Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA PENTRU ACAS LA DISCIPLINA

MATERIALE NEMETALICE CU MEMORIA FORMEI


STUDENT GRUPA DATA
1 Compar nd al i aj el e t er mopl as t i ce cu memor i a t er mi c a f or mei A!"# cu mat er i al el e ma$net i ce cu
me mor i a f or mei !!!"# s % a cons t at at c
a# nu e&i s t ni ci o deos e'i r e
'# A!" s unt mai r api de
c# A!" s unt mai l ent e
d# A!" nu neces i t ( ncl )i r e
i ar di n punct de *eder e al t ens i uni i mecani ce apl i cat e+
,# l a A!" nu s e poat e o' i ne mar t ens i t i ndus pr i n t ens i une
&# r ecuper ar ea f or mei i ni i al e pr i n des cr car e mecani c es t e mai l ent dect cea r e)ul t at pr i n
( ncl )i r e- l a A!"
.# l a !!!" nu s e poat e f or ma mar t ens i t i ndus pr i n t ens i une
)# s e poat e o' i ne mar t ens i t i ndus pr i n t ens i une ( n am'el e cat e$or i i de mat er i al e
/ Anal i )nd o pr o' de t i t anat de 'ar i u- pr i n di f r ac i e de r a)e 0- cons t at a i c ar e o s t r uct ur per f ect
s i met r i c1 Aces t l ucr u ( ns eamn+
a# mat er i al ul es t e pol ar i )at
'# nu e&i s t pol ar i )ar e
c# a i o' i nut un r e)ul t at er onat - deoar ece aces t l ucr u es t e i mpos i 'i l
d# mat er i al ul anal i )at nu con i ne Ti
21 "enomenul pr i n car e f a) amor f s e t r ans f or m ( nt r % o f a) cr i s t al i n poar t denumi r ea de+
a# memor i a mecani c
'# me mor i e t er mi c
c# or donar ea sar ci ni l or el ect r i ce
d# me mor i e de s c3i m'ar e de f a)
i es t e car act er i s t i c+
,# t el ur i del or cu me mor i a f or mei
&# man$ani i l or cu memor i a f or mei
.# al i aj el or s uper el as t i ce
)# t i t anat s t ano% )i r conat ul ui de ma$ne)i u i pl um'
41 5a pol i mer i i cu memor i a f or mei pr oces ul de pr o$r amar e ur mr e t e+
a# s t a'i l i r ea or di ni i de pr el ucr ar e
'# o' i ner ea f or mei per manent e
c# o' i ner ea f or mei t empor ar e
d# t er $er ea f or mei per manent e
61 7 dent i f i ca i s t i mul ul car e NU poat e f i ut i l i )at pent r u decl an ar ea ef ect ul ui de memor i a f or mei l a
pol i mer i +
a# ma$net i s mul
'# cl dur a
c# s c3i m'ar ea p8% ul ui
d# r adi a i i l e l umi noas e
91 Reac i a f ot ocr omi c- car e s e pr oduce l a pol i mer i i cu memor i a f or mei - i mpl i c apl i car ea+
a# unui cmp ma $net i c
'# unei t ens i uni mecani ce de compr i mar e
c# unor sc3i m't oar e al e p8% ul ui
d# r adi a i i l or l umi noas e
:1 Pent r u de)*ol t ar ea unor cur se ma&i me de or di nul s ut el or de mi cr omet r i i a unor f or e de pes t e 1 ;N
s e r ecomand ut i l i )ar ea+
a# al i aj el or cu memor i a f or mei
'# mat er i al el or pi e)oel ect r i ce
c# s ol enoi )i l or
d# 'en)i l or 'i met al i ce
car e cnt r es c mai pu i n de 1 $ i per mi t r eal i )ar ea unui l ucr u mecani c de+
,# ma& 1 <=
&# 1 Nm
.# pes t e 1 m=
)# 1 ;=
Se acord cte 1 punct pentru o sin$ur csu> 'ifat corect din patru- la fiecare din cele 1? de
*ariante iar la *ariantele le$ate a%d @ ,%)# punctajul *ariantei secundare ,%)# se acord
numai dac s%a rspuns corect la cea principal a%d#1
Ai)at- director departament-
Prof1dr1in$1
Constantin BAC7U
Titular disciplin-
Prof1dr1in$1
5eandru%G3eor$3e BU=CREANU
Bilet 1D1