Sunteți pe pagina 1din 84

Cuprins

lnlrodueE........-..........
. ......_...,,..,,.......
.............
................l2
se afli, oG, ,,luoad fi@i in coduldcbe?................2?
SeaflA
'runt!1 filEi" in co<lLll
fisal?.................
.........,.41
Estepdculd p€ntrucBgrln
safielhregisrndeslot?.......,,....._...................................,....t4
Neprivwa ,,nmarul'de nun€?........,,........................,...46
Ii diun@t ftrtinului necu4iit€
cm i 6e$ecodn snbna? .......... .........._.....
.........
.. .......
...65
Cun sil @unoa'lenpeAnnhrisr?................. ....,. .......102
TEbuies,neinmdenin roarepro@inlc?.......... .......rl6
cineSicuin oplci.,peereafier'?......................,........134
Ceste,,p€€teafiftf?..........,...,,.................................15t
Inedm: pdmireacoduluifiscalacceptaEa
.redintsi
inArtihrisr?.............,...,............-............
...........
r70
Dec€nuscitege Apo€alipsain
biseici?....,................198
hgnrul dcconcentrdeeledronic6to o mtiute? ..._.......210
I pdveutcalculalorul
peon detilEnzr'tt
...._....
.............234
Est€unpdcat&cept:Eacodului fiscalpesonal?............,263
Candluptainpotiva codului6sal peNonal
deunepAcato6n?.....,.......................,._............................._2j.1
Trebuiesaddm6.ulr@ insrigarrilorlaschisn1,?.........285
Conc1uzii............................,.........................,................314
lele slolclot,ni.i nc.esilalilcnziologice,nici lcgileFsibo_
l.r'e' \ Jtc !o.o ucre'.I Lc nllkntele dtrhuriluf5i funre
."L .. J ,:'" nu por e p:i r tor J !
" ." " * ner 'i
,.,,-omuLu
,:., 5' uu port rrui, ,nrrcogdu 'benre Omul
ir priveazicalculatorul '
cste dcNupratutfori doar dacnel va spuneunur Llcru:
pe om de libefiate? Dn. voiescct rcestast int€ in nnE, si lrtiascAtn nlne
! sa-ni cdlduzeasci rciunile doardrrnd el \i vr inrobi
;roprialum€ldunldcii4t dedirenrcinfluentcdin arre'
xl.l ounnezeu nu intra in nina onului daci onul
Int€bar.: ,,Ceanumetrebuiesa considerinca fiind
nu L orsn se fa.n aceasla,,hte,sl.u la uli ]i batide Mi
<pecetea lDi antihisl>ti cun si ie rapodnmfafi de ccoa va deshidc clncvnu$a,voi inha la el ti loi cinr cu cl'
ce parcsi fiede acea$tn!tu|n? rEbui€pusi in relrtiecu
intEaulunile^ !l icologieionodoxe. AsaJar,oar€Donnul, care protqeazaattl dc nLlt li-
Penttu.t nu esredoar o inrrcbde d€sprernrihris EsIesi bcnateaonului, va ingtduica accas[snfie siluilndc de
o intEbdo despreDunnseu, 5t o intrtm aespreon. in moni?OdeDohnul ne a crcatastiei,incatpurenlecuE nu
fiebet..Ce es..nul cn ! arntutti.re et! s; ftut ahu nc au zidit. carenu nc au iubil. carenu nc prelu'€sc.sa
lui, cd l Lercete.ipe et2 Qs 8, 4) este,ta ha urmei.o in- ooartntvnli in sulletelenostle fr'n .onsinrFmanNLvo
trebm dcspretainaTiensulinlruprnitui Dumnezcu ;"ici ioanre libde? Nu! Donnrl nc_acreat pentru El $1
lntrcbar. despr mrihrisr9i ,,pecelca lui,,esc o inrre- dn;i insusizidiLo'ulnoslrunu intt in noi fniicrnoiin
bared6p€ esentarcJaliilordifte Dunnezeusi o@eni: linc sil des.h,den,de buni voie,ulile sundclorn"$rc
.,Ce,n onul rc carcTu, Doamne,it prrrseii !i de ce xrnrci doaGlndi DulinaE .'ncv! sru ccvapuEna sa$l
ilme acesteusi. C;ri vrenc onul n! va doi el insui din
Estc o inrebae dcsprecum pode onut si indcltneze uoDrieiniti.liri, si sc lepededc llJisros5i sas€dcspaia
de la sineharulocro or rl lui DLnnezeu Nunxl omul le Eiscrici,nineii si nint .u il va puteainnrnin0deBi
poatefacea.e!sla?ori nai exhti si ntrcincva Gauattceva) sencn!i dehml lui Hd$os
care sn aibt .ceastt puteE? In csonF, tntreb ea dcsDr€ Dom.ul. Car nu intrt r^i suflelulnostrufiri a balela
,.p€cti $idespEinnuenldlora Fa omuluiesteo iilre, ustsi ftuAsnLcheBAm,Cde neocoleile libefiare,.h1ff
barcdeipF libeftnteaomului ii despreputeealui Duhne- laln do El insu:i,ode va ingrduica ceamai pr€lio$i zl
zcuin univemul zidndeEl. di;e a Sa si lie sraptnitdde nisic fo4e intDnccate?Nul
Dunnezcua zidir oaneniidupnxsem,najraSa. Unul ,,Toatesui! .uote Pdrtu.ei c!/ali (Tr' r' 15) ccl ce
dint€ d!rudlcprivindcalifutcade a fi dupi asemi.aERtr nu doE$tcel insdri snse ract pinai fo4elorsatan'cecel
Dunnozed.cu caEZidirorullacrn$ir pe om si l-adedse- ce vicFie$lein Trupullu ltrislos,caEesteBscric. acclr
bir de animale.esledarl libcnnli. onut, c0 rodlecn lo .{e rc.s dc subLu.rarea ..slihnlorluniirceseia"
.ureilein hmc. rorutinuesc din tumc.Niciuna dintE lc-
gilc raruriinu poatccfuizavifltaomeneascr. ..Neli i"e.du giidrL rcb
Ntci influen-

235
Orre dcscxba.tr iosl spLse.Lvjnrclc Mant[itonLtu]: (l C6t
.iuntat Dri in.inle:,,lddlrrlrr ena,nDit i't lu'e
..S!rpiwr |ttu nann l.hiura\ ddir, de ntuuir tll S .1)...Ducerca cru.r' [,tra cu pncrtul.pu1ture!bolilr'
wt bear!-i tu tun,tn' (Mri.. t6. ta)1 n,llsLivnca. inprcuna0inmncacu dli fl flultc arcrc
Asrizi, ciindbrlerinelede $lifi hurlesc de jneniniari. qix duDiiDunnercu sunttniiun. cn punamlnnorpc
c$e loldsitofsi neaduccmamntonaidescuvinteleSfen- ,der hr;Dunnereu.Daj ce suix rehnic!$i cnlculdloaELe
IUlu,AFs(ol: ,,atr ,r ra dd?nni pe nar te irbne. hti ,lonntaonenerscia culva(s!u chiara v$jmlsulul) dc u
E ti h \' l p o n 8 1 5 ) S r oric \ponotul\ptr ne,,ar ,,i re suou0einlluenlein fdclii srle?Ninic, in c'mparalrc
,lrrit ,i fr en u\utri rtat M tl? tr Hneo: DdtuL ttutii
! nn c4J f(eie lc r re ne ! Jr'o Minluiiurt slne
, ,? t {R o m.9 ,3 )r. '
nJir uE un l e nc c .r c J r nr Ji i p( dd r c Ar fJm m r ur 9l
A$rdf, sinaurl enpdn ldernrat rt libed4ii omtrlui,
t? in $cuns laF de noi Farc r&c onc'ncce vrea dar
cao Il poaleAonidin on pe Hrisros,e$e onut insuri:,,as
f.3{ann vd arel nici o purerc!i nid o vdloae vralma
do n sA fa ccu l a F .." D o a.d&ie0insuhi voidondceasa. bu'
nunxi atuncivoin dcspt4irdellii$os Ninricalt.eva:ni.i sularenevoiede $Lnerulnostru'c& si ' slujer$i de
vrcnunle,niciduhurile.nicioamcniinu I porinsrriinad€ .i !oi€. . Trcbrie st pisrrin duhLi lui Dumnezeu,tli
acen$! e$c bucufir, ircca, dragostea,inftanarcx ! r in
Hn$os le un on cae nu voie e el inslti sdseLs1r'ineze
Dufrnezeusi duDiiDumnezcu.D
f..nl di. umi. doar&csleavor mtiu si dcspEalegc€a
,,cmene w &tpn4i pe ,oi d. iubnea\ti Hr^tos! Ne,
cazrt, ldt ltarhrot.a, nu pnsMru, ye Jaultuka, Mu ininiinoanre,iar c.rdurileele.tonicc.ci4lle dc id€nlta'
r. nasmoanele, coduile. pccelilc- tole se vor nstul
lipta de inbtaciniie, sau ptunejdia, sau sabin? Cici
surt t1.tutbttu .A nici ,naflea, nici iala, hri u;a Ncnor.'rc3 Arc drJ omu \c ilir$'e pe
.i h7.rii,
nici s^lpiofiilz, nici cele.le a.unt. ci cetec. wt f, tici dinaunrrd de rLe* semn Ncnoocirercne 'lrci omu 'll
pneilx, l1i.i ir1A4irca, hi.i adanc ti hici o atfi fAtufi in.Lleun idol inliuntul snu.Nemmcna 6te dr' onrr
nu w puteasn ie .Iespafldpe nai de drdso:tea lti Dunme- si r filnt deiao lune ltunlnct in 'dt sennuLextnor aL
.eu. ceo intu HAn.s lisuf lB.on 8, 35, 33 39) Enune- al€smulDip;dvnic lui DunnezcunL mai are nltcevtde
ficd decil st vadeascitainanelegiuini. sevirrni dc nrull'
rand tot cc nu ne polre despi4i de nrbim lui Hnslos,
AposlolulPrvcl nDrdauca.t, daci inSernnu ne pordes- vrcnein.d c,l rdrtidal tlt,ri (1 Pel' 3 4)'
pa(r, in schinb ar puteasn o laci numcrctetiscalesauo PcnducE$in nu estcPinejdios sn!€act pc liingi un
,dol Dic.n llu r$e nnmclJro\nici \i Lnlr'inr o rrP'5te
Ponivit invtltuuni Dhericii,nu semnuldin atari este da.J ,n n,mJ sJ cl sc tuJgr lur LLrro! Ene
'LLolcr$-J.
ins. oinc dro. d..d lmd Lnt; n kmplrLllui D mn"rL
el.are nedesp0ncdcHnsros DespEinsemDctc cxre o,
E aleareismului militant$auspuscurintcle
pectur Ie !m .'l*:'nJ ioh ., n,mr sx n ..tr| lel srin sflL luml5t

rsruloifruMfl k$ror douitudE4i llc sfinul


q,hinNt tt,t botl I K E | tor ktl )
.opdd jo7pi4. Kier.1e0r.p(u i I x.p.203
'
236 ll7
Tombr
D r. .o ,o .n .a T -uoet. .r r o.ir o.ir Fe, o r ..,r uottu{c $ qardcrne rr et' d n Lrsar l Lmed'di l ol
co rp .n a T r, l u r o i 11\ \tr ,i l- i o." tl ., S,u ." ' l ual iJ o'
.omponrmeftu cidcm in p.!r \ratee,trtui E{e n, nc- aar " r" ore "
cn'rum pl u
fob trc lre 'eJ !
hbciJrir
Laregacnnvngcrea.i tiheddc,han.i dirurlj dezLttrorr 'orgeru tum rFraud pe
,l!!mle. \lcsr.cei' $ d4xlr
'ompumnle
rrli arh denict. incit nepont€fi luartdeuncrrd dcrla$ .ir" *" *t*to. ,,fr{rct ului Ids LrE 'mpnma
al
rrcs deo opmtie ficudde calculaior m(LeJ o-e.re,er O slle Je ,,cetlenre!u ci'canur
sptrse
un ndE sacitegu ctre !i in.hiprnedsrpe*dnoasici i, oe",i., ." ,1"..]'' t'"r \olJnrdcJ( d;
o opc iie ln.uL J\up omu d dn aj,ni p;re s I tl$- ""
Le ,n suflcreleoamenlor Lno!uL;Lndule pMrt $
'reoLnIa
n i d i d c H kro s A u l rl cutdr ohte( dcor r c r o r r tr ou- in dasre.
leEa st L izsonelsca p€ ririsrosdin sunerdr;ui om.;rc rentru marer;athti,conponameniul unan esb d€En!
tanslse
nu arcdc giDdet insuli si facdtueana?Daci ohul nu se natdefluxurilccur€nlilorclectici $ dc coduale
leapida el insu$i de Hrinos, nici un fel de famece saude onnvicm ul nc \os Penhe' onl r 'i nl r 6c denv eor n
nrnipuliri htuF pecJtluLdornu-L por izeon,drn nrma i,?'oloet. De rer (onl.plLr lorct prin ntcmedruL'prr_
ur. srtr reburc(l prL\trnunen Lr num.rce .terkonrcesr cen,;u Lmputs s poak 'on'ola ompod Jmeno omurl
or
p n h l i xfi .Jl a i u ru rer 6upr r tu Hn$s;r c;!oDr eJ lal omulu',nu al ciinclu'jrete ogici in "drul'RdrNe
h o ri ri cl eu n d e!a d !mn Hnsr os, 1". Dr.E$ nr de.e Lrebure sal coboJ( pe om rJ n ve
siundednulb{ l
Foilcvolunrcatepotrivnicjtor codificrriin€inkicoscqi luLanrmilelor? De.e rrebure monaniisi * plar{ pe
ca
ca in tDpul forogrlfieriiun fascicultase.invizibilvx in Dozu' aunur m r r eF ,F m r adi l aL5i \i s peFl um c eac J pnn
devnc In
sn])fion, pefrunrJ onuiui'peete! luirntrhrisa,
,,Foio F( m edLul r M s m r 'ei nnn s tel n !i 'l J om ul d
8rula pt Ldrecer;rernutesk obhga si o prezrnrc kebure br ahDr ec onuol J b,l?d
m
rd !u rB cd u n Jn Jo rd eror ogr r kr dI r e.jn Limpuliioem Ch d dra ('ne\a imr vedc!i imi in(EstrcaD 5cr
rcnr cu un d(ret dc Jparfl(u mz; tr\e , Jn rcaDcirunrc nle ,$a i nLdnu i m rc ondu'e!r J r a
'ns eJ m nAdefc l"
pe.eteajcarelc{ionezi asupracreGrului."LDrc,aLtnea TFbuF ,nsasa ne trrrebim lae
(d d
u fi lost scnsede naleriatiiti,penr! ctue ,,creierul,,si drJ vom tucenraPRlupdnctr odll poatcli'ontro
iisullerul'i suntacera$i tucru,aceastirenercar fi fo$ dei;- cu arutoDlrehnologrr o euro 'e lntergr anlr'poLoec
telcs, Dac, d fi fo$ scnsede vrejnon, cm credin DureEa .m*ri crc .omr, tl |c crednR fcm; 'n I'benJEa
pec@ o de
nelihilali a hagici $i a ,,codificirii. acexsl fricn ar i iraricna onului. Tocnai in ututa libertitl
ro " r rJr;fi i n F c\ D,r ijr fi,,nkJdc\;f onu, e F n |Lv i per'tu dnrcic si l p rJ sregrai
'l e Donbr tJo nr
(le
J$rer rehnnrocrc, .ire pnnro s hn i rrdde;err llr lLne 'u r 'c foJ e | ' or nr on'r " i :r r 'r dl l i ' r
"
Pe on snsc lepedede llrhtos. si uile de EI, alunci de ce-a
n d ' ro stn e l l i e ,; \e n\6Eze !r ur te 5, .odr ntede A r, r' .j r '.F ' n T .'i l
'i c J r 'r ni5k " Lulrlof i ur rntr
\
t'a F si ( p u b l i ce rJfrr r c\ar e, nnr einr cr car ncr Ar li d,rda. Dlodirl \e Epcd !J el
fosr suficienrsa se lnptscTe pe rEzi nisretunun laser . :' | 'r p'J 'Lx r l Lge otI
nD,i \.?) " " /i 'f
,Rus\rii\diits.. nr 3910.Nrorou,l99s
.
233 239
\"lr
tiunrcti pe nAni dounpl:rchcrc hinuscutecu cipunec.. No r mjcn r l f L u n r n i n j d e L i r P r s m D r i n
ir rum L |ent u ! ru? sm Lrcou e
toni.€ $i !cum, pr inremediulacesrorcipun, pol ti
m'd r rs:'c
conrolarcgiindunle.scnrimenrclc $i lctiunite!ccsruiojn rc \ a re li! 5 l|n uoluLLsr'LLini{'i
i L L r e p t r s
' o l otnle
Supunind!s rstci monnoriznn..letrinul, inccpesI t J J u c lm r m ' n t e d e ! \ r 1 u t r n l c t r
trarasca cupanomerede .omponxncnlpe cxrei te l)res t u e o e n s i i n F l < t t m c a I L L c ' r t Jt i i t ] L n r n o r t u l i r f r e
crie socierarea lui anrihrisrinpreunr cu toh ceilalii.!i ,."i ,r u'm'; r'e l i b ' ' n er d i f u t i ! e D u d n e
'le mLreotre
executicomcnzllecarcii snnrtnnsmjseprin sde il ilhu_ , n t re ; L e i d . - r Arh'm Tit lm*t
'l'pc' ( m '
lette pc Dunnereu,calcnln picioareodonrclccrestine. il n 'tc \n$tr cd LElr'rnlr-cr
prosl,vc$rcpc antihrht.. Darialacd re$ tojcr€Slin $i I I va Dirtsi haoL !u Dlmn'zcu drcn vd pntu cu r!
tncheif drunllpimiinlcsc.V! putcai indrcFililh Jude, L l, rz n ! rlt c oJ u h a r ' (i'r pJ
catadeApol accslonj carc5iaperncurlhnnn,ni d vje Dr o,ntebr. !_miln;L'L! ii noJ' lr nusa
li in nenezialupreiinporiva llLiDumnezeu? n d e lu lr P e . e G f l i \ r e t r L l u
D trp il u m ve Je m.p o t,em J pc\cr oi,, J f. hotogei Ldul lur Duinn.zeudJ!; M luJ iu ru urlr 5au Iore
rtr
carcurrrorre or ne conddrcqprerdrnctrr e .c e nr.Lotu L.tusnu crc Jlelr) &nrLUbneLulrnrjerPJnneu
.," , pam t i.ei cod) or nu t noga p€
fundeab gnndiniBisericildespreom$itibenarcn rcestui! ,'""i ( ludrur
ln reoloeie,la expnnareauneijud*i!i, se obi$nuicsre drlLe"..cl Lc t D,nevngur rccJ'ti inrrcbJrcrli
\; lomPre nJtu le
sasecererczccr€ v! fi ecouteidinsprebftc unshiunte 6r hne .hiAnom{LUl cne ' Pemile
nrcssrat rupr ftr(
inviFrurii ofodoxe Nu va piovoca,od€, rcea$i rezi ur ..1rc1 N urmei .8 in'J nu t d
' or.re rE urpnn a'eJnilnrc.rnrJrc
niri disirucrivc in vreundoneniu- fic ol ii ctrroruiindc rq u l' c u h n l ( r 'u
pinaL al predaniilorBlsericii,careru.inrsirpi.ioaE? D; . a |h c n i e J U f , e\reurcelnxtcurrurLrrcuumiezeu'
purei 'sJ
l u fie luri LlcnnL di
Corceptiacn clprl (un nicroe.hipaDent JL9{J nu \a 'ompdtr o
decatcul,per '
ni!tnd. chipurilc,conducerea contofiamenrurui omenesc) ln seturl opozJnlirLodif irii fncJk 'lo'edesc 'rrr
se I' a
d fi..pecetea lui antihrisr"ni sepdE cd c$e nu dodne. n.t;n, ; er )Lruntr numrLce !J cu tuie
'.,un. r p d M c rn$'
rrad(ionda.ci ii potcnli,le€ric5 Acceprueaacesrei jro- t rB ru re lL. ' s , u L J S t . s b o r y . i t i r o l c e
I c'd
rezevd oblisala €vizuiFd intrcgiiinvititun rraditi.n;e n c rL l o mLl u A n u d o u l P r r l s J c e l r L : m u
rdtut
onodoxedespEom. Mi€ ala ccva nu-mi piacedetoc,i ,1n? linn .attdn in oL dmnd J(rt 'r.ttrul
exdr din eest nonv preferse nd pronunlcontr ronr,t! rn Jt (l Cor I l lr dJr opo/m r Lodin'anl
^t. e r'pr sre
lclord€..nateri.liztrca ni{icii' shu .u e\i.uture tcle d/? "rrlrri Penru
-h
o' I J d'hov'tre'
e mn r. p n- ' d o J '
?p' jl , e r ' n"r'L'u'od5F 'n-ob' 'r" nelr
p r ' h x b
h4i lrolrr pri.hride Dtu.
r J.., mP u.E i n$rtr.rci ;L
ttunnrn D^N dtwik tu !'l''n1icrre
Pe
rc snm.i sqiDtur.ii vdq4
rgd Leb.rii
pc hmF,i F Ejni d;cDd. h6\i.arut.A acru .n ktuditt? nL'
^Dcj]F.?
toiridr.u prcpo4r! .6 (.ji l:.i

r.t0 241
,i:',F;" ;;;:i,,.;:,"=,
"r;i::'); ll :,lj
rnitului"nr l{,.ul nrmclrx..nul s€$crqesngur'rcDu
\u' ., d r nC i der v c [L ' G {nr c unos 'ur5i
tr l! r cn d'n J LI N tm etet'ni num J i i ni i d
c ]m anun

ldi jncno..innrmane"ca.ennseptdi lasemrnelcte

l"i:l::;:i; rfi;"lrl{l; ;lt;l,: ,,losi.e,darcmeslc cunos.uln d€.,uilinlri'in hinn sl'bali


,ini Ei$nr cinumcledetcnniniderinul Dt,in mge er's
, Lo $rtcl de(onFprc DJr inldl:iiurJts \ef!r nu !1 vi

:i :;;';,T
,;."t"J {':r1ii;1' jr"lir
i;l},;,":;'i pcnr r toder
' r6tiLn\
e
u
'n
rmr ,lc tclu 16; Nunrekmeumn roi 'l'L dt n:nnfi
ur aM . pnv r ( Ar x de \r c o Lr benah"
6 del btni e i r dc N m er c J z d'i $]k r R ur s tui
A

;1",;: ll;ti"i.1.ir;"",1 lesti m.menr .dnd 5' r udi numirulde Ld'nrnci'


liscdi? lj rel, lib€naleadnui on nu s mniorcut cd nrjmJ
::"r-;i't;:;.i;:":il i.;l"il",""i,;..1 ddcncin€n il .iucmncut o porcclasN cu un nmar'
rnh, lzul siu @sond Nici Duonezel nu_$iia d!ru1'

*.:*,'I'i'rlri;r'';;.'"r'';:
::""' larul libeiln daurc de El, de 1' un om ciruia cinela i_a
&tlat o eticheli cu un nunir. Dunnczeuiu Sereno de nu-

i+*
;ilr#"td[is]ftr,',,.
;€ ir de rcdm de hre Dunne/cu,\Irt dedcbiE 'le
dnclehabute i. nur\m5r 'le uniimmrh, nu$t \penosE
nu Dloa dLn\ufleLulrner F6ocnt, in buzun!tu'*x)
rDr;l o hinie cu o combinaliedc cifE'
*
; ;;;i;:flfl I i::li"',:lt;i:t,l#'1r"
- Drci oDul cheamiDuhul: vino li Tc sEli$luielte ''tfu
no' . e{e. o.re posihrl!a Dtr'ul Crc \ufli dn'le\ore{c

;*,.="1
;"..
:r;;i[*:r;.1,
; ;i-t;
\l i opreJsci n idJ ha|1iei!u nlm;ru] 'I Jenr'icre
r s.rlt crin tataunelbane,cdencteculr
Onulu' si numaionului n esredati puteEast_L do
i:t't;'i":J;;.
;;:i.j::, :""iil,:lli iil.,,:iiJ:,
i:.Ji: h.ln,lca,cn ;c Unios su s; L Prnli Cu\ osuLMrJne
.cl Mft s ounex A) a.um D um nez euej ci berl ' tel c $i
; ;fi ;.,,,:;1"
Jljii".j,".
li;li."l::,1;lili"lli libersi lu. SL,dr.i voicttc,onul seree fiu al lui Dumne
zeu.idrdNn voie|{e.liual pievnni ''
rl l':'J3:;"'...',:.:r.-',,,,, ,' (inceDha cr .,€Ddul teccili lui rnihnsl iL va consrtur
"1.;,,-i, u r t u $ tr o d d e d e n r l c r e n r l i J L i
iTen!ulnelelL ilrond'tr'nu
".*ii"?;"":,: l',.;:
t ru . i le L l c r r J P t r i

,. ,;i"J;".
l";j,l
,;l"_i,l;li t rc le ! t rriiL h i F t r n u u r n u d d i o r ! ! r e i t ' l t r 5
rL|nI

lj,r...1i1l''.iil"l j;:: L ! . . 1 n \t J J tr a L .f ; \ r e . \ c r n f . t r r e , n ! n r e ' ! l o ! ' i I


L t r t rn e lc i s o J t u
qrtr pof'\nrs' lodrloi 1$!ar snt
rn

':;"ll;,"i:rii ;J;,'r.:',,,ui,";"',
"- r, iJ s d ! rL l : i , , l r J t u n f i e . a e F . s o J n ' l
A p ro p . ,. ! \ J n r u l u J c r t n l!f; ( thlnln i I

" il';;"T' "".",. "",


:,':-jJ'.-".. . u F s rF t u n u l r J g 1 . e J { d c u l i r e r cr b ' J t r e t
\ o m . a l! u l; e . h ' \ a t n t u l n u n t r r ' i l i r t r t l o r
' r
Lb r'e \-J
i ! r ' J

:u;lr::ixtj'.)J;::i;I",.."";t'u
J:',i:::,::
;::",'J
,! cr preJs n!rtr ppotirrl Ro n e r
e ulr tri
nui=50)l
'
nJr uou ltif-+ljo
'e)=100
iod=lu lJr=a'

oc
{ d id e , Dre rc c N. ! : p c Nr numi Lcle .ntvJ .uv nre \luse Llcsprepe(etc
5;:';,:;ii:i';.{;:l?,;i;:tl
"xi"l:iit,,}:;r:
Snnr l;Fnl' {'nr rtuomr LILpenru mnul 'o'Lllur
DeEonJl Peniruel r{c (u toLulin.on'enrl}L
\ ir|irr
ra'r

r \ r b c t'a
tiiTii';i ;';:T.
;il.:t#Hx,;:ll1
.-u u n ru r mJu mr.u rm e ;::;**: in ! o n e p rr eS n n ! l o r P r n n L I' n n n \ i n u
.rr dsi e L^6(ink e N 'trc k \J J\e! J{ptu
p ( e h '
\Lr ere
re

r r .Bd n r r e "l lor orncnilo. aplrca€aPacl'r'


,.,? i,,lt' ii'il-fl'";till;.J,,:lj;.1,)i'i:it': P.rdrr Cdv o\u u, Err.'n S nrl s'pu ntricrrLP(eI'
oc frunLet or mjnx dExptt e'r cJ onrul s; n
J'bt pu$

#.";"r$'l lJ'J;:...y::,,:::iJi,':'.":i
;:il"l" Lr irao sa }' ,o,pJB<a c" miLnr dieJpri
rfr AiunernJ ,nrl o Jsemencanrc hnnta 'e ipardrt'
semnu 'ru-

i:iil'."ifi,liil',:'*,:; :* nan\un
\o nneni'en Ai *", ciLcir t i hrru ui Doinnulu' Jletl
'*,r, 'u't \; \t lmnotr'
oadmi \o h .u a axt r' pulin rn {are
\ o r r a d e J v i ' L l m e 5 utr'meror ul
l:1ri['r*tlix'""rrn:iii,.";#ffi
*[
le rn a lu ' a n i i h l n )

t4 4 2,15
a;t,::r'-lJ,J qn,'e.i,..Di1
i
"t
-r 1i et1
n iJqJd,.,n.
"
or1.
D..,..,
fen,l
, i.1, . e r... r.
4'J
.D_nen.
i,,n,.r
,r
#i h:l;tlj
,'i,t,ir..*:.:rltlir
r\r r .,,'
p1e-\itr'
, o , ..,.,ivt , r., .r
?.crti r..
.Jrr ; , v.,
DJ d!
:.::r,hrt):#il$i"r:; ;::i:i.:r-,ri;
r Lr ocdle I du.c I u miroa.or
D,^ . ,.r. J,n,, rd,n,.oJr.r .o F.i1. nL
"rrri;
;ilf i*ilil',dilil r:r#iil,
r,.'!to; eri1.l.,
p. li.i 1rc-f Ld4
..- - .....
i"t I dn,r....1tlcnLr,
, rtury , . , m n . , p r rr" , ;
re
H:.irH:"",:l i J;l';:;1'
;'ll'Jfl"t;:l;J:i"":::
deo:...1 'nr,, p e . e l|' ,
.c rnscimni rJ ntr \uni {r;rn, te dtrhu/
r, ; . , . { "
nocanrer.AsrdJr I ;ll:lll::
:l:'l'-:';:,r::;l ;1:
I:Hf,ij;;l'd
nu \r pdeldcr.

;;i.fi;;tlll:;'*lll lj[t: ii'.'f.::


il']
nLruntc { le t rc l rL lc ru d u h o \ n rc {
rn lma Pnm'i j,coduriloti
In arrni de Jcrd{J, mulrc rpdh,
\ufr s rurb in rri in .s,r i+cmut ,c!ens.manutu
'l
pJroh i oi.dorc

inm//Jr a popr 4ici I a mt'br.n I Llemu r; \remc.


nfor
dnlet I
.$ilr','-;;:mm'. :i
I Jr"",:
i',,1'
o( numcre an! uage.odtr u fi\Lrt p.6onrt

ti'lTili++
cft sc iirm
ou(e J.um in Rrsia te-iu fo{ JDrbu,rcde
mu ti \rtm.

nnrJus|ir,nre de UcDrnr. in scrhi;


! . r d m \'\e m{!n i h mj A .JrdJnr_, tMBcl ,n
nr ! ed,n Br4dJnstunorrer,r{$k nuncE!
rodutu in.t d n nerordi ! ,munArA. Lr mJninm v..
r a m r\N d u n l i tu g a f n J{u i n M JcedonLr .
lr ulqJ_
iu ronin
';;ilii;t*'i*ilr
)-;:;:,."i.:':i;t r:ii .i."1"
::l r"';l;:,.","1-'
i;"1",''"1,;i''
ne .and
rernr mr r;.tu intu nJtrcLln tugolta\rr.El
irl {n ru_ ,,1-Tj:
fr lre rcci ,n rnif j lea c nu I J imt edtrd 5:lnrearuj
| e . a .J mo n h , d ; N u c.i n ;n r c unr c !e,n,r r ,/r ( a.;n
u m J to sn (r \e tmL trn fJn
e u rcm.nn tc \idr Jr tr hov
ru .r cn u fl.5'{t r r fi \libr rof .trfL
- i*',i*,'l"t'i,i i;';,; :j*
c o r t rLf a a r!.mr.\i j cn rJ u rr J$telLJe c\pcucnk,n!,1
s e r cJe e p JrlIr j l t ]l \e r., n !J"r * mu I ir .,f,
nJ. ne r , i:;:l. );tii-"
i,i,.,
;,,,i;,'ilj
\6 :17
neazain dreprulaceJuia, ii nufrelc .ui a tosr rinign I
Doh.ul roslrn lisustl*r.s. ]xla dc .e harulii pilisdttc Al" ( .m n \J J J r m J n3eJl c r c l | !s r oJ tl tn': r c r
pecel ceanprintrnumirut..., .nJl'n JceLr'ri numau li(rle{c obligrtoirupenrruIo!'
rn Jdu
trJ ! Dc.eLeJlui rnL hn{l ! !J L{c Indispenvbil
D j r' . ,-ir.t o . , J e p , , rr' , . . " ,
-5 - n L - . '" r ." r N c ei r d Ir ni hF $r ur r
i,,'.-r'ohi ' .i' :- .., - ,. n ob\Lndc nu numn rcrenrt 13
" " , . . r, , , , , , r, , .6rr.l d; $tminr p.r
, n' L fi\ldl Je^oi,'l Hddcti \i dec!'f'rnsi hJnrnorek o
.A I n ra re &ceJ nicr ,n ie de
tcqr ru kcbu,c \j. n, befrinreapecelii lui anihisr"l Si b'niisedaurn@tn
o.J :D ldr \ir.r I. , , e , , \ , , r^ t - r, . le lir J c nu sc p r 3tr.um pi F nr !' \r i dl nr m n D J r ' i !,s c
grretrr u n. les c re rg e r n t r, t e E / le qi rlr
mo t ue . ur tlc ce i'men" u \|t necJ !r ce p'lmlsrca rFnr
se pire.r !; laefl.r \ J v,nLle..r de hulr o\emne bd .,r e, r s r nu nr dr a,a I \i nr l utdej " s uretu
dc J.er{j
e re7. Ddr ure !; nu ,ji c r J t u n J (u r (J d . ! n a l. 'n
ou !3 dirvoluld,.
oc
e e7r .rj |ur 5 ! mptu cr.n rc n e ). CJ c rrie o t ru n rc \ i Crmrmh inpolrira codificdriisc tansfoma rtd
su\Ir .J ortr'ne innlincft o legc cerifcneral
It rJ{rs o rde\;r x E ( r tr 'z r ndu' 6r r !l s en( ul _
por
"",nt 'nene
ncSrc prn rerer pc Hriro\ CJndlandtr
Juromobrlul , ' , p..," ro.i ' d<r J oi <e o!m 'ntr'nfdnLl Si i Pc r _
m.f,rhI de l.' Ofrjrx Espedi r!Eu rtcLodu ur '
(ele ,LoLrsensu| ,[ .u\]ntdlui J detrmrtrJ
rur,er)Ceel rL
ce nNernnaca 5i nonahii sc supunroruriu.or
teei Dar \dbreum{eJ co6ri n n{lmidu c\pE\(' numirur
-.;nh
o i rr re l crft \e o n re rr,n ro! in LL.ur ud r c,r a;m r r . adek m i M s
,1.( ; nap e ,m .l nhm b;ds d.N m r ul
'JuLru
\ a re p ;d Jrp n n d l e J*i de n{ os, Nur Dr ci
nu. douaintclcsunr ,,! cdacrenTa slu,,. defini qi a pEdetcF
U mre \rL ta fe t r l e l cr I im pInr rtd8ea ler atcnea\J mina . ..acondirionr'-.Iaf oFll sel€mc tocmi de p€de@r
f l dd d e fL rr mp o ztF tor nu de in.si, Jr eJffJta nu
L r prcrdurjpnn accasrajpe Hrieos
P i n n rcc'e ro d ,J.oJn u rJro r cgu, $m pti r toetr ir
mu !a rn n€rioadJ rron\n\ !ri(a ,n \em n4 e teor;rr n ,
s€ mal predalosica!):din idcmnarex a dour obieciedlDi
i!e
rrr;i#,:ltf"**",ri"rri:;rl,':i:hiffi
m& i retsuta
nu rezltrr dcnrdJeJ tor \leo|ni iie
Li.rD oB J ru cse o lemon*iiic
ji.T'j.'.':irir)H'i,t;lr#1*;*-T:'r
ir,ftri;i
, r nru .: rn r h n j \r e m re ca ! h.r jjd jDr e
ca ihcc r.tsepo\inc de tr rlhn{. D n rJprutci J\culh
t. D n
iu r er ulh I:,1ft "\::; ;::i:J,i;
fl;"ifir;lfill::"1::x""
rc: jJIa re porun.ileniprnn lu, rnr hnn e{.
dc su |eriu Ezurr:c; Ic rhrGdfrri d.
v Jp rn 'nL o n d u .e
0,rrzarorre
Ntonr;tc on.arer
tau n c,u hdlJtetdencfen.r
Sil:ir,
lrrlinl;-,--;:i;:rqf..iihrn;
ffi":::,?',fl:if ;:
:ili':iilffi,"'j'#':;j;;:T.
:i,,'"il'l;::'l
H;ll, TifrLlTli;:,
i;':il]':':i
Hil.l.li,'l" ll.l, ;ii:
',Xi:;"
ll *:*; ,"".
11ri!'r '; ; iT:i.i. LrunDezeu"'. Dlci ibenatea neestedtrunndeDumnczetr,
rluncicodudlenu ne pol lua libcndedpc caD o avcn dc
#, li;i:; "ffi::j;":Tfl,tjt; Ttj"' a Dumnezeu, iar nu de lr plrlnmenr.Uminrca pc calcu-

l;.tffj:, "..ilJl.": ^;;;!1,;


;i.i:"r' ""*";.r;
ltor 1)olrelmeninlr ind.pcndenla onului Si,dcmocrqra".
li forte st duci la tierde€r sccrctclorpesonale.Dar
ce are. frcc a.ea$a.uharul?

riiiilrx.l" ;i""Tr
';"J',"".;:'il:
rir*[:x: Nuifri popun st dovedesc $enlnarcapolitice9r nepe-
.icuiozirde, in€ghhnrii imcgralc x cctilcnilor Despe
frplul cn d.sar€ld el*tun,cc Ai banii pot ti o meninlre
l; i::"j,:,
;1,
;;:.I [, tT;]:. pentrudr€prfilo omului,s a rorbit dcsrnl(inclusivsi de

;:il;tii :J,::::,il::,i;"[ii:"ir:,J;J1.# mine).Eu p@pun,pur $i slmplu,si nu anslecnmin ace


ca$ioal, so.iologia9i rcolo8ia.$i pEsupunci afim4ii
pEcun cer emisi deDnoarecarc arhinandnlgEc, cumca
-i.';,:li,:.,1",11i.:
J.l:,:1.;::i".fi.;:..it:,;. ,.inEgistdeanulrplt (nultilateraE)creud posibilitate!
lnultrii p€soanei,ca rtarc" contn un anestecnepemis
,1"1;f:l.ii."::""r::Ltll:iXJ;ttXl . delinbaj gdcrirescSircologic. Din punctdevedereteolo
gic,penoana, car €sredupi chipullui Dunnezeu(ipos'a
sul) cstc indcsLactibili.Ea isi va conlinuaerhlenF nd
,:iril:rtri,^r:#%i"i:ti#:::ftr nDnd inlr o socielaleloralitard Shensen(den &edr! va
ci rl in iad
ri rotaritda)oi in nnpirifia lui antihrist,
Int€lesreneile s@ilor. Ei n !u avuterpdienlarotali

"". r,*i:;it;:lx*
ii#ri:r,,"Tli
""",vsu d re 6 r p 6 k L u r.nu k Er tor t.,)
hc o rrtLebrna .e m pr\enJc, \unr
disnului sovietic.De lceer, chirr ti gendulcn.ineva le
vacunoa$evialapdiculad, ci undevasevor pdsradosa
Ele Io.ii sperie'D.r.ineva.are r tecut pnn exrcncnF
^ueJ sadntr nn-

ril*'r'^;;igt]fg"llrll,ll
I l}or. ch. corodentev, ,1r4 dre

".:r""fi 'c4a'nbd tuac n P{a4 t'i Mih

i:;,u:r'i::iii#i::.:,
:i! lii:,:i
!i !,t ulelor panrculririli conpon!

: :il:"ln:H'Jft
l*i*#,iilI;r:irilT;
inv4inri sice diploiieir plimiI ce

2-50
t5l
',.; .J I".r,., ., e . , t - g r . : , o r,r? , ! . . Dc alrlcl.tcciind tere a.enstn.on!.dicie,pozi!lrg!
i ! I LcrerneI' Jloto \. p lJ rc riir florni sdparemair$ion!|, de.i( pozllirunorptcdicatn,
s rx ru is o e rc r, lr,
I publrc{ii din Rusia.Grccripornescde L LPrul ci 1rr
':j. ,",;l:.,:;i;T :t j- ::"i:;'
i,:,.:,, !r c$c rirati in sprtiuLScheigen, in cre popotullordrcpt
., d, r "r o.,.c.,."n\!L;,, .Edinciosvafi o minoritlle.trtorulicinscDnxliin mijlo
,o u r r\u n r h r u trF mi \eaJl tu t_!r r !s .ul popoorelor lreizdc (ca inncezil. belgid.ii,olmdczii),
proldsntc(nemtiiri dlnezii)saDcatoIce.$i, daci Consti
,"liiffi::';i?:;:i::;1,:;.,,::1,,1
::::i:,:,::
,[.jj: Luli!Cr.iei ii pcmire Onodoxicisn nc pivotulviclii m

iii:jii':t;: :'iJ.i:".f
donal-stxtale, esrdevidcntci rdenenunle uniutuiEuo-

qorrsruntu no6r ;
I;lTi;:iJ::i1.:"J.:;
otrodo\a .B rncx ilr e,D|ni
penenu ii vor peinile !ceas{d.E$c limpedcci in asene
ier condiliiBiseri.aCrccieivl subliniain toaremoduile
{L\h- rldellrarcacil0lidd tnn.iprile deDocraFer, pnnte .m sc
t"fi t::i.:1i,i:'J#:":iI#:: ::,:5uji:it:
.onr5 unr.j |eftur mp rc d , c or re k n d rn rj; e
numnn!i resFcrareddreprunlo.n,no4ilof.
ase cevl desruldc obisnuittentrd istoia Bisercn
i r t c rm.
puneooP 'nreoP Usi noanB:.etrd aisencJene pngonilt,ierarhiit .,hnso$o
o !Emunlc $\icLice ormcni ri rp3mu
dc ochrll alotr-
nni'incep st inrme libenaG! conirlinlci Sisi-si ammlers
Eva-ror d cpm ritrt dr {d nu p.dofctelc .i tetrulimul,,tligioncs nonestetelieionencogde"(,,unei
! trohte !i
red,nla korm e uu lmde dLl]Auyle
du iDtrnlo..,n le cEdinle .u i c$e propriu s o stdmtoteze pe alll") Drr
rnct! cmu m\elik in hitrrc opr.i d. 2,.v,
sc oerletr
Dcdilt ce Bisencaseapropiedepuicrc,i&athii !i prcpo
indeninre de crr !r de scnr.,tr .itr viduitoni ei inccp si prctindn,.lLa€r de nisud impo

:Ji':t:i:;it ii ."[f: dva..dcsrlnbalaiise.laE .. cetrd se indnplt sd dh


l::';"1ff ;I,,:T;;,"J,-.?i:
arc,r! mr dc nref crcLlin,r oamen, I sdo,la,,--
rstizi in pubhcatiile
tchnologiei
bisericelri., ,,putnlc nelnniulerle
contenporane in slerueld.toni.ii' creeua,,o
" menin!& redi in pnvinlavioFrii libentlji pc^oanciin
fr \; \adi d,n btrlcutrul
t.r
ncr fJI; de retrge pnvrd sraa (din EpntolasinoduluiBhcncli GEcerti,9 nanie
i5i'J in'anru 1993),alunci,chiariind deacordcu deasb. tolua il' pui
;;:',il:;;:"il::ill "*'r ercc" inrdbarcar Daci tehnobgnle informatie ar n iosr in manr
nnpiotilo' hizamini 9i r Ii fosl io!.snc de aceiia pentru

,.;f iil.rj,il1[:,ii11ti]1xt
:i]t:i1l",|lilii?il':1i
::'if / ,/nq,r s.ardd.h.oP.

2il
i ., Ji , iJ
' i .rrtcJ
.,i , \ | ns.r, chiardlci ptcdtuiette,lceslac$c un pdcrt ,,inPd
e o f, i i ' !' 1 i ,l i o ,
tivxlur iiNuti" - i{ n0 inpoailalui Dumnezeu.
fr I t.F u .n o .,
' ,'
Jro.e.rJ,..;. F , J.tD .r Dc dcord,un on caE sed n d1.!'un cilun indcpinat
rn nnre !, Ere! i stre de.\.b re dL untr pFdtrrron n! Lro'at seoxpunemai mulr contolDlui,cici se{rop'c dc
p ' =" , . . , . ", r " putni dc stal.Un on .de lnccpesa lrailscnd'n
o"lncnh
cenLrul
-r rsLrirtJblJirtoAmtrtu rdc.lletr"'nrrl ," s.l.iu. ir nu din gddina protnd dc zdzav , seexPune
dAcrcr creri J na5 r n r. erfj \lc {,dere
r influ nuLt Fesirnilor,intrucatvenitunlelui suntinEeis
cnrcr$ r r. dr {eeJ. s 'nai
frrgJrcf,o sa fi ntck rn lonlihi u.lc li cort lare.u cxrcliLaieun ofr cat qi-xtncutin
ue Inriorire oprmfl; gr! InrurdextrnJ
sJ Lltre sJasdl regi$rarer elecrroni.t ii lace, IEptat. ponofelul sn devin;
(Jnd c \orbJ in. kiEr trbo"ur, t, , ,t
'le p 6 ; lrmsptucnr Dr. ce nuroareae$ea cu lel)adao dc }nistos?
ro ,b . a rn cx ,t,,np.. , ,,^ "o.,tn.-..,. Un on carcJi coDplict singu liala pode fi ineinu( dc
a"
rrerred e+hh u ei 5 de a.al"r ronu propo\JJr,;ltor "i,.o."o; ne.hibzuild,darnu de lepiddedc tlrislos.La rcl .un un
sa e c!r\p e !'trcd cl i n a ron or Dur en onr cue ure sd se spelele dinli i.5i lace liu sieli. dar nu
Or ar; e m, e io,r moe m. ar I ptrbI Jr pierde dFptul s5 sc inpinii€r\cn. Iar daci este un pncat
te nua!
rt i d u i rre aJtrp L j rto r r p@JIpL.e!! ,pcnnr ete impotrjvaLuiiisDgi,atunciel insu$iesc in masurn tA hola
,n.
ir ; Lj v ne anlhnn ! \e r o/r ca rscn r^nce sirualicisi va rini mai adencsuflelul: dlct va
aqa jj.e% 4emeneaoect, /ur anrhnn., mcfgepecaleaconpronisuilorsaua ndictdi deboicade
rr de,tl. ;,d.
rn srptuRa in<atrtunrrnur nnmrh otrodo,.rercm;a Frinlcibenelic dcvlnesenDilicalivp€ntu ctcatindor
,u n em$ rn .i re \; ti m rezchbcdJr ei ne
sec/etor aiDeene in condiliileunei anunneintosdturi!eeeninottelof deci
rur,mr.ur reinr\nrire J ccnzur $xtuLva considera rns591 minurnito credrnle1 oftodoxe
Dfa ,dr-ade\a !m pate n,r no e pngo:ne dEpt un picat.Perdntl, accstlucrunu nt linntuti: eu
Jnrh'su
asemcneJ Crccrt.r s; ne JA.itin de nu ni ascundconvingerilc, iat inbricAminreaSi picpti_
cuv ftde, tnm p rk ) pdrBjrree demo. rrcr naruramt trtdeaziimcdialca,,pnvosLtrvnic . De dltlcl,un
ir. rn to.
\a reneram..sunrchmflr. rrin JfJ c,jcerenr ieEu, $n inftoC! $ inirlilarc, ili mEnurisctre credi.la
\J scrnre,
o ,-J \cn{ rimpu ; nedeplndenj\j lorbr n Dcun rl Acesrsnbn nuesLepenculosnici pcnrtuce'.€tr au lcgrr
on 5mcm h rcnrjr. ,te rrm r; ruq;rn s: inu€asrvialtdc Biseici (.hlar.a miEni,caE lucrcaziin
ne rcs
pcr..rrrlEprunk $, \i nu intuq ( ,
i |e m.
| ry.irs Jinre c/ur, inreeqra€J rn,cglJt, E! esrepcnculosdoarpentru,,ni.odimi, cerclF c'cd
ir n; r
r u r' p o n i rD r cr u n u i.o nrol \er !r JL,e0r in sccrct,da!iii ascundcredin!!de colcgiidcscfvrciuAu
ur Dc,,or n
n.rc r(e tntr-addtr tJ inrdrreJ drcrluntd (qiri$r;. exstut destuiastlcldc .a.rcni in timpurilesolictice D.r
I n i .e n .i z .e t .c n u .c upun.,n." u"., nout
u o"r r , in $cd0nlc lur anrihisrnDvx nd fi loc Fntu asfcl dc

sufler' dn ud.r Mirmp AmonE(Hrupq\ri'), h,i larna d5rE ra!

254 255
qi
s{r€re. Noile tch.olosjiDemil cu
lor chir $i a acelor credinciori ca€ codincdrii po! n consideraliujuroaele lui &dhnsr (incon_
rrienli, sper dar provcabri)i inttucdt ei uruEe, consid€_
( e i (e e rcn !e .o n rbtu. r$il activibreapoliiei !i, in esmF,n oblga !e dodocsi,
lot.utar o( turv de ,ftL$ in loc s! s inrcgistrezenomal la Polili! fisc,ld. se se in-
trJFa eh.uoni ; sc rem.de fdp,.!d , , nor $\i.n
k-v4 €gistreze la politia politicl
v.1 rmd '3 ^u -r..i d . L rda( Fdr .aor odor d Dol
re xi , l re o n e d ! o a m eliconr r cr lr ot.r .4or ,tn
oer tu L udr nednintii lor, ln elele d€ id€nritatcale ottc
z nraun peacol
r e- d@eilor din U;rain; se aplict eun o qtanpild (,,in act€le
Ddr,rndrtuEnide numtulde sponr de catcutaLoe de idendate ale p€rsdnelor caE, in Yirtuteaconvlrgenlor
oe : r' I rF U r
9r lor rcligioasesaude alla nauri, €luza si lrlmcacd codur
rT .aJ. mi;un,o..a .For n 3 ( e de idenlific@, se face nenlunea cum ct 6u dePtul sa
k D U 'esa .i d mrl- e ,n c r r r ln .n tr fte ( tr p.I 51 ..
de cltrtueze oncc fel depltli firn codul de identificd€-")
cH o n !. ., rr'ro a l i ntctepl, 5a,i ol.d r "u, Ddndt-
sa15rturpngoaneltrJnrihrqrce?Sau rrebu,esa Exisg dond netode de vanitoc. Una ese cea a feli
res.o a \e hvredni.i dc mertunrjrc?Asada, contulul
si do. nelor: pandircattcutn !i neobseflataa victinei, aprcPjerea
de s tipil, in vdrlul pici@rclor A doua nerodi esG va_
incomodddr l]enrru,.pe$5oriiinte ndtoaEacuoCari,cu l!Lr;run,iflpu9ciruri,.u6uneleasuF
EPlr enn {fla ce lorsi n lrnr scunse!r p6carele,
ztum ,le .omun si tn eesL Ld vi.rrmeleie\
5 '.E d n t0 . 'rrmbrte
sinsu€ din adipostunb br ri tug in diEclia caE le ste
Pmdoxu upre impobva inrodtrenr coduruin5cal
indicati: spretrtsntor. Acea$da dou! tehnoloeie- a pnn
i,*sond consritn faprutc, {este tuptdIe ene n*esrd d€ni in erup - esteco cde a lunctionai acum Pe onr
mrr(df cm ijip6pun saJiasunddonodo{ia.df
czrdsr nu re va rcusi Jntflcerer lor fr rnLodus,
s4{ docri nici nu t€buie sAi cau! in nod special:€i se gra
<le,e be$ singd sn s in€gistr*, ei&r rn cahate de ono
rh n ro n st; sp (i a u .,r ndiEr r tasacu nr 68.cher
d' auka€\ii in@ducepe unncerrlenin cstelone ,cedie docti. Si clne-i alaza pc cedincioti la coaddpentd o ast
nr dcu probreme, iel de hresn*are? Temai luFlitoiii ndicaligli conl!, .o-
iadic, co enu sunrderord cu .odr6- dinctrii, potivnicii codific6rii'
cm" etec@nict), etpronune.aa.ertia$ fie,n.lusrinE-o
Ea @ drre speiJr "dna ta adopBmahoErini desN Lupla expEsi idpotrila numeFbr nscate este o po
modurderucrucupeBoanetenzicecu vosE ti din holivul ct ea seflette, cun nu se Poarenoi
oobtem., _l bine, inrmsului putdlor exlrennb mdtuse$i qi andbi
hlehp.rns catculabffitorii ede na$d. !+
,ToG
rururhhhsnc tocma penrtuaj ehminape creJtinr,.,fa- sericesti,Anul 2000 a fosr lnic prin apopieM rstn prG
narc, Dr r pnvintarc*sra no, inrrne6unrem L do
ea@s, -. si sc puni la d*pozila etitenilo ddii.iori
h.cm xne|e,Aia u! tupu4tmeresi\ dc kiog, imiorriva d@si'cftn'
posibilitb d. r pnmi si x $ rol

6 o rdevsinri whli (o ri*,


eu o ,empirit' (Eparid r. vl,ztit ti tuatJt kaat'tua cFP s.ti
';{t:tr;'***
-|Es@lc|k.c,dirtb'iiwPlaih@jkb

,.Ruskii vodiif,. tr' 7' 2001)'


nliei Raq vv. Purin, ii
,
256 257
or
dusaintrc conducerea biscricealcA Si cealunersci a Ru r.est iraemdt in heralura teorosi". d inlels cd
vJ
siei O dali cu veni€a la pulerea lui Purin.Pariaihul,in mennnu;n\elcra ntrr cer Indi mct rde despEldn
ve^t, de7r dcani. alizutla K€mlin,in sfturit,nu un ri- i J.easradc lJpf (rrr , Puslrr lcstnik ElLpd'ene Dr"
Ptrinr or
rani nu un srnn politcos,ci un cEElinonodox,un fiu mtrstrin dc ro;tiinli redG huls lx 3dr€sa
spun€
dc-alstu duhovniccsc, cx@ii ceE binccuvantaE 5i sest!- Bis€ricii..,cd nu aulnlel€sninic l) ccl pu!1ns
n
tu'ette cu el in destub pnvlnte. ApropieEa dinrre pretc- !' n{ iLr i fr ' L F J ps bAnl ar nl c ur n Ap" al i pfr n{(
dintc $i P"darh a $tdt o ilnund de protesrei0 rtndul r ru
nrcpri|poiezi r'mPuiensuca
ct_ c!
,,intelighenfiei llbenle"din Rusia$i din Occident. torudr. Dr, in dnssmblue un an''ol bun Dup;
Da iatd cA,in chiar sanulBisencii rtbufne$E o r,omad, pol r r c r {da'
!esLrih. v ne!t pom c 5rl ar l ufr ; r d m tSe!'
de acuzatiiinpobiva sratului,in to.unb celenai aspE ani'
Lm de r'lrine inr'ui nouLotrlirdnsmlPe <leasuprx
(cici ce poaten mai 6pru dccaracuzaia de a fi stujitorul .olul t iniomedd ci ,pvhcul 'ispe'Lorilor riscrn.\c
lu1.hrihristl) . D€ d@. in judecefib parrjarhutuipe nar- Dervefestc L I unom,uzdlfone le poducesahsrrcie
I
gineacodilictrii au incepulsd in uitina vEme cn,nd Jce$d col kbucun c' in ucmrnre!s'
'n\uneca Biseica
dcordun roar& pe$onalc (.,Nu trebuic 'nRu!r,
(umloti Dr d n Llcrrinaeel!|| d(or
sr !e $ 6lfel de zi{it
ccne c! staturr'). caracterul neadccvatat muhor d*raratii cu rotul ,'fcl PoblemrEle rd JnLcolur m un
5eLrtesre
ale pEsci parabisericestiii pune pe sanduri pe cei care ruro.: Aleksundr Turcno! Ace( aulorm o tun(lLe:ese
abia lncepuserasi se intoarc: cu fala spE Bi€rici: ,,Bi DEscdrnrcle Comterulur penN probkmcde bugerd Kaoe'
eie scu
ne bine,dar ode suntsindlosita minteei ce pdind a de 6tar! ucrrner $' Mi J€ ri smpdii pol' ce
hrclun paflmenrm a paniduluiB'*iK$ina InncrllaruL
i. Ucrain!, ceactcrul prcvocatoral canpaniei imporri Jusman '3l Rs,er s' d BisenciiOnodoxc Ru\e l l
vacodifictriix ie la lunini o datAcu.pa.ifiaanicolului Asaca.spenrndu I pe ododoc5ii u(ainicm cd cdar 5'
qnJ 6rfel de Jdori ii incumJeda i
,,Apocalipsa aE nevoiede finanlarede Ia buget,.Pubticat drhion, e vor.; c&
n
pentu p.ina dati pc 17 noienbic 2000 de zia.ul kicvean dc, al; lo morrt dlur e pomovtn cot md trp'de
,,Vecemicve$i , anicolula,osr repodusapoicu bucuie deraa dusomrlnronodo\ie'!anon'e
rrm'
dc publicatiile din Rusiapotrivnicecodificdrii(p niecare Crne.irnanlelzaApocahpst nt se irie Ddr cste
c
$i ,,Russkiircsnik f...l). in sine.anicolulestebD. M,a n.ne. nc r - r anLetic ol nr c r ur onl 'PBi s {'e I s et''o
lncnt inst st ni incrunr un singur fraCnem.in caE auro d r m Do/rr .!d c oD
rul. Iicnnd o apiopieEdinrrecodudtefi$ale ti ,,peete! r)?boi'mDotnvdBrenc' " , Fu!€
!^r
lui antihrist".
i9i conltunlnpmpnabcrurna Apocatipsei cu ln 5ftr5L,cer.c e remdecalculabre 5i in relta
sl Srrci 5 nprur rr
ce, tadilionali a Bisncii: ,,Candan vizur cum esrctiatat ,dc .;!o' 1 Ph dL
'l 'o\ 'e !i
Lnlr lt k' 1o'o9ror ,.r o.m ',tr e.un.i pa.tnr l e
,r: ei"., or' a' blre rul o" deo rre tr ll f'_erParul
sda h,iaftituis.,(un grupdepbli !t nncni,r..r antinnst') indcplin€sc rolol d€ prolocalori9i pe nolr ci
knknd deeottutiild^,idrctc) 4k iu..eptubtid p!t. p aJ or
i c.e' d ei 'i Lr e,i r .6r er . R " er ' 'a+

258 r59
iir:r:';!ut* jih{"ri ;r re b,ncpicure lu Dunrnczeu o
'n
e de rc(ti de 5m€
\.$A6rt. mJ mulLde fFca undi dnuh'n rn(hrputrt
ci un.J?n u PenLnL}]n r os
In

;:ri::
;,lil"iiinr,,u;il"1 ;:::i':;; sL ndr 6re u
'nrebrt
lx lde porn\n I r'otrrcJrr
i-; lost in sra@sdrtspnnda,intrebare pusi ' chiarde or
m eo"peLs c eL r u s pc nr t Am i nr k s !; a( er tr tuc'o r
f{eFL rui
':'l;":;:". :lil l:
;,{lil:,""1
""1;.'.;:.
drLu'ti r,ltnufrcr. esk pnmu prs \p\ pnm
rntihrisrsi ci esb maibinesn.u il pimin D& cun
eJ
rom
-",:Jj,l
:"Jr..":r
."* ;ti:::,;i#:llr.r iil o,i!dtu ieprle? D*Jnddr, Jnhhn{
nu 5!c os6 (dnd !d vcni Ir dJci
nu
ni
r :Frut
um0
}
tuga'iun
mt
ror
snnltoi p;nnl l ,' r em .al uruar c nrm i r :s i u i J r i d- aLdn'
Ti:" ",1r:H.f
*,"'^ ::fl;'l :J,"-i
l";'ll l; ci p€srevrcocin., an' \au ma mulr- aLM're ie iJ'm
o,ir * ." .- . ,.i \om m unde r oam em '

#',","'"iffi ,,:::f
;*flil,ifu:;#;ffB:;
pEUni '" .
- ,.cu irtJer ldm
ouudcre.cacrrcc$Je{ce mareroizn( pacal

;;:iil TI:i::: jff


:ii,."i,1.;'j,il1
,lT;::
"j,,t Din EpistolaSiintului sinod .1 Bis€nciionodoie din

$i,i,$*-,Iffi
#'t+*i,'"jffi
::#t,:':::.T#
#**J*
!.mr na,drn5 noi em btileq') 3
..E(e e!i,lcnrLi piocesulrbrr inLePur
ooDular
dc cod'rtraretr
ei Uci.rnd tr d f,cur Lle'i't5i \coJrt ld Lumrns
;uiinrce t bolilepoporuhtr nn( u Dorinlade e nu
ne_
acrL'na
..i,'i:tH:l;u::u:,,,1: n modnealndr.rerdrnm J sc sfim de lumer'Jt zre
de
m duuc-\ud f-d indolli laptebune Dd 'ritut in
;;;ffiili:lilff: :ilTj:.t::
;1,;ft
:!:,T:; I I tuDt!buni.LnorrLnla' lpuneSfj0rdl lp'dol Pctru
i*;, iPet. l. 5) G'c la tel de sRnr si nu observ;md+

r.,:,;;'$*ffi:;1';{:'f ;#:'#
ffr::ffi;::t#l:.::ttJl:,tiiiirtt
ji; iti,
;idnca drho"nctui, x um ' (ir ! sdi e\i8dim siidr
def.icuo /.r # 5Lor dSc nr 'i i r i 1\'!d e r '40'nr n
nr ,
' r ".tn
t
"
* e e'ttm e N a t: dt l t p ' tl o r 'o
) - , ' "."' 1 '" '.'- a: c '- r " r " at t t+r '

! h D|e'dMr
"tralotid
,,,,'iLi-liT;i"ti;(
#t'f,l2ii
i,i: "'r;;ii;:;.[fi
r
?f;il:,|;^.'..
ir tctul ru$( (Nd(
sevff,
, 'rl)
260 t6L
Nt li kl fl|it )t 4t tr u ,, trt ,h L. \a nr Ltuur.
i:,,'iii:,i,i!, i;t:.i': t'i' i:J:'l*,:Jti.,:,f :l.
'n ,ro rc. 'tr -i
rc \ . rr:r . d ele.|onr c;.
in ene, |d initr
ontr r r r \ ,nr!r dcdin fr .ar ;tsa!nJc Esteun P6catacceptarea
;;:lli"':i,;ll:i'"
d.(nJdi
:;::,::l;iiJ;
!c nnro5 Acca tu.to ir kcbtr,
;:,."t: i:ti:,",1.; coduluifi scalPersolal?
neJD;rI sa tr ii
n de ('-rdc s { erib i .i ptrn; semtrulep;
rnk coduJ in
LDoraimDodva coditicedi i5i pGrde tedciul dlional
:i ;5::;'jl:,ijgil'; ;i"J monrJdrul.r,d,in drspdanocmtri oFrenti n 'ms'
ob
Atum
elul rmootnq c;ru'i ldprri P{ek' lu antihFst
r { e su bm nar in. edr r c Jom en l or i n r uv 'tr tu Bfn'r
g;,rl nc xdts
Multe\{G dc.ldfa,din !,nd I clnd ci I au
hr $ sru ,,pt.dc x r c nuJ ALe$el Li ns N neor 'r enr r t
rr'
\ttel'liu Joalr mod|,t'LBnrerI' roJre3 lu' rnlrhn\t
m€(dDr
onc.e runcLcrnd \. \oi !d rdnnrt {6ur
lotFJ hNd uL
d,n lmi. Bi\encr \r ptevr omenii de
Hdstos. le va da de ve$e despr€€nrele lur' dar ormenrl
obosilidealme ialse,vorspdns laricaal ajunstrvore
.e ioselJ!'..umodrnoi; n' nFIJUserunf'
tu *eJ cne rr de r pon0nr'tr J{ti \; dim dolJo'
deLr c zc\ 5LLLe r nl .c P.i unc Ll uhow tr a!c ,' s: ; nGLtdr m
r r nt hr i i ..oo r nLJm Ll enu s r c ' Al Lfi ln r p'r m um _
i oJcIetrL
or" *t. a. ..* n l]lldr lu k\ Tolli d$re
;t{ or ..ner ul b u nr ul ,l c ec r br ,'um 'i i I v c n'tr un'
pns'id L
Slnr de acofd.; p' m' 'a (ldLlui hsJL
"
f!.c Deom vulnenbillalritoaeacAdc€
N; c ont" r e c /' o'l r c Lei num c 'ti orr s _
'o, 'i '
..,1er'te rn N\ pe dlFu snrc \reflrrllc lrL "n'rhn{ n

* r'Jl"X);,#'r'l:'l'!;li3i:i'yil',';x*r,
mh ,cdili!r5
"",'',","",-,,
!. Nlosqiu 1000 D
j

262 263
#ffij*$il$$ffi Ce este,,pecetea
fiarei"?

Nu puten st nu observdn .t ln lradilia patrstici sunl


p ine Efenn h bma ..pe.€!iifimi'. sfinJiiPnnnfiemu

*$ffi-lnffi
irentila locul de unde!a ic$iantihdsl:la dr€ptcinesev!
{lai la ninunile pe carclc va facci la in ce vor trebuisi
cr€ade9i in ce nu lor tcbui snceads cre$inii acelor!E
inun. Dar semnulexGnorpe ctrc il va puneanlihftl pe
ceice i sevorinchin.i a nai puin pe SfintiiPt-
'nteresat
i inli. Inponantdesteinchindea.
Sanrul Ippolit al Romeiintsleseapnn sennul de pe
mlnt runigalir cu temAiejeniid in tataidolului.if prin
scmnulde pe frunt€,puima uneicununiritualcpigdnc.
.,El le porun.estetuturcr st instalezepEtutindeni instru-
nente de rudgatic, ostfcl incer nimeni dinft slinli s, nu
..."r.1:,::l.lllllcom,sre
reoroske
s/nodJre,,oD'o,a lorln cumpft?,nici vindedectt dacnnai r-ndi va aduc€

fli:ffi#'tt;:t'.",i":,,',,],';;*; jenfn.Acesh estesennulde pc nana dieapta.lar sennul


de pe lruntelmtr.t roli vor n imurunaliri toi vor pufa
cununaderoc,dtr nucununavietii,ci ! molti. Al! a ficut
ri A.tioh Epifdie cu iudeii.' Prin ,.cunumde lo." se
inlel.gcun naEaj fncutcu lierulincins(vezi3 Me$. 2,
24). DcspE jenfa h idoli, ca o condiliea cone4ului,
dhin. lanuaneexFlict ubtromlc. ,,Vemetulal lTle!
"r,*,u"",",r",,,_,-i.;;"".;T",,ii.lij,i
a+ ., ,,," ; "iJt ll.11ri::-::Ttl spunecafiecare on carcnu s !a supunecultuluiiDpiF.
","..,,,
".1'111 ""a.i
;l'!1,#l'"iiii'l"i:;T:;';1.,:1"-'l;
'im
111;yi1
,jr e"n'usd,e i; b,;;,;i;i tilil;,::ilf:;l"ill i:l;:, tuluivafi aneninlxtcu boicotLrl
selipse$rc
@onomic. Unul ca acelsla
de miloacedetrai Aicl vcden din nouo rdi
l;"li^;,ll:
*::r::t,^ il il:lT
ii,i:]."J:t
lf,Il:
::;:
J,i;iil
llll;:l"i:t,ir"l:'*:::lq:r!;$i
j,'v:l fr';ilfl:
,, j:,*,;:;;l'*:tr
. ,00i.
", "",".h, i:riiil: tHl).ji;ljt
i; ;;,1iT;ii:$:; ., sliird ro@ri{d Ronei..r4t a
Ftqrctdpt. athqt k y
"ifi;i^::T.l ^'tfuituk
150
l5l
:,il,:.i:",iil I,:i"r.:i.: ",t,:
I".,p..,"a,..
1:.;i;; ; r sn" poarefi Ensitti in fo$a volxnti public.ti de Mi
Uspcnskdln Odessa(in loinnd ldi 1993),ctrc
""::"'
l:::^jl:l: :3o,F...
"u., i..,r" ',iniEr
isfLne ca lli xntihi$ (iD acccptiune! autorilor

ii, t';,trT,;::.i-:;
I :7;;;;;;;i
'Daelea
rriil. coddl de bare)va fi aplicara|tn dcceptulomulul:
.Ncindoiclnic, exisrto 6ulline dc posibilitalide a aplica
;:,";i'.:'l'
:,;:'1
i,;;.:"^;1,::ri::_r.r' iDnrod..obscrlatcodtrlde bde pecorpul.nului. filtu
(ofi neleeiuirii,$liucun si o facniiti * noi si
;Iii"ll; i ;:lJl;:'t
; ;"1_,t
:,i:,i:r:
"tainei
rr\elim, $i nD nc vof spuneas|! niciodrd. ,.cci cc au
r) nir nuniNl, putemspunect au,nlratNb influenFlui
,' '":1:.:
r "" """.'" ".i';':" ,:".1i.::: inrih sr. Un pirintc din Laua SftntuluiSerehiespuneai
:i;;;,;:" :;;:,,1;1i,1.,1::
d,t,i:::':r: .Nu prim4i nimiclAlrtel,.ici nu o si observa!cun o s,
pnnritipeceterlui an!hris1l,i'
r;drJ J.ep i "-., q,p4, ... , " " ".. . ,
' ;,:not Reli$a vestnik ne spete ci ,Jnnlduc€'ea

*-fi-ffi
'Ru$kii
n[cutlnata a cn'ibr de idcntnarcctectroniceva fi o na
sul' purlehnlct.Putclinici si nu obseryalidindvise lor
scanardp€.rele diaitnlcsnucendreli iidacci.rb '. $i.
io line,$i prcsalalci a ajunssnogitespiileleld ndinun:
.,Dri din afei nu vedencumin calculator,la codulnos
tu fisc,l sc adauBicei tEi de rrse, undde$e garantiacn,
in acelasircl, prin reau. voinF a cuiva(in nici un cz, a
.onpure ui) nu sevor ldtuga iicllintel€ dclcpedare?''
ln rceiuneaTulsk un€lebidne sc lcm dejast Estul in

'fiffi:;,*,i"'"'li,#;
ilft;"fj'ffi
rmguin: ,,B!gi mtna pnn genulcluldc la casi'asdiei Es
tul, ilracolo, adresn! daiseana.4rtlint6c cu lasorulpe

fe;;.:'";;:d:Till",llI:ill ;
iT:fi,l:lij ::.:
In ciuda &estui val de modemhn, in EpistolaSidntului
Sinod!l BisenciiEladeidir 9lcbruaie l9t8 esteaninLiri
o .redinli a Bisenciiinuu lotul tadilionala .,Che$iunea
p*"* ",c."" ..."d"1_ <p€cetii lui anlihri$>, d6pre cnre se vorbelte ti so sfie

lqda, dk
liif : lry:y::,^,;::,;
f,!)!,; i:i:;;,::':.,-!:^q.":t
'".: c;,"'i:;;::L':":
i.;t^:o1 t:f 'l!.:
:
^pratipd
?,li .nNkii !ennir', tr

"ii,:L ;; ;. ' ;;;lt"i'i#1 ;11:jri,4mao|. $s, sup'


,.",
152
l 5l
t' , Ln.ile lui Dunne4!. ir ttumcacslccunoa eEa ade
ftjlr""r,.,,:ir,:r
:r,fl :.ffii!9Xi::::::lfi::"ll"tH:.;
::i"#';:11 ,, Llul lui Dunnezeu Cel ce a prinit snnul firni pc
:l;1Ja
ii.jlnllirii:lj;:ljii
rirr dreaplA ti pc frumcnu poatesacumpere,adicdnu
r)rlcriscumptraImptrila Cereascicu vialaprminrca$
Lir Aceasdrdcuirc se intcneiaznpe cuvimeledin pilda

$ffiffi
Nliintuitorurui: dvds4;t fl, ., ek pann .e ni rdi!,'
ir r .1 9 ,1 3)r.
Sru,..Tin€eademinrea dului 41ep€ccrca lui anthnsl
I inina coluice tine ninte rnul esb p&eduita cu pecelea
rlcstuia.csnd anrihist (adica duhul lui antihrisr,
ce ru-
dtdt in lune) pune dei$n pec€c, .ie la Fcetea lnen'
rLcminte a rnului piere intotdcaunattuma onului.. aia
p ereooul, candinimalui e$e pddtlnitddc urn.Acqsld
ncsbmati linere de ninle a itulDi il taccpe on atetde ne
lnriror, incatoameniiseucidpe€i ingi$icu dileriteielurl
d0 moant (Sianul Nil Izvorntorul de Mll, I vAldtun
/,,$am,, p. 56). Editoril Inrdtdturilor poiune ex!],ice:
sribrul consided ct toatc tulbutuile, Evoluliile Si neortt-
duielilesuntpddinuiiede,,lineH demim€arlului. adici
dc osandie! nandra a nejunsuilor celor din jur, d€ ncsu_
punereafalt de pinqr si fal6 de cadunori. si ala nai .le-
pRne....Aceslveninal osAndinjumplecu deosebita subli-
liratdope€lelui IJvTolstoi... Tineictul,carele citetteou
paiunc. c$e otldlit din anii .ei ne rraeczi o veninul $
reni de nintc a raului d al osandini, pcetlu induae cu pe-

ffi*ffiffi cetealui antihrht ri pierznndincradereain Bisericd' (1bi

culiosul M4arie al optinei,vizendcn nuhn bne seje


neut sd-9ilrci sennulctuciiln public,spune:,,Cuniti p!

;nlitillix,#
r,[{,"m
;",.
+
nevrnjmarulpsereasaperruntcri pcminadEapla?Nu .lr
rcl doar rtrcducand@prarin obimiudlelunii dEtlicunle

'Egun ADduir (TnLbrccv).lrlrr4rrd

154
ll:o::".oHcarmd alrno r'. rc.Lsc . r ) .dp..e .( tortc vcdcaninic in er, i. ahrascierilordinvolcari: |n_
-f ".p, - , t o , '
L i L l/ J v o t u lnet r\ Rr; , ,
-,q, 'N,rr ll r. rranlD, zavistnri ur:. Do rccca,candi& i^nnant
f h, rr,,.
1,,1closstE, nici nu lc pot citi: nu gisoscliteElepe care
r m rib r u
.nua " ol vi lc scricmin zllelededrmlnica !i cu cfc vn ltsin sn
' drclc,rclei defomateNo1
-r k r ., .,1toh.. rJ ir. . . . d e , p r. 4 d 0coti..i.in locullor, Aisesc
d c . , s n mo o , l lr Jtcrcempe!ca{.d 9i scden liEre duhovnicettr, iar vor,
c m& u .,- _ ed,nf l . d r I i, .
. r. I d e , . t 1 , d e c a . - dc aici,va pEdali inina lucr-.ilor diavolului 9i ia-
deo r e r. ! a r, 1 , . . - 'r)lnd
A ii ingndu,lisi Sile scriein voi pealesale,in l.cul alor
"...,,; 'ii!l
Ma$e. De altiei,nu voi incetasahiinplincs dalodair
*"1-,l p.,:",;Jr,,1i..
:.:.-"i:-:
trnn reaq.r ^;,,
sr redofb€5rr ".,n.,
do Jlh' i \i scau ln voi hercle cele drepte Dar dact voi ne vcli nd_
,ui trudr. nout nc rerine, neindoielnic, rispldi, ir voi
5i;1r'l torn C,ii,te 4 U t o , o . " rre . u lin rr
_rre ' ..,enn.. ln nare prihejdic "r
rDr dp r . k p . 1 n f ld , i. o rm; f . De "unteti
' '/bni
l e l , o r " hr k Irrn hcn doudposibilein(ele n de,,lecelii . Nunirul
lJ :innr r a l..d .r r J,a r o cu .o d ,. rLciun din trci de iaseestcsinbolulchinurilorlu1anti
."zu tr ;rrc; rns 9i semnificitinji€a sunctuluilipsn dellnsbs.,,Nu'
n*.,,.a s i*e n n a derul alcituitdin cei lrci de laseestenumttulnuncii zil
spqrr,\!rr o, at |e.a i t i. o d rt o .
d d E e -, e , o n Dlo
c,n-,schne c{a.e inr e rmn d c J r. e $ a c s re . . s e mn ! f ,
trice,al neincetatei.Cirafii iioboseli(666Gtc tepet@ade
@i ori a nunirulni de zile lucntoaE din snptnmnnal;ade
{remel Fotogrce rrtdaaalc c, vnda sembitl{linitliea) ne-odiroicstcnumi liristosti,
c r\ri rs l ; ut, t.,.c , * o . q_ ,ouo"...,..-,,, o datacu ea,iiziua picii celeireini.€.''
oo rer psarmi ri \ at ricur.umn.,. .ed. unir" ,. in afart de aceasta,raseeslecilra ca€ precedepe lapte
.,".Jna.n r."".u "t
mrnrurrer "unr
_+u,u". $apteestes€nnul riinici€i ti al bclgusului,al plinslnfii
trenn vorrri At, dzr. de G Dme Drm Bis€ncn. Sas estecevr extrcm rle apropiat,cevace str fi
nezeupnn pordul . parcruttueiL :e ora;ie ins.pdcd,deaceasttplinitatc.666estelendinlamdloe
.u
tu Mne
Eh,t,rst^trbhz?t.Mn.k!41?, dnrtu ntu 4kd.pnr- caft pli.dlatc, dar cae lotu$i, in 64are el€ient al sdu,nu
,€u$€stcsn o adnsn. Esre o ptrodieE ! Bhericii, care nu
'u ur Teer nc|tsehcEh au, mi brnc.s.semnetetu devine toluri Bhericn. cca mai infiicotnLoqe ninctuna
.rt o ,a vo i l re J i n rp i rir in sufletulr iL,) ] esteminciunacarc se ascminn cu adevntuLIn orasul ita-
ddum oDr ma
ermRD.e rore iutbr;nk tLmc)u,p.ntrx!i hanOflietroexisd o aren a ludecilii de Apoi, reallzatn
!; Dorscne
p c e ., rJran L r o j mp o k ivr r c,r or .*r .. q""."" lalnceputulsdolului al xvl-lea de picrorulL. SiSnoelli.
""".. in ea esrerepEzenrat$i rntih sl El esteinbr:car i. &e-
* *-',*
""ri{;6;
cDscoe
'*"'"*'
rdlkg 4 /p4a,pf,. rdmsk,rsss, tN v\Nsnda\.
r;4
e. "rrdmku'b D.yre a|theL? lnck ab

156 157
r'r lui dtihnsd nu cstecevaexknor. impusdin liara, ci
Nc rulereadebuni roie de harulSienruluiDuh,ptin re

**$*t$***t$*ffi rtrnFeadc buni voiehcrtdinla ce.IlsusH slosesreFiut


ILLDumnereu
Dar iati o
si Mantuitorul
tatui€
lumii. '
.eintdhnn ln tudifia Bien.ii, si
rrune cn omul{ pulea,chipurile,si secjocneNnl.tam_

lluk;lnmrffi*#,
;.;lrir*::'rft;::i
:i:,:liiir.rl"
fLirorcu ,,peeiealui anihnsti, cae, in polldavoii onu-
]ui, va f3ceo rns$naic ln Nfletul siu !i, din tub al lui
rhstos,il vaprefre in dujitoral lui dntihrjsr(ao.iavolan-
rr r Ministirii Uspenskdin Od6sa ne incredinlcazd ce
.runirul fiscll ne une$ccu diavolul').AccNd inchip!-
Itri';li:;i.i",i';Ti,il;x*llll
li; ft, ca€ ra3uniadsea9i din sunlecrlugtnlor(ratcelus:
, i.ln Oarodoxie. ,u menircasa fie puntuorii9i aptdtorir

;f;i:,1 #. ;*;r-xij;:rr';fi radrlot, estecela cu totulmodemisl


DspE faptul c, pozilia luputorilor iadicalild inpotd-
u coduluiincal pesonal Fpdinlt poziliamoden*ta
ffi'-;;ifHislli:,TllT:,:1i,1i:::f
:"T::1 I uren !i]a cel puln din confruntdoa locii a@storacu ro
.eacEdinciosilof derit vechi
#: tl:l ft l.lfi ,#i:'.i;;:,: *1,;*;* ln cadtulacorduluirde la Beloknn(k,la $edinlaAduni
rii Mitopolitanedil mai 2000,pnnni€leOhenadiCiunin

fi:xnrTi'iffin n
:sfi3{:#jirtrT: din Sankt Petesburg a hcut o dae de seamnindrulart
,,Codulfisal si pecebr lui mlihrist". Acesiar explicat,
inrarn modcu loruljudicios, um oaEle:.,Liniiledcspir-

* *:r';ftl..-xin:i, "uu"{fl
litoare ale coduldi de bee nu se aseamintlnttu ioiul cu re_
prez€ntarcagralici , cilrei 9ase.Desigut nineni du Yi
poatcntezie st vt um31i prcpnr pa@@si si crcde1ici
6;t:;':#ff:_::
;T g::"jff:;fll;::*t; liniilc sepaatoaEalc codurilorde baE suntctlrc dc Sase.

::,#fi.Iil:i:i;1'.1,"
Dar aceaslanu nai estc o probbnA de cunoriter€, ci de
;';Jil'"lt;T,t :i:x .reninF. Atunci vx tebui si vi temeti ii de gardutilc de la

:','"il )j"!il,:
:;.l:f i:f"i11,""iillit?:i larn, i rucar,dupt logca dunneavoaltt, once doud $rn-
ghii dc iecnrui pirleu sennilici.deasencnea,.ilnsasc,
;,.,;' iar int-un slrd pot n o nullime... Dar s, prcsuputrem to-
luqicd.cestelinii suntcifrede tasedcunso.Numtnl lL
i :,i,,i:?; ; :Ji' !,:,: - h-
,ilii:i.,?;: \ etfdne\ nwanaE a re.tii dpotatn i.t,P tz
158
t59
anth'isr.doF cuD segie, e$e 666,idinrr"un codde ba Llr' r.ed$a nu va anul! $i n! va indepina lcniEa ln lume a
\J fi d cp rtL l J.!,0 1 !'1 5.b,78o0t2u Daa{ skr t ILLrnrihrist.?uten sine Evoltim catvrcm,st nerevoltin,
numJrullui rLihrin. Jrunc n Apo!rtrps;Jr L rrebutrs! ,Lrpild5,dd dependdnla onului de aer I...1,aceda iu va
fie srrn cm d)J numnut hdc src ui( rumr tomrr {himba.imic. Tabuie.asadd,sdne rdzboimco cilcula-
d/n mr-mutrc!irre. aqnLj In lomponcnps cetput/nrEl drcle, cu odunle de bd€i cu codul fiscal p€sonrl $,a.?
oc sxe nr-o su.Letuie J/errone DrJcot. sesDuncc! (lm pur.m schimb! sau,nana c@a€ e stobih de Insuii
tatrt ltLe\a 4iti ee. rtttt pLnuea (ipare pnL;re,esA l)LLnnezeu? Mai bine sd ne pdsrrim lo4€le pentru o tuptn
so,uteas.arLhrin't ldrel t .t. si nnnn,t a e;e \s, lcnoas, 9i pcntru ntntuire. Tinpul cand von aveanevoie
qr? \,tu p .tJi ra re(A p o c tl t3t Nclazutnur r d
6r ccd t c ac6le lo4e poat€c, €$e aprolpesaupoat€ca nu.il
\e ipdc; \t socorei\cenrmirur rae ro! ti rind i.r M.o. Sanov,dn€ctotulcenrruluide studiial onodocsi-
nu
cerca6ni' \esdre,exiJor Tmtogut./,,u08 nr ducen or de rit veohi,n€ explcn: ,,Onodoxi a de rit vechi,carca
no i d o ru ro n i i ri a u n e ,mr nifem e? sduc,tlem!, vo. $lerit nu o dalntulhurdneshatologice, ! prinit €v€ninen
n chemar l ord'n<roti .c hjt , in droraLjeno,r Ajr ceva lol€dinjurul codllui 6$al pesonaldesulde.,lm. lrptul
nu se pore Este.inr adcvtr neloredc ordrnesr ea rE-
b r e si l i c g e n e r.tarh, mn r di nu D fior d ne.Ceace,n ]Dateavea,probabil.dild€ explicalri,dar Ealitalexeste
rcasta. [...] slinrul sinod al BisericiiOnodor€Rusede
seJmna c; nerre d'nre nor rrebure s, prr,li cc\c drnac Ril Vechia declad in n.i 2000cd nd rEbuiesn vedcm
turrJ sr hbcdJrefi indenendcnl, petr.noti S jva Dum pecetealui antihn in codul fiscal pesonal !' cd poblema
n u l u 'L i i Jrd n u n e L cE r'fler ul vr dx,r n,crm,carD.o
pneErei..c/dorr o podtr r ventruritorsr chchurci,t.r dacdst fie sao rcc€pht €steo clEsiune de convingeri
-nu
noarc -..Nc pl{e sru ru merLa, ma dcvrencsaunar
iiin d rnrihnr vJ ven. \,a !enrg' 5f.t15tu | tunri. orici b t...1
inercJ nor sil indepidar PurenobFneInrezreEd !e Ace$a *ie ab€cedNl asc€ticii onodoxei nai inrei
scnn mondiJi d rolonnrlodufltd de be s porteo;.i omul se umpled€ duhullul andhns!,bia apoi prineire
tuDncm, .alLulrtoreor ti se por drhBe ccteersenre, peceteavdzutd.Nu peceteaprovoacdpierdercalui Hristos,
.i pierd€rearnrtdrcinirii in llisos se va nanifesta, ta
D i p !(' d e l u d e E:| g .b a !o a (6 uma umelor, ri in prini€a p*e1ii. rnistos nu *tc ca u
ponofcl. cae poate ti sustmspe nosin! e in inshesuiala
din autobuz. Nu sepoateinramplaca onul s: intE in ati
ne.tald cre$tin, sd cunpeE o sticln de suc cu codul dc
ii#:':tf-f:titiili:,i.';*;tff ',ji:.13,::':
:":.xllliy bde p€ ea ti, gata, sn'L pitrdi pe Hrisros.Drci onul n a
avutdonnF conrtienti de . ftii in afaralui Hrisros,d@Ael

:l;t:"?';:'i, "^:
;i*t"t;iiill'"*i::,*.T#i1
ilJ,llill
ift:' dqfiJnkn ca etd rratdo, at uei qkpiri

160 l 6t
ff:':#.*ili.'ffii*.;:trJ?.f
Jelo\nrcd6pre tlnstos.
i,;:::,:ilI rodsla, denb i dor cu nuDeleai BisericiiOftodoxc,
frre nu $au lepidar de Hrisros, da. duc o viali destrdbd
Inii, plint de ninciuni. lunuri nu derg nici ei pe calca
e"$$ilry*
6li:; ;:xilt.:ilfrit'r"1r,x
;1x[';:' :ilff*,,r'X;fiii:.{f,:"j
!1":,T;lli:
ri l e tktb n i e a md rru ro r .,.Ntr
Ene de inFles ci onul poare.in gnjile lunetri dc fie
fir! zi, si mai uiredeindliasanenire.Fnri si-9iddasea-
M, el poareinlocuislujircafirelscia tuiHristoscu o slu
"",;..!,;;;,;,;; ;:
nrcr, doarnualceprJtidebunrvo," *.s n,m;..o*r;,,_ ire faki, scomitddeel insuri.Darprobtema esreaha:poa
m,aru-ob6 m aptrerpebJnr.pep6duse.n-avem.e-rf:.. rc lisivar$nnL el aceastd lnlocuip de o &tiunc exlenoa-
ii. bhnoloeic!?Acsta a iosrsubiectut Epistoreipadrhu

;#1ryru.,fuir*:i'ixki{:;#i;
n u srrn h p rd , kb r e s; hm LnDr r li"l
'lL'i.Incondiliileuneivieli
llisericii.poate
dupdporuncilc luiHnsrossi ale
cinevaca€ esrecE$tinnu doarc! nunelc
safie despi4itde legdrunlui.u Hrisros,prjnll,unsemnal
venit dc pc sarelit sau prin faprul cn pe o filxicd pe care

:lF;:iiirdr$:"H#ri:rlri-*;,T,
c$c rni.m numeleseucinevaa adtugatun sennpAgan?
Paresdie dc,cord cu mine.riticul neu, pennreleTi-

r::';Tx:.i
il:r'1::1 t;;r::1i,i..,.';};;,it
i::
rcnoue h ,cdJ1 romainle Nu prcbkn;
motci ,din srrSinitlrt r .,Poareramendneconrolabite ldin
rflril doar paner cea mli s6nlt a duhului onenesc:con
oc ;i.ar e rtiinta!i voinlalui.Aici segisetteaca (dupAexprcsialui
Kumev)<lib€naGdunnczeiascd, pe cae nea diruno
ilrili':'.,'t',Ti,T'1""ffi
?:i;Tf
#",#fI
pmMz no aore H ri nc s ! , , r . ,
Creabrul,. Tinnndcont de a&asri tibenare,compona_
menrulonuhi sre, in pnncipiu,neprognozabit pan! h
a n r * n u lr a n r u srdtn... Puterea peceliilni antihnsl,dupi pn@a unani
ruborez aJ rmFnds ,n ie r ' nd a SfinlilorPnr'n!i,va constain accepr@!ei do bune
,.i'.'ill,::".TTfi :;..,'..:'J:
iit1.ii,ffflT,l;,it1l voie.Cu fo4a,eanu sevaaplicadetoc saunu va aveapu
{erea€spectiva Cum anude sc va poduce acea$a.dri
;t 1t":Ti:'i jifl:i::':.:1
l.fl"1""r::[,"fJj*l: p'in pecerc inlelegem blest€nala de nicrcschehi. eslc

;iiiX'fiii'li"itTi', ?#i.if .:#t:il


proresxr|,cu rorirmerapedrumur #;#hi
mjntunr in danid. \mq' ".imr$eublu.o.,riilr! rr" adr"la md*" ilao
]?{pdsFommTfunm]RLd
' lnd a dad dcsph @d!1bk$ehd,

t62
16-1
Dlr de ce, atunci.edironi revisrci,,Alvoslavieil
sne)I1 \Otladdn .u, Dro,,zr i jngadu,eacetrrr rerl
pArnieluiTimoter,
arhulAleksie,
Er p€ toti ceitatti incepend cu paldr
cuarnim.Ioln (Krcsidkin) si Eminandcu
:i*h'jff;ilfii:if*lijrili
i:-r"r j'[1Jiii;1
tune - ii rnvinuiescdc a.elea5ilud€cili pecarc,pe deasd.' ;':'i':"'":;"":::.:::;j;:illi'i[Iil'
pn. le numcr ereze1.inscnsi,""
".r.''. r"," *n.x.
pdnaledouterezii:crczi!vaditia.,maltuirii conrtierte,l
;il;,#:
:;;:.c;
i ilL:'1.'t"']Jil;'il,ii:,":l#;l
i, tnt.-un nodtui pulin linpede, nu nai puljn p€nculor.
saeEziea ,,Bisencii bugeure"')1
A credcct unelebm !i semnepol sn innuenreze,
eleinsele, conitiinta
onului,inscmi, a tdsanepemi;d;
prin
;
'*m;;:f:".wffii;J;:il#r-
ill
mullein semanagiei!i aidolilor.
Din prcare(ri spe ru9ineanoasd), nu anrihrist,prin
putereamagieisale,ii va pnvape oanenide tibenate,imi ffi
,ltii*':i'*,lu;,tJ,.i
t,i
":!:r',"i:i!:?'?iriiii;lf
'1#
punandu-ne astfelstapeni@ sa,ci oamenii ingisi!o. oc-
ceptaun asmeneanod de vi4n !i sistemdevalori.incatI
vlr rzgor peltistos din vialalor ttr candprinre ga.du_ I
nrerornuscva nd g6sitocpentrurawacaE Mantuito,
ru|,atuncivaapiEape ftunliteJor,,pecetea tui rntihrist,,.
CnndooDenii,prin flptele ld, vor pigi pe cateafiitdele Iil,':l:;il:
x*:fi:'i:.ff
r*r.,run:xr
gii.justificandu'ti.
in oc€lasi rihp, toatepicatete $i nea-
ve.d poclinld, arunci9i pe ntna lor dEapr, se va ateua
aceea$ijiFEccre. Fencnul Augustin,lnce i. leacul al :jilii.':x'
i*:t+*::*,';lqi:', l1t
v-tea,dideao a$lel de tatcui€ avenismenlnlui
ApostolIoanrcfentorla ,,p€cclea
Sftmutui
lui annhnst,:un snn, r:;.r'?:";l.'il;";
: :l
1"'i*;,;*,1;'.,";;
:m:'.; r'*riiljr
adict un nignar J neleSrur.r. va filus,,pe iiunre,penh
IninurisiEiipc mtn, Ilenrrufanle r
Iat, cat€ra obscflagi dsupn rexiului Scnp$nj, fdcure
dedlac,DionisieLobovoi.cadrudidacticta Instnutur Ten
i:if#liru{:
logic .,Sfintul Tihon ,,Esteinreqant si observan tn ce
mod estefolositsinbolul <liunlii, in vechiutTestame.r,
Dandu-iinlileag pe iud€i,pmro.ii le spuncd !u /zhka ririlir;,:I,
#:i:i;lnlrqir*
LAobrul iL tuiliordzi, P'ob'bil'
poidurleenir (e. I 6) (rv,tu/tu )
r65
refehbart a
\lehenle de LoatJnorpFal Ncli skamea
chile nelc un ala' a/e ti a.i pe.lepsito' f,ep'r r um a unerk o
"Apropiati'\i ,;{ e.uvr nt aL cs .f,pLuni$!
o regstu'i Ll
ni ceitii, atutul liecare nt natfi unealta.le ninticiret> Si ,oJe D. .Jrc Jm Jflaro !i care.ied cr-m
ioi diasple poota.le iLt, ure .ld spre nia.anolPte, ee' . r.1.; EkuGr r*Er Froro'in rpo{or(e
near ;dse bAfiali, arahd fiecare in naka Medb sa uca dln Ihen ore *
ln ,anuJnelo93 etr ven'tla m'r
sdtaare; :ii tutu ei se oJla mut, ittbficat haind .le in, s; delrnt pAron penucoddrtr n{u spu\ Lt
.are areala bftu unelte le erb ch-tat Danhut '€dteau
1...1;ia i.;( si ftnd h onodo\ie Ei conrruntaerd ndcldnc
pe ohul cel inhfi.ut tn haind de in, carc ava la brau lr uma' au aJHsh
€utosralor cu cer onodoxafi, Plda
urclte .te s.n!, :,i i-a .is Dot,nrt: 'Tt .i pn" nijlacut .e' nb bsenca l_amru
smrut iutii I l .on.rura cr pemrcosal"nu reprez
6tii, prh letusalnL ti n&tute@a a ros rmp,uKud{rN
pe fnune, pe oanenii care qe,n ti ere Phig ditt uuza Earsa m erplicemd pe ldg caE
I Unul dinrE ei
tnrltar ticdlarii carc se snftrtet in tnijtacqt tui, Iar ce :.e .! dermin st dpe.u penrrcosDr
adunm de rugac'une
la,taqi tear zis tn auzul,reu: <Mere4i dupn eLPnn elate mlJe\phcal ,,AmlostJecurendla o
a Incepur*odrno in
r lor Dupt dgec'unrleob'sn!'te
ti la,iti! Sd M awli nici a hild ti ach l rarttu sdJie ne' sanu pnr.'p la
ctulnbt! Uci.lelj ti ninicli pe batani, *Eri, Jaciaare, r mh,".elosolaldln rerclip5 d lro6r
rusFurer.omun; o,a @logd rugacrunerotudort a
copii,fe,Ei, da. ta tu vA abtgeli de nici un atn, care are gris@*, trd ru Dummdu
p. ftunte vmul d+'! Si rzl ,tep4i cu LocutMet cet luir,$\". ,Dormne.IisuF
tutuicsemap€nne, P6c:tosul' ' he lmP ocze. m'ndre
c$ei tugeiun'
Dupi dun v€dem,Fetea lui Dum#u s Punepe cei n am rcuyr sam adul dinte Inceluiur
Dmc m hioe ti nu-ni
ce tti& in lme! neleguililor, dtr nu accepdanlishtemul Avam senzafa.e o munia Pltere
putcE ihl.onrrolx
lor de antivalod.Dimpotrivn,cel @ le !a spunenelegiuililot dr{te!voe sail.hem pe Llri$os 'aR
an Euirr
,,Bine,bine! '. rela sa ficut el ln$si nelesiuit.9i p€ lesh c6sri'nta Cu o rmensddillcultate s nri aduc
lur h5u6, e m(ep si o spuni
sealli o p4€te cm nuesEa lui Dumn@u, dinre ,ncepululRueriuntr
orn iutol meu ,u
Lucrdea lui &tihrist 9i a impir:fiei lui estcst lbrmeze Desre!;LEv! !li[*
n limbr s_e opnr' ALu(im in
un nod d€ gtndie pin cde onul si nu se poaln ruga lui inehL deoda$,ruga.idneJ
pk' de ra peqrcsbh '
!Lisio6. Prin educaie ti @lm4 pnn Scoli $j ziee, p.n rcle\.d e{e penculosTfbuias'
televiziune !i chid pfln pEdioi bisenc€gli (pseudobhen ce esle sa_f Lmrginezr
Teburest f! de aord eetr ui
ceiti), oM€nii vor t atraii Eai lnlei spe indiieEntisnul orokrdr.ae nu noaE !t 5i @nte6",nuhde lu' lhds
eligios (ncp,sN), ia! apoi la puticiPa@aiotte actiln b TrebuLe \; seinumplecu el Lc!acu torurrtti dmcomun
pe er .m a
dilese,,nisteni generalomane'.Cre$inismulvan dizol fntr u.a s; ui r cc um l l c hem J r .r ;tr pbt:rbunPndeni l
lat in pisanism. Acda sunr zilele clnd ,,bt eL e w che r L- . Ddoi .r J n .fdr d eac 't " el e. L
nanutele Da nullisev arftx" (Iapt 2,2l). . r,er r.ror"trru, @spremlntui'ea.pln h'mrfd nd_
Esie adevdmt,cu acst€ cuvinte esteutor sd_tijustifici nelJ r u' U.L ' S a' pi r - '; nu '!qa
nr m ha r nfl '
srarea,,cildicicn"r 12lne cc ugorra fi st re nantuiestiin Dmcamdatn n an decttsi lidicsc l''rt,'ari cand!a venl
vrenuriledin umni E de ajunssi cheni nuneleDornu .Rne4 Fp r lo r , u \BJ 'r nl t i T ' r or oouc e
I' F nr m .l r
lui !i reai manunlNu va lEbui nici mtcd si indun pn
ra1
r66
x.F;{:Jrri"'ru{f:$#rxfu
r'.1fi:,1"i''i
J'i;XXl!',:,1;,"1
m r.r fi dtunttode din punct de ledeE duhovnicM. gi
| tr [rbure sn ame$e.tn lcesr rdsptrnssinplu cu conside
r {c pe nor8inea,,Clobllismului , a,,nanipul,niddo
llfl;:"ff
: ;:l"f
::':::l !i .,itlrjH"d[
jL;:f r.c $i a.,antihd$ului
J:1:l
;fl':. fii
col&riv".

n:ff Lti,FJi:,ffi :l;;:l,,fiH*y,


.';-';'; il
il:,1';.:,';':.";
Din Decladfa Sftnlutui Sinodal Bisdicii Onodoxe
l, ;i";::ifJ",." ,.A respect! sentimenGlecEdincio$ilor ii a pnstratrez
rr gnndinicrcgins Celorce cauttsdraci o lesdturrdin
r.codunle de identifica€fiscalari (pccerea lui antihris)
c aducen minte ct in hadilia Sfinlitor ftnnti $ectea,

nrrr*t';r*i:ifin'., d. inlele^t ca un snn caE inrlE te lcprdareacongtiem!


dc Hrisios. In pofida accsteipFdrnii, oneon sc suqinc ca
o m11unetehnoloeict tr t ureaprin ealnsrsi sasnvd$€asci
o rislnmare in cele mri adanci siritunduri ale sunctului
oDen€sc. deteminandonul si uitedeHnstos.Aceastrsu-

**$r*ffi
tErrtilieinb, in conflictcu talcuiH orodori !ApouriD
$iS&ntului IoanTeoioeut, potdvnciEia .oaere; fia€;
h seaplice@br clre lor .iedein eacontti€nr. nunai da
lontaninunilor ei, (S6niul loan Ourdde Aur). Nici nn
$mn drn aftrn nu poatevitina sh atcaduhovni@ei a
onului,.bcncl nu est€oconseinFa lepidiiii conrrienre
deEristos ii a dcfrindni cEdinlei,

lm$#+s#:r*'ffi
iiir*rirui'ti::
**=*,l,rf"
t68
t'r ti cL.lia rinrl upriideni tui Dunulezeu lAp@ t4,
q lrJ) DuFi cun veden.pe.elea,,tiaEi devineinhco'
tti.rc nud.i clnd $i inttuch cstcconjueata co inchinarea
Cineqi cui ii aplici h I'xri. D& creginii ce ptsM rn lumea cirilizaiei ci-
r{ rcli.c (inclosivin ccaa concrluluiclectronic) nu simt
,peceteafiarei',? Nfi un lel de .tiacfic rclrgioaS spre lumeasptrnelor.
viliranlii inpotrila lnhduccrii codudlord€ bG aufi-
,Lr miide tipiritun cucihLuldin Ap@alipstdcsprepccs
nx titei: ,,Si.a' ti silcit. pe tati t...1 ca sA €i putu senn
l'( rfiM lor reo drenprnnu p. fnuie. Ih.at hi"Eki lA nu

'ru-l-i-i;;e;l5i*; l'.ttd cu,tpdrc sau rinde, decat"artai et e are MmuL


rtiLa nunete J tei, sdu
"ulndrul
nrwlui Jiorel (Ap@.
Lr. 16 l8). Dr ni intigi ct.inenidinirc pornvniciico

fi-lffilFttilil,:ffi ,Lrlicininu a pEcizatundeesre


rmnil,ciel. Cin€esteacea,,ea,
subiectulrcest€i tre ti ce
carefaceloateaeste6?
Citim veBeteleanterio@ale Apocllipsi. Esreclar ct
, ct , @a cde id puneDecetea,este,,a douafi!rn". Da. ce
mri$in despFea?Iarti,'|. au fizut. atualiarn,r i.an-
tkk din pAntatuL,.1. Si taad sdpAtirea ptei .Iinai fa
i ea o pune iI luc.are, in Jalu ei. $i JacepdnArtut ti pe

ffi#$m#ffi
bLribtji dEpe el vi se in hire farei.eki .lintdi, a oArci
tdnA.b noane Jusetr rindeetA, 3i faa snne nni. hoal
ti Jacface sn ft poBoaredin cer, pe pAnan4 inantra aa
rtenila. ri aniAette pe .ei ce locLite p. pdnaht Unl
t.tnnele ce i s au dat sAfocn inan eafa.ei, .icad cetar
d locdescpe pAna sdf@a un chipfar.i carc o fon rd'
ri6 u nhia ti o fina! in &4L Si i ld dat ei i ntsrlte

$i,f#$;r,!.,i,!if,iii:#::ii:';x
',*-, i.,t*i "',i i),)i,iX',il:.!:;:
);;:[i]:.":
nuh cnipului ftarei, ca chipul farei sA ti ErdiascAii sA
otnoarepe t.li .ali tu se wr thchrn chjpului larei
(Apoc.13,I i'15). UmtroaEa rrnzi ese co cd€ vorboite
desprcp{eto: ,,,t' d t s,ldfk pe toli t...I ca snai pufi
?l):::,i;,:,",:
; :,!::;i;,:
:;:;:i:::::,#: sann pe natl br da &?apd."

r; d rb b ^ r u s .L (N-,ra,r,
134
115
qih6T*iti"x,'xHri,: j::{{,,ii,l n\t t,ir^n tj, ca ea pratuck!LeL,titlrinos,cel cefncea
tt rr, r ei ttrulele cr ur. a'nAgear cei ce u pntal

::^u{:::;;i m:#il*rlili+il rtnrrt Jior.i ti p. ceite t au inthnlatchitluhtiei l.Apoc.


l! rr)).observalici fahul prorocii antgeadejape.ei.e
.;.,,"filr ' tn l)tr td1vtnnrl Jiarcj. Sc rcbvn. Nfe , emtuea$i fahi

:;;;***ru:rir"'i'ff
| tr.'.o,niei 9i ludcc4ii lri (udev. Nu sc lrie drci vom

iiliji:ii :':;;.:il".:
;'l;ii:i:j:.li;fi
:,:,li ril' tii'ri la mngitorul prorccnincinos,dar Kuraev,cu

:;"x';l;;:;lrs iil;i:; h ' t'rnsa.neindoileniccii-aanign pemuu."r


I d tot saspunlln primulrand,sal sfituies.s, nu uire

,.aei^, +"i p' f:iT


'PYcvecrxri inin vi
lrtr'ir rusi. Dacecitescinr{n rfticot de zir: .,Cikarilo!
, Drg r. feneiepe caE o violase"nu suntobligarsnpre-
{Lnn .d la inepul a violnto ii abiaapoi,,a nmtgito,.
-."p".iri,l"
T,r,,:
l"rtgiilitUff j:HirT*,.r
ii r\,.,ri lucr! Ezuhi Sidin faflul ct pmrocnlmincinos,,tt

;qgr; *;*i;1a; il_f:tr


.:ffs
:-T?::"rd;iT;
rr,i\(a pe cei .e tu pr'tut senxrxlldl,t": .u inreamna
!i. r
'n.€put.
lceqti oame.ijnitan nisam,ftind in toare

;.,::"',*
u:llt"i:jilff I r rlilcfi lDcizi.aupimit ace$.,sehn",iarapoi.
,e ec,pr.ncul nincinosi-a 9i anrgn Gi cun ar fi prtut,
iu seSde

ti c{e, saserntgeascanai nu-lr.de vremece ru primn

**#*rr*r"'ffi
r ' .ctcar iar ei 9i i aui
s nc hi nar l ) .r nal doi l ear i i nd,i tpor de
r.menea srir'i pe prcfesorulscnlndului din Ode$a si
tr lacadeducfilpe^onalelsupE r€hliitordinrrecanzi $i
I rcl. ci sa aibi tncrcdere in curantultui Dumnezeu. in
It)oc 13, 12-17esrotinpedespusci ta inc{u esrenma-
r'!asau pnnireapecelii.
In !l treilea|and,lndrnznesc

FiilTrTyl.,:"id'Hff.ffi
sa-i rcohand pirintelui
rlloieEu si deschidn IalcuinleSfintilofPrnnli referitoaE

$ ;:'"::f; ij;{iiX
lililLll':* "::l*;;';;;ilil;nif il',1;
,,lnvdtdtura
naroarea
celor doispr.zeceipostoli' schr!€dziuF
surri a ercnrmemelor finale:,.lnzilcl€din uma
il,li"f,l::::::.::
l '; ; 1;;
:f,iii"l
{ vor i.nulli falgii prorocisj cinin.lii ii oile se vor
p.0,,p,._..,
,;",I;lli:i:'j::i:'r
6Jji? :;l
*"i li:ll;::;j,ilxxl;;j
".,,.,
ldsfoma in lupi, iu ilbiftr se va tftDsioma in uln.

il:fifi ;t:T:
7\c'JAtun, :;.^4;
jur,o{tu;;;
;;T:i',:':;:l:i;?:'":::
ti::il
Cici. ctnd se ror iDmulfifirndelegile,
oanentis€ vor uri

i:;i:i"J,.",". rrof chcd.8hiGfqkile!. & r4.oti, a|E, Krrk\1,ot$s.

I.t6
r37
;:,nifIil::: j,,ll::":itij,"#tit::;,j""ff
? or l'.ciruia pe nana druptn sennul nunclui dc picuanie
nrdulur, pentru curmareafaptelorbune Si d€pre, de
i:iT.'';;:tJ:ff
:Tt'iil "tj;i:rfff ti "l '
sflncnca n pekunre,casi-i lnvdlepe.ei amasiisdn€ in
,l,,tdclii^ni.selrciune l
si in faptelcimunencului.

il[:,",r,i!'if!l!:.f"T;r*l'., Slinrul loan Cur; de Aur e de aceea5ipiFre: omcnii


rt, ic i Luiantihrk ,,vo.c€de in el dotr datonrt rrhetor

ao-*re prea,re, *,ff:


ilj{::,"i"."?!;i#ii:,:Ji:r*g:iitf
rnmmrrerui;;iff;;:" '',' , ,,,,,",.' U aclcugell$i Cuvio$rlEf€n Sirul:,,DacA onut vr li

.ni:;flil,:_,ilf
ff r,*":,';i*;:;x1x:x
L 11de pul'nneprsrlor.va ajungecu urunnft pndt,s!lru-
",tr
$i va fi inlnnfuilde snn.le $arpeluicelui rtu Si vi
ori. Unul ca acestanuvaaaxnili laJude€ard. Acotose

;*:"ti:r*1i;:
liri:,,i,*".i:l:"ll rr descopeicn a.nzut de bunavoic chinuirorul.
,'h\.rvemla acesrSfinr lirjnt€ laput ci'. otnd pnme*ede
na voie sa se inchinelui antihnst(d nu inconsiem,
' Sn

,0m ne sperienodni$tii potrivniciai codificini)ii fap-


rL .d pncinanenijlocitaa ciddii lui va constatocnai in

u3;5ffitraffiftlr$ffi nunilesatanicq! aceeac, in andhndftbuie si crezi


lNtrtrua cndorl,ir nu. purri simplu.sdrdiefli ddlui de
rl (,ti toti cei ce au prinit pc.ciea lui antihrist 9i s au in
t hinatlui anlihristcabunulu1 Dunnezeu...."r)

u,ru'ffi
00r. pP r07.r0eob$'viti cd.F.!c
n0nj ..siifie inddznelili iilcrlciuod
\.duiroi indd2nqi ri ;dcorosri tui r itrffr. l:i tir,ri ri u rmis,.

Lrsi, rcd ruq! $na maic ai: ,ii yaiovilr si i lini in i4cticiuDe

nLn si i lna pealli rilelrt ii iniusic a itr nirciuii. o nmDila ex


oinred dsd rui m,ihiis,. rr
lis dnife q dsrinluie tn omo ishdrea rrenezie.
p. .*,a rr( M ptuii!r u{ber,",,,. i:;;;il;;l}i: ri.a,i.1, f. i,.opdc,, voL.r r. sankr
n4 Daun ti, tn:lnjint

" **'.*J,-"",,
ttalii ti t4 !4tn4 hi Mtirtnt. tn ,ap
,*"'11;" "''.'.,'--, ^,..
138
ll9
i,ll:fi rJffiTi:ir
;:trlt:
il:ili.11,'"T'i;#i::;.i:ff
.;;)
h"ruete MeL,zicAid:E, rurt Htist.s ti 2e,n li ii ror
rrx'|i. ! .I Ahnti,l li se lor sninti |i se vot viklle unii

i,lIT;;j;,r::t,:r:ri: T;:,-l*ft
"J;:1:l;l,':t, ":1,:
i.l
t', tttti: ti se nr ui nil Pe allii Si r1u4iztonci,1,tci'
I ri :t nr sctla ti nr auAsiP. nrti- L.l Atunc. de va
"i::.'jl;ir*,',,
poik !h d ) neJhsir tur Dumn"."":,i-_ " *'
j:: nu
*" t it:cdtta: bi. Metia.ne ai.i !& dnLalo,i nLJ
,t"1.t1i.CAcise nt ridica h.hlali nitcbta$i ti proro.i
1^"'.::9r' ojhinren:
B'0nJe'e ..qn Mtu ntoti ti wt da seftre ntdri \i .hiar tniani d sa
;.",nf
rft;,flfii,:yl
fti"',,1:,:!i&ixrx
",,i;':l
t e n a a r ta a e r irri r c r , u om
r in ,,;;"".f ".- .
*'
riledscA, de v lt cr Pltinld, ti rc cei nlett Mt u.
I t7: 23 24). .tteannn dresa cere trn, (M!rc' 8. 12) $i,
,r i' ,r Ir um4r agds i s em n!],des c r m s er ar ndgi 91s en
Lntc hrropot,tu/grerrniia!06|]l.,,Cel
. ,utulic rr
*:::iTI.,r:*t
*9,;i,,iqi,11lmr fr Drpt cun veden,pecetea
,1. .rndgil, lor amnsi fal$ii
o vot pihi cei miCrli, iar
pforcci. ?olilra fiscalt prom

::3"'.,i'' i:Til'$,j':,i:$'f
,";;. ,#
;::if* ' ^',. '' ""',h",i ";; ;li';":'j,fi
ir Dlus,lnagiEa ,,pmrociloice vorsi vindva cdn*a
r i obllla De oancni st se inchineaceluiacd€ se di
,l,lm lnis;s;i Dunnezeu. Eiistt oa€ !rcu! slal din lu
nc;co cmponnacae siduci o a$fcl depropagddi?
iiinral srviciile de statdin zilelenorsft nu Dotele$,

,*tfl **::':H;
ltt*,iliilo ;r;,#. fu invitt E nineni st se leDedede tlristos sau sd se in_
.h1nelui ;ndhristsi nu fac ninic car€st enene a mnu
r le Drezhcin ADocalipsd,inseaoni ci nu ested€lel posi_
dt"t".fl fl ::::il"ffi,";:T;:i;H"i;;:l*;
-is.u.r4i u,
!l ; vedemin ;crele;dise dc ele v@.,pecetea fixrei
Nidic din acestea nu exhtain zilelenoasl€.Ni.i in Rusia,
"j "n.h,q*n;.,,;;,;.f;:I'::;tt',,i1,:
::":it did in Ucdina sfliciib inc.le nu pogodn tuc din cer. nu
0e rart icoanerdbitode, nu i inpDscd pe nepltunoni de
npozile. De acea, ciiEle de 9M de ei (dac, ele €xisl,
in lcte sau in codurlle de bare) n! su.t pecelealui anti_
",*". ; i';i;1",1
"r1'";1,,911'.-_r ii!;-il3:1
;'i;ilil,";,:i",'.,
rns, ci pur $ sinplu un gestde neobrizareanticre9hna.
::;l:1";1,;:r:ii"t*t'rtlrr
*
;";ak,' - -, h :;;;; i.;;:,:.;;;#f:;;:"i,' 1.1,".:'
".,,',..
i:*.
Atadar,dacdnu pnn f€lscminunisuntoblierli oabenii
I pnneasca codurllc fieale, ins€mnA cn no a€$e nu_
merenu suni 'p4elea fiarei",i{ Politiatreala nu c$e

cd seti lundahentezc tezaci tecctcav. aplEa


'.un_
ica lui a.tihrist,polivnicii codificinisuniin stdr€nL dod
ii{ti}i:r"in",,#"'#lHiic:ilitff
I r.r reliAioase vidit anticr€irincsaunccrc$tine.Este.lar
rnr tebuie sa ne conponnn cind alcm de a fre ctr un

lliitluuf "j:i,il.il
j..i: r'0p de omeni cft vorbescdeschisde piicnlc lor an!
;n"j::i,,.::*, ,'t9ti.c.cm i erplici inlelesulanticre$iral simbol'sticii
d, simboh$1cnpe cde !i o pDpunso adopfi,iar apoisc

*"iinili#r,ir#l*:d{ili":i.'}':#

***ffi
RL.vcEstc ci, in alda de acedt! [c, esteanticGrtin],sim-
h. trl lornu tre.ici un.ltsdn!

rr'
;g*i;ipm;":xi:ilrr:r D.r a9.stautucrunbcu.odul iiscalpesonal?Aici,pe-
ele Abel e$€ nevoitsAnaeoc€sct, mai indi, idcolo
Fr anticrcstintn ,,Clobllismului", apolsi trnnsromesr
narolniccodulfiscalpe$onalint un simboleligios anti
{e$in, iu apoi sn-$i d€cle tot el protestul impotriva
resuia. Asdcl,ptiinteleAbel cheani la lupti cu o ideo-
ogie9i o sinbolislici niscociteror de eli Ctci nn poare
,nvocanici un textscrisde global4ti,in cm atnbunea d€
mdun numenceoanenilor sd fie oxplicatdca o lcliune E-
iAioasd anticaltindi
Dcsigur,a exirtat nulli marinviein isbna one.ini.
Darla sfartitulei va rctila un individ unicai concEr El
va Pretindeca lumeasn i sc inchineca lui Hnsbs ti jui

ftffi
I)umnezeuEl vainrndtcinain sufleteie oaneniloraccasrd
cEdinF pdn minuni.celor ce i se vor inchina,el le va
punep€cetea€xtcrlodd.Aeasr, dedinla a Biscncii nu
lrbuie dizolvatt in alegorii: ci, pasimite, razboiul dintre
bine$ du, dinreduhullui sristos$i dDhulvrrjna! €xisd
dintotdeauna in lume.Din f,plul .d vavenio data9i sfe$i-
rul istoricinondialenu r€buiesi rngemconcluiaci pu
ren, pur9i sinplu.st i slabilinnoi datain oricezi carenu
r"- ,.u"r"*,an"i.,.: ;:;,[.#: Abcl presupune.hirr
-" il:l,*:.: Iercdiac. ci,,SfnntulIoanCuri de
Au nu s a ln$clai,ci a nunil cu toatadrcptatcaanul400

#'j,i,,:#-
;:i i'' ::::;'
:,::i:':i:,: c, an nnal A spuneca Sflntul loanCurnde Aur s ainle-
:,,,:#::i,i:
"; lat esteechiv.lentcu a suslinectApostolulParela grcsit
qi ca ban Teologula scris.tdd si Aanderei:.Fiilor, e$e
142
r4l
. r a taptea5i presupune ci ziuaodihneintr p6de fi nlh
Lllrir stnbi|l Lr .4d .e consid.rl cl drcpr lui

##$#ffi
'pdetu
r r, hnsf suntniire legi 4irDr€ in uneleee amencane, caie
trf.rzic cliruma opcraliutulor conoera]e in zilclc dc
Ll,minici. ,,Nu sunt, oa€. nici ridicinilc cclor desprccarc
vr bcscplzftnlc stnrc? Nu esteanesldati aici dminlca?
r 0m poatcti duminicaun somn?t ..lOncatd€ cutEmud-
rinf cse aaasln ddcoperire,stabilis pnDei zile a sapG-
iiiiniicazi dc-sluj1rcn lui Dumnseuestesmnd ca€ va li
tLditr cur6ndlnrcepetisdinteleeeticaE !a ti subiectulEal al
\.nfdaluluidinac$t ullin con|ict?D!, &4sla esGgened
Lircireia Domnulii ofen sreauainccrcare."'
Dupacun vedenr,ideniincrcapripitna unei linitin
.omercialecu ultina privm de libcnal€despEcarevor-
reqreApocalipsa I a aduspeadventisr laconcluziacisunt
nLLjitonilui !0dhnst cre$iniicrE sirbnroE\cduminicr
frebuie sI ineh ninLe acestexenplu de polemici infier

-ffi
htnhrt ti lruici .ind cerelnn disputele ladib in jtrtul

Cnci,prin cohllondea ti tilcui€x slmvol.icd a rea


(clorbiblicc,sc poateajuneela cclemai bizarcconcluzii.
De pildn,cu ajLtoirla nund douicratcbibli@putondo-
rediciBiblia incumjeazd sinucidere!.
E$e suficient, pen-

***ffi
ro Ee0sto,se punen unul lancaaltuldoui re6ete:Iudu
,,oplecal ti, tu.atulu-se, va sparau,?t' (Mt. 27, 5) ri ,,tt
t'l|s i-o zh: Mergiti Jd ti tu os.nc,ca" (t . 10,37).Arr
ci nu oice talcunea Scdprudi,carepare,,evidenta', este

Dea totne-anlmintit dedlcuinleprotestorealeScnp


Luni,estecazulsi disculimmai pe hrg dapre ,jcoda
fiaEi'. Potestnlri Eurg cu bucunela acestcitatbiblic:
redeli,cuvantulrodnt estehintil in Biblie,dd cu privire
,""","," .,t':H"].f."iff
;:
^,".,i,;.,1'.,i.;
ld hrgnla tu rnrhrist,.eace nseomn, c, crtunredon
oos i coJrctofsE o dte spE inlh srJ ,,i!.' (Ioan15,r9). A.esria,.,xlcfii",ldicn.eI dcosebilr
h rLhn{l , icdili dc l{Iisbs. vor.oneitui dutere!de capa lui $
,,,'
:y' ;:::;:,:i )ii ",
; :^ ::**, ::t " :: ;::":x r ar. El ar€nevoicdc purctedcpLiniA$adai,€l are.c
,d'c dc $ipani'e nu doar asuF celor..atr lune', ci ii
mi bu.u' ) ,i {erJ5, , .p. ,d *i,,s,*'[
;" ;;";i nipiacelorcedoarr!,,,,in lume" El dencvoiedepdc
i::lit;:i;':.';i::liil"":ti:,:1;,l;##
m ar r!.rncJ meaLdldLlerej capriotJtApo.JLr!*r
. dcplini.Nu drenevolesi slipanels.t doa portof€l€le.
,xrii 9i bununle,,conlibuabililor'.c1 9i sufletele, senri
e$; tr'cdbtede iubireii dc ui! ale odnmilor Astfcl,Ma,"lc
o undadc bucune.pentruci
trokhi vorbeaedeDr ieJ,- /,{/d din oDanul,,r98,l al lli O^vell.u aleanevoodoaf
r: o rn @i n l h f{ 5 i o e sr ,n Ce,cinshnr cicl\o. ,ld supunere, iu n cra suliciendtidaea Ecipo.d intrc
D $ re n u d o l d 6 p reJd i hn$ !,r dcspr ef,or .desbr eBr .- renun!&a lor la o'ice altelesaruri.El avcane-
nca Airdr. dzct vom !ede, in a.esrfdAmenr 'rmeni ti
o mdnure roiede.,iubnet celorpeclre i chinuia.
uc\pre \rah s Lrcdinla!E rn,torlEmdrito, Antihrists novoicde iubiE! crttdn'lor. Siniinan$l pe
d,n umr
,tm !n m.tv p e n n b u !unc sre crc$inii il sinr raln d€ Hnst s, el d@$e snil indFpb
;i::l'Jrlt::T$.;!:1
:;il1,'#,t::lil:i,.i:J:
cre$rir ododoqmu dreflutsr orrd,i,
\|'e sine El sedddcF Acelacu cde, defapt, serizboictte
A$adar,sco l lui mtibist esle ,,si i ahdSeascipe cei
! s&d;sci n d {l.ri ', sdf.cd astfelincer ce$inii saL recunoascitn el pe
;iii:::::
;:i:'lJhffl;t"'"'i:tTit,
:lll;i"*
Donnullor, intos prinlFei Aici, probl€not€ologicn
rlra.cine sunt rc$ii ,,ale!i"?cici lunca creitlntlor
cst€
este
dincr nor{ra tdri de rcoa. lirnmilati Fi4aE goPm crettint este onvinsn ca ea
ne. vei lededc; furcm anun ace{ Jspecr cstece, rdevirata, puntuo!re, darurilor apostolic 9i mo9_
at crcdrnkr
,4 rre .u rru ro rtr/
A p o c€,p\er . rcnitoareaprorocilor. Aici apareinleresulcercetlrii anolo
L e q l n d e sp rc
F l u u uhhn{ ,Slm .r \Jve
xnott6,a. re aJi Lu pumh. pe .,\, sericc.liecae grupde crc$tnn va considcradEpt o cinse
,t ..t nt,!i,, tMt.11 satie e, a.ea,,rdmtri!6al€ai a cE$inilor alrentici,care
;;,:iJ'ii$fi :':::;:.""ii:f lil u',illlTiiltitl,
purfl s hn u o !J rui \trbsJpdn,rcrs
va $a in calealui anlihrist. Cun pu@mdovedi c, t@nai
creitiniiotodocti su.t.,ale!ii ?
Cc,ce 6unt,l,n h, Ce ddme cu.oa$eh? CDnoastem cine vtneazi cr_
mcJ !.e6h flin supunerc.lor irt; ,le anrihnsL. (ca€ !m seimpusre
ru vnr noa$rem scopullltim d vAnnbrului
I:i"iTt
;t,:ffilili;"i;;:!iilT;::l.f::f
:g:it' ne.de!a). $i cunoa$em dsndd vanibni, Nuneestecu
rorulclar cinea.umccstevanntul.Dar.ceasi nelnmurne
lf: ili:Jl:'::t1Ti;H:";:: .;;\,i;"i,ii:
t,nao a.t thbt G {a ot stu dtu peitru,a
poaret1 i.hturatt, dncnlon cercel! indeapoapeunelteL€
lnnabrii tnchipuili'vAci Ia gart vcdemintr o dimineaF
rutn?.rt Lh t nk dpt
tu flrai dnat .e!i!a batbalicarc,jud(nnd duPt echipament, se preai
re rrr dtn tunc Je a..n tm?. vo (escsi mcargdh pndure.Suntvdnilori Darca anunc sc
prcgalesc salheze? Vom purea$spundeh imEbde ded hi :A ti sfiiarn ti sn onloorc P. bLi rAli N ft wr nt
le vom ccrcla amenalDlDoci unLtdintu ei po!r, o un- hrlachi,trilidtzi (Aroc ta, t5J
dili, lnselmni cn penii au in.u'coro. D&, clnola e$e Daci anlhn! txkificio icodndticitotrred€61nun1, in_
rn!tuar cu o cotnda,inscrnni ci,,venrtotucatui lrcutd,, \crmnacao faccpenrrucE$dnncarecredin ninunjlcticu_
vr dcsln$ufto nzie gen€rqLi pnnr€ ciupc{j. Daci omDt cde DonnDlnostr!prir siintlc icoanecinstE deoaneni
arc o ptrFn cu ali.c. esreclarcn n-a ploar dupnurs.Ob- Dtuie$rnii o astreldecrcdinla? Nu.ln$dnt ca anli
sMvrndnljloa.ele,pulcn sane dim seamade s.oD,Mii hrkli$i!a
^u mplasaa$cnalLrl vendtoEs. pnnft onodocir '
lo&eler' scopuitEboiesnfie conrlribite Da.t mihist faGilicn locul cersc, inscamni-ci o tlce
Iar nol cu.oitren cxl.l metc tui utih st:el dEAegte Nntu cre+iniica8 credinr un anlel de ioc Ii !a con'
cu ,Jurorulminuiilor Minunitetui, ca ti inn.agalui tu- v ogepo porestantisdupecatolicjsehnulpogornriiiocu
cmE, suit o Lotalifalsificue(in sensulct nu prcvindela ui din ccr?Peniruei nd va n alFevadectto scamdone
xdeviratulFicnror de ninuni, zidnorl). Dr ptublema Ninic din rddilia lor nu-i oblig, st priveascA un x$rel de
cse.t tahurilcseconacctioieazn dof acoloundeexisti linonen cu atenie deoscbltnti cu evhvi€ Dtr pentru or
inq€dcrcin oriCi.al.D€ pildt, dacau. escrocva duce todoc$ifocul din ceresre6 stnntataina Minuncalalsului
dollri falsi In Kier, ei va puleasi-i phseze,inttucat doldii promcva ii o inirm a celeimai man ninuni din htod.
ru mre ciruldric in Ucmnr Dor dac; xeLa5rcrtuc \a foculuihaic din Sanbih MaF, r_n
Onodoxiei:pogorarea
rducela Kler un mnspon de rughncrmontsoli(ontu o aces@icredinle
ri@drean, la lerusalin. A$dar, in sPateLe
na! imp{abil ror de cl insuti,.u va purealnsetape ni.
aonodocailors€ !a nascaant'hnsl.
men', nu deoareceJiieveniir $!i foane bine cum trxri tu-
ghnctiautenrici, Iatt in cc consti bucuriaeestei prcfelii blblicc. Este bu
ci pur ii sinplu penlruca ta Kiev rughri
cr n au cdutare N-a€ nici un rost st tutsifici iabt6unl. curiacaonod@lii vor fi. aitel, ninoilater !lea5 cre, chio'
pictoruluiPupkin.din sinptutnoriycn orlginltetetui n! i la sferqitulverunlo( seva die dai srans{G cEdinla apos
lEbuieninnnui,nici peeratjs. roli.t. Aiadd, pentd alenirea onodetilor 6te scrisi
se f.kifice nunai ceeace esteapreciar. Apocllite. Adice de penh onodei. C@acc insamn
Antihri* este
un ralsificatof. Dtr se fahifict sub fomr unor vaton atr ca Bierica Onodoxi esIeBhencx slinci Scdptun. Biblia
renticelEl se va mascaL ceea@ csrede pretla crestinii esre$dsa pentrunoi ! dspte noi.Esteimbrcutror' Astr in
,.alari. Astfel,ctrnoscend.are i vor i niriile, vod Dutea seama ct m onoeeas, lpe,tin &elei Biprici cdc va ajun_
inlehg€ft rume u ri deprcttaLrcnrnI uk,meiEcniml, gela hot!ruj isrodeiomenirii ri v! rrccebnlnore (chie d&d
nu 6r, pierden)dincolo.le acst hotar
lali ,,omr cu doui Fli a tui mtihns: pror@ulrui ,Jb. Panflerarli polBtanli lilcuiesc PrcapriPil lceast prc-
late ra se pogaare d c.t, pe pAhant, n1ihtea .atneai_ felie biblica Pentu oi r'rgnenlul estet€!1os, ca dsumenl
r.r" (Ap@ 13, 13)qi rruerre un chipf,ciror de minuni: antiododoa: ci singurull@ din Noul Testadentundcs
,,Sii *o lat ei' rA insllle duh chiputui.fiarei ca ..]tiput frd, vodege ddsp€ o ,.i@ana' picrad se rclcrn la i.oaru lui
andhns.De undea. rezuhacd cinstirea onodoxta icoane-
lor ese o clle spr inchinrredl! andhn$.

i49
,"3;.',
I,t:'ff;fli:r;:ilT,:i:""i,fi
:i:r:i";i

nfl***#ils*'''iffi Ce este,,peceteafiarei"?

Nu puten sd nu obseryrncd in traditiaparnskn sunr


)ulincE enri la tema,,pee!ii fidei . Srinlii Pinni erau

r,m#*.ffi
rcnti la l@Ll de undeva ieginnnhtistila drcptcinesevx
Lhr la minunilcpe cae le va faceih r'nce lor ttebujs,
r,olda $i in cc .u vortrebdisdcredd crettiniiacelorrE
mr|i. Dr sennulextenorpc ca.eil v, pDnennlihn$pe
.ci ce i selortuchinai d intercsal nai tulin pe SfinfiiPi
rInti.InponMti esteinchinrea.
Sinntullppolit al Romeiintslege,pnn semnulde pe
nlnt rumiB4iacDremaiejentitt in ralaidolului.itr prin
scmnulde pe kunic, punareannercununinLual€pigane
,,81le potuncee tutumrsd instaleze prctutindeni Instu
nrenrede fumiBate,lstfcl incatnineni dinte sfinli st ru

""iJ.;i'iiil;:ff:ii"':"1"",#,,J:".11f
poart cunpara, nici vinde decat dtct mi intai va aduce
.":l,t: tenfi. AcesE esto sennul de pe man! ddlptt Ir semnul

:xtirl:nnf
;i;^iilil,+*t*,r,'r*; de pe frunte dati cn to$ vor li incununali ti to! vor puru
cununidefoc,d{nu cunu.avie}ii,ci, mo4ii.Ata r rrcut
si Antioh Epifaniecu iudeii.' Prin ,,cununade roc s
inlelogc un mElj t cul cu fierul incins (vezi 3 Macab 2,
2,1).DespEi€nfa la idoli, cr o conditiea come4ului.
*. J,""-tc.-* o;;;i; i ffhin. tanudie cxplicl umitodele. ,,v€setl al 17 lea
m*;,!,,",
"*""""r.r,
ae."r, _u" s""._'iii;.:
li::,i:LilHi;:*Tl. spuneci necareon card nu sc va supunecultului inparx
j,"_1!1",r,:,:.,"
:i.li;':,:
i^,,ri<",o,.?!src. e.;;il,; ;i.[l:ff ;,!l]T,1ll tuluiva ri mcninldr.u boicotulecondmicUnulca acetsta
tr;;;;fi ;r ;::ff lHy,il,Lly;;1, se li$cste de mijloa.ede trni.Ai.i vcden din nou o rad!
*]i."'ij:r+:Tr:;. ;: fi,I;'J'j tl: :i:J'LI:T:
t;ilxlj:h.1i*",j:::.yrEil
t,sj;,"
r,:r"i
;;ff lii.i:"*i
H"iiil,,ij;il,,
:lll.t,t.T::r"t::g,.
,,,,..,,, ;.iul1"fffi1iil1;_" q'l rrcda sb rrelijiD
^,.,b,,.),,0,.h"e,r;;
150
l 5t
catsaupnmit invoiuntarsauincon$ientne poat€influenlx
soanasunctululi. lclnicic. Dc aici esG uo singu. pls
panala cotiturade la ,,magia.lbi ln maglancaerd:da.d
cu pot innuenla n' binc pe neobscd,re suil€teleapropiati,
Concluzii lor nei, arunciri ei napotinfluenlape mine,tol pc neob
seflare, dar ahfel: sr@ortndu nl vreunobi4t sau tuman-
du-nj cevain nenc.rc. $i, dac, mergen mai depafle,este
Medihna pe tone apocalipdcepietinde ascezn.O grcu st nu ddm orczdrei.g.ozitolrei descoperinca orya-
ay nel€tscal€ne,deoachc'potoll pnn intemedill .odunlor
ce zaJ mrn i '.o a d e z daknr nenr c.r Tr ebur!ic stust- r
ohtez pomink sprcJizrdcnle. Treburcsd!r | $ r ve-
nftr inrpl rtes' !mporiileo !JUrorutvcr tu.idea pr- Accasta*te logica poirivnicilo codificini. Dupn piE,
ou er bEence$lr\i rrii si ragr conctuz,,in icord cL Ea lor, cEdinF este orodoii pnn ac*a ct ,,pronnnlaEa
Tm- unui nMe creidn esteo $uni rusrciuneadresalns1nnrului
Cuvinretep5rinretuiIoan slni disre, da. adcviratc [cd€ il poannl"'. lnscmnd cn esto posibilt tustciuna in,
_.Nu
ne cuno.9rem Odudor,a.' D,n a@terlrrupcErri b,g- c6$iend Gi rflin, cand ili stdsa so!a, e ruea. lnrt 6t
efr pn\ rorrcta Otudove. s du nrscur no e sup€6u- stie. snnbi muceniFNa.lejda).Dr dacnsuntposibileasdel
) de ninuni, atuncidesigu ce sunlposibilei unclcopus.
rI cdecro!otesci!um in iurulLoduntor nrLate Fnca dc codd nscal nu $ie o supesddeinlnaplntore.
r d u . co p,,tainpr nafnje. cr , s, tec\Dfte
^)ranu
*ce i cJre
ranJ de!J'e scaprop,e. Ci, cu loatd iemi.ologla ei nodcmislconputenstt, ea iz
spuninduesacntes: Ve, vomgb din .eluninltele adancunpigene ale psibolqiei
pnmr 3cxm- pufincompotet duk. , ," t.. ,o, ti u",.
pacarnra rcr cum u&r; ej in5 15 "; popllde. De aceeaexplicalile Soborelor. ,le ?arria.hu
)i nidteru cooiir.prea l!i, ale Sinoadelor,ale episcopilor, ale teologilor se vor
rde,$r aem rmpre\hc; $E posb I jn b^e,k,
sj nr 5e scuraeca apade pe gtuc5'.Dc aceeapen.olul s.hisnei
chiarGri )'rinfanoanfi).ir rnoed,n esteEal $i de &ee! esteadt de inpon0ntcamactr,,inrc
nm preorururu8i.iumd penru no, pcdru spmDralr
lighcnfia bkcrl.cact" (prcolii ti teologii) sntde si Ea.$,
no^rrnrum;fr pe neobscnireagh,-ni'l *u ,r", .r,nj r in
oneze9i llrfel decatenofionalk clocotulzvonunlor.
nmca€a rudetornoGtrc n€Edincioase
Medilali1lepEzdhre mi su explici de ce dspunsrl Ia
acshr todc sud. sed luc un ertavroase )i ac.eoh intrebma ,Pulem si primin codurilc? nu poate R unul
DrreD!, condjiite ikunoarrn, r.oroco.i"$in.. a.
'n pRaurorf' simplu.Din ro1co s d slus im exras Sapteconcluii laln-le.
suntpcrepx( tEa s&sea,nr-unmoderclu
yv hrEtr ir irdncidjuiEem s; n, \e ptr; c; s, .e!a man. ' r-! tu v'ijie! anadaaito' .M y rrpdtiz:. t..tifldni,
rydiiP@t, L. qr[lattc i rcrhiirtdasic:
hra://vNv mF! nrod n/NN ezk.h'n.
" ,,$nLi11A'c ulv)isi ji jndruosdi, nclriiit ene npid; 5i
pdeg*ihePcrodczal

3t4 r5
r:,::t.ri h p p- o e- r u B\. .
npo i.J ktr c- publicaft nc fncEr cra drl.li cu 30 frdtie, adi.i ajunul
I'onir' \upri'eShcri pot!tor,erese u{rn!ar.
,l /.,u- t1:.fl+
..zileipn\ll(r" Drfdaci rdactoril de ld'Blagoye{" s ar
. nf 1r..ebr.; .o r 4 d,,ni, .a i.
ln,rcmDtn fu6r prcksr I sa Jcuze !q cJre.,n .c!p, nu, r'!dr de c6utlFa ,,starclilor diz,denli, .i $i nr
rc 4rc insusimri bincaltubetulbEsleidcjumalist(adici filolo
nt irri ta ordsJbiha
'n r..t.r eir. incltrsivi\ro'ia lit€raturii),
ei ar tti caRUR estcdenu
.l Prore$air| | cbuc sj , xleJA,rredmenrcle
.! m1€auneipiese.l4i.ea scriitorului cchde litcr.turnfan
E \tco n ro re dus pr nj tr r ,tursm\il ur m ,n tasict Karclaapek,scrisiincndin 1920 in accasnpiss,
scdossr . cdc dezvonnun.onnict dintreonenire9i robolr.RUR sc
s5turm ,n sdos .. J nroduroo.alD..;
desclrrcuteiact .d RossunsUnivdsalRobor.I8noranF
su n € k d e I Jp 'i ricr n.".t;1,or ",,,";,,tiar o.i, *
vE rd r.,BrB o ve {..dtn serizbDni.Chiar$ite oanenii,dc biscnc,".
Sr hajr ,( o pubi( di,eindcDendenr , Prolcdulsiiodal al inresii Bnedci a lo$, in schlmb.
ncepJrhdlil. ,,ConfonndecdJtir or rev jer .K.m_
tctu d'n t0 mare d.c .omprni0R U.R (Fo$ums - toarte echilibrai $i sigur pe sine (incompambil nai carn
_, Lr;r dccarvocifernnleprec€denle, povenite din anunit€nt
v6a Kobo I etrbtrd n@ nodetdc c p rnDlanlJbn
$ D p e k.n e n l toi dedifcr edpe^onr ;. qesiasea,r er en na$iri sau publi.alji) In lcestanu se spunccd e n lcnit
urmca lui an hn$ ti ci nuneElefisale suntiocma,,pe
{rdJ.c noddele r enorreprn raprtrtc,, Fe ansarnfo,.
mtu pe^onatatdareted n bu eLinate dernErorulur). cerea lui. Penituo aritudinenailiniititi, Sinodulnu deli-
q.r mcd'.r | (grupasugu ni. dare in_ ne trCumcnrc cxcl0sivleologice. Existi $i arytrmeftepsi
de\nrcoedcJmcnrete hologce. Pentruca un prclesi st fie iuzit ti acceptatde cei
srp.tuhr n codurfiscrt personrt,lontrne Ln
5 Don dc carcra lc 6tc adresar(ldidn de conducitoni lune$i), el nu
Eze Inkaror . penh tesrrun cu crt.utdorut
F;onal s ftbuie insotll dc trgunente fnhe saude argumentecaresd
pmrto-conrroldrhnotocrc,asn Le. in prrzena
/ucrdrorn ne lie chre dor noue,nu $i c€lo ctrora le esteadresat
oe rx R-!.ts unrrez, ciounk ,mprnrJbjtedor
persoiJrzJEsa.cesulritareleauJ Dcnrru pote$ul. Un dgument prosr,pnpn poaF conFonite cea
comnane Darum;b- nai solidnpozilie.Polrivirsfaruluisrenolui IoanGri de
ru mder !z rs gura conttuut rnrearaal lJLcutdorutui
5unr,n p Au. ,,Nu lEbuie saatraAenasupranoasri d!$nrnid tesl€
dcsfr-surore tmdflle de €crrrrrcI )cnzo.tor
E mrn ro d'nJ e p ei p m fatu.ur r n.i;.in pdkulr a.etor dr n ntsud, candnimicnu nesilcgcla eedb. '
pJrne c0 Gztrr,r inrodu.erea,nrormrie,n In plus,maeascrupuloziiat€ in jDde..reasolidititiiar-
calul or guncntaqeilnpolriva codificArii esten€es{a ii deoarea
e vr ndo r{e prin milcdft! untrip \ ob
geturu'drr|J'orpc \upmfaB,nrenoJrd 5ntrrsaua Lle
a natmeL. prerutes
omr J . puturLpenrtuljnaEa en 6l, ,n
E canurard. u{ee gi.iunil-Dr,UagD6i'Exi.iin4rucaciu.ipeitu
cr prlrn o mic Je br;{, nu ra deF)L prctut.trnut;
u n e rrJn € o ad e .rtcutar or Jt
n il unurmousc B,ne $2i-
cen .a JufrJrrir' din SjmrrJ n ru obsenr Ld
sr rer d n ut,-d&,,utEbt Pd stni Jakai.e. Mo$ou, 1e66,p 6r).
I s.,,€/. rrp&, Ep6|o1a4z.ad|ETfrk,
in .,Btae.vsa,.
saJkr r 9, 1999. ,i.&r: 4, n' .Oper" ii t2 lol , sxfil P
It6 .l t7
putembiruinumdidrct $iin Biserica!aexisrao unitatede avemvoiosi i spcicn cu &etstd dcsPe4iF.O pe6oani
vederiin aceastiprivinld.Alhincri. in lmd scnsonior coE ! prinn .odul fi$al, cde cunpira prcduse insemnate
de pDtesi ale cnonatlor, 4tonrafib cohrariare se vor .u codun de barc ti care chiar s€ folose$e de actepe ca@
adrcsa cparhiilor ti Patridbiei, de Dnde li se va spune: esleins.ris un cod de barenu ,,sepangeEile ' pnn aceata.
,pe.€ v a venn?Noi considc.sncI pobtemacse deja A tuptea conclrzie- Ttebu].eEa le exp[cen oamenilor
Ezolvatnl"Dc acer, debuiesa pl4nm do la ideeace, pe cu .arn ce ariludinerebuic snaibnlaF d€ simbolurile pt-
vinor, cord@ereaBhericii nu !a sustin€canpaniil€ im gani2ntc. Nu tEbuie sA sridttm chipudle 9i smnele pn
podvu codificirii.Tonunb si evahanb oiciale ale pe slnetti, qreptend de h ele ajutor. nu tcbuie sndlen o ati-
blcmeiintiodncenicodificanifiscale.u vo! de!!!i limi- ludine Elieioasn fafn de ele. nu tebuie sa le conieiifr in
tele subilite in Episrolasfendui Sinoddin t nartic 2000. pon.nla pe cae o vadin ele pdgtnii, dar nici nu tlebuie sd
Ceeac€ insemnt c, jniialorii batdliei cu codunb fiscale ne remcmde ele, inrruciL rdol', adrcelemnele,FeLFle
cm dlc aceast! polenici p€ r@uri extren de ridicale demon nu pol lduce n,c' pagubs.nici foloa lar dact
flscasndcviniinitiaroniuneiruflun in sanrrBiselicii. '
pentruplata inpozituluiteb0ie si pun€mnana pe o mo
A paltu @.clu.ie. Nr rEbnia si ne linei de vocifedi ned,cu inagin* unuicezardeincal, nu lEbuiesi fih nai
snlisioase ri d€ neobrtztn teologice,ridicand codnl fiscll religiosi d@al vmelii pigani. ftcd nici penna ei aceaga
la rangur de pe.ec a lui ontibnsl ,lvu I a cupnns npnd nonedt nu €ra un idol saunn dor, ci, pur ti sinplu. un
ca4 si I lost pesteputetel otue,3a'.r" 0 cor. 10, t3). senn btnesc,cu atatdri nult cettinul nu tebuie s, vadt
Ia. cei ce au tridal senninca$a nistice d€ diagul lnor in-
lrigi. Foiecte ti sEteli strict oncneiri, aceia,,r-a! r.d Din pdcale,pEa mulr, lEme ac*le eiPlica$i nu au
.tefricd, undenuemfricd (Ps. r3,5) fos auzite.Dimporild. ! a dus ti incA se mli ddc€o cam_
A cin ea .ohclazie. Det ci^eva a dai crczm foilor vo- panie de unillr€ a ten€nbr $i, ceeace e cel nai tist,
l,nt€ (ori ! consideratchid el cd,.numtrul estepecetcatui ste cd oreanizatorii ace*ci cmpanii spui apoi cu pr€tn-
dlihisl ), dtr, cu toatea.esea, ! pdmit ,,nundrui", eesla cttoris c.dului pmnal c@ui un sentiment
'PdniEr
menta ca mai 6ev€ri mustEE bhericeascd.El n comis un defncein suile$l omuluicEdincios (dimro roaievolan-
pt at fofre srav. A aclionartnpolriva prop.iei conttiinle ri nesemltA) Ietuti mt, locmai neprini@a nunirului
rr, de irpt, $a bpndar in Eunrrul stu de ttlstos (cu roate stdftegtefica! voi in$lvd 4i seninat dcealtt fri.t in su-
ct, in realilale,
nineni nu i-acctutaceasrt lepidd€). flereleoanenilorLl.r rcum,cu ftc! sedlnarndevoi in su-
A tde @nctuzie. Deit in fr de bisencin-a acordar flcreleunora,ii sterialip.@ilalli. V-!li llar,supra-vepo-
nici o sennifimic rcligioastcodllui iiscal,nu a conside rda profefiild sdmavolnice9i ali infricotar lonca.
rdt ci,,nunArul d€ id€nritcare ne unege cu satana ii, de kta un lertcat sepoarede pilduitor ,,Pac voud,dlgn
acea, |{ prinn, el nu l€bli€ dt prineasca nici un fel .le ptrintel PentruDufrnezeu, ienaf-mn pe hine. ?tcitoaa,
muslBe din paacaBisericii.Nu rebuie sn ciden ln p, pentru ca rE deranjez,dar nu gtiu cum sd bniesc mi d€_
catul rcuznni cclor cde au lrinit coduile fhcale. Nu
avemvoiesi i dcsptrlin deconuniuncacu Bisonca$ nu
2 0 .r. in , O p r r ci ' , 1 2 v o l , s d k P d e l s b r g , 1 9 0 5 , v o l . 1r03, 7
r.
318 319
parlo.Rrpd de lune (pe ce o privescdiDr-un cntucior al propag,ndol inpokiva codificAni. ti, nai m d4at
de invalidrsufdrde pmlizie geneftli), an rrnos sineud utat, din puncrul de vedeE al potrivnjcilor codinctrji, o
cu lragediasufletuluim€u:mi s a spusc, nu voi mai priDi atf€l deuclic trebuies! fie nomalvA.
pensiedacAnu voi accepla@dutfi$all P@tul din pdo Eu crcd ce 6tezi esle@i binesdlnats islcriaqi snb ex-
hianoaslrd n€linitr€9tenu i decato sinptd$rampite Dar plictn omenilor ci nMarul nml nu *re p*lea lui anli-
pdnnlii alon'ti ne ovenizcazt.in unaninirarq (Pdnind brisi. ir cei e l-auprinn .u ti.tu vtndd suned diavolului,
aces nunari sennalici vt supunelisatanei t, Eu insinj. Pbtesul Bisdjcii lnpolriva impunerii codului fiscal sa
Ecendcuno9tinlacu infomaliile despEcodutiiscal,!m prcdus.$i, intr-o nisui, msideEb'ln, a fosl enciflt. L!
sinlit cu fidare pnrricicta sufletuluineu rrdtcinite sata- incepul, de pe f@ulmle ceEni de atribuie a codului fi!
nice,cn goenicele ei posibiln4i tehnologice deinrcbiF a dl a rNr €limjnat codul de bs€. Apoi sa dnlar obligalivi-
sutletului.Nu aren voie nici si ne ingen de a@std tateadepmerii @iild (elenind inl@uile cu chatione),
panznd. pri&j€n a vrijnatuluii Dd nu sufi singuE sj, Anulma caEcterului de ceEre al atnbuini codulni ns
prin Efuzul heu cEslinelc,lni conddn fmilia la irfo cal pesonol a tost necesadpenlro c, sunl douasitua6 di-
rete. Pensian€a de in!,lidirate estesingurssusr de iente: ua *te daci m€rg pe stEde $ un lutti c@ t€ce
existenl,a tiului neu de 14oi, sufenndd€o |raunnc* pe lanea mine nn face ,,mtgar'. 9i cu tofu1artceva6te
brard,aland o sinilale pmrt, ti a latilui copilutui,de drca €u insuni r^lrog sa nn nmeaee asdel, cu &es cu-
muudwbe tnrAseRiciu,cm nu eslein st& !, ti tntre, lant de cdn. Dac! staal ti d stigmatizr. pu.9i sinplu,
lna lamilia (c,rc esle$ foartctnd€pii.lde dunnezeiasca €teFnii, ee6ra r fi lncd o paeinat.isld in istoria lielii
pEvili a tugdciunii,rcb al prcatuluibEi€i g ata nai de- statului,61,a. D{ aluci el sAnu ne pEtindd sdceen noi
pdte). An rtn6 sinsurncu logedio nea, cu suitetur insinestigrDrizma In m*t morent s-adoveditcnnu sun
zdrcbit,pid.t.du ni incEdereatn pinnlele neu duhov- ren cu tolii nebuniintro Hristos.Nu toli sunrendc eod sn
njcesc,cre incedcAsn-!i linigtssct eno.iasii.Mai esle, le ce!€n autonti$loi ,,Jigri!-Dd, haidclil Dali-ni o porc
o!8, outentictTainaspovedanlei fdcutl inr.-o bisericncea cldnundictl
lnnit codul fiscal?B$e ldevirat ct inromalia d*pF co- Proteslul nosl.a a iost anzit !i lu{ in considerde. In
dul fi$al mergela un calculaior enual, .unit ,,Fj@,? sfArtit, r'n lanudi€ 2001 ninistrul penux coldea inPo-
Pentruo bucatddepaine,ni sopmpu.esi na t chin vr4- znelora decldl ci,numsol' ru va desennao pesoana,
na5ului,sn-ni addezcredinlo9i p€HristostEu nu porDn- ci do& dos@l fical al acest€ia.(Reacliamui schieeunen
ni codulfisal, dd nici fid pensienu mnpotdescurca. Ce djn Ucrainac fost umitoaEai ,,Dact aulorjtttle au ajuns
st ni fac?Lt€leplii nr! rieotii ii Bisencotac. De ce?t sAfaci con@sii.ese €lident cn numnrulde idemincarcnu
stu an iGt dejafirlati? 'r estepeotea lui antinrist. Annbn$ nu va d dcnocral. Cu
Poalect c*e o scnsore fabdcali (pEa s au pordvn siguralF ca el nu va iace conccsiiBisedciil) Sn dea
toateIa acmtd fmeiq ri invaliditatea,!i boatacopilutui, Dudnezeuca statulrus s, EnunF la naiie6 coicenhzlio'
ti sotulbetiv).Dd eanaterializ@, pedectDzuttarll reat ndd de a dribui omenilor codun inlomatjcc p€6onale.
Dar crc*inii mai au o soriede inlr€bad. Nu, noi n! .@
| Nji^r,. s.tile Jspd od.don., rr .-E\pm",26f.l)l 100r. sidernmcn mcstc coduri sunt naerce 9i nu ne lemem de
^.
320 l 2l
ele. Dd ne irreEseeA viirotut nosru $i al coDiitor rost(i. petltrrroi .il ttL i',potira ,roartrrf' (Ron. 8, 3l) $i
Ce inldhalie dsprc oaheni 9i despE vi!t! l;r De6o;ale *re nrinrull detr nclaloculeijenriiea v'eiii unoroane.r
va ri st€a6 in .,hanbffitc" elet onice ale rarului? poab Eali ti r Biscn.ii rcalepe allarult€ofiilorti r fricilor lu_
onul sdfac, el insu$icunoglinlr .u datctedin dosatutctre tuologicc Nu lrbuie ca fnca de picalul de baine s, per
scsrJilnAe despre elt Vd fi .c6E drF &srbrte oreamza in ziuade di, a ptcatelo.de ,zi cuvinlele
nitn na$rerea,
iilor ntcdationaleon suvemetorsrr;,ne)Ctud v.r r, lui Hlisros: ,,ar',vd insrtiJi de zin de ndine, .aci zila de
.doprate le81c@ si aporeviala particuttrn a omutui de
mairc s? w hteriji de ale sale. Ajbse zilei .altuea ef'
aloat€vtztuorulochi eletrcnic? (Mt. 6, 34) se refed i la aceasla.DonnF dc a ni u$ura
ctu dnp nu exkri u. $spunsctr la acde tntreben(nici
p€ nanie, nici in etibre), pdiia Bi*ncji va fi una pr viatain ziuade mAinenu tcbuie sa mi ftt se un astazi
@gulilenomlei si oleBhencii.Te teni ca dupt ce vei tre
caute.Nu 6E poz'faunoroal@i supdritior,.EsF pozDa ce prin lnegistd€a nsal' lei deveni nai vulnerabil ttrF
ftrc6c1 a elu' e fl apdradreptunle rode adeseo,ceeaie
de gheda lui antihnst?Dd nu le teni de &ela$i elet dacd
n de trvensbil statuluinu €se folcilor pentN on, te rt€zi ln afda Bisencii, dacd1erei .leplinde st acuzifIe_
A@tunt@apecem v&ut-o tn sinbolisticadin co ce culant si faptaa latifhultri ti a epi$opului?
dul de bft s d dovcdit neinbmeiati. Dtr fatsitatq dEu- Antorit4ile de stat au dat dovadnde inlelepciu.e !i au
me.tului ales pontru aperaEaunei aiuoite pozitii nu 1n- auzit voceolatriolhllui (schinband pocedum de inEsis-
ssmnrin modoblisoro.dr3tsihh, poziFe 6err. Argu te iscala d cedle.llor ctedincioti) Il vor auzi, oare,li
toenturpoare fi n4onvingebrsaude pnso, dr, cu r@te
o€dea, el poatejudifica pe deptin o atrmatie jusrr Dac,
spun.de pild5, ct e intezis snadausin soricio2icdin nan Sflar!it
caE,din notivul ci in Fibtie.u exnrso bge cm seEco-
mmde a s€ mltn.a todcioaicrj orunci,cu ajnt@l unui r
eundnt supetficial, voi strslineo iezi adevdnti. Releritor
la stfel de snualii, hloncii $iintei ili mintes. cd dgn_
mnlele eipus de JohannesKepltr la fund.menuEa ets
belo. salc leg sinnonie nu Ezistd unei crilici din
punctulde vederc,l sEndedetoractuate ateAdndriis!,n
ifice. Dtr leC' e lur Keplersunrcoreck.
Pmteslula fost int€neiat. Da lenenb nu sunrlnteme_
niciodali. La ufta umei, ln acs$r di$utie ste vor-
'alede lucrul cel nai ioporto.r: estevorba de;onitunb€,
ba
de fo4€ dinfe Domnut nosl,a 9i loievodut lumii ac6teia
Acunula€a temerilordo anhhristducela uitareaexclama-
tei prine de bucuiie a Aposrotntui: ,,Dacn Dbdaeu e

3t2
f;:illi',l;li1."#i"j"i:"lIl
l';, '1,:11'.n mcFULe!rntrdrclu nJ D
Jilll
rF d' il
il
TrcbuiesAne increclem :., ,i ,,""' * ,
,, , ,r .
or ob,l nul r D { o'i c un,s unLi nrm utr
na l ul n r l e u D um N r c u'n" nl 'r m '
ll
tn toateprorocidle? r , ' m urulDrulellur
i brbltr foate fi vorLrafu' $ enr
iL I'",r"h ,,.rcsururere ' rmuL"' ALLinr Poft iln'rona
\ nedr e
i t,".r .".1,. .- ' '" 'r " duJ l pr c \c F un€ \
' ,. r r ov i t
,,.1r .tr nc u\J nrJ c n') r '€ r dr eat uN r ar d
r,;iffii."r-i:$:,
ffTi+:ir,.",r#,,"!:,..I'l 'l.'
, ,L' noo'" ui
,,,,.1r LJr Lm r ',
um - .r
c ,''" nL
P
chilir Iu lr ler lrcborcs

#,i'#,,,',':i n Llcdtrho\nLlrluL JfamLlLn

lgt#rit
lr#:il;ffi
.'n:;;,^*,:T
"*l;l
' Lr JL
lL Dr c l r u$! J l el el onr de?l i i 'l e u tutuk
'
. . si .tr neurJnn Lt duholnicul!i u J L se
c s Pr r
r'out

ff :1ix+:i1;:::,.,"#
:;l:;;:'r;,,,."..1;s::
!c,n s r deuce dc dE s modul'el mai
'., dc o Atfel de i ltr drJ r Lr
Lrtegont
nlrebit !r

lli,iflfl
[:h+li
ti
,; .
i pr"r.. c" n..."
I,e'cel)cre
JumntuvoAtrt
(uvxnlul
A5J ca
, nmrou're d'ncorooe
e't

::{ijii$! .,#r::r;ii.tm. ..,


t'ine sj id folonn
'L LJsa..t I Br br c i
'r,
DUDJ.PJ i or ulEm i s f'2r i r uls a'l ul u' l ) nd- au
mll

fflr jn;t"",.yi::i;i::i",lhi#;i ,., .,iooD ov r dul onododo'51'r e\d r i l or br ' r or oend

ffffi
\fs sa u
r, m,'l; D;krk. b b rer '.oumrereumH 'r
\ou;. ln xfifa de r$\ti in liredturd!b$'x!nns_
' '. pofelii desoR!remune u
l , JorouN.i nu rom s;s
,' ,a De;' e{ de.3te.n i dal ne{ br c 5uiLonr i em poF ne
m
,u.ulesctrLLe,,oor oc Jflk Pr fl nl i l or "m t c upm de
0m
n,-r-nr dc inq" omre*"'t p'ofesionrl;Larirrdr
nu e;u.; aonnl, at lrcroli de'p€ "rcmunrc
-r.,-. Aduic nr e'emf c de " plohtii din{petre tm
[Lor Vatle .et MJrc cneoire TeoloSdlale 'uuoerL
"trorc
crrt
.r nDdmJ !c hnul r N ue16 i 'l x r J 'c l tr as dnrPr nnr L
re a,rt.!noJclulOdoLlu\rei
:Li\e ns c n' br Pr o: x 'de1 r ; fl r 1r +
"dm qt
L.ortc , ,enib$dcc5Li'lc 5?'iu tucnuiLl sitslrer
ner r .n!d" k r 'eotc
'
6 7
i:''":lll::Jii::m,flii#i:,.":i"J$i{:j;frt i#xl:ii:'jx'l':"1
lil,;iIi;ill*i";,'""lJ#:il, , , , , . . *t ntrn \oi
' l c ' t n g ' Ll'iLE' u g L
l'$t.pJ
NrJ
*' liie, - ' " rr ur n I' nulti
\or
'ffofluln

y*:""*i:l#
fl;i;i;i'h;"qt:,*lti
*tqr*r**ffi
ruffi:r* ;."r..;r:r[iT[i"fr
fii]i*i
fli,.;;, ,.,;',;:". n mod;ndtdr p'dtu'is" 4L"r'
1.,'I ,.
;'',, t,,',., "*..
n, Lr du u"t,".

;.".1
-
, ,i, brtu'n!;
n
*,1't ,lc nrtec Imf'iratulLrI' r sicsn
o{end r Ldm narieiv'JsLe \a i Dl
D dm ndc un \r w ni l a " m pu n" Lf,nr .tL

rJ; ,e,6l ,, q n"zi "c!ntmr' o trEJPta 5


depIni 'eLof'e ru Iidnd rmeLe
sr
pen^truE"

9,1;;ffiH*i;:r#r:ijffirl
*li":[::mm
"';;:l:'";:';,,1."';
i i,( Bhen.a !r penru b'neles' intrgfirca
l" r ,., * t,
paNmuu
attde m ul rs i neeats €v d

j
;.x."lxlil;:;::n::;* *rl ji:ilJ:[rtii*
,r.,.iid "*"Drrtcd
r' tr !
,
Li vc
" " cea
nflode
e. * " .
pe
'.t
'ltuantr
Io!
!flari de nveJ isru
tralltrorii!i tr va rJ !e manJ
nu v a m r fi r i m 6l n s Lbena.c i
'a I
l
'', " i .- , i m ar nr e03r
i' io,r u .'r s * u, " a" ' 'ur m uh\tns e
Dorn I r: ul ,
,. 1,.cL ,l'n umd \ange,ri'L dup5 trostt
, \ ind ooDoul sau!r pJLeli v' in;lF [ruLseruisuru'
il
$Hlffiffiji,r,rii
-\,r slroiui nonri, l,TpdturulN kol:i P' \ rovit r' a5J
'
, treamiL, Dumftzed Ruva 'n z'lcle u' LNrroial
r ' *l;ucr l de$upr Jr ur u'or dus m dn' otoi i nc ;r erv r r r un
nd numr
,, D;'us di todc irpr'! rle nam;niulu5r
' -. v.m nai tebu s; nv;lam n nrn de l' sLdm
' u''l onni r u'r
Ln,or vo r tr \eJ dei nl r l r i de l d r r c L D i
r-t-
;'ll;t D .. ,.;;;;:::'
l;l'l;
;;;i":;t;i, ;1,,1:; ;:*:lr ;l"iil"T;:j.::il'i;:#;i;i:
.,"*.,,;
NLL.olJ' l s r stirSiI!u ioftangceJ dm rtb"rL
i. r r r tuarr i m r atc r mm ul i sdc i n\i F r de l J r i J
(nineer'
r L( i
;Jl]l!)i,".:,fl
,; ;';iii;l:t;,,:t ::. ;';;;;i;:lil;;
1",.;i,,;;;i:ffi;"Jll ,lJJ lroorrele .u Jbur ti rchno truSril'rcn'iiufer'.t'
:l.ililtil:^:.-,
;-r'.:j"i;,"1:,;."t;l;,, 1r ,,.,t,.; t.g" * " * ': ptooc 'c fi n potr u te\N ul ,

',i;,!:;i:i):. ",,.,,'",,^..;;;;.:;;;u;::'i:i '..


il
,,",,, i,,:i.:.::,;,::.:
'^,",,,,,'.,,,,,,',
"'',,'
,,,.,,".,,t *:::..!,",,
; ;.'i';,:i;" ,** ^",
;::ii.:'"','
!:,":
;;, itii,i,"!; _t, ",;.
,,,,,,,,. :l
Il8 119
;:lt"^'ili,
;'.".ili,i
L:,ii iJJ,":
:1,,:::.
::11" ini rirc d stea El neau Yttrt si N inceputsi $ngc:
noi nLil n P;nnri
r[,j nuJ ]uarjpr,rreJ
r;;Ji,;'l;;,,;,i,:. D ului Slin' ne
-,\m* . ,, :ao, ut ,,'., p..","" dJnLLuL
;;;lj.il1,.,,,^. Mnnrh
rrrnu:ureuir
q r, ;'
"u
r.r i,v./dr 'idFrd$a nr jL 20 t!m$n hltl

1' ,\ hoteze pc or m c nL,n{el r u- 5i i tom ]] Lx u


,'i.i:i;,H:;f)i:,;:liiLtiiJ:,
I;t ::;l,i:t l, , , L e upBne!i ics.u{nr nmpiSln su!
.Lr nJnnG l u'
'
l or d n l o0T er etotu5 Ec l r
d( I nEse

;jil:,:1'":i-'1i1"'
:''"''"":''-""',ii''",'I"'lill,i r, .,;L! nu v nu rc' 'oN d
i*1,#r-r;l;.n
;11i*L1,;111;;H,; !,,1!" Le,r Lr but r C u\ os uu Sfl ,r 'm T or !e por d; i u
';, r ' ,h.J( embrs i . r er om J Lun!i i nt Ln'u\r nt'e
,, , L rc D.i'dulu .rR .retL' rr"elui de r !l ene
n

ffiffiffiffiffi
1,, r n.m r tcmr '- c aar c h" du€, \a 'onduc b
'| trrcEr .reJrLnFmulur tl. pep;m'Lnr5i nnal r un'
,r , * t 'r '* - m $r m J r tr l uL tr thtt pe{c
^
lrir"irtiile lumii.ln dfarade Rusi!.caresc ra unt tnt_un
, i imRs.u .'
'1,\e fl \r r l c :l tuiun r m ens
'el
- ,lc dr cr , i 0 tap t.LU ! .l x l r e t'hl J l tc Lr r b'
,...r 's i fem ur lrmrnr zne
! DJmdn ulur $' c$e arJt'lc 'i!r' a 'r
,{ ! r r " Cu$n ,e.r ,pJ n dul 'r c ( +k n 4r ur dc m
tr d(embn5ii Ltr greu pot li iribuire \ocrbu €dtrtr
L d\,!sulu'Ser J fi m
iL
ADo.nfc.unr si pove{rfle Lrtu s{in '; srrnlr ' ai
,." l ,r " tt Ah[enL]r otr cr aL r r er ) c r tr _
' .n;- .t," (5ce{epFzrcen $nr rrribd|e bz Gru
"rL'lmu(;n(e'c " , pt'r nr eur r or n
' .,' ulu,Avele br C u!r .s ul uSer J i Lmbd
i. K,onr r .ltt S e :r r e.l l , L, r unt v tm e dun; abdtr r r e'

**gg$rg,;ffi
' * o., 1,."a..-., m.n.:;;;;;;;;i'"i:,,:i:;:
:iJ:,.'il:::tlt,tiilth:',!i!i:i.*
t2a l tl
j"; ,t",r,,1
I
#::"::iliii"#rr,1it';H.'#1"3;fi |,/, \{ ca.OcDtru n.u ptsupunedxslenldunorPicate
h I' i ir vixix punibruni de chinrn cstem'i binc s'
ll,il::::tut:;tll**,,ijil
fiTi.; rldnr.i dcc$cbrnerenn nuse$t'eder'dc

gi,ql;rulr:l:;T,"$l:jj:t | \alir in DoDoro vosrrcn scted


r,',i,u,"l"uc,too.ai" u'"t" nooe|. $ in desllnulhtoiei

,g;;1i;"q*'; m:1,
;i'l'.;,i;:Ti:fi
n:iui,
; ri
l\ , rvoir de dJi consolar
'
siincurajatCind viataunui
d.!nc 5 m di r dLr $
t' ,r { ,5e /gdduu r c eas tinc v oi e
f prcdanlc fol.lancehi lpun luv;nrui !u ntFr'
.:lli"l:i'ilHff
: ;*l*i "'lll'!lli*'.** , se
dedecidea,
.tte se.ore
filji{:j+ijiff
t'*"' ;ili*f
t" *H,:i,1rl
t"*;;".;
i. ,
',IJU
"n"* desp{ Pion' n e uior ].innti
;e{u c lcsendc
fll,"l ^*"1 Hii;:llil; t .'Lrunor nebun'
'iti!
Hneos In cle se \punex mu
i lrrriii vor raccp$iuni NuPraortodoclil'r Paniila o
'i

j::H::f
:f{ilf{:i:!irdi,":.".{"1,::,}:
\ rc, cand Donnul vc ndica un md€ impiflt cde le va
I L ne cFsrrniloln.por 6ate plmirnturilc'are le ruse

;lrnT1* ""il":;
j;;r#l n' ' u e tr lm peLi ul r om r nonodorr c l taur rvl a r i 0'D _
ffi;"ijii1*
j:'i{; "1,..,,:11:
j""rr: a s Ez c a v c F l u
lilll !rn*"::r;iiHru i
^'i:ril:xI',
jff:ji,"
;.":;"H:":lillx,u.,
r r o,lJ;,r ; !ar i J n,r ,ni l La '
, neiun intu drhros'cirin umaloaele: ,.Fcricilula
, trouns:<sn rdi cu sisuranFacer$adesprcorasulnosttu
^ndEi

fiu*ry
la sftsn nici un popotnu il vatucepizonier9i nu
' ';ind
L;r cuced,crci esresubocrodcaMaiciiDomnuluiii ni.
trni nu I ra rtti din $tinile ei ' Epirdnica spusr'Dxr
'..r rnii carcv;rbescci aceasla naebisencn a luiDum
Med (catedalaSlinraSoiadiri Const.nlinopol) nu seva
{L tundr mnieunicu oiJ)ul ci !u aiurotu|rmL Pdor m
i/urc, \J rimtne {s|endrti ir rtr" Dteltul i! rarprLns
Cum vafimanebherica,dacator oratursc
'Ce srui,liule?
\x scufunda? Dd nu esle tolul g€litt a€lsit drete
vr rinnne o sineurtcoloanndin Pialt inruck in 3! sc
,,nncins ele pi;ne Dc rceer.nnmairccastava rnDrane
\ira li salvati,$rr€l incaldoribirlecaievor tcce F a1cr,

^,.,:i"lxii.:i'titilt'.,i]";i:
jllll"L"::I"H,1,. icsindusi luniile de d, vof nhnge5i vorjcli rcst Blbi
luli J" u... Si tl l.tiL Li.p a. !or",eci dc ziLelnr dupAtcccr
'.
t2 l Ltl
;[,j::j,:f];"iHtti;:;l:hc, s e.nru nlc, rnr rnnrle, va renastc.lomaver
i,' ,...LzJ grri J iL!pu,.el Jin

f*,*ll"'l*,,;l"*".1"+l+*;
j:";iTi".li'"".:,rr
Itr, nrlrisr lu.reazedel!...
I L , Lo.nuiintascn in B serici(erxlanrcePululdi
, I nr ' c .r c d'n.n$t J " em r nJ r \cno!.s c ,u m ul

mriii,.{n,* t Lr',,r0 ,.pre7-icctile slaEliloi. Atunci se spuncaca

iilTifr1d$l"i',',:'ffi
-.ii h*lf'lt
ll0 ri?cr a inCidlt o incer.ft Cr€apcnltuRusi! si cd
tlr rrxc$cnainsridslb $ipaniEa milildn'darcc,potn_
rr t,Lf,ce'ilorPinnilor din sccolLrl
ai, l),'.iul ne va da, pcDtx scunn
rr', ltr amihrist,Iibefuletpropovaduini.
al Xlx lea, dar cd
v€ne,

ftmsciu
inaintede ve
Asttzi, aceleatl
cu totul altnin-
lir rLLrifis !i se
!!, /\cun se "$ilnacesc
spunect nu va erista un sfAttit al lunu
.",1. r.,".r,".r,".,.r."':"

-'J.".mtl[*,t*t,r*;*; ;:::r"::ll:' hr singuratdi, luatnsepdat.Dinpotrivi, pe$c tor va


!,
iit,idi antihn$.itr Ia noi v! donni un conduc or odo_
:;r;x:
::r".r"",1{;,li#TT:l
[i.i!i"Trl la. rrindntea uldmeicrtastrcfe (dedaraaccsta,ven'$
n n rtie deunde)lanoi seva ,nsaun ,,civilizafiriubidi"

l*lrr*1,*il,'d-ili*llj'.* r rLri vaianti: nonrhia ododo$).


r)c,ceea,ar spunor,5aiprencenEatdbuitcStinlilorPi
, trli hebuie ascunateatunci cend rorbesc de grcutili, dar
I atresaiin rode p@aulici.d lise atibuiecuvint€cm

[il[#,fffi!i#:t
, \ nint o nidejde nevcrosinih. Asta. in gencnl, ca si nu
, \ se nici dhp.mq nici o siguranldsinplhrt, oprinisti
Dd dacnvon cntalapFzicmle tutuDr ocamunonlor
It\cicn din epoci diiorite de elehent€lelor concFte,
Ltxdnendsdcr monentul0iNorq atuncivon vcdeacn
ixte prorccinb din torte timprrllc au spusunul $ acela5i

,',r"*{r#if.,,.*f,l1i:rnr: rL'cruincepandcuproreliiVechiuluiTedmcnt 9i Pani l!


r)ifinliizilelornoa$€,toater.c$ea spun:,,Fn!ilorsi su-
,ori!or,toateincercinb pccrE le !!i.vut li pecrc l€ vcll
ai ave4 mdriciuner pe caE o sust!l',lo,reaconca!€'
; r,,Lut1l":ru;j#,ir;.;..r,,i,.jiI? buic sn le prjbim din nainile Donnulu, c. o ped€aPsa
renrrulropnile noslre josnrcii' De a.€et.nu caur4 vi
rvrlii in aiarli egiptcnii,babilonicnii,rikii. Polonczli
125
i:i
fiil "i
i1lilff
j;1'fi:"j.tffr ;]r::::il
,::'ffi; ::;il,.
i;d::i::"i
:r':nli h,.
lr' . .0 rortc rcestcr,nu tot .eeace spunechra' I
' tnv i E l a v r tl r c * e 'i m oLlobl r gj onu
r r ,,' \.1 i pr otoc 'r eP.r c f nur !s m nd o'ugc
un
o p€
uE
i
L'o pLo( l G i n \i r 'ora tffdor er 'r I
lh, L'udonnl JPoar e
;rll*ri:i
::liltii.!i,n!r:n,
""T::'::"T:r"ir"i i;t,:"::l;li",,' . \.dul l e x 'em r c at i n \r em c as a Po'Ien'c !J c e
ii ,, , ,4. or .o aun-n,e5ie too$Loi \i i spuni
l

i.::"":." liiJ,tf xJ
:H#; u, L !m Lc
.! L! nu cne
"*. zi.re rn ldlJ lur in
neaorne cspsr \3'
ob rero.u o p'oro''rc, JLlndcuv:ntul trl
'liPd

;::x.l';':t;t,
l:i:t1"1:
_,;*:x{#il, t ! ' (/ . d , I n m ' s p L i n t u n n m , o m c n i ' l i
Ln, crenDlul unei prolerI poeti'e cr€ : nece$nL
j
;I,;#it'
;tJ:*,
ff: :i"""'#"i
il:::ifl:*il taE de ru_
I

:.'t!::iji!Fffi
ffiff*;r,Tl#"rr,'J
i' r, .! n ri' e m p l u r N ' b r L r r r i e ao m e n e a s t
, ' L ' lre J lro ! E$e vo bJ
' i e
poerui li
;;*h
l,{ii.1?[:_:_:ry;;ffi
'rr* x;
'srumtrunlL5un
VAdalba llosura haitufi
ck tu n fit, .tn :e isfdta 111
;:,1ffi
;l".H:ff

ffiffi
':;i#:;t':1":l*_"*i* ti zvwtite i &lnkeala
cth1 f.'n'nnt ni . hiP l|cJiara
Cu irertutele i noar.
Nr P.t .lti it"tii n SMnn
ll
Ctunei"a ti s.nryirn tPmar'd
De icana dihittelii sqna
ti un hnnP PP.ntl tlnna
l"p- ,isi,n atut"
ll
Chiar un scnlinent a$cnlic dulrotuG$ pdte mn'ru'o
-it
Lon!luz'iDnDtreMrtopolitul Vcnirmrne\plicJ srrel
trlsri nosb l'ste Au spusPinnl I Mrr inlti'le tua_
.,FhtrL si vcnfic5ncinclnune ! sPuscedumc a sPus
daci avcn in ved€rc,inLr xdev'r' dnte P'€nd (ani) Nu
'l
..d lai daci du sp!s.inse,nna Pddnliinu ru !oln{
,lt I Dunrnlzcu!u Du'nnezeur" nltdu I o 'le d'ri
In
.r.cxid c $ \e In5eh Unennmr alri'od i P; 'trlii

i ;!;.* ^'"'^,,,"",""
pnm l c c fr i r
'!;::iT,;t{.: r ,r nLr r i, !u pn\'r c l J \fJ fi i i ull tr m i i
in$lr t \ JUi n) Ll x$t r ni r Pt nl i J i \er ul ui nLv k J tL
-r

t17
Pn inti se pot intctr. pe dc o panc,ei an deptarc. intrucl grcs1ln, nenind.ondN de . gl!$n" si .,ve'le
! (dncLuzie
cupnid cu snltca.elc maiindeFrarc ruD€te jtcfunrii i ci ca rezuliatdl unorludccaltprcsupun€n A ani!re
are s bt rrropr (*m c ru nudcej nai sDrzi).D,rpo ,r ' nune Aql e, m u t !n r on r !r c 5l i ni s m ultiuinpui u
grefl Lxsocotcli,naialesdftrriti nuzuiuil{r fin, .dE .' rrb r o lcedrufanre (ulrniek Sctiftr'ni l0 fam lu'
dc
cd Teomorururunii \a prd mJ, inrlnar doljr esc d l r,rnczeu. o ;ie de ani sunt ca o snsurt zi ti relatarea
rJrL h r ni dc ,cednJ no c 1 \orbJi dc , rurunj to a Faceii luniiin $asezil€ AposrololVaoa!apre
cJli. nu neJpamric unJ nond,.,tr. l "l,lL.a
{Duieacd.in rde zile,ndicninsasenii deani se!a Fr
ls.rin Bkcnciicunoanc oazuridsre candreniEalul Nri. t.tul lEDistolalui vamavr, rt. san$l I'ineu rt
nnlhisr! tos vesritiin moderondnu nunaidc sdtritij I vonului susin;r cd lunca se !! si6$i o dotd c! slAr$iiea
L i i ' L l eo d o d n +. p E .um de oam enr
duho\n.er r ch lj; ,: ul de al saseloa nil€niu: ,,Asacun racs€as a snvariit
tr' s.sezile. esreridn cd ea llumea]sc ra sft'$i in xnrl
StinLUlIppo{ dt Romerndun\eire c; rn \Fnea tui ()0O dnDolnva eFzi1lor,5. 28 3) Anul 6000 dupd
(,scut , Ill. tu)au e\nhr proF rornevenerrr, l,x.erea lunii . lost lstcptat in anul 492 d.H' De &eM
rrcdrc3u
!rc$f In rni{ cftJ rcmenetof A erkkr dn inr€ !;raror ! Mn rftst,nrorclunune3u.iv.d dejJ\ltr dlinone pt_
J Btre(r' din Ponr,b;rbd.u rncade Dtrmnezel smc- i .Lnret. A-v con\id.ruutrtanl u', lppolir al Pomci'
)
nL dar.aE nu seocupapEa nutt cu studieEascnDrudi.
U Jlca mJ muld incrLlerein pron.,tevedeni A\{! rz Sfanrlui cipian rl Canaginei i sc pdle!ct lui4 vs_
Din.J ctr unul.Lloui.trei rise,J inclpursa re
oeLlLe rra- ,trlli alrll lea;ieft vdzandcuochii. tumoa i9i adrn do_
rro /.r u n p ru re r. a m vtur luue a Lur m . sou,ciet. , Llrde nertga;uiiJ pensrbl|lalr \xle Parlcde im; nt
ala.larastarebuie si sc tn6mpte, Odati insn,fiind i; L' \unut3L de hogatevtrdso:relcnuFr oogorcsle ru
Jmrg E /H yr6 . si rr !,. fmr t.r. ca roli snandfurile$i au pierdut vioiciunea in .op de pr
lene trn an \J Ii
ruo(rr. b ruz'idu i preui(e cJ Ju /ncepursj \e roree rrivra. omna nu maie$e statdeimbellugatidercade
rlr uumnezetr !u lrlrim 5 .u rtueF,zrur y noapreaI; s. ext ! noi oDllne blocui de mdmurd din nituntaEle
ro ascnenea $aE dc fricn ii rutbudreia adusj.*i.n )imai$iui, c;;unr roasei istoliteizictmimeb snraciie
pe lrlfir sn, incalgi-aulasatgospodrriile ocoele, q ,lJu mn puln ht 5uP'le .ur \ de JBint pe 'Jmpun nu
ii
nur! 51au dsds avcrea.Adtet, ci !i-au pierdutalutul .Ltrnsluc,.rori'.oc mJ(, mJdndii jn DbeE \ordalrr'I p
il rrus &sebn, o cuic raprcrbtul
Da s;$;cin$€! dii itusun, dreptate.dn juni$e, 'onuniunea
;ilTti;:J' lLjne tdeteni.gtiintadinne$eNgun,cucemlcrtdtn no_
Ii czu de ht; d foe \orb, de o gcFs a duho\nicers
_
ca rr dnudec;LleEatn Jm6erc DJr e{v;
Srere, nedu
novnrccsr',
pur fl simpltrinrelccrualc,
.ilnd onut niLnseta
t |t. titrtl t rt sldtriri t rn tn

'M hp. tu !eto,..(F.,t-nr$r


*.,D.!..vas,,/
- ",',,,', i,'d';- d.2, ..1"., i, r*.t.
".,.:.:tii!,!,6!,J,::!,:!;i".
128 [,
fuvui. Totuldecadedin pricinavechimjilunii insesj,
d Nnrind ca unru si nai fie imptrali eretici(nonotclilii!
xceeatunenrn! lEbuie sn F mii! cA in tune nu se nd careffndu si_i prigoneascn
I coiocl!$Lii), cu lsPnne pe
*. ,"."a insttiescv]dsuni
$i
ffi[,il" """ ;\it-iLu; ohorl. ie credrnFJ BEenci drn:ecolulJl
In antrll39 SiJnrutur
-. s r 5'
loenCtrr; de Aur !e oarexci. \V Il;! ( cde J des F .r ed'nr , r or es upunel'd
d2rt.r reniredanutur400.jumeJr! p4i rn u rjm drpd ih L lunil ra venidupn7000de ani:'Dupa taFe mn dc
dinrtrgei e ,,4 ndr ramr pupnii,".. pan;ru ,ra'*,, trL!r veni acesr.,as! cun e spusin sinaxat in siPtnmirna
rumc0s indredpr; ctrrc\rarrtr.e..".o o to,.0"." .e,, liriizei (..Carlda despccredinld clp 30)
boaic
e n{du',tc .'"-""r", ,a.,", ,"u., e. l,i srinrul Dinirde al Rostolului " coioborandcuv'ntel€
rrupul.cnndela u/r ma rasdltdrenornrcde mozde.rndurt rlrrnshelicideslrcMi@lec!€ v'neh miczulnopliii cre_
n€nutuEk ,urennlc.,rd cum d nrFo.Ai cinJ ere qJn ,imdrlional;a llenoadeiI mpun','a sfi^ Lullumii !r
sasepdbutcrqLi,in.ep sacJdabuctt d,n ocooens sr drn \. , Jupatrccerca d sJptem" de rni. a ijuns la concruzra
peEf' ld tul si!trfrruttum, ene rooape barcr; u!, ,., r el ;d Dok i !r s i e i pE\upunem !d M i r el c\r \en' L'
s,.do
&es, penerors r5spdndslnentrmanrc nenoocr... Nu- tr ,r zulnopjrrx ,d( 6 h d'al opuk J m l l r 'u
m'n sa . u u n u ra n n u n unJiutr ,ma 'nul ol ul c
= el u
l9c: de lr naltererrur
z, J tur ,c, 5| u r r o r trtr]75OUdo 5 fJ.e'c. LumI
zc!, de z,te,a!rdJrnrcreu
n! vor ge!i, daci dih &e$ $n ol aoilorloi numica tnll ' ' 'i?i'"-*,"* *".*t o.bozie al optineii a spus
if r8s2:N ir
"u
1883unuicilustr ce venhela el: .,Astazi
In ale'JiL€n' Preannlol Mn n de IouE
lJ tr.a ru, ihrislul ccl adevimt s€rfla in lumc ""
mabtea vtu(uiuid lv e! t 12crombre) \pum.
,E:re An fosLdcia ndod la neidpliniFa prorsirii siantului
Eo prunlade lresdt cSrnr hrtrr,celThrshrde duhutrd .,mii calini;de h Cemica(miilocul veaculuial xxlea),
ukf'r 5 I nnclr deJds, c; erc jnD€pe de vr6h adotes
cenr€,n. rmedldr.evaajunseta pukrt, b;rb; er, vJ
Dre-
uisr;plnirca '
o^io,n @.a llr^!, r" dd, fid hdfls:
,.tr . ^dsLLJ!G'mliljLunEb'o$iofl i drmmtr(r
Idr reric rul Auguninr pmroc,rca ar fi ,,nauecatsa stgie"(Jnh rm! ) nd'PeF
'r
anminci \or mr rr sr alEpng.he d,n parra u;..esi. i-" d"'"".q" r,
';" "
,n 4rd; deccJ Ltepe umi. de.* nu * inoo.y. n"i
in
.Einn (Aueui n D"spr. cetaledtu Dunn.zeu B,5a,
.".'h".d"sn^.,jM-'M'*,
]FicjJj]mLlc(]r',4/fu,.a.1|i

.o- !."..k"F * nR .." ],'

"""'."t',**-,.
-.Ldi osl omdM t r ecl5of uFi
*.- --**,'
li^l''ljl,(''.,.sil|lFdcrbdg.L993'P,33

lt0 L3l
Itr cn,daci un onodoxnu cstcdelcord st pnmeas.to
,,.cnc dcspievrenuile din urnr5crre I n ledt dojr,
i )trtrircllmentcunuicuviosvredn'cdc accstnune, iu
si ne grdbin saI invinuiDrd€ llpsnde evlrvic pe
'rrLic
(d{ ,,Tonr!nmcdinci.sul Desprcacestfel d€ nccre-
L rliiputenspunccu cuvintele Penli.oslarului: taocna
;,;;:",ffi
.i","!:::?
;:iiT; ::,j:T,:iff
tj,t
',O,
,,dcdinF a Toncil", da.a esleizvoftn nu din ob1lnuitu
,rl)ineeE Lib€raFa toi ce line de monalrism. ci de cu_
turstcreamdiliei bhence$ilide asculrm! vo.ii sobomi
,r!! a Bhencli. Dezlcodul cu .uvantulunui, dintE Pi_
trrinuinscannihuld.i. general. falt dePtrintii duhovni
,Ini qinici laF de@p4drul ptnnte,in plnicula Slintii,
, rLir dlci s au nai ri in$lat, nu incteaza s, fie stinll

'*n*+*r*lffi
i##*{.*X*rffirtl$$
,rnir€,,,
i, si redelopeniqhir.,' ;;;;;r,;':#:;:
"'i&GN.. "
tr idolarriziDd md mtuuri Pc
ddui ci bre s rcr s

r,,:.{m
l*lt*n$nr;l[,lry;*l$rr*fi .,
.J-
R*" Mdd r.'. {5,.
; A n c rD-! li m p r " d v n E r " F a r n n , i a . h , r o f t l i D r r
rL"i"d.i,;
n<:- d"!i, ( ' h r( d,r g

finfli-iffifffi,,i+ ..i ' J.fFnzb.d

;h.,i! u, ddir chn. i' $.is in a.-


or ru inepe. $ e {.dell c, au

ru:+rr*-.1;itl+,i'ili,Ttffi ri.tle -finnno hd.e rero!'l

132 lll
l {.cLdcarenu au particiPatl3 r*enstnent suntpo_
#rr l, n, scdpturEtiri pr€amulrt ldlA^t ,D@a amsta
,tt titi.rt ll,fu Colileianul,tn vre'rea nnndftbni, ti a
EstepericulospeDtrucre$tin alttt\ :'.tur mult dupael; si aceloa Pieit si bli cali au
ar rlt4t tlc el au.fottlnqnttiali. (Fapr'5, 31).
sdfie lmegistratde stat?

$ incepemcu Inrrebd@ po,te fi cre5unut._inEoi


trar'-denat. Poare
etpan,.rpatadens;mdnr?

evitdt.c' a pl{J drn Nuarer /a Berhem (oraSut,n ca


rrcbu,aumend! nembrijsmri!ei turDJvrdl De ac@
Mdntu'torulS-antscuitr Be t*m. Voi m,nh o slai
pe
eh atuncipegen ca 9i acun, insemni cnrn iaDtutc
un std pn8eniniroducein lhtetesi rn adivele sab;umel
un! .reinnj nusc rnd nimtr pencutosdrn
puncrdeyede
Po.E_crethn!tlua padeta ud Rcensrmdnr, dacdiLieca
Ezuiurereicestursjceeaft insamni ci 5r darctelu Der-
sonare. vor ll rrimke stiirirruklDa Hnsos s D&dclDat
ra dn Ecensimdnrcte 'ncrtui putkr
au na! dincolode
hormlePlleluner tdRonr.
PodecE$rinulparicipaIr un EcosAntnr, dacestiec,
satui Ir eAnilc ciruia tumizd5 infomatite desD€6ine
ene porn!nic credrnler ster Da. tmpenulrcm3neD oo
hvn c LE rnteivechiutuir66el 9rcEd nre tui Hrjsd&_
cu toaie&stea, Mantunorl a parricip,! Ia r@ensanrnr.

n3i[nl M,tri{|isP\ko!o P@6k' 2{xro'p' |]']


n*#*x+iffi Ii d5uneazd clestinului
Rc rflliile carci sestrecoard

!i
subnas?

cerrleanDlul
, rsupunenci in contactele cu sratul
|| | obiedeincarcaiodc simbolismpaaan, n€
'1.rzi
rtr r. Aplre vrcunpencolp.ntru cE$in in acostcu?

\i rc xninrin ca, la poruncaMentuitotului,crcftlni


!.rtrilor de inceputpldteauimpozitestltului pigan.iar
tF trDfcdeleeelor vremuriemuinsonpliiti senneptea_
[A I Dd Bncrica nu inle.ziceatineea in nand a acestotu

r,' \ rudli. ncea nai eristoo nuJnfi impoilnti: in ve


,lri'c. pigdnismuleru Eligie d.eslar.Din €susele visrie
ItrLnlLuluise aldcausublenliiFntru peotiildganir din
ln , ,.bugerari"sc consruiau lemple pigln€. In a.e$ fcl,
,r l)rrLcdin b.nii dai decE$iinivam€9ilor statuluinerce!
) n rcnrplele pigine$i cu lo.te ac6ted, Bisericaprintrn
i' lonsi.icra cd banii dali stutului pnganerau o fornd de

lrf dacaastazipropnebrnunuiconpulerstdin im !o
n , iBin el numclereal 9i, pe Enga !ca$a, lmi lor da 9i
! r).rcclajiennoai€r? Cesi i iri, xcc*a va fi, pur 9i sin
,l' pdcatullor, dlr in nid un cu nDal m€u.ln limpunle
, lietice KCB Ie drdea pEolilor porecle.numindui:

,.,i. id cDis.iili, iicu! ApFF. io a@! cdicrud enm i itiiir


Namiicii a fi {unscoisoP
;;iliri'iil'
l;'.lt"ilXf"ii'",tTl:;f
*:*:,i:".:fj"T' !t'r, n' luclie de v,lodca noninlla. $i heniadc I

jliitlrliii:*r':rilli]i.#
im:.::l;:u"ffll*",";:l*...,."ff
.r ! \.i Je 100au .ceelti lifine (lureimeabanc.oto'
.' i n L,' sic ev a) 'Si toar c po0ni i ns i neunnuni r tul
'
r r,n r$rmnt accasld, oaE,ciin sUA nu a mai rinas

fitri t 0 .'cru? l;sednnt accasra ca parint€lcsclafim


;r , * e :irriirin .rm*ica,a P;hn pe;na sakneiz?
I | trll cu doltull nu ese un rispms la intreba€a
Si i \!n voicsaunu si luim in mni.i obleclecu o ase
hRr lnboLisrict.Esrepu 9i sinplu dezv utua eis
t lf trrblenei, acsenleiti aconplexitillie1
lr tr t,rfcrul dc ledereal isonciBisdcii, risPunsulla
rfl, i tu€bnreesLecl!r: Dn, avemvore ,,Irate rur.,
'
ttu,t' r r t.eicur al i l T i t I,l 5) ,
lL lno€nul urcsc actele€tenrom la supu$ii.diett
, r i!.)i erauinsojitede iomule nusulmlne (.,Innu-
NlL. h Allnn.. ') in 1i'il€ pigenc docunenteledc strt
r i, s'nt i.solile de nuFnca si ePrezentafta graricd a
A nl' o. coEspunzibare. Dd, dace$atul inscrianum€le
0r .,cldn nrtf-un acr, in cnprinsulciruia aceldti$at l$i

t{ih;.rffi
:j
F:"m.;
'jrtt*r#*ltli$ffi ti;:f
ji::l;J#t;'tJftllx;;,"# ffi
;:ii: :#
t;
;1,I;
Dn irNca convingerile
",

'!f, cc
nea e*d
ou scris
diSioase,cF$inii nu socoreau
rcdca prccedeei ar lipsl de pindti! c! *i$os Pentru
,rr!r'nlr
'npodmt
allil
ce
langi texlul n€! san lengt nunele
ci

,"i:il,'i'":"lii.H1:'.1
:i,ll;';.;n"t'.X ..i,, rdl ter5, ii ,inpd.eleidea t

"i
:;u: ;*:*ll,*:,::lr.;tirli+i: T.,"'!a
;l;ll*l':l'rli
funcliomilor aneri$o. Pin

l, oari a{Li $ tarali Pe4 Pi

;:m;:lii id;lL'l'$::l / , ifL'rui rrniq$lui" (r. Dcds r!i.hat6 R@a.h: rt1. til. r a1

l#jirii*l,*i';t{*nf
',x,ffi .

, iri
msonici r ljus !r' d pe btuEnoE

($ud trcn. DlmNlrio (Chdrcdon),,p .r, P r7r)


66
mcu D rc; i n D!ur ,Bcmnjr
oe r trr irFtrn templLrp,8in hndus' Itrel. crestin6ind.
rmJ ru hfmn;..i mMtr ,fs. '
| | rr n | r c ' . ! m n J c e . s D. r u / J P n m u u l e n r a l
| d r
rt['l', ]lLkolaiaLJxponrei a fostpEolul budislSrvabc
jl,"f:il;:il,*:,H'l
.,,y""til;1.:l"}ilj, [ tr ] I h 'nen s a nu.bs c nc .r i udr dE\J nehc l i rel o
in hnpul slujb€iti. rn .celasi
;fi tr' frprller idoteasct.
il:fr::it',:'f"
l;*[,]il,-,?,"T,[*1i"'i; ao,. n.x d1ntobatradilionalr' ,,Niminulnu-i treccapin

trfi
#,,;Ii j:T]:i,f,'1]:'.":,","
I j ffi,:lfl rtrr ' i . roamo @rezi$ striint - ninunsea nai tirziu
!' rr DuFtcumvedem, ambimlapasanoldoleas"nu a
De:,
!nnFre
\jurbe
,,\J.5,G A;;, ;#i:l,.,"ili hrtn Ll(xrDuhd slentsdluninereinimaluiS,vabe
lirrl(.cin saseco\un suntrodle lopulde Pnnte ocur
thl l Lcdbdi, ,,sreaur lui Dlvid" semnincaim ounea
,..11::#i::l::: j;ilt,,.T'^T',t
:,T,;i.j l l$rrLlu lor brrbnEscSifeneiesclnlr_opogud d€srllde
;-,
"*"-;;;;:" ;l ;,:."fi
;#?J,l; #,"1,,"i * | ,1,iicir 'Onul alb seanddeasupra. dedesupr scaflafe

HH:';T::fii** ""'"'";' ;,'";;ii:;:;'i;; Dr .r s r i , i n poz!e i nl ets i ,c u c dpdl i nj o5 ar pi c i o'


'
Fl' e' rrc pe \ub marnrleinr'n* ale q detei$rbdtclrrtL
i

rfu tir dupt uneni .cesteia,in tnnp ce palmeleror se


.".":",:r.'"Hfiil.ffi
:.]"T
;::::;t:i"..
:ff: {r',f. rlcnfuindcile un un8hide ii€crc psno "

nfr.1T
i:ft1:{Iid:..?!"ili.i jffi;rr: | )r nu estedelo obliSdoriu penro un cE tin si vadein
hn,'c hexaeon concavun simbolatelde 'ofrnaa Si
'e
"'L'ii'"11-*:Xii:i
5::'"".";Tili:1:i,
n i m ca srrducneBslale1lui Dumnezu cde izrcflte de
I lh sos in lcoanaSchinbedila FaF e adcsea l6d iuc
,..pr."
pu.-".,,',.]i;..":'illilil
ll:.:H; rh ! di in icosa lui TeolsnC&cul). Chi.r i $alpnicii din
| $.. e ld T€offf C@ul sllu in tumm hexagonale
*";;lr:lrir,,
iii'"?,ll'i.:!!t-'.'"'+u1 l)u iad $ un eveninenlcu totul uluitoidin isloriaBi'
'| tr Li.inpand lu$inian.l Iliea a hotalatin xnul695se
*:rnrxtli:;
:il:iT-:,1.'..jH.iff lil ,lr ii'neo biserict(asa'numita biscrici-niropolitrnt)pcn-
r Lr .onstrui in locul ei mne decirc' lmDa.Iul nu voraca
[:'J,lt'.Tihi:"i,11trJ:iu,*;'i
si,"rr;,i*,t",, i];*., :j:1
"ur. ll i"nj"il,:;lTn
:Jfl:;ff.
Il|iNikaki'a,|itpiya|olJaP|iei'dryin|bi|.L|i|norak.)n
I Arrim sd,elie 1srlsdiodski). P'rt lqdnk h6oiitik
j,:iTlit
""-t:;;l*r,r::ki'lr#:. ;:.,;,1,*' ^pid
/urii.r/rhsu.
I
Il r Bhlrrkdr,
1993.P.t96
,od"! r,.E a v.l lI. p 45 r '
63 69
:i;H?:*'.',.f
:,:"ff
[:tT"1:'H'J".:i:fffi
r: htt tdr cihin tu smt h eaz r,j,&.,i (Idr' 10,5)

;*yril*:n::
l;lni;,"i#:;i*;*t; lrilr .\l,c.luL.car$i fncaDecre lea$maniiestn i dinliri
F I'lr'trtrin crcdinlalor, convingindui cn idolu!lor e$c,
Frf, rro. dar de
pulenic. incit poalesi i ahasn!i chiar
:.Tl"s:iJi;'.;'*;l*;lli,:*l;
-"Hi,'il,"":.fl \i ru rnintin de sf.tulile Sfrntului Aposlol Pavel,cun
fi'il:'l;: i:t::;";;:,im:*
:ffiil,::i
:ii ri trr LD'nportimiatt dc mincareaj€.dtn idoliloi Sa zicen
j'i1""#' .i rDrvcnitin viziteh un cunoscut. cm e pnAanSmntul

"";"xl*;llili:.':l;tl'11':
r -N
ne v@
-grtbi
sd uagemnici h fet de invdilmr
li'1, r Zivoratu| explicddeG nu estebi.e si rctuzio invi
ktr. ri.uG de un pieen pe cd€ I cunolti: 'Deomce { Ji
l,t' N' l lsF l nnz pene.adr nc Lo( i nr tr upi ndLom ui i c a_
;[i;"'ii"":l'ili:T
Jti:;:::;:lil$:* r r tr c' c s add,pol i ti nd&oc az e.m errgel ni di l du
rhl ii-i vorbescdespreHn*os. Iar el, in impul discutiei,

r:[,]i:;{!i;lTr*ilili"ilrii::*, il
;;B;il;.'r'";;"
r'i1 scNe$e cu un lcl de cmc. Este int'! lotul pcibil ca
I'iltrlnl ce ni s a pusin foF sI fie prcgatitdin niolul adus
:'";::11::':'J;li"';, Tli;:J".."' 'n
oni satuiei lui Apollo, adicd ,,lenfi adusi idolilor"
( trtr)irebuiesdma pon? .inev dittrre ke.tednrni
'Da.d

#r#i:;##ni;#:::if ..
tr',#i:Titf'l,l
\i th.ond,1,..1,ntancaliotice va eeeNs inai,ne,ldrdsd
ntt, t)dtininiC' (I cot. 10,21).
l)0tcmchid snpesupun€m.t nancareacde ni s seF
!'j"*'.'r""., ;l;;;;;;;";:;,:',"::
::::"1"::1..11 '" qra lbst,,sfinlrrtcumla Pasane$b. Dd, cattlnpnun1
n aceda di@t, trcbriesnnePunimca !i cun ar il

***l,***+"-ffif
"pune
Lrru cea nai obifnuir, Trebuie pur li simplu sn fin€m
nnt .a,Al Dahtului e$e PAtrAhtuL tj Plini.ea lui'
llcor 10,26).,,Al Donnului,idrnu al diavolilor.Ddi-i
.,1Donnului,atunciai Lui smt li copacii,Sianimal€le. iar
nuftlruiesJ* ! {a tort suntaleDoonului, atunci,dupi fitc, nu eristi
rnlddeel .t ,,,,.;iii". .i,,,"ii nDic n@urat, ci toatedepjnddesandurile ii{tiuia -
Ce n€ pasi nounce n itcut un oaEcz€ pdgdn, pomid de
lx lahelepdncip,ialc credinleilui? Gendunlelui nu sutrt

ffi{5$ir*#itui#:{tri,ffi 10 1i.
i#iiti:liT:;ii,a*':ij;#ii,p:ij
;!;'
.\. .. o greterli bonali,un singurgestpot impinge
srrrrr hrlt acaonnivoristului reljgios
i:ij.i:,[,J#":"iii:illiil;'*l;*":r |l' \ i' r,t, consumnreade cnte cretrina nnncnriijenfit
ni poarcavcadou, urntri ncgativcUnr connt
l{ir,'

,::1$:jtll";:;ffij"il
hll+,1;:,#:
I lr trl .i e ponbrlca iudensi afl€d€sp€aceasa.?en
|
td, . trrtrrjcnfiti laldoli lndiscurabjl
rpLi.cput a i mnncatn.
nuc,,cuseli51cdc
$i, daci vor lfla ci ddel depro

#+ji,"ij
q nrlx consunat€de crc$ini, nd€ii se lor inchide taF
19,;;;1qp;:*iru:zuff 'i!
t',,tDvidun€aElangheliei. Al doilm ccounceativpoa-

!:'rti!::$i:t:,,,.ri:;i"ji:l*t;i;O;
r l'utrr chid in inleriorulcomuniriliiBGedcii.Deoamc
F',r .E$ini cde nu inJelegprcabineEgulile conduitei

i:iilxffzuf
f"i'dJi r-;l,n.'Jr;.i,'ln 'rr!
rtrtrc!i
rc latacun scia d6pre aceasta
lr/tril ,,Crc$rinii
hnna
nd desavirsi,isocoteau
jertfiti idoliloro consideEu
S6ntul TeofanZi-
ldoln ca fi1nd
cufti. Altii, mai

i+;:.,
*.r,.:-ft ;;:.iir,:l;;ir.".l* lrl r Jestv&ti1r,

!:ffiriifril.JJ#il:;
nu s puteauincadespindede conceplia
l,r ilnrinte,pisaoi, falAde idoli, ca zei, ri lata de hDna
I ' ( ir lor,cajeniilaunoradevidtiai n4urafi.ArAndase'
:rffrl:lfiI"i,:il I r {x gendln.ei socoterconsumrE!sacrifrciilor idolerti

;gp1*;';g64rm:;;r1l;.f...,,.lffi
r"r
j'1ru,*,."1.*lj,fi
,i r dd impodvaco.stiinleide.F$in, caE erainci nepu
,'oxsi i1 pi€a slabi pentu a so.ori idolii dEpt .imic.

f"t'".;:""f;",**'f;l; ^hr$itnsn
deer€nplulnalilormaidestvnr$ii,ei luu parre
I',{Ezcle idolclti,man.audincelejentueidolilorcafiind

nfifrrilindfiiiltt".";ndffi# I rlile idolilo!d, pdn aceasla,


lrri ispifteaacestor
isi inti.au slabaconstiinli.
neputircioliareo c zd ce, in sine,
tr rre nici o ralore in faF lui Dunnezcu: dmt ntnctm
, tri sacrificiileidolerlinu primjn ninic, dact .u b ma.

*t:$:ffi*'l'mr;*S
, nn. iariri nu pierdemninic in laF lui Dtrnnezeu '. A$

;l;l',"i#*;iffi"yi,
rrrr viQtQy Lua. . sfartdni^r6hr P^.1 cdr"ntri"
ji'":j:r:lJ;:l:ti:ff
ii:i:[i[1;";""..'..,.,",
l,f :,$ilIr[{",t,,*ir:,s
l*"1f
l, \c dc ej, cr dc unii cc, d puGavitina"r. Astfll
d' dx.t li e i.rnnpb s, gusiedjn celcjcnntc idoli
'. rr ccv, emtnAff celuicar€,dupnobi.eiuliudei-
!i$le anngeradc un non indnde,dar,vazandu-i

!"nir#",.rr
;i1;99,fl TlliH
r*j jk:.,.,.:#
::;1.":ur';ry
t i scxtig cu contdinlrcuEti, s atingefl cl, deru
I' nr ci, dari$iinlineazaconttiinla,
cde il dcuzA''.
Lld! esteintru totul linpcdc:pentrucEstinulcarc,
{iffi . s rualie,e$e chemarsa cucetela unicul Duone-

'";lnn:**mir;{;46;;pil
i,ii^'"
""""^,*,;';ii lll,iiLjj.'"",-.t","
"al
(r,c r dobnndito astfelde dcprinddenu constiruie
! st seatrnAide |ane94clounuinofr. h fel cum
{(uie pe.rruel nici un prqudiciugusareadin hu-

r,l"rf;1':
*#"ffi:,.",*.1'i.
lii idolilor A$! ci tebuie sn deosebindntologia

td.ctul deledeF al existenlcl,al frinFrii cu adevi-

j#:.j# jir;:,ii:i
tr# rt ;:,:r
,llle$e ninrc ti celejertfiteidolilornu i diuneaz:
cu tumic...Nu existt in ele nici o puteremisre,
- snie clemem Alcxandinul despE tmp{rle cu

y*irll*n*
fr
Hflft',,:;1,,;,;*f*i.':,i,*t:#fii
*.*ffiffipr::x;"r':.;,{[;'i1Tj '
..Dr.u yoi*. spMeApo*,ru, 3i liti in Diniriecudirvolii{r
0,20).ci.i N poie fi re$, ta

ctrrlbii loElrntei. cre erc

jiiii_ii i;#iff ,,1"""ir1ili,..:l .Lrir dLnsirbi fxli Je d.noni, liro

i"ri"r,",..+.
*u ::: II
illli;ll.lt
sr,in arri de&sru, !u rebriesi

"i"n,"'.";.,i?j 1l
Lmi!c$ ndE ruouriri.o4riiil! t(
! i(r cor.3.7r.Mi,rftrnurc lp,odedeDuntre-u(r cor 3.

?,Y;
:i;,::"
a,l:f;,
::i"r:{i
i;;,::;:
!!:
L r. rr). Aslt,sje ndtffteir
iii dali tu nnr,m, iinic ru PErden (l

75
j,.':".#
l,r:l',*;:Tj xli.: I
i, '
r,
.r ru ii poaE vnrnnxpe .d cc mtninca la e{
i rl ve nu se pftr inleleginkc clc. A0z1ndci

;*'*il*rffitt**
n , ,.j n pr i .r nr c s cnni r n r i u, c , nnk ni \e ptr
'
r r ,,,. c c e !r fi 'nd,ndi r er c nrDc.r. ,r uz Lnd
In,er dtr '
i e ele ei J fi ptrLuLbinu.i {'nr op'itc,inlt
.",t;
l';::,::ul;;l;::l:;j.;l#,::
:i,:
llrn | .r viilina Dc aceea, rcspinaand insuriconceptll
I rr,' l nsoLullJrdcr lnm obiecri!al lnfrindfiinek-
.,".; J:" ;'::,;i.:,.:#
q|;i,,:;!;:7",1ini:#,::;T1,:1:;;;::t:
,r-",tc..
';;":]{::1"::i
ro.:rt -- -".""t, u'n,i.t,"n,n,
'11d/
!. rh LApostolParcl,spunand ci..idold nu ene nnniL
(l Cor 8,,r), inediaradaugicu adeici nUrnire:
t\, tt toli au o dnf.t de anL\dtr" (vczi I cor. 3, 7).
lr , ( r ur astleldcciortinneputnrcios in cEdinli va imita
"us"j

;*,'it',**,;i*t,,',*
irrLl( urui crcgin imbunatnit,el v! acfionrimpotriva

t*,:ri
**"" ,,_,;;":;'l..,ilJ";;
;:T:::,:1,:;;i;]
r, I ciconliiinJe.,,Fncand
rr r
['rN'0
)ilcitui
si
in faF
flceh.ev,
lui
a!a,el iri va oiens!con$iinlr
DudnezeDi
inpotila
cic n ni.i un ct nr
constiinlei "'
At ar...nude recr vtinvi! snneinfrannnde la cele

,'"^t:' ltit'i:ilil]l:t::i
;,,":+;lxl,*i;j,i: g1 t,
I irio id.lilor, cnmci ari n4umte"',cipentrua aveain
|{'l0 ti fati de slibiciunileritorr.. D,r. in esenld...nu
r r tr ideces i nec enl n'
i!";ii,l;t ":;;,:: Ntridolulii frcertu omDtui, cl onul singuriti ticc sie$i

jii#,*i$f";iffi
.i' Jri acordi lreo insennarat€ hraneijetfite idolilo.
r, trma urmelof,dacnpanaii t' lonc idolulesteninic,

,il;i:,f
[Tl se31sa
itrmi de ce si-i atnbuimvfto inpdnanlt ni ade.lL?i,in

sc cadeaici pur rl simph se ie explicnmolmenilorcu


'ln
cum st sepoho IdF de sinbolonb pdganc.Nu lrc-
trre st sirutin chipuile fi semele p5ganetti,alteptand
" "t';L;l:,il";:x::ll;,j,c^,,,,,!,,i Apm
#:{{$;:=:::rl rlin:";:";:,i
de la ele,nu trebui€st rven o ,Litudinereligio,sn
'rutor

,*;i114;+*:u
;lfuL*li,i+,
ti**1"+ lr .LLr c.lr ebui es es punenr del ai nc €putc ar e€s l edi fe
i4ti ! tri! situaliadesc'iside Apodol ti cer rpiruti o

gilt-*i*#+#ffi
LxcLudiele.,codun do ban . In timpurilcApostolu
'|{i,tr rilr.rmer..re sevindenin pial5ea.jeitun ido
lr
lrl, | .re$tiniinu obligaliadc d mcrgci. vizirt la
"vcu
rn \d'(li lor pngAnisru de a ctrnptracme $lgnanzart.
If ,i, hdgcaDdc bundvoicin locuriundearU pur( sn
iiffi;$:;iff i;..JilH:'i,Tl:
Jiiil"i',ii hrLrlrrscnlucrunnecurate,
,i,,{ril rolo. Corcspunztuof,
dd, in pnncipiu,puleaust ntr
Apostolulii arenjzexzti

p,;'" jnjrrii
.,#i,ll'i',ili'i:.::i"-l
::;
;p;ip;g:.:l ?#xi ''stsedn
a,p'op.ici
'om
lr , dLnlibetateata scnl5leo ispildpontrualfii, atudcic
I' r ':il b folosegicu naj nulti intelepciune de pDpia-!

jr:::,!i
l"*;i;rr"i*r
1*1;q;;16*lr"
lrl,,'luc,

At,Drolului
ca sa nu-i ducr

estcadrcsat,
De alfi in ispita.
Nu li nevoiesn
rr'[ la capistir?arnci, tru re dul De acea, cuvantul
cu priorilale,
acestorcrettini,,pu-

j."Hi*+ff
tr'!,*l{,,:'fii
td,r;liil;
i,r'.f ii,,liberi , id nu celorcesesmintesc
, ruoran€nie ale confr4ilor de {edinli.
l)rf cu
'codunb
qi peste
de asenenea

de bm lucrunlestaulltfel. Ele sunt


tot. Nu depindede voidohului dac:

ryli*'*tfi#*ffi
I'r.utiDdeni
rr slu nu pesteele Acesie,,stian!re"!u pirruns,firi
,i ucarevoiein vi4! a doi crilini. Unul dinrE ei reaclio
rvr de IE pozilia..putefrict': ,,idolulin ltrne e$ ni
i nc Al doileal.st seiulbur, ti & len5tcdc acesre,,co

" :];1;;.":""r;r*."",, *:::.**. lL'i . E$€ gatachlarsntugi din orxf.Cc tcbule sdlacdin
l*.,{!.i.n:tt::, '.c$lt
situalie€l ,,ruein cEdjnls ? Si aleBeii el dupd
i.L .u ,,oconttiinli tdoleascd , sn-iormezetemenleSi st
lf dite. f5ii ca, de fapt, sn i b impirt5seaca? On, tocmai
tL.dmgulfdclLi siu, l€buic si lacenn cfot dc popoli-

-ffffiffi
tLdtre 5i s6-iexpliceatiiudinea cu devtuarcE tind fali de

Oameniidebneicice serencu adernd de,,energile


rcgadvealc jdolilorinvo.t. pcnauaJi rundancnhspdi
.ele. un ephoddin lileoruraparrisdcnSfanrulCipnan aL
Cxragineipovestetle umaronElein caarea,DespE cei ca-

78
7'
LL ./ ,.lrulene loibr de un prun.crtr sc pute!
iq,i \ ni modco.5rictrr slintci lmpantia.ii. $i. deace
|r I r' tl. u$orsntitCen conllu/ir .n, pdsinntc, P,inrn
rrr', ,,. lrti$r1cnh dc intuneri.dl dlrlolesc il iacc pc
ft' L rr.$r ii prunc) uajtoi$ .l lur Dumne,eu I l
Ar ,. tr Ld c m onul a l uc turF 'Lnc o| l l d.c i D om nr l a a$c
Fr i,,x. $tl!l de luc.re. pcntu ca p.n inrpok'vltx
nir I LiaLlc vlidcrscnaLrotu inposibilnfteade an.inchnl
li , I ri, in rcelngitimp,dc n I sluii lui H'isd A$aci

:l*;;'#l:f ;
r;lj;:,',.-;'"':;
hrLl,' s.n, gustrrcai.coo$l,entidc hrnnajeniitlidol'lor

ILli0ri alnanrhului,,Praloslalieili sne{ i (,,Onodo_


;rq*,,glirql.myf",,#xi;1j1 ,r N
'noxre!"),
iiusrandusi lezaci t o ar'nge€
'n.on-

rji:j{i!r{ ::::
fi i1Tll]*,.rr11;1ir; n,1tri dc ceva necufutilintincud pecr+lin, invoclo po'
\,.1Lr dcspreninhu ste.tLlri Teodor Tkon'. cindim'

itil;#i#ifr
li.rtrl Diganlllitn Aposrdul! donl sn !, bdd ioc de

tqit*ntl.*
$'#"-
j"1x;pr]|;*;
,i rLr[. ela poru.cf ca roaGalimenteLe d,n pioicleorr
l, \i irc rtrcpirein rsuDs cu sAngedc rcntn idoleasci
l trl.r Slinrul Tcodori-a .p,rut in vedeniccpiscopulur
{i]i:,,::",
--;# 11;t1 , ,)rlantinopolulul,ddDdui de $li€ dc ace$ld unel!,E
l', *jsli mcx$d radilie a Bisen.ii Drr eu at ldge de

*Effi**ro,g
,r xLrtconcluzic. Daci Dunnezcui a linis atunciovi
/, rs int,i srirdrorulliBnen.ii celcidc-r dou! Rome,dc
,r Dn nczcunu di un semndc acelatifel i o polal, PG
r .trhuluiceleide-atreiaRone? Dc ce Donrnula dn de
J print-o minunedest€ gluma proianatorE a inp5ra-
I 'o
Lir.rxr de elenimenrul ntrlt maisios incenutulpece

$*h*r*r*#,iilffi rd.i.ntu idorirs.rcoJhrurnio


fipb pusiL {Lc !l r i robsilp'ireiuL
cfuhs'rci.oFrc']Monov4J99q.Pp'
-",.''.; !u qcJiitL vo$r, feii ni. df! ortsi L4i Picrd( F H br.
80
s|Tliil,,:,ifrjtii!T:,";"d;:ijr
#{ri" .,anrtr; !',r i Ll, lonnGui de Aur, APostolllsc adesc.zi
r,! l,' ..I[nnu ca,pnn acca$i lrici (de paniciparea
fl f;Il
;T#:iii?::":l;:"r nrrL., r misleiee Pigdnc- A.K.), stnu l ducnintro
I , n fr r. tentru .x, dr prudenli€rageialn,sa nu sc

i:i ifrH.;""';'i.:lj:,m,i
Fllr#:rr h! i[ x$feLde ininnn, Prin on.c mijloace,snriirtne
'
i !! (x lof.. Drt vei nanca,firt snsti ti ftuAsi au21

;"i:"iffi
;11i1,".r'r :r.T_{i:ii"d antr' . rlc idoletti,nu e$i pasibjldc pcde.psi,i^nh.ar
ar, i !L norivulnc$rlinlei, iarnu al nei.nnnini.. Apos

1;1fi+", rH*i""ir,,.drx
1i:"",*brff
hlf lf,'lc'i o nrre ,ndependenla Silibcnaluelnidinu lc
F,ritr. sii se indoiascr,adici si intebc ti sa cerccrcze
I i $u nu jcdn idolea.d. c1 le poruncdtre pur 11

Itf,#j,":,,,;.:ril{ii'Tii"#
flj
'li
0rL,l, ii minancctotce sesnsett€ pc piaF."

j:f#;;+,lfli5l*ff''''""',
jenfid idolilor,
i], ! ur daci gie ca i se oieri ntncre
kl iNi avenizr decei clre I servdc saude vanztuori,ti
rs L . rpiindu{c cu o rugtciunc, c€Stinul [€ .L€ptul sn
n{ri hrc, ltui nNllni decon$nn$, ,,totul,IirA cercetac"
l)rr SfanrlluiAposlolPavclnici nu pureasn_itrerci
;:*::,t1-;ln.:n*[ljiilX, tr I nresitualiade as'z,i o eudi ateeist scrve9le
1,,1r.tr ni$e ndDcnruri
,lf naioblsnuite,
dosprccaE ii incredinpdn cE
oas
sunt
iar nusaidi cE tini trctcsteazn:,,Hai
, L ru vt nd preilceil $tim cE,de r,pl, ne da1'mancaro
I ir idolilor."Do.rnu Pulenconsidera in modse.oscd
,Lt rpcctoni ihcali 5i toti ansajrliighigeclor de eliberare
'
.tr1cLof de identnatc sunt,undl $i unul, cabal\li ocuh4!
,trn$,caE, in secetfafnde noi. insenne,znlclele pur
LnLrtrmele ii darelenoastrepe^omlccu mislenoln,,fti
*;':;:';;t;l'ji*:"lirirr
".,. l,lli,im
i ;; :;;":")J:iJ,.l;,ili';;;js:j (i
, .ni scopuldc a nefacenrjiron aisataneil
d" ' _',,;.,
;;r':;lli;i,";11,"-,,
-",, i,:;i;i;it.:t
.,i;i,d;;
convineeErcd un senn neueplionatdo on ln mod
""rd-.,n;;
1i1"1r".
t1'r i'.,,it;Ti"': t'"i:t:
lut"yr !,rtricnt,,stri.t obieclul5ifrce reuonuluLc!!e s aanns

i;i:11t'
st,,,,,,,.,
:i:::::
:.., :;;;i
1i.',:
i,,,:
;:: .!1; l:::ii!li
y' ;
g
a;ii,,),,),)i,,.' ;'+1,":r,':'iiljl
il's;;
l: r'.
"!r+^
::
p,i;i; ,i. Estccrivulobi€t int|nin cotlradi.lrocu reolos'aono_

,,,.", i;:,":; 1I ; ;,ffi'.7!i,iiji,:n


i)i,
;:.:,it,it"]i],.,"..,..i1,i:illt
,l,ra r ima:inii. in mul 1082imprrxtulbrznntinAlexie
|ninrin, pe ci\ndcrn in Iizboi, s r .onfnNal cu o g]vi
; :l :l;:,lll;llx;:,:'
:Jll',lr::'tjl:;';i;;; jlj,;i;;l;|. auiti te itaia E^tati 6tc 6tnt.ni
^!,.
8l
3l
*ffi1;t#+'ffir:i,j#r1i
rrirr"
h, $ 1 ri , i .
o rcr xce$ui)
n s e m ns i J n I i n \ i - i b i l | | n t
',
!, seinrobcA.:iltri sxh, irr iccsr
'
onr

,;";;,;1;i. iilh*r;=! !,
trr'o,
L hu. \rlxneimd toulrd*et luiDunrnezeu.
q.ncnesc. bdr.lc.u scmnillci citic de6
C,ci,

#ffirj+ttiiffi
krorir cinsi'ij icomelor,se deschidc
tti .r ur ixp ol c ni c i i di nj N ul c odui l or debar eU nol e
r,' ,lcoLn'ce (schkmxti.c)ruscrrirefuzi si sei.chinc
l{ i!.rr. tc cxrcsrnr rcprczemate anumitcchipurisau

*:rnr j:r,;;:.i,,;;y;;{l*
nl"ri:iir
ti:it:i;""i::;t
ir'r ,r'{d,ne (dc pildi,la imaernea
'|r '
iconograaict
r ddi ii rcoandsum rcprercntrll!i soldnliirdsig
a Rts

n*id;;,l1,.'::liq
;. i!' ) ..viinchin.li lemnului spunrurnro,tii arirind
1r iiixgrnei stejarulddin Mamvn. din i.oana srintci
;:'.n;l;:",*l^Hi#i1t*:t::j:{ r,. trn . daf clnsn!selelor,il sfinl4ipenagar,.andztr
!rr r lntNaDomnunri in Ierusalim; ri rusalita.pelu si
, rlolui,cnndsla!ii f.pteleMareluiMucenicchco'ghe.'

iffih{i}ftr.I'ffi
;n.
i . trr cie volba desprelceed$ neinlelegere.u prczrnla
qrtri ca atlre il inlroducep€ on rn llmcx celuirepE-
r 0Ldin icoani,ci numiEaxcesluia
.r,h' cateLeeitura han.i dinte on.
in ngicnrnllconulul
icoani 9i chipulorig!

m :i;1;1
;r.,.,,,,.4r;
,.."*"". 11i,-;i,i
"^_;,i;".,Jl,Jill1;::::
:l:yr;
trL slnodulceloro suldde capete',ccrrclind prcblend
I'nbiLiLttiide a €prczcntachipu.i !i oLriecte
InteniepeicoanefecutcsprcinchirrE, a alunsla concltr
lipsnede

i 4'::l::r.T:;:;*;
';ff::,i",".dr.,-:i:illl / ci accasasePoateiace.
' ]\l tr, irrFo ico a pontefirepFzentarimucenicixti

c,"t
^
r,-r :ir;:; *'m"*l
;;;:n-,:;',":x;i::l
;i,;*".:,
"g."
,ilorln cuptorulbabilonean.In aceslcu, in fundrl va li
. rezontatidolulcdruiriinerii !u reluzatsi i seinchinc.
Il:,]"'llfli11.qil"::
r: c:ruc6,mb,,e Itr ci€!tuulcae a sarutltlceati icoaninu s a ficll dercl
,J
;J';i;;,';1;1
..,,_.,,j.; 1$;iiliff ,?l'X.
1",1,'"1 :
;ili;,i,:1,;,,; "'i.:11
Nhindroral zeilorpersdniChiardrd pe obiectul.truia
:1,::m;,li I rcordarun smn dc cinnirc iubi{odeede rep€zcnhr
v.if jt;..,," .i;::.' i@,ci. ii rv. .Simlo .
.,,"/"..M,."fi."jdi
^l!,Fn, ;i
,,,.",.,".",.;;;t
,.,,,.,.,.,,., ,; ,^- *_^, ,,,.," r !s.hf. r r 37 .PP.
r 30i i 1:
"ii#f
';i;,,ti
i,;11. i ;t: ^ _",
i#,"1?,,t:i,:,,
1:i
xpiroleGipde). abrceiii pcnc

rqri',rdiiid. il k.bi Gdrown) (rv,,aral)


3.1
35
ffi**ffi
1r itrl vlclonn ar Poehvd ( 304) pEsul)uncci nu
i,i, f(i6 un semnproniiloi al lui Dumnczeu,
'llrczinrn
.l,r .i frstinilor. Dupi Pi€ica lui, antihiiste$e Nero
r!, i. (c l$r, csrelode lnponamin con.cp11a Ntonoso_
'
li i SlintuLuiVictonni asrb!. el presupunc ci Hrhios
'
ri ! 10 dc i Si.i i6ese r5stiSrilin tiDpul domnieilui
trtr,' ir rnul54L) ucis la ftjlocul secoluluiI. El ,,van
lr\ r lc Dlnnezeu$i rrinis.x imPtrtt vEdnic'elot care
. n irrvrednicitde el: eveilor $i pri8onilorilor loi Ilristos:
,l$ i un .stfeldeMesindc cares auinvrednicilpngonl
I I ri cv€ii."uDf, inhcet de dalaaccasta Neo sc va dn

*NW
trtrli dropt liristos, cl i$i vr I
" .$l: nr w c unofl s _
r r S' c hi l r v ai nc er c as tt$i atc tal del
r I) ncxde tenoi"{Drn.ll,3Tintaducere latnn) ec
| .r cLm dna$av l Si ,pontuc !nouls i unum c flm r g'
ttrblict sdnu i inicle pe.resrini,ApocaliPs'ne Ne r
'r
lrri ci, la sciePa cu lileE gMe9tr,aces nou numed
I'trNcro.vadr nrmErul666'

j:in.lff::.,.
:yif r.i:ijmlnil"#
;",,.r.. i:i i, , | rrjisor!6!homm a:rr

ffi
'.;..'-'*.p;, "97

\.^",.dntr.^
, i"d .. & p""d 5 firr !r€ {r 5i iu ml
', '- '" '"nc
\ ^ F a r ? .r o L ' ,
'.,.,
, i'- b; si *' ** n d'pi n di, de rco$q sli.or v*
- "i
,.; d". * r".-.r
-';r"i d" ap{"rP
ir ,q is

21) rrcbuc s. obseNim in


"
\."rir"-+,s rml
L \ F . rh r n-k ip,l'"''b
86 -,i
r ,, u,Jer inreJi.i mul<nn |.nku H'i{!s, iiL
Fr, ' Lrt)Ldcsi lc iude. cr te un semnrl xtropi.tului

::ru1;::"iillirS,.ir i*
:#;;",N:;
tlnr,
l, ! x
rnir Hanele.desigur-
i,i.rcd ci,,cci hcr dc 6
mi s au mu rnt. Dar tru
s rfi riins ctrhvxdc$r

;*,r;pi_,i;!
:r;:l,rlr.lr,;i!:i;ll ll$'r .tr n dc crcdinrxnea in llrisLos.D!' dra jl voi
h! Ll' Lrm, pe $oicd huliaan.suilctulmeusd v, id

jiT,
:iil1lr.::!:'"il"r#
T, ;;;;
j,;l"1,,1;'
" ||tti, dc Hristos,cccacevx fi exclusi!din virunal Dc
il .l i r i di r c 5ipr opi c ( ar lm a r i i .El ,des i 8u',nue$€

;ml'lle;iil;,,:,:";1*p,1l
g,4 ,1,.l.rr'hist ii,.el naLprobabil,nici v€un slujrlorcon
rrr , ' lmiDror dl rcc{u,r Dxr liptul ci x ccn( ser-
,rI dc inn ti.uliri ruro si i d.a rocmi xcestrunrait

lfl{i#.1#+,:"j{ffi
i'reT1"l,1; ri LlL, r. o manileshre. drofioni simluluiduhovmccsc
,l . LllctLlsnu.Da, da Numer€pft.un 666nL scacodi

;;t;tffi;prwiil;#jf
i,ft!
r'
'
'r,litor.
Pentruastfelde nunere.,sist.ricc , rcn
[ 1..r]jor denreno8r sepLdlesc lr Serviciulde innati'

#fl il-.".:,"
fl+l,' iryit'i",i;]l
' .'
"\,fLx.cs
rtrro sumc sup|mentuE. Posesorul mtinli , ccirtr
numnrcasnselaodein faF pnelenilorri pie
I L or ELadoritsiJl dcmon*rcze.,liber cugerlt to
l.i nici ntr cFde in Dunnezeuti, cu alarmti pulin.
( ') x po satanain scriosDtr, cu tofte acested. dlegeEt

[*r*t*tr"ffi
.Ltrun;oasc rbinc. AleBeErsa,,nriroase" !cadlv'u du
r \DiccscApbpo. dn.i wcodari posesorrlautotunsnu
vr horiftorlti si ia depemueineatoseleirreunl)rcol
,.i.llco aur.slopul,pirinteledc drcptLrl sdintrein nlti
r ti chiarsr I niusrr€ln timpuldnrmuluipentrununrArul

,-:1ry [::':;;ff;;-::;:tT;
lrilLganic. Esteeviden(ct pEotuinu seinrincazn
r c0 un lutoLurism avindnumirul666.slin!1ictnlorcau
dccalilo-

Dorf nu-i nrtineua pe cregiii cilftonile .D vaFarc


\ rli.d numcleunorzei $i zeifedin nilologle:
'Ahddih ,

-*iliil$*ffiNffi
..VcnuJ, ,Nopn$', ,,Aflncarorrlde fdgere (Gronover
""
il;"t'.";1;.;,31i;ri:'riif;
.",..,,,'
.t) .. AD ex$tat asfcl de vapoaE!i in cadrulMaincj
Militde a Rusici.cocnce nu a impiodicrtca pc cle si ie
Nzcnli iercmonahil onodoc$i

39
rl lL rsccticiicersaneindFptin minbaspreDun

+r*fl**Wru
d | .r r prinin nr suflet ninic alrceva,in drari de
r 11 cnc1,dacaniltea noasffiva absorblimpEsii
rr'{i.{i. bde mdnuntclc!i d€taliilcdeoefidciunii lu-

t*,'4;*ig6:U::;h:
l:tr,t '*:::lr',"ffi
tl r m'
hr | ,l,n.hip
tr,.hip
li suneoli$i vr pi€rdeintegriratca
i fcr lisuneol
al luiDumnezeu, vafi Ecditinchip
91casita
9l
ii ase
l#i:ili::i:r:;:$i1xf '|
r hLmricnzute.De aceeaqi spuneSnntul Aposlol
F"rr ..An1i(lddt
.An1i(lddt sa tu tt ihtre
ihtre voi
voi alteva,
alteva, decat
decAtte

g1i1l;i','":m1*Ui*,;il /r ir,,i ( l cor. 2, 2). Nu pe antihnst lreburesni ce-


r fc Bisros.Nu demtihnsttubui€stne aptrnm,ci
'
, limim la lilntos. Sa-LcaltdmpeHnsbs ti pnn El st

lrfhuie sapisrim Duhullui Dunnczcu- adicdbucu-

m*Hffi
.r dngoster.inlrtnardalicelelalte in Dunnezeu
':.er,
I,lrtiii voialui DuonezeD. Doara.est€a nu vor ardcin lo
rr,L tr um4 doaracestervor da nnnuriede aleger€a inr
r r Niistre, iar caduile eledronice, ct(ile de id@tlrare,
ior.cle ri pecefilevor ardetoate,firi sn lrse vreo u.
ur Bncricanu poateintrain clandesrinitate.i.i2tun.i

ga;il;rir"*#,,;t.
! ,.cra si nai slujeo$i poporului,or, tocnai rcex$aii

m;:* ,
k mcnnca.De acea, tEbuie saatteptin ihpreunt hod
',ndcnnitivialEafeicitului
ri dor astfelsiindrumin
i uul. Allminleririsctn sicidemintr unptcaLgroaznic
ii;ml;*il
;#lffit,::ijt:i;: *j'ill L,otiva Biseicii: sa prcrc5n, IiIa voia noastd, o
, nsmt... Punma Ctucii,lupt0cu pacarul, indunEr bo-
|,tr.nil.. r^mpidelie.duEilol altofl ri nuhe altele-
l;tti:ld";,';HitR[:,]iTi"r::r:,
*. '.","-:,;; ';:ilj;lli; _,",,.
\ rlx ttiln dupt Dtrm.czcu- suntninnda ca noi putrnm

fli'".:i;i :!li,tl::lilt
it:i:::i;!"l, j
1i.;:i: ",
*'"';-':,iill'Tiij,lll
tiJce|ea lui Dumnezeu. Irrcc sunltchnologia, conputerele,
,1. inteleonene inlo un.nsauchidale vrnjda$uluidea
.,_"",,"-
l,'T:1ll;::1r.-:i::l::,1'"i;"' ,. nrpuneinnuentei!ipe.elii lor?Nu suntnini., in.on
*q;';.
",.
,_,, r#ift
".,.
";;:.,:.,;1t,,;,1*,j;;;;;?:j";,
*i*14;;p.i;61{:
,;;,'Ji,._?l
;L."i,fllfj.:^: #r+r;
;::;H11i::
l;;;,J:
;:;ii':l; utie cu niEata pecetcpe cle nc r dat o Mlnllironl

",.,;,rj:": ; l.;:j;*,-;lj
" cvii'cr ..PnfiL Gp,Ld..vorcicj Prdodx

9l
f-t+i**iii,*;,t
.l';*::;
nft
1*l
tI '
, i nbtr'c ,a fim rrr in ( edin!.rLr nu cu
rd' "r! ri'r. dd coDriouimsnl'iin p*in€$e. in des
\1 i .. TEbtriesarne inpoldvin lui :nrih'i$ nu
rli *r
|

i;ii;li
3;1}ii.","
l'U:;:lg"'l:*,:l,lil::1L1.:,:
r', , .i r nunr i ,l l fi n.i 66r .J r e{e n nn,
\ , ,'. ,, L J e n r ) G { f E . ' p A t r J n L Lnt r. ! ' c ! r l a o

tii"Tal l L I ffi ri shetul Mkolal din insulazaln searati ne-


n r tr lh stos.cind e$einlrebrldespecodulnumenc
ln ' .r .. Cest iie? Rerinrorld ec$ numnrindivi-

h##*i#ffi
ln r Lrlilu'icu crft roattlunoas€coadi acum.-De.
ti*r,r rrLddnunirc vorbal ce cslel
- E$ecodulnunc-
tr' L, f, sedt neciirr. -Ah, da?- Lumeaziceciepe
k LI' r r r dhns l .. N u.nu,nuL C unnu?- N uep{e-
ti rntihni Nu vedeliln rceata niciuD fel deperi'
| trrr u suflctl Nr. Sd e tubeli, sn lenere$i,si nu
Fm,flri, a.esleasuntpdcate.Pe acestea nu trebuiesi le
l , rLcc tcbuie si facen?Samuncin.Eu nu$iuceeste
,ul"l rrnerlc pcrs.al... Nu, scunpiinei, eu n! sduni
r ! Nu ctrnosc si nu am auzitniciodatidespre du."
r).ieu' ci acestecuvintedle ptrinFlui Nrkolainu tc

ffiru,:i{n:rfiffi*i#l rL( si leinFlegemlitenl. Esterobd de o p.rtluire du-


rr \ Lccnsce: striduilivt st L cunorrtolipc Hnstosrnu vi
riLl.Jalj vrzul duh.vnicesc
d, id zvonurilede$anc...
scruGndinNnericulsaueF

l)c acea. dre inii inceputunbrStiause tdiasci cu


i,h bucuneinnijl@ul prigoriclor.p€ntucnI cAutau pe
ll, {.s $ nu.idta! unelridlcdusmanilor. De aceeamar
i \ea Cl€nent Alcxxndinul:,,Pentrunoi intE€a riali

'#;**ffi+t".
."t:,
::; i::;;:ii:,"
",;:";::^"
$Lc o strbttode.Noi il rccunolfrcnpe Dumnezeu
rDdFesretot...Bucuriaestetisilurprncipalt,caEcle-
,arci a Bi$ncii" (shmarc ?, 7 $i 16).Daf dcsprenoi s
exis

;#.;i';::ii,li:
!,t::it,li:i!,
;i
ti.rle sNne a$izi eva aseminttor?SunGn noi, aladar,

r(ll. i1' .Rri defja{ar"


92
:i.,""#"4:: 1""trn:lx,i;{";r"r;
:::
;:;Lit,t,:* ; :i*iijlilll";lll
jl,tXj c sr..,.Dinesc in pdlfi, |ad ncbuncste,
rr' L'., $Lntluafiin seunrn,
nuiera;
plnng51lars:ilrc.imi. c!li

ryi*r:ffi}:rri'i:
! H';#ii;;j
';:{HiiT,{
d' ir ' tritru
dr r noi n | c bur ci nc Lc m em
',r cA sunt neputinciotr nu pot sa
$i
J e J e-
ne faci
n" rmcrrnrc.r ,,ocmnn, neJ\an,tnrc' o
:xi:lii:r."ffi
;T;,.:fi ,!' ' -
! d distmla o pnvehile.s.himbAnd ni$rilc

ffir'*r+$**ffi
'rr:i
rtr,' klcopin cu o nultimc dc lintome!i nilucin. De
14!i,' xlil m nult tebuie sni dispeFin- ca pc ni$rc
lt,Litrftr,ri ' ,,Nici asupraporcilornu are dlavotLrt pu
It. { (r. r5r cun€ scrisin Evrrghelie,dcmoniil auc+

ft I
**il{.:l,,";,fff.l',.?ffi
,,i,,,,=r"},j..":,',Tf1i
trd \!'. l)oDnului:PoruncesF si int|in in porcrO,fr 3.
llr lrt|drr, dacnn atrputeEnici asuprapodlo., cu adt
,ur t(ln' rsupraonului.caEezidit dnpichipulluiDum-

F::{,,.#itf rH, ,,De..ee! tEbuiesi ne tcmcmdoarde Dtrmne


rn tr |[ demoni si i disprctrin $i si nu ne infiicorn'n

ril+:iffi**+L:*li
;;;g+*'**; ili'"ifn:
I X*;ffi;;
NL Lrtbure sAneqLntimochi spr€inruneric. Nu r€buic
.i trrinim puteti intunericuluimai hulta atenllcde.at
i' r!r r.oilati natteriinoa$reln Bisenci:,,SulAfi scui
I'i tr\Lccl!"Asla-itor:i l delzrdrazboi siimcdlattein

* $nt**r".'.*:i
| , {L rparelela intuEric $i cu falr spE Rnsnrit$i minD
:.,Mi unesccu Hristosl',
'Li iL

i l.rri ElatdEacvangheli.tese patrunsn de o choha€


| 7 Lx.celnai adesea, din gurnManruirorulul Sia ingcritor
'Lr ..Nutetcmol Cu rccie curinreinseruli s alrtuatlui
/Ll,rri( viitorultdi al Slinrului lo.n indnloncrsatorul.
:".;,i"::;
,!:,: "n";ifii;
:ri:,i.;.i,,;ii;' :),,
:t:
::
!i::::: *i 7,
I iceslccuvLnte
*:*;^,,.,,
ArhrnChelul s-ainfdlsat.laBhaVesti-

;,;;1
1,,'', :: :;ffi [':1, ;:i:":
L:i f. I,eciorrciMaia. Cu acesiccuvlnreMtnruirorulinviar

l, i:,;:,
Y'',r;
.,..",."i :lti;lll;,
" ,,", \ .' ndtat AFosrolilor,,A da cunj celui .e se iemc nu i
"-,,,.,,;":::i;ilj.:,j,';
;;";\t''h"'t'l r!. lopnu nrminuialrculvade.tt lui Dunnezetr,.xre i
i.ll.l,,1iii:r-i,;i..j
1.1:r,."-il;di;'j!.!'";iy;l:tjr,:6ii."
'-"h", i " .""
,'r,'"/ ji.i,,,,
",*^:j ;:'i.{lit: ,"" _"
",.,,,,;i,:;; , o*,..
",." it.
",,1i,,:,;,i::,,
; ;i
95
l:t #"*I#j".#"'i
;i{ll n,
",,,
j; ;ili;:;
:
ir i
ri,r
lif l ' r e m i L c n r e r ms ; i u n u J d a l x r i d n r n i '
' i'i primelelLui de dupi botez,de fiecarddat,

*1'",'l ",
:;;,X; ; ; ::
:i:ij;"i
":iI
$L tr'cxm u$ddc la biserici,mi lihm nr jur st vd
,}Ii dd cineva noscutcdc si mi obseNe,sa Di re
jj::.;l*,i:i
:t;:,::::".::;:,:":;,i jffi
:,'lijj ; r|n !ilaL 9i si ni pAtascl.Chid Pentu botez rn areso
ir", ,i' dldt' cnt msi dcpaneri de locunrFnca, t' de
*ir;;ilri;ir'ii r{i:,"#' 'n'1.'" ru{nihre. Si nerc PAnnln ziuado di la aceabiserica.
":::
;*,rili,:riH{1*,#; Fd .ii acolosluiesc.AdcseaDi gindesc,in druD stre
l{nrri (o or; rllumdtdtedc med):,,Dece!d roslatun''
i{ n. iicos?l An riir ctrftic! reca calevaluni Pt.'

i pl,iurr'il,".:r".;i:
,i,, L(Lcodatimr deslus,tcu inioa (.u cu u'€hea, ci cu

,g;g;-;4 r r , ,l prdhinenul crrc secantnh rusiciuncade shn!'e

:;;ii;fi '#,",;,r
i*
#d;;,.,..r#,il!ii"f
i r ,f' 'Domnulestelrminareanea ri Mentuirorulme!,
,, , tri! mi vo, leme?Domnules€ spi$bdl v'etii nele,
L,i. nji voiinhcogrl Ah, cl6 dttplatede Aleksandt

j it*[T::;
.*;,":.",*"ru[1ii:jjr
'ir, ht : ,.Nedeslulile
suntciile rnolui,dar nu tebuie.on-

;"Ltil"t:tiii
; tir iix;r,,ri.T Ntrin nninsun si in mi$tn de protesttcbrie st cau_

ili::i#,riT
rr r rpirare dc antihnsisi de sennclelui, .i in Hristos

;:^t l**:r*.,"::; ri".i;


:fii l'.ui d intaloncem c!@ nc tulbuF,fi1ndu_ne roru91nL
rticosrbilIniului, st alergimin rueiciunela Dunnezeu,

iij,i;:.(:,:t,,:
. (hcmanatotputemicul siu har,st aacensennulcrucn.

r:!:.
n i,!i:,":, ::::.;;,i ,i
'ugiciune,
pd$elucruLdinlala noasri ti sailirinim
li
r$*fiff'ffi
in !j!t.rul lui Ddn.czeu. Cici nu degeaba
'.,,ii!duind cecucruceaneaFirin, rril
Lili'nin fiecareseara:..Cei
Nluldi neimpod vrn. liri si ne remende vicleniaSi 9i'
,nctriade$uirl" Bkcncaa P'opoviduirintotdeauna ncii'
.rLcain falapaeAnhn0lui.Si nu cdden, aradd,in Pt
,.rtrltricii. Si nu no.scmentn rccloradespre cae sesl)u_
. in Psalridi ,.4.4/, Jz, rc,'ut t Itte unaaru a3
.,rr,.,...0.,.r,-,i,eil;;::l;:;:il,i;.,j;;:
Acum o sutt de m, au mtrrexrtdr oamen'cm
:.jtiT*lt;i,.i,Tj '!
[s.@it sineui morvede rncn in timpolrcensdmnntului illlr
"',:it:'J r,.puludeido anul 1396t.buiu conrpletdedoui
p!gn'
96
tri$lll+il{}}iffi*;it h L ,trNgrafia onodoxiexisGun pnncipiu:cu. cstc
lrhDti pe^oa.x Eprezenrartin jcoa.t, cu at,it
'. sur nm c ns 'ni l e e' D c p j d; i n
' In Frfi.i^ndtimea 'c oanel e
Mentuitonl o poatedeptti
*:t;runi j:i
1.,:.";ru;';"url::ll
d;#;::#;Y,":;i:;lllg
lu rl,trii
,lr r reiori pc cear Apostolilor.InicoanolcRistienr'
lr r, Ncme.e., ngufaMantLitoruluipontedepdrl ia
|n1 (l,ropo4ional- lisunle oamcnilorana! Ia p'c'o'!r
;**::i
Iti;fi j r'

fli.f*,1,f:r#d;F.rr*rft
r.tri in i.oancle..rllhtoslnconiurutdesinri", sinii
r[. ,,i argi lot li lepE,lntali dc mulleon nai Dici d€

q;{1trfrt}ffiii,#:.
.it i .L Ciruia i se rcaeaDxr daci vrcun,.0xratcrestru-,

tofi$i;
Hr' xtrcn s5 sc fanilia.izezecu &e$ principiuicon.
'
I 1r. va obscflacu alenlicvialaenonaiilor,a PEdrcato
ir r. ) ediodlof i a cohemianiilorde cd4i dnr zilele
[,ii'r. €Lva a]uneeh o concluzietotrl nea$lcpt.ta: as
rli/L. pancconsiderabild a onodoctjlor nu cEde lrlr in
ll no\. catin .ntihrist.Inconstiinta $i in discursuilelor.
ocupaun loc incomParabil nd naE decatHris
'ltris
r . so giscsc nulle .i4i despF Hrieos mfturile chios
pc
, o , o, biserice$i? Despr antlhrisr$Lmna1multe.Lr Mo!
trr xp.E in nod egular almr,nul ,,Antihistla Mo$
, trr" Dar a razut.incla lEo culegc€cu tnlul.yintrnto_
tr lx Moscova.Hristosin n,lldll Dostru"lLa o cadepe
,trr'cum st dobnfldinduhullini$ii EVin t€i ci4l care
, , ?l,t'tproblcna,,Cunsi neapnrnm devrajitori"

ffiffi
r lmMdri (cici bci,i po!i!
cn ru.!mvilduLsirclLo
i r suficblo] ior. jn r'
'r!ci
,i ruruir r rvkci .'Rsskii YDdnir

i rci ier u srrjcs!F DunicaL 'l


ntattri totn lKreliakb) \n
{ski vennif'. m.?.2001).Duoi !r

.risimiDriju{iift oq4c. r
98
,"Yi"liii
;iT;"1,i,1'";i
l;::l,J
i:,ii:l:,i;
;;p:di!:l.;#:+i#d*ii[T
:l#j:;[i{:"+::ii"i#il":
j#ffi rr ; i;;"':1
r:lf l::;:"'*:"::1"':
,y"[i.T.#!, ;xi[ir:ii,l
lli*; ::'i:::i: r" irlcLeeei,iedmun.ti vE plccaticncicu no' eee

*]rf**+*nffift
j#H"'':r;.r
;;,1fp1*ra: ;lHlTil
:l*:'.:,,*,lil ;nildir,l;r#;t
jrr#dff".HT :r"r:
*'*i;f#ii+:l!i...r, "g:
,".*.r,,. i""lll',.'.*'. ",r;
11"J,,,";nr;;r+":r,*ff
r"-* :,",1"J#" f "".,,

t-iill*iir,:,lli#i(y.:w:{:!!i,
!i
,ii,,ft ffi
f'ffitil#rll#.:1i,"fr
r00 l 0t
fic n G r. . n jn P ' n . d 4 p o e ru I
npoui\. odrfrcaa.i.\. i q t o n morj\r. !; pTr ,.lered,
prcn' Jbri.re be.Fm u p d o -. o d rl r, J t , r J y L rF -
ile lorpublie. in schtnb pe acuns. in corvorblrl inrE Darru

lrn.- In.f pL r.\a.. dr L r p r@r. a . ea 6 rir o . t J d mv o . ,


Trebuies5dim ascultare
o pFdicj rlrprunra a:mmr\ a , o d rr. . d s c d , .r J Drc . instigatorilor ?
la schisma
prc un enonat cde, 1n acetasi tinr. este s1 sponsor ol Dao
hiei, ti i spunq ,,Perime,dtr eu c; sn fac? D&a nu voi pn.
m ooL. s Jl De { mr" , pcdru cotdDors.or | ;er. slantul Andrei €l cesareci spunu ci ,,ceice n-au pece-
'.tu n JJn tn i .r',1 .r'. d pu !sir lp"m tdin.h,e duit felele cu lunina dunnereiasci nu vor pdni" pecetea
fimai cu e fondui voi'nmai . suslne
bisoncanoastt?,.idp fiarei.Aducceaanlnte a acestuicuvantpatristicmn obli-
legeli.daci e con$rdesreo bisen.i sru o nlnnisrie.in- gt st mt feEscde potrivnicii,,pe@$loi'actuale. Intrucat
semni cn exilri bi.eEctuon insrnni, Drci bineldcitorii au pe f€lele cclor nai nulli dinh? ei nu esteinlipiritt, in nici
ban1,inseamni ca au o afacer. Dacn rcedd aiacerc€se u. cz, lunina dunnezeiasca,ci srimasede uri ri setede
d€lrali (cealaltivdanri nicj nu doesc s o iau in disu sdngcDacneexista in einai putinduhfeudll, ddceuE
tie),lnsamndct bine,idtorii au un cod iiscal.lau cm fala de toli senenii u JAlni din €i Dncar cu picntm, iar nu
ajungeola,,indulsenfe : pe enoriaEii
nelvuli ii infricogrD i. iuvoiae, alunci inct ji-or nai tFce pnn ninte si ind in
cu,,pecerea lui tudhnsa ri cu pierdeE,,metui, id€ld Gndudl€lor. Dd ara,totulst€ preaevident:onneniic,u
bogali le ingSdDihsi-$i ia ,,nuneE,'. dos-dod n-d incera te, pu !i simplu, pretextede uri. CAUGsa si lndleptt1{s
4vorul binefacriiorfi nancis.., c! prcpndin.ondistenF in viataBnencii.v@ea le e zgo
notoasi,ddi nu segie dece,ninic din ceeln Bhericdnu
l€ estepe phc. Aici logicr c$e tmspmnti. Dact nu reu
Din concluzi!Conisi€iTeoloeice 9escsi peschimb. lnturga Bscnci dupt gustul lor,
Sinodale: atunci ntcd sn * inlShcbczcuna popric, a lor, mitilicd,
.,FarAa nustm oanenii caE r€tuzi st primcasci codut
fiscalpe^onal,tebui€ si ne expdmimtngnjomEain Fi- de buzund, conhlabila. Si si .ibi ci ingiri .lreptul s5 ho-
vrla slani duhovnice$ria aceiomdintre ei cde se taudncu ln6ct pe cine sn hsc sd intc, n pe crnenu, lI acodld
,,opricinind povoslavnici.
refuzul lor, ruzAndu i pe ei crc nu le au umat exen,
pld E\k !u rotur nadmre'b'tcap@irr impun;pedeFe C@acetnseanndcd trcbtrlcsii m[ linemninie lnci o
brcncefri G, dei cJnoane, circumsrdlt, ctnd dezbatcmlrdtcN .,pmelilol. Con-
eptr,mtr)fie penrrupnm,reJj
tie pentrunep.imieacodurilorfi scale ;tiint! ododoxt serenc dc rcvollclcdrtrllscdci.ln ace
laii dmp. inamiciiBiscficiinolNr. nrlclcEfdne binecn
mijloculcel nai bundc a i lniizr ltrl[Lcrli asupnviclii
poporului!i a sfiului csrcsil o { r(lcz0in gruprnschis
mtice. Dr, cu toatesro4in c .,1)i:vrilo,iln . najoriia
Ieaon.docsrl.rdioUctuinaduri.x6 h Birercacrnonl.r cLrocui atr .livc cr,.gtsi!i I pc mtihdsl"pontc
dcsfatrrea
Cumsi. scindczc, asadnipca.cxsla? areaun sleNnfoafrBln$, n incanuh inaintcdevr€mDnle
P cn L nJ p .u l 7 .' l r !i br sen!r r vrtlL \!h \ne, ir !on
\trn fa c.e i rl ,'tu b u c tu.ur r ,,,,nl{ r e r r sr /idnr a, Ialact, subochiin.Sin,seproducco tupnniinte 'eraF
,,J sn l mJ n L r .i n.n !i Dr f cJr oJneteunr s.r *. hi, bsciceds.nsr unelentnistri ingrijoratede tenomt
penrNo d€sti$urreDofmai,a !io!iiDscn.ij. tar vremu
nrc dc a.on nu nLntlrcrnurinomrle. vrenu lc de i.,Lm Ll fi m u
1996,epi s c otul N l k onal
inctl as ftr s i N l anul ui
suntarihnsicc $i,de accex.nLrarcnici un resrsi nc asi lui accLutexplicalnPddarhieidinlt4oscovr in legitura0u
lan dc vo.hilecanolnc.VEnea lli anrthrisr e$c vre,;, rnlrodu.erca sistenulli do inrcahtde clectomct x popu-
substituinl.rAnri hdsrc$e,jn io.!l lui HnsroJ,.Drciau lafci in BJlknia.Raspunsul Parriariuluia f.$ ca xcels{t
s.srl acclevemuri, cruri si faci subsrirni.itTotul rebuie nisuri c$c o inovaliesocral,ri ct.u dc nici d leginua
si iie fah. $i, nxi inui dc toate,Biscricainsrsitrcbuiesi cu credin(a Inti rerlul complet al lnnun'ii date de Pr-
fielrk;
indh: t...1,}.d( !$cm de acorddea nusitului dc inre
Aqxcevdsntnrimptat dejain Bisicx Rusninsecotut
aIXVX lca A lucnt un tan!asocjarir: eisrarenu sc dcosebe,{e, Pnncipid,cu niftc de numirul
Sinodulrefomlror din bulctinuldeidenlitale, pc.dc il delineriealt ceLilean
aranulul1666-sunl,,rEid€ rsr6cr e vEner luiantihris.
Dispurajn pivinlx oponunitiliis,u n@Ponunililiinoilor
adi.i rrcne, subsritlirilor(aceasl,in conditiireincar, in
pe.oadadesfiturini sinodulli, in Rusiase ficca nrma- nctode do inrcgistraE d cedlcnilor nu dcpi9ctrc, in caztr|
de ratt,linrlreleunofrrgumentc saucontDfgumcnte sricl
rttoarcadilor nu de l! nagrorea lui H.tstos,ci de la Facc- di@ld cu credlnla
c'viLesaDsocrale i nr dc o lcgituri
m lunrii,cee!cc insunn.r nincni dinrrco.ganrdrofi
nu n puteanrcar incnipuicn dataacesuisin.d continea in contrrpoidcr.Lr rv.nuile !i loilo volanlc,a rtlunat
vdm pcrl4r lutidrix ,.r::pi{olci slintului sin.d al B$|icli
cclorEi cifrcdesasc)l
D.cn in og d, e$e.ntihrisr.inseam.ici Biseica.blr Ofiod.re UoriDlcDcxdrcsx(iP.eFdi.teluiRadeidcSttl$i
coiduceriilJ. itroi.clc trlLl.monxhilorti Iiilor ctcdlnooli
ti sihplu, ,?r,i. sn fic sesnd. Rezulrici trcblie si n.
rupendeen$isa lugin deea,in ciutrrer,.adcvrEtei al BiscriciiO!1od.rcLr. rilisno din 3 tunie1993. Epistola
cre rspinSedc$uldccll.or.c rcnrcre er.esva:
dinlc Ins,9idxlo a riigioNi ne porhcestcsi leDtdim
vechilecanoanci st lncitcin unnatcaRhcriciir.Asa.i
!!$rd. lLir)!fenct lLdi' Dxmsli
(c n6rii5ur.4 drr r$1 l..Lr nrrNo nr,silhF ci[g6ds,
! oki l Jdel unutr r rpjiile|L'sdhli]lNli
_ t r" o in . ; ^ -;m prii susliiqd propdil{ .i!r{tr{ '
\di!tri r), ir!rJ!I4i. ne turo*'i

06n' orDso ,.^sr.zLriin dejxto rx


IPE ctr. i Pq\ .0iDJ| senfin. dgj

:86
lt+-it-i-[l***q;.*:
,,TrebuiesainenninGca eecetealuiantihn$nu v0
lae dccal sninchcic procc l i.stiinnrii dc Dunnezeu i
de hdul Snu.carese producedzi in ascunsin stlifundul
inimiloroanenilor Doaf in acestcaz,codulI's.al peno
nai.cdei scva da tlcctruion 9i ui inpriolt peel p.in-
b. rehnologie crr€snnupemiti $craeEa,va purcade!o-
ni, cu adevdmt,<peetealu1 amrhnst,.1...1Asltzi xr ii
prcnxrur 9i ncdicpt s, afirmrm .a€goric ci onodoctii
ucrlinenisuntoblisolisEpnneasca<peelcahi antihrid>.
In prinul iind. potri!it inlnlnrurilorSrinlilorPnrinti,$e-
cetealui anihrjst' va fi lnivesals, pent.u inlrelca omeni-
#**tn**-*'**
'T::"'31::li1.Tl;ll:',, nepo!4u! unii
porL,ve,
E. Pani astaziinsndin nila lui Dumnczu,poporulnosm
inctnus r vtsat in familiasecul anzataa popodelorocci,
:l'l*:;l'*::;::;11,i6
:f*im:u 1;
,-itltr*--,'t;tlrui+i
dentale.In al doilea rAnd,codificareain vrc, in arra o.i
cirui conrcxt,nu poatcfi calilic,rt &efl o aqiuneanti,
crcgini. Cu toateacest€!,liecre crertin onodox ae drep
lul sn ho$rasi dacn eslc acceprabiltpenln el prinn€!
codului. h legt$.t cu aceata. iirl st sltbim trezvia cre-
dincio$lor, consider,mcd &ceptGa aclualelorcoduri d€ :r:
i:l+:lt=***i*r':'Is[rir
t ;:;";;:*":;l'':':':J;T.
identincre .u insemna, i.ci, un act de Iitdde lalt de
Enstosti,ca atde, ace6t! nu esle<pecetea lui anrihrisb. ft *rrruHl
:i, .::'::
i*;l:"; ".i";il"l:
tj linpul cuvenit, s$nta Bisericbili va lace auziti locea,
ii va avenizati-i va pdzi pc nii ei credincioii de o g€!tu16 ;';$liJ:ri
De altiel,lrebuie
anlnnt linearjrare
seobsefrsncdEpistolanai conlineo
rehnologictgmuit, ! jud€cifii Gand
:,;:;,;;;Ir#'Ll:"rT::"'l
::i:lti';1":
susfineca,in anumilecondilii,codulfieal personal va n
;li:jTi;li i;;l,Xi,'ifl:;:'i:'il;';'";
:;*u;::I*j;lr;'1: l:':::1":"'tT
rocmai<p4eto lui ddhns$).
Un dezxcordfm cn autoni ioilor volante lia erpn-
nat, apoi, epaihia din Zlporoj: ,,ln coniomitste cu inva-
tiluile Sfinlrlor Pirinli, codunle de identificm nu pol fi
$4eter lui htihrist,. A$dr, priniea aclualelorcoduri
de identificde incn nu insema tridrea lui Erkl,rs ri, de
Trii#r:ilti;,i"F#,.tiilr:',"i
,q"s.
aceea, nuinsemnapnnnea<peceiild anlihtst'. Lave iil^liJ;;;.i".,,".
^.',.,,
239
288
Adelturul Botez.Borczulrcxt,consridin doueetemenrc: CarisDuns, acellir au ad.ptatlucticaticeni' Ei he lrcc
leptdiEa de bunelore de,,srt!na!i detoaretucdritctui, sLbltce; erisrenlamor aslrclde hoGrnriaihicr€9ti[ ,']
n unrrcadebunl voie.tr Hrisros. ne cftdi rdEmenrek!in Epi"tole.re vorbes'!e\pre
Dupt acelaliplan vr tucr $ antihftr El le v! cerc DrcGtuLB scLci' globzl'zan'5i !sle_
'mpotri\J "'tAi'
cEitinilor sa sc lepedcde bunevoie de Hrisrossi sn sc de umirire el@tron,cia populalrejdar nu 'ncazn
u.eascide bundvoiecu et, cu a.dhnsr.Unii cr;incios 'nului
lraamentele xcuzdoa€Ldadr€sa Pftolilorcarci inrinNcsc
suntatatdesperiali,incere terndepe-muhca,prin ci.; de;roslazi€pc cei.c aupnfltcodul lscal
$re ce nijloacc, s, nu caddvictme acesciDec;i. pe ei tined pitivncil codiricdriitec Il iraudeordinare,
!redust i linisre{ inrruL5rin prezenrnu suf,ramcnntat alribuindPadadului cuvtntdripe cde nu le_aos!' rn
!eala cevJ Dup; cumoamenrnu pureauf borezr in nu- ura anului1998,intrelgaUcrainna fos! srrtbitulade o
hele lui I'Iktos inaintcde ventealui ttustosDe,toAnl. ioric rolamdanonimd, instigaloatela panicdt1 de ! dieP_
h fel. pe.eEatu' Jnrihnsrnu poarerr pusr cii rr;p nu a rul nrincinoast, cde Lce, refenreh o scnsotrennsc@ili
\o sr a n ri h ri sr.
P tu eke- o6u- $kn( d4 lui s; \afr ! PatiarhuluAle*siecatE Mitbpollrul Vladtnir' 1ncrre
pusadcel insuli Sidenineni attcinera,,r. Dnmulii.€rcac! mr.nsLirilc, bhencik sicleiul sanu pa_
Au mai fos apoi ri alre Ephtote, a Sinodului U.ninei no$e oodujle.unerice .,Trczilii Pep^Lodi noltn d'n
(din 5 noiembrielt98), a SinoduluiBisencii O,bdox€ somul de noane. lupu! pentru convocareaurgenLaa 5r
Ruse (din 7 ndie 2000), o Hotirare a soborului A.hi€_ nadutui ldal rl Bhencii Onodoxe U'ninene pentru
Esc (d1n 16 oueust 2000), tutuj de cuvint ale dhierei- ,ccasli probleBd Lupti pani la noade relutnd otice
lo''... Tonlercsba au sputbemt, h dept.n unaninjrale, card.banidepli$ic, p4e! Esreun tah: nu aexrelato
cnturasnulDott!ni.ilor codificarii. xdlnl do scnsom a PabitrhuluiAlcksie[ ] Nu nai pu
a Eladeit
! n idl:a esteJfimJlir !a , Baetra Ododdd
Bre.na Uctutu iu J!uzd !rfJcF!Lub rgaronu ar pnnl
d, coduhtrde frsL'li.vin'l tleel'u'iul
'dcnrrf'.rrc 'n(ris
r .r Lb de or!r re ntrde de i
lur xdrhri:r r ru reruzdrfnmrea a!cnuiJ Bisen!d
E aLle ',rsneneo,nu \ a r ti n\dc Ptubem ar 'dunl oi - i &
) i I r4rbr & rni nini. p4u6 rcr
Nm r. Bftrtrc F leilrc ro r

ar D,; tunNr., fr s6Fi pt rcm


ire.odu|ll-fu|*i^"..''
m' hnn DlF Prrcra ma rr fioptu nk;," ., d" v,rc.!"J I K
pnfu|imrra\en'|urtele]u'!ohn!.. -p"L

290 291
h";,iY;1[j;::lJij:j.j';;:j::*, "- frmdle. una dintrcele l,ind miscatape jumitate Cend
dcscuieuta apaframentulli liintd, c.lizu deodarn in casa

TIi::Hl;
r;iii1,f:;:i:r,i::r:,r1; un d8c ,sezdr.Draculo privi lnsistent!i lpoi n sDuse:
"Ei?
Ai scris ceerca? D; paincaincoacel' Feneia n didu
patu lranzele.(Di o !i pe aceeri,Fcneiui o did0 $i pe

;"1- l*il-*",*++-rl
:lt*,'ilT*
ccainceputi venindla bisedca,
rinrelui,i{r pirinreloo lanuri:
femciaii porestiviul pi_
plinea lncepuliinsemni
ct apucdesisAte bu.un dc avanujelecoduluiftcal. cun
si no ne amintin aici de fc cna Mxtona, cde spunoa:

:i#-{ll*-limili+ti,"#tI nAtuncivd vof punesi alegetiinte Cruccsi piine!' Iar


celehltep.h franzele ne lnt€bam noi nu $nr, oae.
anii dflati pani h teminrca celor 15 ani de infloire !
Bisericii,prezi* de CuriosulSdafim Vi.tki ca Djtimiiani

tri''i*T"'*T[
fl$flil*i,:tft
,,#*fl
dep&e dinainla prigoanelor
lati ci iercdiacondl e$e
lui antihnst?"'
gata si socolcnscidlto exactd
a sFrtilului lunii ! Dupi innrele. Do. nu I a tulbut.t deiel
faprul ca nici in vis nu tEbuie si umtm Potuncilediavo_

ilffi r#r+e+r.m
##",:,j,:*fl
lilor Ddi estevorbade luptacu codifica€.,ti diuvolii
pot fi rolosili ln calitatede sfetnicil
oaEnu de la .cciasi,,sternicisunt5i profeliileantibi_
serice$tixle iercdiaconuluiAbel, cand afimi: .,Daci Bise
rica, pnn pnnirca codului fiscal, va fi 6Ad int-un un'c
sist€n infomational 8lobal, e! ii va picrde independonla

*#*ffi
daruirn dc Dunnezeu ti lntemei€te! in Dunnezeu? Ce
lesnea inventatcl cnteriulde sepda€ intE Biscrjcalur
HnsrosSi o paodier€delare a acesbia:,itngeEa Bisc
ncii $i a fiilorei tn sistemul inforulic globalxlnoii odrni
mondialeesteo .ale a oponunisnului!i conlomismului,
prin care so va pnst.adoar fo@ erFnoar, a litalitatii eii
SnnrcleTaine,renduielile, sluibel€.ierarhia;
darconinulul
ei Eunhc - Duhul iui Dunnereu se va pierde Bis€ri.a
viqseraea.d e ,,,""." i #;;;:,f u devenidpostaGDin Bis€ncrnuva nci dntne dccelo
:l,il
-,.,
291 293
voab'm
coajeeoali p€ dinaDnlru, opus,aceleitume mic', ca@va tar; re?elcs raplelepertmru!'iroturebuie se
li respinsidmlogiaea nebuneasct., xLtrr asonL de\preLo 0l L,ror 0oted ' liJ pmr rres'
Acenstain*amni a popovndui ddbi.rlea !j schisma, 'le pr mr nvJ
e cud ,,Nudm pnm t dun; 'um nicr0d tom
oncatar incer.aDotrivniciicodifi.Iii si evib fed .tr ituu.aduhovnrceeaJc J ncpuiincioi'nosrntrhtreL rrr
vent.schismancntresle€t ce setutburrla vederea.odu- o
lacr vr u nul di nm e' v r LLv c nrnd m l nk d d v J nEt
rilof d. bard saucand an<ledesprcnuneele fisclle. Schis- KhAmi . r el In\ui i \a dev eni i ( c ptl or de eM e _r ul
maticnu eslccrlrinul ctrc d Efuzarnuminl tis.al.Schis snnkE-Lane
beleman$r'E$Liu \ormd f' minrunorcn
na nu po,b fi sencdt do de atnudineaomului taF de o K v.r Dredchrdl,!b!e vorfi iva4rE deormrnravanarn
reahtdecxtrabnericeascd (iar codutfisclt Dmnar e*.. NiLrbuEn
tuun# rtecu er ac rrse' Oa,bineinreles'
ralirale extmbisericeasca, carenu arc ni.i o lcsdrdricu n(L brn' dinbuzunmleno6ke
v'ata duhovniceasd5i cu invnFrDn de cEdinrr ortodoxr). nelederUenrLlereelierre
nu ne Lrpleau de larna hdlur' hr IEi pctch' de l'ruuF
schismaaparca.olo undeun cEirin omcG is1lbmulea-
za o ariLrdinenegativt fali dc atli creltin care,intr-o anu- in$nseo€norleacGdcidenuEteovorkce:
SL .e d vdzulcu olhrr mei rin noiembirerer6r
m'raDrobknn,eindescahleldecatet,Dacacci necmti 'a;t
numes.in mca$5c!.te pohivniciai codiijcirii_d fj d€_ cum o,,pilhdELt
hruLkvra Pele6kJa tue!uLuiepiscopul l'rver' sr
mascat, purri smplu,poliricacurenlnui,arR eiuzrt. pu. Lt au apirul ddhov'nim
fd(eJcruc' asufm vltdrctr '' $i rrd
5 sinplu. pnm'rer .codtrtor". ar adunr.pu, n smitu.
anumtcJryumenlc socologr.esJUiilozoftrc\IE a.i, \trs nici .m oprea lumeasdQ sporedu(t 5r e r rmPans
pozilia aceastan-arfio schisnr.Dddi. monennjr sea!.dl aL;v dPr e6k a i nttuc k onr ul c ib:n!ar J r eatn
l'ne
in cdc au rmsferal problemacodunlorns.atein done r'-L un coa + rdenrficJrefiscJla In acea(' ntuaFe
qm & spiriLnebunedc'i
niul leologiciGi, p€deasupr4 a uneiteotosiidcsuldens- mulnenon.sr\ au molPsLdeo
piak',
caricti enolionalc,buaduneon nunai p€ gusr,gianDme Caia,' venirsldttLullum 'l^. Sewhat dne
sL D m \i e!r mdun,' pe r otr 'r c l e J c tnaT R
teoro8iaapoc,liptica)!i au inccpursi i invinDidcnde - Sr ar '
apo$Qje !i de pieftlereabmtui le c€$iinij caE nu au in- .1r d i .'R doual o." .i tr dl egubem i c i v l J dm " z
dtotem c Lei m br a.r ai n negr u.c m R dt dr c pl ougJ n
lels atit d€ unihte.alproblemacodificlrii,arunciacesria
ru d€venrtpotrilniciai codificnrij.Atunciau devenitDro- u,.,Jro" " :i r .hex ndr um " a5ar Lc r o'g''n b 'c n'
&eslea
povidunoridescilsnt. ;i.i micar i; Lavo PcceNkaa Kielului, deodece tnr '_o
{ dr Dnr I D e.r c al u' " nr t ]i c F r i i c ' Frm
Ponivniciicoditctuiifac pe naiviicandsc pDnqcu un
aernevinovatci on.e cEstinar fi nunn sbjinatic dor b,-elna o.; rd ecsa Rt r tui poarFlune: 5 \'rocB
r
penlfl imrcbde!: ,,Nucufrv! codul fiscat penonat,carc se baq,cr r . \ m ue dc pe B.r 'en{l u dn M o- o\'( dm 'nr e
i
dt de bundvoie !i cdnia i se adrugsnumant 666, esre a i 'r b' n c 'dr r 'i l 's al
chlarnuoirul fimi din Apocalipst?,, Ccl ce puneo ase c ' e\i .a !r Pdr c i o !he l u c r u/r
oenea intebdre poatefi nunir ienoranr.dr in nici un cz :e , r i dc J pr i ,' i l ts bj J x 'i nr '- J ' ;r 'r ' T r '
schNnatrc.Dacn podvnicii codificini s !r timira la a
puD€intrebirilDr. vai,ei aurrspunsuribinesrabilire.

294 295
Revnh pDpaearoae de schhmn,.Ruskiiveslnik"soie
dcjadcsprc,,rizboiul ncv rabil,linre eorhiJ Biscncii5i
duho\ni.i ne infi.oFB?, cu .,impjnireo(redinciorior
in dundotal' Ei<nenumerolali" 'r; asenuindu{epc s1n€
lui Ilristos, ca srrlBd:,,senrifr.ntul pnrtririi de Drnneau

,1*'s$ruW
estelccertuatdepozifiaSfintuluiSinod"'qisepadluner
doBisenc,:,,@ice au prinn ClP.u mai suntcre$ini,.i
o s.rt, litsna de.harullui Dunnezeu"',,,nnnireaCFP
e$e un dtibolez'' Foile volote tmsezno lnie de scpa-
Masarc(undi.,ol,roliz reari ,ir,&ir.a ,,&rtuf din sanrr Pd$s
..',.r
J1;?j":j:ik,l. ded , jkn.rcFp_ ul dnh,cah sk. fariotPolntpoa.hrm)
, f?i14e.::"
r,p,".., ervni* r;;;;itijlllMir
',,.,.,",,,,,/,r;;
h d;.;::ii;.;;ff:
;il,liili. i"*,., si' si | ..sila$i],.ca]mu|rui li frF
* i*, p.^..d ..v..,:",ii.; ;;;;:i;;.",',,;;";l
;+,"""p,,
,r m..:,..,. " "
cr ;;,Je,i; .;;i:i:;:i?";^:l[ :i:H,j er sre d. YiaFfe!'ine .,oddi'

j:''j:i"r,r",'r.:,tl!rqd
"*1!:.::.":::::;::i:","i;;; ;::ffi T.:
::':"";I"fi :
l":il'"# fi,,li
;'"r;"*'t'e't',. ", t* tr.";:;i ;i:;;:;;;;p";l"ii;i,?i
lnsrcziro. roli cei de raF, de

i,t,if fl.::jtil:i.t:11Fi; j! ; ;;i;,,;,i;3:T.,;;i::ff vnis'iri


r",,",r..."",,o;,..i*,,'_.r;;;;iiiJfiff.:ifffll ari sp.riii-1ui'4i v. Li pisid meab, .ee iu tue p.sr ei sd ri.
t {Pr.cn'.nrdi Emerianov. M vdjtrdti et n1fu'ned cN l

ffi
l. tnscMal, t!P(iod, hifte.
pln:.'FileonuIluiDunideu.

'Apel.dRPfuFuifulPrjiao
rii N6emnd,in ,3uskii v*rnik",.r.43 45,2000.

'1,{d pe lre ..cu rorii,rrul|6, rm rlunsin ecdri rilu4ic !! il

0.a are rccfl'ud de pozilia smirbi siiod" (Nscddr ,a.,

qcd :, itr ,,Ruskii rennik'. o. 4r.45,2(F0 ) ce por si spun?Drci


vi sinr4i,Lridcv.i pa.sli deDm
iivrli'si !i BissEiir hr daci, de frp'. iu vi simrii paris4i d. Dun

lia4na addti i1 tiutd ,ia .Rvst n

291
ratie intre cilitoni lor: ,,Astrzi aE roc. neindojelnic,o seDa- onceconbcr.suntdeclmd cei ndi aDngidutnni, sunr
mE neDailizuri a onod@lilor in cndinciosi fidelj lui ucirisdu,celpulin.noanealorprcducebucfie
Hristos)i B scnc Sale.robi r u, Dumnczeun !c, ce Exlct !!., cu o nedkinulata beune, a pnnil Frrlia
! du lepddarJe Alev;rutltnsro:, rcb a oamen,tor5i ar opncinic, ..Binocedinciosul Tar Ioan cel Groznic' din
antihisruluiceva sdvinit l Novosibirsk!e$ea d4esuluiepncopuluisdglie (soko-
I...t lo!)iti a inbolnivnii gravea prci Aleksandr Novopai'n.
TEi pmli din eporbiaLkursk Si au ptJdsii bise.icile Si Acedt . inttuctu vhdica Sershie,,ii bine.ulanuse Pc lo
au plecatln ptdui, band cu .i zei .te enonari. Ei au Etu- cuitoni Novosibiskuluisa pineascl Ern fici nuneiele
zat binecuvantM supedotutui lor, arhieDiscoFulVadin fiscale.conponenla pincipah ! paelii lui andhnsrp,tsu-
al lrkutskulDi. pe nolilut ca eesta a rrcci pri; nout sis_ punen cn accstulli n pasaI apostdzieietieop ului Serghic,
tcm deimsisttue fiscali (ti iariri nu Dotr,Tcecu vedcrea pasuldela Hnslosspreanlihdst,eslecel c!re a unplut pa
ca sep,Etisra venitdin nediul nonahal,fiind hdtulindelungidbdirialui Dumnezeu... nPreotiadin zi
'mpuhul
prcvocat de un omcarc pnrinte,cm a plecat sanavotnic lele no6r€ e o nenorociremdi Ea decat bale nenoroci
do la mnnisrircaOptira 1nSib€ria). dl€' splneaFencnaPelashi!Riulnskai! . Tinetiminte
cec€i pe.etltrilicu semnullui antihristnuvor frotleniIn
PLblicsFilc pmhiei'aSLi devrnde J depotJnnb scn pi.rtia cercascil Un crestin oiodox care lcceprt st prl
cetrr.candse rutoproclrma.,voceapopotutui.is ..vocea neasct codul lscal pesonal se leapadt, din acel momcnt,
Bisen.'i insis€ndcirironr . ericrtor.,,Consh de crodhli, id cel ce se insehne&i cu bund stiinli cu
inlx biseri@dc,conlempoEnd, 'mpobva
poporullui Dumez;u, aceslsenn I vindep€ gristos...Cal€acred,nciolilor ose
nenit s5 fid pislrdtorul c€dirl€i ti !l culioteniei tn epoca s, L umdc pc pistorul lor, Hnstosi pdn Golgoia,in Im-
apose'er ascunsca iera.hiei bisericestisup€rioare.va rc psidtia C€reasca.Calea necE<lincjo$lor€se si i umczc
cunoartenit get peceteaIui erhrjsr !i semnulnei in pepdsloriinincinoji (lupiin pi€lede o!i€), speblidul de
codulpersonal sauin numarutdejdentin.are.,, lint€, dginli, bunitalile ptnldetri ale voiovoduluj lumii
accsteia,in f€ul sheenei.""
Si, in fine: ,,clericii care a! primn asemdnma p4etii,
dupt ce{u fdcut aces pdi t@ ln ubnm advem, ii. I Dsprcvi.li dercvoi.li r epispu
vrand nevrend,ajuns sn stujeea aceluiaal crrui semnti
rtsptndesc'' $i cun seprocedeurc! cei ce au rEcuttn snimis'. viirorurvridlci r'a
hpd betaliei ,,in tabira adveni..? Cu ei se inrmpe
friYm ndui 1000.s ojumi'de de

tr arhulArekii atn-|q dii 1Lacbrurie200f


" N Kozro!,.L{@,inrrkEr., in ..opr dliroruirr.hrn. Aadli..F6lit'm in$i
': htl) //wwjinf
' c!!r,r r'ortrclir,, ttr ,fdrcstivic iti smdf ,. cdria r r5.r iojszi:,,Pdi! *r uiul difue iunao
o'ihris| crc r rjum in bpul pursli

298 :99
[.. ] Hulala ldrcMepiscopaiulLri
fi a cterului.
carccxE Fuqnd de un p;.4, pe\dpustr indepannomenii \unL
sunllor maiinclinaliporrivni.iicodificrni,trddeazn
slrsa rr im'nent p;caLul
!atr s; cxdi inr ui pd.Jrncindorelntr
inLunccaD cJE i pe c nu I h,ci ddqoftr de ;chnnci. in ace$ fel, diavolul il poarcinspiinanta Pe un
Iti\ os,o ud rJtd'nsp'n
dero! cer!tue Flnde( Jhfeld;ci e,. om crrc mergea adrn!LpcoLtrrrc de munteApirind pe
DespEanltoril de hulela adEsaclerutui,caredoftsc
nedlL.Drate r !u un ch'f 'nln(oFrordin stdngaeli Poate
si-i molipseasci ti pe ollii de parina dizidenlei,lorbis p; cahor st sart r^nPdp!$ia ce s€ casci in pdlea
&ce
inci acumtJeiz4i de ani pmt. Anarolipravdotiubov (care
a rrecut 51prin lagtde de concentrde, !i prin lnzboi). '
La;dm i nr tdc r pedi 6v ol nudedi /s ulr c tor i !i rc r di n
,,Unt frerylababerauta <bitrnni).Auexisrarnai &nrlr dorlrul c!, p€ntrupodwicii radicali ai codificini reaste
btranii de ld Optina,de la ctinsk, strretutnosru djtr Sa, lurd devi; o parimt o patist nu in sensulPoeric,ci in
mv, cuviosulSenfim.Poateca,dinhilalLi Dunnezou.si se;sul ascetical lemenului O patina cei Pivedn de lu_
st,2i maiexisdcalvape undeva. Dtr <brr6niiautofshn- cidirare,d€ discemimanr,caei silett€ sd sardleste opE
culb, cm injurd .ie nana, id pe p@ti ii acuz, de aposra, lirolc canornelor Brqf,cr ti JIeporun.ilorp.rnnne
z€ a$uNa, aera nu $rt pFqr, ci adeldrafi pmrocj nin- Cdrinti aleasGftda ,vine o tremede neinchipur,
.,no , carc poatect lor veni la voi Si in hainede oaie, dar cand oancnii. fnri ahemerite in f4a lui Ilistos Fn sm-
pe drnauntrusunl lupi insetafi de sanse.Iad sennul unui rlul Ffuz a1pdnini codunlo. vor inta i! lfrtnr,Jia lui
lup adevnrat:<lupul va rtDi $i va inprigria oile,. Acelri iru.n*"u.'i...1 c",p.est" uclm st tenaniuiesti!Este
<$re!,9' Glarcle, autopm.lamqi nu i hsn p€ oaneni sA suficiem sn conili un gest necanoniciLeen'l pcte cu
mcargak preoli. dar in afe; de preoti, noi nu avemta cine ventul erkcoDului, sdle adrescnconducetulune$I cu un
s, nersen. Fr.i preolie nu poaroexisraBisericd, jar inrd uotest rnpotrivacodunloitscale (pd6t cm alnzi no
Biseici nuestementuiF., ,Sieica nu poatctrce in ite ;auze@i nici u. rcl de epesiune 9i nu prezintt nici un pe-
3i mre,c;c rtun.iea vr incerasr ! ureascioooorul.adicn ricol) si ai aldnsin Cfiea v1e$i! in l€sntlr, cu o astiel dc
sr ) implnc$cr mcnrer D€ &ea ,,eb,; ;a a,eprdm (n\om dtotuIc*. in Documentul Frtul rl ComEreiTe
inpeunt hotnrd@ d€finriv, a Pmtedcitului Si numai oloea Srno,rale e,pum ,Ne stmetk o deosebr;
'n_
nrn
a$fcl sa iMrDiin popotut. Altninteri, purem cndedin_ lii;rtr Iaflul..multi. srr indrdzn6cstacFoneze
k un pacai gou.i. impotriva Bisencii: si nasten, Itit t)i-*-r,et red.hLce,rur uncori in dcz_
volanoast|'.o schisna."i -"4*."'
' Io,un rbt lu(ru eqma
'l
sfJ.lduorcLlh'c€dr,F4tril
rimn rt'e urtrirtdnfr,. ,;si|tr di rni, .,A.crd
t/,(!4i!,r4r iap.c |]. r, {i "i.d
(Apo! rJ, t4J.E{q ii trhDd dEun rd? Drhntluiv tu 16116 (Nohtod,
nllesd;o!rbl|'lUcFP'

&u ror MeanH p{o; p&d


imcrr4ir l Dnmn?s ii tlri nmrc "
'lG
300 l 0l
rord flrsrantcu poziliaexprimar,dochh ti nembisuu rcaintroeii Biredci n!lusivd PaLnlrhuluiC,nd er ;
de arhieEi ti de condu@rea supenadt r Bisencii,pdn mun( !r ; d s F J 5a, nu \ aufoc tt Au i nc pur\; s pun'!;
S.borulArhier€sc, SfAnlulSinodSi ProafsnciulPltridh. ..oncum.e$e ptEFa lnrr€gii Bisrici", adici t ,,pa'inf_
Cu rotul neacceptabilesunr fapt€l€ clericilor !i ale boD!, lol Candri p;nnli aL spF ci obLecrul drnurcrporriini_
h1lor.de . t nsnite lpelud in naslmcdia Si cd!rcorga cior cod,trctn'nu e{e peLercxlui rntihn$ tot nt s ru
nclc putoni de slal cde unoi au camcretulun€i presiu.i @crir Mr,r dup; publicrrcsexnltr'lrer 'rhim loan
c
.edisinulde Jrupm con,lucerjibiscrice$ri.Ac*lora le rxt +'ontrnl r' u l-t Nr[ol, Cunro\, ondx drte
aninrin pnljla a 1l a a Sinoduluide la sddikia: .,Dac! sa-\,li.erulierttue Trc';Lndpedeoliniileunorduhovnrcr
rcunepi6cop,ori un pFsbiter,sauoricincaltcinevadinrc cu;o$uti, ei s au ap!.at sa ii creez€propii idoli cinsiind
.lcnci, rsrt inculiinFF !i scfisoaede laepiscopul lo.ului cu titlul de ,,sttrcli" pe unii ca€ niciodab nu russert a$_
9i, cu lat mi muLi, dc la episopul mitropoliei, va in
dtnztu si nofgi b idparal, unul ca acosrast ne elibeot o:. s un oinnte trenuc sepoaErnreladtui i sevor
din rang,izollt de ceilaltiii lipsit dc functi! p€ ce o Dunc h dis!;zite dod iifomafi unilaterale Un pin e
avea...Dact totuti o nevoiede neinltuurar il va sili si inbunttdlil $ poateint la ti in cazul cdnd nu i se va da
n*rgt h inpiEt, si lacn aceastacu inlclepciunetj cu in $cultare de prima dali, ci i sera cc€ sa spun mercualt
grduinlaephcopuluinitrcpolieiii a celorlal(iepiscopi,i ceva.Este un pincipiu cunoscutal vielii duho!n'ce9t':
lo.ului Sis, seinsoteascA cu $risn d€ h xcestix. " ceeace duhovniculspunedeprina dolt, h pnna mfcare
Ata c, nouainvlFturi despE Bisericd (o Bis€rict rart ! ininii. esiede la Dumneau Cedace va spunedacnnul
epscopi !i firi Lnurehie), noua Metic, $i noua reologie seuduhovnicesc, ciruia nu i a pFcurprinul rdspuns,va
cibcmcrictau iost dejapregntite de pobvnicii codiicirii. inshto cu lfltebarca, poab fi dejade h on lald un fapt in_
Tot ei au ntsco.n ti un nou tip de pasloralie:,,Cu€noria5ii c.ntcstabil: duhovniciiinbunetailinu s auglibit delocsd
mei cae au primn codul fiscal personalsre Ceu sastai de
s exnlne in privinF codifictii fiscale Ceeace lnseaFna
vorbd.Si desprece? s laudi cu,,principialitatea saun ci D;n! br raclie, a tuturor, a fo$ unalinistitd lipsne de
€ner cu cruciuhlsj-ajuns la credinFdai dziu d*et mllli
or;st Iar dacnlDoi cinevadintF oi s_ahotnrattotuqisi
dinlieenona$ii sti'(.onroft spuselor sal€,din anul 1992,
; erDnmemti;ical si ruiiine$anlat chendndla@
in uma filmului,,Evanshelia dupiMatei"').
Luptttorn radical4ti conrra codilicnni neab sunt cci i@ul crkeonc rL.odului ns.0l inscmni c' aceldrinre
nui ub
ce au a$dzi neloic de locninli. La inceput ei i9i mascau fiJs.h, m batpoz r F D c e 5' a s h'm b{_o'ON
orsunea nefJsr'or sdi dlenic .re au nistJr cx er sa
inclinaliileprore$atdec! cuvintel€ci,,aceastaestep5rc-
roieN.a n'tre culiorc mr ificrblnrre cr pnmelel ln
r incredinlci semM&ii rcest cu. rezullatul obtinut cu lo4a de ucenici nu va avex
sednilicqieduhovni@asce ii autonbrecio cea c€ sta_
L,n1hii sla ut ch.o3ne .ctuLsndne,,suh prctune poie fi muh pr€aomene(
ts; sDn c conL.pnrpoLn\niclorcodifictriide
'oLUn
-Fesiz dePi{Prolo?asoli"i(1964). sDroviataduhovniccfca:in loculasrltanr,d PunPo$u_
302 r03
ffi
ocupatcde desprindeEa ei din Bheica urrve^rli. una
stdnli. sobomiccasct Si aposoteasctBisericdOnodoxn,
Bisedcasfintilor [...]. In rcek5i rjm! se incingmbigile
de putcrep.p,ste ale idrhilor strpcnori.clre conft,ic in
modstigitor lacerOnodoria.Pirintclcdiaco. !i ceidim,
pEuni ruri JU reutiro d ve^rure rdeoog'ci,leoscbtrlle

,,t 3 lebntane. Miine lnblena codin.irii tiscale va fi


dNcutaliin cad,alComisieiTeoloAicc. Pronosticnrile slnr
celenai neplr.ute Din uneleinfomalii, ronultufrntor
vr fi datdiaconulAndEiKunevti abin.Teogno$.Dact
pnhd estc .unoscur prin publicistica sa teoiosicr, cet
de-aldoilea,prin ceapracrici.Autorutscenadului nu esre
cunoscut,dar daca rclul pnncipal nu i a fost incr€dinFr
niropolitului. cu a& mai pulin ti $a iicedintat $€nr
anrb,sence'
rcro, d,nB6enc;;;il;i;l::Hj;:: riul. [...] Din lu.ririle Comirieivon mai dfla si cer de
apoprateau d€lenil conrerdledintre Bisdict 5i srar.
Noui ne-arnmasceeacenu neloate fi lual:tugnciune.,

#;[,,,,;;:-,x#ff*;;r;;#,
,,21 Jebtuane. Prcnosticndteaoastr€pesimistein pn
vinfa Conisiei Teologice $au adeveit. Evident, ioti Dd
nnii a circr pEzcnrt la lucririte Comniei fusse dedtr;tt
nu au lafticipat. conisia a uinn prin faptul cr n,a Epm

ffiffi
dusjuderlleu5unticealelui Kunev Ne esteru$inepen-
tru oryatuzatonia@dei t€dint€_csci au tuor pde la fl€-
num (ce bminologie de panidJ)epis@piri reotosi,id
concluz'aau punctak Frcrile lnl Kuev, cxprjnare un-
dela peJnrcmerCe lel tle @Loge€ s'a)in pnmuttrind,
dubni6u preluJttie.ce mu absude.lectrraFr €rerDhv-
tuc'lorcodincirii,fie purti sinplu te ,u i.venra!,r-nflcat
nu exisldlilnite.i !i s conrrazicintreete.[...] conctuiite
Comisiei sht cu tornl uinirotu€. Ld inceput su.t contra-
ase toatc argunenlcle favnitotlor Er, ninto. duDi cre

r0.1
105
li se r4unorJre dEprul de n Etuza Cfp. Daci acestanu de et onenesti,drcdnu donli o apidi izbucniF(]n cel
dauneedconitiinl€icEltine,dece sdit retuztm?Eslecu dul ; ani !i irmiarc) a vdjbel anticlcricllda licum'
totul de neihlelesapelul cift.Patriarh, ca &esta sr €nits o lor credue dle pLofJgJnder durnneJ\06rri runcr lrebue
episloli.chid nu €srein sra@comisiaTeotosicd!r pu- r; rccun.rgclLL; riminetusin orxle t ascul!
blice nirt€ natoriale seriose pe aceasuproblemd?srupidi rcade.Drcupiu sunt.sjzr pnmeiJioasc pentrusulcr,dc
"sitorid
e t, tnnitercala pdvila a t1 a a Sinodutuiditr Strdikj! unde€;ulr ;a i n.t ni ,c n | \* m c J l urJ i t h'i s r dc unde
SlujitoniBisoriciinu {u voies! scrie$i st !ubli@ anicote r.TtrlLicanurebu c \J nc ingttlum b neli6J infri@fzt"Lc
pe diierite problene2 Eaidqi sene intomem la vrcnunb
candcilugariin aleauvoiesnjinncemcaldin chitiitetorl sc;.ulDLedntul ur unei i n
deu l nr ol a fo{ l am ur i r eJ
trcbin EsiesdlceptbIn&JddrJm ) de pedcxps' Biscn_
Si, in seneral.slujitoilor Bisencii nu ti se Ecunoajte voie s;
dreptulla pmpnapicE lntrc problemn re att! t...1 ' !ri o DeEoane crre a nirmi coduiliscrl? Arem
Se paE cd, in infierbAhraea potenicii tor, porrivnicii ldoun De3ce5noJmcniIrr[ c(stini..convcnlond
codificarii 9 an fomat un cntenu: inmcat Kur&v. din iu ..cEari de tuksonr x dour'? EsE adevtuLct pn
pnncipiu, nu pode oveadreptate,inseanni cr oncine ig mind codul fisal, ij rtucmo p.imj pl(eciune duho"n'_
expnmi o pnrc@in acord.u culinrle tui se asaznin afm cesca lu Jnlhnrr Esk rde\ird Li accepftcacodstenta
| ..duld nscdl.a\anJ ncrfmr el s mboluldirvolului'
'n
D&! dupnre6d logict saudupaalb se vor conduce esk un comDbmis nlc.eptabil!d contnnla crc$ind
potnnrri codificrrii, nu !tiu. Dar, in orice cu, inccpand :d(e e{e pfl;ul paspedfrmul leptd;n de llnstos 5i tle
cu r acuzaoam€niicrE aupnDir codulfisal, ei vor ajun_ mdntuiool S;u hd, ct ene d(o dul !d un nnem rootrItr
ge in nod logic (ti !u ojunsdeia) Ia acozaEaierehiei bi Jnt'.8!'in n, Pmctrc,inrrmJ in e6Fi Estezde!irarc;
sn.etti d la prcdicdeaescapismului cel ce lace acestDaspicde o naE parte! ocromr nldce
mdjcal(adicaa fusij
din lume),inctusiva elibatutui.Aceasrd propovaduir€ va fiical Nu | !on_
Eu nd chem umers. pnmex$i
cond!.€in eufte lEmqla randutei,laexploziaunei.oi 'odul
Sunl gara str susnnpe
propovdduii, ac@aa ateisDului_si ce cEdcfi cr vor deve- dd. De.c e refLzi ,,coduile
xceii am lupt; penrrudrcprtrloamen'lorde J kii Itrt co'
ni omdii cae ru iosr snuhi din lsurile to de predica
innerbantata a,,sfnnituluilunil ti cuE pe$edni vor ve DJr sunr imporrvx hptulu' ci (opunle bdnc s! fic
deact ru fo$ in$clati?Ce vor devenicopiii tor dupace vor stup'de.prrrmxse
at n\e .u mulodceEle lJr xG!menrcLe
crc$b nai, vor ioti din ,,pidurli $i lor afta tn numeLecn-
satrpur$,rnpluPbreirL sunileac * 'kama mlrcre
rci ranpenii le-a lost sac ficatn !ia!a? rle Areumenrcle carcpreTnt. Bisdi.a inro Pozrttect
sunt pregidti pentru aemen€a conseinte increzrlorii rel,oa$ t' cae NhsrN cren n' Nri 'mpornnalbir'
beneficiui ai propagondeide tmpotrivnr h codificm? Nu sreumenrcle.rrc pruclmi rposrat-pe.rci!tnrr bsencrr,
sunrpftB;LitirArunc',hJidet !r mere€min.po,neJcet$ .ceicrtonc suntf8umeirE p'oJie t l
lrrlosic.Dtu; nddori! $ fi!' \ no\a! d. d$rrueerc3 aml SunLcon nsqi tlesfniuErer inEgi{';n lKale
dciudler
.u rlistrugelcgtruradintE on !i Bisenc,,Tainele5i harul

306 107
ci lar caneamease@upt de red.iiape cN trcbuicst o ru prinil codnl liscal cn preolii oI cibr
aibt oaneniidin Discricdlilt dc cdfutii lof dc c.edintt codulfiscalgi au picrdlt hrrul p€olcsc'
ca0..u sautirS voialor, ax recur prjn r4enstmantuliis- ru nai.ekamnrc'Prn oraSe'
cal t auprion codulfiscar(iar nu despElapruldacdtE- A\r La. rn c uLlJeoloAier modemco !omnulcrerort' '
con!eptD ror
buicsaunu si pnte$im contracodinctrii thcale).Aceas .rD;Lor orofemk,l. porivntr I 'oJ'frcini
ta estc$i atirddine!conduceriiBisencii 46r laolalra,cat d*p* .s". de tupt tn4krer mei vah' bme
',.p
t individu,l,in eparhii,episcopiiaudeclanrca acccpraeu .-;, hol, d Bsen.' Ndmele bolii c$e mesailnfm
mai numerd5r
codulu,fisc.l personaLnu poatcinauenpdeplnntarea p& A.est' eEr c dLnseLoul JL IV lta lcm s
ticipdriiomuluila TaineleBhencii (veziEpisrolaSfiniu duhultr' Bdalrr 5l
,,euhil l ,,€ toBrd penm indcPdrb'ea
luisinod.l BiseliciiOnodoxcRDsedii7 banie 2000). Jle lrtuulu' ti rcsPrng'au
Agadar.rtzvritililor de ui poirihi.i codificani tc pu (;to!sc 15 doDJn@ru
muicJ t poprGbka, 13 nrnd
ten spuneceeace sfentul Dinilnc al Rostorului le-a spus
odatdrrzvrititrlor din vEmea lui. rngnjorlti de probtene tr rct .steii pcnLru
pot cod'frcEnipentu'are
eshatologic€:,,Un oree lup din pusiiaBdnskului, intrand 'nr'" pc Hnsos L! Jd-o
$trhnn L-d J.onentcd umbm lu'
Lt
in Rosov inbdcat in piele d€ oaie. ! griit: <Voi, cci ce n$rLrenr'.pornvnili'cod'fcan' sud gau si ahrmDc
ftnit ln onse, n o si aveti pdc dc nen(!ne. cici au vcnir r ueh' ap e ;s d s dm atol nr c '.rn;dur
n i Ei \epLes ds ' !a
(rcsrnr
vemorjlc di. um4 antihrist domnegter'n lufre !i bisericitc r,L;(i d'n mrloienraIc car m p'imi o !e ra
s-autdcutca gralddrile, iarpEolii, ca lupii Nmdinpus au pnmr'o
..cizdx , cm spredosebre tje ,ei 'ureli prcpne
tiilc Si in s.hnunlenoastEvieluiesre Ddfrrezeu>...Asa dul fls.al si t au ptsrJr' trfel loculde munca5L
dtr, deecabas.hisnaticii i9i intemciui invtltru& lor nin racr Me\alien conedeiJuc' 'n liecdeom impEuna'u
cinoasnpc lromeade acun, pe cae o nune* cea din ' zgon I ru
sufletul.stlaslu'cste I u demm, o( tebue
um4 !i acesrciari conaeri impoftanF, ca si pAngirescn c@rcan'
arutorulunor ruClcunl $i prinFepohvnrr
sfinlelebisici, po pftoti si-i rispopeascd, irp€ viepito- a vrma'
6Le rtsDlndrdmod".del cqinlo" in m6; t de
ni satelor!i orar€lor si i lipsqscn de mentuire."r
la ( J€ os nc i p;nu dos dem on'z al i i r eJ'rl 5i
i
om enr c u
Asenanma c$e p.rr€cti. $i poxivnicn codificsrji sus-
lrn, de asemena, cd nu iEbuie sa intran in bisdicile caE
dce iei de boli si Dncole'
l
,""),;,.: ;ii it' "::
::v;^ii:::il:! "i;'::,:^' ::::
"
Dii t mi'tuNriui{lsrei a rsiinu.
seddDqtue; m pnni,
.odoriacd 4i d.parsc, rncn fer.ljniEre rtribuliitorpr*orutd.

108 109
Ca ii {e.citor vcmuruiat w tca,polrihicitor codifi-
- ic placcsi spunncA,,pm ticereeste scaunelo lor, alii suntndicaliin l@ul 1or$ ae ia, ime-
carr fidar Dlhnc-
du . ci ilnd !on!inr' ., (cturj ere n!Alarutustrnjutur diatceesrencloie de vEo srisoe deinlinuie, cem€ala
l
unsonc eoogur .ro nu puLem!r nu a\cm dcDrutsd Leestepi€Aatiii ii delarorule pe aFoaPe
rren. LiL pnn rr.sc. dtrp; .u\rnrcleshntu/ui C;aone in co.tertul polemiciisalecu ulfaododoctii,Sfantul
reoroeur, e{e irtdarDuhne?eul Cdeone Teologul oslelte rrda. devenili celebrt. ,,Acesl
Dc obice' fomuta ork c,hri pcn@JUsrficarca cut€murde acun nu c$ccu nifric mai bun dectuceledi_
dctr nainte,cici pnn €l au fosLi.deptnai de noi toli cei domlc,
r! d, de r Lnri.a mor:tndud,tedm ,h!a B,sel.r, On
dox'a c pe moaiet Epncopii au trdd4 onodoxiat D3ci de lntclepciunesi iDbilori de Dumnczeu,birbalii cm ra
von ricea, se vo prcduceceeade ce ne-a averlizai Sientul iescdepe acuminpFund cu cei de sus9i care,chi& dea
Crigori€ Teologul: p.ir ricdc est€ rr;dlr Dunn.7cj,, il loatecelelaltesuntpainici!i ntsurali,lotuli nu potin
Mutli tubliciiri ri birfiiori oaodocri hi tundlnenteozi dur2 st pnvc.sca cu sn€ronie cand,pnn ticcrc, e$e lrndat
dFprul IJ iscodreati a divulerea gretehtor ersrh,er. Dunnqeu. ti dcvin cbid iotne iubilori d,ettzbor !i neb'
d F rtu rr, o (n zu ra d€eiinr lr tr pe a!c{ cr r orsie or cal ruili (.dci asaesG iocul ravnei), fiind galanai degdb, sn
In o p c6 S l a n ru td ddlene ce nu rrcbuie decats, n€glijezece ose de trebuin
CneoneTeotogut€\,6G.r nr ,;devr r ,
ellresa.,Irnn |rcere4terridar DumneTeu., (cuvinrul 2t. !t. Aradar, cei ce spunce ,,pnn dcee cstel6dal Dume_
inh ldtrdalu Atanse celMJrel,. Daracon$deraxce{e zeu' sdntlndepanatde conuniuned.u sfnnd Cdgone
culinle ca liind o erpEsiea sandiniSfenLutui pnn popna lor.,iubirede rtzboi . in alt loc SftmulOngo
crigoriein ie le zicc pe nun€ unom ca acelliri ,.unii dinfie noi din
su$ eslelotugi deslulde Feu.
Frri a nud nici ceanai nici sjhpatie iall de veo nu- caleatu i d€ ortodocsi' (Culantul al 3"le!)".
r.ta de dilnnm. Sfintutcdsorie a vdzuicnlupocu e@ Apirand otodoxio (saoceexc t separeca cstc lc€d
zra pnc'nuretr€juneorj pagubesufletesrichitr si dEDr- ra),€sreuior snli schilodeitiPrcPriulsufletsi tc inchipui
'e
credinciog lor, inudcsrte tftzerr cnorir deosebrr izbnvibrul Onodoxiei, un proteralesde Dunnezcu, ttrhr
ie noo pcnlru intelepF€a camuirorilor ,,cu nintil€ pierdut€" ,i
!e ti ii silesresr EcuLgrlr mrltodce de tufla !, G dEpura
rob Inorc.E Ncg'{onmr rjuns rud4 oni cuqorrior, Bisencii.concluziaunei4dcl de poleniciestccvrdentt:
s a prodDso nour anst€clE. obiecrelosfintc de txinl sfi$itullunii (,rftr s ant doarin sufletulpamnet{llui.
,i lut sepdaL.Orc nu la eeasra se Efert .uli.lele op.
su.r cercetare in adunndle poporulujideaici.isodirerne- in€@, cu
roarelle SlentuluilEnarioBiancianino!:
esLunta vieti lep scoprtor,detaronicumDirane iudma 'Nu
nana t! neputncioase,si oPrelti apos@ia genedn ''? C€
dle d nr'nre{abilire.Unir sunrdJF ros n; ncdepi de ne fel de roadeva culegecincvd.m ra otganizaln Japonia
picheleinForlva rrlnani? o lainn pbad dc individcru

\
a.'h|. d4. 4h rn'titat Mahi ti Pq^tui tir
t e cpi'cqn I ttr aIk (3r| rc toni tr,saltt Pttusbt e.
lr 0 IL
drr5 inL@ pe^dal; norccai de (cr cm n{u
nrci ui paccan inlclcgc' d1npoporutlui Dumnezen,
.ner s I prtuLlilmpdt cu ptrherete
impreun;!u el sr n. semnnind
oersupiJse vr mJi a cge5 !u un senrfrenrde U.d ,,ldci,,coo trdrleDue$e fticn (vsi ps. 52, 6) Dinpo
s;j nv.. no $nrm chcma,h si asteptim, in rugiciune,iin li
h b @rn B u \e m r on;r ur d.ae
sf onJEe epis.onilornu cre .c Da bun ;,,rn. i" .Dte cien'neNc'],
nu Apoatipsa,ci A DoD,Venie z Don
nuluinosrul$us Hnsbs tiludcclt!din Utu!. adici snnc
,,dohindrcr Duhutursfini. cei e 5rJ,{rficB p;fro ;
arroenla cu roanca,.pnn lnftre esk krdar Dtrmnczex,, cocenrrdDlrenrianu peanrih sr,ci peManuitonrtlhii.,.
dove.esc. marrn:inredeude c; atrciirrupcrfrcrrl, fir,
aGnliescnef e prbsrice,rjibu ndtrrep;anr,ord
s;o2ii
are mrnrr ne crrc a*ihJ le respneeauDe tuDr,
na v;r
crpflma a \odeie tuvio{ u sr.rel to,n. ac6rJ
a ao$
;T;T-:;';"',i1ffi 'i:l;,f:H:11
:t.'if:fi ?T,ft
voroa€ft nar vrrsrni.Jair mrnesu sFc eri., esk
m
brr sA\orbes su sdrac?[".aceslaJ |ilruns
..1pnni,
nuna",,'
ou-*-u5'
il";:::ll:n
:: ;xi:""ifl:,:'i:
c$dd luph rmpohvJ codificanrnu conhn€
nrhic
nou upenenta frutrjssutaraI Bj)encj,5pune.uvrnrete
\orsmaKbrpor,r rrumose.D,r (ee! ce facer, de
taDt.
sal Ind BbencaSrneincrez.indu
,. , Ao"h tu, Dr.n"
zcu,cd o crmuierreISrerical.ene ,nrncosdro.

Din Epistot!S6ntuluiSinodal U.ninei.


. ,.sudem$t4i serrusem denfa.a pftot cm ii ane
drnlacu opnreJde k sfinta,opdd4anrepe crestin .rrc
:u pnmn(oddrhscat,.eice instie;tumej5areruze
Dubtr
onceretde ndmeE.leinregsre hc unEes irlm;sxb,l
ta drun$rt ncjcrifiturd )i in,ine d;
vEme LaU o 6|le de iritudinenr fftc decx s; sputberc

';il:.f;",';!:':';'i;,",',.,""n4.<'Mt.!,tun\21

lll
313