Sunteți pe pagina 1din 47

ARHIVELE NATIONALE SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE Biroul Arhive Administrative şi Culturale

,

Nr. inventar: 651

INVENTAR CASA ŞCOALELOR ŞI A CULTURII POPORULUI. FEUDALE

1580-1859

forAM /J;A-fOm

-10.;

Jj , CA.

'ifrn~

1frnM

11A-Cclf-

-

2

2

~ Il

a.·

Rf;l1ttf<1€ 11NtJ - A e IJ J't .

{

I

T

UL

INVATA

 

DI

.CTI

 

-

vioiul

TULUI

or

t

TAR

I

CULTURII

.1

,

FO

-~=~=-=~-~=-=~=-=~=

d

docu

nt

1

f

d

lea

p

-ee=~~:=~=================-=====--==e=========-=

hiv

10

t tul 1.

===_=========-=-=

==_=

r.

r.

r.

crt. do •

file-

Observ

ţii

 

prinsul

p

scurt

lor.

al do

ntului.

e-

n

Zi

 

noas re.

1.

1644

7152

iunie

25 Copi

traduslid

sirb-

 

Su av

te în

l794,d

pe

uricul

2. 1657

3.

167

lui

Lupu)1n pricin

Va

11e Voevod

(VaSile

dintr

 

Ion fr

tele Vlădicăl

 
 

loghi

,biv

 

iscop de

 

Rădăuţ1

i

arie

,f

mei

 

1

 

lui

Fetr

o

,

ou fii

ali!

I

t

Si

o

,p nt

 
 

j

mătat

din s

tul Li

 

,

ţinutul D

rohoiului.

 

7165

ie

5

Z

pisu1

lui To

 

,f

clo-

 
 

rul

lui

ăat

 

din Vi-

 
 

ooleni,pr

 

o

vinde

 

viate

ioul i

 

mitr

00,

1

 

ju ăt

t

din P

rte

sa

 

şi

a

fraţilor s

 

din

 

oe

o

 

in

s

tul Fom!rl

t

 

.Dorohoi,pet

92

1

1.

7179

apt.

22

Zapisul lui

 

o

d

r,f

cio-

 
 

rul

lui

lit

se

din Vioo

Original,hlr

ti

,pac te

plic t

bună.

,star

Origin

ti

,în

1 ni,prin o

a vind

r

-

bună.

lui

Dumitr

şco,

a

li

din s

tul

om!rl

rohoi

·.11. •

AC-==- =========~=============--========= - 2 - =-========-======================= 1 2 3 6 7 8 9 4., 1702
AC-==-
=========~=============--=========
-
2 -
=-========-=======================
1
2
3
6
7
8
9
4.,
1702 7210
~
bre
10
1
Orig1nal~ht
ti
,păt
i
puţin
de-
t
rior
t,
5,
1782
1
3
@
'Origma1,h!r
ti
,p
c
t.
p11cată t pă-
a
t
t
i puţ
mo- '
deteriorat.
6.
18
1
iulie
2
Copi
Oopie ,hîrtie
stare
b
1804
un1e 19
2 Copie,hlrt!
tn bună s t re
8.
180
sept.
5
1 Copie,htrtie
tn
star
bună

9•.

181

i

28

• .11••

J.

====--=====--=~

 

-

3 -

 
 

~o.

1816

"Dorohoi

oct.

25

Carte

 

de

la

1sprăvnici

   

1

Original

   

'DorOho1 către

 

logofeţi

cea

   

hirti

 

,

 

ar

   

in

care

se

 

tA

otivul

 

stare

b

p

ntra. care nu

 

se

poate

fac

   

cerc

 

tar

.pricinii

dintre

 
 

To

der

Volc1nschi

şi

vel

vis-

ti

micul

Grigoreş

Sturz

in

legătur

cu

oşia

Pa

îr~

 
 

11.

1817

   

br e

1

C

de1

D

part.Pric1ni10r

1

Original

     

t

eine

oătre

 

isprăvnic1a

     

hirtie,

010hoă.,

!n

urma

reclamaţie 1

s:tar

 
     

lui

Toader

Volc1nsch1

tmpotri-

bună.

 
 

v

sărdarului

 

Iordaeh

Rale,

 

vechilul

10fof.GrigOr

Sturzs,

pentru

încă

car

hotarului

 
       

oşiel

Pomtrla,

ca

s

facă

   

cercetare

la

faţa

locului şi

       

s

mdrept

 

pricina.

 
 

12.

1817

oct.

20

Carte

 

do

u.lui Scar1at

Slex.

1

Orig1n

 
   

Calim

 

căt

 

IIi

Niţă,vor-

   

hirtie,

®

 

nic

de poartă,

 

pentru

8

c

r-

p

cete

 
   

cet

 

l a

faţa

1ocu.lul şi

a ale-

 

pl1cat

g

d

 

o

i

 

omîrl

 

u

 

puţin

 

d

   

~roho1,

partea

ce

o

are

jelu-

 

teriora

     

itorul

oader

 

Vole1n

ehi

im-

 
 

pr

ună cu

aria

Tălpoai

 
 

3.

1819

   

g.

23

5

Origin

 
           

hirtie,

   

in bunl1

         

tare.

 
 

pt.

28

Poruno

Căimăci!mi i

cldo.

 

1.

Origin

 
 

cătr

 

Ispră

ici

Dorohoi,c

 

hirtie,

s

o rcetez

 

looul

d

p

1-

ter

b

cin'

 

de

pe

oşi

omi1

lui

Tosd

r

olcin

 

ehi

cu

Spătarul

 

Anas

esi

Ba

ată

şi

pin

tunci,

 

după r_ndui

1

p

mintului,

s

opr

se

stăp nir

 

ac

lui

 

l

 

15.

1820

i

2

d

la

domnul

1

ţu

o

vod

cătr

Doroho1,

faţa

p

locului

tru

a

1

ispr

Grig.

~icii

cercetare

jalbe1

supu-

1

Orig

hirt!

pacet

plicati!

 

sului

 

stri

c

 

fo

der

Volcin-

st

e

b

ehi

v

i

o

pentru

nişte

c

i~ -1

o ~r

sasi

B

otă •

//

s

dti

e

m~ături

lu

c 'Ii

d

s.

,

-

4 -

-================================================--==========-=-=

=======--==

1

2

3

4

5

6

8

9

16.

1823

Doroh01

iuI1

5 Ca~t

de

la

Isprăvn

oia

DO-

1 Or1g

,

®

17.

1823

sept.

1836

f

bre

19.

f •• "

M1i-

iu11

 

năuţl

rohoi

oătre

logofeţ1a

 

oe

hîrti

,

mare

prin

oare

duo

1

cu-

pătat.

noştinţă

1

S-a

luat

răs-

puns

scris Mariei

în

car

prioina

fost

moşi

i

scoasă

Tălpoai

Pomîrla

la

mezat

după

cererea

lui

Toad

Vol-

oinsoh1.

 

18 Zapisul prin

o

Toad

Vol-

1

Or1gin

1,

cinsohi

vinde

prin

mezat

a

hîrtie.,

opta

parte

din

Pomîrla

spăt.

st

bun

Anastasie Başotă

pentru

 

20.220

lei.

-

Intăritura divanulw. 01-

 

dove1

din

19

sept.şi

oonfir-

~area

oonsulatului

austriac

din

5

oet.1823.

 

1

Zd

1 0ă

prin

car

sărdăreas

.

2

Orig1n

,

·l1aria

al,

născută

Talpă

şi

hîrtie,

soţul

e1

sărd.Iordache Rale,

 

pecete

vînd

hatmanulu1

!nastasi

 

spI1a

aşotă

a opta parte din m :

 

păt t .

şia Pom1'rl Dorohoi.

23

- Intărirea

vînzării

de

judeoătoria (1836 ,fe ţ>r. 3)

ţin.Dorohoi.

către

uret

dup

z8J>isr

-

{d

Voevod)prtn

al

năstiri1

domn

Iu

'oloa

Vasil

vre:zma

1 Copi ,~ hirtie

tn

st

re

'bunA

c

e biv.stolnioul

Turcul

din

C1.lzlăuşi

or

eanul

Uricar

hotărăsc

lui

part

o

la

1

S

f

locu-

ţ

ouvine

episcopului de Rădăuţi, 10-

g hi , şi parte

trioăl

cu

fr

şi

,tii

lVllin ăuţi

lui,

dlll

s ateI

L1c1n

ţinutu.l Do rohoă

,

r ,

rt.

1.

mNISTERU

-

DIR

CTIA

S

CR

AR lAT

 

iciul

Secret~iat

-

 

FONDUL

 

INV

T

NR.4

 

=

=---=~~-=

=

.•=-=

LENA colonel MACCA"

de dooum ntel feud 1 oe s pred Arhivelor tatuln1. •• Nr. r• do e,
de
dooum ntel
feud
1
oe s pred
Arhivelor
tatuln1.
••
Nr.
r•
do e,
file-
Observaţii
Anul
C prinsul
p
se
ii
lor.
rei in ain-
- te
al doc
tu~ul.
luna Zia
noa
tre.
r
i
noastr
l580
7088
martie
12
Hr
sov,tălmăcit
de
1 Copi
~~rtie,
dascălul
lupa
de
p
rupt
o1tev
cel
1
~on
sc prin
locuri.
o
ihllea
Vodă
Tur-
citul
~nt~eşte
biv
v'1 vor.n1culuiD
0-
mir
şi
familiei
lu
satel
Z"Usul,Clej-
ni,V11căn Ş 1,Cium
B aloşiţa şi Salci
pr
cum
şi nişt
pră.v&-
111
1
Bucureşt1.
1584-
7092
iunie
18
Hri
ovul
lui Pet
Vo-
1 Copie,hirt1
,
T1
ovişt
evod prin
car
1ntăr
-
1n
st
e bună
t
jupinesii
Capli,n
poţ110r
ei Bad
şi
Ca-
lotă
post
ic1
şi
f
-
ciorilor
cesto
,tă-
p1nirea
mo
iilor
ş1
-
telor
rele,
ate
şti
fus
de părintel
D
ş1
c
seră
o lu- -
VIădica
timie t
p
timpul
lui
lex
dru Vo
vod.

6.

8.

2-

1644

7152

1656

7165

1667

7176

1668

7176

i

8

arte

6.

oieri

daţi

1

Original,

 

prin

.~ şe

domneşt1

gi-

 

htrtie,pe

ner110r Cristei logofăt

 

1nelare,ru]

d in Bucium n i pentru 8

tn

2

10curJ

 

lui

Cris-

 
 

adev r1 moşiil tea logof.şi

a jup1 nesii

 

lui

ase

după 1nz

st~a-

 

rea

fetelo

 

dece

15

Zapi

.1

lui Bed 1 _

 

eio-

1

Original,

 

rii lui din satul :BodSneşti

h1rtie,pătl

din

vind ca rum1n jupînu1ui ă-

jud.Vlaşoa, prin care se

şi rupt tn

2 locuri.

traşco,

veI

cupar

din

Băl

 

~

de-a lui ună

 

oie

şi

ou

ti-

inţa tuturor fr ţilor

 

i

v

-

o1ii1lorp

ntru

35

ughi.

 

nov.

28

Zapisul

jupînes

1 Maria

vădu-

 

1

Original,

 

va tolnioului Bedii din

 

h .J.rtie ,pac.

Dî1co1

oar

fraţilor

 

ine1 arI.,

ru.

i

M irică

paharnioul

şi

Dră-

in

2 locu

ghici

din

Bucov!mo

ia

s

din

.

vB~eni,stearpa,fără

rumini.

 
 

Original,

:i

i

5 Zapisul megiaşilor din Poln~- 1

jud.Teleorman

dresos

(un-

hirti

bună.

,

t

 

ohiaşu

i

Stanciul

din

Ruşi,

an

Ceau.şul d

Gherganl,Stanoiul,

Vlad şi alţii din Miroşl)prin care vind lui Tudoran Cluoerul

din

n

stearpă,

a 544

fără

stînjeni de moşie

d

o

meni.

1676 7184 m

1676

7 85

d

o.

1e 7 Zapisul lulIan!

ună

cu

jupîneasa

logo!

sa

împr

- ~uşa şi fe-1

t

ciori!

i,prin o e vind 1 1

Constantin

Vătat,

g1ner

du.lul Zara:(,

şănel,

pentru

oşia

25 ughi.

d

1

le

Ra-

Foo-

Original,

birtie,r in c ! .tev loouri.·

17

pisul jupîn

s

i

ehi

a

2

Original,

postelniculu1

Calot

din

Co-

hîrtie,de

co

ăştl

dat

feoiorilor

şi ne-

teriorat.

poţilor

ei,

pentru

p

ţile

d

o

,casel

şi

luorurile

d

le

1 să

ac

to

3

A---==============C===========================================================

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.-

1678

7187

no

8

Zap1~1

lui

Oprea,fiul,

 

1

Original,

 
 

lui

Şărbu Uşurel,prin

Ca-

 

hîrtie,stare

re vind lui Baioo part a

bună.

lui de

oşie

 

din

iroşi,

 

jud.Teleorman, cită se va

 

alege

pentru

7 ughi.

 

Ob

adever

erv~ii

ţa

:

pe

lui

e G.BăIăceanu

o

var

te

 

din

1792

(7300)

aprilie,25.

 
 

1685

7193

iunie

20

List z pis lor mănăstirii

 

'1

Original, hîrtie, star bună.

 

Vîrbilăi

de

cumpărătoar

 

pe

moşia

Albeşti

din

jud.Sa

e

.

pe

oare

stolnicul

Iord

ehe

 

C

tacu.zmo

19-aprimit

de

la

nepotul său Constandin Fili- pescu.

 

11.

1686

7195

s

pt~

21

Zapisul jupîne ei Alixandr

 

1

Original. hirtie,pecet

 

din Pătîrl i prin oare vin-

de

logofătului

Opr

a

o

copi-

1nelară,star

de ţigani anume l i ia,pen-

bună.

tru

20

taleri.

 

12.

1686

7195

"f.1"."f.z "

Zapisul

prin

car

 

stoiea

 

1

Original,

 
 

aprodul,

împreună

cu

soţia

 

hîrtie,1n

şi

cu.

oacra

 

v1nd

lui

VI ad

stare

bună.

fiul

lui

David,un

pogon

 

şi

ju ătate

de

vie

în

dealul

 

Mi1runţişu1u.1pentru

 

15

ta-

Ieri.

 

13.

1687

7195

ian.

25

Zapisul

Vihalcei,fat

 

Mir~

 

1

Original,

 
 

din Miroşi,

nepoat

\1nchia-

 

hirtie,stare

şulu1

Şă;r:"buprin

care vinde

bunicică.

 

lui

Staieo

logofăt

din Miro-

 

şi

o

ju ătate

de

funie

din

 

'Miroşi "funia 'Mocanu1ui".

14.

1689

7198

nov.

24

Zapis

pentru

schimb

de

 

im-

 

I

Original,

 
 

ci

tDtre

jup1nea

a Despa

din

hîrtie,pe

 

C1ndeşti

şi

 

Iord

che veI

,

inel

ă,st

pătar.

   

btlllă

.

1 5.

1690

719

iane

7

Zapisul

lui

T

odos1

Monahul

 

1

Original,

 
 

de

la

mst1rea.Aninoasa

 

prin

hirt!

,pec

t

care vinde

vărului

său

postel-

inel

ă,

ar

nicului

Barbu

Bălăc

anu

544

 

bună.

 

stin jeni

din

 

o

i

Polmdre

   

oa jud.Teleorman, pentru. 114

 

,

  t ~ rit cu ştirea tuturor ru-  
 

t

~ rit

cu

ştirea

tuturor

ru-

 
  t ~ rit cu ştirea tuturor ru-  

de

ore

       

- = _== D==========:D===================

4 -

_============ ============C========

1

2

3

4

5

6

7

8

16.

1690

7198

febre

28 Zapisul lui Mircea Pupă-

1

 

din Miroşi

şi

a vărului

du

doria,

prin

oare

v1nd postelnicului Barbu

B lăceanu, oată partea lor

4e

o

ie

din

iroşi,160

t1nj

i.

pe

28 ~e

bani

t

njenul.

 

17.

1691

7199

pr.

14

Copie

sooasă

dup

 

zapis le

1

 

vechi al jup1nesei Despa·

Burdeanul prin car eda,.

f ciorul lui Macar1e călu- glU-ul din M ca, vind po st

Bar

ălăceanu

40

de

st1n-

j

i

de

moşie·din.Siliştea

 

1.oşu1ui,

p

tru

5 ugh1.

18. 1691

7199

apr.

14 ~isul

Predei,

feciorul

lui

1

 

Macarie

călugărul

din

Rica,

prin

 

car

.vinde

poetelni';'

 

eului

Bârbu

BăIăceanu,

40

tinjeni

de

moşie

din

Sili-

ştea Mi oşului, dr pt 5 ughi.

9

Original,

hirtie ,rupt

1n

2 loouri

Copie,hir- tie,atare

bun

Copie,h1r-

tie ,rupt tn

2

locur.i.

19. 1691

7199 mai

1

Zapisl,lllui M1hăil,f

ciorul

1 Original,

unchi

şulu1 Negre

in

iroşi,

hirti

,rupt

prin

car

Vinde

10go§ătului

in

două

10-

20. 1691

7200

apt.

21. 1692

7200

mai

22. 1692

7200 Uie

Staico,parte

din Miroşi

tnjenl

sca t

lui

de

moşie

 

ouri.

 

1

Original,

hirtie, --

d

teriorat

in

p

t

1

Copi

,

jud.Teleorman

Ieri.

Pop

tmpreună

192

din funia

48

t

care

itBălAnea-

Opre

pentru

prin

Izvo,

21 Zapieul

din

cu fe-

ciorii

lui,

v1nd

lui

Staieo

logofăt

din Miroşi,

jumătate

d funie

din

moşia Miroşi

pt.

talari

37 pol.

 

20

Izvodul Neagovanilor care

a-au hotărtt de 24 boieri lu- h1rtie,sta-l aţi cu răvaş domne c de egu- re bunicică~

anul

tru

a

Antim

oveanu~,

pen-

alege partea

de

moşie

.

8

a f.

ănăstiri

Tigăneşt1-

 

govul.

 

Zap1sul

lai Mihail,

fiul

lui

1

Origin

,

Regrea

din

Miroşi,

jUd.Te1e-

hirt1

,

orm

prin

o

e vinde

lui

stare

l;>ună.

B

bu

B~14ceanu,

veI

cruoe

,

 

o

1

jumătat

din

oşi

U;

i,

pentru

30 t aleri .•

 

-

5

-

1.

2

:3

4

5

6

7

8

9

23.

169.2

7201

nov.

1

Origin

1,

 

hirtie,

pecet

-

Il

pl.1ca11, sta-( bUDă.

r

1

24.

1692 7201 nov.

 

1 Or!gind,

 

hirti8,

pt'

tn 2 p

i. r

25.'

1692

720l. nov.

i

 

Copie,ht

 

22 Zapisul.l fiorul

lui

jud.

atico logofăt, din

t

şoo

leorm

prin

tare

bun~.

 

roşi~ vind

oare

425

st

j

1

o

tn

1roş

"oşi

din

mlj

oc"

 

pen

 

3

tbljenul.

 

26.

1692

7200

"f.1."lO

Zapi~l lui Fătr

u,

fiul

 

:t

Original,.

 

lui

 

ban

prin

care

vind

 

hirti

,rupt

post

ln1oulu1

Barb

Bă1ăoe

 

in 2 1 our;.!."

n

200

ttnj

1, parte

1

1

de

oş1

din Miroşi

ou

 

28

d

bani

tin j anul.

 

27.

1693

7201 mai

15

C

rt

a

celor

6 boi

 

-

1

Orlgin

,

nici

prin

oare 1

hir

ie,

v

1

oluc

ul

1

E

tare bună.

oeanu,

mo

1

oşnenil

in

28. 1693 7201

1

ai 21 Carte de hot

i

ri

din

luaţi de

iroş1,

din

6 b o -

logof.

o

lui

Con tantin

B

ara

Voevod

a-i

aleg

i

din

f

ţă

oşn

de

jO,

d

nilor.

stinjeni

t

jen1 492

752,

p

1 Origin

hirtie,

t

,

bun.

/0

 

,

.-

6.-

 

------

-------

~

2

6

8

9

 

169,4

7202

martl

20

Zapisu~

prin

 

oa

 

S

leo

 

1

Origin

 

tr

tel

ţ h . ti]

u

pop

1roşi villd

Ghaor-

poatel.

 

, hirtle, star

bun

E

ba

 

Bălăo

'anu

 

ţila

lor

 

de

o

le

ndin

"fun

 

boie-

 

r110

 

t

400

t~nj

 

1 pentru

9

t al r1

i

3

b

ni.

 

30.

-1694

7202 m rtie

20

Copi

 

so

d

z

pisele

 

1

Cople,hir-

   

v

ehi

 

ale

jupines 1.D

spa

   

ti

,atare

Burdeanul, prin e

 

e Staioo

bună.

 

şi

frat

'1

său p

p

Gheorgm

 

vind post.B bu :Băll1veanu

400

st1nj ni

 

din

moşia

 

1-

oşi

 

"fun!

 

boierilor"

Een-

 

t

90

al r1

 

1 3

d

ani.

 

.

.

31.

1697

7205

martie

20

api

 

1

lui

ode

 

din

 

1 oşl1

Original,

   

prin

 

o

e vind

v 1 01: oa-

   

h~rt1

,star

ru.lu!B

rbu

 

ăl

ceanu , 200 lui

e

bun

 

st1nj ni din p

   

Mi

pentru

47 t

1

ri.

 

32. 169

7

1

."

14 Zap1

ul

prin

 

oare

oi

fiul

1

Original,

   

I

1

Left r

eăpit

 

din Ver-

   

htrtie,

 

n

şti,

~euni1

 

cu.femeia lu1

stare

uni-

 

vind

 

jup

110

 

du,Dum1traş-

e10

 
 

o

1.Jltp

din

U

,4

t1n-

 

j

i

in Vern

 

ti,

ou

~60

 
 

ani

 

st1njenul,

cu

ştlr

 

8

fra-

 
 

ţilor

 

lui.

 

33. 1699

7207

febre

1 '28p1

 

1

Original,

   

L

tt

 

hirtie,star

 

prin

o

   

bun •

 
 

d

 

şi

   

34.

1699

7207

art1a

29 Zap1

 

1

lui

Sta1co

logofăt·

 

1

Original,

 

din

wiroşl, prin

oare

vinde

 

hirtie,

lui

ar

B Lăo

 

11,

v

1:

bun

cer,

toată

pas

 

da

olu- . star oşie st~n-

 

din Mlroşii

 

de

jos, 492

 

j

ni,

at~njenul pe

bani

30

şi

 

ta1

 

i

123,

o

tir

a

tut

or

 

o1nilor.

 

35.

1700

7208

pr11.

27

criso

r

jup nes11

rSin,

 

1

Original,

 

f

ta

jupin a1i

Despa

din

Co-

h~rtie,pe-

corăşt11

Capli1,

d

lui

Hag1

cete

1nelar~

Par

soh1v

C

p1escu,

pen

ru

~n-

stare

bună.

cheier

oote1i1or

dintr

 

d~n 1i.

.»:

'II

- 7 - I
-
7 -
I

~==:==~-=====e===-===~================================E=========;:====

1.

36.

 

=

 

6

     

2

3

4

5

7

8

9

 

1700

7208

it1lie

18

Zapisul

 

Parasohivei

Că-

I

Original,

 
 

plesaul,

 

prin

oare

!m-

 

hirtie,st

parte

între

fii

săi

Sandu,

bună.

 

Conştantin şi Dumitru, mo-

 

şie

Şi ,cas

în

Cocorăştii

Caplii Ş

Voevodeşti,

8

po-

goane de

ie

la Mărunţişu,

prec

m

6i nişte

ţigani.

 

1701

2 9

br

17

Fo

le

d

ze

tre

a

Oprl1

10-

1

Original,

 
 

gof

t,

i

ofilităde

4 boi~

hirti

,

   

etare bună.

 
 

1702

7210

febre "

5 Zepl u1 lui Sibil logofăt

1

Original.,

 

din

Tigăneşti

prin

oare

hirtie,

-

sohimbă nişte pogoane de

etare

bună,

vi

din d

alul Negovanului

 

cu Oprea logofăt şi nepoata

s

m

trana.