Sunteți pe pagina 1din 14

Dialogul social

No!iune: (Legea 62/2011) - procesul voluntar prin care partenerii


sociali se informeaz", se consult" #i negociaz" n vederea
stabilirii unor acorduri n probleme de interes comun;

(i) informarea - transmiterea de date de c"tre angajator c"tre
sindicat sau, dup" caz, c"tre reprezentan!ii ale#i ai angaja!ilor,
pentru a le permite s" se familiarizeze cu problematica dezbaterii
#i s" o examineze n cuno#tin!" de cauz";

(ii) consultarea - schimbul de opinii n cadrul dialogului social;

(iii) negociere colectiv" - negocierea dintre angajator sau
organiza!ia patronal" #i sindicat ori organiza!ia sindical" sau
reprezenta!ii angaja!ilor, dup" caz, care urm"re#te reglementarea
rela!iilor de munc" ori de serviciu dintre cele dou" p"r!i, precum
#i orice alte acorduri n probleme de interes comun;
Partenerii sociali
Partenerii sociali sunt sindicatele sau organiza!iile sindicale,
angajatori ori organiza!ii patronale #i reprezentan!ii
autorit"!ilor administra!iei publice care interac!ioneaz" n
procesul de dialog social.

- Sindicat - form" de organizare voluntar" a angaja!ilor, n
scopul ap"r"rii drepturilor #i promov"rii intereselor lor
profesionale, economice #i sociale.
Patron - persoan" juridic" nmatriculat"/persoan" fizic"
autorizat" sau persoan" care exercit" o meserie ori profesie
n mod independent, care administreaz" #i utilizeaz" capital
n scopul ob!inerii de profit #i care angajeaz" munc"
salariat".

Consiliul Na!ional Tripartit pentru Dialog Social

Consiliul Economic #i Social
Patronatele #i Sindicatele
Organiza!ie patronal" - organiza!ie a angajatorilor, autonom",
f"r" caracter politic, nfiin!at" n baza principiului liberei asocieri,
ca persoan" juridic" de drept privat, f"r" scop patrimonial,
constituit" n scopul ap"r"rii #i promov"rii drepturilor #i
intereselor comune ale membrilor s"i, prev"zute de dispozi!iile
legale n vigoare, pactele, tratatele #i conven!iile interna!ionale
la care Romnia este parte, precum #i de statutele proprii.

Organiza!ie sindical" - sindicat, federa!ie sau confedera!ie
sindical" ce se constituie pe baza dreptului de liber" asociere,
n scopul ap"r"rii drepturilor prev"zute n legisla!ia na!ional", n
contractele colective #i individuale de munc" sau n acordurile
colective de munc", precum #i n pactele, tratatele #i conven!iile
interna!ionale la care Romnia este parte, pentru promovarea
intereselor profesionale, economice #i sociale ale membrilor s"i.
Organiza!iile sindicale. Caracteristici
Sindicatele sunt independente fa!" de autorit"!ile publice, de
partidele politice #i de organiza!iile patronale #i nu pot desf"#ura
activit"!i cu caracter politic.
Personalul ncadrat cu CIM, func!ionarii publici, membrii cooperatori
#i agricultorii ncadra!i n munc" au dreptul, f"r" nicio ngr"dire sau
autorizare prealabil", s" constituie #i/sau s" adere la un sindicat,
constituire pentru care este necesar un num"r de cel pu!in 15
angaja!i din aceea#i unitate.
Libertatea sindical" rezult" #i din faptul c" nicio persoan" nu poate fi
constrns" s" fac" sau s" nu fac" parte, s" se retrag" sau s" nu se
retrag" dintr-o organiza!ie sindical", putnd face parte, n acela#i
timp, numai dintr-o singur" organiza!ie sindical" la acela#i angajator.
Salaria!ii minori, de la mplinirea vrstei de 16 ani, pot fi membri ai
unei organiza!ii sindicale, f"r" a fi necesar" ncuviin!area prealabil"
a reprezentan!ilor lor legali.
Persoanele care de!in func!ii de demnitate public", magistra!ii,
personalul militar din MAN, MAI, SRI, SPP, SIE #i STS, nu pot
constitui #i/sau adera la o organiza!ie sindical".
Organiza!iile sindicale
Se constituie, organizeaz", func!ioneaz", reorganizeaz" #i-#i
nceteaz" activitatea prin statutul propriu.
Pot fi alese n organele de conducere ale organiza!iilor sindicale
persoane care au capacitate de exerci!iu deplin" #i nu execut"
pedeapsa complementar" a interzicerii dreptului de a ocupa o func!ie
sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit
pentru s"vr#irea infrac!iunii.
Membrilor organelor de conducere alese ale sindicatelor li se asigur"
protec!ia legii contra oric"ror forme de condi!ionare, constrngere sau
limitare n exercitarea func!iilor lor.
Sunt interzise modificarea #i/sau desfacerea CIM ale membrilor
sindicatelor pentru motive care privesc apartenen!a la sindicat #i
activitatea sindical".
Perioada n care persoana aleas" n organul de conducere este
salarizat" de organiza!ia sindical" constituie vechime n munc".
Prin CCM sau, dup" caz, prin acordurile colective, se pot stabili #i alte
m"suri de protec!ie pentru cei ale#i n organele executive de
conducere ale sindicatelor.
Organiza!iile sindicale
Dobndesc personalitate juridic" prin mputernicitul special al
membrilor fondatori, prev"zut n procesul-verbal de constituire, prin
depunerea unei cereri de nscriere la judec"toria n a c"rei raz"
teritorial" #i are sediul.
Hot"rrea judec"toriei de nfiin!are a sindicatului este supus"
recursului n termen de 15 zile #i curge de la comunicarea hot"rrii.
Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronun!are.
Procedura judiciar" se judec" cu citarea reprezentantului organiza!iei
sindicale, n termen de 30 de zile.
Judec"toria este obligat" s" !in" un registru special al sindicatelor, n
care se nscriu datele de identificare, printre care: denumirea #i sediul
sindicatului, numele #i datele de identificare ale celor ce ocupa func!ii
de conducere, data nscrierii #i num"rul #i data hot"rrii judec"tore#ti
definitive de admitere a cererii de nscriere.
nscrierea n registrul special al sindicatelor se face din oficiu, n
termen de 7 zile de la data r"mnerii definitiv" a hot"rrii pronun!ate
de judec"torie iar sindicatul dobnde#te personalitate juridic" de la
data nscrierii n registrul special al sindicatelor, a hot"rrii
judec"tore#ti definitive.
Organiza!iile sindicale. Patrimoniu
Patrimoniul este alc"tuit din bunurile mobile #i imobile afectate la momentul
nfiin!"rii. Aceste bunuri pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de
sindicat, f"r" a putea fi mp"r!ite ntre ace#tia. Organiza!ia sindical" poate
dobndi, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile #i imobile
necesare realiz"rii scopului pentru care este nfiin!at".
Pentru construirea de sedii proprii, confedera!iile #i federa!iile sindicale
reprezentative pot primi, n concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea
privat" a statului ori a unit"!ilor administrativ-teritoriale.
Cotiza!ia pl"tit" de membrii de sindicat este deductibil" n cuantum de
maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Organiza!ia sindical" are dreptul:
a) s" sprijine material membrii s"i n exercitarea profesiunii;
b) s" constituie case de ajutor proprii;
c) s" editeze #i s" tip"reasc" publica!ii proprii;
d) s" nfiin!eze #i s" administreze, n condi!iile legii, n interesul membrilor s"i,
unit"!i sociale, de cultur", nv"!"mnt #i cercetare n domeniul activit"!ii
sindicale, societ"!i comerciale, de asigur"ri, precum #i banc" proprie;
e) s" constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor s"i;
f) s" organizeze #i s" desf"#oare cursuri de preg"tire #i calificare profesional", n
condi!iile legii.
Organiza!iile sindicale. Atribu!ii.
Atribu!iile organiza!iilor sindicale:
- s" foloseasc" mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile
de solu!ionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, peti!ie,
pichet de protest, mar#, miting #i demonstra!ie sau grev", pentru a-#i
solu!iona cererile;
- s" ap"re drepturile membrilor lor, ce decurg din legisla!ia muncii,
statutele func!ionarilor publici, CCM #i CIM, n fa!a instan!elor
judec"tore#ti, organelor de jurisdic!ie, a altor institu!ii sau autorit"!i ale
statului, prin ap"r"tori proprii sau ale#i.
- de a ntreprinde orice ac!iune prev"zut" de lege, inclusiv de a formula
ac!iune n justi!ie n numele membrilor lor, n baza unei mputerniciri
scrise din partea acestora, f"r" a putea fi introdus" sau continuat" de
organiza!ia sindical" dac" cel n cauz" se opune sau renun!" la
judecat" n mod expres.
- organiza!iile sindicale au calitate procesual" activ".
- s" formuleze propuneri de legiferare n domeniile de interes sindical.
Organiza!iile sindicale. Asociere.
- Sindicatele se pot asocia dup" criteriul sectoarelor de activitate.

- Dou" sau mai multe sindicate constituite n cadrul aceluia#i
sector de activitate se pot asocia n federa!ii sindicale iar dou"
sau mai multe federa!ii sindicale din sectoare de activitate
diferite se pot asocia n confedera!ii sindicale, dobndind astfel
personalitate juridic" distinct".

- Mai multe federa!ii sau confedera!ii sindicale pot constitui uniuni
sindicale teritoriale.

- Organiza!iile sindicale sunt libere s" se poat" afilia la alte
organiza!ii interne #i interna!ionale cu obiect de activitate similar.
Organiza!iile patronale*
Nu pot desf"#ura activit"!i cu caracter politic;
Sunt independente fa!" de autorit"!ile publice, de partidele politice #i
de sindicate #i se constituie prin asociere liber", pe sectoare de
activitate, teritorial sau la nivel na!ional, astfel:
a) patronii se asociaz" pentru constituirea unei organiza!ii patronale;
b) dou" sau mai multe organiza!ii patronale pot constitui o federa!ie
patronal";
c) dou" sau mai multe federa!ii patronale pot constitui o confedera!ie
patronal".
Federa!iile #i confedera!iile patronale pot constitui din organiza!iile
afiliate uniuni patronale teritoriale
Uniunile patronale teritoriale dobndesc personalitate juridic" la
cererea federa!iilor sau a confedera!iilor patronale care au hot"rt
constituirea acestora.
O organiza!ie patronal" nu se poate afilia dect la o singur"
organiza!ie patronal" de rang superior.

*Fomalit#!i de nscriere, reprezentare, Registre, procedur# judiciar# similare cu cele ale
sindicatelor.
Organiza!iile patronale. Drepturi #i obliga!ii
reprezint", sus!in #i ap"r" interesele membrilor lor n rela!ia cu
autorit"!ile publice, cu sindicatele #i cu alte persoane juridice #i fizice,
n raport cu obiectul #i scopul lor de activitate, n plan na!ional #i
interna!ional;
reprezint", promoveaz", sus!in #i ap"r" interesele economice, juridice
#i sociale ale membrilor lor;
promoveaz" concuren!a loial";
desemneaz" reprezentan!i la negocierea #i ncheierea contractelor
colective de munc", la alte tratative #i acorduri n rela!iile cu autorit"!ile
publice #i cu sindicatele, precum #i n structurile bipartite #i tripartite de
dialog social;
la cererea membrilor, au dreptul de a-i asista #i reprezenta n fa!a
instan!elor de judecat" de toate gradele, a organelor de jurisdic!ie, a
altor institu!ii sau autorit"!i, prin ap"r"tori proprii sau ale#i;
elaboreaz" #i implementeaz" politici de ocupare #i plasare a for!ei de
munc";
s" asigure orice servicii cerute de membrii lor;
s" formuleze propuneri de legiferare n domeniile specifice de interes.
Consiliul Na!ional Tripartit pentru Dialog Social
Organism consultativ la nivel na!ional al partenerilor sociali, menit s"
asigure dialogul social la cel mai nalt nivel.
Este compus din pre#edin!ii confedera!iilor patronale #i sindicale
reprezentative la nivel na!ional, reprezentan!i ai Guvernului, reprezentantul
BNR, pre#edintele Consiliului Economic #i Social #i al!i membri conveni!i cu
partenerii sociali.
Consiliul Na!ional Tripartit este prezidat de primul-ministru, loc!iitorul de
drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei #i protec!iei sociale.
Atribu!ii ale Consiliului Na!ional Tripartit sunt:
a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat
n plat";
b) dezbaterea #i analiza proiectelor de programe #i strategii elaborate la nivel
guvernamental;
c) elaborarea #i sus!inerea implement"rii strategiilor, programelor,
metodologiilor #i standardelor n domeniul dialogului social;
d) solu!ionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natur" social" #i
economic";
e) negocierea #i ncheierea acordurilor #i pactelor sociale, precum #i a altor
n!elegeri la nivel na!ional #i monitorizarea aplic"rii acestora;
Consiliul Economic #i Social
Este institu!ie public" de interes na!ional cu personalitate juridic",
tripartit", autonom", constituit" n scopul realiz"rii dialogului
tripartit la nivel na!ional dintre organiza!iile patronale, organiza!iile
sindicale #i reprezentan!i ai societ"!ii civile organizate.

Este consultat obligatoriu de c"tre ini!iatorii proiectelor de acte
normative din domeniul s"u de competen!". Rezultatul acestei
consult"ri se concretizeaz" n avize la proiectele de acte
normative.

Domeniile de competen!" ale Consiliului Economic #i Social sunt:
a) politicile economice;
b) politicile financiare #i fiscale;
c) rela!iile de munc", protec!ia social" #i politicile salariale;
d) politicile n domeniul s"n"t"!ii;
e) educa!ia, cercetarea #i cultura.
Consiliul Economic #i Social. Atribu!ii
avizeaz" actele normative din domeniile de competen!";
elaboreaz", la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din
propria ini!iativ", analize #i studii privind realit"!ile economice
#i sociale;
semnaleaz" Guvernului sau Parlamentului apari!ia unor
fenomene economice #i sociale care impun elaborarea unor
noi acte normative;
urm"re#te ndeplinirea obliga!iilor ce decurg din Conven!iile
Organiza!iei Interna!ionale a Muncii, din Directivele #i
Regulamentele comunitare.

Plenul CES este constituit dintr-un num"r de 45 de membri,
cte 15 pentru sindicat #i patronate #i al!i 15 din partea
societ"!ii civile