Sunteți pe pagina 1din 304

THEODOR CONSTANTIN CASA DE PE COLINA

THEODOR CONSTANTIN
CASA DE PE COLINA
ROMAN
IDITURA MILITAR
Coperta: TI A PELTZ
Sofiei mele
CI-ARA-MARIA
CAPITOLUL I
Abia am ap!at "# !io!#$e"! %i %a "-a &e"!'i" ime&iat &e
par!# "t#p($a !a"ei) a*erti+at#) m-ar fi a%teptat &e partea
!ealalt#,
- .$# "eara / Mi "-a "p" !# la &m$ea*oa"tr#,,,
- I$tr# /,,,, I$tr# o&at#) &om$le / m# ($trerp"e 0a+&a !
to$ $er#b&#tor !a %i !($& e1pli!a2ia i "-ar fi p#rt i$til#,
3#r# "# ia m($a &e pe !la$2# "t#tea ! "patele re+emat &e
perete) ! trpl a"!$" pe 4m#tate ($apoia %ii, Am p#%it ($
a$treia%l mi$"!l) !m*a "t($4e- $it) !m*a $eli$i%tit)
"tr#&i$&-m# !(t mai $eob"er*at "#-mi &a "eama !m arat#
"t#p($a !a"ei) !#reia *e$i"em "#-i !er 0#+&ire pe$tr o
$oapte, La lmi$a p2i$# - lampa ar&ea ($ !ealalt# ($!#pere
- *e&eam o femeie ($alt#) mlt mai ($alt# &e!(t mi$e) !are)
&a!# 2i$eam "eama &e p#rl ! &e"#*(r- %ire alb) era f#r#
($&oial# b#tr($#, De altfel) !loarea p#rli p#rea a fi
"i$0rl i$&i!i &e b#tr($e2e, 3ii$&!#) pe !(t era &e ($alt#
pe at(t era &e &reapt# %i &e "pl#, Pe &e alt# parte) $i!i
*o!ea $ era a $ei femei ($ *(r"t#,
Cm m# *#+ tre!($& pra0l) ($!'i"e %a ($apoia mea)
($!i$&-o, 5i) ($ a!eea%i !lip#) !(i$ele &i$ !rte
6
($!ep "# rle, A*ea o *o!e r#0%it# %i (mp2i$at#) !a la
&l#ii foarte b#tr($i,
-Poftim/ iar#%i a ($!ept, De !ap "#-2i fie) m7i Plto/
A+i) &e !ap "#-2i fie/
Am ($2ele" !# ble"teml era a&re"at !(i$eli %i am +(mbit)
fii$&!# f"e"e ro"tit $ ! "p#rare) !i mai !r($& !a $ fel
&e &e+mier&are,
Dar !eea !e "-a ($t7mplat &p# a!eea a f#!t "#-mi piar#
p($# %i !el &i$ rm# &ram &e b$# &i"po+i2ie, .#tr($a) !are
($tre timp m# i$*ita"e "-o rme+) "e ($toar"e br"!) &e"!ie
%a) o &e"!'i"e %i a&re"# !(i$eli a!ela%i ble"tem) !are mai
ale" a!m "$# a &e+mier&are,
- De !ap "#-2i fie) m#i Plto / Pri!epi) &e !ap "#-2i fie /
C(i$ele) a+i$& *o!ea "t#p($ei "ale) "!'el#l#i &e b!rie 8
pe rm# ($!ep &i$ $o "# rle,
9Ci&at# femeie / mi-am +i", N !m*a,,,,: 5i $ ($&r#+$ii
"# formle+ $i!i m#!ar ($ 0($& b#$iala,
- Poftim) &om$le/ Poftim/
Am tre!t pra0l, ($!#perea era $ fel &e "fra0erie, O ma"#
la mi4lo!) prea mare) !are o!pa aproape tot "pa2il, 5a"e
"!a$e tapi2ate ($ 4rl me"ei, U$ bfet &emo&at %i $ &e o
!alitate &eo"ebit#, Sb !ele &o# fere"tre) $ &i*a$ !
tapi2erie &e!olorat#, Pe ma"#) ($ mi4lo!) ar&ea o lamp# &e
alaba"tr ! $ pi!ior ($alt &e apro1imati* trei+e!i &e
!e$timetri,
- Ia lo!) &om$le / m# i$*it# f#r# "# m# pri*ea"!#) &!($&-
"e la r($&l ei "# "tea pe $ !ol2 al &i*a$li,
M-am a%e+at pe $ "!a$) oare!m "t($4e$it) !#i$- &-m# ($
0($& !# a*"e"em $e%a$"a "# &a &e o 0a+&# at(t &e !i&at#,
Toto&at# eram frio" pe $e!$o"!tl ($t(l$it mai a&i$eari pe
li2#) pe !are ($treb($&-; $&e a% ptea 0#"i a&#po"t pe$tr
o $oapte) (mi r#"p$"e"e f#r# $i!i $ fel &e e+itare :
-< ($ "atl #"ta al $o"tr) &m$ea*oa"tr#) !are "($te2i om
&e la ora%) $ *-a2i ptea "im2i bi$e &e!(t la ($*#2#toare,
=
- Dar are "# *rea "# m# primea"!# >
- Cm "# $ / Cm "# $ ? Dm$eaei prime%te pe to2i
&rme2ii,
- 5i $&e "t# ($*#2#toarea >
- Pri*i2i) !a"a a!eea &e pe !oli$#) $&e "e *e&e lmi$a,
Pe rm#) &p# !e (mi ar#ta"e !a"a) (%i *#+"e &e &rm,
Ceea !e $mi"e $e!$o"!tl o !oli$#) &e fapt $ era &e!(t
$ t#p%a$ !e*a mai ri&i!at,
A%a "e fa!e !# a!m "t#team pe $l &i$ !ele %a"e "!a$e
tapi2ate) "tr#&i$&-m# "#-mi &a "eama) !(t mai bi$e) !m
ar#ta la fa2# b#tr($a mea 0a+&#, Dar $ am a*t timp, Sa) mai
pre!i" "p") ($ a!ela%i timp !($& ($re0i"tram rea!2iile &e pe
!'ipl ei) tot at$!i lam !$o%ti$2# %i !m ar#ta : era)
($tr-a&e- *#r) b#tr($#) la *reo %ai+e!i %i !i$!i &e a$i, Poate
!'iar mai mlt, P#rl ! &e"#*(r%ire alb) li$" %i "tr($" la
"pate ($tr-$ !o!, ($ !i&a *(r"tei) &p# !(t (mi pteam &a
"eama) !'ipl "lab "e p#"tra"e $ete&) f#r# ri&ri, Doar b#rbia
a"!2it# %i !ol2rile 0rii !#+te &e+*#lia) f#r# $i!i $
fel &e &bi) *(r"ta, O!'ii p#tr$+#tori) &e o !loare
$e&efi$it# &i$ !a+a lmi$ii p2i$e) pri*ea tri"t, De fapt)
mlt mai t(r+i mi-am &at "eama !# ($ mo& obi%$it pri*ea
a%a, Cer!et($&-m#) ei e1prima imire %i) a% +i!e) pa$i!#,
Di$ !a+a pa$i!ii) "a) mai pre!i") a !eea !e lam e &rept
pa$i!#) !'ipl (i &e*e$i &i$tr-o &at# alb) iar b+ele ($!epr#
%or "#-i tremre a%a !a la !opii !($& "($t 0ata "# pl($0#,
))Ci&at# fii$2#@ / mi-am +i" &i$ $o) aproape 'o- t#r(t !a)
($ pofi&a orei ($ai$tate) "b $ prete1t oare!are) "# ple!
$e($t(r+iat %i "# !at a&#po"t la o alt# !a"#,
Dar ! a&e*#rat !i&at# f prtarea ei ime&iat &p# a!eea,
P#r#"i$& &i*a$l) ! o "pri$te$eal# imitoare pe$tr *(r"ta
ei) *e$i, li$0# mi$e, L# lampa &e pe ma"# %i) ri&i!($&-o
&ea"pra !apli me) (mi !er!et# !'ipl ! o pri*ire
($&rerat# !m $ mi-a mai fo"t &at "# ($t(l$e"! *reo&at#, O
!lip#) &o#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A
De%i m# "im2eam tare pro"t) *rea "# "p$) &e%i m# "im2eam
tare 4e$at &e a!e"t e1ame$ !are mi "e p#rea !# "e prel$0ea
$efire"!) $ eram !apabil "#-l !rm ($ *re$ fel, ($tr-o
atit&i$e ! &e"#*(r- %ire pa"i*# a%teptam !a b#tr($a "# "e
"atre pri*i$- &-m#, ($ "!'imb) m# "tr#&iam "# ($2ele0 !e "e
petre!e ! ea, 5i a!m abia mi-am &at "eama ! a&e*#rat !(t &e
m('$i2i (i era o!'ii, Pri*ea tri%ti) &ar) ($ a!ela%i timp)
! $ fel &e a*i&itate $epotolit#, Da) $ erai !rio+itate,
Era a*i&itate, C at(ta a*i&itate) ($!(t $i!i $-%i ami$tea
"# mai !lipea"!#,
))De !e "-o fi it($& a%a la mi$e> Par!# $ "e mai "atr# "#
m# pri*ea"!# /:
C a!e"te !*i$te t(l!ii !o$"tatarea pe !are o f#!eam,
($ "f(r%it) &p# $ %ti !(t timp) &e fapt $ %ti &a!# a
&rat mai mlt &e !i$!i mi$te) b#tr($a a%e+# &i$ $o lampa pe
ma"#, Oft#) apoi ! o *o!e abia a+it#) "f(r%it# par!#) (mi
"p"e :
- Bi-o fi foame) &om$le, S#-2i &a !e*a "# pi ($ 0r# /
- N) ml2me"! / Am m($!at la !ooperati*#, ($ "!'imb) "($t
tare) tare obo"it, C# ro0 "#-mi ar#ta2i $&e a% ptea "# m#
($ti$& p2i$,
- N "e poate) &om$le / Trebie "# m#$($!i !e*a, N "-a
($t(mplat ($!# "#-mi trea!# !i$e*a pra0l f#r# "#-l o"p#te+,
Da!# +i!i !# ai !i$at) o !a$# ! lapte ($ai$te &e !l!are e"te
!e*a !m $ "e poate mai $imerit,
5i f#r# "# 2i$# "eama &e ref+l me repetat) &i"p#r &i$
!amer#, Se ($toar"e !r($& ! o t#*i2# &i$ material pla"ti!,
Pe t#*i2#) o !a$# mare ! lapte %i ($tr-o farfrioar# !(te*a
felioare &e p(i$e &e !a"#,
- Poftim / O"p#tea+#-te) &om$le /
Pe rm#) ri&i!($& fitill l#mpii) !a "# fa!# lmi$a mai
mare) "e &"e "#-%i reia lo!l &e pe &i*a$, De a!olo !o$ti$#
"# "e ite la mi$e ! a!eea%i a*i&itate, 5i abia a!m am
($2ele" !# 2i$"e "# m# o"p#te+e $ at(t pe$tr a $ ($!#l!a
&ati$a) !i !a "# aib# prile4l "# m# mai pri*ea"!#,
;D
O mi$2i"em, N m($!a"em $imi! %i-mi era o foame &e lp,
Laptele re!e era &l!e %i p(i$ea &e !a"# mi$$at#, Co$"tat($&
a!ea"ta &p# prima (mb!#tr#) !(t ai !lipi &i$ o!'i am
($fle!at totl,
- Ce+i !# 2i-a fo"t foame / m# m"tr# ea, S#-2i mai &a >
- N) ml2me"! /
- La"# !# ai "#-mi ml2me%ti &p# a!eea,
Di"p#r &i$ $o %i "e ($apoie ! o ta*# mai mare,
I$tr-o farfrie o b!at# &e "l#$i$# afmat#, Al#tri) $ !o&r
&e p(i$e) o !eap# %i o "ol$i2#,
- M#$($!#) &om$le) !a lmea, Poftim /
($&em$l "$# aproape *e"el, 5i &i$ $o am ($2ele" !#
b#tr($a era b!roa"# fii$&!# foamea mea (i &a $ $o prile4
"# m# mai pri*ea"!#,
Am ($!ept "# m#$($!, De !(te ori m# itam la ea (i
($t(l$eam pri*irea, A*i&#) &ar tri"t#) ($&rerat#, N-mi p$ea
$i!i o ($trebare) $ p#rea !rioa"# &elo! "# afle !i$e "($t %i
!m &e am a4$" ($ "atl lor) $oaptea, La r($&l me) t#!eam)
i$!apabil "# le0 o !o$*er"a2ie ! b#tr($a a!ea"ta at(t &e
!i&at#) !are ar fi fo"t ($ "tare "# m# ($&oape toat# $oaptea
$mai !a "# aib# prile4l "# "e ite la mi$e,
Poate !# a% fi "f(r%it pri$ a &e"!operi "i$0r e1pli!a2ia)
&a!# &e la ($!ept prtarea ei $ mi "-ar fi p#rt
$eobi%$it#, Mai ($t(i) faptl !#) &e"!'i+($- &-mi %a lar0)
"e a"!$"e"e pe 4m#tate ($apoia a!e"teia, Pe rm#) ble"teml
a&re"at !(i$eli ! to$ &e ali$tare, ($ fi$e) !o$templa2ia
mt# %i ($&rerat#, Toate a!e"tea - %i trebie "# pre!i+e+ !#
%i rletl !o$ti$ al &l#li a a*t partea li &e
!o$trib2ie - a f#!t !a) i0$or($& e1pli!a2ia !ea a&e*#rat#)
"# !at) f#r# "# i+bte"! bi$e($2ele") o alta) tot at(t &e
"tra$ie !a %i ($tre0 !omportame$tl b#tr($ei,
M($!am f#r# poft#) &e%i (mi era tare foame) a"!l- t($&
rletl $eobo"it al !(i$eli, ($tre timp) ($!ep"e "# plo#,
Ploa ! "tropi m#r$2i %i &e%i) &ar f#r# 0rab#) ! $ fel &e
($&(r4ire ($!#p#2($at#, C($& $
;;
rla !(i$ele) a+eam +0omotl ploii !are mi "e p#rea mai
!r($& ""rl $ei ape $#*al$i!e &e m$te,
- Ml2me"! pe$tr ma"# /
.#tr($a tre"#ri) !a %i !($& a% fi "ml"-o &i$ !i$e %tie !e
0($&ri 0rele %i ($!(l!ite) apoi !lipi &e" - ea) !are aproape
$ !lipea &elo! - %i ! o *o!e iar#%i par!# "f(r%it#) (mi
r#"p$"e :
- S#-2i fie &e bi$e) &om$le, Apoi ! alt to$) ($&rerat) &e
par!# (i p#rea tare r# : a!ma) f#r# ($&oial#) *rei "# te
o&i'$e%ti,
- A% *rea / S($t tare obo"it,
- M&a /
Oft# %i "e ri&i!# ($ pi!ioare, Am f#!t %i e la fel,
-? Mai a%ea+#-te $ pi! p($# "tr($0 ma"a,
M-am e1e!tat, C($& "e re($toar"e &i$ b!#t#rie) &e &ata a"ta
f#r# ta*#) !(i$ele) !are ($tre timp !o$te$i"e) ($!ep &i$ $o
"# rle,
- Ce-o fi a*($& &e rl# a%a > am ($trebat mai mlt !a "#
"p$ !e*a,
- Ci$e) Plto > A%a rl# el !($& plo#, O fi "#ra!E
remati! %i rl# fii$&!# (l &or !iola$ele li b#tr($e, C#!i e
b#tr($) tare b#tr($) &om$le &ra0#,
Apoi) l($& &e pe ma"# lampa) (mi "p"e :
- Urmea+#-m#) &om$le /
5i o por$i ($ai$te,
M-am lat &p# ea, Am tre!t mai ($t(i pri$tr-$ fel &e
'oli%or) pe rm# am i$trat ($tr-o !amer# !are miro"ea a
le*#$2i!#) mobilat# ! $ pat &e bro$+) apoi am &e"!'i" %a
$ei alte o&#i,
- Iat#) a"ta e"te !amera ($ !are *ei &ormi &m$eata,
5i ri&i!# &i$ $o lampa &ea"pra !apli me) !a "# m#
pri*ea"!# pe$tr ltima oar#) ($ai$te &e a $e &e"p#r2i,
- De !e m# pri*i2i a%a am ($trebat-o aproape i$*ol$tar,
Co$ti$# "# "e ite) pe rm# f#r# "#-mi r#"p$&# la ($trebare
(mi "p"e :
- At$!i) $oapte b$# / Comtatorl e ai!i) ($ &reapta %ii,
;F
- A2i "p" !omtatorl >
- Da) !omtatorl, N-2i *i$e "# !re+i) $-i a%a > Ca"a are
i$"tala2ie ele!tri!#, E ($"# prefer lampa, Di$ !a+a o!'ilor,
Lmi$a be!li m# "p#r#,
3 a!e"ta $ $o prile4 &e imire, Ca"a a*ea i$"tala2ie
ele!tri!# %i ! toate a!e"tea "t#p($a ei prefera lampa)
fii$&!# "ferea &e o!'i, Dar !m pteam !re&e !# lmi$a p2i$#
%i &if+# a fitilli (mbibat ! petrol ar ptea fa!e mai
p2i$ r# $or o!'i bol$a*i &e!(t ele!tri!itatea > Era %i
a!ea"ta ($!# o &o*a&# a !i&#2e$iei b#tr($ei mele 0a+&e,
- Noapte b$# /
- Noapte b$# / i-am r#"p$" rm#ri$&-o ! pri*irea !m "e
&ep#rta) ($alt# %i &reapt#) ! mer"l ?ei "pri$te$) !are $
tr#&a &elo! *(r"ta,
C($& $-am mai *#+t-o) am i$trat ($ o&aia !e (mi f"e"e
&e"ti$at# %i am r#"!it !omtatorl, .e!l ! p2i$e lmi$i
(%i (mpr#%tia timi& ra+ele &e "b a$a!ro$i!l aba4r
!o$fe!2io$at &i$ m#ta"e ro%ie) abia lmi$(rt& !o*orl %i $i!i
pe a!ela ($ ($tre0ime, Ce*a mai &eparte 4!a pe$mbre, I$
"!'imb) "pre peretele $&e "e 0#"ea patl) era aproape
($t$eri!, I$tre !ele &o# fere"tre "e afla o !o$"ol#
&emo&at#) ! o o0li$&# &ea"pra) $ mai -p2i$ &emo&at#, Mai
-era ($ !amer# $ "!ri$ ! $i%te foto0rafii ($r#mate pe el)
&ar) &i$ !a+a lmi$ii p2i$e %i a miopiei mele, $ &i"ti$0eam
&a!# ele repre+i$t# !'ipri &e femei "a &e b#rba2i,
Patl) $ pat tot &emo&at) ! t#blii &i$ lem$ &e $!)
alt#&at# l"trit) &ar a!m "!oro4it %i ($$e0rit era pre0#tit)
&e par!# "t#p($a !a"ei ar fi %tit !# a*eam "# *i$ "#-i !er
a&#po"t, A%ter$tl impe!abil &e !rat miro"ea a le*#$2i!#,
C $ oftat &e %rare m-am a%e+at pe mar0i$ea patli, 5i
abia a!m mi-am &at "eama ! a&e*#rat !(t &e tr&it eram, M-am
&e+br#!at ($ 0rab#) ! o!'ii mi!%ora2i &e "om$ %i m-am *(r(t
($ a%ter$t, C m(i$ile "b !ap) a%a !m obi%$ie"!) am ($!'i"
o!'ii, Cre& !# eram pe p$!tl &e a a&ormi !($& am a+it %a
&e la i$trarea !a"ei &e"!'i+($&-"e ! $ "!(r2(it,
;G
9La ora a"ta b#tr($a prime%te *i+ite /: m-aiH mirat,
Dar ($ !lipa rm#toare am a+it pa%i ($ o0ra&#, I$*ol$tar
am "#rit &i$ pat %i m-am repe+it Ia ferea"tr#, Am ap!at "#
*#& pe 0a+&a mea ($&rept($-8 &-"e ! pa"l ei &elo! b#tr($e"!
"pre poart#) rmat# &e $ !(i$e mare !m $-mi mai f"e"e &at
$i!io&at# "# *#&, De"!'i"e porti2a) %i ($ !lipa rm#toare
&i"p#r ($ be+$a $op2ii &e pe li2#,
9U$&e "-o fi &" b#tr($a la o or# at(t &e t(r+(e) %i mai
ale" pe o a"eme$ea ploaie >: m-am ($trebat) m#rtri"e"!) *a0
$eli$i%tit, Pe rm#) !($& m-am l$0it &i$ $o ($ a%ter$t)
$eli$i%tea mi "e p#r &e-a &reptl ab"r&#, N a*eam ab"olt
$i!i $ moti*) %i ($ propriii mei o!'i ap#ream ($tr-o po"tr#
ri&i!ol#,
9I$ !el mai r# !a+ - mi-am +i" - "-ar ptea !a b#tr($a "#
$ fie ($ toate mi$2ile@,
Tot%i eram 'ot#r(t "# $ a&orm p($# !($& $*" a*ea "# "e
re($toar!#, De !e) $ %ti, (mi +i!eamI &i$ !rio+itate, Coiam
"# %ti &a!# a*ea "# ($t(r+ie mlt, Mi-am apri$" o 2i0ar# %i
am ($!ept "# fme+ ! &e"tl# "il#, Era &oar ltima 2i0ar#
&i$ !e( &e-al treilea pa!'et, Ni!io&at# p($# at$!i $ ati$-
"e"em $ a"eme$ea re!or&, 3mam %i ($!er!am "# m# 0($&e"! la
b#tr($#) mai pre!i" la !omportame$tl ei !i&at, Dar $
i+bteam, J($&rile *e$ea %i "e &!ea f#r# $i!i o le0#tr#
($tre ele,,,
S($t !(teo&at# &i"trat, Di$ !a+a a!ea"ta mi "e ($t(mpl# "#
m# 0#"e"! $eori ($ "ita2ii &e-a &reptl !ara0'ioa"e "a &e-a
&reptl $epl#!te, 5i iat# !# tot &atorit# &i"tra!2iei mele
i$!ori0ibile m# 0#"eam a!m ($ "atl a!ela) 0#+&it &e o
femeie b#tr($# %i poate $ pi! $eb$#,
Eram ($ tre$, M# 0($&eam,,, $-mi a&! ami$te la !e, Tre$l
"-a oprit ($tr-o "ta2ie, 5i $ %ti !m am fo"t !o$*i$" !# era
"ta2ia ($ !are trebia "# m# &a 4o", Mi-am lat par&e"il pe
bra2 %i am !obor(t, Am f#!t a!ea"ta f#r# "# ($!ete+ o !lip#
&e a m# 0($&i la !eea !e a!m $ i+bte"! "#-mi ami$te"!,
Ca0o$l me era ltiml, Am !obor(t %i am por$it-o
;K
a0ale "pre "ta2ie, C($& am a4$" a!olo) tre$l abia 8"e mai
+#rea, 5i at$!i mi-am &at "eama &e 0re%eal#, Mi-am &at "eama)
fii$&!# $-am re!$o"!t !l#&irea ?0#rii,
9Ce 0ar# e a"ta >: am ($trebat pe $ !eferi"t) "$r&ar &e
lei &e "" p($# 4o",
S-a itat la mi$e l$0) m#"r($&-m# &i$ !ap p($# ($
pi!ioare,
- 9S#r#!2i) m#i to*ar#%e /: mi-a r#"p$") tre- !($&-%i
&i$tr-o m($# ($tr-alta feli$arl,
9A!m !e $aiba m# fa! > m-am ($trebat $e!#4it) &p# !e oml
! feli$arl (%i *#+ &e treab#,
La birol &e mi%!are am aflat !# priml tre$ ! !are mi-a%
fi ptt !o$ti$a !#l#toria rma "# "o"ea"!# abia pe la orele
trei &i$"pre +i#, Impie0atl m# "f#ti "# &orm ($ "at) %i
&imi$ea2a) $ ! a!ela) !i ! rm#torl) !are a*ea "o"irea la
orele +e!e) "#-mi !o$ti$i !#l#toria, L-am a"!ltat, De la
0ar# p($# ($ "at $ "($t mai mlt &e !i$!i Lilometri) l-am
f#!t aproape ($tr-o or#, Se ($$opta"e %i pe li2# $i!i
2ipe$ie &e om, Satl) al !#ri $me era tot S#r#!2i "e
($ti$&ea &e-a l$0l %o"elei, Era $ "at mare) mai bi$e +i"
r#"firat) ! !a"e $ prea ar#toa"e) !a mai toate "atele &e
pri$ p#r2ile a!elea, Nmai lo!i$2ele $oi ale $or
!ole!ti*i%ti prefi0ra !m a*ea "# arate el pe"te !(2i*a a$i,
C($& am a4$") am mai mer" pe li2a pri$!ipal# ($!# $ Lilo-
metr) p($# mi-a ie%it ($ !ale oml !are m# "f#ti"e "# !er
0#+&ire la !a"a &e pe !oli$#) !a"a ($*#2#toarei,
La toate a!e"tea m# 0($&eam fm($& 2i0ara %i a%tept($&
re($toar!erea 0a+&ei mele, La a!e"tea %i la altele, De pil&#)
la !#l#torii &i$ !ompartime$t %i) i$ "pe!ial) la !ei &oi
"t&e$2i !are t$a %i fl0era (mpotri*a i$!ompete$2ei
arbitrilor $o%tri &e fotbal 8 la pil &e !#prioar# &ome"ti!it
&e priete$l me) p#&rarl8 la "l#bi!i$ile "!e$arili
ltimli film italia$ pe !are-; *#+"em %i la mlte altele,
5i tot 0($&i$&-m# a%a) f#r# "#-mi &a "eama) am a&ormit) mai
($ai$te !a $o!tambla mea 0a+&# "# "e fi ($tor",
;M
I$ timp !e &ormeam am a+it "a mi "-a p#rt !7 a&) rletl
li Plto - "em$ !# "t#p($a li re*e-N
$i"e ?-) &ar $ am i+btit "# m#, mai tre+e"!,
Dimi$ea2a) !($& m-am &e%teptat %i !($& am &e"!'i" pleoapele)
o!'ii mi "-a oprit mai ($t(i a"pra !elor &o# foto0rafii,
A trebit "# trea!# !(te*a mi$te p($# "#-mi &a "eama !#
at(t !'ipl "r(+#tor &i$ foto0rafia &i$ &reapta) !(t %i !el
mela$!oli!) 0($&itor al !elei &i$ "t($0a $-mi era
$e!$o"!te,
9P#i #%tia "($t,,,, Ei &a) #"ta e Clai! %i #"ta .!r, N
($!ape $i!i o ($&oial# /: mi-am +i" "#ri$& &i$ a%ter$t,
Di$ &oi pa%i am fo"t l($0# "!ri$, Am lat am($- &o#
foto0rafiile ($ !(te o m($# "# le pri*e"! mai ($&eaproape,
9Ei "($t / Ei) fra2ii Ci%i$oi@,
Clai! !el &i$ foto0rafie $ "e &eo"ebea &e !el pe !are (l
!$o"!"em, Sr(&ea, Sr("l tr#&a oml &i$tr-o a$mit#
perioa&# a *ie2ii "ale : $ pi! +eflemi"t) $ pi! e0oi"t - "a
poate !'iar !e*a mai mlt
- 0ata "# "e e"!'i*e+e &e la 0ret#2i %i prime4&ii)) $ pi!
"perfi!ial) ml2mi$&-"e &oar ! apare$2a- l!rrilor, Da)
a%a f"e"e Clai!, Mai pre!i") a%a f"e"e p($# ($ +ia !($&
a*ea "# primea"!# lo*itra a!eea teribil# !are a*ea "#-l
"!'imbe prof$&,
Iat#-; %i pe .!r) .#&ia !m (i "p$ea Clai!, &e%i era !
&oi a$i mai mi!, .#&ia .!r era a$tipo&l li Clai!, Li
.!r (i pl#!ea "# 0($&ea"e# %i $atra (l ($+e"tra"e ! o
a"eme$ea fa!ltate,, .!r $ era &e fel la%) %i !ra4l a*ea
"# %i-l &o*e&ea"!# ($tr-o (mpre4rare !are a*ea "#-l !o"te
*iata,, Dar) mai ale") "pre &eo"ebire &e fratele "#) .!r
a*ea !o$*i$0eri,
N "e ($t(mpl# &e" !a &oi fra2i - mai ale" !($& ($tre ei
&ifere$2a &e *(r"t# e"te &e &oi a$i - "#: $imerea"!# ($
a!eea%i !ompa$ie) ($ a!ela%i plto$)) ba !'iar ($ a!eea%i
0rp#, ($ !eea !e pri*e%te pe fra2ii Clai! %i .!r Ci%i$oi
$ f"e"e &elo! o ($t(mplare !# a a4$" ($ a!eea%i
"b$itate) re"
;O
pe!ti* ($ !ompa$ia a !i$eea) plto$l &oi) 0rpa a treia,
3aptl a!e"ta "-a &atorat i$ter*e$2iei li Clai!, A!e"tia
oame$ii &i$ plto$ (i "p$ea Ci%i$oi I) li .!r Ci%i$oi
II) iar mie) &e%i $ prtam a!ela%i $me) mi-a +i" Ci%i$oi
III, Mi-a "p" a%a &atorit# $ei oare!are a"em#$#ri fi+i!e
($t7mpl#toare, 5i mi-a +i" a%a probabil fii$&!# mai ($ai$te
&e a "e $a%te pore!la m# (mpriete$i"em ! am($&oi fra2ii,
A!m) !($& &e"!operi"em !ele &o# foto0rafii) prtarea
b#tr($ei mele 0a+&e $ mai mi "e p#rea !'iar at(t &e !i&at#,
Ea era mama lor, A li Clai! %i a li .!r, 3aptl !#) ($
a4$) ri&i!a"e lampa &ea"pra !apli me !a "# m# *a&# mai
bi$e) iar apoi m# o"p#ta"e &i$ bel%0 !a "# aib# po"ibilitatea
&e a m# pri*i ($ *oie $ m# mai i$tri0a, Se &atora) f#r#
($&oial#) apro1imati*ei mele a"em#$#ri fi+i!e ! !ei &oi fii
ai "#i,
9Da!# ar %ti b#tr($a !# i-am !$o"!t) %i ($!# bi$e /: mi-am
+i") &ep$($& ($apoi pe "!ri$ !ele &o# foto0rafii ($r#mate,
($ !lipa a!eea am a+it ($ o&aia &e al#tri pa%i %i %oapte,
Am t%it !a "# &a &e *e"te !# $ mai &orm,
?-? Te-ai tre+it) &om$le &ra0# >
- Da) b$# &imi$ea2a /
- .$# &imi$ea2a / C($& *ei *rea "# te "peli) "# %ti !# 2i-
am pre0#tit ai!i &e "p#lat,
- Ml2me"! /
C(te*a mi$te mai t(r+i am tre!t &i$!olo, Ime&iat l($0#
%# era la*oarl, U$ la*oar &e lem$, U$ li0'ea$ &e por2ela$
($florat) pe 4m#tate pli$ ! ap# %i o !a$# p($te!oa"#) tot &e
por2ela$) m# a%tepta, Pe $ "!a$) $ pro"op l$0 &i$
bora$0i!, Apa era re!e %i $imi! $-mi fa!e o mai mare pl#!ere
&e!(t "-o "imt a%a pe fa2#, M-am &e+br#!at p($# la br( %i m-
am "p#lat feri$&-m# "# fa! l#!#raie pe 4o",
Ce*a mai t(r+i) !($& am i$trat ($ "fra0erie) b#tr($a $
era "i$0r#, Pe "ofa) ! pi!ioarele a&$ate "b ea) (mbr#!at#
($tr-o ro!'ie $ea0r# o femeie !a
F- Ca"a &e pe !oli$#
;6
ia *reo patr+e!i &e a$i (mpletea $ !iorap, .#tr($a "t#tea pe
$ "!#$el la !el#lalt !ap#t) l($0# %a !are &a ($ b!#t#rie,
- .$# &imi$ea2a / am "p" tre!($& pra0l,
- .$# &imi$ea2a / mi-a r#"p$" b#tr($a) ($- &rept($&-"e
&e "pate %i lipi$&-%i-; &e perete,
Cealalt# femeie !($& (mi a+i *o!ea ($!et# "# ,mai
(mpletea"!#, Se it# la mi$e) mai ($t(i ! $ fel &e
!rio+itate "!epti!#, Pe rm# p#li %i ! *o!e alterat# &e
emo2ie (mi r#"p$"e la bi$e2e,
- Ai &ormit bi$e) &om$le > "e i$tere"# b#tr($a,
- Mi$$at, Am &ormit &",
Pe rm#) *#+($& !# m# tot it la femeia !are) &e a"eme$ea) $-
%i la o!'ii &e pe mi$e) (mi "p"e :
- A"ta e $or#-mea) Car*ara, A%ea+#-te) &om$le &ra0#) "#
iei !e*a ($ 0r#, T) Car*ar#) a&-i &e m($!are,
Car*ara !obor( &e pe &i*a$) ($!#l2# $i%te pap!i *e!'i %i) ($
&rm "pre b!#t#rie) tre! pe l($0# mi$e) ml#&ioa"# %i feli$#)
f#r# "# "e 0r#bea"!#, N era propri-+i" frmoa"#, I$ "!'imb)
$ %ti !m) P&ar par!# &i$ ($trea0a ei f#ptr# "e &e0a4a
femi$itatea,
Car*ara era $ora b#tr($ei, Dar oare a !i $e*a"t# f"e"e > A
li .!r "a a li Clai! > N ap!ai "#-mi r#"p$& !# o
a+ii ($treb($&-m# &e &i$!olo) &i$ b!#t#rie :
- Crei !afea ! lapte) &om$le "a !a!ao >
- Lapte "impl
- Cm 2i-e *oia) &om$le /
Dp# !(te*a !lipe (mi p"e &i$ai$te o l!i!# pli$# ! lapte)
p(i$e %i) la fel !a ($ a4$) "l#$i$#, Am ($!ept "# m#$($!)
rm#rit &e pri*irile !elor &o# femei,
- De $&e e%ti) &om$le &ra0# > m# ($treb# b#tr($a,
- Di$ .!re%ti,
- Ple!i ! tre$l &e +e!e >
--i Da) ! a!ela,
.#tr($a oft# :
-- Departe mai e .!re%til /,,,
-N-i !'iar a%a &eparte, ($ trei ore,,,,
- Departe-i, Da!# ar fi mai aproape poate !# a( mai tre!e pe
la mi$e,
5i f at(ta tri"te2e ($ to$l ! !are ro"ti a!e"te !*i$te)
($!(t m# t#l#+i mila, ($2ele0eam &e !e arQ fi fo"t b!roa"#
"# m# mai *a&#, Sem#$#m &oar ! !ei &oi fii ai "#i,
9Oare "#-i "p$ !# i-am !$o"!t > S#-i "p$,) &e !e $ /:,
- Dm$ea*oa"tr# *# $mi2i Ci%i$oi) $-i a%a > am ($trebat-o
pe b#tr($#,
- Da) a%a m# $me"!, Dar &e $&e %tii > Apoi tot ea) ime&iat
: Ce ($trebare / Bi-a "p") &e b$# "eam#) oame$ii &i$ "at,
- N mi-a "p" oame$ii, Am *#+t foto0rafiile &e pe "!ri$,
S($t fiii &m$ea*oa"tr#) $-i a%a >
-Da / r#"p$"e b#tr($a ! m($&rie &e mam#,,
- I-am !$o"!t pe +o$#) ($ Mol&o*a, To2i trei am f#!t
parte &i$ a!ela%i plto$,
-A%a /,,, I-ai !$o"!t /,,,
5i &eo&at# o!'ii b#tr($ei "e mplr# &e la!rimi, Pl($0ea,
Nmai &p# at(ta "e !$o%tea !# pl($0e r !#-i !r0ea
la!rimile, Mlte) mari) $efire"! &e mari, Se "!r0ea pe
obra4i ($!et %i) &i$ !a+a a!ea"ta,) $ p#rea la!rimi
a&e*#rate) !i mai !r($& &e 0li- !eri$#, Pl($"l a!e"ta mt
era mai "f(%ietor &e!(t ori!are alt fel &e pl($",
-Corbe%te-mi) &om$le &ra0#) &e"pre .!r R
Co!ea era aproape !ea obi%$it#, 5i ! toate a!e"tea mi-am
&at "eama !# "feri$2a b#tr($ei era !mplit# %i &e $eali$at,
- Corbe%te mai bi$e &e"pre Clai! / (mi !er Car*ara !are)
&i$ !lipa !($& a+i"e !# i-am !$o"!t pe am($&oi fra2ii at(ta
"e foi"e pe &i*a$) ($!(t ro!'ia "trimt# i "e ri&i!a"e
&e+*eli$&-i 0e$$!'ii,
- T "# ta!i / "e r#"ti la ea b#tr($a, S# *orbea"!# &e"pre
.!r, Mai ($t(i &e"pre el, 5i pe rm# 5E &e"pre Clai!, De"pre
b#iatl me Clai!,
N era &elo! o treab# %oar# !eea !e mi "e !erea, A*eam !e
po*e"ti &e"pre fie!are &i$ ei) &ar $ %tiam !m "# ($!ep, Pe
&e alt# parte) $ %tiam $i!i>
&a!# !eea !e mie mi "e p#rea i$tere"a$t li "-ar fi p#rt la
fel %i lor, A*eam "e$time$tl *a0 !# $ ori!e "e a%tepta "#
a&# &e la mi$e) !i $mai a$mite l!rri,
5i) fii$&!# tre!"e !(t*a timp) &e !($& f"e"em ($trebat)
&eo&at# m-am tre+it !# "p$ :
- .!r) "# %ti2i) a fo"t $ om a&e*#rat /
Era e1a!t !*i$tele pe !are $ a% fi *rt "# le ro"te"!)
to!mai fii$&!# mi "e p#rea &e o ba$alitate e1a"pera$t#, 5i)
!ople%it &e ri&i!oll ($ !are eram !o$*i$" !# m# 0#"e"!) &e%i
&oream tare mlt) alte !*i$te $ mi-a mai *e$it pe b+e,
- Dar Clai! > ($treb# Car*ara, Ce) el $ a fo"t $ om
a&e*#rat >
- Ta!i / T $ a+i "# ta!i > Ta!i (2i "p$ / Ar trebi "#-
2i fie r%i$e / La"#-; "# *orbea"!# &e .!r, Mai ($t(i &e
.!r, Apoi !#tre mi$e : Da) a fo"t $ om a&e*#rat, A"ta o
%tiam, Dar alt!e*a !e-mi po2i "p$e &e"pre el > L-ai !$o"!t
bi$e >
- Am fo"t p2i$tel priete$i, 5i ! Clai!) "o2l
&m$ea*oa"tr#) am a&#0at) fii$&!# ob"er*a"em !# Car*ara
to!mai "e pre0#tea "#-mi p$# o a"tfel &e ($trebare,
- N Clai! a fo"t b#rbatl ei) !i .!r) m# l#mri b#tr($a,
9At$!i &e !e "e i$tere"ea+# &e Clai! >:
Dar ($trebarea mi-a*$ p"-o $mai ($ 0($&, 5i r#"p$"l tot
($ 0($& mi l-am &at :
9Da!# b#tr($a a m"trat-o !# "e i$tere"ea+# &e Clai!)
probabil !# ($tre a!ea"t# Car*ara %i !m$atl ei a e1i"tat %i
altfel &e le0#tri &e!(t !ele &e r&e$ie, Alt# e1pli!a2ie $
*#&@,
C toate a!e"tea) femeia $-mi &e*e$i a!m a$tipati!#, (mi
era) mai !r($&) mil# &e ea, De !e) $eap#rat mil#) $ %ti /
Poate pe$tr !# a*eam pre"e$time$tl !# "feri"e mlt,
- ,,,5i !($& l-a e1e!tat $ i-a fo"t prea 0re > ($treb#
b#tr($a, N "-a ar#tat "lab >
- N /,,, Dimpotri*#, ($ timp !e !oma$&a$tl plto$li &e
e1e!2ie rla !oma$&a) .!r a "tri0at &i$ a&($!l
pl#m($ilor : 9Moarte fa"!i"mli /:
,FD
- 5i l-a (mp%!at !a pe $ !(i$e /,,, 3#r# 4&e!at#,,, f#r#
$imi!) mrmr# b#tr($a !are) ($tre timp) !o$te$i"e "# pl($0#,
- C'iar f#r# 4&e!at#) $, L-a 4&e!at la pretra &i*i+iei,
Da!# "e ($t(mpla ! !i te *a l$i mai ($ai$te) (l trimitea la
Crtea Mar2ial#,
- U$ii "p$ !# &a!# l-ar fi 4&e!at Crtea Mar2ial#) #ia $
l-ar fi !o$&am$at la moarte, Oare a&e*#rat "# fie > ($treb#
b#tr($a ! ($&oial#,
- Da &e $&e / Pe$tr a"tfel &e 9!rime@ $ e1i"ta at$!i
&e!(t o "i$0r# pe&eap"# : plto$l &e e1e!2ie, Nmai ($tr-$
"i$0r !a+ poate !# ar fi "!#pat ! *ia2#, Doar &a!# ar fi
a*t %a$"a "# $-i *i$# r($&l &e a fi 4&e!at p($# la
e*e$ime$tele ($- t(mplate la FG A0"t, 5ti2i, ($ perioa&a
a!eea) &e+ert#rile) $e"p$erile la ($!orporare "e 2i$ea
la$2, Ca+ele a!e"tei a*ala$%e &e a!te &e $e"p$ere era
mlte, De pil&#) mi+eria &i$ !e ($ !e mai a!!e$tat# a !elor
r#ma%i a!a"# !are) pe &ea"pra trebia "# ($&re %i
"ama*ol$i!iile "#lbati!e ale aparatli &e repre"i$e
a$to$e"!ia$, Dar !eea !e (i f#!ea "# ra"!# %i mai mlt
r#+boil era faptl !# ei (%i &#&ea "eama !# li "e !erea "#
lpte (mpotri*a propriilor lor i$tere"e, Neml2mirea %i
re*olta mo!$it# era a%a &e mari ($ r($&l $it#2ilor &e pe
+o$#) ($!(t p($# %i $ii !oma$&a$2i &e $it#2i era $e*oi2i "#
re!$oa"!#) ($ rapoartele lor "e!rete %i "tri!t-"e!rete) !# $
"e mai ptea !o$ta pe armat#,
($ fa2a $ei atari "ita2ii a fo"t late) bi$e($2ele")
m#"ri &e 9re&i"!ipli$are:) &i$ !ele mai "e*ere, Pe$tr te
miri !e *i$i) reale "a ($!'ipite) a4$0eai %or la Crtea
Mar2ial#, Cei &e a!olo $ mai pri&i&ea "# 4&e!e pe to2i !ei
pre"p%i *i$o*a2i, St#tea bie2ii oame$i ($!'i%i ! l$ile
p($# "# le *i$# r($&l, To!mai &e a!eea) A$to$e"! a
(mpter$i!it pe !oma$&a$2ii &e mari $it#2i "# apli!e pe&eap"a
! moartea ($ !a+rile 0ra*e) "pre pil&# ($ !a+rile &e
&e+ertare &e pe fro$t) f#r# !a !ei *i$o*a2i "# mai fie
($ai$ta2i Cr2ilor Mar2iale, Da!# .!r a4$0ea la Crtea
Mar2ial#) ar fi a*t %a$"a "# "!ape ! *iat# &oar ($ !a+l
!($& $ i-ar
F;
fi *e$it r($&l "# fie 4&e!at ($ai$te &e e*e$ime$tele
($t(mplate la FG A0"t,
- Do# l$i /,,, Nmai &o# l$i %i ar fi "!#pat !
*ia2# /,,,
De &ata a"ta *orbi"e Car*ara, C*i$tele (mi "$ar# "tra$i,
Cm "# e1pli! > (mi "$ar# !a o !o$"tatare e1terioar#)
obie!ti*#) impar2ial#, Pro$$2a"e !*i$tele r#m($($&
&i"po$ibil# "flete%te,
- Ta!i /,,, Bi-am "p" "# ta!i,,, S#-l la%i "# *orbea"!#,,,
Ar trebi "#-2i fie r%i$e,,, 5tii t &i$ !e moti*) "e r#"ti
la ea b#tr($a) f#r# r#, To$l tr#&a"e &oar o mare am#r#!i$e,
-Mam# / De !e *orbe%ti a%a / 5tii bi$e !# $ e"te a&e*#rat,
.#tr($a) !a %i !($& "-ar fi r0at &e ea)E mrmr# :
?- La"#-; "# *orbea"!# &e"pre .!r, Apoi !#tre mi$e : Ce+i
&m$eata) am a*t &oi b#ie2i, Pe am($- &oi i-am pier&t, Iat#)
a tre!t at(2ia a$i) &ar &rerea "fletli me $ "-a
ali$at, Pe .!r mi l-a (mp%!at, Clai! a mrit %i el,
Drerea a"ta &i$ rm# "-a mai a"t(mp#rat !m*a, Dar $ %i
a!eea pri!i$it# &e moartea li .!r, Mi l-a (mp%!at, Mi l-
a (mp%!at !a pe $ !(i$e, E a&e*#rat !#) ($ai$te &e a-;
(mp%!a) i-a le0at *$(i$ile la "pate >
- Da) i-a le0at m(i$ile la "pate,
- 5i o!'ii >
- 5i / El a !ert "# $-i a!opere o!'ii) !a "#-%i poat# la
r#ma" b$ ! pri*irea &e la $oi,
- 5i !(i$ii) &e !e $ i-a f#!t pe pla! > De *reme !e rma
"#-l (mp%te) pe$tr ei $ era tot$a &a!# el a*ea "# moar# !
"a f#r# o!'ii le0a2i >
- Tot$a) bi$e($2ele", Alt!i$e*a &a!# ar fi !oma$&at
plto$l &e e1e!2ie aproape "i0r !# ar fi 2i$t "eama &e
ltima li &ori$2#, Lo!ote$e$tl Mari$oi ($"# $-a *rt,
- 5i &e !e $-a *rt !(i$ele >
-3ii$&!# $ era $ om, Era o fiar# ! !'ip &e om, N i-a
fo"t &e a4$" !# a*ea "# (mp%te $ $e*i$o*at, 5i $ i-a fo"t
&e a4$") fii$&!# pl#!erea li era "# !'i$ia"!#, ($
be"tialitatea "a) "o!oti$&
FF
a!ea"ta !a o meto&# &e "pli!i) i-a ref+at li .!r ltima
&ori$2# ($ai$te &e moarte : "# $ i "e le0e o!'ii !a) ($ai$te
&e a tre!e &i$!olo) ($ $efii$2#) "#-%i poat# la r#ma" b$) !
pri*irea) &e la $oi,
- Ce fiar#) Dm$e+ele) !e fiar# / "e re*olt# b#tr($a
fr($0($&-%i m(i$ile,
- Da) fiar# / Di$ p#!ate) &e%i era a!olo) &e fa2#) ml2i
ofi2eri) $ime$i $-a prote"tat) !'iar &a!# *re$l) ($ "i$ea
"a) - %i "($t "i0r !# a fo"t %i &i$tr-a!e%tia - era re*oltat
&e !r+imea lo!ote$e$tli, L-a l#"at "#-%i fa!# me$&rele) "#
"e fa!# ri"ip# &e e1!e" &e +el) !are) ($ fo$&) $ era alt!e*a
&e!(t be"tialitate,
5i fii$&!# ($t(mplarea &e at$!i) retr#it# pri$ ami$tire) m#
tlbra"e) am t#!t,
- 5i > Sp$e) &om$le &ra0#) ro0-te) "p$e / "e fr#m($t#
b#tr($a pe "!#$el !o$ti$($& "#-%i fr($0# m(i$ile,
- Ce "# *# mai "p$ / Di$ !a+a fiarei &e lo!ote$e$t %i
e1e!2ia "-a &e"f#%rat altfel &e!(t &p# tipi!, Lo!ote$e$tl
$-a mai ro"tit !ome$+ile ! 0la" tare) a%a !m ar fi fo"t
$ormal, I-a i$"trit ($ prealabil pe !ei &i$ plto$l &e
e1e!2ie !a at$!i ?!($& el a*ea "# ri&i!e bati"ta &ea"pra
!apli) ei "# &!# armele la o!'i) iar at$!i !($& a*ea "-o
la"e ($ 4o") "# tra0#, Tot%i) $-mi pot e1pli!a &efel !m)
&ar .!r a %tit e1a!t !($& *a mri, C o !lip# mai ($ai$te
!a lo!ote$e$tl Mari$oi "# la"e bati"ta) a "tri0at) !(t a
ptt &e tare : 9Moarte fa"!i"mli /:, A%a a mrit .!r / am
($!'eiat &p# o !lip#) pri*i$& pe r($& la !ele &o# femei,
C'ipl b#tr($ei ar#ta !a o ma"!# a &rerii) &e%i $ mai
pl($0ea, I$ "!'imb) al Car*arei era &e $ere!$o"!t, N-mi
pteam &a "eama &a!# !ele relatate &e mi$e o impre"io$a"er# ($
*re$ fel) &e%i a!ela &e"pre a !#ri moarte ami$ti"em f"e"e
"o2l ei,
9Ce !i&at# fii$2# /: *$i-am +i", Poate !'iar mai !i&at#
&e!(t b#tr($a,
FG
-5i !(i$eli) fiarei &e lo!ote$e$t) $ i "-a !ert &p#
a!eea "# &ea "o!oteal# >
- N) fii$&!# $-a mai ap!at "# tr#ia"!# mlt, L-a (mp%!at
$l &e-ai $o%tri, (l !'eam# Ci+- mar, Tr#ie%te ($ .!re%ti,
A!m *reo &oi a$i) !($& l-am re*#+t ($t(mpl#tor) mi-a
m#rtri"it a&e*#rl,
- Da!# ai "#-l mai ($t(l$e%ti) "#-i "pi !#-; bi$e-
!*($tea+# o mam#,
M-am itat la !ea", Repe&e mai tre!"e timpl ( Da!# *oiam
"# $ pier& tre$l trebia "# m# 0r#be"!,
- ($tr-o or# tre$l me "o"e%te ($ 0ar#, 5i p($# a4$0
a!olo) pe 4o",,, Ar trebi "# m# 0r#be"!,
.#tr($a "e $eli$i%ti, Se $eli$i%ti %i Car*ara, Ultima poate
!'iar mai mlt,
- S# $ ple!a2i ($!# /
C*i$tele Car*arei $-a "$at !a o r0#mi$te) !i mai !r($&
!a o por$!#, ($2ele0eam : !m "# ple!i) &e *reme !e ($!# $
$e-ai po*e"tit $imi! &e"pre Clai! >
- Dom$le &ra0# - *orbi b#tr($a - iat# "($tem &o# femei
!are te r0#m "#-2i am($i ple!area, S# r7*$ii p($# m(i$e) p($#
poim(i$e, Oare $-2i "t# ($ pti$2#) &ra0# &om$le >
C*i$tele "$ar# at(t &e r0#tor) ($!(t mi-am "im2it
"fletl i$$&at &e $ *al &e &io%ie %i) a% +i!e) &e
&ra0o"te, ($ !lipa a!eea) b#tr($a $ era $mai mama
priete$ilor mei .!r %i Clai!) !i par!# %i propria mea mam#,
N) $-o pteam ref+a, Mai pre!i") $-i pteam ref+a
m($0(ierea &e a "ta &e *orb# ! !i$e*a !are (i !$o"!"e
!opiii), Apoi) &a!# aproape m# 'ot#r("em "# r#*$($) o f#!eam
$ $mai pe$tr a-i fa!e ei pl#!ere !i %i pe$tr alt moti*,
A*eam *a0# i$ti2ie !#) r#m($($&) *oi afla poate l!rri mlt
mai i$tere"a$te ($ le0#tr# ! !ei &oi fra2i &e!(t !eea !e le-
a% fi ptt e po*e"ti &e"pre .!r %i Clai!,
($ &efi$iti*) !e %tiam e &e"pre ei > 5tiam $mai !eea !e mi
"e p#r"e !# "($t ($ !ele patr l$i !(t f"e"er#m to2i trei
pe +o$# ($ Mol&o*a, 5i mai
FK
%tiam ($ !e (mpre4rare mri"er# am($&oi, At(t, Dar !are
f"e"e *ia2a lor mai ($ai$te &e a $e fi ($t(l$it > .!r $-mi
po*e"ti"e $i!io&at# $imi!, E &rept) $ "e feri"e &e mi$e %i
(mi &#&"e prile4l "#-i !$o"! !o$!ep2iile, Dar mai mlt &e
at(t $imi!, 9Mama e"te ($*#2#toare, Tat# $-am %i $i!i $ mi-;
ami$te"!, A mrit pe !($& eram mi! ($tr-$ a!!i&e$t &e
*($#toare, Mai t(r+i) am a+it !# $-ar fi fo"t $ "tpi&
a!!i&e$t &e *($#toare) !i $l ara$4at, A&i!#) o !rim#
preme&itat#, Clmea) !i!#) a"a"i$l ar fi fo"t !'iar propril
"# frate, Dar e $-am !re+t $i!io&at#) %i $i!i $-am ($tre-
bat-o pe mama, Ce ro"t a*ea "# r#"!ole"! a"eme$ea
mr&#rii /:,,,
At(ta afla"em &e la el &e"pre familia li, Iar &e"pre "i$e
($"%i) .!r a e*itat ($tot&ea$a "# *orbea"!#, C(t pri*e%te
pe Clai!,,, C Clai!) at$!i !($& l-am !$o"!t) pe fro$tl
&i$ Mol&o*a) $ "e ptea $i!io&at# &i"!ta "erio", Pe at$!i)
(i pteai preti$&e "#-2i !($te !e*a &i$ m+i!2# - %i "e
pri!epea a%a &e bi$e "-o fa!#) ($!(t $-2i *e$ea "# !re+i !# o
&r#!ie at(t &e mi!# e ($ "tare "# "!oat# a"eme$ea "$ete - "#-
2i "p$# o a$e!&ot#) "#-2i &e+*#lie ltimele ($t(mpl#ri
"e$+a2io$ale petre!te ($ re0ime$t) bri0a&# ba !'iar &i*i+ie)
"a "#-2i relate+e $a &i$ mltele li a*e$tri "e$time$tale)
reale "a ($!'ipite, La *remea a!eea) ! Clai! $ "e ptea
9&i"!ta "erio":) $ $mai fii$&!# a*ea oroare &e a%a !e*a)
!i) ($ priml r($&) fii$&!# 2ie $-2i tre!ea pri$ mi$te !# ai
ptea prta ! el a"eme$ea &i"!2ii, Di$tr-$ a$mit p$!t &e
*e&ere) Clai! era pe$tr $oi to2i $ fel &e to$i!, C
m+i!2a) 0lmele) a$e!&otele %i "$oa*ele "ale) ! b$a "a
&i"po+i2ie !are $-; p#r#"ea $i!io&at# ri"ipea tri"te2ile %i
am#r#!i$ile +ilelor %i $op2ilor $oa"tre &e o"ta%i &i$
prim#*ara %i *ara a$li ;AKK,
Dar $i!i &e"pre *ia2a li) ($ afar# &e faptl !# a*"e"e
$e$m#rate a*e$tri "e$time$tale - !are $i!i m#!ar $ %tiam
&a!# toate "($t a&e*#rate -) mare l!r $ i+bti"em "# afl,
5i $i!i Clai! &e
FM
mai t(r+i $ f"e"e mai pre&i"p" la !o$fe"i$i, De a!eea)
!o$"im2i$& "#-mi am($ ple!area) am f#- !t-o 'ot#r(t mai mlt
"# ($treb &e!(t "# a%tept "# fi ($trebat,
- M#i!2#) $ am $i%te trebri at(t &e r0e$te !are "# fa!#
impo"ibil# am($area ple!#rii) "# +i!em ! &o#+e!i %i patr &e
ore,
I-am "p" 9m#i!2#@ atribi$& !*($tli $ $ "e$"
peiorati*) !i fii$&!# &e !($& m# r0a"e ! 9&om$le &ra0#: "#
mai r#m($ ($!ep"em "-o "imt p2i$ %i m#i!2a mea,
FO
CAPITOLUL II
De &o# ore m# aflam (mpre$# ! b#tr($a ($ o&aia ($ !are
(mi petre!"em $oaptea, A!m ea "t#tea pe $ fotoli *e!'i)
l($0# ferea"tr#) iar e ($ fa2a "!ri$li pe $ fel &e
tabret, Ultiml "ertar al "!ri$li r#m#"e"e &e"!'i", De
a!olo "!o"e"e foto0rafiile) tea$!l impre"io$a$t &e
foto0rafii) !are repre+e$ta pe !ei &oi fii ai "#i) la
&iferite *(r"te %i ($ &iferite po+i2ii, Tot &e a!olo) &i$
"!ri$) "!o"e"e %i alte reli!*e : &iploma &e li!e$2# a li
.!r) &iploma &e ba!alareat a li Clai!) o &r(mb# r0i$it#)
priml i$"trme$t m+i!al la !are !($ta"e *e"ell %i
$ep#"#torl Clai!) foto0rafia $ei fete frmoa"e &e !el mlt
%ai"pre+e!e a$i ! !are ))*orbi"e: .!r ($ai$te &e a "e
($"ra ! Car*ara) $i%te 0aloa$e &e fr$ta% ($$e0rite &e *reme
- p($# la a!e"t 0ra& a*a$"a"e ($ timpl "ta0ili militar
Clai! - $ blo! &e &e"e$ !are !o$2i$ea !(te*a portrete &e
b#tr($i &e"tl &e re%ite %i !are apar2i$"er# tot li Clai!)
$ e1emplar &i$ te+a &e li!e$2# a li .!r le0at ($ p($+# &e
!loarea tt$li %i) ($ fi$e) pli!l ($ !are p#"tra"e !ele
!(te*a pa0i$i &e 94r$al:) at(tea !(te mai pt"e "al*a
"!o2($&-le &i$ fo!,
F6
I$ !ele &o# ore !(te "e "!r"e"er#) b#tr($a (mi po*e"ti"e
pe ($&elete $mai &e"pre .!r, 3a2# &e a!e"t fi $trea ($!#
o a&e*#rat# a&ora2ie) 0re &e !o$!ept, ($ ($!'ipirea "a)
atribia li .!r a"eme$ea !alit#2i) ($!(t (l &e+ma$i+a, Di$
"p"ele b7tr($ei) .!r ($tr$i"e ($ per"oa$a "a !'i$te"e$2a
ttror *irt2ilor, P($# %i pe *remea !($& f"e"e !opil "e
&eo"ebi"e &e !eilal2i 2($!i, .#tr($a (%i ami$tea) f#r# 0re%)
toate bolile &e !are "feri"e el ($ !opil#rie, Dar altfel
&e!(t) "pre pil&#) Clai!) .!r $ f"e"e $#+ro") $-o
e1a"pera"e ! pl($- "etele, A"!lt#tor) primi"e "# ia toate
me&i!ame$tele) f#r# "# prote"te+e, 3#r# "# prote"te+e %i f#r#
"# "!($!ea"!# m#!ar a!!epta"e "# i "e fa!# i$4e!2ii, La %!oal#
%i la fa!ltate f"e"e r#"f#2atl profe"orilor) iar !ole0ii
"#i (l a&ora"er# ! to2ii,
- 5i ($!'ipie-2i) el) !are (%i ""2i$"e te+a &e li!e$2# ($
mo& "tr#l!it %i !#ria $l &i$tre profe"ori (i prop"e"e "#-
i fie a"i"te$t) a ref+at, A ref+at %i alte o!a+ii i*ite "a
oferite &e a fa!e !arier# "tr#l!it#) pe$tr !a "# "oli!ite %i
p($# la rm# "# i "e aprobe $mirea ($tr-$ po"t &e ($*#2#tor
ai!i ($ "at, Ce a f#!t el pe$tr !om$a $oa"tr# $ &e la mi$e
e !a+l "# afli ) &ra0# &om$le, S($t mama li %i ai ptea
!re&e !#) $ept($& fi ($ "fi!ie$t# m#"r# obie!ti*#) (l la&
($ mo& e1a0erat, Dar &-te ($ "at %i ($treab# oame$ii mai ($
*(r"t#, Ei a "#-2i "p$# !i$e a fo"t %i !e a f#!t b#iatl
me pe$tr "atl a!e"ta,
5i pe rm#) &eo&at#) !($& m# a%teptam mai p2i$ :
-? C($& l-a are"tat ($ ;AK;) la a$!'et# "-a prtat &em$
&e%i l-a "!'i$0iit !r$t, Am a*t $ b#iat) &om$le &ra0#)
&e !are "($t m($&r#, S# %tii) mlte mame $ pot "p$e a"eme$ea
!*i$te f#r# teama !# ar ptea 0re%i,
- .!r a fo"t are"tat ($ ;AK; > N %tiam, 5i &e !e >
-($*i$it &e a!ti*itate ))"b*er"i*#:) &om$le &ra0#, L-a
ri&i!at $oaptea) l-a 2i$t ($!'i" &oi
F=
a$i, Dp# a!eea i-a &at &rml, S# fi *#+t $mai !m ar#ta
!($& "-a ($tor") "#rma$ &e el /,,,
Uite ai!i) ($ pli!l #"ta) "($t !(te*a foi &i$ 4r$all "#,
Corbe%te ($ ele to!mai &e !ele !e a p#timit !(t timp l-a
2i$t ($!'i" %i l-a !er!etat,
5i abia a!m b#tr($a a "!o" &i$ "!ri$ pli!l, Era $ pli!
mare 0albe$ - mi$i"terial !m i "e "p$ea pe *remri - pe !are
a$ii (l &e!olora"er#, Crio") $er#b&#tor) m-am 0r#bit "#-l
&e"!'i&, Era ! toate trei+e!i &e file &e !aiet, Latra &e
&ea"pra pa0i$ilor) a!eea $eli$iat#) era ar"#, Ce "e f#!"er#
!elelalte foi ale 4r$alli %i !m &e a4$"e"er# a!e"tea ($
fo! >
.#tr($a) !a %i !($& mi-ar fi 0'i!it 0($&rile) m# l#mri
($ai$te &e a o ($treba :
- Caietl era 0ro") &ar $ "-a p#"trat &e!(t a!e"te !(te*a
foi, Celelalte a ar",
- Ci$e le-a p" fo! > .!r) !a "# $ !a&# ($ m($a #lora &e
la Si0ra$2# >
- N / 3ii$&!# abia &p# !e i-a &at &rml &i$ ($!'i"oare a
($!ept "#-%i 2i$# 4r$all, De altfel) !'iar &a!# obi!eil
a!e"ta l-ar fi a*t %i mai ($ai$te) !ei !are l-a ri&i!at tot
$ l-ar fi 0#"it fii$&!# (l p#"tra la %!oal#) ($!iat ($tr-$
"ertar, A!olo) #lora $ le-a &at pri$ mi$te "# fa!# per-
!'e+i2ie, L-a ar" ea) $or#-mea) Car*ara,
- 5i &e !e > am ($trebat i$tri0at,
- N %ti / N-a *rt "#-mi "p$#, Am "rpri$"-o pe !($& (l
ar&ea, N-am ptt "al*a &e!(t foile pe !are le ai ($ m($#,
A"ta $-am "# i-o iert $i!io&at#, I$ filele !aietli era
!pri$" tot "fletl li mare) 0e$ero",
- Dm$ea*oa"tr#) !el p2i$) a2i ap!at "#-l !iti2i >
.#tr($a ($t(r+ie ! r#"p$"l,
- N / N l-am !itit,
N-am !re+t-o) &e a!eea i-am repli!at :
- At$!i &e $&e %ti2i !# ($ filele !aietli 9era !pri$"
tot "fletl li mare) 0e$ero": >
- A%a !re&, S($t &oar mama li,
FA
N "p$ea a&e*#rl, Eram !o$*i$" !# !iti"e 4r$all) &ar)
&i$ a$mite moti*e) $ *oia "#-mi m#rtri"ea"!#,
- 5i $ b#$i2i !e a &etermi$at-o pe,,, "o2ia li .!r "#
ar&# 4r$all >
- N / De altfel) $i!io&at# $-am ($2ele"-o, E o fire tare
!i&at#,
Da!# ar fi fo"t &e fa2# Car*ara a% fi ($trebat-o pe ea &e !e
ar"e"e 4r$all, Dar ple!a"e, Ple!a"e 0r#bit#) ime&iat !e a
a+it !# am a!!eptat "# mai r#m($, Ple!a"e f#r# "#-mi mai p$#
*reo ($trebare ($ le0#tr# ! Clai!) &e par!# toat#
!rio+itatea ei "!omba"e &i$tr-o &at#,
- E) a!E m# &! a!a"#) $e a$$2a"e,
5i iar#%i tre! pe l($0# mi$e f#r# "# "e 0r#bea"!#)
mi%!($&-%i ritmi! %ol&rile) !o$%tie$t# &e femi$itatea ei
tlbr#toare,
9Oare &e !e plea!#) a%a &i$tr-o &at# >: m-am ($trebat,
Dp# !e o a+i ($!'i+($& ($ rma ei %a &e la a$tre)
b#tr($a) !a %i !($& mi-ar fi !itit 0($&rile) m# l#mri :
- E timpl "# "e &!# la %!oal#, 5i apoi mai trebie "#
pre0#tea"!# !e*a &e-ale 0rii pe$tr b#rbat-",
- S-a rem#ritat &e!i,
- Da) "-a rem#ritat, A lat-o $ fo"t bri0a&ier &e la o!oll
"il*i!, O !#"#torie p2i$ !am,,, Dar l($&-%i ime&iat "eama
a&#0# ! to$ $atral : Dar !e "# fa!i / 3ie!are ! "oarta %i
$oro!l "#,
Afl($& a!e"tea) am fo"t i"pitit "-o &e"!o" ($ le0#tr# !
Car*ara, M-am "t#p($it) b#$i$& !# b#tr($a $ "e *a l#"a tra"#
&e limb#, Ob"er*a"em !# i$&i"!re2iile ei ($ le0#tr# ! $or#-
"a $ &ep#%ea $ a$mit pra0 pe"te !are) &a!# ar fi tre!t)
mi-ar fi fo"t apoi %or "# p#r#"e"! tere$l e1trem &e *ariat
%i a!!i&e$tat al pre"p$erilor %i "# p#%e"! pe !el#lalt) al
!ertit&i$ilor, Pe &e alt# parte) $ pe$tr !a "#-mi fa!#
&e"t#i$iri ($ le0#tr# ! Car*ara "e r0a"e &e mi$e "#-mi
am($ ple!area, Coia "#-i *orbe"! %i "#-mi *orbea"!# &e .!r,
GD
De altfel) !r($& &p# a!eea) m# &"e "#-mi arate reli!*ele
&i$ "!ri$l) !a *(r"t#) !el p2i$ &e &o# ori mai b#tr($ &e!(t
ea,
Tre!"er# pe $e"im2ite !ele &o# ore) e p$($&) &i$ !($& ($
!($&) ($treb#ri) ea r#"p$+($&-mi &e fie!are &at# !m*a
a0itat#, Dar &i$ !ele !e afla"em p($# a!m &e"pre .!r &o#
l!rri mi "e p#rea &eo"ebit &e importa$te, Priml) !# f"e"e
are"tat ($ ;AK;) a!+at !# &e"f#%oar# a!ti*itate 9"b*er"i*# :
!om$i"t#) %i al &oilea) !# 4r$all "# i$tim f"e"e ar" &e
propria "a "o2ie,
Di$ !aietl ! ($"em$#ri b#tr($a $ pt"e "al*a &e!(t
trei+e!i &e pa0i$i) !are a!m "e afla "b o!'ii mei,
- ($0#&i2i-mi +e!e mi$te !a "# !ite"! pa0i$ile a!e"tea) i-
am !ert &i$a&i$" *oie b#tr($ei) !a "# fi "i0r !# $ m# *a
($trerpe,
- Doar !a "# le !ite%ti 2i le-am &at) &om$le &ra0#,
Cite%te-le) e aSm "# a%tept, Dar apoi ime&iat :: Oare ai "#
te "peri &a!# am "# te ro0 "# !ite%ti tare >
- .i$e($2ele" !# $ /
- At$!i ro0-te) &om$le &ra0#) !ite%te tare,,
5i am ($!ept "# !ite"! :
- ;= $oiembrie ;AK G, S($t trei +ile &e !($& mi-a &at
&rml, De trei +ile m# afl a!a"#, A!a"#, Ce !*($t mi$$at,
Mama "e it# la mi$e !a la $ ($*iat &i$ mor2i, Mere m#
($treab# : 9Bi-a fo"t tare 0re a!olo >: 9Mi-a fo"t) mam#/: N
%ti e1a!t la !e "e refer# mama at$!i !($& m# ($treab# &a!#
mi-a fo"t 0re, Poate la perioa&a i$tero0atoriilor) !($& m-a
b#tt) !($& m-a "!'i$0iit, A&i!# la "feri$2a fi+i!#, A%
*rea "#-i e1pli! !# $ at$!i !($& m# b#tea) !($& m# &rea
!r$t) !($& fie!are b!#2i!# &e !ar$e &i$ mi$e rla &e- &rere
mi-a fo"t !el mai 0re, Mai 0re) !el mai 0re (mi era &p#
a!eea) ($ !ell#) !($& +#!eam pe par&o"eala &e !ime$t &# %i
re!e fii$&!# tr$a"er# pe"te mi$e 0#le2i ! ap# !a "#-mi
re*i$, 5i trai era 0re) fii$&!# a!m r#$ile m# fri0ea &e
par!# a" fi fo"t !l!at pe $i%te !#rb$i ($!i$%i, (mi era
0re),
GT
fii$&!# a!ma) re!o$"titi$& r#l pe !are mi-l f#!"er# p($# a
$ m# a+*(rli i$ !ell#) mi "e oferea &i$ $o prile4l "#
!o$"tat !#) pe l($0# oame$i) e1i"t# pe lme %i fiare &e teapa
!#l#ilor !are m# "!'i$0iia,
Am a*t la fa!ltate $ profe"or !are $e "p$ea !# fii$2a
ma$#) &i$ p$!t &e *e&ere moral) e"te perfe!tibil#, 5i !a "#
$e !o$*i$0# $e a&!ea ar0me$te i"tori!e, ($ a$ti!'itate !ea
mai a"pr# pe&eap"# era a!eea apli!at# pe$tr le"m#4e"tate, Cel
!are "e f#!ea *i$o*at &e o a"eme$ea !rim# era ($&opat bi$e)
apoi &e+br#!at %i) &e la 0(t p($# mai 4o" &e fe"e) ($!'i"
($tre &o# l$tri, Capl) fa2a) membrele "perioare %i
i$ferioare (i era $"e ! miere) &p# !are $eferi!itl era
e1p" $&e*a) afar#) la "oare, Di$ !lipa a!eea ($!epea
!'i$rile, Pe &i$ afar# ($2epat &e *ie"pi) albi$e
t
fr$i!i) pe
&i$#$tr m($!at &e *iermii propriilor "ale e1!reme$te, O
moarte le$t#) ($0ro+itoare, Por$i$& &e la a!e"t e1empl)
&emo$"tra !# ($ &e!r"l timprilor oml a &e*e$it o fii$2#
&i$ !e ($ !e mai moral#) %i !# a!ea"t# !o$ti$#
perfe!tibilitate moral# a ome$irii "-a o0li$&it ($tr-o
le0i"la2ie !ore"p$+#toare,
Dar profe"orl me &e "o!iolo0ie $ a+i"e "a i0$ora !
b$# %tii$2# e1i"te$2a la0#relor &e !o$!e$trare $a+i"te) "a
9meto&ele: folo"ite ($ be!irile "i0ra$2ei (mpotri*a
!om$i%tilor a&e*#ra2i "a $mai b#$i2i,
FO $oiembrie, De opt +ile $-am mai $otat $imi! ($ a!e"t
!aiet, Timp &e opt +ile $ am f#!t alt!e*a &e!(t "#
($trepri$& o a$!'et# per"o$al# %i &i"!ret#) !a "# afl
(mpre4r#rile !are a &" la are"tarea li Ja*ril# 3m, UC($&
"-a ($t(mplat a!ea"ta) e eram ($!'i"V, Am aflat mlte, De la
oame$ii &i$ "at) &e la primar) p($# %i &e la 4a$&armii li
Col2a$, Di$ !ele !e mi-a po*e"tit to2i a!eia pe !are i-am
tra" &e limb# - %i !($& "p$ a!ea"ta m# 0($&e"! la primar) la
4a$&armi) fii$&!# pe oame$i $ a mai fo"t $e*oie "#-i tra0 &e
limb# - am ptt re!o$"titi faptele, 5i fii$&!# "imt $e*oia
"# le !la"ifi! ($tr-o or&i$e m#!ar apro1imati* !ro$olo0i!#)
&a!# $ pe$
GF
tr alt!e*a at$!i pe$tr propria mea limpe+ire) le *oi
!o$"em$a ($ a!e"t !aiet,
($tr-$ amr0) *#t#%ell "-a por$it pe li2e "# a$$2e
oame$ii !# a &oa +i &imi$ea2a "# "e pre+i$te ! !aii la
prim#rie i$ fa2a !omi"iei &e re!'i- +i2ii, Ce"tea a!ea"ta a
pro&" ($ "at mare tlbrare) ($ ;AGA li "e re!'i+i2io$a"er#
!ei mai b$i !ai %i a!m iar#%i !omi"ie) iar#%i re!'i+i2ii, Pe
fro$t ($"# mor $ $mai oame$ii) !i %i a$imalele,
.#rba2ii) p2i$i !(2i mai r#m#"e"er# ($ "at) mai e1a!t "p")
b#tr($ii %i femeile a ($!ept "# "e "f#tia"!# pe a"!$",
- Ce fa!em) fra2ilor >
- Ce "# fa!em/ Par!# te po2i p$e ! "tatl > A*em) &#m/
Da!# te ($!o$tre+i tot 2i-i ia) iar pe &ea"pra te mai
"$ope%te %i Col2a$,
- E $-i &a, Mai !r($& (i !ali!e"! e ! mi$a mea) "e mai
($*er%$a !(te $l,
Dimi$ea2a) femeile) mai "perioa"e) "-a por$it "pre
prim#rie) !are ! !(te o pere!'e &e !ai) !are ! !(te $
$oate$) fie!are ! !e a*ea, Mi-a "p" oame$ii !# pe toate
li2ele "atli "e a+ea at(tea pl($"ete %i *aiete) ($!(t ai
fi ptt !re&e !# $#pa"ta *re$ei molime "e ab#t"e a"pra
fie!#rei familii,
Ja*ril# 3QWm a*ea p#m($t &oar $ po0o$) &ar $i!i o *it#,
Era a!a"# $mai &e trei +ile) *e$it ($tr-o permi"ie pe &o#
"#pt#m($i) &ire!t &e pe fro$t, I$ &imi$ea2a a!eea "ta pe
pri"pa !a"ei) fma foi &e pormb fii$&!# $ a*ea tt$) pri*ea
la !ei !e tre!ea ! !aii "pre prim#rie %i fre&o$a ($!eti%or
$ !($te! pe !are (l ($*#2a"e ($ tre$) &e la $ !o$!e$trat :
Hitlere) o"ta%ii t#i &e!(t lpii "($t mai r#i,
Cm a pri$" pe-ai!i "# trea!# $e-a l#"at 2ara "#ra!#,
C# pe $&e a tre!t ap# $-i $i!i &e b#t $i!i f#i$# &e
!er$t %i $i!i pat &e a%ter$t,,,
G- Ca"a &e pe !oli$#
GG
Di$ !($& ($ !($& !o$te$ea %i "p$ea femeilor !e tre!ea pe
li2# :
- De!(t *-a2i *#i!#ri at(ta) m#i mierilor) mai bi$e le-a2i
t#ia *i$ele &e la pi!ioare, ($!altea *-a2i ale0e ! pielea,
3emeile) $ele (i &#&ea &reptate) altele "e re- pe+ea !
0ra pe el) !# li (i e"te %or "# *orbea"!#) fii$&!# $-are
*ite &e &at,
- N-am/ Dar) &a!# a% fi a*t) le !ali!eam mai !r($& &e!(t
"# le &a/ repli!# el $eia !are (l me- li2a"e mai tare, Pe
rm#) ($!ep alt !($te! :
Mare%ale) mare%ale Mi-ai mplt 2ara &e 4ale/
Coma$&a$2ii &e pltoa$e Zia %i $oaptea $ &orm Raportea+# pe
'(rtie C-a mrit o"ta%i o mie,
Je$erall le r#"p$&e :
N-am $e*oie $i!i $-mi pa"# C#-mi *i$ !o$!e$tra2i &e-a!a"#,
De la o *reme) $ l-a mai r#b&at ($"# i$ima "# "tea a!a"# %i
a por$it-o %i el "pre prim#rie "# *a&# 9!e %i !m:,
Comi"ia &e re!'i+i2ii era format# &i$tr-$ !#pita$ b#tr($)
me&i! *eteri$ar) &i$tr-$ "bofi2er %i patr o"ta%i !am &e-o
*(r"t# ! !#pita$l,
Comi"ia l!ra f#r# "por) fii$&!#) femeile mai ale") ($ !i&a
ame$i$2#rilor %i ($4r#trilor Cai Col2a$) $ "e ($&ra "# "e
&e"part# &e !all "a !aii 0#"i2i b$i, .a !'iar %i &p# !e
o"ta%ii b#tr($i le "m!ea &i$ mi$# fr(l) ele tot $ ple!a,
D($& o!ol 2ar!li $&e era ($!'i"e a$imalele) !o$ti$a "#
"e *#i!#rea"!#) "# ble"teme pe #l &e-a por$it r#+boil %i "#
"e mire !m &e (l mai rab&# p#m($tl li Dm$e+e, Di$ !a+a
pl($"etelor) a bo!etelor) a $e!'e+#trilor) a r#!$etelor
"bofi2erli) &ar mai ale" ale li Col2a$) era at(ta +0omot
%i '#rm#laie ($!(t) &eparte fii$&) ai fi ptt !re&e !# pe
t#p%a$l &i$ fa2a prim#riei "-a &e"!'i" $ iarmaro!,
GK
Ja*ril# Pm %i-a f#!t lo! ! !oatele p($# a a4$" aproape
&e birol impro*i+at &i$ &o# me"e) $&e me&i!l *eteri$ar
"!ria ($ re0i"tr, I$ "t($0a li "t#tea ma4rl Col2a$, ($
"patele a!e"tia) ($ pi!ioare) 4a$&armii "#i a%tepta or&i$e,
Ro% "i) !a tot&ea$a) tra$"pir($& &i$ ab$&e$2#) Col2a$
pri*ea ml2imea femeilor) ! o!'i r#i, A*ea memorie b$# %i
2i$ea "o!oteal# !i$e %i !(2i "-a pre+e$tat) !i$e %i !(2i "e
la"# ($!# a%tepta2i, De%i !#pita$l (l l#&a"e !# treaba mer0e
bi$e) Col2a$ $ era ml2mit, Li i-ar fi, pl#!t ,"#-i *a&#
pe to2i &i$ "at a%tept($&) ($ or&i$e) "# le *i$# r($&l,
C(2i*a ($!# $ "e pre+e$ta"er#) &e%i tre!"er# *reo patr ore
&e !($& ($!ep"e "# l!re+e !omi"ia,
- M# Ne!lai) ia &# t f0a %i *e+i &e !e (mi ($t(r+ie !ei
&i$"pre R(pea, N !m*a li "-a r(t ! bi$ele >
5i ? 4a$&arml !#ria (i f"e"e a&re"at or&i$ ii o rpea
ime&iat la f0# !a "#-l ($&epli$ea"!#,
($"pre pr($+) l!r#rile !omi"iei "e apropia &e "f(r- %it)
"pre marea "ati"fa!2ie a !#pita$li) !are obo"i"e &e at(ta
'#rm#laie, P($# %i Col2a$ ($!ep "# "e ($"e$i$e+e %i "#-%i
m($0(ie m"ta2a &e "ati"fa!2ie, Ja*ril# 3m re+emat !
"patele &e $ +apla+ $ i-a "l#bit &i$ o!'i pe !ei &e la ma"#
%i) la r($&l "#) 2i$ea "o!oteala !elor !e tre!"er# pri$
fa2a !#pita$li, Di$ !($&,I ($ !($& (%i r#"!ea !(te o 2i0ar#
&i$ pa!'etl &e tt$ lat pe &atorie &e la !ir!im#,
De !(te*a ori o!'ii r#i ai li Col2a$ l-a &e"!operit) &ar
$ i-a "p" $imi!, L-a "tr#fl0erat $mai ! pri*iri
($!r$tate &e !#l#,
Abia "pre pr($+ a &et$at "pre el ! *o!ea li pter$i!# :
- 5i t) m# Ja*ril#) !e te-ai pro2#pit a!olo > Pe a!a"# $-ai
treab# >
- Ce) $-i *oie) &omE%#f >
- Jri4a$ia m#-ti/ Tot !ol2o" ai r#ma", Apoi !#tre !eilal2i)
!a "# "e %re+e : - M#) !are ai pre&at !aii %i ai primit
'(rtia la m($#) "pal# pti$a, A!a"#) la trebri/ Mai ale" *oi)
mierilor) fir-a2i ale &ra!li "# fi2i) !#-l a"r+ir#2i pe
&om$E !#pita$ ! *#i!#rerile,
GM
Nmai !(te*a femei "e "p"er#, Celelalte) !a %i !($& $ ar
fi a+it or&i$l li Col2a$) "e bl!ea ($ 4rl 2ar!li !
*re$ "mo! &e iarb# ($ m($#) "ml" &e pe mar0i$ea &rmli)
"a ! *re$ pm$ &e 0r#$2e) !a "#-%i 'r#$ea"!# pe$tr ltima
&at# a$imalele !e ($!eta"er# &e a mai fi ale lor, .#rba2ii)
i$"ti$!ti*) "e "tr($"e"er# ($ 4rl li Ja*ril# 3m, A!e"ta
era $e0r &e "p#rare, M($ia %i re*olta fier- bea ($ el !a
m"tl, De trei +ile &e !($& era a!a"# $ *e&ea ($ 4rl "#
&e!(t mi+erie %i "#r#!ie, Da!# *reo&at# ar fi fo"t %i altfel
($ "at) poate !# $ "-ar fi $mit S#r#!2i, Dar par!#
$i!io&at# $ f"e"er# "#r#!2e$ii ($tr-o at(t &e mare
"tri*itoare, .#rba2ii ($ ptere era ! to2ii pe fro$t, C(2i
$ mri"er# ($!#, Aproape 4m#tate &i$ femeile &i$ "at (%i
pier&"er# "o2ii, Nea*($& !i$e "# le l!re+e) mlte p#-
m($tri r#m#"e"er# p(rloa0#, A!m) o "tra!'i$# &e m#lai "e
pro!ra mlt mai 0re &e!(t ($ai$te o ba$i2#, C#&*ele !
!opii ml2i) b#tr($ii %i mo%$e0ii (%i potolea foamea ! !(te
o fiertr# &e r+i!i "a te miri !e alte brie$i,
Nmai bo0#ta$ii "atli o &!ea bi$e, Lor $i!i !# le p#"a
&e r#+boi, A*($& p#m($t mlt) %i "em#- $($&-l ! "oia %i
"fe!l# &e +a'#r) era "!ti2i &e !o$!e$tr#ri,
- Jri4a$ia m#-"i/ 5i a!olo) pe +o$#) %i ai!i 0rel tot $oi
!ei $e*oia%i (l &!em ($ "pate, C# pe bo0a2i (i ap#r# le0ile
li A$to$e"!,
Ja*ril# 3m (%i *orbi"e "ie%i) &ar $ ($ 0($&) !i
mrmr($&) f#r# *oia li) !*i$tele,
- Ce-ai "p") m# Ja*ril# > a ($trebat $l) Cri"- ta!'e,
- Am "p" !# %i a!olo) pe +o$#) %i ai!i 0rel !el mare tot
$oi) #i &e $-a*em mai $imi!) (l &!em ($ "pate, C# pe !ei
bo0a2i (i ap#r# le0ile li A$to$e"!,
Abia a!m Col2a$ &e"!operi 0rpl, N-i pl#! pri*irea li
Ja*ril# 3m, N-i pl#! $i!i pri*irile !elorlal2i, Era
($t$e!ate &e r#) %i Col2a$) !are !$o%tea bi$e firea
"#r#!2e$ilor) (%i &#& "eama !# ele $ pre*e"tea $imi! b$,
GO
Ca "#-i i$timi&e+e ($!ep "# rle a%a !m (i era obi!eil:
- M#) *oi #ia/ De !e) 0ri4a$ia *oa"tr#) $ ple!a2i a!a"#>
5i fii$&!# $i!i $l $ "e &a r$it) "e ($toar"e !#tre
4a$&armii li,
- M#i Ne!lai %i m#i J'eor0'i2#) !(t ai !lipi "# 0oli2i
b#t#tra &e +#l&ele %i pier&e-*ar# #%tia/
Or&i$l $ le prea !o$*e$ea 4a$&armilor, Era a!olo a&$at
aproape tot "atl %i "e temea, X$!epr# pri$ a-i la !
bi$i%orl,
- M#i oame$i b$i) mai &!e2i-*# %i pe a!a"#, N *e&e2i !#
"-a termi$at#r# >
- Cm "-a termi$at) m#i 0#i$arilor > "-a r#"tit la ei
Ja*ril# 3m) $emaipt($&-"e "t#p($i, M(r- 2oa0ele a"tea
toate) "labe "# le &oboare !ri*#2l) "($t b$e &e re!'i+i2ie)
a%a-i > Dar ! arm#"arii li .#r- 0#+a$ !e "-a ($t(mplat > Ce
"-a ($t(mplat ! !eilal2i !ai) rot$+i !a lbe$i2ele) &e 0ra%i
!e "($t) ai li al&e Mari$a!'e P(r*) Ilie Co4a$ "a Miti2#
Ne- &el! > N !m*a a mrit &e r#p!i0# a+i $oapte >
Col2a$) !are &i$ !a+a 0#l#0iei) $ a+i"e &e!(t fr($tri
&i$ !ele !e "p"e"e Ja*ril# 3m) "#ri !a ar" ($ pi!ioare :
- Ce-a "p" p#!#to"E) m#i Ne!lai > Cer e1pli!a2ii &e la
4a$&arml !are prta $mele &e Ne!lai,
Dar Ja*ril# 3m (l l#mri el ($"%i,
- I-am ($trebat pe 4a$&arii &mitale) &om$Q%#f) &e !e $ "e
pre+a$2# %i #i &e a &e &at ! a&e*#rat !ai b$i, Ia!a)
aproape "-a "part iarmaro!l %i $-am *#+t pe $i!i $l,
A fo"t pi!#tra !are a f#!t "# "e re*er"e pa'arl, Re*olta
!e mo!$ea ($ "fletl ttrora) a!mlat# +i &e +i %i l$# &e
l$#) "e &e+l#$2i,
U$l "-a r#"tit la Col2a$ :
- Noi %tim !# ($ 2ara a"ta &reptatea a fo"t m($- !at# &e
!(i$i, Dar $i!i !'iar a%a $ mer0e) &om$E %#f,
Col2a$ par!# $i!i $ l-ar fi a+it, Col2a$ $mai pe Ja*ril#
3m (l *e&ea %i (l a+ea,
- 5i pe ti$e !e te pri*e%te) b# > Ce te ba0i) b#) "#m($2# &e
"#r#$to! > a rlat la el,
G6
Ja*ril# 3m "im2i$&-"e "pri4i$it &e !eilal2i) pe &ea"pra
D$#re &e mi$ie) $ "-a mai temt &elo!,
- Ia!a m# ba0 / C# !i$e altl "# "e ba0e > C#&*ele >
Ne*e"tele #lora &e-" !o$!e$tra2i > U$!'ie%ii %i babele> Cm
a&i!#> U$ii mtmai ! po$oa"ele) %i al2ii ! toate foloa"ele >
No#) &a!# *-ar fi &e trebi$2#) $e-a2i la p($# %i !e$%a &i$
*atr#) iar &e la #ia &e li "-a ($0ro%at !efile %i le-a
!re"!t br2ile !a btiile &e bi$e !e le mer0e $imi! $ le
la2i,,,
- Corb la !orb $-%i "!oate o!'ii/,,, Ce) par!# $oi $
%tim N a per"iflat $l,
- A"ta-i &reptate) &om$E %#f> M(r2oa0ele Li"a- *etei Tr !
"($t b$e &e re!'i+i2ie) a%a-i > Dar arm#"arii li .#r0#+a$
"a $oate$ii primarli !e bete%0ri a > E (" b$ &e !ar$e
&e t$) b$ e %i b#rbatl Li"a*etei !are "!ipa "($0e !($& i-a
*e$it or&i$ &e !'emare) b$i a fo"t to2i #i &e "-a pr#p#&it)
b$i "($t %i #i &e-a "!#pat p($# a!ma ! *ia2a, Dar !ei &Ioi
+&ra'o$i &e fi!iori ai li Ilie Co4a$ "a f#t#l#l li Miti2#
Ne&el! &e !e "ta a!a"# ! !,,, pe !#ma%# >
Col2a$) ro% &e frie) b#l#b#$i$&-"e !($& pe $ pi!ior !($&
pe !el#lalt %i tampo$($&-%i ($ a!ela%i timp fr$tea %i !eafa
tra$"pirate ! o bati"t# mare !(t o ba"ma) a rlat !#tre
4a$&armi :
- Ne!lai %i J'eor0M2#) p$e2i m($a pe el/ Are"ta2i-l)
$afra mamei li &e bol%e*i! /
Wa$&armii "-a apropiat &e Ja*ril# 3m f#!($- &-%i lo!
!*,i patrile !arabi$elor, Cel !are prta $mele &e Ne!lai l-
a ap!at &e bra2,
- M#i) $ea Ja*rile,,,
Dar Ja*ril# 3m "-a "m!it %i l-a (mpi$" !(t !olo,
- S# $ te ati$0i &e mi$e) m#/ Pa"tele mamei *oa"tre &e
0#i$ari/ ($ timp !e oame$ii mor !a m%tele pe fro$t) *oi
'+ri2i ai!i %i *# bate2i 4o! &e *#&a$e %i $e*e"te,
At$!i o femeie &i$ ml2ime) Li"a*eta li Tr!) a ($!ept
"# "tri0e :
-Are, &reptate Ja*ril#/ Oml me e pe +o$# %i tot e "# &a
!ai la re!'i+i2ie > M#i oame$i b$i) e
G=
mi-i ia ($apoi/ 3#r# !ai) (mi r#m($e p#m($tl p(r- loa0# %i-
mi mor !opila%ii &e foame,
Pri$+($& !ra4) &i$ toate p#r2ile) femeile mai ale") a
($!ept "# "tri0e :
- N &#m) &om$E %ef / S# &ea #ia &e a /,,,
- N &#m %i pa!e / Da!# e"te $e*oie &e !ai ap#i "# ia
&m$eali &e la #ia &e li "-a ($0ro%at !efile &e bi$e !e le
mer0e,
De +e!e a$i &e !($& Col2a$ a"i0ra 9or&i$ea: ($ "at ! pm$ii)
!ra*a%a %i patl !arabi$elor) era pe$tr prima &at# !($& "e
0#"ea ($ fa2a $ei r#+*r#tiri &ire!te, ($$eb$it &e frie) a
2(%$it &e la ma"# %i "-a repe+it ! pm$ii ri&i!a2i ($"pre
Ja*ril# 3m,
- Stelele %i l!eferii !i te-a f#tat) te omor, b# /
Ja*ril# 3m $ "-a "periat, S-a proptit bi$e pe
pi!ioare %i a "tri0at %i el la 4a$&arm :
- S# $ &ai ($ mi$e) &om$E %#f) !# bi$e $-are "#-2i fie /
A*erti"me$tl ro"tit r#"pi!at %i-a f#!t efe!tl, Col2a$ "-a
oprit la 4m#tatea &rmli, A r#ma" a!olo p2i$) apoi a
por$it ($!et "pre Ja*ril# 3m) ! pm$ii "tr($%i %i ! o!'ii
ro%ii %i !r+i !a &e fiar#,
- T) ba$&itle /,,, T) bol%e*i!le /,,, ($&em$i oame$ii la
r#+meri2#/,,, T) !(i$e / Ca "# +i!# (i ($&em$i "# $ "e
"p$# or&i$elor "perioare,,,
- S# le *e&em %i $oi/
- Dar !e e%ti t) b#) "#-2i &a 2ie "o!oteal# >
- N mie, Satli/ C#&a$elor) mierilor ! b#rba2i pe fro$t)
lor "# le &ai "o!oteal#,
3#!($&-%i lo! pri$ ml2ime) Li"a*et$ "-a pro- 2#pit !
m(i$ile ($ %ol& &rept ($ fa2a li Col2a$,
- A%a-i/ S# $e &ai "o!oteal#, S# *#& $&e "!rie !# e) !are
am b#rbatl pe +o$#) trebie "# &a $oa- te$l) iar popa)
primarele %i *e!i$l me Miti2#) $imi!, 5i la o a&i!#) &om$E
%ef) !'iar &a!# ai o a"eme$ea '(rtie) ap#i afl# !# m# %ter0 !
ea,,, %tii Em$eata $&e,
Col2a$Qo &#& la o parte ! m($a %i por$i mai &eparte "pre
Ja*ril# 3m,
GA
- E 2ie am "#-2i &a $ fel &e "o!oteal#) b# t(l'arle /
5i &i$tr-$ "alt "-a repe+it ! pm$ii ri&i!a2i a"pra li,
N-a ap!at "#-l lo*ea"!#) fii$&!# Ja*ril# i-a pri$" m(i$ile,
- A"t(mp#r#-te) &om$E %#f) %i $ m# (mpi$0e la p#!at /
- ($&r#+$e%ti "# pi m($a pe mi$e > Pe mi$e) b# > Ne!lai)
J'eor0'i2#) pe el/
To2i trei "-a repe+it a"pra li Ja*ril# %i) p($# la rm#)
l-a r#+bit, Apoi) ($ timp !e 4a$&armii (i le0a m(i$ile la
"pate) Col2a$ a "!o" re*ol*erl %i a ($!ept "# rle la
oame$i,
- .#) !are ($&r#+$e%te "# "e apropie (l (mp%!, A!a"#)
!#ra2i-*# a!a"#/
De 4o") lpt($&-"e ($!#) Ja*ril# 3m a ($!ept "# ($&em$e
oame$ii:
- M#i oame$i b$i) $ *# l#"a2i/ La2i-*# !aii ($apoi, N-l
l#"a2i pe 'o2l #"ta &e %#f "#-%i bat# 4o! &e m$!a %i *ia2a
*oa"tr#,
- A%a-i/ N &#m $imi!/ Crem !aii ($apoi/ a "tri0at Li"a*eta
%i &p# ea alte femei,
- Da2i-$e ($apoi !aii/ Da2i-$i-i ($apoi/
C(te*a "-a repe+it la 2ar! %i &($& &eoparte pe !ei
&oi re+er*i%ti !are) li2i &e !ele ($t(mplate) $ "!'i2ar#
$i!i m#!ar $ 0e"t &e op$ere) %i-a lat !aii) por$i$& ! ei
b!roa"e "pre !a"#,
A!e"ta a fo"t "em$all, C(t ai !lipi) 2ar!l a fo"t la
p#m($t %i oame$ii "-a repe+it la !ai,
C#pita$l *eteri$ar !are abia a*"e"e timp "# "e tra0# &i$
fa2a ml2imii) pier&t ! totl) "tr($0ea la piept re0i"trl)
aproape *($#t &e "paim#, Si$0rl !are %i-a &at "eama &e
0ra*Qtatea "ita2iei a fo"t Col2a$, 5irete$ia %i i$"ti$!tl l-
a a4tat "# a!2io$e+e prompt, Sml0($& &i$ m($a $i 4a$&arm
!arabi$a a tra" !(te*a fo!ri ($ aer,
- Ho) $eb$elor/ Opri2i-*#) oame$i b$i/ C-a2i pier&t oare
! to2ii mi$2ile > Ce fa!e2i *oi e rebeli$e, Pe$tr o
a"eme$ea fapt#) *# p$e pe to2i la +i&,
KD
Xmp%!#trile mai ($t(i %i apoi !*i$tele %i-a f#!t
($tr!(t*a efe!tl, Ml2i &i$tre !ei !are ap!a"er# "# ia"#
&i$ ml2ime ! !aii a f#!t !alea ($toar"#, Nmai !(2i*a)
pref#!($&-"e !# $-a a+it) a !o$ti$at "#-%i *a&# &e &rm,
- Bi "-a r(t ! +ilele) Li"a*eto > 5i 2ie) Dom$i!o> Da!# a
"# *# p$# la +i& !i$e are "# mai aib# 0ri4# &e plo&rile
*oa"tre) 'ai > 5i &m$eata) $ea Dmi- tra!'e) om b#tr($) mai
mare r%i$ea "# te iei &p# $i%te mieri proa"te,
A%a le-a *orbit Col2a$ ! 0la" pe 4m#tate ame$i$2#tor) pe
4m#tate m"tr#tor, 5i ($ timp !e le *orbea a%a) "-a tot
retra" ! 4a$&armii &p# el p($# "b +iYl prim#riei) !a "#
aib# "patele a!operit, A!olo "e ref0ia"e %i !#pita$l,
A!e"ta) &($&-%i "eama !e rm#re%te %efl &e po"t) f#! "em$
!elor &oi re+er*i%ti "# "e apropie, 5i !(t ai !lipi &i$ o!'i
oame$ii "-a 0#"it ($ fa2a $i 0rp format &i$ Col2a$)- &i$
!ei &oi 4a$&armi) &i$ *eteri$ar %i &i$ re+er*i%ti, I$ total)
%a"e oame$i ($arma2i ! !arabi$e) p%ti %i re*ol*ere,
- Hai&e2i) l#"a2i !aii %i %ter0e2i-o a!a"#, Da!# m#
a"!lta2i) am "# ($!'i& o!'ii la !e "-a ($t(mplat), !a "# $
+i!e2i !# "($t om r#, Par!# e $-mi &a "eama !# $mai
t(l'arl #"ta &e Ja*ril# e"te &e *i$# > El *-a ($&em$at la
r#+meri2#,
- Dar ! !'iabrii !m r#m($e > Ei $ &a > a mai ($trebat o
&at# Li"a*eta li Tr!) tot &(r+#,
- Ap#i pe ti$e) Li"a*eto) $ te %tiam a%a !ol2oa"#, .a0# &e
"eam# "# $ m# "peri, T %tii !# at$!i !($& !i$e*a m# "!oate
&i$ pepe$i $ m#, it !#-i b#rbat) !#-i femeie, E at(ta (2i
"p$ 2ie %i ttrora : L#"a2i !aii ai!i %i &!e2i-*# a!a"#/
Da!# $ *# b#0a2i mi$2ile ($ !ap) !'em)le0i$ea la telefo$ %i
!er "#-mi trimit# $ plto$ &e 4a$&armi, Ce are "# "e ($t(mple
at$!i ! *oi) Cri"to" %i Mai!a Dom$li/
Mai ale" ame$i$2area ! telefo$l %i-a f#!t efe!tl,
- Mama ei &e &reptate rom($ea"!#/,,, C(i$ii a m($!at-o,
N-am ptt afla !i$e a *orbit, U$ii mi-a "p" !# mo%
Dmitra!'e, Al2ii !i!# P7$&ele Sr&,
K;
Da>
-
) ori!i$e o fi fo"t) !ert e !# *orbele a!elia i-a f#!t !a
$l !(te $l "# ple!e, T#!2i) ($!r$ta2i) ($*er%$a2i,
Col2a$ le-a "tri0at &i$ rm#:
- ,,,5i "p$e2i #lora &e-a ple!at ! !aii "#-i a&!#
($apoi) p($# $ trimit 4a$&armii &p# ei/
Abia &p# !e ml2imea "-a (mpr#%tiat !#pita$l me&i! %i-a
re*e$it !omplet &i$ "paim#,
- Wo!i tare) ma4rle / Te feli!it,
Col2a$ a r(" m#0lit:
- li !$o"! &e +e!e a$i) &om$E !#pita$, E mi-" $a%l lor,
- Ca trebi tot%i "# fa! raport,
- P#i "# fa!e2i &a!# "o!oti2i $e!e"ar, Deo!am&at#) pofti2i
la ma"#, Ne*a"t#-mea) 3lori!a) a pre0#tit $i%te ra2# pe *ar+#)
o mi$$e) &om$E !#pita$, 5i am $ *i$i%or) la!rima Mai!ii
Dom$li) &ire!t &e la "r"#) &e la Ure!'e%ti,
CAPITOLUL III
3ilele &i$ 4r$all li .!r) "!#pate &e fo! &e !#tre
mai!#-"a) era $merotate &e la OD la AD, 3ila ! $m#rl 6F
era pe 4m#tate ar"#, Urm#toarea lip"ea ($ ($tre0ime, Pe"em$e
!# $ pt"e fi "al*at#,
- De !e $ mai !ite%ti> m# ($treb# b#tr($a,
- 3ii$&!# ai!i "e ($trerpe po*e"tirea li .!r, Wm#tate
&i$ fila ! $m#rl 6F e ar"#) iar rm#toarea lip"e%te ($
($tre0ime,
-Da/,,, Da/,,, Cm am ptt ita/ Dar po2i "# le !ite%ti pe
!elelalte, ($ ele e *orba tot &e Ja*ril# 3m,
- Sp$e2i-mi) Ja*ril# 3m mai tr#ie%te> A% ptea "#-l *#&
%i e>
- De tr#it) tr#ie%te/ Da!# *rei "# "tai &e *orb# !ii el *a
trebi "#-l !a2i ($ alt# parte &e!(t ai!i ($ "at) &om$le
&ra0#, A"t#+i o!p# $ %ti !e po"t ($ Co$"ilil Sperior al
A0ri!ltrii, Ai!i) ($ "at) a *e$it ($ *reo &o# r($&ri, Dar
a%a) mai mlt ($ tre!ere,
- Dar &e %efl &e po"t Col2a$ mai %ti2i !e*a>
- E mort/ S-a (mp%!at,
KG
- De fri!a pe&ep"ei>
- A%/ S-a (mp%!at mai ($ai$te) &e i$im# rea,
- Cm *i$e a"ta>
- Ia!a bi$e, Col2a$ #"ta a fo"t o fiar# !m $ !re& "# fie
mlte pe lme, Dar pe !(t era &e fiar# ! oame$ii) pe at(t
a!a"# la el era o m#m#li0#) o !(rp#, I$!'ipie%te-2i) &om$le
&ra0#) el) $ m$te &e om) ($ "tare "# &oboare $ tar &i$tr-o
"i$0r# lo*itr#) "e l#"a b#tt &e $e*a"t#-"a, C($& "e "p#ra
pe el) (l b#tea ! pap!l) ! !e$tiro$l, S# $-2i ($!'ipi
!# era $ +&ra'o$ &e femeie, Dimpotri*#) o f(2# &e-i a4$0ea
!el mlt p($# la ($#l2imea pieptli) "lab#) $e0ri!ioa"# !a o
!ioroai!# %i rea, Pe &ea"pra) (l mai %i ($%ela ! 4a$&armii
&e la po"t, C $l &i$tre ei) at$!i !($& a!e"tia i-a "o"it
"oro!l "# "e elibere+e) a f0it %terpeli$& toate
9e!oiiomiile: li Col2a$, Oame$ii *orbea &e *reo "t# &e mii
&e lei) &ar !i$e poate "# %tie,
5i at$!i Col2a$) &a!# "-a *#+t p#r#"it %i pr#&at) %i-a
tra" $ 0lo$te ($ !ap, Pre!m *e+i) fie!are $a% (%i are $a%l,
- A%a "e pare, Cre2i "# *# !ite"! mai &eparte>
- P#i &e !e "# $ mai *rea, C($& te a"!lt) mi "e pare !#
$ &m$eata !ite%ti) !i .!r, A"ta m# &oare r#) &ar m# %i
ali$#,
- ,,, Di$ a!e"te moti*e - am relat e le!tra - "atl
$o"tr e"te !o$"i&erat !a $l 93#r# Dm$e- +e:, N &i$
moti*ele formlate &e politi!ie$ii &e la re%e&i$2#) !i &i$ !
totl altele) !ara!teri+area a!ea"ta $ e"te &elo! lip"it# &e
a&e*#r, ($ "atl $o"tr b#rba2ii $ !al!# la bi"eri!# &e!(t
&i$ Pa%te ($ Cr#!i$ %i) &a!# $ ar fi femeile !are "#-i mai
!i!#le) $ %i-ar ($morm($ta mor2ii ! pop#) %i tot f#r# pop#
"-ar ($"ra %i !re%te !opiii,
A!m +e!e a$i) Col2a$ a fo"t mtat ($ "at la $oi) #i$tr-o
!om$# &e pri$ Dobro0ea) $&e omor("e $ om ($ b#t#i, I$format
&e pre&e!e"orl "#, !e fel &e "#m($2# "($t "#r#!2e$ii)
Col2a$ "-a 'ot#r(t "#-i 9&i"!ipli$e+e@, ($ prima &mi$i!#) la
'or#) le-a 2i$t !am rm#torl &i"!r": 9.#) mi "-a "p" !#
KK
*oi "($te2i oame$ii &ra!li, Ci!# ($ tot 4&e2l $ e1i"t# $
"at ! m(rla$i at(t &e !ol2o%i !a *oi, .#) e $ %ti &a!# a2i
a+it &e mi$e) &e ma4rl Sta$ Col2a$, Ce2i fi fii$& *oi
!imotiile &ra!li) &ar $i!i e $ "($t al li Dm$e+e, S# *#
i$tre) b#) ($ !ap !# e "($t al li S!arao2!'ii) tartorl, 5i
"# %ti2i !# &o# "emi$2e &e oame$i $ pot e "feri $eam: pe
!ol2o%i %i pe #ia !are at$!i !($& +i! e 9'#i": ei o ia
9!ea:, C($& e &a $ or&i$) apoi mort) !opt) trebie
e1e!tat, S# $ te pri$& !# o !(rme%ti altfel "a !# - Doam$e
fere%tel - !r(!- $e%ti, Da!# "e ($t(mpl# a%a) (2i mt f#l!ile
&i$ lo! %i-2i moi !iola$ele &e $ mai e%ti om o *ia2#
($trea0#,:
U$ii $-a lat at$!i ($ "erio" a*erti"me$tl li Col2a$, La
"!rt# *reme &p# a!eea "-a !o$*i$" ! !i$e a &e-a fa!e, N-a
tre!t +i f#r# !a !i$e*a "# $ fie !iom#0it la po"t) pe$tr $
%ti !e *i$i ($!'ipite "a reale, A ($!ept at$!i "# !r0#
pl($0erile la ora%, La le0i$ea &e 4a$&armi) la prefe!t, Dar)
"pri4i$it fii$& &e !'iabrime) &e primar %i &e &ire!torl
%!olii) ei ($%i%i !'iabri) pl($0erile a r#ma" f#r# rm#ri,
Col2a$) perma$e$ti+($& teroarea) a i+btit "# 9&i"!ipli$e+e:
"atl, Di"!ipli$area !o$"ta pe &e o parte ($ faptl !# oame$ii
"e "p$ea &e $e*oie) iar pe &e alta) !# !ei "o!oti2i &e el
!ol2o%i ($*#2ar# "# $-%i mai ma$ife"te f#2i% (mpotri*irea %i
ra,
Col2a$ %tia !# oame$ii i "e "p$ea $mai &e fri!#) %tia !#
$ e1i"ta $l !are "# $-l ra"!#,
-N-a &e!(t "# m# ra"!# ei !(t pofte"!) "e l#&a el !i$i!
fa2# &e primar, N-mi pa"#/ S# m# a"!lte $mai %i "# fa!# tot
!eea !e le !er,
Tem($&-"e) tot%i) &e *reo r#+b$are) o &at# $ l-ar fi
*#+t pri$ "at $e($"o2it m#!ar &e $ 4a$&arm "a &e !(i$e,
Dar iat# !# &p# +e!e a$i &e "p$ere "-a 0#"it $l !are
"#-l ($fr$te f#2i% &e fa2# ! tot "atl) &e fa2# ! !#pita$l
*eteri$ar, A%a !e*a $ %i-ar fi ptt el ($!'ipi $i!io&at#,
Spme0($& &e frie) o"p#2l la !are (l pofti"e pe !#pita$ $
i-a priit,
KM
A m($!at i$ "il#) a b#t ($ "il#, De a!eea) !m l-a *#+t
ple!($&) "-a %i repe+it la po"t,
- Ne!lai) a&-l ($!oa!e pe t(l'ar/ UNe!lai mi-a fr$i+at
!ele mai mlte &ateV,
C(te*a mi$te mai t(r+i Ja*ril# 3m "-a aflat ($ fa2a li
Col2a$,
- De+lea0#-l) Ne!lai/
Wa$&arml "-a e1e!tat,
- Ca "# +i!# a%a, X$&em$i oame$ii la rebeli$e,
- Da &e $&e) &omE%#f/
- .#) Ja*ril#) b#/ De !e e%ti t at(ta &e !ol2o" $ pri!ep,
Pro"t $ e%ti, N / .i$e) b#) t $-2( &ai "eama !# &a!# m#
ia &p# litera le0ii ($f$+i o!$a pe &o#+e!i &e a$i> Dar !e
+i! e/ A!E !#-i r#+boi %i fii$&!# e%ti militar) team# mi-e
!# te (mp%!#, Dar mie mi-e mil# &e ti$e) b# Ja*ril#/
- Al &ra!li 2i-e mil# &e mi$e/ N-2i mai r#!i 0ra) &e
poma$#) &omE%#f) !# ori!(t te-ai tr&i "# m#8 &e"!($2i $-ai "#
m# *e+i ($0e$$!'eat ($ fa2a &mitale %i $i!i "#rt($&-2i
!i+mele,
Trebie "# &e"!'i& o para$te+#, Ci$e $-l !$o%tea pe Col2a$
%or "e ptea l#"a ($%elat &e to$l bl($&) p#ri$te%te
m"tr#tor, C +e!e a$i ($ rm#) la ($!eptl !arierei "ale) ($
"at la $oi pe ml2i a i+btit "#-i p#!#lea"!#,
Cel ($ !lp# pe$tr te miri !e) !am ! a"eme$ea !*i$te era
lat ($ primire :
- .#) e $ "($t om r#, E &rept) "($t ite la m($ie, Dar !e
"#-i fa!i/ Oml $ e $mai "oare, Mai e %i $oapte, 5i $oaptea
mea - t-i $oaptea m#-"i/ - e !# "($t ite la m7$ie, S# fa!
($"# !i*a r#) ! b$# %tii$2#) $-mi pla!e, Spre pil&# 2ie,
Da!# m# port ! ti$e !a oml &ra!li) %tii !e te a%teapt#>
- 5ti) &omE%#f) "# tr#i2ii
- Dar e $ *rea) b#) "# fi r# $i!i ! ti$e %i $i!i !
al2ii ! toate !# "tatl m# pl#te%te to!mai !a "# m# port
!(i$o" CIL *oi) mo!ofa$ii) fii$&!# altfel
KO
*# la2i $a"l la prtare, Ce "# fa! 'i"#) am o fire !are
repe&e "e ($&io%ea+#, Cite) &a!# ai "# m# ro0i p2i$,,,
- C# ro0 &omE%#f) !m "# $ *# ro0 /
- At$!i 'ai&e) roa0#-m#/
- DomE%#f) *# ro0 "# fi2i ($0#&itor, S# $ m# "t(l!i2i %i
"# $-mi fa!e2i a!te, J($&i2i-*#) am $e*a"t#) !opii,,,
- Da!# ai ($0e$$!'ea $ pi!,,,
.le"tem($&-l ($ 0($&) oml ($0e$$!'ea,
- .#) t (2i &ai "eama !# te-ai p" r# al &ra!li !
le0ea>
- M-am p") p#!atele mele/
- 5i !# pe$tr *i$a a"ta) &a!# ai "# iei %a"e l$i ($"eam$#
!# ai $oro!>
- DomE%#f)Q &i$ "flet *# ro0,,,
- .#) &a!# te iert) ai merita "#-mi "#r2i !i+mele, Dar t
a"ta $-ai "-o fa!i,
5i ($ti$&ea pi!iorl ($ai$te !a bietli om "#-i fie mai la
($&em($#,
A!e"ta) &a!# era "lab &e ($0er %i "perio") $#&#4&i$& !# %efl
&e po"t (l *a ierta) "e ple!a %i-i "#rta !i+ma,
Dar !m ob2i$ea a!ea"ta) Col2a$ &i$tr-o &at# "e metamorfo+a,
Se repe+ea ! pm$ii %i pi!ioarele pe el, Pe rm#) &*p# !e "e
r#!orea) &a!# e1i"ta moti* &e trimitere i$ 4&e!at#) (i f#!ea
a!te) e1a- 0er($& *i$a &i$a&i$") !a $e$oro!itl "# primea"!#
ma1imm &e pe&eap"#,
E &rept) tr!l $ i-a mer" mlt timp, Cei fri!o%i)
!o$*i$0($&-"e !# ori!(t "-ar mili e ($ +a&ar) $ "-a mai
l#"at p#!#li2i, Tot%i) Col2a$ (l ($!er!a - "# *a&# &a!# "-o
pri$&e - &e fie!are &at# !($&, &e"!operea pe !i$e*a ($
9!lp#:,
La fel a pro!e&at %i ! Ja*ril# 3m, Dar !($& a ($2ele" !#
a!e"ta $ "e *a l#"a p#!#lit) l-a i+bit ! pm$l) $ pm$
$#pra"$i! ($ obra+, Ja*ril# 3m "-a pr#b%it pe po&ele f#r#
!$o%ti$2#,
- Toar$#-i o 0#leat# ! ap# ($ !ap) Ne!lai/
Or&i$l f e1e!tat) %i Ja*ril# 3m (%i re*e$i,
K6
- Ca "# +i!#) a%a/ E (2i *orbe"! frmo" %i t te
obr#+$i!e%ti, .#) te omor) b#, C m(i$ile a"tea ale mele am "#
te bat p($# ai "#-2i &ai &'l,
- Omoar#-m#/ Par!# !e pot "# fa! > S($t ($ m(i$ile
&mitale) &omE%#f, Dar &a!# ai "# m# omori are "# trebia"!#
($tr-o +i "# &ai "o!oteal#,
- .#) &a pro"t m# !re+i, Te omor) b#) ! a!te ($ re0l#) %i
&omEprefe!t) &rept ml2mire !# am "!#pat 2ara &e $ bol%e*i!)
m# %i &e!orea+# pe &ea"pra,
- Te-o &e!ora el) &ar o&at# %i o&at# tot are "#- trebia"!#
"# &ai "o!oteal#,
C(te*a !lipe) ma4rl *#+ $e0r ($ai$tea o!'ilor, S#-l
($fr$te a"tfel $ 2#r#$oi $ i "e mai ($t(m- pla"e ($!#
$i!io&at#, Pe rm# br"! (l $#p#&i $ "e$time$t &e "ati"fa!2ie
:
- .# Ne!lai) ai a+it !e-a "p">
- Am a+it) &omE ma4r/
- 5i t) J'eor0'i2# > Repet#) J'eor0'i2#) !e-a "p"
t(l'arl/
- A +i" !# &a!# (l omor(2i) ($tr-o +i *a trebi "# &a2i
"o!oteal#,
- A%a ai +i") b#>
- A%a/
- Ia "p$e t) J'eor0'i2#) la !e "-a 0($&it !($& a "p" !#
($tr-o +i *a trebi "# &a "o!oteal#,
UJ'eor0'i2# mi-a "p" !# fii$&-i mil# &e Ja*ril#) a f#!t-o
pe pro"tl,V
- S-o fi 0($&it !# ($tr-o +i,,, &a!# "e fa!e o a$!'et# mai
"erioa"#,,,
- T(mpitle/ Ia "p$e t) Ne!lai/
- E "o!ot !# "-a 0($&it la !e-a "p" &omEfr$- ta%
J'eor0'i2#,,
- Lmi$area mamelor *oa"tre &e t(mpi2i/ .#) #"ta *i"ea+# "#
*i$# !om$i%tii la ptere, A%a) m#) !# la a"ta te-ai 0($&it>
Ja*ril# 3m $ i-a r#"p$",
- De !e ta!i) b#> A'a) (2i pare r# !# te-a ,lat 0ra pe
&i$ai$te, Ca "# +i!# te-am !itit bi$e, A!E &a!# te-am !itit)
$ te mai omor, (2i fa! a!te %i te pre&a mai &eparte, Da!#)
p($# la rm#) $-a "#
K=
te-mp%te) at$!i "i0r !# ai, "# ($f$+i p%!#ria pe *ia2#,
N) $ te omor, Dar p2i$ tot am "# m# r#!ore"!,
L-a b#tt p($# a le%i$at,
- D!e2i-l ($ are"t %i tr$a2i o 0#leat# &e ap# pe"te el, Pe
rm# am($&oi) ($ pa" aler0#tor) &p# Nae .#r0#+a$) Ilie Co4a$)
Miti2# Ne&el! %i Mari- $a!'e P(r*, A2i ($2ele"> E1e!tarea/
Dp# ple!area 4a$&armilor a "!o" &i$tr-o map# &e!olorat#
!(te*a !oli &e '(rtie %i "-a a%ter$t pe "!ri", P($# "# "e
($apoie+e a4toarele "ale ! !ei &p# !are f"e"er# trimi%i)
termi$# &e ti!lit pro- !e"l-*erbal,
Pe "!rt) pro!e"l-*erbal !o$2i$ea rm#toarele !apete &e
a!+are: Ja*ril# 3m) i$&i*i& &i$tot- &ea$a &bio") *e$it
a!a"# &e pe fro$t) ($tr-$ !o$!e&i &e &o# "#pt#m($i) a
($!ept "# &e"f#%oare o peri!loa"# propa0a$&# bol%e*i!#,
Soli!itat fii$& &e !#tre $ii fr$ta%i &i$ !om$# "# le *($&#
po0o$l &e p#m($t r#ma" p(rloa0#) &eoare!e fii$& !o$!e$trat %i
$ea*($& familie) $ are !i$e "#-l l!re+e) ""- $mitl a
ref+at) "p$($& !# $ *rea !a roa&ele &e pe p#m($tl "# "#
'r#$ea"!# armata 0erma$#, Mai mlt &e!(t at(t) ($&eam$# %i pe
al2ii "# $ l!re+e p#m($tl %i "# a"!$&# b!atele, Dar
peri!lo"l a0e$t !om$i"t "-a f#!t *i$o*at &e o fapt# %i mai
0ra*#, 5i-a i$"ti0at !o$"#te$ii la rebeliime &ire!t#, 5i) !
$ l1 &e am#$$te) mlte i$*e$tate) relata !ele ($t(mplate !
prile4l re!'i+i2io$#rii !ailor, Pe rm#) !a "#-l ($f$&e %i
mai bi$e) a&#0#) ($ai$te &e a ($!'eia) !# ""-$mitl
profera"e 9i$"lte la a&re"a 0*er$li %i) mai ale") a
!o$&!#torli "ta- tl(:,
Cei patr a i$trat pe %# to!mai ($ !lipa !($& Col2a$ "em$a
pro!e"l-*erbal, Ne%tii$& pe$tr !e-i !'ema"e) era p2i$
"peria2i, Dar b$a &i"po+i2ie a %efli &e po"t - Col2a$ era
ml2mit &e fell !m ti!li"e '(rtia - a* &arl "# le
ri"ipea"!# temerile,
- Ce$ir#2i ! to2ii>
- Ce$ir#m) &omE %ef,
K- Ca"a &e pe !oli$#
KA
- Ei) !e +i!e2i> C# ibe%te "a $ Col2a$> C# ibe%te/ Ci$e
altl *-a "!#pat !aii &e la re!'i+i2ie &a!# $ el/
- La"#) &omE%ef) !# $i!i $oi $ $e-om ar#ta !#rp#$o%i fa2#
&e &m$eata,
- .i$e/,,, .i$e/,,, Dar a!m *-am !'emat pe$tr alt!e*a,
Crea) m#i oame$i b$i) !a t(l'arl &e Ja*ril# "# fie (mp%!at
"a &a!# $) ($!altea "# ($f$&e o!$a pe *ia2#, A%a l-am
($!o$&eiat ($ '(rtia a"ta) ($!(t pte2i "#-i !($ta2i &e pe
a!m 2(l'arli *e%$i!a pome$ire, Nmai !# !ele !e-am "!ri" e
trebie ($t#rite ! m#rtria $or oame$i !i$"ti2i !a &e-al&e
&m$ea*oa"tr#, E pe$tr a"ta *-am !'emat, S# &a2i !(te o
&e!lara2ie, C# ($*oi2i>
- Cm "# $) &om$E %ef/ Se poate > Nmai !# $ %tim !e "#
"!riem,
- La"#) !# *# ($*#2 pe fie!are, Hai "# ($!epem ! &m$eata)
$ea llie, S!rie/ De!lara2ie, Sb"em$atl llie Co4a$) &i$
!om$a - "!rie !om$a -) 4&e2l - "!rie 4&e2l -) a0ri!ltor
- p$e a!ma %i !(t p#m($t !a "# *a&# &om$ii 4&e!#tori !# !el
!e &# m#rtrie $ e $ #la &e $imi!) !are $ are $i!i &p# !e
bea apa) !i om "erio") proprietar a &o#+e!i %i !i$!i 'e!tare
-) &e!lar !# l-am a+it pe Ja*ril# 3m ($4r($& pe &om$l
mare%al A$to$e"!) !o$&!#torl "tatli $o"tr, L-am mai
a+it "p$($& !#,,,
5i a%a pe r($& &i!t# fie!#ria !e a$me "# "!rie, Treaba a
&rat &o# ore, C($& a r#ma" $mai ! 4a$&armii li) le-a "p"
$emai($!#p($&-%i ($ piele &e "ati"fa!2ie,
-A!) %ti !# l-am ($f$&at $ 0lm#, N-l mai "!ap# !'iar
&a!# l-ar ap#ra to2i a*o!a2ii &i$ lme,
I$ +ia rm#toare) Ja*ril# 3m a fo"t tra$"portat la ora%
%i pre&at !omi"arli Wrbi2# &e la Si0ra$2#) +i" 9I$im#
b$#:) !are "-a o!pat per"o$al %i &e mi$e, UC(te a a*t &e
($&rat bietl Ja*ril# 3m ($ timpl a$!'etei &i$ partea
teribilli Wrbi2#) am !o$"em$at ($ !aietl a$terior,V
MD
- Cm) a mai e1i"tat $ !aiet> am ($trebat, C el !e "-a
($t(mplat>
- A fo"t %i el ar", C totl a fo"t patr !aiete) fie!are
a*($& !(te FDD file, Toate a fo"t ar"e,
-Dar &e !e> De !e>
- Bi-am "p" !# $ %ti) &om$le &ra0#,
- .i$e) &ar e "tpi&,,, Re*olt#tor, Patr !aiete) opt "te
&e pa0i$i p"e pe fo!,,,
Eram ($tr-a&e*#r re*oltat) &ar ($ a!ela%i timp i$tri0at la
!lme, Ce o &etermi$a"e pe Car*ara "# le p$# pe fo!> Oare (%i
r("e %i (%i &i"pre2i"e ($ a%a m#"r# b#rbatl) ($!(t a
trebit "# &i"tr0# p($# %i bietele !aiete !are (i ami$tea &e
el> (mi era tot%i 0re "# !re&, Da!# *oia "# "e "!ape &e ele)
$ a*ea &e!(t "# le &#ria"!# "oa!r#-"i) !are le-ar fi p#"trat
($ "!ri$l ei b#tr($) al#tri &e !elelalte reli!*e r#ma"e &e
la fiii "#i, N) alta trebia "# fie e1pli!a2ia, Poate !# &i$
!ele =DD &e file ($ mlte &i$ ele .!r *orbea %i &e"pre ea,
Era fire"! "# pre"p$ a!ea"ta, Da!# li Ja*ril# 3m (i
!o$"a!ra"e &oar ($tr-$l &i$ !ele &o# !aiete $ mai p2i$ &e
trei+e!i &e pa0i$i) f#r# ($&oial# !# &e"pre ea) "o2ia li)
"!ri"e"e mai mlte, 5i &a!# Car*ara a 2i$t $eap#rat "#
&i"tr0# !aietele) probabil !# .!r $ "!ri"e"e l!rri !are
"#-i fa!# ei pl#!ere,
95i b#tr($a a"ta !are %tie) &e"i0r) mlt mai mlt &e"pre
!aiete) &ar $ *rea "# *orbea"!#/@ mi-am "p" pri*i$&-o !
!i&#,
- Da!# a a*t i$im# "# &i"tr0# toate !aietele) ($"eam$# !#
!ele !e a "!ri" ($ ele .!r &e"pre "o2ia "a $ era &e $atr#
"-o m#0lea"!#) am ($!er!at "-o tra0 &e limb#,
- Te ($%eli) &om$le &ra0#, .!r a ibit-o) %i pot "# te
a"i0r !# &e"pre $e*a"ta li $i!io&at# $-a 0($&it &e!(t $mai
l!rri frmoa"e,
- At$!i &e !e a &i"tr" !aietele>
- Bi-am "p" !# $ %ti,,,
- N %titi/
- N/
5i ($ 0($& :
M;
9Mi$2i/ Di$ !e moti* $-mi &a "eama) &ar &ra- ! "# m# ia
&a!# $-mi a"!$+i !e*a:,
- De altfel) trebie "# %tii) &om$le &ra0#) !# fii$2a a"ta
fa!e !(teo&at# $ele l!rri &e-2i *i$e "# !re+i !# $ e ($
toate mi$2ile,
- Da!# ar fi ai!i &e fa2# a% ($treba-o,
- Ce a$me>
- De !e a ar" !aietele,
.#tr($a "e ($"e$i$# &i$tr-o &at#,
-S# %tii !# a"ta ar fi o i&ee, S-o ($trebi $eap#rat)
&om$le &ra0#,
- C#& !# $-a mai &at pe ai!i,,,
- La"# !# *i$e ea, N-ai $i!i o 0ri4#,
- S# "per#m,
Di$tr-$ a$mit p$!t &e *e&ere) ($!ep"em "# re0ret !# (mi
am($a"em ple!area, I$ &efi$iti*) ar fi trebit "# m# ml2me"!
!# ($t(mplarea f#!"e "# fi 0#+&it pe$tr o $oapte ($ !a"a
p#ri$tea"!# a fo%tilor mei to*ar#%i &e armat#) .!r %i
Clai!, Ar fi trebit "# m# ml2me"! !# ($t(mplarea f#!"e "#
!$o"! pe mama lor %i pe "o2ia $ia &i$tre ei, Dar $/ At(ta
$-mi era "fi!ie$t, M# i$tri0a !omportame$tl p2i$ !i&at al
b#tr($ei) !omportame$tl %i mai !i&at al fo"tei "o2ii a li
.!r, Ne*oia &e a afla a&e*#rl "e *oia $eap#rat "ati"f#!t#,
Dar !m> 3ilele "!#pate &e fo! $-mi "p$ea mai $imi!,
Aproape ($ toate) .!r $ *orbea &e!(t &e Ja*ril# 3m %i &e
be"tiall plto$ier ma4or &e 4a$&armi Sta$ Col2a$, I$tere"a$t
&e"i0r, Dar !a "# pot afla a&e*#rl ar fi trebit "#-mi !a&#
"b o!'i a!ele pa0i$i ($ !are .!r *orbea &e"pre el ($"%i)
&e"pre Car*ara) &e"pre Clai!) &e"pre *ia2a li &e fie!are +i,
Or) filele "al*ate &e fo! $ !o$2i$ea $i!i $ fel &e &ate
!are "#-mi ofere po"ibilitatea $ei mai e1a!te !$oa%teri a
li .!r, De a"eme$ea) $i!i !ele !e (mi po*e"ti"e mam#-"a
&e"pre el, I$ &efi$iti*) !e afla"em > C# ($ ;AK; f"e"e are"-
tat %i a$!'etat) ($*i$it fii$& &e a!ti*itate a$tifa"!i"t#,
A"ta e1pli!a 0e"tl &e mai t(r+i !are a*ea "#-l &!# ($ fa2a
plto$li &e e1e!2ie, 3#r# ($
MF
&oial# era $ am#$$t &eo"ebit &e importa$t, El (mi &e+*#lia
o latr# a per"o$alit#2ii li .!r) &ar $-mi a4ta "#-l *#&
($ a$"ambl, Da!# $ le-a% fi !$o"!t - pe mai!#-"a) pe "o2ia
"a -) %i &a!# p2i$ele fapte $ee"e$2iale pe !are mi le-a
&e+*#lit el ($"%i le-a% fi aflat ($t(mpl#tor &e la
alt!i$e*a) poate !# m-ar fi &etermi$at "# re!tifi! ($tr!(t*a
ima0i$ea pe !are mi-o f#!"em &e"pre .!r, Crio+itatea mea)
afri"ita mea &e !rio+itate profe"io$al#) "-ar fi potolit
($ai$te &e a fi fo"t propri-+i" a2(2at#, Dar iat#) o
!$o"!"em pe mai!#-"a) pe "o2ia li, Am($&o# era ($ fell
lor !i&ate, Am($&o# "e ra, USe ra > I$ p2i$l timp !(t
f"e"em to2i trei (mpre$#) &e mai mlte ori a*"e"em a!ea"t#
impre"ie, Dar tot &e at(tea ori mi-am +i" !# m-am ($%elat %i
!#) ($ !i&a *iole$2ei &e limba4) b#tr($a 2i$ea la fo"ta "a
$or#) &p# !m &e a"eme$ea Car*ara $trea $ re"pe!t &eo"ebit
fa2# &e fo"ta "a "oa!r#,V Am($&o# a"!$&ea "e!rete $ $mai
fa2# &e mi$e) &ar - par!# -
;
%i ra fa2# &e !ealalt#, Toate
a!e"tea (mi ($t#ri"er# !o$*i$0erea !# ima0i$ea pe !are mi-o
f#!"em &e"pre .!r $ !ore"p$&ea realit#2ii, .!r !el a&e-
*#rat trebie !-a fo"t altfel &e!(t i+bti"em e "#-l !$o"!,
($trebarea !are m# fr#m($ta - %i to!mai ($ a!ea"ta !o$"ta
r#&#!i$a !rio+it#2ii mele - era rm#toarea : Ceea !e $ %tiam
&e"pre .!r %i trebia $eap#rat "# afl era ($ fa*oarea "a
($ &efa*oarea a!e"tia > C alte !*i$te) .!r f"e"e mai
b$) mai $obil &e!(t (l *#+"em e "a) &impotri*#) ima0i$ea
pe !are mi-o forma"em &e"pre el era $a i&eali+at# >
R#"p$"l la a!ea"t# ($trebare trebia $eap#rat "#-l afl,
.!r $ era pe$tr mi$e $ $e!$o"!t oare!are, P($# la $
p$!t f"e"em priete$i %i) &a!# &e la ($!ept l-am "timat)
lterior) &atorit# $ $mai 'ot#r(rii late !are l-a &" ($
fa2a plto$li &e e1e!2ie) &ar toto&at# !ra4li pe !are l-
a ar#tat ($ fa2a mor2ii) (mi &e*e$i &ra0, Da, (mi &e*e$i &ra0
abia !($& $-a mai fo"t ($ *ia2#, Or)
MG
to!mai &e a!eea era ab"olt $e!e"ar "# afl !m f"e"e ($
realitate .!r !el a&e*#rat,
I$ mi$e "#l#%lie%te !a $ &emo$ $e*oia &e a !$oa%te !m
"($t oame$ii &i$!olo &e apare$2e, A!e"t &emo$ mi-e &ra0) &ar
($ a!eea%i m#"r# (l %i r#"!, II r#"! at$!i !($& el)
i$epi+abil &e i$*e$ti*) m# a4t# "# &e"!op#r ($apoia $ei
apare$te !r"te &e o$e"titate) i$te0ritate moral# et!,)
li!'eli"ml !el mai !ra") %i (mi e"te &ra0 at$!i !($& (mi &#
po"ibilitatea "# *#& &i$!olo &e o apare$2# ($&oiel$i!# o "erie
($trea0# &e !alit#2i i0$orate &e toat# lmea,
At$!i !($& &emo$l a!e"ta ($!epe "# "e a0ite $-mi mai
0#"e"! li$i%tea p($# !($& $ afl !eea !e m# i$tere"ea+#,
Par!# preo!p#rile mele &e p($# at$!i (%i pier& i$tere"l "a
tre! pe pla$l al &oilea %i &e*i$ mai &i"trat %i mai ab"e$t
fa2# &e tot !eea !e e"te alt!e*a) &e!(t !eea !e m# preo!p# ($
,mome$tl a!ela, Da!# afl !# !i$e*a ar ptea "#-mi fie !(t &e
!(t &e folo" ($ el!i&area !a+li) %i per"oa$a a!ea"ta
lo!ie%te la !ap#tl 2#rii) ia tre$l %i m# &! "# "ta &e
Corb# ! ea, E) !are ($ 0e$eral $ "($t o fire !om$i!ati*#)
($ atare (mpre4r#ri &e*i$ *orb#re2 ($ "tare "# pro*o! *ariate
%i a0reabile !o$*er"a2ii) !are "# m# fa!# "impati!
i$terlo!torli "a i$terlo!torilor mei, Mai mlt) e) !are
$ m# pri!ep &elo! "# tra0 oame$ii &e limb#) m# &e"!op#r
foarte i$"pirat ($ a p$e a"eme$ea ($treb#ri "a a !o$&!e ($
a%a fel &i"!2ia) ($!(t a!ela ! !are "ta &e *orb# "# "p$#
"i$0r to!mai !eea !e *rea "# afl &e la el,
A!m pre*e&eam !# "e *a ($t(mpla la fel : $ a*eam "#-mi
0#"e"! li$i%tea p($# !($&, $ i+bteam "# re!o$"titi ima0i$ea
!ea a&e*#rat# a li .!r, 5i !m $ "peram "# pot %or
&etermi$a !ele &o# femei "# *orbea"!#) "#-mi &e+*#lie tai$a
- eram &oar !o$*i$" !#-mi a"!$&ea !e*a - m# %i 'o- t#r("em
"#-mi am($ ple!area p($# !($&) fie &e la ele) fie &e la
oame$ii &i$ "at - "pre pil&#) !ole0i ($tre-ale &#"!#liei ai
li .!r -) a*eam "# afl tot !e era $e!e"ar "# %ti,
MK
La toate a!e"tea m# 0($&eam ($ timp !e ($tor!eam pe o parte
%i pe alta !ele trei file !are (mi mai r#m#"e"er# &e !itit &i$
!eea !e f"e"e !($&*a 4r$all i$tim al li .!r, Le
($tor!eam pe o parte %i pe alta) $ept($&-m# 'ot#r( "# le
!ite"!, N %ti &e !e) &ar &i$tr-o &at# i$tere"l fa2# &e
!o$2i$tl lor "!omba"e, De fapt) %ti, A*eam !o$*i$0erea !#
%i rm#toarele trei file era tot at(t &e imper"o$ale !a %i
toate !elelalte pe !are le !iti"em,
.#tr($a "e"i+($& e+itarea mea (mi "p"e) m"tr($- &-m#
par!# :
- Se pare !# $ prea te i$tere"ea+# "# !ite%ti mai &eparte)
&om$le &ra0#,,,
- I$ !ele !e rmea+# tot &e Ja*ril# 3m e *orba >
- Doar ($tr-o "!rt# ($"em$are &e !(te*a r($- &ri mai
*orbe%te &e el,
- I$ re"t) &e"pre !e-i *orba > De"pre "i$e ($"%i .!r $
*orbe%te &elo! >
- Po*e"te%te $ *i",,,
- U$ *i" / e1!lamai ! $ i$tere" *a0, .arem e $ *i"
i$tere"a$t >
.#tr($a ri&i!# &i$ meri,
- Par!# pot "# %ti !e 2i "e pare &mitale i$tere"a$t %i !e
$ /
- E !re& !# &m$ea*oa"tr# a2i ptea "#-mi po*e"ti2i l!rri
mlt mai i$tere"a$te,
- Te ($%eli) &om$le &ra0#, Ce a% ptea "#-2i "p$ mai mlt
&e!(t 2i-am "p" > Bi-am po*e"tit &e"pre .!r ($t(mpl#ri ($!#
&e pe !($& era mi!,
- Sp$e2i-mi la !e a$me *-a2i referit at$!i !($& i-a2i
reami$tit $orei &m$ea*oa"tr# !# ar trebi "#-i fie r%i$e >
- La $imi! pre!i",,,
- Ce&e2i > Am a*t &reptate !($& *-am "p" !# &m$ea*oa"tr#
a2i ptea "#-mi po*e"ti2i l!rri mlt mai i$tere"a$te &e!(t
!eea !e a% ptea afla !iti$& a!e"te ltime trei file, De
pil&#) m-ar i$tere"a mlt mai mlt "# !$o"! r#"p$"l &m$ea-
*oa"tr# la ($trebarea pe !are *-am p"-o,
MM
- N ar fi &elo! i$tere"a$t, N are $i!i o le0#tr#,
- C !i$e $ are >
- C .!r) bi$e($2ele",
- N are >
- N,
- At$!i poate *e2i a!!epta "# m# &miri2i &e !e $ora
&m$ea*oa"tr# era &or$i!# "# afle am#$$te mai !r($& &e"pre
Clai! &e!(t &e"pre "o2l ei) .!r >
- Dom$le - &e &ata a"ta $ mi-a mai "p" &om$le &ra0# -
%ti !e-2i tre!e pri$ mi$te) &ar e%ti prof$& 0re%it, Te ro0
"# fii !o$*i$" &e a!ea"ta,
.#tr($a era aproape i$&i0$at#,
($!ep"e "# m# &oar# !apl, N mai pri!epeam $imi!, Oare (%i
b#tea 4o! &e mi$e > N-mi *e$ea "# !re& / At$!i,,, A*eam
i$ti2ia !# to!mai ($ a!ea"ta !o$"ta $o&l e$i0mei) &ar)
toto&at#) eram !o$*i$" !# $ b#tr($a era a!eea !are ptea "#
m# a4te "#-l &e+le0,
Am oftat re"em$at,
- At$!i "# !o$ti$#m le!tra,
- O *ei !o$ti$a "i$0r) &om$le, E aproape ora pr($+li
%i e $-am pre0#tit ($!# $imi! &e m($- !are, Tot "peram !# "e
*a repe+i Car*ara "#-mi a4te, Dar &a!# $-a *e$it p($# a!ma)
($"eam$# !# p($# "pre "ear# $ *a mai *e$i,
5i a ple!at) l#"($&-m# "i$0r,
CAPITOLUL C
Dp# !e am r#ma" "i$0r) $eml2mit &e lip"a mea &e ta!t)
re$$2($& &eo!am&at# "# mai !ite"! ltimele trei file &e
4r$al) am ($!ept "# m# plimb &e la $ !ap#t la altl al !a-
merei, 3#r# ($&oial#) b#tr($a "e "im2i"e 4i0$it# %i &e a!eea
ple!a"e, Dar pe$tr !e> Oare !o$"i&era"e !# e"te o impietate
la a&re"a memoriei li .!r faptl !# (mi i$0#&i"em "-o
b#$ie"! &e $e!re&i$2# !o$40al# pe Car*ara>
9N mai pri!ep $imi!/,,, 3ir-ar "# fie/,,, A!m) &a!# am
"p#rat-o) "i0r !# $ *oi mai ptea "!oate $imi! &e la ea:)
mi-am +i") *orbi$&-mi ! 0la" tare,
5i) frio" pe mi$e ($"mi) am !o$ti$at plimbarea) &e &ata
a"ta !ir!lar) !a $ !al la arie,
9A!m) "i$0ra "pera$2# !are (mi mai r#m($e ?e"te Car*ara,
Poate !# ea $-i !'iar at(t &e ""!eptibil#@) mi-am !o$ti$at
mo$olo0l,
I$"ti$!ti*) m-am oprit ($ &reptl fere"trei %i am pri*it
afar#, 3erea"tra $ &#&ea ($"pre li2#) !i ($"pre "patele
!a"ei, O0ra&a propri-+i"# era ($ partea a!ea"ta, Mare %i
foarte !rat#, C(te*a 0#i$i &olofa$e %i mo2ate "e f0#rea &e
!olo-!olo, Plto) &l#l !are ria%e toat# $oaptea) "e ita
&p# ele
M6
! $i%te o!'i "om$oro%i, Di$!olo &e 0ar&) ($!epea o0ra&a $ei
alte !a"e p2i$ !am p#r#0i$ite %i tare "!$&#, I$ &reapta) o
alta) la fel %i ($ "t($0a) iar !e*a mai ($ "patele a!e"tora)
altele, Pretti$&e$i ($"# $i!i 2ipe$ie &e om, 5i !m pri*eam
e a%a pli!ti"it) ($!i&at pe mi$e ($"mi) &eo&at# am "im2it
!# !i$e*a "e it# la mi$e, De $&e*a) &e la *re$a &i$
fere"trele !a"elor pe !are le *e&eam) !i$e*a m# pri*ea, Pare
poate 0re &e !re+t) &ar a&e*#rl a!e"ta e"te : m# "im2eam
pri*it, De%i port o!'elari) miopia (mi 4oa!# mlte fe"te %i
&i$ !a+a a!ea"ta am ble"temat-o &e"eori, La fel, am pro!e&at
%i a!ma, 3#!($& o!'ii mi!i) !a "# *#& mai bi$e) am lat pe
r($& fere"trele ($ $#&e4&ea !# *oi i+bti "# &e"!op#r pe a!eea
&e $&e) $ %tiam !i$e) "e ita la mi$e, Dar &i$tre toate
!a"ele !are "e oferea pri*irii mele) $mai trei a*ea
fere"tre ($"pre !oli$#, 5i ori!(t mi-am for2at pri*irea $-am
i+btit "# &e"!op#r pe $ime$i,
9Pe"em$e !# am ($!ept "# am 'al!i$a2ii8 mi-am +i", Da!#
mai, r#m($ mlt ($ !a"a a"ta) te pome$e%ti !# &e*i$ %i e,,,
!i&at !a b#tr($a
;
Q,
5i pe$tr a m# elibera &e ob"e"ie) am ($tor" "patele
fere"trei) rel($& plimbarea !ir!lar#, ($ &rml me) tre!($&
pri$ fa2a "!ri$li) am re&e"!operit filele &e 4r$al, ($
&efi$iti* tot $ am alt!e*a mai b$ &e f#!t, Hai&e "#
"f(r%e"! !eea !e am ($!ept
-
QS,
Am ($!#le!at "!a$l %i am relat le!tra !elor trei,file
!are (mi mai r#m#"e"er# &e !itit,
Prima ($"em$are era foarte "!rt# %i "e referea tot la
Ja*ril# 3m :
Am fo"t i$format !# Ja*ril# 3m) !o$&am$at la &o#+e!i %i
!i$!i &e a$i tem$i2# 0rea) a i+btit "# e*a&e+e, 3ormi&abil/
3#r# ($&oial# $ a fo"t %or, Dar mlt mai 0re *a fi pe$tr
el &e a!m ($!olo, Ce *a fa!e > U$&e "e *a a"!$&e > Da!#)
p($# la rm#) iar#%i *or p$e m($a pe el >
Ce*a mai 4o") $e&atat#) rm#toarea ($"em$are "ibili!# :
M=
Oml e m#re2) formi&abil pri$ a!eea !#-%i prop$e 2elri
!are ($ mome$tl re"pe!ti* &ep#%e"! po"ibilit#2ile "ale, La
fel pro!e&ea+# %i ($ (mpre4r#ri !($& *ia2a "a "e afl# ($
peri!ol: ima0i$ea+# !#i &e "al*are !are) &i$ p$!t &e *e&ere
"tri!t lo0i!) par ab"r&e, 5i &e !ele mai mlte ori i+bte%te,
Am moti*e "pe!iale "# re!tifi! : TOTDEAUNA,
Da!# $-ar fi fo"t ltima propo+i2ie) a% fi pre"p" &e"i0r
!# r($&rile &e mai "" al!#tie"! o refle!2ie "a) !m "e mai
"p$e) o !0etare &elo! a&($!# %i &elo! ori0i$al#, Dar
propo+i2ia fi$al# m# &erta : Am moti*e "pe!iale "# re!tifi!:
TOT- DEAWWNA, Ultiml !*($i "!ri" ! ma4"!le,
9E i$til "# ($!er! a &e+le0a %ara&a a"ta, N-a% i+bti
ori!(t &e mlt m-a% "tr#&i:) mi-am "p") &p# !e) ($
prealabil) &#&"em o!ol &e *reo trei- patr ori !amerei)
f#!($& fel &e fel &e pre"p$eri,
I$ ltima ($"em$are !are prta &ata &e FO febrarie) .!r
po*e"tea $ *i" "tra$i) ab"r&, (l repro&! mai 4o" :
I$ $oaptea a"ta am a*t $ *i" tare !i&at, Mai !r($& $
!o%mar !are !o$ti$# "# m# ob"e&e+e) &e%i fa! mere efortri
"# mi-l al$0 &i$ mi$te, Se f#!ea !# *($a &e bo ! !are $e
"$opea !omi"arl Wrbi2# !#p#ta"e !o$%tii$2# %i) pe &ea"pra)
ptea *orbi) $i "e ptea &e"t#i$i, Era tare $eferi!it#, ($
*i") *($a &e bo mi "-a &e"t#i$it, Mi-a "p" !# at$!i !($&
$ era p"# la l!r "t#tea pe o ma"# p#tat# &e "($0e) al#tri
&e $ bo1) &e $i%te !#t%e %i &e $i%te b!#2i &e fr($0'ie, De
a!olo era lat# &e o m($# mare) p#roa"# %i p"# la treab#,
A&i!# era p"# "# ($*(r"te+e %i "# "($0ere+e "pi$area) pieptl
%i p($te!eleQ$or oame$i, Cel !are o m($ia a*ea o for2#
m"!lar# teribil# %i o &ib#!ie &iaboli!#, C($& bra2l
pter$i! o ri&i!a) a+ea o *(4(itr#, Pe rm#) !($& o repe+ea
pe "pi$area "a fe"ele $eferi!itli) iar#%i a+ea o
*(4(itr#, O a+ea %i "e !ri"pa toat# &e 0roa+# fii$&!# %tia
!e a*ea "# rme+e, Mai ($t(i a*ea "#-i !re"te+e pielea &e
par!# ar fi fo"t o lam# &e !2it, Pe rm# a*ea "#-i p#-
MA
tr$## ($ !ar$ea *ie) !al&#) ($ !ar$ea ($0ro+it# %i a*ea "# "e
mple &e "($0e, S($0ele !al& a*ea "#-$ tra$"mit# &rerea
omli, Drerea omli a*ea "# "e a&a0e propriei "ale &reri,
Da) ($ *i" mi "e &e"t#i$ia o a"tfel &e *($# &e- bo, (mi
"p$ea !# "t($& pe ma"# l($0# !#t%e)) "im2ea !m "e "!# pe
ea "($0ele proa"p#t %i era tare $eferi!it# !#) f#r# *oia ei)
pro&!ea "feri$2# oame$ilor, Era $eferi!it#) &ar toto&at# (i
ra pe toii !ei !are "e folo"ea &e ea !a "# pro*oa!e
"feri$2#, Ea era o $eferi!it# *($# &e bo ! !o$%tii$2#) &ar
!ei !are o tili+a era oame$i ! !o$%tii$2e &e fiare,
Mi "e pl($0ea !# ($*#2a"e "#-i !$oa"!# &p# fell !m (i
"tr($0ea ($ pm$ mi$erl at$!i !($& "e pre0#tea "#
lo*ea"!#, 5i &p# fell !m o "tr($0ea ($ pm$ %tia !(t &e
mare *a fi "feri$2a pe !are o *a pro&!e) fii$&!# &p# fell
!m o "tr($0ea (%i &#&ea "eama &e 0ra&l lor &e be"tialitate,
Dar !el mai mlt "ferea at$!i !($& "e "im2ea ($ pm$l
!omi"arli Wrbi2#) fii$&!# %tia !# m(- $it# &e el *a !a+a
!ea mai mare &rere, Ni!i $l &i$ a4toarele a!e"tia $ "e
pri!e*ea "-o tili+e+e ! at(ta ($&em($are !a "# tre+ea"!# ma-
1imm &e &rere, Comi"arl Wrbi2# lo*ea ! !a rar) meto&i!)
f#r# "# &ep$# efortri &eo"ebite, Al2ii !($& o i+bea pe
"pi$#rile *i!timelor i!$ea &e at(ta efort, Comi"arl Wrbi2#
$ i!$ea $i!io&at#, La el $ efortl) for2a ! !are o repe+ea
!o$"titia e"e$2iall) !i ($&em($area, Ceilal2i lo*ea ! ea
!a %i !($& ar fi &at ! toporl, Comi"arl Wrbi2# o m($ia
&e par!# ar fi fo"t $ bi"tri, 3ie!are lo*itr# a
!omi"arli Wrbi2# era o i$!i+ie) !are &rea !r$t) !are
&rea !a o *eritabil# i$!i+ie, Di$ a!e"t moti*) a!ela !are
pi!a pe mi$a li) ori!it &e pter$i!# i-ar fi fo"t !o$"tit2ia
fi+i!#) repe&e (%i pier&ea !$o%ti$2a,
De a!eea (l ra at(t &e mlt) at(t &e !mplit, 3ii$&!# mare
%i !mplit# era "feri$2a pe !are o !a+a oame$ilor &atorit#
be"tialit#2ii !omi"arli,
OD
Iat# *i"l, X$0ro+itor *i", I$ ab"r&itatea li apare$t#)
!it# ome$ea"!# realitate/ R#$ile f#!te &e *($a &e bo a
!omi"arli Wrbi2# "-a !i!atri+at &e mlt, Drerile fi+i!e
"-a ali$at, Dar $&e*a) ($ "b!o$%tie$tl me) ami$tirea lor
$ "-a %ter", N "-a %ter" mai ale" ami$tirea "a&i!li
!omi"ar Wrbi2#) me%ter $e($tre!t $ $mai ($ a !a+a -&-
rerea fi+i!#) !i) mai ale") pe !ea moral#,
Di$ !a+a a!e"tei altfel &e &reri mi-a fo"t !el mai 0re)
$e"p" &e 0re, ($ !amera &e tortr#) !($& m# "$opea !omi"arl
Wrbi2#) *oi$2a mea era mai pter$i!# &e!(t &rerile fi+i!e,
Coi$2a &e a $ &a $imi!) &e a $ m# l#"a ($*i$") pri$ tortri)
&e !#tre !#l#l me, 5i ori!(t &e mlt m-ar fi "!'i$0iit) ar
f( i+btit "# m# !i&# mai !r($& &e!(t "#-mi fr($0# *oi$2a,
Abia !($& m# a+*(rlea ($ !ell#) abia a!olo ($!epea "#-mi fie
0re) !el mai 0re, A!olo - pa!'et &e !ar$e +&robit# %i ($"($-
0erat# - (mi era tare 0re fii$&!# ome$e"!l &i$ mi$e (%i 2ipa
re*olta %i $epti$2a, Dar am a*t $oro!l !a ($ !lipele a!elea
$e"p" &e 0rele "#-l am aproape pe b#&ia Mi',
- Jre) m($+le >
- Al $aibii &e 0re) b#&ie Mi'le /
- Dar a%a-i !#-i mai p2i$ 0re &e!(t ieri >
Da) era $e"p" &e 0re %i tot%i mai p2i$ 0re
&e!(t ($ a4$) &e!(t ($ +ilele a$terioare &e a$!'et#,
- Ei) &a/ A%a "e ($t(mpl#) m($+le / ($!# p2i$ %i ai "# te
!#le%ti) !a o2ell,
C($& l-am !$o"!t) b#&ia Mi' pe$tr a treia oar# a*ea &e a
fa!e ! be"tia &e Wrbi2#, C($&*a) b#&ia Mi' a*"e"e &oi
o!'i frmo%i %i alba%tri !a "i$eala, Je$ele (i f"e"er# &e
a"eme$ea l$0i %i frmoa"e) !a 0e$ele fetelor, ($ +ia !($& l-
am !$o"!t b#&ia Mi' $ mai a*ea &e!(t $ "i$0r o!'i,
Cel#lalt i "e "!r"e"e at$!i !($& a*"e"e pe$tr prima &at#
&e a fa!e ! !omi"arl Wrbi2#,
C($&*a) b#&ia Mi' a*"e"e) !a toat# lmea) $0'ii la
&e0etele pi!ioarelor, C($& l-am !$o"!t) &e0etele pi!ioarelor
"ale p#rea boa$te fii$&!# $ mai a*ea $0'ii, Ele (i
f"e"er# "ml"e at$!i !($&
O;
a*"e"e pe$tr a &oa oar# &e a fa!e ! !omi"arl Wrbi2#,
.#&ia Mi' a*ea &oar patr+e!i &e a$i !($& l-am !$o"!t, 5i
p($# ! o "#pt#m($# ($ rm# pt"e ($&oi ! &i$2ii o pl#!2#
&e fier, De o "#pt#m($# $ mai a*ea &e!(t m#"elele &i$"pre
($!'eietrile ma1ilarelor, Di$2ii %i-i pier&"e !($& a*"e"e
&e a fa!e pe$tr a treia oar# ! !omi"arl Wrbi2#,
.#&ia Mi' f"e"e are"tat "b ($*i$irea &e a fi !omi" a!te
&e "abota4 ($ fabri!a $&e l!ra) !are ($!ep"e "# pro&!#
armame$t, A!+area era 0ra*# %i !omi"arl Wrbi2# "e 4ra &e
fie!are &at# !($& (l a$!'eta !#) &a!# $-i *a &e"t#i$i $mele
a!elora !are (l a4ta"er#) *a fa!e totl !a "# fie (mp%!at,
Dar b#&ia Mi' $ "e "peria< &e ame$i$2are,
- Ce p2i$ m# !$oa%te fiara a"ta &e Wrbi2# / (mi "p$ea
el, N m# "perii e &e tortri %i (%i ($!'ipie !# am "# !e&e+
&e teama ame$i$2#rilor, Afl#) m# m($+le) !# "tr$0l ($ m($a
!om$i%tilor e"te o arm# ! !are po2i tra0e ($ fa"!i"m, Da!#
"tr$4e%ti o pie"# mai mlt "a mai p2i$ &e!(t trebie)
a!olo) pe fro$t) mitraliera "a p%!a-mitra- lier# $ mai
*alorea+# $i!i &o# parale, Dar mai afl#) b#iete) !# at$!i
!($& (i *om al$0a &e la ptere pe !apitali%ti %i pe mo%ieri
"tr$0l %i toate ma%i$ile m($ite &e m$!itori *or &e*e$i
arme ! !are *om lpta !a "# !o$"trim "o!iali"ml,
.#&ie Mi'le) !e "-a ($t(mplat ! ti$e ($ a!e%ti &oi a$i
!(2i "-a "!r" $ %ti, Poate !# be"tia &e Wrbi2# %i-a
2i$t f#0#&iala %i a f#!t tot !e i-a "tat ($ pti$2# !a "#
a4$0i ($ fa2a plto$li &e e1e!2ie, Tot%i) mie i$ima (mi
"p$e alt!e*a, 5i &a!# ea $ m# ($%al#) at$!i "i0r !# ($
+ia !ea mare $e *om ($t(l$i *itea+le) e$t+ia"tle %i $e($-
fri!atle b#&ie Mi'le /
Am (mp#trit filele la lo!l lor %i am ($!'i" "ertarl !
reli!*e al "!ri$li, ($"em$area ltim# &i$ !eea !e f"e"e
!($&*a 4r$all li .!r m# impre"io$a"e, 5i el) !a %i at(2ia
al2ii !are f"e"er# a$!'eta2i &e !omi"arl Wrbi2#) p($# %i
($ *i") l$i
OF
%i l$i &p# a!eea) !o$ti$a "# fie ob"e&a2i &e ami$tirea
!elor ($&rate,
De $mele a!e"tei "e!#tri $ lam !$o%ti$2# abia a!m, C
ml2i a$i ($ rm#) "t($& &e *orb# ! mai mlte &i$ *i!timele
"ale) %i !er!et($& mlte materiale "!ri"e) i+bti"em "#
re!o$"titi portretl a!e"ti o&io" i$&i*i&) be"tial# $ealt#
a *e!'ili aparat &e opre"i$e,
P($# la *(r"ta &e &o#+e!i %i !i$!i &e a$i !omi"arl
Wrbi2# $ a*"e"e $i!i $ fel &e me"erie, ($- *(rti"e
9afa!eri pe pi!ior:, Afa!erile a!e"tea pe pi!ior) toate
($!#l!a !o&l pe$al) &ar &atorit# %irete$iei "ale ($$#"!te)
pre!m %i $or %a$"e e1!ep2io$ale - &e a!eea (i %i pl#!ea "#
repete mere pro*erbl : f#-m# mam# ! $oro! %i m-ar$!#-$ fo!
- "!#pa"e &e fie!are &at# ba"ma !rat#, Ca "# !(%ti- 0e ba$i
f#!ea &e toate : !o$traba$&#) trafi! &e !ar$e *ie pe$tr *reo
!a"# &e tolera$2# &i$ !i$e %tie !e or#%el $e$oro!it &e
pro*i$!ie) mi!i e"!ro!'erii pri$ iarmaroa!ele &i$ 4&e2) iar
la mare a$a$0'ie) $ e+ita "# %terpelea"!# *re$ portofel ($
tram*ai "a ($ 0ar#,
Miti!# "e tre+i"e b#iat mare f#r# "# %tie !m "e ($t(mpla"e
mi$$ea a!ea"ta, Habar $ a*ea !i$e f"e"e tai!#-" 8 $-o %tia
$i!i pe a!eea !are (i &#&"e *ia2#, De"pre mai!#-"a a aflat
mlt mai t(r- +i) !# f"e"e o 9t(r(tr# a ma'alalei@) !am
t(mp#) pe !are o ($ti$"e"er# pe mai&a$e to2i 'ai&ama!ii %i
parla0iii &e la abator) %i !# ($tr-o $oapte) fii$& beat#
!ri2#) !#+"e ($tr-o f($t($#) ($e!($&-"e,
C($& "-a ($t(mplat $e$oro!irea) Miti!# a*ea !i$!i a$i) iar
"or#-"a) &oar &oi, A !re"!t am($&oi &i$ mila ma'alalei) el
($tr-o parte) fata ($ alta) f#r# "# "e *a&# ! l$ile %i !
a$ii,
Se ($t(l$ea !(teo&at#) &i$ ($t(mplare pe "tra&# :
-Ce fa!i) f# >
-.i$e, T >
-Cea!-pa! /
-N-ai $ le) Miti!# >
-Ce "# fa!i ! el >
-S#-mi !mp#r pi"til,
OG
Miti!# "t#tea o !lip# la ($&oial#) &ar p($# la rm# (i &#&ea
lel,
- Na) f# / S# $ +i!i !# "($t frate al &ra!li,
Doar ($ a"eme$ea (mpre4r#ri (%i ami$tea !# e
frate mai mare, 9Jla"l "($0eli: fii$& mt ! &e- "#*(r%ire
($ !eea !e (l pri*ea) p2i$ (i p#"a &e "or#- "a) %i $i!i o
!lip# !o$%tii$2a li "e$i$# %i tembel# $ era tlbrat# &e
$i"!ai*a rem%!#ri,
N o &at# "e ($t(mpla "# fie oprit pe "tra&# &e *reo femeie
&i$ ma'ala,
- Miti!#) pe "or#-ta ai mai *#+t-o >
- A!E o l$#, DaE !e-i ! ea>
- N-are !e (mbr#!a) "#rma$a, Cmp#r#-i %i t o ro!'i2#, Ce
&m$e+e) m#i Miti!#) &oar (i e%ti frate,
- La"#) 2#2i!#) $-i prta matale &e 0ri4#, Ce) aia &e-o
poart# $-i b$# >
- Cr0 +&re$2ele &e pe ea) m#i b#iete,
- S-o mai poarte) 2#2i!#) "-o mai poarte) !# altfel &e mi!#
"e ($*a2# ! l1l, 5i apoi) &e $&e ba$i > C(t !ipe"! e &e
i!i) &e !olo) abia (mi a4$0e &e-o !iorb#) &e-o *ar+# !
!ar$e, Ce) e (" ba$!'erl La+ari" !a "# am 0ri4a "or#-mi >
5i (%i *e&ea $ep#"#tor &e &rm) &elo! mi%!at &e "oarta fetei
pe !are) &e altfel) !'iar ($ a!eea%i !lip# i+btea "# %i-o
al$0e &i$ mi$te,
A%a tre!r# a$ii, C($& S#-fti!a (mpli$i !i$!i"pre+e!e a$i)
iar el opt"pre+e!e) "e 9m#rit#@, De fapt) !*($tl e $
efemi"m) fii$&!# iat# !m "-a ($timplat l!rrile : ($tr-o
+i) $ pre!pe2 !are !oli$&a Qma'alalele "# !mpere 0#i$i pe
$imi!a o *#+ &i$ ($t(mplare pe "tra&#, 5i !m) ($ !i&a mi-
+eriei pe !are o ($&ra"e &i$ fra0e&# !opil#rie) fata !re"!"e
*oi$i!# %i frmoa"#) pre!pe2l o pl#! ($ a%a m#"r#) ($!(t
($ +ia a!eea a a&" a!a"#) ($ lo! &e 0#i$i) o 9$e*a"t#:)
!mp#rat# &e la b#tr($a !are o !re"!"e) la fel !a pe
or#t#$ii) mai pe $imi!a, Pre!pe2l &e p#"#ri a*ea %ai+e!i &e
a$i) %i ! b#rb#2ia li p2i$#) &ar) ($ "!'imb) ! mlta li
libi- &i$o+itate) i+bti "# !i&# ($ ea) ($!# &i$ primele
+ile) %i pe$tr tot&ea$a) femi$itatea,
OK
S!rt timp &p# !e &e*e$i
V8
$e*a"ta: pre!pe2- li) S#fti!a
"e 0r#bi "# !ate ($ afar# "ati"fa!2iile pe !are $ le ptea
0#"i ($ patl !o$40al, Dar) &p# !(te*a ($!er!#ri) f $e*oit#
"# !o$"tate ! 0roa+# !# fri0i&itatea ei era total# %i
&efi$iti*#, I$ &i"perarea ei) *oi "#-l !i&# pe b#tr($,
Tem($&-"e ($"# &e !o$"e!i$2e) re$$2#, ($ "!'imb) "e 'ot#r(
"#-l p#r#"ea"!#) &ar $ mai ($ai$te &e a-%i fi a"i0rat o oa-
re!are i$&epe$&e$2# e!o$omi!#, C($& e1a!t pe"te &oi a$i (l
p#r#"i) a*ea o !#"2# ($ ma'ala pe $mele ei) ! mobil# $o#
%i ! &laprile pli$e &e le$4erie %i ro!'ii) iar la ba$!#)
tot pe $mele ei) !i$!i+e!i &e mii &e lei, Di*or2l - a%a (i
pl#!ea ei "# "p$# la toat# lmea) &e%i $ f"e"e !#"#torit#
le0itim ! pre!pe2l - "e ($t(mpl# e1a!t ($ +ia !($&
(mpli$ea %apte"pre+e!e a$i,
Ce "-a ($t(mplat pe rm#) mai pre!i" !m a a4$" "#-%i
&e"!opere *o!a2ia) $-am ptt afla, Cert e !# la $mai !(te*a
l$i &p# a!eea &e4a ($!ep"e "# fie !$o"!t# ($ ma'ala - mai
($t(i ($ ma'ala - !a o 9!o!oa$#@ ! mlte 9proptele:,
La ($!ept (%i oferea 9prote!2ia@ &oar,,, pe$tr amorl
artei, (i f#!ea pl#!ere "# %tie !# a i+btit a!olo $&e al2ii
&#&"er# 0re%) &ar toto&at# (i pl#!ea "# a&# - "e "im2ea
m#0lit# - ml2mirile a!elora pe !are (i a4ta"e "# ia"# &i$
te miri !e impa", Dar at$!i !($& $ii) &rept re!$o%ti$2#) i-
a oferit !(te o 9ate$2ie@) S#fti!'ii - 9!oa$a S#fti!a@ - i "-
a &e"!'i" o!'ii %i %i-a &at "eama !# trafi!l &e i$fle$2#
e"te o ($&elet$i!ire foarte rem$eratorie,
Di$ +ia a!eea) S#fti!a %i-a &e"!operit %i a&e*#rata
*o!a2ie, A!m $ Qmai i$ter*e$ea a%a 9!a "# fa!# $ bi$e@) !i
!o$tra $ei rem$era2ii, ($ "f(r- %it) (%i 0#"i"e $ "!op ($
*ia2# : !(%ti0a ba$i, Pl#!erile &ra0o"tei ref+($&-i-"e)
&e"!operi"e pl#!erea "tearp# a ba$li, Di$ a!e"t moti*) "!rt
timp &p# a!eea 9o$oraril@ ?- a%a (l $mea ea - era &i"!tat
%i fi1at ($ prealabil, Sma la !are !o$*e$ea era tre!t#
($tr-o a0e$&# "pe!ial#) i$0e$io" !amflat#,
- Ca"a &e pe !oli$#
OM
Pri!i$ile pe$tr !are 9!lie$2ii@ *e$ea "#-i !ear# "pri4i$l
era *ariate %i &i$ &iferite "e!toare &eQ a!ti*itate,
Soli!itarea $ei "l4be) $mirea "a &efi$iti*area ($
($*#2#m($t) &i"pe$"area $i t($#r !#ria (i *e$i"e r($&l "#
fie lat ($ armat#) a*a$"area ($ a&mi$i"tra2ie "a ($ ierar'ia
militar#) re*i+irea $or pro!e"e-*erbale &e imp$ere la
impo+it,) o apre!iere mai p2i$ "e*er# &i$ partea 4&e!#tor-
li !are "# &!# &a!# $ la a!'itare at$!i la o pe&eap"#
mi$im#) pe$tr !a apoi la Crtea &e ape' ($ a!elea%i !o$&i2ii)
"# poat# fi &at# o "e$ti$2# &eQ a!'itare) a!!eptarea $ei
li!ita2ii pbli!e &e !#tre- prim#rie ($ !o$&i2ii o$eroa"e
pe$tr !om$#) &ar rem$eratorie pe$tr oferta$t) iat# $mai
!(te*a,, &i$ moti*ele pe$tr !are !lie$2ii *e$ea "# "oli!iteQ
Ci*a$&ierei prote!2ie,
De $&e %i p($# $&e a!ea"t# pore!l#) $-am ptt afla, Ea
%i-ar fi 0#"it 4"tifi!area &a!# S#fti!a ar fi ma$ife"tat o
e*i&e$t# preferi$2# fa2# &e repre+e$ta$2ii armatei, Or)
i$forma2iile pe !are le-am ptt !le0e "($t $a$ime ($ a
re!$oa%te !# S#fti!a/ tot&ea$a "-a me$2i$t ($tr-o
$etralitate ab"olt#,,, C toate a!e"tea ora%l a pore!lit-o
Ci*a$&iera) %7 $ alt fel,
-De $e!a+l a!e"ta $ te poate "!#pa &e!(t Ci*a$&iera,
A!e"ta era "fatl pe !are (l &#&ea !ei !are maf( apela"er#
la "er*i!iile ei,
5i Ci*a$&iera !o$%tie$t# &e pterea ei - pe$tr "($ii %i
%ol&rile ei era i$*i&iat# &e toate femeileS &i$ ora% - "e
pri!epea "# &e"!'i&# toate %ile) &ar, mai ale") "# !o$*i$0#,
Da!# i "e !erea ($ "!'imb "#H 9fie &r#02#
;;
) $ "e ref+a
&e!(t $mai at$!i !($&Qi "!o$ta !#) pri$ ref+) *a ob2i$e mai
mlt, ($ ori!e !a+) $i!io&at# $ i "e ($t(mpla "# &ea 0re%,
Mai ale", &a!# a!ela pe !are (l "oli!ita &ep#%i"e *(r"ta &eS
!i$!i+e!i &e a$i "!!e"l era tot&ea$a %i pe &epli$ a"i0rat,
(%i f#!ea $ p$!t &e 0lorie &i$ faptl
;
Q !# era 90e$l: &e
femeie !e pla!e ($&eo"ebi b#rba2ilor !are a ($!etat &e a mai
fi ti$eri, Di"po$ibila tot&ea$a "flete%te) lip"it# &e
temperame$t) &ar mi-
OO
e$($& $l pa"io$al) i+btea "# la"e ($ i$imile b#rba2ilor
ami$tiri !are $ "e e"tompa %or,
Mai ale" per"oa$ele "ima$&i!oa"e %i *e$erabile o !#ta !el
mai a&e"ea la telefo$,
- Ce Qmai fa!i) Carme$!ito >
A%a "e i$titla pe at$!i $ %la0#r ($ mare *o0#, QNmele
pl#!($&-i) (l a&opt# !oma$&($&-%i ime&iat !#r2i &e *i+it# la
!ea mai mare tipo0rafie &i$ ora% : ZCarme$!ita Wrbi2#) iar
&e&e"bt) profe"i$ea fi!ti*# : re$tier#,
A*($& o memorie e1!ep2io$al# $ $mai a fi0rilor) &ar %i a
*o!ilor) 0'i!ea &e fie!are &at# !i$e e"te la !ap#tl !el#lalt
al firli,
- Ci$e-i> Papa pre%e&i$tele> 3oarte &r#02 &i$ %partea ta !#
te-ai 0($&it "#-mi telefo$e+i, Mer"i/
- 5i $ te mai poate oml *e&ea &elo!/
- Cai) papa) &a!# ai %ti !(t &e o!pat# "($t/
- ($2ele0/,,, Tot%i/
- 5tii) papa) !'iar i$te$2io$am "# tre! +ilele a!e"tea pe la
ba$!#, Crea "# te ro0 !e*a) papa, Pe$tr fti$e) &ra0# papa)
e"te $ flea!,
- .i$e) "-a f#!t, S# *ii $eap#rat,
5i $ era +i ($ !are "# $ primea"!# m#!ar $ "i$0r telefo$
&e a!e"t fel,
De a"!e$"i$ea "rpri$+#toare %i rapi&# a "rorii "ale)
Miti!# Wrbi2# a lat !$o%ti$2# &e"tl &e Qt(r+i %i ($ mo&
! totl ($t(mpl#tor, .ro&i$&-"e !a to!mai at$!i "# trea!#
pri$tr-o !ri+# pe!$iar#) ?&atorit# $ei te$tati*e e%ate &e
!o$traba$&# ! 2i- "0#ri bl0#re%ti) ($tr-o +i "e 'ot#r( "-o
*i+ite+e ($ "pera$2a !# ea) m#ri$imoa"#) a*ea "#-i a!or&e $
[))(mprmtPR
Hot#r($&-"e "-o *i+ite+e pe S#fti!a) Miti!# Wr-
i:
"bi2# "e
&o*e&i bi$e i$"pirat, Ea $ $mai !# f \&e a!or& "#-l
9(mprmte
;;
! o "m# &e ba$i la Z!are el $i!i $ *i"a"e) &ar)
mai mlt) (i prop"e "#-l "!#p#tia"!#,
- I-a "p$e) m#i Miti!#) &i$ !e tr#ie%ti t>
Miti!# "e "!#rpi$# ($ !ap ($t(r+ii$& r#"p$"l,
IDa!# "or#-"a i-ar fi p" o a"tfel &e ($trebare pe
O6
*remea !($& era o f(2# &e ma'ala) i-ar ii m#rtri"it) f#r#
o!ol) !are era "r"ele "ale &e trai, Dar a!m ea era !!oa$#)
a*ea !a"a ei %i ba$i) $ 0lm#) &e *reme !e "e oferi"e "#-i
(mprmte o "m# at(t &e mare,
9Da!# (i "p$ a&e*#rl) te pome$e%ti !# ma$0o- "ita) &e
team# "# $-o !ompromit) $-are "# *rea "# mai %tie &e mi$e:,
- P#i "# *e+i,,, ($*(rt %i e $i%te afa!eri pe pi!ior, S#
%tii ($"# !# e l!r !rat,
- Crat /,,, Pe &ra!E !rat / (l per"ifl# S#fti!a, La"# !#
%ti e !am !e afa!eri pe pi!ior) !rate) ($- *(r2i t, M#)
Miti!#) t $ *rei "# i$tri ($ r($&l oame$ilor>
-Cm) a&i!#) "# i$tr ($ r($&l oame$ilor) S#f- ti!o>
- S# i$tri ($tr-o "l4b#, S# ai o lef%oar# %i la b#tr($e2e
o pe$"ioar#,,, Ei) !e +i!i>
-Ce "# +i!) f#>,,, Zi!) &a, Dar !i$e (mi &# mie o "l4b#>
5i $ ori!e "l4b#) !i $a !are "#-mi pla!#, Mai %oar#) $
&e-alea &e "e "pete%te oml pre!m bol la 40,
- Ci$e "#-2i &ea> E (2i &a) m#/ Sp$e !e 2i-ar pl#!ea) %i
re"tl la"# pe mi$e, Am f#!t e pe$tr al2ii %i am "# la" pe
frate-me "# tra0# m(2a &e !oa&#>
- Ai "# po2i t) fa>
- Sp$e m#) $&e *rei "# i$tri %i ($tr-o "#pt#- m($#) &o#
(2i ie"e $mirea,
Miti!# Wrbi2# iar#%i "e "!#rpi$# ($ !ap,
- Da!# t +i!i !# ai proptele) at$!i "# m# $mea"!# ($
poli2ie, Dar $ ori$&e, La mora*ri, A!olo !re& !# mi-ar
pla!e mie,
-.i$e Miti!#/ Da!# t *rei la mora*ri) la mora*ri ai "#
fii $mit, C'iar m(i$e am "# m# &! la !'e"tor "# ara$4e+
treb%oara a"ta,
3#0#&iala "or#-"i $ "e &o*e&i *orb# 0oal#, ($ mai p2i$ &e
o l$# &e +ile) Miti!# Wrbi2# f $mit a0e$t la "e!2ia
mora*ri &i$ !'e"tra ora%li,
Aptit&i$ile "ale ($$#"!te) &ar mai ale" e1perie$2a
!(%ti0at# &e pe rma pra!ti!#rii $or me"erii o$eroa"e) &e
pil&# !o$traba$&a) trafi!l &e !ar$e *ie "a - at$!i !($& "e
0#"ea la mare a$a$0'ie - "feteri"irea portofelelor &i$
b+$arele !#l#torilor (i fr# &e mare a4tor ($ a 0#"i $oi
meto&e &e a0me$tare "b"ta$2ial# a "alarili "#, A!ei "a
a!ele !are trebia "#-i ($tre0ea"!# "alaril era patroa$ele
bor&elrilor %i ale !a"elor &e 9re$&e+- *o"@) patro$ii
ta*er$elor &i$ port %i ai lo!alrilor 9&i"ti$"e@ &i$ !e$tr)
$mite 9!abarete@ "a 9*a- rieteri@) pro"titatele
i$&epe$&e$te) ($re0i"trate la "e!2ia 9Mora*ri@ "a !ele
$e($re0i"trate8 &ar &epi"tate &e el pri$ mi4loa!e per"o$ale,
Toat# a!ea"t# lme trebia "# fie ate$t# ! &om$l a0e$t
Miti!# Wrbi2#, Ate$2ia a!ea"ta ($ !ele mai mlte !a+ri "e
!o$!reti+a "b forma $ei i$&em$i+a2ii fi1e l$are) a !#rei
*aloare *aria ($ raport ! *e$itrile reali+ate &e !#tre !el
!are trebia "# pl#tea"!#,
C'iar &i$ prima l$# a a!ti*it#2ii "ale) proa"p#tl a0e$t &e
mora*ri) ! o !ompete$2# &e *eritabil !o$tabil) !o$"em$# pe
$ !ar$e2el $mele !elor !are trebia "# fie ate$2i ! el %i
! !e a$me "m#, La "f(r%itl fie!#rei l$i (%i *i+ita
9&ebitorii@ ($ or&i$ea ($ !are era tre!2i ($ !ar$e2el,
I$ afar# &e a!e"te *e$itri fi1e) Miti!# Wrbi2# reali+a o
ml2ime &e alte *e$itri )) ($t(mpl#toare@) !o$"em$ate &e
a"eme$ea ($ !ar$e2el la rbri!a ! a!ela%i $me,
Nea*($& familie - "pre &eo"ebire &e !eilal2i !ole0i &e ai
li - a0e$tl Miti!# Wrbi2#) !are "i$0r (%i +i!ea 9I$im#
b$#@) mai toat# +ia %i aproape toat# $oaptea "e 0#"ea ($
9e1er!i2il f$!2i$ii@, C alte !*i$te) (%i petre!ea +ilele)
&ar mai ale" $op2ile pri$ ta*er$e "a !a"e &e tolera$2#, A!olo
($!i$0ea !(te $ 9barbt@ !r$t %i i$termi$abil,
Dar pe *remea !($& era &oar $ "impl a0e$t la 9Mora*ri@)
barbtl &e*e$i o $o# "r"# &e !(%- ti0ri ($t(mpl#toare,
Parte$erii "#i &e 4o!) pe &e
OA
o parte m#0li2i !# $-i &i"pre2ie%te) !i) &impotri*#) le
!at# "o!ietatea) iar pe &e alta) f#!($&-%i "o!oteala !# $ e
pr&e$t "#-i ia ba$ii) (l l#"a "# !(%ti0e &e fie!are &at#,
($ timpl 4o!li) parte$erii "#i) &i$ moti*e &e !o$!re$2#
"a &e ri*alitate per"o$al#) (i fr$i+a) f#r# "# "e
+0(r!ea"!#) $e$m#rate i$forma2ii !are) fr!tifi!ate lterior)
&e*e$ea $oi "r"e &e *e$itri ($t(mpl#toare,
Dar to!mai !($& "e a%tepta !el mai p2i$) "r*e$i a*a$"area
la 0ra&l &e !omi"ar %i tre!erea "a ($ !a&rl Si0ra$2ei,
Pe$tr proa"p#tl !omi"ar) tra$"ferarea &e la Mora*ri ($
!a&rl Si0ra$2ei e!'i*ala ! o a&e*#rat# !ata"trof#, ($
priml r($&) pe$tr !# "e!a) &i$tr-o &at#) o "r"#
i$epi+abil# &e *e$itri, ($ al &oilea) pe$tr !# trebia "#
"e rp# &i$tr-$ me&i ($ !are "e "im2ea ($ eleme$tl "#,
C($& i "-a a&" la !$o%ti$2# a*a$"area %i tra$"ferl)
Miti!# Wrbi2#) ($ !lmea &e+$#&e4&ii) e1!lam# :
9A%a (mi trebie &a!# $ mi-am *#+t &oar &e trebrile mele/
Mi-am f#!t-o) !m "-ar "p$e) "i$0r) ! m($a mea:,
3#!($& o a"eme$ea pre"p$ere) $ 0re%ea, A*a$"area %i
tra$"ferl "e &atora faimei pe !are %i-o !rea"e &e 9poli2i"t
! o!'i a0er %i mlt fler:, ($ ta*er$ele &i$ port) ($
9"aloa$ele@ !a"elor &e tolera$2#) 4!($& barbt) !i$"ti$&-"e
%i t#if#"i$& ! parte$erii "#i &e 4o!) ($ marea lor
ma4oritate ! 9!a+ier@) i$tra a&e"ea ($ po"e"ia $or
i$forma2ii &eo"ebit &e importa$te, Pe a!elea !are ptea
&e*e$i "r"e &e $oi *e$itri le p#"tra pe$tr "i$e, Pe !ele-
lalte le pa"a !ole0ilor "#i &e la "e!2ia 4&i!iar#, Atorii
mltor i$fra!2i$i f"e"er# &e"!operi2i %i are"ta2i $mai
&atorit# i$&i"!re2iei) *oite "a $) a parte$erilor "#i &e
barbt,
Di$ a!e"t moti*) !ole0ii &e la 94&i!iar#@ at$!i !($& "e
0#"ea ($ *re$ impa" *e$ea la el,
6D
- Dra0# Miti!#) a+i $oapte a fo"t o "par0ere la bi4tierl
Jttma$, Ia i$tere"ea+#-te t) poate afli !e*a,
($ a!eea%i $oapte "a ($ !ele ime&iat rm#toare) 4!($&
barbt ba ($tr-o ta*er$#) ba ($tr-$ bor&el "a ($tr-o !afe$ea
fre!*e$tat# &e &i*er%i i$&i*i+i !erta2i ! le0ea) era
impo"ibil "# $ &e"!opere m#!ar $ i$&i!i) !(t &e *a0) !are
apoi "# &!# la are"tarea a!eli "a a!elor *i$o*a2i,
Ser*i!iile a!e"tea &e+i$tere"ate pe !are le f#!ea !ole0ilor
"#i "t(r$ea i$*i&ii profe"io$ale) &ar toto&at# (i !o$"oli&a
repta2ia &e 9poli2i"t ! o!'i a0er %i ! mlt fler@, 5i
at$!i !($& %efl Si0ra$2ei &i$ ora%) alarmat &e ($te2irea
a!ti*it#2ii !om$i%tilor) "im2i $e*oia $i om 9!apabil@ "#
fa!# fa2# $oii "ita2ii) !are*a pome$i $mele li Wrbi2#,
Prop$erea) !o$"i&er($&-"e !m $ "e poate mai $imerit#) f
ime&iat a!!eptat#,
C($& !'e"torl) ($ per"oa$#) (i !om$i!# *e"tea)
feli!it($&-;) Miti!# Wrbi2#) $e$oro!it) !er o p#"ire &e o
l$# &e +ile !a "# poat# pre&a "er*i!il
- !a "impl a0e$t treaba a!ea"ta "e ptea fa!e ($ !el mlt o
or# -($ realitate) !a "# poat# ($!a"a &e la priete$ii "#i &e
barbt l$arele ate$2ii fi1e,
Cm ie%i &e la !'e"tor aler0# la "or#-"a :
- S#fti!o) "!ap#-m#/ Cor "# m# ia &e la Mora*ri %i "# m#
trea!# la Si0ra$2#) a*a$"($&-m# !omi"ar,
- Ei) %i !e-i r# ($ a"ta) m#) pro"tle>
- E r#/,,, E !m $ "e poate &e r#, E $-" f#!t pe$tr
treaba &e la Si0ra$2#) S#fti!o, E (" $#"!t pe$tr a"ta &e
la Mora*ri, Ai!i (mi pla!e, L!re+ ! pl#!ere) p$ "flet, 5i
to2i m# ibe"!, 5tii !m (mi "p$ > DomE Miti!#) I$im# b$#,
UI0$ora faptl !# "i$0r (%i poplari+a"e "pra$mele,V To2i
m# ibe"!, 5i fetele) %i fa$2ii lor) %i ma&amele, Ce mai)
toat# lmea) S#fti!o) toat# lmea, 5i %tii &e !e> 3ii$&!# m#
"imt !a pe $l &e-al lor, M#$($! %i bea ! ei la ma"#) 4o!
barbt ! ei) le !er %i-mi !er "fatl at$!i !($& e !a+l,
6;
E $ m# 2i$ ! $a"l pe "" !a !eilal2i !ole0i ai mei)
- 5i "l4ba> "e i$tere"# S#fti!a,
- Ca pe roate) f#/ Ca pe roate, At$!i !($& e *orba &e a!ele
obli0a2ii !are m"ai trebie ($&epli$ite $ ($!ape to!meal#,
La altele) mai m#r$te) ($!'i& o!'ii) mai ale" !# &e fie!are
&at# "e "imt, E "($t) fa) o m($# &e fier (mbr#!at# ($tr-o
m#$%#, Mie $-mi pla!e "# "!ot m#$%a) !a "#-mi *a&# %i "#
"imt# m($a mea &e fier) iar ei) 'o2i &e &e%tep2i) $ "($t
&elo! !rio%i "-o *a&#,
Da!# m# tre! la Si0ra$2# e r#, A!olo e politi!# %i mai
ale" m$!# mlt#, N-i &e mi$e) S#f- ti!o, 5i apoi) mai e o
!'e"te : ai!i) ml2me"! li Dm$e+e) $ m# pl($0, Oame$ii "e
"imt - !m 2i-am mai "p" - %i ($!# bi$i%or &e tot, Leafa
- r#m($e ($tre $oi - e $ mi+ili!, Pe !($& &i$!olo) $ $mai
!# $ plo#) &ar $i!i m#!ar $ pi!#, 5i $i!i !# "e poate
altfel, De la !i$e "# pi!e> De la !om$i%ti> %tia "($t $i%te
!io!#$ari am#r(2i "a $i%te !oate 0oale, De a!eea) 5#fti!o)
"!ap#-m#, Corbe%te ! !i$e ai mai *orbit) f#-te l$tre %i
p$te "# r#m($ pe lo!,
S#fti!a i-a promi") &ar !am &i$ *(rfl b+elor, De &ata
a!ea"ta i$tere"ele lor $ "e mai ($t(l$ea pe $ tere$ $etr,
Era !o$tra&i!torii, 3aptl !# fratele) ei rma "# fie a*a$"at
%i mtat la Si0ra$2# S#fti!'ii (i !o$*e$ea &e mi$$e, ($
priml r($&) !a o !'e"ti$e &e pre"ti0i, C $ frate) "impl
a0e$t la "e!2ia &e mora*ri) $ a*ea moti* "# "e la&e, Altfel
"$a ($"# 9fratele me !are e !omi"ar la Si0ra$2#,,,@ Iar
m(i$e) poim(i$e : 9fratele me !are e !omi"ar %ef) i$"pe!tor
%ef la Si0ra$2#,,NQ ($ al &oilea r($&) a*($&-; pe frate-"#
la Si0ra$2#) ($tre+#rea per"pe!ti*a l#r0irii a!ti*it#2ii "ale
($tr-$ "e!tor p($# at$!i $ee1plorat, De a!eea) ($ lo! "#-l
a4te - %i &a!# ar fi ($!er!at ar fi i+btit - l!r# (mpotri*a
i$tere"elor frateli "#,
- Miti!#) (l mi$2i ea) m-am +b#tt !(t am ptt) &ar $-am
ptt fa!e $imi!, Toat# lmea te
6F
apre!ia+#) ($ fr$te ! !'e"torl) to2i "p$ !# lo!l t# e ($
!a&rl Si0ra$2ei,
- Cm) fa S#fti!o) $-ai ptt t fa!e $imi!>
- Nimi!) Miti!#) $imi!/
- Mi-am f#!t-o ! m($a mea, Dra!E m# p"e "# *($&
po$trile $ei"pr#*i2ilor #lora &e la 4&i!iar, M -a l!rat/
- La"# !# 2i-a *rt bi$ele, Ai "# *e+i !# r# $-are "#-2i
par#, 5ti e !e "p$, Ca m(i$e te *#& !omi"ar %ef) i$"pe!tor,
- Ce %tii t) S#fti!o/ C *ia2a pe !are am &"-o e p($#
a!ma $-am "# m# mai ($t(l$e"! $i!io&at#, Mai ($!ear!#)
S#fti!o/ Mai tre! pe la ti$e +ilele a"tea,
- Am "# mai ($!er!,
Ple!($& &e la "or#-"a) "e &!ea "#-%i ($t(l$ea"!# priete$ii)
!oli$&($& pe r($& ta*er$ele) "pel$!ile) bor&elrile,
- Ce "e mai a&e) &om$E!omi"ar> UDe%i $-i ie%i"e ($!#
$mirea) to2i (l $mea a%a,V
- Nimi!/ N "e poate %i pa!e/ Am "# *# p#r#"e"!) fra2ilor/
Pro$$2a !*i$tele ! at(ta p#rere &e r#) ($!(t
pro1e$etelor) fetelor) le &#&ea la!rimile,
- 5i pe $oi !i $e la%i &om$E Miti!# > ($!epea "# "e !#i$e+e
!(te $a) &e par!# ar fi fo"t ($ pra0l mor2ii,
- Ta!i) fa/ Te bo!e%ti !a o toa$t#/ o m"tra alta, C# &om$E
Miti!# tot ($ ora% r#m($e ! "er*i!il, N-are "# $e ite
&m$eali) fii f#r# 0ri4#, N-i a%a) &om$E!omi"ar>
- S# *# it> Cm "# *# it/,,, Ne*a"t# am> N-am/ Copii) am >
N-am / P#ri$2i) am > N-am / Coi "($te2i !a"a mea) familia mea,
Ce &a!# "($te2i t(rfe) !o&o%i %i !o&oa%e> E pe *oi *# ibe"!/
M# !re&e2i>
- Cm "# $) &om$EMiti!#/
II !re&ea, Liota a!eea &e &e!la"a2i %i &e!la"ate 2i$ea
"i$!er la el, 3aptl !# el "e pri!epea tare bi$e "# le "toar!#
"b o form# "a alta &iferite "me &e ba$i $ i$fle$2a &elo!
"i$!eritatea %i tr#i$i!ia "e$time$telor lor, Mai mlt &e!(t
ori!are
6G
al2ii - to!mai pri$ $atra o!pa2iei lor - ei %tia !# pe$tr
!el mai mi! "er*i!i trebia "# pl#tea"!#,
Pri$ faptl !# 2i$ea la !omi"arl lor) $ e &e mirare !#
!i$e*a a a*t $#"tr%$i!a i&ee !a &e"p#r2irea "# fie
"#rb#torit# pri$tr-$ ba$!'et &e a&io, 5i $ e &e mirare $i!i
faptl !# prop$erea a fo"t (mbr#2i%at# ! !#l&r#, Ime&iat "e
!o$"titi $ !omitet &e i$i2iati*#, O prea re!e$t !i$"tit#
&oam$# &e aproape !i$!i+e!i &e a$i) ($ ti$ere2e !o!ot# &e l1)
apoi patroa$a !elei mai 9"ele!te@ !a"e &e ,,re$&e+-*o"@)
9retra"# &i$ afa!eri
;
Q abia &e !(2i*a a$i) a!!ept# ! pl#!ere
"#-%i p$# !a"a la &i"po+i2ie, O frmoa"# %i "pa2ioa"# !a"#
boierea"!# a!'i+i2io$at# mai pe $imi!a &e la $ &e"!e$&e$t
"!#p#tat %i &e0e$erat,
($ +ia "oro!it#) la ma"a ($ form# &e pot!oa*# &i$
"fra0eria "omptoa"# %i "pa2ioa"#) lar# lo! i$*ita2ii %i
i$*itatele, La lo! &e !i$"te tro$a Miti!# Wrbi2#) ($
$iform# $o-$o2# &e !omi"ar, De-a &reapta "a) amfitrioa$a)
&e-a "t($0a) pre%e&i$tele !omitetli &e i$i2iati*#) $oa
patroa$# a !elei mai "ele!te@ !a"e &e 9re$&e+-*o":, Urma
membrele !omitetli &e i$i2iati*#) patroa$a !eli mai fre!-
*e$tat bor&el) proprietarl $i 'otel ! pa"a0ere perma$e$te
%i tarifate, ($ !o$ti$are "e ($%ira &e o parte %i &e alta a
me"ei) ierar'i! - ierar'ia era "tabilit# ($ raport ! "tarea
material# - al2i profitori %i profitoare ai 9amorli
tarifat@) !m mai era &e$mit#) efemi"ti!) pro"tit2ia ($
pre"a *remii,
3emeile) i$&ifere$t &e *(r"t#) era ele0a$t (mbr#!ate) &ar
mai ale" bo0at (mpo&obite ! bi4terii, I$elele %i br#2#rile)
la$2rile) me&alioa$ele) bro%ele) pa$&a$ti*ele) !olierele)
!er!eii %i !lip"rile) toate la $ lo! !($t#rea !(te*a
Lilo0rame &e ar %i &e pietre pre2ioa"e,
Di$ p#!ate) ora%l fii$& lip"it &e $ !r,o$i!ar mo$&e$)
$i!#ieri $ f !o$"em$at e*e$ime$tl) $i! ($ fell "#) at(t
&i$ p$!tl &e *e&ere al a"i"te$2ei) !(t %i al bo0#2iei
me$ili,
6K
Prima parte a o"p#2li "e &e"f#%r# ($tr-o atmo"fer#
aproape "olem$#, A"i"te$2a f#!ea efortri *i+ibile "# $-%i
&ea arama pe fa2#,
Dar &p# o prim# or# &e a&aptare ($!epr# "# "e "imt# mai la
lar0l lor, Joli$& farfriile - mere altele) ! alte
m($!#rri - &eo!am&at# f#r# $i!i $ efort) !o$*er"a2iile
($!epr# "# "e le0e, 3ii$& ! to2ii %i ! toatele &e a!eea%i
bra$%#) "bie!tl !elor mai mlte &i$tre ele (l forma
afa!erile, Ri*ale ($ *ia2a &e fie!are +i) ma4oritatea &i$tre
ele - &atorit# a!erbei !o$!re$2e &i$tre &iferitele
"tabilime$te -
;
($t(l$i$&-"e a!m pe $ tere$ $etr %i !
o!a+ia $i at(t &e "olem$ e*e$ime$t) &i"!ta amabil &e"pre
afa!eri) oferi$&-%i ! 0e$ero+itate mar4a &e !are !#ta "#
"e "!ape fii$&!# $ mai era re$tabil#,
Comi"arl Miti!# Wrbi2# era &e"eori !o$"lt#t %i el (%i
&#&ea p#rerea ! o !ompete$2# !are mplea &e a&mira2ie pe
e1perime$tatele $e0"tore"e &e !ar$e *ie, Opi$ia "a era
a!!eptat# !a o "e$ti$2# f#r# &rept &e apel,
Mi%!at &e &ra0o"tea ar#tat# &e priete$ele %i priete$ii "#i)
!omi"arl Wrbi2#) &i$a&i$") !a "# $ le "tri!e !'efl) afi%a
o b$# &i"po+i2ie) !are) &e fapt) (i lip"ea, ($ realitate) (l
"t#p($ea mela$!olia) tra$"format# foarte !r($& ($tr-o
*eritabil# tri"te2e, Ca "-o al$0e) 0olea p($# la f$&
pa'arl) pe !are $l &i$ !'el$eri) po"tat ($ "patele "#)
a*ea 0ri4# "# i-; mple &e fie!are &at#,
($ !ele &i$ rm# $i!i m#!ar *i$l $ i+bti "# al$0e
tri"te2ea, Dimpotri*#) o a!!e$ta, At$!i) (mbr#2i%($& !
pri*irea a"i"te$2a) mrmr# :
- Cm "# m# &e"part e &e *oi) !m "# m# &e"part/
5i f at(ta "i$!er# p#rere &e r# ($ to$l ! !are pro$$2#
!*i$tele) ($!(t amfitrioa$a (%i "im2i o!'ii me+i2i &e
la!rimi,
Mai afe!tat# &e tri"te2ea !omi"arli lor "e ar#t#
pre%e&i$ta) femeie ($ 4rl *(r"tei &e patr+e!i &e a$i) !are
! o "#pt#m($# ($ rm# (%i ($0ropa"e Driete$l &e i$im#,
6M
- 5i) m# ro0) &e !e trebie "# \te &e"par2i> Da!# 2i-e &ra0
&e $oi) !i$e te (mpie&i!# "# r#m(i>
- Ce pot "# fa!) ma&am Mar!ela> ($treb# !omi"arl)
$ei$2ele0($& $&e bate matroa$a,
Oferta *e$i &ire!t) $e0"tore%te :
-P#i) &a/ Ce te (mpie&i!#> Sl4ba> D#-o ($!olo &e "l4b#/
E) pre!m %tii) am r#ma" "i$0r#, Da!# ai *rea) m#-$2ele0i)
&ra0# &omEle Miti!#,,,
Comi"arl Wrbi2# $ f &elo! 4i0$it &e prop$ere, Se it#
la ea ! $ o!'i e1pert, De%i tre!t# pri$ !ir %i pri$ "it#)
pre%e&i$ta $ ar#ta $i!i m#!ar *(r"ta pe !are o a*ea, Pe
&ea"pra) $ era &elo! r(t#, Dar mai importa$t &e!(t a!ea"ta
era faptl !#) &i$tre toate) ma&am Mar!ela p#rea o *itri$# *ie
($!#r!at# &e bi4terii, E*al# &i$tr-o pri*ire !er!eii !
brilia$te mari !(t bobl &e fa"ole) !.lierl &e perle
*eritabile ($f#%rat &e !(te*a ori ($ 4rl 0(tli) br#2ara
&e ar ma"i* ($!r"tat# ! &iama$te) i$elele - !(te $l
aproape la toate &e0etele ambelor m(i$i - %i "ma la !are
a4$"e (l ($!($t#,Q 5i apoi) era "i0r !# pre%e&i$ta $
i+bti"e "# "e (mpo&obea"!# ! toate bi4teriile pe !are le
po"e&a,
Prop$erea &e a &e*e$i ama$tl ei &e i$im# %i !oa"o!iat la
bor&ell &e l1 al pre%e&i$tei i "e p#r e1trem &e
i"pititoare, U$i$&-%i tale$tele) ($ !(2i*a a$i ptea &e*e$i
milio$ari, Dar la 0($&l !#) la r($&l "#) *a trebi "#
&epi$&# &e poli2ie) "# &ea %per2 poate $i fo"t !ole0) "#-l
li$0%ea"!# %i "#-l la"e "# !(%ti0e la barbt &i$ !al!l)
e$t+ia"ml "!omb#,
N "e "im2ea ($ "tare !a) &p# !e "e ($frpta"e !opio" &i$
fr!tl pterii) "# re$$2e &e b$#*oie la el, N "e "im2ea ($
"tare !a) &p# !e ab+a"e &e prero0ati*ele f$!2iei "ale) "#
&e*i$# la r($&l "# *i!tima arbitrarili %i !pi&it#2ii
a!elia !are a*ea "#-i ia lo!l,
- N "e poate) ma&am Mar!ela, P# o$oarea mea !# $ "e poate,
-.i$e/ Da!# $ "e poate) $ "e poate/ Am f#!t %i e) a%a) o
prop$ere, 3#r# "p#rare) &om$EMiti!#)
6O
- Ni!i *orb# &e "p#rare) ma&am Mar!ela, Dar $i!i la matale,
Ce+i) &a!# &p# mi$e ar ($!eta "# mai e1i"te o "e!2ie &e
mora*ri ! a0e$2i %i !omi"ari) $-a% mai "ta o !lip# pe
0($&ri, A%a ($"#,,, E) fo"t !omi"ar) "# trebia"!# "# "p$
!i$e %tie !#ri $etreb$i! 8 "# tr#i2i) &om$Ea0e$t "a
&om$E!omi"ar !tare,,, X$2ele0i) $ !a&rea+#/
?- X$2ele0 /,,, Cm "# $ ($2ele0 /,,, 5i ri&i!($& pa'arl)
"pre a-; !o$*i$0e !# $ e "p#rat#) toa"t# : ($ "#$#tatea
matale &om$E Miti!# /,,, 5i la mai mare/
La "em$all &at &e ma&am Mar!ela toa"trile "e "!!e&ar#
$l &p# altl :
- S# tr#ia"!# !omi"arl $o"tr) $ea Miti!#) I$im# b$#/
?- Ura) &e trei ori ra pe$tr !omi"ar, S#-l *e&em !(t mai
!r($& !'e"torl poli2iei,
- S# te a&# Dm$e+e) "# tr#ie%ti %i matale) 2#2i!# 3ro"a/
o li$0%i $a &i$ !ome"e$e,
- .a "#-l *e&em p($# la a$E mi$i"tr %i "# fa!#
o le0e !are "# $e apere %i pe $oi) am#r(2ii #%tia) !omplet#
$l) pe $me Ta"e) ! o *o!e r#0%it# &e leti!) priete$l &e
i$im# a !eleia !are *orbi"e ($ai$tea li,
Dp# fie!are toa"t pa'arele "e 0olea p($# la f$&, P($# la
f$& 0olea &e fie!are &at# pa'arl %i Miti!# Wrbi2#, Mi%!at
&e toa"t#rile $e$m#rate %i "po$ta$e) &e la o *reme ($!ep %i
el "# toa"te+e :
- S# tr#ia"!# ma&am Mar!ela %i &om$i%oarele ei/
Sa :
- S# tr#ia"!# 2a2a 3ro"a %i $ea Ta"e/
Sa :
- S# tr#ia"!# $ea Ni! %i "#-l *e&em !(t mai !r($& patro$l
'otelli .ri"tol/
C($& toa"trile "e mai potolir#) pre%e&i$ta !omitetli &e
i$i2iati*#) !are ($tre timp &i"p#r"e pe$tr !(te*a mi$te) "e
ri&i!# ($ pi!ioare %i !er "# "e fa!# li$i%te,
- Dra0# &om$le Miti!#) te r0#m "# prime%ti &i$ partea
$oa"tr#) a ttrora) o mi!# ate$2ie) %i ($!# o &at#) !a "# $
mai l$0e"! *orba) la mai
66
mare/ S# &ea Dm$e+e "# te *e&em m(i$e) pol- m(i$e !'e"tor,
- La mai mare / Ura /,,, Tr#ia"!# $ea Miti!#)) I$im# b$# /
Ura /,,, Ura /,,, toa"t# ($trea0a a"i"te$2#S ri&i!at# ($
pi!ioare %i apla&($&,
Wrbi2#) ($&em$at &e pre%e&i$t#) &e"f#! ambala4l ($ !are
era ($f#%rat# o !ti2# &e for m#i paralelipipe&i!#) &p#
!are o &e"!'i"e, Ate$2ia !o$"ta &i$tr-$ !ea" &e ar
e1traplat) mar!a S!'aff- 'a"e$,
Mi%!at p($# la la!rimi) Miti!# Wrbi2# "e ri&i!#S "#
ml2mea"!# :
- Dra0ele mele) ma&am Mar!ela) ma&am 3ro"a)) ma&am Ari!a %i
&m$ea*oa"tr# !elelalte,,, Dra0#] $e$e Ni!le) $e$e Ta"e %i
&m$ea*oa"tr# !eilal2i, C# ml2me"! pe$tr a!e"t &ar fai$, M#
&oare "fletl !# trebie "# $e &e"p#r2im, C#!i e) - ($e!ata
&e ""pi$e - !#!i e *# i,,,ibe"!, Pe to2i %i pY toate *#
ibe"!/
5i $emaipt($& !o$ti$a) "e l#"# "# !a&# ($ fotolim- !
o!'ii (mp#ie$4e$i2i &e la!rimi, C#t# pri$ b+$are bati"ta)
&ar $e0#"i$&-o (%i %ter"e o!'ii ! %er*etl, Pe rm#) r%i$at
&e at(ta "l#bi!i$e) !erm !'el$erli) ! o *o!e- r#0%it# %i
r#"tit#) "#-O toar$e &e b#t,
($"pre +i# petre!erea l# "f(r%it, Cei !are parti!ipa"er#
la ba$!'et *e$ir# pe r($& "#-%i ia r#ma"- b$ &e la !omi"ar
re"pe!t($& ierar'ia "tabilit# &e !omitet ($ai$te &e ba$!'et,
Prima - a%a !m "e %i !*e$ea - f pre%e&i$ta,
- Ne$e !omi"arle "# $ $e i2i %i "# mai &aiS pe la $oi,
- Se poate "# *# it) ma&am Mar!ela>/
5i &e"!'i"e lar0 bra2ele, Se (mbr#2i%ar#) "e "#rtar#,
Urmar# la r($& !eilal2i, Dp# !e) ($ "f(r%itH, %i ltima
i$*itat# (%i l# r#ma" b$) fa2a !omi"arli Miti!# Wrbi2#)
+i" 9I$im# b$#:) m7$4it# ! &i*er"e $a$2e &e r4 ar#ta) ($
lmi$a mo'o- r(t# a &imi$e2ii) !a o ma"!# 0rotea"!# la $
"f(r%ite &e !ar$a*al,
6=
Do# +ile mai t(r+i ap#r $mirea "a i$ Mo$itorl Ofi!ial
%i tot ($ a!eea%i +i "e pre+e$t# la $ol "# "er*i!i,
($tre*e&erea ! "periorl "#) i$"pe!torl %ef Peri!le
T#r#boa$2#, &r# &o# ore, ($%tii$- ^2($&-l !# ($ $ol "#
po"t a*ea "# "e o!pe e1!l"i* &e !om$i%ti) i$"pe!torl %ef)
foarte pe "!rt) (l p"e la !re$t ! a!ti*itatea &e"f#%rat#
&e a!e%tia ($ prima 4m#tate a a$li, .ila$2l era ($0ri-
4or#tor %i "e !ara!teri+a pri$tr-o 9re!r&e"!e$2#
;;
a
?a!2i$ilor 9"b*er"i*e
;;
, Ma$ife"te) a!te &e "abota4) pre"#
ile0al#) a!ti*itate a0itatori!# mai ale" ($ r($- P&l armatei)
!eea !e &i$ p$!tl li &e *e&ere era foarte 0ra*,
($ !ampa$ia a!ea"ta &e "t(rpire a !om$i%tilor era i$e*oie
&e oame$i ! aptit&i$i reale &e poli2i"t,
- Or) &m$eata) &om$le Wrbi2#) "e pare !# Upo"e+i
a"eme$ea !alit#2i, To2i !are te !$o"! "($t $a$imi ($ a o
re!$oa%te, A!e"ta e"te moti*l pe$tr !are te 0#"e%ti ($
mi4lo!l $o"tr, S($t ($!re&i$2at !# ($ b#t#lia pe *ia2# %i pe
moarte pe !are am por$it-o (mpotri*a !om$i%tilor &m$eata te
*ei a!operi &e 0lorie,
- Dom$le i$"pe!tor %ef) m# *oi "tr#&i,
- S($t !o$*i$" !# *ei i+bti, (2i re+ mlt "!!e"/
- Ml2me"!) &om$le i$"pe!tor %ef/
($ &rm "pre birol "#) !omi"arl Wrbi2# (%i "p"e
($!i&at :
9De!i) &i$ !a+a p#!#to%ilor #"tora &e !om$i%ti am fo"t e
mtat ai!i, Di$ !a+a lor am pier&t Se toate
9!ib!rileS
;
,,, %i ($!# !e !ib!riL, P#i) &a!# a%a "ta
l!rrile) la"# !# am "# *# *i$ e &e f$a!) !io!#$arilor
;;
,
5i ! toate !# p($# at$!i $ a*"e"e &e-a fa!e <e *re$
!om$i"t) "im2i !#-i r#%te &e moarte, Pe rm#) ($ &e!r"l
a!ti*it#2ii "ale) a!ea"t# r# $ $mai !# $ "l#bi) !i)
&impotri*#) "pori ($ i$te$"itate, Datorit# rii ($*er%$ate
$mai &p# o perioa&# "!rt# &e a!ti*itate ($!ep "# "e "p$#
&e"pre ?el !#-i 9($ "tare "#-i m#$($!e pe !om$i%ti !
Si$0ra
;;
,
6A
($!# &e pe *remea !($& l!ra la 9Mora*ri_ Miti!# Wrbi2#
a*ea $ fel per"o$al &e a !o$&!e o a$!'et#,
C($& !el ($ !lp# era a&" ($ fa2a "a) &p# !e (l e1ami$a
!(te*a !lipe !a "#-%i &ea "eama ! !e fel &e om are &e-a fa!e)
(i p$ea ($trebarea ! !are) i$*ariabil) ($!epea ori!e
a$!'et#,
- 5tii barbt >
3ell !m &e!r0ea !er!etarea &epi$&ea tot&ea$a &e
r#"p$"l pe !are (l primea, Da!# !el ($ !lp# r#"p$&ea
afirmati*) !omi"arl Wrbi2# "e ($*e"elea br"!, S!otea &i$
b+$ar +arrile %i 4o!l "e ($!i$0ea, De !ele mai mlte ori
parte$erl "# $ a*ea ba$i) fii$&!# (i f"e"er# "feteri"i2i
&e 0ar&i%ti ime&iat &p# are"tare, 3aptl a!e"ta $ !o$"titia
D pie&i!#, Je$ero") (%i !re&ita parte$erl) %i at$!i !($&
a!e"ta a4$0ea "# fie 9($ fo$&ri@ (%i la ($apoi ba$ii
(mprmta2i, Da!# parte$erl "# 4!a tare) !oma$&a 0"t#ri %i
b#tr#,
Dar) ori!(t) &e pa"io$at ar fi &e*e$it 4o!l) !omi"arl
Wrbi2# $-%i pier&ea !apl, 3#r# !a !el#lalt "# pri$&# &e
*e"te (i la $ prim 9i$tero0atori@) ($treb#rile abile)
me%te%0ite) &e%i ($ apare$2# $ai*e)
; le p$ea ($tre &o# a$e!&ote "a ($ !lipele &e mare te$"i$e
!($& !el#lalt) ab"orbit &e 4o!) r#"p$&ea ($ mo& me!a$i!,
Datorit# a!e"tei meto&e) la !ap#tl $ei parti&e pa"io$a$te)
!omi"arl Wrbi2# %tia &e"pre parte$erl "# mlt mai mlte
l!rri &e!(t ar fi ptt afla ($ &e!r"l $i i$tero0atori
&e mai mlte ore,
C toate a!e"tea $-a% ptea afirma !# 9barbtl@ !o$"titia
meto&a "a per"o$al# &e i$*e"ti0a2ie, Comi"arl Miti!# Wrbi2#
($*#2a"e 4o!l !($& a*ea &oar $"pre+e!e a$i %i ! timpl
&e*e$i"e marea "a pa"i$e, La ($!eptl !arierei "ale &e
poli2i"t) &e fapt) $i!a "a mare pa"i$e, ($!ep($& "# 4oa!e
barbt ! &eli!*e$tl $-o f#!ea &i$ !al!l profe"io$al) !i &i$
pl#!erea real# &e a 4!a, Prile4l i "e oferea aproape &e
fie!are &at# !($& trebia "# ia $ i$tero0atori) fii$&!# ($
!ele mai mlte !a+ri - ! e1!ep2ia femeilor - !lie$2ii
poli2iei &e mora*ri
=D
era mari barb0ii, Ml2mit !# i "e i*ea prile4l "# 4oa!e)
Miti!# Wrbi2# "e &i"p$ea br"!) oferea parte$erli 2i0#ri
%i "e !omporta !a &e la e0al la e0al, Abia &p# !e 4o!l "e
($!i$0ea "e tre+ea ($ el poli2i"tl %i ($!epea "#-%i fa!#
me"eria,
S!rt timp &p# !e ($!ep "# l!re+e ($ !a&rl Si0ra$2ei "e
0#"i ($ "ita2ia "# !o$"tate) mai ($t(i ! p#rere &e r#) apoi
! frie) !# pri$tre !om$i%tii pe !are trebia "#-i a$!'ete+e
$ 0#"ea parte$eri &e 4o!,
- 5tii barbt) N#i!# > UA!e"ta era $mele pe !are (l &#&ea
are"ta2ilor politi!iV,
-< Ce "# %ti > ($treba are"tatl,
- .arbt / Sa te pome$e%ti !# 'abar $ ai !e m($!are &e
pe%te o mai fi %i barbtl #"ta /
- N %ti /
- N %tii /
Comi"arl Wrbi2# ofta &i$ a&($!l r#r$!'ilor %i "e ita
! r# la !el &i$ fa2a "a,
9Di$ !a+a pr#p#&i2ilor #"tora) !are $i!i m#!ar $ %ti 4!a
barbt) am fo"t e Qmtat &e la 9Mora*ri@,
- .arbt $ %tii) &ar ($ "!'imb) te pri!epi "# r#"tor$i
lmea pe &o") a%a-i >
- ($ $i!i $ !a+ $-o r#"tor$ pe &o") &om$le !omi"ar,
- La"#) m#) !# *# %ti e pe *oi,
De fapt $ %tia $imi!, I "e &#&"e "ar!i$a "# li!'i&e+e
a!ti*itatea ile0al# a !om$i%tilor &i$ ora%) &ar 'abar $ a*ea
!e *oia !om$i%tii %i $i!i $ !$o%tea meto&ele lor &e lpt#,
A*ea "# "e i$i2ie+e repe&e ($*#2($& &e la !ole0ii "#i) &ar mai
ale" &i$ propria "a e1perie$2#) fii$&!# Wrbi2# era o be"tie
i$teli0e$t#,
La ($!ept a*er"i$ea) ra (mpotri*a !om$i%tilor) a*ea
!a+e pr "bie!ti*e, N-; i$tere"a &elo! moti*ele pe$tr
!are era *($a2i !om$i%tii) mai pre!i" $-i ra pe$tr
9prime4&ia@ pe !are o repre+e$ta ei, Dar $ $mai !# $-i ra
pe$tr a!ea"ta) &ar ($ "i$ea "a $ ptea ($2ele0e !m
atoritatea &e "tat) re"pe!ti* 0*er$l) "e teme &e $i%te
!io!#$ari 9"!r($- ti2i la !ap: !are (%i ($!'ipie !# *or ptea
! m(i$ile
O- Ca"a &e pe !oli$#
=;
/or "# r#"toar$e lmea, C# $i%te !io!#$ari 9"!r($ti2i@
-&#r7ma"er# !o%!o0eamite imperi 2ari"t %i !# a!eia%i
!io!#$ari 9"!r($ti2i@ ri&i!a"er# &i$ temelii $ "tat !are a*ea
la ba+# to!mai a!e"te ),aireli:) !omi"arl Wrbi2# i0$ora
a!e"tea toate ! &e"#*(r%ire,
Dp# $ a$ &e a!ti*itate ($ !a&rl Si0ra$2ei) !omi"arl
Wrbi2# a*ea "#-%i re*i+ia"!# total p#rerea, Dp# $ a$ &e
+ile a*ea "# !apete o a &oa mare pa"i$e : e1termi$area !
ori!e pre2 a 9mi%!#rii !om$i"te@, A!ea"t# $o# pa"i$e a*ea
"#-l tra$"forme ($ 9m($!#tor &e !om$i%ti ! li$0ra@, A!m
$-i mai ra &i$ moti*e "bie!ti*e !a la ($!eptl a!ti*it#2ii
"ale ($ !a&rl Si0ra$2ei, A!m (i &%m#$ea ! o r#
$e(mp#!at#) !mplit#) !i0a%7) fii$&!# "e !o$*i$0ea) &i$
pra!ti!a &e fie!are +i) !# ei) !om$i%tii) !o$"titia pe$tr
9"i0ra$2a "tatli@ o prime4&ie real# %i mlt mai 0ra*# &e!(t
(%i &#&ea "eama !ei mai mari &e!(t el, A4$"e"e la !o$!l+ia
!# ei, !om$i%tii) era at(t &e prime4&io%( $mai fii$&!#) ($
!i&a ttror meto&elor folo"ite) !erbi!ia lor moral# $ ptea
fi i$fr($t#,
De a!eea el) !are mai ($ai$te $ prea "e obo"i"e "#
0($&ea"!#) ($!ep "#-%i fr#m($te !reierii !a "# &e"!opere a!ea
meto&# i$failibil#) !apabil# "# ($- fr($0#) "# a$i'ile+e
!erbi!ia a!e"tora, Era !o$*i$" !7 &a!# i+btea "# &e"!opere o
a"eme$ea meto&#) mi%!area !om$i"t# ptea fi e1tirpat# &i$
r#&#!i$i, .i$e($2ele") &ori$2a "a r7ma"e ireali+abil#, Dar
&a!# $ pt &e"!operi o a"eme$ea meto&#) $i!# %i f#r# 0re%)
(%i ima0i$# altele &iaboli!e) perfi&e "a be"tiale !are a*ea
"#-i !o$"a!re faima &e 9m($!#tor &e !om$i%ti@ %i !are a*ea
"#-i a&!# a*a$"area,
Tot%i +ell pe !are (l &ep$ea) pa"i$ea ! !are a!2io$a $
"e &atora $mai &ori$2ei &e afirmare, Comi"arl Wrbi2#
9m($!a pe !om$i%ti ! li$0ra@ $ $mai pe$tr a fi pe pla!l
%efilor "#i %i $i!i $mai &e &ra0l a*a$"#rii %i al
&e!ora2iilor De"f#%ra o a!ti*itate $eobo"it# &i$tr-o $e*oie
pr per"o$al#, Se "im2ea !a ($tr-o !ompeti2ie pe *ia2# %i pe
moarte pe !are *oia ! ori!e pre2 "-o !(%ti0e, Coia !a ($
b#t#lia pe !are o a$0a4a"e "# ia"# $ea
>GF
p#rat ($*i$0#tor, E%e!rile repetate) ($ lo! "#-l &emo-
rali+e+e) (l ($&(r4ea %i mai mlt) ra "a !re%tea,) +ell
"#) &e a"eme$ea, Dar totl era +a&ar$i!, A!ti*itatea
!om$i%tilor &i$ ora% %i 4&e2 ($ lo! "# "eS &imi$e+e)
&impotri*#) pe m#"r# !e r#+boil "e prel$0ea) &e*e$ea &i$ !e
($ !e Emai pter$i!#, ($ fabri!ile &i$ ora% a!tele &e "abota4
"e ($ml2ea) ($- port) &e a"eme$ea, Pe +i&rile fabri!ilor)
ale !a"elor &i$ ma'alalele lo!ite &e m$!itori $ era $oapte
"# $ fie lipite ma$ife"te %i 9fltra%i@, P($# %i ($
pro0ramele !i$emato0rafi!e era "tre!rate ma$ife"te,
Za&ar$i!e "e &o*e&ea toate m#"rile, Za&ar$i! i$tero0a"e +e!i
%i +e!i &e m$!itori &e la %a$tierl $a*al) &e la
($trepri$&erea metalr0i!#, Za&ar$i! ii b#t"e) (i
"!'i$0ii"e, Za&ar$i!) &atorit# +elli "#) Crtea Mar2ial#
&#&"e "e$ti$2e !are totali+a "te &e a$i &e ($!'i"oare,
L!rrile (i mer0ea &i$ r# ($ mai r#, Sabota4ele "e 2i$ea
la$2, C#!i !e alt!e*a &e!(t "abota4 "e ptea $mi faptl !# "e
($t(r+ia li*rarea to!mai a!elor pie"e &e"ti$ate ($ priml
r($&E fro$tli > Pe !i$e "# fa!i *i$o*at > Cei pe !are (i (a
la !er!et#ri *e$ea ! o "erie &e ar0me$te !a "# 4"tifi!e
($t(r+ierea, Ce ptea "# fa!# > Da) "#-i are"te+e pe to2i, S#-
i ba0e pe to2i ($ ($!'i"oare, Dar at$!i ! !i$e "# "e mai
l!re+e ($ fabri!i > Sa) !m "# pre*ii !ealalt# form# &e
"abota4 !are- $ "e ptea !o$"tata &e!(t mai t(r+i a!olo) pe
fro$t : ob+e %i proie!tile ! fo!oa"e &efe!te) p%ti-mitra-
liere %i mitraliere ! 2e*i ($!# &i$ fabri!# &e!alibrate >
Dar par!# $mai a!olo pe fro$t "t#tea l!rrile pro"t /,,,,
El) mai bi$e &e!(t ori!are altl) !$o%tea a&e*#rata "tare &e
"pirit &i$ ora%e) &e la "ate, La li!e) profe"ori %i
profe"oare !are alime$ta 9"piritl &efeti"t@ "a 9i$!ita@
&e"!'i" (mpotri*a Jerma$iei 'itleri"te, U!e$i!i %i *($+#tori
&e pr#*#lie) ele*i- %i ele*e !olportori &e ma$ife"te
!om$i"te, A0e$2iiQ li mere &e"!operea) lipite pe 0ar&ri
%i +i&ri) eti!'ete %!olare) !ali0rafiate ! lo+i$!i
!om$i"te, Je$l a!e"ta &e 9material i$!e$&iar@ - ($ mo&
$e($&oio" opera !om$i%tilor - ap#rea ($&eo"ebi>
=G8
pe "tr#+ile &i$ ime&iata apropiere a fabri!ilor %i !a+#rmilor)
i$ port %i ($ pie2e, I$ i$"tit2ii "e !ome$ta pe fa2#
&e+a"trele 'itleri"te &e pe fro$tri %i "e f#!ea 'a+ &e
!om$i!atele !are *orbea &e retra0eri "trate0i!e ($ 9po+i2ii
ari!i: %i "e pro$o"ti!a) f#r# team#) pr#b%irea i$e*itabil# a
!oali2iei fa"!i"te, I$ !a+#rmi re*olta "ol&a2ilor !o$tra
"t#rilor &e l!rri &i$ 2ar# era ($ !re%tere, Pro!e$tl
&e+ert#rilor "e &o*e&ea mere mai mare %i alarma$t !el al
$e"p$erilor la ($!orporare "a !o$!e$tr#ri,
Za&ar$i!e toate efortrile) i$tile toate meto&ele folo"ite
&e el, Comi"arl Wrbi2# "-ar fi ptt !o$"ola !# $i!i ($
alt# parte l!rrile $ "t#tea mai bi$e, Ni!i m#!ar ($
Capital#) ! toate !# a!olo aparatl &e repre"i$e era i$fi$it
mai pter$i!,
Comi"arl Wrbi2# $ !iti"e mlte !#r2i ($ *ia2a "a, Citi"e
($tr-$a ($"# rm#toarea ($t(mplare : !i!# $ ($2elept "e
plimba pe mall $ei m#ri) !0e- t($&, 5i !m "e plimba a%a)
&eo&at# *#+ $ !opil !are) ! o l!i!#) tr$a ap# &i$ mare
($tr-o 0ropi2#, 9Ce fa!i t ai!i) !opile > l-a ($trebat
($2eleptl, At$!i !opill) foarte "erio") i-a r#"p$" :
9Crea "# mt marea ai!i ($ borti!i!a a"ta a mea:,
($ ltiml timp &e"eori i "e p#rea !omi"arli Wrbi2# !#
"tr#&a$ia "a &e a-i e1tirpa pe !om$i%ti era tot at(t &e
"tpi&# %i $epti$!ioa"# !a %i a b#ie2elli !are ($!er!a "#
"tr#mte marea ($tr-o 0ropi2#, Dar a!e"tea era mome$te &e
"l#bi!i$e) !are $-i tempera &elo! +ell, C !(t era mai
mlte %i mai mari e%e!rile) ! at(t &e*e$ea el mai
($*er%$at) mai $eobo"it) &ar %i mai ira"!ibil) "pre marea
&i"perare a "balter$ilor "#i) !are) ori!(t "e "tr#&ia) $
i+btea "#-i i$tre ($ *oie,
C toate !# %i &p# tre!erea "a la Si0ra$2# !o$ti$a"e "#
aib# le0#tri ! fo%tii "#i priete$i %i 9!o$tribabili
per"o$ali@) tot%i) &i$ !e ($ !e mai rar (%i ($0#&ia r#0a+l
"#-i *i+ite+e %i "# ($!i$0# a!ele i$termi$abile %i formi&abile
parti&e &e barbt, Mai &e" "e ($t(mpla "-o *i+ite+e pe ma&am
Mar!ela !are la ba$!'etl &e &e"p#r2ire (i f#!"e prop$erea
&e a-i &e*e$i 9priete$ &e i$im#:, Pe $e"im2ite) ($tre
=K
\ai "e "tabili"er# le0#tri &e priete$ie trai$i!#, De%i mai ($
*(r"t# &e!(t el) tot%i) at$!i !($& "im2ea $e*oia "# "e
&e"ti$&#) !omi"arl Wrbi2# o prefera pe ma&am Mar!ela
pe$"io$arelor "ale mai ti$ere, Dar &a!# la !omi"arl Wrbi2#
preferi$2a a!ea"ta era <&oar !apri!i &blat &e obi%$i$2#) ($
"!'imb) ma&am Mar!ela 9f#!"e@ pe$tr !omi"arl Wrbi2# o
*eritabil# pa"i$e, C$o"!($& ($"# !ara!terl &ifi!il al
priete$li ei) "e ferea "# i-o m#rtri"ea"!# %i) ! at(t mai
p2i$) "#-i preti$&# re!ipro!itate, De altfel) &e pe rma
priete$iei ! Wrbi2#) ea $ a*ea &e!(t &e profitat, Ca
prote4at# %i priete$# a bi$e!$o"!tli %i temtli
i$"pe!tor &e Si0ra$2# Miti!# Wrbi2# - f"e"e ($tre timp
a*a$"at i$"pe!tor - &e*e$i"e tab pe$tr !ei &e la Mora*ri,
N mai trebia "# &ea %per2ri %i "!#pa"e &e pli!ti"eala &e"-
!i$&erilor i$opi$ate pri$ !are !ei !are le efe!ta rm#rea
"#-i 0#"ea"!# $o& ($ papr# !a "-o mai "toar!# &e !e*a ba$i,
De a!eea) f#r# "# %i-o m#rtri"ea"!# &e"!'i") ($ pa"i$ea
"i$!er# pe$tr i$"pe!torl Wrbi2# i$tr# %i $ oare!are
i$tere", 5i $a %i -alta) &ar mai ale" e1perie$2a ei &e femeie
tre!t# pri$ !ir %i pri$ &(rmo$ o a4ta "# ofere priete$li
ei &e i$im# a"eme$ea "ati"fa!2ii) ($!(t a!e"ta "# "e "imt# ($
&ormitorl ei "pa2io" %i mobilat ! Qmobil# *e!'e) &ar
pre2ioa"#) la fel !a Uli"e ($ i$"la *r#4itoarei Cir!e,
Dar) "pre marele ei re0ret) i$"pe!torl &e poli2ie Wrbi2#
$ "e l#"a mlt timp robit $i!i &e farme!ele ei tom$ati!e %i
$i!i &e ambia$2a o&i'$itoare %i re!o$forta$t# a "ompto"li
ei &ormitor &i$ lem$ &e ma'o$, Dp# !(te*a ore petre!te ($
!ompa$ia priete$ei "ale - "a !el mlt &p# o $oapte -) Miti!#
Wrbi2# o p#r#"ea,
Dar $i!i m#!ar ($ p2i$ele ore !(te le petre!ea ! ea $-%i
0#"ea li$i%tea, Da!# "e ($t(mpla "# r#m($# pe"te $oapte) ma&am
Mar!ela (l a+ea *orbi$& pri$ "om$) +b!im($&-"e, P($# %i ($
"om$ "e r#+boia ! !om$i%tii,
C(teo&at#) *#+($&-; m#!i$at &e 0($&ri - %i !- $o"!($& !e
a$me (l fr#m($t# - ma&am Mar!ela (%i ($0#&ia "#-l m"tre !
to$ &r#0#"to" :
-Da mai &#-i !iorilor &e !om$i%ti) &om$EMiti!#/ UDe%i
e1i"ta a"eme$ea rela2ii ($tre ei) ma&am Mar!ela !o$ti$a "#-i
"p$# &om$le Miti!#) iar a!e"ta ei) ma&am Mar!ela,V N te mai
0($&i at(ta, A!ma o&i'$e%te-2i !reierii) &e"ti$&e-te $ pi!,
C# &oar $-a i$trat +ilele ($ "a!,,,,
- N pot) ma&am Mar!ela / ($!er! %i $ pot, %tia $ "($t
oame$i, %tia "($t,,,, $i!i e $ %ti, !e "($t, (i bat p($#
(i "t(l!e"! %i tot ei "($t mai tari !a mi$e, Ori!e le-a% fa!e
$ "e plea!#) $ "e &a ($fr($2i, M# it la ei : "($t la
p#m($t) +&robi2i) ! trprile $mai o ra$#) abia tr#0($&-%i
"fletl) *rea "# m# b!r) &ar $ i+bte"!, Simt !#) &e%i
+&robi2i) tot ei "($t mai pter$i!i &e!(t mi$e, 5i at$!i)
&ra0# ma&am Mar!ela) m# ap!# &i"perareaI) fria %i (mi *i$e
"# "!ot pi"toll %i "#-i omor pe to2i, Da!# ai %ti !m (i
r#"!) ma&am Mar!ela /,,,,
- D#-i &ra!li) &om$E Miti!#) %i $ mai p$e at(ta *e$i$ la
i$im#, 3#-2i &atoria $mai at(t !(t e"te $e!e"ar, Cm "-ar
"p$e) $i!i prea) prea) $i!i foarte) foarte,
- Bi-am "p" &oar) ma&am Mar!ela) !# $ pot, M# it la ei)
ia a!olo $i%te am#r(2i &e !io!#$ari, C(2i*a !oate-0oale) &e
#ia ! !arte, S# $ &ai pe ei) pe to2i) $ "fa$2, 5i ite !#
to!mai !io!#$arii %i o!'e- lari%tii #%tia m# ($fr$t#, Pe
mi$e) i$"pe!torl Miti!# Wrbi2# / Ei bi$e) "# $ ($$eb$e%ti
> Da!# %efii mi-ar "p$e : Wrbi2#) (2i p$em la &i"po+i2ie
toate mi4loa!ele &e !are ai $e*oie) &ar p($# ($tr-$ a$ "# $
mai r#m($# 'o2 ($ 2ara rom($ea"!#) ei bi$e) ma&am Mar!ela) al
&ra!li "# fi &a!# ($tr-$ a$ ar mai r#m($e m#!ar "7m($2# &e
'o2, Nmai #"tora $ le pot *e$i &e 'a!,
- La"#) !# are "# fie bi$e, S# *e+i !# p($# la rm# a*e2i
"#-i r#+bi2i, A!) &e!(t "# te fr#m($2i, at(ta) mai bi$e ai
($!er!a "# &ormi p2i$, Hai&e,) ($!ear!# /,,,,
=O
- C($& &orm) $i!i at$!i $-am li$i%te, (i *i"e+, IZi!eai !#
$-a i$trat +ilele ($ "a! > Ei bi$e) afl# !# a !am ($!ept "#
i$tre,
- Cm a&i!# a ($!ept "# i$tre) &om$EMiti!#>
- Ai!i %i ($ alte ora%e !a %i la "ate) !om$i%tii $ "e
a"t7mp#r#, C propa0a$&a lor) ($ fie!are +i !(%ti0# mai ml2i
a&ep2i, Se !o$tami$ea+# 2ara toat# <&e !om$i"m) ma&am
Mar!ela, ($ afar# &e a"ta %i pe fro$t l!rrile mer0 pro"t &e
tot, De a!eea 2i-am "p" !# +ilele a !am ($!ept "# i$tre ($
"a!, 5i) at$!i) !($& *or i$tra ! toatele) are "# fie r# &e
mi$e) &e ti$e,
- De mi$e >
- De ti$e) ma&am Mar!ela, A "# te ba0e ia ($!'i"oare,
- Ce tot "pi) &om$EMiti!#> Dar !e le-am f#!t \e
!om$i%tilor !a "# m# ba0e la ($!'i"oare >
- A "# te ba0e la ($!'i"oare &i$ !a+a me"eriei) ma&am
Mar!ela, ($tr-$ re0im !om$i"t $ e1i"t# ,me"erii !a a ta,
Pra!ti!7$& me"eria pe !are o pra!ti!i ($"eam$# !# e1ploate+i)
!# e%ti e1ploatatoare, Pe ti$e a "# te ba0e ($ ($!'i"oare)
iar pe mi$e) pe$tr !(t r# le-am f#!t %i pe$tr !(t mai am
&e 0($&) "i0r a "# m# (mp%te,
- Dom$EMiti!#) &a!# a%a "e pre+i$t# l!rrile $ -!re+i !# e
!a+l "# ($!epi a fi mai e "!'ep"i",
- 5i m# ro0) !am !e !re+i !# ar trebi "# fa!) <!a "# "e
!'eme !# le fa! mai ! "!'ep"i" >
- S# &e*ii mai bl($&) "# ($!er!i "# te pi bi$e ! ei,,,
- A"ta $-am "-o fa! $i!i ($ rptl !apli, ($ priml r($&)
fii$&!# $-ar folo"i la $imi!, Pe at(2ia &i$tre ei i-am *(r(t
($ p%!#rie) pe at(2ia i-am "!'i$0iit) ($!(t $-a "# r$i-o
ierte) !'iar &a!# mi-a% ,"!'imba bla$a &e a!m ($!olo) !a
lpl, ($ al &oilea r($&) !'iar &a!# "-ar ptea $ *rea, (i
r#"! %i) !(t "($t ($!# e &ea"pra) am "#-i *($e+ !a pe $i%te
iepri %i am "#-i pi"e+ at(ta "# $ mai fie oame$i +&ra*e$i
apoi !(te +ile or mai a*ea &e tr#it, \Ce "-o ($t(mpla pe rm#
! $*$e) ($t(mpl#-"e / Ei
=6
$ "e &a b#t2i) &ar $i!i e $ m# &a, De ei $ mi-e fri!#,
3aptl !# Wrbi2# 9m($!a: pe !om$i%ti 9! li$0ra: $
($"em$a !#) ($ "i$ea "a) $ "e temea &e ei, Dimpotri*#, Nmai
!# $ tot&ea$a era !o$%tie$t &e a!e"t l!r, Dar pe m#"r# !e
e*e$ime$tele ($!epr# "# "e pre!ipite) fri!a) mai &e mlt
!ib#rit# ($ el) $ l-a mai p#r#"it, Tot%i $-a &e*e$it mai
b$, Tot fiar# a r#ma", A!eea%i ($*er%$at# r# (mpotri*a
!om$i%tilor, C($& l!ra) fri!a t#!ea mile, NEmai !($&
r#m($ea "i$0r (i a&!ea ami$te !# e1i"t#, De a!eea
i$"pe!torl Wrbi2# "e ferea "# fie "i$0r, A!m popo"ea mai
&e" ($ &ormitorl "pa2io" %i ele0a$t al priete$ei "ale) ma&am
Mar!ela, Dar &e !ele mai mlte ori $op2ile %i le petre!ea
4!($& barbt ($ "alo$l pri*at al !i$e %tie !#ri bor&el)
ame"te!($& ! fre$e+ie +arrile, A!olo) pri$tre priete$ii "#i
&e alt#&at#) "e "im2ea mai ($ lar0l "#, Ca "# al$0e fri!a
&i$ el) !a "# "e &i"p$#) ($0'i2ea !a$tit#2i $eobi%$ite &e
!o$ia!, ($0'i2ea at(ta) ($!(t $i!i $l &i$tre parte$erii "#i)
b#tori ! e1perie$2#) $ "e ptea m#"ra ! el, Dimi$ea2a) o
bir4# (( a&!ea a!a"# "a) &e !ele mai mlte ori) la ma&am
Mar!ela,
C($& "e &e%tepta) fri!a (l pri$&ea iEme&iat ($ 0'earele ei,
Trea+ "e "im2ea !a $ !o$&am$at la moarte !are (%i tr#ie%te
ltimele +ile &e *ia2#, De fri!#) e*ita "# !itea"!# +iarele,
I$ter+i"e"e "balter$ilor "#i "# !ome$te+e ($ pre+e$2a "a
($t(mpl#rile &i$ afar# "a e*e$ime$tele &e pe fro$t,
($&eo"ebi) li Wrbi2# (i era fri!# &e o ri&i!are a ma"elor)
&e o 9re*ol2ie ro%ie:) !m o $mea el) 9p"# la !ale: &e
!om$i%ti, Per"pe!ti*a a!ea"ta $ era o $#+#rire a mi$2ii
"ale) ($ pofi&a faptli !# mai ale" ($ ltiml timp era
perma$e$t ($!e2o%at# &e abrii al!oolli, I$forma2iile
ob2i$te) &ar mai ale" $ele &ire!ti*e primite &e la
.!re%ti) pri$ !are "e or&o$a ($t#rirea pa+ei &epo+itelor &e
armame$t %i m$i2ii) era mai mlt &e!(t 0r#itoare,
9Marele Stat Ma4or - "e "p$ea ($tr-o a"tfel &e !om$i!are -
e"te i$format !# ($ ltiml timp !o$&!erea mi%!#rii !om$i"te
&i$ 2ar# a &at &i"po+i2ii ttror or0a$i+a2iilor ($ "bor&i$e
!a to2i membrii %i "impati+a$2ii mi%!#rii "# "tr($0# arme %i
m$i2ii8 ,"e re!oma$&# !a armame$tl %i m$i2iile "# "e
pro!re) pe !(t po"ibil) &e la $it#2ile armatei) ($tre-
<bi$2($&*-"e ($ a!e"t "!op eleme$tele !om$i"te,
Dar !el mai mlt l-a "periat $ alt or&i$ primit) !are
($!epea a%a :
9Comitetl Ce$tral al Parti&li Com$i"t &i$ Rom($ia)
!o$"i&er($& "ita2i$ea priel$i!# $ei a!2i$i pre0#titoare
pe$tr ($l#trarea re0imli %i i$"tararea $i 0*er$
&emo!rat) ""!eptibil "# fie tra$"format ($ $l !om$i"t ($
prea4ma a$i*er"#rii +ilelor &e ;-O a0"t a,!,) a &at
!omitetelor lo- ?!ale rm#toarele i$"tr!2i$iQ
;
,
($ !o$ti$are "e repro&!ea a!ele i$"tr!2i$i : &ep$erea
&e rapoarte &i$ partea or0a$i+a2iilor !om$i"te pri*i$& "tarea
armame$tli &i$ &epo+itele Spe !are a!e"tea le po"e&# 8
!ompletarea &epo+itelor ! $oi arme 8 raportarea pe re0i$i a
efe!ti*elor po"trilor &e 4a$&armi) pre!m %i a armame$tli
! ?!are a!e"tea "($t &otate 8 formarea $or e!'ipe "pe!iale
! mi"i$ea &e a elibera ($ Ema"# pe !om$i%tii afla2i ($
($!'i"ori et!,) et!,
($ !o$ti$are or&i$l "$a :
9Com$i!($&-*# !ele &e mai "") *# r0#m "# Qbi$e*oi2i a
&i"p$e &e r0e$2# rm#toarele m#"ri:
S# "e fa!# r0e$te %i "erioa"e !er!et#ri pe$tr
?i&e$tifi!area eleme$telor !are "e o!p# ! "tr($0erea
Sarmame$tli) pre!m %i pe$tr &e"!operirea &epo+itelor,
Eleme$tele !are a&$# armame$t %i m$i2ii) pre!m %i
&epo+itarii *or fi are"ta2i %i &eferi2i 4"ti2iei) iar
armame$tl !o$fi"!at :
=A
5i !o$ti$($& ($ fell a!e"ta) !ir!lara pre*e&ea ($!# alte
m#"ri &e a !#ror ($&epli$ire r#"p$&ea el) Wrbi2#,
Datorit# $or a"eme$ea or&i$e 9"e!rete@ %i 9"tri!t "e!rete
;
Q
i$"pe!torl Wrbi2# i$tra"e ($ pa$i!# &e- teama re*ol2iei,
(i era at(ta fri!#) ($!(t aproape ($ fie!are $oapte *i"a !# ea
a i+b!$it %i !# ml2imea i-a ($!o$4rat !a"a 'ot#r(t# "#-l
li$%e+e, Spaima teribil# (l tre+ea br"! &i$ "om$, ($$eb$it
aler0a la ferea"tr# ! pi"toll ($ m($#,
Ca "# "!ape &e !o%marl a!e"ta $ p$ea !apl pe
4
per$# mai
($ai$te &e a fi !omplet beat, U5i ($ "om$l li &e be2i* era
b($tit &e a!ela%i !o%mar) &ar, beat fii$&) $ "e ptea tre+i,
P($# &imi$ea2a ita,`Q
- N mai bea at(ta) &om$EMiti!#/ "e r0a &e el ma&am Mar!ela
!are ! !(t (l *e&ea mai $e$oro!it) ! at(ta (l ibea mai
mlt, Are "# 2i "e apri$&#H !reierii &e at(ta "pirt,
- Pro"tii / Da!# $-am "# bea a "# mi "e apri$&# &e
at(ta,,,,
5i ($ 0($& :
,,De at(ta fri!# /:,,,,
- De at(ta !e >
- La"# !# %ti e /
De la o *reme) $ $mai ($ "om$ era b($tit &e: !o%mare) !i)
!'iar +ia) ($ amia+a mare ($!ep"e "a aib# 'al!i$a2ii,
A&e"ea i "e ($t(mpla !a) ($ timp !e a$!'eta) "# i "e $7+are !#
a&e afar#) ($ "tra&#)) rale %i (mp%!#tri, Se ($0#lbe$ea !a
o trt# &e !ear# %i tremr($& &i$ !ap p($# ($ pi!ioare
a"!lta) ($!or&at !a $ ar!, Abia &p# !e "e !o$*i$0ea !# $
"e ($t(mpla $imi! $eobi%$it r#"fla %rat %i "e p$ea pe
treab# ! mai mlt +el,
- Sp$e) m#) !i$e 2i-a &at fi2i!ile a"tea mr&are, Sp$e)
m#) !#-i p#!at &e ti$ere2ea ta, C(2i a$i- "p$eai !# ai >
- 5ai"pre+e!e /
- A+i) %ai"pre+e!e a$i) %i la %ai"pre+e!e a$i $e$oro!itli
i "-a r(t ! *ia2a /,,, De !e) m#) &e !e
$ 2i-e &ra0# *ia2a >
- Mi-e &ra0# /
- N 2i-e &ra0#) m#, Mi$2i / N 2i-e &ra0#, Da!# 2i-ar fi)
$ te-ai ($!#p#2($a %i mi-ai "p$e !i$e 2i-a &at ma$ife"tele,
- Ca "# +i!# *rei !a m(i$e "# te ppe m#ta re!e, .i$e /,,,
Dar ($*er%$area li Wrbi2# (mpotri*a !om$i%tilor ($
ltiml timp ($!ep"e "# (mbra!e %i alte forme, N "e mai
ml2mea "# are"te+e %i "# "!'i$- 0iia"!#, D($&-%i "eama !#
$ i+btea) ! tot +ell %i e1perie$2a "a) "# li!'i&e+e
or0a$i+a2ia !om$i"t# &i$ ora% ($!ep "# elabore+e &i*er"e
pla$ri a !#ror \efi!a!itate $ era po"ibil# &e!(t $mai &a!#
rma <"# fie late a$mite m#"ri pe ($trea0a 2ar#, .i$e-
($2ele") pla$rile $ le elabora pe$tr propria "a <pl#!ere)
!i le ($ai$ta pe toate %efilor !elor mari, I$ pli!ri "i0ilate
! me$2i$ea 9"tri!t "e!ret@ la &rml "pre !e$tral#
*olmi$oa"e materiale a"tfel i$titlate :
9P$!tl &e *e&ere al i$"pe!torli Dmitr Wrbi2# ($
problema li!'i&#rii mi%!#rii !om$i"te &i$ Rom($ia:,
Sa :
9Proie!t &e m#"ri ime&iate ($ *e&erea i$"tririi
per"o$alli &i$ poli2ia &e "i0ra$2# a"pra $oilor meto&e &e
lpt# ale !om$i%tilor
;;
,
Sa) &e a"eme$ea :
9Proie!t &e le0e pri*i$& retra0erea !et#2e$iei ro^ r$($e
ttror i$&i*i+ilor ($re0ime$ta2i ($ Parti&l Com$i"t "a
$mai "impati+a$2i ai a!e"tia
Sa) "pre pil&#) a!ea"ta :
9St&i pri*i$& i$te$"ifi!area propa0a$&ei !om$i"te ($
re0i$e) M#"ri &e !o$tra!arare@,
A;
Sa) ($ fi$e :
9Alte !(te*a prop$eri pri*i$& (mb$#t#2irea meto&elor &e
l!r ale or0a$elor &e "i0ra$2#
;;
,
5i a%a) !el p2i$ &e &o# ori pe "#pt#m($#) !ei &e la
!e$tral# era bombar&a2i ! a"tfel &e "t&ii)) memorii)
rapoarte %i proie!te &e le0i) &a!tilo0rafiate pe '(rtie *eli$#
&e !ea mai b$# !alitate,
C($& priml raport a fo"t primit la !e$tral#) !el !are l-a
!itit e1!lam# :
-N-mi ($!'ipiam) &om$le) !# formi&abill $o"tr Wrbi2#
e $ *i+io$ar, Ceea !e prop$e el ai!i e"te ! totl
ireali+abil,
Dar ($tr!(t %i rm#torl) %i !elelalte !are rmar#
!o$2i$ea prop$eri tot at(t &e ireali+abile)) $ele &e-a
&reptl ilaria$te) "-a !ert i$forma2iiE &ire!te ! pri*ire
la "tarea "#$#t#2ii li Wrbi2#) Deoare!e %i %efl "#) &e
a"eme$ea) ($!ep"e "# aib# ($&oieli ($ !eea !e pri*e%te
i$te0ritatea fa!lt#2ilor mi$tale ale "balter$li "#) "e
a4$"e la !o$!l+ia !# e"te ab"olt $e!e"ar !a a!e"ta "#-%i ia
$ !o$!e&i,
Prop$erea i "e a&"e la !$o%ti$2# !a $ fel: &e or&i$ al
!e$tralei, Dar Wrbi2#) &e%i m#0lit &eQ 0ri4a pe !are i-o
prta %efii "#i) ref+#, Ref+# !o$- ti$($& "# trimit#
rapoarte ! prop$eri &i$ !e XR] !e mai el!bra$te) pe !are
a!m ($"# $ime$i $ leQ mai !itea, ($ "!'imb $ alt or&i$ pri$
!are "# "eH !ear# !a Wrbi2# "#-%i ia $eap#rat !o$!e&i $mai
f repetat, 5i $ mai f repetat) &eoare!e ($*er%$area !
!are a!e"ta !o$ti$a "# 9m#$($!e peH !om$i%ti ! li$0ra: -
($tr-o *reme !($& 9"im2l &atoriei
;;
($!ep"e "# "l#bea"!# ($
mo& alarma$t la o mare parte a poli2i%tilor - !o$*e$ea %efilor
"#i)) &e%i ! to2ii era pe &epli$ !o$*i$%i !# 9fe$ome$all@
i$"pe!tor %ef Wrbi2#) &i$ !a+a 9"rme$a4li
;;
$ mai e"te
($ ple$it&i$ea fa!lt#2ilor "ale mi$tale,
5i ($tr-o +i "e ($t(mpl# i$e*itabill, Mai pre!i")) ($tr-o
&imi$ea2#, Pe"te &rm &e !a"a lo!it# &eS
AF
Miti!# Wrbi2# era o brt#rie ($ fa2a !#reia aproape tot
timpl e1i"ta !o+i, P(i$ea p2i$# %i pe !artel# &e !ele mai
mlte ori lip"ea, I$ &imi$ea2a a!eea) ($!# &e ! $oapte) "e
forma"e o !oa&# l$0# !are "e termi$a abia la !ol2l "tr#+ii)
&eoare!e ($ a4$ brtarl &i"tribi"e $mai 4m#tate &i$
!a$titatea) &e p(i$e $e!e"ar#,
5i to!mai &i$ a!e"t moti* ($ +ia rm#toare ml2imea "e
a&$a"e ($tr-$ $m#r at(t &e mare, C(t timp brt#ria a fo"t
($!'i"#) oame$ii %i-a re"pe!tat re"em$a2i lo!rile, C($& ($"#
priml !ptor a fo"t 0ata %i a ($!ept *($+area p(i$ii) "-a
($t(mplat !e "e ($t(mpla &e obi!ei ($ a"eme$ea (mpre4r#ri,
Cei !are $ a*ea r($& "a !ei mai &i$ "pate a $#*#lit ($
fa2#,Q De ai!i "tri0#te) prote"te) (mbr($!eli %i 'i&ieli,
Miti!# Wrbi2#) al !#ri "om$ f"e"e toat# $oaptea b($tit
&e a!ela%i %i i$*ariabil !o%mar - re*ol2ia - %i !are ($ !lipa
!($& i+b!$i "!a$&all la brt#rie !o$ti$a "# *i"e+e) tre+it
&e "tri0#tele %i 2ipetele &i$ "tra&#) $emaifii$& ($ "tare) &i$
!a+a 0roa+ei) "# fa!# &eo"ebirea &i$tre *i" %i realitate)
!o$*i$" !# i+b!$i"e ! a&e*#rat re*ol2ia) "e repe+i la
ferea"tr# %i ! pi"toll ($!ep "# tra0# ($ ml2ime, Prima
*i!tim# : o femeie, A &oa : $ !opil &e &oi"pre+e!e a$i,
C o!'ii 'olba2i &e 0roa+#) ! p#rl r#*#%it) pali& la fa2#
!a $ !a&a*r) (mp%!a ($ ml2ime %i "tri0a r
- Ne"p#la2ilor /,,, Jola$ilor /,,, Re*ol2ie *re2i > Sta2i
!# *# ($*#2 e mi$te "# fa!e2i re*ol2ie /
Oame$ii) ($0ro+i2i) "e (mpr#%tiar# ($ toate p#r2ile, Dar
!'iar %i &p# a!eea, Wrbi2# !o$ti$a "# tra0# ! pi"toll %i
"# ame$i$2e, C($& ($ ($!#r!#tor $ mai r#ma"e $i!i $ "i$0r
0lo$te) ($!ep "# +*(rle pe ferea"tr#) ($ "tra&#) ! tot !e-i
*e$ea la ($&e- m($# : "!a$e) per$e) obie!te &e toalet#)
pa$tofi %i %a$ri,
($tre timp "e &#&"e alarma, C(2i*a 0ar&ie$i) !oma$&a2i &e
$ !omi"ar) r!ar# "!#rile p($# la apartame$tl li Wrbi2#,
Dar !a "# poat# p#tr$&e
AG
($#$tr trebir# "# "par0# %a, P($# la rm#) $ f#r#
efortri %i emo2ii) i+btir# "#-l imobili+e+e %i -"#-l
tra$"porte mai ($t(i la "pitall !om$al) iar apoi) a treia
+i) la .!re%ti) la 9Ce$tral:, Spiro!'e- 2ii $i *e!'i %i
$etratat le") pre!m %i !a$tit#2ile impre"io$a$te &e al!ool
! !are "e ($&opa"e f#!"er# &efi$iti* &i$ temtl i$"pe!tor
%ef Miti!# Wrbi2# o epa*#,
Do# "#pt#m($i mai t(r+i) i$tr-o ($!#ierare ! \alt $eb$)
a!e"ta &i$ rm# (l "0rm#,
CAPITOLUL C
Se ($$opta"e &e mlt, Ja+&aH) mea "e !l!a"e, Afar#) ($
!rte) Plto iar#%i ($!ep"e "# rle, Dar) &e &ata a"ta) poate
$&e m# obi%$i"em) rletl $ m# mai impre"io$a $epl#!t !a
I$ $oaptea pre!e&e$t# %i $i!i $ m# e$er*a,
Zia "e "!r"e"e f#r# "# mai "r*i$# !e*a &eo"ebit !are "#-
mi ""!ite !rio+itatea, La pr($+ la"em ma"a &oar ! b#tr($a,
Car*ara $ "e ar#ta"e, 3"e"e $ pr($+ ($ !are timp mai mlt
t#!"er#m &e!(t *orbi"em,
Abia &p# &e"ert !o$*er"a2ia "-a a$imat p2i$, U.#tr($a)
($tr-$ timp re!or&) pre0#ti"e $ me$i !omplet) format &i$
trei felriV,
- Team# mi-e !# $ 2i-a pl#!t m($!area,
- Dimpotri*#, Mi-a pl#!t foarte mlt, U$ o"tropel !a a!e"ta
$-am mai m($!at &e pe *remea !($& tr#ia mama,
N-o mi$2eam, Me$il f"e"e e1!ele$t) mai ale" o"tropell,
A*"e"e) i$tr-a&e*#r) 0"tl o"tropelli pre0#tit &e r#po"ata
mai!#-mea,
- N "-a *#+t !# 2i-a pl#!t, Ai m($!at par!# ($ "il#,
AM
Di$ $o am prote"tat, Tot%i) b#tr($a a*ea &reptate,
M($!a"em f#r# poft#) pe &e o parte fii$&!# a*eam "e$time$tl
!# $-mi mai a!or&# b$#*oi$2a &i$ a4$) iar pe &e alta)
fii$&!# ab"e$2a Car*arei m# i$tri0a, M# i$tri0a ! at(t mai
mlt ! !(t) pe m#"r# !e m# 0($&eam) pe at(ta m# !o$*i$0eam
mai mlt !#) ($ mo& &eliberat) e*ita "# m# mai *a&#,
-< Da!# *i "-a p#rt !# $ m#$($! ! &e"tl# poft# - am
!#tat "#-i e1pli! "p$($&-i par2ial a&e*#rl fii$&!# *oiam)
($tr-$ fel "a altl) "# reia !o$*er"a2ia e1a!t &e a!olo &e
$&e o l#"a"em - a- !ea"ta "e &atore%te faptli !# am fo"t %i
"($t $e!#4it,
- De !e > m-a ($trebat it($&-"e la mi$e ! o pri*ire !are
o0li$&ea ($ a!ela%i timp !rio+itate) &ar %i pr&e$2#,
?- 3ii$&!# am "e$time$tl !#) f#r# "# *rea) !m*a *-am
"p#rat,
Dar ($ lo! "#-mi r#"p$&#) !a %i !($& abia ($ !lipa a!eea
!o$"tata"e) mi-a "p" :
- Tot%i) "eme$i mai mlt ! .!r, Uite) %i el era tot a%a
&e,,, ($!#p#2($at !a &m$eata, C($& *oia $ l!r $ "e l#"a
p($# $-; ob2i$ea, Car*ara "p$e !# "eme$i mai mlt ! Clai!,
Dar $ e a&e*#rat, E) !are le-am fo"t mam# la am($&oi) pot
"#-mi &a "eama mai bi$e &e!(t ea, Dm$eata !e !re+i >
- E > P#rerea mea "i$!er# e"te !# e $ "em#$ ! $i!i $l)
&e%i) pe +o$#) to!mai &atorit# a!e"tei a%a-+i"e a"em#$#ri) !ei
&i$ plto$ m# bote+a"er# Ci%i$oi III,
- I$tr-a&e*#r) a%a 2i "e "p$ea > m# ($treb# ! ($&oial#) !a
%i !($& a% fi a*t *re$ moti* "-o mi$t,
- N *#& &e !e *-a% "p$e o mi$!i$#,
- 5i p($# a!m ai t#!t / m# m"tr# ea,
- Pe$tr !# $ mi-a tre!t pri$ mi$te !# ar ptea "# *#
i$tere"e+e,
- Ca "# +i!# te "tri0a Ci%i$oi III,,,
- A%a m# "tri0a,
- Ci%i$oi III,,,
Se fr#m($t# pe "!a$) pe rm#) pri*i$&-m# ! $ %ti !e
imit# b!rie) (mi "p"e :
AO
- N mai "ta ($tre %# %i ferea"tr#, E !re$t %i "-ar ptea
"# r#!e%ti,
Pro$$2# !*i$tele ! a%a to$) &e par!# e a% fi fo"t $
!opil mi!) %i ea mama mea "a b$i!a,
- N-i $i!i $ peri!ol, E $i!io&at# $ r#!e"! &i$ !a+a
!re$tli, Apoi) +(mbi$& ! to$ &e 0lm#:
- Dar fii$&!# a2i +i" !# "($t ($!#p#2($at !a .!r) re*i$ !
($trebarea %i *# ro0 "#-mi "p$e2i !m &e am i+btit "# *#
"p#r,
- Dom$le &ra0#) $ m-ai "p#rat ($ $i!i $ fel) prote"t#
&i$tr-o &at#) preo!pat# &e ! totii alt!e*a,
(mi "p$ea &i$ $o 9&om$le &ra0#:,
- Mai !r($& a% !re&e !# a2i fo"t) &ar a!m $a mai "($te2i)
i-am "p" "i$!er 0($&l me,
Ea a +(mbit) apoi "-a ($t$e!at "a poate "-a ($tri"tat,
- Da!# m# 0($&e"! bi$e) mai !r($& &m$eata ai a*ea $ moti*
"# fii $eml2mit, E "($t o femeie b#tr($#) r"+#, De altfel
$i!i $-i &e mirare, Ia 0($- &e%te-te : mi-am pier&t "o2l &e
mlt) !($& erara ($!# t($#r#, O moarte $#pra+$i!#,,, Alt
b#rbat $ am mai a*t, Mi-a r#ma" ($ "!'imb b#ie2ii,,, Ei mi-
a r#ma") ei a fo"t b!ria *ie2ii mele, I-am &at pe am($&oi
la !arte, N-a fo"t %or pe$tr mi$e, 5tii &oar !e "alari &e
mi+erie a*ea ($ai$te ($*#2#torii, Pe .!r l-a% fi *rt &om$
mare, Dar) !m 2i-am mai "p") el "-a ($tor" ai!i ($ "atl
#"ta) $e$oro!it !m era pe at$!i, Satl li M(r+a primarl)
al li Popa Cr#i2# ?-< !'iabrl) al li Col2a$ - %efl &e
po"t, C(t# &rere %i !(t m-am +b#tt !($& Qmi l-a ($!'i" pe
.!r,,, Pe rm# r#+boil,,, Pe am($&oi mi i-a lat) %i) p($#
la rm#) am($&oi "-a pr#p#&it, Mai ($t(i .!r) apoi Clai!,
Ei) &ar par!# &m$eata) &om$le &ra0#) $-ai !$oa%te toate
$e!a+rile a"tea ale mele, Le %tii tot &e la mi$e) !# m-am mai
*#i!#rit a"ear#,,, a+i &e &imi$ea2#,
- Co$ti$a2i) *# ro0) !o$ti$a2i) am ($&em$at-o fii$&!# mi-
am &at "eama !# "e opri"e mai ($ai$te &e a-%i "p$e tot
0($&l,
6- Ca"a &e pe !oli$#
A6
-< Ei) &a / Mai ($t(i .!r) apoi Clai!, Pe$tm !# m-am
tr&it "#-i !re"!) pe$tr !# mi-am ($0ropat ti$ere2ea, Mi-am
+i" : ori!(t a% ale0e) par!# am "# pot "# !$o"! &i$ai$te
firea omli pe !are mi l-a%, la b#rbat &e-al &oilea> Mai
bi$e "# r#m($# b#ie2ii mei f#r# tat#) &e!(t ! $l *itre0 %i)
&oam$e p#+e%te !(i$o", Mai bi$e r#m($ "i$0r# &e!(t "# m#
4&e!e ei mai t(r+i %i "# $ m# "fere, Ce+i) &om$le &ra0#)
a"ta a fo"t "oarta mea : "# fi %i "# r#m($ mere "i$0r#,
At$!i !($& e%ti t($#r#) mai trea!#) mear0#, Dar la b#tr($e2e
e 0re) e tare 0re, Zia) &ar mai ale" $oaptea, C($& e%ti
b#tr($# "om$l te o!ole%te) &ar 0($&rile alear0#) te
(mpre"oar# &i$ toate p#r2ile, Dom$le &ra0#) &a!# $-ar fi
0($&rile) b#tr($e2ea) ($ "i$0r#tate) ar fi mai %oar#,
J($&rile "($t !a *iermii !ei $ea&ormi2i : $ "e a!iia+#
$i!io&at#, Ni!i m#!ar at$!i !($& oml &oarme, Dar totl ar fi
!m ar fi &a!# $ a$me 0($& $ m-ar roa&e ($tr-$a 8 !# o&at#
! moartea b#ie2ilor mei mi "-a "ti$" $eaml, E) m(i$e-
poim(i$e) p$ bra2ele !r!e pe piept, 5i $-am "# am) &om$le
&ra0#) !i "#-i la" brma a"ta &e a*ere !are o *e+i : !a"a)
l!rrile %i !e mi-o Qmai pri"o"i &i$ pe$"ie p($# oi ($!'i&e
o!'ii,
Co$te$i %i fii$&!# $-o r#b&a i$ima "# m# %tie "t($& ($
!re$t) "e ri&i!# %i ($!'i"e ferea"tra,
- N-oi fi r#!i$& &m$eata) &om$le &ra0#) &ar tot%i pa+a
b$# tre!e prime4&ia rea,
(%i rel# lo!l %i !(te*a !lipe "t#t t#!t#) &e par!#
($!er!a "#-%i a&$e 0($&rile,
-.arem &a!# mi-ar fi r#ma" &e la ei $epo2i/,,, %tii) &om$le
&ra0#) !(teo&at# m# ap!# a%a o "f(- %iere %i o tri"te2e)
($!(t,,, ($!(t (mi *i$e "#-mi fa! "i$0r# "eama, At$!i !($&
mi-e mai 0re ple! &e a!a"# %i m# &! la %!oal#, Cat "# a4$0
!($& "($t !opiii ($ re!rea2ie, M# !$o"! to2i, ($ fie!are a$)
&e +ia mea &e $a%tere) *i$e o &ele0a2ie &e pio$ieri "#-mi
a&!# flori %i "#-mi re+e la ml2i a$i, Copiii) !m m# *#&
i$tr($& pe poart#) alear0# la mi$e, Pe ml2i (i %ti &p#
$me, (i ($treb &e p#ri$2i) &e %!oal#) %i ei (mi po*e"te"!)
*orbi$& mai ml2i &eo
A=
&at#, &e $ mai ($2ele0 $imi!, Da $mai &i$ !ap %i +i!
mere : 9Ei) bra*a / A"ta (mi pla!e / .ra*a *o# /: Sta ! ei
&e *orb# p($# "$# &e i$trare, M# ($tor! a!a"# %i !m i$tr pe
%# m# po&i&e%te pl($"l, Pl($0,,, Pl($0,,, Pl($"l (mi a4t#)
m# %rea+#,
Ia!a a%a "e ($t(mpl#) &om$le- &ra0#, Dar e (2i *orbe"!)
(2i *orbe"! %i a% fa!e mai bi$e &a!# te-a% l#"a "# te ($ti$+i
p2i$, M-a% ($ti$&e %i e p2i$) pe$tr *reo or#,
- A% prefera "# fa! p2i$# mi%!are, Dm$ea*oa"tr# !l!a2i-
*#, E am "# m# mai plimb p2i$,
- S# te plimbi / "e $eli$i%ti b#tr($a, N *e+i) "t# "#
plo#, Ce) *rei "# te &e > E +i!) &om$le &ra0#) !# tot mai
bi$e e "# te ($ti$+i p2i$,
Era e*i&e$t !#, per"pe!ti*a &e a fa!e o plimbare o
$eli$i%tea, Dar &e !e > (i era team# !# a% ptea "ta &e *orb#
! !i$e*a %i afla $ele l!rri pe !are prefera "# $ le
afl > Sa "e 0($&ea !#) "b prete1tl plimb#rii) *oiam) &e
fapt) "-o !at pe Car*ara > Era at(t &e e*i&e$t $eli$i%tit#)
($!(t mi "-a f#!t mil#,
- A*e2i &reptate, Di$tr-o !lip# ($tr-alta *a ploa, X$!# o
&at#) "#rt m($a pe$tr ma"#,
-< S#-2i fie &e bi$e) &om$le &ra0# /
De%i $ "im2eam &elo! $e*oia o&i'$ei &e &p#- amia+#) m-am
!l!at %i) "pre "rpri$&erea mea) am a&ormit ime&iat, M-am
tre+it t(r+i !($& ($!epea "# "e ($$opte+e, Am !i$at iar#%i
$mai ! b#tr($a,
- C(t timp am &ormit a fo"t pe ai!i $ora &m$ea*oa"tr# > am
($trebat ! to$l !el mai i$&ifere$t,
- N) $-a fo"t,
- 5i !e !re&e2i > Ca mai *e$i ($ "eara a"ta >
- N) $ !re& / Pe"em$e !# "-a !ertat ! b#r- bat-"# %i
!#p!#$l $-o mai la"# "# ia"# &i$ !a"#,,
- St# &eparte >
- Pe ai!i) pri$ *e!i$i, Dar &e !e m# ($trebi >
- A%a / M# 0($&e"! !# am "# ple! f#r# "#-mi pot la r#ma"
b$ &e la &m$eaei,
- 5i !($& *rei "# ple!i >
AA
- M(i$e) p($# ($ pr($+,
- De !e $-ai r#m($e "# ple!i ! tre$l &e "ear# >
- S# m# mai 0($&e"!, De fapt) mi-e tot$a ! !are tre$ ple!,
-Da!# 2i-e tot$a) at$!i plea!#) &om$le &ra0#) ! !el &e
"ear#,
S!rt tiEmp &p# a!eea) *#+($& !# b#tr($a $ are !'ef &e
*orb#) i-am &at b$# "eara,
St#team a!m ($ pat) ! m(i$ile "b !ap %i m# 0($&eam, M#
0($&eam la Car*ara %i m# ($trebam &a!# trebia "# &a !re+are
b#tr($ei !# $ "e ar#ta"e fii$&!# b#rbat-"# - !#p!#$l ?-
$-o l#"a"e "# ia"# &i$ !a"#, Tot%i) $ a*eam $i!i $ moti* !a
"# $-o !re&, Dimpotri*#, ($ ori!e !a+) eram 'ot#r(t, "# $
ple! mai ($ai$te &e a "ta &e *orb# ! ea,
, Cre& !# tre!"e mai bi$e &e o or# &e !($& m# tot 0($&eam la
Car*ara) !($& &eo&at#) !i$e*a !io!#$i abia a+it ($ %#, Am
"#rit &i$ pat %i &i$tr-$ "alt am fo"t a!olo,
- Ci$e-i >
- E "($t, Pot "# i$tr >
Era Car*ara,
--< .i$e($2ele" /
- .$# "eara / (mi "p"e p#%i$& ($ !amer#,
- .$# "eara /
St#tea la $mai !(2i*a pa%i) ($alt#) frmoa"#) ! %ol&rile
ar!ite !a o amfor#) femeie a&e*#rat#,
- Cre& !# ar fi mai bi$e "# ($!i %a/
Am f#!t !e mi-a !ert, C($& m-am ($tor") Car*ara "t#tea ($
pat ! pi!ioarele a&$ate "b ea) ! "patele re+emat &e
perete) la fel !a at$!i !($& o *#+"em &e prima &at#,
- De%i "oa!r#-mea &oarme) a!m "($t par!# mai li$i%tit#,
Tot timpl *orbi"e ($ %oapt#, La fel f#! %i a!m,
- Pe $&e a2i i$trat > am ($trebat,
- Pe %a &i$ fa2#, Ea $-o ($!ie $i!io&at#,
- N mai ($2ele0 $imi! / am e1!lamat $e&merit,
- E mai bi$e "# $ ($2ele0i) &e!(t "#-2i ($!'ipi &e"pre
mi$e !i$e %tie !e, Stai ai!i %i am "#-2i e1pli! totl,
;DD
Am f#!t a%a !m mi-a !ert, M-am a%e+at %i e pe pat) la
!ap#tl !el#lalt - era lo!l pe !are Emi-l i$&i!a"e -
re+em($&-mi "patele &e perete,
- C# a"!lt,
- Sp$e-mi, ai fo"t "rpri$" !# $ m-am ar#tat toat# +ia >
- Mai !r($& i$tri0at, De $&e) la ($!ept) p#rea2i &eo"ebit
&e !rioa"# "# %ti2i !(t mai mlte l!rri &e"pre Clai!) pe
rm#) &i$tr-o &at#) i$tere"l &m$ea*oa"tr# a "!ombat, A2i
ple!at %i p($# a!ma $ *-am mai *#+t,
- N-am *e$it &i$a&i$", Ai ($trebat-o !m*a pe "oa!r#-mea &e
mi$e >
- Am ($trebat-o, Mi-a e1pli!at !#) &a!# $ *-a2i ar#tat)
($"eam$# !# $ *-a l#"at "o2l) !are e"te,,, $ !#p!#$,
- N-i a&e*#rat / N &i$ !a+a a"ta $-am *e$it, De altfel)
trebie "# %tii !# b#rbatl me &e-al &oilea $-i &elo! $
!#p!#$, Soa!r#-mea *-a mi$2it,
- At$!i &e !e $-a2i *e$it> C#!i) f#r# ($&oial#) a2i f#!t-o
i$te$2io$at,
De%i !o$ti$am "# m# a&re"e+ *orbi$&-i la plral "e p#rea !#
($!# $ b#0a"e &e "eam#,
- 3ii$&!#) &e fa2# ! ea) $ pteam "# te ($treb !eea !e
*oiam "# te ($treb,
- Ce *# (mpie&e!a >
- Ai "# ($2ele0i l!rl a!e"ta !e*a mai t(r+i, Dar ($!# $
2i-am "p" &e !e am *e$it a!m,,,
- .a &a / Ca "# ($treba2i !eea !e $ m# ptea2i ($treba &e
fa2# fii$& "oa!ra &m$ea*oa"tr#,
- N pe$tr a"ta,,, Sa) poate) $ $mai pe$tr a"ta, Mai
pre!i") $ ($ priml r($&, Ai ob"er*at !#, "oa!r#-mea $ m#
ibe%te >
- Poate !# $ *# ibe%te,,,
- Bii mi$te ($ !e fel mi-a *orbit at$!i !($& 2i-am !ert "#
$e po*e"te%ti mai ($t(i &e"pre Clai! >P
Am &at &i$ !ap afirmati*,
- Mi-a fo"t r%i$e, De a!eea am ple!at, Dar a!a"# mi-a fo"t
%i mai tare r%i$e, Mi-am +i" : !e are "# !rea&# &e"pre mi$e
oml a!ela) !are a fo"t priete$
;D;
! .!r %i Clai! > Nimere%te &i$ ($timplare ($ !a"a fo%tilor
"#i !ole0i &e o"t#%ie %i "o2ia $ia &i$ ei) ($ lo! "# "e
i$tere"e+e &e !el !are (i f"e"e "o2) e"te !rioa"# "# afle
am#$$te &e"pre !m$at, 3#r# ($&oial#) alt!e*a $ poate "#
!rea&# &e!(t !#) fii$& m#ritat# ! $l) a tr#it ! !el#lalt,
5i a"ta ! at(t mai mlt) ! !(t "p"ele "oa!r#-mi $ a f#!t
&e!(t "#-i ($t#rea"!# b#$ielile, 3ii "i$!er / N-i a%a !#
a!e"ta 2i-a fo"t 0($&l >
- N / Mai pre!i") mi-a tre!t %i $ a"eme$ea 0($& pri$
mi$te, Dar $ am fo"t &elo! !o$*i$" !# a%a "-a ($t(mplat
l!rrile %i ($ realitate) mai ale" !# &p# !e a2i ple!at
"oa!ra &m$ea*oa"tr# a 2i$t "# m# !o$*i$0# !# ar fi ! totl
ab"r& &a!# a% 0($&i a"tfel &e"pre "o2ia li .!r,
- Dar at$!i !e 2i-ai ($!'ipit >
- Nimi! pre!i" / Mi-am +i" !el mlt !# "-a $imerit "# !$o"!
&o# femei ($tr!(t*a !i&ate, Iar a!m) &e%i $ mi-a2i "p"
($!# $imi!) ($!li$ "# !re& !# fie!are a*e2i !(te o tai$# pe
!are $ *re2i !a !ealalt# "-o !$oa"!#,
- A%a pre"pi / m# ($treb# ! mirare) &ar par!7 %i !
($!($tare,
- Da /
- Prea &eparte &e a&e*#r $ e%ti, I$ ori!e !a+) tai$a mea ai
"-o afli, De a!eea am *e$it, Mi-am "p" : &atorit# b#tr($ei)
oml a!ela "i0r (%i ($!'ipie !# "($t o "tri!at#, Trebie "#
"ta &e *orb# ! el) "#-i e1pli! %i at$!i $ m# *a mai 4&e!a
0re%it, Dm$eata mi-ai "p" a&i$eari !# $ ai pre"p" !#
"($t !eea !e ai fi a*t tot &reptl - la ($!ept bi$e($2ele" -
a+i$& i$"i$#rile "oa!r#-mi, 5i mi "-a p#rt !# o "pi $mai
a%a) !a "# fii politi!o" ! mi$e, E &rept > Te ro0 "#-mi
!o$firmi ($!# o &at#,
- N am fo"t &elo! !o$*i$" !# "($te2i !eea !e "e ptea
&e&!e &i$ "p"ele "oa!rei &m$ea*oa"tr#,
- De!i) a!m !($& %ti !# $ ai o a"eme$ea p#rere r(t#
&e"pre mi$e) ml2mit# a% ptea "# ple! f#r# a-2i mai &e+*#li
!eea !e ai $mit &m$eata tai$a mea,
;DF
- 3apt !o$firmat) &e altfel) %i &e &m$ea*oa"tr#) am 2i$t
"# pre!i+e+, De"i0r) a-2i ptea, Dar e *# ro0 "# $-o fa!e2i,
5ti2i) pe mi$e m# i$tere"ea+# oame$ii) &e"ti$l lor, Dar "($t
&e"ti$e %i &e"ti$e, U$ele - !ele &e "erie) a% +i!e - "($t mai
p2i$ i$tere"a$te, Pe mi$e $ m# la"# i$&ifere$t $i!i a!e"tea,
Dar ($ mai mi!# m#"r#, Altele) mai p2i$ obi%$ite) m#
pa"io$ea+#, At$!i !($& ($t(mplarea fa!e "# &e"!op#r a"eme$ea
&e"ti$e) m# p(r4ole%te &ori$2a) !rio+itatea "# le !$o"!
bi$e, 5i &p# !e) ($ "f(r%it) i+bte"! - *# a"i0r !# $ e
&elo! o treab# %oar# - ($!ep "# ($2ele0 &e !e l!rrile "-a
($t(mplat a%a %i $ altfel,
- E%ti p"i'olo0 >
- S($t $mai ($ m#"ra ($ !are p"i'olo0ia m# a4t# "#
&e"!ifre+ &e"ti$ele, 5i a!m) re*e$i$& &e $&e am ple!at)
repet r0#mi$tea, Da!# m# ref+a2i) m# p$e2i ($ "ita2ia &e a
!#ta "# *# afl tai$a &i$ alte "r"e,
Car*ara "!'i2# $ +(mbet aproape bat4o!oritor,
- N !re& !# ai i+bti mare l!r, Sa) !'iar &a!# *ei
i+bti "# afli %i alt!e*a &e!(t $i%te "imple %i i$fame
b(rfeli) ($ $i!i $ !a+ $ *a fi !eea !e te i$tere"ea+# pe
&m$eata, Dar po2i "# fii li$i%titS $-am "# te p$ "# mbli pe
&rmri !a "#,,, i$*e"ti0'e+i pe !o$t propri, (2i *oi "p$e
totl) "i$0r#,
- ($ a!e"t !a+ a% *rea "# ($!epe2i pri$ a-mi "p$e,,,
- NS a%a, Da!# ai "#-mi pi ($treb#ri) "($t "i0r# !# $-am
"# fi ($ "tare "#-2i r#"p$&, 5i $ pe$tr !# $-a% *rea, N-am
"# pot) pe$tr !# ($treb#rile mi le *ei p$e f#r# ($&oial# la
($t(mplare) %i ($ a!e"t !a+ m-ai obli0a "#-2i po*e"te"!
faptele $ ($ or&i$ea ($ !are mi "-a ($t(mplat, Ar ie%i &i$
a!ea"t# !a+# o a&e*#rat# ($!(l!eal#, Mai ($ai$te ($"# &e a
($!epe) a% *rea "# te ($treb !e*a : "oa!r#-mea $ 2i-a po-
*e"tit $imi! &e"pre mi$e >
- Nimi! / At(t &oar !# "($te2i o fii$2# !i&at# %i !#) ($
a$mite (mpre4r#ri) l#"a2i impre"ia !#,,,
;DG
- C# $ "($t ($ toate mi$2ile > 0#"i ea ($ lo!l me
!*i$tele potri*ite) &e%i !am brtale,
- M&a /
- .i$e($2ele" !# $ are &reptate, Trebie tot%i "# %tii !#
a&e"ea m-am prtat at(t &e tr#"$it) ($!(t $ e &elo! &e mirare
!# are &e"pre mi$e o a"eme$ea p#rere, S#-2i &a $ "i$0r
e1empl : am p" pe fo! !ele patr !aiete &i$ 4r$all li
.!r,
- Am aflat, Mi-a &at "# !ite"! p2i$ele file "!#pate &e fo!,
N ($2ele0 ($"# : !m a2i a*t i$ima "# le ar&e2i >
- Ne-am ($2ele" "# $-mi pi ($treb#ri, S($t alte l!rri pe
!are trebie) ($ prealabil) "# le !$o%ti, De pil&#) !# $
"($t $#"!t# %i !re"!t# ($ "atl a!e"ta, Ai!i am *e$it &p#
.!r, C($& l-am !$o"!t a*eam %apte"pre+e!e a$i) eram ($
ltima !la"# &e li!e) iar el) &o#+e!i %i $ %i era "t&e$t
($ a$l trei la filo+ofie, I$tr-o "ear# m# ($tor!eam &e la
!i$emato0raf, Era iar$#, M# &e"p#r2i"em &e o priete$# la
!ol2l "tr#+ii %i) fii$&!# era fri0) m# 0r#beam, ($ &reptl
!a"ei $oa"tre) l$0it pe trotar) +#!ea $ om, Am !re+t !# e
$ be2i* %i m# 0($&eam !#) &a!# *a mai r#m($e mlt timp !l!at
pe +#pa&#) *a ($0'e2a, De%i be2i*ii (mi mai pro&! %i a"t#+i
repl"ie) mi-am lat i$ima ($ &i$2i %i) aple- !($&-m#
&ea"pra li) i-am "tri0at : 9Ei) &om$le) tre+e%te-te !# ai
"# ($0'e2i/: Abia at$!i ($"# am ob"er*at !# a*ea fa2a pli$#
&e "($0e %i !#) &e!i) $ era beat) !i r#$it) &a!# $ !'iar
mort, Am rpt-o la f0# p($# ($ !a"#, De%i era &e"tl &e
&e*reme) &i$ ($t(mplare tata "e ($tor"e"e, I-am "p" !# ($
"tra&# +a!e $ om r#$it %i at$!i to2i trei - tata) mama %i !
mi$e - am !obor(t, C($& $e-am !o$*i$" !# oml &i$ "tra&#
tr#ie%te) $-am mai "tat o !lip# pe 0($&ri, L-am !#rat ($
!a"#, Ra$# &e !2it "a &e 0lo$te $ a*ea) ($ "!'imb tot
trpl (i era pli$ &e *($#t#i) iar fa2a mflat# %i pli$# &e
"($0e, Pe "pate) pielea (i ple"$i"e %i) &i$ !a+a "($0eli)
!#ma%a (i era $#!l#it# %i lipit#,
Ei bi$e) r#$itl $ era altl &e!(t .!r) *iitorl me "o2,
Abia a &oa +i a fo"t ($ "tare "# $e po
;DK
*e"tea"!# &e !i$e %i &e !e f"e"e b#tt, ($ ora%l $o"tr)
&e%i $ ora% &e pro*i$!ie) &atorit# ($ b$# parte faptli !#
era !e$tr $i*er"itar) pl"a o a!ti*itate !ltral# &e"tl &e
($"em$at#, A*eam teatr) !i$emato0rafe) trei +iare lo!ale %i o
re*i"t# literar# ! aparitie l$ar#, ($ a4$) .!r 2i$"e o
!o$feri$2# i$titlat# 9R#+boi %i pa!e: ($ !are &emo$"tra
prime4&ia pe !are o repre+i$t# fa"!i"ml pe$tr pa!ea lmii %i
($ priml r($& Jerma$ia li Hitler, A &oa +i) &imi$ea2a) ($
&rm "pre fa!ltate) f"e"e a!o"tat &e $i%te le0io$ari) !are)
"b ame$i$2area pi"tolli) l-a "ilit "# "e r!e ($tr-o
ma%i$#, L-a &" ($tr-o !a"# &e la mar0i$ea ora%li, A!olo l-
a b#tt %i "!'i$0iit !a "# &e+*#lie !e al2i "t&e$2i !om-
$i%ti mai !$oa%te, UNotea+# !# pe at$!i $ era !om$i"t,V L-
a b#tt p($# %i-a pier&t !$o%ti$2a, Probabil) tem($&-"e "#
$ moar# a!olo) la ei) l-a *(r(t &i$ $o ($tr-o ma%i$#) a%a
le%i$at !m era) %i l-a ar$!at pe o "tra&#) a&i!# pe "tra&a
$oa"tr#,
A!a"#) $oi $-o &!eam 0ro+a* &e bi$e, Tata era mi! "l4ba%
la ($trepri$&erea !om$al#, Mama) !a "# mai a"tpe $ele 0#ri
&i$ b0etl familiei) !($& (%i mai f#!ea timp !o"ea pe$tr
*e!i$i pi4amale, Jri &e 'r#$it) ! toate) !i$!i) &i$tre !are
trei ale $oa"tre) ale !opiilor, Cea mai mare e eram, 3ra2ii)
mlt mai mi!i : $l &e trei"pre+e!e) !el#lalt &e $o# a$i,
S# mai 'r#$e%ti o 0r# ($ pl") &ar mai ale" "# pro!ri pe
&ea"pra %i me&i!ame$te $ era to!mai %or pe$tr ai mei,
Tot%i) tata $-a *rt "#-l trimitem la "pital, 9Da!# (l
trimitem a!olo) "e!#trile !are l-a !iom#0it at(t &e r#) !a
"# "e a"i0re !# $ *a *orbi) "($t ($ "tare "# &ea b+$a pe"te
el ($ "alo$l me&i!al %i "#-l omoare, Mai bi$e (l 2i$em la $oi
p($# "e *i$&e!#, Pe rm# $-are &e!(t "#-%i p#+ea"!# "i$0r
pielea:) a 'ot#r(t tata,
.!r a +#!t trei l$i, L-a ($0ri4it mama) l-am ($0ri4it
e, Mai mlt e &e!(t mama, A*eam &e!i) &p# !m am mai "p")
%apte"pre+e!e a$i, P($# la *(r"ta a!eea ($!# $ *orbi"em !
$i!i $ b#iat, Co
;DM
le0ele mele r(&ea &e mi$e, Zi!ea,,, !# "($t fri0i&#) &e
*reme !e $-mi pl#!ea "# *orbe"! ! b#ie2ii) "# m# la"
"#rtat# %i m($0(iat#, ($tr-a&e*#r) $-mi pl#!ea a%a !e*a, Pe
*remea a!eea eram o fat# roma$ti!#, T($4eam &p# &ra0o"te) &ar
($ a!ela%i timp *i"am $ 3#t-3rmo", Da!# !i$e*a m-ar fi
($trebat !m &oream "# fie 3#t-3rmo"l me) $-a% fi %tit !e
"# r#"p$&, Da!# mi-ar fi p" !i$e*a o a"eme$ea ($trebare &p#
!e a i$trat ($ !a"# la $oi .!r) i-a% fi r#"p$" f#r# $i!i $
fel &e e+itare) ar#t($&-; : 9Iat# 3#t-3rmo"l me, 3#t-
3rmo"l me e"te !ra4o" %i *itea+ la fel !a a!ela &i$
po*e"te, Li $ i-a fo"t team# !# (%i ri"!# *ia2a, El "-a
lptat ! arma !*($tli (mpotri*a &i'a$iei ! !i+me) !#ma%#
*er&e %i pi"toale la br(, 3#t-3rmo"l me e pr) $e($ti$at
&e $i!i $ *i!i) 3#t-3rmo"l me e $ roma$ti!, El !re&e !#
$imi! $ poate fi mai frmo" pe lme &e!(t &ra0o"tea a&e*#rat#
&i$tre b#rbat %i femeie, 3#t-3rmo"l me e $ *i+io$ar
fii$&!# el !re&e $e!li$tit !# ($tr-o +i "#m($2a "t#- p($ilor
*a &i"p#rea &e pe fa2a p#m($tli, 3#t-3r- mo"l me e"te $
($2elept, J($&irea li %tie "# "e rotea"!# ($ ($#l2ime
a"eme$ea $i *ltr, Dar) ($ a!ela%i timp) 3#t-3rmo"l me
e"te 0e$ero", M# ia &e m($# %i m# a4t# "# m# ri&i! %i e p($#
a!olo $&e "-a ptt ($#l2a ($ +borl ei a*($tat 0($&irea
ome$ea"!#,@
($2ele0i > Calit#2ile li .!r &e*e$i"er# pe$tr mi$e
!alit#2ile b#rbatli i&eal) !alit#2ile 3#t-3r- mo"li la
!are *i"am %i pe !are (l a%teptam ! $er#b&area ($fri0rat# %i
!a"t# a !elor %apte"pre+e!e a$i ai mei,
Dar,,,
- C-a2i ($%elat) $-i a%a >
N-mi r#"p$"e, De"!operi$& !# ro!'ia i "e "#lta"e mlt
&ea"pra 0e$$!'ilor) %i-i a!operi ! $ 0e"t aproape !a"t,
- Dar,,, 2i-am "p") a*eam pe at$!i %apte"pre+e!e a$i %i
($!# $ i+bti"em "# m# !$o"!, Pe at$!i 'abar $ a*eam !e
fel &e om "($t, Pe rm#) !($& a i$trat .!r ($ !a"a $oa"tr#)
!($& $e-am (m
;DO
priete$it) am !re+t !# "($t a%a !m m# *e&ea el, (l a&miram
at(t &e mlt pe$tr i$teli0e$ta li) ($!(t eram !o$*i$"# !#
a%a "($t) fii$&!# $ "e ptea !a el "# 0re%ea"!#, Dar ($
a!ela%i timp (i eram %i re!$o"!#toare &eoare!e &atorit# $mai
li i+bti"em "# m# &e"!op#r pe mi$e ($"#mi, Trebie "#-2i mai
"p$ !# eram m($&r# &e !eea !e &e"!operi"em, 5i %tii &e !e >
Pe$tr !# ima0i$ea pe !are o *e&eam ($ o0li$&a ($ !are el m#
"ilea "# pri*e"! (mi &#&ea &reptl "# fi a%a, S($t - (mi
"p$eam - altfel &e!it !elelalte fete, 5i m($&r# &e mi$e) (mi
!omp#timeam !ole0ele pe$tr flirtrile lor m#r$te %i *l0are)
pe$tr i$!apa!itatea lor &e a tr#i a&e*#rata &ra0o"te,
A*eam) !m 2i-am "p") %apte"pre+e!e a$i /,,, 5i !($& ($!#
$ (mpli$i"em opt"pre+e!e am &e*e$it "o2ia li .!r,
- II ibea2i) !($& *-a2i !#"#torit ! .!r >
M# pri*i aproape ! !omp#timire,
- .i$e($2ele" !# (l ibeam, Apoi &p# o pa+# 8 at$!i)
($tr-$ a$mit fel, ($ primii &oi a$i am lo!it la p#ri$2ii
mei,,,
Am ($trerpt-o :
--C# ro0 "# $ po*e"ti2i mai &eparte) p($# $ m# l#mri2i !e
($2ele0e2i pri$ 9,,,l-am ibit ($tr-$ a$mit fel:, Cm, a&i!#
($tr-$ a$mit fel >
Car*ara m# pri*i iar#%i ! !ompa"i$e,
- Se "p$e !# oml ibe%te ! a&e*#rat o "i$0r# &at# ($
*ia2#, E o p#rere relati*#, E1i"t#) &e"i0r) %i a"eme$ea
!a+ri, Dar) ($ 0e$eral) oame$ii pot ibi ! a&e*#rat &e mai
mlte ori, O &ra0o"te &ifer# &e alta &p# 0ra&l &e
i$te$"itate,
- P#i) &a / Cei !are ""2i$ !# oame$ii ibe"! o "i$0r# &at#
($ *ia2# !o$"i&er# !# ibirea a&e*#rat# e"te $mai a!eea !are
(2i ofer# ma1imm &e i$te$"itate, N !re&e2i >
- N/ N !re& &elo!, ($&r#+$e"! "# "p$ !# ($ *ia2# $ "e
($t(mpl# &e!(t foarte rar !a &ra0o"tea a&e*#rat# "# fie a!eea
!are (2i ofer# po"ibilitatea "# tr#ie%ti ! ma1imm &e
i$te$"itate,
- N *orbi2i,,, !a o femeie /
- Da) a*e2i &reptate, Teoreti+e+, Dar !e "# fa! >
;D6
Am ($*#2at &e la .!r "# teoreti+e+, Da!# *rei,,, "# 0($&e"!)
%i $ "# ia &oar !$o%ti$2# &e !e "e ($t(mpl# ($ mi$e %i ($
realitatea ($!o$4r#toare,
- 5i !m a2i a4$" la !o$!l+ia &e mai a&i$eari> J($&i$& la
!ele !e "-a petre!t ! &m$ea*oa"tr# > am ($trebat
($tr!(t*a iro$i!,
- S# $ !re&e2i !# iro$ia &m$ea*oa"tr# m# "p#r#, I$
&efi$iti*) a+i$&-m# &ebit($& a"eme$ea p#reri) a*e2i tot
&reptl "# fi2i iro$i!, 5i tot%i,,, Cel p2i$ p($# la proba
!o$trarie) !re& !# am &reptate at$!i !($& afirm !# $
tot&ea$a &ra0o"tea a&e*#rat# e"te a!eea !are (2i ofer#
po"ibilitatea "# tr#ie%ti ! ma1imm &e i$te$"itate, N
ttror oame$ilor le pla!e "# r!e Caraima$l) &p# !m $
ttrora le e"te &at "# &e*i$# pilo2i pe a*ioa$e "per"o$i!e,
A"ta) $a la m($#, A &oa - %i e la a"eme$ea !a+ri m# refer
- $ to2i "port# "# e"!ala&e+e Caraima$l "a "# &e*i$#
a"tro$a2i, La fel %i ($ &ra0o"te, N fie!are b#rbat "a
femeie are o !o$"tit2ie !are "# "porte marile ($#l2imi) "a)
altfel "p") "# "porte o &ra0o"te !are (2i ofer# ma1imm &e
tr#ire, Di$ a!e"t moti*) &a!# am a&mite !# oml ibe%te o
"i$0r# &at# ($ *ia2#) trebie ame$&at# a!ea"t# a"er2i$e ($
fell rm#tor : oml ibe%te ! a&e*#rat at$!i !($& !ei &oi
parte$eri (%i ofer# $l altia) to!mai &atorit# $ei
i&e$tit#2i &e "tr!tr# "fletea"!#) $ !limat !are "# poat#
fi "portat re!ipro!, ($ !a+l !($& a!ea"t# !o$&i2ie $ e"te
po"ibil# "r*i$e "i$!opa, Ce p#rere ai> m# ($treb#,
- ($ teoria &m$ea*oa"tr# $ &ram &e a&e*#r e1i"t#, Cre&e2i
($"# !# &efi$i2ia &m$ea*oa"tr# e !omplet# >
- S!+#-m#) &ar e $ am prete$2ia "# &efi$e"! &ra0o"tea, Am
*rt $mai "# reliefe+ $ a$mit a"pe!t,
- Cre& ($"# !# $ pe$tr,,,
- 5ti - m# ($trerp"e - !e *rei "# "pi : !# $ "pre a
teoreti+a a"pra &ra0o"tei $e pier&em $oaptea, E a% mai
a&#0a) $ pe$tr a!ea"ta am
;D=
*e$it la &m$eata, Dar am f#!t ! b$# %tii$2# o a"eme$ea
&i0re"i$e) %i te ro0 "# 2ii "eama &e ea at$!i !($& *ei
refle!ta a"pra !elor !e rmea+# "# afli &e a!m ($!olo, 5i te
mai ro0 !e*a : "# m# ($trerpi !(t mai p2i$ po"ibil, De a!or&
>
- De a!or&) i-am r#"p$") %i m-am itat la ea &e par!# o
*e&eam at$!i prima &at#, De $ "fert &e or# &e"!opeream o
alt# Car*ara, Cea pe !are o !$o"!"em &e &imi$ea2# mi "e
p#r"e o femei%!# frmoa"#) &ebor&($& &e "e1alitate) $ pi!
$er%i$at#) poate p2i$ !i&at#) &ar ($ ori!e !a+ m#r0i$it#,
C'iar limba4l) fell ei &e a "e e1prima $-mi &#&"er# moti*e
"# b#$ie"! &efel !# a*eam &e-a fa!e ! o i$tele!tal#, Di$
p$!t &e *e&ere !ltral "atele $oa"tre "-a ri&i!at at(t &e
mlt) ($!(t !el !are $ le !$oa%te !limatl a!tal e"te pr
%i "impl lit at$!i !($& i "e i*e%te prile4l "# !o$"tate
la !e $i*el pot &e+bate a!m 2#ra$ii problemele !are (i
i$tere"ea+#, 5i fii$&!# ($ !#l#toriile mele pri$ 2ar# am a*t
prile4ri "# !o$"tat a!e"t l!r) faptl !# ob"er*a"em la
Car*ara o a$mit# %ri$2# ($ a "e e1prima %i $ *o!ablar mai
ale" $ m# "rpri$"e"e) !i p"e"em a!ea"ta pe "eama !re%terii
0e$erale a $i*elli !ltral al "atelor,
Abia &e $ "fert &e or# &e"!operi"em !# Car*ara era o
i$tele!tal#) poate !m*a prea i$teriori+at#) &ar ($ ori!e
!a+) ! $ a$mit fel per"o$al &e a pri*i l!rrile) $ lip"it
&e i$tere",
- Cm 2i-am "p" - !o$ti$# ea - ($ primii &oi a$i am lo!it
la p#ri$2ii mei, C alte !*i$te) p($# !($& .!r %i-a lat
li!e$2a - &a!# te i$tere"ea+# - ! !alifi!ati*l ma1im, ($tre
timp &e*e$i"em %i e "t&e$t#, .i$e($2ele") m-am ($"!ri" %i e
tot la filo+ofie, A!e%ti &oi a$i a fo"t,,, Cm "# te fa! "#
($2ele0i !e a ($"em$at a!e%ti &oi a$i pe$tr mi$e > ($ priml
r($& a fo"t a$i &e o i$te$"# a!ti*itate i$tele!tal#, Ore
($tre0i ($ bibliote!i) $ pe$tr a "t&ia !eea !e era "tri!t
le0at &e !r"rile &e la fa!ltate) !i pe$tr a $e e&ifi!a
a"pra $or probleme !are $e i$tere"a &eopotri*#) &i$ &ome$ii
foarte *ariate, Ci+itam e1po+i2ii) m+ee) mer
;DA
0eam la !o$!erte) $e ap!a a&e"ea +orile r#t#!i$& pe "tr#+i)
$ ($"# !a &oi ti$eri ($&r#0o"ti2i) (mb#ta2i &e &ra0o"te) !i
&i"!t($& &e"pre !i$e %tie !e probleme $i!i p($# a"t#+i
&efi$iti* "ol2io$ate) &e%i a"pra lor a emi" p#reri &i*er%i
($2elep2i ai p#m($tli,
Ai!i e $e!e"ar "# fa! o pre!i+are, La ($!ept am fo"t
!o$*i$"# !# a"eme$ea probleme $e i$tere"a) $e pa"io$a pe
am($&oi ($ e0al# m#"r#, Dar pe la ($!eptl a$li rm#tor am
&e"!operit !e*a !are m-a &ertat mai ($t(i) iar pe rm# m-a
$eli$i%tit, Am &e"!operit) "pre "rpri$&erea mea) !# i$tere"l
pe$tr problemele !are $e pa"io$ea+# "!!e"i*) ($ &e!r"l
a$li e1pirat) $i!io&at# $ por$i"e &e la mi$e, Crio+itatea)
$e*oia &e a !$oa%te f"e"er# mai ($t(i ale li .!r) %i
$i!io&at# a!ele probleme $ ar fi a4$" "# m# i$tere"e+e &a!#)
($ prealabil) el $ mi-ar fi atra" ate$2ia a"pra lor,
Dar am mai &e"!operit !e*a, C# at$!i !($& a4$0eam "#-mi
fa! o p#rere) &e fapt (mi ($"%eam !o$!l+ia la !are a4$"e"e
.!r, Mai mlt &e!(t at(t) !'iar ar0me$tele !are m#
!o$&"e"er# la a!ea !o$!l+ie) ($ !ea mai mare parte era tot
ale li .!r,
A!e"te !o$"tat#ri a !o$"titit "eQm$all &e alarm#,
3ii$&!#) trebie "# %tii) .!r "e "tr#&i"e) %i p($# la rm#
i+bti"e) "# m# ($*e2e a 0($&i a"pra mea ($"#mi) ! alte
!*i$te) "# m# a$ali+e+, A fo"t) !re&) prima a$ali+# pe !are
am f#!t-o ($ mo& i$&epe$&e$t %i prima !o$!l+ie $ ($"%it#)
!i per"o$al# la !are am a4$", A$me !#) &e fapt) tr#ie"! ($
mbra li .!r, S($t "i0r# !# ai "# m# ($trebi !e ($2ele0
pri$ a!ea"ta,
- De%i !re& !# %ti) a% prefera tot%i "#-mi e1pli!a2i,
- Sp$e-mi mai ($t(i !e ai ($2ele" &m$eata,
- C# preferi$2ele) 0($&rile) 0"trile %i a%a mai &eparte
$ era ale &m$ea*oa"tr#) !i) &e fapt) ale li .!r,
;;D
- E1a!t / 5i tot%i $ a!e"ta era !ei mai 0ra* l!r, Jra*e)
alarma$te a &e*e$it l!rrile at$!i !($& am &e"!operit !#
obo"i"em, Li .!r (i pl#!ea "# "e plimbe tot pe !re"te &e
m$te) "# e"!ala&e+e ($#l2imile) "#-%i mple pl#m($ii ! aerl
tare <al pi"!rilor, 5i e) a4tat# &e el) (l "e!o$&a"em, U$
a$ &e +ile) a4tat# &e el) !ot la !ot ! el) am r!at) am
e"!ala&at "t($!i abrpte %i am "im2it "ati"fa!2ia i+b($+ii
!(%ti0ate pri$ efortri, Dar iat# !# &e pe rma a!e"tor
efortri ($!ep"em "# m# re"imt, ($!ep"em "# obo"e"!, C alte
!*i$te) ara &e"!operit !# $atra $ m# ($+e"tra"e ! a!elea%i
($"%iri ! !are (l ($+e"tra"e pe .!r, Am &e"!operit !# eram
o !ar&ia!# f#r# "# %ti %i !#) ($ e$t+ia"ml me) "tr#&i$&-
m# "# 2i$ pa"l ! $ alpi$i"t ($!er!at) &a!# mai !o$ti$am
mlt timp a%a) m# ame$i$2a "i$!opa,
5i ! toate a!e"tea (l ibeam, (l a&miram, (i eram
re!$o"!#toare pe$tr !# (mi &#&"e po"ibilitatea "# !$o"!
"ati"fa!2iile pe !are 2i le &# o m$!# i$tele!tal# ""2i$t#,
5i (i mai eram re!$o"!#toare %i pe$tr alt!e*a : !# m# ibea)
pe mi$e) !# ($!# m# mai ibea, Pe &e alt# parte eram %i m($&r#
!# to!mai e) at(t &e &eo"ebit# li) (i !(%ti0a"em &ra0o"tea,
Ce trebia "# fa! > Dm$e+ele) !(t e &e !ompli!at "fletl
ome$e"! /,,, ($!ep"em "# obo"e"!,,, ($!ep"em "# pier&
i$tere"l fa2# &e !eea !e f"e"er# p($# at$!i preo!p#rile
li .!r %i - fii$&!# a%a (mi ($!'ipi"em - ale mele,
($!ep"em "# &e"!op#r farme!l $or l!rri "a al $or
preo!p#ri mlt mai "imple %i mai ime&iate, 5i &e"!ope- ri$&-
le) pe a"!$") am ($!ept "# 0"t a!e"te m#r$te "ati"fa!2ii
pe$tr !are m# m"tram %i m# r%i$am, M# m"tram fii$&!# le
!o$"i&eram i$ferioare !elor &e p($# a!m %i m# r%i$am
fii$&!#) &ele!t($&-m# ! ele pe a"!$") a*eam "e$time$tl !#-
; fr pe .!r, S#-2i &a $ e1empl, C .!r m# &!eam la
toate !o$!ertele, .!r era ($&r#0o"tit &e m+i!a li .a!')
iar e) la r($&l me) la fel, Di$ e!o$omii -- .!r &#&ea
me&ita2ii %i "eara
I ; ;
f#!ea !ore!tra la $ +iar - $e !mp#ra"em &i"!ri, Mai ale"
iar$a $e i$"talam pe !(te $ fotoli al#tri %i .!r p$ea
9pi!pl:, A"!ltam re0lat %i la ra&io !o$!ertele filarmo-
$i!ii $oa"tre "a ale *re$ei alte filarmo$i!i !elebre &e"pre
ale !#rei !o$!erte aflam &i$ pro0raml ra&io, .!r a"!lta !
pl#!ere %i m+i!# poplar#, I$ "!'imb) $ ptea "feri pe
a!eea &e 4a+, 5i &a!# li $-i pl#!ea) $-mi pl#!"e $i!i mie,
Dar ($tr-o +i) "t($& a!a"# "i$0r# %i &e"!'i+($& ra&iol) am
&e"!operit !# tot%i (mi pla!e m+i!a &e 4a+, Am mai
&e"!operit) treptat) %i alte l!rri !are ($ai$te $ m#
i$tere"a "a (mi rep&ia) fii$&!# pe el $-; i$tere"a "a
fii$&!# le rep&ia,
5i a%a) ($!et) ($!et am a4$" "# m# &e"!op#r pe mi$e ($"#mi)
"#-mi &a "eama !(t *alore+ "a) Qmai pre!i") !m "e "p$e)
!(2i ba$i fa!, Si0r) $ eram a%a !m m# *e&ea .!r, N eram
$i!i a%a !m m# !re+"em e ($"#mi, Compar($&) ! ($!'ipirea)
!ele &o# ima0i$i) !o$!l+ia $-mi era fa*orabil#, A!ea"ta) pe
&e o parte) m# ($tri"ta, 3ii$&!#) &a!# a% fi ptt "# ale0)
!ate0ori! a% fi preferat "# fi !ealalt#) a!eea !are !re+"em
!# "($t, Dar fii$&!# $ pteam fi - %i &e l!rl a!e"ta m#
!o$*i$"e"em f#r# $i!i $ fel &e &bi - m# b!ram !# !el
p2i$ i+bti"em "# m# &e"!op#r, Pe &e alt# parte) &e"!operi"em
%i *olptatea &e a fi e ($"#mi, E) !are "feream &a!# o or#
$ pteam fi ! .!r) ($!ep"em "# !at prete1te !a "# r#m($
"i$0r#, Lep#&($& pielea !eleilalte) tr#iam *olptatea &e a m#
"im2i ($ propria mea piele) &e a fi e ($"#mi, Colptatea
a!ea"ta !o$"ta a!m ($ a $-mi ref+a $ele mi!i pl#!eri &p#
!are - mai ($ai$te $i!i pri$ mi$te $-mi tre!"e - $&e*a ($
"b!o$%tie$t t($4eam, Spre pil&#) "# i$tr ($tr-$ !i$emato-
0raf %i "# *#& $ film pro"t "a o melo&ram# iefti$#) "# a&mir
*itri$ele !are e1p$ea flea!ri "tr#l!itoare &p# !are
femeile "e &a ($ *($t) "# m# plimb ! o !ole0# %i "# &i"!t#m
o Emie &e $imi!ri) "# m# i$tere"e+ !e "e poart# %i "# !o$"tat
! p#rere &e r# !# ro!'iile mele) piept#$#tra "($t te
;;F
ribil &e &emo&ate, ($ fi$e) "# "imt pl#!ere at$!i !($&
ob"er*am !# $ b#rbat "e it# la mi$e a%a !m "e it# ei
at$!i !($& o femeie le pla!e,
Ei &a) pe$tr a ptea 0"ta *olptatea a!e"tor mi!i pl#!eri
!#tam prete1te !a "# r#m($ "i$0r#, I$- t(mplarea a f#!t !a
&ori$2a) mai pre!i" $e*oia &e a r#m($e "i$0r#) "# !oi$!i&# !
perioa&a !($& .!r) &i$ moti*e pe !are a*eam "# le afl mai
t(r+i) m# l#"a mai mlt timp "i$0r#,
Profit($& &e $ mome$t &e pa+#) am ($trebat-o:
- ($ !e a$ "-a ($t(mplat !eea !e (mi po*e"ti2i>
- ($ prim#*ara a$li ;AGA,
- De%i mi-a2i !ert "# p$ !(t mai p2i$e ($treb#ri) tot%i
am "# *# mai p$ $a : mi-a2i "p" !# .!r a fo"t !r$t b#tt
&e le0io$ari &eoare!e ($tr-o !o$feri$2# pbli!# la"e po+i2ie
'ot#r(t# (mpotri*a fa"!i"mli,
- E1a!t /
- Dp# a!eea) !e "-a ($t(mplat > N-a mai a*t &e "ferit &i$
!a+a lor > L-a l#"at ($ pa!e > Care a fo"t po+i2ia li &p#
a!eea >
- ($2ele0 / C alte !*i$te) *rei "# %tii &a!# a !o$ti$at
"# fie $ lpt#tor,
- .i$e($2ele" / i-am !o$firmat !am &i$ *(rfl b+elor)
fii$&!# (mi "$a $epl#!t a!el 9! alte !*i$te@ !are re*e$ea
&e" ($ *orbirea ei, De obi!ei) pri$ a!e"t )) ! alte !*i$te@
!#ta "# l#mrea"!# mai bi$e !eea !e) ori!m) era !lar %i f#r#
a!ea"t# e1pli!a2ie "plime$tar#) &e par!# ($ "i$ea "a a*ea
"erioa"e ($&oieli !# eram ($ "tare "-o ($2ele0,
- De"i0r) el $ %i-a re$e0at !o$*i$0erile, Dimpotri*#)
"!rt timp &p# a!eea a &e*e$it mlt mai a!ti*, A"t#+i a%
+i!e) ! mlt mai mlte re+ltate po+iti* a!ti*e,
Trebie "# %tii !# ($ *ia2a li .!r !o$feri$2a &e !are 2i-
am ami$tit a ($"em$at o r#"!r!e, Si iat# &e !e : a fo"t
2i$t# ! prile4l $i fe"ti*al or0a$i+at &e !#tre So!ietatea
femeilor orto&o1e - filiala &i$ ora%l $o"tr, U3o$&rile
"tr($"e trebia "# "er*ea"!# $ %ti !#ror "!opri
fila$tropi!eV, C# &i$ !o$&!erea a!e"tei "o!iet#2i f#!ea parte
&oar
=- Ca"a &e pe !oli$#
;;G
!o!o$etl &i$ protipe$&a&#) probabil !# %tii, Cre&) &e a"eme$i
!# $ e"te $e*oie "#-2i "p$ !am !are era !o$!ep2iile
politi!e ale a!e"tor &oam$e,
- .i$e) &ar !m &e a a4$" .!r !o$fere$2iar la $ a"tfel
&e fe"ti*al >
- Ai "-o afli ($&at#- I$i2ial) !o$feri$2a trebia "# fie
2i$t# &e $ profe"or $i*er"itar, Profe"orl R#rea$ &e la
!ate&ra &e p"i'olo0ie, Profe"orl R#rea$ era $ orator
e1!ele$t) om !lt) &eo"ebit &e "pirital) era o a&e*#rat#
pl#!ere "#-i a&ie+i !r"rile, Datorit# a!e"tor !alit#2i -
mai ale" ltimei - era "oli!itat "# ia !*($tl la &iferite
fe"ti*it#2i o!a+io$ale, A!ea"ta mai ale" !# pe *remea a!eea)
!a orie$tare politi!#) $ era,,, $i!i !al&) $i!i re!e,
3e"ti*all a fo"t a$$2at pri$ afi%e "pe!iale %i pri$ pre"#,
Dar iat# !# ($ &imi$ea2a +ilei !($& trebia "# aib# Io!)
profe"orl "e (mbol$#*e%te, O 0rip#) temperatr#, Co!o$etl
i$tr# ($ pa$i!#, U$&e "# 0#"ea"!# la repe+eal# $ alt
!o$fere$2iar > Cei "oli!ita2i ref+# "b &iferite prete1te,
Pre%e&i$ta) &i"perat#) (l !'eam# la telefo$ pe profe"or, Oare
&om$l profe"or $ ar ptea tot%i 2i$e !o$feri$2a> N)
profe"orl ($ $i!i $ !a+ $ poate, Are temperatr#) trei+e!i
%i $o# &e 0ra&e, Dar &a!# &oam$a pre%e&i$t# $ a 0#"it $ alt
!o$fere$2iar) el (i "0erea+# "# "e a&re"e+e emi$e$tli "#
"t&e$t &i$ ltiml a$) .!r Ci%i$oi, ($ &i"perare &e !a+#)
&oam$a pre%e&i$t# e"te $e*oit# "# a!!epte,
I$ "eara a!eleia%i +ile) "ala teatrli era pli$#, I$ lo4i)
protipe$&a&a, ($ "talri) lme pe"tri2# - ($ mare ma4oritate
i$tele!tali -) la bal!o$ %i 0alerie) ele*i %i "t&e$2i,
A&!($& la !$o%ti$2a pbli!li Xmbol$#*irea "bit# a
profe"orli) pe$tr a a&#0a $ "por &e pre"ti0i
!o$fere$2iarli !are (l ($lo!ia) l-a a$$2at 9a"i"te$t al
profe"orli R#- rea$U:) !eea !e bi$e($2ele" $ era a&e*#rat,
5i .!r %i-a ($!ept !o$feri$2a i$titlat# 9R#+boi %i pa!e:
,
;;K
.!r era $ b$ orator, Dar $ $l a0itatori!, Cm "#-2i
e1pli! > S($t $ii *orbitori !are "e a&re"ea+# i$imii, Pri$
0e"tri) pri$ to$) pri$tr-$ a$mit fel &e a fa!e apel la
"e$time$te "($t ($ "tare "# ele!tri+e+e a&itoril) "# "ml0#
a&e*#rate ropote &e apla+e, .!r a fo"t altfel, .!r "e
a&re"a ra2i$ii, A"!lt($&-;) a*eai impre"ia !# ri&i!# o
!l#&ire) por$i$& ! temelia) !#r#mi&# ! !#r#mi&#, O !l#&ire
f#r# artifi!ii %i +or+oa$e ar'ite!trale) &ar "oli&# %i)
&atorit# to!mai "implit#2ii) frmoa"#) 0ra2ioa"#, .!r) pri$
ar0me$tele pe !are le a&!ea) mai pre!i" pri$ lo0i!a
impla!abil# a ar0me$telor) te obli0a "#-i &ai &reptate !'iar
&a!# !eea !e "p$ea $-2i f#!ea pl#!ere, Ni!i &p# !e-;
a"!ltai p($# la !ap#t %i $i!i ($ai$te $ "im2eai $e*oia "#
"tri0i ))ra: %i $i!i "#-2i rpi palmele apla&($&, .!r
!o$*i$0ea) $ e$t+ia"ma, .!r !o$*i$0ea $ i$ima) !i
ra2i$ea - %i to!mai &e a!eea !o$*i$0erile pe !are 2i le
i$"fla era &rabile,
Dar "# re*i la !o$feri$2#, Bi-am "p" !m era i$titlat# :
R#+boi %i pa!e, Ml2i &i$tre !ei afla2i ($ "al# a !re+t !#
*a *orbi &e"pre !apo&opera li Tol"toi, Probabil !# %i
pre%e&i$ta a !re+t la fel, Dar .!r a *orbit &e"pre ! totl
alt!e*a : &e"pre Jerma$ia) &e"pre r#+boil pe !are Hitler (l
pre0#tea) &e"pre $e!e"itatea ap#r#rii p#!ii f#r# !ompromi"ri,
U$ re!'i+itori a"pr la a&re"a fa"!i"mli ! ata!ri
*e'eme$te %i "ar!a"ti!e la a&re"a !eli ato'to$, I$ timpl
!o$feri$2ei) !(2i*a !iom#0ari &e le0io$ari a !#tat "#-l
($trerp#) &ar la prote"tele "#lii) $-a a*t ($!otro %i a
trebit "# "e potolea"!#,
.!r mi-a m#rtri"it !# at$!i !($& "-a 'ot#r(t &e"pre !e
a$me "# *orbea"!# $ f"e"e !o$%tie$t !# a lpta &e $l
"i$0r (mpotri*a fa"!i"mli ($"em$a ($ !el mai b$ !a+
&o$!'i4oti"m, Co$feri$2a a f#!t &e"tl# *(l*# ($ ora%, Cm a
rea!2io$at le0io$arii) %tii, Dar trebie "# mai afli !#)
&atorit# !o$feri$2ei) .!r a atra" a"pra "a i$tere"l %i
"impatia !om$i%tilor &i$ $i*er"itate !are
;;M
a !#tat "# %i-l apropie) fapt !are) &e altfel) "-a %i
($t(mplat "!rt timp &p# a!eea,
.i$e($2ele") e $-am %tit $imi!, ($ priml r($&) &atorit#
&e"#*(r%itei mele i0$ora$2e ($ !eea !e pri*e%te Qmeto&ele &e
lpt# ale !om$i%tilor ($ ile0alitate, ($ al &oilea r($&)
fii$& foarte ($&r#0o"tit# &e .!r) i0$oram tot !eea !e $ era
($ le0#tr# &ire!t# ! $oi &oi,
Trebie "#-2i "p$ !# ($ &i"!2iile $oa"tre .!r abor&a
&e"eori "bie!te politi!e, De la el am a+it pe$tr prima &at#
&e .abef) &e .aL$i$) &e Ma$ife"tl Com$i"t) &e 9Ori0i$ea
familiei:, (mi +i!eam !# .!r are 9!o$!ep2ii &e "t($0a:) &ar
$ mi-a tre!t o !lip# pri$ mi$te !# e"te !e*a mai mlt &e!(t
$ 9"t&e$t &emo!rat@, Crea "# "p$) $ mi-a tre!t o !lip#
pri$ mi$te !# ar ptea fi !om$i"t, Or) "t&e$t# &emo!rat# m#
!o$"i&eram %i e %i $ o &at# "-a ($t(mplat !a ($ &i*er"e
(mpre4r#ri) !($& era $e*oie "# "e ia po+i2ie (mpotri*a
le0io$arilor &i$ fa!ltate) "# m# 0#"e"! al#tri &e !eilal2i
"t&e$2i &emo!ra2i, UN %tiam pe at$!i !# !ei !are or0a$i+a
%i !o$&!ea a!2i$ile 0rpli "t&e$2ilor &emo!ra2i era
!om$i%tiiV,
A&e*#rl ($ le0#tr# ! .!r am ($!ept "#-l b#$ie"!
&atorit# rm#toarei ($t(mpl#ri, ($tr-o &imi$ea2# --? "e
($tor"e"e a!a"# t(r+i &p# mie+l $op2ii -- am 0#"it pe 'ai$a
li .!r o pat# r$#ri- !i!# &e *op"ea ro%ie,
- .!re) !m ai i+btit "#-2i p#te+i ($ 'all #"ta 'ai$a !
*op"ea > l-am ($trebat,
.!r "e $e!#4i mlt, N i-a tre!t "p#rarea $i!i &p# !e
pe 'ai$# $-a mai r#ma" $i!i rm# &e pat#,
- Jata) &ra0l me / A!m $ mai ai moti* "# fii $e!#4it,
- .a am) "($t $e!#4it) fii$&!# am ptt "# fi at(t &e
a0eami !a "# m# p#te+,
($ &imi$ea2a a!eea a*eam !r" la prima or#) a%a !# am ple!at
&e a!a"# ($ai$tea li .!r, ($ &rm "pre fa!ltate trebia "#
tre! pe o "tra&# $&e "e afla o mare fabri!# &e te1tile)
proprietatea $i
;;O
armea$, Am *#+t at$!i &oi i$&i*i+i - am($&oi a*ea mtre &e
a"a"i$i - !are "e !#+$ea "# %tear0# &e pe $ +i& o i$"!rip2ie
&i$ !are $ "e mai *e&ea &e!(t !*($tl fa"!i"m, Na$2a &e
ro% ! !are f"e"e "!ri" !*($tl fa"!i"m era la fel ! a
petei &e *op"ea &e pe 'ai$a li .!r, A fo"t prima b#$ial#
%i prima mea "paim#, Spaim# pe$tr "oarta li .!r, N i-am
"p" $imi!) $ i-am p" $i!i o ($trebare, Cr($& &p# a!eea am
a*t !ertit&i$ea,
S# $-2i ($!'ipi !m*a !# am aflat !e*a &e la el, N / M-am
!o$*i$" "i$0r#, Cm > A ($!ept "#-mi *orbea"!# &e"pre o mie
&e am#$$te) !#rora p($# at$!i $ le &#&"em importa$2#, De
pil&#) &e fie!are &at# !($& "e ($tor!ea &i$ ora% $oaptea
t(r+i o!'ii (i "tr#l!ea ($tr-$ fel !i&at !are (l ($fr-
m"e2a, Citeam ($ ei par!# "ati"fa!2ia $ei &atorii (mpli$ite,
Era at$!i !a $i!io&at# &e ta$&r, M# re0#"ea par!# &p# o
ab"e$2# ($&el$0at#, Sa $ alt Pam#$$t) p($# at$!i
i0$orat : !($& era a!a"# a*ea 0ri4# !a "torl &e la $a &i$
fere"tre "# fie l#"at $mai pe trei "fertri, La ($!ept am
!re+t !# e $ !apri!i) &ar apoi mi-am &at "eama !# e"te $
"em$ &e re!$oa%tere, Pe rm#) $ o &at# "e ($t(mpla "#-l
!ate !(te !i$e*a pe !are apoi $ a*eam "#-l mai *#&
$i!io&at#, Ei) &ar a fo"t at(tea l!rri ($ apare$2#
$e($"em$ate !are m-a !o$*i$"/
O&at# a fo"t !'emat la telefo$, Di$ r#"p$"rile pe !are le
&#&ea .!r am ($2ele" !# la !ap#tl !el#lalt al firli era
$ !ole0 !are (l *e"tea !# $ a ptt pre0#ti l!rarea &e
"emi$ar) &eoare!e $-%i pt"e pro!ra !#r2ile &i$
biblio0rafia obli0atorie, .!r l-a i$format !# ar ptea 0#"i
!#r2ile &e !are are $e*oie la $ oare!are Sa$&, Pe rm# a
($!'i" telefo$l, Am ob"er*at ime&iat) ($ !i&a efortrilor &e
a ar#ta !o$traril) !# .!r era fr#m($tat) $eli$i%tit,
5i pe$tr a &oa oar# "paima m-a potopit,
- .!re) mi-e team# pe$tr ti$e/,,, Pe$tr $oi,
A ($2ele" !# %ti,
;;6
- S# $ ($trebi $imi!) Cari/ mi-a !ert) e*it($- &-mi
pri*irea,
- N te *oi ($treba, Dar) &ra0l me) mi-e fri!#) mi-e tare
fri!# "# $ te are"te+e, Se "p$e !# la Si0ra$2# "e
tortrea+#, E) .!re,,,
- 5ti) Cari / T $ po2i ($&ra "feri$2a fi+i!#,
5tia / Cm &e %tia) $-mi &a "eama, Dar a&e*#rl a!e"ta
era, Pe at$!i) "feri$2a fi+i!# m# ($0ro+ea, Poate $&e $
!$o"!"em ($!# pe !ealalt#) pe !ea moral#) "feri$2a
"piritli, Dp# !e am !$o"!t-o) prima $ m-a mai ($0ro+it,
5i am %tit !#) &a!# *reo&at# "-ar i*i prile4l "# tre!
pri$tr-o a"eme$ea ($!er!are) *oi a*ea t#ria "# re+i"t, Dar $
"-a i*it, Mai ($!olo *ei afla &i$ !e moti*,
.!r $ a*ea tai$e fa2# &e mi$e, Mai bi$e +i", $ a*ea
tai$e ($ afar# &e a!eea le0at# &e a!ti*itatea politi!# ile0al#
pe !are o &e"f#%ra, Dar &e"pre a!ea"ta $-mi "p$ea $imi!)
iar e $-; ($trebam, I$tr-o +i m-a ($trebat :
- Cari) !e-ai +i!e &e o plimbare p($# la Moar# >
- Ar fi mi$$at/ i-am r#"p$" b!roa"# fii$&!#) ($tr-
a&e*#r) plimbarea mi-ar fi f#!t mare pl#!ere, C($& *rei "#
ple!#m >
- P#i) m(i$e &imi$ea2#, A "# mai *i$# $i%te priete$i !
"o2iile,
Moara "e afla ($ afara ora%li) ($tr-o p#&ri!e) %i era $
lo! obi%$it &e e1!r"ie ($ timpl *erii, De !e i "e "p$ea
Moara $ %ti) fii$&!# $ e1i"ta $i!i rm# &e moar# %i $i!i a
*re$ei ape pri$ apropiere,
A &oa +i &imi$ea2a) l($&-$e m($!are ($tr-$ r!"a!) am
ple!at, A!olo $e-am ($t(l$it ! !(2i*a &i$ priete$ii li) pe
!are-i mai *#+"em ($ &iferite alte (mpre4r#ri, Era !
"o2iile,
Trebie "#-2i m#rtri"e"!) o !lip# $ *$i-a tre!t at$!i
pri$ mi$te !# e1!r"ia era $ prete1t !a "o2ii $o%tri "# "e
poat# ($t(l$i ($tr-o %e&i$2# !o$"pirati*#, Dp# p2i$# *reme)
$l !(te $l a &i"p#rt ($ p#&ri!e, Cel p2i$ o 4m#tate
&e or# $ i-am mai *#+t, I$ tot a!e"t timp) $oi femeile
;;=
$e-am !omportat !a %i !($& $i!i$a &i$tre $oi $-ar fi ob"er*at
ab"e$2a b#rba2ilor,
De !e 2i-am po*e"tit a!ea"t# ($t(mplare > Ca "# ($2ele0i mai
bi$e !# .!r) &e%i $ !#l!a le0ile !o$"pira2iei) ($tr-$
a$mit fel $ m# 2i$ea &eparte %i) ($ a$mite (mpre4r#ri - &e
pil&# e1!r"ia &e la Moar# - (mi &#&ea po"ibilitatea "#-l
a4t,
($ perioa&a &e !are (2i *orbe"!) &i$ !e ($ !e mai &e" "e
($t(mpla !a .!r "# m# la"e "i$0r#, Se ($tor!ea $oaptea
t(r+i) obo"it) pli$ &e $oroi %i $ &e p2i$e ori mrat &e
ploaie, 5i e %tiam !# &e fie!are &at# !($& lip"e%te &e a!a"#
e1i"ta prime4&ia &e a fi are"tat, Dar &e%iQ(mi &#&eam "eama &e
a!ea"t# team#) &e !eea !e i "e ptea ($t(mpla) era tot%i
"portabil#, 5i era "portabil# &i$tr-$ moti* foarte e0oi"t)
foarte me"!'i$) &a!# *rei, Perioa&a !($& .!r lip"ea mlt, &e
a!a"#) a !oi$!i" - !m 2i-am mai "p" - ! mome$tl !($&)
&e"!operi$&-m#) "im2eam $e*oia "# fi "i$0r#, Ne*oia a!ea"ta
&e a fi "i$0r#) &e a m# "im2i e ($"#mi era at(t &e
imperioa"#) ($!(t aproape $ ob"er*am !# .!r ab"e$ta mai
mlt !a &e obi!ei, Dimpotri*#) mi "e p#rea !#) retra$%($&-m#
($ mi$e ($"#mi) e eram a!eea !are (l l#"am prea mlt "i$0r,
- Cm a fo"t po"ibil / am e1!lamat f#r# *oie,
- Uite !# a fo"t po"ibil, M# &e"!opeream e0oi"t# %i) ($
"i$ea mea) m# &i"pre2iam, Toto&at#) (mi era team# "# $
ob"er*e "!'imbarea !e "e petre!"e ($ mi$e, (mi era team# !a
.!r) ob"er*($& !#-; la" "i$0r,,,
- Ierta2i-m# !# &i$ $o *# ($trerp, Dar $ ($2ele0,
-? Ce $ ($2ele0i >
- Do# l!rri, Mai ($t(i !# .!r) &e *reme !e lip"ea mlt
&e a!a"#) ar fi ptt "# ob"er*e %i e*e$tal "# *# repro%e+e
!#-; l#"a2i "i$0r, Pe rm#) $ mi-e !lar ($ !e "e$"
!o$"i&era2i !#-; l#"a2i "i$0r) &e *reme !e el era a!ela !are
lip"ea &e a!a"#,
- Ce+i) &m$eata $ 2ii "eama &e $ l!r %i a$me !# (l
ibeam mlt, Ibi$&-;) 0ri4a mea) temerile mele) &ori$2a mea
fierbi$te &e a $ i "e
;;A
($t(mpla $imi! r# trebia "#-l ($"o2ea"!# tot timpl !(t el
(%i ri"!a libertatea) &a!# $ !'iar *ia2a, 5i fii$&!# $ "e
($t(mpla a%a) fii$&!# &i$ a!e"t p$!t &e *e&ere (l l#"am
"i$0r) (mi repro%am e0oi"ml, Pe rm# ($ !eea !e (l pri*e%te
pe .!r, M# ibea %i el mlt, Or) &a!# m# ibea) mai pre!i")
to!mai fii$&!# m# ibea mlt) (mi era team# !# ($tr-o +i *a
&e"!operi !#-; lip"e"! &e pa*#+a 0($&rilor mele !ele mai
b$e) a &ori$2ei mele fierbi$2i "# $ i "e ($t(mple $imi! r#,
A!ma ($2ele0i >
- ($2ele0 /
- Pe rm# (mi mai repro%am !#-i a"!$& !eea !e "e ($t(mpl#
! mi$e, Dar (i a"!$&eam fii$&!# (mi era team# "# $-; pier&,
(mi +i!eam : &a!# .!r *a afla !#) ($ fo$&) $ "($t &e!(t o
femei%!#) $ m# *a mai ibi) m# *a p#r#"i, 5i e $ *oiam "#
"e ($t(mple a!e"t l!r) fii$&!# (l ibeam, Pe &e alt# parte)
(mi era r%i$e "# !o$ti$i a-; mi$2i, De a!eea) (mi &#&eam
"eama !# l!rrile $ mai pot !o$ti$a a%a) !#) mai !r($& "a
mai t(r+i) *a trebi "#-i m#rtri"e"! a&e*#rl, De mlte ori
am !re+t !# m# %i 'ot#r("em, A%tept($&-;) m# pre0#team !e %i
!m "#-i "p$) !a !el p2i$ ($ !lipele a!elea 'ot#r(toare) e)
!ea real#) "# $ apar mlt prea !obor(t# ($ o!'ii li ($
!ompara2ie ! ima0i$ea i&eal# pe !are %i-o f#!"e &e"pre mi$e,
C alte !*i$te) *oiam !a) "p$($&-i a&e*#rl) "-o fa! pe
ba+a $ei a$ali+e prof$&e) "o$&($& p($# ($ a&($!rile !ele
mai te$ebroa"e ale "fletli me, .!r m# ($*#2a"e) %i e m#
obi%$i"em ($tr!(t*a) "# $ m# ml2me"! &oar ! apare$2a) !i
"# !at e"e$2a l!rrilor UObi!eil a!e"ta (l mai p#"tre+ %i
a"t#+i &e%i) &atorit# (mpre4r#rilor) a lip"ei &e e1er!i2i %i
poate a *(r"tei) $ tot&ea$a ! re+ltate "ati"f#!#toareV,
Dar &e fie!are &at# am($am, C($& (l *e&eam tre- !($& pra0l)
!($& (i !iteam b!ria &i$ pri*iri) !($& (l "im2eam !# i$tra
($ !a"a $oa"tr# a%a !a $ be&i$ ($"etat ($tr-o oa+#) tot
!ra4l m# p#r#"ea, 5tiam !# m# ibea) %tiam ($!# %i mai
mlt : !# &a!# *a fi "#-l pier& $i!i $ alt b#rbat $ *a fi ($
"tare "# m# ibea"!# la fel,
;FD
Am($am mere, 3ii$&!# $ *oiam "#-l fa! "# "fere, ;;
"im2eam !a pe $ b#iat mare !are are $e*oie &e mi$e) $ !a "#-
i !(rpe"! !iorapii "a "#-i 0#te"! m($!are) !i !a &e o
to*ar#%# &e *ia2#, Am($am %i pe$tr !#) ibi$&-;) $ *oiam
"#-l pier&, Dar la $ mome$t &at a mai "r*e$it !e*a &i$ !are
!a+# $ am mai a*t !ra4l "# pro*o! a e1pli!a2ie "i$!er#,
($tr-o $oapte "-a ($tor" a!a"# tare t(r+i,
Str#l!irea o!'ilor li) $mai ($ apare$2# "tra$ie) era
aproape ai&oma !a at$!i !($& l-am !le" &i$ "tra&#) r#$it,
Str#l!ea a &(r+e$ie %i m($ie) a oroare %i temeritate,
.!r &e at$!i) ! oa"ele +&robite %i ! pielea ple"$it# &e
lo*itri $ f"e"e &elo! ($fri!o%at) !i) &impotri*#) %i mai
($&(r4it, Da!# $ ar fi fo"t tata !are "#-l !o$*i$0# !# &e
$l "i$0r %i pro- !e&($& a%a !m pro!e&a"e) a-i ($fr$ta pe
le0io$ari $ ($"em$a &elo! o bra*r#) "($t "i0r# !#) &p# ($-
"#$#to%ire) ar fi fo"t ($ "tare "# !omit# mlte fapte
$e!0etate,
De a!eea) re0#"i$& ($ pri*irea li a!eea%i "tra$ie
"tr#l!ire) l-am ($trebat,
- .!re) &ra0l me) !e "e ($t(mpl# ! ti$e >
- De !e !re+i !# "e ($t(mpl# !e*a ! mi$e >
- De !e / De !e) $ %ti / Simt ($"#,
- N e $imi!) Cari, S($t $mai tare) tare obo"it, I$ $oaptea
a"ta a fo"t mai 0re !a &e obi!ei,
A t#!t apoi %i am "im2it !# mai mlt &e!(t at(t $-mi *a
"p$e $imi!, Dar am mai "im2it !e*a, C# tre!"e pri$tr-o mare
prime4&ie,
Aproape pro"tit# &e fri!#) abia am ptt ($0#ima ! "fial# :
- Tot%i) &ra0l me) te ro0 "# fii pr&e$t, J($&e%te-te la
$oi,,,
- Dra0a mea) !e bi$e ar fi &a!# a!m oame$ii ar &e*e$i mai
p2i$ pr&e$2i %i &a!# "-ar 0($&i ($ mai mi!# m#"r# la ei
($%i%i) %i $ ($ priml r($&,,,
To!mai a!ea"t> refle!2ie mi-a i$'ibat &ori$2a &e a-i e1pli!a
&e"!'i" tot !eea !e "e ($t(mpla"e ($tre timp ! mi$e,
;F;
,,Da!# a "p" !# $ e"te a!m timpl !a oame$ii "# "e
0($&ea"!# mai ($t(i le ei) !e *a !re&e &e"pre mi$e !($& (i *oi
&a po"ibilitatea "# !o$"tate !(t &e mlt m# preo!p# propria
mea per"oa$#) %i ($ priml r($& ea > N) &eo!am&at# $-i *oi
"p$e $imi!@,
Dar +ilele tre!ea, So"i %i perioa&a e1ame$elor, E am
ab"ol*it a$l &oi &e fa!ltate, El %i-a tre!t e1ame$l &e
li!e$2# ($ mo& "tr#l!it, Seara $e-a i$*itat la re"tara$t
profe"orl &e i"toria artelor) profe"orl Popo*i!i, Poate ai
a+it &e el, Era o "omitate ($ materie, I$ timpl me"ei)
profe"orl i-a prop" li .!r "#-l ia a"i"te$t, C($& am
a+it) mi-a *e$it "# "ar ($ "" &e b!rie, Dar .!r i-a
ml2mit %i i-a !ert r#0a+ !a "# "e 0($&ea"!#, Profe"orl a
fo"t imit %i !m*a 4i0$it,
P2i$ ($ai$te &e Qmie+l $op2ii $e-am &e"p#r2it &e profe"or
($ fa2a !a"ei a!e"tia,
- Ca "# +i!#) $e-am ($2ele") Ci%i$oile, Poim(i$e a%tept
r#"p$"l &mitale, (mi &ai telefo$ a!a"#, S# +i!em pe la
orele $"pre+e!e, La ora a!eea am "# fi a!a"#,
- Dom$le profe"or) *-a% r0a "#-mi ($0#&i2i !a r#"p$"l
me "# *i-; !om$i! per"o$al,
- 3oarte bi$e / At$!i te a%tept a!a"#) poim(i$e) Ga orele
$"pre+e!e, (2i !o$*i$e ora >
- Da) &om$le profe"or /
- At$!i) $oapte b$# /
- Noapte b$#) &om$le profe"or,
Am por$it-o "pre !a"# t#!2i, .!r era 0($&i- tor) par!#
p2i$ tri"t, E m# 0($&eam, Mai pre!i" Qm# "tr#&iam "#
($2ele0 !e l-a &etermi$at "# !ear# r#0a+ &e 0($&ire ($ lo! "#
a!!epte ime&iat prop$erea, Pe$tr $ om !a el) $ er&it ($
per"pe!ti*#) !ariera $i*er"itar# i "e potri*ea !el mai mlt,
Dp# !(t*a timp l-am ($trebat :
- Sp$e-mi) te ro0 / De !e $ i-ai &at profe"orli
r#"p$"l pe lo! > Cm*a l-ai 4i0$it, Bi-ai &at "eama >
- Dra0# Cari) *om &i"!ta a!a"#,
;FF
5i petre!($&-%i bra2l pe &p# merii mei) "-a aple!at %i
m-a "#rtat pe p#r,
.!r $ a fo"t-!m poate ai ptea !re&e &i$ !ele !e 2i-am
"p" p($# a!m &e"pre el - tipl !#rtrarli &i"trat) ab"e$t)
&e !are "o2ia trebie "# aib# 0ri4# !a &e $ !opil, Cm) &e
a"eme$ea) $ a fo"t $i!i "o2l !are &e"!oper# abia &p# o
"#pt#m($# !# "o2ia "a %i-a "!'imbat piept#$#tra "a !# %i-a
!mp#rat o ro!'ie $o#, Dimpotri*#) .!r era !rte$itor)
ate$t) ob"er*a !el mai $e($"em$at &etali %i $ e1i"ta b!rie
mai mare pe$tr el &e!(t at$!i !($& ptea "#-mi fa!# $ &ar,
Dar) mai ale") %tia "# fie ta$&r to!mai at$!i !($& "im2eam
$e*oia &e ta$&re2e,
La fel %i at$!i) $oaptea) ($ &rm "pre !a"#, Je"tl ta$&r)
&io") "#rtarea f0ar# pe p#r a *e$it la timp) a *e$it to!mai
($ !lipa !($& "im2eam $e*oia !a oml me "# "e poarte a%a !
mi$e,
M-am "tr($" l($0# el feri!it#) &ar ($ a!ela%i timp
$eferi!it#) i-am *orbit ($ 0($& :
-Dra0l me &ra0) &e !e $ "e poate !a totl "# fie !a mai
($ai$te >
Cr($& &p# a!eea am a4$" a!a"#, Ne-a ie%it ($ai$te)
0&,r($&-"e) M"tafa, M"tafa era $ !(i$e b#tr($, C($& l-a
a&" tata f"e"e $ !#2ela$&r mi! %i 4i0#rit &e-2i era mai
mare "ila $mai "#-l *e+i) $e!m "# pi m($a pe el, (l f0#rea
$ 'i$0'er "#-l pri$&# ! +bil2l %i bietl !(i$e !($& l-a
*#+t pe tata *e$i$& &i$ &ire!2ia op"# a tre!t "tra&a %i "-a
f#!t !o*ri0 la pi!ioarele li) "!'el#l#i$& %i tremr($& tot
&e fri!#, Tatei i "-a f#!t mil#, L-a lat ($ bra2e %i l-a
al$0at pe +bil2ar, L-a a&" a!a"# %i fii$&!# a*ea p#rl &e pe
labele &i$ai$te l$0 &e par!# ar fi prtat %al*ari) tata i-a
p" $mele M"tafa, ($ fell "#) M"tafa era $ !(i$e
e1traor&i$ar, ($ afar# &e faptl !# era foarte &e%tept) a*ea
"im2l re!$o%ti$2ei, E"te %tit !e bi$e "e ($2ele0 !(i$ii !
!opiii, Noi eram trei %i M"tafa era ata%at fie!#ria &i$tre
$oi, C toate a!e"tea)
;FG
M"tafa tot pe tata (l ibea !el mai mlt, Dormea) "a "e
+be$0ia ! $oi) !($& &eo&at# $mai !e-; *e&eai !# por$e%te
0lo$2 "pre poart#) &($& &i$ !oa&#, At$!i %tiam !# "e ($toar!e
tata a!a"#, II "im2ea &e la !ol2l "tr#+ii, Mai t(r+i) &p#-
amia+a) !($& tata "e pre0#tea "# ple!e &i$ $o ($ ora%) &e
a"eme$ea (l "im2ea, Ce$ea "#-l a%tepte la %#) !a "#-l !o$&!#
p($# Ia poart#,
Dp# !e ($"# .!r a &e*e$it &e-ai !a"ei) M"tafa "-a ata%at
&e el !'iar mai mlt &e!(t &e tata, A!m am($&rora le ie%ea
($ ($t(mpi$are %i) la ple!are) pe am($&oi (i !o$&!ea p($# la
poart#, Dar &a!# "e ($t(mpla !a .!r "#-l m($0(ie) ($!epea "#
"e 0&re) "# "ar# - pe el) "# "!($!ea"!# &e b!rie) !eea !e
$ "e ($t(mpla !($& (l m($0(ia tata,
($ 0lm#) tata (i "p$ea :
- .!re) .!re) ar trebi "#-2i tra0 o mam# &e b#taie "#
m# 2ii mi$te,
- De !e) tat# >
- P#i fata mi-ai lat-o) iar pe M"tafa l-ai *r#4it $ %ti
!m &e 2i$e mai mlt la ti$e &e!(t la mi$e,,,
M"tafa $e-a ie%it ($ai$te) 0&r($&-"e !a &e obi!ei, 5i)
!a &e obi!ei) .!r "-a oprit "#-l m($0(ie, .a Qmai mlt) a
mai ($t(r+iat "# "e 4oa!e ! el, M"tafa) $eb$ &e b!rie) "e
ro"to0olea la pi!ioarele li) "#rea pe el "#-l li$0# pe fa2#)
"!'el#l#ia, .!r "e ferea) r(&ea) (l !erta a 4oa!#, St#team
mai &eoparte %i m# itam la el, P#rea $ !opil, Tot&ea$a !($&
"e 4!a ! M"tafa a%a (mi p#rea, De altfel) ($ atare
(mpre4rare) era) a"eme$ea $i !opil) feri!it,
- Ei) 0ata a!m) b#tr($e) 0ata /
C(i$ele ($2ele"e %i "e potoli,
- Ai *#+t !e &e%tept e > M-a ($2ele" %i a f#!t !e i-am
!ert,
Ce*a mai t(r+i m-a !'emat :
- Ci$o) Cari /
;FK
St#tea ($ fotoli, M-am !l!%it ($ bra2ele li, A"ta (i
pl#!ea li mlt, S# "tea ($ fotoli %i e "# m# !l!%e"! ($
bra2ele li, Dp# a!eea (mi "p$ea :
- Hai) toar!e) &ra0a *$ea /
El preti$&ea !# &p# !e m# !ib#ream ($ bra2ele "ale)
ml2mit# !a o pi"i!#) ($!epeam "# tor!, .i$e($2ele") $
tor!eam ($ a!!ep2ia a&e*#rat# a !- *($tli, Tor!ea) &a!#
*rei b!ria &i$ mi$e : !# oml a!e"ta pter$i!) 0e$ero")
i$teli0e$t %i b$ m# ibe%te) to!mai pe mi$e m# ibe%te,
De &ata a"ta $ mai mi-a "p" "# tor!, A ($!ept "#-mi
Em($0(ie p#rl ! $ %ti !e mi$$at# ta$&re2e, M# m($0(ia %i
pri*ea $&e*a ($ 0ol) ! o!'ii li alba%tri) a!m tri%ti,
N l-am ($trebat $imi!, M-am "tr($" $mai mai aproape %i
at$!i i-am a+it mai bi$e b#t#ile ritmi!e ale i$imii, 5i)
a"!lt($&-o !m bate) am "im2it !(t &e mlt (l ibeaEm,
- Cari /,,, m# "tri0# ($tr-$ t(r+i,
- Da) &ra0l me,
- Cari) $-am "# a!!ept prop$erea profe"orli,
- N-ai "-o a!!ep2i > .i$e) &ar,,,
- Crei "# "pi !# fa! o pro"tie) m# ($trerp"e el,
- N a"ta am *rt "# "p$, Sa) mai pre!i") $ to!mai a"ta,
N-2i &ai "eama !# t e%ti f#!t pe$tr !ate&r# > Nimi! $
!re& !# "e potri*e%te mai bi$e pre0#tirii) "tr!trii tale
"flete%ti &e!(t !ariera $i*er"itar#,
- Da!# "($t f#!t - !m -"pi t - pe$tr !ate&r#) at$!i e
b$# %i !ate&ra %!olii primare &e la $oi &i$ S#r#!2i,
Eram aproape lit#,
- Cm .!re) *rei "# te fa!i,,,
5i $-am Qmai !o$ti$at fii$&!# $-am mai a*t pterea "#
pro$$2 !*($tl ($*#2#tor,
- Da) Cari, Crea "# &e*i$ ($*#2#tor, Am %i f#!t ($ a!e"t
"e$" !erere,
Uliala &i$ primele !lipe f#!"e a!m lo! i$&i0$#rii, 3aptl
!#) ($tre timp) m# re0#"i"em) mai pre!i") !# %tiam !e fel
"($t) ! alte !*i$te) !#-mi &e"
;FM
!operi"em limitele) m-a &etermi$at $ $mai "# $-mi ($"%e"!
! e$t+ia"m 'ot#r(rea) &ar "# m# op$) "# m# lpt !a "#-l
&etermi$ "# %i-o "!'imbe,
- .!re) t ! i$teli0e$2a) !ltra ta) &a"!#l ($
S#r#!2i / Dra0l me) &a,r a"ta e!'i*alea+# ! o "i$!i&ere,
3ii) &ra0l me) mai reali"t) fii &rept %i ! ti$e) a%a !m
e%ti tot&ea$a !($& e *orba &e al2ii, J($&e%te-te/ Da!# t
ref+i prop$erea profe"orli) el) !are are tot%i $e*oie &e
$ a"i"te$t) *a 0#"i pe altl, Dar !i$e alt!i$e*a ar merita
po"tl a!ela > S($t pri$tre a!ei !are a termi$at o&at# !
ti$e !(2i*a mai r#"#ri2i, Dar !e a fo"t ei ($ &e!r"l !elor
patr a$i &e fa!ltate alt!e*a &e!(t $i%te "t&e$2i
!o$%tii$!io%i > E1i"t# *re$l la !are "# fi ob"er*at 9fo!l
"a!r: al *iitorli om &e %tii$2# > N) bi$e($2ele" !# $, I$
lo!l t#) pe *re$l &i$tre a!e%tia *a !#&ea ale0erea, 5i !e
*a fi a!ela &e!(t
o $litate !are "e *a "im2i o$orat "# poarte "er*ieta
profe"orli) iar mai t(r+i) &a!# *a a4$0e - %i *a a4$0e
fii$&!# me&io!rit#2ile $-ar fi me&io!rit#2i &a!# $ "-ar
pri!epe "# a4$0# - !o$fere$2iar) "e *a m#r0i$i "# !itea"!# $
!r" !ompilat &i$ &o#+e!i &e atori f#r# !a m#!ar "# aib#
&e!e$2a &e a i$&i!a titlrile l!r#rilor &e $&e "-a i$"pirat,
5i t) !are &i$ fie!are l!rare &e "emi$ar ai f#!t $a &e
er&i2ie) !are 2i-ai *#+t $mele tip#rit ($ &iferitele
pbli!a2ii &e "pe!ialitate ($!# &i$ a$l al II-lea &e
fa!ltate) t) !are 2i-ai lat li!e$2a ! elo0ii) *ei &e*e$i
$ biet &a"!#l &e 2ar# !are *a ($*#2a pe !opiii &i$ S#r#!2i
alfabetl %i tabla ($ml2irii,
Ei bi$e) &ra0l me) a%a !e*a $ trebie "# "e ($t(mple,
.!r "ri"e tri"t) %i) m($0(i$&-m# &i$ $o pe p#r) (mi
"p"e ! o *o!e 'ot#r(t#) &ar tri"t# :
- Bii mi$te Cari !e 2i-am "p" o&at# > Bi-am "p" !#) ($
*remrile pe !are le tr#im) ar fi foarte bi$e &a!# oame$ii "-
ar 0($&i mai p2i$ la ei) %i $ ($ priml r($&,
Am !re+t !# to!mai a!e"te !*i$te ple&ea+# ($ fa*oarea mea
%i m-am 0r#bit "# "pe!le+ "ita2ia,
;FO
-($to!mai/ T $ ai &reptl "# te 0($&e%ti mai ($t(i la
ti$e, Trebie "# pri*e%ti l!rrile ($ lmi$a lor 4"t#, Pri$
ref+l t# t $ fa!i alt!e*a &e!(t "# a42i la promo*area
me&io!rit#2ilor, Trebie "# fii !o$"e!*e$t ! ti$e ($"2i) !
alte !*i$te "# te 0($&e%ti mai p2i$ la ti$e %i) mai ale") $
($ priml r($&,
5i "p$($& a!e"tea) eram !o$*i$"# !# i+bti"em "# 0#"e"!
ar0me$tl 'ot#r(tor, Dar m-am ($%elat,
-T) Cari) pro"t2o / m# m"tr# +b(rli$&-mi p#rl,
-De !e "($t proa"t# > Ce) $-am &reptate >
-N) Cari) $-ai &elo! &reptate) fii$&!# t $ %tii a$mite
l!rri, Mai ($t(i) afl# !# $ pot) !'iar &a!# a% *rea) "#
i$tr ($ ($*#2#m($tl "perior,
-De !e> Te (mpie&i!# !i$e*a "a !e*a>
-De i$trat) 'ai "# pre"p$em) pri$ ab"r&) !# a% i+bti "#
i$tr) ! "pri4i$l profe"orli, Dar trebie "# %tii !#) ($
prealabil) mi "-ar p$e $ele !o$&i2ii) f#r# &e !are) ori!(t
&e mare e"te pre"ti0il per"o$al al li Popo*i!i) $i!i
re!torl %i $i!i mi$i"trl $ "-ar l#"a !o$*i$%i "# "em$e+e
&e!i+ia mea &e $mire, 5i a!e"te !o$&i2ii) &ra0# Cari) e $
le pot a!!epta,
Dar 'ai "# pre"p$em) tot pri$ ab"r&) !# $
i "-ar !ere profe"orli a$mite 0ara$2ii ($ !eea !e m#
pri*e%te %i !# $i!i el) la r($&l "#) $ mi-ar p$e a$mite
!o$&i2ii prealabile, S# pre"p$em !# mi-ar ie%i %i $mirea,
Ei bi$e) %tii !e "-ar ($t(mpla > S-ar ($t(mpla !a ($ foarte
"!rt timp "# fi are"tat) Cari &ra0#,
M-a potopit &i$tr-o &at# "paima %i abia am ptt ($0#ima :
-Di$ !a+a le0io$arilor > Di$ !a+a ba$&i2ilor #lora > Dar
!e mai a ! ti$e >
-De &ata a"ta) $ $mai ei a !e a ! mi$e, De &ata a"ta
mai am pe !ap Si0ra$2a,
-Dar !e ai f#!t > am ($trebat ($"p#im($tat#, %i ! totl
pro"te%te) fii$&!# %tiam !# .!r lip"e%te $op2ile &e a!a"# $
!a "# "e plimbe,
;F6
- Nimi! reprobatori) Cari, Am ($!ept "# m# 0($&e"! mai
p2i$ la mi$e) %i $ ($ priml r($&, Cari) 2ara "e afl# ($
pra0l $ei mari !mpe$e, 3a"!i%tii &i$ i$terior rm#re"! "#
p$# ! ori!e pre2 m($a pe ptere, Pe &e alt# parte) "-ar
ptea "# $e a%tepte %i alt!e*a : r#+boil) ($ !are team# mi-e
!#) "pre $e$oro!irea 2#rii) !(rmitorii &e a+i $e *or &!e
($tr-o "ita2ie !o$trar# i$tere"elor poporli, A!m !re& !#
(2i &ai "eama &e prime4&ie, Ei bi$e) &ra0# Cari) poporl
trebie "# ia !$o%ti$2# &e tr#&area !are i "e pre0#te%te)
trebie "# ia !$o%ti$2# &e !ata"trofa !are (l ame$i$2#)
trebie "# "e mobili+e+e %i "# lpte, 5i e) &ra0a mea) a"ta
fa! ($ ltiml timp, S($t $l &i$tre a!eia !are &a o m($# &e
a4tor !a &e toate a!e"te l!rri "# ia !$o%ti$2# poporl %i
"# "e mobili+e+e ($ lpta (mpotri*a fa"!i"mli,
O a"eme$ea treab#) &ra0a mea) impli!# ri"!ri %i) !a ($
ori!e b#t#lie) $ "e poate "# $ e1i"te mor2i %i r#$i2i, P($#
a!ma am "!#pat, Dar m# b#$ie"!) m# ""pe!tea+#, Afl# !# "($t
rm#rit %i !# !ei &e la Si0ra$2# ($!ear!# "# afle fie!are
mi%!are pe !are o fa!, 5i &a!# $ m-a are"tat p($# a!m)
probabil !# $-a f#!t-o ($ "pera$2a !# pri$ mi$e *or ptea
p$e m($a %i pe al2i to*ar#%i,
- Ca "# +i!#) .!re) e%ti ($tr-a&e*#r !om$i"t / am
($0#imat) !a %i !($& abia a!m o aflam,
- I2i &ai "eama) Cari) !# ($ a"eme$ea (mpre4r#ri
'ot#r(toare) !i$e*a) !'iar &a!# ar *oi) $ poate r#- m($e &e o
parte, ($ mo& *ol$tar "a $) !o$%tie$t "a $) fie!are "e *a
ali$ia &e o parte "a &e alta a bari!a&ei, Teoreti! m-am
a$0a4at a%a !m mi-a &i!tat ra2i$ea %i !o$%tii$2a ($!# &e pe
at$!i !($& am 2i$t !o$feri$2a &i$ pri!i$a !#reia p2i$ a
lip"it "#-mi pier& *ia2a, A fo"t o ($*#2#tr# &e mi$te) l!r
&e !are mi-am &at mai bi$e "eama abia &p# !e tat#l t# m-a
f#!t "# *#& !# a lpta &e $l "i$0r ($"eam$# romp$ti"m %i
$ai*itate) %i !# a!ea"ta "e pl#te%te ! *ia2a, Ei bi$e) fii$&
teoreti! a$0a4at ($!# &e pe at$!i) ($ ltiml timp $ am
f#!t alt!e*a &e!(t "# m# a$0a4e+ %i pra!ti!,
;F=
Dar) a%a !Em 2i-am "p") am &e*e$it ""pe!t %i &i$ a!ea"t#
!a+# "($t rm#rit pa" ! pa", E"te $e!e"ar !a) pe$tr $
a$mit timp) "# "ta li$i%tit) "# &i"par &i$ ora%, De altfel)
Cari, mi "-a !ert a!e"t l!r, Cre& !# ($2ele0i) f#r# "# mai
i$tr ($ am#$$te) pe !are) &e altfel) $i!i $ am *oie "# 2i
le &a,
- ($2ele0 &ra0l me /
- C !(t *oi fi mai &eparte) ! at(t *a fi mai mi!#
prime4&ia pe$tr mi$e,
- .i$e) &ar &e !e to!mai ($*#2#tor &e "at> Alt# "ol2ie) mai
p2i$ ra&i!al#) $ "e poate 0#"i > am repli!at opa!# la
ar0me$ta2ia li,
- O alt# "ol2ie > De *reme !e trebie "# &i"par &i$ ora%
pe$tr $ oare!are timp) at$!i prefer "atl me, Pro!e&($&
a"tfel) ($&epli$e"! o *e!'e f#- 0#&ial# f#!t# !o$"#te$ilor
mei) iar pe &e alta) (mi !ree+ po"ibilitatea !a) pro!e&($& !
pr&e$2#) "# $ "ta !'iar ! bra2ele ($!r!i%ate, ($ S#r#!2i
la $oi $ am a m# p#+i &e!(t &e %efl &e po"t, E el %iret !a o
*lpe %i be"tie) &ar 0ri4i prea mlte $-mi fa!, A"ta e tot)
Cari, Dar a&#0# ime&iat : a"ta e tot ($ !eea !e m# pri*e%te,
- Mai e"te %i alt!e*a > l-am ($trebat,
- E*i&e$t /,,, S# *e&em !m 'ot#r(m ($ le0#tr# ! ti$e,,,
- C mi$e $ a*em !e "# 'ot#r(m) .!re, .i$e($2ele" !# te
*oi rma) i-am r#"p$" f#r# "# "ta o !lip# pe 0($&ri,
St#team !ib#rit# ($ bra2ele li %i &m$eata $ %tii !e
($"em$a a"ta, De%i obi%$i"em "# 0($&e"! a"pra mea ($"#mi)
&e%i eram !o$%tie$t# !# .!r e"te) obie!ti* *orbi$&) mai mlt
&e!(t (mi era mie $e!e"ar) &ar fii$&!# "t#team ($ bra2ele li)
fii$&!# el m# m($0(ia ! palma &i$ !are ema$a par!# pri$ to2i
porii $ %ti !e efl*ii !e m# (mb#ta &e feri!ire) a!!eptam
!o$%tie$t# !'iar e*e$talitatea "i$!opei,
- N) Cari / Trebie "# 'ot#r(m (mpre$#, Problema $ e
!'iar a%a &e "impl# !m pare la o prim# *e&ere) (mi *orbi ! o
*o!e !are "$a p2i$ altfel fii$&!#) mi-am &at "eama ime&iat)
era emo2io$at,
a - Ca"a &e pe !oli$#
;FA
5i *o!ea) alterat# p2i$ &e emo2ie) (mi m#rtri"eaI &i$ $o %i
($ alt fel) !(t &e mlt m# ibe%te,
- Dar te ibe"!) &ra0l me, te ibe"! at(t &e mlt / am
prote"tat,
- 5ti /,,, Dar $ am &reptl "# fi e0oi"t, Mai ai &oi a$i
&e fa!ltate) Cari, Doar $-ai "# re$$2i) $-am "# a!!ept e "#
re$$2i la fa!ltate &e &ra0l me,
- Da!# *a fi $e*oie "# re$$2) *oi re$$2a, Dar !re& !# $
*a fi $e*oie, M# *oi pre+e$ta la e1ame$e, T te *ei ($"!rie la
&o!torat) %i ($ timpl "e"i$ilor $e *om pre+e$ta am($&oi,
Pe"te &oi a$i !($& (mi *oi la li!e$2a) t (2i *ei fi 2i$t
te+a &e &o!torat) i-am "p") "em$($& o poli2# ($ alb a"pra
*iitorli,
El r("e aproape am+at :
- T) Cari) !e pro"t2# po2i fi !(teo&at# / I$ &oi a$i !(te
$ "e pot ($t(mpla / De pil&#) "# i+b!$ea"!# r#+boil,
N-i ($2ele0eam 0($&l, Ce *oia) ($ &efi$iti*) &e la mi$e >
S# m# &e"part &e el >
-? .i$e) "# +i!em !# *a fi r#+boi, 5i > N *#& !e trebie "#
'ot#r(m, Mi "e pare !# $ a*em $imi! &e 'ot#r(t, E1pli!#-mi /
N ($2ele0, S($t o proa"t#,
- Da!# *a fi r#+boi) Cari) *oi fi mobili+at, ($ !o$!l+ie
t) ($tr-$ *iitor) !are $ %ti !(t &e apropiat e"te) *ei
r#m($e "i$0r#, Cei r#m($e "i$0r# fie pe$tr tot&ea$a - ($
!a+l !($& *oi fi !i" -) fie pe$tr $ timp mai mlt "a mai
p2i$ ($&el$0at) ($ f$!2ie &e (mpre4r#rile !o$!rete !are "e
*or i*i at$!i, 5i ($tr-$ !a+) %i ($ !el#lalt !e "e *a
($t(mpla ! ti$e > Cei r#m($e "# m# a%tep2i ($ S#r#!2i !a
toate !elelalte $e*e"te &e o"ta%i> T !$o%ti "atl) Cari>
- N /
- N-; !$o%ti, 5i mai ale" $ %tii !m e *ia2a la $oi ($
S#r#!2i, E 0rea) Cari) a"pr#, U$ "at &e oame$i $e!#4i2i) !
p#m($t p2i$ %i "e!#tit, De ai!i %i $mele "atli, Ce ai "#
fa!i) Cari) !(t timp *oi lip"i >
;GD
- N %ti / 5i $i!i $ *rea "# m# 0($&e"!,
M# *oi &e"!r!a, De pil&#) te *oi ($lo!i la %!oal#) i-am
repli!at b!roa"# !# (mi *e$i"e ($ mi$te a!ea"t# i&ee,
- 5i fa!ltatea ta >
- N 2i-am "p" > M# *oi pre+e$ta la e1ame$e,
- N "e *a ptea %i $a %i alta) Cari, 5i apoi) mai e %i
alt!e*a : la S#r#!2i t te *ei "im2i tare $eferi!it#,
Ni!io&at# $ te *ei ptea obi%$i ! *ia2a &e a!olo,
A$o&i$#,,, Primiti*#,,, A"pr#,
- N-i a&e*#rat / N m# *oi "im2i $eferi!it# / i-am repli!at
aproape "tri0($&, Dar $ eram !o$*i$"# &e !eea !e "p$eam,
Poate &e a!eea am a&#0at ime&iat : - Dar t) t *e+i
po"ibilitatea $ei alt fel &e re+ol*#ri>
N mi-a r#"p$" ime&iat, 5i !($& a f#!t-o iar#%i $ i-am
mai re!$o"!t *o!ea, Par!# $ *orbea el, .a $-i a&e*#rat, El
*orbea, (i re!$o%team *o!ea, Era a li, Nmai timbrl era alt
fel, El) at(t &e "t#p($ pe "i$e) &e &ata a"ta $ mai era, (mi
*orbea ! $ timbr "tr#i$) fii$&!# "flete%te "e &eta%a &e
tot !eea !e "p$ea, Ro"tea !*i$tele !a ($tr-$ *i") "a) mai
!r($&) !a %i !($& a"eme$ea $i me&i ($ "tare &e 'ip$o+# $
f#!ea &e!(t "# ro"tea"!# !eea !e i "e por$!ea,
- Da) Cari / E1i"t# %i o alt# po"ibilitate, S# r#- m(i ai!ea
la ai t#i %i "# !o$ti$i mai &eparte "# ($*e2i, Mai mlt &e!(t
at(t, Da!# *a fi r#+boi) "e *or 0oli "atele) "e *or 0oli
ora%ele &e o mare parte &i$ b#rba2i %i at$!i $ *a fi 0re "#
0#"e%ti &e l!r, C "pri4i$l profe"orli !re& !# *ei ptea
!#p#ta o "l4b# !'iar &e la toam$#, C "alaril t# %i ! !eea
!e *a repre+e$ta p#!#to"l me &e "alari) !a ($*#2#tor
"pli$itor) (2i *ei ptea a"i0ra o i$&epe$&e$2# e!o$omi!#
relati*# !are "#-2i &ea po"ibilitatea "# ($*e2i) "# "t&ie+i,
C#!i %i t, Cari) $ te "im2i bi$e &e!(t ($ bibliote!#,
Ci$e*a &i$ mi$e) foarte &i$ a&($! %i foarte "lab) prote"t# :
;G;
- N-i a&e*#rat / N "($t $ %oare!e &e bibliote!# %i $ m#
i$tere"ea+# &elo! "# &e*i$ o e- r&it#,
Tare) ($"#) am "p" alt!e*a :
- .!re) "# p$em !ap#t a!e"tei &i"!2ii, Da!# te-a%
!$oa%te mai p2i$) a% a*ea &reptl "# m# "imt 4i0$it#, Dar e
%ti !e te &etermi$# "# *orbe%ti a%a %i $ "($t "p#rat#, Da!#
t m# ibe%ti at(ta !(t m# ibe%ti) &e !e te-a% ibi e mai
p2i$ >
Dar *o!ea a!eea &i$ mi$e iar#%i prote"t# :
- N-i a&e*#rat) $-; ibe%ti a%a !m te ibe%te el, N e%ti
($ "tare,
5i to!mai pe$tr a a!operi *o!ea am !o$ti$at *orbi$& mai
tare &e!(t era $e!e"ar,
- Da!# t !re+i !# o alt# "ol2ie $ e1i"t# !a "# fa!i "# 2i
"e piar&# rma &e!(t a te e1ila ($tr-$ "at $ &i$ !ele mai
r#"#rite &p# "p"ele tale) a- t$!i) &ra0l me) afl# !# te
*oi rma, 5i &a!# *a i+b!$i r#+boil) &a!# te *or la) *oi
*e&ea at$!i !e-mi r#m($e &e f#!t, At$!i $ mi-ar p#"a $i!i
&a!# mor, 3ii$&!# at$!i *a fi ($0ro+itor, 5i t) t (mi
*orbe%ti &e "t&i) &e e1ame$e,,, Tare mai e%ti pro"t ($ "eara
a"ta) &ra0l me,
M-am !ib#rit mai bi$e ($ bra2ele li %i !($& a mai *rt "#
"p$# !e*a) i-am a!operit 0ra ! palma,
O l$# mai t(r+i $e-am mtat la S#r#!2i,
CAPITOLUL CI
Tre!"e &e mie+l $op2ii !($& Car*ara "-a &at 4o" &i$ pat %i
"-a &" "# a"!lte la %#, Dp# !(t*a timp "-a re($tor" %i %i-
a relat lo!l,
-< Mi "-a p#rt !# a& pa%i &i$!olo) (mi e1pli!# *orbi$& %i
mai ($!et !a p($# at$!i,
- S($t !o$*i$" !# b#tr($a $ *-a "im2it !($& a2i i$trat,
Cre& !# a!m &oarme &"#,
- Da!# ar %ti !# "($t ai!i /
Ro"ti !*i$tele ! toat# "erio+itate) aproape ($ pa$i!#, Pe
rm#) ($"# ime&iat +(mbi ($*e"elit#,
- Ce "-ar ($t(mpla > am ($trebat-o,
- Bi-am mai "p", Pe &m$eata te-ar &a ime&iat afar# &i$
!a"#) iar pe mi$e,,, Ar fi ($ "tare !'iar "# m# bat#,
- Cre& !# e1a0era2i,,,
- Delo! / O !$o"! mai bi$e &e!(t &m$eata, Ar fi frioa"#
pe mi$e) fii$&!# %i-ar ($!'ipi !# am *e$it "# m# !l! !
&m$eata, To!mai ($ !amera a!ea"ta,,,
- De !e >
- 3ii$&!# ai!i am lo!it $oi, E %i .!r,
- Ai!i >
;GG
M-am itat ($ 4r ! al2i o!'i &e par!# abia a!m p#%i"em
pra0l a!elei ($!#peri,
-Ai!i > am ($trebat ($!# o &at#) oare!m &e+am#0it &e !eea
!e *e&eam) mai pre!i") re0#"i$& e1a!t $mai !eea !e %tiam
&i$ai$te !# e1i"t#,
- .i$e($2ele") !amera ar#ta altfel at$!i, N era at(t &e
0oal#) &e re!e) &e p2i$ primitoare, Lip"ea !o$"ola a"ta
oribil#) &e a"eme$i "!ri$l, N-i a%a !#-i ($0ro+itor &e
r(t > A!olo) la peretele a!ela) era %ifo$ierl) iar ai!i) ($
lo!l patli #"ta) $ &i*a$ "t&io, Ei) &ar !e ro"t are "#
pier&em *remea &e"!rii$&-2i !m ar#ta a!e"t i$terior ($
timpl !($& tr#ia .!r> I$ &o# !*i$te) a*eam o mobil# $o#)
pe !are mi-o !mp#ra"e tata at$!i !($& m-am m#ritat ! .!r,
A!m e la mi$e a!a"#,
- 5i bibliote!a >
- 5i /,,, Dar &e !e ($trebi >
- O bibliote!# o0li$&e%te) ($tr-o oare!are m#"r#) oml
!#ria apar2i$e, Crea "# "p$) preo!p#rile li i$tele!tale,
- Pot "# te i$forme+ !# pe .!r (l i$tere"a !el mai mlt
"o!iolo0ia) e!o$omia politi!# %i i"toria, .ibliote!a li .!r
!o$2i$ea) ($ mare Qma4oritate) *olme &i$ a!e"te &ome$ii,
.i$e($2ele") pe at$!i $ ai fi ptt 0#"i ($ raftri $i!i pe
Mar1) $i!i pe E$0el" %i $i!i pe Le$i$) &i$ moti*e %or &e
($2ele", A!m ai "# 0#"e%ti %i a"eme$ea !#r2i, Le-am !mp#rat
pe$tr mi$e,
($ai$te &e a $e mta ai!i) $ o &at# "-a ($t(mplat "# a&!#
a!a"# !(te o !arte mar1i"t#, N !'iar &e fie!are &at#) &ar &e
mlte ori obi%$iam el "# !itea"!# tare) e "# a"!lt) %i pe
rm# "# !ome$t#m (mpre$# !ele !itite, Di$ A$ti-D'ri$0) "pre
pil&#) am !itit %i am !ome$tat (mpre$# !apitole ($tre0i, Dar
!($& am *e$it "# lo!im ai!i) ($ "at) .!r $ %i-a lat ! el
&e!(t o "i$0r# !arte : Statl %i re*ol2ia, N-am ($2ele"
$i!io&at# !m o !arte poate fi !itit# &e at(tea ori, Cre& !# o
%tia pe &i$afar#,
C($& l-a are"tat) ! o!a+ia per!'e+i2iei) p2i$ a lip"it !a
!ei &e la Si0ra$2# "# &ea pe"te ea, Am
;GK
i+btit "-o &o"e"! abia ($ ltima !lip#, A0e$2ii) !ei &oi, "a
!e or fi fo"t ei) "pme0a pr %i "impl &e frie !# $ "-a
ale" ! $imi! &e pe rma per!'e+i2iei,
Ei) &ar te-am r0at "# $-mi pi ($treb#ri, Iar#%i *orbe"!
ala$&ala, Da!# mai !o$ti$#m a%a $e ap!# +ia f#r# "#-2i fi
"p" totl) mai pre!i" f#r# "#-2i fi "p" !eea !e $ime$i $
!$oa%te ($!#, De"i0r) te *ei fi ($treb($& &e !e m# &e"t#i$i
to!mai &- mitale) $ "tr#i$, 3ii$&!# e"te $ fel &e
&e"t#i$ire !eea !e fa! a!m,
- N) $ m# ($treb /
5i ($tr-a&e*#r $ m# ($trebam, X$2ele0eam,
- Ce !rio" /,,, A$i &e +ile ($!i ($ ti$e o tai$#, N *rei
"a $ ai !ra4l "-o (mp#rt#%e%ti $im#- $ia, N ai !ra4l
"-o ($!re&i$2e+i $i!i m#!ar '(rtiei, 5i "e i*e%te o
(mpre4rare - obie!ti* *orbi$&) !ea mai p2i$ i$&i!at# pe$tr
!o$fe"i$e - !($& ($!epi "# te re*er%i %i) f#!($& a!ea"ta) "#
"im2i o "tra$ie *olptate,
Ce %ti &e"pre &m$eata > C# ai fo"t oare!m priete$ !
.!r %i ! Clai!) !# ai fo"t &e fa2# at$!i !($& a mrit
.!r,
- ,,,%i !($& a mrit Clai!,
- Da) !($& a mrit %i el / ($ fa2a &mitale "oa!r#-mea m-a
!alom$iat, Ea m# r#%te, 5i) &a!# i-a% po*e"ti ei tot !eea !e
2i-am "p" p($# a!Em &mitale %i !eea !e rmea+# "# mai afli
&e la mi$e, poate !# $ m-ar mai r(, 5i tot%i $-o fa!, De !e
> < 3ii$&!# $ pot, ($ "!'imb) &mitale) $ "tr#i$) &a, 5i $
e"te fire"!) &e *reme !e %ti !# pe &m$eata te i$tere"ea+#
l!rrile a!e"tea &oar &i$ p$!t &e *e&ere profe"io$al,
E /,,, Dm$eata /,,, S($tem a"eme$ea mo$a&elor li Leib$i+,
Po"ibilitatea &e ($2ele0ere ($tre $oi > De%i pare ab"r&)
mi$im#, Spi o fra+#) o propo+i2ie !(t Qmai "impl# %i ! toate
a!e"tea) !e e!o &iferit are ($ "fletl fie!#ria / C(t &e
&iferit poate fi ($2elea"# &e fie!are / Sp$) "pre pil&#) mi-e
foame, C*($tl ($ "i$e e"te o $o2i$e !$o"!t# &e toat#
lmea, Dar ia 0($&e%-
te-te !e 0am# i$fi$it# &e $a$2e poate a*ea a!e"t !*($t, C
alte !*i$te !(t &e &iferit poate fi ($2elea"# a!ea"t# $o2i$e
&e &i*er%i oame$i) ($!e- p($& ! a!ela !are $i!io&at# $-a
fl#m($+it p($# la a!ela !are a f#!t 0re*a foamei) p($# la
$afra0iatl f#r# pro*i+ii &i$ lar0l o!ea$li "a p($# la
"ol&atl &e pe fro$t,
J($&e%te-te $mai la operele literare "a !'iar la $ele
"i"teme filo+ofi!e) "o!iale et!, Pe$tr atorii re"pe!ti*i)
fie!are i&ee pe !are a a%ter$t-o pe '(rtie a a*t $
!o$2i$t foarte pre!i" %i $i!, Pe rm# opera literar# "a
a!el "i"tem filo+ofi! "o!ial et!, (%i ($!ep !#l#toria pri$
lme, 5i $ o &at# "e ($t(mpl# !a ($ 4rl $ei !#r2i "# "e
"!rie tomri ($tre0i) fii$&!# &i*er%i !ome$tatori "e "tr#-
&ie"! "# e1pli!e) fie!are por$i$& &e la alt p$!t &e *e&ere)
($ !e fel trebie i$terpretat# $ %ti !e fra+# - ba !'iar $
"i$0r terme$ - &i$ opera re"pe!ti*#, Ce "# mai "p$ &e
&iferitele &o!tri$e reli0ioa"e et!, C(te &i"pte a $#"!t
fie!are &i$ ele) !(t "($0e a !r" ($ ($*er%$area e1!l"i*i"t#
&i$tre o tab#r# "a alta) &eoare!e fie!are &i$tre ele preti$-
&ea !# $mai ea i$terpretea+# 4"t !*i$tele preti$"li
9($*#2#torSQQ, Limba4l e"te $ mi4lo! &e !om$i!are ($tre
oame$i) &ar &e"tl &e imperfe!t &e *reme !e e1i"t# $l
"i$0r) iar a!ei !are (l folo"e"!) fie!are) o alt# e$titate,
Da!# ar e1i"ta po"ibilitatea !a pri$ limba4 oame$ii "# poat#
!om$i!a %i altora e1a!t 0($&rile %i "im2#mi$tele lor) arta
$-ar (mbr#2i%a alte forEme &e e1primare) 3elritele &ome$ii
ale artei $ "($t alt!e*a &e!(t felritele mi4loa!e pri$ !are
0e$il ma$ ($!ear!# "# "e fa!# ($2ele" &e "eme$ii "#i,
Ei) &ar te ro0 "# m# ier2i !# am lat-o iar#%i ra+$a, Dar
are %i a!ea"ta o e1pli!a2ie, Cam &e mlti%or $ am mai
&i"!tat ! !i$e*a &e"pre a"eme$ea l!rri, Dar) ($ &efi$iti*)
!m am a4$" "#,,, &i*a0'e+ > De $&e am por$it > A &ai Xmi
ami$te"!, De la !o$"tatarea !# to!mai fa2# &e &m$eata) $
"tr#i$) pe !are) m(i$e &p# !e *ei ple!a) $-am "# te mai *#&
$i!io&at#) m-am 'ot#r(t "# m# &e"t#i$i, Ei) &a /
;GO
To!mai &mitale) $ "tr#i$ %i pe &ea"pra %i b#rbat) "imt
$e*oia "#-2i *orbe"!) "#-2i (mp#rt#%e"! !e am &e 0($& %i !e am
"im2it) !e b!rii %i pri$ !e "feri$2e am tre!t ($ a$ii
a!eia, O fa! folo"i$& !*($tl, Dar $ am $i!i o 0ara$2ie !#
*oi i+bti) mai ale" !# &m$eata e%ti b#rbat 5i ori!m)
b#rba2ii $ pot ($2ele0e a$mite l!rri la fel !a o femeie,
At$!i &e !e o fa! >
- Mi-a2i "p" &e !e /
- Bi-am "p" > "e mir# ea,
- Da / Ca "# "plbera2i p#rerea pe !are mi-a% fi ptt-o
forma &e"pre &m$ea*oa"tr#) i$terpret($& 0re%it al+iile
i$"i$a$te ale b#tr($ei, E"te a&e*#rat >
- Da) &ar a!e"ta a fo"t &oar $ prete1t, P2i$ mi-ar p#"a !e
p#rere ai &m$eata &e"pre mi$e) $ $e!$o"!t, Ci$"tit
*orbi$&) am *e$it "#-2i *orbe"! pe$tr !# ai fo"t priete$ !
am($&oi, Pe$tr a!ea"ta) %i ($!# &i$tr-$ alt moti* : fii$&!#
"eme$i ! Clai!, M# it la &m$eata %i "($t imit# !(t &e
mlt "eme$i ! el, 5i !el p2i$ $ "($te2i r&e,
- Soa!ra &m$ea*oa"tr# "p$ea !# "em#$ mai mlt ! .!r, 5i
e "($t &e a!eea%i p#rere ! ea,
- Pro"tii / Seme$i ! Clai!, Sa) !'iar &a!# "eme$i mai
mlt ! .!r) !e importa$2# are at(ta *reme !(t e *#& altfel
> /
- 5i $mai "impll fapt !# "em#$ ! Clai! *-a bot#r(t "#
fa!e2i &i$ mi$e) 'ai "# +i!em) !o$fi&e$tl &m$ea*oa"tr# > am
($trebat,
- N e &elo! 9$ "impl fapt:, E $ fapt e"e$2ial, 3ii$&!#)
*orbi$&-2i) mi "e pare !# "ta &e *orb# ! el) !# li m#
&e"t#i$ie"!, Crea "# "p$ !# a"em#$area &i$tre *oi (mi &#
po"ibilitatea "# m# mi"tifi! f#r# $i!i $ fel &e efort, Ce+i)
"($t "i$!er# ! &m$eata,
- Cre2i "# "p$e2i !#) mi"tifi!($&-*#) &e fapt e $
e1i"t >
- Da /
- N prea e m#0litor pe$tr mi$e,
- Pe$tr &m$eata $ are $i!i o importa$2#) e1- !ept($&
!a+l !($& e%ti teribil &e *a$ito", Pe &m$eata te i$tere"ea+#
oame$ii) &e"ti$l lor, Or) &a!#
;G6
i$tere"l) !rio+itatea (2i "($t "ati"f#!te) $ ar trebi "#-
2i pe"e !m ai a4$" "# afli) "# %tii,,,
- N "($t &e a!eea%i p#rere) &ar !re& !# a!m $ e timpl
!el mai $imerit pe$tr o &i"!2ie ($ !o$tra&i!tori, De a!eea)
($!'ipi$&-*# !# l!rrile "ta !'iar a%a) *# ro0 "#
!o$ti$a2i,
- La 0ar# a *e$it "# $e ($t(mpi$e "oa!r#-mea, C &o#+e!i &e
a$i ($ rm# era ! mlt mai t($#r#, Da!# a!Em $ arat# *(r"ta
pe !are o are) ! at(t mai p2i$ at$!i, O femeie e$er0i!#)
atoritar#) &ar $mai ! b#ie2ii ei, 3a2# &e mi$e "-a ar#tat
amabil# %i) a% "p$e) &e mlte ori !'iar !rte$itoare, A!ea"ta
!(t timp a tr#it .!r,
- 5i pe rm# >
- Pe rm# / Te-am r0at "# $ m# ($trerpi,
- Ierta2i-m# / Co$"i&era2i !# $ *-am p" $i!i o ($trebare,
- Tot%i) pe$tr mi$e "oa!r#-mea a fo"t %i a r#ma" o
"tr#i$#, De%i m-am "tr#&it) $i!io&at# $ am i+btit "# 2i$ la
ea, Ni!i faptl !# era mama li .!r $ m-a ptt fa!e "-o
ibe"!, .i$e($2ele" !# te ($trebi &e !e, M-am ($trebat %i e
a&e"ea, U$ r#"p$" foarte aproape &e a&e*#r !re& !# ar fi
a!e"ta : fii$&!# $ mi-a a!or&at $i!io&at# ($!re&ere) !'iar
at$!i !($& a 2i$t la mi$e,
- Ca "# +i!# a 2i$t la &m$ea*oa"tr#) $ a fo"t $mai
amabil#) !m a2i "p" mai a&i$eari,
- Ei) &a/ N-a fo"t $mai amabil#, A 2i$t la mi$e, De fapt)
!a "# fi &reapt# ! ea) "b ma"!a amabilit#2ii - amabilitatea
impli!# "e$time$te !#l&2e - a !#tat "# a"!$&# afe!2i$ea pe
!are mi-o prta,
5i poate !# a% fi "f(r%it pri$ a o ($&r#0i %i e &a!# $ a%
fi "im2it !# afe!2i$ea pe !are mi-o a!or&a are la ba+#
!re&itl,
- Cre&itl / m-am mirat,
- Da / C alte !*i$te) !# m# !re&itea+# ! afe!2i$ea ei)
!m "-ar "p$e) p($# la proba !o$trarie, 5i to!mai &i$ a!e"t
moti*) $i!io&at# $ m-a pri*it altfel &e!(t ! $ o!'i !riti!,
- 5i !e &efe!te *# 0#"ea >
,;G=
- Stai p2i$ !# m-am e1primat 0re%it, C o!'i !riti! $ ($
"e$"l !#-mi 0#"ea !"rri, C o!'i !riti! ($ "e$"l &e
""pi!i$e, Crea "# "p$ !# tot&ea$a aQm "im2it-o ($tr-o
"tare &e perma$e$t# *i0ile$2# !a $ !m*a "# fa! !e*a pri$
!are m-a% ptea tr#&a) f#r# !a ea) &i$ $eate$2ie) "# pri$&# &e
*e"te,
Di$ a!e"t moti*) &e%i m-am "tr#&it) $-am ptt r#"p$&e
afe!2i$ii ei !re&itate ! afe!2i$e, ($ !(te*a !*i$te a%
!ara!teri+a !omportame$tl ei a%a : ($!re&ere !o$&i2io$at# %i
perma$e$t# ""pi!i$e,
E o fii$2# !i&at# "oa!r#-mea, Ci&at# a fo"t %i a!m
&o#+e!i &e a$i !($& am *e$it "# lo!ie"! ($ !a"a ei, Dar ($
a!ela%i timp) o fii$2# tare) &e !reme$e, De ai!i o a$mit#
a"prime, Pe ea $-ai fi *#+t-o $i!io&at# ($&io%($&-"e) %i $
pe$tr !# $ ar fi fo"t !apabil# &e $ a"eme$ea "e$time$t, (%i
a&ora b#ie2ii) mai ale" pe .!r) &ar $-o ar#ta $i!io&at#,
Da!# $-i pl#!ea !e*a (i m%trlia) %i ei primea &o4a$a f#r#
"# !r(!$ea"!#, Ar fi trebit "# $e *e+i pe toti ($ timpl
me"ei, Ea "t#tea tot&ea$a la lo!l &e fr$te) tot&ea$a ea $e
(mp#r2ea m($!area, A!a"# la $oi) .!r obi%$ia "# !itea"!# ($
timp !e m($!a, M($!a) !itea) m# i$forma %i pe mi$e) &i"!tam,
Dar ai!i) fii$&!# b#tr($a $-i &#&ea *oie - +i!ea !# $ e
"#$#to" - "e "p$ea, N o &at# mi "-a ($t(mplat "# "rpri$&
pri*irile li opri$&-"e ! 4i$& a"pra !#r2ii &i$ !are !iti"e
p($# a $ "e a%e+a la ma"# %i !are a!m a%tepta !mi$te pe
bfet "a pe *re$ !ol2 al !a$apelei, Dp# !m iar# %i $ o
&at# "-a ($t(mplat !a at$!i !($& ma- m#-"a &i"p#rea ($
b!#t#rie pe$tr !(te*a mi$te) el) a"eme$ea $i %!olar) "#
ia !artea !a "# mai !itea"!# p2i$,
($ 0e$eral i "e "p$ea am($&oi) am($&oi $-( ie%ea &i$
!*($t, Soa!r#-mea e"te o fii$2# *ol$tar# %i a%a a fo"t toat#
*ia2a ei, ($ "at o re"pe!ta ! to2ii %i a% ptea "p$e !#
e1er!ita $ fel &e atoritate aproape &e $e($2ele", Sp$
aproape) fii$&!# o e1pli!a2ie e1i"t# %i ea mi-a fo"t fr$i+at#
&e .!r,
;GA
- N e &elo! &e mirare) +i!ea el, Mama a r#ma" *#&*# &e
t($#r#) ! &oi !opii, Ea are o i$im# b#r- bat# %i a %tit "#
lpte ! toate 0ret#2ile) f#r# "# "e ple!e) f#r# "# fa!# fel
&e fel &e !ompromi"ri %i) mai ale") f#r# "# &ea o!a+ie
oame$ilor "# b(rfea"!# pe "o!oteala ei, Atoritatea &e !are "e
b!r# are la ba+# to!mai "tima pe !are i-o poart# ($tre0
"atl,
Cre& !# a!ea"ta e"te "i$0ra e1pli!a2ie, P($# %i li Col2a$)
!(t era el &e fiar#, (i imp$ea, Co$trar obi!eili "#)
at$!i !($& "e ($t(mpla "-o ($t(l$ea"!# pe li2#) era priml
!are o "alta : 9S#rt m($a) &oam$# ($*#2#toare /: UCol2a$ a
fo"t ai!i la $oi %ef &e po"tV,
-- 5ti) am aflat-o &i$ 4r$all li .!r,
- A) &a / Uita"em / Profe"io$al) "oa!r#-mea a fo"t
e1!ep2io$al#, Copiii) at$!i !($& termi$a !la"ele primare)
%tia !m "e "p$e ))!art,e:, 5i l!rl a!e"ta $ era &e
mirare) fii$&!# orele &e !la"# era ore &e !la"#, Ea $-i
o$ea pe !opii "#-i l!re+e 0r#&i$a) a%a !m obi%$ia "# fa!#
al2i ($*#2#tori %i $i!i $-i l#"a &e !apl lor "# *i$# la
%!oal# &oar at$!i !($& li "e $#+#rea "a !($& $ a*ea treab#
pe a!a"#, Da!# "e ($t(mpla "# lip"ea"!# *re$l &i$tre ei) "e
&!ea "# "tea &e *orb# ! p#ri$2ii %i a%a mi 2i-i m%trlia)
($!(t a &oa oar# $ "e mai ($t(mpla "# lip"ea"!#,
I$ tot 4&e2l $ e1i"ta ($*#2#toare mai b$#) %i &a!# ar fi
fo"t &p# merite) ea ar fi trebit "# fie &ire!toarea %!olii,
Dar pe "oa!r#-mea politi!a $-o i$tere"a %i apoi $ era $i!i
bo0at#, I$ afar# &e leaf# a*ea &oar !#"2a a"ta ! peti!l &e
0r#&i$#) pe !are (l l!ra a4tat# &e b#ie2ii ei) at$!i !($&
$ era la %!oal# "a) !($& era ple!a2i) &e p#ri$tele *re$i
!opil) !are) ($ fell a!e"ta) ($!er!a "#-%i arate re!$o%ti$2a
fa2# &e &oam$a) ($ !ele mai mlte !a+ri %i &oam$a li pe
*remea !($& f"e"e !opil,
Da!#) ($ 0e$eral) era "timat# %i re"pe!tat# &e ($tre0 "atl)
la r($&l lor b#ie2ii ei o a&ora) o re"pe!ta %i $-i ie%ea
&i$ !*($t, Doar Clai! p#rea mai p2i$ pre&i"p" "pre
a"!ltare) &ar $ fii$&!# ar fi ibit-o mai p2i$) !i &atorit#
firii
;KD
"ale ($tr totl &eo"ebite &e a li .!r, Da!# a2i io"t
priete$i %i !ole0i &e armat#) probabil !#) ($tr-o ?oare!are
m#"r#) ai "e"i+at l!rl a!e"ta,
- De"i0r / De%i fra2i) tot%i firi at(t &e p2i$
?a"em#$#toare /
- Tot%i) $ !re& !# 2i-ai ptt &a "eama ! a&e*#rat !e fel
&e om a fo"t Clai!,
- S-ar ptea / i-am repli!at re!e, A*eam prete$2ia !# (l
!$o"!"em ($ "fi!ie$t# m#"r# !a "# %ti !e fel &e om f"e"e
%i $-mi f#!ea &elo! pl#!ere !# ea "e ($&oia &e a!e"t l!r,
- N trebie "# te "peri, Am *rt "# "p$ <&oar !# $-ai
a*t $i!i timpl, 5i apoi) !re& !# (mpre4r#rile ($ !are l-ai
!$o"!t $ 2i-a oferit !o$&i2ii priel$i!e &e i$*e"ti0a2ii
p"i'olo0i!e,
- C# ($%ela2i, At$!i !($& te afli ($ perma$e$t# !ompeti2ie
! moartea) mai mlt &e!(t ($ ori!are alt# (mpre4rare ai
po"ibilitatea "#-i !$o%ti pe a!eia ! !are) +i %i $oapte)
(mp#r2i prime4&iile,
- S-ar ptea / Tot%i) pe Clai! $ l-ai !$o"!t a%a !m a
fo"t el ($ realitate,
- M# *e2i a4ta &m$ea*oa"tr# "#-l !$o"! mai bi$e,
Stpi& &i$ partea mea) &ar "p"e"em !*i$tele ! i$te$2ia
*#&it# &e a fi iro$i!,
- Da) &e"i0r / Dar $ pe$tr pl#!erea e1!l"i*# &e a te
i$forma) &om$le, N ita !# "eme$i mlt ! el,
Se"i+($& iro$ia) $ ($t(r+ia"e "# mi-o pl#tea"!#,
- Bi-am "p" - rel# ea firl po*e"tirii - !# la 0ar# a
*e$it "# $e ($t(mpi$e &oar "oa!r#-mea, Clai! $ era a!a"#,
Era ple!at la ora% ! !#r2a "# *($&# $i%te or+, S-a ($tor"
"pre "ear#, Di$ ($t(mplare) m# aflam le ferea"tr#, Am a+it
($t(i !($t($& o m+i!2# %i pe rm# am *#+t o !#r2# !are
mer0ea ! !aii la pa", U$ b#tr($ 2i$ea '#2rile) iar al#tri
&e el "ta Clai!, L-am re!$o"!t ime&iat !m &e altfel era %i
$ormal, St#tea l($0# mo%$ea0 %i !($2a &i$ m+i!2#, A*ea ($
!ap o p#l#rie $ea0r# !am pleo%tit#) &at# pe !eaf#, C#ma%a &i$
p($+# albit# era &e"!'eiat# la piept) m($e!ile "fle!ate,
;K;
C($& !#r2a a oprit ($ fa2a por2ii) a "#rit 4o" f#r# 0rab#) a
*(r(t Qm+i!2a ($ b+$arl &e la "pate al pa$talo$ilor) %i-a
lat "a!ii "b"oar# %i) &!($& $ &e0et la borl p#l#riei) a
($0($at :
- Ml2me"!) mo% S!arlat) %i "ear# b$# /
- Sear# b$#) &om$E Clai!le /
Soa!r#-mea era ($ 0r#&i$#, A!olo era %i .!r, Ii a4ta "#
pli*ea"!# $ %ti !e,
- M-am ($tor") mam# / a *e"tit-o pe mai!#-"a ($ timp !e
*e$ea a0ale "pre !a"#,
- .i$e) b#iatle / Ce$im %i $oi,
L-am ($t(mpi$at ($ pra0l !a"ei %i pe rm# to2i trei am
i$trat,
- Cari) #"ta e frate-me) Clai!,
- Uite-o / A"ta-i Car*ara / (l l#mri "oa!r#-Emea,
Pre+e$tarea m# i+bi $epl#!t f#r# !a at$!i "# pot
($2ele0e &e !e, Mai t(r+i mi-am &at "eama !# ($!# &i$ !lipa
!($& a ro"tit !*i$tele : 9Uite/ A"ta-i Car*ara@) am %tit ($
"b!o$%tie$tl me !# b#tr($a a!or&($&-mi ($!re&ere pe
!re&it) "e me$2i$ea ($tr-o pr&e$2# e1pe!tati*#,
Aproape f#r# "# "e ite la mi$e) &ar $ fii$&!# m# i0$ora) &ar
!a %i !($& m-ar fi !$o"!t &i$ai$te) (mi "tr($"e m($a :
- .i$e ai *e$it la $oi) Car*ara /
Pe !m#) ($tor!($&-"e !#tre mai!#-"a) (i ($ti$"e $ tea$! &e
ba$i) "!o" &i$ b+$ar,
- Iat#) mam#) ba$ii / Dar "# %tii !# $ "($t to2i,
- De !e > Ai !'eltit &i$ ei > Pe !e >
- Mi-am !mp#rat a"ta) mam# /
S!oa"e &i$ b+$arl &e la "pate m+i!2a %i i-o ar#t#,
r- Alta / Mai ai !(te*a, Ce *ei fi f#!($& ! at(tea $ %ti,
- A"ta-i altfel) mam#, E ! "!'imb#tor, Apoi !#tre mi$e)
+(mbi$& : - Crea "# fa! ai!i ($ "at o or!'e"tr# &e m+i!2e,
Ce +i!i) b#&i2# > N-i a%a !# i&eea e fai$# >
A!m aflam !# Clai!) &e%i mai mare ! &oi a$i &e!(t .!r) (i
"p$ea 9b#&i2#@,
;KF
- De !e (i "pi b#&i2# > am ($trebat, E%ti &oar mai mare !a
.!r,
- C &oi a$i / Dar el &e mi! a a*t mi$te mai mlt# &e!(t
mi$e, A%a !# ($!# &e pe !($& am fo"t mi! m-am ($*#2at "#-l
a"!lt, Mi-am &at "eama !# &e !(te ori $-; a"!ltam ie%ea
pro"t, La ($!ept i-am "p" a%a ($ 0lm#, Pe rm#) foarte
!o$*i$", N-i a%a) b#&i2# >
- A%a-i) Cari/ De%i mai mi! &e!(t el) fii$&!# &e !($& era
p%ti i-am prtat &e 0ri4#) am &e*e$it b#&i2a li,
Clai! (%i la"e ba!alareatl ! &oi a$i ($ rm#, 3#!"e
&p# a!eea armata ! terme$ re&") iar &e $ a$ "t#tea a!a"#
pe l($0# mai!#-"a fii$&!# $ "e ptea 'ot#r( &e !e "# "e
ap!e, De fapt) $ $eap#rat &i$
a!e"t moti*) !i fii$&!# - a"ta am aflat-o mai t(r+i -- $
a*ea po"ibilitatea "# &e*i$# !eea !e i-ar fi pl#!t !el mai
mlt : re0i+or &e filme,
Poate te-ar i$tere"a "# %tii !e impre"ie mi-a f#!t at$!i
!($& l-am *#+t pe$tr prima &at#, O impre"ie aproape
&e+a0reabil#, P#l#ria) !($&*a $ea0r#) a!m &e!olorat#) !
pa$0li!a p#tat# &e tra$"pira2ie %i ! borrile pleo%tite %i
o$&late) !#ma%a &e p($+# a"pr#) &i$ !a+a prafli a!m &e o
!loare &bioa"# - &a!# $ !m*a f"e"e a%a %i mai ($ai$te -)
pa$talo$ii &i$ "tof# or&i$ar#) $e!#l!a2i %i ! brla$e la
0e$$!'i) ($ fi$e) pa$tofii *e!'i %i ! pielea "!oro4it# !e &e
mlt timp $ mai f"e"er# &a2i ! !rem#) toate a!e"tea (mi
&i"pl#!r#,
N mi "e p#r i$tere"a$t $i!i !($& l-am a+it *orbi$&) !e*a
mai t(r+i ($ timpl !i$ei, Po*e"ti !# la !o+ile &e la
brt#rie $ii 9"e b#tea !a orbe2ii@) po*e"ti &e"pre o
oare!are A$2a ple!at# la ora% "# "e fa!# "er*itoare !are,
),($&l!i$&-"e la b#rba2i_) a4$"e"e "# aib# 9!o$&i!2#@,
- Mi-a "p" $ea Ca$0'ele) e1pli!# Clai! &e la !i$e afla"e
&e "oarta A$2ei, UAm aflat pe rm# !# a!e"t $ea Ca$0'ele
ple!at ! ml2i a$i ($ rm# &i$ "at) a4$"e"e $e0"tor -
!(r!imar - ($tr-$a &i$ pie2ele ora%li $mit# 9Pia2a
"#ra!#@V,
QKG
- .iata A$2a / O !omp#timi .!r, Era o f#- r(mi2# &e fat#
! $i%te !o"i2e blo$&e %i o!'i *er+i) mari) ! !are "e ita
la ti$e &e par!# at$!i i-ar f( &e"!'i" "# pri*ea"!# lmea,
Mi-o ami$te"! bi$e,
- .#&i2#) t a%a ai fo"t tot&ea$a / N *e+i &e!(t partea
frmoa"# a l!rrilor) (i repli!# Clai! "!'i- 2($& $ +(mbet
&e bi$e*oitoare iro$ie,
- N-i a&e*#rat/ am prote"tat ($!i&at#) fii$&!# ($ $i!i $
!a+ .!r $ *e&ea $mai partea frmoa"# a l!rrilor,
Clai! "e it# at$!i la Qmi$e ! $i%te o!'i !e *oia par!#
"# "p$# : &ar t &e $&e ai mai ap#rt >
- Poate !# $ tot&ea$a, Dar ($ !a+l A$2ei) &a, T)
b#&i2#) i-ai *#+t $mai o!'ii %i !o"i2ele blo$&e, Dar $-ai
mai ob"er*at !# &e la &oi"pre+e!e a$i %tia- "# mi%te &i$ f$&,
Da!# ar fi a*t !oa&#) !a iepele) te a"i0r !# ar fi 2i$t-o
tot timpl ri&i!at#,
- Clai!le / Te ro0 "# termi$i ! m#"!#rile a"tea / (i !er
mam#-"a 'ot#r(t) &ar f#r# "# ri&i!e 0la"l,,
- S# a*em iertare) mam# /
(%i ple!# mai ($t(i pri*irile ($ farfrie) "e it# apoi la
mi$e) &p# !are ri&i!# o!'ii "pre ta*a$ ! $ fel &e aer
re"em$at) &ar ($ a!ela%i timp tr#0($& ! !oa&a o!'ili la
Qmam#-"a !a "# "e !o$*i$0# !# $-; ob"er*#, Par!# era $ b#iat
la %!oal# !are "e "tr(mb# ($ "patele profe"orli) %i (mi
p#rea at(t &e !ara0'io" %i &e !opil#ro") ($!(t f#r# *oie am
+(mbit,
Di$ !lipa a!eea $ mai mi-a fo"t a$tipati!, Crea "# "p$ !#
$ mai mi-a fo"t p($# la "f(r%itl !i$ei,, Pe rm#, iar#%i,
- Mam#) tare mi-e "om$ /
5i a "p" a"ta e1a!t !a $ b#ie2a%,
- Cl!#-te &a!# 2i-e "om$ /
Soa!r#-mea tot&ea$a le *orbea ! *o!e "t#p($it#) aproape
"e*er# f#r# "# "e tr#&e+e !(t &e mlt (i ibea) !a %i !($& i-
ar fi fo"t team# !a $ !Qm*a ei) 0o0eamitea b#rba2ii) "# "e
r#+0(ie,
- P#i am "# m# !am &!, Noapte b$# la toat# lmea /
;KK
A ie%it &i$ !a"#, Era foarte &e*reme, M# miram !m &e poate
"#-i fie "om$ la ora a!eea, L-am a+it &p# a!eea "p#l($&-"e
afar# ($ !rte) la f($t($#,S Se "p#la) !($ta) fliera, N a*ea
o *o!e &eo"ebit#, A li .!r era mlt Qmai frmoa"#) mai
b#rb#tea"!#, Nmai !# .!r rar (%i a&!ea ami$te "# !($te,
Dp# !e i-am a4tat "oa!r#-mi la "p#latl *a"elor) am ie%it
! .!r pe pri"p#, ($t$eri!l !#+"e %i &e pri$ !r2ile
*e!i$e *e$ea miro" &e m#m#li0# %i &e lapte pri$", Soa!r#-mea
$e-a rat $oapte b$# %i "-a !l!at, ($tre timp Clai! "e
r!a"e ($ po&l %rei %i !($ta &i$ m+i!2#,
- Ce !at# a!olo > l-am ($trebat pe .!r, Zi!ea &oar !#-i
e"te "om$,
- P#i &e a!eea "-a r!at a!olo, Are "# !($te !e are "# !($te
%i pe rm# are "#-l fre "om$l, T $ %tii !e bi$e e "# &ormi
($ f($,
- 3#r# pi4ama > am ($trebat,
- 3#r# / %i i+b!$i ($ r(",
- Mer"i / Prefer patl %i pi4amaa,
N e1a0eram &elo!, Primiti*i"ml) *ia2a i&ili!# ($ mi4lo!l
$atrii $ m# i"piti"er# $i!io&at# p($# at$!i, Dimpotri*#)
ml2meam 'a+ar&li !# $ m# $#"!"em pe *remea !($& p($# %i
re0ii 3ra$2ei a*ea p#&!'i, Am "tat Emlt pe pri"p# %i tot
timpl a!e"ta Clai! a !($tat &i$ m+i!2#, Iar mai t(r+i)
!($& am a&ormit) m+i!2a tot !($ta,
A &oa +i $ l-am mai *#+t, Ple!a"e ($ +ori la $a%l "#)
!are era p#&rar ($ balta .r#ilei,
- P($# $ l-o 0o$i fri0l $ "e mai ($toar!e a!a"# / mi-a
e1pli!at "oa!r#-mea,
- 5i !e are "# fa!# a!olo > am ($trebat-o,
- Ce are "# fa!# > Are "#-i a4te li $a%-" la !(mp) are
"# pe"!ia"!#) are "# mai %i *($e+e, A%a e el, S#m($2# &e
Robi$"o$, 5i fii$&!# &i$ pri*irea mea %i-a &at "eama !# $ am
($2ele") mi-a e1pli!at : b#iatl #"ta al me - "p$ea 9b#iatl
me: &e par!# ar fi fo"t *orba &e $ b#ie2a% &e &oi"pre+e!e
a$i - a%a e"te el, N "fer# "# "tea mlt ($tre oame$i, St# !e
"t# %i $mai &eo&at# (l *e+i !# "e pre0#te%te &e
;D - Ca"a &e pe !oli$#
;KM
&rm, 9U$&e te mai &!i) m#i b#iete >:, 9P#i) mam#) m# &! $
pi! pe la $a% /:, 5i plea!#, Alt# &at# "e &!e ($ Delt#) la
pe"!ari, Le-a ($*#2at limba %i *orbe%te !a $ lipo*ea$, Da!#
$ "e &!e la lipo*e$i) plea!# ($ m$2i pe la m($#"tiri, De la
Ti"ma$a p($# la Coro$e2 (l !$o"! to2i "tare2ii, N %ti !i
i-a "em#$at, Umbl#) mbl#) &ar r#&#!i$i $ pri$&e $i!#ieri,,,,
Mi-a "p" toate a!e"tea $ !#i$&-"e) !i ! $ fel &e
m($&rie, De altfel) !r($& &p# a!eea mi-am &at "eama !#
"oa!r#-mea era m($&r# &e am($&oi b#ie2ii ei, Cel preferat era)
bi$e($2ele") .!r - me+i$l, Dar $ !re& !# &i$ a!e"t moti*
(l prefera, (l prefera) pre"p$) fii$&!# .!r) mai mlt
&e!(t Clai!) (i "ati"f#!"e ambi2ia, I$ ti$ere2e *i"a"e "#
($*e2e) "# &e*i$# "a*a$t# !a &oam$a Crie, N i+bti"e "#
a4$0# alt!e*a &e!(t ($*#2#toare &e "at) %i a"ta $mai
&atorit# faptli !# la e1ame$l &e a&^ *$itere ($ %!oala
$ormal# ob2i$"e la toate materiile $ota +e!e, A !#p#tat
br"#, 5i &p# %a"e a$i) la ab"ol*ire) iar#%i "-a !o$"tatat !#
&e !($& e1i"ta %!oala) pe$tr prima &at# o ele*# ob2i$ea la
e1ame$l &e &iplom# $ota ma1im# - +e!e -) la toate materiile,
Re+ltatele e1!ep2io$ale ob2i$te la ($*#2#tr# i-a fo"t &oar
($tr-at(ta &e folo" !# a !#p#tat) &i$ priml a$) po"t ($tr-
$l &i$ !ele mai $e$oro!ite "ate &i$ 4&e2 : S#r#!2i) pe
!($& alte !ole0e) me&io!re %i "bme&io!re) &atorit#
prote!2iilor) fr# $mite la ora% %i ($ !ele mai mari !om$e,
Ai!i ($ "at "-a m#ritat, A *e$it !opiii, Apoi a "r*e$it
moartea tra0i!# a omli ei, Di$ *i"ele &e alt#&at# $ "-a
ale" $imi!, N-a ptt a4$0e $i!i m#!ar i$"tittoare la ora%,
- Ce %ti2i ($ le0#tr# ! a!ea"t# ($t(mplare tra0i!# > am
($trerpt-o, E a&eR
r
#rat !# b#rbatl ei a fo"t omor(t &e
propril "# frate >
- Dar &m$eata !m &e-ai aflat &e"pre a!ea"ta >
- De la .!r, Am#$$te ($"# $ !$o"!, Mi-a "p" &oar !#
"!rt timp &p# moartea tat#li "# a ($!ept "# !ir!le
a"tfel &e *orbe) Dm$ea*oa"tr# !e %ti2i >
;KO
- Di$ !ele !e am a+it) "e pare !# $ a fo"t $ "impl +*o$,
Dar am#$$te $ !$o"!, N am a*t &e $&e "# le afl, Si$0ra
!are m-ar fi ptt l#mri e"te "oa!r#-mea, Dar ea a ref+at
tot&ea$a "# &i"!te &e"pre a!e"t !apitol tri"t &i$ *ia2a ei,
Trebie "# %tii !# ($t(mplarea a!ea"ta a ob"e&at-o toat# *ia2a
%i) ($ !eea !e m# pri*e%te) &a!# am &reptl "#-i repro%e+ !# a
fo"t $e&reapt# ! mi$e) &e *ip# e"te to!mai a!ea"t# ob"e"ie /
-N ($2ele0 le0#tra &i$tre ob"e"ie,,,, %i &m- <
$ea*oa"tr#,
- Deo!am&at# /,,, Dar "# re*i$, (2i "p$eam !# ea) !are
*i"a"e "# &e*i$# o "a*a$t# !a M#rie Crie) $-a i+btit "#
a4$0# $i!i m#!ar i$"tittoare &e ora%, 5i-a p" at$!i
$#&e4&ea ($ !opii, Ei "-o r#+b$e, S#-i r#+b$e "pera$2ele
"plberate) *i"ele iro"ite, Ei "# a4$0# !#rtrari, N#&e4&ile
$ i le-a ($%elat &oar .!r) fii$&!# Clai! a tre!t pri$
%!oal# !m tre!e 0("!a pri$ ap#, .!r) ($ "!'imb) la li!e)
!a %i ea pe *remri) tot&ea$a ($ fr$te, La fa!ltate) a$ &e
a$) !el mai b$ &i$tre to2i, La e1ame$l &e li!e$2#) !el mai
mare !alifi!ati*, ($tr-a&e*#r) .!QQ o r#+b$a pe$tr toate
"pera$2ele) pe$tr toate *i"ele &e"tr#mate, Ceea !e $ f"e"e
ea ($ "tare "# reali+e+e ($f#ptia ! pri"o"i$2# .!r, Dar
"p$e-mi, "oa!r#-mea $ 2i-a ar#tat &iplomele li .!r >
- .a &a /
- Altfel ar fi fo"t &e mirare, P#"trea+# totl ! "fi$2e$ie,
Diploma &e ab"ol*ire a !elor patr !la"e primare) &iploma &e
ba!alareat) !aietele &e "t&i &i$ !ei patr a$i &e
"t&e$2ie) &iploma &e li!e$2#, De a"eme$ea) !(te $ e1emplar
&i$ re*i"tele &e "pe!ialitate $&e el) .!r Ci%i$oi) "t&e$t
abia ($ a$l trei "a patr &e fa!ltate) %i-a *#+t pbli!ate
primele l!r#ri) "t&ii "a e"eri,
At$!i !($& mi-a ar#tat %i mie reli!*ele a!e"tea) mi-a
"p" : 9N mi-a fo"t %or !($& am r#ma" "i$0r# la &o#+e!i %i
patr &e a$i) ! &oi b#ie2i mi!i, A fo"t 0re) &ar ar fi fo"t
pe"em$e mlt mai %or &a!# m-a% fi 0($&it $mai la mi$e) la
ti$ere2ea
;K6
mea, Ei &a) &a!# m-a% fi 0($&it !# am %i e &reptl "#-mi
tr#ie"! *ia2a a"ta p2i$# !it# $e e"te &at "# tr#im, Dar m-am
0($&it Emai ($t(i la b#ie2i) la &atoria pe !are o a*eam fa2#
&e ei, N m-am rem#ritat, Iat#) "($t a!m aproape b#tr($#, Dar
$-mi pare r# !# a$ii !are "-a "!r" a ($"em$at pe$tr mi$e
mlte am#r#!i$i) foarte p2i$e "ati"fa!2ii %i) mai ale") $
%ir $e"f(r%it &e obli0a2iii %i &atorii, El) .!r) m-a
r#+b$at, E"te $ !#rtrar %i !r($& *a a4$0e $ om ($"em$at)
$ "a*a$t) !are *a fa!e !i$"te 2#rii "ale:,
A%a mi-a *orbit %i pe rm# "-a p" "# "tr7$0# %i "# ($!ie
($tr-$l &i$ "ertarele "!ri$li &e !olo
- at$!i $ "e 0#"ea ($ !amera a!ea"ta - reli!*ele ei,
Pe rm#) &p# !e le-a ($!iat pe toate) a a&#0at :
- Nmai &e-ar &a Dm$e+e "# $ i "e ($t(mple $imi! / 5i "-a
itat la mi$e ($treb#tor) !er%i$& par!# $ !*($t &e
($!ra4are,
- N i "e *a ($t(mpla / .!r e pr&e$t, Iar ($ 0($& am
a&#0at ime&iat : $mai &e am a*ea $oro!l "# $-i *i$# or&i$
&e !'emare /
Soa!r#-Emea mi-a ar#tat reli!*ele ei) !am la o l$# &p# !e
$e-am mtat la S#r#!2i, Dar mai ($ai$te) la $mai trei +ile
&e la *e$irea $oa"tr#) ($ timp !e .!r era ple!at ($ "at) a
*e$it "# m# !ate !a "# afle &e la mi$e moti*l pe$tr !are
.!r la"e o a"eme$ea 'ot#r(re, (mi ami$te"! foarte bi$e !m
a &e!r" ($tre*e&erea) *rea "# "p$ !# (mi a&! ami$te
perfe!t !e mi-a "p" %i !e i-am r#"p$", De altfel) $ $Emai
&e a!ea"t# !o$*orbire (mi ami$te"!, I$ 0e$eral) $-am itat
$imi! &i$ tot !eea !e e"te ($ le0#tr# ! .!r) ! ai li,
Eram "i$0r# ($ !amera a!ea"ta, Cm 2i-am "p") .!r fii$&
ple!at ($ "at, Soa!r#-mea treb#lia $ %ti !e la b!#t#rie,
Eram tri"t#, 5tiam &e !e "($t tri"t#) &ar $ *oiam "#-mi
m#rtri"e"!, A&e*#rl e !# m# pli!ti"eam &e moarte) !# m#
"iEm2eam ($ S#r#!2i !a ($tr-$ e1il, C($& a i$trat ea pe %#)
&e *reo !i$!i Qmi$te $ f#!eam alt!e*a &e!(t "# m#
;K=
($treb : 9Cm *a fi la iar$# > Cm *a fi la iar$# >: 5i &e
fie!are &at# !($& (mi p$eam ($trebarea) "im2eam !e*a foarte
a"em#$#tor &e+$#&e4&ii,
- Cre&eam !# &ormi / mi-a "p" "oa!r#-mea i$- tr($& pe %#,
- La ora a"ta > m-am mirat) fii$&!# "oarele ($!# $i!i $
($!ep"e "# a"fi$2ea"!#,
Era ! m(i$ile &e, 5i le-a %ter" &e %or2 %i "-a a%e+at pe
$ fotoli, Uite a!olo era fotolil, ULi .!r
ii pl#!ea "#-l tra0# ($ &reptl fere"trei &e"!'i"e %i "#
pri*ea"!# b!#2i!a &e %o"ea !are "e *e&e &eparte %i pe !are)
&i$ !($& ($ !($&) tre!ea *reo !#r2# "a *re$ !amio$, Ptea
"# "tea ore ($tre0i) "# pri*ea"!# %o"eaa) "# "e 0($&ea"!#
f#r# "# "!oat# $ !*($t,V
- Am *e$it "# "t#m p2i$ &e *orb#,
- S# "t#m,
- Dar "#-mi r#"p$+i !i$"tit la tot !e am "# te ($treb) fata
mea,
- N-mi "t# altfel ($ fire) mam# / i-am r#"p$",
?- E te !re&, II ibe%ti mlt >
- Mam# /
N %ti &e !e) &ar la ($trebarea a"ta p"# a%a &ire!t %i
!m*a ! $ oare!are "!epti!i"m) $-mi *e$ea "# r#"p$&,
- Da) bi$e / N te "p#ra, C($& ai "# fii %i t mam# %i ai
"# ai b#ie2i !a mi$e) ai "# ($2ele0i !# am tot &reptl "#-2i
p$ o a"eme$ea ($trebare, Dar &a!# (l ibe%ti) !m l-ai ptt
l#"a "# fa!# o a"eme$ea 0re%eal#, Ce !#ta2i ai!ea) pe$tr
$mele li Dm$e+e >
- A%a a *rt .!r) mam# /
- A, *rt .!r / Dar t > T &e !e ai a!!eptat > U$ om !a
.!r) &a"!#l ($tr-$ biet "at !a S#r#!2i / De a!eea mi-am
iro"it ti$ere2ea > Alt!e*a am *i"at "# a4$0# %i $l %i
!el#lalt, C($& !olo /,,,, Hai&e) "p$e-mi &e !e a f#!t a"ta >
- Pe el $ l-ai ($trebat) mam# > El ar ptea "#-2i e1pli!e
mai bi$e &e!(t mi$e moti*ele !are l-a &etermi$at "# ia o
a"eme$ea 'ot#r(re,
;KA
C#tam "# !(%ti0 timp, N %tiam !e "#-i r#"p$&, S#-i
m#rtri"e"! moti*l a&e*#rat pe$tr !are .!r "e e1ila"e &e
b$#*oie) ref+($& oferta profe"orli > Dar oare a*eam
&reptl) &e *reme !e .!r $-o f#!"e) probabil) !a "# $-o
"perie >
- N l-am ($trebat, E b#ie2ilor mei $ obi%$ie"! "# le p$
($treb#ri, Ei *i$ "i$0ri "#-mi "p$#) fie !# fa! $ l!r b$
"a o boroboa2#, E %ti !# p($# la rm# .!r are "# *i$# "#-
mi e1pli!e, Dar $ mai am r#b&are "# a%tept p($# at$!i)
($2ele0i > N mai am r#b&are, Ieri i-a *e$it $mirea &e la
i$"pe!torat, Deo!am&at# "pli$itor) ($ lo!l $eia R#!ar)
tra$"ferat#) la !erere) ($ alt "at, .!r al Qme &a"!#l
"pli$itor la S#r#!2i / 5i e !are *i"am "#-l *#& profe"or
$i*er"itar,
- Ca a4$0e) mam#) te a"i0r / Hot#r(rea pe !are a lat-o e
pro*i+orie, Pe"te $ a$ "a poate !'iar mai ($ai$te &e a "e
(mpli$i a$l $e *om ($toar!e la ora%) %i .!r,,,
- Dar &e !e > De !e a!ea"t# 'ot#r(re) fie ea !'iar
pro*i+orie >
- P#i $ *e+i mam# > De !($& a ($!ept) !o$!e$tr#rile "e
2i$ la$2, .!r "-a 0($&it !# &a!# *or primi %i ei or&i$ &e
!'emare) $oi &o# *om r#m($e "i$0re, Dm$eata ai!i) iar e la
ora%, El !re&e !# ($tr-o a"eme$ea e*e$talitate e Qmai bi$e "#
fim (mpre$#,
- E1pli!a2ia pe !are mi-ai &at-o ar trebi "# m#
li$i%tea"!#, Dar $ pot, I$ima (mi "p$e !# la mi4lo! e"te
alt!e*a, A"!lt# !e *rea "#-2i "p$, E (mi !$o"! bi$e
!opiii, N mlte mame "e pot l#&a ! b#ie2i !a .!r, Ni!i
Clai! $ e lem$ r#, Deo!am&at# $ %i-a 0#"it &rml li, E
altfel &e fire &e!(t .!r, De r%i$e ($"# $i!i el $ m# *a
fa!e, Dar &e !e-2i "p$ a"ta > Ia!a &e !e : fii$&!# &e%i (mi
!$o"! b#ie2ii) tot%i *rea "# te ($treb %i t "#-mi r#"p$+i
!i$"tit : a f#!t !m*a .!r *reo pro"tie %i &i$ !a+a a"ta a
fo"t $e*oit "# "e a!ie+e ai!i ($ "at >
- N) mam# / .!r $-a f#!t $imi! &e !are "#-i fie r%i$e,
(2i 4r /
;MD
- .i$e /,,, Te !re&, Ni!i $ "e ptea altfel, Bi-am "p" !#-
mi !$o"! b#ie2ii, Dar at$!i !e !at# ai!i > C#!i !e*a tot%i
trebie "# fie la mi4lo!Q N "e poate "# m# ($%ele pe mi$e
i$ima, Dar $ !m*a "e a"!$&e %i &e ti$e >
- Cre+i) mam#) !# a% ptea a*ea "e!rete fa2# &e Cari >
($treb# .!r i$tr($& pe %#,
De%i $e aflam $mai &e trei +ile la 2ar#) "oarele (l
bro$+a"e !(t ($ &o# "#pt#m($i &e %tra$&, C o or# mai
&e*reme) !($& ple!a"e &e a!a"#) $imi! $ m# i+bi"e $epl#!t ($
2i$ta li) &e%i (l !o$&"e"em p($# la poart#, Dar a!m) !($&
m# itam la el !m "ta ($ pra0 ! p#l#ria pe !ap) (mbr#!at !
o 'ai$# *e!'e %i f#r# !ra*at# la 0(t) ! pa$talo$ii pr#fi2i
pe la ma$%ete %i ! "a$&alele &e a"eme$ea) ($trea0a li
($f#2i%are m# impre"io$# $epl#!t,
9Iat#) e $mai &e trei +ile ai!i %i arat# &e pe a!m !a $
&a"!#l &e 2ar#:) mi-am "p",
De"pre .!r $ime$i $ ar fi ptt "p$e !# e $ 9tip:
o"te$tati* ele0a$t, Ceea !e te f#!ea "#-l ba0i ime&iat ($
"eam# era o a$mit# &i"ti$!2ie a !'ipli) $oble2ea pe !are o
e1prima fi0ra %i !are era a "fletli) fell &eo"ebit !m te
pri*ea o!'ii li b$i : ! mlt i$tere") &ar ($ a!ela%i timp
par!# foarte &e &eparte, .!r "e imp$ea ($"# %i pri$ 2i$ta
*e"time$tar#) tot&ea$a &e!e$t# %i &i"!ret ele0a$t#, A!m
($"#) ! p#l#ria &e fetr pe !ap) ! 'ai$#) &ar f#r# !ra*at#)
! pa$talo$ii %i pa$tofii pr#fi2i) ar#ta altfel) mi "e p#rea
!# &i"p#r"e &e pe !'ipl "# to!mai a!ea &i"ti$!2ie !are
tr#&a pe i$tele!tall &e "eam#,
5i pe$tr a &oa oar# mi-am "p" mie ($"#mi :
9Hot#r(t) arat# &e pe a!m !a $ &a"!#l &e "at:,
Pe rm#) ime&iat) $ mai m-am 0($&it la a"ta fii$&!# a
($!ept "# *orbea"!# "oa!r#-mea :
- .!re) a"!$+i t !e*a &e $e*a"t#-ta >
- N) mam# / T $ %tii) &ar (2i "p$ a!m : Cari $ e $mai
"o2ia mea, Cari e priete$a mea) Cari e !olaboratoarea mea)
&a!# *rei, A"ta "# %tii) mam#,
;M;
- .!re) b#iatl me) $i!io&at# $ 2i-am p" ($treb#ri,
Tot&ea$a "i$0r ai *e$it %i mi te-ai &e"t#i$it, E"te
a&e*#rat >
- Da) mam# /
- A!m ($"# mi-e i$ima 0rea) .!re, N-am a"t(mp#r %i mi-e
mere team#, De a!eea) iat#) te i$treb : !e !a2i t ($ "atl
#"ta !are $ e &e ti$e > De !e) &e b$#*oie) 2i-ai "t#*ilit
&rml >
- Mam#) am "#-2i r#"p$& !eea !e i-am r#"p$" %i li Cari
!($& mi-a p" o ($trebare "imilar# : a "o"it *remea !($& e
$e!e"ar !a ml2i) !(t mai ml2i &i$tre oame$ii !i$"ti2i "# "e
0($&ea"!# mai p2i$ la ei %i mai mlt la i$tere"ele a&e*#rate
ale 2#rii,,,
- Ca "# +i!# a"ta era / Politi!a) la-o-ar $aiba &e politi!#
/
- 3#r# politi!# $ "e poate) mam#,
- .!re /,,,
5i fii$&!# $ mai !o$ti$#) par!# "t($& la ($&oial#) ($treb#
:
- Da) mam# /
- .!re,,, $ !m*a,,, N) $ !re& !# ai ptt fi ($ "tare
"#-mi fa!i b#tr($e2ele &e r(" %i "# te f( ($'#itat !
&e"!reiera2ii #ia &e le0io$ari,
- 3ii f#r# 0ri4#) mam#, Di$ m($a !i0a%ilor #lora abia am
"!#pat ! *ia2#, A"ta $ 2i-am "p"-o la *remea re"pe!ti*# !a
"# $ te "perii, 3amilia ei) ea) Cari) mi-a "al*at *ia2a,
- At$!ea) &e"pre !e fel &e politi!# e *orba >
- E"te *orba) mam#) &e politi!a $e!#4i2ilor) a
"#r#!2e$ilor, E"te *orba %i &e politi!a ta) mam# &ra0# /
Soa!r#-mea "-a itat l$0 la el ! o pri*ire &eQ ($&rerat#
&ra0o"te) apoi a ($trebat :
-? 5i politi!a a"ta a "#r#!2e$ilor e"te ! o prime4&ie
pe$tr ti$e) a%a-i b#iete >
.!r $ i-a r#"p$" ime&iat, A *e$it p($# ($ "patele
fotolili ei %i) petre!($&-%i bra2ele pe &p# 0(tl ei)
"p"e ! &ra0o"tea %i ta$&re2ea !are (l !ara!teri+a :
;MF
- T e%ti o femeie b#rbat#) mam# /
Ea a ($!'i" o !lip# o!'ii) !a %i !($&) &e b!rie !# o
(mbr#2i%ea+#) ame2i"e,
- Da!# ai fi r#ma" la ora%) prime4&ia ar fi fo"t mai mare
pe$tr ti$e, A%a-i !# a"ta trebie "# ($2ele0 >
- Deo!am&at#) mam#) prime4&ia a tre!t /
- Deo!am&at# /,,, Apoi ! &em$itatea !are ($ a$mite
(mpre4r#ri (i &#&ea $ fel &e m#re2ie :
- Mi-a fo"t team# mere "# $ "e *(re *re$l &i$tre *oi &oi
($ politi!#,, La &rept *orbi$&) mi-a fo"t mai mlt team# &e
Clai! &e!(t &e ti$e, (mi "p$eam : 9Clai! #"ta al me) !are
tot b(4b(ie ($ &reapta %i ($ "t($0a "#-%i 0#"ea"!# &rml) "-
ar ptea "# 0re%ea"!# %i "# "e *(re ($ politi!#, De .!r ($"#
$-am team#, : Iat# !# "-a ($t(mplat ($"# altfel &e!(t am
0($&it, Dar &a!# ai f#!t !eea !e ai f#!t) ($"eam$# !# e1i"t#
%i o politi!# !i$"tit#, 3ii$&!# altfel t $ te-ai fi *(r(t ($
mr&#rie %i ($ $e!i$"te, De a!eea) $ te 2i$ &e r#) .!re /
5i ri&i!($&-"e &i$ fotoli) p#r#"i o&aia ! pa" 'ot#r(t)
!(l!($& ap#"at !a $ b#rbat, Eram "i0r# !# *rea "# "e &!# ($
!amera ei !a "# pl($0# ($ *oie, Dar ai!i fa2# &e mi$e %i fa2#
&e fil ei $ *oia "# "e arate "lab#) femeie,
- A!m "e *a &!e la ea - i-am "p" li .!r - %i *a
pl($0e, Poate !# ar fi fo"t mai bi$e &a!# $ i-ai fi "p"
a&e*#rl,
- N) a%a !m am pro!e&at e mai bi$e, Da!# ar fi "# mi "e
($t(mple !e*a) $ mi-ar ierta !# m-am a"!$" &e ea) !# $ am
a*t ($!re&ere,
- Da!# t "pi) pe"em$e !# ai &reptate, O !$o%ti mai bi$e
&e!(t mi$e) E &oar mama ta, Dar a!m) .!re) te ro0) "!'imb#-
2i 'ai$ele,
S-a itat p2i$ "rpri$" la mi$e) a +(mbit %i a ple!at "#
fa!# !e i-am !ert,
Deo&at# Plto ($!ep &i$ $o "# rle, U$ rlet 4al$i!)
r#0%it !are (2i tre+ea !omp#timirea, S#rma$l) $ar!# "-ar fi
t($0it &e &rere,
- .ietl Plto / (l !omp#timi Car*ara,
;MG
-Oare &e !e o li rl($& at(ta > am ($trebat, 5i $oaptea
tre!t# "-a t($0it mai tot timpl, A!m) &a!# iar#%i a
($!ept) p($# la +i# are "-o 2i$# ($- tr-$a, M# mir !#
*e!i$ii $-i fa! &e petre!a$ie,
-
;
Ce!i$ii "-a obi%$it ! el, Pe &e alt# parte li-e mil#
pe"em$e &e el, Plto e b#tr($ tare, E &e mirare !# mai
tr#ie%te,
- Da!# e at(t &e b#tr($) probabil !# (l &oare !e*a, Jt#)
remati"me) mai %ti e !e > am 0lmit, Poate ar fi mai bi$e
&a!# l-ar (mp%!a !i$e*a,
- Se t($0ie fii$&!# e b#tr($) fii$&!# (l &oare !e*a, N-ai
"# m# !re+i) &ar "# %tii !# Plto a ($!ept "# rle $mai &i$
+ia !($& a mrit .!r, Or pe at$!i Plto era $ !#2ela$&r,
N-am !o$tra+i"-o) &e%i $ m# !o$*i$"e"e &elo!, E imitor !m
$ii oame$i &eo"ebit &e i$teli0e$2i %i !lti*a2i $ "e pot
elibera ! &e"#*(r%ire &e "per"ti2ii,
- Mlt a mai 2i$t Plto la el, De altfel) trebie "# %tii
!# .!r a*ea o for2#) a% +i!e ma0$eti!#) ! !are !re& !# ar
fi i+btit "# (mbl($+ea"!# p($# %i fiarele, Da!# "-ar fi f#!t
&re"or &e a$imale) !re& !# ar fi reali+at l!rri
e1traor&i$are, N) $ +(mbi) fii$&!# $ e1a0ere+, Uite) "#-2i
&a $mai $ e1empl, Col2a$ a*ea $ !(i$e) $ lp al"a!ia$)
!are pro*e$ea &i$tr-o prim# 0e$era2ie &ome"ti!it#) !m (i
pl#!ea li "# "e la&e ! m($&rie, Nmai !(t (l *e&eai %i te
!pri$&ea fri!a, Pe &ea"pra f"e"e %i &re"at ($ mo& "pe!ial,
La por$!a li Col2a$) !(i$ele era ($ "tare "# "f(%ie $ om,
La fel ar fi f#!t !'iar f#r# por$!#) &a!# !i$e*a ar fi
($&r#+$it $mai "# "e apropie &e "t#p($-", Era at(t &e r#
!(i$ele #"ta) ($!(t Col2a$) ! rare e1!ep2ii) ie%ea ! el &oar
$oaptea,
La !(te*a +ile &p# !e $e-am "tabilit ai!i ($ "at) .!r)
&!($&-"e la prim#rie ! $ %ti !e trebri) a &at a!olo &e
4a$&arm, Col2a$ era ! !(i$ele, Bi-am "p" !# li .!r (i
pl#!ea mlt !(i$ii, 3rm"e2ea a$imalli -- trebie "# %tii
!# era $ e1emplar "perb - $-a ptt "#-l la"e i$&ifere$t, A
($!ept "# la&e "i$!er !(i$ele) "pre marea "ati"
;MK
fa!2ie a "t#p($li "#, La $ mome$t &at) &e%i 4a$&arml i-a
atra" ate$2ia) .!r "-a apropiat &e !(i$e %i a ($!ept "#-i
*orbea"!#, Sp$e-mi) "-a ($t(mplat "-o a+i pe "oa!r#-mea
m"tr($&-; pe Plto at$!i !($& ($!epe "# rle >
-Am a+it-o,
-- 5i > N te-a frapat $imi! >
- .a) &a /,,, .a) &a /,,, (l !erta) &ar ! $ altfel &e to$
&e par!# l-ar fi ali$tat,
- Ei) &a / N %ti !e fel &e rea!2ii tre+ea *o!ea li .!r
a"pra a$imalelor ($ 0e$eral 8 %ti ($"# !# at$!i !($& le
*orbea !(i$ii ($!epea "# "e 0&re %i "# "e t#*#lea"!# la
pi!ioarele li, C(i$ele li Col2a$) !($& .!r a ($!ept "#-i
*orbea"!#) $ a rea!2io$at la fel !a !eilal2i !(i$i, Crea "#
"p$ !# $ "-a 0&rat) $ "-a b!rat, 5i-a !ilit $mai
re!'ile ate$t) par!# "tr#&i$&-"e "# ($2elea0# !e-i "p$e,
Da!# alt!i$e*a ar fi pro!e&at a"tfel) ar fi por$it "# m(r(ie
%i "#-%i arate !ol2ii, Dar "rpri+a pe$tr Col2a$ %i pe$tr
!eilal2i a *e$it abia &p# a!eea !($& .!r) f#r# $i!i $ fel
&e e+itare) a ($!ept "# m($0(ie !(i$ele pe !re%tetl !apli,
Spre mirarea !elorlal2i %i "pre "tpefa!2ia li Col2a$)
!(i$ele $ $mai !# $ "-a repe+it "#-l "f(%ie) a%a !m ar fi
f#!t ! ori!are altl) &ar l#- "($&-"e pe p($te!e a ($!ept
"# &ea &i$ !oa&#) ! o!'ii pe 4m#tate ($!'i%i &e pl#!erea
m($0(ierii,
C($& Col2a$ %i-a re*e$it &i$ "rpri$&ere) 0elo") a "tri0at :
Dom$E .!re) la"#-mi !(i$ele ($ pa!e /: .i$e($2ele") .!r "-
a e1e!tat, 9A%a $ !(i$e mi-ar pla!e "# am %i e) &om$le
Col2a$ / N-; *i$+i >: l-a ($trebat, Wa$&arml $ i-a r#"p$",
S-a itat la !(i$e ! o!'i r#i %i a ($!ept "#-l ($4re : 9Ca
"# +i!# a%a) m#) lep#&#tra &ra!li / La%i pe &om$l .!r "#
p$# m($a pe ti$e > A%a te-am ($*#2at) m# > A%a te-am ($*#2at)
m# >: 5i a ($!ept "#-l bat# ! le"a ($ !ap %i pe $&e
$imerea,
E1empll) !re&) e"te "fi!ie$t &e 0r#itor !a "#-2i &ai "eama
&e a!ea"t# e1traor&i$ar# ($"%ire a li .!r, Trebie "# %tii
($"# !# $ era !o$%tie$t &e
;MM
pterea li, N ptea ($2ele0e &e !e oa*$e$ii - i$!l"i* e -
$e mi$$#m &e !e*a !e li i "e p#rea foarte fire"!,
I$tre timp) Plto "e li$i%ti"e, T#!erea iar#%i biri"e, U$
!o!o% ($t(r+iat !!ri0i o &at#) &ar pe rm#) "periat par!# &e
propril "# 0la") !o$te$i,
- .ietl Plto) tare mai e b#tr($ / (l !omp#timi &i$ $o, Pe
rm#) !ib#ri$&-"e mai bi$e) rel# firl po*e"tirii :
- Seara) &p# ap"l "oareli) !($& !#l&ra "e mai &omolea)
.!r m# la la plimbare) O por$ea mai ($t(i pe %o"ea) pe rm#
ie%eam &i$ "at %i o lam pe $ &rm &e 2ar#) pri$tre !(mpri,
Ne ($tor!eam &p# !e "e ($t$e!a, I$ perioa&a a!ea"ta) .!r
&e*e$i"e %i mai ta$&r, A*ea a!m $ fel &e a m# 2i$e &e bra2)
&e par!# $ era ($ "tare "# mear0# f#r# "# "e "pri4i$e &e
mi$e, De fapt) $ &e rea+eml bra2li me a*ea $e*oie, El
a*ea realme$te $e*oie &e mi$e) &ar ($ alt fel, A*ea $e*oie &e
pre+e$2a Qmea) &e &ra0o"tea mea, Sim2ea $e*oia !a e, ibi$&-
;) "#-l fa! "# $ "imt# 0oll %i r(tl !are ($!ep"er# "# i
"e !ib#rea"!# ($ "flet, Cm "#-2i e1pli! > ($ perioa&a
a!eea) a% ptea "p$e !# e) &e%i $ tr#i"em $i!io&at# la
2ar#) m# a&apta"em mai %or &e!(t el e1i"te$2ei m#r$te)
pli!ti"itoare %i f#r# per"pe!ti*#, N "feream !# a$!ora"em ($
S#r#!2i poate fii$&!# m# "im2eam ($!# ($tr-$ beeLe$&
prel$0it, El) ($ "!'imb) "ferea literalme$te, Sferea ($
priml r($& &atorit# lip"ei &e a!ti*itate, UMai ale" !# $i!i
%!oala $ "e &e"!'i"e"e ($!#,V Crea "# "p$ !# pe$tr .!r o
+i pli$# ($"eQm$a !(te*a ore petre!te la bibliote!a $i*er-
"itar#) "pre pil&#) "t&ii$&) ($to!mi$& fi%e, Or) p2i$ele
!#r2i pe !are le a&"e"em ! $oi - p2i$e ($ raport !
litoarea !apa!itate a li .!r &e a la !$o%ti$2# &e
!o$2i$tl $ei !#r2i ($tr-$ timp re!or& - $-i ptea oferi
a"eme$ea "ati"fa!2ii, Pe &e alt# parte) $-; "ati"f#!ea ($
m#"ra &orit# $i!i !ealalt# a!ti*itate) !ea politi!#,
S#r#!2ii
;MO
era $ biet "at) %i pe &ea"pra a*ea !a %ef &e po"t o be"tie :
pe Col2a$, De a!eea) .!r trebia "# fie ! o!'ii ($ patr,
E1a!t $ %ti ($ !e a !o$"tat a!ti*itatea pe !are a
&e"f#%rat-o ($ "at p($# la are"tarea li, Cre& !#) ($
pri$!ipal) ($ m$!a &e l#mrire &e la om la om, Oame$ii 2i$ea
mlt la el, C($& a*ea !(te $ $e!a+ (i a4ta ($*#2($&-i !m
"# pro!e&e+e) "a i$ter*e$i$& pe$tr ei, Pe $ii (i *i+ita
a!a"#) !a "#-i p$# la !re$t ! "ita2ia %!olar# a !opiilor
lor, Ml2i (l !#ta ai!i, Dar !el mai &e" *e$ea "#-l !ate
Ja*ril# 3m, Par!# (l a& :
- Ap#i, b$# +ia %i "#rt m($a / Dom$E .!r e !m*a
a!a"# >
.!r (l pre2ia mlt, A% +i!e !# 2i$ea mlt la el, De
altfel Ja*ril# 3m a*ea o mi$te tare "pri$te$#, N-am ($t(l$it
($ *ia2a mea $ om ! o pri*ire mai trea+#,
- Cm a&i!# mai @trea+# > am ($trebat-o,
Car*ara a +(mbit am+at#,
- Ai &reptate / C*($tl) lat ($ "i$e) $ "p$e mare l!r,
Pri*ire trea+# ($ "e$"l !# "t#tea par!# tot timpl la p($&#
!a $ !m*a "# "e ($t(mple !e*a ($ 4rl "# f#r# !a el "#
ob"er*e %i mai ale" f#r# !a "# ($2elea0#, Era $ om &eo"ebit
&e i$tere"a$t,,,
- Cm a4$0 la .!re%ti am "# !at "#-l !$o"!,
- N te *a &e+am#0i, Ei) &ar !e "p$eam >
- C# .!r (l pre2ia ($ mo& &eo"ebit pe Ja*ril# 3m,
- Da /,,, 5i !re& !# a"pra $i!i $i om &i$ "at .!r $-a
a*t o at(t &e mare i$fle$2# !a a"pra li Ja*ril# 3m, At(t
&e mare) ($!(t !re& !# $ 0re%e"! afirm($& !# 9rebeli$ea@
a!e"tia - !m o $mea Col2a$ - a fo"t !o$"e!i$2a &ire!t#
to!mai a a!e"tei i$fle$2e, (mi ami$te"!) ($tr-o +i "t#tea
am($&oi ai!i &e *orb#, E am i$trat o !lip# "# ia !e*a) $-mi
mai a&! ami$te !e, L-am a+it pe .!r "p$($&-i :
- T) Ja*ril#) $i!i $-2i &ai "eama !e for2# teribil# "e
a"!$&e ($ ti$e,
;M6@
5i Ja*ril# 3m i-a r#"p$" ! o "i0ra$2# !are m-a imit :
- Am / Ce+i matale) e 0re p($# ($2ele0i $&e-i &reptatea,
Dar &a!# ai ap!at o &at# "# ($2ele0i) trebie) la $e*oie) "#
te iei &e piept %i ! &ra!,
($2ele0i / Da!# era 0ata "# "e ia &e piept p($# %i ! &ra!)
!m "p$ea el) $ i-a fo"t team# "#-l ($fr$te pe Col2a$,
Re*e$i$& la .!r) trebie "# %tii !# $ !re& !# a!ti*itatea
li "-a re+mat $mai la m$!a &e l#mrire &e la om la om, Cam
la o l$#) &e mlte ori !'iar mai &e") ple!a la ora%, De
fie!are &at# ! trebri bi$e($2ele", La i$"pe!toratl %!olar)
&p# &i*er"e !mp#r#tri %i a%a mai &eparte, Dar mie &e
fie!are &at# (mi "p$ea i$ima !# moti*l i$*o!at era &oar $
prete1t, Pe rm#) ($ !(te*a r($&ri) "-a ab#tt pe la $oi
$i%te 9!$o"!2i@ &e-ai li, A *e$it ! $ tre$ %i a ple!at
! rm#torl, C fie!are a"eme$ea !$o"!t) .!r a t#i$it ($
!amera a!ea"ta ore ($tre0i,
Dar ori!are o fi fo"t a!ti*itatea pe !are a &e"f#%rat-o
ai!i) &e $ l!r "($t "i0r# : !# ea $-; "ati"f#!ea) !#
t($4ea "# poat# fa!e mai mlt,
De obi!ei) "t#tea mai tot timpl a!a"# %i) !a "#-%i trea!#
*remea mai %or) a4ta "oa!r#-mi la 0r#&i$#) U($ tot "atl $
0#"eai o 0r#&i$# &e +ar+a*at mai bo0at# %i mai bi$e
($0ri4it#,V De mlte ori a4tam %i e) %i trebie "# %tii !#
($ foarte "!rt timp fell a!e"ta &e m$!# ($!ep "#-mi fa!# o
pl#!ere real#, Dar &e"tl &e &e" "e &!ea %i ($ "at, Tre!ea pe
la prim#rie &p# +iare) pe la %!oal# "# mai "tea &e *orb# !
*re$l &i$tre !eilal2i ($*#2#tori, Ple!a "i$0r) &ar
tot&ea$a "e ($tor!ea ($"o2it &e !(te !i$e*a, De $ii "e
&e"p#r2ea ($ poart#, Pe al2ii (i i$*ita ($ !a"#,
-Cari) ai ! !e "# trat#m pe m"afirl a!e"ta al $o"tr >
Se 0#"ea tot&ea$a !(te !e*a, De obi!ei) i$*ita2ii li era
oame$i $e!#4i2i !are (l oprea ($ &rm "#-i !ear# "fatl ($
*reo treab# ($!(l!it# pe !are $ era ($ "tare "-o re+ol*e
"i$0ri, Di$tre a!e%tia - !m 2i-am mai "p" &e altfel - era
&e"ti %i a!eia !are
;M=
*e$ea "#-l !ate a!a"#, ($&eo"ebi femeile, C(te o mam#
b#tr($# ! b#ie2i !o$!e$tra2i "a !(te o $e*a"t# &e "ol&at
!#reia i "e ref+a !i$e %tie "b !e moti*e a4torl &e
!o$!e$trare, .!r a"!lta ! r#b&are) (l ($*#2a pe om !e "#
fa!# "pre a-%i !(%ti0a &reptrile %i &e mlte ori i$ter*e$ea
&ire!t la primar) la $otar "a la !i$e era $e*oie, Ni!i $
po2i "#-2i ($!'ipi &e !(t pre"ti0i "e b!ra ai!i ($ "at,
Da!# m# 0($&e"! bi$e) ($!li$ "# !re& !# oame$ii 2i$ea la el
%i-l re"pe!ta aproape tot at(t &e mlt !a %i pe mai!#-"a,
- 5i &i$ pri!i$a a!ea"ta $ %i-a p" ($ !ap 9atorit#2ile@
&i$ "at > am ($trebat,
- Mai t(r+i) &a / Dar !e ptea fa!e > Ptea "# le ($toar!#
"patele > Ptea "# $ i$ter*i$# la primar &a!# *e$ea la el o
femeie &e !o$!e$trat) maEm# a &oi) trei !opii "# "e pl($0# !#
$ i "e &#&ea pr#p#&itl &e a4tor !e i "e !*e$ea > N
ptea / 5i &a!# i$ter*e$ea) apoi $ "e l#"a p($# $ i "e f#!ea
&reptate femeii, 5i !m 2i-am "p") &e%i e1pli!a &e fie!are,
&at# ame"te!l "# per"o$al !a o a!2i$e &e pr# ome$ie) !
timpl (%i p"e ($ !ap mai ale" pe primar, C(t pri*e%te pe
Col2a$) %i l-a f#!t &%ma$ &e la ($t(mplarea ! !(i$ele)
&e"pre !are 2i-am po*e"tit,
- A+i) &om$le) &e !e-i ($ "tare &om$E .!r #"ta / S#-l
pro"tea"!# pe Le al me ($ a%a 'al) ($!(t $ $mai "# "e la"e
m($0(iat) f#r# "#-l "f(%ie) &ar "# "e mai %i 0&re) p#!#to"E
/ Dom$E .!r #"ta) &a!# a ptt fa!e a%a !e*a) ($"eam$# !# e
om al &ra!li, I-o fi "t($& pterea ($ o!'i) !a la
9'ip$o+itorii: #ia ($ "tare "# te a&oarm# $mai !e "e it# o
&at# ($ o!'ii t#i, P#i e) &omle) &a!# a fo"t ($ "tare "#-l
&e"!($te pe Le !a "# m# tra&!#) ap#i "# %tii !# pe oml #"ta
l-am %ter" &e la "fletl me,
A%a "e !#i$a %efl &e po"t ($ i$&i0$area "a %i) &a!# .!r
ar fi fo"t $ "impl ))m(rla$:) "i0r !# ar fi 0#"it el)
Col2a$) $ prete1t !a "# "e r#+b$e) mi$&-i oa"ele,
( MA
.!r f#!ea 'a+ &e "p#rarea li Col2a$,
- La"#) Cari) ($!er!a el "# m# li$i%tea"!# --? $ ai moti*
"# te temi, Col2a$ e el o fiar#) &ar e pro"t, De altfel) !at
%i e pe !(t pot "# m# p#+e"!,
C$o"!($& ($"# !r+imea 4a$&armli) $ i+bteam "# m#
li$i%te"!,
Dar moti*e a&e*#rate &e temere %i &e $eli$i%te "e i*ir# o
l$# mai t(r+i, la ($!eptl li "eptembrie, I2i ami$te%ti !e
"-a ($t(mplat ($ "eptembrie >
- Septembrie) ($ !are a$ >
- ;AKD,
- De"i0r / ($ "eptembrie) 0e$erall A$to$e"! (mpi$" la
ptere &e !#tre rea!2i$ea &i$ i$terior) iar &i$ e1terior &e
!#tre Jerma$ia 'itleri"t#) %i-a a"o!iat la ptere pe
le0io$ari) pro!lam($& 9"tatl le0io$ar@, La a!e"te e*e$ime$te
*# referi2i >
- Ei) &a / A!e"tea a !o$"titit moti*e &e $eli$i%te %i &e
temere, Si$0ra mea "pera$2# era) pe &e o parte) !# &e la
($t(mplarea !($& .!r f"e"e b#tt %i "!'i$0iit la "e&il
le0io$ar &i$ ora%l $o"tr tre!"er# &oi a$i) iar pe &e alta)
!# ($ S#r#!2i $ "e %tia $imi! &e"pre a!ea"ta,
Trebie "# afli !#) "pre la&a "atli $o"tr) ($ S#r#!2i)
! e1!ep2ia $otarli) a &oi !'iabri %i a *#t#%elli &e la
prim#rie) $ a mai e1i"tat al2i a&ere$2i ai 90#r+ii &e fier:,
E &rept !# &p# a!eea) p($# la rebeli$ea le0io$ar# &i$ a &oa
4m#tate a l$ii ia$arie a a$li rm#tor "-a mai 0#"it
!(te*a lep#&#tri !are "# (mbra!e !#ma%a *er&e, Dar a!e%ti
!(2i*a pro+eli2i) %i !ei &i$ai$te) ($ fr$te ! $otarl) $ a
a*t timp "# fa!# prea mlt r# ($ !om$#, A i+btit &oar "#-
i ($"p#im($te pe $ii, Dar %i $m#rl "perio%ilor a fo"t i$fim
($ !ompara2ie ! a!eia !are $ %i-a pier&t !apl) !i a
!o$ti$at "#-i ra"!# %i "#-i &i"pre2ia"!#, 3ii$&!# trebie
"# %tii - tot "pre la&a lor - "#r#!2e$ii "($t ($ 0e$eral
oame$i 'ot#r(2i) !are $ "e la"# !l#ti$a2i &e ori!e *($ti!el,
;OD
Co$*i$%i !# &a!# .!r ar tre!e &e partea lor, ml2i "-ar
0r#bi "#-l imite - a!ea"ta &atorit# pre"ti0ili "# per"o$al
-) le0io$arii i-a prop" "# "e ($"!rie la ei, E &e pri"o" "#-
2i mai "p$ !# .!r a ref+at !ate0ori!, Cre+($& !# *a !e&a
&e fri!#) l-a ame$i$2at at$!i ! moartea, 5i poate !#) p($#
la rm#) %i-ar fi p" ame$i$2area ($ pra!ti!# &a!# e*e-
$ime$tele $ ar fi lat alt !r", De pil&#) &a!# $ ar fi
"r*e$it are"tarea li, L-a ri&i!at ($tr-o $oapte oame$ii
!omi"arli Wrbi2#,
- Da!# ($2ele0 bi$e) .!r a fo"t are"tat &i$ 9&i"po+i2ii
"perioare@) !m "-ar "p$e,
<-i Da) a%a "e pare, Cei &oi a0e$2i *e$i2i "#-l are"te+e l-
a ri&i!at f#r# "#-l a$$2e ($ prealabil pe Col2a$) %i f#r#
"#-i !ear# !o$!r"l, Col2a$ a fo"t a$$2at telefo$i! abia a
&oa +i &imi$ea2a, I0$orarea &e !#tre oame$ii Si0ra$2ei a
mi"i$ii "ale l-a afe!tat mlt, C(te*a +ile) &e "p#rare)
Col2a$ $ a f#!t alt!e*a &e!(t "# ($4re pe !ei &oi a0e$2i,
Dar ($ai$te &e a-2i po*e"ti $ele l!rri le0ate &e
are"tarea li .!r) a% *rea "# afli !(te !e*a &e"pre
Clai!,,, De"pre mi$e,,,
;; - Ca"a &e pe !oli$#
CAPITOLUL CI/
Car*ara a"!lt# +0omotl pe !are (l f#!ea motorl $i
!amio$ pe %o"ea) apoi !la1o$#rile $er*oa"e %i repetate ale
%oferli, C($!L ($ "f(r%it) li$i%tea f re"tabilit#) m#
($treb# :
- C(t e !ea"l >
- Aproape trei,
- Nmai at(t > At$!i $&e "-o fi &!($& $ea Mitr !
$oaptea ($ !ap > "e ($treb# *orbi$&-%i "ie%i,
- Ci$e-i $ea Mitr #"ta >
- Pre%e&i$tele 0o"po&#riei, N-ai a+it !m (l mai !la1o$a
S!i > S!i e %ofer pe !amio$l 0o"po&#riei, De &o# l$i am
primit %i $oi $l) m# l#mri, Pe rm#) re*e$i$& la ($trebarea
&e mai ($ai$te : - S# fi ple!at la ora% $ea Mitr > Sp$ea !#
plea!# abia "pre pr($+ %i !# m# ia %i pe mi$e,
- Da!# *-a promi",,, !#tai e "-o li$i%te"!,
-Mi-a promi" el, Dar &m$eata $ %tii !e fel &e om e $ea
Mitr #"ta,
E*i&e$t) m-ar fi i$tere"at "# afl !e fel &e om era $ea
Mitr) pre%e&i$tele 0o"po&#riei !ole!ti*e &i$ S#r#!2i) &ar m#
i$tere"a mlt mai mlt "# ia mai ($t(i !$o%ti$2# &e tot !eea
!e pri*ea pe
;OF
.!r) pe Clai! "a pe a!ea"t# femeie) !are) &e !(te*a ore $
f#!ea alt!e*a &e!(t "# mi "e &e"t#i$ie,
- Sp$ea2i !# *re2i "#-mi *orbi2i &e Clai!) &e
&m$ea*oa"tr#) i-am a&" ami$te,
- Cre+i !# am itat > Cei afla totl, 5i !'iar &a!# mi-ai
"p$e !# te pli!ti"e"! e tot te-a% "ili "# m# a"!l2i, (2i
*orbe"! &mitale) &ar (mi *orbe"! ($ a!e"t timp %i mie ($"#mi,
($2ele0i > U$ om "#$#to" la !ap $-%i poate *orbi "ie%i !
0la" tare, ore ($tre0i) a%a !m fa! e a!m, Di$ a!e"t p$!t
&e *e&ere &a!# pri*e%ti l!rrile) ($2ele0i !# (mi e%ti
$e!e"ar, De at(2ia a$i ta!, A!m m-am &e+l#$2it, 5i apoi Qmai
e !e*a, Corbi$&-2i) (mi l#mre"! mie ($"#mi o ml2ime &e
l!rri p($# a"t#+i !o$f+e,
- De pil&# >
Se it# la mi$e "rpri$"# %i par!# p2i$tel 4i0$it#,
- N %ti &a!# ai &reptl "#-mi pi o a"eme$ea X$trebare,
Ceea !e e"te ob"!r %i &e*i$e !lar pe m#"r# !e m#
&e"t#i$ie"! &mitale e"te o treab# !are m# pri*e%te pe mi$e,
De altfel) pe$tr &m$eata $i!i $ !re& !# pre+i$t# *re$
i$tere",
,,,5i a!m "# ($!ep, Bi-am "p" !# (2i *oi *orbi &e Clai!,
Dar mai ($ai$te *a trebi "#-2i mai "p$ $ele l!rri !are
pri*e"! tot pe .!r,
La 4m#tatea l$ii "eptembrie) o&at# ! ($!eperea %!olii)
.!r %i-a lat ($ primire po"tl, Nmit ($ lo!l $ei
($*#2#toare tra$"ferate a trebit "# preia !la"a a!e"teia)
!la"a a treia, Dp# prima +i &e %!oal# a *e$it a!a"# &eprimat)
$er*o",
- Ce "-a ($t(mplat > L-am ($trebat $e%tii$& &e"pre !e e
*orba,
- Am o !la"# tare "lab#) &ra0# Cari / mi "e pl($"e, Cla"a a
treia) &ar ma4oritatea &i$tre ei $ %ti l!rri eleme$tare)
mai !# $i!i &e !la"a ($t(i, (mi e"te pe"te pti$2# "# ($2ele0
!m &e e"te po"ibil a!e"t l!r,
- N trebie "#-2i fa!i 0ri4i) &ra0l me) am !#tat "#-i
&a !ra4, S($t !o$*i$"# !# p($# la "f(r%itl a$li !la"a ta
*a fi !ea mai b$# &i$ %!oal# %i !# ele*ii t#i *or re!pera %i
!eea !e ar fi trebit "#-i ($*e2e pre&e!e"oarea ta,
;OG
- Sper %i e, Dar a"ta e ! toil alt!e*a, Pe mi$e m#
re*olt# pre&e!e"oarea mea, T $ %tii $imi! &e"pre Mari$ea"!a,
E &i$ .4ore$i) $ "at la *reo patr+e!i &e Lilometri
&ep#rtare, Tat-") *ai &e !apl li, P#m($t : $ po0o$ %i
4m#tate, Nmai el %tie !(t a "tr($" !reaa !a "-o poat# &a
la %!oala $ormal#, Ei) %i ea a ie%it ($*#2#toare a!m *reo
%apte a$i, Cei &o#+e!i %i opt &e ele*i &i$ !la"a mea "($t a
&oa "erie &e !opii !are (i tre! pri$ m($#, Ei bi$e) po2i "#
m# !re+i) &ar femeia a!ea"ta %i-a ($&epli$it obli0a2iile e(
profe"io$ale ($tr-$ mo& at(t &e !o$&am$abil ($!(t) &a!# ar fi
&p# mi$e) a% &a-o ime&iat afar# &i$ ($*#2#m($t,
- Dra0l me) &a!# "-ar pro!e&a a%a ! to2i &a"!#lii - i-am
repli!at *orbi$& pe 4m#tate ($ "erio") pe 4m#tate ($ 0lm# -
team# mi-e !# ar trebi "# "e ($!'i&# !el p2i$ 4m#tate &i$
p2i$ele $oa"tre %!oli) &i$ lip"# &e !a&re &i&a!ti!e,
- Da) t ai &reptate) Cari) mi-a "p", Dar *e+i,,, e "($t
$ e$t+ia"t) %i &i$ !a+a e$t+ia"mli a!e"ta &e mlte ori
m# tre+e"! ($ "ita2ii !ara0'ioa"e, .$#oar# ($ !a+l
Mari$ea"!#i, 5ti) $ e "i$0ra, Dar $ep#"area ei mi "e pare
!# e!'i*alea+# ! o !rim#, 5i-am "#-2i e1pli! &e !e : &i$
a!e%ti &o#+e!i %i opt &e !opii - *erifi!at pri$ te"te %i alte
probe la !are i-am "p" - %tii $mai &e la !(2i) ori!(t te-ai
"tr#&i) $-ai ptea "!oate mai $imi! > N %tii / Ei bi$e) )"#-
2i "p$ e : $mai &e la %apte, Creo %apte "($t b$i!ei)
!(2i*a b$i) iar al2i %apte e1!ep2io$ali, C toate a!e"tea)
"b raportl !$o%ti$2elor a!mlate) $mai +e!e a meritat
promo*area ($ !la"a a treia,
5i ($ fell a!e"ta !o$ti$a "# t$e %i "# fl0ere (mpotri*a
($*#2#torilor %i profe"orilor !are) a"eme$ea pre&e!e"oarei
"ale) ($ lo! "# &e+*olte i$teli0e$2a $ati*# a marii ma4orit#2i
a !opiilor %i aptit&i$ile ! !are $atra (i ($+e"tra"e)
&impotri*#) f#!ea totl !a "#-i me&io!ri+e+e) "#-i
9t(mpea"!#@,
Ca ($ toate a!2i$ile pe !are le ($trepri$&ea %i ($ $oa "a
a!ti*itate - &e &a"!#l - p$ea pa"i$e, Pre0#tea pla$l
fie!#rei le!2ii ! o 0ri4# %i
;OK
o meti!lo+itate &e i$*i&iat) eer($&-mi &e fie!are &at#
"fatl, C($& "e ($apoia &e la %!oal# ptea "#-mi po*e"tea"!#
ore ($tre0i &e"pre ele*ii li !ei mai b$i "a &e"pre
pro0re"ele pe !are le reali+a +i &e +i !ei "bme&io!ri, Pe
"!rt) %!oala (l preo!pa) (l pa"io$a, Datorit# a!e"ti fapt,
&e e*e$ime$tele !are "e "!!e&a) toate $eli$i%titoare) la
!$o%ti$2# ! $ i$tere" oare!m periferi!, S# $ m# ($2ele0i
0re%it, Li .!r $-i "!#pa "em$ifi!a2ia lor 0ra*#) tra0i!#,
Dimpotri*#) &p# !e A$to$e"! a prelat pterea) .!r mi-a
"p" : 9Cari) iat# !# a ($!ept al$e!area "pre pr#pa"tie, De
a!m ($!olo $ !re& !# &e+a"trl mai poate fi e*itat:,
C($& 2i-am "p"# !# .!r la !$o%ti$2# &e e*e$ime$te ! $
i$tere" periferi!) am *rt "# "p$ !# i$tere"l era periferi!
$Qmai ($ raport ! propria "a per"oa$#, Sa) altfel "p") !#
i$tere"l era periferi! $mai ($ raport ! prime4&ia !are ii
ame$i$2a, De&i!($&-"e ! trp %i "flet %!olii) ele*ilor "#i)
o f#!ea !a %i !($& 'abar $-a*ea &e prime4&ia !are ($!ep"e "#-
l ame$i$2e ($!# &i$ +ia !($& A$to$e"! pro!lama"e 9"tatl
le0io$ar@,
($ "!'imb) e tremram &e fri!# "# $ i "e ($t(mple !e*a,
Noaptea a*eam !o%mare %i $ o &at# "-a ($t(mplat "# m# tre+e"!
&i$ "om$ potopit# &e "paim#) p#r($&-mi-"e !# a& b#t#i ($
poart#, A"!ltam ($lem$it# &e "paim# %i $ m# li$i%team &e!(t
&p# !e m# !o$*i$0eam !# totl $-a fo"t &e!(t ($!'ipire,
Apoi) a"!lt($&^i r#"flarea li$i%tit# %i %tii$&-; l($0#
mi$e) feri!it#) m# !ib#ream la pieptl li,
A%a) ! b!rii) ! "paime %i $eli$i%te a tre!t toat# l$a
"eptembrie, La ($!eptl !elei rm#toare "-a ($tor" %i Clai!,
Era ($tr-o &mi$i!# !#tre ora pr($+li, Ne ($tor!eam a!a"#)
e %i .!r) &e la o e1!r"ie pe !are o f#!"em ! ele*ii &i$
!la"a li, I$ fie!are &mi$i!# &imi$ea2a .!r or0a$i+a
e1!r"ii, Cele mai mlte a*ea !a iti$erar fi$al o p#&re !are
"e afla la &ep#rtare &e $mai !i$!i Lilometri, E1!r"iile
&mi$i!ale ! !opiii) "o!otite o i$o*a2ie) tre+ea) !m am
"p") i$*i&ie pri$tre !o
;OM
le0ii "#i &e &#"!#lie %i $eml2mirea prof$&# a p#ri$teli
Prtea$) popa &i$ "at, Popa "e ar#ta $eml2mit fii$&!#)
+i!ea el) &!($&-i pe !opii ($ e1!r"ie) 9to!mai ($ "f($ta +i
&e &mi$i!#_) (i ($"tr#i$ea+# &e bi"eri!#, Obie!2ia era !
totl lip"it# &e temei) fii$&!# trebie "# %tii - %i a!ea"ta
e"te tot o !ara!teri"ti!# a "#r#!2e$ilor - !#) e1!ept($&
babele) rar "e ($t(mpla "# $imerea"!# la bi"eri!#) &mi$i!a)
femei "a b#rba2i mai ti$eri,
,,,5i !m (2i "p$eam) ($ &mi$i!a a!eea $e ($tor!eam &i$
e1!r"ie p2i$ obo"i2i fii$&!# parti!ipa"em %i $oi la 4oa!a
!opiilor) $ 4o! "!or$it &e .!r pri$ !are rm#rea "# le
&e+*olte "im2l &e orie$tare, C($& $e-am apropiat &e !a"#) am
a+it m+i!2a li Clai!,
-Uite !# "-a re($tor" pier&e-*ar# al $o"tr / "e b!r#
.!r) 0r#bi$& pa"l,
I$tr-a&e*#r) el era, Cm am i$trat pe poart# l-am &e"!operit
pe pri"p#, St#tea a!olo %i !($ta &i$ m+i!2#) b#l#b#$i$&-%i
pi!ioarele,
- .i$e ai *e$it / (i r# .!r &e &eparte,
-.$#) b#&i2# / .$# Cari / U(mi "p$ea %i el Cari !a %i
.!r,V
Pe rm#) !a %i !($& $ ar fi tre!t $i!i m#!ar o +i &e !($&
$ $e mai *#+"em) ($!ep &i$ $o "# !($te %i "#-%i
b#l#b#$ea"!# pi!ioarele &e"!l2e, Era ($ !#ma%#) o !#ma%# &e
ameri!# %i prta $i%te pa$talo$i &e &o! alba%tri !($&*a) &ar
a!m tare &e!olora2i, Sl#bi"e) &ar ($ "!'imb "oarele (l
bro$+a"e mlt, Era $e0r !a $ 2i0a$, (%i t$"e"e p#rl mai &e
mlt) iar a!m) at(ta !(t ap!a"e "# !rea"!#) "t#tea !a $i%te
2epi &e ari!i, P#rea mlt mai t($#r) poate &i$ !a+a p#rli
t$" %i a m+i!2ei,
Soa!r#-mea) !are a%tepta"e ($toar!erea $oa"tr#) $e "tri0# "#
*e$im la ma"#, Clai! a r#ma" afar# %i a !($tat p($# !($&
"oa!r#-mea a ($!ept "# $e (m- par2# m($!area, A i$trat pe %#
%ter0($& m+i!2a &e m($e!a apro1imati* !rat# a !#m#%ii %i "-
a a%e+at ($!#le!($& par!# "!a$l f#r# "petea+#) !a $
b#ie2el,
;OO
- Clai!le) $ te "peli pe m(i$i > il m"tr# mam#-"a
Clai! (%i e1ami$# m(i$ile) ($tor!($&-le !($& pe fa2#) !($&
pe &o") pe rm# (i&i!($& &i$ meri %i f#!($& $ "em$ !#tre
mi$e) !are *oia "# ($"em$e 9are &reptate mama:) "e ri&i!# &e
la ma"#, Re*e$i &p# !(te*a !lipe - m# mirai !m &e i+bti"e
"# "e "pele at(t &e repe&e - %i "e p"e "# ($fle!e tot !e-i
p$ea ($ farfrie "oa!r#-mea) ! o poft# &e om !are a
fl#m($+it,
3#r# "# *rea) &i$ pr# !rio+itate) (l ob"er*am pe
fri%, ))E "impati! b#iatl #"ta /: - mi-am +i") am+at# &e
apetitl ! !are ($fle!a b!atele, Pe rm# mi-am a&" ami$te
!# 9b#iatl@ e mai mare &e!(t .!r %i m-am "im2it ri&i!ol#,
Ime&iat &p# a!eea a ($!ept "# m# fr#m($te o ($trebare : &e
!e (mi &i"pl#!ea "#-l *#& pe .!r mbl($& (mbr#!at !a $
2#ra$) ($ "!'imb pe Clai! $ >
De"i0r) &mitale o a"eme$ea ($trebare $-2i "p$e $imi!)
$-i a%a >
- Ca "# fi "i$!er) $ / i-am r#"p$") i$!apabil "# ($2ele0)
- Dm$eata e%ti or#%ea$ "a te-ai $#"!t la 2ar# >
- S($t 0et-be0et or#%ea$,
- ($ !a+l a!e"ta) &a!# am "#-2i e1pli! ai "# m# ($2ele0i,
De%i $-ai tr#it la 2ar#) !re& !# %tii !m ar#ta "atele
$oa"tre a!m *reo &o#+e!i &e a$i, $-i a%a >
- .i$e($2ele" /
- De pil&#) %tii !m mbla (mbr#!a2i 2#ra$ii) ! e1!ep2ia
!elor ($"t#ri2i, Oml !are) "pre pil&#) $ fa!e baie fii$&!#
$i!i m#!ar $ %tie !m arat# o !a&# "a !'iar &a!# %tie $ are
mi4loa!e materiale !a "#-%i pro!re a%a !e*a $ e &e
!o$&am$at, Sa) altfel "p") &a!# $ om &e la 2ar#) "pre pil&#
Ja*ril# 3m - $mele $ 2i-e $e!$o"!t - mbla ($tr-o
pere!'e &e pa$talo$i peti!i2i) ! o !#ma%# $mai apro1imati*
!rat# pe el) &e"!l2 "a ($ $i%te bo!a$!i !a *ai &e lme $
ptea fi &e!(t !el mlt !omp#timit, N ptea fi) ($ $i!i $
!a+)
V O6
($*i$it !# "e !ompl#!ea ($ "ita2ia ($ !are "e 0#"ea) !# $
r(*$ea o !o$&i2ie ome$ea"!#) mai b$#) mai !i*ili+at#,
Dimpotri*#) e1i"ta la el) %i ($ 0e$eral la 2#ra$l $o"tr
atra!2ia !i*ili+a2iei) &a!# *rei) $o"tal0ia &p# tot !eea !e
ea (i ptea oferi, 5i to!mai &e a!eea) &a!# 2#ra$l rom($
tr#ia a%a !m prea bi$e %tii) $ i "e ptea repro%a) ($ $i!i
$ !a+) !# prefera !i*ili+a2iei promi"!itatea %i mi+eria,
Pe$tr $ i$tele!tal $ e1i"t# $i!i $ fel &e "!+# at$!i
!($&) !'iar &a!# $mai &i$ p$!t &e *e&ere *e"time$tar) it#
"#-%i mai p$# !ra*ata) "#-%i perie p#l#ria) $ *e&e !#
pa$talo$ii i "-a tra$"format ($tr-$ fel &e brla$e "a !#
pa$tofii (i "($t pli$i &e $oroi, Pe$tr mi$e) toate a!e"tea mi
"e p#rea "em$e pre*e"titoare ale rat#rii %i to!mai &e a!eea
(mi &i"pl#!ea !'iar $mai faptl !# .!r &e mlte ori re$$2a
"# mai p$# !ra*ata, Pri*ite l!rrile &i$ a!e"t p$!t &e
*e&ere) Clai! ar fi trebit "#-mi &i"pla!# prof$&, 3ii$&!#
la totala li $ep#"are fa2# &e 2i$t# "e a&#0a %i o oare!are
opa!itate fa2# &e !eea !e "-ar $mi) ($tr-$ !*($t : i0ie$#,
Or) !$o"!($&-m# bi$e) mai ale" &i$ a!e"t moti*) mai mlt
!'iar &e!(t $ep#"area fa2# &e 2i$ta *e"time$tar#) ar fi
trebit "# mi-; fa!# &e+a0reabil,
5i tot%i) $ "e ($t(mpla a%a, St#tea la ma"# ($ fa2a mea %i
pteam "#-l ob"er* f#r# "# atra0 ate$2ia !i*a, Te ro0 "# Em#
!re+i !# o f#!eam ! $ o!'i !riti!, Lam !$o%ti$2# &e
!r#2e$ia &bioa"# a !#m#%ii) &e obra+l !er$it &i$ !a+a
b#rbii) &o*a&# !# $ %i-o r#"e"e &e &o# +ile) &e m(i$ile pe
!are, a"e+($&-"e la ma"#) poate !# $ %i le "p#la"e fii$&!#
era apro1imati* !rate) &e $0'iile !are ar fi trebit "# fie
&e mlt "!rtate %i !r#2ate) &e mo&l p2i$ e"teti! !m
folo"ea !2itl %i fr!li2a - at$!i !($& le folo"ea - &e
fell +0omoto" !m ($fle!a, 5i mai %tiam !#) "b ma"#)
pi!ioarele li &e"!l2e "($t mr&are &e praf %i $oroi, Y
Lam !$o%ti$2# ! $ o!'i !riti! &e toate a!e"te orori - le
!o$"i&eram a"tfel) f#r# $i!i $ fel &e e1a
;O=
0erare - %i tot%i $ eram "!a$&ali+at# &efel, Obi%$it# a!m
"# tra0 ! o!'il %i la !eea !e "e petre!e ($#$trl me)
($!er!am "#-mi e1pli! - %i trebie "#-2i m#rtri"e"! $ f#r# o
oare!are $eli$i%te - &e !e ele $-mi ap#rea !a atare la
Clai!, C#!i) ($ &efi$iti*) &a!# $ pe a!ela%i pla$ ! .!r)
tot%i ptea fi !o$"i&erat %i el i$tele!tal,
E1pli!a2ia) at$!i) $-am ptt "-o 0#"e"!, I$ "!'imb am
"im2it !m $eli$i%tea) la ($!ept periferi!#) pe fri% "e f#!
aproape &rero" "im2it#, Pe rm# a ($!ept "# *orbea"!# %i)
ate$t# la !e "p$) $ am mai ($re0i"trat !eea !e "e ($t(mpl#
($#$trl me,
- Ei) %i pe $&e ai mblat tot timpl !(t ai lip"it > l-a
($trebat .!r) pri*i$&-; ($tr-$ a$mit fel !are mi-a
&e+*#lit !(t &e mlt 2i$ea la Clai!,
- Pe $&e $-am mblat /
5i f#! $ 0e"t ! mi$a !are *oia "# ($"em$e !#-i e"te
le'amite "# po*e"tea"!#,
- N-ai "tat tot timpl la $a%E > i$"i"t# .!r,
- Doar o "#pt#m($#)
- 5i pe rm#) ($!otro ai +brat >
- Pe rm#) ! o %alp#) m-am &" la Tr!oaia ( 5i it($&-"e
! !oa&a o!'ili la Qmam#-"a) +(mbi) &i$tr-o &at# ($*e"elit,
-La Tr!oaia / "e mir# "oa!r#-mea, Ce-ai !#tat a!olo) m#i
b#iete > Te pome$e%ti !# ai l!rat la !ariera &e piatr#,
- To!mai la !arier#) mam# / "p"e mir($&-"e !# poate "#-l
!rea&# ($ "tare &e o a"eme$ea fapt#, M-am &" pe$tr !# mi "e
f#!"e poft# &e "aramr# &i$ p#"tr0# "#rat#,
- A%a / M# mir !# $ te-ai &" to!mai ($ &elt#) 0lmi
"oa!r#-mea,
- Stai) Qmam#) !# am fo"t %i o!olo, Dp# !e am m($!at
p#"tr0# la Tr!oaia am &at o rait# %i pri$ &elt#,
- 5i &e !e $ te-ai &" &ire!t > U$&e po2i 0#"i mai mlt#
p#"tr0# &e!(t ($tr-a!olo > ($treb# .!r)
;OA
- P#"tr0#) e) i$tr-a&e*#r, 5i proa"p#t#) %i "#rat#, Dar
afl# &e la mi$e) b#&i2#) !# "aramr# &i$ p#"tr0# "#rat#) a%a
!m o pre0#te%te 0o"po&i$a c%$ire! &i$ Tr!oaia) $ po2i
m($!a $i!#ierea) $i!i !'iar ($ i$ima &eltei,
- 5i t !m l-ai &e"!operit pe c%$ire! #"ta > I-am
($trebat,
- E o ($trea0# po*e"te,),
- Hai&e) "p$e-$e-o %i $o# / m-am r0at &e el,
- La"# !# am "# *# po*e"te"! alt# &at#) !($& $-o fi mama &e
fa2#, Mi-e r%i$e &e ea,
- At$!i (mi ($!'ipi !am &e"pre !e poate fi *orba) (i
repli!# "oa!r#-mea ! o a"prime !are $ era &e!(t *erbal#,
($ !lipa rm#toare p#r#"i ($!#perea) !'iprile !a "#
"pra*e0'e+e o oal# &e pe fo!) ($ realitate "pre a-i &a
po"ibilitatea li Clai! "# $e po*e"tea"!#,
C a!e"t prile4 am &e"!operit &o# l!rri, ($ priml r($&)
!# femeile "e !am 2i$ea &e !apl li) iar I$ al &oilea) !#
%tia "# po*e"tea"!# foarte "0e"ti*, Te ro0 re2i$e : "0e"ti*)
$ frmo",
- N ($2ele0 / C($& !i$e*a po*e"te%te "0e"ti* ($"eam$# !#)
($ a!ela%i timp) po*e"te%te %i frmo") i-am r#"p$",
- Ai &reptate, Poate !# e m-am e1primat 0re%it, Am *rt "#
"p$ !# Clai! $ po*e"tea) propri-+i", A"!lt($&-;) a*eai
impre"ia !# $e !itea &i$ memorie $ "!e$ari &e film, Po*e"tea
"i$teti!) te obli0a "# *e+i - &ar ($ a!ela%i timp %i i+btea
"# te fa!# "# *e+i - fie!are ima0i$e, De pil&#) at$!i)
&e"t#i$i$- &-$e ($ !e (mpre4rare l-a !$o"!t pe c%$ireL)
a ($!ept !am a%a) &a!# (mi mai ami$te"! bi$e :
- P#&re &e "#l!ii, Ce*a mai &eparte) pri$tre tr$!'irile
!opa!ilor) !o%melia $a%li, Dimi$ea2#, Soarele ie%ea par!#
&i$ ap# !a $ $or &e fl#!#ri, Li$i%te, N "e a&e &e!(t
!o$!ertl mati$al) &ar obo"it al broa%telor, E) abia tre+it
&i$ "om$) m# "imt 0ro+a* &e bi$e ($ 'ama!l impro*i+at,
Deo&at# "e a&e *o!ea $ei femei !are !($ta pe lipo*e$e%te, M#
ri&i! ($tr-$ !ot, Di$tre "#l!ii apare %i *i$e ($"pre
;6D
mi$e o femeie ($alt#) e !i+me ($ pi!ioare, Cal!# *oi$i!e%te
!a $ b#rbat, .roboa&# ro%ie ($ !ap, Ro!'ie ro%ie,,,
5i !o$ti$($& ($ fell a!e"ta am aflat !m) &atorit# femeii
a!eleia ($alte !are $ era alt!i$e*a &e!(t $e*a"ta li
c%$ire!) *e$it# "# a&!# meri$&e omli totfmit "# le
p#+ea"!# "tpii &i$ balt# - a a4$" "# "e o"p#te+e !
p#"2r0ile "#rate "a afmate ale b#rbatli ei) $l &i$ !ei
mai mari bo0#ta$i &i$ Tr!oaia,
St(r$it la *orb#) Clai! $e-a mai po*e"tit %i alte
($t(mpl#ri) $ele &i$tre ele &e-a &reptl 'a+lii) fapt pe$tr
!are $ o &at# am i+b!$it ! to2ii ($ 'o'ote &e r(",
Dp# *reo &o# ore !($& $e-am "!lat &e la ma"#) %i ($ timp
!e la b!#t#rie a4tam "oa!r#-mi la "p#latl *a"elor) iar#%i
am "im2it $eli$i%tea &e !are 2i-am mai *orbit, Mi-am ami$tit
!# (mi eram mie ($"#mi &atoare ! $ r#"p$" : &e !e oare
ororile &i$ 2i$ta *e"time$tar# %i &i$ !omportame$tl li
Clai! $ m# "!a$&ali+a &efel > R#"p$"l %i &e &ata a"ta a
($t(r+iat,
Mi "-a rele*at !e*a mai t(r+i) ($ a!eea%i $oapte) (mi
ami$te"! %i a!m, .!r) tr&it) a&ormi"e &e p2i$# *reme,
Citi"e p($# aproape &e mie+l $op2ii, De !(t*a timp (l pa"io$a
p"i'olo0ia !opilli %i (%i pro!ra"e !(te*a !#r2i) !are ($"#
(l $eml2mi"er# prof$&,
<- Cari - (mi "p"e"e el ($ai$te &e a a&ormi <- problema e
mlt mai !ompli!at# &e!(t ($!ear!# "-o pre+i$te atorii #%tia,
Sa poate mlt mai "impl#, N-ai *rea) Cari) "# $e ($'#m#m
am($&oi la treaba a"ta >
N-mi "r(&ea &efel o a"eme$ea per"pe!ti*#) tot%i am
a!!eptat,
- De !e $ / E o problem# e1trem &e i$tere"a$t#,
- Te a"i0r !# &p# !e te *ei ro&a are "# te pa"io$e+e, ($
prealabil) e $e!e"ar "# al!#tim o biblio0rafie !(t mai
!omplet#, Abia &p# a!eea *om 'ot#r( !e a$me e ab"olt
$e!e"ar "# !itim, C# &oar
;6;
$ $e *om pier&eQ *remea ! toate i$ep2iile, ($to!mirea
biblio0rafiei ar i$tra ($ "ar!i$a ta,
- De a!or& / Dar !m > Co$"lt($& bibliote!a &i$ S#r#!2i >
l-am ($trebat $e!#4it#) fii$&!# a!m $imi! $ mi "e p#rea mai
pli!ti"itor &e!(t "# ($to!me%ti o biblio0rafie,
Dar el &e4a (%i f#!"e pla$l :
- 3#r# ($&oial# !#) r#m($($& ai!i) mare l!r $ *ei ptea
reali+a, Ca trebi "# ple!i a!a"# pe$tr !(te*a +ile, Ii *ei
*e&ea pe ai t#i %i toto&at# *ei ($to!mi %i biblio0rafia)
l!r($& la bibliote!a $i*er"it#2ii, E !re& !# ($tr-o
"#pt#m($# ai i+bti "# termi$i, La ($apoiere *ei ptea
(mprmta %i !(te*a !#r2i, Ce +i!i) Cari >
- Ce "# +i! / Coi ple!a pe$tr o "#pt#m($#) &a!# problema
a!ea"ta te i$tere"ea+# at(t &e mlt, A!m) &ormi) &ra0l me /
N *e+i !# 2i "e ($!'i& o!'ii &e "om$ > De altfel) "($tem
am($&oi obo"i2i,
Eram ($tr-a&e*#r obo"it#, Tot%i "om$l m# o!olea,
Per"pe!ti*a &e a ple!a a!a"# pe$tr o "#pt#m($# (mi "r(&ea,
I$ mi$e &#i$ia %i "e f#!ea &i$ !e ($ !e mai "im2it# $o"tal0ia
ora%li, Ce *rei) &e < !($& m# %tiam tr#i"em $mai a!olo,
Urm($&-; pe .!r la S#r#!2i) ! timpl m# obi%$i"em !
mlte, Dar ! $ "i$0r l!r ($!# $ : ! li$i%tea &i$ "at,
Li$i%tea tlbrat#) !($& %i !($&) &oar &e l#tratl *re$i
!(i$e) &e m0etl *a!ilor) "eara) !($& "e ($tor!ea &e la
p#%$e) &e !($tatl !o!o%ilor %i) arar) &e !la1o$l *re$i
!amio$ !are tre!ea) &eparte) pe %o"ea, I$ $oaptea a!eea)
a%tept($& "om$l %i 0($&i$- &-m# la prop$erea li .!r)
&e"!opeream !# per"pe!ti*a &e a re*e&ea ora%l m# ($!($ta, ($
priml r($& m# ($!($ta fii$&!# (mi era &or &e +0omotl
"tr#+ilor) &e 'ritl %i !lopotl tram*aielor) &e !la1oa$ele
ma%i$ilor) &e m+i!a me0afoa$elor "a ale tarafrilor
$e$m#ratelor re"tara$te &e *ar#, Pe "!rt) &e !eea !e
($"eam$# ima0i$ea "o$or# a $i ora%) fie el !'iar $ ora%
$i*er"itar &e pro*i$!ie, La a!ea"ta "e a&#0a pl#!erea &e a
m# plimba pe "tr#+i) &e a pri*i
;6F
*itri$ele) &e a *e&ea !(te*a filme) &e a mer0e la teatr) &e a
"poro*#i ! priete$ele,
Cm "#-2i e1pli!> P($# a $ m# &e"!operi $ mi "e ($t(mpla"e
"# m# ($!'ipi ($tr-o a$mit# "ita2ie) "i$0r#) &p# !m $-
mi r(*$i"em $i!i !ea mai $e($"em$at# pl#!ere !are "# $ fie a
$oa"tr#) a mea %i a li .!r, Iat# !# a!m) a$ti!ip($& !lipa
!($& a*eam "# m# 0#"e"! ($ ora% f#r# .!r) ($!'i- pi$&-m#
($ a$mite "ita2ii) 0"tam ! a$ti!ipa2ie pl#!eri !are a*ea
"# fie ale mele) $mai ale mele, 3#r# *oia mea (l e1!l&eam pe
.!r &i$ !al!lele mele, M# b!ram !# *oi ple!a a!a"# pe$tr
o "#pt#m($#) a%a !m "-ar b!ra $ a&ole"!e$t !are pe$tr
prima &at# !#l#tore%te "i$0r) "!#pat &e ttela p#ri$2ilor "a
a e&!atorilor "#i) %i !are %tie !#-%i poate permite a!m
ori!e fa$te+ie) &p# pofta i$imii,
9Ce "e ($t(mpl# ! mi$e> m-am ($trebat, C#!i &oar (l ibe"!
tot at(t &e mlt) poate !'iar mai mlt !a ($ai$te:,
To!mai ($ !lipa a!eea Clai! a ($!ept "# !($te ! m+i!2a)
&i$ po&l ! f($ $&e (%i ($!ropi"e 9&ormitorl@, De%i !($ta
($!eti%or) !a "# $ tre+ea"!# lmea) pri$ ferea"tra &e"!'i"#
(l a+eam bi$e, 5i at$!i iar#%i m-am ($trebat &e !e $-mi
&i"pl#!ea faptl !# Clai! mbla (mbr#!at %i pe alo!ri "e %i
!omporta !a $ i$" lip"it &e !ltr# %i ! i&ei foarte
apro1imati*e &e"pre !i*ili+a2ie %i i0ie$#> De !e $ !o$"i&eram
toate a"tea la el !a "em$e e*i&e$te &e ratare) &e &e!#&ere)
&ar ($ "!'imb $ pteam "feri %i i$tram ($ pa$i!# at$!i !($&
*e&eam !# .!r a itat "#-%i p$# !ra*ata>
5i iat# !# abia a!m r#"p$"l mi "-a rele*at, 3ii$&!#
Clai! prt($& o !#ma%# $mai apro1imati* !rat# %i pa$talo$i
&e"tr#ma2i 4o") la ma$%ete) mbl($& ($ pi!ioarele 0oale %i
mr&are &e praf "a folo"i$&-"e mai ! &ra0# i$im# &e &e0ete
&e!(t &e fr!li2# %i !2it era tot%i el) mai pre!i" r#m($ea
el) Clai! mi "e rele*a !a $ om al p#- m($tli) a*($&
preferi$2e telri!e %i preo!p#ri
;6G
!are mai mlt "e pri!epea "# "e t(ra"!# &e!(t "# +boare,
Clai! (mi ap#rea !a $ om !#ria (i pla!e "# pri*ea"!#
p#m($trile) 'ol&ele %i !are at$!i !($& "e it# ($ "" "pre
!er) o fa!e &oar !a "# "e !o$*i$0# &a!# *a ploa) %i $ !a "#
"e *ii$$e+e) $ !a "# "e ($trebe %i "# "e fr#m($te !#t($&
r#"p$" marilor ($treb#ri, Mi "e p#rea !# Clai!) $efii$& ($
"tare "# "e mi$$e+e &e "ple$&orile lmii) $ era ($+e"trat
$i!i ! fa!ltatea &e a "e e$t+ia"ma, C alte !*i$te !#)
"pre &eo"ebire &e .!r) era i$!apabil "# 0($&ea"!#, 3ii$&!#)
($ !eea !e m# pri*e%te) am !o$"i&erat !# $ om !are $ e"te ($
"tare "# "e e$t+ia"me+e) $ poate &e*e$i $i!i !el p2i$ $
0($&itor me&io!r,
A!e"ta a fo"t r#"p$"l !are mi "-a rele*at) r#"p$"l la
!eea !e m# fr#m($ta"e toat# "eara) !'iar %i ($ !lipele !($& $
f"e"em !o$%tie$t# &e a!e"t l!r, A &oa +i am ($trebat-o pe
"oa!r#-mea !e fel &e ele* a fo"t Clai! ($ %!oal#, Mi-a r#"-
p$" : 9A tre!t &i$tr-o !la"# ($ alta !a !(i$ile pri$ ap#, C
mlte $ "-a ale" &e pe rma !elor opt a$i &e li!e,
.a!alareatl l-a lat) ! !'i ! *ai) abia a &oa oar#:,
Am ($trebat-o &i$a&i$" fii$&!# *oiam "#-mi !o$firme !eea !e)
&e fapt) b#$i"em, R#"p$"l ei m-a a4tat "# ($tre0e"!
ima0i$ea realli Clai!, Compara2ia "oa!r#-mi) !# tre!"e
pri$ %!oal# !a !(i- tiele pri$ ap#) &e%i ba$al#) e1prima e1a!t
!eea !e b#$i"em : !# Clai! $ era re!epti* la fe$ome$ele &e
!ltr#, De altfel %i !o$"tata"em !# $ !itea $i!io&at#) $i!i
m#!ar +iarele) %i !# &e e*e$ime$tele &ramati!e !are "e
"!!e&a *erti0i$o" la !$o%ti$2# i$&ire!t) &i$ !ele !e afla
&e la .!r "a &e la al2ii, ($ "!'imb) "e &#&ea ($ *($t &p#
!($te!ele b#tr($e%ti) &p# "$oa*e %i &p# fel &e fel &e
le0e$&e %i "per"ti2ii, Mai ale" "per"ti2ii !ole!2io$a"e o
"me&e$ie, De pil&#) &e"pre a!elea &e pri$ p#r2ile '2lilor <
- mlte pe at$!i - ptea "#-2i po*e"tea"!# o $oapte ($trea0#
fel &e fel &e 0ro+#*e$ii pe !are) a"!lt($&-le) $ $mai $i
om "lab &e ($0er i "-ar fi f#!t p#rl m#!i!# ($ !ap, Trebie
;6K
"#-2i mai "p$ !#-i pl#!ea &e a"eme$ea mlt &a$"l) m+i!a, La
'or# era $elip"it) 4!a ($ r($& ! !eilal2i fl#!#i %i fete)
%i) &p# !(te am a+it) $ime$i $-; ($tre!ea, C($& "e &#&ea
*re$ bal "a "erat# ($ !om$ele mai mari - la S#r#!2i a%a
!e*a $ "e pome$ea - era $elip"it,
I$ le0#tr# ! pa"i$ea a!ea"ta pe$tr &a$" mai e"te !e*a
i$tere"a$t &e re2i$t, De%i $e($tre!t &a$"ator) &e%i femeile
($ 0e$eral era a!elea !are (l "oli!ita) tot%i Clai! $
tre+ea ri*alit#2i, La S#r#!2i - &e altfel !a %i ($ "atele
*e!i$e - &e obi!ei 'ora &mi$i!al# "e "ol&a !el p2i$ ! o
($!#ierare mai mlt "a mai p2i$ 0ra*#, C toate a!e"tea)
$i!io&at# $ "-a ($t(mplat !a *re$l &i$tre &a$"atori) &i$
0elo+ie) "# "e ia la b#taie ! Clai!, La ($!ept am !re+t !#
$ "e le0a &e el &i$ team#) %tii$&-; ite la m($ie %i !
pm$ 0re, Ulterior mi-am &at "eama !# alta e"te e1pli!a2ia,
A$me) !# &e fapt Clai! $ era 0elo+it &e !eilal2i fl#!#i, La
'or#) la balri "a "erate) Clai! "e &!ea &oar pe$tr
pl#!erea &e a &a$"a) f#r# a a!or&a *reo preferi$2#
parte$erelor "ale) alta &e!(t a!eea le0at# &e ($&em($area la
4o!, C alte !*i$te) b#rba2ii "im2ea !# fetele ! !are &a$"a
era pe$tr el &oar parte$ere, Dp# !e petre!erea la "f(r%it)
($!eta "#-l mai i$tere"e+e,
Ei) &ar Clai! era %i el $ om !m*a !i&at) ($tr-o "erie
($trea0# &e "ita2ii) a!olo $&e &e obi!ei e"te $e*oie &e
0($&ire) el i+btea "# "e &e"!r!e a4tat &e i$ti2ii pre!i"e
"a) pr %i "impl) &e i$"ti$!t, De pil&#) $ i$"ti$!t "i0r
(i &i!ta !omportame$tl fa2# &e femei) &iferit) &e la !a+ Ia
!a+, &p# firea %i temperame$tl fie!#reia, De altfel) trebie
"# %tii !# pe$tr el femeia $ !o$"titia o problem#, Crea "#
"p$ !#) $el($&-le prea ($ "erio") $ era !apabil &e o mare
pa"i$e) to!mai fii$&!# $ a!or&a rela2iilor "ale ! femeia
&e!(t $ rol !i$e"teti!,
O&at# l-am ($trebat :
- Sp$e-mi) Clai!le) t ai ibit *reo&at# >
; 6M
S-a itat la mi$e foarte "rpri$" %i mi-a r#"p$"/ e to$l
!el mai fire"! po"ibil : N
- Mai e"te oare $e*oie &e ibire &e *reme !e) ori!(t &e mlt
ai 2i$e la o femeie) $ "e poate "# rm-2i pla!# o alta %i "#
$ &ore%ti a te !l!a %i ! ea>
- E"te) Clai!le) f#r# ($&oial# !# e"te, Dar &a!# $-ar
e1i"ta &ra0o"tea) *ia2a ar fi tare r(t#,
El ri&i!# &i$ meri %i "ri"e p2i$ &i"pre2itor :
- Se poate, E $l $ "imt $e*oia) Cari, Pe$tr mi$e o
femeie e"te !a o !arte a0reabil# !are (mi pla!e at(ta *reme
!(t o !ite"!, Dp# !e am ($!'i"-o) $ m# mai 0($ae"! la ea,
- Dar) Clai!le) e1i"t# !#r2i tlbr#toare) 0ra*e) pe !are
&p# !e le-ai !itit o &at# mai *rei "# le re!ite%ti) !#r2i
!are te tlbr# %i te r#"!ole"! mere mai mlt) &e fie!are
&at# !($& le re!ite%ti,
- E1i"t#) &e "i0r) &ar a"eme$ea !#r2i) Cari) $-mi pla!e "#
!ite"!) (mi repli!# el !alm,
- N te "p#ra) Clai!le) &ar am ob"er*at !# t $ !ite%ti
&e $i!i $ele,
- N m# "p#r &efel, E &rept) $ !i)te"!) &ar a"ta $ m#
(mpie&i!# "#-mi &a "eama !# e $ l!r &eo"ebit &e pl#!t "#
!ite%ti,
5i) ($tr-a&e*#r) $ p#r &elo! 4i0$it) fii$&!# trebie "#
%tii %i a!e"t l!r : Clai! era oml !are $i!io&at# $
re0reta %i $i!i $-%i repro%a $imi!, 5i a!ea"ta $ pe$tr !#
ar fi a*t o p#rere e1!ele$t# &e"pre "i$e) !i pe$tr !# ($ tot
!eea !e f#!ea) bi$e "a r#) era el ($"%i, C alte !*i$te $
"e i$'iba $i!io&at#, S($t !o$*i$"# !#) &a!# ar fi "im2it
$e*oia "# !i&#) $i!i $ fel &e !o$"i&ere$t moral "a &e alt
or&i$ $ l-ar fi ptt (mpie&i!a, 5i &a!# "e !omporta !a $ om
!#ria $ prea ai !e-i repro%a) a!ea"ta "e &atora faptli !#
a%a era el "tr!trat, Li Clai! $o2i$ea &e perfe!tibilitate
!re& !#-i era ! &e"#*(r%ire "tr#i$#, El "e ma$ife"ta a%a !m
era %i $ !o$!epea "# fa!# *re$ efort) ori!(t &e mi!, "pre a
&e*e$i mai b$, Clai! era - (2i repet
- ($ toate (mpre4r#rile) f#r# efort %i f#r# i$te$2ie
&eliberat#) el ($"%i, Di$ a!e"t moti*) $#rerea pe !are 2i-o
f#!eai &e"pre el $ ptea fi &e!(t $a "i$
;6O
0r#) 0lobal#, De"pre Clai! $ pteai "p$e : a"ta (mi pla!e
la el %i a"ta $, Sa) &e a"eme$ea) $ pteai "p$e : !tare
tr#"#tr# (l !ara!teri+ea+#) pe !($& a"ta) %i a"ta) %i a"ta
"($t "tr#i$e firii li a&e*#rate) "($t a&#0ate, Pe Clai! ori
(l a!!eptai a%a !m (2i ap#rea ! p#r2ile li b$e %i rele)
ori (l rep&iai ($ a$"ambl,
Ei bi$e) ($ !eea !e m# pri*e%te) am "f(r%it pri$ a-;
a!!epta) am "f(r%it pri$ a fi ferme!at# &e oml a!e"ta ($
ori!e (mpre4r#ri) el ($"%i fie !# (2i &#&ea moti* "#-l
a&miri) fie "# te "!a$&ali+e+i,
C(te*a !lipe Car*ara (%i pri$"e t(mplele ($ palme %i ($!'i"e
o!'ii, Era a!m pali&# &i$ !a+a obo"elii,
-Tare mai "($te2i obo"it#,
-3oarte obo"it#/
-($ !a+l a!e"ta) a% prop$e "# !o$ti$#m la $oapte, Am "#-
mi am(ri ple!area ! ($!# o +i,
- Ce i&ee / Cre+i !# m-a% ptea &e"t#i$i &mitale,,, ($
rate> D#-mi mai bi$e o 2i0ar#/
- Da!# a% fi %tit !# fma2i *-a% fi oferit mai &emlt,
- P#i $ fme+, M# 0($&e"!) poate !# tt$l *a al$0a
obo"eala,
I-am ($ti$" port2i0aretl, A lat $a) a &"-o la 0r# %i a
a%teptat "# i-o apri$&, C($& am apropiat fla!#ra bri!'etei "-a
itat la mi$e ! o pri*ire tri"t#) aproape r#t#!it#, A*ea
!ear!#$e %i abia a!m mi-am &at "eama ! a&e*#rat !(t e"te &e
pali&#, A ($!ept "# fme+e) 2i$($& ! "t($0#!ie 2i0ara ($tre
&e0ete, 3ml $-; i$"pira) (l "fla &i$ 0r# ime&iat) 20-
i$&-%i b+ele ($tr-$ mo& !ara0'io", A!m !($& fma p#rea
foarte t($#r#, De !(te ori (mpro%!a"e fml) +(mbi"em, Dar
!($& "-a mai itat la mi$e ! o!'ii ei tri%ti) obo"i2i %i !
!ear!#$e $-am mai +(mbit, Mi "-a f#!t &i$tr-o &at# mil# &e
ea,
Dp# !e a tra" !(te*a fmri) "ti$"e 2i0ara ($ "!rmier#,
- De0eaba) $ mer0e / Da!# mai fme+ are "# mi "e fa!#
0rea2# %i !apl are "# ($!eap# "# m# &oar#,
;F - Ca"a &e pe !oli$#
;66
- N 2i0ar#) !i o !afea *-ar fi priit, A&i!#) $e-ar fi priit
la am($&oi,
- E%ti %i &m$eata obo"it/,,, Dar ai "# m# ier2i, Ni!i $-2i
po2i ($!'ipi !e %rare e"te pe$tr mi$e !#-2i pot *orbi) !#
m# a"!l2i) ! i$tere" !re&) &m$eata !are "eme$i at(t &e mlt
! Clai!,
Di$ $o (%i pri$"e t(mplele ($ palme) &i$ $o ($!'i"e pe$tr
!(te*a !lipe o!'ii, C($& (i re&e"!'i"e iar#%i ($!ep "#
po*e"tea"!# :
- Da) am "f(r%it pri$ a fi ferme!at# &e Clai!, Dar l!rl
a!e"ta $ "-a ($t(mplat a%a) &i$tr-o &at#) !m &e a"eme$ea $
&i$tr-o &at# mi-a fo"t !lar !e "-a petre!t ! mi$e, La
($!ept) i$ti$&-; p2i$ altfel) a ($!ept "# m# i$teiEe"e+e)
!a "# "p$ a%a) &i$ !rio+itate, Coiam) "# %ti !e fel &e om
e"te ($ realitate, 5i $ mi-a fo"t &elo! %or, La o *(r"t#
!($& al2i oame$i %i-a f#!t $ ro"t ($ *ia2#
- "a "e "tr#&ie"! "#-%i fa!# - ei (%i pier&ea *remea fie
'oi$#ri$& pri$ &elt#) pe"!ar &e o!a+ie) fie p#+i$& "tpii li
$a%-" ($ balt#) fie "tr#b#- t($& m$2ii %i popo"i$& &i$
m($#"tire ($ m($#"tire) pe$tr !a apoi "# re*i$# a!a"#) ar" &e
"oare %i tare ml2mit, Ceea !e m# i$tri0a era !# &e"pre el $
"e ptea "p$e !# e $ 'oi$ar) $ pier&e- *ar# !are are oroare
&e m$!#, Dimpotri*#) m$!a (i pl#!ea, ($ &elt# !($& "e &!ea
$ '+rea ($ *re$ "at &e pe"!ari ($ bra2ele *re$ei ti$ere
%i frmoa"e lipo*e$!e, A*ea priete$i pe"te tot ($ &elt# %i (i
a4ta) a+i pe $l) m(i$e pe altl !($& ie%ea la pe"!it, 5i
fii$&!# $ "e &#&ea ($apoi &e la m$!#) &ar %i fii$&!# "e
pri!epea la pe"!it tot at(t &e bi$e !a $ pe"!ar a&e*#rat)
lipo*e$ii 2i$ea la el %i (l primea !a pe $l &e-al lor,
C($& "e ($tor!ea a!a"#) tot $ "t#tea) f#r# "# fa!# !e*a,
Da!# $ era treab# ($ b!#2i!a lor &e 0r#&i$#) at$!i "e
oferea "# a4te pe !(te o *#&*# "a *reo $e*a"t# $e!#4it# &e
!o$!e$trat, (l *e&eam ple!($& &imi$ea2a) !($& abia "e lmi$a)
%i $ "e ($tor!ea &e!(t "eara, Se "p#la) m($!a !e*a ($ prip#
! o foame &e a$imal t($#r) %i pe rm# ple!a ($ "at,
;6=
Se ($apoia &e obi!ei t(r+i, "pre &imi$ea2#) flie- r($& *e"el
"a !($t($& &i$ m+i!2#,
Clai! m# i$tere"a %i) pe m#"r# !e i+bteam "#-l !$o"! mai
bi$e) m# imea) fii$&!# ($ tot !eea !e f#!ea $ 0#"eam o
a$mit# !o$ti$itate) $ &e"!opeream a$mite p$!te &e reper
"a) mai pre!i") a$mite perma$e$2e !are "#-mi a4te "#-l
&efi$e"!, Se p#rea !# Clai! a!2io$ea+# ($ *ia2a &e fie!are +i
($tr-$ fel "a altl) ($ f$!2ie &oar &e preferi$2ele &e
mome$t, Clai! (mi ap#rea !a $ om !are ($2ele0e "# tr#ia"!#
&p# pofta i$imii fie!are !lip#) (0$or($& ! $ep#"are tot !eea
!e ar ptea "# rme+e &p# a!eea, Di$ a!e"t moti*) (mi ap#rea
%i !a $ mare e0oi"t, Dar a!e"ta $ a !o$"titit $ moti* !a
"# $ m# farme!e, Cm 2i-am mai "p") pe Clai! ori (l
a!!eptai) ori (l rep&iai ($ ($tre0ime, S($t %i a"t#+i &e
p#rere !# $ om ! a&e*#rat *i e"te $mai a!ela !are ($ toate
(mpre4r#rile r#m($e el ($"%i, Clai! m# ferme!a to!mai
fii$&!# era $ om *i, 5i a"ta (mi era &e a4$", N m#
($trebam
- "a !'iar &a!# m# ($trebam ref+am "#-mi r#"p$& - &a!# oml
a!e"ta *i ($ a$"ambl e"te $ om b$) &a!# e"te $ om !are
merit# "tim# "a &i"pre2,
Dm$eata) &p# !e ai "# afli totl &e"pre el) *ei ptea "#-l
4&e!i) "# emi2i) ! alte !*i$te) 4&e!#2i &e *aloare,
A"t#+i) &p# at(2ia a$i) m# "imt ($ "tare %i e &e a%a !e*a,
Dar !e ro"t ar a*ea> Poate !# a% a4$0e la !o$!l+ia !#
*re&$i! &e "tim# %i a&mira2ie a a4$" abia &p# !e a ($!etat
"# mai fie el ($"%i, Poate/ Dar la !e mi-ar folo"i, Ori!e
l!r poate fi pri*it &i$ mai mlte p$!te &e *e&ere %i $
tot&ea$a !o$!l+ia e"te a!eea%i, De e1empl) ($ !a+l li
Clai!, Di$ p$!t &e *e&ere i$&i*i&al - 4&e!at $mai &i$
a!e"t p$!t &e *e&ere - $ om merit# toat# la&a &a!#
i+bte%te ($ toate (mpre4r#rile *ie2ii "# $ "e tr#&e+e pe el
($"%i, Dar a!ela%i om) 4&e!at &i$ p$!tl &e *e&ere al
!ole!ti*it#2ii) &a!# r#m($e ($ a$mite (mpre4r#ri !re&i$!io"
li ($"%i - &e pil&# e0oi"t) i$&i*i&ali"t -) merit# &oar
&i"pre2 %i oprobi, La
;6A
fel %i ($ !a+l li Clai!, To!mai fii$&!# $ m# pot 'ot#r(
&i$ !are p$!t &e *e&ere "#-i a$ali+e+ faptele ref+ "# emit
*reo 4&e!at# &e *aloare, La &m$eata) $efii$& *orba &e
fa!tori "bie!ti*i) o po2i fa!e f#r# team# !# - e*e$tal - l-
ai $e&rept#2i,
- 3a!tori "bie!ti*i e1i"t# %i ($ !eea !e m# pri*e%te) i-am
atra" ate$2ia, J($&i2i-*#) am fo"t (mpre$# pe fro$t) am
"ferit (mpre$#) am ($&rat (mpre$# mi+eria) fri0l)
mr&#ria) p#&!'ii,
- Da) &a) ($2ele0/ Tot%i) &eo"ebirea e mare, N 2i-a fo"t)
&e pil&#) priete$, A%a-i !# $ 2i-a fo"t>
- .a &a/ Dp# !e $e-am re*#+t pe fro$tl &i$ Ar&eal, C
toate a!e"tea) mai !r($& raportrile &i$tre mi$e %i .!r "e
pot $mi priete$ie, Tot%i) e ! Clai! am ($fr$tat) !ot la
!ot) moartea) $ o &at#) !i &e +e!i &e ori, Ne-am "al*at $l
altia *ia2a,
-< A"ta e ! totl alt!e*a)
-< N) $ e &elo! alt!e*a, Nmai ($tr-$ "i$0r !a+, I$
!a+l !($& l-a2i ibit,
- Nmai ($ !a+l !($& l-am ibit>
- Da) $mai ($ a!e"t !a+,
Car*ara "r("e ! ($0#&i$2#,
- De%i 2i-am "p" !# $ om poate ibi $mai o "i$0r# &at#
($ *ia2#) ($ !eea !e m# pri*e%te $ am ibit &e!(t $ "i$0r
om : pe .!r,
- 5i Clai!>
- Clai! mi-a fo"t priete$,,, Dar mai ($t(i a fo"t
($!($tarea, M# ($!($ta %i m# ferme!a totl la el, M# ($!($ta
p($# %i opa!itatea li fa2# &e "feri$2a pe !are era ($ "tare
"-o pro&!# altora, Cm "#-2i e1pli!> Po2i ($*i$i $ r( !are
"e re*ar"# pe"te malri) !a+($& "tri!#!i$i> N) fii$&!# r#l
pe !are (l pro&!e $ e"te re+ltatl $ei a!2i$i &eliberate,
La fel %i Clai!, Da!# &i$ !a+a li !i$e*a "ferea) $ ptea
fi ($*i$o*#2it) pe$tr !# $-o f#!ea ! b$# %tii$2#) la fel !a
o ap# !($& rpe +#0a+rile %i i$$&#,
Pe &e alt# parte m# imea i$"ti$!tl %i i$ti2iile "ale
"i0re, ($ le0#tr# ! mi$e el a a*t i$ti2ia e1a!t# a !eea
!e eram ($ realitate,
;=D
Clai! a %tit) !re&) !'iar &i$ prima +i !# ($ !i&a
pre"ti0ili &e 9"a*a$t#@ ($ &e*e$ire ! !are *oia .!r "# m#
(mpo&obea"!#) eram tot%i o femeie obi%$it#) !# tot%i
0"trile %i preferi$2ele mele era ($ mare m#"r# ba$ale)
$ei$tere"a$te, Areola &e fi$# i$tele!tal# $ i
r
a !reat $i!i
$ fel &e !omple1e) %i fa2# &e mi$e "-a prtat &e la ($!ept
a%a !m "e prta) ($ 0e$eral) ! toate femeile : !m*a ! $
fel &e ($0#&i$2# p2i$ iro$i!#) p2i$ bi$e*oitoare,
At$!i !($& "t#tea &e *orb# ! mi$e $ "e "tr#&ia "# a&!#
($ &i"!2ie $ %ti !e "bie!te &o!te) !i (mi po*e"tea &e"pre
l!rrile !ele mai ba$ale po"ibile) ($!re&i$2at !# ele m#
i$tere"ea+# ($ mai mare m#"r# &e!(t problemele &i"!tate !
.!r
- mai pre!i") &e!(t a!elea pe !are .!r le &i"!ta ! mi$e -
&e mlte ori &e fa2# ! el,
,,,5i $ 0re%ea &elo!, ($tr-a&e*#r) ($t(mpl#rile m#r$te m#
i$tere"a, (l a"!ltam) (i mai p$eam !(te o ($trebare8
!(teo&at# po*e"team %i e, 3#r# "# $e &#m "eama timpl tre!ea,
- Ce mai %etar e%ti %i t) m#i Claiele / (i "p$eam,
- La"#) Cari) !# $i!i ! ti$e $ mi-e r%i$e,
Clai! tot&ea$a era i$format &e"pre tot !eea !e
"e ($t(mpla $ $mai ($ S#r#!2i) &ar %i pri$ "atele *e!i$e,
Ci$e %i-a b#tt $e*a"ta %i pe$tr !e) ! !i$e "e !l!#
$ot#rea"a "a $e*a"ta li Col2a$) &e !e "-a "p($+rat femeia
$i !o$!e$trat "a pe !i$e a mai !iom#0it 'ai&ama!ii
$otarli,
De"pre toate a!e"tea (mi po*e"tea &e mlte ori ! iro$ie "a
! $ %or mor, (l a"!ltam ! pl#!ere %i a&e"ea m# f#!ea "#
r(& ($ 'o'ote, Pe "!rt) Clai! i+btea "# m# &i"tre+e, Di$
a!e"t moti*) am(- $am mere ple!area a!a"#) !a "# ($to!me"!
biblio0rafia !ert# &e .!r, De altfel) $i!i el $-mi mal
pome$ea $imi!) &e par!# ar fi itat,
A%a tre!r# +ilele, Spre "f(r%itl l$ii o!tombrie) o
a&e*#rat# ploaie &e or&i$e &e !'emare "e ab#t a"pra "atli,
Era at(t &e mlte) ($!(t Col2aa $-%i mai obo"i 4a$&armii !a
"# le &!# pe la !a
;=;
"ele oame$ilor) !i) ! !o$"im2#m($tl primarli p"e
*#t#%ell "# !'eme ! 0oar$a la prim#rie ($tre0 "atl) parte
b#rb#tea"!#, U$a &i$ mltele fi2i!i *er+i era &e"ti$at# li
Clai!, .!r "!#pa"e &e &ata a"ta,
C($& Clai! "e ($toar"e &e la prim#rie) &e%i eram ! to2ii
&e fa2#) "e a&re"# &oar mam#-"i :
- M-a ($'#2at) mam#/
Soa!r#-mea ($!ep "# pl($0#)
- N-2i f#!ea 0ri4i) mam#) !#t# el "-o !o$"ole+e, Am "#-l
"f#$2ie"! pe ma4rl &e la mobili+are %i are "#-mi &ea
&rml,
N p#rea &elo! ($0ri4orat, A &oa +i) &imi$ea2a) l-am !o$&"
! to2ii la 0ar#, Pe pero$) p'oi &e lme, Era ml2i !ei !are
ple!a) &ar mai ml2i !ei !are (i ($"o2ea - mame) $e*e"te)
!opii) r&e &e tot fell, Co$!e$tra2ii) ma4oritatea a*ea l#-
&i2e) mlte p#"trate &e pe *remea !($& f"e"er# re!r2i,
Al2ii) !(te o bo!!el2# ! &e-ale 0rii, Nmai Clai! era !
m(i$ile ($ b+$ar,
- Cel p2i$ "#-2i fi fript) Clai!le) o 0#i$#) !a "# ai !e
m($!a pe &rm) ($ tre$) (l !ert# "oa!r#-mea,
-La"#) mam#) !# m# &e"!r! e, 5tii !# $-mi pla!e "# m# !ar
! pa!'ete,
- .arem "#-2i fi lat %i t o fla$el2#) &o#) %i $i%te
!iorapi mai 0ro%i, Da!# $-2i &a &rml) !e te fa!i> Iar$a
a!%i bate la %#,
- M# ($tor!) mam#) ai "# *e+i/
Era) ($tr-a&e*#r) !o$*i$" !# a*ea "# "e ($toar!#, Noi ($
"!'imb a*eam ! to2ii i$ima 0rea, 3aptl !# "e 0olea
literalme$te "atele &e b#rba2i era !el mai "i0r i$&i!i !#
r#+boil b#tea la %#, Pe pero$ a%tepta tre$l $ $mai
!o$!e$tra2ii &i$ S#r#!2i) &ar %i a!eia &i$ "atele *e!i$e f#r#
"ta2ie &e !ale ferat#, C(t &e ml2i oame$i f"e"er# !'ema2i la
!o$!e$trare mi-am ptt &a "eama abia !($& tre$l "-a oprit ($
0ar#, I$i2ial) 0ar$itra f"e"e format# $mai &i$ *a0oa$e &e
!la"#, Pe par!r") pe$tr a ptea &!e pe to2i !ei !e
primi"er# or&i$e %i !are la ! a"alt tre$l p($# %i &i$ !ele
mai m#r$te 0#ri) "e a&#0a"er# mere *a0oa$e &e marf#, C($&
;=F
a oprit ($ 0ar#) a!e"tea &i$ rm# era &e !i$!i ori mai mlte
&e!(t !ele &e !la"# %i) pe$tr !# o "i$0r# lo!omoti*# $ era
($ "tare "# tra0# l$0a 0ar$itr#) la rm# mai f"e"e ata%at#
$a, 5i ! toate a!e"tea) tre$l era ti!"it &e !o$!e$tra2i, Pe
"!#ri) pe tampoa$e) pe a!operi%rile *a0oa$elor) pe te$&erl
lo!omoti*elor oame$ii "t#tea !ior!'i$e, Jar$itra p#rea $
%arpe ime$" %i mlti!olor,
Ca "# "e poat# r!a ($ tre$) !o$!e$tra2ii &i$ 0ara $oa"tr#
a trebit "# &ea o a&e*#rat# b#t#lie, Era $ *a!arm 0e$eral)
&i$ !are "e &i"ti$0ea &oar bo!etl $e*e"telor !elor !are
ple!a %i r#!$etele li Col2a$ :
- Ur!#) b#) to2i) 0ri4a$ia *oa"tr#, Ci$e "!ap# tre$l (i moi
oa"ele,
Clai! $ a &at $#*al# o&at# ! !eilal2i !a "# ap!e $ lo!
($ tre$, A r#ma" l($0# $oi %i a !o$ti$at "# !($te &i$
m+i!2#) a%a !m f#!"e %i p($# a *e$i tre$l, Ceilal2i to2i
- ml2i f#!"er# p($# at$!i roat# ($ 4rl 0rpli $o"tr !a
"#-I a"!lte - era &e a!m ($ tre$) "a poate ($!# "e mai
lpta !a "# p$# $ pi!ior pe ltima treapt# a "!#rii *re$i
*a0o$ &e !la"#, Impa"ibil) Clai! pri*ea bl!eala a!eea
&eprima$t#) ab"r&#) "i$i"tr#) ! o!'ii li *ioi ($ !are
!iteam par!# $ fel &e ($0#&itoare iro$ie,
Abia !($& toat# lmea i+bti "# "e r!e ($ tre$ %i !($&
impie0atl "e pre0#tea "# &ea "em$all &e ple!are) Clai! pomi
f#r# "# "e 0r#bea"!# "pre lo!omoti*#, Ur!# ($ !abi$a
me!a$i!li %i ($!ep ! a!e"ta $ %ti !e !o$*er"a2ie) iar
!($& tre$l "e r$i &i$ lo!) $e f#! &i$ m($# "em$ &e r#ma"
b$, Soa!r#-mi i "e mplr# o!'ii &e la!rimi, At$!i .!r)
petre!($&-%i bra2l pe &p# m#rl ei) "p"e :
- N-2i fa!e 0ri4i) mam#, Ai *#+t &oar !(t &e %or %tie "#
"e &e"!r!e,
- 5tie/,,, &e b$# "eam# !# %tie, Dar $ e "i$0rl &i$ 2ar#
!are "e pri!epe la a%a !e*a, Da!# *a fi r#+boi) $mai !ei
foarte &e"!r!#re2i *or i+bti "# "e ara$4e+e pe $&e*a pe
$&e prime4&ia e mai
;=G
mi!#, 5i !i$e m# a"i0r# !# Clai! *a fi pri$tre a!e%tia>
Apoi,,,
-Apoi !e) mam#> i$"i"t# .!r) *#+($& !# mai- !#-"a e+it#
"#-%i "p$# 0($&l p($# ia !ap#t,
- Apoi) !e "e fa! a!eia !are $ "e pri!ep &elo! "# "e
&e"!r!e>
($treba"e ! &e+$#&e4&e ($ 0la") it($&-"e ! $ fel &e
&ra0o"te i&olatr# la .!r, Am ($2ele" !# "e referea la el,
($0ri4orarea ei era ($tr totl 4"tifi!at#, .!r $ %tia) $
"e pri!epea &elo! "# "e &e"!r!e,
- La"#) mam#) !# *or ($*#2a %i ei, ($tr-$ fel "a altl)
*or ($*#2a %i ei, Altfel $ "e poate,
E !are %tiam !e 'ot#r("e .!r) am pri!ept t(l!l
!*i$telor li, Soa!r#-mea ($"#) $e%tii$& ($ !e fel ($2ele0ea
.!r "# "e &e"!r!e ($ !a+l !($& a*ea "# fie trimi" pe
fro$t) $ "e li$i%ti &elo!, Tot%i) $-a mai "p" $imi!, Ne-am
($tor" ! to2ii a!a"#) f#r# "# $e mai *orbim,
($!# &i$ prima +i mi-am &at "eama !# Clai! (mi lip"e%te,
Cm "#-2i e1pli!> (mi lip"ea !a priete$, Ca $ fel &e to*ar#%
&e 4oa!#, S# $ te miri !# "p$ a!e"t !*($t, N $mai !opiii)
&ar %i oame$ii mari "imt $e*oia "# "e 4oa!e, 5i "e 4oa!#, ($
fel %i fel &e !'ipri, Pra!ti!($& &iferite "portri) !ole!-
2io$7$& $imi!ri po"ibile %i impo"ibile "a i$*e$- t($&
&i*er"ele 4o!ri $mite 9&e "o!ietate@, Ca "#-2i &a $mai
!(te*a e1emple, 3ii$&!# &p# p#rerea mea) oame$ii mari fii$&
mai i$*e$ti*i &e!(t !opiii) "e 4oa!# mai mlt &e!(t a!e%tia,
C($& am fo"t mi!# m# 4!am ! fra2ii mei) ! !eilal2i !opii &e
pe "tra&a $oa"tr#, Pe rm#) !($& m-am f#!t mare) !($& ;-a,m
!$o"!t %i l-am ibit pe .!r) am !re+t !# $ mai "imt
$e*oia "# m# 4o!, Dar $-a fo"t a&e*#rat, M-am 4!at %i at$!i,
Nmai !# $ am fo"t !o$%tie$t# !# !eea !e fa! ($"eam$# tot
4o!, M-am 4!at) &e pil&#) ))&e-a "($t !eea !e .!r al me
!re&e !# "($t:, 3#r# "# fi !o$%tie$t# &e a!e"t l!r m# 4!am
%i (mi pl#!ea, Dar tot 4!($& mere a!ela%i %i a!ela%i 4o!, la
$ mome$t &at am obo"it %i m-am pli!ti"it, 5i at$!i "-a
($t(mplat) poate &i$
;=K
pli!ti"eal#) poate &i$ obo"eal#) poate %i &i$tr-o pri!i$#) %i
&i$ alta) "# m# &e"!op#r %i "# m# *#& ($ o0li$&a propriei mele
0($&iri, Ce "-a petre!t at$!i ! mi$e 2i-am po*e"tit, N 2i-
am *orbit ($"# &e"pre alt!e*a, De"!operi$& !# 4o!l 9&e-a "($t
!eea !e .!r al me !re&e !# "($t: $ e"te alt!e*a &e!(t $
4o!) %i pli!ti"it# "#-l tot 4o! mi "-a f#!t &or &e $ altl,
5i to!mai at$!i "-a ($t(mplat "# *e$im ($!oa!e, Ai!i l-am
!$o"!t pe Clai!, 5i iat# !# pe $e"im2ite el a &e*e$it
parte$erl me &e 4oa!#, N %ti e1a!t !are e"te "em$ifi!a2ia
a&e*#rat# a 4o!li, Pli!ti"eal#> Poate, ($ ori!e !a+) Clai!)
4!($&-"e ! mi$e) m# ferea &e pli!ti"eal#, Poate !#)
4!($&-$e) i+bteam "# $ $e pli!ti"im re!ipro!,
Pe "em$e te ($trebi ($ !e !o$"ta a!e"t 4o!, Bi-am mai "p" :
$e 4!am fle!#ri$&, Te 0($&e%ti poate : !e 4o! o mai fi %i
#"ta> Ei bi$e) afl# !# to!mai &e $ a"eme$ea 4o! a*eam e
$e*oie, (mi f#!ea mare pl#!ere "# fle!#re"!, 3le!#ri$& m#
re0#"eam, 3le!#ri$& m# &e+i$tele!tali+am) &a!# *rei,
3le!#ri$& &e"!opeream) "pre pil&# !# m# i$tere"ea+# mai mlt
!a+l 3lori!'ii Co$&r2 !are (%i !i"e"e oml ! toporl
fii$&!# *($&"e &o# po0oa$e &e p#m($t $otarli) &e!(t
arti!oll la !are l!ra .!r i$titlat 9Ere&itate %i
e&!a2ie:) arti!ol pe$tr !are (i pre0#ti"em o b$# parte &i$
fi%e, 3le!#ri$& m# re!reeam) m# o&i'$eam,
Dar iat# !# Clai! ple!# la !o$!e$trare, C($& $ l-am mai
a*t ($ prea4ma mea iar#%i am ($!ept "# m# pli!ti"e"!, M#
pli!ti"eam "# tot ($to!me"! fi%e pe$tr .!r %i) ($ *e&erea
a!e"ti "!op) "# !ite"! toate !#r2ile pe !are i+btea "# %i le
pro!re) !mp#r($&-le "a (mprmt($&-le &e la bibliote!a
or#%e$ea"!#, Ca "#-mi trea!# timpl m# &!eam "# l!re+ ($
0r#&i$a &i$ "patele !a"ei, ($ 0r#&i$a a!ea"ta tot&ea$a era
!e*a &e f#!t, Dar $i!i "# l!re+ a!olo toat# +ia $ pteam,
Prea era mo$oto$) Mere) ore ($tre0i) "# &ai ! "#p#li0a) "#
pli*e%ti) "# "trope%ti, C "oa!r#-mea $-mi f#!ea pl#!ere "#
fle!#re"!, De altfel) ea $i!i $ era &e fell
;.M
ei *orb#rea2#, 5i apoi 2i-am "p" !e fel &e ($!re&ere (mi
a!or&a, ($!re&erea ei era !a o poli2# ($ alb, O ($!re&ere !are
$-o (mpie&i!a &elo! "# "e !o$"i&ere ($ perma$e$t# "tare &e
p($&#, 5i apoi "oa!r#-mea (%i imp$ea o a$mit# ri0i&itate)
!are) &e%i %tiam !# $ e"te proprie firii "ale) (mi i$'iba
ori!e ela$, (mi !i&ea "po$ta$eitatea, ($tr-$ a$mit fel - pe
"em$e "pre a-%i me$2i$e atoritatea - %i a!a"# era &#"!#li2#,
Di$ a!e"te moti*e era e1!l" "# mi-o- fa! priete$# &e 94oa!#:,
9Poate !# .!r are "# *rea "# "e 4oa!e ! mme:
r
mi-am +i" :
- Sp$e-mi) !e mai e $o> l-am ($trebat ($tr-o +i,
S-a itat la mi$e "rpri$" :
- Ce mai e"te $o> N ai !itit +iarl &e a"t#+i> Cata"trofa
"e apropie, A$to$e"! *a ple!a la .erli$,) (2i ($!'ipi !#
&a!# l-a !'emat Hitler la or&i$e,,,
-.i$e) a"ta %ti, Am !itit ($ +iar Umi$2eam fii$&!# $-;
!iti"emV, Dar alt!e*a, ($ "at !e "e mai ($- t(mpl#>
-Ni!i ($ "at l!rrile $ "ta mai bi$e, Pi$tilie- $ !re&
"# mai r#m($# primar, Notarl mbl# "# p$# pe $l &i$
!iom#0arii li, Pe be2i*l &e .r($+ei,
- 5i alt!e*a) .!re>
- Alt!e*a> La %!oal# ($!epe "# "e !am ($*e$i$e+e atmo"fera,
Ple%a) fii$&!# "e teme "# $ piar&# po"tl &e &ire!tor) a
($!ept "#-i fa!# !rte $otarli,
- Dar alt!e*a> Alt!e*a $ "e mai ($t(mpl# ($ "at>
Iar#%i "-a itat la mi$e) $e&merit) i$tri0at paiE!#r
- P#i t $ *e+i !e "e ($t(mpl#> At(ta mi+erie $-a mai
!$o"!t "#r#!2e$ii &e !($& "-a tre+it pe lme,
M-a a%e+at pe 0e$$!'ii li %i m-a m($0(iat pe p#r !a "# m#
li$i%tea"!#, L-am (mbr#2i%at "tr($", (l ibeam at(t &e mlt/
At(t &e mlt (mi era team# "# $-; pier&/
5i ($ timp !e (l (mbr#2i%am i-am *orbit ($ 0($& :
;=O
- .!re) &ra0l me, &e !e $ %tii "# te 4o!i p2i$ !
mi$e>
(2i po*e"te"! %i mi-e r%i$e, R%i$e mi-a fo"t &e fie!are
&at# !($& mi-am ami$tit &e +ilele a!elea) li !eream 9"# "e
4oa!eQ
;
! mi$e/ (i !eream ! alte !*i$te "# m# &i"tre+e
fle!#ri$& ! mi$e) a%a !m Clai! m# &i"tra"e !(t timp f"e"e
a!a"#, (i !eream !e*a !e ($ $i!i $ !a+ $ ptea) fii$&!# $
"-ar fi pri!ept) !'iar &a!# ar fi *oit, 5i fii$&!#) pe &e o
parte $ "e ptea "# fie a%a !m l-a% fi &orit) iar pe &e alta
obo"i"em "# fi !eea !e !re&ea el !# "($t) (l l#"am "i$0r,
Crea "#-2i e1pli! ($ !e fel (l l#"am "i$0r, (l l#"am
"i$0r $ !a pre+e$2# fi+i!#, A%a mai tot timpl eram
(mpre$#, ($tr-altfel (l l#"am "i$0r) ($ "e$"l !# $ m# mai
preo!pa "# %ti !e "e ($t(mpl# ! el) &ar $ ($ afar#) ($
raportrile li ! oame$ii) !i ($#$trl li !e "e ($t(mpl#,
N m# mai preo!pa "# %ti !e 0($&e%te) !e-; fr#m($t#, N-i
%or "#-2i e1pli!, Bi-am "p" !#-; ibeam) !# (mi era team# &e
!e-ar ptea "# i "e ($t(mple a &oa +i, Dar a!e"ta era e0oi"m,
Da) (mi era team# "# $-; pier&, Dar (mi era team# fii$&!# (mi
era $e!e"ar, Sa) altfel "p") pe$tr !# a-; ibi era pe$tr
mi$e o $e!e"itate,
Car*ara !o$te$i $mai pe$tr !(te*a !lipe) apoi ! o *o!e
obo"it#) mlt mai obo"it# &e!(t ($ai$te) !o$ti$# :
Do# +ile mai t(r+i "-a ($tor" Clai!,
- S#rt m($a) mam#/ .$#) Cari/
S-a &" &rept la &lapl &i$ b!#t#rie) l-a &e"!'i") %i-a
t#iat o b!at# &e p(i$e) "-a a%e+at pe o la*i2# %i a ($!ept
"# m#$($!e ! poft#,
-< S#-2i fa! $ "!rob &e o#> l-a ($trebat "oa- !r#-mea !are
"e (mb4ora"e la fa2# &e b!rie,
-.a/ N mi-e foame, Dar pe &rm mi "-a f#!t poft# &e o
b!at# &e p(i$e &e !a"#, Aia &e la re0ime$t e mai mlt or+,
.#&i2a $&e-i>
- U$&e *rei "# fie> La %!oal#,
-- L-am ara$4at %i pe el,
;=6
- Ce *rea "# ($"em$e a"ta) !# $ pri!ep> l-am ($trebat,
- ($"eam$# !# "#pt#m($# *iitoare ar fi primit %i el or&i$,
La birol mobili+#rii) la re0ime$t) l!rea+# o armat# ($trea0#
&e frieri, Emit mere or&i$e &e !'emare, Am ara$4at !
ma4rl "#-l fa!# %i pe el itat, I-a a$lat or&i$l ($ fata
mea, ($ "!'imb) m-am ($tor" f#r# $ ba$) mam#,
- N-i $imi!/ .i$e !# a2i "!#pat am($&oi,
- Cre& !# *reo !(te*a l$i a "# $e la"e ($ pa!e)
Soa!r#-mea "-a itat l$0 la el) apoi a oftat, ($
$ai*itatea ei !re+"e !# &e a!m ($ai$te $ a*ea moti* "# "e
team# &e "oarta b#ie2ilor ei,
- C($& *a mai fi $e*oie l-om mai "f#$2i pe ma4rl #la al
*o"tr,
5i ie%i &i$ b!#t#rie "#-l ($t(mpi$e pe .!r !are to!mai
i$tra pe poart#,
- 3aptl !# Clai! era a!m &i$ $o a!a"#
- !o$ti$# po*e"tea Car*ara - a ($"em$at pe$tr mi$e $ fel &e
%rare, Abia a!m mi-am &at ! a&e*#rat "eama !(t &e mlt (mi
lip"i"e) &ar mai ale" abia a!m mi-am &at "eama ! a&e*#rat
!(t &e $e!e"ar# (mi era pre+e$2a li, 3ii$&!# abia a!m am
&e"!operit - poate !# terme$l $ e"te !el mai potri*it - &e
!e (mi era $e!e"ar : (mi era $e!e"ar# pre+e$2a li fii$&!#
$mai a%a (mi re0#"eam e!'ilibrl,
- S!+a2i-m# !# *# ($trerp) &ar $ mi-e !lar &e"pre !e fel
&e e!'ilibr *orbi2i,
- To!mai a!ea"ta *oiam "#-2i e1pli!, Ei bi$e) afl# !# a
trebit "# lip"ea"!# pe$tr !a "# pot ($2ele0e !# pre+e$2a li
(mi a4ta "# "port pe mai &eparte marea altit&i$e) !# m#
ferea &e "i$!op#, Pri$ "impla li pre+e$2# Clai! m# a4ta "#
m# re0#"e"! %i "# $ obo"e"! ibi$&-; pe .!r, La bra2l
pter$i!) "i0r %i at(t &e &ra0 al li .!r) r!am) r!am
feri!it# !# m# ibe%te %i !# are at(ta $e*oie &e mi$e, Dar
efortl) aerl tare, m# obo"ea) fii$&!# $ eram !o$"trit# &i$
a!ela%i alat ! el, fii$&!# $ i+bteam "# m# obi%$ie"!
&efel ! ($#l2imile, 3#r# Clai!) p($# la rm#) "i$!opa ar
;==
fi "r*e$it, Dar to!mai at$!i !($& $ mai pteam) !($&
prime4&ia era mai mare) Clai! (mi a4ta "# !obor) "# m#
o&i'$e"!) "# re&e*i$ e, Iat#) to!mai ($ a!ea"ta !o$"ta
e!'ilibrl &e !are 2i-am *orbit,
A%a a tre!t "#pt#m($ile, A *e$it l$a $oiembrie a a$li
;AK;, 5i ! ea 0roa+$i!a $oapte &e ;A "pre FD,
- Noaptea !($& l-a are"tat pe .!r) $>
- Da) $oaptea !($& l-a are"tat, (mi ami$te"! totl) foarte
pre!i", Dormeam, Dormea %i .!r, U$ "om$ 0re) tr&it,
A&ormi"e t(r+i) $e!#4it, La %!oal#) &ire!torl) !are pe
*remea le0io$arilor) !a "#-%i p#"tre+e po"tl) (mbr#!a"e
!#ma%a *er&e) (i f#!ea mi+erii,
5i &eo&at# m-am &e%teptat &i$ "om$) ! "fletl 0re &e
$eli$i%te) &e "paim#, Li$i%tea era &epli$#, N "e a+ea $i!i
m#!ar l#tratl $i !(i$e, .!r !o$ti$a "# &oarm#, C toate
a!e"tea) $ m-am li$i%tit, Dimpotri*#, Pe"em$e !# am pre"im2it
prime4&ia, Am a+it apoi +0omotl pe !are (l f#!ea motorl
$ei ma%i$i ($ pli$ mer" %i) "!rt timp &p# a!eea) tri"ml
"-a oprit ($ fa2a !a"ei) br"!) f#!($& "# 2ipe fr($ele,
Am "#rit ($ !apl oa"elor) ($0ro+it#) tremr($& toat#, ($
!lipa a!eea am a*t i$ti2ia !# i "e *a ($t(mpla !e*a r# li
.!r,
- .!re/ l-am "tri0at,
Dar el $ m-a a+it, Tr&it) !o$ti$a "# &oarm# "om$l li
0re) prof$&,
- .!re/
Tot $ m-a a+it, Plto ($tre timp ($!ep"e "# latre frio" %i
"# "e ar$!e a"pra por2ii,
- Ei, *oi) "e a&e> "tri0# !i$e*a &i$ li2#,
Soa!iQ#-mea a ie%it ($ ti$&# :
- Ce "e ($t(mpl#> Pe !i$e !#ta2i &m$ea*oa"tr#>
- Ai!ea "t# ($*#2#torl .!r Ci%i$oi >
- Ai!i/ Dar !e treab# a*e2i ! &($"l> Doarme,,,
-- Lea0# 4a*ra a"ta afri"it#/
A"!ltam &ialo0l i$!apabil# "# m# mi%!) t#l#- +it# &e o
$e"f(r%it# &rere) fii$&!# a!m $ mai a*eam $i!i o ($&oial#
($ pri*i$2a a !eea !e rma
;=A
"# "e ($t(mple, 5i .!r) bietl &e el) !o$ti$a "# &oarm#,
Dormea prof$&) ($tr-$ mome$t &ramati! &i$ *ia2a li) el
!are) &e obi!ei) a*ea $ "om$ at(t &e %or,
M-am aple!at la re!'ea li %i) (mbr#2i%($&-;) i-aQm %optit :
- .!re) &ra0l me) tre+e%te-te / Te !at# $i%te oame$i
"tr#i$i, 5i ($ 0($& : A *e$it "# te are"te+e,
Abia a!m "-a tre+it :
- Ce "-a ($t(mplat) Cari > m-a ($trebat ($!# ame2it &e "om$,
- Te !at# pe ti$e, .!re,,, Ni%te "tr#i$i,,, !
o ma%i$#,
Cre& !# ($ !lipa a!eea %i-a &at %i el "eama &e prime4&ie,
- Cari) mi "e pare !# *a trebi "# $e &e"p#r2im,
M-a a&$at la pieptl li %i m-a 2i$t "tri$") "tr($", (i
a+eam i$ima) .#tea pter$i!) b#tea mai repe&e, Dar %ti
pre!i" !# $ &e fri!#, .#tea &e &rere !# a*ea "# "e &e"part#
&e mi$e,
At$!i a !io!#$it ($ %# "oa!r#-mea,
- Dormi2i >
- N) mam# / a r#"p$" el,
- .#iatle) *e+i !# te !at# $i%te &om$i,
- ($&at# &e"!'i&) mam#, S# "e (mbra!e Cari /
Am p" o 'ai$# &e !a"# pe mi$e, Dar tremram
at(t &e tare) ($!(t (mi !l#$2#$ea &i$2ii) $ $imeream m($e!a,
.!r mi-a a4tat) apoi) %ter0($&-mi la!rimile) mi-a "p" !
to$ m"tr#tor :
- 3i)i tare) Cari &ra0# / N m# fa!e &e r%i$e,
-< .i$e) .!re / N-am "# te fa! /
C*i$tele a fo"t !a $ to$i!, N-am mai pl($") $i!i $-am mai
tremrat, .!r a &e"!'i" %a, L($0# pra0) ($ "patele "oa!r#-
mi) "t#tea $l &i$ a0e$2i, Cel#lalt $ "e *e&ea, Mai t(r+i
am ($2ele" !# r#m#"e"e afar# "# p#+ea"!#) &e team# !a $ !m*a
.!r "# f0# pe ferea"tr#, A!ela !are "e afla ($ !amer# era
at(t &e
;AD
mi! &e "tatr#) ($!(t la ($!ept) "t($& ($ "patele "oa!r#-mi)
mai !# $ "e *e&ea, O "t(rpitr# &e om) (mbr#!at# &i$ !ap p($#
($ pi!ioare ($ $e0r, Nea0r# (i era p#l#ria) $e0r papio$l &e
la 0(t, Nmai !#ma%a &e pe el era &e $ alb &bio", A*ea $i%te
o!'i blb!a2i !are (l f#!ea "# "eme$e ! $ bro"!oi,
- Te $me%ti Ci%i$oi .!r > (l ($treb# pe b#rbat-me
"#lt($&-"e pe *(rfri Ua*ea o *o!e "b2ire &e "!apeteV,
- Mai ($t(i "!oate-2i p#l#ria &e pe !ap, Te afli ($tr-o !a"#
&e oame$i) &om$le) %i $ ($tr-$ 0ra4&,
St(rpitr# p#r mai ($t(i "rpri$"#) apoi) pe $ea%teptate)
i+b!$i ($ r(", N era $ r(" for2at, 3#r# &oar %i poate !#
ob"er*a2ia li .!r (l am+a"e teribil,
- S!+a2i / repli!# iro$i!, (%i l# p#l#ria &e pe !ap) "e
it# la ea ! ate$2ie apare$t#) (i %ter"e borrile ! m($e!a
'ai$ei) pe rm# o &ep"e pe $ !ol2 al me"ei ! mlt# 0ri4#)
!a pe $ obie!t foarte 0i$0a% %i ($ peri!ol &e a "e "par0e,
Pro!e&a a"tfel f#r# "# "e 0r#bea"!#) ta!ti!o") mai pre!i" !
$ fel &e meti!lo+itate !are (l f#! "# par# %i mai !ara-
0'io", Dp# a!eea "e a%e+# pe $ "!a$) pi!ior pe"te pi!ior,
Dar ime&iat "e ri&i!# %i) &e"!'i+($& ferea"tra) (l !'em# ($
!a"# pe !el#lalt, Dp# !(te*a !lipe i$tr# pe %# o mata'al# &e
om !are) !a "# $ "e i+bea"!# &e pra0l &e "") trebi "# "e
aple!e, Hai$a "ta par!# "# ple"$ea"!# pe el) ($ "!'imb
pa$talo$ii (i era lar0i) aproape !a $i%te %al*ari) %i &e alt#
!loare, I$ !ap prta o p#l#rie ! borrile lar0i iar la 0(t)
la*alier#, Ni!i !# "e ptea $ !o$tra"t mai mare, &ar toto&at#
$-2i pteai ($!'ipi $ !pl mai potri*it) ba+at pe
!o$tra"te,
- N#i!#) "!oate-2i p#l#ria &i$ !ap !# "e "p#r# &om$E
($*#2#tor / Ii atra"e ate$2ia "t(rpitr#,
Uria%l "e "p"e %i at$!i ob"er*ar#m !# p#rl $e0r %i
l!io" "e a&$a la !eaf# ($ form# &e !'i!#, Tot abia a!m) !el
p2i$ ($ !eea !e m# pri*e%te) am ob"er*at !# obra4ii b!#la2i
era l!io%i &e par!# %i i-ar fi $" ! !rem#,
;A;
- Dom$le ($*#2#tor - *orbi "t(rpitra ! *o- !ea-i &e
"!apete -) b#$i2i pe$tr !e *-am &era$4at ($ pterea $op2ii >
- N) bi$e($2ele" / $e0# .!r,
- N > "e mir# pref#!t "t(rpitra, Cm "e poate > C#
"($te2i $ om bi$e !re"!t mi-a2i &o*e&it-o mai a&i$eaori)
!($& mi-a2i !ert "#-mi "!ot p#l#ria) ($"# !# "($te2i $ om
i$teli0e$t) aEm fo"t i$format ($ai$te &e a por$i ($!oa!e, A%a
!# m# mir !m &e $ b#$i2i !e $e a&!e) pe mi$e %i pe !ole0l
me) ai!i la &m$ea*oa"tr#, ($ a!e"t !a+ m# *#& $e*oit "# *#
!om$i!) ($ mo& ofi!ial) !# "($te2i are"tat,
- 5i !e ($*i$ire i "e a&!e > ($treb# "oa!r#-mea ! o *o!e
!are $ mai era !ea obi%$it#,
St(rpitra "e it# la ea) m#"r($&-o &i$ !ap p($# ($
pi!ioare,
- S($te2i mama li > ($treb# ar#t($& ! &e0etl mare "pre
.!r ! $ 0e"t &e &i"pre2,
- S($t mama li /
- S# *# "p$# el) fii$&!# %tie, Sp$e2i) *# ro0) mamei
&m$ea*oa"tr# &e !e *# are"te+, 5ti2i &oar &e !e) $-i a%a >
- N / 5i $ m# "imt ! $imi! *i$o*at,
St(rpitra !are *orbea i$te$2io$at la plral) afe!-
t($& o polite2e &e !are era "tr#i$) !o$ti$# pe a!ela%i to$ :
-
;
N %ti2i > .i$e($2ele" !#) &a!# am *e$it "# *# are"te+)
a*em &o*e+i !are *# a!+#, Dar !'iar &a!# $ am fi a*t) !m
*-am p#%it pra0l) &m$ea*oa"tr# mi-a2i fr$i+at $a !are
$mai ea "i$0r# ar 4"tifi!a are"tarea &m$ea*oa"tr#,
De0eaba) $ pte2i 0'i!i) &om$le ($*#2#tor, De a!eea m#
0r#be"! "# *# "ati"fa! !rio+itatea, Ei bi$e) &om$le) &o*a&a
*i$o*#2iei o !o$"titie to!mai &(r+e$ia &m$ea*oa"tr#, Am a*t
&e-a fa!e ! !m$i%ti,
N pri!epeam !e *rea "# "p$# %i &e a!eea m-am itat
($treb#tor la .!r, A!e"ta) !alm) "t#tea ! m(i$ile la "pate)
re+emat &e perete %i "e ita la "t(rpitra &e a0e$t !
&e+0"t, Sim2i$&-"e pri*it) "-a
;AF
itat mai ($t(i la Qmi$e) apoi la a0e$t) apoi iar#%i la mi$e
%i e am ($2ele" !e *oia "#-mi "p$# : 9St(r- pitra a"ta e
i$teli0e$t# %i) ($ !o$"e!i$2#) ! at(t mai prime4&ioa"#@,
- S# m# e1pli!) &om$le) !o$ti$# "t(rpitr#, S# pre"p$em
!# $mai &i$ eroare m# 0#"e"! e ai!i, S# pre"p$em !#
"($te2i $ !et#2ea$ pa%$i!, Dm$ea*oa"tr# !$oa%te2i
p"i'olo0ia !et#2ea$li pa%$i! > E o !$o"!, U$ !et#2ea$
pa%$i! ($ $o#+e!i %i $o# la "t# &i$tre !a+ri "e teme p($#
%i &e *ar&i"tl &i$ !ol2, Da!# a!e"ta "e it# la el !e*a mai
i$"i"te$t i$tr# ($ pa$i!#) 0r#be%te pa"l &e par!# ar fi *i-
$o*at &e toate &eli!tele %i !rimele !omi"e pe fa2a p#m($tli,
A!m) ($!'ipi2i-*# !m ar rea!2io$a $ a"eme$ea !et#2ea$
pa%$i!) &a!# a% pi!a ($ !a"a li la mie+l $op2ii) a%a !m "-a
($t(mplat "# pi! ai!i) la &m$eata, Ar rea!2io$a ori!m *re2i)
&ar ($ $i!i $ !a+) la prima ($trebare pe !are i-a%i p$e-o $
mi-ar por$!i "#-mi ia p#l#ria &i$ !ap, U$ a"eme$ea r#"p$"
$ mi-; ptea &a $ "impl !et#2ea$ pa%$i!, R#"p$"l a!e"ta
e"te &o*a&a peremptorie a !lpabilit#2ii &m$ea*oa"tr#)
&om$le, Pra!ti!a m-a ($*#2at) &om$le) !# e1i"t# o "i$0r#
!ate0orie &e &eli!*e$2i !are p($# %i ($ (mpre4r#rile !ele mai
&ramati!e pe$tr ei $-%i pier& &em$itatea : !om$i%tii, Te-ai
tr#&at "i$0r) &om$le) a%a !# $ mai are ro"t "# m# mai
pro"te%ti,
5i ($!($tat &e elo!i$2a "a) &i$ $o ($!ep "# "e "alte pe
*(rfri %i "# "e ite) pe r($&) la $oi) r($4i$& ! 0ra p($#
la re!'i, Era oribil, Dar a%a !m remar!a"e .!r) "t(rpitr#
$ era tipl poli2i"tli m#r0i$it %i b#t#%, De"tl &e
i$teli0e$t) %i to!mai &e a!eea peri!lo", (i pl#!ea "# "e
a"!lte *orbi$& %i "e *oia ori0i$al ! ori!e pre2,
Dp# !e $e-a 2i$t mi!l "# &i"!r" &e"pre &em$itatea
ome$ea"!# ($ fa2a atorit#2ii &e "tat - i$&i!i "i0r &p#
!are ptea fi re!$o"!2i !om$i%tii - a&re"($&-"e "oa!r#-
mi) (i "p"e :
, - A!m "($te2i l#mrit#) &oam$# > A!ea"ta e"te ($*i$irea
!are i "e a&!e fili &m$ea*oa"tr#8
;G - Ca"a &e pe !oli$#
;AG
E"te a!+at &e a!ti*itate "b*er"i*#) &e a!ti*itate !om$i"t#,
Dar ($ai$te &e a-; mfla) !m ar +i!e !ole0l me - %i ar#t#
($"pre ria% - *a trebi "# efe!t#m o per!'e+i2ie, N#i!#)
($!epe) &ar ! foarte mare ate$2ie, ($ re0l# >
- ($ re0l#) %efle /
S$a !ara0'io" !# "t(rpitra !are "em#$a ! $ bro"!oi) era
%efl $amilei ! la*alier# %i !'i!#,
($!ep per!'e+i2ia ! e1plorarea "ertarelor biroli, Namila
!er!eta ! ate$2ie fie!are '(rtie, Cele !are
i "e p#rea !# ar ptea !o$2i$e !e*a !ompromi2#tor le p$ea
&eoparte, Pe !elelalte le ar$!a pe 4o",
Soa!r#-mea r#b&# !(t r#b&#) &ar p($# la rm# $ "e mai pt
"t#p($i :
- Ar trebi "# ai p2i$ b$ "im2) &om$le, 3#-2i me"eria
o&ioa"#) &ar poart#-te !a oame$ii,
5i "e ap!# "# "tr($0# foile &e pe 4o", I-am a4tat %i e,
- Ia a"!lt#) !o!oa$# / C mi$e "# *orbe%ti ! re"pe!t, E
$ mbl ! aireli !a %efS,
5efl - "t(rpitra - i+b!$i mai ($t(i ($ r(") pe rm# !#tre
$amil#) !o$!e"i* :
- Hai&e) f#-i pe pla! / N le mai +*(rli pe 4o",
- ($ re0l#) %efle /
Par!# alt!e*a $ "-ar fi pri!ept "# "p$#, La fie!are
ob"er*a2ie a "t(rpitrii) la fie!are or&i$) r#"p$"l era
a!ela%i : ($ re0l#) %efle /
($ timp !e $amila r#"!olea pri$ "ertarele biroli) mi-am a&"
ami$te !# pe $optier# "e afla 9Statl %i re*ol2ia@, .!r
!iti"e &i$ !arte p($# a $ a&ormi,
- Mi-e fri0 / Pot "# m# &! &i$!olo "# m# (mbra! > m-am
a&re"at "t(rpitrii,
Se it# la mi$e pie+i%) pri*i ($ ta*a$) (%i e1ami$a ! ate$2ie
$0'iile %i pe rm#) tot f#r# "# "e ite la mi$e) (mi "p"e :
- .i$e) fie / Do# mi$te) $ mai mlt,
Am i$trat ai!i) ($ &ormitor) am lat !artea) am &e"!'i"
ferea"tra f#r# "# fa! +0omot %i am a+*(rlit-o &eparte) ($
0r#&i$#, Pe rm# m-am (mbr#!at, C($& am re*e$it ($ !amera $&e
per!'e+i2ia !o$ti$a) $
tre!"er# mai mlt &e &o# mi$te, Abia a!m "t(r- pitra "e
it# la mi$e) "!rt($&-m# &i$ o!'ii li &e broa"!#,
- De !#r2i m# o!p e / (l a$$2# pe l$0a$,
- ($ re0l#) %efle /
Se apropie &e bibliote!# ! $ m#r ($ai$te %i efe!t($&
a&e*#ra2i pa%i &e &a$", Am itat "#-2i "p$ !# 2i$ea m(i$ile
*(r(te ($ b+$are, N "em#$a a om) !i mai !r($& ! o p#p%#
0rotea"!# &e !ar$a*al, C m(i$ile ($ b+$are) "#lt($&-"e
mere pe *(rfri) pri*ea %i !itea tare $mele atorilor %i
titlrile !#r2ilor,
- N *#& ($"# pe Mar1) pe E$0el") pe Le$i$, C#r2ile alea
$&e le 2ii a"!$"e >
- N am a"eme$ea !#r2i,
- N ai > Da!# $ a"!$+i a"eme$ea !#r2i "a $i"!ai
ma$ife"te) at$!i) &om$le) !'iar !# $-ai $i!i $ 'a+, Team#
mi-e !# ai "# "f(r%e%ti pri$ a m# i$&i"p$e, Deo!am&at#) pr
%i "impl) m# &e!ep2io$e+i, 5i &oar (mi p"e"em at(tea
"pera$2e ($ &m$eata /,,,
M# itam la el %i $ ($2ele0eam &a!# (%i b#tea "a $ 4o! &e
.!r, Dar &i$ !ele !e a mai "p" mi-am &at "eama !# *orbea
"erio",
- N te ita a%a la mi$e / Da) (mi p"e"em ($ &m$eata mari
"pera$2e, C *oi) !om$i%tii) $ mer0i la "i0r &e!(t at$!i
!($& i+bte%ti "# pi m($a %i pe !e*a,,, !orpri &eli!te,
Altfel) *oi $e0a2i) !'iar &a!# *# rpem ($ b#taie, Hai&e)
"p$e-mi, $&e "# !at !a "# $ pier& *remea &e poma$#
r#"!oli$& pe"te tot, 3ii$&!# &e 0#"it) &a!# e"te !e*a &e
0#"it) po2i "# fii "i0r !# $ $e *a "!#pa,
.!r $ i-a r#"p$", A ri&i!at $mai &i$ meri ($tr-$ 0e"t
&e "il# %i pli!ti"eal#,
- .i$e /,,, Ne *om !o$*i$0e,
5i a ($!ept "# !er!ete+e bibliote!a) *olm ! *olm,
3r$+#rea ate$t fie!are !arte) fii$&!# %tia &i$ e1perie$2a &e
p($# at$!i !#) &i$ moti*e &e !o$"pirati*itate) !om$i%tii
obi%$ia "# !amfle+e ($tre "!oar2ele $ei !#r2i ! te miri
!e titl i$ofe$"i* $
;AM
te1t 9i$!e$&iarDar $ "e ml2mea $mai ! at(t, Ca "# aib#
!ertit&i$ea !# ($tre file $ "e a"!$&ea *re$ ma$ife"t "a
*re$ alt material 9!ompromi2#tor_) ap!a *olml &e !otor !
at(ta "!(rb# &e par!# ar fi 2i$t $ %oare!e &e !oa&# %i
($!epea "#-l "!tre ! ($*er%$are, Dp# a!eea) +*(rlea !ar-
tea pe ma"#) &e $&e .!r o la %i o p$ea ($apoi ($ raft,
De%i $ "!#p# $a f#r# "#-i trea!# pri$ m($#) per!'e+i2ia "e
"ol&# ! $ re+ltat $l,
Abia a!m (%i f#! apari2ia %i Clai!, P($# a $-; *e&ea
!re+"em !# lip"e%te &e a!a"#,
- T &e $&e ai mai r#"#rit) m# > (l ($treb# "t(rpitra
!are) 0'i&($&-"e &p# (mbr#!#mi$te) (%i ($!'ipi"e !# are &e-
a fa!e ! *re$ ar0at,
- S($t &e-ai !a"ei) r#"p$"e Clai!) "!'i2($& $ +(mbet
aproape "l0ar$i! %i *orbi$& ! to$ re"pe!to") par!# &i$a&i$"
!a "# !(%ti0e b$#*oi$2a "t(rpitrii,
To$l %i mai ale" +(mbetl "l0ar$i!) m-a f#!t "#-l r#"!,
-Ce ($"eam$# 9&e-al !a"ei: > (l !'e"tio$# mai &eparte
"t(rpitra *orbi$& ! o a"prime !are (l f#!ea "# par# %i mai
!ara0'io",
-- P#i "($tem fra2i,
- E fil me) &om$le / ($t#ri %i "oa!r#-mea ! $ fel &e
m($&rie !are) a!m) &p# fell !m "e !omporta Clai! fa2# &e
poli2i"t) mi "e p#r &epla"at#,
Cei &oi !o$ti$ar# per!'e+i2ia, Nimi! $ r#ma"e $e!er!etat
%i &r# trei ore, C($& termi$ar#) "t(rpitra *e$i "# "e
pro2#pea"!# la trei pa%i ($ fa2a li .!r, C m(i$ile ($
b+$are) "#lt($&-"e mere pe *(rfri) (l m#"ra &i$ !ap p($#
($ pi!ioare ! $ aer &i"pre2itor :
- De0eaba mi-am p" "pera$2ele ($ &m$eata, Ce$i$& ($!oa!e)
am fo"t !o$*i$" !# *oi ptea prile4i %efli me o!a+ia &e a
m# feli!ita, Dar m-ai &e+am#0it, M-ai &e+am#0it prof$&, Dar
afl# !#) p($# la rm#) tot &m$eata *ei fi a!ela !are *ei a*ea
&e re0retat, 5i %tii &e !e > 3ii$&!# (l *ei &e+am#0i %i pe
%ef, Ei) &ar &m$eata $ %tii !e $epl#!t l!r
;AO
e"te "#-l &e+am#0e%ti pe !omi"arl Wrbi2# / 5i a!m "#
mer0em, IEmbra!#-te /
.!r "-a (mbr#!at ($ pre+e$2a $amilei, A *e$it apoi !lipa
&e"p#r2irii, Am *rt "# $ pl($0) &ar $-am ptt, C($& .!r
m-a (mbr#2i%at) am i+b!$it ($ 'o'ote, ($ "!'imb "oa!r#-mea $-
a *#r"at o la!rim#,
- Dm$e+e ! ti$e) b#iatle /
L-a "#rtat pe am($&oi obra4ii %i i-a ara$4at flarl la 0(t
fii$&!# afar# $oaptea "e f#!"e fri0roa"#,
-? S# te ($tor!i "#$#to") b#&i2# / i-a rat Clai! l#"($&-
"e (mbr#2i%at,
($t(i a p#r#"it !a"a "t(rpitr#, Pe rQm# .!r) rmat &e
$amil#, Apoi "oa!r#-mea) e %i) ltiml) Clai!, ($ poart#
.!r "-a ($tor") m-a (mbr#2i%at %i m-a "#rtat pe fr$te,
- Jata /,,, Jata /,,, "e r#"ti $amila ap!($&-; &e bra2,
St(rpitr# "e %i afla ($ ma%i$#) l($0# %ofer,
- Ur!# / i-a por$!it l$0a$l li .!r (mpi$- 0($&-;
($#$tr, Se "i apoi %i el) tr($ti$& portiera, Ma%i$a por$i
%i o !lip# mai apoi &i"p#r ($ $oapte,
Am i$trat ($ !a"#, Clai! &i"p#r ($ !amera li, Soa!r#-mea
"-a a%e+at pe fotolil &i$ fa2a biroli) ! m(i$ile pr#b%ite
($ poal#) pri*i$& $ p$!t fi1 pe perete,
- Mam#) &-te %i te o&i'$e%te /
N mi-a r#"p$", Par!# $i!i $ m#Qa+i"e, O !$o%team at(ta
!a "#-mi &a "eama !# $ a*ea ro"t !*i$tele, Am i$trat ai!i)
la mi$e, M-am tr($tit pe pat %i am ($!ept "# pl($0, N %ti)
poate !# am %i a&ormit, C($& am &e"!'i" o!'ii "e lmi$a"e &e
+i#, M-am &" "# *#& !e fa!e "oa!r#-mea, AQm 0#"it-o tot ($
fotoli) la fel &e $emi%!at# &e par!# ar fi fo"t o "tatie a
&rerii, Nmai &i$ o!'i (i %iria la!rimi,
-Mam#) 'ai&e %i te o&i'$e%te p2i$, N are ro"t "# $e
pier&em ! firea, Trebie "# !'ib+im !e ptem fa!e !a "#-l
"!#p#m,
- .#iatl me /,,, Dra0l me) b#iat /,,, Nmai "# $ mi-;
omoare /,,, Nmai "# $ mi-; omoare C#l#ii i
;A6
5i-a %ter" o!'ii ! m($e!a ro!'iei %i "-a ri&i!at, Dar) ($
lo! "# "e !l!e) a ($!ept "# treb#lia"!# pri$ !a"#) &e par!#
at$!i "-ar fi tre+it &i$ "om$,
Car*ara f#! *reo !(2i*a pa%i pri$ !amer#) ($&rep- t($&-"e
mere &e "pate,
- Am amor2it / M# &oare %i "patele,
Se &"e apoi la ferea"tr#) o &e"!'i"e %i "!o2($& !apl
afar#) re"pir# a&($!,
-Par!# m-am mai r#!orit / m# a$$2# rel($&-%i lo!l &e
mai ($ai$te,
- ,,,5i a2i f#!t !e*a !a "#-l "!#pa2i pe .!r > am
($trebat !a "-o obli0 "# reia firl po*e"tirii,
- A &oa +i am ple!at la ora% ! "oa!r#-mea, Am b#tt la
mlte por2i, Am f#0#&it ba$i) &ar $-am i+btit $imi!, Ni "-a
"p" !#) p($# $ "e termi$# a$!'eta) $ "e poate fa!e $imi!,
A$!'eta o !o$&!ea per"o$al $ !omi"ar &e "i0ra$2# pe $me
Wrbi2#, O be"tie f#r# pere!'e, To2i (mi "p$ea !# &a!# $-ar
fi pi!at pe m($a a!e"tei brte) poate !# "-ar fi ptt fa!e
!e*a, Ca "#-2i &ai "eama !e fiar# era) afl# !# &e"pre el "e
"p$ea !#-i 9m#$($!#: pe !om$i%ti,
- 5ti mlte &e"pre fiara a"ta,
Pro!e"l a a*t lo! ($ febrarie &i$ a$l rm#tor) (mpotri*a
li $ e1i"ta $i!i o &o*a&# !o$!ret#, 3"e"e are"tat pe ba+a
$i &e$$2 %i i$!l" la pro!e" ($tr-$ lot ! !are realme$te
$ a*"e"e *reo le0#tr#, C toate a!e"tea) Crtea mar2ial# l-
a !o$&am$at la &oi a$i ($!'i"oare,
-Ca "# +i!# a ie%it ($ ;AKG,
- Da) ($ ;AKG,
-5i ($tre timp !e "-a mai ($t(mplat,,, ! &m$eata >
-C mi$e > Da!# m# ($trebi !e am f#!t ($ a!e"t timp)
r#"p$"l e foarte "!rt : l-am a%teptat/ L-am a%teptat
"pli$i$&-; la %!oal#, Dar probabil $ a"ta te i$tere"ea+#)
- M#rtri"e"!) a"ta m# i$tere"ea+# mai p2i$,
- To!mai, Di$ alt p$!t &e *e&ere) ($"#) ! mi$e "-a
($t(mplat mlte, ($ primele "#pt#m($i m-am ($
;A=
"tr#i$at ! &e"#*(r%ire &e Clai!, Cre& !# ($ perioa&a a!eea
(l &i"pre2iam, (l &i"pre2iam &i$ &o# moti*e, Mai ($t(i
fii$&!# !ele ($t(mplate li .!r "e p#rea !# $-; afe!ta"er#
prea mlt, ($ al &oilea r($&) fii$&!# $-mi ie%ea &i$ mi$te
atit&i$ea "l0ar$i!# pe !are o a*"e"e fa2# &e a0e$2i,
O&at# frioa"#) i-am repro%at !'iar :
-E%ti lip"it ! &e"#*(r%ire &e &em$itate, Cm) !m ai ptt
"# ai o !omportare at(t &e "l0ar$i!# fa2# &e "t(rpitr# a!eea
&e a0e$t >
N p#r "rpri$" &e a!e"t repro% %i $i!i $ "e r- %i$#,
- 5tii t) Cari - mi-a r#"p$" - !are e l!rl !el mai
($0ro+itor ($ "o!ietatea a"ta a $oa"tr# "tr(mb#) la-o-ar
$aiba > C# pterea &e "tat e"te e1er!itat# &e e"!ro!i "a
$#t#r#i, De la "er0e$tl &e "tra&# p($# la mi$i"trl &e
i$ter$e) &e la *#t#- %ell &e prim#rie %i p($# la re0e)
fie!are e1er!it#) ($ "fera li &e a!ti*itate) !(te o p#rti!i!#
&i$ atoritatea !o$"titit#,
- Sp$e mai &eparte / l-am ($&em$at imit#) fii$&!# "e
($t(mpla pe$tr prima &at# "#-l a& &i"- !t($& "erio",
- 5tii !are "($t !ei &oi fa!tori !are &etermi$# a!2i$ile %i
ale e"!ro!ilor) %i ale $#t#r#ilor > I$tere"l per"o$al %i
arbitraril, Ei bi$e) to!mai &i$ a!ea"t# !a+# mie mi-e fri!#
&e to2i repre+e$ta$2ii pterii fie !# "($t per"oa$e ($"em$ate)
fie &oar $i%te il%tri li$0e-bli&e !a "t(rpitr# &e a0e$t,
Ori!are &i$tre ei) &i$ !a+a arbitrarili) poate "#-mi fa!#
($tr-$ fel r#) !'iar &a!# a!e"t r# - ($ forma !ea mai p2i$
0ra*# - "e $me%te %i!a$#, 5i to!mai &e a!eea) m# fere"! "#
&e!la$%e+ ($ *re$ fel - ! %tii$2# - me!a$i"ml arbitrari-
li, Sa) &a!# *rei) m# port ($ a%a fel !a me!a$i"ml "#
a!2io$e+e ($ "e$"l &orit &e mi$e, Oame$ii) Cari) "($t
($"p#im($t#tori &e *a$ito%i, Cei mari) &ar %i !ei mi!i,
Pro%tii mai ale") &ar - &i$ p#!ate / - ml2i %i &i$tre !ei
&e%tep2i, De a!eea) &a!# i+bte"! "# le 0(&il p2i$ *a$itatea
"($t "i0r !# $ *oi a*ea &e "ferit &i$ !a+a arbitrarili)
"a)
;AA
&a!# &a) ($ ori!e !a+ mai p2i$ &e!(t &a!# $-a% fa!e-o,
- .i$e) &ar e%ti o&io" &e la%) Clai!le / m-am re*oltat,
- Di$ p$!tl t# &e *e&ere) al li .!r) &e"i0r !# "($t
o&io" &e la%) o&io" ($ 0e$eral, Dar e $ pot fi !a .!r)
&p# !m $i!i el $ poate fi !a mi$e, .!r e $ om "perior
%i pe$tr o i&ee ($ !are !re&e e"te 0ata "#-%i "a!rifi!e
*ia2a, E $ "($t &e!(t $ om obi%$it) !are ar ptea &e*e$i
!a el) a&i!# lpt#tor pe$tr o i&ee mare $mai ($ !a+l !($&
atoritatea !o$"titit# - !'iar a%a "tr(mb# !m e"te a"t#+i -
ar fi e1er!itat# $ &e oame$i) !i &e $i%te ma%i$i)
!ara!teri+ate pri$- tr-o obie!ti*itate perfe!t#, Da) $mai ($
a!e"t !a+ a% fi &i"p" "# lpt pe$tr a&e*#r, 3ii$&!# &e !($&
e lmea lme) !ei !are a a*t "!!e"i* ($ m($# pli$ea %i
!2itl - .!r ar +i!e !la"a e1ploatatoare - (mpotri*a
$im#$i $ a &" o at(t &e ($*er%$at# lpt# !a (mpotri*a
a&e*#rli,
-5i ! toate a!e"tea) a&e*#rl a trimfat &e la epo!# la
epo!#) i-am atra" ate$2ia)
- Da) &ar ! !e "a!rifi!ii /,,, ($ mi$e) Cari) $ e1i"t#
m#!ar $ pi! &e eroi"m, Ei) &ar a!m 0ata / Dp# o a"eme$ea
&i"!2ie "erioa"#) +# !# a ($!ept "# m# &oar# !apl,
A fo"t "i$0ra (mpre4rare !($& am &i"!tat ! Clai!, Mai
pre!i") !($& el a!!epta"e "# &i"!te ! mi$e, Ime&iat &p#
a!eea am fo"t pl#!t "rpri$"# &ar %i &e+am#0it#, Pl#!t
"rpri$"# fii$&!# &e"!operi"em !# "e ptea "ta &e *orb# ! el
%i ($ mo& "erio" $ $mai fle!#ri - !($& o f#!ea "em#$a mlt
! .!r - %i &e+am#0it# fii$&!# $ i+bti"em "#-l 4i0$e"!,
Doar pe$tr a!ea"ta pro*o!a"em &i"!2ia) repro%($&-i
la%itatea) !a "#-l 4i0$e"!, Trebie "#-2i m#rtri"e"!) mi-ar
fi pl#!t "# $e0e) "# !ate %i "# 0#"ea"!# ar0me$te ! !are
"# m# !o$*i$0# &e !o$trari, Spre &e+am#0irea mea re!$o"!"e
&e"!'i" : &a) "($t $ la%) $ am &elo! "tof# &e ero %i $i!i
$ pot fi altfel, Re!$oa%terea a!ea"ta m# &e+arma,
FDD
9A%a e"te el %i 0ata /: mi-am +i") re"em$($&-m#,
Bi-am "p" !# &atorit# li Clai! i+bteam "#-mi p#"tre+
e!'ilibrl &e !are a*eam $e*oie !a "#-l ibe"! mai &eparte pe
.!r, Dp# are"tarea li) e!'ilibrl iar#%i ame$i$2a "# "e
rp#) &ar &i$ ! totl alt# !a+#, Da!# ($ai$te Clai! (mi
oferi"e !eea !e .!r $ era ($ "tare "#-mi &ea) a!m "e
($t(mpla i$*er" : Clai! $ ptea "#-mi &ea !eea !e (mi
oferi"e .!r, 5i &p# are"tarea li) mai ale" "eara) &p#
!i$#) !o$ti$am "# fle- !#rim) e %i Clai!) a"!lt($& m+i!#
&e 4a+ la ra&io, UAm($&rora $e pl#!ea,V Co$ti$a "# m#
i$tere"e+e m#r$tele &rame !e "e ($t(mpla ($ "at, Dar iat# !#
a!m toate a!e"tea $ m# mai "ati"f#!ea, Sim2eam lip"a li
.!r, (i "im2eam $ $mai lip"a fi+i!#) lip"a b#rbatli pe
!are !o$ti$am "#-l ibe"! tot at(t &e mlt, Dar (mi lip"ea
mai ale" pre+e$2a li "pirital#) a!eea !are m# "oli!ita"e la
efortri i$tele!tale, C0etl me ($!epea "# tr($&#*ea"!#)
&i$ !are !a+# eram !o$trariat#) &eprimat#, ($!ep"e "# m#
ob"e&e+e 0($&l
- ab"r& ($ mare m#"r# - !# *oi pier&e e1er!i2il &e a 0($&i
%i apetitl pe$tr le!tr# %i !# at$!i !($& .!r a*ea "# "e
re($toar!#) $ m# *a mai re!$oa%te %i "e *a ($"tr#i$a &e
mi$e,
Speriat#) ($0ro+it# aproape) pri$tr-$ a!t &eliberat &e
*oi$2#) am i+btit "#-mi re0#"e"! e!'ilibrl) l!r($&, O
problem# !are (l preo!pa"e/ pe .!r p($# a $ fi are"tat
f"e"e a!eea a timi&it#2ii la !opii, De !e "($t !opii timi+i >
E1i"t# *reo le0#tr# ($tre timi&itate %i ere&itate > UProblema
ere&it#2ii (l preo!pa"e tot&ea$a ($ !ea mai mare m#"r#,V
Dar ($tre timi&itate %i me&il familial > C meto&ele
!$o"!te ale p"i'olo0iei !la"i!e "e ptea &e"!operi ori0i$ea
timi&it#2ii > Ce rol 4oa!# "b!o$%tie$tl ($ &etermi$area
!ara!terli $i timi& > E&!a2ia poate) %i ($ !e m#"r#)
*i$&e!a pe !opii &e timi&itate > Iat# $mai !(te*a &i$ ($-
treb#rile pe !are %i le p"e"e .!r) %i la !are) p($# a $ fi
are"tat) pri$ "t&i %i ob"er*a2ie &i
FD;
re!t# a"pra !opiilor) ($!er!a"e "# 0#"ea"!# r#"p$",
M-am ($'#mat la treab# %i) ($ "!rt timp) problema a ($!ept
"# m# pa"io$e+e, Copiii &i$ !la"a li .!r (mi oferea $
material aproape pa"io$a$t, A*eam $ mai p2i$ &e %a"e !a+ri,
5a"e timi+i &e &iferite 0ra&e, Am !#tat "# !er!ete+ &a!# %i
($ !e m#"r# me&il ($ !are !re%tea &etermi$a"e "a $mai
fa!ilita"e apari2ia a!e"tei i$firmit#2i, Primele !er!et#ri $
a fo"t foarte elo!*e$te, Ei) &ar !e "ta "#-2i po*e"te"!
toate a!e"tea /,,, Pe "!rt) afl# !# &atorit# pa"i$ii
a!e"teia &e a !o$ti$a %i a &!e la b$ "f(r%it l!r#rile
($!epte &e .!r am re%it "#-mi re0#"e"! e!'ilibrl, Pa"io-
$($&-m# "!!e"i* &e &iferite probleme am a*t "!!e"i*
"ati"fa!2ii &e or&i$ i$tele!tal, Dar !(%- ti0l !el mai mare
$ a!e"ta a fo"t, C(%ti0l !el mai mare a !o$"tat ($ a!eea !#
tot timpl) &i$ p$!t &e *e&ere "pirital) am r#ma"
$e&e"p#r2it# &e .!r, 5i apoi) ($ or&i$ea importa$2ei) ($!#
$ !(%ti0 : "ati"fa!2ia pe !are am a*t-o &e"!operi$& !#
tot%i $ "($t o femei%!# $#+roa"#) !#reia (i pla!e $mai "#
a"!lte m+i!# &e 4a+ %i "# p#l#*r#0ea"!# &e"pre toate !(te "e
($t(mpla ($ "at,
Cr($& a*ea "# "e lmi$e+e %i Car*ara !o$ti$a "# mi "e
&e"t#i$ie, Corbea &e aproape o $oapte ($trea0# limpe+i$& !
$oi %i $oi am#$$te portretl li .!r %i al li Clai!)
&efi$i$&-"e) !ara!te- ri+($&-"e) &i"e!($&-%i "fletl) !
($&em($area omli obi%$it "# a$ali+e+e $ $mai !eea !e "e
petre!e ($ afara) &ar mai ale" ($#$trl li, E1traor&i$ar !m
te pot ($%ela apare$2ele/ A% fi ptt b#$i) at$!i !($& am
*#+t-o pe$tr prima &at# "t($& ! 0e$$!'ii &e+0oli2i pe
"ofa) i$tere"($&-"e &e Clai! ! $ fel &e !rio+itate
bol$#*i!ioa"#) !# e"te tot%i alt!e*a &e!(t o femei%!#> N)
$i!i&e!m/ 5i tot%i a!ea"ta era a&e*#rata Car*ara, O femeie
($&r#0o"tit#) !are pri$ a!ti*itate i$tele!tal# i$-
FDF
le$"# reali+a"e !om$i$ea perma$e$t# ! b#rbatl ei aflat la
($!'i"oare,
Car*ara) !a "#-%i al$0e obo"eala) &i$ $o "e &"e "#
&e"!'i&# ferea"tra) &p# !are iar#%i "e 0'emi) ! pi!ioarele
"b ea) ($ f$&l patli,
- ($ prim#*ara li patr+e!i %i $ - !o$ti$# Car*ara -
Clai! "e afla !o$!e$trat) ($ "e!torl &e !a+emate &e la
T(r0l Neam2, Soa!r#-mea era &e+$#&#4&it#, Doi b#ie2i a*ea %i
$i!i$l pe l($0# ea, .!r la ($!'i"oare) Clai! la
!o$!e$trare, Mai ($t(i) a!olo la T(r0l Neam2) pe$tr pa+a
!a+ematelor) mai t(r+i la P,S,-l re0ime$tli, Tot la o
l$#) &o#) i+btea "# &ea pe a!a"# pe$tr !(te*a +ile,
Prima &at# !($& a *e$it - a"ta &p# !e re0ime$tl a ple!at
pe fro$t -) mi-a "p" :
- De a!m ($!olo) Cari) "e p$e problema "pra*ie2irii, 5i
!a "# "pra*ie2ie"! trebie $eap#rat "# $ a4$0 pe fro$t,
P($# a!ma am i+btit, Dar r#+boil e abia la ($!ept, 5ti e
!(t timp *oi mai i+bti "# m# ara$4e+> S# $ !re+i !# o "p$
$mai a%a) &ar afl# !# a!m a% *rea "# fi i$ lo!l li .!r,
Deo!am&at#) a!olo $&e "e afl# e ferit, Dar &a!# $ "e *a
termi$a por!#ria a"ta &e r#+boi p($# ie"e &i$ ($!'i"oare) *a
trebi "#-%i p$# %i el problema "pra*ie2irii ! ori!e pre2,
Nmai !# b#&i2a $ e &elo! &e"!r!#re2 %i team# mi-e !# are "#
a4$0# mai repe&e &e!(t mi$e pe fro$t, E) ($ lo!l "#) &a!#
a% fi a!olo $&e e"te) a% fa!e *reo boroboa2# !a "#-mi mai &ea
*re$ a$) &oi, 5i p($# "#-mi i"p#%e"! $oa pe&eap"#) "i0r !#
are "# "e termi$e ble"tematl #"ta &e r#+boi,
-Clai! "e !am ($%ela) am remar!at, Dp# !(t %ti) a a4$"
pe fro$t ($ai$tea li .!r, N>
- Da, S-a +b#tt "# r#m($# la P,S,) &ar p($# la rm#) $ "-a
mai ptt, A fo"t trimi" la 9partea operati*#@ ! $ batalio$
&e mar%, Ne "!ria mere) re!oma$&($&-$e &e fie!are &at# "# $
fim ($0ri4ora2i) fii$&!# treaba pe !are e"te p" "-o fa!#
FDG
(l fere%te &e li$ia ($t(i, Cre& !# $e "!ria a%a $mai !a "-o
li$i%tea"!# pe mam#-"a,
UCar*ara "e ($%ela, Pe *remea a!eea Clai! a*ea o
($"#r!i$are ($apoia fro$tli, N *oiam ($"# "#-i "p$ !e
a$me era p" "# fa!#) &i$a&i$" !a "# $-o &e!ep2io$e+,V
.!r "-a ($tor" a!a"# a$l rm#tor) a*($& &omi!ili for2at,
S-a ($tor" bol$a* &e pl#m($i, Primele %a"e l$i a fo"t
($0ro+itoare, Aproape (mi pier&"em ori!e "pera$2# !# "e *a
*i$&e!a) &e%i el !#ta "# m# !o$*i$0# &e !o$trari,
- Cari) $ te pier&e ! firea) te ro0/ Ai "# *e+i !# am "#
m# fa! bi$e, N am "# mor) pe$tr !# *rea "# tr#ie"!, Crea
"# ap! +ia !ea mare,
L-a *i$&e!at) !re&) $ ($0ri4irile $oa"tre) !(t *oi$2a &e a
tr#i, Era ($"# ($0ro+itor &e "lab, Da!# ($!er!a "# mear0#
!i$!i+e!i &e metri) "e i"to*ea, Nop2ile) l$i ($tre0i) a a*t
!o%mare, (l a+eam 0em($& pri$ "om$) +b!im($&-"e at(t &e
!mplit) ($!(t (mi "f(%ia i$ima, (l tre+eam &e fie!are &at#,
Ime&iat !($& "e &e%tepta) "e ita la mi$e ! o pri*ire
"tra$ie) !a &e pe alt# lme, N m# *e&ea par!#, Abia mai
t(r+i) !($& m# re!$o%tea) &e fie!are &at# (mi p$ea a!eea%i
($trebare :
- T m-ai tre+it) Cari>
-< Da) &ra0l me, Ai *i"at r(t) 0emeai,,,
- (2i ml2me"!) Cari) !# m-ai tre+it, Am *i"at !# m#
"!'i$0iie%te !omi"arl Wrbi2#,
Mere) mere) aproape $oapte &e $oapte) a!ela%i !o%mar :
!omi"arl Wrbi2#,
($ !eea !e m# pri*e%te) ($ a!eea%i perioa&# &e timp &e"tl
&e &e" m# !'i$ia %i pe mi$e $ !o%mar, Ci"am !# o ma%i$# "e
opre%te la poart#) !# &i$ ea !oboar# !ei &oi a0e$2i) !# i$tr#
($ !a"# %i !# "t(rpitra &# or&i$ $amilei : 9Umfl#-;/: M# tre-
+eam ($0ro+it# %i a"!ltam ($$eb$it# &e fri!#,
Dar ($tr-o $oapte am !re+t !# totl "e ($t(mpl# ($tr-
aie*ea, Co%marl (mi !'i$i"e "om$l) m# tre+i"em %i b#t#ile
pe !are le a+eam ($ ferea"tr# $ era &e &ata a"ta $i!i *i"
%i $i!i ($!'ipire, Ci$e*a b#tea ($ 0eam &e-a&e*#ratelea,
.!r "-a tre+it %i el,
FDK
- .ate !i$e*a ($ ferea"tr#) Cari>
- .ate,
De emo2ie abia mi-am a+it *o!ea) at(t &e ($!et am *orbit,
.!r "-a &at 4o" &i$ pat %i "-a &" la ferea"tr#, A &e"!'i"-
o, Am a+it o *o!e "tr#i$# :
- E "($t) &omEle .!re,
- T) Ja*ril#/,,,
- E, Am e*a&at/
- I$tr# ($ !a"#,
Abia &p# !e a "#rit ferea"tra l-am re!$o"!t, Era Ja*ril#
3m) !o$&am$at la &o#+e!i %i !i$!i &e a$i pe$tr,,, Dar
po*e"tea li Ja*ril# 3m o !$o%ti, Ar#ta ($0ro+itor bietl
om, Era $eb#rbierit %i barba mare &e !(te*a +ile era "r# !a
la $ om b#tr($, 3#r# "# mai a%tepte i$*ita2ie "-a a%e+at pe
$ "!a$,
- Ci$ ($!oa!e &e patr $op2i, ($ timpl +ilei am "tat
a"!$" pri$ pormbri "a p#&ri %i $mai $oaptea m# por$eam
la &rm) o!oli$& "atele, Da!# $ a% fi fo"t ($!re&i$2at !# ai
"# m# a42i) $ e*a&am,
- Dar !m &e ai i+btit> l-a ($trebat .!r,
- Noro!l,,, C(teo&at# "e mai ($t(mpl# "# ai %i $oro!, Ne-a
&" la t#iat p#&ri, De a!olo am f0it, A tra" &p# mi$e) &ar
$ m-a $imerit, M-am pier&t pri$ p#&re, Ce mai/ Am a*t
$oro!,
- N te-a *#+t $ime$i *e$i$& ($!oa!e> l-am ($trebat
($0ro+it#) 0($&i$&-m# la !o$"e!i$2e) ($ !a+l !($& "e afla !#
.!r a a&#po"tit $ e*a&at) !o$&am$at la &o#+e!i %i !i$!i &e
a$i tem$i2# pe$tr i$"ti0are la rebeli$e,
- Doar $-am *e$it ($!oa!e) a%a) pro"te%te/ mi-a r#"p$"
aproape i$&i0$at, S#-l ba0 la ap# pe &om$E .!r>/
- Cari) &#-i !e*a "# m#$($!e, E%ti $em($!at) &e"i0r,
- N-am m($!at &e!(t !eea !e am 0#"it pe !(mp,
Da!# l-ai fi *#+t !m m($!a/ Soa!r#-mea "e ita
Ia el %i ofta ($tr-$a, Cre& !# "e 0($&ea ($ a!ela%i timp la
"feri$2ele pe !are le ($&ra"e .!r, Oml
FDM
era fri$t &e obo"eal#, L-am !l!at la $oi ($tr-o o&#i2# ($
!are "e &epo+ita toate *e!'itrile &e !are $ mai era $e*oie
($ !a"#, A &ormit toat# +ia rm#toare, Abia "eara "-a
&e%teptat, A m($!at iar#%i !a $ lp fl#m($&,
- 5i a!ma !e-ai &e 0($& "# fa!i> l-a ($trebat .!r,
- Jrea ($trebare pe$tr $ om '#itit a"eme$ea $ei fiare,
($ tre$ri) pri$ 0#ri) pe %o"ele) $mai ra+ii %i po"tri &e
!o$trol, C toate a!e"tea) %or $-a "# mai p$# m($a pe mi$e)
&om$E .!r, NmaE $i%te 'ai$e &e !are $-a*e2i trebi$2# &a!#
mi-a2i ptea &a, S# "!ap &e +&re$2ele a"tea &e pe mi$e,
.!r i-a &at $ !o"tm mai *e!'i, (i *e$ea p2i$ !am mare,
I-am "!rtat m($e!ile) iar "oa!r#-mea) ma$%etele pa$talo$ilor,
C ($!#l2#mi$tea a mer" mai 0re, Dar Ja*ril# %i-a
!o$fe!2io$at $i%te bra$2ri &i$ !arto$) a p" *at# la *(rfri)
a (mbr#!at &o# pere!'i &e !iorapi %i a"tfel am iEe+ol*at %i
a!ea"t# &ifi!ltate, ($ a!eea%i $oapte) t(r+i) a ple!at,
.!r i-a &at %i $i%te ba$i) iar "oa!r#-mea i-a pre0#tit $
pa!'et ! &e-ale 0rii,
Di$ $oaptea a!eea $ l-am mai *#+t pe Ja*ril# 3m, Ce a
f#!t %i !m a i+btit "# "!ape $ %ti, 5ti &oar !# a!ma "e
afl# la .!re%ti,
- C$o"! a!e"t l!r, Mi-a "p" b#tr($a,
- Ni!i $ po2i "#-2i ($!'ipi !(t &e feri!it a fo"t .!r !#
l-a ptt a4ta,
($ !eea !e m# pri*e%te) at$!i mi-a fo"t tare fri!#, 3ri!#
pe$tr .!r, M# 0($&eam tot timpl la Col2a$, Da!# afl#> Doar
(l a*erti+a"e pe .!r at$!i !($& a trebit "# "e pre+i$te la
po"tl &e 4a$&armi) ime&iat &p# !e "-a ($tor" a!a"#, 9Dom$le
.!r - i-a "p" - a!m !# 2i-a &at &rml) a"t(mp#r#-te/ E
am "# fi ! o!'ii $mai pe &m$eata, Da!# $-2i 2ii 0ra %i
&a!# te pri$& ! $i"!ai ma$ife"te "a alte pro"tii &e-ale
*oa"tre) "# $-am p#!at, E $mai at(ta (2i "p$, O &at# mi-ai
fe%telit obra+l, A+i) $ !om$i"t la mi$e ($ !om$#/,,,
FDO
.a0# &e "eam#) "# $ "e i$t(mple a &oa oar#, M# !$o%ti
&oar/:
Col2a$ $ 0lmea, St#tea) i$tr-a&e*#r) tot timpl ! o!'ii
pe el, 9O!'ii: li Col2a$ era $i%te ti!#lo%i &e pri$ *e!i$i)
fe!iorii !'iabrli Nae .#r0#+a$, De altfel) Col2a$ mai a*ea
%i alte i"!oa&e i$ "at) fii$&!#) &i$ p#!ate) $ e1i"t# p#&re
f#r# "!#tri, To!mai &e a!eea) .!r trebia "# fie &eo"ebit
&e pre!at, Cea mai mi!# impr&e$2# ptea "#-i fie fatal#) "#
&!# &i$ $o la are"tarea "a,
5tii$& !# ma4rl Col2a$ 9"t# tot timpl ! o!'ii pe el: -
! ai "#i) proprii) %i ai i"!oa&elor "ale - !el p2i$ ($
primele l$i &p# !e "-a ($tor" a!a"#, .!r "-a m#r0i$it)
!re&) $mai "# "tea &e *orb# ! oame$ii) f#r# ($"# a &ep#%i
a$mite limite, C alte !*i$te "# fa!# treab# &e $l "i$0r,
Mai t(r+i "e "pe!iali+# - !re& !# a!e"ta e terme$l potri*it
- ($ a !om$i!a $ !o$2i$t 9i$!e$&iar@ !m ar fi "p" Col2a$
- folo"i$& ($ a!!ep2ia lor "tri!t literal#) !ele mai
9i$ofe$"i*e !*i$te
;/
,
Pe &e alt# parte) i+bti "#-i tra$"forme ($ a0itatori a"i&i
pe a!ei !e "e ($tor!ea &e pe fro$t ($ permi"ii %i &ele0a2ii)
"a pe !ei ie%i2i &i$ "pitale) r#$i2i ($ !o$*ale"!e$2#)
i$*ali+i) mari mtila2i, De0eaba (i ($4ra Col2a$ %i-i
ame$i$2a !#-i trimite la Crtea Mar2ial# !a alarmi%ti)
bol%e*i!i %i mlte alte a"eme$ea, Ei $ "e "peria %i $-%i
p$ea la!#t la 0r#, (i &#&ea a!e%tia at(ta b#taie &e !ap
li Col2a$) ($!(t &p# o *reme (l l#"# ($ pa!e pe .!r)
$eb#$i$& !# !erbi!ia %i $e($fri!area lor era) ($ !ea mai mare
m#"r#) re+ltatl a!2i$ii &e i$fle$2# &ire!t#) &e la om la
om) &e"f#%rat# &e !#tre a!e"ta,
- .#) +i!ea el, oame$i ai &ra!li !a *oi $-am mai pome$it
&e !($& "($t e/
S#r#!2e$ii) $ era ,,oame$i ai &ra!li
;
Q, Dar era
pl#m#&i2i &i$tr-$ altfel &e alat &e!(t !el pre"p" &e %efl
&e po"t, C($& l-am rmat pe .!r ai!i, ($ tot 4&e2l $
e1i"ta $ "at mai pr#p#&it &e!(t #"ta al $o"tr, P#m($t p2i$)
$i"ipo") *($t fierbi$te - *ara - !are "fla +ia %i $oaptea)
f#r# "#
FD6
"e o&i'$ea"!#, Iar$a) *($t !ol2o") a&!#tor &e 0erri a"pre)
mai "# ($0'e2e f($t($ile, N m-am mirat &efel !($& am aflat &e
la .!r - trebie "# %tii !# el a fo"t o !ro$i!# *ie a
ttror e*e$ime$telor petre!te ($ "at - !# ($ ;AD6
"#r#!2e$ii "-a ri&i!at ! to2ii - b#rba2i %i femei - %i a
por$it "# ar&# !o$a!ele &e primpre4r) fii$&!# la ei $ e1i"ta
$i!i $l &e ar", Ai!i prea era p#m($tl *l#0it) !lima
"e!etoa"# %i b($tit# &e *($tri) !a "# i"pitea"!# pe *re$l
&i$ mo%ierii !e a "t#p($it) "!!e"i*) p#m($- trile a"tea "#-
%i !l#&ea"!# arma$e %i !o$a!e,
A ar" !o$a!ele ! at(ta frie %i "ete &e r#+b$are) &e li
"e &"e"e *e"tea p($# ($ 4&e2ele *e!i$e,
- Ci$ "#r#!2e$ii /
Are$&a%ii %i mo%ierii) ($$eb$i2i &e fri!#) f0ea la ora%
! tre$l) ! tr#"rile) !are ! !e le era mai la ($&em($#,
N e &e mirare !# pe rm#) ($ timpl repre"i$ilor) 4m#tate
&i$ "at - m# refer la b#rba2i - a fo"t (mp%!at#) iar &i$
!ealalt# 4m#tate o b$# parte a ($f$&at o!$a,
E !re& !# ($t(mplarea a!ea"ta tra0i!# le-a "!'imbat firea,
C($& i-am !$o"!t e) "#r#!2e$ii era firi a"pre) &(r+e)
($t$e!ate) &elo! *e"ele %i aproape &efel !om$i!ati*e, ($
S#r#!2i !re& !# pe at$!i "e r(&ea %i mai p2i$ &e!(t ($
ori!are alt "at $e$oro!it al 2#rii, De a"eme$ea) $ !re& !#
e1i"ta $i!#ieri petre!eri mai p2i$ *e"ele !a ($ "atl #"ta
al $o"tr, La 'or#) &e pil&#) "tri0#rile - !'iar a!elea pli$e
&e mor - "$a m($ioa"e !a %i !($& !ei !e le ro"tea f#!ea o
treab# &elo! pl#!t# pe$tr ei) &p# !m !eilal2i) &e
a"eme$ea) par!# $ "im2ea $i!i $ fel &e pl#!ere "# le
a"!lte, Wo!rile era !ele !$o"!te, Dar a*ea pre!#&ere
"(rbele) br(iele) b#ttele %i ($ 0e$eral toate 4o!rile !
ritm ite, W!a ($&(r4i2i) 0ra*i &e ai fi ptt !re&e !# !eea
!e f#!ea $ era &i"tra!2ie) !i o treab# "erioa"# la !are "e
($'#ma"er# f#r# tra0ere &e i$im#) &ar pe !are era 'ot#r(2i "-
o &!# ($"# p($# la !ap#t,
5i ($ &ra0o"te "#r#!2e$ii - b#rba2i %i femei - era apri0i,
N-am timp "#-2i ($%ir !(te &rame "-a
FD=
($t(mplat ai!i ($ "at, De pil&#) $a %i-a !#"#pit b#rbatl %i
apoi l-a ar$!at ($ f($t($#) fii$&!# a!e"ta (i *($&"e &i$
p#m($t f#r# !o$"im2#m($tl ei, Alta a p" m($a pe ri*ala ei) a
&e+br#!at-o ($ pielea 0oal# %i) ($ pli$# iar$# a le0at-o &e o
troi2#, Doar &i$ ($- t(mplare a ptt fi "al*at# &e $
$!'ia%, Altfel) mrea &e0erat# p($# la +i#, Bi-am &at
e1emple &e femei, ($!'ipie-2i &e !e era ($ "tare b#rba2ii,
S#r#!2e$ii (%i merita ! pri"o"i$2# $mele, Era "#ra!i
lipi2i p#m($tli) &ar m($&ri, M($&ri %i - !m "p$ea %efl &e
po"t - !ol2o%i, C($&*a - ($ ;AD6 - $ "e ml2mi"er# "#-%i
arate $mai !ol2ii) &ar "# %i m%te, 5i mai t(r+i a mai
($!er!at ei) &ar ($ fa2a *iole$2ei) a terorii &e+l#$2ite &e
!ei !are repre+e$ta ($ "at aparatl &e !o$"tr($0ere a fo"t
$e*oi2i "# am($e +ia "o!otelilor, Di$tre a"pritori
- !el mai !(i$o" - a fo"t Col2a$, Dar ori!(t &e !(i^ $o" a
fo"t) $ a i+btit "#-i &e+bare pe S#r#!2e$i) !a m#!ar "# $-
%i mai arate !ol2ii, 5i fii$&!# $ a i+btit) ori!(t "-a
"tr#&it) "e temea &e ei, De a!eea mbla tot timpl ($"o2it
m#!ar &e $ 4a$&arm 8 &e a!eea f#!"e ro"t &e Le) !(i$ele lp
al"a!ia$,
De !e 2i-am po*e"tit toate a!e"tea > Ca "# ($2ele0i !# .!r
- al !#ri pre"ti0i ($ "at !re"!"e) &p# !e "-a ($tor" a!a"#
- a*($& &e-a fa!e ! $ a"tfel &e "oi &eo"ebit &e oame$i) !a
"#r#!2e$ii $o%tri) a ptt "# 0#"ea"!# a!ele a$te$e &e
!om$i!are ! ei) f#r# !a ma4rl Col2a$ "#-l poat# ($*i$i
9&e a!ti*itate "b*er"i*#@,
De altfel) ($ perioa&a a!eea) $ o &at# "-a ($t(mplat !a ($
"atele *e!i$e "# "e &if+e+e ($ timpl $op2ii 9fltra%i@
e&ita2i &e Parti&l Com$i"t &i$ Rom($ia, Col2a$ (%i b#tea &e
fie!are &at# 4o! &e !ole0ii "#i - %efii po"trilor &e 4a$&armi
&i$ !om$ele re"pe!ti*e - %i "e l#&a !# la S#r#!2i ($!# $
"e $#"!"e 9bol%e*i!l@ !are "# ($&r#+$ea"!# a-; fa!e &e
r%i$e, Dar e "($t !o$*i$"# !# &e fie!are &at# !($& a*ea lo!
o r#"p($&ire &e 9fltra%i@) .!r $ a fo"t "tr#i$ &e ea,
5i a%a a tre!t +ilele) l$ile, Aproape $e obi%$i"em, !
0($&l !# pe el $-; *or !o$!e$tra,
H - Ca"a &e pe !oli$#
FDA
- 5tii) Cari) e"te po"ibil "# m7 la"e ($ pa!e) fii$&!# $ a
($!re&ere ($ mi$e,
Dar $e f#!eam il+ii, To!mai !($& $e a%teptam mai p2i$) a
primit or&i$ &e !'emare, Trebia "# "e pre+i$te pe +o$# la
partea operati*# ($ Mol&o*a,
- Ce+i) Cari > A"ta ($"eam$# 0'i$io$ /
A &oa +i a ple!at,,, 5i &p# aproape o l$# "-a ($t(mplat
!eea !e %tii !# "-a ($t(mplat, A fo"t e1e!tat,
Apoi) &p# !(te*a !lipe a&#0# :
- Sp$e-mi) Clai! ($ !e (mpre4rare a fo"t %o!at >
C A P I T O L U L CIII
Mai ($ai$te !a !ititorii "# afle ($ !el fel am r#"p$"
($treb#rii p"e &e Car*ara) !o$"i&er !# e"te $e!e"ar "# &a
!(te*a am#$$te ($ le0#tr# ! (mpre4r#rile ($ !are i-am
!$o"!t pe !ei &oi fra2i %i !m am a4$" "# $e (mpriete$im,
Am fo"t trimi" la partea operati*# a re0ime$tli $mai !
!(te*a "#pt#m($i ($ai$tea li .!r, Am 0#"it re0ime$tl
i$"talat pe po+i2ie) la *e"t &e Ia%i, Se!torl o!pat &e
$itatea $oa"tr# era ($ parte fortifi!at ! tobr!ri - $ fel
&e !a+emate ($!ropite &i$ prefabri!ate - ($ parte t#i$& ($
&ia0o$al# $ tere$ a!!i&e$tat,
Am fo"t reparti+at la !ompa$ia a &oa) plto$l ($t(i) %i
a!olo l-am !$o"!t pe Clai! a !#ri f$!2ie ($ 0rp# -
a!eea%i &i$ !are f#!eam %i e parte !a "impl p%!a% - era &e
($!#r!#tor la p%!a mitralier#,
Clai! era pore!lit !($& 9!io!ll@) !($& 90roparl
;;
) !($&
92(r!o*$i!T
;
) Dar pe el $i!i $a &i$ pore!le $-; "p#ra,
Dimpotri*#) at$!i !($& "e a+ea ($tr- a"tfel "tri0at) ofta %i
pri*ea *i"#tor ($ 0ol, Crio" "# afl !m &e "e ale"e"e !
at(tea pore!le - ($tr- !(t*a ($r&ite - m-am a&re"at !'iar
li Clai!,
F;;
- Pe !(t mi-a fo"t po"ibil - a ($!ept "#-mi e1pli!e - m-am
+b#tt "# r#m($ la partea "e&e$tar#, C(te tribla2ii am f#!t
%i !(2i ba$i a !o"tat-o pe biata mai!#-mea) $-2i mai "p$,
Importa$t e !# timp &e &oi a$i &e +ile am i+btit "# "!ap)
"f#$2i$& pe $ ma4or &e la birol mobili+#rii, ($ al treilea
$ a mai fo"t po"ibil, De0eaba m-am +b#tt) &e0eaba am
($!er!at, C#+"er# at(2ia) mri"er# %i mai ml2i) $ p2i$i
&e+erta "a $ "e pre+e$ta la !o$!e$trare) ($!(t $ a mai
fo"t %or "# te ($*(rte%ti) $0($& pe ma4r, De ptt "e mai
ptea, Trebia ($"# "# &ai ba$i 0rei, Dar at(2ia !(2i "e
!erea $-am a*t, At$!i) m-a trimi" ai!i la partea
operati*#,
($ "atl $&e "e afla tre$l re0ime$tar) am a4$" $oaptea,
To!mai "-a $imerit !($& !#ra $i%te pio$ieri omor(2i &e o mi$#
($ timp !e mi$a tere$l, Pri$tre ei era %i $ ofi2er, (i
a&!ea ! bra$!ar&ele %i-i &e"!#r!a ($ !rtea $&e "e afla
!a$!elaria !ompa$iei $oa"tre) ($%ir($&-i $l l($0# altl)
($tr-o ali$iere perfe!t#) &e-a l$0l +i&li !a"ei) a%a !m
&#&"e or&i$ ma4rl,
C($& a termi$at "#-i !are pe to2i $ "er0e$t) frier la
!ompa$ie) a ($!ept "#-i $mere ! 0la" tare, (i $m#ra ($
timp !e ! o "!obitoare (%i !r#2a &i$2ii, M# itam !a $
'al!i$at !($& la el) !($& la !a&a*re, Ser0e$tl era rme$ la
fa2#) $iforma era $o#) ! &$0# la pa$talo$i) $oi (i era %i
bo!a$!ii) l"tri2i l$#, Mor2ii era 'i&o%i, U$ia (i lip"ea
o 4m#tate &e !ap) altia) ambele pi!ioare) $ altl a*ea
p($te!ele "f(rte!at &e i "e *e&ea *i"!erele) iar $ ofi2er -
"e !$o%tea &p# !i+me !# e"te ofi2er - era: pr %i "impl
rpt ($ &o# ($ re0i$ea %alelor, Miro"ea a "($0e %i a 'oit,
3rierl) &p#- !e termi$# &e $m#rat !a&a*rele) "tri0#
par!# ar fi &at $ or&i$ :
- Dom$E ma4r / Jata, Hai&e) *e$i2i,
At$!i a ie%it &i$ !a"# ma4rl !ompa$iei, XI *e&eam a!m
pe$tr prima &at#, ($alt %i "lab) ! obra4ii "!of(l!i2i, Era
$mai ($ !#ma%#) !#ma%# !a+o$# &e ameri!#, 3ii$&!# era &oar ($
!#ma%#) &atorit# !i+melor ($alte %i a pa$talo$ilor tra%i pe
F;F
!oap"#) p#rea %i mai ($alt, Ma4rl a ie%it &i$ !a"#
me"te!($&, 3"e"e &era$4at &e la ma"#,
- Jata > %tia "($t to2i > a ($trebat,
- To2i) &om$E ma4r,
- Para"!o*e$ia m#-"i / Ce+i) m#) "# $ a$$2i familiile,
5tii t i
- 5ti /,,, 5ti / Ni!i o 0ri4# &om$E ma4r,
Am fo"t tare mirat !($& l-am a+it pe ma4r
&($& $ a"eme$ea or&i$,
9Uite - mi-am +i" - !e a mai "!or$it #%tia / Da!# mori) ai
t#i $i!i m#!ar $ afl#) !a "#-2i fa!# para"ta"e %i pome$i)
&p# &ati$#@,
Dp# &o# +ile m# %i (mpriete$i"em ! frierl, C($& mi-a
*e$it bi$e) l-am ($trebat f#r# o!oli%ri :
- Sp$e) m#i om b$ / De !e alalt#ieri 2i-a atra" ate$2ia
ma4rl "# $ a$$2i familiile !elor !#+2i >
- E or&i$ /
-\ A&i!#) &a!# e mor) ferea"!# Dm$e+e) mai!#-mea $-are "#
fie ($%tii$2at# >
- N-ai ($2ele" / Pier&erile "e !om$i!# toate) &ar e%alo$at,
- Cm *i$e a"ta) e%alo$at >
- Stai) m# $eamle) "# te l#mre"!, E mai bi$e &e $ a$ &e
!($& Marele Stat Ma4or a &if+at $ or&i$ pri$ !are &#&ea
&i"po+i2i$i !a familiile !elor mor2i %i &i"p#r2i "# fie
a$$2ate e%alo$at, Moti*l pe$tr !are a fo"t &at $ a"eme$ea
or&i$ $-i 0re &e b#$it,
- P#i) &a / Ca "# $ "e !ree+e pa$i!#) &emorali+are pri$
!om$e, A%a-i >
- E1a!t /
Ei) &ar "# ($!'i& para$te+a, (2i po*e"team &e ($t7mplarea
a!eea !($& a mrit o"ta%ii a!eia %i $ !#pita$, Ma4rl &p#
!e a ($4rat &e para"!o*e- $ie) par!# "pre a-i tre!e ($
re*i"t#) 0ra* %i "olem$) a p#%it a0ale pri$ fa2a mor2ilor,
Ultiml) ($ fla$!l "t($0) era !a&a*rl ofi2erli, ($ fa2a
a!e"tia "-a oprit ma4rl,
F;G
- Uite !# l-a !r#2at pe &om$E !#pita$ .er- !ar /
Ro"ti !*i$tele f#r# $i!i $ fel &e !omp#timire) !a o "impl#
!o$"tatare,
- ('( / !o$firm# frierl f#r# "#-%i "!oat# "!obitoarea
&i$tre &i$2i,
- Pe &om$E !#pita$ $-; ptem ($0ropa a%a) !a pe #%tilal2i,
Trebie "#-i ($!ropim $ !o%!i0, Trimite pe !i$e*a "# !ate
pri$ "at $ "toler,
M-a "tr#fl0erat o i&ee "al*atoare :
- S# tr#i2i) &om$E ma4r) (i fa! e "i!ri li &om$E
!#pita$,
- E%ti t(mplar >
- S($t / am mi$2it,
- At$!i "#-i fa!i %i o !r!e,
-- (i fa! %i !r!e) &om$E ma4r,
Eram 0ata "# m# ofer pe$tr ori!e m$!#, Ca&a*rele
"f(rte!ate) ($$#!l#ite &e "($0e m# ($0ro+i"er# pe"te m#"r#,
De altfel) e $i!io&at# $ am fo"t $ om !ra4o",
Ma4rl a !o$ti$at "# &ea or&i$ frierli :
- Pe #%tia) %tii t, To2i ($tr-o 0roap#, Ce+i !i$e are
bo!a$!i b$i) "!oate-i, E p#!at "# pr#p#&im b$#tatea &e
($!#l2#ri, ($!#l2a2i "a &e"!#l2a2i) (mbr#!a2i "a &e+br#!a2i
pe$tr ei $ are importa$2#, Tot $ "imt $imi!,
Ei) !a "# $ l$0e"! *orba) m-am ap!at &e treab#, Am 0#"it
!e-mi trebia %i am f#!t !o%!i0l, U$ !o%!i0 r&ime$tar)
"em#$a mai !r($& ! o ia&# pe$tr 0eamri) &ar ($ !o$&i2iile
&e at$!i m# &e"!r!a"em bi$i%or, Mlt mai bi$e mi-a re%it
!r!ea) &i$ lem$ &e "te4ar 0elit) pe !are am "!ri" ! $
piro$ ($ro%it ($ fo! $mele !#pita$li) &ata $a%terii) a$l)
l$a %i +ia mor2ii) pre!m %i lo!alitatea, Mi-am &at toat#
"ili$2a "# ia"# o !r!e frmoa"#) !a pe$tr $ !#pita$) %i am
i+btit, Ma4rl a fo"t ($!($tat) ($!($tat mai ale" a&4ta$tl
re0ime$tli, Urmarea a fo"t !# a &at or&i$ !a 9p($# $a alta:
"# $ fi trimi" pe po+i2ie, 5i iat# !# 0'i$io$l !#pita$li
.er-
F;K
!ar &e a fi t#iat &e e1plo+ia $ei mi$e a ($"em$at $oro!l
me,
($!ep($& &i$ +ia a!eea m-am "tr#&it "# m# fa! mere mai
til) ($ "pera$2a !# pro*i+oratl &e 9p($# $a alta: "e *a
perma$e$ti+a,
Ce $-am f#!t /,,, Am mai !o$fe!2io$at "i!rie %i !r!i) am
fo"t 0ropar %i 2(r!o*$i!) at$!i !($& popa re0ime$tli 2i$ea
"l4ba) am &at o m($# &e a4tor pe la !a$!elaria !ompa$iei)
li$ii$& tabele) ($to!mi$& "ita2ii, .a ($tr-$ timp am f#!t-o
%i pe !o$&!torl &e !#r2#, C(t*a timp am re%it "#-i
(mbrobo&e"! pe to2i, Dar p($# la rm#) &e !e mi-a fo"t fri!#
tot $-am "!#pat, ($tr-o +i) a4torl !oma$&a$tli &e re0ime$t
mi-a f#!t *($t pe po+i2ie, .#ie2ii %ti &e toate a!e"tea - e
le-am po*e"tit - %i &e a!eea m# pore!le"! a%a, Dar mie $i!i
!#-mi pa"#, Tare-i frmoa"# *ia2a %i ($"p#im7$t#toare '(&a &e
moarte) !a "# $ &ore%ti "# "pra*ie2ie%ti,
A!ea"ta a fo"t e1pli!a2ia pe !are mi-a &at-o Clai! Ci%i$oi
($ le0#tr# ! pore!lele "ale, .#ie2ii 2i$ea la el fii$&!#
era *e"el) fii$&!# "e pri!epea "#-i &i"tre+e ! m+i!2a li,
C m+i!2a %i ! 0lmele li i+btea "# $e &e"!re2ea"!# fr$-
2ile, 5tiam ! to2ii !# e fri!o") &ar (i tre!eam ! *e&erea
"l#bi!i$ea %i pe !'e"tia a!ea"ta $i!io&at# $ $e b#team 4o!
&e el, At$!i !($& ai lat parte m#!ar la $ "i$0r ata!) !($&
ai tre!t pri$- tr-$ bara4 &e artilerie "a !($& ai
"pra*ie2it $i bombar&ame$t ))0re: &e a*ia2ie) 4&e!i fap-
tele !elor &i$ 4rl t# p2i$ mai altfel &e!(t $l !are
'abar $ are &e toate a!e"tea,
(l pore!li"er# < pe Clai! 9!io!ll@) 90roparl@) &ar $ !
r#tate %i $i!i $-; &i"pre2ia, (i era fri!#) *oia "#
tr#ia"!# / 5i lor le era fri!#) %i ei *oia "# tr#ia"!# /
A4$"e"er# ! to2ii la !ap#tl r#b&#rii, Mi+eriilor proprii li
"e a&#0a lip"rile %i "feri$2ele !elor &e a!a"#, De
a!e"tea) o"ta%ii &i$ prima li$ie la !$o%ti$2# pe &iferite
!#i, De pil&# pri$ !ei !e "e ($tor!ea &i$ permi"ii "a
&ele0a2ii) pri$ 9re!pera2ii@ !are) ie%i2i &i$ "pitale)
F;M
mai ap!a"er# "# &ea pe a!a"#, O alt# "r"# mai era
"!ri"orile,
Noaptea) pe po+i2ie) $ era *oie "# apri$+i $ !'ibrit, ($
!i&a i$ter&i!2iei) tpila2i ($ tra$%ee) la lmi$a *re$i
opai2 impro*i+at) m#!ar !(2i*a "e "tr($0ea ($ 4rl a!elia
"a a!elora !#rora po%ta militar#) ori *re$ !rier
($t(mpl#tor) le a&"e"e ))!arte
;;
&e a!a"#, Dar a&e*#rata
le!tr# a*ea lo! abia a &oa +i) pe lmi$#,
Nmai !i$e a fo"t pe fro$t) $mai !i$e a tr#it ($ li$ia
($t(i poate ($2ele0e) ! a&e*#rat) $e*oia !e-o "imte o"ta%l
!are a primit o "!ri"oare &e a!a"# "-o !itea"!# - "a "# i "e
!itea"!# &e $e$m#rate ori - !'iar %i &p# !e a ($*#2at-o pe
&i$afar#, De a"eme$ea $mai !i$e a tr#it ($ li$ia ($t(i poate
($2ele0e $e*oia !elorlal2i - a a!elora !are a%tepta"er# *e%ti
- "# le a"!lte pe a!elea !are $ lor le era a&re"ate,
O 9!arte
;;
primit# &e $l era a"!ltat# !el p2i$ &e o
($trea0# 0rp#, U$ele *e%ti a4$0ea la !$o%ti$2a ($tre0li
plto$, De altele) mai &eo"ebite) ($ mai p2i$ &e o or# afla
($trea0a !ompa$ie) ba !'iar ($tre0 batalio$l, Dar mai era
*e%ti !are) f#r# e1a0erare) a4$0ea "# fie !$o"!te &e
($trea0a &i*i+ie,
E &e la "i$e ($2ele" !# !ele mai i$tere"a$te $ $e par*e$ea
pri$ po%ta militar# - !e$+ra a*ea 0ri4# !a a"eme$ea *e%ti "#
$ a4$0# p($# la $oi -) !i pri$ po"ta%i ($t(mpl#tori :
perQmi"io$ari) 9re!pera2i
;;
et!, Ca "# *# &a2i "eama !e
i$fle$2# a*ea a"pra moralli $o"tr *e%tile primite &e
a!a"#) e "fi!ie$t "# *# "p$ !# ofi2erii ! i$forma2iile le
atribia $ mare rol ($ !rearea a!elei "t#ri &e "pirit) !are
(i &etermi$a"er# "# re!$oa"!# ($ rapoartele lor
9!o$fi&e$2iale
;;
"a 9"e!rete
;;
!# ma4oritatea "ol&a2ilor %i
ofi2erilor $ mai *oia "# lpte) iar pe !oma$&a2ii $ora &i$
re0ime$te "# &e!lare !# $ mai pot !o$ta pe $it#2ile lor,
A tre!t ml2i a$i &e la *ara a$li o mie $o# "te
patr+e!i %i patr, Tot%i a&e"ea "e ($-
F;O
t(mpl# "# m# *#&) pri$ ami$tiri) pe +o$#) a!olo ($ Mol&o*a)
a"!lt($& - !iti$& ($ lo!l a!elia !are $-o ptea fa!e -
9!artea@ primit# &e !are*a &e a!a"#, 5i (mi mai a&! ami$te !e
impre"ie) ! totl &eo"ebit#) a pro&" a"pra $oa"tr# $a &i$
"!ri"orile trimi"e &e "o2ia mitraliorli Pre&e"!, Impre"ia a
fo"t at(t &e pter$i!# %i !o$2i$tl ei at(t &e mlt mi-a
pl#!t) ($!(t am !opiat-o ($ ))!ar$etl: me &e fro$t, UDe
altfel) $ a fo"t "i$0ra,V O repro&! mai 4o") !o$*i$" !# *a
i$tere"a) ($ e0al# m#"r#) %i pe !ititorii a!e"tei !#r2i :
9S!mpl me "o2ior) "!ria Eli"abeta li, Afl# &e"pre $oi)
!# &e pormb o &!em foarte 0re) $ a*em $i!i ba$i) $i!i &e
$&e !mp#ra,, E "(m- b#t# $ am m($!at %i !e am a*t am &at
!opiilor,
M#i b#rbate) bietl &e ti$e %i &e $oi) iat# !# a *e$it
*remea !# $&e e ba$i "e pr#"e%te tot ba$i) iar !i$e are
p#&!'i pr#"e%te tot p#&!'i, .o0a2ii "-a pri!op"it r#) $
mai a $&e p$e ba$ii) iar *oi lpta2i &e ap#ra2i bo0#2ia
lor) !# ei *-a mobili+at "# fa!# a*2ie mai mare) %i t)
lpt# b#rbate %i f# bra*r# pe fro$t !a "# aperi trei pr#4i$i
&e p#m($t !(te ai8 !# "($te2i %a"e fra2i %i "($te2i to2i la
&atorie !# la $oi e mare "tr(mb#tate, Am a4$" la timpl
pier+#rii) $oi !ei "#ra!i) *oi U!ei !eV lpta2i %i mri2i,
.o0a2ii toat# +ia "t# la A$&rei Ciolo&a$ ! !apetele pli$e
&e b#tr# iar UpeV "#ra!i U(iV *e+i U!(teV M) O) ;D la $ lo!
%i "e ($treab# $ii pe al2ii: $&e ai fo"t > $&e te &!i >
Iar baro"a$ii "e it# la ei %i UleV r($4e"! &i$2ii &e fm &e
tt$) $ !a *oi U*o#V &e fm &e p%!#:,
(mi a&! ami$te !# &p# !e am "f(r%it &e !itit "!ri"oarea
!(t*a timp li$i%tea a !o$ti$at "# &#i$ia"!#, Oame$ii !are
a"!lta"er#) impre"io$a2i &e !ele !e a+i"er#) "e 0($&ea, De
abia mai t(r+i) !aporall .a&ea a e1!lamat a&mirati*,
- M#i) Para"!'i*e) femeia ta are !ap &e b#rbat)- $ mi$te &e
miere proa"t#,
F;6
- E &e%teapt#) $-am !e +i!e / re!$o"!) mo&e"t) Para"!'i*
Pre&e"!,
- A+ir#-2i !m $e "!arm#$# pe to2i / "e ame"te!# ($ *orb#
$ "ol&at) pe $me Ca$0'ele, Zi!e !# bo0a2ii "-a pri!op"it &e
$ mai a $&e p$e ba$ii) iar $oi $e lpt#m !a "# le ap#r#m
bo0#2iile,
- 5i !e) $-are &reptate > "e repe+i "-o apere Para"!'i*,
- Cm "# $ aib# / oft# .a&ea, Dar &e-a!Q ) mlt $-a "#
mai '+rea"!# ei /
- Mlt) $ / A"ta e !lar !a lmi$a +ilei) f &e a!or&
Para"!'i* !are) &p# fell !m ($tor!ea "!ri"oarea pe toate
p#r2ile) mi-am &at "eama !# *oia "# i-o !ite"! ($!# o &at#,
C# $ mai era mlt p($# !($& a*ea "# "e pr#b%ea"!# re0iml
li A$to$e"! $e &#&eam ! to2ii "eama, Ne &#&eam "eama !# "e
9!o!ea: !e*a) !# !e*a a*ea "# "e ($t(mple) !are "# &!# la
pr#b%irea li A$to$e"!, Dar !e a$me) %i mai ale") &e !#tre
!i$e) a"ta $ prea le era mltora !lar,
Dar &o# e*e$ime$te) ($t(mplate la "!rt i$ter*al) a*ea "#
$e fa!# "# b#$im !i$e a$me a*ea "# *i$# &e 'a! re0imli li
A$to$e"!, ($tr-o +i) mai ml2i i$%i &i$ !ompa$ia $oa"tr# a
0#"it ($ p(i$ea a&"# ($ timpl $op2ii &e artel$i! 0'emotoa!e
&e '(rtie) al !#ror !o$2i$t "$a a%a :
9O"ta%i) familiile *oa"tre rab&# &e foame) iar ! p(i$ea
*oa"tr# "e 0'iftie"! 4efitorii fa"!i%ti 0erma$i) Coi "($te2i
pe fro$t) iar "ilitorii 0erma$i $e!i$"te"! "o2iile %i
"rorile *oa"tre, ($toar!e2i armele (mpotri*a !otropitorilor
0erma$i:,
3ltra%ii 0#"i2i ($ p(i$ea !a+o$# a !ir!lat &i$ m($# ($
m($# %i a fo"t !iti2i !el p2i$ &e ($trea0a !ompa$ie,
Datorit# to!mai lar0ii lor r#"p($&iri a ptt afla %i !ei &e
la po"tl &e !oma$&# al re0ime$tli &e e1i"te$2a ma$ife"telor
&if+ate pri$ i$terme&il p(i$ii !a+o$e,
, Urmarea a fo"t !# ime&iat ofi2erl ! i$forma2iile "-a
&epla"at p($# ($ li$ia ($t(i) "# a$!'ete+e
F;=
per"o$al, Pri$ !oma$&a$2ii &e pltoa$e $i "-a !ert "# pre&#m
ma$ife"tele %i $i "-a i$ter+i" ori!e &i"!2ie ($ le0#tr# !
ele, Cei !are $ a*ea "# pre&ea 9fi2i!ile ! otra*#
!om$i"t#
;;
"a !ei !e a*ea "# &i"!te &e"pre ele rma "# fie
&eferi2i Cr2ilor mar2iale,
Or&i$l a fo"t $mai ($ parte re"pe!tat, ($ !eea !e pri*e%te
pre&area ma$ife"telor) &e pil&#) !re& !# !ele mai mlte a
fo"t pre&ate, De &i"!tat ($"# am !o$ti$at "# &i"!t#m !a %i
!($& $ ar fi e1i"tat o a"eme$ea i$ter&i!2ie, 5i $ pe a"!$"
%i ($ %oapt#, O"ta%ii &i"!ta f#r# $i!i $ fel &e "fial#)
f#r# $i!i $ fel &e "fial# (%i m#rtri"ea &e"!'i" 0($&rile)
!'iar &a!# era &e fa2# *re$ ofi2er) mai ale" &a!# "e ($t(mpla
"# fie re+er*i"t,
U$ii) !ei '(tri) "e pri!epea "# ($2epe :
- 5tii !e m# tot ($treb) m# 4&e2 > Da!# &om$E mare%al ar
0#"i ($ p(i$ea li o '(rti2# &e-a"tea) oare i "-ar aple!a >
Cel !are p"e"e ($trebarea era $l Dimofta!'e) $ "ol&at
&i$ Teleorma$, Teleorm#$ea$ era %i .e- 4a$ !#ria (i f"e"e
a&re"at# ($trebarea,
- DaE &e $&e %tii !# $-o fi 0#"it p($# a!ma >
- Oare > "e pref#!ea a "e ($treba Dimofta!'e,
-A 0#"it) b#) a 0#"it / 5i at(ta i "-a aple!at) ($!(t &e
at$!i) bre omle) $ mai "fer# p(i$ea,
Al2ii (%i e1prima 0($&l f#r# o!oli%ri :
- E) m#i %o0ore) mi-" 0ata /
- Jata la !e e%ti) m#i) Lare$2ile > S# &ai f0a p($# a!a"#
%i "# te r!i pe !ptor l($0# $e*a"t# >
- .a) m# %o0ore / Jata mi-") !m "p$e ($ '(rti2#) "#
($tor! arma, C# &a!# o "p$ to*ar#%ii) %ti ei !e %ti,
5i !a "# $e !o$*i$0#) Lare$2i Pop pri$"e a m($0(ia patl
p%tii,
- Nmai "# &ea $l 92i0$al: %i ai "# *e+i at$!i !e mai
$$t# o "# fie, Ce le-a% mai &a e &e !'eltial# alia2ilor/
Dar !el &e-al &oilea e*e$ime$t ($t(mplat ($ "e!torl $o"tr)
"!rt# *reme &e la 0#"irea ma$ife"
F;A
telor) a*ea "# pro&!# a"pra $oa"tr# o %i mai mare impre"ie,
($tr-o $oapte "-a &at o fal"7 alarm#, Cm "-a ($t(mplat $
%ti) %i $i!i &a!# p($# la rm# "-a aflat $mele !eli "a
a!elora !are a pro*o!at-o, Ceea !e %ti e"te !#) la $ mome$t
&at) $ $mai ($ "e!torl o!pat &e !ompa$ia $oa"tr#) &ar at(t
la &reapta) !(t %i la "t($0a a ($!ept "# meli2e armele
atomate %i "# 0ro'#ie t$rile, U$ora li "e $#+#rir# !# a&
!'iar +0omot &e %e$ile, Dar $mai &p# *reo +e!e mi$te &e fo!
($&r#!it totl "e potoli %i li$i%tea &i$ $o "e a%ter$ &e la
$ !ap#t la altl al fro$tli,
C prile4l a!e"tei fal"e alarme) t$arii &e la o baterie
a$tita$! &e"!operir# !# $i!i $l &i$ !ele %a"e proie!tile
($!er!ate $ *oi"er# "# ia fo!, Cm era %i &e a%teptat)
!oma$&a$tl bateriei raport# mai &eparte %i) &e a"eme$ea) !m
era &e a%teptat) !oma$&a$tl re0ime$tli or&o$# o a$!'et#,
Re+ltatl a$!'etei a fo"t rm#torl : &i$ totall
proie!tilelor aflate ($ &o# l#+i) $mai fo!oa"ele a &o#
&i$tre ele a*ea ($!#r!#tra $e!e"ar#, Mai mlt &e!(t at(t)
armrierl re0ime$tli) &emo$- t($& $l &i$ fo!oa"ele
&efe!te) 0#"i $ ma$ife"t &e al !#ri !o$2i$t $oi ($"# $ am
ptt la !$o%ti$2#, At(ta &oar am aflat) !# %i ($ el tot &e
($toar!erea armelor era *orba,
($t(mplarea a!ea"ta - petre!t# la po"tl &e !oma$&# al
re0ime$tli - a a4$" la re!'ile $oa"tre &atorit# "ol&atli
Ca$0'ele,
Ca$0'ele) &e"pre !are am mai ami$tit) era !o$"#tea$ !
artel$i!l !e $e a&!ea) $oaptea) m($!a- rea pa po+i2ie, De la
artel$i! Ca$0'ele afla - %i pri$ el $oi - &e"pre !(te "e
($t(mpla - "a $mai "e +*o$ea - ($ "pate,
Ce"tea a&"# &e Ca$0'ele !# fo!oa"ele proie!tilelor
!o$2i$ea ($ lo! &e ($!#r!#tr# ma$ife"te ale Parti&li
Com$i"t a f#!t *(l*# ($ tra$%eea $oa"tr#, Ca &e obi!ei)
'(trl &e Dimofta!'e &#& to$l ($ "till "# !ara!teri"ti!)
"e!o$&at &e !o$-
FFD
4&e2ea$l "# .e4 a$) ori!($& 0ata "#-i 2i$# 'a$0l, Di$
a!e"t moti* era pore!li2i 9P#!al# %i T($&al#
;;
,
- Oare &e !e $ l-or fi l#"i$& to*ar#%ii pe &om$
M
!olo$el al
$o"tr "# &oarm# li$i%tit $oaptea >
- Cm $-; la"# > ($treb# ! pref#!t# $ai*itate .e4a$,
Ia!a) $ mai &eparte &e!(t ($ !lipa a"ta !re+i t !# &om$E
!olo$el $ &oarme > Tra0e) m#i b#iete) $i%te a0'ioa"e &e "e
!tremr# !a"a,
- (l la"# +i!i > Ia ($!'ipie-2i !# t e%ti &om$
6
!olo$el %i
!oma$+i re0'ime$tl $o"tr, Po2i >
- Pot, Ia!a "($t &om$E !olo$el M#rmrea$,
- Da!# e%ti &om$E !olo$el) at$!i "#-mi "pi !e ai "im2i)
&a!# a% *e$i e) a&4ta$tl t#) %i 2i-a% "p$e : 9Am o$oarea)
&om$E !olo$el) "# *# raporte+) !# pe po+i2ie proie!tilele
p%!oa!elor a$tita$! $ e1plo&ea+#) fii$&!# fo!oa"ele $-a
($!#r!#tr#S
;
, Ia "p$e !e ai "im2i,
<- A% "im2i,,,
- I2i "p$ e !e ai "im2i : ai !am b#0a-o pe m($e!#,
- A"ta e &rept / C(t "($t e &e !olo$el) a% !am b#0a-o pe
m($e!#,
- 5i) m# ro0) &e !e ai b#0a-o pe m($e!# >
.e4a$ "e "!#rpi$# ($ !ap :
- P#i) m-a% 0($&i !am a%a : &i$ toate l#+ile ! m$i2ie &e
pe po+i2ie) oare !(te $ pot fi folo"ite > Ce m# fa! e) &a!#
to!mai at$!i !($& *a fi $e*oie mai mare &e artilerie)
proie!tilele &i$ l#+i $-; *or ptea *#t#ma pe i$ami! $i!i
m#!ar at(t !(t !a"tra*e2ii >
- .ra*a) m# 4&e2, Te-ai 0($&it : !e m# fa! e) !oma$&a$t &e
re0ime$t) &a!# t$rile mele) ($ lo! &e bm-bm *or fa!e p(r2-
p(r2 > 5i a!m *# ia pe *oi martori, Am a*t "a $ &reptate
!($& l-am !#i$at pe &om$E !olo$el) !# &i$ !a+a to*ar#%ilor $
mai poate &ormi) !a lmea) $oaptea >
- S#ra!E &om$E !olo$el /
Cel !are "e pref#! !#-; !omp#time%te f Ne0ril#, Dar "e
pri!ep "-o fa!# mim($& $ a"eme$ea to$
FF;
&e ate$ti!# p#rere &e r#) ($!(t am i+b!$it ! to2ii ($ r(",
Pe rm#) tot el) &e &ata a"ta ! "i$!er# 0ra*itate :
- M#i) oame$i b$i) %i !($& m# 0($&e"! la !(2i $ le mai
prie%te "om$l &i$ !a+a to*ar#%ilor/
Ca$0'ele !are) &p# !e $e fr$i+a"e *e"tea) t#!"e tot timpl)
to!mai at$!i !($& &i"!2ia ($!ep "# l($!e+ea"!#) $e mai
(mp#rt#%i o $otate,
- M#) !are (l 2ii mi$te pe S(rble"! >
-P Care S(rble"! > ($trebar# mai ml2i &eo&at#,
- Ala &e-a r#ma" la P, S, S(rble"!) armrierl,
- Par!# mi-; ami$te"! /
Dar ($ afar# &e Ne0ril7 $i!i $l &i$ $oi $-; %tia,
- Ei) %i !e-i ! el > am ($trebat $er#b&#tor,
- L-a are"tat,
- Dar ! !e "-a f#!t *i$o*at &e l-a are"tat >
- P#i) !i!#) ar fi %parlit &i$ &epo+itl re0ime$tli
armame$t %i m$i2ii,
- Ce *orbe%ti / 5i la !e i-o fi fo"t li &e trebi$2#
armame$tl %i m$i2ia > ($treb# mai &eparte Ne0ril#,
- S# le "eme$e pe o0orl li !a "# !rea"!# la a$l &o*le!i
%i lbe$i2e) iro$i+# Dimofta!'e,
- N prea ai mi$tea "pri$te$#) leatle / (l !ert# Ca$0'ele
pe Ne0ril#, Doar e la mi$tea !o!o%li !# $ pe$tr !#-i f#!ea
li trebi$2# a %parlit p%ti %i !art%e,
- At$!ea > "t#ri Ne0ril# tot $e&merit,
-] Se +*o$e%te !# S(rble"! e !om$i"t %i !# armele le-a lat
fii$&!# li-i &e trebi$2#,
C(te*a !lipe $-a mai *orbit $ime$i) at(t &e imi2i eram !
to2ii &e !eea !e afla"em, Ce*a mai t(r+i) !el !are a rpt
t#!erea a fo"t Lare$2i Pop :
- At$!i e !lar !a lmi$a +ilei, Da!# !om$i%tii mbl# "#
fa!# ro"t &e armame$t) ($"eam$# !# are "# fie re*ol2ie)
FFF
3r$ta%l Nea0 $ om &e obi!ei t#!t %i oare!m moro!#$o")
!are a"!lta"e tot timpl f#r# "# "!oat# *reo *orb#) e1!lam#
! ($"fle2ire :
- Ulili) !e mi-ar mai pl#!ea "# "e ($toar!#
roata /
- M#i) Nea0le) m#i) omle) ia *e+i !#-2i prea mbl# *orba
"lobo&# / +i"e Ne0ril# ! fereal#,
-- La"#) frate) !# &oar $-o fi *reo !aiaf# pri$tre $oi /
repli!# fr$ta%l Nea0,
O&at# Clai! mi-a "p" :
- Da!# am $oro!l "# "!ap) %tii !e a% *rea "# fa! >
- Ce>
-- 3ilme,
- Ei) $-i o treab# %oar#, 5i apoi $oi) ($ materie &e
filme,,,
- 5ti, De fapt $i!i $ a*em o i$&"trie proprie) Dar) &p#
r#+boi) poate !# *a la fii$2#,
- Ai !e*a !$o%ti$2e ($ &ome$il re0iei > l-am ($trebat,
- Da!# te referi la !$o%ti$2e &e or&i$ te'$i!) $i!i $a,
- ($ ori!e !a+) filme a%a) &p# re!'e) a"t#+i) !($& te'$i!a
!i$emato0rafi!# "-a &e+*oltat imitor) $ "e mai pot fa!e,
- De a!or&, Dar $mai ! te'$i!a tot $ po2i fa!e filme
b$e, Te'$i!a "e poate ($*#2a, Dar &a!# $ ai ($ ti$e,,, &'
re0i+oral) &e poma$# / E p($# a!ma am f#!t o ml2ime &e
filme,
- Crei "# "pi !# ai "!ri" "!e$arii &e filme > l-am
($trebat ($2ele0($&-; 0re%it,
- N / N-am "!ri" "!e$arii, A&i!#) $-am p" pe '(rtie m#!ar
$ "i$0r "!e$ari, Dar am f#!t filme ($ ($!'ipire, 3ilme la
!are am fo"t %i "!e$ari"t %i re0i+or, Da!# a% fi a*t &e
fie!are &at# m#!ar $ aparat &e m($# %i !(2i*a a!tori) !e mai
filme ar fi ie%it/,,,
;
E &e pri"o" "# "p$ !# a"!ltam !ele !e-mi "p$ea ! o
($0#&i$2# p2i$tel iro$i!#, (mi +i!eam) ($ "i$ea mea) !#
Clai! era ori $ $ai*) ori
FFH
$ l#&#ro") ori m# !re&ea pe mi$e $ai* &e *reme !e-%i
($!'ipia !# m-ar ptea !o$*i$0e &e tale$tl "# *irtal,
.#$i$& !e 0($&ri (mi tre!ea pri$ mi$te) (mi "p"e :
- Ei) &ar t $ m# !re+i, I$ &efi$iti*) ai &reptate, A
&e!lara pr %i "impl !# ai tale$t) mai ale" ($tr-o art# at(t
&e !omple1#) f#r# "# fa!i &o*a&a) ($"eam$# "# $ ai "im2l
ri&i!olli, Ce+i) to!mai &e a!eea &ore"! at(ta "# "!ap !
*ia2#, Ca "# fa! a!ea"t# &o*a&#, Apoi ! alt to$ : %tii !e mi-
a% &ori >
- Ce>
- S# !$o"! +ia e1a!t# !($& *a ($!epe $$ta,
- Ce 2i-ar folo"i >
- A% ($*(rti-o e) !m $e!m) !a ($ +ia a!eea "# m# 0#"e"!
!(t mai &eparte &e ai!i) ($ !el mai r# !a+ la tre$l
re0ime$tar,
- C i$"ti$!tl t# !are te fa!e "# "im2i prime4&ia &e la o
po%t# - am 0lmit - poate !# ai "# pre"im2i +ia a!eea,
- Mai %tii / repli!# el ! $ai*itate,
Datorit# faptli !# (%i temea *ia2a mai mlt &e!(t $oi
!eilal2i) at$!i !($& 0rpa era trimi"# ($ 9mi"i$e_ ple!a
f#r# Clai!, De*e$i"e $ fel &e !o$"em$ ta!it) a!!eptat &e
toat# lmea,
($ !eeea !e pri*e%te ri"!rile 9mi"i$ilor_) !a "# re"pe!t
a&e*#rl) trebie "# "p$ !# ele $ era prea mari) at(t &i$
moti*e obie!ti*e !(t %i "bie!ti*e, De pil&#) ($ perioa&a
a!eea o"tilit#2ile "e m#r0i$ea &oar la i$!r"i$i) la !(te $
&el &e arme atomate "a la !(te o fal"# alarm#, De obi!ei)
toate a!e"tea "e petre!ea $oaptea, C(t pri*e%te fal"ele
alarme) &e !ele mai mlte ori ele era pro*o!ate &e ai $o%tri,
Cei trimi%i ($ i$!r"i$e - mi"i$ea lor era "# a&!#
pri+o$ieri -) &p# !e "e ($&ep#rta &e li$iile $oa"tre
&e"!'i&ea "i$0ri fo!l) !a "# !ree+e impre"ia !# f"e"er#
"im2i2i &e 9i$ami!
;;
) &p# !are "e ($tor!ea *ii %i $e*#t#ma2i
%i) bi$e($2ele") f#r# pri+o$ieri,
($tr-o +i) "pre marea li p#rere &e r#) Clai! a fo"t
i$format !# .!r "e afla %i el pe +o$#)
FFK
reparti+at la $a &i$ !ompa$iile batalio$li trei) !are o!pa
po+i2ia $&e*a ($ &reapta $oa"tr#, Clai!) %tii$& !(t &e p2i$
&e"!r!#re2 era .!r) a f#!t !e a f#!t %i a i+btit "#-l
a&!# ($ !ompa$ie, .i$e($2ele") &p# a!eea $-a mai fo"t $i!i o
&ifi!ltate !a "# fie reparti+at ($ 0rpa $oa"tr#, A%a am
a4$" "#-i !$o"! pe am($&oi fra2ii %i "# m# (mpriete$e"! ?-?
"!!e"i* - %i ! $l) %i ! !el#lalt, USp$ "!!e"i*) pe$tr
!# priete$ ! Clai! am a4$" $ a!olo) pe +o$#) ($ Mol&o*a)
!i mai t(r+i) ($ timpl !ampa$iei a$ti'itleri"te,V
N trebia "# fii $ %ti !e mare p"i'olo0 !a "#-2i &ai
"eama !#) ($ !i&a a"em#$#rii) !ei &oi fra2i era firi !
totl &eo"ebite, Pe !(t era Clai! &e *e"el) $ep#"#tor) pe
at(t era .!r &e "erio") ($!'i" %i) ($tr-$ fel) tri"t)
!'i$it par!# &e o "feri$2# i$terioar#, A!ma) !($& %ti
at(tea &e"pre el) (mi e1pli! &e !e era a%a, At$!i ($"#)
$e!$o"!($& $imi!) m# miram -< $ mai p2i$ &e!(t "e mira !
to2ii - !# &oi fra2i b$i pot a*ea firi at(t &e p2i$
a"em#$#toare,
Trebie "# "p$ !#) &a!# Clai! $e era "impati! &atorit#
firii li *e"ele %i a Qm+i!2ei "ale - a&#0a2i la a!ea"ta %i
$ pi! &e ($0#&i$2# -) ($ "!'imb .!r &e la ($!ept $e-a
imp" ttrora re"pe!t, E"te ($&eob%te !$o"!t !# %i ($
tre!t 2#ra$ii $trea o "tim# &eo"ebit# fa2# &e !#rtrari -
pe !are $-i !o$f$&a ! "rt!arii) ! politi!ie$ii br0'e+i
- to!mai &atorit# faptli !# pe$tr ei &rml "pre ($*#2#tr#
era &eo"ebit &e 0re &i$ !a+a mi+eriei ($ !are era obli0a2i
"# tr#ia"!# !ea mai mare parte &i$tre ei, 5i "pre la&a lor) a
!elor &i$ plto$ - ! e1!ep2ia a patr i$%i to2i !eilal2i era
2#ra$i - "-a pri!ept "# &e"!opere ($ .!r pe oml 9! mlt#
%tii$2# &e !arte:, UA%a (l !ara!teri+a,V
Probabil &i$ !o$"i&era2ie fa2# &e .!r) ime&iat !e a!e"ta a
fo"t mtat la $oi ($ !ompa$ie) $ime$i $-; mai pore!lea pe
Clai!, (i "p$ea a!m Ci%i$oi II - .!r era Ci%i$oi I -)
iar pe mi$e
/o - Ca"a &e pe !oli$#
FFM
m-a bote+at Ci%i$oi III) !o$"i&er($&-$e priete$i, Jre%ea
($"#, C Clai! - a%a !m am mai pre!i+at - m-am (mpriete$it
mai t(r+i, ($ !eea !e pri*e%te pe .!r) ($tre $oi !re& !# a
fo"t mai !r($& $ ($!ept &e priete$ie, ($!li$ "# !re&
a!ea"ta) a!m) &p# !ele !e am aflat &e"pre el &e la Car*ara,
($"eam$# !# el $ m# !o$"i&era ($!# ($ "fi!ie$t# m#"r#
apropiat !a "# mi "e &e"t#i- $ia"!#, Da!# ar fi f#!t-o)
poate !# a&e*#ratele moti*e ale !o$&am$#rii "ale la moarte $
ar fi r#ma" %i pe$tr mi$e - la fel !a %i pe$tr to2i !eilal2i
- ($*#lite ($ mi"ter,
Tra0e&ia "-a ($t(mplat !am la *reo trei "#pt7- m($i &p# !e
a a4$" peQ +o$#,
($ ltima "#pt#m($#) aproape "ear# &e "ear#) .!r era
!'emat la p$!tl &e !oma$&# al batalio$li) %i $ pe$tr
*reo mi"i$e "pe!ial#) !i pr %i "impl fii$&!# maiorli
$o"tr (i pl#!ea "# "tea &e *orb# ! el,
Maiorl a!e"ta era $ om !m*a &eo"ebit, Prela"e !oma$&a
batalio$li %i el &e p2i$ timp, P($# at$!i "e 9ara$4a"e@ la
$ %ti !are "er*i!i &i$ Marele "tat ma4or, Di$ a!e"t moti*)
!am l#"a totl pe "eama a&4ta$tli "# &e batalio$) $
lo!ote$e$t ! "ta0i pe fro$t,
Pe +O$#) maiorl D$#rea$ *e$i"e ! &o# l#+i &e !ampa$ie,
($tr-$a p"e"e rf#ria) iar pe !ealalt# o br&%i"e ! !#r2i,
Mai ale" ($ timpl +ilei) !($& &e-a l$0l ($tre0ii po+i2ii
"t#p($ea a!almia) maiorl D$#rea$ !itea pe atorl "#
preferat) Do"toie*"Li, ($ la&a "a &e !ampa$ie maiorl a&"e"e
toate operele a!e"ti ator tra&"e ($ limba fra$!e+#, Di$tre
ele pre2ia !el mai mlt roma$l 93ra2ii ca- rama+o*: pe !are
(l !o$"i&era f#r# e0al ($ toate literatrile lmii, O mare
a&mira2ie $trea %i pe$tr Leo$i& A$&ree*) S'aLe"peare)
Joet'e) .al+a!) Poe) Lo$&o$) Di!Le$") Stri$&ber0) Tol"toi)
Ma- pa""a$t) Jo0ol) Ib"e$) Pira$&ello et!, Di$ "!riitorii
rom($i (i pl#!ea ($ priml r($& Pa$ait I"trati, UPoe+ia o
i0$ora ! &e"#*(r%ire,V
FFO
Maiorl D$#rea$ $ era $mai $ !ititor pa"io$at, El a*ea
ambi2ia "# &e*i$# %i "!riitor, U$ele &i$ re*i"tele literare (i
pbli!a"er# !(te*a $*ele "b p"e&o$im) &ar a!e"te mi!i
"!!e"e $-; "ati"f#!ea, Ci"a "# "!rie o !arte !are "#-l
!o$"a!re &efi$iti* !a pe $ mare pro+ator, L!ra &e trei a$i
la $ roma$ %i ($!# mai a*ea mlt p($# "#-l termi$e, Era $
roma$ &e r#+boi, R#+boil *#+t pri$ o!'ii $i ofi2er !are $-
a p#r#"it $i!io&at# birol "# &i$ !l#&irea Mareli "tat
ma4or) r#+boil a%a !m (i ap#rea li &i$ &iferitele '(rtii
!are (i tre!ea pri$ m($#,
C trei a$i &e +ile ($ rm#) !($& i-a *e$it i&eea "# "!rie o
a"eme$ea !arte) &e"pre maiorl D$#rea$ - pe at$!i !#pita$ -
$ ai fi ptt "p$e alt!e*a &e!(t !# e"te $ ofi2er a!ti*
me&io!ri+at &atorit# m$!ii pli!ti"itoare &ep"e +i &e +i la
$l &i$ "er*i!iile &e ar'i*# ale Mareli "tat ma4or, C(t
pri*e%te politi!a) $-; i$tere"a %i $i!i $ pri!epea $imi! &i$
ea, Era $l &i$tre ml2ii ofi2eri !are !re&ea "i$!er !#
armata e"te %i trebie "# r#m($# tot&ea$a 9marea mt#:, Di$
a!e"t moti*) &e"pre el $ "e ptea "p$e $i!i !# e"te $
ofi2er ! *e&eri fa"!i"te) %i $i!i !# are !o$!ep2ii
&emo!rati!e, C#pita$l D$#rea$ f"e"e !eea !e (i pl#!"e "#
"p$# &e"pre "i$e : 9Dom$le) e "($t ofi2er a!ti* %i !($& a&
&e politi!#) ($!epe "# m# &oar# !apl:,
Dp# trei a$i &e l!r la roma$) &a!# !ele aproape !i$!i
"te &e pa0i$i "!ri"e ar fi !#+t ($ m($a "periorilor "#i)
f#r# &oar %i poate !# atorl ar fi fo"t trimi" ($ 4&e!ata
Cr2ii mar2iale %i !o$&am$at, Roma$l) "!ri" la per"oa$a
($t(i) ($tr-$ "til *oit "e!) aproape &e pro!e"-*erbal) re&a
ima0i$ea r#+boili) ($ &e"f#%rarea "a) parafra+($& o "erie
($trea0# &e &o!me$te ofi!iale, Cartea a*ea $ "i$0r per"o$a4
: $ ofi2er &e biro !are &eparte) ($ i$terior) la "te %i mii
&e Lilometri) ia !$o%tii$2# &e !ele !e "e ($t(mpl# pe fro$t
$ &i$ rapoartele "o"ite &e a!olo) toate a*($& te$&i$2a &e a
ate$a &e+a"trele "a &e a e1a0era $ele "!
FF6
!e"e lo!ale) !i &i$ alte 'irtii) elaborate &e a!elea%i
!oma$&ame$te) !are) "oli!iti$& oame$i) armame$t) "b+i"te$2e)
me&i!ame$te et!,) et!,) f#r# *oia lor &e+*#lia a&e*#rata %i
!ata"trofala "ita2ie &e pe fro$t,
I$tere"a$t pe$tr !$oa%terea maiorli D$#- rea$ mai e"te
%i rm#torl fapt : el) !are toat# *ia2a li i0$ora"e !
&e"#*(r%ire politi!a) pe m#"r# !e "!ria la roma$ ($!epea "#
*a&# politi!a %i "#-l i$tere"e+e,
Maiorl D$#rea$ a&"e"e pe +o$#) ($ afar# &e !#r2i) %i
ma$"!ri"l $etermi$at al roma$li "#, 3aptl !# ai!i i "e
&#&"e !oma$&a $i batalio$ (l ($0ri4ora) &ar (l %i ($fria,
(l ($0ri4ora fii$&!# (%i &#&ea "eama !# e"te ! &e"#*(r%ire
i$!apabil pe$tr o a"eme$ea treab#) %i (l ($fria &eoare!e)
fii$& trimi" pe +o$#) pra!ti! $ mai ptea termi$a !artea)
lip"i$&-i "r"a pri$!ipal# &e &o!me$tare : &o"arele &e
ar'i*# ale Mareli "tat ma4or,
Maiorl la"e ! "i$e ma$"!ri"l "per($& !# *a a*ea r#0a+l
!a !el p2i$ ($ orele &e $oapte "# re!itea"!# %i) e*e$tal) "#
fi$i"e+e partea &e4a "!ri"#, .i$e($2ele") &a!# at$!i !($& i-a
f#!t lo! ($ la&a ! !#r2i ar fi %tit !# *a primi !oma$&a
$i batalio$) $ l-ar mai fi lat, Cre+"e ($"# !# *a fi
oprit la p$!tl &e !oma$&# al $eia &i$ marile $it#2i,
3"e"e &oar o il+ie,,, 5i iat#-; pe maior a4$" pe +o$# ! o
la&# pli$# ! !#r2i %i ! ma$"!ri"l $etermi$at al roma$li,
($ bor&eil "#) $oaptea) re!itea !eea !e "!ri"e"e %i $
arareori "im2ea $e*oia "# !$oa"!# %i p#rerea alt!i*a, Dar)
&p# !m (%i pt"e &a "eama) !'iar &e la ($!ept) $i!i $l
&i$tre "balter$ii "#i) ofi2eri) $ era re!epti* la lite-
ratr#) %i ! at(t mai p2i$ a&4ta$tl "# !are (i
m#rtri"i"e o&at# ! !ea mai mare !a$&oare !#, ($ afar# &e
re0lame$tele militare) $ !iti"e ($ *ia2a ii $i!i o alt#
!arte,
C($& .!r a fo"t mtat ($ plto$l $o"tr) ($ prealabil a
tre!t pe la p$!tl &e !oma$&# al batalio$li, N %ti !e l-
a ($trebat maiorl %i !e a r#"p$" .!r 8 !ert e"te !#
ofi2erl %i-a &at "eama !# are &e-a fa!e ! $ i$tele!tal
ate$ti!, ($tr-$a
FF=
&i$ "erile rm#toare a +bir$iit telefo$l %i lo!ote$e$tl
Pa4r# - a&4ta$tl batalio$li a or&o$at) ($ $mele
maiorli) !a .!r "# "e pre+i$te &e r0e$2# la po"tl &e
!oma$&#,
Afl($& a!e"t or&i$) Clai! "-a $eli$i%tit) li era team# !a
$ !m*a .!r "# fie trimi" !i$e %tie ($ !e mi"i$e
prime4&ioa"#) "a) e*e$tal) mtat ($ alt# parte, Neli$i%tit a
fo"t %i .!r, Abia a!m) !($& %ti !ele !e am aflat &e la
Car*ara) ($2ele0 !are a fo"t !a+a a&e*#rat# a $eli$i%tii "ale
&e at$!i,
C($& "-a ($tor") t(r+i, &p# mie+l $op2ii) .!r $e-a
i$format !# f"e"e !'emat &e maior $ pe$tr *reo mi"i$e
"pe!ial#) !i pr %i "impl !a "# "tea &e *orb# ! el, li
ar#ta"e !#r2ile &i$ la&# %i &i"!ta"er# &e"pre atorii "#i
prefera2i) ($ priml r($& &e"pre Do"toie*"Li, 3"e"e o
&i"!2ie pl#!t# am($&rora) fii$&!# %i .!r $trea o mare
a&mira2ie fa2# &e atorl litoarei !#r2i 93ra2ii cara-
ma+o*:, Maiorl) ($!($tat &e "eara pl#!t# pe !are o
petre!"er# (mpre$#) (l a$$2# !# (l *a mai !'ema 9!a "# mai
"tea &e *orb#:,
I$ "eara rm#toare) telefo$l iar#%i +b(r$(i %i lo- te$e$tl
Pa4r# &i$ $o (l pofti pe .!r la batalio$, Maiorl (l primi
! mlt# b$#*oi$2#) (l trat# ! !o$ia!, A &i"!tat tot
&e"pre literatr#, Abia ($ a patra $oapte "-a &e!i" "#-i
!itea"!# $ fra0me$t &i$ roma$, .!r) impre"io$at) $ f
&elo! +0(r!it ! la&ele) "pre marea "ati"fa!2ie a atorli,
Ne l#&# %i $o# !artea - mie %i li Clai! - t(r+i !($& "e
re($toar"e &e la batalio$, A%a am aflat %i $oi !# maiorl
$o"tr *roia "# &e*i$# roma$!ier,
A!m) !($& m# 0($&e"! la +ilele a!elea) ($!li$ "# !re& !# ($
$op2ile petre!te la p$!tl &e !oma$&# al batalio$li)
!om$i"tl .!r) l($& !$o%ti$2# &e !o$2i$tl remar!abil &e
pro0re"i"t al roma$li li D$#rea$) $ "-a m#r0i$it "# &i"-
!te ! a!e"ta $mai &e"pre literatr#, S($t !o$*i$" !#
e*ol2ia lterioar# a maiorli - m# refer la !ea politi!# - a
fo"t &etermi$at#) ($tr-$ fel "a altl) &e .!r,
FFA
C(te*a +ile mai t(r+i "-a ($t(mplat tra0e&ia, I$ $oaptea
a!eea iar#%i a "$at telefo$l &e la batalio$, 5i &i$ $o
.!r a ple!at)
- .#&i2#) !ere maiorli o "ti!l# &e !o$ia! %i pe$tr $oi /
a 0lmit Clai!)
Dp# ple!area li) e %i ! Clai! am mai "poro*#it p2i$)
pe rm# $e-am !l!at, Co$trar obi!eili) am a&ormit ime&iat,
C(t timp am &ormit) $ %ti, La $ mome$t &at m-am tre+it %i)
&e"!'i+($& o!'ii) I-am *#+t pe .!r l($0# Clai!, (mi a&!
bi$e ami$te, Era aple!at a"pra li %i ($!er!a "#-l tre+ea"!#
&i$ "om$, Cre& !# am %i mrmrat :
- Ce ai ! el > La"#-; "# &oarm# %i !l!#-te %i t,
Ce "-a mai ($t(mplat pe rm# $ %ti) fii$&!# am
a&ormit &p# a!eea ime&iat, Am &ormit p($# &imi$ea2a, ($!ep"e
"# "e lmi$e+e !($& m-am &e%teptat, M -am ri&i!at ($ !apl
oa"elor) am !#"!at %i mi-am apri$" o 2i0ar#, Ceilal2i ($!#
&ormea, Dormea %i Clai!, .!r ($"# $ era pri$tre ei, N
mi-a tre!t o !lip# pri$ mi$te !# i "-ar fi ptt ($t(mpla
!e*a r#, Eram i$tri0at ($"#) fii$&!# (mi ami$team pre!i")
at$!i !($& "e ($tor"e"e &e la batalio$) $ $mai !#-;
*#+"em) &ar (i %i *orbi"em,
Dp# !(t*a timp am ob"er*at !# Clai! $ &ormea) !i "t#tea
$mai ! o!'ii ($!'i%i,
- Clai!le / l-am "tri0at,
- Ce *rei > m-a ($trebat abia &p# !e l-am "tri0at a &oa
oar#,
-U$&e-i .!r >
- Pe"em$e o fi f#!t-o lat# ! maiorl %i a r#ma" "# &oarm#
la batalio$) mi-a r#"p$" ! o *o!e !are *oia "# fie
i$&ifere$t#) &ar f#r# "# i+btea"!#, Dimpotri*#) mi-am &at
"eama !# era $eli$i%tit) aproape "periat,
M-a "tr#fl0erat o b#$ial#) &ar mi "-a p#rt a%a &e
ab"r&#) ($!(t am al$0at-o ime&iat, C toate a!e"tea)
$eli$i%tea) "paima li Clai! era 0r#itoare, Ce*a "e
($t(mpla"e tot%i ! .!r,
- Clai!le /
- Ce mai *rei >
- Hai&e) "!oal#) *rea "#-2i "p$ !e*a,
FGD
M-am ri&i!at ($ pi!ioare, De fapt $e-am ri&i!at am($&oi !am ($
a!ela%i timp, I-am f#!t "em$ "# m# rme+e, Am por$it-o pri$
%a$2) p($# am a4$" ($tr-$ lo! $&e $ $e ptea a+i $ime$i,
- Clai!le) "p$e-mi $&e-i .!r >
- P#i) $ 2i-am "p" > O fi r#ma" la batalio$) (mi r#"p$"e
po"a!) r"+)
- N are ro"t "# m# mi$2i, L-am *#+t a+i- $oapte !($& "-a
($tor", ($!er!a "# te tre+ea"!# &i$ "om$,
- S-a ($tor" a+i-$oapte > "e mir# el fal",
- Hai&e) $-2i mai bate 4o! &e mi$e,
- N-mi bat 4o!, ($ ori!e !a+ afl# !# e $ %ti $imi!,
Pri!epi > N %ti $imi! %i $i!i $ m# i$tere"ea+# !e fa!e %i
pe $&e mbl# fratele me,
A!m $-am mai a*t $i!i $ &bi !# "e ($t(m- pla"e !e*a !
.!r) %i Clai!) la% !a &e obi!ei) "e temea "# $ aib# %i el
&e "ferit,
- A"!lt#) $ !m*a,,,
- N !m*a) !e >
- N !m*a a &e+ertat >
- N fi i&iot /
Mi-a ($tor" "patele %i a ple!at mai &eparte pri$ %a$2l &e
!om$i!a2ie,
-< U$&e te &!i >
N mi-a r#"p$", M-am lat &p# el %i am *#+t !# i$tr# la
a&#po"tl p$!tli &e !oma$&# al plto$li, N-a "tat mlt, A
ie%it &e a!olo par!# $e&merit) &ar ($ a!ela%i timp %i mai
$eli$i%tit, Am b#$it !#) "b $ prete1t oare!are) "e &"e"e
la lo!ote$e$t) ($ "pera$2a !# ar ptea afla !e*a &e la el,
- < Ei > l-am ($trebat) &e%i (mi &#&eam "eama !# ar fi
+#bo*it mai mlt ($ a&#po"t &a!# "blo!ote$e$tl ar fi %tit
!e*a mai mlt &e!(t el,
A tre!t pe l($0# mi$e f#r# "#-mi r#"p$&#, Prtarea a"ta a
li m-a ($friat, Eram 4i0$it !#) &e%i %tie "a b#$ie%te
!e*a) "e a"!$&e &e mi$e, L-am ap!at &e meri %i l-am r#"!it
! fa2a "pre mi$e,
- Corbe%te) "a &a!# $) (2i &a $a pe"te bot &e ai "# m#
2ii mi$te o "#pt#m($#, De !e $ ai ($
FG;
!re&ere ($ mi$e >
M# ap!# &e ($!'eietra m(i$ii %i m# (mpi$"e,
- ($&r#+$e%te $mai /
A*ea &reptate, Era mai ($alt %i mai *oi$i! &e!(t mi$e, .#taia
($ $i!i $ !a+ $ "-ar fi "ol&at ($ fa*oarea mea,
9P($# la rm#) *a *orbi "i$0r_) mi-am +i" %i l-am l#"at "#
ple!e,
Abia &p# !(te*a mi$te m-am lat &p# el, L-am 0#"it !l!at,
St#tea ! o!'ii ($!'i%i !a "# "!ape &e ($treb#rile !elorlal2i,
N mlt &p# a!eea "-a r#"p($&it +*o$l !# .!r a fo"t
are"tat, Ce"tea mi "e p#r at(t &e litoare) at(t &e
$e!re+t) ($!(t m-am &" "#-mi !o$firme !oma$&a$tl
plto$li,
--? Dom$le lo!ote$e$t) e"te a&e*#rat !# .!r a fo"t
are"tat >
- A&e*#rat,
- Dar &e !e "-a f#!t *i$o*at >
-< Se!ret / N pot "#-2i "p$ $imi!,
- Dar %ti2i >
- 5ti,
- S# tr#i2i /
Am ple!at %i m-am &" "#-l !at pe Clai!, L-am 0#"it ($
ampla"ame$tl p%tii-mitraliere) pri*i$& ! o!'i 'aoti!i)
'al!i$a2i) pe &ea"pra parapetli) pa$0li!a "tr#l!itoare a
r(li,
- Clai!le) t %tii &e !e a fo"t are"tat .!r >
- N,
- Ni!i $ b#$ie%ti m#!ar >
-
;
Ni!i,
- Mi$2i / C# mi$2i) "($t ab"olt !o$*i$", Dar $ ($2ele0 !e
te &etermi$# "-o fa!i, De !e $ ai ($!re&ere ($ mi$e > Da!# a%
!$oa%te moti*l pe$tr !are a fo"t are"tat) am !'ib+i
(mpre$# %i) poate) am 0#"i o po"ibilitate "#-l "!#p#m,
Clai! "e it# la mi$e ! o pri*ire &e+$#&#4&it#) &eme$t#
par!#, O!'ii (i era ro%ii &e par!# p($# at$!i $ f#!"e
alt!e*a &e!(t "# pl($0#,
- A"!lt# / N ($2ele0 &e !e te tot *(ri ($ "fletl me,
Bi-am "p" !# $ %ti &e !e a fo"t
FGF
are"tat %i a&e*#rl a!e"ta e, Crei "# m# !re+i) bi$e, Da!# $)
&-te &ra!li /
- S# pre"p$em !# $ %tii, Nmai "# pre"p$em, ($ ori!e
!a+) %tii ($"# !e treab# a a*t ! ti$e a"t# $oapte !($& te-a
tre+it &i$ "om$,
- N %ti $imi! %i 'abar $-am &a!# "-a mai ($tor" "a $ a+i
$oapte, Cei fi *i"at) b#iete / ($ ori!e !a+) "# $ te mai p$#
&ra!E "# iei *i"l &rept realitate %i "#-l po*e"te%ti %i
altora, 5i a!m) ($!# o &at# : &-te %i la"#-m# ($ pa!e /
A*ea o pri*ire &e+$#&#4&it#) &ar mai mlt "periat#, li era
fri!#) (i era tare fri!#, Di$ a!e"t moti* *o!ea) ($ !i&a
i$te$2iei) $ "$a a0re"i*, Ca0) a*eam i$ti2ia !# $ *roia "#
*orbea"!# pe$tr !#) &a!# ar fi f#!t-o) ar fi trebit "#
*orbea"!# &e"pre "i$e ($"%i, Or) $ea*($& "fi!ie$t# ($!re&ere
($ mi$e) (i era team# !#) &p# a!eea) ar ptea a*ea &e "ferit
!o$"e!i$2e,
-.i$e) +b!im#-te "i$0r, Oame$ii) ($ 0e$eral) !($& "e afl#
($tr-$ impa" "a !($& (i ($!ear!# o mare $e$oro!ire) "imt
$e*oia "# aib# al#tri pe !i$e*a apropiat, T) &impotri*#) te
($!'i+i ($ ti$e) te +b!imi) te temi, T $ "im2i,,,
- N) $ "imt &e!(t $e*oia "# m# l#"a2i ! to2ii ($ pa!e, 5i
t %i !eilal2i) &ar mai ale" t, S# m# l#"a2i ($ pa!e) "# $
m# ($treba2i $imi!, 5i "# $ *# ita2i la Qmi$e !,,,
""pi!i$e,
- E%ti $eb$) omle / Cam !e moti* am a*ea "# $e it#m la
ti$e ! ""pi!i$e >
- 3ii$&!# m# b#$i2i, Dra!E %tie &e !e a$me m# b#$i2i /
- E%ti pr %i "impl $eb$) Clai!le, S# te b#$im > ($
&efi$iti* &e !e a$me te-am ptea b#$i > 5i apoi) !e $oi
"($tem i"!oa&e) .irol F > T) m# b#iete) &e fri!#) 2i-ai !am
pier&t !apl, Dar po2i "# fii li$i%tit, Ori!e ai fi f#!t)
$i!i e %i $ime$i &i$tre $oi $-are "# te toar$e, A%a !# $ te
mai ($!#p#2($a %i *orbe%te, T %tii pe"em$e &e !e a fo"t
are"tat .!r, Lo!ote$e$tl $-a *rt "#-mi "p$# moti*l,
Zi!ea !# e"te 9"e!ret:, A"ta !e poate "# ($"em$e > C# ($ o!'ii
lor fapta li .!r e 0ra*#,
FGG
At(t &e 0ra*#) ($!(t $i!i $ poate li a&"# la !$o%ti$2a
$oa"tr#) a trpe2ilor) a m(rla$ilor, Dar ia "# $e 0($&im, Ce
a$me fapt# 0ra*# a ptt !omite .!r > A ($!er!at "#
&e+erte+e > P#i) a mai ($!er!at %i al2ii %i &i$ a"ta $-a
f#!t $ "e!ret, Mai a!m o l$# !($& a fo"t e1e!ta2i !ei
&oi artileri%ti) $ $e-a !om$i!at moti*l pe$tr !are (i
(mp%!#> 5i &a!# a%a a pro!e&at at$!i) &e !e "-ar a"!$&e
a!Ema) ($ !a+l !($& .!r) ($tr-a&e*#r) a ($!er!at "# "pele
pti$a > N, Alta !re& !# e"te !a+a, Alta) pe !are ei o
!o$"i&er# mai 0ra*#, De pil&#) *i$a &e a fr$i+a i$forma2ii !
!ara!ter militar, Dar "# pre"p$em !# a!e"ta e moti*l, Ei
bi$e) !re+i !# e) $oi te b#$im %i pe ti$e > O mai mare
pro"tie $i!i !# "e poate / 5i !'iar &a!# ar fi a%a) !e $e pa"#
> A&i!# e%ti a%a &e orb %i a%a &e pro"t) ($!(t "# $-2i &ai
"eama !e "e petre!e ($ 4rl t# > C# $ e1i"t# $l m#!ar
pri$tre $oi !#ria "#-i pe"e &e a!e"t ble"temat r#+boi > C#
p($# %i !ei mai "#ra!i ! &'l (%i &a "eama) fie ra2io$al)
fie i$titi*) &e "e$"l e1a!t al $or !*i$te > (2i a&!i
ami$te !e "p$ea "ol&atl a!ela .+e"! > 9O 2ar# !a a"ta ($
!are boierii a p(i$ea %i !2itl) iar pe $oi) pro"timea) $e
poart# ($tr-$ r#+boi !m e #"ta) e *ai %i amar &e ea)
"#rma$a_ / Bii mi$te !# a%a "p$ea > 5i &oar &e .+e"! fa!em
a&e"ea 'a+ fii$&!# Dm$e+e $ i-a &at prea mlt# mi$te,
Ce+i &ar !# $ ai moti* "# te fere%ti &e mi$e) &e $oi,
Sp$e-mi mai bi$e &e !e i-a are"tat pe .!r > 5i t &e !e
e%ti a%a &e "periat > E1i"t# prime4&ia "# fii %i t are"tat >
C(t timp *orbi"em) Clai! "e ita"e la mi$e !omp#timitor, 5i
to!mai &e a!eea mi-a fo"t 0re "# m# opre"!, M# ($!#p#2($am
"#-l !o$*i$0, Dar !($& am t#!t) mi-am &at "eama !# $ am
i+btit &elo!,
- Da!# $ m# b#$i2i) ! at(t mai bi$e, Dar at$!i l#"a2i-m#
($ pa!e, Mai ale" t "# m# la%i ($ pa!e /
- .i$e, Am "# te la" ($ pa!e %i $ am "# te mai ($treb
$imi!,
FGK
- ($ "f(r%it / Mlt 2i-a mai trebit !a "# te !o$*i$0i !# $
am $e*oie $i!i &e a4torl t# %i $i!i &e al !elorlal2i,
3#r# "#-i mai r#"p$&) i-am ($tor" "patele %i am ple!at "#-
mi *#& &e treab#,
($tre timp, "oarele ($!ep"e "# "e ri&i!e, Se a$$2a ($!# o
+i &e ar%i2# !mplit#) la fel ! a!eea &i$ a4$) la fel !
at(tea %i at(tea alte +ile,
($ rm#toarele &o# +ile $-am mai i+btit "# afl#m $imi! $o
($ le0#tr# ! .!r, ($ tot a!e"t timp) Clai! mbla !a $
'al!i$at, A*ea o pri*ire tlbre) &e $eb$, Corbeai %i $ te
a+ea, Nop2ile $ &ormea, St#tea) r#+le2it %i "e 0($&ea,
Dm$e+e %tie la !e, De mlte ori l-am a+it 0em($& !a o *it#
($4$0'iat#, Era e*i&e$t !#-I m#!i$a o &rere mare) !# !e*a
0roa+$i! "e petre!ea ! el, Dar toate ($!er!#rile pe !are le-
am f#!t "pre a-; &etermi$a "# *orbea"!# - fii$&!# am mai
($!er!at - "-a "ol&at ! e%e!ri, Clai! "e ($!#p#2($a "#
p#"tre+e tai$a $mai pe$tr el)
M-am &" la !oma$&a$tl me &e plto$,
- Dom$le lo!ote$e$t) &a!# Clai! "e mai +b!im# mlt a%a)
"# %ti2i !# are "# ($$eb$ea"!#, Cm l-am ptea a4ta >
Lo!ote$e$tl a ri&i!at &i$ meri f#r# "#-mi r#"p$&#, N
fii$&!# l-ar fi l#"at i$&ifere$t "oarta li Clai!) !i par!#
&i$tr-$ fel &e re"em$are) !o$*i$" !# $-i ptea fi &e $i!i $
folo",
-< La"# !# am "# *orbe"! m(i$e ! el) mi-a promi" mai mlt
!a "# "!ape &e mi$e,
Dar $-a mai a*t !($& "#-i *orbea"!#) fii$&!# a &oa +i
Clai! a primit or&i$ "# "e pre+i$te la p$!tl &e !oma$&# al
re0ime$tli, De a!olo - am aflat mai t(r+i - a fo"t &" la
p$!tl &e !oma$&# al &i*i+iei,
- Ia!a) l-a are"tat a!ma %i pe el / $e-am ($tri"tat !
to2ii,
- A "#-i (mp%te pe am($&oi / pre"p"e $ mai 2i$ mi$te
!are &i$tre $oi,
FGM
- 5i !($& te 0($&e%ti !m (%i temea *ia2a) bietl Clai!,
Dar *e+i) a%a "e ($t(mpl# &e obi!ei : to!mai &e a!eea &e !e te
temi mai mlt $ "!api,
Ne ($%elam, Pe Clai! $-; a%tepta "oarta li .!r, Dp#
&o# +ile "-a ($tor" la plto$, S-a ($tor" $oaptea) o&at# !
b!#tarl) !are $e a&!ea m($!area pe po+i2ie,
Dar $oi afla"em ($!# &i$ timpl +ilei !e "oart# (l a%tepta
pe .!r, A &oa +i) ($ +orii +ilei) rma "# fie (mp%!at) %i
$oi trebia "# a"i"t#m la e1e!2ie, Mai ale" oame$ii &i$
batalio$l $o"tr $ trebia "# lip"ea"!#, Celelalte
batalioa$e rma "# trimit# efe!ti*e re&"e,
Clai! a pi!at la !ompa$ie to!mai !($& $oi $e pre0#team "#
ple!#m "pre lo!l &e e1e!2ie, Era ($t$eri! be+$# %i $ l-am
ptt *e&ea !m ar#ta la fa2#, A*ea ($"# o *o!e "ti$"#) &e
$ere!$o"!t,
C($& a aflat &e"pre !e-i *orba) i-a !ert lo!ote$e$tli "#
mear0# %i el,
-< La"#) mai bi$e r#m(i / i-a prop" lo!ote$e$tl) !#ria i
"e f#!"e mil# &e el,
- Dom$le lo!ote$e$t) *rea "#-l *#&, To2i (l *e2i *e&ea)
oame$i "tr#i$i) %i e) fratele "#) "# $-am a!e"t &rept >
- A!olo $&e te-a !'emat $ ai !ert "#-l *e+i >
- .a &a / Dar $-a *rt "#-mi &ea *oie) &e%i i-am r0at, N
"-a ($&ple!at "# m# la"e "#-mi ia r#ma" b$ &e la el, S#-i
!er "# m# ierte,
- De !e "# te ierte > I-ai 0re%it ! !e*a >
-- N, Dar a%a "e obi%$ie%te,
- .i$e, Da!# 2ii $eap#rat) *i$o,
Mer0eam ($ mo$om pri$ %a$2l &e !om$i!a2ie) f#r# "# $e
*orbim, Di$ !($& ($ !($& "e (mpie&i!a !(te !i$e*a %i at$!i
($!epea "# ($4re !mplit, Dp# !e am ie%it ($ !(mp) am
por$it-o pe &rmea0l pe !are *e$ea) $oaptea) ma4rii) !
marmitele &e m($!are, ($ &reapta mea (l a*eam pe Clai!,
Mer0ea pri*i$& ($ p#m($t) a&" &e "pate at(ta !(t $ "-ar fi
0'ebo%at $i!i &a!# ar fi prtat pe fie!are m#r !(te o p%!#-
mitralier#, ($ fr$tea !oloa$ei
FGO
p#%ea !#pita$l) !oma$&a$tl !ompa$iei, Pe &e l#tri)
!oma$&a$2ii &e pltoa$e, Ne ($til$eam mere ! alte !oloa$e
!are ie%ea la &rml mare, *e$i$& &e pe alte pote!i "a
&rmea0ri) &i$ &reapta "a &i$ "t($0a,
E1e!2ia trebia "# aib# lo! ($tr-o p#&ri!e) la *reo trei
Lilometri ($ "patele primei li$ii, C#tre a!olo "e ($&repta
!oloa$a) !are mie mi "e p#rea $e"f(r%it#,
N-am "# it $i!io&at# $oaptea a!eea, Era o be+$# &e
$ep#tr$" &i$ !a+a $orilor 4o%i, A*ea "# plo#) ($ "f(r%it)
a*ea "# plo#, Dp# "#pt#m($i &e ar%i2#) !erl a*ea "#
&e"fere!e p'oaiele, Dar $ime$i $ "e b!ra, A% +i!e !#
$ime$i $ "e 0($&ea la a!ea"ta, Mer0ea pltoa$ele pri$ be+$#)
$l &p# altl) ($tr-o t#!ere &epli$#) ($ pa" &e *oie) !
!oma$&a2ii ($ fr$te !are) &e a"eme$ea) t#!ea, La $ mome$t
&at) $&e*a ($ fa2a $oa"tr#) !i$e*a ($!ep "# fliere,
5i at$!i am a+it !lar) pter$i!) o *o!e ame$i$2#toare %i
m($ioa"# :
- Care Dm$e+el m#-ti e%ti #la &e-2i *e$i "# flieri >
Cel apo"trofat t#! ime&iat %i mer"l !o$ti$# ($tr-o t#!ere
&e"#*(r%it#,
C($& am a4$" ($ p#&ri!e) era ($!# ($t$eri!, Am fo"t
opri2i ($tr-$ lmi$i%, UAbia mai t(r+i) !($& "-a f#!t +i#)
mi-am &at "eama !(t &e mare e"te lmi$i%l $&e rma "# fie
(mp%!at .!r,V Ni "-a &at ))repa"@ %i $e-am a%e+at pe 4o")
0rpa2i pe pltoa$e, Cei !are fma %i-a apri$" 2i0#ri)
Oame$ii abia at$!i a ($!ept "# *orbea"!#) ei ($tre ei,
Al2ii "-a !l!at "# &oarm# p($# la +i#,
Clai! "e tr#"e"e p2i$ mai &e o parte, Tot timpl t#!"e,
T#!ea %i a!m, (%i (mbr#2i%a"e 0e$$!'ii ! bra2ele %i pri*ea
($ be+$#) $emi%!at) !a o "ta$# &e piatr#, L-am l#"at ! to2ii
($ pa!e, A!m era mai bi$e pe$tr el &a!# (l l#"am "i$0r)
$mai ! &rerea li,
FG6
S-a lmi$at repe&e, 5i abia a!m l-am ptt *e&ea la fa2#,
Era pali&) la fel &e pali& !a $ !a&a*r, 5i !m "t#tea
$emi%!at) (mbr#2i%($&-%i 0e$$!'ii) o !lip# am a*t impre"ia
!# mri"e, Par!# $ 0lo$te r#t#!it !i$e %tie &e $&e (i "tr#-
p$"e"e i$ima pe !($& "t#tea a%a %i "e 0($&ea) ($- !reme$i$&-
; pe$tr *e%$i!ie ($ po+i2ia a!eea,
Dar Clai! $ era mort, Clai! pri*ea ($ 0ol) ! albl
o!'ilor ro%ii &e $e"om$, Pri*ea $#!it) &e &rere) pri*ea !
o!'ii imobili) &eme$2i) $ %ti !e) !e*a $ &i$ afara) !i
&i$#$trl li, Era aproape &e mi$e) &ar tot%i &eparte) at(t
&e &eparte) ($!(t $ *e&ea pe $ime$i %i $i!i $ a+ea mrmrl
0la"rilor) +m+etl a!ela !ara!teri"ti! al $ei !oloa$e &e
"ol&a2i por$ite ($ mar%) !#reia i "-a &at repa" pe$tr $
"fert &e or#,
- Ap#i $ mai e"te mlt p($# "# ($!eap# ma"!ara&a / Ia!#) "-
a lmi$at,
Corbi"e !aporall .a&ea, N i-a r#"p$" $ime$i, Ml2i
&ormea ($!#, Cei !are era tre4i par!# $ l-ar fi a+it, A*ea
&reptate !aporall .a&ea, N pe"te mlt timp a*ea "# ($!eap#
ma"!ara&a, A!ea"ta era a patra e1e!2ie la !are trebia "#
a"i"t,
U$&e*a) la mar0i$ea p#&rii "e a+i +0omot &e motor, Ce$ea,
Maiorl Io$e"!) !el mai ($ *(r"t# &i$tre !oma$&a$2ii &e
batalioa$e) "e it# la !ea") pe rm# &#& $ or&i$ !elorlal2i
ofi2eri !are p($# at$!i "t#t"er# l($0# el, Coma$&a$2ii &e
pltoa$e) &e !ompa$ii "e ($&reptar# "pre trp#, Se a+ir# !o-
me$+i "!rte) ro"tite ! *o!i a"pre) 0trale, Noi eram !almi)
po"omori2i) ! pri*iri a"pre %i 0rele, Coma$&a$2ii $o%tri era
$er*o%i, 5i era $er*o%i to!mai a!eia !are-%i &#&ea "eama &e
mo$"tro+itatea a !eea !e rma "# "e ($t(mple, Se "ilea !a
($apoia a"primii "#-%i a"!$&# propria lor $eml2mire,
($ !(te*a mi$te) &ele0a2ii &i$ ($tre0 re0ime$tl "e afla
a&$a2i ($ !are, .atalio$l ($t(i la &reapta) batalio$l &oi)
latra &i$ "t($0a) iar batalio$l trei) latra &i$ f$&, C
p%tile la m#r) ($ po+i2ie &e
FG=
&rep2i) a%teptam !oma$&a &e pre+e$tare a armelor, Maiorl
!re+"e !# *a a"i"ta la e1e!2ie !oma$&a$tl re0ime$tli "a
m#!ar a4torl a!e"tia, N *e$i $i!i $l) $i!i !el#lalt,
A*ea "#-i repre+i$te &oar a&4ta$tl re0ime$tli) !#pita$l
Mi- !iorea, Iat#-; ap#r($& &i$tre !opa!i, Era ($"o2it &e $
lo!ote$e$t !are) &p# !m am aflat &p# a!eea) l!ra la .irol
F al &i*i+iei, Ce*a mai ($ rma lor) %a"e 4a$&armi &i$
!ompa$ia &e poli2ie e"!orta pe .!r, A"ta ($"em$a !#
plto$l &e e1e!2ie a*ea "# fie format &i$ 4a$&armi, Am
r#"flat %ra2i,
- .i$e !# $ime$i &i$tre $oi $-%i *a ($!#r!a "fletl !
a"eme$ea p#!at) l-am a+it) ($ "patele me) pe Ca$0'ele,
Corte0il "a !o$*oil - !m *re2i "#-l $mi2i
- era ($!'eiat &e $ lo!ote$e$t &i$ !ompa$ia &e poli2ie,
Nea*($& !i "#-i &ea raportl - ofi2erii *e$i2i fii$& mai mi!i
($ 0ra& &e!(t el -) maiorl $e or&o$# 9pe lo! repa"@, I$
&reapta mea) Clai!) pali& !a $ mort) "e ita ! o!'i &e
$eb$ la .!r, A!e"ta p#%ea ($tre "a$ti$ele) "t#p($ pe "i$e,
5i abia ($ !lipa a"ta mi-am &at "eama !(t &e &ra0 (mi era oml
a!ela) pe !are ($!# $ ap!a"em "#-l !$o"! &e!(t foarte
p2i$,
A&4ta$tl re0ime$tli) &p# !e (l "alt# pe maior) (i
*orbi !(te*a mi$te ($!et, Maiorl a"!lta &($& mere &i$ !ap
!a $ !al at$!i !($& *rea "# "e ferea"!# &e m%te, Pe rm#)
*e$i$& ($ fa2a fro$tli) $e !oma$&# :
-Ate$2i$e / Drep2i /
($!reme$ir#m ! to2ii ! arma pe m#r, A&4ta$tl
re0ime$tli p#%i ($ai$te) "!oa"e &i$ b+$ar o foaie &e
'(rtie) o &e"p#tri - ($ timp !e o &e"p#trea (%i tot &re0ea
0la"l -) "e it# la !eea !e "!iQia) pe rm#) &p# !e o *(r(
&i$ $o ($ b+$ar) mai mlt mototoli$&-o) $i "e a&re"# :
- Di$ or&i$l &om$li 0e$eral) !oma$&a$t al &i*i+iei)
"ol&atl Ci%i$oi .!r a fo"t !o$&am$at la moarte pri$
(mp%!are) ($*i$it &e ($alt# tr#&are,
F,GA
- Ra'at /
N m-am ptt "t#p($i, C(t &e tare am *orbit) $ %ti, Cei
&i$ 4rl me m-a a+it ! to2ii, N mi-am &at ($"# "eama !#
*orbi"em at(t &e tare) ($!(t repli!a mea a4$"e"e p($# la
re!'ile !oma$&a$tli me &e plto$, Da!# ar fi fo"t $ om
r# a% fi p#2it-o, Dar "-a pref#!t !# $ m-a a+it, UMi-a
m#rtri"it-o mai t(r+i,V
Dp# o pa+# - a% $mi-o pa+# &e efe!t -) !#pita$l or&o$#
lo!ote$e$tli &e 4a$&armi :
- Dom$le lo!ote$e$t) f#-2i &atoria /
Ro"ti !*i$tele &i$a&i$" teatral !a "# impre"io$e+e, Dar $
pe $oi) !i pe maiorii) !#pita$ii) lo!ote$e$2ii %i
"blo!ote$e$2ii afla2i &e fa2# !are) ($tre timp) "e 0rpa"er#
la fla$!l &rept, Bi$ea mai ale" "# impre"io$e+e pe
lo!ote$e$tl &e la &i*i+ie) repre+e$ta$tl .iroli F, De $oi)
p2i$ (i p#"a, Pe $oi $ pri$ !*i$te) !i pri$ !eea !e rma "#
"e ($t(mple *oia "# $e impre"io$e+e) "# $e ($"p#i- m($te :
pri$ !rim#,
Dom$le lo!ote$e$t) f#-2i &atoria / Dom$le lo!ote$e$t, f#-
2i &atoria %i !i&e $ $e*i$o*at / Ce "!(rb# &e om mai era %i
!#pita$l Mi!iorea / Era o mata'al# !are) ! $ pm$) ar fi
fo"t ($ "tare "# &oboare $ tar, A*ea o *o!e mieroa"#) &e
abate !atoli!) li$0%itoare fa2# &e "periori) r# %i r#+b-
$#tor fa2# &e a!eia !are) &i$tr-$ moti* "a altl) (i
&e*e$ea a$tipati!i, Ca a&4ta$t al re0ime$tli ptea "# "e
r#+b$e %i pe ofi2erii mai mari ($ 0ra& !a el, C$o"!($&-i
metea'$a) !'iar %i a!e%tia "e ferea "# aib# &e-a fa!e ! el,
Dp# !e or&o$# lo!ote$e$tli &e 4a$&armi ))"#-%i ia!#
&atoria@) "e apropie &e 0rpl ofi2erilor) !#l- !Qi$& ap#"at)
! $ aer 0ra*) !ople%it &e propria "a importa$2#, Repre+e$ta
&oar pe !oma$&a$tl re0ime$tli / De%i !ele !(te*a !*i$te pe
!are le ro"ti"e $ $e!e"ita"er# $i!i $ fel &e efort &i$
partea li) (%i "!oa"e bati"ta &i$ b+$ar !a "#-%i %tear0#
fr$tea &e o ($!'ipit# tra$"pira2ie, Pe rm#) &i$ a!ela%i
b+$ar) f#! "# apar# port2i0aretl, (l &e"
FKD
!'i"e) &ai- ami$ti$&-%i !# $ era mome$tl !el mai potri*it
!a "# fme+e) (l *(r( ($apoi,
I$tre timp) lo!ote$e$tl &e 4a$&armi !are) probabil) $
pe$tr prima &at# !oma$&a $ plto$ &e e1e!2ie) "e pre0#tea
"# a&!# la ($&epli$ire or&i$l primit, Era pli$ &e r(*$#) &e
fa2# fii$& repre+e$ta$tl .iroli F,
Di$tre !ei %a"e 4a$&armi) &oi e1e!ta or&i$ele &ate &e
lo!ote$e$t) iar !eilal2i patr &e4a "e ali- $ia"er# ($ fa2a
fro$tli) ! "patele la $oi) a%tep- t($&, Lo!ote$e$tl or&o$#
$i 4a$&arm "#-l le0e pe .!r ! m(i$ile la "pate, A!e"ta $
op"e $i!i o re+i"te$2#, (%i plimba $mai pri*irea &e la $
!ap#t la !el#lalt al fro$tli) !a %i !($& ar fi !#tat pe
!i$e*a,
9(l !at# pe Clai! /: mi-am "p") pri*i$& ! !oa&a o!'ili
($ &reapta mea,
Clai! era at(t &e pali&) ($!(t m# a%teptam !a) &i$ !lip# ($
!lip#) "# i "e fa!# r# %i "# "e pr#b%ea"!#, Se ita 2i$t# la
.!r) f#r# "# !lipea"!# m#!ar, De altfel) ($ ($tre0ime) p#rea
o "ta$# &e piatr#, Par!# &i$a&i$" (%i &r#mia %i r#"flarea)
!a "# $ "e ri"ipea"!# il+ia ($!reme$irii,
Cel#lalt 4a$&arm "e apropie &e .!r ! $ fel &e %ter0ar !a
"#-i le0e o!'ii,
- Dom$le lo!ote$e$t) $ e $e*oie, Am !ra4l "# pri*e"!
moartea ($ fa2#, 5i apoi) *rea !a) ($ ltima !lip# "#-mi ia
r#ma" b$) ! pri*irea) &e (a to*ar#%ii mei &e arme,
Ii a+eam *o!ea, O a+ea to2i o"ta%ii &e la $ !ap#t la
altl al fro$tli, O a+eam ! to2ii fii$&!# .!r *orbi"e
tare) r#"pi!at) ! *o!ea li &e tot&ea$a) &elo! alterat# &e
fri!#, O a+eam ! to2ii) %i pltoa$ele "e mi%!ar# la &reapta
%i la "t($0a) !a $i%te !opa!i b#t2i &e *($t,
- N "e poate) &r#02le / "e r($4i la el ofi2erl, N "e
poate &i$ &o# moti*e, Priml : &a!# $ te le0 la o!'i)
moartea (2i *a fi mai %oar# fie %i $mai pe$tr faptl !# (2i
*ei ptea la r#ma" b$ - ! pri*irea !m +i!i - $ &e la
#%tia to2i !m !re+i !# m# po2i pro"ti) !i &e la !ei !(2i*a
ti!#-
;O - Ca"a &e pe !oli$#
FK;
lo%i !are 0($&e"! %i "imt la fel !a ti$e, Al &oilea : &a!# am
"#-2i la" o!'ii liberi) ai "# %tii e1a!t !lipa !($& *a trebi
"# mori, E ($"# am "#-2i le0 o!'ii to!mai !a "# $ %tii) !a
"# a%tep2i !lipa mor2ii,
Lo!ote$e$tl a*ea o *o!e "b2ire !a &e fat#,
R#"p$"l li .!r "$# tot at(t &e !alm) &ar iro$i! :
- Tot am "# %ti) &om$le lo!ote$e$t, Am "# %ti !# *oi mri
($ !lipa !($& *e2i !oma$&a : fo! /
- (2i fa!i il+ii / N *ei a+i !oma$&a fii$&!# *oi !oma$&a
! bati"ta, C($& *oi ri&i!a bati"ta)) 4a$&armii mei *or &!e
armele la o!'i) iar !($& o *oi l#"a ($ 4o") *or tra0e /
Wa$&armii li L, S!la*ii li /,,, C#l#ii li /,,, Ca ri&i!a
bati"ta) %i 4a$&armii li *or &!e arma la o!'i, Ca l#"a
bati"ta ($ 4o") %i "!la*ii li *or !i&e,
A"a"i$le ($ $iform# militar# / i-am *orbit ($ 0($&, Ai
primit or&i$ "# omori $ om %i t $ te ml2me%ti "#-l !i+i
a%a "impl, Da!# 2i-ar "ta ($ pti$2# l-ai tortra, Dar a"ta
$ &epi$&e &e ti$e, Da!# ar fi &p# ti$e) i-ai "ml0e $0'iile
($ prealabil 8 l-ai "p($+ra &e pi!ioare 8 l-ai "!'i$0ii ($
fel %i !'ip, Dar a"ta $-o po2i fa!e, De a!eea $ e%ti
ml2mit, .e"tialitatea ta) bi$e i$"pirat#) (2i "0erea+# o
$o# meto&# &e tortr#, S#-l le0i la o!'i) %i !oma$&a &e
moarte "# $-o ro"te%ti) !i "-o "em$ali+e+i, N %ti) $ m-am
0#"it $i!io&at# ($ fa2a plto$li &e e1e!2ie, Dar (mi
($!'ipi !# !ele mai 0rele !lipe "($t !ele premer0#toare !o-
me$+ii &e fo!) a%a !m la ata!) !ele mai 0rele) mai
!tremr#toare "($t a!elea premer0#toare &eb%#rii la ata!, 5i
t) !i0a%le) %tii a"ta, 5tii %i te b!ri !#-2i po2i !'i$i
*i!tima ($ai$te &e a o !i&e, C# o be"tie !a ti$e e !apabil#
&e at(ta !r+ime) $ m# mir#, Dar $ pot ($2ele0e !m to2i
!eilal2i - ofi2erii - te la"# "#-2i fa!i me$&rele, N m# refer
la lo!ote$e$tl &e la .irol F) $i!i la !#pita$l Mi- !iorea,
M# 0($&e"! la !eilal2i) la maiorii) !#pita$ii) lo!ote$e$2ii %i
"blo!ote$e$2ii) !oma$&a$2ii $o%tri &ire!2i,
FKF
I$ !lipa !($& 4a$&arml a *rt "#-i le0e o!'ii) .!r "-a
ferit $i2el ($tr-o parte %i "-a itat la $oi) l$0) ! o
pri*ire !are $ %ti $i!i a"t#+i !e e1prima, Pe"em$e (%i la
r#ma" b$ &e la fie!are) ($!ep($& ! fla$!l &rept %i "f(r%i$&
! !el "t($0, Pe rm# a ($tor" !apl %i a pri*it ($tr-a!olo &e
$&e r#"#rea "oarele, Dar ($ &imi$ea2a a!eea) "oarele $ "e
*e&ea, Pe"te tot !erl "e ro"to0olea 4o" %i &o"pi$& &e ploaie
$ori 0ro%i %i !e$%ii,
Wa$&arml i-a le0at o!'ii) apoi "-a &" l($0# !eilal2i
!i$!i, Nemi%!area) li$i%tea era !tremr#toare, De ($!or&are
%i emo2ie abia mai pteam "# r#"fl) ($!et) ($!et) !a %i !($&
0e"tl ar fi $e!e"itat $ efort) lo!ote$e$tl a ri&i!at
bati"ta, Cei %a"e 4a$&armi a ($%rbat armele ($ m#r)
o!'i$&-; pe .!r, Le0at la o!'i) le0at ! m(i$ile la "pate)
($alt) &rept %i m#re2) .!r a%tepta, A%teptam %i $oi ($tr-o
($!or&are &reroa"# !a totl "# "e "f7r%ea"!#, Era at(ta
li$i%te) ($!(t a+eam ($ "patele $o"tr %i pretti$&e$i) &e
4r (mpre4r) p#&rea fo%$i$&,
Lo!ote$e$tl 2i$ea m($a ri&i!at# %i bati"ta ($ a&ierea
%oar# a *($tli !a $ "te0le2, U$ "te- 0le2 alb) "imbol al
p#!ii) &e &ata a"ta "imboli! +#bra$i! al mor2ii, Bi$ea m($a
ri&i!at#) "e ita la .!r %i +(mbea, Lo!ote$e$tl era t($#r)
a*ea b4ori ($ obra4i !a fetele %i $i%te o!'i alba%tri, De"pre
el femeile &e"i0r "p$ea : 9frm%el) lo!ote$e$tl #"ta /:
Dar a!m !($& +(mbea $ mai era frmo", A*ea $ +(mbet !r&)
$ +(mbet &e fiar# t($#r# %i !r&#, Bi$ea m($a ri&i!at# %i (%i
&mi!a +0(r!it "ati"fa!2ia !# ptea prel$0i !'i$rile a!elia
pe !are trebia "#-l !i&#, Era t($#r) a*ea &e"i0r o mam#)
fra2i) "rori) !re&ea) pe"em$e) ($ Dm$e+e) a*ea o lo0o&$i!#
"a o ibit# "a o $e*a"t#) poate %i $ !opil, Era $ om) $
om t($#r) era la *(r"ta e$t+ia"mli) a i&ealrilor) a roma$-
ti"mli, 5i ! toate a!e"tea era o be"tie !are 0#"ea
"ati"fa!2ie $ ($ a "!rta) !i ($ a prel$0i "feri$2ele
*i!timei "ale,
FKG
9La"# o&at# mi$a ($ 4o") be"tie) la"-o /: (i por$!eam ($
0($&, 5i "($t "i0r !# ab"olt to2i rlam) ($ 0($&, a!elea%i
!*i$te :
9La"# o&at# m($a ($ 4o") be"tie) la"-o (
8
P
De at(ta ($!or&are %i a%teptare m# &rea !reierii &e par!#
ar fi lat fo!, M# &rea m%!'ii) m# &rea fie!are mole!l#)
i$ima (mi b#tea $eb$e%te) o a+eam !(t &e tare bate %i) &e
$&e*a &i$ mi$e) $ %ti &e $&e) poate &i$ a&($!l fii$2ei
mele) a ma$it#2ii mele i$"ltat#) bat4o!orit#) "t#tea 0ata "#
i+b!$ea"!# $ "tri0#t &e re*olt# "a poate $ pl($"et &e
&e+$#&e4&e) &e mili$2#,
9La"# o&at# m($a ($ 4o") be"tie) la"-o /:
Dar lo!ote$e$tl $-o l#"a, Z(mbea) "e b!ra %i ($t(r+ia)
($!# o !lip#) ($!# %i ($!#, 3ie!are o *e%$i!ie,
5i) a%tept($&) a%tept($&) iar#%i m-am ($trebat :
9Cm) Dm$e+ele) e"te po"ibil at(ta !r+ime /:
R#"p$"l mi l-a &at .!r, Mie %i ttror !elorlal2i !are
(%i p$ea a!eea%i ($trebare fii$&!#) "($t "i0r) $ eram
"i$0rl :
- Moarte fa"!i"mli /
C*i$tele a!e"tea) ro"tite &oar ! !(te*a "e!$&e ($ai$tea
mor2ii "ale) .!r $ le-a "tri0at, 5i $i!i $ a "$at !a o
lo+i$!#) !i !a o "e$ti$2#, .!r) !o$&am$at la moarte pe$tr
9*i$a: &e 9($alt# tr#&are@) !(te*a !lipe ($ai$tea mor2ii "ale)
! *o!e pter$i!#) r#"pi!at) 4&e!#tor impla!abil !a %i
&e"ti$l) a ro"tit !o$&am$area la moarte a fa"!i"mli :
- Moarte fa"!i"mli /
Moarte fa"!i"mli *i$o*at &e !ele mai i$ima0i$abile %i f#r#
&e $m#r !rime, Moarte fa"!i"mli *i$o*at &e !ea mai
mo$"troa"# %i mai ($0ro+itoare &i$tre toate !rimele :
mtilarea) &e+ma$i+area "pirital# a ti$eretli)
tra$"formarea li ($ mo$%tri %i be"tii, Moarte fa"!i"mli !a
"# $ mai e1i"te $i!io&at# ti$eri &e teapa a!e"ti lo!ote$e$t
&e 4a$&armi !are 0#"ea "ati"fa!2ie ($ a prel$0i !'i$rile
*i!timelor "ale,
- Moarte fa"!i"mli /
FKK
Speriat &e "e$ti$2#) lo!ote$e$tl &e 4a$&armi a l#"at "#-i
!a&# m($a &e-a l$0l trpli, 5i at$!i !ele %a"e arme a
&et$at &i$tr-o &at#, A &et$at ($ !lipa !($& a ($!ept "#
!a&# primii "tropi &e ploaie, A &et$at) %i .!r "-a
pr#b%it, A!olo) la trei+e!i &e metri &ep#rtare) .!r "-a
fr($t mai ($t(i ($ &o#) apoi "-a pr#b%it, ($ a!eea%i !lip#)
l($0# mi$e) "-a pr#b%it %i Clai!,
9Ceremo$ia
-;
e1e!2iei "e termi$a"e &e !(te*a mi$te, Se
a+ea !ome$+ile ofi2erilor, Pe !ompa$ii re0ime$tl $o"tr
p#r#"ea lmi$i%l &i$ p#&re, (mpre$# ! Ca$0'ele $e !#+$eam
"#-l rea&!em ($ "im2iri pe Clai!, Compa$ia $oa"tr#) ($-
!olo$at#) "e pre0#tea %i ea &e ple!are, C#pita$l) ($ai$te &e
a &a or&i$ &e por$ire) $e "p"e :
- Dp# !e (%i re*i$e) *e$i2i %i *oi, Ne a4$0e2i &i$ rm#,
Ime&iat &p# !e Clai! "e pr#b%i"e) !#pita$l Mi!iorea,
$epl#!t "rpri$" &e a!e"t i$!i&e$t) m# ($treba"e :
- Ci$e-i o"ta%l #"ta !are le%i$# !a o miere >
- 3ratele li .!r Ci%i$oi,
- A) fratele tr#&#torli ?
-3ratele li .!r Ci%i$oi / am repetat *orbi$& r#"pi!at
%i abia pt($&-mi "t#p($i fria,
C#pita$l ($!r$t# &i$ "pr($!e$e) apoi ($treb# :
-< Pe ti$e !m te !'eam# >
- S($t "ol&atl t,r, R#&!a$ L!ia$) &i$ !ompa$ia a M-a)
plto$l &oi) 0rpa a treia,
- Da, .i$e / (mi ($toar"e "patele %i ($ timp !e "e &ep#rta)
(%i ($"em$# pe !apa!l $ei !tii &e !'ibritri $mele me,
- Bi-a ($"em$at $mele / "e $eli$i%ti Ca$0'eleS
- 5i > Ce poate "#-mi fa!# > Probabil *rea "# m# p$# "b
ob"er*a2ie, P$#-m# / P2i$ (mi pa"# (
Clai!) ($ !i&a ($!er!#rilor $oa"tre) ($!# $-%i re*e$i"e,
5i $-%i re*e$i $i!i mai t(r+i !($& ($ lmi$i%) ! e1!ep2ia
mea %i a li Ca$0'ele) $ mai r#m#"e"e $i!i pi!ior &e o"ta%,
FKM
- Ce fa!em ! el) *eri!le > ($treb# Ca$0'ele) mt($&-%i !
$ "i$0r bob(r$a! bo$eta &e pe fr$te pe !eaf#,
- Da!# $-%i re*i$e *a trebi "#-l &!em la po"tl &e prim-
a4tor, (l *om !#ra) pe r($&) ($ "pate,
Dar $ mai f $e*oie "#-l &!em $oi) fii$&!# ploaia) !are
!o$te$i"e &p# primele pi!#tri) "e por$i &i$ $o ! $#&e4&e)
&e+meti!i$&-;, De"!'i"e o!'ii) "e it# la $oi) apoi ! palma
(%i %ter"e &e pe fr$te pi!#trile &e ploaie,
- S!oal#) Clai!le) "# mer0em) !# ploaia $e fa!e !i!ilete,
N mi-a r#"p$" %i $i!i $ "-a mi%!at &e par!# $ m-ar fi
a+it,
- Hai&e "#-l a4t#m / i-am !ert li Ca$0'ele,
Am($&oi l-am p" pe pi!ioare) &ar ! &e"tl#
0retate) fii$&!# el $ $e a4ta ($ $i!i $ fel, Par!# ar fi
fo"t $ "a! &e $i"ip,
- 30a "# $e a&#po"tim "b $ !opa!,
Am rpt-o la f0#) &ar Clai! r#ma"e lo!li,
M-am ($tor" :
- S# $e 0r#bim) Clai!le) p($# $ $e mrea+# ploaia,
L-am lat &e bra2) "ili$&-; "# m# rme+e, Clai! mer0ea !a pe
pi!ioroa$0e) f#r# "#-%i ($&oaie 0e$$!'ii, Era !a bima!,
Par!# $-%i &#&ea "eama !e "e ($t(mpl# ! el) !e "e ($t(mpl#
($ 4rl li,
Ne-am a&#po"tit "b $ !opa!) $ "te4ar b#tr($ ! o !oroa$#
ria%# %i "tfoa"#, Sb el ploaia $ r#+bea, Clai! "t#tea
($tre $oi) t#!ea %i pri*ea &rept ($ai$te, ($ "!'imb) (%i
%ter0ea mere fr$tea ! &o"l palmei,
- Cm te mai "im2i > L-a ($trebat Ca$0'ele,
Clai! $ i-a r#"p$", Ni!i $ "-a itat la el)
&e par!# $ ar fi a+it !# f"e"e ($trebat, Mere) mere (%i
%ter0ea fr$tea ! &o"l palmei,
- Ce te tot %ter0i> l-a ($trebat Ca$0'ele,
- La"#-; ($ pa!e / l-am !ertat,
FKO
Ca$0'ele "-a itat la mi$e ($treb#tor, N-%i &#&ea "eama !#
0e"tl &e*e$i"e ti!, Ploaia !o$te$i"e, Norii "tropi"er#
bi$i%or p#m($tl %i a!m +orea "pre alte melea0ri, P#rea
$i%te faetoa$e ria%e !are "e f0#rea $ele pe altele,
- Mer0em la !ompa$ieI
Corbi"e Ca$0'ele, Am lat-o ($ai$te, Dar Clai! $ "e r$i,
A trebit "# $e ($toar!em, Di$ $o l-am lat &e bra2) "ili$&-
; "# mear0#, S-a "p",
- Mer0em la !ompa$ie) Clai!le) i-am e1pli!at, M# ($2ele0i>
N mi-a r#"p$", Par!# (%i pier&"e a+l, A*ea o pri*ire
fi1#) bima!# %i aproape $ mai !lipea) ($ "!'imb) mere)
mere !a ($tr-$ 0e"t refle1) (%i %ter0ea fr$tea ! &o"l
palmei, Am mai mer" p2i$ %i am ob"er*at !# (%i mi%!# b+ele)
&e par!# *orbea ($ %oapt#,
- Ce "pi> l-a ($trebat Ca$0'ele,
N i-a r#"p$", A !o$ti$at "#-%i mi%te b+ele) %i !am la $
mi$t "#-%i %tear0# fr$tea ! &o"l palmei, Abia a!m am a*t
!ertit&i$ea a !eea !e i "e ($t(mpla"e, M-am oprit, Am tre!t
($ fa2a li %i ap!($&-; &e b#rbie !a "#-l "ile"! "# "e ite
($ o!'ii mei) l-am ($trebat :
- Clai!le) t ($2ele0i !e-2i *orbe"!>
Dar bim#!eala o!'ilor "#i fi!%i) !are pri*ea par!# pri$
mi$e) m-a !o$*i$" !# $i!i $ m# a&e %i $i!i $ ($2ele0e !e-i
"p$, Se ita la mi$e f#r# "# m# *a&#) b+ele "e mi%!a
$iform &e par!# ar fi ro"tit mere %i mere a!ela%i "a
a!elea%i !*i$te) mere %i mere (%i %ter0ea ! &o"l palmei
fr$tea,
- S# %tii !# "-a ))%o!at:/ ro"ti tare b#$iala) C a$0'ele,
($ !eea !e m# pri*ea $ mai a*eam $i!i $ &bi,
- Ca trebi "#-l &!em la po"tl &e prim-a4tor,
- S#-l &!em) -"e ($*oi Ca$0'ele,
- S# mer0em) Clai!le / l-am ($&em$at l($- &-; &e bra2,
FK6
Po"tl &e prim-a4toiE "e i$"tala"e ($ fo"ta !a"# a
pretorli, Tot ai!i "e "tabili"e %i tre$l re0ime$tar,
Per"o$all me&i!al era format &i$ &oi me&i!i %i trei "a$itari,
Datorit# a!almiei &e pe +o$#) me&i!ii %i "a$itarii "e
pli!ti"ea, N e1i"ta $i!i $ r#$it) !i $mai &oi "ol&a2i
bol$a*i &e &i+e$terie) pe !ale &e *i$&e!are,
C($& $e-am pre+e$tat $oi) me&i!ii - $ !#pita$ ! p#rl
aproape alb %i $ lo!ote$e$t - 4!a table, Pe a!eea%i ma"# "e
0#"ea o "ti!l# pe 4m#tate pli$# &e !o$ia! %i &o# pa'are, ($
a!el mome$t)) 0oale,
- Ce-i ! *oi) m#> $e ($treb# !#pita$l) it($- &-"e la $oi
pe &ea"pra o!'elarilor) f#r# "# "e oprea"!# &i$ 4o!,
- Dom$Q !#pita$) (l l#mri Ca$0'ele, L-am a&" pe !amara&l
#"ta, E %o!at/
- Cm e) m#>
- 5o!at) &om$E !#pita$,
- Ce tot b(i0() m#> Ai t 'abar !e-i aia %o!at>
L-am l#mrit ($ !(te*a !*i$te !e "-a ($t(mplat,
C#pita$l me&i! abia a!m "e ($&r# "# p$#
!ap#t 4o!li, Se ri&i!# &e la ma"# oft($& a p#rere &e r# %i
*e$i "# "e pro2#pea"!# ($ fa2a li Clai!,
- Zi!i !# #"ta e frate-">
- Da) &om$le !#pita$,
- Ia "# *e&em, De+bra!#-te/
Clai! iQ#ma"e impa"ibil !a %i !i$& $ l-ar fi a+it, Mi%!a
($tr-$a b+ele) ($tr-$a (%i %ter0ea fr$tea ! &o"l palmei,
Cel#lalt me&i!) &e a!olo) &e la ma"#) f#r# m#!ar "# ar$!e o
pri*ire "pre Clai!) ($treb# :
- N !m*a "imlea+#>
- N prea !re&) (l !o$tra+i"e !#pita$l, Dar *om mai *e&ea,
Ne!lai) f#-te ($!oa!e/
Di$ o&aia al#trat# (%i f#! apari2ia $l &i$ i$firmieri,
- Or&o$a2i) &om$E !#pita$ /
- Ia-; &e ai!i, De+bra!#-; %i !l!#-;, Apoi) !#tre $oi :
p($# $a alta r#m($e ai!i,
FK=
Am rmat pe i$firmier &i$!olo,
- Hai&e) m#i) &e+bra!#-te/ (l ($&em$# a!e"ta,
- De0eaba (2i r#!e%ti 0ra, N ($2ele0e $imi!, Trebie "#-l
&e+bra!i &m$eata) (l l#mri Ca$0'ele,
- A"ta (mi mai lip"ea, Dar !e-a p#2it>
A trebit "#-i repet %i li toat# po*e"tea) ($ timp !e
Ca$0'ele (i a4ta "#-l &e+bra!e, I$firmierl impre"io$at &e
!ele aflate) oft# &e mai mlte ori,
- Cai &e "fletl li) "#ra!E) (l !#i$#,
- S# ai 0ri4# &e el) te r0#m mlt,
- N-i $e*oie "# m# r0a2i, Am %i e i$im#) $ !(l2i,
Clai! "ta a!ma !l!at pe "pate, Pri*ea) "i0r f#r# "# *a&#)
ta*a$l %i mrmra $e($2ele" %i abia per!eptibil) Dm$e+e
%tie !e) tre!($&-%i mere) $eobo"it) &o"l palmei pe"te
fr$te "# %tear0# ($!'ipitl "trop &e ploaie "a alt!e*a tot
at(t &e i$e1i"te$t,
Ne-am lat r#ma" b$ &e la i$firmier %i $e-am ($tor" la
!ompa$ie, M-am &e"p#r2it ! "fletl 0re) &ar tot%i $tri$&
!o$*i$0erea !# ($tr-o +i) &o#) a*ea "#-%i re*i$#, Pe"te trei
+ile, !oma$&a$tl &e plto$ m-a ($*oit p($# la po"tl &e prim-
a4tor,
I$firmierl) !m m# *#+) (mi "p"e :
-- .i$e !# ai *e$it a"t#+i, M(i$e $ l-ai mai fi 0#"it ai!i,
Il trimitem la $ "pital) mai ($ i$terior,
- Starea li e at(t &e 0ra*#>
- A"ta $ %ti) &ar &om$E &o!tor "p$e !# $ a"eme$ea !a+
$ a mai ($t(l$it, E !a $ !opil &e 2(2#, Dar !e +i!/ Mai r#,
Copill &e 2(2# !($& ii e"te foame) !($& "e &#) 2ip#, Dar
#"ta $i!i m($!a- re $ !ere) $i!i &e $ele, Dp# p#rerea mea)
$ !re& !# are "# "e mai ($+&r#*e$ea"!#, Poate "#-%i mai
re*i$# p2i$ &i$ "tarea a"ta &e pro"tire) &aiQ $#! *a r#m($e
toat# *ia2a,
M-am apropiat &e patl li Clai!, St#tea tot pe "pate) tot
mrmr($& Dm$e+e %tie !e) tot (%i %ter0ea fr$tea,
- Clai!le/ l-am "tri0at) ap!($&-; &e m($#,
- Po2i "#-l "tri0i "i p($# poi*$ii$e / N te a&e, Pare#-i
pe alt# lme,
FKA
Ce$i"em $tri$& "pera$2a "7-; 0#"e"! mai bi$e) ($ "tare "#
($2elea0#, Dar f"e"e &oar o "pera$2# &e+mi$2it# &e realitatea
mlt mai !r&# &e!(t mi-a%i fi ptt ($!'ipi, Clai! $ mai
era &e!(t o epa*#, M# &rea i$ima !($& m# itam la el, Am
ple!at) !o$*i$" !# $ a*eam "#-l mai *#& $i!io&at#, Dar
($ai$te &e a p#r#"i po"tl &e prim-a 4 t or) am tre!t %i pe
la !#pita$l me&i!, L-am 0#"it %i &e &ata a"ta 4!($& table !
a4torl "#,
La ($trebarea mea abia !ata&i!"i "#-mi r#"p$&# f#r# "# "e
ite m#!ar la mi$e :
- C timpl poate (%i *a re*e$i, C timpl,
Noaptea) !($& m-am ($apoiat la plto$) abia am
ap!at "# m# &a 4o" &i$ !#r2a !are a&"e"e marmitele !
m($!are %i Ca$0'ele r#"#ri l($0# mi$e,
- Cm (i mai mer0e li Clai!> m# ($treb#,
- R#/ A "#-l e*a!e+e la $ "pital Z,l, Dp# p#rerea
me&i!li "lab# $#&e4&e "# "e mai ($+&r#- de$ea"!#,
Ca$0'ele "tri*i "b !#l!(il bo!a$!li !'i%to!l 2i0#rii)
"!i$&-; %i r#"!i$&-; &e mai mlte ori &e par!# ar fi fo"t
$ !ap &e $#p(r!# %i $ o f#r(m# &e 2i0ar#, Pe rm# *orbi
m($io" :
- Pe $l l-a (mp%!at %i pe !el#lalt l-a bol$+it) *orba
li Lare$2i, M#i) &om$E ele*) m#i) &a!# ai %ti !(t $#&f "-a
"tr($" ($ "fletl #"ta al me/ Da!# ai %ti ! !(t# $er#b&are
a%tept "# m# r#!ore"!/
Pe Ca$0'ele) ($ al !#ri "flet "e "tr($"e"e at(ta $#&f
($!(t abia a%tepta "# "e r#!orea"!#) mi-; ami$te"! bi$e,
($alt) !iol#$o") m"t#!io",, Era "i$0rl o"ta% &i$ ($tre0
re0ime$tl !are prta m"t#2i, S!rii$& &e"pre el) mi-;
ami$te"! ($ &iferite (mpre4r#ri) &ar mi-; ami$te"! mai ale"
($ +ia !($& fro$tl &i$ Mol&o*a a fo"t "tr#p$" %i a ($!ept
retra0erea,
Pe "ear#) (mpre$# ! Nea0 %i Ca$0'ele am r#+bit "pre
p#&rea Ca%i$, De alttel !#tre a!olo "e ($&repta $it#2ile
Armatei a IC-a, C($&) ($ "f(r%it) am a4$") "e ($$opta"e, Am
tre!t pe l($0# $ 0rp
FMD
&e ofi2eri "periori, Pri$tre ei) !(2i*a 0e$erali, St#teaQ !
to2ii ($ pi!ioare ($ 0rp %i fma, U$&e*a) $ tare &eparte)
li!#rir# primele *(l*#t#i ale $i fo! &e *rea"!ri,
U$l &i$tre 0e$erali "e r#"ti !#tre !i$e*a &i$ a$tra4l "# :
- Sp$e m#0arli "# "ti$0# fo!l, Da!# $e &e"!oper#
a*ia2ia) +ob $e fa!e,
Ofi2erl f#! *reo !(2i*a pa%i ($ &ire!2ia fo!li %i "tri0# :
- Sti$0e) m#0arle) fo!l !# te *e&e a*ia2ia /
Or&i$l f prtat mai &eparte &i$ om ($ om, 5i
!m fo!ri ($!ep"er# "# "tr#l!ea"!# &eo&at# ($ mai mlte
p$!te &i$ p#&re) !(te*a mi$te $ "e mai a+i &e!(t ($&em$l
:
- Sti$0e) m#) fo!l !# $e &e"!oper# a*ioa$ele/ Or&i$ &e la
$ &om$E 0e$eral, Sti$0e2i fo!rile/
U$l !(te $l) toate fo!rile fr# "ti$"e,
E ! Ca$0'ele %i ! Nea0 $e-am r!at ($tr-$ !amio$ p#r#"it
($!#r!at ! "b+i"te$2e) $e-am ($*elit ! p#trile 0#"ite tot
a!olo %i $e-am !l!at,
M-am tre+it abia a &oa +i "pre "ear#, Ca$0'ele to!mai "e
($apoia &i$tr-o !er!etare pri$ p#&re,
- U$&e ai fo"t> l-am ($trebat,
- P#i m-am mi%!at $ pi! "# afl !e "e mai a&e,
5i !e "e a&e>
- Se a&e bi$e) &om$E ele*/ Cm $i!i !# "e ptea mai bi$e,
- A&i!#>
- Ci!# $ mai "($tem ($ r#+boi ! r%ii, Armata a ($tor"
armele !o$tra 'itleri%tilor, O "#-i batem %i o "#-i i+0o$im
&i$ 2ar#,
- A+i%i) t m#) Ca$0'ele) ! re!'ile tale / ($treb# Nea0
!are) ($tre timp) "e tre+i"e &i$ "om$,
- E $-am a+it/ Zi! ($"# oame$ii !# a a"!ltat la ra&io,
5i par!#) "pre a $e &o*e&i !# Ca$0'ele $ $e mi$2ea) a+ir#m
! to2i trei *o!ea mobili+atoare a !rai$i!li &e la po"tl &e
ra&io) !are !itea $ !om$i!at,
FM;
Am "#rit &i$ !amio$ 0r#bi$& -$e to2i trei "pre lmi$i%l &e
$&e "e a+ea *o!ea !rai$i!li, A!oloQ era $ 93:
;
p#r#"it,
A*ea %a &at# ($ l#tri, I$"talat la m#"2a
ra&iotele0rafi"tli &e "er*i!i) ($ fa2a tabloli &e !oma$&#
"t#tea) ($tor" ! "patele) $ o"ta% %i ($*(rtea &iferite
btoa$e pe$tr a re0la po"tl la ma1imm &e to$alitate,
Atra%i !a %i $oi &e *o!ea pter$i!# %i "olem$# a
!rai$i!li) ($!epr# "# "e a&$e "ol&a2ii, I$tr-o- li$i%te
&e"#*(r%it# lam !$o%ti$2#) ! imire %i "ati"fa!2ie) &e
e1traor&i$arele e*e$ime$te !are "e ($t(mpla"er# : r#"tr$area
&i!tatrii militaro-fa"!i"te 8 ie%irea &i$ r#+boil
'itleri"t 8 ($toar!erea armelor (mpotri*a Jerma$iei li
Hitler8 !ooperarea &i$tre forma2i$ile &e lpt# patrioti!e %i
$it#2ile militare ($ opera2i$ile ($!epte (mpotri*a
$it#2ilor 'itle- ri"te 8 apell !#tre popor %i armat#, Ce*a
mai t(r+i) !($& !rai$i!l !o$te$i) !i$e*a &e l($0# mi$e
($treb# :
- 5i a!m) $oi #%tia !e fa!em>
M-am itat la !el !are *orbi"e, Era m#r$2el) "lab,
$e0ri!io" %i ! o!'ii li mi!i !a &e %obola$) pri*ea 4r-
(mpre4r) par!# &e"!mp#$it,
I-a r#"p$" $l !are a*ea o *o!e repe+it#) pi2i0#iat# :
-Ce *rei "# fa!em> O por$im) ia*a%-ia*a%) "pre P,S, A!olo
om *e&ea !e a &e 0($& ! $oi, E"te>
Cei mai ml2i (l aprobar# :
- A%a^i/ Ne pre+e$t#m la P,S,
Abia a!m !el &i$ "ta2ie "e ($toar"e ! fa2a, Se it# la $oi
!(te*a !lipe) par!# ($!er!($& "#-%i a&$e 0($&rile) pe rm#
"e ri&i!# %i *e$i p($# ($ %a &bei, De a!olo "e a&re"# $
$o#) !i "ol&a2ilor !are forfotea pri$ p#&re ($ ime&iata
apropiere a 0rpli $o"tr :
- M#i) *oi #ia/ Ia *e$i2i ! to2ii ($!oa!e/
;
))3: era -i$ *e!'ea armat# o "ta2ie pter$i!# &e ra&io
i$"talat# ($tr-o ato&b# ! !are era &otate marile $it#2i
UN,A,V,
Cei !#rora li "e a&re"a"e "e apropiar# f#r# 0rab# "i f#r# "#
ma$ife"te *reo !rio+itate &eo"ebit#, C a!e%tia $e a&$a"em
!a la *reo patr+e!i &e oame$i, Dar o"ta%l &i$ &b# $ p#r
"ati"f#!t &e $m#r,
- M#i, Morarle) ia &# t o rait# pri$ p#&re %i mai a&$#
oame$i, Sp$e-le !# e or&i$, D-te %i t) m#i Ni!l#it#) ? %i
t, m#i $ea Jri0ore/
- DaE !i$e-i rm($l i"ta> ($treb# !are*a ar#- t($& "pre !el
&i$ &b#, N pare "# fie ofi2er,
- P#i e !aporarl .ria$#,
A%a l-am !$o"!t pe !aporall .ria$#) pe !aporall
!om$i"t .ria$#,
Era $ om !a la trei+e!i &e a$i) &e o "tatr# mi4lo!ie %i !
o al$i2# pe obra+l "t($0, ($!olo $ "e &eo"ebea pri$ $imi!
&e to2i !eilal2i, U$ om obi%$it, Doar o!'ii (i "tr#l!ea
altfel &e!(t $o#, De a"eme$ea) "pre &eo"ebire &e $oi) a*ea
obra4ii (mb4ora2i,
($!et) ($!et) "e a&$ar# i$ poe$i2# !am la *reo "t#
&o#+e!i &e oame$i, Abia a!m !aporall .ria$# p#r ml2mit
&e $m#rl !elor pre+e$2i, Se r!# pe !apota &bei %i &e a!olo
($!ep "# $e *orbea"!#,
Dp# !e a&"e la !$o%ti$2a i$t(r+ia2ilor *e%tile tra$"mi"e
&e po"tl &e ra&io) !o$ti$# :
- O"ta%i) !m r#"p$&em $oi la !'emarea &e lpt# (mpotri*a
'itleri%tilor> Ia ita2i-*# $ii la al2ii/ A%a arat# o"ta%l>
U$&e *# "($t armele> P($# %i !e$trile *i le-a2i ar$!at,
At(ta *reme !(t A$to$e"! era la ptere) bi$e am f#!t
lep#&($& armele) bi$e am f#!t !# $ am *oit "# lpt#m, A"t#+i
($"# "ita2ia "-a "!'imbat, A"t#+i 0*er$l li A$to$e"! $
mai e1i"t#, A"t#+i for2ele armate &i$ i$terior) al#tri &e
0#r+ile !i*ile ($armate) a ($!ept lpta (mpotri*a
'itleri%tilor,
Ei bi$e) *# ($treb pe *oi: $oi) #%tia &e ai!i) !e trebie "#
fa!em> S# por$im) fie!are pe "o!oteala li) ! m(i$ile ($
b+$are) "pre !a"ele $oa"tre>
FMG
- M# ro0) %i !e-ai fi *ri$&> S# mer0em iar#%i pe fro$t> E)
$l) $ m# &!/ M-am "#trat, Mi-a a4tat Dm$e+e %i am
"!#pat ! *ia2#, Jata / 3ro$t $-mi mai trebie !(te +ile oi
mai tr#i /
Cel !are *orbi"e era $ +&ra'o$ ($alt !(t o pr#4i$#) ! $
!ap mare %i f#l!i proemi$e$te, St#tea pe !apa!l $ei
b!#t#rii &e !ampa$ie p#r#"ite,
- Zi!i !# te-ai "#trat &e r#+boi> Dar pe $em2i !i$e *rei "#
2i-i "!oat# &i$ 2ar#) 'ai> Sa poate 2i-or fi &ra0i
'itleri%tii) mai %tii/
- Dra0i !a moartea/ prote"t# r%i$at +&ra'o$l)
- O"ta%i - "e a&re"# a!m .ria$# ttrora - oare ptem "#
$e &#m &e o parte to!mai a!m !($& $i "e !ere "# lpt#m
(mpotri*a a&e*#ra2ilor $o%tri &%ma$i> E $ !re& !# e1i"t#
pri$tre $oi *re$l !are "# $ aib# m#!ar o poli2# &e pl#tit
'itle- ri%tilor,
- A*em) !m "# $ a*em/ Pa%tele %i 0ri4a$ia !i l-a f#tat pe
Hitler #la/ E $l) !m a4$0 la P,S,) !er "# m# trimit# pe
fro$t,
- N e $e*oie "# te &!i la 9P,S,:) (l !o$tra+i"e !aporall
.ria$#, P($# a4$0em) fie!are pe "o!oteala "a) la P,S,-ri)
mai ale" &a!# o mai !(rmim p2i$ %i pe la !a"ele $oa"tre)
tre!e o b$# b!at# &e *reme, E +i! "# fa!em altfel, S# $e
or0a$i+#m ($tr-$ &eta%ame$t bi$e e!'ipat %i bi$e ($armat pe
!are "#-l p$em la &i"po+i2ia primli !oma$&ame$t rom($ pe
!are (l *om ($t(l$i ($ &rm) a$0a4at ($ lpta ! 'itleri%tii,
I$ ($!'eiere) tr#0($& o poli2# a"pra *iitorli) !aporall
.ria$# $e *orbi &e"pre ($!eptl "f(r%i- tli !are "o"i"e
pe$tr a"pritorii poporli rom($) !apitali%tii %i mo%ierii,
C'e+#%ia *remrilor $oi - "p$ea el - o !o$"titie pre+e$2a ($
0*er$ a parti&li !om$i"t) fii$&!# $mai !om$i%tii) !
pre2l *ie2ii lor) a lptat (mpotri*a li A$to$e"! %i !li!ii
"ale) (mpotri*a !apitali%tilor %i mo%ierilor !are a"prea
poporl,
Mlte &i$ !ele !e a "p" at$!i !aporall .ria$# $ a
fo"t ($2ele"e &e to2i !ei pre+e$2i, Dar $e-a
FMK
mer" ttrora la i$im# !*i$tele pri$ !are $e *e"tea !# *e$i"e
*remea !elor a"pri2i) ($ timp !e pe$tr bo0a2i) +ia
"o!otelilor,
C($& termi$# &e *orbit "e a+i o *o!e 0roa"# %i 'ot#r( t#,
-P#i) &a/ Altfel $i!i !# "e poate, M#i) oame$i b$i) e
i$tr ($ &eta%ame$t,
To2i o!'ii "e ($toar"er# "# *a&# pe !el !are *orbi"e, Era $
"ol&at ($alt %i !iol#$o") ! obra4ii $#p#&i2i &e o barb# mare
%i !#r$t#, Aproape ($ o!'ii ttrora am !itit $ fel &e m($ie
($t$e!at#,
Mi-am &at "eama !# .ria$# !(%ti0a"e b#t#lia, 5i-a &at %i
el "eama,
Se r#"ti ame$i$2#tor :
- M#i) pe !are $ te &oare i$ima &e 2ara ta) !are $ "im2i
$e*oia "#-2i r#!ore%ti i$ima) b#t($- &-te ! 'itleri%tii)
%ter0e ime&iat pti$a/ Dar ime&iat, Se-a&e>
N r#"p$"e $ime$i, C(2i*a) f#!($&-%i lo! ! !oatele)
ie%ir# &i$ ml2ime) mi"ti$&-"e ($ p#&re, Dar ma4oritatea
r#ma"e,
-Jra&a2ii "# *i$# la mi$e/ !oma$&# .ria$#,
Di$ ml2ime) $l !(te $l ($!epr# "# "e ($%ire ($ fa2a
li) ($ po+i2ie re0leme$tar#) "er0e$2ii %i !aporalii,
Mi "e i*i a!m prile4l "# !$o"! marea li !apa!itate
or0a$i+atori!#, Di$tre 0ra&a2i $mi !oma$&a$2i &e 0rpe %i
($!'eietori &e pltoa$e, U$ "er0e$t ma4or f ($*e"tit !
f$!2ia &e 9ma4r: al &eta%ame$tli, J#"i b!#tari) $mi
artel$i!i, Ci$!i i$%i "e a$$2ar# !a %oferi, Ci$!i %oferi
($"em$a ($+e"trarea &eta%ame$tli ! !i$!i &i$tre !amioa$ele
p#r#"ite ($ p#&re, U$l &i$ ato!amioa$e f ($!#r!at) aproape
e1!l"i*) ! mitraliere 0rele, I$ !elelalte patr fr#
($0r#m#&ite) ($ afar# &e m$i2ie) "b+i"te$2e &i$ bel%0 :
+a'#r) !afea) lei) !o$"er*e) "l#$i$#) tt$) 2i0#ri et!,
La !(te*a ore &p# a!eea) ($tre0 &eta%ame$tl) $m#r($&
aproape %a"e "te &e oame$i) ($ !are) f tre!t ($ re*i"t# &e
"tatl "# ma4or format &i$- tr-$ !#pita$) &oi lo!ote$e$2i)
trei "blo!ote$e$2i %i)
FMM
bi$e($2ele") !aporall .ria$# !are i$i2ia"e %i or0a$i+a"e
totl,
Noaptea am petre!t-o tot ($ p#&re, De &ata a"ta ($
bi*a!ri) pe pltoa$e) ! pla$toa$e %i "a$ti$ele, A &oa +i)
&imi$ea2a) rma "# por$im la &rm %i or&i$l f"e"e !a toat#
lmea "# "e !l!e &e*reme, Cre& !#) &a!# ar fi a*t $
0or$i"t) .ria$# l-ar fi p" "# "$e 9"ti$0erea@) !a la
!a+arm#,
L$0it pe patl impro*i+at ($tr-$ !amio$) a"!ltam li$i%tea
&i$ p#&re %i m# 0($&eam la .ria$#, Era priml !om$i"t pe
!are (l *e&eam a!2io$($& %i eram &eo"ebit &e impre"io$at &e
elo!i$2a "a "impl#) &e pterea "a &e !o$*i$0ere) &e "piritl
"# or0a$i+atori!, Doar ! !(te*a ore mai ($ai$te !ei %a"e
"te &e i$%i !are al!#tia &eta%ame$tl $mai a o"ta%i $
ar#ta, 5i iat# !# oml a!e"ta $mai ($ !(te*a ore $e
or0a$i+a"e) $e e!'ipa"e) $e ($arma"e,
- Dormi) &om$Q ele*> ($treb# ($ %oapt# Ca$0'ele,
-N) Ca$0'ele) M# 0($&e"!,
-UD
?- DaE %tii la !e m# 0($&e"!>
-La !e>
- C#) &a!# to2i to*ar#%ii "($t !a .ria$# #"ta ($"eam$# !#-
" oame$i fai$i,
Dimi$ea2a $e-am por$it) ($tre0 &eta%ame$tl) ($ mar%) plto$
&p# plto$,
Drml pri$ p#&re a fo"t !el mai 0re, C ($tre0
e!'ipame$tl ($ "pate) ($ai$tam a$e*oie pri$ 0ropile %i
'(rtoapele a !eea !e f"e"e mai ($ai$te poate !e*a mai mlt
&e!(t o "impl# pote!#, Tre!"er# &oar pe a!olo ta$!ri)
atela4e &e artilerie) ato!amioa$e) "te &e !#r2e) tre!"er#
pe &e l#trea &e el "te %i mii &e oame$i,
Dp# !e am ie%it ($ !(mp) pltoa$ele "-a ref#!t %i am
m#r%#lit or&o$at) !a o a&e*#rat# $itate militar#, ($ timpl
&epla"#rii) &eta%ame$tl $o"tr (%i "pori efe!ti*l !
"ol&a2ii pe !are (i ($t(l$eam pe &rm) r#+le2i2i &e $it#2ile
lor,
FMO
C($& am ie%it &i$ p#&re) Ca$0'ele) !are m#r%#lia ($
&reapta mea) (mi "p"e :
- Mama mamei lor &e !i0a%i/ .i$e !# a *e$it +ia "# le
&o*e&im !(t &e &ra0i $e-a fo"t ($ a$ii !(t timp le-am fo"t
9alia2i@,
Ca$0'ele a mrit to!mai ($ Mora*ia) $mai ! o "#pt#m($#
($ai$te &e !apitlarea $e!o$&i2io$at# a Jerma$iei 'itleri"te,
Dar &i$ Ar&eal %i p($# a!olo) ($ Mora*ia) $&e l-a 0#"it
moartea) le-a &o*e&it !(t &e 9&ra0i: $e f"e"er# ei)
'itleri%tii) p($# a $ ($toar!e armele (mpotri*a lor,
i6 - Ca"a &e pe !oli$#
CAPITOLUL Ie
Dp# !e am po*e"tit Car*are( ($t(Empl#rile &e"pre !are
!ititorii a lat !$o%ti$2# &i$ !apitoll a$terior) ea m-a
($trebat :
- Noi am primit ($%tii$2are !# .!r a fo"t e1e!tat ($ l$a
i$ie, I$ i$ie l-a (mp%!at>
- N, ($ mai ;AKK,
- La "f(r%itl li i$ie i-a &at &rml &e la "pital li
Clai!, I-a &at &rml e $ fel &e a "p$e, 3ii$&!#) ($
realitate) l-a trimi" a!a"# ! $ ($"o2itor) !a pe orbi,,,
Soa!r#-mea era bol$a*# ($ pat, ($ +ia !($& i "-a a&" la
!$o%ti$2# !# .!r a fo"t e1e!tat - i "e !om$i!a"e ofi!ial
pri$ primar - !#+"e !a tr#"$it# pe po&elele prim#riei, 5i-a
re*e$it &p# !(te*a ore) &ar &e at$!i pe$tr mlt tiEmp a
r#ma" ! $i%te &reri &e !ap !mplite, At$!i !($& ($!epea mi-
0re$a $-i a4ta $i!i a$ti$e*ral0i!ele %i $i!i *reo alt#
&o!torie, Drerile o ap!a pe $ea%teptate %i tot pe
$ea%teptate o l#"a, Sl#bi"e mlt) tr#"#trile i "e
($#"pri"er#, 5i) $ %ti &e !e) &ar ($ lo! !a "feri$2a !om$#
"# $e apropie) &impotri*#) $e &e"p#r2i %i mai mlt, 5i a"ta $
&i$ *i$a mea, A&e"ea era $e&reapt# ! mi$e) a*ea i+b!$iri &e
r#)
FM=
!a %i !($& e a% fi fo"t *i$o*at# &e moartea li .!r,
Tot%i) trebie "# %tii) ($tr!(t (mi &#&eam "eama !# $mai
&rerea o fa!e "# fie a%a) $-o a!+am, Dimpotri*#) trebie "#-
2i "p$ %i a!ea"ta) $&e*a) ($ "i$ea mea) o a&miram, Pe .!r
$, l-a ibit) l-a a&orat, 5i at$!i !($& a aflat !# i l-a
(mp%!at &rerea a !l#ti$at-o !a pe $ !opa! frt$a) &ar $-a
&obor(t-o, E1traor&i$ar !(t# for2# e1i"t# ($ femeia a!ea"ta/
N %ti &i$ !e fel &e alat e"te f#!t#,
Bi-am "p" !# at$!i !($& i "-a !om$i!at la prim#rie !#
.!r a fo"t e1e!tat "oa!r#-mea "-a pr#b%it !a tr#"$it#, Pe
rm#) !($& a rea&"-o ($ "im2iri) $ a pl($") $ "-a *#ietat)
$ %i-a "ml" p#rl) a%a !m ar fi f#!t ori!are alt# mam# ($
lo!l ei, S-a "!lat &e 4o") "-a itat la primar) la Col2a$)
la $otar - "e $emeri"er# "# fie ! to2ii a!olo - %i le-a
"p" :
- U!i0a%ilor) mi-a2i, omor(t fil/,,, U!i0a%ilor/
A ple!at, A- *e$it a!a"#) "-a ($!iat ($ !amera ei %i a
r#ma" ($!'i"# &o#+e!i %i patr &e ore, C($& a ie%it &e a!olo
a*ea o!'ii ro%ii %i mfla2i &e !(t pl($"e"e, Dar ($!olo) $i!i
$ fel &e "l#bi!i$e, A ($!ept "# "e pre0#tea"!# &e &rm,
- U$&e te &!i) mam#> am ($trebat-o,
- S#-l !at) "#-i a&! trpl %i "#-l ($morm($- te+ ($
p#m($tl $&e o&i'$e%te tat#-" %i tot $eaml $o"tr,
- .i$e) mam#) &ar !m !re+i !# ai "# i+bte%ti> A!olo e
+o$#) e fro$tl, N-a "#-2i &ea *oie "# te apropii m#!ar,
- .a am "# i+bte"!, U!i0a%ii/ Da!# mi-a omor(t b#iatl)
($!altea "# mi-; &ea a%a) mort, N-am "# m# la" &e-ar trebi "#
fa! $ %ti !e,
- At$!i) &a!# e%ti 'ot#r(t#) "# te ($"o2e"! %i e, Am($&o#
*om r#+bate mai %or,
- T) Car*ar#) "# r#m(i ai!i) "# p#+e%ti !a"a,
A ple!at, ($ prealabil a *($&t $ 4$!a$ !a "# aib# ba$i Ia
ea, S-a ($tor" &p# o "#pt#m($#, ($^ tr-$ "i!ri plmbit (l
a&!ea pe .!r, L-a ($mor- m($tat ($ !imitir) la $ lo! !
mo%ii %i "tr#mo%ii
FMA
li, Dea"pra morm($tli a p" $ mo$me$t f$erar, At$!i)
($ ;AKK) a fo"t "#pate ($ marmr# $mai $mele) a$l) l$a)
+ia $a%terii %i a mor2ii, Mai t(r+i i$"!rip2ia a fo"t
!ompletat# a"tfel :
.UCUR CI5INOIU
;F IUNIE ;A;K - IUNIE ;AKK EeECUTAT PE 3RONTUL DIN MOLDOCA DE
CLII ANTONESCIENI PENTRU ACTICITATE ANTI3ASCIST,
3;E-I BRlNA U5OAR /
Te1tl $e!rolo0li a fo"t !o$!ept &e "oa!r#-mea, De at$!i
"-a "!r" opt"pre+e!e a$i, Dar $-a tre!t o +i fie iar$#) fie
*ar#) f#r# !a ea "# $ "e &!# la !imitir, Da!# ai "# ai timp)
ar trebi "# tre!i %i &m$eata pe a!olo, A2i fo"t &oar
priete$i, Ai "#-l 0#"e%ti %or) "i$0r, Morm($tl e (mpre4mit
! 0rila4 &e fier, Dea"pra (%i aplea!# ramrile o "al!ie
pl($0#toare, Sb mbra a!e"teia "e afl# o ba$!#, Pe ba$!a
a!eea "e o&i'$e%te "oa!r#-mea &p# !e obo"e%te treb#li$& pe
la mormi$tele ei) &($& florile) pli*i$& brie$ile, UAt(tea
flori !(te "($t a!olo $-o "# 0#"e%ti la $i!i $ alt morm($t,V
St# a!olo pe ba$!# o or#) &o#) "e it# la foto0rafia emailat#
a li .!r ! o!'ii "!a2i &e la!rimi %i) &i$ !($& ($ !($&)
(i *orbe%te a%a :
9.#iatl me,,, Bi-a "!rtat +ilele !i0a%ii, .#iatl
me,,, .#iatl me/,,,:
Car*ara "e opri pe$tr o !lip#) oft#) apoi !o$ti$# :
- A"ta ($ !eea !e pri*e%te pe "oa!r#-mea, I$ !eea !e m#
pri*e%te,,,
5i iar#%i "e opri,
- ($ !eea !e *# pri*e%te>
- ($ !eea !e m# pri*e%te) am "ferit %i e mlt, Di$tr-$
a$mit p$!t &e *e&ere) poate mai !mplit &e!(t "oa!r#-mea,
Dar $/ N !re& !# o "o2ie poate "feri mai !mplit &e!(t o
mam# a%a !m e"te "oa!r#-mea, I$ ori!e !a+ am "ferit mlt,
Cm "#-2i e1pli!> Da!# (2i ami$te%ti) 2i-am "p" !#) at(ta
*reme !(t .!r a fo"t ($!'i") ea "#-mi pot re0#"i e!'i
FOD
librl) am ($!ept "# "t&ie+ %i "# m# l#mre"! ($ problemele
!are (l preo!pa"er# p($# a $ fi are"tat, I2i ami$te%ti>
- De"i0r,
- C($& l-a !o$!e$trat %i &i$ $o am r#ma" "i$0r#) am
($!er!at "# fa! la fel, Dar &e &ata a"ta ($"# $-am mai
i+btit, Mai pre!i") $-am i+btit H($ a!eea%i m#"r#) fii$&!#
e!'ilibrl) ($tr!(t*a) tot le!tra mi-; &#&ea, Le!tra %i
($!# alt!e*a : b!ria &e a-i "!rie ($ fie!are +i, Sa aproape
($ fie!are +i, (i "!riam pa0i$i ($tre0i %i $ !re& "# mai fi
fo"t $ alt "ol&at !are "# fi primit at(t &e &e" "!ri"ori %i
at(t &e !pri$+#toare, (i "!riam fii$&!# $mai a%a i+bteam "#
$ mi "e par# !'iar at(t &e !'i$itoare &e"p#r2irea &e el, S#-
2i e1pli! : (mi era &or &e pre+e$2a li fi+i!#, (mi era &fr &e
(mbr#2i%area li) (mi era &or &e b#rb#2ia li, Da) (mi era
&or, Dar mai &or (mi era &e pre+e$2a li "pirital#, (mi era
&or "#-l a& *orbi$&) "#-i rm#re"! 0($&rile) "# m# "tr#-
&ie"! "#-i ($2ele0 ra2io$ame$tele) ar0me$tele !are "e
($l#$2ia ($tr-o lo0i!# &e fier, (mi era &or "# *i"e+
(mpre$# ! el, 3ii$&!#) trebie "-o afli) .!r %tia "#
*i"e+e, U$ele &i$ *i"ele li m# atr#0ea mai p2i$) a% +i!e le
*e&eam mai p2i$ !lar, O!'ii ($!'ipirii mele) miopi) $ %tia
"# *a&# at(t &e &eparte !a ai li, De a!eea) ima0i$ile (mi
ap#rea $e!lare) !o$f+e, A%a) "pre pil&#) li .!r (i pl#!ea
"# *i"e+e !m *a ar#ta ome$irea !($& !om$i"ml *a biri ($
toat# lmea, Pe$tr mi$e era !a o po*e"te frmoa"#, < M#
*r#4ea !*i$tele) eram !o$%tie$t# !# *a fi mi$$at) &ar $
i+bteam "# %i *#& ima0i$ile pe !are le fltra pe &i$ai$tea
o!'ilor mei miopi,
($ "!'imb) era alte *i"e pe !are) *i"($&-le (mpre$#)
i+bteam "# le %i *#&, Li .!r i-ar fi pl#!t mlt "# poat#
!#l#tori, 5i) at$!i !($& ($!epea "# *i"e+e pe $&e *om
!#l#tori &p# r#+boi) *e&eam ora%ele $&e m# plimba !
($!'ipirea, Dar probabil !# a!ea"ta $ era $ merit prea mare
&i$ partea mea) fii$&!# .!r $ "p$ea : *om *e&ea 3lore$2a)
&e pil&#, Tot&ea$a),
FO;
temei$i! i$format) el a&#0a !e a$me *om *e&ea ($ 3lore$2a)
"a altfel "p") !e a$me merita "#8 fie *#+t) &e%i ($
e1empll a!e"ta !o$!ret) la 3lore$2a "e pare !# totl merit# a
fi *#+t,
Da) (mi era &or "# *i"e+ (mpre$# ! el, 5i) fii$&!# el era
&eparte) *i"am "i$0r# &e"pre !e *om fa!e am($&oi !($& el "e
*a re($toar!e, Ci"am %i) ($ "!ri"orile pe !are i le "!riam) (i
po*e"team &e"pre a!e"te *i"e, S!rii$&-i mere %i mere) (mi
"p$eam %i toto&at# (mi f#!eam il+ia !#) pro!e&($& a"tfel) (l
2i$ !m*a le0at &e mi$e,
($ a$mite (mpre4r#ri %i) poate) $mai a$mi2i oame$i)
pre"imt prime4&ia, O pre"imt a&e"ea) ! mlt ($ai$te !a
$e$oro!irea "# "e abat# a"pra lor, A%a "-a ($t(mplat %i !
mi$e, Am pre"im2it-o) a% +i!e, !'iar &i$ prima +i) !($& .!r
a ple!at pe +o$#, 5i) at$!i) !($& $e$oro!irea impla!abil# "-a
ab#tt a"pra mea) a"pra $oa"tr#) p2i$ a lip"it !a "#-mi p$
!ap#t +ilelor, J($&l !# eram "i$0r#) !# &e a!m ($ai$te)
p($# la !ap#tl +ilelor mele) *oi fi "i$0r#) m# &e+$#&#4&ia,
5ti la !e te 0($&e%ti, Ml2i) &a!# $ to2i) at$!i !($& pier&
o fii$2# &ra0# par &e $e!o$"olat) !o$*i$%i !# $ime$i) %i ($
$i!i o (mpre4rare) $ o *a ptea ($lo!i, Dar +ilele tre!)
itarea "e a%ter$e) *ia2a mer0e ($ai$te,
A%a "e ($t(mpl# &e obi!ei ! mlt# lme) ! toat# lmea &a!#
*rei, Oame$ii ($"# "e !$o"! a%a &e p2i$/ 5i mai ale") poate)
fii$&!# ($ 0e$eral) !ei mai ml2i f0 &e ei ($%i%i, 5i at$!i
!($& $ te !-) $o%ti) !($& f0i &e ti$e ($"2i e $ormal "# "e
($t(mple a%a, Crea "# "p$ !# e $ormal "# i2i fii$2a !are
2i-a fo"t &ra0#) "# !a2i) &a!# *rei) !ompe$"a2ie, Dar e m#
!$o"!) pe .!r &e a"eme$ea I-am !$o"!t bi$e) %tiam e1a!t
!e repre+e$ta"e el pe$tr mi$e) &a!# *rei) !e a$me
!ompartime$te ale "fletli me a*ea $eap#rat $e*oie &e el,
Ei) &ar mi "e pare !# $ m-am e1primat "fi!ie$t &e !lar) &a>
-- S($t foarte ate$t %i ($!er! "# *# rm#re"! 0($&l,
N %ti/ Am tot%i "e$time$tl !# $ e1prim e1a!t !eea !e
0($&e"!, Ai ptea !re&e !# e"te o
FOF
\!o$tra&i!2ie ($tre !ele !e "p$ a!m %i !ele afirmate mai
($ai$te) &e pil&# !# .!r) "ili$&-m# "#-l ($"o2e"! pe
pi"!rile !ele mai ($alte) m# obo"ea,
- Jre%i2i) $ *#& $i!i o !o$tra&i!2ie,,,
- Ni!i $ e"te, 5i to!mai a!ea"ta *rea "#-2i e1pli!, C# ($
!i&a a!e"tor !o$tra&i!2ii) apare$te "a reale) .!r (mi era
$e!e"ar, Crea) %i poate *oi i+bti) "# fi tot%i mai !lar#,
Crea "# "p$ !# e) !$o"!($&-m# %i !$o"!($- &-;) %tiam
toto&at# !e a$me parte &i$ "fletl me "e &e"#*(r%ea) "e
(mpli$ea pri$ &ra0o"tea li) pri$ !eea !e era .!r !el
a&e*#rat, 5i fii$&!# l!rl a!e"ta (mi era foarte !lar) at$!i
C($& mi l-a omor(t) mi-a &e*e$it $ mai p2i$ !lar !# &e*e$i-
"em) "flete%te) pe$tr toat# *ia2a i$firm#, ($2ele0i>
- ($2ele0) &ar !re& !# tot%i $ a*e2i &reptate, Cia2a
&e+mi$te !ele !e "p$e2i
- Dimpotri*#) !o$firm#, N ita, Ai fo"t &e a!or& ! mi$e !#
$ e1i"t# &oi oame$i i&e$ti!i, 5i !($& "p$ a!ea"ta $ m#
refer la o i&e$titate fi+i!# e1terioar#, M# refer) e1!l"i*)
la i&e$titatea "fletea"!#, A!m mai e%ti "a $ &e a!eea%i
p#rere>
- S($t) e*i&e$t / S($t &e a!or& !# poate "# e1i"te o
i&e$titate fi+i!# perfe!t# - la $i%te fra2i 0eme$i) &e pil&#
-) &ar $ mi "-a ($t(mplat "# ($t(l$e"!
- %i $ !re& "# e1i"te - &oi oame$i !are "# aib# o "tr!tr#
"fletea"!# i&e$ti!#,
- Ei bi$e) &a!# e%ti &e a!or& ! a!ea"ta) at$!i trebie "#
a!!ep2i !#) &e *reme !e $ poate "# e1i"te $ altl) ($tr
totl a"em#$#tor omli me) %i &e *reme !e .!r !ompli$ea)
($tre0ea aria mea "pirital#) pier+($&-;) &i$ a!e"t p$!t &e
*e&ere am &e*e$it i$firm#,
- Da!# to2i oame$ii ar 0($&i la fel) *ia2a ar &e*e$i
impo"ibil#, Dar) &i$ feri!ire) $atra a a*t 0ri4# "#-l
($+e"tre+e pe om ! !apa!itatea &e a ita,
- 3#r# ($&oial# / Dar !eea !e 2i-am "p" a!m e"te *alabil
$mai ($ !a+l a!elor i$&i*i+i !are $ f0 &e ei ($%i%i) !are
"e !$o"!, 5i $i!i m#!ar la to2i a!e%tia, (mpotri*a a$mitor
i$firmit#2i fi+i!e) oml a i$*e$tat prote+e, 5i (mpotri*a
i$fir
FOG
mit#2ilor "piritale &e fell a!elora &e !are 2i-am *orbit
e1i"t# prote+e, Ibe%ti $ b#rbat at(t &e mlt) ($!(t "im2i !#
e"te o parte &i$ ti$e, 5i ($tr-o +i moare, Bi-; !i&, O&at# !
el moare %i !e*a &i$ fii$2a ta, 5i iat# !# a!m $ mai e%ti
$i!i t ($trea0#, U$ m#&lar &e al t#) !are $ e $i!i m($#)
$i!i pi!ior %i $i!i *reo alt# roti2# *i+ibil# &i$ !ompli!ata
ma%i$#rie !are "e $me%te fii$2# ma$#) $ mai f$!2io$ea+#,
Ce "e ($t(mpl# ($ a!e"t !a+ > Se ($t(mpl# !e "e ($t(mpl#
at$!i !($& (2i pier+i o m($#) $ pi!ior et!, (2i pi prote+#,
Nmai !# o a"eme$ea prote+# $ "e !mp#r# %i $i!i $ te &!i
"# 2i-o fi1e+e me&i!l, ($ a"eme$ea (mpre4r#ri !a2i "a
a%tep2i %i) p($# la rm#) prote+a apare "i$0r#, E ($"# am
a*t tot&ea$a oroare &e !o$trafa!eri) %i &i$ !a+a a!ea"ta
i&eea prote+ei $ mi-a "r(", 5i trebie "# %tii !# *ia2a mi-a
oferit %a$"a &e a ($t(l$i $e$m#rate po"ibile prote+e, Am %i
($!er!at, Dar $i!io&at# $ m-am ptt obi%$i, Ni!io&at# $ am
ptt "# it !#) &e fapt e &oar o prote+#, A%a !# am re$$2at
%i am r#ma" pe mai &eparte "i$0r#,
- (mi ($0#&i o ($trebare, Tot%i *-a2i re!#"#torit, A*e2i
$ "o2, C# ro0 "#-mi ierta2i i$&i"!re2ia : (l ibi2i >
Car*ara "-a itat la mi$e !lipi$& m#r$t &e par!# i "e
($!e2o%a"er# &i$tr-o &at# pri*irile,
- Bi-am "p" !# $ m-am ptt obi%$i ! prote+a %i !#)
ref+($& "# port $a) am r#ma" "i$0r#, A!e"ta e"te a&e*#rl,
C timpl m-am obi%$it, Dar la ($!ept) ($ primele "#pt#m($i
&p# !e am aflat !# pe .!r (l (mp%!a"er#) a fo"t ($0ro-
+itor, Ai!i) ($ !a"a a!ea"ta) totl (mi ami$tea &e el, Am
%tit !# *a trebi "# ple!) %i ($!# repe&e, Tot%i) $ m#
pteam 'ot#r( "-o la" "i$0r# pe "oa!r#-mea, N-am ibit-o
$i!io&at#, A% mi$2i &a!# a% afirma !o$traril, Dar am
re"pe!tat-o %i) 2i-am "p") o a&miram pe$tr !erbi!ia ei, Dar
(mi era %i mil# &e ea, Se "p$e !# la!rimile %rea+#, 5i e"te
a&e*#rat, Dar ea $ pl($0ea &e par!# $-ar fi
FOK
ptt pl($0e UO "i$0r# &at# am *#+t-o pl($"#) $ pli$0i$&,V
5i to!mai pe$tr !# $ pl($0ea pe$tr !#) poate) $ ptea
pl($0e) mi-a fo"t mil# &e ea, Di$ a!e"t moti* (mi am($am mere
ple!area, I$ &efi$iti*) era mama li .!r, M# m"tra) &a!#
*rei) !o$%tii$2a "-o la" "i$0r#) ! &rerea ei !mplit#) %i
pe &ea"pra bol$a*#, UM# refer la &rerile &e !ap !are o
($!er!a &i$ !e ($ !e mai &e",V (mi am($am ple!area) &ar $-am
re$$2at o !lip# la 'ot#r(rea &e a p#r#"i !a"a a!ea"ta
&efi$iti*,
Ce-a*eam "# fa! &p# a!eea) $-mi era foarte !lar, A&i!#)
$-mi era !lar &i$tr-$ a$mit p$!t &e *e&ere, N-mi era !lar
($ !e fel a*eam "#-mi !(%ti0 e1i"te$2a) fii$&!# $ *oiam "# m#
($tor! la ai mei) !a "# m# 'r#$ea"!# %i "# m# (mbra!e tata,
A*ea el &e"tle 0ret#2i ! fra2ii mei mai mi!i, Ai!i) &e bi$e
&e r#) e1i"te$2a (mi era a"i0rat# f#r# "# &epi$& &e "oa!r#-
mea, Salaril me &e ($*#2#toare - I$"pe!toratl %!olar
aproba"e $mirea mea !a "pli$itoare la %!oala &i$ "at - !m*a
(mi a4$0ea, De !e a$me trebia "# m# ap! &p# !e a*eam "#
ple! &e ai!i $ %tiam, Tot%i $-mi f#!eam prea mlte 0ri4i,
Mri"e at(ta ome$ire pe fro$t) ($!(t o "l4b# ($ ora%l me
$atal) ori!m) tot a*eam "# 0#"e"!,
N a!ea"ta era problema !are m# fr#m($ta !el mai mlt, Crea
"# "p$) $ problema e1i"te$2ei materiale, M# preo!pa "# %ti
altfel !e *oi fa!e, Mai pre!i") !e trebia "# fa! "pre a-mi
re0#"i e!'ilibrl moral pe !are pe &e alt# parte "im2eam !#)
pri$ moartea li .!r) (l pier&"em &efi$iti*,
C(t timp tr#i"e el) !(t timp (l %ti"em pe fro$t) le!tra)
"t&il f"e"er# pe$tr mi$e $ fel &e e*a&are &i$ pre+e$tl
!are - a!ea"ta ($ le0#tr# ! .!r - $-mi oferea &e!(t
$eli$i%te %i "paim#, E*a&am pre0#ti$& biblio0rafii) fi%e)
"i$te+e et!,) &e !are %tiam !# .!r "i0r *a a*ea $e*oie
at$!i !($& a*ea "# "e re($toar!# a!a"#, Dar .!r mri"e)
f"e"e !i", Toat# m$!a mea &e*e$i"e i$til#) ($ mo& i$til
(mi iro"eam timpl l$i &e +ile, Ce trebia "# fa! a!m> S#
reia "t&il pe$tr
FOM
propria mea "ati"fa!2ie > N pteam) pr %i "impl) fii$&!#
$-mi pro&!ea $i!i $ fel &e pl#!ere, Ce*a tot%i trebia "#
fa!) fii$&!# $ pteam $i!i "# plte"! !a o fr$+# pe ap#) Ia
*oia ($t(mpl#rii, Trebia) !(t &e !(t) "#-mi 0#"e"! $ "port
moral) altfel "i$0r#tatea m-ar fi &obor(t %i - (mi &#&eam
"eama - a% fi "f(r%it pri$ a m# "i$!i&e,
Dar e $ *ream "# a4$0 a!olo, Si$!i&erea mi "e pare fapta
!ea mai ab"r&# %i fa2# &e "i$!i0a%i $ "imt &e!(t &i"pre2,
Or) &a!# $ *oiam "# a4$0 p($# a!olo) trebia $eap#rat "#-mi
0#"e"! b"ola) $eap#rat p($# $ m# &obora "i$0r#tatea, Cm
"#-2i e1pli! > Eram "i$0r#) mai pre!i" "i$0r#tatea (%i f#!ea
"im2it# pre+e$2a ($ ori!e !lip#) to!mai fii$&!# ami$tirea li
.!r era mere *ie : ($ mi$e) ($ 4rl me, Crea "# "p$) !#
(mi lip"ea fa!ltatea &e a-; ptea ita, To!mai &e a!eea era
ab"olt $e!e"ar "# ($!ete+ &e a fi ai&oma fr$+ei !are
plte%te pe ap# la *oia ($t(mpl#rii,
J($&rile a!e"tea m-a fr#m($tat p($# ($tr-o +i,,, ($ +ia
a!eea iar#%i mi-am p" ($trebarea pe !are &e altfel mi-o mai
p"e"em, P($# a!ma ea "$a"e a%a : 9Oare !e 'ot#r(re trebie
"# ia !a "# m# "al*e+) !a "# $ a4$0 Ia "i$!i&ere >:, De
&ata a"ta m-am ($trebat altfel 8 9Oare !e 'ot#r(re trebie "#
ia !a "# m# "al*e+) &ar ($ a!ela%i timp %i .!r - &a!# ar
tr#i - "# fie ml2mit &e mi$e >:, R#"p$"l a *e$it ime&iat
!lar) "impl) at(t &e !lar %i at(t &e "impl) ($!(t m-a mirat
!# $-mi tre!"e p($# at$!i pri$ mi$te : 9S# mer0 pe &rml
li /:
Poate te-ai ($trebat : &e *reme !e) teoreti!) (mp#rt#%eam
!o$*i$0erile li .!r) &e !e am r#ma" ($ afar#) $ea$0a4at# ($
lpt# > Mai ($t(i) l!rl a!e"ta $ a &epi$" $mai &e mi$e) &e
*oi$2a mea, .a a% +i!e) $ ($ priml r($& &e mi$e, Da!# (2i
ami$te%ti) at$!i !($&, ($0ro+it# &e "oarta li) i-am atra"
ate$2ia !# Ia Si0ra$2# "e tortrea+#) .!r mi-a r#"p$" :
- 5ti) Cari / T $ po2i ($&ra "feri$2a fi+i!#,
FOO
Ei) &a / .!r m# !$o%tea mai bi$e &e!(t !re&eam e !# m#
!$oa%te, El %i-a &at "eama !# &a!# m-ar fi atra" ($ a!2i$e)
%i pe rm# a% fi !#+t) $ a% fi 0#"it, ($ mi$e for2a $e!e"ar#
!aQ "# re+i"t "!'i$0iirilor la Si0ra$2#, Dar a%a f"e"em
!($&*a, A!m ($"# $ mai eram, ($tre timp "e ($t(mpla"e !e*a
0roa+$i!) ireparabil: mri"e .!r, Mi-; omor("er#, A!m) mi-
am +i") ori!(t &e !r$te ar fi fo"t "feri$2ele !are ar trebi
"# le ($&r) $ ar ptea &ep#%i !a i$te$"itate pe !ele !a+ate
&e moartea li, De a!eea m# "im2eam ($ "tare "# le ($fr$t,
A!m "im2eam ($ mi$e for2a $e!e"ar# &e a a&#0a !o$*i$0erilor
teoreti!e 'ot#r(rea &e a a!2io$a,
Dar !m > Ce trebia "# fa! > De"i0r) ($ priml r($& "#
ple! &i$ S#r#!2i, S# m# ($tor! ($ ora%l me %i "# !at pe
!are*a &i$ fo%tii li to*ar#%i, C alte !*i$te) "e p$ea
problema "# ia le0#tra ! parti&l "a ! !er!rile
a$tifa"!i"te, Dar !m > N era &e lo! %or, Le0ea !o$"pira2iei
(l opri"e pe .!r "#-mi &e+*#lie *re$ $me, Pe !ei !(2i*a
!are f"e"er# ($ !a"a $oa"tr# el mi-i pre+e$ta"e !am a%a :
9Uite Cari) pe L!a) $ b$ priete$ al me:, Sa : 9Ea e Cari)
"o2ia mea, 3a!e2i !$o%ti$2#
;
S, M"afirl (mi "tr($0ea m($a %i-
mi "p$ea $ $me : Io$) "a J'eor0'e) "a Da$, Nme
($!'ipite, Care era ($"# !ele a&e*#rate %i $&e ptea fi
0#"i2i a!e%ti oame$i 'abar $ a*eam, Tot%i) e"e$2iall era "#
ple! &i$ S#r#!2i) "# m# ($tor! ($ ora%l me, A!olo) ($tr-$
fel "a altl) p($# la rm#) poate !'iar la fa!ltate) tot
a*eam "# "tabile"! o le0#tr#,
Nmai !# a p#r#"i S#r#!2ii "e &o*e&i a fi $ l!r &elo!
%or &e reali+at, Mai ($t(i) &i$ !a+a "oa!r#-mi !are to!mai
at$!i a !#+t la pat, A +#!t *reo trei "#pt#m($i, N a fo"t
!e*a 0ra*, Cm*a) a fo"t la ea o i"to*ire a *oi$2ei, 3#r# a fi
parali+at# $ era !apabil# $i!i &e !el mai $e($"em$at efort,
Ni!i m#!ar "# *orbea"!# $ era ($ "tare, Timp &e trei
"#pt#m($i a fo"t !a $ !opil $e*ol$i!, 5i ($to!mai !a pe $
!opil $e*ol$i! a
TO6
trebit "-o ($0ri4e"! timp- &e trei "#pt#m($i, Am itat "#-2i
"p$) !# aproape tot timpl a &ormit &e par!# ar fi fo"t
"p"# $ei !re &e 'ip$o- terapie,
I$tr-o +i) "-a ri&i!at &i$ pat "#$#toa"# &e p#rea !# $i!i $-
ar fi fo"t bol$a*#, S-a &" ($ti$" ($ 0r#&i$# "# pli*ea"!#
brie$ile %i "# "tropea"!# bra+&ele,
Do# +ile mai t(r+i) iar#%i "-a ($t(mplat !e*a !are m-a
(mpie&i!at "# ple!, L-a trimi" a!a"# pe Clai!,
- (mi ami$te"! pre!i" +ia a!eea) !o$ti$# Car*ara, Era
&imi$ea2a, 5i e %i "oa!r#-mea $e pre0#team "# ple!#m la
%!oal#, A%a "e ($t(mpla ($ fie!are &imi$ea2#, Ple!am (mpre$#,
Soa!r#-mea mer0ea tot&ea$a p2i$ ($ai$tea mea) ($alt#)
&reapt# %i !#l!($& ap#"at ! pa"l ei 'ot#r(t) b#rb#te"!) iar
e &p# ea) 0r#bi$&-m# "# $ r#m($ prea mlt ($ rm#, N $e
*orbeam, C(teo&at# "e ($t(mpla "# m# ($trebe !e*a f#r#
importa$2#, (i r#"p$&eam mo$o"ilabi!) fii$&!# (mi &#&eam
"eama !#) &e fapt) $ "imte &ori$2a "# "tea &e *orb# !i mi$e,
Da!# tot%i ($treba"e o f#!"e $mai fii$&!# ($ prealabil (%i
p"e"e a"ta ($ mi$te %i) !a "#-%i poat# &ep#$a mai &eparte
0($&rile) era $e*oie !a e "#-i r#"p$&,
5i) !m (2i "p$eam) $e pre0#team "# ple!#m la %!oal#,
Soa!r#-mea a ($!iat %a &e la ti$&#, Plto $e-a !o$&" p($#
la poart# %i am ie%it ($ li2#, Abia am f#!t !(2i*a pa%i !($&
&i$"pre !ap#tl !el#lalt i-am *#+t, I-am ob"er*at) !re&)
am($&o# ($ a!ela%i timp, Mer0ea pri$ mi4lo!l &rmli :
Clai! %i ($"o2itorl "#, Soa!r#-mea "-a oprit) mi-a lat
bra2l %i "-a re+emat pr %i "impl &e mi$e) !a "# $ !a&#,
Era a!m pali&# !a ($ +ia !($& afla"e &e moartea li .!r %i
b#rbia (i tremra %or,
-- Car*ar#) t /,,, Car*ar#) t /,,, Cel ($alt) $ e
Clai! >
-Da) mam#) par!# ar fi Clai! /
FO=
Am ($!reme$it am($&o# lo!li) a%tept($&-i, Cel ($alt era)
($tr-a&e*#r) Clai!, ($"o2itorl "#) mlt mai "!$& %i mlt
mai ($ *(r"t#) a*ea m"t#2i t#t#re%ti) aproape albe, Am($&oi
era (mbr#!a2i ! $iforme bo2ite) "!oa"e par!# at$!i &e la
et*# %i peti!ite, Pe !ap prta bo$ete "li$oa"e %i
&e!olorate, A li Clai!) ri&i!ol &e mi!#) abia (i a!operea
!re%tetl !apli,
Dm$e+ele) !m ar#ta / Par!# "e ($tor!ea &i$ pri+o$ierat,
Umbla"er# mlt pe 4o" %i era at(t &e fr($2i &e obo"eal#)
($!(t $i!i m#!ar apropierea &e !a"# $ mai era ($ "tare "#-i
i$"fle li Clai! m#!ar at(ta &ram &e e$er0ie !(t era $e*oie
!a "# poat# 0r#bi pa"l,
Dar toate a!e"tea) ($ fo$&) $ era &e!(t am#$$te aproape
f#r# importa$2#, E"e$2iall) ($ !eea !e pri*e%te pe Clai!)
era alt!e*a, Dar $ e) !i "oa!r#-mea f a!eea !are ($ai$tea
mea (l "e"i+# : e"e$2iall) mai pre!i") !eea !e te i+bea la
Clai! era mer"l, Se &eo"ebea prof$& &e al ($"o2itorli
"#, A!e"ta mer0ea t(r($&-%i p2i$ pi!ioarele) fii$&!# era
obo"it) &ar mer0ea) a%a !m mer0 to2i oame$ii, Clai!) ($
"!'imb) mer0ea &e par!# abia at$!i ($*#2a"e "-o fa!#, U$ mer"
ri0i&) me!a$i!) &ar ($ a!ela%i timp e+ita$t, Mer0ea a%a &e
par!# arti!la2iile &e la 0le+$e) poate %i &e la 0e$$!'i) $
f$!2io$a !m trebie, Pri*i$&-; !m "e mi%!#) a*eai
impre"ia !# por$i"e abia &p# $ mare efort) !# a!m $ "e mai
ptea opri %i !#) &a!# l-ai (mpi$0e &oar ! $ &e0et) "-ar
pr#b%i &i$tr-o &at#, A*ea ($ mer"l "# !e*a &i$ mer"l $ei
fa$to%e me!a$i!e,
Bi-am "p" !# $ e) !i "oa!r#-mea a fo"t a!eea ?!are %i-a
&at mai ($t(i "eama !(t &e !i&at) !(t &e tra0i! (i era
mer"l, Tot ea a fo"t a!eea !are a ob"er*at) ($ai$tea mea) !#
Clai! $ $mai ($ !eea !e pri*e%te mer"l) &ar %i p"i'i!) $
mai era a!ela%i, 5i $ e &e mirare, O mam# "imte %i *e&e ($
(mpre4r#ri !($& ori!are alt om r#m($e "r& %i orb, I$ !eea !e
m# pri*e%te am b#0at &e "eam#
FOA
"!'imbarea abia i$ !lipa !($& "oa!r#-mea) !are !o$ti$a "#
r#m($# a0#2at# &e bra2l me) a "tri0at :
- Clai!le /,,, .#iatl me) Clai!le /,,,
5i %tii !($& a "tri0at a%a > I$ !lipa !($& !ei &oi era pe
p$!tl &e a tre!e mai &eparte &e $oi f#r# "# $e ba0e ($
"eam#, Da) !'iar a%a "-a ($t(mplat, Te ro0) ($!'ipie-2i "!e$a
: $oi (i a%teptam) "# "e apropie, (i a%teptam) fii$&!# "oa!r#-
mea) &e emo2ie) $emaifii$& ($ "tare "# mai fa!# $ "i$0r pa")
"e a0#2a"e &e bra2l me ! am($&o# m(i$ile, 5i iat# !# ei "e
apropie mere) "ol&atl ! m"t#2ile t#t#re%ti !olilii) !a $
om !are a "tr#b#tt $ &rm l$0) Clai! p#%i$& $ pi! 2op#it
!a o fa$to%# me!a$i!#, Iat#-i la &o#+e!i &e pa%L la +e!e) la
mai p2i$, Clai! $ $e *e&e,,, Pri*e%te $&e*a ($ai$te, .a
$) $e *e&e) &eoare!e $oi) "t($- &-i ($ &rm) at$!i !($&
a4$0e ($ &reptl $o"tr) $e o!ole%te,
Abia a!m "oa!r#-mea a "tri0at :
- Clai!le /,,, .#iatl me) Clai!le /,,,
Dar el $ "-a oprit, Par!# $ ar fi a+it, S-a oprit ($
"!'imb ($"o2itorl li, O !lip# $e-a !er!etat pe am($&o# !
pri*irea) apoi $e-a ($trebat 8
- Ci$e "($te2i &m$ea*oa"tr# >
- E mama li) i-am e1pli!at,
At$!i "ol&atl a f#!t !(2i*a pa%i 0r#bi2i "preS Clai! %i
l-a ap!at &e bra2,
- Ia$ "tai) m#i !amara&e, Uite-o pe mai!#-ta[
Do!il %i ab"e$t) Clai! "-a l#"at (mbr#2i%at, Pri*i$& pe"te
m#rl ei &eparte) ! o!'ii r#t#!i2i > C o!'ii $mai tri%ti >
C o!'ii r#t#!i2i %i tri%ti >Q N %ti /
- Ce i-a f#!t) om b$ > ($treb# "oa!r#-mea,, 2i$($&-; pe
Clai! "tr($" (mbr#2i%at,
-< E %o!at) mam# / o l#mri b#tr($l "ol&at,
-Q Ce-a f#!t &i$ el) !e-a f#!t &i$ el /
- Soarta / .le"temat# mai e %i "oarta omli >
- S# mer0em a!a"#) mam#) i-am prop",
N l-a mai (mbr#2i%at, 5i-a petre!t bra2l pe- &p# m#rl
li %i am por$it "pre !a"#, Clai! "e l#"# !o$&") tot at(t &e
&o!il) tot at(t &e ab"e$t,
F6D
Dp# ei mer0eam e %i b#tr($l "ol&at ! m"t#2i t#t#re%ti,
- Dar !m "-a ($t(mplat > l-am ($trebat,
- C-am "p", A fo"t %o!at,
-- Mi-ai "p"-o, Dar !m > ($ !e (mpre4rare >
- A"ta $ mai %ti, E fa! "er*i!il la $ "pital militar &e
+o$# i$terioar# &i$ .!re%ti, 3a! &e 0ar&#, Ca mi$e &e
b#tr($i mai "($t %i al2ii, M-a !'emat ieri la !a$2elarie %i
mi-a "p" !# *a trebi "# ($"o2e"! p($# a!a"# pe $l !e a
fo"t %o!at) &ar mai mlt &e at(ta $ mi-a "p" %i $i!i mie $
mi-a tre!t at$!i pri$ mi$te "# ($treb !m %i ($ !e
(mpre4rare i "-a ($t(mplat $e!a+l, Mi-a &at foi &e &rm)
"b+i"te$2# pe &o# +ile pe$tr am($&oi %i am ple!at ($!oa!e,
Soa!r#-mea mer0ea ($ai$te ! Clai! %i mere o a+eam
!#i$($&-"e :
- Ce-a f#!t &i$ ti$e) b#iatle /,,, Ce-a f#!t &i$ ti$e)
t(l'arii /,,,
Dar Clai! $-o a+ea) ;;-D re!$o%tea, N m# re!$o"!"e
$i!i pe mi$e, Plto a "#rit pe el "!'el#l#i$& &e b!rie) &ar
Clai! $-a "!'i2at $i!i $ "i$0r 0e"t &e ro($0(iere, 5ti
e > Poate) &a!# ($ lo!l li Plto ar fi fo"t $ alt !(i$e)
&e pil&# Le al li Col2a$) Clai! "-ar fi l#"at "f(%iat f#r#
"# ($!er!e m#!ar $ "i$0r 0e"t &e ap#rare,
- D-te) Plto) &-te / ($ lo! "# te b!ri) ar trebi "#
pl($0i) b#tr($le / Uite !e a f#!t t(l'arii &i$ "t#p($l
t#,,,
A fo"t at$!i pe$tr prima oar# !($& "oa!r#- mea a *orbit
li Plto !a $i om, Dp# a!eea "-a &epri$" "# "tea &e *orb#
! el mai mlt &e!(t ! mi$e, Ei) &a!# ai fi ptt-o a+i %i
mai ale" &a!# l-ai fi ptt *e&ea pe !(i$e ! !(t# ate$2ie D
a"!lta) ai fi 4rat !# o ($2ele0e, Dar $ &e"pre a!ea"ta
*rea "#-2i *orbe"!, Ci &e"pre Clai!), &e"pre "oa!r#-mea)
&e"pre mi$e,
C($& Clai! ple!a"e &e a!a"# f"e"e $ b#rbat *oi$i!)
frmo") &ebor&($& &e "#$#tate %i) &a!# *rei) &e optimi"m, Se
($tor!ea a!m o epa*# ome$ea"!#, .!r era mort) Clai! $
$eom, Doi b#ie2i a*
F6G
"e"e "oa!r#-mea %i iat# !# a!ma) &e fapt) $-i mai r#m#"e"e
$i!i $l, Dar $ pli$0ea, Pe femeia a!ea"ta) e1traor&i$ar# ($
fell ei) !are a a*t $e$oro!l "#-%i piar&# ($ (mpre4r#ri
tra0i!e "o2l %i fiii) $atra o pe&ep"i"e par!# "# $ poat#
pl($0e, O b($tia %i (i "f(rte!a i$ima &rerea) &e+$#&e4&ea o
t#l#+ia) &ar o!'ii ei r#m($ea "!a2i) lip"i2i &e i+*orl
la!rimilor, N pl($0ea %i $i!i $ "e l#"a &obor(t#, E m#
itam la Clai!) pl($0eam) mila (mi "f(%ia i$ima %i $ eram
b$# &e $imi!, Ea) ($ "!'imb) $-%i pier&"e !apl) obi%$ita
e$er0ie, N f"e"e ($ *ia2a ei i$firmier#) &ar i$"ti$!tl ei
&e mam# o ($*#2# "# &e*i$# $a foarte b$#, Nmai ($ !(te*a
mi$te ea i$ti boala li Clai! mai bi$e &e!(t am fo"t e ($
"tare ($tr-o "#pt#m($#,
Mai ($t(i) fii$&!# am($&oi era pli$i &e praf - &e la 0ar#
*e$i"er# pe 4o" -) (l &e+br#!# &e *e"to$) (i p"e "#p$l ($
m($# %i tr$# ap#, Clai! ($2ele"e, I$ !o$%tii$2a li $ era
tot%i o be+$# &e"#*(r%it#, S-a "p#lat ! mai p2i$#
($&em($are &e!(t $ !opil &e !i$!i a$i, Pe rm#) !($& "oa!r#-
mea i-a ($ti$" pro"opl) l-a lat) &ar $-a %tit !e a$me "#
fa!# ! el, Nmai &p# !e a ($!ept ea "#-l %tear0#) a
!o$ti$at "i$0r, U$a &i$ !ara!teri"ti!ile bolii li !o$"ta ($
a!eea !# era i$!apabil p($# %i &e !ea mai eleme$tar#
i$i2iati*#, A"ta at$!i) la ($!ept, De pil&#) ori!(t &e
fl#m($& ar fi fo"t) &a!# $-i p$eai li$0ra "a fr!li2a ($
m($# %i &a!# $-; a4tai &e !(te*a ori "-o &!# la 0r#) ptea
"# "tea ($ fa2a farfriei pli$e) f#r# "#-i *i$# ($ mi$te !e
trebie "# fa!# "pre a-%i potoli foamea,
Dp# !e i-a *#+t "p#la2i pe am($&oi) "oa!r#- mea i-a poftit
la ma"#,
- C-o fi foame) bie2ii &e *oi / "e a&re"# b#tr(- $li
"ol&at,
- Ne e"te) mam#) !m "# $ $e fie, De la "pital $e-a &at#r#
'ra$# re!e, Ni%te "l#$i$# %i $i%te p(i$e, Sl#$i$a era !am
r($!e&# %i "#rat# potroa!#) iar p(i$ea) pe"mete $ p(i$e) &ar
&e!(t "#-2i !'io- r#ie ma2ele &e foame tot mai bi$e "# ai !
!e "#
F6F
2i-o potole%ti, Nmai !# ($ tre$) tr&it !m eram) am a&ormit,
C($& m-am tre+it) ia "a!l &e meri$&e &e $&e $-i, (l
%terpeli"e !are*a, Dar $ mi-a p#rt r#, Mi-am +i" : &a!# #la
"-a l#!omit la me- ri$&ea $i "ol&at) ap#i trebie !# a fo"t
tare fl#mi$&,
Soa!r#-mea le-a p" m($!area &i$ai$te, Clai! "e ita la
farfrie) $#rile a&lme!a aroma) &p# o!'i "e !$o%tea !(t &e
foame (i e"te) &ar "# p$# m($a pe li$0r# $-i *e$ea, A
($!ept "# m#$($!e) "# ($fle!e) abia &p# !e "oa!r#-mea i-a
ar#tat !e trebie "# fa!#,
Sp$eai !#) at$!i !($& i "-a ($t(mplat $e$oro!irea) Clai!
%optea ($tr-$a !e*a &e $e($2ele" %i !# mere (%i %ter0ea
fr$tea ! &o"l palmei, C($& $i l-a trimi" a!a"# t#!ea tot
timpl, ($ "!'imb) !o$ti$a "#-%i %tear0# mere %i mere
fr$tea, Je"tl era at(t &e me!a$i!) at(t &e $iform) %i at(ta
"e repeta la $e"f(r%it) ($!(t) la ($!ept) e*itam "#-l
pri*e"!) fii$&!#) pr %i "impl) mi "e f#!ea r#, Dar m-am
obi%$it repe&e, M-am obi%$it %i am prelat atrib2iile &e
i$firmier# &e la "oa!r#-mea, Ea a a!!eptat) poate fii$&!# %i-a
&at "eama !# ($ $ele pri*i$2e m# pri!epeam mai bi$e &e!(t ea,
- Ierta2i-m# !# *# ($trerp, .i$e) *-a2i tra$"format ($
i$firmier#) &ar &m$ea*oa"tr# "a mama li $-a2i !o$"ltat $
"pe!iali"t !a "# *# !o$*i$0e2i &a!# e1i"t# "a $ %a$"e &e
*i$&e!are >
- Cm (2i po2i ($!'ipi !# $-am f#!t-o > L-am &" la
.!re%ti) la $ p"i'iatr) !el mai b$, La profe"orl
R#&!a$, Cre& !# ai a+it &e el, L-a !o$"ltat) l-a i$ter$at
la el ($ !li$i!# pe$tr &i*er"e a$ali+e, Re+ltatl >
Profe"orl $e-a e1pli!at
- mie %i "oa!r#-mi - !# $ e"te e1!l" !a &p# $ oare!are
timp "#-%i re*i$#, Ne-a mai "p" !# ar ptea fi mai !ate0ori!
($ !eea !e pri*e%te po"ibilitatea *i$&e!#rii &a!# ar !$o%te
!a+a %o!li, ($ pri*i$2a a!ea"ta ($"# $oi $ %tiam $imi!, Am
aflat &e la &m$eata, 5i abia a!m ($!ep "#-mi e1pli! $ele
l!rri !are at$!i mi "e p#rea &e $e($2ele",
;= - Ca"a &e pe !oli$#
F6G
Ne-am ($tor" &e la .!re%ti ! $ele re!oma$&#ri ($ !eea !e
pri*e%te alime$ta2ia) ! me&i!ame$te %i ! !e*a "pera$2e, Ca
"# fi "i$!er#) "pera$2ele le-a mo$opoli+at pe toate) "oa!r#-
mea, I$ !eea !e m# pri*e%te) abia &p# !o$"lt am &e*e$it !
a&e*#rat "!epti!#,
Mlt timp Clai! !o$ti$# "# $ $e re!$oa"!#, Da!# (l
"tri0am) $mele $-i "p$ea $imi!, Da!# (i *orbeam) $ $e
a+ea, Ca "#-i atra0 ate$2ia !# m# a&re"am li) trebia "#-i
p$ m($a pe m#r, K.e ita at$!i la mi$e ! o!'ii li
bima!i, N m# ($2ele0ea) &e%i &e a+it) a+ea, Dar "e p#rea
!# $&e*a) ($ be+$a &i$ el) "e r#t#!i"e &efi$iti* $o2i$ea
*orbire, E po"ibil !# pe$tr el !*i$tele era &oar $i%te
"$ete *e$ite &i$afar#) lip"ite &e ori!e fel &e "em$ifi!a2ie)
!m poate lip"ite &e ori!e "em$ifi!a2ie i "e p#rea l#tratl
li Plto) m#!#i- tl ra2elor) !($te!l !o!o%li %i toate
!elelalte +0omote !are (l i$*a&a &i$ lmea &e afar#, 3aptl
!# $ *orbea ptea "# ($"em$e !# ita"e "e$"l !*i$telor "a)
&a!# *rei) !# ita"e) ! &e"#*(r%ire, *o!ablarl, Dar tot a%a
&e bi$e ptea "# ($"em$e !# (%i pier&"e pr %i "impl 0rail,
A&e*#rl $i!i a"t#+i $ %ti !are a fo"t,
,,,5i +ilele tre!ea, 3#r# "# ob"er*#m $i!i !ea mai mi!#
ameliorare ($ "tarea li, At(ta &oar : !#, treptat) o!'ii)
($tr!(t*a) ($!epr# "# ($lo!ia"!# 0rail, A%a) "pre pil&#)
rm#ri$&-i pri*irea *a0 !o$!e$trat# am &e"!operit !# (i pla!e
"# "tea ($tr-$ fotoli la ferea"tr# %i "# pri*ea"!# "oarele
!($& ap$e,
De altfel) ($ 0e$erai) (i pl#!ea "# "tea la ferea"tr#, Xmi
&#&eam "eama &a!# $ l!r (i f#!ea "a $ pl#!ere) &a!# (l
impre"io$a !(t &e !(t !e*a "a (l l#"a impa"ibil) &p#
lmi$i2ele !are "e apri$&ea %i "e "ti$0ea ($ pri*irile li,
Lmi$i2ele !o$"titia limba4l li) bi$e($2ele" $l tare
r&ime$tar,
C($& (l lam &e m($# %i-l &!eam p($# la fotoli "e
apri$&ea lmi$i2ele, St#tea a!olo ore ($tre0i) Se *e&ea &e
a!olo li2a) apoi %o"eaa $a2io
F6K
$al# %i pa$orama &e+ola$t# a 4m#tate &i$ "at, USp$ &e+ola$t#
pe$tr !# a!m opt"pre+e!e a$i ($ S#r#!2i $ e1i"ta &e!(t
%a"e !a"e +i&ite &i$ !#r#mi&# %i a!operite ! tabl# "a
ola$e : prim#ria) %!oala) po"tl &e 4a$&armi) !a"a primarli
%i ($!# &o# ale $or !'iabri, Toate !elelalte era ri&i!ate
&i$ !'irpi!i %i a!operite ! "tf, A"t#+i) pe p2i$) 4m#tate
&i$ !a"e "($t $oi,V
Clai! "t#tea la ferea"tr# %i pri*ea, Dar oare *e&ea !e*a >
Ce&ea ato!amioa$ele !are tre!ea &i$ !($& ($ !($& pe %o"eaa
$a2io$al#> Ce&ea oare *itele !o"teli*e !($& "e ($tor!ea "eara
&e la p#%$e> Ce&ea oare 2($!ii !are "e 4!a ($ praf> Ce&ea
el toate !(te "e ($t(mpla pe li2# "a ($ !r2ile oame$ilor>
Dp# pri*irea o!'ilor "#i) $#!#) "om$ambli!#) "e p#rea !#
$, Dar at$!i &e !e "e apri$&ea lmi$i2ele ($ o!'ii li ori
&e !(te ori (l &!eam "# "tea la ferea"tr# > Sa poate m#
($%elam %i $mai mi "e p#rea !# "e apri$& >
A%a m# ($trebam at$!i, Dar a"t#+i %ti pre!i" !# $ m#
($%elam, A"t#+i %ti pre!i" !# ($ be+$a &e "b fr$te-i)
a$mite li!#riri "e ($!#p#- 2($a "# $ "e "ti$0#, Sa poate)
i$*er") $ele li!#riri abia ($!epea "# "e apri$&#> Cre& !#
mai !r($& a!ea"ta e"te e1pli!a2ia, 3ii$&!# pe m#"r# !e
+ilele tre!ea lmi$i2ele &i$ pri*iri ($!epr# "# "e apri$&#
%i at$!i !($& o *e&ea pe "oa!r#-mea "a !($& m# *e&ea pe
mi$e,
-Clai!le) b#iete) "($t e) mama / (i *orbea ea
&e+$#&#4&it#, N m# re!$o%ti>
Clai! $-i r#"p$&ea, Se ita $mai la ea ! o!'ii li
'aoti!i %i ($ ei "e apri$&ea %i "e "ti$0ea lmi$i2ele) ($
timp !e ! m($a (%i %ter0ea mere %i mere fr$tea,
- S($t mama/ Ea e Car*ara) a"ta e !a"a $oa"tr#) !a"a ta) m#i
b#iatle &ra0 %i $e$oro!it) "t#ria "oa!r#-mea ! $ fel &e
($!#p#2($are &e+$#&#4&it#,
Dar mi$$ea $ "e ($t(mpla, Clai! r#m($ea mt, Spera$2a !#
(l *a a+i r#"p$+($& : %ti !# t e%ti mama) %ti !# ea e"te
Cari) "e ri"ipea,
F6M
Lmi$i2ele i "e mai apri$&ea ($ pri*iri at$!i !($& *e&ea
"ol&a2i, 5i &e a!olo) &e la ferea"tr#) "e ($t(mpla $ &e
p2i$e ori "#-i *a&#, Era "ol&a2i *e$i2i ($ permi"ie "a
"ol&a2i !are) trimi%i fii$& ($ *reo &ele0a2ie) "e ab#tea pe
a!a"# pe$tr !(te*a ore, C toate a!e"tea) ($ afar# &e
lmi$i2ele !are "e a- pri$&ea %i "e "ti$0ea) $imi! alt!e*a
pre*e"titor &e mai bi$e,
Lmi$i2ele i "e apri$&ea %i at$!i !($& m# *e&ea !iti$&, Se
ita la mi$e) la !arte ! o!'ii li 'aoti!i) par!# "e "tr#&ia
"# ($2elea0# !e le0#tr# e1i"t# ($tre mi$e %i obie!tl pe !are
(l 2i$ ($ m($#, I$tr-o +i i-am +i" :
-Clai!le/ a"ta e"te o !arte,
5i i-am p"-o ($ m($#, A lat-o) a "!it-o pe toate p#r2ile,
-De"!'i&e-o/ l-am ($&em$at,
N m-a ($2ele" "a) &a!# &a) pe"em$e !# $ %tia !e ($"eam$#
a &e"!'i&e o !arte, I-am &e"!'i"-o,
- Cite%te / E o !arte foarte frmoa"#) l-am ($&em$at) &e%i
ra2io$al) !eea !e f#!eam mi "e p#rea ab"r&,
Clai! (%i tre! palma pe"te te1tl tip#rit !a %i !($& ar fi
*rt "# pip#ie "em$ele $e0re, Dar fii$&!# $ le "im2i
a"peritatea) !o$ti$# "# m($0(ie pa0i$a p($# !($& "!#p# &i$
m($# !artea, N "e ple!# "-o ri&i!e, De altfel "($t !o$*i$"#
!# ($ !lipa rm#toare %i ita"e &e ea,
ftm ri&i!at-o %i am ($!ept "# !ite"! tare, Di$ !($& ($ !($&
m# itam pe fri% la el, Pri*ea afar# pe ferea"tr# ! o!'ii &e
tot&ea$a %i $eobo"it (%i %ter0ea fr$tea ! &o"l palmei,
3"e"e &oar o "pera$2# repe&e "plberat#, N &e"!opeream $i!i
$ fel &e i$&i!i !are "# m# fa!# "# !re& !# le!tra (l i$te-
re"a m#!ar !(t &e !(t,
Ei) &ar !(te a"eme$ea meto&e $-am ($!er!at, Dar $imi!, 5i
a%a tre!r# +ilele f#r# !a ($ "tarea "a "# "r*i$# *reo
(mb$#t#2ire *i+ibil#, P($# ($tr-o &p#-amia+#, Mai &e0rab#
p($# ($tr-$ amr0S
F6O
Clai! "t#tea ($ fotoli la ferea"tr# %i pri*ea !m ap$e
"oarele, E !iteam, Soa!r#-mea tor!ea $i%te
l($#,
5i &eo&at# am a+it :
- Mam#) !e frmo" ap$e "oarele /
Corbi"e Clai!, Soa!r#-mea "-a f#!t &i$tr-o &at# pali&# %i i-
a &at la!rimile, Ea) !are $-a pl($" $i!i !($& a primit !ele
mai !mplite lo*itri) a!m l#!rima, S!#pa"e fr!a %i m(i$ile
(i +#!ea ($ poal#) par!# f#r# *ia2#, E eram at(t &e lit#
%i at(t &e b!roa"#) ($!(t ($!reme$i"em pr %i "impl,
5i &e &ata a"ta "oa!r#-mea "e &o*e&i a!eea%i femeie e$er0i!#
%i pli$# &e ta!t, C o *o!e !are $ tr#&a la!rimile - Dm$e+e
%tie &e $&e 0#"ea ea at(ta ptere - (i r#"p$"e :
- A!m) la ($!ept &e "eptembrie) toate ap"rile "($t
frmoa"e) b#iatle,
?- Dar r#"#ritrile) mam# >
- R#"#ritrile "($t %i mai frmoa"e, Ai "# *e+i m(i$e
&imi$ea2#,
Clai! *orbi"e f#r# "# "e ite la $oi, Pri*ea pe ferea"tr#
"oarele !are ap$ea ? &i$!olo &e ori+o$t, Pri*ea ! bra2ele
!r!e la piept) !a %!olarii) ! $ fel &e +(mbet tri"t ($
!ol2l 0rii) aple!at p2i$ ($ai$te) *r($& par!# "# $ piar&#
!e*a &i$ m#re2ia "pe!ta!olli,
- 5i t) Cari) !e fa!i >
- Nimi! &eo"ebit) Clai!le, Ce-am f#!t tot&ea$a, Doar
%tii /,,,
- Mam#,,,
- Da) b#iatle,
- Am fo"t tare bol$a*) a%a-i >
- A!ma e%ti "#$#to",
- Mam#) t %tii !# e am fo"t mort >
Iar#%i $i "-a "tr($" i$ima la am($&o#,
- Ai fo"t $mai bol$a*) &ra0l me,
- Mam#) am fo"t mort, (2i "p$ !# am fo"t mort) "e ($&(r4i
el, ($ !e l$# "($tem a+i > ($ !e a$ >
- S($tem Ga ($!eptl l$ii "eptembrie &i$ a- $l ;AKK,
F66
- Septembrie),, Ca "# +i!# a tre!t $mai trei l$i /
R#+boil "-a termi$at) Cari >
- I$tr-$ fel "-a termi$at, A$to$e"! %i !li!a li a fo"t
are"ta2i %i a!m armata $oa"tr# lpt# al#tri &e r%i !a "#
elibere+e 2ara &e $em2i,
- A&e*#rat > "e b!r#) &ar ! ($&oial#,,
- A&e*#rat /
- 5i toate a"tea "-a ($t(mplat $mai ($ trei l$i,,, !(t
timp am fo"t mort/
N i-am r#"p$" : $i!i e $i!i "oa!r#-mea, Am($- &o#
"im2eam %i 0($&eam a!ela%i l!r : !# $e-am b!rat prea
&e*reme) !# ($!# $ era &efi$iti* *i$&e!at,
- Ce "tra$i e ap"l #"ta &e "oare / Apoi ime&iat) !
repro% par!# : e %ti !e 0($&i2i *oi) mam#) Cari,
- N a*em timp a!m "# $e 0($&im) b#iatle, A!m &oar $e
b!r#m,
- A&i$eari) !($& *-am "p" !# trei l$i am fo"t,,, mort,
*oi *-a2i 0($&it : bietl &e el / Are mi$tea ($!# r#t#!it#,
Dar "# %ti2i / N a*e2i moti* &e $eli$i%te, 3ii$&!# a!ma "($t
&epli$ "#$#to", Ceea !e e $me"! moarte) *oi o $mi2i boal#,
A&i!# %i me&i!i$a tot a%a o $me%te, U$ om moare $mai at$!i
!($& "r*i$e moartea fi+i!# > Dar oare $ e1i"t# %i o altfel
&e moarte > At$!i !($& !o$%tii$2a "e ($t$e!#) at$!i !($& &#
a!olo $#*al# be+$a &epli$# > Ce am f#!t e ($ a!e"te trei
l$i > N %ti $imi! / N p#"tre+ $i!i o ami$tire, Ce "-a
($t(mplat ! mi$e ($ !lipa !($& mi-am pier&t !$o%ti$2a > Cm
am a4$" a!a"# > De !(t timp "($t ai!i > N %ti, Nimi! $
%ti &i$ toate a!e"tea, Trei l$i &e +ile am tr#it ($
$efii$2#) fii$&!# $-am mai a*t !o$%tii$2#, A&i!# ($ moarte,
I$tre timp "oarele ap"e"e, A ple!at &e la ferea"tr# %i a
ie%it ($ !rte, L-am a+it *orbi$& ! Plto, Pe rm#) &($&
bi$e2e pe"te 0ar& $ei *e!i$e, E %i "oa!r#-mea) !ompli!e) (l
rm#ream ! pri*irea) a"!$"e ($apoia per&elelor, Ca "# $ $e
ob"er*e) !a "# $ "e 4e$e+e, A!m iar#%i $e b!ram, Ne
b!ram &e fie!are l!r pe !are-; f#!ea %i !are
F6=
!o$"titia pe$tr $oi o &o*a&# !# (%i re*e$i"e, A "!o" o
0#leat# &e ap# &i$ f($t($# %i a tr$at-o ($ 40'eabl $&e "e
a&#pa *itele, A lat $ t(r$ %i a ($!ept "# m#tre b#t#tra,
N "-a ($tor" ($ !a"# &e!(t at$!i !($& "-a ($t$e!at &e tot,
- Mi-e foame) mam#,
- Bi-e poft# &e !e*a) &ra0a b#iatle>
- Par!# a% m($!a $i%te 4m#ri &e o#,
A m($!at ! poft#, Dar tot timpl a fo"t ! 0($&l &", Dp#
a!eea) iar#%i "-a &" "# "tea ($ fotoli %i "# pri*ea"!#
$oaptea pri$ ferea"tra &e"!'i"#,
- Cl!a2i-*#, E am "# mai r#m($ $ pi!, Coi $ %ti2i !e
($"eam$# "# pri*e%ti) $oaptea) !erl) "telele %i "# fii
!o$%tie$t !# fa!i a!ea"ta, S#-2i "pi : !e $oapte mi$$at#) %i
"# fii !o$%tie$t !# e ($tr-a- &e*#r o $oapte frmoa"#,
Soa!r#-mea a mai "tat p2i$) pe rm#) i"to*it# &e emo2ie %i
b!rie) "-a &" "# "e !l!e, Am i$trat %i e ai!i la mi$e)
&e%i $-mi era "om$, Am &e"!'i" o !arte "# !ite"!, Dar $-am
i+btit, Eram b!roa"# !# Clai! (%i re*e$i"e, M# b!ram mai
ale" pe$tr "oa!r#-mea, Pier&"e $ fi) &ar (l re0#"i"e pe
!el#lalt,
9Mai r#m($ !(te*a +ile - mi-am "p" <- %i &p# a!eea ple!:,
Pe rm# am a&ormit, Dimi$ea2a !($& m-am "!lat - m#
obi%$i"em "# m# "!ol tare &e &imi$ea2#) a%a !m fa!e toat#
lmea la 2ar# - l-am 0#"it pe Clai! &ormi$& ($ fotoli,
Ori!(t m-am ferit "# $ fa! +0omot) tot "-a tre+it,
-i Uit#-te !# m-a frat a"ear# "om$l %i am &ormit toat#
$oaptea ($ fotoli, .$# &imi$ea2a) Cari,
Era &mi$i!#, Mai ale" &mi$i!a "oa!r#-mea era $elip"it# &e
la !imitir,
-Clai!le) m# &! la !imitir) la .!r, Crei !m*a "# *ii
%i t >
- Cm) la .!r> ($treb# el ! *o!ea $ pi! alterat#,
I-am e1pli!at, El a"!lt# ! *#&it# emo2ie) pe rm# f#!
!e*a !are m# ($&io%# p($# la la!rimi,
F6A
Se &"e la mai!#-"a) (i l# m($a) i-o "#rt# %i apoi &#& "#
ia"# &i$ o&aie, I$ pra0 "e ($toar"e %i "p"e 8
- Mam#) "# m# ier2i) &ar am "# m# &! alt# &at#, A"t#+i &-
te "i$0r#,
5i ie%i, Soa!r#-mea pri*i l$0 &p# el) apoi mrmr# mai
mlt pe$tr "i$e :
- Ce "e ($t(mpl# ! el > Ce*a (l fr#m($t#, Ce*a $ e"te a%a
!m trebie "# fie,
- Cre+i > M-am ($&oit,
- Il !$o"! mai bi$e, E &oar b#iatl me,
- De"i0r /
Corbi"e ! to$ ar2#0o" &e par!# !i$e*a ar fi !o$te"tat
a!ea"ta,
($ +ilele rm#toare) i-am &at &reptate "oa!r#-mi, I$tr-
a&e*#r) !e*a $ era ($ re0l#, De pil&# am ob"er*at !# li
Clai! $-i pl#!ea !a ($ pre+e$2a "a "# "e *orbea"!# &e .!r,
C($& !i$e*a &i$tre $oi a&!ea *orba &e"pre el) Clai! ($!er!a
"# &ea o alt# tr$r# &i"!2iei "a) &e mlte ori) "b $ pre-
te1t oare!are) p#r#"ea ($!#perea,
- Ai ob"er*at) mam# > Li Clai! $-i pla!e "# "e *orbea"!#
($ pre+e$2a "a &e .!r,
- Am ob"er*at /
- 5i > Dm$eata !are-; !$o%ti mai bi$e) !m (2i e1pli!i >
- N-mi e1pli! ($ $i!i $ fel,
Ni!i e $-mi e1pli!am, De a!eea o %i ($treba"em, Dar partea
!i&at# ($ prtarea li Clai! era !#) &e%i $-i pl#!ea "#
a&# *orbi$&-"e &e .!r) tot%i) ($ fie!are +i "e &!ea la
!imitir, A!m era &oi !are a*ea 0ri4# &e morm($tl li,
Ci&at mai era %i faptl !# e*ita "# "e &!# (mpre$# ! mam#-
"a "a "# "e ($t(l$ea"!# a!olo ! ea,
Crioa"# "# afl !e fa!e la !imitir at(tea ore) ($tr-o +i l-
am rm#rit, Cm a a4$") "-a a%e+at pe ba$!# %i) "!f$&at ($
0($&ri) ! !oatele pe 0e$$!'i %i ! b#rbia "pri4i$it# ($
palme a r#ma" ($ po+i2ia a!ea"ta mai bi$e &e-o or#, 5i a%a !m
"t#tea) imobilitatea ($&rerat#a fe2ei) &ar mai ale" o!'ii
'aoti!i (mi ami$tir# !fe !el#lalt Clai!) &e !el bol$a*, Mi-am
"im2it "fletl !ri"p($&-"e &e
F=D
$eli$i%te %i ($&oial# : oare "e *i$&e!a"e ! totl > N !m*a)
&p# o efemer# re*e$ire) be+$a a*ea &i$ $o "#-i ($t$e!e
!o$%tii$2a >
5i fii$&!# ($&oiala %i $eli$i%tea !re%tea %i &eoare!e $
i+bteam "#-mi mt pri*irea &e pe !'ipl (mpietrit) am ($!'i"
o!'ii, C($& i-am &e"!'i") Clai! $ mai era, Ple!a"e, Am
ple!at %i e) &ar pe alt &rm) !el mai l$0) !a "# $ $e
($t(l$im la ie%ire,
Poate !# te *ei fi ($treb($& &e !e $ am mai tre!t at$!i
pe la morm($tl li .!r "a poate te *ei fi ($treb($& &a!#
obi%$iam "# m# &! a!olo &e", Ei) bi$e) afl# !# $, N m#
&!eam &e!(t $mai la a$mite o!a+ii at$!i !($& $ era
po"ibil "# lip"e"! : para"ta"e) pome$i, N m# &!eam fii$&!#)
pr %i "impl) $ "im2eam $e*oia, A!olo) "b p#- m($t) $ mai
era .!r, Era &oar o"emi$tele a!elia !are f"e"e .!r, De
ele $ a*eam $e*oie) "a) &a!# *rei) $ a*eam $e*oie &e !e*a
&i$ afar# &e mi$e !a %#-i perpete+ ami$tirea, Ami$tirea li
era ($ mi$e *ie) &e $e%ter") %i a%a *a r#m($e p($# la !ap#tl
+ilelor mele, Cltl mor2ilor are &rept "!op perpetarea
ami$tirii "tr#mo%ilor) a *ite4iei) eroi"mli lor, Pe$tr mi$e
$ !lt al li .!r mi "e p#rea !e*a ! totl formal %i
lip"it &e "e$") to!mai fii$&!# el tr#ia ($ mi$e,
C($& am a4$" a!a"#) Clai! "e ($tor"e"e &e mlt, L-am 0#"it
me%teri$& $ mai 2i$ mi$te !e la !ote2l li Plto, N mai
a*ea tr#"#trile (mpietrite %i $i!i o!'ii 'aoti!i) a%a !m
ar#ta"e la !imitir, Am r#"flat !m*a %rat#, Clai!) !'iar
&a!# $ era &efi$iti* *i$&e!at) ($ ori!e !a+ mer0ea "pre o
0rab$i!# ($"#$#to%ire,
Tot%i) mlt timp &p# a!eea) m-a rm#rit !'ipl li &i$
!imitir, At$!i par!# pe"te fa2a !ea a&e*#rat# i "-ar fi p" o
ma"!# a &rerii,
-U$&e ai fo"t) Cari > m# ($treb# f#r# "# "e o- prea"!# &i$
l!r,
- M-am repe+it p($# la %!oal#, Dar t !e-ai f#!t >
F=
- E > M-am plimbat p2i$, A!m repar !ote2l #"ta al li
Plto, Dar !re& !# *a trebi +ilele a"tea "#-i me%tere"! $
altl, S#-l 0#"ea"!# iar$a ($ !a"# $o#,
A"!$&ea tot&ea$a !($& "e &!ea la !imitir, La fel f#! %i
a!m, De !e > N %ti / Era %i a!ea"ta $a &i$ !i&#2e$iile
li, Dar !eea !e m# "rpri$&ea !el mai mlt - %i pe "oa!r#-mea
&e a"eme$ea - era faptl !# Clai! &e*e$ea !i&at $mai
at$!i) !($&) ($tr-$ fel "a altl) era *orba &e .!r,
Car*ara "e ri&i!# %i "e &"e p($# la "!ri$ $&e) pe o
t#*i2#) "e 0#"ea o !araf# ! ap# %i $ pa'ar, Umpl pa'arl
%i b# !o$2i$tl &i$tr-o r#"flare, Pe rm# &#& per&eaa &e-
o parte %i "e it# afar#,
- P($# ($tr-o or# "e *a lmi$a / m# a$$2#,
- 5i at$!i !e fa!em > Am ($trebat-o) 0($&i$- &-m# !# $ *a
a*ea timp "# termi$e &e po*e"tit totl,
Dar ea $ ($2ele"e "e$"l ($treb#rii mele :
- Cm !e fa!em >
-Mai a*e2i b#$ie"!) mlt &e po*e"tit, Ce fa!em) &a!# $
termi$a2i >
- N, Sper !# $ m# *a pri$&e lmi$a +ilei ai!i ($ !amera
&mitale, 3ii$&!# mlt $ mai am &e po*e"tit,
- ($ai$te &e a !o$ti$a) a% *rea "# *# ($treb !e*a, Pe
Clai! l-a trimi" &e la "pital !a reformat "a $mai ($
!o$!e&i me&i!al >
-< Ca reformat,
- At$!i !m a a4$" pe fro$t >
- To!mai &e"pre a"ta *oiam "#-2i po*e"te"!, E) &e altfel)
"i$0rl "a aproape "i$0rl l!r pe !are trebie "#-l mai
afli,
De mlte ori m# ($treb &a!# $ !m*a faptl !# Clai! a
a4$" a &oa oar# pe fro$t mie mi "e &atore%te, M# ($treb %i
!(teo&at# ($!li$ "# !re& !# &a, Dar $mai !(teo&at#, De !ele
mai mlte ori (mi "p$ !#) %i ($ !a+l !($& $ i-a% fi p"
($trebarea
F=F
pe !are ai "-o afli ime&iat) el tot ar fi ple!at, Poate e
$mai am !o$tribit !a "# "e &e!i&# ! $ !ea" mai &e*reme,
Dar "#-2i po*e"te"!, Era ($tr-o &p#-amia+#, Soa!r#-mea
lip"ea &e a!a"#, Mi "e pare !# "e &"e"e la !imitir, Clai! &e
a"eme$ea era ple!at, Ime&iat &p# FG A0"t &m$eata $&e te
aflai >
- Pe fro$t,
- Tot%i) probabil ai a+it "a ai !itit !m mer0ea
l!rrile pri$ "atele $oa"tre, Se ($fii$2a !omitete 2#r#$e%ti
&e lpt#) "l0ile li A$to$e"! era ($l#trate &i$ fr$tea
"atelor) %i ($ lo!l lor era p%i al2ii) oame$i "#ra!i %i
!i$"ti2i) ale%i la a&$#rile ob%te%ti, .i$e($2ele" !# $i!i
"#r#!2e$ii $ a "tat ! m(i$ile la piept, 5i la $oi a lat
fii$2# $ !omitet 2#r#$e"! &e lpt#) %i la $oi "-a p"
problema ($l#tr#rii primarli, Oame$ii la parte XH $m#r
mare la a&$#rile !o$*o!ate ($ priml r($& &e parti&l
!om$i"t, Dp# !e o a"eme$ea a&$are la "f(r%it) &i"!2iile
era !o$ti$ate) afar#) pe li2a mare a "atli ($ 0rpri)
0rpri, De%i &e fie!are &at# ""2i$#torii parti&elor i"tori!e
era p%i la p$!t &e !#tre *orbitori - ($ !ele mai mlte !a-
+ri m$!itori &e la ora% - &p# a!eea) ($ &i"!2iile
re"tr($"e pe 0rpe &e pe li2#) &i$ $o ($!er!a "# +#p#!ea"!#
mi$2ile oame$ilor ! propa0a$&a lor obi%$it#) ba+at# pe
mi$!i$#) !alom$ii %i +*o$ri alarmi"te, Mere ($"# era
&o*e&i2i %i "ili2i "# aba$&o$e+e &i"pta,
Clai! era $elip"it &e la toate %e&i$2ele, Era) &e a"eme$ea)
$elip"it %i &e la &i"!2iile !are "e prta pe li2#, De lat
!*($tl ($"#) $-; la $i!io&at#, Se ml2mea "# a"!lte
$mai, Da!# i "e !erea "#-%i "p$# p#rerea) ri&i!a &i$ meri)
%i) par!# r%i$at) ple!a ime&iat "# "e ata%e+e alti 0rp, N
"e ($tor!ea a!a"# &e!(t at$!i !($& p($# %i ltimii oame$i "e
(mpr#%tia pe la !a"ele lor,
I$ &p#-amia+a &e !are 2i-aEm *orbit) Clai! ple!a"e ($ "at
"# afle) !m "p$ea el) 9!e mai p$ oame$ii la !ale:, E
"t#team ai!i la mi$e ($ ea-
F=G
mer# %i m# 0i$&eam !#) i$tr!it Clai! era *i$&e!at "a
aproape *i$&e!at) $ mai e1i"ta $i!i $ moti* !a "#-mi ami$
ple!area, Ca %i !($& m# 'ot#- r("em "# ple! a &oa +i) am
($!ept "#-mi "tr($0 $ele &i$ l!rri ($tr-$ 0eama$ta$, Tot
!#t($& pri$ %ifo$ier) am &at &e $ plo*er pe !are mi-I
f#!"e !a&o .!r, 3"e"e priml li &ar, De obi!ei) $i!i e
$ pl($0 %or, Dar at$!i am i+b!$it ($ 'o'ote, Am &at fr(
liber "l#bi!i$ii poate fii$&!# m# %tiam "i$0r# ($ toat#
!a"a,
N-am a+it pa%ii) %i $i!i %a !($& "-a &e"!'i"), L-am a+it
&oar ($treb($&-m# :
- De !e pl($0i) Cari >
Am ($!er!at "# m# "t#p($e"!) &ar $-am i+btit,
- Ni!io&at# $-am "#-l pot ita pe .!r / I-am r#"p$"
pri$tre ""pi$e, De a!eea pl($0) Clai!le,
- N) Cari, Totl) ! timpl) "e it# / Apoi ime&iat : "a
aproape totl,
5i) oft($&) "-a a%e+at pe mar0i$ea patli,
- N-i a&e*#rat, T $ %ti !m l-am ibit) !m (l mai ibe"!
($!#, Mi l-a !i" /,,, T) Clai!le) $&e erai !($& l-a
(mp%!at >
Ni!i e $i!i "oa!r#-mea $-i p"e"em *reo&at# a!ea"t#
($trebare, La ($!ept) ime&iat &p# !e %i-a re*e$it) !a "# $-
i fa!em !m*a r#) pe rm# fii$&!# ob"er*a"em !# $-i pla!e
"#-i ami$tim &e .!r,
Dar ($treb($&-;) ita"em &e a!ea"ta, ($trebarea a 2(%$it)
pr %i "impl) f#r# *oia mea,
- Afl#) Cari) !# am fo"t &e fa2# !($& l-a (mp%!at /
Par!# ar fi *orbit alt!i$e*a) at(ta &e "!'imbat# (i era
*o!ea, Abia a!m mi-am ami$tit !# $-i f#!ea pl#!ere "# i "e
ami$tea"!# &e .!r,
- lart#-m# !# 2i-am p" o a"eme$ea ($trebare,
El) !a %i !($& $ m-ar fi a+it) repet# :
- Da) &a) am fo"t &e fa2# !($& l-a (mp%!at, Eram ($ fro$t
! !eilal2i) !'iar ($ priml r($&, (2i &ai "eama &e toat#
0ro+#*ia > E) fratele li) am
F=K
fo"t &e fa2# at$!i !($& l-a le0at la o!'i,,, At$!i !($&
be"tia &e lo!ote$e$t a ri&i!at bati"ta,,, !($& a l#"at-o ($
4o",,, C($& a tra",,, C($& o pi!#tr# &i$ "($0ele li mi-a
"tropit fr$tea,,, M# a+i) Cari > C($& o pi!#tr# &i$ "($0ele
li mi-a "tropit fr$tea,,,
- Cm > C-a "p" !# o pi!#tr# &i$ "($0ele li .!r i-a
"tropit fr$tea > am ($trerpt-o) $e*e$i$- &-mi "# !re& !eea
!e a+eam,
- Da) a%a mi-a "p", Dar &e !e te miri >
- 3ii$&!# l!rl a!e"ta $ a fo"t po"ibil, .!r "e afla Ia
o &ep#rtare &e $oi &e !ir!a trei+e!i &e metri, Or) &e la o
a"eme$ea &i"ta$2#,,, 5i apoi $ a fo"t po"ibil %i &i$ alt
moti*, Ulterior am aflat !# !i$!i &i$ !ei %a"e 4a$&armi a
tra" ($ aer, A!ea"ta ($"eam$# !# &oar 0lo$tele $ia - !are o
fi fo"t a!ela - la $imerit &rept ($ i$im#, A%a !# ($ $i!i $
!a+ $ a*ea !m "# a4$0# "($0ele p($# la el,
- Tot%i Clai! a%a mi-a "p", Mi-a e1pli!at !# ($ !lipa
!($& a "im2it pe fr$te pi!#tra !al&# &e "($0e) a le%i$at, Ce
"-a ($t(mplat &p# a!eea $-%i mai ami$tea, A fo"t - "p$ea el
- mort) p($# ($ +ia !($& %i-a re*e$it) ai!i) a!a"#,
- C# repet) e"te e1!l" !a o pi!#tr# &i$ "($0ele li .!r
"#-l fi ptt "tropi pe fr$te, C &e"#*(r%ire e1!l", N a
fo"t o pi!#tr# &e "($0e) !i "i0r o pi!#tr# &e ploaie, C-am
po*e"tit !#) to!mai ($ !lipa !($& armele a &et$at) a
($!ept- "# plo#, 5i Clai!) ($ "tarea ($ !are "e 0#"ea
at$!i) f#r# ($&oial# a !re+t !# e o pi!#tr# &e "($0e, 5o!l
a fo"t at(t &e pter$i!) ($!(t i "-a ($t$e!at !o$%tii$2a,
A!ea"ta e"te) !re&) "i$0ra e1pli!a2ie pla+ibil#, Abia a!m
(mi e1pli! &e !e) !(t timp a fo"t bol$a*) ! o re0laritate &e
!ea"or$i!) mere %i mere) %i-a tot %ter" fr$tea ! &o"l
palmei,
- Da) ai &reptate, Ra2io$al) e1pli!a2ia li Clai! ($ $i!i
$ !a+ $ poate fi a!!eptat#, Dar e litoare ma%i$#ria a"ta
ome$ea"!#, C(t timp a fo"t bol$a* toate a$te$ele ! lmea
&i$afar# a fo"t rpte, ($trerpte "a &e*iate i-a fo"t p($#
%i $e!e"it#2ile
F=M
ime&iate ale *ie2ii, 5i ! toate a!e"tea) el) !are $ era ($
"tare "#-%i &ea "eama !($& (i e"te foame) &e pil&#) !e*a
tot%i "im2ea, Sim2ea !m (l ar&e pe fr$te pi!#tra &e "($0e,
Dar $ $mai !# o "im2ea, Era !'iar ($ "tare "# rea!2io$e+e :
"# *rea "-o %tear0# ! &o"l palmei, ($!'ipita pi!#tr# &e
"($0e &e pe fr$te /
C(te*a mi$te) Car*ara par!# it# "# mai *orbea"!#, Pe rm#)
%i mai i"to*it#) rel# firl po*e"tirii :
- 5i !($& am "im2it pe fr$te pi!#tra &e "($0e
- a !o$ti$at Clai! - pi!#tra !al&#) fierbi$te &e "($0e) mi-
am pier&t !o$%tii$2a, Am mrit at$!i) Cari) %i am ($*iat
abia ai!i) a!a"#) &p# !e m-a trimi" ! ($"o2itor &e la
"pital,
- Mlt trebie "# fi "ferit / l-am !omp#timit,
- C($& >
- Tot timpl) p($# 2i-ai re*e$it,
- N, N-am "ferit) fii$&!# $ om mort $ "fer#, Am "ferit
p($# a $ mri %i "f#r &e !($& am re($*iat,
- Di$ !e moti* "feri a!ma) Clai!le >
N mi-a r#"p$", S-a itat la mi$e ! o pri*ire !are mi-a
reami$tit &e !el#lalt Clai!) &e Clai! !el bol$a*) pe rm#
mi-a lat m($a) mi-a "#rtat-o %i a p#r#"it ($!#perea f#r#
$i!i $ !*($t,
Am fo"t "rpri$"#) fii$&!# $i!io&at# $ "e mai ($t(mpla"e
"#-mi "#,rte m($a, Bi$($& "eama &e "tarea ($ !are "e afla)
prtarea li $ ar fi trebit "# m# mire, Crea "# "p$ !# $
ar fi trebit "# m# mire) !#) &e"p#r2i$&-"e &e mi$e) !o$trar
obi!eili) a 2i$t "#-mi "#rte m($a, Nimi! $ m# (mpie&i!a
"# !alifi! 0e"tl &rept ($!# $a &i$ !i&#2e$iile li, Dar
*e+i) e am %tit) am "im2it - "($t %i a"t#+i !o$*i$"# - !# $
mi-a "#rtat m($a &i$ polite2e) !i !# a fo"t o rea!2ie
"po$ta$# la ($trebarea pe !are i-o p"e"em, Te 0($&e%ti
poate : !e ($"eam$# !# am %tit > Cm &e am %tit > Sa pe !e
"e ba+ea+# !o$*i$0erea &e a"t#+i > Pe faptl !# %i ($tr-o alt#
(mpre4rare Clai! a rea!2io$at tot at(t &e bi+ar, Da!# (2i
ami$te%ti) at$!i !($& "oa!r#-mea i-a !ert
F=O
"-o ($"o2ea"!# la !imitir el tot i-a "#rtat m($a %i ime&iat
&p# a!eea) tot la fel "-a 0r#bit "# ple!e) a% +i!e "# f0#,
- Iar#%i *# ($trerp, Dm$ea*oa"tr# !e !re&e2i > Ce
i$terpretare &a2i a!e"ti fapt > De !e a 2i$t "# *# "#rte
m($a > De !e ($tr-o (mpre4rare "imilar# a "im2it $e*oia "#
"#rte m($a mamei "ale >
- N %ti /
R#"p$"l "$# at(t &e fal") ($!(t $mai $ pro"t ar fi
ptt-o !re&e, Car*ara a*ea o e1pli!a2ie) &ar $ *oia "# mi-o
(mp#rt#%ea"!#, A!m) pe$tr prima &at# &e !($& ($!ep"e "#
po*e"tea"!#) $ mai era "i$!er# ! mi$e) pe$tr prima &at#
!e*a *oia "# a"!$&# "a "# "e a"!$&# &e mi$e,
- Poate $-a fo"t &e!(t o !i&#2e$ie,,,, repetat# > am
"0erat &i$a&i$" !a "# m# !o$*i$0 &a!# mi$te,
- Ai &reptate, Cre& !# ai &reptate / I$ &efi$iti*) e mlt
mai pla+ibil "# pre"p$em !# ($ am($&o# !a+rile a fo"t
&oar *orba &e o !i&#2e$ie,
Se pri$"e"e) %i &e a!eea $ m-am l#"at :
- Ce a$me *re2i "# a"!$&e2i &e mi$e >
- S# a"!$& &e &m$eata > De $&e ai mai "!o"-o >
Dar *o!ea (i era $e"i0r#,
-P($# a!ma a2i fo"t "i$!er#, Mi-a2i po*e"tit) &i$ proprie
i$i2iati*#) $ $mai &e"pre .!r) &e"pre Clai!) &ar %i
&e"pre o ml2ime &e l!rri !are *# pri*e"! &ire!t pe
&m$ea*oa"tr#, 5i) ($ !a+l a!e"ta) &e !e "# p$e2i !ap#t
"i$!erit#2ii to!mai a!m !($& $ mai a*e2i mlt &e po*e"tit >
- I$ &efi$iti*) !e *rei "# %tii >
($trebarea "$# aproape !ara0'io") $i!i e $ %ti &e !e,
Poate fii$&!#) $efii$& ($*#2at# "# mi$t#) $ "e pri!epea !m
"# ia"# a!m &i$ ($!r!#tr#,
Nimi! alt!e*a &e!(t "# fi2i "i$!er# ! mi$e) !a %i p($#
a!m,
- 5i $ "($t >
- A2i fo"t p($# ($ !lipa !($& *-am p" ($trebarea : !e
i$terpretare &a2i por$irii "po$ta$e a li Clai! &e a *#
"#rta m($a, Mi-a2i r#"p$" !# $ %ti2i, 5i $ a2i fo"t
"i$!er#,
F=6
Se 0($&i o !lip#) apoi re"em$($&-"e :
- I$tr-a&e*#r) $ am fo"t "i$!er#, Uite) (2i "p$ !i$"tit)
$ am fo"t "i$!er#, Dar %tii &e !e > 3ii$&!# $ am !o$*i$0erea
!# i$terpretarea pe !are am &at-o 0e"tli) ($ !ele &o#
(mpre4r#ri !$o"!te) !ore"p$&e a&e*#rli, 5i ($ !a+l
a!e"ta) &e !e "# impiete+ a"pra memoriei li Clai! >
- Cre2i "# "p$e2i !# i$terpretarea pe !are a2i &at-o ar$!#
o lmi$# r(t# a"pra li >
- Da /
- De *reme !e a2i f#!t 4m#tate &i$ &rm) $ *#& &e !e $
a2i mai fa!e %i !ealalt# 4m#tate,
- 3ie / Cre& !# ai &reptate, 5i apoi &a!# $-am "#-2i "p$)
team# mi-e !# e%ti ($ "tare "# ima0i$e+i !i$e %tie !e i$famie
la a&re"a li Clai!, Ei) bi$e) afl# !#) &e%i $ am $i!i $
moti* !o$!ret) !re& !#) ($tr-$ fel "a altl) Clai! a fo"t
*i$o*at &e moartea li .!r,
(mi &#& a!ea"t# e1pli!a2ie &p# !e ($ prealabil (mi "p"e"e
!# "-a 'ot#r(t "# *orbea"!# $mai &i$ team# !a $ !m*a e) !
ima0i$a2ia) "# bro&e+ !i$e %tie !e i$famie la a&re"a li
Clai!, Dar &a!# era *orba &e o i$famie) oare e1i"ta alta mai
mare &e!(t a-; b#$i !# 9($tr-o form# "a alta: f"e"e *i$o*at
&e moartea li .!r >
5i tot%i) ($ !lipa !($& Car*ara mi-a (mp#rt#%it b#$iala
ei) ime&iat mi-am a&" ami$te &e $oaptea !($& .!r a fo"t
are"tat, Mai pre!i") mi-am a&" ami$te !m) tre+i$&-m# &i$
"om$) l-am *#+t %%oti$& $ %ti !e ! Clai!, la o or# !($&
.!r &e mlt ar fi trebit "# fie la p$!tl &e !oma$&# al
batalio$li,
N i-am "p" ($"# $imi! Car*arei,
- Da) e"te po"ibil, De altfel) !'iar %o!l pter$i! pe !are
l-a "ferit fa!e pla+ibil# e1pli!a2ia &m$ea*oa"tr#, Dar &a!#
pre"p$e2i !# Clai! a fo"t ($tr-$ fel "a altl *i$o*at &e
moartea li .!r) poate !# m# pteti l#mri %i ($ !e a
!o$"tat *i$a li >
- A"ta ($ $i!i $ !a+ / Dm$eata $ 0#"e%ti $i!i o
e1pli!a2ie >
F==
- E > Ni!i $ am a*t !($& "# m# 0($&e"!, ($ ori!e !a+) $
!re& !# poate fi *orba &e!(t) !el mlt, &e o *i$# i$*ol$tar#)
i$&ire!t#,
-- 3#r# ($&oial#,
- M&a,,,, 5i pe rm# !e "-a mai ($t(mplat > Q
- O "#pt#m($# mai t(r+i) Clai! a ple!at pe fro$t, Stai "#
*e+i !m "-a ($t(mplat,
(mi ami$te"! pre!i", Era ($tr-o "ear#, M# ($tor"e"em abia
at$!i &e la ora%, 3"e"em !'emat# la I$"pe!toratl %!olar ($
le0#tr# ! $i%te a!te !are mi "e !er"er#, C($& am i$trat ($
!a"#) i-am 0#"it pe mai!#-"a %i pe el ($ !amera &e al#tri,
Clai! "t#tea ($ fotoli la ferea"tra &e"!'i"# %i pri*ea !e-
rl, C'iar &p# !e "e ($"#$#to%i"e) fotolil &i$ fa2a
fere"trei &e"!'i"e !o$ti$a "# fie lo!l "# preferat, Soa!r#-
mea tor!ea, 3ii$&!# ea a%a ($2ele0ea "# "e o&i'$ea"!# :
l!r($&,
C($& m-a *#+t i$tr($& pe %#) Clai!) mai ($ai$te &e a ap!a
"# &a b$# "eara) mi-a "p" :
- .i$e !# te-ai ($tor", Te a%teptam,
- .$# "eara mai ($t(i / 5i a!ma po2i "#-mi "pi &e !e m-ai
a%teptat,
R#"p$"l $ *e$i ime&iat, Abia &p# !e "e "!r"er# !(te*a
mi$te) !*i$tele fr# ro"tite ! mlt# "fii!i$e) a% +i!e !
timi&itate :
- Pe$tr !# *rea "# *# a&! la !$o%ti$2#) 2ie %i mamei) o
a$me 'ot#r(re pe !are am lat-o,
Soa!r#-mea &e*e$i &i$tr-o &at# pali&# %i it# "# mai toar!#,
- Ce fel &e 'ot#r(re) Clai!le > ($treb# ! team#,
- Mam# %i t) Cari) trebie "# afla2i !# m-am 'ot#r(t "#
ple! pe fro$t,
Am fo"t am($&o# at(t &e "tpefiate) ($!(t !(te*a, mi$te $-am
mai fo"t $i!i $a ($ "taiEe "# arti!l#m m#!ar $ "i$0r
!*($t
- .i$e) Clai!le) &ar te-a reformat / i-am reami$tit,
- M-a reformat "o!oti$&-m# $e*i$&e!abil, S-a ($%elat, Dar
a!m) !($& m-am ($"#$#to%it) "ita2ia "-a "!'imbat, Sa poate
($!# m# mai !re&e2i bol$a* >
;A- Ca"a &e pe !oli$#
F=A
- N *orbi pro"tii) l-am !ertat, De"i0r !# e%ti *i$&e!at,
M# ($treb ($"#) &a!# $ !m*a 0ret#2ile fro$tli ar ptea
a*ea !o$"e!i$2e $epl#!te a"pra p"i'i!li t#) abia &e
!r($& re"tabilit, ($ai$te &e a la o 'ot#r(re &efi$iti*#) *a
trebi "# refle!te+i "erio" a"pra a!e"ti l!r,
Soa!r#-mea t#!ea, Cre& !# ($ primele mi$te $i!i $ a fo"t
($ "tare "# *orbea"!#, La ori!e "-ar fi a%teptat) $mai la a%a
!e*a $, T#!ea) "e ita la Clai! %i (l r0a &oar !
pri*irile, Dar Clai! pri*ea ($ p#m($t, I$te$2io$at) !a "# $-o
*a&#,
- Am refle!tat) Cari,
- Crei "# "pi !# 'ot#r(rea ta e &efi$iti*# >
- Trebie) Cari) "# ple! /
Abia a!m *orbi "oa!r#-mea :
- De !e trebie) Clai!le > ($trebarea "$# &e par!# "-ar fi
r0at &e el,
- Da!# (2i "p$) mam#) !# trebie) "e e"!'i*# "# r#"p$&#,
Soa!r#-mea) tot ! *o!e &e par!# "-ar fi r0at) i$"i"t# la
r($&l ei :
- Clai!le) b#iatle) a!e"ta $ e"te $ r#"p$" !are "#
ml2mea"!# o mam#, T te-ai ($trebat *reo&at# !e fel a fo"t
*ia2a mea) a$i %i a$i &e +ile p($# ($ +ia &e a"t#+i > Te-ai
($trebat !(te b!rii am a*t e ($tr-o *ia2# &e om >
-5ti) mam#) %ti !(t &e mlt ai "ferit, Dar ar trebi "#
($2ele0i,,,
- S# ($2ele0, A"ta %i *rea : "# ($2ele0, Trebie ($"# "# m#
fa!i t "# ($2ele0, Dar &a!# $mai (mi "pi : trebie) mam#)
$ ($2ele0, N ($2ele0) $ pot ($2ele0e %i $i!i $ *rea "#
($2ele0, M# a+i t) b#iatle >
- Da) mam#,
- Pe .!r mi l-a !i", Nmai t mi-ai mai r#ma", T)
b!ria %i $#&e4&ea *ie2ii mele, Da!#) &oam$e p#+e%te) te
pr#p#&e%ti %i t) r#m($ "i$0r#) Clai!le,
- .i$e) mam#) &ar $ moare toat# lmea !are "e &!e pe
fro$t,
FAD
- N) &e"i0r, Dar &a!#) ferea"!# Dm$e+e) te pier& %i pe
ti$e > Noro!l !are $i!io&at# $ mi-a &at t(r!oale) ($ fi$e)
"-a milo"ti*it &e mi$e %i mi-a "r(", Pe or&i$l t# &e l#"are
la *atr# "!rie reformat, 5i at(ta *reme !(t ai '(rtia a!eea ($
b+$ar) $ ar trebi "# m# mai tem, A% ptea "#-mi "p$ : am
pier&t $ !opil) &ar ml2me"! "oartei !# mi-a r#ma" ($ *ia2#
!el#lalt, Iat# ($"# !# t *rei "# &ai ! pi!iorl $oro!li,
Cre+i !# e o fapt# ($2eleapt# "# te opi la !eea !e a or($&it
'a+ar&l >
- Ha+ar&l) mam#) $ poate "# or($&ia"!# $imi!,
- C# a or($&it "a $) a"ta $ are importa$2#) b#iete,
Importa$t e"te !# tot%i l!rrile "($t or($- &ite, E%ti
a!a"# %i ferit &e r#+boi, T ($"# *rei "# ple!i &i$ $o pe
fro$t, .i$e / Da!# *rei "# ple!i) $ te *oi opri, Dar) !a
mam#) am &reptl a-2i !ere "#-mi "pi !e te &etermi$# "# fa!i
pa"l a!e"ta,,,
Clai! tot $ "e ita la mai!#-"a, C !oatele re+emate pe
0e$$!'i) ! palmele $a pe"te alta pri*ea ($ p#m($t, 3r$tea
%or ($!r$tat# era pali&# %i $ pi! tra$"pirat#,
- Mam#) &a!# ar fi fo"t .!r ($ lo!l me) !e !re+i t > Ar
fi r#ma" a!a"# >
- N %ti,,, N !re&, Dar ! .!r ar fi fo"t alt!e*a, T
%tii !are era !re+l li, I$ $mele !re+li "#) probabil !#
.!r "-ar fi "im2it &ator "# ple!e pe fro$t,
- C alte !*i$te) o problem# &e !o$%tii$2#) $-i a%a)
mam# >
- Da,
- Ei bi$e) afl# mam#) !# ple!area pe fro$t a &e*e$it %i
pe$tr mi$e o problem# &e !o$%tii$2#,
5i pe$tr prima &at# "-a itat ($ o!'ii ei,
- N ($2ele0) b#iatle,
- N ($2ele0i,,, N ($2ele0i,,,
N era $er*o+itate) !i mai !r($& &e+$#&e4&e,
- Ei &a) $ ($2ele0, 5i !a "# pot re+i"ta &p# !e *ei ple!a)
trebie "# ($2ele0, Da!# $-ai "# m# fa!i "# ($2ele0) $-am "#
pot ($&ra %i) at$!i !($& te *ei ($toar!e) $-ai "# m# mai
0#"e%ti ($ *ia2#,
FA (
- .i$e) mam# / "e re"em$# el, Afl#) mam#) e $ mai "($t !el
&i$ai$te, X$ai$te eram la%) &oream "# tr#ie"!) "#
"pra*ie2ie"!) ab"olt ! ori!e pre2, De"i0r) *oiam "#
tr#ie"! fii$&!# (mi &#&eam "eama !# r#+boil) pe$tr $oi to2i
!ei trimi%i "# mrim) era o mare r%i$e, Dar &a!# a% afirma !#
&e a!eea $ *oiam "# mor) ar ($"em$a "# mi$t) ar ($"em$a "# m#
ar#t mai b$ &e!(t eram at$!i ($ realitate, Afl#) mam#) !#
*oiam "# tr#ie"!) pr %i "impl) fii$&!# *oiam "# tr#ie"!, 5i
mai afl# !#) at(ta *reme !(t a fo"t po"ibil) am f#!t-o %i pe
!io!ll %i pe 0roparl %i pe 2(r!o*$i!l $mai "# $ a4$0 ($
li$ia ($t(i, I2i repet) $mai &i$ la%itate, Pe rm#) !($& $
"-a mai ptt) !($& m-am tre+it a!olo) m-am !omportat ($ a%a
fel) ($!(t toat# !ompa$ia a aflat !#-mi tem *ia2a mai r#
&e!(t $ iepre, Dar era to2i oame$i &e treab#, N $mai !#
$-%i b#tea 4o! &e bi$e) &ar at$!i !($& era *orba &e o
treab# mai peri!loa"#) *reo i$!r"i$e "a *reo amb"!a&#) $
m# la) !a "# m# !r2e, 5i e a!!eptam mam#) $-mi era r%i$e
%i $i!i m#!ar $ m# m"tra !o$%tii$2a !#: altl (%i ri"!#
pielea ($ lo!l me,
Da) mam#) %i t Cari) afla2i !# a%a am fo"t, Pe rm#) mi "-a
($t(mplat $e$oro!irea a!eea, 5i iat# !# a!m $ mai "($t a%a,
N mai "($t la%) mam#,
- Tot%i $ ($2ele0,
De &ata a"ta e am *orbit, S-a itat la mi$e aproape frio",
- S# *e&em !e $ mai ($2ele0i %i t,
- N ($2ele0 &e !e) tot%i) 2ii $eap#rat "# ple!i pe fro$t,
E) per"o$al) $ !re& !# e%ti ($ a%a m#"r# re"tabilit) ($!(t
"# po2i "porta 0ret#2ile !ampa$iei, Doar !a "#-2i &o*e&e%ti
!#) ($tr-a&e*#r) $ e%ti la% > Cre&e-m#) %i $ te "p#ra !#
2i-o "p$ : e ri&i!ol, Ab"olt ri&i!ol /
Ca "#-mi &ea "# ($2ele0 !# "e a&re"ea+# &oar mai!#-"i) %i-a
r#"!it fotolil $mai at(ta !(t era $e!e"ar !a "#-mi ($toar!#
"patele, Era $ mo& &e"ti &e p2i$ politi!o" &e a m# fa!e "#
($2ele0 !# pre+e$2a mea $ mai era &orit#, Tot%i $-am ple!at,
M-am pref#!t !# $ ($2ele0 %i am r#ma", Am r#ma")
FAF
"# $ !re+i &i$ pr# !rio+itate, .#$i$& !# ($tre mam# %i fi
*a rma $ &el &e ! totl alt# $atr#) am r#ma" !a) la
$e*oie) "# &a o m($# &e a4tor "oa!r#-mi,
- Mam#) ($!ep Clai!) ($ prealabil pri*i$& ! !oa&a
o!'ili "pre mi$e) mai ($ai$te) !(t timp mi-am temt pielea)
am a*t %i e !a at(2ia %i at(2ia al2ii tot "oil &e p#reri)
&e !o$*i$0eri, Am a*t &e!i %i p#reri ($ le0#tr# ! politi!a,
Nmai !# tot&ea$a m-am ferit "# le e1prim) fii$&!# at$!i era
prime4&io" "# ai p#reri per"o$ale) mai ale" ($ !e pri*e%te
politi!a, S-a ($t(mplat ($"# !# am mrit %i pe rQm# "-a
($t(mplat !# am re($*iat, Re($*ii$& am !o$"tatat !# ($tre timp
"e "!'imba"er# at(tea l!rri) ($!(t !ei !are ($ai$te - &a!#
$ *oia "# aib# "oarta li .!r - trebia "#-%i 2i$# 0ra
a!m ptea "#-%i e1prime &e"!'i" !o$*i$0erile politi!e, Ni!i
$-2i ($!'ipi) mam#) !e mlt (mi pla!e "# a"!lt !($& &i"!t#
oame$ii &i$ "at, De a!eea am a4$" $elip"it &e la toate
a&$#rile lor) a%a !m $ lip"e%te martie &i$ po"t,
A"!lt($&-i) &e%i p#rerile lor $ !o$!or&# tot&ea$a %i ($tr
totl ! ale mele) (mi &a tot%i "eama !# &reptatea e"te &e
partea lor, 5i mai (mi &a "eama &e !e*a) mam# : !# $ mai pot
r#m($e i$&ifere$t) !# $ mai pot r#Em($e &e o parte, ($2ele0i>
- Ce*a ($2ele0, Dar tot%i $-mi pot &a "eama !e le0#tr#
e1i"t# ($tre !ele !e mi-ai "p" %i 'ot#- r(rea ta &e a ple!a
pe fro$t,
- At$!i am "#-2i p$ o ($trebare,
-? Te a"!lt,
- Mam#) &a!# .!r ar fi fo"t e1a!t ($ "ita2ia mea - a&i!#
reformat - %i 2i-ar fi "p" !# *rea "# ple!e pe fro$t) te-ai
fi op" >
- N, Bi-am mai "p", C$o"!($&-i p#rerile) !re& !# $,
- Da!# 2i-a% "p$e !# a"t#+i p#rerile mele $ "($t prea
&eparte &e ale li) m-ai l#"a > -
N i-a r#"p$" ime&iat, Dar $ fii$&!# (i era 0re "# "e
'ot#ra"!#) !i pe$tr !# $ era ($ "tare "# *orbea"!#, Abia mai
t(r+i am a+it-o mrmr($& :
FAG
- .i$e) Clai!le) 3ie !m ai 'ot7r(t t)
Clai!) &i$ !(2i*a pa%i) f li$0# mai!#-"a, li !7+
literalme$te ($ 0e$$!'i %i-i "#rt# m($a :
- Iart#-m#) mam#) &ar altfel $ "e poate) X$2ele0i > N "e
poate /
Soa!r#-mea $ i-a r#"p$" $imi!, L-a m($0(iat $mai pe p#r) pe
rm# "-a ri&i!at %i a ie%it &i$ !amer#,
- Clai!le) i-am "p") $ fa!i bi$e !eea !e fa!i /
- S($t (mpre4r#ri) Cari) !($& $mai a!ela !are trebie "#
a!2io$e+e (%i poate &a "eama ! a&e*#rat !e e"te bi$e %i !e
e"te r#, De altfel) !re&eam !# t) mai !r($& &e!(t mama) *ei
fi ($2ele0#toare,
5i "e it# la mi$e m"tr#tor, Pe rm# a&#0# :
- 5i apoi mai e"te !e*a) Cari, Crea "#-l r#+b$ pe .!r,
Ne!e"itatea a!ea"ta t trebie "-o ($2ele0i,
Ar0me$tl $ mi "e p#r &elo! 'ot#r(tor :
- Ca "#-l r#+b$i pe .!r) $ e $e*oie "# te &!i pe fro$t,
Po2i %i ai!i) ($ i$terior, C(te) !(te $ "i$t &e f#!t) $ mai
&eparte &e!(t ($ S#r#!2ii $o%tri,
- Poate !# ai &reptate, I$ mo& obie!ti* ai &reptate, N ($"#
%i &i$ p$!tl me &e *e&ere,
- Dar !e ro"t mai are "# mai &i"!t#m) &e *reme !e e%ti
'ot#r(t >
- Ai &reptate) Cari) I$ $i!i $ !a+ $ ai "#-mi po2i "!'imba
'ot#r(rea,
O "#pt#m($# mai t(r+i a ple!at la partea "e&e$tar# a
re0ime$tli %i &e a!olo pe fro$t) ($ Ar&eal) $&e "e 0#"ea
$itatea,
- La Oarba) pe Mre%, A!olo $e-a 0#"it Clai!, Lptele &e la
Oarba a fo"t &i$tre !ele mai 0rele Am a*t pier&eri e1trem &e
mari, Ai!i a fo"t r#$it p($# %i 0e$erall bri0#+ii $oa"tre &e
i$fa$terie,
- Ce "-a ($t(mplat ! el &p# a!eea) %tii mai bi$e &e!(t
mi$e, De altfel) e timpl "# ple!, ($ !el mlt $ "fert &e or#
"e *a lmi$a,
FAK
- O "i$0r# ($trebare a% *rea "7 *7 mai p$,
- Te a"!lt,
- N mi-a2i "p" &e !e a2i ar" !aietele ! ($"em$#ri ale
li .!r,
- N 2i-am "p" >
- Mi-a2i f#0#&it-o $mai,
- 3ii$&!# ($ ele .!r) pri$ !eea !e a "!ri") a fo"t $e&rept
! Clai!,
Iar#%i mi-am &at "eama !# $ e"te "i$!er#, 5i &eo&at# am a*t
i$ti2ia !# $ ar"e"e !aietele,
- 3i2i "i$!er# : a2i ar" ($tr-a&e*#r !aietele >
Se it# la mi$e !pri$"# aproape &e a&mira2ie,
- E%ti e1traor&i$ar / Dar !m &e ai b#$it !# $ le-am
ar" >
- N %ti, Dar &e !e m-a2i mi$2it> Ce i$tere",,,
- De fapt) $ te-am mi$2it ! totl, Am ar" $mai $ele
pa0i$i, Soa!r#-mi i-am "p" !# le-am ar" pe toate, Am mi$2it-o
to!mai fii$&!# preti$&ea !# ele (i apar2i$, 5i e $ *oiam "#
i le !e&e+, ($2e- le0i > Caietele !o$"titie "i$0ra
po"ibilitate &e a "ta &e *orb# ! .!r at$!i !($& mi-e tare
&or &e el,
- DaiQ pe mi$e &e !e m-a2i mi$2it >
- 3ii$&!# eram "i0r# !#) &a!# 2i-a%i "p$e !# am p#"trat
!aietele) (mi *ei !ere "# le !ite%ti,
- Ce&e2i > P($# la rm# tot ai!i am a4$", C# ro0 mlt "#
mi le (mprmta2i %i mie $mai at(ta !(t e $e!e"ar !a "# le
!ite"!,
- N /
- .i$e) &ar
- De0eaba i$"i%ti / S($t ($ !aietele a!elea pa0i$i &e"pre
mi$e) &e"pre el ($"%i) &e"pre $oi &oi) pe !are $i!i $ alt
o!'i ome$e"! $ trebie "# le !itea"!#, 5i a!m) 0ata, Trebie
"# m# 0r#be"!, Da!# mai ($t(r+ii) $ *oi mai ptea ie%i &e
ai!i, Cre& !# (2i &ai "eama !e ar ($"em$a ($ !a+l !($&
"oa!r#-mea ar &a pe"te mi$e ai!i,
N-am mai i$"i"tat, Mi-a f#0#&it !# $e *om *e&ea ($!# o &at#
p($# la ple!area mea, Pe rm# m-a l#"at "i$0r, ($!ep"e "# "e
lmi$e+e,
FAM
CAP;IO C U L e
Am ap!at "# &orm *reo &o# ore p($# m-a tre+it b#tr($a !a
"# ia mi!l &e4$, Dp# a!eea) fii$&!# tot (mi "tri!a"em
"om$l) m-am 'ot#r(t "# $ m# mai !l!) &e%i a*eam mare $e*oie
&e "om$,
-M# &! $ pi! "# m# plimb) am a$$2a2-o,
M# 0($&eam !# *oi p#r#"i "atl aproape f#r# "# %ti !m
arat#, Ce$i"em &oar $oaptea %i &e at$!i $ mai ie%i"em &i$
!a"#,
Am por$it-o pe li2a pri$!ipal#) f#r# $i!i $ 0($& pre!i",
Pe &rm mi-a *e$it ($ mi$te "# tre! pe la morm($tl li .!r,
U$ !opil !are p#%tea o !apr# pe mar0i$ea %a$2li m-a ($&rmat
pe $&e "# ap!, A!olo $-am +#bo*it mlt, I$"!rip2ia &e pe
mo$me$tl f$erar era a%a !m mi-o repro&"e"e Car*ara, Iar
&rept$0'il (mpre4mit ! 0rila4 &e fier - $i!l - era o
0r#&i$# lilipta$#) e1!ep2io$al &e bi$e ($0ri4it#, I$ tot
!imitirl &oar e eram,
Dp# !e am ple!at &e a!blo) iar#%i am por$it-o pe li2a
pri$!ipal#) mer0($& a0ale) !a oml f#r# treab#, Satl p#rea
p"ti, S#r#!2ii $ era $ "at mare, Dar a!m ($ ori!e !a+
$mele $ i "e mai potri*ea, UUlterior am aflat !# %i l-a
"!'imbat ($
FAO
Po$oareleV, Mai bi$e &e 4m#tate &i$ !a"e era $oi) a!operite
! 2i0l# "a tabl#, Pe a!operi%rile mltora &i$tre ele
&e"!opeream a$te$ele tele*i+oarelor "a ale aparatelor &e
ra&io, 5!oala era %i ea $o#, C($& am tre!t pe$tr a &oa
oar# pri$ fa2a ei) to!mai li "e &#&"e !opiilor re!rea2ie,
Re!rea2ia era ai&oma re!rea2iilor ttror %!olilor &i$ lme,
I$"ti$!ti* m-am oprit "# pri*e"!, C(2i*a b#ie2i 4!a fotbal
! o mi$0e &e !(rp#, Mai ($!olo &oi "e la"er# la tr($t#
*oi$i!ea"!#, Al2i *reo +e!e f#!"er# roat# %i (i "timla pe
lpt#tori) fie!are &p# "impatii,
At$!i m-a a4$" &i$ rm# $ om &i$ "at, M-a "altat) a%a
!m e obi!eil la 2ar# !a lo!al$i!ii "# "alte mai ($t(i pe
"tr#i$i) %i "-a oprit %i el "# pri*ea"!#, A*eam am($&oi
+(mbetl pe b+e,
- Ia "# te *#&) m#i Io$i!#) &a!# te r#m($e "a $, Apoi
!#tre mi$e : #la ! !#ma%# alba"tr# e $e- pot-me,
- Coi$i!) am !o$"tatat e !a "#-i fa! pl#!ere,
- Coi$i!, Dar $i!i ! P#tr $ mi-e r)%i$e, P#tr e
!el#lalt,
Cei &oi lpt#tori "e 2i$ea re!ipro! &e br#!i$ari %i tot
"m!i$& ($ &reapta "a "t($0a) !er!a "#-%i p$# pie&i!#,
Lpta "e termi$#) la "$etl !lopo2elli) $e&e!i"#, Copiii)
pe !la"e) "e ($!olo$ar# ($ fa2a i$tr#rii, At$!i am *#+t-o pe
Car*ara, Spra*e0'ea !opiii "# i$tre ($ or&i$e ($ !la"e,
Am ple!at) !m era %i fire"!) (mpre$# ! b$i!l li
Io$i!#,
-< C !e o!a+ie pe la $oi > m# ($treb# &p# !e f#!r#m
!(2i*a pa%i,
- C totl ($t(mpl#tor,
- 3#r# $i!i o treab# > i$"i"t# el,
Era $ om !a la *reo !i$!i+e!i &e a$i) ($alt) !iol#- $o" %i
"mea&) (mbr#!at or#%e$e%te, A*ea o pri*ire i$teli0e$t#)
&e"!'i"# %i o *o!e &e ba" pl#!t#, ($ 0e$eral) a*ea $ fel &e
a fi !are 2i-; f#!ea &e la ($!ept "impati!,
- 3#r#, Dar ime&iat) 0($&i$&-m# !# oml ar ptea "#-mi fie
($ *re$ fel &e folo") am a&#0at : a&i!# $ !'iar &e tot f#r#
treab#,
FA6
Oml "e it# la mi$e !er!et#tor) "tr#&i$&-"e "#-mi 0'i!ea"!#
profe"i$ea :
- S($te2i &e la *reo 0a+et# >
- Am *e$it ($tr-o treab# ! totl parti!lar#
- A%a> f#! el "!epti!,
Ca "#-l li$i%te"!) i-am e1pli!at !# a*($& $ele trebri la
raio$) m# ab#t"em pri$ "at "-o !$o"! pe mama $ia &i$
fo%tii mei to*ar#%i &e fro$t) ! !are f"e"em priete$,
- Ca "# +i!# a2i fo"t pe fro$t ! al&e Clai!,
- Am f#!t parte &i$ a!ela%i plto$,
- P#!at !# "-a pr#p#&it bietl b#iat/ Ce "oart# %i la
familia a"ta /
- C# 0($&i2i la "f(r%itl li .!r >
- Ca "# +i!# a2i aflat,
- L-aSm !$o"!t %i pe el) tot pe fro$t,
- A%a, Uite e ai!i lo!ie"!, N *re2i "#-mi fa!e2i !i$"tea
%i "#-mi tre!e2i pra0l >
- 5ti e,,,,) m-am pref#!t "t($4e$it, Cam $epotri*it# or#
pe$tr *i+ite,
- L#"a2i) to*ar#%e, Ne*a"t#-mea e obi%$it#, Mere $e pi!#
oa"pe2i &e la ora%) ! trebri,
- Da!# $ *# "t($4e$e"!
?- N $e "t($4e$i2i &elo!, Pofti2i/,,, Pofti2i/
Ca"a era $o#) &i$ !#r#mi&#) a!operit# ! 2i0l# Mobila) $o#
%i ea) !el p2i$ ($ !amera ($ !are am fo"t poftit,
9Camer# !ombi$at#) tip \Miori2aH
;;
) mi-am +i") re!$o"!($&
ime&iat mo&ell,
Di"!2ia "-a ($firipat f#r# $i!i $ efort &i$ partea mea,
- .iata &oam$a pri$ mlte ($!er!#ri i-a fo"t &at "# trea!#,
- C# referi2i la mama lor,
- La ea /,,, La ea / E a%a (i "p$, A&i!# $ $mai e) tot
"atl a%a (i "p$e, Nmele #"ta i-a r#ma" &e pe *remea !($&
mai ($*#2a !opiii la %!oal#, Cel p2i$ 4m#tate &i$ oame$ii
&i$ "at &e la ea am &epri$" b!'ile, Da!# r#m($e2i mai mlt
timp pe ai!i) "# $ *# mire !($& a*e2i "# a+i2i pe !are*a
*orbi$& &e"pre ea, $mi$&-o 9to*ar#%a &oam$a@, S#
FA=
%ti2i) femeie ea ea mai rar, Ne$oro!irile $ a !r2at-o) &ar
$i!i $-a i+btit "-o &oboare, Da!# toate femeile ar fi la
fel) $oi) b#rba2ii) ar trebi "# le l#m lo!l la !rati2e) +#
a%a /
La *ia2a ei) "# %ti2i) $-a fo"t $mai o femeie tare !a
!reme$ea, A fo"t %i o femeie $e($fri!at#, Da!# *-a% po*e"ti &e
!e a fo"t ea ($ "tare ($tr-o (mpre4rare foarte 0rea) mai !#
$ m-a2i !re&e,
- Po*e"ti2i-mi, M# i$tere"ea+# ($ mo& &eo"ebit tot !eea !e
"e refer# la familia fo"tli me to*ar#% %i priete$,
- Da!# $ *# 0r#bi2i) b!ro", X$t(mplarea a"ta "-a petre!t
pri$ ;AKK) !r($& &p# FG A0"t, Pe at$!i am aflat !# pri$
$ele !om$e oame$ii a ($!ept "#-i al$0e pe primarii p%i
&e A$to$e"! %i "# alea0# al2ii) &emo!ra2i, Cm "-a a+it
a!ea"ta la $oi) $-am *rt "# $e l#"#m mai pre4o", Ne-am a&$at
! to2ii %i poporl a ale" !o$"ilil !om$al, Pe mi$e m-a p"
primar, A!mQ"# $ !re&e2i !# treaba a"ta $e-am pri!ept "-o
&!em la b$ "f(r%it "i$0ri) &e !apl $o"tr !m "-ar "p$e,
Ne-a a4tat to*ar#%ii &e la 4&e2ea$#, De to*ar#%l
P#"!#l2#) !are $e-a fo"t i$"tr!tor p($# pe la ($!eptl li
patr+e!i %i %apte) (%i ami$te"! %i a!m to2i a!eia !are pe
*remea a!eea "e mai 4!a ($ praf,
Ce mai om %i to*ar#%l #"ta P#"!#l2# / De *orbit) $-i
pl#!ea "# *orbea"!# mlt, Dar !($& "p$ea !i$!i !*i$te
($2ele0eai mai mlt &e!(t &e la $l !are a *orbit o or#, 5tia
!m "# te ($&rme, 5i &a!# $oi) "#r#!2e$ii) am fo"t ($ "tare
"#-i &#m &e fr!# p($# %i prefe!tli) a%a !m a*e2i "# *e&e2i
($&at#) apoi $-i mai mi! meritl to*ar#%li P#"!#l2#, De-
aia (l ra at(ta !'iabrii, (l pore!li"er# bi!i!li"tl)
fii$&!# to*ar#%l P#"!#l2# *e$ea &e la ora% tot&ea$a !
bi!i!leta, Dmi$i!a &oar folo"ea !a mi4lo! &e lo!omo2ie
!amio$l *re$ei ($trepri$&eri ti!"it ! m$!itori *e$i2i "#
$e repare $eltele,
5i !m *# "p$eam) poporl a ale" !o$"ilil !om$al) iar pe
mi$e m-a p" primar, Ei) &ar "# *e&e2i !e &a$&a$a a ie%it, A
&oa +i &imi$ea2a) $e-am tre+it !# prim#ria f"e"e o!pat#
($!# &i$
FAA
!r"l $op2ii &e 4a$&armi, Creo &o#+e!i la $m#r) !oma$&a2i
&e $ ofi2er, Wa$&armii !are) ($tre timp) are"ta"er# pe
membrii !o$"ilili !om$al) m-a l#"at "# i$tr ($ prim#rie)
&ar $ %i "# mai ie" &e a!olo, C alte !*i$te) mi-a &at "#
($2ele0 !# m-a are"tat %i pe mi$e,
Ce f#!"em $oi) "#r#!2e$ii) era prima 9rebeli$e@ &i$ 4&e2
%i prefe!tl) alarQmat) "e 'ot#r("e "-o "0rme &i$ fa%# %i
!(t mai "e*er) !a "# $ !o$"titie 9e1empl r#: %i pe$tr
!elelalte !om$e, 5i to!mai ($ a!e"t "!op trimi"e"e 4a$&armii,
Lo!ote$e$tl !are (i !oma$&a primi"e or&i$ e1pre" !a) ($ !a+
&e tlbr#ri) "# tra0# ($ oame$i f#r# "# mai !ear# aprobare
"pe!ial#,
A% *rea "# *# "p$ !# prefe!tl "e ar#ta 'ot#r(/ %i *oi$i!o"
fii$&!# "e %tia ap#rat &e $ !om$i!at al Mi$i"terli &e
I$ter$e) ($ fr$tea !#ria "e afla pe at$!i !rimi$all &e
0e$eral Al&ea,
Dm$ea*oa"tr# $&e *# 0#"ea2i pe *remea a!eea >
- C-am mai "p", Eram pe fro$t,
-At$!i pe"em$e $ prea %ti2i !m "-a &e"f#%rat
e*e$ime$tele, E'ei) a fo"t lpt#) $ 0lm# / C parti&ele
boierilor) ! ($t$e!imea &i$ !apl oame$ilor &e b$#
!re&i$2#, Dar a fo"t frmo", Mie $ia mi-a pl#!t tare mlt,
3ie!are +i a fo"t !a o b#t#lie !(%ti0at#, E) to*ar#%e) &a!#
m-a% pri!epe) !e mai !arte a% "!rie &e"pre lpta &i$ perioa&a
a!eea, Nmai ai!i la $oi) ($ S#r#!2i) !(te $ "-a ($t(mplat,
Ei) &ar !e "p$eam > Da) !# prefe!tl) pe !are ($!# $
ap!a"er# "#-l "!'imbe) "e 2i$ea tare) fii$&!# "e ba+a pe
!om$i!atl 0e$eralli Al&ea, Zi!e2i !# *# afla2i at$!i pe
fro$t > P#i ($"eam$# !# $ !$oa%te2i !om$i!atl, S# *i-;
ar#t, A fo"t pbli!at ($ +iarl lo!al) ($ a!ela%i $m#r ($
!are $e-a ap#rt) mie %i &oam$ei) foto0rafiile, De-aia l-am
%i p#"trat, Altfel E'ei) &a!# a% fi p#"trat toate 0a+etele
pe !are m# tr#0ea i$ima "# $ le "tri!) p($# a!m mi-a% fi
mplt po&l ! ele,
- 5i &e !e *-a pbli!at +iarl foto0rafiile > am ($trebat,
GDD
- P#i at$!i !($& a fo"t &a$&a$aa ! 4a$&armii) &oam$a %i
! mi$e am fo"t e*i&e$2ia2i) !m "-ar "p$e a"t#+i) &e !#tre
+iar,
($tre timp) 0a+&a mea) pe $me Ma$ole .(r0#) !obor("e &e pe
$ %ifo$ier $ pa!'et &e"tl &e *olmi$o") le0at ! "foar#, (l
&e"f#!, Pa!'etl !o$2i$ea $mere &e +iare *e!'i "a $mai
t#ietri &i$ 0a+ete %i $ !aiet !are) "pre "rpri$&erea mea)
$ era alt!e*a &e!(t $ repertori alfabeti!, ($ repertori
era tre!te titlrile arti!olelor p#"trate) ($"o2ite fie!are
&e $ $m#r, A!ela%i $m#r fi0ra %i pe materialele
re"pe!ti*e, Datorit# a!e"ti pro!e&e &e i$*e$tariere) 0a+&a
mea 0#"i f#r# $i!i $ fel &e &ifi!ltate !eea !e !#ta,
- Am 0#"it, Pri*i2i) #"ta "($t e, A%a ar#tam a!m
opt"pre+e!e a$i, Iar a"ta e &oam$a, Poftim %i !om$i!atl
fo"tli mi$i"tr &e i$ter$e) 0e$eral Al&ea, Cre2i "# *i-;
!ite"! >
- Prefer "#-l !ite"! "i$0r,
Era *orba &e $ $m#r &i$tr-$ +iar lo!al pro0re"i"t8
9R#"#ritl
;
S, Com$i!atl Mi$i"terli &e I$ter$e era repro&"
($ !pri$"l $i arti!ol i$titlat : Sama*ol$i!iile $i
prefe!t fa"!i"t, I$fier($& ab+rile prefe!tli) ($ le0#tr#
! ale0erile &e primari) atorl arti!olli &e$$2a) !a
pri$!ipal *i$o*at) pe fa"!i"tl Al&ea) %i pe$tr a ar0me$ta
temei$i!ia a!+a2iei) repro&!ea !om$i!atl) !are "$a a%a :
9($ pre"# a ap#rt i$forma2ii ($ le0#tr# ! &iferite
($!er!#ri !e "-a f#!t &e a i$"tala la prim#riile !om$elor
rrale oame$i !are) !o$"titi$& o i$fim# mi$oritate) "-a &at
&rept e1po$e$2ii ob%tQlor,
Cm a!e"te pro!e&ee "($t ($ !o$tra&i!2ie total# ! le0ile
e1i"te$te) ti$+($& "pre o ($!er!are &e a "e mi!%ora
atoritatea "tatli) "e fa!e !$o"!t !# "-a &at or&i$e
!ate0ori!e o%tirii) or0a$elor poli2ie$e%ti) 4a$&armeriei !a "#
reprime a"eme$ea a!te ! !ea mai mare "e*eritate,
Tlbr#torii li$i%tei %i impo"toriE *or fi are"ta2i %i
trimi%i ($ 4&e!ata Cr2ii Mar2iale,
GD;
N *or fi re!$o"!2i !a primari %i membri ai "fatrilor
!om$ale &e!(t per"oa$e i$*e"tite &e atorit#2ile
a&mi$i"trati*e le0ale:,
- A2i !itit >
- Am !itit,
- Ei) !e +i!e2i > 3a"!i"tl &e 0e$eral Al&ea "o!otea !# !ei
ale%i &e !#tre 2#ra$i %i 2#ra$!e la a&$#rile ob%te%ti
repre+e$ta *oi$2a &oar a $ei i$fime mi$orit#2i %i !#
ale0erea %i i$"talarea a!e"tora era ($ !o$tra&i!2ie ! le0ile
2#rii, S# trbe+i $ alta &e frie /,,,, Dar "# $ !re&e2i !#
$oi #%tia &i$ S#r#!2i am f#!t pe $oi &e fri!#, Cm *-am
"p") oame$ii a ale" !o$"ilil %i pe mi$e m-a p" primar,
Dimi$ea2a !($& "atl a aflat !# oame$ii ale%i a fo"t
are"ta2i) a ($!ept "# "e "tr($0# 0rpri) 0rpri ($ fa2a
prim#riei, .#rba2i) !(2i "e 0#"ea pe a!a"#) femei mlte)
mo%$e0i, Pri$tre ei "e afla %i &oam$a, Ploa, Ploa !
0#leata, Ce "# *# "p$) o ploaie !a a!eea mai rar, Dar oame$ii
"t#tea ($ ploaie) !are ! !e a*ea pe !ap: $ "a!) $ 2ol,
U$ii) f#r# $imi!, ($tr-$a &i$ ($!#perile prim#riei era
($!'i%i !o$"ilierii, N mi "-a &at *oie "# ia le0#tra ! ei,
Za&ar$i! am prote"tat, Lo!ote$e$tl m-a a- me$i$2at !# m#
(mp%!#,
Dp# a!eea) ofi2erl a ie%it ($ !rte) a !ert "# "e fa!#
li$i%te %i a ($!ept "# le *orbea"!# oame$ilor) ($&em$($&-i
"# "e ($toar!# la !a"ele lor) !# ale0erea f"e"e f#!t# ($
!o$tra&i!2ie ! le0ile 2#rii 9&e !#tre o a&$#tr# &e !ali!i
%i !oate 0oale/:
- .#0a2i &e "eam#) i-a ame$i$2at el) &a!# $ *# (mpr#%tia2i
pe la !a"ele *oa"tre) e am or&i$ "# tra0) %i am "# tra0 ($
*oi, Hai&e) *oi #%tia mai b#tr($i %i mai ! "!a$ la !ap) $
*# la2i &p# to2i &e"!reiera2ii %i $em($!a2ii "atli,
Cam a%a le-a *orbit oame$ilor, 5i $ii ($!ep"er# "# "e mai
!o&ea"!#, Da) a%a era pe at$!i) ($ patr+e!i %i patr, Ml2i
$ era ($!# l#mri2i %i $ii "e !l#ti$a !a tre"tia !($& o
bate *($tl,
At$!i $mai !e am a+it-o pe &oam$a !# ($!epe "# le
*orbea"!# oame$ilor, Dra0# to*ar#%e) a%a &e
GDF
frmo" a *orbit) ! at(ta !#l&r#) ($!(t $e-a $" pe to2i la
i$im#) $ alta,
- Dar !e-a "p" > l-am ($trebat,
- Ce a "p") !*($t ! !*($t) $-mi ami$te"!, Mi 2i l-a
($f$&at pe lo!ote$e$t at(ta) ($!(t pe m#"r# !e ea *orbea) el
tot mai mlt "e ($ro%ea &e m($ie,
Abia a "f(r%it &oam$a "# "p$# tot !eea !e a*ea pe "flet)
!($& o ma%i$# "-a oprit ($ fa2a prim#riei, Era $ repre+e$ta$t
al prefe!tli, Ml2imea l-a ($!o$4rat !er($&-i "#
re!$oa"!# ale0erea f#!t#,
Dar 2i-ai 0#"it / Dom$l #"ta a*ea or&i$ "pe!ial, C#+($& el
!# oame$ii $ "e la"#) "e 0($&i) p#!#to"l) la $ %iretli!,
D#& por$!# "# fie !'emat# la *ot) pe$tr a &oa oar#) toat#
popla2ia &i$ !om$#,
5i *otarea a ($!ept, De%i "-a ($0'e"it pri$tre primii
to2i !'iabrii %i toate !o+ile &e topor) !($& "-a $m#rat
*otrile $mai ;K a fo"t pe$tr !o$tra!a$&i&atl me, At$!i
oml prefe!tli a *rt "# ma"lia"!# re+ltatl %i "# a$$2e
!# $mai ;K a *otat pe$tr mi$e) &ar $ i-a mer", Am &e"!'i"
ferea"tra %i am "tri0at oame$ilor !e %i !m "-a ($t(mplat,
At$!i i$"pe!torl "a !e $aiba o fi fo"t l-a !'emat la
telefo$ pe prefe!t %i l-a ($trebat &a!# "# re!$oa"!# "a $
ale0erea, R#"p$"l prefe!tli a fo"t $ $ r#"pi!at,
Sl0oil li $mai at(ta a%tepta, A ie%it ($ !rte %i) &e pe
!er&a!) a ($!ept "# *orbea"!# oame$ilor) ba !ert($&-i) ba
"f#ti$&-i "# "e (mpr#%tie pe la !a"ele lor) fii$&!# are
or&i$ "# $ re!$oa"!# !a le0al# $i!i !ea &e-a &oa *otare,
Pe rm#) ob"er*($& !# ($tre timp oame$ii mpl- "er# !rtea
prim#riei) a &at or&i$ 4a$&armilor "#-i "!oat# ($ li2#,
J#i$arii $-a "tat pe 0($&ri, 3olo"i$& !arabi$ele !a $i%te
m#!i!i) a e1e!tat or&i$l f#r# prea mlt# 0retate, C(2i*a
&i$tre ai $o%tri a fo"t r#$i2i) pri$tre !are %i femei, La $
mome$t &at) $l &i$tre 4a$&armi a &e"!'i" !'iar fo!l, Dp#
el "-a lat ime&iat %i al2i ble"tema2i, Di$ feri!ire) $-a
tra" ($ oame$i) !i ($ aer,
Dar $i!i a!m biri$2a $-a fo"t &e partea $eltei
prefe!tli, Nmai !(2i*a "peria2i &e (mp%!#tri "-a
(mpr#%tiat pe la !a"ele lor, Ceilal2i a r#ma"
GDG
&i$!olo &e 0ar& %i $ "-a &at &e a!olo r$i2i p($# ($"pre
"ear# !($& a "o"it ! o ma%i$# ($ !are "e afla !oma$&a$tl
forma2i$ilor patrioti!e &i$ ora%, ($"o2it &e $ !olo$el) !are
pe"em$e era &emo!rat,
Cei "o"i2i ! ma%i$a a i$trat ($ lo!all prim#riei %i a
($!ept &i"!2iile ! i$"pe!torl, P($# la rm# a!e"ta) &p#
!e a mai *orbit ($!# o &at# la telefo$ ! prefe!tl) $-a a*t
($!otro %i a trebit "# re!$oa"!# !eea !e oame$ii 'ot#r("er#
pri$ *ot) ($ &o# r($&ri,
5i ia!a a%a "-a ($t(mplat at$!i) a&i!# ($ o!tombrie al
a$li $a mie $o# "te patr+e!i %i patr, N a fo"t o
treab# %oar# &elo!, Dimpotri*#, C(t pri*e%te pe &oam$a) !e
mai / .#rbat $ femeie / A%a-i >
- Trebie "# *# m#rtri"e"!) to*ar#%e .(r0#) !# !ele !e mi-
a2i po*e"tit &e"pre &oam$a &m$ea*oa"tr# m# b!r# mlt,
C$o"!($& pri$ !(te a tre!t) am !re+t !#) &obor(t# &e
&rere) $ a mai a*t ptere "# &e"f#%oare ($ afara !elei
profe"io$ale %i o a!ti*itate pe t#r(m ob%te"!,
5i ($!# !e a!ti*itate) to*ar#%e / P#i) pe femei !i$e le-a
or0a$i+at &a!# $ &oam$a > 5i !($& "-a p" problema li!'i&#rii
a$alfabeti"mli) !i$e $-a mai %tit $i!i &e m($!are %i $i!i
&e "om$ > Tot &oam$a, Ni!i a!m) !($& $ mai e t($#r#) &a!# i
"e !ere "# p$# m#rl la o treab#) $ "e &# ($apoi, N mai
&eparte &e!(t ($ ;AO;) !($& "-a p" problema !a ($tre0 "atl
"# i$tre ($ J,A,C,-l $o"tr) $i!i $ po2i "#-2i ($!'ipi !e
treab# b$# a f#!t, De altfel) at$!i toate e!'ipele &e
l#mrire a l!rat bi$e) ($!(t am ptt "# $e Em($&rim !# am
fo"t prima !om$# &i$ raio$ !omplet !ole!ti*i+at#,
- C# repet) "($t b!ro" "# afl &e"pre &oam$a &m$ea*oa"tr#
!# $ a*e2i &e!(t !*i$te &e la&#,
- I$tra&e*#r > S($te2i poate !e*a r&e >
- N e1i"t# $i!i $ fel &e r&e$ie ($tre $oi,
- At$!i > "t#ri el,
GDK
Ja+&a mea era $ om "impati!) o"pitalier) &ar p2i$ !am
b#$itor, N prea (i *e$ea "# !rea&# !# e) $ om "tr#i$) m#
pteam at(ta e$t+ia"ma afl($& !# &oam$a lor "e b!ra &e
"tima %i "impatia ($tre0li "at, De a!eea am ($!er!at "#-l
li$i%te"! :
- Mi-a2i pro&" at(ta b!rie fii$&!#) p($# a $ "ta &e
*orb# ! &m$ea*oa"tr#) &i$ !ele aflate &e la alt!i$e*a) (mi
f#!"em o p#rere 0re%it# &e"pre ea,
- C !i$e a2i "tat &e *orb# &e"pre &oam$a >
- N are importa$2#,
- M# ro0 / S# %ti2i !# $-mi "t# ($ fire "#-mi *(r $a"l ($
trebrile !are $ m# pri*e"!, Dar *# "p$/ Ci$e *-a i$format)
$ *-a i$format bi$e,
- Xmi &a "eama %i) to!mai &e a!eea) ($!# o &at# *#
ml2me"! !# m-a2i a4tat "-o *#& a%a !m e"te ($ realitate,
C a!ea"ta am !o$"i&erat &i"!2ia $oa"tr# !m*a ($!'eiat#,
I$ !ele !e-i "p"e"em) prea mlt $ e1a0era"em, (i eram ($tr-
a&e*#r re!$o"!#tor !# m# a4ta"e "# ($tre0e"! portretl
b#tr($ei ($*#2#toare Ci%i$oi, Da!# ($t(mplarea $ )ar fi
f#!t "#-l !$o"! pe Ma$ole .(r0#) a% fi ple!at &!($& !
mi$e o ima0i$e a ei &eformat#, Ima0i$ea $ei femei !are) ($
rma ($!er!#rilor pri$ !are tre!"e) &e*e$i"e o mi+a$troap# %i
!#p#ta"e $ele 'abit&i$i !e $mai ! i$&l0e$2# ptea fi
$mite !i&#2e$ii,
9Jre mai e"te "#-2i fa!i o p#rere e1a!t# &e"pre oa*$e$i /
mi-am +i") 0($&i$&-m# la !ele !e afla"em &e la Ma$ole .(r0#,
C($& !re+i !# ai i+btit "#-i !$o%ti bi$e) at$!i i$ter*i$e
$ fapt) &e mlte ori ($ apare$2# $e($"em$at) !are (2i rele*#
!(t &e mlt te-ai ($%elat,
5i !eea !e am mai aflat &e la Ma$ole .(r0# a*ea "# !o$firme
!# $ 0re%eam 0($&i$& a%a,
- .iata femeie / (l a+ii &p# !(te*a !lipe !om- p#timi$&-o,
Si$0r#) p($# la !ap#tl +ilelor ei / Ni!i t b#rbat) $i!i t
!opii) $i!i t $or#, 5i &oar oml $ e f#!t "# "tea "i$0r,
Mai ale" o femeie, .arem $or#-"a &a!# ar fi r#ma" l($0# ea,,,
FD - Ca"a &e pe !oli$#
GDM
- Ce *re2i > Dp# !it am aflat) !($& a r#ma" *#&*#) Car*ara
era foarte t($#r#, E a&e*#rat >
- A&e*#rat)
Dar o "p"e f#r# !o$*i$0ere,
- Doar $ era "# r#m($# $em#ritat# toat# *ia2a) $mai !a "#
$-o la"e "i$0r# pe "oa!r#-"a (
- Ei) &a /,,, Ei) &a, Pri$!ipial) a*e2i &reptate, O femeie)
!are la &o#+e!i %i !e*a &e a$i (%i pier&e b#rbatl) $ e
fire"! "# r#m($# *#&*# p($# la "f(r%itl *ie2ii, N mai
&eparte &e!(t ai!i) la $oi) C(te $ a r#ma" *#&*e &e pe rma
r#+boili / Dar $a !(te $a) ! "a f#r# !$$ie) p($# la
rm# toate %i-a 0#"it !(te $ b#rbat, De !e) a&i!#telea)
Car*ara "# fi r#ma" "i$0r# > Nmai !# &m$ea*oa"tr# pe"em$e
$ %ti2i !e fel &e b#rbat %i-a 0#"it,
- N ($2ele0 !e *re2i "# "p$e2i,
- A2i !$o"!t-o >
- Am *#+t-o) am "!'imbat !(te*a !*i$te ! ea alalt#ieri)
!($& a *e$it "-o *i+ite+e pe &oam$a,
- At$!i "p$e2i-mi : e"te "a $ o femeie frmoa"# >
- E"te) bi$e($2ele",
- Ei) &ar "-o fi *#+t !m ar#ta a!m opt"pre+e!e a$i, Era
fo! &e frmoa"#, Ei bi$e) !e fel &e b#rbat !re&e2i !# %i-a
0#"it > U$ olo0) i$*ali& &e r#+boi, Ale! C#t#%a$,,,
Hot#r(t) oml &i$ fa2a mea par!# (%i p"e"e ($ 0($& "#-mi
fr$i+e+e) $a &p# alta) i$forma2ii aproape litoare,
.#tr($a Ci%i$oi) &oam$a) r"+# %i !i&at#) ($!'i"tat# ($
&rere %i "i$0r#tate &oar ($ apare$2#, ($ realitate) o femeie
pe !are lo*itrile $-a &obor(t-o) !are $-a i+olat-o &e
*ia2#) !i) &impotri*#) o femeie !#reia to!mai a!ti*itatea pe
t#r(m "o!ial a a4tat-o "#-%i poarte mai %or !al*arl, 5i
a!m alt# *e"te $ea%teptat#, Car*ara m#ritat# ! $ i$*ali&)
! $ olo0, Dar oare ea &e !e $ mi-a "p") &e !e a a"!$"-o
&e mi$e >
- N *# *i$e "# !re&e2i) a%a-i > m# ($treb# Ma- $ole .(r0#,
GDO
N i-am r#"p$", ($ "!'imb) l-am ($trebat :
- 5i e m#ritat# &e ml2i a$i >
- P#i "# fie *reo pai"pre+e!e,
- Pai"pre+e!e /
- Da) pai"pre+e!e,), C $ olo0, Dar a"ta $-i totl,
.ri0a&ierl a a*t $e$oro!l $ $mai "# &o0ea"!#) &ar "#-%i
piar&# %i b#rb#2ia, S#rma$l &e el) e $mai pe 4m#tate *i,
P($# la br(, De a!olo ($ 4o" e !a $ 'oit $etreb$i!, Da)
to*ar#%e, Car*ara) o femeie at(t &e frmoa"#) to!mai pe el l-a
0#"it "#-l ia &e b#rbat, C# mi$$a2i) $-i a%a > Ei) !(t $e-am
mi$$at %i $oi) tot "atl) !($& am aflat, Ml2i a "f#tit-o
"# $ fa!# pa"l #"ta) "#-i fie mil# &e ti$ere2ea %i
frm"e2ea ei, Dar !re&e2i !# a *rt "# a"!lte > Dra!i / N-a
*rt "# %tie &e $ime$i %i &e $imi!, S-a m#ritat ! el, Dar "#
$ !re&e2i !m*a to*ar#%e) !# pe$tr $oro!l !are a &at pe"te
el) pe Ale! l-a &%m#$it "a !m*a (l &%m#$e%te !are*a &i$
"at, N / Dimpotri*#) Dp# !e Car*ara l-a lat &e b#rbat) $e-
am +i" ! to2ii : bi$e !# m#!ar at(ta f#r(m# &e $oro! "-a
($&rat "#-i la"e ble"temata li &e "oart# / Ne-a p#rt ($"#
r# ttrora &e ea) &e ti$ere2ea %i frm"e2ea ei) !m 2i-am
mai "p", 5i iat# !# &e at$!i a tre!t pai"pre+e!e a$i,,,
T#! %i "e it# la mi$e ($treb#tor, A%tepta "# a&# !e *oi
mai "p$e, Dar) la r($&l me) am t#!t, Ce "e petre!ea !
mi$e at$!i) e1a!t $ %ti, Eram mi%!at) eram tri"t) eram
($&rerat, Dar ($ a!ela%i timp (mi era tare mil# &e Car*ara,
Toto&at#) (mi pieri"e !'efl &e a mai "ta &e *orb# ! oml &i$
fa2a mea) &e%i eram ($!re&i$2at !#) a"!lt($&-;) a% mai fi
ptt afla %i alte l!rri, Ma$ole .(r0# ($!eta"e "# m# mai
i$tere"e+e, 5i $ m# mai i$tere"a fii$&!# mi "e p#rea !# ori!e
alt!e*a a% mai fi aflat &e la el) ($ $i!i $ !a+ $ ar ptea
!o*(r%i) !a importa$2#) faptl !# Car*ara "e m#rita"e ! $
a"tfel &e om,
Tot%i) ($ai$te &e a m# ri&i!a "# ple!) am "im2it $e*oia "#
mai ($treb !e*a :
GD6
- To*ar#%e .(r0#) &a!# Car*ara a f#!t bi$e "a r# l($&-
; &e b#rbat pe Ale! C#t#%a$ $ %ti) %i $i!i $ *rea "-o
4&e! ($ *re$ fel, Dar a% *rea "# *# ($treb !e*a : ($ afar#
&e faptl !# "-a m#ritat ! $ i$firm) "atl !e alt!e*a mai
are a-i repro%a >
- Ce "# aib#) to*ar#%e >
- A-i repro%a, Crea "# "p$) mai a*e2i *reo alt# ($*i$ire
"#-i a&!e2i >
- 3erit-a "f($tl) to*ar#%e / N-o ($*i$ie%te $ime$i &e
$imi!, Ni!i m#!ar !# l-a lat &e b#rbat pe Ale!, Ne pare ($"#
la to2i r# !# are o *ia2# at(t &e am#r(t#, C#!i altfel !m
poate fi *ia2a $ei femei !($& are $ b#rbat !are $-i b#rbat,
Altele) ! b#rba2i ($ toat# pterea) mai !al!# "tr(mb, Dar &e
Car*ara $ime$i $-ar ptea "p$e $ "i$0r !*($t &e o!ar#, 5i
apoi &#"!#li2# !a ea mai rar, (i "!oate pe !opii !($& termi$#
%!oala tob# &e !arte, De a!eea %i to*ar#%ii &e la raio$ a
*rt "-o p$# &ire!toare, Dar ea $-a primit, Zi!e !# trebie
"#-i mai r#m($# timp %i pe$tr b#rbat-") a&i!# pe$tr
Ale!,,,
- De pre2it *#& !# o pre2i2i, Dar &e 2i$t) 2i$e2i la ea >
N %ti !e mi-a *e$it "# p$ o a"eme$ea ($trebare, Dar abia
am formlat-o %i am 0#"it-o "tpi&#,
- P#i !m "# $ 2i$em > A+i ($trebare /,,, E"te ea p2i$
!am ($!'i"# la fire) p2i$ !am re!e) !am $epriete$oa"#) &ar
oame$ii "($t ($2ele0#tori, Ce *ia2# &!e ea /,,, ($ "!'imb e
i$imoa"#) "#ritoare %i !($& e *orba &e fala "atli $o"tr
%tie "# p$# m#rl, P($# )a!m !(2i*a a$i la $oi) $i!i t
!or) $i!i t e!'ip# &e &a$"ri) $i!i t e!'ip# &e teatr, ($
toate "atele *e!i$e era !(te !e*a, Nmai la $oi $imi!, A&i!#
pe '(rtie era, 5i !or) %i e!'ip# &e &a$"ri, Dar $mai pe
'(rtie, Ca "# *i$# la repeti2ie trebia "#-i pri$+i !
ar!a$l, A"ta p($# ($ +ia !($& a !ert ea "# "e o!pe &e !or,
5i !e !re&e2i > L-a p" pe roate, Pe roate a p" %i e!'ipa &e
&a$"ri, Pe rm# a mai ($!ropit %i o e!'ip# &e teatr, La
!o$!r" ! ea am a4$") a!m &oi a$i) p($# la fa+a
re0io$al#,,,
GD=
N %ti &e !e) &ar ! !(t mi-o l#&a mai mlt) ! at(t mi "e
f#!ea mai mare mil# &e Car*ara,,, M-am ri&i!at) pre0#ti$&-m#
&e ple!are,
- To*ar#%e .(r0#) *# ml2me"! pe$tr i$forma2iile &ate %i
*# ro0 "# m# ierta2i &a!# am ab+at &e timpl &m$ea*oa"tr#,
- Da &e $&e / Dimpotri*#) mi-a f#!t pl#!ere "# *# !$o"!,
Dar $-a2i *rea "# mai r#m($e2i > S# pr($+i2i la $oi >
- C# ml2me"!, Doam$a m# a%teapt# ! ma"a,
- P#!at / Dar ($2ele0, C# ro0 "#-i "p$e2i !# Ma$ole .(r0#
(i trimite mlt# "#$#tate,
- Am "#-i "p$, 3i2i f#r# 0ri4#,
M-a !o$&" p($# la poart#,
N m-am ($tor" a!a"#, Am por$it-o pe li2a !are t#ia !om$a
pie+i% %i m-am tre+it afar# &i$ "at, I$ "t($0a "e ($ti$&ea)
!(t *e&eam ! o!'ii) !a o p#&re *er&e) o0oarele "em#$ate !
pormb ale 0o"po&#riei, Departe p#%tea $i%te oi, Am por$it-o
pe $ &rmea0 !are - abia mai t(r+i mi-am &at "eama &e a"ta -
o!olea "atl,
Sim2eam $e*oia "# fi "i$0r, D#i$ia ($ mi$e ($!#) la fel
&e pre0$a$t) "e$time$tl &e mil# fa2# &e Car*ara, De !e "e
m#rita"e ! fo"tl bri0a&ier "il*i!> De !e a!ea"t# 4ertf# >
Dar era oare ($tr-a&e*#r o 4ertf# > Ce moti* a*eam "# !re& !#
a%a "t#tea l!rrile > Mai pre!i") !e %tiam e e1a!t &e"pre
ea > 5i fii$&!# $-Emi pteam &a $ r#"p$" "ati"f#!#tor)
"e$time$tl &e mil# f#! lo! $ia &e $epti$2#, ($!# o &at# -
pe$tr a !(ta oar# > - mi "e i*ea prile4l "# !o$"tat !(t &e
0re e"te "#-2i po2i fa!e o ima0i$e e1a!t# &e"pre oame$i) !(t
&e 0re e"te "#-i !$o%ti ($ a%a m#"r#) ($!(t "# po2i afirma)
f#r# team# &e a 0re%i) !# oml a!e"ta e"te e1a!t a%a %i $
altfel, Poate mai !r($& $ om e"te ($ a!ela%i timp %i a%a %i
altfel >
De pil&#) Car*ara, La ($!ept (mi ap#r"e !a o femei%!#)
$a &i$ mltele !are "e pri!ep "#-%i mi%te %ol&rile %i "#-%i
&e+*elea"!# 0e$$!'ii ($tr-$ mo& $mai ($ apare$2# !a"t)
fii$&!# a*ea !o$
GDA
K
%tii$2a !# "($t frmo%i, Dar pe rm#) am &e"!operit-o pe
!ealalt# Car*ara) a!eea !are mi "-a &e"t#i$it o $oapte
($trea0#, 5i iat#) !# &e !el mlt $ "fert &e or# &e"!operi"em
%i o alt# Car*ar#) "o2ie le0itim#) timp &e pai"pre+e!e a$i) a
$i olo0 %i impote$t, Iat# o Car*ar# ($ trei ipo"ta+e, Dar
!are era !ea a&e*#rat# > Ni!i $a lat# ($ parte) !i toate la
$ lo!) Toate > Dar era ($tr-a&e*#r toate > De !ele trei
a*"e"em prile4l "# ia !$o%ti$2#, Dar !i$e (mi 0ara$ta !#
altele $ mai e1i"ta > Ci$e (mi 0ara$ta !# a*"e"em %a$"a "#
ia !$o%ti$2# to!mai &e a!ele e"e$2iale) &e a!ele !are) ($tr-
a&e*#r) o &efi$e"! Q> Dar &a!# ($ "tr!tra ei i$tim# era !
totl altfel > Dar &a!# "e !omporta"e a%a "a altfel ($ &i-
*er"e o!a+ii) &oar fii$&!# (mpre4r#rile) pri$ &etermi$i"ml
lor) o "ili"er# "# "e ma$ife"te ($tr-$ a$mit fel %i $ ($tr-
altl >
9Ei - mi-am "p" - a!e"tea "($t "pe!la2ii "terile, S-ar
ptea !a Car*ara S# $ fie $imi! &i$ !eea !e mi "e pare mie !#
e"te) a!m) &p# !e i-am a"!ltat "po*e&a$ia %i &p# !ele !e
am aflat &e"pre ea, Tot%i) e"e$2ial e"te $ !eea !e ar ptea
fi ea ($ realitate) "pe!l($& la i$fi$it) !i !eea !e %ti
&e"pre ea,:
Ie%i"em &i$ "at pe la $ p$!t !ar&i$al %i m# ($tor"e"em
pri$ altl, Era ora !($& li "e &#&ea &rml !opiilor &e la
%!oal#, Se f0#rea pe li2e) "tri0a) "e 4!a, Am a4$" &i$
$o ($ li2a pri$!ipal# to!mai !($& ($*#2#torii ple!a &e la
%!oal#, Am &e"!operit-o pe Car*ara ($!# &e &eparte, O !ole0# o
2i$ea &e bra2, Dp# mer"l ei "pri$te$ $ "e !$o%tea !#
$oaptea ($trea0# $ ($!'i"e"e &elo! o!'ii,
I$"ti$!ti*) am 0r#bit pa"l p($# am a4$" ($ "patele lor) la
o &ep#rtare $ mai mare &e &o#+e!i &e metri, Pe rm# iar#%i
am ($!ept "# mer0 ($!et, Doream) &ar ($ a!ela%i timp $
&oream "# "ta &e *orb# ! ea) mai ale" ($ pre+e$2a alt!i*a,
De a!eea (mi era team# !a $ !m*a "# m# "imt# ($ "patele ei
%i@ "# pri*ea"!# ($ rm#, Dar am a*t $oro! %i $ "-a
($t(mplat a%a,
G;D
A!a"# a a4$" mai ($t(i Car*ara, 5i-a lat) &i$ mer") r#ma"
b$ &e la !ole0a ei %i a i$trat ($tr-o !rte, C($&) la r($&l
me) am a4$" ($ &reptl por2ii) Car*ara &i"p#r"e ($ !a"#, O
!a"# mare &i$ !#r#mi&#) a%e+at# mai ($"pre f$&l !r2ii,
A!operi%l "e "pri4i$ea ($ partea &i$"pre "tra&# pe &oi
"t(lpi) form($& $ !ear&a!, U$ !(i$e *e$ea ta!ti!o" "pre
poart#, Sem#$a imitor ! Plto,
N %ti !e mi-a *e$it %i l-am "tri0at
- Plto /
S-a oprit o !lip# %i a !ilit re!'ile, Am ple!at apoi mai
&eparte,
Ca"a ($ !are lo!ia Car*ara "e &eo"ebea &e !elelalte, Era
mlt mai frEmoa"#, poate !ea mai frmoa"# &i$ toate, ($
o0ra&a ei) la fel !a ($ !elelalte) 0#i$ile pi!otea ($ !#l&ra
amie+ei %i) la fel) $ "e *e&ea $i!i 2ipe$ie &e om, C toate
a!e"tea) mi "-a p#rt altfel &e!(t !elelalte !a"e) &atorit# $
($f#2i%#rii ei !are ($tr-a&e*#r o &eo"ebea) !i fii$&!# "e
&e0a4a &i$ ea $ fel &e tri"te2e &e+ola$t#) &e par!# $ ar fi
fo"t lo!it#, Era &oar o il+ie - i$e1pli!abil# 8 il+ie)
fii$&!#) &e pil&#) !rtea era !rat#) ($0ri4it#) a*ea %i o
0r#&i$i2# ! flori) $&e m($a omli, &e la prima *e&ere "e
f#!ea "im2it#,
C($& am a4$" a!a"#) b#tr($a m# a%tepta ! ma"a p"#,
- Pe $&e te-ai plimbat) &ra0# &om$le >
- Am fo"t pe la !imitir) la morm($tl li .!r8 pe rm#) m-
a poftit a!a"# la el to*ar#%l .(r0#, pe !are l-am !$o"!t
($t(mpl#tor,
- Dar pe la Car*ara $-ai fo"t >
- Cm era "# m# &! > m-am mirat, Doar a a*t %!oal#,
- 5ti e > M# 0($&eam) poate ai tre!t "#-2i iei r#ma" b$,
- Ni!i $ mi-a tre!t pri$ mi$te a%a !e*a, 5i apoi - am
a&#0at ($ "pera$2a !# *oi mai ptea "!oate !e*a &e la ea -
mi-a2i "p" &oar !# b#rbatl ei o 0elo+e%te,
G;;
- O 0elo+e%te) &e"i0r, Dar &m$eata e%ti $ "tr#i$) ($
tre!ere $mai pri$ "atl $o"tr, Pe &m$eata $ are moti* "#
fie 0elo",
- E !re& !# $ $mai pe mi$e) &ar pe $ime$i $ are
&m$eali &reptl "# fie 0elo",
- Da>
- Ce) &m$ea*oa"tr# $ "($te2i &e a!eea%i p#rere >
- Da!# e b#rbatl ei) are oml &reptl "# fie 0elo",
- Dar e el) ! a&e*#rat) b#rbatl ei >
- C#& !# al&e Ma$ole .(r0# te-a i$format bi$e,
- N %ti !(t &e bi$e m-a i$format, M# 0($&e"!) "-ar ptea
"# mai fie mlte alte l!rri pe !are ($!# $ le-am aflat,
- ($ ori!e !a+) &e"pre Ale! C#t#%a$ 2i-a "p" !re& tot
!eea !e trebia,
- N mi-a "p" &e!(t !# e i$*ali&) olo0) %i !# $ mai e
b#rbat, De a!eea *# "p$eam a&i$eari !#) ($ "ita2ia li) $
om $ are &reptl "# fie 0elo",
- .i$e) "# +i!em !# $ are &reptl, Dar "# fie 0elo" poate)
!'iar &a!# are "a $ &reptl >
- ($ "ita2ia li $i!i m#!ar at(t /
- Dar &a!# tot%i e"te > De !e (l 0#"e%ti $mai pe el
*i$o*at >
- Dar pe mai !i$e >
- Pe ea / De !e l-a lat > 5tia !# e olo0) %tia !# $ poate
"# fie b#rbat %i at$!i te ($treb : &e !e l-a lat >
- De !e) $ %ti, Dm$ea*oa"tr# ($"# &e !e o r(2i >
- E%ti "i0r) &om$le &ra0#) !# o r#"! >
- Da!# $ e r#) at$!i e1i"t# la &m$ea*oa"tr# o a$mit#
($*er%$are (mpotri*a ei,
- Re!$o"!, A%a !e*a e1i"t#) &om$le &ra0# / Dar %tii &i$ !e
moti* > To!mai fii$&!# l-a lat pe olo0,
- Cre& !# "($te2i $e&reapt# ! ea %i *# ro0 "# $ *#
"p#ra2i !# *-o "p$, De !e $ *# 0($&i2i >
G;F
UE1pli!a2ia abia a!m (mi *e$i"e ($ mi$te,V Poate !# "-a
m#ritat ! Ale! C#t#%a$ &i$a&i$" !a "# r#m($# !re&i$!ioa"#
fili &m$ea*oa"tr#) li .!r,
- Pro"tii / "e ($*er%$# b#tr($a, Da!# *reo&at# l-a ibit pe
fi-me) at$!i $-ar fi trebit "# "e m#rite ! $eoml #"ta,
Da!# l-ar fi ibit) %i &a!# l-ar fi !$o"!t m#!ar !(t &e !(t)
at$!i ar fi trebit "# %tie !# .!r ($ $i!i $ !a+ $ ar fi
fo"t &e a!br& ! o a"eme$ea !#"$i!ie,
-Cre2i "# "p$e2i !# ar fi trebit "# r#m($# *#&*# p($# la
"f(r%itl *ie2ii > Dar par!# %i a%a $ SHe"te !a %i !($& ar fi
r#ma" *#&*# >
- Dom$le &ra0#) m-ai ($2ele" 0re%it, Am "p" !# .!r $ ar
fi fo"t &e a!or& ! o a"eme$ea !#"#torie) &ar $-am "p" !# $
ar fi fo"t &e a!or& ! re!#"#toria ei,
- At$!i) &a!# ($2ele0 bi$e) &m$ea*oa"tr# pre- ti$&e2i !#
.!r $ ar fi a*t $iEmi! (mpotri*# - %i $i!i &m$ea*oa"tr# -
&a!# ea "-ar fi re!#"#torit ! $ om $ormal >
- Da) &ra0# &om$le /
- C# repet) e !re& !# ea "-a !#"#torit ! Ale! C#t#%a$
&i$a&i$" !a "#-i r#m($# !re&i$!ioa"# li .!r,
- .i$e) &om$le &ra0#) &ar &m$eata $ ($2ele0i !# to!mai
a!e"t l!r $-i pot ierta > N-i pot ierta !# $ l-a !$o"!t
m#!ar ($ at(ta m#"r# pe fi-me) ($!(t "#-%i &ea "eama !# el
ar fi *rt "-o %tie rem#ritat# ! $ om ($tre0 !are "#-i fa!#
!opii, Dom$le &ra0#) fil me a fo"t $ oEm ! !o$!ep2ii
($ai$tate, 5i $ om ! a"eme$ea !o$!ep2ii $ ar ptea fi &e
a!or& !a *#&*a li "# $-%i refa!# *ia2a) "#-%i iro"ea"!#
ti$ere2ea al#trea &e $ $eom) %i ($tr-o +i "# "e "ti$0#
a"eme$ea $ei pla$te $ero&itoare) "tearp#, .!r al me)
&om$le &ra0#) $ era $ e0oi"t, Era $ 0e$ero") $ om !are
ibea *ia2a) ibea tot !e apar2i$ea firii) %i re"pi$0ea
$efire"!l, Car*ara a ale" to!mai $efire"!l %i &a!# .!r ar
ptea a*ea !$o%ti$2a faptei ei $ ar aproba-o) ar "feri,
($2ele0i) &om$le &ra0# >
- N e !'iar at(t &e 0re &e ($2ele", Tot%i e) ($ lo!l
&m$ea*oa"tr#) $-a% !o$&am$a-o, N ptem 4&e!a oame$ii $mai
&p# faptele lor) i$&epe$&e$t &e i$te$2ii,
- .a o !o$&am$, 5i $ i-o pot ierta !# ea) om ($tre0) "-a
($"o2it ! $ $eom) ! $ i$firm, 5i ($!# !e fel &e i$firm /
- Poate !#) &i$tr-$ a$mit p$!t &e *e&ere) e"te %i ea
i$firm#,
- N m# i$tere"ea+#, N-i pot ierta, A% fi *rt "-o %ti
rem#ritat#,,, S# aib# !opii,,, M#!ar $l,,, U$ b#iat,,, 5i
&a!# l-a ibit pe .!r) "#-i fi p" $mele li,,, De%i
"tr#i$) alt "($0e &e!(t al $o"tr) l-a% fi ibit,,, Poate !#)
&i$ !($& ($ !($&) l-ar fi trimi" pe b#iat "# m# *a&#,,, Poate
!#) &i$ !($& ($ !($&) m-a% fi &" "#-l *#&,,, 5i,,, %i &a!#
a%a "-ar fi ($t(mplat) $-a% fi a!m at(t &e "i$0r#,,,
Si$0r#) &om$le &ra0#,,, Ni!i o rbe&e$ie ($ *ia2#,,, C
to2ii a mrit, 5i o&at# ! mi$e mi "e *a "ti$0e $eaEml,,,
5i "p$($& a!e"tea) m# l#"# "i$0r, De%i Car*ara (mi "p"e"e
!# b#tr($a mea 0a+&# e"te aproape lip"it# &e fa!ltatea &e a
pl($0e) am fo"t !o$*i$" !# m# l#"a"e "i$0r !a "# "e &!# "#
pl($0# ($ o&aia ei,
O or# mai t(r+i (mi lam r#ma" b$ &e la ea, M-a !o$&"
p($# la poart#,
-Da!# *reo&at#) &om$le &ra0#) mai ai trebri pe la $oi
pri$ "at) tre!i %i pe la mi$e,
Dar a "p"-o !o$*i$"# !# a%a !e*a $ "e *a mai ($t(mpla
$i!io&at#,
C($& am a4$" ($ !ol2l li2ei) ea ($!# mai pri*ea &p#
Emi$e, De &ata a"ta "($t "i0r !# $ m-am ($%elat, Pri*ea %i
pl($0ea,
9S#rma$a) !mplit# "oart# a mai a*t/: mi-am +i" &($& !ol2l
%i ie%i$& ($ %o"eaa mare !are &!ea &ire!t la 0ar#,
Ple!a"em &i$ timp) a%a !# $ trebia "# m# 0r#be"!, Ori!(t
&e ($!et a% fi mer" %i tot a4$0eam ($ai$te &e *reme, .a
trebia ($!# "# %i a%tept, 5o"eaa a"faltat# pe o &i"ta$2#
&e"tl &e mare era "tr#4it# &e plopi, ($ &rm "pre 0ar#) ($
mo& obli
G;K
0atori trebia "# tre! pri$ fa2a !a"ei Car*arei, P#r#"eam
"atl f#r# "-o mai *#&, (mi f#0#&i"e !# *a !#ta "# m#
($t(l$ea"!# p($# la priml tre$, N "e 2i$"e &e !*($t, Dar
$-mi p#rea r#, N %ti &i$ !e moti*) &ar $i!i e $ &oream
"-o mai *#&, De !(te ori m# 0($&eam la ea) mai ale" a!m) &p#
&i"!2ia ! b#tr($a) "e$time$tl &omi$a$t era !el &e mil#, (mi
era teribil &e mil# &e Car*ara,
Am ie%it &i$ "at, A!m %o"eaa "e ($ti$&ea ($ai$tea mea)
&reapt# p($# la 0ar#, 5i iat#) abia am p#%it pe &rml re!e$t
pietrit) !($& am &e"!operit-o pe Car*ara, A!olo) ($ai$tea
mea) la o &ep#rtare $ mai mare &e !i$!i+e!i &e metri) p#%ea
al#tri &e !#r!iorl $i i$*ali&,
X$t(mpl#rii (i pla!e "# !ree+e "ita2ii ! totl $e-
pre*#+te,
I$"ti$!ti* am 0r#bit pa"l Dp# !(te*a mi$te am a4$"-o &i$
rm#,
- .$# +ia,
N p#r &elo! "rpri$"# !# m# *e&e, Mai !r($& a% fi !re+t
!# "e a%tepta "# m# ($t(l$ea"!#, Da) !re& !# i$te$2io$at
ie%i"e "#-l plimbe pe Ale! C#t#%a$ to!mai pe &rml !are
&!ea la 0ar#,
- .$# +ia, Ple!i) *a "# +i!#,
- 5i a%a am "tat prea mlt,
Oml &i$ !#r!ior "e ita la mi$e ! imire %i !rio+itate,
- Dm$eali e"te priete$l li .!r &e"pre !are 2i-am
*orbit) (l l#mri Car*ara,
- Mi-am ($!'ipit, (mi fa!e pl#!ere "# *# !$o"!) to*ar#%e,
5i (mi ($ti$"e m($a,
Era $ b#rbat !a la patr+e!i &e a$i) pl#!t Ia ($f#2i%are,
Mai ale" o!'ii impre"io$a, Era $e0ri) *ioi %i imi2i &e
par!# tot timpl "e mira &e !e*a, Di$tr-$ a$mit p$!t &e
*e&ere) p#rea o!'i &e !opil, P#rl (i era $e0r) &oar !(te*a
fire !#r$te pe la t(mple) %i !re2, ($ a$"ambl) !'ipl a*ea
!e*a foarte "impati!) %i) !lmea iro$iei) !e*a foarte *iril,
Dar mai mlt &e!(t o!'ii) impre"io$a m(i$ile, 3oarte albe)
foarte ($0ri4ite) ! &e0ete l$0i) fi$e,
G;M
Impre"io$a $ $mai pri$ frm"e2ea lor i$tri$"e!# a% +i!e)
!i mai ale" pri$ $ea"t(mp#rl lor, Da!# $-ar p#rea ab"r&) a%
ptea +i!e !# oml &i$ !#r!ior mer0ea ! m(i$ile, Dar o
a"eme$ea !ompara2ie p#rea $ $mai "tpi&#) &ar %i
!ara0'ioa"#, 5i) ! toate a!e"tea) a%a mi "e p#rea : !#
m(i$ile "bli$ia lip"a pi!ioarelor) ($ "fera ori+o$tli lor
limitat, Aler0a &e !olo) !olo pe p#tra !are (i ($*elea
partea i$ferioar# a !orpli "a &e-a l$0l pere2ilor
!#r!iorli) f#r# $i!i o treab#) pr %i "impl fii$&!# $-%i
0#"ea a"t(mp#r) fii$&!# "im2ea $e*oia "# aler0e,
Car*ara (i *orbi"e &e mi$e %i li !i!# (i f#!ea pl#!ere "# m#
!$oa"!#, N-am a*t impre"ia !# o "p$e &i$ "impl# polite2e,
Se p#rea !# ($tr-a&e*#r (i f#!ea efe!ti* pl#!ere,
N i-am r#"p$", Re0retam !# $ e*ita"em ($- t(l$irea a!ea"ta)
fii$&!#) $ %ti &e !e) a!m (mi era %i mai mare mil# &e
Car*ara,
- Ne plimb#m / (mi e1pli!# ea ! to$l !el mai fire"!,
Se plimba / A%a ($2ele0ea ea "# "e plimbe,
- Da) $e plimb#m / repet# oml &i$ !#r!ior) ($"o2i$&
!*i$tele &e $ +(mbet tri"t) &ar ($ a!ela%i timp *a0 iro$i!,
- S($te2i &i$ .!re%ti > l-am a+it ($treb($&-m# !e*a mai
t(r+i,
- Da) &i$ .!re%ti,
- 5i a2i fo"t priete$ ! fo"tl b#rbat al "o2iei mele >
($trebarea $-mi f#! $i!i o impre"ie, Ce) a*ea &e 0($& "#-mi
ia $ a&e*#rat i$tero0atori >
- M&a,
5i ($ 0($& :
9Da!# %tii) at$!i &e !e &ra! m# mai ($trebi >:
- ($ !a+l a!e"ta) probabil !# $ *# "($t &elo! "impati!,
- Ale! /
To$l era $l &e repro%,
- N te "p#ra) Car*ara, TiEebie "#-mi e1pli!e,
- N are !e "#-2i e1pli!e,
G;O
- .a) &a, S#-mi e1pli!e &e !e (i "($t a$tipati!,
I$ 0e$eral) "($t $ om !alm, N-mi ie" repe&e
9&i$ pepe$i@, Dar mai ale") $-mi pla!e "# 4i0$e"! oame$ii, De
&ata a"ta oml i+bti"e aproape "# m# ($frie, C'iar &a!#
pre"p$erea li ar fi fo"t a&e*#rat#) faptl !# (mi !erea "#-
i e1pli! &e !e a$me $-; pteam "feri mi "e p#rea o
prete$2ie ab"r&# %i ri&i!ol#,
- So2ia &m$ea*oa"tr# - i-am e1pli!at f#!($& efortri &e a
r#m($e !alm - are &reptate, N am !e "# *# e1pli!, ($trebarea
&m$ea*oa"tr# e f#r# obie!t,
- Cm > Cre2i "# m# fa!e2i "# !re& !# $ *# "($t a$tipati! >
Hot#r(t, Oml #"ta !i&at (%i p"e"e ($ 0($& "# m# "!oat#
&i$ fire,
- N preti$& a%a !e*a / i-am r#"p$" pier+($- &-*$i !alml,
Mi-a p#rt ($"# ime&iat r#, Mi-a p#rt r# pe$tr Car*ara,
Di$ p$!tl ei &e *e&ere) &i"!2ia era mai mlt &e!(t
pe$ibil#,
- Ce+i Car*ara !# am a*t &reptate / i "e a&re"# trimf#tor,
Apoi !#tre mi$e :
- Am "im2it a!ea"ta ime&iat,
- Dra0l me) te ro0) li$i%te%te-te / Te ro0 mlt,
Dra0l ei /,,, 5i !m (l mai r0a, (l implora
aproape, Dar el par!# $i!i $-o a+ea, M(i$ile li aler0a &e
!olo) !olo mere $eli$i%tite %i) ($ timp !e o!'ii imi2i !a &e
!opil !o$ti$a "# "e mire) fr$tea i "e a!operi &e ro%ea2#,
La ($!ept am !re+t !# &e m($ie, Dar m# ($%elam, C($& a
($!ept "# *orbea"!# mi-am &at "eama !# "e ($ro%i"e &e
i$&i0$are,
- C# "($t a$tipati!, 5ti / M-a% fi mirat &a!# "-ar fi
($t(mplat altfel, Ar fi fo"t o e1!ep2ie, Dm$ea*oa"tr#)
ttrora) *# "($t o&io", 5i &m$ea*oa"tr#) priete$l fo"tli
"o2 al "o2iei mele) mai o- &io" &e!(t !elorlal2i, UM# ($fria
mai ale" formlarea 9fo"tli "o2 al "o2iei mele:,V C# "($t
o&io" fi
G;6
i$&!# ea "-a m#ritat ! mi$e, Pe$tr a!e"t e1traor&i$ar $oro!
al me,
C# ro0 "# *# ima0i$a2i "!e$a, Nefirea"!#) aproape 0rotea"!#,
O %o"ea ! plopi),, E,,, Car*ara,,, U$ i$firm ($tr-$ !#r2 :
Ale! C#t#%a$,,, M# *e&ea at$!i pe$tr prima &at#,,, N %tia
$imi! &e"pre mi$e,,, At(t &oar : !# .!r a fo"t priete$l
me,,, 5i &i$tr-o &at#) a!olo pe %o"ea ($!epe "# *orbea"!#
&e"pre "i$e ($"%i) &e fapt "# mi "e &e"t#i$ia"!#,,, U$ om) o
epa*#) (%i &e+*#lia "fletl ($ fa2a mea ! $ fel &e
($!#p#2($are !are) ($ fo$&) $ era &e!(t &e+$#&e4&e, 3#r# *oia
li) bi$e($2ele", Mi "e &e+*#lia !a $ om ob"e&at &e i&eea
fi1# !# ttrora le e"te o&io", P($# %i mie) $ "tr#i$) !are
abia a!m (l *e&eam pe$tr prima &at# ($ *ia2a mea,
A"!ltaEm) mi "e p#rea !# "($t pra&# $i !o%mar %i $-mi
*e$ea "# !re& !# realitatea poate "#-mi 4oa!e a"eme$ea fe"te,
- Ale!) te ro0 /
Dar el $-o a+ea, Corbea !alm) e#t($& !*i$tele) f#r# "#
ri&i!e *o!ea %i ! toate a!e"tea !lo!oti$& &e i$&i0$are,
- Dar !e *i$# am e > De !e *oi) oame$i ($tre0i) "($te2i a%a
&e !r+i > Sp$e2i-mi) !e *i$# am e &a!# am a4$" &i$tr-$ om
!a to2i oame$ii $,,, o,,, epa*#> Ce *i$# am e !# ble"tema2ii
a!eia &e me&i!i ($ lo! "# m# la"e "# mor) <m-a re&at *ie2ii)
f#r# "# le pe"e !# $ mai "($t om &e!(t pe 4m#tate> Dm$ea-
*oa"tr# $-a2i fo"t pe fro$t /
- .a am fo"t, Dar li$i%ti2i-*#,
- Dar !e) $ "($t li$i%tit > Zbier la &m$ea*oa"tr# > C#
i$"lt > N / At$!i &e !e (mi !ere2i "7 m# li$i%te"! > Poate
*# e fri!# &e a&e*#r > 5i "p$e2i !# a2i fo"t pe fro$t > Ci$e
%tie) poate !# $e-am ($t(l$it !($&*a, A2i fo"t i$fa$teri"t >
- I$fa$teri"t,,,
(mi &#&eam "eama !e mlt "fer# Car*ara &i$ !a+a po"trii
pe$ibile ($ !are "e "ita"e) &e b$# *oie) oml ei, A% fi
ptt "-o !rm) &($& b$# +ia %i ple!($& mai &eparte, Dar)
trebie "# m#rtri"e"!) $ eram ($ "tare, N eram ($ "tare)
fii$&!# Ale!
G;=
C#t#%a$ m# i$tere"a %i m# impre"io$a- ($ e0al# m#"r#,
R#m($eam) a"!ltam %i ($ a!ela%i timp (mi "p$eam !# trebie
"# ple! $eap#rat !a "-o !r2 pe Car*ara,
- At$!i &a!# a2i fo"t tot la i$fa$terie) $ "e poate "# $
$e fi ($t(l$it !($&*a, ($tr-o $oapte,,, Poate !($& $itatea
$oa"tr# a "!'imbai-o pe a *oa"tr#, Sa poate i$*er", Poate $e-
am ($!r!i%at pe *reo %o"ea) m#r%#li$&, .ietele $oa"tre
pi!ioare &e i$fa$teri"t / C(te mii &e Lilometri $-a "tr#b#tt
ele, Da) &a) &e"i0r !# $e-am ($t(l$it pe *re$a &i$ %o"ele,
Noaptea,,, Pe ploaie,,, Sa poate pe +#pa&#) pe *i"!ol) ($
m$2ii Ce'o"lo*a!iei, C# a&!e2i ami$te &e a!ele $op2i > C(te
a fo"t) !(te > Ci$e le mai %tie $m#rl > C# a&!e2i ami$te
&e a!ele i"to*itoare $op2i &e mar% >
- (mi a&! ami$te,
Cm "# $-mi fi a&" ami$te > / Dar par!# le-am itat
*reo&at# > Da) a*ea &reptate, A!ele i"to*itoare $op2i ale
i$fa$teri"tli rpt &e tr&#) !are tot%i trebie "# mear0#)
"# mear0#, S# mear0#) "# &oarm# %i "# mear0#) or# &p# or#) o
$oapte ($trea0#, At$!i mai ale" !($& *e$ea or&i$ "# "!'imb#m
po+i2ia, Ne aflam ! $itatea ($ fla$!l "t($0 al &i"po-
+iti*li %i iat# !# *e$ea or&i$ "# ($lo!im o $itate &i$
fla$!l &rept, A"eme$ea or&i$e $e par*e$ea $mai $oaptea, 5i
mar%l p($# la $oa po+i2ie) tot $oaptea trebia e1e!tat,
Noaptea pe %o"elele &e"f$&ate &e proie!tile) !o!(r4at "b
0retatea armame$tli %i m$i2iei, Te &!i ($"pre &reapta %i
&e a!olo *i$ al2ii "#-2i ia lo!l, U$it#2ile "e ($!r!i%ea+#
pe a!elea%i %o"ele) "e a& tropotl pa%ilor) "!(r2(itl
tre$rilor re0ime$tare %i &i$ !($& ($ !($& !(te o "&alm#,
Oame$ii mer0 %i &or*$) $ a ptere "# *orbea"!# %i pri*e"!
i$&ifere$2i) ! o!'ii ($ro%i2i &e tr&#) !oloa$ele !are "e
"!r0 &i$ &ire!2ia op"#) formate &i$ oame$i tot at(t &e
obo"i2i) tot at(t &e !o!(r4a2i "b 0retatea armame$tli %i
m$i2iei,
Doar arareori !(te $ $ai* "e obo"e%te "# ($trebe :
- Di$ !e $itate) m# frate-me >
G;A
($treab#) &e%i %tie !# r#"p$" $ *a primi) fii$&!# e"te
9"e!ret@,
($tr-o a"eme$ea $oapte e"te po"ibil "# m# fi ($!r!i%at !
oml Car*arei pe *re$a &i$ %o"elele pe !are $itatea $oa"tr#
m#r%#li"e,
- Da!# ai fo"t i$fa$teri"t) at$!i $e-om fi ($t(l$it !($&*a
pe *re$a &i$ %o"ele) i$fi$itele %o"ele pe !are le-am
"tr#b#tt, Pe at$!i eram %i e $ om ($tre0 !a &m$ea*oa"tr#,
Pe at$!i (mi &oream %i e "#-i batem mai repe&e pe $em2i %i
"# m# re($tor! ($ 2ar#, Pe at$!i *i"am %i e, C(teo&at# *i"am
($ timpl bombar&ame$tli, Da!# ai fo"t i$fa$teri"t) %tii !e
($"eam$# "# fii "p" $i bombar&ame$t &e artilerie, Ei) &a /
5i e a*eam ptere "# *i"e+ !'iar at$!i !($& $em2ii ploa
pe"te po+i2ia $oa"tr# ! proie!tile, Poate *ei "p$e !#
a!ea"ta $ era po"ibil > Ia!a era, .i$e($2ele") $ tot&ea$a,
Nmai !(teo&at#, 5i !($& i+bteam totl tre!ea mai repe&e)
totl &e*e$ea mai "portabil, Ci"am +ia !($& a*ea "# fie
pa!e) *i"am +ia !($& a*eam "# m# ($"or) "# am !opii, Ci"am
+ia !($& *oi ptea r!a &i$ $o m$2ii) &ar $ !a
i$fa$teri"t) !i !a tri"t, Dm$ea*oa"tr# a2i *i"at *reo&at# ($
timpl $i bombar&ame$t &e artilerie >
- A"ta $ /
(l a"!ltam ! $ i$tere" !re"!($&, Dar ($ a!ela%i timp)
&e&bl($&-m#) iar#%i m# miram &e "tra$il (mpre4r#rii, O
%o"ea "tr#4it# &e plopi) pietrit#, U$ !#r2 &e i$*ali&)
prtat &e o femeie frmoa"#, I$*ali&l &i$ !#r2 ! fr$tea
ro%ie &e i$&i0$are) *orbi$&) *orbi$& pe$tr mi$e) $
$e!$o"!t ($t(l$it ($t(mpl#tor) %i e p#%i$& al#tri &e
femeia li, a"!lt($&-; ! $ i$tere" mere "porit, Iar
&eparte) &i$!olo &e !l#&irea 0#rii) "oarele !are ($!epea "#
!oboare,
- N m# mir, Doar $ to2i oame$ii a !apa!itatea &e a *i"a,
Am *i"at, Am *i"at p($# ($tr-o +i, O "!'i4# &e bra$& m-a lo*it
$&e*a ($ %ale %i mi-a !i" $ %ti !e $er*i, O alta a
&e"#*(r%it opera primei, Se pare !# am pltit mai mlte l$i
($tre *ia2# %i moarte, Dar) p($# la rm#, &atorit# me&i!i
GFD
lor) $-am mrit, ($ "!'imb a mrit *i"l, A tre!t &e at$!i
opt"pre+e!e a$i, De opt"pre+e!e a$i "($t $ !a&a*r *i) iar
&e pai"pre+e!e Car*ara e"te "o2ia mea,
($ mo& obi%$it) a!eia !#rora "oarta le-a "r(" tot at(t &e
p2i$ !(t mie "($t !omp#timi2i &e "eme$ii mei, C mi$e ($"# "-
a ($t(mplat altfel, Am &e*e$it o&io" ttror, U$ii m# r#"!,
De !e > Pe$tr !# Car*ara "-a !#"#torit ! mi$e) ea) o femeie
*ie %i) pe &ea"pra) frmoa"#,
- Dar $ e a&e*#rat) Ale!le / prote"t# Car*ara aproape !
&e+$#&e4&e,
- 3#r# ($&oial# !# $ e"te a&e*#rat / am "#rit ($ a4torl
Car*arei, Dar $mai ($ 0($&, Tare $-am ptt ro"ti !*i$tele)
impre"io$at &e perma$e$ta %i tra0i!a ob"e"ie a li Ale!
C#t#%a$,
-.a) &a /,,, .a) &a / I$til ($!er!i "# m# mi$2i, T %tii
tot a%a &e bi$e !a %i mi$e !# le "($t ttrora o&io") !# to2i
m# r#"! pe$tr $oro!l me, .i$e) ei "($t !m "($t, Dar
&m$ea*oa"tr# &e !e $ m# pte2i "feri > De !e) f#r# "# m#
!$oa%te2i) f#r# "# %ti2i $imi! &e"pre mi$e) $mai !(t m-a2i
*#+t) m# %i &i"pre2i2i > Sp$e2i &oar !# a2i f#!t fro$tl,
Sp$e2i !# a2i fo"t i$fa$teri"t, Dm$ea*oa"tr# ar trebi "#
($2ele0e2i, Da!# &o!torii $ m-a l#"at "# mor) &a!# pro!e"ele
*ie2ii ! e1!ep2ia $ia !o$ti$# "# "e &e"f#%oare ($
4m#tatea mea &e trp "#$#toa"#) $ am &reptl %i e la p2i$#
feri!ire > Ha+ar&l e orb, Ce mi "-a ($t(mplat mie) ptea "#
*i "e ($t(mple &m$ea*oa"tr#, Da!# a*e2i $ pi! &e fa$te+ie)
($!'ipi2i-*# !# "($te2i $ &e opt"pre+e!e a$i) !i $mai &e o
+i) ($ a!e"t !#r!ior, Str#&i2i-*# "# tr#i2i $mai o !lip# !e
a2i "im2i la 0($&l !# toat# *ia2a *a trebi "-o petre!e2i ($
a!ea"t# !ar!er# pe roate, 5i &a!# *e2i i+bti) at$!i m# *e2i
($2ele0e, Dar !'iar &a!# $ *e2i i+bti "# *# "im2i2i o !lip#
m#!ar ai&oma mie) pte2i ($2ele0e tot%i ra2io$al &rama mea,
Da!# *re2i) &rama $oa"tr#, N e a%a) Car*ara) !# $ 0re%e"!
&a!# "p$ &rama $oa"tr#>
- Te-aQm r0at "# !o$te$e%ti) &ra0l me, Drama ta "a &rama
$oa"tr# $ e1i"t# &e!(t ($ ($!'ipi-
F; - Ca"a &e pe !oli$#
GF;
rea ta) Ale!le, Apoi !#tre mi$e : te ro0 "# $ i$terprete+i
0re%it, .#rbatl me "fer# fie $ !omple1 &e i$ferioritate,
(%i ($!'ipie !# toat# lmea (l r#%te fii$&!# m-am !#"#torit
! el, Dar a"ta $ e a&e*#rat, (2i &ai %i &m$eata "eama !# $
e a&e*#rat,
- De"i0r !# $ e a&e*#rat / am ""2i$t-o,
- C# !o$tra+i!e2i) to*ar#%e, Mai a&i$eari a2i re!$o"!t !#
$ *# "($t "impati!,
-< Alt!e*a) am ($2ele",,,
- Alt!e*a / L#"a2i, De la %ol&ri i$ 4o" "($t $ !a&a*r,
Dar !apl mi-e limpe&e, Creierii mai 0($&e"! ($!#, 5ti)
Car*ara $ *rea "# *orbea"!# &e &rama mea, De &rama $oa"tr#,
Dar ele e1i"t# : o &ram# a mea 8 o &ram# a ei 8 o &ram# a
$oa"tr#, S($t) "# %ti2i) trei l!rri &eo"ebite, S# *i le
e1pli!, Drama mea : e) om $mai pe 4m#tate) o ibe"! pe
Car*ara, O ibe"! a%a !m $i!i $ om "#$#to" $ ar ptea-o
ibi) to!mai fii$&!# e"te "#$#to", O ibe"! a%a %i "($t $e"p"
&e feri!it, Dar ($ a!ela%i timp "f#r !mplit) "($t !mplit &e
$eferi!it !# $ pot "-o ibe"! a"eme$ea $i b#rbat a&e*#rat,
Drama ei : !# f#r# "# m# ibea"!# - $i!i $-i preti$& a%a !e*a
fii$&!# ar fi ab"r& - trebie "# tr#ia"!# l($0# mi$e
&eoare!e) &i$ moti*e pe !are $ le !$o"!) (i "($t $e!e"ar,
Drama $oa"tr# : $eferi!irea $oa"tr# re!ipro!#, E) $eferi!it
pe$tr $eferi!irea ei &i$ moti*e pe !are $ le !$o"!) ea)
$eferi!it# pe$tr $eferi!irea mea &i$ moti*e !$o"!te %i &e
&m$ea*oa"tr#,
A!e"ta e"te priml a"pe!t al problemei, Cel &e-a( &oilea,,,
Dar Car*ara $-; mai l#"# "# !o$ti$e, Opri !#r!iorl %i mi
"e a&re"# :
-Noi &e a!i $e ($toar!em, C#l#torie pl#!t#) to*ar#%e,
-? Dar &e !e Car*ara > prote"t# Ale! C#t#%a$, E *rea "#
mai "ta &e *orb# ! &m$eali, El a fo"t priete$ ! fo"tl
t# "o2, 5i i$te$2io$am "#-i
GFF
e1pli! &e !e) to!mai fii$&!# a fo"t priete$ ! el) $ are
moti* "# m# &i"pre2ia"!#,
- N) Ale!le / Dm$eali $ te &i"pre2ie%te, 3#-mi) te
ro0) pl#!erea "# $e ($toar!em a!a"#, Apoi !#tre mi$e : $ %ti
!e impre"ie 2i-ai f#!t &e"pre b#rbatl me ($ rma a!e"tei
pe$ibile &i"!2ii) &ar "# %tii !# $ e"te %i ($ realitate a%a,
La re*e&ere) %i ($!# o &at#) !#l#torie pl#!t#,
Ale! C#t#%a$ a !#ri fr$te a!m $ mai era ro%ie) !i
pali&#) *r "# "p$# !e*a) &ar "e r#+0($&i, L-am a+it
mrmr($& ! o *o!e aproape "ti$"# :
- C#l#torie pl#!t# /
N-am ml2mit m#!ar, (mi era par!# 0iEa ($!le%tat#, Am
pri*it ($ rma lor, Dreapt#) m($&r#) Car*ara p#%ea al#tri &e
!#r!iorl !are "!(r2(ia %or, Di$"pre "at *e$ea $ om pe
bi!i!let#, Cople%it &e o tri"te2e f#r# mar0i$i m-am ($tor" %i
am por$it "pre 0ar#, Soarele aproape !obor("e "pre a"fi$2it,
CAPITOLUL eI
C Ja*ril# 3m am "tabilit telefo$i! ora !($& "#-l !at
a!a"#, Lo!ia) %i lo!ie%te %i a"t#+i) ($tr-$ blo! pe !alea
Doroba$2i, C($& am "$at la %a apartame$tli) a *e$it !'iar
el "#-mi &e"!'i&#) "o2ia %i !opiii fii$& ple!a2i la !i-
$emato0raf,
M-a i$tro&" ($tr-o ($!#pere !are "er*ea &rept biro, C(te*a
!lipe $ $e-am *orbit, A% +i!e !# $e-am "t&iat re!ipro!, Oml
mi-a pl#!t &e la ($!ept, Dp# "o!otelile mele) $ era mai
b#tr($ &e patr+e!i %i !i$!i &e a$i, Tot%i p#rea mlt mai ($
*(r"t#, Mai ($t(i) &i$ !a+a p#rli prematr ($!#r$2it) ($
al &oilea) &i$ pri!i$a $e$m#ratelor ($!re2itri $ $mai &i$
4rl o!'ilor) &ar mai ale" &e pe fr$te, Era &e "tatr#
aproape m#r$t#) "lab, &ar pli$ &e "#$#tate,
-Mi-a2i "p" la telefo$ !# *re2i "#-mi *orbi2i) ($!ep el,
C# "ta la &i"po+i2ie,
- To*ar#%e 3Em) m-am ($tor" $mai &e !(te*a +ile &i$
!om$a &m$ea*oa"tr# $atal#) !$o"!t# mai ($ai$te "b $mele
&e S#r#!2i, A!olo am
GFK
fo"t 0#+&it timp &e trei +ile &e to*ar#%a Efro"i$a Ci%i$oi,
Sper !# *# mai ami$ti2i &e &($"a,
- Cm "# $-mi ami$te"! &e,,, &oam$a, Mi-a fo"t ($*#2#toare,
5i apoi $ia &i$ fiii ei (i &atore"! ($ &o# r($&ri *ia2a,
-< E *orba &e .!r Ci%i$oi >
- Da,
- To!mai ($ le0#tr# ! .!r Ci%i$oi *-a% !ere $ele
i$forma2ii,
- ($ !e !alitate > m# ($treb# ime&iat,
- N ($tr-$a ofi!ial#, C .!r Ci%i$oi am fo"t priete$,
L-aEm !$o"!t pe +o$#) ($ Mol&o*a, Am f#!t parte $ $mai
&i$ a!ela%i plto$) &ar %i &i$ a!eea%i 0rp#, 5i !m *-am
"p") $e-am (mpriete$it
- A%a / Da!# a2i fo"t priete$) at$!i ! at(t mai mlt (mi
pare bi$e !# $e-am !$o"!t,
- De altfel) m# "imt obli0at "# *# "p$ &e la ($!ept) !#
$ele l!rri !$o"! %i &e"pre &m$ea*oa"tr#, Le-am aflat
!iti$& !(te*a file &i$ 4r$all li .!r, Di$ p#!ate) $ l-am
ptt !iti ($ ($tre0ime) mai ($t(i fii$&!# o parte &i$ el a
fo"t ar"#) iar ($ al &oilea) fii$&!# per"oa$a ($ m($a !#reia
"e afl# a!m a ref+at !ate0ori! "# mi-; p$# la &i"po+i2ie,
- C# referi2i la &oam$a >
- N) !i la fo"ta "o2ie a li .!r) la Car*ara,
- Car*ara > Ce mai fa!e > N-am "# it $i!io&at# !(t &e
i$imoa"# "-a ar#tat ($tr-o (mpre4rare &e mare !mp#$# pe$tr
mi$e,
- ($ $oaptea !($&) &p# !e a2i e*a&at) *-a2i &" "# !ere2i
a&#po"t li .!r >
- Ei) &ar *#& !# %ti2i mlte l!rri &e"pre mi$e/ %e mir#
el,
- N at(t &e mlte pe !(t *i "e pare, ($ !(te*a !*i$te),
iat# !e am aflat ($ le0#tr# ! &m$ea*oa"tr# &i$ 4r$all li
.!r %i &i$ !ele !e mi-a po*e"tit Car*ara : ($t(mplarea !
re!'i+i2io$area !ailor %i moti*l are"t#rii &m$ea*oa"tr#, Am
mai aflat !# la Si0ra$2# a2i fo"t a$!'etat &e be"tiall
!omi"ar Miti!# Wrbi2# %i !#) "!rt timp &p# !o$&am$area
GFM
&m$ea*oa"tr#) a2i i+btit "# e*a&a2i ($ timp !e t#ia2i lem$e
($tr-o p#&re, A"ta e tot,
- C e1!ep2ia $i "i$0r fapt) &e altfel &eo"ebit &e
importa$t %i a $or am#$$te) !re& !# a2i i+btit "# afla2i
tot !eea !e ptea pre+e$ta pe$tr &m$ea*oa"tr# !(t &e !(t
i$tere", Dar !a "# po*e"te"! %i !e ($!# $ a2i aflat mi-e
&e"tl &e 0re, N "($t $ b$ po*e"titor %i $ %ti pr %i
"impl !m "# ($!ep, 3ii$&!# mi-ar trebi foarte mlt timp -
$i!i $ &i"p$ &e at(ta - !a "# *# i"tori"e"! ab"olt tot !e
mi "-a ($t(mplat &0 !($& am fo"t prima &at# are"tat %i p($# ($
+ilele li A0"t ;AKK, Da) mi "-a ($t(mplat mlte) am tre!t
pri$ mlte peripe2ii) $ele at(t &e p2i$ obi%$ite) ($!(t
"($t 0re &e !re+t, To!mai &e a!eea *-am "p" !# $ %ti &e
$&e "# ($!ep,
- E *-a% "0era "# po*e"ti2i $mai !eea !e !o$"i&era2i
&m$ea*oa"tr# $e!e"ar) ($ or&i$ea ($ !are faptele "-a
($t(mplat) &e%i pe mi$e m-ar i$tere"a ab"olt tot,
- .i$e /,,, S# ($!er!, Ca "# +i!#) %ti2i !# am fo"t are"tat,
5ti2i !#) at$!i !($& ma4rl Col2a$ m-a ($ai$tat la
Si0ra$2#) am fo"t a$!'etat &e !omi"arl Wrbi2# pe !are l-
a2i $mit 9be"tiall !omi"ar Miti!# Wrbi2#@, A"ta ($"eam$#
!# "($te2i i$format !e fiar# &e om a fo"t,
- I$&i*i&l a!e"ta o&io" m-a i$tere"at ($ mo& &eo"ebit %i)
!a "#-i pot re!o$"titi be"tiall "# portret) am ($trepri$"
!er!et#ri per"o$ale) !o$"lt($& o ($trea0# ar'i*# !are mi-a
fo"t p"# la &i"po+i2ie,
- At$!i) $ trebie "# pier&em timpl &($- &-*# prea mlte
am#$$te, Dar fii$&!# tot *e$i *orba &e Wrbi2#) "($t i"pitit
"# *# po*e"te"! ($ !e fel a &e!r" priml i$tero0atori pe
!are mi l-a lat el per"o$al,
- C# a"!lt, ($ prealabil) *rea "# *# i$forme+ !# am o
!rio+itate $elimitat#,
- C at(t mai bi$e, ($"eam$# !#) ($ timpl po*e"tirii) &a!#)
f#r# *oia mea) *oi fa!e $ele &i0re"i$i) $ *# *oi pli!ti"i,
- ($ pri*i$2a a!ea"ta $i!i o 0ri4#,
GFO
- Pe at$!i eram $ "impl 2#ra$) f#r# familie) aproape f#r#
$eamri, A"t#+i) probabil !# a2i aflat) "($t i$0i$er
+oote'$i!ia$) Parti&l mi-a &at po"ibilitatea "# ($*#2 %i) a%a
!m a f#!t-o at(2ia al2ii) m-am p" %i e ! &i$2ii pe
!arte, N a fo"t to!mai %or, C *oi$2# ($"# !e $ fa!e oml /
Dar) a%a !m *-am "p") at$!i !($& fiara &e Wrbi2# m-a lat
la !er!et#ri) eram $ "impl 2#ra$, U$ 2#ra$ ))pro"t: !m "e
"p$ea,
C($& m-a &" ($ fa2a li a!ea"ta a fo"t prima ($trebare pe
!are mi-a p"-o :
- 5tii barbt >
- Ce "# %ti > am ($trebat) fii$&!# at$!i a+eam pe$tr
prima &at# a!e"t !*($t,
- .arbt /
- N %ti /
- N %tii /
Oft# mai ($t(i &i$ a&($!l r#r$!'ilor) apoi iar#%i m# ($treb#
:
- M#) "pi &rept > C'iar $ %tii >
-? N) &om$le,
- Dar rebeli$e %tii "# fa!i /
, - N-am f#!t $i!i o rebeli$e, Pe mi$e ($"# $ m# rab&#
i$ima "# ta! at$!i !($& *#& o $e&reptate) &om$le,
C# &a2i "eama !e $ai* eram pe at$!i &a!# am ptt *orbi a%a)
!i > To!mai be"tiei &e Wrbi2#,
- Ce *orbe%ti > "e pref#! el !# "e mir#, M# ro0) %i !e
$e&reptate te-a f#!t "#-2i ie%i &i$ pepe$i >
5i !e !re&e2i !# $ m-am pri$" >
- P#i e &rept) &om$le - i-am r#"p$" - !a *#&*ele %i
$e*e"tele #lora &e lpt# pe fro$t "# &ea la re!'i+i2ie !aii !
!are "e a4t# la m$!a !7mpli > Iar !ei !are a !(te &o#)
trei pere!'i "# fie "!ti2i >
- Ai &reptate / m# ($!ra4# !omi"arl, Zi mai &eparte,
- Ce "# +i! > l-am ($trebat e $ai*,
- Zi !m a fo"t ! rebeli$ea,
- N-a fo"t rebeli$e) &om$le,
- N-a fo"t) m# >
GF6
- N-a fo"t /
- Ag &ra!li %ef &e po"t) !m mai mi$te / "e pref#! el !#
m# !re&e, Are pi!# pe ti$e) a%a-i > Ia "p$e / De !e (2i
poart# "(mbetele > N !m*a ai miere frmoa"# %i 0#i$arl
mbl# "# ($f$+i o!$a !a "#-i r#m($# li $e*a"t#-ta >
D($&-mi abia a!m "eama ($ !e ape "e "!al&#) $ i-am r#"p$",
-< De !e $ r#"p$+i) m# >
- La"#) &om$le / Oi fi e 2#ra$ pro"t) &ar $i!i !'iar a%a
!m m# *ei fi !re+($& al&e matale,
- Serio" > M#) t %tii !# ai %tof# &e !om$i"t >
- Ce "# am > l-am ($trebat) &e &ata a"ta f#- !($&-o pe
pro"tl,
- 5tof# &e !om$i"t / T ai a+it) m#) &e !om$i%ti >
Am t#!t, S#-i fi "p" !# $ am a+it) m-ar fi &o*e&it !
mi$!i$a fii$&!# ($ &o"ar Col2a$ ata%a"e ma$ife"tl pe !are-;
0#"i"e ! prile4l per!'e+i2iei, Dar $i!i "# re!$o"! $
*oiam,
- .i$e) am ($2ele" / N *rei "# r#"p$+i) $ r#"p$&e, Dar
trebie m"ai "#-mi r#"p$+i !i$e 2i-a &at fi2i!a a"ta
otr#*it# >
- N mi-a &at-o $ime$i, Am 0#"it-o ($ ra$i2#,
N-; mi$2eam, A!olo (l 0#"i"em,
-< A mai fo"t %i al2ii !are a 0#"it &e-a"tea>
- A fo"t &e"ti,
- 5i !e-a f#!t ! ele>
- Le-a !itit %i le-a &at mai &eparte,
- Dar t &e !e-ai p#"trat-o>
-- Am p#"trat-o !a "-o mai !ite"!,
- A%a> Ca "# +i!# 2i-a pl#!t !e "!ria a!olo/ Se b!r#
Wrbi2#,
N i-am r#"p$") &e%i m# pi%!# pe limb# "#-i "p$ !# mi-a
pl#!t,
- Dar !eilal2i !e "p$ea &p# !e a !itit>
Ni!i la ($trebarea a"ta $ i-am r#"p$", At$!i
a lat ma$ife"tl %i a ($!ept "# !itea"!# tare) par!# ar fi
&e!lamat, (mi ami$te"! &e"tl &e bi$e !e "!ria ($ ma$ife"t)
fii$&!# at$!i (l %tiam pe &e ro"t) iar mai t(r+i) ($tr-o
alt# (mpre4rare) l-am
GF=
mltipli!at &i$ memorie) $ o &at#) !i &e +e!i &e ori, Sp$ea
($ ma$ife"t) pri$tre altele :
9Sol&a2i) "bofi2eri) ofi2eri %i 0e$erali/
Ref+a2i "# mai lpta2i %i "# mri2i pe$tr !rimi$alii
Hitler %i A$to$e"!, Ref+a2i ple!area pe fro$t, Tre!e2i &e
partea poporli, Retr#0e2i-*# ($ p#&ri %i m$2i ! armele %i
e!'ipame$tl *o"tr:,
Dp# !e termi$# &e !itit) Wrbi2# "e it# la mi$e +(mbi$&
%i m# ($treb# :
- C($& ai !itit pe$tr prima &at# *a "# +ie#) 2i-a pl#!t !e
"!rie, Sp$e &rept) $-2i fie fri!#,
- N mi-e fri!#/ i-am r#"p$", 5i ($tr-a&e*#r $-mi era
fri!#, Nept($&-m# am#0i ! +(mbetl li priete$o") (mi
f#!"em rm#toarea "o!oteal# : #"ta) fie !#-i "p$ a&e*#rl)
fie !# $) p($# la rm# tot are "# m# !'i"e+e, ($!altea "#-l
fierb $ pi! ($ oala li, A%a eram e at$!i, ($!#p#2($at,
5i am a&#0at :
- Mi-a pl#!t,
- 5i &e !e 2i-a pl#!t> 3ii$&!# *# ($&eam$# "# &e+erta2i> T
&e !e $-ai &e+ertat) m#>
-] N-am &e+ertat/
- C# $-ai &e+ertat) *#&, Dar e te-am ($trebat &e !e > Mie
la ($trebarea a"ta "#-mi r#"p$+i,
N i-am r#"p$", De%i *oiam "#-l fierb ($ oala li) (mi era
tot%i team# "#-; ($t#rit %i mai mlt,
- Ta!i >,,, S#-2i "p$ e &e !e : $ "-a i*it prile4l, Bi-
a &at ($tre timp !o$!e&i, A%a-i) m#>
- Da!# a% fi *rt) &e+ertam) l-am mi$2it,
Wrbi2# $ m-a !re+t :
- La"# !# $-"- pro"t "# te !re&, Bi-am "p" e !# ai "tof#
&e !om$i"t> Bi-am "p",,, Altfel $-ai fi p#"trat fi2i!a aia
otr#*itoare) !i te-ai fi &" la !oma$&a$tl t# %i ai fi
"p" : ite) &om$
;
!tare) !e-am 0#"it ($ ra$i2#, Hai "#-l
!#t#m pe tr#&#torl #la &e !at# "# $e otr#*ea"!# "fletele
%i "#-l p$em la +i&, Da) m#) a%a ar fi trebit "# fa!i, T)
($ "!'imb) $ $mai !# ai t#!t m(l!) &ar ai mai %i p#"trat-o,
Ce te-ai 0($&it> C($& mi-or &a !o$!e&i,
GFA
am "-o !ite"! %i #lora &i$ "at, E"te) m#> Sp$e &rept : $-i
a%a !# &e-aia $-ai rpt-o>
Cm era "# re!$o"! a%a !e*a> Am t#!t,
- Ta!i) m#> Ta!i/ M#) t %tii !e fa! e !om$i%tilor> N
%tii/ Uite !#-2i ar#t e !e le fa!,
A t#b#r(t a"pra mea %i a ($!ept "# m# lo*ea"!# $&e
$imerea, C pm$ii) ! pi!ioarele, Pe rm#) pe"em$e fii$&!# i
"-a p#rt !# $ m# &oare at(t !(t *oia el) a ($!ept "# m#
bat# ! o *($# &e bo, M-a b#tt p($# am le%i$at,
5i ia!a a%a am f#!t !$o%ti$2# ! fiara &e !omi"ar
Wrbi2#, Pe rm#) timp &e aproape &o# "#pt#m($i) $ tre!ea o
+i f#r# !a "# $ fi a&" ($ fa2a li, Coia "# afle &e la mi$e
!i$e m-a i$"ti0at "# fa! rebeli$e ($ "at) ! !i$e m-am mai
"f#tit %i mlte alte a"eme$ea, C(t m-a "!'i$0iit) $ *# mai
"p$, ($ *reo &o# r($&ri "-a ($t(mplat !a at$!i !($& m#
&!ea la el "#-l "!oat# &e a!olo ! tar0a pe .!r le%i$at,
Dp# *reo &o# "#pt#m($i) &o"arl a fo"t ($ai$tat Cr2ii
Mar2iale) !are m-a 4&e!at %i !o$&am$at la FM &e a$i m$!#
"il$i!#, Am fo"t la Ai&, A!olo era to*ar#%i, Era pe"te tot)
($ toate ($!'i"orile, C($& le-am "p" pe$tr !e fapt# am fo"t
!o$&am$at) a pri$" "impatie &e mi$e, Mai ale" $l &i$tre ei)
pe $me Tt$ar) m-a l#mrit ($tr-o "eam# &e probleme,
Trebie "# %ti2i !# &p# a!eea am ($!ept "# *#& lmea altfel,
La ($!'i"oarea &i$ Ai& $ m-a b#0at la !ell#) ($t(i m-a
trimi" "# l!re+ la o fabri!# &e m#tri, N era o treab# &i$
!ale afar# &e 0rea) &ar e $ eram ml2mit) &eoare!e 0($&l
mi-era $mai la e*a&are, Am l!rat a!olo *reo !(te*a l$i,
($tr-o +i) 0ar&ia$l $e ($treb# :
- Ci$e "e pri!epe la p#&re>
- E) &om$E %ef/ m-am oferit priml) &e%i $ l!ra"em
$i!io&at# la &obor(t p#&ri,
C to2ii am fo"t %ai"pre+e!e !are $e-am a$$2at, Am fo"t
e"!orta2i &e &oi 0ar&ie$i,
De firea mea $ "($t $ om *e"el, 5i $-am fo"t $i!i pe
at$!i, Dar ($ p%!#rie) to!mai pe$tr !#
GGD
o &!eam pro"t) !a "# $ m# &oboare r(tl) m-am "tr#&it "#
$ p$ $imi! la i$im#) "# r(& !($& (mi *e$ea "# pl($0) "# !($t
at$!i !($& "im2eam $e*oia "# rl %i "# "p$ o 0lm# &e !are
"e am+a p($# %i 0ar&ie$ii at$!i !($& a*eam !'ef "# ($4r !a
$ "pr!at la 0r#,
I$ tre$ $l &i$ 0ar&ie$i m# ($treb# :
-.i$e) m#i Ja*ril#) t &e !e $-ai *rt "# te &!i la
S#rata>
La S#rata era $ !e$tr &e i$"tr!2ie pe$tr !ei &i$
p%!#rii - &eli!*e$2i &e &rept !om$ - !e rma a fi trimi%i
pe fro$t) "pre a "e 9reabilitaQ
;
,
- QLa"#) &om$E 0ar&ia$ !# S#rata $-i &e mi$e,
- De !e) m#> 3a!i i$"tr!2ie !(te*a l$i) apoi te &!i pe
fro$t, A!olo) &i"tr0i $ ta$!) "a fa!i mai %ti e !e alt#
fapt# &e *ite4ie) %i 0ata reabilitarea, N-i mai bi$e &e!(t la
p%!#rie>
- N-i) &om$E 0ar&ia$/ i-am r#"p$", Da!# *rei "# m# !re+i
($ *remrile a"tea $i!#ieri $-i mai bi$e &e!(t la p%!#rie,
-- H(tr mai e%ti) m#i Ja*ril#/
- H(tr) $e'(tr) #"ta-i a&e*#rl, Ia$ "# !'ib+im : !e-i
mai bi$e > S# fii reabilitat) &ar ! o mo*il# &e p#m($t
&ea"pra) "a ! o pe&eap"# &e i"p#%it) &ar ($ *ia2#> E $l)
&e!(t "# mor pe fro$t) mai &e0rab# "ta la ($!'i"oare, 5i &a!#
*rei "# m# !re+i) &om$E %ef) %tii !are ar fi !ea mai mare
$e$oro!ire pe$tr mi$e> Da!# mi-ar &a a!m &rml) &a!# m-ar
0ra2ia, 3ii$&!# $-a% ap!a bi$e "# a4$0 a!a"# %i or&i$l &e
!'emare m-ar %i afla,
- M#) Ja*ril#) &aE mlt (2i mai temi t *ia2a/
- Cm "# $ mi-o tem) &om$E %ef> P#i alt!e*a mai b$ &e!(t
*ia2a are oml>
E $ le *orbeam a%a 0ar&ie$ilor $mai !a "# m# afl ($
treab#) !i !a "#-i fa! "# !rea&# !#) &i$"pre partea mea) $
a*ea a "e teme !# mi-ar &a pri$ 0($& "# "p#l pti$a, ($
realitate) ($!# mai ($ai$te &e a a4$0e la Ai&) (mi %i
p"e"em ($ 0($& "# e*a&e+, A%a am fo"t e, N am ptt "feri
"# "ta ($!'i", De %a"e ori am fo"t pri$" %i tot &e at(tea ori
am i+btit "# "!ap) ($ a%a m#"r#
GG;
&e pter$i! a fo"t la mi$e &orl &e libertate, De!(t ($
p%!#rie - (mi +i!eam - mai bi$e "# fi (mp%!at ($!er!($& "#
e*a&e+,
Cm *# "p$eam) m# "tr#&iam "#-i (mbrobo&e"! pe 0ar&ie$i !a
"# le "!ot &i$ !ap !# a% mbla ! 0($& &e e*a&are, 5i trebie
"# *# "p$ !# am i+btit,
C($& am a4$" la C0ir) to2i !ei %ai"pre+e!e am fo"t p%i "#
l!r#m la p#&re) a&i!# la t#iat !opa!i, De p#+it) tot $mai
!ei &oi 0ar&ie$i $e p#+ea, I$ afar# &e mi$e) $i!i $l &i$tre
!eilal2i !i$!i"pre+e!e $ i$te$2io$a "# f0#, De a!eea) $-mi
era team# !# altl mi-o *a la ($ai$te %i-i *a p$e pe
0ar&ie$i ($ "tare &e alarm#, Ca "# fi "i0r &e re%it#)
a%teptam $ prile4 $imerit, 5i ($tr-o +i prile4l "-a i*it, M-
a trimi" ! 0#leata &p# ap# la $ i+*or, I+*orl $ era
&eparte %i) &e a!olo $&e "e afla) 0ar&ie$ii m# ptea
"pra*e0'ea ! pri*irea,
Cm am a4$") am l#"at 0#leata 4o" %i am tlit-o, Jar&ie$ii
!($& a *#+t !#) ($ lo! "# m# ($tor!) m# af$& ($ p#&re) a
tra" ($ mi$e, Dar 0loa$2ele a tre!t mlt pe &ea"pra !apli
me, C(t m-or fi !#tat) %i &a!# m-or mai fi !#tat) $ %ti,
E m-am tot &") p($# am a4$" la o 0ar# mi!# &e l($0# C0ir,
M-am a"!$" pri$ apropiere %i am a%teptat $ tre$, Am a*t
$oro!, A tre!t $ m#rfar %i m-am "it &i$ mer" la o fr($#, Ca
"# $ mai l$0e"! *orba) mai ! tre$l) mai pe 4o") am a4$"
la S#r#!2i abia &p# patr +ile %i patr $op2i, A!a"# la mi$e
$ a*eam !e !#ta fii$&!#) a%a !m *-am "p") eram "i$0r pe
at$!i) f#r# $e*a"t#) f#r# !opii, Toat# $#&e4&ea mi-o p"e"em
($ .!r, Nmai el m# ptea a4ta "# "!ap &e 'ai$ele &e pe
mi$e,
M-a a4tat, M-a a&#po"tit) m-a 'r#$it) mi-a &at 'ai$e %i
ba$i, De altfel) &e"pre toate a!e"tea a2i fo"t i$format &e
Car*ara, Par!# a%a mi-a2i "p") $ >
- Da) &e ea) &e b#tr($#) mama li, Pe rm# !e-a2i f#!t> A2i
i+btit "# "!#pa2i>
GGF
- Pe rm#/ De fapt) $ a fo"t $ "i$0r pe iirm#) !i mlt
mai mlte, N am &e 0($& "# *# po*e"te"! &e"pre toate !i) a%a
!m $e-am ($2ele") $mai &e"pre a!ele ($t(mpl#ri pe !are ($
prealabil trebie $eap#rat "# le !$oa%te2i !a "# pte2i afla
a&e*#rata !a+# pe$tr !are a fo"t e1e!tat .!r,
Dar "# !o$ti$i, A2i aflat &e la Car*ara ($ !e fel m-a
a4tat at$!i !($& am e*a&at pe$tr prima &at#, At$!i am
ple!at &i$ S#r#!2i ($ timpl $op2ii) "pre ora%, Xmi +i!eam -
%i pe b$# &reptate - !# $i e*a&at (i e"te mai %or "# "e
a"!$&# ($tr-$ ora% &e!(t ($tr-$ "at oare!are) mai ale" !($&
$ are a"pra "a a!te &e $i!i $ fel,
A!olo) am ma" la o b#tr($# pe !are o !$o%team &i$ai$te)
fii$&!# la ea r#m($eam pe"te $oapte at$!i !($& *e$eam la
ora%) toam$a) ! te miri !e b!ate &e *($&t, A*ea $ fe!ior
pe fro$t %i &e %a"e l$i $ mai primi"e $i!i o *e"te &e la el,
(l ble"tema at(ta pe A$to$e"!) pe Hitler %i pe to2i
9(mbiba2ii@) ($!(t $ i-am a"!$" !# e*a&a"em &e la
($!'i"oare, A%a !m pre*#+"em) b#tr($a a a!!eptat "# m#
a&#po"tea"!# f#r# "# "e team# &e ri"!ri,
Dar 0ret#2ile %i peri!oll &e a fi are"tat "e i*ir# abia
&p# a!eea, Se i*ir# at$!i !($& am ($!ept "# !at &e l!r,
Ce eram e> U$ biet 2#ra$, 5tiam "# ar) "# "em#$) "# pr#%e"!)
"# "e!er "a "# !o"e"!, Dar ($ afar# &e a!e"tea $ m# mai
pri!epeam la $imi!, Alt!e*a &e!(t o m$!# $e!alifi!at# $i!i !#
pteam "# 0#"e"!, Nmai !# $i!i o a"eme$ea m$!# $ era %or
&e 0#"it, 5i $ fii$&!# $ ar fi fo"t $e*oie &e bra2e &e m$!#
- mri"er# &oar at(2ia pe fro$t) at(2ia era mobili+a2i -) !i
fii$&!# era 0re "# !ape2i &e l!r &a!# $ a*eai "ita2ia
militar# !lar#,
Abia &p# *reo "#pt#m($# am 0#"it) temporar) la &e"!#r!at
*a0oa$e, Am l!rat a!olo *reo patr +ile) &p# a!eea) la $
&epo+it &e lem$e) pe rm#) iar#%i la &e"!#r!at *a0oa$e !($& ($
0ar#) !($& ($ port, ($ a!e"t "!rt timp &e trei ori am "!#pat
$mai !a pri$ mi$$e "# $ fi are"tat, A%a am a4$" "# !$o"!
pe pielea mea !e ($0ro+itor l!r e"te "# @te "im2i
GGG
($!ol2it !a o fiar#) "# $-2i po2i ($0#&i a tr#i altfel &e!(t
($ pre+e$t, E ($0ro+itor "# $ %tii !e "e *a ($t(mpla ! ti$e
pe"te o +i "a pe"te o "#pt#m($#, Eram 0ata "# re$$2 la
4m#tate &i$ *ia2a mea ($ "!'imbl $i a!t &e i&e$titate) fie
el !'iar fal") !are "#-mi &ea m#!ar il+ia $ei relati*e "i0-
ra$2e,
Dar iat# !# am a*t $oro!l "# i$tr ($ po"e"ia $ei a"tfel
&e '(rtii f#r# "# fie $e*oie &e *re$ "a!rifi!i,
($tr-o &imi$ea2#) ($ &rm "pre rampa &e &e"!#r!are a 0#rii)
am ($t(l$it pe $a &i$ "tr#+ile l#tral$i!e ale ora%li - pe
a!e"tea !ir!lam &e obi!ei - $ o"ta% ($armat !are e"!orta pe
$ altl, A!e"ta &i$ rm# "e !$o%tea !# e %i el "ol&at &oar
&p# !apela "li$oa"# %i &p# pa$talo$ii peti!i2i %i lar0i !a
$i%te %al*ari,
M# impre"io$# $ 2i$ta at(t &e p2i$ o"t#%ea"!# a
are"tatli) !i faptl !# era !am &e *(r"ta mea, O fi *re$
&e+ertor "a *re$l !a &e-al&e mi$e) mi-am +i" oft($&, Par!#
pe mi$e) p($# la rm# !e alt# "oart# m# a%teapt#>
I-am &ep#%it pe !ei &oi %i mi-am *#+t &e &rm, Dar !(te*a
ore mai t(r+i) ($ timp !e m# "peteam la &e"!#r!at l#+i &i$
$i%te *a0oa$e) pe !i$e !re&e2i !# am &e"!operit pri$tre
to*ar#%ii mei &e tr&#> Pe !ei &oi o"ta%i ($t(l$i2i pe &rm,
L!ra am($&oi) %i ! mlt "por ($!#, 3aptl a!e"ta m-a mirat)
fii$&!# $ "e obi%$ia !a are"ta2ii "# fie trimi%i la m$!# -
mai ale" la o a"tfel &e m$!# - i$&i*i&al, Dar !'iar &a!# era
*orba &e o e1!ep2ie) &p# !$o%ti$2a mea $ "e pome$ea !a
o"ta%ii &e pa+# "# l!re+e !ot la !ot ! !ei pe !are trebia
"#-i p#+ea"!#,
M-am mirat ($"# %i mai mlt !($&) ($ timpl pa+ei &e pr($+)
!el !are "-a &" "# !mpere !e*a &e-ale 0rii a fo"t to!mai
!el are"tat, C(t timp a lip"it) !el#lalt) e"!orta $ mi-a
f#!t &elo! impre"ia !# "e teme) !(t &e !(t m#!ar) !# a!ela
!are (i f"e"e &at ($ "eam# ar ptea "# $ "e mai ($toar!#,
GGK
De altfel) "-a ($tor", S-a ($tor" %i "-a p" am($&oi "#
($fle!e %i "#-%i trea!# $l altia $ bi&o$ ($ !are) &p#
miro"l !are a4$0ea p($# la mi$e) $ ptea fi alt!e*a &e!(t
2i!#,
Am i$trat la b#$ieli, La a!ea"ta a !o$tribit %i faptl !#)
&e%i tr#"e"em ! !oa&a o!'ili ($ toate p#r2ile) p%!a)
!e$tra %i !art%ierele e"!ortei par!# le ($0'i2i"er#
p#m($tl,
),C #%tia &oi $ e l!r !rat/: mi-am +i") pro- p$($&-mi
!a la l#"area l!rli "# "ta $mai ! o!'ii pe ei,
,,,5i !'iar a%a am f#!t, Dp# !e a primit ba$ii !e li "e
!*e$ea - plata "e f#!ea +il$i! la termi$area l!rli -) !ei
&oi a tre!t pe"te li$ii &e $&e ($!epea o !om$# "brba$#,
Are"tatl a i$trat ($tr-o !a"# %i &p# p2i$ timp "-a ($tor"
&e a!olo ! arma %i !e$tra pe !are i le-a ($m($at !elilalt,
A!e"ta "-a ($!i$" ! !e$tra) %i-a p" baio$eta la arm# %i pe
rm#) e"!ortat %i e"!ort#) a por$it-o ($apoi "pre ora%,
Prtarea lor p2i$ obi%$it# mi-a ($t#rit b#$ielile, M-am
lat &p# ei) mer0($& la o oare!are &i"ta$2#, Spre
"rpri$&erea mea) ($ lo! "# &i"par# pe poarta ($!'i"orii
ora%li "a a *re$ei !a+#rmi) i-am *#+t mi"ti$&-"e ($
!rtea $ei !o!ioabe &i$tr-o ma'ala,
N-am mai a*t a!m $i!i o ($&oial# !# !e*a era ($ $ere0l#
! ei, Mai mlt) eram !o$*i$" !# %i 0'i!i"em &e"pre !e a$me
ptea fi *orba, (mi +i!eam !# !ei &oi !o$*e$i"er# !a) ($ &rm
"pre !i$e %tie !e 0ar$i+oa$# $&e trebia pre&at !el are"tat)
"# mai ($t(r+ie !(te*a +ile) l!r($& pe $&e "-o 0#"i) !a "#
!(%ti0e $ ba$-&oi) &e !are) f#r# ($&oial#) am($&oi a*ea mare
$e*oie,
A!ea"ta era pre"p$erea pe !are mi-o f#!"em, Dar ea $
!ore"p$&ea $i!i pe &eparte realit#2ii, A&e*#rl a*eam "#-l
afl trei +ile mai t(r+i) &p# !e a*eam "# m# (mpriete$e"!
bi$e ! am($&oi,
N *rea "# *# r#pe"! timpl po*e"ti$&-*# !m am a4$" "#
le !(%ti0 ($!re&erea) &e%i pe$tr
&m$ea*oa"tr# ar pre+e$ta $ oare!are i$tere", Pe "!rt) iat#
!e am aflat :
N $l !i am($&oi era &e+ertori, Cel !are o f#!ea pe
"ol&atl &e e"!ort# &e+erta"e) ! arm# ! tot) trimi" fii$&
($tr-o &ele0a2ie la P,S, a $ei mari $it#2i, A!olo) la P,S,)
i+bti"e "# &etermi$e pe $ frier) !o$"#tea$l "#) "#-i
%tampile+e o foaie &e '(rtie alb# ! %tampila rot$&# a $ia
&i$ "er*i!iile a!elei mari $it#2i, Cre& !# b#$i2i &e !e-i
trebia li o a"eme$ea '(rtie,
- Probabil !a "#-%i !o$fe!2io$e+e $ bilet &e *oie fal",
- E1a!t/ Nmai !# lterior i-a &at o alt# &e"ti$a2ie,
Ple!($& &e la P,S,) ($ tre$ "-a ($t(l$it tot ! $ !o$"#tea$)
&e+ertor &e aproape &o# l$i) &ar f#r# $i!i $ fel &e a!te
a"pra "a, I&eea ti!lirii $i or&i$ &e "er*i!i fal" %i $ a
$i bilet &e *oie a fo"t a a!e"tilalt, A 0#"it pe !i$e*a
!are "# le bat# la ma%i$# or&i$l &e "er*i!i) ($ !are "e
pre!i+a !# "ol&atl e &i$ Cartierl Trpei M,U, $r, ,,, e"te
trimi" "# pre&ea la $itatea Z pe "ol&atl &e+ertor h,
H(rtia %tampilat# prta "em$#tra $i maior) &ar - omi"i$e
*oit# - $ prta $i!i o &at#, Pe ba+a a!e"ti fal% or&i$ &e
"er*i!i) &e mai bi$e &e trei l$i ei "e pt"er# mi%!a ($
*reo patr ora%e) ($tr-o relati*# "i0ra$2#, ($ 0e$eral) ei "e
ferea &e patrle %i &e ra+ii) &ar ($ *reo trei r($- &ri)
!($& $ le-a mai ptt o!oli) ($ $i!i $a &i$ &#2i $ a fo"t
opri2i !a "# fie !o$trola2i,
- A%a N!#) afl# &e la mi$e) m#i frate - ($!'eie !el !are (mi
po*e"ti"e - &e mlte ori "e ($t(mpl# !a $l !a &e al&e $oi "#
fie mai ferit &a!# e (mbr#!at ! efe!te militare &e!(t ($
'ai$e 92i*ile:,
Cel#lalt) &p# !e "e "!#rpi$# ($ !re%tetl !apli ($tr-$
!'ip !ara0'io" ! $0'ia &e0etli mi! &e la m($a "t($0#)
prop"e !am ! 4m#tate &e 0r# :
- A"!lt#) Mari$e/ UMari$ "e $mea !el !are f#!"e ro"t &e
'(rtia %tampilat#) iar to*ar#%l "#) P#tr,V Ce-ar fi &a!# $
l-am l#"a pe rm($l #"ta ($ *oia "oartei !a "#-i p$# +bil2l
&e 0(t 4($&arii
GGO
la prima ra+ie> C# &a!# p$ m($a pe el) a &oa oar# $ mai
pp# el e*a&are,
- 5i !m !re+i !# l-am ptea a4ta) m#i) P#- trle> ($treb#
Mari$,
- P#i e a% +i!e "#-l l#m %i pe el to*ar#%, Ai "#
))i"!orte+i: $ $mai pe mi$e) !i pe am($&oi,
Mari$ !'ib+i !am mlti%or ($ai$te &e a r#"p$&e
- E) &e !($& m# %ti) at$!i !($& "-a 0#"it !are*a ($ impa"
$ am pre0etat "#-i &a o m($# &e a4tor, N m# la"# i$ima
$i!i a!ma "#-2i ($tor! "patele, Mai ale" !# a"ta $ ar fi
$mai ($ folo"l t# !i %i ($tr-al $o"tr, A% p$e r#m#%a0 !#
$i!i lE &ra!E $ i-ar tre!e pri$ mi$te "# $e oprea"!# %i "#
$e ($trebe &e a!te *#+($& !# e"!orte+ &oi
are"ta2i, T e%ti-($"# 92i*il:) iar P#tr-i (mbr#!at ! efe!te
militare, M# 0($&e"!) m#i omle) !# a"ta ar ptea "# bat# la
o!'i, Corba aia : pa+a b$# tre!e prime4&ia rea, Mai ale" !#
prime4&ia $ ar fi $mai pe$tr ti$e) !i %i pe$tr $oi
#%tilal2i &oi, A%a !# e $-2i pot "p$e &e!(t at(ta : f#-2i
ro"t &e efe!te militare %i treaba "-a f#!t,
- At$!i) mort) !opt) am "# fa! ro"t &e efe!te militare) i-
am r#"p$",
5i ($tr-a&e*#r) eram 'ot#r(t "# fa! $eap#rat ro"t &e ele,
3ii$&!# prop$erea li P#tr mi "e p#rea "tra%$i!#, J($&i2i-*#
%i &m$ea*oa"tr#/ Ci i-ar fi tre!t pri$ mi$te &i$tre !ei
($"#r!i$a2i ! o a"eme$ea treab# "# $e oprea"!# pe "tra&# !a
"# !o$trole+e &a!# $oi eram ! a&e*#rat are"ta2i iar Mari$ !
a&e*#rat $e e"!orta/
Trebia $eap#rat "# fa! ro"t &e 'ai$e militare, 5i am f#!t,
C($& m# 0($&e"! ($ !e fel mi le-am pro!rat) m# !pri$&e
mirarea !# am a*t at(ta !ra4, Dar a fo"t) f#r# ($&oial#)
!ra4l &i"peratli, A &oa +i m-am &" la re0ime$t, N-am
i$trat ($"# pe poarta pri$!ipal# !i pe &i$ &o") pe a!olo $&e
"e afla o "p#rtr# ($ 0ar&, A"ta "-a ($t(mplat &imi$ea2a) &p#
!e oame$ii a ple!at la i$"tr!2ie, I-am *#+t m#r%#li$& "pre
poli0o$) pe !ompa$ii) fii$&!#) "pre $oro!l me) "e bro&i"e "#
fie +i &e tra0ere, UAm "p" "pre $oro!l me) fii$&!# ($
FF - Ca"a &e pe !oli$#
GG6
+ilele !($& a*ea lo! tra0eri la poli0o$ "e &epla"a %i ma4rl
!ompa$iei !a "# 2i$# "o!oteala m$i2iei !o$"mate, E ($"#)
at$!i 'abar $ a*eam, I$ pla$l pe !are mi-; f#!"em) pe
ma4r trebia "#-l tra0 pe "foar#,V
C($& am a4$" la !a$!elaria !ompa$iei) l-am 0#"it &oar pe
frier, Li$ia o "ita2ie l$0# !(t $ !ear%af, Pe ma"a
a!operit# ! '(rtie alba"tr# "e afla 9Re0i"trl &e
a&mi$i"tra2ie
K
) o "ti!l2# ! !er$eal# *iolet#) &o# to!ri
($tr-$ fel &e t#*i2# emailat#) o t%ier# %i) &ea"pra)
%tampila rot$&# a !ompa$iei,
C frierl a!ela treaba a mer" mai %or !'iar &e!(t
($&r#+$i"em "# "per,
- A or&o$at &om$E !#pita$ "# m# (mbra!i/ m-am a&re"at li)
tr#0($& ! !oa&a o!'ili la %tampila rot$&#,
Cre& !# 'ot#r(rea &e a o %terpeli am lat-o ime&iat !e am
&e"!operit-o a!olo) pe ma"a &e "!ri", 5i &i$ $o am a*t o
%a$"# e1traor&i$ar#,
3rierl !are pe"em$e "e pli!ti"i"e "# tot li$ie+e8 ! $
oftat &e %rare) l#"# ime&iat l!rl,
- Ci$o ($ ma0a+ie/
Al#tri &e !a$!elarie era ma0a+ia &e efe!te, Pri$ %a
($tre&e"!'i"# p#tr$&ea miro" &e $aftali$# %i &e $"oare &e
bo!a$!i r($!e&#, L-am rmat a!olo, C($& am tre!t pri$ &reptl
me"ei) f#r# $i!i $ fel &e e+itare) am '2at %tampila %i am
*(r(t-o ($ b+$ar,
Dp# !e mi-a ale" efe!tele) peti!ite %i mr&areH frierl m-
a ($trebat :
- Carte %tii>
- 5ti/
- At$!i) &-te &e te (mbra!#) pe rm# !ompletea+#
i$*e$tarl) "em$ea+#-; %i 7&-mi-;/
5i (mi ($ti$"e o foaie &e '(rtie %apiro0rafiat#,
Am lat efe!tele "b"oar# %i am ple!at !a &i$ p%!#, Am
p#r#"it re0ime$tl tot pe a!olo pe $&e *e$i"em) b!ro" &e
'ai$e) &ar mai ale" &e %tampila rot$&#, 5i ($ "eara a!elea%i
+ile m-am &"
GG=
"#-i !at pe !ei &oi priete$i ai mei la 0a+&a !are (i
a&#po"tea,
C($& P#tr a aflat !# %terpeli"em %tampila rot$&# a
!ompa$iei) iar#%i a ($!ept "# "e "!arpi$e ($ !re%tetl
!apli, De &ata a"ta am ($2ele" !# 0e"tl mar!a mome$tele &e
!'ib+i$2#,
- Mari$e) a!E &a!# Ja*ril# f#! ro"t &e %tampil#) !'iar !#
$ mai are 'a+ !a $oi "-o fa!em pe are"ta2ii iar t pe
e"!orta,
Mari$ pri!ep ime&iat 0($&l ($tre0 al li P#tr,
- P#i) &a/ Da!# a*em %tampil#) $e ptem ti!li bilete &e
*oie !# "($te$ ($ 9!o$!e&: "a permi"ie, .a e +i!) !# a!P e
m"ai !a $oi &oi "# $e fa!em ro"t &e 2oale 92i*ile:,
Ca "# $ mai l$0e"! *orba) &o# +ile mai t(r+i am ple!at
to2i trei la Jala2i) fie!are ! !(te $ bilet &e *oie ($
b+$ar) !'iprile ($ permi"ie &e +e!e +ile, U.iletele &e *oie
le re($$oiam &i$ +e!e ($ +e!e +ile, Am !#+t ! to2ii &e a!or&
!# pro!e&el a!e"ta e mai pr&e$t,V Dar &p# $mai o l$#) $e-
am &e"p#r2it,
I&eea a fo"t tot a li P#tr :
- E) m# fra2ilor) a% +i!e !# a !am "o"it *remea "# $e *e&em
fie!are &e trebri, E) &e pil&#) m-a% ($toar!e la .r#ila, E
a!olo o *#&a$# !#reia (i !am &! &orl, T) Ja*ril#) (mi pi
%tampila pe o &+i$# &e '(rti2e %i ! ele ($ b+$ar am "# m#
"imt ($ "i0ra$2# la fel !a %i !m a% a*ea ($ b+$ar $ or&i$
&e l#"are la *atr#,
5i fii$&!# %i Mari$ f &e a!eea%i p#rere) $e-am &e"p#r2it,
($ prealabil ($"#) $ pe o &+i$# &e '(rti2e !i pe o "t# &e
!oaie &e '(rtie pe$tr fie!are am p" %tampila,
- P($# termi$#m m$i2ia a"ta - 0lmi Mari$
- "e 0at# r#+boil %i $e-om ptea ($toar!e la !#%ile $oa"tre,
A tre!t &e at$!i &o#+e!i %i $ &e a$i, N %ti &a!# !ei
&oi to*ar#%i &e "feri$2# &i$ a$ii a!eia a folo"it ($tre0
"to!l "a a fo"t !m*a are"ta2i mai ($ai$te, 3ii$&!# &e
at$!i $ i-am mai ($t(l$it %i $ am mai aflat $imi! &e"pre ei
$i!i
GGA
p($# ($ +ia &e a"t#+i, I$ !eea !e m# pri*e%te - *-am mai
"p"-o - am fo"t are"tat &e %a"e ori %i tot &e at(tea ori am
i+btit "# "!ap,
Ei) &ar $ am &e 0($& "# *# po*e"te"! toate peripe2iile pri$
!are am tre!t &e fie!are &at# !($& am fo"t are"tat %i pe rm#
am re%it "# "!ap, De pil&#) &e"pre primele trei are"t#ri m#
*oi m#r0i$i "# *# "p$ !# m-a ($'#2at &e%i &e fie!are &at# am
a*t a"pra mea) !a a!t 4"tifi!ati*) fie $ 9bilet &e *oie:)
fie $ 9or&i$ &e "er*i!iQ
;
, Dar *e&e2i) ($t(mplarea 4oa!# ($
*ia2a $i om &e"tle fe"te, Tot%i) &atorit# to!mai a!e"tor
fal"e 9bilete &e *oie:) &e fie!are &at# am i+btit "# "!ap mai
($ai$te &e a a4$0e "# fi 4&e!at, 3ii$& $mai 9""- pe!t:)
$ eram !'iar at(t &e ri0ro" "pra*e0'eat, 5i p($# "# *i$#
r#"p$"l &e a!olo &e $&e "e !erea i$forma2ii &e"pre mi$e -
biletele &e *oie era !ompletate ! $me fi!ti*e &i$ !ele mai
obi%$ite - i+bteam "# f0,
Am fo"t 4&e!at %i !o$&am$at la moarte abia &p# !e am fo"t
are"tat a patra oar#, De &ata a"ta m-a ri&i!at &e a!a"#, C
a!e"t prile4 a 0#"it %i %tampila pe !are) &i$ pre*e&ere)
$i!io&at# $-o prta"em a"pra mea,
Ca "# ($2ele0e2i *$ai bi$e !a+a a!e"tei a patra are"t#ri) e
$e!e"ar "# *# "p$ !# m-am folo"it &e %tampil# $ $mai pe$tr
+l me per"o$al, Le-am !reat po"ibilitatea $ei relati*e
"i0ra$2e atribi$&-le 9bilete &e *oie: - la !el p2i$ o "t#
&e $e"p%i la ($!orporare) &e+ertori &e pe fro$t %i &i$
"patele fro$tli "a $or o"ta%i !are mbla ! 0($&l "#
&e+erte+e,
Poate *# ($treba2i $&e i-am 0#"it pe to2i a!e%tia, I-am
!$o"!t ($ tre$) ($ "#lile &e a%teptare ale 0#rilor) ($
pie2ele ora%elor pe $&e m-am *($trat ($ a$ii a!eia) pri$
birtri) pe $&e *re2i %i pe $&e $ *re2i, 5i ttror le-am
oferit '(rti2e %tampilate pe !are ei "# le !omplete+e $mai)
"a le-am !ompletat !'iar e bilete &e *oie fal"e,
U$ii &i$tre a!e%tia a fo"t are"ta2i, 5i probabil !# a fo"t
!(2i*a fii$&!# la pro!e") pri$tre !apetele
GKD
&e a!+are a fi0rat %i a!ela &e i$"ti0are la &e+ertare a $or
o"ta%i !#rora le pro!ra"em a!te militare fal"e, De altfel)
!ea &e a patra mea are"tare "-a &atorat $i 9bilet &e *oie:
fal" pe !are (l &#&"em ($ a4$ $i t($#r $e"p" la
($!orporare, Poate *# *a i$tere"a "# afla2i ($ !e (mpre4rare
l-am !$o"!t,
Era ($ timpl pr($+li, M($!am la $ birt e!o$omi!, La $
mome$t &at *#& !# i$tr# pe %# $ ti$erel) !are) &p# fell
!m era (mbr#!at) "e !$o%tea !# e &e la 2ar#, Se apropie &e
te40'eaa $e0"torli %i (l ($treb# !(t !o"t# o por2ie &e
*ar+# ! !ar$e, C($& afl# pre2l) *(r( m($a ($ b+$ar %i
"!oa"e &e a!olo $i%te ba$i, Pe"em$e !# $-i a4$0ea pe$tr
por2ia &e *ar+# ! !ar$e) fii$&!# oft($& a p#rere &e r#) &p#
!e &#& b$# +ia $e0"torli) "e ($&rept# "pre %#, L-am
"tri0at %i l-am poftit la ma"a mea, Era rpt &e foame, ($
!(te*a mi$te a ($fle!at &o# por2ii &e *ar+# ! !ar$e %i $a
&e iart, Da!# i-a% mai fi oferit !e*a &e m($!are $ m-ar fi
ref+at, Dar a*eam %i e ba$ii $m#ra2i,
Dp# !e %i-a potolit foamea) am ($!ept "# *orbim &e $a &e
alta, N *rea "# m# la&) &ar m# pri!ep "# !(%ti0 ($!re&erea
oame$ilor, 3#r# "# i-o !er) ti$erell a!ela mi-a &e"t#i$it
toat# po*e"tea li, S!rt# po*e"te, C *reo &o# l$i &e +ile
($ rm# "e pre+e$ta"e la re0ime$t pe$tr a fi ($!orporat,
A!olo) afl($& !#) &p# o i$"tr!2ie "mar# &e !(te*a l$i)
!o$ti$0e$tl lor *a fi trimi" pe fro$t) l-a pri$" fri!a pe
bietl b#iat %i a f0it, S-a ($tor" ($ "at) mai!#-"a %i tat#-
" l-a 2i$t a"!$" ($ !a"# *reo &o# "#pt#m($i) &p# !are l-
a "f#tit "# "e ($toar!# la $itate, Ce era "# fa!#> I-a
a"!ltat,
- Mi-am +i" - "p$ea b#iatl - !# &e !e mi-o fi "!ri" tot $-
am "# pot "!#pa, C# &oar $ "e ptea "# m# 2i$# a"!$" al&e
tata %i mama p($# "-o termi$a r#+boil, Dar !($& m-am apropiat
&e !a+arm# %i !($& am a+it "$($& 0oar$a) m-a !pri$" a%a o
"il# %i a%a o fri!#) ($!(t $-am mai a*t !ora4 "# i$tr pe
poart#,
GK;
De at$!i tre!"er# !(te*a "#pt#m($i %i ($ tot a!e"t timp
bietl b#iat &"e"e o *ia2# !a &e !(i$e f#r# "t#p($, L-am
($trebat &a!# are &e 0($& "# "e ($toar!# la re0ime$t, Mi-a
r#"p$" !# prefer# "# a4$0# la ($!'i"oare, Da!# l-am *#+t
'ot#r(t) l-am lat la mi$e a!a"#) i-am ti!lit $ 9bilet &e
*oie@QS %i i-am mai &at !(te*a '(rti2e %tampilate pe !are "#
le folo"ea"!# mai t(r+i, I$ $oaptea a!eea a &ormit la mi$e
fii$&!# $ a*ea $&e, Dimi$ea2a) !($& a ple!at) $ %tia !m
"#-mi ml2mea"!#,
($ $oaptea rm#toare m-a are"tat %i ! a!e"t prile4 mi-a
!o$fi"!at %i %tampila, Pre"p$e2i) !re&) !m &e a i+btit
"#-mi &ea &e rm#,
- Probabil !# a aflat &e la t($#rl a!ela a&re"a
&m$ea*oa"tr#,
- E1a!t/ .ietl b#iat a a*t 0'i$io$l "# fie are"tat !'iar
($ a!eea%i +i, Lat la ($treb#ri) a m#rtri"it &e $&e a*ea
9biletl &e *oie: fal", A%a !# $oaptea mfa lat) !m "-ar
"p$e) !a &i$ oal#,
N *oi po*e%ti $imi! &e"pre a$!'et# %i $i!i &e"pre pro!e",
At(ta &oar !# pro!e"l a a*t lo! ($ prim#*ara li patr+e!i
%i patr %i !# m-a !o$&am$at la moarte pri$ (mp%!are,
Mi-a fo"t at(t &e &ra0# libertatea %i at(t &e r(t#
($!'i"oarea) ($!(t &e fie!are &at# !($& m-a p#"!t prime4&ia
"# a4$0 &i$ $o a!olo) am 0#"it ($ mi$e for2a "# e*a&e+, A%
+i!e !# oroarea &e ($!'i"oare mi-a i$"pirat &e fie!are &at#
!alea !ea mai potri*it# &e "!#pare, Ei bi$e) ($ !lipa !($& mi
"-a !om$i!at "e$ti$2a) am "im2it !# *ia2a mi-e at(t &e &ra0#)
am "im2it !# &ore"! at(t &e mlt "# tr#ie"!) ($!(t fri!a &e
moarte mi-a &at t#ria "# e*a&e+ !'iar ($ a!eea%i +i, N a fo"t
propri-+i" $ a!t &e !ra4 !i $l al &i"per#rii, C($& e%ti
!o$&am$at la moarte) ori!(t &e mare ar fi ri"!l pe !are 2i-;
a"mi !a "# "!api) el $ poate &ep#%i pe a!ela al mor2ii
($"e%i, 5i at$!i) ! !ra4l &i"per#rii) am ri"!at %i am
i+btit, Am i+btit "# f0 &e "b e"!ort# ($ timp !e $e &!ea
la ($!'i"oare, Eram pai"pre+e!e are"ta2i) to2i militari &ar
&i$tre to2i $mai e am ($&r#+$it) $mai e am ri"!at) $mai
e am i+btit,
GKF
De altfel) &i$tre !ei pai"pre+e!e $mai e f"e"em !o$&am$at
la moarte, Dar am a*t %i $oro!,
30a mea $ a$la ($"# "e$ti$2a &e !o$&am$are ia moarte,
30i$&) i+bti$& "# f0) &e fapt $ f#!eam &e!(t "# am($
e1e!tarea ei, Dm$ea*oa"tr# $ %ti2i !e "imte $ om at$!i
!($& i "e !ite%te "e$ti$2a &e !o$&am$are la moarte,
Dm$ea*oa"tr# $ %ti2i !e "imte at$!i !($& i+bte%te "#
e*a&e+e, N %ti2i !e ime$"#) !e !ople%itoare e"te b!ria !are
(i i$$&# "fletl, Dm$ea*oa"tr# $ %ti2i !e "imte &p# !e a
tre!t !lipele a!elea &e !ople%itoare b!rie) !($& (%i &#
"eama !#) &e fapt) $ a f#!t alt!e*a &e!(t "# ob2i$# o
am($are,
Ei) &a) "timate to*ar#%e) a%a "-a ($t(mplat ! mi$e ime&iat
!e am i+btit "# e*a&e+ &e "b e"!ort#, Dori$2a $e"t#*ilit# &e
a tr#i) pe &e o parte) pe &e alta oroarea &e moarte f#!"er#
&i$ mi$e $ biet om !are $ a*ea alt "!op &e!(t "# f0#) "#
f0# !(t mai &eparte &e ora%l $&e f"e"e !o$&am$at la
moarte) &e !ei !are m# !o$&am$a"er# %i !are) &a!# p$ea &i$
$o m($a pe mi$e) $ a*ea "# ($t(r+ie a m# trimite ($ fa2a
plto$li &e e1e!2ie,
Nmai !# pe mi$e prime4&ia $ m# p($&ea $mai &i$ "pate,
Prime4&ia era ($ fa2#) ($ &reapta) ($ "t($0a) prime4&ia m#
($!o$4ra &i$ toate p#r2ile, Eram $ om !o$&am$at la moarte)
f#r# $i!i $ a!t a"pra li %i la prima ra+ie) la priml
!o$trol) ($ prime4&ie &e a fi are"tat &i$ $o,
5i ! toate a!e"tea $ pteam r#m($e lo!li, A"eme$ea
!itei) trebia "# f0, U$&e) $ %tiam, P#r#"i"em ora%l $&e
f"e"em !o$&am$at la moarte %i a!m f0eam) !m "e "p$e)
($!otro *e&eam ! o!'ii, A%a am a4$") pe"te *reo &o# +ile)
p($# pe la !rm#tra M#r#%e%tilor, De a!olo m-a lat $ !amio$
%i m-a &" p($# Ia .a!#, Am ple!at mai &eparte) pe 4o") &i$
"at ($ "at f#r# o 2i$t# a$me, ($ "f(r%it) am a4$" la .(rla&,
I$ 0ar#) $ tre$ l$0 "ta 0ata "# ple!e "pre Ia%i, Tre$l era
ti!"it ! !o$!e$tra2i) ma4oritatea ($ 'ai$e !i*ile) rm($& a
fi e!'ipa2i !'iar pe +o$#, M-am ame"te!at pri$tre ei, C
tre$l a!ela am a4$" p($# la So!ola, A!olo m-am &at 4o", Mai
&eparte
GKG
tre$l $ mer0ea, Am !obor(t, &e!i la So!ola %i am ap!at-o pe
$ &rm paralel ! !alea ferat#, 3#r# "# %ti) o por$i"em "pre
U$0'e$i, Li$ia fro$tli era aproape) &ar e 'abar $ a*eam,
C'iar ($ apropiere &e po&l &e pe"te Wi4ia am fo"t pri$" &e o
patrl#,
Am fo"t &" la $ po"t militar, A!olo m-a lat la ($treb#ri $
lo!ote$e$t t($#r,
- Ci$e e%ti) m#) %i !e !a2i ($ +o$a fro$tli>
- S# tr#i2i) &om$E lo!ote$e$t) e "($t &i$ U$0'e$i) &ar am
fo"t e*a!at to!mai ($ Cara!al, Am a+it !# la $oi "e ($t(mpl#
a!m mlte %i $ m-a mai r#b&at i$ima "# r#m($ lo!li, Am
por$it-o ($!oa!e ! 0($&l "# m# "tre!or p($# a!a"# !a "# m#
!o$*i$0 ! o!'ii mei, C#!i e) &om$E lo!ote$e$t) am l#"at
a!olo 0o"po&#rie bi$e ($temeiat#,
- Ia arat#-mi a!tel&/
- N le am, Mi leIa frat !are*a ($ tre$) ! portofel !
tot,
A %optit !e*a $i "er0e$t %i) &p# !(te*a mi$te) a!e"ta "-a
($tor" ($"o2it &e $ !i*il) $ t($#r &e !el mlt &o#+e!i &e
a$i,
- Cm te !'eam#) omle> m# ($treb# a!e"ta m#"r($&-m# &i$
!ap p($# ($ pi!ioare,
-< Alb2i Ata$a"ie,
- 5i +i!i !# e%ti &i$ U$0'e$i>
-- N +i!, S($t/
- E $ te !$o"!/
- Par!# e te !$o"! pe ti$e>/
- Da!# e%ti &i$ U$0'e$i apoi "#-mi "pi ($ a !ita "t# &e
$mere lo!ie%ti>
- ($ a &oa / am r#"p$" ($tr-o &oar#,
- Dar me0ie% la &reapta %i la "t($0a pe !i$e ai>
Am "p" $me !are mi-a *e$it at$!i ($ mi$te:
- La &reapta) $l Artemie) iar la "t($0a o *#&a$#)
Ma!aro*a,
- A%a, Dar &0'ea$a &i$ !ol2 !i$e o 2i$e>
- Mi-am +i" :
9A"ta ori %tie pe to2i !ei !e lo!ie"! ($ a &oa "t# &e
$mere) !m "p$e el) %i ($ a!e"t !a+ %i-a
GKK
&at "eama &e pe a!m !# am mi$2it) ori 'abar $-are %i *rea
$mai "# m# ($!er!e@,
- N-i $i!i o &0'ea$# ($ !ol2l "tr#+ii/ l-am ($fr$tat !
($&r#+$eal#,
- 5i !m +i!i !# te !'eam#>
Dp# !m i-a "ti!lit o!'ii !($& m-a ($trebat) mi-am &at "eama
!# $ !re&ea o boab# &i$ !ele !e-i "p"e"em,
- Alb2i Ata$a"ie/ i-am r#"p$" f#r# "# !lipe"!,
-< Dom$E lo!ote$e$t - "e ($toar"e !#tre ofi2er
-< #"ta e &i$ U$0'e$i !m "($t e &e la Cie$a,
- Ci$e !ri"to%ii m#-ti e%ti) %i !e !a2i ai!i ($ +o$a
fro$tli) m# > "e r#"ti la mi$e lo!ote$e$tl,
Ce "#-i r#"p$&> Da!# (i m#rtri"eam a&e*#rl) ri"!am "# m#
(mp%te pe lo!, Trebia $eap#rat "# !(%ti0 timp, Deo!am&at#
trebia $eap#rat "# !(%- ti0 timp,
- Dom$E lo!ote$e$t) *-am "p" a&e*#rl,
- Hai&e) &#-i &rml / N m# mai fa!e "# pier& *remea !
ti$e,
- M# 4r) &om$E lo!ote$e$t) !# $ *# "p$ o mi$!i$#,
Lo!ote$e$tl era ($"# tare b#$itor,
- Oml #"ta e &i$ U$0'e$i %i $ te !$oa%te,
-? Dar !e) &om$E lo!ote$e$t) poate b#ie2a$&r
#"ta "# !$oa"!# ab"olt pe toat# lmea/
- M#) e timp $ am &e pier&t ! ti$e %i treaba a"ta m# %i
pli!ti"e%te, Am "# te trimit a!olo $&e e1i"t# &i$tr-a!eia
!are "e pri!ep "# afle &e la ti$e a&e*#rl a&e*#rat,
Mi-a f#!t $i%te a!te %i m-a trimi" le0at la p$!tl &e
!oma$&# al &i*i+iei,
A!olo m-a lat la !er!et#ri !ei &e la .irol F, Mai pre!i")
$ !#pita$, Era ($alt) !m $-am mai *#+t ($ *ia2a mea a%a o
$amil# &e om, C($& 2ipa, +#$0#$ea 0eaml &e la fere"tre,
Am ""2i$t a!ela%i l!r : !# m# fri%a"em p($# ($ +o$a
fro$tli ! i$te$2ia &e a tre!e !la$&e"ti$ la ai mei) la
U$0'e$i, Dar $i!i el $ m-a !re+t, M-a b#tt) m-a ($4rat) m-
a ame$i$2at !# m# (mp%!#) &ar $i!i e $ m-am l#"at,
GKM
- Dom$E !#pita$) omor(2i-m#) fa!e2i ! mi$e !e *re2i) &ar e
*-am "p" a&e*#rl, Alt!e*a $-am a *# "p$e) &om$E !#pita$) (i
&am e ($tr-$a,
P($# la rm#) le0at %i ! e"!ort#) m-a trimi" la
I$"pe!toratl &e 4a$&armi &e la Ia%i) $&e &e a"eme$ea am "p"
a!eea%i po*e"te, I$"pe!torl &e 4a$&armi m-a trimi" la
Si0ra$2#) la So!ola, Pe"em$e !# era o "e!2ie "pe!ial# fii$&!#
"e afla i$"talat# ($tr-o *il# i+olat#,
Ai!i am a*t !el mai mlt &e "ferit, M-a lat ($ primire $
i$"pe!tor !(i$o") &e par!# ar fi fo"t frate ! Wrbi2#, 5ti
!# era i$"pe!tor) fii$&!# "-a l#&at "i$0r, N-am "#-l it !(t
*oi tr#i, A*ea o ml2ime &e !o%ri pe fa2#, ($ timp !e *orbea
"a ($ timp !e a"!lta !e-i "p$) (%i pip#ia mere obra4ii)
fr$tea) b#rbia) p($# &#&ea &e $l !opt, Pe biro a*ea $
pa!'et &e *at# %i o "ti!l2# ! al!ool, Dp# !e-; "p#r0ea)
tampo$a lo!l ! o b!at# &e *at# miat# ($ "pirt) &p# !are o
ar$!a ($tr-$ !o% &e '(rtii,
I$"pe!torl a!e"ta "e *e&e !# (%i !$o%tea bi$e me"eria, Di$
!ele !e a rmat *# *e2i &a "eama !# mai ale" el $-a !re+t o
boab# &i$ po*e"tea mea, A ($!ept pri$ a-mi !ere "# m# &e+bra!
p($# la piele,
9Pe"em$e - mi-am +i" - !(i$ele #"ta *rea "# m# "$opea"!# mai
r# &e!(t !ei &e p($# a!m:,
Dar m# ($%elam, Dp# !e m-am &e+br#!at) a ($!ept "#
!er!ete+e ate$t fie!are obie!t &e (mbr#!#mi$te, C#ma%a)
maiol) !'ilo2ii) !iorapii) pa$tofii) ($ !e "!op o f#!ea am
($2ele" mlt mai t(r+i, Dar at$!i) la ($!ept) tare m-am
mirat !# boarfele mele (i re2i$ ($ a%a m#"r# ate$2ia, Dp# !e
"!i fie!are obie!t pe toate p#r2ile) "e &"e "#-%i "pele
m(i$ile) ($&el$0) la !'i*et#) ! "#p$ mlt %i ! o peri2#,
5i le %ter"e apoi $ ! pro"opl !i ! tifo$) &p# !are %i le
&e+i$fe!t# ! "pirt) &e par!# p2i$ele %i po$o"itele mele
obie!te &e (mb#!#mi$te ar fi apar2i$t !i*a !o$tami$at &e o
boal# ($fe!- 2ioa"#,
GKO
Da!# !er!etarea mi$2ioa"# a (mbr#!#mi$tei mele f"e"e &e
*re$ folo" pe$tr el $-mi pt"em &a "eama, N-mi a&re"a"e
$i!i $ !*($t %i $i!i $ "e ita"e la mi$e, Abia mai t(r+i)
($ timp !e (%i fltra m(i$ile !a "# "e "!e al!ooll &e pe
ele) "e r#"ti la mi$e :
- Ia "#-mi "pi a!m !i$e e%ti %i !e 0ri4a$ia m#-ti ai
!#tat ($ +o$a fro$tli>
- M# !'eam# Alb2i Ata$a"ie) &om$Q i$"pe!tor, S($t &i$
U$0'e$i,,,
.bo"l ($!ep "# 2ipe la mi$e :
- M#) $e$oro!itle) afl# !# ($!# $ "-a $#"!t #la !are "#
m# &!# pe mi$e &e $a", A%a !# f# bi$e %i "p$e a&e*#rl, C($&
ai tre!t ($!oa!e) ! !e mi"i$e %i ! !i$e ai lat le0#tra>
- Ia!a) $i!i &m$ea*oa"tr# $ m# !re&e2i) &om$E i$"pe!tor,
Ni!i &om$ii ofi2eri !are m-a lat la ($treb#ri p($# a $
a4$0e ai!i $-a *rt "# m# !rea&# !# le "p$ &oar a&e*#rl,
5i &a!# $-a *rt "# m# !rea&#) "-a p" ! b#taia pe mi$e, M-
a b#tt p($# m-a +&robit) &ar mai mlt &e!(t a&e*#rl
a&e*#rat tot $-a ptt "!oate &e la mi$e,
- .i$e, Ia ba0# a"ta ($ 0r#/
Pe biro a*ea $ fel &e !tie $ mai mare !a $ aparat
telefo$i! &e !ampa$ie, Di$ el por$ea $ fir &e !are era le0at#
o pl#!2# &e aram#, Am b#0at ($ 0r# pl#!2a %i el a ap#"at pe
$ bto$, Am fo"t "!trat &e $ !re$t ele!tri! at(t &e p-
ter$i!) ($!(t m-a tre!t %i $e*oia mare %i $e*oia mi!#)
&eo&at#, Am le%i$at,
C($& mi-am re*e$it) i$"pe!torl m-a ($trebat,
- Sper !# 2i-a *e$it a!m mi$tea la !ap, Hai&e) "p$e !($&
ai tre!t ($!oa!e %i ! !e mi"i$e>
Abia a!m mi-am &at "eama &e a&e*#rata prime4&ie, Da!#
i$"pe!torl m# la &rept para%ti"t "o*ieti!) "i0r !# m#
a%tepta moartea) f#r# $i!i $ fel &e 4&e!at#) poate !'iar la
"f(r%itl i$tero0atorili, C#+"em &i$ la! ($ p2, O !lip#
mi-a tre!t pri$ mi$te "#-i m#rtri"e"! a&e*#rl) &ar mi-am
+i" ime&iat) !# pri$ a!ea"ta "ita2ia $ mi "-ar (mb$#t#2i !
$imi!, Dimpotri*#) &a!# ($!epeam "#
GK6
""2i$ alt!e*a &e!(t p($# a!m) i$"pe!torl ar ptea !re&e !#)
*#+($&-m# &ema"!at) ($!er!am "#-l (mbrobo&e"!,
- Dom$E i$"pe!tor) &a!# *re2i "# afla2i &e la mi$e alt!e*a
&e!(t am "p" %i &om$ilor ofi2eri) pte2i "# m# %i omor(2i !#
$ am !e *# "p$e,
- Ia mai ba0# ($ 0r# bomboa$a a"ta) ba$&itle/
- N-o ba0) &om$E i$"pe!tor/ De !e m# "!'i$0ii2i &a!# $-am
$i!i o *i$#>
- Ce fa!e> N *rei>
A t#b#r(t pe mi$e ! pm$ii, M-a &obor(t la p#m($t %i pe rm#
!#ta "# m# lo*ea"!# ($ te"ti!le ! pi!ioarele, E m# feream
%i 2ipam "# m# la"e !# $-am $i!i o *i$#, Dar) p($# la rm#)
tot m-a $imerit &e *reo &o# ori) at(t &e tare) ($!(t iar#%i
am le%i$at, A tr$at pe mi$e o 0#leat# ! ap# %i mi-am
re*e$it,
- Spi) m#>
- N-am !e "# "p$) &om$E i$"pe!tor,
- At$!i ia bato$l &e !io!olat# ($ 0r#,
- N-; ia/
A "!o" &i$ "ertar $ pi"tol %i l-a ($&reptat "pre mi$e,
- M#) e %ti !# te-a trimi" r%ii, Dar *rea "# re!$o%ti,
De b$# *oie $ *rei, At$!i trebie "# te "ile"!, Ia ($ 0r#
bato$l &e !io!olat#, Da!# $) pe Dm$e+el me !# te (mp%!
pe lo!/
N-am a*t ($!otro, Am *(r(t ($ 0r# pl#!2a &e aram# %i !($& a
&at &rml !re$tli) iar#%i m-a tre!t $e*oile) iar#%i am
le%i$at %i iar#%i m-am tre+it $mai &p# !e a tr$at ap#
pe"te mi$e,
- Spi) m#>
- Ce a*eam &e "p") *-am "p") &om$E i$"pe!tor,
- La"# !# te ($moi e) m# bol%e*i!le/ Dar pe$tr a"t#+i
a4$0e, Imbra!#-te/
M-am (mbr#!at, Dp# a!eea m-a p" "# !r#2 ! palmele
mr&#ria, Pe rm# "# "p#l pe 4o", C($& am termi$at) m-a
($!'i" ($tr-o !amer# !are a*ea o "i$0r# ferea"tr# ! +#brele,
Z#brelele era 0roa"e, Pe a!olo) $i!i 0($& &e "!#pare, De m($-
GK S
!are $) mi-a &at $imi!, 5i-mi era o foame/),, Crio") &p#
!(te ($&ra"em) (mi era tot%i foame, 5i ($!# o foame
!mplit#,
Ja*ril# 3m m# l#"# "i$0r pe$tr o !lip#, Se ($toar"e ! o
ta*# pli$# ! pr#4itri &e !a"#, Sb bra2 &!ea o "ti!l# !
*ot!#,
- Poftim) "er*i2i-*#/ Da!# $ *-a%i fi "p" !(t &e !mplit
mi-a fo"t at$!i foame) $ mi-a% fi a&" a!m ami$te &e
($&atoririle mele &e 0a+&#, 5i la ($apoiere !e mai m+i!2#
mi-ar fi f#!t $e*a"t#-mea !# *-am l#"at "# ple!a2i f#r# "#
"er*i2i !e*a,
- Ml2me"!,,, Ml2me"!,,, Dar !ele !e-mi po*e"ti2i "($t
at(t &e impre"io$a$te) ($!(t) !re&e2i-m#) $-mi mai trebie
$imi!,
- S# bem tot%i !(te $ p#'#r2 &e *ot!#/
Am !io!$it pa'arele %i am &at pe"te !ap !o$2i$tl,
- Ei) a!m am mai pri$" olea!# &e for2e) 0lmi el,
Pe rm# rel# po*e"tirea :
- S!rt timp &p# !e m-a ($!'i" ($ !ella impro*i+at#) l-am
*#+t) pri$ ferea"tr#) pe i$"pe!tor ple!($& ! o ma%i$#, Pe
rm# a mai ple!at *reo &oi !i*ili, Ce fel &e "er*i!i o fi
a&#po"tit *ila a!eea $ %ti) fii$&!# $ l!ra prea ml2i,
Pa+a era a"i0rat# &e militari, Dp# !(te mi-am ptt &a
"eama) $oaptea) ($ afar# &e 0ar&#) ($ *il# $ mai r#m($ea
$ime$i &i$tre oame$ii Si0ra$2ei,
I$ timpl $op2ii am "im2it $e*oia "# mer0 afar#, I$ !ella
mea $ e1i"ta '(r&#, Am b#tt ! pm$l ($ %#, Am b#tt mlt
%i bi$e p($# !($& am a+it o *o!e par!# "om$oroa"# ($treb($&-
m# &e &i$!olo &e %# :
- Ce-2i *e$i) b#> De !e ba2i>
- Crea "# mer0 la pri*at#,
- A%teapt# o 2(r#,
Pa%ii "-a ($&ep#rtat, Pe rm# iar#%i i-am a+it,
GKA
Cel &e afar# a r#"!it !'eia ($ broa"!# %i a &e"!'i" %a, Era
$ o"ta% &e 0ar&#) probabil !aporall &e "!'imb, C !e$tra %i
!art%ierele pe brt#) &ar f#r# arm#,
- Ai!i $ a*em pri*at#) b# $eamle/ A*em iNQQ Q
T
< ? - I
? *e+i "# $ a&ormi/
!opil $ "-ar fi ptt "tre!ra pe a!olo, Tot%i) i$ima (mi
b#tea tare) al $aibii &e tare, ($!ep"e "#-mi bat# ($!# &i$
!lipa !($& am *#+t !# "ol&atl $ era ($armat, (mi b#tea)
fii$&!# "e p#rea) !# $oro!l &i$ $o (mi e"te fa*orabil,
Trebia "# ($!er!) ! ori!e pre2) "# e*a&e+, Dar !m>
Am ($!ept "# !'ib+ie"!, Oare) !e ptea "# ($"em$e faptl
!# !el !are *e$i"e "#-mi &e"!'i&#
- !aporall &e 0ar&# - era $e($armat> ($ priml r($&) !# $-i
era team# !# a% ptea e*a&a, C alte !*i$te) !# toate
ie%irile era ($!iate, ($ al &oilea r($&) !# ($ a!eea%i
!l#&ire "e afla %i !orpl &e 0ar&#, Or) &a!# $ m# ($%elam) %i
a%a "t#tea l!rrile) ($"e4$$a !# la ora a!eea) ! e1!ep2ia
!aporalli &e "!'imb) a pla$to$li &i$ !orpl &e 0ar&# %i a
o"ta%ilor afla2i ($ &i*er"e po"tri) ($ afara !l#&irii) to2i
!eilal2i "i0r !# &ormea, De!i, &p# toate probabilit#2ile)
!ir!m"ta$2ele (mi era fa*orabile "a) ($ ori!e !a+) $ mai
p2i$ fa*orabile &e!(t ($ toate !elelalte patr o!a+ii !($&
i+bti"em "# e*a&e+, Dar !a "# i+bte"! %i &e &ata a!ea"ta)
trebia "# m# "!ap &e o"ta%l !are m# p#+ea) re"pe!ti* &e
!aporall &e "!'imb, Cm ($"#> S#-l omor > N ar fi fo"t &elo!
0re) fii$&!# era $ om pirpiri, Da!# m# repe+eam ! m(i$ile
($ 0(tl li) lat pe $ea%teptate) $ ar mai ap!a "# "p$#
$i!i p(", S#-l omor ($"# $ m# "im2eam ($ "tare, ($ &efi$iti*)
!e *i$# a*ea bietl om/ Pe &ea"pra) p#rea %i foarte
!m"e!a&e,
9At$!i) !m $aiba "# m# "!ap &e el>: mi-am +i" $eli$i%tit)
fii$&!# timpl tre!ea,
5i iat# !# am 0#"it "ol2ia, Ea mi-a fo"t "0erat# &e peria
! !are "e "p#la %i "e !r#2a !lo"etl, Am lat-o ($ m($#
pe$tr a-mi &a "eama &e 0retatea
fere"tri!#) "", Ni!i $
GMD
ei, A*ea $ rete*ei b$i!el, Da!# (l p#leam ($ !ap ! el $-;
omoram) &ar &e ame2it) "i0r (l ame2eam,
Am &e"!'i" %a %i l-am ($trebat f#r# "# ie" &i$ i,C, :
-- A"ta !e-i) m#i !amara&e>
- Care>
A%a !m pre*#+"em) "-a pri$", A *(r(t !apl pe %# "# *a&#
!e a$me (i ar#tam, C m($a "t($0# i-am a"tpat 0ra) iar !
&reapta l-am lo*it) po!- $i$&-; ($ moalele !apli !
rete*eil periei, A !#+t !a $ "a!) f#r# "# !r(!$ea"!# m#!ar,
L-am *(r(t ($ i,C,) am ($!iat %a pe &i$afar# %i am p" !'eia
($ b+$ar, A!m $-mi mai r#m($ea &e!(t "# p#r#"e"!
$eob"er*at !a"a,
Pe !ori&or) ($ &reapta) era %a biroli $&e m# "!'i$0ii"e
i$"pe!torl, Am ap#"at pe !la$2# %i %a "-a &e"!'i", ($!#perea
a*ea &o# fere"tre, Am($&o# &#&ea ($tr-o li*a&#, Pe ai!i
trebia "#-mi ($!er! $oro!l, Am &e"!'i" o ferea"tr# $mai
at(t !(t era $e!e"ar %i am "#rit afar#) tpil($&-m# ime&iat
la p#m($t, Am a"!ltat ate$t, Era li$i%te, Da!# e1i"ta
po"tri &e "a$ti$el# - %i probabil !# e1i"ta fii$&!# altfel
$-%i a*ea ro"tl !orpl &e 0ar&#- ele era probabil fi1e)
fii$&!# $ a+eam pa%i, Or, &a!# ($tr-a&e*#r a%a "t#tea
l!rrile) ($"em$a !# %a$"ele &e "!#pare !re%tea, Am ($!ept
"# mer0 &e-a b%ilea) feri$&-m# "# fa! !el mai mi! +0omot,
Dar $-am , ap!at "# m# ($&ep#rte+ $i!i +e!e metri %i m-am
a+it "omat :
- St#i /,N, Ci$e-i >
($ Io! "# m# opre"!) am lat-o la f0#, U$ 0lo$te mi-a
flierat pe la re!'e - $-a fo"t priml %i) &i$ p#!ate) $i!i
ltiml - to!mai !($& i+bti"em "# "ar 0ar&l %i "# m# pier&
pri$ 0r#&i$i, S!#pa"em, Deo!am&at# "!#pa"em, Dar !a "# m# pot
!o$"i&era &efi$iti* "!#pat) trebia "# p$ o !(t mai mare
&i"ta$2# ($tre mi$e %i *ila $&e f"e"em "!'i$0iit, Am rpt-o
la f0#, ($!otro f0eam 'abar $ a*eam, UUlterior mi-am &at
"eama !# f0eam ($ &ire!2ia Pa%!a$i,V
($!ep"em "# "per !# $ mai am moti*e a m# teme &e !ei &e la
*il#) !($& &eo&at# am a+it ($ rma mea l#tr($& !(i$ii, E
&rept) ($!# &eparte) &ar o&at# !e-mi a&lme!a"er# rma) mai
!r($& "a mai t(r+i) a*ea "# m# a4$0#,
3#r# ($&oial# !# &m$ea*oa"tr# a2i *#+t ($ *re$ film o
rm#rire ! !(i$i, 5i &a!# a2i *#+t) probabil !# *-a
impre"io$at, Dar *# a"i0r !# a- !ea"ta $ e"te $imi! pe l($0#
!e "imte a!ela !are e"te '#itit a"tfel ai&oma fiarelor,
Se$time$tl pe !are (l ai ($ a"eme$ea mome$te e"te
($"p#im7$t#tor, Sa poate a%a am "im2it e at$!i, J($&i2i-*#
pri$ !(te prime4&ii tre!"em ($ ltiml timp, S!#pa"em &i$
toate, 3"e"em la $ pa" &e plto$l &e e1e!2ie %i "!#pa"em,
S!#pa"em &e pi"toll i$"pe!torli) "!#pa"em mai ale" &e
($0ro+itorl i$"trme$t &e "pli!i pe !are (l $mea 9bato$l
&e !io!olat#Q
;
, S!#pa"em &e 0loa$2ele pe !are le tr#"e"er#
"a$ti$elele &i$ po"tri !($& e*a&a"em &i$ *il#, S!#pa"em &e
toate a!e"tea pe$tr !a) p($# la rm#) "# fi pri$" ! !(i$ii,
(i a+eam) era &eparte) &ar *e$ea, M# a&lme!a"er#, C(i$ii
&e rm#rire - %tiam foarte bi$e - era $i%te fiare !r$te)
&re"ate "# "e repea&# la bere0ata *i!timei %i "# "f(%ie,
M-a !pri$" &i$tr-o &at# fri!a, 3ri!a e prea p2i$ "p", M-a
!pri$" $ fel &e 0roa+#, Jroa+a !# *oi fi "f(%iat &e !(i$i,
Dp# l#tr#tri) era pe p2i$ patr, 5i e $ a*eam $i!i o
arm# a"pra mea, Am ($!ept "# aler0 %i) ! !(t aler0am mai
tare) ! at(t "paima p$ea %i mai mlt "t#p($ire pe mi$e,
L#tratl !(i$i- lor mi "e p#rea !#-; a& aproape) foarte
aproape %i $ $mai ($ "patele me, Par!# &i$ toate &ire!2iile
*e$ea ($ 0oa$#) a&lme!($&-mi rma) $ patr) $i!i +e!e) !i
+e!i %i +e!i &e !(i$i) +e!i %i +e!i &e fiare e$orme) !
botrile !#"!ate) ! o!'ii "!($tei$& ($ $oapte !a $i%te b!#2i
&e 4#rati!) ai&oma fiarelor &i$ apo!alip",
Aler0am abia tr#0($&-mi "fletl %i ! fie!are pa" pe !are
(l f#!eam (mi &#&eam "eama !# mlt $ *oi mai a*ea ptere "#
aler0 %i m# *oi pr#b%i, ($ !lipele a!elea mi-am &orit "#
mor,,, Dar iat# !# iar#%i
GMF
am a*t $oro!, Am "im2it pe fr$te o pi!#tr#) apoi alta,
($!ep"e "# plo#, Aler0am ! palmele ($ti$"e) ! !apl
ri&i!at "# "imt "tropii pe obra4i) pe fr$te) "# m# !o$*i$0 !#
$ e"te o il+ie, N) $ era il+ie, Ploa /
9Nmai "# fie ploaie a&e*#rat# /: mi-am +i",
Era - a%a !m (mi &oream - o ploaie a&e*#rat#, O ploaie
ite) ! "tropi mi!i %i &e%i, ($ !(te*a !lipe am fo"t & p($#
la piele,
Dp# !e a ($!ept ploaia) $ am mai aler0at, Mer0eam ($!et)
abia tr#0($&-mi "fletl &e i"to*it !e eram, Ploaia re!e (mi
f#!ea bi$e) par!# m# o&i'$ea, A !m $ mai a*eam &e !e "# m#
0r#be"!, Di$ !a+a ploii) !(i$ii $ mai era ($ "tare "# m#
a&lme!e : (mi pier&"er# rma,
E1a!t !e-i a!eea feri!ire $-am %tit $i!io&at#) &ar !e
"im2eam e ($ !lipele a!elea !($& p#%eam pri$ p