Sunteți pe pagina 1din 1

r.

t
. ' 8
DTRECITA RESJRSE UMANE
5l
SALARIZARE
MINTSTERUL
EnucATrsr
NATIOIdALg
NR. 102/DRUS/ L2.02.20t3
NOTA
Ref: spor vechime in munci
pentru personalul nedidactic
i n prezent , cuant umul sal ari ul ui de bazi pent ru personal ul nedi dact i c se st abi l egt e ut i l i zdnd
sal ari ul de i ncadrare
previ zut i n OG LO/ ?: OOB l a care se adaugd sporul de vechi me i n munci
corespunzi t or t rangei de vechi me avut 5.
i n cazul i n care pe parcursul anul ui , personal ul nedi dact i c t rece l a o al t S t rangi de vechi me i n
munc5, l a sal ari ul de bazd ast f el const i t ui t , se va apl i ca numi rul de cl ase previ zut e l a art . LL di n l egea
284/2OtO corespunzitor
gradatiei pe care urmeazi si o primeasci. Astfel, la trecerea in alti trangi de
vechi me i n muncd, cl asel e corespunzi t oare se apl i cd l a sal ari ul de baza const i t ui t di n sal ari ul de
incadrare previzut in OG LO/2OOS la care se adaugi procentele detinute p6ni la aparitia legii 284/2OLO.
Met odol ogi a de cal cul est e prevezut d i n Normel e met odol ogi ce pent ru apl i carea prevederi l or l egi i
285/2OLO publicate in MO nr.48/!9.OI.2011.
Sal ari ul de bazi ast f el const i t ui t se comparS cu ni vel ul sal ari ul ui mi ni m de bazi i n i nvi t i mAnt
rezul t at i n urma apl i cari i prevederi l or OUG L9/ }OLL, respect i v 812 l ei i ncepAnd cu l una decembri e 2012.
Exempl u:
Sal ari ul de i ncadrare
{OG
L0/2008)
=
675 l ei
Spor vechi me pi ni l a apl i carea prevederi l or
.
art.11 di n legea 284/2OLO
l 2O%
->
Gradat i a 4)
=131
l ei
Sal ari ul de bazd avut i nai nt e de t recerea l a Gradat i a 5
=
675+131
=
805 l ei , sal ari ul de bazi ast f el
const i t ui t se compard cu ni vel ul sal ari ul ui mi ni m de bazi i n i nvSl 5m6nt rezul t at i n urma apl i cSri i
prevederi l or OUG L9/ 20LL, respect i v 812 l ei i ncep6nd cu l una decembri e 20L2gi se acordi 812 l ei .
La t recerea i n Gradal i a 5, se va apl i ca l a sal ari ul de bazi de 806 l ei o cl asi de sal ari zare, respect i v
de 2, 5%o; 806*1, 025=826 l ei , cuant um care depdgegt e mi ni mul de 812 l ei gi se va acorda 826 l ei .
P6ni la aplicarea efectivi a legii 284/2OLO care face diferenlierea in functie de vechimea in
munci a sal ari ul ui de bazi st abi l i t pri n ut i l i zarea cl asel or de sal ari zare at ri bui t e, sal ari ul de bazi si t uat
sub ni vel ul mi ni m est e pl af onat l a 812 l ei i ndi f erent de vechi mea i n munci a personal ul ui nedi dact i c.
Aceast S si t ual i e a f ost generat i de apl i carea prevederi l or l egi l or anual e de sal ari azare, respect i v
legea nr. 285/2OLO, legea283/2OIL, OUG 79/2011 gi OUG 84/20L2.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector l, 0 10168, Bucuresli
Tel: +40
0)21 405 63 00
u/ww.edu. ro
,".,'.{
i.o:
':l