Sunteți pe pagina 1din 11

CONTRACT DE INCHIRIERE

UTILAJ INDUSTRIAL
Nr._____/_____
CAP.I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Locatorul si Locatarul
(1) Societatea Comerciala _____________________________________________________,
Sedil: ___________________________________________________________________,
!"matriclare la O#icil Re$i%trli Comertli__________Nr.____________________&
Cod U"ic de !"re$i%trare'Cod #i%cal:__________________________________________,
Co"t (a"car "r.____________________________________________________________,
)a"ca_______________________________%cr%ala_____________________________,
Tele#o"______________________________e*mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl'D*"a__________________________________________________,
" calitate de:_____________________________________________,
ide"ti#icat(a) +ri":________________________________________,
Tele#o"_____________________e*mail________________________,
(n cazul n care Locator este o persoana fizica se completeaza doar spatiul destinat acesteia)
n calitate de LOCATOR, denumita n continuare n prezentul contract Locator&
si
(,) Societatea Comerciala _____________________________________________________,
Sedil: ___________________________________________________________________,
!"matriclare la O#icil Re$i%trli Comertli__________Nr.____________________&
Cod U"ic de !"re$i%trare'Cod #i%cal:__________________________________________,
Co"t (a"car "r.____________________________________________________________,
)a"ca_______________________________%cr%ala_____________________________,
Tele#o"______________________________e*mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl'D*"a__________________________________________________,
-" calitate de:_____________________________________________,
ide"ti#icat(a) +ri":________________________________________,
Tele#o"____________________e*mail________________________,
n calitate de LOCATAR, denumita n continuare n prezentul contract Locatar
avnd ca temei legal art.1410-145 si 14!0-14"0 #od #ivil, precum si legislatia romna n vigoare, au
convenit sa nc$eie prezentul contract de locatiune %nc$iriere utila& industrial', cu respectarea urmatoarelor
clauze:
1
CAP.II O)IECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Descrierea obiectului contractului
(1) ()iectul prezentului contract consta n darea n *olosinta %nc$irierea' de catre +ocator,
+ocatarului a utila&ului industrial_______________________________________________,
proprietatea sa, denumit n continuare n prezentul contract ,utila&ul-, avnd urmatoarele
caracteristici:
./0. 1(23N140 564N :______________________________________________________7
8#09+ 1. 56(564.080.:_____________________________________________________7
#.604:4#80 1. ;868N04. :__________________________________________________ 7
4N/069#049N4 1. :(+(/46.__________________________________________________7
8+0. 180. 1. 41.N04:4#86.: ________________________________________________
(,) 1imensiunile, *orma si componenta amanuntita a utila&ului ce se nc$iriaza, alte descrieri, daca
este cazul, precum si alte utila&e n cazul n care se nc$iriaza mai multe, pot *i identi*icate n
A"e.a "r.1 la prezentul contract, ce va *ace parte integranta din acesta.
(/) +ocatarul des*asoara activitatile:
a' ______________________________________________________________________7
)' ______________________________________________________________________7
c' ______________________________________________________________________.
si doreste sa utilizeze utila&ul n scopul __________________________________________, *iind
tinut sa nu l utilizeze n niciun alt scop.
(0) 9tila&ul nc$iriat este si va ramne proprietatea___________________________________, pe
toata durata nc$iriereii, si este nc$iriat +ocatarului n sc$im)ul o)ligatiei acestuia de a ac$ita
pretul nc$irierii, convenit de parti n conditiile prezentului contract.
(1) 9tila&ul se preda cu toate dotarile a*erente, piese de sc$im), etc., necesare si utile e<ploatarii sale.
(2) 5redarea-primirea utila&ului nc$iriat se va *ace la termenul convenit de parti, dupa semnarea
prezentului contract, pna cel mai trziu la data de ______________________ si va *i consemnata
n procesul ver)al de predare-primire care constituie A"e.a "r., la prezentul contract si *ace parte
integranta din acesta.
(3) +ocul predarii-primirii utila&ului este ___________________________________________.
9tila&ul va *i transportat si instalat la locatia ______________________________________:
#$eltuielile de manipulare si ncarcare cad n sarcina_________________________.
#$eltuielile de transport cad n sarcina_____________________________________.
#$eltuielile de descarcare si instalare, cad n sarcina__________________________.

=
Art.3 Utilizarea utilajului. Garantia.Service-ul. Piese de schimb
(1) +ocatorul garanteaza ca utila&ul pe care l nc$iriaza *unctioneaza la capacitatea si calitatea
descrisa n contract sau ane<a. ;arantarea de catre +ocator a *unctionarii utila&ului se *ace ast*el:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(,) +a solicitarea +ocatarului, +ocatorul va acorda asistenta te$nica n vederea instalarii si utilizarii
utila&ului, precum si service, n caz de nevoie.
(/) >n cazul n care utila&ul nu *unctioneaza la capacitatea si calitatea garantata de +ocator, +ocatarul
poate cere reducerea corespunzatoare a c$iriei sau rezilierea prezentului contract, cu solicitarea
platii de daune-interese. >n caz de accident survenit din cauza *unctionarii de*ectuoase a utila&ului,
+ocatorul va suporta c$eltuielile a*erente %spitalizare, deces, etc.' precum si daune morale, ce se
vor calcula n *unctie de amploarea accidentului si care nu vor putea *i mai mici dect daunele
interese prevazute n prezentul contract.
(0) +ocatorul nu raspunde de ne*unctionarea, *unctionarea necorespunzatoare, sau accidentele
nedorite n utilizarea utila&ului, daca acestea se datoreaza e<clusiv culpei +ocatarului n utilizare
sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de *olosire, precum si n cazul n care nu s-a
solicitat asistenta te$nica +ocatorului.
(1) +ocatarul se o)liga sa se ngri&easca de utila& ca un )un proprietar, respectnd instructiunile de
utilizare si mentinndu-l n stare )una de *unctionare pe tot parcursul derularii prezentului
contract.
(2) #$eltuielile de ntretinere si utilizare cad n sarcina +ocatarului.
(3) 5entru garantarea *olosirii utila&ului de catre +ocatar n )une conditii, partile pot sa nc$eie un
contract de garantie, care sa se constituie ane<a la acest contract. >n caz contrar, se aplica regulile
contractului de depozit, +ocatarul actionnd ca un depozitar pe toata durata *olosirii )unurilor.
(4) 9tila&ul se pune la dispozitia +ocatarului cu urmatoarele piese de sc$im):
a' *el______________________________________ nr. )ucati______________________7
)' *el______________________________________ nr. )ucati______________________7
c' *el______________________________________ nr.)ucati______________________.
(5) 5entru orice alte piese de sc$im), +ocatarul se va adresa +ocatorului. >n cazul n care utilizarea sau
solicitarea pieselor de sc$im) nu se datoreaza *olosintei normale a )unului, +ocatarul va raspunde
pentru pagu)a sau pierdere, dupa caz.

CAP.III PRETUL CONTRACTULUI * CHIRIA SI 6ODALITATI DE PLATA


Art. !hiria
(1) 5retul prezentului contract poarta denumirea de c7irie, si consta n suma de )ani pe care +ocatarul
o datoreaza +ocatorului n sc$im)ul *olosintei utila&ului nc$iriat.
(,) 5lata c$iriei, se va *ace n una din modalitatiile:
+ocatarul va plati +ocatorului suma de ___________________lunar, pna cel mai trziu la
data de _____________a lunii urmatoare celei pentru care se *ace plata7
+ocatarul va plati +ocatorului ____? din ncasarile o)tinute n urma e<ploatarii utila&ului,
ncepnd cu data ___________. 5lata se va *ace la *iecare _________ale lunii7
alt*el_________________________________________________________________.
(/) Plata -" a8a"% reprezinta suma de )ani ce se ac$ita +ocatorului nainte de nceperea serviciilor. >n
cazul n care +ocatarul nu mai doreste sa contracteze dupa nc$eierea prezentului contract, pierde
avansul, iar n cazul n care +ocatorul re*uza sa mai contracteze acesta va restitui +ocatarului de
doua ori suma primita cu titlu de avans. +a nc$eierea contractului +ocatorul primeste ca avans
suma de _______________________, reprezentnd_________________________________.
6estul de pret va *i ac$itat pna cel mai trziu ______________________________________.
(0) #a modalitati de +lata, c$iria se va ac$ita dupa cum urmeaza:
prin 8irame"t (a"car, din contul +ocatarului indicat n art.1 al.%=' n contul +ocatorului
indicat n art.1 al%1' al prezentului contract7
prin "merar7
alt*el__________________________________________________________________.
(1) /u) sanctiunea nulitatii, c$iria este reala, sincera si serioasa, ne*iind prevazuta *ictiv, iar suma
ne*iind derizorie.
(2) Nici o plata e*ectuata prin ordin de plata nu va *i considerata primita dect n momentul a&ungerii
ei n contul )ancar al +ocatorului. 1aca data platii coincide cu o zi de sm)ata sau duminica sau
cu o sar)atoare legala n 6omnia, +ocatarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa *ie
receptionata de +ocator n ziua lucratoare care precede respectiva sm)ata, duminica sau zi de
sar)atoare.
(3) +a *iecare data a e*ectuarii platii, +ocatorul are o)ligatia de a emite +ocatarului chitanta sau
"actura descarcatoare, cuprinznd data si suma ac$itata de catre +ocatar. :actura va *i emisa de
catre +ocator la data de _____________a *iecarei luni, iar +ocatarul are o)ligatia de a ac$ita
*actura n termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii acesteia. 0ermenul scadent de plata
va *i nscris pe *actura. >n cazul n care +ocatarul nu ac$ita *actura la termenul scadent sta)ilit, el
este de drept pus n ntrziere, *ara a mai *i necesara o noti*icare n acest sens.
(4) +ocatarul va *ace dovada platilor sale prin prezentarea documentelor de plata, ori de cte ori
+ocatorul solicita acest lucru. >n cazul n care, din di*erite motive %e<. dis*unctionalitati ale
sistemului )ancar, etc.' +ocatorului nu i s-a alimentat contul cu sumele platite de +ocatar, o)ligatia
de plata a sumelor respective nu dispare, +ocatarul *iind o)ligat sa se ngri&easca de stingerea
acestor o)ligatii, cu tot ceea ce implica aceasta.
4
Art.# Penalitati de $nt%rziere
(1) 5entru ntrziere n plata c$iriei, +ocatorul va solicita si +ocatarul va plati penalizari de
__________ ? asupra sumei restante, pentru *iecare zi de ntrziere, dupa trecerea unui numar
de_______zile de la data scadentei.
(,) +ocatarul datoreaza c$iria n cuantumul, modalitatile si la termenele convenite, c$iar daca nu
*oloseste utila&ul nc$iriat.
(/) >n caz de neplata a c$iriei si dupa caz, a penalitatilor, n conditiile convenite, timp de
________luni, consecutive, contractul este reziliat de drept, ncepnd cu data de 1 a lunii imediat
urmatoare. >n aceasta situatie +ocatarul se o)liga sa predea utila&ul nc$iriat +ocatorului n termen
de____________zile calendaristice de la data ncetarii contractului. +ocatarul se o)liga sa ac$ite
toate sumele datorate.
(0) 1e)itorul este de drept pus n ntrziere *ara sa mai *ie necesara o noti*icare n acest sens.
CAP.I9 DURATA CONTRACTULUI
Art.& Durata contractului
(1) 0ermenul de nc$iriere este de ________ luni/ani, cu ncepere de la data de ____________,
pna la data de ___________.
(,) 1urata contractului poate *i prelungita pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al
partilor, prin act aditional la prezentul contract.
(/) >n caz de prelungire a duratei contractului, c$iria poate *i renegociata la solicitarea oricareia dintre
parti, *iind ast*el consemnata n actul aditional la prezentul contract.
CAP. 9 O)LI:ATIILE PARTILOR
Art.' (bli)atiile Locatorului
+ocatorul are urmatoarele o)ligatii:
a' sa predea utila&ul, la termenul convenit cu +ocatarul, nc$eindu-se proces-ver)al de predare
primire, parte integranta din prezentul contract. 9tila&ul va *i predat n starea e<istenta, aceasta
*iind considerata ca starea corespunzatoare destinatiei n vederea careia a *ost nc$iriat,
constatarea e*ectiva reiesind din procesul-ver)al de predare-primire7
)' sa asigure +ocatarului asistenta te$nica si service ori de cte ori +ocatarul solicita acest lucru7
c' sa se a)tina de la orice *apt care ar avea drept consecinta tul)urarea +ocatarului n *olosinta
)unului, tul)urare de *apt sau de drept. +ocatorul nu raspunde de tul)urarea cauzata prin *aptul
unui tert care nu invoca vreun drept asupra )unului7
d' +ocatorul este garant pentru evictiunea )unului si pentru viciile ascunse ale utila&ului care i
mpiedica ntre)uintarea. +ocatorul nu raspunde nsa pentru vicii care i *ac +ocatarului
incomoda *olosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la nc$eierea prezentului
contract7
5
e' orice alte o)ligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
Art.* (bli)atiile Locatarului
+ocatarul are urmatoarele o)ligatii:
a' sa preia utila&ul, la termenul si n conditiile sta)ilite, pe )aza de proces-ver)al de predare-
primire7
)' sa ntre)uinteze utila&ul ca si un )un proprietar si numai pentru activitatea determinata prin
contract. 8lte activitati vor *i permise numai cu acordul preala)il, scris, al +ocatorului7
c' sa ac$ite c$iria, n cuantumul, modalitatile si la termenele convenite prin contract7
d' sa suporte c$eltuielile de ntretinere si *olosire a utila&ului, si sa respecte instructiunile de
*olosire si ntretinere a acestuia7
e' sa asigure, pe c$eluiala proprie masuri si mi&loace pentru paza si protectia utila&ului nc$iriat,
n caz de pre&udiciu, +ocatorul *iind e<onerat de raspundere7
*' sa e*ectueze pe c$eltuiala proprie, toate reparatiile %reparatia degradarilor provenind din uzul
normal', pe toata durata contractului7
g' sa apere )unul nc$iriat contra uzurparilor. 5rin uzurpare se ntelege orice atingere provenita
de la un tert asupra posesiei )unului dat n locatiune. +ocatarul are o)ligatia de a-l nstiinta pe
+ocator n timp util, pentru ca acesta din urma sa *ie n masura sa se apere contra ncercarii de
uzurpare. 1aca +ocatarul negli&eaza sa-l in*ormeze pe +ocator, va raspunde de pre&udiciul
su*erit de +ocator n urma nenstiintarii7
$' la ncetarea locatiunii, n termen de _________zile calendaristice de la ncetare, +ocatarul va
preda utila&ul nc$iriat cu dotarile a*erente catre +ocator, cel putin n starea n care l-a primit.
>n cazul nerespectarii de catre +ocatar a acestei o)ligatii, +ocatorul are dreptul sa ia toate
masurile ce se impun pentru a mpiedica *olosinta de catre +ocatar a utila&ului nc$iriat,
+ocatarul neavnd dreptul sa solicite despagu)iri determinate de luarea acestor masuri7
i' n des*asurarea activitatii sale, +ocatarul va respecta legislatia de protectie a muncii, va *ace
instructa&ul de protectie a muncii necesar pentru personalul sau, orice nerespectare a acestor
prevederi, precum si orice accidente intervenite, atragnd raspunderea e<clusiva a +ocatarului7
&' orice alte o)ligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
Art.+ Sublocatiunea si cesiunea contractului
5artile convin sa *ie aplica)ile clauzele acceptate n prezentul articol:
pe toata durata contractului, +ocatarului i este interzisa su)nc$irierea n tot sau n parte,
cesiunea contractului sau orice alta *orma de nstrainare catre terti a utila&ului nc$iriat.
+ocatarul are dreptul de a transmite n tot sau n parte, cu acordul scris al +ocatorului dreptul
de *olosinta a utila&ului asupra unui tert, n )aza unui contract de su)locatiune %su)nc$iriere'.
/u)locatiunea va tre)ui sa nu *ie convenita n conditii care sa contravina conditiilor din
prezentul contract de locatiune, n caz contrar, +ocatorul putnd cere prin &ustitie e<ecutarea
o)ligatiilor, sau rezilierea contractului principal de locatiune.
cesiunea contractului tre)uie sa *ie noti*icata +ocatorului sau acceptata de acesta, printr-un act
aditional la prezentul contract.
@
Art.1, Alte clauze asu-ra carora -artile convin.o-tional/
5artile contractante convin urmatoarele :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

CAP. 9I RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.11 !lauza -enala. Daune interese
(1) 5entru nerespectarea totala sau partiala sau pentru e<ecutarea de*ectuoasa a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovata se o)liga sa plateasca daune interese n cuantum de
___________________________.
(,) >n vederea evitarii unor situatii con*lictuale, partile pot $otar, de comun acord, noi termene sau
modalitati de rezolvare a o)ligatiilor.
Art.12 Dre-tul de retentie
(1) >n cazul n care utila&ul nu *unctioneaza la capacitatea si calitatea garantata de +ocator, +ocatarul
poate cere reducerea corespunzatoare a c$iriei sau rezilierea prezentului contract, cu solicitarea
platii de daune-interese.
(,) 5na la reducerea corespunzatoare a c$iriei sau, dupa caz, pna la plata daunelor-interese,
+ocatarul are un drept de retentie asupra utila&ului, avnd dreptul sa nu l remita +ocatorului. 5e
perioada operarii dreptului de retentie, +ocatarul nu va *olosi utila&ul nc$iriat.
Art.13 0orta majora si cazul "ortuit
(1) 0orta majora si cazul "ortuit nlatura raspunderea partilor n cazul nee<ecutarii partiale sau totale
a o)ligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa *ie noti*icat de partea
care l invoca celeilalte parti, -" terme" de _______(;ile) de la producerea lui, si partea care l
invoca sa ia toate masurile posi)ile n vederea limitarii consecintelor lui.
(,) 5rin 1"orta majora2 se ntelege un *enomen natural sau social e<terior, e<traordinar, de ne)iruit,
si care nu putea *i prevazut %e<.calamitati naturale precum inundatiile'. 5rin caz "ortuit se
ntelege o mpre&urare care si are originea n cmpul de activitate al de)itorului sau o mpre&urare
de origine e<terna, care nu are caracter e<traordinar si poate *i prevazuta si evitata cu diligenta si
gri&a de care este n stare omul cel mai capa)il. %e<.lipsa din localitate'.
(/) 1aca -" terme" de________(;ile) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaza, partile au
dreptul sa-si noti*ice ncetarea de plin drept a contractului *ara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese. 5e perioada e<istentei cazului *ortuit sau a *ortei ma&ore derlarea co"tractli
%e %%+e"da urmnd apoi a se continua dupa ncetarea acestuia. 1upa ncetarea cazului *ortuit sau
a *ortei ma&ore, daca termenul contractului nu poate *i respectat, sau daca valoarea prestatiilor se
modi*ica datorita acestui eveniment, partile vor nc$eia Act aditional la prezentul contract, scris
si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.
!
CAP.9II !NCETAREA CONTRACTULUI
Art.1 3odi"icarea si $ncetarea contractului
(1) Aodi*icarea prezentului contract se *ace numai prin act aditional scris si semnat de partile
contractante.
(,) 5rezentul contract nceteaza n urmatoarele mpre&urari:
a' la e<pirarea duratei contractului de nc$iriere, daca partile nu $otarasc prelungirea acestuia7
)' n conditiile art.57
c' prin acordul de vointa al partilor, nainte de termen7
d' prin des*iintarea titlului +ocatorului7
e' rezilierea contractului pentru nee<ecutare: - nee<ecutarea culpa)ila a o)ligatiilor de catre una
dintre parti la termenele si n conditiile sta)ilite n prezentul contract, da dreptul celeilalte parti
de a rezilia contractul cu daune-interese7
*' pieirea )unului 7 n acest caz, se disting doua situatii:
- daca pieirea )unului este totala, contractul este des*acut de drept. #ontractul este
des*acut indi*erent daca pieirea )unului este culpa)ila sau *ortuita. 1aca pieirea s-a
produs din culpa, partea culpa)ila datoreaza daune-interese. 1aca pieirea s-a produs
*ortuit, nu se platesc daune-interese.
- daca pieirea s-a produs numai n parte, rezilierea se *ace pe cale &udiciara.
(/) >n toate cazurile de ncetare a contractului, +ocatarul are o)ligatia sa ac$ite toate sumele datorate
+ocatorului pna la data ncetarii locatiunii.
CAP. 9III DISPO<ITII =INALE SI TRAN<ITORII
Art.1# 4oti"icari $ntre -arti
(1) >n acceptiunea partilor contractante orice noti*icare adresata de una dintre acestea celeilalte este
vala)il ndeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut n partea introductiva a
prezentului contract.
(,) >n cazul n care noti*icarea se *ace pe cale postala, ea va *i transmisa prin scrisoare recomandata cu
con*irmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de o*iciul postal
primitor pe aceasta con*irmare. 1aca con*irmarea se transmite prin tele<, tele*a< sau e-mail, ea se
considera primita n prima zi lucratoare dupa cea n care a *ost e<pediata. Noti*icarile ver)ale se
iau n considerare n masura n care acestea sunt con*irmate si n una din modalitatile descrise mai
sus.
Art.1& Liti)ii. Alte dis-ozitii "inale
(1) +itigiile izvorte din nc$eierea, e<ecutarea, modi*icarea, ncetarea si interpretarea clauzelor
prezentului contract se rezolva pe cale amia)ila sau:
de catre instantele &udecatoresti competente7
B
pe cale ar)itrala la #urtea de 8r)itra&_____________________. >n cazul solutionarii litigiilor
pe cale ar)itrala, #urtea de 8r)itra& va solutiona litigiile n con*ormitate cu regulamentul si
regulile sale de procedura, pe )aza prevederilor prezentului contract si a legii romne. 1eciziile
#urtii de 8r)itra& vor *i de*initive si o)ligatorii.
(,) 5rezentul contract se completeaza cu prevederile legale n vigoare.5rezentul contract mpreuna cu
ane<ele sale, care *ac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si nlatura orice
ntelegere ver)ala dintre acestea, anterioara sau ulterioara nc$eierii lui. >n cazul n care partile si
ncalca o)ligatiile, nee<ercitarea de partea care su*era vreun pre&udiciu a dreptului de a cere
e<ecutarea ntocmai sau prin ec$ivalent )anesc a o)ligatiei respective, nu nseamna ca ea a
renuntat la acest drept al sau.
(/) 5rezentul contract contine un numar de C444 %opt' capitole, 1@ %saisprezece' articole, este redactat
pe B %opt' pagini, s-a nc$eiat la sediul _______________________, n _______ e<emplare, cte
unul pentru *iecare parte, azi______________, data semnarii lui. (rice acte aditionale ulterioare
se vor ntocmi n acelasi numar de e<emplare.
8cte ane<e la prezentul contract:
8ne<a nr.1 D 1escrierea utila&ului nc$iriat (se ntocmeste de parti conform caracteristicilor
utilajulului/utilajelor);
8ne<a nr.= - 5roces ver)al de predare-primire
LOCATOR _____________________ LOCATAR____________________

"
ANE>A NR.1 * LA CONTRACTUL DE !NCHIRIERE UTILAJ INDUSTRIAL
Nr.____'___
DESCRIERE UTILAJE INDUSTRIALE
+(#80(6____________________
+(#8086____________________
Nr De"mire
tila?
De%criere. Particlaritati Pie%e de %c7im( :ara"tie Perioada de "c7iriere
"ce+t #i"ali;at
1
=

4
8lte mentiuni_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
LOCATOR_______________ ______ LOCATAR______________________
________________________________________________________________________________
NOTA:
10
5rezenta ane<a are un *ormat orientativ. 5artile pot sa nscrie si alte date n acelasi *ormat sau ntr-un alt *ormat convenit de parti,
sau pot renunta la ane<a, atunci cnd descrierea )unului este su*icient redata n cuprinsul contractului.
ANE>A NR., * LA CONTRACTUL DE !NCHIRIERE UTILAJ INDUSTRIAL
Nr.____'___
PROCES 9ER)AL DE PREDARE*PRI6IRE (LA PREDARE)
>nc$eiat azi, data___________, ntre partile semnatare ale #ontractului de nc$iriere cu numarul de mai
sus, respectiv _________________________n calitate de +ocator si ___________________n calitate de
+ocatar.
/u)semnatul +ocator declar ca predau +ocatarului mentionat n contract, astazi, data semnarii
prezentului proces-ver)al, utila&ul/utila&ele descrise n A"e.a "r.1 la contract, n starea mentionata n
ane<a.
/u)semnatul +ocatar, declar ca preiau azi, data semnarii prezentului proces-ver)al,
utila&ul/utila&ele mentionate n 8ne<a nr.1 la contractul mentionat, n conditiile stipulate n acesta, n
starea de *olosinta descrisa n contract si ane<a, si ma o)lig sa le pastrez si conserv ca un )un proprietar,
sa le utilizez con*orm destinatiei acestora si sa le restitui +ocatorului n starea n care le-am primit, cu
uzura normala provenita din utilizarea acestor )unuri.
LOCATOR________________________ LOCATAR_______________________
PROCES 9ER)AL DE PREDARE*PRI6IRE (LA RETURNARE)
>nc$eiat azi, data___________, ntre partile semnatare ale #ontractului cu numarul de mai sus, respectiv
___________________________n calitate de +ocator si _________________n calitate de +ocatar.
/u)semnatul +ocatar declar ca predau astazi, data nc$eierii prezentului proces ver)al, +ocatorului
mentionat n contract, utila&ul/utila&ele descrise n 8ne<a nr.1, ce se a*la n urmatoarea stare:
Nr. De"mire tila? Starea la +redare De$radari 9aloarea de$radarilor
.... ...................... .................................... ................................ ..................................
.... ...................... .................................... ................................ ..................................
TOTAL@ ..................................
Caloare despagu)iri :______________________________________________________________
Aod de ac$itare :__________________________________________________________________
8lte mentiuni :____________________________________________________________________

LOCATOR______________________ LOCATAR_______________________
11