Sunteți pe pagina 1din 4

NUMERE COMPLEXE

IN GEOMETRIE
Abstract. Aceasta lect ie prezinta cateva idei de rezolvare a problemelor de geome-
trie, cu ajutorul numerelor complexe.
Lect ia se adreseaza elevilor clasei a X-a
Data: 27 mai 2014
Autor: Ilie Catalin Andrei, elev la
Colegiul Nat ional Mihai Viteazul, Ploiesti
1. INTRODUCERE, NOTATII SI REZULTATE IMPORTANTE

In general, numerele complexe se dovedesc a foarte utile, de la rezolvarea unor


probleme de algebra, geometrie si chiar de combinatorica, pana la aplicat ii n
modelarea ret elelor de curent alternativ. Scopul lucrarii este de a prezenta cateva
rezultate clasice despre geometria n planul complex cu ajutorul carora vom demon-
stra proprietat i celebre din geometria sintetica si probleme date la barajele de
select ie a lotului Romaniei pentru olimpiadele internat ionale.
Vom nota cu litera mica axele punctelor notate cu litera mare corespunzatoare si
vom considera ca punctele notate prin litere diferite sunt si ele distincte. Prin cercul
unitate vom nt elege cercul de raza 1, cu axul centrului 0.
REZULTATE IMPORTANTE. Amintim urmatoarele relat ii:
1.1. Condit ie paralelism. AB CD
ab
a

b
=
cd
c

d
1.2. Condit ie coliniaritate. A, B, C coliniare
ab
a

b
=
ac
a c
1.3. Condit ie perpendicularitate. AB CD
ab
a

b
=
cd
c

d
1.4. Lungimea unui segment. |AB| = |a b|
1.5. Mijlocul unui segment. M este mijlocul segmentului [AB] m =
a+b
2
1.6. Centrul de greutate al unui triunghi. G este centrul de greutate al tri-
unghiului ABC g =
a+b+c
3
1.7. Ortocentrul unui triunghi. Daca H este ortocentrul triunghiului ABC si
O este centrul cercului circumscris acestuia, atunci h +2o = a +b +c. (

In general,
vom considera o = 0, de unde h = a +b +c)
1.8. Piciorul perpendicularei dintr-un punct pe o coarda a cercului uni-
tate. Fie B, C puncte pe cercul unitate si A un punct oarecare in plan. Atunci,
piciorul perdpendicularei din A pe BC are axul egal cu
1
2
(a +b +c abc)
1.9. Omotetia rotat ionala n jurul unui punct. Daca A este imaginea lui B
prin omotetia rotat ionala de centru C si unghi , orientata trigonometric, de raport
k R, atunci a = c +k(b c)(cos() +isin()).
1.10. Asemanarea triunghiurilor. Daca triunghiurile ABC si DEF sunt la fel
orientate, ele sunt asemenea
ab
ac
=
de
df
. Daca ele sunt orientate invers, condit ia
de echivalent a devine
ab
ac
=

d e

f.
1
2. PROPRIET

ATI CELEBRE
Proprietate 2.1. Fie ABC un triunghi si H ortocentrul acestuia, M mijlocul
laturii AB. Atunci, simetricul lui H fat a de M se aa pe cercul circumscris
triunghiului ABC.
Solut ie: Fara a restrange generalitatea, consideram ca lucram pe cercul unitate. Fie
T simetricul lui H fat a de M. Atunci, m =
t+h
2
t = 2mh = b+c(a+b+c) =
a, deci T este chiar punctul diametral opus lui An cercul circumscris triunghiului.
Proprietate 2.2. - Cercul lui Euler. Fie ABC un triunghi, M, N, P mijloacele
laturilor [BC], [CA], [AB]; X, Y, Z picioarele nalt imilor din A, B, C; H
ortocentrul triunghiului si T, U, V mijloacele segmentelor [AH], [BH], [CH].
Atunci, M, N, P, X, Y, Z, T, U, V sunt conciclice.
Solut ie: Fara a restrange generalitatea, consideram ca lucram pe cercul unitate.
Notam cu E mijlocul segmentului [OH]. Atunci, e =
a+b+c
2
si EM = |
a+b+c
2

b+c
2
| =
1
2
. Analog, obt inem ca EN = EP =
1
2
. Din rezultatul 1.8., obt inem ca
x =
1
2
(a +b +c
bc
a
), adica EX = |e x| = |
a+b+c
2

1
2
(a +b +c
bc
a
)| = |
bc
2a
| =
1
2
.
Din simetrie, avem EY = EZ =
1
2
. Cum T este mijlocul lui [AH], t =
a+h
2

ET = |e t| = |
a+b+c
2

a+h
2
| = |
a
2
| =
1
2
. Tot din simetrie, este adevarat si ca
EU = EV =
1
2
.

In concluzie, EM = EN = EP = EX = EY = ET = EU =
EV =
1
2
, adica ce trebuia demonstrat.
Proprietate 2.3. - Dreapta lui Simson. Fie ABC un triunghi si M un punct
pe cercul sau circumscris. Notam cu X, Y, Z proiect iile acestuia pe dreptele
BC, CA, AB. Atunci, punctele X, Y, Z sunt coliniare.
Solut ie: Fara a restrange generalitatea, consideram ca lucram pe cercul unitate. Din
rezultatul 1.8., avem x =
1
2
(b+c+m
bc
m
), y =
1
2
(a+c+m
ac
m
), z =
1
2
(b+a+m
ba
m
).
Din rezultatul 1.2., concluzia este echivalenta cu
xy
x y
=
xz
x z

ba+ac mbc m

b a+ a cm

b cm
=
ca+ab mbc m
c a+ a

bm

b cm

(ba)(1
c
m
)
(
1
b

1
a
)(1
m
c
)
=
(ca)(1
b
m
)
(
1
c

1
a
)(1
m
b
)

abc(ba)(mc)
m(ab)(cm)
=
abc(ca)(mb)
m(ac)(bm)
, de
unde obt inem concluzia.
Proprietate 2.4. - Relat ia lui Leibniz. Fie ABC un triunghi si G centrul sau
de greutate.Daca M este un punct n planul sau, atunci
MA
2
+MB
2
+MC
2
= 3MG
2
+GA
2
+GB
2
+GC
2
.
Solut ie: Fara a restrange generalitatea, consideram ca lucram pe cercul unitate.
Concluzia este echivalenta cu |m a|
2
+ |m b|
2
+ |m c|
2
= 3|m
a+b+c
3
|
2
+
|
a+b+c
3
a|
2
+|
a+b+c
3
b|
2
+|
a+b+c
3
c|
2
, care se verica prin calcul direct, explicitand
dupa formula: |z|
2
= z z. O celebra consecint a a acestui rezultat este relat ia OH
2
=
9R
2
(a
2
+b
2
+c
2
), a carei demonstrat ie se poate face si independent de proprietatea
tocmai demonstrata, folosind tot numere complexe.
2
3. PROBLEME DATE LA BARAJE
Problema 3.1. Fie triunghiul ABC ascut itunghic, H ortocentrul acestuia si e
P un punct pe cercul circumscris lui ABC. Atunci, mijlocul lui [HP] se aa pe
dreapta Simson a lui P fat a de ABC.
(Problema 4, Baraj 2 juniori, 2013)
Solut ie: Fara a restrange generalitatea, consideram ca lucram pe cercul unitate.
Fie X si Y picioarele perpendicularelor din P pe BC si pe CA; e T mijlocul lui
[HP]. Avem t =
h+p
2
=
a+b+c+p
2
, x =
1
2
(p +b +c pbc) si y =
1
2
(p +c +a pca).
Concluzia este echivalenta cu X, Y, T coliniare
xy
x y
=
xt
x

t

(ba)(1
c
p
)
(
1
b

1
a
)(1
p
c
)
=
a+ pbc
a+

b cp

(ba)
pc
p
ab
ab
cp
c
=
bc
p
+a
p
bc
+
1
a

abc
p
=
bc+ap
p
abc
ap+bc

abc
p
=
abc
p
, de unde obt inem
concluzia.
Problema 3.2. Fie ABCD un patrulater inscriptibil astfel ncat niciunul dintre
triunghiurile BCD si CDA sa nu e echilateral. Aratat i ca, daca linia Simson a
lui A fat a de triunghiul BCD este perpendiculara pe linia Euler a triunghiului
BCD, atunci si linia Simson a lui B fat a de triunghiul CDA este perpendiculara
pe linia Euler a triunghiului CDA.
(Problema 2, Baraj 1 seniori, 2012)
Solut ie: Ca n celelalte rezolvari, consideram, fara a restrange generalitatea, ca
A, B, C, D se aa pe cercul unitate. Fie M proiect ia lui A pe BC si N proiect ia
lui A pe BD, deci MN este dreapta Simson a lui A in raport cu triunghiul BCD.
Notam cu H ortocentrul triunghiului BCD. Astfel, OH este dreapta Euler a
triunghiului BCD. MN OH
mn
b+c+d
=
m n

b+ c+

d
, cu
m =
1
2
(a +b +c
bc
a
), n =
1
2
(a +b +d
bd
a
). Deci,
MN OH
(cd)(1
b
a
)
b+c+d
+
(
1
c

1
d
)(1
a
b
)
1
b
+
1
c
+
1
d
= 0
(c d)(a b)(
1
ab+ac+ad
+
1
bc+cd+db
) = 0 ab +ac +ad +bc +bd +cd = 0, care
este o relat ie simetrica, de unde concluzia.
Problema 3.3. Fie doua triunghiuri nscrise ntr-un acelasi cerc. Demonstrat i ca,
daca cercul Euler al unuia dintre ele trece prin mijloacele a doua laturi ale
celuilalt triunghi, atunci cele doua triunghiuri au acelasi cerc Euler.
(Problema 2, Baraj 2 seniori, 2013)
Solut ie: Ca n celelalte rezolvari, consideram, fara a restrange generalitatea, ca
cercul pe care se aa cele doua triunghiuri este cercul unitate. Notam cele doua
triunghiuri cu ABC, respectiv DEF si centrul cercului circumscris lor cu O. Sa
presupunem ca cercul Euler al lui ABC trece prin mijloacele laturilor DE si DF.
Notam cu H ortocentrul lui ABC si cu W mijlocul segmentului [OH]. Folosim
3
urmatoarele consecint e ale proprietat ii 2.2: W este centrul cercului Euler al
triunghiului ABC si are raza egala cu
1
2
din raza cercului circumscris lui ABC, n
acest caz
1
2
. Din ipoteza, |w
d+e
2
| =
1
2
si
|w
d+f
2
| =
1
2
|a +b +c d e| = 1, |a +b +c d f| = 1. Notam
z = a +b +c d, de unde
|z e| = 1, |z f| = 1 (z e)( z e) = 1, (z f)( z

f) = 1 z z z e zf =
z z z

f zf z( e

f) = z(f e) z =
z
ef
, de unde, nlocuind pe z n
(z e)( z e) = 1, obt inem
z
2
ef
=
z
e
+
z
f
. Daca z = 0, atunci
a +b +c = d |a +b +c| = 1 ortocentrul lui ABC se aa pe cercul sau
circumscris triunghiul ABC este dreptunghic, contradict ie cu ipoteza (ABC
este ascut itunghic). Cum z este nenul, simplicand, obt inem:
z
ef
=
1
e
+
1
f
z = e +f a +b +c d = e +f a +b +c = d +e +f
triunghiurile ABC si DEF au acelasi ortocentru. Dar ele au si acelasi cerc
circumscris, deci si acelasi cerc Euler, ceea ce trebuia demonstrat.
Bibliograe
[1]. www.ssmr.ro - Site-ul Societat ii de Stiint e Matematice din Romania
[2]. Romanian Mathematical Competitions 2012, Bucuresti, 2012
4