Sunteți pe pagina 1din 63

COLECTIA HAI Si INV,TTiM!

Edilor: Calin Vlasie


Tehnoredactare:
Cristina
Mihart
Redactor:
Roxana Din
Coperta colectiei:
Ionql Bro$tianu
Prepress:
Viorel Mihart'
Descrierea
CIP N Bibliotecii
Nrtionale
a Romf,niei
PRALEA,
VIORICA
-
-
Si ,.ri.. .o.".tl : coiet
pentru Insutirel
ortogrsmelor
h.ciclul
p#;;;;i;;;i:ii-l
vio'i"i
p'ut'"
-
Ed' a ?-a' ' Pitelti : Paralela
45'
201I
ISBN 978-973-47-1228-l
37 | .67 l:372.462:373
.3
Copyright
@ Editura Paralela
45,.201I
prezenL
lucrare folosegte
danumiri ce constituie
merci inregistrate'
;;ilffi;;
p-iJjat de legislalia
privind dreptul de proprietate
intelectuala'
VIORICA PRALEA
SA SCRIEM
CORECT !
Gaiet
pentru
fnsugirea
ortogramel or l a ci cl ul
pri mar
Cl asel e l - l l
Edilia a Vll-a
Volumul
,,Sd
scriem corect!" igi propune
sd vin6 in ajutorul micilor
gmlari
care fac primii pagi in descoperirea ortografiei.
El se adreseazd elevilor din ciclul primar
care pot parcurge
brnele prezentate
sub indrumarea pdrinlilor
sau a invdldtorilor.
Eplicatiile care se dau la fiecare tem6 ajute la inlelegerea scrierii
corecte a unor termeni care nu se scriu intotdeauna cum se pronunld.
Elilicultatea realizerii unui asemenea caiet de scriere rezufie din faptul
ci elevii din clasele l9i a ll-a nu
pot
opera cu notiuni ca: substantiv,
Erb, pronume.
Cu toate acestea, diversitatea exercitiilor vine sd for-
nEze gi
se consolideze scrierea corecti.
Fiind rodul unor ani de activitate intensd in sprijinul micilor
gcolari,
caietul este de un real folos atAt elevilor, cdt
9i
invdt6torilor.
sd scr i em cor ect ! 5
sa
s.a
(l ui ,
ei ) (l'+i,
ei)
Ce culoare are
pSlSria
loanei?
R1: Pdl dri a l oanei
. e
rogi e.
!-.-Y-
SA
Rz: Pdldria
sa
e rogie.
Pdldria
96
e rogie.
(ei)
Pdldria
s-E
murddrit.
(ei)
t) Cind
grupul
dc lilcrc
,,r1"
poatr
fl Inlocult cu
r,tl"
Elu
,,luit', actttt
so tcrio legat
(lntr.un
cuvint) -+
,,tt,',
b) Cind grupul
do littrc
,,s6,r nu rr
porto
lnlocul cu
,,o1" rau
,,lul", ecertt ae rerl cu llnlutl (craflm6)
-+,,t.t",
Exercifii oplicotive
11. Scrie forma potrivitd (sals-a)l
a) Mi re| a......... dus i n parc.
d) Pe feti ta ......... o chema Ana.
o) Hai na ........ e curatd.
e) l oana ....... i ntors acasd.
c) ........ i ntunecat afard.
sr i scr i em cor ect l 7
a2,
Coredeaze
dace
este
gregit:
.
Atina
sa intehit
cu loana'
.
loana
s-a dus la circ'
.
Acolo
era
gi mama
sa'
.
Sora
s-a e elevd'
e soare.
mama
gi
afata
inserat
au
in
intrat
case
Anca
8 sd scri em
corect!
13,
Alcituiegte
propoz4ii
amuzante
care
s5 con$na
Esi
FIl(+
propoz$i):
14,
Completeaza
pentru a forma
propoz$il
/
nnas. a\
ln camera
r5,
Aranjeazi
cuvintele
de mai
jos' astfel
inc6t
a@stea
si alcdtuiasci
propoz$i
(coloreazd
diferit
cuvintele
celor
doud
propozilii)'
16,
"leri
- azi"
Completeazi dupi model:
Aza
Ea se
joacd.
El se
plimbd.
Martna se gdndegte.
leri
Ea s-a
jucat.
Et ....
Dorcl se ascunde.
Afard se lnsercazd.
Cerul se lntunecd.
Alcituiegte
propozifii in care sa/s-a si fie la lnceputul
propoziliei, in interiorul
9i
la sfirgitul acesteia
(propozitii
diferite).
sd scni em corect! 9
Mama lgu Ana va merge la teatru.
(ori)
l onu! gi mama,g.au dus,l a teatru.
(i/0,' acliune
rl ta rarla
,,mu"
cand m
poila
Inlocul cu
,,olltt.
bl tr rcrlo
,,r.ru"
olnd nu rc
porta
lnlocul cu
rorltttllt
alnd dupl
,,t"
utmattl o |cllune,
Excr.cffll apllcotiva
ll. Completeazd cu forma potrivitd (sauls-au)!
a) Anca loana cAntd?
b) ........... impdrlit premiile.
c) leri . . .. . .. . .... sfrdns merele.
d) Pdrinlii copiii merg des la cinematograf?
12. Ordoneazd cuvintele de mai
jos,
formAnd propozilii:
a) Doina, sa, mama, dus,
parc, in, s-a, cu.
b) Copiii, sau, nu, s-au, dacd, hotdrdt, meargd, sd, film, Ia, la, circ.
10 sd scr i em cor ect !
Completeazd coloanele de maijos dup6 modelul dat:
se
plimbd
e..
pllnb.t
e-au
pllmbat
se aude
se a$azd
se scn'e
t{. Alcdtuiegte propozilii
cu fiecare dintre cuvintele din coloana a treia
de la exerciliul de mai sus:
Exemplu: Copiii
g.au
Bilnbat
pin parc.
It. Explicd (oral) scrierea cuvintelor cu rogu din exerciliul de mai
jos:
S.l sfdrglf iarna. Copiii
g-au
hotdr1t sd refacd cuiburile
pdsdretetor!
Din depdrtare
g-e
auzit fAlf^itul de aipi. Cocorii ttu berzele igi vor
face in curdnd aparilia.
Alcetuiegte propozilii
despre
pis6ri
cu: sa/s-a
9i
s-aulsau.
1)
2)
3)
4)
sd scr i em cor ect ! 11
3
ra
l.?
(a
lua, uite,
Privegte,
iata)
(+lua, dup5 ,,i"
urmeaza
o acliune)
la mAna
de
Pe
caietul
meu!
(a lua)
l-a adus doui caiete.
acliune
la uite ce frumos e afara!
a) Se scri e
, , i a",
c6nd are i nl el esul
de
"a
l ua"
sau cdnd acest
cuvAnt
exPri mi
un i ndemn'
b) Se scri e
, , i ' a",
cAnd dupd , , i "
urmeazd
o act i une
(i ' a scri s' i -a
citit).
Exarci l i i
oPl i cot i va
r1. Completeazd
spaliile
punctate cu varianta
corecti
(lalt'-a):
a) . . . . . . . . . . . adus
gem.
c) Vica, ..... . uite ce frumos
ninge!
b\ Corina,
.....'
ptasa cu mere!
d) Mama
''"''
scris o scrisoare'
12. Alcdtuiegte
propozilii care sd conlini
"acliunile":
ia
povestit' i'a
scns,
r'-a adus,
i'a can6rit'
12 sd scr i em
cor ecTl
1)
2)
3)
4)
f3,
Explicd (oral) scrierea cuvintelor subliniate:
al Ana
privegte
cum
ia
mama aspiratorul din dulap.
b) Anca
!-a" adus
pesti
Oanei.
c)
Ia pegtii
din acvaiu!
d) lA uite cine a venit!
e)
/.4
spus sd-gi ia caietul din dulap.
14'
Completeazd cu
"acliuni'
care s-au desfigurat in trecut:
Azi
ii aduce
Ieri
i-a adus
li spune
flpovesfegte
ii cere
r-a spus
li iubegte
Alcdtuiegte
propozifii
cu
,,acfiunile"
din coloana a doua!
sd scr i em cor ect ! 13
ulei din piafd!
Ancahl
,,r<
Soram
(
s.il<
Doina
liU
14 sd scr i em cor ect l
adus mere Mariei.
lntr.o
zi am fost la teatru.
(intrc-o)
Am scris o poezie lnlr.un
caiet.
(intru-un)
Alte cuvinte pentru care se aplici aceeagi reguli: dlntr.un, dlntr-o,
Qrupurlle
ds cuvlnt lntro
?l
ln r"un aa rcrlu lntofrlrruna cu
llnlup da unlrc (cntlml),
AcQr.tr mrrchm:l (rn$) llpr
Yoctlal ,,u".
Exercifii oplicotive
It.njuta-i
pe puigori
sd completeze spatiile
punctate:
a) intAlnit
parc
cu Ana.
b) ...... zi , Mari a
teatru.
c) Mari n ...... sora
la mine.
d) ............. pddure
erau doi
stejari bdtrdni.
e) ....... cuib erau trei pdsdrele.
sd scr i em cor ect ! 15
. .... . dus l a
. . . . . . va vent
O
o
12.
Abetuiegte
cate o
propozitie cu urmitoarele
cuvinte:
,,intr-un
pachet";
,,dintr-un
copaC'; ,intr-o
poezie";
"dintr-o
casi"'
13'
Explici
(oral) scrierea
cuvintelor
subliniate:
a\
intr-o zi a venit bunica
la noi'
b)
lntr-un tufig, ta marginea
pddurii, trdia o vulpe vicleand'
c\
Dintr-un tufig a ap^rut o veveifd.
d)
S-au
adunat mai mulli iepuragi
Ia sfat'
14.
Transcrie corect textul de mai
jos:
lntr-o dimineald,
Am vdzut intr-un cuib doi
puigoi speriafi'
Jos' la
rdddcina
copacului
era un Pisoi' lntr'o clipd' acesta
putea sd i mdnAnce'
Sa nimerit
sd treace
pe acolo azoicd'
H l-a speriat
pe pisoi'
Puii au multumit cdlelugului: ,,Cip-ciip''
Pri mul
cuvAnt di ntr-o
propozi fi e
9i
numel e de
persoana se
scri u i ntotdeauna
cu l i tere i ni ti al d
mare'
Decupeazi
cuvinte
din ziare sau reviste
9i
alcatuieste
cu
propozilii care sd con$na
una dintre ortogramele
studiate'
16 si scr i em
cor ect !
5
(direclia, locul) (dupe,1" urmeaze o acliune)
la 1.f,
Exerci t i i opl i cot i ve
lf
incercuiegte forma corect6:
a\ Maia merqe
ta
scoaa.
I-a
'
t e
b)
fi
vdzut
pe lonul sau pe Victor?
l - a
c)
fi
teatru e multd lume.
d)Ana
lx
6us
J3-
Y64s.
s-a l-a
.
intr-o ., intr-un
")
#
zi regina rdndunelelor m-a invitat
,#
palat
de vis.
Merg
la
teatru.
(locul)
L-a
dus la teatru.
(ac!iune)
a) Se scri e
, , 1a"
cdnd se i ndi ci (arat d) di recl i a
(l ocul ) unde are l oc acl i unea.
b) Se scrie
,,1.a"
atunci cAnd dupi
,,1"
urmeazi o
acliune (l-a certat, I-a plimbatl.
sd scr i em cor ect l t T
l. Transformd
propoziliile de maijos dup6 model:
Dorinll duw
pe
Mihai ta fitm. Dorinha
duE pe Mihai Ia film.
Scrie singur doui exemple
9i
apoi transform6-le
dupd modelul de
mai sus.
D. Explici
(oral) scrierea cuvintelor subliniate din
propoziliile de mai
jos.
a) Marin mergell
gcoald.
b)Ahrcbat
pe Victor ce face.
c)!l
gcoa/ri e frumos.
d) Regina florilor trtiahl![
grddind.
e\ Din
pddurell auzit
glasul pdsdrelelor'
\
lnvdldtoarea ll ascultd
Pe
Mihai.
\
Mama il plimbd pe
lonuf.
\
Pe Doin il incenE natura.
18 sd scr i em cor ect l
14.
Gdsegte cuvinte care sd exprime acliuni
9i
lormeazd propozi{ii
cu
ele. Nu uita sd folosegti in fiecare enunt cate o ortogrami! Subliniaz-o!
Formuleazd cAte doud
propozilii
cu fiecare dintre ortogra-
mele din
parantezd (,,s-a",
,,1-a", ,,intr-o", ,,i-a", ,,s-au").
sd scri ern corectl 19
(rud5, popoo
1lealn l|e,aln
(dupa
,,ne"
urmeaze o acliune)
Citegte
propoziliile de mai
jos gi fii atent la cuvintele subliniate:
a) Decebal a fost regele dacilor. Ei au fost un lLQm de oameni viteji.
(PoPor)
b) Traian a fost Tmpdratul romanilor. Prin contopirea celor doud
popoare
n"e-Aln
nescut noi, romAnii.
\-----------\_-
(ac!i une)
Cuv6ntul
,,neam"
are mai multe intelesuri:
neam
=
popor (Suntem un neam de oameni harnici.)
neam
=
rudi
(Este
neam cu mine.)
a) Se scrie
,,neam"
c6nd acest cuvint are inlelesul de
,,rudi"
sau
,,popor".
b) Se scri e,,ne-am" ci nd dupi
,,ne"
urmeazd o acl i une
(ne-am
hotdrdt, ne-am intorsl.
2O sd scr i em cor ect l
t
Exerci l i i opl i cot i ve
11. Completeazi spaliile punctate
cu una dintre variantele: neam gi
ne-am.
a) ............ l ntors di n drumel i e.
b) Md l ntdl nesc cu un ............. di n Severi n.
cl Am un in Buzdu.
$
brt ...............l ntdl ni t cu Vi ori ca.
12. Completeazi
punctele
de suspensie cu varianta potrivitd
din
paranteze:
a) ......l nti l l ni t ...... un ........ di n Buzeu.
I
sau
,
l a
,
neam
\
\
s-au ,-a ne-am )
b) ......vdzut ....... ci rc, unde ........dusgi nol ' .
(
l a
,
neam
\
-
\ fa ne-am )
c) .......... zi, Victor intdlnit cu Maria .......... film.
( t" Ia infro
)
\ ". '
t - ' f r t *)
d) ....... dus in parc
cu un ........ din Bragov.
(
neam
\
'
\
ne-am
.)
13. Ordoneazd cuvintele gi alcdtuiegte propozilii.
a) la, Un, Oradea, din, venit, noi, neam, a.
b) impreund, dus, in, ne-am, la, excursie, Bugteni, Azuga, gi.
sd scr i em cor ect l 2l
lL
Alcdtuiegte
rapid
gicorecf
propozilii'
completdnd
schemele
de mat
jos. Nu uita! Trebuie
sa scrii
frumos!
1) L.r
dus
Pe
lonut
la
gcoald'
I
I
a
2)
3)
4)
Transformd
propozi$iile
urmatoare
dupi
modelul:
5
1) Ne
2\ Ne
sciernpma
3
4\ Ne adundm
in cuftea
b)
Nr:rn
dus la bunici'
(acliune realizate
ln trecut)
1
2
Ne-am
adunat
in
22 sd scr i em
cor ect l
a) Ne ducem
la film'
-'' Nllm
dus la film'
(acliune realizata
in trecut)
Ne
vom duce
la bunici'
(acliune ce sL va realiza
in viito|
3
4
5
(persoanA care cu-
nune sau care
line
pruncul
in brale la
botez)
(dupd
,,n"
urmeazd
o acliune)
Am un f1f la Buziu.
(acliune)
N+.ag crede ca mergi in excursie.
(N-a9
=
6161;r" indice lipsa vocatei
,,u".)
r) tr .arl.
,,nU,'
olnd rr. InFl.lul dr nrl dr bot|r mu d.
cununla,
b) !c rorb,nctt,tGlnd dupl cuvlntul
,,nu',
urmrtrl o roflunr.
Excrcifll aplicofive
ll.
incercuiegte forma corectS:
N-as
")
,r"
crede ce ai fost la film.
b) Am un
'"9
ta Breila.
n-a$
c\
La
cunoscut
pe
Victor
la
'
L-a l-a
d) Eu
nas
vrea ciocolatd.
n-a$
sd scr i em cor ect ! 23
N.!{pS
cA mergi in excursie.
din Craiova. un
na9
n-49
intors de la un
n"$
de-al sdu.
n-49
spus ce
"'
drs
la
un
nas
de-al surorii lui.
'
s-a l-a
n-as
12, Citegte
gi explicd
(oral) scrierea cuvintelor subliniate:
a) N 6,S
vrea sd fac iniecfie'
b\ Am un nas beten.
c\ Fratete meu $:d
dus la
un nag din Fdgdrag'
13, Transformd
propoziliile de mai
jos
dupd model:
Nu a9 scne tema. -)
Nu ag merge la film.
Nu a9
p/eca de la bunici.
Eu nu ag dormi la
Prdnz.
N-ag scne fema.
14. DacS vei aranja
propoziliile de mai
jos
intr-o anumitd ordine, dupd
inte|es, vei fi
premiat' Pentru asta citegte
prima |iter6 din fiecare enun!!
D6 textului un titlu
potrivit
9i
scrie-l mai
jos!
Oare ce echipd va clgtiga?
Arbitrul fluierd
pentru inceperea
parlidei'
Ncd a adus mingea' Voi, cei din tribund, aplaudali!
Bdielii merg la un
meci de fotbal.
24 sd scri em corect!
' Sa
el -
'
S-a
n
-19-
' Fa
Gdsegte 5 propozilii
care sd conlind urmdtoarele ortograme:
,,i-a", ,,ne-am"
gi
,,s-au"
(in ziare sau reviste). Transcrie-le mai
josl
/ :
- - l
r:a
'
p6
ntl
bi.
un
sd scr i em cor ect ! 25
(animale - un
cal, doi cai)
c6-ai
(dupi
,,c"
urmeaz5 o actiune)
a) Doi
cei
alearge la trap.
b) Cred
c"al
scris tema.
(actiune)
Cred cX-ai scris tema.
(cratima indica lipsa vocalei
,,d")
a) 8a rcrla
,,ctl"
ltunci ctnd acest cuvant axprim6
numclo unor
rnlmal.,
b) Eo rcrle ,,e,ai"
ltuncl cand elo doui cuvlnte
,,ci" tl ,,41"
lB
rorhrc fntr.o ringuri rilabi
(cratimr mtrcand
llpra vocalei ,,6")
rtu clnd duPi
,,c"
urmerzi o asliuna'
Exercifii
oPlicotive
11,
Transformd enunlurile de mai
jos
dupd model:
$tlu
cd alnote bune,
1. Vdd cd ai scris tema.
2. inleleg cd ai reugit.
3. Cred cd ai c1ntat frumos.
4. Sper cit ai rezultate bune
26 sd scr i em cor ect l
-)
$tiu
e-al
npfe bune.
I
12.
Explice (oral)
scrierea cuvintelor subliniate:
a)
$gvdzut
gglfnvdlat leclia despre gl.
b) Am o cdruld cu doi gll.
c) Cred gSf scris le matematicd.
d)
lg
adus ce
btpromis.
It.
Corecteaza (dac5
este cazul):
a) s-a dus cu cei doi c-ai la grajd.
b) La Mangalia este o herghelie renumitd de cai.
c) Sa intdlnit cu un Nag care avea doi cai.
Exempl u:
a) Vom merge la circ. S-
a auzit cd e un spectacol
reugit.
,t
ln cr:ul In crn orioerunr nu rr
port
rodf ln lnhrglmr p
un mumlt rlnd dln c.|il, .o..tb nu .. d.|p.rbl lr |o vr
lcrb Inl.gnl pr
rlndul unnlbr.
I
' )
er.|lt
Repetd ortogramele invdlate!
b) Vom merge la circ.
S-a auzit cd e un spec-
tacol reugit.
oorfct
sd scr i em cor ect l 27
(f+m'i{,-rlief)
(forma de relie0
Am fost in drumelie
Pe
dear.
(forme de relieO
Am
gdsit un caiet de-al tau.
(f+mi4+elief)
a) Se scrie
,,deal"
cind este vorba despre o formd
de relief'
b) Se scrie
,,de' al"
cAnd nu este vorba despre o formi de relief'
Exerci f i i
oPl i cot i ve
11. Completeazd
spaliile
punctate cu forma
potrivite
@eal/de-al):
a) Casa mea est e
pe un . ' . . . . ' . . . . . . . '
'
b) Acela este un
prieten
' '.. '...
.
'
....
'
meu'
c\ Mi hai este
pe . . . . .
' .
........ cu sani a'
d) Am fost l a fi l m cu un col eg ...' ...' ."""
tdu'
12. Citegte
gi explici
(oral) scrierea
cuvSntului
subliniat:
a) Pe deal a nins.
c\ Am
gdsit un caiet
de-al Maiei.
b) Acesfa
este un caiet de-al meu'
d) Am urcat
pe deal cu mama'
28 sd scr i em car ect i
I
t
'
fr
13. Completeaze propozitiile:
al Am scris
pe
un caiet de-a!
b) Pe deat
<
Completeaz6 cirdmizile din care este for:mati cdsuta,
adiug6nd cuvinte astfel int pe
orizontali sd obtii c6te o
propozi!ie!
sd scri em corectl 29
(instrument
muzical) nx-ai
(dupe
,,n"
urmeazd o acliune)
r
a
Andreea cAntd
9i
la
ns;.
(instrument muzical)
N"jJ9M
tema la engtezd?
(ac!iune)
a)
ge
scrie
,,nai"
cend ette vorba despre un
instrument muzical'
b) 8e scrie
,,n-ai"
cind dupd
,,nt'
ulmeazi o
actiune.
F
al
Exe,rcitii
oplicotive
11.
Completeaz6 spa{iile
punctate, form6nd
propozilii:
b) La magazi n
n- ai
. . . . . . . . . . .
c) Am cumPdr at un
nsi
. . . . ". . ' . .
12.
Explica
(oral) scrierea cuvintelor subliniate:
a) Ana,
n-d
mers la gcoald?
b) Cdntd-ne un cAntec la
ry1!
c) Al spus cd
6gi
scrls frumos'
d)
N"ai
un
nxf?
30 sd scr i er n cor ect !
It,Transformd
propozifiile
urmdtoare dupd model:
Dorel, nu ai udat florile?
De ce nu ai scris frumos?
ts
un
l o
tf.
incercuiegte forma corectd!
a) loana
t"u
Maria
perge 3-
batru?
'
s-au
-
l-a
q
+!!:!:
pachet
am
sdsit
un
nai,
.
'
lntr-un n-ai
c)
9
spus s6
J3-
msTs din pom.
'
Fa i-a
d) rya$ crede
'"i
^"r"
o"
d""l
'
N-aS c-ai de-al
tt.
Completeazd spafiile punctiate
cu unul dintre cuvintele din
parantezi
(cai, neam, n-ai, la, ia, lntr-un, ne-am, nag, de-a[):
a) Un . . . . . . . . . . . . . . . di n Br agov ar e doi . . . . . . . . . . . . . . .
b) De ce scns fema ...... matematicd?
c) ........ . . . ... un pix
din penar!
d) . . . . . .
par c
. . . . . . . . . l nt dl ni t cu un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meu.
sd scr i em cor ecf ! 31
16.
Numegte
imaginile
9i
alaturd
cuvintele
care le denumesc'
incAt si rezulte
un cuvant
nou'
1)
2)
3)
4)
5)
tr$+/ffihEb
Alcdtuiegte
propozifii despre
o zi din viala
ta' folosind
orto-
gramele invSlate: ,,c-af',
,,c-ai",
,,i-a"'
"n-ai"'
"s-au"'
32 s6 scri em
corecT!
ttfel
rto-
fl sa
s.ar
(a seri) (dupd
,,s"
urmeaze o acliune)
Eu sar coarda.
(a slri)
lonu! s-Er duce, la plimbare.
-._r-
(ac!iune)
a) Se scri e
, , sar"
cdnd acest cuv6nt are
sensul (i nt el esul )
de
, , a
sdri ' , .
b) Se scri e,,s-ar" cand dupi
,,s' ,
urmeazi o
acti une.
Exerci t i i opl i cot i ve
11.
Folosegte corect
,,sa/'
gi
,,s-a/':
a) Maia ........ duce la teatru. c) ......... pdrea
cd va ninge.
b) Ei ...... peste
r6ulef. d) Eu ...... gotronuL
12.
Explice (oral)
scrierea cuvintelor subliniate:
a) Ana gi loana
gplcoarda.
b) S:Cf pufea
sd vin ia
tine.
c)
S:Cf'pdrea
cd
SpI
bine
peste
obstacole.
13.
Abetuiegte cAte doud
propozitii
cu
,,sa/
9i ,,s-a/'!
sd scr i em cor ect l 33
t , / t
&' t '
t . l t
. :
f . 1
14.
Formuleazi
propozi[ii despre imaginea de mai sus, in care sd folo-
se$i cateva dintre ortogramele
invSlate
(8-10 propozilii)'
Scrie
propozilii cu expresii frumoase
(cinci), care se contine
cate o ortogramd.
Subliniaz-o de fiecare datd!
34 sd scri em corect!
nua
v.ar
(material folosit pentru
zugrdvit) (vx-3r pldceq)
(lipsa vocalei
,,e")
Perelii sunt dali cu var.
V-ar plecea
o ciocolatd cu alune?
a) Se scrie
,,var"
cand este vorba despre
materialul de constructie foloslt la zugrl-
virea caselor.
b) Se scrie
,,v-ar"
cand dupi
,,v"
urmoazl
o acfi une.
sd scr i em cor ecf l
35
Exerci fi i opl i coti ve
11.
Alcdtuiegte propozilii
dupd model:
v-ar
<
aduce cag.
Amcumneratvar
(
din magazin.
12'
Explicd (oral)
scrierea cuv6ntului subliniat:
a) )/-9! trebui !3I cdnd zugrdvili?
b) lon a adus !91 de
la
depozit.
cl Dacd ali cere, mama !-a! aduce struguri.
t3. lncercuiegte forma corecti:
al
sa
inatnit
l"
fit^ cu Maria.
'
S-a l-a
o)
Nai
mers De
d:"1
, ?
'
N-ai de-al
c)
s"t
putea
sd cumper
va'
'
S-ar
v-ar
d)
S"
dus in
pddure
cu un
car
cu boi.
'
s-a
c-ar
14. Corecteazd
(unde este cazul)
9i
rescrie textul corectat!
Neam dus intr-o zi
pe
deat cu Maia
gi cu lonul' Ei s-au intdlnit cu
vlad. Acesta avea un c-ar cu doi cai. Ei s-ar ca nigte zmei' Maria sa
speriat. Noi, ceilafti, neam declarat incdntali de excursie-
Alcdtuiegte cu fiecare
personaj din textul anterior
propozilii
(altele decAt cele din text) care si conlind una dintre orto-
gramele lnvSlate.
a
(
36 sd scr i em cor ect !
cu
sa
(bduturi
oblinutd din
plante,
prin
infuzie sau fierbere)
imi place
se beau ceai de fructe.
Ce ai spus?
a) Se scri e, , ceai " cand est e vorba despre o bdut ur*
oblinutd prin
fierberea sau infuzia frunzelor de ceai.
b) Se scri e
, , ce
ai " cAnd dupi cuvdnt ul
, , ce"
urmeazd o act i une.
Exerci t i i apl i cot i ve
11. Completeaz6 spaliile libere cu una dintre variantele:
,,ceai"
sau,,ce ai".
a) .... . . .... ... . . sci s Ia engl ezd?
b) Ana a vdr sat cana cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ai bdut sau lapte?
d) Am f dcut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zi s.
12" Ordonali cuvintele in
propozilii:
a) (sanra, alunecat, i-a, deal, Pe)
sd scr i em cor ect ! 37
4ii
to-
b)
(ceai, Am, bdut)
I
a
c)
(zi, vdtzut, la, nai, intr'o, cdntAnd,
l'a)
Scrie cite o
propozilie cu fiecare dintre cuvintele de mai
jos:
neam/ne-am,
na{n-ag, ia/i-a, deal/de-al, nai/n-ai, sar/s-ar,
ceai/ce-ai.
38 sd scr i em cor ect !
ri
jos:
ds-ar,
(nenea; zepadS, omet)
a. Nee Vasile e
prietenul
tatei.
(nenea)
Pe deal s-a agternut un
strat de\nel
--1-
(zipadi)
b. Anca n.e adus flori.
..-]-
(acliune)
a)
ge
s6rl6
i,n6e'i
Gand a6est
guyllnt
ara Inlclarul da
,,rlptdl"
(ometl liau de
,,nenea".
b) Se scrie
,,rre-a"
cind dupi Guventul
,,nc't
utmoltl o ecllunl,
Exereifli aplicotive
11, Explicd (oral) scrierea cuvintelor subliniate:
a) A venit nea. Vasile pe la noi.
b) El nea adus multe cdrfi.
c) Victor nc.e spus cd s-a agtemut un strat de tlEA
.
d) Corina, ppgAnghel
e acasd?
e) Comel nb:d adus fragi.
sd scr i em cor ect ! 39
r2. lncercuiegte forma corectd:
a) Maia,
ffi
vasite
ffi
"ort
doiiePuragi!
b) Cdnd
ffi
,o^"
#
"ou
povestea,
#
"or"
gi de ce it
iubegte
pe omul de
ffi.
t3. Transforma
propozitiile de mai
jos
dupi modelul:
Dorina ne aducq fragi.
---__-Y-
Dorina neia adus,fragi.
J
acliune realizate Tn trecut
(inainte de momentul vorbirii)
J
T
a)
b)
c)
d)
Vara ne aduce flori.
Bunica ne
Gina ne cdntd la
4O sd scr i em cor ect !
r{
d
J
acliune realizate in prezent
I
I
P
Alina ne scne o scrlsoare.
Acum scrie tu
propozilii
9i
transformdJe
(dupi model)!
14.
Cornpune un mic text dup6 imaginea aldturate, in care sd folosegti
cAteva dintre ortogramele invetate (7-8 propozilii).
Subliniazd-le!
el l
Ordoneazd cuvintele din fiecare
petald
formezi
propozitii. Coloreazd apoi floarea.
astfel incdt sd
1)
2)
J,|
sd scr i em cor ect l 4l
l ! o
e' 6
de
o.
Eu
)G
o
E
)l!
et
/ cecu
ceai
al
^
gl a
E
un
neam
Bucuregti
15
ca c.a
(compara!ie) cx-a nins
'
:Y-
aqrune
(lipsa vocalei
,,4")
A fost odatd
sE
niciodatd.
lnleleg,c,A,fost frumos in vacanld!
(actiune)
rl le rorio uea"
Etunci eand aogtt suv*nt
odo fele.it intr'o ecmParaflo,
bl lc rgrio ,,o'f,"
atunl cAnd. dupi
',8"
urmseri
o eoflun'
Excrcfflf oplfco?lvr
ll,
Explic6
(oral) scrierea cuvintelor subliniate:
a) Am un scaun gun leagdn.
b) /-a spus g:evenit Mircea.
c) Marin spune ggfost cuminte.
d) Voi fi frumoasd gmama.
e) Cred ggnins mult la munte.
It,
Completeaze spatiile
punctate cu forma
potrivitd (calc'a, sa/s-a).
a) Vl ad .......... compoftat ........... Mari a.
b\ Am vdzut o cai e ......... a sa.
42 sd scri em corectl
l.
rf
t
c) .......... bucurat ......... veni t tata.
d) Cred ......... plouat gi ieri.
14,
Gesegte explicalia potriviti pentru
scrierea cuvintelor subliniate:
a)
C-ofloare
nu se face primevare.
b)
e.uncreion
poli desena un cotde rai.
c) Cred g-ag se scie mai frumos.
d) Vdd
a-aiadus
multe mere.
tg.
Abetuiegte
9i
tu
propozitii
cu ortogramele de la exerciliul 4.
EQ
t3.
Transforma propoziliile
de mai
jos
dupi model:
c-un
sd scri em corect! 43
c-a$a
Gdsegte in cartea de citire gase propozilii cu ortograma
studiatd. Transcrie-le caligrafic mai
jos!
44 sd scr i em co r ect !
ma
{6
Ca G.ar
1aou""l66lila,up;
(garspune)
\F"rfi5
(lips5 vocalei
,,n")
a) Eu
car
sani a.
(duc)
Am un
car cu boi.
(cirulA)
b) Cred c-,ar trebui, sd invi! mai bine.
-Y-
(ac!iune)
/ ) . / aVf /
-/)
' i /2
, /
t _q
,
'./,-.--
-
a) Se scri e
, , car"
at unci cdnd acest cuvdnt are sensul (i nl el esul )
de, , ci r ut 6" ( vehi cul de l a
l ar i
t r as de ani mal e) sau de, , a duce
(a cdra) ceva",
b) Se scri e,,c-ar" atunci cAnd dupi
,,c"
urmeazi o acl i une sau
cdnd l i psegte vocal a
,,e".
.,ta
FWI
ffifi
Fii atent la alte sensuri ale cuvdntului
,,car":
l r t r r I
@. 1
";
nr ,, car de
probleme. (un car
=
o
gramade)
b) Mullimea insolea un car fune'ar. (un ca7
=
un dric)
c) Nu egti nici in car, nici in ciruld. (egti nehotdr6t)
sd scr i em cor ect l 45
Exercifii oplicotive
ll. Explic6
(oral)
scrierea cuvintelor subliniate:
a) A primit un gglcu lemne de la pddurar.
b)
lganunlat
gggtrebui sd vine
b
noi.
c) Am si gggeu plasele mamei!
12. Formuleazd
propozilii:
at eu car(
ul
stru
c-ar
(
or r r r , , (
It. incercuiegte forma corect6:
a\ lnt'o zi amluat,n
""
cudoi
ca',
sd
'
Intr-o c-ar c-ai
ca
c-a
car
nigte fdn.
c-ar
Sanda.
b) Cred cd Vtad cen,d h
!+
mai bine
n-al
46 sd scri em corectl
I
t
!_
",
Nal
un
neam
o"
deal
care sd ne dea o sdniutd?
'
N-ai ne-am de-al
Alcdtuiegte
propozilii
in care cuv6ntul
,,car"
sd aibd inlelesuri
diferite!
2\
3)
4)
sd scr i em cor ecl l 47
l 7
ranl'f,f
(din nou)
a) Ai scris iar urAt!
(din nou)
b) Dorin i-aiscrie mamei o scrisoare.
--.v-*
(acliune)
a) Se scri e . , i ar" cdnd acest cuvi nt se
poat e i nl ocui cu expr esi a, , di n nou".
b) Se scr i e. , i - r r " cdnd dupd, , i " ur meazA o
ac une.
Exerci t i i onl i cn-i i v*;
;1. Explica
(oral) scrierea cuvintelor subliniate!
a) Am venit
tplla
voi. cl
lqa
plouat azi.
b) t-aycdnta Ancdi la vioard. d) Lui Mihai r:-alpldcea filmul.
!2.
Alcatuiegte
propozifii dupd model:
a)Ai veni t l tel f
t"-l tl o-f acate_-].
b) Dorin
c) Profesorul
48 sd scr i em cor ect !
f.-a
;
se
i o
a)codrin
E l--l
b) Marta
YEd
ri cerutf--]
13.
Completeazd spaliile libere cu unul dintre cuvintele din parantezi
(neam/ne-am, nai/n-ai, ne-a/nea, cai/c-ai, car/c-ar, ceai/ce-af).
a) ........... i ntors de l a un ............. di n Maramureg.
b) Tu .......... sci s urdt.
c) . ......... Mai n ......... adus doi ... . . . .. .. mi ci .
d) Cred .......... trebui sd cumperi
e\ Ai mai cdntat l a ......... ?
Repeti cu
prietenul tdu ortogramele invilate!
sd scr i em cor ecl l 49
t8
l r v
casa,
ca sa
(locuin!d)
ca pi citesq
(actiune)
a) in
casd e multd linigte.
(locuinle)
b)
Ca se scriu, trebuie sd
am i magi nal i e.
a) Se scri e
, , casd"
cAnd acest cuvant are i nt el esul
de
, , l ocui nf i , , .
b) Se scri e
, , ca
si " ci nd dupd
, , ca' ,
urrneazd o acf i une (ca
sd
scriu, ca sii obfin etc.).
Exerci t i i opl i cot i ve
r1. Alcdtuiegte propozitii:
a)
ca sa
b)
c)
in casd.
ca se
d) in
ca.se
50 sd scr i em cor ecf !
L
ee
I
ts
12. Privegte imaginea de mai
jos gi abetuiegte un text cu titlul
,,Familia
CotcodaC.
(Nu
uita si folosegti
9i
cateva dintre ortogramele invdlate!)
Familia Cotcodab
lntr-o zi, mama-clogcd
sd scr i em cor ect l 51
$i.tisa'lnl
Cratima arati lipsa vocalei
,i".
{
- , e
I E
Do =.
5' o
88,
o!
Vreau 6g-ti spun
Trebuie sA-mi amintesc.
Am sll scriu
mamei o
scrisoare.
Exercitii aplicativa
11. Transformd
propoziliile de mai
jos
dupi model:
Vreau se il intilnesc
pe Mog Crdciun.
Vreau
gC4
intdlnesc
pe Mog Crdciun.
a) Am sd
fti
aduc o floare.
b) Cred cd ili place laleaua.
c) Trebuie sA i$l scrie fema.
d) Vreau sd il vdd.
e) Pot sd imi aduc cdinele?
f) Am sd li scriu.
g) Cred cd ii frig afard.
52 sd scri em conect!
Lr.r
12.
incercuiegte forma corecte:
a\
Ia
adus loanei un
nai
'
l-a n-ai
b)
E-
6in am vdzut cum
sar
acrobalii.
'
L-a s-ar
c) Uite
ceai.
pdlit
dace
!3t
.
16s7 st)m1n1s1
ce-at n-a,
d) -9gL recomanzi se facd o compunere despre pdinlii
:+
'
Sd-,
sa,
e)
9$
scrii toanei despre in?mptarea din tabdrd!
'
s6-i
Fxista gl forma sdi, c1nd acest cuvdnt se
poate
inlocui cu lui
sau er.
Pdrinlii sdi sunt in Bragov. Pirinlii /ul sunt in Bragov.
Gdsegte in textele din manual propozilii
cu ortogramele
studiate. TranscrieJe caligrafic mai
jos!
sd scr i em cor ect ! 53
-rl .
54 sd scri em corectl
11 . Alcdtuiegte
propozilii
in care si utilizezi ortogramele invdtate.
sd scri em corectl 55
l?. Compune un text cu titlul
,,Vine
vacanla", in care si folosegti opt
r5'
dintre ortogramele invifate. Subliniazi-le!
#
t3. Alcituiegte
propozilii, ordonAnd cuvintele
14. Pornind dintr-un col! al
pdtratului, vei descoperi doud versuri care
compun o
ghicitoare despre un fenomen al naturii!
Scrie
ghicitoarea gi explic6 oral scrierea cuvintelor cu cratime.
o NA S.A TR-O
SA MI IN TUL
GEA LU FIPT PI
TA DE I N NA
56 sd scr i em cor ect l
opt 15. Trenulelul propoziliilor
este
plin
cu intrebdril incearcd si rispunzi la
acestea, alcdtuind
gi
tu
propozilii
dupi model.
rclrre-tl lce;racui?l [rnEe?l t
cuml
I
Anca
l -l
s-a
j ucat
| - |
i n
parc
| - l frumos. I
oo
-oo--oc-
ftro
l-
ce a reautl
tPechlE l t-GA;il leu
c,h-efl
l l - a l - l l - l l - l I
-(IO--OO
-
-(IO-
-*()O-
pnd&l
[d, reandtl reeam
fecuttl
tc"lezl
I t - t t - t t - t ne_am t _t I
oo o(t oo
-oo-
oo
sd scri em corectl 57
16.
,,De
vorbe cu Dumbo". Dumbo este un
personaj
iubit de copii. lati-i
povestea! (in timp ce o citegti,
coloreazd forma corectd a cuvintelor.)
Dumbo
Doamnei-elefant Jumbo, de la circ,
lJal
aaus
primdvara un
pui'
-a
l
Acesta era un copil drdgilag,
pe care fericita mami
[a5
numit Dumbo.
Urechile lui cam mari stAnjeneau deloc
pe t6nira mamd.
Celelalte elefinlele o tot necdjeau insd din
pricina aceasta.
,,Vai,
ce
urechi mari are!", spuneau ele.
Il;r fJ
-
C6nd a luat
parte
l-=-l
prima paradd, Dumbo
l-::limpiedicat
de
'
l l - al
t s- a I
urechi
9i
a clzut beltoace. Nigte biie{i au rds de el,
p6nd cAnd
l i . I
doamna Jumbo |
'"
lalungat
furioase.
l i - al
Drept
pedeapsS, aceasta a fost inchisi
9i
miculul Dumbo a ramas
singur, singurel. Doar goricelului Timoteus i
llal
facut milS de el.
,,Capul
f;r G;l
sus, micutule",
l5l
spus acesta.
,,Orice
l---l
intampla, eu voi fi
prie-
l i - al l s- ar I
tenul tdu."
Directorul circului a hot6rat intr-o bun5 zi Dumbo si
joace
intr-o sceni cu pompieri. A construit un
perete de cas6 din mucava
9i
58 sd scr i em co r ect l
e
p
s
il
furigat la cugca in care era inchisd
ui.
mama
legene
n-49
na9
probleme.
petrecere.
elefinlelul a
. l-l;tfil
cntD. t_"__ |
'
I
Intr-un
I
organizat o micd
lArziu a adormit.
l l a I
Dimineala, goricelul
hi I
gesit pe
elefdnlel
pe
creanga unui copac.
Acesta speriat de croncinitul ciorilor gi
a incercat sd
plece
I inlrun
I
de acolo. A aterizat
l::j=::-l
paraia$.
D6ndu-Si seama de ce este
l Tnt r-un |
'
'
capabil, Dumbo a luat leclii de la pisdrele.
in cadrul reprezentaliei din acea seard, Dumbo
aer, plutind pe
deasupra spectatorilor. ln ziua urmdtoare
aveau
pe prima pagind
chipul unui elefdnlel fericit.
clei ciruia
l9lO"t
foc. C6nd tot
peretete
era in fl6cdri, Dumbo a sdrit
l Fal
de la una din ferestrele aga-zisei case in plasa pompierilor
clovni. Plasa
l9
rrot
ei
acesta ,
",",,r",
ffilciubdr
cu apd.
Dupi spectacol, Dumbo
incetigor, spun6ndu-i:
,,Nu-!i
face
probleme, puiul meu. Nici eu
'
l ^: l *r I
fi
putut
face a$a ceva. Nu trebuie
l#+lpiezi
cura.iut."
impreuni cu
fs;ul
l:- | ,,prosltt-
|
s-au
I
. Aceasta a scos trompa printre gratii gi
a inceput
altd seard,Dumbo a
Timoteus,
in fel
9i
reugit execute num6rul fdri
indltat in
toate ziarele
sd scr r em cor ect ! 59
Directorul circului a incheiat un contract
pe
via-ti cu Dumbo
9i
cu
G;I
EI
-\/^;l
I i. I
,l
var
lplecea
sd vedeti lumea intreagdz"
lf lintreoat
acesta
pe
"l
v- ar l ' l FQl
cei doi. Rdspunsul a fost un suspin fericit. Lumea era la
picioarele lor!
,,Doamnele-elefant
din lumea intreagd vor muri de ciud5",
gAndea acum fericitd mama lui Dumbo'
60 sd scr i em cor ect l
CUIPRI'NS
Editura
Paralela
45 vi recomandi 9i
urmitoarele
titluri:
Sd scnem
corect!
Caiet
pentru insugirea
ottogramelor
la ciclul
pimar. Clasele ltt'tV,
autoare
Viorica
Pralea
Abecedar.
Caiet special
pentru clasa l' Semestrull'
autoare
Alina
Radu
Abecedar.
Caiet speciat
pentru clasa l' Semestrul
/l' autoare
Alina Radu
Li mbasi l i teraturaromdnd.Competen|egi performan|d,Cl asal ,
"rtoarJ
sota Dobra,
Mariana
Mogog, Anca
Malea
Limba
gi literatura
romAnd'
Compete.nfe
gi pertorman'td'
C/asa
Z'-ii-i. iuto"r"
Sofia
Dobra, Mariana
Mogog'
Carmen
Ciobanu
lnvdt sd scriu.
Caiet de exercilii
grafice
pentru c/asa
/' autori
Cornelia
Milea,
Emil Miregan
Alfabetul
colorat,
6-7 ani, autoare
Camelia
Vdzaru'
Diana
Andreescu,
Dana
Strava
t
ri:
lclul
Uina
mre
sa /,
hsa
I
utori
bna
r
coMENzI
-
CARTEA PRIN PO$TA
EDITURA PARALELA 45
Pitciti,jud. Arget, cod 110174, str. Fr4ii Goletti 130
Tel-lfax: 0248 214 533', 0248 631 439: 0248 631 492
Tel.: 0753 040 444;
0721 247 918.
E-mail; comenzi@editurrparrlela4s.ro
sau accesati wwuediturrprralcla4s.ro
Tipansl executat la Grafrcpr in t
wwrv.graficprint.eu
e-mail : comenzi@graficprint.eu

S-ar putea să vă placă și