Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Vest din Timi oara

Profesor coordinator: Membrii grupei:


Roxana Costea Raluca Lup an
Nemeth Beatrix
Murgoi Georgiana
Macsany Gabriela
Negrescu Victoria
Lolea Maria
1
Universitatea de Vest din Timi oara
1. Specificul psihologic al g ndirii
rin anii !"# $"# termenul pre%erat de psihologi pentru denumirea proceselor superioare
de cunoa tere era cel de g ndire& 'pensee# thin(ing)& Mai tar*iu g ndirea este integrat si
subordonat termenului mai general de inteligent + &
G ndirea poate %i descris ca o activitate de mare complexitate# n ea intervenind ntreg
psihismul # ndeosebi voint +a de a re*olva o problem & ,es% ur ndu-se larg# n mai multe %a*e-
discursivitate# i apel nd la resursele celorlalte procese psihice' memorie# a%ectivitate# voint + )#
g ndirea ndepline te n sistemul psihic uman un rol central i este de%initorie pentru om# ca
subiect al cunoa terii logice# rat +ionale&
Viaud './01) considera c g ndirea conceptual este o %orm general de adaptare la
mediu# o prelungire a mecanismelor biologice de adaptare# cum ea nu era numai teoretic # ci i
practic # era i %iresc s i se pun n evident + diverse niveluri sau %orme& G ndirea
conceptual presupune2 suspendarea provi*orie a tendint +ei de a act +iona3 proiect +ia situat +iei
reale n plan mental3 invent +ia# grat +ie rat +ionamentului# proiectarea act +iunilor anticipate ca
e%iciente& La iaget di%erite %orme ale g ndirii sunt stadii sau p rt +i componente ale
inteligent +ei care in a%ar de inteligent +a re%lexiv # o cont +ine si pe cea sen*orio-motorie&
4leron'./1$) nemult +umit de %aptul c termenul de g ndire are unele conotat +ii subiective# l
nlocuie te cu cel de activitat +i intelectuale din perspectiva psihologiei comportamentului& n
mod gradat unele sau altele dintre activit t +ile cap t caracterul de g ndire& aul opescu
Neveanu'./51# .//")# reactiv nd not +iunea mai veche de intelect# introduce g ndirea n ea pe
care o consider ca %iind tr s tur distinctiv # cea mai important a psihicului uman# de%initorie
pentru om ca subiect al cunoa terii logice# rat +ionale& 6ste a a deoarece ea produce modi%ic ri
de substant + a in%ormat +iei cu care operea* # modi%ic natura in%ormat +iei# %ace saltul de la
neesent +ial la esent +ial# de la individual i particular la general# de la concret la abstract&
G ndirea antrenea* toate celelalte disponibilit t +i psihice n reali*area procesului
cunoa terii# nu doar de ordin cognitiv# ci si a%ectiv motivat +ional i volit +ional& G ndirea
orientea* # conduce# valori%ic la maximum toate celelalte procese psihice& 6a are capacitatea de
a- i reintroduce propriile produse in circuitul in%ormat +ional# devenind declan atoare ale unor
noi procese intelectuale& ,e i rolul g ndirii n procesul cunoa terii este extrem de mare# in
de%inirea i caracteri*area ei ne lovim de o serie de di%icult t +i& Una dintre ele o constituie
imposibilitatea stabilirii unor linii de demarcat +ie ntre sen*orial i logic datorit %aptului c
procesele sen*oriale se intelectuali*ea* # %iind integrate verbale-logice# iar cele logice# sau o
parte a lor# cap t %orme de mai%estare intuitiv & 4 di%icultate serioas o repre*int si
insu%icienta cunoa tere a structurii interne a g ndirii# aceasta %iind %oarte contradictorie&
sihologia tradit +ionala recurge la o de%init +ie de tip descriptiv-explicativ a g ndirii
considerate ca %iind procesul psihic de re%lectare a nsu irilor esent +iale i generale ale obiectelor
i %enomenelor# a relat +iilor dintre acestea in mod mi7locit# generali*at# abstract i cu scop# prin
intermediul not +iunilor# 7udec t +ilor i rat +ionamentelor& 8e preci*au# ast%el# cont +inutul
in%ormat +ional al g ndirii# %ormele ideal-subiective# cu care operea* ca i o serie de
caracteristici care individuali*ea* n raport cu procesele sen*oriale& sihologia contemporan
pre%er o de%init +ie operat +ional 2 G ndirea este un sistem ordonat de operat +ii prelucrare#
interpretate i valori%icare a in%ormat +iilor# ba*at pe principiile abstracti* rii# generali* rii i
anticip rii i subordonat sarcinii alternativei optime din mult +imea celor init +al posibili& ,up
cum observ m accentul cade pe dob ndirea i ordonarea in%ormat +iilor# pe g sirea r spunsului
la o situat +ie critic # g ndirea %iind determinat de situat +iile saturate problematic&
2
Universitatea de Vest din Timi oara
Consider m cele dou de%init +ii ca %iind complementare# ele %urni* ndu-ne principalele
caracteristici psihologice ale g ndirii&
9cestea sunt2
-caracterul in%ormat +ional-operat +ional3 g ndirea este un proces de prelucrare si interpretare a
in%ormat +iilor3 ea i*olea* genericul i necesarul# l pune n raport cu singularul i accidentalul#
di%erent +ia* i coreelea* categoriile3 reproduce relat +iile obiective# le construie te mintal#
introduce n realitate noi relat +ii# pe ba*a anticip rii posibilului&
-caracterul mi7locit g ndirea nu operea* direct asupra realului# asupra obiectelor i
%enomenelor# ci asupra in%ormat +iilor %urni*ate de sen*at +ii i percept +ii# asupra celor evocate din
memorie sau obt +inute prin combin rile imaginative3 ea este mi7locit de limba7 care
%avori*ea* nu doar interiori*area in%ormat +iilor# ci i exteriori*area lor# chiar propriile sale
scheme mintale o mi7locesc3
-caracterul mi7locitor# g ndirea mi7loce te celelalte procese psihice# ea atribuie un nt +eles
imaginilor perceptive# utili*ea* denumiri verbale# se mi7loce te pe sine ns i prin propriile
sale produse3
-caracterul generali*at i abstracti*at g ndirea operea* cu nsu iri generale# abstracte# cu
modele ideale care nu pot %i traduse prin repre*ent ri intuitive i care nu au un corespondent
obiectual concret# dar care un mare rol n nt +elegerea teoretic a realitat +ii3
-caracterul %inalist acesta trebuie nt +eles nu doar ca o simpl alegere a unei alternative optime# ci
ca o anticipare a scopului ' nainte a %i executat # activitatea de g ndire este plani%icat n minte#
%undamentat din punct de vedere al scopului# oportunit t +ii# e%icient +ei i consecint +elor) dar i
ca o 7usti%icare sau motivare prin explicat +ie i argumentare a actelor de7a s v r ite3
-caracterul sistemic2 g ndirea cont +ine elemente structurate# ierarhi*ate# ntre care sunt posibile o
multitudine de combinat +ii# %apt care i asigur autoreglabilitatea&
2. Mutat ii n psihologia g ndirii
9sociat +ionismul clasic care consider g ndirea ca un simplu 7oc de asociat +ii ntre
imagini# ca i asociat +ionismul contemporan# promovat printre alt +ii de :uli i continuatorii s i#
care interpretea* g ndirea n termeni comportamentali ai relat +iei 8-R# prin generali*area
stimulilor sau r spunsurilor ca urmare a nt ririi lor externe nu puteau duce mai departe studiile
re%eritoare la g ndire& ,e aceea# trecerea de la asociat +ionism la nt +elegerea complex a
g ndirii# la interpretarea ei n termeni de structuri operatorii echivalea* cu o adev rat
mutat +ie& nt +elegerea caracterului operatoriu al g ndirii nu s-a produs dintr-o dat # ci n timp# ca
urmare a unor acumul ri treptate& Binet insu i i dep e te asociat +ionismul init +ial# practicat
ntr-o lucrare publicat n .;/$# apoi n ./"$& ,e la considerarea g ndirii ca o asociat +ie ntre
imagini el trece la sublinierea caracterului speci%ic al a%irmatiilor# negat +iilor# 7udec t +iilor#
rat +ionamentelor# toate acestea %iind ceea ce le numim ast *i prin termenul de operat +ii& 8+coala
de la <ur*-burg consider c exist un i*omor%ism ntre actele g ndirii si structura logic &
8el* './.$) nota chiar c g ndirea este o oglind a logicii &
8& 8pearman'./!$) a recunoscut existent +a operat +iilor g ndirii# % r a antrena ns
structura operatorie de ansamblu a acesteia& Cel care s-a apropiat ns cel mai mult de
surprinderea caracterului operatoriu al g ndirii a %ost <ertheimer# care ntr-una dintre lucr rile
sale# publicat postum n ./0=# %olose te chiar termenul de operat +ii pentru a descrie actele
succesive care au loc >n procesul restructur?rii g@ndirii& iaget d? o %undamentare nu numai
teoretic?# ci Ai experimental? caracterului operator al g@ndirii&B Tr?s?tura esenCial? a
3
Universitatea de Vest din Timi oara
g@ndirii logice este de a %i operatorie# adic? de a prelungi acCiunea# interiori*@nd& 9cCiunea# la
r@ndul ei# este i*vorul Ai mediul inteligenCei& G@ndirea dispune de structuri complexe care scap?
introspecCiei# iar anali*a ei comportamental? recurge la simple descripCii& iaget a
descoperit c? una dintre caracteristicile operaCiei este de a %i o B%orm? superioar? a regularit?Ci#
aceasta %iind su%icient? pentru a garanta autenticitatea sa psihologic?& 4 a doua caracteristic?a
operaCiei# care deriv? direct din precedenta# este de a %i >ntotdeauna Bstructurat? >n
sisteme de ansambli%# cele superioare %iind precedate Ai preparate de structurile in%erioare# iar
trecerea de la unele la altele %iind posibil? datorit? intr?rii >n %uncCiune a unui grup de patru
trans%orm?ri 'grupul DNRC - identi%icare3 negaCie3 reciprocitate3 corelaCie) la care se adaug? Ai
operaCiile combinatorii 'implicaCia3 dis7uncCia# incompatibilitatea)&
iaget
9st?*i se sper? ca o nou? mutaCie# >n studiul g@ndirii# s? %ie adus? de psihologia cognitiv?&
8aturaCia produs?de behaviorism# corelat? cu progresele reali*ate >n domeniul ciberneticii Ai
inteligenCei arti%iciale# au dus la schimbarea opticii asupra psihicului& Graumann Ai 8ommer
'./;0) ar?tau c? psihologia trebuie >nCeleas?Bca studiu al prelucr?rii speci%ic umane de
in%ormaCii# un studiu care acoper?toate domeniile tradiCionale ale psihologiei experimentale
generale si al g ndirii&
Bindra './;0)# trec@nd >n revist? sensurile noCiunii de cognitiv# ar?ta c? multe dintre
acestea se re%er? sau acoper? Ai problematica g@ndirii& rin cognitiv se desemnea*?
s%era proceselor activate conAtient >n vederea prelucr?riiEtrat?rii in%ormaCiilor# g@ndirea %iind unul
dintre acestea3 de asemenea# abilit?Cile# operaCiile ce sunt necesare re*olv?rii problemelor
'raCionare# 7udecat?)3 >n s%@rAit# conceptele explicative ale prelucr?rii in%ormaCiilor 'in%erenC?#
g@ndire cau*al?# ipote*?)& ,up? cognitiviAti# g@ndirea este alc?tuit? modular Ai ierarhic# ea
%uncCionea*? serial# mi7loacele de care se serveAte sunt simbolurile Ai structurile simbolice&
Unghiul de vedere din care este abordat? g@ndirea este cel al strategiilor re*olutive&
ylyshyn './;0) propune un model structural %uncCional tripartit %ormat din nivelul
biologic 'psiho%i*iologic)# cel simbolic 'sintactic# %uncCional)# numit AiBarhitectura %uncCional? #
Ai cel semantic 'intenCional# re%erenCial)# care asigur? raCionamentele Ai in%erenCele valide#
atingerea e%icient?a scopurilor& 9utorul acord? o mare importanC? celui de al doilea nivel pe care
>l consider? ca %iind# >n anumite limite# autonom# comparativ cu programul unui computer care se
supune propriilor sale reguli sintactice& ,eAi explicaCia este coerent?# logic?# pertinent? chiar# ea
nu aduce in%ormaCii cu privire la gene*a structurilor postulate# aAa >nc@t r?m@ne puCin relevant?
pentru psihologie& 8e pare c? analogia dintre g@ndirea omului Ai cea a calculatorului nu a adus
nimic semni%icativ >n psihologia g@ndirii& B8imularea pe computer a g@ndirii trebuie s? r?m@n?
un 7oc excelent Ai important# de o imens? valoare pentru tehnologie# dar de slab? relevanC? pentru
sarcina psihologic?&
3. Componentele i structura gndirii
G@ndirea are dou? mari componente# una in%ormaCional? Ai alta operaCional?# prima
de*v?luindu-ne latura ei de conCinut '%aptul c? dispune de Funit?Ci in%ormaCionaleG despre FcevaG
anume - obiecte# %enomene# evenimente)# cea de a doua latur? %uncCional? '%aptul c? implic?
trans%orm?ri ale in%ormaCiilor >n vederea obCinerii unor produse care# prin dep?Airea situaCiei
problematice# s? asigure adaptarea la mediu)&
Latura in%ormaCional? este constituit? din ansamblul noCiunilor Ai conceptelor ca %orme
generali*ate de re%lectare a >nsuAirilor obiectelor Ai %enomenelor& FUn concept este un r?spuns
4
Universitatea de Vest din Timi oara
comun la o clas? de %enomene ai c?ror membri mani%est? c@teva tr?s?turi communeG '4sgood#
./1$# p& 111)&
Cele Aapte caracteristici ale conceptului# stabilite de Vinac(e# sunt urm?toarele2
.) conceptele nu sunt date sen*oriale# ci sisteme care sunt produse de r?spunsurile noastre la
di%erite situaCii caracteristice3
!) utili*area lor >nseamn? de %apt aplicarea experienCei trecute la situaCia actual?3
$) conceptele reunesc datele sen*oriale independente3
0) la om# cuvintele sau alte simboluri sunt mi7loacele de leg?tur? ale elementelor independente
ale experienCei noastre3
=) conceptele au dou? moduri de utili*are2 cea extensiv?# comun? pentru toCi oamenii# Ai cea
intenCional?# care varia*? de la individ la individ3
1) un concept nu este obligatoriu FrationalG3
5) un concept poate exista %?r? a %i %ormulat >ntr-o manier? conAtient? 'dup? ,elay# ichot# ./1/#
p&!0!)&
entru logicieni# conceptele de%inesc clase de obiectele date sau construite# ele %iind
comune pentru toCi oamenii& entru psihologi# ele sunt Fsisteme de r?spunsuri >nv?Cate# care
permit organi*area i interpretarea elementelor %urni*ate prin percepCiile noastre Ai care
in%luenCea*? comportamentul# indi%erent de toate stimul?rile venite din mediu# permiC@ndu-ne s?
aplic?m automat experienCa noastr? trecut? la situaCiile pre*enteG 'dup? ,elay# ichot# ./1/#
p&!0.)& Hn mintea omului conceptele nu sunt i*olate# ci >nl?nCuite unele de altele# %orm@nd sisteme
conceptuale&
Latura operaCional? a g@ndirii cuprinde ansamblul operaCiilor Ai procedeelor mentale de
trans%ormare a in%ormaCiilor# de relaCionare Ai prelucrare# combinare Ai recombinare a schemelor
Ai noCiunilor# >n vederea obCinerii unor cunoAtinCe noi sau a re*olv?rii unor probleme& G@ndirea
%oloseAte dou? categorii de operaCii3 unele sunt %undamentale# %iind pre*ente >n orice act de
g@ndire Ai constituind scheletul ei 'anali*a# sinte*a# comparaCia# abstracti*area# generali*area#
concreti*area logic?)# altele sunt instrumentale# %olosindu-se numai >n anumite acte de g@ndire Ai
particulari*@ndu-se >n %uncCie de domeniul de cunoaAtere >n care este implicat? g@ndirea&
Cele dou? laturi ale g?ndirii nu sunt independente una de alta# ci >ntr-o %oarte str@ns?
interacCiune Ai interdependenC?& 6le se intric? una >n alta d@nd naAtere la adev?rate structuri pe
care le denumim structuri cognitive ale g@ndirii& 6le se individuali*ea*? prin2 completitudine 'pot
%i mai complexe sau mai simple# mai extinse sau mai s?race# mai articulate sau mai de*ar-
ticulate)3 operativitate 'sunt mai %lexibile sau mai rigide)3 grad de %ormare 'sunt de7a constituite
Ai stabili*ate sau se a%l? >n proces de constituire)3 %inalitate '%uncCionarea lor se soldea*? cu e%ecte
adaptative sau de*adaptative)& Rolul lor %undamental este de a media# %iltra intr?rile >n g@ndire&
,e aceea# >n %uncCie de natura# consistenCa Ai corectitudinea lor pot %acilita sau# dimpotriv?#
perturba dep?Airea di%icult?Cilor& Cele mai cunoscute %enomene de in%luenC? negativ? a
structurilor cognitive ale g@ndirii asupra procesului re*olv?rii problemelor sunt2
-%enomenul ForbiriG g@ndirii# care const? >n imposibilitatea sesi*?rii a ceea ce este esenCial >ntr-o
problem? >nc?rcat? cu multe date de prisos# ascunse# mascate# aAe*ate de*ordonat3
-%enomenul stereotipiei g@ndirii# adic? perseverarea ei >n aceeaAi direcCie sau manier? de lucru#
chiar Ai atunci c@nd condiCiile problemei s-au schimbat3
- %enomenul %ixit?Cii %uncCionale const? >n imposibilitatea de a da unor obiecte Ai alte utili*?ri
dec@t cele normale# %ireAti# >n vederea utili*?rii lor >n alte scopuri&
5
Universitatea de Vest din Timi oara
4. Activitile gndirii
9) Conceptuali*area& F6lementul cel mai caracteristic al conduitei inteligente a omului
este aptitudinea de a %orma Ai integra conceptG ',elay# ichot# ./1/# p&!0.)& Nu >nt@mpl?tor
aceast? activitate a g@ndirii a atras atenCia celor mai mulCi psihologi care s-au str?duit s?
cercete*e experimental procesul respectiv# dar s? %ormule*e Ai unele teorii explicative ale
acestuia& V@gots(i reuAeAte s? desprind? $ mari etape ale procesului %orm?rii noCiunilor# %iecare
dintre ele cu mai multe subetape2
.& etapa g@ndirii sincretice2
a) %ormarea imaginii pe ba*? de >ncerc?ri Ai erori3
b) pe ba*a >nt@lnirii spaCiale Ai temporale a obiectelor3
c) pe ba*a aducerii la aceeaAi semni%icaCie a repre*ent?rilor di%eritelor grupe anterior conexate >n
percepCia copilului3
!& etapa g@ndirii complexuale2
a) complexul asociativ3
b) colecCiile3
c) complexul >n lanC3
d) complexul asociativ di%u*3
e) pseudonoCiunea3
$& etapa g@ndirii noCionale2
a) ba*at? pe separarea# abstracti*area# i*olarea elementelor3
b) noCiuni potenCiale& 'Ve*i V@gots(i# ./5!# p& /; Ai urm&)&
B) HnCelegerea& 9ceasta este activitatea de sesi*are Ai relevare a relaCiilor esenCiale dintre
obiectele Ai %enomenele lumii reale& 6a presupune asocierea treptat? Ai repetat? a unor simboluri
verbale cu di%erite obiecte# >ncorporarea noilor cunoAtinCe# >n cele vechi existente de7a& ,in punct
de vedere psihologic# >nCelegerea este o nou? sinte*?# o nou? constatare Ai relevare a leg?turilor Ai
dependenCelor dintre obiecte# evenimente sau laturi ale acestora& 6a este tr?it? subiectiv# ca o
stare de iluminare# clari%icare# de maxim? luciditate& Modul ei de reali*are poate %i instantaneu
sau ca urmare a depunerii unui travaliu# >n primul ca* %iind vorba despre o >nCelegere imediat?# >n
cel de al doilea# de una discursiv?# Hn procesul des%?Aur?rii ei# au o mare importanC?2
particularit?Cile structurilor cognitive vechi 'dac? individul dispune sau nu de idei ancor?# dac?
acestea sunt su%iciente)3 natura materialului care urmea*? a %i >nCeles 'dac? dispune de
asociativitatea sau de calitatea substanCialit?Cii# adic? de constanCa sa sau chiar Ai atunci c@nd se
%oloseAte un alt termen verbal echivalent# >nlocuitor3 dac? relaCia dintre ideea veche Ai cea nou?
nu este arbitrar?# ceea ce con%er? materialului o structur? logic?)3 pre*enCa intenCiei individului de
a raporta noile idei la cele vechi etc&
C) Re*olvarea problemelor& Constituie una dintre activit?Cile esenCiale ale g@ndirii#
urm?rindu-se %aptul c? aceasta nu intr? >n %uncCiune dec@t >n situaCii problematice care cer o
re*olvare& entru gestaltiAti problema este o structur?3 o con%iguraCie ne>ncheiat?# solu i a este o
alta structur?# o con%iguraCie >nchis?& 9 re*olva o problem >nseamn? a trece de la o structur? la
alta# %apt care are loc >n urmaunei restructur?ri# reorgani*?ri a c@mpului perceptiv& Restructurarea
se produce brusc# dintr-o dat?# %apt care dovedeAte c? >ntr-adev?r re*olvarea problemelor este
echivalent? cu aceast? FrecentrareG Ai nicidecum cu eliminarea progresiv? a erorilor aAa cum
credeau alCi psihologi& BehavioriAtii au >ncercat s? explice re*olvarea problemelor >n termenii
binecunoscuCi ai relaCiei dintre stimul Ai reacCie& sihologia genetic? o%er? un punct de vedere
extrem de %ecund >n interpretarea procesului re*olv?rii problemelor& Cum soluCionarea unei
probleme necesit? Fumplerea golurilorG# iaget consider? c? acest lucru se poate %ace prin
6
Universitatea de Vest din Timi oara
des%?Aurarea operaCiilor grup?rilor descoperite de el >n evoluCia inteligenCei& ornind de la
concepCia lui asupra re*olv?rii problemelor# D& Radu Ai M& Miclea './;5) propun o perspectiv?
psihologic? asupra FproblemeiG care cuprinde urm?toarele postulate2
.) problemele au un caracter psihogenetic# deoarece structurile cognitiv-operatorii# >n %uncCie de
care ele apar# sunt re*ultatul evoluCiei psihogenetice3
!) %uncCia erotetic? a problemei este o %uncCie constituant?# problema %iind# uneori# generatoare
de noi structuri3
$) problema dispune Ai de o schem? Bvectorial?B# ceea ce va pre%igura ce se va accepta ca gen de
soluCie3
0) problema presupune un model mintal acceptor care are rol de a evalua soluCia&
,) Creativitatea& Repre*int? %orma extrem? a re*olv?rii problemelor care duce la un nivel
nou de sinte*?# superior celui propus de re*olvarea problemelor& 8e ba*ea*? pe utili*area unor
relaCii vag >nrudite cu ideile din structura cognitiv?# >n vederea obCinerii unor produse noi& Hn
ca*ul ei nu se cunoaAte dinainte care dintre propo*iCiile din structura cognitiv? sunt relevante&
5. !pera iile fundamentale ale gndirii
9nali*a i sinte*a s unt operaCii corelative& 9st%el# anali*a presupune de*membrarea
mintal? a obiectului# iar sinte*a reconstruieAte mintal obiectul& ,ac? anali*a permite delimitarea
esenCialului de neesenCial# sinte*a corelea*? dependenCele obiectului&
9nali*a nu se limitea*? la simpla de*membrare a obiectului ci ordonea*? acest act spre
%inalitatea di%erenCierii >nsuAiri#tot aAa sinte*a nu este o simpl? asociere # ci o operaCie care
presupune relaCionarea logic? a >nsuAirilor obiectului& 9nali*a Ai sinte*a ca operaCii ale g@ndirii
trebuie distinse de anali*a Ai sinte*a ca operaCii sen*oriale perceptive& La nivel sensorial anali*a
ia %orma distingerii Ai di%erenCierii# iar sinte*a apare in cunoaAterea sen*orial? sub %orma
modi%ic?rii con%iguraCiei& La nivelul g@ndirii#anali*a trece >n abstracCie# iar sinte*a >n
generali*are&Hntre anali*a Ai sinte*a nu exista o ruptur? # ele nu sunt desparCite una de alta# chiar
trec una prin alta& 4ric@t de sintetic? ar %i caracteri*area naCionala a unui %enomen# ea repre*int?
totuAi produsul anali*ei realit?Cii& ,in anali*? Ai sinte*? apar alte dou? operaCii ale g@ndirii2
9bstracti*area Ai Generali*area&
9bstracti*area >nseamn? reCinerea a ceva Ai l?sarea la o parte a altceva& 9 generali*a
>nseamn? %ie a ne ridica >n procesul cunoaAterii# %ie a extinde >nsuAirile unui obiect&
9bstracti*area se clasi%ica >n2 abstracti*are prin i*olare# prin subliniere# po*itiv?# negativ?#
analitic?& Hn psihologia cognitiv? ea este asimilat? atenCiei selective& Generali*area de*v?luie
leg?turile necesare dintre >nsuAiri& 6a valori%ic? at@t re*ultatele activit?Cii analitico-sintetice c@t Ai
pe cele ale abstracCiei3 ea apare ca repre*entare a re*ultatului unei anali*e >mpletite cu abstracCia&
Generali*area repre*int? nu >ntotdeauna numai selecCia ci Ai trans%ormarea& Generali*area se
clasi%ic? >n2 generalitate elementar?#superioar?#constructiv?# condeptual?&
ComparaCia este o operaCie a g@ndirii implicat? ca premi*? sau ca mi7loc >n toate celelalte#
a compara >nseamn? a stabili mintal asem?n?rile Ai deosebirile esenCiale dintre obiecte si
%enomene pe ba*a unui criteri& ComparaCia era v?*ut? de D& Nisipeanu ca Ai celelalte operaCii ale
g@ndirii# comparaCia %unctionea*a la niveluri di%erite# ba*a comparaCiei o %ormea*? generalul#
esenCialul& ComparaCia >ncepe ca un act sintetic# continu? cu unul analitic Ai se %inali*ea*? printr-
o nou? sinte*? Ai generali*are&
Concreti*area logic? este una dintre operaCiile g@ndirii care au stat cel mai puCin >n atenCia
cercet?torilor& FConcreti*area este un process de ilustrare sau de l?murire a unei te*e generale cu
a7utorul unui exempluG 'Levitare ./1$# p .0/)& 4peraCia concreti*?rii este invers? Ai opus?
7
Universitatea de Vest din Timi oara
abstracti*?rii Ai generali*?rii& Concreti*area logic? repre*int? o continuare a drumului
cunoaAterii&
6. "n elegerea
Repre*int? una dintre cele mai importante activit? i ale g@ ndirii& G@ndirea nu
poate %i conceput? >n a%ara >n elegerii# >n a%ara sesi*?rii i corel?rii atribu iilor esen iale
ale obiectelor i %enomenelor& Hn elegerea este tr ?s?tura esenial? i permanent ? a
g@ndirii umane# ea asigur@nd i buna des%? urare a celorlalte activit? i ale g@ndirii&
Natura i caracteristicile >n elegerii
,up? opinia psiho%i*iologului rus D& & avlov '.;0/-./$1)# >n elegerea repre*int?
utili*area vechilor cuno tin e >n vederea desprinderii unor noi cuno tin e# momentul >n elegerii
%iind echivalent cu >ncadrarea noilor cuno tin e >n cele vechi&
,in punct de vedere opera ional# >n elegerea este un proces analitico-sintetic# debut@nd
cu desprinderea elementelor esen iale ale materialului# a F 7aloanelor semni%icativeG # dup? cum
se exprim? G&8& Iostiuc './1$# p& ./0)# i >ncheindu-se cu reunirea lor dintr-un >ntreg >nchegat&
,ac? >n starea de ne>n elegere elementele sunt disociate# >n cea de > n elegere corelarea lor este
nota de%initorie i distinctiv? & 9 adar# >n elegerea este preg?tit? de anali*? i se %inali*ea* ? prin
sinte*?&
Caracteristici esen iale pentru >n elegere2
a) caracterul ei con tient 'a >n elege >nseamna a >ncadra un obiect >ntr-o clasa de
obiecte# a-i stabili natura# cau*ele# gene*a# de*voltarea# legit?ile# a-i p?trunde sensul& Toate
aceste opera ii nu pot %i des% ?urate >n a%ara con tiin ei&
b) caracterul mi7locit 'se ba*ea*? pe actuali*area rela iilor elaborate
anterior# rela iile care mi7locesc procesul actual)&
c) caracterul activ '>n elegerea presupune ac iune mintal ?
i practic ?# presupune un ir de opera ii cum ar %i anali*a# abstracti*area# compararea# sinte*a# de
asemenea# corelarea imaginilor# cuvintelor i ac iunilor mintale)& 9cest caracter iese i mai
puternic >n eviden? de >ndat? ce >n calea >n elegerii apar o serie de obstacole# %apt care impune
mobili*area tuturor resurselor intelectuale ale subiectului# inclusiv a e%ortului voluntar&
Jormele >n elegerii i %actorii ei determina i
Hn elegerea nu este o activitate
omogen?# uni%orm? a g@ndirii# ci dispune de o multitudine de %orme& ,up? nivelui ei de
de*voltare# iaget desprinde dou? %orme2 >n elegerea elementar ?# >n elegerea superioar ?& Tot
iaget# lu@nd >n considerare posibilitatea exprim?rii#vorbe te despre o >n elegere implicit ? 'c@nd
copilul >n elege dar are di%icult ? i de exprimare ) i >n elegerea explicit ? 'exprimarea verbal?)&
6xist? i alte %orme de >n elegere2 >n elegerea empatic ?# >n elegerea contextual ?#
>n elegerea social ?&
Hn procesul des%?ur?rii >n elegerii intervin o serie de %actori care o pot %acilita#
bruia sau pur si simplu bloca&
Un al doilea %actor# >l constituie particularit?ile noului material ce
urmea*? a %i >nteles& ,in acest punct de vedere# cel pu in trei caracteristici ale noului material
re in aten ia2 asociativitatea# substan ialitatea# structura logic ?&
Un ultim %actor important care condi ionea* ? dinamica procesului
>n elegerii >l constituie pre*en a inten iei individului de a raporta noile in%orma ii la cele
8
Universitatea de Vest din Timi oara
>nsu ite de7a& Hn acest sens# un rol important >l 7oac ? limba7ul# cu a7utorul c?ruia se %ormulea*?
inten ia# %apt care i-a i determinat pe unii autori s ? de%ineasc? >n elegerea ca proces de integrare
i corelare verbal ?& Ca i conclu*ie general ? re inem c ? >n elegerea# ca activitate
%undamental? i permanent? a g@ndirii# contribuie la continua sistemati*are i resistemati*are a
in%orma iilor# la producerea unor salturi calitative >n procesul cunoa terii&
Re*olvarea problemelor
Constituie o alt? activitate esen iala a
g@ndirii# datorit? %aptului c? aceasta nu intr? >n %unc iune dec@t >n situa iile problematice care cer
o re*olvare&
Re*olvarea problemelor >n di%erite orient?ri
psihologice Concep ii mai clar conturate cu privire la re*olvarea
problemelor >ntalnim >n gestaltism# be(aviorism# psihologia genetic? i psihologia cognitiv?&
entru gestalti ti problema echivalea* ? cu un Fde*echilibru aparut >ntre subiect i mediu ca
urmare a omiterii sau a >ntreruperii di%eritelor verigi ale c@mpului rela ionalG' Iohler# ./!5 )3
alt%el spus# problema este o structur?# o con%igura ie ne>ncheiat ?# >n timp ce soluia este o alt?
structur?# o structur? inchis?& entru behaviori ti# problema este Forice situa ie
extern? >n raport cu care organismul interpretat ca >ntreg nu dispune de un raspuns elaborat prin
condi ionareG ' C&D&# D& Duli# ./0$ )& Ca urmare# organismul ac ionea*a prin taton ?ri# prin
>ncerc?ri i erori& 9 adar# behaviori tii au >ncercat s ? explice re*olvarea problemelor >n termenii
bine cunoscu i ai rela iei dintre stimul i reac ie&
sihologia genetic? o%er? un punct de vedere extrem de %ecund >n interpretarea procesului
re*olv?rii problemelor& Cum solu ionarea unei probleme necesit ? Fumplerea golurilorG # iaget
consider? c? acest lucru se poate %ace prin des%?urarea opera iilor grup ?rilor descoperite de el >n
evolu ia inteligen ei& roblema apare atunci c@nd subiectul se >nt@lne te cu un %apt nou >nc?
neclasi%icat# ceea ce duce la o relativ? de*echilibrare a grup?rilor& Hn momentul >n care %aptul nou
este integrat >n vechile structuri cognitiv-operatorii# adic? clasi%icat# explicat# are loc re*olvarea
problemei# >n %elul acesta# structurile operatorii# %?r? a se construi total# se extind# se
completea*?# > i corectea* ? erorile de amanunt&
sihologia cognitiv? l?rge te i mai mult cadrul abord ?rii re*olvarii problemelor&
,in perspectiva ei nu este vorba doar de maniera >n care subiectul >nva? s? asocie*e un raspuns
la un stimul oarecare# ci de o activitate mult mai laborioas?# care const? >n elaborarea ipote*elor#
stabilirea strategiilor de cautare i elaborare a in%orma iilor# acestea din urm ? re%erindu-se nu
numai la datele actuale pre*ente >n c@mpul perceptiv ci i la datele absente&
7. Procesualitatea re#olvrii problemelor
Hn re*olvarea problemelor ne con%runt?m cu urmatoarele noCiuni2
.& problema
!& situaCia problematic?
$& spaCiu problematic
0& conduita re*olutiv?
roblema se asocia*a cel mai %recvent cu obstacolul# lacuna cognitive 'intervenite pe traseul
g@ndirii) care se cer a %i depaAite& 8ituaCia problematic? generea*? con%licte# tensiuni& La apariCia
unei situaCii problematice concurea*? at@t lipsa unor procedee u*uale necesare dep?irii cat Ai
existenCa a doua sau mai multe alternative egal probabile& Con%runtarea situaCiei problematice
duce la apariCia spaCiului problematic care este repre*entarea problemei& Una i aceaAi situaCie
9
Universitatea de Vest din Timi oara
problematic? poate %i repre*entat? di%erit gener@nd ast%el spaCii problematice variate& 8paCiul
problematic presupune trei categorii de st?ri2 st?rile iniCiale 'ceea ce este cunoscut)# st?rile %inale
'ceea ce se cere)# st?rile intermediare 'ansamblul trans%orm?rilor st?rilor iniCiale >n st?ri %inale)&
Conduita re*olutiv? se traduce >n trecerea de la o stare la alta& Trans%orm?rile st?rilor iniCiale >n
st?ri %inale sunt ghidate de o mulime de acCiuni %i*ice sau operaCii logice# numite operatori# de
acCiuni aplicabile >n anumite condiCii numite constr@ngeri de aplicare &
Caracterul procesual al conduitei re*olutive este anali*at pe larg de mult? vreme&
Num?rul paAilor de re*olvare a problemelor varia*? >ntre maximum cinci Ai minimum trei& Kohn
,eLey# >nc? din ./."# a stabilit cinci %a*e ale procesului de re*olvare al problemelor2
1. %a*a de dubiu#
2. %a*a de identi%icare a problemei
3. %a*a raport?rii sarcinii i a cadrului probl emei la ansamblul de cunoAtinCe anterioare
4. %a*a veri%ic?rii succesive a ipote*elor
5. %a*a >ncorpor?rii soluCiei g?site >n cunostinCele anterioare&
Hn .//$ :enry C& 6llis si R& Reed :unt stabilesc trei etape ale re*olv?rii problemelor2
a) >nelegerea problemei 'imaginea clar? a problemei %iind garanCia obCinerii unei soluCii
clare)
b) elaborarea ipote*elor i selecCia operat? a supraipote*elor alternative
c) testarea i evaluarea soluCiilor
Jormul?ri similare ale re*olv?rii problemelor au %ost propuse i de alCi autori precum2 G&
olya './0=)# R& Thomson '.;=/)# M& Golu './5=)# etc&
Hn derularea etapelor re*olv?rii problemelor intervin o serie de procese i de mecanisme&
Kean Jrancois Richard >n elege prin procese tot ceea ce se >nt@ mpl? >n timpul re*olv?rii
problemelor& Mecanismele se situea*? dup? opinia lui la un alt nivel2 ele sunt reguli sau sisteme
care prin %uncionarea lor anga7ea*? procesele solicitate de re*olvarea problemelor& rincipalele
procese re*olutive sunt2 interpretarea situaCiei sau repre*entarea problemei3 elaborarea scopurilor
i plani%icarea3 memorarea evenimen telor critice3 evaluarea re*ultatelor acCiunii& Jiecare dintre
aceste mecanisme > i are rolul i ponderea lui >n di%eritele % a*e ale re*olv?rii problemelor&
Memorarea 7oac? un rol esenCial >n schimbarea repre*ent?rii problemei selection@nd
evenimente i*bitoare Ai centr@nd atenCia asupra in%ormaCiilor utile pentru descoperirea relaCiei i
propriet?Cii situaCiei& 6a se asigur? c? toate posibilit?Cile de acCiune au %ost epui*ate >nc@t >ntr-o
siCuatie nou? vor %i utili*ate alte >ncerc?ri dec@t cele %olosite p@n? atunci&

Criteriile particulari*?rii conduitelor re*olutive
Conduita re*olutiv? a individului se particulari*ea*? >n %uncCie de o serie de criterii2
.& ,urata procesului re*olutiv 'parcurgerea etapelor se reali*ea*? %oarte rapid# alteori ea necesit?
perioade mai lungi de timp)& Hn primul ca* re*olvarea problemelor capat? expresia comprimat?
cre@nd impresia re*olv?rii spontane deci a lipsei procesualit?tii& Hn cel de-al doilea ca* re*olvarea
problemelor ia %orma discursiv?# procesualitatea ei %iind extrem de evident?&
!& Natura problemei& roblemele pot %i >mp?r ite >n probleme colare ' gata %ormulate de pro%esor
Ai date spre soluCionarea elevilor) Ai >n probleme ale vieCii reale 'mai complexe pe care individul
i le %ormulea* ? singur)&
9usubel si Robinson cred c? >ntre problemele colare i cele ale vieCii reale exist?
##deosebiri considerabileG# acestea caracteri*@ndu-se prin urmatoarele2
a) scopul lor nu este uAor de de%init
b) pre*int? o mare incertitudine cu privire la ##corectitudineaG soluCiei
10
Universitatea de Vest din Timi oara
c) dispun de un num?r nelimitat de criterii relevante
d) deci*ia implic? procese extralogice
Unele dintre cele mai r?sp@ndite probleme ale vieCii reale le constituie con%lictele sociale
dintre oameni# grupuri# societaCi& rocesul de elaborare al soluCiilor se des%?oar? >n patru paAi2
primul pas const? >n a stabili dac? exist? cu adevarat un con%lict de interese3 al doilea pas
presupune anali*area de c?tre cei a%la i >n con%lict a propriilor interese# apoi stabilirea aspiraCiilor
>nalt de*irabile i pregatirea pentru ap?rarea lor3 >n al treilea pas CinteAte spre stabilirea unui mod
de conciliere a aspiraCiilor celor dou? p?rCi# anga7area acestora pe direcCia g?sirii unor soluCii
comune3 al patrulea pas intervine numai dac? nu s-a obCinut acordul >n pasul anterior i const? >n
reducerea aspiraCiilor&
$& Gradul de structurare a problemelor& Lu@nd >n considerare acest criteriu NeLell i 8imon
'./1.) au desprins dou? categorii de probleme2 probleme bine de%inite 'speci%ic@nd starea
iniCiala# starea %inal? i condiCiile de aplicare a setului de operatori)3 probleme slab de%inite 'cele
care >n starea iniiala deci condiCiile actuale# starea %inal? adic? obiecivele# scopurile Ai
re*ultatele nu sunt speci%icate sau doar parCial descrise)&
Cercet?rile au aratat ca problemele slab de%inite necesit? o mare cantitate de in%ormaCii >n
vederea soluCionarii& 9par di%erenCe >n ceea ce priveAte metodele utili*ate >n re*olvarea
problemelor# >n cele bine de%inite se apelea*? la strategii algoritmice# pe c@nd >n cele slab de%inite
%iind preponderente strategiile euristice&
0& Gradul de di%icultate al problemelor& Reitman './1=) a dus mai departe clasi%icarea propus? de
NeLell Ai 8imon descriind cinci categorii de probleme2
a) probleme reproductiv-necreative 'ba*ate pe g@ndirea reproductiv?# pe strategii u*uale
algoritmice)3
b) probleme demonstrativ-explicative 'starea %inal? este bine speci%icat? dar nu Ai drumul
ce duce la obCinerea ei acesta urm@nd a %i g?sit)3
c)probleme euristic-creative 'starea iniCial? este speci%icat? iar cea %inala slab delimitat?)3
d)probleme inventiv-creative 'starea iniial? bine speci%icat? >n timp ce cea %inal? este
slab speci%icat? )3
e) probleme de optimi*are sau de reproiectare creativ? 'starea iniCiala per%ect speci%icat?#
cea %inala slab sau deloc speci%icat?)&
Conduita re*olutiv? di%er? >n ceea ce priveAte2 strategiile re*olutive %olosite3 sensul
derul?rii ##paAilorMMre*olutivi3 gradul de libertate i de risc3 %inalitatea re*olv ?rii problemelor&
=& 8peci%icul proceselor cognitive implicate >n g?sirea soluCiei& Greeno './5;) a clasi%icat
problemele pornind de la speci%icul proceselor cognitive vehiculate >n procesul de cautare Ai
gasire a soluCiilor& 6l a desprins urmatoarele categorii2 probleme de inducere a structurii3
probleme de trans%orm?ri3 probleme de aran7?ri& rimele solicit? descoperirea unui pattern ce va
rela iona elemenetele problemei >ntre ele3 cea de-a doua categorie de probleme presupune
manipularea obiectelor >n con%ormitate cu anumite reguli pentru a obCine soluCii3 >n cea de-a treia
categorie subiectul trebuie sa le aran7e*e >ntr-un anume %el >nc@t s? obCin? soluCia recurg@nd la
di%erite tipuri de substituCii#
1& 8peci%icul sarcinii subiectului& ##MersulMM re*olv?rii problemelor depinde de sarcina pe care o
primeste subiectul& Norman Mac(Lort './1/) a ar?tat c? trebuie %acut? distincCie >ntre re*olvarea
problemelor Ai descoperirea problemelor# >n primul ca* problema %iindu-i dat? subiectului# iar >n
cel de-al doilea el trebuind s-o descopere singur& Cele dou? procese sunt relativ aseman?toare ca
procesualitate datorit? %aptului c? descoperirea problemei repre*int? ea >ns? i o problem?& J& L&
Vidal './5.) consacr? deosebirea dintre cele dou? situa ii >n urmatorii termeni2 re*o lvarea
11
Universitatea de Vest din Timi oara
problemelor Cine de speciali*are strict?# descoperirea problemelor Cine de diversi%icarea
speciali*?rii# se leag? de structuri cognitive %lexibile& ,ac? >n etapa a cincea re*olvarea
problemelor se termin? mai %recvent cu succes sau eAec descoperirea problemelor se %inali*ea*?
prin generarea de noi probleme&
5& CondiCiile re*olv?rii problemelor& roblemele pot %i re*olvate individual sau >n grup %apt care
nu ram@ne %?r? repercusiuni asupra procesului re*olutiv& Hn literatura de specialitate s-a acreditat
ideea prin care re*olvarea problemelor >n grup este mai productiv? dec@t re*olvarea individual?&
<eisberg './;1) a a%irmat c? oamenii re*olv? mult mai uAor problemele Ai sunt mai productivi
c@nd lucrea*? individual dec@t c@nd lucrea*? >n grup& Re*olvarea >n grup# conclu*iona el# este
util? >n anumite situaCii dar nu poate repre*enta un substitut al producCiei individuale de idei&
Jiind vorba de mai mulCi indivi*i nu este obligatoriu ca toCi s? repre*inte problema >n acelaAi %el#
mai mult# se poate ca ceea ce pentru un individ repre*int? o problem? pentru un altul s? nu deCin?
aceaAi semni%icaCie& 9cest %apt ar putea >ngreuna Ai prelungi procesul re*olv?rii problemelor&
C@nd grupul este bine organi*at toate di%icult?Cile enumerate pot %i contracarate&
6tapele re*olv?rii problemelor au Ai o importanC? practic-acCional?& 6llis './5;) a
identi%icat cinci reguli empirice care se suprapun oarecum peste cele cinci etape ale conduitei
re*olutive& 9ceste reguli sunt2
a) >nainte de a re*olva o problem? trebuie s? %iCi siguri c? o >ntelege i cu adev?rat
b) dat %iind %aptul c? de multe ori eAecul >n re*olvarea unei probleme se datorea*?
reamintirii de%icitare a problemei# reveri%icaCi datele din memorie pentru a v? asigura c? veCi
progresa c?tre obiectivul principal
c) >ncercaCi s? identi%icaCi Ai s? clasi%icaCi c@teva ipote*e ce par plau*ibile
d) >nvaCaCi s? re*istaCi di%icult?Cilor# eAecurilor Ai %rustr?rilor ce intervin >n cursul
re*olv?rii problemelor
e) odat? ce aCi decis asupra ipote*ei %inale este bine s? reevaluaCi aceast? alegere
%) explicaCi problema unei alte personae# acesta v? va a7uta s? g?siCi o perspectiv? optim?
de abordare
g) nu v? preocupaCi un timp de problem?# dar nu trans%ormaCi aceast? perioad? de
aAteptare >ntr-o modalitate de evitare a problemelor&
8. $%erci ii
$%emplul &
Dntrebarea nr& .2 artici la o curs? de alerg?ri i >l dep ? e ti ti pe cel de pe locul doi& e ce
po*i ie te a%liN
R?spuns2 ,ac? ai r?spuns primul ai gre it& ,ac ? >l depa e ti pe cel de pe locul ! >i iei
locul# deci e ti pe locul !&
entru a raspunde la urm?toarea >ntrebare >ncearc? s? nu te mai g@nde ti a a mult i ve*i
ce se >ntampl?&
Dntrebarea nr& !2 6 ti tot la curse i >l dep ? e ti ti pe cel de pe ultima po*i ie& e ce loc
e tiN
R?spuns2 ,ac? ai raspuns c? e ti penultimul# ai gre it din nou& Oi-ne i noua cum po i
s?-l dep? e titi pe ultimulN
Dntrebarea nr& $2 Tat?l Nadiei are = %ete2
12
Universitatea de Vest din Timi oara
.2 Nana
!2 Nene
$2 Nini
02 Nono
Care-i numele celei de-a cincea %at?N
R?spuns2 NunuN Normal ca nu& Numele ei e Nadia& Mai cite te odata >ntrebarea&
Dntrebarea nr& 0
La aceast? >ntrebare trebuie s? ai pu ine cuno tin e de matematic ?& Nu uita s? %aci totul
din cap# %?r? pix# hartie sau calculator&
9dun? .""" cu 0"& Mai adun? ."""& 9cum adun? $"& 9dun? >nc? ."""& 9cum adun? !"&
9dun? >nc? ."""& i mai adun? ."& C@t e totalulN
R?spuns2 i-a ie it ="""N Gre it# r? spunsul corect e 0.""& Nu cre*iN Mai calculea*? o
data sau ia calculatorul&
Dntrebarea nr& =
4 persoan? mut? vrea s? cumpere o periu ? de din i& Dmit@nd ac iunea sp ?latului pe din i
reu e te s? -l %ac? pe v@n*?tor s?- i dea seama c ? e vorba de o periu ? i reu e te s-o cumpere&
9cum dac? avem un orb care vrea s? cumpere o pereche de ochelari de soare cum ar trebui s? se
exprimeN
R?spuns2 4rbul poate s? deschid? gura i s ? cear? pur i simplu&
$%emplul '
.&Cum bagi o gira%? >n %rigiderN
R?spunsul corect2 ,eschi*i u a %rigiderului# bagi gira%a i >nchi*i u a&
9ceast? >ntrebarea testea*? tendin a ta de a %ace lucrurile simplu sau de a gasi solu ii
complicate&
!& Cum bagi un ele%ant >n %rigiderN
9i r?spuns2 deschi*i %rigiderul# bagi ele%antul i >nchi*i u aN R ?spuns gre it&
R?spunsul corect2 ,eschi*i %rigiderul# sco i gira%a# bagi ele%antul i >nchi*i u a&
9ceast? >ntrebarea > i testea*? abilitatea de a g@ndi in@nd cont de repercusiunile unor
ac iuni anterioare&
$& Leul ine o con%erin ? a animalelor& Toate animalele particip?# mai puin unul& Care
animal nu particip?N
R?spunsul corect2 6le%antul& 6le%antul este >n %rigider& 9i uitatN Tocmai l-ai pus acolo&
9ceast? >ntrebare > i testea* ? memoria&
0& Trebuie s? treci un rau# dar e plin de crocodili i n-ai barc ?& Cum %aciN
R?spunsul corect2 8ari >n r@u i >nno i p@n ? pe malul cel?lalt& Nu ai au*itN Toi crocodilii
sunt la con%erin a organi*at? de leu&
9ceast? >ntrebare > i testea* ? capacitatea de a >nv? a repede din gre eli&
8e spune c? >n 7ur de /"P din oamenii aduli care au %?cut testul acesta au gre it toate
r?spunsurile# dar mul i copii pre colari au r?spuns corect la ma7oritatea >ntreb? rilor&
13
Universitatea de Vest din Timi oara
(eparti#area sarcinii:
.& Raluca Lup an2 8peci%icul psihologic al g ndirii# Mutat +ii >n psihologia g ndirii
!& Nemeth Beatrix2 Componentele Ai structura g@ndirii# 9ctivit? ile g@ndirii
$& Murgoi Georgiana2 4pera iile %undamentale ale g@ndirii
0& Macsany Gabriela2 Hn elegerea
=& Negrescu Victoria2 rocesualitatea re*olv?rii problemelor
1& Lolea Maria2 6xerci ii
)ibliografie:
.& Mielu Olate- sihologia mecanismelor cognitive3 6ditura olirom3 p& !=1-!1.# $";-$!$
!& Mielu Olate- Jundamentele psihologiei3 6ditura Universitar?3 p& ..=-.!5
$& 6xerci iul .2 http2EEteste&haios&roEteste&phpNlangQroRidQ..RsctQ!.
0& 6xerci iul ! 2 http2EELLL&slideshare&netEstildeviataEiS-test-;$!=0!!TbtnNext
14