Sunteți pe pagina 1din 59

Egii

HE
rcffi
l \ I : rt emat i cl
Dent r. u l 0+
Pr' obl enl e
pcnt ru
prcg; t i r; a
concursuri l or
Scol ar. c
Cl asa a I l l _a
Lucian
Stan
(coordonator)
Sabina
Florescu
Claudia
Savu
Claudia
Valentina
Sterian
Matematici
pentru
1O+
Probleme
pentru
pregdtirea
concursurilor
gcolare
Cl asa
a l l l -a
Editura
Nomina
Capitoluf
I
PROBLEME
NUMAI
CU
ADUNARI
$
SCADERI
l. Un varzator
are 156 kg nere, cri 69 kg mai multe piersici,
lar struguri cu 97 kg
mai pul i nc
decat merel e
$i
pi ersi ci l e
l a un l oc.
CAte kilograme
ile fructe are de vandut?
Z. Pentru anrenajarca
unui parc
au fost plantate
329 panselufe,
cu i47 mai multe
pet uni i .
&i adi ol e
f i i nd cu 298 mai put i rre
decel pansel ul el e
$i
peruhi i l e
l a un l oc.
-Cele
flori u fosl plantare?
3. Jan, Cosnril qi
ValeDtir
au scris liecarg catc un nuntdr.
Dublul sunrei numerelor
iiseanne
400.
Ce nl unere
a scri s f j eca, !
copi l daci :
.
Jan
+
Val enXi n
=
l 3l ;
.
Cosmi D +
Val ent i n
=
l l 5?
{. Rl zvan, Vl ad
$i
l onLl l au
i mpreuf l d
375 de t i f t bre.
CArc tinbre ale fiecare
dace:
.
Rtrzvan
$i
Vlad au 233 de timbre;
.
IonuJ
$i
Vlad ou 2?8 de tjlnbre?
5, Dupa ce a vandut
195 lq de vinete, tot a6tea kilograme
de cartofi
$i
1or atarea
de caslraveli, un venzbror
mai are 316 kg cle vinere,
I 239 kg de cartofi
$j
209 kg de
castraveli.
Ce cantitate de legunre
a avut la venzare?
6. inrr-o cutie sunt 144 de bile ro$ii, albe
9i
galbene.
Bilele
albe irnpreun5
cu cele
r' o$i i sunt 85, i ar cel e al be cu cel e gal bene
sunt 96.
Cete bile sunt de fiecare culoare?
7.
Radu a citit in timpul
vacanlei
de
vara 296 de
pagini dir nrai multe
ca4i
Cecilia
aci t i t , i ncl odat apeal 6t pl us5Tdepagi ni , i al Vi r gi l cu464depagi ni mai pul i nedecet
Ceci l i a.
-u
c6te
pagiri a citit mai
pulin Virgil
decat Radu?
8.
in fiecale
dinlre
cele doud
culii
ale Mndtiinei
sunt 136
de mdrgele
rc$r1'
i-nt.-unu
*ai .unt
ztS ab mdrgele
albe'
iarin
cealalti
186 de mdrgele
verzi
CAte
mirgele
are Madelina?
9.
Un elev
de liceu cite$te
cele
doue
volulre
ale romanului
'Neamul
$oimireslilor"
scr i sdeMi hai l sadoveanu, Pr i mr r l vot umar c196depagi ni , i al al doi l eacu38depa-
e. i ni mar
I nul l e
'""
'^'i"."'*urt
*^t
".e
de citir,
in tolal,
dacd a
parcurs
(citit) 149 de
pagini?
.
RcTol \ i
Probl ema
i n doui
n' oduri
10.
La o bancd
au fost adllgi,
la ora 8' 25 175
euro Din acestia'
dimineala
au fost
randLrri
t
r
t 70 eLrro. d"r
*drr curnf i ral
0^rq5
Dul ; -anri al a
s-au
vandul 9165
euro
Cel i eLro
I ni i 3\ ea banca
l a or" l o"1
11.
Bunicul,
gredinar' a adus ia
piali castraveli'
vinete'
lelina'
Dupi ce a vendut cate
59 kg din flecare
fel de legume'
ma1 avea:
.
63 kg
lelinn;
.
158 kg castraveli;
.
214 kg vi net e
Ce cantitate
de legume
a adus
bunicul
la
piali?
12.
Din cele
9 270 kg de mere
dintr-un
depozit'
au fost trimise
la vanzare'
pe.prald'
,lro
ir. a",*
**
'""i
multe au iost
tdmise
la o labrici
de compotud'
restul fiind
selectate
pentru a se
pdsfa
pentlu lama'
Cnte
kiJogtalre
de mere
au rimas
pentru iarni?
13.
Ce rest
pdme$te mama
de la 300
lei'
$tiind
ca fiuctele
li
produsele
din carnc
"onu
tro n,,
produse din carne
qi cele lactate
costd
203 lei' fruclele
singure
costarrd
29l et ' l
14.
La o benzinlrie
au fost aduSi,
dirnrneala,
5 580 I de benzjne
$i
cu I 960 I mai
pulini.
de motorinr.
pAnA
seara
s-au vandut cete 2 7961de
combustibil
de fiecare
lel.
-
.-
ce cantitate
de combustibir
(benzina
$i
notoind)
mai e in rezervoarere
benzini.
nei ?
.
Re/ ol \ | i
i j r doui I nod-n.
15. Anca
scrie un nLrmir folosind
tfei cifre. Din el scade I5g
$i
rnire$te
rearitalul
clr
l
,
oblinand
Dumarul
506.
Ce numtrr
a scris
Anca?
16.
inrr-un
depozit
se gdsesc
3 587 kg de nefe, cu I 738 mai
multe
kilograme
de
t {une.
i ar al t e. t f u. t e cu 6
q56
kg nrsr pul i ne
Ll ec6r I ncrel (
)i
prLrnet e
ra un l oc.
I are t rl ogramc
de, . al rc
l i uct e. . _Unt
i n depo, ,
"
7.
Un nragazin
sportiv
a primit
l6? cl; rtcoui,
cu inca pe
a16t nai
multe maieuri.
restulpani
la 729 fiind
bluze.
Cdre bl u, , e ru f o. r adusel
I t .
L. r o prperi ri e *au
adu:
| 500 oe cl : el e de nrarem, rt ; cj .
cr
qR-
mai rnul t e
cai et e
di cl ando, _i ar
cai et e
dc des(n
cI 2
q-g
, nai
pu! . nc
dec; r pnt nel c
doua
i . or. r",
'
* *
, ro. u; l : t " ""' t ' t
Lj c de' crr
ml i srrnl i n
f apet ari e
daci i i nl f -o
sapr, rn, nd yau
rdndLrt
19.
La un magazirr
de paine
s-au vendut
287 de peini
negre,
iar franzele
intregi
cu
197 mai I nul l e.
Cdte franzele
ieliate
au fost vandute
dace
in total au fosr 900
de peini?
20,
De la o ferrnd de pasiri
aLt fbst
frimise
unuj magazin
I
g60
de oui, alllria
cu 975
mai mul l e.
cel ui dc-al
rrei l cc
cu 2 065 rnai pul l ne
occat pf
nc, or doui i
t a Un l oc.
Lare oua a t rvrat (t rj nri s)
f ef l na?
21.
i nt r-o qcoal d
sunt 96 de el evi
i n cl asa
a l l _a, cu l 7 mai nrul f
i n ci asa
I . Cu i 07
mai pulini
decat elevii claselor
I
$i
a II-a sunt in clasa a lll_a.
Caii elevi sunt in clasa a lV-a
daca in btal, Ia ciclLLl primar
sunt 400
de elevi?
22. in
primele trei serii' intr_o tabare
au venit elevi' astfel:
.
i n
pnr na ser i e I l J:
.
i rr a doua seri e crl 57 mdi
Pul i ni :
.
in a treia
serie cu 28 mai multi decat
ln a doua serie'
Cite
fete au lost in tabdra
in cele trei serii
daca 495 au fost bdieli?
23. Dup6 culesul
viei, un vilicultor
vinde 3 468 kg de struguri
albi
qi
cu 598 kg mat
pulini slruguri
nwri
_'- _ t^^3
vin dacd a cules I0 000 kg de stnrguri'l
Di n cal e ki l ogra"re
de
' t rugl rrr
va l dc'
24. La un chioqc
de pdine au fost aduse
dimineala
239 de franzele'
iar la prenz bt
atatca
plus 97. La sfar$itul
zilei, in magazin
maierau
18 fianzele
Caf 1ei s-au
incasat dacd o franzeld
costi
I leu?
25. O tipografie
tiparette
r^n zece zile 3 576 de cdr{i
pentru copii' din care 988 sunt
cAr l i de
col or al
Cate revisle
penfu aceasta
varsta sunt scoase
de sub tipar'
dacd ele rcprezint'
dublul difelenlei
dintre ce4ile
de lecturd
$i
cirlilc de colorat?
26. un depozrr
rri mrt e ?ahar
i n f i er I nagaTi ne
asl l el :
.
in
primul magazin
cu 527 kg mai
pulinc decet
in al doilea;
.
in al treilea
nagazin I 590
kg, adici
mai multe cu 397 decat
in prrmul'
Cete kilograme
de zahdr au fos! livrate?
27.
Ptimele trei
premiate la un concurs
national
de karate
pentru copii au
prinit in
ror, t l Rg5 l ei .
Cdli
lei a
pdmit fiecaie daca
primele doua
au incasat
711 lei' iaf ultimele
dou'
47o l ei ' l
28. Af l a+b
( r - c) , $t i i ndcd:
a
=
23'7
+
594 -30'7a
b- 3' 75- 296+314;
cab
29.
Afld valoarea litefelor'
gtiind ci:
d+b+c=934;
o
- h- 614
. ] - ' - 615
30. La o papetirie
au fosl aduse 6 320 de caiete de narenaticd
$i
cu 3 785 maiputi_
ne caite dictando. Din tolalul lor au fbst vandute in luna septembrie
6 97g de caiete.
Cate caiele
mai,sunt in magazin?
31. Pe un lac din Delra Dundrii
erau 62 de lebede, de o date ptus
32 mai mulli peti_
cani. iar rale silbatice cu 47 mai multe decat lebedele
$i
pelicanii
la un loc.
Cete pdsAri
erau pe lac'l
32. aRa:
at b+c=. )
6- c+b=, /
' 1-
(b +
c)
=' l
a +
(.t
+
h)
='1,
St i i nd
c6: d
=
407, ,
=
329, c
=
127.
33. AdunA suma numerelor 46?
!i
396 cu diferenta lor
$i
din rezultat scade nutnarul
758.
.
Scrie rezolvarea intr-un
exercifiu, lolosind parantezcle.
34. Penrrri
decorarea strazii principale
a unui ora$ au fost iolosiae 173 de baloane
albe, cu 69 mai nrulte baloane ro$ii, iar baloane albastre cu 2g7 mai putine
decat suma
baloanelor
albe
$i
ro$ii.
Pe timpul petrecerii
au fost sparte 205 baloane de toate culorile.
Cere bal oane au mai ram, rs urnf l al e. '
35. O
gogoSeri e
a produs
204 de gogosi
srmpl e. cu
g?
mai mul t e gogosj
ut npl ut e cu
gem
$r
cu 396 mai puline
decat primele
doua la un loc gogo$i
umplute cu branzi.
Aproape
de tnchidere mai erau de vandut 37 de gogosi.
CAte gogoti
se vanduseri?
36. Un punct
de schimb valurar a primir
din paflea
bincii, diminea{a,
3 550 euro.
Din ace$tia, pani la ora t2 a vandur i 795 qi
a cumpArat 970.
CatA valu (euro)
a rimas dupt inchidere
daci dupA-amiaze
a mai vendut 2 360
37. Afli suma a trei nunlere,
$tiind
cd primul
este cu l 19 mai mare dece! al doilea,
iar acesta este egal cu diferenla
dinlre I00O
$i
g3g,
al treiiea fiind mai mare cu
g7
decat pri mul .
38.
Din cei 407
participanli la un concurs de matenatica' faza-iudcfeane'
45 au ob-
linul
premiul al III-la, cu l7 minus 8 lnai mulli
premiul al Illea' cei care'au oblinut
premiul i reprezentend diferenta dintre
prcmiul III
$i
II la un loc
$i
numirul64'
Cali elevi n-au obiinut
premii sau menliuni daca cei cu meniiuni au iost 137?
39.
intr-o livadd sunt 345 de ciresi
$i
vifini, iar nunerul cire$ilor
si
piersicilot este
367.
Daca in livadd sunt 5?5 de
pomi, cili poni sunt de fiecare fel?
40.
Di ncei 352depepeni ver zi qi l 54pepeni gal beni s- aovendul 200. i nr nodegal '
Celi
pepeni maiare la vanzare
producdtorul'?
.
Rezolvd
problena in doua modurr'
41.
intr-o livada sunt 266 meri.
peri cu 124 mai pulini. iat restul
pani la 715 sunt
pruni .
Ceti
prlrni
$i
peri sunt inrpreLrnd?
42.
Un
gradinar a recoltat 75 kg cle rolii, vinete cet ardeii
graqj
$i
ro$iile, ca$ofii
insemnand suma tuturor Iegumelor minus 39 kg-
Ce cantitate de legume are
grddinarul dacb ardeii
gm$i sunt cu 16 kg mai
pulini
decai ro$iile?
43.
Andreea
$i
Bianca au citit impreund 255 de
pagini' din doua cirfi diferite'
Roberta a citit cu 39 mai multe decat Bianca.
Cate
pagini a citit fiecare fata. daca in total au citit 412 pagini?
44.
Sunra r patru nunlere es I 72? Pdmul numir este cu 127 mai mic decal al
treilea, iar acesta e cu 97 mai mare decat al patrulea' care este cu 176 mai mare decat
al doi l ea.
Carc sunl rrumerel e ddca
| ri l l l l l l
ecl c 42C)?
45.
intr-o zi insoriti,
pe plaja unui 1ac dinir-o staliune erau 579 femei
$i
cu I85 mai
pul i ni bdrbal i . l rl l cc se af l au 387
persoane
Cate
persoane au losl in acea zi in staliune?
46.
La un magazin au fost vAndute miercuri 284 kg de fructe, iarioi cu 97 mai multe'
Cate kilogranle de fructe a avul la vanzare daca i-au mai ramas cu 179 kg mai
puiine decat a vandut?
10
47. Un depozir a livrat intr-o zi.4 345 de sticte cu ap6 minerald, cu I 987 n1ai puline
sticlc de Fanta
$i
cu 4 304 mai puline
stjcle cu
pepsi
decat suma sticlelor cu ape mine-
ral a
$i
Fan! a.
Cete sticle cu bauturi rdcoritoare
au fost livrate?
4t. Afla: a 6
+
c,
stiind
ca:
.
a- c_209
b=a 291
c
=
604.
{9, O bru6rie produce
intr-o zi 695 de franzele, cu 169 mai plrrine paini negre, iar
covrigi de doua ori slrma fianzelelor
9i
pAinilor.
Ce cantitate de produse
realizeazi brutdria?
50. O tatr';ca de ciorapi realizeazi intr-o perioadd
2 966 perechi
cle
Sosete
pentru
bArbali, cu I 875 mai mulre pereohi
de ciorapi pentru copii, restul pend
la t0 000 fiind
ciorapi de dand.
Cete perechi
de ciorapi de dami a prodN
fabrica?
51. Un atelier de croitoric confectioneaza
intr-o lun6 I
g75
de cAntd$i pentru
berbali
$i
cu 689 fiai mLllte bluze pentru
fete. Marfa e firnisd in doud rragazine.
Carc cAmASi
$i
bluze prjme$te
al doilea magazin dacd primului
i se trimit 2 977
conleclii?
52.
O finn6 a cumpirat pentru
alimentarea de toantne a canrinei sale I 370 kg de
canofi
$i
cu 595 kg mai pulinA
valze. iar frlrcte cu 890 kg mai multe decat varza.
Cate kilograme de alimente a cumpdral acea firnti?
53, La spectacolul de Revelion din oraqul meu, Noul An a fos! intampinat
de 265 de
copii, cu 568 mai mulfi adulli, rinerii fiind cu 149 mai pulinj
decat adullji.
CAti operatori au fost prezenti?
). 1, Adrj an s(j oaca cL ci t i el (. i real ; , , ca, , ;
exef crri ul :
( 70 139- t 9 934) : 5- 698 x 7 +
958-
Care.cste rezultatul corect?
a) 6 034; b) 5 134; c) 6 r 34;
d) 6 I 13.
I t
:
. . ; , . ,
te
Capitolul ll
PROBLEME
CU CELE
4 OPTRATII
t.
Calculeazi de 7 ori 7 minus 7, inlpdrlit la 7, ndunat cu 77 din care scazi 7.
5E. Dupa ceJ adun pe 39 de 4 ori, scad 120
9i
impart rezultalul la 4. Ce- i dA in_
mul l esc cu 8,
Ce numAr am obtinut?
59. A cincea parte
dintr-un numir este 9. AflA suma dinlre ncel numtrr
Si
produsul
numerel or 7
Si
8_
60. Cal cul eazd i n doui moduri :
( d-
b
+c) x3=
sri i nd ci :
a=h+17
b=c 97
c
=
100.
61. Pentru realizarea unui tablolr floral, un pictor
a folosit dc 53 dc ori culoarea ro$i
fi
de l0 ori mai mull culoarea albd.
Ce nuanld esle predominati?
62. Adunn diferenla nunerelor 18
$i
6 cu citul
jor
fi
impade rezultatul la 3.
Care est e f ezul t at ul corect 3, 4, 5, 6, ' 7?
63. Din suma numerelor 495
Si
305 scade rezultatul inpdrlirii
acesteia la 10.
Rezultatul este 701?
l 3
64. ena,
.
indoitul indoitului lui 3;
.
intreitul impetritului lui 5;
.
i nt pi rf l l l rl i nt rei rul ui l ui 2?:
.
intreitul dublullri lui 75;
.
dublul impdtritului lui 64;
. I r i pl ul i nzeci t ul ui l ui 8:
.
i nsut i t ul dubl ul ui l ui 6l ;
.
intreitul zecimii lui 420;
.
sfenul dublului lui 26;
.
dublul a doud sutimi din 2 900.
65. Ani dubl ul l ri pl ul . r nurncf cl or
4; 9: 10; 5; 7; 6i 0; 3
66.
ern scri ' un numi r pe ca-e l -am ddunol cl r 4rb Di n sumA am sceTut l 28 i mpdr-
lind
restul la 3
$i
an1 obtin t cetul 83.
Afla numarul
pe care lam scris
(inifial)
67, Dublul sunei a trei numere esle 2 000.
Care sunt nLmerele dacil
a+b=552
a
+
c= 681' l
68. Costul unui bilet
pe
distanla Buzeu-Ploiesti
este de l2 lei.
Cali bai incaseaza
$oferul
dacd ate I9 calitod?
(Gaseile solufii de rezolvare apeldnd la comutalivitate
$i
asociativitaie'
pe des_
compunerea numerelor,)
69. Un fir dc floare-de-piatfi
poaie avea pesle 15 ramuri fiecare' teniinendu-se
cu o
lloricicd frumoas:i,'in culori dif'eite: rotie,
galbeni. alba, roz etc. in grddinila din fata
casci buni cri . ral " a pl anl al
, 15
dc f i re.
Cere flori vor fi cand fiecare fir va avea 9 ramuri?
(Penlru fezolvare apeleazA la descompunerea numerelor.)
70. Un
ldran
a adus 1a piale 435 de pepeni. A cincea parte din ei sunl
galbeni, restu
fiind verzi. Din uhimii a vandut 96.
Cali
pepcni rtai are la vanzare?
71. inrr-o livadr sunt meri, peri, pruni
5i
ciregi, in total 263 de pomi.
Afli ce! nrer'i sunt dacd:
.
pruni
sun! de rrei ori
$ijufinhte
decer perii;
.
ci re$i surr cu l 0 nai nrul t i deci r peri .
.
peri cetjumitatea
sumei numerelor 39
$i
25.
Cc cantitate de nlarfh era in depozit?
72.
Un scaun de sufragefie cost?i 78 lei, iar o mas6 incA o dati pe
atat.
CAt costA 6 scsune
ii
o mas6?
.
l{ezolvd problema:
a)
prin
adtnare lepetata;
b)
pl i n
i nnrLrl l i re.
73. Ai l d suna numerel or d, D, c,
$ri i nd
cA:
a- bx3
c=a- b+14
b- 92.
74. Itadu
$i
NicLt au impreuhe 60 de tifibre. Dace Radu ii dtr lui Nicu 6 limbre,
at unci Radu are de dout r ol i rnai nl ul t e t i mbre decat Ni cu,
Cat e t i nrbre arc f i ecnre copi l ?
75, i rrt Fo
l coal d
sunt 264 de el evi de ci cl u pri mar,
di n care )29 sunt l n cl asel e I
qi
a I I -a.
CAt i el evi sunt i n cl asa a l l l -a daca suDt mai nul l i decet cei di n cl asa a t v-a cu
diferenlr dintre nurnerele 900
0i
879?
76, Bunica imparte bomboane celor lrei nepoli, astfel:
. l Lr i
AI i n 9;
.
lui L,ucian, cu o treime n)ai multj
.
lui
Valentin, cu 7 mai putine
decet a celor doi la un loc.
CAte bomboane ii timan lrinei dac6 bunica a avut doud culii a cAte 25 de bom_
boa e f i ecare:
77. Bunicul a cules diD grAdina
9 ldzi, in fiecare fiind 8 kg de rosii
$i
? lizi a cate l0
kg de vinete. A vandut cate 49 kg din fiecare fel de legumA.
Ce cantitate de legume i-a remas?
78,
Mama are rriplul varstei dc anul trecut a fetilei' adicn 36
Care esle diferenla de versta dintte mamd
$i
fiica?
79, La un magazin au fost aduqi 200 de covrigi
la ora 8 dimineata
La ora 1l au tost
adugi cu 40 de covrigi mai
pulini' iar la ora i5 cu 220 mai puini decat suma celor de
l a ora 8
! i
de l a ora l l
Cali lei a incasat vanzdtoarea,
dac[ i-a vandut
pe toli
$i
5 covrigi
costa I leu?
80. Un
producitot obsetvi cd mai are in
jurul pranzului 30 kg de roqii' o datd
;i
jumitate
mai mulli castraveli, iar cartofi oat ro$iile
$i
castravetii ia m loc'
Cu ce cantilate de
produse a venit la
piald daca a vendut cArc 47 kg din fiecare
fel de legume?
81. Un excursionist
parcurge luni 20 km dintt_un
tmseu Ma4i
parcurge cujunahte
nrai mulli kilometri, iar miercuri
iumitale
din distanla
parcursd marti La intoarcere
folose;te microbuzul.
Ce lungime a avlrt traseul?
82,'
.Dad6
4 albune de al1;
(reproduceri)
9i
un atlas
geografic costt 230 lei'iar6
albume
$i
3 atlase costa 390 ]ei, cat costi un albun
9i
cat costi un atlas'l
83. AI l 6 \ al oarea l rt erel or
$ri i nd
rcl dl i i l .
a+b=1149
D+c= E9l
a+c= 960-
84.
Afla valorile literelor,
$riind
cd:
6a+4b+3c=55
) d 5, - 16
b=4
85, Dou6 cinci]ni din numirrl) inseamna 14
Afli num:irulz, care este mai mare cu 59 decatjr'
86. Sanda se
gindegte:
Daca Mariana mi_ar da doua cincimi din cele 35 de aluie ale sale, a$ avea c_
J rnai mul t e derat ea.
Cate alune are Sanda'?
16
t7. Vasilicn a citit de luni pand
vineri caie 8 pagini pe
zi dinrr-o carte. Sambiti a
citit cu 2 mai mult decetjoi, iar duminic[ a termiral-o.
Cate pagi i are cartea daci in ultima zi a citjt l8 pagini.
iar nunrerolarea pagini-
lor incepe de Ia 3?
t6. Pcntru a se
prcgAti pentlu
Lrn concus de atletism, Adrian aleargb de 4 ori pista
mui st adi o[ cu l ungi nea de 210 m
$i
l i l i mea de 85.
C; l i nl et f l al earg; zi t nt c daca t ace anrrenamenr dt f f t neat : t
)i
\ erra. ,
t9. 6 copii au acelaginumAr de limbre. Dacd ar avea cu l0 mai multe, fiecare copjl
s-ar bucuf a de 108 ri t nbrc.
Cate tinbrc are fiecare copil?
90. Miruna cite5te o carte- Suma paginilor
despdrtite de semnul de carte este 65.
Ce numere au paginile
la cafe a
pus
Miruna semnul de carte?
91. intr-o turrna sunl 104 oi negre, cu o data
$j
jumdtate
nrai nrulle oi
qlbe,
Lnieii
tprezentand trei sfertllri din numirul total al oilor_
Cete animale sunl in rurmd?
92. A gapt ea part c
di nt r-un nuf t i r i nsearnni 109
$i
est c egal dcu noi medj nal t nu-
mer.
Care este dilerenla dinlre cele dou6 numere naturale?
93. Daci un numir e imparlit la 3, rezultatlrl se mEregte de 7 ori,
(|n
prcdlrs
se sca-
de 393
$i
rstu[ri i se adaugi Ig, ultimul rezultat tiind 508. care este nLlmArul initial
(necunoscut)?
94, L, biblioteca
9"o1ii
au ll$e de cirilof cinci
$eptimi
din numarul toral al elevilor.
Di nr r e dcef l i a. l 8' sunl di n cr cl ul pr i nr af .
Cdli elevi de gimnaziu
au fi$e daci in
$coala
surrt 434 de elevi?
95. Di n ccl e
t
450
kg dc prune
cI l c. e. bLDi Lul \ i nde I
q
0 kg. di n re. r t ecdnd
I Jrca
DacA din l0 kg de prune
se oblin 3 litri de
luica,
afld ce cantitale de
fuic6
va ob_
l i ne
buni cul .
r 7
96. Din cantitatea de cip$uni pe care a oblinut-o, tata a agezat 96 kg in ladile in care
incap 4 kg de frocte. Diierenfa pand la l7l kg a fost
pusb in lidile a 5 kg fiecare.
Cete ledile au fost folosite?
97. Un vdnzdtor a
primit 9 ladile cu
prune, liccare conlinand 8 kg de fiucte.
Cet va incasa vanzatorul dacd 3 kg cosu 12 lei?
98. Dace inrnulpsc un numar cu 7, produsul il adun cu 943, din sunrd scad 7 369,
iar fezultatul illmpart la 3
9i
ob{in 91, care este nunarul inilial?
99. Dacd un sfe dintr-un nunrdr este 95, afla doue cincimi din rcst
100. O tleirne dintr-o carle reprezinta 26 de pagini
Cate
pagini mai are de citit Radu dacd a citit doua treimi
$i
lncd ? pagini, cartea
avand 78 de pryini?
l0l. Dacd
pdrinlii rnei ar cump6ra 100 kg de
gogo$ari,
ar
pldti 400 lei. DacE al cum-
pdra
9i
50 kg de roEii, at mai pl6ti 250 lei. Dar ei currlpara 7 kg de gogo$ari
ti
5 kg de
ro$l l ,
Cat cost6 clrnlpdralurile?
102, Trei
geptimi dintr-uh numtrr lnseanlrra 36
Carc este
produsul dintre acel numdr
$i
8?
103. Diferenla dinte doud nurlere este l5
qi
reprezinti de 3 ori al doilea nunrtrr.
Afla produsul celor doud numere.
104, Mari an curl pi rd o cart c cu un sf ert di n bani i
pecarei i arc, adi ce 10l ei , i at cu
douA rrei rni di n rest cumparzi un al l os zool ogi c.
Caf bani i-au ramas?
105. Din livada lor, bunicii au cules I 480 kg de rnere. Au pastrat pentru ei 325 kg,
restul de mere vanzandu-le ou 3 lei kilogranul. Din banii ca$tigafi
$i-au
cumplral o
ma$intr de spelat rufe
$i
un frigider,
pe
oare au dat I 696 lei.
Cafi lei Ie-au mai ldmas bunicilor din vanzarea merelor?
1a
106. O serA a livrat intr-o zi pe pial; 656 de trandafiri, cu 290 mai multe lalele, nu-
merul garoafelor
insemnend
jumetate
din numarul lalelelor.
Cate flori a livrat sera in acea zi?
107. Trei cincimi dintr-un numdr inseamnd 174. AflA suma dintre acel numir
$j
397.
108. Cat cr"t eaza:
A/
-
725 | 5) : 4
=94.
109.
pentru
o premiere
au fost cumpemte 3 ca4i cu acelasi pref
$i
un atlas botanic,
platindu-se
I l5 lei. DacA s-ar fi cumpamt 6 ca4i
$iun
atlas, s-ar fi pletit
160 lei.
Cat cos!, o carte
$i
c6t costd atlasul?
ll0. Alina scrie doua nurnere a caror sum6 este 120. Scdzdnd din ele acela$i numhr,
obt i ne I 0
t i 37.
Care sunl numercle scris de Alina?
lll,
Q
culegere cuprinde 690 de exerciliiti cu 154 mai mulre probleme.
CAte exercilii
Sj
probleme
mai are de rezolvat Ionela dacA a efectuat o trcirne din
exercilii
$i
un sfert din probleme?
112, Af1e. a+(b c),
$tiind
c6i
a=954, 709
c=a: 5
ll3, Cornelia a ciLit 116 pagini
dintr-o carre, iar som ei, Iulia, cu 70 mai puline.
VA-
rul lor, Ionuf. in clasa I, a citit o cincime din djferenla pagjnilor
citite de veri$oarele
l ui .
Care pove)ri
a c lonur dace fiecare povesle
a fosr scri\a pe
j
paginil
ll4. Afla produsul
dintre.r
$i
b dacA:
ax8=201
- 129
6=( 186_91) : 5.
l l 5. t a rur meci de l eni s au f osl i n t ri bune 640 de specral ori .
O zec; me di n ei erau
copii
$i
tineri. Femei au fost o treime din.restul spectatorilor.
Ci l i barbal i au f osl I a I neci l
19
Capi tol ul l l l
METODA FIEURATIVA
116. Difcrenla dinlre doue numere este 63
$i
reprezinte de 9 ori pdmul numdr.
Care sunt numerele?
l 17. Suma a doui ' rumere est e 50
Care sunt numerele dacA al doilea este mai )nic cu l0 decat primul?
l l 8. Andrei , Sandu
9i
Cl t dl i n au 8l t i mbre.
Cate timbre are CitAlin daci Andrei are de doud ofi nlai m lte decit Sandu. iar
Cdtilin arejumAtate din suma timbrelor celor doi9
ll9. Daca din I 000 scad 35, atunci suma a doua numefe, r
$i
i, reprezinti de 5 ori
nul ni rul d.
Care sunt numerele care se aduni?
120.-Suma a trei numere este 988. Afld numerele,
$tiind
cA al doilea e cu 137 mai
mare decit primul
li
cu 105 mai mic decat al tretlea.
l2l. oiferenla Ainue a
$i
6 este 76, iar dintre a
!i
c 152.
Afld suma nLnnerelor D
$i
c,
$tiind
ci a este cel mai mare, iar suma numerelor
este 696.
122, Din surrn numerelor d
$i
, scad 460
ti
oblin numirul 245.
Care sunt nunerele daca , este de 4 ori mai male decAt d?
123. Angela are de me$ de la
$coald
panA acasa 368 ln, iar Dorine o datd
$ijumdrate
cat Angela, in scns opus.
Ce distantA e inke locuintele celor douA colege?
(Deseneazi
schema distan
jelor.)
20
124. Un tdnar qi-a propus
un circuit (excursie)
cu biciclera pe o disranld de 534 krn.
in prima zi a parcurs
a
qasea parte
din distania, a doua zi cu 27 km mai mult. iar a lreia
zidoua cincimi din distanta parcursi
in primele doud zile.
Ceii kilometri mai are de parcurs pane acasa?
125. Un producAtor
a adus la piala 480 de pepeni verzi, pepenii galbeni
teprezentand
un sfer! din numArul celor verzi. in douE zile a vendut trei cincimi din pepenii verzi
Si
jumitate
din cei galbeni.
Cet
pepeni
mai are la vanzare?
126, intr-o ladi sunt mere qi glrtui, in total 363 dc bucdii. Dupi ce s-au vandul 265 de
mere qi
44 de gutui,
au rdmas de 5 orj mai multe nere decdt gutui.
Cate mere
ti
cate gutui au fbst in ladi?
127. Trei cincimi din cantitatea de
produse
aduse ]a piald
de un cultivator de legutne
reprezinti kilogramele de castraveli, trei sfertud din resf fiind ro$ij. iar difercnla, peM
la 840 kg, inscmnand vinete.
Ce cantitate de cashaveli, ro$ii
$i
vinete a adus producilorul,
separat?
128. Suma a nei numere esre 87
Care sunt nuntercle dace primul
este dublul celui de-al treilea, iar al doilea e cu
7 mai mare decet
iumbtatea
oelui de-al doilea?
129. Surra a doui numere este 44. Daca miresc cu 4 primul
numtrr, obtin triplul celui
de-al doi l ea.
Care sunt numerele?
130. Suma a trei numere este 42. Mdrit cu 3, primul
nurnir reprezinta
jum
dtate din ai
doi l ea
$i
u' ] sf en di n al rf erl ea.
Carc i unl numerel el
l3l, Suma a trei numere este 90. Al doilea este cu 20 mai rnic decat al treilea, iar
pri mul
rcprezi nraj umat al e di n sut na
cel or doua.
Care sunr nunrerel e"
132. Nufrarul scris de lrina pe
o foa;e este de doua.ori$ijumitate
mai mare decet cel
scris dc Citalin, iar cel scds de lleana inseamnAjumitatea
cellli scris de CAtelin.
Ce numere a
\ cri s
f i ecare daca sut na l or esLe 721
2L
133. Varstele lrinei gi a mamei sale inseamn, 34 ani
Cafi ani are fiecare daca mama are cu 28 ani mai mulli decat fiical
.
RezolvA in doue moduri.
134. Alina, Maria
si
Iulia au 84 de alune.
Cate alune are fiecare daca Alina are cu 15 mai nrulte decAt lulia, iar Maria cu
24 nrai
puline dcat Alina?
.
Rezolvd in doua moduri.
135,* intr-o livada, numerul merilor este dublltl numdrului
perilor, iar numarul
piersi-
cilor inseamn, o data
$ijumatate
numirul
perilor'
Celi
pomi de fiecare fel sunt in livada daca numdrul total al acestora este 288?
136. Trei copii au adunat inpreund 145 de nuci. Daci al doilea a cules de 3 od mai
nulte decat primul, iar al treilea cu 72 mai putine dccet al doilea, afli cete nuci a adu_
nai fiecare copil.
137, Tatal are de patru ori suma anilor celor doi fii.
Celi ai au impreuna daca fiul cel mic are de doua ori mai
puliniani decet fratele
mai mare, care ate 6 ani?
138. Surra a trei numete este consecutive impare impdrlitd la 3 da catul 9
Care sunl numerele?
139, Bunicul are trei lotud de ptunant. Prinul lot e cu 240 m1 mai mare decat al doi-
lea, iar al treilca reprezinfi
j
um dtate din slrprafelele insunrate ale primelof doua.
Ce supratala are fiecare dacd, in total, cele lrei loturi au I 860 m:?
140, Un elev din clasa a lll-a a citit in trei zile o carte de 9l de pagini.
Cate
pagini a citit in fiecare zi daca in a treia a citjt cu 9 mai multe decil in a
doua, iar r^n prima cu 14 mai
putine decit in a treia?
l4l, Valentin deschide o carte la indmplare. Suma numerelor de pe cele doud pagini
(staga-dreapta) este triplul numarului 41.
Cc numar are fiecare paginl?
142. Suma a trei numere este 63. Dacd
primul reprezinta o treime din al treilea' ial
acesta e cu 2l mai mic decat al doilea, afle numerele.
22
143. Doua cincimi dintr-un numar reprezintd
o ireime djn altul.
Care sunl numerele dacA diferenF dintre ele esre 27,
jar
suma I l7?
144, Suna dintre sfertul unui numdr
$ijumdtatea
sa este 60.
Care este numdrul?
145. Ionul are rimbre cu imagini diferjte, astfel:
.jumdtate
din cele florale fepreziite
tirnbre cu reproduceri de arta;
.
tinbrele sportive inseamne
o datA
$ijumdtate
timbrele
de art6;
.jundtale
din timbrele de a e inseanlna numdnrl 72.
Cate timbre are Ionut?
146. NurrArul firelor de fo$ii plantate
i tr-o sera repreante
dublui fireior de ardei sau
jumdtale
din Dumirul vinetelor nrinus 87.
CAte rasaduri a plantat gredinarul
dacd un sfert din numerul
firelor de ro$ij in-
seamna 75?
(Gasegte
dold variante
de rezolvare folosird adunarca repetati
sau inmultirea.)
147. intr-o serd, numArul crinilor reprezintA un sfbrt din totalul florilor, garcafele
c61
dublul
crirrilor, freziilejumdrale
din res1, diferemla pena
la
g00
fiind gladjole.
CAte gladiole
sunt in sere?
.
Ggse$te trei variante
de rezolvare a problenei.
148. in pauza
mare, trei cincimi din elevii unei clase au ie$it in curtea
$colii
lajoaci.
Cete fe[e au rimas in clasA dacd numirul lor e cu 2 mai mare decat al biietilor,
iar toata clasa numiri 25 de elevi?
149. Suma a trei numefe
este 75.
primul
este
jumaiale
din al treilea. Dacel impi4jm
pe
al doilea Ia al feilea, oblinem catul 2
$j
restul 5.
Care sunt numerele?
150, Eu, tata
$i
bunicul avem impreun, 104 ani. Bunicul are 62, iar tata e de 5 ori
mai in varsta decat mine.
Calj ani are tata?
l5l. Un numdr estc mai mare cu 4 decat rapofitul dintre el
$i
alt numer.
Afla nurnerele, catul fiind 7, iar suma ?6.
23
152. La un magazin au fost aduqipantofi de dama numerele 36, 37
si
38. o treime
li
jumAtate
de treime din total sunt de mArimea 38, a
gasea parte din rest sunt mdrimea
36, ceilalli fiind numdrul 37.
Cate
perechi de pantofi s-au adus daca cei de marimea 36 sunt numai 8
perechi?
153. Ionel ii propune Andreei, som sa:
- DA-mi 5 ahrne ca sa am de 3 ori mai nultg decAt tinel
Cate alune arc fiecare daca impreuni au 44 de alune?
154. Di nl r-o
scoal ,
au
pani ci pat l a di l erse concursuri l rei
)epl i rni
di n numarul t ol al
al elevilor,
j
umitate din
participanli oblinend
premii
9i
menliuni.
Celi elevi are
$coala
daca numdrul celor
premiafi esfe 33?
155. Diferenla dintre doud numere este 43.
Care sunt nunercle daci primul e de 3 ori mai mare, plus 7, decat al doilea?
156. inrr-o livadi sunt 260 de
pomi (meti, pori, caisi) Merii sunt cu 42 mai mulli
decar peri i . i ar ci re$i i cu l o mai
put i ni ca meri i .
Celi pomi sunt de fiecare fel?
.
Gdsgtte doud variante de rezolvare
157. Daci numarul
prunilor dintr-o livada e de 4 ori mai mare decat al cire$ilor, iar
numdrul ciregilor e cu 59 mai mic decat al merilor, cAli pomi de fiecare iel sunt in ll-
\ ad6.
)t i i nd
ca i n t ol al sunt 443 de pomi l
158, i n' r-un ora5 sunt 3 490 de masi ni . di n care I 576
. unl de di f eri l e cul ori . Di n resl .
a cincea
pafte sunt
ga]bene, cele roqii fiind de 2 ori mai multe, iar cele albe cat cele
ro)i i
f rgal bene
l a un l oc.
Cate rnalini albe sunt in orag?
159. Diferenta dinrre doue numere este I 2?5.
Care este suma lor daca primul este de 6 ori mai mare decat al doilea?
160. Autorul unei ce4i de matematice a creat I 370 de exercilii
$i
probleme.
:
DacA numAnrl exerciliilor este o date
$i
jumitate
mai mare decat numdrul pro-
blemelor, cate exercilii
li
cate problene cuprinde lucrarea?
24
16l. Slenul unui numdr este egalcu o ffeime a altuia.
Cdre sunl umerel e daca sJma I or e 031
162. irrtr-o florlrie sunt 828 de tlori. Numarul crinilor reprezintijumAtare
din numd-
rul trandafirilor, garoafe
fiind o datd
$ijumitate
cat crinii.
Cate flori sunt de fiecare fel?
163. Din surna numerelor a
9i
b scad 145, rezultatul il impart Ia 5
$i
oblin celul 62.
Care sunl numerele dacA al doilea este mai mic cr 75?
164. Un nunrilr este rnai mare decat altul de 3 ori
plus
6. Suma lor este 42.
Alli produsul
numerelor.
165. Buni ca a asezaL pe un pl al ou
I nai mul re cai se. Veni nd
de l a gradi nj l a.
Cl bj a
manci l
I
cai \ e Sosi nd dc l a
$coal a.
Veroni ca
a mencat o l rei nrc di ce a ramas. Tal a
mdnenci
$i
eljumalate din rest.
Ci re cai se
"u
f o\ r pe pl aLou
dccS au mai ramas 5 cai se?
166. Sur11a a trci numere este 96.
$tiind
ca al doilea este dublul primului,
iar al treilea
cat primul qi
al doilea la un loc, afld suma a
+
c.
25
Capiiolul
lV
PROBLEME
DE PERSPICACITATE
167. Ce numir dd acelafi rezultat
fie prin adunarea sau inmultirea cu el insll$i?
168. Ciseqte
nL|Ierele scdse cu
$ase
cifre' ultimele fiind 3
$i
5' iar suma tuturor ci
lrclor si fie 35.
169, , qt l a cct rnar rnare numar de f orrna l noh doc, ^'
A) d, ,, c sunt cifre distincte
(diferite);
B) a, 6, c sunl egal e.
170. ,tm o kg de mere, o balanli
fi
o
greutate de 1 kg'
Cum separ 5 kg de mere dinlr-o cantarire?
l7l. Caseste
numerele scrise cu 4 cifre, asrfel incet iecare cilrd a numirullLi
sd fie
mai mar( decal
. runa ci f i el or di n sl snga
l ol
172. Alba sa Zdpada a pregitit clatirc
penttu prietenii ei Daci cel mai mare a pflmrt
3 slilite, iar ceilalti numerele consecutive
crescdtoare, cale cldtite a pregatit Albi ca
Zlpada?
173. Un copil scrie, in
ioacd,
cifrele de la 9 la 4' une dupa alta Din numarul fornat
scacle numdrui scris cu ciftele de la ? la 2 Rezultatului
ii adaugt numitul scris cu ci-
fiele dintre 2
si
9.
Ce numdr a oblinut dupt adunare?
26
174. O feti16 trebuia sI efectueze adunareal
36 579 +
49 567
_
\efiind
atentd, scrie:
36 5, 79 +
95 4' 76=
Cu cet a gre$it?
175. Cale cifre se folosesc pentru
numerotarea
unei ce4i cu 136 de pagini?
176. Casegte toate nurnerele
scrise cu trei cjfre, suma acestora
fiind 6.
l7l. Gisegte 4 nulrere a c6ror sullla gi proclus
sd tie
g.
178. Descopera
mnnarul natural a-6c (SZU),
$tiind
cn:
.
numtuul
sutelor este triplul numdrului zecilor;
.
nunArul
lmitadlor estejumdtatea
numdrului
sutelor;
.
suma numerelor
sutelor, zecjlor
$i
unitdlilor
este ll.
179. Scrie in ordjrrea crescetoare
a iniltinlii numerele urmitoarelor
feti{e,
$tiind
cd:
.
Bianca e mai scuude decet Veronica,
dar nai inalta decat Maria;
.
Ioana e mai inalte decat Maria, dar mai scundA decat Veronica;
.
Vcronica e mai inaha dec6t Maria, dar mai scund, decat Andreea,
care e mai
inalti decal Bianca.
180.
La o aniversare,
cele 6 scaune dinjurur
meser sunr ocupare.
Cate picioare
sunl sub nivelul rnesei,
ea avAnd 4 picioare?
l 6l . Exi st a i nmul f i re cu I l , nerncmorar, ?
Da, existtr
ti
se realizeazb
oral fonrte upr.
23><1t =
. .Explicalie.
Se scr;e in fara viitorului proalus
2
$i
lisend
un spaliu (pentru
zeci)
se
scrie la urme cifra 3. Numdrul zecilor
este suma cifrelor 2
9i
3.
Deci :
23 x 11
=
253.
.
ExerseazA:
34xl l -
22xt 1=
42xt t =
72x11=
6t xl l =
26xl l _
54x11=
35xl t =
1i , x1t =
27
182. Scfie 10 exefci{ii ou ncest caz de lnnullire lird trecerc peste ordin (ZU x I l)-
183. i rrrnul l rrea c, I l , cu Lrecere
pe"l e
ordi nL' / eci or.
75x11=
. . . r i ma Ji l i a a pr odu) ul ur esr e 5:
.
s< nrl dn, :
_
5 - 12. Nunarul 2 de\ i ne nLnrdrul zeci l or;
.
I dc Ia I 2 se aduni cu 7 : I
+
7
=
8, deci numArul sutelor va fi 8.
Rispunsl
75x11=825.
.
Cal cul eazi :
84xl l - 79xl l = 94x11=
96xl l = 38xl l = 66xl l =
58xl l = 56x11= 78x11=
184, Scr i e. i e. ccr uea* 10 I nr nLl ! i r i cu I l . cuc"zul dcmai sus.
185. FoloseSte de 7 ori cifra 7, iar ca operafii aritnretice: adunarea, scdderea
9i
inmul-
lirea,
dar
$i
parantezele (dacd este cazul) in a$a ftl ca rezultatul sd fie 7.
l 6O. Re; ul . . . derLcpt el
.
Un numdr se impafie exact Ia 3 dacd suma cifrelor lui se imparte la 3.
Exemplificd scriind 3 numere fornlate din sute
$i
zeci
$i
trei din SZU
$i
efeitu-
eazi irrrpi4irile.
187, I n nrrm; r se I npaf re e\ r(r l r
-+
df l cd ul rrmel e ci t i e l ormear; un num, r care se
impa(c la 4. (A$a se afle anii bisecli. cei cu 366 de zile.)
Exenlp le: 2936: | 848 elc.
.
Scrie 5 numsrc fonnate din SZU care si se imparti la 4
$i
verifici efectuand
i mparl i r. l e.
188. scri e ccl mai I nrre ru-nar t o-mal drn 4 ci f re di \ l i ncl e t di f eri re. care nu se f epe-
tA). Din acesta scadel pe cel mai mic, in acelea$i condilij. Scade din rest 598
$i
aduna
r e z r r l r a t r r l c. r 6 8l t
Ultimul rezultat este:
a) 8 782; b) 9 682; c)9' 712, d) 9 782.
28
189. Afli surra numerelor l7, b, c,
$riind
ca:
.
d este cel rnai nic numdr lormat din 3 cifre distincte;
.
l, esle cel mai mare numar par
scrjs cu 3 cilie;
.
c esre di l erenl d drnl re b
Si
Z] .
190. Care este numarul care, inmulfit cu 9, se imparte
$i
la 6
$i
la 7
$i
dd rest 3?
19l . Se adrrn; rrcr numere n. b, c.
Ce trebuie se se faci cu al trcilea tennen dactr primol
se mare;te cu 129, iar al
doilea se micgoreazd cu 6?, aslfel ca suma sa ramena aceea$i?
.
Exempl i f i cAl
192. Afli valoatea nurnerelor
/r, D, c,
$tiind
ci:
1a+' 7b+' 7c=224
a. i , b=2$i a+c=20
193, Reconstituie
adunSrile:
a) *64*3+
3*30*
I *8*45+
*
706**
h)
c)
59781
2*54*9+
*47+6*
322536
l *34++
*6*73
20036
5 98879
7*3*9+
, N869*
90000
3*52*+
t 6293
89249
194. Reconstituie sciclerile:
92524
8*+96
*30*3
195. Pune paranteze,
astfel ca rezuhatLll sa fie corect:
64543
73334
8 8 8 8
=9;
8 8 8 8
=1.
29
196. Trei sferturi dintr-un numar inseamna
2
Care esl e numarul ?
197. '
Al l a val oareo l ui a di n egal i t at ea:
a+18+a=a+a+a+a
198. Afla surna valorilor literelord,
b, c,
$tiind
ca:
a x c=28,
bxc=42.
199. Gasegte
regula
gi contilua
$irul
cu lnoe
5 nLnnerc:
125;132;
t40;149:
'
200, Afld cete riunghiurisunt
ln figura de mar
Jos'
30
REZOIVARI
Capitolul
I
PROBLEME
NUMAI
CU ADUNARI
St
SCADERI
l . I ner e:
L50
pi ersi ci :
156
+
69
-
225
st rugurj : (t
56
+
225)
_
97
=
284
f ruct ei
156
+
225 +
284
-
665
z panserule:
329
R: 665 ke
petwlii:
329 +
1 4'7
=
4'74
gl adi ol e:
329 +
476
298
=
507
fioti. 329 +
4i6 +
50't
-
i 3t2
3. suma
=
4oo: 2
=
2oo
R: I 312 f l ori
J+V- l 34r C=200- 134=66
C+V=115+J=200_l t 5=85
J+V= 134
+V=134_85=49
{.
R+v+t =3?5
R: 85; 66; 49
R+V=233+l =375
233
=
142
I +V=278+R=375
278=97
v- 233
97= 136
s.
vi net e: 195+316=5r 2
R: 97' 136: 142
canol i :
195 +
I 239= 1434
castraveli:
I95 +
209
=
404
rot at r 512 +
1434 +
404
=
2 050
c R+A+c=144
R: 235okg
A+R=85- +G=144
85=59
A+c=96+R=144
96=48
A=85_48=37
R: 48; 37; 59
31
7. R 2q6
C=296+296+5' 7- 649
v=649- 464=185
R v=296- 185=1l '
R: t t t
pagr nr
8.
I : 136+279=4l l
I l i 136
+ I 86: 322
Toral : 411
+
322
=
733
R: 7: l . ]
9. l . 195
+
38
=
233
(al
doi l ea
vol um)
195
+
233
=
428
(Pagini are
volunul)
428 -
i49
=
279
(rest de citit)
I l . 195
+
38
=
233
(al doi l ea
vol um)
195 -
149
=
46
(de citit din
primul volum)
233
+ 46
=
279
(de citjt)
o: 279
pagjni
10. ora 8: 25 175 euro
25 175 -
l 3 970
=
l l 205 (rl nra$r)
I I 205
+
6 395
=
17 600
(dupi cump'rarc)
l ? 600 9 365
=
8 235 (r6' na$r)
R: 8 235 euro
11.
l el i na
=
63
+
59
=
122
Cast ravel i
=
158
+ 59
=
217
Vi net e=214+59=2763
Toral 122
+21T + 273
=
612
R: 6t 2kg
12. ilr depozit:
9 270 kg
da! l a
pi al d: 2 750 kg
ci rrc f abri ca: 2 750
+
963
=
3 713
(kg)
sel eci al i r
9270- 2 750=3
713
=2
807
R: 2 807 kg
13.
f 2' )
F+C=134+C=134- 29=105
C
+
L= 203 - r
L=203-
105
=98
f c- t
2a 105
q8
) 12
300 -
232
=
68
R: 68 l ei
14. V. l : 5580- 1960=3620
5580+3620=9200
2796+2TL) 6=5592
9 200 5 592: 3
608
15.
V. l l :
5580- 1960=3620
5 580 2796=
2 t g4
3 620
2 796
=
821
2'784 +
824
=
3 608
a 158 +
296
=
506
d
- l s8
=
s06 296
a t 58
=
210
a=2] 0 +
158
a=368
pr une: 3587+1738=5325
M+P=3587+5325=892
al t e f r uct e:
8912- 6956=
I 956
t rrcouri : l 6?
mai ur i : 167+167=334
bll].ze:129
167
- 334
=
228
I 560 (marematica)
I 560 +
987
=
2 547 (dictando)
\t
560 +
2 s47)
- 2 978= I 129
(desen)
I 129
- 789
=
340 (desen)
paine
neagra: 287
f t anzel e. 287+197=484
tianzeld
feliatA: 900
- 28'l 484
=
12g
t : I 860
I l : 1860+975=2835
i l l : (l
860 +
2 83s)
- 2 O6s
=
2 630
Tot al :
I 860 +
2 835 +2
630
=
7 325
t :
96+17=l 13
Il:
96
I U: ( l l 3+96)
107=102
I V: 400 113
96
- t 02
=
89
l : 313
ll:
313
- 5't
=
256
I I I :
256
+
28
=
284
313
+
256 +
284
=
853
(t ot al
el evi )
853
- 495
=
358 (f el e)
R: 368
R: I 956 kg
R: 228 bl uze
R: 340 caiere
R: I29 franzele feliate
t 6.
t7,
18.
19.
R: 7125
oua
R: 89 el evi
33
R; 358 lete
s. al bi =3468
s. ne! . r i =146R
5q8=
2870
\ dLnd; ! i . i , +68+l
8r o=ol l q- -
^
. . -
ri masi
pent ru
vi n: l 0 000 -
6 JJd
=
r Dor
di ni neal a: 239
pranz:239
+
9'1
=336
roi al : 239
+
336
=
575
vand t e: 575 -
I 8
=
55?
(f ranzel e)
557x1=557( l ei )
totai cirli:
3 576
carti de colora!:
988
cerl i
de l ect uri :
3 5?6 -
988
=
2 588
revi st e:
(2
58E
988)
x 2=3
200
193
'720
1590=4503
t +t L+l l l =895
I +t l =711
+l l l =895
7l l
- 184
l l
+
l l l
=479
+ I
=
895' - 479=416
I +i l =7l l
+l l =711
416=295
a=52l r h=l q. l ; e=
l l l
,
r '
- 14
"'
254
l ol -
{l ql l Jl ) -
h55
a
=
635
260
=
315
b
=
931
'- 635
=
299
( - 934- 611=260
6 320 - 3 785
=
2 5i5
(dictan'lo)
r' :rio
*
z s:s
=
t ss:
(matematica
+ diciando)
s 855 -6
918=
I 877
(rdmase)
31,
l ebede:
62
Del i cani : 62+32=94
tate:
(62 +
()4)
+ 47
=
203
Total
Pisdri:
62
+
92
+
203
=
359
32.
86i : 609;
205; 863
i i
1590
397=1
t l :
I t 93+527=l
l l l :
I 590
Tor al :
I 193
+ 1720+
R: 3 662
kg
R: 557
l er
R: I 200
reviste
Rr 4 503
kg
R: 416;
295; I E4
25-
26.
27.
28.
30,
R: 375I
299; 260
R: I 877 caiele
R: 65s
34
R: 359
Pi sl rr
33. (467 +
396)
+ (467
396)1 758
=
1?6
14. b. al be: 173
R: 176
b. rosi i : I 73
+
69
-
242
b. al bast re: (173 +
242) 287
=
128
au rAmas: ( t 73 +
242
r,
128)
-
205
-
338
J5. gogot i
si mpl c: 260
o: 338 bal oane
gogo$i
cu geln:
264
+
87
=
351
gogo$i
cu branzd: (264 +
351)
- 396
-
219
gogo$i
vandui e: 264 +
35t +219
3' t
=j 9l
R:
_4.
t odo)i
JO. J ) ) U ( dt n
neat a)
3 550 - I 795
. +
970
=
2 725 (ora
12)
2 725 2 360 - 365 (la
inchiderc)
3i . a- b+l r 9=162+119=281
R: 365eur o
b=1000 838=i 62
c=. 7+87=281 +87=368
d+b
+c=281 +
162+368=8l l
J8. parri ci panl i :
407
R: 811
premi i :
l l l : 45
1l : 45 + ( 17-
8)
=
53
I : (45 +
53) 6zl
=
34
Mr I 37
Fi rn premi i :
407 (45 1.
53
+
34
+
l 3?)
=
138
J9. c+v+p=575
R: l l 8 par t i ci pant i
C
+
V=345 +
p=
575- 345
- 230
C
+
P
=
36? + V= 575
- 367
=
208
C+V- 345- ' C=345
208
-
137
: l r .
r : 352+r 54- 506( pepeni , i nt or al )
R: c=137; v=208; P=230
506
- 200
=
306 (de
vendur)
llr 200 : 2
=
100 (vanduli,
de fiecare fel)
352 I 00
=
252 (pcpeni
verzi )
154 100
=
54 (pepeni gat beni )
254 +
54
=
306
(pepeni
de vandut)
R: 306 pepeni
41. l.|,ert
=
266
pet l =266-124=142
pr uni -
715
206 I 42 - l 0-
pruni
+
Peri =
307
+
142=449
R: 449
Pomj
42. f oqj i
=
75
vi net e=ro$i i +ardei
cartofi
=
suma legumelor
39
=
ardei : ro$ii -
16
=
75 16
=
59
r ogi i : 75
ardei : 59
\ i nel e: 75
,
5q- l l 4
cartofi: 75
+
59
+
134 -39
=
229
T otal
'7
5
+
59
+
t34
+
229
=
49',7
Ri 497 kg legume
43. A+B=255
R=B+39
A+B+R=412
R: 412- 255
=
157
B: 157
39=l l 8
A: 255- 118- 137
R: 13?; 118; 157
41. a, b. ,
' d- t 727
a=49
b=4s9- t ' 76=283
c
=
429
+121
=
556
tl= 556 9'7
=
459
R: 42q; 283; 556; 459
,{5.
F
=
579
B
=
579 185
=
394
Tot al : 579+394+
387- I 360
R: I 360
Persoane
,16.
miercuri:
284
j oi :
284
+
97
=
381
M+J: 284
+
381
=665
655 -
179
=
476
(rdmase)
655
+476
=
I l 4l
(a
avut )
R: I 141 kg
47, ap; mi neral d: 4 345
Fant ar 4345- 1987- 2358
Pepsi:
(4 345
+ 2 358) - 4 304
=
2 399
Tot at i 4345+2358+2399=9102
Ri 9 t 02sr i cl e
36
48. a:c 209
-+ 604 209
=
395
(a)
b
=
a 291
-+ 395 297
=
98 (D)
c=604
a b ,
- 3o5
98 604- g0l
49. iianzele: 695
R: 901
pai ne
neagr, : bq5 I hq
-
526
covrigi: 695
+
526
+
695
+
526
=
2 442
'lotal
695
+
526 +
2 442
=
3 663
5r J. 8=2966
R: 3663Foduse
c=2966+1875=4841
D 10000 2qbo 454t
- l l gj
5r. . eamal i r
r 975
R: 2 193 perechi (damd)
bl uze: | 9-< b89. 2 604
I 975
+
2 664
=
4 639
(in
total)
4 639 2917
=
1 662 (al
doi l ea magazi n)
52, cartofi: I 370
R: I 662 confeclii
var zd, : 1370- 595=7' 75
f r uct e: 775+890=1665
Tot al : 1 370+775 +
I 665
=3
8t 0
53. copi i : 265
R: 3 8l o kg
ri ncri : 8l l t 40 084
adul l i : 265
+
568
=
893
Tot al : 265 +
684
+
833
=
I 782
54. 6 l 13
R: I 782 speclatori
55. 35 750 36 850"F l 0 800
=
I 700
56. struguri albi: 5 69,
o: I 782 spectatori
strugui negri: 5 693 9'70
=
1'723
au ri rnas: (5
693
+
4 723) 7 690=2' 726
R: 2 726 kC
CaPitolul ll
PROBLEME CU CELE
4 OPERATII
s1.
( 1 x' l
- 7] l : 1+"11
' 7 =76
58,
( 39+39+39+39 120) 14t 8=' , 72
59. . I =5x9=45
7x8+45=l ol
R: l ol
60. L a=3+11
: 20
, 100
q-
l
c= 100
( d b
+
t ) x3=( 20 3+ 100) x3=351
I L
( 20 3+100) x3=60 9+300=351
61. culoarea albastri
62. 5
63. Nu
?20
64. l 2; 60; 324; 450: 5l 2t 240; 12200; 126; l 3; 116.
65. 2, 1; 54; 60; 30; , {2; 36; 0:
18.
66.
(d +
476 - 328) : 3
=
83
R: l / =101
67. 2000: 2=1000
d+b' r - c=1000
c= I 000- 552+c=448
D=1000- 68i +6=319
R: 213; 319; 448
68.
l 9
x ( 10 + 2)
=
228
Rr 228 l ei
69. 45 x9=40x9+5 x9=, {05
R: 405 flori
3a
70. 435: 5-
8- {p. g. j
435
- 87
=
348
(p. v. )
348
- 96
=
252 (p.v.
rama$i)
87
+
252
=
339 (PePeni )
7t . peri : (39 +
25) : 2
=
3l
R: 339 pepeni
cr r e$i : 32+19=51
P
ni : 32x3+32t 2=l l 2
meri : 263 (32 + 51 +
i 12)
=
68
72. a)
j 8
+
j 8
+
t 8
+. t 8 +
j B
+
j 8
+ (j 8 +
78)= 624
R: 68 meri
b) 78x8=624
. 13.
a+b+c=276+92+
198=566
R: 624l ei
a=92x3=276
b=92
c=276- 92+14=198
14,
:{
_____r_
-6
_,.r
R: 56{'
,,
^-___--_
|
6tt
r \ F- - . - - - J
60: 3=20
R=20x2+6- 46
N=20- 6=
l 4
75.
264- t 2g= r 35( cl s. l l t - t V)
R: 461 14
900- 879=21
135
- 21
=
I I 4 (daci
ar f i egal e)
1 14 : 2
=
57 (cl s.
l v"a)
57
+
2l
=
78 (cl s.
a l -a)
76. Al i n: g
Rr 78 ercvi
Luci an:
9+9 t 3
=
12
Val enri n:
9
+
t 2
-
7
=
t 4
25
+
25
=
50
(bomboaoe)
I r i r r ar 50- 9 t 2- 14= t 5
7t ,
g
xB=, 12
, 72- . 49=23
R: l sbomboane
7xt 0=70
. t O- 49=21
23+2t =44
R: 44 kg
39
78, 36 : 3
=
12 (varsh fetei, anul trecut)
l2
+
I
=
13 (versta fetei, azi.)
36 13
=
23 (diferenla
de verstA)
R: 23 ani
79. ora 8: 200
or al l r 200- 40=160
or a I 5: ( 200+
160) - 200= 140
Tot al : 200
+
160
+
140
=
500
(covri gi )
500: 5
-
100 ( l ei )
R: 100l ei
80. ro$i i r 30 kg
cast ravet i r 30
+
30: 2
=
45 (kg)
cartofi: 30
+
45
=
75
(kg)
Tol al r 30
+45 +75 +47 x
3
=
291
Rr 291 kg
81, l uni : 20 l (l r
r nar l i r 20+20: 2=30
mi er cur i : 30: 2
=
l 5
jumitatea
traseului: 20
+
30
+
15
=
65
(kn)
tot traseul: 65
+
65
=
i30 (km)
R: 130 km
82. 4 al b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I at l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1ei
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390I ei 1: 3
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101ei
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 t ei
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 l ei
I al bun
=
100: 2
=
50
( l ei )
4 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I at l as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 l ei
I at l as
=
230 200
I at l as
=
30 l ei
R: 50l ei ; 30l ei
83. Se aduni relaliile
$i
se oblinei
2a+2b+2c=30001: 2
a+b+c=1500
c= 1500 1149) c- 351
D- 1500 900, r - 540
d=1500 891 +a=609
R: 609; 540; 351
84. 6d+ 1x 4+i c= 55
6d+3. =55 16=39
611
+
3c
=
39
(se
scade)
5a+3. =36
5d+ 3c= 36
5x3+3c=36
) 3. t j l t r r
3. 16- 15
JC=l t ) t =l
85. 14 : 2
=
7
( o
ci nci me)
Ri a=3; b=4; c=7
Zx5=3s( r , )
35+59=94( z)
R: 94
t6. 35 ; 5
x
2
:
14
(alune,
i-ar da Madana)
l 5 - l 4 2l aar mai a\ ea Mar i ana)
2l
+
3= 24 (ar avea Sanda)
24 l 4
=
10
(are
Sanda)
Ri i 0 al une
87. L +
M
+
M
+
J
+
V
=
5 x 8
=
40
S=8x2=16
D=18
Total
=
74
74 +
2
=
76
(2
-+
pagini
fhrA Ext)
R: 76 pagini
t8.
(210 +
85)
x
2
x
4
=
2 360 (m,
un antrenament)
2 360
+
2360
=
4 720 (m,
doua anfienamente)
R: 4720m
69. l0 x
6
=
60
(tnnbre,
ar avea in plus)
108
- 60
=
48
(timbre,
au acum)
48 i 6=8
(t i mbre,
aref i ecare)
R: 8 timbre
90. 65- l =64
64: 2
-
32 (pagi rra
st angn)
32
+
I
=33
(pagi nadreapu)
R: 32; 33
91. negrer 104
al be: 104
+
I 04: 2- 156
mi ej : ( 104 +
I 56) : 4 x
3
=
195
Tot al : 104
+
156
+
195
=
335
.
R: 335 ani mal e
92. o=109t ' 7=763
, =109x9=981
b a
=981
763
-218
R: 218
93. a=3x7 393+ 19=508
a=( 508 19+393) : 7x3
a=318
R: 378
4l
9,1. 437 : 7
=
62
(o
$eptime
din elevi)
62
x 5
=
310
(ciritori, pe
$coala)
310 I 87
=
123
(ci t i t ori de gi mnazi u)
95. 3450- 1970=l 480
1480: 10x3=444
96. 96 : 4
=
2,{
(lddile de 4 kg)
l7l - 96
=
75
(kg,
nea$ezate)
75: 5=15( l adi l ea5kg)
24
+
14
=
39
(l ndi l e)
97. l : 9x8=72( kg)
I l : 12: 3=4( l ei / kg)
12: i
=
4
(l ei / kg) 8 x4-32
(l ei / hdi ! n)
72 x 4: 288 l ei
32
x 9
=
288
(l ei )
98. ( d x
7
- 9, 13- 7
369) : 3
=91
r - 1
943- - l oq- ol
'
t - 2l l
axj
+943= 7 369
+2, 13=. 7 642
a x'1
='t
642 - 943
=
6 699
a=6699 , 1
=957
a- 951
99. 95 x 4
=
170
(numarul)
370 95
=
275 (resl )
275: sx2=110
100. 26
x 2
+
7
=
59
(pagi ni ci t i i e)
78 - 59
-
l 9 (pagi ni , de ci t i t )
101. 400 : 100
=, 1(l ei / kg,
gogo$ari )
250 : 50= 5
(l ei / kg, roqi i )
7x7- 28( l ei . gogo$ar i )
5x5- 25( l ei , r or i i )
28
+
25
-
53
(lei
cheltuili)
102. 36 : 3
=
12
(o
$eptime)
12x7=84( numer ul )
E4x8=672( pr odusul )
R: 123
R: 444 I
R: 39l ddi l e
R: 288l ei
Rr 957
R: 110
R: 19
pagi ni
R: 53 l ei
42
R: 672
103.
15
u, , 1, , , ,
a
f------ --__'-1"_ --- ---_-l
b-
15: 3=5( r )
a=sx4- 20
axb- 20x5=100
Ri I 00
104, 10 x 4
-
40 (j^nlreaga sumd)
40. l 0 l 0
( r e. r )
30 : 3
x 2
=20(cost i al l asul )
40 - 10 - 20
=
10
Gest )
R: l 0l ei
105, I 480 - 325
=
I 155 (kg, pasirate)
I 155 x
3
=
3 465 (l ei i ncasal i )
3 465
-
1 696
-
I 769 (lei, rama$i)
R: 1 769 l ei
106. T: 656
L- 656+290=946
G=946: 2=4' 73
Total: 2 075 flori
R: 2 075 flori
107. 174 : 3
=
58
(o
ci nci me)
58x5=290( numer ul )
290 +
397
-
687 (suma)
R: 687
108.
1
725: 5=94x4=3' 76
!
145
=376
y
=3' , 76
+ 145
r =521
R: 521
109. 3c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i L5
6c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
45: 3=15( l ei , ocaf i e)
I 15 15 x 3
=
70
(l ei ,
at l asul )
R: t 5; 70l ei
| 10. 120 (i 9 +
37)
=
64
(de
2 oi nl mi rul scdzui )
64 | 2=32 (numarul sci zut )
a= 32+ 19
=
51
b=32+37=69
R: 5l ; 69
43
111. 690
+
154
=
644
(probleme in culegere)
690
+
844
=
1 536
(exercitii
9i
probleme)
690 : 3
-
230
(exercitii efectuate)
844 : 4
=
21 t
(problemerezolvate)
1 536
(230 +
2l l)
=
I 093
(exercilii
$i
probleme de rezolvat)
R:
I 093
l 12. d- 245; b 4q0; . - 4q
a
+ (b
- c)
=
245
+ (490
-
49)
=
686
R:686
113. C=116( pag. )
l ul i a
=
116 - 70
=
46
(Pag. )
I onu!
=
(l 16 46) | 5
=
12 (Pag. )
12: 3
=
4
(pove$t r)
R: 4 pove$t l
l l 4. ax8=20t 129
ax8=' 72- +a=9
) , =( 186- 91) : 5+b=19
axi - 9x19=171,
R; l 7l
| 15, b40. l 0 b4 ( t i ner i )
t b40
64r : I 192 f l er l ei )
o40 -
b4 192
-
184 (barbdl r I
R: 384 bnrbati
44
Capitolul lll
METODA FIGURATIVA
161.
a
F- - l
b#
\____-
63
63 9
-7
(a)
63+1=( b)
ttl. a
'____.',_____*Iqr
R: 7;70
l so
bl ---. . +
-)
50 l 0=40
40 4x2- 20( b)
20+10=30( a)
.
R: 30: 20
118.
A r*--.---++r
I
S+
f
e'
c+, )
91 : 9=9( unsegment )
9x3=27( Cer dl i n)
r
R: 2- r i mh. e
I rq
l r ooo l , ! , u,
h
F__+r---lJ
965: 5- 193( l 7)
l 9r ' 4 7r 2r b)
t 2o.
n
+, , ,
r
R: l qr :
7- 2
b
+
F
oss
c ' 1137 l l o5J
988 - r05 - 13? 137
=
609
609: 3- 203( a)
203
+
t37
=
340
(b)
340
+
105
=
445
(. )
R: 203; 340; 445
l 2l .
122.
r23.
76-
-.,
c r 1___l : ?_r
a+h+c=696
696
+
16
+
t52
=
924
924 3-308(a)
308 - 76
=
232
(b)
308 - 152
=
l s6 ( c)
D+c=232+156=388
R: 388
b
705
245+460=705
a=705: 5=141
b=l 4l x4- 561
R: 141; 564
R: 820 m
R: 245 km
R: 252 pepeni
n L
--r---S-
-
A
-
<..-----='---''--'----7
168
A=368
D=368+368: 2- 452
368+452=820
121. l . 53, 1 : 6- 89
I t . 89
+
27
=
116
I l l . ( 89+l 16) : 5x2=84
534
( 89+r 16+84) =245
125.
p. v.
=
480
p. g. =480: 4=120
vanduli: 480 : 5 x
3
=
288 (p.v.)
120: 2=60( p. s. )
rana$i : (480
- 288)
+ (120
- 60)=252
46
t 26.
:)6\ \
M |_-'r-+-_----r-------r+-=t'-_
1
^
",
. i 6]
C l------+ - ---'- - )
363 265 -, {4
=
54
54: 6- 9( gut ui r Amase)
9x5=45oner er dmase)
265
+ 45
=
310 (mere, l a i nceput )
9
r
44
=
53
(gut ui , l a i nceput )
127.
128. a
840
Rr 504; 252; 84
Rr 40; 27; 20
R: 310; 53
Rt 32i L2
840: 5
=
168
( o
ci nci me)
168x3=504( kgcanoj j )
840 - 504
=
336
(ro$i i
9i
vi rrel e)
336 r4
=
84
(kg
vi net e)
84x3=252( kgr o$i i )
c f--------___--__
80i 4=20( c)
a=20x2=40
b- 24' r 7
- 27
44+4=48
48t 4- 12( b)
a= t zv I 4= Jl
130.
a| j
b'-*-*+;:J_____rl
42+3x7=63
63
' 7=9( a+3)
a- 9 3=6
vinelc
I
|
6406
)
b=6x2=t 2
c: 6t 4- 24
t o
l - l l . a#]
t r -
20
134. A
M
1
90 -
r 0 20: 60
60: 3=20( b)
l 7=20+10=30
c- 20+20- 40
l r .
C.
72; 8=9( 11. )
9x2- 18( C)
9xs=45( l r . )
l j 3.
I r - r
1, ,
28 TJ+
M ! - _+- - - -
- - - - - - - l J
34- 2E=6
6r 2=3( l dna)
28+3=31
( mama)
R: 6; l 2; 24
R: 6 402; 2 134; 3 201: I 06? kg
R: 45; l 8; 9
Rr 3; 31 ani
R: 41; I 7; 26
) '
132.
:-l---:-*l
-.
:
l .
) , "
___l-)
E4+24+15=i 2i
123 r 3
=
41 ( A)
41 24
=
l 7 (M)
41
, l 5=260)
135.
neri F4-'.---;....---
',1
peri f--------{--------l
piersiciF+r==-]
288 : 9=32
oumat at e
peri )
per i : 32x2=64
mer i : 32 x 4
=
128
48
pi er si ci :
32x3=96
I t----------+
_l
. . t ^. _
I
t------1-,--------1---_] a
tr t
, _, 1
Ll l l - =- _J
.--------'-*
'72
t45
+
',72 =
217
2t 1 : 7
=
31
( l )
31 x3=93( I l )
93
- 72
=
2l
(I I I )
137.
Fr t________-r
F?
F-------r
T F- , - r - _, - _+- - - - - - . . , -
Ft - 6: 2=3
Fz= 6
T=( 6+3) x4: 36
S=3+6+36=45
136. ( a+r +c) : 3=9
a+D+c=yw. t =l l
27 6=21
a=21 . 3. : r a
=, 7
b- 7+2. : t b=9
c=9+2- : t c=11
2',7
R: 128; 64; 96
t 36.
R: 31; 93; 2l
rJ9.
' ' 4l
I J+
t r t t t l 2o,
, J
Veri f i care:
I 860
i 860 240
- 120
=
I 500
1500: 3=500( l l )
500
+
240
=
?40
0)
500 +
120
-
620
0II)
v=740+500+620=I 860
R: 45 ani
aF- *l
, . . 2.
49
R: 740 m; 500 m; 620 m
140.
I
I I
l i l
l 4
114
9i
+9+ 14= l 14
l l 4: 3=38( ar ei azi )
I : 38 14=29
I I : 38 9=29
v=24+29+38=91
141. 41
x3=123
R: 24; 29; 38
Pagr nl
R: 6l ; 62
R: 6; 39; 18
R: 45; 72
pg. slangi r--]
123
r12.
pg. dreapta
123- 1=122
122 i 2
=
6l
(pg. smngn)
6l +l =62( pg. dr eapd)
I
-
2l . l
^
bl i ' - }- _r - - +| -
c
f--_--+-'---l---_-l
63 2t - 42
42: ' / =6( a)
6x3=18( c)
18+21
=
39
( b)
a| . -l -. -] -+r 143.
]
, ' '
b
111
, 27
- 90
90: 10=9
o=9x5- 45
b=9\ 5+27- 12
144 t--#
. ' \ - / JL- ' _- ,
+_-
60: l =20( sf er t ul )
d=20x4: 80
50
R: 80
145.
flori t-_<-.-.+
spon+-F--l
arta r-----+.--------i
72
af t . : 72x2=144
spor t 72t 3
=216
f l or i i 72x4=288
Tot al : 648
R: 648 timtJr
146.
|
-87
|
V]
R=75+75+?5+75=300
A- 75+75=150
V
=( ' 75
+
75
+
75
+' 15 +
75
+
75
+
75
+
?5) 87
=
513
Tot al r 300
+
150
+
513
-
983
R
U
75
l+t--.*.*j
800
800r 4=200( cr i ni i )
200x2=400( gar oaf e)
200i 2= 100
( f r ezi i )
800 - 200 400 100= 100 (sl adi ol e)
25 : 5 x 3
-
15 (au i egi t i n cl L e)
25
-
15
=
l 0
(au
rdmas i n cl ase)
'.-------_
I
ro
Bl . - . - ' . _- - - l J
l 0- 2=8
8: 2=4( bai ef , i ncl asA)
4+2=6( f et e, i ncl asa)
?5x4=300
' / 5
x2= 150
75x8 87- 513
R: 983 fire
148.
R: 100 gladiole
51
R: 6 fate
149,
;
15
'70
l 0
t 0
R: l 0: 45; 20
150. 104-62=42
cu | ------r
' ],"
t 51at --#| J
42i 6=7( ani , ameu)
7x5=35( ani , t at a)
76* 4=72
1218
=
9
( b)
9x1t 4=67( a)
nr . 36=8( per echi )
nr. 37
=8
x 5
-40(perechi )
nr . 37=8x6- 48( per cchi )
Tor a| 8+40+48=96
A, - 4414+5=16
l =l l x3- 5=28
V: 16
+ 28
=44
154.
P+M
i#
P+M=33
concurenl i r 33
+
33
-
66
R: 35 ani
Rr 67; 9
Ri 96
pcrechi
52
R: 28; 16 al une
66 : 3
=
22
(o
$eptime
din numirul elevilor)
22x7=154( t ot al el evi )
a#
b
F---+----i g----L-l
-=1-
43
43
' , 7=36
36t 2=18( b)
l 8x3 +7: 61 ( a)
V: a- b=61 18: 43
M r--------r----12-l
P+
c
p----,---+-6l-6-1
vi 260 42-(42 12)
=
t92
192: 3=64( per i )
64
+
42: t 06 (meri )
106 16: 90 (ci re$i )
Ri I 54 el evi
R: 61; l 8
260+42+16=3I 8
318: 3=106( mer i )
106 - 42
=
64
(peri)
106 I 6: 90
(ci re$i )
R: 106; 64; 90
156.
| 57.
r58.
P F-F-,---1_______
l
c F-------r
t 443
M| - Jl g
)
443 59: 384
384: 6=64( ci r et i )
64x4=256( p. uni )
64
+
59: 123
(rneri )
roiu +
albc
+l
alt culori
1576
3 496 1 576: | 920
1920r 6- 320( gal bene)
320x2- 640( r osi i )
320
+
640
=
960
(albe)
lrj'
"""""cire$i;
I23meri
53
R: 960 ma$ini albe
159,
| 2',75
a1#
bH
1215 | 5
=255
( b)
255x6=l 530( . l )
a+r =1530+255=1785
r An
t \ . t +- l - ^- -
- l
J/ u
Pb.
+{
)
probl eme: I 370 : 5
x
2= 548
exerci l i i : I 370- 548
=
822
16l.
a F,_____1____
_+-r
l ,"
I o
b#
)
63t 7- 9
d=9x4=36
829 : 9
-
92
C=92x2=184
T=92x4=368
C=92x3: 2' / 6
163, 62x5=310
310
+
i 45
=
455
( d + b)
^
F
------+I-rl
! 4\ \
b+
) "
45s 75
=
380
380; 2
=
190
( r )
190
+
7s
=
265
(d)
V:
I ( 265
+
190) - l 45l : 5
=62
162.
c
r+__._-r
I
r F----.------r-
'---.------
f
828
G r+-t-_+
)
R: 1 785
R: 36; 27
R: 184; 368; 276
54
R: l ] =265; r =190
164.
a |-------|-.--:+__-+41
! d)
b+ )
-
42- 6=36
' i i
! : ; t 1i i i l :
'
36: 4=9( A
9 x 3 +
6
=
:i 1bi
l :i ' ' .:
I
ti j i :":1t:i
ri l . l ,r' ,-.,i i :r' ' : :' '
axb=9x33=297
t 65. , I
- -
r66.
R: 18 cai se
: - l
D' *
f ou
c f------r---------{+J
96 . 6
=
16
( a)
' ' 1' 6x2=32( b) .
' . : .
t 6x3=48( c)
'
, '
a+c=16+48=64
'
Ri 64
.55
CaPitolul
lV
PROBLEME
DE PERSPICACITATE
t 61. 2+2=4
2x2=4
168. 687 615
668 ?3s
866 735
678
635
768 63 5.
169. a) 730 987
b) 739 999
l?0. Se asazd
greutatea
pe un tas'
apoi se echilibreaza
cu merele
Vor fi
pe un tas
^ '
i t
g, p"
"Itatutt
q
kg de mere
plus
greutatea de I kg
r1r.
t 248,I
249
172. l ; 4;
5. o: 7; 8:
a
l , l r al : J
4
<, 6. 7. 8
q
ar
R: 42cr dl i r e
r r r ol ? h54
2: 2 222
7h5 1i 2
J45
6' E
222 2!
u' 8
oo0
R: 5. ' -
, Jpo
174. 45 909
1?5.
pag. 1-9 -'
9 ciire
) 9
paJ. l o-' rq
'
l ou 2 200
Pag.
100- 116
37x3=l l l
R: 32ocr t r e
1?6.
600; 50 I 402; 301;
204; 105;
1 | 1; 141' 41 1
:
222' 123' 231' 321'
111.
l +l +4+2=1xl x4x2
sau \'ariante:
4+2+1+1=4xl . x2xl et c'
178. Rr 623
179. L. Mari a; 2. I oana; 3; Bi anca; 4. Veroni ca; 5. Andreea.
180. R: 40 pi ci oare
181. 374, ' 792; 594] ' 242; 671
;
385; 462: 286; 187
182. La alegere
183. 924.
869; 1 034;
I 056; 4l 8;
' 7261
638t 616;
858.
184. La alegere
185. 1' 7
' 7
- 1
x7
- ( ' 7
+' 7) =1
186. Ex. : I 542
187. Ex. : 2020
188, R: 9 782
' 189.
a= 123
b=998
c
=
998 123
=
8?5
a+b+c=123+998+875
I
096
190. ux9=6x' 7 +7
a- 5
V: 45: 6=Tr est l
45r 7=6r est 3
l 9l . a -t h +
c
-
(a +
119) + (b
61). (c-62)
R: al treilea numir se mic$oreazd cu 62
(j
29
_
6?)
192. 224 :
'7 =32
a' 1' b
+ ( - 32- t c=32
2l c=1l
b= 32 20; b=12
a+b- 21 t a=2t 12. a=9
R: 9; 12; I I
193. Se aplici regula probei
adunerii.
57
'194.
Acela$i
procedeu ca la
problema 193
195. 8+8- ( 8+8) =0
( 8- 8) x8: 8=0
( 8+8x8) : 8- 9
8+8: 8- 8=l
196. 21 i 3=7( unsf er t )
7
x 4= 28
(numaaul intreg)
191, 2a
+ 18
=
4a
18=
4a - 2a
18=2a
a=9
19a. axc=28
bxc=42
28xl =28
4x' 7=28
4x' l =42
1x4- 28
' l
Y' 6=42
De aici, c
=
7
(?,
fiind numarul comun
in ambele
inmulliri)
Apoi :
axc=28
ax7
=28
bxc- 42
b=6
a+b+c=4+6+1=17
199. 1251132
140|' t49t .
159; 170; 182; 195; 209
200. 28 triunghiuri
R: 17
5&
Cuprins
Capi rol ut
L PRoBLEMENUMAI
CU ADL I ART
$t
SCADERr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s
Capi r ol ul l l . PROBLEMECUCELE4OpERATI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l 3
Capi t ol ul
I I l . METODA FTGURATI VA. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2{)
Capi t ol ul
l V. PROBLBME
DE PERSpI CACI TATE. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
RE2OLV4R1. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I
Capi rol ut r. PRoBLEME
NUMAr
CU ADUNARI
$t
SCADERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3l
Capi t ol ul
I L PROBLEME
CU CELE 4 OpERATL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: S
Capi t ol ul I l l . METODA
FI CURATI VA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Capi i ol ul I V. PROBLEME
DE
pERSpt CACt TATE. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s6