Sunteți pe pagina 1din 37

Indicatori

economico financiari
calculai pe baza bilanului
Profesor coordonator:

Absolvent,


Iunie
2013
CP!I"#
Ar$ument pag 3
Capitolul 1 Abord%ri teoretice pag 4
1.1 Notiunile i funciile bilanului contabil pag 4
1.2 Formatul bilanului pag 6
Capitolul 2 Calculul &i analiza principalilor indicatori economico'
financiari. pag 9
2.1 Principalele categorii de indicatori ecoomico-financiari pag 9
2.2 nali!a acti"it#ii economico-financiare pe ba!a bilanului contabil pag 1$
2.2.1 %ituaia net# a patrimoniului pag 1$
2.2.2 nali!a fondului de rulment pag 11
2.2.3 &re!oreria net# pag 12
2.2.4 nali!a corelaiei 'ntre creane i datorii pag 12
2.2.( nali!a ratelor de )tructur# bilanier#* de 'ndatorare* de lic+iditate i
)ol"abilitate pag 13
2.2.(.1 nali!a ratelor de )tructur# bilanier# pri"ind acti"ul bilanier pag 13
2.2.(.2 nali!a ratelor de )tructur# bilanier# pri"ind pa)i"ul bilanier pag 14
2.2.(.3 nali!a lic+idit#ii i )ol"abilit#ii firmei pag 1(
2.2.6 nali!a "ite!ei de rotaie a acti"elor circulante pag 1,
Capitolul 3 Analiza activit%ii economico'financiare pe baza bilanului contabil la
#(C( P)*+P# C), pag 19
3.1 Pre!entarea general# a )ociet#ii pag 19
3.2 nali!a acti"it#ii economico-financiare pe ba!a bilanului contabil pag 19
Concluzii pag 2-
-iblio$rafie pag 29
Ane.e pag 3$
2
A!/,0"1
m optat pentru )tudierea ace)tei teme deoare importanta calcularii indicatorilor
economico-financiari con)ta in cunoa)terea e"olutiei ace)tora )i in compararea cu
e.ercitiile financiare precedente* ceea ce ofera conducerii entitatii* po)ibilitatea de a
efectua anali!e economico-financiare cu impact in proce)ul deci!ional.
/e)igur at0t bilanul c0t i indicatorii bilanieri )unt dou# teme "a)te. 1ilanul
fiind documentul contabil de )inte!# care pre!int# )ituaia firmei la 'nc+eierea unui
e.erciiu financiar* 'nglobea!# acti"itatea unui agent economic* a unei in)tituii publice
etc. pe un an 'ntreg de funcionare. 2ndicatorii deri"ai din bilan ne arat# pe ce po!iie )e
afl# firma* 'n raport cu ramura de acti"itate din care face parte* cum poate fi )ocietatea3
)ol"abil# )au in)ol"abil#* profitabil# )au nu.
nali!a acti"it#ii )ociet#ii pe ba!a indicatorilor din bilanul contabil* trebuie )#
ofere o imagine fidel#* clar# i complet# a patrimoniului i a )ituaiei financiare a unit#ii
economice.
/e a)emenea* cunoa)terea ni"elului indicatorilor economico-financiari permite
efectuarea de comparatii cu alte entitati din )ectoare de acti"itate )imilare* auto+tone )au
internationale.
3
CAPI1)** 1
A-)!23!I 10)!01IC0
1(1 "oiunile &i funciile bilanului contabil
%ituaiile financiare )unt o repre!entare financiar# )tructurat# a po!iiei financiare a
unei )ocietati comerciale i a tran!aciilor efectuate de acea)ta. 4biecti"ul )ituaiilor
financiare generale e)te de a oferi informaii de)pre po!iia financiar#* performana i
flu.urile de numerar ale unei )ocietai comerciale* utile pentru o gam# larg# de utili!atori
'n luarea deci!iilor economice. %ituaiile financiare pre!int#* de a)emenea* re!ultatele
ge)tiunii re)ur)elor 'ncredinate conducerii )ocietatii comerciale. Pentru a atinge ace)t
obiecti"* )ituaiile financiare ofer# informaii de)pre acti"e* datorii* capitaluri proprii*
"enituri i c+eltuielil inclu)i" c0tiguri i pierderi* flu.uri de numerar.
ce)te informaii* 'mpreun# cu alte informaii din notele la )ituaiile financiare*
a5ut# utili!atorii la e)timarea "iitoarelor flu.uri de numerar ale )ociet#ii comerciale i* 'n
)pecial* a momentului i gradului de certitudine a gener#rii numerarului i ec+i"alentelor
de numerar.
-ilanul e)te documentul oficial de )inte!# al tuturor unitailor patrimoniale.
1ilanul contabil contribuie )# reflecte imaginea fidel#* clar# i complet# a patrimoniului*
a )ituatiei financiare i a re!ultatelor obinute de unitatea patrimonial# i pre)upune3
re)pectarea cu bun# credint# a regulilor pri"ind e"aluarea patrimoniului6
re)pectarea principiilor3 prudenei* permanenei metodelor* continuitatea acti"it#ii
bilantului de de)c+idere cu cel de 'nc+idere* a noncompen)#rii6
po)turile in)cri)e 'n bilan trebuie )a core)pund# cu datele 'nregi)trate 'n
contabilitate* pu)e de acord cu in"entarul.
Procedeu principal al metodei contabilitaii i ba!a informaional# fundamental#*
bilanul propriu-!i) e)te un tablou care cuprinde 'n form# )intetic# i 'n e.pre)ie "aloric#
mi5loacele economice patrimoniale* )ur)ele de con)tituire a ace)tora* precum i re!ultatul
unui agent economic la un moment dat. 2mportanta bilanului contabil deri"# din funciile
pe care ace)ta le 'ndeplinete3 de generali!are a datelor contabilit#ii* de cunoatere a
mer)ului acti"itatii economico-financiare* funcia pre"i!ional#.
4
A( 4uncia de $eneralizare a datelor din contabilitate e)te nece)ar# pentru a grupa datele
di)per)ate ale contabilit#ii curente* dup# criterii bine )tabilite* care )a poata oferi o
imagine de an)amblu a)upra )ituatiei economico-financiare a unitaii patrimoniale.
-( 4uncia de analiz% a mersului activit%ii economico'financiare pre)upune ca pe
ba!a bilanului contabil )e anali!ea!# periodic* gradul reali!arii indicatorilor preconi!ai
i a re!ultatelor* )e identific# re!er"e i )e )tabile)c m#)uri de perfecionare a acti"it#ii
economice i financiare.
C( 4uncia previzional% con)ta 'n po)ibilitatea oferita de bilan de a orienta acti"itatea
"iitoare. 'n ace)t )cop* intocmirea bugetului de "enituri i c+eltuieli pentru perioadele
urmatoare )e fundamentea!# pe )ituaia patrimonial# i a re!ultatelor din perioada
con)iderat# ba!a de raportare.
Potri"it 7egii 318199$ pri"ind )ocietatile comerciale i a 7egii Contabilitatii
-281991* toi agenii economici 9 toate per)oanele 5uridice : )unt obligai )# 'ntocmea)c#
bilan contabil.
Principalul act normati" care reglementea!a intocmirea )ituaiilor financiare e)te
4;/2N<7 nr 3$((82$$9*care abrog# 4;/2N<7 1,(282$$( pentru aprobarea
;eglement#rilor contabile conforme cu directi"ele europene* cu aplicare de la
$1.$1.2$1$.
Conform ace)tui act normati"
1
per)oanele 5uridice care la data bilanului depa)e)c
limitele a dou# dintre urm#toarele trei criterii de m#rime3
total acti"e3 3.6($.$$$ euro*
cifr# de afaceri net#3 ,.3$$.$$$ euro*
num#r mediu de )alariai 'n cur)ul e.erciiului financiar3 ($* 'ntocme)c )ituaii
financiare anuale care cuprind3
bilan*
cont de profit i pierdere*
)ituaia modific#rilor capitalului propriu*
)ituaia flu.urilor de tre!orerie*
1
4rdin nr.3$((82$$9 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directi"ele europene* =onitorul 4ficial nr.,66 din 1$ noiembrie
2$$9* ordin care )e aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2$1$.
(
notele e.plicati"e la )ituatiile financiare anuale.
Per)oanele 5uridice care la data bilanului nu dep#e)c limitele a dou# dintre
criteriile de m#rime pre!entate anterior 'ntocme)c )ituaii financiare anuale )implificate
care cuprind bilanul pre)curtat* contul de profit i pierdere*note e.plicati"e la )ituaiile
financiare anuale )implificate.
%ituaiile financiare anuale* re)pecti" )ituaiile financiare anuale )implificate
con)tituie un tot unitar.
Potri"it legi)laiei fi)cale
2
* )ituaiile financiare anuale trebuie 'n)oite de o declaraie
)cri)# de a)umare a r#)punderii conducerii per)oanei 5uridice pentru 'ntocmirea )ituaiilor
financiare anuale 'n conformitate cu ;eglement#rile contabile conforme cu /irecti"a a
2>-a Comunit#ilor ?conomice ?uropene.
%ituaiile financiare anuale ne)implificate )unt auditate potri"it legii. Fac obiectul
auditului financiar i )ituaiile financiare anuale 'ntocmite de entit#ile de intere) public.
1(2 4ormatul bilanului
Formatul bilanului e)te urm#torul3
AC1I50
A( Active imobilizate
I. Imobilizri necorporale: c+eltuieli de con)tituire* c+eltuieli de de!"oltare*conce)iuni*
bre"ete* licene* m#rci comerciale* drepturi i acti"e )imilare* dac# ace)tea au fo)t
ac+i!iionate cu titlu onero)* fondul comercial* 'n m#)ura 'n care ace)ta a fo)t
ac+i!iionat cu titlu onero)* a"an)uri i imobili!#ri necorporale 'n cur) de e.ecuie
II. Imobilizri corporale: terenuri i con)trucii* in)talaii te+nice i maini* alte in)talaii*
utila5e i mobilier* a"an)uri i imobili!#ri corporale 'n cur) de e.ecuie
III. Imobilizri financiare: aciuni deinute la entit#ile afiliate*'mprumuturi acordate
entit#ilor afiliate* intere)e de participare* 'mprumuturi acordate entit#ilor de care
compania e)te legat# 'n "irtutea intere)elor de participare* in"e)tiii deinute ca
imobili!#ri* alte 'mprumuturi
2
L E G E A Contabilitatii nr. 82/1991, republicata n MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Nr.
48/14.I.2006
6
-( Active circulante
I Stocuri: materii prime i materiale con)umabile* producia 'n cur) de e.ecuie*produ)e
finite i m#rfuri
II. Creane: creane comerciale* )ume de 'nca)at de la entit#ile afiliate* )ume de 'nca)at
de la entit#ile de care compania e)te legat# 'n "irtutea intere)elor de participare* alte
creane
III. Investiii pe termen scurt: aciuni deinute la entit#ile afiliate* alte in"e)tiii pe
termen )curt
IV. Casa i conturi la bnci
C( C6eltuieli 7n avans
2( 2atorii: sumele care trebuie pl%tite 7ntr'o perioad% de p8n% la un an: 'mprumuturi
din emi)iunea de obligaiuni* pre!ent0ndu-)e )eparat 'mprumuturile din emi)iunea de
obligaiuni con"ertibile* )ume datorate in)tituiilor de credit* a"an)uri 'nca)ate 'n contul
comen!ilor* datorii comerciale @ furni!ori* efecte de comer de pl#tit* )ume datorate
entit#ilor afiliate* )ume datorate entit#ilor de care compania e)te legat# 'n "irtutea
intere)elor de participare* alte datorii* inclu)i" datoriile fi)cale i datoriile pri"ind
a)igur#rile )ociale
0( Active circulante nete9datorii curente nete
4( 1otal active minus datorii curente
/( 2atorii: sumele care trebuie pl%tite 7ntr'o perioad% mai mare de un an:
'prumuturi din emi)iunea de obligaiuni pre!ent0ndu-)e )eparat 'mprumuturile din
emi)iunea de obligaiuni con"ertibile* )ume datorate in)tituiilor de credit* a"an)uri
'nca)ate 'n contul comen!ilor* datorii comerciale @ furni!ori* efecte de comer de pl#tit*
)ume datorate entit#ilor afiliate* )ume datorate entit#ilor de care compania e)te legat# 'n
"irtutea intere)elor de participare* alte datorii* inclu)i" datoriile fi)cale i datoriile
pri"ind a)igur#rile )ociale
:( Provizioane: pro"i!ioane pentru pen)ii i obligaii )imilare* pro"i!ioane pentru
impo!ite* alte pro"i!ioane
I( 5enituri 7n avans
;( Capital &i rezerve
I. Capital subscris: capital )ub)cri) "#r)at* capital )ub)cri) ne"#r)at* patrimoniul regiei
,
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV.Rezerve: re!er"e legale* re!er"e )tatutare )au contractuale* alte re!er"e* aciuni
proprii* c#tiguri legate dein)trumente de capitaluri proprii* pierderi legate de
in)trumente de capitaluri proprii
V.Profitul sau pierderea reportat(
VI:Profitul sau pierderea e!erciiului financiar
-
CAPI1)** 2
CA*C** <I A"A*I=A P!I"CIPA*I*)! I"2ICA1)!II
0C)"),IC) 4I"A"CIA!I
2(1 Principalele cate$orii de indicatori economico'financiari
2ndicatorul e.prima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a
doban!ilor* care e)te mai curand o functie a capacitatii ace)teia de a genera un flu. de
tre!orerie po!iti" din acti"itatea de e.ploatare* atat pe termen )curt* cat )i in per)pecti"a.
)tfel* gradul de acoperire a doban!ilor arata cat de )tabila e)te capacitatea entitatii de a-
)i onora obligatiile de plata pri"ind doban!ile.
Principalele categorii de indicatori )unt pre!entate 'n tabelul urm#tor3
I"2ICA1)!I 4ormula de calcul
1( Indicatori de lic6iditate
1(1(7ic+iditatea generala cti"e circulante8datorii curente
1(2(7ic+iditatea curenta 9acti"e curente-)tocuri:8datorii curente
2(Indicatori de risc
2(1( ;ata indatorarii totale /atotrii pe &%*=*l*8 &otal pa)i"
3( Indicatori de activitate in numar de !ile 8
numar de rotatii
3(1(>ite!a de rotatie a acti"elor circulante
Cifra de afaceri8)old mediu al acti"e
circulante
3(2(Numarul de !ile de )tocare %toc mediu8cifra de afaceri . 36(
3(3(Numarul de !ile debite @ clienti %old mediu clienti8cifra de afaceri . 36(
3(>(Numarul de !ile a creditelor @ furni!ori %old mediu furni!ori8cifra de afaceri . 36(
3(?(>ite!a de rotatie a acti"elor imobili!ate in
cifra de afaceri
Cifra de afaceri8 acti"e imobili!ate
3(@(>ite!a de rotatie a acti"elor totale in cifra
de afaceri
Cifra de afaceri8total acti"e
>( Indicatori de profitabilitate in procente 8
numar de ori
>(1(;entabilitatea capitalului anga5at
Profitul inaintea platii doban!ii )i
impo!itului pe profit8capitalul anga5at
>(2(=ar5a bruta din "an!ari
Profit brut din "an!ari8Cifra de afaceri .
1$$
9
ce)tia )unt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui )a-i calcule!e in
momentul in care )e face anali!a patrimoniala pe ba!a )ituatiilor financiare. 2nterpretarea
ace)tor indicatori )coate in e"identa ri)cul de in)ol"abilitate a entitatii. cea)ta con)ta in
incapacitatea entitatii de a-)i onora anga5amentele a)umate fata de terti.
2(2( Analiza activit%ii economco'financiare pe baza bilanului contabil
nali!a financiar# e)te o proiectare a metodelor proprii anali!ei economice 'n
domeniul finanelor )ociet#ilor comerciale. Nece)itatea apariiei ei )-a impu) o dat# cu
naterea i de!"oltarea economiei financiare. nali!a financiar# )e poate defini ca un
an)amblu de concepte* metode i in)trumente care permit tratarea informaiei contabile i
a altor informaii de ge)tiune 'n "ederea formul#rii unei aprecieri pri"ind )ituaia
financiar# a unei )ociet#ti )au organi!aii* a ri)curilor care afectea!# acea)ta entitate* a
ni"elului i calit#ii performantelor )ale."
#
nali!a lic+iditate-e.igibilitate* are meritul de a pune 'n e"identa ri)cul de
in)ol"abilitate al firmei. cea)ta con)ta 'n incapacitatea firmei de a-) onora anga5amentele
a)umate fat# de teri.
/atele nece)are anali!ei financiare )unt preluate din bilanul financiar.
2(2(1 #ituaia net% a patrimoniului
Numeroi analiti financiari* pornind de la abordarea 5uridic# a bilanului* utili!ea!#
conceptul de situaie net% A#"B* e)tim0nd contabil "aloarea drepturilor ce le po)eda
proprietarii a)upra firmei.
#ituaia "et% A#"B C Activ total ' 2atorii totale
A#"B C A Active imobilizante D Active circulante D C6eltuieli 7n avans B
A 2atorii E1an D 2atorii F1 an D 5enituri 7n avans B
firmei.
3
2o)efina =oroan* Anali!a economico-financiara-=etode i te+nici B* ?ditura Fundaiei ;om0nia de
=0ine* 1ucureti* 2$$4
1$
2(2(2 Analiza fondului de rulment
4ondul de rulment sau capitalul de lucru AGorHin$ capitalB repre!inta mar5a de
)igurant# a firmei calculate ca diferent# 'ntre )ur)ele de 'nca)at i )umele de pl#tit. Fondul
de rulment e)te determinat i de decala5ele intre termenul mediu de tran)formare a
acti"elor circulante 'n lic+idit#i i durata medie 'n care datoriile pe termen )curt de"in
e.igibile.
Fondul de rulment care* de altfel repre!int# un e.cedent de re)ur)e financiare
re!ultat dup# acoperirea acti"elor permanente cu re)ur)e* are drept )cop finanarea
acti"elor circulante.
Fondul de rulment determinat pe ba!a datelor din bilanul patrimonial poarta
denumirea de fond de rulment patrimonial 9F;P:* care )e poate )tabili cu a5utorul
formulei3
4!P C Capital permanent Activ imobilizat
4!P C Capital propriu D Provizioane pentru riscuri &i c6eltuieli D 2atorii pe
termen lun$ Activ imobilizat
/in acea)ta abordare re!ult# ca fondul de rulment repre!int# un e.cedent de capital
permanent* pe)te acti"ele imobili!ate* care )e folo)ete pentru acoperirea nece)arului de
acti"e circulante.
2ntruc0t )ur)ele de finanare ale capitalului circulant )unt formate din fonduri
proprii i 'mprumutate* atunci i fondul de rulment patrimonial )e poate di"ide in3
fond de rulment propriu 9Frp: 4!p C Capitaluri proprii Active imobilizate
fond de rulment imprumutat )au )train 9F;): 4!s C 2atorii pe termen mediu &i
lun$
"ecesitaile sau nevoile de fond de rulment ale unei firme re!ult# din diferena
dintre ne"oile temporare i )ur)ele temporare* re)pecti" )uma nece)ar# finan#rii
decala5elor dintre flu.urile reale i flu.urile de tre!orerie* 'n )pecial din acti"itatea de
tre!orerie.
"ecesarul de fond de rulment C Active circulante 2isponibilit%i bane&ti
2atorii pe termen scurt Credite pe termen scurt(
11
2(2(3 1rezoreria net%
#emnific# corelaia dintre fondul de rulment i nece)it#ile 9ne"oia: de fond de
rulment* reflect0nd )ituaia financiar# a firmei..
1rezoreria net% )e determin# )ca!0nd din fondul de rulment* nece)arul de fond de
rulment.
1" C 4! "4!
/in anali!a e"oluiei tre!oreriei de la un e.erciiu la altul* )e de)prinde un indicator
cu o deo)ebit# putere de )inte!# denumit ca)+-floC.
Cas6'floG C 1rezoreria net% la sf8r&itul e.erciiului contabil 1rezoreria net%
la 7nceputul e.erciiului contabil
2(2(> Analiza corelaiei 7ntre creane &i datorii
Creanele reflect# anga5amente contractate de anumiti parteneri ai firmei. /in punct
de "edere contabil* creanele )unt formate din clieni* furni!ori-debitori* creane pri"ind
)tatul* in)tituiile publice* debitori di"eri etc.
4bligaiile 9datoriile nefinanciare pe termen )curt: repre!int# )ur)e de finanare
atra)e pe o durat# mai mica de un an* e.clu!0nd creditele bancare. ce)tea conin
datoriile c#tre furni!ori* per)onal* )tat* aconari* a"an)uri de la clieni etc.
Creanele i obligaiile con)tituie principalele elemente care influenea!# flu.urile
baneti ale firmei.
2n con)ecin#* ace)tea trebuie anali!ate corelat din punct de "edere al )umelor i al
termenelor de 'nca)are i de plat#.
2ndicatorii utili!ai 'n ace)t )cop )unt3
2urata de imobilizare a creanelor A2iB:
#old mediu al creanelor
2I C I 3@?
Cifra de afaceri
2urata de folosire a surselor atrase A2fB:
#old mediu al conturilor de obli$aii
2f D E 36(
Cifra de afaceri
12

2(2(? Analiza ratelor de structur% bilanier%, de 7ndatorare, de lic6iditate
&i solvabilitate
2(2(?(1 Analiza ratelor de structur% bilanier% privind activul bilanier
rata activelor imobilizate
cea)t# rat# reflect# ponderea acti"elor imobili!ate 'n patrimoniul total al firmei.
Activ imobilizat
!AI C I 100
1otal activ
rata imobiliz%rilor corporale
cea)ta rat# reflect# ponderea capitalurilor fi.e 'n patrimoniul total al firmei i
"aloarea ei depinde de )pecificul acti"it#ii i de caracteri)ticile te+nice ale firmei*
inregi)tr0nd "alori diferite de la o ramura la alta.
%pecialitii aprecia!# ca pentru firme comparabile* acea)ta rat# )emnific#
capacitatea firmei de a re!i)ta unei cri!e economice* )tiindu-)e foarte bine ca o
imobili!are ridicat# a capitalului atrage dupa )ine un ri)c mare ca ace)tea )# nu poata fi
tran)formate 'n lic+iditati
Imobiliz%ri corporale
!IC C I 100
1otal active

rata activelor circulante
cea)ta rata reflecta ponderea acti"elor circulante 'n totalul mi5loacelor economice
ale firmei. Ca rate complementare )e recomanda a fi utili!ate3
Active circulante
!AC C I 100
1otal activ
rata stocurilor
13
ce)t indicator inregi)trea!# "alori mari 'n ca!ul firmelor cu acti"itate de
producie* cu ciclu lung de fabricaie* precum i a acelor firme cu )pecific de di)tributie
de bunuri materiale.

#tocuri
!# C I 100
1otal activ
rata creanelor comerciale
;ata creanelor comerciale e)te influenat# de natura clienilor i de termenul de plat# pe
care firma 'l acord# partenerilor )#i.
Creane comerciale
!CC C I 100
1otal activ
rata activelor de trezorerie
Activ de trezorerie
!A1 C I 100
1otal activ
2((2(?(2 Analiza ratelor de structur% bilanier% privind pasivul bilanier
- rata stabilit%ii financiare
cea)ta rat# e)te un indicator global al )tabilit#ii finan#rii i reflect# ponderea )ur)elor pe
care le are firma de-a lungul unei perioade mai mari de un an*in totalul )ur)elor de acoperire
a mi5loacelor economice.
Capitaluri permanente
!#4 C I 100
1otal pasiv
' rata autonomiei financiare $lobale
;ata autonomiei financiare )emnific# ponderea )ur)elor proprii 'n finanarea
mi5loacelor economice ale firmei i inregi)trea!# "alori diferite 'n functie de politica
financiar# i rentabilitatea ei. %e recomand# ca "aloarea ace)teia )# fie F G.
14
Capitaluri proprii
!A4/ C I 100
1otal pasiv

- rata 7ndator%rii $lobale
cea)t# rat# reflect# ponderea datoriilor pe termen lung* mediu i )curt 'n
patrimoniul firmei.
2atorii totale pe termen scurt, mediu, lun$
!I/ C I 100
1otal pasiv
!atele de 7ndatorare
aB rata levierului Acoeficientul total de 7ndatorareB
2atorii totale pe termen scurt, mediu, lun$
* C I 100
Capitaluri proprii
bB rata datoriilor financiare
2atorii financiare mai mari de un an
!24 C I 100
Capitaluri permanente
cB rata independentei financiare
Capitaluri proprii
!I4 C I 100
Capitaluri permanente
1$2.4-9
2(2(?(3 Analiza lic6idit%ii &i solvabilit%ii firmei
7ic+iditatea repre!int# proprietatea elementelor patrimoniale de a )e tran)forma 'n
bani.
%ol"abilitatea e)te capacitatea firmei de a-i onora obligaiile de plat# la )caden#.
1(
Capacitatea de plat# )emnific# )ol"abilitatea imediata* re)pecti" e.prim#
capacitatea mi5loacelor baneti la un moment dat )au pentru o perioada )curt# de timp 9de
obicei pana la 3$ !ile:* de a acoperi obligaiile )cadente pentru acelai inter"al de timp.
Pentru caracteri!area lic+idit#ii unei firme )e compar# pa)i"ele pe termen )curt cu
re)ur)ele di)ponibile pentru aceeai perioada.
Cele mai utili!ate rate de lic+iditate )unt3
' rata lic6iditaii $enerale:
Active circulante
*$ C
2atorii curente
/atoriile curente )unt formate din obligaiile fa# de furni!ori* cele fi)cale i
)alariale* creditele pe termen )curt precum i partea din 'mprumuturile pe termen mediu
i lung a c#ror )caden# e)te 'n cadrul e.erciiului financiar curent.
%e aprecia!# c# )ituaia lic+idit#ii generale e)te )ati)f#c#toare* dup# unele )ur)e* 'n
condiiile 'ncadr#rii ace)tei rate 'n inter"alul 1*2 i 1*- iar dup# altele 'n inter"alul 2 i
2*2.
- rata lic6idit%ii curente AintermediareB:
Active circulante J #tocuri
*c C
2atorii curente
Potri"it teoriei nord-americane* acea)ta rat# e)te cuno)cut# i )ub denumirea de
Ate)tul acidB.cea)t# rat# e)te de obicei )ubunitar#. 2nter"alul con)iderat ca )ati)fac#tor
pentru acea)t# rat# e)te de $*6( @ 1.
- rata lic6iditaii imediate:
2isponibilitai &i plasamente
*i C
2atorii curente
Hn teoria economic#* acea)t# rat# e)te cuno)cut# i )ub denumirea de rata
)ol"abilit#ii imediate.
16
Hnterpretarea ace)teia trebuie facut# cu mare gri5#. )tfel* un ni"el ridicat al
ace)teia indic# o )ol"abilitate mare* dar poate fi con)ecinta unei utili!ari mai puin
performante a re)ur)elor di)ponibile. >aloarea ridicat# a ace)tei rate nu con)tituie 'n
acela)i timp o garanie a )ol"abilit#ii* dac# re)tul acti"elor circulante au un grad redu)
de lic+iditate.
/in contr#* o "aloare redu)# a lic+idit#ii imediate poate fi compatibil# cu
meninerea ec+ilibrului financiar* dac# firma minimi!ea!# "aloarea di)ponibilit#ilor
)ale* dein0nd 'n )c+imb* "alori de pla)ament* creane* )tocuri cu un grad mare de
lic+iditate etc.
/eoarece rata lic+idit#ii imediate tinde c#tre 1* )e co)ider# acceptabil# acea)t#
rat#.
%ol"abilitatea )e poate e.prima cu a5utorul mai multor indicatori3
- rata solvabilitatii patrimoniale:
Capital social
#p C
Credite pe temen mediu &i lun$ D Capital social

>aloarea minim# a ratei )ol"abilit#ii patrimoniale )e aprecia!# c# trebuie )# )e
'ncadre!e 'n limitele $*3-$*(* iar pe)te $*( )ituatia poate fi con)iderata normal#.
- rata solvabilitatii $enerale:
Active totale
#$ C
2atorii totale

cea)t# rat# indic# 'n ce ma)ur# datoriile totale )unt acoperite de c#tre acti"ele
totale ale firmei 9acti"e imobili!ate i acti"e circulante:. Cu c0t "aloarea ratei
)ol"abilit#ii generale e)te mai mare dec0t 1* cu at0t )ituaia financiar# de an)amblu a
firmei e)te mai bun#.
2(2(@ Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante
1,
>ite!a de rotaie a acti"elor circulante repre!int# un indicator de eficien# care
reflect# )c+imb#rile inter"enite 'n acti"itatea firmei 9 modificarea proce)ului de
apro"i!ionare i producie* reducerea co)turilor* )curtarea ciclului de producie* a
perioadei de de)facere i 'nca)are a produciei etc.:. >olumul acti"elor circulante ale
firmei depinde de doi factori i anume3 cifra de afaceri i "ite!a de rotae a acti"elor
circulante.
' 2urata 7n zile A2zB:
#oldul mediu al activelor circulante
2z C I 1
Cifra de Afaceri
Hn )copul identific#rii a)pectelor fa"orabile* dar mai ale) a celor nefa"orabile ale
ge)tion#rii re)ur)elor* )e recomand# determinarea "ite!ei de rotaie pe fiecare element al
acti"elor circulante i al )tadiului 'n care )e afl# 'n cadrul circuitului general* a)tfel3
- 2urata de rotaie a stocurilor A2stoc B:
#tocul mediu de materii prime &i materiale
2stoc C . 1
5enituri din e.ploatare

' 2urata de rotaie a creanelor Adurata de 7ncasare a creanelorB:
#tocul mediu al creanelor
2!C C I 1
5enituri din e.ploatare
1.39$.9,-
' 2urata de rotaie a datoriilor furnizori:
#tocul mediu al datoriilor
2!2 C I 1
5enituri din e.ploatare
1-
CAPI1)** 3
Analiza activit%ii economico'financiare
pe baza bilanului contabil la #(C( P)*+P# C), #(!(*(
3(1( Prezentarea $eneral% a societ%ii
%.C. P47IP<% C4= %.;.7. e)te o per)oan# 5uridic# roman#* a"0nd forma 5uridic#
de )ocietate cu r#)pundere limitat# ale c#rei obligaii ci"ile )unt garantate cu patrimoniul
)ocial* a)ociaii fiind r#)pun!#tori 'n cadrul )ociet#ii numai 'n limita aportului lor
)ocial. %ocietatea a fo)t 'nmatriculat# la ;egi)trul Comerului )ub num#rul
J238116181999.
cea)ta 'i de)f#oar# acti"itatea 'n conformitate cu pre"ederile din contractul
)ociet#ii* ale )tatului de organi!are i funcionare i ale legi)laiei rom0ne.
%ediul )ociet#ii e)te 'n 5udeul 2lfo"* comuna K+ermane)ti* )at %ili)tea %nago"ului
nr.69(* cu punct de lucru 'n 1ucure)ti* )tr./octor Feli. nr.1$1* )ector 1.
/urata )ociet#ii e)te nelimitat# 'ncep0nd cu data 'nregi)tr#rii )ociet#ii la ;egi)trul
Comerului din ;om0nia.
P47IP<% C4= e)te o firma cu capital 1$$L rom0ne)c i are ca obiect principal
de acti"itate conform cod C?N (61$ @ re)taurante.
Cifra de afaceri a %C P47IP<% C4= e)te de 1.3-,.13$ lei
3(2( Analiza activit%ii economico'financiare
pe baza bilanului contabil
1ilanul contabil al #C P)*+P# #!** compu) din bilanul contabil propriu !i)
9formularul 1$:* contul de profit i pierdere 9formularul 2$:* precum i formularele 3$ i
4$ repre!ent0nd /ate informati"e i %ituaia acti"elor imobili!ate cuprind "alori )unt
pre!entate 'n ne.e.
19
/atele nece)are anali!ei financiare )unt preluate din bilanul financiar.
' #ituaia net% a patrimoniului
%N 92$$-: D 91((.22,M-$.32$M1,.49,:-9-2.2(4M6-.3$1:D1$2.4-9
%N 92$$9: D 91$3.-14M,4.31,M12.,331:-961.$,,M(1.39$:D121.6(,
Fa# de anul 2$$9 )ituatia net# a patrimoniului a cre)cut datorit#. %ituaia net#
po!iti"# i cre)catoare reflect# o ge)tiune economica mai bun#. cea)t# cretere e)te
con)ecinta rein"e)tirii unei pari din profitul net din 2$$-. Creterea )ituaiei nete arat#
atingerea obiecti"ului ma5or al ge)tiunii financiare i anume* ma.imi!area "alorii firmei.
' Analiza fondului de rulment
F;P2$$- D 1$2.4-9M6-.3$1-1((.22,D1(.(63
F;P2$$9 D ,-.39,M(1.39$-1$3.-14D2(.9,3
F;p2$$- D 1$2.4-9-1((.22,D-(2.,3-
F;p2$$9 D ,-.39,-1$3.-14D-2(.41,
F;)2$$- D 6-.3$1
F;)2$$9 D (1.39$
4!P C 4!p D 4!s
F;P2$$- D -(2.,3-M6-.3$1D1(.(63
F;P2$$9 D -2(.41,M(1.39$D2(.9,3
Hn anul 2$$- )ocietatea a 'nregi)trat un e.cedent de fond de rulment* )uficient
pentru acoperirea nece)arului de acti"e circulante* 'n anul 2$$9* )ocietatea a inregi)trat un
deficit al ace)tui indicator datorit# diminuarii datoriilor pe termen lun i a capitalurilor
prprii. ce)t lucru )-a datorat faptului c# )ocietatea a inregi)trat pierdere pe anul 2$$9.
'"ecesitaile sau nevoile de fond de rulment
NF;2$$- D -$.32$-($.,$,--2.2(4 D -(2.641
NF;2$$9 D ,4.31,-4-.(-$-61.$,, D -3(.34$
2n"e)tiiile pe care )ocietatea le-a iniiat* au fo)t mode)te 'n anul 2$$9 dar
renegocierea contractelor cu furni!orii de materii prime i )er"icii i l#)area la di)po!iia
firmei a profitului din 2$$-* au f#cut po)ibil# con)er"area fondurilor unitaii.
2$
' 1rezoreria net%
&N2$$- D 1(.(63-9-(2.641: D 6-.2$4
&N2$$9 D 2(.9,3-9-3(.34$: D 61.313
Pentru anul 2$$9* tre!oreria de pa)i" e)te )uperioar# tre!oreriei de acti"* deci a"em
de-a face cu o tre!orerie net# negati"#* fapt pentru care firma trebuie )# apele!e la credite
de tre!orerie pentru finanarea acti"it#i curente.
' Cas6'floG
C4 C 1"A200KB' 1"A200LB
CF D 61.313-6-.2$4 D -6.-91
/eoarece flu.ul monetar net al e.erciiului 9ca)+-floC-ul perioadei e.erciiului:
e)te negati"* capacitatea real# de finanare a in"e)tiiilor a )c#!ut* 'nregi)tr0ndu-)e a)tfel o
)cadere a "alorii firmei.
- Analiza corelaiei 7ntre creane &i datorii
' 2urata de imobilizare a creanelor A2iB:
3.,(6
/22$$- D E 36( D $*-6 !ile
1.(-2.621
4.2(4
/22$$9 D E 36( D 1*11 !ile
1.3-,.13$

%e ob)er"# ca 'n anul 2$$9 fat# de anul 2$$- )ocietatea a inregi)trat o creterere a
inter"alului de recuperare a creanelor..
' 2urata de folosire a surselor atrase A2fB:
-1.2(2
/f 2$$- D E 36( D 1,*,3 !ile
1.(-2.621
,1.66(
/f 2$$9 D E 36( D 1-*-( !ile
21
1.3-,.13$
%e ob)er"# c# )ocietatea a 'nregi)trat o cretere ne)emnificati"# a inter"alului de
onorare a datoriilor catre furni!ori.
' Analiza ratelor de structur% bilanier%, de 7ndatorare, de lic6iditate &i solvabilitate
Analiza ratelor de structur% bilanier% privind activul bilanier
' rata activelor imobilizate
1((.22,
!AI 2$$- D E 1$$ D 61*34 L
2(3.$44
1$3.-14
!AI 2$$9 D E 1$$ D (4*39 L
19$.-64
cea)t# rat# a 'nregi)trat )c#dere cu 6*9(L* )ca!0d a)tfel ponderea acti"elor
imobili!ate 'n totalul acti"elor.

' rata imobiliz%rilor corporale
1((.22,
;2C2$$- D E 1$$ D 61*34 L
2(3.$44
1$3.-14
;2C2$$9 D E 1$$ D (4*39 L
19$.-64
cea)ta rat# a 'nregi)trat de a)emenea o )cadere a imobili!arilor corporale 'n
totalul acti"elor.
' rata activelor circulante
-$.32$
;C2$$- D E 1$$ D 31*,4 L
2(3.$44
,4.31,
;C2$$9 D E 1$$ D 3-*93 L
19$.-64
22
Firma a inregi)trat o de)cretere a acti"elor circulante * datorit# )itaiei economice.
' rata stocurilor
2,.3$6
;%2$$- D E 1$$ D 1$*,9 L
2(3.$44
19.(3(
;%2$$9 D E 1$$ D 1$*23 L
19$.-64
;ata )tocurilor a 'nregi)trat o uoar# de)cretere i e)te corelat# cu cifra de afaceri
care a 'nregi)trat i ea o diminuare 'n anul 2$$9.
' rata creanelor comerciale
2.3$,
;CC2$$- D E 1$$ D $*91 L
2(3.$44
6.2$2
;CC2$$9 D E 1$$ D 3*24 L
19$.-64
;ata creanelor comerciale 'nregi)trea!# o cretere*ceea ce core)punde unor
'nca)ari mai lente a altor creane dec0t clieni* fa# de anul precedent.
' rata activelor de trezorerie
($.,$,
;&2$$- D E 1$$ D 19*99 L
23(.(4,
4-.(-$
;&2$$9 D E 1$$ D 2(*4( L
19$.-64
cti"ele de tre!orerie au 'nregi)trat o de)cretere* ceea ce e+i"alea!# cu o
23
de)cretere a lic+idit#ilor financiare* ace)t lucru nefiind benefic pentru buna de)faurare
a ac+i!iiilor de )tocuri i )er"icii..
Analiza ratelor de structur% bilanier% privind pasivul bilanier
- rata stabilit%ii financiare
1,$.,9$
;%F2$$- D E 1$$ D 6,*49 L
2(3.$44
129.,-,
;%F2$$9 D E 1$$ D 6,*99 L
19$.-64
;ata )tabilitaii financiare e)te apro.imati" con)tant#* deoarece capitalul permanent
a )c#!ut* datorit# pierderii din anul 2$$9* dar a )ca!ut i totalul pa)i"* prin )c#derea
datoriilor.
' rata autonomiei financiare $lobale
1,$.,9$
;FK2$$- D E 1$$ D 6,*49 L
2(3.$44
129.,-,
;FK2$$9 D E 1$$ D 6,*99 L
19$.-64
<nitatea economica 'nregi)trea!# o autonomie financiar# dependent# de de
capitalurile proprii..
- rata 7ndator%rii $lobale
1($.(((
;2K2$$- D E 1$$ D (9*49 L
2(3.$44
24
112.46,
;2K2$$9 D E 1$$ D (-*92 L
19$.-64
/atoriile financiare ale firmei au o pondere de)tul de important# 'n totalul pa)i"ului
i au 'nregi)trat o )c#dere uoar# datorit# )c#derii datoriilor pe termen )curt i lung.
!atele de 7ndatorare
aB rata levierului Acoeficientul total de 7ndatorareB
1($.(((
72$$- D E 1$$ D 146*-9 L
1$2.4-9

112.46,
72$$9 D E 1$$ D 143*4( L
,-.39,
;ata le"ierului are o "aloare pe)te 1$$L* firma put0nd 'nt0mpina greutai la
primirea unor credite bancare.
bB rata datoriilor financiare
6,.3$1
;/F2$$- D E 1$$ D 6(*66 L
1$2.4-9
(1.39$
;/F2$$9 D E 1$$ D 6(*(( L
,-.39,
%e con)tat# c# acea)t# rat# a )c#!ut fa# de anul precedent datorit# )c#derii "alorii datoriilor
pe termen lung.
cB rata independentei financiare
1$2.4-9
;2F2$$- D E 1$$ D 6$*$$ L
1,$.,9$
,-.39,
;2F2$$9 D E 1$$ D 6$*4$ L
129.,-,
2(
;atele de mai )u) e.prim# o independen# de)tul de redu)a a firmei* acea)ta
ba!andu-)e 'n )pecial pe fondurile atra)e* "aloarea creditelor fiind mai mare 'n
comparatie cu capitalurile proprii.
' Analiza lic6idit%ii &i solvabilit%ii firmei
' rata lic6iditaii $enerale:

-$.32$
7g2$$- D D $*9,
-2.2(4

,4.31,
7g2$$9 D D 1*22
61.$,,
%e aprecia!# c# )ituaia lic+idit#ii generale e)te )ati)f#c#toare* dup# unele )ur)e* 'n
condiiile 'ncadr#rii ace)tei rate 'n inter"alul 1*2 i 1*- iar dup# altele 'n inter"alul 2 i
2*2.
- rata lic6idit%ii curente AintermediareB:
-$.32$-2,.3$6
7c2$$- D D $*64
-2.2(4

,4.314-19.(3(
7c2$$9 D D $*-9
61.$,,
Potri"it teoriei nord-americane* acea)ta rat# e)te cuno)cut# i )ub denumirea de
Ate)tul acidB.cea)t# rat# e)te de obicei )ubunitar#. 2nter"alul con)iderat ca )ati)fac#tor
pentru acea)t# rat# e)te de $*6( @ 1.
- rata lic6iditaii imediate:

($.,$,
7i2$$- D D $*61
-2.2(4
26

4-.(-$
7i2$$9 D D $*,9
61.$,,
- rata solvabilitatii patrimoniale:
2.$$$
%p2$$- D D $*$2
6-.3$1M2.$$$

2.$$$
%p2$$9 D D $*$3
(1.39$M2.$$$
>aloarea minim# a ratei )ol"abilit#ii patrimoniale )e aprecia!# c# trebuie )# )e
'ncadre!e 'n limitele $*3-$*(* iar pe)te $*( )ituatia poate fi con)iderata normal#.
- rata )ol"abilitatii generale3
2(3.$44
%g2$$- D D 1*6-
-2.2(4M6-.3$1

19$.-64
%g2$$9 D D 1*,$
61.$,,M(1.39$

cea)t# rat# indic# 'n ce ma)ur# datoriile totale )unt acoperite de c#tre acti"ele
totale ale firmei 9acti"e imobili!ate i acti"e circulante:. Cu c0t "aloarea ratei
)ol"abilit#ii generale e)te mai mare dec0t 1* cu at0t )ituaia financiar# de an)amblu a
firmei e)te mai bun#.
Pe an)amblu* )ol"abilitatea )ocietatii anali!ate e)te una acceptabil#.
' Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante
' 2urata 7n zile A2zB:
-3.121
/!2$$- D E 36( D 19*1,
2,
1.(-2.621
,,.31-
/!2$$9 D E 36( D 2$*34
1.3-,.13$
C)"C*=II
nali!a acti"it#ii )ociet#ii pe ba!a indicatorilor din bilanul contabil* trebuie )#
ofere o imagine fidel#* clar# i complet# a patrimoniului i a )ituaiei financiare a unit#ii
economice.
nali!a lic+iditate-e.igibilitate* numit# 'n practica arilor occidentale anali!a
patrimoniala* are meritul de a pune 'n e"ident# ri)cul de in)ol"abilitate al firmei* care
con)t# 'n incapacitatea intreprinderii de a-i onora anga5amentele a)umate fa# de teri.
2n ace)t )en) au fo)t calculai mai muli indicatori pentru a caracteri!a )ituaia
patrimoniului 'n ceea ce pri"e)te lic+iditatea i e.igibilitatea )ociet#ii anali!ate. ceti
indicatori au reliefat o ge)tiune economica )ati)f#c#toare a"0nd 'n "edere )ituaia
economic# global#.
Hn ceea ce pri"ete )ur)ele de finanare cu care )ocietatea ar trebui )# acopere
nece)arul de acti"e circulante* acea)ta a inregi)trat un deficit generat de )c#derea
)er"iciilor c#tre clieni.
"0nd 'n "edere c# )ocietatea nu a a)igurat fondurile nece)are rete+nologi!arii din
alte )ur)e 9credite bancare* lea)ing etc.:* )-a procedat la acce)area creditelor de la
furni!orii de materii prime utili!ate 'n proce)ul de productie * renegociindu-)e contractele
cu toi furni!orii* de la care )-au obtinut termene de plat# mai mari. ce)t# )ituatie a fo)t
po)ibil# datorit#a faptului ca )ocietatea i-a 'mbunat#it imaginea* repre!entand un
partener )erio).
Hn condiiile 'n care firma nu "a re!ol"a problemele legate de a)igurarea )ur)elor
temporare* acea)ta ri)c# )#-i 'ntrerupa temporar acti"itatea.
fo)t anali!at# de a)emenea corelaia dintre )uma creanelor i a obligatiilor pe
termen )curt* precum i dintre duratele de recuperare a creanelor i durata de e.igibilitate
a datoriilor .
2-
29
-I-*I)/!A4I0
1. ng+el =arcel - $naliza economico financiar a %ntreprinderii& ?ditura rtife.*
1ucure)ti* 2$$4.
2. Coman Florin - Contabilitatea financiar a societilor comerciale* ?ditura
Fundaiei ;om0nia de =0ine* 1ucure)ti* 2$$,.
3. Feleag# Niculae* Feleag# 9=alciu: 7iliana - Contabilitate financiar @ o abordare
european# )i internaional#* "ol. 2 )i 22* ?ditura 2nfomega* 1ucure)ti* 2$$-.
4. Keorge)cu Nicolae - $naliza bilanului contabil* ?ditura ?conomic#* 1999.
(. 2%1 - Standardele Internaionale de Raportare 'inanciar& traducere din limba
engle!#* ?ditura C?CC;* 1ucure)ti* 2$$,.
6. ;i)tea =i+ai i colab. - Contabilitatea societilor comerciale& vol. I i II* ?ditura
<ni"er)itar#* 1ucure)ti* 2$$9.
1. 7egea contabilit#ii nr. -281991. ;epublicat# 'n =.4f. nr. 4(4 din 1- iunie 2$$-.
2. 7egea nr. 318199$ a )ociet#ilor comerciale. ;epublicat# 'n =.4f. nr. 1$66 din 1,
noiembrie 2$$4* cu modific#rile i complet#rile ulterioare.
3. 7egea nr. (,182$$3 pri"ind Codul fi)cal. Publicat# 'n =. 4f. nr. 92, din 23
decembrie 2$$3* cu modific#rile i complet#rile ulterioare.
3$
A"0I0
?ntitate3 %.C.P47IP<% C4= %;7
dre)a3 5udet 27F4>* localitate K;<2<* )at %ilitea %nago"ului* nr.69(* tel.$2131694(2
Num#r din regi)trul comerului3 J238116182$$2 Cod unic de 'nregi)trare 11,($4(-
Forma de proprietate3 3(-%ociet#i comerciale cu r#)pundere limitat#
cti"itatea preponderent# 9cod i denumire cla)a C?N: (61$ ;e)taurante

-I*A"1 prescurtat
la data de 31.12.2$$9
Formularu 1$
2enumirea elementului
"r
rd(
#old la #old la
01(01(200K 31(12(200K
A - 1 2
. C&2>? 2=41272N&?
2. 2=41272NO;2 N?C4;P4;7? 9ct.2$1M2$3M2$(M2$,1M2$-M233M234-2$,(-2-$1-
2-$3-2-$(-2-$,-2-$--29$-293: $1 $ $
22. 2=41272NO;2 C4;P4;7?
9ct.211M212M213M214M231M232-2-11-2-12-2-13-2-14-291-293: $2 1((.22, 1$3.-14
222.2=41272NO;2 F2NNC2;? 9ct.261M262M263M264M26(M26,-296: $3 $
C&2>? 2=41272N&? -&4&7 9rd. $1 la $3: $4 1((.22, 1$3.-14
1. C&2>? C2;C<7N&?
2. %&4C<;2 9ct.3$1M3$2M3$3M8-3$-M331M332M341M34(M346M8-34-M3(1M3(4M3(6M3(,M
3(-M361M8-36-M3,1M8-3,-M3-1M8-3---391-392-393-394-39(-396-39,-39-M4$91-442-: $( 2,.3$6 19.(3(
22. C;?N&? 9ct.4$92M411M413M41-M42(M42-2M431M43,M43-2M441M4424M442-M444M
44(M446M44,M44-2M4(1M4(2M4(6M4(-2M461M4,3M(1-,-491-49(-496 : $6 2.3$, 6.2$2
222. 2N>?%&2P22 F2NNC2;? P? &?;=?N %C<;&
9ct.($1M($2M($3M($(M($6M($-M(113M(114-(91-(92-(93-(9(-(96-(9- : $,
2>. C% Q2 C4N&<;2 7 1ONC2 9ct. (112M(121M(124M(12(M(31M(32M(41M(42: $- ($.,$, 4-.(-$
C&2>? C2;C<7N&? -&4&7 9rd. $( la $-: $9 -$.32$ ,4.31,
C. CR?7&<2?72 2N >N% 9ct.4,1 : 1$ 1,.49, 12.,33
/. /&4;22 C? &;?1<2? P7O&2&? 2N&;-4 P?;24/ /? PSN 7 <N N
9ct.161M162M166M16,M16--169M269M$4$1M4$3M4$4M4$(M4$-M419M421M423M424M426M42,M
42-1M431M43,M43-1M441M4423M442-M444M446M44,M44-1M4(1M4(2M4((M4(6M4(,M4(-1M
462M4,3M($9M(1-6M(19:
11
-2.2(4 61.$,,
?. C&2>? C2;C<7N&? N?&?*;?%P?C&2> /&4;22 C<;?N&? N?&? 9rd.$9M1$-11-1-: 12 1(.(63 2(.9,3
F.&4&7 C&2>? =2N<% /&4;22 C<;?N&? 9rd. $4M12-1,: 13 1,$.,9$ 129.,-,
K. /&4;22 C? &;?1<2? P7&2&? 2N&;-4 P?;24/ =2 =;? /? <N N
9ct.161M162M166M16,M16--169M269M4$1M4$3M4$4M4$(M4$-M419M421M423M424M426M42,M
42-1M431M43,M43-1M441M4423M442-M444M446M44,M44-1M4(1M4(2M4((M4(6M4(,M4(-1M
462M4,3M($9M(1-6M(19 :
14
6-.3$1 (1.39$
R. P;4>2N24N? P?N&;< ;2%C<;2 Q2 CR?7&<2?72 9ct.1(1: 1(
2. >?N2&<;2 2N >N% 9rd. 1,M1-:*din care3 16
-)ub"enPii pentru in"e)titii 9ct.131 : 1,
-"enituri inregi)trate 'n a"an) 9ct.4,2: 1-
J. CP2&7 Q2 ;?N?;>?
2 CP2&7 9rd. 2$ la 22:*din care3 19 2.$$$ 2.$$$
31
-capital )ub)cri) "#r)at 9ct. 1$12: 2$ 2.$$$ 2.$$$
-capital )ub)cri) ne"#r)at 9ct.1$11: 21
-patrimoniul regiei 9ct.1$1(: 22
22.P;2=? /? CP2&7 9ct.1$4: 23
222.;?N?;>? /2N ;??>7<;? 9ct.1$(: 24
2>.;?N?;>? 9ct.1$6: 2( 3(.62- 3(.62-
ciuni proprii9ct.1$9: 26
C0tiguri legate de in)trumente de capitaluri proprii 9ct.149: 2,
Pierderi legate de in)trumentele de capitaluri proprii 9ct.149: 2-
>. P;4F2&<7 %< P2?;/?;? ;?P4;&&9O : %47/ C9ct.11,: 29 2,.369 64.-6$
%47/ /9ct.11,: 3$
>2. P;4F2&<7 %< P2?;/?;? ?E?;C2P2<7<2 F2NNC2; %47/ C 9ct.121: 31 3,.492
%47/ /9ct.121: 32 24.$91
;eparti!area profitului9ct.129: 33
CP2&7<;2 P;4P;22 @&4&79rd.19M23M24M2(M26M2,-2-M29-3$M31-33: 34 1$2.49- ,-.39,
Patrimoniul public 9ct.1$16: 3(
CP2&7<;2 @&4&7 9 34M3(: 36 1$2.4-9 ,-.39,

Administrator, Intocmit

Numele )i prenumele Numele )i prenumele

%emnatura %emnatura
%tampila unitatii Calitatea

C)"1* 20 P!)4I1 #I PI0!20!0
la data de 31.12.2$$9
Formularul 2$ -pagina 1 - lei-
2enumirea indicatorilor
"r(
rd.
0.ercitiul
financiar
200L
0ercitiul financiar
200K
A - 1 2
1.Cifra de afaceri neta9rd.$2 la $(: 1 1.(-2.621 1.3-,.13$
Producia "0ndut# 9ct.,$1M,$2M,$3M,$4M,$(M,$6M,$-: 2
1.(-2.621
1.3-,.13$
>enituri din "0n!area m#rfurilor 9ct.,$,: 3
>enituri din dob0n!i inregi)trate de entitati al caror obiect de acti"itate il con)tituie lea)ingul 9ct.,66: 4
>enituri din )ub"entii aferente cifrei de afceri nete 9ct.,411: (
2.>ariatia )tocurilor9ct.,11: %old C 6
%old / ,
3.Productia imobili!at# 9ct.,21M,22: -
4.lte "enituri din e.ploatare 9ct.,41,M,(-: 9 4.6(2 3.-4-
>?N2&<;2 /2N ?EP74&;? - &4&7 9rd.$1M$(-$6M$,M$-: 1$ 1.(-,.2,3 1.39$.9,-
(.a: C+eltuieli cu mat.prime )i materialele con)umabile 9ct.6$1M6$2-,412: 11 9$$.96- 63(.$$6
lte c+eltuieli materiale 9ct.6$3M6$4M6$6M6$-: 12 39.291 19.-,1
b:lte c+eltuieli din afara 9cu energie )i apa: 9ct.6$(-,413: 13 6-.31( (3.-34
c:C+eltuieli pri"ind marfurile 9ct.6$,: 14 ,13.22$
6.C+eltuieli cu per)onalul 9rd.1(M16: 1( 292.316 3$,.291
a: %alarii 9ct.621M641-,414: 16 229.44$ 241.2,9
b:C+eltuieli cu a)igurarile )i protectia )ociala 9ct. 64(-,41(: 1, 62.-,6 66.$12
,.a: 5u)tari de "aloare pri"ind imobili!arile corporale )i necorporale 9rd.1--2$: 1- 6$.9$9 (9.9$-
a.1: C+eltuieli 9ct.6-11M6-13: 19 6$.9$9 (9*9$-
a.2: >enituri 9ct.,-13M,-1(: 2$
32
b: 5u)tarea "alorii acti"elor circulante 9rd.22-23: 21
b.1: C+eltuieli 9ct.6(4M6-14: 22
b.2: >enituri 9ct.,(4M,-14: 23
-. lte c+eltuieli e.pluatare 9rd.24 la 26: 24 2,(.-4$ 316.12-
-.1 C+eltuieli pri"ind pre)tatiile e.terne
9ct. 611M612M613M614M621M622M623M624M62(M626M62,M62--,416: 2( 26-.12, 292.96-
-.2 C+eltuieli cu alte impo!ite* ta.e )i "ar)aminte a)imilate 9ct. 63(: 26 2.9-4 292.96-
-.3 C+eltuieli cu de)pagubiri* donatii )i acti"ele cedate 9ct. 6(-: 2, 4.,29 13.(29
C+eltuieli pri"ind doban!ile de refinantare inregi)trate deentitatile al caror obiect de acti"itate il con)tituie
lea)ingul 9ct.,66: 2-
5u)tari pri"ind pro"i!ioanele pt. ri)curi )i c+eltuieli 9rd. 3$-31: 29
-C+eltuieli 9ct.6-12: 3$
->enituri 9ct.,-12: 31
CR?7&<2?72 /? ?EP74&;? - &4&7 9rd. 11 la 1(M1-M21M24M29: 32 1.(3,.639 1.392.$3-
P;4F2&<7 %< P2?;/?;? - Profit 9rd. 1$-32: 33 49.634
- Pierdere 9rd. 32-1$: 34 1.$6$
9. >enituri din intere)e de participare 9ct. ,611M,613: 3(
-din care* "eniturile obtinute de la entitati afiliate 36
1$. >enituri din alte in"e)titii )i imprumuturi care fac parte din acti"ele imobili!ate 9ct.,63: 3,
-din care* "eniturile obtinute de la entitati afiliate 3-
11. >enituri din doban!i 9ct.,66: 39 -1 3$9
-din care* "eniturile obtinute de la entitati afiliate 4$
lte "enituri financiare 9ct.,62M,63M,64M,6(M,6,M,6-M,616: 41 6.,12 3.6-3
>?N2&<;2 F2NNC2;? - &4&7 9rd.3(M3,M39M41: 42 6.,93 3.992
12.5u)tarei de "aloare pri"ind imobili!arile financiare )i a in"e)titiilor financiare detinute ca acti"e
circulante 9rd.42-43: 43
-C+eltuieli 9ct.6-6: 44
->enituri 9ct.,-6: 4(
13. C+eltiuieli pri"ind doban!i le 9ct.666-,41- 46 -.((- ,.$12
-din care*c+eltuielile in relatia cu entitatile afiliate 4,
lte c+eltuieli financiare 9ct. 663M664M66(M66,M66-: 4- 2.341 14.2,-
CR?7&<2?72 F2NNC2;?- &4&7 9rd 43M46M4-: 49 1$.-99 21.29$
P;4F2&<7 %< P2?;/?;? F2NNC2; -Profit 9rd. 42-4,9 ($
-Pierdere 9rd. 49-42: (1 4.1$6 1,.29-
14. P;4F2&<7 %< P2?;/?;? C<;?N& -Profit 9rd.-1$M42-32-49: (2 4(.(2-
-Pierdere 9rd.32M49-1$-42: (3 1-.3(-
1(.>enituri e.traordinare 9ct.,,1: (4
16.C+eltuieli e.traordinare 9ct.6,1: ((
1,.P;4F2&<7 %< P2?;/?;? /2N C&2>2&&? ?E&;4;/2N; -Profit 9rd.(2-(3: (6
-Pierdere 9rd.(3-(2: (,
>?N2&<;2 &4&7? 9rd.1$M42M(4: (- 1.(94.$66 1.394.9,$
CR?7&<2?72 &4&7? 9rd.32M49M((: (9 1.(4-.(3- 1.413.32-
1-.P;4F2&<7 %< P2?;/?;? 1;<& -Pofit 9rd.(--(9: 6$ 42.(2-
-Pierdere 9rd.(9-(-: 61 1-.3(-
19.2=P4N2&<7 P? P;4F2& 9ct.691: 62 -.$36 (.,33
2$.lte c+eltuieli cu impo!ite care nu apar in elementele de mai )u) 9ct.69-: 63
21.P;4F2&<7 %< P2?;/?;? N?&9: ?E?;C2&2<7<2 F2NNC2; -Profit 9rd.6$-61-62-63: 64 3,.492
-Pierdere 9rd.61M92M63-6$: 6( 24.$91
Administrator, Intocmit

Numele )i prenumele Numele )i prenumele

%emnatura %emnatura
33
4ormularul 30 2A10 I"4)!,A1I50
la data de 31.12.2$$9
I( 2ate privind rezultatul inr$istrat "r(rd "r(unitatii #ume
A - 1 2
<nitati care au inregi)trat profit 1
<nitati care au inregi)trat pierderi 2 1 24.$91
II( 2ate privind platile restante "r(rd( 1otal col(2D3
din care
Pt(activitatea
curenta
Pt(activitatea
de invsetitii
1 1 2 3
Plati re)tante -total9rd.$4M$-M14 la 1-M22: 3 3.,,6 3.,,6$ $
Furni!ori re)tanti -total 9rd.$( la $,$* din care3 4 3.,,6 3.,,6$ $
-pe)te 3$ de !ile ( $ $ $
-pe)te 9$ de !ile 6 246 246 $
- pe)te 1 an , 3.(3$ 3.(3$ $
4bligatii re)tante fata de bugetul a)igurarilor )ociale -total 9rd. $9 la 13 :*din
care3 - $ $ $
-contributii pt.a)igurari )ociale de )tat datorate de anga5atori*
)alariati )i alte per)oane a)imilate 9 $ $ $
-contributii pentru fondul a)igurarilor )ociale de )anatate 1$ $ $ $
-contributii pentru pen)ia )uplimentara 11 $ $ $
-contributii pentru bugetul a)igurarilor pentru )oma5 12 $ $ $
-alte datorii )ociale 13 $ $ $
4bligatii re)tante fata de bugetele fondurilor )peciale )i alte fonduri 14 $ $ $
4bligatii re)tante fata de alti creditori 1( $ $ $
2mpo!ite )i ta.e neplatite la termenul )tabilit la bugetul de )tat 16 $ $ $
2mpo!ite )i ta.e neplatite la termenul )tabilit la bugetele locale 1, $ $ $
Credite bancare nerambur)ate la )cadenta -total 9rd. 19 la 21:* din care3 1- $ $ $
-re)tante dupa 3$ !ile 19 $ $ $
-re)tante dupa 9$ !ile 2$ $ $ $
-re)tante dupa 1 an 21 $ $ $
/oban!i re)tante 22 $ $ $
III("umarul mediu de salariati "r(rd( 31(12(200L 31(12(200K
1 1 2
Numarul mediu de )alariati 23 2- 2,
I5( Plati de dobanzi si redevente "r(rd( #umeAleiB
>enituri brute din doban!i platite de per)oanele 5uridice romane catre per)oanele fi!ice nere!idente din
)tatele membre ale <niunii ?uropene 24 $
-impo!itul datorat la bugetul de )tat 2( $
>enituri brute din doban!i platite de per)oanele 5uridice romane catre per)oanele 5uridice afiliate T:
nere!idente din )tatele membre ale <niunii ?uropene*din care3 26 $
34
-impo!itul datorat la bugetul de )tat 2, $
>enituri din rede"ente platite de per)oanele 5uridice romane catre per)oanele 5uridice afiliate T:
nere!idente din )tatele membre ale <niunii ?uropene*din care3 2- $
-impo!itul datorat la bugetul de )tat 29 $
5( 1ic6ete de masa "r(rd( #ume AleiB
Contra"aloarea tic+etelor de ma)a acordate )alariatilor 3$ $
5I( C6eltuieli de inovare MMB Nr.rd. 31(12(200L 31(12(200K
C+eltuieli de ino"are TT: @ total 9rd. 32 la 34:* din care3 31
- c+eltuieli de ino"are finali!ate 'n cur)ul perioadei 32
- c+eltuieli de ino"are 'n cur) de finali!are 'n cur)ul perioadei 33
- c+eltuieli de ino"are abandonate 'n cur)ul perioadei 34
5II( Alte informaii
2mobili!#ri financiare* 'n )ume brute 9rd. 36 M 42:* din care3 3(
ciuni deinute la entit#ile afiliate* intere)e de participare* alte titluri imobili!ate
i obligaiuni pe termen lung* 'n )ume brute 9rd. 3, la 41:* din care3 36
- aciuni cotate 3,
- aciuni necotate 3-
- p#ri )ociale 39
- obligaiuni 4$
- aciuni emi)e de organi)mele de pla)ament colecti" 9inclu)i" de %2F-uri: 41
Creane imobili!ate* 'n )ume brute 9rd. 43 M 44:* din care3 42
- creane imobili!ate 'n lei )i e.primate in lei* a caror decontare )e face in functie
de cur)ul unei "alute 9din ct. 26,: 43
- creane imobili!ate 'n "alut# 9din ct. 26,: 44
Creane comerciale* a"an)uri acordate furni!orilor i alte conturi a)imilate* 'n )ume
brute 9ct. 4$92 M 411 M 413 M 41-: 4( 2.3$, 2.$22
Creane 'n leg#tur# cu per)onalul i conturi a)imilate 9ct. 42( M 42-2: 46
Creane 'n leg#tur# cu bugetul a)igur#rilor )ociale i bugetul )tatului 9ct. 431 M 43, M
43-2 M 441 M 4424 M 442- M 444 M 44( M 446 M 44, M 44-2: 4,
3.92-
lte creane 9ct. 4(1 M 4(3 M 4(6 M 4(-2 M 461 M 4,1 M 4,3: 4- 1,.49,
12.9-(
/ob0n!i de 'nca)at 9ct. (1-,: 49
2n"e)tiii pe termen )curt* 'n )ume brute 9ct. ($1 M ($( M ($6 M din ct.($-:
9rd. (1 la ((:* din care3 ($
- aciuni cotate (1
- aciuni necotate (2
- p#ri )ociale (3
- obligaiuni (4
- aciuni emi)e de organi)mele de pla)ament colecti" 9inclu)i" de %2F-uri: ((
lte "alori de 'nca)at 9ct. (113 M (114: (6
Ca)a 'n lei i 'n "alut# 9rd. (- M (9:* din care3 (, 14.,-$
3-
- 'n lei 9ct. (311: (- 14.,-$
3-
- 'n "alut# 9ct. (314: (9
Conturi curente la b#nci 'n lei i 'n "alut# 9rd. 61 M 62:* din care3 6$ 3(.926
4-.(43
- 'n lei 9ct. (121: 61 3(.926
4-.(,3
- 'n "alut# 9ct. (124: 62
lte conturi curente la b#nci i acrediti"e 9rd. 64 M 6(:* din care3 63
- )ume 'n cur) de decontare* acrediti"e i alte "alori de 'nca)at* 'n lei 9ct. (112 M
(12( M (411: 64
- )ume 'n cur) de decontare i acrediti"e 'n "alut# 9ct. (12( M (412: 6(
/atorii 9rd. 6, M ,$ M ,3 M ,6 M ,9 M -2 M -3 M -6 la 9$:* din care3 66 1($.(((
112.46,
- Hmprumuturi din emi)iuni de obligaiuni i dob0n!ile aferente* 'n )ume brute
9ct. 161 M 16-1:9rd. 6- M 69:* din care3 6,
- 'n lei 6-
- 'n "alut# 69
- Credite bancare interne pe termen )curt i dob0n!ile aferente 9ct. (191 M (192
M (19, M din ct. (19-:* 9rd. ,1 M ,2:* din care3 ,$
- 'n lei ,1
- 'n "alut# ,2
- Credite bancare e.terne pe termen )curt i dob0n!ile aferente 9ct. (193 M (194
M (19( M din ct. (19-:* 9rd. ,4 M ,(:* din care3 ,3
3(
- 'n lei ,4
- 'n "alut# ,(
- Credite bancare pe termen lung i dob0n!ile aferente 9ct. 1621 M 1622 M 162,
M din ct. 16-2: 9rd. ,, M ,-:* din care3 ,6
- 'n lei ,,
- 'n "alut# ,-
Credite e.terne pe termen lung 9ct. 1623 M 1624 M 162( M din ct. 16-2: 9rd. -$ M -1:* din care3 ,9
- 'n lei -$
- 'n "alut# -1
- Credite de la tre!oreria )tatului 9ct. 1626 M din ct. 16-2: -2
- lte 'mprumuturi i dob0n!ile aferente 9ct. 166 M 16, M 16-( M 16-6 M 16-,: 9rd. -4 M -(:* din care3 -3 ,4.(4-
(,.6-3
- 'n lei )i e.primate in lei* a caror decontare )e face in functie de cur)ul unei "alute -4 ,4.(4-
(,.6-3
- 'n "alut# -(
- /atorii comerciale* a"an)uri primite de la clieni i alte conturi a)imilate* 'n )ume brute 9ct. 4$1 M 4$3 M 4$4 M 4$( M
4$- M 419: -6 32.26 32.22,
- /atorii 'n leg#tur# cu per)onalul i conturi a)imilate 9ct. 421 M 423 M 424 M 426 M 42, M 42-1: -, 16.36-
13.(42
- /atorii 'n leg#tur# cu bugetul a)igur#rilor )ociale i bugetul )tatului 9ct. 431 M
43, M 43-1 M 441 M 4423 M 442- M 444 M 446 M 44, M 44-1: -- 22.(6$ -.31(
- lte datorii 9ct. 4(1 M 4(3 M 4(( M 4(6 M 4(, M 4(-1 M 462 M 4,2 M 4,3 M 269 M($9: -9 -1-
,$$
- /ob0n!i de pl#tit 9ct. (1-6: 9$
Capital )ub)cri) "#r)at 9ct. 1$12:9rd. 92 la 94:* din care3 91
- aciuni cotate 92
- aciuni necotate 93
- p#ri )ociale 94
5III( Informatii privind c6eltuielile cu colaboratorii 9(
C+eltuieli cu colaboratorii 9ct. 621: 96
Administrator, Intocmit

Numele )i prenumele Numele )i prenumele

%emnatura %emnatura
%tampila unitatii Calitatea
4ormularul >0 #I1A1IA AC1I50*)! I,)-I*I=A10
0lemente de imobilizari "r(
rd(
5alori brute
#old initial Cresteri !educeri #old final
Acol(?C1D2D3B
1otal 2in care: dezmembrari si casari
Imobilizari necorporale
C+eltuieli de co)tituire )i
c+eltuieli de de"oltare
1 3.613 3.613
lte imobili!ari 2 1.$43 1.$43
"an)uri )i imobili!ari
necorporale in cur)
3
&4&7 9rd.$1 la $3: 4 4.6(6 3.613 1.$43
Imobilizari corporale
&erenuri (
Con)tructii 6
2n)talatii te+nice )i ma)ini , 2-6.6$1 -.49( 29(.$96
lte in)talatii*utila5e )i mobilier - 1(.(94 1(.(94
"an)uri )i imobili!ari corporale
in cur)
9
&otal 9rd.$( la $9: 1$ 3$2.19( -.49( 31$.69$
36
Imobilizari finanaciare 11
C&2>? 2=41272N&? -
&4&7 9rd.$4M1$M11:
12 3$6.-(1 -.49( 3.613 311.,33
#I1A1IA A,)!1I=A!II AC1I50*)! I,)-I*I=A10
0lemente de imobilizari "r(
!d(
#old initial Amortizarea in
cursul anului
Amortizarea
aferenta
imobilizarilor
scoase din
evidenta
Amortizarea la
sfarsitul anului
Kcol(KC@DN'LB
Imobilizari necorporale
C+eltuieli de con)tituire )i
c+eltuieli de de!"oltare
13 3.613 3.613 $
lte imobili!ari 14 1.$43 1.$43
&4&7 9;/.13M14: 1(
Imobilizari corporale
&erenuri 16
Con)tructii 1,
2n)talatii te+nice )i utila5e 1- 136.93( (-.3-, 19(.322
lte in)talatii*utila5e )i mobilier 19 1$.$33 1.(21 11.((4
&4&7 9rd.16 la 19: 2$ 146.96- (9.9$-. 2$6.-,6
=4;&2N;2 -&4&7
9rd.1(M2$:
21 1(1.624 (9.9$- 3.613 2$,.919

Administrator, Intocmit

Numele )i prenumele Numele )i prenumele

%emnatura %emnatura
%tampila unitatii Calitatea
3,