Sunteți pe pagina 1din 24

1. La care vertebr cervical la ecvine procesul transvers este tricuspid?

a) a
III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
2. Care vertebr cervical de bovine are cuspidul ventral al procesului transvers
sub form de lam? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
3. rocesul spinos al vertebrelor toracale este foarte aplecat !n sens caudal la" a)
ecvine; b) bovine; c) ovine; d) carnivore; e) leporide.
#. $uprafe%ele articulare intertransversale se !nt&lnesc" a) la suine; b) la ecvine 'i
ovine; c) la rume(toare; d) la canide; e) la ecvine.
). $utura este o articula%ie" a) cartila(inoas; b) sinovial; c) fibroas; d) nici un
rspuns corect; e) toate rspunsurile sunt corecte.
*. Ligamentul cervical este !ncadrat !n" a) (omfo+e; b) suturi; c) sindesmo+e;
d) simfi+e; e) sincondro+e.
,. Le(turile se(mentului capului osos sunt repre+entate de" a) numai suturi; b)
numai sincondro+e; c) numai diartro+e; d) suturi- sincondro+e 'i diartro+e; e) nici
un rspuns corect.
.. /ntre ba+ioccipital 'i ba+isfenoid e0ist ini%ial articula%ie de tip" a) sutur; b)
sindesmo+; c) sinovial; d) amfiartrodial; e) sincondro+ care nu se osific.
1. 2nul din elementele fundamentale ele articula%iei sinoviale este" a) suprafa%a
articular acoperit cu cartila3 de con3u(are; b) bureletul; c) meniscul; d) discul;
e) cavitatea articular.
14. 5undul de sac pro0imal al micii teci sesamoidiene" a) este separat de cel al
marii teci prin linia alb; b) este separat prin lama transvers a fle0orului
profund de cel distal; c) este separat prin lama transvers a fle0orului profund- de
cel distal al marii teci sesamoidiene; d) este situat sub micul sesamoid; e) nici un
rspuns nu este corect.
11. Care din urmtoarele forma%iuni anatomice nu fac parte din elementele ce
apar%in aparatului pasiv la ecvine" a) brida bicepsului; b) m. fibular III; c) m.
interosos; d) m. fibular lun(; e) tendonul fle0orului superficial la membrul pelvin.
12. 6a+ioccipitalul delimitea+ inci+ura 3u(ular !mpreun cu" a) por%iunea
lateral a occipitalului; b) por%iunea scvamoas a temporalului; c) ba+isfenoidul;
d) presfenoidul; e) palatinul.
13. Cele dou fascicule ale li(amentului colateral lateral al articula%iei
(enunc7iului func%ional la ecvine sunt separate prin tendonul mu'c7iului" a) m.
e0tensor di(ital comun; b) m. e0tensor carpo-radiar; c) m. e0tensor carpo-ulnar;
d) m. e0tensor di(ital lateral; m. fle0or di(ital superficial.
1#. 8icul burelet (lenoidian este" a) plasat la mar(inea ventral a micului
sesamoid; b) li(ament intersesamoidian; c) scutul pro0imal; d) scutul mi3lociu; e)
scutul distal.
1). Ca element articular complementar- articulaia temporo-
mandibular pre+int" a) mu'c7iul capsular; b) burelet articular; c) meniscul
articular; d) discul intraarticular; e) discul de con3u(are.
1*. Li(amentul patelo-tibial este unitar la" a) ecvine 'i suine; b) ovine- carnivore-
leporide; c) ecvine 'i leporide; d) numai la ovine 'i leporide; e) nici un rspuns
corect.
1,. Care din urmtorii mu'c7i face parte din cate(oria mu'c7ilor caudali ai
bra%ului" a) m. anconeu; b) m. marele rotund; c) m. micul rotund; d) m. bra7ial;
e) m. biceps bra7ial.
1.. Care din urmtorii mu'c7i nu face parte din cate(oria mu'c7ilor laterali ai
spetei" a) m. deltoid; b) m. marele rotund; c) m. supraspinos; d) m. infraspinos;
e) m. micul rotund.
11. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe pisiform " a) m. e0tensor carpo-
radiar ; b) m. e0tensor carpo9ulnar ; c) m. e0tensor di(ital comun ; d) m.
e0tensor di(ital lateral ; e) m. fle0or carpo9radiar.
24. Care din urmtorii mu'c7i la ecvine are inser%ie pe apofi+a piramidal a
falan(ei III" a) m. e0tensor di(ital lateral ; b) m. fle0or di(ital profund ; c) m.
fle0or di(ital lateral; d) m. fle0or di(ital lun(; e) m. e0tensor di(ital comun.
21. Cine formea+ peretele posterior al micii teci sesamoidiene " a) scutul
pro0imal ; b) scutul distal ; c) scutul mi3lociu ; d) fascia postsesamo-falan(ian ;
e) fascia de !ntrire a aponevro+ei palmare)
22. Care din urmtorii mu'c7i apar%ine (rupei abdominale ventro-laterale " a) m.
ileo-costal ; b) m. romboid ; c) m. oblic intern ; d) m. intertransversali ; e) m.
psoas mare)
23. Care din urmtorii mu'c7i apar%in (rupei mu'c7ilor cervicali ventrali din
stratul superficial ? a) m. semispinal al capului 'i (&tului; b) m. romboid ; c) m.
din%at ventral cervical ; d) m. sterno-mandibular ; e) m. occipito-7ioidian.
2#. Care mu'c7i are rol de cabrator la ecvine " a) m. cvadriceps femural ; b) m.
croitor ; c) m. (luteu mi3lociu ; d) micul psoas ; e) marele psoas.
2). 6rida tarsian a m. fibular III se prinde pe" a) calcaneu ; b) astra(al ; c)
cuboid ; d) marele cuneiform ; e) scafoid)
2*. Care este sin(urul mu'c7i al (ambei cu tendonul diri3at pro0imal ? a) m.
pectineu ; b) m. solear ; c) m. (astrocnemian ; d) m. popliteu ; e) m. croitor.
2,. Care dintre urmtorii mu'c7i intervine !n fle0ia coapsei la ecvine" a) m. (luteu
mi3lociu ; b) m. (luteu profund; c) m. drept femural; d) m. (luteu accesoriu; e) m.
semitendinos.
2.. Care din urmtorii mu'c7i particip !mpreun cu simetricul la formarea
aponevro+ei impare prin intermediul creia se inser pe simfi+a isc7io-pubian?
a) m. croitor; b) m. popliteu; c) m. obturator; d) m. (ra%ios; e) m. isc7io-cavernos.
21. Care din urmtorii mu'c7i nu apar%ine (rupei mu'c7ilor masticatori" a) m.
maseter; b) m. temporal; c) m. pteri(oidian lateral; d) m. pteri(oidian medial; e)
buccinator.
34. 2nul din mu'c7ii fle0ori ai autopodiului pelvin este" a) m. tibialul caudal; b)
m. tibialul cranial; c) m. tricepsul sural; d) m. pectineu; e) m. popliteu.
31. Care din urmtorii mu'c7i este format dintr-o por%iune poli(astric 'i una
semipenat" a) m. scalen; b) m. splenius; c) m. semispinal; d) di(astic; e)
romboid)
32. :aura supraorbitar la carnivore" a) are contur circular; b) are contur ovalar;
c) nu e0ist; d) este dubl; e) este dispus la ba+a procesului +i(omatic al
frontalului.
33. Linia mileen este plasat pe" a) na+al; b) ma0il; c) incisiv; d) mandibul; e)
etmoid.
3#. La suine condilul mandibulei" a) este conve0-concav antero-posterior; b) este
conve0-concav !n sens transversal; c) are suprafa%a conve0 'i cu aspect
triun(7iular; d) dep'e'te !n !nl%ime procesul coronoid; e) este absent.
3). rocesul +i(omatic al osului frontal delimitea+ complet orbita osoas la" a)
suine 'i rume(toare; b) ecvine 'i rume(toare; c) numai la rume(toare; d) la
suine 'i carnivore; e) la ecvine 'i leporide.
3*. ;uberculul ventral al atlasului este efilat 'i tras caudal la" a) suine- canide-
leporide; b) suine- rume(toare- feline- c) feline- canide- ecvine; d) leporide-
suine- rume(toare; e) carnivore 'i psri.
3,. :aura transvers a atlasului" a) este plasat lateral de (aura alar; b) este
plasat lateral de (aura vertebral lateral; c) este plasat pe mar(inea caudal a
aripilor atlasului la feline; d) lipse'te numai la bovine; e) lipse'te la suine.
3.. rocesul odontoid are form de 3(7eab la" a) ecvine; b) rume(toare- c) suine
'i ecvine; d) numai la canide; e) la leporide 'i carnivore.
31. Lama comun este format de" a) m. splenius 'i m. din%at ventral cervical; b)
m. semispinal 'i m. din%at ventral cervical; c) m. splenius- m. semispinal 'i m.
din%at dorsal toracal; d) mu'c7ii din%at ventral toracal 'i din%at dorsal toracal; e)
m. iliocostal 'i m. iliospinal.
#4. e calcaneu are inser%ie de traiect" a) m. fle0or profund; b) m. tibial caudal; c)
m. fle0or lun( al de(etului mare; d) m. fle0or di(ital superficial; e) m. fle0or lun(
al de(etului.
#1. 2na din laturile tri(onului Vibor( este dat de tendonul mu'c7iului" a)
sterno-7ioidian; b) cleidomastoidian; c) sterno-mandibular; d) omo-7ioidian; e)
omo-transvers.
#2. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ia distal bifurcat" a) m. e0tensor di(ital
lateral; b) m. fle0or carpo-ulnar; c) m. e0tensor carpo-ulnar; d) m. e0tensor
carpo-radiar; e) m. fle0or carpo-radiar.
#3. Care din urmtorii mu'c7i lipse'te la ecvine" a) m. tibial cranial; b) m. tibial
caudal; c) m. fibular al III-lea; d) m. fibular lun(; e) m. solear.
##. <ponevro+a crui mu'c7i se !ntre%ese cu por%iunea cu por%iunea ascendent
din foi%a profund a fasciei lata? <) m. (luteu profund; b) por%iunii craniale a
(luteului superficial; c) por%iunii caudale a (luteului superficial; d) m. piriform;
e) m. biceps.
#). Orificiul esofagian al diafragmului se (se'te !ntre" a) pilierul st&n( 'i
intermediar st&n(; b) pilierul drept 'i intermediar drept; c) pilierul st&n( 'i cel
intermediar drept; d) la v&rful pilierului intermediar drept; e) !ntre pilierii
intermediari.
#*. =0tremitatea anterioar a na+alului se termin efilat !n prelun(irea mar(inii
mediale la" a) ecvine 'i bovine; b) ovine 'i canide; c) canide 'i suine; d) ecvine-
ovine 'i canide; e) ovine- suine 'i ecvine.
#,. alatul dur este reali+at cu participarea" a) procesului palatin al incisivului 'i
por%iunea posterioar a osului palatin; b) procesului palatin al ma0ilei 'i a crestei
na+ale; c) procesului palatin al incisivului 'i ma0ilei 'i por%iunea ori+ontal a
osului palatin ; d) corpul incisivului 'i fe%ei palatine a ma0ilei; e) osului palatin 'i
pteri(oid.
#.. :aura ma0ilar" a) face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura etmoidal; b)
face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura oval; c) face parte din 7iatusul orbitar
ca 'i (aura alar; d) este plasat dorsal de (aura na+al aboral; e) marc7ea+
desc7iderea anterioar a canalului infraorbitar.
#1. Canalul lacrimo-na+al" a) este !n !ntre(ime osos; b) este complet membranos;
c) este osos !n treimea anterioar; d) este complet osos numai la nivelul osului
lacrimal; e) este complet osos numai la nivelul fe%ei mediale a ma0ilei.
)4. :aura mentonier medial se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b) suine 'i
ecvine; c) suine 'i carnivore; d) suine; e) ecvine.
)1. $c7emati+a%i articulaia humero-radio-ulnar la ecvine.
)2. $c7emati+a%i tecile carpiene.
)3. $c7emati+a%i articulaiile bazinului.
)#. $c7emati+a%i articula%ia occipito-atlanto-a0ial.
)). $c7emati+a%i fasciile 'i muchii craniali ai antebraului.
)*. $c7emati+a%i mu'c7ii (luteeni.
),. $c7emati+a%i tecile tarsiene.
).. $c7emati+a%i articula%ia buletului la ecvine.
)1. $c7emati+a%i muchiul diafragm.
*4. $c7emati+a%i coarda 3aretului.
1. Li(amentul cervical nu este pre+ent la" a) ecvine 'i feline; b) suine 'i feline; c)
canide 'i feline; d) ecvine 'i suine; e) suine 'i rume(toare.
2. Care din urmtorii mu'c7i se inser pe circumferin%a tuberculului mu'c7iului
marele rotund" a) m. marele dorsal; b) m. coraco-bra7ial; c) m. splenius; d) m.
micul rotund; e) m. infraspinos.
3. >an%ul c7iasmatic apar%ine osului" a) etmoid; b) sfenoid; c) occipital; d)
lacrimal; e) frontal.
#. ;opo(rafia inci+urilor de pe mar(inea posterioar a aripilor ba+isfenoidului !n
sens medio-lateral este" a) carotic- oval- spinoas" b) oval- carotic- spinoas;
c) spinoas- carotic- oval; d) carotic- spinoas- oval; e) spinoas- oval-
carotic.
). :aura transvers la bovine" a) este mai lar( dec&t la ecvine; b) este lar( 'i cu
un contur nere(ulat; c) este plasat pe fa%a dorsal a aripilor; d) nu e0ist; e) se
desc7ide in comun cu (aura vertebral lateral.
*. Inci+ura alar !n un(7i drept pre+int atlasul de" a) carnivore; b) leporide 'i
canide; c) feline; d) canide; e) leporide.
,. rocesul odontoid la a0isul de leporide este orientat" a) !n plan ori+ontal; b)
oblic cranio-ventral; c) ca 'i la ecvine; d) ca 'i la canide; e) ca 'i la feline.
.. Inci+ura vertebral cranial are a0isul la" a) ecvine; b) rume(toare; c) suine 'i
canide; d) carnivore 'i leporide; e) suine 'i leporide.
1. rocesul spinos al a0isului este !nalt 'i de form triun(7iular la" a) ecvine; b)
bovine; c) ovine; d) suine- e) carnivore.
14. <tlasul de pasre" a) are procesu+l odontoid conic 'i diri3at cranio-dorsal; b)
are procesul odontoid cu fa%a dorsal conve0 iar fa%a ventral plan; c) are
aspect patrulater; d) are o sin(ur cavitate articular; e) este articulat cranial cu
cei doi condili ai occipitalului.
11. Vertebrele cervicale III-V la ecvine au procesul transvers" a) monocuspid; b)
bicuspid 'i fr (aur transvers; c) tricuspid 'i fr (aur transvers- d)
bicuspid; e) sub form de lam l%it.
12. rocesul spinos al vertebrelor cervicale la bovine este" a) mai scurt comparativ
cu cel de la ecvine; b) mai lun( comparativ cu cel de la ecvine 'i orientat caudal;
c) mai lun( comparativ cu cel de la ecvine 'i orientat cranial; d) scurt 'i aplati+at;
e) la fel ca 'i cel de la ecvine.
13. Muchi poligastric este " a) m.oblic e0tern ; b) m. transvers al abdomenului
; c) m. drept al abdomenului ; d) m. biceps bra7ial ; e) triceps bra7ial
1#. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe e0tremitatea pro0imal a
metacarpului rudimentar II" a) m. e0tensor di(ital comun ; b) m. fle0or carpo9
radiar ; c) m. fle0or carpo9ulnar ; d) m. fle0or di(ital profund ; e) m. fle0or di(ital
superficial.
1). Care mu'c7i nu este !ncadrat !n cate(oria muchilor craniali ai
antebraului " a) m. abductor lun( al de(etului mare ; b) m. e0tensor di(ital
lateral ; c) m. e0tensor carpo9ulnar ; d) muschiul extensor di(ital comun ; e)
m. e0tensor carpo-radiar.
1*. Care din urmtorii mu'c7i este fle0or al autopodiului la ecvine " a) m.
e0tensor carpo-ulnar ; b) m. bra7ial ; c) m. biceps bra7ial ; d) m. anconeu ; e) m.
triceps bra7ial.
1,. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe marele burelet (lenoidal " a) m.
fle0or profund; b) m. fle0or carpo-ulnar; c) m. e0tensor di(ital lateral; d) m.
e0tensor di(ital comun; e) m. fle0or di(ital superficial.
1.. Muschiul tensor al fasciei antebra7iale este !ncadrat !n cate(oria " a) m.
craniali ai antebra%ului ; b) m. caudali ai antebra%ului ; c) m. caudali ai bra%ului ;
d) m. caudali ai antebra%ului ; e) m. laterali ai spetei.
11. Muschiul biceps brac7ial face parte din cate(oria mu'c7ilor" a) m. craniali
ai antebra%ului cu ac%iune pro0imal; b) m. caudali ai bra%ului; c) m. caudali ai
antebra%ului cu ac%iune distal; d) m. craniali ai bra%ului cu ac%iune distal; e) m.
craniali ai bra%ului.
24. ;ri(onul femural este spa%iul intermuscular delimitat de " a) m. biceps- m.
semitendinos- m. semimembranos ; b) m. croitor- m. (ra%ios- m. popliteu ;c) m.
croitor- m. (ra%ios- m. pectineu ; d) m. iliac- m. psoas mare- m. psoas mic ; e) m.
croitor- m. tensor al fasciei lata- m. cvadriceps femural.
21. 8. caudo-laterali ai coapsei sunt " a) m. croitor- m. (ra%ios- m. pectineu ; b) m.
biceps femural- m. semitendinos - m. (ra%ios ; c) m. semimembranos- m.
semitendinos 'i biceps femural ; d) m. croitor- m. biceps 'i m. popliteu ; e) m.
biceps- m. semitendinos 'i m. pectineu.
22. Care din urmtorii mu'c7i este un mu'c7i e0trinsec al 7ioidului" a) m.
occipito-7ioidian; b) m. 7ioidian transvers; c) m. stilo-7ioidian; d) m.
cerato7ioidian; e) nici un rspuns corect.
23. Care din urmtorii mu'c7i apar%ine tricepsului sural ? a) m. pectineu; b)
popliteu; c) solear ; d) piriform ; e) iliac)
2#. Care este rolul muchiului cvadriceps femural ? a) m. fle0or al (ambei ;
b) m. e0tensor al coapsei; c) m. e0tensor al (ambei; d) m. fle0or al autopodiului;
e) m. e0tensor al autopodiului.
2). Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe patel" a) m. (astrocnemian lateral
'i medial; b) m. triceps sural; c) m. cvadriceps; d) m. semimembranos; e) m.
(ra%ios.
2*. Care din urmtorii mu'c7i este un muchi penat? a) muschiul croitor; b)
m. (ra%ios; c) m. tensor al fasciei lata; d) m. cvadriceps femural; e) m. fle0or lun(
al de(etelor piciorului.
2,. Care din urmtorii mu'c7i este plasat !n partea ventral a coloanei vertebrale
cervicale- !n contact cu corpul vertebrelor? a) m. semispinal; b) m. lun(ul capului;
c) m. lun(ul (&tului; d) m. marele drept ventral; e) m. scalen.
2.. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe fa%a lateral a crestei
supraacetabulare? a) m. (luteu superficial; b) m. ptratul femural; c) m. (luteu
mi3lociu; d) m. psoas mic; e) m. (luteu profund)
21. :aura mentonier medial se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b) suine 'i
ecvine; c) suine 'i carnivore; d) suine; e) ecvine.
34. =0tremitatea rostral a osului na+al este bifid la" a) suine; b) suine 'i ecvine;
c) rume(toare; d) bovine 'i leporide; e) numai la leporide.
31. rocesul an(ular al mandibulei se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b)suine; c)
numai la feline; d) numai la canide; e) la leporide 'i carnivore.
32. Muchiul dinat dorsal toracal este un mu'c7i" al episomei din stratul I; b)
al peretelui costal; c) al episomei din stratul II; d) al episomei din stratul III; e)
abdominal dorsal.
33. La rume(toare- mu'c7iul fle0or di(ital superficial" a) are un sin(ur tendon
distal; b) are 3 por%iuni; c) are inser%ie de traiect pe mar(inea caudal a
radiusului; d) are un corp muscular fusiform unic; e) particip !mpreun cu
mu'c7iul interosos la delimitarea inelului pentru tendonul m. fle0or di(ital
profund).
3#. e mar(inea posterioar a aripilor ba+isfenoidului e0ist" a) inci+ura 3u(ular-
oval 'i spinoas; b) inci+ura carotic- troc7lear 'i oval; c) inci+ura carotic-
oval 'i spinoas; d) inci+ura 3u(ular- carotic 'i spinoas; e) 'an%ul c7iasmatic.
3). :aura mentonier medial se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b) suine 'i ecvine;
c) suine 'i carnivore; d) suine; e) ecvine.
3*. Vertebra cervical VII pre+int" a) proces transvers bicuspid; b) proces
transvers tricuspid; c) proces transvers monocuspid 'i (aur transvers; d) numai
fovei costale caudale; e) at&t fovei costale caudale c&t 'i craniale.
3,. rocesul spinos se termin tuberos la vertebrele toracale de" a) ecvine 'i
canide; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) feline.
3.. 6a+a procesului transvers al vertebrelor toracale pre+int un canal dorso-
ventral la" a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) carnivore.
31. Vertebrele toracale la pasre" a) sunt !n numr de *; b) sunt !n numr de , la
palmipede- c) sunt !n numr de 1 la (alinacee; d) sunt sudate !ntre ele; e) sunt !n
numr de ..
#4. :aur epitroc7lear pre+int 7umerusul la" a) canide; b) feline; c) leporide; d)
pasre; e) suine inconstant.
#1. :aura occipital este delimitat lateral de" a) condili; b) procese
paracondilare; c) tubero+itatea nucal; d) (aura 3u(ular; e) (aura sfr&mat.
#2. Crestele nucale" a) coboar de la ba+a procesului paracondilar spre (aura
occipital; b) urc de la ba+a procesului paracondilar spre protuberan%a occipital
e0tern; c) separ (aura oval de (aura 3u(ular; d) delimitea+ lateral
ba+iocipitalul; e) flanc7ea+ fosa cerebeloas.
#3. 2n element specific articula%iei cotului la carnivore este" a) li(amentul
coraco-7umeral; b) li(amentul drept; c) li(amentul rotund; d) li(amentul elastic
7umero-radial; e) li(amentul anular.
##. Li(amentul colateral anterior al articula%iei inerfalan(iene pro0imale" a) este
bifurcat distal; b) este bifurcat pro0imal; c) se continu cu li(amentul colateral
anterior de la articula%ia interfalan(ian distal; d) se continu cu li(amentul
colateral posterior de la articula%ia interfalan(ian distal; e) are fibrele dispuse
!n ?@A.
#). <rtcula%ia interfalan(o-sesamoidian pre+int" a) dou funduri de sac; b) trei
funduri de sac; c) un fund de sac dorsal; d) patru funduri de sac; e) cinci funduri
de sac.
#*. Li(amentul accesoriu al capului femural" a) este pre+ent la rume(toare; b)
are traiect pe fa%a dorsal a pubisului; c) se !nt&lne'te la suine; d) se inser !n
cavitatea acetabular; e) se %ese cu tendonul prepubian.
#,. 8eniscul lateral nu ader la li(amentul colateral lateral datorit trecerii
printre menisc 'i li(ament" a) li(amentul !ncruci'at; b) li(amentul patelofemural
lateral; c) tendonul mu'c7iului popliteu; d) li(amentul tibiopatelar lateral; e)
li(amentul meniscofemural.
#.. <rticula%ia tibiofibular pro0imal nu este pre+ent la" a) suine; b) ecvine; c)
leporide; d) rume(toare; e) carnivore.
#1. <rticula%ia tibiofibular distal nu este pre+ent la" a) numai la ecvine; b)
ecvine 'i leporide; c) suine; d) carnivore; e) numai la leporide.
)4. Cea mai mobil articula%ie din cadrul comple0ului articular tibio-tarso-
metatarsian este" a) astra(alo- scafoidian; b) astra(alo-calcanean; c) cubo-
scafoidian; d) astra(alo-tibial; e) nici un rspuns corect.
)1. $c7emati+a%i articula%ia 7umero-radio-ulnar la carnivore.
)2. $c7emati+a%i tecile postcarpiene.
)3. $c7emati+a%i articula%ia (rasetului la ecvine.
)#. $c7emati+a%i articula%ia co0o-femural.
)). $c7emati+a%i muchii cervicali ventrali profunzi.
5. !escriei i schematizai traiectul inghinal.
5". #chematizai marea teac sesamoidian.
5$. #chematizai articulaia %aretului &ligamente comune'.
5(. #chematizai muchiul diafragm.
*4. $c7emati+a%i coarda 3aretului.
1. Care din urmtoarele forma%iuni anatomice nu fac parte din elementele ce
apar%in aparatului pasiv la ecvine" a) brida bicepsului; b) m. fibular III; c) m.
interosos; d) m. fibular lun(; e) tendonul flexorului superficial la membrul
pelvin.
2. 6a+ioccipitalul delimitea+ inci+ura 3u(ular !mpreun cu" a) por%iunea lateral
a occipitalului; b) por%iunea scvamoas a temporalului; c) ba+isfenoidul; d)
presfenoidul; e) palatinul.
3. Cele dou fascicule ale li(amentului colateral lateral al articula%iei
(enunc7iului func%ional la ecvine sunt separate prin tendonul mu'c7iului" a) m.
e0tensor di(ital comun; b) m. e0tensor carpo-radiar; c) m. e0tensor carpo-ulnar;
d) m. e0tensor di(ital lateral; m. fle0or di(ital superficial.
#. 8icul burelet (lenoidian este" a) plasat la mar(inea ventral a micului
sesamoid; b) li(ament intersesamoidian; c) scutul pro0imal; d) scutul mi3lociu; e)
scutul distal.
Bpreluat dupa <nimale.ro)
). Ca element articular complementar- articula%ia temporo-mandibular pre+int"
a) mu'c7iul capsular; b) burelet articular; c) meniscul articular; d) discul
intraarticular; e) discul de con3u(are.
*. Li(amentul patelo-tibial este unitar la" a) ecvine 'i suine; b) ovine- carnivore-
leporide; c) ecvine 'i leporide; d) numai la ovine 'i leporide; e) nici un rspuns
corect.
,. Care din urmtorii mu'c7i face parte din cate(oria mu'c7ilor caudali ai
bra%ului" a) m. anconeu; b) m. marele rotund; c) m. micul rotund; d) m. bra7ial;
e) m. biceps bra7ial.
.. Care din urmtorii mu'c7i nu face parte din cate(oria mu'c7ilor laterali ai
spetei" a) m. deltoid; b) m. marele rotund; c) m. supraspinos; d) m. infraspinos;
e) m. micul rotund.
1. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe pisiform " a) m. e0tensor carpo-
radiar ; b) m. e0tensor carpo9ulnar ; c) m. e0tensor di(ital comun ; d) m.
e0tensor di(ital lateral ; e) m. fle0or carpo9radiar.
14. Care din urmtorii mu'c7i la ecvine are inser%ie pe apofi+a piramidal a
falan(ei III" a) m. e0tensor di(ital lateral ; b) m. fle0or di(ital profund ; c) m.
fle0or di(ital lateral; d) m. fle0or di(ital lun(; e) m. e0tensor di(ital comun.
11. La care vertebr cervical la ecvine procesul transvers este tricuspid? a) a III-
a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
12. Care vertebr cervical de bovine are cuspidul ventral al procesului transvers
sub form de lam? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
13. )rocesul spinos al vertebrelor toracale este foarte aplecat !n sens
caudal la" a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) carnivore; e) leporide.
1#. $uprafe%ele articulare intertransversale se !nt&lnesc" a) la suine; b) la ecvine 'i
ovine; c) la rume(toare; d) la canide; e) la ecvine.
1). $utura este o articula%ie" a) cartila(inoas; b) sinovial; c) fibroas; d) nici un
rspuns corect; e) toate rspunsurile sunt corecte.
1*. Li(amentul cervical este !ncadrat !n" a) (omfo+e; b) suturi; c) sindesmo+e; d)
simfi+e; e) sincondro+e.
1,. Le(turile se(mentului capului osos sunt repre+entate de" a) numai suturi; b)
numai sincondro+e; c) numai diartro+e; d) suturi- sincondro+e 'i diartro+e; e) nici
un rspuns corect.
1.. /ntre ba+ioccipital 'i ba+isfenoid e0ist ini%ial articula%ie de tip" a) sutur; b)
sindesmo+; c) sinovial; d) amfiartrodial; e) sincondro+ care nu se osific.
11. 2nul din elementele fundamentale ele articula%iei sinoviale este" a) suprafa%a
articular acoperit cu cartila3 de con3u(are; b) bureletul; c) meniscul; d) discul;
e) cavitatea articular.
24. 5undul de sac pro0imal al micii teci sesamoidiene" a) este separat de cel al
marii teci prin linia alb; b) este separat prin lama transvers a fle0orului
profund de cel distal; c) este separat prin lama transvers a fle0orului profund- de
cel distal al marii teci sesamoidiene; d) este situat sub micul sesamoid; e) nici un
rspuns nu este corect.
21. Cine formea+ peretele posterior al micii teci sesamoidiene " a) scutul
pro0imal ; b) scutul distal ; c) scutul mi3lociu ; d) fascia postsesamo-falan(ian ;
e) fascia de !ntrire a aponevro+ei palmare)
22. Care din urmtorii mu'c7i apar%ine (rupei abdominale ventro-laterale " a) m.
ileo-costal ; b) m. romboid ; c) m. oblic intern ; d) m. intertransversali ; e) m.
psoas mare)
23. Care din urmtorii mu'c7i apar%in (rupei mu'c7ilor cervicali ventrali din
stratul superficial ? a) m. semispinal al capului 'i (&tului; b) m. romboid ; c) m.
din%at ventral cervical ; d) m. sterno-mandibular ; e) m. occipito-7ioidian.
2#. Care mu'c7i are rol de cabrator la ecvine " a) m. cvadriceps femural ; b) m.
croitor ; c) m. (luteu mi3lociu ; d) micul psoas ; e) marele psoas.
2). 6rida tarsian a m. fibular III se prinde pe" a) calcaneu ; b) astra(al ; c)
cuboid ; d) marele cuneiform ; e) scafoid)
2*. Crificiul esofa(ian al diafra(mului se (se'te !ntre" a) pilierul st&n( 'i
intermediar st&n(; b) pilierul drept 'i intermediar drept; c) pilierul st&n( 'i cel
intermediar drept; d) la v&rful pilierului intermediar drept; e) !ntre pilierii
intermediari.
2,. =0tremitatea anterioar a na+alului se termin efilat !n prelun(irea mar(inii
mediale la" a) ecvine 'i bovine; b) ovine 'i canide; c) canide 'i suine; d) ecvine-
ovine 'i canide; e) ovine- suine 'i ecvine.
2.. alatul dur este reali+at cu participarea" a) procesului palatin al incisivului 'i
por%iunea posterioar a osului palatin; b) procesului palatin al ma0ilei 'i a crestei
na+ale; c) procesului palatin al incisivului 'i ma0ilei 'i por%iunea ori+ontal a
osului palatin ; d) corpul incisivului 'i fe%ei palatine a ma0ilei; e) osului palatin 'i
pteri(oid.
21. :aura ma0ilar" a) face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura etmoidal; b)
face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura oval; c) face parte din 7iatusul orbitar
ca 'i (aura alar; d) este plasat dorsal de (aura na+al aboral; e) marc7ea+
desc7iderea anterioar a canalului infraorbitar.
34. Canalul lacrimo-na+al" a) este !n !ntre(ime osos; b) este complet membranos;
c) este osos !n treimea anterioar; d) este complet osos numai la nivelul osului
lacrimal; e) este complet osos numai la nivelul fe%ei mediale a ma0ilei.
31. :aura mentonier medial se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b) suine 'i ecvine;
c) suine 'i carnivore; d) suine; e) ecvine.
32. Care este sin(urul mu'c7i al (ambei cu tendonul diri3at pro0imal ? a) m.
pectineu ; b) m. solear ; c) m. (astrocnemian ; d) m. popliteu ; e) m. croitor.
33. Care dintre urmtorii mu'c7i intervine !n fle0ia coapsei la ecvine" a) m. (luteu
mi3lociu ; b) m. (luteu profund; c) m. drept femural; d) m. (luteu accesoriu; e) m.
semitendinos.
3#. Care din urmtorii mu'c7i particip !mpreun cu simetricul la formarea
aponevro+ei impare prin intermediul creia se inser pe simfi+a isc7io-pubian?
a) m. croitor; b) m. popliteu; c) m. obturator; d) m. (ra%ios; e) m. isc7io-cavernos.
3). Care din urmtorii mu'c7i nu aparine grupei muchilor masticatori"
a) m. maseter; b) m. temporal; c) m. pteri(oidian lateral; d) m. pteri(oidian
medial; e) buccinator.
3*. 2nul din mu'c7ii fle0ori ai autopodiului pelvin este" a) m. tibialul caudal; b)
m. tibialul cranial; c) m. tricepsul sural; d) m. pectineu; e) m. popliteu.
3,. Care din urmtorii mu'c7i este format dintr-o por%iune poli(astric 'i una
semipenat" a) m. scalen; b) m. splenius; c) m. semispinal; d) di(astic; e)
romboid)
3.. :aura supraorbitar la carnivore" a) are contur circular; b) are contur ovalar;
c) nu e0ist; d) este dubl; e) este dispus la ba+a procesului +i(omatic al
frontalului.
31. Linia mileen este plasat pe" a) na+al; b) ma0il; c) incisiv; d) mandibul; e)
etmoid.
#4. La suine condilul mandibulei" a) este conve0-concav antero-posterior; b) este
conve0-concav !n sens transversal; c) are suprafa%a conve0 'i cu aspect
triun(7iular; d) dep'e'te !n !nl%ime procesul coronoid; e) este absent.
#1. rocesul +i(omatic al osului frontal delimitea+ complet orbita osoas la" a)
suine 'i rume(toare; b) ecvine 'i rume(toare; c) numai la rume(toare; d) la
suine 'i carnivore; e) la ecvine 'i leporide.
#2. ;uberculul ventral al atlasului este efilat 'i tras caudal la" a) suine- canide-
leporide; b) suine- rume(toare- feline- c) feline- canide- ecvine; d) leporide-
suine- rume(toare; e) carnivore 'i psri.
#3. :aura transvers a atlasului" a) este plasat lateral de (aura alar; b) este
plasat lateral de (aura vertebral lateral; c) este plasat pe mar(inea caudal a
aripilor atlasului la feline; d) lipse'te numai la bovine; e) lipse'te la suine.
##. rocesul odontoid are form de 3(7eab la" a) ecvine; b) rume(toare- c) suine
'i ecvine; d) numai la canide; e) la leporide 'i carnivore.
#). Lama comun este format de" a) m. splenius 'i m. din%at ventral cervical; b)
m. semispinal 'i m. din%at ventral cervical; c) m. splenius- m. semispinal 'i m.
din%at dorsal toracal; d) mu'c7ii din%at ventral toracal 'i din%at dorsal toracal; e)
m. iliocostal 'i m. iliospinal.
#*. e calcaneu are inser%ie de traiect" a) m. fle0or profund; b) m. tibial caudal;
c) m. fle0or lun( al de(etului mare; d) m. fle0or di(ital superficial; e) m. fle0or
lun( al de(etului.
#,. 2na din laturile tri(onului Vibor( este dat de tendonul mu'c7iului" a)
sterno-7ioidian; b) cleidomastoidian; c) sterno-mandibular; d) omo-7ioidian; e)
omo-transvers.
#.. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ia distal bifurcat" a) m. e0tensor di(ital
lateral; b) m. fle0or carpo-ulnar; c) m. e0tensor carpo-ulnar; d) m. e0tensor
carpo-radiar; e) m. fle0or carpo-radiar.
#1. Care din urmtorii mu'c7i lipse'te la ecvine" a) m. tibial cranial; b) m. tibial
caudal; c) m. fibular al III-lea; d) m. fibular lun(; e) m. solear.
)4. <ponevro+a crui mu'c7i se !ntre%ese cu por%iunea cu por%iunea ascendent
din foi%a profund a fasciei lata? <) m. (luteu profund; b) por%iunii craniale a
(luteului superficial; c) por%iunii caudale a (luteului superficial; d) m. piriform;
e) m. biceps.
)1. $c7emati+a%i articula%ia 7umero-radio-ulnar la ecvine.
)2. $c7emati+a%i tecile carpiene.
)3. $c7emati+a%i articula%iile ba+inului.
)#. $c7emati+a%i articula%ia occipito-atlanto-a0ial.
)). $c7emati+a%i fasciile 'i muchii craniali ai antebraului.
)*. $c7emati+a%i muchii gluteeni.
),. $c7emati+a%i tecile tarsiene.
).. $c7emati+a%i articula%ia buletului la ecvine.
)1. $c7emati+a%i mu'c7iul diafra(m.
*4. $c7emati+a%i coarda 3aretului.
1. La care vertebr cervical la ecvine procesul transvers este tricuspid? a) a
III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
2. Care vertebr cervical de bovine are cuspidul ventral al procesului transvers
sub form de lam? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.
3. rocesul spinos al vertebrelor toracale este foarte aplecat !n sens caudal la" a)
ecvine; b) bovine; c) ovine; d) carnivore; e) leporide.
#. $uprafe%ele articulare intertransversale se !nt&lnesc" a) la suine; b) la ecvine 'i
ovine; c) la rume(toare; d) la canide; e) la ecvine.
). $utura este o articula%ie" a) cartila(inoas; b) sinovial; c) fibroas; d) nici un
rspuns corect; e) toate rspunsurile sunt corecte.
Bpreluare dupa Dorseland.ro)
*. Ligamentul cervical este !ncadrat !n" a) (omfo+e; b) suturi; c) sindesmo+e;
d) simfi+e; e) sincondro+e.
,. Le(turile se(mentului capului osos sunt repre+entate de" a) numai suturi; b)
numai sincondro+e; c) numai diartro+e; d) suturi- sincondro+e 'i diartro+e; e) nici
un rspuns corect.
.. /ntre ba+ioccipital 'i ba+isfenoid e0ist ini%ial articula%ie de tip" a) sutur; b)
sindesmo+; c) sinovial; d) amfiartrodial; e) sincondro+ care nu se osific.
1. 2nul din elementele fundamentale ele articula%iei sinoviale este" a) suprafa%a
articular acoperit cu cartila3 de con3u(are; b) bureletul; c) meniscul; d) discul;
e) cavitatea articular.
14. 5undul de sac pro0imal al micii teci sesamoidiene" a) este separat de cel al
marii teci prin linia alb; b) este separat prin lama transvers a fle0orului
profund de cel distal; c) este separat prin lama transvers a fle0orului profund- de
cel distal al marii teci sesamoidiene; d) este situat sub micul sesamoid; e) nici un
rspuns nu este corect.
11. Care din urmtoarele forma%iuni anatomice nu fac parte din elementele ce
apar%in aparatului pasiv la ecvine" a) brida bicepsului; b) m. fibular III; c) m.
interosos; d) m. fibular lun(; e) tendonul fle0orului superficial la membrul pelvin.
12. 6a+ioccipitalul delimitea+ inci+ura 3u(ular !mpreun cu" a) por%iunea
lateral a occipitalului; b) por%iunea scvamoas a temporalului; c) ba+isfenoidul;
d) presfenoidul; e) palatinul.
13. Cele dou fascicule ale li(amentului colateral lateral al articula%iei
(enunc7iului func%ional la ecvine sunt separate prin tendonul mu'c7iului" a) m.
e0tensor di(ital comun; b) m. e0tensor carpo-radiar; c) m. e0tensor carpo-ulnar;
d) m. e0tensor di(ital lateral; m. fle0or di(ital superficial.
1#. 8icul burelet (lenoidian este" a) plasat la mar(inea ventral a micului
sesamoid; b) li(ament intersesamoidian; c) scutul pro0imal; d) scutul mi3lociu; e)
scutul distal.
1). Ca element articular complementar- articulaia temporo-
mandibular pre+int" a) mu'c7iul capsular; b) burelet articular; c) meniscul
articular; d) discul intraarticular; e) discul de con3u(are.
1*. Li(amentul patelo-tibial este unitar la" a) ecvine 'i suine; b) ovine- carnivore-
leporide; c) ecvine 'i leporide; d) numai la ovine 'i leporide; e) nici un rspuns
corect.
1,. Care din urmtorii mu'c7i face parte din cate(oria mu'c7ilor caudali ai
bra%ului" a) m. anconeu; b) m. marele rotund; c) m. micul rotund; d) m. bra7ial;
e) m. biceps bra7ial.
1.. Care din urmtorii mu'c7i nu face parte din cate(oria mu'c7ilor laterali ai
spetei" a) m. deltoid; b) m. marele rotund; c) m. supraspinos; d) m. infraspinos;
e) m. micul rotund.
11. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ie pe pisiform " a) m. e0tensor carpo-
radiar ; b) m. e0tensor carpo9ulnar ; c) m. e0tensor di(ital comun ; d) m.
e0tensor di(ital lateral ; e) m. fle0or carpo9radiar.
24. Care din urmtorii mu'c7i la ecvine are inser%ie pe apofi+a piramidal a
falan(ei III" a) m. e0tensor di(ital lateral ; b) m. fle0or di(ital profund ; c) m.
fle0or di(ital lateral; d) m. fle0or di(ital lun(; e) m. e0tensor di(ital comun.
21. Cine formea+ peretele posterior al micii teci sesamoidiene " a) scutul
pro0imal ; b) scutul distal ; c) scutul mi3lociu ; d) fascia postsesamo-falan(ian ;
e) fascia de !ntrire a aponevro+ei palmare)
22. Care din urmtorii mu'c7i apar%ine (rupei abdominale ventro-laterale " a) m.
ileo-costal ; b) m. romboid ; c) m. oblic intern ; d) m. intertransversali ; e) m.
psoas mare)
23. Care din urmtorii mu'c7i apar%in (rupei mu'c7ilor cervicali ventrali din
stratul superficial ? a) m. semispinal al capului 'i (&tului; b) m. romboid ; c) m.
din%at ventral cervical ; d) m. sterno-mandibular ; e) m. occipito-7ioidian.
2#. Care mu'c7i are rol de cabrator la ecvine " a) m. cvadriceps femural ; b) m.
croitor ; c) m. (luteu mi3lociu ; d) micul psoas ; e) marele psoas.
2). 6rida tarsian a m. fibular III se prinde pe" a) calcaneu ; b) astra(al ; c)
cuboid ; d) marele cuneiform ; e) scafoid)
2*. Care este sin(urul mu'c7i al (ambei cu tendonul diri3at pro0imal ? a) m.
pectineu ; b) m. solear ; c) m. (astrocnemian ; d) m. popliteu ; e) m. croitor.
2,. Care dintre urmtorii mu'c7i intervine !n fle0ia coapsei la ecvine" a) m. (luteu
mi3lociu ; b) m. (luteu profund; c) m. drept femural; d) m. (luteu accesoriu; e) m.
semitendinos.
2.. Care din urmtorii mu'c7i particip !mpreun cu simetricul la formarea
aponevro+ei impare prin intermediul creia se inser pe simfi+a isc7io-pubian?
a) m. croitor; b) m. popliteu; c) m. obturator; d) m. (ra%ios; e) m. isc7io-cavernos.
21. Care din urmtorii mu'c7i nu apar%ine (rupei mu'c7ilor masticatori" a) m.
maseter; b) m. temporal; c) m. pteri(oidian lateral; d) m. pteri(oidian medial; e)
buccinator.
34. 2nul din mu'c7ii fle0ori ai autopodiului pelvin este" a) m. tibialul caudal; b)
m. tibialul cranial; c) m. tricepsul sural; d) m. pectineu; e) m. popliteu.
31. Care din urmtorii mu'c7i este format dintr-o por%iune poli(astric 'i una
semipenat" a) m. scalen; b) m. splenius; c) m. semispinal; d) di(astic; e)
romboid)
32. :aura supraorbitar la carnivore" a) are contur circular; b) are contur ovalar;
c) nu e0ist; d) este dubl; e) este dispus la ba+a procesului +i(omatic al
frontalului.
33. Linia mileen este plasat pe" a) na+al; b) ma0il; c) incisiv; d) mandibul; e)
etmoid.
3#. La suine condilul mandibulei" a) este conve0-concav antero-posterior; b) este
conve0-concav !n sens transversal; c) are suprafa%a conve0 'i cu aspect
triun(7iular; d) dep'e'te !n !nl%ime procesul coronoid; e) este absent.
3). rocesul +i(omatic al osului frontal delimitea+ complet orbita osoas la" a)
suine 'i rume(toare; b) ecvine 'i rume(toare; c) numai la rume(toare; d) la
suine 'i carnivore; e) la ecvine 'i leporide.
3*. ;uberculul ventral al atlasului este efilat 'i tras caudal la" a) suine- canide-
leporide; b) suine- rume(toare- feline- c) feline- canide- ecvine; d) leporide-
suine- rume(toare; e) carnivore 'i psri.
3,. :aura transvers a atlasului" a) este plasat lateral de (aura alar; b) este
plasat lateral de (aura vertebral lateral; c) este plasat pe mar(inea caudal a
aripilor atlasului la feline; d) lipse'te numai la bovine; e) lipse'te la suine.
3.. rocesul odontoid are form de 3(7eab la" a) ecvine; b) rume(toare- c) suine
'i ecvine; d) numai la canide; e) la leporide 'i carnivore.
31. Lama comun este format de" a) m. splenius 'i m. din%at ventral cervical; b)
m. semispinal 'i m. din%at ventral cervical; c) m. splenius- m. semispinal 'i m.
din%at dorsal toracal; d) mu'c7ii din%at ventral toracal 'i din%at dorsal toracal; e)
m. iliocostal 'i m. iliospinal.
#4. e calcaneu are inser%ie de traiect" a) m. fle0or profund; b) m. tibial caudal; c)
m. fle0or lun( al de(etului mare; d) m. fle0or di(ital superficial; e) m. fle0or lun(
al de(etului.
#1. 2na din laturile tri(onului Vibor( este dat de tendonul mu'c7iului" a)
sterno-7ioidian; b) cleidomastoidian; c) sterno-mandibular; d) omo-7ioidian; e)
omo-transvers.
#2. Care din urmtorii mu'c7i are inser%ia distal bifurcat" a) m. e0tensor di(ital
lateral; b) m. fle0or carpo-ulnar; c) m. e0tensor carpo-ulnar; d) m. e0tensor
carpo-radiar; e) m. fle0or carpo-radiar.
#3. Care din urmtorii mu'c7i lipse'te la ecvine" a) m. tibial cranial; b) m. tibial
caudal; c) m. fibular al III-lea; d) m. fibular lun(; e) m. solear.
##. <ponevro+a crui mu'c7i se !ntre%ese cu por%iunea cu por%iunea ascendent
din foi%a profund a fasciei lata? <) m. (luteu profund; b) por%iunii craniale a
(luteului superficial; c) por%iunii caudale a (luteului superficial; d) m. piriform;
e) m. biceps.
#). Orificiul esofagian al diafragmului se (se'te !ntre" a) pilierul st&n( 'i
intermediar st&n(; b) pilierul drept 'i intermediar drept; c) pilierul st&n( 'i cel
intermediar drept; d) la v&rful pilierului intermediar drept; e) !ntre pilierii
intermediari.
#*. =0tremitatea anterioar a na+alului se termin efilat !n prelun(irea mar(inii
mediale la" a) ecvine 'i bovine; b) ovine 'i canide; c) canide 'i suine; d) ecvine-
ovine 'i canide; e) ovine- suine 'i ecvine.
#,. alatul dur este reali+at cu participarea" a) procesului palatin al incisivului 'i
por%iunea posterioar a osului palatin; b) procesului palatin al ma0ilei 'i a crestei
na+ale; c) procesului palatin al incisivului 'i ma0ilei 'i por%iunea ori+ontal a
osului palatin ; d) corpul incisivului 'i fe%ei palatine a ma0ilei; e) osului palatin 'i
pteri(oid.
#.. :aura ma0ilar" a) face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura etmoidal; b)
face parte din 7iatusul orbitar ca 'i (aura oval; c) face parte din 7iatusul orbitar
ca 'i (aura alar; d) este plasat dorsal de (aura na+al aboral; e) marc7ea+
desc7iderea anterioar a canalului infraorbitar.
#1. Canalul lacrimo-na+al" a) este !n !ntre(ime osos; b) este complet membranos;
c) este osos !n treimea anterioar; d) este complet osos numai la nivelul osului
lacrimal; e) este complet osos numai la nivelul fe%ei mediale a ma0ilei.
)4. :aura mentonier medial se !nt&lne'te la" a) rume(toare; b) suine 'i
ecvine; c) suine 'i carnivore; d) suine; e) ecvine.
)1. $c7emati+a%i articulaia humero-radio-ulnar la ecvine.
)2. $c7emati+a%i tecile carpiene.
)3. $c7emati+a%i articulaiile bazinului.
)#. $c7emati+a%i articula%ia occipito-atlanto-a0ial.
)). $c7emati+a%i fasciile 'i muchii craniali ai antebraului.
)*. $c7emati+a%i mu'c7ii (luteeni.
),. $c7emati+a%i tecile tarsiene.
).. $c7emati+a%i articula%ia buletului la ecvine.
)1. $c7emati+a%i muchiul diafragm.
*4. $c7emati+a%i coarda 3aretului.