Sunteți pe pagina 1din 34

frntweb

trn
S1
x.xI
,A
I
o
II
1
S1
_1
o,
x.
o
x.
Grafica: Adriana
Soit
Cuprins
1.
)
. ).
4.
) -
6.
.7
Cei mai mari di nozauri . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Cei mai mi ci di nozauri . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Lri nozauri i cu gdt l ung . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Lri nozauri i cu pene pi cei i nrudi t i cu pi si ri 1e. . . . . . . . . . . . . . . , . . , l 0-l l
Uinozaurii cu scuturi de protectie gi cei cu platogi .......... | 2-13
Di nozauri i cu creast i . . . . . . . . . . , . . . . . .
. . . . . . . . . . . . , 14-15
Dinozaurii cu excrescenti deasupra capului gi cei cu cioc de
raf i . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . , , . . . . . . . . . 16-17
Di nozauri i cu coarne. . . . , . . . . . . -. -
. . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Di nozauri i carni vori . . . . . . . . . , . . . . . .
. . . . . . . . , . . . . . . 20-2t
Dinozaurii ierbivori ................
..........,.,.22-23
Cei mai rapizi gi cei mai lenti dinozauri ...................,......24-25
Cei mai letali dinozauti
,..26-27
Alte reptile gi amftbieni .............
.............28-29
-B
osi l e
Qi
schel et e. . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . .
. , . . . . . . . . . . . . . 30-31
(rua
l r
curburr.
. . . . . . . , . . . . . . , . . , . . 32
8.
9.
10.
11.
72.
13.
14.
15.
Introducere
.
i#,''
Timp
de 160 de milioane de ani, dinozaurii
au stdpAnit
suprafa{a pdmdntului.
Unii erau extrem
de mari, in timp
cc altii erau mici, dar fbarte
mortali.
Unii erau acoperili
de pldci
9i
coame, in timp
ce al{ii
avcau gheare
ascu{ite
9i {cpi.
Este
evident ci tinerii vor
vrea sd qtie
multe lucruri
despre accste anirrale
gigantice
care au trdit cindva pe pimdnt, qi
cum au
cvoluat.
Curiozitatea
lor necesiti
un material
informativ.
Volumul
de fa\ia4
,,200
de intrebdri
Si
rdspunsuri
despre
dinozauri",
vine cu o mulfime dc intrebdri precum:
..Ce
Jlceu
Parusaurolophusul
cu creasta sa?",
,,Cum
se hrdneu un
Utahraptor?"
, ,,Cure
a
fost
tlinozaurul
ot cei mui mulli
lepi?"
,
,,De
ce creqteuu dinozaufii
afit tle mari?",
,,Cum
le cresteau
dinoTaarilor pene?",,,Dacd
clinozaurii
i
,!1,,.
rltrf
W
nu
Tburau, de ce
aveuu pene?"
etc.
pentru
a satisface
curiozitatea
copiilor.
impreund
cu ilustra{iile
care
insof esc rdspunsurile,
caftea
de fali reuqegte
si capteze
interesul
cititorilor
de 1a inceputul
pind
la sfdr;itul
volumului.
3
1. Care este cel mai
marc di nozaur
5. Ci nd au
api rut
Sauropozi i
pentru
pri ma dati ?
Sauropozii au apirut
pentru prima datd la
sfer$itul perioadei
Triassicc,
5i
erau destul de dspandil
panA
la finele perioadei Jurassice. Ele au fost cele
mai mari animale care au umblat vreodatd
pe pdmant.
6. Era
Quetzalcoatlus
o specie de
di nozauri ?
[a563j11"J"*"ffi-'
:ifv7
Yrcodatn?
,
/.'..,r1*
Bruhathkayosaurul
,, i "*fl
.
d.
,..,
Bruhathki ryo:aun
\ ,
#f
i ' ' ' :
' "' /
Mat l el i di n l n, l i a.
..
i ,
avand o l ungi me de
'-'
:_.j
'*
aproximativ 39-44 de metri
qi
cantdrind intre 192-240 de tone, este
considerat cel mai mare dinozaur descoperit
weodati. Estc urmat indeaproape de un alt
dinozaur de dimensiuni gigantice,
Argentinosaurul huinculensis.
2. De ce cretteau dinozaurii atit de mari?
Quetzalcoatlus
De fapt, dinozaurii erau de toate mArimile
si
for-mele- dar cu siswanti multi erau mari in
eta un prerosaur,-i
--
de di mensi uni
-
.,j
consecinla modului in care se hrdneau.
Saur opozi i t r ebui au sa ci ba di mensi uni
mad deoarece rr eau un sl omdc uri a).
3. Care di nozauri sc numi rau
printre cei mai masivi?
Argentinosaurul, Seismosaurul,
Ultrasaurul
pi
Brachiosaurul erau doar
caliva dintre cei mai masivi
dinozauri. Argentinosaurul
cantirea 80-100 de tone,
Seismosaurul
gi
Ultasaurul cantdreau
chiar mai mult
de 80 de
tone
,
in timli
mari care a trdit la
sldrqitul perioadei
Cretacice. Pterosaurii nu erau
dinozauri, ci reptile zburdtoare.
Acestea au fost primele veftebmte care au
dezvoltat aceastd capacitate de a zbum.
7. Care a fost cel mai mare dinozaur
i erbi yor acopcri t dc pl dci osoase
l i l epi ?
Stegosaurul a fost cel mai mare dinozaur
ierbivor cu
pldci osoase
qi
1epi.
Avea o
lungime de 7,8-9 metri
gi
avea un cap foarte
mic cu un creier minuscul
qi
un cioc 17rd
8. Care este cel mai lung dinozaur
carni vor descoperi t pi ni acum?
Giganotosaurul era cel mai lung dinozaur
carnivoq mdsurAnd aproximativ 13,5-15
metri lungime
9i
3,6 metri inelflme. Era
probabil mai mare decdt Tyrannosaurus
Rex. care avea in iur de l2-14 metri
ce Brachiosaurul avea
intre 70-80 de tone.
4. Cat ti mD au tri i t di nozauri i ?
Cei mai mari dinozauri se poate sA fi trdit in
j ur
de 100 de ani . i n r rerne ce di nozauri i
rnai mi ci cu si guran!a ca a\ eau o
vi al 6 mul l
4
gigantici.
mai scur15.
lungime.
9. De ce este Ul trasaurul
cunoscut drept un di trozaur
dubi os?
Ultrasaurul se numdri printle
cei
mai inalti qi
mai mari dinozauri
descopcriti vreodate. Estc
cunoscul
sub denumirea
de dinozaurul
dubios,
deoalcce se poate
si
fti
fie fonnat din doi
dinozauri
d iferi{i
Brachi osaurul ;i
Supersaurul .
10. Care au fost cei mai l a{i di nozauri ?
Ankyl osaur i zi i .
di n per i oada
(
r er r ci cA
tdrzie, erau cei mai
la1i dinozauri.
Aceste
creatuli
acoperitc de
plici
osoase
emu ierbivore
lente ce aveau un fel de
mdciucd Ia capitul cozii. Aceqtia crau 1bar1e
masi r i . AnL; l , r . aunr l . I uopl ocepl r al us; i
Talarurul se numdrau pdntre Ankylosaurizi.
I l . Care di nozaur a fost ccl mai
puterni c?
Cdliva dintre dinozaurii de mari dirnensiuni
se nunr i r au de aser nenea pr i nr r e
cei nr ai
put cr
ni r . i . Ul t r a. aur ul . d i nr r c i er hi r or i .
5i
Tyrannosaurul
Rex, dintre carnivori, sunt
cunoscuti ca fiind extrem de putemici.
era dinozauml cu cefmai
dinozaur cn
coame,
inrudit cu
Triceratops,
care a trdlt
in parlea
de
vest a coltinentului
Amencan, acum 65
de mi l i oane de ani .
Crani ul acestui a
alungea la 2,4 mctri lungime.
13. Carc a fost ccl mai marc
Coratopsi an?
Triceratops,
un icrbivol cu coarne,
mdsuand
aploximativ 9 metri lungirne, cra
cel mai rnare Ceratopsian. Avea un trunchi
r nasi v car c se
spr i j i ncr pe
ni 5r c pi i r or r <
14.
( ' e
numc de di no/ aur se l r aducr
,,$
op Ar Ia arg enti n iut if' ?
Argcntinosaurul,
insemnend,*topArl.r
srgentirriutd".
era rur dinozaur Sauropod
ierbivor de mari dimensiuni, cunoscut ca
unul dintre cele nrai mari
animale terestrc. Avea
12. Care di nozaur
aYut cel mai marc
cap?
Torosaurul
mare cap.
Era un
ascmi ndtoare unor
col oane.
: i i r : r !
r ! ! r i r i r i i i ! i ] . f : : . i
l Care este ccl mai
mi c di nozaur
descoperit
YreodatA?
Microraptor, un
teropod de mirimea
unei ciod este cel
mai mic dinozaur
descopedt pani in
prezent.
A fost
dc curand
descoperit in
Chi na. Mi sura
aproxirnativ l6 inci
(40
de centimetd) lungimc.
2. Ce era deosebi t l a pi ci oarel e unui
Microraptorl
Picioarele unui Microraptor erau adaptatc la
cildrat. Acest mic carnivor bipcd sc poate
si -qi fi petrecut rnare parte di rr r i l ti i n
copacl .
3. Carc cste l cgl tura pc carc
pal eontol ogi i au gdsi t-o i ntrc Nl ussaurus
t i
Compsognat hus?
erau cu mult mai mari decAt un
Compsognathus la matudtate.
4, CAt tle mare era un Heterodontosaur?
Heterodontosaurul era un dinozaur cu o
conformalie destul de firavi. Avea
inillime
qi
cAntirind probabil 25 de
ki l ograme.
5. Ce di nozaur este cunoscut
$i
sub
denumirea de
,,qopdrla
qoarece"?
di nozauri i teropozi l a phsdri ,
Si no
Sinosau{opteryx este cel dintai dinozaur
i nrudi t cu pdsdri l c. Area doar un rnetru
ti
de centimetri lungime,
7. Unde tri i a Lesothosaurul
Ei
cum
ari ta?
20
6
Mussaruul era un dinozaur
prosauropod,
Se credea ci Mussaurul
di ntre di nozauri , dar i n
pui i abi a i eqi l i di n ou ai
cra ccl nrai mi c
pl czcnt sc
$tre
cA
acestui di no
al cdrui nume inseamrd
,,$ophrh
6outece".
Era ln ierbivor care a triit
la sfArgitul perioadei
Triassice.
6. Care a fost primul dinozaur
i nrudi t cu DIsi ri l e. care a fost
descoperit?
in lan{ul trotic
care a dus de l a
dimensiunea unui curcan; de
aproximativ 60 de
Lesothosaunll, un dinozaur de 90 de
centimetri lungime, trdia pe cAmpiile
\-
uscate
gi
fierbi4i din
grH,Aiiicii
din zilele
noastre- Era rm dftc r:rhr tu
5i
un
l f d
- &
. , ' di i r t , / r i t l i
alergdtor agil.
8. Care dinozaur est cunoscut
pentru
faptul ci vina
insecte?
Saltopus, un dinozaur lung de
60 de centimetri" se misca cu foarte marc
agilitate,
9i
vdna insecte
Ei
alte animale de
mi ci di mensi uni .
9. Care di nozaur este denumi t dupi o
provi nci e
di n Chi na?
Wannanosaurul, un dinozaur
homalocephalid de foarte mici dimens
Dinozaurii
mici, allii
decat Micromptor, erau
Compsohnathus, Saltopus,
Lesothosaurul, Wannanosaurul,
Micropachycephalosaurul,
Mi crocephal e, Nanosaurul ,
Gasparinisaura,
Sinosauropteryx, Procompsohnathus,
Yandangomis gi
Bambiraptor
12. Ci ne a descoperi t fosi l el e de
Compsognathus?
Compsognathus a fost descopcrit de
cetre doctorul Obemdorfer in depozitele de
cal car di n regi unea R i edenburg-Ke l hei m.
Bavaria, din sudul Gcrmaniei. la slirgitul
ani l or 1850.
13. De ce este Orni thol estes denumi t
astfel?
Omitholcstes era un dinozaur teropod agil
qi
mic care prindea probabil foarte
mul te ani mal e gi pdsdri
de mi ci di mensi uni
din perioada
Jurassicd. De aici ii
vine probabil gi
numele de
,,hot
de
pdsdrf'.
14, De ce este Eoraptor denumit astfel?
Eoraptor este unul dintre primii
dinozaun
cunoscufi, av6nd aproximativ 90 de
centimetri lungime. Numele acestuia
inseamad
,jefuitorul
matinal (din
valea
lunii)", explic?nd astfel locul in care a tost
ll. Care au fost
unii dintre cei mai
des intahifi
dinozauri de mici
dimensiuni?
l unl ,
' /
' ' , - i :
=, t w,
aproximativ 60 de centimetri lungime, a
lbst denumit dupd provincia
din China unde
i s-a descoperit scheletul incomplet.
10. Ce este speci al l a Ovi raptor?
aproximativ un metru
qijumdtate
de la cap
pAni la coadd. Era probabil
un omnivor,
lucru care este destul de neobignuit pentru
di nozauri . Se hri nea probabi l
cu came, oua.
seminfe, insecte
fi
plante.
(
ri mi i rni {i di noznuri
S'l.!}eeir"--
!
i pr i r nadat i d
Oviraptor era un dinozaur de mici
dimensiuni,
^A
- -
a o
Fl l :l ' j l t{,ff?#I..i ' 1.
l . Ce era rpcci al l a
/ . .
- cr ei er ul
unu i
t a*- r , . ,
'
, *6Er i , , P r ,
ir'St,.p
l14e sffi
:1.) rpa r,saurr
: . : r J.
r /
(
apul unul
' i i
' .,
APatotaur
f
. . r/
a\ ea mal
Apatosaurul !vea doi crei eri .
lungime de 9,60 metn.
3. Ce cstc spci al l a schel etul unui
Amargasaur?
Trisitura dominantd a unui schelet de
reusea un Brachiosaur si-si
mentin {'"Srilt;ciffi'*',
o- - ^r ' ^r unr l se
numdr a
pr i nl r e
cei mar
Dr dr r | | Ur
maft dmozaun. Avea un
gar
lung. un
cap mic
Ai
o coadd lungd care
contfabalansa
greutatea mare a
corpului. Se hrdnea cu
plante, qi
probabil frunze din
vdrfurile copacilor
5. Care di nosaur a
fost dcnumi t dupi
Rupert Wi l d i n 1991?
Janenschia a fost
denumit de
paleontologul german Rupet Wild, in 1991.
Era un imens dinozaur ierbivor cu un gat
lung
qi
o coadi alungitd.
6. Ce este special la coloana vertebrali a
unui Mamenchi saur?
Mamenchisaurul avea cel mai lung gdt
dintre to,ti dinozaurii cunoscuji. Coloana sa
vefiebrald numdra l9 vertebre, mai multe
7. Care dinozaur cu getul lung este
laimos pentru picioarele sale ca de
elefant?
Vel anorosarrrul era un sruri schi an de mari
dimensiuni. Avea o lungime de aproximativ
l2 metri. Accst dinozaur timpuriu avea un
corp
grcoi care se spri j i nea pe ni fl e pi ci oare
ca de elefant.
8. Unde a lbst descoperit Titanosaurul?
Titanosaurul era un Sauropod de marl
di mensi uni cu un gal l ung. o coada l unga.
si
un cap mi c. Area un corp
greoi protej at
de
B
2. Care dinosaur avea
gatul
cel mai lung?
Mamenchisaurul, cu o lungime de 27 de
metri avea cel mai lung gdt. Era un
dinozaur ierbivor care se deplasa
pe
patru pi ci oare gi
eare a fost
descoperit in China
]i ,,.. de az i . Numai
garul avea o
Amargasaur o reprezintd
qirul
de
fepi
de la
nivelul
gdtului qi
a vertebrelor spatelur.
Indi a.
9. Era El asmosaurul
cu
get
l ung
un di nosaur i noti tor?
Contrar opiniei generale, Elasmosaurul
era o reptild marind cu gdt
lung
gi
nu un
di nozauL Put ea at i nge l Lr ngi mi de pand
l a 14 metri .
10. Comuni cau di nozauri i ?
Dinozaurii comunicau nrobabilatat vocal
cdt
qi
vizual.
Posturile defensive, comportamentul de
imperechere,
$i
luptele penhu
teritonu
implicau
deopotrivd
manifestdri
vocale
cat
$i
vizuale.
11. De ce este
Ul trasaurul cunoscut
drept un di nozaur
ci udat?
Giganticul Ultrasaur este
cunoscut drept un
dinozaur ciudat, deoarece
paleontologii
cred ci ar
putea
fi compus de fapt din
doi dinozauri diferifi -
Brachiosaurul
9i
Supersar,uul.
t r r i r l ) / r t ut i i cu gi i t
l ung
r2. caredi nozaur
4i
i ftfehl di :i
cu gar
r ung
( . sr c
/
"
;#il:li'.Ti."
6f'fll
2!r-dlss$i*l
1.sY
Quaesi tosaurul era
un di nozaur f:. .,:
-
i crbi r or care ar ea gdtul l ung. o coadi ca
'
' t
un bici,
qi
abilitd{i auditive foarte bine
dezvoltate. Craniul acestuia era lung cu un
'
bot lat
9i
pavilioane
mari in dreptul
urechilor
,,rii&
13. Ce era speci al l a
postura
unui Ul trasaur?
Ultrasaruul era un dinozaur
ierbivor de mari dimensiuni
cu o posturd
ca cea a unei
girafe. Este unul dinfe cei
mai inalli qi mai masivi
dinozauri descoperili
p6nd
acum.
14. Care di nozaur este cunoscut sub
denumirea de,,,iopdrlq vibrantd" ?
Numele Seismosaurului, un dinozaur cu
.
gdtul
l ung. se traduce pri n
' qopri rl a
vibrontd". A pimit aceasla denumire
deoarece se simlea ca
gi
cdnd vine
un cutremur cand acest gi gant de
33 de metri lungime mergea
prin pdduri.
9
6f'iupflsffis
1. Care di nozaur
este cunoscut a fi
cel mai apropiat
strimof al
pisirilor?
Caudipteryx era
un dinozaur teropod
cu pene
care a trArt
acum 120-136 de
milioane de ani. Semina cu
Velociraptor
qi
din acest motiv
este considerat cea mai apropiatd
rudi a
pisdrilor
2. Daci di nozauri i nu puteau
zbura, de ce aveau pene?
Deqi dinozaurii inrudili cu pisdrile
nu
puteau zbura, aveau totuqi pene. Rolul
penelor era de-a menline cdldura
gi
temperatura corporald.
3. Care este primul dinozaur cu pene
care a fbst descoperit?
Primul dinozaur cu
pene
descoperit
vrgodati a fost Sinosauropteryx. Acesta a
trdi t acum l 2l
-135
de
acopedt de un stnt dd
'!F
puf
aseminitor unor fibre
'
care au fost probabil
premergitoarele penelor
4. Care mai era rolul
penelor in afari de
men{inerea cildurii
corporale?
Unii dinozauri aveau pene mai
multe decat allii. Acestea ii ajuta sar6
ql
sd-qi prindd prada.
Unii le foloseau
cobordrea din copaci, pe cdnd allii
aruncau de sus asupra unor prizi
nea$teptats.
5. A fost Archaeopteryx un prim
dinozaur zburitor?
ArcheoDtervx este
pnma pasare
fosilizati
descopedtd.
Aceasta este acum
disptuuti. AYea
pene qi putea
zbura. Deqi
semana cu
dinozaurii, era de fapt
o reptile zbudtoare.
6. Cum lc cresteau
pene
dinozaurilor?
La dinozaud, cresterea penelor
incepea cu o
indesire a epidemei
(pielii).
Aceasta se
alungea formdnd tuburi goale pe din5untru.
Aceste tubud au devenit
,protopene",
precum acelea
descoperite la
Compsognathizi,
de exemplu
Sinosauropter;x.
7. Despre care
di nozaur s-a
crzut inilial
ci era o broasci
testoasi ?
Therizinosaurul era un dinozaur cu p
Cdnd fosilele acestuia au fost pentru p
ma
datd descoperite in Mongolia, s-a crezut cd
este o broasce
,testoasA,
dar mai
tatzrn
paleontologii t-au
-.:NIl
acceptat ca fiind un
dinozaur.
8. Ce este uni c l a penel e
unui Nomi ngi a
Gobiensis?
Nomingia Gobiensis era un
dinozaur oviraptor. Ultimele cinci vefiebre
de la coad"d firzionau impreund, crednd un
,pygos0.le' ltl[
Iel de e\-antai). Aceste
formaliuai ur lblosite la ancomrea
penebr
care formeaze coada. Animalul
pde
cimi in timp ce planeazd.
f l i . -r. ri i ru pcnt ri rt i i t ' udi t i eo p: i ri l i l *
chiar la
se
10
9, De ce nu putea zbura
Unenl asi a comahucnsi s?
Unenlagia
Comahuensis era un
teropod inrudit cu
pdsdrile
care semdna
foarte bine cu
faptul cA putea bate din aripi&rale.
cauza axipilor foafte mici nu putea
10. Numel e ci rui di nozaur i nseamni
,gheare
teribile"?
Deinonychus era un dinozaur mic, agil
qi
cu
mi$cdri rapide, inrudit cu
pisdrile. Avea
gheare i n formd de
' ecerd.
neobi Snui t
de lungi, la cel de-al
doilea deget de
picioarele
din
spate. De aici ii
vine
qi
numele.
indici
Dat di n
zbura.
11, Care di nozaur
avea un i adeq?
B ambiraptor, micutul
dinozaur inrudit cu
pasdrile era un
vendtor foafie
rapid. Este
posibil
sd fi fost o veriga importantd in
evolulia dinozaudlor in pisdri. Avea un
iadeg, o claviculd bifurcati in fala osului
pieptului
care
poate fi intahitd la toate
pdsdrile
din zilele noastre. Acesta le
permitea sd-qi miqte aripile.
12. Avea Tyrannosaurul rex pene?
O caractedsticA unici la Tyramosaurul rex
este cd avea un invelig din pir aseminitor
l)in{}/l|nrii .u prxc
ti
rei iflrrditi cu pisririle
penelot
culloscut
qtiin{5
cred cI to{i Tyrannosaurii se poate sd
fi avut pene,
cel
pu(in
c0nd erau pui.
13, Care dinozaur cu pene este cunoscut
ca avind cel mai dezvoltat creier dintre
toti dinozaurii ?
Troodontizii se aseamdnd cu pisirile
multe puncte de
vedere. MArimea
creierului
gi
implicit
inteligen{a, era egali cu cea a pisdrilor din
zi l el e noastre. deci sunl consi dera!i cei mai
inteligenti dinhe toti dinozaurii.
14. Care a fost
primul
dinozaur cu
pene
descoperit?
Si nomi thoi des
Youngi a fost primul
dinozaur descoperit
care avea pene
primitive.
Acesta era de
mdrimea unui
curcan
$l
avea
picioare foarte lungi
cu care alerga foarte
repede.
J
itreb6:i:i
: - '
BSBEsls&tdi
,
/hv
t -
. , . *
v
protejat
9i
mdsurend intre 7,5-10,5 metri
lungime, 1,8 metri lilime
$i
1,2 metri
inil{irne.
2. Ce este special la un Saltasaur?
Saltasaurul era un dinozaur ierbivor, de
mari dimensiuni cu un
gat
alungit. O
3. Cend au apirut primii
dinozauri cu
scut de protectie?
Dinozaurii acoperili cu un scut de proteclie
au apirut pentru prima
datd la mijlocul
pedoadei Jurasice, acum aproxirnativ 170
de milioane de ani. Familia Stegosauna,
fomatd in mare Darte din ierbivore. a fost
prima grupd
de dinozaari
,,blindaf'.
4. Care a fost primul
Stgosaur descoperit
in China?
Tuoj iangosaurul sau
,sopdrla
de pe rdul
fr,a" este unul dinhe dinozaurii descoperili
in China. A fost
primul
Stegosauria ce era
descoperit in China.
5. Cupr
qq protei a
Edmontoni a de
aracarofl a
Edmontonia era un dinozaur
greoi,
cu un
corp masi v. acoperi t de
pl dci
comoase pe
spate gi
cap, cu
lepi
asculili de-a lungul
$irei
spindrii, a cozii
gi
a umedlor. Pentru a se
proteja
de prdddtori,
se
ghemuia probabil
la
pdmant pentru a minimaliza posibilitatea
unui atac a pd4ilor neprotejate de sub bufid.
6. Care este di f
erenta tntre un
AnkylQsaur
fi
un Euoplocephalus?
Cei doi dinozauri erau foarte asemdnitori gi
inrudili indeaproape. Totu9i, Ankylosaurul
era mai mare
$i
a tait mai tdrziu decdt
Euoplocephalus.
7. Cum erau dispuse
pl5cile
osoase ale
unui Wuherosaur?
Wuerhosaurul, din China, avea
plici
lungi
gijoase.
Acestea erau mai scurte
gi
mar
pu{in
in forma de
pentagon a
altor
dinozauri din
aceeagi familie.
8. Care dinozaur ayea cei mai mulli
lepi?
Kentrosauul avea
lepi
foarte lungi
qi pldci
I)i nr,r,ruri i ru scuturi .l e prot(.l i f
hi
rri
([
pl rtoti
1. Care este cel mai
mare Ankylosaur?
Ankylosauria este
un
grup
de
dinozauri ierbivori
prevdzuli
cu
pldci
osoase de
proteclie.
Cel
mai mare
din acest
grup era
t.dsdtura unica a acestuia o constituie corpul
protejat de placi osoase.
fbane i nguste. Avea o
pereche
de
lepi
carc iegeau din
lateralul
goldurilor
Avea de
asemenea
doud
giruri
de
placi
osoase infipte in
spate.
9. Care dinozaur ayea plici
osoase foartc
mi ci ?
Tuojiangosaurul,
din China, avea plicr
mici, conice pc toata suprafafa spatelul.
10. Care Ankylosaur este cunoscut
pentru
faptul ci avea un scut de proteclie
gol ?
Gargoyleosaurul era un dinozaur cu platoqi,
de mici dimensiuni, al cdrui scut de
protec{ie
era fomat din plici
osoase ovale
5i
goale
la interior Acesta avea de
asemeneal o serie de
lepi
de-a lungul
fiecdrei pirli
a corpului.
l l . Cr ei er ul
ci r ui di nozaur cu pl i ci
a
fost mic ca o nuci?
Stegosaurul, deqi
ar ea o Jungime de
3proximativ 7,8-
l0 metri, avea
un creier de
mdrinea
unei
nuci. Totu$i,
craniul acestuia
ara lung,
scutit
$i
ngust. ili
linea
--apul
aproape
3e pdmdnt.
Este cel mai
descoperit in
[Linoscut dinoziur cu ptatoga
sudul Chinei.
.
rLi l i r i ri r. : ut i rri Jl
$r' i i i t t l i e
$i r. ei rl t pl at a: j -a
pielea
spatelui.
13
trfrri
Avea l 7 pl dci
osoase incasfate in
{1ms
pi el ea
de pe
spate.
12. Cum
se proteja
Ankyl osaurul
de pri di tori ?
Ankylosaulul
avea nevoie de
protectie
in fa,ta
priddtorilor
fl dmdnzi.
Jepii
asculiti
ai acestuia gi
coada grea
ca un
ciocan ii oferea proteclic.
Se poatc
si-gi fi
folosit coada penhu a rupe picioarele
dupmani l or : di .
Cl r i ar
5i
pl eoapel e
unu i
Ankylosaur
erau protejate.
Singurul mod in
care putea
fi rAnit em dac' il intorceai pe
spate.
13. Care di nozaur este cunoscut drept
,,$
op d.rl a c u acop eriS" ?
Stegosaurul sau
,,qopdrla
ca
acoperi|" se numdtd
printre
cei mai
ciudati
dinozauri din
toate timpudle.
Avea un cap mlc, un cotp
mare
gi
pldci
osoase in
tbnni
de romburi
de-a
lungul integului spate.
I4. Despre care di nozaur sc crede cd a
dat nagtere Anl yl osauri l or
$i
Stegosaurilor?
Scelidosaurul era un dinozaur alungit
protejat
de plSci
osoase care semdn"a atdt cu
Ankylosaurii cdt qi
cu Stegosaurii. Avea un
cap mic, un gat
scufi, dinli in formS de
frunzd, o coadi lungd qi
Jeapdn6,
qi
un corp
greoi
cu plici
de protectie incastrate in
r
aplatizat pe margini,
'ln*n-
agezati in vdrful
l . Numel e cl rui
di nozaur i nseamni
,,$opdrh
ca
cuscd?
Corythosaurul era
un dinozaur
ierbivol de mari dimensiuri,
cu cioc ca de ratd. Avea o
creastd osoasd
gi goald
la
interior, in forma unui coif
Oamenii de
;tiinjd
cred cd aceasta se poate
si fi fost folositd la cmiterea de sunete.
a fost respinsd mai tarziu.
5. Undc cra l ocal i zati creasta unui
Ornitholestes?
Omitholestes era un dinozaur camivor de
mici dimensiuni, cu o creastd osoasd micd
deasupra botului alungit. Avea o coadd
l unga
5i
apl at i zr t a. 5i membr e put emr ce cu
patru degete terminate cu
ohe,rc
6. Desprc care di nozaur se crede ci -gi
tblosea crcasta
pcntru
a mirosi?
Paleontologii cred cd Lambeosaurul se
poate sd igi fi folosit creasta osoasd,
inclinatd lrontal
9i
goald la interior pentru a
produce sunete
pi penl ru a emana mi rosuri .
Nari l e ace:tui di nozaur erau ori entaLe i n sus
prin aceastA creastd.
capului alungit.
Dinozaurul a
fost denumit
dupd formaacestei creste.
2, Care dinozaur cu creasti a fost cel mai
mare carni yor di n
peri oada
Jurasi ci de
inceput?
Dilophosaurul cu crestd dubld era cel mai
mare carnivor din perioada Jurasicd de
cu doud creste. Acest teropod avea
aproximativ 6 metri lungime.
3. Ce fi cea un Parasaurol ophus cu
creasti?
4. Putea un Parasaurol ophus i nota?
La inceput, oamenii de
$tiin{i
au crezut cd
Parasaurol ophus i 9i fol osea
creasta ca
pe
un tub de
oxigen in timp ce
inota. Dar, de
weme ce
creasta acestura
nu are niciun oriticiu la aceastd teone
Parasaurolophus era un dinozaur
de mdrimea unui autobuz.
Avea o creastd osoasi
alungitd
Di
goald la intedor
deasupra capului.
14
D: i t ol nl r r i i i : i r ! t r ' r i sl ; i
7. Exi sta vreo di ferenti i ntre mascul i
i i
femel c i n cazul di nozauri l or cu creastl ?
Unii
paleontologi
au teoretizat cA masculii
unor spccii se
poate
sA fi avut creste, gulere
$i
alte structuri proeminente mai mari decdt
femelele din aceeagi specie. Ei utilizau
aceste structuri in mod asemdndtor
animalelor din zilele noastre.
8. Cum se dezyolta creasta unui
Saurol ophus?
Saurolophus
era un dinozaur
cu cioc de rali
cale avea un co
osos oe
aproximativ l 2
centimetri care mergea pdnd la fiInte. Avea
un cioc lipsit de dinfi cu vdrful curbat spre
cxtenor.
9. Ce era speci al l a un Hvpacrosaur?
Hlpacrosaurul avca o creastd
goald la
interior, aqezatd deasupra capului. Se crede
ci igi folosea aceastd structurl
pentru
a
produce sunete explozive foafte puternrce
ce puteau fi auzite
de la o distan,ti
considerabil6. Avea
vdzul pdtrunzdtor,
cu care igi detecta
posi bi l a pradi .
I0, Din ce erau formate crestele?
ffiO0
Acesreaeraudoar
)i l rte"*fud
d
:l#,::"fil''J;"''
orai'Pa-suasqf,-r+i
cl i ntre ace5ti di nozauri crau:
-.,,
1
Parasaurol ophus. Di l opho:aurul .
Corythosaurul, Lambeosaurul,
Saurolophus,
9i
mulli aljii.
l l . Avea qi Di l ophosaurul un
j
abou
(guler)?
Di l ophosaunrl a
fost promovat
in filmul
"lurussic
ParE',
Sr
avea un
guler
retractabil in
jurul
gatului. A
fost de
asemenea
inftliqat ca fiind
capabil sA scuipe otravi
orbitoare. TotuSi, nu
existd nici o dovadh care
sd ateste existenta
gulerului
sau abilitatea de;
sculpa ven ln.
12. Care erau cel c mai mari spcci i dc
Parasaurol ophus?
P Tubicen, din New Mexico, este cea mat
mare specie. Avea orificii de aerisire mult
mai complexe la nivelul crestei decAt once
altd specie de Parasaurolophus.
Unii dinozauri
aveau creste
crani ene.
i ri t l r; ; rr:
r' ! i l rr t r' ai l *
0
F}irrtnq_,Elei
6tr#"r.P=r,r'fa5
I Care di nozaur
ayea cel mai gros
cr ani u?
Protuberanta
rmensi a unui
Pachycephalosaurul
ascunde un craniu incredibil dc
gros,
un creier mic qi
ochi mari.
Craniul sdu rotund avea
aproxlmativ 25 de centimetri
grosirne,
9i
era inconjurat
de
extremitAti osoase.
2. Dc ce era un Homal ocephal e dcnumi t
astfel?
Numele Homaloccphale inseamnd,;opdrla
echilibrqfi". Era un dinozaur cu craniul
gros. cu un eap pl at
care gi zdui a
rrn crei er
mi c,9i ochi mari . Capul acestui di nozaur
este cu mult mai plat
decat cel al altor
membr i i di n aceast i l ami l i e; de ai L. i r i \ i nc
,1.
Ce rol ayea excrcscenta unui
Stygimoloch?
Stvgi mol och rvea ,i .
u""iu.i I , d
crcrcscenld yfid
I
oeasupm capurur ca
gr
ti
: : l l
il
ccilalli membri din
f'anilie, cat
!i
un craniu
gros plin
de coame. Sc
poate
sA-$i fi folosit
capul i n l uptel e cu al ti
dinozauri sau pentru
a indepArta a[i
prdditori.
Numele sdn inseamtd.,diavolul
incomorat de pe rA mortjf'.
5. Care este cel mai bitren rnembru al
di nozauri l or cu dom?
Yaverlandia este cel mai vechi nembru al
familiei dinozaurilor cu excresccntd
deasupra capului. Acest mic ditozaur este
strAmoqul Pachycephalosaurului.
Craniul
acestuia nu era totuqi la fcl de gros ca ccl al
rudelor sale de mai taziu.
6. Care estc cel mai marc di nozaur cu
cioc dc rati dintre toli?
aurul este cel
ZA cioc de ratd
cop acur.
rgosilurul
rr cu ci oc
)r1t pand i
ierbivor c
aproxime
Shan
dino:
descr
Era L
qi
avr
ll-21
lungi
cap I
-20 etn
aun
avea
unglme.
vor cu croc
gosr
: cu
dt p
"'rbir
prol
: - "
i
i e as
tungr
l aur
(
rperi
Ln ier
ra ap
) der
me.
un
rt
$i
si se
3. Aveau toti Stegocerafii excrcscenfe
si mi l are deasupra capul ui ?
Cr pul mr r e al unui Sr cgocer a: gi zdui a
un
craniu gros. Masculii aveau o excrescentd
mai mare decat a femeleloq in vrene ce
Stegoceralii mai bdhdni o aveau cu mult
mai groasd
decAt cea a membrilor mar
tineri. Acest dinozaur avea de asemenea o
margine de protuberanle
spinoase in paftea
din spate a craniului.
caD lat
emana cu un
turtit
9l
7. Pentru care dinozaur s-a folosit pcntru
prima
dati termenul de
,,cioc
de ratii"?
Tennenul de
,llinozaur
cu cioc de
/afd" a fost pentru
prima
datd folosit
pentru
un Anatotltan,
cdnd a fost dcscoperit
i n 1908. Di n acel
moment. acest telTnen
a fost folosit pentru
toli ceilalti hadrosauri de asemenea.
Anatotitan e|a un dinozaur cu cioc de rali
, i
- 1:
i . l . i j ! , i , !
1: i I
ti pi c, cu un bot al ungi t
Si
un ci oc l i psi t de
di nti .
8. Care estc denumi rea fami l i ci
di n care
l ac parte
di nozauri i
cu ci oc de rafd?
Hadrosaurizii
crau familia de dinozaun
i er bi r
or i cu ci oc dc r ar d. Ace' t i a er au cci
mai des intdlnili
dinozauri, qi
variau
ca
rndri me
de l a 3 l a 12 metri l ungi nre.
9. Cum i qi ascu{ea
di n(i i Hypacrosaurul ?
Hypacrosaurul
era un hadrosaur
tipic, cu ulr
cioc lipsit de dingi, iar mult in spatele
cavitdlii bucale, in apropierea
obrajilor erau
localizate
cateva
$iruri
de dinli asculigi.
Aceste
filuri
de dinti erau astfel pozitionate
inc6t sd macine m6ncarea
intre ei.
10. Ayea Tsintaosaurul
creasti?
Tsintaosaurul
era un dinozaur cu cioc de
ra{d de mari dimensiuni,
foafte greoi,
care
se deplasa pe picioarele
din spate. Avea un
com lung in mijlocul frun1ii,
care pirea
a
semina'
cu o crcastA. Spre deosebire
de crestele care
erau pozitionate
spre inapoi, cornul acestuia
cra orientat
spre inainte.
11. Care este stri mo$ul
di nozauri l or
cu
ci oc
de ra{i ?
Protohadros
a apirut pe ptmant
acum
aproximativ
95 de milioane de ani. Avoa un
cioc
alungit, lipsit de din1i, asemdndtor
celui
, i unei r al e. Oameni i de
5Li i nqA
cr ed ci
.rcesta
se poate
sd fi lbst strimosul tuturor
cclorlalti
dinozauri
cu cioc dc ratd.
Daci nu a fost
strdmogul lor, atunci cu siguran{i a
fost unul dintre p mii din aceastE
fami l i e.
12. Care a tbst pri mul
di nozaur i n
spal i u?
Maiasaura
a fost un
dinozaur
cu cioc de ra(i,
ierbivoq
de
man
di mensi uni .
Astronautul
Lorcn Acton a
dus in spafiu un
fragment
din
osul unul
Maiasaura
9i
o
bucdgici
dintr-o coaji de ou, intr-o mlslune
spaliali de 8 zilc in 1985, licdndu-l primul
13. De ce este Cryposaurul
denumi t
astfel ?
Numele
Gryposaurului
inseamni
"nas
acyr'dr". Numele
se
reterd la excrescen,ta
care aparc in partea
din fajd a nasului.
Era un dinozaur
cu cioc
de rald tipic, lipsit
de din1i.
14. Ce cra spcci al l a nasul unui
Edmontosaurul ?
Edmontosaurul
era un dinozaur cu cioc de
ra1d, de mari dimensiuni,
care a trdit la
slarfitul prioadei
Cretacice. Se poate
si fl
avut pielea
foarle flexibild in
jurul
nasului.
Unii paleontologi
presupun
ci dinozaurul
ar
fi fost capabil sd-;i umfle aceasti piele
ca
pe
un balon in luptele cu alli rivali.
. . . j . . . , r ' i , , 1. ,
r ' r , ; : . . r , : . .
. , .
. . , ", , i i .
i t , . r i , . r
2
os
l1:il
1:[id.{3.$S
l . Ce l -a determi nat
pe C. Marsh si
teoretizezc cd
Ceratosaurul era
placA osoasd mare
re
pomea
om
denumit de cdtre
paleontologul Othniel C.
Mar : h i n 1884. Vdzandu- i coada l ur r gd gi
subIire, el a presupus cd Ceratosaurul cra un
bun inotdtor; mai tarziu totu$i, teoria a fost
abandonatd. Acesta mai avea un com
deasupm botului
$i
gheare foarte asculite.
2. Cum se
proteja un Styracosaur de alti
pri di tori
I
Styracosaurul
era un
dinozaur care
se deplasa pe
patru picioare
scu e. Avea
un
guler
cu
$ase tepi
a$ezat in spatele craniului, un com
indreptat inainte pe nas,
qi
alte doui coame
mici deasupra ochilor. Dacd era amcninfat
de alli prdddtori, se poate sA se fi ndpustit
asupra lor intocmai ca un rinocer din zilele
noastre.
3, Cite coarne avea un
Pentaceratops?
Pentaceratons
un dinozaur
[tor unui
et ca.re avea
trei coame pe fa{d
9i
4, Ce este
special la
ci ocul unui
Hypsi l ophodon?
I-Iypsilophodon avea
ciocul iEcut di[tr-un com.
Avea picioare subfiri
;i
o coadd rigid[ care
ii oferea rapiditate
5i
agilitate.
5, Ce era speci al l a gul erul unui
Chasmosaur?
Chasmosarurrl era un dinozaur asemdndtor
unui rinocer, al cdrui
guler avea deschideri
mad sau gdud. Acesta avea tlei coarue
scurte la nivelul fe{ei, impreuni cr"r o placi
osoasd mare care
pornca
din spatele
6. De ce este Ceratops i mportant pentru
pal eontol ogi ?
Ceratops era un dinozaur ceratopsian de Ia
slhr;itul
perioadci Cretacicc. El este
impoftant in istoda
dinozaurilor, de
vrelle ce este
specia
pe
care se
bazeazd evolu!ia
familici Ceratopsia
cat
$i
a grupului de
Ceratopsidae.
7. Care este cel mai mare Iguanodontid
cunoscut Yreodati ?
odon cste ccl nrai mare din
ilia lguanodontid. Acest dinozaur
ung de 9 metri avea un
i oc osos. l i psi t de
dinti, un deget
terminat cu
lepi
conici
Ei
dinfi
crani ul ui .
18
spatele craniului,
i l i i t {r : aJi i i ' ! r l r
r {i r '
r t r '
8, Care este dil'ercnta
Bagaceratops
li
un
Protoceratops?
di ntre un
Bagacoratops cste
un soi de dinozaur
Ceratopsian. Este inrudit
indeaproape de Protoceratops, dar are un
guler mai mic
qi
un
clanlu mal
triunghiular decdt
cel din urmd
nenlionat. Totu$i, era de
altfel foarte asemandtor
cu rudele sale, avdnd cioc dar fiind lipsit de
coame la nivelul sprdncenelor.
g.
Car e di nozaur cu cor n a\ cr ccl mr i
mare crani u?
11. Care a fost
pri mul di nozaur
cu coarne
cunoscut i n urma
descoperi ri i unui
compl et?
Triceratops este primul
dinozaut cu ooarne cunoscut
in urma descoperirii unui
craniu complet. O.C. Marsh
l -a descri s i n 1889.
| 2, Aveau toti protoccratopsizii
coarne?
Protoceratops i z i i erau predecesori i mai mi ci
ai ceratopsizilol care se deplasau pe patru
pi ci oare gi
erau cunoscufi psntru
trisitwa lor cea mai
reprezentativd: coamele.
Doar o parte
dintrc
ei aveau gulere
impresionantc
$i
lbarte pulini aveau
arne. Un exemplu tipic
de Protoccratopsid este
Protoceratops.
13. Cc este speci al l a
denumi rca Avaccratops?
Descoperit in 1981, Avaceratops a fost
denumit dupi Ava, sotia celui care l-a
descoperit,
9i
anume doctorul Dodson.
Acest di nou aur seami ni cu Monocl oni us.
avdnd un guler scurl
qi
un singw com la
nivelul nasului, dar este mai mic decdt un
ceratopid obignuit.
14. Cc cstc spcci al l a
gul erul
unui
Anchi ceratops?
Gulerul unui
Anchiceratops
avea o formi
dreptunghiulari.
cranl u
. r t
cosrne", avea Br ctaniu despre care se
crede cd era cel mai mare dinte a[ tutwor
animalelor terestre. Putea cregte
pdnd 1a 2
mef f i i n l ungi r ne.
si
put ea at i nge o t r ei me
din lungimea tohlA a animalului.
10, AYca Pxchyrhi nosaurul un bot
cornos?
Ace;ti dinozauri mari nu aveau coame la
nivelul botului, dar craniul prezenta pirti
aplatizate de mad dimensiuni, dintre care
i L' l e mai i r npor l anl e r coper eau nasul .
O singurd pereche de coame cre$tea din
guler
$j
era oriertati in sus.
i
l r i f , . ' ; i ! r i
l ; r d r . , : t ai t t
Acesta era mbrginit
de
proieclii
osoase
hiunghiulare gi avea
totodati
qi
deschideri ca
nigte ferestre. O altA hdsdturi caracteristici
o reprezrnra perecnea
ce
proemrnenl e
osoase si t ual a de ambel e pi r l i a l i ni ei
mediane, pdni
spre capitul
gulerului.
'lg
lungime, ieqind chiar din verlebrele
spatelui.
2. Care sunt caracteristicile comune ale
dinozaurilor carnivori?
Dinozaurii camivori aveau de obicei
picioare
lungi
9i
putemice cu care alergau
repede pentru a-$i pdnde prada. Majoritatea
a ldlci mari
qi putcmice,
din{i
ascutili
Si
gneare
mofiale cu
cale
prindeau gi
sf6qiau
prada.
3. Cum arita un Megalosaur?
Megalosaurul era un camivor biped care a
triit de la inceputul perioadei
Jurasice pdni
la inceputul Cretacicului. Avea un
cap mare, un gat scurt, picioare
Deinocheirus,
insenndnd
,,membru
teribil', avea cea mal
mare gheard. Acest
carnivor biped a triit la
sfdrgitul
perioadei
Cretacice.
Mcmbrel e sal e superi oare aveau
aproximativ 2,5 mctri
$i
erau previzute cu
trei degete. termi nate cu
gheare l ungi . ca
niqte cdrlige, de 20-30 de centimefi
lungime.
5, Car e di nozaur i er au mai mar i : cci
ierbivori sau cei carnivori?
Dinozaurii ierbivori erau cu mult mar marr
decdt cei camivori. Cel mai mare ierbivor
cdntirea injur de 100 dc tone
gi
mdsura 33
de mehi lungime, fiind cu mult mai mare
decdt cei mai mari carnivori, precum
Spinosaurul, Tyranno saur-ul rex gi
Giganotosauul.
6, Care di nozaur este cunoscut drept
,,Sopdrla
cu dinli de rcchin"?
Carcharodontosaurul, insemndnd
,;opArh
cu dinli de rechin", era
un dinozaur camivor
imens care a triit in
-
pedoada Cretacici.
Avea o coad[ masivi,
un corp greol
$r
oase
mari. Membrele salc superioare erau scufte
ti
se teminau cu trei degete prevdzute cu
gheare ascutite.
7. Care cra cel mai deqtept di nozaur?
Degi nu existd nici o
modalitate directd de
a mdsura inteligen.ta
unui dinozaur, o
posibili metodd ar putca
si o reprezinte rapoftul
1, Care di nozaur a
fost cel mai marc
carnivor?
Spinosaurul, cel
mai mare dinozaur
carnivor, a tlait in
perioada
Cretacicd.
Avea aproximativ
12-15 metri
l ungi me, gi
prezenta
o
de
tepi
sene
l a
ni vel ul
girei
4. Carc di nozaur
2mare
gheari ?
un creier mare intr-un corp
mic. In concordan{d cu acest
parametru,
dinozaurul carnivor
Troodon era cel mai inteligent
l 1
ll.nrgA
$i
gheare atat la
1e*
ni vel ul membrel or
- .' ".l i
h.rngi
gi putemice, o coadb
superioare cdt
gi
la*,[f,. '
cele inferioare.
carniYor aYea cea mai
l +, - r, . , , -, L . ,
dintre to1i. se poate si fi avut vedere
binoculard foarte bund, fiind de asemenea
constrult pentru
vitezd. Chiar
$i
in aceste
condilii, acest dinozaur nu era la fel de
inteligent precum
sunt majoritatea pds[rilor
qi
mamiferelor din zilele noastre.
8. Concurau di nozauri i carni yori i ntre
ei ?
Existau cd{iva dinozauri care concurau intre
ei pentru
hrand. Allosaurul, un priditor
pirerea paleontologilor,
acest dinozaur se poate
se fi
avut concurenfe din partea
unui alt camivor, gi
anume
Ceratosaurul.
9. Cum
gtim
ci Ceratosaurul ayea o
vedere buni?
Ceratosaurul era un prddAtor puternic
care
avea doud picioare putemice,
un gAt in
formi de
,,S",
qi
un com scurt pe bot. De
asemenea avea o coadd masivd, un
11. CAti di nti avea
un
yel oci raptor?
*
Velocimptorul
gta
un
camivor rapid
dotat cu
.
aproximativ 80 de
dinli asculili qi
curba,ti insirati intr-o
cavitate alungitd
$i
plati.
Unii dintre aceqti
dinli erau mai lungi de 3 centimetri.
12. Car e di nozaur car ni r or er a cel mai
mi c i n peri oada
Jurasi ci ?
Compsognathus este cel mai mic
camivor din perioada
JurasicA.
,.
,,,,A:"rlu
ul"rg1p"
cere ooua
plcloare
corp greoi,
9i
oase mari.
Orbitele sale mari i-au
tEcut pe oamenii de
$tiinle
se
concluzioneze cd avea o vedere foarte buni.
10. De unde
ti -a
l uat numel e
Coelophysis?
Coelophysis era un
dinozaur de mici
dimensiuni care se
deplasa pe doui
picioare
lungi. Acest prdddtor
avea oase
uEoare
9i
goal e
Ia i nteri or: de ai ci i i vi ne
$i
numele, care inseamnd,
,formd
goald".
l )n' r' , l r: t t ri ;
Lnrf i i rt r-i
din spate. Forma acestuia ii
permitea
se alerge cu o mare iuleali.
13. Care di nozaur este cunoscut drept
,,teribiIa
Soplirld"?
Tyrannosaurul rex,
i\serrmer'd
,,teibils
SopA
i ",el aurl
dinozaur camivor
imens care a teit h
slErEitul perioadei
Cretacice. PenA de curand
a fost considerat cel mai mare dinozaur
camivor descooerit vreodatd.
14. Di l ophosaurul
r,Ana si ngur?
-..
Dilophosaurul era
'un
camivor biped,
rapid
$i
subfire care
a trfit la inceputul
perioadei
Jurasice.
Potrivit exemplarelor
descoperit in Arizona,
Statele Unite ale
Americii, se poate
si se
fr deplasat
in
grupuri.
in mare
parte, da, era. Fdrd plante nu ar lr
existat nici un dinozaur sau alte animale
terestre. Animalele oarnivore,
precum
l yrannosaurul rex. i 5i procurau encrgi a
consumAnd alte animale, in marea lor
majoritate ierbivore
gi
dinozauri
precum
Triceratops. Animalele ierbivore igi
procurau energia mdncdnd plante, precun
cl cadel e. l n cel e di n ur md.
pl ant el e
i 5i
procurau energia de la soare.
^
LANT ALI MENTAR:
LOnSUmat of
secundar:
Consumator
pnmar:
Producator:
2. Ce fel de dinti aveau dinozaurii
i erbi vori ?
Dinozaurii ierbivori de obicei aveau dinti
toci l i carc aj utau l a ruperea \ egel a!i ei . Al l i i
aveau dinli
plali cu care mdcinau fibrele
vegetale dure.
3. Care era rolul pungilor de la nivelul
obrajilor in cazul dinozaurilor
i cr bi r or i ?
Multe animale ierbivore aveau pungi la
nivelut obrajil6r. Acestea erau ca ni$te
cdmtui, folosite la depozitarea
hranei penhu o anumitd perioada
de timp.
4. Cc fi cea un
Brachi osaur daci nu
avea hrani?
Brachiosaurul se dcplasa
probabil in tunne
6i
este
posibil si fr migrat atunci cand se
termina o sursd locald de hrani. Acesta se
hrdnea in special cu liunze, probabil cu ccle
din vdrfurile copacilor.
5. Au existat
Ei
dinozauri omnivori?
Da, au existat. Totugi, doar aafiva dintre
dinozaurii cunosculi se hrineau
$i
cu plante
qi
cu came. Ornithomimus
gi
Ovimptor sunt
cele doui exemple cel mai adesea citate
cAnd vine vorba de dinozauri omnivon.
Ace}ti a se hrdneau cu
pl anl c. oua. i nsecte.
etc.
' I,.fFer.p=-
6. Care dinozauri aveau cei mai multi
dinti?
Hadrosaurii ierbivori sau dinozaurii cu ctoc
de rati aveau aproximativ 960 de dinti.
Mai asaLrra
5i
Parasaurol ophu. se numi rb
pri ntre hadro.auri i cel mai adcsca ci ta!i .
7. Ce era speci al l a pungi l e
obraj i l or unui
Edmontosaur?
Edmontosarurl putea
mesteca cea mai dur6
hrand cu dintii sii,
fol osi ndu-9i
totodatd
$i
pungile musculoase ale obrajilor
Din,tii acestuia erau gmpali in numdr de
pdnd la 60 de
giruri, qi
cre$teau constant
l . Era l an(ul
al i mentar di n
Yrcmca
di nozauri l or
asemi ndtor cu cel
di n zi l el e noastre?
Triceratops
22
l l i r t o: ; t t r ; r ; : r l i r : r l ; i
pentru a-i inlocui
pe
cei care cadeau.
8.-\umel e ci rui di nozaur i nseamni
,,q
opdrl a mu lti c un er a ld" ?
(
amara\aunrl
gi ganti c. ar dnd un gat
5i
o
coadd foarte lungi, este denumit
goparla
mul ti camera l d deoarece
venebrel e acestui a
9. Care era dil'eren{a dintre sistemul
di gesti v al unui di nozaur i erbi vor;i cel al
unui carni vor?
Ierbivorele aveau de obicei un sistem
digestiv mai mare decet al carnivorelor.
Acesta era necesar la digerarea unor
cantitiJi mari de fibre vegetale dure.
10. Ce i l determi na
pe
Corythosaur si migreze?
Corythosauul, un
dinozaur ierbivor de
mari dimensiuni, cu
cioc de ra!5, trlia
_
in hrme.
Se
poate
sd fi migrat din zonele de
coasta cetre locurile mai inalte
pentru a
se reproduce.
| |, Ce erau acci a
,,.l i nozau
omni v,ri
accidentali"?
Majoritatea ierbivorelor era fomate din
omnivori accidentali. Acest lucru
inseamni ci in
trmp ce se
hr[neau cu
plante, dinozaurii ingerau
)te1
accidental multe insecte
$i
animale
mi ci .
12. De ce se deplasau dinozaurii ierbivori
i n turme?
Mul l i di nozaur i i er bi r or i se hr dneau
gi
probabil i;i cregteau
puii gi migrau in
turme. Avantajul acestui lucru il
const i t ui a i n
pr i mul r dnd pr ot ect i a i n
faja priddtorilor camivori.
13, Care era di l ercnta di nfre un
Hyl aeosaur si un
-\nk)
l osaur' l
Hylaeosaurul era un
dinozaur ierbivor
patruped,
protej
at de
multe pl6ci
osoase care
a trdlt acum
apr oxi mat i v 135- 119
milioane de ani. Arita
precum ruda sa
mult mai avansatd din puncl de vedere
al evoluJiei, Ankylosaurul. Totugi, nu
avea nodozitilile osoase de la capatul
cozii sau coamele de
pe
cap.
14. Mencau dinozaurii ierbivori mai mult
deci t cei carni vori ?
Dinozaurii ierbivori trebuiau si
consume o cantitate de mancare mult
mai mare decdt cea a carni vori l ot
pentru
a-Si
procura caloriile necesare, de
vreme ce frunzele, riddcinile
9i
rdmurelele
au un
apofi
caloric
mult mai
sc6zut
decdt
camea.
a\eau
gauri . Cauri l e l e l l ccau u5oare.
menfinindu-9i in accla$i timp
structua rezistentA.
-irsi,;:;
*,:
:..:.:..,.
---" '
i I i | l , r r i i ur i ; i r . r bi ! 1! r i
23
*i l .
Care erau cei mai
)iplodocus, Brachiosaurul
9i
alli
':::1..*.4r..,..
sauropozi se numdrau
':ii,
probabil printre
cei mai lenti
dinozauri.
2. Care erau ce mai rapizi dinozauri?
Dromiceiomimus. Gallimimus.
Omithomimus, Coelophysis
9i
Velociraptor
erau doar cdti va di ntre cei mai raoi z
di nozauri care puteau al erga cu pdnd
l a 43
Ornithomimus era un dinozaur asemdnitor
cu un strut. Avea un cioc comos, fAri dinli,
un cap mic" ochi mari. un creier destul de
mare, un gat lung, o coadi lungi, picroare
interior Avea
aprorimativ 4,5-8
metri lungime
9i
2-4
metri lndlfime.
Picioarele erau inalte,
avdnd trei degete
terminate cu
gheare.
4. Cet de
repede puteau
alerga dinozaurii?
Cei mai rapizi dinozauri nu erau probabil
mai rapizi decet animalele terestre din zilele
noasfie. Viteza lor se
poate
deduce din
24
zvel te sl oase
urmele fosilizate pe care le-au ldsat in
t i mpul al er gdr i i sau mer sul ui . Cei mai r api zi
erau dinozaurii camivori bipezi inruditi cu
pdsdrile,
deoarece aveau membrele
inferioare lungi
qi
subfiri
9i
corpurite
u$oare.
5. Cum iqi menfineau dinozaurii
echilibrul in timpul alerglrii?
Mulli dintre
dinozaurii rapizi,
precum
.n
Hypsilophodon, aveau
o coadd lungd care ii
ajuta sA-$i menfind
echilibrul in timpul alergdrii.
6. Era Ankylosauridul un dinozaur lent?
Dinozaurii masivi gi greoi precum
Ankyl osauri zi i , trebui e sd se fi
numArat pdntre cei
mai lenfi
dinozauri.
Totu$i,
ultimele
descoperiri
ficute de oamenii
de
qtiinld
in Bolivia, in America de sud,
indicd faptul cd nu erau atet de lenti pe
cat
se crezuse anterior,
7. Cum arita un Xiaosaur?
Xiaosaurul era un dinozaur mic qi
agil.
Acest alergator rapid semdna cu o
qop6.rld.
Avea aproxinativ 1,5 metri lungime,
- ei'."
'
-
se oeprasa
pe
doud
picioare
inferioare lungi, cu
patru
degete
$i
avea membre
supedoate scurle, cu cate cinci degete. De
asemenea, coada era lungd gi
teapinA,
iax
gdtul flexibil.
8. Ce era speci al l a degetel e pi ci oarel or
unui Utahraptor?
Utahraptor era un dinozaur rapid, agil,
biped, cu patru degete la membrele
(l ci
nt ri r-t pi . zi
; i
l ei rri ni l cn{i di rozuut I
inferioare. Cel de-al
doilea deget avea o
gheard
in formd de
secerd, de 23-30 de centimetri
lungime in vreme ce celelalte
degete erau prevdzute
cu
gheare
9. Pri n ce se deosebea un
Dromi cei omi mus de al ti
Ornithomimosauri I
Dromiceionimus, un dinozaur rapid qr
biped a trdit acum 65-80 de
milioane de ani.
comparafie
cu a[i
Orni thomi mosauri , avea un
spate scurt, membr
superioare lungi
gi
subtiri, orbite foafie
mari
qi
oase pelviene
aranjate diferit.
10. Ce este speci al l a coada unui
Apatosaur?
Apatosaurul se migca foafie incet pe
patru picioare.
Unii
paleontologi
au
teoretizat cbApatosaurul se
poate
sd-$i fi folosit coada
aseminitoare unui bici ca
pe un al treilea picioq
pentru
a
pagte
vegetalla
inaltd.
l l . Cum se api ra un Mai asaura de al {i
pri di tori ?
Mai asaura se depl asa pe patru pi ci oare. pi
era un di nozaur destul de rapi d. Toru;i .
atunci c6nd alerga igi folosea probabil
doar
picioarele din spate, coada
ajutdnduJ si-qi menfind
echilibrul. Fuga era
intocmai precum
fhceau gi
Albefiosaurul
qi
Troodon.
12. Ce cste special la
abilitatea unui
Troodon de a
al erga?
pe
13. Toti di nozauri i
rapi d?
Troodon se deplasa pe doud picioare
subliri
gi
zvelte ca ale unei pisdri.
\l
mai mici.
Analizand
greurarea
corporali
9i
picioarele,
paleontologii au
concluzionat ci
rotea in sus gheam
mare de la degetul
din mijloc
Ai
alerga
celelalte degete.
carni vori al crgau
hebuie sd fi fost un
bun alergdtor
CAnd alerga i5i
Dinozaurii camivori aveau de obicei
picioare
lungi qi putemice.
Ei trebuiau sA
alerge repede pentru a-$i pdnde pmda.
l +. In carc
perroaoa
au tratt
Ornithomimosaurii l
Omi thomi mosauri i ardtau i ntocmai unui
sl rul di n ri l el e noastre. Ei erau di nozauri
rapizi, iuli de
picior,
omnivod
sau ierbivori. Au trdit
pe pdmdnt
de la
inceputul Cretacicului
pen6 la sfar$itul
aceleiaqi perioade.
l . Carc erau coi mai
periculoli
dinozauri?
Cei mai periculotri
dinozauri erau
prdddtorii rapizi,
inrudili cu
pdslrile. Ei
aveau gheare
foarte mari, dir{i ascu{iJi
qi
bra{e ca ni$te aripi
pentru
mai mul ta stabi l i tate
$i
mobilitate. Dinhe ace$ti pridAtod se
numira Megaraptor, Utahmptor
$i
Deinonychus.
2. Care a l bst
pri mul raptor descoperi t
Yreodati?
Dromaeosaurul a
fost pdmul raptor
descopedt \.reodatd.
Acest dinozaur rapid,
de mdrimea unui lup,
semina cu tyrannosaurul
9i
se hrinea cu animale mici.
3. Ce-l ficea
pc Mcgaraptor atet de
teri l i ant?
Potri r i t
pal eol ogi l or Megaraptor. i rnpreuna
cu al l i t er opozi mai ar an. a1i . i e numar au
printre cei mai deftepfi dinozaud. Acest
aspect ii frcea prdddtod de temut. Se hrinea
talie mare care a triit la mijlocul perioadei
Cretacice. Avea o gheari de aproximativ
23-37 de centimetri lungime la degetul
mi j l oci u de 1a pi ci or.
5, Care era
pri nci pal a armS
a unui
Velociraptor?
Velociraptor avea o
gheari rehactabild, de
aproximativ 9
aentimetd lungime
Ia degetul mijlociu
de la picior Cu o
astfel de armi
putea
ucide cu uqrurinJd orice
p|adi
dorca.
6. De\ pr c
( ar c
di no/ aur sc l punc ci cr a
l i cut pentru a uci de?
Cativa dinozauri erau extrem de feroce.
Dintre ace$tia,
desprc
Deinonychus
se spune cd
era construit
pentru a
ucidc. Era un
dinozaur
biped, agil
9i
cu miqcdri
rapide, care avca lilci putemicc
cu dinti
pr e\ a/ ul i
cu sr r i al i i . I i ecar c di n ccl e l r ei
degete de la brale aveau gheare lungi,
cu$ate
gi
foafie ascutite.
7. Avea Tlrannosaurul duqmani?
Tyrannosaurul rex era un
prdddtor letal care
a rrai t l a sm$i rul
peri oadei
Cretaci cc.
probabil
cu aproape
tot ce putea
prinde
6i
sfbqia.
Daci vina in grup,
Megaraptor putea
ucide orice
pradd vora.
4. Cum i qi sf6;i a
prada
un Utahraptor?
Utahraptonrl ar ea o gheard l oane mare. i n
lormd de secer6, la fiecare membru, cu care
iqi sfEqia
prada. Acesta era un
priditor terifiant, de
26
I r i i nur i r l : i i i i i 1] i
,
. , i i
;ntse*pdl:i
ip!r-Eas
Acest pdddtor feroce avea
aproximativ 9-12 metri lungime
gi
cantirea 2.500 de kilograme. Avea
lepi
de
43 de centimetri caro cre$teau din vertebrele
coloanci, extinzandu-se de-a lungul getului
pi cozi i . formand o pdn,/, groasi
)i
camoasA
pe
spate.
11, Care di nozaur este cunoscut drept cel
mai mare Dri di tor di n Ameri ca de Nord
de l a sferti tul
perioadei
Jurasi ce?
Allosaurul era
.
..,,,,'
:'
un camivor de
talie mare, foafte
eficace, inarmat cu dinli
ascu{i{i de-a lungul unor
fdlci putemice. Era cel mai
mare dinozaur camivor din
ierbivori de mari dimensiuni.
12. Care cra rol ul membranei de pe
spatel e unui Spi nosaur?
Spinosaurul era un camivor de talie mare,
l bane feroce. Avea di nl i i men5i
5i
Ibl ci
corporale. Putea aduna cdldura soarelui cAt
gi
dispsrss sr..,rl 4e cilduri daci se afla la
loc racoros,
27
Totu$i, exemplarele tinere, cclc rinite
ii
bolnave erau vulnerabile in faga atacurilor
din patea
altor prdddtori de mari
dimensiuni sau al grupurilor de priiditori
mai mici. O haiti de Velociraptori
putea probabil
sd rincascd un
Tyrannosaur rex incdt
acesta sd
sangereze
pdnd Ia
moafie.
8. Care
dinozaur dintre
teropozi avea cel mai
l ung crani u?
Carcharodontosalurrl era un dinozaur
camivor, dc foafte mari dimensiuni, care
licea pafie din familia
carcharodontosaurilor Avea cel mai lung
craniu dinhe toti dinozaurii teropozi.
9. Ci ne erau Dromaeosauri zi i ?
Dromaeosaudzii sau Dromaeosauridae sunt
un subgr up
al f ami l i i l or Coel t r r osaur i a
5i
teropodelor. Dinozaurii care liceau parte
di n acesl grup erau i ntel i gente. de ta l i e
mic5, cu o buni vedere, fiind de asemenea
ucigaqi bipezi foarte rapizi
qi
eficace. Ei
aveau gheare mari, in formd de seceri la
degerul mi j l oci u de l a fi ecare pi ci or.
5i
se
numdmu pdntre cei mai inteligenji
dinozauri.
avea
lepi
care
cregteau direct din
coloana
yertebrali.
10, Carc di nozaur este cunoscut sub
denumirea de
,;opdrlq
cu coloans
inaltd"?
Acrocanthosaurul, insemndtd,,qopdrla cu
cu pegte. Excrescenla de
pe
spate era
coloana tnaltd"
,
probabil folositi la reglarea temperaturn
'
, r l , t r ; l i , i i nr , ?t [ n i
O
oe
existau tbarte multe reptile
qi
amfibieni, cat
gi
animale aseminitoare mamif'erelor carc
cutreierau suprafata
pSmantului
cu mult
timp inainte de aparilia dinozaurilor
2. Cum i 6i pri ndea Cryptocl i dus prada?
Cr ypt ocl i dus cst e unul di nt r e cei mai
cunoscul i pl ci i o/ aur i
sau o r epl i l A cami \ or A
acval i ca. {\ ea apr or i mat i r 4 r net r i l ungi me
gi
se hrdnea cu pe$te, calmar
qi
crustacee.
Prindea prada cu ajutorul celor aproximativ
100 dc di nti l ungi
$i
ascu1i 1i .
3. Ce era Dimorphodon?
Di morphodon era un pterozaur i mcrrs
ciocul pisdrilor
mari nc di n zi l el e
noastre. Dl]
4. C6t de mare era
Doedi curus?
Doedicurus era un tatu
strdvechi, cu corpul
bine
protejat.
Avea un
scut de
proteclie greu,
in forma unui dom
qi
inele osoase in
jurul
cozii lungi. Avea 4
nretri lungime
;;i
2 metri inilfime.
5. i n ce peri oadi a tri i t Di metrodonul ,
dinozaurul cu membrani pe spate?
Di metrodonul era o reptilA camivord
asemdndtoare unui
rnami t' et care a trAi t
in timpul perioadei
PeImiane, acum
aproximativ 280 de
milioane de ani.
A cutreierat pimantul cu mult timp inaintca
apariliei dinozaurilor. Avea aproximativ 3,5
metri lungime
$i
o excrescenli suslinutd de
gepi
lungi
qi
osoqi.
prei stori c
este cunoscut
de,,crococlilul
l
l . Au l bst
di nozauri i
singurele animale
care au triit in
perioada
Mezozoi cl ?
in timpul erei
Mezozoice, au
existat o mullime de
animale. Unele erau
strans inrudite cu
dinozaurii, precum
pterozaurii.
In afar[
de acestea, mai
&ti{r
6. Care ani mal
sub denumi rea
incoronst"?
Estemmennosuchus,
insemndnd
animal de talic n.rare au un aspect destul de
sau o
greol. Avea mdrimea unui taur la matudtate,
cu
picioarele pozi{ionate lateral. Ayea un
craniu rnasiv qii
inalt care era prevAzut
cu
ceteva seturi de coame man.
7. Pe unde putea fi intelnit Eryops?
Eryops era un amfibian
stravechi care a hail
in era Penliani,
9i
care era
adaptat atat la
viata terestri cat
$i
la cea acvaticd. Avea dinti ascuIiIi,
$i
putea
ajunge la 2 metd lungimc. Se
pare
cd a trdit
i n mare pane pe pAmant- i n zonc care azi
lr.;;
asgmenea, avea un
gat
scufi
ti
o bucatd
dc
piele
in forma unui
romb la capdtul cozii
lungi
$i
ascutite.
28
,:,il:si
' .i,i
rcptilA zburdtoare. Anvergura
6fr
afl prl or era de aproxtmabv
,/
1,5 metri , avea un cap
I
imens cu lilci mari qi
1
lil:lr]i1"l:""di'!i, i
intocmai precum
. . i i r
i t ; . ! : i r t , r . , i
sunt Oklahoma,
New Mexico
;i
Tera:-
Statel e Uni te
al e Amedci i .
8. Car c er au pr i ddl or i i
l ui
\ l o. t hop. : '
semanacucer ar
f i i r t r e$l #i
i
unui por c.
( *x, , .
, , *
^-
- , . _. ,
;;.
. ;;;,,.r,"
"..,",
nPlP'
I
L!ff-{ses"rj
Genothorax
era un amfibian
strdvechi,
?ti.
,:1,,
asemindtor
cu o larvd, care atingea
90 de
":'
centimetri
lungime.
Acesta
a triit acum
Moschops,
un
animal ierbivor
cle mafl
dimensiuni,
a
triit acum
aproximaliv
250 de
mi l i oane
de ani . Se
poate
sd fi fost vanat de terapsizii
camivori,
precum
Titanosuchus qi
Lycaenops.
A
dispdrut
inainte ca dinozaurii
sd evolucze.
9. Care era cea mai mare repti l i
zbrritoare!
Quetzalcoatlus
a fost cel mai mare animal
,..,.zburdtor
a
descopedt pand
,,..
in prezent.
Era o
reptild
zburltoare
a
cbrei anvergurd
a aripilor
ati ngea 10-11
metri l el i me.
10. Cum ari ta Postosuchus?
Postosuchus
era un archosaur rapid
care a
trAlt 1a smrsitul pedoadei
Triassice.
Avea o
coadd lungi,
un craniu n.rare gi
lat, gi
un bot
ingust, cu multi dinli mari, asemindtofl
unor pumnale.
11. C6t de l ung
cr a
Desmatosuchus,
o reptill
archasaur
dispdlutd,
a fost una dintre cele mai mari
speci i de
aer osaur i .
Avea o l ungi me r nai
mare de 5 metri
;i
1,5 metri
inilgime.
Avea
;orpul
protejat
$i
capul
Habi l atul
sau i l reprezenrau
bal l i l e
5i
pdraiele qi
se hrdnea
cu animale micr.
13. Ce era Orthacanthus?
Onhacanrhus
era reroarea
bAj l i l or cu apd
dul ce. A rrdi r i n Europa
5i
Ameri ca de nord,
acun
aproximativ
260
de milioane
de ani.
Acest rechin
de apd
dulce,
shdvechi,
avea
un corp
ca de
tipar
cale putea
atinge chiar
ti
3 metri lungime.
Fdlcile putemice
erau
prevazute
cu dinli ca
nilte pumnale.
14. Care este ccl mai
Yechi stri mo$
al
broa$telor
din zilele
noastre?
Triadobatrachus
este shdmoqul
cel mal
indepartat
al broa$telor
din zilele noastre.
Acasta
a trdit acum aproximativ
200 de
milioane
de ani. Spre deosebire
de broagtele
din zilele noashe,
acesta avea gi
o coad6
scudd
de asemenea.
aproximativ
200
de
milioane
de ani.
l:,1
. , 1i 1.
. , i
: : i i t i r L: i , , t
j
0
2*:l
l . CAnd au api r ut
di nozauri i pe
pi mi nt?
Cei mai strdvechi
dinozauri au fost
oe"flrP
J
descoperi l i
in rocile
lbsilizate
di n
Argentlna
qi
Brazi l i a.
Acestea
sunt vechi
de 230 de
milioane de ani. Unul dintre primii
dinozauri este Eoraptor. Scheletul acestuia
prezi ntd mai mul te detal i i :,tmctural e
avansate. Cu toate acestea, este posibil
ca
gi
al l i di nozaur i r l r Avechi sA mai ai l ept e i nc,
si fie descoperili.
2. Cum afl i pal eontol ogi i care di nozaur
se hrinea cu diferite plante?
,.,,
it:ltit;.".
Paleontologii
studiazi confinutul
fosi l i zat al
stomacul ui unui
dinozaur, sau al
cropolililor
(excremente
de
dinozaur), care conjine materiale vegetale
digerate, cu scopul de a stabili care
dinozaur se hrdnea cu anumitc plante.
Cu
toate acestea, resturile stomacale fosilizate
ale dinozaurilor sunt extrem de rare.
3. Care a fost prima fosili de dinozaur
descrisi
pi
denumiti din punct de
yederc
$tiintilic?
Fosilele fragmentate ale unui Megalosaur
au l ost descoper i t e i n Angl i a i n l 8l ! .
Aceasta a fost prima fosild de dinozaur ce
avca sd fie descrisd
gi
denumiti din punct
de vedere stiintific. Acest lucru s-a
'i";:li
.
::,,ir:,
irtamplat in 1824 de cdtre William
Buckland. In 1827, Gideon Mantell i-a
desemnat denumirca
qtiin{ificd
de
Megalosaurus bucklandii.
4. Unde triiau dinozaurii?
Dinozaurii au trdit
peste
tot
pe
supralilla
Pdmdntului. Fosilele lor au fost descoperite
pc l oal e conl i nenl el e- i nci u. i r i n Ant ar et i ca.
5. Sufereau dinozaurii de vreo boali?
Unele fosile de Tyrannosaurus rcx prczintd
semne de gutd, o boald metabolicd
dureroasd. Acest lucru indicd faplul cd
dinozaurii se poate sd h suferit de diverse
bol i .
6. Unde a l bst descoperi t pri mul di nozaur
(u
ci oc dc rat i . '
_l
, n
Cel fnai rtra\echi di nozaur
J
cu cioc de ratd a los t
,t
: '.
dcscoperit in apropiere de
)'-
Flower Mound, in regiunca
ill'J3,fi"1iJ,ll3,lu",,."'.
-1i
ll
e,n"r.ii e-""^,a il.ila
-"
.- .|
numcsl e Prol ohadros Bvrdi .
-
\,
Dateaza dc acum 95,5
e
milioane de ani, cu mult mai dcvrcmc decAt
existenla oricirui alt dinozaur de acest fel.
7. Care a fost pri ma fosi l i de di nozaur
descoperi ti i n Statel e
Unite ale Americii?
Prima fosild de dinozaur
descoperitd pe teritoriul
Statelor Unite ale
Americii a fost un
femur A fost
descoperitb de doctorul
Caspar Wistar, in regiunea Gloucester, New
Jersey, in 1787. Degi aceasta s-a pierdut,
l $\ i l , - ! i r f l i i i t ' I i i
30
alte fbsile au fost
descoperi te i t aceeati
zoni, mai terziu.
8. Ce estc speci al l a
l bsi l el e unui
Protoceratops?
Multe fosile de Protoceratops
au fost descopedte in
Mongolia, China. Una dintre
fosilele acestui dinozaur a fost gisitd
langd
cea a unui Velociraptor Dovezile indicd
faptul cd Velociraptor l-ar fi atacat pe
Protoceratops, care se ndpustise cu capul in
pieptul
Velociraptomlui.
9. Ci ne a cxcayat crani ul aproapc
compl et al unui
IYrannosaurus
rex?
lnstitutul de
Cercetare
Geol ogi cd,,Ti e
Black Hills". din
Hill City, Dakota de sud a excavat cel mai
complet craniu al unui Tyrannosaurus rex
descoperit weodatd.
10. Ci tc oase avea un T.rex?
Tyrannosaurus rex avea in
jur
de 200 de
oase. aproxi mari v l a fel de muhc cl r
5i
noi .
oanrenii. Totugi, de vremo ce u[ schelet
complet nu a fost inci descoperit, nimeni nu
12. Car c a f ost
pr i mul
di nozaur car ni r or
descoperit in Anglia?
Fosilele de Baryonyx au
fbst descoperi te i n 1983
intr-o groapd
de argild
din Surrey, Anglia.
Descoperit
de chtre
britanicul amator de
fosile William Walker, a
tbst primul
dinozaur
carnivor gdsit in Anglia. in 1987, a fost
denumit de cdhe paleontologii
britanrcr
Angela C. Milner
$i
Alan J. Charig.
l -i . Ce con{i neau l bsi l cl e unui
Sei smosaur' .'
Fosile incomplete de
Seismosaur au fost
descoperite in New
Mexico,
Statele
Unite ale Americii.
Aceste fosile con{ineau mulf
gastoliti,
verlebre de la nivelul coloanei,
cAteva coaste, un pelvis pa4ial,
$i
alte
cateva oase. Aceste fosile au primit
o
denumire in 1991, de la paleontologul
Gillette.
14. Ce este special la numelc unui
Apatosaur?
Paleontologul de origine
americanh
Othniel C.
Marsh a denumit
Apatosaurul in 1877.
Numele sdu inseamnd
,S
opdrla inq el dto are".
Mamh i-a dat aceaste
denumire deoarece fosilele
sale semenau foafte mult
cu cele ale altor Sauropozi.
Earl Douglass a descoperit primul
schelet
de Apatosaur, care era aproape complet, in
Col orado. Sl atel e Uni te al e Ameri ci i .
l l . Ci ne a descoperi t schel etul aproapc
compl et al unui di nozaur l
William Parker Foulke a descoperit primul
schel et de di nozaur. aproape compl et. i n
1838, niqte lucritori de Ia Fernra John E.
Hopkins din Haddonfield, New Jersey au
dat peste ni $te oase
gi ganti ce.
i n 1858,
Foul ke a auzi t de aceasri r descoperi re
5i
a
i , . ; i ! ! r 11 , i *i i r i r l 31
1. Care a fost
pri mul
di nozaur
descopcri t al i turi
de puii
sii?
Primul dinozaur
descopedt alituri
de puii sdi, de oud
gi
de cuib a fost
Maiasauras. Se presupune
ci acest dinozaur obiqnuia
s5-5i i ngri j easci pui i .
2. Care este cel mai mare ou de
dinozaur?
Cele mai mari oud aparfin unui
Hypselosaul unul dintre cei
mai mari dinozauri. Fiecare
ou masura 30 de centimetri i;
lungime
qi
25 de centimetri
ldlime. Cel mai mare ou de
dinozaur este cam de 48 dc
mai mare ca volum decdt un
ou de gdin6.
3. Cet dc mare este cel mai mi c ou de
di nozaur?
Cel e mai mi ci oua de di nozaur dcscoperi te
de oamenii de qtiinld
au
aproximativ I 8 milimetri
lungime,
qi
sunt cam de
Iilimea unui degot mare.
Oudle aparjin unui
Teropod, familie de
dinozauri care include
iaimosul Tyrannosaurus
rex.
4. CAtc oui de dinozaur au fost
descopcrite?
Mai multe oui de
dinozaur
fosilizate au fost
descoperite in
aproximativ 200
de localii pe
tedtoriul Statelor Unite ale Americii,
Fr anl ei . Spani ei . Mongol i ei . Chi nei .
Argentinei
9i
Indiei. Totu9i, nu foarte multe
oua
ti-au
pdshat continutul embrionar
32
5. Ni Eteau di nozauri i pui vi i ?
Se
qtiu
foade puline lucruri
despre comportamentul
reproductiv al dinozaurilor in
urma studiului fosilelor, se
crede cd dinozaurii depuneau
ou6. Totu$i, cativa
paleontologi
sunt de pdrere
cd dinozaurii care aveau
canale pelviane largi, precum
dinozaudi-stlxt, este
posibil
sA fi ndscut pui
vl 1.
6. Cum se niEteau
puii de dinozaur?
Paleontologii care
studiazd fosilele
dinozaurilor cred
cd acestia i$i
depuneau ou6le in
cuiburi scobite.
7. CAte oui confinea un cuib normal de
SauroDod?
Sauropozii aveau mai
multe tipuri de
cuiburi. Primul dintre
ele avea o formi
circulari, in care
depuneau 6-8 oui.
;f:'
Cuiburiledescoperite
con{ineau 3-6 ou6. Cuiburile avdnd
o formi nedehnitd puteau
con{ine
pdnd
la
l 2 oui .
$i
nu i n cel e di n ur r n6, cui bur i cu
[ormi arcui td aveau i ntrc l 5 yi 20 de ou5.
8. Unde a fost descoperi t pri mul
embri on
de dinozaur?
Zeci de embrioni
neecl ozafi au fost
,r.
descoperifi penhr
-q
prima
dati in 1998
i
intr-un loc de cuibirit
aproapo de Auca
Mahuida, in Argentina.
Aceste extraordinare fosile con{ineau primii
embrioni de dinozaur
qi piele fosilizatd;
pr i mi i embr i uni ai gi gant i ci l or di nozaur i
ierbivori numili Sauropozi;
qi primii
embrioni de dinozaur descoperiti vreodate
in emisfera sudicd.
, i i u: i
}i
i . ui i t t ! i - i
ffiffi
ftnt-s'e"h6ri
in cazul copiilor, curiozitatea funcfioneazi asemenea
unui motor care ii indrumi spre domeniul vast al
cunoasterii.
Deqi pe piafi
existi o
gami largi de cirli de
qtiinrl
care
oferi volume pline de informatii, adesea acestea nu
reusesc si ofere un rispuns lntrebirilor puse de copii.
Seria 200 de Intrebdri
gi
Rdspunsuri aduce o coleclie de
20 de volume diferite, cuprinz6nd fiecare cAte 200 de
intrebiri. Volumele, incluzand Regatul Animalelor,
Regatul Plantelo\ Cosmos, Planeta Pdmanl Oceane
gi
Rfiuri, Inven(ii
qi
Descoperii, Cdldtori
6i
Explorutort,
Minunile Lumii,, Maqini
gi
Unelte, Dinomari, Artd
qi
Culturd, Anatomia, Clddiri Istorice, Civilizslia Anticd,
Sporturi, Oameni Celebri, Transp-ort
gi
Comunicare,
Lumea
$tiin1ei,,
ldrile
Lunii, Inpdrali
gi
Imperii
rispund oriclrei intrebiri pe care arputea-o adresa un
copif, cu ajutorul pozelor gi
a ilustratiilor.
.ra'
58
lill
973
/.-'--
*.6l-
o=*#
tsBN 978-973-1
Pre[ 7,99 l ei
Itxozaurx.
758-91-6

S-ar putea să vă placă și