Sunteți pe pagina 1din 16

Norme privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura

activelor, datoriilor i capitalurilor proprii


Ministerul Finanelor Publice a emis Normele privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
Publicat in Monitorul Ofcial, Partea I nr. !" din #!$%!$#!!&
% ' (%) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor
proprii reprezint* ansamblul operaiunilor prin care se constat* e+istena tuturor
elementelor respective, cantitativ'valoric sau numai valoric, dup* caz, la data la
care aceasta se efectueaz*.
(#) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii ale fec*rei
entit*i, precum i a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu, aparin,nd altor
persoane -uridice sau fzice, .n vederea .ntocmirii situaiilor fnanciare anuale
care trebuie s* ofere o imagine fdel* a poziiei fnanciare i a performanei
entit*ii pentru respectivul e+erciiu fnanciar.
# ' (%) /n temeiul prevederilor 0egii contabilit*ii nr. 1#$%&&%, republicat*,
entit*ile au obligaia s* efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii deinute, la .nceputul activit*ii, cel puin o dat*
.n cursul e+erciiului fnanciar pe parcursul funcion*rii lor, .n cazul fuziunii sau
.ncet*rii activit*ii, precum i .n urm*toarele situaii2
a) la cererea organelor de control, cu prile-ul efectu*rii controlului, sau a altor
organe prev*zute de lege3
b) ori de c,te ori sunt indicii c* e+ist* lipsuri sau plusuri .n gestiune, care nu
pot f stabilite cert dec,t prin inventariere3
c) ori de c,te ori intervine o predare'primire de gestiune3
d) cu prile-ul reorganiz*rii gestiunilor3
e) ca urmare a calamit*ilor naturale sau a unor cazuri de for* ma-or*3
f) .n alte cazuri prev*zute de lege.
(#) /n cazul .n care, .n situaiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate
elementele de natura activelor dintr'o gestiune, aceasta poate ine loc de
inventariere anual*, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite
sau a persoanei care are obligaia gestion*rii entit*ii, cu respectarea
prevederilor pct. " alin. (").
(4) /n baza prevederilor 0egii nr. 1#$%&&%, republicat*, Ministerul Finanelor
Publice poate aproba e+cepii de la regula inventarierii anuale pentru unele
bunuri cu caracter special a5ate .n administrarea instituiilor publice, la
propunerea ordonatorilor principali de credite.
(") 6oate elementele de natura activelor trebuie s* fe date .n r*spundere
gestionar* sau .n folosin*, dup* caz, salariailor ori administratorilor entit*ii.
4 0a .nceputul activit*ii entit*ii, inventarierea are ca scop principal stabilirea
i evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul
entit*ii. 7lementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al
entit*ilor i la patrimoniul instituiilor publice se .nscriu .n registrul'inventar,
grupate pe conturi.
" ' (%) Inventarierea anual* a elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii se face, de regul*, cu ocazia .nc8eierii e+erciiului fnanciar,
av,ndu'se .n vedere i specifcul activit*ii fec*rei entit*i.
(#) 0a entit*ile cu activitate comple+*, bunurile pot f inventariate i .naintea
datei de .nc8eiere a e+erciiului fnanciar, cu condiia asigur*rii valorifc*rii i
cuprinderii rezultatelor inventarierii .n situaiile fnanciare anuale .ntocmite
pentru e+erciiul fnanciar respectiv.
(4) 7ntit*ile care, potrivit legii contabilit*ii, au stabilit e+erciiul fnanciar
diferit de anul calendaristic, organizeaz* i efectueaz* inventarierea anual*
astfel .nc,t rezultatele acesteia s* fe cuprinse .n situaiile fnanciare .ntocmite
pentru e+erciiul fnanciar stabilit.
(") /n situaia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, .n registrul'
inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate i .nscrise .n listele
de inventariere actualizate cu intr*rile i ieirile de bunuri din perioada cuprins*
.ntre data inventarierii i data .nc8eierii e+erciiului fnanciar.
9 :*spunderea pentru buna organizare a lucr*rilor de inventariere, potrivit
prevederilor 0egii nr. 1#$%&&%, republicat*, i .n conformitate cu reglement*rile
contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligaia gestion*rii entit*ii. /n vederea efectu*rii
inventarierii, aceste persoane aprob* proceduri scrise, adaptate specifcului
activit*ii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.
; ' (%) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor
proprii se efectueaz* de c*tre comisii de inventariere, numite prin decizie scris*,
emis* de persoanele prev*zute la pct. 9. /n decizia de numire se menioneaz* .n
mod obligatoriu componena comisiei (numele preedintelui i membrilor
comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizat*,
gestiunea supus* inventarierii, data de .ncepere i de terminare a operaiunilor.
(#) 0a entit*ile al c*ror num*r de salariai este redus, inventarierea poate f
efectuat* de c*tre o singur* persoan*. /n aceast* situaie, r*spunderea pentru
corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obligaia gestion*rii entit*ii respective.
(4) <omisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de c*tre o
comisie central*, numit* prin decizie scris*, emis* de persoanele prev*zute la
pct. 9. <omisia central* de inventariere are sarcina s* organizeze, s* instruiasc*,
s* supraveg8eze i s* controleze modul de efectuare a operaiunilor de
inventariere. <omisia central* de inventariere r*spunde de efectuarea tuturor
lucr*rilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
Pentru desf*urarea .n bune condiii a operaiunilor de inventariere, .n
comisiile de inventariere vor f numite persoane cu preg*tire corespunz*toare
economic* i te8nic*, care s* asigure efectuarea corect* i la timp a inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, inclusiv
evaluarea lor conform reglement*rilor contabile aplicabile.
(") Inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii se pot efectua at,t cu salariai proprii, c,t i pe baz* de
contracte de prest*ri de servicii .nc8eiate cu persoane -uridice sau fzice cu
preg*tire corespunz*toare.
(9) =in comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii, contabilii care in evidena gestiunii respective i nici auditorii
interni sau statutari.
Prin proceduri interne, entit*ile pot stabili ca la efectuarea operaiunilor de
inventariere s* participe i contabilii care in evidena gestiunii respective, f*r*
ca acetia s* fac* parte din comisie.
(;) Membrii comisiilor de inventariere nu pot f .nlocuii dec,t .n cazuri bine
-ustifcate i numai prin decizie scris*, emis* de c*tre cei care i'au numit.
() /n condiiile .n care entit*ile nu au niciun salariat care s* poat* efectua
operaiunea de inventariere, aceasta se efectueaz* de c*tre administratori.
/n vederea bunei desf*ur*ri a operaiunilor de inventariere, administratorii,
ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestion*rii entit*ii
trebuie s* ia m*suri pentru crearea condiiilor corespunz*toare de lucru comisiei
de inventariere, prin2
' organizarea depozit*rii bunurilor grupate pe sorto'tipo'dimensiuni, codifcarea
acestora i .ntocmirea etic8etelor de raft3
' inerea la zi a evidenei te8nico'operative la gestiuni i a celei contabile i
efectuarea confrunt*rii datelor din aceste evidene3
' participarea .ntregii comisii de inventariere la lucr*rile de inventariere3
' asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se
inventariaz*, respectiv pentru sortare, aezare, c,nt*rire, m*surare, num*rare
etc.3
' asigurarea particip*rii la identifcarea bunurilor inventariate (calitate, sort,
pre etc.) i la evaluarea lor, conform reglement*rilor contabile aplicabile, a unor
specialiti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preedintelui comisiei
de inventariere. >ceste persoane au obligaia de a semna listele de inventariere
pentru atestarea datelor .nscrise3
' dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i .n num*r sufcient
pentru m*surare, c,nt*rire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mi-loace de
identifcare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum i cu birotica necesar*3
' dotarea comisiei de inventariere cu mi-loace te8nice de calcul i de sigilare a
spaiilor inventariate3
' asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere .n conformitate cu
normele de protecie a muncii3
' asigurarea securit*ii uilor, ferestrelor, porilor etc. de la magazine, depozite,
gestiuni etc.
1 Principalele m*suri organizatorice care trebuie luate de c*tre comisia de
inventariere sunt urm*toarele2
a) .nainte de .nceperea operaiunii de inventariere s* ia de la gestionarul
r*spunz*tor de gestiunea bunurilor o declaraie scris* din care s* rezulte dac*2
' gestioneaz* bunuri i .n alte locuri de depozitare3
' .n afara bunurilor entit*ii respective are .n gestiune i alte bunuri aparin,nd
terilor, primite cu sau f*r* documente3
' are plusuri sau lipsuri .n gestiune, despre a c*ror cantitate ori valoare are
cunotin*3
' are bunuri nerecepionate sau care trebuie e+pediate (livrate), pentru care s'
au .ntocmit documentele aferente3
' a primit sau a eliberat bunuri f*r* documente legale3
' deine numerar sau alte 8,rtii de valoare rezultate din v,nzarea bunurilor
a5ate .n gestiunea sa3
' are documente de primire'eliberare care nu au fost operate .n evidena
gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
=e asemenea, gestionarul va meniona .n declaraia scris* felul, num*rul i
data ultimului document de intrare$ieire a bunurilor .n$din gestiune.
=eclaraia se dateaz* i se semneaz* de c*tre gestionarul r*spunz*tor de
gestiunea bunurilor i de c*tre comisia de inventariere. ?emnarea declaraiei de
c*tre gestionar se face .n faa comisiei de inventariere3
b) s* identifce toate locurile (.nc*perile) .n care e+ist* bunuri ce urmeaz* a f
inventariate3
c) s* asigure .nc8iderea i sigilarea spaiilor de depozitare, .n prezena
gestionarului, ori de c,te ori se .ntrerup operaiunile de inventariere i se
p*r*sete gestiunea.
>tunci c,nd bunurile supuse inventarierii, gestionate de c*tre o singur*
persoan*, sunt depozitate .n locuri diferite sau gestiunea are mai multe c*i de
acces, membrii comisiei care efectueaz* inventarierea trebuie s* sigileze toate
aceste locuri i c*ile lor de acces, cu e+cepia locului .n care a .nceput
inventarierea, care se sigileaz* numai .n cazul c,nd inventarierea nu se termin*
.ntr'o singur* zi. 0a reluarea lucr*rilor se verifc* dac* sigiliul este intact3 .n caz
contrar, acest fapt se va consemna .ntr'un proces'verbal de constatare, care se
semneaz* de c*tre comisia de inventariere i de c*tre gestionar, lu,ndu'se
m*surile corespunz*toare.
=ocumentele .ntocmite de comisia de inventariere r*m,n .n cadrul gestiunii
inventariate .n locuri special amena-ate (fete, casete, dulapuri etc.), .ncuiate i
sigilate. Preedintele comisiei de inventariere r*spunde de operaiunea de
sigilare3
d) s* bareze i s* semneze, la ultima operaiune, fele de magazie,
menion,nd data la care s'au inventariat bunurile, s* vizeze documentele care
privesc intr*ri sau ieiri de bunuri, e+istente .n gestiune, dar ne.nregistrate, s*
dispun* .nregistrarea acestora .n fele de magazie i predarea lor la
contabilitate, astfel .nc,t situaia scriptic* a gestiunii s* re5ecte realitatea3
e) s* verifce numerarul din cas* i s* stabileasc* suma .ncas*rilor din ziua
curent*, solicit,nd depunerea numerarului la casieria entit*ii (la gestiunile cu
v,nzare cu am*nuntul)3
f) s* controleze dac* toate instrumentele i aparatele de m*sur* sau de
c,nt*rire au fost verifcate i dac* sunt .n bun* stare de funcionare3
g) .n cazul .n care gestionarul nu s'a prezentat la data i ora f+ate pentru
.nceperea operaiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaz*
gestiunea i comunic* aceasta comisiei centrale sau administratorului,
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestion*rii entit*ii,
conform procedurilor proprii privind inventarierea. >ceste persoane au obligaia
s* .l .ncunotineze imediat, .n scris, pe gestionar despre reprogramarea
inventarierii ce trebuie s* se efectueze, indic,nd locul, ziua i ora f+ate pentru
.nceperea operaiunilor de inventariere.
=ac* gestionarul nu se prezint* nici de aceast* dat* la locul, data i ora f+ate,
inventarierea se efectueaz* de c*tre comisia de inventariere .n prezena
reprezentantului s*u legal sau a altei persoane, numit* prin decizie scris*, care
s* .l reprezinte pe gestionar.
& Pentru desf*urarea corespunz*toare a inventarierii este indicat, dac* este
posibil, s* se sisteze operaiunile de intrare'ieire a bunurilor supuse
inventarierii, lu,ndu'se din timp m*surile corespunz*toare pentru a nu se
st,n-eni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
=ac* operaiunile de aprovizionare'livrare a bunurilor nu pot f suspendate,
trebuie creat* o zon* tampon .n care s* se depoziteze bunurile primite .n timpul
inventarierii sau din care se pot e+pedia bunurile la clieni, operaiunile
respective efectu,ndu'se numai .n prezena comisiei de inventariere, care va
meniona pe documentele respective @primit .n timpul inventarierii@ sau @eliberat
.n timpul inventarierii@, dup* caz, .n scopul evit*rii inventarierii duble sau a
omisiunilor.
%! Pe toat* durata inventarierii, programul i perioada inventarierii se afeaz*
la loc vizibil.
%% Inventarierea imobiliz*rilor necorporale se efectueaz* prin constatarea
e+istenei i apartenenei acestora la entit*ile dein*toare, iar .n cazul
brevetelor, licenelor, m*rcilor de fabric* i al altor imobiliz*ri necorporale este
necesar* dovedirea e+istenei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a
altor documente -uridice de atestare a unor drepturi legale.
%# Inventarierea terenurilor se efectueaz* pe baza documentelor care atest*
dreptul de proprietate al acestora i a altor documente, potrivit legii.
<l*dirile se inventariaz* prin identifcarea lor pe baza titlurilor de proprietate i
a dosarului te8nic al acestora.
<onstruciile i ec8ipamentele speciale cum sunt2 reelele de energie electric*,
termic*, gaze, ap*, canal, telecomunicaii, c*ile ferate i altele similare se
inventariaz* potrivit regulilor stabilite de dein*torii acestora.
Imobiliz*rile corporale care .n perioada inventarierii se a5* .n afara entit*ii
(vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autove8icule etc.), plecate .n curs* de
lung* durat*, mainile de for* i utila-ele energetice, mainile, utila-ele i
instalaiile de lucru, aparatele i instalaiile de m*surare, control i reglare i
mi-loacele de transport date pentru reparaii .n afara entit*ii se inventariaz*
.naintea ieirii lor temporare din gestiunea entit*ii sau prin confrmare scris*
primit* de la entitatea unde acestea se g*sesc, potrivit procedurilor proprii
aprobate.
%4 /n listele de inventariere a imobiliz*rilor necorporale i corporale, a5ate .n
curs de e+ecuie, se menioneaz* pentru fecare obiect .n parte, pe baza
constat*rii la faa locului2 denumirea obiectului i valoarea determinat* potrivit
stadiului de e+ecuie, pe baza valorii din documentaia e+istent* (devize),
precum i .n funcie de volumul lucr*rilor realizate la data inventarierii.
Materialele i utila-ele primite de la benefciari pentru monta- i ne.ncorporate .n
lucr*ri se inventariaz* separat.
%" Investiiile puse .n funciune total sau parial, c*rora nu li s'au .ntocmit
formele de .nregistrare ca imobiliz*ri corporale, se .nscriu .n liste de inventariere
distincte. =e asemenea, lucr*rile de investiii care nu se mai e+ecut*, find
sistate sau abandonate, se .nscriu .n liste de inventariere distincte, menion,ndu'
se cauzele sist*rii sau abandon*rii, aprobarea de sistare ori abandonare i
m*surile ce se propun .n leg*tur* cu aceste lucr*ri.
%9 ' (%) ?tabilirea stocurilor faptice se face prin num*rare, c,nt*rire, m*surare
sau cubare, dup* caz. Aunurile a5ate .n ambala-e originale intacte se desfac prin
sonda-, acest lucru urm,nd a f menionat i .n listele de inventariere respective.
(#) 0a lic8idele a c*ror cantitate efectiv* nu se poate stabili prin transvazare i
m*surare, coninutul vaselor ' stabilit .n funcie de volum, densitate, compoziie
etc. ' se verifc* prin scoaterea de probe din aceste vase, in,ndu'se seama de
densitate, compoziie i de alte caracteristici ale lic8idelor, care se constat* fe
organoleptic, fe prin m*surare sau probe de laborator, dup* caz.
(4) Materialele de mas* ca2 ciment, oel beton, produse de carier* i balastier*,
produse agricole i alte materiale similare, ale c*ror c,nt*rire i m*surare ar
necesita c8eltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective,
se pot inventaria pe baz* de calcule te8nice.
(") /n listele de inventariere a materialelor prev*zute la alineatele precedente
se menioneaz* modul .n care s'a f*cut inventarierea, precum i datele te8nice
care au stat la baza calculelor respective.
%; Aunurile din domeniul public al statului i al unit*ilor administrativ'
teritoriale, date .n administrare, concesionate sau .nc8iriate instituiilor publice,
societ*ilor$companiilor naionale i regiilor autonome potrivit legii, se
inventariaz* i se .nscriu .n listele de inventariere distincte .n cadrul acestor
unit*i.
% Aunurile a5ate asupra anga-ailor la data inventarierii (ec8ipament,
cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaz* i se trec .n liste de inventariere
distincte, specifc,ndu'se persoanele care r*spund de p*strarea lor. /n cadrul
evidenierii acestora pe formaii i locuri de munc*, bunurile vor f centralizate i
comparate cu datele din evidena te8nico'operativ*, precum i cu cele din
evidena contabil*.
Aunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz* cu prioritate, f*r* a
se st,n-eni consumul$comercializarea imediat* a acestora.
<omisia de inventariere are obligaia s* controleze toate locurile .n care pot
e+ista bunuri care trebuie supuse inventarierii.
%1 6oate bunurile ce se inventariaz* se .nscriu .n listele de inventariere, care
trebuie s* se .ntocmeasc* pe locuri de depozitare, pe gestiuni i pe categorii de
bunuri.
%& ' (%) Aunurile e+istente .n entitate i aparin,nd altor entit*i (.nc8iriate, .n
leasing, .n concesiune, .n administrare, .n custodie, primite .n vederea v,nz*rii .n
regim de consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz* i se .nscriu .n liste de
inventariere distincte. 0istele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s*
conin* informaii cu privire la num*rul i data actului de predare'primire i ale
documentului de livrare, precum i alte informaii utile.
0istele de inventariere cuprinz,nd bunurile aparin,nd terilor se trimit i
persoanei fzice sau -uridice, rom,ne ori str*ine, dup* caz, c*reia .i aparin
bunurile respective, .n termen de cel mult %9 zile lucr*toare de la terminarea
inventarierii, urm,nd ca proprietarul bunurilor s* comunice eventualele
nepotriviri .n termen de 9 zile lucr*toare de la primirea listelor de inventariere.
/n caz de nepotriviri, entitatea dein*toare este obligat* s* clarifce situaia
diferenelor respective i s* comunice constat*rile sale persoanei fzice sau
-uridice c*reia .i aparin bunurile respective, .n termen de 9 zile lucr*toare de la
primirea sesiz*rii.
(#) ?ociet*ile de leasing trebuie s* solicite utilizatorilor furnizarea listelor de
inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. /n baza datelor
cuprinse .n aceste liste, societatea de leasing poate calcula i .nregistra a-ust*ri
pentru deprecierea imobiliz*rilor sau a creanelor imobilizate, dup* caz.
/n cazul .n care listele de inventariere nu sunt furnizate de c*tre locatar,
societatea de leasing va putea constitui a-ust*ri pentru deprecierea bunurilor
respective, pe baza preurilor de pia* disponibile la data inventarierii, in,nd
seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricaie,
durata de via*).
Pentru verifcarea e+actit*ii informaiilor primite, societ*ile de leasing pot
.ntreprinde verifc*ri faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.
(4) Pentru situaiile prev*zute la prezentul punct, entit*ile dein*toare ale
bunurilor sunt obligate s* efectueze inventarierea i s* trimit* spre confrmare
listele de inventariere, dup* cum proprietarii acelor bunuri sunt obligai s* cear*
confrmarea privind bunurile e+istente la teri. Neprimirea confrm*rii privind
bunurile e+istente la teri nu reprezint* confrmare tacit*.
#! Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, f*r* micare ori
greu vandabile, comenzi .n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru
creanele i obligaiile incerte ori .n litigiu se .ntocmesc liste de inventariere
distincte sau situaii analitice separate, dup* caz.
#% =eterminarea stocurilor faptice se face astfel .nc,t s* se evite omiterea ori
inventarierea de dou* sau de mai multe ori a acelorai bunuri.
## Aunurile a5ate .n e+pediie se inventariaz* de c*tre entit*ile furnizoare, iar
bunurile ac8iziionate a5ate .n curs de aprovizionare se inventariaz* de entitatea
cump*r*toare i se .nscriu .n liste de inventariere distincte.
#4 ' (%) /nainte de .nceperea inventarierii produselor .n curs de e+ecuie i a
semifabricatelor din producia proprie, este necesar2
' s* se predea la magazii i la depozite, pe baza documentelor, toate produsele
i semifabricatele a c*ror prelucrare a fost terminat*3
' s* se colecteze din secii sau ateliere toate produsele reziduale i deeurile,
.ntocmindu'se documentele de constatare3
' s* se .ntocmeasc* documentele de constatare i s* se clarifce situaia
semifabricatelor a c*ror utilizare este .ndoielnic*.
(#) /n cazul produselor .n curs de e+ecuie se inventariaz* at,t produsele care
nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucr*rii impuse de procesul te8nologic
de producie, c,t i produsele care, dei au fost terminate, nu au trecut toate
probele de recepionare te8nic* sau nu au fost completate cu toate piesele i
accesoriile lor.
#" Inventarierea se efectueaz*, de asemenea, pentru lucr*rile i serviciile .n
curs de e+ecuie sau neterminate.
#9 ' (%) Materiile prime, materialele, piesele de sc8imb, semifabricatele etc.,
a5ate .n seciile de producie i nesupuse prelucr*rii, nu se consider* produse .n
curs de e+ecuie. >cestea se inventariaz* separat i se repun .n conturile din
care provin, diminu,ndu'se c8eltuielile, iar dup* terminarea inventarierii
acestora se evideniaz* .n conturile iniiale de c8eltuieli.
(#) Inventarierea produselor, lucr*rilor i serviciilor .n curs de e+ecuie din
cadrul seciilor au+iliare se face prin stabilirea stadiului de e+ecutare a acestora.
#; 0a entit*ile care au activitate de construcii'monta-, pe baza constat*rii la
faa locului, se includ .n liste de inventariere distincte, pe categorii de lucr*ri i
p*ri de elemente de construcii la care n'a fost e+ecutat .ntregul volum de
lucr*ri prev*zute .n devize, respectiv lucr*ri e+ecutate (terminate), dar
nerecepionate de c*tre benefciar, denumirea obiectului i valoarea determinat*
potrivit stadiului de e+ecuie, potrivit valorii din documentaia e+istent* (devize),
precum i .n funcie de volumul lucr*rilor realizate la data inventarierii.
# Inventarierea lucr*rilor de modernizare nefnalizate sau de reparaii ale
cl*dirilor, instalaiilor, mainilor, utila-elor, mi-loacelor de transport i ale altor
bunuri se face prin verifcarea la faa locului a stadiului fzic al lucr*rilor. >stfel de
lucr*ri se consemneaz* .ntr'o list* de inventariere distinct*, .n care se indic*
denumirea obiectului supus moderniz*rii sau reparaiei i valoarea determinat*
potrivit costului de deviz i celui efectiv al lucr*rilor e+ecutate.
#1 ' (%) <reanele i obligaiile fa* de teri sunt supuse verifc*rii i confrm*rii
pe baza e+traselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i
datorii care dein ponderea valoric* .n totalul soldurilor acestor conturi, potrivit
@7+trasului de cont@ (cod %"';'4) sau puncta-elor reciproce scrise. Nerespectarea
acestei proceduri, precum i refuzul de confrmare constituie abateri de la
prezentele norme i se sancioneaz* potrivit legii.
(#) /n situaia entit*ilor care efectueaz* decontarea creanelor i obligaiilor pe
baz* de deconturi interne sau deconturi e+terne periodice confrmate de c*tre
parteneri, aceste documente pot ine locul e+traselor de cont confrmate.
#& ' (%) =isponibilit*ile b*neti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile
de garanie, acreditivele, ipotecile, precum i alte valori a5ate .n casieria
entit*ilor se inventariaz* .n conformitate cu prevederile legale.
(#) =isponibilit*ile a5ate .n conturi la b*nci sau la unit*ile 6rezoreriei ?tatului
se inventariaz* prin confruntarea soldurilor din e+trasele de cont emise de
acestea cu cele din contabilitatea entit*ii.
/n acest scop, e+trasele de cont din ziua de 4% decembrie sau din ultima zi
bancar*, puse la dispoziie de instituiile de credit i unit*ile 6rezoreriei ?tatului,
vor purta tampila ofcial* a acestora.
/n cazul entit*ilor care, potrivit prevederilor 0egii nr. 1#$%&&%, republicat*, au
optat pentru un e+erciiu fnanciar diferit de anul calendaristic, sunt avute .n
vedere informaiile aferente ultimei zile a e+erciiului fnanciar astfel ales.
(4) =isponibilit*ile .n lei i .n valut* din casieria entit*ii se inventariaz* .n
ultima zi lucr*toare a e+erciiului fnanciar, dup* .nregistrarea tuturor
operaiunilor de .ncas*ri i pl*i privind e+erciiul respectiv, confrunt,ndu'se
soldurile din registrul de cas* cu monetarul i cu cele din contabilitate.
4! Inventarierea titlurilor pe termen scurt i lung se efectueaz* pe baza
documentelor care atest* deinerea acestora (registrul acionarilor, documente
care au stat la baza ac8iziiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea
legislaiei .n vigoare.
4% ' (%) /nscrierea .n listele de inventariere a m*rcilor potale, a timbrelor
fscale, a tic8etelor de c*l*torie, a tic8etelor de mas*, a tic8etelor cadou, a
tic8etelor de cre*, a tic8etelor de vacan*, a bonurilor cantit*i f+e, a biletelor
de spectacole, de intrare .n muzee, e+poziii i altele asemenea se face la
valoarea lor nominal*, cu e+cepia timbrelor cu valoare flatelic*. Pentru bunurile
de aceast* natur*, constatate f*r* utilitate (e+pirate, deteriorate), se .ntocmesc
liste de inventariere distincte.
(#) Inventarierea timbrelor flatelice se efectueaz* potrivit procedurii elaborate
.n acest scop de c*tre administratorii entit*ilor care le au .n eviden*.
4# Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifc* realitatea soldurilor
conturilor respective, iar pentru cele a5ate la teri se fac cereri de confrmare,
care se vor ataa la listele respective dup* primirea confrm*rii.
44 Pe ultima fl* a listei de inventariere, gestionarul trebuie s* menioneze
dac* toate bunurile i valorile b*neti din gestiune au fost inventariate i
consemnate .n listele de inventariere .n prezena sa. =e asemenea, acesta
menioneaz* dac* are obiecii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. /n
acest caz, comisia de inventariere este obligat* s* analizeze obieciile, iar
concluziile la care a a-uns se vor meniona la sf,ritul listelor de inventariere.
0istele de inventariere se semneaz* pe fecare fl* de c*tre preedintele i
membrii comisiei de inventariere, de c*tre gestionar, precum i de c*tre
specialiti solicitai de c*tre preedintele comisiei de inventariere pentru
participarea la identifcarea bunurilor inventariate.
/n cazul gestiunilor colective (cu mai muli gestionari), listele de inventariere
se semneaz* de c*tre toi gestionarii, iar .n cazul pred*rii'primirii gestiunii,
acestea se semneaz* at,t de c*tre gestionarul pred*tor, c,t i de c*tre cel
primitor.
4" ' (%) <ompletarea listelor de inventariere se efectueaz* fe folosind sistemul
informatic de prelucrare automat* a datelor, fe prin .nscrierea elementelor de
active identifcate, f*r* spaii libere i f*r* ters*turi, conform procedurilor
interne aprobate.
0istele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model .n ane+a nr. 4 la
Ordinul ministrului economiei i fnanelor nr. 4.9%#$#!!1 privind documentele
fnanciar'contabile.
(#) /n cazul imobiliz*rilor corporale, precum i al celorlalte elemente de natura
activelor pentru care e+ist* constituite a-ust*ri pentru depreciere sau a-ust*ri
pentru pierdere de valoare, .n listele de inventariere se .nscrie valoarea de
.nregistrare .n contabilitate a acestora, mai puin a-ust*rile pentru depreciere sau
pierdere de valoare .nregistrate p,n* la data inventarierii, care se compar* cu
valoarea lor actual*, stabilit* cu ocazia inventarierii, pe baz* de constat*ri
faptice.
(4) /n situaia .n care elementele de natura activelor sunt inventariate prin
metode de identifcare electronic* (de e+emplu2 cititor de cod de bare etc.),
datele find transmise direct .n sistemul informatic fnanciar'contabil, listele de
inventar sunt editate direct din sistemul informatic. ?e vor edita listele complete
cu toate poziiile inventariate sau .n mod selectiv numai pentru acele poziii,
repere unde se constat* diferene cantitative sau valorice (deprecieri), dup* caz.
/n cazul .n care se editeaz* liste de inventariere care cuprind numai poziiile
(reperele) la care se constat* diferene cantitative sau valorice, listele complete
de inventariere se p*streaz* pe suport magnetic, pe durata legal* de p*strare a
documentelor. /n astfel de situaii, evaluarea bunurilor .n vederea stabilirii
eventualelor a-ust*ri se efectueaz* prin analiza i evaluarea tuturor elementelor
inventariate, nu numai a celor la care s'au constatat diferene cantitative.
Inventarierile pariale, precum i inventarierile efectuate .n cursul anului,
atunci c,nd entitatea efectueaz* mai multe inventarieri, se efectueaz* cu
respectarea prezentelor norme, mai puin completarea @:egistrului'inventar@
(cod %"'%'#), care se efectueaz* cu ocazia inventarierii anuale.
(") Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substan*
material*, a datoriilor i capitalurilor proprii se .ntocmesc situaii analitice
distincte. 6otalul situaiilor analitice astfel .ntocmite se verifc* cu soldurile
conturilor sintetice corespunz*toare, care se preiau .n @:egistrul'inventar@ (cod
%"'%'#).
49 ' (%) :ezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor
constatate faptic i .nscrise .n listele de inventariere cu cele din evidena
te8nico'operativ* (fele de magazie) i din contabilitate.
(#) /nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz* la o analiz* a
tuturor stocurilor .nscrise .n fele de magazie i a soldurilor din contabilitate
pentru bunurile inventariate. 7rorile descoperite cu aceast* ocazie trebuie
corectate operativ, dup* care se procedeaz* la stabilirea rezultatelor inventarierii
prin confruntarea cantit*ilor consemnate .n listele de inventariere cu evidena
te8nico' operativ* pentru fecare poziie.
4; ' (%) 7valuarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglement*rilor
contabile aplicabile, precum i ale prezentelor norme.
(#) 7valuarea se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor,
potrivit c*ruia modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigur,nd
comparabilitatea .n timp a informaiilor contabile.
4 0a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic* principiul prudenei,
potrivit c*ruia se ine seama de toate a-ust*rile de valoare datorate deprecierilor
sau pierderilor de valoare.
/n cazul .n care se constat* c* valoarea de inventar este mai mare dec,t
valoarea cu care acesta este evideniat .n contabilitate, .n listele de inventariere
se .nscriu valorile din contabilitate.
/n cazul .n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic* dec,t valoarea
din contabilitate, .n listele de inventariere se .nscrie valoarea de inventar.
41 Pentru elementele de natura activelor la care s'au constatat deprecieri, pe
baza listelor de inventariere .ntocmite distinct comisia de inventariere face
propuneri de a-ust*ri pentru depreciere sau a-ust*ri pentru pierdere de valoare,
dup* caz, ori de .nregistrare a unor amortiz*ri suplimentare (pentru deprecierile
ireversibile ale imobiliz*rilor amortizabile), acolo unde este cazul, ar*t,nd
totodat* cauzele care au determinat aceste deprecieri.
4& Pentru toate plusurile, lipsurile i deprecierile constatate la bunuri, precum
i pentru pagubele determinate de e+pirarea termenelor de prescripie a
creanelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicit* e+plicaii scrise de
la persoanele care au r*spunderea gestion*rii bunurilor, respectiv a urm*ririi
decont*rii creanelor.
Pe baza e+plicaiilor primite i a documentelor analizate, comisia de
inventariere stabilete natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor i deprecierilor
constatate, precum i natura plusurilor, propun,nd, .n conformitate cu dispoziiile
legale, modul de regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele
faptice, rezultate .n urma inventarierii.
"! ' (%) /n situaia constat*rii unor plusuri .n gestiune, bunurile respective se
evalueaz* potrivit reglement*rilor contabile aplicabile.
(#) /n cazul constat*rii unor lipsuri imputabile .n gestiune, administratorii
trebuie s* imput* persoanelor vinovate bunurile lips* la valoarea lor de .nlocuire.
Prin valoare de .nlocuire, .n sensul prezentelor norme, se .nelege costul de
ac8iziie al unui bun cu caracteristici i grad de uzur* similare celui lips* .n
gestiune la data constat*rii pagubei, care cuprinde preul de cump*rare practicat
pe pia*, la care se adaug* ta+ele nerecuperabile, inclusiv 6B>, c8eltuielile de
transport, aprovizionare i alte c8eltuieli, accesorii necesare pentru punerea .n
stare de utilitate sau pentru intrarea .n gestiune a bunului respectiv. /n cazul
bunurilor constatate lips*, ce urmeaz* a f imputate, care nu pot f cump*rate de
pe pia*, valoarea de imputare se stabilete de c*tre o comisie format* din
specialiti .n domeniul respectiv.
(4) 0a stabilirea valorii debitului, .n cazurile .n care lipsurile .n gestiune nu sunt
considerate infraciuni, se are .n vedere posibilitatea compens*rii lipsurilor cu
eventualele plusuri constatate, dac* sunt .ndeplinite urm*toarele condiii2
' s* e+iste riscul de confuzie .ntre sorturile aceluiai bun material, din cauza
asem*n*rii .n ceea ce privete aspectul e+terior2 culoare, desen, model,
dimensiuni, ambala- sau alte elemente3
' diferenele constatate .n plus sau .n minus s* se refere la aceeai perioad* de
gestiune i la aceeai gestiune.
(") Nu se admite compensarea .n cazurile .n care s'a f*cut dovada c* lipsurile
constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor
respective datorat* vinov*iei persoanelor care r*spund de gestionarea acestor
bunuri.
(9) 0istele cu sorturile de produse, m*rfuri, ambala-e i alte valori materiale
care .ntrunesc condiiile de compensare datorit* riscului de confuzie se aprob*
anual de c*tre administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are
obligaia gestion*rii i servesc pentru uz intern .n cadrul entit*ilor respective.
<ompensarea se face pentru cantit*i egale .ntre plusurile i lipsurile
constatate.
/n cazul .n care cantit*ile sorturilor supuse compens*rii, la care s'au constatat
plusuri, sunt mai mari dec,t cantit*ile sorturilor admise la compensare, la care
s'au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalit*ii cantitative prin
eliminarea din calcul a diferenei .n plus. >ceast* eliminare se face .ncep,nd cu
sorturile care au preurile unitare cele mai sc*zute, .n ordine cresc*toare.
/n cazul .n care cantit*ile sorturilor supuse compens*rii, la care s'au constatat
lipsuri, sunt mai mari dec,t cantit*ile sorturilor admise la compensare, la care s'
au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalit*ii
cantitative prin eliminarea din calcul a cantit*ii care dep*ete totalul cantitativ
al plusurilor. 7liminarea se face .ncep,nd cu sorturile care au preurile unitare
cele mai sc*zute, .n ordine cresc*toare.
"% ' (%) Pentru bunurile la care sunt acceptate sc*z*minte, .n cazul
compens*rii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sc*z*mintele se
calculeaz* numai .n situaia .n care cantit*ile lips* sunt mai mari dec,t
cantit*ile constatate .n plus.
/n aceast* situaie, cotele de sc*z*minte se aplic* .n primul r,nd la bunurile la
care s'au constatat lipsurile.
=ac* .n urma aplic*rii sc*z*mintelor respective mai r*m,n diferene
cantitative .n minus, cotele de sc*z*minte se pot aplica i asupra celorlalte
bunuri admise .n compensare, la care s'au constatat plusuri sau la care nu au
rezultat diferene.
=iferena stabilit* .n minus .n urma compens*rii i aplic*rii tuturor cotelor de
sc*z*minte, reprezent,nd pre-udiciu pentru entitate, se recupereaz* de la
persoanele vinovate, .n conformitate cu dispoziiile legale.
(#) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern
nu se aplic* anticipat, ci numai dup* constatarea e+istenei efective a lipsurilor i
numai .n limita acestora.
=e asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplic* automat, acestea find
considerate limite ma+ime.
(4) Pentru pagubele constatate .n gestiune r*spund persoanele vinovate de
producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de .nlocuire, aa cum a
fost defnit* .n prezentele norme.
"# :ezultatele inventarierii se .nscriu de c*tre comisia de inventariere .ntr'un
proces'verbal.
Procesul'verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s* conin*, .n principal,
urm*toarele elemente2 data .ntocmirii, numele i prenumele membrilor comisiei
de inventariere, num*rul i data deciziei de numire a comisiei de inventariere,
gestiunea$gestiunile inventariat*$inventariate, data .nceperii i termin*rii
operaiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile i propunerile
comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate i persoanele
vinovate, precum i propuneri de m*suri .n leg*tur* cu acestea, volumul
stocurilor depreciate, f*r* micare, cu micare lent*, greu vandabile, f*r*
desfacere asigurat* i propuneri de m*suri .n vederea reintegr*rii lor .n circuitul
economic, propuneri de scoatere din funciune a imobiliz*rilor corporale,
respectiv din eviden* a imobiliz*rilor necorporale, propuneri de scoatere din uz
a materialelor de natura obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor
stocuri, constat*ri privind p*strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea
integrit*ii bunurilor din gestiune, precum i alte aspecte legate de activitatea
gestiunii inventariate.
"4 Propunerile cuprinse .n procesul'verbal al comisiei de inventariere se
prezint*, .n termen de zile lucr*toare de la data .nc8eierii operaiunilor de
inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei
responsabile cu gestiunea entit*ii. >cesta, cu avizul conduc*torului
compartimentului fnanciar'contabil i al conduc*torului compartimentului -uridic,
decide asupra soluion*rii propunerilor f*cute, cu respectarea dispoziiilor legale.
"" ' (%) @:egistrul'inventar@ (cod %"'%'#) este un document contabil
obligatoriu .n care se .nscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, grupate dup* natura lor, conform
posturilor din bilan.
7lementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii .nscrise .n
registrul'inventar au la baz* listele de inventariere, procesele'verbale de
inventariere i situaiile analitice, dup* caz, care -ustifc* coninutul fec*rui post
din bilan.
(#) /n cazul .n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate
din operaiunea de inventariere se actualizeaz* cu intr*rile sau ieirile din
perioada cuprins* .ntre data inventarierii i data .nc8eierii e+erciiului fnanciar,
datele actualizate find apoi cuprinse .n registrul'inventar. Operaiunea de
actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel .nc,t la
sf,ritul e+erciiului fnanciar s* fe re5ectat* situaia real* a elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
(4) <ompletarea registrului'inventar se efectueaz* .n momentul .n care se
stabilesc soldurile tuturor conturilor bilaniere, inclusiv cele aferente impozitului
pe proft, i a-ust*rile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dup* caz.
:egistrul'inventar poate f adaptat .n funcie de specifcul i necesit*ile
entit*ilor, cu condiia respect*rii coninutului minim de informaii prev*zut
pentru acesta.
"9 ' (%) :ezultatele inventarierii trebuie .nregistrate .n evidena te8nico'
operativ* .n termen de cel mult zile lucr*toare de la data aprob*rii procesului'
verbal de inventariere de c*tre administrator, ordonatorul de credite sau
persoana responsabil* cu gestiunea entit*ii.
:ezultatul inventarierii se .nregistreaz* .n contabilitate potrivit prevederilor
0egii nr. 1#$%&&%, republicat*, i .n conformitate cu reglement*rile contabile
aplicabile.
(#) Pe baza registrului'inventar i a balanei de verifcare .ntocmite la fnele
e+erciiului fnanciar se .ntocmete bilanul, parte component* a situaiilor
fnanciare anuale, ale c*rui posturi trebuie s* corespund* cu datele .nregistrate
.n contabilitate, puse de acord cu situaia real* a elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, stabilit* pe baza inventarului.
"; ' (%) Prevederile 0egii nr. 1#$%&&%, republicat*, i ale reglement*rilor
contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corel*rii datelor din bilan cu
datele .nregistrate .n contabilitate, puse de acord cu situaia real* a elementelor
de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii stabilit* pe baza inventarului,
se aplic* i instituiilor publice.
Aunurile a5ate .n administrarea instituiilor publice se inventariaz* anual, cu
e+cepia cl*dirilor, construciilor speciale i a celorlalte bunuri a5ate .n gestiunea
misiunilor diplomatice i a ofciilor consulare, care se inventariaz* o dat* la 4 ani.
Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural naional mobil, a fondurilor de
carte, a valorilor de muzeu i a recuzitei .n cadrul instituiilor artistice de
spectacole se face .n condiiile i la termenele stabilite prin norme elaborate de
Ministerul <ulturii, <ultelor i Patrimoniului Naional, cu avizul Ministerului
Finanelor Publice.
(#) /n funcie de specifcul activit*ii unor entit*i, ministerele i celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale ai c*ror conduc*tori au
calitatea de ordonatori principali de credite pot elabora norme proprii privind
inventarierea unor bunuri cu caracter specifc a5ate .n administrare, inclusiv
pentru stabilirea unor e+cepii de la regula general* de inventariere, care sunt
avizate de Ministerul Finanelor Publice.
(4) Aunurile constatate lips* la inventariere se evalueaz* i se .nregistreaz* .n
contabilitate la valoarea contabil*. 0ipsurile imputabile se recupereaz* de la
persoanele vinovate la valoarea de .nlocuire, determinat* potrivit prezentelor
norme.
Aunurile constatate .n plus se evalueaz* i se .nregistreaz* .n contabilitate la
costul de ac8iziie al acestora, .n conformitate cu reglement*rile contabile
aplicabile, .n funcie de preul pieei la data constat*rii sau de costul de ac8iziie
al bunurilor similare.
Pentru lipsuri, sustrageri i orice ale fapte care produc pagube ce constituie
infraciuni, ordonatorul de credite este obligat s* sesizeze organele de urm*rire
penal* .n condiiile i la termenele stabilite de lege.
Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum i
debitorii devenii insolvabili se evideniaz* .n contabilitate .n conturi analitice
distincte, iar .n cadrul acestora, pe fecare debitor, urm*rindu'se recuperarea lor
potrivit legii.
?c*derea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz* culpei unei
persoane se face .n baza aprob*rii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul
ordonatorului de credite ierar8ic superior.
Plusul de cas* constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile
instituiilor publice se vars* la bugetul din care este fnanat* instituia public*,
paragraful bugetar @>lte venituri@.