Sunteți pe pagina 1din 9

COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.

1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


Nr. 9 /2008

Între părţile contractante,

S.C. PYROINVEST S.A., cu sediul în TELECHIU, str. ALEEA GARII, nr.1, inregistrată la
Registrul Comerţului al Municipiului ORADEA sub nr. J05/2381/2004, Cod Unic de Inregistrare
RO17061606, cod IBAN – RO78 BRDE 050S V196 7439 0500 – deschis la BRD, sucursala
ORADEA - reprezentată prin DI. BOSNYAK OTTO Director, în calitate de beneficiar, denumita
in cele ce urmeaza „Beneficiarul”

şi

S.C..GAMA EUROPA. SRL. cu sediul în CLUJ NAPOCA, str. DECEBAL nr 9, AP. 1,


înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3476/2006, Cod Unic Inregistrare RO 19119739
Cont IBAN – RO70 BRDE 130S V463 5587 1300 deschis la BRD CLUJ, sucursala GRUIA,
reprezentată prin Director domnul HETEA CRISTIAN TRAIAN, în calitate de Prestator de
servicii, denumita in cele ce urmeaza „Prestatorul”
a intervenit următorul contract, denumit în cele ce urmează Contractul, în temeiul
dispoziţiilor Codului comercial şi a clauzelor de mai jos:

1.Obiectul contractului

Art. 1 Prestatorul se obliga ca, in schimbul pretului negociat in prezentul contract, sa colecteze
si sa transporte la sediul beneficiarului deseurile, in conformitate cu anexa 1. la contract.

2.Pretul si conditiile de plata

Art.2 Beneficiarul va achita Prestatorului, pretul negociat conform anexei nr.1 la prezentul
contract reprezentand contravaloarea serviciilor de colectare si valorificare a deseurilor aratate
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

la art.1 din prezentul contract. Pretul serviciilor este stabilit pentru fiecare tona de deseuri
preluate de beneficiar si nu include TVA.

Art.3
(1) Plata contravalorii serviciilor se va efectua in lei, la cursul de referinta comunicat de
Banca Nationala a Romaniei pentru ziua emiterii facturii, pe baza de factura emisa de Prestator,
pentru cantitatea de deseuri predate cu mijloacele auto de transport adecvate si autorizate.
(2) Pretul facturat se va calcula astfel :
a. se calculeaza valoarea totala, exprimata in EURO, a serviciilor prestate, inmultindu-se
cantitatea de Deseuri efectiv preluate, asa cum va rezulta din procesul verbal intocmit conform
articolului 4 cu pretul negociat conform anexei nr.1
b. se calculeaza echivalentul in lei al valorii in EURO a serviciilor efectuate/prestate
calculata la lit.a) cu cursul de schimb RON/EURO comunicat de Banca Nationala a Romaniei la
data facturarii;
c. suma calculata la pct.b reprezinta valoarea neta, exlusiv TVA, ce se va inscrie in
factura.
(3) Factura emisa va fi obligatoriu insotita de un document justificativ care va sintetiza
calculul descris la alineatul precedent.

Art.4 Facturile vor fi emise de catre Prestator in baza proceselor verbale intocmite la preluarea
deseurilor de Beneficiar, cu consemnarea cantitatii de deseuri efectiv preluate in transportul
respectiv. Modelul procesului verbal si modul de intocmire al acestuia sunt prevazute in Anexa
nr.2 la Contract, parte integranta la acesta.

Art.5 Facturile vor fi achitate in luna in care au fost emise, in termen de maxim 5(cinci) zile
bancare de la facturare.

Art.6 In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata pretului in termenul contractual convenit,
va achita Prestatorului penalitati de intarziere de 0.3% din valoarea facturii neachitate pentru
fiecare zi de intarziere.

3.Termene si conditii de preluare

Art. 7 Preluarea deseurilor de la Prestator se va efectua la locul stabilit de Beneficiar si va avea


loc pe baza de proces verbal de predare/primire semnat de reprezentantii autorizati ai
Beneficiarului si Prestatorului. Procesul verbal de predare/primire va consemna cantitatea
aproximata de deseuri preluata iar la predare se trece cantitatea exacta preluata ce urmeaza a
fi facturata.

Art.8 Preluarea deseurilor se va face pe baza de comanda emisa de Prestator pentru o


cantitate minima de 1.000kg pentru fiecare transport.
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

Art.9 Beneficiarul va confirma comanda de preluare in termen de 2(doua) zile de receptionarea


ei.

Art. 10 La data receptionarii deseurilor la sediul Beneficiarului, dreptul de proprietate asupra


deseurilor se transmite Benefeciarului, care preia si toate riscurile aferente prevazute de lege si
isi va asuma si raspunderea pentru descarcarea, manipularea, transportul si procesarea
deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.11 Cheltuielile de descarcare si alte cheltuieli ocazionate de preluarea, manipularea si


ulterior prelucrarea deseurilor sunt in sarcina Beneficiarului, care se obliga sa respecte cu
ocazia efectuarii acestor operatiuni legislatia romana in vigoare privind protectia mediului.

Art. 12 Partile se obliga sa respecte prevederile H.G. Nr. 662/2001, asa cum a fost modificata
prin H.G. Nr. 441/2002, si prin H.G. Nr. 1159/2003, inclusiv prin completarea si pastrarea
declaratiilor prevazute in anexele acesteia.

Art. 13 Prestatorul garantează că deşeurile expediate nu sunt impurificate cu alte reziduri şi nu


conţin corpuri străine solide care pot afecta procesul de prelucrare (pietre, lemne, cârpe, bare
de fier, ţevi, plăci de fier, etc), precum si contra evictiunii deseurilor predate.

Art.14 Prestatorul va preda deşeurile ambalate corespunzator, conform Ordonanţei de Urgenţă


nr.78/16.06.2000, daca este cazul, însoţite de următoarele documente:
- buletin de analiză si fisa tehnica de securitate a deseului – conform
OUG.200/2000 – daca este cazul;
- aviz de însoţire a mărfii;
- proces verbal de predare-primire a deşeurilor (conform model anexa 2 la contract)

Art.15 Prestatorul, in situatia in care nu are posibilitati tehnice omologate (avizate metrologic)
de cantarire a deseurilor livrate, in mijloacele de transport auto autorizate, se va lua in
considerare nota de greutate/cantarire a Beneficiarul in momentul receptiei efectuate la punctul
de lucru al Beneficiarului.
In baza notei de greutate/cantarire emisa de Beneficiar (cu mijloace tehnice de masurare
omologate metrologic), se va stabili cantitatea reala receptionata in baza careia se va intocmi
factura fiscala.

Art.16 Beneficiarul se obliga sa asigure toate conditiile necesare pentru ca Prestatorul sa poata
desfasura in mod corespunzator operatiunile de predare si descarcare a deseurilor din
mijloacele de transport.

4.Durata contractului si incetarea

Art. 17 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre reprezentantii autorizati
ai celor doua parti si este valabil pentru perioada de 12 luni. In cazul in care nici una din partile
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

contractante nu a notificat celeilalte parti dorinta de a inceta contractul, cu cel putin 15 de zile
inainte de expirare, prezentul contract se considera prelungit automat pentru o perioada de un
an.
Art. 18 Prezentul contract poate inceta prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti, cu
conditia unei notificari comunicate celeilalte parti prealabila cu cel putin 30 de zile momentului
incetarii efective.
Art. 19 Oricare din partile contractuale poate denunta unilateral prezentul contract, pentru
nerespectarea totala sau partiala a oricarei clauze contractuale, precum si pentru executarea
defectuoasa sau neexecutarea oricarei obligatii contractuale, de catre cealalta parte, printr-o
notificare scrisa prealabila cu 10 zile incetarii contractului. Rezilierea opereaza de drept, fara a fi
necesara interventia instantelor judecatoresti si nu produce efecte asupra obligatiilor scadente
la momentul rezilierii care revin partilor. Partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune
interese.

5.Forta majora

Art. 20 Forta majora, asa cum este definita de legea romana, exonereaza de raspundere partea
care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise in termen de 3 zile de la aparitia
cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a
Romaniei. Daca forta majora dureaza mai mult de 90 de zile calendaristice, fiecare Parte va
putea notifica celeilalte incetarea de drept a contractului, cu conditia ca partile sa-si fi indeplinit
obligatiile scadente pana la data aparitiei cazului de forta majora si fara ca vreuna din partile
contractante sa fie indreptatita sa solicite despagubiri.

6.Notificari

Art. 21 Orice notificare sau comunicare intre parti, in legatura cu executarea prezentului
contract, va fi considerata valabila si va produce efecte numai atunci cand este transmisa de o
Parte contractanta celeilalte parti in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
sau prin fax, la adresele de mai jos, si se considera efectuata de la data primirii ei.

Pentru Prestator: Pentru Beneficiar:


S.C. PYROINVEST S.A. S.C.GAMA EUROPA S.R.L.
Str. ALEEA GARII Nr. 1 loc. TELECHIU Str DECEBAL. NR 9 AP.1

In atentia Directorului General In atentia Directorului General


BOSNYAK OTTO HETEA CRISTIAN TRAIAN
Fax. ........................... fax...........................
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

Art. 22 Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal sub semnătura
autorizata de primire.

7.Legea aplicabila contractului si competenta litigioasa

Art. 23 Prezentul contract a fost intocmit in conformitate cu legislatia comerciala romana.


Art. 24 Pentru orice disputa aparuta in legatura cu prezentul, inclusiv cele referitoare la
valabilitatea, interpretarea, executarea sau anularea acestui document se va incerca mai intai
solutionarea pe cale amiabila.
Art. 25 In cazul in care partile nu ajung la o solutie amiabila, solutionarea disputelor va reveni
Tribunalului din localitatea Prestatorului, Sectia Comerciala.

8. Raspundere contractuala

Art. 26 Părţile declară şi îşi garantează reciproc că au capacitatea legală de a semna/ încheia
acest Contract şi că obligaţiile pe care şi le asumă în baza prezentului contract nu sunt
inconsistente sau contradictorii cu alte înţelegeri încheiate anterior.

9. Prevederi finale

Art. 27 Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile intre partile
contractante si in raporturile cu tertii, decat daca resulta expres din acte negociate de parti si
semnate de reprezentantii legali ai partilor.

Art.28 Anularea unora dintre prevederile acestui Contract nu va înlătura drepturile şi obligaţiile
părţilor ce rezultă din prevederile rămase în vigoare si un aduce atingere obligatiilor deja
executate de parti.

Art. 29 Anexele nr. 1 si 2 la prezentul contract, fac parte integranta din acesta si au aceeasi
forta juridica ca dispozitiile acestuia si vor putea fi renegociate sau completate de parti pe
durata contractuala.

10. Clauza de confidentialitate si exclusivitate

Art.30 (1) Partile contractante se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care
au luat la cunostinta in cursul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale, sa nu le
divulge tertilor si sa pastreze secretul comercial, astfel incit sa nu prejudicieze cu nimic cealalta
parte. Partile contractante vor pastra in stricta confidentialitate toate datele si informatiile
comerciale cu privire la tarife , cantitati , logistica utilizata ,etc - orice denuntare a acestor
informatii de catre o parte contractanta ce poate leza interesele celeilalte parti , poate atrage
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

raspunderea partii implicate - in instanta, cu recuperarea pagubelor create, de catre partea


lezata.

(2) Prestatorul se obliga sa nu utilizeze pentru executarea prezentului contract decit


personalul sau care a acceptat sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor privind
prezentul contract si a tuturor informatiilor cu care acestia din urma vor intra in contact pe
perioada derularii prezentului contract, in desfasurarea activitatii de prestari servicii. Prestatorul
isi asuma responsabilitatea in solidar cu personalul sau pentru orice incalcare a obligatiei de
confidentialitate.

Art.31 Prestatorul va avea drept de exclusivitate pe perioada valabilitatii contractului, pe raza


judetului Cluj.

Art.32 Prestatorul nu va putea avea alte relatii comerciale cu terte societati pentru livrarea
anvelopelor uzate, decat cu acceptul scris al Beneficiarul.

Contractul are 2 anexe fiecare facind parte integranta din prezentul contract.
Prezentul Contract a fost incheiat astazi, 01.07.2008, in doua exemplare originale, in limba
romana, cate unul pentru fiecare parte contractanta si contine 5(cinci) pagini.

BENEFICIAR PRESTATOR :
S.C. PYROINVEST S.A S.C. GAMA EUROPA S.R.L.

DIRECTOR DIRECTOR
BOSNYAK OTTO HETEA CRISTIAN TRAIAN
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII


NR. 9 din 01/07/2008

1. Partile contractante ale prezentului contract au negociat si stabilit de comun acord,


urmatoarele preturi pentru preluarea de catre Beneficiar de la Prestator a urmatoarelor deseuri:

- Tipul deseului: ANVELOPE UZATE:


- Codul deseului: 16013
- Pret negociat: 45 EURO/TONA (fara TVA)

- Tipul deseului:
- Codul deseului:
- Pret negociat:

- Tipul deseului:
- Codul deseului:
- Pret negociat:

BENEFICIAR PRESTATOR :
S.C. PYROINVEST S.A S.C. GAMA EUROPA S.R.L.

DIRECTOR DIRECTOR
BOSNYAK OTTO HETEA CRISTIAN TRAIAN
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

-------------------------- ANEXA Nr.2 la contractul --------------------------


NR. 9 din 01/07/2008

FORMULAR DE EVIDENTA PRIVIND PREDAREA/PRELUAREA DESEURILOR

Nr. inregistrare/Data ……………/………………….(la unitatea care preda)

……………/………………….(la unitatea care preia)


Se completeaza de catre unitatea care preda deseul

Unitatea: GAMA EUROPA SRL

Adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. DECEBAL NR.9 AP.1
Tel.: Fax:

Numele si semnatura persoanei care efectueaza


predarea
Tip deseu: Cantitate(kg):
ANVELOPE UZATE

HETEA CRISTIAN T.
Numele si semnatura persoanei autorizate si
ştampila unitatii care preda
...........................

Unitatea: PYROINVEST S.A

Adresa:
TELECHIU, str. ALEEA GARII, nr.1
Tel.: Fax:
COM. TETCHEA SAT. TELECHIU ALEEA GARII NR.1 JUD BIHOR
CUI. RO. 17061606 J 05/2381/2004
IBAN RO78BRDE050SV19674390500 BANCA BRD ORADEA

Numele si semnatura persoanei care efectueaza


primirea
Se comleteaza de catre unitatea care preia deseul