Sunteți pe pagina 1din 61

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

GHIDULSOLICITANTULUI

MSURA121
Modernizareaexploataiiloragricole

V e r s i u n e C O N S U L T A T I V

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazcureglementrilecuprinsen
ManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
ROMNIA
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
UNIUNEA
EUROPEAN
Program finanat prin
FEADR

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 1 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumarele
editatedeMADRiAPDRP,disponibilelasediileAPDRPdinfiecarejudeidin
regiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginiledeinternet
www.apdrp.roiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla
sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede
contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.
GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
MSURII121Modernizareaexploataiiloragricole
Versiunea11dinmai2014

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conformcerinelorspecificealePNDR.Acestdocumentnu
esteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,ale
Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative
naionale i comunitare sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.apdrp.ro.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 2 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole............... 3

2.PREZENTAREAMSURII121
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile....................................................... 5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 7
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile..................................................................... 10
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile......................................................... 12
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului........................................................................... 14
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 27

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREA
EXPLOATAIILORAGRICOLE
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 31
3.2.Contractareafondurilor.......................................................................................... 38
3.3.Achiziiile................................................................................................................. 40
3.4.Plata........................................................................................................................ 42

4.INFORMAIIUTILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 44
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP..................................... 59
4.3.Dicionar.......................................................... 61
4.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr.............................................................. 64

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare................................................. linkwww.apdrp.ro
5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ................................................ linkwww.apdrp.ro
5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat................................................ linkwww.apdrp.ro
5.6.Anexa6FiaMsurii121................................................................. linkwww.apdrp.ro
5.7.Anexa7ActeNormativeutile.......................................................... linkwww.apdrp.ro
5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro
5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR...................................... linkwww.apdrp.ro
5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol................................................ linkwww.apdrp.ro
5.11.Anexa11Listalucrrilorcusaufravizdegospodrireaapelor linkwww.apdrp.ro
5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitilorundeexistsursedenitrai
linkwww.apdrp.ro
5.13.Anexa13Declaraiapepropriarspundereprivindcofinanarealinkwww.apdrp.ro

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 3 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1 Msura121Modernizareaexploataiiloragricole

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz conform Regulamentului


(CE)1698/2005laart.20,respectivart.26AxaICretereacompetitivitiisectoruluiagricoli
silviciarecaobiectivgeneralcretereacompetitivitiisectoruluiagricolprintroutilizaremai
bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a
standardelor comunitare, avnd corespondent n Regulamentul (CE) nr. 1305/ 2013 prin art.17
msura4.InvestiiinactivefiziceSubmsura4.1Investiiinexploataiiagricole.
Aceast sesiune de depunere proiecte respect prevederile tranzitorii din Regulamentul (UE) nr.
1310/2013,ncarelaart.3sefacprecizrilegatedeposibilitateaorganizriiunorastfeldesesiuni
naintedeaprobareanouluiprogramdedezvoltarerural20142020.
Obiectivelespecificesereferla:
1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,
ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei
ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile;
2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare;
3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea
ncurajriifenomenuluideasociere.
Obiectiveleoperaionalesereferla:
Promovareainvestiiilornexploataiileagricoledinsectorulvegetalidecretereaanimalelor
pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din
cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi, nfiinarea de
plantaiietc.
Contribuiapublicaferentacesteisesiuniestede115.000.000Euro,constituitastfel:
contribuiaGuvernuluiRomniei5%;
contribuiaUniuniiEuropene 95%.
62.505.461 Euro reprezint alocarea aferent schemei de garantare pentru sectorul
agricolcufinanaredinPNDR;
ncadrulacesteisesiunidedepunereaproiectelor,alocareafinanciarsevafacedistinctpentru:
Sectorulvegetal:50milioaneEuro,dincare:
Achiziiideutilaje40milioaneEuro;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 4 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Proiectecuconstruciimontaj:10milioaneEuro.
Sectorulzootehnic:50milioaneEuro,dincare:
Achiziiideutilaje10milioaneEuro;
Proiectecuconstruciimontaj:40milioaneEuro.

ndeplinireastandardelorpentrusectorulzootehnic:15milioaneEuro,pentruimplementarea
standardelorpentrulaptecrud.ncazulncarealocareaseparatdestinatproiectelorcare
vizeazunuldinsectoarenusevaconsuma,aceastavafiutilizatpentrufinanareaproiectelor
carevizeazaltetipurideinvestiii,conformaprobriiM.A.D.R.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 5 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul2
PREZENTAREAMSURII121

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

BeneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprinMsura121suntfermieriidefiniiconformPNDR
ca fiind persoane fizice sau juridice, care practic n principal activiti agricole activitate
principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului a
crorexploataieestesituatpeteritoriulrii,areodimensiuneegalsaumaimarede2UDE
1
,
icareestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol.
Astfel,pentruabeneficiadesprijinprinFEADRunsolicitanttrebuiesaibcaobiectprincipalde
activitate domeniul agricol, conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerului,respectivcodulCAEN01xx.
NusunteligibilisolicitaniialcrorobiectprincipaldeactivitateesteactivitateacodCAEN0161
Activiti auxiliare pentru producia vegetal i cod CAEN 0162 Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor, specifice activitilor eligibile prin Msura 312 Sprijin pentru crearea i
dezvoltareademicrontreprinderi.
Pentru a demonstra c practic n principal activiti agricole, n cazul unei activiti existente,
solicitantultrebuiesfacdovadacvenituriledinactivitileagricolereprezintcelpuin50%din
totalvenituridinexploatare.

Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt:
Persoanafizic
2
;
Persoanafizicautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrilei
completrileulterioare;
ntreprinderi individuale (nfiinaten baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
ntreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)
3
cu modificrile i
completrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare);

1
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiuneeconomicestede1.200Euro,conformMBS2008(asevedeavariantadecalculdincerereadefinantare)
2
Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate/
intreprindere individuala) n termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificrii privind selectarea Cererii de Finanare.
Angajamentul se ataeaz Cererii de Finanare i va preciza c n termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificrii,
solicitantul va prezenta certificatul de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului. n caz de neprezentare n termen a acestor
documentecontractuldefinanarenusevancheia.
Beneficiarii aflati n relaii contractuale cu APDRP au obligaia s notifice n scris Agenia referitor la noua form de organizare
pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerului a beneficiarilor care nu iau exercitat dreptul de optiune, n condiiile
art.39dinOUG44/2008,vaducelancetareaContractelordefinanare.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 6 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SocietatencomanditsimplSCS(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i
completrileulterioare);
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificrileicompletrileulterioare);
SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrile
icompletrileulterioare);
Societatecomercialcucapitalprivat(nfiinatnbazaLegiinr.15/1990,cumodificarile
icompletrileulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Societate cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificrile i
completrile ulterioare doar cu condiia s aib statutul de fermier, respectiv s fie
nregistrat la APIA i/sau ANSVSA, iar investiiile realizate s deserveasc interesele
propriilormembri;
Cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit.e) cu modificrile i
completrile ulterioare, doar cu condiia s aib statutul de fermier, respectiv s fie
nregistrat la APIA i/sau ANSVSA, iar investiiile realizate s deserveasc interesele
propriilormembri.

Nusencadreazncategoriabeneficiariloreligibilipentruaceastmsur:
Exploataiile agricole de subzisten (exploataii care produc exclusiv pentru consumul
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE dimensiunea economic a exploataiei agricole se
calculeaz conform Cererii de Finanare n sheetul specific Msurii 121 Stabilirea
categorieidefermdupcumurmeaz:
o ncazulexploataiiloragricolecareprevdncadrulproiectuluimodernizareaacesteia,
dimensiuneasevacalculapentruanulncursladatadepuneriiCereriideFinanare.
o ncazulexploataiiloragricolecareprevdactivitiagricolecompletnoi,dimensiunea
economicvaficearezultatcaurmarearealizriiinvestiiei.
o
Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
- sfie:
o persoan fizic, cu obligaia de a se autoriza ca persoana fizic autorizat/
ntreprindere individual, aa cum sunt definite in OUG 44/2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
o persoanjuridicromncucapital100%privat;
- capitalul/ acionariatul solicitantului eligibil poate fi att integral din Romnia ct i mixt
sauintegralstrin;
- sacionezennumepropriu;
- sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 7 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 121 derulat prin PNDR este restricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR,
pnlaachitareaintegraladatorieifadeAPDRP,inclusivamajorrilordentrziere;
beneficiariicareaucontractedefinanarereziliatepentruFEADR,dininiiativaAPDRP,dincauza
nerespectriiclauzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimicdeunan;
beneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.

2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ATENTIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastr


este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate
informaiileconcludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al Msurii i cu cel puin


unuldintreobiectivelespecifice;
ncadrulStudiuluideFezabilitate/MemoriuluiJustificativsevadescrieconformitateaobiectivelor
investiieiurmriteprinproiectcuobiectivelemsurii.

Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei i s demonstreze mbuntirea


performaneigeneraleaexploataieiagricoleladatadriinexploatareainvestiiei;
Se va utiliza Studiul pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole
dinProgramulSAPARD,elaboratdeASASICPAiICDEA,2004(Anexa10).
Pentrucaunproiectsfieconsideratcafiindnacordcupotenialulagricolalzonei,celpuin75%
din structura plantelor de cultur sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie s se
ncadreze n zona cu potenial mediu i/ sau ridicat. Pentru specii care nu se regsesc n studiul
precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direciei AgricoleJudeene care vaemite un document
referitorlapotenialulagricolalzoneipentruspeciavizat.
Pentru situaiile n care tipurile de culturi i/ sau speciile de animale i psri vizate de investiie
suntamplasatenzonencareacesteanusencadreaznpotenialulagricolmediui/sauridicat,
solicitantul va ataa documente justificative avizate de Direciile Agricole Judeene sau emise de
instituiiabilitatecarevorcertificaaceastcondiie.
n cazul investiiilor pentru nfiinarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producie i
regenerare pe cale vegetativ (plopul, salcia, salcmul etc.), n scopul producerii de energie din
surse regenerabile, se vor descrie i corela n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului
Justificativ cerinele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei n care este
amplasat cultura. Pentru specii cultivate n spaii protejate precum i pentru investiiile n
apiculturnuestenecesarcaproiectulsfienacordcupotenialulagricolalzonei.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 8 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantultrebuiesdemonstrezembuntireaperformaneigeneraleaexploataieiagricolela
data drii n exploatare a investiiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin
tehnic,economicofinanciaridemediuirespectndobligatoriuviabiliateaeconomic,conform
urmtoareilisteindicative:
a)obiectivetehnice
achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea
productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante,mbuntireacondiiilordelucru;
construirea i/ sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii
custandardelecomunitare;
diversificareaproducieinfunciedecerinelepieei,realizareadenoiproduseiintroducereade
noitehnologii.
b)obiectiveeconomicofinanciare
reducereacosturilordeproducieicreterearentabilitiieconomiceaexploataieiagricole;
cretereavaloriiadugatebrute(VAB)aexploataieiagricole;
cretereaviabilitiieconomice.
c)obiectivedemediu
reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate
dinactivitateadeproducie;
reducereaemisiilordeamoniac(iaaltorgaze),nspecialnexploataiiledecretereaanimalelor
prinrespectareastandardelorsanitarveterinare,deigienidebunstareaanimalelor;
asigurarearespectriicerinelorfitosanitare,ecologiceetc.;
creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii
folosiriiacestora.
Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin
mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice.
Verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului
precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv i proiectul s respecte indicatorii
economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic.
ATENIE! Operaiunea de depozitare este cheltuial eligibil pe Msura 121 dac se
depoziteaz numai producia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelat cu
produciaobinutncadrulfermei,asigurnduseastfeldemarcareacuMsura123.
Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire
profesional,nraportcuproiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan din cadrul societii, acionar) dovedete pregtire
profesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 9 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
Estenecesarcabeneficiarulsnuaib:
faptenscrisencazierulfiscal;
nscriericareprivescsanciuni
economicofinanciarencazierul
judiciar;
isrespectegraficulderambursarea
datoriilor,dacaredatoriictrebnci.La
ncheiereacontractuluidefinanaresolicitantul
vaprezentacazieruljudiciarncarenutrebuies
aibsanciunieconomicofinanciare.
n cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituii de nvamnt din
strintate, solicitantul va ataa documentul privind recunoaterea de ctre autoritatea
competentdinRomniaconformlegislaieinvigoare.
ATENTIE! Reprezentantul legal trebuie s fie: Persoana desemnat s reprezinte solicitantul n
relaiacontractualcuAPDRP,conformlegislaieinvigoare.
Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice alt persoan cu procur notarial de la
persoanadesemnatsreprezintesolicitantulconformlegislaieinvigoare.
BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate
Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construciimontaj i pentru
proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie, pomi i arbuti fructiferi i/ sau pepiniere i care nu
prevdlucrrideconstruciimontaj.
StudiuldeFezabilitatepentruproiectecareprevdlucrrideconstruciimontaj.
ATENTIE!nsituaiancareseregsescnStudiuldeFezabilitate/MemoriuJustificativinformaii
copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3
Cheltuielipentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarela
specificulproiectului.
Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei
Potenialulbeneficiaresteobligatsprezinte:
1. DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaproiectuluiAnexa13;
2. Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz
operaiunilecuAPDRP).
Beneficiarultrebuiesprezintedovadacafcutdemersurilepentruaobinetoateavizele
i acordurile conform legislaiei n vigoare din
domeniul: sanitarveterinar, sanitar, fitosanitar i
de mediu, necesare realizrii investiiei n cadrul
proiectului. Pentru toate tipurile de investiii,
potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de
mediu n conformitate cu legislaia naional. n
anumitesituaiimenionatenlegislaie,acordulde
mediu este nsoit obligatoriu de studiul de impact
de mediu, aa cum se prezint la punctul 5.2. din
PNDR.

2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulMsurii121suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.
Un proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibileurmndafisuportatedebeneficiarulproiectului.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/ sau
necorporale
4
,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
1. Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol
5
la nivel de
ferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru
proteciamediuluiidepozitareangrmintelor;
2. Construirea i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
MemoriulJustificativ;
3. Construirea i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de
prelucrareiambalareaproduselor,dotritehnicenscopulasigurriicontroluluicalitiilanivel
defermetc.;
4. Construirea i/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice i a instalaiilor de
irigat,asigurareautilitilornvederearespectriicondiiilordemediu;
5. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing
6
de tractoare noi, combine de recoltat, maini,
utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate, identificate ca
necesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ;
6. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate
7
,
necesareactivitiideproducie,identificatecanecesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriul
Justificativ;
7. nlocuireaplantaiilorviticoledinsoiurinobileajunselasfritulcicluluibiologicdeproducie
(minim 40 ani) i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/ reconversie al plantaiilor de
videviesprijinitprinFEGAncadrulOCPvininfiinareaplantaiilorpentrustruguridemas;
8. nfiinareaplantaiilordepomi,arbutifructiferiicpuni;
9. nfiinareapepinierelordevidevie,pomifructiferiiarbuti,aliarbori;
10. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n cadrul
fermei;
11. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i
regenerarepecalevegetativ,nscopulproduceriideenergieregenerabil;

4
Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.)
Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului)
depublicitate,custudiietc.
5
Nu vor fi eligibile spaiile care deservesc activitatea general a exploataiei: birouri pentru personalul administrativ, sli de
edine,slideprotocol,buctrieisalademese,spaiidecazare,etc.
Pentrurespectareacondiiilordeigien/sanitarveterinareiafluxuluitehnologic,sunteligibilespaiiledestinatepersonaluluide
producie:laboratoare,vestiaretipfiltrupentrumuncitori,biroulmediculuiveterinar,biroulmaitrilor,aefuluideferm,spaiu
pentruservireameseietc.
6
Leasingul este eligibil doar dac rezult transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului n perioada de
implementareaproiectului,pnlaultimacereredeplat.
7
Mijloaceledetransportspecializatereprezintautovehiculeleadaptatelacerineledetransportncontpropriualmaterieiprime
i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de
finanare,vehiculelecarendeplinescaceleaicerineiauofunciespecificcenecesitadaptrialecaroserieii/sauechipamente
speciale,precumimijloaceledetransportprevzutecaeligibilenfielemsurilordincadrulPNDR;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
12. Investiiinapicultur,cuexcepiacelorrealizateprinProgramulNaionalApicol;
13. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
8
, cuprinznd echipamente
pentruvnzareaacestora,inclusivdepozitare,rcireetc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum
sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i licene (maxim 8% din
valoareatotaleligibilaproiectului,dacproiectulprevedeiconstruciiimaxim3%ncazuln
careproiectulnuprevederealizareaconstruciilor);
15. Investiiinecesareadaptriiexploataiilorpentruagriculturaecologic;
16. Investiiilenecesarerealizriiconformitiicustandardelecomunitare.

Vorficonsideratecheltuielieligibile,mijloaceledetransportspecializatecaretransportnumaiun
anumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:
- Autocisterne;
- Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind
folositepentrutransportulmrfuriloralimentare);
- Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate);
- Mijloacedetransportanimale;
- Mijloacedetransportalbine.
Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.
ATENIE!Utilitileaferentetrebuiesfieasigurateprinproiectiexecutatepeamplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie, dintro surs
proprieexistentsaudelateriprinutilitileexistente.

ATENIE! Cheltuielile eligibile aferente investiiilor referitoare la procesarea produselor agricole


vor respecta condiiile impuse la capitol 2.5, pct.7. Proiectele care au i investiii pentru
procesareaproduseloragricole.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

ATENIE!FinalizareaproiectuluiFEADR,presupunecabeneficiarulsfinalizezeattparteade
investiiesuportatprincheltuielileeligibile,ctiparteadeinvestiierealizatdincheltuielile
neeligibile.

8
Numaidac50%dinmateriaprimesteprodusnfermaproprie,rezultatulprocesariiestetotunprodusdinAnexaIlaTratatul
deInstituireaCE,iaragriculturareprezintirmneactivitateadebaz.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

PrinMsura121nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii:
1. Construciasaumodernizarealocuinei;
2. Achiziionareadebunurisecondhand;
3. Achiziiadedrepturideproducieagricol,deanimale,planteanualeiplantarealor,conform
art.55,pct.2dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.1974/2006;
4. Achiziionareadeteren;
5. TVA,cuexcepiaTVAuluinerecuperabil,ncazulncareestenmodrealidefinitivsuportat
dectrebeneficiari,aliidectpersoaneleneimpozabile,conformart.71(3),lit.adinRegulamentul
(CE)nr.1698/2005;
6. Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie;
7. Comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;
8. Contribuiannatur;
9. Costurideschimbvalutar,taxeipierderiocazionatedeschimburilevalutareasociatecontului
EuroAPDRP;
10. Costurileaferenteunuicontractdeleasing:taxademanagement,dobnzi,primadeasigurare
etc.;
11. Costurirealizatenaintedeaprobareaproiectului,cuexcepiastudiilortehnice,aplanurilorde
afaceriiastudiilordefezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin Msura 143 Furnizarea de servicii de
consiliereiconsultanpentruagricultori;
13. Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
14. Achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane;
15. Investiiiprivindoperaiuniledesimplnlocuire
9
nconformitatecuart.55dinRegulamentul
(CE)nr.1974/2006;
16. Investiiinsectoruldepisciculturiacvacultur;
17. Investiiinexploataiidecretereaanimalelordeblan;
18. InvestiiipentruproducereapomilordeCrciun;

9
investiia desimpl nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete o cldire existent sau o main sau pri din acestea, cu
altelenoiimoderne,fracretecapacitateadeproduciecumaimultde25%saufraimplicaschimbrinnaturaproduciei
sauatehnologieiimplicate.Nusuntconsiderateinvestiiidenlocuireurmtoarele:demolareacompletauneicldirivechidecel
puin 30 de ani din cadrul fermei i nlocuirea cu o cldire modern, i renovarea fundamental a unei cldiri din cadrul fermei.
Renovarea este considerat fundamental cnd costul total este de cel puin 50% din valoarea noii cldiri, n conformitate cu
prevederile art. 2, pct. 17 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1857/ 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul
ajutoarelordestatpentruntreprinderilemiciimijlociicareidesfoaractivitateandomeniulproducieideproduseagricolei
de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE ajutorului de stat
pentruntreprinderilemiciimijlocii.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
19. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul(CE)nr.1974/2006.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile din Hotrrea de Guvern
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European
AgricolpentruDezvoltareRural.

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie.

Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n baza
cruiafiecareproiectestepunctat,conformurmtoarelorcriteriideselecie:

1. Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse


10
se acord
punctajlaacestcriteriudeselecienumaipentruimplementareaurmtoruluistandard:
- ndeplinirea standardelor pentru laptelecrudcare se aplic numai pentru fermeexistente
debovine(vacidelapteibivolite);
Data la care se ncheie perioada de graie este 31.12.2014, iar investiia trebuie s se realizeze
pn la aceast dat. Acest criteriu de selecie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul
trebuie s cuprind numai investiii referitoare la implementarea standardelor, n proporie de
100%.

ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiemenionat
nAnexadinfiaMsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

2. Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos:
Seacordprioritatepentruproiectelecarerealizeazinvestiiin:
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi,cpunrii; (iii)
culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu excepia
restructurrii/reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;
Sectoruldecretereaanimalelor:(i)bovine;(ii)porcine;(iii)ovineicaprine.(iv)psri.Proiectele
din sectorul vegetal de la prioritile i, ii, iii i iv, care au investiii n sisteme de irigaii, vor primi
punctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Pentruacestesectoareprioritare,punctareasevarealizadifereniatntrecategoriideproducie
ncadrulaceleiaispecii.

IMPORTANT! Pentru investiii referitoare la irigaii, se acord punctaj numai dac solicitantul a
prezentat unul din cele dou documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodrirea apelor n cazul

10
Prin standard comunitar nou introdus se nelege acel standard care nu este ncadrat ca i standard existent i pentru care
solicitaniibeneficiazdeperioadadegraiede36lunideladatalacarestandarduladevenitobligatoriu.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
investiiilor privind irigaiile/ notificarea de ncepere a execuiei sau Contract multianual de
furnizare ap pentru irigaii ANIF sau alt furnizor). Punctajul pentru proiectele care prevd
investiiinsistemedeirigaiisecumuleazcupunctajuldelasectorulrespectiviseacordn
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Deexemplu:
Pentrusectorullegume:
cheltuielileaferentesistemuluideirigaiinvaloarede250.000Euro.
valoareatotaleligibilaproiectuluide1.250.000Euro.
250.000/1.250.000x10=2.Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:33+2=35

ATENIE!Dacaproiectulvizeazdousaumaimultesectoareprioritare,sevaacordapunctajul
aferentsectoruluicuponderevaloricmaimarencadrulproiectului.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei
regenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de
pondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului
Deexemplu:
cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabilesuntnvaloarede7.000Euro.
valoareatotaleligibilaproiectuluiestede850.000Euro.
7.000/850.000x7=0,058.Punctajulpentruacestcriteriudeselectie:0,058

3.Exploataiiagricoledesemisubzisten
Suntexploataiilecareproduc,nprincipal,pentruconsumulpropriu,darcarecomercializeazio
partedinproduciarealizat.Dimensiuneaeconomicaacestorapoatevariantre2i8unitide
dimensiuneeconomic(UDE).
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
Persoanfizic;
Persoan fizic autorizat (nfiinatn baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrilei
completrileulterioare);
ntreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare).

4.Beneficiarulcuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,esteconstituitca
form asociativ sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaiei
naionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finanare
documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme
asociative,ndomeniulproiectului,potriviturmtoarelorreglementri:
grup de productori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare/ grup de productori n sectorul legume i fructe, constituit conform HG
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute
preliminariorganizaiilordeproductorinsectorulfructeilegume;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i
completrileulterioare;
organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor funciare
nr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare;
cooperativagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare;
membrii ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena
uneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile
ulterioare;
ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrile
ulterioare,careaplicnnumepropriu.

5.ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde
activitate
ExploataiileagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRsuntsolicitaniicarenu
aumaibeneficiatdesprijinpentruacelaitipdeactivitatencadrulcelordouprograme.
Acelai tip de activitate se refer la sectoarele: animal, vegetal, mixt, inclusiv la proiectele
contractatencadrulMsurii112Instalareatinerilorfermieri.

6.Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Sunt vizate att exploataiile vegetale i de cretere a animalelor care se afl n perioad de
conversiecticelecaresuntnregistratecaproductoarenagriculturaecologic.
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de
ponderea suprafeei sau animalelor nregistrat/ nregistrate n agricultura ecologic/ suprafaa
totaldinRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA/numrultotaldeanimaledeinutnproprietate
dinRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA.
n cazul n care solicitantul deine att exploataii vegetale n sistem ecologic ct i animale n
sistemecologic,punctajulnusecumuleazpentrucriteriuldeselectie6,ciseacordnfunciede
activitateaprincipal,respectivsectorulvegetalsausectoruldecretereaanimalelor.
Deexemplu,pentrusectorulvegetal:
suprafaapropusnagriculturaecologic=25ha.
suprafaatotalaexploataieidinRegistrulunicdeidentificare=500ha.
25/500x7=0,35.Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0,35.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! n cazul unei ferme mixte care realizeaz o investiie n sistem ecologic, punctarea
acestui criteriu de selecie se realizeaz n funcie de ncadrarea n sectorul prioritar. Dac
investiiansistemecologicnuvizeazsectorulprioritar,nusevaacordapunctaj.

7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Procesareaunuiprodusagricol:oriceoperaiuneefectuatasupraunuiprodusagricol(AnexaIla
Tratatul de Instituire a CE) i avnd drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepia activitilor realizate n exploataia
agricol,necesarepentrupregtireaunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare.
Exemple de activiti n cadrul exploataiilor agricole care vizeaz pregtirea unui produs agricol
pentru prima vnzare: recoltare, curare, sortare, condiionare, uscare cereale, tratare semine,
uscarefrunzedetutun,ceruirefructe,ambalare,rcirelapte,depozitare.

ATENIE!
1. Rezultatul procesrii ce face obiectul investiiei realizate prin proiect poate avea drept scop
attcomercializareactiutilizareancadrulfermei;
2. nsituaiancareproiectulvizeaziinvestiiiprivindprocesareaproduseloragricoleobinute
ncadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric;
3. Activitateaprezentatcaprocesaretrebuiesrespectedefiniiaprocesriidemaisus;
4. VenituriledinvnzareaproduselorobinutenurmaprocesriisuntevideniatenAnexaB1;
5. Pentruprocesareaidepozitareaproduselorobinutevorfiprevzutespaiidistincte;
Numai dac proiectul de investiii cuprinde att investiii pentru producia agricol ct i
investiii pentru procesare (respectnd condiiile de mai sus), poate s primeasc punctaj la
acestcriteriudeselecie.
BeneficiariitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitate/Memoriuljustificativccelpuin
50%dinmateriaprimprocesatprovinedinfermaproprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd i investiii de procesare n cadrul fermei, se acord n
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Deexemplu:
valoareacheltuielilorreferitoarelaactivitateadeprocesare=25.000Euro.
valoareatotaleligibil=500.000Euro.
25.000/500.000x5=0,25.Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0,25.

8.Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani,ladatadepuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanicuvrstasub40anicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
selecie sunt: persoana fizic care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic autorizat/
ntreprindere individual pn la ncheierea Contractului de Finanare (conform doc. 18.1),
persoanfizicautorizatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008;ntreprindereindividualconstituit
conform OG nr. 44/ 2008, cu modificrile i completrile ulterioare i societile cu rspundere
limitatnfiinateconformLegiinr.31/1990ncaresolicitantulestepersoanfizicasociatunic.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! n cazul societilor cu rspundere limitat nfiinate conform Legii nr. 31/ 1990 n
situaia n care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar s depunei n
completarecopiaactuluideidentitatepentrupersoanafizicasociatunic.

9.Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate
Zonedefavorizate:
- zona montan cu handicap naturalconform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din zona
Montandefavorizat,prezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului;
- alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele
DefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului.
ntreaga suprafa a exploatatiei agricole trebuie s se afle n cel puin una dintre aceste zone.
Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaisus.
ntruct alocarea financiar se facedistinct pentru sectorul vegetal, pentru sectorul zootehnic,
ipentruimplementareastandardelorpentrulaptecrud,punctareasevafacedistinct.

Sistemuldepunctareesteurmtorul:
SECTORULVEGETAL
Nr.
Crt.
Criteriideselecie Punctaj
1. Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse. N/A
2.
Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare
prioritare,sistemedeirigaiiienergieregenerabil)poateprimi:
Max50
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioriti prezentatmaijos: Max33
(i)legume; 33
(ii)pepiniereiplantaiidepomi iarbustifructiferi,cpunrii; 33
(iii)culturidecmp; 30
(iv) pepiniere i plantaii de vi de vie pentru vin (cu excepia restructurrii/
reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;
30
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii iii i iv care au investiii n
sistemedeirigaii,vorprimipunctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinsistemedeirigaiiseacordn
funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i se
adauglapunctajulobinut,pentrusectoareprioritare.
10
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinenergieregenerabilseacord
n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i
seadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
7

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin
din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar,
eolian,termalialtesursedeacelaitip),sfiefolositexclusivncadrulfermei.
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaz i o parte din producia realizat. Dimensiunea economic a
exploataiilor de semisubzisten poate varia ntre 2 i 8 UDE. Calculul aferent
UDE, se va prezenta n Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de
calcul sunt prezentate n Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitani care pot
primipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
- Persoanfizic
- Persoan fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare;
5
4.
Beneficiaruleste, cuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,
membru al unei forme asociative, sau form asociativ, recunoscute conform
legislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de
Finanaredocumenteprincaresdemonstrezecacestaestemembrualuneiadin
urmtoareleformeasociativendomeniulproiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificrile i
completrileulterioare/grupdeproductorinsectorullegumeifructe,constituit
conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori n sectorul
fructeilegume;
- societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarileicompletrileulterioare;
- cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificrile i
completrileulterioare;
- organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor
funciarenr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare;
- membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din
componenauneiOIPA
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioaresau
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari i
completriulterioare,careaplicnnumepropriu.
10

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
5.
Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaitipdeactivitate
10
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistem ecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la Cererea de Finanare documente prin care
demonstreaz c exploataia este nregistrat n sistemul de producie ecologic
(perioad de conversie/ certificat). De asemenea, trebuie s descrie n Studiul de
Fezabilitate/MemoriulJustificativsituaiancaresegsete.Pentruproiectelecare
prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de ponderea
suprafeei/suprafaatotal.
7
7.
Proiectelecareau iinvestitiipentruprocesareaproduselor agricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativccelpuin50%dinmateriaprimaprocesatprovinedinfermaproprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani, ladatadepunerii
proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selectiesunturmtoarele:
persoanfizicautorizatconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrilei
completrileulterioare;
ntreprindere individual constituit conform OUG nr.44/2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinat n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual pn la ncheierea Contractului de Finanare
(conformdoc.18.1).
8
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate situaten:
zon montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la Ghidul
Solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate /
Lista localitilor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
5
TOTAL 100
Punctajminim:15puncte


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SECTORULDECRETEREAANIMALELOR

ATENIE!ncazulncareproiectulcuprindeiinvestiiireferitoarelaimplementareacelordou
standarde,criteriulS1deselecienusepuncteaz.
Nr.
Crt.
Criteriideselecie Punctaj
1. Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse N/A
2.

Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru cele dou componente (sectoare
prioritareienergieregenerabil)poateprimi:
Max60
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioriti prezentatmaijos: Max 50
(i)bovine
carne 45
lapte 35
(ii)ovineicaprine
ngrare 20
reproducie 23
(iii)porcine
reproducie 50
ngrare 20
iv)psri
carne 19
ou 20
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectului i se adaug la punctajul obinut pentru sectoare prioritare. Materia
prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin din ferma
proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar, eolian,
termalialtesursedeacelaitip),sfiefolositexclusivncadrulfermei.
10
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiuneaeconomicaexploataiilordesemisubzistenpoatevariantre2i
8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
- Persoanfizic;
- Persoan fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare.
2
4.
Beneficiarul,cuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,este
constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme asociative,
11

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
recunoscuteconformlegislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de
Finanare documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia
dinurmtoareleformeasociativendomeniulproiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i
completrileulterioare;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i
completrileulterioare;
- organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor
funciarenr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare;
- membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din
componenauneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioare;
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificrile i
completrileulterioarecareaplicnnumepropriu.
5.
ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
5
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la cererea de finanare documente prin care
demonstreaz c exploataia este nregistrat n sistemul de producie ecologic
(perioaddeconversie/certificat).Deasemenea,trebuiesdescrienStudiulde
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaia n care se gsete. Pentru proiectele
careprevdproduciensistemecologicpunctajulseacordnfunciedenumrul
deanimalecrescutensistemecologic/numrultotaldeanimaleaexploataiei.
4
7.
Proiectelecareau iinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n
cadrulfermei,seacordnfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotal
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriile de solicitanti crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitconformOUGnr.44/2008);
8

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ntreprindereindividual(constituitconformOUGnr.44/2008,cumodificrile
icompletrileulterioare);
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individual pn la ncheierea Contractului de Finanare
(conformdoc.18.1).
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zon montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la Ghidul
Solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
AdministrativTeritorialedinRomniainclusenZoneleSemnificativDefavorizate/
ListalocalitilordinZoneleDefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
5
TOTAL 100
Punctajminim:15puncte

STANDARDELEDINSECTORULCRETEREAANIMALELOR

ATENIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiar pentru implementarea
standardelorEuropenenvigoarepentrulaptelecrud.Acestecriteriideselecieseaplicnumai
pentru modernizri, iar proiectul trebuie s cuprind numai investiii referitoare la
implementareastandardelor,nproportiede100%.

ATENIE!ncazulncareproiectulprevedeialtetipurideinvestiiiacestproiectvafincadratla
alocareapentruSECTORULZOOTEHNIC,fiindpunctatconformacelorcriteriideselecie.

ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiementionat
nAnexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

Nr.
Crt.
Criteriideselecie Punctaj
1.
Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse
Se acord punctaj la acest criteriu de selecie numai pentru implementarea
urmtoruluistandard:
- ndeplinireastandardelorpentrulaptelecrudcareseaplicnumaipentruferme
existentedebovine(vacidelapteibivolie);
Datalacaresencheieperioadadegraieeste31.12.2014, iarinvestiiatrebuies
40

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
se realizeze pn la aceast dat. Acest criteriu de selecie se aplic numai pentru
modernizri, iar proiectul trebuie s cuprind numai investiii referitoare la
implementareastandardelor,nproporiede100%.

2.

Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru cele dou componente (sectoare
prioritareienergieregenerabil)poateprimi:
Max20
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos: Max10
(i)bovine
carne 10
lapte 10
(ii)ovineicaprine
ngrare 10
reproducie 10
(iii)porcine
reproducie 10
ngrare 10
iv)pasari
carne 10
ou 10
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectului i se adaug la punctajul obinut pentru sectoare prioritare. Materia
primfolositpentruobinereaenergieiregenerabiletrebuiesprovindinferma
proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar, eolian,
termalialtesursedeacelaitip),sfiefolositexclusivncadrulfermei.
10
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaz i o parte din producia realizat. Dimensiunea economic a
exploataiilordesemisubzistenpoatevariantre2i8UDE.CalcululaferentUDE,
sevaprezentanStudiuldeFezabilitate/MemoriulJustificativ.Elementeledecalcul
suntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeselectiesunt:
- Persoanfizic;
- Persoan fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
5
4.
Beneficiarul este, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic,
membru al unei forme asociative sau form asociativ, recunoscute conform
legislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de
Finanaredocumenteprincaresdemonstrezecacestaestemembrualuneiadin
urmtoareleformeasociativendomeniulproiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i
8

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
completrileulterioare;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i
completrileulterioare;
- membrii ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din
componenauneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioare;
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificrile i
completrileulterioarecareaplicnnumepropriu.
5.
Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaitipdeactivitate
2
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la Cererea de Finanare documente prin care
demonstreaz c exploataia este nregistrat n sistemul de producie ecologic
(perioad de conversie/ certificat). De asemenea, trebuie s descrie n Studiul de
Fezabilitate/MemoriulJustificativsituaiancaresegsete.Pentruproiectelecare
prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de numrul de
animalecrescutensistemecologic/numrultotaldeanimaleaexploataiei.
5
7.
Proiectelecareau iinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
BeneficiariitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitate/Memoriuljustificativ
ccelpuin50%dinmateriaprimprocesatprovinedinfermaproprie.Punctajele
pentruproiectelecareprevdinvestiiipentruprocesarencadrulfermei,seacord
nfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
5
8.
Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrsta sub40deani,ladatadepunerii
proiectului. Categoriile de solicitani crora li se poate acorda punctaj la acest
criteriudeseleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizatconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrilei
completrileulterioare;
ntreprindereindividualconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrilei
completrileulterioare;
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizicautorizat/
ntreprindereindividualpnlancheiereaContractuluideFinanare(conformdoc.
18.1).
5

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zon montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la Ghidul
Solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate /
Lista localitailor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
10
TOTAL 100
Punctajminim15puncte.

ATENIE!
1. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie s dein n proprietate efective mai mari de
10 capete vaci lapte/bivolie, iar investiia, pentru a implementa standardul, trebuie s cuprind,
dupcaz:
construcia slii de muls sau modernizarea unei construcii existente i adaptarea ei la aceasta
destinaie;
reeadealimentarecucurentelectricasliidemuls;
reeadealimentarecuapreceicald;
canalizareasliidemuls;
instalaiedemulspropriuziscu420locuridemuls;
tancdedepozitareircirealaptelui;
instalaiesplareidezinfecieainstalaieidemuls;
dozatoarepentrufurajeconcentrate;
sistemdeautomatizareaprocesuluidemuls.
Dac solicitantul deine o parte din utilajele/instalaiile menionate mai sus, le va prezenta n
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizrile necesare referitoare la
existenaacestoraistareadefuncionare.
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de
implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctaj la
selecie, devin condiii obligatorii. n caz c, la verificarea Cererilor de Plat sau n perioada de
monitorizare,seconstatcacestecondiiinuserespect,plilevorfisistateiarcontractulvafi
reziliat.Excepiefacecriteriuldeselecieprivindexploataiileagricoledesemisubzistenacror
dimensiuneeconomicpoateevolua.

ATENIE!PentrujustificareacriteriilordeselecieestenecesarsprezentaincadrulStudiuluide
Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaiile necesare punctrii acestora i s ataai
documentejustificativenacestsens.
ATENIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Msurii 112 care realizeaz investiii pentru
implementarea standardelor pentru laptele crud, beneficiaz de o perioad de graie de 36 de

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
luni calculat de la data instalrii, pentru finalizarea investiiei, conform Regulamentului
1698/2005,art.26,pct.1lit.b,ultimulalineat,darplatasepoateefectuaiulterior.

2.6 Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Prin Msura 121 se acord fonduri nerambursabile n proporie de 40% 70% din valoarea
eligibil a proiectului, fondurile reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge
contribuiaprivat.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 121 este de 5.000 de Euro,
aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului.
Intensitateasprijinuluiestedifereniatdupcumurmeaz:

I.Pentruproiectelecarenuincludinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
inusuntformeasociative:

1.SectorulVegetal:
1.a.proiectecuconstruciimontaj,valoareamaximeligibilestede1.000.000Euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd400.000Euro);
1.b. proiecte privind achiziia de utilaje i echipamente, valoarea maxim eligibil este de
700.000Euro,pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd280.000Euro).

2.PentruSectorulZootehnic:
2.a.proiectecuconstruciimontaj,valoareamaximeligibilaestede2.000.000Euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd800.000Euro);
2.b proiecte privind achiziia de utilaje i echipamente este de 1.000.000 Euro, ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd400.000Euro).

3.Pentruproiectelecareincludinvestiiipentruintroducereastandarduluilaptecrud,valoarea
maxim eligibil este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%
(reprezentnd800.000Euro).

Pentruacestesectoaresprijinulnerambursabilsevaputeamajoracu:
o 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
o 10%pentruinvestiiilerealizatedeagricultoriidinzonelemontanecuhandicapnatural,
nzonecuhandicapnaturalinariinaturaleprotejatencadratenreeauaNatura2000
(conformRegulamentuluiCEnr.1698/2005,art.36,literaa,punctelei,iiiiii);
o 10% pentru investiiile avnd drept scop implementarea noilor provocri prin
urmtoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ngrmintelor cu azotat, Instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploataii
agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast majorare se
aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou tipuri de
operatiuni.

ATENIE!nfunciedetipulproiectului,solicitantulvacompleta:
a. Unbugetindicativcaretotalizeaztoateinvestiiile:b)+c)+d).
b. Un buget indicativ cuprinznd exclusiv cheltuielile aferente investiiilor care au drept scop
implementarea noilor provocari (PERE) i pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%,
pentru urmtoarele tipuri de operaiuni, conform listei Clarificri tipuri de operaiuni
finanatedinPEREpublicatpesiteulwww.apdrp.ro:
o mbuntireaeficieneiutilizriiidepozitriingrmntelorcuazotat,
o Instalaiipentrutratamentulapelorrezidualenexploataiiagricoleincadrulproceselor
deprelucrareicomercializare;
Pentruaceastaparteainvestitiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevzute la art.36 litera a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ajungnduse la un procent de
cofinanaredepnla70%.
c. Un buget indicativ cuprinznd cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocri
(PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fr majorarea sprijinului), pentru urmtoarele
tipurideaciuni,conformlisteiClarificritipurideoperaiunifinanatedinPEREpublicatpe
siteulwww.apdrp.ro:
- investiiinenergieregenerabilculturienergeticeperene;
- investiii pentru producia de lapte, precum i cele pentru mbuntirea prelucrrii i
comercializriiproduselorlactate;
Pentruaceastaparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
10%pentruinvestiiilerealizatedeagricultoriidinzoneleprevazutelaart.36literaa)punctele
(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005ajungnduselaunprocentdecofinanarede
panala60%.
d. Un buget indicativ cuprinznd cheltuielile aferente investiiilor cu procent de cofinanare de
pn la 40% (i dup caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate i de 10% pentru
tinerii fermieri) pentru perioada 20102013, ajungnduse la un procent de cofinanare de
pnla60%.
e. Unbugetindicativcaretotalizeazinvestiiilecarevizeaznoileprovocri:pct.c)+b),carevafi
folositlaMonitorizare,sistemulPERE.
f. Buget indicativ numai pentru investiiile referitoare la implementarea standardelor pentru
laptelecrud.
BugetelesuntexprimatenumainEuro.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Se completeaz cte un plan financiar aferent fiecrui buget unde vor fi prezentate cheltuielile
aferenteinvestiiilorrespective.
II.Pentruproiectelecareincludiinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile:
1SectorulVegetal:
1.a.proiectecuconstruciimontaj,valoareamaximeligibilestede1.000.000Euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%,fraltemajorri,(reprezentnd400.000Euro);
1.b. proiecte privind achiziia de utilaje i echipamente, valoarea maxim eligibil este de
700.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fr alte majorari, (reprezentnd
280.000Euro).
2.PentruSectorulZootehnic:
2.a.proiectecuconstruciimontaj,valoareamaximeligibilestede2.000.000Euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%,fraltemajorri,(reprezentnd800.000Euro);
2.b. proiecte privind achiziia de utilaje i echipamente este de 1.000.000 Euro, ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%,fraltemajorari,(reprezentnd400.000Euro).
3.Pentruproiectelecareincludinvestiiipentruintroducereastandarduluilaptecrud,valoarea
maxim eligibil este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fr
altemajorri,(reprezentnd800.000Euro).
III.Pentruformaasociativ
Valoarea maxim eligibil va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi
de40%reprezentnd1.600.000Europentruproiectelecareaparinuneiformeasociativeicare
deservescmajoritateamembriloracesteia(jumtateplusunuldinmembri).
Valoarea maxim a cofinanrii publice reprezint 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului
nerambursabilde40%,fraltemajorari,pentruproiectelecareaparinuneiformeasociativei
care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumtate plus unul din membri). Valoarea
maximeligibilaunuiastfeldeproiectvafide4.000.000Euro.
VerificarearespectriiintensitiimaximeaajutoruluisevafacenainteasemnriiContractuluide
FinanaredectreAPDRP.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
NOT
Estenecesarsserespecteformatulstandardalanexei
Indicatoridemonitorizarecarefaceparteintegrantdin
CerereadeFinanare,precumicontinutulacesteia.Sevor
completanumaiindicatoriisolicitai(nusevoradugaalte
categoriideindicatoricarenusuntincluintabelul
prezentat).
Completareatuturorindicatorilorsolicitainconformitatecu
celeprezentatenCerereadeFinanareesteobligatorie.
Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATE
PENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor efectuate n


prealabildectrebeneficiar.
Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din PNDR
pentruaficofinanateprinFEADR.
UnbeneficiarpoatedepuneunaldoileaproiectncadrulMsurii121,cofinanatprinFEADR,cu
condiiacaprimulproiectsfiefinalizat.
Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate prin
FEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile.
Precizari referitoare lanoiunea de acionar majoritar: O persoan fizic/ persoan juridic care
esteacionar/asociatmajoritarnsensuldeineriipachetuluideaciunicuceamaimarepondere
dintotalulaciunilor/prilorsocialedinpunctdevederealaciunilor/prilorsocialendousau
mai multe societi nu poate solicita fonduri FEADR, n acelai timp i n cadrul aceleai msuri,
dectncadruluneisinguresocietti.
ATENIE!
nconformitatecuprevederileart.4alin.8dinRegulamentulComisiei(CE)nr.65/2011privind
normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce privete
punereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivetemsurile
de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial
condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n cadrul msurilor PNDR, obinnd astfel
depireaintensitiisprijinuluifinanciar".

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

DosarulCereriideFinanareconine
CerereadeFinanarensoitde
anexeletehniceiadministrative
conformlisteidocumentelor,carevor
fiscanatesidepusenumaionlinepe
siteulwww.apdrp.ro.
Formularul standard al Cererii de
Finanare este prezentat n Anexa 1 la
prezentulGhidiestedisponibil,nformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.

3.1.1 CompletareaCereriideFinanare
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
Dosarului Cererii de Finanare pe motiv de neconformitate administrativ. Cererea de Finanare
trebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.DosarulCereriidefinanarevacuprindenmod
obligatoriuunopis,cuurmtoarele:
Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
masurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
ATENIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor Europene nerambursabile prinFEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFondulEuropeanAgricolpentru
Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr.
1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu
modificrileicompletrileulterioare,i,respectiv,aleHotrriiGuvernuluinr.224/2008privind
stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European Agricol
pentruDezvoltareRural20072013,cumodificrileicompletrileulterioare)pentrudemararea
proiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n
CerereadeFinanare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanare, are posibilitatea dea
solicitaobinereaavansuluiulteriorsemnariiContractuluideFinanareFEADRicucondiiasnu
depaesc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea Contractant i atunci
cndareavizulfavorabildinparteaAutoritiiContractantepentruachiziiaprioritarmajoritar.
Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conform Listei Documentelor partea E din Cererea de Finanare), vor fi scanate i depuse on
line. Pentru a depune Cereri de Finanare online, solicitanii care nu au cont pe siteul
www.apdrp.ro,vortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareau

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
deja cont creat l pot utiliza pentru ncrcarea Cererilor de Finanare n format electronic. Paii
caretrebuieparcuripentruncrcareaCererilordeFinanarenportalulAPDRPsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAPDRP
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser (ex Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.apdrp.ro.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare . De asemenea, se gasete i
un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . Dup
nregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncarcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
NumeiPrenumesolicitant/Denumiresolicitant;
Titlulproiectului;
CNP/CUIsolicitant;
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului.
2.CompletareaSesiuniiiMsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Dinlistadesesiuni/msuridisponibil,utilizatorulvaalegesesiuneapecarevadepuneproiectul.
Dupa selectarea sesiunii i a msurii, utilizatorul va continua cu pasul de ncarcare Cerere de
Finanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
- formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic;
- sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv;
- denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
- esteobligatoriecompletareacmpurilor:
o CNP/CUIsolicitant
o Statutjuridicsolicitant
o Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
BI/CI/Paaport
Serie
Numr
o Dataeliberrii

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
o Datavalabilitii
o Emailreprezentantlegal
o AmplasareproiectRegiuneJude
o Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
nfunciedeinformaiileprivindamplasareaproiectuluiRegiuneJude,sevastabiliOficiul
JudeeanlacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanarenSPCDR.

2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorul va ncrca fiecare document n parte, ncarcarea fiind de tip asincron. Validri privind
formatulfisierelorceurmeazafincrcate:
fiiereletrebuiesfienformat.pdfscanatelaorezoluiedeminim200dpi.

3.ncrcarealtedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de Upload, iar la
finalizareancrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcate
cusucces.
Dupancrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAPDRP.Acesteasevor
regsi n sistemul de gestiune a documentelor, n folderul proiectului, concomitent cu startarea
fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SVCF, pentru alocarea expertului care va ntocmi
conformitatea. Dupa finalizarea conformitii, reprezentantul legal va fi notificat prin email,
referitor la decizia privind conformitatea Cererii de Finanare. Alocarea bonurilor de ordine se va
realizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
ATENTIE! Pentru a prentmpina probleme generate de nedepunerea n timp util a cererii de
finanare,cereriledefinanaresevordepunecucelpuin5zilenainteadateilimitasesiuniide
depunereanunate,astfelnctsfieposibilredepunereaacesteia,dacestecazul.
Cererile de Finanare vor fi verificate din punct de vedere al conformitii documentelor depuse,
iar solicitantul va fi intiinat online asupra conformitii/neconformitii Cererii de Finanare n
termendedouziledeladataconfirmriincrcriiCereriideFinanare.
n caz de neconformitate, se poate depune a doua oar aceeai Cerere de Finanare, dac se
ncadreazntermenullimitalsesiuniidedepunere.
Pentru Cererile de Finanare a cror ncrcare online prin intermediului portalului APDRP se
realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea conformitii se deruleaz din ziua
urmtoare.nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora12:00.
Dosarul Cerererii de Finanare va fi paginat i opisat, cu toate paginile numerotate manual n
ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al
paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.
Fiecarepaginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice).
PieseledesenatecaredepescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacarese
va aduga declaraia proiectantului privind conformitatea cu planele originale din Cererea de
Finanare.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

1. VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE
VerificareaconformitiiCereriideFinanareiaanexeloracesteiaserealizeazpebazaFieide
verificare.
ControlulconformitiiconstnverificareaCereriideFinanare:
dacestecorectcompletat;
dacesteprezentatscanatinformatelectronic;
dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente scanate n format electronic,
precumivalabilitateaacestora(dacestecazul).
ATENIE:pentruaprevenideclarareaneconformitiiCereriideFinanarecaurmareadescoperirii
unor erori de form n completarea Cererii de Finanare, solicitantul are responsabilitatea
ncrcriiuneiCererideFinanarencareinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.
Solicitantul va fi intiinat online asupra conformitii/neconformitii Cererii de Finanare.
ATENIE!Solicitantulcarearenunat,ncursulprocesuluideevaluare,laoCereredeFinanare,nu
omaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii.
Depunerea Cererilor de Finantare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicat pe
siteulAPDRPiseefectueazdirectnsistemulonline.
Dupverificarepotexistadouvariante:
CerereadeFinanareestedeclaratneconform;
CerereadeFinanareestedeclaratconform.
DacCerereadeFinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare.

2. VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre:
OJPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai fr
lucrrideconstruciii/saumontaj;
CRPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai cu
lucrri de construcii i/ sau montaj i pentru Cererile de Finanare depuse de ctre
beneficiariipublici;
APDRPnivelcentralpentruCereriledeFinanareverificateprinsondaj.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate;
Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant.
ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a solicita
documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului
se constat de ctre APDRP c este necesar. Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre
experiievaluatorinsistemonline,iarraspunsulvafitransmisattonlinectipesuporthrtie.
La verificarea eligibilitii la nivel OJPDRP i CRPDRP n situaia n care sunt criterii de eligibilitate
carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformaiisuplimentaredoarn
urmtoarelecazuri:
1 1. . n cazul n care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ)
conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist
informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatenCerereadeFinanare.n
caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest
dreptuldeproprietate.
2 2. . n cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile emitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAPDRPiinstitutiilerespective.
3 3. . n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferenedecalculsauncadrareacategoriilordecheltuielieligibile/neeligibilenuestefacut
corect.

Nu sunt permise att cheltuielieligibile ct i cheltuieli neeligibile n cadrul cap. 4.1 Construcii i
instalaii,frasedetaliandevizelepeobiectlucrrilecorespunztoarespaiilor/instalaiilorce
se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele,
utilajele/montajulcaresuntneeligibile.
n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informaiile
suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1ipct.3.
n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,CerereadeFinanareva
fideclaratneeligibil.

3. VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE
Verificareapeterenserealizeazdectre:
OJPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariiprivai;
CRPDRP pentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariipublici;
APDRP nivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele tehnice i
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii de birou) cu realitatea,
pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
nurmaacestorverificripotexistadousituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncazulincare,solicitantulnuestedeacordcurezultateleviziteipeteren,acestapoatecontesta
rezultatele verificrii. Contestaia va fi depus online nmaxim 3 zile lucrtoare dela data vizitei
peterenlaOJPDRPullacareadepusCerereadeFinanare,numaincazulncarereprezentantul
legal/ mputernicit al reprezentantului legal a mentionat observaii n formularul E3.8 Fia de
verificarepeteren.nacestcazsevafaceonouvizitpeterendectreunaltOJPDRP.

4. SELECIAPROIECTELOR
Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i
numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este
stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN DE LANSARE A
LICITAIEIncaresevorprezentasumaiduratasesiunii.
Alocarea financiar se face distinct pentru sectorul vegetal, pentru sectorul de cretere a
animalelorsipentruimplementareastandardelorpentrulaptelecrud.
AutoritateadeManagementnconsultarecuComitetuldeMonitorizareastabilitnaintealansrii
depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.5),
precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va ntocmi i
aprobaRaportuldeEvaluare.Solicitanii,dupconsultareaRaportuluideevaluareauposibilitatea
deadepuneContestaii.
Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, n termen de 5 zile
lucrtoare de la primirea Notificrii, dar numaimult de 12 zile lucrtoare de la afiarea pe site a
RaportuluideEvaluare.
ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative.

Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al


MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP.
TermenulpentruarspundecontestaiilorestenconformitatecuRegulamentuldeorganizarei
funcionare al Comitetului de selecie i al Comisiei de contestaii pentru proiectele aferente
msurilordinPNDR20072013,aprobatprinOrdinulMADRnr.28/31.01.2011,cumodificrilei
completrileulterioare.
Dupa soluionarea contestaiilor, se va ntocmi i aproba Raportul de selecie de ctre Comitetul
deseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i
are n componen reprezentani ai Autoritiide Management i ai APDRP. Rolul Comitetuluide
SelecieestedeafacepropunerictreAutoritateadeManagementpentrufinanareaproiectelor,
dupcumurmeaz:
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat
msurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru
finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete
unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectorului
generalalAutoritiideManagement;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat
msuriincadruluneisesiuni,ComitetuldeSelecieanalizeazlistaproiecteloreligibile
cu punctajul acordat iar selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de
selecie,cuncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat.
n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de valoarea
eligibilaproiectului,exprimatnEuro,nordinecresctoare.
Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete un
Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii directorului general al
AutoritiideManagement.Acestraportvacuprindeilistaproiectelornefinanate.
Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final asupra
selecieiproiectelordepuseiafinanriilor.
Dup parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluareselectare a proiectelor propuse pentru
anul respectiv, n cazul n care mai rmn proiecte fr finanare, acestea vor fi restituite
potenialilorbeneficiarinvederearevizuiriiireluriietapeidedepunere.
PentruMsura121Modernizareaexploataiiloragricoleesteprevzutunpragminimdepunctaj
subcareniciunproiectnuvafifinanat.

3.2 Contractareafondurilor

DupprimireaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentruafifinanate,
APDRPnotificBeneficiarulprivindDeciziadeSelecieprindocumentulNotificareabeneficiarului
privindselectareacereriidefinanareisemnareaContractuluideFinanare.
ATENIE! n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la primirea Notificrii, beneficiarul este
obligat s depun, la Oficiul Judeean de care aparine, 1 exemplar al Cererii de Finanare i
documentele anexe pe suport de hrtie, conform documentaiei depuse online. Pentru
confruntareadocumentelordepusepesuportdehartiectionline,beneficiarulvaprezentai
dosarulcuprinznddocumentelenoriginal.
Dac se constat neconformiti ntre Cererea de Finanare pe suport de hrtie, dosarul cu
documentele n original i documentaia online proiectul nu va fi contractat, deoarece
beneficiarulnuiansuitangajamenteleasumateprinDeclaraiapepropriarspundereF.
ATENIE! n termen de 15 de zile calendaristice de la data primirii notificrii persoanele fizice
neautorizate au obligaia de a transmite docmentul/ documentele care certific dreptul de
funcionare,pentrusemnareaContractuluideFinanare.
ATENIE!ntermendemaxim90zilecalendaristicedelaprimireaNotificriiprivindselectarea
CereriideFinanareisemnareaContractuluideFinanaresolicitantulvatrebuisprezintedovada
cofinanrii,prezentndcelpuinunuldindocumentele:
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulcofinanriidinsurse

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden
maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului
definantare(copieconformcuoriginalul);
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulexistenteiunorsurse
decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa
respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul);
c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul
cofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimicsauegaldetreilunifadedatadepunerii
documentelorpentrusemnareaContractuluideFinanare(copieconformcuoriginalul);
d)extrasullinieidecreditdatatcucelpuincincizilelucrtoarefadedatasemnriicontractului,
cu valabilitate de un an la momentul semnarii Contractului de Finanare, i Contractul de credit
vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul
semnariiContractuluideFinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul).

Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebanciledepeteritoriulRomaniei.
Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la rezilierea de drept a
ContractuluideFinanare.

ATENIE!ncazulcndsolicitantulprezint,ladepunereaCereriideFinanare,numaidovada
(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu,
dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la
depunereaacorduluidemediulasediulAutoritaiiContractante.

Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunincazulncareproiectulnu
necesitstudiudeimpactsaude6lunincazulncareproiectulnecesitstudiuldeimpact,dup
datanotificariideselectareaproiectului.
ncazdeneprezentarentermeneleinvocateinNotificareadeselectierespectiv,de3lunisaude
6 luni a documentelor de catre Beneficiar sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n
evidenele APDRP cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu semna Contractul
deFinanare.

ATENIE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se


autorizeze(sdevinpersoanefiziceautorizate/ntreprindereindividualnfiinatnbazaOUG
nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile icompletrile ulterioare), n termen de 15zile lucrtoare
deladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriideFinanare.

ATENIE!DuratadeexecuieaContractuluideFinanareestedemaxim2anipentruproiectele
careprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde.
Prinexcepie,duratadeexecuieaprezentuluicontractestedemaxim12luni,pentruproiectele
de investiii care includ achiziii simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport care nu sunt
achiziionateprinleasingfinanciar,i/sauadaptarealastandarde.
ncondiiilenerespectriidurateimaximedeexecuieaContractuluideFinanare,beneficiarului
i se va aplica o penalizare de 0,5% aplicat la valoarea eligibil nerambursabil rmas de
pltitpentrufiecareandeexecuieprelungit,pecareoachitnmaxim10zilelucratoaredela
dataprimiriinotificriideacceptareamodificriiContractuluideFinanare.
BeneficiarulareobligaiadeaachitapenalizareanprocentulprevzutmaisusncontulAutoritii
Contractante.
n cazul n care investiia se refer la adaptarea la standardele comunitare i data la care se
ncheie perioada de graie de implementare a acestora este nainte de data de realizare a
proiectului, Beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritatii Contractante in maxim 15 zile
lucratoare, documentul emis de institutiile abilitate care s ateste ca a ndeplinit standardul n
termenuldegraiestabilitctiDeclaraiapepropriarspunderecaimplementatstandardul
ntermenuldegraiestabilit.
ncazcontrar,potapreadousituaii:
a) standardulnuestendeplinit,darprinrecalculareapunctajuluideselecieproiectuleste
n continuare finanabil, acesta rmane eligibil dar cheltuielile pentru implementarea
standarduluidevinneeligibile;
b) dup recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este
finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz.
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din
suma iniial alocat cheltuielilor eligibile, ntre capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea
totaleligibilaproiectului.
BeneficiarultransmitelaAPDRPbugetulmodificat,prinintermediuluneinotificrincarejustific
modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile
lucrtoare de la data modificrii acestuia fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la
ContractuldeFinanare.

Precizrireferitoarelaacordareaavansului

PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularulCererii
de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil
nerambursabil.
AvansulsepoatesolicitapnladepunereaprimeiCereridePlat.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup primirea avizului favorabil din partea APDRP
pentruproceduradeachiziiiprioritarmajoritar.
Pentruplatanavansacheltuieliloreligibilenerambursabile,beneficiarulesteobligatsdepuno
garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde110%,eliberatdectre
o instituie financiarbancar. Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a
Avansului. Scrisoarea de garanie bancar trebuie s acopere durata de execuie a contractelor,

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
duratcecuprindedurataderealizareainvestiieiiimplementareaproiectului(inclusivderularea
procedurii de achiziii), la care se adaug termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru
efectuareaultimeipli.
Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor
APDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea
perioadeiinitialedeexecuie,esteobligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuieiniiale
a contractului s depun la Autoritatea Contractant documentul bancar prin care dovedeste
prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie Bancare, care s acopere toat perioada solicitat la
prelungire.

3.3 Achiziiile

Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii


Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie
rspundere, avnd n vedere condiionarea semnrii Contractului de Finanare de documentele
obligatoriipecaretrebuiesledepunlaAutoritateaContractant.
Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achiziii, n maxim 3 luni pentru
achiziiisimple,saunmaxim4luni,ProiectulTehnicicelpuinunDosardeachiziii(ex.:Dosar
achiziii prestri servicii), pentru achiziii care prevd construcii i/sau montaj, de la semnarea
ContractuluideFinanare.
Important!InvestiiilecarerspundobiectivelorPEREipentrucaresantocmitdevizpeobiect
separat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii.
ATENIE!LasolicitareaexpresaunuibeneficiardecofinanaredinFEADR,cuprivirelafurnizorii
acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s
includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile
contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR.
Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din
FEADR,vaputeaficonsultatpesiteuloficial.
ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefineteprin:
I. Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatulbeneficiarului(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegaliaiacestuia,
membrii n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri n consilii de
administraieetc.)imembriicomisiilordeevaluare:
- deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
- fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
- suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
II. Conflictuldeinteresentreofertani:

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegali,membriinstructurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc.):
- deinpachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeai achiziie
(conform.HG.224/2008iOUG66/2011);
- fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilordeadministraieetc.)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
- suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
Nerespectarea Instruciunilor privind achiziiile private i publice de ctre beneficiarii FEADR
atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse.
Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute n vedere
urmtoareleprincipii:
- Nediscriminarea;
- Tratamentulegal;
- Recunoatereareciproc;
- Transparena;
- Proporionalitatea;
- Eficienautilizriifondurilor;
- Asumarearspunderii.

BeneficiarultrebuiesdepunlaOJPDRPDeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelor
CererilordePlatnmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosardeachiziie(exceptnd
dosareledeservicii).

3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz pe suport magnetic
documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele
justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de Finanare) pe
siteulAPDRPwww.apdrp.ro.
TermenulderambursareacheltuieliloreligibileaferenteunuidosarCereredePlatestedemaxim
90dezilecalendaristicedeladatacndCerereadePlatestecomplet.
ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/ i s modifice investiia realizat prin
proiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluideFinanare.

***

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/
finalizareaconstruciilorexistente/achiziiideutilaje
cumontajcareschimbregimuldeexploatarea
construcieiexistente,seataeazlaStudiulde
fezabilitate,obligatoriuExpertizatehnicde
specialitateasupraconstrucieiexistenteiRaportul
privindstadiulfizicallucrrilor.
Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de Finanare pentru ntocmirea proiectului
sunt:
1.a)StudiuldeFezabilitatepentruproiecteculucrrideconstruciii/saumontaj
sau
b)MemoriulJustificativpentruproiectefrlucrrideconstruciii/saumontaj

ATENIE!
Memoriul justificativ (pentru proiecte fr
lucrri de construciimontaj precum i
pentruproiectecarevizeazplantaiidevi
devie,pomi,arbutifructiferiiarbori(specii
repede cresctoare pentru biomas) i/ sau
pepiniere i care nu prevd lucrri de
construciimontaj) trebuie completat conform modelului prezentat pe siteul APDRP
(www.apdrp.ro).
numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de
consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultana sunt
eligibile.
devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i
tampilatedeelaboratoruldocumentaiei
ataai aanumit foaie de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti
condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei i tampila
elaboratorului
detaliai capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i capitolul 5 organizare de
santierprindevizecaresjustificendetaliusumelerespective,ctipentruaputeafiurmariten
etapadeachiziiiiautorizarepli
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee,
seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele
achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana
neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi considerat
cheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevideniaobligatoriu
cavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
Pentruserviciisevorprezentadevizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,
costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a
Ageniei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin
naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.

2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia
Financiar,ncarerezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv
0).
Excepiefacsolicitaniicarenuaunregistratvenituridinexploatare

ATENIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s


fie pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ.
Potapareaurmtoarelesituaii:
a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul
aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la
RegistrulComerului,solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens.
b) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului,
dar au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului,
solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului anterior
depuneriiproiectuluinsoitdecontuldeprofitipierdereformularul20,inclusivformularele30
i 40, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la Registrul Comerului, prin care
dovedetecnuainregistratvenituridinexploatare
c) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiau
depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de
inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar.
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderifamilialeintreprinderiindividuale:
Declaraiespecialprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrat
laAdministratiaFinanciar(formularul200insotitdeAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrut
obinutanualsfiepozitiv(inclusiv0);
sau
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitanilorcarenuau
desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care
dovedesccnuauinregistratvenituridinexploatare.
Pentru solicitanii a cror activitate a fost afectata de calamiti naturale (inundaii, secet
excesivetc.)sevaprezenta:
Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contdeprofitipierderiformularul20,formularele
30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedentianuluidepuneriiproiectului,ncareproductianua
fostcalamitataiarrezultatuloperational(rezultatuldeexploataredinbilant)safiepozitiv(inclusiv
0),nregistratelaAdministraiaFinanciar.
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamilialeseva
prezenta:
DeclaraiespecialprivindveniturilerealizatenregistratlaAdministraiaFinanciar(formularul
200nsoitdeAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrutobinutanualsnufienegativ;
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare i
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaii de
urgen)princaresecertific:
dataproduceriipagubelor;
cauzelecalamitii;
obiectulpierderilordatoratecalamitilor(suprafaaagricolcultivat,animale);
graduldeafectarepentrusuprafeeagricolecultivate,animalepierite.

Pentrudemonstrareaactivitiiagricolecafiindprincipalsedepune:

2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecvenituriledinactivitiagricole
reprezintcelputin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului,sau
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,intreprinderilorindividualeiintreprinderilorfamiliale:
Declaratiepepropriaraspundereasolicitantuluicavenituriledinactivitileagricolereprezintcel
puin50%dintotalvenituri,incazulincareinformularul200insotitdeAnexelelaFormularsau
bifatmaimultecategoriidevenituri.
3.a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de
Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de
arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau
contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al
terenului
18

i

18
Pentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatre
SocietatileagricoleinfiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepune
tabelcentralizatoremisistampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleaduseinfolosinta
societatiiinumelemembrilorcareledetininproprietate.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptuldeproprietatei/
sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila
primrieiimeniuneaConformcuoriginalul.

ATENIE! n cazul Societilor agricole se ataeaz tabelul centralizatoremis i tampilat de catre


Societateaagricolcarevacuprindesuprafeeleadusenfolosinasocietiiinumelemembrilor
careledeinnproprietate.
Pentru documentele care certific dreptul de folosin asupra terenului agricol pentru alte tipuri
decontractencheiatentrepri,alteledectarendasauconcesiuneatrebuiesseaibnvedere
urmtoarele:
Obiectulcontractuluitrebuieslconstituieacordareadreptuluidefolosinasupraterenului
pentruactivitateaspecificatnproiect;
ncadrulcontractuluinutrebuiesexisteneconcordanentreclauze;
n cazul n care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie s existe
neconcordanentreacestaiprevederileacestuidocument;
ncazulpct.a)2.pentrusuprafeeegalesaumaimaride1hectarnsituaiilencareAgeniilede
Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare,
solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din
caresreiasnscriereanRegistrulunicdeidentificare.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi
realizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al
terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat
cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuiesconin:
situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a
investiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind
retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui
proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.
ATENTIE!
Incazulincaresolicitantulprezintacaterenagricol,terencustatutdepajitipermanente(puni
i fnee), pentru schimbarea categoriei de folosin a pajitilor/scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor avnd categoria de folosin pajite, va prezenta avizul Ministerul Agriculturii i
DezvoltriiRurale,prinautoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasa.
Terenurile agricole (inclusiv cele pentru cultura ciupercilor), vor fi inregistrate in sistemul
informatic/IACSlaAPIApentruanul2014.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATENIE! Pentru constructiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa


certificedreptulrealprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobandit
prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/ 1991, modificata i completat, asupra terenului pe care urmeaza a se realiza
investitia.
Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata i
completat, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra
terenului.

c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutinproprietate:
Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul de animale detinut in
proprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripia veterinar (adeverin
eliberatdemediculveterinardecircumscripie)dincaresarezulte:efectivuldeanimaledetinut
in proprietate, al pasarilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n
RegistrulExploataiei.
Copie din Registrul Agricol, conform cu originalul, eliberat de la Primria comunei pe raza
creiaidesfoaractivitateafermazootehnica.

4. Certificat de urbanism sau autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii
(noi,extinderisaumodernizri).Certificatuldeurbanismnutrebuiensoitdeavizelementionate
canecesarefazeiurmatoaredeautorizare.

5.ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide
evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat;
sau,
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,dac
estecazul.
sau
Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura
pentruobinereaacorduluidemediu
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantulsevaasigurac
documenteleeliberatede
ctreautoritilecompetente
menioneazstandardelecare
vorfiimplementateprin
intermediulproiectului
conformAnexeiMsurii121
Descriereastandardelor
comunitarenvigoare.
primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de
impact.
Pentruactivitatiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizarii,documentulvaiinsotitde
Nota de constatare eliberat de Autoritatea Central pentru Protecia Mediului i/sau Garda
NaionaldeMediu.
6.1.DeclaratiapepropriaraspundereprivindcofinantareaconformAnexei13.

6.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu
APDRP).

7.CertificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisocialeemisedeDireciaGenerala
Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social i puncte de lucru (numai in
cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat
ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor
prin meniunea nu are datorii fiscale i sociale sau locale sau
bararearubriciincareartrebuisfiemenionate.

ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobata
sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA
i/ sau alte documente aprobate pentru soluionarea cererilor de
restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare
fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A.

8.a)Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoarepentrudomeniul
sanitar veterinar i siguranta alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu
proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i
pentrusiguranaalimentelor;
sau
AdresadelaANSVSA/DSVSAcaresmenionezenurmaverificariidocumentatieiprezentatese
certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor /
autorizrii/nregistrrii.
Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro.
b)Avizsanitarprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! n cazul investiiilor care prevad att achiziie de utilaje agricole ct i utilaje necesare
procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniulsanitarveterinarisigurantaalimentelortrebuiesafacareferireclarilaactivitateade
procesare.
Notificarea care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul
sanitarveterinarisiguranaalimentelor,AvizulsanitariNotificareprivindinteniaderealizarea
proiectului,nsoitdeClasareanotificrii/Notificareprivindinteniaderealizareaproiectuluisau
AcorduldemediuvorfiemisecucelmultunannainteadepuneriiCereriidefinanare.

9. Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform legislaiei n


vigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaiasanitaremisecucel
multunannainteadepuneriiCereriidefinanare.
9.2 Autorizatie sanitar veterinar /Dovada nregistrrii unitii sanitareveterinare i pentru
siguranta alimentelor /Notificare de constatare a conformitii cu legislaia sanitara veterinara i
sigurantaalimenteloremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare.
9.3Notadeconstatareprivindcondiiiledemediupentruunitilenfunciune,emisacucelmult
unaninainteadepuneriicereriidefinantare.
ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/
vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar,
solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii in functiune, cu legislatia
sanitara,sanitarveterinara,demediunvigoare.
DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii
deFinanare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul ca
solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitatii pentru care solicita
finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare,
fuziune,divizare(Legea31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat,
stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de
finanare

11. a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n


vigoaresauHotrrejudectoreascdefinitivpronunatpebazaactului
de constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) insotita de Statutul Societatii
agricole
idacestecazul,

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
b)AvizderecunoaterepentrugrupuriledeproductoriemisdeMADR(numaipentruforma
asociativalacaresolicitantularecalitateademembru).

12.Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)DeclaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparceleidefriatedinRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrulplantaiilorviticole
vizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol.

13. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau reabilitarea plantaiilor
pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguri de mas, eliberat de ctre Direcia
pentruAgriculturiDezvoltareRural.

14. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului,
perioadaderulriiproiectului),pentrusolicitaniicareaumaibeneficiatdeprogramedefinanare
nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelaitipdeactivitate.

15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica aprobata de DAJ insotita de


contractulcuunorganismdeinspectieicertificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltarii
Rurale.;
15.2. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperativ
agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesional pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de
documentuldenfiinarealacestora(actconstitutivistatut).
Documentulprivindcalitateademembru:
pentru societati agricole n baza Legii nr. 36/ 1991declaratie scrisa aprobata de fondatori sau
membriiconsiliuluideadministratie;
pentrusocietaticooperativenbazaLegiinr.1/2005cereredeinscriereaprobatadeadunarea
generala;
pentrucooperativeleagricoleinbazaLegiinr.566/2004cereredeaderareavizatadeconsiliulde
administratieiaprobatadeadunareagenerala.
pentru organizatii de imbunatatiri funciare n baza Legii nr. 138/ 2004adeziunea la statut i la
hotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaaceadat,precumidovadaplatiicontribuieide
nscriereiacotizaieipeanulncurs.
pentru Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat
de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul
organizatiei.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirectorctide
oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului.
n acest caz, pe lng documentul emis de OIPA din care sa reias ca solicitantul este membru al
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a
PreedinteluiConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform
prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente.

16.1 Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n
domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in
societateactionarsau:
Adeverinta care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariailor care sa ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.

16.2Declaraiepepropriarspunderencaressemenionezecresponsabilullegaldeproiect/
beneficiarul(poatefiiopersoandincadrulsocietiipentrucarevaprezentadocumentcares
certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul
General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc)
va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeipli
aajutorului.
ATENIE!Diplomeledestudii/Certificatelevorfiemisedecatreoinstitutieautorizata/acreditata
deMinisterulEducatiei,Cercetarii,TineretuluiiSportului.
nconformitateculegislaianvigoare,carteademuncasanlocuitcuurmtoareledocumente:

Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau


InspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.

17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluatorautorizat.

17.2Documentcaresacertificevechimeacladirilorcaresedemoleaza(autorizatiedeconstruire
saualtdocumentoficial)

18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz):

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 50 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

18.1.AngajamentulpersoanelorfizicedeaseautorizanPFA/intreprindereindividualantermen
de15zilelucratoaredelaprimireaNotificariibeneficiaruluiprivindselectareaCereriidefinanare
isemnareaContractuluideFinanare.

18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de ncepere a
execuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor

18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin autoritile cu atribuii n
domeniu aflate n subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosin a pajitilor/scoaterea
dincircuitulagricolaterenuriloravndcategoriadefolosinpajite.
ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriidefinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoareisevorprezentaincopiesau
inoriginal,dupacumurmeaza:
Nr.
crt.
Denumiredocument
Form
document
1 StudiuldefezabilitatesauMemoriuljustificativ original
2
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului
inregistrate la Administratia Financiar n care rezultatul operational
(rezultatuldeexploataredinbilant)sfiepozitiv(inclusiv0).
sau
Pentru persoane fizice autorizate,ntreprinderi individuale i intreprinderi
familiale:

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii


proiectuluiinregistratalaAdministratiaFinanciara(formularul200insotitde
Anexele la Formular) in care rezultatul brut obinut anual sa fie pozitiv
(inclusiv0);
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, n cazul
solicitantilorcarenuaudesfasuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
Situaiile financiare (balan analitic, bilant, cont de profit i pierderi,
formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au inregistrat venituri din
exploatare.
copie

Pentrudocumentelecopiesesolicitanumailadepunereaproiectuluiiverificareaconformitiiioriginalul
documentuluipentruaseverificaconcordantacopieicuoriginalul.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamiti naturale
(inundatii,secetaexcesivaetc.)sevaprezenta:
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) din unul din ultimii trei ani precedenti
anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata iar
rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv
(inclusiv0),nregistratelaAdministratiaFinanciara.
in cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
intreprinderilorfamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate inregistrata la Administratia
Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) in care rezultatul
brutobinutanualsafiepozitiv(inclusiv0);
Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal
deconstatareievaluareapagubelor)emisedeorganismeleabilitate(deex.:
Comitetullocalpentrusituatiideurgenta)

Pentrudemonstrareaactivitatiiagricolecafiindprincipalasedepune:
2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecveniturile
din activitati agricole reprezint cel putin 50% din veniturile de exploatare
alesolicitantului,sau
in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale i
intreprinderilorfamiliale:
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activitile
agricole reprezint cel puin 50% din total venituri, in cazul in care in
formularul 200 insotit de Anexele la Formular sau bifat mai multe categorii
devenituri.
3
a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a)1.Copiedupactuldeproprietatealterenuluii/sautabelcentralizator
emisdePrimriesemnatdepersoaneleautorizateconformlegiiconinnd
sumarulcontractelordearendarecusuprafeeleluatenarendpecategorii
defolosin,perioadadearendarei/saucontractuldeconcesiunei/sau
oricealtdocumentcarescertificedreptuldefolosinalterenului
19

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptulde
proprietatei/saudefolosin(arenda/concesionare)alterenuluipentrubaza
deproducie,cutampilaprimrieiimeniuneaConformcuoriginalul.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/sau terenurile) pe care


Copie

19
PentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatreSocietatileagricole
infiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepunetabelcentralizatoremisi
stampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleaduseinfolosintasocietatiiinumelemembrilorcareledetinin
proprietate.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
sunt/vorfirealizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului,
contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s
certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, contract de
comodat, pentru terenul pe care este amplasat cldirea, valabil inclusiv n
perioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuie
sconin:
situaiaprivindrespectareaclauzelorcontractualeidacestengraficulde
realizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist
solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze
care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este
amplasatcldirea.

c) Document eliberat de ctre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul


deanimaledeinutinproprietate.
4
Certificatdeurbanism/autorizaiedeconstruirepentruproiectecareprevd
construcii
Copie
5
ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnuse
supuneproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriide
evaluareadecvat;
sau,
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiude
evaluareadecvat,dacestecazul.
sau
Deciziaetapeideevaluareiniialdocumentcaresatestecsolicitantula
iniiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii,
documentul va i insotit de Nota de constatare eliberat de Autoritatea
CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu.
Copie
6
6.1DeclaratiapepropriaraspundereprivindcofinantareaconformAnexei13.
6.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontuluin
caresederuleazoperaiunilecuAPDRP).
Original
Copie

7
Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisociale,emisede
Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au
sediul social i puncte de lucru(numai in cazul in care solicitantul este
copie


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a
datoriilorctrebugetulconsolidat
8
8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre
APDRPiANSVSAFormatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteul
www.apdrp.ro
8.2Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare:
Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de
igien
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i
sntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.
copie

9
Pentru unitatile care se modernizeaza i se autorizeaza/avizeaza conform
legislatieiinvigoare:
9.1Autorizaiesanitara/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaia
sanitaremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/ Dovada inregistrarii unitii sanitare
veterinare i pentru siguranta alimentelor/ Notificare de constatare a
conformitii cu legislaia sanitara veterinara i pentru siguranta alimentelor
emisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare
9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru unitile n
funciuneemisacucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare
copie

10
CertificatconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComeruluidincares
rezultefaptulcasolicitantularecapitalprivat100%icodulCAENconform
activitatiipentrucaresolicitafinantare,existentapunctuluidelucru(daca
estecazul)icanuseaflanprocesdelichidare,fuziune,divizare(Legea
31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/2006,republicata,emiscucelmultolunnainteadepuneriiproiectului.
original

11
CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComeruluiconform
legislaieinvigoare
sau
Hotrre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de
constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) nsoit de
StatutulSocietiiagricole
i,dacaestecazul,
Aviz de recunoatere pentru Grupuri de Productori emis de MADR (numai
pentruformaasociativalacaresolicitantularecalitateademembru).
copie

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
12
Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)Declaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparcelei
defriatedinRegistrulplantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentru
ControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnic
Vitivinicol.
copie

13
Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau
reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru
struguridemas,eliberatdectreDireciaAgricolaJudeteana.
Copie
14
Raportasuprautilizriiprogramelordefinanarenerambursabil(obiective,
tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costul i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care
aumaibeneficiatdeprogramedefinanarenerambursabil,ncepandcuanul
2002pentruacelasitipdeactivitate.
copie

15
15.1.Fiadenregistrareaproducatorilornagriculturaecologicaaprobatade
DAJnsoitdecontractulcuunorganismdeinspectieicertificareaprobat
deMinisterulAgriculturiiiDezvoltariiRurale;
15.2.Documentemisdectregrupuldeproductori/societateacooperativ/
cooperativ agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia
Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare din care s reias c
solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare al
acestora(actconstitutivistatut).Documentulprivindcalitateademembru:
pentrusocietatiagricoleinbazaLegii36/1991declaratiescrisaaprobatade
fondatorisaumembriiconsiliuluideadministraie;
pentru societati cooperative n baza Legii 1/ 2005 cerere de nscriere
aprobatdeadunareageneral;
pentru cooperativele agricole n baza Legii 566/ 2004 cerere de aderare
avizatadeconsiliuldeadministratieiaprobatadeadunareagenerala,
pentru organizaii de mbuntiri funciare n baza Legii 138/ 2004
adeziunealastatutilahotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaacea
dat,precumidovadaplatiicontribuieidenscriereiacotizaieipeanuln
curs.
pentru Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA),documentavizatdeconsiliuldirector,dincaresreiascsolicitantul
estemembrualacesteiansoitdestatutulorganizatiei.
Copie
16
16.1.Copiedupdiplomadestudii/Certificatcaresdovedeascpregtirea
profesionalndomeniulpentrucaresolicitfinanareapentruresponsabilul
legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va
copie


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
prezentadocumentcaresacertificepozitiainsocietate acionar,sau:
Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de
angajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrareacontractuluiindividualdemunc.
16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c
responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoana din cadrul
societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziia n
societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrarea contractului individual de munc) va/ vor urma un curs de
pregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeiplia
ajutorului.

17
17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluator
autorizat.
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza
(autorizatiedeconstruiresaualtdocumentoficial)
Copie
18
Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz):
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/ intreprindere
individuala n termen de 15zile lucratoare de la primirea Notificarii privind
selectareacereriidefinantareisemnareaContractuluideFinanare.
18.2 Aviz de gospodrirea apelor n cazul investiiilor privind irigaiile/
notificareadencepereaexecuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor.
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin
autoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasapentruschimbarea
categorieidefolosinapajitilor/scoatereadincircuitulagricolaterenurilor
avndcategoriadefolosinpajite.
copie

4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAPDRPnvedereaobineriifinanrii);linkwww.apdrp.ro
Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Formulare: Adres de ntiinare (document necesar n cazul n care Certificatul de urbanism /
Document emis de Agenia de Protecia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/
suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferitedesolicitant).
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.apdrp.ro
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.apdrp.ro
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.apdrp.ro
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea de Finanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista
complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat,
publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M121
Modernizareaexploataiiloragricole);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRP,nupotfifurnizatedeAPDRPisunt
specificedoarMsurii121:
a) Poliadeasigurarepentrurodulviiloriallivezilor;
b) Autorizaiadeplantarepomifructiferi/videvie;
c) Autorizaiapentrudefriareaplantaieidepomifructiferi/videvie;
d) Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol/pomicol;
e) Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsditorviticol;
f) Documentuldecalitateiconformitatealfurnizoruluipentrumaterialulsditorpomicol;
g) PaaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorpomicolsauEtichetaoficial;
h) Paaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEi
DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRP(WWW.APDRP.ROINVESTIIIPRINFEADR
M121MODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.

Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRP,www.apdrp.ro,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRM121Modernizareaexploataiiloragricole);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3 DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ persoan fizicautorizat carea realizat un proiect de investiii i


care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor Europene prin
FEADR;
CerereadeFinanarereprezintsolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiar
o nainteaz pentru aprobarea Contractului de Finanare a proiectului de investiii n vederea
obineriifinanriinerambursabile;
Contribuiaprivatosumdebanicarereprezintimplicareafinanciarobligatorieapersoanei
caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului
proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a
proiectuluideinvestiii,variabilnfunciedecategoriadebeneficiarieligibiliidetipulinvestiiei
propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea
public(fondurileEuropenenerambursabile)ivaloareaeligibilaproiectului.Contribuiaprivat
poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja
fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii
ilegate
11
,etc.doveditencondiiilelegii.Unaltmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprin
credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru
contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin
FEADR.AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de
FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;

11
LegateDispoziietestamentar;Bunurilsatecuivaprindispoziietestamentar.

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,aria
deaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipul
sprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor criterii
deeligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaMsurii121icare
nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i
nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP;
Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe
amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru
construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui
schimbdestinaiainiial;
Modernizareacuprindelucrriledeconstruciiiinstalaiiprivindretehnologizarea,reutilareai
refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de
funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;
Natura 2000 reea ecologic de arii naturale protejate la nivel European, formate din arii
speciale de conservare (sit/ zon protejat() pentru conservarea habitatelor naturale de interes
comunitar i/ sau a populaiilor speciilor de interes comunitar, altele dect psrile slbatice, n
conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SAC) i arii de protecie special
avifaunistic(sit/zonprotejat()pentruconservareaspeciilordepsrislbatice,nconformitate
cu reglementrile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice);
Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului
European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia
Europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde
Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile,
biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate);
PilonulIalPoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol
(FEGA),constituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonuluiIIal
PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i
mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se
completeazreciproc.
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafondurilorEuropene,darcarenu
ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP;
Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care
acordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunede
pia;

Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala
cuAPDRP,conformlegislatieiinvigoare.Depunereacereriidefinanaresepoatefacedeoricealta
persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform
legislatieiinvigoare.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;
APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i
financiar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile Europene pentru implementarea msurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoric
lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene);
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.


Ve r s i u n e CONS UL T AT I V Gh i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 60 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP,princele8Centre
Regionaleicele42deOficii
Judeene,vpoateacorda
informaiinecesarepentrua
solicitafinanareaproiectului
dumneavoastr.
Dacntmpinaigreutin
obinereainformaiilorsau
consideraicsunteidefavorizat
naccesareafonduriloreuropene
scrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.roForumuride
discuii/Reclamaii.

4.4APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile Europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
APDRPvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul
dumneavoastrpentruaccesareafondurilorEuropene.
ns, nu uitai c experii APDRP nu au voie s v acorde
consultanprivindrealizareaproiectului.
EchipaAPDRPvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,o
reclamaie sau o petiie privind o situaie care intr n aria de
competenaAPDRP.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea
PNDR,nuezitaisvadresainscrisAgenieidePlipentru
DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s inei
contcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale
sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s
conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit
respectivareclamaiesausesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP
(www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
derelaiipublicedincadrulAPDRP.
Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i
rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai
mulipotenialibeneficiari.

***//***