Sunteți pe pagina 1din 63

COLECTIA HAI Si INV,TTiM!

Edilor:CalinVlasie

Tehnoredactare: Cristina Mihart

Redactor: RoxanaDin Copertacolectiei: Ionql Bro$tianu Prepress: Viorel Mihart'

Descrierea CIP NBibliotecii Nrtionale a Romf,niei

PRALEA, VIORICA

- -

p#;;;;i;;;i:ii-l

201I

: coiet pentruInsutirel ortogrsmelor h.ciclul

vio'i"i

p'ut'" - Ed'a?-a'' Pitelti:

Paralela 45'

Si ,.ri

.o.".tl

ISBN978-973-47-1228-l

37| .67l:372.462:373 .3

Copyright @EdituraParalela 45,.201I

prezenL lucrarefolosegte danumiriceconstituie merciinregistrate'

p-iJjat delegislalia privind

dreptuldeproprietate intelectuala'

;;ilffi;;

VIORICA PRALEA

SA SCRIEMCORECT!

Gaietpentrufnsugirea

ortogramelorlaciclulprimar

Claselel- ll

Ediliaa Vll-a

Volumul ,,Sdscriemcorect!"igipropunesdvin6in ajutorulmicilor

gmlaricarefac primiipagiin descoperireaortografiei.

El se adreseazdelevilordin ciclulprimar care pot parcurge

brnele prezentate sub indrumarea pdrinlilor sau a invdldtorilor.

Eplicatiile care se dau la fiecaretem6 ajute la inlelegereascrierii

corectea unortermenicare nu se scriuintotdeaunacum se pronunld. Elilicultatearealizeriiunuiasemeneacaietde scriererezufiedin faptul

ci eleviidin claselel9i a ll-a nu pot operacu notiunica: substantiv,

Erb, pronume. Cu toate acestea,diversitateaexercitiilorvine sd for-

nEzegise consolidezescriereacorecti.

Fiind rodul unor ani de activitateintensdin sprijinulmicilor

gcolari,caietulestede un realfolosatAtelevilor,cdt 9i invdt6torilor.

sd scriemcorect! 5

sas.a

(lui,ei)

(l'+i,ei)

Ce culoareare pSlSria loanei?

R1:Pdldrialoanei .e rogie.

!-.-Y-

SA

Rz:Pdldria sa e rogie.

Pdldria 96 e rogie. (ei)

Pdldria s-E murddrit.

(ei)

t) Cind grupul dc lilcrc ,,r1" poatr

fl Inlocultcu r,tl" Elu ,,luit',actttt

sotcriolegat(lntr.un cuvint)-+,,tt,', b)Cind grupuldo littrc ,,s6,rnu rr porto lnloculcu ,,o1"rau

,,lul",ecerttaererl€cullnlutl(craflm6) -+,,t.t",

Exercifiioplicotive

11. Scrieformapotrivitd(sals-a)l

a)Mire|a

o)Haina

c)

dusinparc.

e curatd. intunecatafard.

d)Pefetita

o chemaAna.

e)loana

intorsacasd.

sriscriemcorectl 7

a2, Coredeaze daceeste gregit:

.

Atina sa intehit cu loana'

.

loana s-adusla circ'

.

Acolo era gimama sa'

.

Sora s-ae elevd'

13,Alcituiegte propoz4iiamuzante cares5con$naEsi FIl(+ propoz$i):

14, Completeaza pentruaforma propoz$il

/

nnas.a\

ln

camera

e soare.

cuvintele de mai jos' astfel inc6t a@stea si alcdtuiasci

r5, Aranjeazi

propoz$i (coloreazd diferit cuvintele celor doud propozilii)'

mama

inserat

gi

afata

au

intrat

Anca

in

case

8 sdscriem corect!

16, "leri - azi" Completeazidupi model:

Aza

leri

Ease joacd.

Ea s-a jucat.

Elseplimbd. Martnasegdndegte. Dorclse ascunde. Afardse lnsercazd. Cerulse lntunecd.

Et

Alcituiegtepropozifiiin care sa/s-asi

propoziliei,in interiorul 9i la sfirgitul acesteia(propozitii

diferite).

fie la lnceputul

sd scniemcorect! 9

Mamalgu Anava mergelateatru.

(ori)

lonu!gimama,g.audus,lateatru.

(i/0,'acliune

rl ta rarla ,,mu" candm poilaInloculcu

,,olltt.

bl tr rcrlo ,,r.ru" olndnurc portalnloculcu

rorltttllt alnd dupl ,,t" utmattl o |cllune,

Excr.cffllapllcotiva

ll.

Completeazdcu formapotrivitd(sauls-au)!

a)Anca

loanacAntd?

b)

impdrlitpremiile.

c)leri

sfrdnsmerele.

d) Pdrinlii

copiiimerg desla cinematograf?

12. Ordoneazdcuvinteledemai jos, formAndpropozilii:

a) Doina,sa,mama,dus,parc,in, s-a,cu.

b) Copiii,sau,nu, s-au,dacd,hotdrdt,meargd,sd,film,Ia,la, circ.

10sd scriemcorect!

Completeazdcoloaneledemaijosdup6modeluldat:

se plimbd

se aude

se a$azd

se scn'e

e

pllnb.t

e-au pllmbat

t{.

de laexerciliulde maisus:

Alcdtuiegtepropoziliicu fiecaredintrecuvinteledin coloanaa treia

Exemplu:

Copiii g.au Bilnbat pin parc.

It.

Explicd(oral)scriereacuvintelorcurogudinexerciliuldemai jos:

S.l sfdrglfiarna. Copiii g-au hotdr1tsd refacdcuiburilepdsdretetor!

Din depdrtare g-e auzit fAlf^itulde aipi. Cocorii ttu berzele igi vor

face in curdndaparilia.

Alcetuiegtepropoziliidesprepis6ri cu:sa/s-a 9i s-aulsau.

1)

2)

3)

4)

sd scriemcorect! 11

3 ra

(alua,uite, Privegte, iata)

l.?

(+lua,dup5,,i" urmeazao acliune)

la mAnade Pe caietulmeu!

(alua)

l-aadusdoui caiete. acliune

la uitecefrumose afara!

a) Se scrie ,,ia", c6nd are inlelesul de "a lua" sau cdnd acest

cuvAntexPrimi un indemn'

b) Se scrie ,,i'a", cAnddupd ,,i" urmeazdo actiune (i'a scris'i-a

citit).

Exarcilii oPlicotiva

Completeazd spaliile punctatecuvariantacorecti (lalt'-a):

adus gem.

' ptasacumere!

c) Vica,

d)Mama ''"''

r1.

a)

b\ Corina,

uitecefrumosninge! scriso scrisoare'

12. Alcdtuiegte propoziliicare sd conlini "acliunile": ia

scns,r'-aadus,i'a can6rit'

povestit'i'a

12 sdscriemcorecTl

1)

2)

3)

4)

f3,

Explicd(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

al Ana privegtecumia mamaaspiratoruldin dulap.

b)Anca!-a"aduspestiOanei.

c) Ia

d) lA uite cine a venit!

e) /.4 spus sd-giia caietuldin dulap.

pegtiidin acvaiu!

14' Completeazdcu "acliuni' cares-audesfiguratin trecut:

 

Azi

Ieri

ii

aduce

i-aadus

li

spune

r-aspus

flpovesfegte

ii cere

li iubegte

Alcdtuiegtepropozifiicu ,,acfiunile" dincoloanaa doua!

sd scriemcorect! 13

ulei din piafd!

adusmereMariei.

Ancahl

,,r<

Soram (

s.il<

Doina liU

14sd scriemcorectl

lntr.o zi amfostlateatru.

(intrc-o)

Amscriso poezielnlr.un caiet.

(intru-un)

Altecuvintepentrucareseapliciaceeagireguli:dlntr.un,dlntr-o,

Qrupurlleds cuvlnt lntro ?l ln r"unaarcrlu lntofrlrrunacu llnlup da unlrc(cntlml),AcQr.trmrrchm:l (rn$) llpr Yoctlal,,u".

Exercifiioplicotive

It.njuta-i pepuigorisdcompletezespatiilepunctate:

O

o

a)

parccuAna.

intAlnit

b)

zi,

Maria

dusla

teatru.

c)Marin

sora

vavent

la mine.

d)

pddureeraudoi

stejaribdtrdni.

e)

cuiberautreipdsdrele.

sd scriemcorect! 15

12. Abetuiegte cateo propozitiecuurmitoarele cuvinte:

,,intr-un pachet"; ,,dintr-un copaC';,intr-o poezie"; "dintr-o casi"'

13' Explici (oral)scriereacuvintelor subliniate:

a\ intr-ozi a venitbunicala noi'

b) lntr-un tufig,ta marginea pddurii,trdiao vulpevicleand'

c\ Dintr-untufiga ap^ruto veveifd.

d) S-auadunatmaimulli iepuragiIa sfat'

14. Transcriecorecttextulde mai jos:

lntr-odimineald,Am vdzutintr-uncuibdoi puigoi speriafi'Jos'la

Pisoi'lntr'o clipd'acesta puteasd i mdnAnce'

rdddcinacopaculuieraun

acoloazoicd' H l-a speriat pe pisoi'

Sa nimeritsd treace pe

Puii au multumitcdlelugului:,,Cip-ciip''

PrimulcuvAntdintr-o propozifie 9i numelede persoanase scriuintotdeauna cu litereinitialdmare'

Decupeazi cuvintedinziaresaureviste 9i alcatuieste cu

propoziliicaresdcon$naunadintreortogramele studiate'

16 si scriemcorect!

5 la 1.f,

(direclia,locul) (dupe,1"urmeazeoacliune)

Merglateatru.

(locul)

L-aduslateatru.

(ac!iune)

a) Se scrie ,,1a" cdnd se indici (aratd)direclia

(locul)undeare loc acliunea.

b) Se scrie ,,1.a" atunci cAnd dupi ,,1" urmeazi o

acliune (l-acertat,I-a plimbatl.

Exercitiioplicotive

lf

incercuiegteformacorect6:

a\ Maiamerqe

ta

I-a

'

scoaa.

te

b) fi

vdzutpelonulsaupeVictor?

l-a

c) fi

teatruemultdlume.

d)Ana lx

s-a

6us J3- Y64s.

l-a

.

intr-o

") #

zi reginardndunelelorm-ainvitat .,

intr-un

,#

palatde vis.

sdscriemcorectl tT

l.

Transformd propoziliiledemaijosdup6model:

Dorinllduw pe Mihaitafitm.

\ lnvdldtoareall ascultd Pe Mihai.

\ Mamail plimbdpe lonuf.

\ PeDoin il incenEnatura.

DorinhaduEpe MihaiIafilm.

Scriesingurdoui exemple 9i apoitransform6-ledupdmodelulde maisus.

D.

Explici (oral)scriereacuvintelorsubliniatedinpropoziliiledemai

jos.

a)Marinmergell gcoald.

b)Ahrcbat

c)!l

d) Reginaflorilortrtiahl![

e\ Dinpddurell auzitglasulpdsdrelelor'

peVictorceface.

gcoa/rie frumos.

grddind.

18sd scriemcorectl

14. Gdsegtecuvintecare sd exprimeacliuni 9i lormeazdpropozi{ii cu

ele.Nuuitasdfolosegtiin fiecareenuntcateo ortogrami!Subliniaz-o!

FormuleazdcAtedoud propoziliicu fiecaredintreortogra-

meledinparantezd(,,s-a", ,,1-a",,,intr-o",,,i-a",,,s-au").

sd scrierncorectl 19

1lealnl|e,aln

(rud5,popoo

(dupa ,,ne" urmeazeoacliune)

Citegte propoziliiledemai josgifiiatentlacuvintelesubliniate:

a) Decebala fostregeledacilor.EiaufostunlLQ€mdeoameniviteji.

(PoPor)

b) Traiana fostTmpdratulromanilor.Princontopireacelordoudpopoare

n"e-Aln nescutnoi,romAnii.

\-----------\_-

(ac!iune)

Cuv6ntul ,,neam" aremaimulteintelesuri:

neam = popor (Suntemunneamdeoameniharnici.)

neam = rudi

(Esteneamcu mine.)

a) Sescrie ,,neam" c6ndacestcuvint

areinlelesulde ,,rudi" sau

,,popor".

b) Se scrie,,ne-am"cind dupi ,,ne" urmeazdo acliune(ne-am

hotdrdt,ne-amintorsl.

2Osdscriemcorectl

Exerciliioplicotive

t 11. Completeazispaliilepunctatecu unadintrevariantele:neamgi ne-am.

a)

b)Mdlntdlnesccuun

cl Amun

$ brt

lntorsdindrumelie.

inBuzdu.

dinSeverin.

lntdlnitcuViorica.

12. Completeazipunctelede suspensiecu variantapotrivitddin paranteze:

a)

b)

c)

lntillnit

un

dinBuzeu.

I

sau , la , neam \

\ s-au ,-a ne-am)

vdzut

circ,unde

dusginol'. ( la , neam \

ne-am)

\ fa

-

zi, Victor

intdlnitcuMaria

film.

(

t"

Ia

infro )

\".'

t-'

frt*)

d) dusinparccuun

din Bragov. (

'

neam \

\ ne-am.)

13. Ordoneazdcuvintelegialcdtuiegtepropozilii.

a) la, Un,Oradea,din,venit,noi,neam,a.

b) impreund,dus,in, ne-am,la,excursie,Bugteni,Azuga,gi.

sd scriemcorectl 2l

Alcdtuiegte rapid gicorecf propozilii'completdnd schemele de mat

lL

jos. Nuuita!Trebuie sa scriifrumos!

1)L.r dus Pe lonut lagcoald'

2)

3)

4)

propozi$iile

urmatoare dupi modelul:

Transformd

a) Ne ducem lafilm'

-''

Nllm

duslafilm'

(acliunerealizata in trecut)

1)Ne

2\ Nesciernpma

3

4\ Neadundm in cuftea

5

b) Nr:rn duslabunici'

(acliunerealizate lntrecut)

1

2

3

4

Ne-am adunat in

5

22 sd scriem corectl

Nevomduce labunici'

(acliunecesLva realiza in viito|

I I

a

(persoanAcarecu-

nunesaucare

line

prunculin bralela

botez)

(dupd ,,n" urmeazd o acliune)

Am un f1€fla Buziu.

N.€!{pS cAmergiin excursie.

(acliune)

N+.agcredeca mergiin excursie.

(N-a9 = 6161;r"indicelipsavocatei ,,u".)

r) tr .arl. ,,nU,'olnd rr. InFl.lul dr nrl dr bot|r mu d.

cununla, b)!c rorb,nctt,tGlndduplcuvlntul ,,nu',urmrtrloroflunr.

Excrcifllaplicofive

ll.

incercuiegteformacorectS:

N-as

,r"

credece ai fostla film.

n-a$

taBreila.

")

b)Amun '"9

c\

'

La

L-a

cunoscut pe Victor la

l-a

un

d) Eu

nas

n-a$

vrea ciocolatd.

na9

n-49

din Craiova.

sd scriemcorect! 23

el 'Sa

'

-

S-a

intorsde la un n"$ de-alsdu.

n-49

n -19-

'Fa

spus ce

'

s-a "'

drs

la

l-a

un nas de-alsuroriilui. n-as

12, Citegte giexplicd (oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a) N 6,Svreasd fac iniecfie'

b\Amunnasbeten.

c\ Fratetemeu$:d dusla un nagdinFdgdrag'

13, Transformd propoziliiledemai josdupdmodel:

Nua9scnetema.

Nu ag mergela film.

Nu a9 p/ecade la bunici.

Eunu agdormila Prdnz.

-)

N-agscnefema.

14. DacSvei aranja propoziliilede mai josintr-oanumitdordine,dupd

inte|es,vei fi premiat'Pentruastacitegte prima|iter6din fiecareenun!!

D6textuluiuntitlu potrivit 9i scrie-lmai jos! Oarece echipdva clgtiga?Arbitrul fluierdpentru inceperea parlidei' Ncd a adusmingea' Voi, ceidin tribund,aplaudali!Bdielii merg la un

mecide fotbal.

24 sd scriemcorect!

Gdsegte5 propoziliicaresdconlindurmdtoareleortograme:

,,i-a",,,ne-am" gi ,,s-au" (inziaresaureviste).Transcrie-lemai josl

p6

ntl

bi.

un

/:

--l

r:a

€'

sd scriemcorect! 25

(animale- un

c6-ai(dupi ,,c"

cal,doicai)

urmeaz5o actiune)

a)Doi cei aleargelatrap.

b)Cred c"al scristema.

(actiune)

CredcX-aiscristema.

(cratimaindicalipsavocalei,,d")

a)8arcrla,,ctl" ltuncictndacestcuvantaxprim6numclounor rnlmal., b)Eorcrle,,e,ai" ltunclcande€lodoui cuvlnte,,ci"tl ,,41"lB rorhrc fntr.oringuririlabi (cratimrmtrcandllpravocalei,,6")

rtu clndduPi,,c" urmerzioasliuna'

ExercifiioPlicotive

11, Transformdenunluriledemai josdupdmodel:

$tlu cdalnotebune,

1.Vddcdai scristema.

2. inlelegcd ai reugit.

3. Credcd ai c1ntatfrumos.

4. Spercit ai rezultatebune

26 sd scriemcorectl

-)

$tiue-alnpfebune.

12. Explice(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

I

a) $gvdzut gglfnvdlatlecliadespregl.

b) Am o cdruld cu doi gll.

c) CredgSf scrisle matematicd.

d) lg adusce btpromis.

It.

Corecteaza(dac5estecazul):

a) s-a dus cu cei doi c-ai la grajd.

b) La Mangaliaesteo herghelierenumitdde cai.

c) Saintdlnitcu un Nagcareaveadoicai.

,t

ln cr:ul Incrn orioerunrnurr port rodf lnlnhrglmrp

unmumltrlnd dlnc.|il, .o

lcrb Inl.gnlpr rlndulunnlbr.

tb

nu

d.|p.rbl lr |o vr

I Exemplu:

')

a) Vommergela circ.S- a auzitcd e unspectacol reugit.

er.|lt

b) Vom merge la circ. S-a auzitcd e un spec- tacolreugit.

oorfct

Repetdortogrameleinvdlate!

sdscriemcorectl 27

(formade relie0

(f€+m'i{,€-r€lief)

Amfostin drumelie Pe dear. (formederelieO

Amgdsituncaietde-altau.

(f€+mi4€+elief)

a) Se scrie ,,deal" cind este vorba despre o formd de relief' b) Se scrie ,,de'al" cAndnu este vorba despre o formi de relief'

Exercifii oPlicotive

11. Completeazd spaliile punctatecuforma potrivite @eal/de-al):

a)Casameaeste peun.'

b) Acelaesteun prieten ''

c\Mihaiestepe

'

.

'

''

' meu'

'

cu sania'

d)Am fostlafilmcuuncoleg

'

'."""

tdu'

12. Citegte giexplici (oral)scriereacuvSntuluisubliniat:

a)Pedeala nins.

b)Acesfaesteun caietde-almeu'

c\ Am gdsitun caietde-alMaiei.

d)Am urcat pe dealcu mama'

28 sdscriemcarecti

I

t

'

fr

13.Completeazepropozitiile:

al Amscrispe uncaietde-a!

b)Pedeat

<

Completeaz6cirdmiziledin care este for:maticdsuta, adiug6ndcuvinteastfelin€t pe orizontalisd obtiic6teo propozi!ie!

sd scriemcorectl 29

(instrumentmuzical)nx-ai(dupe ,,n"urmeazdo acliune)

r a AndreeacAntd 9i la ns;.

F

al

(instrumentmuzical)

N"jJ9M temalaengtezd?

(ac!iune)

a) ge scrie ,,nai" cendette vorbadespreun

instrumentmuzical'

b) 8e scrie ,,n-ai" cind dupd ,,nt' ulmeazio

actiune.

Exe,rcitiioplicotive

11. Completeaz6spa{iile punctate,form6nd propozilii:

b)Lamagazin n-ai c)AmcumPdratun nsi

' "

12. Explica (oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a)Ana, n-d merslagcoald?

b)Cdntd-neuncAntecla ry1! c)Al spuscd 6gi scrlsfrumos'

d) N"ai un nxf?

30sdscrierncorect!

ts

un

lo

It,Transformd propozifiile

urmdtoaredupdmodel:

Dorel,nuai udatflorile?

Decenuai scrisfrumos?

tf. incercuiegteformacorectd!

a)loana t"u

'

s-au

Maria perge3-

-

l-a

batru?

q ' +!!:!:

lntr-un

pachetam sdsit un

nai,

n-ai

.

c) 9

'

Fa

spuss6 J3- msTsdinpom.

i-a

d)

'

rya$ crede '"i

N-aS

c-ai

^"r" o" d""l

de-al

tt. Completeazdspafiilepunctiate cu unuldintrecuvinteledin parantezi

(cai,neam,n-ai,la, ia, lntr-un,ne-am,nag,de-a[):

a)Un

dinBragovaredoi

b)Dece

scnsfema

matematicd?

c)

un pixdinpenar!

d)

parc

lntdlnitcuun

meu.

sd scriemcorecf! 31

16. Numegte imaginile9i alaturd cuvintele care le denumesc'

incAtsi rezulteuncuvant nou'

tr$+/ffihEb

Alcdtuiegte propozifiidespre o zi din viala ta' folosind orto-

grameleinvSlate:,,c-af',,,c-ai",,,i-a"' "n-ai"'"s-au"'

1)

2)

3)

4)

5)

32 s6 scriem corecT!

ttfel

rto-

flsa s.ar

(aseri)

(dupd ,,s"urmeazeoacliune)

Eusarcoarda.

(aslri)

lonu!s-Erduce,laplimbare.

-

r-

(ac!iune)

acest cuv6nt are

sensul (intelesul)de ,,a sdri',.

b)Sescrie,,s-ar"canddupi ,,s', urmeazio actiune.

a) Se scrie ,,sar" cdnd

Exercitiioplicotive

11. Folosegtecorect ,,sa/' gi ,,s-a/':

a)Maia

b)Ei

ducela teatru.

c)

pdrea cd vaninge.

pester6ulef.

d)Eu

gotronuL

12. Explice(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a)Anagiloanagplcoarda. b) S:Cfpufeasd vinia tine.

c) S:Cf'pdreacd

SpI bine peste obstacole.

13. AbetuiegtecAtedoudpropozitii cu ,,sa/9i,,s-a/'!

sd scriemcorectl 33

t

&'t'

,/t

t.lt

f.1

.:

14. Formuleazi propozi[iidespreimagineade maisus,in caresdfolo-

se$i catevadintreortogrameleinvSlate (8-10propozilii)'

Scrie propoziliicuexpresiifrumoase (cinci),caresecontine cateo ortogramd.Subliniaz-odefiecaredatd!

34 sd scriemcorect!

nua v.ar

(materialfolositpentru zugrdvit)

(vx-3rpldceq)

(lipsavocalei ,,e")

Pereliisuntdalicuvar.

V-arplecea o ciocolatdcualune?

a) Sescrie ,,var"candestevorbadespre materialulde constructiefolosltla zugrl- vireacaselor.

b)Sescrie ,,v-ar"canddupi ,,v" urmoazl o acfiune.

Exercifiioplicotive

11. Alcdtuiegtepropozilii dupdmodel:

v-ar

<

aducecag.

Amcumneratvar (

dinmagazin.

12' Explicd(oral)scriereacuv6ntuluisubliniat:

a) )/-9! trebui!3I cdndzugrdvili?

b) lon a adus!91 de la depozit.

cl Dacdali cere,mama!-a! aducestruguri.

sd scriemcorecfl 35

t3. lncercuiegteformacorecti:

inatnit l"

al

'

sa

S-a

fit^ cuMaria.

l-a

o) Nai

'

N-ai

c)

'

s"t

S-ar

mersDe

d:"1

de-al

, ?

va'

v-ar

putea sdcumper

S"

d) ' dusin pddure cu un car cu boi.

s-a

c-ar

a

(

14. Corecteazd (undeestecazul) 9i rescrietextulcorectat!

Neamdusintr-ozi pe deatcu Maia gi cu lonul' Ei s-auintdlnitcu

vlad. Acestaavea un c-ar cu doi cai.Ei s-arca nigtezmei' Mariasa

speriat.Noi,ceilafti,neamdeclaratincdntalide excursie-

Alcdtuiegtecu fiecare personajdin textulanterior propozilii

(alteledecAtcele din text)care si conlinduna dintreorto-

gramelelnvSlate.

36 sd scriemcorect!

cu

sa

(bduturioblinutddinplante,

prininfuziesaufierbere)

imi placese beauceaide fructe.

Ce ai spus?

a) Se scrie,,ceai"candestevorba despreo bdutur*

oblinutd prin fierbereasau infuziafrunzelorde ceai.

b)

cuvdntul ,,ce"

urmeazdo actiune.

Se scrie ,,ce ai"

cAnd dupi

Exercitiiaplicotive

11. Completeaz6spaliileliberecuunadintrevariantele: ,,ceai" sau,,ceai".

4ii

to-

a) scisIaenglezd?

b)Anaa vdrsatcanacu

c)Ai bdut

saulapte?

d)Amfdcut

zis.

12" Ordonalicuvintelein propozilii:

a) (sanra,alunecat,i-a,deal,Pe)

sd scriemcorect! 37

b) (ceai,Am, bdut)

c) (zi, vdtzut,la, nai,intr'o, cdntAnd,l'a)

I

a

Scriecite o propoziliecufiecaredintrecuvintelede mai jos:

neam/ne-am, na{n-ag,ia/i-a,deal/de-al,nai/n-ai,sar/s-ar, ceai/ce-ai.

38 sdscriemcorect!

ri jos:

ds-ar,

(nenea;zepadS,omet)

a.NeeVasilee prietenultatei.

(nenea)

Pe deal s-a agternutun stratde\n€el

--1-

(zipadi)

b.Ancan€.eadusflori.

-]-

(acliune)

a) ge s6rl6 i,n6e'i Ganda6est guyllnt araInlclarulda ,,rlptdl" (ometlliaude ,,nenea".

b)Sescrie ,,rre-a"cinddupiGuventul ,,nc't utmoltl oecllunl,

Exereifliaplicotive

11, Explicd(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a)A venitnea.Vasilepe la noi.

b)El nea adusmultecdrfi.

c) Victornc.e spus cd s-aagtemutun stratde tlEA .

d) Corina,ppgAnghele acasd?

e) Comelnb:d adusfragi.

sd scriemcorect! 39

r2. lncercuiegteformacorectd:

a)Maia, ffi vasite ffi "ort doiiePuragi!

b)Cdnd ffi

,o^" #

iubegtepeomulde ffi.

"ou povestea, #

"or" gideceit

r{

d

t3. Transformapropozitiiledemai jos dupi modelul:

Dorinane aducqfragi.

---

-Y-

J

acliunerealizatein prezent

I

I

P

a) Alinanescneo scrlsoare.

b) Varane aduceflori.

c) Bunicane

d) Ginane cdntdla

Dorinaneia adus,fragi.

J

acliunerealizateTntrecut

(inaintedemomentulvorbirii)

J

T

Acumscrietu propozilii 9i transformdJe (dupi model)!

4Osd scriemcorect!

14. Cornpuneun mictextdup6imagineaaldturate,in caresdfolosegti

cAtevadintreortogrameleinvetate(7-8propozilii).Subliniazd-le!

ell

Ordoneazdcuvinteledin fiecare petald astfel incdt sd formezipropozitii.Coloreazdapoifloarea.

l!o

e'6

de

o.

gla

E

un

Eu

)G

o

E

)l! et

/cecu

ceai

neam

Bucuregti

al

^

1)

2)

J,|

sd scriemcorectl 4l

15 ca c.a

(compara!ie)

cx-anins

'

:Y-

aqrune

(lipsavocalei,,4")

A fostodatdsE niciodatd.

lnleleg,c,A,fostfrumosin vacanld! (actiune)

rl le roriouea"Etuncieandaogttsuv*nt odofele.itintr'oecmParaflo, bl lc rgrio ,,o'f,"atun€lcAnd.dupi ',8" urmserioeoflun€'

Excrcfflfoplfco?lvr

ll,

Explic6(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a)Amunscaungun leagdn.

b) /-aspusg:evenitMircea.

c) Marin spune ggfost cuminte.

d) Voifi frumoasdgmama.

e) Cred ggnins multla munte.

It,

Completeazespatiilepunctatecuformapotrivitd(calc'a,sa/s-a).

a)Vlad

b\Amvdzuto caie

compoftat

a sa.

Maria.

42 sdscriemcorectl

l.

c) bucurat

d)

venittata.

Cred

plouatgiieri.

t3. Transformapropoziliiledemai jos dupimodel:

rf

t 14, Gesegteexplicaliapotrivitipentruscriereacuvintelorsubliniate:

a) C-ofloare nusefaceprimevare.

b) e.uncreion polidesenauncotde rai.

c)Credg-ag se sciemaifrumos.

d) Vdd a-aiadus multemere.

tg. Abetuiegte 9i tupropozitiicuortogrameledelaexerciliul4.

EQ

c-un

sd scriemcorect! 43

c-a$a

Gdsegtein cartea de citire gase propoziliicu ortograma studiatd.Transcrie-lecaligraficmai jos!

44 sd scriemcorect!

{6 Ca G.ar

ma

1aou""l66lila,up;

(garspune)

\F"rfi5

(lips5vocalei,,n")

a)Eucarsania.

(duc)

Amuncarcuboi.

(cirulA)

b)Credc-,artrebui,sdinvi! maibine.

/).

,

,/

/aVf/

-/)

'./,-.--

'i/2

t_q

-

-Y-

(ac!iune)

a) Se scrie

de,,cirut6" (vehiculde la lari tras de animale)sau de,,a duce

(a cdra)ceva",

b) Sescrie,,c-ar"atuncicAnddupi ,,c" urmeazio acliunesau

cdndlipsegtevocala ,,e".

,,car" atuncicdnd acestcuvdntare sensul (inlelesul)

.,ta

FWI

ffifi lrtrrI

@.1

Fiiatentlaaltesensurialecuvdntului,,car":

nr ,, cardeprobleme.

(uncar = o gramade)

(egtinehotdr6t)

"; b)Mullimeainsoleauncarfune'ar. (unca7 = undric)

c)Nuegtiniciin car,niciin ciruld.

sd scriemcorectl 45

Exercifiioplicotive

ll.

Explic6(oral)scriereacuvintelorsubliniate:

a)Aprimitun gglculemnedelapddurar. b) lganunlat gggtrebuisdvine b noi. c)Amsi gggeuplaselemamei!

12.Formuleazdpropozilii:

It.

ateu car(

ul stru c-ar (

orrrr,,(

incercuiegteformacorect6:

a\ lnt'o

'

Intr-o

zi amluat,n

b) Credcd Vtadcen,dh

c-ar ""

!+

n-al

46 sd scriemcorectl

cudoi

ca', sd

c-ai

mai bine

ca

c-a

car

c-ar

nigtefdn.

Sanda.

'

",

Nal

N-ai

un

neam

o"

ne-am

deal caresd ne deao sdniutd?

de-al

Alcdtuiegtepropoziliiin carecuv6ntul ,,car"sdaibdinlelesuri diferite!

I

t

!_

2\

3)

4)

sd scriemcorecll 47

l7 ran l'f,f

(dinnou)

a)AiscrisiarurAt!

(dinnou)

b)Dorini-aiscriemameio scrisoare.

--.v-*

(acliune)

se

a) Se scrie .,iar" cdnd acest cuvint poateinlocuicu expresia,,dinnou".

b) Sescrie.,i-rr"cdnddupd,,i" urmeazAo ac une.

Exercitiionlicn-iiv*;

;1. Explica(oral)scriereacuvintelorsubliniate!

a)Am venit tplla voi.

b) t-aycdntaAncdila vioard.

!2. Alcatuiegte propozifiidupdmodel:

a)Aivenitltelf

b) Dorin

c)Profesorul

t"-ltlo-f

48 sd scriemcorect!

cl lqa plouatazi.

d) LuiMihair:-alpldceafilmul.

acate_-].

a)codrin E

l--l

f.-a

; b)MartaYEd ri cerutf--]

13. Completeazdspaliileliberecu unuldintrecuvinteledin parantezi (neam/ne-am,nai/n-ai,ne-a/nea,cai/c-ai,car/c-ar,ceai/ce-af).

se

io

a) intorsdelaun

b)Tu

scisurdt.

dinMaramureg.

c)

Main

adusdoi

mici.

d)Cred

trebuisdcumperi

e\Aimaicdntatla

?

Repeti cu prietenultduortogrameleinvilate!

sd scriemcorecll 49

t8

lrv

casa,casa

(locuin!d)

capi citesq

(actiune)

a)in

casde multdlinigte. (locuinle)

b) Ca se scriu,trebuiesd

amimaginalie.

a)Se scrie ,,casd"cAndacestcuvantare intelesulde ,,locuinfi,,.

b) Se scrie ,,casi"

scriu, ca sii obfin etc.).

cind dupd ,,ca', urrneazdo acfiune (ca sd

Exercitiioplicotive

r1. Alcdtuiegtepropozitii:

a) ca sa

b)

c)

d) in ca.se

ca se

50 sd scriemcorecf!

in casd.

12.Privegteimagineademai josgiabetuiegteuntextcutitlul ,,Familia CotcodaC.(Nuuitasi folosegti 9i catevadintreortogrameleinvdlate!)

L

ee

I

ts

FamiliaCotcodab

lntr-ozi, mama-clogcd

sdscriemcorectl 51

$i.tisa'lnl

Cratimaarati lipsavocalei ,i".

Vreau6g-tispun

{

-,e

IE

Do

5'o

=.

88,

o!

TrebuiesA-miamintesc.

Amsll

scriu

mameio

scrisoare.

Exercitiiaplicativa

11.Transformdpropoziliiledemai jos dupi model:

Vreause il intilnescpe MogCrdciun. Vreau gC4 intdlnesc pe MogCrdciun.

a) Am sd fti aduco floare.

b) Credcd ili placelaleaua.

c) TrebuiesA i$l scrie fema.

d) Vreausd il vdd.

e) Potsd imiaduccdinele?

f) Am sd li scriu.

g) Credcd ii frig afard.

52 sd scriemconect!

Lr.r

12. incercuiegteformacorecte:

a\

'

Ia

l-a

adusloaneiun nai

n-ai

b) E-

'

L-a

6in am vdzutcum

sar

s-ar

acrobalii.

c) Uite ceai.

ce-at

pdlit dace !3t . n-a,

16s7st)m1n1s1

d) -9gL

'

Sd-,

e) 9$

'

s6-i

recomanzise facdo compuneredesprepdinlii :+

sa,

scriitoaneidesprein?mptareadin tabdrd!

Fxistagl forma sdi, c1ndacestcuvdntse poateinlocuicu lui

sauer.

Pdrinliisdisuntin Bragov. Pirinlii /ulsuntin Bragov.

Gdsegtein texteledin manualpropozilii cu ortogramele studiate.TranscrieJecaligraficmai jos!

sd scriemcorect! 53

54 sd scriemcorectl

-rl.

11.Alcdtuiegtepropoziliiin caresi utilizeziortogrameleinvdtate.

sd scriemcorectl 55

l?. Compuneun textcu titlul ,,Vine vacanla",in caresi folosegtiopt dintreortogrameleinvifate.Subliniazi-le!

r5'

#

t3. Alcituiegtepropozilii,ordonAndcuvintele

14. Porninddintr-uncol!al pdtratului,veidescoperidoudversuricare compuno ghicitoaredespreunfenomenalnaturii!

Scrieghicitoareagiexplic6oralscriereacuvintelorcucratime.

o

SA

NA

MI

S.A TR-O

IN

TUL

GEA LU FIPT PI

TA

DE

IN

NA

56 sd scriemcorectl

opt

15. Trenulelulpropoziliiloresteplincu intrebdrilincearcdsi rispunzila acestea,alcdtuindgitu propoziliidupi model.

rclrre-tl

I

Anca

l-l

oo

lce;racui?l

s-a jucat

|

[rnEe?l

|

inparc

|

-oo--oc-

-

l- ceareautl

ll-a

-(IO--OO

l-l

tPechlEl

l-l

-

t-GA;il

-(IO-

-

t cuml

lfrumos.I

ftro

leu

c,h-efl

I

-*()O-

l-l

pnd&l

I

t-t

[d,

oo o(t

t-t

reandtl

oo

reeam fecuttl

-oo-

t_t

t-tne_am

tc"lezl

I

oo

sd scriemcorectl 57

16. ,,De vorbecu Dumbo".Dumboesteunpersonaj iubitdecopii.lati-i povestea!(intimpceo citegti, coloreazdformacorectda cuvintelor.)

Dumbo

Doamnei-elefantJumbo,delacirc, lJal

-a

l

aausprimdvaraun pui'

Acestaerauncopildrdgilag, pecarefericitamami [a5 numitDumbo.

Urechilelui cam mari

stAnjeneaudeloc pe t6nira mamd.

Celelalteelefinlele o tot necdjeauinsd din pricinaaceasta.,,Vai, ce

urechimariare!",spuneauele.

Il;r

fJ

C6nda luat parte l-=-l primaparadd,Dumbo l-::limpiedicat de

'

ll-al

ts-a I

-

urechi 9i a clzut

beltoace.Nigtebiie{iau rdsde el, p6ndcAnd

li.

'"

doamnaJumbo|

li-al

I

lalungat furioase.

Drept pedeapsS,aceastaa fostinchisi 9i micululDumboa ramas

singur,singurel.DoargoriceluluiTimoteusi llal

f;r

sus,micutule", l5l

li-al

tenultdu."

G;l

spusacesta.,,Orice l---l

ls-ar I

facutmilSdeel.,,Capul

intampla,euvoifi prie-

Directorulcirculuia hot6ratintr-obun5zi

Dumbosi joace

intr-osceni cu pompieri.A construitun peretede cas6din mucava 9i

58 sd scriemcorectl

cleiciruia l9lO"t

lFal

foc.C6ndtotperetete erain fl6cdri,Dumboa sdrit

delaunadinferestreleaga-ziseicasein plasapompierilor clovni.Plasa

l9 rrot ei acesta, ",",,r",ffilciubdr cuapd.

ui.

Dupi spectacol,Dumbo

furigatla cugcain careerainchisd

mama

. Aceastaa scostrompaprintregratiigi a inceput

legene incetigor,spun6ndu-i: ,,Nu-!ifaceprobleme,puiulmeu.Nicieu

e n-49

na9

p

'

fipututfacea$aceva.Nutrebuie l#+lpiezi cura.iut."

l^:

l*r I

altdseard,Dumboa reugit

executenum6rulfdri

probleme.

impreunicu

Timoteus, elefinlelula

organizato micd

petrecere.

fs;ul

s-au | I ,,prosltt-

l:-

|

in

fel 9i

l-l;tfil

cntD. t_"

'

.

|

I Intr-un I

lArziu a adormit.

lla

Dimineala,goricelul hi

I

I gesitpeelefdnlelpecreangaunuicopac.

s

il

Acesta

speriatde croncinitulciorilorgi a incercatsd plece

I inlrun

I

de acolo.A aterizat l::j=::-l

paraia$. D6ndu-Siseamade ce este

'

lTntr-un| '

capabil,Dumboa luatlecliidelapisdrele.

in cadrulreprezentalieidin aceaseard,Dumbo

indltatin

aer,plutindpe deasupraspectatorilor.ln ziuaurmdtoare toate ziarele

aveaupeprimapagindchipulunuielefdnlelfericit.

sd scrremcorect! 59

Directorulcirculuia incheiatuncontract pevia-ticu Dumbo 9i cu

G;I

EI

var

,l

-\/^;l

"l

v-ar l'

I

i.

I

lplecea sdvedetilumeaintreagdz" lf

lintreoat acesta pe

lFQl

ceidoi.Rdspunsula fostunsuspinfericit.Lumeaeralapicioarelelor!

,,Doamnele-elefant din lumea intreagdvor muri de ciud5", gAndeaacumfericitdmamaluiDumbo'

60 sdscriemcorectl

CUIPRI'NS

EdituraParalela45vi recomandi9i urmitoarele titluri:

Sd scnemcorect!Caiet pentruinsugirea ottogramelor la ciclul pimar. Claseleltt'tV,autoareVioricaPralea

Abecedar. Caietspecial pentruclasal' Semestrull' autoare Alina Radu

Abecedar. Caietspeciat pentruclasal' Semestrul /l' autoare AlinaRadu

Limbasiliteraturaromdnd.Competen|egiperforman|d,

Dobra,Mariana Mogog,AncaMalea

"rtoarJ sota

Limba gi literatura romAnd' Compete.nfe gi

Z'-ii-i.iuto"r"

pertorman'td'C/asa

SofiaDobra,Mariana Mogog'Carmen Ciobanu

lnvdtsd scriu.Caietde exercilii graficepentruc/asa/' autori CorneliaMilea,EmilMiregan

Alfabetul colorat,6-7 ani, autoare Camelia Vdzaru' Andreescu, DanaStrava

Diana

ri:

lclul

Uina

mre

sa /,

hsa

I

utori

bna

coMENzI

- CARTEA PRIN PO$TA

EDITURAPARALELA45

Pitciti,jud.Arget,cod110174,str.Fr4ii Goletti130 Tel-lfax: 0248214 533',0248631439:0248631 492

t

Tel.:

0753040444;

0721247918.

E-mail;

comenzi@editurrparrlela4s.ro

sauaccesati

wwuediturrprralcla4s.ro

r

Tipanslexecutatla Grafrcprint wwrv.graficprint.eu e-mail: comenzi@graficprint.eu