Sunteți pe pagina 1din 258

TITLUL I - Dispoziii generale ...............................................................................................................................

7
CAPITOLUL 1 - Domeniul de aplicare .............................................................................................................. 7
Art. 1. o!iectul reglement"rii# .................................................................................................................... 7
Art. $. su!iectele reglement"rii# ................................................................................................................ %
CAPITOLUL $ - Principii &undamentale ............................................................................................................ '
Art. (. li!ertatea muncii# ............................................................................................................................ '
Art. ). interzicerea muncii &orate# ............................................................................................................. '
Art. *. egalitatea de tratament# ................................................................................................................. 1+
Art. ,. protecia salariailor# ..................................................................................................................... 11
Art. 7. li!ertatea de asociere# ................................................................................................................... 11
Art. %. consensualismul- !una-credin"- in&ormarea- consultarea# .......................................................... 11
Art. '. li!ertatea muncii .n str"in"tate# .................................................................................................... 11
TITLUL II - Contractul indi/idual de munc" ....................................................................................................... 11
CAPITOLUL 1 - 0nc1eierea contractului indi/idual de munc" ....................................................................... 11
Art. 1+. de&iniia legal" a contractului indi/idual de munc"# .................................................................. 11
Art. 11. clauze pro1i!ite# ......................................................................................................................... 1,
Art. 1$. durata contractului indi/idual de munc"# ................................................................................... 1,
Art. 1(. capacitatea 2uridic" a salariatului# .............................................................................................. 1,
Art. 1). capacitatea 2uridic" a anga2atorului# ........................................................................................... 1'
Art. 1*. cauza contractului de munc"# ..................................................................................................... $1
Art. 1,. &orma contractului de munc"# ..................................................................................................... $1
Art. 17. in&ormarea cu pri/ire la clauzele contractului de munc"# .......................................................... $*
Art. 1%. in&ormarea salariatului care /a lucra .n str"in"tate# ................................................................... $'
Art. 1'. e&ectele omisiunii de in&ormare# ................................................................................................ (+
Art. $+. clauzele speciale ale contractului indi/idual de munc"# ............................................................ (+
Art. $1. clauza de neconcuren"# ............................................................................................................. (*
Art. $$. prelungirea e&ectelor clauzei de neconcuren"# .......................................................................... (7
Art. $(. limit"rile clauzei de neconcuren"# ............................................................................................ (7
Art. $). e&ectele nerespect"rii clauzei de neconcuren"# ......................................................................... (%
Art. $*. clauza de mo!ilitate# ................................................................................................................... (%
Art. $,. clauza de con&idenialitate# ......................................................................................................... ('
Art. $7. o!ligati/itatea a/izului medical la anga2are# ............................................................................. )1
Art. $%. o!ligati/itatea a/izului medical - situaii speciale# .................................................................... )$
Art. $'. /eri&icarea aptitudinilor# ............................................................................................................. )$
Art. (+. concursul3e4amenul# ................................................................................................................... ))
Art. (1. perioada de pro!"# ...................................................................................................................... ))
Art. ($. unicitatea perioadei de pro!"# .................................................................................................... )7
Art. ((. limitarea perioadelor de pro!"# .................................................................................................. )%
Art. (). registrul general de e/iden" a salariailor# ................................................................................ )%
Art. (*. cumulul de &uncii# ...................................................................................................................... )'
Art. (,. anga2area str"inilor 5i apatrizilor# ............................................................................................... *+
CAPITOLUL $ - 64ecutarea contractului indi/idual de munc" ...................................................................... *1
Art. (7. principiul negocierii# .................................................................................................................. *1
Art. (%. interdicia renun"rii la drepturile pre/"zute de lege# ................................................................ *1
Art. ('. principalele drepturi 5i o!ligaii ale salariatului# ....................................................................... *(
Art. )+. principalele drepturi 5i o!ligaii ale anga2atorului# .................................................................... **
CAPITOLUL ( - 7odi&icarea contractului indi/idual de munc" .................................................................... *%
Art. )1. modi&icarea contractului de munc"# ........................................................................................... *%
Art. )$. modi&icarea unilateral" a locului de munc"# .............................................................................. ,1
Art. )(. delegarea# .................................................................................................................................... ,$
Art. )). durata deleg"rii# .......................................................................................................................... ,(
Art. )*. deta5area# .................................................................................................................................... ,(
Art. ),. durata deta5"rii# .......................................................................................................................... ,*
Art. )7. protecia salariatului deta5at# ...................................................................................................... ,,
1
Art. )%. modi&icarea unilateral" a locului 5i &elului muncii# ................................................................... ,,
CAPITOLUL ) - 8uspendarea contractului indi/idual de munc" .................................................................... ,%
Art. )'. &elurile 5i e&ectele suspend"rii# ................................................................................................... ,%
Art. *+. suspendarea de drept# ................................................................................................................. ,'
Art. *1. suspendarea din iniiati/a salariatului# ....................................................................................... 7+
Art. *$. suspendarea din iniiati/a anga2atorului# ................................................................................... 71
Art. *(. .ntreruperea acti/it"ii anga2atorului # ....................................................................................... 7)
Art. *). suspendarea prin acordul p"rilor# .............................................................................................. 7)
CAPITOLUL * - 0ncetarea contractului indi/idual de munc" ......................................................................... 7*
Art. **. &elurile .ncet"rii contractului indi/idual de munc"# ................................................................... 7*
86CTIU96A 1 - 0ncetarea de drept a contractului indi/idual de munc" .................................................... 7,
Art. *,. cazurile .ncet"rii de drept a contractului indi/idual de munc"# ................................................. 7,
Art. *7. nulitatea contractului indi/idual de munc"# ............................................................................... 7'
86CTIU96A $ - Concedierea ...................................................................................................................... %1
Art. *%. de&iniia legal" 5i &elurile concedierii# ........................................................................................ %1
Art. *'. interzicerea concedierii cu caracter permanent# ......................................................................... %$
Art. ,+. interzicerea concedierii cu caracter temporar# ........................................................................... %$
86CTIU96A ( - Concedierea pentru moti/e care in de persoana salariatului .......................................... %)
Art. ,1. cazurile concedierii pentru moti/e su!iecti/e# .......................................................................... %)
Art. ,$. decizia de concediere# ................................................................................................................ '$
Art. ,(. cercetarea preala!il"# .................................................................................................................. ')
Art. ,). o!ligati/itatea o&ertei de redistri!uire .n munc"# ....................................................................... '*
86CTIU96A ) - Concedierea pentru moti/e care nu in de persoana salariatului ..................................... '7
Art. ,*. concedierea pentru moti/e o!iecti/e# ........................................................................................ '7
Art. ,,. &elurile concedierii pentru moti/e o!iecti/e# ........................................................................... 1+$
Art. ,7. drepturile salariailor concediai pentru moti/e o!iecti/e# ...................................................... 1+$
86CTIU96A * - :Concedierea colecti/". In&ormarea ............................................................................... 1+(
Art. ,%. de&iniia legal" a concedierii colecti/e# ................................................................................... 1+(
Art. ,'. noti&icarea inteniei de concediere colecti/"# .......................................................................... 1+*
Art. 7+. comunicarea noti&ic"rii inteniei de concediere colecti/" c"tre autorit"i# ............................. 1+7
Art. 71. consultarea salariailor# ............................................................................................................ 1+7
Art. 711. noti&icarea concedierii colecti/e# ........................................................................................... 1+%
Art. 7$. noi anga2"ri dup" concedierea colecti/"# ................................................................................. 1+%
86CTIU96A , - Dreptul la prea/iz ........................................................................................................... 1+'
Art. 7(. prea/izul de concediere# ........................................................................................................... 1+'
Art. 7). coninutul deciziei de concediere# ............................................................................................ 111
Art. 7*. .nceputul e&ectelor deciziei de concediere# .............................................................................. 11(
86CTIU96A 7 - Controlul 5i sancionarea concedierilor nelegale ........................................................... 11)
Art. 7,. e&ectele concedierii nelegale# ................................................................................................... 11)
Art. 77. moti/area deciziei de concediere# ............................................................................................ 11*
Art. 7%. e&ectele anul"rii concedierii cu pri/ire la salariat# ................................................................... 11,
86CTIU96A % ; Demisia .......................................................................................................................... 11'
Art. 7'. de&iniia legal"- procedura 5i e&ectele demisiei# ....................................................................... 11'
CAPITOLUL , - Contractul indi/idual de munc" pe durat" determinat" ..................................................... 1$)
Art. %+. &orma 5i condiiile contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"# ......................... 1$)
Art. %1. cazurile de .nc1eiere a contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"# .................. 1$,
Art. %$. durata 5i .ncetarea contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"# ......................... 1$'
Art. %(. durata perioadei de pro!" .n cazul contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"#
................................................................................................................................................................. 1(+
Art. %). o!ligati/itatea anga2"rii pe durat" nedeterminat"# ................................................................... 1(+
Art. %*. accesul la anga2area pe durat" nedeterminat"# ......................................................................... 1(+
Art. %,. regimul 2uridic comun al contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"# .............. 1(1
CAPITOLUL 7 - 7unca prin agent de munc" temporar" .............................................................................. 1(1
Art. %7. de&iniii legale< munc"- salariat- agent- utilizator# ................................................................... 1(1
$
Art. %%. de&iniia legal" a misiunii de munc" temporar"# ...................................................................... 1($
Art. %'. durata misiunii de munc" temporar"# ....................................................................................... 1($
Art. '+. contractul de punere la dispoziie# ........................................................................................... 1((
Art. '1. egalitatea de tratament# ............................................................................................................. 1()
Art. '$. cauz" pro1i!it" pentru anga2area salariatului temporar# .......................................................... 1()
Art. '(. contractul de munc" temporar"# ............................................................................................... 1()
Art. '). contractul de munc" temporar" multi-misiune# ....................................................................... 1(*
Art. '*. plata salariului salariatului temporar# ....................................................................................... 1(*
Art. ',. perioada de pro!" pentru salariatul temporar# ......................................................................... 1(,
Art. '7. protecia salariatului temporar# ................................................................................................ 1(,
Art. '%. continuarea muncii salariatului temporar# ............................................................................... 1(,
Art. ''. concedierea salariatului temporar# ........................................................................................... 1(7
Art. 1++. egalitatea de tratament a salariailor temporari# ..................................................................... 1(7
CAPITOLUL % - Contractul indi/idual de munc" cu timp parial ................................................................. 1(7
Art. 1+1. noiunea de salariat cu &raciune de norm"# ........................................................................... 1(7
Art. 1+11. de&iniia contractului indi/idual de munc" cu timp parial# ................................................ 1('
Art. 1+$. clauze speciale# ....................................................................................................................... 1('
Art. 1+(. egalitatea de tratament# ........................................................................................................... 1('
Art. 1+). accesi!ilitatea muncii cu &raciune de norm"# ....................................................................... 1)+
CAPITOLUL ' - 7unca la domiciliu ............................................................................................................. 1)+
Art. 1+*. de&iniia legal" 5i caractere speciale# ..................................................................................... 1)+
Art. 1+,. contractul de munc" la domiciliu# .......................................................................................... 1)1
Art. 1+7. egalitatea de tratament# ........................................................................................................... 1)$
TITLUL III - Timpul de munc" 5i timpul de odi1n" .......................................................................................... 1)$
CAPITOLUL 1 - Timpul de munc" ................................................................................................................ 1)$
86CTIU96A 1 - Durata timpului de munc" .............................................................................................. 1)$
Art. 1+%. de&iniia legal" a timpului de munc"# ..................................................................................... 1)$
Art. 1+'. durata normal" a timpului de munc"# .................................................................................... 1)(
Art. 11+. repartizarea timpului de munc" .n timpul s"pt"m=nii# .......................................................... 1)(
Art. 111. durata ma4im" a timpului de munc"# ..................................................................................... 1)(
Art. 11$. durata special" a timpului de munc"# ..................................................................................... 1)*
Art. 11(. programul de lucru inegal# ..................................................................................................... 1)*
Art. 11). in&ormarea salariailor cu pri/ire la programul de munc"# .................................................... 1)*
Art. 11*. programul de lucru indi/idualizat# ......................................................................................... 1),
Art. 11,. e/idena timpului de munc"# .................................................................................................. 1),
86CTIU96A $ - 7unca suplimentar" ....................................................................................................... 1),
Art. 117. de&iniia legal" 5i condiiile muncii suplimentare# ................................................................. 1),
Art. 11%. limit"rile muncii suplimentare# .............................................................................................. 1)7
Art. 11'. compensarea muncii suplimentare prin ore li!ere pl"tite# ..................................................... 1)7
Art. 1$+. compensarea muncii suplimentare prin acordarea unui spor la salariu# ................................ 1)7
Art. 1$1. interzicerea muncii suplimentare pentru minori# ................................................................... 1)%
86CTIU96A ( - 7unca de noapte ............................................................................................................. 1)%
Art. 1$$. de&iniia legal" 5i durata muncii de noapte# ........................................................................... 1)%
Art. 1$(. compensarea muncii de noapte# ............................................................................................. 1)%
Art. 1$). e4amenul medical pentru munca de noapte# .......................................................................... 1)'
Art. 1$*. interzicerea muncii de noapte pentru minori- gra/ide 5i mame care al"pteaz"# ................... 1)'
Art. 1$,. de&iniia legal" 5i coninutul# .................................................................................................. 1)'
86CTIU96A ) - 9orma de munc" ............................................................................................................. 1*+
Art. 1$7. tipuri de norme de munc"# ...................................................................................................... 1*+
Art. 1$%. domeniul de aplicare a normelor de munc"# .......................................................................... 1*+
Art. 1$'. ela!orarea 5i ree4aminarea normelor de munc"# ................................................................... 1*+
CAPITOLUL $ - >epausuri periodice ............................................................................................................ 1*1
86CTIU96A 1 - Pauza de mas" 5i repausul zilnic .................................................................................... 1*1
Art. 1$'1. perioada de repaus# ............................................................................................................... 1*1
(
Art. 1(+. pauza de mas" 5i alte pauze# .................................................................................................. 1*1
Art. 1(1. repausul zilnic# ....................................................................................................................... 1*1
Art. 1(11. munca .n sc1im!uri# ............................................................................................................. 1*1
86CTIU96A $ - >epausul s"pt"m=nal ...................................................................................................... 1*$
Art. 1($. repausul s"pt"m=nal# .............................................................................................................. 1*$
Art. 1((. suspendarea repausului s"pt"m=nal# ...................................................................................... 1*$
86CTIU96A ( - 8"r!"torile legale ............................................................................................................ 1*(
Art. 1(). enumerarea s"r!"torilor legale .n care nu se lucreaz"# .......................................................... 1*(
Art. 1(*. programul special de lucru .n zilele de s"r!"toare# ............................................................... 1*(
Art. 1(,. continuitatea acti/it"ii .n cazuri speciale# ............................................................................. 1*(
Art. 1(7. compensarea muncii .n zilele de s"r!"toare# ........................................................................ 1*(
Art. 1(%. sta!ilirea altor zile li!ere# ....................................................................................................... 1*(
CAPITOLUL ( - Concediile ........................................................................................................................... 1*)
86CTIU96A 1 - Concediul de odi1n" anual 5i alte concedii ale salariailor ............................................ 1*)
Art. 1('. intangi!ilitatea dreptului la concediu de odi1n"# ................................................................... 1*)
Art. 1)+. durata concediului de odi1n"# ................................................................................................ 1*)
Art. 1)1. e&ectuarea 5i compensarea concediului de odi1n"# ................................................................ 1**
Art. 1)$. concediul de odi1n" suplimentar# .......................................................................................... 1*,
Art. 1)(. programarea concediului de odi1n"# ...................................................................................... 1*,
Art. 1)). regula e&ectu"rii .n natur" a concediului programat# ............................................................. 1*,
Art. 1)*. cuantumul 5i plata indemnizaiei de concediu# ...................................................................... 1*7
Art. 1),. .ntreruperea concediului 5i rec1emarea din concediu# .......................................................... 1*7
Art. 1)7. zile li!ere pl"tite# .................................................................................................................... 1*%
Art. 1)%. concediul &"r" plat"# ............................................................................................................... 1*%
86CTIU96A $ - Concediile pentru &ormare pro&esional" ......................................................................... 1*%
Art. 1)'. tipuri de concedii pentru &ormare pro&esional"# ..................................................................... 1*%
Art. 1*+. acordarea concediului &"r" plat"# ........................................................................................... 1*%
Art. 1*1. solicitarea 5i e&ectuarea concediului &"r" plat"# ..................................................................... 1*'
Art. 1*$. concediul cu plat" pentru &ormare pro&esional"# ................................................................... 1*'
Art. 1*(. e&ectele cu pri/ire la drepturile nesalariale# ........................................................................... 1,+
TITLUL I? - 8alarizarea ..................................................................................................................................... 1,+
CAPITOLUL 1 - Dispoziii generale .............................................................................................................. 1,+
Art. 1*). de&iniia legal" a salariului 5i egalitatea de tratament# ........................................................... 1,+
Art. 1**. elementele salariului# .............................................................................................................. 1,1
Art. 1*,. pri/ilegiul salariatului# ........................................................................................................... 1,$
Art. 1*7. sta!ilirea salariilor# ................................................................................................................. 1,$
Art. 1*%. con&idenialitatea salariului# ................................................................................................... 1,(
CAPITOLUL $ - 8alariul de !az" minim !rut pe ar" garantat .n plat" ......................................................... 1,(
Art. 1*'. sta!ilirea 5i calcularea salariului de !az" minim !rut pe ar" garantat .n plat"# ................... 1,(
Art. 1,+. domeniul salariului de !az" minim !rut pe ar" garantat .n plat"# ........................................ 1,)
CAPITOLUL ( - Plata salariului ..................................................................................................................... 1,)
Art. 1,1. data- modalit"ile 5i &ormele pl"ii salariului# ........................................................................ 1,)
Art. 1,$. persoana c"tre care se &ace plata# ........................................................................................... 1,*
Art. 1,(. pro!aiunea# ............................................................................................................................ 1,,
Art. 1,). reinerile din salariu# ............................................................................................................... 1,,
Art. 1,*. semni&icaia pl"ii pariale# ..................................................................................................... 1,7
Art. 1,,. prescripia aciunii pentru plata salariului# ............................................................................. 1,7
CAPITOLUL ) - @ondul de garantare pentru plata creanelor salariale ........................................................ 1,%
Art. 1,7. sediul materiei# ....................................................................................................................... 1,%
Art. 1,%. a!rogat# ................................................................................................................................... 1,%
CAPITOLUL * - Protectia drepturilor salariatilor in cazul trans&erului intreprinderii- al unitatii sau al unor
parti ale acesteia ............................................................................................................................................... 1,%
Art. 1,'. protecia salariailor# ............................................................................................................... 1,%
Art. 17+. in&ormarea 5i consultarea salariailor# .................................................................................... 17+
)
TITLUL ?I - @ormarea pro&esional" .................................................................................................................. 17+
CAPITOLUL 1 - Dispoziii generale .............................................................................................................. 17+
Art. 1%%. o!iecti/ele &orm"rii pro&esionale# .......................................................................................... 17+
Art. 1%'. tipologia &orm"rii pro&esionale# ............................................................................................. 171
Art. 1'+. o!ligati/itatea programelor de &ormare pro&esional"# ........................................................... 171
Art. 1'1. planul de &ormare pro&esional"# ............................................................................................. 171
Art. 1'(. reglementarea acti/it"ii de &ormare pro&esional"# ................................................................ 17$
Art. 1'). c1eltuielile cu &ormarea pro&esional" 5i drepturile salariatului# ............................................ 17$
Art. 1'*. o!ligaiile !ene&iciarilor &orm"rii pro&esionale# ..................................................................... 17$
Art. 1',. preg"tirea pro&esional" din iniiati/a salariatului# ................................................................. 17)
Art. 1'7. a/anta2e .n natur" pentru &ormarea pro&esional"# .................................................................. 17)
TITLUL ?I - @ormarea pro&esional" .................................................................................................................. 17)
CAPITOLUL $ - Contracte speciale de &ormare pro&esional" organizat" de anga2ator ................................ 17)
Art. 1'%. tipuri de contracte de &ormare pro&esionala# .......................................................................... 17)
Art. 1''. de&iniia legal" 5i durata contractului de cali&icare pro&esional"# .......................................... 17*
Art. $++. autorizarea cali&ic"rii pro&esionale# ........................................................................................ 17*
Art. $+1. de&iniia legal" a contractului de adaptare pro&esional"# ....................................................... 17*
Art. $+$. durata contractului de adaptare pro&esional"# ........................................................................ 17,
Art. $+(. noiunea de &ormator# ............................................................................................................. 17,
Art. $+). atri!uiile &ormatorului# .......................................................................................................... 17,
TITLUL ?I - @ormarea pro&esional" .................................................................................................................. 17,
CAPITOLUL ( - Contractul de ucenicie la locul de munc" ........................................................................... 17,
Art. $+*. de&iniia legal" 5i durata# ........................................................................................................ 17,
Art. $+7. egalitatea de tratament# ........................................................................................................... 177
Art. $1(. sediul materiei pentru acti/itatea de ucenicie# ....................................................................... 177
TITLUL IA - Con&lictele de munc" .................................................................................................................... 17%
CAPITOLUL 1 - Dispoziii generale .............................................................................................................. 17%
Art. $)%. de&iniia legal"# ....................................................................................................................... 17%
Art. $)'. sediul materiei# ....................................................................................................................... 17'
TITLUL IA - Con&lictele de munc" .................................................................................................................... 17'
CAPITOLUL $ - Bre/a ................................................................................................................................... 17'
Art. $*+. scopul# ..................................................................................................................................... 17'
Art. $*1. de&iniia legal" 5i li!ertatea gre/ei# ........................................................................................ 1%1
Art. $*$. protecia gre/i5tilor# ............................................................................................................... 1%1
Art. $*(. sediul materiei# ....................................................................................................................... 1%(
TITLUL AI - >"spunderea 2uridic" ..................................................................................................................... 1%)
CAPITOLUL 1 - >egulamentul intern ............................................................................................................ 1%)
Art. $*7. .ntocmirea# .............................................................................................................................. 1%)
Art. $*%. elemente de coninut# ............................................................................................................. 1%)
Art. $*'. in&ormarea salariailor# ........................................................................................................... 1%*
Art. $,+. modi&icarea# ............................................................................................................................ 1%,
Art. $,1. controlul legalit"ii# ................................................................................................................ 1%,
Art. $,$. o!ligati/itatea# ........................................................................................................................ 1%,
CAPITOLUL $ - >"spunderea disciplinar" .................................................................................................... 1%7
Art. $,(. de&iniia legal" a r"spunderii disciplinare# ............................................................................. 1%7
Art. $,). sanciunile disciplinare# .......................................................................................................... 1'*
Art. $,*. interzicerea amenzilor disciplinareC unicitatea sanciunii# .................................................... 1'7
Art. $,,. criterii de sta!ilire a sanciunii disciplinare# .......................................................................... 1'7
Art. $,7. cercetarea disciplinar"# ........................................................................................................... 1'%
Art. $,%. decizia de sancionare< termen- coninut- comunicare# .......................................................... $+$
TITLUL AI - >"spunderea 2uridic" ..................................................................................................................... $1+
CAPITOLUL ( - >"spunderea patrimonial" .................................................................................................. $1+
Art. $,'. r"spunderea anga2atoruluiC aciunea .n regres# ...................................................................... $1+
Art. $7+. r"spunderea salariatului# ......................................................................................................... $11
*
Art. $71. di/izi!ilitatea r"spunderii salariailor# ................................................................................... $$%
Art. $7$. restituirea sumelor nedatorate 5i !unurilor necu/enite# ......................................................... $$'
Art. $7(. reinerile din salariu# ............................................................................................................... $(+
Art. $7). reinerile dup" .ncetarea contractului de munc"# ................................................................... $(1
Art. $7*. e4ecutarea silit" de drept comun# ........................................................................................... $($
CAPITOLUL ) - >"spunderea contra/enional" ............................................................................................ $((
Art. $7,. contra/enii< enumerare- constatare 5i sancionare# ............................................................... $((
CAPITOLUL * - >"spunderea penal" ............................................................................................................ $()
Art. $77. nee4ecutarea pl"ii salariului# ................................................................................................. $()
Art. $7%. nee4ecutarea reintegr"rii .n munc"# ....................................................................................... $(*
Art. $7'. punerea .n mi5care a aciunii penale 5i .mp"carea# ................................................................ $(,
Art. $%+. a!rogat# ................................................................................................................................... $(,
Art. $%+1. .nc"lcarea regimului de munc" al minorilor# ....................................................................... $(7
TITLUL AII - Durisdicia muncii ......................................................................................................................... $(7
CAPITOLUL 1 - Dispoziii generale .............................................................................................................. $(7
Art. $%1. o!iectul 2urisdiciei muncii# .................................................................................................... $(7
Art. $%$. p"rile con&lictelor de munc"# ................................................................................................ $(%
Art. $%(. termenele de prescripie e4tincti/"# ....................................................................................... $)+
CAPITOLUL $ - Competena material" 5iC teritorial" ................................................................................... $)(
Art. $%). instana compentent"# ............................................................................................................. $)(
CAPITOLUL ( - >eguli speciale de procedur" .............................................................................................. $)7
Art. $%*. scutirea de tim!ra2# ................................................................................................................. $)7
Art. $%,. celeritatea# ............................................................................................................................... $)7
Art. $%7. sarcina pro!ei# ........................................................................................................................ $)7
Art. $%%. administrarea pro!elor# .......................................................................................................... $)'
Art. $%'. &ora e4ecutorie a 1ot"r=rilor# ................................................................................................. $)'
Art. $'+. sediul materiei# ....................................................................................................................... $*+
Art. $'1. dreptul comun# ........................................................................................................................ $*(
TITLUL AIII - Dispozitii tranzitorii si &inale ..................................................................................................... $**
Art. $'$. armonizarea legislaiei muncii# .............................................................................................. $**
Art. $'(. asimilarea reglement"rilor Uniunii 6uropene# ....................................................................... $**
Art. $'). de&iniia legal" a salariatului cu &uncie de conducere# ......................................................... $*,
Art. $'*. caracterul de dreptul comun al Codul muncii# ....................................................................... $*,
Art. $',. dispoziii tranzitorii cu pri/ire la /ec1imea .n munc"# .......................................................... $*,
Art. $'7. dispoziii tranzitorii cu pri/ire la 2udecarea cauzelor# ........................................................... $*7
Art. $'%. intrarea in /igorareC dispoziii de a!rogare# ........................................................................... $*7
,
TITLUL I - Dispoziii generale
CAPITOLUL 1 - Domeniul de aplicare
Art. 1. [obiectul reglementrii]
E1F Prezentul cod reglementeaz" totalitatea raporturilor indi/iduale 5i colecti/e de munc"- modul .n care se e&ectueaz" controlul
aplic"rii reglement"rilor din domeniul raporturilor de munc"- precum 5i 2urisdicia muncii.
E$F Prezentul cod se aplic" 5i raporturilor de munc" reglementate prin legi speciale- numai .n m"sura .n care acestea nu conin
dispoziii speci&ice derogatorii.
1$ adnot"ri #
1. Codul muncii a &ost adoptat prin Legea nr. *(3$++(- pu!licat" .n 7onitorul O&icial EIF nr. 7$ din * &e!ruarie $++(. A intrat .n
/igoare la data de 1 martie $++*. Codul a su&erit mai multe inter/enii legislati/e- care /or &i e/ideniate .n adnot"rile articolelor .n
cauz". EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. >aporturile de ser/iciu ale &uncionarilor pu!lici sunt raporturi 2uridice de munc"- a/=nd .ns" anumite particularit"i- rezultate
din aplicarea unor norme de drept pu!lic. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. (%F
(. C1iar dac" statutul 2uridic al demnit"ilor pu!lice nu este identic cu cel al &unciilor pu!lice- persoanele care e4ercit" demnit"i
pu!lice se a&l" .n raporturi 2uridice de munc"- prezent=nd aspecte speci&ice reglementate de norme de drept pu!lic. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )(F
). 0n s&era raporturilor 2uridice de munc" tre!uie inclus 5i raportul de ser/iciu al &uncionarului pu!lic- care- al"turi de raportul
2uridic generat de contractul indi/idual de munc" reprezint" o &orm" tipic" a raportului 2uridic de munc". EBa!riela Cristina
@reniu- Competena de soluionare a unei contestaii &ormulate de &uncionarul pu!lic nemulumit de dispoziia conduc"torului
unit"ii pri/itoare la .ncadrarea sa .ntr-o anumit" categorie- clas"- grad pro&esional- .n Dreptul nr. 13$++,- p. %,F
*. 9u constituie raporturi 2uridice de dreptul muncii raporturile de munc" .n care se a&l" persoanele care au e4clusi/ calitatea de
cooperator. 0ns" dac" persoana .n cauz" are o du!l" calitate - de cooperator 5i de salariat - ea este parte .ntr-un raport 2uridic de
drept al muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))F
,. Contractele ci/ile de prest"ri ser/icii nu sunt asimilate- .n pri/ina regimului 2uridic aplica!il- contractelor de munc". Prin
urmare- cerina .nregistr"rii la inspectoratul teritorial de munc" nu se aplic" acestor contracte. De asemenea- /eniturile realizate ca
urmare a .nc1eierii acestor contracte nu au regimul 2uridic speci&ic salariilor. 9u se aplic" acestor contracte nici dispoziiile legale
re&eritoare la o!ligaia de a pl"ti contri!uiile la !ugetul asigur"rilor sociale de stat- la !ugetul asigur"rilor pentru 5oma2- la &ondul
de asigur"ri sociale de s"n"tate- dispoziii care erau incidente su! imperiul reglement"rilor pri/itoare la con/enia ci/il" de prest"ri
ser/icii- cuprinse .n Legea nr. 1(+31'''- .n prezent a!rogate prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. $(3$++(. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele
rom=ne nr. $3$++(- p. $)$-$)(F
7. >aportul 2uridic de munc" nu este suscepti!il de pluralitate de su!iecte- put=nd a5adar e4ista numai .ntre dou" persoane. Pe de
alt" parte- nu poate e4ista un raport 2uridice de munc" .ntre dou" persoane 2uridice- &iind necesar ca m"car unul dintre su!iectele
sale- respecti/ persoana care presteaz" munca- s" &ie o persoan" &izic". >aportul 2uridic de munc" are caracter intuitu personae
pentru am!ele p"ri. Prin urmare- na5terea lui se raporteaz" at=t la calit"ile- preg"tirea 5i aptitudinile celui care presteaz" munca-
c=t 5i la particularit"ile anga2atorului- adic" la condiiile de munc"- climatul- colecti/ul etc. Ceea ce caracterizeaz" .n mod esenial
raportul 2uridic de munc" este relaia de su!ordonare .ntre su!iecte- adic" su!iectul care presteaz" munca - salariatul - este
su!ordonat celuilalt su!iect - anga2atorul. >elaia de su!ordonarea are dou" consecine. Prima consecin" const" .n dreptul
anga2atorului de a organiza acti/itatea salariatului- adic" de a sta!ili- .n condiii legii- programul 5i locul de munc" 5i de a da
indicaii salariatului relati/e la modul de .ndeplinire a sarcinilor de ser/iciu. A doua consecin" const" .n .ndatorirea salariatului de
a respecta disciplina muncii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul
muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. 11-1$F
%. Constituie &orme tipice de raporturi 2uridice de munc" raporturile 2uridice generate de contractul indi/idual de munc"- precum 5i
raporturile 2uridice pri/itoare la &uncionarii pu!lici- militarii cadre permanente din di&erite structuri- cum ar &i 7inisterul Ap"r"rii
9aionale- 7inisterul Administraiei 5i Internelor- 7inisterul Dustiiei- 8er/iciul >om=n de In&ormaii etc.- mem!rii cooperaiilor
me5te5ug"re5ti de consum 5i de credit 5i mem!rii societ"ilor agricole. Constituie &orme atipice de raporturi 2uridice de munc"-
spre e4emplu- raporturile de munc" generate de contractul de ucenicie 5i raporturile de munc" ale a/ocailor salarizai .n interiorul
pro&esiei. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura
>osetti- Hucure5ti- $++)- p. 1(-1)F
7
'. @ac o!iectul dreptului muncii raporturile 2uridice de munc" generate de contractul de munc"- raporturile de munc" ale cadrelor
militare permanente- raporturile de munc" ale mem!rilor cooperatori- raporturile de munc" ale personalului clerical- raporturile de
ser/iciu ale &uncionarilor pu!lici. E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman- Hucure5ti- $++)- p. ()F
1+. 9u se aplic" dispoziiile dreptului muncii .n cazul muncii prestate de persoana care lucreaz" pentru sine- cum ar &i munca
e4ercitat" .n propria gospod"rie- al muncii prestate .n temeiul unei o!ligaii legale- cum ar &i munca .n &olosul comunit"ii ca
sanciune contra/enional"- al muncii !ene/ole- al muncii prestate .n /irtutea unui contract de /oluntariat- al muncii persoanelor
care e4ercit" o pro&esie li!eral"- al muncii prestate de persoanele &izice autorizate s" des&"5oare o acti/itate .n mod independent
sau de mem!rii asociaiilor &amiliare- al muncii des&"5urate .n !aza unui raport 2uridic ci/il sau comercial. 0n sc1im!- urmeaz" a se
aplica dispoziiile dreptului muncii .n ipoteza muncii prestate .n !aza unui contract indi/idual de munc"- a muncii des&"5urate de
&uncionarii pu!lici- .n !aza raporturilor de ser/iciu ale acestora- a muncii des&"5urate de demnitari- precum 5i a muncii
des&"5urate .n !aza unor raporturi de munc" de c"tre cooperatori .n cadrul cooperati/elor me5te5ug"re5ti 5i al cooperati/elor de
credit. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1-(F
11. >aportul de munc" este un raport 2uridic o!ligaional- ale c"rui elemente sunt< su!iectele- coninutul 5i o!iectul. EAna Cioriciu-
Consideraii generale pri/ind comple4itatea 5i utilitatea actual" a trans&erului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p.
*1F
1$. 8-ar &i impus- anterior prezent"rii noului Cod al muncii .n &aa Parlamentului- organizarea unor ample dez!ateri- care s"
angreneze categorii largi de persoane- iar adoptarea ar &i tre!uit s" ai!" loc .n condiii normale- prin dez!aterea noului Cod .n
&iecare dintre cele dou" Camere ale Parlamentului. EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. 13$++(- p. 7F
Art. 2. [subiectele reglementrii]
Dispoziiile cuprinse .n prezentul cod se aplic"<
aF cet"enilor rom=ni .ncadrai cu contract indi/idual de munc"- care presteaz" munc" .n >om=niaC
!F cet"enilor rom=ni .ncadrai cu contract indi/idual de munc" 5i care presteaz" acti/itatea .n str"in"tate- .n !aza unor contracte
.nc1eiate cu un anga2ator rom=n- cu e4cepia cazului .n care legislaia statului pe al c"rui teritoriu se e4ecut" contractul indi/idual
de munc" este mai &a/ora!il"C
cF cet"enilor str"ini sau apatrizi .ncadrai cu contract indi/idual de munc"- care presteaz" munc" pentru un anga2ator rom=n pe
teritoriul >om=nieiC
dF persoanelor care au do!=ndit statutul de re&ugiat 5i se .ncadreaz" cu contract indi/idual de munc" pe teritoriul >om=niei- .n
condiiile legiiC
eF ucenicilor care presteaz" munc" .n !aza unui contract de ucenicie la locul de munc"C
&F anga2atorilor- persoane &izice 5i 2uridiceC
gF organizaiilor sindicale 5i patronale.
* adnot"ri #
1. Te4tul iniial al lit. !F era< :!F cet"enilor rom=ni .ncadrai cu contract indi/idual de munc" .n str"in"tate- .n !aza unor contracte
.nc1eiate cu un anga2ator rom=n- cu e4cepia cazului .n care legislaia statului pe al c"rui teritoriu se e4ecut" contractul indi/idual
de munc" este mai &a/ora!il"C: @orma actual" a lit. !F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Art. $ lit. !F din Codul muncii- care se re&er" la contractul indi/idual de munc" a/=nd ca element de e4traneitate locul muncii-
conine dou" derog"ri de la dispoziiile art. 7(- art. 1+1 5i art. 1+$ din Legea nr. 1+*31''$ cu pri/ire la reglementarea raporturilor
de drept internaional pri/at. Ast&el- pe de o parte dispoziiile Codului muncii nu permit p"rilor contractului indi/idual de munc"
alegerea legii aplica!ile Ele4 /oluntatisF- iar pe de de alt" parte- nu este aplica!il" nici legea locului e4ecut"rii contractului Ele4 loci
e4ecutionisF. 8oluia adoptat" de Codul muncii di&er" de soluia instituit" de Con/enia de la >oma din 1'%+ re&eritoare la legea
aplica!il" o!ligaiilor contractuale- care permite p"rilor s" aleag" legea aplica!il"- &"r" .ns" ca aceast" soluie s" .nl"ture incidena
dispoziiilor imperati/e de protecie pentru salariat- coninute .n legea care ar &i &ost incident" .n a!sena alegerii legii aplica!ile.
A/=nd .n /edere c"- .n con&ormitate cu ane4a ( la Tratatul de aderare a >om=niei la Uniunea 6uropean"- dispoziiile Con/eniei
de la >oma /or de/eni aplica!ile pe teritoriul >om=niei- rezult" c" .ncep=nd cu data ader"rii >om=niei la Uniunea 6uropean"
pre/ederile derogatorii din Codul muncii- menionate mai sus- /or &i implicit a!rogate. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile
Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. 11-1$- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii comentate-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. 1$-1)- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind
modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( Codul muncii comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 7-%F
(. Codul muncii nu se aplic" cet"enilor rom=ni anga2ai .n str"in"tate de c"tre anga2atori din alte "ri. EAle4andru Iiclea- Acte
normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. %F
). 0n cazul .n care contractul indi/idual de munc" a &ost .nc1eiat .n Ungaria- .ntre un cet"ean str"in- .n calitate de salariat- 5i un
anga2ator str"in- p"rile sta!ilind aplica!ilitatea legii olandeze- nu se /a aplica legea rom=n"- c1iar dac" munca urmeaz" a se presta
.n >om=nia- la o sucursal" a anga2atorului str"in. ETri!unalul Hucure5ti- secia a ?III-a pentru con&licte de munc" 5i litigii de
munc"- decizia nr. ()3$++(- .n Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1)F
%
*. A/=nd .n /edere c" litigiul dedus 2udec"ii pri/e5te un contract indi/idual de munc" .nc1eiat cu un anga2ator a/=nd sediul pe
teritoriu german- munca prest=ndu-se de asemenea teritoriul german- .n temeiul art. 7(- art. 7, 5i art. 1+$ din Legea nr. 1+*31''$
litigiul /a &i supus legii germane. 0n plus- nu e4ist" un te4t legal care s" instituie o competen" alternati/"- iar p"rile nu au sta!ilit
printr-o clauz" contractual" competena altor organe sau instane. ECurtea de Apel Timi5oara- secia ci/il"- decizia nr. 171) din '
decem!rie $++)- .n Huletinul Durisprudenei Curii de Apel Timi5oara $++)- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. $++F
TITLUL I - Dispoziii generale
CAPITOLUL 2 - Principii fundamentale
Art. . [libertatea muncii]
E1F Li!ertatea muncii este garantat" prin Constituie. Dreptul la munc" nu poate &i .ngr"dit.
E$F Orice persoan" este li!er" .n alegerea locului de munc" 5i a pro&esiei- meseriei sau acti/it"ii pe care urmeaz" s" o presteze.
E(F 9imeni nu poate &i o!ligat s" munceasc" sau s" nu munceasc" .ntr-un anumit loc de munc" ori .ntr-o anumit" pro&esie- oricare
ar &i acestea.
E)F Orice contract de munc" .nc1eiat cu nerespectarea dispoziiilor alin. E1F-E(F este nul de drept.
7 adnot"ri #
1. 9e.ngr"direa dreptului la munc" implic" li!ertatea muncii 5i sta!ilitatea .n munc". 0n condiiile economiei de pia"- dreptul la
munc" nu semni&ic" o!ligaia statului de a asigura locuri de munc" tuturor cet"enilor- .ns"- &a" de dispoziiile constituionale
pri/ind garantarea dreptului la munc"- se poate /or!i despre o o!ligaie de diligen" a statului .n acest sens. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. %$-%%F
$. 8tatul garanteaz" parial dreptul la munc"- .n sensul garant"rii li!ert"ii muncii 5i sta!ilit"ii muncii. Altminteri- o!ligaia
statului de a asigura un loc de munc" este numai una de diligen". EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i
comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%F
(. Dispoziiile art. ( din Codul muncii se re&er" la li!ertatea muncii- iar nu la dreptul la munc"- spre deose!ire de dispoziiile art.
)1 alin. E1F din Constituie. Di&erena dintre cele dou" e4prim"ri este una de coninut. Ast&el- dac" li!ertatea muncii- ca orice
li!ertate- nu presupune e4istena unei o!ligaii corelati/e a statului- garantarea dreptului la munc" ar presupune o!ligaia corelati/"
a satutului de a asigura &iec"rui cet"ean un loc de munc". 0ns" interpretarea doctrinar" a te4tului constituional a urmat linia
trasat" de Codul muncii. E>aluca Dimitriu- 9oul Cod al muncii. Pri/ire asupra principiilor &undamentale- .n >aporturi de munc"
nr. (3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. )'-*+F
). Ca principiu al dreptului muncii- li!ertatea muncii are mai multe componente. Ast&el- li!ertatea muncii implic" li!ertatea
persoanei de a-5i e4ercita sau nu dreptul la munc"- de a 1ot"r. unde- pentru cine 5i .n ce condiii /a munci- li!ertatea alegerii
pro&esiei- li!ertatea de a decide .ncetarea raporturilor de munc" prin demisie- dreptul de a participa- cu ocazia negocierilor
colecti/e 5i indi/iduale- la &i4area condiiilor de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 17F
*. Li!ertatea muncii se e4prim" su! &orma unei opiunii 2uridice .ntre li!ertatea de a munci 5i li!ertatea de a nu munci. La r=ndul
ei- li!ertatea de a munci implic" dreptul de li!er" alegere a locului de munc" 5i a pro&esiei- meseriei sau acti/it"ii. De cealalt"
parte- li!ertatea de a nu munci are .n /edere interzicerea muncii &orate. E>aluca Dimitriu- 9oul Cod al muncii. Pri/ire asupra
principiilor &undamentale- .n >aporturi de munc" nr. (3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. *+F
,. 0ncalc" li!ertatea muncii- &iind prin urmare lo/it" de nulitate- clauza din contractul indi/idual de munc" prin care se interzice
salariatului s" p"r"seasc" unitatea o anumit" perioad" de timp- &"r" a e4ista premisa preg"tirii pro&esionale a salariatului la cererea
5i pe c1eltuiala anga2atorului- .n condiiile art. 1'* alin. E1F din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu-
Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. ,)F
7. A/=nd .n /edere c" dreptul rom=nesc nu cunoa5te instituia nulit"ii de drept- te4tul art. ( alin. E)F- utiliz=nd sintagma :nul de
drept:- consacr" .n realitate un caz de nulitate a!solut" e4pres". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $),F
Art. !. [interzicerea muncii "orate]
E1F 7unca &orat" este interzis".
E$F Termenul munc" &orat" desemneaz" orice munc" sau ser/iciu impus unei persoane su! ameninare ori pentru care persoana nu
5i-a e4primat consim"m=ntul .n mod li!er.
E(F 9u constituie munc" &orat" munca sau acti/itatea impus" de autorit"ile pu!lice<
aF .n temeiul legii pri/ind ser/iciul militar o!ligatoriuC
!F pentru .ndeplinirea o!ligaiilor ci/ice sta!ilite prin legeC
cF .n !aza unei 1ot"r=ri 2udec"tore5ti de condamnare- r"mas" de&initi/"- .n condiiile legiiC
'
dF .n caz de &or" ma2or"- respecti/ .n caz de r"z!oi- catastro&e sau pericol de catastro&e precum< incendii- inundaii- cutremure-
epidemii sau epizootii /iolente- in/azii de animale sau insecte 5i- .n general- .n toate circumstanele care pun .n pericol /iaa sau
condiiile normale de e4isten" ale ansam!lului populaiei ori ale unei p"ri a acesteia.
$ adnot"ri #
1. 64primarea utilizat" de legiuitor la art. ) alin. E$F din Codul muncii este critica!il"- .n sensul c" se .nelege c" ser/iciul impus
su! ameninare nu /iciaz" consim"m=ntul- de /reme ce teza a doua a te4tului instituie un alt caz de munc" &orat" const=nd
tocmai .ntr-o munc" sau ser/iciu pentru care persoana nu 5i-a e4primat consim"m=ntul .n mod li!er. Prin urmare- ar tre!ui
.nlocuit" particula :ori: cu copula :5i: pentru a da un caracter con2uncti/ e4prim"rii. EOcta/ian 7anolac1e- 9oul Cod al muncii -
.ntre armonizare legislati/"- rigoare- apro4imaie 5i super&icialitate- .n Curierul 2udiciar nr. *3$++(- p. 1%F
$. Pentru caracterizarea unui e/eniment ca &or" ma2or" tre!uie s" &ie .ndeplinite .n mod cumulati/ trei condiii< s" &ie e4tern- s"
&ie impre/izi!il 5i s" &ie in/inci!il. 9u sunt impre/izi!ile e/enimentele ale c"ror rezultate p"gu!itoare pot &i cunoscute 5i e/itate.
Aprecierea caracterului in/inci!il al e/enimentului se e&ectueaz" in a!stracto- lu.nd drept criteriu de re&erin" o persoan" capa!il"-
care depune diligena ma4im" pentru .nl"turarea e/enimentului. 0n 2urispruden" s-a apreciat c" nu suntem .n prezena unui caz de
&or" ma2or" .n situaia unor alunec"ri de teren care se produc .n mod &rec/ent .n zona respecti/"- de asemenea- nici .n cazul
!loca2ului &inanciar. 0n sc1im!- sunt considerate cazuri de &or" ma2or"< cutremurul- seceta- inundaia- &urtuna- criza gra/" de
materii prime- greut"i .n apro/izionare 5i transport- degradarea utila2elor de munc"- con&lictele de munc". EKoraiu 8asu-
Principiile &undamentale ale dreptului muncii- .n >aporturi de munc" nr. )3$++*- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p.
*(-*)F
Art. #. [egalitatea $e tratament]
E1F 0n cadrul relaiilor de munc" &uncioneaz" principiul egalit"ii de tratament &a" de toi salariaii 5i anga2atorii.
E$F Orice discriminare direct" sau indirect" &a" de un salariat- !azat" pe criterii de se4- orientare se4ual"- caracteristici genetice-
/=rst"- apartenen" naional"- ras"- culoare- etnie- religie- opiune politic"- origine social"- 1andicap- situaie sau responsa!ilitate
&amilial"- apartenen" ori acti/itate sindical"- este interzis".
E(F Constituie discriminare direct" actele 5i &aptele de e4cludere- deose!ire- restricie sau pre&erin"- .ntemeiate pe unul sau mai
multe dintre criteriile pre/"zute la alin. E$F- care au ca scop sau ca e&ect neacordarea- restr=ngerea ori .nl"turarea recunoa5terii-
&olosinei sau e4ercit"rii drepturilor pre/"zute .n legislaia muncii.
E)F Constituie discriminare indirect" actele 5i &aptele .ntemeiate .n mod aparent pe alte criterii dec=t cele pre/"zute la alin. E$F- dar
care produc e&ectele unei discrimin"ri directe.
* adnot"ri #
1. Principiul egalit"ii de tratament 5i al interzicerii discrimin"rii are patru componente. Prima component" pri/e5te o!ligaia
legiuitorului de a asigura poziia de egalitate 2uridic" .ntre anga2atori 5i salariai- .n cadrul reglement"rilor pe care le emite. A doua
component" pri/e5te o!ligaia autorit"ilor pu!lice de a asigura egalitatea de tratament .ntre sindicate 5i patronate- precum 5i .ntre
di&eritele sindicate 5i organizaii patronale. A treia component" pri/e5te o!ligaia anga2atorului de a nu s"/=r5i acte de
discriminare .ntre salariaii pe criterii de se4- orientare se4ual"- caracteristici genetice- /=rst"- apartenen" social"- ras" culoare-
etnie etc. 0n s&=r5it- a patra component" pri/e5te o!ligaia organizaiilor sindicale de a asigura egalitatea de tratament .ntre
anga2ai- precum 5i o!ligaia organizaiilor patronale de a trata &"r" discrimin"ri sindicatele. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )+-)1F
$. O&ertele de munc"- inclusi/ cele comunicate prin mass-media- tre!uie s" ai!" caracter licit. Ast&el- o&ertele nu pot conine
limit"ri discriminatorii legate de origine social"- se4- etnie- naionalitate- ras"- religie etc. Cu toate acestea- este /ala!il" o&erta care
conine criterii legate de se4- dac" speci&icul locului de munc" impune un ast&el de criteriu- cum ar &i situaia arti5tilor-
modellingul etc. 0n acela5i sens- dac" speci&icul locului de munc" o cere- este admisi!il" 5i limitarea de /=rst" .n pri/ina
candidailor. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($)-($*F
(. Principiul egalit"ii 5i nediscrimin"rii este .nc"lcat .n situaia acord"rii de c"tre anga2ator de cadouri &emeilor cu ocazia zilei de
% martie. ECostel B.lc"- 0nc"lcarea prinicpiului nediscrimin"rii- pre/"zut de Codul muncii- prin dispoziiile Codului &iscal- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p. 7'-%7F
). Actele de discriminare pot pro/eni de la anga2ator- de la organele de conducere ale anga2atorului sau de la ali salariai. EIoan
>o5u- Discriminarea .n cadrul raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++7- p. '1F
*. Kot"r=rea organului de conducere al anga2atorului p=r=t prin care s-a sta!ilit participarea la pro&it numai a salariailor care au
studii superioare din cadrul departamentului T.6.8.8.A.- cu e4cluderea salariailor cu studii medii- este discriminatorie- a/=nd .n
/edere c" am!ele categorii de salariai au contri!uit la crearea unei imagini !une a unit"ii- care &inalmente a condus la .nc1eierea
contractelor aduc"toare de pro&it. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i
asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. $%1)3> din 1$ octom!rie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++7- p. 1'$F
1+
Art. %. [protecia salariailor]
E1F Orice salariat care presteaz" o munc" !ene&iciaz" de condiii de munc" adec/ate acti/it"ii des&"5urate- de protecie social"- de
securitate 5i s"n"tate .n munc"- precum 5i de respectarea demnit"ii 5i a con5tiinei sale- &"r" nici o discriminare.
E$F Tuturor salariailor care presteaz" o munc" le sunt recunoscute dreptul la negocieri colecti/e- dreptul la protecia datelor cu
caracter personal- precum 5i dreptul la protecie .mpotri/a concedierilor nelegale.
E(F Pentru munca egal" sau de /aloare egal" este interzis" orice discriminare !azat" pe criteriul de se4 cu pri/ire la toate
elementele 5i condiiile de remunerare.
$ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F Tuturor salariailor care presteaz" o munc" le sunt recunoscute dreptul la plat" egal" pentru
munc" egal"- dreptul la negocieri colecti/e- dreptul la protecia datelor cu caracter personal- precum 5i dreptul la protecie
.mpotri/a concedierilor nelegale:. @orma actual" a alin. E$F dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul iniial.
Alin. E(F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a intrat in /igoare la data de 1% septem!rie $++,.
EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"F
$. De5i art. , alin. E$F din Codul muncii coro!orat cu art. )1 alin. E*F din Constituie se re&er" doar la garantarea negocierii
colecti/e- totu5i- a/=nd .n /edere 5i dispoziiile art. 1+ 5i urm. din Codul muncii- rezult" c" legiuitorul a .neles s" recunoasc" 5i s"
garanteze deopotri/" 5i negocierea indi/idual". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. '1F
Art. &. [libertatea $e asociere]
8alariaii 5i anga2atorii se pot asocia li!er pentru ap"rarea drepturilor 5i promo/area intereselor lor pro&esionale- economice 5i
sociale.
1 adnotare #
1. C1iar dac" sindicatele 5i patronatele reprezint" &ormele principale de asociere a salariailor 5i a anga2atorilor- totu5i acestea nu
sunt singurele- &iind a5adar posi!ile 5i alte &orme de asociere- .n di/erse scopuri- cu respectarea legii- a ordinii pu!lice 5i a !unelor
mora/uri. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. '7F
Art. '. [consensualismul( buna-cre$in( in"ormarea( consultarea]
E1F >elaiile de munc" se !azeaz" pe principiul consensualit"ii 5i al !unei-credine.
E$F Pentru !una des&"5urare a relaiilor de munc"- participanii la raporturile de munc" se /or in&orma 5i se /or consulta reciproc-
.n condiiile legii 5i ale contractelor colecti/e de munc".
$ adnot"ri #
1. Huna-credin" este prezumat". Atunci c=nd lipse5te !una-credin" ne situ"m pe t"r=mul relei-credine- care poate &i rezultatul
dolului- al /iolenei- al &raudei la lege sau al a!uzului de drept. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de
ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. 17F
$. Din coro!orarea dispoziiilor art. *) din Constituie cu dispoziiile art. % din Codul muncii rezult" c" 5i .n s&era raporturilor
2uridice de munc" !una-credin" opereaz" ca o prezumie legal" relati/"- suscepti!il"- prin urmare- a &i rasturnat" prin orice mi2loc
de pro!". EKoria 8asu- >espectarea !unei-credine- .n >aporturi de munc" nr. 113$++*- p. *+F
Art. ). [libertatea muncii *n strintate]
Cet"enii rom=ni sunt li!eri s" se .ncadreze .n munc" .n statele mem!re ale Uniunii 6uropene- precum 5i .n oricare alt stat- cu
respectarea normelor dreptului internaional al muncii 5i a tratatelor !ilaterale la care >om=nia este parte.
1 adnotare #
1. Ca principiu al dreptului la munc"- ne.ngr"direa dreptului la munc" presupune 5i li!ertatea cet"enilor rom=ni de a se .ncadra .n
statele mem!re ale Uniunii 6uropene- precum 5i .n oricare alt stat- &"r" impedimente de ordin administrati/- cu respectarea
normelor dreptului internaional al muncii 5i a tratatelor !ilaterale la care >om=nia este parte. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an
Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. %$-%(F
TITLUL II - +ontractul in$i,i$ual $e munc
CAPITOLUL 1 - ncheierea contractului individual de munc
Art. 1-. [$e"iniia legal a contractului in$i,i$ual $e munc]
Contractul indi/idual de munc" este contractul .n temeiul c"ruia o persoan" &izic"- denumit" salariat- se o!lig" s" presteze munca
pentru 5i su! autoritatea unui anga2ator- persoan" &izic" sau 2uridic"- .n sc1im!ul unei remuneraii denumite salariu.
*) adnot"ri #
11
1. Contractul indi/idual de munc" este principala instituie a dreptului muncii- c"reia .i este consacrat" apro4imati/ o treime din
totalul reglement"rii< art. 1+-1+7. EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
13$++(- p. %F
$. De&iniia legal" a contractului indi/idual de munc" are un caracter de&icitar- .ntruc=t .n dreptul rom=nesc termenii :contract: 5i
:con/enie: sunt sinonimi- ast&el .nc=t ar &i &ost mai indicat" &ormularea :contractul de munc" este con/entia...:- .n loc de
:contractul de munc" este contractul...:- pentru a e/ita caracterul idem per idem al de&iniiei. EAle4andru Iiclea- Acte normati/e
noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. %F
(. 6lementele eseniale ale contractului indi/idual de munc" sunt< prestarea muncii- salariul 5i su!ordonarea salariatului &a" de
anga2ator. EIoan >o5u- Discriminarea .n cadrul raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++7- p. %'F
). Contractul indi/idual de munc" este un contract intuitu personae pentru am!ele p"ri. Adic"- anga2atorul .nc1eie contractul .n
considerarea calit"ilor personale ale salariatului- iar acesta din urm" .nc1eie contractul a/=nd .n /edere condiiile o&erite de
anga2ator. Datorit" caracterului intuitu personae- salariatul nu .5i poate e4ecuta o!ligaiile prin intermediul sau cu a2utorul altei
persoane- neoper=nd nici transmiterea lor pe cale succesoral". De asemenea- eroarea asupra persoanei constituie /iciu de
consim=m=nt- atr"g=nd deci nulitatea relati/" a contractului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $'7F
*. 0ntruc=t contractul indi/idual de munc" se .nc1eie intuitu personae- adic" a/=nd .n /edere calit"ile- aptitudinile 5i preg"tirea
pro&esional" a salariatului- eroarea asupra persoanei constituie /iciu de consim"m=nt- atr"g=nd anula!ilitatea contractului.
EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++)- p. ($)F
,. Contractul indi/idual de munc" este un contract intuitu personae. Acest caracter e4ist" at=t la momentul .nc1eierii- c=t 5i la
momentul e4ecut"rii lui. La momentul .nc1eierii contractului aceast" tr"s"tur" rezult" din e4istena condiiilor speciale pri/itoare
la /eri&icarea preg"tirii pro&esionale 5i a s"n"t"ii /iitorului salariat. >eciproc- reglementarea o!ligaiei de in&ormare .n sarcina
anga2atorul are menirea de a permite salariatului analiza o&ertei acestuia. Pe t"r=mul e4ecut"rii contractului- tr"s"tura intuitu
personae este legat" de inadmisi!ilitatea transmiterii c"tre teri a drepturilor 5i o!ligaiilor iz/or=te din contract- precum 5i din
inadmisi!ilitatea e4ercit"rii 5i- respecti/- e4ecut"rii lor prin reprezentant. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic
al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*(- Ale4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $*-$,F
7. Contractul indi/idual de munc" are caracter intuitu personae pentru am!ele p"ri contractante. Ast&el- anga2atorul .nc1eie
contractul a/=nd .n /edere preg"tirea- aptitudinile 5i calit"ile salariatului- ceea ce 2usti&ic" posi!ilitatea anul"rii contractului
pentru eroare asupra persoanei. La r=ndul lui salariatul se raporteaz" la un anumit anga2ator- cu pro&ilul s"u de acti/itate- care .i
asigur" o &uncie 5i un salariu anume. ELaura 7aierean- 8alariul .n contractul indi/idual de munc" 5i preul .n contractele ci/ile.
Asem"n"ri 5i deose!iri- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. *)F
%. A/=nd .n /edere caracterul intuitu personae al contractului indi/idual de munc"- rezult" c" salariatul nu poate s" presteze
munca prin intermediul sau cu a2utorul altei persoane- o!ligaiile sale nu se pot transmite c"tre mo5tenitori- iar eroarea asupra
persoanei sale atrage anula!ilitatea contractului- &iind /iciu de consim"m=nt. Prin e4cepie- 8tatutul cadrelor didactice pre/ede
posi!ilitatea suplinirii colegiale .n .n/""m=ntul uni/ersitar- .n sensul posi!ilit"ii prest"rii acti/it"ii de c"tre un coleg al celui
care- din moti/e 2usti&icate- nu .5i poate e4ecuta o!ligaiile. 0n ceea ce pri/e5te persoana anga2atorului- o e4cepie de la caracterul
intuitu personae al contractului de munc" e4ist" .n cazul &uziunii- a!sor!iei 5i al di/iz"rii- care nu atrag .ncetarea contractului de
munc"- ci preluarea lui de c"tre noul anga2ator. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++)- p. (+-(1F
'. Contractul indi/idual de munc" are un caracter personal- intuitu personae- at=t .n considerarea preg"tirii 5i aptitudinilor
pro&esionale ale persoanei care urmeaz" a se .ncadra .n munc"- c=t 5i .n considerarea persoanei anga2atorului 5i a condiiilor de
munc" o&erite de acesta. Tot pe marginea caraterului intuitu personae al acestuia se mai poate preciza c" nu este admis!il"
transmiterea sa pe cale succesoral" 5i nici e4ercitarea de c"tre salariat a atri!uiilor prin alte persoane sau cu spri2inul altor
persoane. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. '(F
1+. C1iar dac"- .n de&inirea contractului indi/idual de munc"- legiuitorul nu a utilizat termenul :su!ordonare:- pre&er=nd termenul
:autoritate:- nu s-a realizat o modi&icare de concepie. Termenul :autoritate: desemnaz" puterea- dreptul de a da dispoziii
o!ligatorii. Prin urmare- salariatul este su!ordonat anga2atorului pe parcursul e4ecut"rii o!ligaiei de a munci. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $')F
11. 8u!ordonarea salariatului &a" de anga2ator presupune dreptul anga2atorului de a da ordine 5i dispoziii e4ecutorii- precum 5i
dreptul s"u de a controla munca salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. $'%F
1$. 8u!ordonarea- ca element al contractului indi/idual de munc"- poate &i at=t 2uridic"- .n sensul e4istenei autorit"ii- puterii
anga2atorului de a direciona acti/itatea salariatului- de a-l controla 5i de a-l sanciona disciplinar- c=t 5i economic"- a/=nd .n
1$
/edere c" anga2atorul asigur" mi2loacele de e4isten" ale salariatului- care- de regul"- nu dispune de alte /enituri. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. ($$F
1(. La !aza relaiei de su!ordonare se a&l" prerogati/a de direcie a anga2atorului- .n temeiul c"reia acesta poate da dispoziii
o!ligatorii salariatului- precum 5i prerogati/a de control- .n temeiul c"reia- anga2atorul poate controla .ndeplinirea ordinelor- a
dispoziiilor date. Pe &ond- su!ordonarea are dou" laturi< dreptul anga2atorului de a sta!ili coninutul o!ligaiilor salariatului 5i
dreptul anga2atorului de a organiza modalitatea de e4ecutare a o!ligaiilor salariatului. 0n concret- relaia de su!ordonare con&er"
anga2atorului dreptul de a sta!ili programul de lucru 5i locul de munc" al salariatului- dreptul de a .ndruma salariatul .n ceea ce
pri/e5te .ndeplinirea o!ligaiilor acestuia- precum 5i dreptul de a sta!ili orarul de lucru 5i regulile de disciplin" a muncii. 0n ipoteza
salariatului ancorat .ntr-o structur" ierar1ic"- raportul de su!ordonare se prezum"- ne&iind restr=ns doar la relaia dintre anga2ator
5i salariat- ci mani&est=ndu-se 5i .ntre salariaii a&lai pe di&erite trepte ierar1ice. Practic- .n cadrul structurii ierar1ice- anga2atorul
deleg" prerogati/ele sale unor salariai ce e4ercit" &uncii de conducere pe di&erite trepte ierar1ice. Din dispoziiile art. 1+* alin.
E(F din Codul muncii- care permite anga2atorului s" /eri&ice acti/itatea salariatului cu munca la domiciliu- .n condiiile sta!ilite
prin contractul indi/idual de munc"- precum 5i din dispoziiile art. 1+, lit. !F din acela5i cod care se re&er" la programul .n cadrul
c"ruia anga2atorul este .n drept s" controleze acti/itatea salariatului s"u 5i modalitatea concret" de realizare a controlului- rezult"
c" relaia de su!ordonare este prezent" 5i .n ipoteza salariailor cu munca la domciliu- c1iar dac" prerogati/ele anga2atorului sunt
limitate. ?a e4ista raport de su!ordonare c1iar 5i .n ipoteza e4ercit"rii pro&esiilor li!erale .n !aza unui contract indi/idual de
munc"- c1iar dac" din punct de /edere te1nic 5i 5tiini&ic- aceste pro&esii se !ucur" de autonomie &uncional". 0n aceste cazuri-
su!ordonarea salariatului- de e4emplu a medicului sau a a/ocatului- /a &i o su!ordonare de ordin administrati/. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $%-$'F
1). La momentul .nc1eierii contractului de munc"- cele dou" p"ri implicate se a&l" pe poziii de egalitate 2uridic". EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (*F
1*. Legislaia rom=n" nu conine dispoziii pri/itoare la posi!ilitatea cumulului .ntre calitatea de administrator la o societate
comercial" 5i calitatea de salariat- pentru o alt" acti/itate- .n cadrul aceleia5i societ"i. 0n 2urisprudena !elgian" s-a apreciat c" este
admisi!il cumulul dac" se do/ede5te c" mandatul are ca o!iect .nc1eierea de acte 2uridice- iar contractul de munc" e&ectuarea de
acte materiale 5i dac" se do/ede5te c" nu e4ist" raport de su!ordonare .ntre &uncia .ndeplinit" .n temeiul contractului de munc" 5i
calitatea de administrator- cu alte cu/inte dac" persoana .n cauz" nu se a&l" su! propriul control. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. (1F
1,. Contractul indi/idual de munc" &iind un contract cu e4ecutare sucesi/"- .n caz de nee4ecutare culpa!il" a o!ligaiilor
sanciunea care inter/ine este rezilierea- iar nu rezoluiunea. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $'7F
17. Contractul indi/idual de munc" este un contract !ilateral 5i sinalagmatic- .ntruc=t d" na5tere la o!ligaii reciproce 5i
interdependente- &iecare o!ligaie &iind cauza 2uridic" a o!ligaiei reciproce. Contractul indi/idual de munc" este un contract cu
prestaii succesi/e. Un argument de te4t .n acest sens .l constituie art. *7 alin. E$F din Codul muncii care- .n mod e4pres- con&er"
e&ecte e4 nunc constat"rii sanciunii nulit"ii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*$-$*(F
1%. Contractul indi/idual de munc" este un contract cu titlu oneros- comutati/- am!ele p"ri /iz=nd o!inerea unui a/anta2-
e4istena 5i .ntinderea prestaiilor pentru am!ele p"ri &iind certe .nc" din momentul .nc1eierii contractului. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $*F
1'. A/=nd .n /edere natura de contract cu e4ecutare sucesi/" a contractului indi/idual de munc"- rezult" c" drepturile salariatului
se nasc pro rata temporis- adic" pe m"sura prest"rii muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))7F
$+. Contractul indi/idual de munc" este un contract cu prestaii succesi/e- am!ele p"ri &iind o!ligate la prestaii succesi/e. 0n
acela5i sens- dispoziiile relati/e la nulitate consacr" e&ectele e4 nunc ale acestei sanciuni- iar rezilierea- ca sanciune aplica!il" .n
caz de nee4ecutare culpa!il"- concretizat" .n concediere sau demisie &"r" prea/iz- produce e&ecte pentru /iitor. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $,F
$1. Contractul indi/idual de munc" este un contract !ilateral- .ntruc=t genereaz" o!ligaii .n sarcina am!elor p"ri- o!ligaii care
sunt a5adar reciproce- dar 5i interdependente. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++*- p. $*F
$$. Contractul indi/idual de munc" este un act 2uridic c=rmuit de principiul li!ert"ii de /oin". 6ste un act 2uridic !ilateral- &iind
suscepti!il a &i .nc1eiat numai .ntre dou" p"ri< anga2atorul 5i salariatul. 6ste un contract sinalagmatic- .ntruc=t d" na5tere unor
o!ligaii reciproce - prestarea muncii 5i plata salariului - 5i interdependente. 6ste un contract cu titlu oneros 5i comutati/- &iind
incompati!il cu prestarea unei acti/it"i onori&ice. 6ste un contract consensual- .nc1eindu-se /ala!il prin simplul acord de /oin"
al p"rilor. 6ste un contract cu e4ecutare succesi/"- presupun=nd prestaii e5alonate .n timp. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs
uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. '$-'(F
1(
$(. De&iniia legal" a contractului indi/idual de munc" nu ine seama de &aptul c" anga2atorul este de regul" o persoan" 2uridic" 5i
doar prin e4cepie o persoan" &izic". Drept consecin"- .n de&iniie ar &i tre!uit s" se in" seama de aceast" ordine. EAle4andru
Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. %F
$). Din art. 1+- ca 5i din alte te4te cuprinse .n Codul muncii - art. 1) alin. E1F- art. $%$ lit. !F 5i lit. dF - rezult" c" poate a/ea
calitatea de anga2ator numai o persoan" &izic" sau 2uridic"- iar nu 5i o su!unitate &"r" personalitate 2uridic". EIon Traian Gte&"nescu-
Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. 1*F
$*. De regul"- contractul indi/idual de munc" are dou" p"ri< anga2atorul 5i salariatul. Prin e4cepie- sunt anumite situaii .n care-
.n calitate de anga2ator apar mai multe persoane- cum ar &i cazul &ormelor asociati/e de e4ercitare a pro&esiilor de a/ocat- notar sau
medic. 0n aceste cazuri contractul de munc" se .nc1eie de un singur a/ocat- notar sau medic- .n numele tuturor asociailor- urm=nd
ca salariatul s" se su!ordoneze tuturor asociailor. Aceea5i soluie urmeaz" a se aplica 5i .n cazul personalului casnic- .n sensul c"
persoana anga2at" se /a su!ordona 5i celuilalt so- .n a&ara celui cu care a .nc1eiat contractul de munc". EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $'7F
$,. De regul"- contractul indi/idual de munc" nu poate a/ea dec=t dou" p"ri< anga2atorul 5i salariatul. Ca e4cepie se poate
meniona situaia &ormelor asociati/e de e4ercitare a pro&esiilor de a/ocat- notar- medic- .n aceste cazuri contractul .nc1eindu-se
.ntre toi asociaii- .n calitate de anga2atori- 5i salariat. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%F
$7. >aportul 2uridic de munc" este incompati!il cu pluralitatea de su!iecte- acti/" sau pasi/". E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs
uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 'F
$%. 9u este pro1i!it" de lege .nc1eierea unui contract indi/idual de munc" .ntre p"rini 5i copii 5i nici .ntre soi- cu condiia ca
raportul 2uridic de munc" s" &ie distinct de o!ligaia reciproc" de .ntreinere. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol.
I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (1+F
$'. Contractul indi/idual de munc" este c=rmuit de principiul li!ert"ii de /oin"- .n sensul c" p"rile sunt li!ere s" negocieze
clauzele acestuia- cu o!ser/area normelor legale imperati/e 5i a contractelor colecti/e de munc" 5i cu limitarea impus" de art. (%
din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $'*F
(+. De&iniia legal" a contractului indi/idual de munc" are un caracter unilateral. Din de&iniia legal" pre/aleaz" doar o!ligaia
salariatului de a presta munca 5i doar implicit se deduce c" e /or!a 5i de o!ligaia anga2atorului de a pl"ti salariul. 0n plus- .n
realitate anga2atorul are 5i o!ligaia general" de a asigura condiii de munc" adec/ate- securitatea 5i s"n"tatea .n munc".
EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. %
(1. Prestarea muncii constituie un element esenial al contractului de munc". 7unca poate &i &izic"- intelectual" sau artistic"- iar
riscurile muncii nu sunt suportate de cel care presteaz" munca. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ($1-($$F
($. O!ligaia salariatului de a munci este o o!ligaie de a &ace. Prin urmare- o!ligaia tre!uie e4ecutat" .n natur"- ne&iind
admisi!il" presc1im!area .n dezd"un"ri 5i nici posi!ilitatea anga2atorului de a e4ecuta el o!ligaia pe socoteala salariatului. EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $',F
((. Am!ele p"ri ale contractului indi/idual de munc"- adic"- at=t salariatul- c=t 5i anga2atorul- .5i asum" o!ligaii de a &ace- adic"
de a presta munca- respecti/ de a pl"ti salariul- o!ligaii care tre!uie e4ecutate .n natur". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ($*F
(). Din punctul de /edere al clasi&ic"rii o!ligaiilor dup" o!iectul lor .n o!ligaii de mi2loace 5i o!ligaii de rezultat- o!ligaia
salariatului poate &i .ncadrat" .n categoria o!ligaiilor de mi2loace- salariatul &iind inut s" presteze acti/itatea- iar nu s" realizeze
un produs &inal. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 17F
(*. Am!ele p"ri ale contractului indi/idual de munc" .5i asum" o!ligaii de a &ace- care tre!uie e4ecutate .n natur". E?lad Har!u-
Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. '(F
(,. O!ligaia salariatului- rezultat" din contractul indi/idual de munc"- este o o!ligaie de a &ace- c"reia .ns" nu .i sunt aplica!ile
dispoziiile art. 1+77 din Codul ci/il- care permit creditorului- .n caz de nee4ecutare- s" aduc" el la .ndeplinire- pe socoteala sa-
o!ligaia de!itorului- 5i nici dispoziiile art. 1+7* din Codul ci/il- con&orm c"rora orice o!ligaie de a &ace se sc1im!" .n
dezd"un"ri .n caz de nee4ecutare. Totu5i- este admisi!il" cererea de daune compensatorii- dar nu 5i cererea de daune moratorii sau
cominatorii. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 17F
(7. O!ligaia salariatului de a presta acti/itatea la care s-a o!ligat prin intermediul contractului indi/idual de munc" este o
o!ligaie de a &ace- care tre!uie e4ecutat" .n natur". 9u sunt .ns" aplica!ile dispoziiile art. 1+7*-1+77 din Codul ci/il- potri/it
c"rora- .n caz de nee4ecutare- o!ligaia se sc1im!" .n dezd"un"ri. Prin urmare- singura posi!ilitate a anga2atorului con&runtat cu
nee4ecutarea de c"tre salariat a o!ligaiilor sale- este de a-l sanciona disciplinar. Includerea .n contractul de munc" a unei clauze
de o!iecti/ produce consecine .n pri/ina cali&ic"rii o!ligaiei salariatului- din punctul de /edere al o!iectului s"u. Ast&el- asist"m
1)
.n acest caz- .n realitate- la dou" o!ligaii ale salariatului< o o!ligaie de mi2loace- ce presupune depunerea diligenelor pentru
atingerea o!iecti/ului propus 5i o o!ligaie de rezultat care o a!soar!e pe prima- const=nd .n atingerea o!iecti/ului respecti/.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ,*-,,F
(%. Dispoziiile art. 1+77 din Codul ci/il nu sunt aplica!ile .n pri/ina o!ligaiei salariatului de a presta munca la care s-a o!ligat-
a/=nd .n /edere caracterul intuitu personae al contractului indi/idual de munc". Pe de alt" parte- aplicarea art. 1+77 din Codul
ci/il ar &i :e4cesi/" 5i contrar" &unciei de protecie- speci&ic" normelor de drept al muncii:. Dac" am admite aplicarea art. 1+77
din Codul ci/il- s-ar a2unge la situaia .n care anga2atorul ar o!ine autorizarea instanei pentru a aduce la .ndeplinirea o!ligaia
salariatului de a presta munca- de e4emplu- prin anga2area altei persoane .n locul acestuia- ceea ce ar conduce la consecina c"
salariatul .n culp" /a suporta costurile anga2"rii altei persoane .n locul s"u. EAle4e 7arius- Temeiul 2uridic al daunelor interese
pentru neplata la termen a salariilor- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++)- p. 117-11%F
('. Codul muncii nu interzice .nc1eierea uni contract indi/idual de munc" .ntre dou" persoane &izice- a/=nd ca o!iect prestarea de
acti/it"i casnice- adic" de acti/it"i legate de cas" 5i de gospod"rie. 0ns"- spre deose!ire de legislaia altor state europene-
legislaia din >om=nia nu reglementeaz" .n mod special acest tip de contract indi/idual de munc" 5i nici nu de&ine5te termenul de
acti/itate casnic". EO/idiu Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc" al anga2atului casnic- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++,- p. ('F
)+. A/=nd .n /edere c" salariul este un element esenial al contractului de munc"- dac" persoana care presteaz" munca o &ace
!ene/ol- .n scopul de a da un a2utor !ene&iciarului muncii- nu suntem .n prezena unui contract indi/idual de munc". EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. ($1-($$
)1. Clauzele pri/ind &elul muncii- locul muncii 5i salariul sunt eseniale- lipsa lor atr"g=nd nulitatea a!solut" a contractului
indi/idual de munc". Totu5i- .n &uncie de .mpre2ur"ri se poate aprecia- .n ceea ce pri/e5te salariul- c" p"rile au a/ut .n /edere
contractul colecti/ de munc" aplica!il 5i /eniturile unui salariat care des&"5oar" o acti/itate compara!il". EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne
nr. )3$++(- p. $,)F
)$. 6lementele contractului indi/idual de munc" sunt< prestarea muncii- plata salariului- relaia de su!ordonare a salariatului &a"
de anga2ator- precum 5i elementul temporal. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p.
'1-'$F
)(. Contractul indi/idual de munc" poate &i a&ectat de un termen e4tincti/- .n ipoteza contractului indi/idual de munc" pe durat"
determinat"- .n cazurile sta!ilite e4pres de lege. De asemenea- contractului indi/idual de munc" poate &i a&ectat de un termen
suspensi/- caz .n care e4ecutarea contractului /a .ncepe la un moment ulterior- sta!ilit de p"ri. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. $'7F
)). Cu o!ser/area dispoziiilor art. (% din Codul muncii- contractul indi/idual de munc" poate &i a&ectat de condiie ca modalitate
a actului 2uridic. Cu alte cu/inte- este admisi!il" numai condiia care tinde s" asigure salariatului o situaie mai &a/ora!il" dec=t
cea instituit" prin normele legale imperati/e- cum ar &i de pild" cazul condiiei de a c"rei .ndeplinire depinde na5terea unor
o!ligaii mai e4tinse dec=t .n mod o!i5nuit- .n sarcina anga2atorului. EIon Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului
nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. (3$++*- p. 1,-17F
)*. Contractul indi/idual de munc" este incompati!il cu modalitatea condiiei. Ast&el- contractul de munc" nu poate &i a&ectat de o
condiie suspensi/"- .ntruc=t nu se poate admite ca na5terea raportului 2uridic de munc" s" depind" de un e/eniment /iitor 5i
incert- 5i nici de o condiie rezolutorie- .ntruc=t legislaia muncii sta!ile5te imperati/ cazurile 5i condiiile .n care poate .nceta
contractul indi/idual de munc". 0n sc1im!- termenul ca modalitate a actului 2uridic- nu este incompati!il cu contractul indi/idual
de munc". Cu alte cu/inte- .n cazurile .n care legea permite .nc1eierea unui contract de munc" pe durat" determinat"- /a &i
incident termenul e4tincti/. De asemenea- 5i termenul suspensi/ poate &i prezent .ntr-un contract indi/idual de munc"- atunci c=nd
p"rile con/in ca data .nceperii acti/it"ii s" &ie ulterioar" datei .nc1eierii contractului. 0ns" contractul indi/idual de munc" nu
poate &i a&ectat de un termen supensi/ incert- a/=nd .n /edere c" o!iectul contractului nu const" .n atingerea unui rezultat- ci .n
prestarea muncii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ($*-($,F
),. Contractul indi/idual de munc" nu este compati!il cu modalitatea condiiei suspensi/e sau rezolutorii. 0ns" contractul de
munc" este compati!il cu termenul e4tincti/- caz .n care suntem .n prezena unui contract de munc" pe durat" determinat"-
precum 5i cu termenul suspensi/ cert- caz .n care e&ectele contractului se produc la un moment ulterior celui al .nc1eierii
contractului. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ((- 9icolae
?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 17- ?lad Har!u- Dreptul
muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. ')F
)7. A/=nd .n /edere c" o!ligaia salariatului este una de mi2loace- contractul indi/idual de munc" nu poate &i a&ectat de un termen
suspensi/ incert. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ((F
1*
)%. Actul de repartizare de munc"- necesar potri/it legii .n anumite situaii pentru .nc1eierea contractului de munc"- nu se
con&und" cu acesta din urm"- neconstituind iz/or al drepturilor 5i o!ligaiilor p"rilor. A5adar actul de repartizare .n munc"
reprezint" premisa pentru .nc1eierea anumitor contracte de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (,+-(,$- ?asile ?al Popa- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. )1F
)'. A/=nd .n /edere c" .n Codul muncii nu sunt cuprinse reglement"ri pri/itoare la interpretarea contractului indi/idual de munc"-
urmeaz" a se aplica dispoziiile din Codul ci/il relati/e la interpretarea contractelor. 0n cazul .n care- ca urmare a interpret"rii
realizate potri/it dreptului comun- se menin ec1i/ocuri- interpretarea se /a &ace .n &a/oarea salariatului Ein &a/or prestatorisF. 0n
aceast" situaie- anga2atorul nemulumit poate sesiza instana pentru emiterea unei interpret"ri 2udec"tore5ti. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*,F
*+. 0n a!sena unor dispoziii speciale .n legislaia muncii- pri/itoare la interpretarea contractului de munc"- de/in aplica!ile
dispoziille corespunz"toare din Codul ci/il. E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman- Hucure5ti- $++)- p.
(%1F
*1. Acceptarea o&ertei de munc" are drept consecin" &ormarea contractului- ceea ce .nseamn" c" anga2atorul nu mai este
.ndrept"it s"-5i retrag" o&erta. O e/entual" retractare /a a/ea /aloarea 2uridic" a unei concedieri nelegale. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($*-($,F
*$. De regul"- .n sectorul pri/at legea nu impune condiii de studii pentru .nc1eierea unui contract de munc". 64ist" .ns" 5i
e4cepii de la aceast" regul"- cum ar &i .ncadrarea consilierilor 2uridici- pentru care este necesar" a!sol/irea cu licen" a unei
&acult"i de drept- ast&el cum pre/ede Legea nr. *1)3$++( pri/ind organizarea 5i e4ercitarea pro&esiei de consilier 2uridic sau
.ncadrarea .n &uncia de director economic ori conta!il 5e& pentru care sunt necesare studii economice superioare- ast&el cum
dispune Legea conta!ilit"ii nr. %$31''1. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++*- p. )+F
*(. 0ntruc=t contractul indi/idual de munc" are caracter consensual- el poate &i do/edit cu .nceput de pro!" scris" 5i martori.
Ast&el- .n spe" reclamanta a do/edit c" a .ndeplinit &uncia de agent consilier imo!iliar prin contractele de intermediere
imo!iliar"- purt=nd 5tampila societ"ii p=r=te 5i semn"tura reclamantei. De asemenea- depoziiile martorilor audiai au ar"tat c"
reclamanta participa la 5edine 5i la traininguri al"turi de ali salariai- c" a/ea acti/itatea de teren 5i de !iou 5i c" a mers .mpreun"
cu reclamanta la o /izionare. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i
asigur"ri sociale- decizia nr. 1(%,3> din 1+ aprilie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1$7F
*). >eprezint" act adiional la contractul indi/idual de munc"- iar nu contract comercial de comision- contractul prin care p"rile
au sta!ilit- .n !aza contractului indi/idual de munc"- at=t ni/elul salariului- c=t 5i &i4area unui comision de 1+L din /aloarea
&iec"rui contract adus anga2atorului- pl"ti!il dup" .ncasarea de c"tre anga2ator a sumelor de !ani din contractele aduse de salariat.
ECurtea de Apel Pite5ti- 8ecia ci/il"- Con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr. 1()3>-C73$++*- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1(7-1(%F
Art. 11. [clauze pro.ibite]
Clauzele contractului indi/idual de munc" nu pot conine pre/ederi contrare sau drepturi su! ni/elul minim sta!ilit prin acte
normati/e ori prin contracte colecti/e de munc".
1 adnotare #
1. P"rile contractului indi/idual de munc" nu pot deroga de la structura-cadru a acestuia- ast&el cum a &ost sta!ilit" prin
Ordinul ministrului muncii 5i solidarit"ii sociale nr. ,)3$++( pentru apro!area modelului-cadru al contractului indi/idual
de munc"- dec=t .n &a/oarea salariatului 5i numai pentru detalierea unor elemente ale contractului. E?aleriu Man&ir-
>"spunderea patrimonial" a salariailor 5i &uncionarilor pu!lici- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. %%F
Art. 12. [$urata contractului in$i,i$ual $e munc]
E1F Contractul indi/idual de munc" se .nc1eie pe durat" nedeterminat".
E$F Prin e4cepie- contractul indi/idual de munc" se poate .nc1eia 5i pe durat" determinat"- .n condiiile e4pres pre/"zute de lege.
1 adnotare #
1. 0nc1eierea contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat"- .n alte cazuri dec=t cele e4pres pre/"zute de lege- nu
atrage nulitatea total" a acestuia- ci doar nulitatea clauzei re&eritoare la durata determinat". 0ntruc=t contractul indi/idual
de munc" este un contract cu e4ecutare succesi/"- din momentul constat"rii nulit"ii- de/ine aplica!il" pre/ederea legal"
pri/itoare la durata nedeterminat" a contractului de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $,'F
Art. 1. [capacitatea /uri$ic a salariatului]
E1F Persoana &izic" do!=nde5te capacitate de munc" la .mplinirea /=rstei de 1, ani.
1,
E$F Persoana &izic" poate .nc1eia un contract de munc" .n calitate de salariat 5i la .mplinirea /=rstei de 1* ani- cu acordul p"rinilor
sau al reprezentanilor legali- pentru acti/it"i potri/ite cu dez/oltarea &izic"- aptitudinile 5i cuno5tinele sale- dac" ast&el nu .i sunt
periclitate s"n"tatea- dez/oltarea 5i preg"tirea pro&esional".
E(F 0ncadrarea .n munc" a persoanelor su! /=rsta de 1* ani este interzis".
E)F 0ncadrarea .n munc" a persoanelor puse su! interdicie 2udec"toreasc" este interzis".
E*F 0ncadrarea .n munc" .n locuri de munc" grele- /"t"m"toare sau periculoase se poate &ace dup" .mplinirea /=rstei de 1% aniC
aceste locuri de munc" se sta!ilesc prin 1ot"r=re a Bu/ernului.
$( adnot"ri #
1. Din punctul de /edere al /=rstei minime de .ncadrare .n munc" reglement"rile Codului muncii respect" reglement"rile
internaionale - Con/enia Organizaiei Internaionale a 7uncii nr. 1(%31'7( pri/ind /=rsta minim" de .ncadrare .n munc". 0ns"-
din punctul de /edere al s&erei persoanelor prote2ate- reglement"rile internaionale au un domeniu mai larg de aplicare- &iind
incidente .n cazul tuturor &ormelor de .ncadrare .n munc"- spre deose!ire de reglement"rile interne- care se aplic" numai
persoanelor .ncadrate .n !aza unui contract indi/idual de munc". EAle4andru Iiclea- ?eronica Ma1aria- >e&lectarea normelor
Con/eniei Organizaiei Internaionale a 7uncii nr. 1(% pri/ind /=rsta minim" de .ncadrare .n munc" din anul 1'7( .n legislaia
intern"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++)- p. 7F
$. 8pre deose!ire de /ec1ea reglementare- care permitea numai contractele de munc" pe durat" determinat"- su! imperiul actualei
reglement"ri minorul a/=nd /=rsta cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani poate .nc1eia deopotri/" contracte de munc" pe durat" determinat" 5i
contracte de munc" pe durat" nedeterminat". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)F
(. Din caracterul intuitu personae al contractului indi/idual de munc"- .n sensul c" munca nu se poate e4ercita prin reprezentant-
rezult" c"- .n dreptul muncii capacitatea salariatului poate &i considerat" ca unic"- e4ist=nd o leg"tur" indisolu!il" .ntre capacitatea
de &olosin" 5i capacitatea de e4erciiu. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. $''F
). A/=nd .n /edere caracterul intuituu personae al contractului indi/idual de munc"- care nu permite .nc1eierea sau e4ecutarea
acestuia prin reprezentant- .n dreptul muncii nu prezint" rele/an" distincia .ntre capacitatea de &olosin" 5i capacitatea de
e4erciiu a persoanei &izice. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ((-
Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n
Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)F
*. A/=nd .n /edere c" .n dreptul muncii capacitatea 2uridic" .ncepe de la aceea5i /=rst" - /=rsta legal" pentru .nc1eierea
contractului de munc" -- at=t .n pri/ina dreptului la munc" c=t 5i .n pri/ina e4erciiului acestui drept- nu prezint" rele/an"
distincia dintre capacitatea de &olosin" 5i capacitatea de e4erciiu. A5adar .ncep=nd cu /=rsta de 1, ani se recunoa5te persoanei
&izice capacitate deplin" de a .nc1eia un contract de munc"- .n timp ce pentru /=rsta cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani este reglementat" o
capacitate restr=ns" de .ncadrare .n munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ((%-(('F
,. 0n dreptul muncii di/iziunea capacit"ii .n capacitate de &olosin" 5i capacitate de e4erciiu nu prezint" interes. 0ncep=nd cu
/=rsta 1, ani persoana &izic" do!=nde5te capacitate deplin" de a .nc1eia contractul de munc". 0ntre 1* 5i 1, ani- persoana &izic"
!ene&iciaz" de o capacitate restr=ns" de a .nc1eia un contract de munc". EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat
5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. '+-'$F
7. A/=nd .n /edere caracterul intuitu personae al contractului indi/idual de munc"- .n sensul c" munca tre!uie prestat" personal de
c"tre salariat- .n dreptul muncii nu este rele/ant" 5i nici corect" distincia dintre capacitatea de &olosin" 5i capacitatea de e4erciiu.
0ns"- este e4cesi/" opinia potri/it c"reia- dreptul muncii cunoa5te o capacitate proprie acestei ramuri de drept- adic" o capacitate
de munc". Capacitatea ci/il" nu cunoa5te particularit"i at=t de mari .n di&eritele ramuri de drept ast&el .nc=t s" se poat" contura
capacit"i distincte pentru &iecare ramur" .n parte. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. $'-(+F
%. 0n dreptul muncii capacitatea salariatului poate &i pri/it" ca unic"- neprezent=nd rele/an" scindarea ei .n capacitate de &olosin"
5i capacitate de e4erciiu. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p.
,+F
'. 0n dreptul muncii nu prezint" interes scindarea capacit"ii 2uridice .n capacitate de &olosin" 5i capacitate de e4erciiu. De aceea-
practic- .n dreptul muncii capacitatea poate &i pri/it" ca unic"- .ncep=nd la /=rsta pre/"zut" de lege- at=t .n ceea ce pri/e5te
do!=ndirea dreptului la munc"- c=t 5i .n ceea ce pri/e5te e4erciiul acestui drept. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar-
6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. '7F
1+. Acordul pentru .ncadrarea .n munc" a unui minor a/=nd /=rsta cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani tre!uie s" pro/in" de la am!ii
p"rini. 0n cazul dezacordului p"rinilor- /a decide autoritatea tutelar". Lipsa acordului p"rinilor atrage nulitatea a!solut"- dar
remedia!il"- a contractului de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. (++F
17
11. 0n con&ormitate cu dispoziiile art. '% alin. E1F din Codul &amiliei- acordul pentru .nc1eierea contractului indi/idual de munc"
de c"tre minorul cu /=rsta .ntre 1* 5i 1, ani tre!uie s" pro/in" de la am!ii p"rini. 0n plus- acordul tre!uie s" &ie special- adic" dat
pentru .nc1eierea unui anumit contract de munc"- 5i e4pres. Acordul p"rinilor tre!uie consemnat .n .nscrisul constatator al
contractului indi/idual de munc"- p"rinii semn=nd 5i ei contractul- al"turi de copil. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (('F
1$. Acordul p"rinilor sau al reprezentanilor legali tre!uie s" .ndeplineasc" urm"toarele condiii cumulati/< s" pro/in" de la am!ii
p"rini- s" &ie anterior sau cel mult concomitent .nc1eierii contractului de munc"- s" &ie e4pres 5i s" &ie special- adic" emis pentru
un anumit contract de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ((-
()- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea
I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)F
1(. 0ncu/iinarea pentru .nc1eierea contractului indi/idual de munc" de c"tre minorul cu /=rsta .ntre 1* 5i 1, ani- are caracter
special- &iind necesar a &i e4primat" ori de c=te ori minorul .nc1eie un contract indi/idual de munc"- .n considerarea condiiilor
concrete de munc". Prin urmare- nu este /ala!il" .ncu/iinarea general"- care pri/e5te dreptul minorului de a .nc1eia contracte de
munc". E>aluca Dimitriu- Particularit"i ale contractului indi/idual de munc" .nc1eiat de c"tre minori- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. 13$++*- p. 1%F
1). A/=nd .n /edere c"- .n con&ormitate cu art. '% alin. E1F din Codul &amiliei- p"rinii 1ot"r"sc .mpreun" .n tot ceea ce pri/e5te
persoana minorului- rezult" c" acordul la care se re&er" art. 1( alin. E$F din Codul muncii tre!uie s" pro/in" de la am!ii p"rini.
Dac" p"rinii nu se .neleg- /a 1ot"r. autoritatea tutelar". 0n cazul .n care minorul este o &emeie c"s"torit"- acordul p"rinilor nu
mai este necesar. Acordul p"rinilor pentru .nc1eierea contractului de munc" tre!uie s" .ndeplineasc" trei condiii cumulati/< s" &ie
e4pres- s" &ie special pentru contractul de munc" .n cauz" 5i s" &ie preala!il .nc1eierii contractului. E?asile ?al Popa- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. ($-((F
1*. 0ncep=nd cu /=rsta de 1, ani persoana &izic" dispune de capacitate deplin" de a .nc1eia un contract de munc". 0ntre 1* 5i 1,
ani- persoana &izic" are o capacitate restr=ns"- .nc1eierea contractului de munc" &iind du!lu condiionat"- pe de o parte de
o!inerea .ncu/iin"rii din partea p"rinilor sau a reprezentanilor legali- iar pe de alt" parte de compati!ilitatea .ntre munca ce
urmeaz" a &i prestat" 5i dez/oltarea &izic"- aptitudinile 5i cuno5tinele persoanei .n cauz". E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii.
>eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 1%F
1,. Acordul p"rinilor sau al reprezentanilor legali ai minorului la .nc1eierea contractului de munc" de c"tre acesta tre!uie s" &ie
preala!il ori concomitent .nc1eierii contractului. Totodat"- acordul tre!uie s" &ie special- adic" emis pentru un anumit contract de
munc"- 5i e4pres. Contractul indi/idual de munc" se .nc1eie personal de c"tre minor- ne&iind admis" reprezentarea acestuia. 9u
este ne/oie de autorizarea p"rinilor .n cazul minorei c"s"torite- acesta a/=nd capacitate deplin" de e4erciiu. E?lad Har!u- Dreptul
muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. '7-'%F
17. @emeia c"s"torit" .n /=rst" de 1* ani- do!=ndind capacitate deplin" de e4erciiu- do!=nde5te 5i capacitatea de a .nc1eia un
contract indi/idual de munc". 0ns"- aceast" .mpre2urare nu .nl"tur" aplica!ilitatea- .n pri/ina acesteia- a dispoziiilor din legislaia
muncii care instituie m"suri de protecie pentru persoanele care nu au .mplinit 1% ani. ELaura 7aierean- Implicaiile c"s"toriei
.nc1eiate de &emeia .n /=rst" de 1* ani asupra .nc1eierii 5i e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. 13$++,- p. )$-)(F
1%. Prin legi speciale sunt reglementate incompati!ilit"i de a .nc1eia contracte de munc". Ast&el- o serie de incompati!ilit"i se
.ntemeiaz" pe cerina ocrotirii s"n"t"ii salariailor Ecum ar &i interdicia anga2"rii &emeilor gra/ide .n locuri de munc" grele-
/"t"m"toare sau periculoaseF- cerine re&eritoare la /=rsta minim" de .ncadrare Ecum ar &i interdicia anga2"rii .n &uncia de
gestionar sau paznic a persoanelor care nu au .mplinit /=rsta de $1 de aniF sau la /=rsta ma4im" de .ncadrare Ecum ar &i interdicia
de a .nc1eia un contract de munc" .n calitate de asistent personal al unei persoane cu 1andicap- a persoanelor care au dep"5it
/=rsta de *+ de aniF- cerine generate de necesitatea de a da e&icien" unor sanciuni penale Ecum este cazul aplic"rii pedepsei
complementare a interdiciei de a ocupa o &uncie pu!lic" sau de a e4ercita o pro&esie de care s-a &olosit condamnatul la s"/=r5irea
in&raciunii sau m"sura de siguran" a interdiciei de a ocupa o &uncie- pro&esie- meserie sau ocupaieF- cerine legate de asigurarea
ap"r"rii sau siguranei naionale Ecum ar &i cazul str"inilor care nu pot &i .ncadrai .n organele 2udec"tore5ti 5i parc1eteF. Alte
interdicii sunt reglementate de Legea nr. 1,13$++( pri/ind unele m"suri pentru asigurarea transparenei .n e4ercitarea
demnit"ilor pu!lice- a &unciilor pu!lice 5i .n mediul de a&aceri- pre/enirea 5i sancionarea corupiei- cum ar &i interdicia pentru
parlamentari- mem!rii Bu/ernului- secretarii 5i su!secretarii de stat- pre&ecii 5i su!pre&ecii de a &i salariai .n calitate de
pre5edinte- /idepre5edinte- director general- director- administrator la regiile autonome- companiile 5i societ"ile naionale- la
societ"ile comerciale- inclusi/ !"ncile sau alte instituii de credit- la societ"ile de asigurare 5i la cele &inanciare- precum 5i la
instituiile pu!lice. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (+)-(+7F
1'. Derog"ri de la regula pri/ind capacitatea persoanei &izice de a .nc1eia un contract indi/idual de munc" sunt coninute .n legi
speciale- reprezent=nd incompati!ilit"i sta!ilite e4pres 5i restricti/ .n interesul persoanei sau .n interes general. 64emple de ast&el
de incompati!ilit"i- cu re&erire la /=rst"< g1izii .n turism- muncitorii portuari- asistenii personali ai persoanelor cu 1andicap-
persoanele de paz" sau protecie tre!uie s" ai!" minim 1% ani .mpliniiC personalul sil/ic tre!uie s" ai!" minim $+ de ani .mpliniiC
gestionarii- gardienii pu!lici &emei tre!uie s" ai!" /=rsta minim" de $1 de ani< administratorul 5i directorul e4ecuti/ .n unit"ile
care e4ploateaz" 2ocuri de noroc tre!uie s" ai!" /=rsta de $( de ani .mplinii etc. Ca incompati!ilitate sta!ilit" pentru protecia
1%
tinerilor 5i &emeilor- se poate meniona interdicia pentru persoanele care nu au .mplinit /=rsta de 1% ani de a se .ncadra ca
personal casnic la persoanele &iziceC este .ns" permis" .ncadrarea acestora ca personal de ser/iciu la persoanele 2uridice. O
incompati!ilitate care pri/e5te ap"rarea a/utului pu!lic sau pri/at const" .n interdicia anga2"rii ca gestionar a persoanelor
condamnate pentru in&raciunile pre/"zute de lege. O alt" categorie de incompati!ilit"i pri/e5te e4ercitarea unor &uncii care
necesit" pro!itate 5i autoritate moral"- cum ar &i cazul magistrailor- care nu tre!uie s" ai!" antecedente penale. De asemenea- o
categorie de incompati!ilit"i se re&er" la interdicia de a ocupa o &uncie implic=nd e4erciiul autorit"ii de stat sau de a ocupa o
&uncie sau e4ercita o pro&esie de natura celei de care s-a &olosit condamnantul pentru s"/=r5irea in&raciunii. Alte categorii de
incompati!ilit"i pri/esc acti/itatea cadrelor didactice- cum ar &i interdicia pentru cadrul didactic de a des&"5ura orice &el de
acti/it"i comerciale .n incinta unit"ii de .n/""m=nt sau .n zona limitro&". Alte limit"ri ale capacit"ii de a .nc1eia un contract de
munc" deri/" din regimul 2uridic al str"inilor- cum ar &i interdicia pentru str"ini de a a/ea calitatea de magistrat- de a &ace parte
din Barda @inanciar"- de a &i .ncadrai ca personal de protecie sau paz"- de a &i g1izi .n turism etc. 0n s&=r5it- o alt" categorie de
incompati!ilit"i sunt stipulate de Legea nr. 1,13$++( pri/ind unele m"suri pentru asigurarea transparenei .n e4ercitarea
demnit"ilor pu!lice- a &unciilor pu!lice 5i .n mediul de a&aceri- pre/enirea 5i sancionarea corupiei. EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ()1-()7F
$+. Pot genera incompati!ilit"i la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- .n po&ida e4istenei capacit"ii depline de a .nc1eia
contractul- situaii legate de protecia &emeilor 5i a tinerilor- cum ar &i interdicia de a &olosi &emei gra/ide sau care al"pteaz" la
locuri de munc" /"t"m"toare- grele- periculoase sau contraindicate medical- situaii legate de necesitatea ocrotirii a/utului pu!lic-
cum ar &i interdicia de a anga2a ca gestionar persoanele condamnate pentru anumite in&raciuni- situaii legate de necesitatea
e4istenei unei reputaii ne5tir!ite- cum ar &i cazul magistrailor- care tre!uie s" nu ai!" antecedente penale- situaii legate de
pre/ederi ale legii penale- cum ar &i cazul aplic"rii pedepsei complementare a interzicerii de a e4ercita o pro&esie de natura celei de
care s-a &olosit condamnatul pentru s"/=r5irea in&raciunii. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i
comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 1'F
$1. Prin legi speciale sunt instituite incompati!ilit"i la .nc1eierea contractului indi/idual de munc" de c"tre persoana &izic"- .n
calitate de salariat. Incompati!ilit"ile pot a/ea ca scop &ie ocrotirea persoanei- &ie ocrotirea unor interese generale. Ast&el- o prim"
categorie de incompati!ilit"i se re&er" la /=rsta salariatului. De e4emplu- pentru &unciile de gestionar- paznic- gardian pu!lic-
legea instituie o /=rst" minim" de $1 de ani. 0n sc1im!- pentru alte &uncii- se pre/ede o limit" ma4im" de /=rst"- cum ar &i limita
de )+ sau )* de ani- pentru &uncia de gardian pu!lic- respecti/ comisar .n garda &inanciar". O a doua categorie de incompati!ilit"i
se re&er" la protecia &emeilor 5i a tinerilor- &iind interzis"- de pild"- &olosirea &emeilor gra/ide 5i a celor care al"pteaz" la munci
/"t"m"toare- grele sau periculoase ori contraindicate medical. Alt" categorie de incompati!ilit"i se re&er" la ocrotirea a/utului
pu!lic sau pri/at- cum ar &i cazul interdiciei de &i anga2ate .n &uncia de gestionar a persoanelor condamnate pentru anumite
in&raciuni. O alt" categorie de incompati!ilit"i se re&er" la necesitatea e4istenei unei !une reputaii- a autorit"ii morale
deose!ite- a pro!it"ii 5i corectitudinii- cum ar &i cazul magistrailor care tre!uie s" nu ai!" antecedente penale 5i o reputaie
ne5tir!it". 0n s&=r5it- o alt" categorie de incompati!ilit"i decurge din dispoziiile dreptului penal- care instituie pedeapsa
complementar" a interzicerii unor drepturi- const=nd .n interdicia de a ocupa o &uncie implic=nd e4erciiul autorit"ii de stat sau
de a e4ercita o pro&esie de care s-a &olosit condamnatul pentru s"/=r5irea in&raciunii. De asemenea- Codul penal instituie 5i
m"sura de siguran" a interdiciei de a ocupa o &uncie- de a e4ercita o pro&esie- meserie sau ocupaie. E?lad Har!u- Dreptul
muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. ''-1++F
$$. Dispoziiile legale care instituie incompati!ilit"i se .ntemeiaz" pe raiuni di&erite- legate de protecia tinerilor 5i a &emeilor-
/=rst"- ap"rarea intereselor generale- a siguranei naionale- aplicarea unor sanciuni penale- speci&icul &unciei sau al pro&esiei-
cumulul de &uncii. Ca e4emple de incompati!ilit"i se pot meniona< interdicia pentru tinerii care nu au .mplinit /=rsta de 1% de
ani de a .nc1eia contracte de munc" pentru prestarea muncii noaptea sau .n locuri de munc" grele- /"t"m"toare sau periculoaseC
interdicia anga2"rii .n &uncia de gestionar a persoanelor condamnate pentru anumite in&raciuniC interdicia pentru persoanele care
au antecedente penale sau cazier &iscal- de a do!=ndi calitatea de magistratC interdicia .ncadr"rii .n poliie a persoanelor cu
antecedente penale sau a&late .n curs de urm"rire penal" ori de 2udecat" sau care nu au un comportament compati!il cu cerinele
socialeC interdicia de a ocupa o &uncie- ca pedeaps" complementar" sau ca m"sur" de siguran" etc. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. (*-(7F
$(. A/=nd .n /edere caracterul imperati/ al pre/ederilor legale care instituie incapacit"i generale sau incompati!ilit"i la
.nc1eierea contractului de munc"- rezult" c" .nc"lcarea acestora atrage nulitatea contractului. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ()F
Art. 1!. [capacitatea /uri$ic a anga/atorului]
E1F 0n sensul prezentului cod- prin anga2ator se .nelege persoana &izic" sau 2uridic" ce poate- potri/it legii- s" anga2eze &or" de
munc" pe !az" de contract indi/idual de munc".
E$F Persoana 2uridic" poate .nc1eia contracte indi/iduale de munc"- .n calitate de anga2ator- din momentul do!=ndirii personalit"ii
2uridice.
E(F Persoana &izic" do!=nde5te capacitatea de a .nc1eia contracte indi/iduale de munc" .n calitate de anga2ator- din momentul
do!=ndirii capacit"ii depline de e4erciiu.
11 adnot"ri #
1'
1. Te4tul iniial al alin. E(F era< :E(F Persoana &izic" poate .nc1eia contracte indi/iduale de munc"- .n calitate de anga2ator- din
momentul do!=ndirii capacit"ii de e4erciiu.: @orma actual" a alin. E(F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. De&iniia anga2atorului este prea larg"- incluz=nd practic orice persoan" &izic" 5i 2uridic". Ast&el- re&erindu-se la persoana care
poate anga2a &or" de munc" .n !aza contractului indi/idual de munc"- Codul a inclus .n s&era anga2atorului 5i persoanele care nu
au nici un anga2at. O de&iniie corect" ar &i tre!uie s" menioneze c" anga2atorul utilizeaz" &ora de munc" anga2at" prin contract
indi/idual de munc". E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura
Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $)F
(. 0n cazul .n care calitatea de anga2ator aparine unei persoane 2uridice- contractul indi/idual de munc" se .nc1eie de c"tre
conduc"torul acesteia sau- .n mod e4cepional- de c"tre organul colecti/ de conducere. 0nc1eierea contractului indi/idual de
munc" de c"tre o persoan" care nu are calitate de reprezentant al persoanei 2uridice anga2atoare sau care 5i-a dep"5it puterile de
reprezentare- atrage nulitatea relati/"- /irtual". De asemenea- pot .nc1eia contracte indi/iduale de munc" 5i su!unit"ile &"r"
personalitate 2uridic" - sucursale- agenii- reprezentane - .n m"sura .n care le-a &ost delegat" o ast&el de competen". 0n toate
cazurile .n care se .nc1eie contracte indi/iduale de munc" de c"tre persoane 2uridice- este necesar" respectarea principiului
specialit"ii capacit"ii de &olosin". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(-
p. (1)F
). Anga2atorul persoan" 2uridic" /a .nc1eia contractul indi/idual de munc" prin conduc"torul s"u- care poate &i directorul-
directorul general- patronul- pre5edintele- puterea de a .nc1eia ast&el de contracte put=nd &i delegat" de acesta unui .mputernicit
special. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1++-1+1F
*. 0ntruc=t capacitatea persoanei 2uridice este c=rmuit" de principiul specialit"ii capacit"ii de &olosin"- persoanele 2uridice- cu
prec"dere unit"ile de stat- /or &i o!ligate s" anga2eze ca salariai numai persoane care- prin aptitudinile 5i preg"tirea lor
pro&esional"- sunt apte s" asigure realizarea o!iectului de acti/itate al anga2atorului. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ()'F
,. Capacitatea anga2atorului persoan" 2uridic" de a .nc1eia contractul indi/idual de munc" se supune principiului specialit"ii
capacit"ii de &olosin". E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1+1F
7. Persoana 2uridic" poate- .n temeiul capacit"ii de &olosin" anticipate- reglementate de art. (( din Decretul nr. (131'*)- s"
.nc1eie contracte de munc" c1iar .nainte de do!=ndirea personalit"ii 2uridice- dac" acestea sunt necesare pentru ca persoana
2uridic" anga2ator s" ia na5tere .n mod /ala!il. E?asile Popa- Ondina Pan"- Dreptul muncii comparat- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. *,F
%. Consecina .nc"lc"rii normelor pri/ind capacitatea de e4erciiu a persoanei 2uridice- cu prile2ul .nc1eierii contractului indi/idual
de munc"- atrage sanciunea nulit"ii relati/e. EAle4andru Iiclea- Contractul indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. ,*F
'. Persoana &izic" do!=nde5te capacitatea de a .nc1eia un contract indi/idual de munc"- .n calitate de anga2ator- .ncep=nd cu /=rsta
de 1% ani- adic" de la data ma2oratului. Prin e4cepie- .n con&ormitate cu dispoziiile art. ) alin. E1F 5i E$F din Codul &amiliei-
minora care se c"s"tore5te do!=nde5te capacitatea de a .nc1eia un contract indi/idual de munc" .n calitate de anga2ator. EIon
Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. 1)- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile
Codului muncii comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. 1*-1,- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( Codul muncii comentat"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++*- p. %-'F
1+. Legea special" reglementeaz" o interdicie pentru persoana &izic" de a &i anga2ator. Ast&el- persoanele &izice care des&"5oar"
acti/it"i economice .n mod independent nu pot anga2a salariai- .n !aza unui contract indi/idual de munc"- pentru prestarea
acti/it"ilor autorizate. Per a contrario- se poate deduce c" pentru alte categorii de acti/it"i- care nu au leg"tur" cu acti/itatea
autorizat"- interdicia nu &uncioneaz". A/=nd .n /edere e4igenele economiei de pia"- aceast" interdicie ar tre!ui a!rogat"- mai
ales c" ea nu e4ist" nici cadrul Uniunii 6uropene. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. (1,-(17F
11. >estr=ngerea capacit"ii persoanei &izice de a &i anga2ator este stipulat" de lege pentru cazul persoanelor &izice care des&"5oar"
acti/it"i economice .n mod independent. Ast&el- acestea nu pot anga2a persoane cu contract indi/idual de munc" pentru
des&"5urarea acti/it"ilor autorizate. 0ns"- a/=nd .n /edere c" interdicia se re&er" te4tual doar la contractele indi/iduale de munc"-
rezult" c" nimic nu se opune .nc1eierii unor contracte ci/ile de prest"ri ser/icii. De asemenea- .ntruc=t interdicia pri/e5te doar
acti/it"ile autorizate- se deduce c" este permis" .nc1eierea unor contracte de munc" de c"tre persoanele .n cauz"- .n calitate de
anga2atori- dac" aceste contracte au ca o!iect alte acti/it"i- cum ar &i munci casnice. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (*)-(**F
$+
Art. 1#. [cauza contractului $e munc]
6ste interzis"- su! sanciunea nulit"ii a!solute- .nc1eierea unui contract indi/idual de munc" .n scopul prest"rii unei munci sau a
unei acti/it"i ilicite ori imorale.
, adnot"ri #
1. Contractul indi/idual de munc" are ca o!iect prestaiile p"rilor- adic" prestarea muncii de c"tre salariat- respecti/ pata
salariului de c"tre anga2ator. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($7-
9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. $+F
$. 0ntruc=t contractul indi/idual de munc" are caracter sinalagmatic- o!iectul este comple4- &iind alc"tuit din dou" elemente
indisolu!il legate< prestarea muncii 5i plata salariului. Lipsa oric"ruia dintre cele dou" elemente atrage nulitatea contractului.
EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++)- p. (*%F
(. 6ste lo/it de nulitate contractul indi/idual de munc" al c"rui o!iect nu este determinat sau determina!il- cum ar &i- de e4emplu-
cazul .n care contractul nu precizeaz" &uncia pe care urmeaz" s" o .ndeplineasc" salariatul 5i nici atri!uiile postului. 0n ceea ce
pir/e5te lipsa meniunii pri/ind salariul- aceasta nu /a atrage nulitatea contractului dac" e4ist" intenia &erm" a p"rilor de a
.nc1eia contractul 5i dac" salariul se poate determina prin o!ser/area dispoziiilor legale sau a contractelor colecti/e de munc"
incidente. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ('F
). Pentru salariat cauza contractului indi/idual de munc" const" .n o!inerea resurselor materiale necesare traiului- iar pentru
anga2ator cauza const"- de regul"- .n o!inerea de pro&it. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($,F
*. 0ntruc=t cauza .ntr-un contract sinalagmatic const" .n reprezentarea mintal" a contraprestaiei- .n contractul indi/idual de munc"
scopul urm"rit de anga2ator este prestarea muncii- iar scopul salariatului const" .n primirea salariului. EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (*'F
,. Cauza contractului este dat" de o!iecti/ul urm"rit de p"ri- adic"- .n ceea ce-l pri/e5te pe salariat- .n o!inerea unei resurse
&inanciare- iar .n ceea ce-l pri/e5te pe anga2ator- .n asigurarea &uncion"rii unit"ii. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii.
>eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. $+F
Art. 1%. ["orma contractului $e munc]
E1F Contractul indi/idual de munc" se .nc1eie .n !aza consim"m=ntului p"rilor- .n &orm" scris"- .n lim!a rom=n". O!ligaia de
.nc1eiere a contractului indi/idual de munc" .n &orm" scris" re/ine anga2atorului. Anga2atorul persoan" 2uridic"- persoana &izic"
autorizat" s" des&"5oare o acti/itate independent"- precum 5i asociaia &amilial" au o!ligaia de a .nc1eia- .n &orm" scris"-
contractul indi/idual de munc" anterior .nceperii raporturilor de munc".
E$F 0n situaia .n care contractul indi/idual de munc" nu a &ost .nc1eiat .n &orm" scris"- se prezum" c" a &ost .nc1eiat pe o durat"
nedeterminat"- iar p"rile pot &ace do/ada pre/ederilor contractuale 5i a prestaiilor e&ectuate prin orice alt mi2loc de pro!".
E(F 7unca prestat" .n temeiul unui contract indi/idual de munc" .i con&er" salariatului /ec1ime .n munc".
)+ adnot"ri #
1. @orma actual" a alin. E1F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care
a ad"ugat aliniatului cea de a treia &raz"< :Anga2atorul persoan" 2uridic"- persoana &izic" autorizat" s" des&"5oare o acti/itate
independent"- precum 5i asociaia &amilial" au o!ligaia de a .nc1eia- .n &orm" scris"- contractul indi/idual de munc" anterior
.nceperii raporturilor de munc".: EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Contractul indi/idual de munc" este un contract consensual- &orma scris" ne&iind cerut" ad /aliditatem- ci pentru pro!area
acestuia. A5adar- a/=nd .n /edere c" legea nu sancioneaz" cu nulitatea lipsa &ormei scrise- contractul indi/idual de munc" se
.nc1eie .n mod /ala!il de la data realiz"rii acordului de /oin" al p"rilor. 8anciunea nerespect"rii &ormei scrise este
contra/enional"- const=nd .n amend" pentru anga2ator. 0n cazul .n care contractul nu a &ost .nc1eiat .n scris- do/ada e4istenei sale
se /a &ace prin orice mi2loc de pro!". Practic- pro!a uzual" const" .n statul de plat" a salariilor. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($%-($'F
(. Din te4tul art. 1, alin. E$F din Codul muncii rezult" c" &orma scris" a contractului indi/idual de munc" este o condiie ad
pro!ationem indi&erent de tipul contractului de munc". EGer!an Heligr"deanu- Aspecte eseniale re&eritoare la &orma- conintul 5i
nulitatea deciziei de concediere .n lumina Codului muncii- .n Dreptul nr. ,3$++)- p. (*-(,F
). De5i te4tul pre/ede o!ligaia anga2atorului de .nc1eiere a contractului .n &orm" scris"- totu5i &orma respecti/" nu este una ad
/aliditatem- ci una ad pro!ationem- de /reme ce p"rile pot &ace do/ada pre/ederilor contractuale 5i a prestaiilor e&ectuate prin
orice mi2loc de pro!". EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p.
'F
$1
*. Contractul indi/idual de munc" are caracter consensual. 0n acest sens pot &i in/ocate mai mult argumente. 0n primul r=nd- Codul
muncii nu pre/ede e4pres caracterul ad /aliditatem al &ormei scrise 5i nici sanciunea nulit"ii pentru nerespectarea ei. 0n al doilea
r=nd- din te4tul art. 1, alin. E$F din Codul muncii rezult" /ala!ilitatea contractului care nu a &ost .nc1eiat .n &orm" scris"- de /reme
ce p"rile pot &ace do/ada coninutului 5i a prestaiilor e4ecutate prin orice mi2loc de pro!". 0n al treilea r=nd- aceea5i soluie
rezult" din coro!orarea art. 1, alin. E1F teza a II-a din Codul muncii- care instituie .n sarcina anga2atorului o!ligaia de a respecta
&orma scris"- cu pre/ederile Legii nr. 1(+31'''- care sta!ile5te sanciunea aplica!il" pentru .nc"lcarea o!ligaiei- 5i anume amenda
contra/enional" pentru anga2ator. 0n s&=r5it- scopul instituirii de c"tre legiuitor a &ormei scrise a contractului de munc" .l
constituie protecia salariatuluiC dac" nerespectarea &ormei scrise ar conduce la nulitatea contractului de munc"- salariatul s-ar
/edea lipsit pentru /iitor de protecia ce .nsoe5te calitatea sa de salariat. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic
al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*$-$*(F
,. Indi&erent de tipul contractului indi/idual de munc"- &orma scris" este o condiie ad pro!ationem- iar nu ad /aliditatem. Prin
urmare- aceea5i este soluia 5i .n situaia contractului de munc" pe durat" determinat" sau cu timp parial- precum 5i a contractului
cu munca la domiciliu. 7ai multe argumente pledeaz" .n acest sens. Ast&el- un prim argument .l constituie consacrarea prin art. %
alin. E1F din Codul muncii- a principiului consensualismului. Al doilea argument rezult" din scopul instituirii &ormei scrise- 5i
anume protecia salariatului. Ast&el- dac" lipsa &ormei scrise ar atrage nulitatea contractului de munc"- s-ar a2unge la situaia .n
care salariatul nu /a mai !ene&icia de protecia con&erit" de lege- .n detrimentul scopului legii. Al treilea argument se .ntemeiaz"
pe una din regulile de interpretare a contractulu de munc"- con&orm c"reia interpretarea contractului de munc" se &ace .n &a/oarea
salariatului. Al patrulea argument poate &i dedus din studiul istoricului reglement"rilor .n materie. Ast&el- nici una din
reglement"rile anterioare nu a instituit &orma scris" ca pe o cerin" de /aliditate- iar doctrina a .nt"rit aceast" soluie. Al cincilea
argument este dedus din lipsa instituirii sanciunii nulit"ii pentru nerespectarea &ormei scrise. 7ai mult dec=t at=t- pentru &iecare
caz special din cele precizate mai sus Econtract de munc" pe durat" determinat"- contract de munc" cu timp parial 5i contract cu
munca la domiciliuF- este stipulat" o sanciune special" .n cazul nerespect"rii &ormei scrise. Ast&el- .n con&ormitate cu art. 1, alin.
E$F din Codul muncii- dac" contractul de munc" pe durat" determinat" nu a &ost .nc1eiat .n scris- se prezum" c" el a &ost .nc1eiat
pentru o durat" nedeterminat". De asemenea- con&orm art. 1+$ alin. E$F din Codul muncii- dac" contractul de munc" cu timp
parial nu cuprinde elementele o!ligatorii menionate de art. 1+1 din Codul muncii- atunci se consider" c" a &ost .nc1eiat pentru o
norm" .ntreag". La &el- .n cazul .n care contractul cu munca la domiciliu nu cuprinde clauza pri/itoare la prestarea muncii la
domiciliul salariatului- atunci se consider" c" suntem .n prezena unui contract de munc" o!i5nuit su! aspectul locului muncii- .n
sensul c" munca se /a des&"5ura la un loc de munc" organizat de anga2ator. Un alt argument rezult" din e&ectele nulit"ii. Dac"
lipsa &ormei scrise ar atrage nulitatea contractului de munc"- .ntruc=t nulitatea nu poate &i con&irmat"- nu se /ede care ar &i sensul
reglement"rii coninute .n art. 1, alin. E$F din Codul muncii- care permite pro!area coninutului contractului 5i a prestaiilor
e4ecutate prin orice mi2loc de pro!". 0n s&=r5it- nerespectarea &ormei scrise a contractului de munc" se sancioneaz"
contra/enional- .n con&ormitate cu art. $7, alin. E1F lit. eF din Codul muncii- aceasta &iind sanciunea agreat" de legiuitor. EO/idiu
7aco/ei- @orma contractelor indi/iduale de munc"- .n Dreptul nr. $3$++*- p. 7'-%*F
7. @orma scris" a contractului indi/idual de munc" constituie o condiie ad pro!ationem- iar nu ad /aliditatem. EAle4andru Iiclea
EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1+,- ?asile ?al Popa- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. (%- 9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 1,- 7onica B1eorg1e- 8oluionarea con&lictelor de drepturi pe cale amia!il" .n momentul 5i
dup" sesizarea instanei- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. 1+)- ?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar-
6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1+$- O/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1'-$,- 6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman- Hucure5ti- $++)- p. (,%-(%1F
%. Din coro!orarea dispoziiilor art. %+ cu dispoziiile art. 1, alin. E$F din Codul muncii- rezult" c" nerespectarea &ormei scrise a
contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat" poate atrage cel mult ne/ala!ilitatea clauzei re&eritoare la durata
contractului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. *%-*'F
'. Contractul indi/idual de munc" are caracter consensual- &orma scris" ne&iind cerut" ad /aliditatem. E>aluca Dimitriu- 9oul Cod
al muncii. Pri/ire asupra principiilor &undamentale- .n >aporturi de munc" nr. (3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti-
$++*- p. *(F
1+. Contractul indi/idual de munc" are caracter consensual 5i .n cazul stipulat de art. 1* din Legea nr. (131''+ pri/ind societ"ile
comerciale. Ast&el- potri/it te4tului menionat- contractele .nc1eiate .ntre societatea cu r"spundere limitat" 5i asociatul unic tre!uie
s" .m!race &orma scris"- su! sanciunea nulit"ii a!solute. 8oluia prezentat" se .ntemeiaz" pe interpretarea dispoziiilor
menionate .n corelaie cu cele din Codul muncii- cu o!ser/area raportului dintre norma general" 5i norma special". Ast&el-
.ntruc=t dispoziiile din Codul muncii relati/e la &orma contractului indi/idual de munc" reprezint" norma special"- iar dispoziiile
art. 1* din Legea nr. (131''+ reprezint" norma general"- .n /irtutea principiului specialia generali!us derogant rezult" c" /or &i
aplica!ile dispoziiile Codului muncii- care instituie caracterul ad pro!ationem al &ormei scrise. 0n consecin"- 5i .n cazul stipulat
de art. 1* din Legea nr. (131''+ &orma scris" /a a/ea caracter ad pro!ationem. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii-
/ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($'-((+F
11. @orma scris" a contractului indi/idual de munc" este o condiie ad pro!ationem. 0n con&ormitate cu dispoziiile art. 1, din
Codul muncii- aceast" .nseamn" c"- .n lipsa .ntocmirii .nscrisului constatator- contractul de munc" e4ist"- se prezum" c" a &ost
.nc1eiat pe durat" nedeterminat"- iar p"rile pot &ace do/ada acestuia prin orice mi2loc de pro!". 0ntruc=t contractul indi/idual de
munc" are caracter sinalagmatic- urmeaz" a &i incident" 5i cerina multiplului e4emplar- stipulat" de art. 117' din Codul ci/il. Cu
alte cu/inte- .nscrisul constatator al contractului indi/idual de munc" tre!uie .nc1eiat .n at=tea e4emplare originale c=te p"ri sunt-
$$
&iecare e4emplar urm=nd a &ace meniune despre num"rul e4emplarelor originale care s-au .ntocmit. 0n cazul nerespect"rii acestei
cerine- actul este lipsit de puterea pro!atorie a .nscrisului- put=nd .ns" ser/i ca un .nceput de pro!" scris"- ce poate &i completat cu
alte mi2loace de pro!"- cum ar &i martori sau prezumii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('$-('(F
1$. Contractul indi/idual de munc" .n &orm" scris" este necesar s" conin" cel puin dispoziiile pre/"zute de modelul-cadru
coninut .n Ordinul ministrului muncii 5i solidarit"ii sociale nr. ,)3$++( pentru apro!area modelului-cadru al contractului
indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. *1F
1(. Dispoziiile art. 1, alin. E1F din Codul muncii- potri/it c"rora anga2atorul are o!ligaia de a .nc1eia- .n &orm" scris"- contractul
indi/idual de munc" anterior .nceperii raporturilor de munc" se interpreteaz" .n sensul c" &orma scris" tre!uie .ntocmit" anterior
.nceperii prest"rii muncii de c"tre salariat. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++*- p. *+F
1). 0ntruc=t contractul indi/idual de munc" este consensual- .n ceea ce pri/e5te pro!area de c"tre salariat a prest"rii muncii- se /or
putea utiliza orice mi2loace de pro!". Anga2atorul /a pro!a plata salariilor prin documentele de plat". 0n cazul .n care nu e4ist"
.nscrisuri- se consider" c" data .nc1eierii contractului indi/idual de munc" este c1iar data .nceperii prest"rii muncii. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))7F
1*. A/=nd .n /edere caracterul consensual al contractului de munc"- nu numai do/ada .nc1eierii- ci 5i do/ada e4ecut"rii de c"tre
salariat a o!ligaiilor ce-i re/in se poate &ace prin orice mi2loc de pro!". 0n ceea ce pri/e5te data .nceperi acti/it"ii- .n a!sena unor
do/ezi scrise- se consider" c" ea /a coincide cu data .nc1eierii contractului de munc". E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul
muncii- 6ditura Lucman- Hucure5ti- $++)- p. (,%-(%1F
1,. Prezumia instituit" de art. 1, alin. E$F este o prezumie legal" relati/". EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu-
Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. $(F
17. Prezumia .nc1eierii pe durat" nedeterminat" a contractului indi/idual de munc"- .n cazul ne.nc1eierii acestuia .n &orm" scris"-
este o prezumie relati/". E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1+$F
1%. Prezumia .nc1eierii pe durat" nedeterminat" a contractului de munc"- instituit" de art. 1, alin. E$F din Codul muncii- este o
prezumie legal" a!solut"- indi&erent de tipul contractului indi/idual de munc"- posi!ilitatea p"rilor de a utiliza orice mi2loace de
pro!" rezum=ndu-se doar la pro!area elementelor de coninut ale acestuia. E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al muncii - e/oluie real" sau
&ormal"- .n >aporturi de munc" nr. *3$++(- p. $%F
1'. Pornind de la premisa c" &orma scris" a contractului indi/idual de munc" este o cerin" ad pro!ationem- tre!uie o!ser/at c"
dispoziiile art. 1, alin. E$F din Codul muncii instituie o e4cepie de la aceast" regul"- e4cepie aplica!il" tuturor tipurilor de
contracte de munc". Prin urmare- posi!ilitatea utiliz"rii oric"rui mi2loc de pro!" pentru do/edirea contractului /a &i incident" 5i .n
toate cazurile .n care este permis" .nc1eierea contractului de munc" pe durat" determinat" stipulate de art. %1 din Codul muncii.
8usinerea contrar" ar conduce la concluzii a!surde care nu pot &i suinute- cum ar &i< imposi!ilitatea relu"rii acti/it"ii de c"tre
salariatul al c"rui contract indi/idual de munc" a &ost suspendat- .n cazul .n care pe postul s"u a &ost .ncadrat" o alt" persoan"- .n
!aza unui contract pe durat" determinat" .nc1eiat /er!al. EO/idiu 7aco/ei- @orma contractelor indi/iduale de munc"- .n Dreptul
nr. $3$++*- p. %*-%,- O/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,-
$7F
$+. Coro!or=nd dispoziiile art. 1, alin. E$F din Codul muncii cu dispoziiile art. 11'1 din Codul ci/il- rezult" c"- .n cazul .n care
p"rile nu au .ntocmit un .nscris constatator al contractului indi/idual de munc"- do/ada acestuia se /a &ace prin orice mi2loc de
pro!"- inclusi/ martori sau prezumii- dar numai dac" e4ist" un .nceput de do/ad" scris". 0n practic"- un ast&el de .nceput de
do/ad" scris" poate .m!r"ca &orma re&eratelor- a !onurilor de lucru- a statelor de plat". E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura
All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. %,-%7F
$1. 0ntruc=t contractul indi/idual de munc" este sinalagmatic- tre!uie respectat" &ormalitatea multiplului e4emplar- stipulat" de art.
117' din Codul ci/il. 0n cazul .nc"lc"rii acestei cerine legale- do/ada operaiunii se /a &ace prin intermediul unicului e4emplar
original- care constituie un .nceput de do/ad" scris"- 5i .n completare- prin orice alt mi2loc de pro!"- cum ar &i martori 5i prezumii.
Dac" unicul e4emplar original- semnat de am!ele p"ri se a&l" .n posesia anga2atorului- .n caz de litigiu el /a &ace do/ada deplin"
.n ceea ce pri/e5te coninutul- pentru am!ele p"ri. 0ns"- .n cazul .n care .nscrisul poart" semn"tura numai a uneia dintre p"ri- el
/a &ace do/ada .mpotri/a acesteia. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. %%-%'F
$$. 6roarea ca /iciu de consim"m=nt poate &i prezent" 5i la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- de pild"- .n cazul .n care
persoana care urmeaz" a se anga2a .5i &ormeaz" o con/ingere eronat" asupra clauzelor eseniale ale contractului de munc" sau
asupra anga2atorului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($(- ?lad
Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1+1F
$(. 8untem .n prezena erorii ca /iciu de consim"m=nt .n cazul .n care reprezentarea salariatului cu pri/ire la clauzele eseniale
ale contractului indi/idual de munc" - &elul muncii- locul muncii- salariul - este at=t de eronat" .nc=t dac" salariatul ar &i cunoscut
$(
realitatea nu ar mai &i .nc1eiat contractul. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (*7F
$). 6roarea ca /iciu de consim"m=nt se mani&est" &ie su! &orma de error in su!stantiam- &ie su! &orma de error in personam. Ca
error in su!stantiam poate &i menionat cazul c=nd persoana care .nc1eie contractul de munc" .n calitate de salariat .5i &ormeaz" o
impresie eronat" cu pri/ire la elementele eseniale ale contractului< locul muncii- &elul muncii- salariul. Ca e4emplu de eroare
asupra persoanei poate &i menionat cazul c=nd doi gemeni se prezint" la inter/iu- &iind selectat doar unul dintre ei- iar contractul
de munc" se .nc1eie cu cel"lalt. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. (%F
$*. La &el ca .n dreptul comun- eroarea ca /iciu de consim"m=nt /a a&ecta contractul de munc" atunci c=nd salariatul are o
reprezentare at=t de eronat" cu pri/ire la clauzele eseniale ale contractului - &elul muncii- locul muncii 5i salariul - .nc=t- dac" ar &i
cunoscut realitatea nu ar mai &i contractat. De asemenea- la &el ca .n dreptul comun- eroarea tre!uie s" .ndeplineasc" dou" condiii-
cumulati/- pentru a &i /iciu de consim"m=nt. Ast&el- .n primul r=nd- elementul a&ectat de &alsa reprezentare tre!uie s" &ie esenial-
aprecierea &"c=ndu-se .n &uncie de criterii su!iecti/e. 0n al doilea r=nd- a/=nd .n /edere caracterul sinalagmatic al contractului de
munc"- este necesar ca anga2atorul s" &i cunoscut c" elementul a&ectat de &alsa reprezentare a realit"ii a &ost esenial pentru
.nc1eierea contractului de munc". EAle4andru Iiclea- Contractul indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
71F
$,. Un e4emplu de dol la .nc1eierea contractului indi/idual de munc" .l constituie cazul .n care anga2atorul .l induce .n eroare pe
candidat .n leg"tur" cu condiiile de munc" o&erite. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. ($(- ?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1+1F
$7. 8ituaie de dol la .nc1eierea contractul indi/idual de munc" este cazul .n care salariatul prezint" la anga2are acte &alse pri/ind
studiile sau cali&icarea pro&esional". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca-
Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (*7C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. (%F
$%. De&iniia dolului- ca /iciu de consim"m=nt la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- nu prezint" particularit"i &a" de
de&iniia din dreptul ci/il. Pentru a &i /iciu de consim"m=nt- dolul tre!uie s" .ndeplineasc" cele dou" condiii relie&ate .n dreptul
ci/il- adic" s" &ie determinant pentru .nc1eierea contractului 5i s" pro/in" de la cocontractant. EAle4andru Iiclea- Contractul
indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. 7$F
$'. ?iolena- ca /iciu de consim"m=nt la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- prezint" o importan" mai mult teoretic"-
a/=nd .n /edere c"- practic- nu se pot .nt=lni ast&el de cazuri. EAle4andru Iiclea- Contractul indi/idual de munc"- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. 7$F
(+. ?iolena- ca /iciu de consim"m=nt la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- poate &i imaginat" mai u5or su! &orma
/iolenei morale- const=nd .n ameninarea unei persoane cu un r"u pentru a o determina s" anga2eze o anumit" persoan".
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. (%F
(1. A/=nd .n /edere c" respectarea &ormei scrise a contractului indi/idual de munc" constituie o o!ligaie pentru anga2ator-
.nc"lcarea sa poate atrage r"spunderea disciplinar" a salariatului /ino/at. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++)- p. %%F
($. Dispoziiile art. 1, alin. E1F nu au a!rogat dispoziiile art. ( alin. E(F din Legea nr. (++3$++) pri/ind autorizarea persoanelor
&izice 5i a asociaiilor &amiliale care des&"5oar" acti/it"i .n mod independent- con&orm c"rora aceste categorii de comerciai nu pot
anga2a persoane cu contract de munc" pentru des&"5urarea acti/it"ilor pentru care s-a o!inut autorizaia. Ast&el- pe de o parte-
Legea nr. (++3$++) are caracter special &a" de dispoziiile Codul muncii. Pe de alt" parte- te4tul art. 1, alin. E1F din Codul muncii
nu r"m=ne lipsit de aplica!ilitate- el re&erindu-se la .ncadrarea .n munc" pentru acti/it"i care e4ced s&erei acti/it"ilor pentru care
s-a o!inut autorizaia- precum 5i la situaia ucenicilor. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++*- p. 1,-17- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,-
p. 1%-1'- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr.
*(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 'F
((. 9ere&erindu-se la anga2atorul persoan" &izic"- alta dec=t persoana &izic" autorizat" s" des&"5oare acti/it"i .n mod independent-
Codul muncii nu a .neles s" permit" acestor categorii de persoane s" recurg" la munca altor persoane &"r" .nc1eierea contractului
indi/idual de munc". 0n realitate- suntem .n prezena unei lacune .n reglementarea art. 1, alin. E1F din Codul muncii. EIon Traian
Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. 17- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile
Codului muncii - comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. 1'-$+- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++*- p. '-1+F
(). C1iar dac" .nscrisul pro!ator s-a .ntocmit ulterior iar e4ecutarea contractului are loc .ncep=nd cu o dat" posterioar" acordului
de /oin"- contractul de munc" se consider" .nc1eiat la data realiz"rii acestui acord. 0ncep=nd cu aceast" dat"- persoana .ncadrat"
.n munc" do!=nde5te calitatea de salariat- iar litigiile n"scute .ntre p"ri sunt litigii de munc"- inclusi/ litigiul generat de re&uzul
anga2atorului de a-l primi la munc" pe salariat. 0n mod corespunz"tor- re&uzul salariatului de a /eni la ser/iciu poate atrage
$)
posi!ilitatea des&acerii disciplinare a contractului de munc". E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional-
Hucure5ti- $++(- p. 1+$F
(*. ?ec1imea .n munc" nu se con&und" cu /ec1imea .n specialitate. Ast&el- .n /reme ce /ec1imea .n munc" const" .n ansam!lul
perioadelor .n care o persoan" a prestat munc" .n temeiul unui raport 2uridic de munc"- /ec1imea .n specialitate este o specie a
/ec1imii .n munc"- const=nd .n totalul perioadelor de timp .n care o persoan" a prestat munc" .n &uncia sau meseria /izat" pentru
anga2are sau promo/are. Adeseori /ec1imea .n munc" 5i /ec1imea .n specialitate sunt condiii cerute de anga2atorii din sectorul
pri/at pentru anga2are c1iar .n a!sena unor cerine legale .n acest sens. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (,%-(,'F
(,. @orma scris" a contractului indi/idual de munc"- ne&iind o condiie ad /aliditatem- ci ad pro!ationem- se poate considera c"
e4istena raportului de munc" a &ost do/edit" prin declaraiile martorilor- .nscrisurile administrate 5i recunoa5terea societ"ii
p=r=te- rezult=nd din lipsa ne2usti&icat" a r"spunsurilor la interogatoriu. Acelea5i mi2loace de pro!" sunt apte s" do/edeasc"
cuantumul drepturilor salariale. 0n mod corect instana de &ond a &"cut aplicarea dispoziiilor art. $$* Cod procedur" ci/il"- &iind
nerele/ant" ap"rarea societ"ii p=r=te &ormulate .n recurs .n sensul lipsei a/ocatului s"u .n &aa instanei de &ond- la termenul la
care tre!uia depus interogatoriul. ECurtea de Apel Hucure5ti- 8ecia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i
asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. 1**%3L73$++)- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- p. 17(-17)F
(7. @orma scris" a contractului indi/idual de munc" nu este o condiie ad /aliditatem- ci ad pro!ationem- contractul .nc1eindu-se
/ala!il solo consensu. ECurtea de Apel Hucure5ti- 8ecia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri
sociale- decizia ci/il" nr. 1,*%3L73$++)- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. 1($- Curtea de Apel Timi5oara- secia
ci/il"- decizia nr. 1(% din (+ ianuarie $++(- .n Huletinul Durisprudenei Curii de Apel Timi5oara $++(- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1%%F
(%. C1iar dac" .ntre p"ri nu s-a .ntocmit un .nscris pri/itor la contractul indi/idual de munc" .nc1eiat- reclamantului i se cu/in
drepturi salariale pentru perioada lucrat"- acesta &"c=nd do/ada prest"rii muncii prin pro!a testimonial" 5i prin &oile de parcurs.
ETri!unalul Timi5- secia ci/il"- sentina nr. ,'7 din 1+ iunie $++)- nepu!licat"- dosar nr. $+($3$++)- .n ?asile ?al Popa- Dreptul
muncii. 8inteze de practic" 2udiciar" comentat"- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1$'-1(+F
('. @orma scris" a contractului indi/idual de munc" este o condiie de pro!"- iar nu de /aliditate- indi&erent de tipul contractului
de munc"< pe durat" determinat" sau nedeterminat"- cu timp integral sau parial. >eclamanta care cere plata salariilor pretinz=nd
c" .ntre ea 5i p=r=t" s-a .nc1eiat un contract indi/idual de munc"- tre!uie s" &ac" do/ada .nc1eierii acestuia< cu state de plat"- &oaia
colecti/" de prezent"- condica de prezen" etc. >eclamanta tre!uie s" do/edeasc" acordul p"rilor pri/ind locul 5i &elul muncii-
condiiile de munc"- salariul 5i timpul de munc". 8implul &apt c" reclamanta a depus o cerere de anga2are la p=r=t" nu do/ede5te c"
s-a realizat 5i acordul de /oin" pri/ind anga2area reclamantei. ECurtea de Apel Balai- secia con&licte de munc" 5i asigur"ri
sociale- decizia nr. *, din $' ianuarie $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++7- p. 17'-1%+F
)+. O!ligaia legal" a .nc1eierii .n &orm" scris" a contractului indi/idual de munc"- su! sanciunea stipulat" de art. $7, alin. E1F lit.
eF din Codul muncii- nu aduce atingere principiului li!ert"i muncii 5i nici principiului li!ert"ii comerului. Ast&el- &orma scris"
este .n interesul am!elor p"ri- acestea put=nd s" cunoasc" condiiile de des&"5urare 5i de .ncetare a raportului de munc"-
drepturile- o!ligaiile 5i r"spunderile am!elor p"ri. De asemenea- &orma scris" permite /eri&icarea m"surii .n care &iecare parte 5i-a
.ndeplinit o!ligaiile- ce drepturi poate re/endica 5i ce r"spunderi are. 64istena contractului pre/ine comportamentul a!uzi/ al
anga2atorului- dar 5i atitudinea incorect" a salariatului .n .ndeplinirea sarcinilor pentru care s-a anga2at. ECurtea Constituional"-
decizia nr. ))%3$++*- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. %7$ din $% septem!rie $++*F
Art. 1&. [in"ormarea cu pri,ire la clauzele contractului $e munc]
E1F Anterior .nc1eierii sau modi&ic"rii contractului indi/idual de munc"- anga2atorul are o!ligaia de a in&orma persoana selectat"
.n /ederea anga2"rii ori- dup" caz- salariatul- cu pri/ire la clauzele eseniale pe care intenioneaz" s" le .nscrie .n contract sau s" le
modi&ice.
E11F O!ligaia de in&ormare a persoanei selectate .n /ederea anga2"rii sau a salariatului se consider" .ndeplinit" de c"tre anga2ator
la momentul semn"rii contractului indi/idual de munc" sau a actului adiional- dup" caz.
E$F Persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori salariatul- dup" caz- /a &i in&ormat" cu pri/ire la cel puin urm"toarele elemente<
aF identitatea p"rilorC
!F locul de munc" sau- .n lipsa unui loc de munc" &i4- posi!ilitatea ca salariatul s" munceasc" .n di/erse locuriC
cF sediul sau- dup" caz- domiciliul anga2atoruluiC
dF &uncia3ocupaia con&orm speci&icaiei Clasi&ic"rii ocupaiilor din >om=nia sau altor acte normati/e 5i atri!uiile postuluiC
eF riscurile speci&ice postuluiC
&F data de la care contractul urmeaz" s" .5i produc" e&ecteleC
gF .n cazul unui contract de munc" pe durat" determinat" sau al unui contract de munc" temporar"- durata acestoraC
1F durata concediului de odi1n" la care salariatul are dreptulC
iF condiiile de acordare a prea/izului de c"tre p"rile contractante 5i durata acestuiaC
2F salariul pe !az"- alte elemente constituti/e ale /eniturilor salariale- precum 5i periodicitatea pl"ii salariului la care salariatul are
dreptulC
JF durata normal" a muncii- e4primat" .n ore3zi 5i ore3s"pt"m=n"C
$*
lF indicarea contractului colecti/ de munc" ce reglementeaz" condiiile de munc" ale salariatuluiC
mF durata perioadei de pro!"C
E(F 6lementele din in&ormarea pre/"zut" la alin. E$F tre!uie s" se reg"seasc" 5i .n coninutul contractului indi/idual de munc".
E)F Orice modi&icare a unuia dintre elementele pre/"zute la alin. E$F .n timpul e4ecut"rii contractului indi/idual de munc" impune
.nc1eierea unui act adiional la contract- .ntr-un termen de 1* zile de la data .ncuno5tin"rii .n scris a salariatului- cu e4cepia
situaiilor .n care o asemenea modi&icare rezult" ca posi!il" din lege sau din contractul colecti/ de munc" aplica!il.
E)1F La negocierea- .nc1eierea sau modi&icarea contractului indi/idual de munc"- oricare dintre p"ri poate &i asistat" de teri-
con&orm propriei opiuni- cu respectarea pre/ederilor alin. E*F.
E*F Cu pri/ire la in&ormaiile &urnizate salariatului- preala!il .nc1eierii contractului indi/idual de munc"- .ntre p"ri poate inter/eni
un contract de con&idenialitate.
(* adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E1F era< :E1F Anterior .nc1eierii sau modi&ic"rii contractului indi/idual de munc"- anga2atorul are o!ligaia
de a in&orma persoana care solicit" anga2area ori- dup" caz- salariatul cu pri/ire la clauzele generale pe care intenioneaz" s" le
.nscrie .n contract sau s" le modi&ice.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare
la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E1F Anterior .nc1eierii sau modi&ic"rii contractului indi/idual de munc"-
anga2atorul are o!ligaia de a in&orma persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori- dup" caz- salariatul- cu pri/ire la clauzele
generale pe care intenioneaz" s" le .nscrie .n contract sau s" le modi&ice.: De asemenea- el a &ost modi&icat prin Legea nr.
(713$++*- intrat" .n /igoare la $$ decem!rie $++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- primind
urm"torul coninut< :E1F Anterior .nc1eierii sau modi&ic"rii contractului indi/idual de munc"- anga2atorul are o!ligaia de a
in&orma persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori- dup" caz- salariatul- cu pri/ire la clauzele generale pe care intenioneaz" s" le
.nscrie .n contract sau s" le modi&ice.: @orma actual" a art. 17 alin. E1F dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Alin. E11F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*- cu urm"torul
coninut< :E11F O!ligaia de in&ormare a persoanei selectate .n /ederea anga2"rii sau a salariatului se consider" .ndeplinit" de c"tre
anga2ator la momentul comunic"rii o&ertei sale pri/ind coninutul contractului indi/idual de munc" sau al actului adiional- dup"
caz.: @orma actual" a alin. E11F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al p"rii introducti/e a alin. E$F era< :E$F In&ormarea pre/"zut" la alin. E1F /a cuprinde- dup" caz- cel puin
urm"toarele elemente< ...:. 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de *
iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E$F Persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori- dup" caz- salariatul /a &i in&ormat cu
pri/ire la cel puin urm"toarele elemente< ...: @orma actual" a alin. E$F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare
Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul initial al alin. E$F lit. dF era< :dF atri!uiile postului:. @orma actual" a lit. dF dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Te4tul initial al alin. E$F lit. mF era< :mF durata perioadei de pro!"C:. 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului
nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :mF durata perioadei de pro!"- dup" cazC:.
@orma actual" a lit. mF dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Alin. E)1F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*- cu urm"torul
coninut< :E)1F La negocierea- .nc1eierea sau modi&icarea contractului indi/idual de munc"- oricare dintre p"ri poate &i asistat" de
c"tre teri- con&orm propriei opiuni- cu respectarea con&idenialit"ii pre/"zute la alin. E*F.: @orma actual" a alin. E)1F dateaz" din
$$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- >u4andra 9ioiuF
$. Dispoziiile art. 17-1' din Codul muncii transpun .n dreptul intern dispoziiile Directi/ei nr. '13*((3C66 din 1) octom!rie 1''1
re&eritoare la o!ligaia anga2atorului de a-l in&orma pe salariat asupra condiiilor aplica!ile contractului sau relaiei de munc" Ela
.nc1eierea lui sau pe parcursul e4ecut"rii saleF- &iind c1iar mai &a/ora!ile pentru salariat dec=t acestea. Ast&el- spre deose!ire de
Codul muncii- dispoziiile directi/ei consacr" posi!ilitatea e4cept"rii de la aplicare a anumitor contracte de munc"- cum ar &i cele
.nc1eiate pentru o durat" de p=n" la o lun"- precum 5i cele care au caracter ocazional. De asemenea- directi/a permite
anga2atorului s" realizeze in&ormarea .ntr-un termen de dou" luni de la data .nceperii muncii- .n timp ce Codul muncii impune
e4ecutarea acestei o!ligaii numai prin contractul de munc" 5i p=n" la data .nc1eierii acestuia. EIon Traian Gte&"nescu-
7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. $*-$,F
(. Domeniul de aplicare al dispoziiilor din Codul muncii relati/e la o!ligaia de in&ormare este mai larg dec=t cel a/ut .n /edere
de Directi/a Consiliului Comunit"ilor 6uropene nr. '13*((3C66 din 1) octom!rie 1''1- care a stat la !aza ela!or"rii
reglement"rii rom=ne5ti. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $**F
). Dispoziiile art. 17 alin. E1F din Codul muncii transpun .n dreptul intern- dar .ntr-o manier" mai a/anta2oas" pentru salariai-
pre/ederile Directi/ei nr. '13*((3C66 din 1) octom!rie 1''1 re&eritoare la o!ligaia anga2atorului de a-l in&orma pe salariat
asupra condiiilor aplica!ile contractului sau relaiei de munc". E>aluca Dimitriu- Preciz"ri pri/ind in&ormarea 5i consultarea
p"rilor raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. 1(F
$,
*. Dispoziiile Codului muncii pri/itoare la o!ligaia de in&ormare transpun .n dreptul intern dispoziiile Directi/ei Comunit"ii
6uropene nr. '13*(( din 1) octom!rie 1''1 pri/ind o!ligaia anga2atorului de a in&orma lucr"torul asupra condiiilor aplica!ile
contractului sau relaiei de munc". E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++(- p. (1- 9icolae ?oiculescu- In&ormarea 5i consultarea salariailor - coordonate ale legislaiei comunitare a muncii
5i transpunerea acesteia .n dreptul intern- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p. 1+-11F
,. Ca urmare a modi&ic"rii art. 17 din Codul muncii prin Legea nr. (713$++*- o!ligaia de in&ormare nu se mai raporteaz" la etapa
preala!il" .nc1eierii contractului indi/idual de munc". A5adar- .ndeplinirea o!ligaiei de in&ormare nu se mai e&ectueaz" la
momentul o&ertei de a contracta adresate de anga2ator salariatului- ci c1iar la momentul semn"rii contractului indi/idual de munc"
sau- dup" caz- a actului adiional la acesta. EAle4andru Iiclea- Armonizarea legislaiei interne a muncii din >om=nia cu dreptul
social comunitar- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 1'F
7. O!ligaia de in&ormare a /iitorului salariat .n leg"tur" cu clauzele eseniale ale contractului indi/idual de munc" sau a
salariatului .n leg"tur" cu clauzele eseniale care urmeaz" a se modi&ica prin actul adiional- se poate realiza c1iar la momentul
semn"rii contractului de munc"- respecti/ a actului adiional la acesta. E>aluca Dimitriu- Preciz"ri pri/ind in&ormarea 5i
consultarea p"rilor raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. 1(F
%. Anga2atorul .5i .ndepline5te o!ligaia de in&ormare .n raport cu datele pe care le cunoa5te pri/ind identitatea persoanei care
dore5te s" se anga2eze. Prin urmare- dac" necunoa5terea atri!utelor de identi&icare de c"tre anga2ator se datoreaz" culpei persoanei
care dore5te s" se anga2eze- aceasta din urm" nu /a putea s"-l trag" la r"spundere pe anga2ator. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(-
p. $*,F
'. 0ntruc=t nu se interzice e4pres- elementele care &ac o!iectul in&orm"rii pot &i aduse la cuno5tina salariatului 5i prin indicarea
te4telor legale sau ale contractelor colecti/e de munc" aplica!ile- dar numai dac" destinatarul in&ormaiilor are acces la aceste
dispoziii. 0n pri/ina contractului colecti/ de munc" la ni/el naional- accesul este asigurat prin pu!licarea contractului .n
7onitorul O&icial. 0n pri/ina dispoziiilor legale- aplicarea principiului nemo censetur ignorare legem .nl"tur" orice discuii legate
de c1estiunea accesului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $*7F
1+. 9u e4ist" o!ligaia de in&ormare- const=nd .n indicarea contractului colecti/ de munc" aplica!il- .n cazul .n care anga2atorul
este persoan" &izic". 8oluia decurge din dispoziiile art. 11 din Legea nr. 1(+31'',- care instituie o!ligati/itatea contractelor
colecti/e de munc" numai pentru salariii anga2ai la persoane 2uridice. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $*7F
11. 9u se .nc1eie act adiional- .ntruc=t nu este ne/oie de acordul salariatului- .n cazul modi&ic"rii unilaterale a contractului de
munc"- de e4emplu- .n cazul deleg"rii sau deta5"rii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de
munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $*%F
1$. O!ligaia in&orm"rii salariatului- .n con&ormitate cu art. 17 din Codul muncii- .n leg"tur" cu modi&ic"rile preconizate ale
contractului indi/idual de munc"- nu e4ist" .n cazul modi&ic"rii unilaterale- cum ar &i delegarea sau deta5area- ci numai .n cazul
modi&ic"rii con/enionale. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea
noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(+F
1(. Art. 17 alin. E)F din Codul muncii nu se coreleaz" cu te4tul alin. E$F lit. &F al aceluia5i articol. Ast&el- nu se /ede cum s-ar
modi&ica prin act adiional data la care contractul de munc" .ncepe s" produc" e&ecte- de /reme ce contractul a .nceput de2a s"
produc" e&ecte. Prin urmare- te4tul alin. E)F ar tre!ui modi&icat .n sensul c" trimiterea la alin. E$F ar tre!ui s" e4cepteze e4pres lit.
&F. EOcta/ian 7anolac1e- 9oul Cod al muncii - .ntre armonizare legislati/"- rigoare- apro4imaie 5i super&icialitate- .n Curierul
2udiciar nr. *3$++(- p. 1%F
1). C1iar dac" legiuitorul nu a sta!ilit 5i .n sarcina salariatului o!ligaia de a-l in&orma pe anga2ator .n scris .n leg"tur" cu
modi&ic"ri .n situaia sa personal"- pri/itoare la nume- preg"tire pro&esional"- domiciliu- re5edin"- o ast&el de o!ligaie e4ist"- .n
temeiul principiului !unei-credine- care c=rmuie5te relaiile de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare
de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. $%F
1*. A/=nd .n /edere dispoziiile art. % din Codul muncii- care consacr" principiul !unei-credine- precum 5i dispoziiile art. ('
alin. E$F din acela5i cod- care consacr" o!ligaia de &idelitate a salariatului- rezult" c" 5i salariatului .i re/ine o!ligaia de in&ormare-
c1iar dac" nu este e4pres reglementat". 0n ceea cee pri/e5te coninutul acesteia- se poate aprecia c" ea tre!uie s" /izeze cel puin
datele de identi&icare ale salariatului- studiile 5i cali&icarea pro&esional"- e4periena pro&esional" 5i dup" caz- e4istena autoriz"rii-
atest"rii sau a/izului prentru e4ercitarea pro&esiei. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1+1-1+,F
1,. @elul muncii este dat de ocupaie- care semni&ic" &uncia sau meseria salariatului- con&orm Clasi&ic"rii Ocupaiilor din
>om=nia. Ocupaia poate coincide sau nu cu pro&esia salariatului- care const" .n specialitatea deinut"- ca urmare a studiilor. EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )+)F
$7
17. @elul muncii salariatului este dat- .n principal- de ocupaie- .n contractul indi/idual de munc" &iind necesar a se insera codul
ocupaiei potri/it Clasi&ic"rii Ocupaiilor din >om=nia. 0n su!sidiar- &elul muncii este dat de preg"tirea 5i cali&icarea pro&esional".
Prin ocupaie se .nelege acti/itatea util" socialmente- e4ercitat" de o persoan" .n mod o!i5nuit- care constituie sursa /eniturilor
necesare e4istenei acesteia. Ocupaia se e4prim" prin &uncie sau meserie. @uncia presupune des&"5urarea muncii .n cadrul unei
ierar1ii &uncionale- de conducere sau de e4ecuie- .n /reme ce meseria presupune e&ectuarea de operaiuni de trans&ormare 5i
prelucrare a o!iectului muncii sau prestarea anumitor ser/icii- .n temeiul unui !aga2 de cuno5tine do!=ndit prin 5coal" sau
e4perien" practic". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,+F
1%. @elul muncii este dat de ocupaie- care e4prim" tocmai &uncia sau meseria salariatului 5i care tre!uie s" se .ncadreze .n
Clasi&icarea Ocupaiilor din >om=nia. E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman- Hucure5ti- $++)- p. (%(F
1'. @elul muncii este reprezentat de &uncia sau meseria e4ercitat" de salariat- cu precizarea preg"tirii sau cali&ic"rii pro&esionale.
E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. )%F
$+. Criteriul cali&ic"rii pro&esionale nu este su&icient pentru de&inirea &elului muncii- a/=nd .n /edere c" adeseori posturi ce
reclam" aceea5i cali&icare pro&esional" se caracterizeaz" prin atri!uii di&erite. De aceea- criteriul care de&ine5te cel mai !ine &elul
muncii const" .n &uncia sau meseria e4ercitat" de salariat. @uncia- care poate &i de conducere sau de e4ecuie- const" .n
des&"5urarea unei acti/it"i .n cadrul unei ierar1ii &uncionale- .n !aza unei anumite preg"tiri pro&esionale- .n timp ce meseria
const" .n prestarea unei acti/it"i .n !aza cuno5tinelor o!inute prin 5colarizare 5i practic"- .n cadrul unei ierar1ii &uncionale.
@elul muncii se con&und" cu ocupaia salariatului- care const" tocmai .n &uncia sau meseria e4ercitat" de acesta. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1**-1*'F
$1. @elul muncii const" .n &uncia sau ocupaia concret" a salariatului 5i se concretizeaz" .n s&era atri!uiilor- ast&el cum acestea
rezult" din lege- regulamentul de organizare 5i &uncionare sau regulamentul intern 5i &i5a postului. EAna Cioriciu- Consideraii
generale pri/ind comple4itatea 5i utilitatea actual" a trans&erului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p. *(F
$$. Locul muncii se identi&ic" prin anga2atorul 5i localitatea .n care salariatul .5i des&"5oar" acti/itatea. 0n con&ormitate cu
dispoziiile art. 17 alin. E$F lit. !F- .n contractul indi/idual de munc" se poate &i4a locul muncii sau se poate sta!ili posi!ilitatea ca
salariatul s" munceasc" .n di/erse locuri- .n acest ultim caz put=ndu-se apela la inserarea unei clauze de mo!ilitate. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. (%,F
$(. @i4area locului muncii .nseamn" sta!ilirea localit"ii- a unit"ii sau su!unit"ii- seciei- atelierului- !iroului. De asemenea- tot .n
/ederea &i4"rii locului muncii- se /a sta!ili dac" acti/itatea salariatului se /a des&"5ura la sediul anga2atorului- .n mod sta!il- sau .n
alte localit"i sau puncte de lucru .n aceea5i localitate. E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman-
Hucure5ti- $++)- p. (%(F
$). Locul muncii este alc"tuit din localitatea 5i unitatea .n care .5i des&"5oar" acti/itatea salariatul. E?asile ?al Popa- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. )%F
$*. 9oiunea de loc al muncii are dou" accepiuni. Ast&el- .ntr-un prim sens- prin loc al muncii se .nelege localitatea 5i unitatea l-a
care s-a anga2at salariatul. 0n cel de-al doilea sens- prin loc al muncii se .nelege .ntreg ansam!lul condiiilor pri/itoare la dot"rile
5i resursele necesare pentru des&"5urarea acti/it"ii- incluz=nd mi2oacele de munc"- uneltele- mi2loacele de transport- mo!ilierul-
materiile prime- &a!ricatele etc. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++)- p. 1,%-17+F
$,. 0n cazul contractului indi/idual de munc" a/=nd ca o!iect prestarea de acti/it"i casnice- locul muncii este domiciliul
anga2atorului- persoan" &izic"- sau dup" caz 5i re5edina acestuia- dar numai dac" .n contract se precizeaz" e4pres c" salariatul /a
presta munci casnice 5i la re5edin". EO/idiu Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc" al anga2atului casnic- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. )1F
$7. 7eniunea pri/itoare la indicarea perioadei de pro!" nu este o!ligatorie- &iind necesar a &i inclus" .n in&ormare numai .n cazul
.n care anga2atorul intenioneaz" s" recurg" la aceast" modalitate de /eri&icare a cuno5tinelor. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. )'F
$%. Prin locul muncii se .nelege localitatea 5i unitatea .n care salariatul .5i des&"5oar" acti/itatea- put=nd include 5i dot"rile 5i
resursele pentru prestarea muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p.
,+F
$'. 7eniunea pri/itoare la indicarea contractului colecti/ de munc" aplica!il /izeaz" contractul colecti/ la ni/el de unitate. 0n
lipsa unui ast&el de contract- tre!uie a/ut .n /edere contractul colecti/ la ni/el de ramur"- iar .n lipsa 5i a acestuia- contractul
colecti/ la ni/el naional. 9u are rele/an" su! acest aspect .mpre2urarea c" la ni/el de unitate nu e4ist" constituit" o organizaie
sindical" 5i nici .mpre2urarea c" organizaia sindical" sau patronul nu sunt a&iliai la &ederaii sau con&ederaii reprezentati/e la
ni/el de ramur" sau naional. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. )%F
$%
(+. Asistarea persoanei selectate- a salariatului sau c1iar a anga2atorului se poate e&ectua de c"tre alt salariat al anga2atorului. 0ns"
un salariat cu &uncie de conducere sau consilierul 2uridic al anga2atorului nu ar putea asista pe un alt salariat sau o persoan"
selectat". Pe de alt" parte- persoana selectat" sau salariatul ar putea !ene&icia de asistena sindicatului din unitate sau a organizaiei
sindicale din unitate. 0n mod corespunz"tor- 5i anga2atorul ar putea !ene&icia de asistena &ederaiei sau con&ederaiei patronale din
care &ace parte. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. $1- Ion Traian
Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. $)-$*- Ion Traian Gte&"nescu-
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"-
.n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1+F
(1. 0n temeiul art. 17 alin. E)1F din Codul muncii- salariatul poate &i asistat de orice persoan"- inclusi/ mem!ri de &amilie-
reprezentani patronali sau sindicali. E9icolae ?oiculescu- In&ormarea 5i consultarea salariailor ; coordonate ale legislaiei
comunitare a muncii 5i transpunerea acesteia .n dreptul intern- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p. 1$F
($. Contractul de con&idenialitate- la care se re&er" art. 17 alin. E*F din Codul muncii- are o natur" ci/il". 6ste critica!il" utilizarea
de c"tre legiuitor a termenului de salariat- a/=nd .n /edere c" un ast&el de contract de con&idenialitate se .nc1eie cu persoana care
solicit" anga2area- .nainte de .nc1eierea contractului de munc"- urm=nd s" produc" e&ecte indi&erent dac" persoana .n cauz" a
de/enit sau nu salariat. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ($+F
((. 7oti/ul pentru care art. 17 alin. E*F din Codul muncii se re&er" la posi!ilitatea .nc1eierii unui contract de con&idenialitate
numai cu pri/ire la in&ormaiile &urnizate de anga2ator anterior .nc1eierii contractului indi/idual de munc"- &"r" a se re&eri 5i la
cazul in&ormaiilor &urnizate anterior modi&ic"rii contractului indi/idual de munc"- se deduce din coro!orarea cu art. (' alin. E$F
lit. dF din acela5i cod- care consacr" .n sarcina salariatului o!ligaia de &idelitate- .ntre ale c"rei componente se num"r" 5i
con&idenialitatea. EKoria 8asu- >espectarea !unei-credine- .n >aporturi de munc" nr. 113$++*- p. *+F
(). Contractul de con&idenialitate- stipulat de art. 17 alin. &inal din Codul muncii- continu" s" .5i produc" e&ectele indi&erent dac"
.ntre p"ri s-a .nc1eiat sau nu un contract indi/idual de munc". E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al muncii - e/oluie real" sau &ormal"- .n
>aporturi de munc" nr. *3$++(- p. $%F
(*. Contractul de con&idenialitate la care &ace re&erire art. 17 alin. E*F din Codul muncii are natura 2uridic" a unui contract ci/il.
Prin urmare- el nu este un accesoriu al contractului de munc"- a/=nd .n /edere c" acesta nu e4ist" .nc" la data .nc1eierii
contractului de con&idenialitate. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++)- p. 1+7F
Art. 1'. [in"ormarea salariatului care ,a lucra *n strintate]
E1F 0n cazul .n care persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori salariatul- dup" caz- urmeaz" s" .5i des&"5oare acti/itatea .n
str"in"tate- anga2atorul are o!ligaia de a-i comunica .n timp util- .nainte de plecare- in&ormaiile pre/"zute la art. 17 alin. E$F-
precum 5i in&ormaii re&eritoare la<
aF durata perioadei de munc" ce urmeaz" s" &ie prestat" .n str"in"tateC
!F moneda .n care /or &i pl"tite drepturile salariale- precum 5i modalit"ile de plat"C
cF prestaiile .n !ani 5i3sau .n natur" a&erente des&"5ur"rii acti/it"ii .n str"in"tateC
dF condiiile de clim"C
eF reglement"rile principale din legislaia muncii din acea ar"C
&F o!iceiurile locului a c"ror nerespectare i-ar pune .n pericol /iaa- li!ertatea sau sigurana personal"C
gF condiiile de repatriere a lucr"torului- dup" caz.
E11F In&ormaiile pre/"zute la alin. E1F lit. aF- !F 5i cF tre!uie s" se reg"seasc" 5i .n coninutul contractului indi/idual de munc".
E$F Dispoziiile alin. E1F se completeaz" prin legi speciale care reglementeaz" condiiile speci&ice de munc" .n str"in"tate.
$ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al p"rii introducti/e a alin. E1F era< :E1F 0n cazul .n care salariatul urmeaz" s" .5i des&"5oare acti/itatea .n
str"in"tate- anga2atorul are o!ligaia de a-i comunica .n timp util in&ormaiile pre/"zute la art. 17 alin. E$F inclusi/ in&ormaii
re&eritoare la< ...:. Partea introducti/" a alin. E1F a &ost modi&icat" prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n
/igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E1F 0n cazul .n care salariatul urmeaz" s" .5i des&"5oare acti/itatea .n
str"in"tate- anga2atorul are o!ligaia de a i comunica .n timp util in&ormaiile pre/"zute la art. 17 alin. E$F- precum 5i in&ormaii
re&eritoare la< ...:. De asemenea- partea introducti/" a alin. E1F a &ost modi&icat" prin Legea nr. (713$++*- intrat" .n /igoare la $$
decem!rie $++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- primind urm"torul coninut< :E1F 0n cazul .n
care persoana selectat" .n /ederea anga2"rii ori salariatul- dup" caz- urmeaz" s" .5i des&"5oare acti/itatea .n str"in"tate- anga2atorul
are o!ligaia de a-i comunica .n timp util in&ormaiile pre/"zute la art. 17 alin. E$F- precum 5i in&ormaii re&eritoare la< ...:. @orma
actual" a p"rii introducti/e a alin. E1F al art. 1% dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Lit. gF a alin. E1F a &ost introdus" de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a intrat .n /igoare la data de 1%
septem!rie $++,.
Alin. E11F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*- cu urm"torul
coninut< :E11F In&ormaiile pre/"zute la alin. E1F lit. aF- !F 5i cF tre!uie s" &ie .nscrise 5i .n coninutul contractului indi/idual de
munc". @orma actual" a alin. E11F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- >u4andra 9ioiuF
$'
$. Dispoziiile art. 1% din Codul muncii instituie- .n plus &a" de dispoziiile Directi/ei nr. '13*((3C66- o!ligaia pentru anga2ator
de a comunica salariatului care urmeaz" s" .5i des&"5oare acti/itatea .n str"in"tate 5i in&omaii pri/itoare la< condiiile de clim"-
principalele reglement"ri din legislaia muncii din ara unde se /a des&"5ura acti/itatea- o!iceiurile locului a c"ror nerespectare i-ar
pune .n opericol /iaa- li!ertatea sau sigurana personal". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de
munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $*'F
Art. 1). [e"ectele omisiunii $e in"ormare]
0n situaia .n care anga2atorul nu .5i e4ecut" o!ligaia de in&ormare pre/"zut" la art. 17 5i 1%- persoana selectat" .n /ederea
anga2"rii ori salariatul- dup" caz- are dreptul s" sesizeze- .n termen de (+ de zile de la data ne.ndeplinirii acestei o!ligaii- instana
2udec"toreasc" competent" 5i s" solicite desp"gu!iri corespunz"toare pre2udiciului pe care l-a su&erit ca urmare a nee4ecut"rii de
c"tre anga2ator a o!ligaiei de in&ormare.
7 adnot"ri #
1. Te4tul iniial al art. 1' era< :0n situaia .n care anga2atorul nu .5i e4ecut" o!ligaia de in&ormare .n termen de 1* zile de la
momentul lans"rii o&ertei de .nc1eiere sau modi&icare a contractului indi/idual de munc" ori- dup" caz- a prest"rii acti/it"ii .n
str"in"tate- salariatul este .n drept s" sesizeze- .n termen de (+ de zile- instana 2udec"toreasc" competent" 5i s" solicite desp"gu!iri
corespunz"toare pre2udiciului pe care l-a su&erit ca urmare a nee4ecut"rii de c"tre anga2ator a o!ligaiei de in&ormare.:
6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind
urm"torul coninut< : 0n situaia .n care anga2atorul nu .5i e4ecut" o!ligaia de in&ormare pre/"zut" la art. 17 5i 1%- salariatul este .n
drept s" sesizeze- .n termen de (+ de zile de la data ne.ndeplinirii acestei o!ligaii- instana 2udec"toreasc" competent" 5i s" solicite
desp"gu!iri corespunz"toare pre2udiciului pe care l a su&erit ca urmare a nee4ecut"rii de c"tre anga2ator a o!ligaiei de in&ormare.:
@orma actual" a art. 1' dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. E>u4andra 9ioiuF
$. 9erespectarea o!ligaiei de in&ormare nu are nici un &el de in&luen" asupra /ala!ilit"ii contractului de munc". EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $7F
(. 9e.ndeplinirea .n termen a o!ligaiei de in&ormare d" dreptul salariatului s" &ie desp"gu!it- dar numai .n m"sura .n care
do/ede5te c" a su&erit un pre2udiciu din pricina &aptului c" n-a &ost in&ormat. EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul
muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 'F
). O!ligaia de in&ormare este o o!ligaie de mi2loace- ceea ce .nseamn" c" persoana care se pretinde pre2udiciat" /a tre!ui s"
do/edeasc" culpa anga2atorului .n sensul c" acesta nu a depus toate diligenele .n /ederea o!inerii rezultatului. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 11+F
*. Termenul de (+ de zile pentru sesizarea instanei de 2udecat" este un termen de prescripie- &iind a5adar aplica!ile regulile
pri/ind .ntreruperea 5i suspendarea. EDan Iop- Consideraii cu pri/ire la o!ligaia de in&ormare ce re/ine anga2atorului potri/it
Codului muncii- 0n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. (,F
,. Din punctul de /edere al naturii 2uridice- termenul de (+ de zile este un termen de dec"dere- a/=nd e&ectul stingerii dreptului de
a sesiza instana. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 111F
7. Instana competent" s" soluioneze cererea .ntemeiat" pe dispoziiile art. 1' din Codul muncii di&er" .n &uncie de situaia i/it".
Ast&el- dac" cererea este &ormulat" de salariat pentru ne.ndeplinirea de c"tre anga2ator a o!ligaiei de in&ormare- ca urmare a
modi&ic"rii contractului indi/idual de munc" pree4istent- /a &i competent" instana sta!ilit" de Codul de procedur" ci/il" pentru
soluionarea con&lictelor de munc". Dac" .ns" cererea este &ormulat" de persoana care nu are calitatea de anga2at 5i /izeaz"
ne.ndeplinirea o!ligaiei de in&ormare- ca urmare a lans"rii o&ertei de .nc1eiere a contractului indi/idual de munc"- /a &i
competent" instana de drept comun- .ntruc=t nemai&iind .n prezena unui raport 2uridic de dreptul muncii situaia i/it" nu poate &i
inclus" .n s&era con&lictelor de munc". EDan Iop- Consideraii cu pri/ire la o!ligaia de in&ormare ce re/ine anga2atorului potri/it
Codului muncii- 0n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. (7F
Art. 2-. [clauzele speciale ale contractului in$i,i$ual $e munc]
E1F 0n a&ara clauzelor eseniale pre/"zute la art. 17- .ntre p"ri pot &i negociate 5i cuprinse .n contractul indi/idual de munc" 5i alte
clauze speci&ice.
E$F 8unt considerate clauze speci&ice- &"r" ca enumerarea s" &ie limitati/"<
aF clauza cu pri/ire la &ormarea pro&esional"C
!F clauza de neconcuren"C
cF clauza de mo!ilitateC
dF clauza de con&idenialitate.
)$ adnot"ri #
(+
1. Te4tul iniial al alin. E1F era< :E1F 0n a&ara clauzelor generale pre/"zute la art. 17- .ntre p"ri pot &i negociate 5i cuprinse .n
contractul indi/idual de munc" 5i alte clauze speci&ice.: @orma actual" a alin. E1F dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n
/igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul iniial. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"F
$. 6ste admisi!il" inserarea .n cuprinsul contractului indi/idual de munc" 5i a altor clauze- .n a&ara celor e4pres reglementate de
lege- cu condiia ca aceste clauze s" nu .ncalce normele imperati/e- ordinea pu!lic" 5i !unele mora/uri. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )($F
(. Clauzele speci&ice sunt &acultati/e- adic" l"sate la aprecierea p"rilor contractului. EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi -
Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 'F
). Pot &i inserate .n cuprinsul contractului indi/idual de munc"- deci sunt /ala!ile< clauze de inde4are a salariilior- clauze de
e4onerare sau de limitare a r"spunderii patrimoniale a salariailor- clauze de actualizare a cuantumului creanelor .n &uncie de rata
in&laiei. 0n sc1im!- nu sunt /ala!ile- &iind lo/ite de nulitate< clauzele de agra/are a r"spunderii patrimoniale a salariailor- clauze
de modi&icare a competenei instanelor 2udec"tore5ti. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (*%F
*. Clauza de o!iecti/ prespune sta!ilirea .n sarcina salariatului a unei o!ligaii de rezultat- pri/itoare la atingerea unui o!iecti/
concret. Clauza de o!iecti/ este /ala!il" numai .n m"sura .n care sarcina concret" este precis" 5i posi!il". Clauza de o!iecti/ poate
&i .nsoit" 5i de o clauz" de succes sau de per&orman"- care sta!ile5te ca o!iecti/ul de atins s" .ntruneasc" anumii parametrii
calitati/i sau te1nici. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )(*-)(,F
,. Clauza de o!iecti/ sau de rezultat este acea clauz" prin care salariatul .5i asum" o!ligaia de a o!ine un rezultat cuanti&ica!il-
cum ar &i o anumit" cantitate de produse- realizarea unei lucr"ri etc. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('1F
7. Clauza de rezultat sau de o!iecti/ este acea clauz" .n /irtutea c"reia salariatul tre!uie s" o!in" un rezultat concret- presta!ilit-
const=nd- de pild"- .ntr-o cantitate de produse de realizat- .ntr-o anumit" sum" ce tre!uie o!inut" din /=nz"ri etc. Interesul
inser"rii unei ast&el de clauze .ntr-un contract indi/idual de munc" rezid"- pentru salariat- .n cre5terea p"rii /aria!ile a salariului-
iar pentru anga2ator .n posi!ilitatea concedierii salariatului pentru necorespundere pro&esional"- dac" nu se o!ine rezultatul
presta!ilit. 0n 2urisprudena &rancez" s-a ar"tat c" neo!inerea rezultatului preconizat nu con&er" anga2atorului dreptul de a-l
concedia pe salariat- dec=t dac" se do/ede5te culpa acestuia- .n caz contrar anga2atorul a/=nd la dispoziie doar posi!ilitatea de a
reduce partea /aria!il" a salariului- proporional cu rezultatul o!inut. ?ala!ilitatea clauzei de rezultat este condiionat" de
sta!ilirea pecis" a o!iecti/ului de atins- precum 5i de caracterul realiza!il al acestuia. EO/idiu Iinca- Unele clauze speci&ice
contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. ,3$++(- p. *(-*)F
%. 0n temeiul clauzei de o!iecti/- p"rile contractului indi/idual de munc" &i4eaz" un rezultat cert care tre!uie atins de salariat. Cu
alte cu/inte- la o!ligaia de mi2loace se /a ad"uga o o!ligaie de rezultat. Clauza de o!iecti/ este utilizat" cu prec"dere .n cazul
prepu5ilor comerciali- care se o!lig" s" ating" o anumit" ci&r" de a&aceri- /olum de /=nz"ri etc. 9eatingerea rezultatului sta!ilit
poate atrage des&acerea contractului de munc" pentru necorespundere pro&esional". 0ns" aceast" consecin" poate inter/eni numai
dac" ne.ndeplinirea rezultatului are drept cauz" incapacitatea salariatului- iar nu alte moti/e . Tocmai de aceea- o!iecti/ul &i4at
tre!uie s" &ie realiza!il 5i precis. Clauza de o!iecti/ poate &i4a o remuneraie suplimentar" pentru salariat- .n cazul atingerii
o!iecti/ului propus. 0n situaia .n care o!iecti/ul nu a &ost atins- anga2atorul este .ndrept"it s" re&uze plata remuneraiei
suplimentare. 0n cazul .n care atingerea o!iecti/ului a &ost numai parial"- remuneraia /a &i pl"tit" salariatului proporional cu
rezultatul atins. 0n s&=r5it- .n cazul .n care o!iecti/ul a &ost integral atins- 5i plata remuneraiei /a &i integral". EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (11-(1(F
'. Clauza de con5tiin" permite salariatului s" re&uze e4ecutarea unui ordin legal de ser/iciu care contra/ine con5tiinei sale.
Clauza de con5tiin" de reg"se5te cu prec"dere .n contractele de munc" .nc1eiate .n domeniul mass-mediei- al creaiei culturale-
5tiini&ice- precum 5i .n domeniul medical 5i 2uridic. O!ieciile de con5tiin" care pot .ntemeia re&uzul salariatul pot &i de ordin
religios- moral- politic- 5tiini&ic- de politee. Ori de c=te ori salariatul /a in/oca clauza de con5tiin"- pentru a e/ita r"spunderea
disciplinar"- /a &i inut s" pro!eze opreli5tea de con5tiin". A/=nd .n /edere c" salariatul este oricum .ndrept"it s" re&uze un ordin
de ser/iciu ilegal- rezult" c" clauza de con5tiin" /a /iza .n toate cazurile ordinele legale de ser/iciu- .nl"tur=nd r"spunderea
disciplinar" a salariatului. 0ns" nu se poate in/oca clauza de con5tiin" pentru a .ntemeia re&uzul de a e4ecuta o o!ligaie legal"
pre/"zut" de o norm" imperati/". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
)(7-)('F
1+. Prin intermediul clauzei de con5tiin" salariatul este .ndrept"it s" re&uze e4ecutarea unui ordin de ser/iciu legal- care .ns"
contra/ine con5tiinei sale- din moti/e de ordin religios- moral- politic- 5tiini&ic etc. Desigur- nee4ecutarea ordinului nu /a atrage
sancionarea disciplinar" a salariatului. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('1F
11. Clauza de con5tiin" este acea clauz" .n temeiul c"reia salariatul poate re&uza .ndeplinirea unui ordin al superiorului- dac"
acesta contra/ine con5tiinei sale. Clauza de con5tiin" nu permite .ns" salariatului s" nesocoteasc" norme legale imperati/e.
EO/idiu Iinca- Unele clauze speci&ice contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. ,3$++(- p. ,+-,1F
(1
1$. Clauza de con5tiin" este o clauz" prin care p"rile contractului indi/idual de munc" se .neleg asupra condiiilor .n care
salariatul poate re&uza- &"r" a &i sancionat disciplinar- .ndeplinirea unei dispoziii de lucru legale- a c"rei e4ecutare ar contra/eni
con5tiinei sale. >aiunile care pot .ntemeia re&uzul pot &i morale- 5tiini&ice- politice- religioase- de politee. De regul"- sunt
!ene&iciari ai unor clauze de con5tiin" salariaii din mass-media sau din domeniul creaiei culturale. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul
contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $'%-$''F
1(. Clauza de con5tiin" permite salariatului s" re&uze- &"r" a &i sancionat disciplinar- e4ecutarea unui ordin legal de ser/iciu- care
contra/ine con5tiinei sale. 7oti/ele apte s" permit" re&uzul salariatului tre!uie e4pres stipulate .n cotractul de munc" 5i pot &i
ordin religios- moral- politic- de politee- 5tiini&ic. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti-
$++(- p. 1$'F
1). >e&uzul de a e4ecuta un ordin de ser/iciu- .n temeiul clauzei de con5tiin"- poate /iza numai un ordin legal emis. 0n pri/ina
ordinelor ilegale- salariatul nu are ne/oie de o clauz" contractual" pentru a re&uza e4ecutarea. 0ns"- salariatul nu poate eluda
.ndeplinirea unei o!ligaii impuse printr-o norm" imperati/"- .ntemeindu-se pe clauza de con5tiin". Pe de alt" parte- o simpl"
contrarietate de opinii nu-l .ndrept"e5te pe salariat s" re&uze .ndeplinirea ordinului primit. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul
contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (++-(+1F
1*. Prin clauza de sta!ilitate anga2atorul garanteaz" salariatului meninerea postului acestuia o perioad" cert" de timp. 8ta!ilitatea
pe care o garanteaz" anga2atorul este relati/"- .n sensul c" a!inerea de la concediere /izeaz" cauzele neimputa!ile salariatului-
precum 5i situaiile .n care nu e4ist" o cauz" real" 5i serioas" de concediere. Per a contrario- anga2atorul /a putea dispune
concedierea pentru cauze imputa!ile salariatului sau pentru moti/e o!iecti/e- cum ar &i cele stipulate de art. ,* din Codul muncii.
Desigur .ns" c" .n perioada de timp stipulat" .n clauza de sta!ilitate salariatul .5i p"streaz" dreptul de a demisiona. Dac"
anga2atorul .l concediaz" pe salariat- cu .nc"lcarea clauzei de sta!ilitate- salariatul este .ndrept"it s" pretind" desp"gu!iri egale cu
salariul pentru perioada r"mas" de la data concedierii p=n" la data limit" pentru care se garantase sta!ilitatea. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))+F
1,. Clauza de sta!ilitate asigur" salariatului meninerea contractului indi/idual de munc" o anumit" perioad" de timp. Cu alte
cu/inte- pe durata sta!ilit" prin clauza de sta!ilitate- anga2atorul nu poate dispune concedierea salariatului. EAle4andru Iiclea-
Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p.
('+-('1F
17. Clauza de sta!ilitate restr=nge dreptul anga2atorului de a dispune concedierea salariatului- urm=nd ca .n cazul nerespect"rii
acestei clauze- anga2atorul s" pl"teasc" salariatului o anumit" indemnizaie. 0ns" o ast&el de clauz" nu este /ala!il" dac" suprim"
total dreptul anga2atorului de a dispune concedierea. Prin urmare- clauza de sta!ilite tre!uie s" &i4eze o limit" de timp pentru
restr=ngerea dreptului la concediere sau s" sta!ileasc" condiii mai oneroase pentru aceasta. Limitarea dreptului de a dispune
concedierea poate pri/i moti/ele disciplinare sau- mai &rec/ent- moti/ele economice. Anga2atorul poate dispune concedierea &"r" a
&i inut de plata indemnizaiei .n cazul s"/=r5irii de c"tre salariat a unei a!ateri gra/e- c=nd salariatul este arestat pre/enti/ pentru o
perioad" mai mare de ,+ de zile- precum 5i .n cazul .n care se constat"- cu respectarea legii- inaptitudinea &izic" sau psi1ic" a
salariatului pentru locul de munc" .n cauz". Dac" salariatul este concediat .n perioada de aplicare a clauzei de sta!ilitate- &"r"
culpa sa 5i &"r" s" e4iste o cauz" real" 5i serioas"- anga2atorul /a tre!uie s"-i pl"teasc" at=t indemnizaia de concediere- c=t 5i-
ast&el cum dispune art. 7% alin. E1F din Codul muncii- o desp"gu!ire egal" cu salariul de care ar &i !ene&iciat anga2atul. EO/idiu
Iinca- Unele clauze speci&ice contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. ,3$++(- p. **-*7F
1%. Prin clauza de sta!ilitate anga2atorul .5i asum" o!ligaia de a menine postul salariatului o anumit" perioad" de timp. Prin
urmare- pentru perioada &i4at" anga2atorul nu poate modi&ica 5i nici des&ace unilateral contractul de munc". 0ns"- clauza de
sta!ilitate nu-l .mpiedic" pe anga2ator s" dispun" concedierea pentru moti/e imputa!ile salariatului sau pentru moti/ele pre/"zute
de art. ,* din Codul muncii. Pe de alt" parte- clauza de sta!ilitate nu aduce atingere dreptului salariatului de a demisiona. Dac"
clauza de sta!ilitate ar conine o ast&el de interdicie- pre/ederea .n cauz" ar &i lo/it" de nulitate- clauza de sta!ilitate menin=ndu-
5i .ns" e&ectele. 9erespectarea clauzei de sta!ilitate de c"tre anga2ator .ndrituie5te salariatului s" sesizez instana 2udec"toreasc" cu
o cerere de desp"gu!iri- la a c"ror e/aluare se /a ine seama de cuantumul salariului pe perioada de &uncionare a clauzei de
sta!ilitate. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (+$-(+(F
1'. Clauza de prelungire este acea clauz" prin care se sta!ile5te o!ligaia .nc1eierii unui nou contract de munc"- pe durat"
determinat" sau nederminat"- la data .mplinirii termenului pentru care se .nc1eiase contractul de munc" pe durat" determinat".
0ntruc=t o ast&el de clauz" are natura 2uridic" a unei promisiuni de contract- este necesar s" cuprind" toate elementele /iitorului
contract de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))1F
$+. Clauza de prelungire este acea clauz" inserat" .ntr-un contract indi/idual de munc" pe durat" determinat"- prin care p"rile
con/in anticipat asupra prelungirii contractului de munc" dup" data e4pir"rii lui. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('1F
$1. Clauza de prelungire conine o!ligaia anga2atorului de a .nc1eia un nou contract de munc" pe durat" determinat" sau
nedeterminat"- la .ncetarea actualului contract de munc" pe durat" determinat" 5i are drept scop s"-i con&ere salariatului- titular al
unui contract indi/idual de munc" pe durat" determinat"- o anumit" siguran" pri/ind locul s"u de munc". A/=nd natura 2uridic" a
unei promisiuni de contract- clauza de prelungire tre!uie s" conin" toate clauzele eseniale ale /iitorului contract de munc"< locul
muncii- &elul muncii- salariul. 0n cazul nerespect"rii clauzei de prelungire- salariatul este .ndrept"it la desp"gu!iri- care nu pot &i
($
mai reduse dec=t suma salariilor care i s-ar &i cu/enit salariatul pentru perioada pentru care urma s" se .nc1eie noul contract de
munc". Anga2atorul este .ndrept"it s" re&uze .nc1eierea noului contract de munc" .n cazul des&iin"rii postului respecti/- ca
urmare a di&icult"ilor economice- a tran&orm"rilor te1nologice sau a reorganiz"rii acti/it"ii- .n cazul concedierii salariatului
pentru moti/e care in de persoana acestuia- .n cazul .ncet"rii de drept a contractului indi/idual de munc"- precum 5i .n cazul
demisiei salariatului. EO/idiu Iinca- Unele clauze speci&ice contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr.
,3$++(- p. *7-*%F
$$. Clauza de mo!ilitate pro&esional" permite anga2atorului s" sc1im!e &elul muncii salariatului- dac" s-au produs sc1im!"ri
te1nologice sau dac" s-a sc1im!at e/oluia pe pia" a unor produse !unuri sau ser/icii din categoriile realizate de anga2ator.
Adeseori clauza de mo!ilitate pro&esional" .nsoe5te clauza de &ormare pro&esional". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )1,-)17F
$(. Clauza de mo!ilitate pro&esional" permite anga2atorului s" sc1im!e &elul muncii salariatului. Clauza de mo!ilitate pro&esional"
se poate a&la .n leg"tur" cu o clauz" de &ormare pro&esional" sau poate s" &ie independent". 0n acest ultim caz- clauza permite
anga2atorului s" sc1im!e &elul muncii salariatului datorit" progresului te1nologic sau atunci c=nd salariatul este concediat pentru
moti/e care nu in de persoana sa- permi=nd trecerea acestuia .n alt" &uncie. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual
de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ($+-($1F
$). Prin clauza de risc anga2atorul se o!lig" s" &urnizeze salariatului anumite a/anta2e- a/=nd .n /edere riscul deose!it pe care .l
implic" &elul muncii salariatului- pentru s"n"tatea &izic" 5i3sau intelectual" sau c1iar pentru /iaa acestuia. A/anta2ele la care se
o!lig" anga2atorul pot consta .n ma2orarea a/anta2elor e4istente ori .n sta!ilirea unor a/anta2e suplimentare &a" de cele pre/"zute
de lege sau de contractul colecti/ de munc" ori c1iar .n am!ele. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))1-))$F
$*. Clauza de risc inter/ine .n cazul contractelor indi/iduale de munc" .n care locul sau &elul muncii prezint" riscuri speciale- cum
ar &i munca la altitudine sau .n su!mersiune- .n unit"ile de circ- .n mass-media. Clauza con&er" salariatului o serie de a/anta2e- ca
urmare a asum"rii riscului- cum ar &i< timp redus de lucru- ma2or"ri de salariu- sporuri- ec1ipamente de protecie etc. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. ('1F
$,. Clauza de risc este acea clauz" prin care p"rile contractului indi/idual de munc" sta!ilesc a/anta2e suplimentare pentru
salariatul care .5i asum" ni5te riscuri deose!ite prin &elul sau locul muncii pe care o presteaz". A/anta2ele pot consta &ie .n
ma2orarea celor e4istente potri/it legii- &ie .n acordarea altor a/anta2e suplimentare &a" de cele legale- &iind posi!il" 5i a treia
/ariant"- aceea a cumul"rii celor dou" modalit"i. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++)- p. (1,-(17F
$7. Prin intermediul clauzei de restricie .n timpul li!er- salariatul .5i asum" o!ligaia ca o anumit" perioad" din timpul s"u li!er s"
&ie la dispoziia anga2atorului- .n /ederea e&ectu"rii .n mod operati/ a unei anumite acti/it"i- r"m=n=nd la domiciliul s"u sau
anun=ndu-l precis pe anga2ator despre locul unde se a&l". Clauza de restricie .n timpul li!er nu tre!uie s" aduc" atingere
dispoziiilor legale pri/ind durata ma4im" zilnic" 5i s"pt"m=nal" a timpului de munc"- .ntruc=t perioada c=t salariatul este c1emat
de anga2ator se consider" timp normal de lucru- iar nu ore suplimentare. 0ntruc=t salariatul poate &i c1emat oric=nd de c"tre
anga2ator- el este .ndrept"it la un salariu mai mare- ne&iind e4cluse nici alte modalit"i de cointeresare a sa. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ))(F
$%. Clauza de restricie .n timpul li!er permite anga2atorului s" solicite salariatului s" presteze anumite acti/it"i- .n cadrul unei
perioade din timpul li!er al acestuia- perioad" .n care salariatul se /a a&la la domiciliul s"u ori .ntr-un loc ce /a &i comunicat
anga2atorului. Prestarea de c"tre salariat a acti/it"ii .n aceast" manier" se /a .ncadra .n timpul normal de lucru- neconstituind ore
suplimentare. Pe cale de consecin"- timpul normal de lucru al salariatului pe zi lucr"toare /a &i mai scurt. Aceast" clauz" este
utilizat" cu prec"dere .n cazul speciali5tilor de .nalt" cali&icare. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (17-(1%F
$'. Clauza de delegare de atri!uii este acea clauz" prin care anga2atorul deleg" o parte din atri!uiile sale unui salariat. Delegarea
poate &i e&ectuat"- .n a&ar" de anga2ator- 5i de c"tre un salariat cu &uncie de conducere- dac" legea .i permite aceasta. Ca urmare a
accept"rii deleg"rii de c"tre salariatul delegatar- cel care a e&ectuat delegarea /a &i e4onerat de r"spundere- inclusi/ penal". EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )))F
(+. Prin clauza de delegare- anga2atorul sau unul dintre salariaii cu &uncie de conducere deleag" o parte din puterile sau atri!uiile
sale unui alt salariat. Desigur- .n cazul .n care cel care &ace delegaia este un salariat cu &uncie de conducere- el tre!ui s" ai!"
.mputernicirea de a &ace delegaia. Consecina clauzei de delegare de puteri const" .n trans&erul r"spunderii de orice natur" c"tre
delegatar- .ns" trans&erul r"spunderii nu /a a/ea ca e&ect 5i trans&erul calit"ii procesuale. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul
contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (1(-(1)F
(1. Clauza de e4clusi/itate- care presupune interzicerea .n mod a!solut a e4ercit"rii pro&esiei salariatului- este inadmisi!il"-
potri/it dispoziiilor legale .n /igoare. Ast&el- o asemenea clauz" .ncalc" dispoziiile art. )1 alin. E1F din Constituie- care interzic
.ngr"direa dreptului la munc". De asemenea- .n acela5i sens poate &i in/ocat 5i art. , din Decretul nr. (131'*)- care interzice
((
.ngr"dirile capacit"ii de &olosin". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(-
p. )$(-)$)F
($. 9u este /ala!il" clauza de e4clusi/itate- adic" acea clauz" prin care p"rile contractului indi/idual de munc" ar con/eni
interzicerea .n mod a!solut a e4ercit"rii pro&esiei salariatului sau a specializ"rii pe care o deine. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,*F
((. Clauza de e4clusi/itate reprezint" clauza .n temeiul c"reia se interzice salariatului e4ercitarea oric"rei acti/it"i .n perioada
derul"rii contractului indi/idual de munc". 0n raport cu dispoziiile art. )1 alin. E1F din Constituie 5i ale art. ( alin. E1F din Codul
muncii- care consacr" principiul li!ert"ii muncii- o ast&el de clauz" este neconstituional" 5i nelegal". EO/idiu Iinca- Unele clauze
speci&ice contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. ,3$++(- p. ,+F
(). Clauza de e4clusi/itate- adic" acea clauz" prin care p"rile contractului indi/idual de munc" ar con/eni ca salariatul s" nu
presteze o alt" acti/itate .n &olosul unui ter sau .n &olosul propriu- nu este /ala!il" dac" este stipulat" pentru toat" durata
contractului indi/idual de munc". O ast&el de clauz" ar /eni .n coliziune cu art. )1 alin. E1F- art. *, alin. E1F 5i E$F din Constituie-
cu art. ( alin. E1F teza a II-a- art. (* 5i art. (% din Codul muncii- cu Carta 8ocial" 6uropean" >e/izuit"- cu Declaraia Uni/ersal" a
Drepturilor Omului- cu Pactul Internaional cu pri/ire la Drepturile 6conomice- 8ociale- Culturale 5i Politice. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ((%-()+F
(*. Prin clauza de e4clusi/itatea salariatul se o!lig" s" nu des&"5oare pe durata contractului indi/idual de munc" act/it"i de natur"
a-l concura pe anga2atorul s"u. Cu alte cu/inte- clauza de e4clusi/itate este .n realitate o clauz" de neconcuren"- care .ns" produce
e&ecte .n timpul derul"rii contractului indi/idual de munc"- concretiz=nd o!ligaia de &idelitate a salariatului. Clauza de
e4clusi/itate nu poate a/ea caracter a!solut- .n sensul c" nu poate interzice salariatului des&"5urarea oric"rei acti/it"i dup"
terminarea programului de lucru. Acest caracter limitat al clauzei de e4clusi/itate rezult" at=t din pre/ederile constituionale care
consacr" dreptul la munc"- c=t 5i din dispoziiile art. $( alin. E1F din Codul muncii- aplica!il prin analogie- care instituie aceea5i
soluie pentru clauza de neconcuren". Cu alte cu/inte- .ntocmai ca 5i .n cazul clauzei de neconcuren"- clauza de e4clusi/itate
tre!uie s" pre/ad" acti/it"ile interzise salariatului- terii .n &a/oarea c"rora nu pot &i prestate acti/it"ile- precum 5i aria georga&ic"
.n care se interzice salariatului prestarea acti/it"ilor. EO/idiu Iinca- Clauza de e4clusi/itate din contractul indi/idual de munc"- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. ,3$++7- p. $,F
(,. 9u este /ala!il" clauza de /aria!ilitate Esau de /ariaieF- adic" acea clauz" care permite anga2atorului- ca prin /oina sa
unilateral"- s" modi&ice oricare dintre elementele eseniale ale contractului indi/idual de munc"< locul muncii- &elul muncii-
salariul- durata etc. Aceast" soluie se !azeaz"- pe de o parte- pe caracterul imperati/ al normelor art. )$-)% din Codul muncii- care
sta!ilesc cazurile 5i condiiile .n care este posi!il" modi&icarea unilateral" de c"tre anga2ator a contractului de munc"- iar pe de alt"
parte- pe dispoziiile art. (% din Codul muncii care interzic salariatului s" renune total sau parial la drepturile sale. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )($F
(7. 9u este /ala!il" clauza de /aria!ilitate- adic" acea clauz" prin care p"rile contractului indi/idual de munc" ar &i4a dreptul
anga2atorului de a modi&ica elementele eseniale ale contractului indi/idual de munc"- pe parcursul e4ecut"rii acestuia. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (*7F
(%. A/=nd .n /edere dispoziiile art. (% din Codul muncii- nu este /ala!il" clauza compromisorie- prin care p"rile contractului
indi/idual de munc" con/in s" supun" ar!itra2ului con&lictele dintre ele. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )($F
('. Clauza compromisorie inserat" .n cuprinsul contractului indi/idual de munc" este lo/it" de nulitate a!solut". 0n acest sens
pledeaz" mai multe argumente. Ast&el- un prim argument este o&erit de art. 7+ din Legea nr. 1,%31''' care &i4eaz" imperati/
competena instanelor 2udec"tore5ti .n cazul con&lictelor de drepturi. 0n al dolea r=nd- modelul cadru al contractului indi/idual de
munc"- sta!ilit de Ordinul ministrului muncii 5i solidarit"ii sociale nr. ,)3$++( &ace re&erire tot la competena instanelor
2udec"tore5ti .n ceea ce pri/e5te con&lictele legate de .nc1eierea- e4ecutarea- modi&icarea- suspendare sau .ncetarea contractului de
munc". 0n al treilea r=nd- art. ()+ din Codul de procedur" ci/il"- sta!ilind o!iectul clauzei ar!itrale- se re&er" la drepturi
patrimoniale de care p"rile pot s" dispun". Or- .n con&ormitate cu art. (% din Codul muncii- salariaii nu pot &ace tranzacii prin
care s-ar urm"ri renunarea la drepturile lor sau limitarea acestora. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (**F
)+. 0n dreptul muncii nu este admisi!il compromisul sau clauza compromisorie. E?aleriu Man&ir- >"spunderea patrimonial" a
salariailor 5i &uncionarilor pu!lici- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $%$F
)1. 6ste lo/it" de nulitate a!solut" clauza prin care p"rile contractului indi/idual de munc" ar con/eni condiionarea anga2"rii sau
a o&eririi anumitor a/anta2e pentru salariai de .nscrierea .ntr-o organizaie sindical" sau de p"r"sirea unei organizaii sindicale.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. (),-()7F
)$. 6ste lo/it" de nulitate a!solut" clauza prin care p"rile contractului indi/idual de munc" ar aduce atingere sau ar suprima
dreptul la gre/" al salariailor. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++)- p. (*+F
()
Art. 21. [clauza $e neconcuren]
E1F La .nc1eierea contractului indi/idual de munc" sau pe parcursul e4ecut"rii acestuia- p"rile pot negocia 5i cuprinde .n contract
o clauz" de neconcuren" prin care salariatul s" &ie o!ligat ca dup" .ncetarea contractului s" nu presteze- .n interes propriu sau al
unui ter- o acti/itate care se a&l" .n concuren" cu cea prestat" la anga2atorul s"u- .n sc1im!ul unei indemnizaii de neconcuren"
lunare pe care anga2atorul se o!lig" s" o pl"teasc" pe toat" perioada de neconcuren".
E$F Clauza de neconcuren" .5i produce e&ectele numai dac" .n cuprinsul contractului indi/idual de munc" sunt pre/"zute .n mod
concret acti/it"ile ce sunt interzise salariatului la data .ncet"rii contractului- cuantumul indemnizaiei de neconcuren" lunare-
perioada pentru care .5i produce e&ectele clauza de neconcuren"- terii .n &a/oarea c"rora se interzice prestarea acti/it"ii- precum
5i aria geogra&ic" unde salariatul poate &i .n real" competiie cu anga2atorul.
E(F Indemnizaia de neconcuren" lunar" datorat" salariatului nu este de natur" salarial"- se negociaz" 5i este de cel puin *+L din
media /eniturilor salariale !rute ale salariatului din ultimele , luni anterioare datei .ncet"rii contractului indi/idual de munc" sau-
.n cazul .n care durata contractului indi/idual de munc" a &ost mai mic" de , luni- din media /eniturilor salariale lunare !rute
cu/enite acestuia pe durata contractului.
E)F Indemnizaia de neconcuren" reprezint" o c1eltuial" e&ectuat" de anga2ator- este deducti!il" la calculul pro&itului impoza!il 5i
se impoziteaz" la persoana &izic" !ene&iciar"- potri/it legii.
1% adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E1F era< :E1F Clauza de neconcuren" .l o!lig" pe salariat s" nu presteze- .n interesul propriu sau al unui ter-
o acti/itate care se a&l" .n concuren" cu cea prestat" la anga2atorul s"u ori s" nu presteze o acti/itate .n &a/oarea unui ter care se
a&l" .n relaii de concuren" cu anga2atorul s"u 5i .l o!lig" pe anga2ator s" .i pl"teasc" salariatului o indemnizaie lunar".: 6l a &ost
modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul
coninut< :E1F La .nc1eierea contractului indi/idual de munc" sau pe parcursul e4ecut"rii acestuia- p"rile pot negocia 5i cuprinde
.n contract o clauz" de neconcuren" prin care salariatul s" &ie o!ligat ca dup" .ncetarea contractului s" nu presteze- .n interesul s"u
propriu sau al unui ter- o acti/itate care se a&l" .n concuren" cu cea prestat" la anga2atorul s"u- .n sc1im!ul unei indemnizaii de
neconcuren" lunare pe care anga2atorul se o!lig" s" o pl"teasc" pe toat" perioada de neconcuren".: @orma actual" a alin. E1F
dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului
nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F Clauza de neconcuren" .5i produce e&ectele numai dac" .n cuprinsul contractului indi/idual de
munc" sunt pre/"zute .n mod concret acti/it"ile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului. :@orma actual" a alin. E$F
dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Te4tul iniial al alin. E(F era< :E(F Indemnizaia datorat" salariatului se negociaz" 5i este de cel puin $*L din salariu. Indemnizaia
tre!uie pl"tit" .ntocmai 5i la timp.: @orma actual" a alin. E(F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Te4tul iniial al alin. E)F era< :E)F Clauza de neconcuren" nu poate &i sta!ilit" pe durata perioadei de pro!".: @orma actual" a alin.
E)F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. @a" de modi&icarea su!stanial" a regimului 2uridic al clauzei de neconcuren"- prin O.U.B. nr. ,*3$++*- se pune pro!lema
soluiei aplica!ile .n ipoteza tranzitorie a clauzei de neconcuren" con/enite .nainte de modi&icare 5i care continu" s" su!ziste dup"
modi&icare. 8oluia se circumscrie distinciei dintre condiiile de /aliditate 5i e&ectele clauzei de neconcuren". Ast&el- legea .n
/igoare la data realiz"rii acordului de /oin" cu pri/ire la clauza de neconcuren" /a c=rmui condiiile de /aliditate a acesteia. Prin
urmare- sunt /ala!ile acele clauze de neconcuren" care se con&ormau cerinelor prescrise de Codul muncii- .nainte de modi&icarea
prin O.U.B. nr. ,*3$++*. 6&ectele produse de clauza de neconcuren" .nainte de modi&icarea Codului muncii prin O.U.B. nr.
,*3$++* r"m=n supuse legii /ec1iC prin urmare- dispoziiile O.U.B. nr. ,*3$++* nu au putut aduce atingere e&ectelor de2a produse.
0n sc1im!- dup" intrarea .n /igoare a acestei ordonane de urgen"- e&ectele clauzei de neconcuren" sunt c=rmuite de aceasta. Prin
urmare- .ncep=nd cu acest moment o!ligaia de neconcuren" incum!=nd salariatului /a e4ista numai dup" data .ncet"rii
contractului indi/idual de munc" Epe durata derul"rii acestuia- salariatul a/=nd o!ligaia de &idelitateF 5i corespunz"tor- anga2atorul
/a &i inut s" pl"teasc" indemnizaia de neconcuren" numai .ncep=nd cu data .ncet"rii contractului de munc". EO/idiu Petru
7usta- Unele consideraii pri/ind implicaiile Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* asupra regimului 2uridic al clauzei
de neconcuren"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++,- p. ,7-,'F
(. A/=nd .n /edere c" pe parcursul derul"rii contractului indi/idual de munc"- salariatului .i re/ine sarcina de a nu &ace concuren"
anga2atorului- .n temeiul o!ligaiei de &idelitate- stipulat" de art. ($ alin. E$F lit. dF din Codul muncii- reglementarea clauzei de
neconcuren" /izeaz" doar perioada ulterioar" .ncet"rii contractului de munc". EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului
muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. $%-$'- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*
pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*-
p. 11F
). Clauza de neconcuren" poate pri/i toate categoriile de salariai- cu &uncii de e4ecuie sau cu &uncii de conducere- precum 5i
toate &ormele de contracte indi/idual de munc". 0n ceea ce pri/e5te s&era persoanelor c"rora le poate incum!a o!ligaia de
neconcuren"- dispoziiile Codului muncii sunt mai largi dec=t dispoziiile art. ('7 din Codul comercial- care se re&er" doar la
conduc"torul acti/it"ii anga2atorului sau al unei unit"i a anga2atorului. EAurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de
munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. $%-$'F
(*
*. 9u ar &i /ala!il"- .ntruc=t ar leza principiul li!ert"ii muncii- clauza de neconcuren" prin care s-ar sta!ilit numai terii sau numai
aria geogra&ic"- precum 5i cali&icarea 5i ocupaia3postul3&uncia salariatului .n cauz"- &"r" sta!ilirea concret" a acti/it"ilor
interzise. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. (+- Ion Traian
Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii -
comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1$F
,. 0n ceea ce pri/e5te terii ap"rui dup" .ncetarea contractului indi/idual de munc"- dac" prin indicarea .n cuprinsul clauzei de
neconcuren" a acti/it"ii interzise nu a &ost acoperit" 5i situaia acestora- se poate aprecia c" ei constituie un element de risc
pentru anga2ator. Cu alte cu/inte- dup" .ncetarea contractului de munc" nu mai este posi!il" modi&icarea clauzei de neconcuren"-
.n /ederea e4tinderii e&ectelor clauzei 5i .n pri/ina acestor teri- spre deose!ire de situaia terilor ap"rui pe parcursul derul"rii
contractului de munc"- c=nd este posi!il" .nc1eierea unui act adiional pentru includerea acestora .n e&ectele clauzei de
neconcuren". Desigur- nimic nu .mpiedic" p"rile s" .nc1eie- dup" .ncetarea contractului de munc"- o .nelegere cu pri/ire la
conduita &ostului salariat &a" de terii ap"rui dup" .ncetarea contractului- .ns" o ast&el de .nelegere e4cede s&erei dreptului
muncii. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"ri eseniale ale Codului muncii- .n >aporturi de munc" nr. %3$++*- 6ditura Tri!una
6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. ($-((F
7. A/=nd .n /edere dispoziiile art. (% din Codul muncii- nu este admisi!il" clauza prin care p"rile contractului indi/idual de
munc" ar sta!ili e&icacitatea clauzei de neconcuren" 5i pe parcursul derul"rii contractului de munc". EIon Traian Gte&"nescu-
7odi&ic"ri eseniale ale Codului muncii- .n >aporturi de munc" nr. %3$++*- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. ((F
%. A/=nd .n /edere reciprocitatea 5i interdependena o!ligaiilor de neconcuren" 5i de plat" a indemnizaiei- .n caz de nee4ecutare
a o!ligaiei de plat" a indemnizaiei- se poate in/oca e4cepia de nee4ecutare- cu consecina re&uzului de e4ecutare a o!ligaiei de
neconcuren". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al
muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $,*F
'. 0n cazul .n care anga2atorul nu .5i .ndepline5te o!ligaia de a pl"ti indemnizaia sta!ilit" prin negocierea clauzei de
neconcuren"- salariatul nu /a putea s" .5i .ncalce o!ligaiile de neconcuren" sta!ilite- .ns" /a putea cere instanei o!ligarea
anga2atorului la plata sumei con/enite. EO/idiu 7aco/ei- Clauza de neconcuren"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)-
p. %$- O/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,1F
1+. Clauza de neconcuren" nu poate &i denunat" unilateral de nici una dintre p"rile contractului indi/idual de munc"- indi&erent
c"reia dintre ele .i aparinuse iniiati/a includerii ei .n contract- a/=nd .n /edere c"- .n !aza principiului ire/oca!ilit"ii- nici una
dintre p"rile contractului nu .i poate pune cap"t &"r" acordul celeilalte- dec=t .n cazurile anume pre/"zute de lege. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,$F
11. Clauza de neconcuren" nu produce nici un e&ect &a" de rudele sau a&inii salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )$(F
1$. A/=nd .n /edere principiul relati/it"ii e&ectelor contractului- clauza de neconcuren" nu produce e&ecte asupra rudelor 5i
a&inilor salariailor. De asemenea- a/=nd .n /edere caracterul intuitu personae al contractului indi/idual de munc"- e&ectele
acestuia nu se pot transmite altor persoane. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. $,%F
1(. Art. $1 din Codul muncii nu condiioneaz" limitarea acti/it"ii pro&esionale a salariatului de aptitudinea de a produce
pre2udicii anga2atorului. Prin urmare- acti/it"ile menionate .n clauza de neconcuren" sunt interzise salariatului- indi&erent dac"
sunt apte sau nu s" genereze pre2udicii pentru anga2ator. 0n argumentarea acestei opinii tre!uie pornit de la .mpre2urarea c" te4tul
art. $1 din Codul muncii nu introduce nici o ast&el de condiionare. Pe de alt" parte- inserarea clauzei de neconcuren" se
.ntemeiaz" pe raiuni pre/enti/e- iar nu reparatorii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. )$)F
1). Pentru e&icacitatea clauzei de neconcuren" nu este necesar ca acti/itatea salariatului s" aduc" pre2udicii anga2atorului- a/=nd
.n /edere c" scopul acesteia este preponderent pre/enti/- iar nu reparator. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de
munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,+F
1*. 8e susine c" nu poate opera o clauz" de neconcuren" dec=t .n cazul agenilor economici- iar nu 5i al entit"ilor non-pro&it-
cum ar &i o instituie de .n/""m=nt- .ntruc=t .ntre acestea nu poate e4ista concurena a&erent" unor relaii de pia". EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. (%7F
1,. Clauza de neconcuren" nu intereseaz" dec=t anga2atorii comerciani. 0n cazul asociaiilor 5i &undaiilor non-pro&it- acti/itatea
salariailor care ar putea &i considerat" concurenial" nu le poate aduce pre2udici- a/=nd .n /edere c" scopul acestora nu este
o!inerea de pro&it. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,,F
17. 0n cazul trans&erului salariatului- nu se poate considera c" acesta 5i-a .nc"lcat o!ligaia de neconcuren"- a/=nd .n /edere c"
anga2atorul de la care s-a e&ectuat trans&erul 5i-a dat acordul cu pri/ire la e4ercitarea de c"tre salariat a aceleia5i &uncii la noul
anga2ator. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,)-$,*F
(,
1%. A/=nd .n /edere c" indemnizaia de neconcuren" se pl"te5te dup" .ncetarea contractului indi/idual de munc"- ea nu are o
natur" salarial"- ceea ce are drept consecin" ine4istena o!ligaiei &ostului salariat de a pl"ti contri!uiile sociale pre/"zute de
lege. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. (1-((C Ale4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,*- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii -
comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. (%- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*
pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*-
p. 1(F
Art. 22. [prelungirea e"ectelor clauzei $e neconcuren]
E1F Clauza de neconcuren" .5i poate produce e&ectele pentru o perioad" de ma4imum $ ani de la data .ncet"rii contractului
indi/idual de munc".
E$F Pre/ederile alin. E1F nu sunt aplica!ile .n cazurile .n care .ncetarea contractului indi/idual de munc" s-a produs de drept- cu
e4cepia cazurilor pre/"zute la art. *, lit. dF- &F- gF- 1F 5i 2F- ori a inter/enit din iniiati/a anga2atorului pentru moti/e care nu in de
persoana salariatului.
* adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E1F a/ea urm"torul coninut< :E1F Clauza de neconcuren" nu .5i mai produce e&ectele la data .ncet"rii
contractului indi/idual de munc".: @orma actual" a alin. E1F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. Te4tul iniial al alin. E$F a/ea urm"torul coninut< :E$F Prin
e4cepie de la pre/ederile alin. E1F- clauza de neconcuren" .5i poate produce e&ectele 5i dup" .ncetarea contractului indi/idual de
munc"- pentru o perioad" de ma4imum , luni- .n cazul &unciilor de e4ecuie- 5i de ma4imum $ ani pentru cei care au ocupat
&uncii de conducere- dac" o ast&el de perioad" a &ost con/enit" e4pres prin contractul indi/idual de munc".: @orma actual" a alin.
E$F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Perioada de ma4im $ ani pentru care .5i produce e&ectele clauza de neconcuren" /izeaz" at=t &unciile de conducere c=t 5i
&unciile de e4ecuie. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. ($F
(. Din dispoziiile art. $$ alin. E$F din Codul muncii- rezult" c" .ntre cazurile de e4cepie c=nd clauza de neconcuren" continu" s"
.5i produc" e&ectele de5i contractul indi/idual de munc" a .ncetat de drept nu se reg"se5te 5i cazul constat"rii nulit"ii a!solute a
contractului de munc". Prin urmare- c1iar 5i .n ipoteza .n care cauza de nulitate ar &i imputa!il" salariatului- acesta nu /a inut de
respectarea clauzei de neconcuren"- a/=nd .n /edere incidena principiului con&orm c"ruia un contract nul nu poate produce nici
un e&ect pentru /iitor. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. ()-(*F
). Cu re&erire la &ormularea art. $$ alin. E1F anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- s-a
considerat c" indemnizaia de neconcuren" salarial" se datoreaz" 5i pentru perioada ulterioar" .ncet"rii contractului indi/idual de
munc"- dac" o!ligaia de neconcuren" su!zist" EO/idiu 7aco/ei- Clauza de neconcuren"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. $3$++)- p. %1- Aurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
$3$++(- p. $'F. De asemenea- s-a apreciat c" ni/elul indemnizaiei poate &i /aria!il pentru perioada ulterioar" .ncet"rii contractului
de munc"- cu at=t mai mult cu c=t dup" .ncetarea contractului indi/idual de munc" este limpede c" o!ligaia de neconcuren" este
mai ap"s"toare. EAurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(-
p. $'F
*. O!ligaia de neconcuren" sta!ilit" .n sarcina salariatului su!zist" c1iar dac" acesta a &ost concediat .n !aza art. (1 alin. E)1F din
Codul muncii- cu e4cepia cazului .n care datorit" timpului scurt- salariatul nu a reu5it s"-5i .nsu5easc" cuno5tine care s" .i permit"
s" des&"5oare o acti/itate concurent" e&ecti/". EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la dreptul anga2atorului de a .nceta contractul
indi/idual de munc" .n perioada de pro!"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. ))F
Art. 2. [limitrile clauzei $e neconcuren]
E1F Clauza de neconcuren" nu poate a/ea ca e&ect interzicerea .n mod a!solut a e4ercit"rii pro&esiei salariatului sau a specializ"rii
pe care o deine.
E$F La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munc" instana competent" poate diminua e&ectele clauzei de
neconcuren".
* adnot"ri #
1. O clauz" care ar interzice .n mod a!solut e4ercitarea pro&esiei salariatului sau a specializ"rii pe care o deine- ar &i .n realitate o
clauz" de e4clusi/itate- inadmisi!il" .n conte4tul legislati/ actual. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de
ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. (+F
$. 6ste nul" a!solut clauza de e4clusi/itate- prin care salariatul se o!lig" s" nu se anga2eze prin contract de munc" sau de
cola!orare- indi&erent de natura &unciei pe care ar urma s" o ocupe- la un un alt anga2ator- a/=nd acela5i o!iect de acti/itate cu
anga2atorul iniial. EAurelian Ba!riel Uluitu- Inadmisi!ilitatea- de regul"- a clauzei penale .n contractul indi/idual de munc"- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++%- p. 17F
(7
(. Prin reglementarea posi!ilit"ii instanei de a diminua e&ectele clauzei de neconcuren"- la sesizarea salariatului sau a
inspectoratului teritorial pentru munc"- legiuitorul a .nc"lcat principiul egalit"ii p"rilor- a/=nd .n /edere c" 5i anga2atorul ar &i
putut a/ea interesul s" cear" aceasta. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. )$*F
). Instana competent" s" diminueze e&ectele clauzei de neconcuren"- indi&erent dac" a &ost sesizat" de salariat sau de
inspectoratul teritorial de munc" 5i indi&erent de momentul sesiz"rii- este instana competent" s" soluioneze con&lictele de munc".
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I-
.n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $,,F
*. Inter/enia instanei .n sensul diminu"rii e&ectelor clauzei de neconcuren" poate pri/i oricare dintre aspectele acesteia- adic"<
durata- acti/it"ile interzise- indemnizaia- spaiul teritorial de aplicare. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de
munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $*'F
Art. 2!. [e"ectele nerespectrii clauzei $e neconcuren]
0n cazul nerespect"rii- cu /ino/"ie- a clauzei de neconcuren" salariatul poate &i o!ligat la restituirea indemnizaiei 5i- dup" caz- la
daune-interese corespunz"toare pre2udiciului pe care l-a produs anga2atorului.
* adnot"ri #
1. Anga2atorul tre!uie s" do/edeasc" pre2udiciul pe care l-a su&erit ca urmare a .nc"lc"rii de c"tre salariat a clauzei de
neconcuren". 6/aluarea pre2udiciului se /a &ace numai pe cale 2udiciar". EO/idiu 7aco/ei- Clauza de neconcuren"- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. %1-%$F
$. A/=nd .n /edere imposi!ilitatea stipul"rii unei clauzei penale- anga2atorul este inut s" do/edeasc" pre2udiciul su&erit. 0n caz
contrar- anga2atorul /a putea pretinde doar restituirea indemnizaiei pl"tite salariatului. E>aluca Dimitriu- Clauza de neconcuren"
5i clauza de con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. $*F
(. Pentru a se e/ita pro!lema do/edirii pre2udiciului su&erit de anga2ator- p"rile pot recurge la inserarea unei clauze penale .n
cuprinsul contractului indi/idual de munc". Indi&erent .ns" de e4istena clauzei penale- anga2atorul .5i p"streaz" dreptul de a
solicita restituirea indemnizaiei de neconcuren" pl"tite salariatului. EAurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de
munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. (+-(1F
). Cel de-al doilea anga2ator /a putea recurge la sanciuni disciplinare dac" salariatul nu l-a in&ormat despre e4isena unei clauze
de neconcuren". EAurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
$3$++(- p. (+-(1F
Art. 2#. [clauza $e mobilitate]
Prin clauza de mo!ilitate p"rile .n contractul indi/idual de munc" sta!ilesc c"- .n considerarea speci&icului muncii- e4ecutarea
o!ligaiilor de ser/iciu de c"tre salariat nu se realizeaz" .ntr-un loc sta!il de munc". 0n acest caz salariatul !ene&iciaz" de prestaii
suplimentare .n !ani sau .n natur".
1( adnot"ri #
1. Prin clauza de mo!ilitate salariatul accept" anticipat modi&ic"ri pri/ind locul unde .5i /a des&"5ura munca- respecti/ deplas"rile
pe care le /a sta!ili anga2atorul. Prin urmare- dac" speci&icul muncii salariatului implic" deplas"ri permanente ale salariatului-
meniunea .n acest sens din cuprinsul contractului indi/idual de munc" nu constituie clauz" de mo!ilitate. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )(+F
$. 7odi&ic"rile pri/ind locul unde salariatul .5i des&"5oar" acti/itatea- pe care le dispune anga2atorul .n /irtutea clauzei de
mo!ilitate- tre!uie s" corespund" intereselor anga2atorului- adic" s" se .ntemeieze pe o cerin" real" 5i serioas". EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )(1F
(. Anga2atorul nu este .ndrituit s" sc1im!e .n mod unilateral locul muncii salariatului- .n temeiul clauzei de mo!ilitate. 0n realitate-
clauza de mo!ilitate .l o!lig" pe salariat s" presteze munca .n locurile la care se re&er" clauza de mo!ilitate- locuri cu pri/ire la
care a inter/enit de alt&el acordul p"rilor contractului indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,,F
). C1iar dac" prin intermediul clauzei de mo!ilitate salariatul 5i-a dat anticipat acordul pentru modi&icarea locului de muncii de
c"tre anga2ator- mutarea salariatului tre!uie s" se .ntemeieze totu5i pe un interes real 5i serios al anga2atorului. De asemenea-
anga2atorul tre!uie s" acorde salariatului un :prea/iz:- adic" un termen su&icient pentru a-i permite acestuia e&ectuarea deplas"rii.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $%)-$%*F
(%
*. 9u se con&und" situaiile la care se re&er" art. 17 alin. E$F lit. !F 5i art. $* din Codul muncii. Ast&el- .n /reme ce art. 17 alin. E$F
lit. !F se re&er" la ipoteza .n care salariatul nu are un loc de munc" sta!il- .n /reme ce art. $* pri/e5te cazul .n care salariatul are un
loc de munc" sta!il- .ns" p"rile contractului de munc" au con/enit dreptul anga2atorului de a-l trimite pe salariat s"-5i des&"5oare
acti/itatea .n alt loc. EO/idiu Iinca- Clauza de mo!ilitate din contractul indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. 113$++(- p. 1+1-1+$F
,. 8e remarc" o eroare .n redactarea dispoziiilor art. $* din Codul muncii- care- .n redactarea actual" reiau ne2usti&icat dispoziiile
art. 17 alin. E$F lit. !F teza a doua din acela5i cod. 0n realitate dispoziiile art. $* pornesc de la premisa e4istenei unui loc de munc"
sta!il- salariatul accept=nd anticipat modi&ic"rile locului de munc" sta!ilite de anga2ator. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului
indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $%(F
7. 8u! aspectul coninutului- clauza de mo!ilitate poate cuprinde dou" categorii de dispoziii< dispoziii care .l o!lig" pe salariat s"
e&ectueze deplas"ri .n sectoare determinate pentru des&"5urarea acti/it"ii sau dispoziii care con&er" anga2atorului posi!ilitatea de
a sc1im!a locul muncii salariatului. EO/idiu Iinca- Clauza de mo!ilitate din contractul indi/idual de munc"- .n Dreptul nr.
113$++(- p. 1+$F
%. Interpretarea coro!orat" a dispoziiilor din Codul muncii conduce la concluzia c" nu este posi!il" inserarea unei clauze de
mo!ilitate .n cuprinsul contractului indi/idual de munc" .nc1eiat cu agentul de munc" temporar" 5i nici .n contractul cu munca la
domiciliu. 0n sc1im!- este admisi!il" clauza .ntr-un contract indi/idual de munc" pe durat" determinat". EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )(1-)($F
'. Aplicarea clauzei de mo!ilitate este a!uzi/" din partea anga2atorului .n cazul .n care i se impune salariatului o!ligaia de a
des&"5ura munca .ntr-o zon" geogra&ic" unde nu se poate deplasa .ntruc=t nu e4ist" mi2loace de transport. De asemenea- este
a!uzi/ comportamentul anga2atorului de a-l in&orma pe salariat printr-o telegram" s" se deplaseze .ntr-o localitate .ndep"rtat"-
.ntr-un inter/al de timp &oarte scurt. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. *(F
1+. Inserarea unei clauze de mo!ilitate .n cuprinsul contractului indi/idual de munc" are drept consecin" deleg"ri &rec/ente ale
salariatului 5i c1iar deta5area lui. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca-
Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('+- Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1$1F
*. 0nc"lcarea clauzei de neconcuren" poate atrage r"spunderea contra/enional" a salariatului .n temeiul pre/ederilor Legii nr.
1131''1 pri/ind com!aterea concurenei neloiale. EAurelia Cotuiu- Clauza de neconcuren" .n contractul de munc"- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. (+-(1F
11. Clauza de mo!ilitate tre!uie s" cuprind"- pe l=ng" menionarea unit"ilor- su!unit"ilor- localit"ilor .n care se /a &ace
deplasarea salariatului- 5i precizarea naturii 5i cuantumului prestaiilor suplimentare de care /a !ene&icia acesta- cum ar &i
c1eltuieli de transport- cazare- mas"- sporuri la salariu. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('+F
1$. A/=nd .n /edere principiile constituionale al li!ert"ii 5i alegerii domiciliului 5i al in/iola!ilit"ii domiciliului- precum 5i
dispoziiile similare din Con/enia european" pentru prote2area drepturilor omului- rezult" c" anga2atorul nu poate impune
salariatului sc1im!area domiciliului. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. $%*-$%,F
1(. Clauza de mo!ilitate este ine&icient" .n pri/ina salariatului ales .n organul de conducere al sindicatului- mai ales c"- potri/it
dispoziiilor legale- contractul indi/dual de munc" al acestuia se suspend". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de
munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $%7F
Art. 2%. [clauza $e con"i$enialitate]
E1F Prin clauza de con&idenialitate p"rile con/in ca- pe toat" durata contractului indi/idual de munc" 5i dup" .ncetarea acestuia-
s" nu transmit" date sau in&ormaii de care au luat cuno5tin" .n timpul e4ecut"rii contractului- .n condiiile sta!ilite .n
regulamentele interne- .n contractele colecti/e de munc" sau .n contractele indi/iduale de munc".
E$F 9erespectarea acestei clauze de c"tre oricare dintre p"ri atrage o!ligarea celui .n culp" la plata de daune-interese.
$$ adnot"ri #
1. Clauza de con&idenialitate- reglementat" de art. $, din Codul muncii- nu tre!uie con&undat" cu o!ligaia legal" de
con&idenialitate stipulat" .n art. (' alin. E$F lit. &F. Ast&el- .n temeiul o!ligaiei legale de con&idenialitate- salariatul este inut de
respectarea secretului de ser/iciu- .n /reme ce clauza de con&idenialitate /izeaz" o s&er" mai larg" de in&ormaii. Prin clauza de
con&idenialitate se sta!ilesc in&ormaiile suplimentare .n leg"tur" cu care salariatul tre!uie s" se a!in" de la di/ulgare- .n plus de
cele care &ac de2a o!iectul o!ligaiei legale de con&idenialitate. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )$%F
$. 9u se con&und" clauza de con&idenialitate cu anga2amentele scrise pe care tre!uie s" le e&ectueze salariaii .n temeiul Legii nr.
1%$3$++$ pri/ind protecia in&ormaiilor clasi&icate. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. )$%F
('
(. O!ligaia de con&idenialitate reglementat" de art. $, din Codul muncii nu se con&und" c" o!ligaia salariatului de a respecta
secretul de ser/iciu- reglementat" de art. (' alin. E$F lit. & din acela5i cod. Aceast" din urm" o!ligaie /izeaz" numai in&ormaiile
care au caracter de secret de ser/iciu sau care sunt considerate con&ideniale- potri/it dispoziiilor legale- regulamentului intern sau
contractului colecti/ de munc" incident ori sunt in&ormaii clasi&icate- potri/it legii. Prin urmare- raportul dintre cele dou" o!ligaii
este urm"torul< o!ligaia con/enional" de con&idenialitate- stipulat" de art. $, din Codul muncii- sta!ile5te .ndatoriri adiionale .n
sarcina salariatului- peste cele care &ac o!iectul o!ligaiei legale de a p"stra secretul de ser/iciu. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,,F
). Dincolo de reglementarea e4pres" .n cadrul contractului indi/idual de munc"- care are menirea de a o accentua- e4tinde sau
prelungi- o!ligaia de con&idenialitate reprezint" un element al o!ligaiei generale de &idelitate ce incum!" oric"rui anga2at.
E>aluca Dimitriu- Clauza de neconcuren" 5i clauza de con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista rom=n"
de dreptul muncii nr. $3$++(- p. $*F
*. A/=nd .n /edere c" salariatului .i incum!" ope legis o!ligaia de con&idenialitate .n /irtutea art. (' alin. E$F lit. dF din Codul
muncii- o e/entual" clauz" de con&idenialitate- consimit" de p"rile contractului indi/idual de munc" poate a/ea ca o!iect
de&inirea o!ligaiilor con&ideniale- sta!ilirea limitelor o!ligaiei de con&idenialitate sau a sanciunilor aplica!ile .n caz de
.nc"lcare a o!ligaiei de con&idenialitate. E>aluca Dimitriu- Preciz"ri pri/ind in&ormarea 5i consultarea p"rilor raportului de
munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. $)F
,. A/=nd .n /edere c" .n !aza o!ligaiei de &idelitate reglementate de art. (' alin. E$F lit. dF din Codul muncii salariatului .i este
interzis" di/ulgarea in&ormaiilor stipulate de regulamentul intern 5i de contractul colecti/ de munc"- rezult" c" interesul includerii
unei clauze de con&idenialitate .n contractul de munc" pri/e5te alte in&ormaii 5i date dec=t cele de2a sta!ilite prin regulamentul
intern 5i contract colecti/ de munc". EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate din contractul
indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++)- p. 1+%-1+'F
7. O!ligaia legal" de con&idenialitate- ca parte a o!ligaiei de &idelitate- se re&er" la in&ormaiile secrete de ser/iciu- spre
deose!ire de o!ligaia generat" de clauza de con&idenialitate- care /izeaz" o s&er" mai larg" de in&ormaii. Prin clauza de
con&idenialitate se de&inesc in&ormaiile pe care anga2atorul le apreciaz" drept con&ideniale. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul
contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $'+F
%. Clauza de con&idenialitate nu /izeaz" in&ormaiile clasi&icate sau pe cele secrete- ast&el cum sunt sta!ilite de Legea nr.
1%$3$++$ pri/ind pri/ind protecia in&ormaiilor clasi&icate- de asemenea nici pe cele sta!ilite prin regulamentul intern sau
contractul colecti/ de munc"- ci numai in&ormaiile sta!ilite prin contractul indi/idual de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (%'-
Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1$$F
'. Pot &ace o!iectul unei clauze de con&idenialitate datele 5i in&ormaiile de care salariatul ia cuno5tin" .n timpul e4ecut"rii
contractului de munc". Aceste date 5i in&ormaii pot pri/i dou" aspecte< pe de o parte- acti/itatea unit"ii- iar pe de alt" parte-
situaia personal" a p"rilor contractului de munc" ori a altor salariai. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de
con&idenialitate din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++)- p. 1+'F
1+. O!ligaia de con&idenialitate su!zist" dup" .ncetarea contractului indi/idual de munc"- indi&erent de moti/ul .ncet"rii. E>aluca
Dimitriu- Clauza de neconcuren" 5i clauza de con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. $3$++(- p. $,F
11. 6ste lo/it" de nulitate clauza care ar impune salariatului p"strarea con&idenialit"ii dup" .ncetarea contractului indi/idual de
munc"- cu pri/ire la ni/elul general de e4perien" 5i preg"tire pro&esional" al salariatului. E>aluca Dimitriu- Clauza de
neconcuren" 5i clauza de con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
$3$++(- p. $,F
1$. O!ligaia de con&idenialitate poate &ace o!iectul 5i unor .nelegeri anterioare contractului indi/idual de munc". Din punctul de
/edere al naturii lor 2uridice- aceste .nelegeri sunt contracte ci/ile- a/=nd .n /edere c" p"rile nu au calitatea de anga2ator 5i
salariat. E>aluca Dimitriu- Clauza de neconcuren" 5i clauza de con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. $,F
1(. 9u opereaz" clauza de con&idenialitate .n pri/ina in&ormaiilor re&eritoare la des&"5urarea de c"tre anga2ator a unei acti/it"i
ilicite. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de
drept comercial nr. '3$++)- p. 11+F
1). >e&uzul salariatului de a .nc1eia un act adiional la contractul indi/idual de munc" pri/itor la o!ligaia de con&idenialitate
poate atrage des&acerea contractului de munc" pentru necorespundere pro&esional"- ca urmare a pierderii .ncrederii anga2atorului.
EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept
comercial nr. '3$++)- p. 111F
)+
1*. O!ligaia de con&idenialitate- sta!ilit" prin intermediul clauzei de con&idenialitate- tre!uie respectat" nu numai .n raport cu
persoane str"ine- dar 5i .n raport cu ali salariai ai aceluia5i anga2ator. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de
con&idenialitate din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++)- p. 11$F
1,. Clauza de con&idenialitate .5i produce e&ectele 5i .n cazul .n care contractul indi/idual de munc" este suspendat. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $%'F
17. De5i Codul muncii reglementeaz" numai clauza de con&idenialitate .n &a/oarea anga2atorului- nu e4ist" nici un impediment
.mpotri/a inser"rii unei ast&el de clauze .n &a/oarea salariatului- clauz" care s" pri/easc" alte date 5i in&ormaii dec=t cele stipulate
de art. )+ alin. E$F lit. iF din Codul muncii- .n leg"tur" cu care anga2atorul are de2a o!ligaia de con&idenialitate. EO/idiu Iinca-
Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr.
'3$++)- p. 111-11$F
1%. 0nc"lcarea o!ligaiei de con&idenialitate de c"tre salariat este suscepti!il" s" atrag" r"spunderea disciplinar" a acestuia.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ,,F
1'. O!ligaia de con&idenialitate n"scut" din clauza de con&idenialitate incum!" am!elor p"ri ale contractului indi/idual de
munc". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $%'F
$+. Distinct de o!ligaia de a pl"ti daune-interese pentru pagu!a do/edit" de anga2ator- salariatul care .ncalc" o!ligaia de
con&idenialitate este suscepti!il s" r"spund" 5i disciplinar. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('+- O/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului
indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $')-$'*F
$1. De5i art. $, alin. E$F din Codul muncii se re&er" numai la daune-interese- drept consecin" a .nc"lc"rii clauzei de
con&idenialitate- poate opera 5i r"spunderea disciplinar" a salariatului- .n cazul .n care regulamentul intern sau contractul colecti/
ori indi/idual de munc" cuprind pre/ederi .n acest sens. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate
din contractul indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++)- p. 11$F
$$. >"spunderea disciplinar" a salariatului pentru .nc"lcarea clauzei de con&idenialitate nu opereaz" .n cazul .n care salariatul
di/ulg" in&ormaii care do/edesc s"/=r5irea de c"tre anga2ator a unor &apte ilicite- cum ar &i acte de concuren" neloial" sau
inducerea .n eroare a clienilor. 0ns" pentru a &unciona cauza de ner"spundere- este necesar- .n plus &a" de cel menionate- ca
salariatul s" di/ulge in&ormaiile .n scopul .nl"turii sau pre/enirii &aptului ilicit- iar di/ulgarea s" se e&ectueze c"tre un organism
competent .n materia respecti/". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++)- p. $')-$'*F
Art. 2&. [obligati,itatea a,izului me$ical la anga/are]
E1F O persoan" poate &i anga2at" .n munc" numai .n !aza unui certi&icat medical- care constat" &aptul c" cel .n cauz" este apt pentru
prestarea acelei munci.
E$F 9erespectarea pre/ederilor alin. E1F atrage nulitatea contractului indi/idual de munc".
E(F 0n situaia .n care salariatul prezint" certi&icatul medical dup" momentul .nc1eierii contractului indi/idual de munc"- iar din
cuprinsul certi&icatului rezult" c" cel .n cauz" este apt de munc"- contractul ast&el .nc1eiat r"m=ne /ala!il.
E)F Competena 5i procedura de eli!erare a certi&icatului medical- precum 5i sanciunile aplica!ile anga2atorului .n cazul anga2"rii
sau sc1im!"rii locului ori &elului muncii &"r" certi&icat medical sunt sta!ilite prin legi speciale.
E*F 8olicitarea- la anga2are- a testelor de gra/iditate este interzis".
E,F La anga2area .n domeniile s"n"tate- alimentaie pu!lic"- educaie 5i .n alte domenii sta!ilite prin acte normati/e se pot solicita
5i teste medicale speci&ice.
* adnot"ri #
1. 64amenul medical la anga2area .n munc" urm"re5te trei o!iecti/e. Ast&el- .n prmul r=nd- el are menirea de a constata dac" cel
care solicit" anga2area este apt de munc" pentru postul /izat. 0n al doilea r=nd- e4amenul medical /eri&ic" dac" a&eciunile pe care
le are solicitantul sunt compati!ile sau nu cu /iitorul loc de munc". 0n s&=r5it- e4amenul medical cerceteaz" dac" a&eciunile
solicitantului prezint" pericol pentru ceilali salariai- pentru calitatea produselor 5i ser/iciilor 5i pentru s"n"tatea populaiei.
EAle4andru Iiclea- Contractul indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *%F
$. Datorit" e4igenelor de prote2are a intereselor terilor sau ale salariailor- pentru .nc1eierea anumitor categorii de contracte de
munc" este necesar" o e4aminarea medical" speci&ic". Ast&el- de e4emplu- se cere o ast&el de e4aminare medical"- din
considerente de igien" pu!lic"- pentru lucr"torii din alimentaie pu!lic"- s"n"tate- educaie. 0n acest sens- este interzis" .ncadrarea
ca muncitori .n industria laptelui a persoanelor care su&er" de tu!erculoz" pulmonar" e/oluti/". Tot ast&el- din necesit"i de
protecie a muncii 5i a persoanei salariatului- se cere o e4aminare medical" speci&ic" .n cazul locurilor de munc" prezent=nd
anumite riscuri- cum ar &i instalaiile su! presiune- transporturi- instalaii de ridicat 5i transportat. E?asile ?al Popa- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. *$F
)1
(. Constituie o .nc"lcare a dreptului la demnitate .n munc" o!ligarea candidatului de a prezenta un certi&icat medical care s" ateste
dac" acesta su&er" de di/erse maladii- precum 8IDA- sau o!ligarea acestuia la sta!ilirea caracteristicilor genetice. ECostel B.lc"-
Demnitatea .n munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. 7$F
). Din dispoziiile art. $7 alin. E(F din Codul muncii rezult" c" sanciunea care inter/ine .n cazul .nc1eierii contractului indi/idual
de munc" .n a!sena /eri&ic"rii candidatului de c"tre o comisie medical"- este nulitatea relati/". EAle4andru Iiclea EcoordonatorF-
Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1$*F
*. Dispoziiile art. $7 din Codul muncii nu instituie condiia certi&icatului medical pentru /ala!ilitatea contractului indi/idual de
munc"- ci condiia ca persoana anga2at" s" &ie apt" pentru prestarea muncii ce &ace o!iectul contractului. 0n realitate- certi&icatul
medical este singura pro!" admisi!il" pentru do/edirea satis&acerii cerinei menionate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ),F
Art. 2'. [obligati,itatea a,izului me$ical - situaii speciale]
Certi&icatul medical este o!ligatoriu 5i .n urm"toarele situaii<
aF la re.nceperea acti/it"ii dup" o .ntrerupere mai mare de , luni- pentru locurile de munc" a/=nd e4punere la &actori noci/i
pro&esionali- 5i de un an- .n celelalte situaiiC
!F .n cazul deta5"rii sau trecerii .n alt loc de munc" ori .n alt" acti/itate- dac" se sc1im!" condiiile de munc"C
cF la .nceperea misiunii- .n cazul salariailor .ncadrai cu contract de munc" temporar"C
dF .n cazul ucenicilor- practicanilor- ele/ilor 5i studenilor- .n situaia .n care urmeaz" s" &ie instruii pe meserii 5i pro&esii- precum
5i .n situaia sc1im!"rii meseriei pe parcursul instruiriiC
eF periodic- .n cazul celor care lucreaz" .n condiii de e4punere la &actori noci/i pro&esionali- potri/it reglement"rilor 7inisterului
8"n"t"ii 5i @amilieiC
&F periodic- .n cazul celor care des&"5oar" acti/it"i cu risc de transmitere a unor !oli 5i care lucreaz" .n sectorul alimentar-
zoote1nic- la instalaiile de apro/izionare cu ap" pota!il"- .n colecti/it"i de copii- .n unit"i sanitare- potri/it reglement"rilor
7inisterului 8"n"t"ii 5i @amilieiC
gF periodic- .n cazul celor care lucreaz" .n unit"i &"r" &actori de risc- prin e4amene medicale di&ereniate .n &uncie de /=rst"- se4
5i stare de s"n"tate- potri/it reglement"rilor din contractele colecti/e de munc".
$ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al lit. !F a/ea urm"torul coninut< :!F .n cazul deta5"rii sau trecerii .n alt loc de munc" ori .n alt" acti/itate.: @orma
actual" a lit. !F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat
te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
Art. 2). [,eri"icarea aptitu$inilor]
E1F Contractul indi/idual de munc" se .nc1eie dup" /eri&icarea preala!il" a aptitudinilor pro&esionale 5i personale ale persoanei
care solicit" anga2area.
E$F 7odalit"ile .n care urmeaz" s" se realizeze /eri&icarea pre/"zut" la alin. E1F sunt sta!ilite .n contractul colecti/ de munc"
aplica!il- .n statutul de personal - pro&esional sau disciplinar - 5i .n regulamentul intern- .n m"sura .n care legea nu dispune alt&el.
E(F In&ormaiile cerute- su! orice &orm"- de c"tre anga2ator persoanei care solicit" anga2area cu ocazia /eri&ic"rii preala!ile a
aptitudinilor nu pot a/ea un alt scop dec=t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respecti/- precum 5i aptitudinile
pro&esionale.
E)F Anga2atorul poate cere in&ormaii .n leg"tur" cu persoana care solicit" anga2area de la &o5tii s"i anga2atori- dar numai cu pri/ire
la &unciile .ndeplinite 5i la durata anga2"rii 5i numai cu .ncuno5tinarea preala!il" a celui .n cauz".
1( adnot"ri #
1. Dispoziiile art. 7+ din Contractul colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++*-$++, Eacelea5i dispoziii se reg"sesc 5i
.n Contractul colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- pu!licat in 7onitorul O&icial- Partea ? nr. * din
$'3+13$++7- .nregistrat la 7inisterul 7uncii- 8olidarit"ii 8ociale 5i @amiliei cu nr. $%'*3$13$'.1$.$++, ; nota 7CF au un coninut
di&erit &a" de dispoziiile art. $' din Codul muncii. Ast&el- contractul colecti/ de munc" instituie ca unic criteriu pentru anga2are
aptitudinile 5i competenele pro&esionale- e4cluz=ndu-le pe cele personale. De asemenea- te4tul art. 7+ alin. E1F din Contractul
colecti/ de munc" stipuleaz" necesitatea respect"rii drepturilor &undamentale ale cet"eanului- .ntre care se situeaz" 5i dreptul la
/ia" pri/at". ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. %'-'+F
$. In&ormaiile pri/itoare la capacitatea de a ocupa un post pot include- .n cazul locurilor de munc" periculoase sau .n cazul unor
&uncii de conducere- date re&eritoare la comportamentul 5i credi!ilitatea persoanei .n cauz". In&ormaiile cu pri/ire la &unciile
.ndeplinite pot include date re&eritoare la modul .n care persoana .n cauz" 5i-a .ndeplinit atri!uiile- moti/ele care au condus la
sancionarea disciplinar" a acesteia. In&ormaiile cu pri/ire la durata anga2"rii pot include date re&eritoare la moti/ele .ncet"rii
contractului indi/idual de munc". EO/idiu Iinca- Protecia datelor cu caracter personal .n raportul de munc" .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. 13$++)- p. ((F
(. In&ormaiile cerute de c"tre anga2ator cu pri/ire la capacitatea de a ocupa postul- aptitudinile pro&esionale- &unciile .ndeplinite-
durata anga2"rii- constituie date cu caracter personal .n sensul Legii nr. ,773$++1- .ntruc=t indi/idualizeaz" persoana care solicit"
)$
anga2area. Iar procurarea 5i /alori&icarea acestor in&ormaii- constituie- .n sensul aceleia5i legi- o prelucrare a unor date cu caracter
personal. EO/idiu Iinca- Protecia datelor cu caracter personal .n raportul de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
13$++)- p. ()F
). Din dispoziiile art. $' alin. E1F din Codul muncii rezult" c" anga2atorul poate adresa candidatului .ntre!"ri intime- personale.
0ns"- de5i con&orm alin. E(F al art. $'- in&ormaiile o!inute nu pot a/ea alt scop dec=t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa
postul respecti/- precum 5i aptitudinile pro&esionale- totu5i- din e4primare rezult" c" nu e4ist" nici un impediment pentru o!inerea
unor in&ormaii intime. Cu alte cu/inte- limitarea pentru anga2ator /izeaz" doar &olosirea in&ormaiilor intime- iar nu 5i o!inerea
lor. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. %%-%'F
*. 64aminarea corporal" a candidatului- cu prile2ul /eri&ic"rii aptitudinilor pro&esionale 5i personale ale acestuia- constituie o
.nc"lcare a dreptului la demnitate .n munc". De asemenea- in&ormaiile solicitate de anga2ator candidatului- .n leg"tur" cu
orient"rile se4uale- apartenena la un cult religios- intenia de a a/ea sau nu copii- .n scopul de a pune candidatul .ntr-o situaie de
in&erioritate- constituie .nc"lc"ri ale demnit"ii .n munc". ECostel B.lc"- Demnitatea .n munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. $3$++)- p. 7$F
,. Principala &orm" de /eri&icare a aptitudinilor 5i a preg"tirii pro&esionale a persoanelor care candideaz" pentru un loc de munc"
este e4amenul sau concursul- cu meniunea c" 5i concursul este o /arietate de e4amen- la care particip" mai muli candidai pentru
acela5i post. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura
>osetti- Hucure5ti- $++)- p. (71F
7. 6ste suscepti!il s" r"spund" pentru daune morale anga2atorul care solicit" relaii de la &o5tii anga2atori ai candidatului- &"r"
.ncuno5tiinarea preala!il" a acestuia. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1$'F
%. Te4tul art. $' alin. E)F din Codul muncii limiteaz" posi!ilitatea anga2atorului de a o!ine in&ormaii despre candidat de la &ostul
anga2ator al acestuia- instituind necesitatea acordului candidatului 5i sta!ilind strict domeniile de in&ormare< &unciile .ndeplinite 5i
durata anga2"rii. 0ns"- nimic nu-l .mpiedic" pe anga2ator s" o!in" in&ormaii de la tere persoane despre candidat- inclusi/ despre
/iaa personal" a acestuia- ast&el cum autorizeaz" e4pres alin. E1F al aceluia5i articol. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a
salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. %'F
'. 0n cazul .n care anga2atorul s"/=r5e5te un act discriminatoriu const=nd .n re&uzul de .ncadrare .n munc"- persoana .ndrept"it" se
/a putea adresa instanei 2udec"tore5ti- cer=nd resta!ilirea situaiei anterioare- adic" anularea modalit"ii de /eri&icare a
cuno5tinelor 5i aptitudinilor pro&esionale organizate de anga2ator concomitent cu o!ligarea anga2atorului s" organizeze o nou"
pro!" cu participarea celui discriminat. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. $7F
1+. De5i din dispoziiile art. $' alin. E1F din Codul muncii pare a rezulta c" .nc1eierea contractului de munc" se e&ectueaz" dup"
derularea perioadei de pro!"- totu5i- din dispoziiile art. (1 alin. E*F 5i art. ($ alin. E)F rezult" c" 5i pe parcursul perioadei de pro!"
persoana supus" /eri&ic"rii are calitatea de salariat. EConstantin Helu- Codul muncii. >eglementarea perioadei de pro!"- .n
>aporturi de munc" nr. 73$++)- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. ()-(*F
$. 0n con&ormitate cu dispoziiile Legii nr. '%31'') pri/ind sta!ilirea 5i sancionarea contra/eniilor la normele legale de igien" 5i
s"n"tate pu!lic"- constituie contra/enie neluarea de c"tre anga2ator a m"surilor pri/ind programarea salariailor la controlul
medical periodic con&orm reglement"rilor legale 5i neurm"rirea e&ectu"rii integrale a acestuia- precum 5i neprezentarea salariailor
pentru e4amenele medicale periodice. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. ((%F
11. 0n ceea ce pri/e5te unit"ile de stat- pentru .ncadrarea .n munc" salariaii tre!uie s" .ndeplineasc" condiiile de studii 5i
/ec1ime. 0n sc1im!- anga2atorii din sectorul pri/at nu sunt o!ligai s" respecte dec=t condiiile minime de studii sta!ilite de lege.
8alariaii .ns" nu sunt o!ligai s" se .ncadreze corespunz"tor studiilor e&ectuate- .n sensul c" nu e4ist" nici un impediment legal
pentru .ncadrarea lor su! ni/elul cali&ic"rii deinute. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti-
$++(- p. 1+%F
1$. A/=nd .n /edere ine4istena unei reglement"ri legale pri/itoare la des&"5urarea concursului .n sectorul pri/at- anga2atorul poate
recurge la procedura concursului- ast&el cum este reglementat" pentru unit"ile !ugetare sau poate .ntocmi un regulament propriu.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. )$F
1(. La &el ca .n dreptul ci/il- 5i .n dreptul muncii este admisi!il" in/ocarea erorii de drept- ceea ce .nseamn" c" nu /a &i anga2at"
r"spunderea anga2atorului .n cazul .n care acesta- dup" promo/area de c"tre candidat a concursului sau- dup" caz- a inter/iului-
re&uz" s" .nc1eie contractul de munc" cu acesta pentru moti/ul descoperirii ulterior a unor impedimente legale. EKoraiu 8asu-
Consecine practice ale pre/ederilor articolului $%7 din Codul muncii su! aspectul poziiei anga2atorului .n litigiu- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p. 7$F
)(
Art. -. [concursul0e1amenul]
E1F 0ncadrarea salariailor la instituiile 5i autorit"ile pu!lice 5i la alte unit"i !ugetare se &ace numai prin concurs sau e4amen-
dup" caz.
E$F Posturile /acante e4istente .n statul de &uncii /or &i scoase la concurs- .n raport cu necesit"ile &iec"rei unit"i pre/"zute la alin.
E1F.
E(F 0n cazul .n care la concursul organizat .n /ederea ocup"rii unui post /acant nu s-au prezentat mai muli candidai- .ncadrarea .n
munc" se &ace prin e4amen.
E)F Condiiile de organizare 5i modul de des&"5urare a concursului3e4amenului se sta!ilesc prin regulament apro!at prin 1ot"r=re a
Bu/ernului.
$ adnot"ri #
1. Concursul- respecti/ e4amenul- nu este necesar .n cazul trecerii salariatului- cu acordul lui- .ntr-o &uncie sau post ec1i/alent su!
aspectul preg"tirii pro&esionale. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
(*7F
$. >ecurenta este .ndrept"it" la desp"gu!iri pentru pre2udiciul material 5i moral su&erit a/=nd .n /edere c" de5i a c=5tigat
concursul organizat de intimat" pentru ocuparea &unciei de consilier 2uridic- totu5i ea nu a putut ocupa e&ecti/ &uncia din cauza
atitudinii a!uzi/e a intimatei. Ast&el- intimata a re&uzat .nc1eierea contractului indi/idual de munc" cu recurenta pentru moti/ul c"
aceasta- &iind gra/id"- nu putea s" se ac1ite de sarcinile de ser/iciu. Ulterior- recurenta a o!inut o 1ot"r=re 2udec"toreasc"
.mpotri/a intimatei- prin care aceasta din urm" a &ost o!ligat" la .nc1eierea contractului indi/idual de munc" cu recurenta. 0ns"
intimata nu 5i-a .ndeplinit o!ligaia sta!ilit"- ci a emis o 1ot"r=re de reorganizare a acti/it"ii des&iin=nd postul recurentei.
>ecurenta a promo/at un nou proces- care s-a &inalizat cu anularea 1ot"r=rii de reorganizare a acti/it"ii. @a" de 5irul de a!uzuri
menionate- apare ca .ntemeiat" cererea recurentei de acordare a daunelor materiale const=nd .n drepturile salariale de care a &ost
lipsit" ca urmare a re&uzului intimatei de a .nc1eia contract indi/idual de munc" cu aceasta. De asemenea- i se cu/in recurentei 5i
daune morale .n sum" de 1+.+++ >O9. ECurtea de Apel Clu2- decizia ci/il" nr. $*7* din 17 noiem!rie $++*- dosar nr. 117'13$++)-
comentat" de 7arta ?itos- .n Curierul 2udiciar nr. (3$++,- p. 1-7F
Art. 1. [perioa$a $e prob]
E1F Pentru /eri&icarea aptitudinilor salariatului- la .nc1eierea contractului indi/idual de munc" se poate sta!ili o perioad" de pro!"
de cel mult (+ de zile calendaristice pentru &unciile de e4ecuie 5i de cel mult '+ de zile calendaristice pentru &unciile de
conducere.
E$F ?eri&icarea aptitudinilor pro&esionale la .ncadrarea persoanelor cu 1andicap se realizeaz" e4clusi/ prin modalitatea perioadei
de pro!" de ma4imum (+ de zile calendaristice.
E(F 0n cazul muncitorilor necali&icai- perioada de pro!" are caracter e4cepional 5i nu poate dep"5i * zile lucr"toare.
E)F A!sol/enii instituiilor de .n/""m=nt se .ncadreaz"- la de!utul lor .n pro&esie- pe !aza unei perioade de pro!" de cel mult ,
luni.
E)1F Pe durata sau la s&=r5itul perioadei de pro!"- contractul indi/idual de munc" poate .nceta numai printr-o noti&icare scris"- la
iniiati/a oric"reia dintre p"ri.
E*F Pe durata perioadei de pro!" salariatul se !ucur" de toate drepturile 5i are toate o!ligaiile pre/"zute .n legislaia muncii- .n
contractul colecti/ de munc". aplica!il- .n regulamentul intern- precum 5i .n contractul indi/idual de munc".
(+ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E)F era< :E)F A!sol/enii instituiilor de .n/""m=nt se .ncadreaz"- la de!utul lor .n pro&esie- pe !aza unei
perioade de pro!" cuprinse .ntre ( 5i , luni.: @orma actual" a alin. E)F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana
de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Alin. E)1F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++* cu urm"torul
coninut< :E)1F Pe durata sau la s&=r5itul perioadei de pro!"- contractul indi/idual de munc" poate .nceta- printr-o noti&icare scris"-
la iniiati/a oric"reia dintre p"ri. : @orma actual" a alin. E)1F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr.
(713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. E>u4andra 9ioiuF
$. Perioada de pro!" are natura 2uridic" a unei clauze legale de dezicere- .n &a/oarea am!elor p"ri. Contractul de munc" /a .nceta
ca urmare a noti&ic"rii scrise- trimise celeilalte p"ri- &"r" necesitatea /reunui termen de prea/iz. @orma scris" a noti&ic"rii este o
cerin" stipulat" ad /aliditatem. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. (%-
('- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. ))-),- Ion Traian
Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii -
comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1)-1*F
(. Perioada de pro!" nu poate a/ea natura 2uridic" a unei condiii suspensi/e sau rezolutorii. Ast&el- pe de o parte nu putem &i .n
prezena unei condiii suspensi/e .ntruc=t contractul indi/idual de munc" .5i produce e&ectele- ele neat=rn=nd de producerea unei
.mpre2ur"ri /iitoare 5i incerte. Pe de alt" parte- nu putem &i nici .n prezena unei condiii rezolutorii- a/=nd .n /edere c" aceasta din
urm" nu poate s" a&ecteze tocmai consim=m=ntul- ca element al actului 2uridic. 0n sc1im!- cali&icarea perioadei de pro!" drept
clauz" de dezicere .5i g"se5te o deplin" 2usti&icare teoretic"- de /reme ce o ast&el de clauz" poate a&ecta consim"m=ntul p"rilor. 0n
plus- tot ca argument menit s" repudieze construcia teoretic" a perioadei de pro!" - condiie rezolutorie se mai poate in/oca 5i
&aptul c"- spre deose!ire de clauza de dezicere care opereaz" unilateral 5i automat .ncetarea contractului de munc"- &"r" inter/enia
))
instanei- condiia rezolutorie produce e&ecte ca urmare a acordului p"rilor sau- .n caz contrar- ca urmare a inter/eniei instanei
2udec"tore5ti. A5adar- perioada de pro!" reprezint" o clauz" de dezicere- p"rile ne&iind inute s"-5i moti/eze opiunea. Lipsa de
corelare a te4tului art. (1 alin. E)1F cu dispoziiile alin. E1F ale aceluia5i articol 5i cu dispoziiile art. 7( alin. E$F din Codul muncii
reprezint" o gre5eal" a legiuitorului. EIon Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea
5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1,-17F
). Pornind de la ideea c" orice te4t legal tre!uie interpretat .n sensul .n care el poate produce e&ecte 2uridice- rezult" c" dup"
introducerea alin. E)1F .n te4tul art. (1 din Codul muncii- perioada de pro!" are natura 2uridic" a unei clauze de dezicere. 9u poate
&i primit" opinia contrar"- .ntemeiat" pe nea!rogarea te4tului art. 7( alin. E$F din Codul muncii odat" cu introducerea alin. E)1F al
art. (1- .n sensul c" .ncetarea contractului indi/idual de munc"- .n cazul .n care salariatul nu corespunde pro&esional- se /a &ace tot
prin in/ocarea acestui temei- iar nu a clauzei de dezicere. 0n realitate- e4plicaia contradiciei dintre te4tul art. (1 alin. E)1F 5i te4tul
art. 7( alin. E$F din Codul muncii este negli2ena legiuitorului care a omis a!rogarea celui din urm" te4t menionat- odat" cu
introducerea primului. O alt" e4plicaie ar conduce la o contradicie .n termeni- ceea ce este a!surd. EGer!an Heligr"deanu-
Pro!leme generate de actualele reglement"ri re&eritoare la dreptul la prea/iz al salariatului .n cazul concedierii pentru anumite
temeiuri legale- .n Dreptul nr. 1$3$++*- p. 7$F
*. Perioada de pro!" are natura 2uridic" a unei clauze de dezicere. EAle4andru Iiclea- 7odi&ic"rile aduse Codului muncii .n urma
apro!"rii Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* prin Legea nr. (713$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
)3$++*- p. 1(- ?eronica Pri!ac- A!uzul de drept 5i modi&ic"rile aduse Codului muncii prin O.U.B. nr. ,*3$++*- apro!at" cu
modi&ic"ri prin Legea nr. (713$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. ),F
,. Din perspecti/a naturii 2uridice- perioada de pro!" constituie o condiie rezolutorie care a&ecteaz" e4istena contractului
indi/idual de munc". Ast&el- dac" salariatul nu corespunde postului- condiia se consider" .ndeplinit"- iar contractul de munc" de
des&iineaz". 0ns"- .ntruc=t contractul de munc" este un contract cu e4ecutare succesi/" 5i lu=nd .n considerare 5i dispoziiile art.
*7 5i art. (1 alin. &inal din Codul muncii- rezult" c" des&iinarea nu /a a&ecta e&ectele de2a produse ale contractului- care r"m=n
c=5tigate p"rilor. E7agda ?olonciu- Un nou regim 2uridic .n cazul .ncet"rii contractului de munc" .n perioada de pro!"N- .n
Curierul 2udiciar nr. 7-%3$++*- p. '%F
7. >eglementarea perioadei de pro!" su! &orma clauzei de dezicere creaz" premisele s"/=r5irii unor a!uzuri de drept de c"tre
anga2ator. Ast&el- /om &i .n prezena unor cazuri de a!uz de drept .n ipoteza .n care anga2atorul denun" contractul de munc" .n
perioada de pro!" pentru a pune .n practic" o restr=ngere de personal determinat" de reorganizarea acti/it"ii- pentru a-l pre2udicia
pe salariat sau pentru a sanciona indirect un salariat indisciplinat elud=ndu-se ast&el dispoziiile legale care reglementeaz"
concedierea disciplinar". De asemenea- salariatul poate s"/=r5i un a!uz de drept .n ipoteza .n care demisioneaz" .n perioada de
pro!" pentru alte moti/e dec=t cele legate de adaptarea sa la locul de munc" respecti/. E?eronica Pri!ac- A!uzul de drept 5i
modi&ic"rile aduse Codului muncii prin O.U.B. nr. ,*3$++*- apro!at" cu modi&ic"ri prin Legea nr. (713$++*- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. $3$++,- p. ),-)%F
%. 9u suntem .n prezena unui a!uz de drept .n ipoteza .n care anga2atorul dispune concedierea salariatului- .n temeiul art. (1 alin.
E)1F din Codul muncii- c1iar dac" moti/ul real al .ncet"rii raportului 2uridic de munc" .l constituie intenia anga2atorului de
reorganizare a acti/it"ii prin .nl"turarea salariatul .n cauz"- care .i apare ca inutil. Cu alte cu/inte- nu se realizeaz" o deturnare a
normei 2uridice de la &inalitatea urm"rit" de legiuitor- a/=nd .n /edere c" anga2atorul a urm"rit doar e/itarea unor c1eltuieli
suplimentare pe care le-ar &i necesitat parcurgerea procedurii de concediere .n temeiul art. ,* din Codul muncii. 9imic nu se
opune- a5adar- utiliz"rii te4tului &le4i!il al art. (1 alin. E)1F din Codul muncii- a/=nd .n /edere c" prin acest te4t legal legiuitorul a
permis tocmai &le4i!ilizarea raporturilor dintre anga2atori 5i salariaii a&lai .n perioada de pro!". 9u suntem .n prezena unui a!uz
de drept nici .n cazul .n care anga2atorul dispune concedierea salariatului- .n !aza art. (1 alin. E)1F din Codul muncii- din cauza
&aptului c" salariatul a&lat .n perioada de pro!" a s"/=r5it a!ateri disciplinare. 9ici .n acest caz anga2atorul nu era o!ligat s"
recurg" la procedura concedierii disciplinare- de /reme ce scopul perioadei de pro!" este /eri&icarea aptitudinilor- nu doar
pro&esionale- ci 5i personale ale salariailor. ECostel B.lc"- A!uzul de drept .n relaiile de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. )3$++,- p. *%-*'F
'. Perioada de pro!" nu se con&und" cu stagiul. Ast&el- .n /reme ce stagiul reprezint" o &orm" de per&ecionare a salariailor- cu
/alene eminamente practice- perioada de pro!" este menit" s" realizeze /eri&icarea aptitudinilor 5i a preg"tirii pro&esionale a
persoanelor candidate pentru un loc de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean-
O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. (71F
1+. Perioada de pro!" nu se con&und" cu atestarea pro&esional". Atestarea pro&esional" care- spre deose!ire de perioada de pro!"-
sur/ine pe parcursul derul"rii contractului indi/idual de munc"- urm"re5te /eri&icarea m"surii .n care salariatul corespunde
postului pe care .l ocup"- in=ndu-se seama 5i de acti/itatea anterioar" a acestuia .n postul respecti/. Din punctul de /edere al
procedurii de realizare- atestarea presupune .n&iinarea unei comisii speciale .n /ederea e4amin"rii- ce /a consta de regul" .n
susinerea unei lucr"ri scrise 5i a unui inter/iu. 64aminarea /a relie&a cuno5tinele pro&esionale .nsu5ite de salariat- .n con&omitate
cu atri!uiile acestuia- potri/it &i5ei postului. 8alariatul /a prezenta 5i un curriculum /itae- care /a re&lecta sc1im!"rile produse
dup" anga2area sa- precum 5i o recomandare din partea 5e&ului s"u ierar1ic. EKoria 8asu- >eglementarea perioadei de pro!"- .n
>aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. (7F
11. 0n cazul a!sol/enilor instituiilor de .n/""m=nt- perioada de pro!" este o!ligatorie- .ns" nu este e4clusi/"- ceea ce .nseamn"
c" /eri&icarea aptitudinilor pro&esionale ale acestora se poate &ace 5i prin alte modalit"i- .n plus &a" de perioada de pro!". EGer!an
)*
Heligr"deanu- Ion Traian Gte&"nescu- Perioada de pro!" .n reglementarea Codului muncii- .n Dreptul nr. %3$++(- p. $,- Koria
8asu- >eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. (%F
1$. Te4tul art. (1 alin. E)F se re&er" la a!sol/enii instituiilor de .n/""m=nt care- pentru prima dat" de la a!sol/irea studiilor-
.nc1eie un contract de munc" .n scopul /alori&ic"rii cuno5tinelor do!=ndite prin aceste studii. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(-
p. $*7F
1(. 0n ceea ce pri/e5te utilizarea instrumentului 2uridic al perioadei de pro!"- ca modalitate de /eri&icare a aptitudinilor
salariatului- tre!uie o!ser/at c" aceasta este de regul" &acultati/" 5i su!sidiar" .n raport cu e4amenul sau concursul. Prin e4cepie-
perioada de pro!" este o!ligatorie .n cazul a!sol/enilor instituiilor de .n/""m=nt superior- la de!utul lor .n pro&esie. De
asemenea- perioada de pro!" este o!ligatorie 5i- .n plus- 5i e4clusi/" .n cazul .ncadr"rii .n munc" a persoanelor cu 1andicap.
EAle4andru Iiclea- Contractul indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ')F
1). Dispoziiile art. (1 alin. E)F din Codul muncii potri/it c"rora a!sol/enii instituiilor de .n/""m=nt se .ncadreaz"- la de!utul lor
.n pro&esie- pe !aza unei perioade de pro!" de cel mult , luni- nu-i scute5te pe ace5tia de concurs. A!sol/enii /izai de te4tul
menionat sunt aceia care au do!=ndit o anumit" cali&icare care urmeaz" a &i /alori&icat" .n &uncia respecti/". 0n cazul .n care
legea special" pre/ede necesitatea stagiului pentru aceast" categorie de a!sol/eni- urmeaz" a se aplica aceste dispoziii speciale-
.nl"tur=ndu-se a5adar aplica!ilitatea art. (1 alin. E)F din Codul muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. )(-))F
1*. Cu e4cepia situaiei persoanelor cu 1andicap- .n pri/ina c"rora reprezint" unica modalitate de /eri&icare a cuno5tinelor 5i
aptitudinilor- perioada de pro!" constituie o modalitate su!sidiar" 5i ulterioar" concursului sau e4amenului. E?asile ?al Popa-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. *7F
1,. De regul"- sta!ilirea unei perioade de pro!" este &acultati/" pentru anga2ator. Prin e4cepie- perioada de pro!" este o!ligatorie
.n cazul .ncadr"rii .n munc" a a!sol/enii instituiilor de .n/""m=nt- la de!utul lor .n pro&esie- .ns" nimic nu se opune asocierii
acestei modalit"i cu alte modalit"i de /eri&icare. 0n cazul persoanelor cu 1andicap- perioada de pro!" constituie unica modalitate
de /eri&icare a aptitudinilor pro&esionale. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. $$)F
17. 0nceputul duratei perioadei de pro!" este legat de momentul .nceperii acti/it"ii- c1iar dac" contractul indi/idual de munc" a
&ost .nc1eiat la o dat" anterioar". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++)- p. $$%-$$'F
1%. 0ncetarea contractului de munc" pe durata sau la s&=r5itul perioadei de pro!" nu se realizeaz" prin simpla noti&icare- care are
rolul doar de a .n5tiina cealalt" parte cu pri/ire la intenia de .ncetare- &iind necesar" o decizie .n sensul .ncet"rii. E7agda
?olonciu- Un nou regim 2uridic .n cazul .ncet"rii contractului de munc" .n perioada de pro!"N- .n Curierul 2udiciar nr. 7-%3$++*- p.
')F
1'. Partea nemulumit" poate sesiza instana de 2udecat" dac" apreciaz" c" .ncetarea contractului s-a realizat cu .nc"lcarea legii.
De e4emplu- este .ndrept"it" s" sesizeze instana partea care reclam" nerespectarea condiiei noti&ic"rii scrise- comunicarea
noti&ic"rii dup" e4pirarea perioadei de pro!" sau comiterea unui a!uz de drept de c"tre anga2atorul care a solicitat salariatului
.ndeplinirea altor acti/it"i dec=t cele care .i re/eneau .n mod o!i5nuit pentru postul ocupat. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile
Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. ('-)+- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. ),-)7F
$+. Concedierea salariatului .n !aza art. (1 alin. E)1F din Codul muncii are ca temei legal c1iar acest te4t legal- iar nu te4tul art. ,1
lit. dF din Codul muncii- c1iar dac" .mpre2ur"rile care .l determin" pe anga2ator s" ia m"sura concedierii sunt identice cu cele care
se pot .ncadra la art. ,1 lit. dF din Codul muncii- adic" se circumscriu sintagmei de Onecorespundere pro&esional"O. Prin urmare-
dispun=nd concedierea salariatului a&lat .n perioada de pro!"- anga2atorul nu tre!uie s" .ndeplineasc" &ormalit"ile pe care le
implic" concedierea .n temeiul art. ,1 lit. dF din Codul muncii- adic"< nu este necesar s" parcurg" procedura de e/aluare- nu are
o!ligaia de a propune salariatului alt loc de munc" dintre cele /acante din unitate. 8ingura &ormalitate pe care tre!uie s" o
.ndeplineasc" anga2atorul este noti&icarea scris". EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la dreptul anga2atorului de a .nceta
contractul indi/idual de munc" .n perioada de pro!"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. )1F
$1. Concedierea salariatului potri/it art. (1 alin. E)1F din Codul muncii pe durata sau la s&=r5itul perioadei de pro!" se .ntemeiaz"
pe necorespundere pro&esional"- con&orm art. ,1 lit. dF din acela5i cod- decizia de concediere &iind necesar a &i moti/at" .n &apt 5i
.n drept. Dac" decizia de concediere nu are ca temei necorespunderea pro&esional"- salariatul se poate adresa instanei de 2udecat"
pentru a constata lipsa de temei a acesteia. 0ns"- de5i art. (1 alin. E)1F nu instituie /reo e4cepie de la procedura cercet"rii
preala!ile Erespecti/ a e/alu"rii- ast&el cum se /a sta!ili prin contractul colecti/ de munc" la ni/el naional sau de ramur"-
respecti/ prin regulamentul internF- .n raport cu &inalitatea urm"rit" de lege- se poate aprecia c" nu este necesar" parcurgerea-
preala!il concedierii- a procedurii de cercetare3e/aluare preala!il". Cu alte cu/inte- noti&icarea reprezint" &ormalitatea necesar" 5i
su&icient" pentru a se putea dispune concedierea. 0ns"- .n temeiul art. ,) din Codul muncii- anga2atorul este o!ligat s" pun" la
dispoziia salariatului concediat alte posturi /acante- .n m"sura .n care e4ist" .n unitate- .n caz contrar &iind inut s" anune Agenia
de ocupare a &orei de munc". Dac" salariatul concediat accept" postul o&erit de anga2ator- el poate &i supus unei perioade de pro!"
),
pentru noul post. E7agda ?olonciu- Un nou regim 2uridic .n cazul .ncet"rii contractului de munc" .n perioada de pro!"N- .n
Curierul 2udiciar nr. 7-%3$++*- p. ')-'7F
$$. 0n cazurile reglementate de art. ,) alin. E1F din Codul muncii- c=nd anga2atorul este o!ligat s" propun" salariatului concediat
alte locuri de munc" /acante- potri/it art. 7$ alin. E$F- nu se /a recurge la perioada de pro!" ca modalitate de /eri&icare a
aptitudinilor pro&esionale. EKoria 8asu- >eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. ('F
$(. Prin introducerea cu/=ntului :numai: .n cuprinsul art. (1 alin. E)1F din Codul muncii s-a urm"rit realizarea unei derog"ri de la
dispoziiile legale imperati/e care instituie temeiurile 5i procedura concedierii- precum 5i regimul 2uridic al demisiei. Prin urmare-
denunarea unilateral" a contractului indi/idual de munc" .n !aza art. (1 alin. E)1F nu este condiionat" de urmarea unei proceduri-
singura condiie de &orm"- stipulat" ad /aliditatem- &iind cerina &ormei scrise a noti&ic"rii. 0ns"- lucrurile nu sunt la &el de clare .n
ceea ce pri/e5te moti/area inteniei sau deciziei de .ncetare a contractului de munc". 0n a!sena unei preciz"ri e4prese .n te4tul
legii pri/itoare la posi!ilitatea nemoti/"rii 5i a/=nd .n /edere c" atunci c=nd a /oit s" lase aceast" posi!ilitate- legiuitorul a
menionat-o e4pres- cum este cazul demisiei potri/it art. 7' alin. E(F din Codul muncii- apare ca discuta!il" posi!ilitatea .ncet"rii
discreionare a contractului de munc"- adic" &"r" in/ocarea unui moti/ o!iecti/. 0n acest sens mai pledeaz" c=te/a argumente.
Ast&el- dac" .ncetarea ar &i discreionar" ar .nsemna c" suntem .n prezena unei condiii pur potestati/e care a&ecteaz" contractul de
munc"- iar salariatul nu ar !ene&icia nici m"car de termen de prea/iz. Pe de alt" parte- a/=nd .n /edere c" raiunea instituirii
perioadei de pro!" este /eri&icarea aptitudinilor salariatului- denunarea discreionar" a contractului ar contra/eni acestei raiuni-
cu at=t mai mult cu c=t dispoziiile art. 7( alin. E$F din Codul muncii pri/esc tocmai concedierea pentru necorespundere
pro&esional" .n"untrul perioadei de pro!". Un alt argument se deduce din riscul potenial al denun"rii discreionare de a aduce
pre2udicii celeilalte p"ri contractante- pre2udicii care nu ar putea &i recuperate de la aceasta. 0n s&=r5it- admiterea denun"rii &"r"
in/ocarea /reunui moti/ ar conduce la imposi!ilitatea atac"rii pentru netemeinicie a acestei denun"ri .n &aa instanei
2udec"tore5ti. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ))-),F
$). Introducerea cu/=ntului :numai: .n cuprinsul alin. E)1F al art. (1 din Codul muncii are drept consecin" inadmisi!ilitatea
oric"rei alte modalit"i de .ncetare a contractului indi/idual de munc" .n perioada de pro!"- .n a&ara noti&ic"rii scrise a oric"reia
dintre p"ri. 0ns" &orma scris" a noti&ic"rii reprezint" o condiie ad /aliditatem. EAle4andru Iiclea- 7odi&ic"rile aduse Codului
muncii .n urma apro!"rii Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* prin Legea nr. (713$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. )3$++*- p. 1(F
$*. Durisprudena a ar"tat c" aprecierea aptitudinilor pro&esionale ale salariatului constituie atri!utul e4clusi/ al anga2atorului- care
este singurul .n m"sur" s" aprecieze cerinele 5i e4igenele necesitate de postul .n cauz". EKoria 8asu- >eglementarea perioadei de
pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. )$F
$,. Dac" anga2atorul apreciaz" ca necorespunzatoare acti/itatea prestat" de salariat- el poate proceda oric=nd la concedierea
acestuia- pe parcursul perioadei de pro!"- &"r" prea/iz- .n temeiul art. (1 alin. E)1F din Codul muncii. EKoria 8asu- >eglementarea
perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. ('F
$7. 0n caz de concediere a salariatului a&lat .n str"in"tate- .n perioada de pro!"- .n !aza art. (1 alin. E)1F din Codul muncii-
anga2atorul nu are o!ligaia de a-i asigura acestuia repatrierea. EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la dreptul anga2atorului de a
.nceta contractul indi/idual de munc" .n perioada de pro!"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. ))F
$%. Pe durata perioadei de pro!" contractul indi/idual de munc" este a&ectat de condiie rezolutorie- ca modalitate a actului 2uridic-
soarta contractului depinz=nd de rezultatele aprecierii anga2atorului- .n sensul c" dac" rezultatele sunt negati/e anga2atorului poate
denuna unilateral contractul. 0mpotri/a e4erciiului a!uzi/ al dreptului anga2atorului de a denuna contractul de munc"- salariatul
poate solicita instanei numai desp"gu!iri- do/edind pre2udiciul su&erit- neput=ndu-se cere 5i reintegrarea .n munc". EKoria 8asu-
>eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. )1F
$'. >eglementarea perioadei de pro!" su! &orma unei clauze de dezicere u5ureaz" poziia procesual" a anga2atorului. Ast&el- .n
cazul .n care acesta este acionat .n 2udecat" de un salariat .n legatur" cu denunarea a!uzi/" a contractului indi/idual de munc" pe
parcursul perioadei de pro!"- anga2atorului nu este inut s" produc" /reo pro!"- .ntruc=t el nu tre!uie s" 2usti&ice des&acerea
contractului de munc" 5i nici s" parcurg" /reo procedur" preala!il". EKoria 8asu- >eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi
de munc" nr. 1$3$++*- p. )$F
(+. 6ste admisi!il" e/aluarea pro&esional" a salariatului pe parcursul perioadei de pro!". EGer!an Heligr"deanu- 6/aluarea
pro&esional" e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 1$*F
Art. 2. [unicitatea perioa$ei $e prob]
E1F Pe durata e4ecut"rii unui contract indi/idual de munc" nu poate &i sta!ilit" dec=t o singur" perioad" de pro!".
E$F Prin e4cepie- salariatul poate &i supus la o nou" perioad" de pro!" .n situaia .n care acesta de!uteaz" la acela5i anga2ator .ntr-
o nou" &uncie sau pro&esie ori urmeaz" s" presteze acti/itatea .ntr-un loc de munc" cu condiii grele- /"t"m"toare sau periculoase.
E(F 9ein&ormarea salariatului anterior .nc1eierii sau modi&ic"rii contractului indi/idual de munc" cu pri/ire la perioada de pro!"-
.n termenul pre/"zut la art. 17 alin. E)F- duce la dec"derea anga2atorului din dreptul de a /eri&ica aptitudinile salariatului printr-o
asemenea modalitate.
)7
E)F Perioada de pro!" constituie /ec1ime .n munc".
$ adnot"ri #
1. >aiunea instituirii interdiciei stipulate de art. ($ alin. E1F din Codul muncii se reg"se5te .n necesitatea de a se asigura e/itarea
unor posi!ile a!uzuri de drept din partea anga2atorului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. (,$F
$. Ar &i &ost util" e4istena unei dispoziii legale care s" rezer/e salariatului supus unei noi perioade de pro!" postul deinut
anterior- pentru cazul unui e5ec .n perioada de pro!". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. (,(F
Art. . [limitarea perioa$elor $e prob]
Anga2area succesi/" a mai mult de trei persoane pe perioade de pro!" pentru acela5i post este interzis".
$ adnot"ri #
1. Ar &i util" a!rogarea art. (( din Codul muncii- ceea ce ar p"stra neatins dreptul anga2atorului de a .ncadra succesi/ salariai cu
perioad" de pro!"- a/=nd .n /edere c" salariatul poate sesiza instana .n cazul .n care unei atitudini a!uzi/e a anga2atorului.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $(,F
$. A/=nd .n /edere c" dispoziiile art. (( din Codul muncii instituie posi!ilitatea anga2"rii unei persoane pe perioada de pro!"- ar
tre!uie de urgen" a!rogate. EConstantin Helu- Codul muncii. >eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr.
73$++)- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. (,F
Art. !. [registrul general $e e,i$en a salariailor]
E1F @iecare anga2ator are o!ligaia de a .n&iina un registru general de e/iden" a salariailor.
E$F >egistrul general de e/iden" a salariailor se /a .nregistra .n preala!il la autoritatea pu!lic" competent"- potri/it legii- .n a
c"rei raz" teritorial" se a&l" domiciliul- respecti/ sediul anga2atorului- dat" de la care de/ine document o&icial.
E(F >egistrul general de e/iden" a salariailor se completeaz" .n ordinea anga2"rii 5i cuprinde elementele de identi&icare ale tuturor
salariailor- data anga2"rii- &uncia3ocupaia con&orm speci&icaiei Clasi&ic"rii ocupaiilor din >om=nia sau altor acte normati/e-
tipul contractului indi/idual de munc" 5i data .ncet"rii contractului indi/idual de munc".
E)F >egistrul general de e/iden" a salariailor este p"strat la domiciliul- respecti/ sediul anga2atorului- urm=nd s" &ie pus la
dispoziie inspectorului de munc" sau oric"rei alte autorit"i care .l solicit"- .n condiiile legii.
E*F La solicitarea salariatului anga2atorul este o!ligat s" eli!ereze un document care s" ateste acti/itatea des&"5urat" de acesta-
/ec1imea .n munc"- .n meserie 5i .n specialitate.
E,F 0n cazul .ncet"rii acti/it"ii anga2atorului- registrul general de e/iden" a salariailor se depune la autoritatea pu!lic"
competent"- potri/it legii- .n a c"rei raz" teritorial" se a&l" sediul sau domiciliul anga2atorului- dup" caz.
E7F 7etodologia de .ntocmire a registrului general de e/iden" a salariailor- .nregistr"rile care se e&ectueaz"- precum 5i orice alte
elemente .n leg"tur" cu .ntocmirea acestora se sta!ilesc prin 1ot"r=re a Bu/ernului.
7 adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E(F a/ea urm"torul coninut< :E(F >egistrul general de e/iden" a salariailor se completeaz" .n ordinea
anga2"rii 5i cuprinde elementele de identi&icare a tuturor salariailor- elementele ce caracterizeaz" contractele de munc" ale
acestora- precum 5i toate situaiile care inter/in pe parcursul des&"sur"rii relaiilor de munc" .n leg"tur" cu e4ecutarea-
modi&icarea- suspendarea sau .ncetarea contractului indi/idual de munc".: @orma actual" a alin. E(F dateaz" din * iulie $++*- c=nd
a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela
Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. >egistrul general de e/iden" a salariailor constituie un carnet de munc" colecti/- care .nlocuie5te carnetele indi/iduale.
EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 1+F
(. 0n condiiile prorog"rii termenului de a!rogare a Decretului nr. '$31'7, pri/ind carnetele de munc"- ast&el cum dispune art. $'%
alin. E(F din Codul muncii- apare ca .ndoielnic" soluia complet"rii .n paralel at=t a carnetelor de munc"- c=t 5i a registrului general
de e/iden" a salariailor- a/=nd .n /edere c" menirea acestuia era tocmai de a .nlocui carnetele de munc". EAle4andru Iiclea-
Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p.
)$)-)$*F
). 9u constituie condiii de /aliditate a contractului indi/idual de munc"- .nregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de munc"
.n termen de $+ de zile de la .nc1eiere- ast&el cum pre/ede art. % din Legea nr. 1(+31''' pri/ind unele m"suri de protecie a
persoanelor .ncadrate .n munc" Eca urmare a repu!lic"rii o&iciale a Legii nr. 1(+31''' .n 7onitorul O&icial nr. 1'+ din $+.+(.$++7-
art. % a de/enit art. 1 - nota 7CF5i nici .nregistr"rile .n registrul general de e/iden" a salariailor- .n con&ormitate cu dispoziiile
art. () din Codul muncii 5i ale Kotar=rii Bu/ernului nr. $)73$++( pri/ind .ntocmirea 5i completarea registrului general de e/iden"
a salariailor E.ntre timp acest act normati/ a &ost a!rogat- &iind .nlocuit de Kot"r=rea Bu/ernului nr. 1,13$++, pri/ind .ntocmirea
5i completarea registrului general de e/iden" a salariailor- intrat" .n /igoare la data de (1 decem!rie $++, - nota 7CF.
Argumentul este dat de .mpre2urarea c" nici unul dintre actele normati/e menionate nu consacr" sanciunea nulit"ii- ci
dimpotri/"- sanciunea amenzii contra/enionale .n caz de nerespectare a o!ligaiei de .nregistrare. EAle4andru At1anasiu-
)%
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne
nr. )3$++(- p. $,%C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. $7F
*. 9oua reglementare a cuprinsului registrului general de e/iden" a salariailor a e4clus situaiile inter/enite pe parcursul derul"rii
contractului indi/idual de munc" cu pri/ire la e4ecutarea- modi&icarea- suspendarea sau .ncetarea acestuia. >"m=ne .ns" de
discutat oportunitatea renun"rii la indicarea temeiului .ncet"rii contractului indi/idual de munc"- dac" se /a interpreta c" aceasta a
&ost /oina legiuitorului atunci c=nd a reglementat doar cerina menion"rii datei .ncet"rii contractului de munc". EIon Traian
Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. )1-)$- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1%F
,. De5i art. () alin. E*F se re&er" te4tual la :solicitarea salariatului: tre!uie s" admitem- raional- c" o!ligaia anga2atorului de a
eli!era un document atest=nd acti/itatea des&"5urat" de salariat- /ec1imea .n munc"- .n meserie 5i .n specialitate este incident" 5i
dup" ce salariatul nu mai are aceast" calitate. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii
critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. *,F
7. A/=nd .n /edere c" nu se instituie nici o sanciune pentru anga2atorul care re&uz" s" eli!ereze salariatului documentul solicitat
de acesta care s" ateste acti/itatea des&"5urat"- /ec1imea .n munc"- .n meserie 5i .n specialitate- pentru siguran" ar tre!ui ca
salariatul s" sesizeze concomitent 5i instana de 2udecat" pentru o!ligarea unit"ii- su! sanciunea daunelor cominatorii- s"
eli!ereze documentul. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
Cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $,'F
Art. #. [cumulul $e "uncii]
E1F Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe &uncii- .n !aza unor contracte indi/iduale de munc"- !ene&iciind de salariul
corespunz"tor pentru &iecare dintre acestea.
E$F @ac e4cepie de la pre/ederile alin. E1F situaiile .n care prin lege sunt pre/"zute incompati!ilit"i pentru cumulul unor &uncii.
E(F 8alariaii care cumuleaz" mai multe &uncii sunt o!ligai s" declare &iec"rui anga2ator locul unde e4ercit" &uncia pe care o
consider" de !az".
1' adnot"ri #
1. Cumulul de &uncii reglementat de Codul muncii presupune e4istena mai multor contracte de munc"- indi&erent de tipul lor.
EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ,$'F
$. Cumulul de &uncii se realizeaz" prin .nc1eierea unor contracte indi/iduale de munc" cu timp parial- ast&el .nc=t s" &ie
satis&"cut" cerina instituit" de art. 1(1 alin. E1F din Codul muncii- adic" timpul de odi1n" .ntre dou" zile de munc" s" &ie de
minimum 1$ ore consecuti/. EOana Cazan- III. Din practica 7inisterului 7uncii- 8olidarit"ii 8ociale 5i @amiliei - .ntre!"ri 5i
r"spunsuri- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++)- p. 1%7F
(. 0n cazul cumulului de &uncii limita ma4im" a timpului de munc" este )% de ore cumulate pe s"pt"m=n"- cu e4cepiile
reglementate de Codul muncii. Cumulul cu unul sau mai multe contracte cu munca la domiciliu constituie o ast&el de e4cepie de
la limita ma4im" precizat". E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al muncii - e/oluie real" sau &ormal"- .n >aporturi de munc" nr. *3$++(- p.
()F
). 6ste admisi!il cumulul de &uncii c1iar .n interiorul aceluia5i anga2ator. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ,(,- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)- Oana Cazan- III. Din practica 7inisterului
7uncii- 8olidarit"ii 8ociale 5i @amiliei - .ntre!"ri 5i r"spunsuri- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++)- p. 1%7- 7aria
@odor- Irina >"dulescu- Aspecte pri/ind cumulul de &uncii .n cazul administratorilor societ"ilor comerciale- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. ,3$++7- p. (1F
*. 6ste admisi!il cumulul de &uncii la acela5i anga2ator- at=t .n sectorul pu!lic- c=t 5i .n sectorul pri/at. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ()F
,. A/=nd .n /edere principiul general al li!ert"ii contractuale- precum 5i principiul special al ne.ngr"dirii dreptului la munc" 5i al
li!ert"ii muncii- rezult" c" poate e4ista cumul de &uncii c1iar la acela5i anga2ator- prin .nc1eierea unor contracte de munc"
distincte. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura
>osetti- Hucure5ti- $++)- p. ('7- Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1)(F
7. Art. (* din Codul muncii se re&er" .n realitate 5i la cumulul de posturi- nu numai de &uncii. De regul"- cumulul se realizeaz"
prin .nc1eierea unor contracte de munc" cu mai muli anga2atori- .ns" nimic nu se opune ca salariatul s" cumuleze mai multe
&uncii c1iar la acela5i anga2ator. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. ,+-,1F
)'
%. Din te4tul art. (* alin. E(F pare s" rezulte c" nu este admisi!il cumulul de &uncii la acela5i anga2ator. E?aleriu Man&ir-
7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*-
p. $1F
'. 6ste interzis nu numai cumul .ntre calitatea de administrator Ela societatea pe aciuni 5i .n comandit" pe aciuniF 5i calitatea de
salariat la aceea5i societate comercial"- deci la acela5i anga2ator- dar 5i cumulul la alt anga2ator. Aceast" soluie- de5i nu este
e4pres reglementat" de lege- rezult" din dispoziiile art. 1(%$ alin. E$F lit. !F din Legea nr. (131''+ pri/ind societ"ile comerciale-
care instituie criteriile pe care le poate a/ea .n /edere adunarea general" care desemneaz" administratorul. De alt&el- interdicia
pri/itoare la cumulul menionat se aplic" .n cazul oric"rei &orme 2uridice de societate comercial"- cu e4cepia societ"ilor
comerciale cu r"spundere limitat" cu asociat unic. E7aria @odor- Irina >"dulescu- Aspecte pri/ind cumulul de &uncii .n cazul
administratorilor societ"ilor comerciale- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. ,3$++7- p. ($-()F
1+. 0n cazul .n care administratorul la societatea pe aciuni 5i .n comandit" pe aciuni .nc1eie un contract indi/idual de munc"-
/iol=nd interdicia legal" pri/ind cumulul .ntre calitatea de administrator 5i calitatea de salariat- contractul de munc" /a &i nul
a!solut- .ncet=nd de drept la data .nc1eierii sale. E7aria @odor- Irina >"dulescu- Aspecte pri/ind cumulul de &uncii .n cazul
administratorilor societ"ilor comerciale- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. ,3$++7- p. ($F
11. 8u! imperiul noului cod al muncii este permis" anga2area pensionarilor .n !aza unui contract de munc". 0n spri2inul acestei
a&irmaii se pot in/oca dou" argumente. Ast&el- .n primul r=nd- noul cod al muncii consacr" e4pres principiul li!ert"ii muncii- iar
.n al doilea r=nd- nu e4ist" nici o interdicie e4pres" .n acest sens. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)-$**F
1$. 8alariul se poate cumula 5i cu pensia- cu e4cepia pensiilor de in/aliditate de gradele I 5i II 5i a pensiei de urma5. E?asile ?al
Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. ,+-,1F
1(. A/=nd .n /edere c" noul cod al muncii a a!rogat e4pres Legea nr. $31''1 pri/ind cumulul de &uncii- con&orm c"reia unitatea
la care s-a sta!ilit &uncia de !az" ac1it" toate celelalte drepturi de personal- rezult" c" .n prezent &iecare anga2ator al salariatului
/a pl"ti contri!uiile de asigur"ri sociale. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. $3$++(- p. $*)F
1). Prin Codul muncii s-au .nl"turat dispoziiile anterioare pri/ind cumulul de &uncii- care sta!ileau numai .n sarcina
anga2atorului la care se e4ercita &uncia de !az" o!ligaia de a acorda salariatului toate celelalte drepturi de personal- de a reine 5i
pl"ti contri!uia de asigur"ri sociale 5i orice sume legal datorate- de a p"stra 5i completa carnetul de munc". Prin urmare-
actualmente e4ist" un regim de egalitate .ntre anga2atori- ace5tia &iind o!ligai s" acorde salariatului cumulard toate drepturile
pre/"zute de lege- iar nu numai salariul. 0n mod corespunz"tor- toi anga2atorii /or reine 5i pl"ti contri!uiile de asigur"ri sociale
pre/"zute de lege. 8ingura pro!lem" care se poate ridica /izeaz" modul .n care se /or acorda prestaiile de asigur"ri sociale
suplimentare salariatului cumulard care pl"te5te 5i pentru care se pl"tesc contri!uii suplimentare. EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )17F
1*. O!ligaiile &iscale singulare sunt .n sarcina anga2atorului la care s-a sta!ilit &uncia de !az". E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al
muncii - e/oluie real" sau &ormal"- .n >aporturi de munc" nr. *3$++(- p. ()F
1,. 8alariaii cumularzi au dreptul la concediu de odi1n" pl"tit corespunz"tor &iec"ruia dintre contractele indi/iduale de munc" .n
care sunt parte. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. *'%F
17. 8alariaii cumularzi au dreptul la concediu de odi1n" pl"tit numai de la anga2atorul la care au &uncia de !az". Anga2atorul la
care sunt .ncadrai prin cumul le /a acorda numai concediu &"r" plat" pentru zilele de concediu de odi1n" acordate de cel"lalt
salariat. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 1)7F
1%. 0n cazul cumulului de &uncii- salariatul are dreptul la concediu de odi1n" pl"tit numai de la anga2atorul la care a &ost sta!ilit"
&uncia de !az"- cu norm" .ntreag"- urm=nd ca cealalt" unitate s" le acorde la cerere concediu &"r" plat" pentru perioada respecti/".
0n cazul .n care salariatul este .ncadrat prin cumul cu 2um"tate de norm" la dou" unit"i- el /a !ene&icia de concediu la am!ele
unit"i proporional cu timpul lucrat. EGte&an Constantin- Acordarea concediului de odi1n"- .n >aporturi de munc" nr. )3$++(-
6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. 1'F
1'. A/=nd .n /edere c" anumite sarcini incum!" e4clusi/ anga2atorului la care s-a sta!ilit &uncia de !az"- cum ar &i acordarea
tinc1etelor de mas" sau p"strarea 5i completarea carnetului de munc"- rezult" c" :alegerea: acestuia nu reprezint" o .ndrituire a
salariatului- ci presupune acordul anga2atorului. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1)F
Art. %. [anga/area strinilor 2i apatrizilor]
Cet"enii str"ini 5i apatrizii pot &i anga2ai prin contract indi/idual de munc" .n !aza permisului de munc" eli!erat potri/it legii.
1 adnotare #
*+
1. 0n con&ormitate cu reglement"rile speciale- prin sta!ilirea anual" de c"tre Bu/ern a num"rului de permise de munc" care se pot
eli!era- practic Bu/ernul sta!ile5te num"rul str"inilor care se pot .ncadra anual .n munc" pe teritoriul >om=niei. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (7*F
CAPITOLUL 2 - !ecutarea contractului individual de munc
Art. &. [principiul negocierii]
Drepturile 5i o!ligaiile pri/ind relaiile de munc" dintre anga2ator 5i salariat se sta!ilesc potri/it legii- prin negociere- .n cadrul
contractelor colecti/e de munc" 5i al contractelor indi/iduale de munc".
* adnot"ri #
1. Coninutul legal al contractului indi/idual de munc" este alc"tuit din drepturi 5i o!ligaii .n pri/ina c"rora legea e4clude orice
negociere- precum 5i din drepturi 5i o!ligaii cu pri/ire la care p"rile nu au negociat- de5i a/eau posi!ilitatea legal"- .ntruc=t legea
sau contractul colecti/ de munc" nu sta!ilesc dec=t ni/elurile ma4imale sau minimale ale acestora. 0n mod corespunz"tor-
coninutul negociat sau con/enional al contractului indi/idual de munc" este alc"tuit din drepturi 5i o!ligaii negociate de p"ri- .n
leg"tur" cu care legea sau contractul colecti/ de munc" sta!ilesc ni/eluri minimale sau ma4imale- din drepturi 5i o!ligaii la carea
legea &ace trimitere- .n sensul c" las" p"rilor posi!ilitatea includerii lor .n contractul de mmunc"- precum 5i din drepturi 5i
o!ligaii care nu sunt pre/"zute de lege- dar pe care p"rile le pot include .n contract .n /irtutea principiului li!ert"ii de /oin".
Drepturile 5i o!ligaiile p"rilor contractului indi/idual de munc"- stipulate de art. (' 5i )+ din Codul muncii- nu sunt limitati/
reglementate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al
muncii- Partea I- .n Pandectele rom=ne nr. )3$++(- p. $,+-$,(C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. *)F
$. Constituie a!uz de drept orice a!atere a dreptului de la &inalitatea social"- presupun=nd lipsa unei 2usti&ic"ri reale sau a unui
moti/ legitim. A5adar- e4erciiul unui drept este "rmurit de dou" limite< o limit" o!iecti/"- dat" de lege- 5i o limit" su!iecti/"-
dat" de e4istena unui moti/ legitim. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. (%F
(. >"spunderea pentru e4erciiul a!uzi/ al unui drept nu se con&und" cu r"spunderea patrimonial" sau cu r"spunderea disciplinar"-
de5i este posi!il ca a!uzul de drept s" antreneze am!ele &orme de r"spundere menionate. >"spunderea pentru a!uzul de drept
presupune .ntrunirea urm"toarelor condiii< comiterea unei &apte a!uzi/e- prin e4ercitarea sau nee4ercitarea unui drept su!iecti/-
producerea unui pre2udicu- e4istena unui raport de cauzalitate .ntre &apt" 5i pre2udiciu 5i /ino/"ia autorului. 0mpre2ur"rile care
.nl"tur" caracterul a!uzi/ al &aptei sunt< legitima ap"rare- starea de necesitate- .ndeplinirea unei .ndatoriri legale sau a ordinului
superiorului- consim"m=ntul persoanei /"t"mate. Cauzele care .nl"tur" raportul de cauzalitate sunt< &ora ma2or"- cazul &ortuit-
&apta terului- &apta /ictimei. Gi /ino/"ia poate &i .nl"turat" de lipsa discern"m=ntului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )$-)(F
). A!uzul de drept poate &i sancionat prin re&uzul recunoa5terii sau ocrotirii dreptului su!iecti/ e4ercitat a!uzi/. Ast&el- de
e4emplu- instana /a respinge- pentru a!uz de drept- cererea de desp"gu!iri a salariatului care solicit" cu .nt=rziere reintegrarea sa
.n munc"- .n scopul de a do!=ndi desp"gu!iri c=t mai su!staniale. O alt" sanciune a a!uzului de drept o constituie des&iinarea
actului a!uzi/. 0n s&=r5it- a!uzul de drept poate atrage 5i o!ligarea persoanelor /ino/ate la plata de desp"gu!iri. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *%-*'F
*. 9u constituie a!uz de drept din partea anga2atorului- ci &apt" ilicit"- re&uzul de a-l primi la munc" pe salariat- .n a!sena unei
decizii de des&acere a contractului de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. *$F
Art. '. [inter$icia renunrii la $repturile pre,zute $e lege]
8alariaii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacie prin care se urm"re5te renunarea la
drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lo/it" de nulitate.
1% adnot"ri #
1. Art. (% din Codul muncii instituie o limitare a li!ert"ii contractuale- .n scopul proteciei salariatului. 0n temeiul art. (% este
lo/it" de nulitate a!solut" orice clauz" dintr-o con/enie sau act unilateral prin care salariatul ar consimi la o limitare sau
renunare la drepturile garantate de lege. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. 1++-1+1F
$. Din considerente de protecie a intereselor salariailor- dispoziiile art. (% din Codul muncii limiteaz" li!ertatea contractual" a
p"rilor /iitorului contract de munc". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. %1F
(. 0n temeiul art. (% din Codul muncii- .i este interzis salariatului s" renune nu numai la drepturile consacrate prin lege- ci 5i la
cele negociate prin contract colecti/ sau indi/idual de munc". Un prim argument .n acest sens rezult" din perspecti/a istoric".
Ast&el- dac" reglementarea anterioar"- coninut" .n art. 1% din Codul muncii anterior- consacra inadmisi!ilitatea renun"rii de c"tre
*1
salariat la orice &el de drepturi- nu numai la cele sta!ilite prin lege- cu at=t mai mult .n cadrul reglement"rii actuale- .n capitalism-
c=nd se con&er" negocierii colecti/e 5i indi/iduale un rol deose!it de important- tre!uie s" concluzion"m c" art. (% pri/e5te toate
categoriile de drepturi- iar nu numai pe cele sta!ilite prin lege. Un al doilea argument- cu re&erire la negocierea colecti/"- se
spri2in" pe &ora o!ligatorie a contractelor colecti/e de munc"- garantat" prin art. )1 alin. E*F din Constituie. A5adar- su! aspectul
o!ligati/it"ii- drepturile iz/or=nd din contractele colecti/e de munc" au o situaie similar" cu cele iz/or=nd din lege. Al treilea
argument- cu re&erire la negocierea indi/idual"- se deduce din art. ',' alin. E1F din Codul ci/il- potri/it c"ruia con/eniile legal
&"cute au putere de lege .ntre p"rile contractante. Prin urmare- 5i contractul indi/idual de munc" are putere de lege pentru p"ri-
salariatul neput=nd renuna la drepturile iz/or=nd din acest contract. EIon Traian Gte&"nescu- Consideraii re&eritoare la aplicarea
art. (% din Codul muncii- .n Dreptul nr. '3$++)- p. %+-%1F
). 6ste discuta!il" adaptarea art. (% la cerinele economiei de pia". Ast&el- ar &i &ost mai adec/at" reglementarea art. (% prin
re&erire e4clusi/ la drepturile sta!ilite- iar nu recunoscute de lege. O asemenea reglementare ar &i permis salariatului s"
tranzacioneze .n leg"tur" cu drepturile rezultate din negocierile colecti/e sau indi/iduale. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. 1+1F
*. Art. (% instituie interdicia renun"rii de c"tre salariat- at=t la drepturile care .i sunt &i4ate prin lege- c=t 5i la drepturile n"scute
din contractul indi/idual sau colecti/ de munc". 64igenele economiei de pia" ar &i reclamat o &ormulare mai restricti/" a te4tului-
.n sensul sta!ilirii interdiciei de renunare doar la drepturile sta!ilite prin lege. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului
indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 7*-7,F
,. Interdiciile stipulate de art. (% din Codul muncii /izeaz" drepturile sta!ilite prin acte normati/e- indi&erent de tipul lor- precum
5i prin contractele colecti/e de munc". Prin urmare- este posi!il" modi&icarea .n sens in&erior a drepturilor instituite prin contractul
indi/idual de munc" numai dac" prin aceasta nu se aduce atingere ni/elulului drepturilor sta!ilite prin negocieri colecti/e.
E?aleriu Man&ir- >"spunderea patrimonial" a salariailor 5i &uncionarilor pu!lici- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p.
'*-1+(F
7. Art. (% din Codul muncii nu tre!uie interpretat literal- ci teleologic. Legiuitorul nu a urm"rit s" interzic" orice tranzacii- ci doar
.nc1eierea actelor 2uridice prin care salariatul ar renuna la drepturile sale imperati/ pre/"zute de lege. Prin urmare- a5a cum
demonstreaz" 5i practica 2udiciar"- .nc1eierea unei tranzacii .n dreptul muncii este pe deplin legal". EDaniel Dasc"lu- 7aria
@odor- Unele consideraii pri/ind competena soluion"rii con&lictelor de munc" 5i a litigiilor de munc". Impactul elementelor de
e4traneitate asupra competenei soluion"rii litigiilor 5i con&lictelor de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++)- p.
1$)F
%. 8alariatul poate renuna la drepturile sale- dac" o ast&el de renunare .i aduce un a/anta2- cum ar &i situaia .n care renunarea la
prea/iz- .n cazul concedierii sale- .i permite s" do!=ndeasc" un nou loc de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. 1+(F
'. 9u se aplic" interdicia instituit" de art. (% din Codul muncii .n cazul .n care salariatul renun" total sau parial la un drept .n
sc1im!ul o!inerii altui a/anta2- cu condiia .ns" ca renunarea s" nu conduc" la diminuarea dreptului su! limita &i4at" de lege. De
asemenea- interdicia este inaplica!il" .n cazul .n care salariatul renun" la un drept pentru sal/area contractului s"u de munc"- dar
5i .n acest caz cu condiia de a nu se a2unge la co!or=rea su! limita &i4at" legal pentru dreptul respecti/. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 7%-7'F
1+. 6ste admisi!il" renunarea indirect" a salariatului la drepturile sale- prin acceptarea ma2or"rii o!ligaiilor sale- peste limita
sta!ilit" de lege- cu condiia ca aceast" situaie s" nu conduc" la diminuarea drepturilor salariatului su! limita sta!ilit" de lege.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. %+F
11. 9u este suscepti!il de a!uz dreptul salariatului de a re&uza diminuarea drepturilor sale recunoscute de lege. EIon Traian
Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),F
1$. Art. (% nu .mpiedic" pe anga2ator s" renune la drepturile constituite e4clusi/ .n &a/oarea sa- c1iar dac" dreptul respecti/ este
consacrat printr-o norm" imperati/"- cu e4cepia situaiei .n care renunarea la drept ar aduce atingere unui interes pu!lic. EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. 1+$F
1(. 8pre deose!ire de salariat- anga2atorul din sectorul pri/at este .ndrituit s" renune la drepturile sale- cu singura condiie de a nu
aduce atingere unei norme imperati/e. 0n sc1im!- posi!ilitatea anga2atorilor &inanai din surse !ugetare de a renuna la drepturile
lor este "rmurit" de o du!l" limit". Ast&el- pe de o parte- renunarea nu poate aduce atingere resurselor &inanciare a&late la
dispoziia acestor anga2atori- iar pe de alt" parte- renunarea nu poate aduce atingere unui interes pu!lic. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 7'-%+F
1). A/=nd .n /edere intepretarea gramatical"- precum 5i sanciunea nulit"ii a!solute- rezult" c" norma instituit" de art. (% din
Codul muncii are caracter imperati/. E?aleriu Man&ir- >"spunderea patrimonial" a salariailor 5i &uncionarilor pu!lici- 6ditura
Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. ',F
1*. A/=nd .n /edere dispoziiile art. (% din Codul muncii- este lo/it" de nulitate a!solut" con/enia prin care salariatul renun" la
indemnizaia pentru cre5terea copilului .n /=rst" de p=n" la doi ani- pentru perioada cuprins" .ntre /=rsta de un an 5i /=rsta de doi
*$
ani. ECurtea de Apel Pite5ti- secia ci/il"- decizia nr. )3>-CA din 1( ianuarie $++)- .n Cornelia B1eorg1e 8orescu- 9icolae 7arcel
Onciulescu- 7ariana 8tan- 7irela 8orina Popescu- Ba!riela C1iorni"- Huletinul 2urisprudenei $++) al Curii de Apel Pite5ti-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. (7F
1,. Dispoziiile art. (% 5i 1,* din Codul muncii- a/=nd ca e&ect interdicia pentru salariai de a renuna .n tot sau .n parte la
drepturile salariale- precum 5i nulitatea actelor de acceptare tacit" a unor drepturi salariale diminuate- constituie m"suri de
protecie pentru salariai- menite s" asigure e4erciiul ne.ngr"dit al drepturilor 5i al intereselor legitime ce li se cu/in .n cadrul
raporturilor de munc"- pentru a-i &eri de consecinele unor e/entuale a!uzuri ori amenin"ri din partea anga2atorilor. 6le nu
contra/in nici dispoziiilor art. 1, alin. E1F din Constituie- .ntruc=t nu &a/orizeaz" anumite categorii sociale- precum 5i nici
dispoziiilor art. $1 alin. E(F din Constituie re&eritoare la dreptul la un proces ec1ita!il 5i la soluionarea cauzelor .ntr-un termen
rezona!il. ECurtea Constituional"- decizia nr. )')3$++)- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. *' din 1% ianuarie $++)F
17. Dispoziiile art. (% din Codul muncii nu contra/in art. )* din Constituie. Ast&el te4tul constituional- consacr=nd posi!ilitatea
oric"rei persoane de a iniia 5i .ntreprinde o acti/itate cu scop lucrati/- a l"sat legiuitorului ordinar atri!uia de a sta!ili condiiile
.n care se realizeaz" acest drept. Or- art. (% din Codul muncii- .ntemeindu-se pe considerente de protecie a salariailor- nu a negat
.ns"5i e4istena accesului li!er al persoanei la o acti/itate economic"- li!era iniiati/" 5i e4ercitarea acestora. ECurtea
Constituional"- decizia nr. ($$3$++*- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. 7+$ din ( august $++*F
1%. Art. (% nu .ncalc" principiul li!ert"ii contractuale- care- de alt&el- nu este un principiu constituional. Li!ertatea contractual"
cunoa5te limite rezona!ile impuse de raiuni de ocrotire a unor interese pu!lice 5i pri/ate legitime. Or- a/=nd .n /edere c" munca
constituie un &actor esenial pentru e4istena 5i prop"5irea societ"ii umane- iar remuneraia a&erent" muncii prestate reprezint"
pentru cea mai mare parte a mem!rilor societ"ii principala- dac" nu c1iar unica- surs" de su!zisten"- legiuitorul a adoptat o
legislaie comple4" 5i unitar"- constituind o ramur" distinct" de drept. Dispoziiile art. (% din Codul muncii reprezint" norme
imperati/e- numai .n acest &el &iind asigurate m"surile de protecie social" a persoanelor a&late .n poziie economic" de&a/orizat".
Dispoziiile art. (% din Codul muncii nu aduc atingere dispoziiilor art. 1, alin. E1F din Constituie- .ntruc=t ele nu urm"resc dec=t
s" asigure egalitatea .ntre p"rile contractante- inegale- a! initio- din punct de /edere al potenialului economic 5i &inanciar. De
asemenea- art. (% nu contra/ine nici dispoziiilor art. 1, alin. E$F- E(F 5i E)F- art. (+- art. )+ 5i art. )* din Constituie- a/=nd .n
/edere c" domeniul lor de inciden" este cu totul altul- ceea ce e4clude posi!ilitatea oric"rei coliziuni .ntre ele. ECurtea
Constituional"- decizia nr. (*,3$++*- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. %$* din 1( septem!rie $++*F
Art. ). [principalele $repturi 2i obligaii ale salariatului]
E1F 8alariatul are- .n principal- urm"toarele drepturi<
aF dreptul la salarizare pentru munca depus"C
!F dreptul la repaus zilnic 5i s"pt"m=nalC
cF dreptul la concediu de odi1n" anualC
dF dreptul la egalitate de 5anse 5i de tratamentC
eF dreptul la demnitate .n munc"C
&F dreptul la securitate 5i s"n"tate .n munc"C
gF dreptul la acces la &ormarea pro&esional"C
1F dreptul la in&ormare 5i consultareC
iF dreptul de a lua parte la determinarea 5i ameliorarea condiiilor de munc" 5i a mediului de munc"C
2F dreptul la protecie .n caz de concediereC
JF dreptul la negociere colecti/" 5i indi/idual"C
lF dreptul de a participa la aciuni colecti/eC
mF dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
E$F 8alariatului .i re/in- .n principal- urm"toarele o!ligaii<
aF o!ligaia de a realiza norma de munc" sau- dup" caz- de a .ndeplini atri!uiile ce .i re/in con&orm &i5ei postuluiC
!F o!ligaia de a respecta disciplina munciiC
cF o!ligaia de a respecta pre/ederile cuprinse .n regulamentul intern- .n contractul colecti/ de munc" aplica!il- precum 5i .n
contractul indi/idual de munc"C
dF o!ligaia de &idelitate &a" de anga2ator .n e4ecutarea atri!uiilor de ser/iciuC
eF o!ligaia de a respecta m"surile de securitate 5i s"n"tate a muncii .n unitateC
&F o!ligaia de a respecta secretul de ser/iciu.
1* adnot"ri #
1. Potri/it 2urisprudenei &ranceze- constituie o .nc"lcare a dreptului la demnitate .n munc" supra/eg1erea salariatului cu mi2loace
te1nice audio-/ideo- &"r" 5tirea acestuia. 9u este admisi!il" .n instan" o ast&el de pro!" prezentat" de anga2ator pentru do/edirea
.nc"lc"rii de c"tre salariat a disciplinei .n munc". ECostel B.lc"- Demnitatea .n munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
$3$++)- p. ,'-7$F
$. Legat de demnitatea .n munc"- 2ursprudena &rancez" apreciaz" c" anga2atorul nu are dreptul s" sta!ileasc" inuta /estimentar" a
anga2ailor- dec=t pentru moti/e de igien" 5i securitate sau pentru a a2uta clientela s" identi&ice anga2aii- .ns" cu meniunea c" nici
.n aceste cazuri /estimentaia nu tre!uie s" &ie ridicol" sau degradant". ECostel B.lc"- Demnitatea .n munc"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. $3$++)- p. 7$F
*(
(. Constituie .nc"lc"ri ale demnit"ii .n munc"< comportamentul anga2atorului maliios- a!uzi/- insult"tor &a" de salariat- criticile
ne2usti&icate &"cute de anga2ator la adresa salariatului- .n &aa colegilor- &"r" dreptul la replic"- cu scopul de a-l umili pe salariat-
distrugerea &izic" a lucr"rii salariatului- .n &aa colegilor- meninerea pentru salariatul cu studii superioare a unui salariu egal cu cel
al unui salariat cu studii medii- cu scopul de a-l plasa pe primul .ntr-o situaie de in&erioritate. ECostel B.lc"- Demnitatea .n munc"-
.n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. 7$-7(F
). 0n cazul .n care anga2atorul .ncalc" dreptul la demnitate .n munc" al salariatului- acesta din urm" poate cere instanei de
2udecat"< anularea actului prin care s-a adus atingere demnit"ii .n munc"- o!ligarea anga2atorului la .ncetarea oric"rei aciuni sau
incaiuni de natur" s" aduc" atingere demnit"ii .n munc" 5i o!ligarea anga2atorului la plata de daune-interese- dar numai dac"
&apta prin care s-a adus atingere demnit"ii .n munc" constituie- .n acela5i timp- 5i o discriminare pro1i!it" de lege. ECostel B.lc"-
Demnitatea .n munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. 7(F
*. 0n /irtutea o!ligaiei generale de &idelitate- salariatul este inut s" se a!in" de la a &ace concuren" anga2atorului s"u. 0n caz de
.nc"lcare a o!ligaiei- anga2atorul poate cere daune-interese dac" pro!eaz" toate elementele r"spunderii< &apta ilicit"- /ino/"ia-
pre2udiciul 5i leg"tur" de cauzalitate dintre &apt" 5i pre2udiciu. E>aluca Dimitriu- Clauza de neconcuren" 5i clauza de
con&idenialitate .n reglementarea noului Cod al muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. $$-$(F
,. O!ligaia de &idelitate a salariatului cuprinde dou" elemente< o o!ligaie de a &ace- const=nd .n .ndatorirea de a urm"ri interesele
anga2atorului 5i o o!ligaie de a nu &ace- care- la r=ndul ei cuprinde o!ligaia de neconcuren" 5i o!ligaia de con&idenialitate.
EO/idiu 7aco/ei- Clauza de neconcuren"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- pag.7,-77F
7. 0n cazul deta5"rii- salariatul deta5at nu r"spunde pentru .nc"lcarea o!ligaiei de neconcuren" &a" de anga2atorul care a dispus
deta5area. Ast&el- a/=nd .n /edere c" .ndeplinirea sarcinilor pe care le presupune deta5area implic" transmiterea sau &olosirea de
c"tre salariat a cuno5tinelor pe care le-a do!=ndit- se poate considera c" anga2atorul care a dispus deta5area 5i-a asumat riscul ca
salariatul deta5at s" .ncalce in/oluntar o!ligaia de neconcuren". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,(-$,)F
%. 0n temeiul o!ligaiei legale de neconcuren"- ca parte a o!ligaie de &idelitate- salariatului .i este interzis" prestarea direct"-
nemi2locit"- de acti/it"i care se a&l" .n concuren" cu cele des&"5urate de anga2atorul s"u- &iindu-i .ns" permis" des&"5urarea
oric"ror alte acti/it"i .n &a/oarea altor anga2atori- c1iar dac" ace5tia din urm" sunt concureni ai anga2atorului iniial. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,'F
'. O!ligaia de neconcuren"- ca element al o!ligaiei de &idelitate- nu se con&und" cu clauza de neconcuren"- reglementat" de art.
$1-$) din Codul muncii. Coninutul concret al o!ligaiei de neconcuren" rezult" din interpretarea teleologic" a dispoziiilor art.
('7 alin. E1F din Codul comercial- ale art. '+ din Legea din 1'$' asupra contractelor de munc" 5i ale art. (' alin. E$F lit. dF 5i &F din
Codul muncii. Ast&el- o!ligaia de neconcuren"- ca element al o!ligaiei de &idelitate- const" .n interdicia pentru anga2at de a
des&"5ura- pentru sine sau pentru altul- a unei acti/it"i direct concurente- .n acela5i domeniu cu cel .n care acti/eaz" anga2atorul
s"u- &iindu-i .ns" permis" des&"5urarea oric"rei alte acti/it"i pentru sine sau pentru altul. EO/idiu 7aco/ei- Clauza de
neconcuren"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- pag.77- %,F
1+. O!ligaia de &idelitate a salariatului- stipulat" de art. (' alin. E$F lit. dF din Codul muncii- include o!ligaia de neconcuren" 5i
o!ligaia de con&idenialitate. O!ligaia de con&idenialitate /izeaz" acele in&ormaii cu pri/ire la care anga2atorul l-a .n5tiinat pe
salariat .n leg"tur" cu .mpre2urarea c" au acest caracter. 0nc"lcarea o!ligaiei de con&idenialitate atrage dup" caz- r"spunderea
penal"- dac" in&ormaiile dez/"luite au caracter de secret de stat- secret economic sau secret comercial- r"spunderea patrimonial"-
dac" anga2atorul do/ede5te producerea unui pre2udiciu- r"spunderea disciplinar" sau c1iar concedierea salariatului pentru
necorespundere pro&esional"- dac" dez/"luirea in&ormaiei este urmarea unei negli2ene a salariatului- ce nu constituie a!atere
disciplinar". E>aluca Dimitriu- Preciz"ri pri/ind in&ormarea 5i consultarea p"rilor raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. $3$++7- p. $$F
11. O!ligaia de &idelitate- stipulat" de art. (' alin. E$F lit. dF din Codul muncii- include 5i o!ligaia de con&idenialitate- dar numai
.n ceea ce pri/e5te in&ormaiile care .n mod /"dit nu tre!uie di/ulgate de c"tre salariat- .ntruc=t pot cauza pre2udicii anga2atorului.
0n temeiul o!ligaiei de &idelitate salariatul tre!uie s" se a!in" de la di/ulgarea in&ormaiilor care constituie secret de ser/iciu. De
asemenea- .n !aza o!ligaiei de &idelitate salariatul are interdicia de a di/ulga in&ormaiile 5i datele sta!ilite prin regulamentul
intern 5i contractul colecti/ de munc". EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la clauza de con&idenialitate din contractul
indi/idual de munc"- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++)- p. 1+7-1+%F
1$. 0n structura o!ligaiei de &idelitate- stipulat" de art. (' alin. E$F lit. dF din Codul muncii- intr" dou" laturi< o!ligaia de a p"stra
secretul de ser/iciu- reglementat" de art. (' alin. E$F lit. &F din cod 5i o!ligaia de a nu &ace concuren" anga2atorului pe parcursul
derul"rii contractului indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++*- p. ,)F
1(. 0ncetarea o!ligaiei de con&idenialitate- ce incum!" salariatului .n temeiul art. (' alin. E$F lit. dF din Codul muncii- poate a/ea
loc .n cazul .n care in&ormaia de/ine pu!lic"- indi&erent prin ce mi2loace- .n cazul .n care caracterul secret al in&ormaiilor de/ine
nelegitim- precum 5i .n caz de .ncetare a raportului de munc"- .n acest ultim caz- cu e4cepia situaiilor .n care in&ormaiile sunt
*)
secrete de &a!ric" sau de comer ori salariatul a intrat .n posesia lor .n mod nelegal. E>aluca Dimitriu- Preciz"ri pri/ind in&ormarea
5i consultarea p"rilor raportului de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. $(F
1). @elul muncii poate &i e4primat prin norme de munc" sau prin &i5e ale postului. A5adar- norma de munc" nu sta!ile5te doar
cantitatea muncii- ci 5i &elul muncii. @i5a postului sta!ile5te atri!uiile speci&ice pe care tre!uie s" le .ndeplineasc" salariatul-
concretizeaz" o!ligaiile principale pe care salariatul 5i le-a asumat la .nc1eierea contractului de munc". Prin urmare- &i5a postului
d" e4presie prerogati/ei organizatorice a anga2atorului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. )+,-)+7F
1*. 9orma de munc" sau &i5a postului caracterizeaz" &elul muncii. Ast&el- norma de munc" const" .n cantitatea de munc" necesar"
pentru realizarea lucr"rilor de c"tre un salariat a/=d cali&icarea potri/it" 5i care presteaz" munca cu intensitatea normal"- .ntr-un
cadrul te1nologic presta!ilit. 9orma de munc" include tiumpul producti/- .ntreruperile te1nologice 5i pauzele legale. @i5a postului
se utilizeaz" .n acele &uncii care nu implic" o!inerea unor produse. @i5a postului enumer" atri!uiile salariatului. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1*'F
Art. !-. [principalele $repturi 2i obligaii ale anga/atorului]
E1F Anga2atorul are- .n principal- urm"toarele drepturi<
aF s" sta!ileasc" organizarea 5i &uncionarea unit"iiC
!F s" sta!ileasc" atri!uiile corespunz"toare pentru &iecare salariat- .n condiiile legii 5i3sau .n condiiile contractului colecti/ de
munc" aplica!il- .nc1eiat la ni/el naional- la ni/el de ramur" de acti/itate sau de grup de unit"iC
cF s" dea dispoziii cu caracter o!ligatoriu pentru salariat- su! rezer/a legalit"ii lorC
dF s" e4ercite controlul asupra modului de .ndeplinire a sarcinilor de ser/iciuC
eF s" constate s"/=r5irea a!aterilor disciplinare 5i s" aplice sanciunile corespunz"toare- potri/it legii- contractului colecti/ de
munc" aplica!il 5i regulamentului intern.
E$F Anga2atorului .n re/in- .n principal- urm"toarele o!ligaii<
aF s" in&ormeze salariaii asupra condiiilor de munc" 5i asupra elementelor care pri/esc des&"5urarea relaiilor de munc"C
!F s" asigure permanent condiiile te1nice 5i organizatorice a/ute .n /edere la ela!orarea normelor de munc" 5i condiiile
corespunz"toare de munc"C
cF s" acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege- din contractul colecti/ de munc" aplica!il 5i din contractele indi/iduale
de munc"C
dF s" comunice periodic salariailor situaia economic" 5i &inanciar" a unit"ii- cu e4cepia in&ormaiilor sensi!ile sau secrete- care-
prin di/ulgare- sunt de natur" s" pre2udicieze acti/itatea unit"ii. Periodicitatea comunic"rilor se sta!ile5te prin negociere .n
contractul colecti/ de munc" aplica!ilC
eF s" se consulte cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor .n pri/ina deciziilor suscepti!ile s" a&ecteze su!stanial
drepturile 5i interesele acestoraC
&F s" pl"teasc" toate contri!uiile 5i impozitele a&late .n sarcina sa- precum 5i s" rein" 5i s" /ireze contri!uiile 5i impozitele
datorate de salariai- .n condiiile legiiC
gF s" .n&iineze registrul general de e/iden" a salariailor 5i s" opereze .nregistr"rile pre/"zute de legeC
1F s" eli!ereze- la cerere- toate documentele care atest" calitatea de salariat a solicitantuluiC
iF s" asigure con&idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor.
$) adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E1F lit. !F era< :!F s" sta!ileasc" atri!uiile corespunz"toare pentru &iecare salariat- .n condiiile legiiC:. 6l a
&ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul
coninut< :!F s" sta!ileasc" atri!uiile corespunz"toare pentru &iecare salariat- .n condiiile legii 5i3sau .n condiiile contractului
colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el naional sau la ni/el de ramur" de acti/itate aplica!ilC :. @orma actual" a lit. !F dateaz" din $$
decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al alin. E$F lit. dF era< :dF s" comunice periodic salariailor situaia economic" 5i &inanciar" a unit"iiC:. 6l a &ost
modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul
coninut< :dF s" comunice periodic salariailor situaia economic" 5i &inanciar" a unit"ii. Periodicitatea comunic"rilor se sta!ile5te
prin negociere .n contractul colecti/ de munc" aplica!il:. @orma actual" a lit. dF dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n
/igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. E>u4andra 9ioiuF
$. Dispoziiile art. )+ alin. E1F lit. aF din Codul muncii dau e4presie dreptului anga2atorului la autoorganizare. Ast&el- orice
persoan" 2uridic" tre!uie s"-5i .ntocmeasc" un regulament de organizare 5i &uncionare- adic" un act intern care s" sta!ileasc"
structura organizatoric" pe compartimente de lucru- atri!uiile lor- precum 5i relaiile dintre acestea. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat
de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ,$-,(F
(. A/=nd .n /edere c" este l"sat la latitudinea e4clusi/" a anga2atorului- nu este suscepti!il de a!uz dreptul acestuia de a-5i &i4a
ci&ra de a&aceri- precum 5i de a sta!ili organizarea 5i &uncionarea unit"ii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),F
). Aptitudinea anga2atorului de a sta!ili organizarea 5i &uncionarea unit"ii realizeaz" coninutul puterii de gestionare a acestuia.
Puterea de gestionare nu este a!solut"- instana 2udec"toreasc" &iind .ndrept"it" s" e4amineze deciziile anga2atorului prin prisma
**
interesului .ntreprinderii. EO/idiu Iinca- Poziia anga2atorului .n raport cu salariatul s"u .n cadrul contractului indi/idual de
munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. )'F
*. Desigur c" .n ceea ce pri/e5te dreptul- stipulat de art. )+ alin. E1F lit. !F- de a sta!ili atri!uiile corespunz"toare pentru &iecare
salariat .n condiiile legii 5i3sau .n condiiile contractului colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el naional sau la ni/el de ramur" de
acti/itate aplica!il anga2atorul /a &i inut 5i de dispoziiile contractului colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el de unitate. EIon Traian
Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. )(-))F
,. 0n !aza dispoziiilor art. )+ alin. E1F lit. !F-cF din Codul muncii- anga2atorul poate proceda oric=nd- pe parcursul e4ecut"rii
contractului indi/idual de munc"- dar cu respectarea principiului !unei-credine .n raporturile de munc"- la e/aluarea pro&esional"
a salariailor. EGer!an Heligr"deanu- 6/aluarea pro&esional" e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata e4ecut"rii contractului
indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 1$*F
7. 0n temeiul art. )+ alin. E1F lit. cF din Codul muncii- anga2atorul are dreptul s" dea dispoziii cu caracter o!ligatoriu salariatului
s"u. Aceste dispoziii pot &i transmise salariatului 5i prin intermediul tele&onului mo!il de ser/iciu. 0ns"- utilizarea tele&onului
mo!il .n /ederea .ndeplinirii atri!uiilor de ser/iciu dup" .nc1eierea programului de lucru presupune plata de ore suplimentare .n
&a/oarea salariatului. Iar dac" salariatul 5i-a e4primat /oina de a nu e&ectua ore suplimentare- anga2atorul nu /a putea s"-l apeleze
pe salariat pe tele&onul mo!il- .ntruc=t .n caz contrar ar aduce atingere /ieii pri/ate a acestuia. Corespunz"tor- &apta salariatului de
a .nc1ide tele&onul mo!il dup" .nc1eierea programului de lucru nu constituie a!atere disciplinar"- salariatul &iind .ndrept"it la
aceasta. Din acelea5i raiuni de protecie a /ieii pri/ate a salariatului- anga2atorul nu poate s" apeleze salariatul prin intermediul
tele&onului mo!il sau &i4 personal al acestuia. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++,- p. ''F
%. Anga2atorul tre!uie s"-l in&ormeze pe salariat despre utilizarea oric"rui sistem de localizare a /e1iculelor ce aparin
anga2atorului. Aceastr" o!ligaie este impus" de principiul !unei-credine .n cadrul raporturilor de munc"- consacrat de art. % din
Codul muncii. 0n caz contrar- utilizarea acestor sisteme nu poate &i /alori&icat" ca pro!" .mpotri/a salariatului. 0n situaia .n care
salariatul !ene&iciaz" de autoturism de ser/iciu ca a/anta2 personal- dup" .nc1eierea programului de lucru- anga2atorul nu poate
supra/eg1ea autoturismul prin intermediul acestor sisteme de localizare- salariatul &iind .ndrept"it s" le .nc1id". ECostel B.lc"-
?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1++F
'. Potri/it 2urisprudenei &ranceze- a/=nd .n /edere necesitatea proteciei /ieii pri/ate a salariatului .n timpul procesului muncii-
salariatul tre!uie in&ormat de c"tre anga2ator .n leg"tur" cu instalarea oric"rui sistem de supra/eg1ere /ideo. De asemenea- din
acelea5i considerente- 2urisprudena &rancez" apreciaz" c" anga2atorul nu .i poate impune salariatului o!ligaia de a participa la
e4cursiile organizate de anga2ator .n a&ara programului de lucru sau la acti/it"ile distracti/e e4trapro&esionale. ECostel B.lc"-
?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1+$F
1+. Dreptul salariatului la protecia /ieii pri/ate e4plic" de ce conduita salariatului e4terioar" /ieii sale pro&esionale nu este de
natur" s" atrag" de regul" nicio repercusiune de ordin pro&esional- cu e4cepia situaiei .n care- datorit" atri!uiilor speci&ice-
comportamentul salariatului creaz" o tul!urare semni&icati/" .n acti/itatea anga2atorului. De asemenea- potri/it 2urisprudenei
&ranceze- este ilegal" concedierea salariatului datorit" relaiei acestuia cu un alt salariat al aceluia5i anga2ator- .n condiiile .n care
acest &apt nu se repercuteaz" negati/ asupra .ndeplinirii sarcinilor de ser/iciu. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a
salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1+$F
11. Anga2atorul poate- &"r" a &i limitat de /reo norm" legal"- .ns" respect=nd /iaa pri/at" a salariatului- s" restr=ng" drastic
accesul salariatului la internet- inclusi/ s" impun" condiii pentru utilizarea internetului .n alte scopuri dec=t cele pro&esionale. De
e4. anga2atorul poate interzice utilizarea anumitor site-uri- utilizarea c1at-ului- conectarea la &orumuri- desc"rcarea de so&turi-
accesarea e-mailului personal de pe ser/ere de 1osting gratuite. Anga2atorul poate- de asemenea- s" e&ectueze un control post
&actum al modalit"ii de utilizare a internetului- la ni/elul glo!al- de unitate sau de compartiment- &"r" a monitoriza reeaua la ni/el
de salariat. Perioada p"str"rii datelor o!inute din monitorizare tre!uie s" &ie menionat" .n cuprinsul regulamentului intern sau al
contractului colecti/ de munc"- &iind rezona!il" o perioad" de , luni- care coincide concomitent cu termenul limit" .n care poate &i
anga2at" r"spunderea disciplinar" a salariatului. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++,- p. '7F
1$. Potri/it >aportului :>elaiile de munc" 5i internetul: realizat de @orumul Drepturilor pe Internet din @rana- anga2atorul are
dreptul de a controla modalitatea .n care salariaii utilizeaz" internetul- inclusi/ atunci c=nd utilizarea se &ace .n scopuri personale-
.ntruc=t- pe de o parte acest control este necesar pentru prote2area sistemelor in&ormatice 5i secretelor comerciale ale anga2atorului-
iar pe de alt" parte- .ntruc=t &aptele ilicite ale salariatului a&late .n leg"tur" cu acti/itatea sa pe internet sunt apte s" anga2eze 5i
r"spunderea anga2atorului &a" de tere persoane. Totu5i- c1iar dac" internetul constituie o unealt" pe care anga2atorul o pune la
dispoziia salariatului pentru .ndeplinirea .ndatoririlor de ser/iciu- nu se poate re&uza de plano accesul salariailor la utilizarea
internetului .n interes personal la locul de munc". 8oluia contrar" ar tre!ui s" surmonteze importante di&icult"i de ordin te1nic-
2uridic 5i moral. Pentru a concilia tendinele antagonice ale celor dou" p"ri- >aportul propune o!ser/area c=tor/a reguli pri/ind
utilizare internetului- cum ar &i< o!ligaia salariatului de a distinge mesa2ele personale de cele pro&esionale- sta!ilirea de c"tre
anga2ator a unor modalit"i de control loiale 5i transparente- care sa &ie coninute .n regulamentul intern- o!ligaia
administratorului de reea de a asigura protecia datelor cu caracter personal. EHogdan 7anolea- Aspecte actuale ale monitoriz"rii
anga2ailor la locul de munc"- .n ceea ce pri/e5te utilizarea internetului- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++)- p. $)$-$)(F
*,
1(. 0n ceea ce pri/e5te controlul e-mail-urilor salariatului- 2urisprudena &rancez" a ar"tat c" anga2atorul nu este .ndrept"it s"
acceseze e-mail-urile personale ale salariatului- dac" are cuno5tin" despre acest caracter al lor- c1iar dac" primirea3trimiterea e-
mail-urilor .n cauz" s-a realizat prin intermediul unui calculator de ser/iciu. Accesarea de c"tre anga2ator a e-mail-urilor personale
nu este permis" c1iar dac" se interzice e4pres prin regulamentul intern utilizarea .n scopuri personale a e-mailului pro&esional. De
asemenea- anga2atorul este o!ligat s" se a!in" de la accesarea e-mail-urilor care conin o indicaie special" din care rezult"
caracterul personal al acestora. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
(3$++,- p. '7-'%F
1). Durisprudena &rancez" a cons&init o!ligaia salariatului care a!senteaz" de a pune la dispoziia anga2atorului toate datele 5i
materialele- inclusi/ electronice- pentru continuarea acti/it"ii. Anga2atorul este .ndrept"it s" acceseze datele electronice ale
salariatului a!sent- dar numai cu in&ormarea preala!il" a acestuia- c1iar dac" suportul datelor este proprietatea anga2atorului. 0n
acest &el- salariatul /a putea sa ia toate m"surile pentru a-5i prote2a spaiul pri/at de p"trunderea anga2atorului- &iind &iresc s" se
recunoasc" dreptul acestuia de a &olosi in interes personal o parte rezona!il" din suportul &izic - 1ard dri/e-ul - ce aparine
anga2atorului. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. '%F
1*. Brupul de Lucru pentru Protecia Datelor- .n&iinat .n con&ormitate cu art. $' al Directi/ei '*3),36C ca organ consultati/
european independent pe pro!leme de protecia datelor 5i a /ieii pri/ate- e4pune- .n Documentul de lucru asupra supra/eg1erii
comunicaiilor electronice la locul de munc"- principiile care tre!uie s" gu/erneze controlul utiliz"rii internetului 5i a po5tei
electronice- ast&el cum pre/ede Directi/a menionat". Aceste principii sunt urm"toarele<
- principiul necesit"ii - anga2atorul poate monitoriza datele numai dac" aceasta este necesar" pentru un scop de&init- iar p"strarea
datelor se poate &ace numai at=ta timp c=t ser/esc acestui scop
- principiul &inalit"ii - monitorizarea /a ser/i unui scop speci&ic- e4plicit 5i legitim
- principiul transparenei - anga2atorul are o!ligaia de a in&orma salariaii .n leg"tur" cu monitorizarea utiliz"rii internetului
- principiul legitimit"ii - procesarea datelor se /a su!suma numai unui scop legitim
- principiul proporionalit"ii - se /or monitoriza datele personale numai dac" sunt rele/ante pentru atingerea scopului urm"rit
- principiul acurateei 5i p"str"rii datelor - in&ormaiile culese tre!uie s" &ie corecte- actualizate 5i p"strate nu mai mult dec=t este
necesar
- principiul securit"ii - anga2atorul tre!uie s" asigure p"strarea .n siguran" a datelor- ast&el .nc=t acestea s" nu &ie accesi!ile
terilor.
EHogdan 7anolea- Aspecte actuale ale monitoriz"rii anga2ailor la locul de munc"- .n ceea ce pri/e5te utilizarea internetului- .n
Pandectele rom=ne nr. *3$++)- p. $))F
1,. 8e remarc" .n 2urisprudena internaional" cre5terea num"rului speelor legate de utilizarea internetului. Ast&el- s-a sta!ilit de
c"tre Comisia de >elaii din Industrie Epro/incia Pueensland din AustraliaF c" nu este permis" interzicerea accesului la internet .n
interes personal pentru singurul moti/ c" anga2atorul este proprietarul calculatorului care permite acccesul la po5ta electronic".
Tot ast&el- potri/it Curii >egionale din 7adrid- constituie in&raciune de /iolare a secretului corespondenei- utilizarea de
ec1ipamente sau programe de acces neautorizat la po5ta electronic"- c1iar dac" acestea sunt &olosite de anga2ator pentru a
monitoriza modalitatea de &olosire a e-mailului companiei. EHogdan 7anolea- Aspecte actuale ale monitoriz"rii anga2ailor la
locul de munc"- .n ceea ce pri/e5te utilizarea internetului- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++)- p. $)*F
17. O!ligaia anga2atorului de a pl"ti salariu nu se na5te uno ictu- ci pro rata temporis- adic" pe m"sura prest"rii muncii de c"tre
salariat. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ,7F
1%. 0n /irtutea art. 11 alin. E$F din Constituie- dispoziiile art. )+ alin. E$F lit. dF din Codul muncii tre!uie interpretate prin prisma
te4tului similar - art. $1 lit. aF din Carta social" european" re/izuit"- adoptat" la 8tras!ourg la ( mai 1'', 5i rati&icat" de >om=nia
prin Legea nr. 7)31''' - care stipuleaz" nu doar dreptul salariailor la in&ormare pri/ind situaia economic" 5i &inanciar" a
.ntreprinderii- ci 5i posi!ilitatea anga2atorului de a re&uza di/ulgarea sau de a solicita con&idenialitatea in&ormaiilor care pot
pre2udicia .ntreprinderea. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului
Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. (1-($- Ion Traian Gte&"nescu- Comentarii re&eritoare la Legea nr. (713$++* pentru
apro!area Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( ; Codul muncii-
.n >e/ista de drept comercial nr. $3$++,- p. 11*F
1'. Interpretarea art. )+ alin. E$F lit. dF din Codul muncii tre!uie s" se &ac" prin prisma art. $1 din Carta social" european"
re/izuit"- a/=nd .n /edere c" te4tul menionat din Carta european"- preluat parial prin norma din Codul muncii- &ace parte din
dreptul intern- ast&el cum pre/ede art. 11 alin. E$F din Constituie. Prin urmare- se poate conc1ide c" au dreptul la in&ormare
salariaii sau reprezentanii lor- adic" sindicatele- respecti/ reprezentanii salariailor- .n lipsa sindicatelor- iar anga2atorul /a putea
re&uza comunicarea in&ormaiilor suscepti!ile s"-l pre2udicieze- put=nd totodat" solicita p"strarea con&idenialit"ii in&ormaiilor
transmise. 0n ceea ce pri/e5te &orma de comunicare a in&ormaiilor- /a decide anga2atorul. Un e4emplu de modalitate de
comunicare este !ilanul conta!il. EAle4andru Iiclea- 8oluii 5i propuneri pri/ind interpretarea 5i aplicare unor dispoziii ale
Codului muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++(- p. 1+- Ale4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )$(-)$)F
$+. Dispoziiile art. )+ alin. E$F lit. dF din Codul muncii- care con&er" anga2atorului dreptul de a se a!ine de la comunicarea
in&ormaiilor sensi!ile sau secrete- care prin di/ulgare sunt de natur" s" pre2udicieze acti/itatea unit"ii- nasc posi!ilitatea
e4ercit"rii a!uzi/e a acestuia. Ast&el- suntem .n prezena unui ast&el de a!uz .n cazul .n care anga2atorul re&uz" s" comunice
*7
in&ormaiile- de5i pre2udiciul su&erit de el prin comunicare ar &i insigni&iant- iar !ene&iciile comunic"rii ar &i su!staniale pentru
salariai. De asemenea- tot .n prezena unui a!uz de drept ne situ"m .n cazul .n care anga2atorul comunic" cu .nt=rziere
in&ormaiile- ceea ce este de natur" s" aduc" pre2udicii salariailor. E?eronica Pri!ac- A!uzul de drept 5i modi&ic"rile aduse
Codului muncii prin O.U.B. nr. ,*3$++*- apro!at" cu modi&ic"ri prin Legea nr. (713$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr.
$3$++,- p. )7F
$1. Te4tul art. )+ alin. E$F lit. eF din Codul muncii are .n /edere drepturile 5i interesele salariailor indi&erent de &orma .n care ei
sunt reprezentai. EAle4andru Cornescu- Atri!uii ale sindicatelor .n domeniul raporturilor 2uridice de munc"- .n >aporturi de
munc" nr. (3$++*- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. )7F
$$. O!ligaia de consultare stipulat" de art. )+ alin. E$F lit. eF din Codul muncii reprezint" o o!ligaie de rezultat- consultarea &iind
o!ligatorie- cu e4cepia cazului .n care sindicatul sau reprezentanii salariailor au renunat e4pres sau tacit la dreptul de a &i
consultai. 0ntruc=t termenul :su!stanial: nu este de&init .n Codul muncii- urmeaz" ca- de comun acord- anga2atorul- pe de o parte
5i sindicatul sau reprezentanii salariailor- pe de alt" parte- s"-i sta!ileasc" sensul- .n caz de di/ergen" urm=nd a decide instana
2udec"toreasc". EAle4andru Cornescu- Atri!uii ale sindicatelor .n domeniul raporturilor 2uridice de munc"- .n >aporturi de munc"
nr. (3$++*- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. )7F
$(. Te4tul art. )+ alin. E$F lit. iF din Codul muncii- instituind o!ligaia anga2atorului de a asigura protecia datelor cu caracter
personal ale salariatului- este de&ectuos redactat- sco=nd .n e/iden" o inadmisi!il" omisiune a legiuitorului. Ast&el- redactarea
te4tului conduce la concluzia c" anga2atorul- cu rezer/a p"str"rii con&idenialit"ii- ar putea s" o!in" orice &el de date legate de
/iaa personal" a salariatului- ceea ce nu poate &i acceptat. ECostel B.lc"- ?iaa pu!lic" 5i /iaa pri/at" a salariatului- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. '1F
$). Dispoziiile art. )+ alin. E$F lit. dF din Codul muncii nu contra/in principiului concurenei loiale- pre/"zut de art. 1() alin. E$F
lit. aF din Constituie. Ast&el- dispoziiile din Codul muncii nu o!lig" anga2atorul la comunicarea unor in&ormaii cu caracter de
secret pro&esional ori con&ideniale- care sunt de natur" s" pre2udicieze acti/itatea unit"ii. O!ligaia comunic"rii /izeaz" date
generale pri/ind situaia economic" 5i &inanciar" a unit"ii- in&ormaii care tre!uie date pu!licit"ii 5i prin !ilanul conta!il periodic
ce se pu!lic" .n 7onitorul O&icial al >om=niei- tocmai pentru asigurarea respect"rii principiilor economiei de pia" 5i a cerinelor
concurenei loiale. Aceast" o!ligaie nu aduce atingere principiilor menionate 5i pre/ederilor art. 1() alin. E$F lit. dF din
Constituie 5i nici nu .ngr"de5te dreptul anga2atorului de a-5i conduce propria a&acere. 8alariaii au un interes legitim pentru a
cunoa5te situaia economic" 5i &inanciar" a unit"ii- put=nd ast&el s" aprecieze- .n cuno5tin" de cauz"- sta!ilitatea raporturilor de
munc"- perspecti/ele de realizare a drepturilor lor- precum 5i modul cum tre!uie s" acioneze .n /ederea prote2"rii intereselor lor
comune cu cele ale anga2atorului. 0n s&=r5it aceea5i o!ligaie este stipulat" 5i .n Carta social" european" re/izuit"- rati&icat" de
>om=nia prin Legea nr. 7)31'''. ECurtea Constituional"- decizia nr. $)3$++(- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. 7$ din * &e!ruarie
$++(F
CAPITOLUL " - #odificarea contractului individual de munc
Art. !1. [mo$i"icarea contractului $e munc]
E1F Contractul indi/idual de munc" poate &i modi&icat numai prin acordul p"rilor.
E$F Cu titlu de e4cepie- modi&icarea unilateral" a contractului indi/idual de munc" este posi!il" numai .n cazurile 5i .n condiiile
pre/"zute de prezentul cod.
E(F 7odi&icarea contractului indi/idual de munc" se re&er" la oricare dintre urm"toarele elemente<
aF durata contractuluiC
!F locul munciiC
cF &elul munciiC
dF condiiile de munc"C
eF salariulC
&F timpul de munc" 5i timpul de odi1n".
(, adnot"ri #
1. 0n con&ormitate cu dispoziiile art. ',' din Codul ci/il- regula .n materie de modi&icare a contractului indi/idual de munc" este
modi&icarea prin acordul p"rilor. Prin e4cepie- este posi!il" modi&icarea unilateral" numai .n cazurile 5i condiiile e4pres
pre/"zute de lege. 0n toate cazurile .n care este posi!il" modi&icarea unilateral" a contractului de munc"- aceasta este temporar".
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a
III-a- .n Pandectele rom=ne nr. 13$++(- p. $$%F
$. Cazurile de modi&icare a contractului indi/idual de munc" pre/"zute la art. )1 alin. E(F din Codul muncii nu sunt stipulate
limitati/- ci enuniati/- enumerarea put=nd &i completat" cu dispoziiile art. 17 alin. E$F 5i dup" caz- c1iar cu art. 1% alin. E1F din
Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*7F
(. 0n /irtutea raporturilor de su!ordonare dintre anga2ator 5i salariat- .n temeiul prerogati/ei sale de direcie- anga2atorul are
dreptul s" sc1im!e condiiile concrete de munc"- &"r" ca aceast" sc1im!are s" ai!" semni&icaia unei modi&ic"ri a contractului
indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
*%
Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(+C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %$F
). 9u constituie o modi&icare a condiiilor de munc" 5i implicit nici a contractului indi/idual de munc"- modi&ic"rile pe care le
aduce anga2atorul spaiului de munc"- mo!ilierului etc. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. %(F
*. Pornind de la .mp"rirea tripartit" a condiiilor de munc" .n normale- deose!ite sau speciale- coninut" .n art. 1% alin. E$F din
Legea nr. 1'3$+++ pri/ind sistemul pu!lic de pensii 5i alte drepturi de asigur"ri sociale- putem conc1ide c" are semni&icaia unei
modi&ic"ri a contractului indi/idual de munc" numai sc1im!area condiiilor de munc" de la o categorie la alta. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n
Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(+F
,. 9u constituie modi&icare a contractului indi/idual de munc" mutarea salariatului .ntr-un alt !irou- la o alt" secie- la un alt sediu
secundar- .n aceea5i localitate. Posi!ilitatea e&ectu"rii unilaterale a acestor sc1im!"ri constituie o preorgati/" a anga2atorului- care
poate alege /arianta pe care o consider" optim" penttru des&"5urarea acti/it"ii. 0n sc1im!- constituie modi&icare mutarea
salariatului la un sediu secundar sau la o alt" su!unitate- situat" .n alt" localitate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul
2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(+C
Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %$F
7. Locul muncii se re&er" la localitatea 5i unitatea .n care salariatul .5i des&"5oar" acti/itatea. Prin urmare- neoper=nd o modi&icare
a unuia dintre cei doi parametri- mutarea salariatului .ntr-un alt compartiment al aceleia5i unit"i nu poate a/ea semni&icaia unei
modi&ic"ri a contractului indi/idual de munc"- ci reprezint" e4presia prerogati/ei de direcie a anga2atorului. EO/idiu Iinca-
Clauza de mo!ilitate din contractul indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. 113$++(- p. 1+(- O/idiu Iinca- Poziia anga2atorului .n
raport cu salariatul s"u .n cadrul contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. *1F
%. 7utarea salariatului .ntr-un alt sediu al aceluia5i anga2ator- situat .n aceea5i localitate- nu reprezint" o modi&icare a contractului
de munc"- ci e4presia dreptului anga2atorului de a-5i organiza acti/itatea. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),$F
'. 9u reprezint" o modi&icare a locului muncii trecerea salariatului .n cadrul altei di/izii sau .n cadrul unei su!unit"i a aceluia5i
anga2ator- a&lat" .n aceea5i localitate. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. 1%,F
1+. 9u reprezint" modi&icare a contractului indi/idual de munc" sc1im!area postului salariatului .n cadrul aceleia5i &uncii- cu
condiia ca posturile .n cauz" s" &ie identice sau similare. De asemenea- sc1im!area atri!uiilor postului nu are semni&icaia unei
modi&ic"ri a contractului de munc" dac" nu s-a a2uns prin aceasta la un alt speci&ic al &unciei. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr.
*3$++(- p. $(+C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %(F
11. Anga2atorul nu poate modi&ica de&initi/ &elul muncii dec=t cu acordul salariatului. 0ns" .ncredinarea de c"tre anga2ator
salariatului a unor sarcini suplimentare- care se .ncadreaz" .n specialitatea acestuia- nu constituie modi&icare a &elului muncii.
EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1,$F
1$. Dac" .n contractul indi/idual de munc" sunt sta!ilite sarcini precis determinate pentru salariat- atunci anga2atorul nu le poate
modi&ica .n /irtutea puterii sale de direcie. 0n mod corespunz"tor- anga2atorul nu poate sta!ili sarcini in&erioare preg"tirii
pro&esionale a salariatului- c1iar dac" salariul nu se modi&ic". EO/idiu Iinca- Poziia anga2atorului .n raport cu salariatul s"u .n
cadrul contractului indi/idual de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. *1-*$F
1(. 0n cazul .n care anga2atorul modi&ic" .n mod unilateral 5i nelegal &elul muncii salariatului- acesta din urm" se poate adresa
instanei 2udec"tore5ti cer=nd anularea deciziei 5i reintegrarea .n &uncia deinut" anterior modi&ic"rii. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),'F
1). 9u reprezint" modi&ic"ri ale contractului indi/idual de munc" promo/area .n &uncie- .n con&ormitate cu contractul colecti/ de
munc"- 5i nici sc1im!area din &uncie moti/at" de pierderea parial" a capacit"ii de munc". 0n sc1im!- modi&icarea salariului- .n
situaiile menionate- reprezint" o modi&icare nelegal" a contractului de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),$F
1*. Constituie modi&icare nelegal" a contractului indi/idual de munc" sc1im!area &elului muncii 5i a salariului- &"r" acordul
salariatului- .n cazul pri/atiz"rii unit"ii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),$F
1,. 6ste nelegal" trecerea unilateral" a salariatului dintr-o &uncie de conducere .ntr-una de e4ecuie. EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),$F
*'
17. Promo/area salariatului atrage o modi&icare a contractului indi/idual de munc" al acestuia. Pentru e/aluarea cuno5tinelor
pro&esionale ale salariatului .n /ederea promo/"rii- anga2atorul poate organiza un e4amen3concurs- &iind aplica!ile prin analogie
dispoziiile art. $' alin. E$F din Codul muncii. EGer!an Heligr"deanu- 6/aluarea pro&esional" e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata
e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 1$(-1$)F
1%. 7odi&icarea contractului indi/idual de munc" prin promo/area salariatului se realizeaz" numai cu acordul acestuia- a/=nd .n
/edere c" promo/area implic" responsa!ilit"i suplimentare pentru acesta. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )7,- ?asile ?al Popa- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '%F
1'. 6ste posi!il" modi&icarea unilateral" a salariului- prin decizie a anga2atorului- .n ipoteza incidenei unui act normati/ sau a
unui contract colecti/ de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p.
1'7F
$+. 7odi&icarea unilateral" a contractului indi/idual de munc" este .n toate cazurile temporar". Prin urmare- modi&icarea
de&initi/" este admisi!il" numai .n temeiul acordului p"rilor. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %+F
$1. Orarul de munc" nu poate &i modi&icat unilateral de anga2ator dac" .n contractul indi/idual de munc" sunt cuprinse dispoziii
e4prese pri/itoare la orarul de munc". EO/idiu Iinca- Poziia anga2atorului .n raport cu salariatul s"u .n cadrul contractului
indi/idual de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- p. *1-*$F
$$. 9u constituie o modi&icare a contractului de munc" sc1im!area de c"tre anga2ator a orei de .ncepere 5i de terminare a
programului de lucru sau a modului de organizare a muncii. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)-
p. )%F
$(. 0n temeiul prerogati/ei de direcie- anga2atorul poate sc1im!a condiiile concrete de prestare a muncii de c"tre salariat- &"r" ca
aceast" sc1im!are s" constituie o modi&icare a contractului indi/idual de munc". 0ntruc=t te4tul art. )1 din Codul muncii nu
instituie o enumerare limitati/"- se poate conc1ide c" suntem .n prezena unei modi&ic"ri a contractului indi/idual de munc" ori de
c=te ori asist"m la sc1im!area unor elemente cu pri/ire la care p"rile s-au .neles la .nc1eierea contractului de munc"- dac" aceste
sc1im!"ri nu dau e4presie prerogati/ei de direcie a anga2atorului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura
All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %$-%(F
$). Clauzele re&eritoare la &elul muncii- locul muncii- durata contractului- salariul- condiiile de munc"- timpul de munc" 5i timpul
de odi1n"- &iind clauze &undamentale ale contractului indi/idual de munc"- nu pot &i modi&icate- de regul"- dec=t prin acordul
p"rilor. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 11*F
$*. A/=nd .n /edere c"- spre deose!ire de reglementarea anterioar"- .n prezent demisia nu mai atrage consecine negati/e pentru
salariat- legiuitorul nu a mai reglementat trans&erul ca modalitate de modi&icare a raporturilor de munc". Pe de alt" parte- aceast"
soluie corespunde speci&icului economiei de pia". 0ns"- trans&erul poate inter/eni 5i .n prezent- prin acordul tripartit al p"rilor-
adic" al salariatului 5i al celor doi anga2atori. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. )*7F
$,. @aptul c" nu este reglementat trans&erul- ca modalitate de modi&icare de&initi/" a contractului de munc"- este o lacun" a
Codului muncii- a/=nd .n /edere utilitatea practic" a acestuia 5i &aptul c" trans&erul e pre/"zut prin legi speciale pentru o serie de
categorii pro&esionale< personal didactic- medici- magistrai- personal /amal- &uncionari pu!lici- polii5ti etc. De5i nu este
reglementat de Codul muncii- nimic nu se opune ca trans&erul s" &ie utilizat ca modalitate de modi&icare a contractului indi/idual
de munc"- dac" e4ist" acordul tuturor persoanelor implicate< anga2atorul cedent- anga2atorul cesionar 5i salariatul .n cauz".
EAle4andru Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 1+- Ale4andru Iiclea-
Omisiuni ale Codului muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 1$F
$7. De5i Codul muncii nu mai reglementeaz" trans&erul ca modalitate de modi&icare de&initi/" a contractului indi/idual de munc"-
nimic nu se opune utiliz"rii acestei modalit"i de c"tre anga2atori a/=nd .n /edere c" trans&erul poate prezenta utilitate practic"
c1iar 5i .n sectorul pri/at- pentru unit"ile .ntre care e4ist" relaii de cola!orare- cum ar &i mem!rii grupurilor de interese
economice. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura
>osetti- Hucure5ti- $++)- p. )7(-)7*F
$%. 0n a!sena unei reglement"ri generale prin Codul muncii a trans&erului ca modalitate de modi&icare a contractului indi/idual de
munc"- aceast" instituie poate &i utilizat" numai .n cazurile reglementate prin legi speciale. 0n orice alte situaii- acordul p"rilor
pri/ind trans&erul are .n realitate semni&icaia 2uridic" a .ncet"rii unui contract de munc" prin acordul p"rilor - salariat 5i
anga2atorul iniial - 5i a .nc1eierii unui nou contract de munc"- prin acordul dintre salariat 5i noul anga2ator. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele
rom=ne nr. *3$++(- p. $(1C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %(-%)F
$'. Codul muncii nu mai reglementeaz" trans&erul ca modalitate de modi&icare a contractului indi/idual de munc" .ns" nimic nu se
opune realiz"rii trans&erului prin acordul p"rilor- adic" printr-o con/enie tripartit" .nc1eiat" .ntre anga2atorul iniial- salariat 5i
,+
anga2atoru su!sec/ent- la care se /a &ace trans&erul. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%)-1%*F
(+. 0n cazul trans&erului se modi&ic" nu numai locul muncii- ci 5i anga2atorul. C1iar dac" dispoziiile art. )1 din Codul muncii nu
includ anga2atorul printre elementele care pot &ace o!iectul acordului de modi&icare a contractului indi/idual de munc"- totu5i-
prin interpretarea e4tensi/" a dispoziiilor art. )1 5i art. )$ din Codul muncii- utiliz=ndu-se argumentul analogiei legii- se poate
deduce c" trans&erul nu este interzis de lege. EAna Cioriciu- Consideraii pri/ind trans&erul personalului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. $3$++,- p. *,-*7F
(1. De5i trans&erul nu este pre/"zut e4pres de lege- .n /irtutea principiului potri/it c"ruia ceea ce nu este interzis este permis-
putem conc1ide c" p"rile pot utiliza aceast" &igur" 2uridic"- dac" e4ist" acordul tuturor p"rilor< anga2atorul cedent- anga2atorul
cesionar 5i salariatul cedat. Prin trans&er se realizeaz" practic .nlocuirea contractului iniial de munc" cu unul nouC /ec1iul contract
de munc" cu anga2atorul iniial .nceteaz" 5i ia na5tere un nou contract de munc" cu noul anga2ator. EAna Cioriciu- Consideraii
generale pri/ind comple4itatea 5i utilitatea actual" a trans&erului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p. *$-71F
($. 8c1im!area gestiunii constestatoarei /=nz"toare nu constituie o modi&icare unilateral" a locului de munc"- a/=nd .n /edere c"
.n contractul indi/idual de munc" al acesteia nu se menioneaz" o anumit" gestiune. De asemenea- nu conduce la alt" concluzie
nici .mpre2urarea c" unitatea la care a &ost mutat" contestatoare nu !ene&iciaz" de dot"rile- .n spe" termopan- unit"ii de la care a
&ost mutat". ETri!unalul Timi5- secia ci/il"- sentina nr. 7++ din 1+ aprilie $++)- nepu!licat"- dosar nr. (()+3$++)- .n ?asile ?al
Popa- Dreptul muncii. 8inteze de practic" 2udiciar" comentat"- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. $*-$,F
((. 9u se poate reine c" prin mutarea salariatei- cu p"strarea aceleia5i &uncii de asistent medical principal- .n cadrul aceleia5i
secii- de la Dermatologie la Dermatologie - copii s-ar &i produs o modi&icare unilateral" 5i a!uzi/" a locului de munc" 5i a &elului
muncii. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr.
1)1(3> din 1$ aprilie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 11'F
(). 6ste nelegal" decizia de modi&icare unilateral" de c"tre anga2ator a locului de munc" al salariatului. Ast&el- contractul
indi/idual de munc" dintre salariat 5i anga2ator nu conine nici o clauz" pri/itoare la posi!ilitatea anga2atorului de a sc1im!a
unilateral locul de munc" al salariatului. Pe de alt" parte- nu 2usti&ic" modi&icarea nici .mpre2urarea c" prin aceast" sc1im!are s-a
urm"rit .m!un"t"irea acti/it"ii .ntr-un anumit sector. De asemenea- este ne.ntemeiat" 5i susinerea anga2atorului .n sensul c"
salariatul putea re&uza modi&icarea doar pentru moti/e temeinice- cum ar &i starea s"n"t"ii sale. ECurtea de Apel T=rgu 7ure5-
secia ci/il"- decizia nr. 1$)13>3) noiem!rie $++(- Huletinul 2urisprudenei Curii de Apel T=rgu 7ure5 $++$-$++)- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. 1$1F
(*. C1iar dac" .n contractul indi/idual de munc" nu sunt menionate condiiile de munc"- este nelegal" decizia unilateral" a
anga2atorului prin care acesta modi&ic" condiiile de munc". Ast&el- .n spe"- salariata- cu &uncia de /=nz"toare- a &ost mutat"
dintr-un spaiu a/=nd condiii ci/ilizate de munc" 5i asigur=nd protecia securit"ii salariatei- .ntr-un alt punct de lucru- un c1io5c-
a/=nd condiii improprii de munc". Principiul simetriei actelor 2uridice impune acordul mutual al p"rilor .n ceea ce pri/e5te
modul de e4ecutare a contractului de munc" 5i o!ligaiile p"rilor. ECurtea de Apel Timi5oara- secia ci/il"- decizia nr. )7* din 1)
septem!rie $++)- .n Huletinul Durisprudenei Curii de Apel Timi5oara $++)- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. 17%-17'F
(,. 6ste nelegal" sentina primei instane care a anulat decizia prin care contestatorul a &ost trecut din &uncia de director general .n
&uncia de economist- pentru moti/ul lipsei cercet"rii disciplinare preala!ile. Ast&el- prima instan" a interpretat gre5it actul 2uridic
dedus 2udec"ii- apreciind c" este /or!a despre o decizie de sancionare disciplinar"- de5i- .n realitate decizia contestat" consacr" o
modi&icare de&inti/" a raportului 2uridic de munc". A/=nd .n /edere c" prima instan" nu s-a pronunat pe &ondul pricinii- se
impune soluia cas"rii cu trimitere pentru ca tri!unalul s" se pronune pe aspectul modi&ic"rii contractului indi/idual de munc" al
contestatorului. ECurtea de Apel Pite5ti- secia ci/il"- pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale 5i pentru cauze
cu minori 5i de &amilie- decizia nr. $7*3>-C7 din 1* mai $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. ,3$++7- p. 1$1-1$$F
Art. !2. [mo$i"icarea unilateral a locului $e munc]
E1F Locul muncii poate &i modi&icat unilateral de c"tre anga2ator prin delegarea sau deta5area salariatului .ntr-un alt loc de munc"
dec=t cel pre/"zut .n contractul indi/idual de munc".
E$F Pe durata deleg"rii- respecti/ a deta5"rii- salariatul .5i p"streaz" &uncia 5i toate celelalte drepturi pre/"zute .n contractul
indi/idual de munc".
$ adnot"ri #
1. 7odi&icarea unilateral" a contractului indi/idual de munc"- prin delegare- deta5are sau modi&icarea &elului 5i locului muncii .n
aceea5i unitate- se dispun prin acte de dreptul muncii- iar nu prin acte administrati/e. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*%F
$ P"strarea drepturilor pre/"zute .n contractul indi/idual de munc"- deci inclusi/ a drepturilor salariale- presupune .n realitate
prezer/area- adic" inadmisi!ilitatea sc"derii lor. Prin urmare- este posi!il" ma2orarea drepturilor salariale- inclusi/ pe calea
modi&ic"rii unilaterale- de e4emplu .n cazul .n care salariatul delegat .5i des&"5oar" acti/itatea .ntr-un loc de munc" al
anga2atorului .n care pla&oanele de salarizare sunt mai mari sau .ntr-o &uncie temporar /acant"- c"reia .i corespunde un salariu
superior. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una
6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $+F
,1
Art. !. [$elegarea]
Delegarea reprezint" e4ercitarea temporar"- din dispoziia anga2atorului- de c"tre salariat- a unor lucr"ri sau sarcini
corespunz"toare atri!uiilor de ser/iciu .n a&ara locului s"u de munc".
1' adnot"ri #
1. Delegarea presupune modi&icarea locului muncii cu p"strarea nesc1im!at" a celorlalte elemente ale contractului de munc". EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*%F
$. Delegarea poate &i dispus" &ie .n aceea5i localitate- &ie .ntr-o alt" localitate- .n cadrul aceleia5i unit"i- a unei su!unit"i sau altei
unit"i. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '(F
(. 8pre deose!ire de deta5are- care implic" sc1im!area locului muncii- .n cazul deleg"rii se sc1im!" locul de munc". Ast&el- prin
locul de munc" se .nelege spaiul &izic- restr=ns- .n care salariatul .5i e4ercit" atri!uiile- cum ar &i instituie- 1al"- port- secie. 0n
sc1im!- prin loc al muncii se .nelege c1iar anga2atorul- .neles ca totalitate a spaiilor anga2atorului- .n care se des&"5oar" munca.
E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"-
Hucure5ti- $++*- p. 1'F
). Delegarea poate &i dispus" .n cadrul aceleia5i unit"i- la o unitate component"- la o su!unitate sau la o alt" unitate. E?lad Har!u-
Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)+F
*. 9u constituie delegare situaia .n care salariatul- .n al c"rui contract indi/idual de munc" a &ost inserat" o clauz" de mo!ilitate-
e4ecut" atri!uiile speci&ice postului .n locurile speci&icate .n contract. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(1-$($F
,. Delegarea tre!uie s" .m!race &orma scris"- .n temeiul principiului simetriei &ormelor. 0ns"- la &el ca 5i .n cazul .nc1eierii
contractului indi/idual de munc"- &orma scris" nu este o condiie ad /aliditatem. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul
2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $($F
7. Utilizarea .n practic" a unor &ormulare tipizate pentru constatarea dispoziiei de delegare nu trans&orm" aceast" m"sur" .ntr-un
act &ormal. 8ingura utilitate a acestei practici rezid" .n corecta e/iden" a drepturilor !"ne5ti cu/enite salariatului. E?asile ?al
Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '$F
%. 0mpre2urarea c" m"sura deleg"rii se consemneaz" de o!icei .ntr-un &ormular tipizat nu poate conduce la concluzia c" suntem .n
prezena unei &orme cerute ad /aliditatem. >aiunea utiliz"rii &ormularului tipizat rezult" din necesitatea respect"rii disciplinei
&inanciare la acordarea 5i 2usti&icarea drepturilor !"ne5ti. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional-
Hucure5ti- $++(- p. 1)+F
'. 0n /ederea deleg"rii se cere acordul .ntre anga2atorul care dispune delegarea 5i unitatea la care este trimis salariatul. 9u este
necesar acest acord .n cazul .n care unitatea la care se /a presta munca este o!ligat" potri/it legii s" .l primeasc" pe salariat-
precum 5i .n cazul .n care delegarea se e&ectueaz" la o su!unitate a anga2atorului sau la o &ormaie de lucru a acestuia. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. ),)F
1+. 7"sura deleg"rii este un act de dreptul muncii- iar nu un act administrati/- o!ligatoriu pentru salariat- care /a r"spunde
disciplinar .n caz de re&uz ne2usti&icat de .ndeplinire. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '$F
11. Delegarea este un act de drept al muncii- iar nu un act administrati/. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura
9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)+F
1$. A/=nd .n /edere c" delegarea este o!ligatorie- re&uzul salariatului de a se con&orma constituie o .nc"lcare a atri!uiilor de
ser/iciu. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%,F
1(. Delegarea este o m"sur" o!ligatorie pentru salariat- a c"rei nerespectare poate atrage r"spunderea disciplinar" a acestuia-
inclusi/ des&acerea contractului de munc". Corespunz"tor o!ligaiei salariatului- m"sura deleg"rii tre!uie s" &ie legal" 5i s" ai!" ca
temei un interes de ser/iciu. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)+F
1). Delegarea este legal" numai dac" sunt .ndeplinite urm"toarele condiii< e4istena unui interes al ser/iciului ca temei al
deleg"rii- respectarea &elului muncii salariatului- durata limitat" potri/it legii- salariatul s" !ene&icieze de drepturile rezult=nd din
contractul indi/idual de munc"- precum 5i de drepturile speciale pentru persoanele delegate. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii.
>eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. *+F
1*. Delegarea nu stinge raportul 2uridic de munc" dintre anga2ator 5i salariat. Prin urmare- pentru .ntreaga perioad" a deleg"rii
salariatul .5i p"streaz" postul 5i salariul a/ute anterior. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*'F
,$
1,. Delegarea nu presupune un trans&er de autoritate aupra salariatului. Prin urmare- pe .ntreaga perioad" a deleg"rii salariatul
r"m=ne su!ordonat anga2atorului care a dispus delegarea. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p.
'(F
17. 0ncetarea prin acordul p"rilor a contractului indi/idual de munc" al salariatului delegat presupune acordul anga2atorului care a
dispus delegarea. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1$$F
1%. Delegarea nu este supus" cenzurii instanelor 2udec"tore5ti- dec=t su! aspectul legalit"ii- aprecierea oportunit"ii &iind o
prerogati/" e4clusi/" a anga2atorului. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),(F
1'. Oportunitatea deleg"rii nu este cenzura!il" de instana de 2udecat"- r"m=n=nd e4clusi/ la latitudinea anga2atorului. 0n sc1im!-
legalitatea m"surii poate &i supus" cenzurii instanei. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '$F
Art. !!. [$urata $elegrii]
E1F Delegarea poate &i dispus" pentru o perioad" de cel mult ,+ de zile 5i se poate prelungi- cu acordul salariatului- cu cel mult ,+
de zile.
E$F 8alariatul delegat are dreptul la plata c1eltuielilor de transport 5i cazare- precum 5i la o indemnizaie de delegare- .n condiiile
pre/"zute de lege sau de contractul colecti/ de munc" aplica!il.
) adnot"ri #
1. Delegarea este o!ligatorie pentru salariat pentru prima perioad" de ,+ zile pentru care a &ost dispus". 0ns"- pentru perioada
urm"toare- de p=n" la ,+ de zile- este necesar acordul salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*'F
$. Constituie a!uz de drept re&uzul salariatului de a accepta prelungirea deleg"rii peste termenul de ,+ de zile .n a!sena unui
moti/ 2usti&icat de re&uz. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )'F
(. Prelungirea deleg"rii peste perioada de ,+ de zile cu acordul salariatului nu mai reprezint" o modi&icare unilateral" a
contractului de munc"- ci de/ine o modi&icare con/enional". 0ns" legea nu interzice meninerea modi&ic"rii locului muncii dup"
e4pirarea celei de-a doua perioade de ,+ de zile. P"rile sunt li!ere ca prin acordul lor s" menin" modi&icarea- temporar sau
de&initi/- cu sau &"r" plata drepturilor !"ne5ti suplimentare reglementate pentru delegare. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
>egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(-
p. $($F
). Termenul de ,+ zile reprezint" durata ma4im" pentru delegare- indi&erent dac" este alc"tuit din zile consecuti/e sau nu. Pe de
alt" parte- termenul menionat reprezint" durata ma4im" pentru un contract indi/idual de munc"- iar nu pentru un an calendaristic
sau pentru alt" di/iziune de timp. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr.
1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. 1'F
Art. !#. [$eta2area]
Deta5area este actul prin care se dispune sc1im!area temporar" a locului de munc"- din dispoziia anga2atorului- la un alt
anga2ator- .n scopul e4ecut"rii unor lucr"ri .n interesul acestuia. 0n mod e4cepional- prin deta5are se poate modi&ica 5i &elul
muncii- dar numai cu consim"m=ntul scris al salariatului.
$% adnot"ri #
1. Principiul simetriei actelor 2uridice impune &orma scris" a deta5"rii- ca modi&icare a contractului indi/idual de munc"- &"r" .ns"
ca aceast" &orm" s" reprezinte o condiie de /aliditate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. %,F
$. De5i .n practic" se utilizeaz" &orma scris" pentru dispoziia de deta5are- totu5i- aceast" &ormalitate practic" nu este o condiie de
/aliditate- ci are doar menirea de a contri!ui la o corect" e/iden" a drepturilor patrimoniale cu/enite salariatului deta5at. E?asile
?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '*F
(. Contractul indi/idual de munc" .nc1eiat cu anga2atorul iniial se suspend" pe perioada deta5"rii- .n ceea ce pri/e5te e&ectele
eseniale- &iind cedat temporar anga2atorului la care s-a &"cut deta5area. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),$- ?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '*F
). Pe durata deta5"rii contractul indi/idual de munc" .nc1eiat .ntre salariat 5i anga2atorul care .l deta5eaz" este suspendat.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a
III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $((C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. %,C Ale4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul
muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*%F
,(
*. Din punctul de /edere al naturii 2uridice deta5area reprezint" o cesiune a contractului indi/idual de munc" cu clauza
retrocesiunii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al
muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $((C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %7F
,. Din punctul de /edere al naturii 2uridice deta5area reprezint" o cesiune parial" a contractului indi/idual de munc" cu clauza
retrocesiunii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*%F
7. Ca natur" 2uridic" deta5area reprezint" o cesiune temporar" 5i parial" a contractului indi/idual de munc" .ntre doi anga2atori-
.ntemeindu-se pe e4istena unei relaii de cola!orare 5i a unei con/enii .ntre cei doi anga2atori. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF-
Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $1(F
%. 0ntruc=t se dispune .n interesul anga2atorului la care urmeaz" s" se e&ectueze- deta5area presupune e4istena unui acord .ntre cei
doi anga2atori implicai. 9umai cei doi anga2atori pot aprecia necesitatea 5i oportunitatea deta5"rii- &"r" .ns" ca aprecierea lor s"
ai!" caracter 5icanatoriu. Instana poate cenzura numai aspectele ce in de legalitatea m"surii. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %,F
'. Deta5area presupune o cesiune temporar" 5i parial" a contractului indi/idual de munc". EO/idiu 7aco/ei- Coninutul
contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%7- 9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii.
>eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. *1- ?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura
9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)$F
1+. Durisprudena consider" c" deta5area nu poate a/ea loc dec=t .ntr-un post /acant sau al c"rui titular lipse5te temporar. EO/idiu
7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%7F
11. Deta5area este un act de dreptul muncii- iar nu un act administrati/. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura
9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)1- ?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '*F
1$. Condiiile pe care tre!uie s" le .ndeplineasc" anga2atorul care !ene&iciaz" de m"sura deta5"rii sunt urm"toarele< s" e4iste la
data la care se dispune m"sura- s" ai!" acela5i &el de posturi 5i condiii de munc" cu cele ale anga2atorului care a dispus m"sura- s"
ai!" personalitate 2uridic" integral" 5i distinct" de cea a anga2atorului care a dispus deta5area. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea
contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $*-$,F
1(. Deta5area nu se poate e&ectua dec=t la un alt anga2ator- inclusi/ o &ilial". 9u este .ns" legal" deta5area e&ectuat" la o su!unitate
&"r" personalitate 2uridic"- cum ar &i o sucursal"- o direcie zonal"3regional"- un !irou local etc. E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al
muncii - e/oluie real" sau &ormal"- .n >aporturi de munc" nr. *3$++(- p. (,F
1). A/=nd .n /edere c" salariatul deta5at se su!ordoneaz" pe durata deta5"rii anga2atorului la care s-a e&ectuat deta5area- el /a
r"spunde disciplinar 5i patrimonial &a" de acesta din urm" cu o singur" e4cepie< acest anga2ator nu /a putea dispune aplicarea
m"surii des&acerii disciplinare a contractului indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura
All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %7F
1*. Deta5area poate &i dispus" numai .n cadrul altei unit"i- care &ace o solicitare .n acest sens c"tre unitatea e4peditoare. Prin
urmare- nu este posi!il" deta5area .n cadrul aceleia5i unit"i sau .n cadrul unei su!unit"i. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs
uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)1F
1,. A/=nd .n /edere ine4istena unui drept al salariatului de a re&uza deta5area- nu constituie a!uz de drept- ci o .nc"lcare a legii-
re&uzul acestuia de da curs deta5"rii dispuse de anga2ator. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. )7-)%F
17. Deta5area este o m"sur" o!ligatorie pentru salariat- care /a r"spunde disciplinar .n caz de re&uz ne2usti&icat de .ndeplinire.
E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '*F
1%. Deta5area este o!ligatorie- salariatul neput=nd re&uza e4ecutarea deta5"rii- .n caz contrar &iind suscepti!il a r"spunde
disciplinar- inclusi/ cu des&acerea disciplinar" a contractului de munc". Dusti&icarea deta5"rii este interesul ser/iciului. E?lad
Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)1F
1'. 0n cazul deta5"rii unui salariat .ncadrat cu contract indi/idual de munc" cu timp parial- durata muncii la noul anga2ator /a &i
corespunz"toare- neinter/enind o modi&icare a contractului de munc" su! acest aspect- ceea ce .nseamn" c" orele prestate de
salariat peste timpul de munc" ast&el sta!ilit /or a/ea regimul 2uridic al orelor suplimentare. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea
contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $*-$,F
$+. Anga2atorul la care a &ost deta5at salariatul e4ercit" &a" de acesta prerogati/a disciplinar". 0ns"- .n po&ida ine4istenei unei
dispoziii legale e4prese- se apreciaz" c" sanciunea concedierii disciplinare poate &i aplicat" numai de anga2atorul care a e&ectuat
deta5area. De asemenea- pentru aplicarea sanciunii disciplinare a retrograd"rii din &uncie- a/=nd .n /edere consecinele
,)
importante asupra statutului salariatului- este necesar 5i acordul anga2atorului care a e&ectuat deta5area. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),(-),)F
$1. Pe durata deta5"rii salariatul este su!ordonat anga2atorului cesionar- care e4ercit" 5i prerogati/a disciplinar" asupra acestuia.
Cu toate acestea- sanciunea disciplinar" a retrograd"rii .n &uncie 5i a reducerii salariului cu *-1+L nu pot dep"5i durata deta5"rii.
De asemenea- aceste sanciuni se pot aplica numai cu acordul anga2atorului cedent. Totodat"- des&acerea disciplinar" a
contractului indi/idual de munc"- precum 5i .ncetarea contractului de munc" pentru orice alt moti/- pot &i dispuse numai de
anga2atorul cedent. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ),%F
$$. 8alariatul deta5at se su!ordoneaz" anga2atorului la care s-a e&ectuat deta5area. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar-
6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)(F
$(. 0ncetarea contractului indi/idual de munc" al salariatului deta5at nu se poate realiza prin acordul dintre salariat 5i unitatea la
care s-a dispus deta5area. Tot ast&el- dac" salariatul deta5at are iniiati/a .ncet"rii contractului de munc"- pentru ca demisia s"
produc" e&ecte 2uridice este necesar" comunicarea acesteia unit"ii care a dispus deta5area. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. '7F
$). 0ncetarea prin acordul p"rilor a contractului indi/idual de munc" al salariatului deta5at presupune acordul anga2atorului care a
dispus deta5area. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1$$F
$*. 0n cazul .nc"lc"rii dispoziiilor legale pri/itoare la deta5are inter/ine sanciunea nulit"ii- care poate &i toal" sau parial". Ast&el-
/a &i incident" nulitatea total" atunci c=nd deta5area nu poate &i adus" la .ndeplinire- cum ar &i cazul .n care &uncia .n care ar urma
s" &ie .ncadrat salariatul deta5at nu corespunde preg"tirii pro&esionale a salariatului sau cazul .n care deta5area nu este e4presia
unui interes real al ser/iciului. ?a opera nulitatea parial" c=nd deta5area poate &i .ndeplinit" dup" aplicarea sanciunii- cum ar &i
cazul .n care s-a dispus deta5area pentru o perioada mai mare dec=t cea ma4im legal admis". 0n acest caz- urmeaz" ca deta5area s"
produc" e&ecte doar pentru perioada ma4im" permis" de lege. 0n a&ara situaiei .n care inter/ine sanciunea nulit"ii totale-
deta5area mai poate .nceta .n cazul .n care anga2atorul la care s-a dispus deta5area dispune concedierea salariatului. Concedierea
ast&el dispus" nu are ca e&ect dec=t .ncetarea deta5"rii- nu 5i a contractului indi/idual de munc" al salariatului. EAle4andru Iiclea-
Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p.
),'F
$,. ?a inter/eni nulitatea total" a deta5"rii .n cazul .n care aceasta nu se .ntemeiaz" pe interese reale ale ser/iciulu- precum 5i .n
cazul .n care postul pe care ar urma s" &ie deta5at salariatul nu e4ist" .n statul de &uncii al anga2atorului la care ar tre!ui s" &ie
e4ecutat" deta5area. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)-
p. $1(F
$7. Dispoziiile Codului muncii pri/itoare la deta5are nu au preluat dispoziiile pri/itoare la drepturile salariailor deta5ai la
anga2atori a&lai .n spaiul comunitar- coninute .n Directi/a ',3713C6 a Parlamentului 6uropean 5i a Consiliului din 1, decem!rie
1'', pri/ind deta5area lucr"torilor e&ectuat" .n cadrul unei prest"ri de ser/icii. E9icolae ?oiculescu- Drept comunitar al muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 1)*F
$%. 0n spe" nu s-a dispus retrogradarea salariatului- ci a operat o deta5are atipic". Ast&el- deta5area este atipic" .ntruc=t s-a produs
.n cadrul aceleia5i unit"i- &iind impus" de necesitatea realiz"rii de construcii la un nou proiect de in/estiii al anga2atorului. 0n
spri2inul cali&ic"rii ca deta5are poate &i menionat" 5i .mpre2urarea c" salariile personalului deta5at nu s-au pl"tit din &ondul de
salarii- iar posturile persoanelor deta5ate au &ost !locate- urm=nd ca acestea s" re/in" 5i s" &ie re.ncadrate pe posturile respecti/e.
A5adar- mutarea salariatului- pentru o durat" limitat" de timp- respecti/ p=n" la recepia lucr"rilor de construcie- .n cadrul noii
direcii .n&iinate pentru realizarea in/estiiei- constituie o deta5are atipic". ECurtea de Apel Hucure5ti- 8ecia a ?II-a ci/il" 5i
pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. 1)7)3>3$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. (3$++*- p. 1*$-1*(F
Art. !%. [$urata $eta2rii]
E1F Deta5area poate &i dispus" pe o perioad" de cel mult un an.
E$F 0n mod e4cepional- perioada deta5"rii poate &i prelungit" pentru moti/e o!iecti/e ce impun prezena salariatului la anga2atorul
la care s-a dispus deta5area- cu acordul am!elor p"ri- din , .n , luni.
E(F 8alariatul poate re&uza deta5area dispus" de anga2atorul s"u numai .n mod e4cepional 5i pentru moti/e personale temeinice.
E)F 8alariatul deta5at are dreptul la plata c1eltuielilor de transport 5i cazare- precum 5i la o indemnizaie de deta5are- .n condiiile
pre/"zute de lege sau de contractul colecti/ de munc" aplica!il.
7 adnot"ri #
1. Deta5area este o!ligatorie pentru salariat- pentru prima perioad"- de cel mult un an. 0ns" pentru prelungirea deta5"rii este
necesar acordul s"u. Tocmai de aceea legiuitorul nu a mai stipulat o durat" ma4im" a deta5"rii- ast&el cum era .n trecut- .ntruc=t
prelungirea implic" acordul salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. ),1F
,*
$. 6ste lo/it" de nulitate parial" clauza prin care se dispune deta5area pentru o perioad" de peste un an- urm=nd ca ea s" produc"
e&ecte doar pentru perioada sta!ilit" de lege. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $1(F
(. Durata de un an este durata ma4im" a deta5"rii raportat la un contract indi/idual de munc"- iar nu la perioada unui an
calendaristic. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una
6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. $(F
). A/=nd .n /edere ine4istena /reunei e4plicaii legale pri/itoare la sintagma :.n mod e4cepional 5i pentru moti/e personale
temeinice:- urmeaz" a se aplica prin analogie dispoziiile din Legea nr. 1%%31''' pri/ind 8tatutul &uncionarilor pu!lici- care
sta!ilesc moti/ele pentru care &uncionarii pu!lici pot re&uza deta5area- adic"< starea de s"n"tate necorespunz"toare- do/edit" cu
certi&icat medical- gra/iditatea- .mpre2urarea c" salariatul .5i cre5te singur copilul minor- .mpre2urarea c" salariatul este singurul
.ntrein"tor al &amiliei- alte moti/e &amiliale temeinice- condiii necorespunz"toare de cazare .n localitatea .n care ar urma s" se
&ac" deta5area. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),$-),(F
*. A/=nd .n /edere c" .n Codul muncii nu sunt sta!ilite moti/ele pentru care salariatul poate re&uza deta5area- se poate aprecia c"
/or &i aplica!ile prin analogie dispoziiile Legii nr. 1%%31''' re&eritoare la moti/ele pentru care &uncionarii pu!lici pot re&uza
deta5area- adic"< gra/iditatea- cre5terea de c"tre salariatul singur a copilului minor- starea necorespunz"toare a s"n"t"ii- e4istena
unor condiii necorespunz"toare de cazare .n localitatea .n care urmeaz" a se &ace deta5area- .mpre2urarea c" salariatul .n cauz"
este unic .ntrein"tor de &amilie- moti/e &amiliale temeinic 2usti&icate. EO/idiu 7aco/ei- Coninutul contractului indi/idual de
munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. 1%%F
,. 8alariatul are dreptul la indemnizaie de deta5are- al c"rei rol este de a acoperi c1eltuielile suplimentare e&ectuate de salariat cu
1rana 5i .ntreinerea- numai dac" situaia concret" nu permite .napoierea zilnic" a salariatului .n localitatea din care a &ost deta5at.
E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1)(F
7. 0n pri/ina cuantumului minim al indemnizaiei EdiurneiF de deta5are- urmeaz" a se aplica dispoziiile legale care sta!ilesc
diurna la instituiile pu!lice. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %7F
Art. !&. [protecia salariatului $eta2at]
E1F Drepturile cu/enite salariatului deta5at se acord" de anga2atorul la care s-a dispus deta5area.
E$F Pe durata deta5"rii salariatul !ene&iciaz" de drepturile care .i sunt mai &a/ora!ile- &ie de drepturile de la anga2atorul care a
dispus deta5area- &ie de drepturile de la anga2atorul la care este deta5at.
E(F Anga2atorul care deta5eaz" are o!ligaia de a lua toate m"surile necesare pentru ca anga2atorul la care s-a dispus deta5area s"
.5i .ndeplineasc" integral 5i la timp toate o!ligaiile &a" de salariatul deta5at.
E)F Dac" anga2atorul la care s-a dispus deta5area nu .5i .ndepline5te integral 5i la timp toate o!ligaiile &a" de salariatul deta5at-
acestea /or &i .ndeplinite de anga2atorul care a dispus deta5area.
E*F 0n cazul .n care e4ist" di/ergen" .ntre cei doi anga2atori sau nici unul dintre ei nu .5i .ndepline5te o!ligaiile potri/it
pre/ederilor alin. E1F 5i E$F- salariatul deta5at are dreptul de a re/eni la locul s"u de munc" de la anga2atorul care l-a deta5at- de a se
.ndrepta .mpotri/a oric"ruia dintre cei doi anga2atori 5i de a cere e4ecutarea silit" a o!ligaiilor ne.ndeplinite.
$ adnot"ri #
1. Anga2atorul la care s-a e&ectuat deta5area are o!ligaia de a acorda salariatului deta5at toate drepturile cu/enite acestuia-
indi&erent dac" aceste drepturi sunt pre/"zute .n contractul indi/idual sau colecti/ de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %7F
$. Te4tul art. )7 stipuleaz" .n sarcina anga2atorului destinatar plata drepturilor salariale- .ns" nu 5i ac1itarea acestora. Din acest
moti/- precum 5i datorit" .mpre2ur"rii c" anga2atorul destinatar nu este .ndrept"it s" e&ectueaze reinerea contri!uiilor legale-
.ntruc=t .ntre el 5i salariat nu e4ist" un contract de munc"- plata e&ecti/" c"tre salariat a drepturilor salariale se e&ectueaz" .n
concret de c"tre anga2atorul e4peditor. Aceasta presupune o plat" preala!il" .ntre cei doi anga2atori- adic" de la anga2atorul
destinatar al deta5"rii la anga2atorul e4peditor. Tot anga2atorul e4peditor /a e&ectua 5i reinerile contri!uiilor legale. E?aleriu
Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti-
$++*- p. $%F
Art. !'. [mo$i"icarea unilateral a locului 2i "elului muncii]
Anga2atorul poate modi&ica temporar locul 5i &elul muncii- &"r" consim"m=ntul salariatului- 5i .n cazul unor situaii de &or"
ma2or"- cu titlu de sanciune disciplinar" sau ca m"sur" de protecie a salariatului- .n cazurile 5i .n condiiile pre/"zute de
prezentul cod.
1) adnot"ri #
1. Dispoziiile art. )% din Codul muncii constituie o norm"-cadru- ale c"rei aplicaii se reg"sesc .n anumite reglement"ri legale-
cum ar &i cazul stipulat de art. )+ din Legea nr. (),3$++$ pri/ind asigurarea pentru accidente de munc" 5i !oli pro&esionale. EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),7F
,,
$. C1iar dac" e4ecutarea contractului de munc" este o!ligatorie pentru salariat .n condiiile modi&ic"rii temporare a contractului
indi/idual de munc"- .n !aza art. )% din Codul muncii- totu5i salariatul poate re&uza e4ecutarea in/oc=nd moti/e temeinic
2usti&icate- .n cazul .n e4ercit"rii a!uzi/e de c"tre anga2ator a dreptului de a modi&ica unilateral contractul de munc". EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %%F
(. Din interpretarea coro!orat" a art. )% cu art. )+ alin. E1F 5i E$F din Codul muncii- care cons&ine5te dreptul anga2atorului de a
organiza munca salariailor- rezult" c" este admisi!il" sc1im!area temporar" de c"tre anga2ator a locului muncii- dar cu
meninerea aceluia5i salariu 5i cu respectarea cali&ic"rii pro&esionale a salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. ),%F
). Dac" anga2atorul nu dispune modi&icarea contractului indi/idual de munc"- de5i sunt .ntrunite condiiile pentru modi&icarea
temporar" a locului sau a &elului muncii .n temeiul art. )% din Codul muncii- atunci de/in incidente dispoziiile art. *+ lit. gF din
Codul muncii re&eritoare la suspendarea de drept a contractului de munc" sau ale art. *$ lit. dF din Codul muncii re&eritoare la
posi!ilitatea anga2atorului de a dispune suspendarea contractului de munc" .n caz de .ntrerupere temporar" a acti/it"ii.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a
III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $(*F
*. Prin interpretarea coro!orat" a dispoziiilor Codului muncii putem identi&ica mai multe cazuri de modi&icare a locului 5i &elului
muncii ca m"sur" de protecie a salariatului. Un prim ast&el de caz decurge din dispoziiile art. ,1 lit. cF din Codul muncii 5i se
re&er" la situaia .n care- prin decizie a organelor competente de e4pertiz" medical"- se constat" inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a
salariatului- &apt ce nu permite acestuia s" .5i .ndeplineasc" atri!uiile corespunz"toare locului de munc" ocupat. 0ntr-o ast&el de
situaie- .n a&ara posi!ilit"ii de a modi&ica temporar locul 5i &elul muncii- anga2atorul mai poate recurge 5i la soluia concedierii- .n
!aza art. ,1 lit. cF din Codul muncii- cu o!ligaia .ns" de a-i propune salariatului alte locuri de munc" /acante. Anga2atorul nu este
o!ligat s" aplice una dintre cele dou" m"suri- put=nd s" nu dispun" nici un &el de m"sur". Un alt caz .l constituie situaia .n care-
de5i nu e4ist" o decizie a a organelor competente de e4pertiz" medical"- totu5i se constat" c" des&"5urarea .n continuare a
acti/it"ii .n condiiile contractului de munc" poate d"una s"n"t"ii salariatului. 9ici .n aceast" situaie anga2atorul nu este o!ligat
s" modi&ice contractul de munc"- put=nd s" se a!in" de la dispunerea acestei m"suri. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
>egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(-
p. $(*-$(,F
,. Pot &i menionate ca e4emple de trecere temporar" .n alt" munc"< .nlocuirea unor salariai care lipsesc temporar 5i c"rora
anga2atorul este o!ligat s" le conser/e postul- trecerea .n alt" munc" datorit" producerii repetate de re!uturi- trecerea .ntr-un loc de
munc" conrespunz"tor a pensionarului cu in/aliditate de gradul trei- situaia &emeilor gra/ide 5i a celor care al"pteaz"- care nu pot
munci .n condiii de munc" grele- periculoase- /"t"m"toare sau contraindicate medical. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii.
>eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. *$-*(F
7. 0n condiiile art. )% din Codul muncii- &ora ma2or" desemneaz" o situaie de &apt impre/izi!il" 5i insurmonta!il"- care conduce
la imposi!ilitatea o!iecti/"- neculpa!il"- de e4ecutare a o!ligaiilor contractuale- cum ar &i< r"z!oi- cutremur- inundaie etc. Dac"
din pricina apariiei unei ast&el de situaii- salariatul nu .5i mai poate des&"5ura acti/it"ile care .i re/in potri/it contractului s"u de
munc"- anga2atorul poate dispune unilateral modi&icarea locului sau &elului muncii salariatului- dac" e4ist" posi!ilitatea concret"
.n acest sens. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %%F
%. Tr"s"turile eseniale ale &orei ma2ore sunt impre/izi!ilitatea- in/inci!ilitatea 5i o!iecti/itatea. Pot &i e4empli&icate drept cazuri
de &or" ma2or"< r"z!oi- inundaii- incendii- cutremure- epidemii- epizootii /iolente- in/azii de animale sau insecte. De5i
anga2atorul !ene&iciaz" de dreptul de a modi&ica temporar locul 5i &elul muncii- pe durata unui caz de &or" ma2or"- drepturile 5i
o!ligaile p"rilor care nu se pot e4ercita- respecti/ e4ecuta pe timpul des&"5ur"rii cazului de &or" ma2or" se suspend"- cum ar &i
dreptul salariatului la concediu de odi1n" sau dreptul de a cere suspendarea unilateral" a contractului. Practic- posi!ilitatea
anga2atorului de a modi&ica temporar locul 5i &elul muncii salariatului .n situaia apariiei unui caz de &or" ma2or" reprezint" nu o
cauz" de e4onerare de r"spundere a anga2atorului pentru nee4ecutarea o!ligaiilor contractuale- ci o situaie .n care anga2atorul
poate !ene&icia de munc" &orat". Din aceast" perspecti/"- aceast" reglementare se reg"se5te de2a .n Codul muncii- 5i anume .n art.
). Durata pentru care /a opera modi&icarea contractului indi/idual de munc" /a &i egal" cu cea a timpului necesar pentru
.nl"turarea consecinelor e/enimentului de &or" ma2or". E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n
>aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. (+-(,F
'. 7odi&icarea temporar" a &elului 5i a locului muncii ca sanciune disciplinar" pare a a/ea .n /edere sanciunea disciplinar"
general" a retrograd"rii din &uncie reglementat" de art. $,) lit. cF din Codul muncii. 0ns" c1iar 5i .n acest caz se poate o!ser/a c"
&elul muncii nu este a&ectat de retrogradarea din &uncie- ci doar treapta 5i gradul pro&esional. E?aleriu Man&ir- 7odi&icarea
contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. (,F
1+. Pot &i menionate drept cazuri de modi&icare temporar" a &elului 5i a locului muncii- ca m"sur" de protecie pentru salariat<
trecerea temporar" a salariatului .n alt post- .n scopul cali&ic"rii sale- urm=nd ca acesta s" re/in" pe postul iniial dup" de&initi/area
cali&ic"rii- trecerea temporar" pe alt post a salariatului cu in/aliditate de gradul trei. 0n toate cazurile de modi&icare temporar" a
&elului 5i a locului muncii- ca m"sur" de protecie pentru salariat- postul iniial /a &i conser/at .n &a/oarea acestuia. E?aleriu
Man&ir- 7odi&icarea contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. 1+3$++(- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti-
$++*- p. (7F
,7
11. 7odi&icarea temporar" a locului 5i &elului muncii- &"r" consim"m=ntul salariatului- ca m"sur" de protecie a acestuia- se
.ntemeiaz" de regul" pe starea s"n"t"ii salariatului- care de e4emplu- este pensionat pentru in/aliditate de gradul III sau care nu
mai poate presta munca pe carea o a/ea datorit" unei !oli pro&esionale sau a unui accident de munc". 0n aceea5i situaie se a&l" 5i
&emeile gra/ide- cele care au n"scut recent sau cele care al"pteaz" 5i al c"ror loc de munc" prezint" riscuri. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %'F
1$. 7odi&icarea temporar" a locului 5i &elului muncii- &"r" consim"m=ntul salariatului- ca m"sur" de protecie a acestuia- dureaz"
.ntreaga perioad" .n care salariatul se a&l" .n situaia care impune m"sura de protecie. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %'F
1(. 8alariatul nu are dreptul s" dispun" modi&icarea unilateral" a contractului indi/idual de munc" ca m"sur" de protecie a sa.
Dac" salariatul apreciaz" c" situaia concret" ar impune m"sura modi&ic"rii- el nu are dec=t posi!ilitatea de a o!ine acordul
anga2atorului .n acest sens- situaie .n care suntem .n prezena unei modi&ic"ri con/enionale. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. %'F
1). 6ste nul" decizia anga2atorului prin care s-a sc1im!at &uncia contestatorului- dac" .n cuprinsul deciziei nu se menioneaz"
temeiul sc1im!"rii din &uncie a contestatorului. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte
de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. 1(%$3> din 1+ aprilie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++7- p.
$$$F
CAPITOLUL $ - %u&pendarea contractului individual de munc
Art. !). ["elurile 2i e"ectele suspen$rii]
E1F 8uspendarea contractului indi/idual de munc" poate inter/eni de drept- prin acordul p"rilor sau prin actul unilateral al uneia
dintre p"ri.
E$F 8uspendarea contractului indi/idual de munc" are ca e&ect suspendarea prest"rii muncii de c"tre salariat 5i a pl"ii drepturilor
de natur" salarial" de c"tre anga2ator.
E(F Pe durata suspend"rii pot continua s" e4iste alte drepturi 5i o!ligaii ale p"rilor dec=t cele pre/"zute la alin. E$F- dac" acestea
sunt pre/"zute prin legi speciale- prin contractul colecti/ de munc" aplica!il- prin contracte indi/iduale de munc" sau prin
regulamente interne.
E)F 0n cazul suspend"rii contractului indi/idual de munc" din cauza unei &apte imputa!ile salariatului- pe durata suspend"rii acesta
nu /a !ene&icia de nici un drept care rezult" din calitatea sa de salariat.
1+ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin E(F a/ea urm"torul coninut< :E(F Pe durata suspend"rii pot continua s" e4iste alte drepturi 5i o!ligaii ale
p"rilor dec=t cele pre/"zute la alin. E$F- dac" prin legi speciale- prin contractul colecti/ de munc" aplica!il- prin contracte
indi/iduale de munc" sau regulamente interne nu se pre/ede alt&el.: @orma actual" a alin. E(F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a
intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela
Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. 0n po&ida ine4istenei unei reglement"ri legale pri/ind procedura de urmat .n cazul suspend"rii contractului indi/idual de
munc"- se poate aprecia ca util" emiterea unui act intern al anga2atorului- prin care s" se dispun" sau s" se constate suspendarea-
inclusi/ temeiul ei legal- 5i s" se precizeze e&ectele acesteia. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )%1F
(. 64cepia de nee4ecutare a contractului nu este aplica!il" contractului indi/idual de munc". Cu alte cu/inte- nici una din p"rile
contractului indi/idual de munc" nu poate in/oca e4cepia de nee4ecutare- re&uz=nd e4ecutarea propriilor o!ligaii- p=n" c=nd
cealalt" parte 5i le /a e4ecuta pe ale sale. 0n acest sens pot &i in/ocate mai multe argumente. 0n ceea ce-l pri/e5te pe salariat- un
prim argument se deduce din &aptul c"- .n cazul contractului indi/idual de munc" nu este .ndeplinit" condiia simultaneit"ii de
e4ecutare a o!ligaiilor reciproce. Ast&el- a/=nd .n /edere e4primarea utilizat" de legiuitor - contraprestaia muncii :depuse:-
munca :prestat": - .n te4tele art. 1*) alin. E1F 5i art. 1*) alin. E$F- precum 5i ritmicitatea de cel puin o dat" pe lun" a pl"ii
salariului- statornicit" .n art. 1,1 alin. E1F- rezult" c" plata salarialului nu se &ace concomitent cu prestarea muncii- ci ulterior- c1iar
dac" o!ligaia de plat" a salariului se na5te odat" cu prestarea muncii. 0n al doilea r=nd- te4tul art. *1 lit. aF-gF din Codul muncii-
stipul=nd cazurile de suspendare a contractului indi/idual de munc" din iniiati/a salariatului- nu include .ntre ele 5i cazul
e4cepiei de nee4ecutare- de5i e&ectele acesteia constau tocmai .n suspendarea e4ecut"rii contractului. De asemenea- de5i Codul
muncii reglementeaz" 5i alte cazuri .n care opereaz" sau este posi!il" .ncetarea lucrului- cum ar &i cazurile pre/"zute la art. *+ lit.
!F 5i cF- nu include .ntre acestea 5i cazul in/oc"rii e4cepiei de nee4ecutare. 0n ceea ce-l pri/e5te pe anga2ator- in/ocarea e4cepiei
de nee4ecutare ar &i lipsit" de orice utilitate practic"- el a/=nd la dispoziie prerogati/a disciplinar". Desigur .ns" c" dac" salariatul
nu presteaz" munca anga2atorul nu datoreaz" salariul- dar nu ca un e&ect al e4cepiei de nee4ecutare- ci .ntruc=t- neprest=ndu-se
munca- o!ligaia de plat" a salariului nu a luat na5tere. Prin e4cepie- e4ist" o singur" situaie .n care anga2atorul poate in/oca
e4cepia de nee4ecutare. 6ste /or!a despre situaia gre/ei salariailor- caz .n care- potri/it art. *) alin. E(F din Legea nr. 1,%31'''
pri/ind soluionarea con&lictelor de munc"- salariaii .5i menin toate drepturile- cu e4cepia drepturilor salariale. EIon Traian
Gte&"nescu- Inadmisi!ilitatea- de regul"- a in/oc"rii e4cepiei de nee4ecutare a contractului .n cazul contractului indi/idual sau al
celui colecti/ de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++)- p. )%-*+F
,%
). 8alariatul nu poate re&uza prestarea muncii- in/oc=nd e4cepia de nee4ecutare a contractului- .n cazul .n care anga2atorul nu 5i
.ndepline5te o!ligaia de a pl"ti salariul. 0ns"- .n mod e4cepional- culpa anga2atorului poate determina suspendarea contractului
indi/idual de munc"- .n cazul anul"rii concedierii nelegale a salariatului. Ast&el- pe durata cuprins" .ntre data concedierii 5i data
reintegr"rii .n munc" a salariatului- contractul de munc" este suspendat. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. ))+-))1F
*. 0ntruc=t neplata salariului nu .nl"tur" su!ordonarea salariatului &a" de anga2ator- salariatul nu poate s" 2usti&ice ne.ndeplinirea
sau .ndeplinirea de&ectuoas" a atri!uiilor de ser/iciu .ntemeindu-se pe moti/ul nepl"ii salariului. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele
rom=ne nr. *3$++(- p. $(7C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. '1F
,. 8alariatul nu poate re&uza prestarea muncii in/oc=nd e4cepia de nee4ecutare a contractului .n caz de neplat" a salariului de
c"tre anga2ator. 0n aceast" situaie- salariatul poate solicita .n 2ustiie plata salariului 5i daune interese pentru pre2udiciul su&erit.
E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1++F
7. 8alariatul nu este .ndrept"it s" in/oce e4cepia de nee4ecutare a contractului- re&uz=nd prestarea muncii- .n cazul .n care
anga2atorul nu .5i .ndepline5te o!ligaia de plat" a salariului. 0ntr-o ast&el de situaie- legea pune la dispoziia salariatului dou" c"i
de aciune< &ie s" cear" .n 2ustiie e4ecutarea o!ligaiilor de c"tre anga2ator- &ie s"-5i dea demisia &"r" prea/iz. EO/idiu 7aco/ei-
Coninutul contractului indi/idual de munc"- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. ,7-,%F
%. 0n cazul .n care anga2atorul nu .5i .ndepline5te propriile o!ligaii salariatul nu este .ndrept"it s" .nceteze prestarea muncii
in/oc=nd e4cepia de nee4ecutare a contractului 5i nici s" cear" des&acerea contractului de munc". 0ntr-o ast&el de situaie
salariatul poate recurge la o aciune .n 2ustiie .mpotri/a anga2atorului. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne
5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. 1,F
'. 8alariatul nu este .ndrept"it s" in/oce e4cepia de nee4ecutare a contractului- re&uz=nd s"-5i e4ecute propriile o!ligaii- .n cazul
.n care anga2atorul nu-5i e4ecut" o!ligaiile ce-i re/in. E>aluca Dimitriu- >eglementarea demisiei .n noul Cod al muncii- .n
>aporturi de munc" nr. $3$++)- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. (+-(*F
1+. Conduce la suspendarea contractului indi/idual de munc" 5i situaia .n care- din culpa anga2atorului- salariatul nu a prestat
munca- &ie pentru c" i-a interzis anga2atorul- &ie pentru c" anga2atorul i-a des&"cut a!uzi/ contractul de munc". E?asile ?al Popa-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 11$F
Art. #-. [suspen$area $e $rept]
Contractul indi/idual de munc" se suspend" de drept .n urm"toarele situaii<
aF concediu de maternitateC
!F concediu pentru incapacitate temporar" de munc"C
cF carantin"C
dF e&ectuarea ser/iciului militar o!ligatoriuC
eF e4ercitarea unei &uncii .n cadrul unei autorit"i e4ecuti/e- legislati/e ori 2udec"tore5ti- pe toat" durata mandatului- dac" legea
nu pre/ede alt&elC
&F .ndeplinirea unei &uncii de conducere salarizate .n sindicatC
gF &or" ma2or"C
1F .n cazul .n care salariatul este arestat pre/enti/- .n condiiile Codului de procedur" penal"C
iF .n alte cazuri e4pres pre/"zute de lege.
1+ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al lit. eF a/ea urm"torul coninut< :eF e4ercitarea unei &uncii .n cadrul unei autorit"i e4ecuti/e- legislati/e ori
2udec"tore5ti- pe toat" durata mandatuluiC: @orma actual" a lit. eF dateaz" din $1 noiem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr.
)%+3$++*- pu!licat" .n 7onitorul O&icial EIF nr. %1) din 1% noiem!rie $++*- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu-
7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Dispoziiile art. *+ lit. aF din Codul muncii se aplic" 5i .n cazul .n care &emeia care !ene&iciaz" de concediu de maternitate este
.ncadrat" .n !aza unui contract de munc" pe durat" determinat". Prin urmare- contractul de munc" r=m=ne suspendat- neput=nd
.nceta anterior e4pir"rii duratei concediului- c1iar dac" durata contractului de munc" ar &i in&erioar" duratei concediului.
EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++)- p. ))$F
(. Termenul lege coninut .n art. *+ lit. eF se re&er" la actul normati/ adoptat de Parlamentul >om=niei- indi&erent c" este /or!a
despre lege organic" sau ordinar"- precum 5i la ordonane 5i ordonane de urgen". Instituirea posi!ilit"ii e4prese de derogare prin
lege de la cazul de suspendare stipulat .n art. *+ lit. eF nu este reproducerea inutil" a principiului specialia generali!us derogant. 0n
a!sena acestei pre/ederi e4prese- numai prin lege organic" s-ar &i putut institui derog"ri de la cazul de suspendare menionat. EIon
Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"ri 5i complet"ri recente ale Codului muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7F
,'
). 0n con&ormitate cu de&iniiile doctrinare- &ora ma2or" reprezint" o .mpre2urarea e4tern"- a!solut impre/izi!il" 5i in/inci!il"-
cum ar &i cutremurul- seceta- inundaiile- criza gra/" de materii prime- degradarea utila2elor de producie etc. Bre/a constituie
&or" ma2or" pentru neparticipani 5i pentru anga2ator. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )),- Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul
muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $()-$(*F
*. Bre/a poate constitui pentru salariaii care nu particip" la .ncetarea colecti/" a lucrului un caz de &or" ma2or" apt s" conduc" la
suspendarea de drept a contractului indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor
de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $('F
,. 0ntruc=t- la &el ca &ora ma2or"- este e4clusi/ de culp" .n ceea ce pri/e5te nee4ecutarea o!ligaiilor contractuale- rezult" c" 5i
cazul &ortuit /a atrage suspendarea contractului indi/idual de munc". Un e4emplu concret .l constituie gre/a- .n raport cu salariaii
neparticipani la gre/"- dar care sunt .mpiedicai s"-5i .ndeplineasc" o!ligaiile- .ntruc=t munca lor depinde de munca salariailor
gre/i5ti. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. '*F
7. Dispoziiile art. *+ lit. 1F din Codul muncii se aplic" nu numai .n ipoteza .n care salariatul este arestat pre/enti/ .n >om=nia-
potri/it Codului de procedur" penal"- ci 5i .n cazul .n care arestarea s-a produs .n str"in"tate- .n condiiile legii procedural penale
str"ine. At=t analogia - acelea5i raiuni- deduse din lipsa salariatului 5i imposi!ilitatea prest"rii muncii -- c=t 5i o!ser/aia c" te4tul
menionat se re&er" e4pres doar la ipoteza o!i5nuit"- conduc la concluzia menionat". EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la
suspendarea contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. 7$F
%. Arestarea pre/enti/" a salariatului- potri/it art. *+ lit. 1F din Codul muncii- nu atrage o!ligatoriu incidena dispoziiilor art. )'
alin. E)F din Codul muncii- .n sensul lipsirii salariatului de orice drepturi rezult=nd din calitatea sa de salariat. Prin urmare-
salariatul /a !ene&icia de toate drepturile care i se cu/in .n aceast" calitate .n cazul .n care se sta!ile5te ne/ino/"ia sa. EO/idiu
Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la suspendarea contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. 71F
'. De5i Codul muncii nu se re&er" la consecinele pe care arestarea pre/enti/" a anga2atorului le are asupra contractului indi/idual
de munc"- totu5i se poate aprecia c" se /a produce suspendarea acestuia datorit" imposi!ilit"ii prest"rii muncii- .n cazul .n care
anga2atorul- persoan" &izic"- este arestat pre/enti/- .ns" numai dac" salariatul presta o acti/itate personal" .n !ene&iciul
anga2atorului- cum ar &i acti/itatea de 5o&er personal. 0n sc1im!- .n cazul .n care munca salariatului se realizeaz" .n !ene&iciul
&amiliei anga2atorului- precum 5i .n cazul .n care anga2atorul este o persoan" 2uridic"- conduc"torul acesteia &iind arestat pre/enti/-
nu /om asista la suspendarea contractului indi/idual de munc". EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la suspendarea
contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. 7$-7(F
1+. 9u poate &i primit" ap"rarea anga2atorului p=r=t .n sensul c" a re&uzat s" pl"teasc" indemnizaia pentru incapacitate temporar"
de munc" pentru moti/ul c" certi&icatul medical a &ost nelegal emis. Ast&el- anga2atorul tre!uia s" de&aime certi&icatul ca &als sau-
.n cazul .n care aprecia c" medicul de &amilie nu a/ea competena de a sta!ili diagnosticul .n a!sena e4amenelor paraclinice- s"
o!in" anularea acestuia. Pe de alt" parte- nu se poate reine nici ap"rarea !azat" pe controlul e&ectuat de medicul de medicina
muncii- a/=nd .n /edere c" nu era necesar ca acesta s" re/eri&ice modalitatea de e&ectuare a consultaiilor de c"tre medicul care a
emis certi&icatul medicialC do/ada incapacit"ii temporare de munc" se &ace cu certi&icatul medical- pe care salariatul l-a prezentat.
Din acela5i moti/- nu prezint" rele/an" nici &aptul c" salariatul nu a prezentat medicului de medicina muncii reeta medical"
necesar" tratamentului. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri
sociale- decizia ci/il" nr. 1(1)3> din * aprilie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 11$F
Art. #1. [suspen$area $in iniiati,a salariatului]
E1F Contractul indi/idual de munc" poate &i suspendat din iniiati/a salariatului- .n urm"toarele situaii<
aF concediu pentru cre5terea copilului .n /=rst" de p=n" la $ ani sau- .n cazul copilului cu 1andicap- p=n" la .mplinirea /=rstei de (
aniC
!F concediu pentru .ngri2irea copilului !olna/ .n /=rst" de p=n" la 7 ani sau- .n cazul copilului cu 1andicap- pentru a&eciuni
intercurente- p=n" la .mplinirea /=rstei de 1% aniC
!F concediu paternalC
dF concediu pentru &ormare pro&esional"C
eF e4ercitarea unor &uncii electi/e .n cadrul organismelor pro&esionale constituite la ni/el central sau local- pe toat" durata
mandatuluiC
&F participarea la gre/"C
gF a!rogat
E$F Contractul indi/idual de munc" poate &i suspendat .n situaia a!senelor nemoti/ate ale salariatului- .n condiiile sta!ilite prin
contractul colecti/ de munc" aplica!il- contractul indi/idual de munc"- precum 5i prin regulamentul intern.
, adnot"ri #
1. Te4tul lit. gF a/ea urm"torul coninut< :gF a!sene nemoti/ate:. Lit. gF a &ost a!rogat" de c"tre Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat .n /igoare la data de * iulie $++*.
7+
Alin. E$F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*. EAndrei
8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. 8uspendarea contractului indi/idual de munc" pe durata gre/ei se re&er" la cele dou" o!ligaii principale generate de contract-
adic" prestarea muncii 5i plata salariului- urm=nd a produce e&ecte .n continuare toate celelalte drepturi iz/or=nd din contractul de
munc". 0ns"- contractele de munc" ale salariailor neparticipani la gre/" nu se /or suspenda- cu e4cepia celor aparin=nd
salariailor care nu .5i pot des&"5ura acti/itatea datorit" gre/ei. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ()*-(),F
(. C1iar dac" pe durata gre/ei contractul indi/idual de munc" este suspendat- .n con&ormitate cu dispoziiile Legii nr. 1,%31'''
pri/ind soluionarea con&lictelor de munc"- salariaii !ene&iciaz" de drepturile de asigur"ri sociale. 0ns" .n cazul .n care instana de
2udecat" sau comisia de ar!itra2 decid suspendarea sau .ncetarea gre/ei- drepturile menionate nu se mai cu/in salariailor. Iar dac"
gre/a este declarat" ilegal"- atunci drepturile ac1itate sunt suspuse restituirii. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*+F
). 6&ectele gre/ei asupra contractului indi/idual de munc" sunt di&erite .n &uncie de participarea sau neparticiparea la gre/" a
salariatului. Ast&el- .n cazul .n care salariatul particip" la gre/" contractul de munc" se /a suspenda din iniiati/a salariatului- .n
temeiul art. *1 lit. &F din Codul muncii. 0n cazul salariatului care nu particip" la gre/" contractul de munc" se /a suspenda de
drept- .n !aza art. *+ lit. iF din Codul muncii. 8alariaii neparticipani /or putea s" cear" desp"gu!iri de la salariaii care au
participat la gre/"- .n cazul declar"rii gre/ei ca ileagl". Desp"gu!irile /or &i egale cu salariile de care nu au !ene&iciat pe durata
gre/ei. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $('F
*. 8oluia la care s-a oprit legiuitorul- respecti/ a!rogarea art. *1 lit. gF 5i introducerea unui nou alineat- este eronat"- inutil" 5i
contradictorie. Ast&el- /ec1ea soluie nu era gre5it"- .ntruc=t nu consacra pentru salariai dreptul de a a!senta nemoti/at. Prin
urmare- a!senele nemoti/ate ale acestora- pe l=ng" e&ectul &iresc al suspend"rii contractului indi/idual de munc"- datorit"
neprest"rii muncii- constituiau simultan 5i a!ateri disciplinare- &iind apte s" atrag" r"spunderea disiciplinar" a salariatului. Pe de
alt" parte- a!senele nemoti/ate atrag .ntotdeauna suspendarea contractului de munc"- nu doar nasc posi!ilitatea producerii acestui
e&ect. 0n s&=r5it- nu poate &i susinut" nici ideea c" prin reglementarea actual" legiuitorul ar &i urm"rit s" permit" ca prin
regulamentul intern sau pe cale contractual" s" se poat" sta!ili condiiile sancion"rii disciplinare a salariatului a!sent nemoti/at-
.n sensul &i4"rii a!aterii incidente .n raport cu num"rul de zile a!sentate. O ast&el de practic" ar &i ilegal" .ntruc=t ar contra/eni
dispoziiilor art. $,, din Codul muncii care &i4eaz" criteriile de sta!ilire a a!aterii disciplinare- precum 5i dispoziiilor art. $,7 din
acela5i cod care sta!ilesc o!ligati/itatea cercet"rii preala!ile. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. ),-)%- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii comentate- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++,- p. *,-*'- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i
completarea Legii nr. *(3$++( Codul muncii comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1'F
,. 8uspendarea contractului indi/idual de munc" pentru a!sene nemoti/ate nu .mpiedic" aplicarea unei sanciuni disciplinare-
dac" a!sena nemoti/at" poate &i cali&icat" drept a!atere disciplinar"- .n condiiile art. ,1 lit. aF din Codul muncii. EO/idiu Iinca-
Unele o!ser/aii re&eritoare la suspendarea contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. %+F
Art. #2. [suspen$area $in iniiati,a anga/atorului]
E1F Contractul indi/idual de munc" poate &i suspendat din iniiati/a anga2atorului .n urm"toarele situaii<
aF pe durata cercet"rii disciplinare preala!ile- .n condiiile legiiC
!F ca sanciune disciplinar"C
cF .n cazul .n care anga2atorul a &ormulat pl=ngere penal" .mpotri/a salariatului sau acesta a &ost trimis .n 2udecat" pentru &apte
penale incompati!ile cu &uncia deinut"- p=n" la r"m=nerea de&initi/" a 1ot"r=rii 2udec"tore5tiC
dF .n cazul .ntreruperii temporare a acti/it"ii- &"r" .ncetarea raportului de munc"- .n special pentru moti/e economice-
te1nologice- structurale sau similareC
eF pe durata deta5"rii.
E$F 0n cazurile pre/"zute la alin. E1F lit. aF- !F 5i cF- dac" se constat" ne/ino/"ia celui .n cauz"- salariatul .5i reia acti/itatea
anterioar"- pl"tindu-i-se- .n temeiul normelor 5i principiilor r"spunderii ci/ile contractuale- o desp"gu!ire egal" cu salariul 5i
celelalte drepturi de care a &ost lipsit pe perioada suspend"rii contractului.
1' adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F 0n cazurile pre/"zute la alin. E1F lit. cF- dac" se constat" ne/ino/"ia celui .n cauz"- salariatul
.5i reia acti/itatea a/ut" anterior si i se /a pl"ti o desp"gu!ire egal" cu salariul si celelalte drepturi de care a &ost lipsit pe perioada
suspend"rii contractului.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de *
iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E$F 0n cazurile pre/"zute la alin. E1F lit. aF- !F 5i cF- dac" se constat" ne/ino/"ia celui .n
cauz"- salariatul .5i reia acti/itatea a/ut" anterior 5i i se /a pl"ti- .n temeiul normelor 5i principiilor r"spunderii ci/ile contractuale-
o desp"gu!ire egal" cu salariul 5i celelalte drepturi de care a &ost lipsit pe perioada suspend"rii contractului.: @orma actual" a alin.
E$F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++*. E>u4andra 9ioiuF
71
$. 8uspendarea contractului indi/idual de munc" din iniiati/a anga2atorului este o &acultate pentru acesta- iar nu o o!ligaie.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. ''F
(. De5i legea nu pre/ede durata ma4im" a suspend"rii contractului indi/idual de munc" .n temeiul art. *$ alin. E1F lit. aF din Codul
muncii- se poate aprecia totu5i c" suspendarea nu poate dep"5i 1+ zile- adic" durata stipulat" de art. $,) alin. E1F lit. !F din Codul
muncii pentru sanciunea disciplinar" a suspend"rii contractului de munc". Ast&el- dac" durata suspend"rii pentru e&ectuarea
cercet"rii disciplinare ar dep"5i 1+ zile s-ar a2unge la aplicarea de &acto a unei sanciuni disciplinare contrare legii. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. )*$F
). A/=nd .n /edere c" m"sura suspend"rii presupune meninerea .n &iin" a contractului indi/idual de munc"- precum 5i incidena
principiului potri/it c"ruia :penalul ine .n loc disciplinarul:- s-a decis .n doctrin" c" pe durata suspend"rii nu este posi!il"
.ncetarea disciplinar" a contractului de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean-
O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*)F
*. Ar &i &ost util" sta!ilirea de c"tre legiuitor a unei durate ma4ime a suspend"rii contractului indi/idual de munc" pe durata
cercet"rii disciplinare. Aceasta cu at=t mai mult cu c=t- .n cazul menionat- m"sura suspend"rii este preala!il" aplic"rii oric"rei
sanciuni disciplinare- .n /reme ce .n cazul sanciunii disciplinare a suspend"rii contractului de munc" stipulat" de art. $,) alin. E1F
lit. !F din Codul muncii se pre/ede durata ma4im" de 1+ zile. De asemenea- ar &i &ost util" reglementarea modalit"ii .n care se /a
e&ectua repunerea .n situaia anterioar"- .n cazul .n care se constat" ne/ino/"ia salariatului. E>u4andra Anescu- >"spunderea
disciplinar" a salariailor potri/it noului Cod al muncii- .n Dreptul pri/at al a&acerilor nr. $3$++(- p. *,-*7F
,. Dac"- .n urma cercet"rii disciplinare- sanciunea aplicat" salariatului este suspendarea contractului de munc"- perioada de
suspendare pe durata cercet"rii disciplinare se /a ad"uga la sanciunea aplicat". E>u4andra Anescu- >"spunderea disciplinar" a
salariailor potri/it noului Cod al muncii- .n Dreptul pri/at al a&acerilor nr. $3$++(- p. *7F
7. 8uspendarea contractului indi/idual de munc" pe durata cercet"rii disciplinare preala!ile poate .m!r"ca &orma a!uzului de drept
.n cazul .n care continuarea muncii de c"tre salariatul cercetat nu ar putea in&luena .n mod negati/ nici e&ectuarea cercet"rii
disciplinare- nici acti/itatea anga2atorului. ECostel B.lc"- A!uzul de drept .n relaiile de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. )3$++,- p. *'F
%. 8uspendarea contractului indi/idual de munc" pentru moti/ul c" salariatul a &ost trimis .n 2udecat" pentru o &apt" penal"
incompati!il" cu &uncia deinut"- opereaz" independent de e4istena unei pl=ngeri penale a anga2atorului. 8uspendarea .n temeiul
art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii dureaz" p=n" la data condamn"rii de&initi/e a salariatului- respecti/ p=n" la data ac1it"rii
sau .ncet"rii procesului penal. 0n caz de condamnare- contractul indi/idual de munc" al salariatului .nceteaz"- .n !aza art. *, lit. gF
sau iF din Codul muncii. 0n situaia ac1it"rii sau .ncet"rii procesului penal- dac" e4ist" culpa salariatului- anga2atorul poate dispune
sancionarea disciplinar" a salariatului- inclusi/ prind des&acerea contractului de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*)-)**F
'. 0n ceea ce pri/e5te cazul de suspendare pre/"zut de art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii- dac" incompati!ilitatea dintre &apta
s"/=r5it" de salariat 5i &uncia deinut" de acesta nu este stipulat" de lege- dreptul de a aprecia e4istena sau ine4istena
incompati!ilit"ii re/ine anga2atorului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*-
p. 1++F
1+. 0n ceea ce pri/e5te soarta contractului indi/idual de munc" suspendat .n temeiul art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii-
aceasta depinde de soluia emis" .n procesul penal. Ast&el- contractul indi/idual de munc" /a .nceta de drept .n cazul .n care prin
1ot"r=re 2udec"toreasc" de&initi/" s-a dispus m"sura de siguran" sau pedeapsa complementar" a interzicerii e4ercit"rii &unciei
sau pro&esiei. Contractul de munc" nu /a .nceta de drept .ns" .n cazul .n care s-a dispus condamnarea salariatului- &"r" .ns" a se
dispune 5i m"sura de siguran" sau pedeapsa complementar" a interzicerii e4ercit"rii &unciei sau pro&esieiC .n aceast" situaie
anga2atorul este .ndrituit s"-l sancioneze disciplinar pe salariat- inclusi/ cu des&acerea disciplinar" a contractului de munc". 0n
ipoteza .n care s-a dispus ne.nceperea urm"rii penale- scoaterea de su! urm"rire penal"- .ncetarea urm"ririi penale- ac1itarea sau
.ncetarea procesului penal- soluia depinde de e4istena sau ine4istena /ino/"iei salariatului. Ast&el- dac" e4ist" /ino/"ie-
anga2atorul este .ndrituit s" aplice salariatului o sanciune disciplinar". Dac" .ns" nu e4ist" /ino/"ie- salariatul .5i /a relua
acti/itatea- &iind .ndrept"it 5i la o desp"gu!ire pl"tit" de anga2ator- egal" cu salariul 5i celelalte drepturi de care a &ost lipsit pe
perioada suspend"rii contractului. 0n cazul .n care prin intermediul unei c"i e4traordinare de atac- salariatul o!ine ac1itarea pentru
moti/ul c" nu a s"/=r5it &apta respecti/" sau &apta nu e4ist"- urmeaz" a &i incidente dispoziiile art. *+) 5i urm. C.pr.pen.- cu
consecina c" desp"gu!irea menionat" /a &i pl"tit" de statul rom=n. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului Cod al muncii- Partea a III-a- .n Pandectele rom=ne nr. *3$++(- p. $))-$)*C
Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1+1-1+$F
11. 9u suntem .n prezena unei suspend"ri- ci a unei modi&ic"ri temporare a contractului indi/idual de munc"- .n cazul .n care
p=n" la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti- .n ipoteza reglementat" de art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii-
p"rile con/in ca salariatul s" ocupe o alt" &uncie la acela5i anga2ator- .n raport cu care nu se mani&est" nici un &el de
incompati!ilitate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1+1F
7$
1$. Pe durata gre/ei se suspend" 5i contractele indi/iduale de munc" ale salariailor care nu particip" la gre/" dar care din pricina
gre/ei nu pot presta munca- .n temeiul art. *$ alin. E1F lit. dF din Codul muncii. Ace5ti salariai nu !ene&iciaz" de indemnizaia de
7*L din salariul de !az"- stipulat" de art. *( din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )7%F
1(. De5i- potri/it dispoziiilor art. ) alin. E$F din Legea nr. $7'3$++* pri/ind ucenicia la locul de munc"- .nc1eierea- e4ecutarea-
suspendarea 5i .ncetarea contractului de ucenicie urmeaz" a respecta dispoziiile Codului muncii- totu5i- a/=nd .n /edere speci&icul
contractului de ucenicie- se poate conc1ide c" i/irea cazului pre/"zut de art. *$ lit. dF din Codul muncii /a conduce doar la
suspendarea prest"rii muncii- iar nu 5i a o!ligaiei ucenicului de a participa .n continuare la cursurile de &ormare pro&esional"
teoretic". EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la reglementarea contractului de ucenicie- .n Dreptul nr. '3$++,- p. *,F
1). 0n cazul suspend"rii contractului indi/idual de munc" pentru moti/ul .ntreruperii temporare a acti/it"ii- .n special pentru
moti/e economice- te1nologice- structurale sau similare- a/=nd .n /edere lipsa oric"rei "rmuriri legale- se deduce c" suspendarea
poate dura oric=t. Tre!uie .ns" menionat c" pe toat" durata suspend"rii pentru acest moti/ anga2atorul /a &i o!ligat s" ac1ite
salariailor o indemnizaie de 7*L din salariul de !az" corespunz"tor locului de munc" ocupat. EAle4andru Iiclea- Andrei
Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*,F
1*. 7oti/ele de suspendare pre/"zute de art. *$ lit. dF 5i eF din Codul muncii nu sunt incidente .n cazul contractului indi/idual de
munc" al salariatului casnic. Ast&el- moti/ele economice- te1nologice- structurale sau similare nu se pot i/i .n cazul muncii
casnice- a/=nd .n /edere speci&icul acti/it"ii casnice. De asemenea- deta5area nu poate inter/eni datorit" caracterului intuitu
personae pronunat al contractului de munc" al salariatului casnic- salariatul asum=ndu-5i o!ligaia de a des&"5ura acti/it"i casnice
.n !ene&iciul unei anumite persoane. EO/idiu Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc" al anga2atului casnic- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. ))-)*F
1,. Lipsa de la domiciliu a anga2atorului .n cazul contractului de munc" al salariatului casnic !uc"tar nu atrage suspendarea
contractului de munc" .n temeiul art. *$ lit. dF din Codul muncii- anga2atorul &iind o!ligat s" pl"teasc" salariul- .n a!sena unei
.nelegeri a p"rilor pri/ind suspendarea contractului de munc". EO/idiu Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc"
al anga2atului casnic- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. ))F
17. Atrage suspendarea contractului indi/idual de munc"- c1iar .n a!sena unui te4t legal .n acest sens- situaia .n care nu s-a
prestat munca din culpa anga2atorului. Pot &i menionate dou" cazuri de suspendare pentru acest moti/e- ast&el< situaia .n care
anga2atorul a interzis a!uzi/ salariatului s" presteze munca 5i situaia concedierii nelegale- urmat" de anularea 2udiciar" a acestei
m"suri. 8uspendarea contractului de munc" datorit" concedierii urmate de reintegrarea .n &uncie este implicit" 5i su!sec/ent"-
.ntruc=t ca urmare a anul"rii concedierii nelegale raportul 2uridic de munc" nu a &ost .ntrerupt- iar pe de alt" parte- munca nu s-a
prestat. 0n con&ormitate cu dispoziiile art. 7% alin. E1F din Codul muncii- anularea concedierii nelegale atrage o!ligarea
anga2atorului la plata de desp"gu!iri egale cu salariile inde4ate- ma2orate 5i reactualizate 5i cu celelalte drepturi de care ar &i
!ene&iciat salariatul. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )*%F
1%. 8oluia pre/"zut" de art. *$ alin. E$F din Codul muncii Ecu re&erire la alin. 1 lit. cF al aceluia5i articolF de reluare a acti/it"ii 5i
de plat" a desp"gu!irilor /izeaz" situaia .n care s-a constatat ine4istena /ino/"iei penale a salariatului. 0n cazul .nlocuirii
condiionate a r"spunderii penale- a/=nd .n /edere c" nu suntem .n prezena lipsei de /ino/"ie- nu /a &i incident te4tul menionat.
0ns" .n situaia .n care se dispune .ncetarea urm"riri penale sau a procesului penal pentru moti/ele pre/"zute de art. 1+ lit. aF-dF din
Codul de procedur" penal"- doctrina apreciaz" c" nu e4ist" /ino/"ie penal". 0n sc1im!- tre!uie reinut" e4istena /ino/"iei .n
cazul .n care se dispune .ncetarea urm"riri penale sau a procesului penal ca urmare a amnistiei- prescripiei r"spunderii penale- a
retragerii pl=ngerii preala!ile sau a .mp"c"rii p"rilor. 0n aceste cazuri- salariatul /a !ene&icia de pre/ederile art. *$ alin. E$F din
Codul muncii numai dac" a recurs la aplicarea dispoziiilor art. 1( alin. E1F din Codul de procedur" penal"- o!in=nd scoaterea de
su! urm"rire penal" sau ac1itarea- soluii care sunt de natur" s" e4clud" /ino/"ia sa. 0n cazul .n care- ca urmare a e4ercit"rii unei
c"i e4traordinare de atac- salariatul o!ine soluia ac1it"rii pentru moti/ul c" nu e4ist" &apta sau nu a &ost s"/=r5it" de el- statul- iar
nu anga2atorul- /a &i cel care /a ac1ita salariatului desp"gu!iri- .n temeiul art. *+) 5i urm. din Codul de procedur" penal".
EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++)- p. )**-)*,F
1'. Dispoziiile art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii nu contra/in dispoziiilor constituionale care consacr" prezumia de
ne/ino/"ie. Ast&el- dispoziiile constituionale menionate au aplica!ilitate .n dreptul penal 5i procesual penal- constituind o
m"sur" de protecie constituional" a li!ert"ii indi/iduale. Or- prin dispunerea suspend"rii contractului indi/idual de munc"-
anga2atorul nu se pronun" .n pri/ina /ino/"iei sau ne/ino/"iei salariatului 5i nici asupra r"spunderii sale penale. Instituia
suspend"rii contractului de munc" reprezint" o m"sur" de protecie a anga2atului- al c"rui contract de munc" nu poate &i des&"cut
p=n" la r"m=nerea de&initi/" a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti. De asemenea- dispoziiile menionate din Codul muncii nu contra/in nici
dreptului la munc" garantat constituional- salariatul ne&iind .mpiedicat s" se .ncadreze .n perioada suspend"rii contractului de
munc" la alt" unitate sau .n alt" &uncie dec=t cea cu care este incompati!il" &apta ce constituie o!iectul acuz"rii. ECurtea
Constituional"- decizia nr. $)3$++(- 7onitorul O&icial. Partea I- nr. 7$ din * &e!ruarie $++(F
7(
Art. #. [ *ntreruperea acti,itii anga/atorului ]
E1F Pe durata .ntreruperii temporare a acti/it"ii anga2atorului salariaii !ene&iciaz" de o indemnizaie- pl"tit" din &ondul de salarii-
ce nu poate &i mai mic" de 7*L din salariul de !az" corespunz"tor locului de munc" ocupat.
E$F Pe durata .ntreruperii temporare pre/"zute la alin. E1F salariaii se /or a&la la dispoziia anga2atorului- acesta a/=nd oric=nd
posi!ilitatea s" dispun" re.nceperea acti/it"ii.
* adnot"ri #
1. Interpretarea logic" 5i istoric" conduce la concluzia c" .ntreruperea temporar" a acti/it"ii- la care se re&er" art. *( alin. E1F din
Codul muncii- nu este generat" e4clusi/ de /oina anga2atorului- ci de &actori o!iecti/i - te1nici sau de alt" natur". Prin urmare- art.
*( alin. E1F nu reglementeaz" gre/a patronal" - locJ-out-ul. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu
5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. ((F
$. Indemnizaia de 7*L din salariul de !az" corespunz"tor locului de munc" ocupat- la care se re&er" art. *( alin. E1F- nu se poate
situa su! salariul minim !rut pe ar" garantat .n plat". EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i
o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. ((F
(. Plata indemnizaiei de 7*L din salariul de !az" la care se re&er" art. *( alin. E1F din Codul muncii presupune .ndeplinirea a dou"
condiii- ast&el< ine4istena unei culpe a salariailor pentru .ntreruperea acti/it"ii 5i .ndeplinirea de c"tre salariai a o!ligaiei de a
se a&la la dispoziia anga2atorului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
)77F
). A/=nd .n /edere c"- .n con&ormitate cu dispoziiile art. $%7 din Codul muncii- sarcina pro!ei re/ine anga2atorului- acesta din
urm" tre!uia s" &ac" do/ada .ntreruperii temporare a acti/it"ii- care s" 2usti&ice ast&el plata c"tre salariai a indemnizaiei de 7*L
din salariul de !az"- .n loc de salariul integral. 9u constituie o .mpre2urare concludent" .n acest sens &aptul c" anga2atorul a pl"tit
7*L din salariul de !az" tuturor salariailor societ"ii .n perioada 1 octom!rie $++( - (1 martie $++). Prin urmare- .ntruc=t
modi&icarea salariului reclamantului salariat se putea &ace numai prin acordul p"rilor- ast&el cum dispune art. )1 din Codul
7uncii- acord care .n spe" nu a e4istat- se impune admiterea cererii reclamantului 5i o!ligarea anga2atorului la plata di&erenei de
$*L din salariu. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a- ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale-
dosar nr. 1*+)3$++*- decizia ci/il" nr. 1%1%3>3$).+,.$++*- 1ttp<33 portal.2ust.ro3Durisprudenta?izualizare .asp4N idQspetaR,%%F
*. Dispoziiile art. *( alin. E1F din Codul muncii- prin care anga2atorul este o!ligat ca pe durata .ntreruperii temporare a acti/it"ii
s" pl"teasc" anga2ailor cel puin 7*L din salariul de !az"- nu .ngr"desc e4erciiul dreptului anga2atorului de a decide .n leg"tur"
cu propria a&acere- ne&iind contrare principiilor economiei de pia". Ast&el- .ntreruperea temporar" a acti/it"ii unit"ii nu este
imputa!il" salariailor 5i nu se identi&ic" cu situaiile .n care unitatea .5i .nceteaz" acti/itatea datorit" &alimentului ori .5i reduce
personalul ca urmare a reorganiz"rii. Ca atare- o!ligaia de plat" a indemnizaiei de 7*L din &ondul de salarii .n !ene&iciul
anga2ailor este o m"sur" legal" care .5i g"se5te reazemul constituional .n art. 1 alin. E(F din Legea &undamental"- care proclam"
statul rom=n ca :stat social:- /aloare constituional" care semni&ic"- printre altele- ideea solidarit"ii sociale 5i a politicii de
securitate social". 0n acest sens statul social tre!uie s" asigure- printre altele- protecia social" a muncii Eart. (% alin. $ din
ConstituieF- 5i un ni/el de trai decent Eart. )( alin. 1 din ConstituieF. De asemenea- pre/ederile art. *( alin. E1F din Codul muncii
se armonizeaz" 5i cu cele ale Con/eniei Organizaiei Internaionale a 7uncii nr. 1,%31'%% pri/ind promo/area anga2"rii 5i
protecia contra 5oma2ului- rati&icat" de >om=nia prin Legea nr. 11$31''$- care la art. 1+ alin. E$F lit. !F sta!ile5te c" :orice stat
mem!ru tre!uie s" se str"duiasc" s" e4tind" protecia con/eniei- .n condiii presta!ilite- la urm"toarele e/entualit"i< suspendarea
sau reducerea c=5tigului- datorat" unei suspend"ri temporare a lucrului- &"r" .ncetarea raportului de munc"- .n special pentru
moti/e economice- te1nologice- structurale sau similare:. ECurtea Constituional"- decizia nr. $)3$++(- 7onitorul O&icial EIF nr. 7$
din * &e!ruarie $++(F
Art. #!. [suspen$area prin acor$ul prilor]
Contractul indi/idual de munc" poate &i suspendat- prin acordul p"rilor- .n cazul concediilor &"r" plat" pentru studii sau pentru
interese personale.
$ adnot"ri #
1. A/=nd .n /edere c" suntem .n prezena unui caz de suspendare prin acordul p"rilor- rezult" c" anga2atorul nu este o!ligat s"
acorde salariatului concediu &"r" plat"- c1iar dac" e4ist" o dispoziie e4pres" .n contractul colecti/ de munc" pri/ind durata acestui
concediu- dac" la momentul &ormul"rii cererii de concediu nu &usese .nc"lcat" dispoziia .n cauz". EAle4andru Iiclea
EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $)%F
$. A/=nd .n /edere c" suspendarea contractului indi/idual de munc" .n cazul concediilor &"r" plat" pentru studii sau pentru
interese personale a &ost stipulat" de legiuitor ca oper=nd prin acordul p"rilor- iar nu la iniiati/a salariatului- rezult" c"
anga2atorul nu este o!ligat s" acorde suspendarea la simpla cerere a salariatului c1iar dac" nu este dep"5it" durata limit" a
concediului &"r" plat"- pre/"zut" .n contractul colecti/ de munc" aplica!il. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul
muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1+(F
7)
CAPITOLUL ' - ncetarea contractului individual de munc
Art. ##. ["elurile *ncetrii contractului in$i,i$ual $e munc]
Contractul indi/idual de munc" poate .nceta ast&el<
aF de dreptC
!F ca urmare a acordului p"rilor- la data con/enit" de acesteaC
cF ca urmare a /oinei unilaterale a uneia dintre p"ri- .n cazurile 5i .n condiiile limitati/ pre/"zute de lege.
1* adnot"ri #
1. La &el cum &orma scris" nu este o condiie ad /aliditatem pentru .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- tot ast&el- nu este
o condiie de /aliditate nici pentru .ncetarea contractului de munc" prin acordul p"rilor. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )')F
$. 0n temeiul principiului simetriei &ormei actelor 2uridice- .ncetarea contractului indi/idual de munc" prin acordul p"rilor
reprezint" un act 2uridic consensual la &el ca 5i .nc1eierea acestuia. 7ani&estarea de /oin" .n sensul .ncet"rii contractului de
munc" tre!uie s" &ie neec1i/oc"- ceea ce .nseamn" c" nu se poate deduce e4istena unui ast&el de acord de /oin" .n cazul .n care
salariatul a!senteaz"- iar anga2atorul nu .i mai pl"te5te salariul. Contractul indi/idual de munc" pe durat" nedeterminat" nu se
trans&orm" .ntr-un contract de munc" pe durat" determinat" .n cazul .n care p"rile con/in .ncetarea contractului la o dat"
ulterioar" realiz"rii acordului de /oin". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $1$F
(. Acordul p"rilor pri/ind .ncetarea contractului indi/idual de munc" nu tre!uie s" .m!race o anumit" &orm"- &iind gu/ernat de
principiul consensualismului- la &el ca 5i contractul indi/idual de munc". Prin urmare- .nelegerea p"rilor poate &i do/edit" prin
orice mi2loc de pro!". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul
muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )%%F
). Acordul p"rilor cu pri/ire la .ncetarea contractului indi/idual de munc" poate .m!r"ca orice &orm". E9icolae ?oiculescu-
Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,*F
*. Pentru anga2atorul persoan" 2uridic"- competena .nc1eierii acordului cu pri/ire la .ncetarea contractului de munc" aparine
acelora5i organe care au 5i competena .nc1eierii contractului de munc". E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri
interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,*-,,F
,. Acordul p"rilor cu pri/ire .ncetarea contractului indi/idual de munc" tre!uie s" .ndeplineasc" cerinele de &ond pre/"zute de
lege pentru /aliditatea actului 2uridic .n general- stipulate de art. ')% din Codul ci/il. Acordul nu tre!uie s" &ie ec1i/oc-
neput=ndu-se considera- de e4emplu- c" am &i .n prezena unui ast&el de acord .n cazul neprezent"rii salariatului la ser/iciu-
corelat" cu neplata de c"tre anga2ator a drepturilor salariale. 7ani&estarea de /oin" .n sensul .ncet"rii contractului indi/idual de
munc" prin acordul p"rilor tre!uie s" pro/in"- .n ceea ce-l pri/e5te pe anga2ator persoan" 2uridic"- de la persoana .mputernicit" de
lege sau de actul constituti/ s" .nc1eie contractul de munc". Din dispoziiile art. 1, alin. E$F din Codul muncii- care consacr"
principiul consensualismului la .nc1eierea contractului indi/idual de munc"- art. % alin. E1F din Codul muncii care- de asemenea
consacr" principiul consensualit"ii .n relaiile de munc"- precum 5i din principiul simetriei &ormei actului 2uridic- rezult" c"
acordul p"rilor cu pri/ire la .ncetarea contractului de munc" nu tre!uie s" .m!race &orma scris"- aceasta a/=nd rele/an" doar pe
t"r=m pro!atoriu. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 11%F
7. 6&ectele acordului cu pri/ire la .ncetarea contractului de munc" se /or produce la data realiz"rii lui sau la data sta!ilit" de p"ri.
E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,*-,,F
%. Dac" acordul p"rilor cu pri/ire la .ncetarea contractului de munc" nu pre/ede data .ncet"rii- atunci e&ectele acesteia se produc
.ncep=nd cu data realiz"rii acordului de /oin". Dac" .ns" p"rile con/in o dat" ulterioar" pentru .ncetarea contractului- atunci
aceasta /a &i data .ncet"rii- &"r" s" asist"m la o trans&ormare a contractului de munc" .ntr-unul pe durat" determinat". EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 11'F
'. 0ncetarea contractului indi/idual de munc" prin acordul p"rilor e4clude posi!ilitatea &ostului salariat de a !ene&icia de
indemnizaia pentru 5oma2- a/=nd .n /edere c" acordul e4primat de salariat este un moti/ imputa!il lui de .ncetare a contractului
indi/idual de munc". EDan >aiciu- Dreptul la indemnizaia de 5oma2- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++(- p. *7F
1+. 0n cazul .ncet"rii prin acordul p"rilor a contractului indi/idual de munc"- anga2atorul nu poate pretinde desp"gu!iri de la
salariat pentru acoperirea pre2udicului su&erit ca urmare a .ncet"rii contractului .nainte de termen. De asemenea- anga2atorului nu
poate solicita nici sumele de !ani reprezent=nd c1eltuieli e&ectuate cu per&ecionarea pro&esional" a salariatului. E?asile ?al Popa-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1$(F
11. 8alariatul nu /a putea in/oca nulitatea acordului de .ncetare a contractului indi/idual de munc" pentru /icierea
consim"m=ntului prin /iolen"- respecti/ prin ameninarea de c"re anga2ator cu des&acerea contractului de munc"- a/=nd .n /edere
7*
c" r"ul de care se temea salariatul nu a &ost e/itat ca urmare a conduitei adoptate. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )%%F
1$. Pentru cazul .ncet"rii contractului de munc" din iniiati/a unit"ii pe parcursul derul"rii lui se &olose5te termenul de des&acere.
0n situaia .n care contractul de munc" nu a &ost .nc" pus .n e4ecutare- termenul corect este cel de re/ocare. Pentru situaia .ncet"rii
contractului de munc" din iniiati/a salariatului se utilizeaz" termenul de denunare sau demisie. 9u este .ns" speci&ic dreptului
muncii termenul de reziliere- care desemnaz" situaia .ncet"rii unui contract prin acordul p"rilor. De asemenea termenul
des&iinare nu este utilizat .n dreptul muncii. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 117-11%F
1(. De5i .n cazul pre/"zut de art. ** lit. !F din Codul muncii contractul indi/idual de munc" .nceteaz" ca urmare a acordului
p"rilor- inspectoratele teritoriale de munc" impun ne2usti&icat emiterea unei decizii de c"tre anga2ator- pri/itoare la .ncetarea
contractului de munc". Practic- .n toate cazurile .n care contractul de munc" .nceteaz" prin e&ectul legii sau prin acordul p"rilor-
emiterea de c"tre anga2ator a unei decizii pri/ind .ncetarea are ca e&ect doar constatarea inter/enirii cazului de .ncetare 5i e/entual
dispunerea unor m"suri de administrare intern". E7agda ?olonciu- Un nou regim 2uridic .n cazul .ncet"rii contractului de munc"
.n perioada de pro!"N- .n Curierul 2udiciar nr. 7-%3$++*- p. '(F
1). 0n cazul .n care pe parcursul derul"rii contractului indi/idual de munc" sur/ine un caz de incompati!ilitate legal" contractul de
munc" /a .nceta. 0n concret- temeiul legal al .ncet"rii poate &i di&erit .n &uncie de situaia concret". Ast&el- poate inter/eni
.ncetarea de drept a contractului- .n !aza art. *, din Codul muncii- de asemenea- poate de/eni incident" concedierea pentru
necorespundere pro&esional" - art. ,1 lit. dF din Codul muncii -- sau poate inter/eni concedierea disciplinar"- .n ipoteza .n care
salariatul a .nc"lcat cu 5tiin" dispoziia legal" ce stipula incompati!ilitatea. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol.
I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (11F
1*. 0ncetarea contractului indi/idual de munc" nu se poate &ace dec=t .n condiiile pre/"zute de art. ** din Codul muncii< de drept-
ca urmare a acordului p"rilor sau ca urmare a /oinei unilaterale a uneia dintre p"ri- .n cazurile 5i .n condiiile limitati/ pre/"zute
de lege. Acela5i regim .l /a urma 5i contractul indi/idual de munc" prin care salariatul a &ost numit .n &uncia de consilier pe
durata mandatului demnitarului. Prin urmare- este lo/it de nulitate ordinul prin care se pune cap"t acestui contract de munc"-
anterior e4pir"rii duratei mandatului demnitarului- pentru moti/ul .ncet"rii .ncrederii personale a demnitarului- acordate
salariatului. ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia
ci/il" nr. '))3$++)- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- p. 1*'-1,1F
34+TIU54A 1 - 6ncetarea $e $rept a contractului in$i,i$ual $e munc
Art. #%. [cazurile *ncetrii $e $rept a contractului in$i,i$ual $e munc]
Contractul indi/idual de munc" .nceteaz" de drept<
aF la data decesului salariatuluiC
!F la data r"m=nerii ire/oca!ile a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti de declarare a morii sau a punerii su! interdicie a salariatuluiC
cF a!rogatC
dF la data comunic"rii deciziei de pensionare pentru limit" de /=rst"- pensionare anticipat"- pensionare anticipat" parial" sau
pensionare pentru in/aliditate a salariatului- potri/it legiiC
eF ca urmare a constat"rii nulit"ii a!solute a contractului indi/idual de munc"- de la data la care nulitatea a &ost constatat" prin
acordul p"rilor sau prin 1ot"r=re 2udec"toreasc" de&initi/"C
&F ca urmare a admiterii cererii de reintegrare .n &uncia ocupat" de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru moti/e
ne.ntemeiate- de la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti de reintegrareC
gF ca urmare a condamn"rii la e4ecutarea unei pedepse pri/ati/e de li!ertate- de la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii
2udec"tore5tiC
1F de la data retragerii de c"tre autorit"ile sau organismele competente a a/izelor- autorizaiilor ori atest"rilor necesare pentru
e4ercitarea pro&esieiC
iF ca urmare a interzicerii e4ercit"rii unei pro&esii sau a unei &uncii- ca m"sur" de siguran" ori pedeaps" complementar"- de la
data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti prin care s-a dispus interdiciaC
2F la data e4pir"rii termenului contractului indi/idual de munc" .nc1eiat pe durat" determinat"C
JF retragerea acordului p"rinilor sau al reprezentanilor legali- .n cazul salariailor cu /=rsta cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani.
$* adnot"ri #
1. Te4tul iniial al lit. aF era< :aF la data decesului salariatului sau anga2atorului persoan" &izic"C:. @orma actual" a lit. aF dateaz"
din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul iniial.
Te4tul iniial al lit. !F era< :!F la data r"m=nerii ire/oca!ile a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti de declarare a morii sau a punerii su!
interdicie a salariatului ori a anga2atorului persoan" &izic"- dac" aceasta antreneaz" lic1idarea a&aceriiC:. @orma actual" a lit. !F
dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul
iniial.
Te4tul iniial al lit. cF era< :cF ca urmare a dizol/"rii anga2atorului persoan" 2uridic"- de la data la care persoana 2uridic" .5i
.nceteaz" e4istenaC:. Lit. cF a &ost a!rogat" de c"tre Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a intrat .n /igoare la data
de 1% septem!rie $++,.
Te4tul iniial al lit. dF era< :dF la data .ndeplinirii cumulati/e a condiiilor de /=rst" standard 5i a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare sau- dup" caz- la data comunic"rii deciziei de pensionare pentru limit" de /=rst" ori in/aliditate a salariatului- potri/it
7,
legiiC: @orma actual" a lit. dF dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*-
care a modi&icat te4tul /ec1i.
Te4tul iniial al lit. gF era< :gF ca urmare a condamn"rii penale cu e4ecutarea pedepsei la locul de munc"- de la data emiterii
mandatului de e4ecutareC: Lit. gF a &ost modi&icat" prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data
de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :gF ca urmare a condamn"rii penale la e4ecutarea unei pedepse pri/ati/e de li!ertate-
de la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5tiC: @orma actual" a lit. gF dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n
/igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. EAndrei 8"/escu- 7arinela
Cioroa!"- >u4andra 9ioiuF
$. @iind un contract .nc1eiat intuitu personae- contractul indi/idual de munc" .nceteaz" la moartea salariatului- o!ligaiile generate
de acesta netransmi=ndu-se c"tre mo5tenitori. Aceasta nu-i .mpiedic" .ns" pe mo5tenitorii salariatului s" !ene&icieze de salariul la
care era .ndrept"it salariatul pentru munca prestat". EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $*'-$,+F
(. 0n cazul decesului salariatului- contractul de munc" nu se poate transmite c"tre mo5tenitori. 0ns"- mo5tenitorii sunt !ene&iciari 5i
corespunz"tor inui de drepturile- respecti/ o!ligaiile !"ne5ti generate de contractul de munc". 8u! acest aspect situaia este
similar" 5i .n cazul decesului anga2atorului persoan" &izic". E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)-
p. 1$*F
). Dusti&icarea cazului de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc" ca urmare a punerii su! interdicie a salariatului
rezid" .n &aptul c" natura de contract cu e4ecutare succesi/" a contractului de munc" impune necesitatea e4istenei capacit"ii pe
toat" durata derul"rii acestuia. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1+%F
*. 0ncetarea de drept a contractului indi/idual de munc" .n temeiul art. *, lit. dF din Codul muncii- nu .nl"tur" posi!ilitatea
.nc1eierii unui nou contract indi/idual de munc" .ntre anga2ator 5i salariatul pensionat pentru limit" de /=rst" sau pentru
in/aliditate de gradul III- contract care poate &i pe durat" nedeterminat" sau pe durat" determinat"- ast&el cum permite art. %1 lit.
d(F din Codul muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 111F
,. >e&erindu-se doar la nulitatea a!solut"- iar nu 5i la nulitatea relati/"- art. *, lit. eF din Codul muncii este lacunar. Prin urmare-
urmeaz" a se aprecia c" te4tul menionat este aplica!il 5i .n cazurile de nulitate relati/"- e/ident atunci c=nd nu a &ost acoperit"
prin con&irmare. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )%7F
7. De5i art. *, lit. eF din Codul muncii se re&er" doar la constatarea nulit"ii Ea!soluteF- totu5i- a/=nd .n /edere c" e4ecutarea unui
contract nul ar &i contrar" principiilor generale de drept- tre!uie admis" aplica!ilitatea te4tului 5i .n cazul in/oc"rii nulit"ii
relati/e. E?aleriu Man&ir- 9oul Cod al muncii - e/oluie real" sau &ormal"- .n >aporturi de munc" nr. *3$++(- p. ('F
%. 0ntruc=t nu e4ist" di&erene de regim 2uridic .ntre e&ectele nulit"ii a!solute 5i e&ectele nulit"ii relati/e- rezult" c" /a &i incident
cazul de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc"- stipulat de art. *, lit. eF din Codul muncii- 5i .n situaia anul"rii
contractului de munc" printr-o aciune .n anula!ilitate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 11$F
'. Cazul de .ncetare a contractului indi/idual de munc"- pre/"zut de art. *, lit. eF din Codul muncii- /a &i incident numai .n caz de
nulitate total"- cum ar &i< situaia unui contract .nc1eiat .n scopul prest"rii unei acti/it"i imorale sau ilicite- lipsa acordului
p"rinilor sau al reprezentanilor legali la .nc1eierea unui contract de munc" de c"tre un minor cu /=rsta .ntre 1* 5i 1, ani- lipsa
certi&icatului medical- /iciul de consim"m=nt la .nc1eierea unui contract de munc". Per a contrario- contractul nu /a .nceta .n
cazul unei nulit"i pariale- ci numai e&ectele clauzelor nule- cum ar &i< sta!ilirea unui concediu de odi1n" su! minimul pre/"zut de
lege- renunarea la dreptul la concediul de odi1n"- negocierea unui salariu su! minimul !rut pe ar". EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 11$-11(F
1+. >egimul 2uridic al nulit"ii .n dreptul muncii se circumscrie regimului 2uridic de drept comun al nulit"ii actelor 2uridice ci/ile.
Prin urmare /or &i incidente at=t principiile e&ectelor nulit"ii c=t 5i e4cepiile de la principiile e&ectelor nulit"ii- .n condiiile
dreptului comun. Or- .ntruc=t contractul indi/idual de munc" este cu e4ecutare succesi/"- suntem .n prezena unei e4cepii de la
principiul retroacti/it"ii e&ectelor nulit"ii- ceea ce .nseamn" c" nulitatea /a produce e&ecte pentru /iitor Ee4 nuncF- de la data la
care a &ost constatat"- iar nu pentru trecut Ee4 tuncF. Pentru identitate de raiune- contractul de munc" /a .nceta de drept 5i .n cazul
declar"rii nulit"ii relati/e printr-o aciune .n anula!ilitate. 0ncetarea contractului de munc" are loc numai .n caz de anulare total" a
contractului indi/idual de munc". 0n caz de nulitate parial" /a .nceta doar e&ectul acelor clauze declarate nule- contractul
menin=ndu-se .n &iin". 8pre deose!ire de toate celelalte situaii de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc"
reglementate de art. *, din Codul muncii- cauzele .ncet"rii ca urmare a constat"rii nulit"ii sunt contemporane cu momentul
.nc1eierii contractului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
cod al muncii- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $+7-$+%F
11. 9u /a opera cazul de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc"- stipulat de art. *, lit. gF din Codul muncii- .n
ipoteza condamn"rii salariatului la pedeapsa .nc1isorii cu suspendarea condiionat" a e4ecut"rii pedepsei sau cu suspendarea
e4ecut"rii pedepsei su! supra/eg1ere. Aceast" concluzie este impus" at=t de ratio legis- c=t 5i de interpretarea literal" a te4tului
legal menionat. EGer!an Heligr"deanu- Admisi!ilitatea cumulului r"spunderii disciplinare a salariailor cu r"spunderea lor penal"
5i contra/enional"- .n Dreptul nr. )3$++,- p. 17'F
77
1$. Cazul de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc"- .n temeiul art. *, lit. gF din Codul muncii- /a &i incident
indi&erent dac" salariatul a &ost condamnat la pedeapsa pri/ati/" de li!ertate cu e4ecutare .n penitenciar sau cu e4ecutare la locul
de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 11)F
1(. Contractul indi/idual de munc" /a .nceta .n temeiul art. *, lit. 1F din Codul muncii- ca urmare a retragerii de c"tre autorit"ile
sau organismele competente a a/izelor- autorizaiilor ori atest"rilor necesare pentru e4ercitarea pro&esiei- c1iar dac" acesta era
suspendat- datorit" aplic"rii de c"tre anga2ator a sanciunii disiciplinare a suspend"rii contractului indi/idual de munc" pentru
a!aterea care a condus la retragerea a/izului- autorizaiei ori atest"rii necesare pentru e4ercitarea pro&esiei. EO/idiu Iinca- Unele
o!ser/aii re&eritoare la suspendarea contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. %+F
1). 9u e4ist" o neconcordan" real" .ntre dispoziiile art. *, lit. iF din Codul muncii 5i dispoziiile art. ,, C.pen. Ast&el- potri/it
Codului muncii- .ncetarea de drept a contractului indi/idual de munc" .n cazul .n care i s-a aplicat salariatului pedepsa
complementar" a interzicerii e4ercit"rii unei &uncii sau pro&esii- inter/ine la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti de
condamnare. Pe de alt" parte- con&orm art. ,, C.pen.- pedeapsa complementar" a interzicerii unor drepturi se e4ecut" dup"
e4ecutarea pedepsei principale a .nc1isorii- dup" graierea total" sau a restului de pedeaps" sau dup" prescripia e4ecut"rii
pedepsei. 0ns"- aparenta contradicie este .nl"turat" de dispoziiile art. 71 C.pen.- potri/it c"rora condamnarea la pedeapsa
.nc1isorii atrage de drept pedeapsa accesorie a interzicerii tuturor drepturilor care pot &ace o!iectul unei pedepse complementare-
pe toat" perioada cuprins" .ntre data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti de condamnare 5i data termin"rii e4ecut"rii
pedepsei sau data graierii totale sau a restului de pedeaps" sau data .mplinirii termenului de prescripie a e4ecut"rii pedepsei.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 11,F
1*. Dac" se continu" munca dup" .ncetarea contractului indi/idual de munc" pe durat" deteminat"- .n a!sena unui contract scris
aceast" .mpre2urare semni&ic" continuarea aceluia5i contract de munc" pe durat" determinat"- dar numai p=n" la e4pirarea duratei
ma4ime legale pentru acest tip de contract. Dac" .ns" a e4pirat termenul legal ma4im pentru contractul de munc" pe durat"
determinat"- iar postul a &ost trans&ormat .ntre timp .ntr-unul permanent- continuarea raporturilor de munc" are semni&icaia
.nc1eierii unui contract de munc" pe durat" nedeterminat". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )%'-)'+F
1,. 0ncetarea contractului indi/idual de munc" pe durat" determinat" la e4pirarea termenului pentru care a &ost .nc1eiat- .n temeiul
art. *, lit. 2F din Codul muncii- /a opera c1iar dac" p"rile continu" s" e4ecute o!ligaiile contractuale. 0ntr-o ast&el de situaie-
dac" postul continu" s" e4iste 5i este /acant- /a opera tacita reconduciune- .n sensul c" se consider" c" .ntre p"ri a inter/enit un
nou contract de munc". Din coro!orarea dispoziiilor art. 1, alin. E$F- art. %+ alin. E(F 5i art. %) alin. E1F din Codul muncii 5i a/=nd
.n /edere c" noul contract nu s-a .nc1eiat .n &orm" scris" rezult" c" suntem .n prezena unui contract de munc" pe durat"
nedeterminat"- c1iar dac" ne a&l"m .ntr-unul din cazurile limitati/ pre/"zuite de lege .n care este permis" .nc1eierea unui contract
pe durat" determinat". A5adar- nu este posi!il" .nc1eierea .n mod tacit a unui contract de munc" pe durat" determinat". 0n sc1im!-
anunarea /oinei de a nu re.nnoi contractul- .nainte de .ncetarea de drept a acestuia- .nl"tur" incidena tacitei reconduciuni.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 117- Ale4andru At1anasiu-
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(-
p. $+'F
17. Cazul de .ncetare a contractului indi/idual de munc" stipulat de art. *, lit. 2F are .n /edere orice contract de munc" a&ectat de
un termen e4tincti/ cert- cum ar &i< situaia .n care s-a .nc1eiat contractul pentru o anumit" perioad"C c=nd s-a &i4at data la care
.nceteaz" contractulC c=nd s-a sta!ilit .ncetarea contractului la momentul realiz"rii lucr"rilor pentru care a &ost .nc1eiatC c=nd s-a
sta!ilit .ncetarea contractului la momentul .ndeplinirii unui e/eniment /iitor 5i sigur ca realizare- ca de e4emplu .ncetarea
suspend"rii contractului titularului postului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $+'F
1%. Contractul de munc" pe durat" determinat" poate .nceta 5i .nainte de termen- .n cazul inter/enirii altor cauze legale de
.ncetare. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1)$F
1'. Cazul de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc"- pre/"zut de art. *, lit. JF din Codul muncii- are ca 2usti&icare
ideea c" acordul p"rinilor sau al reprezentanilor legali nu pri/e5te .nc1eierea contractului- ci prestarea unei anumite acti/it"i de
c"tre minor. Prin urmare- nu este su&icient" e4istena acordului doar la momentul .nc1eierii contractului- &iind necesar s" su!ziste
pe toat" durata derul"rii lui. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 117F
$+. Dac" retragerea a/izelor- autorizaiilor ori atest"rilor necesare pentru e4ercitarea pro&esiei atrag .ncetarea contractului de
munc"- .n temeiul art. *, lit. 1F din Codul muncii- ine4istena acestora la momentul .nc1eierii contractului sau anularea
su!sec/ent" a acestora /or atrage .ncetarea contractului de munc" pe alt temei 2uridic- respecti/ art. *, lit. eF din Codul muncii.
8imilar- retragerea acordului de c"tre p"rini sau reprezentani legali- .n cazul salariailor cu /=rsta cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani-
constituie un caz distinct de .ncetare a contractului de munc"- .n timp ce situaia ine4istenei acestui acord la data .nc1eierii
contractului de munc" atrage nulitatea acestuia- .n temeiul art. *, lit. eF din Codul muncii. E>aluca Dimitriu- 0ncetarea de drept a
contractului indi/idual de munc"- .n >aporturi de munc" nr. %3$++)- 6ditura Tri!una 6conomic"- Hucure5ti- $++*- p. ()-(,F
$1. A/=nd .n /edere c" nu sunt imputa!ile salariatului moti/ele de .ncetare a contractului indi/idual de munc" pre/"zute la art. *,
lit. &F 5i 2F- persoanele c"rora le-a .ncetat contractul de munc" .n !aza acestor temeiuri legale sunt .ndrept"ite s" primeasc"
7%
indemnizaie de 5oma2. De asemenea- nu este imputa!il" salariatului nici .ncetarea contractului indi/idual de munc" din moti/ul
pre/"zut de art. *, lit. eF- .ntruc=t- pe de o parte- nulitatea nu retroacti/eaz"- ci produce e&ecte numai pentru /iitor- ceea ce
.nseamn" c" salariatul a contri!uit la &ondul de asigur"ri sociale- iar pe de alt" parte- nulitatea se .ntemeiaz" de regul" pe /ino/"ia
am!elor p"ri- iar nu numai pe cea a salariatului. Hene&iciaz" de indemnizaia pentru 5oma2 5i tinerii .n /=rst" de 1*-1, ani c"rora
le-a .ncetat contractul indi/idual de munc" .n temeiul art. *, lit. JF din Codul muncii .ntruc=t ei au contri!uit la !ugetul
asigur"rilor pentru 5oma2- iar dispoziiile art. * pct. I? lit. aF din Legea nr. 7,3$++$ pri/ind pri/ind sistemul asigur"rilor pentru
5oma2 5i stimularea ocup"rii &orei de munc" au &ost implicit modi&icate de dispoziiile art. 1( alin. E$F din Codul muncii care
permit .nc1eierea contractului indi/idual de munc" .ncep=nd cu /=rsta de 1* ani. EDan >aiciu- Dreptul la indemnizaia de 5oma2-
.n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++(- p. *,-*7F
$$. 0n plus &a" de cazurile de .ncetare de drept a contractului indi/idual de munc" stipulate de art. *, din Codul muncii- poate &i
menionat" &ora ma2or". Dac" &ora ma2or" determin" imposi!ilitatea permanent" de e4ecutare a contractului de munc"- atunci /a
inter/eni .ncetarea de drept a acestuia- urm=nd ca riscul contractului s" &ie suportat de de!itorul o!ligaiei imposi!il de e4ecutat.
EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )'(F
$(. A/=nd .n /edere c" .ncetarea contractului indi/idual de munc" se produce de drept- nu este necesar" nici o &ormalitate 5i nici
un &el de act de constatare din partea anga2atorului. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean-
O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )%,F
$). 0n cazul .n care pe parcursul derul"rii contractului de munc" inter/in reglement"ri legale care impun noi condiii pentru
/aliditatea contractului de munc"- aceast" situaie nu atrage nulitatea contractului- ci des&acerea acestuia pentru necorespundere
pro&esional". 0ns" .n cazul .n care anga2atorul nu ia m"sura des&acerii contractului de munc"- salariatul continu=ndu-5i acti/itatea-
se poate aprecia c" primul contract de munc" a .ncetat prin acordul tacit al p"rilor- .nc1eindu-se unul nou- dar lo/it de nulitate.
E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1()F
$*. Dispoziiile art. *, lit. 1F din Codul muncii nu .ncalc" pre/ederile art. )1 alin. E1F din Constituie re&eritoare la li!era alegere a
pro&esiei- a meseriei sau a ocupaiei- precum 5i a locului de munc" Ast&el- te4tul constituional nu poate &i interpretat .n sensul c"
ar permite oric"rei persoane- oric=nd- e4ercitarea unei pro&esii- a unei meserii sau alegerea locului de munc"- &"r" o!ser/area
condiiilor legale- care se pot re&eri la studii- cali&icare- aptitudini speciale- ori pot impune a/ize- autorizaii sau atestate. 0n mod
corespunz"tor- retragerea acestor- a/ize- autorizaii sau atestate de c"tre autoritatea sau organismul competent se poate &ace numai
.n momentul .n care nu mai sunt .ndeplinite condiiile din momentul acord"rii acestora. De asemenea- dispoziiile art. *, lit. 1F din
Codul muncii nu .ncalc" nici dispoziiile art. 1$) alin. E$F din Constituie- potri/it c"rora 2ustiia este unic"- imparial" 5i egal"
pentru toi. 8alariatul are posi!ilitatea- .n /irtutea li!erului acces la 2ustiie- de a ataca .n 2ustiie actul anga2atorului prin care se
materializeaz" .ncetarea contractului de munc" ca urmare a retragerii a/izului- atestatului sau autorizaiei. De asemenea- .n temeiul
art. *$ alin. E1F din legea &undamental"- .n cazul .n care salariatul se consider" /"t"mat .n drepturile sau .n interesele sale legitime
prin actul administrati/ al autorit"ii- care nu .i acord" sau .i retrage a/izul- autorizaia sau atestarea- el poate cere .n 2ustiie
recunoa5terea dreptului pretins sau interesului legitim- anularea actului 5i repararea pagu!ei su&erite. Dispoziiile art. *, lit. 1F din
Codul muncii nu /in .n contradicie nici cu pre/ederile art. 1, alin. E1F din Constituie. Persoanele care opteaz" pentru e4ercitarea
unor pro&esii sau meserii 5i pentru .ncadrarea .n &uncii pentru care reglement"rile legale cer 5i e4istena a/izului- autorizaiei ori
atest"rii din partea unor autorit"i de specialitate se a&l" .ntr-o situaie di&erit" &a" de celelalte categorii de salariai c"rora nu li se
cer aceste documente .n momentul .ncadr"rii .n &uncie- ceea ce 2usti&ic"- .n mod o!iecti/ 5i rezona!il- tratamentul 2uridic di&erit.
9u este .ntemeiat" nici critica re&eritoare la neconstituionalitate .n raport cu pre/ederile art. 1* alin. E1F din Constituie- a/=nd .n
/edere c" nimeni nu poate pretinde inamo/i!ilitate sau sta!ilitate .ntr-o &uncie- &"r" .ndeplinirea criteriilor 5i condiiilor legale.
9u se .nalc" nici dispoziiile art. *( din Constituie- a/=nd .n /edere c" acestea sunt aplica!ile numai .n ipoteza .n care e4ist" o
restr=ngere a e4ercit"rii drepturilor 5i li!ert"ilor &undamentale ale cet"enilor- restr=ngere care nu se constat". ECurtea
Constituional"- decizia nr. *)*3$++)- 7onitorul O&icial- Psrtea I- nr. %* din $* ianuarie $++*F
Art. #&. [nulitatea contractului in$i,i$ual $e munc]
E1F 9erespectarea oric"reia dintre condiiile legale necesare pentru .nc1eierea /ala!il" a contractului indi/idual de munc" atrage
nulitatea acestuia.
E$F Constatarea nulit"ii contractului indi/idual de munc" produce e&ecte pentru /iitor.
E(F 9ulitatea contractului indi/idual de munc" poate &i acoperit" prin .ndeplinirea ulterioar" a condiiilor impuse de lege.
E)F 0n situaia .n care o clauz" este a&ectat" de nulitate- .ntruc=t sta!ile5te drepturi sau o!ligaii pentru salariai- care contra/in unor
norme legale imperati/e sau contractelor colecti/e de munc" aplica!ile- aceasta este .nlocuit" de drept cu dispoziiile legale sau
con/enionale aplica!ile- salariatul a/=nd dreptul la desp"gu!iri.
E*F Persoana care a prestat munca .n temeiul unui contract indi/idual de munc" nul are dreptul la remunerarea acesteia-
corespunz"tor modului de .ndeplinire a atri!uiilor de ser/iciu.
E,F Constatarea nulit"ii 5i sta!ilirea- potri/it legii- a e&ectelor acesteia se pot &ace prin acordul p"rilor.
E7F Dac" p"rile nu se .neleg- nulitatea se pronun" de c"tre instana 2udec"toreasc".
$1 adnot"ri #
1. 9ulitatea contractului indi/idual de munc" este o specie a nulit"ii actului 2uridic ci/il- cu particularit"i generate de speci&icul
raporturilor 2uridice de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
(%%F
7'
$. 9ulitatea contractului indi/idual de munc" este reglementat" pentru prima dat" .n legislaia muncii. EAle4andru Iiclea- Acte
normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 1(F
(. De5i art. *7 din Codul muncii este lacunar- re&erindu-se numai la nulitatea a!solut"- el este deopotri/" aplica!il 5i .n cazul
nulit"ii relati/e. Gi dreptul muncii cunoa5te di/iziunea nulitate a!solut" - nulitate relati/"- criteriul de di&ereniere &iind acela5i ca
.n dreptul comun< interesul- general sau indi/idual- ocrotit prin norma 2uridic" ce instituie sanciunea nulit"ii. Atrag nulitatea
a!solut"< .ncadrarea .n munc" a persoanelor pentru care sunt sta!ilite interdicii legale- cum ar &i minorii care nu au .mplinit /=rsta
de 1* ani- .ncadrarea dispus" de un organ necompetent- .ncadrarea &"r" e4amen sau concurs- .n cazul .n care acestea sunt
o!ligatorii etc. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )%1-)%$F
). Gi dreptul muncii- .ntocmai ca dreptul ci/il- cunoa5te clasi&icarea nulit"ii .n a!solut" 5i relati/". Criteriul de .mp"rire este
acela5i< natura dispoziiei legale .nc"lcate la .nc1eierea actului 2uridic. Ast&el- nulitatea este a!solut" atunci c=nd norma .nc"lcat"
ocrote5te un interes general 5i relati/" atunci c=nd interesul ocrotit este personal. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1%%F
*. Atrag nulitatea a!solut"< .nc1eierea contractului de munc" de c"tre persoana- care potri/it legii nu poate a/ea calitatea de
salariat- cum ar &i minorul care nu a .mplinit /=rsta de 1* ani sau interzisul 2udec"toresc- .nc1eierea contractului de munc" de c"tre
un organ necompetent- .nc1eierea unui contract de munc" cu pri/ire la un post care nu este coninut .n statul de &uncii- .ncadrarea
&"r" concurs sau e4amen- c=nd legea pre/ede o!ligati/itatea lor. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++)- p. 1%'F
,. Atrag nulitatea a!solut" a contractului indi/idual de munc" situaiile de .nc"lcare la .nc1eierea acestuia a unor dispoziii care
ocrotesc un interes general- cum ar &i< .nc1eierea unui contract de munc" prin .nc"lcarea li!ert"ii muncii 5i a li!ert"ii alegerii
locului de munc"- a pro&esiei- meseriei sau acti/it"ii- .nc1eierea unui contract de munc" .n scopul prest"rii unei acti/it"i ilicite
sau imorale- lipsa certi&icatului medical la .nc1eierea contractului de munc"- .nc1eierea unor contracte de munc" cu persoane
a/=nd /=rsta su! 1* ani sau puse su! interdicie etc. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 7,F
7. Atrag nulitatea relati/" a contractului indi/idual de munc" situaiile de .nc"lcare la .nc1eierea acestuia a unor dispoziii care
ocrotesc un interes particular- cum ar &i /icierea consim"m=ntului prin eroare- dol sau /iolen". EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 77F
%. 8pre deose!ire de dreptul comun al nulit"ii- .n dreptul muncii sunt remedia!ile 5i anumite nulit"i a!solute ale contractului
indi/idual de munc"- cum ar &i< .ndeplinirea ulterioar" a condiiilor de studii- /ec1ime .n munc" sau de /=rst" minim" pentru
anga2are- o!inerea ulterioar" a certi&icatului medical etc. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. (%*F
'. C1iar dac"- spre deose!ire de nulitatea relati/"- nulitatea a!solut" nu poate &i con&irmat"- totu5i- este posi!il" /alidarea
contractului de munc" nul a!solut prin .ndeplinirea ulterioar" a condiiei de /aliditate .nc"lcate- cum ar &i< prezentarea- dup"
.nc1eierea contractului de munc"- a certi&icatului medical din care reiese c" persoana anga2at" este apt" de munc" sau emiterea de
c"tre p"rini sau reprezentani legali- dup" .nc1eierea contractului de munc"- a acordului pentru anga2area minorului cu /=rsta
cuprins" .ntre 1* 5i 1, ani. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 77F
1+. De5i- .n con&ormitate cu art. *7 alin. E)F din Codul muncii- nulitatea parial" este regula- /a opera totu5i nulitatea total" a
contractului indi/idual de munc" .n cazul .n care cauza de nulitate este o!iectul sau cauza ilicit" sau imoral". De asemenea- .n
aceste cazuri nu se pune nici pro!lema remedierii nulit"ii. Constatarea nulit"ii totale a contractului indi/idual de munc" atrage
.ncetarea de drept a acestuia. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p.
(%%F
11. 9ulitatea conduce la .ncetarea contractului indi/idual de munc" numai .n situaia .n care opereaz" nulitatea a!solut"- &"r" a &i
posi!il" acoperirea ulterioar" a acesteia. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )%(- Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i
comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,+F
1$. Gi .n dreptul muncii- la &el ca .n dreptul ci/il- .5i g"se5te aplicarea principiul sal/gard"rii actului 2uridic- ast&el .nc=t
des&iinarea s" pri/easc" numai acele e&ecte care sunt contrare legii. De asemenea- .n considerarea ideii de ocrotire a salariailor- .n
dreptul muncii nulitatea este remedia!il". E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1%*-1%,F
1(. 0n toate cazurile de nulitate- cu e4cepia situaiei .n care nulitatea este determinat" de lipsa studiilor- cel care a prestat munca
este .ndrept"it s" primeasc" salariul care i s-ar &i cu/enit dac" nu ar &i inter/enit nulitatea. 0ns" .n cazul .n care cauza de nulitate
const" .n lipsa studiilor- consecinele nulit"ii pot &i di&erite. Ast&el- .ntr-o prim" ipotez"- dac" acti/itatea prestat" a &ost
corespunz"toare- persoana care a prestat-o are dreptul s"-5i primeasc" salariul corespunz"tor &unciei respecti/e. 0ntr-o a doua
ipotez"- dac" acti/itatea a &ost necorespunz"toare- soluia este di&erit" .n &uncie de criteriul culpei persoanei .n cauz". Dac"
persoana nu a &ost culpa!il"- ea /a &i inut" s" restituie di&erena dintre salariul .ncasat 5i cel care i s-ar &i cu/enit pentru un post ce
%+
corespunde preg"tirii sale pro&esionale reale. Dac" .ns" persoana l-a indus .n eroare pe anga2ator .n leg"tur" cu preg"tirea sa
pro&esional"- deci a &ost culpa!il"- ea /a &i inut" s" restituie di&erena dintre salariul .ncasat 5i salariul minim !rut pe ar" garantat
.n plat". Desigur c" .n acest ultim caz- nu este e4clus" r"spunderea penal" a persoanei .n cauz". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (%,-(%7F
1). >ecunoa5terea dreptului la salariu pentru persoana care a prestat munca- .n cazul aplic"rii sanciunii nulit"ii- atrage
necesitatea recunoa5terii 5i a celorlalte drepturi decurg=nd din statutul de salariat- cum ar &i compensarea .n !ani a concediului de
odi1n" nee&ectuat- dreptul la pata a2utoarelor .n cadrul asigur"rilor sociale de stat etc. Per a contrario- .n cazul .n care persoanei .n
cauz" nu i se recunoa5te dreptul la salariu- atunci ea nu /a !ene&icia nici de celelalte drepturi a&erente calit"ii de salariat. EIon
Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. (%7F
1*. Persoana al c"rei contract de munc" a &ost anulat /a a/ea dreptul la plata salariului corespunz"tor muncii prestate numai dac"
nulitatea nu a &ost consecina lipsei studiilor. Dac" .ns" lipsa studiilor- a preg"tirii pro&esionale- a &ost cauza nulit"ii- atunci
consecinele nulit"ii /or &i di&erite .n &uncie de situaia creat". E6u&emia ?ieru- Dumitru ?ieru- Dreptul muncii- 6ditura Lucman-
Hucure5ti- $++)- p. ('$F
1,. 0n cazul .n care persoana al c"rei contract a &ost anulat a !ene&iciat de remuneraie corespunz"tor cu munca prestat"- ea /a
!ene&icia 5i de dreptul la compensarea .n !ani a concediului de odi1n" nee&ectuat- precum 5i de plata a2utoarelor .n cadrul
asigur"rilor sociale de stat. Per a contrario- dac" persoana .n cauz" nu a primit nici un &el de remuneraie- din cauza modului total
necorespunz"tor al .ndeplinirii .ndatoririlor de ser/iciu- ea nu /a putea pretinde nici celelalte drepturi a&erente statutului de
salariat. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1'1F
17. >eaprecierea de c"tre anga2ator a criteriilor .n !aza c"rora s-a &"cut anga2area salariatului nu atrage nulitatea contractului de
munc". 8oluia contrar" ar conduce la concluzia c" anga2area salariatului s-a realizat su! condiie pur potestati/". E?asile ?al
Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. ,$F
1%. Condiiile .n care minorul poate .nc1eia un acord de anulare a contractului de munc" sunt similare celor .n care se .nc1eie
contractul de munc". Ast&el- minorul care a .mplinit /=rsta de 1, ani poate s" .nc1eie singur- &"r" .ncu/iinarea p"rinilor- acordul
de anulare- .n /reme ce minorul a/=nd /=rsta .ntre 1* 5i 1, ani poate .nc1eia acordul de nulitate numai cu .ncu/iinarea p"rinilor.
E>aluca Dimitriu- Particularit"i ale contractului indi/idual de munc" .nc1eiat de c"tre minori- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. 13$++*- p. $+-$1F
1'. Acordul p"rilor contractului indi/idual de munc" cu pri/ire la nulitatea contractului- poate &i el .nsu5i lo/it de nulitate. De
pild"- un asemenea acord este anula!il pentru leziune dac" sunt p"gu!itoare pentru minorul care a .mplinit /=rsta de 1, ani
condiiile patrimoniale con/enite. De asemenea- dac" minorul care nu a .mplinit /=rsta de 1, ani .nc1eie contractul pri/ind
nulitatea &"r" .ncu/iinarea p"rinilor- o ast&el de .nelegere este anula!il" indi&erent dac" este sau nu lezionar". E>aluca Dimitriu-
Particularit"i ale contractului indi/idual de munc" .nc1eiat de c"tre minori- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- p. $1F
$+. 0n cazul constat"rii nulit"ii prin 1ot"r=re 2udec"toreasc"- e&ectele nulit"ii se produc de la data r"m=nerii de&initi/e a 1ot"r=rii.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 7%F
$1. Dispoziiile art. *7 5i art. $%( alin. E1F lit. dF din Codul muncii nu contra/in art. 1* din Constituie- a/=nd .n /edere c" ele nu
conin nici o pre/edere din care s" rezulte c" s-ar aplica retroacti/. Pe de alt" parte- este e/ident c" dispoziiile art. *7 trimit la
condiiile pre/"zute de reglement"rile legale .n /igoare la data .nc1eierii contractului indi/idual de munc"- alte condiii sta!ilite de
acte normati/e ulterioare neput=ndu-se impune contractelor anterior .nc1eiate. ECurtea Constituional"- decizia nr. (7%3$++)-
7onitorul O&icial- Partea I- nr. '(, din 1( octom!rie $++)F
34+TIU54A 2 - +once$ierea
Art. #'. [$e"iniia legal 2i "elurile conce$ierii]
E1F Concedierea reprezint" .ncetarea contractului indi/idual de munc" din iniiati/a anga2atorului.
E$F Concedierea poate &i dispus" pentru moti/e care in de persoana salariatului sau pentru moti/e care nu in de persoana
salariatului.
, adnot"ri #
1. 0mp"rirea di1otomic" a cauzelor de .ncetare a contractului indi/idual de munc" .n cauze care in de persoana salariatului 5i
cauze care nu in de persoana acestuia nu se suprapune .mp"ririi .n cauze culpa!ile 5i neculpa!ile salariatului- 5i nici .mp"ririi .n
cauze .n care nu se acord"- respecti/ se acord" prea/iz. Ast&el- de e4emplu- cauzele de .ncetare care in de persoana salariatului
pot presupune sau nu culpa acestuia- 5i- de asemenea- acordarea sau neacordarea prea/izului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )'%F
$. Clasi&icarea moti/elor de concediere .n moti/e care in de persoana salariatului 5i moti/e care nu in de persoana acestuia nu se
con&und" cu clasi&icarea .n moti/e imputa!ile 5i neimputa!ile salariatului. Ast&el- .n /reme ce moti/ele care nu in de persoana
salariatului sunt neimputa!ile acestuia- .n toate cazurile- moti/ele care in de persoana acestuia pot &i- dup" caz- imputa!ile sau
neimputa!ile. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1$%F
%1
(. 7oti/ele care in de persoana salariatului pot &i- dup" caz- imputa!ile sau neimputa!ile acestuia- .n timp de moti/ele care nu in
de persoana salariatului sunt .ntotdeauna neimputa!ile acestuia. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $1'F
). Dispoziiile art. %, din Legea nr. %*3$++, pri/ind procedura insol/enei- care permit denunarea contractului indi/idual de
munc" de c"tre administratorul 2udiciar3lic1idator- consacr" un nou caz de denunare unilateral" a contractului de munc"- distinct
&a" de cele reglementate de Codul muncii. A/=nd .n /edere .ns" c" salariatul al c"rui contract a &ost denunat .n condiiile legii
menionate nu !ene&iciaz" de indemnizaie de 5oma2- .ntruc=t acest caz nu este stipulat de dispoziiile Legii nr. 7,3$++$ pri/ind
5oma2ul 5i stimularea ocup"rii &orei de munc"- .ntre cele care con&er" dreptul la 5oma2- rezult" c" salariatul /a putea promo/a- .n
temeiul art. %, alin. E$F din Legea nr. %*3$++,- o aciune .n desp"gu!iri .mpotri/a anga2atorului pentru plata de daune egale cu
indemnizaia de 5oma2 de care nu a !ene&iciat. EIon Traian Gte&"nescu- 0ncetarea contractului indi/idual de munc" .n !aza art. %,
din Legea nr. %*3$++, pri/ind procedura insol/enei- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 7-'F
*. 8emnarea deciziei de concediere- .n cazul anga2atorului persoan" 2uridic"- se e&ectueaz" de c"tre conduc"torul acestuia- care
semneaz" 5i contractul indi/idual de munc". Decizia de concediere poate &i semnat" 5i de alt" persoan" din conducere- dar numai
.n temeiul unei .mputerniciri .n acest scop. E>u4andra Anescu- Aspecte pri/ind concedierea salariailor ca sanciune disciplinar"-
.n Dreptul pri/at al a&acerilor nr. )3$++)- p. ()F
,. 6ste competent s" emit" decizia de concediere reprezentantul legal al anga2atorului persoan" 2uridic" sau persoana c"reia
reprezentantul legal i-a delegat aceast" competen". 0n cazul .n care anga2atorul este supus procedurii &alimentului- lic1idatorul
2udiciar - persoan" &izic" sau reprezentantul legal al lic1idatorului persoan" 2uridic" - are competena semn"rii deciziei de
concediere. 6miterea deciziei de concediere de c"tre o persoan" necompetent" atrage nulitatea a!solut" a acesteia. ELiliana Moleta
S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p.
7(F
Art. #). [interzicerea conce$ierii cu caracter permanent]
6ste interzis" concedierea salariailor<
aF pe criterii de se4- orientare se4ual"- caracteristici genetice- /=rst"- apartenen" naional"- ras"- culoare- etnie- religie- opiune
politic"- origine social"- 1andicap- situaie sau responsa!ilitate &amilial"- apartenen" ori acti/itate sindical"C
!F pentru e4ercitarea- .n condiiile legii- a dreptului la gre/" 5i a drepturilor sindicale.
( adnot"ri #
1. Anga2atorul este .ndrept"it s" dispun" concedierea pentru moti/e disciplinare a salariatului .n cazul .n care salariatul continu"
s" participe la gre/"- .n condiiile .n care instana a dispus .ncetarea gre/ei ca ilegal" sau suspendarea gre/ei. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii- .n Pandectele rom=ne
nr. ,3$++(- p. $1,F
$. Anga2atorul nu /a r"spunde- iar deciziile de concediere a salariailor gre/i5ti sunt legale- dac" sindicatul Esau dupa caz
reprezentanii salariailorF nu aduce la cuno5tina anga2atorului toate elementele din care s" rezulte c" gre/a a &ost declan5at" cu
respectarea codiiilor legale- cum ar &i condiiile de c/orum. 0n litigiile generate de ast&el de concedieri sindicatul- respecti/
reprezentanii salariailor- tre!uie s" pro!eze c" a in&ormat anga2atorul re&eritor la elementele menionate. Koraiu 8asu-
Consecine practice ale pre/ederilor articolului $%7 din Codul muncii su! aspectul poziiei anga2atorului .n litigiu- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p. 7+F
$. Concedierea salariailor e4clusi/ pentru moti/e de !oal" nu &ace o!iectul proteciei acordate persoanelor cu 1andicap prin
intermediul Directi/ei pri/ind egalitatea de tratament .n materie de anga2are 5i locuri de munc". ECDC6- C-1(3+*- 8onia
C1acon 9a/as contra 6urest Colecti/idades 8A- .n Costel B.lc"- Dreptul social european. 6lemente de actualitate- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++,- p. 1)'F
Art. %-. [interzicerea conce$ierii cu caracter temporar]
E1F Concedierea salariailor nu poate &i dispus"<
aF pe durata incapacit"ii temporare de munc"- sta!ilit" prin certi&icat medical con&orm legiiC
!F pe durata concediului pentru carantin"C
cF pe durata .n care &emeia salariat" este gra/id"- .n m"sura .n care anga2atorul a luat cuno5tin" de acest &apt anterior emiterii
deciziei de concediereC
dF pe durata concediului de maternitateC
eF pe durata concediului pentru cre5terea copilului .n /=rst" de p=n" la $ ani sau- .n cazul copilului cu 1andicap- p=n" la .mplinirea
/=rstei de ( aniC
&F pe durata concediului pentru .ngri2irea copilului !olna/ .n /=rst" de p=n" la 7 ani sau- .n cazul copilului cu 1andicap- pentru
a&eciuni intercurente- p=n" la .mplinirea /=rstei de 1% aniC
gF pe durata .ndeplinirii ser/iciului militarC
1F pe durata e4ercit"rii unei &uncii eligi!ile .ntr-un organism sindical- cu e4cepia situaiei .n care concedierea este dispus" pentru
o a!atere disciplinar" gra/" sau pentru a!ateri disciplinare repetate- s"/=r5ite de c"tre acel salariatC
iF pe durata e&ectu"rii concediului de odi1n".
%$
E$F Pre/ederile alin. E1F nu se aplic" .n cazul concedierii pentru moti/e ce inter/in ca urmare a reorganiz"rii 2udiciare sau a
&alimentului anga2atorului- .n condiiile legii.
1$ adnot"ri #
1. A/=nd .n /edere raiunile pentru care au &ost instituite de c"tre legiuitor interdiciile de concediere stipulate de art. ,+ alin. E1F
din Codul muncii- ar &i tre!uit- .n /irtutea principiului eadem ratio- idem 2us- s" &ie menionat .ntre acestea 5i cazul concediului
paternal. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *++F
$. Dispoziiile art. ,+ din Codul muncii care interzic concedierea nu opereaz" .n cazul suspend"rii contractului indi/idual de
munc" ca urmare a concediului paternal- a concediului pentru &ormare pro&esional"- a .ndeplinirii unei &uncii electi/e .n cadrul
unui organism pro&esional constituit la ni/el local sau central- precum 5i a deta5"rii. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la
suspendarea contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. *3$++,- p. %+-%1F
(. 8arcina pro!ei c" anga2atorul cuno5tea starea de gra/iditate a salariatei anterior emiterii deciziei de concediere aparine
salariatei. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii
- partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $17C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 1$,F
). 8arcina pro!ei st"rii de gra/iditate a salariatei re/ine anga2atorului- c1iar dac" aceasta presupune do/edirea unui &apt negati/
nede&init. Ca e4emplu de situaie .n care anga2atorul poate &ace do/ada Ep=n" la pro!a contrar"F putem meniona cazul .n care
regulamentul intern conine pre/ederi re&eritoare la o!ligaia comunic"rii .n scris de c"tre salariat" a st"rii de gra/iditate. 0ntr-un
ast&el de caz- anga2atorul poate prezenta .n instan" registrul de in&orm"ri .n care nu apare comunicarea respecti/". De asemenea-
putem /or!i despre o prezumie de necunoa5tere a st"rii de gra/iditate .n ipoteza primelor luni de sarcin" 5i e/ident de o prezumie
contrar" pentru ultimele luni. 0n s&=r5it- se poate admite c" anga2atorul care are c=te/a sute de salariai- care lucreaz" la alt sediu
dec=t directorul general 5i consilierul 2uridic care a a/izat &a/ora!il concedierea salariatei gra/ide- s" nu &i cunoscut starea
acesteia. EKoraiu 8asu- Consecine practice ale pre/ederilor articolului $%7 din Codul muncii su! aspectul poziiei anga2atorului
.n litigiu- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p. ,'-7+F
*. Interdicia concedierii salariatei gra/ide- .n m"sura .n care anga2atorul a luat cuno5tin" de acest &apt anterior emiterii deciziei
de concediere- se aplic" 5i .n cazul .n care salariata .n cauz" se a&l" .n perioada de pro!"- ne&iind a5adar incidente dispoziiile art.
(1 alin. E)1F din Codul muncii. EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la dreptul anga2atorului de a .nceta contractul indi/idual de
munc" .n perioada de pro!"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. ))F
,. ?a opera interdicia concedierii- reglementat" de art. ,+ din Codul muncii- 5i .n cazul .n care s-a acordat salariatului concediu
de odi1n" c1iar .n ziua concedierii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(-
p. *+1F
7. Pe durata concediului de odi1n"- contractul de munc" &iind suspendat de drept- nu se poate dispune concedierea. Prin urmare-
dup" &inalizarea concediului- .n con&ormitate cu dispoziiile art. 1* alin. E$F din Decretul nr. 1,731'*%- prescripia relu=ndu-5i
cursul- nu se /a .mplini mai .nainte de trecerea unui termen de 1 lun" de la suspendare. E?asile Popa- Ondina Pan"- Concedierea
.ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual" pentru moti/e ce in de persoana salariatului - analiz" comparati/" cu dreptul italian- .n
>e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p. *,F
%. Art. ,+ din Codul muncii instituie- pentru situaiile e4pres reglementate- interdicia temporar" a concedierii salariailor- iar nu
.nl"turarea temporar" a producerii e&ectelor acesteia. A5adar anga2atorul nu poate dispune concedierea dac" s-a produs unul din
cazurile respecti/e- urm=nd s" se suspende e&ectele concedierii p=n" dup" .ncetarea cazului. Dac" anga2atorul a dispus
concedierea- a&l=nd apoi despre e4istena cazului de interdicie- soluia corect" const" .n re/ocarea deciziei de concediere 5i
emiterea unei noi decizii dup" ce a .ncetat cazul ce a determinat interdicia. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol.
I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *+1F
'. Incidena cazurilor stipulate la art. ,+ din Codul muncii .mpiedic" aplicarea sanciunii concedierii disciplinare- oper=nd o
.ntrerupere a termenelor de (+ de zile- respecti/ de , luni- .n care se poate sanciona a!aterea- ast&el cum pre/ede art. $,% alin. E1F
din Codul muncii. 0ns" dup" .ncetarea acestor situaii anga2atorul poate dispune concedierea. E>u4andra Anescu- Aspecte pri/ind
concedierea salariailor ca sanciune disciplinar"- .n Dreptul pri/at al a&acerilor nr. )3$++)- p. )1F
1+. 0n plus &a" de cazul de concediere datorat reorganiz"rii 2udiciare 5i a &alimentului anga2atorului- stipulat de art. ,+ alin. E$F din
Codul muncii- tre!uie o!ser/at c" interdiciile de concediere nu /or .mpiedica nici concedierea .ntemeiat" pe dispoziiile art. ,*
din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *++F
11. Corel=nd art. ,+ alin. E$F din Codul muncii cu dispoziiile art. $1 din Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ',3$++( se o!er/a
c" prin dispoziiile ordonanei menionate s-au e4tins cazurile .n care se poate e&ectua concedierea salariatei a&late .n stare de
maternitate. Dispoziiile art. ,+ alin. E$F se aplic" numai situaiilor pre/"zute la art. ,+ lit. aF- !F- gF- 1F- iF. 0n ceea ce pri/e5te
cazurile legate de maternitate- stipulate .n art. ,+ lit. c-& din Codul muncii- prin coro!orare cu art. $1 din Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ',3$++(- asa cum a &ost modi&icat prin Legea nr. $*3$++)- se poate dispune concedierea pentru des&iinarea
postului .n cazul concedierii pentru moti/e ce inter/in ca urmare a reorganiz"rii 2udiciare sau a &alimentului anga2atorului- .n
condiiile legii. EAndrei 8"/escu- Constantina B1i"F
%(
1$. Dac" salariatul- a&lat .n concediu medical- se prezint" la ser/iciu 5i .5i des&"5oar" acti/itatea- &iind pontat pentru acti/itatea
des&"5urat"- aceast" .mpre2urare are semni&icaia c" el a renunat la !ene&iciul concediului medical. Prin urmare- concedierea
dispus" .n aceast" perioad" este legal"- ne&iind incident" interdicia stipulat" de art. alin. ,+ alin. E1F lit. aF din Codul muncii- cu
at=t mai mult cu c=t salariatul a adus la cuno5tina unit"ii .mpre2urarea concediului medical- dup" data concedierii- .nc"lc=nd
dispoziiile >egulamentului de ordine interioar". ECurtea de Apel Pite5ti- secia ci/il"- con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale-
decizia nr. $%%3>-C7 din (+ mai $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. 17%F
34+TIU54A - +once$ierea pentru moti,e care in $e persoana salariatului
Art. %1. [cazurile conce$ierii pentru moti,e subiecti,e]
Anga2atorul poate dispune concedierea pentru moti/e care in de persoana salariatului .n urm"toarele situaii<
aF .n cazul .n care salariatul a s"/=r5it o a!atere gra/" sau a!ateri repetate de la regulile de disciplin" a muncii ori de la cele
sta!ilite prin contractul indi/idual de munc"- contractul colecti/ de munc" aplica!il sau regulamentul intern- ca sanciune
disciplinar"C
!F .n cazul .n care salariatul este arestat pre/enti/ pentru o perioad" mai mare de (+ de zile- .n condiiile Codului de procedur"
penal"C
cF .n cazul .n care- prin decizie a organelor competente de e4pertiz" medical"- se constat" inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a
salariatului- &apt ce nu permite acestuia s" .5i .ndeplineasc" atri!uiile corespunz"toare locului de munc" ocupatC
dF .n cazul .n care salariatul nu corespunde pro&esional locului de munc" .n care este .ncadrat.
eF .n cazul .n care salariatul .ndepline5te condiiile de /=rst" standard 5i stagiu de cotizare 5i nu a solicitat pensionarea .n condiiile
legiiC
%( adnot"ri #
1. Te4tul iniial al lit. !F era< :!F .n cazul .n care salariatul este arestat pre/enti/ pentru o perioad" mai mare de ,+ de zile- .n
condiiile Codului de procedur" penal"C: @orma actual" a lit. !F dateaz" din * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de
urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a modi&icat te4tul /ec1i.
Litera eF a &ost introdus" de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*- cu urm"torul
coninut< :eF .n cazul .n care salariatul .ndepline5te condiiile de /=rst" standard 5i stagiul de cotizare 5i nu a solicitat pensionarea
.n condiiile legii.: @orma actual" a lit. eF dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a
modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Caracterul gra/ al a!aterii disciplinare- care 2usti&ic" concedierea salariatului- se apreciaz" .n &uncie de consecinele &aptei-
preg"tirea 5i e4periena salariatului .n cauz"- rezult=nd din toate elementele de &apt c" nu mai este posi!il" meninerea contractului
indi/idual de munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *+,F
(. A/=nd .n /edere ine4istena unei de&iniii legale a a!aterii gra/e- rezult" c" anga2atorul este cel .ndrept"it s" aprecieze
gra/itatea. 9imic nu se opune .ns" de&inirii prin regulamentul intern a a!aterii disciplinare gra/e- e/entual c1iar cu e4empli&ic"ri
sau prin contractul colecti/ sau indi/idual de munc"- put=ndu-se c1iar preciza c" anumite &apte constituie a!ateri gra/e care
2usti&ic" des&acerea disciplinar" a contractului de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1$'-1(+F
). Constituie a!atere gra/" acea &apt" a salariatului- s"/=r5it" cu /ino/"ie- care produce o tul!urare important" .n acti/itatea
anga2atorului- &"c=nd imposi!il" continuarea raporturilor de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an-
7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )'+F
*. 0n accepiunea art. ,1 lit. aF din Codul muncii- des&acerea disciplinar" a contractului indi/idual de munc" este posi!il" .n dou"
situaii- ast&el< c=nd salariatul s"/=r5e5te a!ateri repetate de la disciplina muncii sau c=nd salariatul s"/=r5e5te o a!atere gra/"
pentru care prin lege se pre/ede e4pres aceast" sanciune. Prin urmare- des&acerea disciplinar" a contractului indi/idual de munc"
pentru comiterea unei singure a!ateri nu 2usti&ic" aplicare sanciunii- oric=t de gra/" ar &i a!atarea- .n lipsa unei dispoziii legale
e4prese .n acest sens. E?asile Popa- Ondina Pan"- Concedierea .ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual" pentru moti/e ce in de
persoana salariatului - analiz" comparati/" cu dreptul italian- .n >e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p. *(-*)F
,. 8unt apte s" atrag" concedierea disciplinar" 5i a!aterile de la normele de comportare la locul de munc"- cum ar &i< crearea de
st"ri tensionate .n colecti/- in2urii la adresa colegilor sau 5e&ilor- lo/irea acestora- insu!ordonarea. De asemenea- sunt
sanciona!ile 5i a!aterile de la normele de comportament comise .n a&ara programului de lucru- dar .n incinte aparin=nd
anga2atorului- cum ar &i la clu!- la cantin"- la c"min etc. 0ns"- de regul"- a!aterile de la normele de comportament .n societate sau
.n &amilie nu pot constitui moti/e de sancionare disciplinar". Prin e4cepie- e4ist" anumite pro&esii .n care conduita .n a&ara
locului de munc" poate genera situaii incompati!ile cu pro&esia e4ercitat"- cum ar &i cazul magistrailor- al personalului didactic-
al diplomailor. Prin urmare- .n cazul acestor persoane- a!aterile de la normele de comportare .n &amilie 5i societate pot atrage
des&acerea disciplinar" a contractului de munc". EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean-
O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )'(F
%)
7. Ca regul"- cali&icarea ca a!atere disciplinar" a unei &apte s"/=r5ite de salariat nu se raporteaz" la normele de comportare .n
&amilie sau societate. Prin e4cepie- e4ist" anumite pro&esii .n pri/ina c"rora normele .n cauz" /or &i luate .n considerare.
EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $71F
%. 0n cazul declar"rii 2udec"tore5ti a dispariiei- a/=nd .n /edere c" salariatul a!senteaz" nemoti/at- anga2atorul poate dispune
concedierea disciplinar". E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1$,F
'. Pentru a putea constitui temei al des&acerii contractului de munc"- a!aterea gra/"- ca &apt" unic"- tre!uie s" &ie pre/"zut" cu
acest e&ect .ntr-o dispoziie legal". Prin urmare- .n lipsa unei dispoziii legale care s" stipuleze e4pres aceasta- nu este posi!il"
des&acerea contractului de munc"- indi&erent de gra/itatea concret" a a!aterii. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++)- p. 1)'F
1+. Poate &i considerat" gra/" acea a!atere care impune- .n mod o!iecti/- .ndep"rtarea din unitate a salariatului /ino/at. E9icolae
?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,7F
11. 8anciunea disciplinar" a concedierii are caracter e4cepional- .n sensul c" poate &i dispus" numai atunci c=nd prezena .n
unitate a salariatului respecti/ ar pre2udicia acti/itatea 5i disciplina .n munc". E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar-
6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. 1*+F
1$. Criteriul de distincie .ntre a!aterile disciplinare sau &aptele penale- pe de o parte- 5i necorespunderea pro&esional"- pe de alt"
parte- o constituie culpa salariatului. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++)- p. $71-$7$F
1(. 8unt apte s" antreneze concedierea disciplinar" urm"toarele a!ateri< .nc"lcarea programului de lucru- producerea de pre2udicii
anga2atorului- insu!ordonarea- negli2ena- concurena neloial" etc. >egulamentul intern poate s" conin" o enumerare e41austi/" a
&aptelor care constituie a!ateri disciplinare. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. *+7F
1). A!aterile gra/e nu sunt enumerate de Codul muncii- .ns" pot &i sta!ilite prin contractele colecti/e de munc" 5i prin
regulamentele interne. 0n practic" au &ost considerate a!ateri gra/e< .nc"lcarea m"surilor dispuse pentru pre/enirea producerii de
accidente- cu consecina i/irii unui pericol iminent de accidentare- neasigurarea supra/eg1erii unui utila2- .n a&ara incintei unit"ii-
&apte de concuren" neloial"- const=nd .n des&"5urarea unei acti/it"i identice cu cea a anga2atorului sau .n deturnarea clientelei
acestuia- consumul de !"uturi alcoolice .n incinta unit"ii sau .n timpul programului de lucru- .nt=rzierea la ser/iciu sau
prezentarea .n stare de e!rietate- &olosirea .n interes personal a autoturismului unit"ii. 0n sc1im!- nu au &ost considerate a!ateri
gra/e care s" 2usti&ice des&acerea contractului de munc"< cauzarea unei pagu!e minore anga2atorului- dormitul .n timpul
ser/iciului- p"r"sirea ser/iciului timp de ) ore- crearea unui plus .n gestiune- e4primarea unor opinii ca ziarist 5i cet"ean cu
pri/ire la modul de conducere a unit"ii etc. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu
Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )'+-)'$F
1*. 0n 2urispruden" au &ost cali&icate drept a!ateri apte s" atrag" des&acerea contractului de munc"- urm"toarele &apte< .nt=rzierea
repetat" la ser/iciu- a!senele repetate 5i nemoti/ate de la ser/iciu- re&uzul de a da curs deta5"rii sau retrograd"rii- acte de
concuren" neloial"- starea de e!rietate .n timpul ser/iciului. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)-
p. 1*$F
1,. 9u poate atrage concedierea disciplinar" atitudinea critic" &a" de patronat a unui lider sindical- c1iar dac" s-au dep"5it limitele
unui dialog calm 5i ci/ilizat- pe &ondul unei st"ri con&lictuale .n unitate 5i nici opinia critic" e4primat" de un salariat ziarist cu
pri/ire la modalitatea de conducere a unit"ii. E?asile Popa- Ondina Pan"- Concedierea .ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual"
pentru moti/e ce in de persoana salariatului - analiz" comparati/" cu dreptul italian- .n >e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p.
*,F
17. 9u 2usti&ic" des&acerea contractului de munc"< comportamentul unui lider sindical &a" de patron- pe &ondul unei st"ri
con&lictuale e4istente .n unitate- c1iar dac" nu s-a .nscris .n limitele unei con&runt"ri ci/ilizate- mani&estarea unei opinii ca ziarist
5i salariat .n leg"tur" cu modul de conducere al unit"ii. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p.
1*(F
1%. >epeta!ilitatea a!aterilor presupune s"/=r5irea a cel puin dou" a!ateri. La sta!ilirea repeta!ilit"ii pot &i luate .n considerare 5i
a!ateri s"/=r5ite anterior- pentru care salariatul a &ost de2a sancionat disciplinar- precum 5i a!ateri pentru care nu a &ost sancionat-
dac" nu a inter/enit prescripia r"spunderii disciplinare. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina
Le4- Hucure5ti- $++(- p. *+7F
1'. 0n cazul sancion"rii disciplinare a salariatului pentru a!ateri repetate pot &i luate .n considerare 5i a!ateri anterioare care au
mai &ost sancionate- cu singura condiie a sa/=r5irii unei noi a!ateri disciplinare- a/=nd .n /edere principiul non !is in idem-
stipulat de art. $,* alin. E$F din Codul muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii - partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$+-$$1C Ale4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(+F
%*
$+. Prin a!ateri repetate tre!uie .neles cel puin dou" a!ateri- .ns" esenial pentru aprecierea gra/it"ii lor nu este num"rul- ci
atitudinea recidi/ant" a salariatului- /oina lui de a .nc"lca o!ligaiile de ser/iciu. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )'$F
$1. 8"/=r5irea de a!ateri repetate- ca temei pentru concedierea disciplinar"- presupune comiterea a cel puin dou" a!ateri
disciplinare- &"r" a &i necesar ca a!aterile s" &ie identice sau ca /reuna dintre acestea s" &ie gra/". A5adar- ceea ce 2usti&ic" .n acest
caz atitudinea puniti/" nu este gra/itatea a!aterii- ci perse/erena .n gre5eal" a salariatului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(+F
$$. A!aterile repetate- la care &ace re&erire art. ,1 lit. aF din Codul muncii pot &i a!ateri care au &ost sau nu sancionate disciplinar.
0n cazul .n care s-au aplicat de2a sanciuni disciplinare pentru acestea- luarea lor .n considerare pentru cali&icarea gra/it"ii a!aterii
prezente nu contra/ine principiului inadmisi!ilit"ii du!lei sancion"ri- a/=nd .n /edere c" sanciunea prezent" pri/e5te a!aterea
prezent". Dac" a!aterile anterioare nu au &ost sancionate disciplinar- &ie este posi!il" sancionarea acestora .mpreun" cu a!aterea
prezent"- dac" nu s-au .mplinit termenele de (+ de zile 5i de , luni- stipulate de art. $,% alin. E1F din Codul muncii- &ie- dac" s-au
.mplinit termenele menionate- acestea /or ser/i doar la aprecierea gra/it"ii a!aterii prezente. EGer!an Heligr"deanu-
Inadmisi!ilitatea o!stacul"rii dreptului instanei 2udec"tore5ti de .nlocuire a sanciunii disciplinare- aplicat" de anga2ator
salariatului- cu o alta mai u5oar" prin dispoziii .nscrise .n regulamentul intern al unit"ii- .n Dreptul nr. )3$++,- p. 1$*F
$(. A/em a!ateri repetate .n cazul s"/=r5irii a cel puin dou" a!ateri- c1iar dac" una dintre cele dou" a!ateri a &ost de2a
sancionat"- cu e4cepia cazului .n care a inter/enit rea!ilitarea. 0n cazul .n care prima a!atere nu a &ost .nc" sancionat"- ea /a
putea &i luat" .n seam" pentru sta!ilirea caracterului repetat al conduitei culpa!ile a salariatului- dar numai dac" nu a inter/enit
prescripia r"spunderii disciplinare. E7onna-Lisa Helu 7agdo- >"spunderea disciplinar" .n sistemul general al legislaiei muncii-
.n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- p. ,(F
$). 8untem .n prezena unor a!ateri repetate .n cazul .n care- dup" s"/=r5irea unei a!ateri pentru care salariatul a &ost sancionat-
acesta s"/=r5e5te din nou o a!atere .nainte de rea!ilitarea pentru prima a!atere- precum 5i .n ipoteza .n care prima a!atere nu a &ost
.nc" sancionat"- anga2atorul &iind .n termenul legal pentru sancionarea am!elor a!ateri. E?asile Popa- Ondina Pan"- Concedierea
.ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual" pentru moti/e ce in de persoana salariatului - analiz" comparati/" cu dreptul italian- .n
>e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p. **F
$*. A/=nd .n /edere dispoziiile art. $,* alin. E$F- care consacr" principiul non !is in idem- rezult" c" prin a!ateri repetate tre!uie
s" se ai!" .n /edere numai a!ateri care nu au &ost anterior sancionate. A!aterile care au &ost de2a sancionate pot &i a/ute .n /edere
numai pentru conturarea comportamentului salariatului. E>u4andra Anescu- Aspecte pri/ind concedierea salariailor ca sanciune
disciplinar"- .n Dreptul pri/at al a&acerilor nr. )3$++)- p. (*F
$,. 0n cazul .n care salariatul s"/=r5e5te mai multe a!ateri- legiuitorul nu a mai pre/"zut 5i condiia gra/it"ii lor- .ntruct ceea ce se
sancioneaz" este atitudinea salariatului. E>u4andra Anescu- Aspecte pri/ind concedierea salariailor ca sanciune disciplinar"- .n
Dreptul pri/at al a&acerilor nr. )3$++)- p. (*F
$7. 9oiunea de :a!ateri repetate: presupune s"/=r5irea a cel puin dou" a!ateri la momente relati/ apropiate. Pentru a &i cali&icate
a!ateri- &aptele tre!uie s" aduc" atingere sarcinilor de ser/iciu 5i normelor de comportament la locul de munc". A!aterile pot &i
s"/=r5ite &ie .n acela5i post- &ie .n cadrul unor posturi di&erite. Pentru sta!ilirea repeta!ilit"ii- pot &i luate .n considerare 5i a!ateri
care au &ost anterior sancionate- dac" nu a inter/enit una dintre &ormele rea!ilit"rii. 0ns" .n cazul a!aterilor sancionate de2a
concedierea nu se poate dispune dec=t dac" se s"/=r5e5te o nou" a!atere- altminteri s-ar .nc"lca principiul non !is in idem. Pot &i
luate .n considerare 5i a!aterile s"/=r5ite anterior- dar nesancionate- numai dac" nu s-a .mplinit .nc" termenul pentru sancionarea
lor. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1)'-1*1F
$%. 0n ceea ce pri/e5te a!aterile repetate- pentru aplicarea sanciunii disciplinare nu este necesar ca prima a!atere s" &i &ost
sancionat". Dac" pentru prima a!atere a inter/enit rea!ilitarea ea nu /a &i luat" .n calcul la sta!ilirea repeta!ilit"ii. Pentru a &i .n
prezena unor a!ateri repetate este necesar" s"/=r5irea a cel puin dou" a!ateri- care .ns" nu este necesar s" &ie gra/e. De
asemenea- a!aterile repetate nu tre!uie s" &ie identice- put=nd &i di&erite. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri
interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,7-,%F
$'. @aptele luate .n considerare .n mod cumulati/ sunt suscepti!ile s" atrag" sanciunea concedierii disciplinare numai cu condiia
de a nu &i &ost sancionate anterior- &iind inadmisi!il" du!la sancionare a aceleia5i &apte. A!aterile sancionate anterior pot .ns"
atrage aplicarea unei sanciuni disciplinare mai aspre pentru salariatul care a s"/=r5it o nou" a!atere- dac" nu a inter/enit
rea!ilitarea. E?lad Har!u- Dreptul muncii. Curs uni/ersitar- 6ditura 9aional- Hucure5ti- $++(- p. )+)F
(+. 0n practic" au &ost apreciate ca &iind apte s" atrag" des&acerea disciplinar" a contractului indi/idual de munc" urm"toarele
a!ateri repetate< p"r"sirea ser/iciului .n interes personal- &"r" .n/oirea 5e&ului ierar1ic- 2ocul de c"ri .n timpul programului de
lucru- .nt=rzierea repetat" la ser/iciu- insultarea colegilor de munc" etc. 0n /ederea aplic"rii sanciunii pot &i luate .n considerare 5i
a!ateri care au &ost anterior sancionate- .ns" numai dac" se s"/=r5e5te o nou" a!atere- .ntruc=t pentru aceea5i a!atere nu se pot
aplica dou" sanciuni disciplinare. Pot &i luate .n considerare 5i a!aterile anterioare nesancionate- dac" nu a inter/enit prescripia
r"spunderii disciplinare. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul
muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )'$-)'(F
%,
(1. Durisprudena a apreciat c" suntem .n prezena unor a!ateri disciplinare .n cazul s"/=r5irii urm"toarelor &apte< .nt=rzierea
repetat" la ser/iciu- lipsa repetat" de la ser/iciu- ne.ndeplinirea ordinului de deta5are- &"r" un moti/ 2usti&icat- prezena la ser/iciu
.n stare de e!rietate- consumul de !"uturi alcoolice .n timpul programului de lucru- acte de concuren" neloial"- lo/irea 5e&ului
ierar1ic .n a&ara unit"ii. E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++(- p. ,7-,%F
($. Dac" prin aceea5i &apt" ilicit" administratorul care este concomitent 5i salariat al aceleia5i societ"i comerciale- dar cu pri/ire
la o alt" &uncie- .ncalc" atri!uiile a&erente am!elor &uncii .ndeplinite- se pot cumula mai multe &orme de r"spundere 2uridic"- care
pot conduce at=t la re/ocarea din &uncia de administrator- c=t 5i la concedierea disciplinar" .n temeiul art. ,1 lit. aF din Codul
muncii. >e/ocarea din &uncia de administrator poate &i cumulat" 5i cu concedierea pentru necorespundere pro&esional"- .n !aza
art. ,1 lit. dF din Codul muncii. EHr=ndu5a Gte&"nescu- Ion Traian Gte&"nescu- Corelaia .ntre r"spunderea administratorilor-
salariai potri/it Legii nr. (131''+ pri/ind societ"ile comerciale 5i r"spunderea acestora con&orm Legii nr. *(3$++( - Codul
muncii- .n Dreptul nr. $3$++,- p. 77F
((. Dispoziiile art. ,1 lit. !F din Codul muncii nu aduc atingere principiului prezumiei de ne/ino/"ie- consacrat constituional-
a/=nd .n /edere c" m"sura concedierii nu se .ntemeiaz" pe culpa salariatului- ci pe situaia o!iecti/" a a!senei de la ser/iciu. Cu
alte cu/inte- nu poate &i o!ligat anaga2atorul s" menin" li!er postul salariatului arestat pentru o perioad" lung" 5i incert". Dac" .n
&inal se /a do/edi o eroare 2udiciar"- nu se /a anga2a nici un &el de r"spundere a anga2atorului pentru concedierea salariatului- .ns"
acesta din urm" se /a putea .ndrepta .mpotri/a statului pentru repararea pre2udiciilor su&erite. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *1+-*11F
(). >aiunea instituirii cazului de concediere- pre/"zuit la art. ,1 lit. !F din Codul muncii- const" .n protecia anga2atorului
.mpotri/a e/entualelor e&ecte pre2udicia!ile pe care le-ar a/ea asupra sa lipsa .ndelungat" de la ser/iciu a salariatului. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(1F
(*. Concedierea salariatului .n !aza art. ,1 lit. !F din Codul muncii .nainte de e4pirarea termenului legal atrage nulitatea deciziei
de concediere- nulitate remedia!il" .ns" .n cazul .n care arestarea dureaz" .ntreg termenul pre/"zut de te4tul menionat. Dac" .ns"
anga2atorul nu a dispus concedierea salariatului- de5i erau .ndeplinite condiiile legale- el nu mai poate &ace aceasta dup" ce
salariatul s-a .ntors la lucru- .ntruc=t lipsesc raiunile lu"rii acestei m"suri. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *+'F
(,. Dac" anga2atorul emite decizia de concediere anterior e4pir"rii termenului stipulat de art. ,1 lit. !F din Codul muncii- nulitatea
se acoper" .n cazul .n care arestul salariatului se prelunge5te- dep"5ind termenul menionat. Dac" .ns" anga2atorul nu a emis
decizia de concediere- .n po&ida &aptului c" s-a .mplinit termenul respecti/- el nu mai are acest drept .n cazul .n care salariatul a
&ost eli!erat 5i a re/enit la locul de munc" sau .n cazul .n care anga2atorul a &ost .ncuno5tiinat despre eli!erarea salariatului 5i
re/enirea iminent" la ser/iciu a acestuia. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$1-$$$C Ale4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(1F
(7. 6ste contrar" legii concedierea salariatului dup" re/enirea sa la locul de munc"- dup" ce a &ost eli!erat- c1iar dac" arestarea
pre/enti/" a durat mai mult de (+ de zile. De asemenea- .n condiiile .n care anga2atorul &usese .n5tiinat despre re/enirea
salariatului la locul de munc"- este nelegal" concedierea acestuia- c1iar dac" arestarea pre/enti/" a durat mai mult de (+ de zile.
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(1-1($F
(%. 0n cazul .n care salariatul este concediat .nainte de e4pirarea termenului sta!ilit de art. ,1 lit. !F din Codul muncii- de5i m"sura
este nelegal"- nulitatea se acoper" .n cazul .n care arestarea se prelunge5te peste termenul menionat. A/=nd .n /edere c" luarea
m"surii concedierii este &acultati/" pentru anga2ator- .n cazul .n care .nceteaz" m"sura arest"rii pre/enti/e iar salariatul se prezint"
la lucru anga2atorul nu mai poate dispune concedierea. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara
Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )')F
('. Arestarea pre/enti/" a salariatului determin"- .n con&ormitate cu dispoziiile art. *+ lit. 1F din Codul muncii- suspendarea de
drept a contractului indi/idual de munc"- .ns"- dac" arestarea dureaz" o perioad" egal" cu cea sta!ilit" de art. ,1 lit. !F din Codul
muncii- anga2atorul are posi!ilitatea- iar nu o!ligaia- de a dispune concedierea salariatului. A/=nd .n /edere c" te4tul nu &ace nici
un &el de distincii- deducem c" termenul stipulat de art. ,1 lit. !F se re&er" la zile calendaristice- iar nu lucr"toare. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n
Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$1C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*-
p. 1(1F
)+. Potri/it art. *+ lit. 1F- cazul .n care salariatul este arestat pre/enti/- .n condiiile Codului de procedur" penal"- este 5i unul de
suspendare de drept a contractului. Dac" .ntr-un atare caz contractul se suspend" de drept- el nu mai poate .nceta. EAle4andru
Iiclea- Acte normati/e noi - Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++(- p. 1)F
)1. 9u e4ist" nici un &el de incompati!ilitate .ntre te4tul art. ,1 lit. !F din Codul muncii 5i te4tul art. *+ alin. E1F lit. 1F. Ast&el-
mecanismul de &uncionare al celor dou" te4te este urm"torul< dac" salariatul este arestat pre/enti/ inter/ine suspendarea de drept
a contractului indi/idual de munc"C dac" arestarea dureaz" mai mult de (+ de zile anga2atorul este .ndrept"it- iar nu 5i o!ligat- s"
dispun" concedierea salariatului- de5i contractul de munc" este suspendat. Aceast" soluie este posi!il" .ntruc=t te4tul art. ,+ alin.
%7
E1F din Codul muncii nu instituie interdicia concedierii .n cazul inter/enirii suspend"rii contractului de munc" pentru moti/ul
arest"rii pre/enti/e. Te4tele menionate pot &i corelate 5i cu dispoziiile art. *$ alin. E1F lit. cF din Codul muncii. Ast&el- .n temeiul
acestui te4t legal- dac" anga2atorul &ace pl=ngere penal" .mpotri/a salariatului sau acesta a &ost trimis .n 2udecat" pentru &apte
incompati!ile cu &uncia deinut"- anga2atorul poate dispune suspendarea contractului de munc" al acestuia- p=n" la data r"m=nerii
de&initi/e a 1ot"r=rii 2udec"tore5ti. 0n ipoteza .n care anga2atorul- de5i putea- nu a dispus suspendarea- iar salariatul este arestat
pre/enti/- de/ine incident te4tul art. *+ alin. E1F lit. 1F din cod .n sensul suspend"rii de drept a contractului de munc"- urm=nd ca-
.n cazul dep"5irii termenului de (+ de zile de arestare pre/enti/"- s" de/in" incident 5i te4tul art. ,1 lit. !F din acela5i cod cu
consecina posi!ilit"ii concedierii salariatului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 1(1F
)$. Cali&icarea concedierii .n temeiul art. ,1 lit. !F din Codul muncii- ca imputa!il" sau neimputa!il" salariatului- depinde de
rezultatul procesului- dup" cum salariatul /a &i sau nu condamnat. 0ns" rezultatul- indi&erent care ar &i- nu are nici o in&luen"
asupra soartei contractului indi/idual de munc". Cu alte cu/inte- c1iar dac" &ostul salariat /a &i eli!erat- deci nu /a &i condamnat-
.ncetarea contractului de munc" este ire/ersi!il"- ceea ce .nseamn" c" &ostul salariat nu /a tre!ui repus .n situaia anterioar".
8ingurele consecine ale cali&ic"rii pe t"r=mul imputa!ilit"ii se re&er" la sta!ilirea altor drepturi .n !ene&iciul salariatului- ca de
e4emplu dreptul la indemnizaia de 5oma2. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n
reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$$F
)(. Concedierea salariatului .n !aza art. ,1 lit. !F din Codul muncii nu se .ntemeiaz" pe /ino/"ia acestuia. Prin urmare- dac" dup"
concedierea salariatului pentru moti/ul ar"tat- se sta!ile5te ne/ino/"ia acestuia- salariatul nu poate cere reintegrarea .n &uncie 5i
nici nu poate o!ine desp"gu!iri de la anga2ator- ci numai de la stat- .n temeiul art. *+) 5i urm. din Codul de procedur" penal".
EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti-
Hucure5ti- $++)- p. )')C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1($F
)). Termenul de arestare- la care se re&er" art. ,1 lit. !F din Codul muncii- are sensul de&init de Codul de procedur" penal".
Anga2atorul are posi!ilitatea- iar nu o!ligaia de a-l concedia pe salariat- .n condiiile art. ,1 lit. !F. Dac" .ns" anga2atorul
procedeaz" la concediere- cu respectarea legii- iar ulterior instana constat" ne/ino/"ia salariatului- acesta nu poate cere
reintegrarea- ci desp"gu!iri statului rom=n- .n con&ormitate cu art. *+) 5i urm. din Codul de procedur" penal". Dac" anga2atorul
dispune concedierea .nainte de e4pirarea termenului stipulat de art. ,1 lit. !F- m"sura este legal" numai dac" salariatul nu este
eli!erat .nainte de e4pirarea termenului respecti/. Anga2atorul poate dispune concedierea- cu respectarea condiiilor legale- c1iar
dac" are cuno5tin" despre eli!erarea iminent" a salariatului- a/=nd .n /edere c" moti/ul pentru care legiuitorul a instituit
posi!ilitatea concedierii .l constituie nu m"sura arest"rii- ci prelungirea acesteia pe durata pre/"zut" de lege. E?asile ?al Popa-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1**-1*,F
)*. Anga2atorul nu este o!ligat s" acorde salariatului prea/iz .n cazul concedierii acestuia ca urmare a arest"rii pre/enti/e pe o
durat" mai mare de (+ de zile. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1($F
),. Te4tul art. ,1 lit. cF din Codul muncii are .n /edere inaptitudinea salariatului pentru o anumit" &uncie- iar nu inaptitudinea
general"- .ntruc=t .n acest caz- soluia ar &i &ost pensionarea acestuia pentru in/aliditate de gradul I sau II. Inaptitudinea special"
tre!uie s" &ie total" 5i de&initi/". Dac" inaptitudinea nu ar &i total"- ci doar parial"- soluia ar &i cea a pension"rii de in/aliditate de
gradul III- iar dac" inaptitudinea ar &i temporar"- soluia ar tre!ui s" &ie acordarea concediului medical. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *1(F
)7. Concedierea salariatului pentru moti/ul stipulat de art. ,1 lit. cF din Codul muncii nu este o!ligatorie pentru anga2ator. Doar
prin e4cepie s-ar putea reine un a!uz de drept al anga2atorului- dac" acesta nu recurge la concedierea salariatului- pun=ndu-i .n
pericol s"n"tatea. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *1(-*1)F
)%. 9u atrage concedierea inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" mani&estat" cu ocazia .nc1eierii contractului indi/idual de munc".
Ast&el- dac" nu s-a e&ectuat e4amenul medical o!ligatoriu- consecina este nulitatea a!solut" a contractului indi/idual de munc"- .n
con&ormitate cu art. $7 alin. E$F din Codul muncii 5i r"spunderea contra/enional" a anga2atorului- .n con&ormitate cu art. (+ lit. aF
din Legea nr. '%31'') pri/ind sta!ilirea 5i sancionarea contra/eniilor la 9ormele de igien" 5i s"n"tate pu!lic". Dac" s-a e&ectuat
e4amenul medical o!ligatoriu- dar anga2atorul nu a inut seama de rezultatul negati/ al acestuia- atunci anga2atorul /a r"spunde
contra/enional. 0n s&=r5it- dac" s-a e&ectuat e4amenul medical o!ligatoriu- dar acesta nu a re&lectat inaptitudinea e4istent"- al"turi
de posi!ilitatea anga2"rii r"spunderii pro&esionale a medicului- anga2atorul /a putea in/oca eroarea ca /iciu de consim"m=nt.
E>aluca Dimitriu- >e&lecii pri/ind concedierea pentru inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. )3$++)- p. (7F
)'. Art. ,1 lit. cF din Codul muncii e4clude incapacitatea de munc". Cu alte cu/inte- inaptitudinea la care se re&er" este punctual"<
salariatul este apt de munc" .n general- dar .n particular este inapt pentru munca pe care o presta anterior concedierii pentru acest
moti/. E>aluca Dimitriu- >e&lecii pri/ind concedierea pentru inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a salariatului- .n >e/ista rom=n"
de dreptul muncii nr. )3$++)- p. ('F
*+. Concedierea .n !aza art. ,1 lit. cF din Codul muncii este o!ligatorie numai dac" organele de e4pertiz" medical" constat" c"
meninerea salariatului este contraindicat" .ntruc=t i-ar a&ecta s"n"tatea. Dac" .ns" organele de e4pertiz" medical" constat" c"- de5i
salariatul o!ine sla!e per&ormane- totu5i- meninerea lui pe acela5i post nu i-ar a&ecta s"n"tatea- anga2atorul este .ndrept"it s"
%%
aprecieze .n ce m"sur" se impune meninerea sau concedierea salariatuluiC cu alte cu/inte- .n acest ultim caz concedierea nu este
o!ligatorie. Corespunz"tor- tre!uie s" se recunoasc" salariatului meninut .n &uncie posi!ilitatea de a ataca aceast" decizie a
anga2atorului- .n ipoteza .n care apreciaz" c" meninerea sa .n &uncie este a!uzi/". Demisia nu poate suplini aceast" posi!ilitate a
salariatului- .ntruc=t nu .i con&er" drepturile de care !ene&iciaz" .n cazul concedierii pentru inaptitudine &izic" sau35i psi1ic"- cum
ar &i dreptul la pl"ile compensatorii pre/"zute .n contractul colecti/ de munc"- dreptul la indemnizaia de 5oma2 etc. E>aluca
Dimitriu- >e&lecii pri/ind concedierea pentru inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. )3$++)- p. )+-)1F
*1. Hene&iciaz" de indemnizaie de 5oma2- a/=nd .n /edere c" .ncetarea contractului indi/idual de munc" nu este imputa!il"
salariatului- salariaii concediai .n temeiul art. ,1 lit. cF- dF- art. ,*- precum 5i salariaii concediai prin intermeiul concedierilor
colecti/e. EDan >aiciu- Dreptul la indemnizaia de 5oma2- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++(- p. *%F
*$. 0n temeiul dreptului de a /eri&ica aptitudinile pro&esionale ale salariailor- orice anga2ator poate proceda la atestarea pe post
E&uncieF a salariailor. A5adar- atestarea pe post reprezint" procedura prin care anga2atorul purcede la testarea salariailor- pentru a
se sta!ili dac" 5i .n ce m"sur" corespund postului ocupat. Practic- procedura de atestare este iniiat" prin constituirea unei comisii
speciale de /eri&icare. Urmeaz" prezentarea de c"tre salariat a unui curriculum /itae din care tre!uie s" reias" in&ormaii
inter/enite dup" anga2area sa- 5i o recomandare din partea 5e&ului ierar1ic- pri/itoare la comportamentul s"u din punct de /edere
moral 5i pro&esional. Urmeaz" apoi o e4aminare- e&ectuat" de regul" prin susinerea unei lucr"ri scrise 5i a unui inter/iu. 8alariatul
/a o!ine o not" care /a pri/i at=t acti/itatea sa anterioar"- c=t 5i rezultatul e4amin"rii. 8oluia &inal" /a &i /alidat" de conduc"torul
anga2atorului. 0n cazul .n care e/aluarea salariatului este negati/"- .n sensul c" se do/ede5te c" salariatul nu satis&ace e4igenele
postului- se poate proceda la trecerea salariatului pe alt post- cu acordul s"u- sau dac" salariatul re&uz" ori nu e4ist" un post
corespunz"tor- salariatul poate &i concediat pentru necorespundere pro&esional". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii-
/ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. )*+-)*1F
*(. Concedierea pentru necorespundere pro&esional" poate presupune< reducerea capacit"ii de munc" a salariatului- dup"
.nc1eierea contractului indi/idual de munc"- cu consecina inaptitudinii de a-5i .ndeplini o!ligaiile pro&esionale- intrarea .n
/igoare a unui act normati/ care instituie condiii de studii superioare pentru postul ocupat de salariat ori instituie o anumit"
/ec1ime .n munc" ori instituie condiia unui a/iz3autorizaii pentru postul respecti/. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul
muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *1)-*1*F
*). 9ecorespunderea pro&esional"- la care se re&er" art. ,1 lit. dF din Codul muncii- presupune &ie necunoa5terea- &ie cunoa5terea
ne.ndestul"toare a normelor unei meserii- pro&esii sau acti/it"i. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura
All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1((F
**. Durisprudena a relie&at c" anumite .mpre2ur"ri de &apt demonstreaz" caracterul su!iecti/ al m"surii concedierii pentru
necorespundere pro&esional"- adic"< cre5terea salarial" repetat" 5i constant"- .ncasarea de c"tre salariat .n mod constant a sumelor
reprezent=nd partea /aria!il" a salariului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti-
$++(- p. *1*F
*,. >eprezint" a!uz de drept din partea anga2atorului concedierea salariailor pentru necorespundere pro&esional"- urmat" de
des&iinarea posturilor care &useser" ocupate de ace5tia. Cali&icarea ca a!uzi/" a &aptei anga2atorului se .ntemeiaz" pe .mpre2urarea
c" .n realitate acesta a operat o concediere pentru alt moti/ - necorespundere pro&esional" - dec=t cel real - reducerea locurilor de
munc". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. II- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *)F
*7. 0ntr-o decizie a Curii de Casaie &ranceze se arat" c" este lipsit" de cauz" real" 5i serioas" concedierea pentru necorespundere
pro&esional" dispus" la scurt timp dup" e4pirarea perioadei de pro!"- a/=nd .n /edere c" se poate /or!i despre o prezumie de
competen" pro&esional"- ca urmare a parcurgerii cu succes a perioadei de pro!". EO/idiu Iinca- Comentarii re&eritoare la dreptul
anga2atorului de a .nceta contractul indi/idual de munc" .n perioada de pro!"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p.
)*F
*%. Per&ormanele pro&esionale concrete ale salariatului- .n cazul concedierii pentru necorespundere pro&esional" /or &i apreciate
prin prisma criteriilor menionate .n contractul indi/idual sau colecti/ de munc"- .n regulamentul intern- sau .n lips"- dup" un
criteriu rezona!il- &"r" a &i o!ligatorie e4istena unui pre2udiciu pentru anga2ator. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul
2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$(C
Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1((F
*'. Di&erena esenial" .ntre concedierea disciplinar" 5i concedierea pentru necorespundere pro&esional" se g"se5te pe t"r=mul
culpei. Ast&el- dac" se poate reine culpa salariatului pentru ne.ndeplinirea sau .ndeplinirea de&ectuoas" a o!ligaiilor ce .i re/in-
anga2atorul este .ndrept"it s" dispun" concedierea pentru moti/e disciplinare. Dac" .ns" nu se poate reine culpa salariatului- &apta
&iind rezultatul necorespunderii pro&esionale a salariatului- anga2atorul poate s" .l concedieze pentru acest moti/. EAle4andru
At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n
Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$(C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*-
p. 1()F
,+. Concedierea salariatului pentru necorespundere pro&esional" nu implic" culpa acestuia. E7onica B1eorg1e- O nou" modalitate
de soluionare amia!il" a con&lictelor indi/iduale de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. '$F
%'
,1. Date &iind atri!uiile postului- nu poate produce re!uturi 5i nici nu poate a/ea o producti/itate sc"zut"- salariatul a/=nd &uncia
de inspector de calitate. Prin urmare- este ne.ntemeiat" concedierea sa .n !aza acestor moti/e- pentru necorespundere pro&esional".
De asemenea- 2ignirea colegilor nu poate &i un moti/ de concediere pentru necorespundere pro&esional"- o ast&el de &apt" put=nd &i
e/entual cali&icat" drept a!atere disciplinar". E?eronica Dinulescu- Comentariu la dec. nr. 71,3$++)- pronunat" de Curtea de Apel
Ploie5ti- s. ci/.- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- pag.1*7F
,$. Concedierea pentru necorespundere pro&esional" nu este condiionat" de producerea unui pre2udiciu pentru anga2ator. E9icolae
?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,'C ?asile Popa- Ondina
Pan"- Concedierea .ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual" pentru moti/e ce in de persoana salariatului - analiz" comparati/" cu
dreptul italian- .n >e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p. ,+- ?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti-
$++)- p. 1,*C Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1((F
,(. 9ecorespunderea pro&esional"- care atrage concedierea salariatului .n temeiul art. ,1 lit. dF din Codul muncii- poate &i de&init"
ca o necunoa5tere sau o st"p=nire necorespunz"toare a regulilor unei &uncii- meserii- pro&esii. Pentru a putea dispune concedierea-
anga2atorul /a &i o!ligat s" pro!eze &apte 5i .mpre2ur"ri repetate care s" demonstreze cele menionate- delimit=nd ast&el strict
aceast" situaie de cazul ne.ndeplinirii ocazionale 5i culpa!ile a .ndatoririlor de ser/iciu. Prin urmare- ori de c=te ori &aptele
salariatului sunt rezultatul culpei- /ino/"iei sale- anga2atorul nu /a putea dispune concedierea pentru necorespundere
pro&esional"- ci sancionarea disciplinar" a salariatului- e/entual c1iar concedierea disciplinar". Pot .ntemeia concluzia de
necorespundere proe&esional"< ne.ndeplinirea normei de munc"- sla!a calitate a acti/it"ii. 0n cazul .n care necorespunderea
pro&esional" a e4istat c1iar la momentul .nc1eierii contractului indi/idual de munc"- dar nu a &ost sesizat"- .ncetarea contractului
de munc" nu se /a .ntemeia pe necorespundere pro&esional"- ci pe moti/ul nulit"ii contractului de munc". EAle4andru Iiclea-
Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p.
)',-)'7F
,). Constituie .mpre2ur"ri care 2usti&ic" des&acerea contractului indi/idual de munc" pentru necorespundere pro&esional"<
nepromo/area unui concurs sau e4amen- care este indispensa!il pentru meninerea .n &uncie- producerea .n mod repetat de
re!uturi- a!sena oric"rei preocup"ri legate de per&ecionarea preg"tirii pro&esioinale- cu urm"ri negati/e asupra .ndeplinirii
sarcinilor de ser/iciu- s"/=r5irea .n timpul sau .n a&ara ser/iciului a unor &apte incompati!ile cu locul de munc" ocupat- atitudinea
re&ractar" &a" de sugestiile 5i indicaiile primite 5i des&"5urarea acti/it"ii numai potri/it opiniilor proprii- pierderea .ncrederii .n
salariat- .n pri/ina posturilor care presupun p"strarea secretului de ser/iciu- cum ar &i postul de casier- gestionar- re/izor conta!il
etc. E?asile Popa- Ondina Pan"- Concedierea .ntre uz 5i a!uz. Concedierea indi/idual" pentru moti/e ce in de persoana
salariatului - analiz" comparati/" cu dreptul italian- .n >e/ista de drept comercial nr. 113$++(- p. *'F
,*. Pot atrage concedierea pentru necorespundere pro&esional"- urm"toarele situaii< .ndeplinirea necorespunz"toare a atri!uiilor
de ser/iciu- producerea de re!uturi .n mod repetat- pierderea .ncrederii .n persoana salariatului- .n cazul anumitor posturi care
implic" o .ncredere special" din partea anga2atorului- cum ar &i< postul de gestionar- de casier- de re/izor conta!il. E?asile ?al
Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1,(F
,,. Dispoziiile Codului muncii nu reglementeaz" o!ligaia salariatului de a se per&eciona pro&esional- ci numai o!ligaia
anga2atorului de a asigura &ormarea pro&esional" a salariailor. 0n consecin"- anga2atorul nu /a putea recurge la concedierea
disciplinar" a salariatului- rein=nd culpa acestuia .n ceea ce pri/e5te per&ecionarea sa pro&esional"- singura soluie &iind
concedierea pentru necorespundere pro&esional". EGte&an 9au!auer- Preciz"ri asupra regimului 2uridic al concedierii .n materia
&orm"rii pro&esionale reglementate de Codul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++%- p. *,-*7F
,7. 9u suntem .n prezena unei situaii de necorespundere pro&esional" la momentul .nc1eierii contractului de munc"- .n cazul .n
care candidatul pentru o!inerea unui post a prezentat acte &alse pri/ind studiile. 0n aceast" situaie- sanciunea aplica!il" este
nulitatea- .n !aza art. *, alin. E1F lit. eF- a/=nd .n /edere c" nu erau .ndeplinite- la momentul .nc1eierii contractului de munc"-
condiiile legale pri/itoare la studii. E?asile ?al Popa- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++)- p. 1,)C Ale4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(*F
,%. 9u /a inter/eni .ncetarea contractului indi/idual de munc" pentru necorespundere pro&esional" .n cazul .n care salariatul- a!
initio nu a &ost corespunz"tor postului- situaie care .ns" a sc"pat persoanei competente cu derularea procedurii de anga2are-
datorit" inducerii sale .n eroare. 0ntr-o asemenea situaie /a .nceta contractul de munc" datorit" inter/enirii sanciunii nulit"ii.
E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. ,'F
,'. Dispoziiile art. ,1 lit. eF din Codul muncii conin o soluie di&erit"- dar pre&era!il"- &a" de cea statuat" legal pentru
&uncionarii pu!lici. Ast&el- .n /reme ce pentru salariai inter/enirea situaiei stipulate de art. ,1 lit. eF atrage posi!ilitatea
concedierii- pentru &uncionarii pu!lici aceea5i situaie atrage .ncetarea de drept a contractului de munc". EIon Traian Gte&"nescu-
7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. *(-*)- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii
- comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. ,,-,7- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. (3$++*- p. $1F
7+. Prin raportare la dispoziiile Legii nr. 1'3$+++ pri/ind sistemul pu!lic de pensii 5i alte drepturi de asigur"ri sociale- se poate
o!ser/a c" e4ist" un inter/al de timp de apro4imati/ (+ de zile .n care anga2atorul nu poate dispune concedierea salariatului .n
'+
!aza art. ,1 lit. eF din Codul muncii. Aceasta se .nt=mpl" dac" salariatul &ormuleaz" cererea de pensionare .n c1iar ziua .n care
sunt .ndeplinite condiiile de pensionare. Ast&el- potri/it dispoziiilor Legii nr. 1'3$+++- salariatul /a !ene&icia de pensie .ncep=nd
cu data .ndeplinirii condiiilor de pensionare- cu condiia &ormul"rii cererii de pensionare .n termen de (+ de zile de la data
.ndeplinirii condiiilor. Prin urmare- pentru perioada de (+ de zile salariatul /a cumula pensia cu salariul. E?eronica Pri!ac-
A!uzul de drept 5i modi&ic"rile aduse Codului muncii prin O.U.B. nr. ,*3$++*- apro!at" cu modi&ic"ri prin Legea nr. (713$++*- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. )'-*+F
71. Concedierea pentru moti/e care in de persoana salariatului nu presupune neap"rat culpa acestuia. Durisprudena &rancez" a
apreciat ca moti/e .ntemeiate pentru concedierea nedisciplinar"< ne.ndem=narea salariatului cu consecina unei munci ine&iciente-
climatul neadec/at datorat ne.nelegerilor dintre anga2ator 5i salariat- a!sena .ndelungat" de la ser/iciu a salariatului. 0n ceea ce
pri/e5te cauzele culpa!ile- 2urisprudena &rancez" a apreciat c" 2usti&ic" concedierea salariatului< insu!ordonarea- s"/=r5irea unor
&apte de concuren" &a" de anga2ator prin e&ectuarea unor luc"ri clandestine .n domeniul de acti/itate al anga2atorului- &apta
salariatului de a-l acuza .n pu!lic pe anga2ator de 5anta2- &"r" a se .ntemeia pe /reo do/ad"- lentoarea anormal" a salariatului .n
e&ectuarea unor acti/it"i etc. EO/idiu Iinca- Despre cauza real" 5i serioas" la concedierea pentru moti/e care in de persoana
salariatului- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++*- p. '+F
7$. Cazurile de concediere stipulate la art. ,1 lit. aF- lit. !F 5i lit. dF din Codul muncii tre!uie s" .ntruneasc" condiia cauzei reale 5i
serioase ast&el cum este reglementat" de art. ,* alin. E$F din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu-
Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. )$- Ion Traian Gte&"nescu-
Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. (3$++,- p. 1$F
7(. De5i legea nu pre/ede- interpretarea prin analogie a dispoziiilor art. ,* alin. E$F din Codul muncii conduce la concluzia c"
cerina cauzei reale 5i serioase este deopotri/" necesar a &i .ntrunit" 5i .n caz de concediere disciplinar"- reglementat de art. ,1 lit.
aF- .n caz de concediere pentru necorespundere pro&esional"- reglementat de art. ,1 lit. dF- precum 5i .n caz de concediere pentru
arestarea salariatului- .n condiiile art. ,1 lit. !F din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *$1F
7). De5i art. ,1 din Codul muncii nu a instituit condiia cauzei reale 5i serioase- ast&el cum pre/ede e4pres art. ,* din Codul
muncii- totu5i aceast" condiie este cerut" 5i .n cazul concedierii pentru moti/e care in de persoana salariatului. Cauza este real"
dac" se .ntemeiaz" pe &aptele salariatului- iar nu pe !"nuielile 5i starea de spirit a anga2atorului. Cauza real" tre!uie s" e4iste- &iind
necesar" /eri&icarea de c"tre instan" a a susinerilor salariatului. 0n cazul .n care concedierea nu a &ost 2usti&icat" de /reun moti/-
cauza nu este real". La &el- cauza nu este real" dac" anga2atorul modi&ic" moti/ul concedierii sau in/oc" un moti/ ine4act. Cauza
este serioas" dac" este su&icient de gra/"- &"c=nd imposi!il" continuarea raporturilor de munc" &"r" pre2udicierea anga2atorului.
8pre e4emplu- .nt=rzierile repetate la ser/iciu- cu c=te/a minute- ale salariatului- nu constituie o cauz" serioas"- ne&iind ast&el un
temei pentru concedierea salariatului Cauza serioas" tre!uie s" ai!" leg"tur" cu munca salariatului- ne&iind .ndeplinit" condiia
dac" ea /izeaz" /iaa personal" a salariatului. Pot &i considerate cauze serioase pentru concedierea salariatului< re/enirea cu
.nt=rziere din concediu de odi1n"- &"r" un moti/ 2usti&icat- re&uzul salariatului de a-5i .ndeplini atri!uiile care sunt menionate .n
&i5a postului- atitudine ire/erenioas"- in2urii &a" de superior 5i colegi- re&uzul ne2usti&icat al salariatului de a participa la stagiul de
preg"tire organizat de anga2ator. EO/idiu Iinca- Despre cauza real" 5i serioas" la concedierea pentru moti/e care in de persoana
salariatului- .n >e/ista de drept comercial nr. '3$++*- p. %7-%'F
7*. 0n cazul .n care salariatul este concediat .n temeiul art. ,1 lit. eF din Codul muncii- anga2atorul nu este inut s"-i acorde un
termen de prea/iz 5i nici s"-i o&ere un alt loc de munc" /acant. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All
HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(7F
7,. Concedierea salariatului pentru moti/ul pre/"zut de art. ,1 lit. eF din Codul muncii se poate e&ectua p=n" la data comunic"rii
deciziei de pensionare- a/=nd .n /edere c" acest moment marc1eaz" incidena altui caz de .ncetare a contractului indi/idual de
munc"- 5i anume cazul de .ncetare de drept stipulat de art. *, lit. dF din Codul muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1*)F
77. 9ici unul dintre cazurile de concediere reglementate de art. ,1 din Codul muncii nu-l o!lig" pe anga2ator s" dispun"
concedierea- ci .i o&er" doar posi!ilitatea legal" .n acest sens. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *+*F
7%. 8"/=r5e5te un a!uz de drept salariatul care- neprezent=ndu-se la locul de munc" unde &usese reintegrat prin 1ot"r=re
2udec"toreasc"- contest" decizia de des&acere disciplinar" a contractului indi/idual de munc"- emis" ca urmare a a!senelor sale
nemoti/ate. EDudec"toria sectorului ( Hucure5ti- sentina ci/il" nr. 11+'73$*.+'.$+++- nepu!licat"- citat" de ?eronica Pri!ac- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++)- pag.1+$F
7'. 6ste 2usti&icat" concedierea salariatului care- de5i admonestat .n repetate r=nduri- a continuat s" ar!oreze o coa&ur" e4centric"-
incompati!il" cu .n&"i5area uzual" .n unitate. De alt&el- anga2atorul- o societate mare- aparin=nd unui grup important- nu a impus
condiii e4agerate salariailor- ci doar o prezen" so!r" 5i serioas"- a/=nd .n /edere .nt=lnirea &rec/ent" a clienilor 5i
cola!oratorilor. ECour dTappel >ennes C1am!re Prud-1omale *- ,3+'3$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p.
1,+F
'1
%+. 6ste legal" concedierea salariatei- care- c"s"torit" cu administratorul societ"ii anga2atoare- a de/astat sediul social .n repetate
r=nduri- lu=nd o parte din mo!il" 5i din documente- r"/"5ind 5i ridic=nd documente. 9u este rele/ant" .mpre2urarea c" sediul
social constituie- concomitent 5i domiciliul con2ugal. ECour dTappel 9imes C1am!re 8ociale- (13+*3$++*- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. )3$++*- p. 1,1F
%1. A/=nd .n /edere c" diza!ilitatea nu poate &i asimilat" unei !oli- salariatul concediat pentru moti/ de !oal" nu !ene&iciaz" de
protecia o&erit" de dispoziiile pri/itoare la com!aterea discrimin"rii consacrate de Directi/a $+++37%3C6 a Consiliului din $7
noiem!rie $+++ de instituire a cadrului general .n &a/oarea egalit"ii de tratament .n domeniul ocup"rii &orei de munc" 5i al
des&"5ur"rii raporturilor de munc". ECDC6- marea camer"- cauza nr. C-1(3+*- rezumat" de Aurel Cio!anu Dordea- .n Curierul
2udiciar nr. '3$++,- p. (%F
%$. 6ste .ntemeiat" sentina instanei de &ond- prin care a &ost anulat" decizia de concediere a contestatoarei pentru necorespundere
pro&esional"- cu repunerea p"rilor .n situaia anterioar" 5i o!ligarea unit"ii anga2atoare la plata tuturor drepturilor !"ne5ti la zi.
Ast&el- argumentul recurentei anga2atoare potri/it c"ruia contestatoarea- concediat" din &uncia de 5e& de &erm"- nu st"p=ne5te
mecanismele te1nice- te1nologice- organizatorice 5i de personal nu poate &i reinut .ntruc=t contestatoarea a des&"5urat o acti/itate
.ndelungat" .n domeniul respecti/- &iind cercet"tor .nc" din anul 1'%7 .n cadrul anga2atoarei- iar mai .nainte a lucrat la alte dou"
&erme- inclusi/ .n &uncie de conducere. Pe de alt" parte- repro5urile concrete- legate de nee&ectuarea la timp a lucr"rilor de
puri&ic"ri !iologice a orzoaicei de prim"/ar" 5i a lucr"rilor de pr"5it mecanic la &loarea soarelui- au &ost com!"tute de e4pertizele
administrate .n cauz"- at=t .n &aa primei instane- c=t 5i .n &aa instanei de recurs. 64pertizele au ar"tat c" e4ist" opinii di&erite .n
ceea ce pri/e5te momentul e&ectu"rii lucr"rilor de puri&ic"ri !iologice a orzoaicei de prim"/ar"- Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea 8eminelor 5i 7aterialului 8"ditor Hr"ila susin=nd opinia- .m!r"i5at" 5i de contestatoare- c" aceste lucr"ri se pot e&ectua
pe toat" durata de /egetaie p=n" la recoltare. 0n ceea pri/e5te lucr"rile de pr"5it mecanic la &loarea soarelui- e4pertiza a reinut c"
s-au e&ectuat la un moment optim- decalarea lor cu $-( zile &a" de data de 1* mai $++( nea&ect=nd .n mod esenial producia. De
asemenea- e4pertiza a mai reinut lipsa unei !aze materiale corespunz"toare a &ermei anga2atoare- e/ideniindu-se num"rul
insu&icient de tractoare 5i /ec1imea acestora- precum 5i lipsa de personal uman su&icient. 0n s&=r5it- e4pertiza a ar"tat c" &erma
condus" de contestatoare a a/ut rezultate &inanciare !une. ECurtea de Apel Balai- secia con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale-
decizia nr. ,*3> din (1 ianuarie $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++7- p. 1),F
%(. Decizia de concediere a salariatului- .ntemeiat" pe dispoziiile art. ,1 lit. eF din Codul muncii- nu a &ost legal comunicat"
acestuia 5i prin urmare nu a produs e&ecte 2uridice- a/=nd .n /edere c" a &ost restituit" scrisoarea recomandat". De alt&el- ulterior
a5a-zisei comunic"ri a deciziei de concediere- anga2atorul l-a c1emat pe salariat pentru a .ndeplini anumite acti/it"i legate de
ser/iciu. 0n consecin"- salariatului i se cu/in salariile restante p=n" la data c=nd a a&lat despre emiterea deciziei de concediere-
adic" .n spe" data c=nd i s-a comunicat .nt=mpinarea la care a &ost ata5at" 5i decizia de concediere. ECurtea de Apel Constana-
secia ci/il"- minori 5i &amilie- litigii de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. $+*3C7 din 1$ iunie $++7- .n >e/ista rom=n"
de dreptul muncii nr. 13$++%- p. 1*%F
Art. %2. [$ecizia $e conce$iere]
E1F 0n cazul .n care concedierea inter/ine pentru unul dintre moti/ele pre/"zute la art. ,1 lit. !F-dF- anga2atorul are o!ligaia de a
emite decizia de concediere .n termen de (+ de zile calendaristice de la data constat"rii cauzei concedierii.
E11F 0n cazul .n care concedierea inter/ine pentru moti/ul pre/"zut la art. ,1 lit. aF- anga2atorul poate emite decizia de concediere
numai cu respectarea dispoziiilor art. $,(-$,%.
E$F Decizia se emite .n scris 5i- su! sanciunea nulit"ii a!solute- tre!uie s" &ie moti/at" .n &apt 5i .n drept 5i s" cuprind" preciz"ri
cu pri/ire la termenul .n care poate &i contestat" 5i la instana 2udec"toreasc" la care se contest".
17 adnot"ri #
1. Alin. E11F a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat in /igoare la * iulie $++*. EAndrei
8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. Dac" anga2atorul a cunoscut .mpre2urarea arest"rii pre/enti/e a salariatului- anterior e4pir"rii termenului stipulat de art. ,1 lit.
!F din Codul muncii- termenul de (+ de zile calendaristice pentru emiterea deciziei de concediere .ncepe s" curg" de la data
e4pir"rii termenului stipulat de art. ,1 lit. !F de arest pre/enti/. Dac" .ns" anga2atorul a cunoscut .mpre2urarea arest"rii pre/enti/e
dup" e4pirarea acestui termen- termenul pentru emiterea deciziei de concediere .ncepe s" curg" de la data lu"rii la cuno5tin".
EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a
I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $(*- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 1*)F
(. Termenul de (+ de zile pentru concedierea salariatului- .n cazul .n care prin decizie a organelor competente de e4pertiz"
medical" se constat" inaptitudinea &izic" 5i3sau psi1ic" a salariatului- .ncepe s" curg" de la data la care anga2atorul a luat
cuno5tin" de decizia respecti/". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p.
1*)F
). Termenul de (+ de zile pre/"zut de art. ,$ alin. E1F din Codul muncii .ncepe s" curg" de la data e4pir"rii termenului .n care
salariatul putea s" conteste decizia prin care a &ost considerat necorespunz"tor pro&esional- .n cazul .n care nu a &ormulat
contestaie- respecti/- de la data meninerii deciziei de c"tre comisie .n urma ree4amin"rii acesteia- dac" a &ormulat contestaie- .n
con&ormitate cu dispoziiile art. 7*1 din Contractul colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++*-$++,- ast&el cum a &ost
'$
introdus prin Actul adiional nr. 71+3$++,- .nregistrat la 7inisterul 7uncii- 8"n"t"ii 5i @amiliei su! nr. $+3+13(1.+1.$++*- pu!licat
.n 7onitorul O&icial- partea a ?-a- nr. 7 din $ mai $++, Eactualmente procedura e/alu"rii preala!ile este stipulat" .n art. 77 din
Contractul colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- .nregistrat la 7inisterul 7uncii- 8olidarit"ii 8ociale 5i
@amiliei cu nr. $%'*3$13$'.1$.$++,- pu!licat .n 7onitorul O&icial- Partea a ?-a- nr. * din $'.+1.$++7 - nota mea 7.C.F. Ast&el-
aceast" concluzie rezult" at=t din interpretarea gramatical" a dispoziiilor alin. E'F al art. 7*1 menionat mai sus- care se re&er"
e4pres la posi!ilitatea anga2atorului de a dispune concedierea salariatului dup" momentele menionate mai sus- c=t 5i din
argumentul ad a!surdum- de /reme ce soluia contrar" ar atrage dup" sine o concediere tardi/". EGer!an Heligr"deanu- 6/aluarea
pro&esional" e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 11%F
*. Termenul de (+ de zile pentru concedierea salariatului- .n cazul necorespunderii pro&esionale a salariatului- .ncepe s" curg" la
data la care anga2atorul a luat act de &apta salariatului ce re&lect" necorespunderea pro&esional". EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1*)F
,. 0n ceea ce pri/e5te modalitatea de curgere a termenului de (+ zile stipulat de art. ,$ alin. E1F din Codul muncii pentru emiterea
deciziei de concediere- .n situaia incidenei unuia dintre cazurile de interdicie stipulate la art. ,+ din Codul muncii- &a" de
a!sena unei soluii legale- r"m=n de actualitate consideraiile statuate prin Decizia de 0ndrumare a Plenului Tri!unalului 8uprem
nr. ' din $% decem!rie 1'7). Adic" dac" situaia ce determin" concedierea salariatului s-a i/it .n perioada .n care opereaz" un caz
de interdicie de concediere- atunci termenul de (+ de zile pentru emiterea deciziei de concediere nu /a .ncepe s" curg" dec=t dup"
.ncetarea interdiciei. Dac" .ns" /reunul din cazurile de interdicie s-a i/it dup" ce .ncepuse s" curg" termenul de (+ de zile pentru
emiterea deciziei de concediere- atunci termenul se /a suspenda- iar dup" .ncetarea interdiciei /a .ncepe s" curg" un nou termen
de (+ de zile pentru concedierea salariatului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++(- p. *+(-*+)F
7. 8u! aspectul naturii sale 2uridice- termenul de (+ de zile pentru emiterea deciziei de concediere este un termen de prescripie-
&iind suscepti!il de .ntrerupere 5i suspendare- .n condiiile art. ,+ alin. E1F din Codul muncii. Dac" /reuna din situaiile stipluate la
art. ,+ din Codul muncii e4ist" de2a la data constat"rii cauzei de concediere- termenul de (+ de zile nu /a .ncepe s" curg". Dac"
.ns" /reuna din cauzele respecti/e inter/ine dup" momentul constat"rii cauzei de concediere- dar .n"untrul termenului de (+ de
zile pentru emiterea deciziei de concediere- termenul de (+ de zile /a &i suspendat. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
>egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(-
p. $(*- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1*)-1**F
%. Din punctul de /edere al naturii 2uridice- termenul de (+ de zile pentru emiterea deciziei de concediere este un termen de
prescripie- &iind suscepti!il de .ntrerupere 5i suspendare- .n condiiile dreptului comun. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu-
Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. *+'F
'. Din perspecti/a naturii 2uridice- termenul de (+ de zile este un termen de prescripie- care poate &i a5adar .ntrerupt 5i suspendat.
E9icolae ?oiculescu- Dreptul muncii. >eglement"ri interne 5i comunitare- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++(- p. %+F
1+. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a datei emiterii nu este de natur" s" atrag" sanciunea nulit"ii- put=ndu-se recurge la
orice mi2loace de pro!" pentru do/edirea respect"rii termenului pre/"zut de lege pentru emiterea acesteia. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1*,F
11. Caracterul ad /aliditatem al &ormei scrise pe care tre!uie s" o .m!race decizia de concediere nu rezult" din art. ,$ alin. E$F din
Codul muncii- ci din coro!orarea acestui te4t cu dispoziiile art. 7, din Codul muncii- care sacioneaz" cu nulitatea a!solut"
concedierea dispus" cu nerespectarea procedurii pre/"zute de lege. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al
raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a -- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $(,- Ale4andru
At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1**F
1$. 0n ceea ce pri/e5te moti/area .n &apt- decizia de concediere este nul" nu numai atunci c=nd lipsesc cu totul moti/ele de &apt- ci
5i atunci c=nd acestea sunt &ormulate .ntr-un mod /ag 5i general- care nu permite /eri&icarea. Decizia de concediere nu poate &i
modi&icat" cu alte moti/e de &apt dup" emiterea ei. 0ns" este /ala!il" decizia de concediere care- de5i nu menioneaz" .n cuprinsul
ei moti/ele de &apt- &ace trimitere e4pres" la un act de constatare care menioneaz" moti/ele de &apt. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a -- .n Pandectele
rom=ne nr. ,3$++(- p. $(,- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1**F
1(. Dispoziiile art. ,$ alin. E$F sunt aplica!ile- pentru identitate de raiune- 5i .n cazul concedierii pentru moti/e care nu in de
persoana salariatului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
cod al muncii - Partea a I?-a -- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $(,- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1**F
1). Dispoziiile art. ,$ alin. E$F din Codul muncii nu sunt aplica!ile .n cazul concedierii disciplinare. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1**F
1*. 9emoti/area .n &apt a deciziei de concediere se sancioneaz" cu nulitatea a!solut". 7oti/area .n &apt nu tre!uie s" se limiteze
la a&irmaii generale 5i /agi- ci presupune menionarea concret" a .mpre2ur"rii ce constituie necorespundere pro&esional"- sta!ilirea
'(
momentului c=nd s-a constatat starea de necorespundere pro&esional" etc. E?eronica Dinulescu- Comentariu la dec. nr. 71,3$++)-
pronunat" de Curtea de Apel Ploie5ti- s. ci/.- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- pag.1*7F
1,. 0n cazul .n care- de5i decizia de concediere nu cuprinde instana la care poate &i atacat" 5i termenul de atacare- totu5i salariatul
a &ormulat aciunea la instana competent"- .n termenul legal- nu se mai 2usti&ic" in/ocarea nulit"ii- a/=nd .n /edere c" salariatul
nu a su&erit nici un pre2udiciu. E7agda ?olonciu- 9ulitatea a!solut" 5i relati/" .n dreptul muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. $3$++*- p. ,+F
17. Decizia de concediere pentru necorespundere pro&esional" este moti/at" .n &apt dac" .n cuprinsul ei se &ace trimitere la actul
care constat" anc1eta administrati/"- act .n care sunt pe larg precizate .mpre2ur"rile ce 2usti&ic" concedierea. ECurtea de Apel
Ploie5ti- s. ci/.- dec. nr. 71,3$++)- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++*- p. 1*,F
Art. %. [cercetarea prealabil]
E1F Concedierea pentru s"/=r5irea unei a!ateri gra/e sau a unor a!ateri repetate de la regulile de disciplin" a muncii poate &i
dispus" numai dup" .ndeplinirea de c"tre anga2ator a cercet"rii disciplinare preala!ile 5i .n termenele sta!ilite de prezentul cod.
E$F Concedierea salariatului pentru moti/ul pre/"zut la art. ,1 lit. dF poate &i dispus" numai dup" e/aluarea preala!il" a
salariatului- con&orm procedurii de e/aluare sta!ilite prin contractul colecti/ de munc" aplica!il- .nc1eiat la ni/el naional- la ni/el
de ramur" de acti/itate sau de grup de unit"i- precum 5i prin regulamentul intern.
1( adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F Procedura cercet"rii preala!ile este- de asemenea- o!ligatorie .n cazul concedierii pentru
situaia .n care salariatul nu corespunde pro&esional. Termenele si condiiile cercet"rii preala!ile sunt cele pre/"zute pentru
cercetarea disciplinar".: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de *
iulie $++*- primind urm"torul coninut< :Concedierea salariatului pentru moti/ul pre/"zut la art. ,1 lit. dF poate &i dispus" numai
dup" e/aluarea preala!il" a salariatului- con&orm procedurii de e/aluare sta!ilite prin contractul colecti/ de munc" .nc1eiat la
ni/el naional sau la ni/el de ramur" de acti/itate aplica!il- precum 5i prin regulamentul intern.:
0n con&ormitate cu art. II din Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*<
:E1F P=n" la data sta!ilirii .n contractul colecti/ de munc"- .nc1eiat la ni/el naional sau la ni/el de ramur" de acti/itate aplica!il- a
procedurii de e/aluare pre/"zute la art. ,( alin. E$F din Legea nr. *(3$++( - Codul muncii se aplic" .n continuare dispoziiile
acestui articol .n &orma sa nemodi&icat". E$F Dac" .n termen de un an de la intrarea .n /igoare a prezentei ordonane de urgen" nu
se sta!ile5te procedura de e/aluare .n condiiile alin. E1F- anga2atorul /a sta!ili aceast" procedur" prin regulamentul intern- .n
condiiile legii. E(F Pre/ederile regulamentului intern re&eritoare la procedura de e/aluare se aplic" p=n" la data sta!ilirii acesteia
.n contractul colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el naional sau la ni/el de ramur" de acti/itate aplica!il.: @orma actual" a a alin. E$F
dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului
nr. ,*3$++*. E>u4andra 9ioiuF
$. Procedura de e/aluare- con&orm art. ,( alin. E$F din Codul muncii- a &ost sta!ilit" prin art. 77 din Contractul colecti/ de munc"
unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- .nregistrat la 7inisterul 7uncii- 8olidarit"ii 8ociale 5i @amiliei su! nr.
$%'*3$13$'.1$.$++,- pu!licat .n 7onitorul O&icial- partea a ?-a- nr. * din $' ianuarie $++7.
Art. 77 are urm"torul cuprins<
:E1F 8alariatul poate &i concediat pentru moti/e de necorespundere pro&esional"- cu respectarea procedurii de e/aluare preala!il"-
sta!ilit" prin prezentul contract colecti/ de munc".
E$F 6/aluarea salariatului pentru necorespundere pro&esional" se &ace de c"tre o comisie numit" de c"tre anga2ator. Din comisie /a
&ace parte 5i un reprezentant al sindicatului- desemnat de acesta- al c"rui mem!ru este salariatul .n cauz".
E(F Comisia /a con/oca salariatul 5i .i /a comunica acestuia .n scris- cu cel puin 1* zile .nainte<
aF data- ora e4act" 5i locul .ntrunirii comisieiC
!F modalitatea .n care se /a des&"5ura e4aminarea.
E)F 64aminarea /a a/ea ca o!iect acti/it"ile pre/"zute .n &i5a postului salariatului .n cauz".
E*F 0n cazul introducerii de noi te1nologii- e4aminarea salariatului se /a re&eri la acestea numai .n m"sura .n care salariatul .n
cauz" a &"cut o!iectul &orm"rii pro&esionale .n respecti/a materie.
E,F 9ecorespunderea pro&esional" poate &i susinut" de comisie prin do/ezi de .ndeplinire necorespunz"toare a sarcinilor
pro&esionale- prin e4aminare scris"- oral"- practic" 5i alte pro!e.
E7F 0n cazul .n care salariatul .5i pierde aptitudinile pro&esionale din moti/e medicale- anga2atorul .i /a asigura- .n limitele
disponi!ile- un alt loc de munc". 0n situaia .n care nu dispune de ast&el de posi!ilit"i- anga2atorul /a apela la autoritatea pu!lic"
local" pentru ocuparea &orei de munc"- .n /ederea soluion"rii.
E%F 0n cazul .n care- .n urma e4amin"rii- salariatul este considerat necorespunz"tor pro&esional de c"tre comisie- acesta are dreptul
de a contesta 1ot"r=rea comisiei .n termen de 1+ zile de la comunicare.
E'F Dac" salariatul nu a &ormulat contestaia .n termenul pre/"zut la alin. E%F sau dac" dup" &ormularea contestaiei 5i ree4aminarea
1ot"r=rii comisiei- aceasta este meninut"- anga2atorul poate emite 5i comunica decizia de des&acere a contractului indi/idual de
munc" al salariatului- pentru moti/e de necorespundere pro&esional". Decizia ast&el emis" /a conine rezultatul cercet"rii
preala!ile a salariatului .n cauz".: EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"F
(. Procedura de e/aluare tre!uie stipulat" at=t prin contractul colecti/ c=t 5i prin regulamentul intern- cele dou" cerine &iind
cumulati/e. Cu alte cu/inte- prin regulamentul intern anga2atorul /a concretiza condiiile derul"rii procedurii de e/aluare- sta!ilite
')
prin contractul colecti/ .nc1eiat la ni/el naional sau de ramur". 0n cazul .n care nici contractul colecti/ 5i nici regulamentul intern
nu sta!ilesc procedura de e/aluare- aceasta /a putea &i reglementat" prin contractul in/idual de munc". EIon Traian Gte&"nescu-
7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++*- p. *,-*7- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii
- comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. 7+-71- Ion Traian Gte&"nescu- Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
,*3$++* pri/ind modi&icarea 5i completarea Legii nr. *(3$++( - Codul muncii - comentat"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. (3$++*- p. $1F
). Lipsa includerii contractului colecti/ de munc" la ni/el de unitate .ntre documentele care pot reglementa procedura de e/aluare-
la care se re&er" art. ,( alin. E$F din Codul muncii- nu este .nt=mpl"toare. Cu alte cu/inte- la ni/el de unitate numai regulamentul
intern /a conine detalii pri/itoare la procedura de e/aluare. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate-
6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p. 7$- Ger!an Heligr"deanu- 6/aluarea pro&esional" e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata
e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 1$+F
*. Procedura e/alu"rii pro&esionale preala!ile poate &i stipulat" prin c1iar contractul colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el de unitate.
0n lipsa acestuia /a &i incident" procedura coninut" de contractul colecti/ de munc" .nc1eiat la ni/el superior. EAle4andru Iiclea-
7odi&ic"rile aduse Codului muncii .n urma apro!"rii Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* prin Legea nr. (713$++*- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++*- p. 1'F
,. Din perspecti/a naturii 2uridice- e/aluarea preala!il" este o procedur" administrati/"- .ns" &"r" caracter 2urisdicional- a/=nd .n
/edere- pe de o parte- c" ree4aminarea 1ot"r=rii comisiei- potri/it dispoziiilor Contractului colecti/ de munc" unic la ni/el
naional pe anii $++7-$+1+- se e&ectueaz" tot .n cadrul anga2atorului- adic" de o comisie desemnat" de anga2ator- iar pe de alt"
parte- c" nu este asigurat dreptul salariatului la ap"rare- audierea acestuia ne&iind o condiie pre/"zut" de lege. E7onica B1eorg1e-
O nou" modalitate de soluionare amia!il" a con&lictelor indi/iduale de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p.
'(F
7. Procedura de e/aluare preala!il" a salariatului .n cazul concedierii pentru necorespundere pro&esional"- reglementat" de Actul
Adiional la Contractul Colecti/ de 7unc" Unic la 9i/el 9aional Eeste /or!a despre Actul Adiional la Contractul colecti/ de
munc" unic la ni/el naional pentru anii $++*-$++,- nr. 71+3$++,- .ns" o!ser/aiile sunt /ala!ile 5i su! imperiul Contractului
colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- nr. $%'*3$++, - nota mea 7.C.F nu ine seama de dispoziiile
>ecomand"rii Organizaiei Internaionale a 7uncii nr. 1,,31'%$ re&eritoare la concediere. Ast&el- nu sunt preluate din
recomandarea menionat" o!ligaia anga2atorului de a-l a/ertiza preala!il .n scris pe salariat .n leg"tur" cu .ndeplinirea
necorespunz"toare a atri!uiilor de ser/iciu 5i nici o!ligaia anga2atorului de a acorda salariatului un termen rezona!il pentru a se
con&orma cerinelor postului. De asemenea- procedura de e/aluare sta!ilit" de Actul Adiional menionat nu reglementeaz" dreptul
la ap"rare al salariatului- ast&el cum pre/ede art. 7 din Con/enia OI7 nr. 1*%31'%$ pri/ind .ncetarea relaiei de munc"- c1iar dac"
acela5i Act Adiional consacr" totu5i posi!ilitatea salariatului de a contesta 1ot"r=rea comisiei numite de anga2ator pentru
e&ectuarea cercet"rii- .nainte de a se emite decizia de concediere. ECristina 7i1e5- Procedura e/alu"rii pro&esionale preala!ile- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. )(F
%. 0n con&ormitate cu dispoziiile Contractului colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- reprezentantul
sindicatului al c"rui mem!ru este salariatul supus procedurii de e/aluare pentru necorespundere pro&esional" !ene&iciaz" de /ot
deli!erati/- al"turi de ceilali mem!rii ai comisiei de e/aluare. 0ns"- dac" salariatul nu &ace parte dintr-un sindicat- rezult" c"
dreptul s"u de a &i asistat 5i ap"rat pe aceast" cale este 5tir!it. E7onica B1eorg1e- O nou" modalitate de soluionare amia!il" a
con&lictelor indi/iduale de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. ')F
'. Termenul de 1+ zile .n care salariatul poate contesta 1ot"r=rea comisiei de e/aluare- .n con&ormitate cu dispoziiile Contractului
colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++7-$+1+- are natura 2uridic" a unui termen de dec"dere- permi=nd anga2atorului-
.n cazul ne&ormul"rii contestaiei de c"tre salariat- s" emit" decizia de concediere pentru necorespundere pro&esional". Dac" .ns"
anga2atorul emite decizia de concediere &"r" a a5tepta e4pirarea termenului sau nesocotind contestaia &ormulat" de salariat-
decizia /a &i lo/it" de nulitate relati/"- ce poate &i constatat" .n condiiile art. *7 din Codul muncii. E7onica B1eorg1e- O nou"
modalitate de soluionare amia!il" a con&lictelor indi/iduale de munc"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++7- p. '*F
1+. Dispoziiile art. 7*1 din Contractul colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii $++*-$++,- introdus prin Actul adiional
nr. 71+3$++,- .nregistrat la 7inisterul 7uncii- 8"n"t"ii 5i @amiliei su! nr. $+3+13(1.+1.$++*- pu!licat .n 7onitorul O&icial- partea
a ?-a- nr. 7 din $ mai $++, Eo!ser/aiile sunt /ala!ile 5i su! imperiul Contractului colecti/ de munc" unic la ni/el naional pe anii
$++7-$+1+- nr. $%'*3$++, - nota mea 7.C.F- nu sta!ilesc competena soluion"rii ree4amin"rii deciziei comisiei de e/aluare
pro&esional". 0ns"- a/=nd .n /edere termenul utilizat - :ree4aminare: - rezult" c" acela5i organism care a emis decizia respecti/"-
adic" comisia- /a a/ea competena de a soluiona 5i cererea de ree4aminare. EGer!an Heligr"deanu- 6/aluarea pro&esional"
e&ectuat" de c"tre anga2ator pe durata e4ecut"rii contractului indi/idual de munc"- .n Dreptul nr. ,3$++,- p. 11%F
Art. %!. [obligati,itatea o"ertei $e re$istribuire *n munc]
E1F 0n cazul .n care concedierea se dispune pentru moti/ele pre/"zute la art. ,1 lit. cF 5i dF- precum 5i .n cazul .n care contractul
indi/idual de munc" a .ncetat de drept .n temeiul art. *, lit. &F- anga2atorul are o!ligaia de a-i propune salariatului alte locuri de
munc" /acante .n unitate- compati!ile cu preg"tirea pro&esional" sau- dup" caz- cu capacitatea de munc" sta!ilit" de medicul de
medicin" a muncii.
'*
E$F 0n situaia .n care anga2atorul nu dispune de locuri de munc" /acante potri/it alin. E1F- acesta are o!ligaia de a solicita spri2inul
ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc" .n /ederea redistri!uirii salariatului- corespunz"tor preg"tirii pro&esionale 5i3sau-
dup" caz- capacit"ii de munc" sta!ilite de medicul de medicin" a muncii.
E(F 8alariatul are la dispoziie un termen de ( zile lucr"toare de la comunicarea anga2atorului- con&orm pre/ederilor alin. E1F-
pentru a-5i mani&esta .n scris consim"m=ntul cu pri/ire la noul loc de munc" o&erit.
E)F 0n cazul .n care salariatul nu .5i mani&est" consim"m=ntul .n termenul pre/"zut la alin. E(F- precum 5i dup" noti&icarea cazului
c"tre agenia teritorial" de ocupare a &orei de munc" con&orm alin. E$F- anga2atorul poate dispune concedierea salariatului.
E*F 0n cazul concedierii pentru moti/ul pre/"zut la art. ,1 lit. cF salariatul !ene&iciaz" de o compensaie- .n condiiile sta!ilite .n
contractul colecti/ de munc" aplica!il sau .n contractul indi/idual de munc"- dup" caz.
7 adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F 0n situaia .n care anga2atorul nu dispune de locuri de munc" /acante potri/it alin. E1F- acesta
are o!ligaia de a solicita spri2inul ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc" .n /ederea redistri!uirii salariatului-
corespunz"tor preg"tirii pro&esionale sau- dup" caz- capacit"ii de munc" sta!ilite de medicul de medicin" a muncii- urm=nd s" .i
comunice salariatului soluiile propuse de agenie.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat"
.n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut < :E$F 0n situaia .n care anga2atorul nu dispune de locuri de munc"
/acante potri/it alin. E1F- acesta are o!ligaia de a solicita spri2inul ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc" .n /ederea
redistri!uirii salariatului- corespunz"tor preg"tirii pro&esionale sau- dup" caz- capacit"ii de munc" sta!ilite de medicul de
medicin" a muncii.: @orma actual" a a alin. E$F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a
modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al alin. E(F era< :E(F 8alariatul are la dispoziie un termen de ( zile lucr"toare de la comunicarea anga2atorului
con&orm pre/ederilor alin. E1F 5i E$F pentru a-5i mani&esta e4pres consim"m=ntul cu pri/ire la noul loc de munc" o&erit.: 6l a &ost
modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul
coninut< :E(F 8alariatul are la dispoziie un termen de ( zile lucr"toare de la comunicarea anga2atorului con&orm pre/ederilor alin.
E1F pentru a 5i mani&esta e4pres consim"m=ntul cu pri/ire la noul loc de munc" o&erit.: @orma actual" a a alin. E$F dateaz" din $$
decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al alin. E)F era< :E)F 0n cazul .n care salariatul nu .5i mani&est" e4pres consim"m=ntul .n termenul pre/"zut la alin.
E(F- precum 5i .n cazul .n care agenia teritorial" de ocupare a &orei de munc" nu poate .ndeplini o!ligaia pre/"zut" la alin. E$F-
anga2atorul poate dispune concedierea salariatului.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*-
intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E)F 0n cazul .n care salariatul nu .5i mani&est" e4pres
consim"m=ntul .n termenul pre/"zut la alin. E(F- precum 5i dup" noti&icarea cazului c"tre agenia teritorial" de ocupare a &orei de
munc" con&orm alin. E$F- anga2atorul poate dispune concedierea salariatului.: @orma actual" a a alin. E)F dateaz" din $$ decem!rie
$++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*. E>u4andra
9ioiuF
$. Art. ,) nu instituie o!ligaia pentru anga2ator de a propune alte locuri de munc" /acante .n situaia concedierii pentru moti/e
care nu in de persoana salariatului- adic" .n cazul des&iin"rii locului de munc"- indi&erent c" este /or!a despre o concediere
colecti/" sau indi/idual". 0n po&ida acestei omisiuni- care nu se 2usti&ic" din perspecti/a spiritului dispoziiilor legislaiei muncii-
practica 2udiciar" apreciaz" c" dispoziiile art. ,) alin. E1F 5i E$F tre!uie aplicate 5i .n situaiile stipulate de art. ,* alin. E1F. 8oluia
se .ntemeiaz" pe principiile !unei-credine 5i al garant"rii dreptului la protecie .mpotri/a soma2ului. EAle4andru Iiclea- Omisiuni
ale Codului muncii- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 1(F
(. Din coro!orarea dispoziiilor art. ,) alin. E)F cu dispoziiile art. 7) alin. lit. dF rezult" c" decizia de concediere este a&ectat" de
condiia suspensi/" a neaccept"rii noului loc de munc" o&erit de anga2ator. 0n ali termeni- dac" salariatul nu accept" locul de
munc" o&erit- condiia este .ndeplinit"- iar decizia de concediere .5i produce e&ectele. Corespunz"tor- dac" salariatul accept" locul
de munc" o&erit- decizia de concediere r"m=ne &"r" e&ect- inter/enind .ns" o modi&icare prin acordul p"rilor a contractului
indi/idual de munc". EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului
cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $(1- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii-
6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(*- 1)'F
). 0n cazurile reglementate de art. ,) alin. E1F nu se /a recurge la perioada de pro!" ca modalitate de /eri&icare a aptitudinilor
pro&esionale. EKoria 8asu- >eglementarea perioadei de pro!"- .n >aporturi de munc" nr. 1$3$++*- p. ('F
*. 9e.ndeplinirea de c"tre anga2ator a o!ligaiei de a o&eri salariatului alte locuri de munc" /acante sau- .n lipsa acestora- de a
solicita spri2inul ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc"- .n cazul .ncet"rii de drept a contractului indi/idual de munc" .n
temeiul art. *, lit. &F din Codul muncii- nu atrage nulitatea .ncet"rii contractului- .ns" &ostul salariat are dreptul s" cear" instanei
o!ligarea anga2atorului la .ndeplinirea .ndatoririi legale- su! sanciunea daunelor cominatorii. EAle4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1)'-1*+F
,. Acceptarea de c"tre salariat a locului de munc" o&erit de anga2ator .n termenul de ( zile stipulat de art. ,) alin. E(F din Codul
muncii are semni&icaia .nc1eierii contractului indi/idual de munc" cu pri/ire la noul loc de munc"- anga2atorul &iind o!ligat s"-l
primeasc" la munc" pe salariat su! sanciunea daunelor cominatorii 5i a desp"gu!irilor. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1*+F
',
7. 9u poate &i considerat" acceptare a postului o&erit de anga2ator- r"spunsul cu o!ieciuni al salariatul. ECurtea de Apel Hucure5ti-
secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr. 1)*73> din , aprilie $++,- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 1$7F
34+TIU54A ! - +once$ierea pentru moti,e care nu in $e persoana salariatului
Art. %#. [conce$ierea pentru moti,e obiecti,e]
E1F Concedierea pentru moti/e care nu in de persoana salariatului reprezint" .ncetarea contractului indi/idual de munc"
determinat" de des&iinarea locului de munc" ocupat de salariat- din unul sau mai multe moti/e &"r" leg"tur" cu persoana acestuia.
E$F Des&iinarea locului de munc" tre!uie s" &ie e&ecti/" 5i s" ai!" o cauz" real" 5i serioas".
*1 adnot"ri #
1. Te4tul iniial al art. ,* era< :E1F Concedierea pentru moti/e care nu in de persoana salariatului reprezint" .ncetarea contractului
indi/idual de munc"- determinat" de des&iinarea locului de munc" ocupat de salariat ca urmare a di&icult"ilor economice- a
trans&orm"rilor te1nologice sau a reorganiz"rii acti/it"ii. E$F Des&iinarea locului de munc" tre!uie s" &ie e&ecti/" 5i s" ai!" o
cauz" real" 5i serioas"- dintre cele pre/"zute la alin. E1F.: @orma actual" a art. ,* dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n
/igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul iniial. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"F
$. Concedierea dispus" .n !aza art. ,* din Codul muncii pentru moti/e care nu in de persoana salariatului tre!uie s" .ndeplineasc"
dou" condiii de &ond< cauza concedierii s" constea .n des&iinarea locului de munc" al salariatului ca urmare a di&icult"ilor
economice- trans&orm"rilor te1nologice sau a reorganiz"rii acti/it"ii 5i decizia de concediere s" emane de la organul de conducere
competent. ELiliana Moleta S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. )3$++(- p. ,'-7+F
(. 9oiunea de loc de munc"- a/ut" .n /edere de art. ,* alin. E1F- include postul ocupat de salariat 5i locul muncii. Postul
concretizeaz" .n organigrama anga2atorului necesarul de personal pentru o anumit" &uncie sau meserie. Locul muncii se re&er" la
sucursala- compartimenul- departamentul etc.- .n care .5i des&"5oar" acti/itatea salariatul. ELiliana Moleta S r si- Decizia de
concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7+F
). Concedierea tre!uie s"-l pri/easc" pe salariatul care ocup" locul de munc" des&iinat. 8oluia instituit" de art. ,* din Codul
muncii di&er" ast&el de soluia coninut" de Codul muncii anterior. Prin urmare- nu este posi!il" selectarea salariailor .ncadrai .n
posturi similare- .n /ederea concedierii celui cu o preg"tire pro&esional" mai sla!"- ceea ce reprezint" o soluie nepotri/it" pentru
poziia anga2atorului .n cadrul raporturilor 2uridice de munc" speci&ice economiei de pia". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de
dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *17-*1%F
*. Concedierea .n !aza art. ,* din Codul muncii presupune des&iinarea locului de munc" al salariatului concediat- iar nu
des&iinarea altor posturi similare- .ntruc=t legea nu pre/ede posi!ilitatea anga2atorului de a seleciona personalul pentru posturile
p"strate. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii -
Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$,- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ-
Hucure5ti- $++*- p. 1('- Carla Carmina 8piridon- 7odi&ic"rile Codului muncii pri/ind protecia salariailor .n cazul concedierilor
colecti/e- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 11$F
,. Art. ,* e4clude posi!ilitatea anga2atorului de a dispune concedierea salariatului pe !aza seleciei .n &uncie de competen"- dar
&"r" des&iinarea postului acestuia. Cu alte cu/inte- su! imperiul actualei reglement"ri este necesar s" se des&iineze postul
salariatului concediat- iar nu un post de natura celui ocupat de salariatul concediat. Dac" anga2atorul /a &ace o selecie pe criterii
de per&orman" pro&esional" .ntre salariaii care ocup" posturi de aceea5i natur"- pentru a decide care dintre salariai urmeaz" a &i
concediat ca urmare a des&iin"rii unui post- /om &i .n .n prezena unei concedieri pentru moti/e care in de persoana salariatului
Enecorespundere pro&esional"F. ELiliana Moleta S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7+-71F
7. Utilizarea de c"tre legiuitor a sintagmei :di&icult"i economice: Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin.
1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz"
interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" di&icult"ile economice pot &i luate .n
considerare ca moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul
muncii ; nota mea 7.C.F conduce la concluzia c" nu simple moti/e de ordin economic- cum ar &i cre5terea pro&itului- 2usti&ic"
concedierea .n temeiul art. ,* din Codul muncii &iind necesar s" e4iste e&ecti/ di&icult"i economice. EIon Traian Gte&"nescu-
Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. ('F
%. Prin di&icult"i economice .n sensul art. ,* alin. E1F Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul
muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i
practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" di&icult"ile economice pot &i luate .n considerare ca moti/ &"r"
leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota mea 7.C.F nu
tre!uie s" se .neleag" 5i situaia .n care anga2atorul dore5te cre5terea pro&itului- ci doar acele .mpre2ur"ri care au condus la
pierderi economice- la cre5terea costurilor de producie etc. Trans&orm"rile te1nologice se re&er" la .nlocuirea unor linii de
producie- la introducerea mi2loacelor automatizate de producie etc. 5i poate a/ea .n /edere .ntrega unitate sau numai anumite
'7
secii- compartimente. >eorganizarea acti/it"ii se re&er" la m"suri organizatorice interne- iar nu la situaia reorganiz"rii persoanei
2uridice. ELiliana Moleta S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. )3$++(- p. 71F
'. Trans&orm"rile te1nologice la care se re&er" art. ,* alin. E1F Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1
din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul
teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" trans&orm"rile te1nologice pot &i luate .n considerare ca
moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota
mea 7.C.F- pot pri/i- &ie .ntreaga acti/itate a anga2atorului- &ie numai o parte- &ie doar c=te/a posturi sau c1iar unul singur. EIon
Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr.
)3$++(- p. ('F
1+. 8untem .n prezena unor tran&orm"ri te1nologice care 2usti&ic" des&iinarea unor locuri de munc" Ede5i opinia autorului se
re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
**3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c"
trans&orm"rile te1nologice pot &i luate .n considerare ca moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica
concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota mea 7.C.F- .n cazul .n care acti/it"ile salariailor concediai sunt
preluate de un utila2. EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. $3$++*- p. %*F
11. 9oiunea de :reorganizare a acti/it"ii:- la care se re&er" art. ,* alin. E1F Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a
art. ,* alin. 1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i
p"streaz" interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" reorganizarea acti/it"ii poate &i
luat" .n considerare ca moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din
Codul muncii ; nota mea 7.C.F- nu este circumscris" noiunii de reorganizare a persoanei 2uridice- incluz=nd comasarea 5i
di/izarea- ci are un sens mult mai larg- pri/ind orice reorganizare intern" 5i orice m"suri de ordin organizatoric. EIon Traian
Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(-
p. ('F
1$. 7utarea unit"ii .n alt" localitate reprezint" o reorganizare- .n temeiul art. ,* din Codul muncii Ede5i opinia autorului se re&er"
la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,-
totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" reorganizarea
acti/it"ii poate &i luat" .n considerare ca moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul
art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota mea 7.C.F- atr"g=nd des&iinarea tuturor locurilor de munc" 5i- ca urmare- concedierea
tuturor salariailor. EIon Traian Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al
muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. )(F
1(. 8u! imperiul actualei reglement"ri nu mai este posi!il" concedierea salariatului pentru moti/ul c" anga2atorul se mut" .n alt"
localitate- a/=nd pe plan local posi!illitatea s"-5i asigure &ora de munc"- dac" salariatul este de acord s"-l urmeze pe anga2ator.
Dac" .ns" salariatul nu este de acord s" se mute cu ser/iciul- anga2atorul /a putea dispune concedierea sa pentru moti/ul
des&iin"rii locului de munc"- ca urmare a reorganiz"rii unit"ii- reorganizare const=nd tocmai .n mutarea unit"ii .n alt" localitate.
EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *$$F
1). 7utarea anga2atorului .n alt" localitate- ne.nsoit" de des&iinarea locului de munc" al salariatului- nu-l .ndrept"e5te pe
anga2ator s" procedeze la concedierea disciplinar" a salariatului- dac" acesta nu se mai prezint" la locul de munc". Aceast" soluie
este impus" de .mpre2urarea c" anga2atorul a sc1im!at unilateral un element esenial al contractului indi/idual de munc" ; locul
muncii. Prin urmare- .ntr-o ast&el de situaie- anga2atorul nu are la .ndem=n" dec=t soluia concedierii salariatului .n temeiul art. ,*
din Codul muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i
colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 11F
1*. >eorganizarea acti/it"ii- .n temeiul art. ,* din Codul muncii Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1
din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul
teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" reorganizarea acti/it"ii poate &i luat" .n considerare ca
moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota
mea 7.C.F- poate a/ea mai multe sensuri. Ast&el- pe de o parte- /or!im despre reorganizare atunci c=nd are loc o comasare prin
&uziune sau a!sor!ie ori o di/izare- .n condiiile Decretului nr. (131'*) pri/itor la persoanele &izice 5i persoanele 2uridice. Tot
despre reorganizare /or!im 5i atunci c=nd are loc o trans&ormare a persoanei 2uridice- ast&el cum ne o&er" e4emplu Legea nr.
1*31''+ pri/ind reorganizarea unit"ilor economice de stat ca regii autonome 5i societ"i comerciale. 0n s&=r5it- /a a/ea loc o
reorganizare 5i atunci c=nd .n /irtutea unui act intern al anga2atorului- a/=nd menirea de a spori e&iciena acti/it"ii- se produce o
modi&icare a statului de &uncii 5i a organigramei. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de munc"
.n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$*- Ale4andru At1anasiu- Luminia
Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(%F
1,. Prin reorganizarea acti/it"ii- .n !aza art. ,* din Codul muncii Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin.
1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz"
interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" reorganizarea acti/it"ii poate &i luat" .n
'%
considerare ca moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul
muncii ; nota mea 7.C.F- nu se .nelege doar reorganizarea persoanei 2uridice- ci orice modi&icare a structurii interne a
anga2atorului- precum 5i orice m"sur" de ordin organizatoric /iz=nd cre5terea per&ormanelor .n acti/itate- inclusi/ mutarea .n alt"
localitate. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $7,F
17. >eorganizarea- la care se re&er" art. ,* din Codul muncii Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din
Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul
teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- a/=nd .n /edere c" reorganizarea acti/it"ii poate &i luat" .n considerare ca
moti/ &"r" leg"tur" cu persoana salariatului- care poate 2usti&ica concedierea- .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii ; nota
mea 7.C.F- nu se reduce la situaiile de modi&icare a statutului 2uridic sau a &ormei 2uridice a anga2atorului- c1iar 5i reducerea unui
singur post a/=nd prin urmare semni&icaia unei reorganiz"ri apte s" &undamenteze concedierea. EO/idiu Iinca- Despre
concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. %$F
1%. Des&iinarea locului muncii este e&ecti/"- ast&el cum cere legea- dac" locul de munc" .n cauz" a &ost eliminat din statul de
&uncii. Pe de alt" parte- condiia caracterului e&ecti/ al des&iin"rii locului de munc" este inerent" unei cauze reale 5i serioase-
ast&el cum cere legea- ceea ce &ace inutil" menionarea ei separat". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura
Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *1'F
1'. Des&iinarea locului de munc" nu este e&ecti/" .n cazul .n care postul nu este de&initi/ des&iinat- deoarece concedierea este
urmat"- la scurt timp- de re.n&iinarea postului sau .n cazul sc1im!"rii denumirii postului. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima-
>egimul 2uridic al raporturilor de munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(-
p. $$*-$$,- Ale4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1('F
$+. Pentru a &i e&ecti/" des&iinarea locului de munc"- este necesar" .nl"turarea acestuia din structura anga2atorului- deci s" nu se
mai reg"seasc" .n organigrama sau .n statul de &uncii al anga2atorului. 8c1im!area denumirii postului nu satis&ace condiia
des&iin"rii e&ecti/eC la &el- re.n&iinarea postului dup" o scurt" perioad" de timp. EAle4andru Iiclea- Andrei Popescu- Constantin
Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++)- p. )''- Ale4andru Iiclea
EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $77F
$1. Des&iinarea postului este e&ecti/"- dac" postul .n cauz" a &ost de&initi/ .nl"turat din organigrama 5i statul de &uncii al
anga2atorului. ELiliana Moleta S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7$F
$$. Condiiile impuse de art. ,* din Codul muncii sunt des&iinarea locului de munc" 5i e4istena unei cauze e&ecti/e- reale 5i
serioase. EIon Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. %-11F
$(. Cauza este real" 5i serioas" dac" are un caracter o!iecti/- ceea ce .nseamn" c" nu tre!uie s" dea e4presie unor moti/e de ordin
su!iecti/ ale anga2atorului- ci tre!uie s" nu ai!" leg"tur" cu persoana salariatului. De asemenea- cauza este real" 5i serioas" dac"
este precis" 5i e4act"- adic" dac" e4prim" ade/"rul- &"r" a camu&la un alt moti/ care determin" concedierea salariatului. Cauza este
serioas" dac" prezint" o anumit" gra/itate proporional" cu importana m"surii adoptate. 8eriozitatea cauzei tre!uie raportat" at=t
la situaia anga2atorului- .n sensul de a se sta!ili interesul s"u legitim pentru concedierea salariatului- &a" de .mpre2ur"rile de &apt-
c=t 5i la situaia personal" a salariatului- pentru a se sta!ili dac" sunt sau nu posi!ile 5i alte soluii .n a&ara concedierii. EIon Traian
Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1$F
$). Des&iinarea locului de munc" are o cauz" real" atunci c=nd se .ntemeiaz" pe .mpre2ur"rile o!iecti/e stipulate de art. ,* alin.
E1F din Codul muncii- adic"< di&icult"i economice- trans&orm"ri te1nologice sau reorganizarea acti/it"ii Ede5i opinia autorului se
re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
**3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- din perspecti/a &aptului c"
di&icult"ile economice- tran&orm"rile te1nologice 5i reorganizarea acti/it"ii- &"r" a mai constitui singurele moti/e apte s" 2usti&ice
concedierea .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii- pot &i totu5i luate .n considerare ca moti/e .n acest sens ; nota mea 7.C.F.
0n s&=r5it- este serioas" des&iinarea locului de munc" care nu disimuleaz" realitatea- ci se !azeaz" pe studii temeinice. EAle4andru
Iiclea- Andrei Popescu- Constantin Tu&an- 7arioara Iic1indelean- O/idiu Iinca- Dreptul muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti-
$++)- p. )''- Ale4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $77F
$*. Cauza des&iin"rii locului de munc" este real" 5i o!iecti/" dac" des&iinarea este determinat" de di&icult"i economice- de
trans&orm"ri te1nologice sau de reorganizarea acti/it"ii Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din
Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul
teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- din perspecti/a &aptului c" di&icult"ile economice- tran&orm"rile
te1nologice 5i reorganizarea acti/it"ii- &"r" a mai constitui singurele moti/e apte s" 2usti&ice concedierea .n temeiul art. ,* alin. 1
din Codul muncii- pot &i totu5i luate .n considerare ca moti/e .n acest sens ; nota mea 7.C.F. Pentru a &i .n prezena unei cauze
serioase a des&iin"rii locului de munc" tre!uie ca di&icult"ile economice s" prezinte a anumit" gra/itate- iar trans&orm"rile
te1nologice 5i reorganizarea s" &ie necesare pentru e&icientizarea acti/it"ii anga2atorului. ELiliana Moleta S r si- Decizia de
concediere pentru moti/e ce nu in de persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7$F
''
$,. 8unt cauze reale 5i serioase reorganizarea acti/it"ii- trans&orm"rile te1nologice 5i di&icult"ile economice Ede5i opinia
autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul muncii- anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i practic 5i su! imperiul actualei reglement"ri- din
perspecti/a &aptului c" di&icult"ile economice- tran&orm"rile te1nologice 5i reorganizarea acti/it"ii- &"r" a mai constitui singurele
moti/e apte s" 2usti&ice concedierea .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul muncii- pot &i totu5i luate .n considerare ca moti/e .n acest
sens ; nota mea 7.C.F. EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. $3$++*- p. %1F
$7. Cauza des&iin"rii postului este real" dac" nu depinde de !una- sau reaua-credin" a anga2atorului- &iind o!iecti/". Cauza este
serioas" dac" nu ascunde realitatea. EAle4andru Iiclea- Concedierea colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p.
$'F
$%. 9u se .ntemeiaz" pe o cauz" real" 5i serioas"- ci este &icti/"- des&iinarea postului urmat" la scurt timp de anga2area altei
persoane pe acela5i post. EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. $3$++*- p. %(F
$'. 6ste legal" concedierea dispus" .n !aza art. ,* din Codul muncii 5i .n cazul .n care atri!uiile salariatului concediat nu au &ost
.nl"turate- &iind .mp"rite unor salariai e4isteni. EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. %(F
(+. Pentru identitate de raiuni 5i a/=nd .n /edere principiul !unei-credine .n e4ercitarea relaiilor de munc"- instituit de art. % din
Codul muncii- .n toate cazurile de concediere reglementate de art. ,* din Codul muncii- anga2atorul tre!uie s" .ndeplineasc"
o!ligaia pre/"zut" de art. ,) alin. E1F- de a-i propune salariatului alte locuri de munc" /acante .n unitate- compati!ile cu
preg"tirea pro&esional" sau- dup" caz- cu capacitatea de munc" sta!ilit" de medicul de medicin" a muncii. EIon Traian Gte&"nescu-
Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(- p. )$F
(1. De5i art. ,* nu reglementeaz" .n sarcina anga2atorului o!ligaiile de diligen" de a o&eri salariatului care urmeaz" a &i concediat
un alt loc de munc" /acant- precum 5i- su!sec/ent- de a cere spri2inul ageniei teritoriale pentru ocuparea &orei de munc"- totu5i-
din interpretarea a &ortiori a art. ,) alin. E1F 5i E$F din Codul muncii- 5i .n /irtutea principiilor egalit"ii de tratament 5i al proteciei
salariatului .mpotri/a concedierilor nelegale- se impune concluzia c" cele dou" o!ligai de diligen" su!zist" 5i .n cazul concedierii
salariatului pentru moti/e care nu in de persoana sa. ELiliana Moleta S r si- Decizia de concediere pentru moti/e ce nu in de
persoana salariatului- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. )3$++(- p. 7)-7*F
($. 0ntruc=t 5i decizia de concediere- emis" .n !aza art. ,* din Codul muncii- poate &i contestat" la instana 2udec"toreasc"- aceasta
tre!uie s" conin" precizarea termenului .n care se poate &ace contestaia- precum 5i instana la care se contest". EAle4andru Iiclea-
Decizia de concediere- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++(- p. 1(F
((. De5i anga2atorul este singurul .ndrept"it s" aprecieze e4istena di&icult"ilor economice sau oportunitatea tran&orm"rilor
te1nologice sau a reorganiz"rii acti/it"ii Ede5i opinia autorului se re&er" la /arianta iniial" a art. ,* alin. 1 din Codul muncii-
anterioar" modi&ic"rii prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- totu5i aceasta .5i p"streaz" interesul teoretic 5i practic
5i su! imperiul actualei reglement"ri- din perspecti/a &aptului c" di&icult"ile economice- tran&orm"rile te1nologice 5i
reorganizarea acti/it"ii- &"r" a mai constitui singurele moti/e apte s" 2usti&ice concedierea .n temeiul art. ,* alin. 1 din Codul
muncii- pot &i totu5i luate .n considerare ca moti/e .n acest sens ; nota mea 7.C.F- totu5i instana de 2udecat" poate cenzura
legalitatea m"surii de concediere pentru aceste moti/e. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- >egimul 2uridic al raporturilor de
munc" .n reglementarea noului cod al muncii - Partea a I?-a- .n Pandectele rom=ne nr. ,3$++(- p. $$*- Ale4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1(%-1('F
(). Instana 2udec"toreasc" sesizat" de salariat poate s" /eri&ice numai .mpre2urarea dac" reorganizarea are ca scop meninerea
competiti/it"ii anga2atorului- ne&iind .ndrituit" s" se implice .n ela!orarea 5i aplicarea strategiei de reorganizare a anga2atorului.
EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. %$F
(*. 7oti/ele de concediere statuate .n doctrin" 5i 2urispruden" Erom=n" 5i str"in"F- .n !aza &ormei iniiale a art. ,* din Codul
muncii- sunt /ala!ile 5i su! imperiul &ormei actuale a te4tului legal menionat- la care se adaug"< decesul anga2atorului persoan"
&izic"- declararea morii sau punerea su! interdicie a anga2atorului persoan" &izic"- prin 1ot"r=re ire/oca!il"- dizol/area
anga2atorului persoan" 2uridic"- des&iinarea locului de munc" datorat" mut"rii anga2atorului .n alt" localitate. Dintre moti/ele care
pot &i reinute at=t su! /ec1ea &orm"- c=t 5i su! actuala &orm" a art. ,*- pot &i e4empli&icate< datorii ale anga2atorului la !anc"-
du!late de sc"derea ci&rei de a&aceri- comasarea a dou" posturi .ntr-unul singur- pierderea unicului client al anga2atorului-
su!stituirea salariatului cu un asociat- cu un cola!orator /oluntar sau cu un cola!orator e4tern temporar- rete1nologizarea cu
consecina des&iin"rii unor posturi- des&iinarea de posturi .n sectorul pu!lic- datorit" unor decizii politice etc. 0n sc1im!- nu au
&ost reinute ca moti/e legitime pentru concediere 5i nu pot &i reinute nici su! imperiul actualei reglement"ri urm"toarele< situaia
.ncadr"ii unui salariat ulterior des&iin"rii postului- situaia .mpo/"r"rii e4cesi/e a unui salariat cu sarcinile postului des&iinat-
.nlocuirea celor doi salariai concediai- cu al treilea- des&iinarea postului unde era deta5at salariatul- des&iinarea unui post ca
urmare a reorganiz"rii pentru moti/ul su!iecti/ c" situaia este prea &a/ora!il" pentru salariai- &"r" a e4ista moti/ul real al ne/oii
cre5terii sau meninerii competiti/it"ii entit"ii economice. EIon Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu
in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. '-11F
1++
(,. Pot &i e4empli&icate drept situaii .n care este 2usti&icat" concedierea .n !aza art. ,* din Codul muncii urm"toarele< e4istena
unor datorii !ancare ale anga2atorului- cumulate cu sc"derea ci&rei de a&aceri- comasarea a dou" posturi .ntr-unul singur- .nlocuirea
salariatului cu un cola!orator /oluntar- un asociat sau un prestator de ser/icii- pierderea unicului client al societ"ii anga2atoare-
introducerea de noi te1nologii- mutarea unit"ii .n alt" localitate- pentru surmontarea unor pro!leme te1nice- administrati/e sau
comerciale. EAle4andru Iiclea EcoordonatorF- Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $77F
(7. Durisprudena a apreciat c" sunt moti/e de reorganizare- care 2usti&ic" concedierea< .m!un"t"irea calit"ii produselor-
renunarea la producerea de produse nerenta!ile- mutarea anga2atorului .ntr-o alt" localitate .n scopul reducerii costurilor-
asigurarea unor condiii de munc" similare cu ale concurenei etc. EO/idiu Iinca- Despre concedierea salariatului pentru moti/e
economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. %$F
(%. Durisprudena &rancez" a apreciat c" nu constituie di&icult"i economice apte s" &undamenteze decizia de concediere< reducerea
acti/it"ii anga2atorului .n unele sectoare de acti/itate sau .n unele secii sau ateliere dintr-o .ntreprindere- sc"derea ci&rei de
a&aceri a anga2atorului- intenia anga2atorului de a reduce costurile salariale- &"r" alt" moti/aie- reducerea pro&itului. Prin urmare-
pentru a moti/a concedierea- di&icult"ile economice tre!uie s" nu &ie accidentale sau ocazionale- anga2atorul nea/=nd alt" soluie
.n a&ara concedierii. 9u 2usti&ic" concedierea di&icult"ile economice pe care anga2atorul 5i le-a produs cu intenie. EO/idiu Iinca-
Despre concedierea salariatului pentru moti/e economice- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++*- p. %)F
('. Decesul anga2atorului persoan" &izic" are ca e&ect .ncetarea contractului indi/idual de munc" .n !aza art. ,* alin. E1F din Codul
muncii. EO/idiu Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc" al anga2atului casnic- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. (3$++,- p. )*F
)+. Contractul indi/idual de munc" al salariatului casnic /a .nceta .n !aza art. ,* din Codul muncii- .n cazul .nstr"in"rii de c"tre
anga2ator a imo!ilului care constituie domiciliul s"u- a/=nd .n /edere c" se /a des&iina locul de munc"- pentru o cauz" real" 5i
serioas". Dispoziiile art. 1,'-17+ din Codul muncii re&eritoare la protecia salariatului .n cazul trans&erului .ntreprinderii nu /or &i
incidente- .ntruc=t gospod"ria casnic" nu des&"5oar" o acti/itate economic". 9imic nu se opune p"str"rii salariatului de c"tre
cump"r"torul imo!ilului- .nc1eindu-se ast&el un nou contract indi/idual de munc". 6ste posi!il" 5i /arianta continu"rii raporturilor
de munc" cu /ec1iul anga2ator- dar .n acest caz /a inter/eni o modi&icare prin acordul p"rilor a contractului de munc". EO/idiu
Iinca- Comentarii despre contractul indi/idual de munc" al anga2atului casnic- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p.
)*-),F
)1. 9u se poate dispune concedierea pe durat" determinat". Pentru a e/ita concedierea- p"rile pot recurge la suspendarea
contractului indi/idual de munc" prin acordul p"rilor sau s" se anga2eze consecinele 5oma2ului te1nic. EIon Traian Gte&"nescu-
Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *,%F
)$. Concedierea .n temeiul art. ,* din Codul muncii presupune des&iinarea c1iar a postului ocupat de salariat- iar nu a unor
posturi de natura celui ocupat de salariat. ETri!unalul Kunedoara- sentina ci/il" nr. 7$(3$++(- .n Ale4andru Iiclea EcoordonatorF-
Codul muncii - adnotat 5i comentat- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $7,F
)(. 9u este ilegal" conduita anga2atorului p=r=t care a sta!ilit c" selectarea salariatului care urma s" ocupe postul de re&erent
r"mas dup" des&iinarea celuilalt se /a &ace .n !aza unui test pro&esional. ECurtea de Apel Pite5ti- 8ecia ci/il" pentru cauze pri/ind
con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr. 1*3>-C73$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++*- p. 1((F
)). 9u contra/ine legii organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi nou .n&iinate dup" des&iinarea altor posturi ca
urmare a implement"rii de te1nologiii in&ormatice- a/=nd .n /edere c" posturile nou .n&iinate sunt .n num"r mai mic dec=t
posturile des&iinate- neput=ndu-se a5adar redistri!ui pe noile posturi tot personalul disponi!ilizat. ECurtea de Apel Pite5ti- 8ecia
ci/il" 5i pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr. %3>-C73$++*- .n >e/ista rom=n" de dreptul
muncii nr. (3$++*- p. 1(,F
)*. Instana sesizat" cu o cerere de constatare a nulit"ii a!solute a m"surii des&acerii contractului de munc"- .n !aza art. ,* din
Codul muncii- nu poate /eri&ica dec=t dou" elemente< dac" des&iinarea locului de munc" a &ost e&ecti/" 5i dac" des&iinarea locului
de munc" a a/ut o cauz" real" 5i serioas". 6ste e&ectiu/" des&iinarea locului de munc"- dac" din compararea organigramei 5i a
statului de &uncii anterioare concedierii- cu cele ulterioare- rezult" c" postul respecti/ a &ost suprimat din structura anga2atorului.
9u prezint" niciun &el de rele/an" su! acest aspect .mpre2urarea c" anterior concedierii salariatului contestator- au &ost anga2ate
alte 5apte salariate- a/=nd .n /edere c" momentul anga2"rii acestora este anterior restr=ngerii acti/it"ii. De alt&el- .ntruc=t nu
suntem .n prezena unei concedieri colecti/e- nu ar &i &ost rele/ant nici dac" anga2area celor 5apte salariate ar &i a/ut loc dup"
concedierea salariatului contestator. ECurtea de Apel Constana- secia ci/il"- minori 5i &amilie- litigii de munc" 5i asigur"ri
sociale- decizia nr. 1')3C7 din 7 iunie $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++%- p. 1'$F
),. Concedierea .n temeiul art. ,* din Codul muncii permite cenzura instanei numai .n ceea ce pri/e5te e4istena caracterul
e&ecti/ al des&iin"rii 5i a cauzei reale 5i serioase. Prin urmare- este legal" concedierea dac" postul des&iinat nu se mai reg"se5te .n
organigrama anga2atorului. Instana nu este c1emat" s" se pronune cu pri/ire la aprecierea criteriilor de renta!ilitate a/ute .n
/edere de anga2ator la luarea m"surii concedierii 5i nici cu pri/ire la planul economic al acestuia. ECurtea de Apel Constana-
secia ci/il"- minori 5i &amilie- litigii de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. 1*%3C7 din $$ mai $++7- .n >e/ista rom=n"
de dreptul muncii nr. 13$++%- p. 1''F
1+1
)7. 8untem .n prezena des&iin"rii e&ecti/e a locului de munc" atunci c=nd acesta nu se mai reg"se5te .n structura organizatoric" a
anga2atoruluiC de asemenea- suntem .n prezena unei cauze reale atunci c=nd des&iinarea are un caracter o!iecti/C cauza este
serioas" atunci c=nd nu camu&leaz" realitatea- .ntemeindu-se pe studii &undamentate pri/itoare la .m!un"t"irea acti/it"ii. 0n spe"-
anga2atorul a pro!at des&iinarea locului de munc" prin organigrama 5i statul de &uncii depuse la dosar- .n care nu se mai reg"se5te
&uncia de director te1nicC de asemenea- aceast" &uncie nu se mai reg"se5te nici .n actele constituti/e ale societ"ii. 6ste
nerele/ant" .mpre2urarea c" des&iinarea postului de director te1nic nu a &ost adus" la cuno5tina inspectoratului teritorial de
munc". ECurtea de Apel Pite5ti- secia ci/il"- pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale 5i pentru cauze cu minori
5i de &amilie- decizia nr. )+)3>-C7 din 1% septem!rie $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++%- p. 1''F
)%. Ca urmare a modi&ic"rii dispoziiilor art. ,* din Codul muncii- instana nu mai tre!uie s" /eri&ice e4istena di&icult"ilor
economice- ci numai dac" des&iinarea postului a &ost e&ecti/" 5i s-a .ntemeiat pe o cauz" real" 5i serioas". ECurtea de Apel Pite5ti-
secia ci/il"- pentru cauze pri/ind con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale 5i pentru cauze cu minori 5i de &amilie- decizia nr. )(,3>-
C7 din $* septem!rie $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++%- p. $+)F
)'. Cauza concedierii nu a &ost real" 5i e&ecti/"- .n condiiile .n care- dup" concedierea salariatului pentru moti/ul reorganiz"rii
unit"ii- au &ost anga2ate alte persoane a/=nd acelea5i atri!uii cu ale salariatului concediat- c1iar dac" persoanele nou anga2ate au
&ost .ncadrate cu contracte de munc" pe durat" determinat". ECurtea de Apel Hucure5ti- secia a ?II-a ci/il" 5i pentru cauze pri/ind
con&licte de munc" 5i asigur"ri sociale- decizia nr. 1)1$3> din 1$ aprilie $++,- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p.
11,-117F
*+. 0n cazul des&acerii contractului indi/idual de munc"- .n temeiul art. ,* din Codul muncii- anga2atorul nu are o!ligaia de a
o&eri un loc de munc" salariatului concediat. ECurtea de Apel Constana- secia ci/il"- minori 5i &amilie- litigii de munc" 5i
asigur"ri sociale- decizia ci/il" nr. 1*%3C7 din $$ mai $++7- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++%- p. 1'%-1''F
*1. Dispoziiile art. ,* din Codul muncii nu contra/in pre/ederilor art. )1 din Constituie. Ast&el- te4tul constituional consacr"
drepturile &undamentale 5i generale la li!era alegere a pro&esiei- a meseriei sau a ocupaiei- precum 5i a locului de munc" 5i dreptul
la protecia social". 0ns" acestea nu sunt drepturi a!solute- .n sensul c" persoana s-ar putea .ncadra la orice loc de munc"- de
acestea !ene&iciind numai persoanele cu cali&icarea 5i aptitudinile necesare unei pro&esii- meserii sau ocupaii pentru care are
cali&icarea 5i aptitudinea necesare. Codul muncii pre/ede numeroase garanii- menite s" .mpiedice comportamentul a!uzi/ al
anga2atorilor- printre care &oarte important" este stricta reglementare a condiiilor de .ncetare a contractului indi/idual de munc".
Acesta poate .nceta 5i din iniiati/a anga2atorului pentru moti/e ce in de persoana salariatului- dar 5i pentru moti/e legate de
&uncionarea .n !une condiii a unit"ii- iar salariatul concediat poate contesta .n 2ustiie legalitatea 5i temeinicia moti/elor
concedierii. ECurtea Constituional"- decizia nr. (7'3$++)- 7onitorul O&icial- Partea I- nr. '7' din $* octom!rie $++)F
Art. %%. ["elurile conce$ierii pentru moti,e obiecti,e]
Concedierea pentru moti/e care nu in de persoana salariatului poate &i indi/idual" sau colecti/".
* adnot"ri #
1. 0n toate cazurile decizia de concediere este indi/idual"- ceea ce .nseamn" c" nu este posi!il" concedierea mai multor salariai
printr-o singur" decizie. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *)*- Ion
Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n"
de dreptul muncii nr. (3$++,- p. $(- Ion Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor-
indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. $(F
$. 0n /irtutea principiului simetriei 2uridice- concedierea salariatului- .n cadrul unei concedieri colecti/e- tre!uie realizat" prin
intermediul unei decizii cu caracter indi/idual. Cu alte cu/inte- unui raport 2uridic n"scut .n !aza unui act 2uridic indi/idual -
contractul indi/idual de munc" -- nu i se poate pune cap"t dec=t tot printr-un act 2uridic indi/idual. EAle4andru At1anasiu-
Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1)$F
(. Deciziile de concediere .n procedura concedierii colecti/e sunt indi/iduale 5i tre!uie s" ai!" cuprinsul menionat de art. 7) alin.
E1F din Codul muncii. EAle4andru Iiclea- Concedierea colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. 13$++7- p. (*F
). Concedierea salariailor se realizeaz" prin decizie indi/idual"- iar nu colecti/". ECostel B.lc"- >eorganizarea .ntreprinderilor.
Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p.
7%F
Concedierea colecti/" nu se realizeaz" printr-o decizie de concediere colecti/"- ci presupune emiterea unei deciziii indi/iduale
pentru &iecare salariat concediat. E9icolae ?oiculescu- Drept comunitar al muncii- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 17(F
Art. %&. [$repturile salariailor conce$iai pentru moti,e obiecti,e]
8alariaii concediai pentru moti/e care nu in de persoana lor !ene&iciaz" de m"suri acti/e de com!atere a 5oma2ului 5i pot
!ene&icia de compensaii .n condiiile pre/"zute de lege 5i de contractul colecti/ de munc" aplica!il.
1 adnotare #
1+$
0n con&ormitate cu dispoziiile Ordonanei de Urgen" a Bu/ernului nr. '%31''' pri/ind protecia social" a persoanelor ale c"ror
contracte indi/iduale de munc" /or &i des&"cute ca urmare a concedierilor colecti/e- persoanele disponi!ilizate prin concedieri
colecti/e din unit"ile menionate .n ane4a la ordonan"- cuprinse .n Programul de restructurare a .ntreprinderilor 5i de recon/ersie
pro&esional"- !ene&iciaz" de pl"i compensatorii- .n condiiile 5i cuantumurile &i4ate de ordonan". EIon Traian Gte&"nescu- Tratat
de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *)7F
34+TIU54A # - 7+once$ierea colecti,. In"ormarea
Art. %'. [$e"iniia legal a conce$ierii colecti,e]
E1F Prin concediere colecti/" se .nelege concedierea- .ntr-o perioad" de (+ de zile calendaristice- din unul sau mai multe moti/e
care nu in de persoana salariatului- a unui num"r de<
aF cel puin 1+ salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai mai mult de $+ de salariai 5i mai puin de 1++ de
salariaiC
!F cel puin 1+L din salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai cel puin 1++ de salariai- dar mai puin de (++
de salariaiC
cF cel puin (+ de salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai cel puin (++ de salariai.
E$F La sta!ilirea num"rului e&ecti/ de salariai concediai colecti/- potri/it alin. E1F- se iau .n calcul 5i acei salariai c"rora le-au
.ncetat contractele indi/iduale de munc" din iniiati/a anga2atorului- din unul sau mai multe moti/e- &"r" leg"tur" cu persoana
salariatului- cu condiia e4istenei a cel puin * concedieri.
1' adnot"ri #
1. Titlul 8eciunii a *-a din capitolul ? - 0ncetarea contractului indi/idual de munc"- din titlul II - Contractul indi/idual de munc"-
era< :Concedierea colecti/":. @orma actual" a titlului seciunii a *-a dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare
Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,- care a modi&icat te4tul iniial. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"F
$. Te4tul iniial al art. ,% era< :Prin concediere colecti/" se .nelege concedierea- .ntr-o perioad" de (+ de zile calendaristice-
dispus" din unul sau mai multe moti/e dintre cele pre/"zute la art. ,* alin. E1F- a unui num"r de<
aF cel puin * salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai mai mult de $+ de salariai 5i mai puin de 1++ de
salariaiC
!F cel puin 1+L din salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai cel puin 1++ de salariai- dar mai puin de (++
de salariaiC
cF cel puin (+ de salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai cel puin (++ de salariai.:
Lit. aF a &ost modi&icat" prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- care a intrat .n /igoare la data de * iulie $++*-
primind urm"torul coninut< :aF cel puin 1+ salariai- dac" anga2atorul care disponi!ilizeaz" are .ncadrai mai mult de $+ de
salariai 5i mai puin de 1++ de salariaiC:.
@orma actual" a art. ,% dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,-
care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
(. Dispoziiile art. ,%-7$ din Codul muncii 5i ale Ordonanei de urgen" a Bu/ernului nr. '%31'''- ast&el cum au &ost modi&icate
implicit prin pre/ederile codului- sunt concordante cu reglement"rile coninute .n Directi/a nr. '%3*'3C6 re&eritoare la apropierea
legislaiei statelor mem!re relati/e la concedierea colecti/". A/=nd .n /edere c" dispoziiile interne se aplic" 5i salariailor
.ncadrai cu contracte de munc" pe durat" determinat" sau pentru lucr"ri determinate- se poate o!ser/a caracterul mai &a/ora!il al
acestora- .n raport cu dispoziiile comunitare. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++*- p. ,7-,%- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii - comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,-
p. %,-'7F
). Prin dispoziiile art. ,% lit. aF din Codul muncii- ast&el cum au &ost modi&icate prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
,*3$++*- au &ost preluate integral dispoziiile Directi/ei Consiliului nr. '%3*'3C66 pri/ind armonizarea legislaiei statelor mem!re
cu pri/ire la concedierile colecti/e- sta!ilindu-se ast&el un num"r minim de 1+ salariai- pentru cali&icarea concedierii drept
colecti/e. Prin aceast" modi&icare s-a .nregistrat un regres .n ceea ce pri/e5te protecia social" &a" de redactarea anterioar" a
aceluia5i te4t- care stipula un num"r minim de * salariai. EAndrei Popescu- Consideraii din perspecti/a dreptului comunitar
asupra modi&ic"rii recente a Codului muncii- .n Huletin de in&ormare legislati/" nr. (3$++*- 1ttp<33UUU.clr.ro3eHuletin 3
(Q$++*3HuletinQ(Q$++*.pd&- p. )-*F
*. Dispoziiile Codului muncii nu au preluat dispoziiile comunitare din Directi/a Consiliului nr. '%3*'3C66 pri/ind armonizarea
legislaiei statelor mem!re cu pri/ire la concedierile colecti/e- pri/itoare la posi!ilitatea p"rilor contractului indi/idual de munc"
de a &i asistate de e4peri cu prile2ul derul"rii procedurii concedierii colecti/e. Prin urmare- .n a!sena unei reglement"ri e4prese
pri/itoare la aceast" posi!ilitate- p"rile pot apela la e4peri- cum ar &i un 2urist- economist- specialist .n management- numai dac"
se pre/ede ast&el prin contractul colecti/ de munc". EAndrei Popescu- Consideraii din perspecti/a dreptului comunitar asupra
modi&ic"rii recente a Codului muncii- .n Huletin de in&ormare legislati/" nr. (3$++*-
1ttp<33UUU.clr.ro3eHuletin3(Q$++*3HuletinQ(Q $++*.pd&- p. ,F
,. 8eciunea a *-a - Concedierea colecti/" - a Capitolului ? din Titlul II al Codului muncii transpune .n dreptul intern Directi/a nr.
'%3*'3C6 din $+ iulie 1''' pri/ind apropierea legislaiilor statelor mem!re re&eritor la concedierile colecti/e. ECostel B.lc"-
1+(
>eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. ,(F
7. 9oul Cod al muncii nu a a!rogat implicit dispoziiile Ordonanei de urgen" nr. '%31''' pri/ind protecia social" a persoanelor
ale c"ror contracte indi/iduale de munc" /or &i des&"cute ca urmare a concedierilor colecti/e. Prin urmare- urmeaz" ca dispoziiile
celor dou" acte normati/e s" se aplice .n mod corelat- cu meniunea c" anumite pre/ederi ale ordonanei de urgen" au &ost
implicit modi&icate prin intrarea .n /igoare a Codului muncii. EIon Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care
nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 1)-1*F
%. Intrarea .n /igoare a Codului muncii a condus la a!rogarea e4pres" indirect" a dispoziiilor cu caracter general din Ordonana
de urgen" nr. '%31'''- menin=ndu-se .n /igoare numai acele dispoziii din ordonan" cu caracter special- derogator &a" de Codul
muncii. EAle4andru At1anasiu- Luminia Dima- Dreptul muncii- 6ditura All HecJ- Hucure5ti- $++*- p. 1)+F
'. 0n ceea ce pri/e5te raportul dintre dispoziiile art. ,%-7$ din Codul muncii 5i Ordonana Bu/ernului nr. '%31''' pri/ind
protecia social" a persoanelor ale c"ror contracte indi/iduale de munc" /or &i des&"cute ca urmare a concedierii colecti/e- se poate
aprecia c" noul Cod al muncii a a!rogat implicit ordonana menionat". Ast&el- nu se poate concepe e4istena a dou" legi cadru cu
pri/ire la aceea5i pro!lem". Pe de alt" parte- dac" s-ar accepta ideea c" actele normati/e su!zist"- ar &i ane/oios de sta!ilit care
dispoziii din ordonan" au &ost modi&icate 5i care au r"mas intacte. Apoi- reglementarea concedierii colecti/e .n Codul muncii
re&lect" o concepie unitar" a legiuitorului- care e4clude completarea cu alte te4te legale pree4istente. 0n s&=r5it- ordonana
menionat" a &ost adoptat" .ntr-un conte4t social caracterizat prin restructur"ri masi/e- ceea ce a reclamat o lege special". 0n
prezent nu se mai 2usti&ic" o ast&el de reglementare special"- ci o reglementare cadru- ast&el cum este Codul muncii. ECostel B.lc"-
>eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. ,(-,)F
1+. Dispoziiile Codului muncii re&eritoare la concedierea colecti/" nu au condus la a!rogarea Ordonanei de urgen" a Bu/ernului
nr. '%31''' pri/ind protecia social" a persoanelor ale c"ror contracte indi/iduale de munc" /or &i des&"cute ca urmare a
concedierilor colecti/e. Am!ele reglement"ri sunt .n /igoare contur=nd .mpreun" regimul 2uridic de drept comun al concedierii
colecti/e. Ast&el- am!ele reglement"ri la data adopt"rii lor au &ost considerate reglement"ri generale .n materieC e4istena unor
soluii di&erite pe alocuri conduce la concluzia a!rog"rii implicite a dispoziiilor contrare din O.U.B. nr. '%31''' de c"tre
dispoziiile Codului muncii. 9u mai puin .ns"- e4ist" aspecte care nu-5i g"sesc reglementarea dec=t .n O.U.B. nr. '%31'''. Pe de
alt" parte- se poate reine 5i c"derea .n desuetudine a unor dispoziii din O.U.B. nr. '%31'''- 5i anume a dispoziiilor re&eritoare la
unit"ile care au &"cut parte din programul >.I.C.O.P. EAurelian Ba!riel Uluitu- Corelaia dintre normele Codului muncii
re&eritoare la concedierea colecti/" 5i cele cuprinse .n alte acte normati/e- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. *$-
*(F
11. A/=nd .n /edere c" dispoziiile art. ,% din Codul muncii nu e4clud contractele de munc" pe durat" determinat" din s&era
proteciei o&erite de normele pri/itoare la concedierea colecti/"- se poate conc1ide c" dispoziiile art. 1 din O.U.B. nr. '%31'''
care e4clud e4pres categoria de contracte de munc" menionat"- au &ost implicit modi&icate prin intrarea .n /igoare a Codului
muncii. EAurelian Ba!riel Uluitu- Corelaia dintre normele Codului muncii re&eritoare la concedierea colecti/" 5i cele cuprinse .n
alte acte normati/e- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. *(F
1$. Protecia o&erit" salariailor concediai de c"tre Directi/a nr. '%3*'3C6 este mai e&icace dec=t protecia o&erit" de Codul
muncii. Potri/it directi/ei- sta!ilirea num"rului salariailor concediai se e&ectueaz" .n raport cu num"rul total al salariailor unit"ii
a&ectate de concediere- .n timp ce .n Codul muncii raportarea se &ace la num"rul total al salariailor anga2atorului. ECostel B.lc"-
>eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. ,,- Carla Carmina 8piridon- 7odi&ic"rile Codului muncii pri/ind protecia salariailor .n cazul
concedierilor colecti/e- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 11$-11(F
1(. Dispoziiile Codului muncii pri/itoare la concedierea colecti/" nu sunt aplica!ile &uncionarilor pu!lici. ECostel B.lc"-
>eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"-
6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 7$F
1). 0ntruc=t- .n con&ormitate cu dispoziiile art. 1 alin. E$F din Codul 7uncii- pre/ederile acestuia se aplic" 5i raporturilor de munc"
reglementate prin legi speciale- .n m"sura .n care acestea nu conin dispoziii speci&ice derogatorii- rezult" c" dispoziiile relati/e
la concedierea colecti/" sunt incidente 5i .n pri/ina marinarilor de pe na/ele maritime- precum 5i .n pri/ina ec1ipa2elor na/elor
&lu/iale. 8-ar impune- ca reglementare /iitoare- e4ceptarea marinarilor de pe na/ele maritime de la aplica!ilitatea regimul 2uridic
al concedierilor colecti/e. ECostel B.lc"- >eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu
legislaia 5i 2urisprudena european"- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 7(F
1*. 0ntruc=t- .n con&ormitate cu dispoziiile art. %, alin. E,F din Legea nr. %*3$++, pri/ind procedura insol/enei- des&acerea
contractelor indi/iduale de munc" .n procedura simpli&icat"- precum 5i .n cazul intr"rii .n &aliment .n cadrul procedurii generale nu
atreneaz" aplicarea dispoziiilor din Codul muncii pri/itoare la concedierea colecti/"- rezult" c" salariaii concediai nu /or
!ene&icia de pl"ile compensatorii pre/"zute de lege sau de dispoziiile contractului colecti/ de munc". 8alariaii concediai /or
!ene&icia .ns" de indemnizaie de 5oma2. EIon Traian Gte&"nescu- 0ncetarea contractului indi/idual de munc" .n !aza art. %, din
Legea nr. %*3$++, pri/ind procedura insol/enei- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. $3$++,- p. 1+-11F
1+)
1,. 8ta!ilirea num"rului de salariai concediai la 1+- ca num"r minim pentru a &i .n prezena unei concedieri colecti/e- realizeaz"
armonizarea cu dispoziiile Directi/ei nr. '%3*'3C6 pri/ind apropierea legislaiilor statelor mem!re re&eritoare la concedierea
colecti/"- care &i4eaz" acela5i num"r minim. EIon Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii- 6ditura Lumina Le4-
Hucure5ti- $++*- p. ,$- Ion Traian Gte&"nescu- 7odi&ic"rile Codului muncii comentate- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++,- p.
7'F
17. 0ncetarea contractelor de munc" pe durat" determinat" nu atrage aplicarea dispoziiilor pri/itoare la concedierea colecti/"-
indi&erent de num"rul contractelor de munc" pe durat" determinat" care .nceteaz" prin a2ungerea la termen .n"untrul unei perioade
de (+ de zile. ECostel B.lc"- >eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i
2urisprudena european"- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 71F
1%. Dispoziiile art. ,% alin. E$F din Codul muncii tre!uie interpretate prin raportare la dispoziiile Directi/ei '%3*'3C6- care i-au
reprezentat sursa de inspiraie- potri/it c"rora sunt asimilate licenierilor .ncet"rile contractului indi/idual de munc" sur/enite la
iniiati/a anga2atorilor din moti/e str"ine persoanei salariatului- dac" sunt cel puin cinci licenieri. Ca e4emple de ast&el de
concedieri s-ar putea meniona .ncetarea contractului de munc" prin acordul p"rilor- dar la iniiati/a anga2atorului sau .ncetarea
contractului de munc" prin demisia salariatului dar la iniiati/a sau presiunea anga2atorului. A5adar- ast&el cum a ar"tat Curtea de
Dustiie a Comunit"ilor 6uropene- aceste cazuri sunt asimilate concedierilor- .ntruc=t sunt consecina unei mani&est"ri a /oinei
anga2atorului de .ncetare a contractului indi/idual de munc"- c1iar dac" nu sunt concedieri propriu-zise. EIon Traian Gte&"nescu-
Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii
nr. (3$++,- p. 1,-17F
1'. Concedierea salariailor .n temeiul art. %, alin. E,F din Legea nr. %*3$++, pri/ind procedura insol/enei Ecare e4cepteaz" de la
aplicarea procedurii concedierii colecti/e- concedierea salariailor de!itorului a&lat .n procedura simpli&icat" sau .n &aliment .n
cazul procedurii generaleF &ace e4cepie de la dispoziiile art. ,% alin. E$F din Codul muncii- ceea ce .nseamn" c" num"rul
salariailor concediai .n !aza pre/ederilor menionale ale legii insol/enei nu se /a lua .n calcul pentru sta!ilirea unei concedieri
colecti/e. EIon Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n
>e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 17F
Art. %). [noti"icarea inteniei $e conce$iere colecti,]
E1F 0n cazul .n care anga2atorul intenioneaz" s" e&ectueze concedieri colecti/e- acesta are o!ligaia de a iniia- .n timp util 5i .n
scopul a2ungerii la o .nelegere- .n condiiile pre/"zute de lege- consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor-
cu pri/ire cel puin la<
aF metodele 5i mi2loacele de e/itare a concedierilor colecti/e sau de reducere a num"rului de salariai care /or &i concediaiC
!F atenuarea consecinelor concedierii prin recurgerea la m"suri sociale care /izeaz"- printre altele- spri2in pentru recali&icarea sau
recon/ersia pro&esional" a salariailor concediai.
E$F 0n perioada .n care au loc consult"ri- potri/it alin. E1F- pentru a permite sindicatului sau reprezentanilor salariailor s"
&ormuleze propuneri .n timp util- anga2atorul are o!ligaia s" le &urnizeze toate in&ormaiile rele/ante 5i s" le noti&ice- .n scris-
urm"toarele<
aF num"rul total 5i categoriile de salariaiC
!F moti/ele care determin" concedierea preconizat"C
cF num"rul 5i categoriile de salariai care /or &i a&ectai de concediereC
dF criteriile a/ute .n /edere- potri/it legii 5i3sau contractelor colecti/e de munc"- pentru sta!ilirea ordinii de prioritate la
concediereC
eF m"surile a/ute .n /edere pentru limitarea num"rului concedierilorC
&F m"surile pentru atenuarea consecinelor concedierii 5i compensaiile ce urmeaz" s" &ie acordate salariailor concediai- con&orm
dispoziiilor legale 5i3sau contractului colecti/ de munc" aplica!ilC
gF data de la care sau perioada .n care /or a/ea loc concedierileC
1F termenul .n"untrul c"ruia sindicatul sau- dup" caz- reprezentanii salariailor pot &ace propuneri pentru e/itarea ori diminuarea
num"rului salariailor concediai.
E(F O!ligaiile pre/"zute la alin. E1F 5i E$F se menin indi&erent dac" decizia care determin" concedierile colecti/e este luat" de
c"tre anga2ator sau de o .ntreprindere care deine controlul asupra anga2atorului.
E)F 0n situaia .n care decizia care determin" concedierile colecti/e este luat" de o .ntreprindere care deine controlul asupra
anga2atorului- acesta nu se poate pre/ala- .n nerespectarea o!ligaiilor pre/"zute la alin. E1F 5i E$F- de &aptul c" .ntreprinderea
respecti/" nu i-a &urnizat in&ormaiile necesare.
% adnot"ri #
1. Te4tul iniial al art. ,' era< :0n cazul concedierilor colecti/e anga2atorului .i re/in urm"toarele o!ligaii<
aF s" .ntocmeasc" un plan de m"suri sociale sau de alt tip pre/"zut de lege ori de contractele colecti/e de munc" aplica!ile- cu
consultarea sindicatului sau a reprezentanilor salariailorC
!F s" propun" salariailor programe de &ormare pro&esional"C
cF s" pun" la dispoziie sindicatului care are mem!ri .n unitate sau- dup" caz- reprezentanilor salariailor toate in&ormaiile
rele/ante .n leg"tur" cu concedierea colecti/"- .n /ederea &ormul"rii propunerilor din partea acestoraC
1+*
dF s" iniieze .n timp util- .n scopul punerii de acord- consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor-
re&eritoare la metodele 5i mi2loacele de e/itare a concedierilor colecti/e sau de reducere a num"rului de salariai a&ectai 5i de
atenuare a consecinelor.:
Te4tul lit. aF a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*-
primind urm"torul coninut< :aF s" iniieze- .n scopul punerii de acord- consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii
salariailor- re&eritoare la metodele 5i mi2loacele de e/itare a concedierilor colecti/e sau de reducere a num"rului de salariai
a&ectai 5i de atenuare a consecinelor prin recurgerea la m"suri sociale ce /izeaz" .n special spri2inul pentru recali&icare sau
recon/ersie pro&esional" a salariailor concediaiC . De asemenea- lit. aF a &ost modi&icat" prin Legea nr. (713$++*- care a intrat .n
/igoare la data de $$ decem!rie $++*- primind urm"torul coninut< :aF s" iniieze- .n scopul punerii de acord- .n condiiile
pre/"zute de lege- consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor- re&eritoare la metodele 5i mi2loacele de
e/itare a concedierilor colecti/e sau de reducere a num"rului de salariai a&ectai 5i de atenuare a consecinelorC:.
Te4tul lit. !F a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*-
primind urm"torul coninut< :!F s" pun" la dispoziie sindicatului care are mem!ri .n unitate sau- dup" caz- reprezentanilor
salariailor toate in&ormaiile rele/ante .n leg"tur" cu concedierea colecti/"- .n /ederea &ormul"rii propunerilor din partea
acestora.: De asemenea- lit. !F a &ost modi&icat" prin Legea nr. (713$++*- care a intrat .n /igoare la data de $$ decem!rie $++*-
primind urm"torul coninut< :!F s" pun" la dispoziie sindicatului care are mem!ri .n unitate sau- dup" caz- reprezentanilor
salariailor- .n condiiile pre/"zute de lege- toate in&ormaiile rele/ante .n leg"tur" cu concedierea colecti/"- .n /ederea &ormul"rii
propunerilor din partea acestora.:
Lit. cF a &ost a!rogat" la data de * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Lit. dF a &ost a!rogat" la data de * iulie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
@orma actual" a art. ,' dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,-
care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. O!ligaia .n sarcina anga2atorului de a iniia consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor- .n scopul
punerii de acord- este o o!ligaie de diligen"- ceea ce .nseamn" c" anga2atorul are numai o!ligaia de a .ncerca a2ungerea la un
acord cu sindicatul sau reprezentanii salariailor- nerealizarea acordului nea&ect=nd /ala!ilitatea concedierii. EIon Traian
Gte&"nescu- Ger!an Heligr"deanu- Prezentare de ansam!lu 5i o!ser/aii critice asupra noului Cod al muncii- .n Dreptul nr. )3$++(-
p. )1- Ion Traian Gte&"nescu- Concedierea salariailor pentru moti/e care nu in de persoana lor- indi/idual" 5i colecti/"- .n >e/ista
rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. $1- Carla Carmina 8piridon- 7odi&ic"rile Codului muncii pri/ind protecia salariailor .n
cazul concedierilor colecti/e- .n >e/ista rom=n" de dreptul muncii nr. (3$++,- p. 11(F
(. >enunarea legiuitorului la o!ligaia anga2atorului de a .ntocmi un plan de m"suri sociale sau de alt tip- potri/it legii- de5i este
concordant" cu Directi/a Consiliului nr. '%3*'3C66 pri/ind armonizarea legislaiei statelor mem!re cu pri/ire la concedierile
colecti/e- constituie un regres pentru protecia social" a salariailor. C1iar dac" .n condiiile economice actuale prezenta
reglementare se 2usti&ic"- .n perspecti/" s-ar impune reglementarea unor m"suri concrete de protecie social"- pentru a se e/ita
orice a!uz al anga2atorului .n ceea ce pri/e5te recurgerea la aceast" &orm" de concediere. EAndrei Popescu- Consideraii din
perspecti/a dreptului comunitar asupra modi&ic"rii recente a Codului muncii- .n Huletin de in&ormare legislati/" nr. (3$++*-
1ttp<33UUU.clr.ro 3eHuletin3(Q$++*3HuletinQ(Q$++*.pd&- p. *F
). 0n cazul .n care la ni/elul anga2atorului &uncioneaz" o organizaie sindical" reprezentati/" 5i una nereprezentati/"- anga2atorul
este o!ligat s" deruleze consult"ri cu am!ele- .n temeiul art. ,' din Codul muncii. EO/idiu Iinca- Dreptul muncii. >elaiile
colecti/e- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $,*F
*. O!ligaia anga2atorului de a iniia consult"ri cu sindicatul sau- dup" caz- cu reprezentanii salariailor- se consider" .ndeplinit"
dup" dou" r=nduri de ast&el de consult"ri- c1iar dac" anga2atorul .5i menine poziia iniial"- el ne&iind o!ligat s" adopte poziia
sindicatului- respecti/ a reprezentanilor salariailor. ECostel B.lc"- >eorganizarea .ntreprinderilor. Analiza dispoziiilor noului
Cod al muncii .n raport cu legislaia 5i 2urisprudena european"- 6ditura >osetti- Hucure5ti- $++*- p. 7)F
,. Dispoziiile art. ,' 5i art. 7+ din Codul muncii nu sunt pe deplin con&orme cu dispoziiile Directi/ei nr. '%3*'3C6 a Consiliului
din $+.+7.1''% pri/ind apropierea legislaiilor statelor mem!re re&eritoare la concedierea colecti/"- a/=nd .n /edere c"
in&ormaiile pe care anga2atorul le &urnizeaz" sindicatului sau reprezentanilor salariailor- .n cadrul consult"rilor cu ace5tia- nu
tre!uie comunicate 5i inspectoratului teritorial de munc" 5i ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc". 0n acela5i sens- se
poate o!ser/a c" legea rom=n" nu impune ca .n proiectul de concediere s" se menioneze consult"rile care au a/ut loc. EO/idiu
Iinca- Unele o!ser/aii re&eritoare la procedura concedierii colecti/e- .n Dreptul nr. 73$++*- p. 71F
7. A/=nd .n /edere c" nici .n Codul muncii 5i nici .n Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. '%31''' pri/ind protecia social" a
persoanelor ale c"ror contracte indi/iduale de munc" /or &i des&"cute ca urmare a concedierilor colecti/e- nu sunt cuprinse
dispoziii pri/ind ordinea de priorit"i pentru concediere- rezult" c" anga2atorul /a &i inut s" o!ser/e dispoziiile aplica!ile din
contractul colecti/ de munc". Dac" la ni/el de unitate nu s-a .nc1eiat un contract colecti/ de munc"- urmeaz" a &i incident"
ordinea de priorit"i sta!ilit" prin contractul colecti/ de munc" la ni/el naional. Concedierea salariailor cu .nc"lcarea ordinii de
prioritate atrage nulitatea- instanele 2udec"tore5ti &iind competente s" /eri&ice maniera .n care anga2atorul a respectat criteriile de
selectare a personalului. EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. *))F
%. 9erespectarea criteriilor pri/itoare la ordinea de prioritate pentru concedierea salariailor nu atrage nulitatea deciziei de
concediere dac" se do/ede5te c" aceasta s-a .ntemeiat pe o cauz" real" 5i serioas" dintre cele stipulate de art. ,* din Codul muncii.
1+,
8alariatul care .ns" a &ost pre2udiciat prin .nc"lcarea criteriilor de prioritate se poate adresa instanei cu cerere de reparare a
pre2udiciului. EO/idiu Iinca- Dreptul muncii. >elaiile colecti/e- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++)- p. $7)F
Art. &-. [comunicarea noti"icrii inteniei $e conce$iere colecti, ctre autoriti]
Anga2atorul are o!ligaia s" comunice o copie a noti&ic"rii pre/"zute la art. ,' alin. E$F inspectoratului teritorial de munc" 5i
ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc" la aceea5i dat" la care a comunicat-o sindicatului sau- dup" caz- reprezentanilor
salariailor.
$ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al art. 7+ era< :E1F Anga2atorul are o!ligaia s" noti&ice .n scris sindicatului sau- dup" caz- reprezentanilor
salariailor intenia de concediere colecti/"- cu cel puin (+ de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
E$F 9oti&icarea inteniei de concediere colecti/" tre!uie s" cuprind"<
aF num"rul total 5i categoriile de salariaiC
!F moti/ele care determin" concediereaC
cF num"rul 5i categoriile de salariai care /or &i a&ectai de concediereC
dF criteriile a/ute .n /edere- potri/it legii 5i3sau contractelor colecti/e de munc"- pentru sta!ilirea ordinii de prioritate la
concediereC
eF m"surile a/ute .n /edere pentru limitarea num"rului concedierilorC
&F m"surile pentru atenuarea consecinelor concedierii 5i compensaiile ce urmeaz" s" &ie acordate salariailor concediai- con&orm
dispoziiilor legale 5i3sau contractului colecti/ de munc" aplica!ilC
gF data de la care sau perioada .n care /or a/ea loc concedierileC
1F termenul .n"untrul c"ruia sindicatul sau- dup" caz- reprezentanii salariailor pot &ace propuneri pentru e/itarea ori diminuarea
num"rului salariailor concediai.
E(F Anga2atorul are o!ligaia s" comunice noti&icarea pre/"zut" la alin. E$F inspectoratului teritorial de munc" 5i ageniei teritoriale
de ocupare a &orei de munc" la aceea5i dat" la care a comunicat-o sindicatului sau- dup" caz- reprezentanilor salariailor.:
@orma actual" a art. 7+ dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++,-
care a modi&icat te4tul iniial. EAndrei 8"/escu- 7arinela Cioroa!"- Alina 7ateiF
$. De5i instituie o!ligaia anga2atorului de a noti&ica inspectoratului teritorial de munc" proiectul de concediere colecti/"-
Codul nu conine nici o dispoziie pri/itoare la atri!uiile acestuia legate de proiect. EO/idiu Iinca- Unele o!ser/aii
re&eritoare la procedura concedierii colecti/e- .n Dreptul nr. 73$++*- p. 7(-7)F
Art. &1. [consultarea salariailor]
E1F 8indicatul sau- dup" caz- reprezentanii salariailor pot propune anga2atorului m"suri .n /ederea e/it"rii concedierilor ori
diminu"rii num"rului salariailor concediai- .ntr-un termen de 1+ zile calendaristice de la data primirii noti&ic"rii.
E$F Anga2atorul are o!ligaia de a r"spunde .n scris 5i moti/at la propunerile &ormulate potri/it pre/ederilor alin. E1F- .n termen de
* zile calendaristice de la primirea acestora.
$ adnot"ri #
1. Te4tul iniial al art. 71 era< :E1F 8indicatul sau- dup" caz- reprezentanii salariailor pot propune anga2atorului m"suri .n /ederea
e/it"rii concedierilor ori diminu"rii num"rului salariailor concediai- .ntr-un termen de $+ de zile calendaristice de la data primirii
proiectului de concediere.
E$F Anga2atorul are o!ligaia de a r"spunde .n scris 5i moti/at la propunerile &ormulate potri/it pre/ederilor alin. E1F- .n termen de
1+ zile de la primirea acestora.
E(F 0n cazul .n care aspectele legate de concedierea colecti/" a/ut" .n /edere nu pot &i soluionate .n interiorul termenului de )* de
zile pre/"zut la art. 7+ alin. E1F- la solicitarea oric"reia dintre p"ri- inspectoratul teritorial de munc" poate dispune prelungirea
acestuia cu ma4imum 1* zile calendaristice.:
Alin. E1F a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul
coninut< :E1F 8indicatul sau- dup" caz- reprezentanii salariailor pot propune anga2atorului m"suri .n /ederea e/it"rii
concedierilor ori diminu"rii num"rului salariailor concediai- .ntr-un termen de 1* zile calendaristice de la data primirii
noti&ic"rii.:
Alin. E$F a &ost modi&icat de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind
urm"torul coninut< :E$F Anga2atorul are o!ligaia de a r"spunde .n scris 5i moti/at la propunerile &ormulate potri/it pre/ederilor
alin. E1F- .n termen de * zile calendaristice de la primirea acestora.:
Alin. E(F a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind
urm"torul coninut< :E(F La solicitarea oric"reia dintre p"ri- inspectoratul teritorial de munc" poate dispune am=narea momentului
emiterii deciziei de concediere cu ma4imum 1+ zile calendaristice- .n cazul .n care aspectele legate de concedierea colecti/" a/ut"
.n /edere nu pot &i soluionate .n termenul sta!ilit la art. 7+ alin. E1F.: De asemenea- el a &ost modi&icat prin Legea nr. (713$++*-
intrat" .n /igoare la data de $$ decem!rie $++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++* primind
urm"torul coninut< :E(F La solicitarea oric"reia dintre p"ri- inspectoratul teritorial de munc" poate dispune am=narea momentului
emiterii deciziei cu ma4imum 1+ zile calendaristice- .n cazul .n care aspectele legate de concedierea colecti/" a/ut" .n /edere nu
pot &i soluionate p=n" la data pre/"zut" .n noti&icarea inteniei de concediere colecti/" ca &iind data emiterii deciziilor de
concediere.:
1+7
@orma actual" a art. 71 dateaz" dateaz" din 1% septem!rie $++,- c=nd a intrat .n /igoare Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr.
**3$++,- care a modi&icat te4tul /ec1i. EAndrei 8"/escu- >u4andra 9ioiuF
0n /ederea reducerii sau .nl"tur"rii e&ectelor negati/e ale concedierii colecti/e- practica statelor cu economie de pia"
dez/oltat" a &i4at o serie de m"suri- cum ar &i< .nlocuirea contractelor de munc" cu timp integral cu contracte de munc" cu
timp parial- mic5orarea salariilor &"r" reducerea timpului de munc"- pensionarea anticipat"- introducerea muncii .n sc1im!uri-
redistri!uirea personalului- limitarea orelor suplimentare. @a" de dispoziiile art. (% din Codul muncii- ast&el de m"suri sunt
inadmisi!ile .n >om=nia. 8ingura soluie legal" pentru implementarea lor const" .n realizarea acordului p"rilor pentru
.ncetarea contractelor de munc" 5i .nc1eierea unor noi contracte de munc"- conin=nd clauze mai puin &a/ora!ile salariatului.
EIon Traian Gte&"nescu- Tratat de dreptul muncii- /ol. I- 6ditura Lumina Le4- Hucure5ti- $++(- p. **1-**$- Carla Carmina
8piridon- 7odi&ic"rile Codului muncii pri/ind protecia salariailor .n cazul concedierilor colecti/e- .n >e/ista rom=n" de
dreptul muncii nr. (3$++,- p. 11)F
Art. &11. [noti"icarea conce$ierii colecti,e]
E1F 0n situaia .n care- ulterior consult"rilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor- potri/it pre/ederilor art. ,' 5i 71-
anga2atorul decide aplicarea m"surii de concediere colecti/"- acesta are o!ligaia de a noti&ica .n scris inspectoratul teritorial de
munc" 5i agenia teritorial" de ocupare a &orei de munc"- cu cel puin (+ de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor
de concediere.
E$F 9oti&icarea pre/"zut" la alin. E1F tre!uie s" cuprind" toate in&ormaiile rele/ante cu pri/ire la intenia de concediere colecti/"-
pre/"zute la art. ,' alin. E$F- precum 5i rezultatele consult"rilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor- pre/"zute la art. ,'
alin. E1F 5i art. 71- .n special moti/ele concedierilor- num"rul total al salariailor- num"rul salariailor a&ectai de concediere 5i data
de la care sau perioada .n care /or a/ea loc aceste concedieri.
E(F Anga2atorul are o!ligaia s" comunice o copie a noti&ic"rii pre/"zute la alin. E1F sindicatului sau reprezentanilor salariailor- la
aceea5i dat" la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munc" 5i ageniei teritoriale de ocupare a &orei de munc".
E)F 8indicatul sau reprezentanii salariailor pot transmite e/entuale puncte de /edere inspectoratului teritorial de munc".
E*F La solicitarea moti/at" a oric"reia dintre p"ri- inspectoratul teritorial de munc"- cu a/izul ageniei teritoriale de ocupare a
&orei de munc"- poate dispune reducerea perioadei pre/"zute la alin. E1F- &"r" a aduce atingere drepturilor indi/iduale cu pri/ire la
perioada
de prea/iz.
E,F Inspectoratul teritorial de munc" are o!ligaia de a in&orma .n timp util anga2atorul 5i sindicatul sau reprezentanii salariailor-
dup" caz- asupra reducerii perioadei pre/"zute la alin. E1F- precum 5i despre moti/ele care au stat la !aza acestei decizii.
1 adnotare #
1. Art. 711 a &ost introdus de Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. **3$++, pentru modi&icarea 5i completarea Legii nr.
*(3$++( Codul muncii- care a intrat .n /igoare la 1% septem!rie $++,. EAndrei 8"/escu- >u4andra 9ioiuF
Art. &2. [noi anga/ri $up conce$ierea colecti,]
E1F Anga2atorul care a dispus concedieri colecti/e nu poate &ace noi .ncadr"ri pe locurile de munc" ale salariailor concediai timp
de ' luni de la data concedierii acestora.
E$F 0n situaia .n care .n aceast" perioad" se reiau acti/it"ile a c"ror .ncetare a condus la concedieri colecti/e- anga2atorul are
o!ligaia de a transmite salariailor care au &ost concediai o comunicare scris" .n acest sens 5i de a-i reanga2a pe acelea5i locuri de
munc" pe care le-au ocupat anterior- &"r" e4amen sau concurs ori perioad" de pro!".
E(F 8alariaii au la dispoziie un termen de ma4imum 1+ zile lucr"toare de la data comunic"rii anga2atorului- pre/"zut" la alin. E$F-
pentru a-5i mani&esta .n scris consim"m=ntul cu pri/ire la locul de munc" o&erit.
E)F 0n situaia .n care salariaii care au dreptul de a &i reanga2ai potri/it alin. E$F nu .5i mani&est" .n scris consim"m=ntul .n
termenul pre/"zut la alin. E(F sau re&uz" locul de munc" o&erit- anga2atorul poate &ace noi .ncadr"ri pe locurile de munc" r"mase
/acante.
* adnot"ri #
1. Te4tul iniial al alin. E1F era< :E1F Anga2atorul care a dispus concedieri colecti/e nu poate &ace noi anga2"ri pe locurile de munc"
ale salariailor concediai pe o perioad" de 1$ luni de la data concedierii acestora.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E1F Anga2atorul care a dispus
concedieri colecti/e nu poate &ace noi anga2"ri pe locurile de munc" ale salariailor concediai pe o perioad" de ' luni de la data
concedierii acestora. @orma actual" a a alin. E1F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr. (713$++*- care
a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
Te4tul iniial al alin. E$F era< :E$F 0n cazul .n care .n aceast" perioad" anga2atorul reia acti/it"ile a c"ror .ncetare a condus la
concedieri colecti/e- salariaii care au &ost concediai au dreptul de a &i reanga2ai pe acelea5i locuri de munc" pe care le-au ocupat
anterior- &"r" e4amen sau concurs ori perioad" de pro!".: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*-
intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut < :E$F 0n cazul .n care .n aceast" perioad" anga2atorul reia
acti/it"ile a c"ror .ncetare a condus la concedieri colecti/e- acesta are o!ligaia de a transmite salariailor care au &ost concediai o
comunicare scris" .n acest sens 5i de a i reanga2a pe acelea5i locuri de munc" pe care le au ocupat anterior- &"r" e4amen sau
concurs ori perioad" de pro!".: @orma actual" a a alin. E$F dateaz" din $$ decem!rie $++*- c=nd a intrat .n /igoare Legea nr.
(713$++*- care a modi&icat Ordonana de urgen" a Bu/ernului nr. ,*3$++*.
1+%
Te4tul iniial al alin. E(F era< :E(F 0n situaia .n care salariaii care au dreptul de a &i reanga2ai potri/it alin. E$F nu solicit" acest
lucru- anga2atorul poate &ace noi anga2"ri pe locurile de munc" r"mase /acante.: 6l a &ost modi&icat prin Ordonana de urgen" a
Bu/ernului nr. ,*3$++*- intrat" .n /igoare la data de * iulie $++*- primind urm"torul coninut< :E(F 8ala