Sunteți pe pagina 1din 43

ORDIN Nr.

138 din 5 septembrie 2001


pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind organizarea ativit!ii de
ap!rare "mpotriva inendiilor # D.$.%.&.I. # 005
'(I)'N)* (INI&)'R+, D' IN)'RN'
%+-,I./) 0N* (ONI)OR+, O1I.I/, NR. 202 din 22 septembrie 2001
(inistru de interne3
av4nd "n vedere prevederile art. 15 lit. 6 din ,egea nr. 12171882 privind
organizarea 9i :unionarea .orpului %ompierilor (ilitari3
"n temeiul art. 13 alin. ;26 din ,egea nr. <071880 privind organizarea 9i
:unionarea (inisterului de Interne3 u modi:i!rile 9i omplet!rile
ulterioare3
emite urm!torul ordin*
/R). 1
&e aprob! Dispoziiile generale privind organizarea ativit!ii de ap!rare
"mpotriva inendiilor # D.$.%.&.I. # 0053 uprinse "n ane=a are :ae parte
integrant! din prezentul ordin.
/R). 2
Inspetoratul $eneral al .orpului %ompierilor (ilitari3 prin marile unit!i
9i unit!ile de pompieri militari3 va urm!ri punerea "n apliare a prevederilor
prezentului ordin.
/R). 3
Nerespetarea prevederilor Dispoziiilor generale privind organizarea
ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor # D.$.%.&.I. # 005 atrage
r!spunderea >uridi!3 potrivit legii.
/R). <
;16 %rezentul ordin va :i publiat "n (onitorul O:iial al Rom4niei3 %artea
I3 9i va intra "n vigoare la 30 de zile de la data publi!rii.
;26 ,a data intr!rii "n vigoare a prezentului ordin orie dispoziii ontrare
"9i "neteaz! apliabilitatea.
(inistru de interne3
Ioan Rus
/N'?/ 1
DI&%O@IAII $'N'R/,'
privind organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor # D.$.%.&.I. #
005
./%. 1
%revederi generale
&'.AI+N'/ 1
&op3 domeniu de apliare
/R). 1
%rezentele dispoziii generale reglementeaz! modul de organizare 9i
des:!9urare a ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor3 "n baza prevederilor
legale "n vigoare.
/R). 2
%rezentele dispoziii generale stabiles adrul general de apliare unitar! a
prevederilor legale privind organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva
inendiilor la ageni eonomii3 instituii 9i unit!i administrativ#teritoriale 9i
detaliaz!3 dup! az3 anumite aspete re:eritoare la aeasta.
/R). 3
%revederile prezentelor dispoziii generale se apli! la agenii eonomii
9i la instituiile are au un num!r de salariai el puin egal u el stabilit3
on:orm legii3 pentru "ntreprinderile mii3 preum 9i la unit!ile
administrativ#teritoriale.
&'.AI+N'/ a 2#a
.oninutul organiz!rii ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor
/R). <
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor presupune*
a6 stabilirea struturilor u atribuii "n domeniul ap!r!rii "mpotriva
inendiilorB
b6 "ntomirea3 aprobarea 9i di:uzarea atelor de autoritate ;deizii3
dispoziii3 Cot!r4ri et.6 prin are se stabiles r!spunderi pe linia ap!r!rii
"mpotriva inendiilorB
6 "ntomirea3 aprobarea 9i di:uzarea doumentelor spei:ie ativit!ii de
ap!rare "mpotriva inendiilor ;liste3 situaii3 instruiuni3 gra:ie3 planuri3
doumentaii teCnie3 regulamente de organizare 9i :unionare et.6B
d6 asigurarea :ormularelor tipizate ;permise de luru u :o3 autorizaii de
luru3 :i9e de instruire6 9i a atelor normative de reglementare spei:ieB
e6 "ndeplinirea riteriilor 9i a erinelor de preg!tire3 avizare3 autorizare3
atestare3 erti:iare3 agrementare3 prev!zute de lege 9i de reglement!rile "n
vigoareB
:6 implementarea sistemului de depistare 9i unoa9tere a ori!ror situaii
sau aspete are pot :avoriza produerea sau dezvoltarea inendiilor ;auze
de inendiu3 st!ri de periol3 alte "n!l!ri3 soateri din :uniune6B
g6 reglementarea raporturilor privind ap!rarea "mpotriva inendiilor "n
relaiile generate de ontrate3 onvenii 9i alte asemenea situaiiB
C6 realizarea sistemului operativ de observare 9i anunare a inendiului3
preum 9i de alertare "n azul produerii unui ast:el de evenimentB
i6 asigurarea :union!rii mi>loaelor teCnie de prevenire 9i stingere a
inendiilorB
>6 organizarea interveniei3 "n az de inendiu3 de !tre salariai3 populaie
9i :orele speializateB
D6 analizarea inendiilor produse3 desprinderea onluziilor 9i stabilirea de
m!suri on:orme u realitatea3 preum 9i a "mpre>ur!rilor 9i :atorilor
determinani.
./%. 2
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor
&'.AI+N'/ 1
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor la ageni
eonomii 9i instituii
/R). 5
0n adrul agenilor eonomii 9i instituiilor vizate de prevederile
prezentelor dispoziii generale3 "n :unie de nivelul risului de inendiu 9i
de spei:iul ativit!ii3 se onstituie una dintre urm!toarele struturi u
atribuii de ap!rare "mpotriva inendiilor*
a6 ompartiment3 serviiu3 seie sau birou3 de regul! la ageni eonomii
u ris mare 9i :oarte mare de inendiu3 l!diri "nalte 9i :oarte "nalte3 l!diri
ivile u s!li aglomerate3 u peste 200 de persoane 9i sen! amena>at!B
b6 adre teCnie u atribuii de prevenire 9i stingere a inendiilor3 numite
e=lusiv pentru aeast! ativitate3 la soiet!i 9i regii naionale3 ageni
eonomii 9i instituii u ris mediu de inendiu3 l!diri ivile u s!li
aglomerate are nu se "nadreaz! "n prevederile lit. a63 preum 9i la autorit!i
ale administraiei publie entrale de speialitateB
6 adre teCnie u atribuii de prevenire 9i stingere a inendiilor sau
persoane are "ndeplines prin umul atribuii privind punerea "n apliare3
ontrolul 9i supravegCerea m!surilor de ap!rare "mpotriva inendiilor3 "n alte
situaii de4t ele menionate la lit. a6 9i b6.
/R). 2
/tribuiile pentru struturile menionate la art. 5 se stabiles 9i se detaliaz!
ast:el "n4t s! permit! "ndeplinirea obligaiilor legale are revin patronului 9i
autorit!ilor administraiei publie.
/R). 5
%entru elelalte ategorii de salariai atribuiile din domeniul ap!r!rii
"mpotriva inendiilor se stabiles "n :i9ele posturilor3 in4ndu#se seama de
alitatea :uniei pe are o au.
/R). 8
;16 &truturile prev!zute la art. 5 se integreaz!3 dup! az3 "n strutura
serviiilor de pompieri ivili3 organizate potrivit legii.
;26 Denumirea serviiu de pompieri ivili rezult! din araterul ativit!ii
pe are o des:!9oar! 9i din atribuiile legale pe are le pot "ndeplini pompierii
ivili. &erviiul de pompieri ivili nu se asimileaz! a o strutur! de personal
"n sensul elor prev!zute "n organizarea munii.
/R). 8
/tele de autoritate emise de patron ;deizie3 dispoziie et.6 privind
ap!rarea "mpotriva inendiilor3 prev!zute la art. < lit. b63 se re:er! la*
a6 stabilirea modului de organizare 9i a responsabilit!ilor privind ap!rarea
"mpotriva inendiilorB
b6 onstituirea serviiului de pompieri iviliB
6 modul de e=eutare a lur!rilor u :o desCisB
d6 reglementarea :umatuluiB
e6 modul de gestionare a de9eurilor3 reziduurilor 9i a ambala>elor spei:ie
ativit!iiB
:6 m!suri speiale din domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor3 are s!
ontraareze e:etele perioadelor aniulare sau seetoaseB
g6 sistemul de m!suri teCnie 9i organizatorie re:eritoare la instruirea "n
domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilorB
C6 r!spunderile e revin p!rilor "n eea e prive9te asigurarea ap!r!rii
"mpotriva inendiilor pentru azurile de onesionare3 "nCiriere 9i
antrepriz!B
i6 apliarea "n adrul agentului eonomi sau al instituiei a prevederilor
unor reglement!ri din alte setoare de ativitate pentru azurile sau situaiile
"n are reglement!rile de nivel general nu detaliaz! toate aspetele3 iar ele
spei:ie sunt insu:iienteB
>6 ontratul3 "nelegerea3 anga>amentul sau onvenia privind asigurarea
interveniei3 "n az de urgen!3 a :orelor speializate3 preum 9i de preg!tire
a aesteiaB
D6 reglementarea modului de "ntreinere3 veri:iare 9i reparare a
instalaiilor speiale de semnalizare 9i stingere a inendiilor3 din dotareB
l6 stabilirea puntelor vitale vulnerabile la inendiu din adrul agentului
eonomi sau instituiei.
/R). 10
Doumentele spei:ie ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor3
menionate la art. < lit. 63 uprind3 de regul!3 in:ormaii privind*
a6 substanele periuloase3 lasi:iate ast:el potrivit legii3 utilizate "n
ativitatea agentului eonomi sau a instituieiB
b6 datele de identitate ale personalului din adrul serviiilor de pompieri
ivili3 inlusiv re:eritoare la preg!tire3 ali:iare 9i atestareB
6 agenii eonomii are au ontrate de "nCiriere3 loaie 9i altele
asemenea3 u spei:iarea l!dirilor utilizate 9i a pro:ilului de ativitateB
d6 alimentarea u ap! pentru stingerea inendiilor la onstruii ;antit!i
de rezerv!3 pompe3 Cidrani e=teriori 9i interiori6B
e6 instalaiile speiale de stingere ;tip3 louri deservite3 num!r de apete de
debitare3 agent sting!tor3 rezerve6B
:6 instalaiile speiale de semnalizare a inendiilor ;tip3 louri deservite3
num!r de linii 9i omponente de delan9are sau aionare3 rezerve6B
g6 e=eriiile 9i apliaiile de intervenie e:etuate3 av4nd ane=ate
onluzii rezultate din e:etuarea aestoraB
C6 sistemele3 instalaiile 9i dispozitivele de limitare a propag!rii
inendiilor pe louri de amplasare* perei3 plan9ee3 sisteme de ventilaie3
limatizare et.B
i6 zonele u periol de e=plozie3 da! este azulB
>6 utila>ele 9i autospeialele de intervenie din dotarea serviiului de
pompieri 9i stourile de ageni sting!tori sau neutralizatoriB
D6 eCipamentul de proteie a personalului de intervenie3 "n :unie de
risurile 9i e:etele negative ale agenilor termii3 Cimii3 eletromagnetii
ori biologii3 are pot interveni "n az de inendiu3 stabilii on:orm ane=ei
nr. 2 la Normele generale de prevenire 9i stingere a inendiilor3 aprobate prin
Ordinul ministrului de interne nr. 55571888 9i publiate "n (onitorul O:iial
al Rom4niei3 %artea I3 nr. 38< din 8 otombrie 1888B
l6 instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor pentru* puntele vitale
vulnerabile la inendii3 lourile de mun!3 instalaiile utilitare3 e:etuarea
lur!rilor u ris ridiat de inendiu ;:o desCis3 vopsire et.6B
m6 proedurile de instruire pe ategorii de instruta>e on:orm
Dispoziiilor generale privind instruirea "n domeniul prevenirii 9i stingerii
inendiilor # D.$.%.&.I.70023 aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.08072000 9i publiate "n (onitorul O:iial al Rom4niei3 %artea I3 nr. 155
din 1< aprilie 20003 9i :i9ele de instruire a:erenteB
n6 gra:iele de "ntreinere 9i veri:iare pentru di:erite ategorii de utila>e3
instalaii 9i sisteme are pot genera inendii sau are se utilizeaz! "n az de
inendiuB
o6 planurile de evauare "n az de inendiu ;de nivel 9i "n!peri63 de
depozitare a materialelor periuloase 9i de intervenieB
p6 avizele 9i autorizaiile p.s.i.3 inlusiv doumentaiile vizate spre
nesCimbare are au stat la baza emiterii aestora3 uprinse "n opisB
E6 atestatele3 agrementele teCnie3 erti:iatele de on:ormitate 9i
proesele#verbale de veri:iare a elementelor de onstruie3 a mi>loaelor
teCnie p.s.i. sau a instalaiilorB
r6 programele3 planurile sau alte doumente similare uprinz4nd m!suri 9i
aiuni proprii sau rezultate "n urma onstat!rilor autorit!ilor de ontrol
pentru "mbun!t!irea apait!ii de ap!rare "mpotriva inendiilorB
s6 registrele pentru evidena permiselor de luru u :o3 a instalaiilor
speiale de semnalizare 9i stingere a inendiilor3 a e=eriiilor 9i apliaiilor
e=eutate 9i a evenimentelor produse sau la are s#a partiipat pentru
stingere u personalul propriuB
t6 alte doumente spei:ie ;senarii de siguran! la :o3 identi:iarea 9i
evaluarea risului de inendiu3 analiza apait!ii de ap!rare "mpotriva
inendiilor3 e=trase din publiaii privind inendiile "n setoare de ativitate
asem!n!toare et.6.
/R). 11
Doumentele spei:ie ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor se
reatualizeaz! de ei are le#au "ntomit 9i aprobat3 da!*
a6 s#au produs modi:i!ri ale atelor normative 9i ale reglement!rilor
teCnie are au stat la baza emiterii aestoraB
b6 s#au produs modi:i!ri de personalB
6 s#au produs sCimb!ri re:eritoare la onstruii3 instalaii sau la
spei:iul ativit!iiB
d6 au e=pirat termenele de valabilitate sau de garanie spei:iate.
/R). 12
%re"nt4mpinarea situaiilor generatoare de inendii "n adrul agenilor
eonomii 9i instituiilor se realizeaz! prin*
a6 organizarea ontrolului de prevenireB
b6 e:etuarea3 on:orm reglement!rilor teCnie de e=ploatare3 a lur!rilor
de "ntreinere 9i veri:iare la instalaiile utilitare 9i la mi>loaele teCnie de
produieB
6 organizarea ap!r!rii "mpotriva inendiilor pe lourile de mun!B
d6 e=eutarea la termenele sadente a "ner!rilor 9i testelor prev!zute de
reglement!rile "n vigoare.
/R). 13
.ontrolul respet!rii normelor3 dispoziiilor 9i m!surilor de prevenire 9i
stingere a inendiilor se e:etueaz! de*
a6 struturile u atribuii de ap!rare "mpotriva inendiilor onstituite
;desemnate6 "n adrul agentului eonomi sau instituiei pe baza unui gra:i
;anual3 trimestrial3 lunar3 zilni6B
b6 9e:ii lourilor de mun! respetive3 zilni sau pe sCimb3 dup! azB
6 serviiile de pompieriB
d6 patroni ;manageri6.
/R). 1<
;16 .ontrolul e:etuat de struturile stabilite la art. 13 lit. a6 se :inalizeaz!
prin doumente srise3 "n are se onsemneaz!*
a6 onstruiile 9i instalaiile are au :ost uprinse "n ontrolB
b6 onstat!rile rezultate din teren 9i doumenteB
6 propunerile de m!suri 9i aiuni de "nl!turare a de:iienelor 9i de
"mbun!t!ire a ativit!ii.
;26 %eriodi se e:etueaz! un ontrol de veri:iare privind respetarea
obligaiilor ontratuale din domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor 9i a
normelor spei:ie de prevenire 9i stingere a inendiilor la persoanele
>uridie are des:!9oar! ativit!i "n onstruiile 9i instalaiile din
patrimoniul agentului eonomi sau al instituiei. .onluziile rezultate se
analizeaz! 9i se au "n vedere la "nCeierea unor ontrate viitoare.
;36 Regimul de ontrol prev!zut la alin. ;26 se apli! 9i de !tre loatorul
depozitelor angro.
/R). 15
;16 .ontrolul e:etuat de persoanele prev!zute la art. 13 lit. b6 trebuie s!
aib! "n vedere*
a6 e=istena3 integritatea 9i :unionalitatea mi>loaelor teCnie p.s.i. din
dotareB
b6 respetarea antit!ilor 9i naturii materialelor ombustibile :olositeB
6 asigurarea interveniei "n az de inendiuB
d6 "nl!turarea surselor posibile de iniiere a :oului.
;26 Neon:ormit!ile sau de:iienele onstatate se adu la uno9tin!
:atorilor de deizie3 on:orm sistemului de raportare implementat "n adrul
agentului eonomi sau instituiei.
/R). 12
Deiziile luate pe baza onstat!rilor din ontroale se adu la uno9tin!
prin doumente srise tuturor persoanelor impliate.
/R). 15
%entru perioadele "n are ativitatea normal! este "ntrerupt! ;noaptea3 "n
zilele nelur!toare3 s!rb!tori legale sau alte situaii6 organizarea ativit!ii de
ap!rare "mpotriva inendiilor se :ae "n :unie de posibilit!ile onrete3
urm!rindu#se asigurarea*
a6 veri:i!rii periodie a onstruiilor3 instalaiilor sau a amena>!rilor
a:late "n patrimoniuB
b6 supravegCerii entralelor automate de semnalizare a inendiilorB
6 posibilit!ilor de anunare a inendiului la :orele speializate de
intervenieB
d6 realiz!rii primei intervenii 9i3 dup! az3 punerii "n :uniune a
instalaiilor sau a sistemelor are nu intr! automat "n :uniune datorit! unor
de:eiuniB
e6 aesului :orelor de intervenie "n situaii de urgen!.
&'.AI+N'/ a 2#a
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor la unit!ile
administrativ#teritoriale
/R). 18
;16 &trutura organizatori! de ap!rare "mpotriva inendiilor spei:i!
unit!ilor administrativ#teritoriale este serviiul publi de pompieri ivili3 a
serviiu omunitar pentru situaii de urgen!.
;26 .onstituirea 9i strutura serviiului publi de pompieri ivili se
stabiles av4ndu#se "n vedere prevederile legale "n vigoare.
;36 .adrul teCni p.s.i. sau persoana u atribuii de "ndrumare3 ontrol 9i
de onstatare a "n!l!rii legii "n domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor
de la nivelul unit!ii administrativ#teritoriale se desemneaz! de onsiliul
loal 9i poate :i3 dup! az*
a6 vieprimarulB
b6 seretarulB
6 orie alt! persoan! anga>at! "n adrul prim!riei3 apt! 9i atestat! "n
ondiiile legii s! "ndeplineas! aeste atribuii.
;<6 &e reomand! a primarul s! nominalizeze persoane din r4ndul
et!enilor3 are3 onstituite "n grupe3 vor e:etua pe baz! de voluntariat
ativit!i de prevenire a inendiilor3 um sunt*
a6 atenionarea et!enilor asupra unor m!suri preventive spei:ie "n
sezoanele de prim!var! 9i toamn!3 "n perioadele aniulare 9i u seet!
prelungit! sau 4nd se "nregistreaz! v4nturi puternieB
b6 supravegCerea unor ativit!i u publi numeros de natur! religioas!3
ultural#sportiv! sau distrativ!3 s!rb!tori tradiionale 9i altele.
/R). 18
/tele de autoritate spei:ie ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor la
unit!ile administrativ#teritoriale3 prev!zute la art. < lit. b63 se re:er! la*
a6 "n:iinarea serviiului publi de pompieri iviliB
b6 asoierea sau stabilirea relaiilor de olaborare3 dup! az3 u alte
onsilii loale ori ageni eonomii3 da! nu se poate "n:iina un serviiu
publi de pompieri ivili propriu av4nd "n strutur! :ormaii de intervenie3
salvare 9i prim a>utorB
6 stabilirea uantumului ta=elor speial destinate :inan!rii serviiului
publi de pompieri ivili 9i pentru des:!9urarea de ativit!i de in:ormare a
et!enilor "n domeniul ap!r!rii "mpotriva inendiilorB
d6 omponena grupelor de prevenire a inendiilor 9i setoarele de
ompeten! a aestoraB
e6 onstruiile 9i instalaiile teCnologie aparin4nd domeniului publi 9i
privat al unit!ii administrativ#teritorialeB
:6 reglementarea modului de e=eutare a lur!rilor u :o desCisB
g6 reglementarea :umatului "n spaiile prev!zute la lit. e6B
C6 reglementarea modului de gestionare a de9eurilor3 reziduurilor 9i a
ambala>elor spei:ie ativit!iiB
i6 m!surile speiale din domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor3 are s!
ontraareze e:etele perioadelor aniulare 9i seetoaseB
>6 sistemul de m!suri teCnie 9i organizatorie re:eritoare la instruirea "n
domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilorB
D6 r!spunderile e revin p!rilor "n domeniul ap!r!rii "mpotriva
inendiilor3 "n azul onesion!rii3 "nCirierii 9i antreprizeiB
l6 reglementarea irulaiei pe teritoriul unit!ii administrativ#teritoriale a
mi>loaelor are transport! materiale periuloase3 lasi:iate ast:el on:orm
legii ;rute3 staionare3 oprire 9i parare6B
m6 ontratul sau onvenia privind asigurarea interveniei de stingere a
inendiului de !tre alt serviiu publi de pompieri ivili3 "n ondiii de
operativitate 9i e:iien!3 potrivit ane=ei nr. 2 la .riteriile minime de
per:orman! privind organizarea 9i :unionarea serviiilor publie de
pompieri ivili3 aprobate prin Ordinul omandantului .orpului %ompierilor
(ilitari nr. 35.<2<71888 9i publiate "n revista F%ompierii Rom4niF nr.
271888B
n6 ompletarea num!rului de servani pompieri voluntari "n grupele de
intervenie la autospeialele de stingere ale altui serviiu publi de pompieri
ivili3 stabilit s! intervin! on:orm ontratelor sau onveniilor "nCeiate "n
baza prevederilor lit. m6.
/R). 20
;16 Doumentele spei:ie ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor3
menionate la art. < lit. 63 uprind3 de regul!3 in:ormaii re:eritoare la*
a6 datele de identitate ale personalului din adrul serviiului publi de
pompieri ivili3 inlusiv privind preg!tirea3 ali:iarea 9i atestareaB
b6 agenii eonomii u are prim!ria a "nCeiat ontrate de "nCiriere3
loaie 9i altele3 u spei:iarea obietului de ativitateB
6 alimentarea unit!ii administrativ#teritoriale u ap! pentru stingerea
inendiului ;rezervoare3 pompe3 reele de Cidrani de inendiu3 rampe de
alimentare u ap!3 amena>ate la r4uri 9i lauri6B
d6 sistemul de anunare 9i alarmare "n az de inendiuB
e6 zilele "n are se organizeaz! ativit!i tradiionale3 u partiiparea unui
num!r mare de persoane pe teritoriul unit!ii administrativ#teritorialeB
:6 zonele din unitatea administrativ#teritorial! "n are intervenia se poate
realiza numai u dispozitive de la distan! din auza str!zilor "nguste3
drumurilor "n pant!3 aselor izolate3 podurilor sub apaitate 9i altor
asemenea situaiiB
g6 :i9ele de inendiu ompletate pentru evenimentele la are nu au
partiipat pentru stingere pompierii militari3 on:orm modelului prezentat "n
ane=a nr. 1B
C6 apliaiile 9i e=eriiile de intervenie des:!9urate u serviiul publi de
pompieri iviliB
i6 utila>ele 9i autospeialele din dotare 9i stourile de ageni de stingereB
>6 eCipamentul de proteie a personalului de intervenie3 "n :unie de
risurile 9i e:etele negative ale agenilor termii3 Cimii3 eletromagnetii
ori biologii3 are pot interveni "n az de inendiu3 stabilii on:orm ane=ei
nr. 2 la Normele generale de prevenire 9i stingere a inendiilor3 aprobate prin
Ordinul ministrului de interne nr. 55571888 9i publiate "n (onitorul O:iial
al Rom4niei3 %artea I3 nr. 38< din 8 otombrie 1888B
D6 proedurile de instruire pe ategorii de instruta>e spei:ie3 on:orm
Dispoziiilor generale privind instruirea "n domeniul prevenirii 9i stingerii
inendiilor # D.$.%.&.I.70023 aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.08072000 9i publiate "n (onitorul O:iial al Rom4niei3 %artea I3 nr. 155
din 1< aprilie 20003 9i :i9ele de instruire a:erenteB
l6 planul de intervenie al loalit!ii3 avizat de unitatea teritorial! de
pompieri militariB
m6 avizele 9i autorizaiile p.s.i. obinute pentru onstruiile3 instalaiile
teCnologie 9i alte amena>!ri din patrimoniul propriu3 "nsoite de
doumentele vizate spre nesCimbare are au stat la baza emiterii lorB
n6 atestatele3 agrementele teCnie3 erti:iatele de on:ormitate3 proesele#
verbale de veri:iare a elementelor de onstruie3 instalaiilor utilitare 9i a
mi>loaelor teCnie p.s.i.B
o6 notele de ativit!i preventive organizate 9i des:!9urate "n adrul
unit!ii administrativ#teritorialeB
p6 regulamentul de organizare 9i :unionare a serviiului publi de
pompieri iviliB
E6 alte doumente are se apreiaz! a oportune.
;26 Doumentele spei:ie ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor se
atualizeaz! on:orm situaiilor prev!zute la art. 11.
/R). 21
;16 /tivit!ile de prevenire des:!9urate on:orm art. 18 alin. ;<6 se
:inalizeaz! prin "ntomirea unor note de ativitate "n are :ieare partiipant
menioneaz! de regul!*
a6 lourile "n are s#a des:!9urat ativitateaB
b6 aspetele onstatateB
6 m!surile luate.
;26 Notele de ativit!i se entralizeaz!3 se analizeaz! 9i se p!streaz! la
sediul prim!riei "ntr#un dosar speial onstituit.
;36 %entru situaiile deosebite onstatate primarul va dispune m!surile are
se impun pentru "nl!turarea aestora.
/R). 22
.ontrolul respet!rii m!surilor de ap!rare "mpotriva inendiilor pe timpul
adun!rilor sau al mani:est!rilor publie se :ae de !tre membri ai
serviiului publi de pompieri ivili sau de alte persoane desemnate de
primar 9i are "n vedere urm!toarele*
a6 supravegCerea respet!rii interdiiilor privind :umatul 9i :olosirea
:oului desCisB
b6 asigurarea !ilor de aes pentru intervenie 9i evauare de persoaneB
6 interzierea aesului u materiale 9i substane periuloaseB
d6 evitarea :orm!rii de aglomer!ri de persoane "n anumite zoneB
e6 meninerea integrit!ii indiatoarelor de seuritate 9i de orientare "n az
de inendiu sau de alte dezastreB
:6 veri:iarea asigur!rii mi>loaelor de stingere spei:ie 9i a st!rii de
:unionare a elorlalte dot!ri de prevenire 9i stingere a inendiilorB
g6 anunarea u ma=im! operativitate a ori!rui inendiu observatB
C6 e:etuarea primei intervenii 9i oordonarea ativit!ii :orelor 9i
mi>loaelor partiipante la aeasta.
/R). 23
;16 Organizarea ativit!ii de instruire "n domeniul prevenirii 9i stingerii
inendiilor la nivelul unit!ilor administrativ#teritoriale presupune*
a6 organizarea ativit!ii de instruire a salariailor din prim!rie 9i ai
agenilor eonomii din subordinea prim!riei on:orm prevederilor
Dispoziiilor generale privind instruirea "n domeniul prevenirii 9i stingerii
inendiilor # D.$.%.&.I.70023 aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.08072000B
b6 stabilirea unei tematii orientative anuale pentru a adue la uno9tin!
louitorilor atele normative3 reglement!rile spei:ie 9i regulile de
prevenire 9i stingere a inendiilor.
;26 )ematia orientativ! anual! se strutureaz! de regul! pe urm!toarele
probleme*
a6 obligaii3 r!spunderi 9i sarini are revin et!enilor din atele
normative are reglementeaz! ativitatea de ap!rare "mpotriva inendiilorB
b6 auzele3 regulile 9i m!surile de prevenire 9i stingere a inendiilor
spei:ie gospod!riilor populaiei sau ansamblurilor de louit "n omunB
6 supravegCerea 9i eduarea opiilor pentru a nu :i impliai "n
produerea de inendii a urmare a >oului aestora u :oulB
d6 ap!rarea "mpotriva inendiilor a ulturilor agriole 9i :ondului :orestierB
e6 analizarea unor inendii "nregistrate "n alte loalit!i 9i unosute din
materialele publiate de mass#media.
/R). 2<
/duerea la uno9tin! et!enilor a materialelor uprinse "n tematia
orientativ! anual! se realizeaz! prin*
a6 materiale tip!rite 9i a:i9ate la sediul prim!riei 9i "n alte louri
:reventate de louitoriB
b6 intervenii la posturile loale de radio sau televiziune ori prin publiare
"n presa loal!B
6 prezentarea lor "n adrul unor adun!ri loale.
&'.AI+N'/ a 3#a
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor pe lourile de
mun!
/R). 25
;16 %rin lo de mun! "n "nelesul prevederilor prezentelor dispoziii
generale se "nelege*
a6 seie3 setor3 atelier de produieB
b6 depozit de materii prime3 materiale3 produse :inite ombustibileB
6 atelier de "ntreinere3 reparaii3 prest!ri de serviii 9i proietareB
d6 instalaie teCnologi! sau de ondiionare3 utila> teCnologiB
e6 laboratorB
:6 magazin3 raion sau stand de v4nzareB
g6 unitate de "nv!!m4nt "n l!diri separateB
C6 sal! de spetaole3 on:erine3 reepii3 sport3 pentru vizitatori 9i altele
asemeneaB
i6 unitate de alimentaie publi!B
>6 seie medial!3 :armaieB
D6 onstruie pentru azareB
l6 seie3 ompartiment3 setor3 departament administrativ :unionalB
m6 !min de b!tr4ni sau de opiiB
n6 :erm! zooteCni! sau agriol!B
o6 punt de reoltare de ereale p!ioase sau e=ploatare :orestier!.
;26 /tuni 4nd pe unul sau mai multe niveluri ale aeleia9i l!diri "9i
des:!9oar! ativitatea mai muli ageni eonomii sau :irme3 loul de mun!
se delimiteaz! la limita spaiilor utilizate de ae9tia3 iar utilit!ile omune se
repartizeaz!3 dup! az3 proprietarului l!dirii ori3 prin "nelegere3 agenilor
eonomii sau :irmelor respetive.
/R). 22
Organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor pe loul de mun!
are a obietiv prinipal asigurarea pentru oletivul de salariai a ondiiilor
are s! permit! aestora a pe baza uno9tinelor de are dispun 9i u
mi>loaele teCnie pe are le au la dispoziie s! aioneze pentru prevenirea
9i stingerea inendiilor3 evauarea 9i salvarea utilizatorilor onstruiei3
evauarea bunurilor materiale3 preum 9i pentru "nl!turarea e:etelor
distrutive provoate "n az de inendii3 e=plozii3 avarii sau aidente
teCnie.
/R). 25
;16 Organizarea ap!r!rii "mpotriva inendiilor pe loul de mun! onst!
"n*
a6 prevenirea inendiilor3 prin evidenierea materialelor 9i dot!rilor
teCnologie are prezint! periol de inendiu3 surselor posibile de aprindere
e pot ap!rea 9i a mi>loaelor are le pot genera3 preum 9i a m!surilor
generale 9i spei:ie de prevenire a inendiilorB
b6 salvarea utilizatorilor 9i evauarea bunurilor3 prin "ntomirea 9i a:i9area
planurilor spei:ie 9i meninerea ondiiilor de evauare pe traseele
stabiliteB
6 instruirea salariailor prin elaborarea doumentelor spei:ie
instruta>ului p.s.i. pe loul de mun!3 des:!9urarea propriu#zis! a
instruta>ului 9i asigurarea erti:i!rii e:etu!rii aestuia3 preum 9i a:i9area
sCemelor de intervenie sau a instruiunilor de ap!rare "mpotriva
inendiilorB
d6 mararea periolului de inendiu prin montarea de indiatoare de
seuritate 9i de orientare sau a altor insripii ori mi>loae de atenionareB
e6 organizarea stingerii inendiilor.
;26 Organizarea stingerii inendiilor pe loul de mun! uprinde m!suri 9i
in:ormaii privind*
a6 preizarea oret! a mi>loaelor teCnie de alarmare 9i de alertare a
personalului de la loul de mun!3 pompierilor ivili3 dispeeratului
pompierilor militari3 "n9tiinarea ondu!torului loului de mun!3
patronului3 anumitor ategorii de speiali9ti 9i a altor :ore stabilite s!
partiipe la stingerea inendiilorB
b6 prezentarea sistemelor3 instalaiilor 9i a dispozitivelor de limitare a
propag!rii 9i de stingere a inendiilor3 sting!toarelor 9i a altor aparate de
stins inendii3 mi>loaelor de salvare 9i proteie a personalului3 preiz4ndu#
se antit!ile are trebuie s! e=iste la :ieare lo de mun!B
6 stabilirea omponenei eCipelor are trebuie s! asigure salvarea 9i
evauarea persoanelor 9i a bunurilor3 pe sCimburi de luru 9i "n a:ara
programuluiB
d6 organizarea e:etiv! a interveniei prin nominalizarea elor are trebuie
s! utilizeze sau s! pun! "n :uniune mi>loaele teCnie din dotare3 de
stingere 9i de limitare a propag!rii arderii3 ori s! e:etueze manevre sau alte
operaiuni la instalaiile utilitare 9i3 dup! az3 la eCipamente 9i utila>e
teCnologie.
/R). 28
;16 Datele privind organizarea ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor
pe loul de mun!3 prev!zute la art. 25 alin. ;16 lit. a6 9i e6 9i alin. ;263 se
"nsriu "ntr#un :ormular tip!rit pe un material rezistent3 de regul! arton3 9i
se a:i9eaz! "ntr#un lo vizibil 9i mai puin a:etat "n az de inendiu.
;26 Datele se ompleteaz! de ondu!torul loului de mun! 9i se aprob!
de adrul teCni sau de persoana desemnat! s! "ndeplineas! atribuii de
prevenire 9i stingere a inendiilor.
;36 &trutura#adru a :ormularului este prezentat! "n ane=a nr. 23 aeasta
put4nd :i ompletat!3 dup! az3 9i u alte date 9i in:ormaii despre :lu=ul
teCnologi.
/R). 28
,a stabilirea m!surilor spei:ie de prevenire a inendiilor se au "n vedere*
a6 prevenirea mani:est!rii surselor spei:ie de aprindereB
b6 gestionarea materialelor 9i a de9eurilor ombustibile3 suseptibile a se
aprindeB
6 dotarea u mi>loaele teCnie de prevenire 9i stingere a inendiilorB
d6 veri:iarea spaiilor la s:4r9itul programului de luruB
e6 parametrii are se au "n vedere pe timpul e=ploat!rii di:eritelor
instalaii3 eCipamente 9i utila>e teCnologie.
/R). 30
;16 %lanurile de evauare a persoanelor "n az de inendiu uprind
elemente di:ereniate "n :unie de tipul 9i destinaia onstruiei 9i de
num!rul persoanelor are se pot a:la simultan "n aeasta 9i se "ntomes
ast:el*
a6 pe nivel3 da! se a:l! simultan mai mult de 30 de persoaneB
b6 pe "n!peri3 da! "n ele se a:l! el puin 50 de persoaneB
6 pentru "n!perile de azare 9i dormitoarele omune3 indi:erent de
num!rul de louri.
;26 %lanurile de evauare se a:i9eaz! pe :ieare nivel3 pe !ile de aes 9i
"n lourile vizibile3 ast:el "n4t s! poat! :i unosute de !tre toate
persoanele3 iar "n "n!peri3 pe partea interioar! a u9ilor.
/R). 31
;16 %lanul de evauare se "ntome9te pe baza sCiei nivelului sau a
"n!perii3 pe are se marCeaz! u uloare ro9ie traseele de evauare prin
u9i3 oridoare 9i ase de s!ri sau s!ri e=terioare3 dup! az.
;26 %e planurile de evauare se indi! loul mi>loaelor teCnie de
prevenire 9i stingere a inendiilor ;sting!toare3 Cidrani interiori3 butoane 9i
alte sisteme de anunare a inendiilor6 9i posibilit!ile de re:ugiu ;"n!peri
speiale3 terase et.63 preum 9i interdiia de :olosire a li:turilor "n asemenea
situaii.
/R). 32
%lanurile de depozitare 9i de evauare a materialelor lasi:iate on:orm
legii a :iind periuloase se "ntomes pentru :ieare "n!pere unde se a:l!
asemenea materiale.
/R). 33
,a amplasarea materialelor periuloase "n spaiile de depozitare trebuie s!
se in! seama de omportarea lor spei:i! "n az de inendiu at4t a
posibilit!i de reaie reipro!3 4t 9i de ompatibilitatea :a! de agenii de
stingere.
/R). 3<
;16 %lanurile de depozitare 9i de evauare a materialelor periuloase se
"ntomes pe baza sCielor "n!perilor respetive3 pe are se marCeaz!
zonele u materiale periuloase 9i se menioneaz! lasele aestora on:orm
legii3 antit!ile 9i odurile de identi:iare ori de periol. )raseele de
evauare a materialelor 9i ordinea priorit!ilor se marCeaz! u uloare ro9ie.
;26 %lanuri de depozitare se "ntomes 9i pentru materialele 9i bunurile
ombustibile are au o valoare :inaniar! sau ultural! deosebit!.
/R). 35
%lanurile de depozitare 9i de evauare se amplaseaz! "n louri are pot :i
el mai puin a:etate de inendiu 9i "n apropierea lourilor de aes "n
"n!peri3 ast:el "n4t s! poat! :i utile :orelor de intervenie.
/R). 32
;16 &Cemele de intervenie se "ntomes pentru instalaiile teCnologie u
ris ridiat ;:oarte mare6 de inendiu3 stabilite de patron3 9i uprind
instruiuni re:eritoare la*
a6 desrierea suint! a proesului teCnologi3 u menionarea
prinipalilor parametri ;presiuni3 temperaturi de luru6B
b6 antitatea de produse ombustibile din instalaie 9i agenii e:iieni
pentru stingerea aestoraB
6 preizarea "n ordine ronologi! a operaiunilor e se e:etueaz! "n az
de inendiu3 e=plozie3 avarie sau alte dezastreB
d6 prezentarea m!surilor pentru proteia vein!t!ilorB
e6 desemnarea persoanelor are partiip! la aiunile de intervenieB
:6 enumerarea mi>loaelor teCnie p.s.i. e=istente "n instalaie 9i
preizarea3 pe releveele instalaiilor3 a lourilor de amplasare a aestora sau a
omponentelor de punere "n :uniune.
;26 %e releveul instalaiei se marCeaz! loul de amplasare a
autospeialelor sau a altor utila>e de intervenie din dotarea serviiului
propriu de pompieri ivili.
;36 &Cemele de intervenie se elaboreaz! de 9e:ii de instalaii3 se
"ntomes "n dou! e=emplare 9i se aprob! de patron3 e=emplarul 1
p!str4ndu#se la 9e:ul instalaiei3 iar e=emplarul 23 la 9e:ul :ormaiei de
intervenie3 salvare 9i prim a>utor.
/R). 35
Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se "ntomes pentru
lourile de mun! "n are sunt instalaii teCnologie u ris ridiat ;:oarte
mare6 de inendiu 9i pentru puntele vitale vulnerabile la inendiu3 stabilite
de patron.
/R). 38
;16 %rin punt vital vulnerabil la inendiu se "nelege ael lo de mun!3
instalaie3 eCipament et. indispensabil asigur!rii :unionalit!ii prinipale
a onstruiilor 9i agenilor eonomii 9i are prezint! el puin ris mediu de
inendiu.
;26 ,ista de prinipiu uprinz4nd puntele vitale vulnerabile la inendiu
este prezentat! "n ane=a nr. 3.
/R). 38
Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se elaboreaz! pe baza
doumentelor avute la dispoziie3 um sunt normele3 normativele3
regulamentele 9i instruiunile de e=ploatare 9i :unionare3 regulamentele de
ordine interioar! 9i alte doumentaii de speialitate.
/R). <0
Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor uprind*
a6 prevederile spei:ie de p.s.i. din reglement!rile "n vigoareB
b6 obligaiile generale ale salariailor privind prevenirea 9i stingerea
inendiilorB
6 regulile 9i m!surile spei:ie de prevenire 9i stingere a inendiilor
pentru e=ploatarea instalaiilor potrivit ondiiilor teCnie3 teCnologie 9i
organizatorie loale3 preum 9i pentru reparaii3 revizii3 "ntreinere3 oprire 9i
punere "n :uniuneB
d6 evidenierea elementelor are determin! risul de inendiu sau de
e=plozieB
e6 prezentarea periolelor are pot ap!rea "n az de inendiu3 um sunt
into=i!rile3 arsurile3 traumatismele3 eletroutarea3 iradierea et.3 preum 9i
a regulilor 9i m!surilor de prevenire a aestora.
/R). <1
;16 Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se elaboreaz!3 dup! az3
de 9e:ul setorului de ativitate ;instalaiei3 seiei3 atelierului et.6 9i se
aprob! de patron.
;26 %remerg!tor aprob!rii de !tre patron instruiunile de ap!rare
"mpotriva inendiilor se veri:i! de adrul teCni sau de persoana desemnat!
s! "ndeplineas! atribuii de prevenire 9i stingere a inendiilor.
/R). <2
;16 0n :unie de volumul lor 9i de ondiiile de la loul de mun!
respetiv instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se a:i9eaz! sau se
p!streaz! la persoana ompetent! are e:etueaz! instruta>ul periodi de
prevenire 9i stingere a inendiilor.
;26 +n e=emplar al tuturor instruiunilor de ap!rare "mpotriva inendiilor
se p!streaz! la adrul teCni sau la persoana desemnat! s! "ndeplineas!
atribuii de prevenire 9i stingere a inendiilor.
/R). <3
&alariaii din lourile de mun! pentru are s#au "ntomit instruiunile
prev!zute la art. 35 au obligaia s! le studieze3 s! 9i le "nsu9eas! 9i s! le
respete.
/R). <<
Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se ompleteaz! "n toate
azurile u in:ormaiile din sCemele de intervenie3 aolo unde aestea sunt
"ntomite.
/R). <5
%entru noile teCnologii 9i instalaii instruiunile de ap!rare "mpotriva
inendiilor "ntomite de proietani au iniial arater provizoriu 9i se
ompleteaz! u ele are apar a :iind neesare3 pe timpul punerii "n
:uniune3 probelor teCnologie 9i din e=ploatare "n timp de un an3 dup! are
se aprob! de patron 9i devin de:initive.
/R). <2
;16 Instruiunile de ap!rare "mpotriva inendiilor se revizuies el puin o
dat! la 3 ani 9i se reatualizeaz! la moderniz!ri3 dezvolt!ri3 repro:il!ri 9i la
apariia unor noi reglement!ri.
;26 1ieare instruiune de ap!rare "mpotriva inendiilor va avea "nsris!
data "ntomirii 9i aprob!rii.
/R). <5
Doumentele spei:ie instruta>ului p.s.i. pe loul de mun! se "ntomes
"n on:ormitate u prevederile Dispoziiilor generale privind instruirea "n
domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor # D.$.%.&.I70023 aprobate prin
Ordinul ministrului de interne nr. 1.080720003 9i trebuie s! se re:ere la*
a6 listele uprinz4nd proedurile stabilite pentru instruta>ul spei:i
loului de mun! 9i pentru instruta>ul periodiB
b6 proedurile de instruire "ntomite "n detaliuB
6 doumentele are s! ateste e:etuarea instruta>elor spei:ie loului de
mun!B
d6 testele sau Cestionarele privind veri:iarea uno9tinelor "nsu9ite pe
perioada instruirilorB
e6 rezultatele obinute din veri:iarea uno9tinelor din ultimul an de
ativitate la loul de mun!B
:6 onluziile rezultate din ativitatea de instruire3 "ntomite la s:4r9itul
:ie!rui an3 "n are se menioneaz! num!rul total de salariai 9i al elor nou#
venii3 rezultatele obinute 9i m!surile luate3 preum 9i proedurile
reatualizate.
/R). <8
Doumentele de instruire de pe loul de mun! se p!streaz! "n louri 4t
mai sigure3 :erite de e:etele unor :atori are le pot a:eta alitatea 9i
integritatea3 ast:el "n4t ele s! poat! :i analizate "n orie situaie.
/R). <8
;16 Indiatoarele de seuritate ;de interziere3 avertizare 9i in:ormare6 9i
ele au=iliare se e=eut!3 se ilumineaz!3 se amplaseaz! 9i se monteaz!
on:orm standardelor "n vigoare.
;26 0n anumite situaii indiatoarele pot :i "nsoite de "nsrisuri e=pliative
9i "n limbi de irulaie internaional!.
;36 Obligaia de a amplasa3 de a monta 9i de a p!stra integritatea
indiatoarelor revine ondu!torului ;9e:ului6 loului de mun!.
/R). 50
Organizarea e:etiv! a interveniei pe loul de mun! presupune*
a6 alarmarea imediat! a personalului de la loul de mun! sau a
utilizatorilor prin mi>loae spei:ie3 anunarea inendiului la :orele de
intervenie3 anunarea altor persoane are trebuie s! des:!9oare ativit!ile
prev!zute la lit. 63 preum 9i a dispeeratului3 aolo unde aesta este
onstituitB
b6 asigurarea 9i urm!rirea realiz!rii salv!rii rapide 9i "n siguran! a
personalului3 on:orm onepiei stabiliteB
6 "ntreruperea aliment!rii u energie eletri!3 gaze 9i :luide ombustibile
a onsumatorilor 9i e:etuarea altor intervenii spei:ie la instalaii 9i
utila>eB
d6 aionarea asupra :oarului u mi>loaele teCnie p.s.i. din dotare 9i
veri:iarea intr!rii "n :uniune a instalaiilor 9i sistemelor automate 9i3 dup!
az3 aionarea lor manual!B
e6 evauarea bunurilor perilitate de inendiu 9i prote>area eCipamentelor
are pot :i deteriorate "n timpul intervenieiB
:6 proteia personalului de intervenie "mpotriva e:etelor negative ale
inendiului ;temperatur!3 :um3 gaze to=ie et.6B
g6 veri:iarea am!nunit! a lourilor "n are se poate propaga inendiul 9i
unde pot ap!rea :oare3 aion4ndu#se pentru stingerea aestora.
/R). 51
;16 %entru e:etuarea operaiunilor prev!zute la art. 50 nominalizarea se
:ae pentru :ieare sCimb de ativitate3 "n a:ara programului de luru 9i "n
zilele de repaus 9i s!rb!tori legale.
;26 Geri:iarea prezenei personalului nominalizat se :ae la "neperea
programului de luru3 de !tre ondu!torul loului de mun!3 9e:ul de
sCimb sau de persoana are ondue ativit!ile.
/R). 52
;16 ,a "ntomirea listei uprinz4nd substanele periuloase se onsult!
prevederile legale "n vigoare are reglementeaz! transportul rutier
internaional de m!r:uri periuloase3 respetiv ,egea nr. 317188< 9i /ordul
european pentru transportul rutier al m!r:urilor periuloase # /.D.R.
;26 De asemenea3 pot :i avute "n vedere 9i prevederile Diretivei europene
&'G'&O.
/R). 53
,ista uprinz4nd substanele periuloase se ompleteaz! 9i se
reatualizeaz! ori de 4te ori apar modi:i!ri "n gestionarea substanelor
respetive3 iar e=trase din aeast! list! se p!streaz! "n :ieare lo de mun!
unde aestea se depoziteaz! sau se utilizeaz! permanent.
/R). 5<
,ista prev!zut! la art. 53 va uprinde toate substanele periuloase
utilizate3 "nadrate "n ele 8 lase3 spei:i4ndu#se "n mod obligatoriu pentru
:ieare substan!*
a6 num!rul de identi:iare O.N.+B
b6 denumireaB
6 num!rul de periolB
d6 antitatea e=istent!B
e6 loul de depozitare 9i utilizareB
:6 agenii ;substanele6 adevai ;adevate6 pentru stingere3 neutralizare
sau deontaminareB
g6 arateristiile :izio#Cimie eseniale e determin! periolul de
inendiu sau de e=plozie.
/R). 55
Obligaiile re:eritoare la substanele periuloase se soluioneaz! prin
numirea de !tre patron a unui onsilier de siguran!3 speial instruit 9i
atestat on:orm reglement!rilor "n vigoare3 are trebuie s! aib! "n vedere
limit!rile antitative3 omuniarea la autorit!i 9i alte noti:i!ri impuse.
./%. 3
1orme 9i modalit!i prinipale pentru evaluarea 9i ontrolul apait!ii de
ap!rare "mpotriva inendiilor
&'.AI+N'/ 1
Galori:iarea onluziilor 9i onstat!rilor rezultate din ontroalele
e:etuate de persoanele "n drept
/R). 52
;16 %ersonalul autorit!ilor publie3 are3 potrivit ompetenelor legale3
e=eut! ontroale "n domeniul ap!r!rii "mpotriva inendiilor3 este*
a6 personalul unit!ilor de pompieri militari 9i proteie ivil!B
b6 adre teCnie din strutura ministerelor 9i a elorlalte organe de
speialitate ale administraiei publie entrale3 soiet!ilor 9i regiilor de
pro:ilB
6 inspetori din strutura inspeiilor de speialitate ale statului ;alitatea
"n onstruii3 proteia munii3 proteia mediului6B
d6 inspetori din strutura autorit!ilor administraiei publie loale.
;26 .adrele teCnie sau personalul teCni desemnat al agenilor eonomii
9i instituiilor3 u atribuii de "ndrumare3 ontrol 9i onstatare a "n!l!rii
legii "n domeniul prevenirii 9i stingerii inendiilor3 preum 9i persoanele
menionate la alin. ;16 lit. b6 9i d6 trebuie s! aib! atestat! ompetena "n
ondiiile legii.
/R). 55
.ontroalele e=eutate de personalul prev!zut la art. 52 alin. ;16 se
:inalizeaz! prin unul dintre urm!toarele doumente*
a6 proes#verbal de ontrol teCni de speialitateB
b6 not! de onstatareB
6 raport de onstatare.
/R). 58
Galori:iarea onstat!rilor din doumentele de ontrol se asigur! "n termen
de 15 zile de la "nCeierea aestuia3 prin stabilirea de m!suri 9i aiuni3 u
termene 9i responsabilit!i3 pentru "nl!turarea de:iienelor onsemnate 9i
"ndeplinirea m!surilor stabilite3 asigur4ndu#se on:ormarea u prevederile
legilor are reglementeaz! ap!rarea "mpotriva inendiilor.
/R). 58
;16 &e reomand! instituirea unui sistem de in:ormare 9i monitorizare a
"ndeplinirii m!surilor stabilite.
;26 0n azul ne"ndeplinirii m!surii persoana responsabil! va ar!ta motivele
9i va :ae3 "n sris3 propuneri noi re:eritoare la m!sura respetiv!.
/R). 20
%entru veri:iarea "ndeplinirii m!surilor stabilite patronul3 prin adrul
teCni sau prin persoana u atribuii de prevenire 9i stingere a inendiilor ori
prin oletive de speiali9ti3 va ontrola pe teren stadiul 9i alitatea e=euiei.
/R). 21
,a ontrolul urm!tor al autorit!ii de speialitate patronul trebuie s! :ie "n
m!sur! s! prezinte detaliat3 pe baz! de doumente3 stadiul "ndeplinirii
m!surilor stabilite anterior.
/R). 22
%rin "nelegere sau la soliitare planul de aiuni 9i m!suri "ntomit 9i
aprobat poate :i transmis spre in:ormare autorit!ii de speialitate are a
e=eutat ontrolul.
&'.AI+N'/ a 2#a
/naliza periodi! a ativit!ii de ap!rare "mpotriva inendiilor
/R). 23
;16 /tivitatea de ap!rare "mpotriva inendiilor se analizeaz!3 de regul!3
anual3 u prile>ul :inaliz!rii ontroalelor 9i dup! produerea unor inendii.
;26 /naliza se des:!9oar! pe baz! de raport sau in:ormare "ntomit! de
strutura are are atribuii "n domeniul ap!r!rii "mpotriva inendiilor.
/R). 2<
;16 Raportul de analiz! va onine "n prinipiu urm!toarele probleme*
a6 implementarea noilor prevederi legaleB
b6 stadiul "ndeplinirii m!surilor stabiliteB
6 de:iienele are se mani:est! "n domeniul ap!r!rii "mpotriva
inendiilorB
d6 onluzii din ativitatea de instruire 9i preg!tire a personalului prin
apliaii 9i e=eriii de intervenieB
e6 relaiile u teri privind ap!rarea "mpotriva inendiilorB
:6 asigurarea dot!rii3 alitatea 9i :unionarea mi>loaelor teCnie de
prevenire 9i stingere a inendiilorB
g6 e:iiena ativit!ilor des:!9urate de struturile u atribuii "n domeniul
ap!r!rii "mpotriva inendiilorB
C6 propuneri de m!suri pentru "mbun!t!irea ativit!ii.
;26 /spetele disutate pe timpul analizei se onsemneaz! "ntr#un proes#
verbal3 iar deiziile are se iau se aprob! printr#o Cot!r4re are se di:uzeaz!
persoanelor interesate.
/R). 25
;16 ,a analiz! partiip! "n mod obligatoriu patronul3 9e:ii struturilor u
atribuii "n domeniul ap!r!rii "mpotriva inendiilor3 9e:ii setoarelor de
ativitate la are sunt :!ute meniuni "n raport 9i3 dup! az3 proprietarii
onstruiilor3 "n situaia utiliz!rii unei l!diri sau ininte de !tre mai muli
ageni eonomii.
;26 %rezena se onsemneaz! "ntr#un tabel onvoator din are s! rezulte
! persoanele "n auz! au :ost anunate 9i au partiipat e:etiv la analiz!.
&'.AI+N'/ a 3#a
In:ormarea asupra de:iienelor 9i neon:ormit!ilor privind ap!rarea
"mpotriva inendiilor
/R). 22
0n adrul :ie!rui agent eonomi3 instituie 9i loalitate se realizeaz! un
sistem in:ormaional bazat pe doumente ;rapoarte63 pentru a se sesiza 4t
mai operativ orie de:iien! are apare u privire la ap!rarea "mpotriva
inendiilor.
/R). 25
;16 Doumentul ;raportul6 trebuie s! onin! "n prinipiu urm!toarele*
a6 desrierea de:iieneiB
b6 setorul ;loul6 "n are se mani:est!B
6 data onstat!riiB
d6 onseinele posibileB
e6 propuneri de soluionareB
:6 erti:iarea "nl!tur!rii de:iienei.
;26 Doumentul ;raportul6 se "ntome9te "n dou! e=emplare3 dintre are
unul r!m4ne la 9e:ul setorului de ativitate ;loului de mun!6 "n are s#a
onstatat neregula3 iar el!lalt se transmite struturii u atribuii "n domeniul
ap!r!rii "mpotriva inendiilor3 are le analizeaz! 9i :ae propuneri
patronului.
;36 /naliza3 "mpreun! u propunerile3 se "ntome9te lunar pentru azurile
are suport! am4nare3 iar "n elelalte situaii "nl!turarea de:iienelor
;neon:ormit!ilor6 se :ae operativ.
&'.AI+N'/ a <#a
%lani:iarea 9i e=eutarea e=eriiilor 9i apliaiilor privind modul de
aiune "n az de inendiu
/R). 28
;16 '=eriiile 9i apliaiile privind modul de intervenie "n az de inendiu
onstituie :ormele de baz! prin are se veri:i! stadiul 9i apaitatea de
aiune a personalului de pe loul de mun!.
;26 '=eriiile 9i apliaiile vizeaz! modul "n are se e=eut!*
a6 alarmareaB
b6 evauareaB
6 stingerea inendiului.
/R). 28
'=eriiile 9i apliaiile de intervenie se e:etueaz!*
a6 plani:iat3 pe baz! de gra:i3 ast:el "n4t la aestea s! partiipe e9alonat
toi salariaii u atribuii de intervenie de pe lourile de mun!B
b6 inopinat3 de !tre patron3 autorit!ile de ontrol sau de ali :atori de
deizieB
6 el puin o dat! pe semestru3 "n una din zilele nelur!toare sau de
s!rb!tori legale3 pentru a se veri:ia preg!tirea salariailor a:lai "n serviiu "n
zilele respetiveB
d6 plani:iat3 pe baz! de gra:i3 u personalul serviiului de pompieri
ivili.
/R). 50
;16 'videna apliaiilor 9i e=eriiilor e:etuate se ine "ntr#un registru*
a6 "n:iinat pentru :ieare lo de mun!3 pentru ele are se e:etueaz!
on:orm art. 28 lit. a6 9i b6B
b6 "n:iinat la nivelul agentului eonomi3 instituiei sau loalit!ii3 pentru
ele are se e:etueaz! on:orm art. 28 lit. 6 9i d6.
;26 Registrul va avea oninutul on:orm modelului prezentat "n ane=a nr.
<.
/R). 51
1ieare e=eriiu sau apliaie de intervenie se :inalizeaz! printr#un raport
are s! :a! re:eriri el puin la*
a6 obietivele 9i sopul apliaiei sau e=eriiuluiB
b6 meniuni privind unoa9terea 9i apaitatea de punere "n apliare a
sarinilor e revin personalului de pe loul de mun! "n az de inendiuB
6 "ndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite 9i a timpilor operativi de
intervenieB
d6 meniuni privind alarmarea ;alertarea6 personaluluiB
e6 apreieri privind :unionarea mi>loaelor teCnie p.s.i.B
:6 des:!9urarea ativit!ii de salvare 9i evauare a persoanelor 9i a
materialelor periuloaseB
g6 propunerea de m!suri privind "mbun!t!irea ativit!ii respetive.
./%. <
&igurana e=ploat!rii instalaiilor utilitare a:erente onstruiilor 9i a
mi>loaelor teCnie de prevenire 9i stingere a inendiilor
&'.AI+N'/ 1
%revederi generale
/R). 52
$estionarea siguranei e=ploat!rii instalaiilor 9i a mi>loaelor teCnie
p.s.i. a:erente onstruiilor din punt de vedere al prevenirii 9i stingerii
inendiilor se realizeaz! prin*
a6 stabilirea persoanelor are sunt desemnate s! veri:ie3 s! "ntrein! 9i s!
repare instalaiile utilitare 9i mi>loaele teCnie de prevenire 9i stingere a
inendiilorB
b6 elaborarea proedurilor de luru pentru lur!rile prev!zute la lit. a6B
6 ompletarea3 semnarea 9i arCivarea doumentelor are atest! e=eutarea
lur!rilor menionate la lit. a6B
d6 "ntomirea 9i reatualizarea permanent! a evidenei mi>loaelor teCnie
p.s.i.3 pe ategorii3 u menionarea neesarului3 e=istentului3 de:iitului 9i a
prinipalelor arateristii :unionaleB
e6 "ntomirea evidenei stourilor de rezerv! de mi>loae teCnie p.s.i. 9i a
omponentelor aestora3 prev!zute de reglement!ri teCnie "n vigoareB
:6 menionarea surselor de alimentare u energie eletri! de baz! 9i de
rezerv! 9i a onsumatorilor u rol "n az de inendiu.
/R). 53
;16 ,ur!rile de veri:iare3 "ntreinere 9i reparaii prev!zute "n ane=a nr. 5
se pot e=euta de salariaii din struturile de speialitate proprii sau de
persoanele >uridie atestate potrivit legii.
;26 ,ista uprinz4nd persoanele :izie 9i >uridie are presteaz! lur!rile
de veri:iare3 "ntreinere 9i reparare a mi>loaelor teCnie p.s.i. se "ntome9te
pe ategorii3 menion4ndu#se num!rul 9i perioada de valabilitate a atestatului
prev!zut de lege.
/R). 5<
%entru :ieare tip de lurare se stabiles proeduri de luru pe baza
instruiunilor proietantului3 produ!torului sau :urnizorului de eCipament
9i a prevederilor normelor 9i normativelor de speialitate.
/R). 55
Rezerva de mi>loae teCnie de prevenire 9i stingere a inendiilor se
stabile9te 9i se asigur! "n sopul rezolv!rii unor situaii are pot ap!rea "n
ativitate3 on:orm reomand!rilor uprinse "n ane=a nr. 2.
/R). 52
;16 Geri:i!rile privind starea de :unionare a mi>loaelor teCnie p.s.i. se
:a zilni ;pe sCimb63 s!pt!m4nal3 lunar3 trimestrial 9i anual3 dup! az.
;26 Geri:iarea zilni! sau pe sCimb se e:etueaz! de regul! vizual 9i
vizeaz!*
a6 integritatea mi>loaelor teCnie p.s.i.B
b6 e=istena sigiliilor de :i=are "n poziie normal! de :unionare a unor
omponenteB
6 asigurarea parametrilor de :unionare3 "ndeosebi presiuni ale :luidelor3
prin itirea valorilor indiate de manometreB
d6 meninerea posibilit!ilor de utilizare operativ!.
/R). 55
%entru unele ategorii de mi>loae teCnie p.s.i. e=ploatarea3 repararea3
"ntreinerea3 soaterea din :uniune3 delasarea 9i asarea se :a potrivit
reglement!rilor "n vigoare.
/R). 58
Dup! utilizare :ieare mi>lo teCni de prevenire 9i stingere a inendiilor
se repune "n :uniune sau se "nlouie9te.
/R). 58
;16 Dein!torii sau persoanele >uridie are asigur! veri:iarea3 "ntreinerea
9i repararea sistemelor automate de detetare3 semnalizare 9i stingere a
inendiilor vor evidenia "ntr#un registru "ntomit on:orm modelului
prezentat "n ane=a nr. 5 datele re:eritoare la :unionarea :ie!rui sistem sau
a :ie!rei instalaii automate.
;26 ,a soliitarea marilor unit!i sau a unit!ilor teritoriale de pompieri
militari3 anual "n luna ianuarie3 persoanele >uridie prev!zute la alin. ;16 vor
pune la dispoziie aestora opii de pe evidenele respetive.
&'.AI+N'/ a 2#a
%revederi spei:ie
/R). 80
;16 ,a lourile de alimentare u energie eletri! se vor meniona
eCipamentele are trebuie aionate pentru deuplarea de la reea a l!dirii
respetive.
;26 %entru toate azurile "n are sunt neesare dispozitive speiale la loul
de deuplare se vor asigura 9i dispozitivele respetive.
/R). 81
%entru :ieare instalaie de ventilaie 9i limatizare se "ntome9te "n mod
obligatoriu sCema de pornire3 oprire sau de izolare pe tronsoane3 indi4ndu#
se loul 9i modul de aionare a lapetelor sau 9ib!relor.
/R). 82
;16 ,a sistemele automate de deteie3 semnalizare3 alarmare 9i alertare "n
az de inendiu se asigur! posibilit!ile de identi:iare operativ! a loului
inendiului3 utiliz4ndu#se3 dup! az3 sCeme3 etiCete 9i alte asemenea soluii
u9or de interpretat.
;26 %entru sistemele de detetare 9i semnalizare automat! a inendiilor3
integrate u sisteme antie:raie3 are transmit semnalele la agenii
eonomii de paz! 9i proteie3 bene:iiarii vor stabili modul de onlurare
u subunit!ile de intervenie ale pompierilor militari privind retransmiterea
semnalului de inendiu3 realizarea interveniei 9i raportarea datelor de la
inendii.
;36 &emnalele pentru avertizarea3 alarmarea 9i evauarea persoanelor3
preum 9i pentru alarmarea 9i alertarea pompierilor voluntari "n az de
inendiu sau "n alte situaii de urgen! publi! vor :i distinte pentru :ieare
situaie.
;<6 Galori:iarea semnalelor austie 9i7sau optie generate de entralele
de semnalizare a inendiilor se asigur! prin*
a6 supravegCerea permanent! a aestora de personal ompetent 9i apabil
s! ia m!surile neesareB
b6 retranslarea semnalelor la louri de mun! supravegCeate permanentB
6 punerea automat! "n :uniune a eCipamentelor de stingere 9i de
evauare a :umului 9i gazelor :ierbini3 pe baz! de programe are vor onine
9i ordinea de priorit!iB
d6 urm!rirea prin instalaii de televiziune u iruit "nCis a lourilor sau a
zonelor perilitate de inendiu.
/R). 83
;16 ,a aCiziionarea sting!toarelor bene:iiarul trebuie s! soliite
instruiunile de transport3 depozitare 9i manipulare pentru a putea bene:iia
de garaniile date de produ!tor.
;26 +tilizatorul sting!toarelor trebuie s! asigure veri:iarea prin sonda> a
st!rii de :unionare a aestora3 "ntre intervalele prev!zute pentru veri:i!rile
obligatorii.
;36 &tarea de :unionare a unui lot de sting!toare se determin! prin
e=eriii onrete e=eutate u salariaii3 "nainte de trimiterea lotului la o
nou! veri:iare.
/R). 8<
&tarea de operativitate a instalaiilor de stingere u ap! se asigur! "n
prinipal prin meninerea sub presiune a reelelor7rami:iaiilor de
distribuie3 "nl!turarea posibilit!ilor de "ngCe3 oroziune 9i soliitare
meani! a ondutelor3 instalarea de indiatoare de avertizare sau in:ormare
privind amplasarea Cidranilor3 vanelor 9i robinetelor u aionare loal! 9i
prin meninerea liber! a aesului la aestea.
/R). 85
.erti:iarea alit!ii produselor de stingere ;pulberi3 pra:uri3 substane de
spumare et.6 se asigur! prin erti:iatele de alitate ale :urnizorului 9i
buletinul7raportul laboratorului de "ner!ri are a veri:iat meninerea
arateristiilor :izio#Cimie 9i a e:iienei de stingere a produselor.
/R). 82
;16 +9ile rezistente la :o 9i anti:o3 obloanele3 lapetele3 trapele et. se
veri:i! zilni privind poziia normal! a aestora 9i asigurarea posibilit!ilor
de "ndeplinire a :uniilor ;"nCidere sau desCidere6.
;26 /nual se veri:i! manevrabilitatea dispozitivelor prev!zute la alin. ;163
prin aionare manual! sau automat! ;eletri!3 meani!3 pneumati!3
Cidrauli! et.63 dup! az.
/R). 85
;16 (i>loaele de proteie a personalului de intervenie se asigur! 9i se
p!streaz! separat3 pentru salariaii proprii ai agentului eonomi 9i3 respetiv3
pentru membrii :orelor are partiip! la intervenie a :ore de spri>in3
on:orm planurilor de intervenie.
;26 %entru mi>loaele teCnie are impun m!suri speiale de proteie pe
timpul utiliz!rii agentul eonomi are obligaia s! asigure preg!tirea 9i
autorizarea salariailor3 potrivit legii.
;36 %entru a se elimina produerea unor aidente nedorite trebuie s! se
asigure "nlouirea omponentelor onsumabile la termenele prev!zute de
:abriant3 preum 9i "ntreinerea 9i veri:iarea aestora de !tre persoane
autorizate "n domeniu.
./%. 5
Dispoziii :inale
/R). 88
%entru agenii eonomii 9i instituiile are nu se "nadreaz! "n prevederile
art. 3 persoana u :unii de onduere va asigura organizarea ativit!ii de
ap!rare "mpotriva inendiilor prin respetarea erinelor minime prev!zute
de prezentele dispoziii generale.
/R). 88
.ontrolul respet!rii 9i punerii "n apliare a prevederilor prezentelor
dispoziii generale se e:etueaz! dup! 2 luni de la publiarea aestora "n
(onitorul O:iial al Rom4niei3 %artea I.
/R). 80
Detalierea modului de "ntomire a listei uprinz4nd substanele
periuloase se va :ae prin instruiuni spei:ie emise de Inspetoratul
$eneral al .orpului %ompierilor (ilitari3 are se vor publia "n revista
F%ompierii Rom4niF.
/R). 81
;16 %entru onstruiile3 amena>!rile 9i instalaiile teCnologie are intr!3
potrivit legii3 sub inidena aviz!rii 9i7sau autoriz!rii p.s.i. prevederile
prezentelor dispoziii generale pot :i oninute sinteti "ntr#un registru de
siguran! la :o.
;26 &trutura 9i oninutul Registrului de siguran! la :o se vor stabili de
Inspetoratul $eneral al .orpului %ompierilor (ilitari "n termen de 8 luni de
la data intr!rii "n vigoare a prezentelor dispoziii generale.
/R). 82
/ne=ele nr. 1 # 5 :a parte integrant! din prezentele dispoziii generale.
/N'?/ 1
Primria ...................
Judeul ....................
FI DE INCENDIU Nr. ..............
din ........... 200 .....
(model)
I. Identifiarea loului inendiului
Numele !i
"renumele ....................................................
###########
De$tinaia loului "roduerii inendiului %###%###%###%
## ##
&oalitatea .................... 'ediu ur(an %##% rural %##%
#######
Judeul )n are $*a "rodu$ e+enimentul %###%###%
,tr. .................. nr. ....- (l. .....- $. ....- et. ....- a".
....
###########
Di$tana )n .ilometri fa de $u(unitatea de raion %###%###%###%

#################################################
'omentul o($er+rii % /iua % &una % 0nul % 1ra %
'inutul %
%#######%#########%###########%#########%
#########%
%###%###%####%####%##%##%##%##%####%####%####%
####%

#################################################
'omentul li2idrii % /iua % &una % 0nul % 1ra %
'inutul %
%#######%#########%###########%#########%
#########%
%###%###%####%####%##%##%##%##%####%####%####%
####%
II. Date de$"re inter+enie ###
* Inendiul a fo$t $tin$ de $er+iiul "u(li de "om"ieri % 3 %
$er+iiul
### %###%
"ri+at de "om"ieri i+ili % 2 % $er+iiul "ri+at de "om"ieri i+ili *
$oietate
%###%
### ### ###
omerial % 4 % $alariai % 5 % "er$oane fi6ie % 7 %
%###% %###% %###%
* 0uto$"eiale utili6ate ............................
* 'i8loae de $tin9ere ..............................
III. Date de$"re au6:
#######
3. ,ur$a de a"rindere %###%###% 2. 'i8loae are "uteau "rodue
a"rinderea
###########
%###%###%###%
#######
4. Primul mi8lo are $*a a"rin$ %###%###% 5. ;m"re8urarea
determinat
###########
%###%###%###%
I<. Con$einele inendiului
Ce a
ar$ ...............................................................
Pro"a9are la +einti .......................
<itime: deedai: aduli ........- o"ii .........- rnii:
aduli .......- o"ii ..........
Date
$u"limentare ......................................................
Primar- ,eretar-
................... ......................
/N'?/ 2
,oietatea Comerial (In$tituia)
....................................
0"ro(at
Numele !i
"renumele .................
,emntura ................
1=>0NI/0=E0 0P==II ;'P1?=I<0 INCENDII&1=
loul de mun ...................

########################################################################
######
%
%
% I. P=E<ENI=E0 INCENDII&1= 4. E2i"amente !i mi8loae 7. '$uri
$"eifie %
% 3. 'ateriale om(u$ti(ile a) motoare !i or"uri a) a$i9urarea
%
% !i inflama(ile eletrie funionrii
%
% a) "rodu$e finite din lemn () in$talaie de u$are $i$temului din
%
% () lauri ) $i$tem de +entilaie dotarea
a(inei de %
% ) $ol+eni d) $ule !i di$"o6iti+e +o"$it
%
% d) de"uneri de lauri !i e) ..................... ()
funionarea %
% alte re6iduuri 5. '$uri 9enerale normal a
elementelor%
% e) ....................... a) inter6ierea foului de
om"artimentare %
% 2. ,ur$e de a"rindere de$2i$ ) "$trarea
%
% "o$i(ile () inter6ierea fumatului antitilor
de %
% a) de natur eletri ) oletarea am(ala8elor lauri !i
+o"$ele )n %
% () termie !i de!eurilor limite admi$e
%
% ) fo de$2i$- fumat d) ..................... d) utili6area
numai %
% d) autoa"rindere e) ..................... de $ule are
nu %
% e) ....................... f) ..................... "rodu $@ntei
%
% 9) .....................
e) ..................%
%
########################################################################
######%
%
%
% II. 1=>0NI/0=E0 4. 'i8loae de "roteie 7. E+auare de
(unuri%
% IN?E=<ENAIEI a
$alariailor .....................%
% 3. 'i8loaele de alarmare- a)
m!ti ............... .....................%
% alertare ()
o$tume ............. .....................%
% a) telefon ............... ) a"arate i6olante ....
%
% () (uton de alarmare ..... 5. 0$i9ur inter+enia
%
% ) $onerie ............... a) $tin9toare .........
%
% 2. In$talaii !i ........................
%
% di$"o6iti+e de limitare !i ........................
%
% $tin9ere () 2idrani interiori ..
%
% a) u!i antifo ........................
%
% () la"ete ........................
%
% ) tra"e ) ta(lou eletri .....
%
% ........................
%
% ........................
%
% d) in$talaii
%
% te2nolo9ie ............
%
% ........................
%
% ........................
%
%
########################################################################
######%
;ntomit
Numele !i "renumele ........................
,emntura ......................
/N'?/ 3
,I&)/ D' %RIN.I%I+
uprinz4nd puntele vitale vulnerabile la inendiu
1. &taii de primire#distribuie a energiei eletrie
2. %osturi de trans:ormare
3. )ablouri eletrie prinipale
<. &taii de reglare 9i distribuie a gazelor
5. .entrale termie
2. 0n!peri speiale de abluri eletrie
5. &taii de produere de aetilen!
8. .entrale de ventilare 9i limatizare
8. .alulatoare de proes
10. Dispeerate de proes
11. Depozite de materii prime 9i materiale sau de produse :inite
ombustibile
12. &taii de :rig u amonia
13. $ospod!rii de ungere 9i r!ire
1<. &taii de ompresoare de aer
15. Rampe de "n!rare#des!rare produse petroliere
12. /lte setoare3 linii teCnologie3 utila>e sau eCipamente u :unii
vitale
/N'?/ <
E<IDENA0
a"liaiilor !i eBeriiilor de inter+enie efetuate
la ......................

########################################################################
######
%Nr. %Data !i ora% Felul % ,etorul %Cine a or9ani6at a"liaia%
1($er+aii %
%rt.%eBeutrii %a"liaiei% de % (eBeriiul) %
%
% %a"liaiei % %ati+itate%##########################%
%
% % % % % Numele % ,emntura %
%
% % % % % !i funia % %
%
%####%###########%##########%##########%#############%############%
############%
% 0 % 3 % 2 % 4 % 5 % 7 %
C %
%####%###########%##########%##########%#############%############%
############%
%####%###########%##########%##########%#############%############%
############%
%####%###########%##########%##########%#############%############%
############%
%####%###########%##########%##########%#############%############%
############%
/N'?/ 5
N1'ENC&0?1=U&
mi8loaelor te2nie de "re+enire !i $tin9ere a inendiilor
0. ,i$teme- in$talaii- a"arate !i di$"o6iti+e de $emnali6are-
alarmare !i alertare )n a6 de inendiu
########################################################################
########
Nr. 1(ietul +erifirii Condiii de Periodiitatea
1($er+aii
rt. eBeutare
########################################################################
########
0 3 2 4
5
########################################################################
########
3. ,tarea de inte9ritate +i6ual 6ilni $au la
"redarea*"rimirea
$2im(ului
2. ?en$iunea de alimentare m$urare u 6ilni $au la
a $ur$elor ((a6 !i +oltmetru "redarea*"rimirea
re6er+) $2im(ului
4. ,tarea de funionare informare +er(al 6ilni $au la
9eneral !i anali6a "redarea*"rimirea
on$emnrilor din $2im(ului
re9i$tru
5. Funionarea $imulri onform 6ilni $au la
$emnali6rilor o"tie !i in$truiunilor "redarea*"rimirea
au$tie: $2im(ului
a) de inendiu
() de defet
7. Funionarea onform 6ilni $au la
$emnali6rilor reomandrilor "redarea*"rimirea
retran$mi$e la di$tan furni6orului $2im(ului
C. Funionarea $ta(ilirea 6ilni $au la
tran$mi$iilor la le9turilor "redarea*"rimirea
unitile de "om"ieri $2im(ului
militari
D. Funionarea aionarea unui $"tm@nal
Pentru
$emnali6rilor de la detetor $au (uton
in$talaiile
detetoare $au (utoane de alarmare u
"@n la
manuale 34
linii

te$tarea $e
fae
"rin

rotaie.

Pentru

in$talaiile
u
mai mult
de
34 linii

te$tarea $e
fae
la mai

multe linii
"e
$"tm@n

a$tfel )n@t

te$tarea
unei
linii
$
nu

de"!ea$
34

$"tm@ni.
E. Funionarea $imularea trime$trial
detetoarelor !i a inendiului
(utoanelor de $emnali6are onform
in$truiunilor
furni6orului
F. ,en$i(ilitatea "rin $onda8 anual
detetoarelor onform
in$truiunilor
furni6orului
30. Condiiile de mediu )n +i6ual- u $"tm@nal
are funionea6 )nlturarea
detetoarele ondiiilor are
9enerea6 eBe$ de
"raf- umiditate-
+i(raii
33. 0$i9urarea de9a8rii +i6ual $"tm@nal ra6a
$"aiului din 8urul
$"aiului
detetoarelor !i
)ntre
(utoanelor manuale 0-D7
* 3 m
32. ,tarea mara8elor de +i6ual anual
identifiare
34. Ca"aitatea (ateriei de m$urare !i +i6ual $"tm@nal
aumulatoare:
a) ten$iune
() eletrolit *
onentraie !i ni+el
) $tarea ontatelor
35. Comutarea automat a onform lunar
$ur$elor de alimentare in$truiunilor
u ener9ie eletri furni6orului
37. Funionarea 9lo(al a $imulri ale lunar
&iniile $e
$emnali6rilor de defet tuturor
+erifi
ondiiilor de "rin
rotaie
defet $"eifie
a$tfel )n@t

inter+alul
de
te$tare

"entru

fieare

linie $ nu

de"!ea$
C
luni.
3C. Funionarea $imulare lunar
di$"o6iti+elor eBterioare
de alarmare
3D. ;ntreinerea "re+enti+ * urare de trime$trial
a entralelor de "raf- im"uriti
$emnali6are- * +i6ual- $tarea
detetoarelor !i iruitelor !i
(utoanelor ontatelor
3E. Inte9ritatea a(lurilor +i6ual trime$trial
de $emnali6are
3F. =e6i$tena de i6olaie m$urarea anual
a iruitelor !i re6i$tenelor
)m"m@ntarea
20. <erifiarea metrolo9i m$urtori )n anual
a 0'C*urilor din la(oratoarele de
in$talaie $"eialitate
########################################################################
########
G. ,tin9toare
########################################################################
########
?i"ul Pro(lematia 'odul Periodiitatea
1($er+aii
$tin9toarelor urmrit de efetuare
########################################################################
########
?oate ti"urile * eBi$tena !i +i6ual lunar *
am"la$area ($"tm@nal
* a$"etul "entru
eBterior !i "untele
inte9ritatea +itale
* in$ri"ionarea +ulnera(ile
!i eti2etele $au 6onele
u ri$ foarte
mare de
inendiu)
* urare !i demontarea anual ele
u C12
re"rote8are om"let a
onform
ade+at $tin9toarelor I,CI=
* funionalitatea
$u(an$am(lurilor
om"onente
* re6i$tena a"liarea de la 4 ani $au ele
u C12
intern a $u"ra"re$iune ori de @te
onform
rei"ientului onform ori $tarea de I,CI=
"re$ri"iilor inte9ritate o
im"une
########################################################################
########
Cu $"um * antitatea !i * "rele+are de $eme$trial
2imi alitatea "ro(e
$oluiilor * +i6ual
$"umante
* )nlouirea * onform
$u($tanelor reomandrilor
)n funie de * "rodutorului
tem"eratur de $oluie
(+ar- iarn)
########################################################################
########
Cu "ul(ere * $tarea de * @ntrirea anual- *
a(atere de
)nrare a (uteliei maBimum 2 ani 3H
fa de
(uteliei de C12 * "al"are
9reutatea
* $tarea manual
in$ri"ionat
alitati+ a * manual $au * nu
$e admite
"ul(erii meani
ta$area $au
* )nlouirea
a9lomerarea
"ul(erii
########################################################################
########
Cu C12 $tarea de @ntrirea anual
a(atere maBim
)nrare $tin9torului de 3H
fa de

9reutatea

in$ri"ionat
########################################################################
########
Cu a" * $tarea de * @ntrirea anual *
a(atere
"ul+eri6at )nrare a (uteliei maBim
de 3H
(uteliei de C12 fa
de

9reutatea

in$ri"ionat
* antitatea * m$urare *
a(atere
de a" +olumetri maBim
de 3H
fa
de

a"aitatea

$tin9torului
########################################################################
########
C. In$talaii de $tin9ere u a"
########################################################################
########
Periodiitate Pro(leme are $e urmre$ 'odul de efetuare
1($er+aii
########################################################################
########
0 3 2 4
########################################################################
########
I. In$talaii de 2idrani eBteriori !i interiori
6ilni * e2i"area +i6ual
on$emnarea
* "re$iune )n reea
elementelor li"$
* ae$i(ilitate !i
$ituaia
* funionarea iluminatului
ae$i(ilitii
de $i9uran
trime$trial * refularea a"ei "unere )n funiune
* $tarea furtunurilor
II. In$talaii de $tin9ere u $"rin.lere
6ilni * $tarea di$tri(uitorului +i6ual
!i 0C,*ului
* "$trarea ondiiilor la
a"etele $"rin.ler
* funionarea iluminatului
de $i9uran aferent
lunar * funionarea 0C,*ului de$2iderea !i
* funionarea $i$temului )n2iderea
de $emnali6are ro(inetelor are
a$i9ur a$tfel de
+erifiri
III. In$talaii de $tin9ere u a" "ul+eri6at
6ilni $tarea alimentrii u a" +i6ual
$eme$trial funionarea efeti+ de$2iderea !i
)n2iderea +anelor
!i ro(inetelor are
a$i9ur o a$emenea
+erifiare
I<. <ane !i ro(inete de alimentare
lunar $tarea "o6iiei ae$tora !i +i6ual
a $i9iliului de $i9uran
$eme$trial mane+ra(ilitate )n2idere !i
de$2idere total
########################################################################
########
D. In$talaii de $tin9ere u $"um
########################################################################
######
?i"ul Pro(lematia 'odul de Periodiitatea
1($er+aii
in$talaiei urmrit eBeutare
########################################################################
######
In$talaii reilarea $"umantului reali6area 6ilni
fiBe !i liniilor
$emifiBe nee$are
inte9ritatea in$talaiei +i6ual $"tm@nal
+erifiarea )ntre9ului
iruit u a" anual ;n
funie de
la re+i6ii
"o$i(iliti
$e
"oate fae
!i u
$"um.
########################################################################
######
E. In$talaii u dioBid de ar(on
########################################################################
########
Nr.
rt. Pro(lematia urmrit 'odul de eBeutare Periodiitatea
1($er+aii
########################################################################
########
3. ,tarea de inte9ritate a
in$talaiei- eBi$tena
$i9iliilor !i a "o6iiei
normale de funionare
a ro(inetelor- $tarea de
)nrare a (uteliilor
Funionarea $i$temului +i6ual 6ilni
de +entilaie natural
$au meani
Po6iia $u"a"ei de 9olire
a oletorului
Funionarea $i$temului
de a+erti6are o"ti !i
au$ti
2. ,tarea de funionare a * treerea
alimentrii de (a6 automat de "e
!i de re6er+ a entralei $ur$a de (a6 "e
de $emnali6are !i $ur$a de re6er+
aionare
Funionarea * +erifiarea $"tm@nal
detetoarelor funionrii
"rin folo$irea
unor $ur$e de
ldur $au fum
* $e +a +erifia numai
@nd
"rin @ntrire $unt
"re+6ute
$tarea de u
$i$teme de
)nrare a
@ntrire
(uteliilor de
omand
4. ,tarea de funionare a
armturilor de omand !i
$i9uran
Du6ele de refulare a +i6ual lunar
dioBidului de ar(on
,tarea de funionare a
iruitelor eletrie
5. ,tarea de funionare a +i6ual
in$talaiei )n an$am(lu
,tarea de funionare a
(utoanelor manuale
,tarea de funionare a * )ntreru"erea trime$trial
di$"o6iti+elor auBiliare automat a
alimentrii u
ener9ie
eletri a
a"araturii de
aer ondiionat
de +entilaie
* )n2iderea !i
(loarea u!ilor
C@ntrirea (uteliilor ,e +a
)ntomi
om"onente ale (ateriilor
"roe$*+er(al
ati+e- "rini"ale !i de de
@ntrire.
re6er+
7. Funionarea $i$temului "rin delan!area
de detetare- a+erti6are unei (aterii
!i alarmare
'odul de e+auare a +i6ual
"er$onalului din 6ona
"rote8at )n termenul
"re$ta(ilit
Funionarea $i$temelor anual
de )ntreru"ere a
in$talaiilor auBiliare
De+er$area dioBidului de
ar(on "rin toate du6ele
de refulare
,i$temul de e+auare a
dioBidului de ar(on din
6ona "rote8at
########################################################################
########
/N'?/ 2
R'.O(/NDHRI
privind rezerva de mi>loae teCnie de prevenire 9i stingere a inendiilor
0n prinipiu3 rezerva de mi>loae teCnie de prevenire 9i stingere a
inendiilor se asigur! "n limitele de mai >os3 ast:el*
a6 15 # 20I din antitatea neesar! pentru :ieare tip de :urtun3 dar nu mai
puin de 2 role a 4te 20 mB
b6 10 # 15I pentru :ieare aesoriu din dotarea Cidranilor interiori 9i
e=teriori de inendiuB
6 10I din :ieare tip de sting!torB
d6 15I din antitatea stabilit! de pulbere3 spumant sau alte produse de
stingere din dotareB
e6 100I din num!rul de reipiente pentru :ieare instalaie de stingere de
gaze inerteB
:6 10 # 25I din totalul apetelor sprinDler3 drener sau de pulverizare3 dar
nu mai puin de 25 bu!i din :ieareB
g6 10 # 25I din totalul detetoarelor sau butoanelor de semnalizare3 dar
nu mai puin de 15 bu!i din :ieareB
C6 un reipient "n!rat 9i 2 artu9e :iltrante pentru :ieare aparat de
proteie a respiraieiB
i6 un artu9 :iltrant pentru :ieare mas! ontra :umului 9i gazelor
:ierbiniB
>6 50I din totalul blindelor montate pe ondutele de spumare ale
instalaiilor :i=e sau semi:i=e de stingere a inendiilor la rezervoare de
produse petroliereB
D6 antit!ile de mi>loae teCnie spei:ie are se pun "n mod gratuit la
dispoziie unit!ilor de pompieri militari "n az de inendiu3 "n on:ormitate
u art. <5 alin. ;36 din Ordonana $uvernului nr. 2071885B
l6 piesele de rezerv! uprinse "n listele din doumentaiile teCnie ale
autospeialelor3 navelor3 trenurilor p.s.i. 9i ale altora asemenea.
Rezervele menionate la lit. 63 e63 :6 9i g6 nu se onstituie "n situaiile "n
are veri:iarea3 "ntreinerea 9i repararea mi>loaelor teCnie p.s.i. respetive
se :a de persoane >uridie3 atestate potrivit legii3 are au obligaia
ontratual! de a :ae "nlouirea operativ! a omponentelor 9i a elementelor
aestora.
/N'?/ 5
?i"ul in$talaiei
D0?E
"ri+ind +erifiarea !i funionarea in$talaiei ..................

########################################################################
###
%Nr. %Data (6i-%1ra% &oul % Natura %Com"onenta%Cau6a%'$ura%
1($er+aii%
%rt.%lun- an)% %$emnalului%$emnalului%afetat % %luat %
%
% % % % %##########% % % %
%
% % % % % Inendiu % % % %
%
% % % % %$au defet% % % %
%
%####%#########%###%##########%##########%##########%#####%######%
##########%
% 0 % 3 % 2 % 4 % 5 % 7 % C % D % E
%
%####%#########%###%##########%##########%##########%#####%######%
##########%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
% % % % % % % % %
%
%####%#########%###%##########%##########%##########%#####%######%
##########%
###############