Sunteți pe pagina 1din 10

INTOLERANE I ALERGII

ALIMENTARE
Spre deosebire de alergiile alimentare n care sistemul
imunitar are o hipersensibilitate la anumite produse,
intoleranele presupun o reacie chimic, toxic, metabolic
sau psihologic la mncare. Intoleranele non-alergice au la
baz imposibilitatea organismului de a metaboliza un
anumit aliment i pot varia de la o persoan la alta.
!I"#I$%&%& 'I(!I )& I"'*%&!$"'& $%I+&"'$!&
ZHIMICE histamin: brnz, spana,
r!"ii, rna#i, hamsii, sar$in%, !ns%r&%,
&in, b%r% tiramin: brnz, b%r%, &in,
$r!'$i% $% b%r%, p%"t% marinat, a&!a$!,
p"(ni )%ni*%t+amin: i!!*at,
brnz%t(ri )%rm%ntat%, &in r!"( a)%ina:
a)%a, %ai, b(t(ri tip !*a, pasti*%
p%ntr( ,rip ,*ia$in -!mp!n%nt a
,*(t%n(*(i $in %r%a*%.: ,r(, !rz, !&z a,%n#i
%*ib%rat!ri $% histamin: )r(t% $% mar%,
i!!*at, p"(ni, a*(n%, r!"ii, ananas
i
META/O+CE
, *apt% 0 *ips%"t% *ataza, %nzima ar% $i,%r *at!za -zahr(* $in *apt%.
, )r(t% "i s( $% )r(t% 0 *ips%"t% %nzima ar% diger fructoza -zahr(* din )r(t%.
, a*im%nt% ( )%ni*a*anin -1n$(*it!rii sint%tii. 0 %st% ! b!a* ,%n%ti -)%ni*%t!n(ria. ( inapaitat% $%
$i,%sti% a )%ni*a*anin%i
Intolerana la lactoz -
Int!*%ran#a *a *at!z %st% %a mai )r%&%nt $intr% int!*%ran#%*% a*im%ntar% "i s%mni)i
inapaitat%a (n%i p%rs!an% $% a $i,%ra ,*(i$%*% $in *apt%2 Est% a(zat $% $%)iit(* $% *ataz, %nzima
r%sp!nsabi*a $% m%tab!*izar%a *at!z%i, a$i a zahr(*(i $in *apt%2
La a$(*#i, abi*itat%a $% a $i,%ra arb!hi$ra#ii $in *apt% &ariaz in *imit% *ar,i, iar )apt(* 345 $in
p!p(*a#ia m!n$ia* "i0a pi%r$(t apaitat%a $% a pr!$(% *ataz %st% !nsi$%rat !n$i#ia n!rma*a,
)izi!*!,i, 1n timp % t!*%ran#a %st% !nsi$%rat an!rma*2
1n $in p%ri!a$a pr%ist!ria, !rp(* (man a )!st pr!,ramat s n( mai s%r%t% *ataz, a&n$ in
&%$%r% a*ptat(* *a sn, !$at t%rminat, n( mai %6ista( a*t%
s(rs% $% *at!z 1n a*im%nt%2 T(b(* $i,%sti& a* mami)%r%*!r n(
mai pr!$(% *ataz $(p 1n#rar% sa(, $a ! )a%, %st% 1n
antitat% )!art% mi2 C( timp(* a a&(t *! ! m(ta#i% 1n ,%n%*%
r%sp!nsabi*% ( sint%za a%st%i %nzim%, ast)%* 1nt an(mit%
p!p!ar%, mai a*%s n!r$iii "i &%st0%(r!p%nii, p!t $i,%ra *apt%*%2
A%ast trans)!rmar% a$aptati& s0a )(t p%ntr( a p%rmit% !r,anism(*(i abs!rb#ia (n%i antit#i
M%anism(* int!*%ran#%i *a *at!z
Lataza, %nzim s%r%tata 1n int%stin(*
s(b#ir%, ar% r!*(* $% a $%s)a% $izahari$(* n(mit
*at!z 1n %*% 7 m!n!zahari$% !mp!n%nt% 0
,*(!za "i ,a*at!z 0 ar% p!t )i ap!i abs!rbit%2
In abs%n#a a%st%i %nzim%, *at!za rmn%
n%$i,%rat 1n int%stin (n$% ar% ! a#i(n% !sm!ti:
atra,% apa "i )*(i$%*% $in #%s(t(ri*% 1n!n'(rt!ar%
"i $in sn,% 1n *(m%n(* int%stina*2 O$at a'(ns 1n
!*!n, *at!za %st% )!*!sit $% bat%rii*% int%stina*%
$r%pt m%$i( $% hrnir% "i $% m(*tip*iar%, pr!%s%
ar% $( *a )!rmar%a $% ,az% -hi$r!,%n, m%tan, $i0
!6i$ $% arb!n. ( a#i(n% iritant2
8impt!m%
Inapaitat%a $% a $i,%ra *at!za &ariaz $% *a
in$i&i$ *a in$i&i$9 )!art% rar %st% &!rba $% int!*%ran#
abs!*(t, %a mai mar% part% $intr% p%rs!an% a&n$ !
TO:ICE
, s!*anin: art!)ii ar% a( !a'a ;n&%rzit
, a$iti&i a*im%ntari: s%mipr%parat%,
!ns%r&%, m%z%*(ri
, s(*)i#i: s%mipr%parat%, )r(t% (sat%, &in, b%r%
, tartrazin: b(t(ri r!rit!ar%,
a*im%nt% $% (*!ar% ,a*b%n
, ,*(tamat $% s!$i(: pr%z%nt in
ma'!ritat%a pr!$(s%*!r a*im%ntar%
in$(stria*izat%
, ai$ b%nz!i sa( b%nz!at $% s!$i(:
b(t(ri r!rit!ar%, brnz%t(ri, mar,arina
<8IHICE
, $a apar% ! a&%rsi(n% psih!*!,i )a# $% (n
an(mit a*im%nt s% r%!man$ psih!t%rapia
, 1n az(* 1n ar% pr!$(s(* &izat ar% imp!rtan#
n(tri#i!na* r%s(t, s% 1n%ar !ns(m(* *(i
s(b ! a*t )!rm -%6: $%z,(st(* p%ntr( *apt%
p!at% *i %&itat $a %st% 1n*!(it ( 1n,h%#at,
ia(rt ( )r(t% sa( r%m $% &ani*i%.2
Intolerana Ia lactoz se
regsete la.
/01 dintre a2ricani i asiatici
301 dintre mediteraneeni
401 dintre hispanici
541 dintre americani i
europeni
Inapaitat%a $% a $i,%ra *at!za &ariaz $% *a
in$i&i$ *a in$i&i$9 )!art% rar %st% &!rba $% int!*%0
ran# abs!*(t, %a mai mar% part% $intr%
p%rs!an% a&n$ ! ("!ar star% $% $is!n)!rt 1n
az(* 1n ar% !ns(m mai m(*t $% =7 , *at!z>zi
-7?4 m* *apt%.2
@% %*% mai m(*t% !ri s%&%ritat%a int!*%ran#%i *a
*at!z %st% s(pra%stimat, )r%&%nt $m &ina p%
*apt% n$ $% )apt simpt!m%*% p!t apr%a $in
a*t% m!ti&%2 @in pat% a%ast ,r%"%a* n%
p!at% A!staB sntat%a sist%m(*(i !s!s2
8impt!m%*% apar $(p in,%stia $% pr!$(s%
ar% !n#in *at!z -*apt% pr!aspt, brnz $% &ai.
"i !nsta( 1n: ba*!nar%, )*at(*%n#, ramp% ab$!mi0
na*%, $iar%%2
E6ist "i ! int!*%ran# tranzit!ri% *a *at!z,
apr(t s%(n$ar $(p:
, (n %pis!$ $iar%i
, b!*i ,astr!int%stina*% ar% a)%t%az
%*(*%*% m(!as%i $i,%sti&%
, in)%#i% parazitar -,iar$ia. mai a*%s *a !pii
, int%r&%n#i% hir(r,ia* *a ni&%*(*
int%stin(*(i s(b#ir%2
<%rt(rbar%a t%mp!rar a s%r%#i%i $% I,
$ispar% tr%ptat $% *a sin% "i int%stin(* 1"i r%&in% ia
n!rma*2 In a*t% az(ri, %st% n%%sar r%$t%)*nir%a
antit#ii $% *apt% t!*%rat% "i s% mr%"t% ap!i ,ra$(0
a* !ns(m(*, pn Ia &in$%ar%a !mp*%ta2
@ia,n!sti p!ziti&
<r%s(p(n% (n !ns(m $% *apt% ar% s $%0
*an"%z% (rmt!ar%*% )%n!m%n%:
, apari#ia simpt!m%*!r ,astr!int%stina*%
, r%"t%r%a an!rma* a ni&%*(*(i $% hi$r!,%n 1n
a%r(* %6pirat -s% ms!ar printr0(n t%st sp%ia*.
, m!$i)iar%a minim a ,*i%mi%i: $a in,%stia
(n%i $!z% !ra*% $% ?4 m* *apt% n( s% r%)*%ta 1ntr0
! r%"t%r% !r%sp(nzt!ar% a ni&%*(*(i ,*(!z%i 1n
sn,%, at(ni $ia,n!sti(* $% int!*%ran# %st%
p!ziti& -r%"t%r%a ,*i%mi%i s(b 7? m,>$* %st%
!nsi$%rat n%s%mni)iati&.2
Mana,%m%nt(* n(tri#i!na*
8impt!m%*% int!*%ran#%i *a *at!z s% am%*i!0
r%az *a s$%r%a sa( %&itar%a !ns(m(*(i $% *apt%
"i pr!$(s% *atat%2
Lat!za %st% pr%z%nt 1n:
, *apt% pr!aspt
, ia(rt, brnz $% &ai
, brnz )%rm%ntat, a"a&a*
, past $% brnz, brnz t!pita
, pr!$(s% )in!as% -pin%, bis(i#i.
, pr!$(s% $% !)%tri% "i patis%ri%
, $%s%rt(ri, i!!*at, 1n,h%#at
, s%rnipr%parat% $in arn% sa( *%,(m%
, s!s(ri, past% )in!as%, pizza
@aa s()%ri#i $% int!*%ran#a *a *at!z iti#i (
at%n#i% %tih%t%*% "i %&ita#i t%rm%ni pr%(m: *apt%,
mat%ri% (sata $in *apt%, *apt% pra), smntn, z%r
*in *apt% pr!t%in% $in *apt%2
%aptele proaspt t brnza de vaci conin %a mai
mare cantitate de lactoz 65-4 g7800 ml9. rin
procesul de 2ermentaie culturile bacteriene
degradeaz lactoza, ast2el nct iaurtul, brnza tele-
m%a, cacavalul i brnza topit au doar urme de
lactoz. $cestea pot 2i consumate 2r probleme, chiar
i de persoanele cu intoleran.
: entru cei care prezint o intoleran grav,
exist pe pia i n 2armacii lapte 2r lactoz sau
picturi i comprimate cu enzime care se adaug
peste produsele lactate nainte de a 2i consumate.
: "ou-nscuii i copiii mici sintetizeaz
mult lactaza necesar digestiei laptelui matern sau
a 2ormulelor de lapte. ;oarte rar exist un de2icit
genetic de lactaza, aceast situaie necesitnd
msuri speciale pentru asigurarea din alte surse a
aportului optim de calciu necesar creterii.
C D%m%i*% ar% n( t!*%r%az *apt%*% tr%b(i% s
!ns(m% pr!$(s% *atat% ( !n#in(t r%$(s $%
*at!z -ia(rt, brnza. p%ntr( a pr%&%ni !st%!0
p!r!za2
C%i mai m(*#i $intr% a$(*#ii ( int!*%ran#
m!$%rat *a *at!z s% p!t a$apta *a (n ap!rt
mai mar% $% =7 , *at!z>zi, $a %st% r%s(t
pr!,r%si& !ns(m(* $% *apt% "i pr!$(s% *atat%
p% ! p%ri!a$ $% 70E *(ni2
Ct%!$at s%nsibi*itat%a *a *apt% n( s% $a0
t!r%az int!*%ran#%i *a *at!z, i r%a#i%i a*%r,i%
*a pr!t%in%*% $in *apt%2 C!ns(m(* $% *apt%
pr!aspt, ia(rt, brnz $%*an"%az (n rsp(ns
im(n, iar simpt!m%*% int%stina*% ar% apar s(nt
simi*ar% ( %*% $% int!*%ran#2 1n a%st az, %st%
imp%rati& )!*!sir%a a*t!r a*im%nt% a s(rs $%
a*i(: s( $% p!rt!a*%, s!ia, !ns%r&% $% p%"t% (
t!t ( !as% -sar$in%., ap% min%ra*%, br!!*i2
E m!$(ri 1n ar% n% p(t%m A1mpri%t%niB ( *apt%*%
444F
, 1n%p%#i ( antit#i mii -! %a">zi. "i r%"t%#i $!z%*% pr!,r%si& pn n$ a'(n,%#i s
1* t!*%ra#i9 ( t b%#i mai p(#in *apt%, ( att 1* &%#i $i,%ra mai ,r%(, p%ntr( !r,anism(*
)(n#i!n%az %)ii%nt "i n( mai s%r%t %nzim%*% $% ar% n( ar% n%&!i% zi*ni2
, /%#i *apt%*% *a mas, am%st%at ( a*t% a*im%nt% ar% 1n%tin%s tranzit(* "i )a&!riz%az
$i,%stia9 n( !ns(ma#i nii!$at *apt% Ap% b(rta ,!a*B2
, C!ns(ma#i ( 1nr%$%r% ia(rt(ri -mai a*%s %*% ( )%rm%n#i ati&i., brnz%t(ri sa(
a"a&a* 0 a%st%a !n#in )!art% p(#in *at!z "i n( pr!&!a $is!n)!rt
intestinal.
<ER8EGERAI, E NEGOIE @E 5-< L+NI <ENTR+ A@A<TARE, @AR E ;N HOC 8INITATEA
OA8ELOR GOA8TREJ
Intolerana la gluten
=oala celiac, numit i intoleran la gluten, este o reacie la gliadin, element prezent n glutenul din
cereale. +ecanismul prin care aceast proteina vegetala atac mucoasa intestinului subire este necunoscut
dar exist o component genetic motenit i una imun 6organismul produce anticorpi mpotriva
glutenului din alimente9.
$2eciunea apare n general la copiii mici, odat cu diversi2icarea alimentaiei i introducerea n dieta
zilnic a produselor 2inoase obinute din cereale. )ac intolerana la gluten apare mai trziu, la aduli,
nseamn c n copilrie aceasta a 2ost prezent ntr-o 2orm benign, asimptomatic. )eclanarea bolii la
aduli se 2ace n general dup un episod de stres ma>or, in2ecie viral, chirurgie gastrointestinal, sarcin.
;emeile care prezint aceast a2eciune au 2recvent amenoree 6lipsa ciclului menstrual9 i di2iculti n a
rmne nsrcinate.
+ecanism
=oala celiac presupune degradarea mucoa-
sei intestinului subire ast2el.
,microvilozitile responsabile de absorbia
nutri-enilor se aplatizeaz i se atro2iaz
,scade supra2aa totala de absorbie
,scade secreia de enzime necesare digestiei
glucidelor i lipidelor 6dizaharidoze,
peptidoze9
,se reduce numrul moleculelor ?de transport@
al nutrienilor din intestin ctre snge i lim2a.
Simptome
n 2uncie de amploarea a2ectrii intestinale
tabloul bolii poate 2i asimptomatic sau, la
cealalt extrema, cu degradare pro2und
gastrointestinal care duce la malahsorie i
malnutriie.
: %a copiii 6A luni-< ani9 care su2er de
intolerana la gluten apar urmtoarele
mani2estri. diaree, crampe abdominale, durere
de stomac, balonare, vom, ulceraii ale
mucoasei bucale. Scaunul este modi2icat din
toate punctele de vedere. miros, cantitate,
aspect. +ateriile 2ecale sunt deschise la culoare
i plutesc n vasul de toalet, ceea ce semni2ic
un coninut mare de grsime. ;recvena scaunului
variaz, dar poate s depeasc 80 episoade7zi.
%a aceti copii creterea i dezvoltarea sunt
ncetinite, au 2recvent anemie i o sensibilitate
extrema la in2ecii 6mai ales cutanate9.
: %a aduli intolerana la gluten determin
scderea n greutate n ciuda apetitului crescut,
slbiciune i oboseal. +alabsoria nutrienilor duce
la anemie, demineralizare osoas, a2eciuni
endocrine i cutanate, neuropatie, boli autoimune.
Simptomele digestive sunt. diareea 6nu e obligato-
rie9, micrile intestinale ample, steatorea 6scaun
deschis la culoare, bogat n grsime9.
@ia,n!sti p!ziti&
K45 dintre aduli sunt asimptomatici, diag-
nosticul pozitiv de boal celiac 2iind pus pe baza
endoscopiei cu biopsie de intestin subire care s
arate a2ectarea mucoasei caracteristic bolii.
&xist i o metoda neinvaziv de diagnostic. se
pot identi2ica n snge anticorpi circulani anti-
gliadin, care dispar
n urma alimentaiei
2r gluten.
Mana,%m%nt(* n(tri#i!na*
)iagnosticul pozitiv de intoleran la gluten
impune un !&BI+ $%I+&"'$! S'!I#', pentru
toata viaa. $limentaia 2r gliadin stopeaz pro-
cesul degenerativ, iar mucoasa intestinal se poate
re2ace complet
!espectarea i nerespectarea alternativ, de
nenumrate ori, a alimentaiei 2r gluten poate duce
n 2inal la lipsa rspunsului la diet. #omplicaiile
acestei boli sunt grave i constau n ulceraii
intestinale cronice sau maligne.
'ratamentul este exclusiv nutriional, necesit
luni sau chiar ani de dieto-terapie i o echilibrare
atent a alimentaiei, ast2el nct s acopere toate
nevoile organismului.
#arenele
nutriionale
2recvente asociate
bolii 2ac necesar prezena suplimentelor de minerale
i vitamine 62ier, calciu, vitamine liposolubile $, ),
&, C, 2olati i vitamina /=7., dar i aportul crescut de
2luide i electrolii.
#teodat, secundar intoleranei Ia gluten poate
aprea i intolerana la lactoz, de aceea se impune o
alimentaie 2r lactoz i gluten pn la ameliorarea
simptomelor. *dat cu vindecarea mucoasei
intestinale, secreia de lactaz intr n normal i
intolerana la lactoz dispare.
Mas(ri a*im%ntar%
$limentaia 2r gluten presupune o schimbare
ma>or a tipului de produse din diet pentru c
exclude complet grul, ovzul, orzul i secara. Brul
In particular, sub 2orm de 2in, este prezent Dntr-un
numr surprinztor de mare de alimente, de la pine
pn la mezeluri.
Blutenul din mncare poate proveni din
ingredientul principal 6gru, ovz, orz, secar9 sau
din produsele derivate, adugate in procesul de
2abricaie 6lianturi pe baza de 2ain, amidon
modi2icat, alte ?2inuri@, proteine vegetale etc9.
)eoarece 2ina i derivatele din cereale apar n
sute de tipuri de produse alimentare, este nevoie de
citirea cu atenie a etichetelor i de cunoaterea
exact a procedeelor culinare de preparare a 2iecrui
2el de mncare consumat. )ac nu suntei siguri de
coninutul unui aliment, evitai-8 i rezumai-v la
carne, pete, legume, carto2i, orez - variante lipsite de
riscuri dac, bineneles, nu au sosuri.
#ontrar credinei populare, persoanele care au
intoleran la gluten pot consuma pine, paste
2inoase i produse de pani2icaie, dac acestea au
2ost preparate din 2in 2r gluten. #nd apelai la
aceste variante, asigurai-v c nu a existat nicio
contaminare cu gliadin n timpul mcinrii
cerealelor. ;ina de gru, orz i secar poate 2i
substituit cu succes de produse similare obinute din
porumb, carto2i, orez, boabe de soia, Euinoa.
In concluzie, veri2icai cu atenie ingredientele
dintr-un produs alimentar i preparai ma>oritatea
mncrii n cas pentru a 2i siguri c avei o
alimentaie controlat, 2r gluten.
O&z(* a )!st s!s $% (rn$ $% p% A*ista n%a,rB
a %r%a*%*!r ( ,*ia$in, Insa st($ii*% s(nt 1n in
$%s)"(rar%2 <ai%n#ii ar% $!r%s s !ns(m%
pr!$(s% p% baz $% !&z p(r a( n%&!i% $% a!r$(*
"i s(pra&%,h%r%a m%$i(*(i (rant2
int!*%ran#a *a ,*(t%n n( s% &in$% nii!$at, a*im%nta#ia )r ,*(t%n $(% *a $ispari#ia simpt!m%*!r )i
*a r%)a%r%a m(!as%i int%stina*%, 1ns a%st%a r%apar In t%&a !r% $aa v2ii !ns(ma ,*ia$in sub
!ri% )!rma2 R%sp%tar%a $i%t%i %st% !b*i,at!ri% "i p% &ia#*
Dina %st% )!*!sit 1n m(*t% pr!$(s% $in in$(stria a*im%ntar "i
apar% 1n apr!ap% t!at% tip(ri*% $% mnar%, a"a , p%ntr( mai
m(*t si,(ran#, %*imina#i:
L pr!$(s%*% *atat% -smntn, r%m $% brnz. ar% a( ami$!n a a,%nt $%
1ntrir%
, m%z%*(ri*% in'%tat% ( ami$!n9 rna#i, pariz%r, sa*am, m("hi )HK, pastrama, pi%pt $% p(* "i
(ran a)(mat9 1n ,%n%ra. !ri% Az%amB a*b ar% (r,% $in pr%parat%*% $in arn% 1ns%amn
ami$!n
, t!at% past%*% )in!as%, n!!$*%s, pizza, am%st%(ri*% $% !r%z
, !ns%r&%*% $% *%,(m% 1n s!s sa( sa*at%*% $% *%,(m% ,ata pr%parat%, b(*i!n(*, s(p%*% $% *%,(m%
in !ns%r&
, pin%a, %r%a*%*% $% mi $%'(n, pr!$(s%*% $% pani)ia#i%, ,%rm%nii $% ,r(, ,raham(*,
arpaa"(*, m(s*i
, )ina $% ,r(, !rz, !&z, s%ar "i ami$!n(*
, pr'it(ri*%, $(*i(ri*%, pr!$(s%*% $% !)%tri% sa( patis%ri%, r%m%*% $% !ri% )%* -&ani*i%,
i!!*at, )r(t%., !rn%t(* $% *a 1n,h%#at
, (n%*% s!s(ri $% arn%, s!s(ri p%ntr( sa*at% sa( hips(ri
, m("tar(*, s!s(* $% s!ia, mai!n%za
, b(t(ri*% )(t% p% baz $% ma*# -b%r%, ,in, &!t, MhisNO.2
$%&!BII%& $%I+&"'$!&
Hip%rs%nsibi*itat%a *a mnar% apar% n$ sist%m(* im(n r%a#i!n%az an!rma* *a (n a*im%nt
!bi"n(it a "i (m a%sta ar )i n!i& !r,anism(*(i2 <r!t%in%*% $in mnar%, n(mit% anti,%n% sa(
a*%r,%n%, s(nt abs!rbit% $in t(b(* $i,%sti&, int%ra#i!n%az ( sist%m(* im(nitar "i pr!$( (n rsp(ns2
1n !n$i#ii n!rma*%, trat(* ,astr!int%stina* "i aparat(* im(nitar a#i!n%az a ! bari%r $% pr!t%#i%2
Cn$ a%ast bari%r 1"i pi%r$% %)ii%n#a s% pr!$(% s%nsibi*izar%a, iar In az(* r%%6p(n%rii *a a%*a"i
pr!$(s apar anti!rpii 1mp!tri&a a*im%nt(*(i r%sp%ti&, $%i s% $%*an"%az r%a#ia a*%r,i2
Ini$%n#a a*%r,ii*!r a*im%ntar% %st% $% 4F/ 5 *a !pii "i s% par% sa$% ( &rsta, a'(n,n$ *a =,?
5 In az(* a$(*#i*!r,
8impt!m%
Ingestia unui aliment alergen declaneaz imediat apariia simptomelor, care
sunt 2oarte variate ca intensitate i mod de exprimare l Implic ntreg organismulG
301 mani2estri gastrointestinale
5H1 a2ectare cutanat
A1 simptome respiratorii.
I*#(% $"$;I%$#n#
Ana)i*a6ia in$(sa $% a*im%nt% %st% (n rsp(ns
im(n a(t, s%&%r "i (n%!ri )ata*, ar% apar% *a (n
int%r&a* $% timp )!art% s(rt $(p %6p(n%r%a *a
(n a*%r,%n2 Ana)i*a6ia sist%mi %st% %a mai
p%ri(*!as r%a#i% a*%r,i, !nstn$ 1n $(r%r%
ab$!mina*, ,r%a#, &!m, ian!z, s$%r%a
t%nsi(nii, an,i!0%$%m, $(r%r% 1n pi%pt, $iar%%,
"! "i hiar m!art%2 A*(n%*% s(nt %a mai
)r%&%nt a(z $% m!art% prin "! ana)i*ati2
Semnele unei alergii alimentare.
, ,astr!int%stina*% 0 $(r%r% ab$!mina*, ,r%a#,
&!m, $iar%%, iritar%a m(!as%i b(a*%
L(tanat% 0 (rttart%, %z%m, %rit%m -in)*ama#ia
pi%*ii., pr(rit -mnarim%.
, r%spirat!rii 0 rinit%, astm, t(s%, %$%m *arin,ian =
, ,')t%mi% 0 hip!t%nsi(n%, "! ana)**ati2
A*%r,%ni1 a*im%ntari
C( t!at% n(m%r!as% pr!$(s% alimentare a(
)!st s(sp%tat% ar $%*an"a a*%r,ii, p(#in% $intr%
a%st%a s(nt $!&%$it% "tiin#i)i a a&%a r!* $ir%t $%
anti,%n2 C%* mai $%s, rsp(ns(* a*%r,i apar% *a
pr!$(s%*% ar% !n#in antit#i mari $% pr!t%in%, $ar
r%a#ia a*%r,i p!at% )i $%*an"at $% !ri% a*im%nt
a*(n%, n(i, )in%#% $% mar%, p%"t%, *apt% $% &a, !(,
s!ia, ,r( %t2
E6ist "i ! r%ati&itat% 1nr(i"at 1ntr% a*i0
m%nt%*% $in a%%a"i )ami*i% bi!*!,i, 1ns $% %*%
mai m(*t% !ri a*%r,%nii a( sp%i)iitat% r%s(t "i
n( %st% n%&!i% $% %+minar%a t(t(r!r pr!$(s%*!r
1nr($it% ( )at!r(* $%*an"at!r2
J01 $in a*%r,ii*% a*im%ntar% a*% !pii*!r s(nt
$%*an"at% $% !(, *apt% "i a*(n%2 A*%r,ia *a !( %st%
*%,at $% ! )ra#i% $in pr!t%in%*% a*b("(*(i
Pata*b(mina., $ar p!at% apr%a "i *a pr!t%in%*% $in
,*b%n("2 At%n#i%J E6ist ! m(*#im% $% a*im%nt% ar%
!n#in pra) sa( !n%ntrat $in !(, $% *a s!s(ri*%
p%ntr( sa*at% *a bis(i#i2
<RINCI<ALII ALERGENI ALIMENTARI
N!( ns(#i>!pii A$(*#i
!(
' p%"t%
p%"t% Q n(i
*apt%
= a*(n%
a*(n% R )r(t% $% mar%
Dat!ri $% ris 1n a*%r,ii
<r!babi*itat%a $% a $%z&!*ta ! a*%r,i% a*im%n0
tar %st% in)*(%n#at $%:
, %r%$itat% 0 m!"t%nir%a ,%n%ti %st% %s%n#ia*
, p%rm%abi*itat%a ,astr!int%stina*
, )at!rii $% m%$i( -pra), p!*(ar%, )am $%
#i,ar, str%s. a%nt(%az simpt!m%*% $in a*%r,ia
a*im%ntar
, antitat%a $% a*%r,%n ( ar% ia !ntat
sist%m(* im(nitar2
@a p%rm%abi*itat%a ,astr!int%stina* %st%
a)%tat $% b!*i a*% t(b(*(i $i,%sti&, ma*n(tri#i% sa(
im(nitat% sz(t, s% p%rmit% ptr(n$%r%a a*%r,%n(0
*(i 1n !r,anism2 1n prim )az a*%r,%n(* $%*an"%az
sint%za $% anti,%n%, )r a*t% s%mn% &izibi*%2
<r!$(#ia ant%ri!ar $% anti,%n a*im%ntar
%st% !b*i,at!ri% 1n m%anism(* $% $%*an"ar% a* (n%i
a*%r,ii2 Abia $(p s%nsibi*izar%a ini#ia* a
sist%m(*(i im(nitar, r%p%tar%a !ntat(*(i ( pr!0
$(s(* r%sp%ti& $(% *a apari#ia r%a#i%i a*%r,i%2
Ci!!*ata %st% (n a*%r,%n rar -4,S5., iar *%,t(ra
$ir%t ( $%*an"ar%a r%a#i%i im(n!*!,i% %st%
1n n%$!&%$it "tiin#i)i2 La p%rs!an%*% (
pr%$isp!zi#i% p%ntr( a*%r,ii -astm, rinit, (rtiari%.,
i!!*ata p!at% )i (n(* $in )at!rii $%*an"at!ri in0
rimina#i p%ntr( ! %&%nt(a*:
, intolerana a*im%ntar *a histamin prin
!n#in(t(* $% ti ram in "i )%ni*a*anin
, a*%r,i% a*im%ntar a(zat $% a*t% in,r%$i%nt% $in
!mp!zi#i% -*apt%, a*(n%, n(i.2
@ia,n!sti(* p!ziti& a* a*%r,*i*!r
$lergia alimentara nu poate 2i con2irmata
printr-un simplu test sau analiza de snge.
)iagnosticul pozitiv presupune. identi2icarea
alimentului suspectat dovedirea 2aptului c
acesta provoac reacie alergic i certitudinea
existenei rspunsului imun corespunztor.
K !I+(% $S este reprezentat de
anamnez clinica, cu strngerea in2ormaiilor,
adic.
,descrierea simptomelor i a evoluiei
episodului alergic
,timpul scurs de la ingestia alimentului pn la
apariia primelor semne
,lista cu alimentele bnuite i cantitatea
necesara declanrii reaciei alergiceG
cteodat este nevoie de alctuirea unui >urnal
timp de 3-8H zile n care s 2ie trecute toate
produsele consumate i simptomele induse de
acestea
,examene biochimice 6snge, scaun9 - exclud
alte cauze non-alergice de intolerana
alimentar
,teste imunologice - nu pun diagnosticul pozitiv de
alergie alimentara, dar sunt 2olositoare pentru
sr%%nin,0(* pai%n#i*!r9 s% !n)irm imp*iar%a
a*im%nt(*(i s(spii!nat at(ni n$ apar% rs0
p(ns im(n *a r%sp%ti&(* pr!$(s2
! +RMITOR+L <A8 !nst 1n %*iminar%a
an(mit!r pr!$(s% $in a*im%nta#i% "i r%intr!$(0R
%r%a *!r tr%ptat, s(b s(pra&%,h%r% m%$ia*,
p%ntr( a )i !bs%r&at% simpt!m%*% ar% apar "i
r%a#ia a*%r,i $%*an"at2
E6*($%r%a tr%b(i% s )i% p%rs!na*izat, n
)(n#i% $% ist!ri(* a*im%ntar, iar pr!$(s%*% s(s0
p%tat% &!r )i %*iminat% p% rn$, Ia ! $istan# $% 8-
5 sptmni 1ntr% %*%2 1n a%st m!$ s% i$%nti)i
simpt!m%*% ar% $ispar !$at ( abstin%n#a2
tT REINTRO@+CEREA ALIMENTELOR s%
)a% $(p % t!at% mani)%stri*% a*%r,i% a( )!st r%0
z!*&at% "i pr%s(p(n% m!nit!rizar% at%nt $in
part%a (n(i sp%ia*ist2 <as ( pas, p% rn$ "i *a
$istan# $% t%&a zi*% %st% p%rmis !ns(m(* $%
a*im%nt% n!i, pn Ia apari#ia prim(*(i simpt!m2
<r!$(s(* ar% a )!st intr!$(s (*tim(* &a )i
inriminat $ir%t "i ataU *!,at $r%pt )at!r
$%*an"at!r a* a*%r,i%i2
R%,im(* r%striti& p%ntr( $ia,n!stiar%a (n%i a*%r,ii
a*im%ntar% p!at% )i $% mai m(*t% )%*(ri:
_______________QQO
L %*iminar%a (n(i sin,(r a*im%nt sa( ,r(p $% pr!$(s% 0 %st% )ai* in az(* (n(i %*%m%nt
*ar -)r(t%*% $% mar%., $ar p(n% pr!b*%m% n$ %st% &!rba $% pr!$(s% *ar, )!*!sit% -!(,
,r(, *apt%., ar% s% r%,s%s 1ntr0! m(*tit($in% $% pr%parat% a*im%ntar%
V %*iminar%a pr!$(s%*!r r%(n!s(t% a a&%a ris a*%r,%n* r%s(t 0 *apt%, )in $% ,r(,
)r(t% !*%a,in!as% -a*(n%, n(i., p%"t% "* )r(t% $% mar%, a$iti&i a*im%ntari
L %6*($%r%a #intit 0 pr%s(p(n% p% *n, %*iminar%a t(t(r!r pr!$(s%*!r ( ris "* !
a*im%nta#i% )!rmat %6*(si& $in a*im%nt% ar% n( a( p!t%n#ia* a*%r,%n -arn% s*ab, mai
a*%s $% i%p(r% sa( (ran, m!r!&i, !n!pi$, br!!*i, art!)i, !r%z, p%r%, pi%rsii, (*%i $%
)*!ar%a0s!ar%*(* sa( $% ms*in%, ap, sar%, zahr.
V %6*($%r%a t!ta* 0 !nst Intr0! $i%t bazat p% s(bst*t(%n#i a*im%ntari pn Ia $ispari#ia
simpt!m%*!r, $(p ar% a*im%nt%*% !bi"n(it% s(nt r%intr!$(s% tr%ptat, s(b s(pra&%,h%r%
m%$ia*2
?b!F
Tip(* $% a*im%nt ar% tr%b(i% %*iminat $in $i%ta
$%)in%"t% ,ra$(* $% ris a*%r,%n
, RI8C 8CIZ+T: produsul alergen poate 2i izolat i eliminat intit, 2ar perturbarea
aportului nutriional general, cu o modi2icare minim a dietei zilnice 6ex. ciocolat, LiMi, cpuni,
ananas, elin etc9.
, RI8C ME@I+: alimentele declanatoare sunt prezente 1n mod obinuit 1n diet, iar
eliminarea lor este posibil 2r a limita semni2icativ opiunile alimentare i 2r a pune in pericol
echilibrul nutriional 6ex. pete, 2ructe de mare, alune9.
, RI8C COM<LE:: eliminarea surselor alergene presupune excluderea unor categorii de
alimente care 2ac parte din dieta zilnic i care nu pot 2i substituite prin alte produseG din cauza
prezenei lor extinse, este nevoie de schimbri ma>ore ale stilului de viaa i ale dietei, care s
asigure evitarea contactului cu alimentul respectiv i cu toate produsele care l pot conine ca
ingredient 6ex. lapte, ou, gru, 2in, soia9.
000N
+anagementul nutriional
Singurul tratament e2icient n caz de alergie
alimentar este elirninarea complet a produsului
declanator din diet.
&ducaia i in2ormarea nutriional au un rol
important n identi2icarea i eliminarea agenilor
responsabili, pentru c multe produse pot 2i ascunse
sub alt 2orm, ca ingrediente n alimentele aparent
nepericuloase. n plus, preparatele de2inite ca
?sigure@ se pot contamina cu alergeni n timpul
gtitului 6instrumente culinare insu2icient curate i
splate9.
#nd anumite produse sau categorii de alimente
sunt excluse din diet, este nevoie de gsirea unor
surse alternative care s asigure aportul de nutrieni.
)e exemplu, n cazul alergiei la proteinele din lapte
vor 2i 2olosite alte surse de calciu i vitamina ). suc
de portocale mbogit cu calciu, legume cu 2runze
verzi, conserve de pete cu oase.
+ncarea este o parte importanta din viaa
socio-cultural a 2lecarei persoane, de aceea schim-
brile alimentare impuse de alergii trebuie s 2ie
2cute cu mult atenie, ast2el Dnct impactul asupra
vieii 2amiliale i sociale s 2ie minim.
: ncercai s substituii alimentele n 2orme
similare, cu consisten asemntoare 6dac suntei
alergici la lapte i totui vrei la micul de>un lapte
cu cereale atunci alegei lapte de soia9.
: %a 2ast-2ood sau restaurant asigurati-v c
produsele pe care le consumai nu contin alimentul
la care suntei alergic 6interesai-v de modul de
preparare9G in2ormai chelnerul asupra importanei
i gravitii a2eciunii de care su2erii.
: Oinei ntotdeauna la ndemn
medicamente antihistaminice la care s apelai n
caz de urgen.
: #nd 2acei cumprturi citii cu atenie
etichetele i lista ingredientelor, chiar dac necesit
timp.
: In2ormai-v asupra produselor care pot
nlocui ?vinovatul@ 62ina de gru poate 2i nlocuit
cu 2ain de orez sau de secar, laptele de vac cu
lapte de soia sau de orez etc9.
Simptomele alergiei alimentare au
tendina s se atenueze odat cu
naintarea in vrsta, deci consumai din
cnd In cnd alimentul respectiv pentru
a vedea dac a2eciunea persist.