Sunteți pe pagina 1din 46

Norm general de aprare mpotriva incendiilor

din 28/02/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007

CAPITO! I
"i#$o%i&ii 'enerale
Art. 1. ( )or*ele 'enerale de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, denu*ite ,n continuare
nor*e 'enerale, #tabile#c $rinci$iile, criteriile de $erfor*an&+ .i condi&iile te/nice
'enerale $ri-ind a#i'urarea cerin&ei e#en&iale 0#ecuritate la incendiu0 $entru con#truc&ii,
in#tala&ii .i a*ena1+ri, $recu* .i re'ulile .i *+#urile 'enerale de $re-enire .i #tin'ere a
incendiilor.
Art. 2. ( 2co$ul $re%entelor nor*e 'enerale e#te $re-enirea .i reducerea ri#curilor de
incendii .i a#i'urarea condi&iilor $entru li*itarea $ro$a'+rii .i de%-olt+rii incendiilor, $rin
*+#uri te/nice .i or'ani%atorice, $entru $rotec&ia utili%atorilor, a for&elor care ac&ionea%+
la inter-en&ie, a bunurilor .i *ediului ,*$otri-a efectelor #itua&iilor de ur'en&+
deter*inate de incendii.
Art. 3. ( Pre%entele nor*e 'enerale #e a$lic+ la $roiectarea, e3ecutarea .i
e3$loatarea con#truc&iilor, in#tala&iilor .i a a*ena1+rilor, la lucr+rile de *oderni%are,
e3tindere, #c/i*bare a de#tina&iei celor e3i#tente, $recu* .i la or'ani%area .i
de#f+.urarea acti-it+&ilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i la ec/i$area cu *i1loace
te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
Art. 4. ( Pre%entele nor*e 'enerale #unt obli'atorii $entru autorit+&ile ad*ini#tra&iei
$ublice centrale .i locale, $entru toate celelalte $er#oane 1uridice, $recu* .i $entru
$er#oanele fi%ice aflate $e teritoriul 5o*6niei.
CAPITO! II
Or'ani%area .i de#f+.urarea acti-it+&ii de a$+rare
,*$otri-a incendiilor
27C8I!)7A 1
Con&inutul or'ani%+rii acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor
Art. 9. ( Or'ani%area a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor $re#u$une:
a; #tabilirea #tructurilor cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor<
b; elaborarea, a$robarea .i difu%area actelor de autoritate: deci%ii, di#$o%i&ii, /ot+r6ri
.i altele a#e*enea, $rin care #e #tabile#c r+#$underi $e linia a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor<
c; elaborarea, a$robarea .i difu%area docu*entelor .i e-iden&elor #$ecifice $ri-ind
a$+rarea ,*$otri-a incendiilor<
d; or'ani%area a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor la locurile de *unc+<
e; $lanificarea .i e3ecutarea de controale $ro$rii $eriodice, ,n #co$ul de$i#t+rii,
cunoa.terii .i ,nl+tur+rii oric+ror #t+ri de $ericol care $ot fa-ori%a ini&ierea #au
de%-oltarea incendiilor<
f; anali%a $eriodic+ a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
'; elaborarea de $ro'ra*e de o$ti*i%are a acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
/; ,nde$linirea criteriilor .i a cerin&elor de in#truire, a-i%are, autori%are, ate#tare,
certificare, a're*entare, $re-+%ute de actele nor*ati-e ,n -i'oare<
i; reali%area unui #i#te* o$erati- de ob#er-are .i anun&are a incendiului, $recu* .i de
alertare ,n ca%ul $roducerii unui a#tfel de e-eni*ent<
1; a#i'urarea func&ion+rii la $ara*etrii $roiecta&i a *i1loacelor te/nice de a$+rare
,*$otri-a incendiilor<
=; $lanificarea inter-en&iei #alaria&ilor, a $o$ula&iei .i a for&elor #$eciali%ate, ,n ca% de
incendiu<
l; anali%area incendiilor $rodu#e, de#$rinderea conclu%iilor .i #tabilirea ,*$re1ur+rilor
.i a factorilor deter*inan&i, $recu* .i a unor *+#uri confor*e cu realitatea<
*; re'le*entarea ra$orturilor $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor ,n rela&iile
'enerate de contracte/con-en&ii<
n; a#i'urarea for*ularelor ti$i%ate, cu* #unt $er*i#ele de lucru cu focul, fi.ele de
in#truire.
27C8I!)7A a 2(a
2tructuri cu atribu&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor
Art. 6. ( >1; ?n cadrul autorit+&ilor ad*ini#tra&iei $ublice centrale .i al celorlalte or'ane
centrale de #$ecialitate, al Con#iliului @eneral al Munici$iului Aucure.ti, al con#iliilor
1ude&ene, *unici$ale .i ale #ectoarelor *unici$iului Aucure.ti, or+.ene.ti .i co*unale,
al in#titu&iilor $ublice .i al o$eratorilor econo*ici, ,n func&ie de ni-elul ri#cului de
incendiu .i de #$ecificul acti-it+&ii, #e con#tituie, du$+ ca%, ur*+toarele #tructuri cu
atribu&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor:
a; co*$arti*ent de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, co*$u# din dou+ #au *ai *ulte
cadre te/nice #au $er#onal de #$ecialitate cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor<
b; cadru te/nic #au $er#onal de #$ecialitate cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor nu*it e3clu#i- $entru acea#t+ acti-itate, confor* le'ii<
c; #er-iciu $ublic -oluntar #au $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+.
>2; ?n -ederea ,nde$linirii atribu&iilor $e linia a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor, con#iliile
locale .i o$eratorii econo*ici care nu au obli'a&ia, $rin le'e, #+ an'a1e%e cel $u&in un
cadru te/nic cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor #au $er#onal de
#$ecialitate, $re-+%ut la alin. >1; lit. b;, $ot de#e*na din r6ndul $er#onalului $ro$riu un
#alariat care #+ ,nde$linea#c+ .i atribu&ii #$ecifice ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor #au $ot ,nc/eia un contract cu o $er#oan+ fi%ic+ #au 1uridic+ ate#tat+, ,n
condi&iile le'ii.
Art. 7. ( >1; a ni-elul unit+&ii ad*ini#trati-(teritoriale, cadrul te/nic cu atribu&ii ,n
do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor $re-+%ut la art. 6 alin. >1; lit. b; #e de#e*nea%+
de con#iliul local.
>2; Acti-it+&ile de $re-enire a incendiilor #e de#f+.oar+ de c+tre $er#onalul din
co*$arti*entul de $re-enire din cadrul #er-iciului -oluntar $entru #itua&ii de ur'en&+, $e
ba%a re'ula*entului elaborat de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de !r'en&+ .i
a$robat $rin ordin al *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor.
Art. B. ( Atribu&iile $entru #tructurile $re-+%ute la art. 6 #e #tabile#c .i #e detalia%+
a#tfel ,nc6t #+ $er*it+ ,nde$linirea obli'a&iilor le'ale care re-in ad*ini#tratorului
o$eratorului econo*ic/conduc+torului in#titu&iei, re#$ecti- autorit+&ilor ad*ini#tra&iei
$ublice.
Art. 9. ( Pentru celelalte cate'orii de #alaria&i atribu&iile din do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor #e #tabile#c ,n fi.ele $o#turilor.
27C8I!)7A a 3(a
Actele de autoritate, docu*ente #$ecifice .i e-iden&e
$ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor
Art. 10. ( Actele nor*ati-e obli'atorii $e teritoriul 5o*6niei elaborate, confor* le'ii,
de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de !r'en&+ #unt nor*e, re'le*ent+ri te/nice .i
di#$o%i&ii 'enerale $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor.
Art. 11. ( Actele de autoritate .i docu*entele #$ecifice $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a
incendiilor e*i#e de *ini#tere/celelalte or'ane ale ad*ini#tra&iei $ublice centrale #unt:
a; #trate'ia #ectorial+ $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor ,n do*eniul de
co*$eten&+<
b; nor*e .i re'le*ent+ri te/nice #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
c; *etode/$roceduri $entru identificarea, e-aluarea .i controlul ri#curilor de incendiu
#$ecifice do*eniului de co*$eten&+<
d; $ro'ra*e de infor*are .i educa&ie #$ecifice<
e; $ro'ra*e de o$ti*i%are a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
f; ra$ortul anual de e-aluare a ni-elului de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
'; deci%ia de nu*ire a cadrului te/nic #au a $er#onalului de #$ecialitate cu atribu&ii ,n
do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor.
Art. 12. ( Actele de autoritate .i docu*entele #$ecifice $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a
incendiilor e*i#e de con#iliul 1ude&ean/Con#iliul @eneral al Munici$iului Aucure.ti #unt:
a; /ot+r6rea de a$robare a $lanului de anali%+ .i aco$erire a ri#curilor aferent
1ude&ului #au *unici$iului Aucure.ti<
b; re'uli .i di#$o%i&ii #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor $entru do*eniul $ublic
.i $ri-at al unit+&ii ad*ini#trati-(teritoriale<
c; ra$ortul anual de e-aluare a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
d; $ro'ra*e de o$ti*i%are a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
e; /ot+r6re de ,nfiin&are a unor centre de for*are .i e-aluare a $er#onalului din
#er-iciile $ublice -oluntare $entru #itua&ii de ur'en&+<
f; deci%ia de nu*ire a cadrului te/nic #au a $er#onalului de #$ecialitate cu atribu&ii ,n
do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor.
Art. 13. ( Actele de autoritate .i docu*entele #$ecifice $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a
incendiilor e*i#e de $refect #unt *+#urile obli'atorii $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a
incendiilor, -alabile la ni-elul 1ude&ului.
Art. 14. ( Actele de autoritate $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor e*i#e de con#iliul
local #unt:
a; deci%ia de a$robare a $lanului de anali%+ .i aco$erire a ri#curilor aferent unit+&ii
ad*ini#trati-(teritoriale $e care o re$re%int+<
b; /ot+r6ri $ri-ind *odul de or'ani%are a a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor ,n unitatea
ad*ini#trati-(teritorial+<
c; re'uli .i *+#uri #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, corelate cu ni-elul .i
natura ri#curilor locale<
d; di#$o%i&ie $ri-ind re'le*entarea lucrului cu foc de#c/i# .i a fu*atului<
e; ra$ortul #e*e#trial de e-aluare a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
f; *+#uri de o$ti*i%are a ca$acit+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
'; docu*ente $ri-ind #er-iciul $ublic -oluntar $entru #itua&ii de ur'en&+: /ot+r6re de
,nfiin&are, re'ula*ent de or'ani%are .i func&ionare, di#$o%i&ie de nu*ire a .efului
#er-iciului<
/; di#$o%i&ia de nu*ire a cadrului te/nic #au a $er#onalului de #$ecialitate cu atribu&ii
,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor, confor* le'ii.
Art. 19. ( "ocu*entele #$ecifice $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor e*i#e de
$ri*ar #unt:
a; $lanul de anali%+ .i aco$erire a ri#curilor<
b; fi.a localit+&ii/#ectorului, la #olicitarea in#$ectoratului 1ude&ean/al *unici$iului
Aucure.ti $entru #itua&ii de ur'en&+, confor* *odelului $re%entat ,n ane3a nr. 6 la
5e'ula*entul de $lanificare, or'ani%are, $re'+tire .i de#f+.urare a acti-it+&ii de
$re-enire a #itua&iilor de ur'en&+, a$robat $rin Ordinul *ini#trului ad*ini#tra&iei .i
internelor nr. 1.474/2006, $ublicat ,n Monitorul Oficial al 5o*6niei, Partea I, nr. BB9 din
31 octo*brie 2006< un e3e*$lar din fi.a localit+&ii #e tri*ite la in#$ectoratul 1ude&ean/al
*unici$iului Aucure.ti $entru #itua&ii de ur'en&+<
c; ra$ort de anali%+ a dot+rii cu *i1loace de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, ,ntoc*it
anual, la o dat+ anterioar+ definiti-+rii bu'etului local.
Art. 16. ( "ocu*entele .i e-iden&ele #$ecifice a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor la unit+&ile
ad*ini#trati-(teritoriale trebuie #+ cu$rind+ cel $u&in:
a; $lanul de anali%+ .i aco$erire a ri#curilor<
b; fi.a localit+&ii, la #olicitarea in#$ectoratului 1ude&ean/al *unici$iului Aucure.ti $entru
#itua&ii de ur'en&+<
c; a-i%ele .i autori%a&iile de #ecuritate la incendiu, ob&inute $entru con#truc&iile,
in#tala&iile te/nolo'ice .i $entru alte a*ena1+ri din $atri*oniul $ro$riu, ,n#o&ite de
docu*entele -i%ate #$re ne#c/i*bare care au #tat la ba%a e*iterii lor<
d; date ale $er#onalului din cadrul #er-iciului -oluntar $entru #itua&ii de ur'en&+,
confor* criteriilor de $erfor*an&+<
e; li#ta o$eratorilor econo*ici/in#titu&iilor cu care #(au ,nc/eiat contracte de
,nc/iriere/con-en&ii, cu #$ecificarea obiectului de acti-itate al ace#tora .i a nu*+rului .i
ter*enului de -alabilitate ale contractului/con-en&iei< re'i#trele $entru e-iden&a
$er*i#elor de lucru cu focul, inclu#i- $entru arderea *iri.tilor<
f; ra$oarte de inter-en&ie ale #er-iciului $ublic -oluntar $entru #itua&ii de ur'en&+<
'; fi.ele de in#truire, confor* re'le*ent+rilor #$ecifice<
/; e-iden&a e3erci&iilor de inter-en&ie efectuate cu #er-iciul $ublic -oluntar $entru
#itua&ii de ur'en&+, a-6nd ane3ate conclu%iile re%ultate din efectuarea ace#tora<
i; ra$oartele ,ntoc*ite ,n ur*a controalelor $re-enti-e $ro$rii #au ale autorit+&ii de #tat
co*$etente<
1; $ro'ra*e/$lanuri cu$rin%6nd *+#uri .i ac&iuni $ro$rii #au re%ultate ,n ur*a
con#tat+rilor autorit+&ilor de control $entru re#$ectarea re'le*ent+rilor ,n do*eniu.
Art. 17. ( Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului economic/conductorul instituiei sunt:
a; di#$o%i&ie $ri-ind #tabilirea *odului de or'ani%are .i a re#$on#abilit+&ilor $ri-ind
a$+rarea ,*$otri-a incendiilor<
b; in#truc&iuni de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i atribu&ii ale #alaria&ilor la locurile de
*unc+<
c; di#$o%i&ie $ri-ind re'le*entarea lucrului cu foc de#c/i# .i a fu*atului<
d; di#$o%i&ie $ri-ind or'ani%area in#truirii $er#onalului<
e; di#$o%i&ie de con#tituire a #er-iciului $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+ ori
contract/con-en&ie cu un alt #er-iciu $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+<
f; di#$o%i&ie de #i#tare a lucr+rilor de con#truc&ii/o$rire a func&ion+rii ori utili%+rii
con#truc&iilor/a*ena1+rilor, ,n ca%ul anul+rii a-i%ului/autori%a&iei de #ecuritate la
incendiu<
'; re'uli .i *+#uri de a$+rare ,*$otri-a incendiilor la utili%area, *ani$ularea,
tran#$ortul .i de$o%itarea #ub#tan&elor $ericuloa#e #$ecifice $rodu#elor #ale<
/; con-en&ii/contracte cu$rin%6nd r+#$underile ce re-in $+r&ilor $e linia a$+r+rii
,*$otri-a incendiilor ,n ca%ul tran#*iterii te*$orare a dre$tului de folo#in&+ a#u$ra
bunurilor i*obile/antre$ri%+<
i; di#$o%i&ia de nu*ire a cadrului te/nic #au a $er#onalului de #$ecialitate cu atribu&ii
,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor, confor* le'ii<
1; *+#uri #$eciale de a$+rare ,*$otri-a incendiilor $entru $erioadele caniculare #au
#ecetoa#e.
Art. 18. - Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor ale
operatorilor economici/instituiilor menionate la art. 5 lit. c tre!uie s cuprind
cel puin"
a; $lanul de anali%+ .i aco$erire a ri#curilor al unit+&ii ad*ini#trati-(teritoriale, ,n
$artea ce re-ine o$eratorului econo*ic/in#titu&iei<
b; fi.a obiecti-ului, confor* *odelului $re%entat ,n ane3a nr. 9 la 5e'ula*entul de
$lanificare, or'ani%are, $re'+tire .i de#f+.urare a acti-it+&ii de $re-enire a #itua&iilor de
ur'en&+, a$robat $rin Ordinul *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor nr. 1.474/2006,
$ublicat ,n Monitorul Oficial al 5o*6niei, Partea I, nr. BB9 din 31 octo*brie 2006< un
e3e*$lar din fi.a obiecti-ului #e tri*ite la in#$ectoratul 1ude&ean/al *unici$iului
Aucure.ti $entru #itua&ii de ur'en&+<
c; ra$ortul anual de e-aluare a ni-elului de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
d; docu*enta&ia te/nic+ #$ecific+, confor* le'ii: #cenarii de #ecuritate la incendiu,
identificarea .i anali%a ri#curilor de incendiu etc.<
e; a-i%ele/autori%a&iile de #ecuritate la incendiu, ,n#o&ite de docu*entele -i%ate #$re
ne#c/i*bare care au #tat la ba%a e*iterii lor<
f; certificate 7C, certificate de confor*itate, a're*ente te/nice $entru *i1loacele
te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i ec/i$a*entele #$ecifice de $rotec&ie
utili%ate<
'; re'i#trele in#tala&iilor de detectare/#e*nali%are/#tin'ere a incendiilor, co$ii du$+
ate#tatele fir*elor care au efectuat/efectuea%+ $roiectarea, *ontarea, -erificarea,
,ntre&inerea, re$ararea ace#tora #au care efectuea%+ #er-icii ,n do*eniu<
/; re'i#trul $entru e-iden&a $er*i#elor de lucru cu focul<
i; date ale $er#onalului din cadrul #er-iciului $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+, confor*
criteriilor de $erfor*an&+<
1; li#ta o$eratorilor econo*ici/in#titu&iilor cu care a ,nc/eiat contracte de
,nc/iriere/con-en&ii, cu #$ecificarea do*eniului de acti-itate al ace#tora .i a nu*+rului
.i ter*enului de -alabilitate ale contractului<
=; $lanurile de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor<
l; e-iden&a e3erci&iilor de e-acuare a $er#onalului $ro$riu/utili%atorilor con#truc&iei<
*; e-iden&a e3erci&iilor de inter-en&ie efectuate, a-6nd ane3ate conclu%iile re%ultate
din efectuarea ace#tora<
n; ra$oartele de inter-en&ie ale #er-iciului $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+<
o; fi.ele de in#truire, confor* re'le*ent+rilor #$ecifice<
$; li#ta cu #ub#tan&ele $ericuloa#e, cla#ificate $otri-it le'ii<
C; 'rafice de ,ntre&inere .i -erificare, confor* in#truc&iunilor
$roduc+torului/furni%orului, $entru diferite cate'orii de utila1e, in#tala&ii .i #i#te*e care
$ot 'enera incendii #au care #e utili%ea%+ ,n ca% de incendiu<
r; ra$oartele ,ntoc*ite ,n ur*a controalelor $re-enti-e $ro$rii #au ale autorit+&ii de
#tat co*$etente<
#; $ro'ra*e/$lanuri cu$rin%6nd *+#uri .i ac&iuni $ro$rii #au re%ultate ,n ur*a
con#tat+rilor autorit+&ilor de control $entru re#$ectarea re'le*ent+rilor ,n do*eniu.
Art. 19. ( "ocu*entele .i e-iden&ele #$ecifice $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor
#e actuali%ea%+ de c+tre cei care le(au ,ntoc*it .i a$robat, dac+:
a; #(au $rodu# *odific+ri ale actelor nor*ati-e .i ale re'le*ent+rilor te/nice care au
#tat la ba%a e*iterii ace#tora<
b; #(au $rodu# *odific+ri ale $er#onalului cu atribu&ii #tabilite confor* ace#tora<
c; #(au $rodu# *odific+ri referitoare la con#truc&ii, in#tala&ii #au la #$ecificul acti-it+&ii.
Art. 20. ( >1; Pre-ederile art. 17 .i 1B #e a$lic+ la o$eratorii econo*ici .i la in#titu&iile
care au un nu*+r de #alaria&i cel $u&in e'al cu cel #tabilit, confor* le'ii, $entru
,ntre$rinderile *ici.
>2; Pentru o$eratorii econo*ici, in#titu&iile .i alte $er#oane 1uridice ce de#f+.oar+
acti-it+&i ,n do*eniu re'le*entat de o autoritate, care nu #e ,ncadrea%+ ,n $re-ederile
alin. >1;, ad*ini#tratorul, conduc+torul #au $er#oana cu func&ii de conducere, du$+ ca%,
a#i'ur+ or'ani%area acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor $rin e*iterea
ur*+toarelor docu*ente:
a; in#truc&iuni de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i atribu&ii ale #alaria&ilor la locurile de
*unc+<
b; re'le*entarea lucrului cu foc de#c/i# .i a fu*atului<
c; or'ani%area in#truirii $er#onalului<
d; di#$o%i&ie de #i#tare a lucr+rilor de con#truc&ii/o$rire a func&ion+rii ori utili%+rii
con#truc&iilor/a*ena1+rilor, ,n ca%ul anul+rii a-i%ului/autori%a&iei de #ecuritate la
incendiu<
e; re'uli .i *+#uri de a$+rare ,*$otri-a incendiilor la utili%area, *ani$ularea,
tran#$ortul .i de$o%itarea #ub#tan&elor $ericuloa#e #$ecifice $rodu#elor #ale.
>3; O$eratorii econo*ici, in#titu&iile .i celelalte $er#oane 1uridice $re-+%ute la alin. >2;
a#i'ur+ ur*+toarele docu*ente .i e-iden&e #$ecifice a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor:
a; docu*enta&ia te/nic+ #$ecific+, confor* le'ii: #cenarii de #ecuritate la incendiu,
identificarea .i anali%a ri#curilor de incendiu etc.<
b; a-i%e/autori%a&ii de #ecuritate la incendiu, ,n#o&ite de docu*entele -i%ate #$re
ne#c/i*bare care au #tat la ba%a e*iterii lor<
c; certificate C7, certificate de confor*itate, a're*ente te/nice $entru *i1loacele
te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i ec/i$a*entele #$ecifice de $rotec&ie
utili%ate<
d; re'i#trul $entru e-iden&a $er*i#elor de lucru cu focul<
e; or'ani%area a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor la locul de *unc+<
f; fi.ele de in#truire, confor* re'le*ent+rilor #$ecifice<
'; li#ta cu #ub#tan&ele $ericuloa#e, cla#ificate $otri-it le'ii<
/; ra$oartele ,ntoc*ite ,n ur*a controalelor autorit+&ii de #tat .i *+#urile .i ac&iunile
$ro$rii #au re%ultate ,n ur*a con#tat+rilor autorit+&ilor de control $entru re#$ectarea
re'le*ent+rilor ,n do*eniu.
27C8I!)7A a 4(a
Or'ani%area acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor
la locul de *unc+
Art. 21. ( Or'ani%area acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor la locul de *unc+,
$re-+%ut+ la art. 9 lit. d; din $re%entul ordin, are ca #co$ a#i'urarea condi&iilor care #+
$er*it+ #alaria&ilor/$er#oanelor fi%ice ca, $e ba%a in#truirii .i cu *i1loacele te/nice $e
care le au la di#$o%i&ie, #+ ac&ione%e eficient $entru $re-enirea .i #tin'erea incendiilor,
e-acuarea .i #al-area utili%atorilor con#truc&iei, e-acuarea bunurilor *ateriale, $recu*
.i $entru ,nl+turarea efectelor di#tructi-e $ro-ocate ,n ca% de incendii, e3$lo%ii #au
accidente te/nice.
Art. 22. ( >1; Prin loc de *unc+, ,n ,n&ele#ul $re-ederilor $re%entelor nor*e 'enerale,
#e ,n&ele'e:
a; #ec&ie, #ector, /al+/atelier de $roduc&ie, filial+, $unct de lucru .i altele a#e*enea<
b; de$o%it de *aterii $ri*e, *ateriale, $rodu#e finite co*bu#tibile<
c; atelier de ,ntre&inere, re$ara&ii, confec&ionare, $re#t+ri de #er-icii, $roiectare .i
altele a#e*enea<
d; utila1, ec/i$a*ent, in#tala&ie te/nolo'ic+, #i#te*, #ta&ie, de$o%it de di#tribu&ie
carburan&i $entru auto-e/icule, de$o%it cu a#tfel de $rodu#e, $unct de de#facere a
buteliilor cu @P $entru con#u*atori<
e; laborator<
f; *a'a%in, raion #au #tand de -6n%are<
'; #al+ de #$ectacole, $oli-alent+, de reuniuni, de conferin&e, de #$ort, centru .i
co*$le3 cultural, #tudio de tele-i%iune, fil*, radio, ,nre'i#tr+ri .i altele a#e*enea<
/; unitate de ali*enta&ie $ublic+, di#cotec+, club, #al+ de 1ocuri electronice .i altele
a#e*enea<
i; cl+dire #au #$a&iu a*ena1at ,n cl+dire, a-6nd de#tina&ia de ,n'ri1ire a #+n+t+&ii:
#$ital, $oliclinic+, cabinet *edical, #ec&ie *edical+, far*acie .i altele a#e*enea<
1; con#truc&ie $entru ca%are<
=; co*$arti*ent, #ector, de$arta*ent ad*ini#trati- func&ional, con#truc&ie $entru
birouri, cu de#tina&ie financiar(bancar+<
l; bibliotec+, ar/i-+<
*; cl+dire #au #$a&ii a*ena1ate ,n cl+diri, a-6nd ca de#tina&ie ,n-+&+*6ntul,
#u$ra-e'/erea, ,n'ri1irea #au ca%area ori ad+$o#tirea co$iilor $re.colari, ele-ilor,
#tuden&ilor, b+tr6nilor, $er#oanelor cu di%abilit+&i #au li$#ite de ad+$o#t<
n; l+ca. de cult, #$a&iu de#tinat -ie&ii *ona/ale<
o; cl+dire .i/#au #$a&iu a-6nd de#tina&ia de 'ar+, auto'ar+, aero'ar+ .i #ta&ie de
*etrou<
$; fer*+ %oote/nic+ #au a'ricol+<
C; $unct de recoltare de cereale $+ioa#e #au de e3$loatare fore#tier+<
r; a*ena1are te*$orar+, ,n #$a&iu ,nc/i# #au ,n aer liber.
>2; Atunci c6nd $e unul #au *ai *ulte ni-eluri ale aceleia.i cl+diri ,.i de#f+.oar+
acti-itatea *ai *ul&i o$eratori econo*ici #au alte $er#oane 1uridice #au $er#oane fi%ice
autori%ate, locul de *unc+ #e deli*itea%+ la li*ita #$a&iilor utili%ate de ace.tia, iar
utilit+&ile co*une #e re$arti%ea%+, du$+ ca%, $ro$rietarului cl+dirii ori, $rin ,n&ele'ere,
o$eratorilor econo*ici #au $er#oanelor 1uridice re#$ecti-e.
Art. 23. ( Or'ani%area a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor la locul de *unc+ con#t+ ,n:
a; $re-enirea incendiilor, $rin luarea ,n e-iden&+ a *aterialelor .i dot+rilor te/nolo'ice
care $re%int+ $ericol de incendiu, a #ur#elor $o#ibile de a$rindere ce $ot a$+rea .i a
*i1loacelor care le $ot 'enera, $recu* .i $rin #tabilirea .i a$licarea *+#urilor #$ecifice
de $re-enire a incendiilor<
b; or'ani%area inter-en&iei de #tin'ere a incendiilor<
c; afi.area in#truc&iunilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
d; or'ani%area #al-+rii utili%atorilor .i a e-acu+rii bunurilor, $rin ,ntoc*irea .i afi.area
$lanurilor de $rotec&ie #$ecifice .i $rin *en&inerea condi&iilor de e-acuare $e tra#eele
#tabilite<
e; elaborarea docu*entelor #$ecifice de in#truire la locul de *unc+, de#f+.urarea
$ro$riu(%i#+ .i -erificarea efectu+rii ace#teia<
f; *arcarea $ericolului de incendiu $rin *ontarea indicatoarelor de #ecuritate #au a
altor in#cri$&ii ori *i1loace de aten&ionare.
Art. 24. ( a #tabilirea *+#urilor #$ecifice de $re-enire a incendiilor #e au ,n -edere:
a; $re-enirea *anife#t+rii #ur#elor #$ecifice de a$rindere<
b; 'e#tionarea *aterialelor .i a de.eurilor co*bu#tibile #u#ce$tibile a #e a$rinde, cu
re#$ectarea nor*elor #$ecifice de $re-enire a incendiilor<
c; dotarea cu *i1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, $re-+%ute ,n
docu*enta&ia te/nic+ de $roiectare<
d; -erificarea #$a&iilor la ter*inarea $ro'ra*ului de lucru<
e; *en&inerea $ara*etrilor te/nolo'ici ,n li*itele nor*ate, $e ti*$ul e3$loat+rii
diferitelor in#tala&ii, ec/i$a*ente .i utila1e te/nolo'ice.
Art. 29. ( >1; Or'ani%area inter-en&iei de #tin'ere a incendiilor la locul de *unc+
cu$rinde:
a; #tabilirea *i1loacelor te/nice de alar*are .i de alertare ,n ca% de incendiu a
$er#onalului de la locul de *unc+, a #er-iciilor $rofe#ioni#te/-oluntare/$ri-ate $entru
#itua&ii de ur'en&+, a conduc+torului locului de *unc+,
$ro$rietarului/$atronului/ad*ini#tratorului, $recu* .i a #$eciali.tilor .i a altor for&e
#tabilite #+ $artici$e la #tin'erea incendiilor<
b; #tabilirea #i#te*elor, in#tala&iilor .i a di#$o%iti-elor de li*itare a $ro$a'+rii .i de
#tin'ere a incendiilor, a #tin'+toarelor .i a altor a$arate de #tin# incendii, a *i1loacelor
de #al-are .i de $rotec&ie a $er#onalului, $reci%6ndu(#e nu*+rul de *i1loace te/nice
care trebuie #+ e3i#te la fiecare loc de *unc+<
c; #tabilirea co*$onen&ei ec/i$elor care trebuie #+ a#i'ure #al-area .i e-acuarea
$er#oanelor/bunurilor, $e #c/i*buri de lucru .i ,n afara $ro'ra*ului<
d; or'ani%area efecti-+ a inter-en&iei, $rin no*inali%area celor care trebuie #+
utili%e%e #au #+ $un+ ,n func&iune *i1loacele te/nice din dotare de #tin'ere .i de
li*itare a $ro$a'+rii arderii ori #+ efectue%e *ane-re #au alte o$era&iuni la in#tala&iile
utilitare .i, du$+ ca%, la ec/i$a*ente .i utila1e te/nolo'ice.
>2; "atele $ri-ind or'ani%area acti-it+&ii de #tin'ere a incendiilor la locul de *unc+
$re-+%ute la alin. >1; #e ,n#criu ,ntr(un for*ular ti$+rit $e un *aterial re%i#tent, de
re'ul+ carton, .i #e afi.ea%+ ,ntr(un loc -i%ibil, e#ti*at a fi *ai $u&in afectat ,n ca% de
incendiu.
>3; "atele #e co*$letea%+ de conduc+torul locului de *unc+ .i #e a$rob+ de cadrul
te/nic #au de $er#oana de#e*nat+ #+ ,nde$linea#c+ atribu&ii de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor.
>4; 2tructura(cadru a for*ularului $re-+%ut la alin. >2; e#te $re%entat+ ,n ane3a nr. 1
la $re%entele nor*e 'enerale, acea#ta $ut6nd fi co*$letat+, du$+ ca%, .i cu alte date .i
infor*a&ii.
Art. 26. ( >1; Inter-en&ia la locul de *unc+ $re#u$une:
a; alar*area i*ediat+ a $er#onalului de la locul de *unc+ #au a utili%atorilor $rin
*i1loace #$ecifice, anun&area incendiului la for&ele de inter-en&ie, $recu* .i la
di#$ecerat, acolo unde ace#ta e#te con#tituit<
b; #al-area ra$id+ .i ,n #i'uran&+ a $er#onalului, confor* $lanurilor #tabilite<
c; ,ntreru$erea ali*ent+rii cu ener'ie electric+, 'a%e .i fluide co*bu#tibile a
con#u*atorilor .i efectuarea altor inter-en&ii #$ecifice la in#tala&ii .i utila1e de c+tre
$er#oanele anu*e de#e*nate<
d; ac&ionarea a#u$ra focarului de incendiu cu *i1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor din dotare .i -erificarea intr+rii ,n func&iune a in#tala&iilor .i a #i#te*elor
auto*ate .i, du$+ ca%, ac&ionarea lor *anual+<
e; e-acuarea bunurilor $ericlitate de incendiu .i $rote1area ec/i$a*entelor care $ot fi
deteriorate ,n ti*$ul inter-en&iei<
f; $rotec&ia $er#onalului de inter-en&ie ,*$otri-a efectelor ne'ati-e ale incendiului:
te*$eratur+, fu*, 'a%e to3ice<
'; -erificarea a*+nun&it+ a locurilor ,n care #e $oate $ro$a'a incendiul .i unde $ot
a$+rea focare noi, ac&ion6ndu(#e $entru #tin'erea ace#tora.
>2; Pentru efectuarea o$era&iunilor $re-+%ute la alin. >1; no*inali%area #e face $entru
fiecare #c/i*b de acti-itate, $recu* .i ,n afara $ro'ra*ului de lucru, ,n %ilele de re$au#
.i #+rb+tori le'ale.
Art. 27. ( Pentru $erioadele ,n care acti-itatea nor*al+ e#te ,ntreru$t+, de e3e*$lu,
noa$tea, ,n %ilele nelucr+toare, ,n #+rb+torile le'ale #au ,n alte #itua&ii, e#te obli'atorie
a#i'urarea *+#urilor core#$un%+toare de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
Art. 2B. ( Planurile de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor $re-+%ute la art.1B lit. =; .i art. 23
lit. d; #unt:
a; $lanul de e-acuare a $er#oanelor<
b; $lanul de de$o%itare .i de e-acuare a *aterialelor cla#ificate confor* le'ii ca fiind
$ericuloa#e<
c; $lanul de inter-en&ie.
Art. 29. ( >1; Planurile de e-acuare a $er#oanelor ,n ca% de incendiu cu$rind
ele*ente diferen&iate ,n func&ie de ti$ul .i de#tina&ia con#truc&iei .i de nu*+rul
$er#oanelor care #e $ot afla #i*ultan ,n acea#ta .i #e ,ntoc*e#c a#tfel:
a; $e ni-el, dac+ #e afl+ #i*ultan *ai *ult de 30 de $er#oane<
b; $e ,nc+$eri, dac+ ,n ele #e afl+ cel $u&in 90 de $er#oane<
c; $entru ,nc+$erile de#tinate ca%+rii, indiferent de nu*+rul de locuri.
>2; Planurile de e-acuare #e afi.ea%+ $e fiecare ni-el, $e c+ile de acce# .i ,n locurile
-i%ibile, a#tfel ,nc6t #+ $oat+ fi cuno#cute de c+tre toate $er#oanele, iar ,n ,nc+$eri, $e
$artea interioar+ a u.ilor.
>3; Planul de e-acuare #e ,ntoc*e.te $e ba%a #c/i&ei ni-elului #au a ,nc+$erii, $e
care #e *arc/ea%+ cu culoare -erde tra#eele de e-acuare $rin u.i, coridoare .i ca#e
de #c+ri #au #c+ri e3terioare.
>4; Pe $lanurile de e-acuare #e indic+ locul *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor: #tin'+toare, /idran&i interiori, butoane .i alte #i#te*e de alar*are .i alertare
a incendiilor, $o#ibilit+&ile de refu'iu, ,nc+$eri #$eciale, tera#e, $recu* .i interdic&ia de
folo#ire a lifturilor ,n a#e*enea #itua&ii.
>9; Modelul $lanului(cadru de e-acuare e#te $re%entat ,n ane3a nr. 2 la $re%entele
nor*e 'enerale.
Art. 30. ( >1; Planurile de de$o%itare .i de e-acuare a *aterialelor cla#ificate confor*
le'ii ca fiind $ericuloa#e #e ,ntoc*e#c $entru fiecare ,nc+$ere unde #e afl+ a#e*enea
*ateriale.
>2; a a*$la#area *aterialelor $ericuloa#e ,n #$a&iile de de$o%itare trebuie #+ #e &in+
#ea*a de co*$ortarea lor #$ecific+ ,n ca% de incendiu, at6t ca $o#ibilit+&i de reac&ie
reci$roc+, c6t .i de co*$atibilitatea fa&+ de $rodu#ele de #tin'ere.
>3; Planurile de de$o%itare .i de e-acuare a *aterialelor $ericuloa#e #e ,ntoc*e#c $e
ba%a #c/i&elor ,nc+$erilor re#$ecti-e, $e care #e *arc/ea%+ %onele cu *ateriale
$ericuloa#e .i #e *en&ionea%+ cla#ele ace#tora confor* le'ii, cantit+&ile .i codurile de
identificare ori de $ericol, $rodu#ele de #tin'ere reco*andate. Tra#eele de e-acuare a
*aterialelor .i ordinea $riorit+&ilor #e *arc/ea%+ cu culoare -erde.
>4; Planuri de de$o%itare .i de e-acuare #e ,ntoc*e#c .i $entru *aterialele .i
bunurile co*bu#tibile care au o -aloare financiar+ #au cultural+ deo#ebit+.
>9; Planurile de de$o%itare #e a*$la#ea%+ ,n locuri care #e e#ti*ea%+ a fi cel *ai
$u&in afectate de incendiu .i ,n a$ro$ierea locurilor de acce# ,n ,nc+$eri, $recu* .i la
di#$ecerat, acolo unde ace#ta e#te con#tituit, a#tfel ,nc6t ace#tea #+ $oat+ fi utile
for&elor de inter-en&ie.
Art. 31. ( >1; Planurile de inter-en&ie #e ,ntoc*e#c $entru a#i'urarea de#f+.ur+rii ,n
condi&ii de o$erati-itate .i eficien&+ a o$era&iunilor de inter-en&ie ,n #itua&ii de ur'en&+,
$otri-it le'ii.
>2; Planul de inter-en&ie #e a-i%ea%+ de in#$ectoratul $entru #itua&ii de ur'en&+
1ude&ean/al *unici$iului Aucure.ti.
>3; Modelul $lanului(cadru de inter-en&ie e#te $re%entat ,n ane3a nr. 3 la $re%entele
nor*e 'enerale.
Art. 32. ( Planurile de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor #e actuali%ea%+ ori de c6te ori
e#te ca%ul, ,n func&ie de condi&iile reale.
Art. 33. ( >1; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, $re-+%ute la art. 23 lit. c;,
#e elaborea%+ $entru locurile de *unc+ #tabilite de ad*ini#trator/conduc+tor,
obli'atoriu $entru toate locurile cu ri#c de incendiu.
>2; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor cu$rind:
a; $re-ederile #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor din re'le*ent+rile ,n -i'oare<
b; obli'a&iile #alaria&ilor $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor<
c; re'ulile .i *+#urile #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor $entru e3$loatarea
in#tala&iilor $otri-it condi&iilor te/nice, te/nolo'ice .i or'ani%atorice locale, $recu* .i
$entru re$ara&ii, re-i%ii, ,ntre&inere, o$rire .i $unere ,n func&iune<
d; e-iden&ierea ele*entelor care deter*in+ ri#cul de incendiu #au de e3$lo%ie<
e; $re%entarea $ericolelor care $ot a$+rea ,n ca% de incendiu, cu* #unt into3ic+rile,
ar#urile, trau*ati#*ele, electrocutarea, iradierea etc., $recu* .i a re'ulilor .i *+#urilor
de $re-enire a ace#tora.
>3; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e elaborea%+ de .eful #ectorului de
acti-itate, in#tala&ie, #ec&ie, atelier, #e -erific+ de cadrul te/nic #au de $er#oana
de#e*nat+ #+ ,nde$linea#c+ atribu&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor .i #e a$rob+ de
ad*ini#trator/conduc+tor.
>4; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e afi.ea%+, ,n ,ntre'i*e #au ,n
#inte%+, ,n func&ie de -olu*ul lor .i de condi&iile de la locul de *unc+ re#$ecti-.
>9; !n e3e*$lar al tuturor in#truc&iunilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e $+#trea%+
la cadrul te/nic #au la $er#oana de#e*nat+ #+ ,nde$linea#c+ atribu&ii de a$+rare
,*$otri-a incendiilor.
Art. 34. ( 2alaria&ii de la locurile de *unc+ $entru care #(au ,ntoc*it in#truc&iunile
$re-+%ute la art. 33 au obli'a&ia #+ le #tudie%e, #+ le ,n#u.ea#c+ .i #+ le a$lice.
Art. 39. ( >1; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e co*$letea%+ ,n toate
ca%urile cu infor*a&iile din $lanurile de inter-en&ie, acolo unde ace#tea #unt ,ntoc*ite.
>2; In#truc&iunile de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e actuali%ea%+ la *odific+ri,
*oderni%+ri, de%-olt+ri, re$rofil+ri .i la a$ari&ia unor noi re'le*ent+ri.
>3; Diecare in#truc&iune de a$+rare ,*$otri-a incendiilor trebuie #+ aib+ ,n#cri#+ data
,ntoc*irii/re-i%iei .i data a$rob+rii.
Art. 36. ( >1; Indicatoarele de #ecuritate, re#$ecti- de inter%icere, a-erti%are, orientare
.i/#au infor*are, $re-+%ute la art. 23 lit. f;, #e e3ecut+, #e a*$la#ea%+ .i #e *ontea%+
confor* re'le*ent+rilor .i #tandardelor de referin&+.
>2; ?n anu*ite #itua&ii, indicatoarele $ot fi ,n#o&ite de ,n#cri#uri e3$licati-e .i ,n li*bi de
circula&ie interna&ional+.
>3; Obli'a&ia de a a*$la#a, de a *onta .i de a $+#tra inte'ritatea indicatoarelor
re-ine conduc+torului locului de *unc+.
#A$%&'()( %%%
Norme generale de aprare mpotriva incendiilor la
proiectarea
i e*ecutarea construciilor+ instalaiilor i amena,rilor
-.#/%)N.A 1
0ndeplinirea cerinei eseniale 1securitate la incendiu1
Art. 37. ( Con#truc&iile, in#tala&iile .i a*ena1+rile trebuie #+ fie $roiectate .i e3ecutate
a#tfel ,nc6t, $e toat+ durata de -ia&+ a ace#tora, ,n ca%ul ini&ierii unui incendiu, #+ #e
a#i'ure:
a; e#ti*area #tabilit+&ii ele*entelor $ortante $entru o $erioad+ deter*inat+ de ti*$<
b; li*itarea a$ari&iei .i $ro$a'+rii focului .i fu*ului ,n interiorul con#truc&iei<
c; li*itarea $ro$a'+rii incendiului la -ecin+t+&i<
d; $o#ibilitatea utili%atorilor de a #e e-acua ,n condi&ii de #i'uran&+ #au de a fi #al-a&i
$rin alte *i1loace<
e; #ecuritatea for&elor de inter-en&ie.
Art. 3B. ( Cerin&a e#en&ial+ 0#ecuritate la incendiu0 trebuie a#i'urat+ $rin *+#uri .i
re'uli #$ecifice $ri-ind a*$la#area, $roiectarea, e3ecu&ia .i e3$loatarea con#truc&iilor,
in#tala&iilor .i a*ena1+rilor, $recu* .i $ri-ind $erfor*an&ele .i ni-elurile de $erfor*an&+
,n condi&ii de incendiu ale #tructurilor de con#truc&ii, $rodu#elor $entru con#truc&ii,
in#tala&iilor aferente con#truc&iilor .i ale in#tala&iilor de $rotec&ie la incendiu.
Art. 39. ( 02ecuritatea la incendiu0 are ca obiecti- reducerea ri#cului de incendiu $rin:
a; a#i'urarea *+#urilor de $re-enire a incendiilor ,n fa%ele de $roiectare .i e3ecutare
a con#truc&iilor, in#tala&iilor .i a*ena1+rilor .i *en&inerea lor la $ara*etrii $roiecta&i ,n
e3$loatarea ace#tora, ,n confor*itate cu $re-ederile re'le*ent+rilor #$ecifice<
b; ec/i$area .i dotarea con#truc&iilor, in#tala&iilor .i a*ena1+rilor cu *i1loace te/nice
de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, ,n confor*itate cu $re-ederile re'le*ent+rilor
#$ecifice<
c; or'ani%area acti-it+&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
d; a#i'urarea inter-en&iei $o*$ierilor ,n ca%ul $roducerii unor incendii la con#truc&ii,
in#tala&ii .i a*ena1+ri, $recu* .i a altor for&e de #al-are a $er#oanelor .i bunurilor.
Art. 40. ( >1; 5i#cul de incendiu #e define.te $rin $rodu#ul dintre $robabilitatea ini&ierii
unui incendiu ,ntr(o #itua&ie te/nic+ dat+ .i i*$ortan&a e#ti*at+ a $a'ubelor $rodu#e de
incendiu.
>2; Identificarea, e-aluarea .i controlul ri#curilor de incendiu #e fac $rin *etode .i
$roceduri #$ecifice, confor* *etodolo'iei elaborate de In#$ectoratul @eneral $entru
2itua&ii de !r'en&+, a$robat+ $rin ordin al *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor.
>3; 5i#cul de incendiu #e #tabile.te .i #e $reci%ea%+ $rin ni-eluri de ri#c, $e %one,
,nc+$eri, co*$arti*ente, cl+diri .i in#tala&ii.
>4; Ariile co*$arti*entelor de incendiu #e #tabile#c ,n func&ie de ri#cul de incendiu
e3i#tent, de de#tina&ia, de alc+tuirea .i de re%i#ten&a la foc a ele*entelor de con#truc&ii.
>9; )i-elurile ri#cului de incendiu #e #tabile#c $rin re'le*ent+ri te/nice #$ecifice.
>6; "e$+.irea ni-elului ri#cului de incendiu, #tabilit $rin re'le*ent+rile te/nice
#$ecifice, e#te inter%i#+.
Art. 41. ( 2ati#facerea cerin&ei e#en&iale 0#ecuritate la incendiu0 $e ,ntrea'a durat+ de
-ia&+ a con#truc&iei, in#tala&iei .i a a*ena1+rii #e a#i'ur+, confor* $re-ederilor
re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, $rin *+#uri interde$endente, $ri-ind:
a; confor*area la foc a con#truc&iilor<
b; a#i'urarea unor co*$arti*ente de incendiu, ,n cadrul con#truc&iilor, ,n li*ite
nor*ate, .i a *+#urilor de li*itare a $ro$a'+rii incendiului ,n cadrul
con#truc&iilor/co*$arti*entelor de incendiu<
c; a#i'urarea #tabilit+&ii con#truc&iilor/co*$arti*entelor de incendiu $entru o $erioad+
de ti*$ nor*at+<
d; *en&inerea $erfor*an&elor de reac&ie la foc .i de re%i#ten&+ la foc ale $rodu#elor
$entru con#truc&ii $e ti*$ul utili%+rii ace#tora<
e; detectarea incendiilor ,n fa%a ini&ial+ $rin #i#te*e .i in#tala&ii auto*ate de
detectare, #e*nali%are .i alar*are<
f; #tin'erea incendiilor cu #i#te*e ori in#tala&ii adec-ate .i eficiente.
Art. 42. ( >1; Princi$alele $erfor*an&e de co*$ortare la foc ale $rodu#elor $entru
con#truc&ii #e refer+ la reac&ia la foc .i la re%i#ten&a la foc.
>2; ?ncadrarea $rodu#elor $entru con#truc&ii ,n cla#e de $erfor*an&+ $ri-ind
co*$ortarea la foc #e reali%ea%+ $e ba%a criteriilor de $erfor*an&+ aferente cla#elor, a
-alorilor criteriilor core#$un%+toare fiec+rei cla#e, $recu* .i a *etodelor de
deter*inare a ace#tora, ,n condi&iile de utili%are final+, $otri-it 5e'ula*entului $ri-ind
cla#ificarea .i ,ncadrarea $rodu#elor de con#truc&ii $e ba%a $erfor*an&elor de
co*$ortare la foc, a$robat $rin Ordinul co*un al *ini#trului tran#$orturilor,
con#truc&iilor .i turi#*ului .i al *ini#trului de #tat, *ini#trul ad*ini#tra&iei .i internelor nr.
1.B22/394/2004, $ublicat ,n Monitorul Oficial al 5o*6niei, Partea I, nr. 90 din 27
ianuarie 2009, cu *odific+rile .i co*$let+rile ulterioare.
>3; )i-elurile $erfor*an&elor de co*$ortare la foc a $rodu#elor $entru diferite
cate'orii de con#truc&ii, in#tala&ii .i a*ena1+ri #e #tabile#c $otri-it re'le*ent+rilor
te/nice #$ecifice.
Art. 43. ( 7-aluarea re%i#ten&ei la foc a #tructurilor #e $oate face $rin utili%area unor
*etode ba%ate $e ,ncerc+ri care utili%ea%+ #cenarii de referin&+ confor* #tandardelor
euro$ene #au $e ba%+ de calcul, $e ba%a ele*entelor $reci%ate ,n eurocodurile
referitoare la calculul co*$ort+rii la foc a diferitelor ti$uri de #tructuri.
Art. 44. ( Aco$eri.urile/,n-elitorile de aco$eri. #e ,ncadrea%+ ,n cla#e de $erfor*an&+
la foc e3terior, $e ba%a *etodelor de ,ncercare #$ecifice din re'le*ent+rile te/nice,
$otri-it $re-ederilor 5e'ula*entului $ri-ind cla#ificarea .i ,ncadrarea $rodu#elor $entru
con#truc&ii $e ba%a co*$ort+rii la foc, elaborat de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii
de !r'en&+ .i a$robat $rin ordin al *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor.
Art. 49. ( 5e'le*ent+rile te/nice #$ecifice nu trebuie #+ cree%e bariere $entru
utili%area $rodu#elor $entru con#truc&ii care #unt confor*e cu #$ecifica&iile te/nice
rele-ante.
Art. 46. ( >1; Pentru cate'oriile de con#truc&ii #tabilite $rin le'e, condi&iile ce trebuie
a#i'urate confor* re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, $recu* .i ac&iunile ce trebuie
,ntre$rin#e ,n ca% de incendiu #unt #tabilite $rintr(un #cenariu de #ecuritate la incendiu,
confor* *etodolo'iei elaborate de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de !r'en&+ .i
a$robate $rin ordin al *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor.
>2; Pot fi elaborate #cenarii de #ecuritate la incendiu .i $entru alte cate'orii de
con#truc&ii, la #olicitarea $ro$rietarului #au a beneficiarului.
Art. 47. ( >1; Acti-itatea de e3$erti%are te/nic+ de #ecuritate la incendiu #e efectuea%+
de c+tre e3$er&i te/nici ate#ta&i ,n condi&iile le'ii, atunci c6nd o re'le*entare #au un
or'ani#* cu atribu&ii de control al #tatului $re-ede ace#t lucru ori c6nd #e refer+ la
#itua&iile $re-+%ute *ai 1o#:
a; $entru re%ol-area liti'iilor $ri-ind calitatea te/nic+ a unor $roiecte #au a e3ecu&iei
unor lucr+ri de con#truc&ii<
b; la con#truc&iile e3i#tente, ,n ca%ul de%a#trelor #au al accidentelor datorate
feno*enelor naturale, ac&iunilor u*ane, acti-it+&ilor te/nolo'ice #au ,n -ederea
deter*in+rii, ,n orice #tadiu, a #t+rii te/nice a con#truc&iei $entru e-aluarea ca$acit+&ii
ace#teia de #ati#facere a cerin&ei 0#ecuritate la incendiu0.
>2; Pentru $roiecte .i con#truc&ii ,n cur# de e3ecu&ie, $rin e3$erti%ele te/nice de
#ecuritate la incendiu #e a#i'ur+ re#$ectarea inte'ral+ a *+#urilor de #ecuritate la
incendiu #tabilite ,n re'le*ent+rile te/nice ,n -i'oare.
>3; Pentru con#truc&iile e3i#tente, e3$erti%ele te/nice de #ecuritate la incendiu,
efectuate ,n #itua&iile ,n care, 1u#tificat te/nic, nu $ot fi re#$ectate $re-ederile
re'le*ent+rilor te/nice, #tabile#c, ,n func&ie de ri#curile de incendiu actuali%ate, *+#uri
alternati-e care #+ a#i'ure ni-elurile de $erfor*an&+ $entru #ecuritatea la incendiu
#tabilite $rin re'le*ent+ri te/nice #$ecifice.
-.#/%)N.A a 2-a
-ta!ilitatea la foc a construciei
Art. 4B. ( >1; ?n ca%ul $roducerii unui incendiu, #tructura $ortant+ $rinci$al+ a unei
con#truc&ii trebuie #+(.i *en&in+ #tabilitatea la foc, $entru a a#i'ura:
a; #ecuritatea utili%atorilor $entru o $erioad+ nor*at+ de ti*$, c6t #e $re#u$une c+
ace.tia r+*6n ,n cl+dire, $recu* .i #ecuritatea for&elor de inter-en&ie<
b; e-itarea $r+bu.irii cl+dirii<
c; ,nde$linirea func&iilor #$ecifice ale $rodu#elor $entru con#truc&ii cu rol ,n
#ati#facerea cerin&ei e#en&iale 0#ecuritatea la incendiu0, $e $erioada de ti*$ nor*at+.
>2; Perioada de #tabilitate la foc a ele*entelor de con#truc&ii care intr+ ,n alc+tuirea
#tructurii $ortante $rinci$ale a cl+dirii #e $reci%ea%+ ,n re'le*ent+rile te/nice #$ecifice.
Art. 49. ( >1; 7le*entele de con#truc&ii care intr+ ,n alc+tuirea cl+dirii $ot fi cu #au f+r+
rol de #e$arare la incendiu, care contribuie ,n *od $a#i- #au acti- la a#i'urarea
re%i#ten&ei la foc a con#truc&iei.
>2; 7le*entele de con#truc&ii $re-+%ute la alin. >1; .i #tandardele de referin&+ aferente
#unt $reci%ate ,n re'ula*entul *en&ionat la art. 42 alin. >2; din $re%entul ordin.
-.#/%)N.A a 3-a
(imitarea i4!ucnirii+ propagrii i de4voltrii incendiuluii a efluenilor
incendiului n interiorul i n afara incintei focarului de incendiu
Art. 90. ( i*itarea i%bucnirii, $ro$a'+rii .i de%-olt+rii incendiului .i a efluen&ilor
incendiului ,n interiorul .i ,n afara incintei focarului $oate fi ob&inut+, ,n $rinci$al, $rin
una din ur*+toarele *+#uri:
a; a#i'urarea ni-elurilor core#$un%+toare ale $erfor*an&elor de reac&ie la foc .i de
re%i#ten&+ la foc $re-+%ute de re'le*ent+rile te/nice #$ecifice $entru $rodu#ele $entru
con#truc&ii<
b; $re-ederea ele*entelor de #e$arare a incendiului >$ere&i, $lan.ee etc.;, ada$tate
la utili%area con#truc&iei, adic+ la ac&iunea ter*ic+ e#ti*at+ ,n con#truc&ie<
c; $rote1area core#$un%+toare a 'olurilor din ele*entele de #e$arare a focului<
d; $roiectarea core#$un%+toare a fa&adelor $entru ,*$iedicarea $ro$a'+rii focului
c+tre $+r&ile adiacente ale aceleia.i cl+diri<
e; in#talarea de bariere contra fu*ului, cu* #unt u.ile etan.e la fu*.
f; $re-ederea #i#te*elor .i a in#tala&iilor de detectare, #e*nali%are, #tin'ere a
incendiului<
'; e-acuarea fu*ului .i a 'a%elor fierbin&i $rin #i#te*e adec-ate<
/; crearea de diferen&e de $re#iune ,ntre %onele de con#truc&ie<
i; $re-ederea *+#urilor de $rotec&ie la foc $entru in#tala&iile de -entilare(cli*ati%are,
cu* #unt canalele de -entilare re%i#tente la foc, cla$etele antifoc .i altele a#e*enea<
1; $re-ederea *+#urilor de $rotec&ie la foc $entru canalele .i '/enele in#tala&iilor
aferente con#truc&iilor, cu* #unt: #anitare, ,nc+l%ire, electrice .i altele a#e*enea.
Art. 91. ( >1; In#tala&iile de ,nc+l%ire, -entilare, cli*ati%are, electrice, auto*ati%are .i
altele a#e*enea, aferente con#truc&iilor .i a*ena1+rilor, $recu* .i #uban#a*blurile lor
trebuie $roiectate .i reali%ate a#tfel ,nc6t:
a; #+ nu ini&ie%e incendiu<
b; #+ nu contribuie acti- la de%-oltarea incendiului<
c; #+ a#i'ure li*itarea $ro$a'+rii incendiului<
d; #+ nu con#tituie ri#c de incendiu $entru ele*entele de con#truc&ie #au $entru
obiectele din ,nc+$eri ori adiacente ace#tora<
e; #u$rafe&ele co*$onente *ari .i #u$rafe&ele e3$u#e ale #uban#a*blurilor #+ nu #e
$oat+ ,nc+l%i ,ntr(o *+#ur+ inacce$tabil+<
f; ,n ca%ul unui incendiu, #+ #e $oat+ a#i'ura *+#uri eficiente de #tin'ere a ace#tuia
.i #+ fie $o#ibil+ #al-area $er#oanelor.
>2; Pentru e-itarea $ericolului de $ro$a'are a focului .i a fu*ului la trecerea unei
in#tala&ii de la un co*$arti*ent de incendiu la altul, #e $re-+d *+#uri de $rotec&ie
confor* re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
>3; In#tala&iile de 'a%e naturale/'a%e $etroliere lic/efiate >@P;, $recu* .i
#uban#a*blurile lor trebuie $roiectate .i reali%ate confor* re'le*ent+rilor te/nice
#$ecifice.
Art. 92. ( >1; In#tala&iile de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor fac $arte din *+#urile de
$rotec&ie acti-+ la foc cu rol i*$ortant ,n a#i'urarea cerin&ei e#en&iale 0#ecuritatea la
incendiu0 a con#truc&iilor, in#tala&iilor te/nolo'ice .i a a*ena1+rilor, $recu* .i $entru
#ecuritatea utili%atorilor.
>2; In#tala&iile de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor $ot fi:
a; in#tala&ii de detectare a 'a%elor infla*abile<
b; in#tala&ii de in/ibare a e3$lo%iei<
c; in#tala&ii de detectare, #e*nali%are .i alar*are la incendiu<
d; in#tala&ii de e-acuare a fu*ului .i a 'a%elor fierbin&i<
e; in#tala&ii de /idran&i interiori, coloane u#cate, /idran&i e3teriori<
f; in#tala&ii #$eciale de #tin'ere cu a$+<
'; in#tala&ii de #tin'ere a incendiilor cu 'a%e<
/; in#tala&ii de #tin'ere a incendiilor cu #$u*+<
i; in#tala&ii de #tin'ere a incendiilor cu $ulberi<
1; in#tala&ii de #tin'ere a incendiilor cu aero#oli.
Art. 93. ( In#tala&iile de detectare a 'a%elor infla*abile trebuie #+ a#i'ure ,nde$linirea
ur*+toarelor criterii:
a; #+ di#$un+, ,n ,ntrea'a %on+ $rote1at+, de detectoare adec-ate, $entru a $er*ite
ca $re%en&a 'a%ului infla*abil #+ fie detectat+ ,ntr(o fa%+ inci$ient+<
b; #+ fie $re-+%ute cu *i1loace de co*unicare #i'ure ,ntre detectoare .i o central+ de
colectare a infor*a&iilor/ ec/i$a*ent de control .i #e*nali%are<
c; #+ fie ca$abile #+ re%i#te condi&iilor de *ediu ,n care #unt *ontate, a#tfel ,nc6t #+(
.i $oat+ ,nde$lini func&iile $e $arcur#ul duratei de -ia&+ nor*ate.
Art. 94. ( In#tala&iile de in/ibare a e3$lo%iei trebuie $roiectate a#tfel ,nc6t #+ re%i#te la
$re#iunea *a3i*+ de e3$lo%ie, #+ a#i'ure detectarea i*ediat+ a cre.terii $re#iunii,
$recu* .i eliberarea ,n cel *ai #curt ti*$ $o#ibil a unui *ediu de #tin'ere unifor*
di#$er#at .i *en&inerea $rodu#ului de #tin'ere la o concentra&ie de calcul ,ntr(un ti*$
#$ecificat ,n incinta $rote1at+.
Art. 99. ( >1; In#tala&iile de detectare, #e*nali%are .i alar*are la incendiu trebuie #+
detecte%e incendiul la *o*entul ini&ierii, $rin detectarea $ara*etrilor fi%ici .i/#au c/i*ici
a#ocia&i incendiului ( fu*, fl+c+ri .i/#au c+ldur+ (, .i #+ tran#fere un #e*nal #onor .i/#au
-i%ual la un/o ec/i$a*ent de control .i #e*nali%are/central+ de detectare(#e*nali%are,
a#tfel ,nc6t #+ dea un #e*nal de alar*+ .i, du$+ ca%, #+ ac&ione%e di#$o%iti-ele $entru
e-acuarea $er#oanelor, alertarea for&elor de inter-en&ie, de-er#area auto*at+ a
#ub#tan&ei de #tin'ere etc.
>2; 7c/i$a*entul de control .i #e*nali%are trebuie #+ a#i'ure inter$retarea
#e*nalelor $ri*ite de la detectoare, $entru identificarea %onei de unde #(a tran#*i#
orice fel de #e*nal #au a a-erti%+rilor 're.ite .i $entru ini&ierea ac&iunilor nece#are<
>3; In#tala&iile cu ac&ionare *anual+ de alar*are la incendiu trebuie #+ dea
$o#ibilitatea ca un utili%ator #+ ini&ie%e .i #+ tran#fere un #e*nal de alar*+ la incendiu
la un ec/i$a*ent de control .i #e*nali%are, a#tfel ,nc6t #+ fie $o#ibil+ ini&ierea
diferitelor ac&iuni $lanificate.
Art. 96. ( >1; In#tala&iile de e-acuare a fu*ului .i a 'a%elor fierbin&i .i in#tala&iile de
$re#uri%are $entru controlul fu*ului trebuie #+ a#i'ure ,n ca% de incendiu:
a; *en&inerea c+ilor de e-acuare .i de acce# libere de fu* $e ,n+l&i*ea de circula&ie<
b; facilitarea o$era&iilor for&elor de inter-en&ie, $rin crearea unor %one f+r+ fu*<
c; ,nt6r%ierea #au ,*$iedicarea 'enerali%+rii incendiului $rin a$ari&ia feno*enului de
fla#/(o-er, $re-enind a#tfel de%-oltarea ra$id+ a incendiului<
d; reducerea con#ecin&elor .i a-ariilor $ro-ocate de fu* .i 'a%e fierbin&i<
e; reducerea eforturilor care a$ar ,n ele*entele #tructurale ale con#truc&iilor .i
in#tala&iilor ,n ca% de incendiu.
>2; In#tala&iile de e-acuare a fu*ului .i a 'a%elor fierbin&i trebuie #+ ,nde$linea#c+
criteriile referitoare la ca$acitatea de a acti-a .i de a #tabili $re#iunea $roiectat+ ,ntr(o
incint+ #$ecificat+ #au o -ite%+ con-enabil+ a debitului de aer $rin de#c/ideri ,n $ere&ii
incintei #$ecificate, a#i'ur6ndu(#e ali*entarea electric+ din dou+ #ur#e, $rinci$al+ .i de
re%er-+.
>3; Pe ti*$ul inter-en&iilor, dac+ #itua&ia i*$une e-acuarea cantit+&ilor de fu*
acu*ulate, #e $ot $ractica de#c/ideri ,n unele ele*ente de con#truc&ie care
deli*itea%+ #$a&iile re#$ecti-e .i care nu au rol de re%i#ten&+.
Art. 97. ( >1; In#tala&iile de /idran&i interiori trebuie #+ a#i'ure $o#ibilitatea utili%atorilor
de a reali%a inter-en&ia, ,n fa%a ini&ial+ a incendiului, cu debitele, $re#iunile, durata
teoretic+ de func&ionare, lun'i*ea 1etului .i a furtunului nor*ate $otri-it $re-ederilor
re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
>2; In#tala&iile de /idran&i e3teriori trebuie #+ a#i'ure o le'+tur+ la conducta $rinci$al+
de a$+ $entru ec/i$a*entele .i utila1ele de #tin'ere a incendiilor, confor* $re-ederilor
re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, #tandardelor euro$ene de referin&+, $recu* .i
#tandardelor na&ionale referitoare la cerin&ele de racordare .i ad6nci*ea de ,n'ro$are.
Art. 9B. ( In#tala&iile #$eciale de #tin'ere cu a$+, cu* #unt cele de #$rin=lere, in#tala&ii
cu cea&+ de a$+ .i altele a#e*enea, trebuie a#tfel $roiectate ,nc6t:
a; #+ a#i'ure un r+#$un# i*ediat ,n ca% de incendiu, $rin de-er#area a$ei, ,ntr(o
#c/e*+ .i o cantitate $re#tabilit+, cu debitele, inten#it+&ile de #tro$ire .i #tin'ere
nor*ate, $e durata $roiectat+ de func&ionare, $e#te o #u$rafa&+ dat+, ,n #co$ul
controlului #au #tin'erii incendiului, $otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice
#$ecifice<
b; #+ a#i'ure, du$+ ca%, r+cirea ele*entelor de con#truc&ii .i in#tala&ii<
c; #+ cree%e o barier+ care ,*$iedic+ $ro$a'area incendiului.
Art. 99. ( >1; In#tala&iile de #tin'ere cu 'a%e: dio3id de carbon, ar'on, a%ot, ,nlocuitori
de /aloni .i altele a#e*enea, $recu* .i in#tala&iile de #tin'ere cu aero#oli $ot fi cu
inundare total+ #au local+.
>2; In#tala&iile de #tin'ere cu 'a%e trebuie #+ ,nde$linea#c+ criteriile de $erfor*an&+
$ri-ind ca$acitatea de a fi acti-ate *anual #au auto*at, de-er#area unifor*+ a
$rodu#ului de #tin'ere ,n incint+ #au $e#te #u$rafa&a #$ecificat+, ,ntr(o cantitate
deter*inat+, $entru a #tabili .i *en&ine concentra&ia $roiectat+ $e durata de ti*$
nor*at+, $otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
>3; Pentru in#tala&iile de #tin'ere cu 'a%e cu inundare total+ e#te nece#ar #+ #e
a#i'ure e-acuarea tuturor $er#oanelor din co*$arti*entul ,n care -a fi utili%at 'a%ul,
,nainte ca acea#t+ ac&iune #+ ,ncea$+.
>4; In#tala&iile auto*ate $entru #tin'erea incendiilor cu 'a%e trebuie $re-+%ute cu
di#$o%iti-e de a-erti%are a utili%atorilor din #$a&iul $rote1at, o$tice .i acu#tice, $entru
#e*nali%area intr+rii ace#tora ,n func&iune.
>9; ?n ca%ul ,n care 'a%ul de-er#at auto*at ,n ca% de incendiu $oate $une ,n $ericol
-ia&a utili%atorilor din %onele $rote1ate, in#tala&iile de #tin'ere #e $re-+d cu di#$o%iti-e
de te*$ori%are care #+ ,nt6r%ie intrarea ace#tora ,n func&iune cu o $erioad+ $re#tabilit+.
>6; Perioada dintre declan.area #e*nalului de a-erti%are .i intrarea ,n func&iune a
in#tala&iei de #tin'ere #e calculea%+ a#tfel ,nc6t #+ #e a#i'ure e-acuarea utili%atorilor
din orice $unct al %onei $rote1ate.
>7; !.ile de acce# ,n %one, #$a&ii #au ,nc+$eri ,n care #unt $o#ibile de-er#+ri de 'a%e
ce $ot $une ,n $ericol -ia&a utili%atorilor, $recu* .i c+ile de e-acuare din ace#te locuri
#e *arc/ea%+ cu in#cri$&ii de a-erti%are a#u$ra $ericolului, a*$la#ate ,n locuri -i%ibile
$entru $er#onalul de la locurile de *unc+ .i for&ele de inter-en&ie.
>B; 2e*nalele o$tice .i acu#tice $rodu#e de di#$o%iti-ele de a-erti%are trebuie #+
,nde$linea#c+ ur*+toarele condi&ii:
a; #+ fie inacti-e ,n #tarea de a.te$tare<
b; #+ indice toate c+ile de e-acuare din %onele de #tin'ere<
c; #+ $oat+ fi clar identificate .i $erce$ute cu tonalit+&i diferite, la ,nce$utul .i la
#f6r.itul $erioadei de te*$ori%are<
d; #+ nu $oat+ fi o$rite ,nainte de e3$irarea ti*$ului de func&ionare a in#tala&iei de
#tin'ere<
e; #+ fie ,n concordan&+ cu ca$acit+&ile $#i/o*otorii .i #en%oriale ale utili%atorilor.
>9; Pentru #i#te*ele cu #tin'ere local+ nu e#te nece#ar+ e-acuarea tuturor
$er#oanelor din co*$arti*ent, dar #unt obli'atorii *+#uri #$eciale $ri-ind in#truirea
$er#onalului.
Art. 60. ( In#tala&iile de #tin'ere a incendiilor cu #$u*+ trebuie #+ ,nde$linea#c+
criteriile de $erfor*an&+ referitoare la $o#ibilitatea de a fi acti-ate *anual #au auto*at
.i de a 'enera .i di#$er#a o cantitate calculat+ de #$u*+, cu coeficientul de ,nfoiere
#tabilit, $e#te o #u$rafa&+ dat+, cu debitele de #tin'ere nece#are, ,ntr(un ti*$ #$ecificat,
$otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 61. ( In#tala&iile de #tin'ere a incendiilor cu $ulberi trebuie #+ ,nde$linea#c+
criteriile de $erfor*an&+ referitoare la $o#ibilitatea de a fi acti-ate *anual #au auto*at
.i de a refula o cantitate calculat+ de $ulbere $e#te o #u$rafa&+ dat+ #au un obiect
#$ecificat, cu inten#it+&ile .i debitele de #tin'ere nece#are, ,ntr(un ti*$ nor*at .i ,n
re$ri%ele nor*ate, $otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 62. ( Proiectarea, *ontarea, e3$loatarea, -erificarea .i *entenan&a in#tala&iilor de
$rotec&ie ,*$otri-a incendiilor #e efectuea%+ confor* #tandardelor euro$ene de
referin&+ .i re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
-.#/%)N.A a 5-a
%nstalaiile aferente construciilor i instalaiile te6nologice
Art. 63. ( >1; In#tala&iile aferente con#truc&iilor, cu* #unt cele de 'a%e, electrice, de
a$+, de ,nc+l%ire, de -entilare, de cli*ati%are, de canali%are .i altele a#e*enea,
$recu* .i in#tala&iile te/nolo'ice #e $roiectea%+, #e e3ecut+ .i #e e3$loatea%+ $otri-it
re'le*ent+rilor te/nice .i *+#urilor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, a#tfel
,nc6t ace#tea #+ nu con#tituie #ur#e de ini&iere .i/#au de $ro$a'are a incendiilor.
>2; In#tala&iile $re-+%ute la alin. >1; trebuie #+ core#$und+ de#tina&iei, ti$ului .i
cate'oriei de i*$ortan&+ a con#truc&iei, $recu* .i ni-elului de ri#c de incendiu, #+ aib+
ni-elul de $rotec&ie core#$un%+tor *ediului ,n care #unt a*$la#ate .i #+ re#$ecte
$re-ederile din nor*ele #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
>3; In#tala&iile te/nolo'ice #e $un ,n func&iune .i #e e3$loatea%+ cu re#$ectarea #trict+
a in#truc&iunilor .i re'ulilor de utili%are, $recu* .i a *+#urilor de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor, #tabilite de $roiectan&i .i de $roduc+tori.
Art. 64. ( >1; In#tala&iile de -entilare #au de cli*ati%are, $recu* .i cele de tran#$ort
$neu*atic #e $roiectea%+, #e reali%ea%+ .i #e e3$loatea%+ a#tfel ,nc6t, ,n func&ionare
nor*al+, $+r&ile co*$onente, cu* #unt ec/i$a*ente, *otoare, an'rena1e, tubulatur+,
#+ nu 'enere%e #ur#e care $ot a$rinde #ub#tan&ele -e/iculate $rin ace#tea .i #+ nu
facilite%e $ro$a'area incendiului.
>2; Tra#eele in#tala&iilor de -entilare, cli*ati%are #au tran#$ort $neu*atic din
con#truc&iile cu ri#c de incendiu #au e3$lo%ie, $recu* .i cele din #+lile a'lo*erate ori
din ,nc+$erile cu bunuri de *are -aloare #au de i*$ortan&+ deo#ebit+ trebuie #+ fie
inde$endente .i co*$let #e$arate de tra#eele $entru alte #$a&ii.
>3; 2e inter%ice e-acuarea $rin aceea.i in#tala&ie de -entilare, de cli*ati%are #au de
tran#$ort $neu*atic a #ub#tan&elor care, ,n a*e#tec #au $rin co*bina&ie c/i*ic+, $ot
$roduce incendii ori e3$lo%ii.
Art. 69. ( Con#truc&iile, in#tala&iile te/nolo'ice, $recu* .i %onele din -ecin+tatea
ace#tora, ,n care #e $ot de'a1a -a$ori, 'a%e, $raf #au $ulberi co*bu#tibile, #e $re-+d,
confor* re'le*ent+rilor #$ecifice, cu #i#te*e de detectare a e*i#iilor .i de in/ibare,
inerti%are #au e-acuare for&at+ a ace#tora, ,n -ederea $re,nt6*$in+rii acu*ul+rii de
concentra&ii $ericuloa#e, $recu* .i $entru #e*nali%area #itua&iei create.
Art. 66. ( >1; In#tala&iile de ilu*inat de #i'uran&+ trebuie #+ func&ione%e $entru o
$erioad+ de ti*$ nor*at+, ,n %onele #$ecificate, la ,ntreru$erea ilu*inatului nor*al.
>2; Ti$urile de in#tala&ii de ilu*inat de #i'uran&+ .i ca%urile ,n care #e $re-+d ,n
con#truc&ii, *odul de ali*entare cu ener'ie electric+ a ace#tora, $recu* .i ni-elurile de
ilu*inare nece#are trebuie #+ ,nde$linea#c+ cerin&ele re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 67. ( 2ur#ele de re%er-+ de ali*entare cu ener'ie a in#tala&iilor de $rotec&ie
,*$otri-a incendiilor trebuie #+ ,nde$linea#c+ criteriile de $erfor*an&+ referitoare la
furni%area auto*at+ $e durata de ti*$ nor*at+ a ali*ent+rii cu ener'ie a ace#tora, la
,ntreru$erea ali*ent+rii nor*ale, $otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 6B. ( Con#truc&iile, in#tala&iile te/nolo'ice .i a*ena1+rile #e $rote1ea%+ ,*$otri-a
ac&iunii electricit+&ii at*o#ferice cu in#tala&ii de $rotec&ie ,*$otri-a tr+#netului, confor*
cu re'le*ent+rile te/nice #$ecifice.
-.#/%)N.A a 5-a
(imitarea propagrii incendiului la construciile nvecinate
Art. 69. ( >1; i*itarea $ro$a'+rii incendiului la con#truc&iile ,n-ecinate $oate fi
reali%at+ $rin:
a; li*itarea efectului radia&iei fl+c+rilor<
b; controlul ini&ierii .i $ro$a'+rii focului $e #u$rafa&a e3terioar+ a aco$eri.ului, inclu#i-
a lu*inatoarelor<
c; controlul $+trunderii focului de la aco$eri. ,n interiorul cl+dirii<
d; controlul a$rinderii aco$eri.ului de la un incendiu de dede#ubt.
>2; i*itarea efectelor radia&iei #e a#i'ur+ $rin controlul ur*+torilor $ara*etri:
a; di#tan&e de #i'uran&+ nor*ate ,ntre con#truc&ii<
b; *+ri*ea %onelor -itrate ne$rote1ate<
c; $erfor*an&a de reac&ie la foc .i de re%i#ten&+ la foc din interior .i e3terior a
$rodu#elor $entru fa&ade<
d; co*$ortarea la foc a $+r&ilor -itrate #au o$ace ale fa&adelor<
e; *+#uri de $rotec&ie acti-+.
Art. 70. ( Condi&iile te/nice, *+#urile, $erfor*an&ele .i ni-elurile de $erfor*an&+
$ri-ind li*itarea $ro$a'+rii incendiului la con#truc&iile ,n-ecinate #e $reci%ea%+ ,n
re'le*ent+rile te/nice #$ecifice.
-.#/%)N.A a 7-a
.vacuarea utili4atorilor i securitatea forelor de intervenie
Art. 71. ( >1; Pentru e-acuarea ,n condi&ii de #i'uran&+ a utili%atorilor ,n ca% de
incendiu, c+ile de e-acuare trebuie #+ ,nde$linea#c+ ur*+toarele cerin&e:
a; confor*are la foc .i a*$la#are core#$un%+toare<
b; #e$arare de alte func&iuni $rin ele*ente de #e$arare la foc .i fu*<
c; a#i'urarea controlului fu*ului<
d; li*itarea $roducerii incendiului .i fu*ului.
>2; ?n func&ie de cate'oria con#truc&iei, in#tala&iei #au a a*ena1+rii .i de de#tina&ia
ace#teia, #e au ,n -edere .i alte *+#uri #$ecifice, cu* #unt:
a; di*en#ionarea, reali%area, di#$unerea .i *arcarea c+ilor de e-acuare .i a ie.irilor
de e-acuare core#$un%+tor nu*+rului de utili%atori .i #t+rii #+n+t+&ii ace#tora, confor*
$re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice<
b; $re-ederea in#tala&iilor de detectare .i #e*nali%are a incendiului, $recu* .i de
co*unicare(a-erti%are<
c; $re-ederea in#tala&iilor de ilu*inat de #i'uran&+, ali*entate din #ur#e
core#$un%+toare< $re-ederea in#tala&iilor de #e*nali%are a ie.irilor de ur'en&+<
d; $re-ederea de di#$o%iti-e de #i'uran&+ la u.i, cu* #unt bloc+ri ,n $o%i&ie de#c/i#+,
di#$o%iti-e anti$anic+ .i altele a#e*enea<
e; $re-ederea de #i#te*e de orientare ,n ca% de incendiu, cu* #unt indicatoare de
#ecuritate, *arca1e fotolu*ini#cente .i altele a#e*enea<
f; $re-ederea de in#tala&ii de $re#uri%are .i alte #i#te*e de control al fu*ului<
'; $re-ederea de locuri #i'ure de #al-are ,n interiorul .i/#au ,n afara con#truc&iei<
/; $re-ederea unor *i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor $entru a fi
folo#ite de utili%atori #au de $o*$ieri, cu* #unt in#tala&iile de /idran&i, coloanele u#cate
.i altele a#e*enea.
Art. 72. ( In#tala&iile de #e*nali%are a ie.irilor de ur'en&+ trebuie #+ indice utili%atorilor
tra#eul de e-acuare, u.ile de e-acuare, *arcarea #c+rilor de e-acuare din cl+dire .i
*arcarea u.ilor .i tra#eelor care nu #er-e#c la e-acuare.
Art. 73. ( Con#truc&iile, co*$arti*entele de incendiu, #tadioanele #au arenele #$orti-e
ori incintele a*ena1ate trebuie $re-+%ute cu c+i de e-acuare a $er#oanelor, ,n nu*+r
#uficient, core#$un%+tor di*en#ionate .i reali%ate, a#tfel ,nc6t $er#oanele #+ a1un'+ ,n
ti*$ul cel *ai #curt .i ,n de$lin+ #i'uran&+ ,n e3terior, la ni-elul terenului ori al c+ilor de
acce# caro#abile, ,n refu'ii #au ,n alte locuri #$ecial a*ena1ate.
Art. 74. ( Pentru acce#ul .i e-acuarea co$iilor, $er#oanelor cu di%abilit+&i, bolna-ilor .i
ale altor cate'orii de $er#oane care nu #e $ot e-acua #in'ure ,n ca% de incendiu, #e
ado$t+ #olu&ii .i *+#uri adec-ate, cu re#$ectarea re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 79. ( a $roiectarea .i la e3ecutarea c+ilor de e-acuare #e inter%ice $re-ederea
u.ilor care #e $ot bloca ,n $o%i&ie ,nc/i#+, reducerea 'abaritelor #tabilite $rin
re'le*ent+ri te/nice, $re-ederea de fini#a1e co*bu#tibile, cu e3ce$&ia celor ad*i#e
$rin nor*e, de o'lin%i, $ra'uri #au de alte ele*ente care $ot crea $e ti*$ul incendiilor
dificult+&i la e-acuare, cu* #unt ,*$iedicarea, alunecarea, contactul #au coli%iunea cu
di-er#e obiecte, bu#culada, $anica .i altele a#e*enea.
Art. 76. ( Pentru #ecuritatea ec/i$elor de #al-are/for&elor de inter-en&ie #unt
nece#are:
a; *+#uri $entru ca ec/i$ele de inter-en&ie .i #al-are #+(.i de#f+.oare acti-itatea la
un ni-el adec-at de #ecuritate .i #+ $+r+#ea#c+ cl+direa f+r+ ri#curi de accidente<
b; a*ena1+ri $entru acce#ul for&elor de inter-en&ie ,n cl+dire .i incint+, $entru
auto#$eciale .i $entru a#cen#oarele de $o*$ieri<
c; *+#uri care #+ $er*it+ ca #tin'erea #+ fie reali%at+ eficient ,n interiorul .i ,n 1urul
con#truc&iei.
Art. 77. ( A#cen#oarele de $o*$ieri #e $re-+d .i #e reali%ea%+ $otri-it re'le*ent+rilor
te/nice #$ecifice, a#i'ur6nd acce#ul for&elor de inter-en&ie $e durata #tabilit+ ,n
$lanurile #$ecifice.
Art. 7B. ( >1; A#i'urarea acce#ului .i a circula&iei auto#$ecialelor de inter-en&ie ,n
incintele o$eratorilor econo*ici .i ale in#titu&iilor, ,n %onele locuite, $recu* .i ,ntre
localit+&i e#te obli'atorie, confor* re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
>2; ?n locurile $re-+%ute la alin. >1; trebuie #+ #e a#i'ure cel $u&in un acce# caro#abil
din#$re dru*urile $ublice .i din#$re dru*urile de circula&ie interioare, a*ena1at,
*arcat, ,ntre&inut .i utili%abil ,n orice anoti*$.
>3; C+ile de acce# .i de circula&ie #e di*en#ionea%+ $otri-it re'le*ent+rilor te/nice
$entru auto-e/icule de ti$ 'reu, a#i'ur6nd acce#ul auto#$ecialelor de inter-en&ie.
Art. 79. ( M+#urile, condi&iile te/nice, $erfor*an&ele .i ni-elurile de $erfor*an&+
$ri-ind $roiectarea c+ilor de e-acuare .i acce# aferente con#truc&iilor, in#tala&iilor .i
a*ena1+rilor #e reali%ea%+ confor* $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
#A$%&'()( %8
Norme generale de aprare mpotriva incendiilor la
e*ploatarea construciilor+ instalaiilor i amena,rilor
27C8I!)7A 1
M+#uri 'enerale de $re-enire a incendiilor la e3$loatarea
con#truc&iilor, in#tala&iilor .i a*ena1+rilor
Art. B0. ( M+#urile 'enerale de $re-enire a incendiilor la e3$loatarea con#truc&iilor,
in#tala&iilor .i a*ena1+rilor $ri-e#c:
a; controlul/#u$ra-e'/erea din $unct de -edere al $re-enirii incendiilor a acti-it+&ilor,
$e ti*$ul de#f+.ur+rii .i du$+ ,nc/eierea ace#tora<
b; #tabilirea *+#urilor te/nico(or'ani%atorice ,n -ederea reducerii ri#cului de incendiu
ori a con#ecin&elor incendiilor<
c; *en&inerea condi&iilor reali%ate $entru e-acuarea utili%atorilor ,n #i'uran&+ .i $entru
#ecuritatea ec/i$elor de inter-en&ie ,n ca%ul i%bucnirii unui incendiu<
d; ,ntre&inerea ,n #tare o$erati-+ a *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor.
Art. B1. ( >1; 73$loatarea #i#te*elor, in#tala&iilor, di#$o%iti-elor, ec/i$a*entelor,
a$aratelor, *a.inilor .i utila1elor de orice cate'orie #e face confor* re'le*ent+rilor
te/nice #$ecifice.
>2; 73$loatarea *i1loacelor te/nice $re-+%ute la alin. >1; cu defec&iuni, i*$ro-i%a&ii
#au f+r+ $rotec&ia core#$un%+toare fa&+ de *aterialele #au #ub#tan&ele co*bu#tibile din
#$a&iul ,n care #unt utili%ate e#te inter%i#+.
>3; a utili%area *i1loacelor te/nice $re-+%ute la alin. >1; e#te obli'atorie re#$ectarea
in#truc&iunilor de func&ionare, -erificare .i ,ntre&inere, $recu* .i a *+#urilor #$ecifice de
a$+rare ,*$otri-a incendiilor, e*i#e .i a$robate $otri-it le'ii.
Art. B2. ( Pe ti*$ul e3$loat+rii in#tala&iilor aferente con#truc&iilor .i in#tala&iilor
te/nolo'ice $re-+%ute la art. 63 #e inter%ic:
a; nea#i'urarea #u$ra-e'/erii confor* in#truc&iunilor de func&ionare<
b; func&ionarea f+r+ #i#te*ele, a$aratele .i ec/i$a*entele nece#are confor*
in#truc&iunilor de func&ionare $entru controlul .i *en&inerea $ara*etrilor $ri-ind
#i'uran&a ,n func&ionare #au ,nlocuirea ace#tora cu altele #u$radi*en#ionate<
c; ,ntre&inerea necore#$un%+toare a ele*entelor $re-+%ute $entru i%olare ter*ic+ #au
electric+ ori $entru #e$arare<
d; de$+.irea ter*enelor #tabilite $entru efectuarea lucr+rilor de ,ntre&inere .i re$ara&ii
#au e3ecutarea necore#$un%+toare a ace#tora<
e; e3ecutarea lucr+rilor de ,ntre&inere .i re$ara&ii #au a unor *odific+ri de c+tre
$er#onal neautori%at.
Art. B3. ( >1; Men&inerea ,n bun+ #tare a in#tala&iilor .i #i#te*elor de ca$tare .i
#cur'ere la $+*6nt a de#c+rc+rilor electrice at*o#ferice e#te obli'atorie la con#truc&ii .i
in#tala&ii, utila1e .i ec/i$a*ente te/nolo'ice, confor* re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
>2; !tili%area #i#te*elor de ca$tare .i #cur'ere la $+*6nt a electricit+&ii #tatice
confor* in#truc&iunilor #$ecifice .i re'le*ent+rilor te/nice e#te obli'atorie.
Art. B4. ( >1; ?n #$a&iile cu ri#c *are de incendiu #au de e3$lo%ie #e inter%ice acce#ul
#alaria&ilor .i al altor $er#oane f+r+ ec/i$a*ent de $rotec&ie adec-at condi&iilor de lucru.
>2; Dolo#irea di#$o%iti-elor, a$aratelor, uneltelor .i #culelor ne$rote1ate core#$un%+tor
#au care $ot $roduce #c6ntei $rin func&ionare, lo-ire #au frecare ,n #$a&ii #au ,n locuri
cu ri#c de e3$lo%ie e#te inter%i#+.
Art. B9. ( >1; Produ#ele, *aterialele .i #ub#tan&ele co*bu#tibile #e a*$la#ea%+ la
di#tan&+ de #i'uran&+ fa&+ de #ur#ele de c+ldur+ ori #e $rote1ea%+ a#tfel ,nc6t #+ nu fie
$o#ibil+ a$rinderea lor.
>2; 2e inter%ice folo#irea #obelor .i a altor *i1loace de ,nc+l%ire defecte, cu
i*$ro-i%a&ii, #u$raali*entate cu co*bu#tibili #au ne#u$ra-e'/eate, $recu* .i
a$rinderea focului utili%6ndu(#e lic/ide infla*abile.
>3; Eerificarea, re$ararea, i%olarea ter*ic+ .i cur+&area $eriodic+ a co.urilor de
e-acuare a fu*ului #unt obli'atorii.
Art. B6. ( >1; Pe ti*$ul tran#$ortului, de$o%it+rii .i *ani$ul+rii $rodu#elor #au
#ub#tan&elor co*bu#tibile #e &ine #ea*a de $ro$riet+&ile fi%ico(c/i*ice ale ace#tora,
a#tfel ,nc6t la contactul dintre ele #+ nu #e $roduc+ ori #+ nu #e $ro$a'e incendiul.
>2; Produ#ele .i #ub#tan&ele co*bu#tibile #e tran#$ort+, #e *ani$ulea%+ .i #e
de$o%itea%+ ,n a*bala1e adec-ate, reali%ate .i in#cri$&ionate core#$un%+tor, ,n -ederea
identific+rii ri#curilor de incendiu .i #tabilirii $rocedeelor .i #ub#tan&elor de #tin'ere ori
de neutrali%are adec-ate.
>3; "i#$unerea *aterialelor $ericuloa#e ,n de$o%it #e face $otri-it $lanului de
de$o%itare.
>4; a elaborarea $lanurilor de inter-en&ie #e &ine #ea*a de co*$atibilitatea
$rodu#elor #au #ub#tan&elor co*bu#tibile cu #ub#tan&ele de #tin'ere.
Art. B7. ( >1; "e.eurile .i re%iduurile, #cur'erile .i de$unerile de $raf #au de $ulberi
co*bu#tibile #e ,nde$+rtea%+ rit*ic $rin *etode .i *i1loace adec-ate, obli'atoriu la
ter*inarea fiec+rui #c/i*b de lucru, .i #e de$un ,n locuri #$ecial de#tinate de$o%it+rii
#au di#tru'erii lor.
>2; "e.eurile .i re%iduurile de lic/ide co*bu#tibile #au cele din *ateriale #olide, cu*
#unt c6r$e, c6l&i, bu*bac, ru*e'u., care con&in a#tfel de $rodu#e, #e colectea%+ ,n
cutii #au ,n -a#e *etalice ori cu c+$tu.eal+ *etalic+ interioar+, $re-+%ute cu ca$ac,
a*$la#ate ,n locuri f+r+ ri#c de incendiu .i *arcate.
>3; "e.eurile, re%iduurile .i a*bala1ele co*bu#tibile, care #e reutili%ea%+, #e
de$o%itea%+, cu a#i'urarea di#tan&elor de #i'uran&+ fa&+ de cl+diri, in#tala&ii, culturi
a'ricole, #u$rafe&e ,*$+durite .i alte *ateriale co*bu#tibile, ,n func&ie de natura .i de
$ro$riet+&ile fi%ico(c/i*ice ale ace#tora.
>4; "e.eurile, re%iduurile .i a*bala1ele co*bu#tibile, care nu #e reutili%ea%+, #e
di#tru' confor* re'le*ent+rilor #$ecifice.
Art. BB. ( >1; Materialele .i #ub#tan&ele care $re%int+ $ericol de autoa$rindere #e
$+#trea%+ ,n condi&ii adec-ate naturii lor, bine -entilate .i lu6ndu(#e *+#uri de control .i
$re,nt6*$inare a feno*enului de auto,nc+l%ire.
>2; Pre-enirea a$ari&iei feno*enului de autoa$rindere #e ur*+re.te .i la de$o%itarea
fura1elor .i $lantelor te/nice, confor* re'le*ent+rilor #$ecifice.
>3; A*$la#area de$o%itelor de co*bu#tibili, fura1e .i $lante te/nice #e face la di#tan&e
de #i'uran&+, a#tfel ,nc6t e-entualele incendii $rodu#e la ace#tea #+ nu $ericlite%e
-ecin+t+&ile.
Art. B9. ( Toate in#tala&iile/conductele $rin care circul+ #ub#tan&e lic/ide #au 'a%e #e
*arc/ea%+ $rin culori #$ecifice de identificare a naturii #ub#tan&ei, re#$ecti- $ericolului
ace#teia, $re-+%ute de nor*ele te/nice #$ecifice.
Art. 90. ( >1; Tratarea #au $rote1area *aterialelor .i ele*entelor de con#truc&ii
co*bu#tibile .i/#au a #tructurilor din alc+tuirea con#truc&iilor #au a in#tala&iilor cu
#ub#tan&e de ter*o$rotec&ie ori i'nifu'e #e efectuea%+ $otri-it re'le*ent+rilor te/nice
#$ecifice.
>2; ucr+rile de ter*o$rotec&ie #e e3ecut+ nu*ai de c+tre $er#onal ate#tat, confor*
nor*elor te/nice #$ecifice.
>3; Calitatea lucr+rilor de i'nifu'are e3ecutate #e certific+ $rin ra$oarte de ,ncercare
e*i#e de laboratoare autori%ate confor* le'ii.
Art. 91. ( 7le*entele de li*itare a $ro$a'+rii focului, de i%olare ter*ic+ .i de etan.are
la fu* .i la 'a%e fierbin&i din alc+tuirea con#truc&iilor .i a in#tala&iilor #e *en&in
$er*anent ,n bun+ #tare, $entru a(.i ,nde$lini rolul #tabilit.
Art. 92. ( >1; ?n con#truc&iile ci-ile/$ublice .i de $roduc&ie, cantit+&ile de *ateriale .i de
#ub#tan&e co*bu#tibile utili%ate nu trebuie #+ conduc+ la de$+.irea den#it+&ii #arcinii
ter*ice #tabilite $rin re'le*ent+ri te/nice #au $rin docu*enta&iile te/nice de $roiectare
.i e3ecu&ie.
>2; ?n #+lile a'lo*erate .i de #$ort, $e #tadioane #au $e alte arene #$orti-e ori ,n
incinte a*ena1ate $entru acti-it+&i cu $ublic e#te inter%i# acce#ul $ublicului cu $rodu#e
.i #ub#tan&e infla*abile #au cu alte *i1loace care $ot $roduce incendii #au e3$lo%ii.
>3; "e$o%itarea .i utili%area ,n #$a&ii $ublice a *i1loacelor, $rodu#elor .i #ub#tan&elor
$re-+%ute la alin. >2; e#te $er*i#+ nu*ai ,n locurile a*ena1ate ,n ace#t #co$ .i cu
re#$ectarea *+#urilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
Art. 93. ( >1; a cl+diri ad*ini#trati-e/birouri, acti-itatea #e or'ani%ea%+ a#tfel ,nc6t #+
nu #e cree%e a'lo*er+ri ale $ublicului, care #+ ,n'reune%e #au c/iar #+ bloc/e%e
e-acuarea ,n ca% de incendiu.
>2; Pe ti*$ul e3$loat+rii ,nc+$erilor, co*$arti*entelor .i #$a&iilor aferente cl+dirilor
ad*ini#trati-e trebuie luate *+#uri de reducere la *ini* $o#ibil a ri#cului de incendiu
$rin li*itarea la #trictul nece#ar a cantit+&ilor de *ateriale co*bu#tibile .i a e-entualelor
#ur#e cu $oten&ial de a$rindere a ace#tora.
Art. 94. ( >1; ?n #+lile a'lo*erate ori a*ena1+rile te*$orare ,n care #e de#f+.oar+
acti-it+&i cu $ublic nu #e ad*ite acce#ul unui nu*+r de $er#oane *ai *are dec6t
ca$acitatea #tabilit+ $rin $roiect.
>2; A*$la#area *obilierului ,n #+lile a'lo*erate #e reali%ea%+ a#tfel ,nc6t #+ #e
a#i'ure culoare de trecere cu l+&i*i care #+ $er*it+ de$la#area $ublicului c+tre ie.irile
din #al+.
>3; ?n incintele $re-+%ute la alin. >1;, #caunele #au b+ncile #e fi3ea%+ de $ardo#eal+
a#tfel ,nc6t #+ nu fie r+#turnate ,n ca% de $anic+ .i #+ a#i'ure e-acuarea ra$id+ .i f+r+
accidente a $ublicului.
>4; a finali%area acti-it+&ii ,n #ala a'lo*erat+ #au a*ena1area te*$orar+ #e e3ecut+
un control de -erificare $entru de$i#tarea .i ,nl+turarea e-entualelor nere'uli ,n
do*eniul $re-enirii incendiilor $e ti*$ul e3$loat+rii.
>9; 2e reco*and+ a#i'urarea unui #i#te* de alar*are ,n ca% de incendiu, cu *e#a1
$re,nre'i#trat.
Art. 99. ( >1; ?n $erioadele caniculare #au #ecetoa#e, con#iliile 1ude&ene #au locale din
%onele cu ri#c cre#cut de incendiu .i, du$+ ca%, ad*ini#tratorii o$eratorilor econo*ici/
conduc+torii in#titu&iilor din %onele *en&ionate trebuie #+ elabore%e $ro'ra*e #$eciale
de *+#uri $entru $re-enirea incendiilor #$ecifice.
>2; M+#urile #$eciale $e ti*$ul #eceto# cu$rind:
a; identificarea .i no*inali%area #ectoarelor de acti-itate ,n care cre.te ri#cul de
incendiu ,n condi&iile caracteri#tice te*$eraturilor at*o#ferice ridicate .i li$#ei de
$reci$ita&ii<
b; inter%icerea utili%+rii focului de#c/i# ,n %onele afectate de u#c+ciune a-an#at+<
c; re#tric&ionarea efectu+rii, ,n anu*ite inter-ale din ti*$ul %ilei, a unor lucr+ri care
creea%+ condi&ii fa-ori%ante $entru $roducerea de incendii $rin de'a1+ri de #ub#tan&e
-olatile #au #u$ra,nc+l%iri e3ce#i-e<
d; a#i'urarea $rote1+rii fa&+ de efectul direct al ra%elor #olare a reci$ientelor,
re%er-oarelor .i a altor ti$uri de a*bala1e care con&in -a$ori infla*abili #au 'a%e
lic/efiate #ub $re#iune, $rin de$o%itare la u*br+<
e; inten#ificarea controalelor ,n %onele cu culturi a'ricole .i ,n locuri cu -e'eta&ie
fore#tier+, *ai ale# cele frec-entate $entru a're*ent<
f; a#i'urarea .i -erificarea %ilnic+ a re%er-elor de a$+ $entru incendiu.
>3; M+#urile #$eciale #tabilite #unt adu#e la cuno.tin&+ tuturor #alaria&ilor .i, du$+ ca%,
$o$ula&iei.
Art. 96. ( ?nainte de ,nce$erea #e%onului rece #e iau ur*+toarele *+#uri de $re-enire:
a; controlul in#tala&iilor .i al #i#te*elor de ,nc+l%ire e3i#tente la o$eratorii econo*ici,
in#titu&iile $ublice, locuin&ele .i 'o#$od+riile $o$ula&iei, cu* #unt #ur#e de c+ldur+,
conducte, cor$uri .i ele*ente de ,nc+l%ire, #obe, co.uri .i canale de fu*, .i ,nl+turarea
defec&iunilor con#tatate, a#i'ur6ndu(#e func&ionarea la $ara*etrii nor*a&i<
b; $rote1area contra ,n'/e&ului a co*$onentelor in#tala&iilor de #tin'ere cu a$+<
c; a#i'urarea uneltelor .i acce#oriilor $entru de#%+$e%irea c+ilor de acce#, de
e-acuare .i de inter-en&ie.
-.#/%)N.A a 2-a
9suri generale de prevenire a incendiilor la e*ecutarea
lucrrilor cu foc desc6is
Art. 97. ( >1; !tili%area focului de#c/i# ,n locuri cu $ericol de incendiu .i $e ti*$ de
-6nt e#te inter%i#+< locurile cu $ericol de incendiu, ,n care #e a$lic+ acea#t+ interdic&ie,
#e #tabile#c .i #e *arc/ea%+ de $er#oanele ,n dre$t.
>2; Pre$ararea /ranei $rin utili%area focului de#c/i# ,n incintele unit+&ilor, ,n %onele de
a're*ent .i ,n 'o#$od+riile $o$ula&iei #e face nu*ai ,n locuri #$ecial a*ena1ate, ,n
condi&ii .i la di#tan&e care #+ nu $er*it+ $ro$a'area focului la con#truc&ii, de$o%ite,
culturi a'ricole, $+duri, $lanta&ii #au la alte -ecin+t+&i.
>3; Arderea re#turilor -e'etale, 'unoaielor, de.eurilor .i a altor *ateriale co*bu#tibile
#e face ,n locuri #$ecial a*ena1ate ori $e terenuri $re'+tite, cu luarea *+#urilor ce #e
i*$un $entru ,*$iedicarea $ro$a'+rii focului la -ecin+t+&i, a#i'ur6ndu(#e
#u$ra-e'/erea $er*anent+ a arderii, $recu* .i #tin'erea 1arului du$+ ter*inarea
acti-it+&ii.
>4; Arderea *iri.tilor #e face nu*ai du$+ luarea *+#urilor ce #e i*$un $entru
,*$iedicarea $ro$a'+rii focului la -ecin+t+&i, a#i'ur6ndu(#e #u$ra-e'/erea $er*anent+
a arderii.
>9; !tili%area focului de#c/i# nu #e ad*ite la di#tan&e *ai *ici de 40 * fa&+ de
locurile cu $ericol de e3$lo%ie: 'a%e .i lic/ide co*bu#tibile, -a$ori infla*abili, e3$lo%i-i
etc., re#$ecti- 10 * fa&+ de *ateriale #au #ub#tan&e co*bu#tibile: le*n, /6rtie, te3tile,
carton a#faltat, bitu*, ulei etc., f+r+ a fi #u$ra-e'/eat .i a#i'urat $rin *+#uri
core#$un%+toare.
>6; uarea *+#urilor $entru $re-enirea 1ocului co$iilor cu focul ,n condi&ii .i ,n locuri ,n
care #e $ot $roduce incendii con#tituie o obli'a&ie a $er#oanelor care r+#$und, $otri-it
le'ii, de cre.terea, educarea .i ,n'ri1irea co$iilor.
Art. 9B. ( >1; 5e'le*entarea de c+tre ad*ini#tratorul o$eratorului
econo*ic/conduc+torul in#titu&iei #au, du$+ ca%, de con#iliul local a *odului de
e3ecutare a lucr+rilor cu foc de#c/i# $re#u$une:
a; #tabilirea locurilor unde, $eriodic #au $er*anent, #e $ot efectua lucr+ri cu foc
de#c/i#, cu* #unt to$irea bitu*ului, arderea de.eurilor co*bu#tibile, cur+&+rile $rin
ardere, $recu* .i a $er#oanelor care le #u$ra-e'/ea%+<
b; #tabilirea .i *arcarea locurilor cu $ericol de incendiu ,n care e#te inter%i#+
utili%area focului de#c/i#<
c; no*inali%area $er#oanelor care au dre$tul #+ e*it+ $er*i# de lucru cu foc<
d; de#crierea $rocedurii de e*itere, #e*nare, aducere la cuno.tin&+ .i $+#trare a
$er*i#ului de lucru cu foc<
e; a$robarea unor in#truc&iuni #$ecifice de $re-enire a incendiilor $entru a#tfel de
lucr+ri.
>2; "i#tru'erea $rin ardere a unor de.euri #au re%iduuri co*bu#tibile #e efectuea%+
cu re#$ectarea le'i#la&iei #$ecifice $ri-ind $rotec&ia *ediului.
Art. 99. ( >1; 7fectuarea lucr+rilor de #udare, t+iere, li$ire #au a altor a#e*enea
o$era&iuni care $re%int+ $ericol de incendiu, ,n con#truc&ii ci-ile >$ublice;, $e ti*$ul
$ro'ra*ului cu $ublicul, ,n in#tala&ii te/nolo'ice cu ri#c de incendiu #au e3$lo%ie, ,n
de$o%ite ori ,n alte #$a&ii cu $ericol de a$rindere a *aterialelor, $rodu#elor #au
#ub#tan&elor co*bu#tibile e#te inter%i#+.
>2; ucr+rile $re-+%ute la alin. >1; #e $ot e3ecuta ,n #$a&iile re#$ecti-e nu*ai du$+ ce
#(au luat *+#uri $entru: e-acuarea $er#oanelor, ,nde$+rtarea #au $rote1area
*aterialelor co*bu#tibile, 'olirea, #$+larea, blindarea tra#eelor de conducte ori a
utila1elor, aeri#irea #au -entilarea #$a&iilor, dotarea locurilor de *unc+ cu *i1loace de
li*itare .i #tin'ere a incendiilor.
>3; ucr+rile *en&ionate la alin. >1; .i la art. 97 alin. >4; #e e3ecut+ nu*ai $e ba%a
$er*i#ului de lucru cu foc, al c+rui *odel e#te $re%entat ,n ane3a nr. 4 la $re%entele
nor*e 'enerale.
>4; ?n toate ca%urile $re-+%ute la alin. >1;(>3; #unt obli'atorii in#truirea $er#onalului de
e3ecu&ie, control .i #u$ra-e'/ere a#u$ra *+#urilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor,
$recu* .i infor*area #er-iciului $ri-at/-oluntar $entru #itua&ii de ur'en&+.
Art. 100. ( >1; Per*i#ul de lucru cu foc, $re-+%ut la art. 99 alin. >3;, #e ,ntoc*e.te ,n
dou+ e3e*$lare, dintre care unul #e ,n*6nea%+ .efului for*a&iei de lucru #au
$er#oanei care e3ecut+ o$era&iunile cu foc de#c/i#, iar cel+lalt r+*6ne la e*itent.
>2; Per*i#ul de lucru cu foc e#te -alabil o #in'ur+ %i.
>3; a ter*inarea lucrului, $er*i#ul de lucru cu foc #e $red+ de c+tre e3ecutant
e*itentului.
Art. 101. ( Feful #ectorului de acti-itate, atelier, #ec&ie, de$o%it, in#tala&ie etc. ,n care
#e e3ecut+ o$era&iuni cu foc de#c/i# are obli'a&ia #+ a#i'ure *+#uri $entru:
a; $re'+tirea locului<
b; in#truirea $er#onalului<
c; controlul du$+ ter*inarea lucr+rii.
Art. 102. ( >1; 73ecutantul lucr+rii are obli'a&ia de a utili%a $entru e3ecutarea lucr+rilor
cu foc de#c/i# nu*ai ec/i$a*ente .i a$arate ,n bun+ #tare de func&ionare.
>2; Toate ec/i$a*entele .i a$aratele $entru e3ecutarea lucr+rilor cu foc de#c/i# #e
,ntre&in .i #e -erific+ ,n confor*itate cu in#truc&iunile furni%orului.
Art. 103. ( ?n ti*$ul e3ecut+rii lucr+rii trebuie #+ #e a#i'ure:
a; #u$ra-e'/erea $er*anent+ a fl+c+rii, a r+#$6ndirii .i a traiectoriilor #c6nteilor #au
$articulelor de *ateriale incande#cente .i a inten#it+&ii flu3ului de c+ldur+<
b; #tr6n'erea .i de$o%itarea re#turilor de electro%i ,n -a#e #$eciale cu ni#i$ #au cu
a$+<
c; ,nc/iderea robinetelor buteliei de o3i'en .i a 'eneratorului de acetilen+, dac+
durata ,ntreru$erii e3ecut+rii lucr+rii de$+.e.te 10 *inute<
d; inter%icerea a'+&+rii ar%+toarelor, c/iar #tin#e, de buteliile de o3i'en #au de
'eneratoarele de acetilen+<
e; neefectuarea de de$la#+ri cu ar%+toarele a$rin#e ,n afara %onei de lucru #au de
urc+ri $e #c+ri, #c/ele etc.<
f; e-acuarea carbidului din 'enerator, ,n ca%ul ,ntreru$erii lucrului $e o $erioad+ *ai
,ndelun'at+.
Art. 104. ( "u$+ ter*inarea lucr+rii, .eful #ectorului de acti-itate, $re-+%ut la art. 101,
trebuie #+ a#i'ure ur*+toarele *+#uri:
a; -erificarea locului ,n care #(a e3ecutat lucrarea, $recu* .i a #$a&iilor adiacente .i a
celor #ituate la cotele inferioare #au #u$erioare, $entru a con#tata dac+ nu #(au creat
focare de incendiu: %one incande#cente, *iro# de ar# #au de'a1+ri de fu* etc.<
b; de#co$erirea tuturor %onelor $rote1ate, -erific6ndu(#e dac+ #tarea lor e#te intact+,
.i luarea de *+#uri ,n con#ecin&+<
c; -erificarea, la anu*ite inter-ale, $e $arcur#ul *ai *ultor ore .i ,n ti*$ul no$&ii, a
#itua&iei e3i#tente la locul ,n care #(a efectuat lucrarea .i ,n i*ediata a$ro$iere a
ace#tuia<
d; de$o%itarea ,n condi&ii de #i'uran&+ a ec/i$a*entelor folo#ite la lucrare<
e; rea*$la#area $e $o%i&iile ini&iale a ele*entelor .i *aterialelor co*bu#tibile la cel
$u&in 6 ore de la ter*inarea lucr+rii<
f; colectarea .la*ului de carbid ,n containere de#tinate ace#tui #co$ .i de$o%itarea
ace#tora ,ntr(un loc #$ecial a*ena1at.
Art. 109. ( >1; Dolo#irea fl+c+rii: lu*6n+ri, f+clii, tor&e .i altele a#e*enea $e ti*$ul
#$ectacolelor de teatru, o$er+, o$eret+, a fe#ti-it+&ilor de#f+.urate ,n re#taurante #au
$entru a*bian&+ ori di-erti#*ent ,n re#taurante, baruri, cluburi, di#coteci etc. e#te
inter%i#+.
>2; Pentru durate #curte, #tabilite $reci#, #e ad*ite folo#irea fl+c+rii ,n #itua&iile
*en&ionate la alin. >1;, cu condi&ia a#i'ur+rii condi&iilor de ,*$iedicare a ini&ierii .i
$ro$a'+rii incendiului, du$+ cu* ur*ea%+:
a; e-itarea a*$la#+rii ,n a$ro$ierea #au contactul cu *ateriale co*bu#tibile: decoruri,
co#tu*e, /aine, $erdele etc.<
b; folo#irea unor #u$orturi inco*bu#tibile<
c; $re-enirea $roducerii unor incendii $rin r+#turnare, *ane-rare 're.it+ etc.<
d; #tin'erea obli'atorie a fl+c+rilor la ter*inarea e-eni*entului<
e; no*inali%area $er#onalului $ro$riu ce a#i'ur+ #u$ra-e'/erea .i inter-en&ia ,n ca%
de incendiu<
f; a#i'urarea *i1loacelor te/nice adec-ate de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
'; anun&area, du$+ ca%, a #er-iciului $rofe#ioni#t, -oluntar #au $ri-at, $entru #itua&ii
de ur'en&+, a cadrului te/nic #au a $er#onalului de #$ecialitate cu atribu&ii ,n do*eniul
a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor.
>3; Pentru #$ectacolele de ti$ul *en&ionat la alin. >1;, care au loc $e ti*$ul unei
#ta'iuni, #e tran#*ite la in#$ectoratul $entru #itua&ii de ur'en&+ 1ude&ean/al *unici$iului
Aucure.ti, la ,nce$utul #ta'iunii, $ro'ra*ul #$ectacolelor re#$ecti-e.
Art. 106. ( >1; 5e'le*entarea fu*atului din $unct de -edere al $re-enirii incendiilor
e#te obli'atorie ,n cadrul fiec+rui o$erator econo*ic #au al fiec+rei in#titu&ii $ublice .i
#e face $rin di#$o%i&ie #cri#+, dat+ de $er#oana cu atribu&ii de conducere.
>2; Pentru #itua&iile ,n care o con#truc&ie #au o a*ena1are e#te folo#it+ de *ai *ul&i
utili%atori, re'le*entarea fu*atului #e face $rin di#$o%i&ie e*i#+ de $ro$rietarul
con#truc&iei #au al a*ena1+rii re#$ecti-e, ,n#u.it+ de utili%atorii ,n cau%+.
>3; ?n di#$o%i&ia $entru re'le*entarea fu*atului #e *en&ionea%+:
a; locurile cu $ericol de incendiu #au de e3$lo%ie, $e l6n'+ #$a&iile $ublice ,nc/i#e,
confor* le'ii, ,n care e#te inter%i# fu*atul #au, du$+ ca%, acce#ul cu &i'+ri, c/ibrituri
#au bric/ete< #e $re-+d obli'atoriu locurile cu #c/ele, cofra1e .i e.afoda1e, reali%ate din
*ateriale co*bu#tibile, $recu* .i lanurile de cereale ,n fa%a de coacere .i %onele
,*$+durite<
b; locurile a*ena1ate $entru fu*at<
c; $er#oanele de#e*nate #+ r+#$und+ de #u$ra-e'/erea re#$ect+rii re'le*ent+rii,
$e locuri .i #ectoare de acti-itate<
d; alte date .i infor*a&ii nece#are #+ fie $reci%ate $entru a di*inua $ericolul de
incendiu.
>4; ocurile ,n care e#te inter%i# fu*atul #e *arc/ea%+ confor* le'ii.
>9; ocurile ,n care e#te $er*i# fu*atul #e *arc/ea%+ cu indicatorul 0OC P7)T5!
D!MAT0.
>6; ocurile $entru fu*at #tabilite ,n e3teriorul cl+dirilor #unt a*$la#ate la o di#tan&+
*ai *are de 40 * fa&+ de locurile ,n care e3i#t+ $ericol de e3$lo%ie: 'a%e .i lic/ide
co*bu#tibile, e3$lo%i-i, -a$ori infla*abili etc., 10 * fa&+ de locurile ,n care e3i#t+
*ateriale #olide co*bu#tibile: le*n, te3tile, /6rtie, carton a#faltat, bitu*, .i 90 * fa&+ de
culturile de cereale $+ioa#e ,n $erioada coacerii .i recolt+rii #au de %onele ,*$+durite.
>7; ocurile #tabilite $entru fu*at #e $re-+d cu:
a; #cru*iere #au -a#e cu a$+, ni#i$ #au $+*6nt<
b; in#truc&iuni afi.ate, cu$rin%6nd *+#uri de $re-enire a incendiilor .i re'uli de
co*$ortare ,n ca% de incendiu<
c; *i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
>B; 2cru*ierele din interiorul cl+dirilor #e a*$la#ea%+ a#tfel ,nc6t #+ nu fie $o#ibil+
a$rinderea *aterialelor co*bu#tibile din a$ro$iere, cu* ar fi dra$erii, $erdele, 1alu%ele.
>9; "e$unerea ,n #cru*iere a altor de.euri de *ateriale co*bu#tibile, cu* #unt
/6rtia, cartonul, te3tilele, e#te inter%i#+.
>10; @olirea #cru*ierelor ,n co.urile de /6rtie #au ,n alte locuri ,n care e3i#t+
*ateriale co*bu#tibile e#te inter%i#+.
>11; Aruncarea la ,nt6*$lare a re#turilor de &i'+ri #au c/ibrituri a$rin#e e#te inter%i#+.
-.#/%)N.A a 3-a
9suri generale de prevenire a incendiilor lae*ploatarea cilor de evacuare
Art. 107. ( Pentru a#i'urarea condi&iilor de e-acuare .i #al-are a utili%atorilor ,n
#i'uran&+ ,n ca% de incendiu #e ado$t+ ur*+toarele *+#uri:
a; ,ntre&inerea ,n bun+ #tare de func&ionare a #i#te*elor de deco*$ri*are #au de
etan.are la fu* .i 'a%e fierbin&i, $recu* .i a ele*entelor de li*itare a $ro$a'+rii focului
ori de i%olare ter*ic+ din co*$unerea con#truc&iilor .i in#tala&iilor<
b; $+#trarea c+ilor de e-acuare libere .i ,n #tare de utili%are la $ara*etrii la care au
fo#t $roiectate .i reali%ate<
c; func&ionarea ilu*inatului de #i'uran&+ .i a celei de(a doua #ur#e de ener'ie
electric+, confor* re'le*ent+rilor te/nice<
d; func&ionarea #i#te*elor de alar*are .i #e*nali%are a incendiilor la $ara*etrii de
$erfor*an&+ $entru care au fo#t $roiectate<
e; or'ani%area .i de#f+.urarea, $eriodic, de e3erci&ii .i a$lica&ii cu #alaria&ii, ,n
condi&iile le'ii.
Art. 10B. ( >1; C+ile de e-acuare, inclu#i- cele care duc $e tera#e, ,n refu'ii #au ,n
alte locuri #$ecial a*ena1ate $entru e-acuare, #e *arc/ea%+ cu indicatoare
#tandardi%ate, confor* re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, a#tfel ,nc6t tra#eele ace#tora
#+ fie recuno#cute cu u.urin&+, at6t %iua c6t .i noa$tea, de $er#oanele care le utili%ea%+
,n ca% de incendiu.
>2; 2e *ontea%+ indicatoare core#$un%+toare la ra*$ele #c+rilor care duc la de*i#ol
#au #ub#ol ori la u.ile de acce# c+tre alte #$a&ii .i ,nc+$eri din care e-acuarea nu $oate
fi continuat+.
Art. 109. ( >1; "i#$o%iti-ele care a#i'ur+ ,nc/iderea auto*at+ ,n ca% de incendiu a
ele*entelor de $rotec&ie a 'olurilor, cele de ac&ionare a tra$elor .i cla$etelor, $recu* .i
cele care *en&in ,n $o%i&ie ,nc/i#+ u.ile ,nc+$erilor ta*$on #e *en&in ,n $er*anen&+ ,n
#tare de func&ionare.
>2; 2e inter%ice blocarea ,n $o%i&ie de#c/i#+ a u.ilor ca#elor #c+rilor, a celor de $e
coridoare, a celor cu di#$o%iti-e de ,nc/idere auto*at+ #au a altor u.i care, ,n ca% de
incendiu, au rolul de a o$ri $+trunderea fu*ului, 'a%elor fierbin&i .i $ro$a'area
incendiilor $e -ertical+ #au ori%ontal+.
>3; "i#$o%iti-ele de la alin. >2;, care a#i'ur+ ,nc/iderea auto*at+ a u.ilor, #e -erific+
$eriodic .i #e *en&in ,n #tare de func&ionare.
>4; 2i#te*ul de ,nc/idere a u.ilor de $e tra#eele de e-acuare trebuie #+ $er*it+
de#c/iderea u.oar+ a ace#tora ,n ca% de incendiu.
Art. 110. ( >1; 7#te inter%i#+ blocarea c+ilor de acce#, de e-acuare .i de inter-en&ie cu
*ateriale care reduc l+&i*ea #au ,n+l&i*ea liber+ de circula&ie #tabilit+ ori care $re%int+
$ericol de incendiu #au e3$lo%ie, $recu* .i efectuarea unor *odific+ri la ace#tea, $rin
care #e ,nr+ut+&e.te #itua&ia ini&ial+.
>2; ?n ca#ele #c+rilor, $e coridoare #au $e alte c+i de e-acuare ale cl+dirilor #e
inter%ic a*ena1area de bo3e ori locuri de lucru, de$o%itarea de *ateriale, *obilier #au
obiecte, a*$la#area de *a.ini de fotoco$iat, do%atoare $entru #ucuri/cafea etc., care
ar $utea ,*$iedica e-acuarea $er#oanelor .i bunurilor, $recu* .i acce#ul $er#onalului
de inter-en&ie.
Art. 111. ( >1; Acce#ul *i1loacelor .i $er#onalului $entru inter-en&iile o$erati-e ,n ca%
de incendiu, ,n -ederea #al-+rii .i acord+rii a1utorului $er#oanelor aflate ,n $ericol,
#tin'erii incendiilor .i li*it+rii efectelor ace#tora, trebuie #+ fie a#i'urat ,n $er*anen&+ la
toate:
a; con#truc&iile .i ,nc+$erile ace#tora<
b; in#tala&iile te/nolo'ice .i ane3e<
c; de$o%itele ,nc/i#e .i de#c/i#e de *aterii $ri*e, #e*ifabricate, $rodu#e finite .i
au3iliare<
d; *i1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, $recu* .i la $unctele de
co*and+ ale ace#tora, cu* #unt: centrale .i butoane de #e*nali%are a incendiilor, #ta&ii
de $o*$are a a$ei, /idran&i de incendiu, #tin'+toare, $anouri de incendiu, ba%ine,
re%er-oare .i ca#tele de a$+, ra*$e ale #ur#elor de a$+ naturale<
e; di#$o%iti-ele de ac&ionare a unor *i1loace cu rol de $rotec&ie ,n ca% de incendiu:
cortine de #i'uran&+, #i#te*e de e-acuare a fu*ului .i a 'a%elor fierbin&i, cla$ete de $e
tubulatura de -entilare .i altele a#e*enea<
f; tablourile de di#tribu&ie .i ,ntreru$+toarele 'enerale ale in#tala&iilor electrice de
ilu*inat, de for&+ .i de #i'uran&+, $recu* .i la #ur#ele de ali*entare de re%er-+ care
#unt de#tinate ali*ent+rii rece$toarelor electrice cu rol ,n ca% de incendiu<
'; -anele in#tala&iilor te/nolo'ice #au au3iliare care trebuie *ane-rate ,n ca% de
incendiu .i $unctele de co*and+ ale ace#tora: 'a%e .i lic/ide co*bu#tibile, ben%i
tran#$ortoare .i altele a#e*enea<
/; alte *i1loace utili%ate $entru inter-en&ie ,n ca% de incendiu: -e/icule $entru tractare
#au tran#$ort, ci#terne ori autoci#terne $entru a$+ .i altele a#e*enea.
>2; Per#oanele fi%ice #au 1uridice care de&in #au ad*ini#trea%+ con#truc&iile,
in#tala&iile, #i#te*ele, di#$o%iti-ele #au *i1loacele re#$ecti-e #unt obli'ate #+ *arc/e%e
$rin indicatoare, $otri-it re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, $re%en&a *i1loacelor de la
alin. >1; .i #+ afi.e%e re'ulile #$ecifice care trebuie re#$ectate.
Art. 112. ( >1; Intr+rile ,n incintele unit+&ilor .i circula&iile caro#abile din interiorul
ace#tora, $rin care #e a#i'ur+ acce#ul la cl+diri .i in#tala&ii, la racordurile de ali*entare
cu a$+, cu* #unt re&ele, ba%ine, r6uri, lacuri, tra-er#+rile de cale ferat+ .i altele
a#e*enea, #e *en&in, indiferent de #e%on, $racticabile, curate .i libere de orice
ob#tacole, cu* ar fi: *ateriale, utila1e, a*bala1e, %+$ad+ .i altele a#e*enea, care ar
$utea ,*$iedica inter-en&ia o$erati-+ $entru #tin'erea incendiilor.
>2; ?n ca%ul ,n care ace#t lucru nu e#te $o#ibil, #e a#i'ur+ .i #e *arc/ea%+, $otri-it
re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice, c+i de acce# .i circula&ii ocolitoare.
Art. 113. ( C+ile de acce# .i de e-acuare din cl+diri, li*itele %onelor $ericuloa#e de
incendiu, e3$lo%ie, electrocutare, radia&ii, locurile ,n care #unt a*$la#ate utila1ele .i
in#tala&iile $entru #tin'erea incendiilor .i orice alte in#tala&ii care, ,n ca% de incendiu,
$re#u$un *ane-re obli'atorii #e *arc/ea%+ -i%ibil, $otri-it re'le*ent+rilor te/nice
#$ecifice.
Art. 114. ( Platfor*ele de acce# .i de a*$la#are a auto#$ecialelor de inter-en&ie .i
#al-are de la ,n+l&i*i, $re-+%ute ,n i*ediata -ecin+tate a con#truc&iilor, #e *arc/ea%+
core#$un%+tor .i #e *en&in libere.
Art. 119. ( A#cen#oarele de $o*$ieri #e *en&in $er*anent ,n bun+ #tare de
func&ionare, $entru a $utea fi utili%ate o$erati- ,n ca% de nece#itate, .i #e *arc/ea%+
core#$un%+tor.
-.#/%)N.A a 5-a
9suri generale de prevenire a incendiilor n locuinele
unifamiliale/multifamiliale/gospodriile populaiei
Art. 116. ( ?n locuin&ele unifa*iliale/*ultifa*iliale/'o#$od+riile $o$ula&iei #e inter%ic:
a; utili%area a$aratelor electrice, cablurilor electrice, $ri%elor, ,ntreru$+toarelor,
di#$o%iti-elor de $rotec&ie cu defec&iuni #au cu i*$ro-i%a&ii<
b; #u$ra#olicitarea re&elei electrice $rin folo#irea #i*ultan+ a *ai *ultor rece$tori<
c; ne#u$ra-e'/erea a$aratelor electrice #ub ten#iune, cu* #unt: fier de c+lcat, re.ou,
radiator .i altele a#e*enea<
d; folo#irea #i'uran&elor fu%ibile #u$radi*en#ionate $rin ,nlocuirea cu li&+ a fu%ibilului
calibrat<
e; folo#irea c/ibriturilor, lu*6n+rilor, l+*$ilor de ilu*inat cu $etrol, ,n #$a&ii cu $ericol
de incendiu, cu* #unt: de$o%ite de fura1e, 'ra1duri, *a'a%ii, $oduri .i altele a#e*enea<
f; folo#irea c/ibriturilor, lu*6n+rilor, l+*$ilor de ilu*inat cu $etrol at6t ,n #$a&ii cu
$ericol de e3$lo%ie, re#$ecti- ,n ,nc+$eri ,n care #unt de$o%itate $rodu#e $etroliere, c6t
.i ,n lanuri de cereale, $a1i.ti, ,n $+duri .i ,n a$ro$ierea ace#tora<
'; a.e%area #au $+#trarea buteliilor de 'a%e ,n a$ro$ierea oric+ror #ur#e de c+ldur+
ori #ub ac&iunea direct+ a ra%elor #olare<
/; folo#irea buteliilor de 'a%e lic/efiate f+r+ re'ulatori de $re#iune, cu 'arnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fi#urate #au l+r'ite la ca$ete<
i; folo#irea fl+c+rii $entru -erificarea etan.eit+&ii buteliei, 'arniturilor, re'ulatorilor de
$re#iune #au a furtunului/conductei de 'a%< -erificarea #e face nu*ai cu e*ul#ie de
a$+ cu #+$un<
1; ,nc+l%irea cu flac+r+ a buteliilor ori folo#irea ace#tora ,n $o%i&ie culcat+, r+#turnat+
#au ,nclinat+<
=; tran#-a%area 'a%ului din butelie ,n orice alte reci$iente #au folo#irea de butelii
i*$ro-i%ate<
l; $+#trarea #ur#elor de foc, cu* #unt c/ibrituri, bric/ete, lu*6n+ri, l+*$i cu 'a% .i
altele a#e*enea, ,n locuri ,n care au acce# co$iii<
*; ne#u$ra-e'/erea co$iilor, $recu* .i blocarea lor ,n ca#+ cu lu*6n+ri a$rin#e,
#obe, $lite .i/#au a$arate electrice aflate ,n func&iune.
n; de$o%itarea de *ateriale co*bu#tibile #au infla*abile, cu* #unt butelii, bidoane cu
$rodu#e $etroliere .i altele a#e*enea, ,n $odurile cl+dirilor<
o; folo#irea afu*+toarelor i*$ro-i%ate ori a*$la#area ace#tora ,n *a'a%ii, $oduri,
re*i%e, #ub .o$roane #au l6n'+ *ateriale co*bu#tibile< afu*+torile #e confec&ionea%+
din %id+rii de c+r+*id+ .i *ateriale inco*bu#tibile .i #e a*$la#ea%+ inde$endent de
celelalte con#truc&ii din 'o#$od+rie.
Art. 117. ( ?n locuin&e de ti$ unifa*ilial #au ,n a$arta*entele blocurilor de locuit,
carburan&ii #au alte lic/ide infla*abile $entru u% ca#nic #e $+#trea%+ nu*ai ,n a*bala1e
*etalice #$ecial de#tinate, ,nc/i#e er*etic, ,n locuri $rote1ate .i f+r+ a #e de$+.i 29 l.
Art. 11B. ( M+#urile de $re-enire a incendiilor $ri-ind in#tala&iile electrice, de ,nc+l%ire,
de 'a%e/@P, fu*atul, de$o%itarea, utili%area focului de#c/i#, colectarea de.eurilor,
$recu* .i cele ,*$otri-a de#c+rc+rilor electrice at*o#ferice/electricit+&ii #tatice #e
a$lic+ .i ,n locuin&ele unifa*iliale/*ultifa*iliale/'o#$od+riile $o$ula&iei.
Art. 119. ( Pentru a#i'urarea inter-en&iei ,n ca% de incendiu #e reco*and+
a*$la#area ,n buc+t+rii a unui #tin'+tor #au a unei $+turi de incendiu.
-.#/%)N.A a 5-a
9suri generale de prevenire a incendiilor n spaii destinate
persoanelor cu di4a!iliti/solicitanilor de a4il
Art. 120. ( >1; ?n #$a&iile de#tinate $er#oanelor cu di%abilit+&i #e inter%ice:
a; fu*atul<
b; utili%area lu*6n+rilor, c/ibriturilor, l+*$ilor cu 'a% #au a altor #ur#e cu flac+r+<
c; utili%area $entru ,nc+l%ire a re.ourilor .i radiatoarelor electrice.
>2; )u e#te $er*i# acce#ul $er#oanelor cu di%abilit+&i ,n %onele de lucru cu foc.
Art. 121. ( Pentru e-acuarea ,n condi&ii eficiente .i #i'ure #e a#i'ur+:
a; un #i#te* de alar*are ,n ca% de incendiu, adec-at utili%atorilor<
b; un telefon cu le'+tur+ direct+ la #er-iciul $ublic -oluntar #au $ri-at $entru #itua&ii
de ur'en&+/#er-iciul $rofe#ioni#t $entru #itua&ii de ur'en&+ cel *ai a$ro$iat<
c; *arcarea u.ilor ca*erelor cu culori, du$+ cu* ur*ea%+:
1. ro.u ( $er#oane care nu #e $ot e-acua #in'ure<
2. 'alben ( $er#oane care nece#it+ #$ri1in la e-acuare<
3. -erde ( $er#oane care #e e-acuea%+ #in'ure<
d; *arcarea direc&iei de e-acuare $entru #$a&iile ,n care #e afl+ $er#oane cu
deficien&e de -edere $rin $icto'ra*a core#$un%+toare ,n relief, a*$la#at+ $e $erete la
o di#tan&+ de circa 120 c* fa&+ de #ol<
e; or'ani%area de e3erci&ii #$eciale de e-acuare $entru $er#oanele cu deficien&e
$#i/ice.
Art. 122. ( ?n centrele de ca%are .i $ri*ire a #olicitan&ilor de a%il, aflate ,n #ubordinea
Oficiului )a&ional $entru 5efu'ia&i, #e a#i'ur+ afi.area de in#truc&iuni de $re-enire a
incendiilor .i de co*$orta*ent ,n ca% de incendiu ,ntr(o li*b+ de circula&ie
interna&ional+ .i #e -erific+ ,n&ele'erea lor corect+ de c+tre ace.tia.
#A$%&'()( 8
.c6iparea i dotarea cu mi,loace te6nice de aprare mpotriva incendiilor
Art. 123. ( >1; 7c/i$area .i dotarea con#truc&iilor, in#tala&iilor .i a a*ena1+rilor cu
in#tala&ii de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor .i cu alte *i1loace te/nice de a$+rare
,*$otri-a incendiilor, #tabilirea cate'oriilor, ti$urilor .i $ara*etrilor #$ecifici, $recu* .i
di*en#ionarea .i a*$la#area ace#tora #e a#i'ur+ confor* re'le*ent+rilor te/nice .i
nor*elor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
>2; Mi1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor trebuie #+ ,nde$linea#c+ .i #+
a#i'ure criteriile .i ni-elurile de $erfor*an&+ $re-+%ute de re'le*ent+rile te/nice
a$licabile .i de #$ecifica&iile te/nice de referin&+.
Art. 124. ( Cate'oriile $rinci$ale de *i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor
#unt $re%entate ,n ane3a nr. 9, $otri-it rolului $e care ,l au ,n a#i'urarea $rotec&iei
con#truc&iilor, in#tala&iilor te/nolo'ice, a*ena1+rilor .i a utili%atorilor la ac&iunea
incendiului.
Art. 129. ( "otarea o$eratorilor econo*ici .i a in#titu&iilor cu *i1loace te/nice de
a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e face $e ba%a nor*elor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor .i re'le*ent+rilor te/nice.
Art. 126. ( Pentru ti$urile de con#truc&ii, in#tala&ii te/nolo'ice .i a*ena1+ri care nu #e
,ncadrea%+ ,n $re-ederile re'le*ent+rilor te/nice .i ale nor*elor #$ecifice #e
reco*and+ -erificarea nece#it+&ii .i o$ortunit+&ii ec/i$+rii .i dot+rii ace#tora cu anu*ite
ti$uri de *i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, $rin utili%area unor *etode
de anali%+ #au $rin elaborarea unui #cenariu de #ecuritate la incendiu.
Art. 127. ( Proiectan&ii .i beneficiarii au obli'a&ia de a include ,n docu*enta&ie,
re#$ecti- de a utili%a nu*ai *i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor cu *arca1
C7, certificate #au a're*entate, confor* le'ii.
Art. 12B. ( >1; Produc+torii, furni%orii, $roiectan&ii .i e3ecutan&ii de *i1loace te/nice de
a$+rare ,*$otri-a incendiilor trebuie #+ $un+ la di#$o%i&ia beneficiarului ur*+toarele:
a; docu*entele nece#are confor* le'ii $entru introducerea $e $ia&+, du$+ ca%, a
certificatului 7C .i a declara&iei de confor*itate, a certificatului de confor*itate al
$rodu#ului, a a're*entului te/nic<
b; docu*enta&ia te/nic+ aferent+, confor* #tandardului de referin&+<
c; #c/e*a #ino$tic+ a #i#te*ului/in#tala&iei, #c/e*ele bloc .i de racordare .i #oftul
nece#ar<
d; in#truc&iuni de utili%are .i $entru controlul #t+rii de func&ionare<
e; *+#uri care #e ado$t+ ,n ca% de nefunc&ionare.
>2; "ocu*entele de la alin. >1; lit. a; .i b; #e $un la di#$o%i&ie de $roduc+tori, furni%ori
.i utili%atori, la cerere, or'anului de control $entru #u$ra-e'/erea $ie&ei.
Art. 129. ( Montarea, e3$loatarea .i *entenan&a *i1loacelor te/nice de a$+rare
,*$otri-a incendiilor #e fac ,n confor*itate cu re'le*ent+rile te/nice #$ecifice, cu
in#truc&iunile de *onta1, utili%are, -erificare .i ,ntre&inere ale $roduc+torilor .i cu
#tandardele euro$ene de referin&+, a#tfel ,nc6t #+ li #e a#i'ure $er*anent
$erfor*an&ele nor*ate.
Art. 130. ( a #tabilirea ti$urilor de in#tala&ii de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor .i a altor
*i1loace te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor cu care #e ec/i$ea%+ con#truc&iile,
in#tala&iile .i a*ena1+rile #e au ,n -edere ur*+toarele criterii:
a; condi&iile .i cerin&ele te/nice $reci%ate ,n re'le*ent+rile te/nice #$ecifice<
b; $o#ibilit+&ile de ac&ionare ,n #$a&ii ,nc/i#e, ,n #ub#oluri, la ,n+l&i*e #au ,n *edii cu
noci-itate *+rit+<
c; caracteri#ticile .i $erfor*an&ele *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor<
d; co*$atibilitatea #ub#tan&elor de #tin'ere cu cla#ele de incendiu .i cu alte
#ub#tan&e de #tin'ere utili%ate #i*ultan #au #ucce#i-<
e; influen&a #ub#tan&elor de #tin'ere a#u$ra utili%atorilor, ele*entelor de con#truc&ie
ale cl+dirii .i *ediului.
Art. 131. ( >1; Ti$ul .i nu*+rul de #tin'+toare cu care #e dotea%+ con#truc&iile #e
#tabile#c $otri-it re'le*ent+rilor te/nice ori nor*elor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor.
>2; )u*+rul orientati- de #tin'+toare $entru dotarea cate'oriilor de con#truc&ii $entru
care nu e3i#t+ $re-ederi ,n re'le*ent+rile te/nice #$ecifice e#te $re%entat ,n ane3a nr.
6.
Art. 132. ( Mi1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, cu care #unt ec/i$ate .i
dotate con#truc&iile, in#tala&iile .i a*ena1+rile, #e a*$la#ea%+ .i/#au #e de$o%itea%+,
confor* docu*enta&iilor te/nice de e3ecu&ie .i re'le*ent+rilor #$ecifice, ,n locuri ferite
de inte*$erii, a'en&i coro%i-i, efecte ne'ati-e ale te*$eraturii etc. ori #e $rote1ea%+
core#$un%+tor *ediilor ,n care #e utili%ea%+.
Art. 133. ( a a*$la#area *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, care
#unt utili%ate de $er#onalul de $e locurile de *unc+ .i/#au de for&ele de inter-en&ie, ,n
ca% de incendiu, #e au ,n -edere .i ur*+toarele cerin&e:
a; locurile de a*$la#are #+ fie -i%ibile, u.or acce#ibile .i la di#tan&e o$ti*e fa&+ de
focarele cele *ai $robabile<
b; ,n+l&i*ea de *ontare #+ fie acce#ibil+<
c; #+ fie bine fi3ate .i #+ nu ,*$iedice e-acuarea $er#oanelor ,n ca% de incendiu.
Art. 134. ( >1; Mi1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e *arc/ea%+ ,n
confor*itate cu $re-ederile re'le*ent+rilor te/nice .i ale #tandardelor #$ecifice.
>2; Pe ti*$ul e3$loat+rii #e a#i'ur+ -i%ibilitatea .i li%ibilitatea *arca1elor.
Art. 139. ( Mi1loacele te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, cu care #e ec/i$ea%+ .i
#e dotea%+ con#truc&iile, in#tala&iile te/nolo'ice .i a*ena1+rile, #e ,ntre&in $er*anent ,n
#tare de func&ionare, cu a#i'urarea fiabilit+&ii .i eficien&ei nece#are, confor*
re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 136. ( In#tala&iile de detectare .i #e*nali%are a incendiului, de e-acuare a fu*ului
.i a 'a%elor fierbin&i .i de $re#uri%are $entru controlul fu*ului trebuie #+ ,nde$linea#c+
criteriile de $erfor*an&+ $ri-ind *en&inerea func&ion+rii $e o durat+ *ini*+ nor*at+, ,n
ca%ul ,ntreru$erii #ur#ei $rinci$ale de ali*entare cu ener'ie.
Art. 137. ( 5e&elele interioare .i e3terioare de ali*entare cu a$+ a in#tala&iilor de
#tin'ere a incendiilor .i re%er-ele de a$+ de incendiu trebuie #+ a#i'ure ali*entarea
core#$un%+toare a ace#tora, cu debitele .i $re#iunile nece#are .i $e durata de ti*$
nor*at+, $otri-it $re-ederilor re'le*ent+rilor te/nice #$ecifice.
Art. 13B. ( "otarea o$eratorilor econo*ici, a in#titu&iilor .i localit+&ilor cu auto#$eciale
.i cu alte *i1loace *obile de inter-en&ie la incendii #e face $e ba%a re'le*ent+rilor .i a
nor*elor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, re#$ect6ndu(#e criteriile *ini*e de
$erfor*an&+ $ri-ind or'ani%area .i func&ionarea #er-iciilor $ublice, -oluntare .i $ri-ate
$entru #itua&ii de ur'en&+.
Art. 139. ( >1; Pro$rietarii/utili%atorii con#truc&iilor, in#tala&iilor te/nolo'ice .i
a*ena1+rilor trebuie #+ e3ecute $eriodic controlul #t+rii de func&ionare a *i1loacelor
te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, cu care ace#tea #unt ec/i$ate .i dotate, $rin
$er#onal anu*e de#e*nat .i in#truit ,n ace#t #co$.
>2; 2coaterea din func&iune a *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor f+r+
luarea unor *+#uri alternati-e de a$+rare ,*$otri-a incendiilor ori nea#i'urarea
$ara*etrilor nece#ari func&ion+rii ace#tora ,n condi&ii de eficien&+ e#te #trict inter%i#+.
>3; Controlul #t+rii de func&ionare a *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor #e e3ecut+ confor* $re-ederilor cu$rin#e ,n re'le*ent+rile te/nice, nor*ele
#$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, $recu* .i ,n in#truc&iunile te/nice elaborate
de $roiectan&i .i/#au de $roduc+tori/furni%ori.
Art. 140. ( >1; Per#oanele fi%ice .i 1uridice care efectuea%+ $roiectarea, *ontarea,
-erificarea, ,ntre&inerea .i re$ararea *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor
trebuie #+ fie ate#tate ,n ace#t #en#, ,n condi&iile le'ii.
>2; Periodicitatea lucr+rilor $re-+%ute la alin. >1; #e #tabile.te confor* nor*elor
#$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, re'le*ent+rilor te/nice de e3$loatare .i
$reci%+rilor $roduc+torilor/furni%orilor ace#tor *i1loace te/nice.
>3; Pe $erioadele de o$rire a func&ion+rii #i#te*elor, in#tala&iilor, a$aratelor .i
di#$o%iti-elor de #e*nali%are, alar*are, a-erti%are, alertare, li*itare .i #tin'ere a
incendiilor, $entru e3ecutarea lucr+rilor de ,ntre&inere .i re$arare ori ,n ca% de o$riri
accidentale, $ro$rietarii/utili%atorii trebuie #+ a#i'ure *+#uri te/nice .i or'ani%atorice
alternati-e $entru e-itarea $roducerii unor e-entuale incendii, $recu* .i de ac&iune ,n
ca% de nece#itate.
>4; 2ub#tan&ele #$eciale $entru #tin'erea incendiilor #e #u$un -erific+rilor $eriodice
$ri-ind *en&inerea calit+&ilor ,n ti*$, confor* re'le*ent+rilor #$ecifice .i $reci%+rilor
$roduc+torului/furni%orului.
Art. 141. ( >1; 73$loatarea, ,ntre&inerea, re-i%iile .i re$ara&iile la auto#$eciale, utila1e .i
celelalte *i1loace *obile de inter-en&ie la incendii #e e3ecut+ confor* nor*elor te/nice
e*i#e de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de !r'en&+.
>2; 5e$ara&iile la *i1loacele te/nice $reci%ate la alin. >1; #e $lanific+ .i #e reali%ea%+
la ter*ene c6t *ai #curte, a#i'ur6ndu(#e, ,n $erioada #coaterii din inter-en&ie a
ace#tora, *+#uri alternati-e de a$+rare ,*$otri-a incendiilor.
Art. 142. ( >1; Pro$rietarul/utili%atorul con#truc&iilor, in#tala&iilor te/nolo'ice .i
a*ena1+rilor trebuie #+ a#i'ure e3i#ten&a unui re'i#tru de control al in#tala&iilor de
#e*nali%are, alar*are, alertare, li*itare .i #tin'ere a incendiilor, ,n care #e
con#e*nea%+ toate datele rele-ante $ri-ind:
a; e3ecutarea controalelor #t+rii de func&ionare, a o$era&iunilor de -erificare,
,ntre&inere .i re$ara&ii<
b; e3ecutarea de *odific+ri, e3tinderi, reabilit+ri, *oderni%+ri etc.<
c; $roducerea unor deran1a*ente, alar*e de incendiu, alar*e fal#e, ,ntreru$eri,
declan.+ri inte*$e#ti-e etc., cu *en&ionarea cau%elor care le(au deter*inat.
>2; "atele con#e*nate trebuie #+ indice cu claritate %iua, luna, anul, ora .i locul
$roducerii e-eni*entului.
>3; Modelul re'i#trului de control e#te $re%entat ,n ane3a nr. 7 la $re%entul ordin.
Art. 143. ( Pe toat+ durata de folo#ire a *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor, ad*ini#tratorii o$eratorilor econo*ici/conduc+torii in#titu&iilor $ublice au
obli'a&ia #+ de*on#tre%e or'anelor de control re#$ectarea $re-ederilor $re%entelor
nor*e 'enerale, confor* le'ii.
#A$%&'()( 8%
$lanificarea i e*ecutarea e*erciiilor privind modul de aciune n ca4 de
incendiu
Art. 144. ( >1; 73erci&iile $ri-ind *odul de inter-en&ie ,n ca% de incendiu con#tituie
for*ele de ba%+ $rin care #e -erific+ #tadiul .i ca$acitatea de ac&iune a $er#onalului de
la locul de *unc+.
>2; 73erci&iile .i a$lica&iile -i%ea%+ *odul ,n care #e e3ecut+:
a; alar*area<
b; e-acuarea<
c; #tin'erea incendiului.
Art. 149. ( 73erci&iile de inter-en&ie #e efectuea%+:
a; $lanificat, $e ba%+ de 'rafic, a#tfel ,nc6t la ace#tea #+ $artici$e e.alonat to&i
#alaria&ii cu atribu&ii de inter-en&ie de la locurile de *unc+<
b; ino$inat, de c+tre ad*ini#trator/conduc+tor, autorit+&ile de control #au de al&i factori
de deci%ie<
c; $lanificat, $e ba%+ de 'rafic, cu $er#onalul #er-iciului $ri-at $entru #itua&ii de
ur'en&+.
Art. 146. ( >1; 7-iden&a a$lica&iilor .i e3erci&iilor efectuate #e &ine ,ntr(un re'i#tru
#$ecial.
>2; 5e'i#trul are con&inutul confor* *odelului $re%entat ,n ane3a nr. B la $re%entul
ordin.
Art. 147. ( Diecare e3erci&iu de inter-en&ie #e finali%ea%+ $rintr(un ra$ort, ,n care #e
fac referiri cel $u&in la:
a; obiecti-ele .i #co$ul e3erci&iului<
b; *en&iuni $ri-ind cunoa.terea .i ca$acitatea de $unere ,n a$licare a #arcinilor ce
re-in $er#onalului de la locul de *unc+ ,n ca% de incendiu<
c; ,nde$linirea anu*itor bare*e de ti*$ #tabilite .i a ti*$ilor o$erati-i de inter-en&ie<
d; *en&iuni $ri-ind alar*area >alertarea; $er#onalului<
e; a$recieri $ri-ind func&ionarea *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor<
f; de#f+.urarea acti-it+&ii de #al-are .i e-acuare a $er#oanelor .i a *aterialelor
$ericuloa#e<
'; $ro$unerea de *+#uri $ri-ind ,*bun+t+&irea acti-it+&ii re#$ecti-e.
#A$%&'()( 8%%
#ontrolul respectrii normelor de aprare mpotriva incendiilor
Art. 14B. ( Per#onalul autorit+&ilor $ublice, care, $otri-it co*$eten&elor .i $re-ederilor
le'ale, e3ecut+ controale ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor, e#te:
a; $er#onalul de#e*nat din In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de !r'en&+ .i din
in#$ectoratele $entru #itua&ii de ur'en&+ 1ude&ene/al *unici$iului Aucure.ti<
b; cadrele te/nice #au $er#onalul de #$ecialitate cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii
,*$otri-a incendiilor din #tructura *ini#terelor .i a celorlalte or'ane de #$ecialitate ale
ad*ini#tra&iei $ublice centrale<
c; cadrele te/nice #au $er#onalul de #$ecialitate cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii
,*$otri-a incendiilor din #tructura autorit+&ilor ad*ini#tra&iei $ublice locale.
Art. 149. ( >1; Controlul $ro$riu al re#$ect+rii nor*elor, di#$o%i&iilor .i *+#urilor de
a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e efectuea%+ de:
a; #tructurile cu atribu&ii de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, con#tituite ,n cadrul
o$eratorului econo*ic/in#titu&iei/localit+&ii $e ba%a unui 'rafic anual, tri*e#trial, lunar,
%ilnic<
b; $er#onalul din co*$onenta $re-enti-+ a #er-iciilor $ublice, -oluntare .i $ri-ate<
c; .efii locurilor de *unc+ re#$ecti-e, %ilnic #au $e #c/i*b, du$+ ca%.
>2; Controlul efectuat de #tructurile #tabilite la alin >1; lit. a; #e finali%ea%+ $rin
docu*ente #cri#e, ,n care #e con#e*nea%+:
a; con#truc&iile .i in#tala&iile care au fo#t cu$rin#e ,n control<
b; con#tat+rile re%ultate din teren<
c; $ro$uneri de *+#uri .i ac&iuni de ,nl+turare a deficien&elor .i de ,*bun+t+&ire a
acti-it+&ii.
>3; Tri*e#trial, #tructurile enu*erate la alin. >1; lit. a; efectuea%+ un control de
-erificare $ri-ind re#$ectarea obli'a&iilor contractuale din do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor .i a nor*elor #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiilor la $er#oanele
fi%ice/1uridice care de#f+.oar+ acti-it+&i ,n $eri*etrul o$eratorului
econo*ic/in#titu&iei/localit+&ii.
>4; Con#tat+rile, *+#urile .i deci%iile ado$tate ,n ur*a controalelor #e aduc la
cuno.tin&+, $rin docu*ente #cri#e, tuturor $er#oanelor i*$licate.
Art. 190. ( ?n ba%a conclu%iilor re%ultate din controalele autorit+&ii de #tat #au din
controalele $ro$rii, ad*ini#tratorul o$eratorului econo*ic, conduc+torul in#titu&iei #au,
du$+ ca%, $ri*arul e#te obli'at #+ ia *+#uri i*ediate de re*ediere a tuturor nere'ulilor
con#tatate ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor.
Art. 191. ( >1; Acti-itatea de a$+rare ,*$otri-a incendiilor de#f+.urat+ de o$eratorul
econo*ic, in#titu&ie #au or'anul ad*ini#tra&iei $ublice centrale #au locale #e
anali%ea%+, confor* le'ii, #e*e#trial #au anual, $recu* .i cu $rile1ul finali%+rii
controalelor .i du$+ $roducerea unor incendii.
>2; Anali%a $re-+%ut+ la alin. >1; #e de#f+.oar+ $e ba%+ de ra$ort #au infor*are
,ntoc*it/,ntoc*it+ de #tructura care are atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor.
Art. 192. ( >1; 5a$ortul de anali%+ con&ine ur*+toarele:
a; i*$le*entarea noilor $re-ederi le'ale<
b; #tadiul ,nde$linirii *+#urilor #tabilite<
c; deficien&ele care #e *anife#t+ ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor<
d; conclu%ii din acti-itatea de in#truire .i $re'+tire a $er#onalului<
e; rela&iile cu ter&ii $ri-ind a$+rarea ,*$otri-a incendiilor<
f; a#i'urarea dot+rii, calitatea .i func&ionarea *i1loacelor te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor<
'; eficien&a acti-it+&ilor de#f+.urate de #tructurile cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii
,*$otri-a incendiilor<
/; $ro$uneri de *+#uri $entru ,*bun+t+&irea acti-it+&ii.
>2; A#$ectele di#cutate $e ti*$ul anali%ei #e con#e*nea%+ ,ntr(un $roce#(-erbal, iar
deci%iile care #e iau #e a$rob+ $rintr(o /ot+r6re care #e aduce la cuno.tin&+
$er#oanelor intere#ate.
Art. 193. ( a anali%+ $artici$+ ,n *od obli'atoriu, du$+ ca%, $re.edintele con#iliului
1ude&ean, $ri*arul, ad*ini#tratorul o$eratorului econo*ic, conduc+torul in#titu&iei
$ublice, $recu* .i .efii #tructurilor cu atribu&ii ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a incendiilor,
.efii #ectoarelor de acti-itate la care #unt f+cute *en&iuni ,n ra$ort .i $ro$rietarii
con#truc&iilor, ,n #itua&ia utili%+rii unei cl+diri #au incinte de c+tre *ai *ul&i o$eratori
econo*ici.
#A$%&'()( 8%%%
Dispo4iii finale
Art. 194. ( Pre%entele nor*e 'enerale #e co*$letea%+ cu di#$o%i&ii 'enerale $entru
cate'orii de con#truc&ii .i de acti-it+&i, e*i#e de In#$ectoratul @eneral $entru 2itua&ii de
!r'en&+ .i a$robate $rin ordin al *ini#trului ad*ini#tra&iei .i internelor.
Art. 199. ( >1; Pe ba%a $re%entelor nor*e 'enerale, *ini#terele .i celelalte or'ane ale
ad*ini#tra&iei $ublice centrale e*it nor*e .i re'le*ent+ri te/nice de a$+rare ,*$otri-a
incendiilor, #$ecifice do*eniilor de co*$eten&+ ale ace#tora, iar or'anele ad*ini#tra&iei
$ublice locale in#tituie re'uli .i *+#uri #$ecifice ,n do*eniul a$+r+rii ,*$otri-a
incendiilor, $otri-it co*$eten&elor .i obli'a&iilor le'ale.
>2; 5e'le*ent+rile $re-+%ute la alin. >1; #unt obli'atorii $entru do*eniul de acti-itate
#$ecific, re#$ecti- $entru unitatea ad*ini#trati-(teritorial+.
Art. 196. ( ?nc+lcarea di#$o%i&iilor $re%entelor nor*e 'enerale atra'e r+#$underea
di#ci$linar+, contra-en&ional+, *aterial+, ci-il+ #au $enal+, du$+ ca%.
Art. 197. ( Ane3ele nr. 1(B fac $arte inte'rant+ din $re%entele nor*e 'enerale.
AN.:A Nr. 1
la normele generale
O$eratorul econo*ic/in#titu&ia
';<AN%=A;.A A$>;>;%% 09$'&;%8A %N#.ND%%(';
(ocul de munc .........................................

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J I. ( Pre-enirea incendiilor J
J 1. Materiale co*bu#tibile .i infla*abile >de e3e*$lu, $rodu#e finite din le*n, lacuri, #ol-en&i etc.; J
J 2. 2ur#e de a$rindere $o#ibile >de natur+ electric+, ter*ic+, autoa$rindere etc.; J
J 3. 7c/i$a*ente .i *i1loace de lucru >de e3e*$lu, *otoare electrice, in#tala&ii de -entila&ie, #cule .i di#$o%iti-e etc.; J
J 4. M+#uri 'enerale >de e3e*$lu, inter%icerea focului de#c/i#, inter%icerea fu*atului, colectarea de.eurilor etc.; J
J 9. M+#uri #$ecifice >de e3e*$lu, a#i'urarea func&ion+rii #i#te*ului de *en&inere con#tant+ a te*$eraturii, de e-acuare J
Ja 'a%elor, utili%area doar a #culelor care nu $roduc #c6ntei etc.; J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J II. ( Or'ani%area $ri*ei inter-en&ii de #tin'ere a incendiilor J
J 1. Mi1loace de alar*are/alertare >telefon/nu*+r #er-iciu $rofe#ioni#t $entru #itua&ii de ur'en&+ ..........................J
Jdi#$ecerat/.ef tur+ .................................. buton de alar*are a*$la#at la ................................... etc.;J
J 2. In#tala&ii .i di#$o%iti-e de li*itare .i #tin'ere a incendiilor >de e3e*$lu, #$rin=lere, u.i re%i#tente la foc, tra$e; J
J 3. Mi1loace de $rotec&ie a #alaria&ilor >de e3e*$lu, a$arate de re#$ira&ie; J
J 4. Per#onalul care a#i'ur+ $ri*a inter-en&ie: J
J ( #tin'+toare ............................................................. J
J ( /idran&i interiori ...................................................... J
J ( tablou electric ......................................................... J
J ( declan.are/o$rire in#tala&iile .......................................... J
J 9. Per#onalul care a#i'ur+ e-acuarea $er#oanelor/bunurilor ............................................................... J
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN

?ntoc*it
.....................................
>nu*ele .i $renu*ele;
.....................................
2e*n+tura
AN.:A Nr. 2
la normele generale
$(AN)( D. .8A#)A;.
a persoanelor/!unurilor

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J 1. "ate de identificare: J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J "enu*irea o$eratorului econo*ic/in#titu&iei J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2ediul, nu*+r de telefon, fa3, e(*ail J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J Profilul de acti-itate J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2. ( Planul 'eneral al o$eratorului econo*ic/in#titu&iei >la #car+;, $e care #e *arc/ea%+: J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J A*$la#area cl+dirilor .i a de$o%itelor ,n incint+, $reci%6ndu(#e: J
J ( nu*+rul de ni-eluri >#ubterane .i #u$raterane;< J
J ( nu*+rul *a3i* de $er#oane care $oate fi la un *o*ent dat ,n cl+dire< J
J ( ti$ul de bunuri .i cantitatea ce $ot fi la un *o*ent dat ,n cl+dire/de$o%it< J
J ( li#ta cu #ub#tan&e $ericuloa#e/caracteri#tici confor* fi.ei de $ericol $entru fiecare cate'orie de #ub#tan&+ J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J C+ile de acce#, e-acuare .i de inter-en&ie din incint+ .i cele adiacente ace#teia J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J ocul/locurile de adunare a $er#oanelor ,n ca% de incendiu J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J ocul/locurile de e-acuare a bunurilor ,n ca% de incendiu J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 3. ( Conce$&ia de or'ani%are a e-acu+rii $er#oanelor/bunurilor J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J Mi1loacele $rin care #e reali%ea%+ anun&area >alertarea; $er#oanelor ce r+#$und de e3ecutarea .i diri1area e-acu+rii ,n J
Jca% de incendiu J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J )o*inali%area $er#oanelor care au atribu&ii ,n ceea ce $ri-e.te e-acuarea $er#oanelor/bunurilor $entru fiecare ni-el ,n $arteJ
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J )o*inali%area $er#oanelor care #e ocu$+ de ,ntoc*irea li#telor celor $re%en&i la locul de adunare a*ena1at .i *arcat J
Jcore#$un%+tor J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J Ordinea ,n care ur*ea%+ #+ #e fac+ e-acuarea $er#oanelor .i a bunurilor, ,n func&ie de -aloarea lor .i de J
J-ulnerabilitatea la incendiu J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J ?n ca%ul #ub#tan&elor $ericuloa#e #e -or face $reci%+ri cu $ri-ire la *+#uri ce trebuie ado$tate la e-acuarea ace#tora J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 4. ( Or'ani%area e-acu+rii $er#oanelor/bunurilor $e ni-eluri J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2e ,ntoc*e.te, $entru fiecare ni-el la care #e afl+ $er#oane #au bunuri nece#ar a fi e-acuate, #c/i&a ni-elului, $e J
Jcare #e #$ecific+ nu*+rul ni-elului .i nu*+rul *a3i* al $er#oanelor ce $ot fi la un *o*ent dat $e ni-el .i #e J
J*arc/ea%+ $rin #i*bolurile core#$un%+toare c+ile de e-acuare, ,nc+$erile/locurile ,n care #e afl+ $er#oane/#ub#tan&e J
J$ericuloa#e #au bunuri de e-acuat J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2e no*inali%ea%+ $er#oana/$er#oanele care are/au atribu&ii $entru e-acuarea $er#oanelor/bunurilor J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2e #tabile#c tra#eele $e care #e face e-acuarea $er#oanelor, $e c6t $o#ibil, ur*+rindu(#e ca e-acuarea $er#oanelor J
J#+ #e fac+ $e alte c+i dec6t cele de#tinate e-acu+rii *aterialelor .i a#tfel #tabilite ,nc6t #+ nu ,n'reune%e inter-en&ia J
J$o*$ierilor la #tin'ere< J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J M+#urile de #i'uran&+ care trebuie luate la efectuarea e-acu+rii $er#oanelor .i a *aterialelor care $re%int+ $ericol J
Jdeo#ebit >e3$lo%i-i, reci$iente $entru 'a%e #au lic/ide #ub $re#iune; ori a *aterialelor cu deo#ebit+ -aloare #au care #e J
Jdeteriorea%+ u.or #ub efectele te*$eraturii >a$arate de $reci%ie etc.;< J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J )u*+rul .i locul ,n care #e afl+ *i1loacele de ilu*inat *obile, de tran#$ort, $recu* .i alte *ateriale au3iliare J
Jnece#are $entru efectuarea e-acu+rii. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J In#truc&iuni de ur*at ,n ca% de incendiu J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J ocul/locurile de adunare a $er#oanelor de $e ni-elul re#$ecti- J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J ocul/locurile de e-acuare a bunurilor ,n ca% de incendiu J
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN

AN.:A Nr. 3
la normele generale
$(AN)( D. %N&.;8.N/%.
- structura-cadru -

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J 1. "atele de identificare: J
J ( denu*irea o$eratorului econo*ic #au a in#titu&iei< J
J ( adre#+, nu*+r de telefon, fa3, e(*ail< J
J ( $rofilul de acti-itate. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 2. Planul 'eneral al unit+&ii >la #car+;, $e care #e *arc/ea%+: J
J ( a*$la#area cl+dirilor, in#tala&iilor te/nolo'ice .i a de$o%itelor ,n incint+< J
J ( c+ile de acce# .i de inter-en&ie din incint+ .i cele adiacente ace#teia< J
J ( re&elele .i #ur#ele $ro$rii de ali*entare cu a$+< J
J ( re%er-ele de a'en&i de #tin'ere .i de *i1loace de $rotec&ie a $er#onalului de inter-en&ie< J
J ( re&elele .i racordurile de ali*entare cu ener'ie electric+, a'ent ter*ic, 'a%e .i alte fluide co*bu#tibile< J
J ( re&elele de canali%are< J
J ( -ecin+t+&ile. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 3. Conce$&ia de or'ani%are .i de de#f+.urare a inter-en&iei ,n ca% de incendiu: J
J ( conclu%ii $ri-ind inter-en&ia, re%ultate din #cenariul de #ecuritate la incendiu #au din e-aluarea ca$acit+&ii de a$+rare J
J,*$otri-a incendiilor< J
J ( $articularit+&i tactice de inter-en&ie $entru: J
J e-acuarea utili%atorilor >$er#oane .i, du$+ ca%, ani*ale #au bunuri;, acordarea $ri*ului a1utor .i $rote1area bunurilor J
J$ericlitate< J
J locali%area .i lic/idarea incendiilor< J
J $rotec&ia $er#onalului de inter-en&ie< J
J $rotec&ia -ecin+t+&ilor< J
J ,nl+turarea efectelor ne'ati-e *a1ore $rodu#e de incendiu. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 4. Dor&e de inter-en&ie ,n ca% de incendiu: J
J ( #er-iciul $ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+ >dotare, ,ncadrare;< J
J ( #er-icii $ublice -oluntare $entru #itua&ii de ur'en&+ cu care #e coo$erea%+ >cate'oria, localitatea, di#tan&a, itinerarul J
Jde de$la#are, telefonul #au alte *i1loace de alar*are .i alertare;< J
J ( #ubunitatea de $o*$ieri *ilitari de raion >localitatea, di#tan&a, itinerarul de de$la#are, telefonul #au alte *i1loace de J
Jalar*are .i alertare;< J
J ( alte for&e cu care #e coo$erea%+ .i *odul de anun&are >de e3e*$lu, a*bulan&a;< J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 9. 2ur#e de ali*entare cu a$+ ,n ca% de incendiu, e3terioare unit+&ii: J
J ( re&ele de ali*entare cu a$+: J
J debite< J
J $re#iuni< J
J a*$la#area /idran&ilor e3teriori .i #tabilirea di#tan&elor fa&+ de incinta unit+&ii< J
J ( alte #ur#e artificiale #au naturale de a$+: J
J felul .i ca$acitatea ace#tora< J
J $latfor*e >$uncte; de ali*entare .i di#tan&ele fa&+ de unitate. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
J 6. Planul fiec+rei con#truc&ii, in#tala&ii te/nolo'ice #au $latfor*e de de$o%itare >la #car+;, $e care #e *arc/ea%+ ori #e J
J,n#criu date $ri-ind: J
J ( de#tina&ia #$a&iilor >,nc+$erilor;< J
J ( #u$rafa&a con#truit+ .i aria de#f+.urat+< J
J ( re'i*ul de ,n+l&i*e >nu*+rul de ni-eluri;< J
J ( nu*+rul de $er#oane care utili%ea%+ con#truc&ia, $e ni-eluri .i $e total< J
J ( c+ile interioare de acce#, e-acuare .i de inter-en&ie< J
J ( natura *aterialelor .i a ele*entelor de con#truc&ii< J
J ( ni-elurile criteriilor de $erfor*an&+ $ri-ind #ecuritatea la incendiu a#i'urate< J
J ( in#tala&iile utilitare aferente< J
J ( in#tala&iile, #i#te*ele, di#$o%iti-ele .i a$aratele de $re-enire .i #tin'ere a incendiilor cu care e#te ec/i$at+< J
J ( di#$o%iti-ul de inter-en&ie ,n ca% de incendiu. J
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN

)OTO:
?n ca%ul o$eratorilor econo*ici .i al in#titu&iilor a-6nd nu*ai con#truc&ii, in#tala&ii
te/nolo'ice #au $latfor*e de de$o%itare cu ri#c *ic de incendiu .i care nu #e
,ncadrea%+ ,n cate'oriile de cl+diri ,nalte .i foarte ,nalte, f+r+ #+li a'lo*erate ori cu
a'lo*er+ri de $er#oane .i f+r+ de$o%ite de *ari -alori, nu e#te obli'atorie ,ntoc*irea
$lanurilor detaliate $re-+%ute la $ct. 6 din #tructura(cadru. ?n ace#te #itua&ii, ,n conturul
con#truc&iilor, in#tala&iilor te/nolo'ice .i al $latfor*elor de de$o%itare, *arcate ,n $lanul
'eneral al incintei unit+&ii >$ct. 2; ori ,ntr(un tabel #e$arat, #e ,n#criu #u$li*entar:
de#tina&ia, #u$rafa&a, nu*+rul de ni-eluri, re%i#ten&a la foc .i, du$+ ca%, cate'oriile
$ericolului de incendiu.
!n e3e*$lar al $lanului de inter-en&ie a-i%at #e $une la di#$o%i&ie in#$ectoratului
$entru #itua&ii de ur'en&+ 1ude&ean/al *unici$iului Aucure.ti $entru efectuarea
recunoa.terilor .i a #tudiilor tactice .i $entru $unerea ace#tora ,n a$licare cu $rile1ul
e3erci&iilor, a$lica&iilor tactice de inter-en&ie, $recu* .i ,n #itua&iile de ur'en&+.
AN.:A Nr. 5
la normele generale
!nitatea e*itent+
$.;9%- D. ()#;) #) ?'#
Nr. ................din ..................

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2e eliberea%+ $re%entul $er*i# de lucru cu foc doa*nei/do*nului ..........................................., a1utat de
doa*na/ do*nul ........................................, care ur*ea%+ #+ e3ecute .......................................,
folo#ind ....................................... la >,n; ........................................................ . ucr+rile
,nce$ la data de .................................... ora ........, .i #e ,nc/eie la data de .................. ora ........ .
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Pre*er'+tor, $e ti*$ul .i la ter*inarea lucr+rilor cu foc #e -or lua ur*+toarele *+#uri:
1. ?nde$+rtarea #au $rote1area *aterialelor co*bu#tibile din %ona de e3ecutare a lucr+rilor .i din a$ro$ierea ace#teia, $e o
ra%+ de ....... *etri, a#tfel:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2. @olirea, i%olarea, #$+larea, aeri#irea conductelor, utila1elor #au in#tala&iilor, $rin:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
3. Eentilarea #$a&iilor ,n care #e e3ecut+ lucr+rile #e reali%ea%+ a#tfel:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
4. Eerificarea %onei de lucru .i a -ecin+t+&ilor ace#teia, ,nl+turarea #ur#elor de a$rindere .i a condi&iilor care
fa-ori%ea%+ $roducerea incendiilor .i a e3$lo%iilor, $rote1area antifoc a *aterialelor din %on+.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9. ?nce$erea lucr+rilor cu foc #(a f+cut ,n ba%a buletinului de anali%+ nr. ................ din ..........................,
eliberat de ........................................................ >acolo unde e#te ca%ul;
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6. 5e#$ectarea nor*elor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor, #$ecifice te/nolo'iei de lucru:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
7. ?n %ona de lucru #e a#i'ur+ ur*+toarele *i1loace de #tin'ere a incendiilor:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
B. ucr+rile cu foc de#c/i# nu #e e3ecut+ dac+ #unt condi&ii de -6nt
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9. Pe ti*$ul lucr+rilor #e a#i'ur+ #u$ra-e'/erea ace#tora de c+tre doa*na/do*nul ............................................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
10. Feful #er-iciului $ublic -oluntar/$ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+ e#te anun&at de#$re ,nce$erea, ,ntreru$erea .i
,nc/eierea lucr+rii.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
11. Controlul *+#urilor de a$+rare ,*$otri-a incendiilor #e a#i'ur+ de c+tre doa*na/do*nul ..................................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
12. 2u$ra-e'/erea lucr+rilor cu foc #e a#i'ur+ de c+tre doa*na/do*nul .......................................................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
13. Incendiul #au orice alt e-eni*ent #e anun&+ la ........................................, $rin ...........................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
14. Alte *+#uri #$ecifice de a$+rare ,*$otri-a incendiului
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
19. Per#onalul de e3ecu&ie, control .i #u$ra-e'/ere a fo#t in#truit a#u$ra *+#urilor de a$+rare ,*$otri-a incendiului.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
5e#$on#abili J )u*ele .i $renu*ele J 2e*n+tura
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
7*itentul J J
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Feful #ectorului ,n care #e e3ecut+ lucr+rile J J
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
73ecutan&ii lucr+rilor cu foc J J
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2er-iciul $ublic -oluntar/$ri-at $entru #itua&ii de ur'en&+ J J
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

AN.:A Nr. 5
la normele generale
9%@('A#. &.AN%#. de aprare mpotriva incendiilor
( Cate'orii $rinci$ale (
1. Pentru ec/i$area con#truc&iilor, a in#tala&iilor te/nolo'ice .i a $latfor*elor
a*ena1ate:
a; in#tala&ii de $rotec&ie ,*$otri-a incendiilor<
b; #tin'+toare .i alte a$arate de #tin# incendii<
c; utila1e, unelte .i alte *i1loace de inter-en&ie.
2. Pentru dotarea #er-iciilor $rofe#ioni#te/-oluntare/$ri-ate $entru #itua&ii de ur'en&+:
a; auto#$eciale $entru #tin'erea incendiilor<
b; auto#$eciale au3iliare de inter-en&ie<
c; na-e $entru #tin'erea incendiilor<
d; trenuri $entru #tin'erea incendiilor<
e; aerona-e de inter-en&ie la incendii<
f; *oto$o*$e .i alte utila1e<
'; a*bulan&e .i auto#anitare.
3. Pentru ,ntreru$erea $roce#ului de ardere a *aterialelor .i #ub#tan&elor
co*bu#tibile #au $entru $rotec&ia celor din a$ro$ierea focarului:
a; $rodu#e de #tin'ere<
b; a'en&i neutrali%atori, #$eciali.
4. Pentru $rotec&ia $er#onalului de inter-en&ie:
a; ec/i$a*ent de $rotec&ie la te*$eratur+, .ocuri *ecanice .i la u*iditate<
b; *i1loace de $rotec&ie a c+ilor re#$iratorii<
c; acce#orii de #i'uran&+<
d; acce#orii de $rotec&ie la electrocutare<
e; *i1loace de ilu*inat<
f; a$aratur+ de co*unica&ii<
'; ec/i$a*ent, a$aratur+, -accinuri .i in#tru*entar de $rotec&ie #$ecial+ ,*$otri-a
efectelor a'en&ilor c/i*ici, radioacti-i #au biolo'ici<
/; a$aratur+ de detectare a concentra&iilor e3$lo%i-e #au a $re%en&ei unor #ub#tan&e
noci-e.

AN.:A Nr. 7
la normele generale
N)9>; ';%.N&A&%8
de stingtoare portative pentru unele categorii de construcii

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Cate'orii de con#truc&ii J)u*+r *ini* de #tin'+toareS;/J
J J #u$rafa&+ de#f+.urat+ J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
J1. Cl+diri ad*ini#trati-e: J J
J( #edii ale ad*ini#tra&iei $ublice centrale .i locale< J 1 buc./300 *$ J
J( #edii de funda&ii, or'ani%a&ii ne'u-erna*entale, a#ocia&ii, J J
Ja'en&ii .i altele a#e*enea< J J
J( #edii de birouri. J J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
J2. Cl+diri co*erciale: J J
J( co*er& ali*entar .i neali*entar< J 1 buc./200 *$ J
J( *a'a%ine 'enerale< J J
J( ali*enta&ie $ublic+ >re#taurante, bra#erii .i altele a#e*enea;<J J
J( #$a&ii .i ,nc+$eri de#tinate #er-iciilor. J J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
J3. Cl+diri de locuit >cu caracter de reco*andare;: J 1 buc./ J
J( blocuri< J ni-el/ J
J( locuin&e unifa*iliale. J a$arta*ent J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
J4. Cl+diri ci-ile cu func&iuni *i3te >co*er&, birouri, reuniuni; J 1 buc./300 *$ J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
J9. Alte a*ena1+ri: J J
J( circuri *obile< J 1 buc./190 *$ J
J( #cene .i tribune a*ena1ate $ro-i%oriu ,n aer liber >$entru J J
J#$ectacole, *itin'uri, co*$eti&ii #$orti-e etc.;< J J
J( #tudiouri de radio, tele-i%iune, ,ndeo#ebi cu $ublic. J J
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHN

)OTO:
Ti$ul .i nu*+rul de #tin'+toare #e #tabile#c de $roiectant .i, $entru con#truc&iile e3i#tente, $rin #cenariile de incendiu #au de
$er#oana cu atribu&ii #$ecifice, ,n func&ie de ni-elul de ri#c de incendiu, ti$ul .i cantitatea de *aterial #au #ub#tan&+
co*bu#tibil+/-olu*ul de lic/id co*bu#tibil din #$a&iul ce trebuie $rote1at.
TTTTTTTTTTT
S; Perfor*an&a de #tin'ere ec/i-alent+ cu focarele 21 A .i 113 A, confor* #tandardului euro$ean de referin&+.

AN.:A Nr. B
la normele generale
;.<%-&;) D. #'N&;'(
pentru instalaiile de detectare+ semnali4are+ alarmare+ alertare+limitare i stingere
a incendiilor

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J)r. crt. >fi.+; ........................J
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"enu*irea in#tala&iei
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Produc+tor/i*$ortator/furni%or
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Caracteri#tici $rinci$ale >loc a*$la#are, %one $rote1ate, co*$onente etc.;
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Certificat C7/Certificat de confor*itate al $rodu#ului/A're*ent
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"ocu*enta&ie te/nic+ aferent+ certificatului
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Per#oana fi%ic+/1uridic+ ce a e3ecutat $roiectarea
Certificat ate#tare
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Per#oana fi%ic+/1uridic+ ce a e3ecutat *ontarea
Certificat ate#tare
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Per#oana fi%ic+/1uridic+ ce e3ecut+ -erificarea, ,ntre&inerea, re$ararea
Certificat ate#tare
Contract nr. ..................
Perioada contractului
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2olicitare #er-ice deran1a*ente
Telefon, e(*ail, fa3
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Per#onal re#$on#abil
"ata
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

"ate e-eni*ente

GHHHHPHHHHHHHPHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J)r. J "ata J ocul J 7-eni*entul J Cau%a J Ac&iune J )u*ele ,n clar J
Jcrt.J J J J J corecti-+ J ( 2e*n+tura ( J
KHHHHQHHHHHHHQHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHL
KHHHHQHHHHHHHQHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHL
MHHHHRHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHN

)OTO:
1. ?n re'i#trul de control $entru in#tala&iile de detectare, #e*nali%are, alertare,
alar*are, li*itare .i #tin'ere a incendiilor #e con#e*nea%+ toate datele rele-ante
$ri-ind:
a; e3ecutarea controalelor #t+rii de func&ionare, a o$era&iunilor de -erificare,
,ntre&inere .i re$ara&ii<
b; e3ecutarea de *odific+ri<
c; ac&ion+rile ,n #itua&ii de incendiu<
d; e-eni*ente $rodu#e: alar*e de incendiu, alar*e fal#e de incendiu, defecte,
,ntreru$eri, declan.+ri inte*$e#ti-e, te#te, de%acti-+ri te*$orare ( cu *en&ionarea
cau%elor care le(au deter*inat .i a ac&iunilor corecti-e efectuate.
2. "atele con#e*nate trebuie #+ indice clar .i $reci# data >anul, luna, %iua, ora, du$+
ca%, *inutele .i #ecundele; .i locul de $roducere a e-eni*entului.
3. Toate e-eni*entele trebuie ,nre'i#trate core#$un%+tor.
4. 5e'i#trul #e co*$letea%+ $entru fiecare in#tala&ie din dotare.
9. 2e nu*e.te un re#$on#abil $entru co*$letarea re'i#trului< nu*ele re#$on#abilului
e#te trecut ,n re'i#tru.
6. 2e notea%+ co*$onentele ,nlocuite .i cau%ele ,nlocuirii.

AN.:A Nr. 8
la normele generale
.8%D.N/A e*erciiilor de intervenie efectuate la ......................

GHHHHHPHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHI
J J"ata .i ora J J JCine a or'ani%at J J
J)r. J e3ecut+rii J Ti$ul J ocul/2ectorul J e3erci&iul JOb#er-a&iiJ
Jcrt. Je3erci&iuluiJ e3erci&iului J de acti-itate J)u*ele, #e*n+turaJ J
J J J J J .i func&ia J J
KHHHHHQHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHL
KHHHHHQHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHL
MHHHHHRHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHN