Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Medicini gi Farmacie'Iuliu Ha{ieganu' Cluj-Napoca

Concurs de rezidenf iat 29 iunie 2014


Domeniul: MedicinI
VARIANTA B
1.
[M]
Cregterea izolati a
1-GT
poate fi asociati cu:
A. consum cronic de alcool
B. insuficien!6 r'enal5
C. anemie
D. rnedicamente inductoale enzimatice
E. steatozi hepatica
2.
[Ml
Piosalpinxul:
A. este un abces tubar'(sar"r un abces tubo-ovarian)
B. replezintd o complicafie a salpingitei
C. reprezintd o complicalie a vulvovaginitei micotice
D. se caracterizeaz6.prin prezentra unui sindrom biologic
inflamator'
E. evolueazd sple endometlitd cronicd
3.
[M]
Diagnosticul spondilitei anchilozante poate fi
sugerat de constatarea urmitoarelor simptome gi semne:
A, dulere fesield
B. duleli la manevlele sacroiliace
C. antecedente personale de boli inflamatorii intestinale
D. redoale lombard (distan16 degete-sol)
E. henipalezd dleaptd
4.
[S]
Impetigo:
A. este o infec{ie cutanatd super'ficiald cu Staphylococcus
aLlfeus
B. apare lareori la copil
C. ale contrsiozitate micd
D. necesiti irtr estieatii largi. diaenosricul clinic neirind posibil
E. este insogit de t'ebra inalta
5.
[M]
in pneumopatia acuti, la adult, sunt inclugi, ca
factori de risc pentru mortalitate:
A. v6rsta peste 65 ani
B. diabetul zaharat neechilibrat
C. HTA stadiul I
D. stenoza aorticd largd
E. bronhopneumopatia obstluctivd cronicd
6.
[M]
Care sunt elementele clinice ale diagnosticului de
peritoniti acut6:
A. contractur'5 abdorninald
B. oplirea tl'anzitului pentru materii lecale gi gaze, vdrsdturi
C. leucopenie
D, durele la tugeul lectal
E. sindrom septic
7.
[S]
in stabitirea diagnosticului etiologic al unei ocluzii
intestinale eviden{ierea aerobiliei pledeazi pentru:
A. boal[ Clohn
B. brid6 entero-parietal6
C. ocluzie funclional6
D. ileus biliar
E. carcinomatozd peritonealS
8.
[M]
Complicafiile posibile ale tiroidectomiei sunt:
A. hipopalatiloidia defi nitivd
B. hematomul complesiv
C. paralizia reculen!ial5
D. exoftahnia persistentd
E. hipocalcemia temporard
9.
[M]
Argumentele clinice pentru lupusul eritematos
diseminat, conform ACR, includ:
A. rash malar
B, fotosensibilitate
C. nevi pigmentari rnultipli
D. lupus discoid
E. hipotensiune
10.
[M]
Simptome gi semne osoase constatate in mielomul
multiplu:
A. dureri osoase, nemecanice, localizate la oase plate qi lungi
B. fi'acturi patologice
C. leziuni osteolitice
Ei
demineralizale la exarnindrile
imagistice
D. condlocalcinozd
E. discopatii degenelative
1 1.
[S]
Singurul factor care va determina vindecarea
preeclampsiei in cdteva zile este:
A. administrarea antihipertensivelor (mono sau biterapie. dupd
caz)
B. cura de ccrticoizi
C. reumplerea vasculard moderatd
D. naEterea
E. adrninistralea diuleticelor
12.
[S]
pH-ul urinar acid (<6) este factor favorizant
pentru unul dintre urmitoarele tipuri de litiazi urinari:
A. calcicd
B. fosfoamoniacomagneziand
C. uricd
D. cistinicd
E. medicamentoasd
13.
IS]
Care dintre urmitoarele forme anatomoclinice de
rectocoliti hemoragici (RCH) are indicafie de tratament
chirurgical:
A. RCH rezistentd la tratamentul medical
B. boala asociatd cu aftozd bucald
C. boala asociatd cu uveitd
D. boala asociatd cu eritem nodos
E. boala asociati cu pelvispondilitd reumatismald
14.
[S]
Pozifia cea mai frecventl a apendicelui cecal este:
A. mezoceliacd
B. pelvind
C. latelocecal6
D. r'etlocecald
E. subhepaticd
Domeniul Medicind, Caiet tip B
Pagina 1
15.
[M]
La un pacient cu traumatism splenic recent
ecografia poate eviden{ia:
A. hemoperitoneu
B. instabilitate hemodinamicd
C. pneumoperitoneu
D. hematom splenic
E. abcese
16.
[M]
Care dintre urmitoarele afecfiuni pot reprezenta
cauze de hemoragie digestivd inferioari:
A. divelticulo za colica
B, cancelul cololectal
C. esofagita pepticd
D. sindlomul Mallory-Weiss
E. colitele
17.
[M]
Principalele indicaJii de tratament pe termen
scurt cu AINS sunt:
A. artroza (in caz de puseu congestiv)
B. patologii microcristaline (guti)
C. patologii periarticulare (bulsitd, tendinitd)
D, teumatisme inflamatorii clonice
E. patologii rahidiene gi radiculale
18.
[M]
Complicafiile respiratorii ale obezitifii pot fi
reprezentate de:
A. dispnee de efort
B. sindrom de apnee in somn
C. hipertrofi e ventlicular'5 stAngi
D. boli tromboembolice
E. astm brongic
19.
IM]
Consecinfele clinice ale imbitr6nirii vasculare
sunt:
A. diminuarea presiunii arteriale diastolice
B. dilatarea ventriculard stAngd
C. clegtelea presiunii alteriale sistolice
D. tendinla la l.ripotensiur.re ortostaticd
E. tulburdrile ritmului caldiac
20.
[M]
Tratamentul simptomatic al gocului include:
A. antibioterapie in toate cazulile de goc
B. noladrenalini in hipotensiunea rezistentd la reumplerea
vasculard
C. dobutamindin caz de diminuare a contractilit6{ii miocardice
D, adrenalind ca echivalent de noradrenalind + dobutamind
E, concentrate eritrocitare in toate folmele de qoc
21.
IS]
in cazul lipotimiilor qi sincopelor NU are indicafie
de spitalizare:
A. pierderea scurtA a cunogtin{ei asociatd anomaliilor
neurologice
B. sincopa vasovagald tipic6, repetitivd
C. hipotensiunea ortostatici frr'6 alte asocieri
D. pierderea scurtd a cunogtinJei de etiologie necunoscutd
E. pielderea scurt6 a cunoqtin{ei insotitA de anomalii ECG
22.
IS]
Examinarea_complementari de primi intenfie in
pielonefrita acuti a copilului este:
A, urocultura
B. examinarea pe bandeletd urinard
C. ecografia renald
D. cistografi a retrogradd
E. scintigrafia renale cu DMSA
23.
[M]
intre cauzele de HTA secundare sunt incluse:
A, stenoza stlAnsd de alterf, renal6
B, feocron-rocitomul
C. stenoza aortica strdnsd degenelativd
D. coalctaiia de aortd
E. pericardita consh'ictivd
24.
[M]
Factorii de risc pentru aparifia
bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC) sunt:
A. tabagismul
B. aerocontaminantele profesionale
C. ciroza hepaticd
D. limfbmul mediastinal
E. deficit de alfa-1-antitripsind
25.
[M]
Urmitoarele afirmafii sunt adevirate despre
tuberculozi:
A. este o boal6 infecfioasd datoratb bacilului Pertussis
B. forma puhnonard este pl'edominantd
C. poate af-ecta toate organele
D, nu se poate vindeca complet
E. evolueazd exclusiv prin leziuni pleuropulmonale
26.
[M]
Care sunt complicafiile chisturilor ovariene:
A. hemoragia intrachisticd
B. ruptura hemoragicd
C. sarcina extrauterinI
D, torsiunea ovarelor'
E. piosalpingele
27.
[S]
Unul dintre urmdtorii markeri serologici poate fi
utilizat pentru aprecierea eficacit5(ii r.accinirii contra
hepatitei B:
A. Ag HBs
B. Ac anti-HBs
C. Ag I{Be
D. Ac anti-HBe
E. Ac anti-HBc
28.
[M]
AINS au efecte:
A. antiaritmice
B. imunosupresoare
C. antiinflamatorii
D. analgezice
E, antipiretice
29.
[M]
Referitor la tulburirile fobice urmitoarele
afi rmaJii sunt adevirate:
A. agorafobia se caracterizeazdpr\n teama de spa:i: ,::
B. presupun comportamente repetitive
C. se pot manifesta ca o fobie izolatd deter.minatd Je _:. , ..;:
specific
D. presupun obsesia de contaminar.e
E. se caracterizeaz6, prin teama de a se bAlbdi in publt;
30.
[M]
Managementul unei suspiciuni de hemoragie
meningiani nontraumatici include:
A. prevenirea vasospasmului cu inhibitor calcic
B. combaterea edemului celebral
C. antiagregantele plachetare
D. CT cerebral de ulgenla
E. mobilizare precoce
Domeniul MedicinS, Caiet tip B
Pagina 2
31.
[M]
Managementul deshidrathrii la un copil cu diaree
acuti pi pierdere 5-l0oh din greutatea corporali
presupune:
A. exclusiv solu{ie de r.ehidr.atare or.ald
B. incercare de rehidratar.e orall
C. r'ehidlatare intlavenoasd in caz de eqec al rehiclratdrii or.ale
D. r'ehidlatale pe sondd nazogastric6 ca alternativd a
rehidratdrii pe cale intravenoasd
E. erclusiv rehidlatar.e intr.avenoasd
32.
[M]
Problemele de diagnostic diferenfial a hemoragiei
digestive superioare (HDS) pot fi reprezentate cle:
A. hematurie
B. dialee
C. ocluzie intestinald
D. hernoptizie
E. sdngerare ORL sau bucald
33.
[M]
Tratamentul curativ al carcinomului
hepatocelular se poate face prin:
A. r'ezeclie chirurgicali
B. distt'ugere locald prin radioll-eo,entrd
C. chimioembolizare
D. tlansplant hepatic
E. chimiotelapie - sorafenib
34.
[M]
Diabetul zaharat de tip I are urmitoarele
particularitifi:
A. calenld de insulind car.e necesitd insulinoterapie
B. absenfa obeziti{ii
C. sldbire
D. sindrom poliuro,polidipsic
intens
E. nu se complicd cu coni6
i-i.
[\.1]
Diagnosticul leucemiei acute mieloblastice (LAM)
se bazeazi pe:
A. examinarea morlblogicl a blaqtilor din sAnge
B. examinarea morfologic6 a blagtilor din mdduva osoasd
C. rdspunsul la tratament
D, imunofenotipare
E. studiu genetic qi molecular.
36.
[M]
Complicafiite posibile ale mielomului multiptu:
A. anemie
B. sindlom hemoragic
C. insuficien{d renalA
D. amiloidozd
E. policitemia vera
37.
IS]
Leucemia limfoidi cronici se caracterizeazi prin:
A. prolifelare Iimfoid6 policlonald
B. infiltrale celulard patologic6 exclusiv ganglionard
C. fenotip T in majoritatea cazurilor
D. limfocite tinere cu morfologie alteratA
E. limfocite mature cu morfologie normali
38.
[M]
Globul vezical este:
A. insofit de bombarea regiunii epigastrice
B. mat. convex
C, dureros
D. inso{it de nevoia de a ur.ina, accentuatd pr.in palpare
E. variabil ca volum gi for.m6 la schimbarea poziliei
Domeniul Medicini, Caiet tip S
Pagina 3
39.
[S]
Una dintre urmitoarele clase de metlicamente are
potenfial gastrotoxic gi poate reprezenta cauzi tle ulcer
gastric
ai
duodenal:
A. blocante ale receptorilor 112 ai histaminei
B. betablocante
C. nitrali
D. cardiotonice
E. AINS
40.
[S]
Stadiul II in clasificarea Leriche gi Fontaine a
pacienJilor cu arteriopatie cronici obliteranti a
membrelor inferioare este caracterizat prin:
A. prezen{a tulbur6rilor trofice distale
B. claudica!ie intelniitentd
C. durele de decubitus
D. suf'lu carotidian
E. indice de presiune sistolicd arter.iali gleznd /bra! peste 1
41.
[M]
Urmitoarele aspecte sunt impoftante in gripi:
A. evoluJia epidenricd sau endemicd
B. absenfa epiderniilor cavzate de diver.sitatea geneticd
C. contagiozitatea
D. vaccinarea nu este necesarA
E. vaccinarea anuald Ia persoane in vAr.st6, personal din
sdnatate
42.
[M]
Sunt cauze cervicale ale hemoragiei genitale in
afara sarcinii:
A. ectropion
B. polip er.rdometlial
C. adenomiozd
D. cancer de col uterin
E. cervicit6
43.
[M]
Necroza tubulari acuti (NTA) este cea rnai
frecventi cauzi de insuficienfi renali acuti organicd gi
poate avea urmitoarele cauze:
A. ischernie lenald pr.elungitd (goc qi insuficien{d renald
func{ional6 prelungit6)
B. adenom de prostatd
C.litiazd uretelald
D. substanfe toxice (antibiotice,
substan{e de contr.ast iodate)
E. obstluclie qi/sau pr.ecipitare intratubulari (ex. rabdomioliza.
hemoliza acutd.l
44.
[M]
Stenoza pitorici la copil se caracterizeazi prin:
A. predon.rinanld
la sexul feminin
B. oprilea cregterii ponderale
C. debut in prirna sdptdmAnd dup6 nagtere
D. evidenlierea olivei pilorice la palparea abdomenulni
E. alcalozd hi pocloremicd
45.
[S]
intr-o anomalie brutali a vederii cu ochi alb, calm
gi nedureros va trebui exclusi:
A. keratita acutd
B. glaucomul acut cu unghi inchis
C, ocluzia arterei centrale a retinei
D. endoftalmita
E. glaucomul neovascular
46.
IS]
in cazul unei meningite cu lichicl clar, limfocitar qi
hipoglicorahie se suspecteazi:
A. infecfie cu echovirus
B. infeclie cu lJelpes sirnplex
C. tuberculozd
D. oreion
E. neuropaludism
47.
[M]
in cazul unei infecfii cu transmitere sexuali (IST)
bilanJul biologic cuprinde:
A. serologie HIV I
9i
2
B. hemoculturi
C. hemogramd
D. serologie pentru virusulile hepatitelor A, B
9i
C
E. TPHA - VDRL
48.
[S]
La un pacient obez la care reten]ia acuti de urini
(globul vezical) nu este certi, se efectueazd:
A. proba celor trei pahare
B. ecografie
C. ulografie de urgenfd
D. punc!ie suplapubiand
E. tugeu rectal
49.
[M]
Care dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti
cauze benigne de icter de origine extrahepatici:
.{. cancer pancreatic cefalic
B. c.. 1 an gi o.-alc i nt-rrn
C. litiazi biliari
D. pancreatiti Crtrnir-i
E. c.,l.rn_liti :e lertrzlrrt.r prilnitir i
50.
[\l]
Indicaliile utilizlrii laptelui praf firi lactozd
sunt:
A. atopia familial6
B. intoleran(a la Iactozd
C. alergia la ploteinele laptelui de vacd
D. glico-eenoza
E. realimentalea la sugalul de 6 luni cu gastl'oentel'ocolitd
severd
51.
[M]
Tratamentul epistaxisului in regim de urgenfi
include:
A. antagonizarea tratamentului anticoagulant
B. tamponament anteliol in toate cazurile
C. tamponament posterior pentru epistaxisul in partea
posterioare a foselor nazale
D. cauterizalea vaselol' responsabile
E. plotecJie antibioticd in toate cazurile
52.
IS]
Tratamentul gocului anafilactic include una dintre
urmitoarele:
A. dobutamind
B. noradrenalind
C. corticoizi
D. adrenalind
E, concentrat eritrocitar
53.
[M]
Care sunt manifestirile clinice in caz de vaginiti
cu Candida albicans:
A. prurit
B. febrd
C. leucoree albA, zgrunturoasd. indolord
D. eritem vaginal
E. cervicitd
54.
IS]
Semnul ascultatoric de stenozi aortici strinsi
este:
A. suflu rnezosistolic ejeclional
B. clacrnent de deschidele aortic
C. dedublarea zgomotullli 2
D. zgomotul 2 diminuat sau abolit
E. suflu holosistolic
55.
[M]
Ancheta etiologici dupi tromboza venoasi
profundd sau embolia pulmonard vavizai
A. proteina S, ploteina C
B. sindromul antifosfol ipidic
C. c6utarea unei neoplazii subiacente
D. dozajul factorului VII
E. cdutarea factorului VI
56.
[M]
Indicafiile chirurgicale in cazul unei
lomboradiculalgii:
A. radiculalgie hiperalgicd
B. deficit motol'recent
C. pelsisten{a dulerii radiculare cu insuficienld lunclionald
majord dupi cel pu{in 6-8 sdptinrAni de erolu!ie. in ciuda
tratamentului medical colect
D. sindlomul de coadd de cal
E. dulere care nu rdspunde la tlatamentul cu terapii biologice -
anti - TNF alfa
57.
[M]
in astmul alergic al copilului sub vArsta tle 3 ani:
A. sunt prezente antecedentele tamiliale de arop.lg
B. asocierea eczemei sllrpice este tl'ecr enta
C. sunt prezente clinic cel pu!in,l epjsoadc. dc dispnee cu ralur.i
si bi I ante
D. sunt indicate teste multialergenice cu rispuns global
E. este impoltanta deternlinarea valorii crescute a IgE, totale
58.
[iv{]
Angina veziculari bilaterali prezinti clinic:
A. lebla ridicatd
B, gingir ostomatita marcarA
C. ulceralii indurate nedureroase
D. false membt ane urat rlirt'siiL':r'e
E. disfagie intensdr
59.
[M]
Referitor la etiologia cancerelor urmitoarele
afirmafii sunt adevirate:
A. r,irusurile papiloma uman 1t';i l8 .r,::ti l:t-.pi;c::e ir ;r::i1i.i
cancel'elol' anale gi anosenitale
B. HTLVr gi HTL\
,
sunt rcsfr'rirni.; :r:.:::. ;::r':r:r
limfoamelor
C. expunerea la ultraviolete 13\ !r:iz3;zl ,:parilia melanoamelor
D. infecfia cu HIV este dire"'t in-.:.i;":1 !n aparilia cancerelor
digestive
E. alimentalia joacd un rol int!..:".,:t in cancelul
bronhopulmonar
60.
[M]
Semnele de gravitate ale colicii renale sunt:
A. hematuria
B. febra
C. hiperalgia
D. r'drslturile
E. anuria
Domeniul Medicind, Caiet tip B Pagina 4
61.
IS]
Care dintre urmitoarele examindri permite
realizarea unui bilanf de extensie complet in cancerul
bronhopulmonar:
A. PET-C'| cu 18-FDG
B. r'adiografia simpli
C. ecoglafia abdominald
D. RMN toracicd
E. CT pelviand
62.
[M]
Tratamentul nefarmacologic in insuficien{a
cardiaci sistolici poate include:
A. resinclonizarea ventliculari plin implantare de pacentaker
tricameral
B. defi bri latorul implantabil
C. dializa cronicd
D. caldiostimularea externi permanentd
E. monitorizalea electlocardioglaficd Flolter
63.
[M]
Criteriile de gravitate a unei conjunctivite
bacteriene cuprind:
A. secrefii clare cu adenopatie pletlagiand
B. secle{ii pululente abundente
C. scdderea acuitAtii vizuale
D. pmlit
E. fotofobie
64.
IS]
Una dintre afirmajiile enumerate este adevirati in
legiturh cu managementul tulburirilor psihice in primul
trimestru de sarcini:
A. intrerupelea intotdeauna a cursului sarcinii, urmatd de
contracep{ie
B. administrarea de neuroleptice din clasa fenotiazinelor
C. evitalea plescrierii medicamentelol psihotrope
D. administrarea de atipsihotice atipice
E. administrarea de antidepresive imipraminice
65.
[iVI]
Cuantificarea riscului embolic la un pacient cu
fibrilafie atriald prin scorul CHADS2 se bazeazi pe
prezenfa urmitoarelor criterii:
A. HTA
B. hipertiroidism
C. diabet
D. antecedente de accident vascular cerebral
E. dilatare a cavitalilol cardiace
66.
[M]
Sarcina reprezinti contraindicafie pentru
efectuarea urmitoarelor examiniri:
A, rezonanfa magneticd nucleard
B. scintigrafia
C. ecografia
D. tomografia cu emisie de pozitloni
E. radiografia pelvisului
67.
[M]
Un revirsat pleural cu caracter de transsudat
poate fi prezent in:
A. insuficien{a cardiacd
B. n-rixedem
C. mezoteliom malign
D. enipiem
E. sindrom nefrotic primar'
68.
[M]
Ochiul rogu pufin dureros sau nedureros de cauzi
virali se caracterizeazi prin:
A. secre{ii clare bilatelal
B. contagiozitate
C. secle[ii pululente
D. prezenla de loliculi
E. lebrd inaltd
69.
[M]
Care sunt complica(iile posibile in evolufia bolii
Crohn:
A. abcese qi fistule
B. stenoze digestive
C. tlombozd venoasd profund6
D. insufi cien{6 cardiacd
E, pneumonie cu Pneumocystis carinii
70.
[M]
Pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae la copil
se caracterizeazi prin :
A. tablor.r clinic brusc instalat
B. eruplie polimorfE (eventual)
C. febr6 importanti
D. r'6spuns la antibiotelapia cu macrolide
E, asocielea fi'ecventd cu otita acut6 medie
71.
[S]
Constituie semn clinic evocator al hipertensiunii
intracraniene (HTIC), unul dintre urmltoarele:
A. cef'aleea cu debut vechi
B. vdrsdtulile in jet
care atenueazil cefaleea
C. edemul papilar unilatelal la examenul fundului de ochi
D. gretulile neulmate de vdrsdturi
E. deficit neurologic unilatelal progresiv
72.
IS]
Care dintre urmitorii anticorpi este foarte specific
pentru diagnosticul poliartritei reumatoide:
A. anti-RNP
R anticentromer'
C. anti-CCp (anti-peptid ciclic citrulinat)
D. anti-ADN
E. anti-Jo- i
73.
[M]
Cauzele principale ale detresei respiratorii
neonatale sunt:
A. infecfia pulmonard
B. condilii socio-economice materne precare
C. hipertensiunea arteriali mater.nd
D. inhalalea de lichid arnniotic
E. boala membranelor hialine la prematur
74.
IS]
Prin insuficienf5 respiratorie cronici (IRC) se
intelege:
A. hipoxemia de cauzd lespiratorie
B. hipercapnia
C. tulburarea izolatd, a mecan ici i venti I atori i
D. oprilea respiraliei
E. imposibilitatea aparatului respirator de a menline normal6
gazometria
75.
[M]
Indicafiile puncfiei-biopsie renale (PBR) pentru
diagnosticul de tumori renali sunt:
A. dubiu diagnostic, suspiciune de limfom sau metastaza
intrarenald
B. pacient cu risc chirurgical lidicat (rinichi unic)
C. inaintea unui tratament adjuvant in for.rnele lnetastatice
extinse
D. suspiciune de tumord benigna la examindrile imagistice
E, trombozd a venei renale
Domeniul Medicini, Caiet tip B
Pagina 5
76.
[M]
Elementele clinice de diagnostic in erizipel includ:
A. febrb mare. frison
B. placard inflarnator (edematos, dureros, eritematos, cald) cu
extindere centrifugi
C, prezen\a de leziuni papulopustuloase centrate pe un fir de
per
D. plezen{a (inconstantd) a adenopatiei satelite +i- linrfangiti
E. plezenla bureletului peliferic mai mult sau mai pufin
delimitat
77.
IM]
Managementul tulburirilor psihice in perioada
sarcinii prevede:
A. spitalizale in caz de simptomatologie delirantd sau lisc
suicidar
B. intreruperea intotdeauna a cut'sului sarcinii
C. evitarea presclielii medicamentelor psihotrope in primul
trimestru de sarcini
D, adrninistrarea intotdeauna a unui medicament psihotrop pe
toatd perioada sarcinii
E. psihoterapie de sprijin
78.
IS]
Electrocardiografic, subdenivelarea segmentului
PQ se intAlnegte in una din urmitoarele situafii:
A. intoxica{ia digitalic6
B. boala de nod sinusal
C. fibrila{ia atriald
D. pericardita acutd
E. tahicardia sinusald
79.
IS]
Constituie cauzi pentru anomalie de coagulare cu
PT (timp de protrombini) normal:
A. hernofilia A
B. insufi cienla hepaticd
C. coagularea intravasculard diseminatd (CIVD)
D. deficitul de vitamind K
E. administrarea de antagoniqti de vitaminb K
80"
[M]
Virusurile gripale patogene pentru om sunt:
A. virusuli cu ADN
B. clasificate in subtipuri in func{ie de hemaglutinind gi
neuraminidazd
C. responsabile de epidemii anuale gi pandernii
D, virusuri cu recombindri genetice fi'ecvente
E. virusuri cu ARN
81.
[M]
Afectarea cardiaci din lupusul eritematos
diseminat asociat cu sindrom antifosfolipidic poate
cuprinde:
A. pelicarditi
B. miocarditd
C. cardiomiopatie hipertroficd obstructivd
D. endocarditd asepticl
E. folamen ovale patent
82.
IS]
Pentru evaluarea imagistici a intregului corp, la
pacienJii cu politraumatism, se indici una din urmitoarele
examiniri:
A. RMN
B. CT
C. ecografie
D. radiografie
E. PET.CT
83.
[M]
Managementul obezitifii copilului vizeazir
evitarea urmitoarelor complica{ii:
A. steatoza hepaticd
B. hipotensiunea arteriald
C. hiper H DL-colestelolernia
D. apneea obstructivd de somn
E, genu valgum
84.
[M]
Care sunt tablourile clinice revelatoare cu
caracter de urgenti care pot fi intAlnite in limfoamele
maligne:
A. adenopatii superficiale
B. sindrom de vend cavi superioard
C. splenomegalie
D. masd abdominal6 r'apid progresivS, cu sindrom ocluziv
E. compresiur-re medulard
85.
[M]
Ca frecvenfi, primele doul situri pentru
Iocalizarea metastazelor de orice origine sunt:
A. ficatul
B. plirn6nul
C. pancreasul
D. splina
E. rinichii
86.
[M]
Diagnosticul clinic de tetanos presupune
prezenfa:
A. feblei inalte la debut
B. trismusului fdrd f-ebra
C. contracturilor generalizate responsabile de opistotonus
D. semnelor de distonie neurLr-\ eqetati\ A
E. polachiuriei
87.
[M]
Pica se caracterizeazi prin:
A. debut dupd vdrsta de un an
B. ingerale de substanle nealimentare timp de peste o lund
C. poziJia caractelisticd cu capul dat pe spate
D. iritabiiitate int|e episoade
E, absen{a altei tulburali mentale
88.
[M]
La adult fractura produsi in urnra ciderii pe os
osteoporotic poate fi cauzati de:
A. o urgenld cardio-r'asculari cerer,ra,S
B. asocierea unei metastaze osoase
C, asocielea unui mielonr
D. asocielea unui limfom
E. o simpld cbdere "mecanicd"
89.
[M]
Retardul de cregtere intrauterin.{:
A. poate fi suspectat antenatal prin birrnletrie ietalA
B, apale la mame cu malforma{ii uterine
C. recunoaqte ca
Si
cauzd sarcina multipli
D. este produs de infeclia cu streptococ B
E. poate fi urmarea diabetului gestalional
90.
[S]
La un sugar febril in virsti de 2 luni:
A. temperatula se mdsoard rectal sau axilar
B. se contraindicd punclia lombarb
C, cauza cea mai frecventi a febrei este o inlbctie ORL
D. antibioterapia de primd intenlie se face cu celalosptrine de
genelaJia a III-a pe o dulat6 cAt mai scurtd
E. semnele clinice sunt evocatoare pentru cauza i-ebrei
Domeniul Medicin5, Caiet tip B Pagina 6
91.
[M]
Simptomele/semnele locale ale unui flegmon
digital sunt:
A. clegtelea volumului degetului
B. deget ir.rcovoiat
C. febld
D. durele la extensia pasivl a degetului
E. hiperleucocitozi
92.
[M]
Imunoterapia cu anti-TNF-u se poate utiliza in:
A. pol iartrita reumatoid6
B. boli inflamatorii ale tubului digestiv
C. ulcerul gastro-duodenal
D. gonartrozd
E. psoriazis
93.
[M]
Otalgiile de origine otologici sunt prezente in:
A. tumord rnalignd palotidiar.rd
B. otit6 medie acutd
C. mastoiditd
D. fulr"rncul al conductului auditiv extern (CAE)
E. turnorile unghiului ponto-cerebelos
94.
[M]
Meningita purulenti cu coci Gram pozitivi:
A. are etiologie mai plobabil pneur.nococicd
B. este rard la splenectomizafi
C. necesitd de obicei plevenire in caz de asplenie
D. apale de obicei posttraumatisrn ct'anian
E. nu necesit6, tratament antibiotic
95.
[M]
Colecistita acuti se caracterizeazi prin:
A. obstrucfie plelungitd a canalului cistic
B. colestazd intotdeauna prezenti
C. durele in hipocondlul drept cu durata peste 6 ore, cu apdrare
D. f'ebr6 38 - 38,50C
E. lipazemie clescutd
96.
[\l]
Identificarea toxinelor din infecfia cu Clostridium
diflicile se indici in:
A. prezenfa unui sindrom infeclios sever inexplicabil
B. diareea persistentd sau invazivd apdrutd dupd un tl'atament
antibiotic
C, diareea nosocomiald
D. suspiciunea de toxiinfec!ie alimentarh colectivd
E. dialeea apdrutd la revenirea dintr-o zoni tropicald
97.
[M]
Care din urmitoarele criterii sunt utilizate in
definirea unei infecfii urinare nosocomiale?
A. febrd
B. polachiurie
C. leucociturie 102/rnl
D. infecfie dob6nditd intr-o,unitate sanitard
E. examen citobacteriologic al urinei pozitiv (culturd > 103
CFU/ml * leucociturie
>104/ml)
98.
[M]
La un copil cu febri cu durati peste 5 zile se
suspecteazi boala Kawasaki daci sunt prezente:
A. eruplia polimorlE
B. redoarea de ceafb
C. edernul extl'emitAtrilor
D, timpul de recolorare cutanatd peste 3 secunde
E, enantemul
99.
[M]
Tabloul clinic al colicii renale (nefritice) cuprincle:
A. dulere lombald acuti, cu iladiele spt'e olganele genitale
externe homolatel'ale
B. absenla pozitiei antialgice (agita1ie "fi'eneticd")
C. polaki urie, hematr.rrie
D. grea{d. vomd
E. cefalee
100.
[S]
Selectafi testul care reflecti echilibrul glicemic
din cele 2-3 luni precedente examinirii:
A. glicemia a jeur.r
B. glicozuria /24 ore
C. HbAlc (hernoglobina glicatd)
D. microalburninuria
E. cetonulia
l0l.
[M]
Cele mai utile exploriri prealabile pentru
diagnosticul litiazei ciii biliare principale sunt:
A. radiografia abdominald simpld
B. tornografi a computerizati
C. PET-CT
D. biti-RMN (colangio-RMN)
E. ecoendoscopia
102.
[S]
Calculii biliari sunt, cel mai frecvent:
A. pigmentari
B, colestelolici
C. oxalici
D. amoniaco-tnagnezieni
E. uratici
103.
[S]
lnfecfiile oportuniste din infecfia cu HIV sunt:
A. principalele complicalii ale bolii
B. absente de reguld la CD4 sub 200/mm3
C. foarte fi'ecvent reprezentate de criptococozd
D. fbalte ia,r' reprezentate de toxoplasmoza cerebrald
E. infeclii care nu necesitd explor6ri paraclinice pentl'u
confirmale
104.
[M]
ComplicaJiile renale ale endocarditei infecfioase
sunt:
A. hidlonefroza
B. abcesul renal
C. scleroza renald
D. glomelulonefrita acutd
E. Iitiaza renald coralifolmi
105.
[M]
UrgenJele infecJioase cu febri acuti sunt:
A. septicemia
B. r'inofaringita
C. rneningoencefalita
D. purpura fulminans
E. infecfia cu virusul hepatitei A
106.
[M]
in encopresis se constati:
A. flecvenfd crescuta la sexul feminin
B. ple.lominanla lormelor plimare
C. asocierea frecventd cu constipaJia
D. apaLilia diurnd
E. disparilia frecventd in cazul separirilor de lamilie
Domeniul Medicind, Caiet tip B
Pagina 7
107.
[M]
Contraindicafiile sondajului vezical la un pacient
cu retenfie acuti de urini srrnt:
A. orhiepididimiti
B. prostatitd acutd
C. r'etenfia prin forrnalea de cheaguli intravezicale
D, stenoza ul'etlei
E. traumatism de bazin gi/sau de uretlh
108.
[M]
Constituie cauze ale anemiei microcitare:
A. deficitul de absolblie a fierului
B. sdngeldrile ginecologice
C. deficitul de vitarnini 812
D. pierdeli sanguir.re digestive
E. insuficienld rcnald clonicd
109.
[M]
Radiculalgiile complicate cu deficit motor pi/sau
tulburiri ale sfincterelor reprezinti o urgenfl terapeutici
gi pot avea urmitoarele cauze:
A. hernia de disc
B. spondilodiscita
C, metastazele r,ertebrale
D. mielomul multiplu
E. accidentul vascular cerebral ischemic
I 10.
[N{]
in insuficienfa renalE acuti (IRA) intlica(iile
epuririi extrarenale de urgenfi sunt:
A. edem pulnronar acut lezistent la tlatamentul medical
B. encelalopatie urerrici
C. hip.-r'kaliemie periculoasd (> 6.5 nrmol/L sau manif'estAri
ECG t
D. rciJoz.l metat olicA )e\ era
E. glcrb rezical
I I 1.
[M]
Etiologia lipotimiilor gi sincopelor include:
A. obstacole in ejecfia sau umplerea inimii stdngi
B. embolie pulmonard masivd
C. fru't de arteld subclavicular'i
D. sincopd r asor asala
E. epilsp5ig
I l:.
[\1]
in pancreatita cronici, eraminirile imagistice
lmorfologice)
pot identifica urmdtoarele anomalii:
.\. insuficienla secretorie exocrind
B. calcificdri parenchirnatoase
C. anomalii canalare
D. pseudochisturi
E. insufi cien{a secretorie endocrind
113.
[M]
Tratamentul gocului cardiogen prin deficienfi
cardiaci st6ngi include:
A. clistaloidele
B. concentratele eritrocitare
C. dobutamina
D. colticoizii
E. tratamentul bolii cauzale - r'evasculalizarea miocardicd
I 14.
[M]
Printre mijloacele terapeutice utilizate in
poliartrita reumatoidi se regisesc urmitoarele:
A. antibiotice
B. AINS
C. sulfasalazina
D. metotrexat
E. bioterapie: anti-TNF
115.
[M]
Care dintre urmitoarele mijloace terapeutice
sunt utilizate in tratamentul fibroamelor uterine
intersti{iale gi a fibroamelor uterine subseroase:
A. miomectomia plin lapalotomie sau laparoscopie
B. anexectomia bilatelali
C. agonigtii GnRH
D. rnioliza cu ultlasunete focalizate sau ladiofrecven{d
E. embolizarea alterelor uterine
116.
[M]
Insuficienfa respiratorie cronici restrictivi
datorati unei afecfiuni neurologice sau musculare poate
avea origine:
A. celeblali sru rnedularA
B. pulrrionald. prin alectare parenchilxatoasa
C. parietald, plin delblmale toracicd
D. prin afectarea nelvului (er: poliradiculonevriti)
E. prin at'ectarea
joncliunii
neuronrusculare (ex: tetanos)
117.
[S]
Referitor la epistaxis este adevirati urmitoarea
afirmafie:
A. compresia bidigitala este indicatd in cazurile cu abunder.rtd
medie/puternicd
B, tanrponamentul
Lrosteriol
este indicat in toate cazurile
C. ernbolizarea vaselol incriminate este rezervatd cazurilor cu
abunden{a mare. retl'actare la tratament
D. tamponamentul antelio| este l'ezervat cazurilor cu
abundenl6 ugoari
E. li,eatura r aselor responsabile se practicA in cazurile cu
abundenlA u$oard
1 18.
[S]
Precizafi semnul adrenergic care evoci, din punct
de vedere clinic, hipoglicemia la un copil diabetic:
A, tulburdri de vedere gi de volbire
B. tahicardie
C. tulbuldri de echilibru
D. astenie
E. convulsii
119.
lM]
Ocluzia acuti a arterei renale poate avea
urmitoarele cauze:
A. caldiopatie emboli g.eni
B. ischemie mezentericd
C. tlornbozd venoasA prolunda a nrembrelol infelioare
D. tromb aortic
E. diseclie arteriald
120.
IS]
Examenul de electie pentru diagnosticul
miocarclitei este:
A. ecografia cardiacd Doppler color
B. electrocardiograma
C, ecocaldiografi a transesofagiand
D. RMN caldiac
E. angioCT
121.
[M]
in septicemie antibioterapia va fi:
A. instituitA numai dupd obtinelea antibiogramei
B. administratd intravenos in general 10-15 zile
C. adaptatd rezultatelor microbiologice (germen.
antibiogramd)
D. ini{iatd de urgen!6 dup6 r'ecoltarea plobelor rnicrobiologice
E. administratd cel mult 7 zile
Domeniul Medicind, Caiet tip B Pagina B
122,
[M]
Semnele de gravitate ale unei febre acute sunt:
A. sepsis grav
B. goc septic
C. tempelatula mai mare de 37,5
0C
D. coma
E. insuficienla respiratorie acuti
123.
[M]
Epilepsia petit mal (absenfele copilului):
A. debuteazd in primul an de via!6
B. se caracterizeazdprin frecvente pierderi ale contactului cr"t
mediul
C. asociazd flecvent crize tonico-clonice generalizate
D. are aspect EE,G de v6rf-undd
E. are plognostic sever
124.
ISl
in endocardita infecfioasi tratamentul
chirurgical in urgenJi extremi este indicat daci se
constati:
A. vegetaJii voluminoase, peste lOmm
B, abces paravalvular
C. inl'eclie locali necontrolati
D. embolie celeblald
E. insuficienld cardiaci severd qi rebelb, secundard unei
regurgitdri masive
125.
[S]
Infecfiile de cateter sunt:
A. cele mai flecvente infeclii nosocomiale
B. diagnosticate prin cultur-a pozitivd a cateterului
C. inso{ite intotdeauna de goc septic
D. mai fi'ecvente la catetelele perifelice
E. infeclii comunitare
126,
[S]
in caz cle revirsat pleural, la examenul obiectiv se
constati unul dintre urmitoarele semne:
A. raluri crepitante diseminate
B. sonolitate pulmonard
C. raluri brongice diseminate
D. murmur vezicular cu expirul plelungit
E. matitate declivd
127.
[M]
BilanJul paraclinic al unui pacient valvular
include:
A. ecografia Dopplel caldiacd transtoracic6
B. electromioglama
C. radiografia tolacicd
D. electrocaldiograma
E. ecografi a abdorninal6
128.
[M]
Elementele definitorii ale sindromului HELLP
sunt:
A. hemoliza
B. hemoragia
C. citoliza hepaticd
D. trornbopenia
E. leucopenia
129.
[M]
Ocluzia arterei centrale a retinei se
caracterizeazi prin:
A. scddere brutalb a acuitatii vizuale
B. edem papilar la examenul fundului de ochi
C. asocielea frecventd a bolii Horton
D. angiografie cu fluoresceind fbrd modificdri
E. nu produce atlofie opticd definitiv6
130.
[M]
Tratamentul tromtrolitic are contraindica{ie
absoluti in:
A. diseclia de aoltd
B. accident vascular cerebral ischemic
< 6 luni
C. stenozd aolticd
D. hemoragia digestivd in curs
B. ateromatoza carotidiand
131 .
[M]
in brongiolita acuti a sugarului:
A. etiologia bacteriand este cea mai frecventd
B, este tipicl clinic tusea uscat[ care apare in cvinte
C. prezenla apneei qi polipneei (FR > 60/min) leplezintd
criterii de gravitate care impun spitalizalea
D. radiografia toracelui se indicd in suspiciunea de
suplainfecIie
E. tl'atamentul antibiotic este intotdeauna obligatoliu
132.
[M]
Care dintre urmitoarele medicamente sunt
utilizate pentru eradicarea infec{iei cu Helicobacter pylori
din ulcerul duodenal:
A. claritromicind
B. amoxicilind
C. prokinetice
D. betablocante
E. inhibitoli de pornpd de protoni
133.
tSl
Flegmonulperiamigdalian:
A, necesitd serotelapie de ulgenfd
B. necesitd punc{ieidrenaj, antibioterapie
C. este caracteriz-at prin sindrom mononucleozic
D. prezintb serologie pozitiv[ pentru EBV
E. se caracterizeaztprin false membrane care acopet'd uvula
134.
[M]
Formele tuberculozei pulmonare sunt:
A, tuberculoza pulmonat'6 comund
B. tuberculoza miliara
C, pneumonia tuberculoasd
D, tuberculoza ganglionard
E. tuberculoza osoasd
135.
[M]
Care dintre afirma{iile enumerate sunt
adevirate in legituri cu epidemiologia infecfiilor urinare
la adult:
A. afecteazd cel mai adesea femeile
B. afecteazd cel mai ft'ecvent bdrbalii sub 50 de ani
C. existd un v6rf de incidenld la femei in intervalul de vAlstd
25-35 ani
D. existi doud v6rfuri de incidenld la femei: inceputul
activit6tii genitale gi post-menopauzal
E. decelarea la bdrbali este rard gi in majclritate
>50 ani
(patologie prostaticd)
136.
[M]
in insuficien{a respiratorie cronici, ameliorarea
oxigenirii se poate obJine prin:
A. kinetotelapie lespiratolie
B. oxigenoterapie de lung6 duratd
C. ventila(ie spontand cu plesiune pozitivit expiratorie
D. ventila{ie asistatd
E. tratament cardiotonic
Domeniul MedicinS, Caiet tip B Pagina 9
137.
[M]
Factorii etiologici extracardiaci ai fibrila{iei
atriale sunt reprezentafi de:
A. hipeltiroidism
B. etilism acut
C. revlt'sat pericaldic
D. sindlom de intestin iritabil
E, f-eocromocitonr
138.
[M]
Pentru stabilirea caracterului de exsudat sau
transsudat al unui revlrsat pleural, din tichidul pleural se
determini nivelul de:
A. proteine
B. LDH
C. colestelol
D. glicernie
E. ASAT
139.
[M]
Principalele cauze de anemie hemolitici sunt:
A. autoimune
B, mecanice
C. toxice (veninul de garpe)
D. sfelocitoza eleditard
E. disfuncf ia tiroidiand
140.
[M]
Constituie factori de risc in aparifia cancerelor:
A. fumatul
B. azbestul
C. inf'ectia cu vilusul hepatitei A
D. infecf iile bacteriene sistemice
E. int-ecJia cu virus glipal
141.
[M]
Principalele infec{ii cu transmitere sexuali sunt:
A. infcclia cu virusul hepatitei E
B. infeclia cu HIV
C. sifilisul
D. infeclia cu gonococ
E. herpesul genital
142.
[M]
Asocierea unui aminoglicozid in terapia
pielonefritei acute a copilului se impune daci:
A. inf'ec1ia este produsd de fungi
B. vAlsta este peste 3 luni
C. existd imunodepresie
D. pacientul are o malformafie urinard cunoscutd
E. tabloul clinic este de sindrom septicemic
143.
[S]
in caz de prolaps hemoroidal trombozat
stabilirea diagnosticului se face prin una din urmitoarele
examiniri:
A. tuqeu rectal
B. anuscopie
C. inspectarea malginii anale
D. colonoscopie
E. irigografie
144.
[M]
Managementul medical al pacientului cu ocluzie
intestinali cuprinde:
A. plelevare de lichid peritoneal
B. sondd nazogastricd
C. compensalea tulburbrilor. hidroelectrolitice
D. decompresia segn.rer.rtului din amonte (stornie)
E. analgezice
145.
[S]
Hemoptizia NU apare in una clintre urmitoarele
situaJii:
A, tuberculoza pulmonald comun6 ulcero-cazeoasd bacilif'era
B, edemul pulnional acut cardiogenic
C, abcesul pulmonar
D. rinof'aringita acutd
E, endornetrioza bron gicd
146.
[S]
Care este prima motiva{ie a utilizirii ecografiei
abdominale Ia un pacient cu icter cu bilirubini conjugati:
A. ciutarea dilatiirii ciilor biliar.e, sugestivd pentru colestazd
extrahepaticd
B. identificale r.rnei splenomegalii
C. identificarea colestazei intrahepatice
D. identificarea unui ficat de staza
E, identificalea unui ulcer gastr.ic penetrant
147.
[M]
Pentru diagnosticul de tliabet zaharat tip II vor fi
excluse alte forme de diabet zaharat, secundare:
A. diabetul insipid
B. diabetr"rl pancreatic (pano.eatita cr.or.ricA)
C. diabetul iatrogenic (cortico-indus)
D. diabetul endocrin (Cushing. acr.oneealie)
E. hemoclomatoza
148.
[M]
Constituie complicafii precoce dupi traumatism
toracic urmitoarele leziuni cardiace:
A. hemotoracele
B. hen.ropericaldul
C. leziunile r alvulale tlaurnrtice
D, contuzia miocaldici
E. pneumomediastinul
149.
[S]
Privitor la osteoporoza primari, este aclevlrat ci:
A. este cat:aclerizalS, prin cregterea masei osoase
B. nu se asociazd cu inaintarea in vArstd
C, 1i'ecven{a este mai mare la femeile tiner-e
D. este cea mai frecventd boald osoasi fi.agilizant6, cu risc
cl'escut de fi'acturi
E. microarhitectura
lesutului
osos este pistratd
150.
[M]
in cazul unei apendicite acute ecografia poate
evidenfia:
A. cre$terea in diametru a apendicelui (>8 mm)
B. ingrogalea peretelui apendicelui (>3 mm)
C. intdrirea conturului mucoasei apendicelui
D. lichid libel peliapendicular q;i in lundul de sac Douglas
E. artefacte in "coadd de cometd,'
151.
[M]
in cliagnosticul diferenfial al apendicitei acute se
iau in considerare:
A. volvulusul sigmoidian
B. boala Crohn
C. lirnfadenita mezenteric6
D. pancreatita clonic6
E. colica renald dreaptd
152.
[M]
in rinita alergici polenici intermitenti (boala
finului):
A. debutul este frecvent la pubertate
B. tabloul clinic include strdnutul gi pr.uritul nazal
C. se asociazd fi'ecvent conjunctivita
D. declangarea episodului este legatd de expuner.ea la acarieni
gi mucegaiuri
E. evitalea alergenului este un principiu terapeutic esenlial
Domeniul Medicini, Caiet tip B
Pagina 10
153.
[S]
Clasa terapeutici care Nfl face parte dintre cele
utilizate in primi intenfie in tratamentul HTA esenfiale
este:
A. diuretice
B. betablocante
C. alfablocante
D. inhibitori calcici
E. inhibitori ai enzimei de convelsie a angiotensinei
154.
[M]
Care sunt fazele travaliului:
A. pierderea dopului mucos
B.
Etergerea
(scurtarea) qi dilatarea colului uterin
C" expulzia
D. angajarea prezentafiei
E. delivrenla
155.
[S]
Care este definifia menoragiei:
A. sdngerale in alara menstlua!iei
B. cicluli prea neregulate
$i
prea rale
C. rnenstrua{ie foarte abundent6 in volum sau duratd
D. menstlualie in cantitate micd
E. absen(a menstl'uatiei mai mult de trei luni
156.
[M]
Nefroangioscleroza maligni poate evolua cu
urmitoarele manifestiri clinico-biologice:
A. HTA severi
B. encefalopatie
C. edem pulmonar acut
D. insuficien{d renal6, proteinulie, hematurie
E. anemie prin deficit de vitamin6 812
157.
[M]
Tratamentele chirurgicale pentru patologia
hemoroidali interni sunt:
A. tbtocoagularea
B. hemoloidectomia clasicd
C. hemtrrtrid.rp|eria
(
tehnica Longo )
D. sclerozarea instrumentald
E. ligatura sub contl'ol Doppler a alterelor hernoroidale
158.
[S]
Alegefi rispunsul corect privitor la modalitifile
de prescripfie a corticosteroizilor pe cale generali:
A. calea oral6 este rar utilizatd
B. calea intravenoasd este de prefelat in orice situalie
C. in telapia prelungitd existd intotdeauna o " fazd de atac"
D. sciderea dozelol se face brusc
E. posologiile de scurtd duratd evitd complet complicaliile
159.
[M]
Tratamentul chirurgical este indicat la pacienfii
cu anevrism de aorti abdominali in urmitoarele situafii:
A. tromboz6 anevrismalS parietal6
B. anevrism voluminos, cu diametru mai mal'e sau egal cu 5 cm
C. anevlism cu interesarea gi a arterelor iliace
D. anevrism fusiforrn
E. evoluiie rapidd (+ I cm intr-un an)
160.
[M]
Sindromul hemolitic-uremic postinfecfios la
copil se prezinti cu urmitoarele manifestiri:
A. dialee mucosanguinolentd
B. icter
C. anemie hemoliticd
D. insuficienld renale acuta cu hematurie gi ploteinurie
E. hipelglicemie
161.
[S]
in galactozemie se utilizeazd lapte praf:
A. hipoalergenic
B. lird proteine din laptele de vacd
C. fEri laclozit
D. antireflux
E. anticolici acidifiat
162.
[S]
Confirmarea infecfiei spontane a lichidului de
asciti poate fi realizati prin:
A. nivelul de PMN (polinucleare neutrofile) in lichidul de
ascitd de peste 250/mm' li"hid
B. ecoglafia abdominal6
C. constatarea unui hemoperitoner.r
D. constatarea unei leucocitoze
E. constatarea unei hipergamaglobulinemii
163.
[M]
Complicafiile digestive ate obezitifii pot fi
reprezentate de:
A. ocluzia intestinald
B. boli inflamatorii intestinale
C. hernie hiatalS
D. litiazd biliard
E. steatozd hepatic6, steatohepatitd nonalcoolicd (NASH)
164,
[M]
Managementul inifial al ischemiilor cerebrale
include:
A. tratament in ambulator
B. tlansfer medicalizat irnediat
C. corectarea hipoxiei
D. colectarea hipertensiunii arteriale in toate cazurile
E. tlatament antitrombotic
165.
[M]
in fasceita necrotizanti urmitoarele aspecte
sunt importante:
A. este o urgenld medico-chilurgicald
B- local sunl prezente zone r iolacee neclotice. hipoestezice
C, este prezent un sindrom inflarnator major
D. hiperestezia locald este pl'ezentA invatiabil
E. tratamentul antibiotic se ini{iaz6 pel os, ambulatoriu
166.
[M]
Principiile intervenfiei chirurgicale pentru
herniile parietale sunt:
A. elibelalea sacului herniar
B. reintegralea conlinutului in cavitatea abdominald
C. recalibrarea ligamentului Cooper'
D. reparalia parietald
E. tratamentul tusei cronice
167.
[M]
Care dintre urmitoarele afirma(ii privind
pericardita acuti sunt adevirate:
A. dulerea pericardica lipsegte in toate cazurile
B. electrocardiograma este normald in pufine cazuri
C, ecocardiografic. absenfa revArsatului pelicardic nu exclude
diagnosticul
D. frecdtura pericaldicd este prezentd la tofi pacienfii,
permanent, constant in timp
E, etiologia virald este cauzacea mai frecventd
168.
[M]
Caracterele prostatei evidenJiate prin tugeu
rectal la pacientul cu hipertrofie benigni de prostati sunt:
A. durd, cu suprafald neregulatd
B. neted6, r'egulatd gi indolord
C. mAritd in volum
D. dureroasd, multinodirlar6
E. cu qan{ median qters
Domeniul Medicini, Caiet tip B
Pagina 11
169.
[M]
in cazul unui pacient cu sindrom coronarian
acut cu supradenivelare permanenti a ST, aparifia
insuficienfei ventriculare drepte trebuie si conducl la
urmitoarele suspiciuni :
A. inf-arct al ventriculului drept
B. tulbulari de ritrn ventricular
C. tamponadd cardiacd
D. comunicare interventriculald
E. disecJie de aortd descendentd asociatd
170.
[M]
Examinirile de primi intenfie care trebuie
realizate in prezenfa oricirei dispnei sunt:
A. r'adiografie toracicd (fa!6 + profil, dacd e posibil)
B. probe funclionale respiratorii
C. electrocadiogram6
D. gazomeh'ie arterial5 in aelul ambiant
E. blonhoscopie
171.
[M]
Definifia clinici a sindromului de rispuns
inflamator sistemic (SIRS) cuprinde:
A. febrd >
38
oC
sau <
36
oC
B. leucocitozd > 12 000/mrn3 sau Ieucopenie <
4 000/mm3
C. fi'ecvenia respilatorie de 16imin.
D. fi'ecven{d cardiacd > 90/min.
E. fi'ecvenld respiratorie >
20/min
172.
[S]
Anemia aregenerativi macrocitari (VEM > 100
fl) are ca etiologie:
A. insuficien{a renal6 clonici
B. sdngelari digestive r:r'orrice
C. metastaze ale unor cancere solide
D. calenJa de vitatnina B12
9i
folali
E. talasemia
173.
[M]
Pielonefrita acuti a copilului este confirmati de
urmitoarele investigafii complementare:
A. uloculturd pozitivd (bacteriurie unicd peste 105/rni.1
B. cistogralie rettogradd efectuatd la primul episod de
pieloneh'itb
C. examenul de urini cu evider.rtierea leucocituriei peste lOa/ml
D. scintigrafie renal5 cu DMSA efectuata la pr.imul episod de
pielonefi'ith
E. ecografie renald
174.
[Ml
Sindromul metabolic reunegte urmitoarele
afec{iuni:
A. obezitate androidd
B. intolelanld la glucozd sau diabet zaharal
C. hipertensiune arterialI
D. dislipidemie
E. hiperpotasemie
175.
[M]
Managementul tumorilor intracraniene
intraparenchimatoase maligne include:
A. tratamentul de urgenld al hipertensiunii intracr.aniene
(HTrC)
B. tratament hiperosmolar in caz de edem cerebr.al important
C. antiagregante plachetare
D. pozilie Tlendelenburg
E. colticoterapie in caz de edem cerebral important
176.
[M]
intre complicafiile generale ale pancreatitei
acute se numiri:
A. qoc septic
B. PaO2 clescutd
C. hiperglicemie
D. insuficien!h niultiorganicd
E. insulicienlS renald acutd (cu hipocalcemie)
177.
[M]
Atunci cind hemoroizii devin simptomatici, se
pot manifesta prin:
A. plolaps
B. tlombozd
C. sAngerare
D. nialignizare
E. diaree
178.
[Ml
Conform afirma{iei ci
"nu orice respirafie
guierltoare este astmr', diagnosticul diferenfial al astmului
se face cu:
A. insuficienfa cardiacd
B. infactul miocardic acut necomplicat
C. compresia bronqicd extrinsecd
D. nevlalgia intercostald
E. corp strdin endobt'onqic
179.
[S]
Care este principalul factor de prognostic in
tratamentul peritonitei acute:
A. intensitatea contractulii abdorninale
B. intervalul de timp scurs pdna la inrelvenlia chirurgicald
C. etiologia pl ut'ibacreriani
D. hipelleucocitoza
E. plezenla sindromului septic
180.
[M]
Tratamentul emboliei pulmonare masive
include:
A. expansiune volemicd
B, dobutamind qi noradlenalind in toate cazurile
C. oxigenoterapie
D. intubare gi ventilafie mecanici in toate cazur.ile
E. trombolizd intlar enoasd in cazurile inso{ite de qoc
181.
[M]
Care rlintre urmitorii parametri sunt inclugi in
scorul Child-Pugh de evaluare a gravititii cirozei hepatice:
A. bililubina totald
B. albumina
C. nivelul (indicele) de prorrombind
D. leucocitele
E. ascita
182.
[M]
Managementul detresei respiratorii acute la
adult (SRDA) include:
A. ventilafie mecanicd
B, spitalizare intr-o sec{ie de medicina inter.nd
C. antibioterapie (frecvent necesarA)
D. administrarea unor cantitAti mari de lichide
E. beta-blocante
183.
[M]
Insuficienfa renali cronicd (IRC) poate favoriza
urmitoarele complicafii:
A. hiperparatiloidisrn
B. anemie prin caren{d de vitamind B l2
C. pericalditb
D. hipertelrsi une arteriala
E. anemie prin carentd de eritlopoietinA (EPO)
Domeniul Medicini, Caiet tip B
Pagina 12
184.
[S] Quadriterapia antituberculoasi care se va
prescrie adultului, NU include unul dintre urmitoarele
preparate:
A. isoniazida
B. gentamicina
C. rifampicina
D. pirazinamida
E. etambutol
185.
[M]
Constituie cauze ale cletresei respiratorii acute la
adult (SRDA):
A. qocul cardiogen
B, oxigenoterapia de scurtd dur.atd cu FiO2 scdzut
C. pancreatita acutd necrotic6
D. polih'aumatismele
E. fi'acturile oaselor lungi cu embolie gr.6soas6
186.
[M]
Criteriile de severitate in cetoacidoza diabetici a
copilului sunt:
A. acidoza severd
B. vArsta peste 5 ani
C. hiperglicernia majold
D. astenia
E, deshidratarea severI
187.
[M]
Metodele de explorare utilizate pentru a clepista
extinderea bolii Crohn la nivelul intestinului subfire sunt:
A. enterografia-CT
B. enterografia-RMN
C. radioglafia abdorninal6 simpld
D. ecoendoscopia
E. serologia pentru anticorpi ASCA
188.
[M]
in insuficienfa cardiaci sistolici, medicamentele
care reduc mortalitatea cardiovasculari sunt reprezentate
de:
A. digiralice
B. diuretice de ansd
C. betablocantele insuficienfei cardiace
D. inhibitori de calciu
E. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei
189.
[M]
Varicele secundare ale membrelor inferioare
apar in urmitoarele situafii:
A. postflebitic prin distrucfie valvular.6
B. posttraumatic
C. agenezia venelor pr.ofunde
D. compresie pelvind tumor.ald sau de alt tip
E. ischemie critici a membrelor infer.ioare
190.
[VI]
Sunt cancere bronhopulmonare firi celule mici:
A. limfornul non-Hodgkin
B. carcinomul bronhopulmonar epiderrnoid
C, carcinomul bronhopulmonar
cu celule mar.i
D. adenocarcinomul
E. salcomul pulmonar
191.
[S]
Cancerul de cap de pancreas se manifesti prin
unul dintre urmitoarele tablouri clinice:
A. disfagie, vdrsdturi postprandiale
B. hematemezi, melend
C. f-ebrd, apdrare abdominal6, deshidratare
D. dureri in epigastru cu iradier.e poster.ioard
E. ictel progresiv, decolorarea scaunului. urina de culoar.e
inchisd, plurit
192.
[M]
Otita medie acutl este:
A. o inflamalie acuta a mucoasei urechii medii
B. o inflarna{ie a conductului auditiv extern
C. de cauzd infec{ioasd (viral6, bacterian6)
D, in cazuli rale. consecinfa unei schirnbir.i brutale de presiune
E, fi'ecvent intalnifi la adult
193.
[M]
Sindromul Claude-Bernarct-Horner protlus prin
comprimarea simpaticului cervical de o gugi voluminoasi
cuprinde:
A, rnidriazb
B, exoftalmie
C. ptozit palpeblald
D. rniozd
E. enoftalmie
194.
[M]
La un pacient cu cancer de rect, prin tugeu rectal
se apreciazi/evidenf iazi :
A. plezenfa sAngelui in rect
B. distan{a dintre polLrl inf'erior al tunior-ii gi sfincter.
C. ganglionul Troisier'
D. rnobilitatea leziunii (tumor.ii)
E, localizarea tumorii
195.
[M]
Fracturile osteporotice intereseazi frecvent:
A. r'erteblele (cu exceplia coloanei cer.vicale)
B, extremitatea superioard a femur.ului (fr.actura de qolcl)
C, craniul
D. degetele de la mAini sau picioar.e
E. extremitatea distal6 a antebra{ului
196.
[M]
Complica{iile poliartritei reumatoide pot fi
reprezentate de:
A. distrugere osteocondrald
B. deformdri articulare
C. enteropatie glutenica
D. handicap funclional
E. vasculitd sistemicd
197.
[M]
Tusea cronici seaci cu radiografie toracici
normali poate apirea in urmitoarele condifii:
A. bongiectazie
B. tlatament cu inhibitori ai enzimei de conversie a
angiotensinei
C. tuberculoza brongicd
D, cancer bronqic
E. refl ux gastroesofagian
198.
[M]
Care dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti
factori de risc major pentru steatohepatita non_alcoolici:
A. hepatita virald A
B. obezitatea
C. diabetul zabarat
D. dislipidemia
E. anemia
199.
[S]
Una dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti
factor favorizant al infec{iilor acute de pirfi moi:
A. hipertiloidism
B. insuficienld corticosuprarenaliand
C. diabet
D. tetanos
E. artritd
Domeniul Medicin5, Caiet tip B
Pagina 13
200.
[M]
Endoscopia digestivi superioari reprezinti
examenul cheie pentru cliagnosticul ulcerului gastric
deoarece:
A, v izualizeazd I eziunea
B. precizeazd sediul
C" permite realizarca de biopsii din ulcer, pentru excluderea
malignit6!ii
D. identificd prezenla unor metastaze ganglionare
E. identificd prezenla unor metastaze hepatice
Domeniul MedicinS, Caiet tip B
Pagina 14