'e dp$ !ine )i dp$ d*"t*r' Danie's.De&&ie %#!&i;
1E!*0i*nant+n< O pri2i " !are aten0ie.Dar ar$0i ,n/r*%it*r.De -apt+ar$0i !ai
r$ de"#t pisi"a !ea.F$" * pa%$ pentr a s&'inia e-e"t' dra!ati".A !rit
'na tre"t$.Cait'in r#se )i ridi"$ ss "ea)"a+,n se!n de sa't.
1Asta1i "eea "e ,!i p'a"e 'a tine+De&ra I*..nt*tdeana ai n "*!p'i!ent 'a
,nde!#n$..n/4i0i 'ti!a pi"$tr$ de "a-ea.
1Le1* spn a)a dp$ "! arat$.De&&ie '$ "ea)"a /*a'$ din !#ini'e 'i Cait'in+
ap*i !$r)$'i ,n 5r' d'ap'i+e8a"t a)a "! * -$"ea )i ,n 2ia0$; si/r$ de ea
,ns$)i )i "apa&i'$ de *ri"e.Merse 'a aparat' de -$"t "a-ea )i trn$ pentr
arn#nd*$ * n*$ p*r0ie de 'i"4id a&rind.
1e%i+,nainte de a te ,ntinde pe p*dea+spse De&&ie+tr$/#nd n s"an pentr
Cait'in.De "e n stai t*t)i "*n-*rta&i'+,n ti!p "e10i a tepti 2'trii< >ei a2ea
ne2*ie de -*r $ "a s$ tra/i )i s$ ,!pin/i /enera0ia asta pr*asp$t$ de stden0i )i
interni.Cait'in se a)e%$ )i a""ept$ &"r*as$ "ea)"a pe "are prietena ei i1* pse
,n !#n$.D*&&ie se a)e%$ pe !ar/inea &ir*'i+/ata s$1 i ia %&*r' 'a "e' !ai !i"
ann0.
1.nt*tdeana !$ t#r$s" ,n pri!a %i a trei !e'e+ad!ise Cait'in.
La -ie"are trei 'ni+i se d$dea * n*$ e"4ip$ de interni )i stden0i+pentr a -i
spra2e/4ea0i+" pri'e5' r*ta0iei pe "are * -$"ea 'a di-erite'e dis"ip'ine.
1Mai a'es stden0ii.Snt at#t de "*!petiti2i.Ar -a"e *ri"e+"a s$ p*at$ pri!i 'ari.
De&&ie "'$tin$ din "ap+%#!&ind;
1A' nai&ii !*d de a ,n"epe * %i de 5*i per-e"t$.S-'$ ,n "a-ea+ap*i '$ " aten0ie *
,n/4i0itr$ )i "*ntin$;
1Un' dintre sta/iarii de 'a eta5' a' trei'ea !1a a2erti%at "$+de data asta+* s$
a2e! n' dat dra"'i..' "4ea!$ Pa'sen..n0e'e/ "$ are * pr*&'e!$ de
"*!p*rta!ent.E n intern " i!a/ina0ie de "4irr/..)i r*ti *"4ii..0i dai sea!a "e
tip este:Cait'in ,)i prinse -a0a " !#ini'e )i /e!.
1Stra)ni": I1a! re"n*s"t n!e'e.Pa'sen e pe 'ista !ea.
1.!i pare r$+spse De&&ie..)i &$ "a-eaa ,n 'ini)teB ap*i+dp$ n !*!ent+
,ntre&$;
1Ia %i+s"!p*+"e1i " tine ,n di!inea0a asta< =ia a&ia a ,n"ept.De *&i"ei+*
-$"eai "a! dp$ trei%e"i de *re...
1Ai de2enit -ant*!a pisi"ii ta'e< %ise Cait'in %#!&ind.De&&ie r#se.
1Da.Ce se ,nt#!p'$ " tine< S"!p' t$ d*"t*r Danie's !ai -a"e /'!e pe
sea!a ta< Ce1a !ai -$"t a"!a< ?i1a as"ns "i*rapii ,n -ri/ider<
=#!&et' 'i Cait'in p$'i.Nan0a pe "are * si!0i ,n 2*"ea 'i De&&ie+* srprinse.
1Cre%i "$ e...)tii t< De&&ie r#se.
1S"!p*+*ri ai ne2*ie de *"4e'ari+*ri 'i&id*' t$ are ne2*ie de repara0ii
/enera'e.3n' d*"t*r e de1a drept' sp'endid.I!$tate din pers*na'' -e!inin
ar -a"e *ri"e s$ -ie ,n '*"' t$.
1E pr*prietar' "asei ,n "are '*"ies" )i at#ta t*t+spse Cait'in.T*n' ei era
de-ensi2 )i rea'i%$ asta i!ediat.
1Tre%e)te1te )i !ir*ase p0in$ -*r!a'de4id$+s"!p*.E pr*prietar' "are st$ ,n
a"eea)i "as$ " tine.i n' "are te pri2e)te de par"$ ai -i "e' !ai &n '"r de pe
p'at*' " desert.
1N1i ade2$rat+insist$ Cait'in.
13a da+%#!&i De&&ie.C*n2ersa0ia asta ar -i tre&it s$ ai&$ '*" 'a /r$dini0$.N
te1a! !ai 2$%t a)a ner2*as$ din pri"ina ni &$r&at+p#n$ a"!.Si/r "$ !$
-a"i "ri*as$.Cait'in re-%$ s$ !)te !*!ea'a.
1Cri*%itatea )i "a!i*ane'e snt pri!e'e ,n e8ter!inarea pisi"i'*r.P*ate asta e
"eea "e s1a ,nt#!p'at " a t$.
1N e n*sti! de'*"+se p'#nse De&&ie+0ii ,nt*tdeana t*t' pentr tine ,ns$0i.
E+e+)i iar e.Ppi'e'e i se '$r/ir$B n te ita+dar iat$ "$ 2ine.
1Cine< Cait'in se ,nt*arse s$ pri2eas"$.De&&ie s$ri de pe &ir*.
1Da"$ te in2it$ nde2a+spne da..i %#!&i 'i Cait'in+ap*i ie)i.C n -e' de tea!$
a!este"at$ " spirit de anti"ipa0ie+Cait'i4 se ,nt*arse )i ,' 2$% pe Dre6
,naint#nd si/r spre ea.F*r0a pre%en0ei 'i * -$" s$ se "'atine.
13n$ di!inea0a+spse e' 2ese'.
1Ce -a"i ai"i< E "e2a ,n nere/'$ " !i"0a Pier"e<
1N1i ni!i" ,n nere/'$ " !i"0a n*astr$.
Catie %#!&i+p'$"#nd1i -e'' ,n "are sna -ra%a.
1O 2*! 0ine ,n se"0ie pentr a1i !ai -a"e "#te2a teste+"*ntin$ e'+dar n !$
a)tept 'a ni"i n -e' de "*!p'i"a0ii.N 2*ia! s$ te ia prin srprindere.M$
/#ndea! n!ai s$ tre" s$ !ai s"4i!&$! * 2*r&$.
1A4+dr$/0 din partea ta.E' *&ser2$ *&*sea'a din *"4ii ei+"a )i "ear"$ne'e de s&
ei.
1Ar$0i *&*sit$.N1ai d*r!it ieri n*apte<
1A! d*r!it "a n "*pi'.Ea pri2i ,ntr1* parte+ap*i ,)i pse !#ini'e ,n p*a'$.
1E n a! d*r!it prea &ine.A! "*ntinat s$ 2ise% t*rtri " -ri)"a )i s$rt$ri+
"are !$ s"*tea din s$rite.
1Danie's: Cait'in pri2i ,n 5r+s$ 2ad$ da"$ as"'t$ "ine2a.L*"' $sta are * !ie de
re"4i.A) pre-era s$ n di-%e%i ,ntre/ii '!i in"ident' de ieri.=#!&et' de pe
"4ip' 'i se e2ap*r$;
1N !$ /#ndes" 'a seara de ieri "a 'a n in"ident ne-eri"it.Mi1a p'$"t+"
ade2$rat.Cait'in 2$% "$ se si!0ea r$nit+ap*i se ,ntre&$ da"$ n "!2a ,)i
i!a/inase d*ar+pentr "$ sen%a0ia disp$r repede..n ti!p' 'ti!e'*r s$pt$!#ni+
,n"epse s$ rea'i%e%e "$ Dre6 Danie's re)ea ,n a1)i p$stra * -i/r$ de "'*2n
-eri"it+,n "ida ade2$rate'*r 'i senti!ente.O-t$.
1>*i+"ei de 'a pediatrie+n a2e0i ni!i" de -$"t<
1O4+&a da+spse e' '#nd '*"' 'i De&&ie+pe &ir*.?ine! n "*n"rs de
/4i"it*ri.Drea%$ * s$pt$!#n$.G#nde)te1te repede.Cine a "# ti/at Cpa
M*ndia'$ ,n 1JKJ<
1Ha&ar n1a! )i ni"i n1!i pas$..n"ep s$ r#d$+'"r "are i se p$rea !ai )*r de
-$"t+de "#nd ,' ,nt#'nise.Asta1i "eea "e 2*iai s$1!i spi<
1N.E' '$ n "rei*n de pe &ir* )i %ise; Mi1ar -a"e p'$"ere s$ r#%i !ai des+
Catie.M$ -a"e s$ !$ si!t !'t !ai &ine.Un tre!r ,i str$&$t "*'*ana
2erte&ra'$.Ni!eni n1i spsese asta p#n$ a"!.E' ,n"er"$ s$ e"4i'i&re%e "rei*n'
pe de/et+dar a"esta se "'$tin$.
1>rei s$ "ine%i " !ine ast$ sear$< Cait'in se retrase+'$s#nd ast-e' !ai !'t
spa0i ,ntre ei.
1M'0!es"+n.N "red s$ -ie n '"r p*tri2it+t*"!ai a"!.Ar -i !ai &ine da"$
a! ptea !en0ine re'a0ia n*astr$ stri"t pe &a%a prieteniei.P$r#nd a&sent+,n2#rtind
"rei*n' ,ntre de/et' !are )i "e' ar$t$t*r+Dre6 * pri2i " aten0ie.
1Prietenii n ia !asa ,!pren$< ,ntre&$ e'.
13a da+dar..Dintr1*dat$+ea se si!0i 2'nera&i'$ )i prea des"*perit$ s& pri2iri'e
'i s"rt$t*are.
1Dre6+n !$ /r$&i.
Ca !a5*ritatea "e'*r din !eseria 'i+Dre6 era *&i)nit s$ "iteas"$ printre
r#ndri.Re"n*s" nan0a de in"ertitdine din 2*"ea ei )i+instin"ti2+,n0e'ese "$
era 2*r&a de n '"r pe "are ea n1' de%2$'ia prea des.E%itarea ei ,i spnea "$
* interesa )i pe ea pers*ana 'i+dar si!0ea "$ n "*ntr*'ea%$ sita0ia.Iar e' ptea
,n0e'e/e asta.C*ntr*'' era n '"r pe "are )i e' ,' apre"ia.
1.n0e'e/i "e 2rea s$ spn+n< ,ntre&$ ea.T*n' )i pri2irea ei "erea * an!e
si/ran0$ "$ re'a0ii'e dintre ei 2*r r$!#ne ,n 'i!ite'e prieteniei.Ar -i !in0it
pentr a!#nd*i+da"$ i1ar -i sps asta..n t$"ere+e' rea)e%$ "rei*n' pe &ir*+
pn#nd1' e8a"t a)a "! ,' /$sise.
1E)ti -*arte ,n"$p$ #nat$+spse e' ,n s-#r)it+p$str#nd t*n' 'e5er a' dis"0iei.
Catie+adi"$ 2rea s$ spn Cait'in:Ea str#nse din din0i.A"!+,n"epea s$
-*'*seas"$ 5*"' " n!e'e ei+dar *ri"!+ea n1)i ptea per!ite s$ -ie prea
!*a'e.
1Catie+,' "*re"t$ ea+*-t#nd *&*sit$.M$ e8aspere%i.
1Senti!ent' este re"ipr*"+!r!r$ e'.Se ,ntinse )i ,i aran5$ * )2i0$ de p$r dp$
re"4e.N si!0i<
1Ce< ,ntre&$ ea+de)i )tia 'a "e se re-er$.Era rea!intirea pasinii rede)teptate.
1Ma/ia.Ea se trase de '#n/$ e'.
1D1te )i ai /ri5$ de "*pi'' $'a &*'na2.E"4ipa !ea 2a a5n/e+pentr 2i%it$+,n
"#te2a !inte.Ma/ia p$r s$ dispar$+"#nd e' se ridi"$.
1Ai dreptate.E %ia de r*ta0ie.N*r*" " ne*-i0ii.?ine1i ,n -r#.Cait'in ,' pri2i
,ndep$rt#nd1se+ne)tiind da"$ "eea "e si!0ea era re/ret sa )rare.
Apr*ape "$ ie)ise din "a!era sr*ri'*r+"#nd se *pri )i * pri2i peste !$r.Gra 'i
sen%a'$ i se "r&$ ,ntr1n %#!&et.
1Ne 2ede! 'a "in$..nainte de a pr*testa ,n 2ren -e'+e' disp$rse..n"$ /#ndind1
se 'a Cait'in+Dre6 ie)i din as"ens*r ,ndrept#nd1se spre pediatrie.Cine2a ,' stri/$
)i e' pri2i spre "*rid*r.MarG G*rd*n+n tip !are+pistriat+" p$r' de "'*area
nisip'i+se apr*pie /re*i de e'.
1Hei+)e-'e+a! n "a% pe !$sra ta.
13n$ di!inea0a+MarG+spse Dre6+'#nd d*sar' pa"ient'i din !#na 'i
MarG+n stdent din an' II.'a %i+"are1i pr*&'e!a<
1Pri!a ,ntre&are.Un &$iat de "in"i ani " si!pt*!e de 'e"e!ie.Re-erat din
partea C'ini"ii Gratite.Pentr n *&ser2at*r ,nt#!p'$t*r+Dre6 d$dea i!presia
nia interesat n!ai pe 5!$tate.Pe din$ntr ,ns$+era "*!p'et "*n"entrat
aspra "a%'i.
1N!e'e pa"ient'i e I*e7 Anders*n+"*ntin$ MarG.
Ce' !ai !i" dintr1* -a!i'ie " )ase "*pii+"res"0i n!ai de !a!a.
L1a! ps ,n sa'*n' de ,n/ri5iri /ratite+de*"a!dat$.Lipit*ri'e ,)i -a" trea&a.
Cei d*i dis"tar$ "a%'+p#n$ "e intrar$ ,ntr1n pa2i'i*n.C# i2a "*pii ,i "aptar$
aten0ia 'i Dre6.Se *pri %#!&ind+ap*i 2*r&i " -ie"are+iar ,n "e'e din r!$ ,'
r!$ pe MarG ,ntr1n se"t*r ,n"4is " draperii.3$iat' ar$ta pa'id )i pierdt pe
pat' spita''i.Un asistent ,i 'a s#n/e+iar * -e!eie+,ntr1* r*"4ie !'t prea !'t
sp$'at$+st$tea de "ea'a't$ parte.Se ita des 'a "eas+,n/ri5*rat$.
Ma!a )i -i' se itar$ spre Dre6 )i MarG+"#nd a"e)tia se apr*piar$.
Dre6 rea'i%$ i!ediat starea &$iat'i.P$rea !i"+pentr 2#rsta 'i.P$r' *nd'at ,i
,n"*n5ra "4ip' an/e'i" )i "e2a din e8presia -e0ei 'i atinse * "*ard$ sensi&i'$ ,n
ini!a 'i Dre6.P*ate "$ era de 2in$ e-*rt' pe "are ,' -$"ea p)ti' pantr a ar$ta
'!ii "ra5' s$+de)i * 'a"ri!$ ,i at#rna pe na din /ene.Sa p*ate "$ era
i!presia de -ra/i'itate din *"4ii 'i.Dre6 %#!&i )i "*pi'' ,i tri!ise ,n s"4i!& n
re-'e8 a' %#!&et'i s$.Pe r!$+-ri"a se -ri)$ ,n pri2irea a"estia.Dre6 era
!'t prea *&i)nit " * ase!enea rea"0ie+)tiind "$+pentr n n* pa"ient+e' n
era de"#t * a't$ pers*an$ ,n a'&+"are ,nse!na ,!pns$tri+,nt*rs$tri+drere.Din
n*+,i sr#se "a'd+2*ind "a si!patia "e * si!0ea s$ trea"$ )i de "ea'a't$ parte.
.i d$d ,nap*i d*sar' "*'e/'i s$+ap*i s"*ase din &%nar * 'a!$ de "4e6in/1
/!+-$r$ %a4$r.
1Hei+I*e7+%ise Dre6+ridi"#nd &ra0' ,n se!n de &n 2enit )i '$s#nd 'a!a de
"4e6in/1/! s$1i a'ne"e ,n !#ne"$.Snt d*"t*r' Danie's+dar "ei !ai !'0i
dintre "*pii ,!i spn d*"t*r Dre6..0i p'a"e i'%i*nis!'<
P)ti' apr*&$+de)i -ri"a i se "itea ,n *"4i+"a * !&r$.
1ti d*ar "#te2a tr"ri+"*ntin$ Dre6+dar !$1des"r" ,nt*tdeana " "2inte'e
!a/i"e.Cre%i "$ !$ p*0i a5ta s$ spn "#te2a<
1A)a "red+spse I*e7.
13ine.Dre6 ridi"$ &ra0e'e )i1)i !i)"$ de/ete'e.
1Cred* Lia a&srd!+,n"ep e' * -ra%$ ,n 'atin$ "are ,nse!na; "red+pentr "$ e
a&srd.3$iat' repet$ s*'e!n "2inte'e.Dre6 ,i ar$t$ !#ini'e /*a'e+ap*i se
ap'e"$ )i s"*ase 'a!a de "4e6in/1/! din re"4ea p)ti'i.Srpri%a a'n/$
tea!a.Des-$" 'a!a+,n ti!p "e n %#!&et an/e'i" ,i "prinse -a0a.
Dre6 ,i "i-'i &"'e'e &'*nde.3$t$'ia ,n"epse )i e' ,nten0i*na s$ * "# ti/e.

Era p0in dp$ *ra %e"e seara.L"rri'e se 'ini)tiser$ ,n se"0ia de *&stetri"$1
/ine"*'*/ie.E"4ipa de stden0i ai 'i Cait'in se ,!pr$)tiase s$ stdie%e sa s$
!$n#n"e "#te "e2a )i+pentr pri!a dat$ de "#nd ,n"epse ser2i"i'+ea era sin/r$
,ntr1na din s$'i'e pentr 2i%itat*ri.St$tea '#n/$ * -ereastr$+pri2ind '!ini'e
s"'ipind pe -'2i )i as"'t#nd p'*aia "are &$tea ,n /ea!.De)i era -*arte *&*sit$
-i%i" )i !enta'+!intea re-%a s$1)i ,n"ete%e a"ti2itatea.C*ntina s$ se p'i!&e
airea+tre"#nd de 'a n /#nd 'a a't'+de 'a * e!*0ie 'a a'ta+re2enind+!ai des de"#t
i1ar -i p'$"t+'a Dre6 Danie's.Ce2a !ai de2re!e+se itase 'a "eas " tea!$ dar )i
" speran0a "$ Dre6 * s$ apar$ 'a "in$.Ni"i n ap$rse+ni"i n te'e-*nase.
1Ei &ine+a! -*st * pr*ast$ "$ '1a! a)teptat+!r!r$ ea+pri2ind airea spre ta2an.
Se si!0ea "a * -e!eie "are -sese p$r$sit$.L"r' de "are a2ea ne2*ie era n
"'*2n "are s$ * ,n2ese'eas"$.Cait'in *-t$ )*r..n seara pre"edent$+se
at*"*n2insese "$ ptea s$1)i "*ntr*'e%e 4*r!*nii.Dar+dp$ d*$ s$rt$ri
sen%a0i*na'e+* n*apte de ne'ini)te )i * %i ,n "are /#ndri'e ,i %&raser$ prea des
spre Dre6+n !ai era a)a de si/r$ de asta.
Prietenia+,)i rea!inti ea dintr1*dat$+era sin/r' '"r pe "are )i1' ptea per!ite
s$1' si!t$ pentr e'.Sta/iatra ei 'a Ri2er2ie6 se 2a ter!ina ,n i'ie.Ur!$t*r'
pas ,n "ariera ei era s$ ,n"eap$ stdi' despre steri'itate+"eea "e ar -i ,nse!nat s$
se !te ,ntr1n a't stat.A sta&i'i * re'a0ie pe ter!en 'n/ ,n ase!enea "ir"!1
stan0e era ,n a-ara pr*&'e!ei )i pe ea n * interesa a2entri'e tre"$t*are.
P*ate "$ ar -i -*st !ai &ine s$ -i /$sit n a't '*" ,n "are s$1)i d"$ 2ia0a.Cait'in
,n"4ise *"4ii )i1)i !as$ -rntea.Dar nde ar ptea !er/e< Fsese de5a peste t*t+
&$t#nd str$%i'e ,n "$tarea ni aparta!ent disp*ni&i' ,n Ne6 Or'eans.Ade2$r'
era "$ &/et' ei n1i per!itea s$ se ,ntind$ at#t "#t i1ar -i tre&it pentr a -a"e *
*p0ine 2ia&i'$.Era dat*are " p'ata "*'e/i'i )i a stdii'*r de !edi"in$ )i ,i !ai
tre&ia ,n"$ "in"i ani pentr a p'$ti.
.n a"e'a)i ti!p+)tiind "#t de !'t * r$s"*'ea Dre6 Danie's+se ,ntre&a da"$ ar
re%ista p#n$ ,n i'ie.N*$ 'ni )i d*$ s$pt$!#ni era n ti!p prea 'n/+a2#nd ,n
2edere * ase!enea presine.
P*ate "$+t*t)i+,)i -$"ea /ri5i de p*!an$.P*ate era prea *&*sit$ pentr a /#ndi
'i!pede.Se de"ise s$ !ear/$ ,n d*r!it*r' sr*ri'*r )i s$ tra/$ n pi de s*!n.
P*ate "$ '"rri'e 2*r ar$ta a't-e'+dp$ "#te2a *re de *di4n$.
Cait'in se ,ndrept$ spre d*r!it*r.La 5!$tatea dr!'i+- srprins$ de p'#nset'
"i2a.Se *pri ,n drept' "a!erei )i as"'t$.P'#ns' ,n$&)it de2eni !ai
pterni".Se it$ 'a n!$r' "a!erei )i1)i a!inti de "ei d*i pa"ien0i.Pa2i'i*n' )i
intern$ri'e /ratite era ,n /ri5a sta/iari'*r )i a interni'*r+iar resp*nsa&i'itatea ei
pentr pa"ien0ii " p'at$ era 'i!itat$.Cait'in atinse )a des"4is$ pe 5!$tate.
P'#ns' ,n"et$.Da"$ ar -i 2rt+ar -i ptt s$ 'ase t*t' &a't$+.ar -i tre"t ,n "a!era
sr*ri'*r )i 'e1ar -i "ert s$ se *"pe de a"e' pa"ient.
Dar p'#ns' re,n"ep.Ce2a se r$s"i ,n ea.Cait'in des"4ise )a )i intr$.
1N pte0i -a"e ni!i" pentr ea< se a%i n s"#n"et ad*'es"entin din pen!&r$.
A! 2enit ai"i pri!a.C! "rede0i "$ p*t d*r!i " ea ,n starea asta<
1N!$r$ ste'e'e+* s-$ti Cait'in+tre"#nd pe '#n/$ pri!' pat+spre a' d*i'ea.
L#nd * !i"$ 'antern$ din &%nar+pri2i pa"ient'.Fe!eia era "4ir"it$ "a n
-ets ,n &rta !a!ei.T&ri'e prinse de &ra0e'e ei era ,ntinse 'a !a8i!!.
C*rp' ,i tre!ra 2i*'ent.Cait'in "*ntr*'a insta'a0ia+,n ti!p "e ,n"er"a s$1)i
a!inteas"$ "e )tia despre a"est pa"ient.A)err* Lede.$rei+eci de ani.,nerna
penru o opera-ie de urgen-.Rupur ecopic !n i.pul sarcinii#!n ro.pa
s/ng.$ro.pa dreap %i ovarele e0rase !n ur.a unei cri+e ecopice
anerioareA.Str$dind1se s$ r$!#n$ deta)at$+Cait'in ,)i a!inti "$1' asistase1pe
"4irr/' d*a!nei Ledet ,n dp$1a!ia%a a"eea.Tr*!pa st#n/$ era i!p*si&i' de
sa'2at )i -sese e8tirpat$.De/ete'e ,i tre!ra+"#nd stinse 'anterna )i * &$/$ ,n
&%nar.
1D*a!n$ Ledet+spse ea+atin/#nd ,n"et !$r' "are tre!ra.Un 0ip$t /#tit de
-rie )i drere !p' spa0i'+a!este"#nd1se " /e!ete'e ne!'0!ite "are
2enea din pat' a'$trat.Snt d*"t*ri0a Ma"(en%ie.A2e0i dreri !ari<
Ni"i n r$spns.Cait'in ,n"er"$ din n*;
1Ce2a n e ,n re/'$< A2e0i ne2*ie de !edi"a!ente "*ntra dreri'*r<
Din n*+ni"i n r$spns.Se ,ntre&a da"$ -e!eia era "*n)tient$ de pre%en0a ei.
1P'ea"$ de1ai"i:C2inte'e+r*stite ,n"et+se pierdr$ ,n p'#nset.(err7 Ledet ,n"er"$
s$ '*2eas"$ " p!n'.Cait'in ,i prinse !#na !i"$+iar "#nd -e!eia ,n"er"$ s$
)i1* tra/$ ,nap*i+i1* re0in.
1Lini)te)te1te.Ai s$ distr/i insta'a0ia.T*t' 2a -i ,n re/'$.I!ediat "e spse
-ra%a+re/ret$.O nd$ de neptin0$ * ,n2$'i pe Cait'in.3ine,n0e'es "$ ni!i" n 2a
!ai -i 'a -e' "a ,nainte.L*/i" sa n+Cait'in si!0i "! -apt' "$ parti"ipase 'a
*pera0ie * ap$sa "a n p$"at.St$tea a"*'* ,n 'ini)te+si!0ind1se nea2enit$.
Intensitatea s-erin0ei era prea !are+"a ea s1* p*at$ re%*'2a.Ni!i" din "eea "e
ptea spne sa -a"e n1ar -i ptt s$ 'ini)teas"$ s-'et' -e!eii.
Ti!p' tre"ea.?inea !#na d*a!nei Ledet+,n"er"#nd s$1i a&s*ar&$ drerea.
.n"et+p'#ns' se trans-*r!$ ,ntr1* tse inter!itent$+ap*i se *pri.Si!0i trp'
-e!eii re'a8#nd1se.Pentr n !*!ent+Cait'in pri2i a&sent$ ,n ,ntneri"+
Si! ind1se de par"$ )i ea ar -i p'#ns p#n$ 'a epi%are..n"et+'$s$ !#na d*a!nei
Ledet+ap*i rea)e%$ a)ternt' ,n 5r' ei.
Sin/r$ ,n d*r!it*r' sta/iari'*r+Cait'in st$tea ,ntins$ pe ,ntneri"+,ntr1n' din
"e'e d*$spre%e"e patri sprapse.
>$%se prea !'te -e!ei "a (err7 Ledet+distrse de pr*&'e!a steri'it$0ii.
In"ident' din seara a"easta "*n-ir!a -apt' "$ 'ase * de"i%ie 5st$+"#nd se
/#ndise s$ ,n"eap$ s$ "er"ete%e "a%e'e steri'it$0ii.Cine2a intr$ ,n ,n"$pere )i
aprinse '!ina.
1Hei+Ma"+ai ad*r!it<
>*"ea ,i "a'"$ ner2ii+)i a)a 'a p$!#nt+)i ,)i pse !#ini'e 'a *"4i.
1N !ai d*r!+d*"t*r Pa'sen.
1.n a"est "a%+n1* s$ te deran5e%e da"$ a! s$ 'as '!ina aprins$ "a s$ "ites"+spse
sta/iar'+"are -sese ,n e"4ipa ei ,n di!inea0a a"eea..' a%i tr#ntind1se pe n'
din patri+,n ti!p "e1)i des"4idea ,n"et *"4ii+"'ipind+pentr a1i *&i)ni "
'!ina..)i ,nt*arse "ap' s$1' pri2eas"$.Din "a%a ,n$'0i!ii+a&ia ,n"$pea ,n pat'
"a! !i"..' pri2i "! ,)i aprinde * 0i/ar$+"*n"entr#nd1se aspra !#ini'*r 'i
s&0iri.M#ini de "4irr/.In4a'a ad#n"+ap*i des"4ise "artea.C#nd ,' 2edea pe
Pa'sen+Cait'in ,)i a!intea de n ta&'* de M*di/'iani.O"4ii 'i !ari )i a'&a)tri
era a)e%a0i pe * -a0$ 'n/$+as"0it$.Era "a * -i&r$ s&0ire de ener/ie+"are se
!i)"a !ere ,ntr1n -e' ti!id+apr*ape ad*'es"entin.C4iar )i "#nd se *di4nea+
pi"i*are'e i se &$'$n/$nea ,nainte )i ,nap*i+"a * "*ad$ de "#ine prieten*s.
C*!para0ia * -$" s$ sr#d$+pentr "$ e' n a2ea ni!i" prieten*s+ni"i pe
departe.Pers*na'itatea sta/iar'i era dr$+apr*ape 0#-n*as$.I!ediat "e1' 2$%se
,n di!inea0a aia+,i spsese "eea "e "redea e' despre ser2i"i' de *&stetri"$1
/ine"*'*/ie.Iar dp$ aia+%ia !ersese t*t !ai pr*st.
Cait'in pri2i airea.tia "$ sta&i'ise "#te2a re/'i de &a%$ " Pa'sen.Da"$ n1ar -i
-$"t1*+atitdinea 'i ne/ati2$ ar -i a-e"tat ,ntrea/a e"4ip$ )i ar -i distrs !*ra''
ttr*r.
1Hei+Ma":.n pri!' r#nd tre&ia s$1' de%*&i)nias"$ de ideea "$ i1ar ptea
!er/e spn#nd1i @Ma"A.
1C#nd te re-eri 'a !ine+s$1!i spi d*"t*r Ma"(en%ie+spse ea 4*t$r#t$.
1A4a+&ine+d*"t*r Ma"(en%ie.O s$ ne &"r$! de "e2a a"0ini ,n seria 3+sa e
,nt*tdeana 'a -e' de p'i"tisit*r< Cait'in ,i ,nt#'ni pri2irea.Mi"' !i%era&i'
apr*ape "$ sr#dea+ins't#nd1*..' s$/eta " * pri2ire re"e.
1Ai ,ntre"t !$sra de "#te2a *ri a%i+d*!n'e Pa'sen.N1* !ai -a"e.C#t 2ei -i ,n
e"4ipa !ea+%i'e'e 2*r -i -$r$ s-#r)it )i !n"a n se 2a *pri de"#t arare*ri.
Fa0a 'i as"0it$ '$ e8presia ni "*pi' re"a'"itrant.
1N !$ interesea%$ s$ prind "*piii 'a na)tere.M$ interesea%$ "4irr/ia+iar r*ta0ia
asta este * pierdere de ti!p.Cait'in se ridi"$.
1N tre&ie s$10i p'a"$ *&stetri"a1/ine"*'*/ia sa s$ !$ p'a"i pe !ine.Snt
sper2i%*r' t$ pentr r!$t*are'e trei 'ni.M$ a)tept din partea ta 'a "**perare
)i p*'ite0e.O"4ii 'i s"'ipir$ "a !er"r'+dar r$!ase t$"t .
1.0i 2ei "*re"ta atitdinea+"*ntin$ ea sa ,0i 2a -i "*re"tat$..n -ie"are di!inea0$+
2ei "*ntr*'a pa"ien0ii de pri!$ r/en0$+" * *r$ ,nainte de 2i%it$.
.n ti!p' 2i%itei+2ei -i ,ntre&at de starea '*r+dia/n*%a )i "*!p'i"a0ii'e '*r.M$
a)tept s$ -ii pre/$tit s$ r$spn%i 'a a"este ,ntre&$ri+sa 0i se 2a de!*nstra "#t de
p0in )tii.E 'i!pede+d*"t*r Pa'sen< Sta/iar' se ap'e"$ )i ,)i stinse 0i/ara ,ntr1*
s"r!ier$ pe p*dea.
1E 'i!pede pre"! "rista''+d*"t*r Ma"(en%ie..)i ,n"4ise "artea " %/*!*t+se
ridi"$ )i p$r$si "a!era.Prea *&*sit$ "a s$ se !ai ridi"e )i s$ ,n"4id$ '!ina+
Cait'in se 'n/i pe pat )i ,n"4ise *"4ii.Apr*ape i!ediat a%i )a des"4i%#nd1se
din n*.Oare se ,nt*rsese Pa'sen pentr a' d*i'ea tr< O4+n+se /#ndi ea.
1Te pre2in+%ise ea+0in#nd1)i *"4ii str#ns ,n"4i)i.Fii 'ini)tit )i 'as$1!$ s$ d*r!+
sa ,0i tra/ na ,n "ap " *a'a de n*apte.
1?ine10i *a'a de n*apte.Snt 'ini)tit.
CAPITOLUL M
Cait'in s$ri ,n ss+reen*s"#nd 2*"ea 5*as$ )i "a'd$ a 'i Dre6.St$tea ,n )a
des"4is$+%#!&ind.Intensitatea )i "$'dra a"e'i %#!&et * a!e0ea.Mai
de2re!e+d*rise "a e' s$ -i -*st '#n/$ ea+s$ * ,n2ese'eas"$ " p*ante'e 'i de
"'*2n.A"!+e' era a"*'* )i se si!0ea+,n !*d ridi"*'+apr*ape peri"'*s de -eri"it$
s$1' 2ad$..)i p$str$ e8presia netr$.Era * art$ pe "are * per-e"0i*nase ,n de"rs'
ani'*r.
1Ce "a0i ai"i< Dre6 ,)i as"nse de%i'%ia+,n -ata pri2irii ei p0in ent%ias!ate.
1?i1a! pr*!is+* "in$..)i prinse de/et' ,n "reaa panta'*ni'*r.P*t intra< N1ai
s$1!i dai " "e2a ,n "ap<
1E prea t#r%i pentr "in$+spse ea+/#ndind1se "#t ,' a)teptase ,n seara a"eea..)i
a!inti din n* de d*rin0a ei de a r$!#ne sin/r$.Dar e' ar$ta a)a de &ine+,n"#t se
'pta " ea ,ns$)i "a s$1)i !en0in$ p*%i0ia.Ha'at' 'i a'& era des"4is+iar s& e' se
2edea * "$!a)$ r*%+pr*asp$t "$'"at$+panta'*nii /ri ,n"4is+)i pri2ind !ai atent$+
2$% )i * "ra2at$ "*'*rat$.P$rea pr*asp$t+" *"4i str$'"it*ri )i in"redi&i' de
se87..n s"4i!&+ea se si!0ea nepiept$nat$+)tiind "$ i se des-$"se "*ada )i "$
,!&r$"$!intea ,i era )i-*nat$.Da"$ ar -i de)teapt$+i1ar spne s$ p'e"e+dar n se
si!0ea at#t de si/r$ ,n seara asta.Ni"i n ptea sp*rta /#nd' de a1i spne s$
p'e"e.
1O4+intr$.N1a! s$10i -a" ni"i n r$.i a)a !i1a! dep$)it 'i!ita a%i.
R#s' 'i !p' spa0i'..nainta spre ea )i * pri2i ,ntr1n -e' "are ,i d$d n -i*r
de1a 'n/' )irei spin$rii.
1Ai "inat de5a< ,ntre&$ e'+*&ser2#nd "$ "ear"$ne'e de s& *"4ii ei era apr*ape
de d*$ *ri !ai pr*nn0ate ,n di!inea0a a"eea.Ar$ta "a )i "#nd ar -i a2t ne2*ie
de * ,!&r$0i)are )i de *pt *re de s*!n.Ar -i ,!&r$0i)at1* " p'$"ere+dar se /#ndi
"$ n1ar -i -*st * !i)"are ,n0e'eapt$ pentr !*!ent.Ea ,)i "'$tin$ "ap'+drept
r$spns 'a ,ntre&area 'i.
1Atn"i+n1i prea t#r%i+spse e'.A! * pi%%a "are ne a)teapt$ ,n "ea'a't$
"a!er$..i ,ntinse !#na+a5t#nd1* s$ se ridi"e..n !*!ent' ,n "are ,)i pse !#na
,ntr1a 'i+Cait'in si!0i n a!e0it*r 2a' de e!*0ii.Sa i!a/ina0ia ,)i &$tea 5*" de
ea+ sa aer' era " ade2$rat p'in de e'e"tri"itate..)i "*&*r, pr"i*are'e de pe
!ar/inea pat'i+)i se ridi"$ dintr1*dat$.E' n1i ias$ !#na i!ediat.Se pri2ir$
pr*-nd n' pe a't'.Ea 2$% ,n *"4ii 'i n d*r at#t de pr*-nd )i intens+,n"#t ,i
str$pnse s-'et'.>*ia s$1' ia ,n &ra0e )i s$1' 0in$ str#ns.N * -$"+t*t)i+pentr
"$ )tia "$ n ar -i -*st dest' )i n ar -i -*st prdent s$ *-ere !ai !'t de"#t ,)i
per!itea s$ dea.Dre6 si!0i a"east$ re0inere..i '$s$ !#na )i se retrase.=#!&ind
!ai !'t 'a spra-a0$+* ,ntre&$;
1Apr*p*+"e -e' de ani!a' se 2#nea%$ " * *a'$ de n*apte<
Ea r#se+iar e' si!0i "$ tensinea dintre ei se e2ap*rase.
1E se%*n des"4is pentr sta/iarii i!&e"i'i.
1A4+da: "*nsi!0i e'+printr1* !i)"are a "ap'i.A! ,nt#'nit )i e "#te2a din
"reatri'e astea.L!ina ir*ni"$ din *"4ii 'i disp$r )i se ,n"rnt$.E 2ren' "are
,0i -a"e pr*&'e!e< Spne drept:
1M$ des"r" sin/r$.Ea ,)i pse pant*-ii+iar e' "*ntin$ s$ * pri2eas"$.
1E)ti si/r$< Ea ,)i ,n$'0$ &$r&ia+ap*i ,i arn"$ * pri2ire.
13ine+&ine+%ise e' ridi"#nd !#ini'e ,n se!n "$ se pred$..!i pare r$ "$ te1a!
,ntre&at.Snt si/r "$ ai ptea re%*'2a "ri%a din Orient' Apr*piat " * sin/r$
!#n$.N 2*ia! s$ te p'i"tises".
1Dar * -a"i at#t de &ine: E' ,)i tre" !#na prin p$r.
1N inten0i*na!.A! ptea a2ea * "*n2ersa0ie si!p'$+-$r$ s$ ne "*ntra%i"e!
!ere n' pe a't'<
.i %#!&i ,n"ra5at*r+,n"er"#nd s$ -a"$ pa"e.Ea pri2i ,n ta2an+ap*i din n* spre e'.
1Te1ai /#ndit 2re*dat$ "$ s1ar ptea s$ a2e! n -e' de "*n-'i"t ire%*'2a&i' de
pers*na'itate<
1N. N "redea ,n a)a "e2a+"! n "redea ni"i ea.N!ai -apt' de a1i -i 0int
!#na n !*!ent /enerase dest'$ "$'dr$ "a s$ 'e str$pn/$ Ini!a..' -rstra
-apt' "$ ea re-%a s$ ,!p$rt$ eas"$ a"east$ atra"0ie e2ident$ )i pterni"$ dintre
ei.
1Pi%%a se r$"e)te+spse e'+ar$t#nd spre "ea'a't$ ,n"$pere.M$ d" s$ !$n#n".C#nd
2rei+2in* )i t.Se ,nt*arse+!erse spre )$+ap*i se *pri.
1Ma!a !i1a sps "$ n /ent'e!an ad"e ,nt*tdeana -'*ri nei d*a!ne.
.nt*r"#nd1se spre ea+p$r "$ prinde din aer n &"4et de -'*ri "*'*rate+din
4#rtie.Cait'in - t*ta' srprins$..n !*d at*!at+prinse &"4et' pe "are i1'
arn"ase.
1N a2e! ni"i n "*n-'i"t de pers*na'itate+Catie.Snte! atra)i n' de "e'$'a't.
Pr*&'e!a e "$ n ne "n*a)te! dest' de &ine "a s$ )ti! "e s$ -a"e! " re'a0ia
asta.
1Asta1i a&srd+spse ea -$r$ "*n2in/ere.E' %#!&i+ap*i ,n"4ise )a ,n r!a 'i.

Dre6 t*"!ai ter!ina pri!a -e'ie de pi%%a+"#nd )a se des"4ise.C "*ada
*"4i'i+* 2$% pe Cait'in st#nd ,n )$.Ea e%it$+pentr n !*!ent+"a )i "! s1ar
-i an/a5at ,ntr1* 'pt$ intern$.E' se /#ndi "$ ea n se 4*t$r#se da"$ s$ ridi"e
ra!ra de !$s'in ,n se!n de pa"e sa s$1' '*2eas"$ " ea.L#nd a't$ -e'ie+*
i/n*r$..i -$"se dest'e a2ansri.Ur!$t*r' pas era a' ei.
Ea ,nainta+si/r$ pe -ie"are pas )i+,n a"e'a)i ti!p+p'in$ de /ra0ie.Fa0a n ,i tr$da
ni"i n /#nd.P$rea re%er2at$+"a de *&i"ei..' ,n2$'i " pri2irea+ap*i se it$ "
interes 'a "tia nea/r$1arie de 'a G%%*1'ta'ian1Restarant.
1N*i+*a!enii de r#nd+ne1a! *&i)nit s$ '$! !asa 'a pi%%erie+spse ea+
a)e%#nd1se de "ea'a't$ parte.Ni"i n )tia! "$ 'a G%%* se ser2e)te )i pentr
a"as$.A4+se /#ndi e'+asta e ra!ra de !$s'in de/4i%at$ ,ntr1* dis"0ie
ne"*n-'i"ta'$..)i )terse /ra " n )er2e0e'.
1Ei n ser2es" pentr a"as$.
13ine+dar e)ti de /ard$ ,n seara asta.N p*t "rede "$ ai '$sat spita'' )i te1ai ds
dp$ pi%%a: O"4ii ei era p'ini de s"epti"is!.
1N )tii "e snt ,n stare s$ -a" pentr * pi%%a de 'a G%%*+spse e' %#!&ind.
Ea ap"$ -e'ia /r*as$ )i !)"$ din ea+"a )i "#nd ar -i d*rit s$1i !)te 2ena
5/'ar$.Dp$ n !*!ent+,ntre&$;
1Ai de /#nd s$1!i spi "! ai 'at1* sa n<
1L1a! !itit pe n' din pers*na'+"are t*"!ai ter!inase+)i a tre&it n n!ai
s$1i p'$tes" "ina+"i s$1i !ai da )i trei%e"i pe deaspra+pentr *stenea'$.
Dre6 '$ * !$s'in$ "are t*"!ai "$%se de pe -e'ie )i )i1* arn"$ ,n /r$.O
'!in$ ir*ni"$ s"'ipea ,n *"4ii 'i.
1tii+e)ti sin/ra -e!eie pentr "are a! arn"at+a)a+n*$%e"i de d*'ari.
Ea "'ipi;
1Te1a ,n)e'at.
1A !eritat.Ea ,)i ap'e"$ )*r "ap' )i ,' pri2i " * e8presie de ned!erire.
1Arn"i &anii airea: Par"$ n1ar ,nse!na ni!i"+pentr tine.
1A)a "re%i< se str#!&$ e'.S1ar ptea s$ ai dreptate.Te deran5ea%$+n1i a)a<
1Da.Mai p'$tes" ,n"$ dat*rii'e 'a Uni2ersitate )i tr$ies" de 'a n "e" 'a a't'.
O pi%%a de n*$%e"i de d*'ari !i se pare "e2a "a! e8tra2a/ant.
13ine+*-t$ e' dra!ati"..0i !$rtrises" "$ ,!i sp'i!ente% sa'ari' $sta a!$r#t de
re%ident prin 2#n%area ter!*!etre'*r pe "are 'e -r din dep*%it.Le 2#nd pe
strad$+n*r ip*4*ndri.Srprinse n %#!&et a'ne"#nd pe &%e'e ei+dar ea re)i
t*t)i s$ se ,n"rnte.Tre&ia s$ ad!it$ "$ d*a!na se "*ntr*'a e8"e'ent.
1Ter!in$ " &an"ri'e+Danie's.Da"$ ai de /#nd s$ ne "n*a)te! !ai &ine+ar
tre&i s$ -ii )i seri*s+"#te*dat$.Ea '$ * "tie nedes"4is$ de "*"a1"*'a -$r$ %a4$r.
1E pentr !ine< E' "*n-ir!$.
1O&ser2$ "$ este * &$tr$ pe "are * p*0i /$si 'a *ri"e !a)in$ de &$tri.P#n$ )i
n*i+&*/$ta)ii de"aden0i+!ai -a"e! "*n"esii din "#nd ,n "#nd.De data asta %#!&i
)i ea.
1C#t de prdent din partea ta:Gri'e re'e spn "$ -a!i'ia ta are a"0ini ,n
indstria *0e''i.E)ti n' din &*/$ta)ii de"aden0i<
E' se ,ntinse dp$ * a't$ -e'ie de pi%%a.
1P*t spne "$+din pn"t de 2edere -inan"iar+snt sta&i'.C*nta&i'' !e pare
,nt*tdeana -eri"it s$ !$ 2ad$.E%it$ pentr n !*!ent+ap*i "*ntin$; 3ni"'
!e de0inea "#te "e2a ,n indstria *0e''i+"#nd *0e'' era re/e ,n 3ir!in/4a!
A'a&a!a.Tat$' !e n a -*st t*t)i interesat de a-a"eri )i in2esti0ii a)a "$ t*t'
s1a pierdt+,nainte "a e s$ !$ -i n$s"t.Tat$' !e tr$ie)te dintr1* rent$ )i din
in2esti0ii..)i petre"e apr*ape t*t ti!p' ,n Er*pa )i ,n Pa'!e Sprin/s.N snte!
prea apr*pia0i.Cait'in re"n*s" at#t n*ta de !*r din 2*"ea 'i+"#t )i pri2iri'e
triste din *"4i.Re'a0ia pe "are * a2ea " tat$' s$ ,' drea.Si!0i si!patie pentr
e'+/#ndind1se "! s1ar si!0i ea da"$ n ar a2ea sp*rt' )i dra/*stea -a!i'iei.
C *ri"ine a't"ine2a+Dre6 ar -i si!0it ne2*ia de a "*ntina "*n2ersa0ia.Dar "
Cait'in+"4iar i 'ini)tea era n &n t*2ar$).N si!0ea ne2*ia nei e8p'i"a0ii ,n
pri2in0a -a!i'iei 'i+)i ni"i ne2*ia de a * a!%a ,n 2ren -e'..i pri2i p$r'+
p'$"#nd1i -e'' ,n "are )2i0e'e de p$r r*)1ari str$'"ea ,n '!in$..' prta
str#ns ,ntr1* "*ad$+"eea "e * a2anta5a "#nd '"ra.Sti'' $sta de "*a-r$ p$rea
*are"! re"e )i re%er2at+"a )i !as"a pe "are * a-i)a.C#te2a )2i0e ,i r$t$"ea pe
'#n/$ t#!p'e )i pe /#t.Un "*'0 a' /rii 'i se ridi"$ )i %#!&i 2$%#nd 5*"'
a"est*ra.
1Ce2a n e ,n re/'$< ,ntre&$ ea+str$pn/#nd1' " pri2irea.
1N.De "e<
1M$ pri2e)ti "idat.A! s*s pe &$r&ie<
1N.Ad!ira! d*ar peisa5'.F re"*!pensat " n %#!&et de ne,n"redere.
1.n di!inea0a asta+spse ea+De&&ie Di's*n !i1a sps "$ ar$t !ai r$ de"#t pisi"a
ei !*art$.i t !i1ai sps "$ ar$t *&*sit$.M$ ,nd*ies" "$ !i1a! ,!&n$t$0it
,n-$0i)area de atn"i.
1Ai a2t * %i /rea< ,ntre&$ e'.
1A! a2t a'te'e !ai &ne..)i )terse de/ete'e pe n )er2e0e'.
1P*2este)te1!i+,i "er e'+snt n &n as"'t$t*r.Si/ran0a 'i Cait'in disp$r.
C'*2n' "are * irita at#t+'ipsea ,n seara asta.Dre6 p$rea sin"er+-$r$ ni"i n -e' de
"*n2enien0e )i d*rni" s$1i a"*rde t*at$ aten0ia.P*ate "$ de 2in$ era "$'dra
%#!&et'i s$ sa a"east$ sin"eritate a 'i+dar rea'i%$ "$ era /ata s$1)i as!e n
!i" ris" )i s$ i se dest$inie.Se tre%i ast-e' /ata s$1i ,!p$rt$)eas"$ e2eni!ente'e
%i'ei..n"ep prin a1i p*2esti despre Crai/ Pa'sen i despre tea!a ei "$
atitdinea ne/ati2$ a intern'i ar ptea pne ,n peri"*' !*ra'' e"4ipei.
Dre6 * ,ntre&$ "#te2a '"rri+ap*i ,i s/er$ s$1' 'ase pe Pa'sen s$ asiste ,n
ti!p' *pera0ii'*r+"#t !ai des p*si&i'.
1Da"$ ,' 'a)i s$ 2ad$ "$ ai ,n"redere ,n p*si&i'it$0i'e 'i+p*ate "$ ,)i 2a s"4i!&a
"*!p*rta!ent'+spse e'.>*r&e)te " e'..n"ear"$ s$ a-'i "e1' pre*"p$.
G#ndind1se !ai &ine+,)i d$d sea!a "$ s-at' 'i era rea'ist.C#nd de"isese s$ ia
!asa ,!pren$+n se /#ndise "$ ,i 2a !$rtrisi t*ate pr*&'e!e'e ei.Ni"i n se
a)tepta 'a 2re* s*'0ie 2ia&i'$ din partea 'i.Era at#t de *&i)nit$ s$ 0in$ t*t' ,n
ea+,n"#t itase "#t de &ine te p*0i si!0i "#nd ,!p$rt$)e)ti )i "ea !ai ne,nse!nat$
pr*&'e!$ " "ine2a+,n"ra5at$ de a"est senti!ent+ea ,i re'at$ in"ident' " (err7
Ledet )i "#t de nea5t*rat$ se si!0ise "#nd tre&ise s$ se "*n-rnte " drerea
-e!eii.Dre6 ,)i pse !#ini'e pe !as$;
1Catie e)ti prea dr$ " tine ,ns$0i.N e)ti psi4*'*/..n -a0a nei e!*0ii at#t de
2i*'ente+*ri"e *! s1ar si!0i nea5t*rat.Pentr "eea "e a -*st+"red "$ ai -$"t
sin/r' '"r pe "are '1ai -i ptt -a"e.I1ai 0int !#na )i ai -$"t1* s$ ,n0e'ea/$
"$ n era sin/r$.Un %#!&et !'0!it ,i ap$r pe &%e.
1E)ti n &n as"'t$t*r.M'0!es".>rei p0in$ "a-ea< Sa tre&ie s$ te ,nt*r"i 'a
pediatrie<
1Ni)te "a-ea sn$ e8"e'ent.N tre&ie s$ !$ /r$&es" ,n"$.Ea ,)i ,!pinse s"an'
,nap*i )i se ridi"$..n ti!p "e "r$0a !asa+Dre6 ,i prinse !#na.
1Cr$0 e+da"$ ad"i t "a-eaa.
13ine.>rei " -ri)"a+n1i a)a<
1Da+!'0!es".=#!&i+e2ident ,n"#ntat "$ ea ,)i a!intise ,nt#!p'area.
Cait'in !erse spre * !as$ p$trat$ de '#n/$ perete+nde se a-'a * !a)in$ de -$"t
"a-ea )i "e'e ne"esare+pre"! )i n a!este" "idat de d'"iri.U!p' "e'e d*$
"e)ti+pse -ri)"a ,ntr1a 'i+ap*i ad$/$ p0in )i pentr ea+"$"i preparase * "a-ea
dest' de tare.C#nd ter!in$+2$% "$ Dre6 se a)e%ase pe na din "e'e d*$ s*-a'e
2er%i din 2ini'in.
Se -$"se "*!*d+pn#nd1)i pi"i*are'e pe !$s0a de "a-ea din -a0a 'i.
1Fii atent+,' s-$ti ea+,ntin%#nd1i * "ea)"$.Ca-eaa asta !)"$ !ai tare de"#t n
d*&er!an.F$r$ s$ !ai spn " "#t ti!p ,n r!$ a -*st -$"t$.
1Snt *&i)nit " "a-eaa tare+na ,n stare s$ dea /ata )i sei-' nei &$n"i.
Ea ,)i arn"$ pant*-ii din pi"i*are )i ,)i a)e%$ n pi"i*r s& ea.
1C! !er/ tre&ri'e 'a pediatrie<
13ine.A! -$"t * "rs$ " s"ane'e " r*ti'e+,n dp$1a!ia%a asta.
E' %#!&i 2$%#nd1i srprinderea.
1Cine2a din e"4ipa n*astr$ a pr*ps * "*!peti0ie " "*piii "are ptea parti"ipa.
A -*st * "rs$ "e2a !ai )*ar$.C*piii era ent%ias!a0i+Catie.>re* d*i p)ti+
"are rare*ri spnea "#te "e2a sa %#!&ea+r#dea a"! " /ra p#n$ 'a re"4i+
,n"ra5#nd1)i e"4ipa.Mi1ar -i p'$"t s$ -i -*st )i t de -a0$.3"ria 'i aprinse
-'a"$ra 2ita'it$0ii din ea+a'n/#nd1i *&*sea'a.Era srprins$ de "#t de &ine se
si!0ea " e'.C#nd n -$"ea pe "'*2n'+era * &n$ "*!panie )i era p'$"t s$
dis"0i " e'.Ni"i n ,i p$sa "$ e' ,i spsese @&aie.
1Pare !innat+,i spse ea+ni"i n p*t s$ "red "$ -a"e0i ase!enea '"rri -$r$ s$
a2e0i ne"a%ri.N1a! a%it de a)a "e2a+"#nd era! e intern ,n At'anta.
S*r&i p0in )i /$si "$+de)i era tare+"a-eaa ptea -i &$t$.
1Ce a't"e2a s1a !ai ,nt#!p'at a%i<
Dre6 ,n"ep s$1i spn$ p*2e)ti despre di-eri0i "*pii )i despre rea"0ii'e '*r ,n -a0a
i'%i*nis!'i s$ de a!at*r+-$r$ a1)i da sea!a "$ ea ,n"epse s$ ,ntre2ad$
a"east$ n*$ -a0$ a 'i..n ti!p "e 2*r&ea+des"*perea * a't$ 'atr$ a 'i+din"*'* de
pr*stii )i -'ea"ri.Pentr pri!a dat$+,n"ep s$ ,n0e'ea/$ "$+*ri"#t de ne*&i)nite
ar -i -*st !et*de'e 'i+Dre6 a2ea "apa"itatea de ne"*ntestat de a1i -a"e pe "*piii
&*'na2i )i speria0i s$ -ie -eri"i0i.C &%nare'e p'ine de "4e6in/1/!+5"$rii )i
tr"ri !a/i"e+'e *-erea n r$/a% ,n "are s$ respire+s$ ite de -ri"$.Ori"ine )i1ar
-i as!at ris"' de a pri2i din"*'* de aparen0e+ar -i 2$%t "$ era n *! "a'd )i
atent..n !i5'*"' nei p*2estiri despre n p)ti "are -rase * "arte " p*%e
Band-'ids )i * 2#ndse a'tia pentr "#0i2a &$n0i+Dre6 *&ser2$ "$ ea n !ai
r#dea a"*'* nde ar -i -*st "a%'.Fi/ra ei era /#ndit*are.Ce spsese e' *are ,n"#t
,i pr*2*"ase * ase!enea trans-*r!are<
T$" )i *"4ii ei !inna0i ,i ,nt#'nir$ pe ai 'i.Dre6 se si!0i atras spre ei.Era
i!a/ina0ia 'i sa e8ista " ade2$rat a"east$ sen%a0ie de "$'dr$ ,ntre ei+"a )i
"#nd+&rs"+s1ar -i a"*rdat n' 'a s-'et' "e'i'a't< Senti!ent' era "idat )i ,n
a"e'a)i ti!p e8"itant.O"4ii ei se !$rir$+ap*i * an!it$ ,n"*rdare i se "iti pe
-a0$.Pri2ea airea+inti!idat$.Dre6 ,)i re2eni.C#t ti!p * pri2ise *are a)a<
E2ident+dest' de !'t "a s$ * -i -$"t s$ se si!t$ 5enat$.
1Sper "$ n te p'i"tises"< %#!&i e' )*r+inti!idat 'a r#nd' 'i.A! tendin0a de a
!$ 'a " 2*r&a "#nd p*2estes" despre "*pii.Cait'in se re'a8$.Pentr * se"nd$+
se si!0ise de%e"4i'i&rat$+pierdt$ ,n 2#rte5...Re-%a s$ pn$ 2re* eti"4et$ pe "eea
"e si!0ise.=#!&ind+spse;
1Di!p*tri2$..!i p'a"e "#nd te ad 2*r&ind despre "*pii.E e2ident "$ ,0i i&e)ti
pr*-esia.Ce p'anri ai+dp$ i'ie< sta era s&ie"t' -a2*rit a' -ie"$ri re%ident
"are se apr*pia de s-#r)it' "rsri'*r de spe"ia'itate 'a Riverview.
1A! s$1!i -a" n "a&inet parti"'ar+!'ti1dis"ip'inar..!i p'a"e ideea de a
"*!&ina n /rp di2ers de spe"ia'i)ti ,n a"e'a)i "a&inet.
3"ria s"'ipi ,n *"4ii 'i )i ,)i /$si e"*' ,ntr1n %#!&et.
1Unde te /#nde)ti s$1 i des"4i%i "a&inet'< La 3ir!in/4a!<
Ea 2$% '!ina din *"4ii 'i disp$r#nd )i rea'i%$ "$ spsese n '"r nep*tri2it.
1N+spse e'+,n ti!p "e %#!&et' ,i disp$r.N !ai a! ni"i n -e' de 'e/$tri "
3ir!in/4a!1'.N !ai e ni!i" )i ni!eni 'a "are s$ !$ ,nt*r".La Ne6 Or'eans e
'*"' !e.T*n' ,i de2eni !ai &'#nd.A! -*st ai"i ,n"$ de pe 2re!ea 'i"e'i+'a
T'ane.A! de /#nd s$ tr$ies" )i s$ '"re% ai"i t*t rest' 2ie0ii.
Cait'in se /#ndi n !*!ent..i spsese d*$ '"rri.Sita0ia 'i -a!i'ia'$ era !ai
drer*as$ de"#t '$sa s$ se ,n0e'ea/$ )i era srprin%$t*r de ata)at de *ra)' $sta.
I1ar -i p'$"t s$1' ,ntre&e !ai !'te+dar "a'!' 'i )i "*n2in/erea " "are
2*r&ise+* -$"r$ s$ se r$%/#ndeas"$.A'ese "ea !ai si/r$ inten0ie din "e'e d*$
de "are 2*r&ise.
1Sn$ "a )i "#nd te1ai -i 4*t$r#t " ade2$rat pentr Ne6 Or'eans.
1P*0i -i si/r$+spse e' ent%iast+re'a8#nd1se 2i%i&i' din n*..n "eea "e !$
pri2e)te+este sin/r' '*" nde p*t tr$i.E "e2a ,n *ra)' $sta "are ,0i intr$ ,n
s#n/e.Si!t "$ apar0in '*"'i $stia.Orinde !$ d"+!$ /#ndes" 'a "as$+"a n
"*pi' "are se /#nde)te de*dat$ 'a Cr$"in )i 'a 'ti!a %i de )"*a'$.E' ,)i ridi"$
pri2irea )i se it$ 'a ea.
1T+pr*&a&i'+si!0i a"e'a)i '"r despre Ge*r/ia...Ea se "risp$.
1Cred "$ da..!i 'ipses" !n0ii+"#te*dat$.Dar pentr !ine+"asa este -a!i'ia !ea.
N1ar a2ea ni"i * i!p*rtan0$ nde a) tr$i.E' * pri2i s"epti".
1E)ti si/r$< >1a0i !tat de !'te *ri ,n "*pi'$ria ta<
1M1a! n$s"t )i a! "res"t '#n/$ n !i" *ra) ni2ersitar.P*ate de asta !i s1a
p$rt at#t de interesant s$ tr$ies" ,n '*"ri n*i.E' "'$tin$ din "ap.
1N !$ interesea%$ de'*" s$ !$ !t.M1a! aran5at ai"i )i inten0i*ne% s$ r$!#n.
T*n' 'i "a! dr * deran5a )i 4*t$r, s$ s"4i!&e s&ie"t'.
1P'$nie)ti s$10i "*nstrie)ti n "a&inet pentr a pra"ti"a< E' se '!in$ dintr1
*dat$.
1A! ps *"4ii pe * str"tr$ de5a e8istent$.E * "as$ 2e"4e " trei eta5e+din
"$r$!id$ pe strada Saint C4ar'es.C*nstr"0ia e s*'id$ )i e s-i"ient spa0i pentr
par"are.i+!ai a'es+e 'a n!ai "# i2a pa)i de "as$.E -*arte "*!*d pentr * 2ia0$
de -a!i'ie+"#nd 2a -i.Dre6 * srprinsese ,nt*tdeana prin -e'' 'i de a tr$i ,n
pre%ent+iar a"! era srprins$ s$ 2ad$ "#t de a!$nn0it ,)i p'$nise rest' 2ie0ii.
A't$ pre5de"at$ despre e' -sese distrs$.
1C "e spe"ia'it$0i inten0i*ne%i s$ te "*!&ini< ,ntre&$ ea.
1Pediatrie+*&stetri"$1/ine"*'*/ie+interne+d*"t*ri de -a!i'ie )i+p*ate+n psi4iatr.
A! 2*r&it " "#te2a pers*ane "are snt -*arte interesate+,i %#!&i atr$/$t*r.Ce
%i"i< Ai 2rea s$ '"r$! ,!pren$< A! -a"e * e"4ip$ /r*%a2$.Uite "#t de &ine a!
'"rat a%i di!inea0$+" "*pi'' Pier"e.De)i 2*r&ise -$r$ a se /#ndi prea
!'t+ideea de a -i partener " Cait'in ,n"epse s$ se "*ntre%e ,n !intea 'i.
Ea ,i r$spnse 'a %#!&et+dar ,)i "'$tin$ "ap';
1Sin/ra !*da'itate prin "are !i1a) ptea per!ite s$ pra"ti" !edi"ina ,n
parti"'ar ar -i a"eea de a -i re"rtat$ de * "*!nitate s-i"ient de disperat$+"are
s$1!i a"*rde n a5t*r -inan"iar s&stan0ia'.Dar+tre&ie s$ re"n*s"+da"$ 2*i
pra"ti"a !edi"ina )i !i1a) ptea1* per!ite+*-erta ta ar -i dest' de tentant$.
E' se ,n"rnt$;
1Ce 2rei s$ spi " @dac voi pracicaA<
1Interes' !e -a $ de "er"etarea "a%e'*r steri'it$0ii e !ai pterni".A! tri!is
*-erte pentr pr*/ra!e de "er"etare 'a H*st*n+L*s An/e'es+3a'ti!*re+C4i"a/*
)i ,n a'te "#te2a '*"ri+nde a) ptea '"ra )i !i1a) ptea "*ntina stdi' ,n
a"e'a)i ti!p.
1.n0e'e/.>ei p'e"a+de"i..n 2*"ea 'i se si!0i din n* a"e' at*"*ntr*' "a'!+
distant )i ener2ant.Gait'in pri2i airea.
1C#nd !1a! !tat 'a tine+0i1a! sps "$ 2*i p'e"a ,n i'ie.O "idat$ sen%a0ie de
2id ,n"ep s$ se -a"$ si!0it$ ,n st*!a"' ei.I se p$r "$11 a%ise *-t#nd.
De"i r!a s$ p$r$seas"$ Ne6 Orieans1'+se /#ndi Dre6.3$t )*r din pi"i*r+,n
ti!p "e se ap'e"$ ,nainte+pri2ind ,n "ea)"a 'i )i d*rind1)i s$ -i "*n0int "e2a
!ai tare de"#t "a-eaa.S*r&i.Ca-eaa era 'a -e' de re"e pe "#t se si!0ea )i e' ,n
interi*r.P#n$ ,n i'ie !ai era n!ai n*$ 'ni.Tensinea ,n"ep s$ "reas"$ ,n
piept' 'i.O pri2i.Ea st$tea 'ini)tit$+" * e8presie netr$.>edea "#t de str#ns ,)i
0inea "ea)"a.O /r$!ad$ de '"rri se ptea ,nt#!p'a de a"! )i p#n$ ,n i'ie+,)i
spse e'.S1ar ptea s$ se r$%/#ndeas"$.
1Catie+a2e! a!#nd*i "#te2a %i'e 'i&ere de !#ine sear$+"#nd ne ter!in$!
s"4i!&'.Ai 2rea s$ ie)i " !ine< A! ptea petre"e s#!&$ta ,n "artier' -ran"e%.
A! ptea as"'ta "e2a 5a%% ,n Preservaion Hall.
Ea ,)i aran5a ner2*as$ * )2i0$ de p$r dp$ re"4e.
1N )ti+spse ,nt*r"#nd1se pentr a1' pri2i+a%i a -*st * %i " prea !'te si)ri
)i "*&*r# ri.i+sin"er 2*r&ind+p*ate n1ar -i * idee prea &n$ pentr n*i s$
,n"er"$! s$ -i! a't"e2a de"#t prieteni.E' -$" n !are e-*rt pentr a1)i !en0ine
%#!&et'.
1N 2$d ni!i" r$ ,n -e'' ,n "are 2e%i t '"rri'e+Catie.N )ti de -apt "!
/#nde)ti )i "! si!0i.Dar "red "$ a2e! p*si&i'itatea s$ "re$! ,ntre n*i "e2a
pr*-nd )i dra&i'.N !$ ,ntre&a de nde )ti+pentr "$ n ,!i p*t e8p'i"a !ie
,ns!i.E d*ar n senti!ent.N10i p*t da ni"i n -e' de /aran0ii s"rise "$ * re'a0ie
,ntre n*i 2a !er/e.T*t "eea "e ,0i "er e s$ dai * )ans$ a"estei p*si&i'it$0i.
Cait'in se inti!ida din "a%a pri2irii 'i prea intense.E' "$ta * re'a0ie
per!anent$+'"r pe "are ,' "$ta )i ea.Dar ea r!a s$ p'e"e ,n i'ie.
Dintr1*dat$+si!0i ,ntrea/a ei e8isten0$ n*r!a'$ ap$s#nd1i piept' "a * /retate
de d*$ t*ne.Dp$ ani de "*ntr*' a' pr*prii'*r e!*0ii "a s$ re)eas"$ ,n 2ia0a
pr*-esi*na'$+p$rea a"! "$B pr )i si!p'+se ,ne"a ,n e'e+,n"$ de "#nd ,' ,nt#'nise
pe Dre6+"apa"itatea ei de a se &"ra )i de a -i senin$+se s"r/ea printre
"r$p$tri+"a apa printr1n &ara5+dp$ "tre!r.i n )tia "! s$ * *preas"$.i
ap*i+n era si/r$ "$ ar -i 2rt s1* -a"$.Dar+*ri"!+r!a s$ p'e"e ,n i'ie.3n'
si!0 ,i spnea s$ n se !ai "*!p'i"e inti'.D*rin0a de a i/n*ra &n' si!0 era
t*t)i en*r!$.
1Dre6+e...Se ,ntrerpse+"#nd !i"' aparat "e ,' prta 'a )*'d ,n"ep s$ sne
insistent.E' ,' *pri+ap*i ap"$ te'e-*n' de pe !asa de '#n/$ e'.
1Ce s1a ,nt#!p'at< ,i spse "e'i "are r$spnsese.I*e7 Anders*n<
Cait'in ,' pri2i ,n e'e/#nd "$ era 2*r&a de * r/en0$.tia "$ reintrase ,n starea de
!edi"+t*t at#t de repede pe "#t i1ar -i tre&it a't"i2a s$1)i pn$ pant*-ii.
1I1a "res"t te!peratra< 3ine.>*i -i a"*'* ,n "#te2a !inte.Rse te'e-*n' 'a
'*".
1Ai pr*&'e!e< ,ntre&$ ea.
1S1ar ptea.Se ridi"$.M'0!es" "$ ai a""eptat s$ "in$! ,!pren$.Mi1a -$"t
p'$"ere.=#!&et' 'i - s"rt+dar "a'd.
1Mi1a -$"t )i !ie p'$"ere.Se ridi"$ )i ea+inten0i*n#nd s$1' ,ns*0eas"$ p#n$ 'a
)$.Dre6 ,i !#n/#ie *&ra%' " n de/et.
1Ai de"is ,n 2ren -e' ,n "e pri2e)te !#ine sear$< Ea se si!0i "idat de -ier&inte
)i de re"e ,n a"eia)i ti!p;
1T*t n "red "$ ar -i ,n0e'ept pentr n*i s$ "*ntin$!.E' se apr*pie+ar"ind1)i
!#na ,n 5r' /#t'i ei )i *&'i/#nd1* s$ se apr*pie
1Ai dreptate+pr*&a&i'.Dar n prea si!t ne2*ia de a -i ,n0e'ept.
De -apt+ni"i ea n * si!0ea+dar era /re s$ se de&arase%e de 2e"4i'e *&i"eiri.
1Las$1!$ s$ !$ /#ndes"+&ine<
1Ei+!$"ar asta e "e2a..n ti!p "e 2ei -i *"pat$ " /#ndit'+ia ,n "*nsidera0ie )i
asta:Se ap'e"$ )i * s$rt$ " * -*a!e "are "*ntrasta " /enti'e0ea !aniere'*r 'i.
Fsese n s$rt "are ar -i tre&it s$ de%/4e0e )i "e' !ai s*'id &'*" de /4ea0$ a'
ra0inii.Ne!aipt#nd re%ista d*rin0ei ei interi*are "are "res"se &rs"+Cait'in
r$spnse din p'in+s$rt#nd1'+tre"#nd1)i 2#r-' 'i!&ii peste &%a 'i in-eri*ar$.
C &ra0e'e str#nse ,n 5r' ei+e' * trase ,nap*i ,nspre "*rp' 'i -ier&inte.
Pe !$sr$ "e s$rt' de2enea !ai seri*s+ea d$d dr!' pasinii e8p'*%i2e pe
"are * a"!'ase de1a 'n/' ,ntre/ii 'ni.O intens$ e!*0ie )i p'$"ere ,i
str$&$tea "*rp'.Dre6 ,i d$d dr!' ,n"et.=#!&ind atr$/$t*r+,i !#n/#ie p$r'
"are ,i a"*perise !$r'.
1Tre&ie s$ p'e".M$ "*nd"i p#n$ 'a as"ens*r<
Cait'in apr*&$ din "ap+/#ndind1se "$ '1ar -i r!at )i ,n C4ina+da"$ ar -i
,ntre&at1* a"!.

CAPITOLUL K
D*$ di!ine0i !ai t#r%i+Cait'in se tre%i treptat " sen%a0ia "$ * pan$ -in$ si
/#di'a *&ra%'..n"$ pe 5!$tate ad*r!it$ )i de%*rientat$+,)i tre" !#na peste
-a0$+ap*i se ,nt*arse pe &rt$.O-t$ !'0!it$ )i se &$/$ )i !ai !'t s& p$tr$.
Un -e' de -'ierat p$trnse ,n s&"*n)tient' ei..n"rnt#nd1se+,)i pse perna
peste "ap.Si!0i aer' re"e )i "$t$ p$tra+dar n * !ai /$si.Tre!r#nd )*r se
/4e!i " /enn"4ii 'a piept.L"r' a"e'a !*a'e "a * pan$ ,i atinse pi"i*r' )i ea
tres$ri.E n!ai n 2is+,)i spse.Un 2is p'in de sen%a0ii+n 2is de a"as$+"#nd
trate'e ei 2enea s$ * tre%eas"$.
1Las$1!$ ,n pa"e+Step4en+!*r!$i ea ,n se!n de pr*test.
1Hai+Catie+tre%e)te1te:>*"ea+sed"$t*are "a !$tasea nea/r$+p$trnse printre
stratri'e ,n"e0*)ate a'e !in0ii ei..n"ep#nd s$ * re"n*as"$+se tre%i ,n"et1,n"et.
Ridi"$ perna "# i2a "enti!etri )i arn"$ * pri2ire.L#n/$ pat+,n /enn"4i+"
&$r&ia spri5init$ pe &ra0+Dre6 * pri2ea.Un %#!&et ,i '!ina -a0a )i "$'dra 'i *
,n2$'ia "a n 2a' -ier&inte.3$taia ini!ii ei se a""e'er$+drept r$spns.
Ti!iditate+p'i"tisea'$ )i p'$"ere se a!este"ar$ pe r#nd ,n a"east$ e!*0ie.De+"#t
ti!p era a"*'*< se ,ntre&a ea.
13na di!inea0a+s*!n*r*as*: Cine e Step4en<
1Frate'e !e+%ise ea+a"*perind1)i din n* -a0a " perna.Da"$ ,0i da ni)te
!$rn0i) ai s$ p'e"i<
1N.
1>e%i+!$rn0i)' ,' "*n2in/ea ,nt*tdeana pe Step4en.Pana aia+sa "e era+,i
atinse "*apsa+de1a 'n/' pi"i*r'i+p#n$ 'a /'e%ne..)i s"tr$ pi"i*r' din
re-'e8+ap*i ,)i '$ 5a"4eta )i1)i a"*peri "*apse'e )i /enn"4ii.
13ine+d*!n'e pr*prietar:Asta ar ptea -i "*nsiderat$ * 2i*'are a dreptri'*r
nei "4iria)e..!pinse perna )i se ridi"$.Pri2ind1' " *"4ii ,ntredes"4i)i+se
!inn$ de "#t de se87 ar$ta+"4iar a)a de di!inea0$.Prta ni)te 5ean)i+%a0i at#t
"#t tre&ie.O "$!a)$ a'&$+des"4eiat$+'$sa s$ i se 2ad$ p$r' de pe piept.L"r' "
"are * t*rtra )i pe "are1' 0inea ,n !#n$ era * !ar/aret$.Cait'in ,)i piept$n$ p$r'
" de/ete'e.
1Ma!a ta n te1a ,n2$0at ni"i n -e' de &ne !aniere< Ce "a0i ,n "a!era !ea<
Asta e "a!era !ea+n< Se it$ ,n 5r p$r#nd de%*rientat$.
Dre6 ,)i d$d "ap' ,ntr1* parte+stdiind1i p$r'+pie'ea apr*ape transparent$+
pi"i*are'e "ati-e'ate.
1E)ti d'"e "#nd d*r!i.Un a!este" de dr$/0 )i "*pi'$r*s.i ,n"#nt$t*r de !*a'e
)i de se87+ad$/$ e'.Ea se ,nr*)i+"a )i "#nd i1ar -i "itit /#ndri'e.
1T*"!ai 5"a! s"ena prin0'i "are * tre%e)te pe Fr!*asa Ad*r!it$.
Ea ,i ar$t$ )a.
1A-ar$: E' r#se.
1E)ti ,nt*tdeana ner2*as$ di!inea0a<
1N!ai "#nd pr*prietarii net*0i !$ tre%es" ,n %ia !ea 'i&er$.
1.n"epi s$ a!este"i p*2e)ti'e.Net*t' era n' din "ei )apte piti"i ai A'&ei "a
=$pada.N*r*"' t$ e "$ ai n sin/r pr*prietar.Pe !ine.
F$r$ "*!entarii+ea ,)i ,!pren$ !#ini'e )i se spri5ini pe spate.Dre6 era !'0!it
s$ * pri2eas"$+s$ 2ad$ -e'' ,n "are "$!a)a ei de n*apte st$tea 'ipit$ de piept'
ei+!'#nd1se per-e"t pe s#nii !i"i+de * -*r!$ des$2#r)it$.O parte din e' ar -i
2rt s$ se 'ase ,n 2*ia d*rin0ei de a intra '#n/$ ea+,n pat.Dar ,n /#nd ,)i spnea "$
d*re)te !ai !'t de"#t ar -i /ata s$ dea *ri"are dintre ei+!'t !ai !'t.
1i p*ate+"*ntin$ e'+te si!0i prea *&*sit$ ,n di!inea0a asta.At#tea *re de '"r
p*t s$ d"$ 'a a)a "e2a.Cait'in se ,n"rnt$.T*"!ai ,nainte de a1)i ,n"4eia
ser2i"i' asear$+'a )ase+n "*'e/ * r/ase s$ !ai stea * *r$ ,n '*"' 'i.Tre"se
!'t peste !ie%' n*p0ii+"#nd intrase ,n "as$+iar Dre6 era de5a "'"at.C! de
)tia "$ '"rase p#n$ t#r%i<
1De nde )tii "$ n a! -*st 'a * ,nt#'nire< ,ntre&$ ea "ri*as$.
1A! "4e!at se"0ia de *&stetri"$1/ine"*'*/ie.Cait'in se aprinse &rs".
1N1a2eai drept' s$ -a"i asta.O pri2i pentr n !*!ent+ap*i spse ,n"et;
1Ai dreptate.N a! ni"i * s"%$+,n a-ara -apt'i "$ era! ,n/ri5*rat din pri"ina
ta.C#nd 0i1a! "*nds !a)ina+!ier"ri seara+a! a2t pr*&'e!e "#nd a! ,n"er"at
s1* p*rnes".Mi te1a! i!a/inat sin/r$ ,n par"are.N ptea! s$ sta -$r$ s$ )ti
"e 0i s1a ,nt#!p'at )i a! te'e-*nat..!i pare r$.M#nia i se d*!*'i.
1Ei &ine+apre"ie% ,n/ri5*rarea ta+dar a) pre-era s$ n se !ai ,nt#!p'e.Da"$ 2*i
a2ea ne2*ie de "ine2a "are s$ !$ d"$ a"as$ a! s$ "er e asta.i a"!+spne1!i
"e "a i ,n "a!era !ea<
1Te tre%es".L$s$ !ar/areta ,n p*a'a ei+ap*i se ridi"$.
1De "e<
1>ei 2edea.Ie)i '$s#nd * are*'$ de !ister+"are a"! ,n2$'ia "a!era.
Cait'in se it$ 'a )a des"4is$ pentr "#te2a !inte+,ntre&#nd1se "e a2ea de
/#nd.N1a2ea ni"i n r*st s$ /4i"eas"$+a)a "$ '$s$ &a't$ ,n"er"area de a1)i
i!a/ina "e n*$ ne&nie !ai pnea 'a "a'e.O!' era teri&i'.Sa"' 'i " tr"ri
n a2ea -nd.L$ !ar/areta+0in#nd1* ,ntre de/et' !are )i ar$t$t*r.Dre6 era 'a
-e' de -er!e"$t*r pe "#t era de i!pre2i%i&i'.=#!&ind+,)i aran5$ perna.G$si p$tra
'#n/$ pi"i*are )i )i1* trase peste !eri.Se ,ntinse+0in#nd -'*area '#n/$ *&ra%.
.n"redin #nd1se a"e'ei ne2*i de s*!n+,n"4ise *"4ii.Era pe pn"t' s$ ad*ar!$+
"#nd a%i snet' pe "are1' -a" sertare'e ,n"4ise.Dre6 era ,n &"$t$rie+se /#ndi
ea.Ap*i+,' a%i "#nt#nd tare.Ori"e ar -i -$"t+,)i d$d sea!a "$ n a2ea de /#nd
s$ * !ai 'ase s$ d*ar!$.O-t#nd+se ridi"$ )i se spri5ini de pern$.Se /#ndi s$ se
,!&ra"e+dar se si!0ea prea "*n-*rta&i' pentr a se !i)"a.
1Mai ai ,n"$ *"4ii ,n"4i)i< ,ntre&$ Dre6 din "*rid*r+-$r$ a se -a"e 2$%t.
1Depinde.Asta1i na din /'!e'e ta'e< ,ntre&$ ea.
1Ce sp$r$"i*as$ )i sspi"i*as$ e)ti+dra/a !ea: T*n' 2*"ii 'i s/era n "a'd
!*r.A! * srpri%$ pentr tine+a)a "$+te r*/+,n"4ide *"4ii.
Credea ,ntr1ade2$r "$ *"4ii ei era -r!*)i< Ea %#!&i;
13ine+i1a! ,n"4is.Snet' pi"i*are'*r des"'0e se a%i pe p*dea..n ti!p "e se
apr*pia+Cait'in ,)i i!a/ina "$ *ri a2ea s$ * !p'e de "ine )tie "e par-! "idat+
*ri ad"ea )n"$ )i "a-ea pr*asp$t$.Si!0i "! sa'teaa se 'as$ )*r+"#nd e' se
a)e%$ '#n/$ ea.
1Srpri%a:Des"4ise *"4ii )i+pri2ind ,n 5*s+2$% * !$s0$ pentr pat.Pri2i
e'e/ant' aran5a!ent " 2ase de C4ina+de "rista' )i de ar/int.Pe p'at*ri era
"'$tite+)n"$+s" de str/ri re"e )i "a-ea.Un 2as pentr 2in -sese !p't " s"
de p*rt*"a'e.O a't$ !ar/aret$ -sese a)e%at$ '#n/$ -ar-rie.
Ne)tiind "e s$ spn$+in4a'a !ir*s' "a-e'ei "a )i "#nd i1ar -i sti!'at "*r%i'e
2*"a'e &'*"ate+per!i #nd1i ast-e' s$1)i e8pri!e apre"ierea..
1Catie+,0i p'a"e< Ea ,)i ridi"$ *"4ii.Dre6 * pri2ea de apr*ape.A2ea * e8presie de
p'$"ere+a!este"at$ " tea!$..)i a!inti "$ a"eea)i e8presie * 2$%se pe -a0a
-rate'i ei+"#nd a2ea apr*ape "in"i ani )i ,i d$rise !a!ei n 2as pe "are1'
de"*rase " !a"ar*ane "*'*rate.Citi ,n *"4ii 'i a"eea)i ne2*ie en*r!$ de a i se
!'0!i..nse!na ea+,ntr1ade2$r+at#t de !'t pentr e'<
1Ce !innat: spse ea ,n s-#r)it.Fsese n n!ai n "*!entari pentr e-*rt'
de a * srprinde+"i )i * !'0!ire pentr a"est *! "idat de "*!p'i"at.
=#!&et' 'i de!*nstra !'0!ire pentr "2inte'e ei..n ti!p "e se pri2ea n'
pe "e'$'a't+Cait'in si!0i "! rest' '!ii se t*pea.>edea n!ai %#!&et' 'i+
e8presia 'i tandr$+iar * sen%a0ie de i!ateria'itate ,i in2ada "*rp'.Se si!0i de
par"$ !$s0a era sin/r' '"r "are * 0inea s$ n se piard$.Srprin%#nd1)i
pterni"a ne2*ie de a1' !#n/#ia+pri2i ,n 5*s.C 2#r-' de/et'i+tre" peste !i"a
!$s0$ a'&$+si!0ind1i "a'itatea.
1Unde ai /$sit '"r' $sta !innat< ,ntre&$ ea+sper#nd "$ ,ntre&area ,i 2a !as"a
starea "*n-%$ a e!*0ii'*r.
1.ntr1n !a/a%in de anti"4it$0i pe strada Ma/a%ine.E' '$ )er2e0e'' de "'*area
piersi"ii )i i1' ,ntinse..n ti!p "e ,' aran5a+e' '$ -r"'i0a )i t$ie "'$tite'e ,n p*r0ii
/ener*ase.
1Des"4ide /ra:
1P*t )i sin/r$.R#%#nd ,n"et+e' pr*-it$ e'e !*!ent )i ,i ,!pinse ,n /r$ *
&"$0i"$..n/4i0ind de'i"i*ase'e "'$tite+ea /esti"'a ,nspre ta2$;
1Ce a! -$"t "a s$ !erit t*t trata!ent' $sta spe"ia'<
1Apre"ie% "$ e)ti dest' de ne&n$ )i de dr$/0$ "a s$1i a50i pe "ei'a'0i.Sa p*ate
"$ e snt "e' ne&n.E%it$ * "'ip$+ap*i ad$/$; Ne&n dp$ tine.Ne2*ind s$ -a"$
* p*2este prea !are din asta+t$ie )i ,i ,ntinse * n*$ p*r0ie de "'$tit$.
Si!0ri'e ei ,)i 'ar$ %&*r'+'$s#nd1* -$r$ rep'i"$ )i d#nd1i ast-e' 'i
p*si&i'itatea s$1i !ai dea * p*r0ie.C#nd se si!0i dest' de si/r$+spse;
1E)ti n &n &"$tar.C! de re)e)ti s$ -a"i ast-e' de "'$tite< Mie n1!i re)es".
1.0i !'0!es".T*t' e s$ r$"e)ti nt' ,nainte de a1' pne ,n ti/aie.
1Seri*s< N1a! )tit.Ea ,n"er"$ s$ ia -r"'i0a+dar e' * trase+a)a ,n"#t s$ n *
p*at$ a5n/e.Ea ,i arn"$ * pri2ire ,ntre&$t*are.
1N 0i1a! sps "$ $sta e n !i" de5n pentr d*i< ,ntre&$ e'.Tre&ie s$1'
,!p$r0i! pe din d*$.
1At#ta ti!p "#t n tre&ie s$ -a" *rdine 'a &"$t$rie+snt de a"*rd.E)ti n &"$tar
/r*%a2+dar &"$t$ria arat$ ,nt*tdeana "a n "#!p de &$t$'ie+"#nd ter!ini.D$1!i
-r"'i0a.
1N*i+arti)tii "'inari+n ne -a"e! pr*&'e!e pentr ase!enea deta'ii !$rnte+
spse e' ,n"et+pn#nd1i -r"'i0a ,n !#na ,ntins$.
1Asta1i si/r.Ea ,n-ipse -r"'i0a ,ntr1* p*r0ie /ener*as$ )i dp$ "e * ,n!ie &ine
,n sir*p+0in#nd * !#n$ dedes&t+i1* ,ntinse.
E' ,i prinse !#ini'e ,ntr1a'e 'i+,ndrept#nd -r"'i0a spre /r$.F -er!e"at$ de
-e'' ,n"et )i sen%a' ,n "are e' 'a &"ata " &%e'e.Si!0i n -e' de arsr$ ,n
2#r-' st*!a"'i.E' ,i prinse "ea'a't$ !#n$.O"4ii ei se !$rir$ p'$"t+"#nd e'
'inse pi"$tri'e de sir*p din pa'!a ei.
.n ti!p "e sen%a0ia din st*!a" de2enea !ai pterni"$+,)i d$d sea!a "$ era "a *
-'a"$r$ pe "are e' * -$"ea t*t !ai pterni"$.A"0inea 'i si!p'$+dar t*t)i
sed"$t*are+* trans-*r!ase ,n a"east$ -'a"$r$ prea !are pentr a !ai -i 0int$ ,n
-r#.N !ai re%ist$+"#nd e' '$ -r"'i0a )i * 4r$ni din n*.Fie"are !i)"are
,n"eat$+pre"is$+pe "are * -$"ea+era "a )i "#nd ar -i prins1* ,n !re5e'e nei p#n%e
sen%a'e pe "are * 0esea ,n 5r' ei.M#n"area n -sese ni"i*dat$ at#t de
&n$.M#n"at' n -sese ni"i*dat$ * e8perien0$ at#t de sen%a'$.F$r$ a -i
"*n)tient$+ea rea'i%$ dintr1*dat$ "$ !#n"aser$ apr*ape t*t.
.n"$ s& -ar!e"' !*!ent'i+ea ,i pri2i !#na !i)"#nd1se ,nspre 2as' de
"rista'..' ridi"$ )i &$.C#t de per-e"t$ era /ra 'i se !inn$ ea.C#nd '$s$ 2as'+,i
%#!&i.Cait'in si!0i "$+da"$ ar -i -*st ,n pi"i*are+%#!&et' a"e'a ar -i
,n/enn"4eat1*.Se ap'e"$ ,nainte+atin/#nd !ar/inea 2as'i " &%a ei
in-eri*ar$.3$ " *"4ii -i8a0i 'a e'+sa2r#nd /st' )*r e8*ti" a' )a!paniei "
'$!#ie..' a%i !r!r#nd1i n!e'e.E%it#nd+,)i a)e%$ -a0a pe *&ra%' 'i.E'
ridi"$ pa4ar' )i ea &$ din n*+,n ti!p "e pri2ea -ie"are nan0$ a *"4i'*r 'i
2er%i "are * pri2ea.Ap*i+e' ,)i trn$ )i &$ din a"e'a)i '*" din "are &$se )i ea.
Pri2ind1'+Cait'in - i%&it$ de -e'' "ere!*ni*s ,n "are ,!p$r0ea &$tra "
ea.Intr1n !*d strani+si!0i "$ era "a n -e' de !*!ent a' nirii '*r..n a"e'
!*!ent in-init+ea rea'i%$ * )*ar$ s"4i!&are a re'a0ii'*r dintre ei.Ce2a din ea
/ra2ita spre e'+"a * -'*are "are ,)i ,nt*ar"e -a0a spre s*are'e "a'd..)i d$d sea!a
"$ Dre6 a2ea dreptate "#nd "*nsidera re'a0ia '*r drept "e2a !a/i".Ma/ia ,i 'e/a
pe a!#nd*i ,!pren$ ,n a"est !*!ent.Ea %#!&i+,n s-#r)it+per!i #nd1)i s$
si!t$ &"ria pe "are i1* *-erea pre%en0a 'i.Drept r$spns+e' a'i!ent$ )i !ai
!'t -*"' din$ntr' ei.C*&*r#nd1)i pri2irea spre &%e'e 'i+ea si!0i * d*rin0$
pterni"$ de a 'e si!0i p'i!&#nd1se peste a'e ei.O-t$ sen%a'.
Ea '$ 2as' din !#na 'i Dre6 )i1' repse pe !i"a !$s0$.=#!&i+2$%#nd
pri2irea 'i ,ntre&$t*are+ne!i)"area 'i 2*it$.Pn#nd "ea'a't$ !#n$ pe *&ra%'
'i+se ap'e"$ !ai apr*ape pentr a1i atin/e &%e'e " a'e ei.U)*r+,)i tre" &%e'e
peste pie'ea 'i "a'd$ )i !ed$.Fapt' "$1' si!0ea ,n t*at$ -iin0a ei era sin/r'
'"r de "are ,)i d$dea sea!a.Mir*s' 'i ad"ea a )a!panie+a '$!#ie )i a
pr*!isini.i t*t)i+n era de a5ns.F*"' din$ntr' ei "res" t*t !ai !'t+)i ea
se si!0i t*t at#t de )*ar$ "a )i -'$"$ri'eB 3%e'e 'i se des-$"r$+in2it#nd1*
,n$ntr.
.i prinse 'i!&a " 'i!&a ei+satis-$"#nd1)i si!0ri'e ,n a"est -e'+p'in$ de d*rin0$+
de pasine.E' ,i prinse !erii )i * ,!&r$0i)a )*r.Pa'!e'e ei a'ne"ar$ de1a
'n/' -e0ei 'i -ine+ap*i ea ,)i tre" de/ete'e prin p$r' 'i ar/inti de 'a t#!p'e.
M*r!$i "e2a.Dre6 d$d dr!' 'a * p'*aie de s$rt$ri pe -a0a ei.E8ta%' de a -i
apr*ape de ea era at#t de pterni"+,n"#t 2*ia s$1' pre'n/eas"$ 'a in-init.Tre&i s$
'pte pentr a n -i "*p'e)ii de 2a'' de d*rin0eB d*rin0a de a p*seda )i de a -i
p*sedat era at#t de pr*-nd$+,n"#t -ie"$ria dintre ei ,i era tea!$ s$1i dea
"rs.F*'*sind1)i 'ti!a r$!$)i0$ de "*ntr*'+e' ,i prinse !erii )i !ai tare+ap*i
ridi"$ pri2irea )i se trase ,nap*i.Srprins$ de a"east$ !i)"are+Cait'in ,' pri2i ,n
*"4i.I se *pri respira0ia.E' * pri2ea ,ntr1n -e' "are * -$"ea s$ se si!t$ "a * -'*are
rar$+e8*ti"$ )i "are t*"!ai ,n-'*rise pentr e'.Pentr pri!a dat$ ,n 2ia0a ei+,)i
d$dea sea!a "#t de !'t "*ntea%$ s$ 2e%i asta ,n *"4ii ni &$r&at.
Dre6 respira )i e' "a! nere/'at.O"4ii ei str$'"ea "a n -*" de pietre
pre0i*ase.Ei "iti ,n ei pasine.A"eea)i s"4i!&are se petre"se )i ,n ti!p'
pri!'i s$rt+,n n*aptea &$t$ii " t*rt'.Era "*n2ins "$ n i1ar tre&i prea !'t
ti!p "a s$ ad"$ re'a0ia '*r ,n p'an' -i%i".i atn"i+se ,ntre&$ e'+de "e n pr*-ita
de in2ita0ia pe "are * si!0ise ,n s$rt' ei )i pe "are * !$rtrisea a"! ,n pri2iri<
Pentr "$ ris"a s$ piard$ t*t'.i pentr "$ )tia dest'e despre ea+"a s$1)i dea
sea!a "$ ,i p'$"ea s$ se apr*pie de 2ia0$ " pre"a0ie+,ntr1n !*d &ine /#ndit )i
*rd*nat.Ar -i re/retat *ri"e '"r -$"t s& i!p's' !*!ent'i+iar e' n 2*ia
asta..n di!inea0a a"eea+ideea de a1i ser2i de5n' 'a pat+de2re!e+i se p$r
str$'"it$.A"!+n !ai era si/r de asta.Da"$ ar -i -*st inte'i/ent+ar -i dat "e2a
"redit a"esti /#nd )i ar -i ie)it i!ediat din "a!er$.O '$s$ ,n"et+&ra0e'e "$%#nd1'
pe '#n/$ "*rp.Ea %#!&i+,n2$'ind1' ,ntr1* ra%$ de s*are.Se ap"$ " !#ini'e de
"ap )i se /#ndi "$ era ti!p' s$ p'e"e.
1Catie+n1!i !ai %#!&i.Si!0i n pi" de a!%a!ent ,n 2*"ea 'i )i ,n0e'ese "$
asta 2enea din a&srditatea /#nd'' "are t*"!ai ,i tre"se prin "ap.
1Spne1!i s$ p'e" ,n a"est !*!ent+%ise e'.Pentr "$+da"$ n1* -a"i+!1a) ptea si
,n pat '#n/$ tine )i n 2*! !ai a2ea ni"i*dat$ pri!a n*astr$ ,nt#'nire pe "are
0i1a! pr*!is1*.
1.n "e !$ pri2e)te+n "*ntea%$.Pri!a ,nt#'nire e at#t de st#n/a"e+sspin$ Cait'in.
N e p*si&i' s$ -i sps ea a)a "e2a:
1>rea s$ spn...R*)ea0a ,i "*'*r$ *&ra5ii.N !ai )ti "e 2*ia! s$ spn.
R#%#nd+Dre6 ,)i ridi"$ pri2irea.Ea n1i ptea -i de 2ren a5t*r.Unde era
dis"re0ia ei+t*"!ai a"! "#nd e' a2ea ne2*ie de ea< D!ne%e'e: ,)i d$d
sea!a "$ n ptea ni!eni s$1' s"ape de e' ,ns)i+,n a-ar$ de e' ,ns)i.F*'*sind
t*n' seri*s a' &ni"'i s$ )i "2inte'e 'i pre-erate+,)i *rd*n$ ,n t$"ere; 0ine1te
drept+&$iete.Se d$d 5*s din pat )i st$t drept+apr*ape !i'it$re)te.
1N 2rea s$ !$ 'ipses" de pri!a ,nt#'nire+%ise e'+'#nd !$s0a.Ne 2*! petre"e
rest' %i'ei de a%i distr#nd1ne ,n "artier' -ran"e%.La s-#r)it' ,nt#'nirii+te 2*i
s$rta ,n -a0a )ii )i ,0i 2*i "ere per!isinea de a !ai ie)i ,!pren$.Un %#!&et
ir*ni" ,i '!ina -a0a.
1.n a-ar$ de asta+n 2rea s$ da i!presia "$ snt * prad$ )*ar$.N snt tip'.
Ea ,)i ,ndrept$ "ap'+pri2ind1' printre /ene;
1Asta n1i "4iar a)a "! a! a%it: Spse ea.E' ,)i "'$tin$ "ap';
1=2*nri+snt "ast.
1Da+2#n$t*r de -ste.E' %#!&i.Ea ,i d$dse i!ediat rep'i"a.Li ,i p'$" asta.
Dp$ "e pse !$s0a pe p*dea+se ,nt*arse )i+ap'e"#nd1se+,i prinse &ra0e'e.
1M$ /r$&es"+,)i "*&*r, 2*"ea p#n$ 'a )*apt$.Dar pentr tine+Catie+p*t s1* 'as !ai
,n"et.Cait'in ,)i ,n"4ise *"4ii+anti"ip#nd s$rt'.Dintr1*dat$+- tras$ 5*s din pat.
O"4ii i se des"4iser$ !ari+"#nd pi"i*are'e si!0ir$ p*deaa..n %&*r+se 0inse de
&ra0' 'i+iar a"! e' * prinsese de !i5'*".
1Asta a -*st * p*r"$rie de tr"+spse ea.?in#nd1*+Dre6 se /#ndi "$ -$"se *
/re)ea'$.O '$s$ i se retrase.
1.!&ra"$1te.>*! !er/e 'a pri!a ,nt#'nire "4iar da"$ asta ne1ar "ide.Cait'in ,'
pri2i pentr * se"nd$..' in2itase ,n pat' ei iar e' re-%ase.C#t de !i'it*r: i
t*t)i+,ntr1n -e'+se si!0ea de -apt )rat$.Era !'0!it$ "$ s1a *prit de 'a "eea
"e ar -i re/retat ap*i.E' ,i %#!&i+ap*i '$ !$s0a )i ie)i.S$ se 'e/e prea !'t de e'
ar -i -*st "e' !ai stpid '"r pe "are '1ar -i ptt -a"e+se /#ndi Cait'in.Ur!a s$
p'e"e ,n i'ie.E' r$!#nea ,n Ne6 Or'eans.N ptea s$1)i peri"'ite%e 2iit*r'+
intr#nd ,n ,n"r"$tr$+,ntr1* re'a0ie "*!p'i"at$.
1Dre6+a)teapt$+,' stri/$ ea.E' se ,nt*arse.
1Cred "$ ar tre&i s$ 2*r&i!.Ea se a)e%$ pe !ar/inea pat'i+" de/ete'e
,!prenate.
1O4+n+spse e'+ai din n* pri2irea aia seri*as$ ,n *"4i.Ai %is "$10i 2ei petre"e
%ia " !ine+da sa n< Se ,nt*arse ,n"et )i se a)e%$ 'a "ap$t' pat'i.
1De "e n 2rei< Ea n1' pri2i.
1Ai dreptate "#nd 2*r&e)ti despre '"r' $sta !a/i"+dintre n*i.E dest' de
i!presi*nant.A"! "#te2a !*!ente+era! /ata s$ te tra/ ,n pat '#n/$ !ine )i s$
spn; 'a dra"9 " t*t'.Ni"i*dat$ n !1a! si!0it a)a+" ni!eni.
1ti.P*ate te1ai speriat+n1i a)a<
1Da+a)a este+%ise ea pri2ind1' ,n *"4i.N 2rea s$ intr ,n ni"i n -e' de a2entri
)i *ri"e '"r " "ara"ter de per!anen0$ n1ar -i "instit pentr ni"i n' dintre
n*i+pr )i si!p'.tii "$ p'e" din Ne6 Or'eans "#nd sta/iatra !ea se ter!in$.
Frstrat )i des"ra5at+Dre6 ,)i tre" de/ete'e prin p$r.
1Catie+'as$1!$ s$ ,n"er" s$ ,n0e'e/ '"rri'e astea.?i1e -ri"$ s$ te 'e/i e!*0i*na'
de !ine.N 2rei s$ 0i se rp$ ini!a.3ine+p*t ,n0e'e/e asta.i ni"i e n1a) 2rea s$
!i1* rp pe a !ea+,n 2ren -e'.Si!p'' -apt "$ a2e! a"! a"east$ "*n2ersa0ie+
,!i spne "$+'a n an!it ni2e'+snte! de5a i!p'i"a0i senti!enta'.
E' ,)i ridi"$ !#na+*prind1* s$ inter2in$.
1Las$1!$ s$ ter!in.Mi1ai sps "$ ai s*'i"itat s$ intri ,n "er"etare+,n di-erite
state.3ine+dar si!p'' -apt "$ ai -$"t "ereri n ,nsea!n$ "$ e'e 2*r -i a""eptate.
Ce 2ei -a"e da"$ n e)ti pri!it$<
1>*i -i a""eptat$+spse ea re"eB da"$ n an' $sta+an' 2iit*r..!i d*res" asta 'a -e'
de !'t pe "#t ,0i d*re)ti t "a&inet' t$.D*ar n !1a! tre%it ,ntr1* di!inea0$
spn#nd; tii+"red "$ !i1ar p'$"ea s$ intr ,n "er"etare.A! 4*t$r#t asta a"! n
an+dp$ * atent$ ana'i%$.E' se apr*pie de ea )i ,i '$ !#ini'e
,ntr1a'e 'i.
1Tre&ie s$ de"i%i "e1i !ai &ine pentr tine.Dar e "e2a -*arte pterni" ,ntre
n*i.T*t "eea "e ,0i "er este s$1i *-eri * )ans$ a"esti '"r.Petre"e10i "#t2a ti!p
" !ine.T -i8e%i rit!' )i e te 2*i r!a.Ini!a ei n !ai era at#t de "*n2ins$.
tia "$ ar tre&i s$ e2ite *ri"e re'a0ie " e'.Dre6 era n e'e!ent nea)teptat "e
inter2enise ,n 2ia0a ei.O -*r0$ in"itant$+ire%isti&i'$.i ap*i+)tia prea &ine "$ n
2*ia s$ re%iste.
13ine+spse ea+sper#nd "$ n -a"e "ea !ai !are /re)ea'$ din 2ia0a ei.Mi1ar
p'$"ea s$ petre"e! "#t2a ti!p ,!pren$.Dar te r*/+a!inte)te10i "$ asta n 2a
s"4i!&a '"rri'e.E' a""ept$ '"r' a"esta+pentr !*!ent.Ea n1a2ea dreptate.
A)a "! se !ai asi/rase e' sin/r+de 2re* "#te2a *ri ,n 'ti!e'e d*$ %i'e+*
serie de '"rri se ptea s"4i!&a p#n$ ,n i'ie.
13ine+4ai s$ ,n"epe! " %ia asta a n*astr$ ,n "artier' -ran"e%.Las$1!$ s$10i ar$t
"#t de -r!*s este *ra)' $sta+" ade2$rat.
1Snt ai"i de peste d*i ani+spse ea se"+a! 2$%t t*t "eea "e *ra)' $sta are de
*-erit )i+da"$ ,0i ,n"4ipi "$ 2*i -i ""erit$ de e' )i n 2*i !ai p'e"a...
1Dar n '1ai 2$%t " !ine+* ,ntrerpse e' repede.Hai+Catie.sta e Ne6 Or'eans+
dra/a !ea.Un *ra) de neitat.Hai s$ ie)i! )i s$1i d*2edi! "$ n ne pas$.
Ea %#!&i 'a t*n' 'i ,n-'$"$rat.
13ine+dar asta n e * ,nt#'nire.Snte! pr )i si!p' d*i prieteni "are petre"e! *
%i ,!pren$.
1Fie "! spi t.E' ,i '$s$ &ra0e'e )i se *pri * "'ip$.Pe dra"9+"! s$ n -ie *
,nt#'nire< se /#ndi e' ,n ti!p "e p$r$sea "a!era.Pri!a din !'te a'te'e..ntr1n
ti!p re"*rd+Cait'in era /ata ,!&r$"at$+pdrat$ )i par-!at$+pri2ind1)i i!a/inea
,n */'ind$..n !*d n*r!a'+ea n d$dea prea !'t$ aten0ie ,!&r$"$!in0ii )i
!a"4ia5'i.A%i+,ns$+,)i psese na din e8tra2a/an0e'e !a!ei ei+* &'%$ din
!$tase tr"*a%+" * "'a!$ tr"*a%+* "entr$ nea/r$ )i /a'&en$ )i * -st$ dreapt$
p#n$ 'a /enn"4iB ,!pren$ '$sa * i!presie -r!*as$..)i !ai psese n '$n0i)*r
de ar )i "er"ei "a ni)te ine'e !ari+t*t din ar+ap*i * pere"4e de espadri'e
ne/re.Aran5#nd1se ,n"$ * dat$+se ,n"rnt$ d#nd1)i sea!a "$ arat$ "a )i "#nd ar
-i !ers 'a * ,nt#'nire.
1N e * ,nt#'nire: spse ea -er!.Dp$ * 'ti!$ pri2ire ,n */'ind$+se ,nt*arse
s$1' "ate pe Dre6..' /$si )e%#nd 'ene) pe * s*-a ,n s-ra/erie+"itind * "arte )i
as"'t#nd "aset*-*n' dat 'a !a8i!!..)i psese panta'*nii GaGi )i * &'%$ a'&$
din &!&a"+" n desen tr*pi"a'+des"4eiat$ 'a piept.Pant*-ii din pie'e+prta0i
-$r$ "i*rapi+era a'&i+i!a"'a0i.Ea %#!&i.Ar$ta "a n ins'ar din i!a/ina0ia 'i
Ga/in.U!&'#nd ,n"et+ea se ,ndrept$ spre ra-t' nde se /$sea "aset*-*n'.Are
/st pentr 5"$rii s"!pe+,)i spse ea+,n ti!p "e !i")*ra 2*'!'.Din
str$'"irea *"4i'*r 'i+* str$'"ire pr !as"'in$+"are ,i "er"eta ,n"et 2esti!en1
ta0ia+Cait'in ,n0e'ese "$ !ai"$1sa a2ea dreptate.P0in$ i!a/ina0ie prinde &ine
ini!ii.
Cait'in )i Dre6 se p'i!&a ,n"et de1a 'n/' str$%ii 3*r&*n+,n "artier'
-ran"e%.De)i n era ,n"$ a!ia%$+%*na era p'in$ de tri)ti )i de '*"it*rii
*ra)'i.Din di-erite "'$diri din 5*s' str$%ii se a%ea !%i"$.
Ia%%+r*"G+"a5n+,ntr1n rit! a'ert+"*ntr7+&'es )i %ide"* 1n 2$r a' "a5n1
'i+t*ate se a!este"a 'a*'a't$ )i se ,n$'0a ,n aer' ,n"ins.
Fas"inat$ de rea"0ia 'i Dre6 'a t*t "e se 2edea )i se a%ea ,!pre5r+Cait'in
"*ntina s$1' pri2eas"$ din "#nd ,n "#nd.Fa0a 'i str$'"ea de intensitatea
!*!ent'i+iar *"4ii ,n"er"a s$ 2ad$ t*t' de*dat$.P$rea t*t at#t de -eri"it
srprins "a n "*pi' pe "are1' d"i pri!a dat$ 'a n !are !a/a%in de 5"$rii.
1N !$ satr ni"i*dat$ s$ 2$d '*"' $sta+spse ei.Pri2irea 'i tre" peste
'"r$tra de -ier -*r5at a &a'"*n'i ,n -a0a "$ria st$tea+ap*i se ,nt*arse spre
Cait'in.
1E i!a/ina0ie+rea'itate )i n "arna2a' dat dra"'i.Tre"t' )i pre%ent' se ,!&in$
,ntr1* de%*rdine at#t de -as"inant$+,n"#t n p*0i spne nde se ter!in$ n' )i
,n"epe "e'$'a't.Ori"!+n a) -i srprins da"$ '1a) 2edea pe pirat' Iean La--itte
st#nd 'a "*'0' dintre str$%i'e 3*r&*n )i C4artres+!)"#nd dintr1n 4*t1d*/ )i
petre"#nd1)i ti!p' " 2#n%$t*r' de p$p)i.E' ,i prinse !i5'*"' " * !#n$.
1P*0i s$ spi "$ n10i p'a"e< stri/$ e'+ridi"#nd1* ,n &ra0e )i ,n2#rtind1* ,n "er".
R#%#nd+r$!aser$ ,!&r$0i)a0i )i dp$ "e pi"i*are'e ei atinser$ s*''.
Pentr ea+"artier' -ran"e% repre%enta d*ar tri)ti ,n "$tare de distra"0ii+
&arri+striptease )i !a/a%ine "are 2indea de t*ate+de 'a Gits"4+'a '"rri
s&'i!e.Dar+pri2it prin *"4ii 'i Dre6+*ra)' "$p$ta * " t*t' a't$
di!ensine.T*t' ,n 5r' ei de2enea 2i+2i&rant+p'in de "'*ri )i e!*0ii.
1Da+spse ,n s-#r)it< ,!i p'a"e.
1i atn"i+de "e st$!< S$ ,n"epe! s$ ne distr$!..i ap"$ !#na.
1Hai s$ ne -a"e! de "ap.Cait'in r#se )i ,' r!$ ,ntr1n !a/a%in " t*t -e'' de
'"rri tr$snite..n"$ !ai r#dea+"#nd ie)ir$ din !a/a%in.
1Uite+spne1!i ade2$r'+d$d ea din "ap.Snt e+" ade2$rat<
Dre6 ,)i "*&*r, *"4e'arii )i pri2i atent 'a &enti0a " %*r%*ane pe "are )i1*
"!p$rase.C*n-etti ar/intii )i r*)ii str$'"ea ,n p$r' ei.E' d$d din "ap
apr*&at*r )i ,)i pse *"4e'arii 'a '*";
1E a&s*'t ridi"*'+dar e)ti t -$r$ ,nd*ia'$.Ea ,' ,!pnse " n de/et ,n
piept+-$"#nd1' s$ p$)eas"$ ,nap*i.
1Da"$ 2rei s$ 2e%i pe "ine2a ridi"*'+ar tre&i s$ te 2e%i "! ar$0i " *"4e'arii
$)tia de inse"t$.Cert#nd1se ,n /'!$ pe te!a /st'i ,nd*ie'ni" ,n a'e/erea
s2enirri'*r+"*ntinar$ s$ !ear/$ ,n 5*s' str$%ii.
Petre"r$ r!$t*are'e *re e8p'*r#nd t*t'+de 'a Casa >e"4i'i A&sint 'a A'eea
Pira0i'*r.3$r$ ,!pren$ na din -ai!*ase'e &$tri a'e 'i Pat O93rien+n
Hrri"ane+intrar$ )i ie)ir$ din !a/a%ine+dansar$ ,n !i5'*"' str$%ii 3*r&*n "
&$ie0ii !as"a0i "are ,ntre0inea de *&i"ei !'0i!ea din "artier' -ran"e% ,n sti''
in"*n-nda&i' a step1'i )i "are a""epta *ri"e -e' de d*na0ii pentr e-*rt' '*r.
Dp$ n pr#n% " pe)te de !are+Dre6 a-'$ de 'a Cait'in "$ ea n -sese ni"i*dat$
,ntr1n !a/a%in >**d**.Dp$ !as$+* '$ ,n$ntr' nia dintre a"estea )i
e8a!inar$ ,!pren$ !'te a!'ete "idate+t*ate /arantate "$ 2inde"$ *ri"e
&*a'$ a "!p$r$t*r'i+"$ ,ndep'ines" *ri"e d*rin0$ sa "$ p*t s$ distr/$ n
d)!an.Dre6 "!p$r$+pentr a!%a!ent+"#te * a!'et$ pentr -ie"are+din "e'e
despre "are pre*tese'e spnea "$ a2ea pterea s$ atra/$ i&it'+s$1' 0in$ sa
s$1' ,ndep$rte%e.Cait'in se si!0i ,n"ins$+*&*sit$ )i )*r a!e0it$ de -eri"ire+"#nd
-$"r$ * pa%$ ,n SLar' Ia"Gs*n.Apr*ape se '$s$ s$ "ad$ pe iar&$+'a !&ra
ni pa'!ier din apr*pierea statii 'i Andre6 Ia"Gs*n.S"* #nd1)i pant*-ii+,)i
,ntinse pi"i*are'e )i se spri5ini ,n "*ate.Era n '*" per-e"t pentr a te re-a"e dp$
a"ti2it$0i'e %i'ei.Tri)tii r*ia printre "'$diri'e din "$r$!id$ r*)ie de 'a
P*nta'&a+pe -ie"are parte a pie0ei.I*n/'eri+!i!i )i !%i"ieni d$dea spe"1ta"*'e
,n -a0a !aiest*asei "atedra'e St.L*is.Arti)tii ,n"*n5ra par"' " "4i*)"ri'e
)i !&re'e'e '*r 2i "*'*rate.Pi"tri'e '*r ,n nan0e paste'+spe"i-i"e "artier'i
-ran"e%+at#rna de /ard' de !eta' ai par"'i.
Ea ,i %#!&i "a'd 'i Dre6 "are * pri2ea.
1M'0!es"+spse ea ,n"et.Pri2irea 'i Dre6 tre" peste 'n/i!ea pi"i*are'*r ei
&ine -$"te+ap*i se *pri pe -a0a ei.A2ea *are idee de i!pa"t' sen%a' pe "are1'
a2ea aspra 'i< se ,ntre&$ e'+,n ti!p "e ,i sr#dea.
1Pentr "e ,!i !'0!e)ti<
1Pentr de5n+pentr "ea !ai -r!*as$ %i pe "are a! a2t1* dp$ !'t ti!p.
Pentr "$ e)ti t ,ns0i.R#se ti!id.Pentr "$ !i1ai ar$tat "! s$ !$ pr*stes" din
n*.Cred "$ itase!.E' se apr*pie de ea )i ,i prinse * )2i0$ din p$r' "are1i
at#rna pe piept..n2#rti p$r' ,n 5r' de/ete'*r 'i.
1Spne1!i+Catie+"e "re%i despre D.P.D.<

CAPITOLUL N
D.P.D.< Cait'in se ,n"rnt$ ,n ti!p "e ,n"er"a s$1)i rea!inteas"$ se!ni-i"a0ia
a"est*r 'itere+r$s"*'ind prin ter!in*'*/ia !edi"a'$.N1i 2eni ni!i" ,n !inte.N
se ,nt#!p'ase p#n$ a"!+de1a 'n/' %i'ei+s$ -i dis"tat despre !edi"in$ )i1)i
d$dea sea!a "$ n era disps$ s$ a""epte s&ie"t' a"!.i ni"i n1i "*n2enea
s$ a""epte pentr "$ n )tia "e ,nsea!n$ D.P.D.
O-t$ i "'atin$ din "ap.Ha&ar n1a!: Spne1!i "e1i asta )i a! s$10i spn "are e
*pinia !ea.E' ,i '$s$ p$r' de pe de/et )i pri2i )2i0a p'tind ,n aer+"a ap*i s$ se
a)e%e din n* pe piept' ei.
1De!*nstra0ie P&'i"$ de Dra/*ste.=#!&i.Ea sr#se+'a r#nd' ei.
1Mer/i dire"t 'a 0int$+n1i a)a< Credea! "$1i 2*r&a de 2re* n*$ &*a'$.
1Cred "$ a)a )i e+,i spse e' /'!ind n!ai ,n parte+)i a! "$p$tat1*.P's' ini!ii
!e'e e a'ar!ant.Pa'!e'e ,!i snt transpirate..i pri2i &%e'e.M*r dp$ n
s$rt.Care este *pinia d!nea2*astr$+d*"t*re<
O"4ii 'i * ,!&r$0i)a.Ea ,i si!0ea "a pe * !#n/#iere.O&ser2$ "$ )i ini!a ei &ate
!ai ite.Spre srprinderea ei+pa'!e'e ,i era de ase!eni !ede.
G#ndri'e ra0i*na'e * a&and*nar$ repede+" e8"ep ia nia.G#nd' de a1)i ni
&%e'e " a'e 'i..n/4i0i )i se -*r0$ s$ spn$ "#t !ai ,n"et;
1Ia d*$ aspirine+n d) re"e )i "4ea!$1!$ din n* !#ine di!inea0$.
1Pres"rip0ie /re)it$: ,)i pse !#na pe *&ra%' ei+atin/#nd1i ,n 5*a"$ "*'0' /rii
de/et' !are.Cait'in r$!ase ne!i)"at$+,n ti!p "e pani"a )i p'$"erea ,)i -$"ea
'*" ,n -iin0a ei..n"er"$ s$1)i ad"$ a!inte "$ n 2r*ia s$ !ear/$ prea departe ,n
re'a0ia asta a '*r+dar n se !i)"$ ,n ni"i n -e' "#nd e' se ap'e"$ spre ea.
O s$rt$ * dat$+de d*$ *ri+ap*i ,i !r!r$ n!e'e " &%e'e 'ipite de a'e ei.
Gra ei se des"4ise+'$s#nd1' ,n$ntr.Ea ,)i petre" de/ete'e prin p$r' 'i )i
s$rt' de2eni pr*-nd+,ntre/' ei "*rp p$r de * sensi&i'itate insp*rta&i'$.
P'i!&#nd1)i &%e'e pe a'e ei Dre6 ,)i ,nt*arse -a0a )i ,i !ir*si p$r'.
1Cea !ai nep'$"t$ parte a D.P.D.este -apt' "$ e p&'i"$.Pers*na'+pre-er
de!*nstra0ii'e inti!e..)i ridi"$ *"4ii )i ,i 2$% pir2irea p'in$ de d*rin0$.
Str$'"irea de -*" a *"4i'*r ei 2er%i ,' "*p'e)ea...I se t$ie respira0ia.
1>in*+spse e'+"prin%#nd1i &ra0e'e.C 2*ia ei+* ridi"$+ap*i * trase ,ntre
pi"i*are'e 'i )i * ,nt*arse " spate'e spre e'.
1P*2este)te1!i Catie+spne1!i "! a -*st ,n Ge*r/ia.C! ai "res"t a"*'*<
13ine.Cait'in se spri5ini de e'+&"r#nd1se de "a'd' 'i sp*rt )i de -e'' ,n "are
&ra0e'e 'i ,i ,n"*n5ra !i5'*"'..n"ep s$ des"rie "asa din 'e!n+"*nstrit$ de
tat$' ei+I*4n.Dre6 ,)i spri5ini &$r&ia de "ap' ei.Respira !ir*s' de !ere a'
p$r'i ei )i as"'ta !innat' ti!&r a' 2*"ii ei.C *"4ii ,n"4i)i+2edea i!a/ini'e
pe "are ea 'e des"ria " at#ta dra/*ste.. i i!a/in$ "! ar sta ei d*i pe terasa
"asei de 'e!n+&#nd "idr -ier&inte de !ere+,n ti!p "e ar pri2i aps' "are
"*'*rea%$ "'!i'e !n0i'*r ,n straie de t*a!n$.Ptea e-e"ti2 s$1' 2ad$ pe I*4n
Ma"(en%ie+" -a0a 'i aspr$ )i s-'et &n.Ptea si!0i !ir*s' de ta'a) )i de 'a" de
'e!n$rie din !a/a%ia tat$'i ei.O ptea 2edea pe !ai"$1sa+E''en+* &'*nd$
sprinten$+a "$rei pa"e '$ntri"$ str$'"ea ,n *"4ii ei de n a'&astr intens.Ptea
a%i 2*"ea de s*pran$ a 'i E''en+"#nt#nd ,n "*r' &iseri"ii sa ,n ti!p "e &r*da.
E' %#!&i+"#nd ea ,i p*2esti "! -rate'e ei+Step4en+" n*$ ani !ai !i" dar de
%e"e *ri !ai pterni" de"#t ea+*&i)nia s$ * -a"$ s$ se si!t$ pr*st ,n -a0a
&$ie0i'*r "are 2enea s$ * in2ite a-ar$.
1A"!+stdia%$ 'a Uni2ersitatea din Ge*r/ia+ad$/$ eaB e n' din 2edete'e
'*"a'e de -**t&a''.
1E' 0i1a dat &'%a de -**t&a'' pe "are * p*r0i at#t<
1Da+spse ea+" "$'dr$ ,n 2*"e..!i d$ "#te na de -ie"are Cr$"in.Step4en e
pre2i%i&i'+dar '*ia'.
1E snt sin/r' "*pi'+i1a! in2idiat ,nt*tdeana pe prietenii !ei+"are a2ea -ra0i
)i sr*ri.Ea se desprinse din ,!&r$0i)are+pentr a1' pri2i.
1A"! e r#nd' t$.>rea s$ )ti t*t' despre tine.C! a -*st "*pi'$ria ta<
.i st$tea pe 2#r-' 'i!&ii s$ r$spnd$ ir*ni"+"a de *&i"ei.Ideea de a 2*r&i despre
"*pi'$rie ,' -$"ea s$ se si!t$ st#n5enit.Fsese n pri2i'e/iat din %ia ,n "are se
n$s"seB ,)i petre"se anii "*pi'$riei ,ntr1* "as$ "are+de -apt+se ptea n!i 2i'$.
A2sese t*t "eea "e n "*pi' )i1ar -i ptt d*ri.T*t'+,n a-ar$ de a-e"0inea
p$rin0i'*r.C! ptea s$ e8p'i"e * "*pi'$rie p'in$ de sin/r$tate+-$r$ s$ par$
p*2estea ni "*pi' &*/at<
N1ar -i 2rt s$1i spn$ !in"ini.N a"!+"#nd ea de2enise at#t de i!p*rtant$
pentr e'.Pri2ind ,n 5*s+s!'se n -ir de iar&$ pe "are1' ,n2#rti ,ntre de/et' !are
)i ar$t$t*r+,n ti!p "e se /#ndea 'a n tre"t pe "are n ,n"er"ase ni"i*dat$ s$1'
redea ,n "2inte.
1A -*st p'in de r$!as1&n1ri+spse e' ,n s-#r it.
Snet' se" a' 2*"ii 'i+,i '*2i ini!a 'i Cait'in.
1N tre&ie s$1!i 2*r&e)ti despre asta+da"$ n 2rei+spse ea ,n"et.N e !are
'"r.Dar era+se /#ndi ea+2$%#nd1i sr#s' st#n5enit "are1i !as"a e!*0ii'e.A2ea
senti!ent' "$ ,n2$ ase ,n"$ de!'t s$ -*'*seas"$ si!0' a"esta a' !*r'i+
pentr a1)i 0ine departe a!intiri'e nep'$"te.
1De "e spi "$ a -*st p'in de r$!as1&nri<
1P$rin0i'*r !ei 'e p'$"ea s$ "$'$t*reas"$.Mai a'es ,n Er*pa.O an!e r$"ea'$ se
si!0i ,n t*n' 2*"ii 'i..n s*"ietatea ,n "are se ,n2#rtea+era s*"*tit st#n5enit*r
s$10i iei "*piii " tine.P$rin ii !ei )i prietenii '*r a -*st "res"0i de /2ernante
ed"ate dp$ !*de'' en/'e%es"+&ine,n0e'es p#n$ 'a 2#rsta "#nd era "*nsidera0i
ap0i pentr a -i tri!i)i 'a * )"*a'$ parti"'ar$ spre a1 i des$2#r)i ed"a0iaB
%#!&et' 'i ir*ni" ap$r pentr * se"nd$+ap*i disp$r.A)a a -*st )i " !ine+
p#n$ 'a 2re* )ase ani.L"r' pe "are !i1' a!intes" "e' !ai &ine despre ai !ei e
a"e'a "$ ,!i spnea !ere @La revedere#'ndrew."ncearc s e por-i bine cu
guvernana %i cu doa.na 1llis.Cait'in ,n"er"$ s$1)i i!a/ine%e "! s1* -i
si!0it.Sin/r )i a&and*nat..' '$ de !#n$.De)i era * %i "a'd$+!ed$+pie'ea 'i era
re"e.
1Cine e d*a!na E''is< Un %#!&et atenti" i se "iti ,n *"4i.
1Mena5era n*astr$.G2ernante'e 2enea )i p'e"a+dar d*a!na E''is )i &ni"'
!e+Danie's+era "ei d*i *a!eni pe "are "*nta! ,nt*tdeana.Ea s1a retras ,n
F'*rida+"a s$ -ie !ai apr*ape de -a!i'ia &$iat'i ei+dp$ "e !a!a a !rit+iar e
a! -*st tri!is 'a )"*a'$.
1Ce 2#rst$ a2eai<
1apte ani.Fsese 'ti!a piatr$ a p%%'e1'i.A"!+ea ptea 2edea &ine ,ntrea/a
i!a/ine+,n0e'e/#nd de "e era e' at#t de de"is s$ r$!#n$ ,ntr1n '*".
1?i1a p'$"t 'a )"*a'a parti"'ar$<
1Spne1'e !ai "r#nd )"*'i..nainte de a a5n/e 'a 2#rsta de "in"ispre%e"e ani+a!
-*st in2itat s$ p$r$ses" "#te2a din "e'e !ai a'ese )"*'i parti"'are din Ne6
En/'and )i ,n"$ 2re* d*$ din L*ndra.Ea si!0i n tre!r )*r str$&$t#nd1*+"a *
nd$ de si!patie.
1Pneai p*"nit*ri s& s"an' pr*-es*r'i<
1O data sa de d*$ *ri+r#se e' ir*ni"+ap*i "*ntin$; De "#te2a *ri pentr "$
a2ea! * in-'en $ pr*ast$.Era! "'*2n' "'asei.Une*ri+pentr "$ d$dea! n r$
e8e!p'+-/ind.Asta ,n"epea s$ ai&$ sens+pentr ea.F$"#nd pe "'*2n'+atr$/ea
aten0ia "e'*r'a'0i+'"r pe"are i1' d*rea at#t.Dar s$ -/$< ,)i i!a/ina "#t de
ne-eri"it tre&ie s$ -i -*st+"a s$ -a"$ asta.
1Unde te d"eai+"#nd -/eai< E' ,i str#nse !#na+,nainte de a i1* '$sa.
1La &ni"' !e+,n 3ir!in/4a!+spse e'+,ntin%#nd1)i n' din pi"i*areB
ap$rea! ,n pra/' )ii )i e' ,!i spnea; Era ti!p' s$ "a! apari+-i'e+!1a!
p'i"tisit de t*t+5"#nd /in1r!!7 de n' sin/r.Fsese n' dintre !arii )e-i ,n
indstria * e''i+'a 2re!ea 'i.M1a ,n2$0at s$ n -!e%+'$s#nd1!$ s$ !i se
-a"$ r$ de 'a na din i/$ri'e 'i.i1!i spnea 2(iuleA.
Cait'in - )*"at$ de ad!ira0ia din 2*"ea 'i.
1. i p'$"ea !'t+a)a1i<
1.' i&ea! pe &$tr#n' $'a tr$snit.A !rit dintr1n a""ident "ere&ra'.A2ea!
"in"ispre%e"e ani.De atn"i+a! ,n"etat s$ !ai -/ de 'a )"*a'$.N !ai a2ea! 'a
"ine s$ !$ d".A! re/retat ,nt*tdeana "$ n a! -*st a"*'*+s$1i -i sps @La
revedere )i s$1i !'0!es" pentr "$ !$ /$%dise de -ie"are dat$.
1Snt si/r$ "$ )tia "! te1ai si!0it 'a e'+spse ea.
1Nana R*sa!*nd+&ni"a !ea din partea !a!ei+e sin/ra dintre &ni"i de "are
,!i a!intes".Ea tr$ia ,n Mississippi )i n "$'$t*rea !ai !'t de "in"i%e"i de !i'e
de "asa ei.C t*ate astea+a 2enit 'a -esti2itatea de 'a &a"a'areat.N i1a! sps
ni"i*dat$ "#t de !'t a ,nse!nat /est' ei pentr !ine+dar "red "$ )i1a dat sea!a.
Dre6 t$" pentr n !*!ent+stdiind1*+ap*i spse;
1E )*r s$ 2*r&es" " tine+Catie..i p*2estise despre 2ia0a 'i !ai !'te de"#t
spsese 2re*dat$ "i2a.
1A! !ai a2t prieteni+dar pe ni!eni "a tine.Cred "$ e)ti "e' !ai &n prieten pe
"are '1a! a2t 2re*dat$.Din n*+ea - srprins$ de i!pre2i%i&i'itatea a"esti *!.
M'0!es"+e...Snt &"r*as$ "$ snte! prieteni.Ap*i pri2i ,n 5*s+aran5#nd *
"t$ ine8istent$ de pe -st$.F srprins$ s$ 2ad$ "$ !#na ,i tre!ra )*r.
C#nd se it$ din n* spre e'+2$% "! * pri2ea+de par"$ ,n"er"a s$ !e!*re%e
-ie"are deta'i a' -e0ei ei.P's' i se a""e'er$ 'a a"est /#nd.
1 i tat$' t$< ,' ,ntre&$ ea+,' !ai 2e%i 2re*dat$<
Dre6 ,)i ,nt*arse "ap' spre -'2i' de din"*'* de Pia0a Fran"e%$.Cri*s+se /#ndi
e' pentr * "'ip$+se "*n"entrase aspra snete'*r din 5r' '*r.A"! se a%ea
snet' 'an/r*s a' n' sa8*-*nist+nde2a pe * strad$+/#n/rit' ni p*r!&e'+
tra-i"' strada' dintre Pia0a Ia"Gs*n i pia0a Fran"e%$+)ierat' 2ase'*r de pe
-'2i..n"et+se ,nt*arse )i * pri2i pe Cait'in.
1Pri!es" * in2ita0ie *-i"ia'$ * dat$ pe an+"#nd e' e ,n Pa'!e Sprin/s.Ne petre"e!
6eeG1end1' ,!pren$+5"#nd /*'- )i ,ntre&#nd1ne "e s$ ne spne! n' a'tia.
Un 2a' de triste0e * innd$.
.nainte de a spne "e2a+e' se ridi"$ ,n pi"i*are )i ,i ,ntinse !#na+pentr a * a5ta
s$ se ridi"e.
1Hai s$ !er/e!+spse e'+a) 2rea s$ !$ *pres" pe 'a "*nsi/na0ia de pe R*7a'
Street.Ea apr*&$ din "ap )i1)i pse !#na ,ntr1a 'i..n ti!p "e se p'i!&a ,n
'ini)te prin SLare+Cait'in rea'i%$ "$ tre"se printr1* in"redi&i'$ /a!$ de e!*0ii+
de "#nd se tre%ise ,n di!inea0a a"eea.A)a "e2a n1)i per!itea+de re/'$.
Pentr a dep$)i t*ate e!*0ii'e pe "are i 'e pr*2*"a pr*-esia ei+,)i "*nstrise n
-e' de spap$ de si/ran0$+"are ,i ,n"4idea e!*0ii'e+'a "erere.C Dre6+des"*peri
rapid "$ spapa a"eea se de-e"tase.
.i ser2ise !i"' de5n 'a pat+* s$rtase de par"$ ar -i -*st 'ti!a '*r %i pe p$!#nt
)i * pri2ise "a )i "#nd ar -i -*st * *r4idee rar$.Iar a"!+,!p$r0ea " e' r#s' )i
dreri'e 'i.A2ea sen%a0ia teri&i'$ "a era apr*ape de a se 'ansa+-$r$ -ri"$+,ntr1*
!are de e!*0ii -$r$ s-#r)it.i ris"' de a se ,ne"a era "#t se p*ate de rea'.
Ea *-t$ )i1)i ,n"*'$"i &ra0' pe dp$ a' 'i..n"et+,n"et+,)i spse+ia1* pe r#nd.
R$!as1&n1ri'e !ai persista ,n !intea 'i Dre6.C#nd si!0i &ra0' ei+* pri2i.O
i&ea+ad!ise pentr e' ,ns)i.I&ea "$'dra ei+t$ria ei+ridi"area ,n"$p$ #nat$ a
&$r&iei ei+*"4ii ei str$'"it*ri )i -e'' ,n "are r!$rea -$r$ -ri"$ "eea "e1 i
pr*psese ,n 2ia0$+i&ea e8presia seri*as$ pe "are * a2ea adesea )i -e'' '*/i" ,n
"are /#ndea.I&ea )i -e'' ,n "are era '*ia'$ a"e'i 4#r& de !a)in$+pe "are *
n!ea Ne''ie.Se pr*/ra!a+*are+pentr "e' !ai di-i"i' r$!as &n a' 2ie0ii 'i<
Dre6 pri2i ,nainte.Pn#nd1)i !#na ,n &%nar+atinse * !i"$ pn/$ din
&!&a"+era a!'eta pe "are * "!p$rase pentr a se a!%a.E &n$ s$ atra/$
i&it'+s$1' 0in$ sa s$1' ,ndep$rte%e.tia "e ar -i "ert+da"$ ar -i "re%t "
ade2$rat ,n a!'et$.Dar )tia+de ase!eni+"$ ni"i n -e' de a!'ete n1ar -i ptt s$
* re0in$ pe Cait'in+da"$ ea s1ar -i 4*t$r#t s$ p'e"e.
Lni+'a spita'+Cait'in in sea!a de s-at' 'i Dre6 ,n "e ,' pri2ea pe Crai/
Pa'sen..' '$s$ pe sta/iar s$ * asiste 'a * *pera ie dest' de seri*as$ i -sese
p*%iti2 i!presi*nat$ de ,nde!#narea 'i.Dp$ a"eea se a e%ar$ ,!pren$ 'a *
"ea "$ de "a-ea.Des"*peri "$ *&r$%ni"ia 'i i "*!p*rta!ent' 'i *-ensi2
i%2*ra din drerea )i !#nia pr*2*"ate de re"enta !*arte a tat$'i s$.3$tr#n'
d*"t*r Pa'sen+n !edi" /enera'ist dintr1n !i" *r$)e'+2r*ia "a -i' 'i s$1i
r!e%e ,n pr*-esie.T#n$r' era a"! prins ,ntr1* sta/iatr$ prin r*ta0ie+pentr
"are -$"se "erere n!ai pentr a1)i satis-a"e tat$' )i a2ea n "*!p'e8 de
2in*2$0ie pentr "$ 2r*ia s$1)i ,ndep'ineas"$ 2is' de a de2eni "4irr/.Cait'in ,i
spse "$ ,n0e'e/ea per-e"t "! se si!0ea ,n sita0ia asta )i ,i pr*!ise s$1' a5te s$
asiste 'a "#t !ai !'te *pera0ii p*si&i'e+,i d$d de ,n0e'es -apt' "$ se a)tepta 'a *
,!&n$t$0ire a "*!p*rta!ent'i s$.
Mar0i+!i"0a Catie Pier"e era pre/$tit$ s$ p$r$seas"$ se"0ia de terapie intensi2$.
C !'t$ p'$"ere+Catie * pse pe !i"0$ ,n &ra0e'e !a!ei ei.Pri2ind1i pe tinerii
p$rin0i " !ins"'a '*r -eti0$+-sese &"r*as$ s$ 2ad$ e8presia des"4is$ de
dra/*ste dintre a"e)ti d*i ad*'es"en0i.tia "$ 2*r a2ea ne2*ie de -ie"are /ra! din
dra/*stea a"eea pentr a -a"e -a0$ *&sta"*'e'*r "are ,i a)tepta.C*ntr*'a )i starea
'i (err7 Ledet+"are se 2inde"a -i%i" dar n )i psi4i".D*"t*r' ei pers*na' era de
a"*rd " Cait'in ,n pri2in0a st$rii d*a!nei Ledet )i1i spse "$ * ,n"ra5ase de5a
pe d*a!na Ledet s$ "ate n "*ns'tant pr*-esi*nist+"are s$ * a5te ,n pr*&'e!a
ei..n s$pt$!#na a"eea+Cait'in ,' 2$% !ai p0in pe Dre6+at#t 'a spita' "#t )i
a"as$.E' era *"pat " n*' 'i pa"ient+I*e7 Anders*n.Teste'e &$iat'i
"*n-ir!a dia/n*%a de 'e"e!ie 'i!-ati"$ i ,n"epse de5a n trata!ent )*r.
Una din "e'e !ai i!p*rtante /ri5i a'e 'i Dre6 era "a I*e7 s$ n interprete%e
i%*'area 'i "a pe * a&and*nare.C! sita0ia -inan"iar$ a d*a!nei Anders*n
-$"ea i!p*si&i'$ )ederea ei a"*'*+Dre6 ,i "erse per!isnea de a aran5a ,n a)a
-e'+in"#t+%i i n*apte+"#te n' din 2*'ntari s$ stea " &$iat'.
Dre6 -*'*si ti!p' "e1i !ai r$!$sese din s$pt$!#n$+apr*ape n!ai pentr a
pre/$ti petre"erea de Halloween+pe "are se"0ia de pediatrie * aran5a pentr
"*pii.Dre6 era resp*nsa&i'' a"esti e2eni!ent+p#n$ 'a "are !ai r$!$sese *
s$pt$!#n$+)i se p$rea "$ a2ea edin e nes-#r)ite " di-erite "*!itete.
De i Dre6 re)i re'ati2 )*r s1* "*n2in/$ pe Cait'in s$1' a5te " petre"erea de
Halloween+n - 'a -e' de )*r s$ * "*n2in/$ s$ ias$ ,!pren$+din n*..i tre&i *
s$pt$!#n$ de insisten0e+"a p#n$ 'a r!$ s$ a""epte.De data asta+-$" ,n a)a -e'
,n"#t ea s$ ad!it$ "$ era * ,nt#'nire.
>ineri seara+e' -$" * re%er2are 'a n sa'*n pri2at din Dinst*n+'a 4*te''
Hilon.A'esese restarant' a"e'a pentr ine/a'a&i'a repta0ie a de'i"atei !*&i'e
en/'e%e)ti+a inti!it$0ii )i a !#n"$rii e8"e'ente..i *-erea+de ase!eni+n per-e"t
e8e!p' de "e ar -i pierdt ea+da"$ ar -i p'e"at din Ne6 Or'eans.
Dp$ * de'i"i*as$ "in$ " "rsta"ee )i -i'e .ignon+se 'i!itar$ 'a * dis"0ie despre
'"rri'e *&i)nite.Des"*perir$ * pre-erin0$ re"ipr*"$ pentr r*!ane'e
r*!anti"e+"are ,n"epea de re/'$ ,ntr1* n*apte -rtn*as$+)i pentr p'i!&$ri'e
pe p'a5$ 'a aps' s*are'i+pentr /st' "i*"*'atei )i !ir*s' ier&ii pr*asp$t
t$iate.E' * ir*ni%a pentr /st' ei pentr -i'!e'e dra!ati"e )i ,' ap$r$ pe a' s$
pentr "*!edii'e inte'i/ente.Ea !$rtrisi -apt' "$ !#n"a prin at*ser2iri.La
r#nd' 'i ,)i !$rtrisi s'$&i"inea pentr 5*//in/.Dp$ !as$+Dre6 se re%e!$ de
s"an+si!0ind1se satis-$"t de !#n"area e8"e'ent$ )i per-e"t !'0!it de
prietena 'i.
O pri2i s*r&ind 'ti!a pi"$tr$ de 2in )i - p'$"t i!presi*nat de -e'' ,n "are
'!#narea ,i '!ina p$r' r*)1ari.
Era -r!*as$+se /#ndi e'.R*"4ia ei din crepe+,!&r$"at$ ,n sti' /re"es"+pe n
sin/r !$r+"$dea ndind1se /ra0i*s pe "*rp' ei %2e't+!ar"#nd1i t*ate
pn"te'e "4eie.C'*area intens$ d$dea pie'ii ei * '!in*%itate transparent$.
Srprin%#nd1' "$ * pri2e)te "er"et$t*r+ea ,i %#!&i peste !ar/inea pa4ar'i.Ca
,nt*tdeana+%#!&et' ei "i/$t*r ,i t$ie respira0ia+iar "2inte'e penru odeauna
,i ap$rr$ pe e"ran' !in0ii.
1Te si!0i &ine< ,ntre&$ e'.
13ine,n e'es.Cine n s1ar si!0i &ine " '8' $sta de a -i ser2it de pr*priii
"4e'neri+t*at$ seara< E' %#!&i.
1Ne6 Or'eans are t*t "e e !ai &n din t*ate.M#n"are.M%i"$.C'tr$.T*t' e
p*si&i'
1T*t' e !innat.Pri2i prin ,n"$pere+ap*i se ,nt*arse spre e'.T*t a)a e)ti )i t:
R#se pr*-nd+din ini!$.Asta ar -i tre&it s$ -ie rep'i"a !ea.T e)ti !innat$.M$
si!t atras de tine+asta1i.A!in+se /#ndi Cait'in.C*st!' 'i de sear$ -sese "r*it
,n sti' 1JCF.Ia"4eta de sear$+"$!a a a'&$+papi*n' din !$tase nea/r$ )i
panta'*nii ne/ri " 2ip)"$ ar$ta "a )i "#nd ar -i -*st -$"0i spe"ia' pentr e'.
Prta ,!&r$"$!intea " * e'e/an0$ -ireas"$+-$r$ s$1)i dea sea!a.
C4e'ner' ap$r '#n/$ Dre6..n ti!p "e e' "*!anda "a-eaa de dp$ "in$+Cait'in
prinse !*!ent' pentr a1' stdia pe Dre6 prin '!ina '!#n$rii.Mi"i
a!$nnte a'e 'i ,n"epea s$ i se par$ atr$/$t*are.Ca de e8e!p'+-e'' ,n "are ,)i
'$sa "ap' ,ntr1* parte "#nd as"'ta pe "ine2a i %#!&et' 'i ,nt*tdeana
pre%ent.Se !inna de a&i'itatea 'i de a trata -ie"are ,nt#!p'are "a )i "#nd ar -i
-*st n*$ )i e8tra*rdinar$.T$ria 'i de "ara"ter era ad!ira&i'$..n '*" s$ se
s-$r#!e ,ntr1n !i'i*n de parti"'e s& presinea nei 2ie0i de sin/r$tate )i
indi-eren0$+de2enise tare "a n dia!ant.tia "$ n1i era indi-erent$: Un *! "a
Dre6 n ar -i !ers p#n$ nde !ersese e'+da"$ n1ar -i -*st i!p'i"at din pn"t de
2edere e!*0i*na'.Ca )i "#nd ar -i si!0it pri2irea ei+e' se ,nt*arse )i * pri2i
%#!&ind.O"4ii 'i ,i "*!ni"a "e2a "e )tia )i ea.D*rin0a ei era at#t de
pterni"$+,n"#t si!0ea "$ ar -i ptt s$ 0#)neas"$ a-ar$.C * ,nsp$i!#nt$t*are
"'aritate+,n0e'ese "$ ar -i ptt s$ se *&i)nias"$ s$1' 2ad$ a"*'*+de "ea'a't$ parte
a !esei+pentr ,ntrea/a 2ia0$.Un tre!r ,i tre" prin "*rp.
N: C2#nt' a"esta r$sn$ ,n !intea ei.N1a2ea de /#nd s$ de2in$ dependent$
de Dre6.Asta i1ar -i ,n"e0*)at 5de"ata+ar -i *&'i/at1* s$ ia de"i%ii pe "are n ar -i
2rt s$ 'e ia.. i as"nse "*n-%ia ,ndrept#nd1)i aten0ia spre d'ap' "4ine%es"
din 'e!n '$"it ,n ne/r+"are pr*te5a separe1' '*r.
Dre6 ,i !r!r$ "e2a "4e'ner'i+iar a"esta se ,ndep$rt$.Ap*i+Dre6 se ,ntinse
)i ,i prinse de/ete'e ,ntr1a'e 'i.
C*n tient$ de per-e"ta p*tri2ire a !#ini'*r '*r+Cait'in si!0i n -i*r de
,n/ri5*rare.Fri"a+rea'i%$ ea+era 'a -e' de !are "a )i &"ria+dar t*t' era tre"$t*r.
Se re2*'t$ ,!p*tri2a a"esti '"r..n seara asta+2r*ia pr )i si!p' s$ se &"rie
de !*!ent.
1P$rin0ii t$i n snt srprin)i de -apt' "$ t ,!par0i "asa " n &$r&at< ,ntre&$ e'.
Ea ,' pri2i "ri*as$+,ntre&#nd1se de nde ,i 2enise ideea asta.
D*'*".A ,n"redere ,n !ine.Ir*nia str$'"i ,n *"4ii ei.Tat$' !e 2ede *ra)'+!ai
a'es n *ra !are+"a pe n ani!a' peri"'*s+/ata s$ ,n/4it$ -e!ei'e sin/re.Dre6
%#!&i.
1N e ,n/ri5*rat "$ e te1a) ptea ,n/4i0i< Tat$' ei ar tre&i s$ -ie !ai ,n/ri5*rat
s$ n1' ,n/4it$ ea pe e'+se /#ndi Cait'in.Ea r#se+,n"$ srprins$ de "#t de )*r
ptea r#de "#nd era " e'.
1N.E' "rede "$ t !$ 2ei pr*te5a.Ma!a e ,nne&nit$.Ea are !ari speran0e "$ t
2ei -i prin0' pe "are ,' a)tepta!.
1.i d$ " "$s$t*ria+n< /'!i e'.
1Da+de)i e "*ntini s$1i spn "$+pr*&a&i'+n 2*i /$si ni"i*dat$ &$r&at' "are s$
-ie disps s$ -a"$ "*n"esii inten0ii'*r !e'e ,n "e pri2e)te "ariera.Dar ea "*ntin$
s$ "read$ "$+nde2a+e8ist$ n ase!enea &$r&at pe -rntea "$ria e s"ris n!e'e
!e.Da+se /#ndi Dre6.E snt a"e'a.
1N !$ ,n0e'e/e /re)it+"*ntin$ ea+* i&es" pe !a!a.Snte! -*arte apr*piate.
A2e! pr*&'e!e n!ai ,n pri2in0a a"esti s&ie"t+%ise ea ,n"rnt#nd1se.i !1a
srprins ,nt*tdeana.Pentr "$ ea )tie "#t e de /re s$ te sa"ri-i"i pentr "ine2a.
Ea a renn0at 'a "arier$+pentr a se "$s$t*ri " tat$' !e.Un se!na' de a'ar!$ se
aprinse ,n !intea 'i Dre6;
1De "e n )i1a "*ntinat "ariera dp$ "$s$t*rie< Tat$' t$ n pare a -i tip' "are
s$ *&ie"te%e da"$ s*0ia 2rea s$ '"re%e.
1N e.Cred "$ era -*arte !#ndr de s""es' ei..n"epse s$ ai&$ r*'ri !ari+"4iar
,nainte de a p$r$si "ariera.Tr$ia ,n At'anta+pe atn"i i i1a! sps "$ tat$'i !e
n1i p'$"ea 'a *ra . Ma!ei i s1a *-erit s$ 5*a"e ,ntr1* trp$ "are se dep'asa !'t.
Dp$ pri!' ei trne+,)i d$d sea!a "$ n ptea s$ -ie departe de tata pentr
'ni ,ntre/i.i !ai )tia "$ n1i p'$"ea s'5&a 'i )i "$ ra s$ tr$ias"$ ,n *ra).
Atn"i+a p$r$sit "*!pania i s1a !tat ,nap*i ,n Da4'*ne/a+nde a "*pi'$rit tat$'
!e.C4e'ner' se ,nt*arse " "a-eaa " 'apte.Cait'in ap"$ de'i"ata "e)"0$ )i
pri2i ,nde'n/ 'i"4id' -ier&inte.
1N1a) 2rea s$ !$ pn ni"i*dat$ ,n sita0ia de a tre&i s$ -a" * ast-e' de a'e/ere.
Dre6 ,i pri2i tr$s$tri'e -e0ei )*r ,ntristate.U'ti!a ei -ra%$ -sese *are n
se!na' de a2ertis!ent 2*a'at+pentr a n se apr*pia prea !'t de ea< Ad*pt#nd
n !*d "ini" de a * pne 'a ,n"er"are+spse;
De"i asta ,nsea!n$ pr*&a&i' "$ 2a tre&i s$ an'e% in2ita0ii'e de nnt$ )i s$ ,i
spn pre*t'i "$ n*i n 2*! tr$i -eri"i0i ,n 2e"ii 2e"i'*r+,n Ne6 Or'eans+a)a1i<
Cait'in ,' pri2i intens pentr n !*!ent.Ridri'e din 5r' *"4i'*r 'i ,i spnea
"$ /'!ea.Se re'a8$ )i ,' ir*ni%$ 'a r#nd' ei;
1Asta ar -i * !tare inte'i/ent$..n a-ar$ de "a%' ,n "are+&ine,n0e'es+ai -i de a"*rd
s$ !$ r!e%i ,n 3a'ti!*re+H*st*n+C4i"a/* sa L*s An/e'es.
1Mi1ar p'$"ea !ai !'t da"1a) re)i s$ te "*n2in/ s$ stai ai"i+%#!&i e'.A2#nd ,n
2edere t*ate astea+"red "$ n ar ie)i n '"r r$.M1ai a2ea pe !ine+* "as$
-r!*as$+)i !i1ai de2eni "*'e/$ ,ntr1n "a&inet !edi"a' !'tidis"ip'inar.Se *pri
)i ar$t$ ,n 5r.i+&ine,n0e'es+"e'e !ai &ne restarante.Cait'in pri2i ,n 5*s.A2ea
senti!ent' "$ n !ai /'!ea.Un tre!r )*r ,i tre" pe s& pie'e.
.)i ridi"$ &$r&ia+,nt#'nind pri2irea 'i *are"! re%er2at$.
1Ori"#t de tentant$ ar -i *-erta asta+n snt disps$ s$ intr ,ntr1n "a&inet.
i+de)i ,!i p'a"e din "#nd ,n "#nd e'e/an0a nei s$'i "a asta+snt t*t at#t de
!'0!it$ )i " n sand2i) !e8i"an )i * "*"a1"*'a.Dre6 si!0i "! ,' "prinde
tensinea+"a * "ea $ /rea.tia "$ !ersese prea departe )i "$ ea ,i des"*perise
inten0ii'e+din 5*"' 'i de "2inte.E' ,nder"$ s$ spn$ "e2a+sper#nd s$
ree"4i'i&re%e '"rri'e+dar ea ,n"ep pri!a;
I!a/inea%$10i "$ ne1a! ptea ,ndr$/*sti+spse ea " * 2*"e ne*&i)nit de
as"0it$.I!a/inea%$1 i "$ !i s1ar a"*rda n p*st ,n "er"etare+'a H*st*n.Ce ai
spne da"$ 0i1a) "ere s$ te !0i " !ine<
Fa a 'i se !p' de triste0e.N ,i p'$"ea s$ -ie ps ,n de-ensi2$+dar s-idarea
ne!as"at$ din pri2irea ei+,' pir*ni.tia "$ n re-% "ate/*ri" ptea distr/e
re'a0ia '*r -ra/i'$.i+t*t)i+ideea de a1 i a&and*na "asa era de ne"*n"ept.Din
n*+se re-/ie ,n !*r;
1E8tra*rdinar' De "e ai 2rea t s$ dai n paradis s&tr*pi"a'+pe n de)ert p'in de
!$r$"ini< L!ea 2*r&e)te "idat a"*'* )i ,)i pn p$'$rii'e a'ea de 1F !etri "a s$
!ear/$ dp$ 2a"i+,n 6eeGend.A! a%it "$ *&i)nies" s$ "reas"$ )i )erpi de
!$ri!ea ni &*a "*nstrin"t*r.I!a/inea%$10i "$+tre%ind1te+/$se)ti na din
"reatri'e a'ea ,n pat " tine.Cait'in se !p' de triste0e.Ea se *&i)nise s$
r$!#n$ "a'!$ )i t*t)i n1)i ptea *pri r$"ea'a din 2*"e;
1i "e -a"e *ra)' $sta+at#t de spe"ia'< O"4ii 'i se ,nne/rir$ de e!*0ie;
1.!i d$ n senti!ent de sta&i'itateB spse e' ,n"et.A! -*st arn"at dintr1n '*" ,n
a't'+de "#nd a2ea! )ase ani.P#n$ !i1a! ,n-ipt r$d$"ini'e ai"i+,n Ne6 Or'eans+
n !i1a! per!is ni"i*dat$ s$ !$ /#ndes" 'a "e2a traini".A"!+a! * "as$ "are e
a !ea )i 2rea s$ * !p' " *a!eni de1ai !ei.A! inten0ia s$ ,!i -a" * -a!i'ie
)i s$ ,!&$tr#nes" a)a.N 2rea s$ * ia de 'a ,n"ept.
Ea ,)i a!inti de '"rri'e pe "are i 'e spsese e'+'e/ate de "*pi'$ria 'i.Unde2a ,n
e'+ideea de a sta ,ntr1n sin/r '*" de2enise ideea de "as$..n0e'ese !area 'i
ne2*ie de a a2ea n '*" a' 'i )i pe "ine2a "are s$ -ie a' 'i.Casa )i *ra)'
de2eniser$ n -e' de si/ran0$ pentr e'+se /#ndi ea trist$.O si/ran0$ pentr "are
era /ata s$ 'pte.i+t*t)i+de)i ,n0e'e/ea+n se pt *pri s$ n spn$;
13a0i ,n "ie * /r$!ad$ de speran0e )i de 2isri pentr * "as$ )i n '*" pe 4art$.
Ma/ia serii disp$r dintr1*dat$ pentr Dre6+'$s#nd1i n /st a!ar+de )a!panie
ie-tin$+r$s-'at$.
1P*ate "$ pare si!p'ist+dar -ie"are are ne2*ie de n '*" ,n "are s$ se si!t$
a"as$.i asta e "asa !ea.tiind "$ dis"0ia ptea s$ de/enere%e ,ntr1* "eart$+da"$
ar -i "*ntinat+e' ,i '$ din n* !#na )i ,n"er"$ s$ re-a"$ !a/ia.
1Da"$ ai ter!inat+!$ /#ndea! "$ p*ate a! ptea !er/e p0in 'a Pdurea cu
ploaie.&ait'in t$"ea.Un r$%&*i n!ai a' ei i se de%'$n0ise ,n !inte.Siste!' ei
e!*0i*na' era spra,n"$r"at.Rea'i%a "$ n !ai ptea sta " e' ni"i n !int !ai
!'t.M#ine+2a -i ti!p' s$ ia * 4*t$r#re "a s$1)i apere ini!a )i p'anri'e.
=#!&i+de)i era si/r$ "$ era n %#!&et " * nan0$ de !e'an"*'ie ,n e'.
1Da+!i1ar p'$"ea.N a! -*st ni"i*dat$ a"*'*.Dre6 p'$ti )i ap*i se ,ndreptar$
spre ie)ire.
1De -apt+p'*$ " ade2$rat ,n p$drea asta< ,ntre&$ ea ,n ti!p "e e' * "*nd"ea
'a as"ens*r.
1Da: O '$ de &ra0.A n spe"ta"*' de '!ini -antasti"e.Te si!0i "a )i "#nd ai -i
,n !i5'*"' nei ins'e+pe -rtn$.Rin/' de dans e ,n"*n5rat de * p$dre
tr*pi"a'$ ,n "are p'*$.N*aptea+2ederea spre *ra) )i spre -'2i e in"redi&i'$.
Cred "$ * s$10i p'a"$.Ie)ir$ din as"ens*r+dire"t ,n &ar.M%i"a ni /rp r*"G
t*"!ai se ter!ina.Cait'in r$!ase de piatr$+"#nd p$drea ,n"ep s$ prind$ 2ia0$.
Un 2#nt )*r &$tea ra!ri'e.Un -'/er tre" pe deaspra )i p'*aia ,n"ep s$
"r/$ )ir*aie+,n"4ise *"4ii+as"'t#nd rit!' p'*ii.Apr*ape "$ ptea si!0i 2#nti
)i !e%ea'a pe -a0$ )i !ir*s' -'*ri'*r tr*pi"a'e.3ra0e'e 'i * prinser$ de !i5'*".
1E at#t de rea'+n< ,i )*pti Dre6 'a re"4e.Apr*ape "$ p*0i "rede "$ e)ti nde2a+
,ntr1* ins'$ din !$ri'e Sd'i.Ea se spri5ini de e'+i!a/in#nd1)i "$ era sin/ri
,ntr1n ase!enea paradis.Mai a2 )i a'te "#te2a -ante%ii+"are ar -i -$"t1* s$
r*)eas"$+da"$ 'e1ar -i sps " 2*"e tare..n"et+p'*aia se *pri.Se a%i n %/*!*t
)*r+ap*i * !%i"$ d'"e+* !%i"$ pentr ,ndr$/*sti0i+!p' 'ini)tea.
1>rei s$ danse%i<.n"$ 2r$5it$+ea "'$tin$ din "ap.Merser$ spre rin/' p'in de '!e.
.' "prinse+de par"$ !ai -$"se asta de * !ie de *ri ,nainte.Pn#nd1)i "ap' pe
piept' 'i+se '$s$ ,n2$'it$ de !%i"$+,n ti!p "e as"'ta &$t$i'e ini!ii 'i+t*t' ,n
5r' ei de2eni n a!este" de "'*ri )i !i)"are.Se trase !ai apr*ape+*&ser2#nd
"! si!0ri'e ,i ren$)tea ,ntr1* d'"e sen%a'itate.Mi)"#nd1se "a i "#nd ar -i
-*st pierdt$ ,ntr1* '!e de 2is+p'tea ,n ar!*nie " !%i"a.Era * n*apte p'in$
de i!a/ina0ie.Una "are 2a r$!#ne ,n !e!*ria ini!ii ei.
Dre6 si!0i "$ ar -i 2rt s$ * ai&$..)i tre" !#ini'e peste spate'e ei+a5n/#nd 'a
&a%a "*'*anei.Tr$/#nd1* !ai ad#n" spre "*rp' 'i+se ap'e"$ s$1i s$rte
p$r'+respir#nd par-!' s&ti' a' a"estia.
Dp$ "e !%i"a ,n"et$+ea ,)i ,n$'0$ "ap' )i ,' 2$% pri2ind1* " * d*rin0$
ne!as"at$+a!este"at$ " p0in$ triste0e.F$r$ s$ * interese%e "eea "e 2*ia
"*rpri'e '*r n' de 'a "e'$'a't+ea rea'i%$ a"! "$+!ai !'t "a ni"i*dat$+destin'
era ,!p*tri2a '*r.N!ai ini!i s-#)iate+asta era t*t "e ptea ie)i din p*2estea '*r.

CAPITOLUL O
.n di!inea0a r!$t*are+Cait'in se tre%i ner2*as$ )i *&*sit$+pentr "$ t*at$
n*aptea se s"ise )i se ,n2#rtise.=$"ea ,n pat+as"'t#nd1' pe Dre6 pn#nd *
"aset$ stere*.Era &/ sun de nebun+'1ar -i ptt da * des"riere deta'iat$+apr*p*
de s&ie"t.Pri2irea ei se ,ndrept$ spre "eas' de pe !asa de '#n/$ pat.Era n!ai
*pt.M*r!$ind+se t#r, a-ar$ din pat+arn"$ pe ea "ap*t' -a2*rit )i ap*i p*rni spre
&"$t$rie.Dre6 *pri !%i"a+2$%#nd1* pe Cait'in ,n pra/' )ii.A)a "! st$tea "
&ra0e'e ,n"r"i ate )i " * pri2ire "*n-%$ pe -a0$+,n0e'ese "$ n era -eri"it$ ,n
di!inea0a a"eea.=#!&ind+e' trn$ ni)te "a-ea pr*asp$t$ ,n "ea)"a ei.
13n$ di!inea0a: Se ,ndrept$ spre ea )i ,i d$d "ea)"a.
Pn#nd1)i a!#nd*$ !#ini'e ,n 5r' "e)tii+se rni spre !$s0$ )i se tr#nti pe n
s"an.S*r&i+ap*i se it$ 'a e'.E' se spri5inea de d'$pi*r' din perete )i * pri2ea+
,n ti!p "e+ea ,' !$sra " pri2irea+de ss p#n$ 5*s.
C4iar da"$ era de%/st$t*r de de2re!e+Cait'in pt s$ apre"ie%e pi"i*are'e 'i
'n/i+-$r$ "sr.N era peste !$sr$ de p$r*ase+"eea "e era &ine.N era
pasi*nat$ dp$ &$r&a0i p$r* i. Pri2i ap*i+din"*'* de )*rt+ta'ia 'i s'a&$.Ap*i spre
!aie' ,ntins peste piept' 'i 'ar/+)i n *pri 'a -a0$.
1N )ti da"$ 0i1a! sps+,n"ep ea " "a'!+"$ n ,!i p'a"e s$ !$ s"*' de2re!e
,n %ia !ea 'i&er$.i a) !ai ad$/a "$ n snt prea pasi*nat$ de *a!eni
2ese'i+at#t de di!inea $.O"4ii ei se ,n/star$+"#nd ni"' 'i r$spns - n
%#!&et.
1De "e ,!i %#!&e)ti a)a<
1Pentr "$...Dre6 se de%'ipi de d'$pi*r i !erse spre ea.E..
C2inte'e 'i ,i r$!aser$ sspendate ,ntr1* a2a'an)$ de e!*0ii+"are ,' prinser$
"*!p'et pe nepre/$tite.Oprind1se ,n -a0a ei+ridi"$ !#na pentr a1i !#n/#ia
*&ra%'.
1Ce< ssr$ ea.Nept#nd re%ista+,nt*arse "ap' )*r )i ,' s$rt$ pa'!a.
De/ete'e 'i ,i piept$nar$ p$r'+,n"r"at de s*!n+de pe -a0$.Ce ar -a"e+se
,ntre&$+da"$ e' ar pr*nn0a "2#nt' dra/*ste< S1ar retra/e ,ntr1na din a"e'e
pri2iri ,n /*'< Sa p*ate ar ie)i din "a!er$ &*'&*r*sind "e2a despre ,!pa"4etat'
'"rri'*r.Las1* )*r+,)i %ise e'.O prinse d* *&ra%+ap*i '$s$ !#na ,n 5*s.
1Pentr "$ ,!i p'a"i+di!inea0a+"4iar da"$ e)ti at#t de nes-erit$.
1Ni!eni n !$ p'a"e di!inea0a+ni"i !$"ar -a!i'ia !ea.3$ rest' "a-e'ei+ap*i
ridi"a "ea)"a+i!p'*r#nd.
1Te r*/+d*!n'e+,n"$ p0in$ "a-ea.Respe"t*s+e' '$ "ea)"a )i !erse s$ *
!p'e..nt*r"#nd1se 'a ea+,i spse;
1E a ta+" * "*ndi0ie.Li Cait'in n ,i p'$" a"est t*n de @hai s (ace. o
a(acere.Se ,n-nd$ )i !ai !'t ,n s"an i ,)i pr*pti &$r&ia ,n pa'!$.
N e ,n0e'ept s$ re0ii d*%a de "*-ein$ a ni "a-e/i.
1>in* " !ine s$ a'er/$! ,!pren$ )i ,0i 2*i asi/ra "a-eaa pe n an ,ntre/.
1Cred "$ /'!e)ti.E' , i "'$tin$ "ap'.
1N a'er/i+n "ape0i "a-ea.
1Te r$s".
1Asta1i !ai!0a dependent$ de "*-ein$ "are 2*r&e)te.E' '$ 2as' " "a-ea )i ,'
ridi"$ deaspra "4i2etei.
1P*ate "$ ar tre&i s$ ,0i -a" n &ine )i s$ arn" t*t 2as' $sta.Mi1ai !'0!i
,ntr1* %i.
1E &ine+%ise ea pri2ind1' -i8.A! s$ a'er/ " tine.Se ridi"$ )i '$ 2as' din !#na
'i..n dr! spre &"$t$rie+des"4ise n d'$pi*r.Da"$ tre&ia s$ a'er/e+a2ea
ne2*ie repede de "e2a ener/ie.
1Asta n10i -a"e &ine+stri/$ e' dp$ ea.
1P$"at+%ise ea ,n rep'i"$ )i des-$" "e'*-an'.P0in dp$ a"eea se ,nap*ie
pr*asp$t$+" p$r' str#ns ,n "*ad$ )i ,!&r$"at$ ,n ni)te panta'*ni de trenin/ )i *
&'%$.
13ine+4ai s$ ter!in$! )i " asta: Ie)i ,n strad$+*dat$.=#!&ind+Dre6 pse pe
!asa r&ri"a de sp*rt a %iar'i de s#!&$t$+se ridi"$ )i * r!$ spre )$.
1Ce2a ,!i spne "$ n prea ,0i p'a"e s$ -a"i sp*rt+%ise e'.
1N1!i da sea!a "! ai a5ns 'a "*n"'%ia asta.E' r#se )i1i 0in )a s$ ias$.
D*$ *re !ai t#r%i+Cait'in apr*ape "$ se pr$&)i ,n &"$t$rie+dp$ "e se
,!piedi"$ de )$.
Era ,n"ins$+*&*sit$+transpirat$+-$r$ r$s-'are )i apr*ape !*art$ de *&*sea'$.
M)"4ii+" "are n a2sese ni"i * pr*&'e!$ !ai ,nainte+pr*testa 'a -ie"are
pas+,n ti!p "e se t#ra spre "4i2et$.M*r!$ind+des"4ise r*&inet' )i1)i arn"$
ap$ re"e pe -a0$.
1Hai+"$ n a -*st r$+n< ,ntre&$ Dre6 din spate'e ei.Ap'e"#nd1se peste
&a%in+se ,nt*arse )i ,i arn"$ * pri2ire "i/$t*are.P-$ise )i !*r!$ise t*t
dr!'+p#n$ 'a Ad&*n ParG )i ,nap*i.E' /#-#ia *r.
A !ers dest' de &ine+pentr pri!a dat$+spse e' '#nd n pa4ar din d'$pi*r.
3li.a da+,' "*re"t$ ea ,n /#nd.E' !p' pa4ar' " ap$ )i ,' /*'i+ap*i * '*2i ,n
5*a"$ peste -nd.
A'er/area ,0i intr$ ,n s#n/e.N!ai a)teapt$ i1* s$ 2e%i.O s$10i p'a"$.
Ea a&ia re%ista s$ n1)i pn$ !#ini'e ,n 5r' /#t'i 'i.
1Tre%e)te1te 'a rea'itate+Danie's.Snt * pers*an$ "$reia ,i p'a"e "*n-*rt'..!i
p'a"e !#n"area de pr*ast$ "a'itate+snt dependent$ de "*-ein$ )i snt
!*ra'!ente "*ntra *ri"$rei -*r!e de t*rtr$+in"'si2 a e8er"i0i'i sp*rti2.
R#%#nd+Dre6 ,)i "'$tin$ "ap'..i p'$"se s$ a'er/e " ea+de)i ,' "a! ,n"etinise "
rit!' ei )i se p'#nsese t*t dr!'.Da"$ n a't"e2a+"e' p in ,' a5ta s$ se !ai
re'a8e%e din tensinea se8a'$ "are a!enin0a s$1i distr/$ &ne'e inten ii.
Te'e-*n' sn$.
1R$spnd e+spse e'.A)e%#nd1)i pa4ar' pe d'$pi*r+se ,ndrept$ spre te'e-*n'
de pe perete+'#n/$ -ri/ider.
1A'*: As"'t$ 2*"ea p'$"t !%i"a'$ de 'a "e'$'a't "ap$t+ap*i spse;
1Da+este+n !*!ent.Pse re"ept*r' pe piept )i pri2i spre "ea'a't$ parte a
&"$t$riei.Cait'in era ap'e"at$ peste "4i2et$.Lase n pa4ar )i &ea ap$ "
i0ea'$.
1Catie+!a!a ta 2rea s$10i 2*r&eas"$.Ea se /r$&i s$ ia te'e-*n'.
1Ma!$+"e !ai -a"i<...i !ie ,!i 'ipse)ti.
1D*"t*r' Danie's este "e' "are !i1a r$spns< ,ntre&$ E''en Ma"(en%ie.
1Da+e'.Cait'in i/n*r$ d*rin0a !a!ei ei de a )ti !ai !'t.L1ai !ai 2$%t pe
Step4en ,n 'ti!' ti!p<
1Da+a 2enit a"as$ ,4 6eeGend1' tre"t )i a ads1* " e' pe 'ti!a 'i prieten$.O
"4e!a Ienn7.Dr$/0i"$.Stdia%$ arte'e+"red.Step4en pare ,nne&nit dp$ ea.N
!i1ar disp'$"ea "a n*r$.Cait'in se ,n"rnt$ spre Dre6+"are ,i /#di'a /#t'.
1N1a) -a"e ,n"$ p'anri de nnt$+!a!$.tii "$ Step4en se ,ndr$/*ste)te de d*$
*ri pe s$pt$!#n$..n"er"$ s$ s"ape de de/ete'e "are1i "*&*ra de1a 'n/'
spin$rii+dar e' * prinse de !i5'*" i * a e%$ ,ntre pi"i*are'e 'i.
1.!i pare r$+"e spneai+!a!$<
1A! sps "$ d*"t*r' Danie's are * 2*"e p'$"t$.
1N+n1i a)a 1a4+D*a!ne: ,)i trase /#t' !ai departe de &%e'e 'i Dre6.
1A)teapt$ n!ai * se"nd$+!a!$.Pse pa'!a pe re"ept*r.
1>rei s$ te *pre)ti< )*pti spre e'+2*r&es" " !a!a+pentr D!ne%e.
1Las$1!$ s$ 2*r&es" )i e " ea+spse e'+repe%ind1se spre re"ept*r.
N: ,' p'esni peste !#n$.
1Ssst.. i pse re"ept*r' din n* 'a re"4e.
1A4+n+n " d!neata+!a!$.E Dre6.A sps s$1 i trans!it sa't$ri...Ce<
E...3ine..nt*arse re"ept*r' "$tre Dre6.
1>rea s$10i 2*r&eas"$.
1A'*+d*a!na Ma"(en%ie< spse e' pe ner$s-'ate+'$s#nd1* ,n pa"e pe Cait'in.
Da+a)a e.Snt pediatr.Da+asta1i.i e 'ti!' !e an de sta/iatr$.P'$nies" s$
des"4id n "a&inet a' !e pers*na'+,n Ne6 Or'eans.De -apt+,n"er" s$ * "*n2in/
pe -ii"a d!nea2*astr$ s$ '"re%e ,!pren$ " !ine...N+ni"i * )ans$ p#n$
a"!...Da+-a"e0i a)a...Si/r+e * p'$"ere s$ 2*r&es" ,n s-#r)it " d!nea2*astr$.
Catie 2*r&e)te des despre d!nea2*astr$.Ridi"$ * spr#n"ean$+,ntre&$t*r+spre
Cait'in.
1>1a sps t*t' despre !ine<Atn"i pr*&a&i' "rede0i "$ snt n -e' de ,n"r"i)are
,ntre Gin/is Han )i r$0*i' D--7...R#se...L"rri dr$/0e< Spne0i...A sps ea
asta< Cait'in ,' pri2i pe Dre6 "! ,' a"*rd$ !a!ei sa'e t*at$ aten0ia.A"esta
,ntinsese "*rd*n' te'e-*n'i p#n$ ,n &"$t$rie+nde se '$s$ s$ "ad$ pe s"an..)i
psese n pi"i*r peste a't'+insta'#nd1se "*n-*rta&i'+pentr * dis"0ie p'$"t$.
S"* #nd n /ea!$t+ea se '*2i " -rntea de )a -ri/ider'i.Dp$ rep'i"i'e 'i
Dre6+,)i d$d sea!a "$ "ei d*i de2eniser$ prieteni.O4+D!ne%e'e: Mr!r$ *
r/$"ine pentr p*)ta)' "are 2a -a"e pr*&a&i' * 4ernie de dis" de 'a t*ate
'"rri'e se87 pe "are !ai"$1sa * s$ i 'e tri!it$.
1ti0i "$ are "e'e !ai pr*aste *&i"eiri ,n pri2in0a !#n"$rii+,' a%i ea spn#nd.
>rea s$ %i" "$ /st$ri'e re"i ,)i a r*st' '*r+dar n tre&ie s$ de2in$ * diet$ ,n
-ie"are %i.i !$n#n"$ pr$5itri'e a'ea " "i*"*'at$ 'a de5n...O4+snt si/r "$ n
a i '$sat1* s$ -a"$ a)a+a"as$...Da+* s$ a! /ri5$ s$ !$n#n"e &ine.S$ n 2$ -a"e0i
/ri5i>*i a2ea /ri5$ de ea.Cait'in ,' pri2i.
1P*t s$1!i p*rt sin/r$ de /ri5$+Danie's+spse ea. F$" n /est "a )i "! '1ar -i
stran/'at.E' ,i %#!&i d*ar+,i -$" " *"4i' )i "*ntin$ s$ 2*r&eas"$ " !a!a ei.
1De "e+!'0!es"...Da+!i1a -$"t p'$"ere s$ dis"t " d!nea2*astr$.Sper s$ 2$
,nt#'nes" ,ntr1* %i pe d!nea2*astr$ )i pe d*!n' Ma"(en%ie.
S$1i ,nt#'neas"$< Cait'in ,)i '$r/i ppi'e'e.>*r&ea despre * ,nt#'nire< Ea+se /r$&i
s$1i s!'/$ re"ept*r' din !#n$.
1Ma!$...
1Dre6 este dr$/0+Cait'in..!i p'a"e+de5a.
1. i p'a"e< O4+D*a!ne.
1Snt at#t de &"r*as$ "$ n !ai e)ti sin/r$. tii "#t de ,n/ri5*rat e tat$' t$
pentr 2ia0a "are * d"i ,n *ra)' $'a.C*!p'et e8asperat$+*-t$ din /re.
1Ma!$+tr$ies" de ani de %i'e sin/r$ )i n a! a2t ni"i*dat$ 2re* pr*&'e!$.
1Cite)te %iare'e+dra/$.Fe!ei'e "are tr$ies" sin/re snt ata"ate t*t ti!p'.N*i
"rede! "$ este !'t !ai si/r pentr tine s$ ai n prieten.
1A)a "re%i t.Cait'in ,!pinse 'a * parte !#na 'i Dre6 "are * !#n/#ia pe
"*aps$+ap*i ,' '*2i " p!n' ,n "ap.Tat$' ei ridi"ase "e'$'a't te'e-*n )i ea !ai
2*r&i " "ei d*i p$rin0i "#te2a !inte+ap*i 'e spse 'a re2edere..n ti!p "e !erse
s$ pn$ 'a '*" te'e-*n'+,i arn"$ * pri2ire iritat$ 'i Dre6+"are ,n"$ !ai st$tea
"*n-*rta&i' 'a !as$.
1E)ti "e' !ai ,n"r"$1'!e *! pe "are '1a! ,nt#'nit 2re*dat$+%ise ea.C! ,0i
per!i0i s$1i spi !a!ei !e'e "$ 2ei a2ea /ri5$ de !ine< N1a! ne2*ie s$ ai&$
"ine2a /ri5$ de !ine sa s$ ai&$ /ri5$ s$ !$n#n".Da"$ 2rea pr$5itri "
"i*"*'at$ di!inea0a+asta1i p'$"erea !ea )i n e trea&a ta.
1ti "$ e)ti "apa&i'$ s$ ai /ri5$ de tine ,ns$0i+spse Dre6 " &'#nde0e+dar ne*ri
t*0i a2e! ne2*ie de "ine2a de "are s$ ne spri5ini!.Asta1i prietenia+n< i da"$
!a!a ta e -eri"it$ )tiind "$ "ine2a are /ri5$ de tine+"are1i pr*&'e!a<
E' se ridi"$ )i !erse spre ea.
1N )tii "#t de n*r*"*as$ e)ti "$ p$rin0ii t$i snt ,n/ri5*ra0i pentr tine.Cred "$
snt p0in in2idi*s.Dar ,!i "er s"%e+da"$ t "re%i "$ a! e8a/erat.E' t$" pentr
n !*!ent+,n"er"#nd s$1i "iteas"$ /#ndri'e+stdiind1i pri2irea -i8$.
>$%#nd "$ n re)e)te+spse st#n/a"i.
1Mi1a p'$"t s$ 2*r&es" " !a!a ta.O pri2i " ,n/ri5*rare.Ini!a 'i Cait'in se
t*pi p in.E' n a2ea * -a!i'ie "are s$ ,i *-ere a-e" ine.Se /#ndi "$+t*t)i+n1ar -i
r$ s$1' 'ase s$ 2*r&eas"$ " ai ei 'a te'e-*n+din "#nd ,n "#nd.
1N1!i pas$ "$ 2*r&e)ti " !a!a+spse ea+n!ai ,n"ear"$ s$ n !ai e8a/ere%i
" /ri5a pentr !ine.i+pentr D!ne%e+n1i !ai spne "$ ,n"er"i s$ !$
"*n2in/i s$ '"re% 'a "a&inet' t$.tii "$ asta e i!p*si&i'.Ni!i" n era
i!p*si&i'+se /#ndi Dre6.Spera s$ ai&$ dest' ti!p pentr a * -a"e s$ ,n0e'ea/$
asta.=#!&i '!in*s.
1Ce1ai spne da"$ a! -a"e n d) )i ap*i a! !er/e ,!pren$ s$ '$! pr#n%'<
Ea *-t$+)tiind "$ n ar tre&i s$ !ai petrea"$ at#t de !'t ti!p ,!pren$ "
e'.Dar+n re)i s$ ,' re-%e.
1>*i !er/e+" * "*ndi0ie.E' ,)i ,n$'0$ "ap' )i * pri2i pre*"pat.Care ar -i a"eea<
1Ni"i*dat$+dar ni"i*dat$ s$ n !$ !ai -a"i s$ a'er/.E' r#se.
1Pr*!it:O "prinse pe dp$ !eri )i ie)ir$ din &"$t$rie.
1Cn*s" n '*" ,n "are ser2es" * !#n"are e8"e'ent$...
1N: N !ai 2rea at#ta !#n"are.
1Catie+* s$10i p'a"$.
1Ha!&r/er+insist$ ea+2rea n 4a!&r/er /ras )i s"'ent.C t*ne de "art*-i
pr$5i0i+p'ini de 'ei.N !erseser$ !ai !'t de "# i2a pa)i+"#nd te'e-*n' sn$ din
n*.
1R$spnd e+spse Dre6.Se ,nt*arse ,n &"$t$rie+,n ti!p "e e' 2*r&ea+Cait'in
!erse ,n "*rid*r+s$ 2ad$ da"$ 2enise p*)ta.O /r$!ad$ de s"ris*ri )i n*te de p'at$
st$tea ,!pr$)tiate pe "*2*r+s& t$ietra din )$ pentr p*)t$.Le '$ )i ,n"ep s$
'e s*rte%e; pe a'e ei+a'e 'i+a'e '*r.Adresa de pe na din s"ris*ri * -$" s$
pri2eas"$ " aten0ie.Era de 'a n institt de "er"et$ri din C4i"a/*.O '$s$ pe
!as$.Pentr n !*!ent+se it$ pr )i si!p' 'a adres$.Fri"a i ent%ias!' se
,!&ina ,n !intea ei ,ntre/' 2iit*r ptea -i "*n0int ,n p'i"' a'&.Ini!a ,n"ep
s$1i &at$ " ptere.G#t' i se s"ase.C de/ete'e tre!r#nde+,' des"4ise+s"*ase
s"ris*area i "iti pe ner$s-'ate.
1Catie+nde...A4+e)ti ai"i.Dre6 se apr*pie de ea..!i pare r$ "$ 2a tre&i s$
renn0 'a pr#n%.P*ate pte! !er/e ,!pren$ 'a "in$.A! "e2a da '"r+"#t2a
ti!p.Dre6 ,)i d$d sea!a "$ ea n1' as"'ta..i pri2i e8presia -e0ei )i s"ris*area
din !#n$.>e)ti pr*aste<
1.n/4i ind1)i sen%a0ia de de%i'%ie+ea ,!p$tri "*a'a de 4#rtie )i * pse ,nap*i
,n p'i".
1T*"!ai a! pri!it n @.ul-u.esc#dar nu4 .ul u.esc A de 'a n pr*/ra! de
"er"etare din C4i"a/*.
1A4a: - t*t "e pt e' s$ spn$..i era i!p*si&i' s$1)i e8pri!e si!patia+"#nd e'
de -apt se &"ra ,n ini!a 'i.tia "$ era n !i%era&i' pentr "$ se &"ra "$
-sese re-%at$+dar n ptea -a"e ni!i".Ori"!+si! ea "$ ar -i tre&it s$ spn$
"e2a+pentr a1i ra '*2itra.
1 i "e da"$< Ori"!+n 0i1ar -i p'$"t Ora)' >#ntri'*r+%#!&i e' ir*ni"+e prea
-ri/ a"*'* pentr * -at$ din Sd+"a tine.
1N snt disps$ 'a /'!e+spse ea s"rt+asta1i prea i!p*rtant pentr !ine.
1.!i pare r$+,n"er"a! s$ te -a" s$ te si!0i !ai )rat$.
1Ei &ine+n !$ -a"i+a)a "$ s"rtea%1*.Ea prinse s"ris*area ,n e'asti"' de 'a
panta'*nii de trenin/+ap*i se re%e!$ de !$s0a din "*rid*r.C &ra0e'e ,n"r"i)ate
peste piept+pri2ea ,n /*'+spre p*dea.Dp$ p0in ti!p+rea'i%$ "$ Dre6 se pre/$tea
s$ !ear/$ 'a '"r..n"rnt#nd1se+,' pri2i;
1De "e !er/i 'a '"r+ast$%i< 3"r*s s$ s"4i!&e s&ie"t'+Dre6 spse;
1Un pa"ient a' !e+I*e7 Anders*n+a ,n"ept trata!ent' pentr 'e"e!ie.Cine
)tie de "e+"e''e'e a'&e a s"$%t ,n di!inea0a asta.Tre&ie s$ a-' "e se
,nt#!p'$.
1N p*ate sta/iar' de tr$ s$ re%*'2e pr*&'e!a<
1Desi/r+dar I*e7 e n "a% spe"ia'.P)ti' are "e2a !a/i"+aparte+)i * pere"4e de
*"4i a'&a)tri "are !1a t*pit.A! '$sat 2*r&$ s$ -i ,n)tiin0at de *ri"e s"4i!&are
,n starea 'i.Cait'in ,)i des-$" "*ada de p$r+,n ti!p "e ,n"er"a s$ rea'i%e%e "e ,i
spsese e'.P$rea "$ era !ai ata)at de p)ti de"#t de "a%' 'i.i asta n era
&ine.A -i ata)at pers*na' de n pa"ient+,nse!na "e' p0in * rpere de ini!$+da"$
n pierderea *&ie"ti2it$tii pr*-esi*na'e.
1>rei s$ spi "$ ,n"epi s$ te ata)e%i e!* i*na' de "*pi'< ,ntre&$ ea ap$s#nd pe
"2inte.N e p0in ris"ant< Spre srprinderea ei+e' se %&#r'i.
1N+de'*"+Catie+are n!ai "in"i ani.E &*'na2 )i sin/r.Mai"$1sa e 2$d2$ "
,n"$ "in"i "*pii a"as$.Are d*$ s'5&e "a s$1)i p*at$ ,ntre0ine -a!i'ia )i n ,'
p*ate 2i%ita de"#t rar.Cred "$ p#n$ )i t p*0i ,n0e'e/e ne2*ia "*pi''i de a !ai
2edea din "#nd ,n "#nd * -i/r$ "n*s"t$.
1De "e tre&ie s$ -ie a ta< ,' pri2i ea indi/nat$. i "e 2rei s$ ,n0e'e/ !ai e8a"t
"#nd spi "$ i e p*t ,n0e'e/e asta<
1.n"ear"$ s$ ,n0e'e/i )i sin/r$+r$spnse e' s"rt.T e)ti "ea "are se interesea%$
de "er"etare+pentr a n -i ne2*it$ s$ ai de a -a"e " pa"ien ii 'a n ni2e'
pers*na'.Cait'in de2eni dintr1*dat$ ri/id$.
1E * !rd$rie s$ ,!i spi a)a "e2a.Ra ini'e pentr "are 2rea s$ intr ,n
"er"etare n a ni!i" de a -a"e " -e'' ,n "are si!t "$ tre&ie tratat$ * re'a0ie "
pa"ien0ii..nt*r"#nd1se pe "$'"#ie+e' ,)i tre" de/ete'e prin p$r.
1Uite+n a) 2rea s$ !$ "ert " tine.i "red "$ ,0i 2er)i aspra !ea de%i'%ia pe
"are t*"!ai ai a2t1*.Tre"r$ "#te2a se"nde de 'ini)te ,n"*rdat$+,n ti!p "e se
pri2ir$ n' pe "e'$'at..n s-#r)it+Dre6 "'$tin$ din "ap.
1Tre&ie s$ !$ ,!&ra".Se ,nt*arse )i * '$s$ pri2ind1'.

.n r!$t*area di!inea0$ de 'ni+Cait'in )edea 'a !as$ a2#nd ,n -a0$ sita0ia
pa"ien0i'*r din "a!era de *&stetri"$1/ine"*'*/ie.Ar -i tre&it s$ pn$ 'a %i
in-*r!a0ii'e despre starea pa"ien0i'*r+dar n re)ea de"#t s$ se ite !e'an"*'i"$
'a 4#riiie din -a0a ei.Tre"se de5a peste de%i'%ia de a -i -*st respins$ de Institt'
din C4i"a/*.Re-%ase s$ /#ndeas"$ ne/ati2 despre ea ,ns$)i din "a%a a"esti
re-%.Ur!a s$ !ai pri!eas"$ r$spnsri de 'a 3a'ti!*re+H*st*n+L*s An/e'es.
Institt' de Cre"etare din H*st*n era t*t)i "e' 'a "are 0inea "e' !ai !'t.
3i-#nd " "rei*n' ,n 4#rtii'e din -a0$+,)i d$d sea!a "$ de -apt Dre6 era "a%a
st$rii ei de depresine.O ,nne&nea..i p$trnsese ,n ini!$+,ntr1n -e' ,n "are
ni!eni n re ise !ai ,nainte.Dar d*rin0e'e )i a!&i0ii'e '*r era 'a p*'i di-eri0i.
Dis"0ia pe "are * a2seser$ s#!&$t$ seara '$sase * r!$ de r$"ea'$ pe rest'
6eeGend1'i.Iar ideea 'i despre !*ti2' pe "are '1ar a2ea ea "a s$ n intre ,n
pra"ti"$+,i d$dse de /#ndit.N*r*"' este "$+dp$ "e se /#ndise !ai &ine+,)i d$d
sea!a "$ n era ni"i n -e' de ade2$r ,n "eea "e spsese e'.
O "as"ad$ &rs"$ de r#sete+!ienatri )i ap'a%e ,i ,ntrerpser$ /#ndri'e.Se
,nt*arse s$ pri2eas"$ ,n spate'e ei )i apr*ape "$% de pe s"an.
Crai/ Pa'sen 'e -$"ea * de!*nstra0ie de -'a!en"* "e'*r'a'0i interni+sta/iari )i
stden0i'*r "are , i a)tepta tra.?inea ,n din0i n tranda-ir r* iar p'i"'
a'&+prins ,n spinii tranda-ir'i+"*ntina s$ ,i '*2eas"$ &$r&ia.
Era t*t at#t de srprins$ pe "#t era )i rest' de e"4ip$ de *&stetri"$1/ine"*'*/ie+
de s"4i!&area pers*na'it$0ii 'i Crai/.T*0i "redea "$ ea era "a%a a"estei
s"4i!&$ri !ira"'*ase+dar ea tia de -apt "$ ideea re-erit*are 'a -e'' de a se
"*!p*rta " e' i1* dat*ra 'i Dre6.De "#nd 2*r&ise " e'+intern' de2enise din
"e ,n "e !ai "**perant )i !ai a!a&i'.
O"4ii a'&a)tri ai 'i Crai/ se -i8ar$ &rs" aspra *"4i'*r 'i Cait'in.
1Iat$ "e a s*sit pentr d!nea2*astr$+d*"t*ri0$ Ma"(en%ie: Dans$ spre ea )i ,i
pse tranda-ir' ,n p*a'$+stri/#nd; O'e:
Ea r$!ase ne!i)"at$ pentr n !*!ent+,n ti!p "e * d%in$ de *"4i * pri2ea.
Cri*%itatea '*r e2ident$ * -$"ea s$ se si!t$ -*arte st#n5enit$.
1Ei+/ata+!i%era&i'i'*r: >1a0i distrat s-i"ient+spse De&&ie Di's*n.D*"t*r' de 'a
*&stetri"$ 2a -i ai"i "r#nd )i n * s$ -ie prea !'0!it s$ 2$ 2ad$ ai"i+-$"#nd pe
t#!pi0ii.Fie"are dintre ei+,n"ep s$ ,)i "ate de '"r.
Cait'in ,i !r!r$ n @.ul-u.escA 'i De&&ie pentr "$ * sa'2ase.
.nt*r"#nd1se " spate'e spre /rp+prinse tranda-ir' )i ,i !#n/#ie peta'e'e
"ati-e'ate.Ini!a ,' &$tea ,n rit! s$'&ati" "#nd s"*ase "art*na)' din p'i".

CAPITOLUL E
Pe "art*na) era desenat$ * -a $ %#!&it*are+,!pren$ " n !esa5; @ !.i pare ru
c ne-a. cera s/.ba.A Ni"i * se!n$tr$+dar )tia "$ era de 'a Dre6.
Pe de * parte+era ,n"#ntat$ )i satis-$"t$.Ptea si!0i "! n %#!&et de
!'0!ire ,n"er"a s$1 i -a"$ '*" pe -a0a ei.Pe de a't$ parte+n ptea s$ n se
si!t$ p0in 'e%at$ de 'ipsa de dis"re0ie a 'i Dre6.
.ntre/'i pers*na' de 'a Riverview ,i p'$"ea+s$ &#r-eas"$.Cait'in a2sese
,nt*tdeana /ri5$ s$ n 'e dea ni"i n s&ie"t de dis"0ie.C pri!a *"a%ie+,i 2a
!'0!i 'i Dre6 pentr /est' r*!anti" )i ,i 2a "ere s$ ,n"ete%e " '"rri'e
astea+'a ser2i"i.

Dre6 intr$ ,n sa'a de terapie intensi2$ " 4a'at' )i !as"a pe -a0$.Se *pri '#n/$
n in"&at*r+pentr a "*ntr*'a starea nei -eti0e n$s"te pre!atr.A!anda era "
ei de5a de "#te2a s$pt$!#ni )i p$rea s$ -i tre"t de stadi' "riti".
13n$ di!inea0a+Manda1Panda+spse e'+2$d "$ ai "res"t " n Gi'*/ra!.Ce -at$
&n$ e)ti:Fa0a A!andei se str#nse+"a )i "#nd i1ar -i r$spns.C$s"$.O"4ii ei
ad*r!i0i+"'ipir$+ap*i se ,n"4iser$.Dre6 ,)i ,ntinse !#na ,n interi*r'
in"&at*r'i )i * &$t ,n"et pe spate;
1>ise d'"i+,n/era).

1A) d*ri s$1 i /$se)ti * -e!eie )i s$ ai * "as$ p'in$ de "*pii.Atn"i !1ai !ai '$sa
,n pa"e+p*ate.Dre6 se ,nt*arse pentr a1i %#!&i s*rii )e-e.Ca n -e' de &ni"$+de
2re* "in"i%e"i de ani+de pr*p*r0ii de'*" de ne/'i5at+3ett7 era st$p#na de
ne"*ntestat a se"0iei de terapie intensi2$.
1.!i de*"4i ,nt*tdeana "*piii+se p'#nse ea+de i *"4ii ei a'&a)tri str$'"ea
2ese'i.
1Pe tii se de*a"4e+s"!p$ 3ett7+n "*piii.A4+,n"etea%$ s$ te !ai ,n/ri5*re%i
pentr "*pi'' $sta )i !i)"$10i -nd' a-ar$ din se"0ia !ea+&$iat'e.
1S$ tr$i0i+d*!n "$pitan.O sa't$ s"rt+ap*i se ,nt*arse s$ ias$.
1S*ra aia n*$+din s"4i!&' a' d*i'ea+e * -at$ dr$/0$+spse 3ett7.Ar tre&i s1*
in2i0i pe nde2a.De *&i"ei+Dre6 r$spndea pr*pneri'*r de "$s$t*rie a'e 'i
3ett7 " * "*ntrapr*pnere de "$s$t*rie sa " "e2a !ai dire"t.Dar ast$%i+n.
St$t " !#na pe "'an0$ )i si!0i "$ pierde !*!ent' de a1i da rep'i"a.
=#!&ind+se ,nt*arse spre -e!eia ,n"$rn0it$;
1A! de5a * -at$+dr$/0$..i -$" " *"4i' )i * '$s$ 'a tre&ri'e ei.
I!a/inea 'i Cait'in ,' ,ns*0i ,n anti"a!er$.Ini!a ,n"ep s$1i &at$ pterni" )i
%#!&i+,n ti!p "e e' ,)i s"*tea 4a'at' )i !as"a.tia "$ )i ei ,n"epse s$1i pese de
e'.A2ea prea !'t$ 2*in0$ )i a!&i0ie+pentr a a""epta -apt'+"e' p0in
de*"a!dat$.De a"! p#n$ ,n i'ie+n * 2a '$sa s$ ,' ite ni"i n !int..ntr1n -e'
sa a't'+,i 2a ar$ta "#t de !innat$ ar -i 2ia0a "4iar a"*'*+,n '*"' "$ria ,i
apar0inea a!#nd*i.

Pentr Cait'in+%ia !er/ea din "e ,n "e !ai pr*st.C#nd se ,nt*arse de 'a 2i%ita de
di!inea0$+n a't "ad* * a)tepta pe !as$.Era n "'*2n de 5"$rie "are s$rea pe
spate "#nd ,' ,nt*r"eai.
Cart*na)' "are ,' ,ns*0ea a2ea r!$t*r' !esa55 Penru ine a% (ace %i saluri
.orale.C4iar ,nainte de pr#n%+pri!i n &a'*n r*) de -*r!a ini!ii )i n a't
"art*na) pe "are s"ria; ,ni.a .ea e !n ./na a.L$ &a'*n' ,n &ir*' 'i De&&ie;
1Asta tre&ie s$ se s-#r)eas"$ *dat$.O!' $'a !$ ,nne&ne)te din n*.
De&&ie * pri2i de 'a &ir*;
Un a't "ad* de 'a d*"t*r' Danie's< O!' $'a n )tie s$ a'ea/$.Ar -i tre&it s$
-i e n*r*"*asa.
1Mi1ar -i p'$"t s$ -i -*st t+spse Cait'in+'e/#nd &a'*na)' de n "*) de 4#rii
"are st$tea pe n d'$pi*r.Atn"i+'!ea te1ar -i &#r-it pe tine ,n '*"' !e.Se
tr#nti pe s"an.Ur$s" s$ -i s&ie"t' &#r-e'*r+spse ea.
1Cred "$ te ,n/ri5*re%i pentr ni!i".Cait'in+a&sent$+ap"$ * &"at$ de 4#rtie+'a
,nt#!p'are+)i ,i r$s"i !ar/ini'e.
1A)a "re%i< C4iar )i nii dintre pa"ien0i !$ ir*ni%ea%$ ,n 'e/$tr$ " ad!irat*r'
!e se"ret.De&&ie '$ 4#rtia din !#ini'e ei.sta e p'an' pentr s$pt$!#n$
2iit*are.N ,' stri"a.Mi1a! pierdt "#te2a %i'e+,n"er"#nd s$ ,i ,!pa" pe t*0i.N
2rea "a n$%r*)ii s$ ,!i distr/$ !n"a.
Ridi"#nd1se+De&&ie prinse ,n pi*ne%e p'an' de '"r a' sr*ri'*r+pe * p'an)$
din perete+"4iar '#n/$ -*t*/ra-ia 'i Dennis Paid )i a 'i Ear' I*nes.
1N1are r*st "$ -a"i * pr*&'e!$ din asta+spse ea a)e%#nd1se din n*B&#r-a * s$
!*ar$ ,n"et.Cait'in *-t$;
1tii "$ a ,n"ept s$ -a"$ pariri re-erit*are 'a "ine /4i"e)te "ine este
ad!irat*r'< Ea ,i spsese n!ai 'i De&&ie "ine ,i tri!itea "ad*ri'e.Dar n
"redea "$ 2a tre"e !'t p#n$ "#nd "ine2a 2a -a"e * 'e/$tr$ ,ntre ea )i Dre6.
Atn"i+"4iar "$ ar -i -*st 5a'e.La spita'' Riverview+sin/r' s&ie"t !ai
interesant de"#t 2ia0a a!*r*as$ pers*na'$ era "e' " pri2ire 'a 2ia0a a'tia.
1A! a%it de pariri+spse De&&ie.Cait'in 2$% "$ De&&ie ,n"er"a s$ n r#d$.
1N e de'*" a!%ant.
1Cred "$ 2*i d*i 2$ p*tri2i0i per-e"t n' " "e'$'a't.C#nd ai ,n"ept s$ te
,nt#'ne)ti " e'< E)ti 'a -e' de ,nne&nit$ dp$ e'+pe "#t pare e' dp$ tine<
1A"! 2re* d*$ s$pt$!#ni.i ,!i p'a"e !'t.De*"a!dat$+snte! n -e' de
prieteni se!i1p'at*ni"i.E' )tie "$ 2*i p$r$si Ne6 Or'eans1' )i "a! e%it$! s$ ne
i!p'i"$! prea !'t.=#!&et' pe "are De&&ie )i1' re0inse se !ateria'i%$ &rs".
1P*ate "$ t e%i0i+dar n "red "$ )i e' e%it$+,nainte s$ p*at$ r$spnde+"ine2a &$t
,n )a &ir*'i.U)a se des"4ise )i Crai/ Pa'sen , i &$/$ "ap' ,n$ntr.
=#!&et' 'i 'ar/ * asi/r$ "$ a%ise de 'ti!' ei "ad*.
De"i+d*a!n$ d*"t*r Ma"(en%ie+spse e' 5*2ia'+"! 2$ !er/e " 2ia a
a!*r*as$< Ea ,' pri2i re"e.
1Da"$ n ai ni"i * trea&$+d*"t*re Pa'sen+a -i -eri"it$ s$ ,0i ,n"redin0e% na.Ce ai
spne s$ /*'e ti *a'e'e de n*apte< Intern' ridi"$ * !#n$ ,n se!n "$ se pred$.
1N !ai spne0i ni"i n "2#nt.A! p'e"at.&iao+dra/$..n"4ise repede )a.
-&iao+dra/$< repet$ ea i!it$.De&&ie ,n"ep s$ r#d$ " 4*4*te.Cait'in ,' arn"$
* pri2ire ,ndrerat$.
1P*t -*'*si te'e-*n'< Cred "$ e !ai &ine s$ ,' sn pe Dre6.
1Te r*/.Ne 2ede! !ai t#r%i.De&&ie p$r$si &ir*' )i Cait'in te'e-*n$ 'a se" ia de
pediatrie.Dre6 n era a"*'*+a)a "$ ,i '$s$ n !esa5 sr*rii "are r$spnsese.

Dre6 era ,ntr1* "a!er$ ,ns*rit$+nde ,)i 'a pr#n%' ,!pren$ " n /rp de
pa"ien0i+,ntre patr )i )ase ani.
1D*"t*re Danie's+spse * -e!eie intr#nd ,n "a!er$+a! n !esa5 te'e-*ni" pentr
d!nea2*astr$.E' * pri2i )i %#!&i.
1M'0!es"+Denise+spse e'+'#nd -*aia de 4#rtie.
1Fe!eia "are a te'e-*nat n )i1a '$sat n!e'e.Spnea "$ )ti0i despre "ine e 2*r&a.
E Cait'in+se /#ndi e' i!ediat.F$r$ ,nd*ia'$+2*ia s$1i !'0!eas"$..n &"ria de a
"iti &i'et'+n *&ser2$ pri2irea "idat$ pe "are t#n$ra -e!eie i1* arn"ase ,nainte
de a ie)i.Citi !esa5'.Sr#s' ,i disp$r de pe &%e..' "iti din n*.A$er.in
i.edia sau e%i un o. .or.Lipsa a de discre-ie creea+ o (elul de b/r(e %i
asa nu-.i place.Pentr n !*!ent+- rea'!ente &'*"at.Ttr*r -e!ei'*r 'e
p'a" -'*ri'e )i "ad*ri'e.Dar Cait'in Ma"(en%ie n era "a t*ate -e!ei'e.Era
a't-e'.i era ener2at$ seri*s.O inti!idea%$ "ad*ri'e< E2ident+n ,i p'$"ea s$ -ie
,n "entr' aten0iei.
O4+D!ne%e'e: se /#ndi e'.Se ridi"$ at#t de repede+,n"#t se ,!piedi"$ de
s"an' pentr "*pii pe "are st$tea.
1Unde te d"i< ,ntre&$ * -eti0$ " *"4ii !ari+"$reia t*0i ,i spnea =**.
1S$ da n te'e-*n: Ie i a-ar$ )i * '$ pe "*rid*r.C#te2a !inte !ai t#r%i+Dre6
era 'a te'e-*n+,n &ir*' 'i ,n -*r!$ de "&.
1Ce 2rei s$ spi " "4estia asta "$ n p*0i intra ,n "*nta"t " ea< 0ip$ e' 'a
"ea'a't$ pers*an$ " "are 2*r&ea.E 2*r&a de * r/en0$.N tre&ie s$ se "*ns'te
" tine< 3ine.Te r*/+,n"ear"$..ntrerpse 'e/$tra.Arn"#nd1se ,n s"an+
M*r!$i.
1Snt n *! !*rt.i a"!+"e r!ea%$< se ,ntre&$ e'.P*ate ar -i !ai &ine s$ *
a2erti%e%e pe Catie.F*r!$ n!$r' de te'e-*n a' se"0iei de *&stetri"$1
/ine"*'*/ie.I se spse "$ d*"t*ri0a Ma"(en%ie era ,n sa'a de na)teri.tiind "$ ea
)i De&&ie era prietene+"er s$ 2*r&eas"$ " a"easta.
1D*a!n$ Di's*n+snt d*"t*r' Danie's.Tre&ie s$ 2*r&es" " Cait'in+i!ediat "e
e 'i&er$.Este -*arte i!p*rtant...Ce< Asta1i -r!*s s$ ad din partea
d!nea2*astr$+dar !$ ,nd*ies" "$ ea "rede "$ -a"e! n "p' n*sti!.
M'0!es".Apre"ie% a5t*r' d!nea2*astr$.
U)a de 'a &ir*' 'i Dre6 se des"4ise+i!ediat "e pse 5*s re"ept*r'+)i MarG
G*rd*n intr$ ,n$ntr.Un %#!&et ria) ,i d*!ina -a0a p'in$ de "*)ri.
1Ce se !ai ade+)e-'e< A! a%it "$ ai pri!it n !esa5 "idat+dp$ "are apr*ape
"$ ai "$'"at peste trei p)ti )i * &$tr#n$+"a s$ a5n/i 'a &ir*.Dre6 ,n/4e0$.N era
de !irare "$ ea era sp$rat$.N pteai s$ str$n0i ,n '*"' $sta+-$r$ "a asta s$ n
de2in$ n -apt p&'i".
1E tre"t de )ase+se p'#nse De&&ie+&$t#nd ,n !as$ " n/4ii'e ei de "'*area
piersi"ii.Mi"4ae' !i1a sps "$ !$ 2a ,nt#'ni pentr "in$ 'a "in"i )i 5!$tate..i
!ai da %e"e !inte+dp$ "are * )ter/ de ai"i+" sa -$r$ e'.Cait'in %#!&i "$tre
prietena sa..n ti!p "e a)tepta pe sta/iar' " "are a2ea ,nt#'nire+De&&ie ,i 0inea
de r#t ,n sa'a de a)teptare.
1>rei s$ !$ d" s$ ,' ad" e< ,ntre&$ Crai/ Pa'sen.
De&&ie "'$tin$ din "ap )i e' se ,nt*arse s$ ,)i "*ntine &as"4et' 'a "*)' de
/n*i.
1Ai 'at 'e/$tr$ " )tii t "ine< )*pti De&&ie<
1N+r$spnse Cait'in+dar 2$d "$ n1!i !ai tri!ite "ad*ri i &$nies" "$ a pri!it
!esa5' !a.De&&ie *-t$ )i ap*i se ,nt*arse )i ,' pri2i pe Crai/.
1A! n &an" &n pentr tine+spse ea.Cait'in as"'t$ n!ai pe 5!$tate+,n ti!p
"e "ei d*i ,n"epr$ * /a!$ de &an"ri pr*aste.Mintea ei era 'a Dre6.N )tia "e
s$ -a"$ ,n 'e/$tr$ " sita0ia dintre ei d*i.=i de %i+,n"epse s$ 0in$ din "e ,n "e
!ai !'t 'a e'.Dar era "*n2ins$ "$ n 2a !ai tre"e !'t )i 2a pri!i n r$spns
p*%iti2 'a na dintre "ereri'e ei.i asta * t*rtra.Da"$ n1)i 0inea senti!ente'e ,n
-r#+se ptea a)tepta 'a * !asi2$ d*%$ de drere de ini!$ ,n i'ie.
3rs"+,)i d$d sea!a "$ a!#nd*i t$"ea.Pri2ea 'a "e2a din spate'e ei.De&&ie
r$!$sese " /ra des"4is$ iar &ri"4eta 'i Crai/ ardea 'a "#0i2a "enti!etri
distan0$ de 0i/ara pe "are * a2ea ,ntre &%e.Se ,nt*arse s$ 2ad$ 'a "e se ita.I se
t$ie respira0ia+"a )i "#nd ar -i pri!it * '*2itr$ ,n st*!a".
La "# i2a pa)i distan0$+st$tea n &$r&at "are ar -i ptt -i "*nsiderat drept -rate'e
!ai t#n$r a' 'i Ri"4ard Gere.Un t8ed* ne/r ,i "*ntra per-e"t "*rp'+!innat
pr*p*r0i*na'.Prta p$'$rie peste p$r' ne/r..ntr1* !#n$ 0inea n tranda-ir r*%+iar
,n "ea'a't$ n "aset*-*n.
1Care dintre 2*i este d*"t*ri0a Ma"(en%ie< ,ntre&$ e' " * 2*"e inti!$.
Un -i*r de spai!$ * str$&$t pe Cait'in..n"ep s$ se &#'&#ie.
1Ea...n1i...Rest' - ,n/4i0it de "*r' "e'*r d*i+"are stri/ar$;
1Ea e:=#!&ind+tip' se apr*pie )i1)i pse "aset*-*n' pe !as$.
Cait'in se -e'i"it$ "$ n 0ip$ )i n intr$ s& !as$..)i !*&i'i%a t*at$ pterea de
"*ntr*' pe "are * a2ea+"a s$ r$!#n$ 'ipit$ de s"an+"#nd e' * atinse "
tranda-ir'+ap*i i1' '$s$ ,n p*a'$.Ap$s$ &t*n' "aset*-*n'i.Sa'a se !p' de
snete'e !%i"ii din &elebrare de )ool and $he 6ang.Pa'!e'e 'i Cait'in
,n"epr$ s$ transpire+,n ti!p "e &$r&at' ,)i ndia "*apse'e ,ntr1n dans
sen%a'+de "4e!are.M$tasea nea/r$ se !'a pe "*rp' 'i+,n ti!p "e dansa
,n rit!' sa"adat..)i !#n/#ia t*rs' " de/ete'e p#n$ "e a"estea a5nser$ 'a
&"ata de !$tase r* ie de 'a /#t' 'i.
1D!ne%e'e: %ise Crai/.sta se de%&ra"$.
1>ai de !ine: !r!r$ De&&ie -$r$ s$ respire.Cait'in tres$ri+,n ti!p "e tip' ,i
pse p$'$ria pe "ap.Ar -i 2rt s$ !*ar$.S*sia 'i Ri"4ard Gere ,)i s"*ase 4aina
de 'a t8ed* " * !#n$ )i * arn"$ pe p*dea.L$s$ s$1i a'ne"e n de/et s&
pan/'i"a r*)ie "are1i ,n"*n5ra !i5'*"' !s"'*s.
C*!p'et !*rti-i"at$+Cait'in s$ri )i ap$s$ &t*n' de *prire a' "aset*-*n'i.
1De a5ns:ti "$10i -a"i !eseria+dar 0i1a) !' !i da"$ ai p'e"a i!ediat..i
arn"$ pe !as$ p$'$ria )i "ra2ata.
1E1n re/'$: spse dansat*r'+d#nd din !eri.Snt p'$tit+*ri"!.L$ n p'i" din
&%nar' panta'*ni'*r )i i1' d$d.O t*ta'$ t$"ere se '$s$+,n ti!p "e *!' ,)i
adna '"rri'e.Ap*i p'e"$.Cait'in rpse p'i"' )i "iti;
27iecare +i ese o srboare#aluri de ine.A
P'i!&#nd1)i pri2irea de 5r1,!pre5r+se it$ 'a De&&ie )i 'a Crai/.A!#nd*i
%#!&ea pr*ste te.
1Da"$ se ade n sin/r "2#nt despre "eea "e s1a ,nt#!p'at ai"i+2*i )ti "ine1i
2in*2at'.F$" * pa%$+"a t*n' a!enin0$t*r s$1i p$r$seas"$ 2*"ea.Ap*i
"*ntin$;
1De&&ie+d*"t*r' Fa"4ea8 e pe nde2a+prin apr*piere.G$se)te1' )i spne1i
s$1!i 0in$ '*"'+p#n$ !$ ,nt*r".A!inte)te1i "$1!i dat*rea%$ patr *re.
.n ti!p "e ie)i+* a%i pe De&&ie e8"'a!#nd srprins$;
1O s$ dre%e patr *re< S-inte D!ne%e'e+)i !ai spne "$ n1i n*r*"*as$:

P'in$ de !#nie )i prea ner$&d$t*are pentr a a)tepta as"ens*r'+Cait'in r"$ ,n
-/$ "e'e d*$ eta5e "are * desp$r0ea de se"0ia de pediatrie.Merse !ai ,nt#i ,n
sa'a de a)teptare a sta/iari'*r+ap*i ,n sa'*n.Intrarea ei ,n sa'*n ,ntrerpse n 5*"
de p*Ger.Dre6 n era printre 5"$t*ri.Un sta/iar en*r!+" p$r' &'*n%i+* pri2i
!$sr#nd1*+"#nd ea ,' ,ntre&$ da"$ )tia nde1' ptea /$si pe Dre6..i re"*!and$
s$1' "ate ,ntr1n' din sa'*ane'e pentr "*pii.
De"is$ s$1' trea"$ prin -*" )i sa&ie+%&r$ de1a 'n/' "*rid*r'i.C#nd a5nse ,n
sa'*n+des"4ise )a )i pri2i dp$ e'..' 2$% ,n"*n5rat de 2re* )ase "*pii.
Un p)ti "are se pr$p$dea de r#s ,i at#rna1de spate+de -ie"are pi"i*r+,i at#rna "#te
* -eti $.Mai !' i "*pii ,' ,n"*n5ra+,n"ra5#nd1i pe "ei'a'0i.
1E8ist$ n sin/r !*d de a te ap$ra de ata"' ni !*nstr+,' a%i ea spn#nd+,n
a"east$ sita0ie ,' "4e!i ,n a5t*r pe d*!n' G#di'i"i.M#ini'e 'i ,n"epr$ s$
/#di'e "*aste'e p ti'i "e'i !ai apr*piat.Dp$ stri/$te'e+r#set' )i "4i*te'e
"*pii'*r+Cat'in , i d$d sea!a "$ $sta era n 5*" -a!i'iar.>$% &ra0e'e )i
pi"i*are'e '*r %&r#nd departe de de/ete'e rapide a'e 'i Dre6.
I!a/inea - "a n d) re"e+"are ,i "a'!$ p*rnirea.Si!0ea "$ i se t*pe)te ini!a.
C! ar -i ptt -i !#ni*as$ pe n *! "are ,)i petre"ea rare'e !*!ente de pa%$
5"#nd1se " "*piii &*'na2i< Un' "#te n'+"*piii a'er/ar$ ,n @pe%era
.onsruluiA "are era * %*n$ de pr*te"0ie..n s-#r)it+Dre6 r$!ase sin/r "
!#ini'e ,n !i5'*"+pri2ind -e0e'e '*r %#!&it*are.
1Cine1i asta< ,ntre&$ * -eti0$ ar$t#nd spre Cait'in+
T*0i se ,nt*arser$ s$ * 2ad$BDp$ pri2irea "*pii'*r+Cait'in ,n0e'ese "$ 5"a R*''
2r$5it*arei re'e.M*r!$ind * s"%$+se ,nt*arse s$ ias$.
1N p'e"a: A)teapt$+te r*/: ,' a%i pe Dre6 "4e!#nd1*+,n ti!p "e ea era de5a pe
"*rid*r.Un !*!ent !ai t#r%i+e' * a5nse din r!$+ap"#nd1* de &ra0.
1N 2rea s$ 2*r&es" " tine a"!+spse ea.Las$1!$..n"er"$ s$ se s!'/$ din
prins*are.E' "*ntina s$ * 0in$.
1Tre&ie s$ 2*r&i!+spse e' tr$/#nd1* ,n !a/a%ia de s"4i!&ri.
Des"4ise )a )i * ,!pinse ,n"et ,n$ntr+
1E ,ntneri" ai"i+spse ea+,n ti!p "e ,i si!0i !#ini'e pe )*'dri.
1Stai a)a: ,n"er" s$ /$ses" ,ntrerp$t*r'.
1Ei &ine+n e pe "*rp' !e.Se trase din !#ini'e 'i.E' r#se ,n"et.
1C$ta! d*ar.G$si ,ntrerp$t*r' )i aprinse '!ina.Dre6 n !ai p$rea at#t de
"a'!.
13ine.3$nies" "$ ai 2enit s$ ,!i rpi ini!a ,n d*$.Haide -$1*.O !erit.
1M1ai -$"t s$ !$ si!t pr*st+%ise ea+,ndep$rt#nd1se )i spri5inind1se de ra-tri'e
" a)terntri.L!ea &#r-e)te despre !ine )i n1!i p'a"e.M1ai ps ,ntr1* sita0ie
idi*at$.
1N asta era inten0ia !ea.=$.>r*ia! d*ar s$ )tii "$ ,nse!ni en*r! pentr !ine.
.n -ie"are di!inea0$+1!$ tre%es" /#ndind1!$ 'a tine.M$ -a"i s$ !$ si!t ,n stare
s$ ""eres" '!ea.P*ate a! e8a/erat p0in.M1a! /#ndit s$ -a" n ann0 )i s$ ,'
pn pe pere0i ,n t*t *ra)'+!$rtrisind ,ntre/'i *ra) "#t snt de ne&n dp$
tine.Ea p$r speriat$.
1Pe pere0i< Cred "$ /'!e)ti.E' "'$tin$ din "ap.
1N+n /'!es".Dar a! re%istat tenta0iei+%#!&i e'+p'in de speran0$.Asta -a"e "a
t*ate "e'e'ate '"rri s$ par$ s&ti'e+n<Pentr * se"nd$+ea r$!ase -$r$ "2inte.
Pr*-n%i!ea senti!ent'i 'i * para'i%ase.De!*nstra0ia era p0in prea
ent%iast$+dar ea n pnea 'a ,nd*ia'$ sin"eritatea a"esteia.
1E dr$/0 din partea ta "$ e)ti atent.Snt !$/'it$.Dar+dra/$ Dre6+e)ti 'a -e' de
s&ti' "a n "a!i*n ,n 2ite%$.
1A! ,n"er"at s$1' *pres" pe dansat*r.Ir A! snat "a s$ te a2erti%e%+dar...La
dra":O!*ar$1!$ )i ter!in$.Ea ,naint$ ,n"et spre e'.Prin%#nd1' de 4a'at+,' trase
,n 5*s+p#n$ "#nd a5nser$ apr*ape.
1N a! -*st at#t de !i'it$ ni"i*dat$ ,n 2ia0$+Da"$ !ai -a"i 2re*dat$ a)a "e2a+te
-a" pra-..i tre&i d*ar * "'ip$ "a s$1)i dea sea!a "$ 2*"ea ei1n !ai era
!#ni*as$.N )tia de "e+dar se pare "$ ,' iertase.
1C4iar n 0i1a p'$"t p*2estea aia< Ea se str#!&$ )i ,i d$d dr!'.
1Dansat*r' a -*st ,nsp$i!#nt$t*r.T*t rest' a -*st...,n re/'$.A) 2rea n!ai s$
n !i 'e !ai tri!i0i 'a s'5&$.Cait'in ,)i ,n"r"i)$ &ra0e'e peste piept )i se re%e!$
de ra-tri din n*.
1.0i dai sea!a "#t e de st#n5enit*r s$ 2e%i n str$in "are10i %#!&e)te )i se !i)"$
a)a ,n -a0a ta< .n/4i0ind1)i r#s'+Dre6 "'$tin$ din "ap.Se apr*pie de ea )i se
spri5ini de ra-t.O ,!&r$0i)$.
1.!i pare r$: %ise e' ap'e"#nd1se s1* s$rte.La ,n"ept+ea r$!ase ne!i)"at$+
'$s#nd1se s$rtat$.O 2*"e din$ntr ,i spnea s$ n parti"ipe.De -apt+n ar -i
tre&it.Dar "e2a ,n"epea s$ se petrea"$ din n*+,n$ntr' ei.
3ra e'e ,i a'ne"ar$ pe piept' 'i+spre /#t..)i tre" de/ete'e prin p$r' 'i
!$t$s*s.3%e'e i se des"4iser$ )i e' se /r$&i ,n$ntr+,n-*!etat.
Cait'in i se d$ri p#n$ "e se si!0i &ine..nd*ie'i'e )i pr*&'e!e'e disp$rea+"#nd e'
* s$rta.Aer' p$rea s$ se -i &'*"at ,n p'$!#nii eiB pasinea )i tandre0ea "r/ea
"a !ierea.C#nd e' * s$rta+i1ar -i ptt ierta *ri"e.Sen%a0ie dp$ sen%a ie+,i
str$&$tea "*rp'.Uit$ t*t'+,n a-ara ne2*ii s$'&ati"e "a n 2#rte5+pe "are e' *
a0#0ase ,n ea.Si! ind1se apr*ape de pn"t' -$r$ ,nt*ar"ere+Dre6 rpse ,n "e'e
din r!$ "*ntr*''.. i spri5ini -rntea de a ei.
1De "e n ,!i tai ini!a ,n &"$0e'e< Lpt#nd1se prin "ea0a sen%a'it$0ii+Cait'in
,i arn"$ * pri2ire netr$.Ap*i se ,ntre&$ ea ,ns$)i a"e'a i '"r.Sin/r' r$spns
pe "are ,' a2ea+era a"e'a "$ senti!ente'e ei era pr )i si!p' prea pterni"e
pentr a 'e ptea i/n*ra.O-t$.
1N )tiBP*ate "$ are 2re* 'e/$tr$ " d&'a ta pers*na'itate.
1C "e< ,ntre&$ e' pri2ind1* ,n *"4i.C d*!n' G#di'i"i.E' %#!&i "*pi'$re)te.
O4+$sta1i n 5*" "are 'e p'a"e "*pii'*r+spse e' apr*ape s"%#nd1se.
.i pri2i "4ip'+ap*i /#t' a'&..n"$ n s$rt+,)i spse..n"$ n'.O s$rt$ din
n*+ap$sat+"4e!$t*r.Ea apr*ape "$ ,n"et$ s$ respire+,n ti!p "e se si!0i din n*
2ie.Instin"ti2+se str#nse )i !ai apr*ape de "*rp' 'i "a'd+pterni".
Dre6 si!0i r$spns' ar%$t*r ,n -ie"are ner2 a' "*rp'i 'i..n "*rp+,n ini!$+,n
s-'et.Asta era eeea "e 2r*ia e' de ia ea.Ge!#nd ,n$ntr' /rii ei+e' se retrase.
1Cred "$ e !ai "instit s$ te a2erti%e% "$ 2rea !'t !ai !'t de"#t e)ti pre/$tit$
s$ dai.
1Da+)ti+r$spnse ea " * 2*"e tensi*nat$.C#nd ea t$"+e' n )tia da"$ tre&ia s$
r#d$ sa s$ p'#n/$+sa s$ * -*r0e%e s$ ,i r$spnd$ "! se a)tepta.
1.!i pare r$ "$ a tre&it s$ "a! p$ti!e)ti din "a%a "ad*ri'*r !e'e+spse
e'+!#n/#ind1i -a a.Te deran5ea%$ " ade2$rat da"$ '!ea 2*r&e)te despre n*i<
Ea se "4ir"i.
1Da )i n:A! "res"t ,ntr1n !i" *r$)e'+nde -ie"are )tia t*t' despre "ei'a'0i.
Repta0ia )i "ara"ter' snt i!p*rtante ,n tip' $sta de "*!nitate.A! ,n2$0at s$
n 0in "ap' prea ss+"a s$ n -i &#r-it$+%#!&i ea des"4is+)i n 2rea s$ par
ne!'0!it$ de "ad*ri'e ta'e.P*t tre"e prin sita0ii'e astea+dar n prea ,!i p'a".
E' ,i atinse &%e'e " 2#r-' de/ete'*r.
1.n0e'e/.Dar+Catie+"red "$ ni"i n' dintre+n*i n 2a !ai ptea ne/a+pentr !'t$
2re!e+'e/$tra n*astr$.
1N+n * p*t ne/a+spse ea ,n"et+"4iar da"$ '*/i"a ,i spnea "$ a)a ar -i tre&it.
Dar t tre&ie s$ ,n0e'e/i "$ ,n"er" s$ !$ adapte% ideii.Pr )i si!p'+n snt ,n
stare s$ -a" p&'i"$ re'a ia n*astr$.i ni"i n p*t ita -apt' "$ e p'e" ,n i'ie )i
"$ t 2ei r$!#ne ai"i.Un 2a' de e!*0ii tre" peste -a0a 'i.O prinse de !eri )i *
trase spre e'.Ar -i 2rt din ini!$ s$1i -i sps "#t de !'t * i&ea )i 2*ia "a
,ntrea/a '!e s$ * )tie.A * -a"e )i pe ea s$ ,' i&eas"$+"! ,)i d*rea+n era at#t
de )*r pe "#t sperase.T*t !ai 2*r&ea ,n"$ de p'e"are.Ar -i 2rt s$ * ,!&r$0i)e%e.
Ar -i 2rt t*t'.C4iar a"!..n !*!ent' $sta.O-t$ ,n p$r' ei.
13ine+i&ire+* s$ * '$! ,n"et' " ,n"et'.Ea ,)i ,n$'0$ "ap' )i pri2i ,n *"4ii
'i+,ntre%$rind nan0e'e de 2erde+era p'in de pasine.Era i!p*si&i' s$ /#ndeas"$
'i!pede "#nd ,' pri2ea a)a.3%e'e '*r se nir$ ,ntr1n s$rt "are 'e '$ r$s-'area.
E' 2*ia s$ * inspire ,n ini!a 'i )i s$ * in$ a"*'* n!ai pentr e' pentr
t*tdeana.S$rt#nd1* ,n"et pe re"4e+,i !r!r$;
1E ade2$rat )i * )tii Fie"are %i pe "are * petre"e! ,!pren$+e * s$r&$t*are.
Unde2a+,n$ntr' -iin0ei ei+* a't$ &arier$ "$%.>a -i -*arte di-i"i'+,)i d$d ea
sea!aB s$ -ie indi-erent$ -a0$ de a"est *! !innat.

Rest' s$pt$!#nii tre" repede.Spre &"ria 'i Cait'in+ni!i" n se a%i ,n rest'
spita''i despre dansat*r.Ca!1pe !ar0i dp$1a!ia%a+t*0i itaser$ de interes'
pentr ad!irat*r' ei se"ret.T*at$ '!ea era pre*"pat$ de spe"'a0ii ,n 'e/$tr$
" ti!p' de "are ar -i a2t ne2*ie d*i sta/iari "a s$ rea'i%e%e "$ i&ea a"eea)i
s*r$.?in#nd1)i "2#nt' dat+Dre6 p$r !'0!it s$ * 'ase pe ea s$ -i8e%e rit!'
,n "are e2*'a re'a0ii'e '*r.Petre"ser$ ,!pren$ * %i 'ini)tit$ !ier"ri..n seara
a"eea+!erseser$ ,!pren$ 'a restarant+" MarG G*rd*n )i " prietena 'i.
Cait'in - !'0!it$ de "*!pania 'i )i se ,!prieteni i!ediat " a!i"a 'i MarG+
* -r!se0e "re*'$+!i"0$ dar " * !inte as"0it$ )i " n strani si!0 a'
!*r'i.
I*i+Dre6 -sese *"pat " 'ti!e'e deta'ii pentr petre"erea de Halloween.Se
*-erise s$ a'ea/$ n "*st! pentr ea )i ea -sese de a"*rd: Cait'in pr*-ita de
*"a%ie+"a s$ !ai -a"$ ni te "!p$r$tri )i s$ ai&$ /ri5$ de "as$.
N*aptea petre"erii de Halloween s*si.Si! ind1se t*ta' airea ,n "*st!' pe
"are Dre6 i1' 'ase ,n /ra&$+Cait'in ,' r!$ ,n as"ens*r -$r$ "4e-.S$t'$ de
pri2iri+se &"r$ "#nd r$!aser$ sin/ri+,n dr! spre pediatrie.
St$tea ,n "*' +de "ea'a't$ parte a 'i Dre6+" &ra e'e "prin%#nd1i !i5'*"'.N
se !ai si!0ise at#t de st#n5enit$ de pe 2re!ea )"*'ii /enera'e.Pe atn"i+tre&ise
s$ ,!&ra"e * pere"4e de panta'*ni 2er%i pentr r*'' 'i Peter Pan ,ntr1*
pr*d" ie a "'asei a d*a.Pri2ind1'+,i spse;
1N ies din as"ens*r' $sta.Dre6 "'$tin$ din "ap ,n"et;*4+Catie:A)a ai sps )i
"#nd ie)ea! din !a in$+din "as$ )i din par"are.
S$r$" a+se /#ndi e' %#!&ind.Ar$ta n*sti! ,n "*st!' ei.De -apt+era de"ent
a"*perit$.T*t' era din pri"ina in4i&i0iei ei.
1>rea s$ spn "$ ,!i a5n/e.N !$ !ai s"*0i din as"ens*r' $sta.
13ine+dar ai s$ -ii -*arte *&*sit$ !er/#nd ,n ss )i ,n 5*s t*at$ n*aptea+,n
as"ens*r.E' i/n*r$ !*r!$it' ei )i ,i aran5a !antia r*)ie de !$tase+"are ,i
a5n/ea p#n$ 'a /enn"4i.C#nd * pri2i din n*+ea se ita drept ,nainte.
Pr*-it$+pentr a1i stdia "*rp' /ra0i*s.Era ,!&r$"at$ ,n panta'*ni ne/ri+str#n)i
pe pi"i*r+)i * &'%$ " !#ne"i 'n/i+"are ,i ,n"adra e8"e'ent -a0a.i ap*i+i se !'a
pe "*rp+a)a "! ,i p'$"ea 'i.Fsese+-*arte atent ,n 'ti!e'e %i'e+,n"er"#nd s$ n
* ,!pin/$ prea departe+prea repede+,n"epse ,ns$ s$ "ede%e )i ,i era din "e ,n "e
!ai /re s$ n se 'ase prtat de e!*0ii.C#te*dat$+si!0ea "$ dra/*stea ,i iese din
-ie"are p*r.De "e *are asta n era e2ident pentr ea< Ha&ar n1a2ea.
1Ai ni)te aripi de 2a!pir+%ise e'.
1=$+Dra"'a< N re)es" s$ in dr$"ii'e astea drepte.
E' ,)i ,n/4i0i n *-tat+,n ti!p "e ,i p*tri2ea aripi'e ,n"er"#nd s$ 'e pn$ 'a '*"'
'*r.Mi)"$ri'e ei in*"ente era sed"$t*are.Da"$ ,)i 2a !i)"a trp' ,n -e'' $sta
"#nd 2a -i " e'+2a -i n *! -eri"it.O-t$+ap*i ,i spse;
Ori"#t a) ad!ira e-*rt' t$+"red "$ ai ne2*ie de a5t*r.N+n ,!i arn"a pri2irea
asta ,n/4e at$: N e 2ina !ea da"$ n 0i1a p'$"t "*st!' de 4are!.Credea! "$
ai s$ ar$0i /r*%a2 ,n e'.De nde s$ )ti "$ e)ti at#t de !eti"'*as$.C*nsider$1te
n*r*"*as$ "$ !a/a%in' de "*st!e era ,n"$ des"4is.T '1ai a'es pe $sta+n
e.Ce p*t s$ -a"+da"$ n ,0i p'a"e s$ -ii 'i'ia"< A"!+,nt*ar"e1te:
Ea !r!r$ "e2a.Fa0a 'i Dre6 se des"4ise ,ntr1n %#!&et 'ar/+"are -$"ea s$ i se
2ad$ "ei d*i din i de 2a!pir.
1Mai t#r%i+dra/$.A"! ai ne2*ie de * asistent$ e8pert$+" aripi'e astea.
Cait'in se ,nt*arse " spate'e spre e' )i se spse -$r$ s$ se !i)te+"a e' s$ * tra/$
)i s$ * str#n/$.N ptea "rede "$ -$"ea t*ate astea.Da"$ n ar -i -*st at#t de
ne&n$ dp$ Dre6+n ar -i atins "*st!' $sta ni"i ,n rpt' "ap'i.Ce '"rri
!ai snt ,n stare s$ -a"$ *a!enii din dra/*ste:
C'ipi repede.8ragose<

CAPITOLUL J
G#t' 'i Cait'in se s"$.Ce '"rri -a" *a!enii pentr a p'$"ea+se "*re"t$ ea.O
-e!eie inte'i/ent$ n ptea a5n/e dintr1*dat$ 'a "*n"'%ia para'i%ant$ "$ era
,ndr$/*stit$+,n ti!p "e prta n "*st! ridi"*'+,n as"ens*r.
Fie"are ner2 din "*rp' ei era ,n"*rdat.Ini!a ,i &$tea !ai pterni" de"#t se"0ia de
t*&e a -an-arei de 'a 'i"e.Piept' i se ridi"a )i se "*&*ra ,n rit!' respira0iei ei
i0i..n"et+,)i ,nt*arse "ap' s$ pri2eas"$ peste !$r+spre Dre6.
1ra !ndrgosi de 8rew 8aniels.O4+n se ptea.Ce * s$ se -a"$ a"!<
Dre6 aran5a " aten0ie "ati-eaa nea/r$ peste s#r!a "are -*r!a aripi'e+ap*i
aran5$ "entri'e de "are era prinse aripi'e+-*'*sind a"east$ *"a%ie pentr a1i
!#n/#ia )*'dri'e.
1Gata+spse e'+d#nd1i * )*ar$ pa'!$ peste -nd+,nainte de a -a"e n pas ,nap*i
"a s$1 i ad!ire *pera.Per-e"t:O pri2i )i * 2$% it#nd1se 'a e' ,ntr1n !*d
"idat.P$rea n a!este" de spai!$ )i a!%ant+,n a"e'a)i ti!p.
1E "e2a ,n nere/'$<
1N+spse ea+t*t' e ,n re/'$.T*t' e stra ni".Ce p*r"$rie+se /#ndi Cait'in.
.ntrea/a ei 2ia0$ -sese ,nt*ars$ " -nd' ,n ss.Ce stpid:
. i si!0i /enn"4ii tre!r#nd..)i pse !#na pe %id+pentr a se 'ini)ti.
D!ne%e'e+n ptea "rede.A2ea ne2*ie de "e2a ti!p pentr a se /#ndi !ai
&ine.Re-/iind1se ,n ner2*%itate+,i spse;
1 Ur$s" "*st!' $sta a&srd.Ai s$ !i1* p'$te)ti pentr asta.
1>*r&e+2*r&e: N te !ai p'#n/e.E)ti n 'i'ia" ad*ra&i'.M*r dp$ re"4i'e ta'e.Se
ap'e"$ s$ * s$rte+dar ea se trase )i e' s$rt$ aer' ,n '*"' re"4ii de 'i'ia".
1=#!&e)te+Catie+spse e' ,n"rnt#nd1se 'a ea+t 0ii sp$rarea !ai r$ de"#t t*0i
"ei pe "are ,i "n*s".Asta ar tre&i s$ te a!%e.De"i+"ap' ss...a4+%&*ar$ "!
tre&ie.A: ,)i -re"$ &ra0'+a"*'* nde ea ,' '*2ise.Ap"#nd !ar/ini'e !antiei+,)i
ridi"$ &ra0e'e s#s#ind printre "*'0ii de 2a!pir.
Din ne-eri"ire+as"ens*r' ,)i des"4ise )i'e ,n a"e' !*!ent.C "*ada *"4i'i+
2$% -e0e'e srprinse a'e ni "p' !ai ,n 2#rst$.*"' ,i 0in !#na &'*"at$ ,n
aer.>$% "$ -e!eia ,)i pne pn/a din !#n$ 'a piept.Cei d*i se retraser$ 'a
repe%ea'$+spn#nd;
1.' a)tept$! pe r!$t*r'.U)i'e se ,n"4iser$.Dre6 * pri2i pe Cait'in+"are !rea
de r#s.
1>e%i "e1a! -$"t< D!ne%e'e+a -*st st#n5enit*r.3ra0e'e ,i "$%r$ ,n 5*s.
1N1ai -$"t ni!i".
1M1ai '*2it.
1Ade2$rat+dar t te1ai -$"t de r#s+-$r$ ni"i n a5t*r din partea !ea.
As"ens*r' a5nse ,n s-#r)it 'a eta5' de pediatrie.
Dre6 ie)i )i 0in )i'e+s$ n se ,n"4id$.Ei &ine+2ii sa n< A! ne2*ie de
a5t*r+)tii t 'a "e.
1A4+de "e n< De!nitatea !ea e distrs$+*ri"!. i "ine snt e+s$ !$ pn ,ntre
n 2a!pir i srsa 'i de s#n/e< Dp$ tine+Dra"'a:
Si! ind1se "a )i "#nd ar -i !ers de &n$ 2*ie ,n pr*pria e8e"0ie+Cait'in ,' r!$
,n 5*s' "*rid*r'i.
M%i"a )i r#sete'e p$trndea prin )a s$'ii sta/iari'*r.Ea )tia "$ sa'a e -*'*sit$
drept 2estiar+dar se a%ea "a )i "#nd e"4ipa de 2*'ntari se distra de5a+,nainte de
a ,n"epe petre"erea.Intrar$+,nt#!pina0i de stri/$te'e "#t*r2a *a!eni "*st!a0i.
Cait'in se it$ ,n 5r' "a!erei p'ine *"4i+si!0ind1se "a )i "#nd ar -i -*st
transp*rtat$ ,ntr1n stdi* de -i'!e de 'a H*''76**d.
Cen)$reasa st$tea ,ntr1n "*'0+,!&r$"at$ " r*"4ia ei de &a'.O /*ri'$ de n
!etr *pt%e"i st$tea 'a !as$+5"#nd "$r0i " C4ar'ie C4ap'in+" n &andit )i "
O!' de Tini"4ea.O a!este"$tr$ de -ant*!e+"id$0enii+"reatri din spa0i+
*a!eni1'p )i pers*na5e din desene ani!ate era ,n di-erite stadii de "*st!a0ie
)i !a"4ia5.A%ind * 2*"e "n*s"t$+Cait'in se ridi"$ pe 2#r-ri pentr a pri2i de
"ea'a't$ parte a ni ria) "ap de d*2'ea".O re"n*s" pe De&&ie Di's*n "are
era ,!&r$"at$ "a * 2r$5it*are+" -a0a 2erde.Dansa " prieten' ei a"ta'+
Mi"4ae'+"are era ,ntr1n "*st! de &$r%$neB De&&ie * pri2i )i ,i -$" se!n "
!#na.Cait'in %#!&i )i era /ata s$ ,i ,nt*ar"$ /est'+"#nd - srprins$ de !ers'
de /#s"$ a' 'i Harp* Mar8+"are 2enea spre ea..i sparse re"4i'e " snet' ni
"'a8*n+ap*i ,)i pse /enn"4i' ,n !#na ei ,ntins$.
1.!i pare r$+prietene+,i spse Dre6 'i Harp*+a'ias MarG G*rd*n+dar 'i'ia"'
$sta e *"pat.Harp* ,)i retrase /enn"4i' din !#na 'i Cait'in.3"'e'e 'i
arti-i"ia'e se !i)"ar$ " triste0e;
1Asta e s*arta !ea.Ni!eni n 2rea s$ -ie 'i'ia"' !e.
1Unde e A'i"ia< ,ntre&$ Cait'in+interes#nd1se de !i"0a "re*'$ "are ,i p'$"se
at#t de !'t.
1M1a p$r$sit+spse e' pe n t*n de ,n!*r!#ntareB are * petre"ere 'a Marrio
Hoel#dp$ ne&nia asta.Se ,nt*arse+-*'*sind "'a8*n' 'i de ta8i+pentr a1)i "rea
dr! prin !'0i!e.Pn#nd1)i * !#n$ pe dp$ !i5'*"' ei+Dre6 * "*ndse pe
r!e'e 'i Harp*.Cait'in se re'a8$.N se !ai si!0ea "idat$ ,n "*st!' ei.A'0ii
ar$ta !'t !ai r$.Era &"r*as$ )i pentr -apt' "$+de)i !#na 'i Dre6 *
str#n/ea p*sesi2+asta n pr*2*"a apr*ape ni"i n e-e"t aspra "e'*r'a'0i+,n a-ara
"#t*r2a %#!&ete.M'0!it$ 'i Harp*+5!$tate din spita' )tia a"! "$ ea )i
Dre6 se ,nt#'nea )i ni"i nia n p$rea s$ ,i pese de asta.
.' a5t$ pe Dre6 s$ ,)i 'e/e * pn/$ de s#n/e -a's+prin t&ri'e nei per-%ii+de
na din !#ini.Spre srprinderea ei+e' a2sese /ri5$ "a t*t' s$ pre/$tit pentr
petre"ere.Dest' de "idat+dar ea rea'i%$ "$ e' era pri2it "a n "*nd"$t*r.Asta
era "e2a 'a "are n se a)teptase.St$t " e' n ti!p "e d$dea 'ti!e'e instr"0ini
"e'*r "e ie ea din "a!er$.C#nd 'ti!' *! p$r$si ,n"$perea+ie)i )i ea.E' * *pri+
0in#nd1* de aripi+ap*i ,n"4ise )a.
1A! itat "e2a+,ntre&$ ea+,nt*r"#nd1se pentr a1' pri2i.E' %#!&i pr*2*"at*r )i ,i
prinse !#na.
1Cred "$ da.Atin/erea &%e'*r 'i de pa'!a ei+,i ,n-i*ra ter!ina0ii'e ner2*ase.
.n"ep s$ ,i si!t$ p's'.Te!peratra "a!erei p$r s$ "reas"$ &rs"+)i se !p'
de "ren0i e'e"tri"i.Dre6 ,i prinse &ra0e'e )*r )i * trase spre e'.C*rp' ei se
p*tri2ea per-e"t '#n/$ a' 'i.E' apr*ape "$ /e!+"#nd ea ,)i tre" de/ete'e pe s&
!antia 'i )i ,i !#n/#ie !i5'*"'..)i ridi"$ -a0a+,n2it#nd1' 'a n s$rt.U'ti!e'e
patr %i'e -seser$ "e'e !ai 'n/i din "ei trei%e"i de ani ai 'i..n"er"#nd s$ ,)i
0in$ pr*!isinea de a n /r$&i 'e/$tra '*r+a&ia ,)i per!itea s$ * atin/$+de -ri"$
s$ n se ,n"$'%eas"$ prea tare..)i !t$ !#ini'e pe dp$ )*'dri'e ei+tr$/#nd1* )i
!ai apr*ape de "$'dra "*rp'i 'i.Era !'0!it+iar ea se si!0ea &ine.i e' se
si!0ea &ine+n!ai atin/#nd1*.Ptea 5ra "$ ,ntrea/a '!e se si!0ea &ine ,n a"e'
!*!ent.C*rpri'e '*r se "*nt*pir$ ,ntr1* nire per-e"t$.E' ,)i "*&*r, "ap' peste
&%e'e ei+"are a)tepta.Cait'in ,)i des"4ise *"4ii..i "$t$+,n-*!etat$+/ra.
3%e'e '*r se ,nt#'nir$+ap*i se separar$ i!ediat.E' !r!r$ n @a4A
1Ea ,)i !as$ &%e'e " p!n'.E' ,)i tre" 'i!&a peste din0ii de p'asti" de
2a!pir.Se itar$ n' 'a a't'+" n a!este" de d*rin $ )i de i!ire.
Cait'in ,n"ep s$ r#d$.S$ s$r0i n 2a!pir+e peri"'*s.N+n ,0i s"*ate
"*'0ii.Tre&ie s$ p'e"$!.Cei'a'0i !*n)tri i "*piii a)teapt$.
Se ,nt*arse ,nspre )$ ,nainte de a se r$%/#ndi )i a1' tr#nti 'a p*dea "a s$ ,' s$rte
p#n$ 'a pierderea si!0ri'*r..n a-ar$ de asta+a2ea ne2*ie de ti!p pentr a se
/#ndi 'a p*2estea asta de dra/*ste.
Dre6 pri2i dp$ ea.C t*ate "$ ,i p'$"ea a a de !'t "*piii+ar -i 2rt s$ tri!it$
,ntre/' /rp 'a p'i!&are.La * p'i!&are 'n/$.O-t$ )i * r!$ a-ar$+tr$/#nd dp$
e' pn/a de s#n/e -a's pe trepied' !*&i'.Se ,ndreptar$ spre Ca!era .ns*rit$+
nde r!a s$ se petrea"$ prin"ipa'e'e !*!ente.Dre6 2$% patr -eti0e ie)ind
dintr1n sa'*n.
13n$ seara d*a!ne'*r+%ise e'+p'e"#nd1)i "ap' )i ,n"er"#nd s$ arate e8a"t "a n
2a!pir.A"esta e prieten' !e+I/*r+spse e'+ar$t#nd spre Cait'in.Ne pte0i ar$ta
dr!' spre dep*%it' de s#n/e< A! 2rea s$ "!p$r$! "#te "e2a.
Fete'e r#ser$ )i -/ir$ "a din p)"$.
1Ai /re)it p*2estea+Dra"'a+spse Cait'in se"+I/*r era n "*"*)at+n n 'i'ia".
1C*"*a)e'e ta'e s1ar ptea s$ -ie a)e%ate /re)it+dar I/*r a -*st ,nt*tdeana n !i"
'i'ia".=#!&et' 'i se trans-*r!$ ,n r#s+pri2ind e8presia de pe -a a ei.Si!0ea *
p'$"ere s$ * ir*ni%e%e )i * p$"$'ea ,nt*tdeana " /'!e'e 'i.E' se -eri din "a'ea
p!n'i ei+"4iar ,nainte de a1' atin/e.Cait'in se it$ dp$ 2a!pir' "are
"*ntina s$ r#d$+,n ti!p "e a"esta se ,ndep$rt$ pe "*rid*r+"$r#nd1)i trepied'
dp$ e'.Ea *-t$.
1Tre&ie s$ ter!in " -e'' $sta de a1' "*re"ta t*t ti!p'+,)i %ise ea.
1Hai 2in*+I/*r+s"!p'e+stri/$ e' dp$ ea+,nt*r"#nd1se )i tri!i #nd1i n
s$rt.Ai ,n"$ * /r$!ad$ de '"rri de -$"t.En*r!a Ca!er$ ,ns*rit$ era n
ade2$rat 4a*s.Cait'in st$t 'a intrare )i pri2i s"ena.C*piii era ,nne&ni0i+"a )i
p$rin0ii )i 2*'ntarii.H#rtie "rep*nat$ p*rt*"a'ie+p$ian5eni din p'asti" )i "reatri
str$'"it*are at#rna din p'a-*n.O parte a "a!erei+nde a""es' era inter%is
printr1n "*rd*n+-sese trans-*r!at$ ,n Casa Fant*!e'*r.Snete 'nati"e+/e!ete
)i 0ipete ie)ea din a&nden0$ din "as$.Era n "*rt nde se /4i"ea ,n pa'!$B
di-erite 5*"ri era a)e%ate ,n "*' ' *psB !ai era n "*' " !ese pentr
r$"*rit*are.Cai't'in ,)i petre" r!$t*are'e *re+,!p$r0ind de'i"atese "a;
3$tra >r$5it*are'*r Qs" de !ereR+O"4i de sa'a!andr$ Qstr/riR+
Fant*!a Me'"'i Q5e'e de '$!#ieR )i Creier pr$5it de 'i'ia" Qp*p "*rnR.I"$ ap*i
@8ovleac#dovleac#cine are dovleac<A.Ap*i *r/ani%$ n /rp de 2*'ntari pentr
a *-eri s$"'e0e de Halloween+" srpti%e )i pre!ii+"*pii'*r "are n ptea
parti"ipa.Ea i asistent' ei+Crai/ Pa'sen+t*"!ai ie ea din sa'*n' pa"ien0i'*r+
"#nd se ,nt#'nir$ " Dre6.
1I/*r:Ai"i erai+d'"e 'i'ia"< Dre6 * "ipi de *&ra%+tre"#nd pe '#n/$ ei.
1Credea! "$ I/*r era n "*"*)at+se a%i 2*"ea sprins$ a 'i Crai/+din$ntr'1
"*st!'i rs'e0'i S*/i.
1Ai dreptate+spse Cait'in ,ndrept#nd1se "$tre r!$t*r' pa"ient de pe 'ista ei.
1De "e i1a sps I/*r< ,ntre&$ Crai/+pre"ipit#nd1se dp$ ea.
1Se prespne "$ t e)ti !ai inte'i/ent de"#t !edia rs'e0i'*r+,i spse ea+
,n"ear"$ s$ ,n0e'e/i.Dp$ n !*!ent+a%i r#s' -rtn*s a' partener'i ei..i
st$tea pe 'i!&$ s$ ,i spn$ "$ se ,ntinsese prea !'t 'a !iere.Re%ist$ t*t)i.S$ *
-ereas"$ D!ne%e de /'!e'e 'i )i de r)i /'!e0i.C#nd ter!in$ " pa"4ete'e+
a5t$ 'a "a'!area "*pii'*r prea ent%ias!a0i+pn#nd1i ,n pat.
C*rid*r' era apr*ape psti+"#nd ter!inar$ " 'ti!' sa'*n.Lini)tea p$rea
apr*ape spranatra'$+dp$ t*t %/*!*t' )i "*n-%ia petre"erii.Se ,ndrept$ spre
"a!era de /ard$+nde spera s$ ,' ,nt#'neas"$ pe Dre6..ntre&#nd1se "! ar -i
ptt s$ ,' "*n2in/$ s$ n !ear/$ 'a petre"erea de 'a Mario Hoel+a%i * )$
des"4i%#nd1se.O !#n$ ie)i a-ar$ dintr1* de&ara )i * prinse de !i5'*".Ea s"*ase
n 0ip$t+,n ti!p "e - tras$ ,n$ntr.O a't$ !#n$ ,i astp$ /ra.
1Ssst: Snt e: spse * 2*"e -a!i'iar$ pe ,ntneri".Se prinse de de/ete'e 'i
Dre6.M#na 'i - ,n'*"it$ de &%e'e 'i.F$r$ "*'0i de p'asti".C*ntin$ s$ *
s$rte " pasine.Ea ,i r$spnse+a&and*n#nd1se t*ta'.
Cait'in si!0i "$ era 'at$ pe ss+"*ntrri'e ei d'"i !'#nd1se pe a'e
'i..n2$'it$ de d*rin $+it$ de '!e.3ariere'e -r$ ridi"ate.Re/'i'e -r$ date 'a
* parte.N !ai e8ista ni!i" ,n a-ara 'i Dre6 )i a asa't'i 'i *tr$2it*r aspra
si! ri'*r ei.
1A4+Catie: O s$rt$ ,n /ra&$+de 'a /r$ spre *&ra%.
1M!!!!:Respira0ia 'i ,i /#di'a /#t'+"a )i "#nd ar -i s$rtat1* a"*'*.
1N 2rea s$ !er/ 'a petre"ere+'a Mario.E' ,)i tre" de/ete'e prin p$r' ei )i
!ir*si par-!' de -'*ri de !$r.Mr!r' "ati-e'at a' 2*"ii 'i+,ntneri"'
inti!+"$'dra 'i+de/ete'e 'i "are ,i !#n/#ia 2#r-' s#ni'*r ei+* -er!e"ar$.
1Ce petre"ere< I se p$r "$ era i!p*si&i' s$ /#ndeas"$ " "'aritate.
1Petre"erea pers*na''i.
1A4+r$spnse ea s'a&.N: De data a"easta+2*"ea ei era pterni"$ )i de"is$.
N 2rea s$ !er/ 'a ni"i * petre"ere 'a Mario.>rea s$ !er/ a"as$+" tine.
Te 2rea.N!ai pe tine.

Dre6 p$)i prin d*r!it*r' 'i+,n ,ntneri".N era ni"i n -e' de e%itare ,n pa)ii
'i.Cn*)tea -ie"are "enti!etr a' "a!erei.Ptea spne nde se /$sea pn"t' ,n
"are p*deaa 2a s"#r #i.Fsese sin/r ,n "asa asta+,n "a!era asta+din %ia ,n "are
se !tase ai"i.De)i a2sese n!er*ase 'e/$tri " -e!ei'e de1a 'n/' ani'*r+n
!ai -sese e!*0i*nat de -*arte !'t ti!p.De !'t prea !'t ti!p.
Se ,ntinse spre !$s0a r*tnd$+2i)inie+de '#n/$ pat' de a'a!$.De/ete'e 'i
/$sir$ * "ti0$ !i"$ de ar/int )i '$ din$ntr n "4i&rit. # ni * -'a"$r$.O
apr*pie de -iti'' nei "ande'e+,ntneri"' disp$r.
Si! ind1se n pi" ner2*s+st$t a)e%at pe pat+a)tept#nd1* pe Cait'in.

Rit!' ,n "are Cait'in ,)i peria p$r' ,i "a'!$ p0in ner2ii )i n -e' de pa"e "*&*r,
peste ea.Pse peria pe * !$s0$ )i se pri2i ,n */'ind$.Un pi" din senin$tatea
!a!ei ei se ptea 2edea ,n *"4ii ei "$pri.P$rea * -e!eie "are se "n*)tea pe
sine ,ns$)i.O -e!eie "are )tia "$ *!' "are inea -*arte !'t 'a ea+"e' pe "are ,'
i&ea+* a tepta s$ 2in$ 'a e'.Pri2i spre )a d*r!it*r'i ei.Da"$ ar -i des"4is )a
)i s1ar -i ds ,n d*r!it*r' 'i+t*t' s1ar -i s"4i!&at.P*ate "$ dp$ n*aptea
asta+ini!a ei n ,i 2a !ai apar0ine.N -sese ni"i*dat$ tip' de pers*an$ "are
tr$ie)te d*ar a"! )i ai"i.Ea pri2ise ,nt*tdeana 2ia a ,n seri*s.H*t$r#ri'e 'e
'ase ,nt*tdeana " aten0ie.Cre%se !ere "$ %ia de !#ine depinde de "!
tr$ie ti ast$%i.
>iit*r' ei era ,n"$ as"ns ,n spate'e nei "e e ne&'*ase.Apr*ape "$ n 2edea
prin "ea a asta '*"' nde %$"ea speran0e'e )i 2isri'e ei.Une'e din speran0e'e )i
2isri'e astea 2*r "$p$ta "*ntr+2*r de2eni pa'pa&i'e+a'te'e n 2*r de2eni
ni"i*dat$ rea'itate.Da"$ 2iit*r' ei ,' srprindea )i pe Dre6+n )tia.Era n' din
'"rri'e a"e'ea de "are n p*0i spne ni!i"+pentr "$ era as"nse 2ederii.
Inspir$ pr*-nd+se ridi"$ )i p$r$si "a!era.C -ie"are pas " "are se apr*pia de
Dre6+si! ea t*t !ai pterni"+!ai si/r+"$ '"r' $sta era 5sti-i"at.N a2ea
ne2*ie de !ai !'t ti!p pentr a1 i ,n0e'e/e senti!ente'e..' i&ea pe Dre6 i
asta era t*t "eea "e "*nta.Intr$ ,n d*r!it*r' 'i )i se *pri i!ediat+dp$ "e tre"
pra/'.Ca!era era ,n2$'it$ ,n t$"ere.Cande'a arn"a !&re pe pere0i+s"$'d#nd
"a!era ,ntr1* '!in$ "a'd$.Pe !asa de '#n/$ "ande'$+era n 2as de "rista'+iar
,n$ntr n tranda-ir a'&..n !*!ent' ,n "are p$)i ,n "a!er$+respira0ia 'i Dre6
se *pri.C#nd * 2$% ,n"4i%#nd )a ,n spate'e ei+,)i !p' ,n s-ir)it p'$!#nii "
aer.N !ai era sin/r.Catie era " e'.O pri2i st#nd ne!i)"at$+" pri2irea
,ndreptat$ ,n"$ * dat$ spre "ande'$..n"$ n ,' *&ser2ase.E' st$tea ,n !&r$.
Ni"i*dat$+se /#ndi e'+n ar$tase !ai -r!*as$.=#!&i.M$t$sri'e )i satinri'e n
ptea -i !ai e'e/ante+!ai atra/$t*are+de"#t "ap*t' ei *&i)nit din &!&a".
Str#n/#nd1)i &ra0e'e peste piept+Cait'in ,' "$t$ prin ,ntneri".Ap*i ,' 2$%.E'
p$)i spre ea..)i pse * !#n$ peste ini!$.A"easta &$tea s$'&ati".>$% "$ )i e' se
s"4i!&ase )i -$"se n d)..)i psese pere"4ea de 5ean)i %a0i+'$sa0i pe ta'ie+
"are1i pnea ,n e2iden0$ pi"i*are'e 'n/i.Prta * "$!a)$ de "'*are ,n"4is$+
'$s#nd partea din -a0$ des"4is$.Man)ete'e ,i era ridi"ate.Pi"i*are'e+des"'0e.
.n ti!p "e se apr*pie+ea 2$% -*"' din *"4ii 'i 2er%i.3%e'e 'i %#!&ir$ )*r
ir*ni"+"#nd se *pri 'a distan0$ de n &ra0.
1He''*: Spsese n sin/r "2#nt+" * 2*"e 5*as$+ *r r$/)it$.
Pri2iri'e 'i se ,nt#'nir$.N!ai * pri2ire+era ,ndea5ns+se /#ndi ea+,n ti!p "e se
pierdea ,n ad#n"' *"4i'*r 'i.O sin/r$ pri2ire din1partea 'i * ptea -a"e s$
tre!re.C n r#set ,n"et+se arn"$ ,n &ra0e'e 'i..)i re%e!$ *&ra%' de p$r' 'i
de pe piept.Un -'8 &rs" )i *r& de dra/*ste )i d*rin0$ ,i ,n2$'i "ap'.>*ia s$
e8pri!e senti!ent' ,n "2inte+dar -iind at#t de n*+at#t de -ra/i'+t*t' i
anap*da.Spse;
1De "e...te p'a" *are at#t de !'t<
Dre6 si!0i 2'nera&i'itatea ei.O si!0i 2i&r#nd pe pie'ea 'i.
1Pentr "$...se *pri+s$rt#nd1* pe p$r+iar /#ndri'e 'i ,)i s"4i!&ar$ dire"0ia.
Cprin%#nd1i -a a " !#ini'e+,i d$d "ap' ,nap*i+pentr a1i pri2i !#ini'e.E)ti
si/r$ "$ 2rei s$ -ii " !ine< Cred "$ e "instit din partea !ea s$ te a2erti%e% "$ te
i&es".Ea , i "*&*r, pri2irea.U!erii ,n"epr$ s$1i tre!re.Ini!a 'i Dre6 se
str#nse+!i)"area ei -sese ,n a"e'a)i ti!p &rs"$ )i drer*as$.La"ri!i<+Oare n
2r*ia "a e' s$ * i&eas"$< Oare pentr "$ ea n ,' i&ea dest'< Si!0i * drere
sea"$ ,n t#!p'e.Se si!0ea &*'na2.
1Ce n !er/e+Catie< ,ntre&$ e' ,n"et.F srprins "$ ,n 2*"ea 'i n se si!0ea ni"i
-ri"$+ni"i drere.Ea ,)i ridi"$ pri2irea.E' respir$ )rat "#nd 2$% "$ ea n
p'#n/ea..n s"4i!&+2$% * '!in$ ,n *"4i )i * !&r$ de !*r pe &%e'e ei.
1Fa"i "a t*t' s$ par$ * a!enin0are+spse ea.Dre6 * i&ea: A"este si!p'e "2inte
era ,ns"rise ,n s-'et' ei.Ea ,i %#!&i -er!e"$t*r )i se ,ntinse s$ ,i !#n/#ie -a0a.
1E * pr*!isine+!r!r$ e'.Tandre0ea din !#n/#ierea ei ,i 2inde"a drerea.
Pri2irea 'i s*'e!n$ "$t$ spre *"4ii ei.
1A! ne2*ie de n r$spns+%ise e'.Ea ,)i aran5$ * )2i0$ de p$r "are ,i "$dea pe
spr#n"ene.
1N e ni!eni pe p$!#nt "are s$1!i p'a"$ !ai !'t )i " "are 2rea s$ -i+,n
a-ar$ de tine.E...Ini!a ei &$tea pterni".
Si!t at#t de !'t pentr tine+)*pti ea+n prea )ti "e s$ %i".E' inspir$ pterni".
N spsese "e'e trei "2inte pe "are 2*ia s$ 'e ad$+dar )tia "$ n1i era
indi-erent..' p'$"ea !'t.Str#n/#nd1* !ai apr*ape+* s$rt$+s*r&ind din -*"' )i
pasinea ei.Cait'in ,)i pse &ra0e'e pe !erii 'i.F*r0a "are * ,!pinsese din"*'*
de pra/' "a!erei 'i+,n"epea s$ * p$r$seas"$+,n"et' " ,n"et'.>r*ia s$ , i
spri5ine /enn"4ii de "e2a.D*rin0a ,i -$"ea "*rp' s$ tre!re.Un *-tat1a&ia a%it
,i s"$p$ "#nd &%e'e '*r se nir$..n/4#n#nd n 2a's+Dre6 ,n"ep s$ danse%e "
ea prin "a!er$+,n rit!' nei !%i"i a%ite n!ai de e'.Ei ,)i d$dea )i rit!' )i
ri!a+se /#ndi e' ar!*nia )i !i)"area.Da"$ ea i1ar -i "ert+ar -i -*st ,n stare s$ se
,na' e 'a "er i s$ "'ea/$ * stea.Cait'in si!0i "$ ,n"4eietri'e /enn"4i'*r ei
stin/ pat'.Ar -i "$%t+da"$ n ar -i -*st &ra0e'e 'i s$ * in$ dreapt$.Pri2ind ,n
*"4ii 'i inten)i+p$rea s$ p'teas"$ ,n 2is )i ap*i re2enea ,n rea'itate.. i des"4eie
"*rd*n'+din 5r' ta'iei.Cap*t' i se des-$".M#ini'e 'i a'ne"ar$ ,n"et pe
"*rp' ei+pentr a1i "prind* s#nii.Hipn*ti%at$ de atin/ere+se si! i pe 5!$tate
pierdt$+pe 5!$tate 2ie.>r*ia s$ -ie "#t !ai apr*ape de e'+,n2$'it$ de &ra0e'e
'i.Cap*t' ei "$%B atin/#nd1i )*'dri'e+a'$tri de "$!a)a 'i.=e"i de "'*ri se
s"4i!&a ,n spate'e p'e*ape'*r ei ,n"4ise+,n ti!p "e "2inte !a/i"e )i s$rt$ri
d'"i '$sa * r!$ de -*" de1a 'n/' !$r'i ei /*' )i pe &ra0+,n 5*s.
.n/enn"4eat+Dre6 s"*ase n *-tat+"#nd si!0i pie'ea !$t$s*as$ a p#nte"'i
ei.M#ini'e 'i se nir$ 'a &a%a "*'*anei ei.N ptea -i ade2$rat senti!ent' $sta
de d*rin0$+de pasine )i tandre0e pe "are ea ,' ar$ta a"!+se /#ndea e'.Ea se
ap'e"$ peste e'+atin/#nd1' " p$r' ei "astani.E' inspir$ pr*-nd )i ,i s$rt$
pie'ea.Ea ,' s$rt$ pe p$r.Ridi"#nd1se ,n"et+e' r*sti n!e'e ei "a ,ntr1* 'itanie
)*ptit$+s$rt#nd1* s& s#nii "ati-e'a0i )i pe /*'' /#t'i.Gra 'i * ,nt#'ni pe a ei
,ntr1* nire ,n-'$"$rat$+,n ti!p "e * '$s$ pe pat.
F$"#nd * !i"$ pa%$ pentr a1)i 'a pre%er2ati2' pe "are ,' psese pe !as$+se
"-nd$ ,n pat+,!pren$ " ea.C#te2a se"nde !ai t#r%i+era ,n'$n0i0i n' de
a't'.Gretatea "*rp'i 'i Dre6+!ir*s' 'i p'$"t a""e'era -'8' s#n/e'i
prin 2ene'e ei..i r$spnse 'a -ie"are !#n/#iere a 'i.Tre!r#nd s& !#ini'e 'i
e8perte+ea si!0i sen%a0ii pe "are n 'e !ai si!0ise 2re*dat$.
>*ind s$ ,' -a"$ s$ tre!re de d*rin0$ pentr ea+,' trase '#n/$ ea.Ap'e"#nd1se
peste e'+,' s$rt$ de !ii de *ri+,' !#n/#ie+,i e8p'*r$ )i s$rt$-ie"are "enti!etr
din e'.Sa2r$ -ie"are respira ie /re*aie a 'i+-ie"are /ea!$t.
C#nd e' n !ai re%ist$+s"4i!&ar$ p*%i0ia printr1* !i)"are &rs"$.C*rp' 'i
p'tea deaspra ei.A'ne"#nd * !#n$ ,n interi*r' "*apsei ei+i se a)e%$ ,ntre
pi"i*are.Pentr n !*!ent+e' * pri2i si!p' ,n -a0$.
1D!ne%e'e+te i&es".
Pri2ind11+ea ,n"er"$ s$1)i !ani-este t*at$ dra/*stea )i &"ria pe "are n ptea
s$ 'e e8pri!e 2er&a'.Prin%#nd1i "ap' ,ntre !#ini+pe"et'i pr*!isini'e ei " n
s$rt ad#n"+"4e!$t*r.Era !ai !'t de"#t 2isase 2re*dat$+se /#ndi Dre6
,n-ier&#ntat.Pie'ea ei p$rea de !$tase+" !ir*s de -'*ri de !ere.De/ete'e ,i
a'ne"ar$ prin p$r' ei+risipind1' pe pern$+,n ti!p "e /ra 'i se !i "a -$r$
,n"etare pe a ei.D*rind1)i "a ea s$ se piard$ at#t de "*!p'et ,n"#t s$ n 2rea s$
,' !ai 'ase+,i )*pti "2inte ,n-'$"$rate pe &%e+pe /#t+pe s#ni.Ea i se d$ri "
t*at$ -*r0a )i d*rin0a nei dra/*ste n*i+si!0ind "e2a !'t !ai ad#n" )i !ai
ade2$rat de"#t si!0ise 2re*dat$.E' ,)i ,n$'0$ "ap' )i * pri2i.Ceea "e 2$% ,i t$ie
respira0ia )i ,i t*pi s-'et'.D*rin0a )i e!*0ia s"'ipea ,n *"4ii ei.
Str$'"irea %#!&et'i ei ,' ""eri "*!p'et.
Mira"*'' dra/*stei se re2$rs$ prin e'+,n ti!p "e ,i prinse "*rp' ,ntre &ra0e )i *
,n2$'i " "$'dr$.T*ate si!0ri'e 'i r$spnser$ de'i"i*asei 2r$5i.O tandre0e
apr*ape drer*asa ,i s-#)ie ini!a..)i ,n/r*p$ -a0a ,n p$r' ei pentr n !*!ent+
ap*i se spse "4e!$rii -ie"$rei sen%a0ii "are p'sa ,ntre ei.
Cait'in 0ip$+str#n/#nd1se tare ,n 5r' 'i.Si!0i n -e' de -*r0$ /*nind peste
trpri'e '*r "a n r#+prt#nd1i din "e ,n "e !ai apr*ape de !ar/ini'e ra0inii.
Si!0i n ade2$rat tre!r s& pie'ea ei ,n"ins$.
.nt*r"#nd1)i "ap' ,ntr1* parte+,)i tre" &%e'e peste !$r' 'i.Crent'
sen%a' !i)"$rii )i ar!*niei * ,n2$'i.Sen%a0ia de ,!p'inire "res" )i se ,ntinse
"a * -'a"$r$.E' * p*sed$ at#t de "*!p'et+,n"#t+pentr n s"rt ti!p+,n "are
"*rpri'e '*r p$rea s$ e8p'*de%e+,n e8ta%+a2 i!presia "$ s-'et' ei se ridi"a ,n
aer+e'i&erat *dat$ " a' 'i.
.' in str#ns ,n ea+" pi"i*are'e ,!p'etite " a'e 'i ne2*ind s$1i dea dr!'.
Mintea i ini!a ,i era at#t de p'ine+,n"#t n p$rea s$ p*at$ /#ndi "'ar.Era si/r$
de n sin/r '"r. Era in"redi&i' de ,ndr$/*stit$ de n *! !innat.
Dre6 * pri2i pe Cait'in de2*r#nd !i"' de5n+pe "are e' insistase s$ i1' ser2eas"$
'a pat.E' ,)i ridi"$ * spr#n"ean$+ir*ni";
1C! p* i !#n"a p*r"$ria aia<
1Ce e r$ ,n p'$"inte'e de *2$% " "re!$ )i "e-ea< Arn"#nd1)i 'ti!a &"$0i"$
,n /r$+ad$/$.O2$%' este -*arte s$n$t*s.
1A a2ea "e2a !ai s&stan0ia' ,n !inte.Pri2i -iri!itra de pr$5itr$ de pe &%a ei
in-eri*ar$+ i prin%#nd1i -a0a ,n !#ini'e 'i+,i 'inse &%e'e.Ridi"#nd1)i "ap'+,i
%#!&i str#!&#nd1se 'a e'.
1P'$"inte'e de *2$% n snt prea s$n$t*ase.Cite te "e s"rie !ai !$rnt pe
"tie.Snt p'ine de "4i!i"a'e.Dar tre&ie s$ re"n*s" "$ a n /st dest' de
&n+"#nd 'e !$n#n" " tine..!pin/#nd1' pe spate+Cait'in se a)e%$ deaspra
'i+!i)"#nd1se pr*2*"at*r+p#n$ "#nd se aran5$ "*!*d ,ntre pi"i*are'e 'i.
1N ai a%it ni"i*dat$ despre "! s$ tr$ie)ti !ai &ine " a5t*r' "4i!iei< spse
ea ir*ni"$+ap*i se ,nt*arse pe piept' 'i+pe "are ,' !p' " s$rt$ri.
E' ,i !#n/#ie pie'ea "a de satin de pe spate;
1T tre&ie s$ ai * pasine pentr t*rtri'e astea " -ri)"a.Ori !i 'e arn"i ,n
"ap+*ri !i 'e ser2e)ti 'a !i"' de5n.Ea se *pri din s$rtat' p#nte"e'i 'i;
1N !ai 2*r&i de in"ident' " t*rt'.
1De "e n< E na din a!intiri'e !e'e pre-erate.E' ,)i ,!p'eti de/ete'e ,n p$r'
ei.S1a ter!inat " !i"' de5n<9
1>r*iai "e2a !ai s&stan0ia'< ,)i ridi"$ pri2irea; O s$ i1' da pe t*t+0ie.
1Mii de &*!&e+*-t$ e'+'$s#nd1se ,n 5*s ,n pat.Snt ,nne&nit dp$ !i"' de5n
'a pat.

Ur!$t*are'e s$pt$!#ni tre"r$ repede pentr Cait'in.T#r%i+,ntr1* dp$1a!ia%$+
!er/ea prin Garden Distri"t ,n dr! spre "as$+dp$ "e t*"!ai -$"se * %i de
2*'ntariat 'a "'ini"a /ratit$ a spita''i Riverview.Pri2ind peisa5'+,)i d$d
sea!a "$ -sese at#t de prins$ de re'a0ia ei " Dre6+in"#t n *&ser2ase "$ ar&*rii
era apr*ape /*i.P#n$ 'a S-.Ni"*'ae+!ai era n!ai * s$pt$!#n$.
N !ai era !'t+p#n$ "e iarna r!a s$ intre ,n dreptri'e ei.=#!&ind+se /#ndi
"#t de -r!*s ar -i s$ petrea"$ * sear$ " Dre6 ai"i+"#nd ti!p' se 2a r$"i.
=#!&et' i se '$r/i "#nd se /#ndi "$ Dre6 * a tepta a"as$.N1)i d$dse sea!a
"#t de !innat era s$ ai pe "ine2a "are s$ te a)tepte a"as$.
Cine2a "are ,)i -$"ea /ri5i pentr ea+atn"i "#nd n era ,!pren$.Fseser$ de
at#tea *ri ,!pren$ de 'a Halloween+%i'e )i n*p0i ,n "are ,n2$ aser$ "! s$ se
i&eas"$ n' pe "e'$'a't.Pr*/ra!e'e '*r era anap*da+dar re)iser$ s$ se
aran5e%e ,n a)a -e'+,n"#t s$ -ie 'i&eri ,n a"e'a)i ti!p.Fapt' "$ a%i era " e'+,i
pr*2*"a * !are &"rie.R#dea )i se i&ea.N "redea "$ -sese !ai -eri"it$ "a
a"!.C e8"ep0ia !*!ente'*r "#nd "*)!ar' reap$rea.Cait'in se *pri 'a '!ina
r*)ie a se!a-*r'i.Tre!ra+a!intind1)i de 2is' "are * tre%ise dest' de des ,n
!i5'*"' n*p0ii.Se -$"ea "$ st$tea ,n -nd' nei -#nt#ni.Sin/ra '!in$ 2enea de
departe+de deaspra pere0i'*r perpendi"'ari.De -ie"are dat$ "#nd ,n"er"a s$ r"e
spre '!in$+* 2*"e ,n"eat$ * "4e!a din ,ntneri".Inde"i%ia * para'i%a+,n ti!p "e
pri2ea '!ina )i as"'ta 2*"ea.tia dest' de &ine psi4*'*/ia 2is'i+"a s$
,n0e'ea/$ se!ni-i"a0ia "*)!ar'i.S&"*n)tient' ,i spnea "$ tre&ia s$ ia *
de"i%ie+s$ stea " Dre6 sa s$ ,)i r!e%e 2is'.A%i snet' ni "'a8*n ,n
spate'e ei.Cait'in * p*rni din '*"+tra2ers#nd interse"0ia.A&and*n$ /#ndri'e
despre 2ise'e ei+)i se /r$&i spre Dre6.C#nd intr$ ,n "as$+pri!' '"r "are ,i
atrase aten0ia - * serpentin$ din 4#rtie "rep*nat$ "are at#rna din p'a-*n ,n
antre.Pri2i &i'e0e'' 'e/at de ea;
@3r.ea+ dru.ul din cr.id galbenA+"iti ea " 2*"e tare.Ui!it$+pri2i
"*rid*r'.R#%#nd+!erse ,n &"$t$rie )i pse pn/a " 4a!&r/eri pe !as$.
Ap*i+r!$ri serpentina spre spate'e "asei+nde disp$rea s& a ,n"4is$ a
"a!erei 'i Dre6.Ce 2a /$si ,n$ntr' "a!erei< se ,ntre&$ ea.. i i!a/ina "$
serpentina d"ea 'a pat+"$ Dre6 * a tepta ,n !i5'*"' "a!erei+" n n*d !are a'
serpentinei 'e/at ,n 5r' !i5'*"'i.=#!&i.Era n r*!anti" )i -ante%ia 'i p$rea
-$r$ 'i!ite.I!a/ini'e nei seri !innate ,i sr#ser$ ,n !inte.Des"4ise )a )i
intr$.E' n * a)tepta ,n pat.O-t$+de%i'%i*nat$.N era de'*" a"*'*+pe "#t se ptea
2edea. i atn"i "e r*st a2ea t*at$ p*2estea " serpentina /a'&en$<
Srprins$+pri2i !ai atent$ "a!era..n ti!p "e ,nainta ,n "a!er$+,)i d$d sea!a "$
era di-erit.Rea'i%$ de*dat$ "are era de*se&irea..n/4e $ pe '*"+" *"4ii !$ri0i de
)*".

CAPITOLUL 1F
>$% p'ap!a "*'*rat$ " ste'0e a !a!ei ei+str#ns$ 'a "ap$t' pat'i 'i
Dre6..n di!inea0a a"eea -sese pe pat' ei.Pri2ind ,n 5r+2$% "tia ei de
&i5terii+par-!' )i perii'e ei de "ap pe d'$pi*r' 'i.M$s0a ei " */'inda
st$tea ,ntr1n "*'0.F*t*/ra-ia -a!i'iei ei+,n ra!a de ar/int )i &enti0a ei de "ap+pe
"are i1* "!p$rase Dre6 din "artier' -ran"e%+st$tea pe !$s a de '#n/$ pat.
*"' des"*peririi * '*2i " t*at$ -*r0a.Un ra/an de e!*0ii * str$&$t.Dre6 ,i
!tase '"rri'e ,n "a!era 'i+-$r$ s$ * ,ntre&e.F$r$ s$ dis"te.F$r$ ni"i *
per!isine..i aran5ase '"rri'e ,n d*r!it*r' 'i+"a )i "#nd ar -i a2t drept' s$ *
-a"$.M#ini'e ,i tre!ra+,n ti!p "e )i 'e pse ,n *'dri.M#nia ,)i -$" '*" ,n
piept' ei+iar /#ndri sp$r$t*are ,i tre"ea prin !inte.
Ar -i tre&it s$ pre2ad$ sita0ia asta.De -ie"are dat$ "#nd ,i ,ntindea "#te n
de/et+e' pr*-ita pe "#t ptea.Uit#nd1se ,n ss+,nt#'ni pri2irea 'i Dre6 ,n
*/'inda !$s0ei ei.St$tea ,n spate'e ei+" !#ini'e ,n &%nare'e 5ean)i'*r.Un
%#!&et satis-$"t+"*pi'$r*s+,i '!in$ -a0a.
1E ti srprins$< ,ntre&$ pe n t*n p'in de presenti!ente.Ea t$" pentr *
se"nd$+ap*i se ,nt*arse " -a a spre e'.
1P* i s$ -ii si/r de asta.Snt ,n"re!enit$+ar -i !ai pre"is sps.C4iar )*"at$ 'a
!a8i!!.=#!&et' 'i Dre6 disp$r+"#nd * pri2i ,n *"4i.A2ea "'*area
ar'i t*pit+"eea "e ,nse!na !#nie. N se a)teptase 'a asta.P$)i spre ea.
Ea se trase ,nap*i.
1N !1a) apr*pia prea !'t+da"$ a) -i ,n '*"' t$.
E' 2edea "$ -a a ei e p'in$ de !#nie.
13ine.>rei s$ te "er0i: Merse spre pat )i se a)e%$.N "re%i "$ e8a/ere%i< T*t "eea
"e a! -$"t a -*st "a s$ te s"tes" de /ri5a de a * -a"e t ,ns$0i.Cait'in ,n0e'ese
sens' %#!&et'i 'i.Pentr ea+era n se!n "$+din n*+* 'a ,n /'!$.
1C#t de dr$/0 din partea ta+"$ !1ai s"tit de e-*rt' $sta:E' -$" * /ri!as$+
a%ind t*n' ei sar"asti" Ea ,)i arn"$ sa"' de !$r ,ntr1n "*'0.
1Te1ai /#ndit !$"ar * "'ip$ "$ p*ate n a) -i disps$ s$ !$ !t ,n "a!era ta<
1N1ai -i< Snte! ,!pren$ ,n pat' $sta ,n -ie"are n*apte "#nd snte! a"as$.
Credea! "a a! a5ns 'a n -e' de a"*rd !ta' ,n 'ti!e'e s$pt$!#ni.
1Snt de a"*rd "$ a2e! * 'e/$tr$.Dar+Dre6+asta n ,nsea!n$ "$ p*0i pne
st$p#nire pe 2ia0a !ea.Ia sin/r$ de"i%ii'e "are !$ pri2es".N 'e p*0i 'a t ,n
'*"' !e )i ap*i s$ a"0i*ne%i -$r$ s$ 0ii sea!a de senti!ente'e !e'e..)i ridi"$
!#ini'e+sp$rat$.
1Ai 4*t$r#t "$ a 2enit ti!p' s$ !$ !t ,n "a!era ta )i de"i n !i1ai '$sat ni"i n
drept de a de"ide.De "e n ai dis"tat " !ine+"e' p in<
E' se ridi"$ )i se apr*pie de ea.
1N !1a! /#ndit "$+!t#nd10i '"rri'e+,0i da peste "ap p'anri'e de
perspe"ti2$.A! "re%t "$ * s$ te &"ri.
1C#te*dat$ ,0i as!i "a! !'te de"i%ii.E' , i pse !#ini'e pe !erii ei.Ea ,'
'$s$+dar r$!ase ne!i)"at$.
1Dra/*stea !ea+"*ntin$ e'+a! trei%e"i de ani.Snt prea !atr s$ !$ !ai 5*" de1
a 21a0i as"nse'ea.Te 2rea '#n/$ !ine.>rea s$ !$ s"*' ,n -ie"are di!inea0$
)tiind "$ pri!' '"r pe "are ,' 2$d+e)ti t+ai"i+'#n/$ !ine.Cait'in 2$% "!
nesi/ran0a ,)i -$"ea '*" pe -a a 'i.Si! i ea ,ns$)i "$ "edea%$.Si!0ise !'t
prea des "! dra/*stea pentr e' tre"se peste &n' ei si! .
1A2e! at#t de p0in ti!p s$ -i! ,!pren$+spse e' ,n"et.Sper "$ 2ei de"ide s$10i
petre"i -ie"are !*!ent pe "are1' !ai ai ,nainte de...N 2*ia s$ spn$ tare.N
2*ia s$1)i rea!inteas"$ de a"ea p*si&i'itate..n"$ !ai "*nta pe -apt' "$ ea )i1ar
ptea s"4i!&a ideea )i "$ ar r$!#ne 'a Ne6 Or'eans.De)i n1i spsese ni"i*dat$
"$1' i&ea+e' )tia "$ $sta era ade2$r'.i da"$1' i&ea dest'+" si/ran0$ "$ n
'1ar p$r$si.N ptea "rede "$ ea ar ptea p'e"a+se /#ndi Dre6.Tre"t' 'i -sese
p'in de a&and*n$ri.A"!+,n0e'esese de "e * insta'ase ,n "a!era 'i.Era n e-*rt
s&"*n)tient de a * re0ine+n -e' de a * tra/e !ai ad#n" spre '!ea pe "are )i1*
"rease.Ea n )tia "e s$ spn$.De -apt+t*t "eea "e 2*ia s$ -a"$ era s$ p'#n/$.Dar
'a"ri!i'e n era !*d' ei de a re%*'2a * pr*&'e!$.i ni"i n 2*ia s$ e2ite
pr*&'e!e'e+/#ndind1se "$ 2*r disp$rea de 'a sine.
1Da"$ 2rei+te a5t s$ pi t*t' "! a -*st+spse e'..)i s"*ase !as"a )i e8presia 'i
re'e2$ 2'nera&i'itatea )i s-erin0a.U'ti!e'e parti"'e a'e re%isten0ei ei -r$
sp'&erate+"a n pa4ar de "rista' -in+"$%t pe * st#n"$.Cait'in ,i ,n"*n5r$
!i5'*"' " &ra0e'e )i1 i re%e!$ *&ra%' de piept' 'i.Si! i * ne2*ie disperat$
de a1' a5ta s$1)i 2inde"e t*ate r$ni'e tre"t'i+* ne2*ie de a -a"e pr*!isini
pentr 2iit*r.Dar n ptea -a"e asta+-$r$ s$ renn e 'a t*t "eea "e1)i d*rise ,n
2ia $.N+n ptea -a"e pr*!isini -a'se+de)i a%i si!0ea "$ ar -i ptt1* -a"e.
13$nies" "$ ai arn"at pr )i si!p' '"rri'e !e'e ,n d'ap' t$+!r!r$ ea+
ridi"#nd1se pe 2#r-ri..)i ap$s$ &%e'e de s"*&itra /#t'i 'i.Respira0ia 'i
a""e'erat$ ,i d$dea de ,n0e'es "$ e' -sese srprins derepe%i"inea " "are se
predase ea.Tr$/#nd1* !ai apr*ape+* s$rt$ pe -rnte;
1N+'e1a! ps -r!*s+pe !era)e.A'ne"#nd " !#ini'e s& &ra0e'e ei+* ridi"$
p in.Gra 'i * "$t$ pe a ei+"a )i "#nd ar -i 2rt s$ * ai&$ t*at$+,n ti!p "e
!er/ea ,nap*i.C#nd atinse pat'+"$% ,n e'+tr$/#nd1* )i pe ea.De/ete'e 'i d$dr$
'a * parte "*rtina ei de p$r "are1i ,n2$'ia pe a!#nd*i.S$rt' se pres"4i!&$ ,ntr1
* -*r $+de * intensitate "are1' "*p'e)i+"a n !ira"*' de d'"ea0$ )i p'$"ere.
Printr1* *ar$ !i)"are de r*ta0ie+e' in2ers$ p*%i ii'e a"*perind1* " "*rp' 'i
,n-ier&#ntat..)i ridi"$ -rntea i pri2i ,n *"4ii ei.Era str$'"it*ri+'!in#nd1i
-a a.>#r-' de'i"at a' de/ete'*r ei ,' !#n/#ia+"*'*r#nd1i *&ra5ii.Si!0ea respira0ia
ei "a'd$ pe pie'ea 'i.O s$rt$ d'"e+ap*i spse;
1Te i&es"+Catie.
.n a5n' =i'ei Re"n*)tin0ei+Cait'in st$tea p* tr*tar' str$%ii Saint C4ar'es+
pri2ind * "as$ 2e"4e de trei eta5e.Dp$ "e * inspe"tar$ !ai !'t de * *r$+ea n
pt "rede "$ Dre6 era disps s$ "!pere "asa pentr "a&inet' 'i
!'tidis"ip'inar.
1?i1a! sps "$ a -*st * !*!ea'$ per-e"t$ pentr pe)ti.P* i s$ spi "$ n10i
p'a"e< ,)i pse &ra0' ,n 5r' /#t'i ei )i * str#nse ,n 5*a"$.Ea ,' pri2i s"epti"$;
13ine,n0e'es "$ arat$ per-e"t: Dar e n sa" -$r$ -nd+Dre6.Casa asta n1i ,n stare
&n$ )i * s$ te "*ste * /r$!ad$ de &ani.
1Are pers*na'itate.Ai *&ser2at anta!&'a!ent'< A"*peri)' este !ansardat ,n
sti'' "e'ei de1a d*a 'e/is'a0ii -ran"e%e.
1Ai ,n"redere ,n !ine+spse ea se".Anta&'a!ent' n !erit$ at#0ia &ani.G$se)te1
0i * "'$dire -$r$ pers*na'itate.3an"4er' t$ 2a -a"e n ata" de ini!$ da"$
"!peri !as*'e' $sta 5erpe'it.
1F*'*se)te10i i!a/ina0ia+Catie.G#nde)te1te 'a perspe"ti2$..n spate+e s-i"ient '*"
pentr par"are i n par" ,n "are s$ se 5*a"e "*piii.Str"tra e s*'id$.
>a tre&i n!ai s$ * ad"e! n!ai p in 'a %i.Tre&ie -$"te ni)te s"4i!&$ri+
"a+de e8e!p'+* n*$ insta'a0ie e'e"tri"$+n as"ens*r a""esi&i' 4andi"apa0i'*r+
"#te2a din "a!ere'e astea en*r!e tre&ie ,!p$r0ite ,n ne'e !ai !i"i.
i "red "$ * pte! -a"e+-$r$ a distr/e inte/ritatea ar4ite"trii..n"rnt#nd1se+
Cait'in se trase ,nap*i;
1N*i<Adi"$ t )i partenerii t$i de*"a!dat$ ine8isten i<
1N*i+adi"$ t )i " !ine.E' ,i ap"$ !#na )i i1* s$rt$.
1N+s"tr$ ea din "ap+0i1a! sps de nen!$rate *ri+tare )i "'ar.De "e "*ntini
s$10i -a"i sin/r i'%ii< E' ,i str#nse !#na+%i"#nd;
1Ni"i na din "ereri'e ta'e pentr "er"etare n1a -*st a""eptat$.Catie+dra/*stea
!ea+,n"er" Tn!ai s$1 i ar$t "$ !ai ai )i a't$ s*'0ie.F$ "eea "e ai ,n2$ at s$
-a"i+pentr D!ne%e.E a se 'pt$ " ea ,ns$)i+pentr a1)i 0ine ner2ii ,n -r#.
Oare * adsese a"*'*+sper#nd "$ ,i 2a p'$"ea "asa i ,)i 2a s"4i!&a instantane
p'anri'e< .n"er"#nd s$ ,)i e'i&ere%e !#na+ea spse;
1N a! pri!it ,n"$ ni"i n r$spns din H*st*n.i n snt dest' de disperat$ "a
s$1!i s"4i!& idei'e )i s$ ir*ses" at# ia &ani+,ntr1* pr*prietate ,nd*ie'ni"$.
E' i/n*r$ 'ti!a ei -ra%$B
1i da"$ pri!e)ti n r$spns ne/ati2 din H*st*n< Ea ,)i ridi"$ &$r&ia.
1>*i -a"e din n* "erere+an' 2iit*r.Atn"i 2*i a2ea dip'*!a ,n !#n$ )i asta 2a -i
n !are a2anta5.
1i "e ai s$ -a"i p#n$ atn"i< >ei pierde n an ,ntre/ a)tept#nd "e2a "e s1ar ptea
s$ n se ,nt#!p'e<
1P*t '"ra 'a "'ini"a /ratit$ Riverview.7a-a 'i Dre6 era tras$ de *&*sea'$.
.n"er"$ n %#!&et+pentr a1)i !as"a t'&rarea.
1Ei &ine+tre&ie s$ 4*t$r$)ti sin/r$ "e e !ai &ine pentr tine.
1A)a da: >*i -a"e ,nt*"!ai.Merser$ ,n t$"ere spre !a)ina 'i )i se r"ar$..nainte
de a p*rni !*t*r'+se ,nt*arse spre ea.
1Da"$ n te deran5ea%$ a) 2rea s$ tre" pe 'a spita' s$ "*ntr*'e% starea 'i I*e7
Anders*n.A a2t "#te2a n*p0i /re'e.A r$"it s$pt$!#n$ tre"t$ i+" siste!' 'i
i!n at#t de s'$&it+!i1e -ri"$ s$ n dea ,n pne!*nie.
Cait'in ,i pri2i e8presia -e0ei.P$rea ,n de-ensi2$ ,n 'ti!e'e d*$ 'ni+petre"se *
/r$!ad$ de ti!p " !i"0' a"e'a+st#nd " e' "#te2a n*p i+"#nd n e8ista
2*'ntari.De -ie"are dat$+,n"er"ase s$ ,i 2*r&eas"$ despre peri"*'' de a se -i
ata)at prea !'t de p)ti+dar e'+ner2*s+re-%ase s$ 0in$ sea!a de s-atri'e ei.
13ine+spse ea+ne2*ind s$ se "erte din n*+4ai s$ ,' 2ede! pe I*e7.

>#s"' de Cr$"in at#rna din ta2an' -ie"$rei ,n"$peri.Periind1)i p$r'
str$'"it*r+Cait'in se pri2i ,n */'ind$..)i prinse p$r' " d*$ a"e " pietre
se!ipre0i*ase.F$" n pas ,nap*i )i se pri2i "riti".R*"4ia de !$tase r*)ie+n
"ad* de Cr$"in de 'a Dre6+se 0inea de !$r' ei prin trei dia/*na'e s& iri i ,i
era str#ns$ pe "*rp.Sin/re'e ei &i5terii era a"e'e de p$r )i "er"eii " dia!ante
-a'se.Si!0ind1se e8*ti"$+-e!inin$ )i /ata s$ ,' sed"$ pe Dre6+p$r$si "a!era
-$r$ e%itare pentr a se pre/$ti de "ina de dinaintea Cr$"in'i.
.n &"$t$rie+,)i a"*peri r*"4ia " n )*r0+ap*i pse 'a n -*" in/rediente'e pentr
* sa'ata de spana"..n ti!p "e '"ra+arn"a din "#nd ,n "#nd "#te * pri2ire prin
-ereastra de deaspra "4i2etei.Se 2a ,ntne"a peste p0in )i Dre6 ,n"$ n era
a"as$.A"! "#te2a *re+-$"se n ,ntre/ spe"ta"*'+din -apt' "$ p'e"ase prin *ra)
sa "!pere "#te "e2a+" n aer p'in de !ister.S"*p' 'i -sese s$ * -a"$
"ri*as$.Re)ise.Mrea de "ri*%itate s$ )tie de "e p'e"ase.Dp$ "e ter!in$
sa'ata+"*ntr*'$ s$ 2ad$ "! !er/e rest' '"rri'*r.>r*ia "a t*t' s$ -ie
per-e"t+pentr Cr$"in' '*r.Se /#ndise 'a n "ad* pe "are a2ea s$ i11 dea ,n
n*aptea a"eea.Era "e2a "e n se ptea "!p$ra " &ani.i a&ia a)tepta s$ 2ad$
"e !tr$ 2a -a"e "#nd i1' 2a da.D*$ *re !ai t#r%i+Cait'in st$tea 'a !as$ "
Dre6+'a '!ina ni s-e)ni"..n"er"a s$ n par$ e!*0i*nat$+"#nd e' ridi"$
-r"'i0a pentr a /sta din !#n"area pe "are * pre/$tise " at#ta aten ie.
Dre6 pse *"4ii pe 2i0e'' ,n$&)it La(a*ee de pe -ar-ria 'i.Ar$ta &ine )i
!ir*sea de'i"i*s.Fiind ,ns$ ,n "n*)tin0$ de "a%$ ,n pri2in0a "apa"it$ i'*r
"'inare 'i!itate a'e 'i Cait'in+)tia "$ -e'' ,n "are ar$ta )i !ir*sea -riptra ptea
-i d*ar * aparen0$.C*n tient "$ ea a)tepta ner$&d$t*are *pinia 'i+, i pre/$ti *
e8presie de satis-a"0ie.Era de"is s$ spn$ "$ ,i p'a"e "ina+"4iar da"$ asta a2ea
s$1' "id$.Era pri!' '*r Cr$"in )i+,n *n*area e2eni!ent'i+,)i as*rtase 4aina
de sear$+de "'*are a'&astr1antra"it+" panta'*nii )i papi*n' de !$tase pe "are
,' prta n!ai 'a &a'ri'e e'e/ante de Mardi 6ras.T$ie din -riptr$ )i /st$.
Srpri%a i se "iti pe -a $.
1E &n.De1a drept' e8"e'ent+Catie.Snt i!presi*nat.R#%#nd+, i ridi"$ -r"'i0a.
1N tre&ie s$ -a"i * !tr$ de par"$ n a) -i ,n stare s$ -ier& * *a'$ de ap$.
1 ti "$ p*0i.Te1a! 2$%t arn"#nd pn/i de antreri ,n/4e0ate ,n ea.>rea
n!ai s$ spn+"$ pentr * -e!eie "are pre-er$ &"$t$ria se!ipreparat$+asta e *
!#n"are a&s*'t in"redi&i'$.
1A! s$ i/n*r ,n0ep$tri'e )i a""ept "*!p'i!ente'e.Ori"!+,n"er" s$ -a" !'t !ai
!'t de"#t s$ te i!presi*ne% " !#n"area.Ea ,i arn"$ * pri2ire+/#ndind1se "#t
de !as"'in )i -r!*s ar$ta ,n "*st!' a"e'a de sear$..n"er" s$ te sed"+ad$/$
ea.E' %#!&i;
1Ai n*r*"..!i p'a"e 'a ne&nie s$ -i seds.Mai a'es de -e!ei ,n r*"4ii r*)ii+
-ier&in0i.Oare " 0i1a! "!p$rat r*"4ia asta< ,ntre&$ e' ir*ni".
1tii -*arte &ine "$ da.O e8presie "idat$+ne'ini)tit$ se "iti ,n *"4ii 'i.
1.!i p'a"e s$ ,0i "!p$r "ad*ri.A!inte)te10i ?i1a) *-eri *ri"e+da"$ !1ai '$sa.
O 2$% pri2ind airea+din "a%a t*n'i 'i seri*s.P$rea ne4*t$r#t$.Ea /$sise "$
,i era di-i"i' s$ a""epte "ad*ri de 'a e' )i rare*ri 'e a""epta+" e8"ep0ia '"rri'*r
!i"i+ie-tine.E' ,)i a!inti de "!p$r$tri'e -$"te ,n a"ea %i )i n n*d i se pse ,n
/#t.>*"ea ei )*r ir*ni"$+rpse t$"erea;
1.n ase!enea "a%ri+!i1a! d*rit ,nt*tdeana pr*pria !ea ins'$+
1Ce s$ -a"i pe * ins'$<
1O4+n )ti.A) "*'e"0i*na s"*i"i )i a) -a"e din e'e s2enirri de pr*st /st.Le1a)
2inde 'a !a/a%ine'e din Pia0a Fran"e%$.E' i !ai '$ * p*r0ie de 2i0e'.
1Te1ai p'i"tisi ,n !ai p0in de * s$pt$!#n$.Ce ai !ai 2rea s$ -a"i+da"$ 0i1ai ptea
per!ite *ri"e sa ai ptea a2ea *ri"e ,0i d*re)ti< Ea %#!&i 2is$t*are;
1A ,n"4iria 8isne* World+pentr * %i+)i !i1a -a"e de "ap+5"#nd1!$ " t*ate )i
!#n"#nd !#n"$rri de pr*ast$ "a'itate.
1Pers*na'+,!i p'a"e !ai !'t ideea " ins'a..!i ,n"4ipi d*i *a!eni+pe tine )i
pe !ine+sin/ri+,ntr1n paradis tr*pi"a' i%*'at..!i tre" prin !inte t*t -e'' de
'"rri interesante.
1Ca de pi'd$< Pri2irea 'i * ss0in pe a ei+,n '!ina s-e ni"'i+pentr n
!*!ent.
1Ca de pi'd$+"$ a! a'er/a n' dp$ a't'+t*at$ %ia.
1 i ap*i a! /e!e t*at$ n*aptea+" arsri de /rad' trei<
1N..!i i!a/ine% a)a.Ne1a! &r*n%a " n ari !ar*ni+a! -a"e dra/*ste '#n/$
'a/n$.Un %#!&et )*r ,i "r&$ &%e'e;
1N )ti "ine pe "ine sed"e ,n seara asta.Ea ,)i ,!pinse ,nap*i s"an'.
1P*ate "$ ar tre&i s$ '$! desert' ,n s-ra/erie+'#n/$ "$!in<
1Per-e"t.Ce a2e! pentr desert<
1T*rt din *2$% " -ri)"$+spse ea " * -a0$ netr$+ap*i r#se+2$%#nd e8presia 'i
de%a!$/it$.
1De -apt+a! s$ ,n"er" Bananas 7oser.
1Stin/$t*r' -n"0i*nea%$<%#!&i e' drept r$spns 'a pri2irea ei indisps$.
G'!ea!+spse e'+r!#nd1* ,n &"$t$rie.Cait'in re)i s$ aprind$ 'i"4i*r' de
&anane i r*! -$r$ ni"i n in"ident.U!p'r$ * ta2$ )i ap*i se ,ndreptar$ spre
s-ra/erie.Dar ,nainte de a a5n/e a"*'*+Dre6 se *pri de d*$ *ri+pr*-it#nd de
2#s"' "are at#rna ,n -a a )i'*r.e%#nd pe p*dea '#n/$ -*"' str$'"it*r+, i
!#n"ar$ desert'+as"'t#nd !%i"$ de Cr$"in ,n sti'' Rena)terii.
F*"' p*"nea din "#nd ,n "#nd+arn"#nd !i"i s"#ntei de n a'&astr re"e+
p*rt*"a'ii )i arii.Si!0ind1se !'0!it$ de "in$+Cait'in se ,ntinse pe "*2*r'
*rienta'+pn#nd1)i "ap' ,n &ra0e'e 'i Dre6.Pri2irea ei r$t$"i spre p*!' de
Cr$"in din "*'0.De"*raser$ p*!' de Cr$"in " %e"i de /'*&ri "*'*rate+"
*a!eni !*de'a0i din p#ine+ i " -'/ii de nea "r*)eta0i de'i"at de !a!a ei..n
2#r-+pseser$ n ,n/er " p$r' ari+din p*r e'an+" aripi de !$tase.
S& p*!+era n!er*ase "ad*ri din partea ei pentr Dre6.Dar sin/r' pe "are
2r*ia s$ i1' dea ,n n*aptea asta+n se a-'a ,n ni"i * "tie i n era ,!pa"4etat ,n
4#rtie -r!*as$.>*ia s$ ,i spn$ $e iubesc..n t$"ere+sa2ra "2inte'e a"e'ea
i%2*r#te din ini!a )i din s-'et' ei.De at#tea *ri 2*ise s$1i spn$ "2inte'e astea
,n 'ti!e'e d*$ 'ni+dar+,ntr1n -e' sa a't'+i se *priser$ ,nt*tdeana ,n
/#t+nere)ind s$ trea"$ peste &ariera &%e'*r.Pentr ea+a"este "2inte era *
pr*!isine )i n an/a5a!ent.Dre6 ,i !#n/#ie *&ra%'+p'$"#nd1i -e'' ,n "are1i
si! ea pie'ea -in$.F*"' se re-'e"ta ,n *"4ii ei -$"#nd1i s$ par$ de "'*area
a!&rei )i !ai !'t de"#t de *&i"ei.Ea p$rea 'ini)tit$+pre%ent$ dar /#ndit*are+"a
)i "#nd ar -i ana'i%at " aten ie "e 4*t$r#re s$ ia.
1La "e te /#nde)ti< * ,ntre&$ e' ,n"et.Ai * pri2ire -*arte !isteri*as$.Ea i aran5$ *
)2i0$ de p$r de pe -rnte.A"esta era !*!ent' pentr "ad*' ei+se /#ndi ea.
1M$ /#ndea! d*ar 'a "#t de !'t te i&es".Dre6 ,n/4e0$.Spsese ea ,ntr1ade2$r
"eea "e ar -i ptt 5ra "$ spsese<
1Te deran5ea%$ da"$ !ai repe0i * dat$< >*"ea 'i era "a * )*apt$ r$/)it$.
L#nd1i !#na+i1* dse spre /r$ )i1' s$rt$ ,n pa'!$.
1Te i&es": S$r&$t*ri -eri"ite: E' ,)i s"tr$ "ap'+si!0ind1se a!e0it.
1.n"epse! s$ "red "$ n te 2*i a%i ni"i*dat$ spn#nd1!i "$ !$ i&e)ti.O
trase ,n ss )i * 'ipi str#ns de e'.Spne1!i1* din n*.
1Te i&es":Atin/#nd1i &%e'e " a'e ei+pe"et'i "ad*' ei " t*t "e a2ea ,n ini!$
)i ,n s-'et.Dre6 s*r&i din dra/*stea pe "are ea * re2$rsa ,n a"e' s$rt.T*t' 2a -i
&ine+se /#ndi e'.A2ea n 2iit*r ,!pren$.Penru odeauna.A"!+)tia "$ )i ea
2a a""epta "ad*' 'i.Ner$&d$t*r s$ i1' dea+,)i de%'ipi &%e'e de a'e ei.
1A! )i e n "ad* pentr tine+spse e'.N )tia! da"$ era "ad*' p*tri2it pentr
seara asta+dar a"!...Se ridi"$ ,n pi"i*are.
1Stai a"*'*.N te !i)"a.Ea r#se.
1Asta n are ni!i" de1a -a"e " "!p$r$tri'e !isteri*ase pentr "are ai -$"t t*t
spe"ta"*'' $'a+ n<
1O s$ 2e%i.E' %#!&i+,n ti!p "e ie)i.Cait'in s"tr$ din "ap.Dre6 )i srpri%e'e 'i:
Era ,nne&nit s$ 'e dea )i s$ 'e pri!eas"$.Une*ri se ,ntre&a da"$ pri!ise
2re*dat$ "ad*ri+"#nd era !i".P*ate "$ $sta era !*ti2' pentr "are ,i p'$"ea
at#t da !'t.Se ,nt*arse " !#ini'e 'a spate.
1.n"4ide *"4ii.
13ine.Dar da"$ * s$ si!t n )arpe de "a"i" pe spate+s1a ter!inat " -ar!e"'.
1N1 i -ie -ri"$+dra/*ste: .i+pse "e2a ,n p*a'$.A"!+p* i pri2i..n"et+ea des"4ise
*"4ii.Pri2ind ,n 5*s+2$% n -e' de d*"!ent ,n-$)rat )i 'e/at " * pan/'i"$
r* ie.Srprins$+pri2i spre Dre6.E' st$tea pe "$'"#ie+,n -a a ei+ne!i)"at.E8presia
de pe "4ip' 'i era "a! a)a; d*$ p$r0i de ent%ias! i * parte ne'ini te.
Ea des-$" pan/'i"a+ap*i des-$" 4#rii'e.Pri2i " repe%i"ine peste d*"!ent.
*"' - "a * '*2itr$ pterni"$ a 2a'ri'*r *"ean'i.
Mintea ,i '"ra.C*ntra"t' din !#na ei * n!ea pr*prietar$ a i!*&i''i din
strada St+C4ar'es..n"er"#nd s$ r$!#n$ "a'!$+,nt#'ni pri2irea 'i ner$&d$t*are.
1N p*t a""epta asta.
13a+&ine,n0e'es "$ p*0i+spse e'+a)e%#nd1se ,n /enn"4i.ti "$ e)ti srprins$.
Dar )tia! "$ te 2ei r$%/#ndi.=#!&ind+"*ntin$; Da"$ ,n"epe! a"!+2*! a2ea
pr*prietatea asta /ata prin t*a!n$..i prinse &$r&ia+tandr+,n !#na 'i "a'd$.
1Te i&es"+Catie a !ea..i a"*peri &%e'e " a'e 'i..i tre&ir$ "#te2a se"nde "a
s$ rea'i%e%e "$ ea n1' s$rta.O pri2i )i 2$% "$ *"4ii ei era p'ini de drere )i n
de p'$"erea srpri%ei.O 2$% arn"#nd "*ntra"t'+"a )i "#nd i1ar -i -ript de/ete'e.
Un senti!ent de tea!$ ,' ,n/4e0$.Apr*ape "$ si!0ea tensinea din "*rp' ei.
P$rea s$ ,n2ade%e "a!era+"a n in"endi.O"4ii 'i se !i")*rar$+pre*"pa0i.
1Ce s1a ,nt#!p'at< De "e te "*!p*r0i a)a< Cait'in se si!0i tre!r#nd..)i
,n"r"i)$ &ra0e'e peste )*'dri+"a )i "#nd ar -i 2rt s$ re0in$ 2a'' de e!*0ii+"are
a!enin0a s$ * ,ne"e.
1Te i&es" din t*at$ ini!a+spse ea+dar asta n ,nsea!n$ "$1!i d*res" n!e'e pe
"*ntra"t' $'a.D!ne%e'e+Dre6+ni"i !$"ar n a! &anii $ tia.
Dre6 se re'a8$ )i %#!&i.
13anii n snt * pr*&'e!$+spse e'+ &ra0e'e pe !erii ei+,0i -a"i /ri5i pentr "e'e
!ai ne&ne)ti '"rri.N tre&ie s$ "4e'tie ti ni"i n penn7 "a s$ -inan0e%i
pr*ie"t' n*str.D -apt+dp$ "e ne 2*! "$s$t*ri+t*t "eea "e a! e 2a -i )i a' t$.
>$% "! ea de2eni &rs" pa'id$.C*rp' i se -$" ri/id+s& !#ini'e 'i.
1O -a"i din n*.Iat$.>*"ea ei era a&ia *ptit$. i1ai -$"t t*ate p'anri'e+p#n$ 'a
'ti!' deta'i.De"i+2*! "!p$ra pr*prietatea.O 2*! aran5a.Ne 2*! "$s$t*ri.
>*! '"ra ,!pren$.Dar pe !ine n !1ai ,ntre&at ni!i".Te a)tep0i "a e s$
as"'t *r&e)te -e'' ,n "are t pr*ie"te%i 2ia a n*astr$.E' *-t$ ner$&d$t*r+'$s#nd1*
din &ra0e pentr a1 i tre"e de/ete'e prin p$r.
1Ei+&ine+Catie+"$s$t*re)te1te " !ine.,!p$r i! i!*&i'' )i de2ii partener' !e.
1Asta sn$ !ai !'t "a * p*rn"$+de"#t "a * pr*pnere.Asta tre&ie s1*
dis"t$!.N p*t 'a ase!enea de"i%ii pe '*".N p*t spne ,n !*d i!p'si2
@daA+-$r$ a "#nt$ri "*nse"in0e'e.
1N p*0i sa n 2rei< Tre"r$ "#te2a se"nde de 'ini)te ap$s$t*are+,' pri2i "
drere )i ,nt*arse "ap' ,ntr * parte.
1Ai sps "$ !$ i&e)ti.Asta s"4i!&$ t*t' Ea ,i ,nt#'ni pri2irea.
1Asta n s"4i!&$ p'anri'e !e'e ,n "e pri2este 2ia0a !ea.N ,nsea!n$ "$+,n !*d
at*!at+2*i apr*&a t*t "eea "e 2rei t.Ca&inet' $sta !'tidis"ip'inar este 2is'
t$+n a' !e.E)ti n*r*"*s.Ai p*si&i'itatea -inan"iar$ de a10i -$ri "ariera+
*rinde ,0i p'a"e.O"4ii 'i se ,n/star$.
1Ne6 Or'eans este "asa !ea.Apar0in '*"'i $stia.N ,!i p*t -a"e n "a&inet ,n
ni"i * a't$ parte.
1N p*0i sa n 2rei< ,ntre&$ ea+arn"#nd1i ,nap*i pr*pria ,ntre&are.
Ea ,)i ridi"$ !#na pentr a1' *pri s$ 2*r&eas"$.
1N10i -a"e ni"i * /ri5$+n1ti "er s$10i p$r$se)ti *ra)' $sta pre0i*s a' t$..n"er"
n!ai s$ te -a" s$ ,n0e'e/i "$ e tre&ie s$ !er/ a"*'* nde a! p*si&i'itatea s$
!$ rea'i%e%.Dre6 se ridi"$.Merse spre "$!in )i pri2i -*"'.C! ptea s$ spn$
"$ ,' i&ea+a"! n !int+pentr "a pe r!$ s$ re-%e s*'0ia per-e"t$ "are 'e1ar
-i per!is s$ stea ,!pren$<
1Snt ani de "#nd n a! '$sat pe "ine2a s$ se apr*pie ,ntr1at#t de !ine ,n"#t s$
!$ r$neas"$+spse e'..)i ,nt*arse -a a spre ea.N )ti "e a't"e2a s$10i spn+"
e8"ep0ia -apt'i "$ te i&es".E' p*rni spre ie)irea din s-ra/erie.
1Unde te d"i< stri/$ ea+ridi"#nd1se ,n /enn"4i.
1A-ar$.>rea s$ !$ /#ndes" p0in+sin/r..n!$r!rit$+ea se ridi"$ ,n pi"i*are )i
,' r!$ ,n antre.Dre6 tre&ie s$ dis"t$!.
1N a"!+Catie+spse e'+des"4i%#nd )a de 'a intrare.Snt s$t' de dis"0ii ,n
seara asta.
1N a! dis"tat ni!i".Te r*/...E' ie i i tr#nti )a ,n r!a 'i.Cait'in inspir$
pr*-nd+ne2r#nd s$ p'#n/$.P'#ns' n ar -i a5tat1*.C *"4ii ar%#nd de d*rin a de
a p'#n/e+se ,nt*arse ,nap*i pe "*rid*r.Intr$ ,n d*r!it*r' pe "are ,' ,!p$r0ea "
Dre6 i ,n"ep s$ se de%&ra"e.Nept#nd s$ , i a!inteas"$ de "#nd n se !ai
si!0ise at#t de *&*sit$ i at#t de pierdt$+se '$s$ s$ "ad$ pe pat.
Era ,ntneri"+"a ,ntr1n !*r!#nt+"#nd Cait'in se tre%i &rs".Identi-i"$ snet'
"are * tre%ise i spse ,n"et;
1Dre6<
1.!i pare r$+dra/*stea !ea+n 2*ia! s$ te tre%es".
Sa'teaa se '$s$ )*r "#nd e' se a)e%$ ,n pat.Apr*ape instin"ti2+se ,ntinse dp$ e'.
1T*t' e ,n re/'$< A! -*st ,n/ri5*rat$.3ra0e'e 'i * "prinser$.Ea n si!0i ni"i
n -e' de tea!$ sa ne4*t$r#re ,n !i)"area 'i+"i d*ar * ne2*ie disperat$+*
a""eptare re"ipr*"$ a "e2a "e 'e era ne"esar a!#ndr*ra.E' ,i s$rt$ t#!p'a;
1Snt &ine..!i pare r$+Catie a !ea.N+n spne ni!i"+%ise e'+,ndep$rt#nd1se
de de/ete'e pe "are ea i 'e psese pe &%e pentr a1' ,!piedi"a s$ ,)i "ear$ s"%e.
ti "$ !i1a! -$"t sin/r * /r$!ad$ de p'anri ,n seara asta )i n ar -i tre&it.
>rea t*t'+Catie.>rea "eea "e t ai a2t t*at$ 2ia0a ta.O "as$ ade2$rat$+" *
-a!i'ie i&it*are )i a-e"t*as$.>rea asta+a'$tri de tine.
1O4+Dre6.Ea ,n"4ise *"4ii+si!0ind 'a"ri!i'e.M#na ei tre!r$ "#nd ,i+
atinse p$r'..n e'e/ "e si!0i.N 2rea s$ te r$nes".Dar snt '"rri pe "are
tre&ie s$ 'e -a" sin/r$.L"rri pe "are t n 'e p*0i -a"e sa n 'e p*0i "!p$ra
,n '*"' !e.
1 ti asta.Dar n p*t s$ n1!i d*res" "a sita ia asta s$ n -i -*st at#t de a
dra"'i de "*!p'i"at$.E "a )i "#nd ai a)tepta sper#nd "a "e'$'a't s$ "ad$ 'a
,n2*ia'$.
1 i e !i1a) -i d*rit s$ n -i -*st a)a.Dar este.Tre&ie s$ ne as!$!
resp*nsa&i'itatea.P#n$ "e n 2*i pri!i n r$spns de 'a H*st*n+n1!i p*t -a"e
ni"i n -e' de p'anri.Te i&es"+dar n1!i p*t "*!pr*!ite 2ia a -$r$ s$ ,!i pierd
respe"t' pentr !ine ,ns$!i.
13ine+spse e'+dp$ * 'n/$ pa%$.N ,!i p'a"e dar p*t ,n0e'e/e "eea "e ,!i
spi.
1Ideea de a !$ ,ndr$/*sti n intrase ,n "a'"'e'e !e'e+,n a"est !*!ent a'
"arierei.i ,0i spn "instit+"$ n )ti "e s$ -a".
1Dra/*stea n intr$ ,n a/ende'e pers*na'e+- e' de a"*rd+"i apare a)a+&rs"+)i te
'*2e)te ,n "ap.=#!&i )*r.Sa te i%&e)te ,n -a $+"a n t*rt " -ri)"a.
1Snt si/r$ de5a "$ n 2*i a""epta ni"i*dat$ s$ tr$ies" at#t de !*dest.Ea ,)i
tre" de/ete'e de1a 'n/' !#inii 'i+"a ap*i s$ )i 'e prind$ ,ntre de/ete'e 'i.
1A4a: T*n' sar"asti" pieri din 2*"ea 'i. i atn"i "e 2*! -a"e<
1N )ti+spse ea " * 2*"e nesi/r$+ne 2*! i&i n' pe "e'$'a't+"red.i 2*!
'a %i'e'e na "#te na...N pt "*ntina+-$r$ s$ i%&"neas"$ ,n p'#ns..)i
as"nse -a a ,n "r&ra /#t'i 'i.P'#n/e+se /#ndi e' a!$r#t.La dra"+se si!0ea
de par"$ ar -i p'#ns )i e' p0in.O s$r'$ pe "re)tet.
1E ,n re/'$+!in0i e'+'"rri'e se 2*r aran5a.Ea se s!"i+a"*perind1i pe 5!$tate
"*rp'+" a' ei.E' inspir$ pr*-nd )i * 0in str#ns.Drerea ,' "*p'e)i )i era
&"r*as$ "$ ,ntneri"' ,i as"ndea -a a.Ea ,)i ridi"$ pri2irea;
1Dre6+2rea s$ )ti "e2a.Unde !er/e n *! s$ se /#ndeas"$ de n' sin/r+
"#nd e ,!&r$"at "a tine+" "ra2at$ nea/r$ )i....ntre&area ei nea)teptat$ ,' -$" s$
r#d$;
1M1a! p'i!&at " !a)ina prin *ra)+pentr n ti!p.Pe r!$+!1a! ds 'a spita'.
1Parie% "$ asta a -$"t 2#'2$.Ea ,' s$rt$ pe /#t.
1Un' dintre pa"ien0i r#dea "a pr*st'.A! pri!it 'i "#te2a -'ier$tri ad!irati2e+
t*t)i+"#nd a! tre"t pe '#n/$ "a&inet' sr*ri'*r.
1Pr*st'e: /'!i ea.Dar "! ai a5ns a"*'*< E' str#nse din !eri; N )tia! nde
s$ !$ d".M1a! /#ndit "$+da"$ t*t era! a"*'*+"e' p0in s$ 2$d "! ,i !er/e 'i
I*e7.Un se!n de a'ar!$ sn$ ,n !intea ei.
1Dre6+n ,!i p'a"e s$ ,0i repet asta+dar snt ,n/ri5*rat$ de "#t de i!p'i"at de2ii
" pa"ient' $sta..!i * tea!$ "$ ,n"epi s$ ,0i pier%i *&ie"ti2itatea.
1Te ,n/ri5*re%i prea !'t.Da"$ a) "rede "$ ar -i 2ren peri"*' ,n asta+a) preda
"a%' ni "*'e/.Ne!ai2r#nd s$ ,n"eap$ * n*$ dis"0ie+ea * 1$s$ &a't$.
1C! e I*e7< 3ra0e'e 'i Dre6 se str#nser$ ,!pre5r' ei.
1N prea &ine.N 2rea s$ 2*r&es" despre asta+a"!.O '$s$ s$ "ad$ ,n"et pe
spate.
1A) pre-era s$ -a"e! dra/*ste.
1Cred+de -apt+"$ ,0i snt dat*are * -a2*ar*+!r!r$ ea.
CAPITOLUL 11
Cait'in st$tea sin/r$ ,n &"$t$rie+"i/'ind t#r%i' !i" de5n+,n ti!p "e pri2ea
prin -ereastr$ a-ar$+'a ti!p' r#t " "are ,n"epse n*' an.Ar -i d*rit "a Dre6 s$
se /r$&eas"$ spre "as$.O-t$+s*r&ind din "ea)"a de "a-ea.
E' era 'a spita'..n %ia 'i 'i&er$..n 'ti!a 2re!e ,n"epse s$ ,)i -*'*seas"$ %ia
'i&er$ pentr a !er/e t*t !ai des 'a spita'.N )tia da"$ ,)i -*'*sea s'5&a "a s$
e2ade%e din pr*&'e!e'e '*r sa era pr )i si!p' -*arte ata)at de I*e7 Anders*n.
Ori"! ar -i -*st+era -*arte pre*"pat$.
Din n*aptea pe "are * petre"ser$ ,n a5n' Cr$"in'i+n e'e!ent de disperare
t$"t$ se in-i'trase ,n re'a0ia '*r..' si!0ea )i atn"i "#nd -$"ea dra/*ste.Se
stre"ra )i ,n "*n2ersa0ii'e '*r.Se prta n' " a't' "a )i "#nd ar -i -*st ni)te
pa4are de "rista'..n aparen0$+era -*arte aten0i )i &ni+iar asta ,i -$"ea /rea0$.
Era "a )i "#nd pr*&'e!e'e " "are se "*n-rnta n ar -i e8istatB dar pr*&'e!e'e
a"e'ea n era ni"i*dat$ ,n'$trate din !intea ei.Se /#ndi "$ a"e'a)i '"r se
petre"ea )i " e'.C*)!ar' ei+,n "are se 2edea n*aptea ,n -nd' -#nt#nii+,n"ep
s$ apar$ t*t !ai des.N )tia "#t de !'t !ai ptea pretinde "$ pr*&'e!e'e '*r se
2*r re%*'2a sin/re.Pr*&a&i' "$ 2a tre&i s$ -a"$ * *p0ine.O!' pe "are ,' i&ea
era "'ar ,nr$d$"inat ai"i+,n pre%ent )i ,n 2iit*r+,ntr1n '*" pe "are ea ar -i tre&it
s$ ,' p$r$seas"$ ,n "a%' ,n "are ar -i 2rt s$1)i r!e%e s"*pri'e "arierei.T*ate
astea * distr/ea e!*0i*na'.Si!0ind1se !ai p*s*!*r#t$ de"#t "er' de
ianarie+se ridi"$ s$ ,)i !p'e din n* "ea)"a de "a-ea.Te'e-*n' sn$+,nainte "a
ea s$ a5n/$ 'a 2as.Pse "ea)"a de*parte )i r$spns
1A'*< Da+snt d*"t*ri0a Ma"(en%ie.O 2*"e de &$r&at se pre%ent$ "a -iind
d*"t*r' Le*n Henders*n+dire"t*r' ,nsiuului de &erceri din H*st*n+Te8as.
Ini!a ei &$t " ptere.Ent%ias!' )i speran a i%&"nir$ &rs" ,n "ap' ei+"a n
-*" de arti-i"ii.Apr*ape "$ se *pri s$ respire+"#nd e' ,i '$d$ n*te'e )i * ,ntre&$
da"$ era disps$ s$ !ear/$ ,n Te8as+pentr * dis"0ie.
1Da+d*"t*re Henders*n+'ni este -*arte &ine.Era srprins$ de "#t de "a'!$ ptea
-i+"#nd pe din$ntr ,i 2enea s$ sar$ ,n ss )i s$ 5*a"e ! n "*pi' neast#!p$rat.
1E8"e'ent+spse e'.Sn1*+*ri"!+pe se"retara !ea+d*a!na 3ate!an+pentr a
"*n-ir!a data )i *ra.Ea 2a -a"e t*ate aran5a!ente'e pentr "$'$t*rie.Institt' 2a
p'$ti "4e'tie'i'e+&ine,n e'es.Ea ap"$ n "rei*n )i n "arnet de pe d'$pi*r i
s"rise repede n!$r' de te'e-*n pe "are i1' spse e'.
C#te2a !inte !ai t#r%i+pse te'e-*n' 5*s+,n"et.Desprinse -*aia de 4#rtie )i
pse "arne0e'' )i "rei*n' ,nap*i pe d'$pi*r+Ap*i+se spri5ini de -ri/ider )i pri2i
n!$r' de te'e-*n pe "are ,' s"risese.Se i2ise )ansa.Dp$ t*ate p'anri'e pe "are
)i 'e -$"se+dp$ at#tea speran0e )i de%i'%ii+ap$rse * )ans$.
1S'a2$ D*!n'i: Un 0ip$t de 2i"t*rie erpse din /#t'e5' ei.
Pi"i*are'e ,n"epr$ s$1i tre!re.A'ne"$ ,n"et )i se a)e%$ pe p*dea.
1Ce -a"i+s"!p*< * ,ntre&$ Dre6 pe n t*n a!%at.
C'*area ,i disp$r de pe -a0$..n ent%ias!' ei n ,' a%ise intr#nd..' pri2i.
C#nd 2$% "#t de pa'id$ era+a!%a!ent' 'i se trans-*r!$ ,n ,n/ri5*rare.
1Te si!0i &ine< Se a)e%$ ,n /enn"4i+'#n/$ ea.
1E e "red "$ 2rea s$ !$ ,!&r$0i)e%i se &#'&#i ea.E' se a)e%$ 5*s )i * trase ,n
&ra0e'e 'i.Cap' ei "$% pe !$r' 'i+,n ti!p "e ,)i pse * !#na peste ini!a 'i.
O si!0ea "$ tre!r$.
1E ,n re/'$+dra/*stea !ea Seri*s ,n/ri5*rat+e' ,i 'e/$n$ "ap' dintr1* parte ,n
"ea'a't$.Spne1!i "e2a:
Mintea 'i Cait'in se ,n2#rtea ne&ne)te.P*si&i'itatea pe "are * 2isase )i *
a)teptase+pentr "are se r/ase+,i -sese *-erit$.ansa ei de * 2ia $ ap$rse.N *
ptea 2edea sa atin/e+n * si! ea.C t*ate astea+era t*t at#t de pre i*as$ pentr
ea+"a )i ini!a "are ,i &$tea ,n piapt De/ete'e ,i a'ne"ar$ ,n ss.Fa0a 'i era
"a'd$ i p0in aspr$+s& de/ete'e ei.
1Catie+!$ sperii.E)ti &*'na2$< E)ti /ra2id$<
S$!#n0a speran0ei ,n"*'0ea ,n !intea 'i.De)i -seser$ aten0i+-*'*sind pre"a0ii'e
de ri/*are+ni!i" n ptea -i "*!p'et si/r.
1N.N snt ni"i &*'na2$ )i ni"i /ra2id$+spse ea ,n s-#r)it+" * 2*"e
tre!r#nd$.Str#nse &"ata de 4#rtie pe "are ,n"$ * !ai 0inea ,n !#n$ ,n ti!p "e
tensinea i se "*n"entra ,n st*!a"; N era de'*" )*r s$ ,i spn$..)i ,n$'0$ "ap'
pentr a1' pri2i+)i1)i i!pse s$ -ie "a'!$.
1T*"!ai a! pri!it n te'e-*n de 'a dire"t*r' ,nsiuului de &erceri din
H*st*n.>*r s$ !$ "4e!e pentr * ,ntre2edere.Lni.
Dre6 * pri2i.O drere srd$ ,i '*2ea t#!p'e'e.Nea2#nd ,n"redere ,n "2inte
,n"'in$ "ap'+,n se!n de apr*&are.
1I1a! sps d*"t*r'i Henders*n+e' e dire"t*r'+"$ snt interesat$ s$ *"p
p*st'.M$ d" a"*'*.Ea 2$% ne'ini)tea stre"r#nd1se ,n *"4ii '!in*)i pe "are
,i i&ea.Ner2*as$ ,)i tre" de/ete'e prin p$r.T$"erea se '$s$ ,ntre ei.De)i
te!peratra "a!erei era p'$"t$ i prta n p'*2er )i 5ean i+Cait'in si!0i dintr1
*dat$ "$ * "prinde -ri/'.G#ndri te!$t*are ,i !p'r$ !intea.De)i e' * !ai
0inea ,n"$ ,ntr1* ,!&r$0i)are d'"e+,' si!0ea t*t !ai departe de ea.F*r #nd1se s$
,' pri2eas"$ ,n *"4i+2$% pri2irea 'i ,nn*rat$ de * r$"ea'$.
Ce2a+,n$ntr' 'i+se pr$&)ise.R$"ea'a era "e2a "e n !ai 2$%se 'a e'+p#n$
a"!.Ce' p0in+n "#nd * pri2ea.Ea ,)i pse * !#n$ peste a 'i )i se ,n"*rd$
"#nd e' )i1* retrase ti!id dintr1a ei.Ea se ridi"$ )i !erse spre "4i2et$+pri2ind
a-ar$+prin -ereastra de deaspra.Dp$ "e , i &$/$ &"$0i"a de 4#rtie ,n &%nar+
,)i ,!pren$ &ra0e'e pe piept.
1C! r$!#ne " n*i< >*"ea 'i Dre6 era t$i*as$. Pri2ind spre ste5ar' de a-ar$+
spse; Sn$ a inter2i+n a *-ert$.Atn"i+te ,ntre& din n*+Cait'in.C! r$!#ne
" n*i<
1N a! ni"i n r$spns.Se ,nt*arse spre e'. tia! a!#nd*i "$ asta se 2a ,nt#!p'a.
O pri2ire st#n5enit$ tre" peste -a a 'i -r!*as$.Si!0i * !#nie ,n$ntr' 'i+,n
ti!p "e+,n"et+, i d$d sea!a "are era ade2$r'.
1Sperai "a 'a H*st*n s$ -i re-%at$+n1i a a<E' n spse ni!i".Fa a 'i
de2enise * !as"$ de piatr$.
1N1i a)a< ,ntre&$ ea tare.
1Da+'a dra": E' ,naint$ spre ea )i * prinse de !eri.Pri2irea ei se ,n"e0*)a;
1Asta n1i "*re"t.Ap*i "'ipi+printre 'a"ri!i.Dr 0i se pare "*re"t s$ n respe"0i
an/a5a!ent' pe "are ni '1a! -$"t n' a'tia< ,ntre&$ e' " * /ri!as$.Snte!
an/a5a0i n' -a $ de "e'a'a't.N p*0i s$ * iei ra%na spre Te8as i s$ i/n*ri t*t'.
1S1* ia ra%na spre Te8as< ,i d$d !#ini'e 'a parte.N ,n0e'e/i "$ p*2estea asta
!$ rpe ,n d*$< N 2rea s$ a! de a'es ,ntre tine )i "ariera !ea.

1Dar * 2ei -a"e+spse e' a!ar.
1De "e tre&ie s$ -i e "ea "are s$ renn0e 'a "eea "e ,)i d*re)te< Ni"i !$"ar *
sin/ra dat$ n te1ai /#ndit s$ ,0i s"4i!&i t p'anri'e+dar ,n s"4i!& te a)tep0i "a
e s$ !i 'e s"4i!& pe a'e !e'e.3$t " pa'!a ,n perete.Asta e n!ai * "as$+
Dre6+n n te!p'.?i1ai ,n-ipt pi"i*are'e ,ntr1n i!*&i'+,ntr1* pr*prietate.Asta1i
t*t.i t a'e/i asta ,n '*"' !e:C2inte'e p'tea sspendate ,ntre ei.
Dre6 r$!ase a&s*'t 0eap$n+p#n$ "e * pri2ire "idat$ ,i tre" peste -a0$+"a *
!&r$..ntr1* -ra"0ine de se"nd$+Cait'in ,n0e'ese "$ pri2ea ,n in-ern' ni *!
"are se "*n-rnta " * di'e!$ pe "are n * !ai ptea "*ntr*'a.M#nia i se risipi )i
si!0i din n* drerea ini!ii ei.
1Dar te i&es"+spse ea ,n"et.
1Si/r.>*"ea 'i era -$r$ "'*are+p'at$.Ce' p0in+de*"a!dat$.

Mar0i seara+de2re!e+Cait'in r!$ )ir' de pasa/eri "are se ,ndrepta spre p*arta
de ie)ire a aer*p*rt'i.Pi"i*are'e ,i tre!ra.Un n*d de e!* ii * s/r!a.
A2ea * sen%a0ie de -ri"$.Un -e' de senti!ent de 'pt$1pentr12ia0a1ta ,ns*0ea
-ie"are pas pe "are ,' -$"ea.
O 2a a)tepta Dre6< Sa 2a -i din n* a"e' str$in re"e+distant pe "are ,' '$sase
'ni di!inea0$<
. i s"4i!&$ pardesi' dintr1* !#n$ ,n "ea'a't$+ap*i , i aran5$ !an)ete'e 5a"4etei
Se it$ peste !'0i!e..' 2$%+,nainte "a e' s$ * *&ser2e.C4iar )i ,n !'0i!e+,)i
spse " p in$ !#ndrie+e' a2ea * pre%en0$ "apti2ant$.
Pr*&a&i' "$ 2enise dire"t de 'a spita+ se /#ndi ea.Prta * &'%$ a'&$ de spita'+
peste panta'*ni de -'ane'$ /ri+* "$!a)$ r*% pe dedes&t i * "ra2at$ s&0ire+
e'e/ant$.Ea %#!&i..i p'$"ea -apt' "$ era dest' de "ra5*s "a s$ p*arte r*%.Ar$ta
&ine )i !as"'in " "'*area asta.Dre6 arn"$ * pri2ire spre p*arta de
ie)ire+it#nd1se pe deaspra !'0i!ii+dp$ Cait'inC#nd * 2$%+ea ,i sr#se.E'
si!0i "$'dra a"e'i %#!&et+ tre"#nd peste !area de *a!eni )i !#n/#ind1'.Era
d*rni" s$ * 2ad$.Fsese departe pentr HK de *re )i n )tia "#te !inte.I se
p$rse "$ drase * 2ia $.Dintr1*dat$+sr#s' ei disp$r+De2eni /ra2$.
Un senti!ent de a!$r$"ine ,' "prinse )i ,)i -$" '*" prin !'0i!e+pentr a
a5n/e 'a ea.>$%#nd1' ,naint#nd spre ea+Cait'in ,)i ,ndrept$ !erii )i ,naint$
spre e'.Se *prir$ 'a "# i2a "enti!etri n' de a't' i se pri2ir$.De2eni ,n/ri5*rat+
2$%#nd e8presia re0int$ din *"4ii ei.P$r * eternitate+p#n$ * si!0i ,n &ra0e'e
sa'e.Dre6 ,)i ridi"$ pri2irea+-i8#nd1i *"4ii.Atent 'a -ie"are re-'e8 a' "'*ri'*r ei
paste'ate+e' "iti dra/*ste )t tandre0e+dar i drere.
1?i1a *-erit p*st':N -sese * ,ntre&are+"i * -ra%$ pe "are i1* ptea "iti ,n *"4i.
1Da: >*"ea ei a&ia1a&ia se a%ea+dar era "a'!$.
1i ai a""eptat.Ini!a i se str#nse ,n piept;
1F*r!a'+,n"$ n.
1Dar 2ei a""epta.
1Da.
1Ei &ine+atn"i "red "$ asta e.A!#nd*i ne1a! 'at 4*t$r#ri'e n*astre.A"! 2a
tre&i 'e sp*rt$!.
1Dre6+te r*/...Cait'in ,n"4ise *"4ii pentr * se"nd$.Ce ptea spne< A2ea
dreptate.De"i%ii'e -seser$ 'ate.A"!+tre&ia s$ sp*rte "*nse"in0e'e.
Ea des"4ise *"4ii+)tiind "$ e' 2a ptea "iti ,n ei pr*-nd' ei re/ret.
1Mi1ai 'ipsit at#t de !'t.E' se ap'e"$ s$ * s$rte pe &%e.
1 i t !i1ai 'ipsit.Hai.O s$ ie)i! pentr "in$.>*!...s$r&$t*ri e2eni!ent'.
Merser$ 'a n restarant din Garden Distri"t.Cr#nd+era ,n"*n5ra0i de
"astr*ane " pe)te !arinat.S*s' era pi"ant )i de'i"i*s+dar ni"i n' dintre ei n
!#n"$ prea !'t.C4e'ner' '$ ,n "e'e din r!$ !#n"area+"*ns!at$ d*ar pe
5!$tate )i trn$ "a-eaa ,n "e)ti.
1M#n"area e e8"e'ent$ ai"i: spse Cait'in+de i , i ptea a!inti " /retate "e
!#n"ase.Dre6 !r!r$ "e2a apr*&at*r+ap*i ,i d$d n pr*s*p -ier&inte+pentr
a1)i )ter/e !#ini'e.Ea , i )terse de/ete'e de s*s+" pri2irea a intit$ aspra
'i.P$rea *&*sit..i *&ser2$ "ear"$ne'e ne/re din 5r' *"4i'*r.Inspir#nd+,)i adn$
t*t "ra5' )i -*r0a;
1Te i&es" !ai !'t de"#t a! "re%t "$ a) ptea i&i 2re*dat$+Dre6: Se ap'e"$
,nainte.N )ti "e s$ -a" " pr*&'e!a asta a n*astr$.E' '$ "ea)"a )i s*r&i p0in
din "a-eaa " !ir*s de "i"*are.Ea n pt des"i-ra "e /#ndea e' ,n spate'e
*"4i'*r a"*peri0i de spr#n"ene i a e8presiei a"e'eia de nedes')it.
1N p*t re-%a p*si&i'itatea pe "are ,nsiuul !i1a *-erit1*+"*ntin$ ea.Dar+,n
a"e'a)i ti!p+n 2rea s$ da de*parte "eea "e ne apar0in$ n*$.Dre6 ,i pri2i
-a0a+iar ea ,' pri2ea at#t de r/$t*r.Era "a )i "#nd "redea "$ ar -i a2t * s*'0ie
as"ns$ printre ine'e'e de p'asti"+/!a de !este"at )i tr"ri'e !a/i"e din
&%nare'e 'i.Spr#n"ene'e 'i se nir$.E' ,)i ar$t$ pa'!a+,ntr1n /est de
neptin0$.N ptea -a&ri"a ni"i n r$spns !a/i" pentr ea.N a2ea ni"i n'+
1Ce 2rei de 'a !ine+Catie< Apr*&area de a p'e"a< 3ine.O ai.P*0i p'e"a+"
&ine"2#ntarea !ea.>*"ea 'i era "asti"$ )i ,i disp'$" )i 'i.Dar se si!0ea "a )i
"#nd ar -i s#n/erat prin -ie"are p*r.
1Snt " spate'e 'a %id+"*ntin$ e'.Da"$ te a)tep0i s$ te i!p'*r s$ r$!#i+it$ de
asta+n !ai i!p'*r de'*".T ai pr*/ra!' t$ de "er"et$ri "are te a)teapt$ ,n
H*st*n.E a! * "'$dire ,n St. C4ar'es+a)tept#nd s$ -ie re-$"t$.D$1!i n r$/a%.
N a! ni"i * s*'0ie !a/i"$ s$ -a" s$ !ear/$ '"rri'e astea )i ni"i n )ti "!
s$ -a" s$ dispar$ distan0e'e "are 'e despart.F$" n se!n "4e'ner'i )i ,)i s"*ase
p*rt*-e'' din &%nar.A'e/#nd * "arte de "redit+* arn"$ pe !as$.
Cait'in se '$s$ pe spate.Ap'e"#nd1)i "ap'+,)i pri2i !#ini'e str#nse.>in*2$0ia )i
!#nia * para'i%a.A tept$ p#n$ "#nd "4e'ner' '$ "artea de "redit i se
,ndep$rt$.Ap*i se it$ 'a Dre6.Dre6 st$tea pe * parte+" n pi"i*r prins de
spate'e s"an'i.Pri2ea "e'e&rit$0i'e de pe perete.Le pri2ea "a )i "#nd era
-as"inat de -apt' "$ t*ate pers*na'it$0i'e a"e'ea "inaser$ ,n a"e'a i restarant.Dar
ea )tia "$ n ,i prea p$sa de asta.
1Ar -i !ai )*r pentr tine da"$ !1a) !ta< ,ntre&$ ea.Cred "$ a) ptea sta "
De&&ie Di's*n pentr * peri*ad$.Era "i/$t*r pentr ea s$ r*steas"$ '"r'
a"esta.Fie"are ner2 din "*rp' ei era tensi*nat ,n a teptarea r$spns'i.
E' * pir*ni pe s"an " * pri2ire as"0it$.
1N+'a dra": N -i pr*ast$+Cait'in.A! s$ pr*-it de ti!p' pe "are ,' !ai a2e!.
Frstrat )i r$nit+,)i tre" de/ete'e prin p$r.
1Uite+ad!it "$ 0i1a -*st *-erit$ * p*si&i'itate !innat$+spse e' pe n t*n !ai
&'#nd.Snt !#ndr de tine.Dar pe !*!ent n !$ si!t dest' de n*&i' sa
a'trist "a s$ -i -eri"it pentr asta.D$1!i "e2a ti!p s$ !$ adapte%.P#n$ ,n i'ie+
p*ate pte! /$si 2re* s*'0ie 'a pr*&'e!a asta.N snt ,nne&nit dp$ ideea
re'a0ii'*r de 'a distan0$.D!ne%e )tie "$ a! a2t dest'e+pentr * 2ia0$ ,ntrea/$.
Dar ar ptea -i sin/ra n*astr$ s*'0ie..nainte "a ea s$ p*at$ spne "e2a+a'ar!a
'i p*rtati2$ ,i -$" aten0i.O pri2i+*prind1*+ap*i+-$r$ ni"i n "2#nt+,)i ,!pinse
s"an' ,nap*i i p$r$si !asa+,n "$tarea ni te'e-*n.C4e'ner' se ,nt*arse )i
pse n*ta de p'at$ i "artea de "redit pe !as$.Ea s"tr$ din "ap+"#nd e' *
,ntre&$ da"$ !ai d*re)te "e2a.C#nd Dre6 se ,nt*arse+se!n$ n*ta i ,)i pse
"artea de "redit ,n &%nar.
1Hai s$ !er/e!.Ea se ridi"$ )i1)i pse 4aina pe !eri.Ni"i n' dintre ei n
2*r&i+,n ti!p "e p$r$sea restarant'.A-ar$+aer' re"e ,i atinse *&ra%'.
Tre!ra..!piedi"#nd1se de * p*r0ine ine/a'$ de tr*tar+ar -i "$%t da"$ n ar
-i -*st &ra ' 'i s$ * ss0in$.Odat$ a5n)i ,n !a)in$+,i pri2i pr*-i'' ,ntne"at.
1E 2*r&a de I*e7< E' p*rni !*t*r';
1Da.T*n' 'i era se".
1E "e2a ,n nere/'$< Par"$ ai sps "$ starea 'i se a!e'i*rase.
1Da.Sita0ia se ,!&n$t$0ise+!ai a'es p*2estea " p'$!#nii.C p0in n*r*"+ptea
!er/e a"as$+,ntr1* s$pt$!#n$ sa d*$.>*! "*ntina trata!ent' 'i ,n a-ara
spita''i.
1A4+atn"i n tre&ie s$ !er/i 'a spita'+ast$ sear$+spse ea )rat$.
13a da.Ce2a n !er/e t*t)i &ine 'a I*e7.A p'#ns !'t )i are pr*&'e!e "
respira0ia.Medi"' de /ard$ i1a dat *8i/en+pentr a1i re/'a respira0ia )i pentr a1'
"a'!a.M$ d" s$ sta " e' p in.
1Cre%i "$ e ne"esar< M#ini'e 'i Dre6 se str#nser$ pe 2*'an.E' ,i ,nt#'ni pri2irea+
"eea "e ,i spnea "$ e' )tia !ai &ine "! s$ ai&$ /ri5$ de pa"ient' 'i.
F$" n 2ira5 )i se ,ns"riser$ ,n tra-i".A"*perind1se !ai &ine " pardesi'+
pentr a -a"e -a0$ -ri/'i de din$ntr )i de a-ar$+Cait'in ,)i !)"$ &%a pentr
a n ,n"epe * n*$ dis"0ie;C#nd a5nseser$ pe strada '*r+ea n !ai pt re%ista;
1Dre6+,n"ep ea ner2*as$.E' * pri2i+ap*i pri2i spre strada '!inat$.
1A! s$10i spn "e2a "are n * s$10i p'a"$+%ise ea.Dar 2a tre&i s$ stai )i s$ te
/#nde)ti.S$ apre"ie%i...
1La dra"+Cait'in+n1ai s$ te !0i.N a! s$ !$ "ert " tine pentr asta+a"!.N
a! ni"i ti!p'+ni"i ener/ia.
1N a2ea! de /#nd s$ spn ni!i" despre !tat a)a "$ n 0ipa.
1.!i pare r$+s"!p*.O-t$ *&*sit.N1a! 2rt s$10i ia 2*r&a din /r$.Dar de "#te
*ri !$ ,nt*r"+,n 'ti!a 2re!e+da " nas' ,ntr1n %id.Snt ,ntr1* tensine
teri&i'$ )i a&ia !ai p*t s$ !$ "*ntr*'e%+,n a"est !*!ent.Ori"e ,0i tre"e prin
"ap+p$strea%$ pentr !ai t#r%i.
1N e 2*r&a despre n*i.>rea s$ 2*r&es" " tine despre I*e7.E)ti prea ata)at de
"*pi'' $sta.?i1ai pierdt *&ie"ti2itatea.N ,!i p*0i spne "$ da"$ ai -i pri!it
2ren te'e-*n pentr *ri"are din "ei'a'0i pa"ien0i+te1ai -i /r$&it a)a spre spita'.
Cine2a a a2t /ri5$ de e' E ,n re/'$ pentr n*aptea asta.N e ne"esar s$ stai "
e'.Te1ai /#ndit 'a "e -a"i+'$s#nd1' s$ de2in$ dependent de tine<
Pe Dre6 ,' drea !a8i'ar' din "a%a ,n"'e t$rii din0i'*r.
1D*"t*re Ma"(en%ie+n a) a2ea preten0ia s$ spn "! tre&ie s$10i trate%i
pa"ien0ii.N te a!este"a ni"i t ,n d*!eni' !e.Opri !a)ina ,n -a0a "asei.
1Ai "4ei'e< ,ntre&$ e'.
1Dre6:. i '$s$ !#na pe !$r' 'i )i ,' si!0i tensi*nat.E' n1* pri2i.
1N !$ a)tepta.N )ti "#nd 2*i -i a"as$+%ise e'.Ea !ai ,n"er"$ ,n"$ * dat$.
1E)ti )e-' de 'a pediatrie.Da"$ t ai des"*peri "$ n' din !edi"i ar -i pers*na'
ata)at !ai de*se&it de n pa"ient+'1ai ,n2$0a !inte.Snt si/r$ "$ i1ai da
pa"ient' a'tia.Tre&ie s$ "ede%i.Dis" ia asta despre prespsa pierdere a
*&ie"ti2it$ ii 'i+,' !p'ea de !#nie.Rea"0i*n$ pr1)i si!p'+ap'e"#nd1se ,nspre
ea )i des"4i%#nd1i )a.
1Ie)i:>*"ea 'i era re"e )i de"is$..n"re!enit$+Cait'in ,' pri2i * se"nd$.Ap*i ie)i
repede )i tr#nti )a.
R$!ase pe tr*tar+si!0ind1se para'i%at$+,n ti!p "e e' se ,ndep$rta.

CAPITOLUL 1C
Printr1* !i"$ -ant$ a perde'e'*r+'!ina "en ie a di!ine0ii se stre"ra ,n "a!era
spita''i.Dre6 st$tea %dr*&it+,ntr1n s"an din 2ini'in.. i tre" * !#n$ peste
-a0$.O"4ii ,i era apr*ape ,n"4i i de nes*!n.N se !ai si!0ise at#t de e8tenat
!enta'+de "#nd -sese intern+" ani ,n r!$.Arn"$ * pri2ire spre pat.
I*e7 d*r!ea 'ini)tit " "*rp' 'i s'$&0 str#ns t*t '#n/$ para2an' pat'i.
S*!n' 'i pr*-nd n -sese ,ntrerpt de pr*&'e!e respirat*rii sa de tse.
Spre de*se&ire de e'+Dre6 ,)i petre"se n*aptea ,ntr1n "*)!ar a' re-'e"0ii'*r )i
a' pr*priei ,n"ri!in$ri.P$trn%#nd ,n "*'0ri'e ,ntne"ate a'e !in0ii 'i+,)i
ana'i%ase a"0ini'e " !'t$ *nestitate.A"!+,i r$!$sese n sin/r /#nd.O i&ea
pe Cait'in Ma"(en%ie.O i&ea !ai !'t de"#t *ri"e.F$r$ ea+2iit*r' ,i ap$rea
,ntne"at )i psti.Dre6 se ridi"$ )i !erse spre "4i2et$..)i d$d " ap$ re"e
peste -a0$+ap*i '$ pe ne2$%te n )er2e0e' de 4#rtie )i se )terse.
Arn"$ * 'ti!$ pri2ire "*pi''i "are d*r!ea+,nainte de a p$r$si "a!era.
A5ns pe "*rid*r+se *pri pentr * "'ip$+'$s#nd1)i *"4ii s$ se adapte%e 'a '!ina
str$'"it*are.Se si!0i " ade2$rat e8tenat ,n"4i%#nd1)i *"4ii+se spri5ini de %id.
P*ate "$ ar -i tre&it s$ "ear$ * "ea)"$ de "a-ea de 'a sr*ri+,nainte de a !er/e
a"as$.Si!0i "! "ine2a ,' tra/e de 4a'at.Pri2ind ,n 5*s+2$% * pere"4e de *"4i
"$pri /ra2i+"are ,' pri2ea.O"4ii a"eia apar0inea spirid)'i n!it Mar7+
"$reia t*0i ,i spnea =**.
13n$+d*"t*re Dre6+spse ea ti!id.3n$ di!inea0a+d*!ni)*ar$ =**.Re)i s$
%#!&eas"$.E)ti teri&i' de 2redni"$ ,n di!inea0a asta.Sr*ri'e )ti "$ ai e2adat din
sa'*n< Fa a ei !ar*nie se str#nse ,ntr1n %#!&et "*nspirati2.
1.n"$ n.N1ai s$ !$ spi+n1i a)a< E' s"tr$ din "ap )i ,)i pse !#na pe ini!$.
Mi"0a ,' stdie pentr n !*!ent+ap*i se ,n"rnt$..)i p'e"$ pri2irea )i se it$ 'a
pap"ii de iepra) din pi"i*are.
1De "e n !$ !ai p'a"i< Dre6+srprins+de2eni *r& )i srd 'a pa'a2ra/ea'a "e'*r
d*i ,n/ri5it*ri "are sp$'a pe 5*s 'a n!ai "# i2a !etri..n/enn"4e 'a ni2e'' 'i
=**.
13a+,!i p'a"i+desi/r.=** str#nse din !eri+'*2ind " 2#r-' pap"'i ,n p'$"i'e
de !*%ai" a'e p*de'ei.
1Dar...n !ai spi ni!i" 2ese' ,n 'ti!' ti!p. i prea rar 2ii s$ te 5*"i " n*i+,n
Ca!era .ns*rit$.Dre6 p$'i+a%ind !strarea ne2in*2at$ din 2*"ea "*pi''i.
.n/4i0i ,n se"+" * &n$ d*%$ de 2in*2$0ie.
1.!i pare r$+=**.Cred "$ n prea !1a! si!0it 2ese' ,n 'ti!' ti!p.
A! -*st teri&i' de nes-erit<
1Da.A! n 5*" n*.Mi '1a dat &ni"'.E dest' de si!pati".
N pt re%ista speran0ei "are str$'"ea ,n *"4ii ei "$pri !inna0i.
1A! ter!inat pentr ast$%i.Dar !#ine ne 5"$!.
1De1ade2$rate'ea< E' %#!&i.Ea 2*ia ,nt*tdeana s$ )tie da"$ * pr*!isine era
ade2$rat$.A't-e'+,i spsese ea *dat$+era prea )*r s$ n * 0ii.
1De1ade2$rate'ea+!i"0$ =**.A! s$ !$ 5*" " tine )i " t*0i prietenii t$i+spse e'
s*'e!n+i!it#nd1' pe d*"t*r' Sess.
1Stra)ni": Ea se ,nt*arse pe "$'"#ie.La re2edere+d*"t*re Dre6.
E' ,)i &$/$ !#ini'e ,n &%nare )i pri2i dp$ !i"0a -eti0$+p#n$ "#nd disp$r
dp$ "*'0.A%ise din /ra ni "*pi'+a"e'a)i '"r pe "are1' a%ise )i din /ra
-e!eii pe "are * i&ea+se /#ndi e' *&*sit.Fie"are ,)i e8pri!ase pre*"parea ,n
-e'' ei+dar a!#nd*$ a5nseser$ 'a a"eea)i "*n"'%ie.Era prea ata)at de n
sin/r pa"ient.De "e tre"se peste *ri"e re/'$ ,n pri2in0a 'i I*e7 Anders*n<
Din si!patie+pr*&a&i'+si!0ea n -e' de "idat$ ,nrdire " p)ti'.I*e7 ,i a!intea
de e' ,ns)i 'a a"eea)i 2#rst$. tia a!#nd*i "e ,nsea!n$ s$ ,0i -ie -ri"$+dar+,n
a"e'a)i ti!p+2*ia s$ arate '!ii n %#!&it*r n !i pas$.
Era ti!p'+,)i spse Dre6+s$ spn$ adi* !'t*r '"rri.Li I*e7+nesi/ran0ei din
tre"t+&nri'*r ,n pr*prietate..)i '$s$ pi'*t' at*!at intern s$ preia "*ntr*'' )i
s$ ,' "*nd"$ spre as"ens*r.>*ia s$ !ear/$ a"as$+s$ se /4e!ias"$ '#n/$ Catie+
)i s$ * 'ase s$ ,i 2inde"e s-'et' r$nit.C#nd a5nse a"as$+* /$si ,n s-ra/erie.
D*r!ea pe s*-a+str#ns$ t*at$ ,ntr1* p$tr$.Dp$ d#re'e de !a"4ia5 de pe *&ra%+
,n0e'ese "$ p'#nsese.Se a)e%$ pe s"an' din apr*piere+,)i pr*pti "*t' de sp$tar )i
,)i prinse &$r&ia ,n !#n$.Ti!p ,nde'n/at+* pri2i d*ar+i&ind1i -ie"are 'inie+
-ie"are spra-a0$ )i n/4i a' -e0ei.
Ap*i+pri2i ,n 5r+'a spa0i' pe "are1' n!ise @"as$A.F$r$ ea+,n$ntr era n!ai
pere0i+-erestre )i &nri !ateria'e.Sin/ra "as$ de "are a2ea " ade2$rat ne2*ie+
era ,n !#na ei.A%ind1* !i)"#nd1se )i /e!#nd ,n"et+pri2i ,nap*i spre s*-a.Ea
des"4ise *"4ii+"'ipi )i se ,n"rnt$+"*n-%$.
13n$ di!inea0a+dra/*ste.Pri2irea ei * ,nt#'ni pe a 'i.O"4ii ei p$rea s$1'
p$trnd$+"a )i "#nd ar -i ,n"er"at s$ ,i 2ad$ s-'et'.Ea era s-'et' 'i.Tre&ia s$
i1* -i sps+"#nd2a.Iat$+,)i d*rea s$1)i petrea"$ ,ntrea/a 2ia0i '#n/$ ea.T*t "eea "e
tre&ia s$ -a"$ era s$ a""epte..)i des"4ise &ra0e'e+'ar/.
1>in* ai"i+Catie.F$r$ s$ 2*r&eas"$+ea arn"$ p$tra+se ridi"$ )i se ,ndrept$ spre
e'.C#nd a5nse apr*ape+e' * prinse )i * "prinse ,n &ra0e.
1Casa n e n spa0i+!r!r$ ea..' s$r'$ )*r+ap*i ,)i ,n/r*p$ -a0a ,n s"*&itra
/#t'i 'i.E' - srprins s$ * ad$ pr*nn #nd n /#nd at#t de ase!$n$t*r " a'
'i+de a"! "#te2a se"nde.T*t "eea "e pt spne -;
1Ce1ai sps<
1Casa e n senti!ent "are 2ine de ai"i+spse ea+pn#nd1)i !#na peste ini!a
ei..nsea!n$ s$ -ii " "ei "are te i&es".E )ti "#t de !'t i&e)ti Ne6 Or'eans1
'+dar dra/*stea n*astr$ este !ai i!p*rtant$.Ne pte! -a"e * "as$+*rinde.
Ea ,)i ridi"$ pri2irea+'$s#nd1' s$ 2ad$ dra/*stea )i 2'nera&i'itatea din *"4ii ei.
1Te r*/+/#nde)te1te 'a asta.>rea s$ !$ "$s$t*res" " tine )i s$ ne -a"e! * "as$
,n H*st*n.E!*0ia i se *prise ,n /#t.Dp$ "e dis"taser$ de at#tea *ri despre
s&ie"t' $sta+)tia "$ ea a2sese ne2*ie de "ra5 "a s$ ,i spn$ asta.Dar ,' i&ea )i
era disps$ s$ ri)te s$ -ie re-%at$.Se si!0i dintr1*dat$ at#t de !i'.
L#nd1i -a a ,n !#ini+* s$rt$ tandr.A""ept.Da"$ !1ai -i ,ntre&at+a2ea! de
/#nd s$ te r!e% 'a H*st*n )i s$ d*r! pe pra/' )ii ta'e+p#n$ i s1ar -i -$"t
!i'$ de !ine.Ini!a ei se !p' de dra/*ste.
1A4+Dre6+,!i era tea!$ "$ ai s$ spi n.O"4ii 'i se !p'r$ de * tandre0e
intens$.A! petre"t !ai t*at$ n*aptea+,n"er"#nd s$ ,n e'e/ "#te "e2a din !ine
,ns$!i.N re)es" ni"ide"! s$ !$ 2$d -eri"it -$r$ tine.Re2edea! !ere
!*!ent' ,n "are ,!i spsese)i "$ a'esese! * &"at$ de pr*prietate+,n '*"' t$.
A)a "! ai a2t dreptate ,n "a%' 'i I*e7.A! s$ preda "a%' ni a't !edi".
.i s$rt$ * 'a"ri!$ "are ,i a'ne"$ pe *&ra%.
1C tine+"asa ar ptea -i )i ,n !i5'*"' ni ais&er/+t*t n !i1ar p$sa.Casa e n
senti!ent.>rea s$ ,' si!t a'$tri de tine+pentr t*tdeana.
1P$strea%$1!$+)*pti ea.I&e)te1!$.
1Te i&es".E' se '$s$ ,!pren$ " ea+,n"et+pe p*dea+)i ap*i+,n"et+se de%&r$"ar$
n' pe "e'$'a't.3"ria s"'ipi ,n *"4ii ei )i se re-'e"ta ,n *"4ii 'i.D'"i "2inte
de tandre0e )i pr*!isini +a"*!pania !#ini'e '*r+"are se !#n/#ia.Se nir$
,ntr1* sin/r$ -iin0$ )i '$sar$ "a -'$"$ri'e pasinii s$ ,i "*nd"$ sin/re.Dp$
a"eea+Cait'in se a)e%$ deaspra+sa2r#nd 'ini)tea "are se s"r/ea ,ntre ei d*i.
1.!i pare r$ de pr*prietatea din St.C4ar'es+spse ea.ti "#t de !'t a ,nse!nat
pentr tine.E' ,)i ridi"$ !erii /re*i.
1E * re'i"2$ -r!*as$.Dar !ai de/ra&$ a) pierde1* pe ea+de"#t pe tine.Hai s$
-a"e! * e8"rsie+,n 6eeGend+)i s$ 2ede! "e p*si&i'it$0i de "*nstr"0ie /$si!
a"*'*.E' %#!&i )i * s$rt$ pe -rnte.Si!0' !*r'i reap$r &rs" din
as"n%$t*are.
1C#nd !1ai ser2it d*ar " desert'+atn"i+te1ai /#ndit "$ 2a d"e 2re*dat$ 'a a)a
"e2a< Ea !#r#i;
1N !$ 'a)i de'*" s$ it de ,nt#!p'are+a)a1i<
1N+"#t 2*i tr$i.=#!&i+ap*i * ,nt*arse pe spate.
Cait'in se *pri ,n pra/' s-ra/eriei ei.Ar$ta p'$"t.O de"*rase ,n t*nri "re!+"
nan0e de a'&astr.Pri2irea ,i a'ne"$ spre "$!in..n apr*piere+st$tea n 'ea/$n de
'e!n.Fsese s"'ptat de !#n$ )i a"*perit " * p'$p!i*ar$ "st$ de !#n$.N
e8ista ni"i n "*rp)*r "a'd+"are s$ stea ,n e'.Dar+p*ate+se /#ndi ea+2a -i peste n
n sa a)a "e2a.Tra2ers$ "a!era+pentr a pne t*rt' " -ri "$ pe !as$+'#n/$
s*-a.Ap*i a)tept$ "a e' s$ intre ,n "a!er$.
Pri2i prin -ereastr$.De)i n era de"#t 'na !artie+pri!$2ara s*sise+ad"#nd %i'e
"a'de )i * e8p'*%ie de -'*ri ,!&*&*"ite+de t*ate "'*ri'e.Nan0e in"redi&i'e
de"*ra "er' Sd1>est1'i+,n ti!p "e n*aptea se apr*pia.
Fsese n an &n..i p'$"ea !n"a pe "are * -$"ea 'a ,nsiu.Era a)a "! 2isase
ea+&a "4iar !ai &ine.T*ate 2isri'e de2eniser$ rea'itate.
La ,n"ept+-sese ,n/ri5*rat$ "$ Dre6 n se si!0ea " ade2$rat -eri"it+p'e"#nd
din Ne6 Or'eans.Gri5i'e ei -seser$ ne!*ti2ate+t*t)i.Dp$ p$rerea s*0'i ei+
H*st*n era ni"' '*" ,n "are pteai tr$i.N 'a !'t ti!p dp$ "e s*siser$ ,n
H*st*n+e' "*nta"tase patr d*"t*ri a'e "$r*r *pinii+,n "e pri2e)te rea'i%area ni
siste! !edi"a' "are s$ asi/re ,n/ri5irea &n$ )i ie-tin$+era ase!$n$t*are " a'e
'i..ntr1n -e'+se /#ndi ea+t*0i "in"i era ni)te 4ipp7 din anii NF.C!p$raser$ )i
rea!ena5aser$ * "as$ 2e"4e dintr1n "artier s$ra" a' *ra)'i+"are era pe 5!$tate
"entr "*!er"ia' )i pe 5!$tate "entr re%iden0ia' A"*rda ,n/ri5ire !edi"a'$+
printr1n siste! "#t se p*ate de e'asti"B *a!enii p'$tea ,n -n"0ie de
p*si&i'it$0i'e '*r !ateria'e.Ea %#!&i+,n ti!p "e ,)i i!a/ina "asa 2e"4e de 'a
,n"ept de se"*'+"$reia ,i re-$"ser$ a"*peri)'.N p$rea ni"i pe departe * "'ini"$
parti"'ar$.+Era e8a"t "eea "e p$rea+n '*" prieten*s )i itat+,n "are *a!enii se
si!0ea i!ediat "a 'a ei a"as$.Pa"ien0ii 2enea " /r$!ada.Dre6 era *"pat
p#n$ peste "ap " "*piii )i se si!0ea -eri"it.Ea tre!ra )*r.Dp$ n an de
"$s$t*rie+/#nd' 'a Dre6 ,i !ai pr*2*"a !'t$ &"rie si! i "$ &"ria a"eea
sp*rea t*t !ai !'t+,n$ntr' ei.Snet' !*t*r'i nei !a)ini ,i atrase
aten ia.Pri2i pe -ereastr$ )i 2$% n Mer"edes ar/inti+intr#nd ,n par"are.R#se
,n"et )i a)tept$.Dre6 ,n"4ise )a de 'a &"$t$rie+" pi"i*r'.De*dat$+n -e' de
"$'dr$+senti!ent' de @a"as$A+,' ,n2$'i.>a pierde 2re*dat$ senti!ent' a"esta<
se ,ntre&$.Se ,nd*ia.Era prea -r!*s+"a s$ Ide2in$ &'a%at sa nep$s$t*r A e%$ *
"tie a'&$ pe d'$pi*r.Des"4i%#nd1*+s"*ase din#ntr n t*rt " -ri)"a.C#nt#nd
@La .ul-i ani cu (ericire#penru ine e' ie)i ,n "$tarea -e!eii "are -$"se "a
a"est "#nte"e' s$ de2in$ p*si&i'.
SFARSIT

S-ar putea să vă placă și