Sunteți pe pagina 1din 2

FI DE INSTRUIRE COLECTIV

privind securitatea si sanatatea in munca


ntocmit azi 01.04.2014
Subsemnata RADUTA MARILENA a!n" #unc$ia "e a"minist%ato% si "esemnata in baza
"eciziei n%. 0& "in 01.04.2014' ca (uc%ato% "esemnat SSM' am )%oce"at (a inst%ui%ea unui
num% "e * )e%soane "e (a S+ A++,UNT 4U S-STEM SRL'con#o%m tabe(u(ui nomina( "e
)e e%so' n "omeniu( secu%itatii si sanatatii in munca.
.n ca"%u( inst%ui%ii s/au )%e(uc%at u%mtoa%e(e mate%ia(e0
/ Le1ea 213 4 200& si 56 1427 4 200&
/ Riscu%i "e acci"enta%e' masu%i "e )%im a8uto%
/ +onsecinte )osibi(e a(e necunoaste%ii sau ne%es)ecta%ii (e1is(atiei SSM
/ Masu%i "e eacua%e in cazu( situatii(o% "e u%1enta si #o(osi%ea stin1atoa%e(o%
9%ezenta #i: "e inst%ucta8 se a )st%a (a com)a%timentu(0 SSM
;e%i#icat' Semntu%a ce(ui ca%e
<<<<<<<<<<<<<<<<<< a e#ectuat inst%ui%ea
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemna$ii am #ost inst%ui$i :i am (uat cuno:tin$ "e mate%ia(e(e )%e(uc%ate :i consemnate
n #i:a "e inst%ui%e co(ecti )%iin" secu%itatea si sanatatea in munca si ne ob(i1am sa (e
%es)ectam intocmai0
N%.
c%t.
Nume(e :i )%enume(e
Act i"entitate41%u)a
san1uin
Semntu%a