Sunteți pe pagina 1din 55

CUPRINS

INTRODUCERE......................................................................................................................................
CAP 1. FONDURILE EUROPENE I POLITICA DE COEZIUNE A UE.......................................
1.1 Politica i obiectivele.......................................................................................................................
1.2 Mijloacele financiare - Instrumentele structurale i complementare...............................................
1.3 Instrumente Structurale - Domenii de intervenie............................................................................
1. !sistena financiar" pentru #om$nia...............................................................................................
1.% !loc"ri financiare.............................................................................................................................
1.& 'ofinanare.......................................................................................................................................
CAP 2. CAPACITATEA FINANCIAR DE ABSORBIE A FONDURILOR EUROPENE N
ROMNIA................................................................................................................................................
2.2 (nre)istrarea pro)reselor reali*ate....................................................................................................
2.3 Pro)resul pe tipuri de intervenie...................................................................................................
2. Impactul cri*ei financiare +n pro)ramele ,- la nivelul #om$niei................................................
2.% Perspective ale absorbiei...............................................................................................................
CAP 3. STUDIU COMPARATIV PRIVIND CAPACITATEA DE ABSORBIE A
FONDURILOR EUROPENE N EUROPA CENTRAL I DE EST.............................................
3.1 . politic" pentru re)iunile -uropei / politica re)ional" european" 0.............................................
3. 2 Informaii de ba*" privind fondurile ,- din -'- 2112-13..........................................................
3. 3 Pro)resul reali*at +n timpul aplic"rii fondurilor ,-3 2112-14......................................................
3. .Impactul cri*ei financiare +n pro)ramele ,- la nivelul ,niunii...................................................
CAP 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACCESAREA, FINANAREA I DERULAREA
PROIECTULUI " MODERNIZARE NTREPRINDERE PRIN ACIZIIA DE
ECIPAMENTE NALT TENOLO!IZATE"................................................................................
.1 !5a prioritar" a pro)ramului operaional i domeniul major de intervenie..................................
.2 6ocaia proiectului.........................................................................................................................
.3 Descrierea proiectului....................................................................................................................
. Mana)ementul proiectului.............................................................................................................
.% Impactul ajutorului financiar nerambursabil asupra implement"rii proiectului.............................
.& Planul financiar..............................................................................................................................
CAP ". CONCLUZII I RECOMANDRI........................................................................................
BIBLIO!RAFIE....................................................................................................................................
1
INTRODUCERE
6ucrarea de fa" pre*int" o anali*" a stadiului de implementare a fondurilor europene +n
conformitate cu prevederile #e)ulamentului 'onsiliului nr. 1173821123 privind obli)aia statelor
membre de a transmite informaii privind stadiul implement"rii pro)ramelor operaionale 2112-
2113 cofinanate din instrumente structurale. 6ucrarea este structurat" +n cinci p"ri care cuprind o
anali*" a principalelor direcii prev"*ute +n '9S# din dubl" perspectiv": cea a re*ultatelor obinute
+n 3 ani de la implementare i cea a proieciilor ateptate pentru 2113. Se face o anali*a a situaiei
fondurilor europene i un pronostic optimist asupra evoluiei acestora.
(n prima parte am vorbit despre fondurile europene ca principale instrumente ale ,niunii
-uropene destinate promov"rii coe*iunii economice i sociale i a solidarit"ii. ;ondurile structurale
repre*int" un important complement al politicilor naionale i3 at$t direct c$t i printr-un efect de
p$r)<ie3 contribuie la de*voltarea armonioas" a ,-.
(n a doua parte am anali*at capacitatea financiar" de absorbie de fonduri a #om$niei +ntru-
c$t instrumentele structurale repre*int" una dintre cele mai mari oportunit"i pentru #om$nia de a
remedia deficienele de de*voltare socio-economic"3 de a moderni*a economia i societatea3 de a
crete nivelul de calitate a vieii i3 implicit3 de a reduce decalajele de de*voltare fa" de restul
,niunii -uropene.
(n a treia parte am anali*at capacitatea financiar" de absorbie a fondurilor europene a "rilor
din -uropa 'entral" i de -st tiind c" mijloacele financiare alocate atin)erii acestui obiectiv
repre*int" mai mult de o treime din bu)etul ,- pe perioada 2112-2113. Dei concentrat" pe
re)iunile mai s"race +n vederea asist"rii lor +n procesul recuper"rii mai rapide a diferenelor3
investiiile din cadrul politicii de coe*iune au un impact semnificativ asupra competitivit"ii tuturor
re)iunilor i asupra condiiilor de via" a locuitorilor.
(n a patra parte am anali*at proiectul propus de S.'. -lmas S.#.6 = Moderni*are
+ntreprindere prin ac<i*iia de ec<ipamente +nalt te<nolo)i*ate >. 9ecesitatea investiiei se impune
ca urmare a studiului comple5 efectuat +n cadrul firmei +n vederea moderni*"rii dot"rii te<nice
pentru a m"rii capacitatea de producie3 productivitatea i calitatea3 apropierea de nivelul -uropean
al produc"torilor de material rulant.
1
CAP 1. FONDURILE EUROPENE I POLITICA DE COEZIUNE A UE
1.1 P#$%&%'( )% #*%+'&%,+$+
De la intrarea +n vi)oare a ?ratatului de la Maastric<t privind ,niunea -uropean" +n
noiembrie 14433 consolidarea coe*iunii economice i sociale a devenit3 din punct de vedere oficial3
unul dintre obiectivele ,niunii -uropene3 pe l$n)" +nfiinarea pieei interne i a ,niunii -conomice
i Monetare. De-a lun)ul istoriei inte)r"rii europene postbelice s-a acordat tot mai mult" importan"
coe*iunii. (ns"3 pe m"sur" ce ,niunea se e5tindea3 reali*area coe*iunii economice i sociale a
devenit mai dificil"3 deoarece statele membre deveneau tot mai etero)ene
1
.
#om$nia a primit din momentul ader"rii la ,niunea -uropean" asisten" financiar" pentru
de*voltare3 fondurile alocate statelor membre potrivit politicilor ,niunii -uropene.
Politica de Coeziune Economic i Social /P'-S0 repre*int" politica fundamental" a ,-
fiindu-i alocat 183 din bu)etul s"u i urm"rete:
o #educea disparit"ilor de de*voltare economic" i social" +ntre statele membre8re)iunile ,-@
o (mbun"t"irea funcion"rii Pieei unice@
o Promovarea de*volt"rii stabile i durabile a ,-.
.biectivele de intervenie ale P'-S:
o 'onver)en" A pentru re)iunile unde PIB8locuitor este sub 2%C din media ,-@
o 'ompetitivitate re)ional" i ocuparea forei de munc" A pentru re)iunile care nu sunt
eli)ibile pentru obiectivul 'onver)en"@
o 'ooperare teritorial" european" A pentru re)iuni3 judee i *one transnaionale.
Pentru perioada 2112-133 politica de coe*iune a ,niunii -uropene a fost reformat" pentru a
r"spunde mai bine obiectivelor stabilite la 6isabona i la Dotebor) /economie competitiv" ba*at" pe
cunoatere3 cercetare i de*voltare te<nolo)ic"3 de*voltare sustenabil"3 ocuparea forei de munc"0.
o Sum" total" alocat" pentru perioada 2112-2113: 33.%3 mld. euro
o #eparti*are pe obiective la nivel european:
/C0
'onver)en" 27
'ompetitivitate re)ional" i ocuparea forei de munc" 17
'ooperare teritorial" european"
Politica de de*voltare rural" +n perioada 2112-2113 se va concentra pe trei a5e tematice
stabilite +n noua re)lementare privind de*voltarea rural": +mbun"t"irea competitivit"ii pentru
1
;ondurile Structurale ale ,- dincolo de !)enda 2111: #eforma i implicaiile pentru actualele i viitoarele state
membre3 Institutul -uropean de !dministraie Public"3 Maastric<t3 .landa
2
a)ricultur" i p"duri@ mediu i peisaj rural@ +mbun"t"irea calit"ii vieii i diversificarea economiei
rurale. . a patra a5a3 numit" E6eaderF se ba*ea*" pe e5periena dat" de iniiativele comunitare
2
.
1.2 M%-$#('+$+ .%/(/'%(0+ 1 I/2&034+/&+$+ 2&03'&30($+ )% '#45$+4+/&(0+
Mijloacele financiare prin care se implementea*" P'-S se numesc Instrumente Structurale
i cuprind: ;ondurile Structurale /;ondul -uropean de De*voltare #e)ional" i ;ondul Social
-uropean03 i ;ondul de 'oe*iune. !ceste 3 fonduri sunt cunoscute sub denumirea )eneric" de
;onduri Structurale i de 'oe*iune /;S'0. ;onduri complementare: ;ondul -uropean pentru
!)ricultur" i De*voltare #ural" i ;ondul -uropean pentru Pescuit
3
.
Fondul European de Dezvoltare Regional /;-D#0 susine de*voltarea economic" durabil" la nivel
re)ional i local prin mobili*area capacit"ilor locale i diversificarea structurilor economice +n
domenii precum cercetare i de*voltare te<nolo)ic"3 inovare i antreprenoriat3 societatea
informaional"3 IMM-uri3 protecia mediului3 turism3 ener)ie.
Fondul Social European /;S-0 contribuie la sporirea adaptabilit"ii forei de munc" i a
+ntreprinderilor3 creterea accesului pe piaa forei de munc"3 prevenirea omajului3 prelun)irea
vieii active i creterea )radului de participare pe piaa muncii a femeilor i a mi)ranilor3
sprijinirea inclu*iunii sociale a persoanelor de*avantajate i combaterea discrimin"rii.
Fondul de Coeziune /;'0 finanea*" proiecte +n domeniul proteciei mediului i reelelor de
transport transeuropene3 proiecte +n domeniul de*volt"rii durabile precum i proiecte care vi*ea*"
+mbun"t"irea mana)ementului traficului aerian i rutier3 moderni*area transportului urban3
de*voltarea i moderni*area transportului multimodal.
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural /;-!D#0 are ca scop creterea
competitivit"ii +n sectorul a)ricol3 de*voltarea mediului rural i +mbun"t"irea calit"ii vieii +n
*onele rurale prin promovarea diversit"ii activit"ilor economice

.
Fondul European pentru Pescuit /;-P0 investete +n de*voltarea resurselor acvatice vii3 +n
moderni*area ambarcaiunilor de pescuit i +mbun"t"irea prelucr"rii i comerciali*"rii produselor
piscicole. De asemenea3 ;-P sprijin" implementarea strate)iilor pentru de*voltare durabil" a
*onelor de coasta.
2
#e)ulamentul 17278211& cu privire la re)ulile de implementare a #e)ulamentului 'omisiei /'-0 nr. 11738211& ce
conine prevederi )enerale cu privire la ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional"3 ;ondul Social -uropean i ;ondul
de 'oe*iune i a #e)ulamentului 'omisiei /'-0 11718211& cu privire la ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional"
3
Banciu3 Iuliu3 Fondurile structurale i de coeziune.(n -conomie i administraie local"3 v. 113 nr. 3 211&3 p. 21-22

.nica3 Daniela3 Implementarea fondurilor structurale i de coeziune n Romnia. (n: #evista ;inane Publice i
'ontabilitate3 v. 173 nr. &3 21123 p. 21-31
3
1.3 I/2&034+/&+ S&03'&30($+ 1 D#4+/%% 6+ %/&+0,+/7%+
F#/63$ E30#5+(/ 6+ D+8,#$&(0+ R+9%#/($:
Domenii de intervenie pentru !"iectivul #Convergen$% prin susinerea de*volt"rii
economice inte)rate la nivel re)ional i local i durabile prin mobili*area capacit"ilor locale i
diversificarea structurilor economice3 +n special +n domeniile
%
:
a0 'ercetare i de*voltare te<nolo)ic"3 inovare i antreprenoriat3 sprijinirea cercet"rii i
de*volt"rii +n IMM-uri3 transferul te<nolo)ic3 +mbun"t"irea le)aturilor dintre IMM-uri i
universit"i i centre de cercetare3 de*voltarea reelelor i centrelor de afaceri3 sprijin pentru
furni*orii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finanare dedicate stimul"rii
antreprenoriatului i inovaiei@
b0 Societatea informaional"3 inclusiv de*voltarea serviciilor i aplicaiilor locale3
+mbun"t"irea accesului la internet3 sprijin pentru IMM-uri pentru utili*area eficient" a te<nolo)iei
informaiei i comunicaiilor
&
@
c0 Protecia mediului3 inclusiv investiii le)ate de mana)ementul deeurilor3 aprovi*ionarea
cu ap"3 tratarea apelor u*ate3 calitatea aerului3 prevenirea polu"rii3 reabilitarea *onelor contaminate3
promovarea biodiversit"ii i protejarea naturii3 sprijin pentru IMM-uri pentru a promova metode
durabile de producie prin introducerea mana)ementului de mediu eficient i adoptarea te<nolo)iilor
de prevenire a polu"rii@
d0 Susinerea de*volt"rii economice inte)rate la nivel re)ional i local i durabile prin
mobili*area capacit"ilor locale i diversificarea structurilor economice3 +n special +n domeniile:
o cercetare i de*voltare te<nolo)ic"3 inovare i antreprenoriat3 sprijinirea cercet"rii i
de*volt"rii +n IMM-uri3 transferul te<nolo)ic3 +mbun"t"irea le)"turilor dintre IMM-uri i
universit"i i centre de cercetare3 de*voltarea reelelor i centrelor de afaceri3 sprijin pentru
furni*orii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finanare dedicate
stimul"rii antreprenoriatului i inovaiei@
o societatea informaional"3 inclusiv de*voltarea serviciilor i aplicaiilor locale3
+mbun"t"irea accesului la internet3 sprijin pentru IMM-uri pentru utili*area eficient" a
te<nolo)iei informaiei i comunicaiilor.
Domenii de intervenie pentru .biectivul E'ooperare teritorial" european"F:
1. De*voltarea activit"ilor economice i sociale transfrontaliere3 prin strate)ii comune pentru
de*voltarea teritorial" durabil" /e5.: de*voltarea IMM3 turismului3 culturii3 infrastructurii pentru
s"n"tate3 protecia mediului0@
%
#e)ulamentul nr. 11718211& privind ;ondul -uropean pentru De*voltare #e)ional"
&
Dobrescu3 M. -. /coord.03 Fondurile structurale3 -ditura -urolobbG3 Bucureti3 21143 p 3-3&

2. Stabilirea i de*voltarea cooper"rii transnaionale3 inclusiv cooperarea bilateral" +ntre re)iuni


maritime3 prin finanarea reelelor i a activit"ilor ce conduc la de*voltarea teritorial" inte)rat"
/mana)ementul apelor3 accesibilitate3 prevenirea riscurilor3 reele de cooperare tiinific" i
te<nolo)ic"0@
3. Promovarea lucrului +n reea /netHorIin)0 i a sc<imbului de e5perien" +ntre autorit"ile
locale i re)ionale3 inclusiv pro)ramele de cooperare i aciuni ce implic" studii3 cule)ere de date3
monitori*area i anali*a tendinelor de de*voltare +n comunitate.
F#/63$ S#'%($ E30#5+(/
Domenii de intervenie pentru !"iectivul #Convergen$%
&
:
a0 Sporirea adaptabilit"ii forei de munc" i a +ntreprinderilor@
b0 'reterea accesului pe piaa forei de munc" a persoanelor aflate +n c"utarea unui loc de
munc" i a persoanelor inactive3 prevenirea omajului3 prelun)irea vieii active i creterea
)radului de participare pe piaa muncii a femeilor i mi)ranilor@
c0 Sprijinirea inclu*iunii sociale a persoanelor de*avantajate i combaterea discrimin"rii@
d0 #eforma +n domeniile ocup"rii i inclu*iunii sociale3 +n particular prin promovarea
de*volt"rii parteneriatelor i a conveniilor prin lucrul +n reea al actorilor relevani la nivel
naional3 re)ional i local@
e0 -5tinderea i +mbun"t"irea investiiilor +n capitalul uman /educaie i formare
profesional"0@
f0 (nt"rirea capacit"ii instituionale i a eficientei administraiilor publice i serviciilor
publice la nivel naional3 re)ional i local3 pentru a putea implementa reforme3 +n special +n
domeniul economic3 social3 al ocup"rii forei de munc"3 proteciei mediului i judiciar.
F#/63$ 6+ C#+8%3/+
Domenii de intervenie
7
:
a0 #eelele trans-europene de transport@
b0 Proiecte majore de infrastructur" de mediu@
c0 Domenii care se pot de*volta durabil i care pre*int" beneficii evidente +n ceea ce privete
protecia mediului /eficiena ener)etic" i ener)ie re)enerabil"3 sisteme de transport +n afara
coridoarelor europene3 c"i ferate3 transport fluvial i maritim3 sisteme de transport
intermodal i interoperabilitatea acestor sisteme3 transport urban i transport public
ecolo)ic0.
2
#e)ulamentul nr. 11718211& privind ;ondul Social -uropean
7
#e)ulamentul nr. 1178211& privind ;ondul de 'oe*iune
%
1.4 A2%2&+/7: .%/(/'%(0: 5+/&03 R#4;/%(
!sistena financiar" nerambursabil" +n cadrul Politicii de 'oe*iune -conomic" i Social" a
,niunii -uropene se acord" #om$niei prin ;ondurile Structurale i de 'oe*iune +n cadrul
obiectivelor E'onver)en"F i E'ooperare teritorial" european"F
4
.
Suma total" a ;ondurilor Structurale i de 'oe*iune alocate #om$niei pentru perioada 2112-
2113 este de 14321 mld. euro3 din care 123&&1 mld. vor fi alocate prin ;ondurile Structurale +n
cadrul obiectivului E'onver)en"F3 &3%%2 mld. euro sunt alocate prin ;ondul de 'oe*iune3 iar 13%%
mld. vor fi alocate .biectivului E'ooperare ?eritorial" -uropean"F.
!loc"rile proiectate corespund priorit"ilor naionale stabilite prin 'adrul Strate)ic 9aional
de #eferin" 2112-2113 /'S9#0 elaborat pe ba*a prevederilor Planului 9aional de De*voltare
2112-2113 /P9D0
11
.
!sistena financiar" nerambursabil" complementar" +n cadrul Politicii !)ricole 'omune a
,niunii -uropene +nsumea*" 73122 mld. euro acord$ndu-se #om$niei prin ;ondul -uropean de
De*voltare #ural". Priorit"ile au fost stabilite prin Planului 9aional Strate)ic pentru De*voltare
#ural" 2112-2113.
1." A$#':0% .%/(/'%(0+
Potrivit Perspectivei ;inanciare 2112-2113 convenit" la 'onsiliul -uropean din Decembrie
211%3 Statele Membre al c"ror P9B /PPS0 mediu per capital +n perioada 2111-2113 este sub 1C
din media ,- sunt +ndrept"ite s" primeasc" transferuri de Instrumente Structurale +n valoare
ma5im" de 3.27C din PIB-ul lor. (ntre)ul teritoriu al #om$niei este eli)ibil sub obiectivul
E'onver)en"J3 av$nd +n vedere c" PIB-ul /PPS0 per locuitor +n fiecare re)iune 9,?S II este sub
2%C din media ,-. #om$nia va primi finanare i +n cadrul obiectivului E'ooperare ?eritorial"
-uropean"J3 pentru aciuni de cooperare transfrontalier"3 transnaional i interre)ional"
11
. 'a stat
membru al c"rui P9B /PPS0 este sub 41C din media ,-3 #om$nia va beneficia de ;ondul de
'oe*iune. Pentru a reflecta nevoile semnificative ale noilor State Membre cu privire la
infrastructura de transport i de mediu3 proporia ;ondului de 'oe*iune va fi stabilit" la o treime din
alocarea financiar" total" /;onduri Structurale plus ;ond de 'oe*iune0 pentru noile State Membre +n
perioada 2112-2113.
?ab.1.1 Pac<etul financiar structural i de coe*iune pentru #om$nia +n perioada 2112- 13
4
;arta3 '-tin3 Asisten$a structural' Politica de coeziune i implementare n administra$ia pu"lic local( nr. 33 21123
p. 2%
11
'adrul Strate)ic 9ational de #eferin" 2112-2113
11
#e)ulamentul nr. 11738211& stabilind prevederile )enerale privind ;ondul -uropean pentru De*voltare #e)ional"3
;ondul Social -uropean i ;ondul de 'oe*iune
&
-mil euro-
2<<= 2<<> 2<<? 2<1< 2<11 2<12 2<13 T#&($
'onver)en" 731 1321% 13&% 13442 231% 23314 2374 123&&1
;ondul de coe*iune % &37 7%7 13131 13114 13142 13227 &3%%2
'ooperare teritorial" &1 &1 &2 & && &7 21 %
?otal 1333% 1341% 23%2& 33142 33331 33%71 33732 143&&7
KSursa : 'adrul Strate)ic 9aional de #eferin" 2112-2113
Suma total" a ;ondurilor Structurale i de 'oe*iune alocate #om$niei este de 143&&7 mld.
euro3 din care 123&&1 mld. euro repre*int" ;onduri Structurale +n cadrul .biectivului
E'onver)en"F3 &3%%2 mld. euro sunt alocate prin ;ondul de 'oe*iune3 iar 13% mld. euro sunt
alocate .biectivului E'ooperare ?eritorial" -uropean"F /inclusiv transferurile la Instrumentul
pentru !sisten" de Pre-!derare - IP! i Instrumentul -uropean de Lecin"tate i Parteneriat - -9PI0.
?abelul financiar al 'S9# pre*int" defalcarea pe Pro)rame .peraionale a sumei totale
corespun*"toare contribuiei ;ondurilor Structurale din cadrul .biectivului 'onver)en" i ;ondului
de 'oe*iune3 care se ridic" la suma total" de 143213 mld. euro
12
.
?ab.1.2 !locare financiar" pe pro)rame
C
P. Sectorial ?ransport 23.2
P. Sectorial Mediu 23.%
P. Sectorial 'reterea 'ompetitivit"ii -conomice 13.3
P. #e)ional 14.
P. Sectorial De*voltare #esurselor ,mane 17.1
P. De*voltarea 'apacit"ii !dministrative 1.1
P. !sisten" te<nic" 1.4
KSursa: 'S9# iunie 2112
1.@ C#.%/(/7(0+
#e)lement"rile referitoare la ;ondurile Structurale i de 'oe*iune prev"d ca +mprumuturile
nerambursabile ,- s" fie cofinanate de statele membre. 9ivelul ma5im al unui +mprumut
nerambursabil ,- va fi stabilit +n #e)ulamentul Deneral
13
3 +n conformitate cu Perspectiva
;inanciar" ,- pentru 2112-2113. #om$niei i se ofer" o rat" ma5im" de finanare comunitar" la
nivelul P. de 7%C pentru toate cele trei ;onduri: ;-D#3 ;S- i ;'.
!locarea 'S9# +n cadrul obiectivului E'onver)en"J necesit" o finanare naional" estimat"
la 3 mld. euro3 constituit" at$t din surse publice c$t i din surse private
1
. 'ofinanarea public" va
fi asi)urat" de la bu)etul de stat de c"tre Duvernul #om$niei i de la bu)etele locale de c"tre
12
'adrul Strate)ic 9ational de #eferin" 2112-2113
13
Banciu, Iuliu, Fondurile structurale i de coeziune. n: Economie i administraie local, v. 11,
nr. 4, 2006; .20!2"
1
Socol3 'ristian@ Socol3 !ura3 )odelul european* cretere economic( convergen$ i coeziune. (n: -conomie teoretic"
i aplicat"3 v. 133 nr.73 211&3 p. &1-&&
2
autorit"ile publice locale3 care vor aplica pentru finanare din Instrumente Structurale. 'ofinanarea
privat" va fi necesar" pentru proiectele adresate beneficiarilor privai3 cum ar fi +ntreprinderile
1%
.
De la fondurile de pre+aderare la fondurile post+aderare
?ab.1.3 ;onduri preaderare - postaderare
I9S?#,M-9?- P#--!D-#!#- ;.9D,#I P.S?-!D-#!#-
P<are 'oe*iune -conomic" i Social" /'-S0 ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional" /;-D#0
;ondul Social -uropean /;S-0
P<are 'ross Border 'ooperation /'B'0-
Pro)rame de vecin"tate
.biectivul 'ooperare ?eritorial"-
;ondul -uropean de De*voltare #e)ional" /;-D#0
ISP! ;ondul de 'oe*iune /;'0
S!P!#D ;ondul -uropean pentru !)ricultur" i De*voltare
#ural" /;-!D#0
(n perioada 2111-211& #om$nia a beneficiat de asisten" financiar" nerambursabil" din
partea ,- prin intermediul a trei instrumente financiare de pre-aderare: PM!#-3 ISP! i S!P!#D.
.biectivul )eneral al acestor instrumente a fost3 +n esen"3 pre)"tirea #om$niei pentru aderarea la
,-
1&
. (ncep$nd cu anul 21123 odat" cu aderarea #om$niei la ,niunea -uropean"3 obiectivele celor
trei instrumente de finanare au fost preluate de instrumentele structurale de finanare european":
;ondul Social -uropean3 ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional" i ;ondul de 'oe*iune al"turi
de fondurile complementare acestora: ;ondul !)ricol -uropean pentru De*voltare #ural" i ;ondul
-uropean pentru Pescuit.
Diferene fonduri preaderare i fonduri post-aderare
N 'reterea semnificativ" a fondurilor@
N Ba*e le)ale i scopuri diferite@
N Mana)ementul descentrali*at al pro)ramelor@
N Principii solide de parteneriat i structuri pentru pro)ramare3 mana)ement i implementare.
1%
P9D 2112-21133 Ministerul ;inanelor Publice
1&
Dobrescu3 M. -. /coord.03 Fondurile structurale3 -ditura -urolobbG3 Bucureti3 21143 p. 23
7
CAP 2. CAPACITATEA FINANCIAR DE ABSORBIE A FONDURILOR
EUROPENE N ROMNIA
2.1 I/.#04(7%% 6+ *(8: ($+ 7:0%% A 2<<> B
Programele de informare ale ,E
(n perioada 2112-21133 #om$nia va beneficia de
fondurile ,- alocate +n principal prin trei pro)rame
12
:
N Planul 9aional de De*voltare /P9D0 care a fost pus +n aplicare prin intermediul P. +n cadrul
.biectivului J'onver)en"J /cinci sectoriale3 unul re)ional i un P. !sisten" ?e<nic"0 cu 14321
mld. de euro din fondurile structurale@
N Politica de de*voltare rural" /PD#0 inclusiv intervenii de de*voltare rural"3 cu 7312 mld. euro a
contribuiei comunitare@ i
N Pro)ramul .peraional 9aional +n domeniul pescuitului /9;.P03 cu 231 mil. euro a resurselor
;-P.
Fondurilor ,E informa$ii
(n perioada 2112-133 ,niunea -uropean" va acorda #om$niei
fonduri ,- +n valoare de 2232 mld. euro
17
. (mpreun"3 cu
contribuia public" naional"3 +ntrea)a sum" disponibil" pentru
totalurile beneficiarilor este de 333%3 mld. euro. ;ondurile ,-8loc este de 1322& de euro3 care este cu
mult sub cifra medie pentru -'-. Suma anual" total" a fondurilor ,- constituie 2.7C din PIB-ul
anual al "ri /calculat pentru 211703 care se clasea*" cel mai mic +n r$ndul "rilor din -'-.
2.2 nregistrarea progreselor realizate
Bu)etare disponibile 2112-13: 333%3 mld. euro
Subvenii contractate: %33& mld. euro
#ata de contractare: 1&C din total bu)etului contractat
12
P9D 2112-21133 Ministerul ;inanelor Publice
17
.nica3 Daniela3 Implementarea fondurilor structurale i de coeziune n Romnia3 #evista ;inane Publice i
'ontabilitate3 v. 173 nr. &3 21123 p. 21-31
Populaie: 213% milioane
PIB-,6 8loc: &341 euro
Membr" ,- : 1 I!9,!#I- 2112
?otal fonduri: 2232 mld.euro
;onduri ,-8loc: 1322& euro
;onduri ,-8an8PIB: 2.7C
4
;i). 2.1 Pro)resul +nre)istrat +n atra)erea fondurilor europene
Oara a contractat 1&C din bu)etul total disponibil pentru ,- co-finanate de de*voltare. (n
ceea ce privete Planul 9aional de De*voltare /P9D03 pe durata celor 3 ani de la punerea +n
aplicare au fost contractate 33&& mld. de euro3 care repre*int" 1&C din bu)etul alocat celor 2 ani.
'ele apte Pro)rame .peraionale din cadrul .biectivului 'onver)en"3 prin care se
implementea*" 'adrul Strate)ic 9aional de #eferin" 2112-13 beneficia*" de o alocare de 14321
mld. euro din ;ondurile Structurale3 la care se mai adau)" o cofinanare naional" estimat" la %3&
mld. euro.
#epartiia aloc"rii pe cele 3 fonduri este urm"toarea:
;-D# A 7342 mld. euro
;S- A 33&7 mld. euro
;' A &3%% mld. euro
Distribuia procentual" a aloc"rii '9S# pe cele 2 Pro)rame .peraionale /P.0 este ilustrat" +n
fi)ura de mai jos:
;i).2.2 !locarea 'S9# pe Pro)rame .peraionale
11
'adrul Strate)ic 9aional de #eferin" 2112-13 a fost aprobat de 'omisia -uropean" +n luna
iunie 21123 iar cinci din cele 2 Pro)rame .peraionale au fost aprobate +n luna iulie 2112 /P.
#e)ional3 P.S Mediu3 P.S ?ransport3 P.S 'reterea 'ompetitivit"ii -conomice i P. !sisten"
?e<nic"0. 'ele 2 P. finanate din ;S- si anume P.S De*voltarea #esurselor ,mane /P.S D#,0 i
P. De*voltarea capacit"ii !dministrative /P. D'!0 au primit aprobarea 'omisiei -uropene +n
luna noiembrie 2112.
!nul 2112 a fost dedicat3 +n principal3 unor activit"i pre)"titoare3 de informare i publicitate
cu privire la Pro)ramele .peraionale i de lansare a primelor cereri de proiecte. Implementarea
propriu-*is" a cunoscut +n )eneral un nivel redus +n anul 21123 dar destul de diferit de la un pro)ram
operaional la altul. !stfel3 p$n" la sf$ritul anului 21123 fuseser" desc<ise +n total 11 linii de
finanare3 din care multe pentru P.S Mediu/&0 i P.#/0. Pentru cele 2 P. aprobate +n noiembrie
2112/P.S D#, i P. D'!03 primele cereri de proiecte s-au lansat +n februarie3 respectiv mai 2117.
6ansarea pro)ramelor a cunoscut un ritm accelerat +n prima jum"tate a anului 21173 astfel c"
liniile de finanare desc<ise +n primul semestru acopereau apro5imativ 2%C din domeniile acoperite
de pro)ramele operaionale
14
. 6a sf$ritul anului 21173 dintr-un total de 121 de linii de finanare din
cele 2 pro)rame operaionale3 fuseser" lansate 11%3 iar din cele 1& apeluri r"mase au fost lansate +n
cursul primelor 3 trimestre din 2114 un num"r de 23 astfel c" la 31 septembrie 2114 erau +nc"
nedesc<ise linii de finanare doar pentru & operaiuni din cadrul P.S ''- i 3 operaiuni din cadrul
P.S ?ransport. !cestea sunt operaiuni comple5e3 a c"ror lansare depinde de o serie de precondiii3
precum aprobarea sc<emelor de ajutor de stat.
-ste de remarcat faptul c"3 datorit" interesului foarte mare manifestat fa" de unele
operaiuni3 valoarea proiectelor depuse la un moment dat dep"ea substanial alocarea pentru acea
operaiune3 ceea ce a determinat unele !utorit"i de Mana)ement s" suspende depunerile de proiecte
+n cadrul acestor operaiuni.
!ceste situaii3 precum i diferenele mari care se prefi)urea*" +n )radul de absorbie la
nivelul unor a5e prioritare impun +n perioada urm"toare3 +n cadrul fiec"rui P.3 o anali*" atent" a
)radului de acoperire prin proiectele aprobate a bu)etelor alocate diverselor !5e prioritare i
fundamentarea realoc"rilor de fonduri +ntre a5e3 care s" fie supuse aprob"rii.
Dac" la sf$ritul anului 2112 stadiul implement"rii evidenia un num"r de 132 de proiecte
depuse +n cadrul celor 3 P. care lansaser" p$n" la acel moment cereri de proiecte /P.#@ P.S
14
#ascariu, $a%riel; &tnculescu, 'anuela, Politica de coeziune a UE i dezvoltarea economic
i social la nivel regional n Romania=EU cohesion policy and Romania's regional economic
and social development. Bucureti: Institutul Euroean din (om)nia, 200*, . 6+! 6,
11
Mediu i P.S ''-03 iar dintre aceste proiecte numai 3 fuseser" aprobate i doar 1 contract semnat3
+n anul 2117 i +n prima parte a anului 2114 se observ" o accelerare vi*ibil" a procesului de
depunere3 aprobare i contractare de proiecte.
(n anul 21143 stadiul )eneral al implement"rii Pro)ramelor .peraionale din cadrul
.biectivului de 'onver)en" se pre*int" dup" cum urmea*":
9um"rul total al proiectelor depuse pentru finanare +n cadrul celor 2 P. a fost de 1242%3 +n
valoare de 233& mld. euro
21
. 'ontribuia ,- solicitat" este de cca. 1& mld. euro3 dep"ind-se
astfel de 237 ori alocarea ,niunii -uropene pentru perioada 2112-143 care +nsumea*" %3&
mld. euro. #aportat la +ntrea)a alocare 2112-133 valoarea contribuiei ,- solicitate prin
proiectele depuse repre*int" apro5imativ 73C. ;a" de situaia la sf$ritul anului 21173
num"rul proiectelor depuse a crescut cu 24.3C /de la 223% de proiecte03 iar valoarea
acestora 74C /de la 123% mld. euro0.
Procesul de selecie i aprobare a acestor proiecte a fost deosebit de comple5 i a implicat
eforturi din partea !utorit"iilor de Mana)ement i .r)anismelor Intermediare3 pentru ca din
cele 1242% proiecte depuse s" fie aprobate un num"r de 2&223 +n valoare total" de %33 mld.
euro3 din care 332 mld. euro repre*int" contribuia ,-. 'omparativ cu 21173 num"rul
proiectelor aprobate p$n" +n 2114 a crescut de &33 ori /de la 23 de proiecte la 2&22
proiecte03 iar valoarea lor a crescut de peste 23% ori /de la 231 mld. euro la %33 mld. euro0.
Diferena dintre proiectele depuse i cele aprobate include i cele 21 proiecte respinse +n procesul
de evaluare din cau*a neconformit"ii lor din punct de vedere administrativ i al criteriilor de
eli)ibilitate. !cestea ofer" o ima)ine asupra volumului de munc" depus de !utorit"iile de
Mana)ement i .r)anismele Intermediare +n aceast" perioad"3 dar semnalea*" totodat" deficienele
de pre)"tire a proiectelor depuse de c"tre solicitani +n raport cu cerinele stabilite prin pro)rame.
Procesul de implementare este considerabil i +n ceea ce privete num"rul contractelor de
finanare cu beneficiarii8deci*ii de finanare. P$n" +n 21143 din cele 2&22 proiecte aprobate au fost
semnate 1772 contracte3 +n valoare eli)ibil" de 333 mld. euro3 din care contribuia ,- +nsumea*"
232mld. euro3 ceea ce repre*int" 23&C din valoarea aloc"rii ,- pentru perioada 2112-14 i 1C din
totalul aloc"rii 2112-13.
Sumele contractate3 reparti*ate pe fonduri3 se pre*int" astfel: din contribuia ,- de 232 mld.
euro3 133 mld. euro repre*int" contribuie ;-D#3 421 mil euro provin din ;ondul de 'oe*iune i
21
'ursurile valutare utili*ate +n cadrul acestei sectiunii sunt:
- valoare pentru anul 2117 este 1 euro P 31212 lei
- valoarea pentru anul 2114 este 1 euro P 32121 lei
12
42 mil euro repre*int" contribuie ;S-. ;a" de situaia la sf$ritul anului 21173 num"rul
contractelor semnate +n 2114 a crescut de cca. 4 ori /de la 141 de contracte03 iar valoarea acestora a
crescut de peste 13% ori /de la 133 mld. euro0.
Se impune menionarea faptului c" +n diferena dintre proiectele aprobate i cele contractele
semnate sunt incluse i retra)erile +nainte de semnarea contractelor sau re*ilierile de contracte.
Pl"ile de fonduri c"tre beneficiari3 repre*ent$nd prefinan"ri i ramburs"ri efectuate de autorit"iile
de mana)ement p$n" +n 21143 totali*ea*" 237 mil euro3 din care 332 mil euro repre*int" fonduri
,- i 312 mil euro co-finanarea de la bu)etul de stat. #aportat la alocarea 2112-143 volumul
pl"ilor din fonduri ,- repre*enta +n 2114 numai 7C i doar 233C din +ntrea)a alocare2112-13.
Pl"ile din fonduri ,- provin astfel: 22&3% mil euro din ;-D#3 1&431 mil euro din ;ondul de
'oe*iune i 731 mil euro din ;S-.
Dei sumele pl"tite nu sunt substaniale3 din motive care in de evoluia natural" a ciclului de
implementare3 ritmul s-a intensificat vi*ibil +n 21143 comparativ cu situaia din 21173 c$nd nu se
efectuaser" pl"i dec$t +n valoare de 171 mil euro. Pe ba*a estim"rilor f"cute de !utorit"iile de
Mana)ement3 in$nd cont de num"rul +n cretere rapid" al contractelor de finanare semnate3 se
preconi*ea*" c" valoarea pl"ilor va continua s" cresc" constant +n perioada urm"toare. Lolumul
avansurilor primite de #om$nia de la 'omisia -uropean" +n 21123 2117 i 2114 a totali*at 13722
mld. euro. Din anali*a la nivelul fiec"rui P. a re*ultat c" avansul primit cu ramburs"rile de fonduri
de c"tre 'omisie acoper" aloc"rile 2112 pentru % din cele 2 P.3 iar pe ba*a declaraiilor de
c<eltuieli din 2114 i aloc"rile 2112 pentru P. D'! i P. !? vor fi acoperite
21
. 'u toate acestea3
c<iar dac" riscul de*an)aj"rii de fonduri este atenuat de volumul avansurilor primite de la '-3
presiunea pentru absorbie va fi foarte mare +ncep$nd cu 21113 dac" ritmul efectu"rii pl"ilor nu se
va accelera considerabil +n 2111.
#ata de contractare a pro)ramului de de*voltare rural" este foarte apropiat" de cea a P9D
aceasta fiind de 12C repre*ent$nd 132 mld. euro. Deoarece Pro)ramul .peraional +n domeniul
pescuitului a fost lansat parial nu s-a reali*at nici un contract. De la lansarea Pro)ramului de
de*voltare rural" +n martie 21173 se observ" c" rata de contactare din acest an este considerabil mai
mare dec$t cea de anul trecut /1C3 117 mil euro0 astfel P9D a demonstrat o cretere constant" +n
valoare total" de aproape 1 mld. de euro comparativ cu cifra pentru 2117.
21
<ttp:88anaf.mfinante.ro8Hps8P!Q1Q1Q1%M8static8amcsc8fondQstructural8fonduriQstructurale8fonduriQ#omania8csnr.<tm
13
?ab.2.1 Pro)resele +nre)istrate pe pro)rame operaionale
1
Pro)ramele
operaionale
;onduri
,-
2112-13
/mld euro0
Bu)et
disponibil
2112-13
/mld euro0
Subvenii
contractate
2112-13
/mld euro0
Subvenii
pl"tite
2112-13
/mld euro0
#ata
de
contractare
!bsorbie
I. Planul 9aional
de De*voltare
143212 2332%1 33&&3 %72 1&C 3C
P. De*voltarea
'apacit"ii
!dministrative
217 2& 1 1 12C 13&C
P. de Mediu 3%12 %3&11 13132 172 17C 3C
P. ''- 23%% 33111 %2 121 17C C
P. D#, 332& 3174 &3 &2 1&C 2C
P. de transport 3%&& %3&47 21& 31 C 13&C
P. re)ional 3322& 337 131&& 17% 22C C
!sistena ?e<nic" 121 213 27 1 13C 133C
II. Politica de
de*voltare rural"
73122 43421 13&4% 1 12C 1C
III. P. Pt Pescuit
9aional
231 317 1 1 1C 1C
TOTAL 2=,4@" 33,"3< ",3"> ">= 1@C 2C
Dup" primii doi ani ai perioadei de implementare potrivit raportului de contractare a
pro)ramelor operaionale rata de contractare a acestora este destul de bun" i ec<ilibrat" la nivel
operaional aceasta av$nd o medie de 1&C. -5ist" totui un num"r semnificativ de pro)rame
+nt$r*iate3 de e5emplu +n ca*ul P. ?ransport3 datorit" faptului c" o astfel de infrastructur" de mari
pro)rame de de*voltare necesit" mult mai mult" pre)"tire
22
. De asemenea acest nivel de pre)"tire
nu reiese din cifrele raportului de contractare3 dar cu toate acestea pro)rese au fost reali*ate cu acest
pro)ram operaional.
P. #e)ional este la cel"lalt cap"t al spectrului3 cu o rat" de contractare de 22C. !cesta este
cel mai bun din punct de vedere al ratei de contractare datorit" pro)ramului de competitivitate
economic".
Pentru P. Mediu /i +ntr-o anumit" m"sur" i la P. ?ransport03 e5ist" este un alt factor de
natur" s" accelere*e absorbia: acela c" mai multe dintre aceste proiecte au +nceput ca fiind finanate
din fonduri de pre-aderare3 prin ;ondul de coe*iune din 2112 .
P. De*voltarea #esurselor ,mane pre*int"3 de asemenea3 un raport remarcabil de fonduri
contractate3 care este datorat +n principal de e5istena unor pro)rame pentru centrele intermediere i
nu pentru beneficiarii finali reali.
(ntre Pro)ramele de !sisten" te<nic" i Pro)ramele .peraionale e5ist" o mare diferen" de
la +nceput datorit" scopului utili*"rii acestor fonduri. Laloarea total" arat" c" +nc" mai e5ist" loc de
+mbun"t"iri +n acest domeniu
23
.
22
<ttp:88HHH.infoeuropa.ro8ieHeb8im)upload8PoliticaQdeQcoe*iuneQQ11111.ppt
1%
2.3 Progresul pe tipuri de intervenie
Descriere general
(n )eneral3 e5ist" o distribuire ine)al"
+ntre ratele de contractare i tipul de intervenie.
'ea mai bun" rat" de contractare este de 31C3 iar
cel mai mic" este de 3C. !v$nd +n vedere
cantitatea de bu)et disponibil este evident c"
resursele umane i intervenii le)ate de
de*voltare sunt cele mai importante. Dar nu sunt
de ne)lijat nici interveniile +n alte domenii cum
ar fi #RD i inovare3 De*voltare re)ional"3 dei bu)etele lor sunt mai mici.
'u toate c" majoritatea fondurilor disponibile au fost
contractate +n mediul rural3 interveniile le)ate de
de*voltare3 pescuit i transport au o rat" a
subveniilor contractate de 12C i respectiv 3C
2
.
#e*ultatele obinute su)erea*" c" #om$nia se )"sete +nc" +ntr-o fa*" relativ incipient" a
construirii capacit"ii sale de absorbie. Primul pas +n pre)"tirea +n vederea )estiunii instrumentelor
structurale este a)re)area obiectivelor strate)ice ce urmea*" a fi atinse i identificarea soluiilor de
mana)ement pentru a +ndeplini aceste obiective.
!locarea financiar" pe P.S3 2112-2113
!locare
;inanciar"
2112-2113
P.S
'ompetitivitate
P.S
#esurse
umane
P.S
?ransport i
mediu
P.#
P.
!sisten"
te<nic"
'ooperare
teritorial"
european"
C 12 17 7 17 1 3
23
#ascariu, $a%riel; &tnculescu, 'anuela, Politica de coeziune a UE i dezvoltarea economic
i social la nivel regional n Romania=EU cohesion policy and Romania's regional economic
and social development. Bucureti: Institutul Euroean din (om)nia, 200*
2
Pociov"liteanu3 Diana-Mi<aela3 Dobrescu3 M.-.3 -.e Role of Structural Funds in Economic and Social Co.esion
Process3 -uropean #esearc< Studies3 Lol. SII3 Issue /203 21143 p. 22-3&
#ata de contractare pe tipuri de intervenie
De*voltarea economic": 1&C
-ner)ie: 7C
Mediu: 14C
S"n"tate: 98!C
De*voltarea resurselor umane: 31C
!dministraia public": 1&C
# R D3 inovare: 22C
De*voltare rural" i pescuit: 12C
De*voltare re)ionala : 2%C
?ransport: 3C
!sisten" te<nic": 7C
'ele mai mari pro)rese
1. #esurse umane de de*voltare /31C0
2. ' R D3 inovare /22C0
3. De*voltare re)ionala /2%C0
'ele mai mici pro)rese
1. De transport /3C0
2. -ner)ie i te<nice asisten" /7C0
1&
;i).2.3 Pro)resele +nre)istrate pe tipuri de intervenie
'ompar$nd rata de contractare a fondurilor pe tipuri de intervenii aceasta este sub media -'- din
cau*a datorit" procesului lent de punere +n aplicare. Dup" primii trei ani3 raportul de contractare pe
tipuri de intervenii se pre*enta astfel
2%
:
- e5cepional +n #RD i inovaie3 i
- r"mase +n urm" +n ?ransport3 -ner)ie i !sisten" te<nic"3 +n comparaie cu cifrele din -'-.
2.4 Impactul crizei financiare n programele UE la nivelul Romniei
(n #om$nia3 cri*a a declanat imediat condiii mult mai severe pentru obinerea de credite.
!ceasta a condus la oprirea de credit i la imposibilitatea de a obine )aranii bancare. -fectul a fost
deosebit de vi*ibile pentru sectorul privat3 care a intrat +n imposibilitatea de a +nc<eia contracte
individuale de finanare +n lips" de pre-finanare sau de scrisori de )aranii. !cest lucru e5plic"
num"rul semnificativ de proiecte sprijinite care nu au devenit cele contractate.
Duvernul rom$n a +ncercat s" fac" mai uoare condiiile pentru a se conforma cu cerinele
privind datoriile la stat sau bu)etele locale. (n ca* c" arat" a fi un bun contribuabil3 atunci datoriile
curente nu duc +n mod automat la respin)erea unei cereri de finanare. (n plus3 Duvernul recent a
aprobat )aranii de stat pentru accesarea fondurilor ,- de c"tre autorit"ile locale3 mai mare
pentru instituiile de +nv""m$nt i institute de cercetare.
'a urmare a acestor intervenii a re*ultat:
2%
Banciu, Iuliu, Fondurile structurale i de coeziune. n: Economie i administraie local, v. 11,
nr. 4, 2006, .20!2"
12
N pl"i +n avans p$n" la 31C din valoarea de subvenionare ar putea fi3 de asemenea3 accesate
de c"tre companii private@
N anumite cerine de eli)ibilitate au fost simplificate /de +nre)istrare de profit@ num"r mai
mic de documente de verificare +n ceea ce privete proprietatea3 situaia financiar"3 etc0@
N )araniile de stat au fost stabilite pentru autorit"ile locale i de cercetare i institute de
+nv""m$nt care solicit" finanare ,- pentru a uura condiiile i pentru a asi)ura resurse proprii de
co-finanare.
2." P+025+'&%,+ ($+ (*2#0*7%+%
Instrumentele structurale repre*int" una dintre cele mai mari oportunit"i pentru #om$nia de
a remedia deficienele de de*voltare socio-economic"3 de a moderni*a economia i societatea3 de a
crete nivelul de calitate a vieii i3 implicit3 de a reduce decalajele de de*voltare fa" de restul
,niunii -uropene. Mai mult dec$t at$t3 pe fondul constr$n)erilor bu)etare )enerate de cri*a
economic" i financiar"3 instrumentele structurale repre*int" o surs" de finanare nerambursabil"
semnificativ" i e5trem de convenabil". Prin urmare3 obiectivul natural al #om$niei este acela de a
asi)ura un nivel c$t mai +nalt de absorbie al acestor fonduri p$n" la finalul perioadei de pro)ramare
2112-2113. De altfel3 'S9# stabilete o int" de absorbie a fondurilor structurale i de coe*iune +n
cadrul .biectivului 'onver)en" de cel puin 41C din alocarea disponibil". (n ceea ce privete
ritmul de absorbie3 este de subliniat faptul c" #om$nia se afl" la prima perioad" de utili*are a
instrumentelor structurale3 ceea ce presupune o evoluie ceva mai lent" +n primii ani /+n conte5tul
dificult"ilor implement"rii unui sistem nou i comple5 de finanare3 at$t la nivelul structurilor care
)estionea*" pro)ramele operaionale3 c$t i al beneficiarilor03 urmat" de o cretere rapid" a nivelelor
de absorbie pe m"sur" ce se avansea*" +n cadrul ciclului de implementare. -voluiile de p$n" acum
+n ceea ce privete implementarea pro)ramelor operaionale confirm"3 +n linii mari3 aceste
previ*iuni
2&
. !stfel3 anul 2112 a fost anul ne)ocierilor cu 'omisia -uropean" pentru aprobarea
'S9# i a pro)ramelor operaionale3 precum i al primelor lans"ri de cereri de proiecte. !nul 2117
a fost cel al lans"rii +n mas" a cererilor de proiecte3 p$n" la sf$ritul anului fiind desc<ise c"tre
potenialii beneficiari aproape toate operaiunile prev"*ute +n pro)rame /cca. 41C0. !nul 2114 poate
fi caracteri*at ca Eanul contract"riiF3 av$nd +n vedere creterea rapid" a num"rului de
contracte8deci*ii de finanare +nc<eiate cu beneficiarii3 iar din al doilea semestru se poate observa un
pro)res evident la nivelul implement"rii efective a proiectelor i al pl"ilor efectuate.
2&
-rt. +1 #rounere (e.ulament $eneral 200"! 201*.
17
(n aceste condiii3 rata )lobal" de absorbie efectiv" a fondurilor la nivelul .biectivului
'onver)en"3 lu$nd +n considerare avansurile i pl"ile intermediare efectuate de 'omisia
-uropean"3 se ridic" la sf$ritul anului 2114 la cca. 11.3C din alocarea ,- 2112-2113 /aferent unei
sume primite de cca. 1342 mld. euro0. Separat pe cele trei instrumente structurale3 rata de absorbie
este urm"toarea: ;-D# A 11.3C3 ;S- A 4C i ;' A 11.1C. '<iar dac" ar fi fost de dorit ca aceast"
rat" s" fie mai ridicat"3 nivelul +nre)istrat +n pre*ent se plasea*" totui +n limite normale pentru
aceast" etap" a ciclului de implementare3 ceea ce este demonstrat i de comparaia cu re*ultatele
obinute de celelalte state membre ,-
22
. (n acelai timp3 pro)resele +nre)istrate +n anul 2114 creea*"
premise favorabile pentru creterea absorbiei +n anul 2111. M"surile de simplificare a
mecanismelor de accesare a fondurilor puse +n aplicare +n cursul anului 2114 i cele preconi*ate
pentru anul 21113 rodarea structurilor responsabile de )estionarea pro)ramelor operaionale3
interesul foarte ridicat al solicitanilor de finanare3 creterea e5perienei beneficiarilor +n
implementarea proiectelor3 precum i relansarea economic" ateptat" +ncep$nd cu semestrul II 21113
sunt factori care vor aciona favorabil +n direcia acceler"rii ritmului de absorbie. !stfel3 estim"rile
de pl"i intermediare pentru anul 2111 se cifrea*" la 137A1 mld. euro3 la care se adau)" un avans de
cca. 227 mil. euro /+n condiiile aprob"rii modific"rii #e)ulamentului '- nr. 11738211&03 ceea ce
duce previ*iunile de intr"ri de fonduri structurale i de coe*iune de la 'omisia -uropean" la 1A132%
mld. euro
27
.
Pentru anii urm"tori3 se preconi*ea*" o cretere +n continuare a vite*ei de absorbie3
ajun)$ndu-se la nivele anuale de 23% A 3 mld. euro3 semnificativ mai +nalte dec$t cele din 2114 i
2111. !bsorbia unor sume de acest ordin de m"rime necesit" eforturi deosebite pentru depistarea i
+nl"turarea cu celebritate a oric"ror bariere +n calea implement"rii proiectelor finanate din
instrumente structurale /at$t proiectele majore de infrastructur"3 c$t i cele destinate de*volt"rii
re)ionale i locale3 mediului de afaceri sau de*volt"rii resurselor umane03 precum i pentru
consolidarea capacit"ii administrative a structurilor care asi)ur" coordonarea3 mana)ementul i
controlul acestor fonduri.
22
HHH.fonduri-structurale.ro
27
/0'120042 43" 4nal: 56inancial #ersectives 200"!201*7
14
CAP 3. STUDIU COMPARATIV PRIVIND CAPACITATEA DE ABSORBIE
A FONDURILOR EUROPENE N EUROPA CENTRAL I DE EST
3.1 O 5#$%&%': 5+/&03 0+9%3/%$+ E30#5+% A 5#$%&%'( 0+9%#/($: +30#5+(/: B
. mai mare cretere economic" i mai multe locuri de munc" pentru toate re)iunile i
oraele din ,niunea -uropean" A acest mesaj se afl" +n centrul politicii de coe*iune i al
instrumentelor sale +ntre 2112 i 2113. 'ea mai mare investiie f"cut" vreodat" de ,- prin politica
de coe*iune va fi de 323 mld. de euro de-a lun)ul unei perioade de apte ani3 venind +n sprijinul
de*volt"rii re)ionale i stimularea cre"rii de locuri de munc". Se estimea*" c" instrumentele de
coe*iune vor stimula creterea economic" +n noile state membre cu &C +n medie i vor crea cca 2
milioane de locuri de munc". 72C din totalul fondurilor se va +ndrepta spre re)iunile de
'#/,+09+/7: A care ad"postesc 3%C din populaia ,niunii. (n celelalte re)iuni3 apro5imativ %% mld.
de euro sunt alocate obiectivului DC#45+&%&%,%&(&+ 0+9%#/($: )% #'35(0+( .#07+% 6+ 43/':E. !lte
732 mld. sunt disponibile pentru cooperare transfrontalier"3 transnaional" i interre)ional" +n cadrul
obiectivului DC##5+0(0+ &+0%&#0%($: +30#5+(/:E. 'ele trei obiective sunt finanate de trei fonduri:
;ondul -uropean de De*voltare #e)ional" /;-D#03 ;ondul de 'oe*iune i ;ondul Social -uropean
/;S-0
24
.
(n ca*ul tuturor pro)ramelor politicii de coe*iune3 principalele 6#4+/%% 6+ %/,+2&%7%+ i
cotele alocate fiec"ruia sunt:
C3/#()&+0+ )% %/#,(0+F aproape 73 mld. euro /2C0 vor fi c<eltuite de e5emplu3 pentru
centre de cercetare i infrastructur"3 transferul de te<nolo)ie i inovaie +n firme3 i
de*voltarea i difu*area te<nolo)iei informaiei i comunic"rii.
T0(/25#0&F +n jur de 2& mld. euro /22C0 au fost alocate pentru +mbun"t"irea accesibilit"ii
re)iunilor3 finanarea reelelor transeuropene de transport i prin investiii +n facilit"i de
transport mai durabile din punct de vedere ecolo)ic3 +n special +n perimetrele urbane.
P0#&+'7%( 4+6%3$3% )% 50+,+/%0+( 0%2'30%$#0F investiii de apro5imativ %1 mld. euro /14C0
vor fi folosite pentru a finana infrastructura pentru tratarea apei i a deeurilor3
decontaminarea p"m$ntului +n vederea pre)"tirii lui pentru a primi o nou" utili*are
economic" i protecia +mpotriva riscurilor ecolo)ice.
24
Bourrinet3 T.3 Pro"lem of economic and social co.esion polic/ in a European ,nion of 0& mem"ers Pro"l1mati2ue de
la politi2ue de co.1sion 1conomi2ue et sociale dans une union Europ1enne 3 0& mem"res. In : #evue du Marc<e
'ommun et de lU,nion -uropeenne3 /%1203 21123 p. 223-232
21
R+2302+ 34(/+F 2& mld. euro /22C0 vor fi c<eltuite pentru pro)rame de educaie3 instruire3
ocuparea forei de munc" i re)imuri de reinserie social" finanate de ;S-.
!lte intervenii se refer" la promovarea spiritului +ntreprin*"tor3 reelele ener)etice i eficien"3
reabilitare urban" i rural"3 turism3 cultur" i +nt"rirea capacit"ii instituionale a administraiilor
publice. Instrumentele financiare au ba*" le)al" +n re)ulamentele ,-. Instrumentele cofinanea*"
pro)rame naionale3 re)ionale i transfrontaliere3 care sunt administrate de autorit"ile naionale i
re)ionale. 'omisia i autorit"ile naionale i re)ionale +i +mpart controlul3 publicitatea i evaluarea
pro)ramelor.
3. 2 I/.#04(7%% 6+ *(8: 50%,%/6 .#/630%$+ UE 6%/ ECE 2<<=113
'ele 11 "ri din -'- au aderat la ,- +n dou"
etape:
N 6a 1 mai 2113 #epublica 'e<"3 -stonia3 ,n)aria3
6etonia3 6ituania3 Polonia3 Slovenia i Slovacia@
N 6a data de 1 ianuarie 21123 Bul)aria i #om$nia.
(n perioada 2112-13 cele 11 "ri din -'- pot
aloca un 21.2 mld. de euro din fondurile ,-3 care este
de 22C din PIB-ul anual al re)iunii3 conform datelor
-urostat3 2117.
,rm"torul tabel arat" populaia3 PIB-ul i defalcarea a fondurilor ,- prin ar".
?ab.3.1 Populaia3 PIB-ul i defalcarea fondurilor ,- pe fiecare ar".
B
u
l
)
a
r
i
a

#
e
p
u
b
l
i
c
a
'
e
<
i
a
-
s
t
o
n
i
a

,
n
)
a
r
i
a

6
e
t
o
n
i
a

6
i
t
u
a
n
i
a

P
o
l
o
n
i
a
#
o
m
a
n
i
a

S
l
o
v
a
c
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

C
E
E
T
#
&
(
$
Populaie /mil0 2.& 11. 1.3 11.1 2.3 3. 37.1 21.% %. 2.1 1<2.1
PIB-ul anual
/mld euro0
3.1 12.4 1&.1 11%.% 23.2 32.2 3&2. 134.7 &.7 32.1 ?@3.1
PIB8loc /euro0 3&& 132% 113472 113%1& 113144 43%&& 43%17 &341 11344 17323 ?,432
;onduri ,-
2112-13 /mld
euro0
4. 24.1 .2 27.7 %.2 7.& 73.1 22.% 13.3 %.1 214.=
;onduri ,-8loc
/euro0
1322% 2371& 3313% 237&3 23%17 23%& 23171 1322& 2321 2344 2,1<3
;onduri ,- +n
raport cu PIB
22C 21C 2&C 22C 2%C 22C 23C 21C 21C 1C 22C
Populaia total" din re)iunea
-'-/21170: 112.1 mil
PIB-ul anual total al re)iunii
-'-/21170: 4&3.1 mld
Medie a PIB8loc a re)iunii
-'-/21170: 4332 euro
?otal fonduri ,- +n
-'- 2112-13: 21.2 mld
Medie a fondurilor ,- +n
-'- 2112-138loc: 23113 euro
Medie a fondurilor ,- +n
-'-8an pt PIB: 3.2C
21
;onduri ,-
anual8PIB
3.4C 2.7C 3.2C 3.4C 3.%C 3.7C 3.3C 2.7C 2.4C 1.4C 3.2C
KSurs": -urostat
Laloarea total" a fondurilor ,- disponibile pentru "rile -'- este de 21.2 mld. de euro.
Majoritatea din aceasta suma provine din resursele fondurilor structurale3 +n timp ce cele de
de*voltare rural" i a fondurilor de pescuit aferente3 constituie aproape 14C din contribuia total".
'ota Poloniei i #epublicii 'e<" +nsumea*" mai mult de %1C3 care3 +mpreun" cu cota de ,n)aria i
#om$nia3 repre*int" 24C din totalul fondurilor ,- disponibile din -'-. O"rile cu o populaie
relativ mai mici dein +n total o cot" de 21C
31
.
;i).3.1 Defalcarea fondurilor ,- 2112-2113
3. 3 Progresul realizat n timpul aplic!rii fondurilor UE" 2##$%#&
Informa$ii generale cu privire la progresele 044&+45
(n perioada 2112-13 2&. mld. euro pot fi c<eltuite
pe probleme economice i sociale coe*iune3 de*voltare
rural" i pescuit. Bu)etele disponibile au fost stabilite +n
conformitate cu considerente diferite +ntre statele membre
prin intermediul pro)ramelor-cadru
31
. 6ansarea de
pro)rame-cadru a +nceput +n 21123 dei pentru unele "rile
data nu a fost p$n" +n 2117.
(n cursul primilor trei ani de la punerea +n aplicare a pro)ramelor ,- co-finanate de
beneficiarii s-au semnat contracte +n valoare total" de aproape 21 mld. -,#.. !ceast" sum" este
e)al" cu puin mai mult de un sfert de 2&3 mld. euro din bu)etul disponibil. (mp"rind suma
contractat" la populaie re*ult" &24 euro de subvenii contractate pe cap de locuitor. !proape 31C
din subvenii contractate3 143& mld. de euro3 a fost pl"tite beneficiarilor.
31
-ndre8 9orvat, !sorption Pro!lems in the EU "tructural Funds, :8u%l8ana, 2004
31
BradleG3 To<n@ PetraIos3 Deor)e@ ?raistaru3 Iulia3 Integration( 6ro7t. and Co.esion in an Enlarged European ,nion.
V-I Studies in -uropean -conomics and 6a3 v.2. 9eH WorI: XuHer !cademic Publis<ers3 211%
Bu)etul total disponibil 2112-13:
2&3 mld euro
?otal subvenii contractate 2112-13:
&433 mld euro
Subvenii contractate8loc: &24 euro
?otal subvenii pl"tite 2112-14: 14.&
mld euro
Subvenii pl"tite8loc: 142 euro
22
?ab.3.2 Pro)resul reali*at +n timpul aplic"rii fondurilor ,- 2112- 14
B
u
l
)
a
r
i
a

#
e
p
u
b
l
i
c
a

'
e
<
a
-
s
t
o
n
i
a

,
n
)
a
r
i
a
6
e
t
o
n
i
a

6
i
t
u
a
n
i
a

P
o
l
o
n
i
a

#
o
m
a
n
i
a

S
l
o
v
a
c
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

C
E
E
T
#
&
(
$
Bu)et disponibil
2112-13 /mld euro0
11. 33.4 %.1 3.% 2.% 4.& 117.1 33.% 1.2 &.1 2@4.4
Bu)et disponibil
2112-138 loc /euro0
1377 332&2 33712 3332 33323 23737 23732 13%%2 23223 23444 2,">?
Subvenii contractate
2112-14 / mld euro0
2.& 7.% 2.2 13.3 2.4 3.4 2.% %. 3.4 2.1 @?.3
Subvenii contractate
2112-148loc / euro0
334 721 13&&3 1332% 1322 131&1 &2 24 22 131%3 @=?
Subveniile pl"tite
2112-14 / mld euro0
1.% 2.& 1.& 3. 1.1 1.& 2.& 1.& 1.2 1.1 1?.@
Subveniile pl"tite8loc
/euro0
%4 2%2 3 32 2& 21 147 22 131 %31 1?2
KSurs": -urostat3 XPMD
?ab.3.3 #ate de contractare a fondurilor ,-
Raportul de contractare 044&+45 pe $ar
'a re*ultat al primilor trei ani de
implementare a celor 11 "ri din -'-3 acestea au
contractat 2&C din bu)etul total disponibil3 rata de
implementare variind +ntre C i 1&C. (n
perioada 2112-14 cinci "ri din -'- au reuit o rat" de contractare peste 3%C3 e5ist" totui dou"
"ri3 6ituania i -stonia unde cota de contractare a fondurilor din bu)etul disponibil este de peste
1C 3 +n timp de #om$nia3 Bul)aria i Polonia au o rat" de contractare mai mic" de 2%C.
?ab.3. Pro)resul +nre)istrat cu privire ?ab.3.% Dradul de absorbie a fondurilor ,-
la fondurile ,- pe fiecare ar"
#atele de contractare
-stonia C Slovacia 22C
6ituania 1C #epublica 'e<" 2%C
,n)aria 34C Bul)aria 23C
6etonia 37C Polonia 23C
Slovenia 3%C #om$nia 1&C
P0#90+23$ G/0+9%2&0(&
-5ecutani de top:
6ituania3 -stonia
-5ecutani peste medie:
,n)aria3 6etonia3 Slovenia3 Slovacia
-5ecutani sub medie:
#epublica 'e<"3 Bul)aria3 Polonia3 #om$nia
A*2#0*7%+
Slovenia 17C #epublica 'e<" 7C
6ituania 12C Polonia 2C
6etonia 13C Slovacia %C
-stonia 12C Bul)aria C
,n)aria 11C #om$nia 2C
23
A"sor"$ia 044&+45 dup $ar
(n ceea ce privete subveniile pl"tite3 "rile din top sunt aceleai ca i +n ca*ul
raportului contractat3 dar +ntr-o ordine diferit". #ata de absorbie este de 23C. (n ceea ce privete
ponderea subveniilor pl"tite din subvenii contractate3 27C din subveniile contractate au fost
pl"tite c"tre beneficiari. (n acest sens3 cei mai buni performeri sunt Slovenia i 6ituania3 care au
contractat subvenii i au fost pl"tite c"tre beneficiarii finali.
?ab.3.& Bu)et disponibil 2112-13/ mil -,#.0
B
u
l
)
a
r
i
a

#
e
p
u
b
l
i
c
a
'
e
<
a
-
s
t
o
n
i
a

,
n
)
a
r
i
a

6
e
t
o
n
i
a

6
i
t
u
a
n
i
a

P
o
l
o
n
i
a

#
o
m
a
n
i
a

S
l
o
v
a
c
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

C
E
E
T
#
&
(
$
De*voltare
economic"
13122 3&%2 %71 3442 131%4 44 1121% 23412 13131 1314& 2>,=2?
-ner)ie 1 27& 1% 12 13172 &13 331 22& 144 1 @,"?=
Mediu 132% 3742 734 332 1 1321 432%1 %332 231&1 1 2?,>21
!sisten"
medical"
1 1 1 331 272 1 &3% 1 27% 1 2,<3>
De*voltarea
resurselor umane 131&% 33422 74& 2322% 33 1317 12347% 3713 23%44 131%1 31,"=>
!dministraie
public"
12 13%13 1 3%&7 27 %4% &11 23% 431 11 >,="=
'RD3 inovare 1 331%1 3&% 441 %% %%2 1131%1 && 1337 23 1>,<=3
De*voltare rural"
i pescuit 3334 33&22 13137 %3111 13713 2323& 2%3223 43777 1331% 13142 "",214
De*voltare
re)ional"
13%2 134% %2 134%2 323 444 2337% &12 &1 1 1<,>"3
?ransporturi 13437 73&11 214 23&21 1373 13113 243411 &34&& 33727 13774 @4,1<>
!sisten" te<nic" 31 13221 22 13%3& 172 223 331&& 1324& &2 11% >,"?1
TOTAL ECE 11,3@> 33,>@2 ",111 34,"24 ="4= ?,""" 1<>,12" 33,"3< 14,=<= @,<3< 2@4,3">
KSurs": 'omisia -uropean"
(n ceea ce privete rata de absorbie a fondurilor europene3 adic" pl"ile reali*ate c"tre
beneficiari +n perioada 2112-21143 raportate la suma alocat" de ,- +ntre 2112-21133 #om$nia a
reuit s" atra)" 2C din sumele disponibile
32
. 'ele mai bune rate de absorbie le +nre)istrea*"
Slovenia /17C0 i 6ituania /12C0.
.binerea unor indicatori macroeconomici mai buni la finalul implement"rii unui ciclu de
asistena structural" nu )arantea*" beneficiile pe termen lun) re*ultate din utili*area fondurilor
europene. Pentru a reali*a creterea economic" durabil"3 utili*area asistenei structurale trebuie s"
fie optimi*at" +n conte5tul mai lar) al politicilor de de*voltare pe care ara respectiv" le
implementea*". (n acest scop3 cercet"torii au reali*at un indice care ia +n considerare toate aspectele
conceptului de utili*are eficient" a fondurilor structurale3 numit multiplicator cumulativ.
32
<ttp:88HHH.infoeuropa.ro8ieHeb8im)upload8-conomicQandQSocialQ'o<esionQ11111.pdf
2
?ab.3.2 Subvenii contractate 2112-14 /mil -,#.0
B
u
l
)
a
r
i
a

#
e
p
u
b
l
i
c
a
'
e
<
a
-
s
t
o
n
i
a

,
n
)
a
r
i
a

6
e
t
o
n
i
a

6
i
t
u
a
n
i
a

P
o
l
o
n
i
a

#
o
m
a
n
i
a

S
l
o
v
a
c
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

C
E
E
T
#
&
(
$
De*voltare
economic"
322 13274 31% 23133 243 &17 3314% 2& 274 14 ?,2>?
-ner)ie 1 22 27 2& 11 3%3 2& %& 72 1 1,<">
Mediu %% 13&4 2 222 1 &%1 23212 1311& 3%% 1 =,4?1
!sisten" medical" 1 1 1 144 31% 1 21 1 11& 1 >33
De*voltarea
resurselor umane
231 23& 2% 743 231 322 3&1 13%1 432 31 1<,3>?
!dministraie public" &4 312 1 13241 11 233 %2 37 1 42 2,@4=
'Rd3 inovare 1 34 77 134 32 2&& 3221 12% 314 31 @,4<1
De*voltare rural" i
pescuit
&2 n8a 2 2311& %&1 %7% 33413 13&4% %4& 7& 1<,=@<
De*voltare re)ional" 77& 1& 2% 1&2 21 %%2 1%% & 1 3,1?@
?ransporturi 217 237%% 2 3&1% 71 3&% 334%1 21% 77 222 14,@<4
!sisten" te<nic" 131 3%1 1 4%7 &% %& &2 113 22 11 2,@4@
TOTAL ECE 2,"?3 >,"<> 2,23< 13,312 2,>?4 3,?1< 24,4>" ",3"> 3,?<? 2,11@ @?,31@
KSurs": 'omisia -uropean"
Su"ven$iile contractate 044&+45 mpr$ite pe tipuri de interven$ie
Dup" primii trei ani de punere +n aplicare s-au folosit 2&C3 adic" %23% mld. euro de subvenii care
au sprijinit proiectele care au fost puse +n aplicare prin cele cinci intervenii
33
.
?ab.3.7 #aportul de contractare 2112-14 pe ba*a bu)etului disponibil 2112-13
B
u
l
)
a
r
i
a

#
e
p
u
b
l
i
c
a

'
e
<
a
-
s
t
o
n
i
a

,
n
)
a
r
i
a

6
e
t
o
n
i
a
6
i
t
u
a
n
i
a

P
o
l
o
n
i
a
#
o
m
a
n
i
a

S
l
o
v
a
c
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

C
E
E
T
#
&
(
$
De*voltare economic" 33C 27C %C 1C 27C &C 31C 1&C 27C 3%C 32C
-ner)ie n8a 22C 14C &C 37C %4C 1C 7C 1C n8a 1@C
Mediu 2&C 3C %3C 12C n8a %2C 2C 14C 12C n8a 2"C
!sisten" medical" n8a n8a n8a &1C 1C n8a 32C n8a 1C n8a 41C
De*voltarea resurselor
umane
21C 14C %3C 33C &4C 3&C 3&C 31C 3&C 1C 33C
!dministraie public" 1C 21C n8a 27C 34C 34C 2C 1&C 1%C 71C 3<C
'RD3 inovare n8a 11C 2C 1C 2C 7C 2C 22C 23C &&C 3"C
De*voltare rural" i
pescuit
21C n8a 23C 1C 31C 2&C 1%C 12C %C 1C 1?C
De*voltare re)ional" 24C %C 32C 22C %1C 2C 23C 2%C 1C n8a 2?C
?ransporturi 11C 33C &&C &1C %%C 33C 13C 3C 22C 1C 23C
!sisten" te<nic" 1C 24C 21C &2C 3%C 2%C 21C 7C 4C 41C 31C
TOTAL ECE 23C 2"C 44C 3?C 3>C 41C 23C 1@C 2=C 3"C 2@C
KSurs": 'omisia -uropean"
33
<ttp:88ec.europa.eu8re)ionalQpolicG8inde5Qen.<tm
2%
;i).3.2 #atele de contractare din bu)etul disponibil 2112-14
#aportul arat" c" pentru perioada 2112-133 cele *ece "ri ale -'- au o alocare de la bu)etul
,niunii -uropene de 2132 mld. euro. Din aceast" sum"3 cea mai mare parte o repre*int" fondurile
structurale3 doar 14C din bani fiind destinai a)riculturii i pescuitului. 'e<ia i Polonia au la
dispo*iie jum"tate din acest bu)et3 iar dac" adun"m partea care revine ,n)ariei i #om$niei3 cele
patru "ri au alocat 71C din banii de la ,- destinai "rilor din -'-. 6a suma alocat" de ,-3 se
adau)" contribuiile proprii de la bu)etul fiec"rui stat3 astfel +nc$t suma total" pe care pot s" o atra)"
cele *ece "ri p$n" +n 2113 se ridic" la 2&3 mld. euro. P$n" la sf$ritul anului trecut3 143& mld.
euro au intrat +n bu*unarul beneficiarilor de fonduri europene din cele *ece "ri din -'-.
;i).3.3 'apacitatea de absorbie de fonduri +n procente pe fiecare domeniu
2&
3.4 Impactul crizei financiare n programele UE la nivelul Uniunii
'ri*a economico-financiar" care a +nceput +n 2117 a sc<imbat dramatic peisajul economic al
,-. (n 211& i 21123 c$nd s-au pre)"tit cadrele strate)ice naionale de referin" /'S9#-uri0
3
3
creterea economic" era de apro5imativ 3C3 pe c$nd din vara anului 21173 PIB s-a contractat brusc3
iniial ca urmare a cri*ei financiare. De atunci3 ocuparea forei de munc" a sc"*ut i omajul este cel
mai ridicat pentru mai bine de un deceniu. (n plus3 reducerea consumului i a investiiilor sunt
substaniale i datoria public" a f"cut un salt dramatic +n multe dintre statele membre. (n acest
conte5t3 nu este de mirare c" cele mai multe rapoarte naionale sublinia*" contrastul dintre situaia
dinaintea pre)"tirii 'S9#-urilor i situaia +ncep$nd cu anul 2117. !proape toate rapoartele studia*"
variaiile locale sau re)ionale3 +n timp ce mai mult de jum"tate e5plorea*" relevana pentru
pro)rame a acestor sc<imb"ri.
(n 21173 creterea PIB +n ,- era deja foarte sc"*ut" /137C03 iar +n 2114 s-a +nre)istrat o
sc"dere medie de peste C. #ecesiunea a fost deosebit de puternic" +n statele baltice3 cu rate
ne)ative +ntre 1C i 17C. 9umai Polonia s-a bucurat de cretere economic" +n 2114 /1.2C0.
?otui3 previ*iunile arat" primele semne ale refacerii economice. Dei sc"*ut"3 creterea economic"
+n ,- va redeveni po*itiv" +n 2111 i toate statele membre vor +nre)istra creteri de PIB +n 2111. (n
decembrie 21143 omajul a fost de 4.&C3 +n comparaie cu 7.2C +n decembrie 2117
3%
. ,nele "ri au
fost afectate de cri*" +n mod deosebit. #ata omajului s-a dublat3 +n linii mari3 +n ultimul an +n
Irlanda i Spania i s-a triplat +n statele baltice. 6etonia /22.7C0 i Spania /17.7C0 au avut cele mai
ridicate rate la sf$ritul anului 2114. -ste probabil ca disparit"ile re)ionale pe piaa forei de munc"
s" fi crescut ca urmare a cri*ei. !v$nd +n vedere c" este probabil ca omajul s" r"m$n" ridicat pentru
o vreme3 apare riscul inerent al omajului pe termen lun) i al e5clu*iunii sociale.
Declinul economic a declanat3 de asemenea3 o deteriorare acut" a climatului de afaceri i a
+ncrederii consumatorilor. ?otalul investiiilor a sc"*ut cu apro5imativ 1%C +n 21143 +n comparaie
cu anul precedent3 iar consumul a sc"*ut cu apro5imativ 3C. -5porturile de bunuri i servicii s-au
diminuat dramatic cu aproape 21C3 iar investiiile str"ine directe au sc"*ut +n mai multe "ri din
centrul i estul -uropei. -ste probabil ca efectul combinat al sc"derii omajului i al creterii
c<eltuielilor sociale s" difere substanial de la un stat membru la altul. '<eltuielile sociale sunt
ateptate s" creasc" +ntre 2112 i 2111 de la 22.%C la 31.7C din PIB-ul ,-.
3
'S9#-urile sunt documente cadru care au tradus .S'-urile la conte5tul naional
3%
#atele omajului +n decembrie 21143 ajustate se*onier3 conform -urostat
22
CAP 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACCESAREA, FINANAREA I
DERULAREA PROIECTULUI " MODERNIZARE NTREPRINDERE
PRIN ACIZIIA DE ECIPAMENTE NALT TENOLO!IZATE"
4.1 AH( 50%#0%&(0: ( 50#90(43$3% #5+0(7%#/($ )% 6#4+/%3$ 4(-#0 6+ %/&+0,+/7%+
P. S-'?.#I!6 J'#-Y?-#-! '.MP-?I?ILI?ZOII -'.9.MI'- J
!S! P#I.#I?!#Z 1 - J,n sistem inovativ i coeficient de producieJ
D.M-9I,6 D- I9?-#L-9OI- 1.1 - J Investiii productive i pre)"tirea pentru competiia pe
pia" a +ntreprinderilor3 +n special a IMMJ
.P-#!OI,9-! a0 - JSprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiii tan)ibile i
intan)ibileJ
4.2 L#'(7%( 50#%+'&3$3%
#om$nia: #om$nia
#e)iunea: 2 'entru
Tudeul: Braov
6ocalitatea: Braov
4.3 D+2'0%+0+( 50#%+'&3$3%
4.*.1 0%iectivul roiectului
Proiectul propus de S.'. -6M!S S.#.6 =Moderni*are +ntreprindere prin ac<i*iia de
ec<ipamente +nalt te<nolo)i*ate> se +ncadrea*" +n !5a Prioritar" 1 a P.S ''-- ,n sistem inovativ
ecoeficient de producie3 Domeniul Major de Intervenie D1.1 Investiii productive i pre)"tirea
pentru competiia pe pia" a +ntreprinderilor3 +n special IMM3 operaiunea a0sprijin pentru
consolidarea i moderni*area sectorului productiv prin investiii tan)ibile i intan)ibile.
Scopul proiectului este de a elimina din ciclul de fabricaie dot"rile dep"ite moral i fi*ic
care au aplicaii ne)ative asupra re*ultatelor economice ale firmei S' -6M!S S#6.
O*%+'&%,3$ 9+/+0($ al a5ei prioritare este Jconsolidarea i de*voltarea sectorului productivJ- ceea ce
+i propune i acest proiect prin obiectivele sale3 de a m"ri capacitatea productiv" i calitativ" a
firmei3 a m"ri productivitatea i a-i de*volta cota de pia".
O*%+'&%,+$+ 25+'%.%'+ ale proiectului se +ncadrea*" +n obiectivele specifice ale P.S-''-3 !5a 1:
!cestea sunt dup" cum urmea*":
Lalorificarea sectorului productiv prin moderni*are3 ac<i*iionarea de ec<ipamente i linii
te<nolo)ice noi@
27
!c<i*iionarea de ec<ipamente reali*ate conform standardelor internaionale@
Promovarea de*volt"rii durabile3 diminuarea impactului ne)ativ asupra mediului i
+mbun"t"irea competitivit"ii pe piaa internaional"@
!n)ajarea de personal calificat.
(n urma anali*ei te<nico-economice3 a specialitilor din cadrul S' -lmas S#63 s-a constatat c"
soluia te<nic" propus" prin pre*entul proiect r"spunde +n totalitate obiectivelor identificate de c"tre
ec<ipa de mana)ement i anume:
'reterea productivit"ii i calit"ii la fabricarea c<esoarelor sudate prin mecani*area cu
perspective de automati*are a procesului de +mbinare nedemontabila prin sudare@
'reterea )radului de pre)"tire profesional" a personalului de e5ecuie@
#educerea efortului fi*ic3 reducerea no5elor +n procesul de sudare@
. mai bun" preci*ie dimensional" a construciilor metalice sudate3 datorit" unor tensiuni
reduse care re*ult" prin te<nolo)ii noi3 adaptate la noile ec<ipamente@
#educerea timpilor de pre)"tire-+nc<eiere +n procesele de fabricaie prin manevrabilitate
sporit" a pieselor mari din tabl" /st$lpii i pereii podurilor rulante0 i a montajului
pl"cilor de cap"t cu dispo*itive speciali*ate mecani*ate@
!tin)erea nivelului de competitivitate economic" similar cu cel e5istent +n economia
internaional".
Investiia se va face +n secia de producie poduri rulante3 care repre*int" 32C din totalul
veniturilor firmei.
(n pre*ent produsele reali*ate de firma -lmas sunt e5portate +n Bul)aria i #epublica
Moldova i au o cerere +n cretere. Dintre firmele cu care sunt relaii de colaborare amintim:
;-#.S?--6 !D3 6IBM-## !D3 #.''!.
(nfiinat" +n anul 1441 cu capital inte)ral privat auto<ton3 compania -6M!S +i desf"oar"
activitatea +n domeniul instalaiilor de ridicat. (n pre*ent sunt un juc"tor important pe piaa
instalaiilor de ridicat3 cu o reea de puncte lucru naionale dar i internaionale.
'ompania este orientat" +n mod prioritar c"tre client3 datorit" preocup"rii permanente pentru )"sirea
soluiilor optime i satisfacerea cerinelor clienilor combinat" cu InoH-<oH-ul din domeniul
instalaiilor de ridicat.
24
P#-V-9?!#-! P#.I-'?,6,I
.3.2 'onte5t
Pre*entul proiect pentru care se solicit" finanarea nu este o component" a altei operaiuni
mai comple5e. 9ecesitatea investiiei se impune ca urmare a studiului comple5 efectuat +n cadrul
firmei +n vederea moderni*"rii dot"rii te<nice pentru a m"rii capacitatea de producie3
productivitatea i calitatea3 apropierea de nivelul european al produc"torilor de material rulant.
.3.3 Tustificarea necesit"ii implement"rii proiectului
Investiia propus" a se reali*a se va face +n secia de producie a podurilor rulante3 unde
procesul te<nolo)ic se desf"oar" semi-mecani*at3 cu multe repercusiuni asupra productivit"ii i
calit"ii3 influen$nd ne)ativ reali*"rile economice ale +ntre)ii societ"ii.
!c<i*iia acestor noi ec<ipamente este justificat" de cererea pieii3 cerere care a crescut fa"
de anul 2112 cu 31C3 dep"ind astfel capacitatea actual" de producie. De asemenea cerinele
privind calitatea din partea clienilor sunt tot mai ridicate ceea ce impune sc<imbarea te<nolo)iei
aferente fabricaiei.
?ab..1 !c<i*iie ec<ipamente 2112-2117
2<<= 2<<>
'ereri de ofert"
Pe tot anul 441 -
Pe primul trimestru 22 43
'omen*i i contracte ferme
Pe tot anul 4 -
Pe primul trimestru 23 34
!ctualmente procesul de fabricaie a podurilor rulante este unul semimecani*at care acoper"
un ritm de cca 111 de c<esoane sudate pe an. ,tilajele folosite /maini de debitat3 ec<ipamente de
sudare i prelucrare prin ac<iere0 sunt utilaje +n proporie de cca. &1C second-<and. ,ltimele
ac<i*iii de ec<ipamente noi s-au reali*at +n cursul anului 211.
!c<i*iia platformelor de lucru la +n"lime va reduce la jum"tate timpul de montare a
paleilor /la client0. Dotarea tuturor ec<ipelor de montaj cu nivele optice3 prin preci*ia crescut" care
o au3 vor reduce timpul i va crete calitatea montajului. !ctualmente dispunem doar de dou" astfel
de ec<ipamente care au o vec<ime ce cca 21 de ani i care sunt operate doar de o sin)ur" persoan"3
'retere fa" de anul anterior
Pe primul trimestru I [ %4C
Pe tot anul estimativ 31C
31
care este obli)at" s" fac" deplasarea *ilnic" +ntre punctele de lucru unde +i desf"oar" activitatea
ec<ipele de montaj. (n urma implement"rii proiectului i dup" ac<i*iionarea ec<ipamentului
necesar3 se dorete an)ajarea a operatori.
(n tabelul de mai jos sunt pre*entate ec<ipamentele ce se vor ac<i*iiona prin proiect3 pentru
moderni*area procesului de producie A poduri rulante.
?ab..2 6ista necesarului de ec<ipamente
NR.
'0& O*%+'&3$ .%/(/7:0%%
N0.
*3'
P0+7
3/%&(0
G/ +30#
V($#(0+( G/
+30#
F:0: TVA
V($#(0+ G/
$+% .:0:
TVA
1. Platform" de lucru la +n"lime 3 3.211 4&.1&& 34.77
2. Main" de marcat metale prin
micropercuie
1 2.%11 2.%11 22.27%
3. 9ivele optice 6-I'! 3 &%23&& 1.4%7 2.123
. -c<ipament de sudare S!;-MID %11 B6S 2 4.442 14.47 22.212
%. '"rucior \-6DI'!# SP 9L 2 .77 4.2&7 3%.%3&
&. .scilator de sudur" 4131-1111 2 2.23 .&7 1&.2%%
2. !paratur" de inspecie vi*ual" la distan"
#LI- endoscopie
1 1.111 1.111 .112
7. Main" automat" de sudur" cap la cap table 1 7.27% 7.27% 317.7
4. Sistem de aspiraie portabil" a )a*elor de
sudare i pulberilor metalice tip
9-D-#M!9 P1&1
2 1.714 3.&17 13.1&2
11. 6inie de asamblare c<esoane sudate 1 117.4%7 117.4%7 34&.374
11. Soft --\-6D L3.1 M6 1 371 371 1372
TOTAL 1? 33>.">" 1.231.==2
KSursa: S' -lmas S#6
Laloarea ec<ipamentelor de producie +mpreun" cu soft-ul repre*int" 42.%C din totalul
costurilor eli)ibile ale proiectului.
(n atelierul de producie se utili*ea*" acum: o instalaie semiautomat" -S!B '.MBI#-S
'S'-P pentru debitarea o5i-)a* a tablelor3 o foarfec" tip )<ilotin"3 fier"str"u cu band"3 fre*" mobil"
de anfrenat tip D,66'.3 utilaje de prelucrare prin ac<iere /strun)3 fre*"3 main" de strunjit
frontal3 maini de )"uri radiale0 dou" poduri rulante -6M!S3 patru macarale de perete reali*ate prin
autodotare moto8electrostivuitoare3 scule i dispo*itive de montaj acionate manual3 trei bancuri
fi5e cu lun)imi +ntre 12 i 31 m pentru asamblarea prin sudare M!D a t"lpilor i a c<esoanelor i un
stand fi5 cu role /2m0 pentru sudarea cap la cap a inimilor c<esoanelor.
#itmul de fabricaie cu aceast" dotare3 permite reali*area a dou" poduri rulante lunar. Prin
ac<i*iionarea ec<ipamentelor ce se vor ac<i*iiona3 se pot reali*a minim patru poduri rulante pe
lun"3 ceea ce +nseamn" dublarea capacit"ii de reali*are a podurilor rulante.
31
4.3.4 A'&%,%&:7% 50+,%8%#/(&+ ( 2+ 0+($%8(
Pro)ramul de implementare a proiectului cuprinde urm"toarele etape c<eie:
a0Formarea ec.ipei 1 pentru reali*area unui studiu privind fa*ele te<nolo)ice care pre*int" puncte
slabe +n reali*area produselor societ"ii@
b0Documentarea A se efectuea*" un studiu te<nic i financiar al situaiei actuale cu anali*a
procesului de producie3 a duratei de e5ecuie a fiec"rei etape de lucru i se identific" punctele
nevral)ice. Se reali*ea*" ba*a de date cu documentarea te<nic" privind posibilit"ile e5istente pe
pia"3 adaptate la ec<ipamentele deja e5istente3 i reali*area unei linii de fabricaie care s"
corespund" necesit"ilor actuale@
c08ntocmirea "ugetului investi$iei I cu anali*a posibilit"ilor de sustenabilitate financiar" de
implementare a investiiei@
d0Ela"orarea planului managerial I i a etapelor concrete de urmat pentru reali*area cu succes a
investiiei@
e0Ela"orarea documenta$iei - necesare efectu"rii ac<i*iiilor publice@
f0Ac.izi$ia ec.ipamentelor - recepia3 montarea i efectuarea probelor@
)0Pu"licitatea proiectului( auditului financiar.
?oate operaiile enumerate vor fi e5ecutate de personalul te<nic S' -6M!S S#6.
Proiectul este propus a se desf"ura pe durata a 12 luni de *ile.
S' -6M!S S#6 va +ncepe implementarea proiectului +n ma5im 2 luni de *ile dup"
semnarea contractului de finanare.
Pentru atin)erea scopului acestui proiect etapele c<eie sunt )rupate +n urm"toarele activit"i
principale:
!ctivitatea 1. A Pre)"tirea implement"rii proiectului3 definirea ec<ipei3 elaborare plan de aciune
- Publicitate: anun +n *iar re)ional.
- Durata: 1 lun".
!ctivitatea 2. .r)ani*area licitaiilor privind ac<i*iionarea bunurilor i serviciilor necesare
conform .,D. 38211& cu modific"rile i complet"rile ulterioare. Durata: 3 luni
!ctivitatea 3. !c<i*iionarea ec<ipamentelor i a soft-ului. Durata: % luni
!ctivitatea . !n)ajarea a patru operatori te<nici de +nalt" calificare. Durata: 1 lun"
!ctivitatea %. Publicitatea proiectului. Durata: 3 luni
!ctivitatea &. !uditul financiar. Durata: 1 lun"
!ctivitatea 2. Mana)ementul de proiect. Durata: 12 luni
32
D+&($%+0+( ('&%,%&:7%$#0:
A'&%,%&(&+( 1: Pre)"tirea implement"rii proiectului3 definirea ec<ipei3 elaborare plan de
aciune@ publicitate - anun +n *iar re)ional. Durata: 1 lun".
!nali*a situaiei la semnarea contractului de finanare i pre)"tirea implement"rii. Dup"
semnarea contractului de finanare se va +ntruni ec<ipa mana)erial"3 care va anali*a situaia
e5istent" i va stabili +n detaliu modalit"ile de implementare ale proiectului.
Se face un anun +ntr-un *iar re)ional prin care se descrie proiectul aprobat i modalitatea de
finanare3 cu sprijinul fondurilor structurale.
A'&%,%&(&+( 2: .r)ani*area licitaiilor privind ac<i*iionarea bunurilor i serviciilor necesare
conform .,D. 38211& cu modific"rile i complet"rile ulterioare. Durata: 3 luni
!c<i*iionarea bunurilor i serviciilor din cadrul proiectului se va reali*a conform
ordonanei de ur)en" nr. 38211& privind atribuirea contractelor de ac<i*iie public". (n ca*ul
acestei activit"i se vor pre)"ti specificaiile te<nice i documentaia de licitaie pentru ac<i*iiile de
bunuri i servicii i se vor or)ani*a procedurile de ac<i*iie public" +n conformitate cu normele
interne de ac<i*iii3 ce fac parte3 ca ane5"3 la 'ontractul de ;inanare.
A'&%,%&(&+( 3: !c<i*iionarea ec<ipamentelor. Durata: % luni
S' -lmas S#6 va avea +n vedere prospectarea pieei pentru identificarea furni*orilor de
ec<ipamente specifice3 la un raport calitate-pre c$t mai avantajos. !ciunea se reali*ea*" prin
emiterea de cereri de ofert"3 studierea de cataloa)e de specialitate3 prospecte3 pliante i alte surse de
informare.
A'&%,%&(&+( 4: !n)ajarea a patru operatori te<nici de +nalt" calificare. Durata: 1 lun"
(n vederea an)aj"rii operatorilor te<nici3 se va or)ani*a un concurs3 conform procedurilor specifice:
se va alc"tui o comisie de specialitate3 vor fi stabilite criteriile de selecie3 se va stabili tematica3
biblio)rafia precum i subiectele test"rilor. Se are +n vedere principiul e)alit"ii de anse3
nediscrimin"rii personalului i respectarea criteriilor de selecie de comisia de specialitate.
A'&%,%&(&+( ": Publicitatea proiectului. Durata: 3 luni
S' -lmas S#6 va asi)ura o vi*ibilitate i o promovare adecvat" a +nceperii implement"rii
proiectului - prima lun" din )raficul de activit"i A precum i a obiectivelor reali*ate3 a re*ultatelor
obinute3 +n conformitate cu prevederile contractuale.
!ceast" activitate va avea urm"toarele re*ultate:
- 3 articole +n presa re)ional"@
- . plac" e5plicativ"@
- -c<ipamente ac<i*iionate prin proiect vor avea aplicate un autocolant ce
menionea*" elementele prev"*ute +n Manualul de identitate vi*ual"@
33
- Brouri3 pliante A care s" pre*inte reali*"rile proiectului.
A'&%,%&(&+( @: !uditul financiar. Durata: 1 lun"
!ceast" activitate se desf"oar" +n ultima lun" a planului de implementare a proiectului3 c$nd se va
verifica modul +n care au fost respectate procedurile de ac<i*iie public"3 de )estionare financiar" a
proiectului. !ceast" activitate va fi reali*at" fie de c"tre !utoritatea de !udit3 dele)at" de
!utoritatea de Mana)ement al Pro)ramului3 fie de o firm" independent"3 speciali*at" +n astfel de
activit"i. 'osturile de audit vor fi suportate din bu)etul pre*entului proiect.
A'&%,%&(&+( =: Mana)ementul de proiect. Durata: 12 luni
!ceast" activitate se va desf"ura pe toat" perioada de implementare a proiectului. Pentru
transparena profund" a activit"ilor ce urmea*" a fi reali*ate +n ba*a pre*entului proiect3 am ataat
dia)rama )antt dup" cum urmea*":
?ab..3 Dia)rama Dantt
12 $3/%
S+4+2&03$ 1 S+4+2&03$ 2
A'&%,%&(&+ L3/(
1 2 3 4 " @ = > ? 1< 11 12
O09(/%8(&%(
0+25#/2(*%$:
1.Pre)"tirea
implement"ri
proiectului@ -publicitate
S' -6M!S S#6
2..r)ani*area licitaiilor
pentru bunuri i servicii
S' -6M!S S#6
3.!c<i*iionarea
ec<ipamentelor
S' -6M!S S#6
.!n)ajarea a
operatori te<nici de
+nalt" calificare
S' -6M!S S#6
%.Publicitatea
proiectului
S' -6M!S S#6
&.!uditul financiar !utoritatea de !udit
2.Mana)ementul
proiectului
S' -6M!S S#6
KSursa: Documente interne S' -lmas S#6
4.4 M(/(9+4+/&3$ 50#%+'&3$3%
)etode de implementare
Implementarea proiectului trebuie s" asi)ure alocarea eficient" i optim" a activit"ilor
responsabilit"ilor astfel +nc$t proiectul s" fie calificativ3 conform cerinelor i +ncadrat +n timp i
bu)et. Principiile de ba*" ale implemet"rii proiectului corelate cu metodolo)ia de implementare
sunt:
'onfi)urarea procesului corect
Stabilitatea scopului
3
!daptarea la o sc<imbare continu"
M"surarea pro)resului i raportarea
!ccelerarea succesului proiectului
Mana)ementul proiectului3 respectiv funciile c<eie +n desf"urarea anali*ei detaliate a
sistemului e5istent pentru implementarea i confi)urarea aplicaiilor vor fi asi)urate de c"tre
specialitii din cadrul S' -6M!S S#6.
-c<ipa de proiect va elabora o documentaie +n care se vor preci*a or)ani)rama proiectului3
funciile proiectului3 obiectivele proiectului3 planul de implementare /cu fa*ele3 etapele3 durata i
ealonarea +n timp ale acestora03 resursele materiale3 financiare i umane3 de*volt$nd detaliat
subpunctele ce vor fi cuprinse +n fa*ele proiectului.
#elaia cu alte pro)rame8Strate)ii8 Proiecte
?ab.. Pro)ramele folosite la implementarea proiectului
T%5 D+/34%0+ M#6 6+ 0+$(7%#/(0+
Pro)ram
Pro)ramul .peraional #e)ional3 !5a
Sprijinirea de*volt"rii mediului de
afacerii re)ional i local A .3.
Sprijinirea de*volt"rii
micro+ntreprinderilor
'ontribuie la:
- Sprijinirea +ntreprinderilor pt creterea
competitivit"ii i valorificarea resurselor
materiale i a forei de munc" locale
Strate)ie Plan de De*voltare a #e)iunii 'entru
2112-2113@ Prioritatea II si L
'ontribuie la:
- stimularea de*volt"rii IMM prin creterea
calit"ii produselor@
- de*voltarea competitivit"ii economiei
re)ionale@
- creterea nivelului te<nolo)ic a +ntre)ii
reele productive a re)iunii.
Proiect
!lt document
relevant la nivel
naional8re)ional
'adrul Strate)ic 9aional de #eferin"
2112-2113
'ontribuie la:
- obiectiv 'S9#3 reducerea disparit"ilor de
de*voltare economic" i social" dintre
#om$nia i statele membre ale ,niunii
-uropene prin )enerarea unei creteri
suplimentare de 1%-21C a PIB p$n" +n anul
211%.
- creterea competitivit"ii pe termen lun) a
economiei rom$neti
!lt document
relevant la nivel
naional8re)ional
'oncept de De*voltare Durabil" a
Tudeului Braov- 'ap II: Mediul de
afaceri
'ontribuie la:
- creterea productivit"ii i a potenialului
de inovare +n r$ndul companiilor locale
KSursa: 'S9# iunie 2112
!stfel3 fa*ele de implementare ale proiectului de cretere a capacit"ii de producie
industrial" aplicat" la S' -6M!S S#6 sunt:
3%
I. C#/'+5&3($%8(0+( /iniierea0 proiectului:
S-au f"cut anali*e asupra:
dinamicii pieei materialului rulant@
concurenei pe pia"@
cererii pieei@
situaiei financiare actuale a societ"ii@
structurii personalului firmei -6M!S S#6.
II. F+8(*%$%&(&+(
S-a stabilit necesitatea eficienti*"rii i creterii calit"ii activit"ii de producie al +ntreprinderii3
ans" de penetrare a pieei cu produse competitive i durabile. Pentru )"sirea modalit"ii optime de
de*voltare s-au identificat mai multe posibilit"i de desf"urare a activit"ii care au luat +n
considerare:
potenialul te<nic3 financiar i uman actual al S' -lmas S#6@
potenialul economic derivat din valorificarea re*ultatelor proprii cercet"ri@
caracteristicile specifice ale domeniului +n care se desf"oar" activitatea@
resursele financiare actuale ale societ"ii@
posibilitatea identific"rii altor surse de finanare@
alternativele e5istente +n materie de dotare material"@
e5periena mana)erial" i profesional" a personalului e5istent +n companie.
!u fost propuse urm"toarele variante:
continuarea activit"ii curente3 +n condiiile actualei dot"ri@
moderni*area dot"rii te<nice i creterea productivit"ii@
crearea infrastructurii +nalt te<nolo)i*at"3 cu utilaje de ultim" )eneraie.
! fost aleas" ultima variant" ca fiind cea optim" pentru scopul propus. Pentru aceast" variant" s-a
+ntocmit un plan de afaceri.
III. P$(/%.%'(0+( 50+$%4%/(0: A s-a f"cut pe ba*a studiului planului de afaceri
au fost studiate datele te<nice specifice de reali*are a proiectului@
s-a f"cut o evaluare a disponibilului +n resurse financiare3 te<nice3 materiale i umane@
s-a reali*at o estimare a timpului disponibil pentru un plan )eneral al proiectului.
3&
(n vederea reali*"rii unei dot"ri moderne a S' -lmas S#6 s-a evideniat necesitatea an)aj"rii a
+nc" persoane. Din punct de vedere al dot"rii3 activitatea se desf"oar" utili*$nd un proces semi-
automat3 cu utilaje u*ate fi*ic i moral3 iar pentru a +mbun"t"ii calitatea i eficiena muncii s-a
prev"*ut prin proiect ac<i*iionarea de ec<ipamente i linii complete de asamblare3 toate conform
standardelor internaionale i de ultim" )eneraie.
#esursele financiare s-au dovedit insuficiente pentru proiectul propus. !u fost identificate
mai multe surse pentru acoperirea necesarului de finanare i s-a <ot"r$t +ncercarea de atra)ere a
unei finan"ri nerambursabile.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
IV. P$(/%.%'(0+( 6+&($%(&: 1 a stabilit pas cu pas etapele de implementare a proiectului.
S1au avut +n vedere: - toate anali*ele f"cute anterior asupra pieei de profil3 concurenei3 clienilor3
furni*orilor de utilaje3 materii prime3 materiale i for" de munc". S-au luat +n calcul elementele de
risc care pot ap"rea pe parcursul derul"rii proiectului. ! fost stabilit un plan detaliat al tuturor
activit"ilor i etapelor necesare implement"rii proiectului.
V. EH+'37%(
S-a conceput un ansamblu de proceduri care re)lea*" metodele specifice de reali*are a fiec"rei
activit"i. Pentru ac<i*iia de ec<ipamente i pentru liniile te<nolo)ice unitare +n concordan" cu
dotarea te<nic" e5istent":
determinarea caracteristicilor te<nice necesare
solicitare de oferte de la furni*ori sau invitaii la licitaie
selecie de oferte
contractare
plat"
recepie
montare si punere +n funciune
asi)urare
Pentru activit$ile de anga9are*
derularea procedurilor specifice pentru or)ani*area unor concursuri pe domeniile necesare@
+nc<eierea contractelor de munc" cu persoanele selectate +n urma concursurilor@
Pentru activit$ile de promovare i diseminare*
selectarea furni*orilor de servicii@
32
+nc<eierea contractelor pentru furni*area serviciilor specifice@
elaborarea planului de marIetin) i reali*area serviciilor de promovare ale proiectului.
VI. F%/($%8(0+(
Dup" completarea moderni*"rii i dot"rilor se face punerea +n funciune a ec<ipamentelor i
aducerea acestora la parametrii de productivitate i calitate propui. Se fac verific"ri ale procesului
te<nolo)ic cu diferite re)laje ale ec<ipamentelor3 folosind dispo*itive specifice operaiunilor
efectuate.
)otivele pentru alegerea metodologiei propuse*
'onsiderentele care au stat la ba*a metodolo)iei mai sus caracteri*ate sunt:
creterea productivit"ii +ntreprinderii@
atin)erea unui nivel al venitului /din produse v$ndute0 care s" amorti*e*e investiia +n cel
mult % ani@
diversificarea produciei@
creterea calit"ii produselor finite@
crearea a cel puin noi locuri de munc" +n activitatea de producie.
Cum inten$ioneaz proiectul s continue un proiect anterior
Proiectul de fa" nu intenionea*" s" continue un proiect anterior. Scopul acestui proiect contribuie
la +ndeplinirea obiectivelor strate)ice pe termen lun) ale firmei -lmas S#6 i anume producia la
scar" lar)" a materialului rulant3 creterea competitivit"ii economice a societ"ii i de*voltare
susinut" i eficient" pe termen lun).
Procedurile de evaluare intern*
Monitori*area proiectului3 +n cadrul tuturor fa*elor sale: de +ntocmire3 de implementare3 de
finali*are i de control al re*ultatelor se reali*ea*" prin urm"toarele metode de evaluare intern":
+nainte de implementarea proiectului3 prin identificarea punctelor tari i punctelor slabe i
corelarea parametrilor proiectului cu realitatea pieei@
+n timpul implement"rii3 prin urm"rirea planului de activitate@
dup" implementare3 prin compararea re*ultatelor obinute cu cele propuse.
-valuarea efectelor implement"rii proiectului se va face de c"tre mana)erul de proiect3 +mpreun"
cu ceilali membrii responsabilii.
D30(&( 50#%+'&3$3%
37
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semn"rii contractului de finanare.
C($+/6(03$ ('&%,%&:7%$#0
?ab..% 'alendarul activit"ilor desf"urate
A'&%,%&(&+
D+ $( 6(&(
<1.11.2<<>
P;/: $(
<1.11.2<<?
8% $3/( (/ 8% $3/( (/
!ctivitatea 1.Pre)"tirea implement"rii proiectului3 definirea
ec<ipei3 elaborare plan de aciune. Publicitate 11 11 2117 11 12 2117
!ctivitatea 2..r)ani*area licitaiilor 11 12 2117 11 13 2114
!ctivitatea 3. !c<i*iionarea ec<ipamentelor]Soft 11 13 2114 11 12 2114
!ctivitatea .!n)ajarea a patru operatori te<nici de +nalt"
calificare 11 12 2114 11 17 2114
!ctivitatea %.Publicitatea proiectului 11 17 2114 11 11 2114
!ctivitatea &.!uditul financiar 11 11 2114 11 11 2114
!ctivitatea 2. 11 11 2117 11 11 2114
KSursa: Documente interne S' -lmas S#6
I/6%'(&#0%
?ab..& Indicatori utili*ai +n perioada de implementare
I/6%'(&#0%
V($#(0+( $(
G/'+53&3$
5+0%#(6+% 6+
%45$+4+/&(0+
V($#(0+( $(
2.;0)%&3$
5+0%#(6+% 6+
%45$+4+/&(0+
V($#(0+( $( 2.;0)%&3$
5+0%#(6+% 6+
4+/7%/+0+
#*$%9(&#0%+ (
%/,+2&%7%+%
A3 (/%B
R+($%8(0+
!ctive tan)ibile ac<i*iionate prin
proiect /buc0
1 11 11
!ctive intan)ibile ac<i*iionate prin
proiect /buc0
1 1 1
R+83$&(&
'reterea cifrei de afaceri /C0 1 1%C 22C
9um"rul locurilor de munc" create 1
9um"rul locurilor de munc" meninute 22& 231 231
KSursa: S' -mals S#6
S32&+/(*%$%&(&+( 50#%+'&3$3%
Dup" +ncetarea finan"rii solicitate prin pre*enta cerere de finanare3 ec<ipamentele i liniile
te<nolo)ice vor fi susinute de firma S' -lmas S#6 care asi)ur" operarea i +ntreinerea investiiei
+n timp. . astfel de investiie ar putea fi reali*at" de firm" acces$nd credite bancare dar pentru a
finali*a ar fi nevoie de cca % ani. !sistena financiar" nerambursabil" va asi)ura implementarea
34
proiectului intr-un timp c$t mai scurt /12 luni0 i conform standardelor prev"*ute de ,niunea
-uropean".
Dotarea te<nic" de care dispune S' -lmas S#63 completat" cu investiia solicitat" prin acest
proiect3 cerinele pieei i reali*"rile te<nico-economice ale firmei de p$n" acum3 sunt o dovad"
cert" a capacit"ii acesteia de a asi)ura meninerea3 +ntreinerea i funcionarea investiiei pe fiecare
din cei 3 ani de dup" +nc<eierea proiectului i +ncetarea finan"rii nerambursabile.
#esursele umane care vor activa +n cadrul societ"ii vor fi m"rite3 completate cu operatori
te<nici de +nalt" speciali*are care s" asi)ure utili*area la parametrii ma5imi a eficienti*"rii acestor
ac<i*iii3 concomitent cu meninerea personalului e5istent.
Previ*iunea privind evoluia flu5ului net de numerar pe fiecare din urm"torii 3 ani de la
+ncetarea finan"rii nerambursabile este po*itiv".
A/3$ 1 635:
%45$+4+/&(0+ A$+%B
A/3$ 2 635:
%45$+4+/&(0+ A$+%B
A/3$ 3 635:
%45$+4+/&(0+ A$+%B
1.2&4 %%4.21 &12.221
KSursa: S' -lmas S#6
Se poate sublinia faptul c" firma S' -lmas S#6 are capacitatea financiar"3 te<nic" dar i din punct
de vedere al resurselor umane de asi)ura meninerea3 +ntreinerea i funcionarea investiiei pe
fiecare din cei trei ani de dup" +nc<eierea proiectului i +ncetarea finan"rii nerambursabile.
4." I45('&3$ (-3&#03$3% .%/(/'%(0 /+0(4*302(*%$ (2350( %45$+4+/&:0%% 50#%+'&3$3%
Societatea S' -lmas S#6 a demonstrat +nc" de la +nfiinarea ei3 o activitate susinut" +n
privina de*volt"rii activit"ii sale i +ncearc" s" ofere i altor societ"i din circuitul economic
re*ultatele obinute. (n obiectivele pe termen lun)3 firma i-a propus eliminarea decalajului
te<nolo)ic fa" de societ"ile similare europene3 de*voltarea pieei interne i accederea pe piaa
internaional" +ntr-o concuren" loaial"3 +ntruc$t an)ajaii i pre)"tirea lor profesional"3 permite
situarea societ"ii la nivelul celor occidentale.
Pe parcursul de*volt"rii companiei3 s-au concreti*at parteneriate solide cu societ"i de
renume:
JDema)J A MacaraleR'omponente3
J6indeJ - -c<ipamente pentru stivuit3
JBuc<er MGdraulicsJ A 'omponente <idraulice pentru ascensoare3
JMidroliftJ ] Platforme pentru transportul persoanelor cu di*abilit"i3
JM"nelJ A Depo*ite 'arusel3
J\^<rJ A Sisteme de parcare auto3
1
JMarco !BJ Suedia A Platforme ridic"toare.
6ipsete dotarea te<nic" performant"3 dotarea la nivelul actual pe plan mondial.
Derularea corect" din punct de vedere al mana)ementului financiar /respectarea sumelor
alocate pe c<eltuieli eli)ibile pro)no*ate3 precum i efectuarea corect" a modalit"ilor de plat" +n
conformitate cu le)ile #om$niei0 impune apelarea la asisten" financiar" nerambursabil" A )ranturi
din partea unor fonduri financiare sau instituii speciali*ate3 pentru care s-au prev"*ut sume +n
cadrul proiectului i cu care se vor +nc<eia contracte de asisten" financiar"
Doar efortul financiar al S' -lmas S#6 +n reali*area acestui proiect ar +nsemna prelun)irea
+n timp a investiiei i +nt$r*ierea de*volt"rii pieei de desfacere.
;aptul c" o astfel de investiie poate fi reali*at" pe durata unui an3 cu sprijin financiar
european3 scurtea*" durata de atin)ere a obiectivelor cu cca ani3 m"rete potenialul competitiv al
firmei i crete substanial productivitatea seciei A 1C i fe*abilitatea produselor reali*ate la
standardele internaionale impuse de pia".
D+&($%+0+( '#2&30%$#0 50#%+'&3$3% 5+ .%+'(0+ '(&+9#0%+ 6+ 'J+$&3%($:
?ab..2 Detalierea costurilor proiectului pe tipuri de c<eltuieli
F%/(/7(0+(
/+0(4*302(*%$:
C#/&0%*37%( 50#50%+
D+/34%0+(
'J+$&3%+$%
V($#(0+(
&#&($: (
'J+$&3%+$%%
'3
TVAA$+%B
V($#(0+(
&#&($:
+$%9%*%$: (
'J+$&3%+$%%
A$+%B
P0+,+6+0%$+
$+9($+
P0#'+/&3$
ACB
V($#(0+(
.%/(/7:0%%
/+0(4*302(*%$+
A$+%B
$( ,($
+$%9%*%$:
( 'J+$&
A$+%B
CJ+$&
'#/+H+ )%
/++$%9%*%$
A$+%B
1 2P3]7 3P&]2 % & 2 7
Mijloace
fi5e
-?an)ibile
-Intan)ibile
1.&.1&
1.&%
1.231.341
1.372
.rd. M-;
22821.12.17
&1C 237.23
724
42.1%&
%%3
233.22
2&3
'onsultan"
pt
elaborarea
planului de
afaceri
3&.24& 31.423
.rd. M-;
22821.12.17
&1C 17.%% 12.3&4 %.72%
!lte c<elt
publicitare3
ac<i*iii
publice3
audit fin.
%.343 - - 1C - - %.343
TOTAL 1."<>.<<< 1.2@2.@?" 1 1 ="=.@1= "<".<=> 24".3<"
KSursa: S' -lmas S#6
1
Derularea corect" din punct de vedere al mana)ementului financiar /respectarea sumelor
alocate pe c<eltuieli eli)ibile pro)no*ate3 precum i efectuarea corect" a modalit"ilor de plat" +n
conformitate cu le)ile #om$niei 0 impune apelarea la asisten" financiar" nerambursabil" A )ranturi
din partea unor fonduri financiare sau instituii speciali*ate3 pentru care s-au prev"*ut sume +n
cadrul proiectului i cu care se vor +nc<eia contracte de asisten" financiar". Doar efortul financiar
al S' -lmas S#6 +n reali*area acestui proiect ar +nsemna prelun)irea +n timp a investiiei i
+nt$r*ierea de*volt"rii pieei de desfacere.
Laloarea ec<ipamentelor de producie +mpreun" cu soft-ul repre*int" 42.%C din totalul
costurilor eli)ibile ale pre*entului proiect.
La crete num"rul an)ajailor cu locuri noi de munc"3 ceea ce repre*int" o cretere de
1.1C fa" de num"rul an)ajailor e5istent la data depunerii proiectului per total companie i C fa"
de num"rul an)ajailor e5isteni iniial +n atelierul de producie poduri rulante3 unde se va
implementa proiectul. !v$nd +n vedere obiectivele pe termen lun) a firmei i parametrii economici
pentru urm"torii ani3 se aprecia*" c" realist" meninerea num"rului de an)ajai pentru cel puin 3 ani
de la finali*area implement"rii proiectului.
'ontrolul i interpretarea re*ultatelor
?ransmiterea unor formulare specifice c"tre noii clieni pentru obinerea de informaii le)ate
de faptul cum au intrat +n le)"tur" cu noi /publicitate offline sau online03 care au fost
criteriile principale care le-au su)erat intenia de cump"rare3 cum aprecia*" calitatea
produselor i serviciilor oferite@
Monitori*are statistici vi*itare site-uri i de*voltarea *onelor /pa)ini cu descrierea
produsului3 pa)in" de servicii3 pa)in" de lucr"ri de referin"3 etc0 de interes@
Implementarea unui cod de reclam" pentru publicitatea reali*at"3 pentru identificarea
mijloacelor eficiente de promovare@
'alcularea eficienei activit"ilor de promovare +n funcie de volumul de v$n*"ri reali*at@
!ctuali*area ba*ei de date cu noile contracte reali*ate.
4.@ P$(/3$ .%/(/'%(0
9ecesarul de finanare
Investiia propus" a se reali*a de = Moderni*are +ntreprindere prin ac<i*iia de ec<ipamente
+nalt te<nolo)i*ate >3 se va face +n secia de producie a podurilor rulante.
!c<i*iia acestor noi ec<ipamente este justificat" de cererea pieii3 cerere care a crescut fa"
e anul 2112 cu 31C3 dep"ind astfel capacitatea actual" de producie. De asemenea cerinele privind
2
calitatea din partea clienilor sunt mai ridicate ceea ce impune sc<imbarea te<nolo)iei e5istente de
fabricaie.
'osturile pentru reali*area investiiei +n secia de producie poduri rulante3 din cadrul S'
-lmas S#63 vor fi constituite din urm"toarele c<eltuieli3 dup" cum urmea*" +n tabelul urm"tor:
?ab..7 Detalierea costurilor proiectului
C(&+9#0%+ 6+
CJ+$&3%+$%
V($#(0+K$+%
A'3 TVAB
V($#(0+( +$%9%*%$: (
'J+$&3%+$%%A$+%B
P#/6+0+ 6%/ &#&($
%/,+2&%7%+ACB
!c<i*iionare mijloace fi5e 1.&%.714 1.231.222 42.2 C
'<eltuieli de consultan" pt
pre)"tirea proiectului 3&.247 31.423 2.C
!lte c<eltuieli /publicitate3 audit3
ac<i*iii publice0 %.343 - 1.3&C
T#&($ 1."<>.<<< 1.2@2.@?" 1<<C
KSursa: Documente interne S' -lmas S#6
S302+$+ 6+ .%/(/7(0+
Pe durata de implementare a proiectului - Laloarea total" a proiectului cu ?L! este de
1.%17.111 lei. 'ontribuia solicitantului va fi de 1C din valoarea eli)ibil" adic" %1%.127 lei3 plus
valoarea neeli)ibil" a proiectului adic" 2%.31% lei. ;inanarea nerambursabil" va fi +n valoare de
2%2.&12 lei3 adic" &1C din valoarea eli)ibil" a investiiei.
?ab..4 Sursele de finanare ale proiectului
N0.
'0& S302+$+ 6+ .%/(/7(0+ V($#(0+ A$+%B
i.
ii.
iii.
1
2
2.1
2.2
Laloarea total" a proiectului
Laloarea neeli)ibil" a proiectului
Laloarea eli)ibil" a proiectului
!jutor financiar nerambursabil solicitat
'ontribuia solicitantului
'ontribuia +n numerar
'ontribuia prin +mprumut
1.%17.111
2%.31%
1.2&2.&4%
2%2.&12
2%1.373
-
2%1.373
Sursa: Documente interne S' -lmas S#6
Dup ncetarea finan$rii neram"ursa"ile - S' -lmas S#6 +i va susine activitatea aferent"
implement"rii proiectului din surse proprii. !cest fapt este demonstrat de flu5ul net de numerar
cumulat neactuali*at3 care este po*itiv +n fiecare an de previ*iune. ?rebuie menionat faptul c"
anali*a financiar" s-a efectuat pentru proiectul de investiie3 deci pentru secia de producie poduri
rulante.
3
S' -lmas S#6 va fi o societate profitabil"3 i dup" implementarea proiectului3 prin toate
celelalte secii e5istente +n fabric"3 dar mai ales prin secia de producie poduri rulante pentru care s-
a efectuat anali*a financiar"3 deoarece flu5ul de numerar va fi po*itiv +n fiecare an de anali*".
;i)..1 -voluia veniturilor din producia de poduri rulante dup" implementarea proiectului
B39+&3$ 6+ ,+/%&30% )% 'J+$&3%+$% I proiect /lei0 A f"r" ?L!
?ab..11 Proiecia bu)etului de venituri i c<eltuieli3 aferent proiectului A anual
N0
'0&
S5+'%.%'(7%+KA/3$
A/3$ 1
5+0%#(6( 6+
%45$+4+/&(0+
A/3$ 1
6+
(/($%8:
A/3$ 2
6+
(/($%8:
A/3$ 3
6+
(/($%8:
I L-9I?,#I ?.?!6-3 din care: 21.22.44 2%.3%&.71% 24.71.241 33.412.121
10 Lenituri din e5ploatare 21.77.23% 2.444.%33 24.%4.%11 33.%11.7%
a0Producia v$ndut" 12.%%1.73 21.11.111 2%.&71.111 24.%32.111
b0!lte venituri din e5ploatare 3.332.411 3.%44.%33 3.224.%11 3.4&7.7%
20Lenituri financiare 31.2%4 3%2.222 372.271 1&.&7&
30Lenituri e5cepionale 1 1 1 1
II 'M-6?,I-6I ?.?!6-3 din care: 21.147.42 2%.123.%1 24.3%7.23% 33.321.272
10'<eltuieli pt. e5ploatare 21.&11.3&1 2.&2%.731 24.1%4.4% 33.122.1
a0'<eltuieli cu materii prime si
materiale
12.277.&3 1%.231.121 17.%&1.2 21.412.71
b0'<eltuieli de personal .321.1%2 %.1%2.4%4 &.44.124 2.&13.7&
c0'<eltuieli privind ener)ia i apa 2&1.722 313.222 32%.11 3&.1&
d0!lte c<eltuieli de e5ploatare 3.124.&47 3.3.12 3.&2.%4 3.312.113
20'<eltuieli financiare 42.13& 342.214 247.272 143.773
30'<eltuieli e5cepionale 1 1 1 1
0Profit brut 12&.4& 333.2&% 73.%%% %%.77
%0Impo*itul pe profit 21.234 %3.322 22.3&4 72.31
&0!lte c<eltuieli cu impo*ite 1 1 1 1
III #-V,6?!?,6 9-?/I-II0 11&.2%2 224.43 1&.17& %7.%3
KSursa: S' -lmas S#6
S' -6M!S S#63 are +n momentul de fa" un teren cu o suprafa" total" de 11.211 mp3 pe
care se afl" construit" <ala de producie cu suprafaa de 2711 mp. ;irma dispune de o <al" nou" i

modern" de 2.711 mp /investiie reali*at" la standarde europene de 23% mil euro03 spaii de
ma)a*ine-depo*it de 211 mp3 iar pentru birouri sunt alocai 311 mp.
Investiia propus" prin proiect const" +n JModerni*are +ntreprindere prin ac<i*iia de
ec<ipamente +nalt te<nolo)i*ateJ.
!nali*a financiar" +mpreun" cu toate previ*iunile s-au efectuat pentru secia de producie
poduri rulante3 pentru c" aici se va reali*a investiia.
Leniturile re*ultate pe secia de reali*are poduri rulante au fost calculate in$nd cont de
num"rul de poduri produse pe an i de preul la care se v$nd3 dup" cum urmea*":
:enituri an ; dup implementare < 044 poduri = >?444 euro = >(@> lei < 0?'A@@'444 lei
Momentan societatea produce i vinde apro5imativ 111 de poduri rulante pe an3 iar dup"
reali*area investiiei se preconi*ea*" o cretere a produciei ajun)$ndu-se la 211 de poduri pe an.
(n al doilea an dup" implementarea proiectului veniturile re*ultate din reali*area podurilor
rulante vor crete cu 21C fa" de anul anterior3 iar +n anul 3 dup" implementarea proiectului cu
1%C.
(n ceea ce privesc c<eltuielile3 fiecare cate)orie de c<eltuieli inclus" +n cas<-floH-ul
proiectului va fi detaliat" mai jos.
'<eltuieli cu materii prime i materiale A (n primul an dup" implementarea proiectului producia
seciei de reali*are poduri rulante va crete3 se va eficienti*a3 astfel va fi nevoie de o cantitate mai
mare de materii prime i materiale. Din acest motiv aceste c<eltuieli au o valoare foarte mare3 de
17.217.22 lei +n primul an dup" reali*area investiiei3 i repre*int" apro5imativ &3C din suma
total" a c<eltuielilor de e5ploatare.
'osturile de personal A ca urmare a implement"rii proiectului vor fi an)ajate +nc" persoane3 astfel
+n primul an dup" implementare al proiectului aceste costuri vor fi +n valoare de %.112.&21 lei.
!cestea vor crete +n perioada de anali*" cu o medie anual" de 21C fa" de anul anterior.
'<eltuielile cu ener)ia3 apa3 )a* /de re)ie0 A aceste c<eltuieli +n urma implement"rii proiectului vor
crete3 de la an la an datorit" creterii preurilor la utilit"i i creterii consumului societ"ii3
deoarece o cretere a produciei duce la un consum mai ridicat de utilit"i. (n primul an de anali*"
acestea vor fi in valoare de 3&1.4 lei. 'osturile de re)ie vor crete cu o medie anual" de 12C fa"
de anul anterior3 pe perioada de anali*".
!lte c<eltuieli de e5ploatare A +n aceast" cate)orie sunt cuprinse c<eltuielile cu deplas"rile3 cu
pre)"tirea an)ajailor3 simpo*ioane3 protocol3 consultan"3 etc. i din acest motiv ele au o valoare
destul de mare3 astfel c" +n primul an de anali*"3 sunt +n sum" de .17&.%7 lei3 repre*ent$nd 1C
din totalul c<eltuielilor de e5ploatare.
%
R+83$&(&3$ 6%/ +H5$#(&(0+ A $+% B
?ab..11 #e*ultatul din e5ploatare
A/3$ 1
A5+0%#(6( 6+
%45$+4+/&(0+B
A/3$ 1 6+
(/($%8:
A/3$ 2 6+
(/($%8:
A/3$ 3 6+
(/($%8:
Lenituri din e5ploatare 2.7%2.73% 24.24. 3%.1%&.71& 34.7&%.%22
'<eltuieli din e5ploatare 2.%1%.&21 24.31.234 3.%71.3% 34.71.111
R+83$&(&3$ 6%/ +H5$#(&(0+ 33=.214 444.=<" 4=".4=2 3>4.4@=
KSursa: Documente interne S' -lmas S#6
#e*ultatul din e5ploatare P venituri din e5ploatare A c<eltuieli din e5ploatare
D30(&( 6+ 0+'35+0(0+ ( %/,+2&%7%+% A$+%B
Dr < :iBPn ( Pn P profitul mediu pe perioada pro)no*at"
Pn P 32.732
Dr P 1.%17.111 lei 8 32.732 lei P 33 ani
Durata de recuperare a investiiei este de 33 ani3 durat" considerat" bun" conform D<idului
pentru !nali*a 'ost-Beneficiu a proiectelor de investiii.
R(&( %/&+0/: 6+ 0+/&(*%$%&(&+ .%/(/'%(0: A$+%B
#ata intern" de rentabilitate financiar" calculat" la costul investiiei #I#;8' e5prim" acel
nivel al ratei dob$n*ii care e)ali*ea*" veniturile nete actuali*ate re*ultate +n urma investiiei cu
c<eltuielile actuali*ate implicate de investiie i care face ca valoarea venitului actuali*at net L!93
s" fie *ero.
(n ca*ul acestui proiect3 rata intern" de rentabilitate financiar" calculat" la costul investiiei
este mai mic" dec$t %C3 #I#;8' P - 3C. Laloarea actuali*at" net" calculat" la costul investiiei
/L!9;8'0 este +n ca*ul nostru de A 11.1&4 lei. . #I#;8' mai mic" dec$t %C i o L!9;8'
ne)ativ" a proiectului3 demonstrea*" faptul c" S' -lmas S#6 nu poate s"-i susin" sin)ur"
investiia3 f"r" ajutorul ;ondurilor -uropene.
#ata de actuali*are folosit" este de 4C conform recomand"rilor D<idului Pro)ramului
.peraional Sectorial 'reterea 'ompetitivit"ii -conomice /P.S ''-0 2112- 133 !5a Prioritar" 1-
,n sistem inovativ i eficient de producie3 Domeniul de intervenie D1.13 !2- Sprijin financiar de
p$n" la 421.111 lei pentru +ntreprinderi mici i mijlocii.
R(&( G/6(&#0:0%%
Ri < total datorii B total active
?ab..12 #ata +ndator"rii
A/3$ 1
A5+0%#(6( 6+
%45$+4+/&(0+B
A/3$ 1 6+
(/($%8:
A/3$ 2 6+
(/($%8:
A/3$ 3 6+
(/($%8:
&
?otal datorii /lei0 1&.4%2.311 12.317.4% 14.134.3 14.441.311
?otal active /lei0 27.1%2.723 31.242.13 32.2&%.72 3.&33.41
RATA INDATORRII
<.@< <."= <."> <.">
KSursa: S' -lmas S#6
#ata +ndator"rii este considerat" ca fiind bun" +n urma calculelor reali*ate a re*ultat o valoare
subunitar"3 ceea ce +nseamn" c" activele sunt mai mari dec$t datoriile3 deci firma mai are
capacitatea de a se +mprumuta.
C%.0+
De la +nfiinare p$n" ast"*i3 compania -lmas cunoate o evoluie foarte bun"3 atin)$nd o
cifra de afaceri de 2& mil. de -uro +n anul 2117.
Dintr-o societate mic" format" iniial din 12 an)ajai au devenit o companie mare cu un
colectiv format din 2&1 de an)ajai cu o +nalt" calificare profesional".
;i)..2 -voluia cifrei de afaceri i a num"rului de an)ajai +n perioada 211-2114
(n urma implement"rii proiectului S' -lmas S#6 este o societate mai profitabil"3
observ$ndu-se creterea cifrei de afaceri de la an la an3 pentru secia de producie poduri rulante. (n
primul an dup" implementarea proiectului aceasta crete cu 22C fa" de anul +n care se
implementea*" proiectul. (n urm"torii ani creterea este de 21C i respectiv 1%C +n fiecare an fa"
de anul anterior.
CAP ". CONCLUZII I RECOMANDRI
;ondurile Structurale i de 'oe*iune sunt instrumente financiare prin care ,niunea
-uropean" acionea*" pentru reali*area celor trei obiective ale Politicii de 'oe*iune prin
2
implementarea Pro)ramelor .peraionale3 pentru eliminarea disparit"ilor economice i sociale +ntre
re)iuni3 +n scopul reali*"rii coe*iunii economice i sociale.
!"iectivele Politicii de Coeziune a ,niunii Europene n perioada 044&+04;>*
- .biectivul 'onver)en": destinat s" )r"beasc" de*voltarea economic" pentru re)iunile r"mase +n
urm"3 prin investiii +n capitalul uman i infrastructura de ba*"@
- .biectivul 'ompetitivitate #e)ional" i .cuparea ;orei de Munc": destinat s" consolide*e
competitivitatea i atractivitatea re)iunilor3 precum i capacitatea de ocupare a forei de munc"
printr-o dubl" abordare /an)ajai i an)ajatori0@
- .biectivul 'ooperare ?eritorial" -uropean": urm"rete +nt"rirea cooper"rii la nivel transfrontalier3
transnaional i interre)ional.
Pentru perioada 044&+04;> eCist trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale
respectiv*
- ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional /;-D#0: sprijin pentru IMM-uri3 infrastructura de
transport3 mediu3 ener)ie3 educaie3 s"n"tate3 turism3 cercetare-de*voltare3 cooperare teritorial"@
- ;ondul Social -uropean /;S-0: educaie i formare profesional"3 adaptabilitatea forei de munc" i
a +ntreprinderilor3 inclu*iunea social"3 creterea eficienei administrative@
- ;ondul de 'oe*iune /;'0: infrastructura mare de transport i mediu.
Principalele obstacole cu care se confrunt" noile State Membre ale ,-3 implicit i #om$nia3
sunt reflectate +n abilitatea redus" de a folosi eficient fondurile internaionale3 +n lipsa e5perienei
pentru elaborarea unor proiecte de mare amploare la standarde europene3 deficitul de transparen" +n
or)ani*area licitaiilor3 precum i )radul sc"*ut de +nele)ere a metodelor prin care se pot accesa
finan"ri europene.
.biectivul )eneral urm"rit este reducerea rapid" a disparit"ilor sociale si economice +ntre
#om$nia i statele membre de la 31.1C din media PIBAului ,-8 loc +n 211 la 1C din medie +n
21133 iar obiectivele specifice sunt: creterea pe termen lun) a competitivit"ii economiei rom$neti3
de*voltarea infrastructurii la standarde europene3 de*voltarea capitalului uman3 consolidarea
capacit"ii administrative3 promovarea de*volt"rii teritoriale ec<ilibrate.
'<eltuirea ;ondurilor Structurale i de 'oe*iune implic" anual apro5imativ %1 mld. de la
bu)etul ,-3 plus cofinanare privat" naional" i re)ional". (n total3 sunt peste 11 de pro)rame
naionale i re)ionale administrate de statele membre3 inclusiv *eci de mii de proiecte selectate
anual.
Majoritatea "rilor care au aderat la ,niunea -uropeana +n mai 211 s-au dovedit a fi foarte
eficiente +n contractarea fondurilor. (ntr-adev"r3 "ri precum Slovenia au contractat peste nivelul
7
an)ajamentelor ,- pentru a asi)ura utili*area inte)rala a fondurilor +n situaia +n care
implementarea unor proiecte euea*". 'u toate acestea3 +n majoritatea "rilor3 absorbia fondurilor
structurale a crescut destul de lent +n timp deoarece le-a luat ceva timp s" cree*e capacitatea
administrativ" necesar" pentru verificarea proiectelor3 implementarea eficient"3 asi)urarea
cofinan"rii i decont"rii fondurilor ,- dup" transmiterea documentaiei corespun*"toare. De
e5emplu3 'e<ia i Polonia au avut o evoluie foarte modest" iniial3 astfel +nc$t +n 211% cererile
pentru pl"i intermediare erau de sub %C din an)ajamentele aferente perioadei 211-1&. Slovenia3
6ituania i 6etonia se descurc" bine3 dar Sloveniei i-a luat un an dup" aderare p$n" a +nceput s"
atra)" fonduri structurale. Structura or)ani*aional" i procedurile pentru aceste fonduri erau prea
complicate pentru a fi eficiente. Dup" modificarea sistemului la +nceputul anului 211%3 Slovenia a
devenit cea mai performant" ar" dintre noile state membre +n ceea ce privete atra)erea de fonduri
,-.
'apacitatea administrativ" de absorbie a fondurilor de postaderare +n #om$nia nu se
situea*" +nc" la un nivel suficient3 e5ist$nd multe i serioase sl"biciuni care trebuie re*olvate.
'omparaiile efectuate cu evalu"ri ale capacit"ii de absorbie din alte state3 la momente similare de
timp3 tra) un semnal de alarm" suplimentar3 in$nd cont de locul coda ocupat de #om$nia. -5ist"
sen*aia unei lipse de autoritate i de coordonare a procesului de pre)"tire pentru administrarea
fondurilor comunitare. Mi*a real" +n momentul de fa" este ca #om$nia s" fie capabil" s" absoarb"
c$t mai mult din fondurile comunitare care i-au fost sau +i vor fi alocate. Pentru ca s" c<eltuieti c$t
mai mult /i3 evident3 c$t mai eficient0 din banii altuia3 +n principiu3 nu te +mpin)e nimeni de la
spate. (n plus3 nu de puine ori3 mana)ementul politic al instituiilor implicate pare a fi destul de
puin implicat i interesat de problematica aceasta3 care A s" recunoatem A necesit" nu numai un
limbaj3 dar i cunotine specifice. !r fi necesar" o recentrali*are a procesului de construire a unei
capacit"i administrative de absorbie corespun*"toare. 'rearea unui )rup de lucru3 cu puteri reale
/autoritate +n obinerea informaiilor3 dar i autoritate de deci*ie03 la nivelul )uvernului3 care s"
urm"reasc" /+n scopul de a accelera0 toate aspectele le)ate de creterea capacit"ii de absorbie ar
putea fi o idee bun"'
(n ceea ce privete structura instituional"3 ar fi poate necesar" o mai bun" conectare a
+ntre)ului sistem de )estiune a fondurilor structurale la nivelurile superioare de deci*ie din cadrul
)uvernului. 'omunicarea i de*baterea re)ulat"3 la nivel de minitri3 a problemelor le)ate de
operaionali*area structurii de )estiune a fondurilor structurale ar fi de*irabil"3 pentru a se putea da
prioritate +n mod corespun*"tor acestui proces' Pe ansamblu3 mai puin de 1C din personal are
e5perien" +n lucrul cu fonduri comunitare. -ste vorba mai ales de e5perien" +n sensul de a fi primit
asisten" te<nic" sau de a fi monitori*at pro)rame finanate din fonduri europene. -ste mai puin
4
vorba de reali*area de anali*e economico-sociale3 elaborarea de strate)ii i cuantificarea
obiectivelor de de*voltare. 6a nivelul !M-urilor ponderea personalului cu e5perien" varia*" +ntre
21C i 1C. 6a nivelul .I-urilor3 ca*ul cel mai frecvent este acela al unui num"r de 1 A 2 persoane
cu e5perien" +n reali*area de anali*e3 elaborarea de strate)ii i cuantificarea obiectivelor.
Sunt necesare pro)rame specifice de pre)"tire a personalului3 a5ate pe aspectele le)ate de
fondurile structurale3 la toate instituiile implicate3 dar +n special la nivelul .I - urilor. Majoritatea
acestora a beneficiat mai de)rab" de cursuri cu caracter )eneral sau c<iar nepotrivit cu sarcinile pe
care le vor avea' (n conte5tul creat de noutatea i comple5itatea subiectelor le)ate de utili*area
fondurilor structurale i de coe*iune3 precum i de lipsa e5perienei +n acest domeniu impactul
asistenei te<nice primite poate fi determinant. Majoritatea !M-urilor /21C0 i cele mai multe dintre
.I-uri au beneficiat i continu" s" beneficie*e de o astfel de asisten"3 fapt ce indic" o oarecare
e5punere a personalului la e5perienele i cerinele ,-. Multe dintre pro)ramele de asisten" te<nic"
aflate +n curs de desf"urare sunt pro)rame de +nfr"ire instituional" /tHinnin)0. (n primul r$nd3 +n
multe situaii implicarea real" a instituiilor din spaiul comunitar este mai de)rab" formal". (n al
doilea r$nd3 pro)ramul asistenei te<nice a fost elaborat3 de re)ul"3 de partea str"in"3 care doar +n
rare ca*uri a beneficiat de cunoaterea prealabil" a mediului specific rom$nesc. (n al treilea r$nd3 nu
de puine ori coninutul cursurilor de pre)"tire este determinat i de calificarea e5perilor str"ini care
pot fi mobili*ai pentru a veni +n #om$nia la momente date. Pe scurt3 eficiena pro)ramelor de
tHinnin) nu este cea anticipat"3 i asta din vina ambelor p"ri3 care au serioase probleme de
comunicare i de implicare.
. anali*" a eficienei pro)ramelor de tHinnin) pare a fi necesar". Se impune o implicare
masiv" a acestor pro)rame +n construirea capacit"ii de absorbie a instituiilor rom$neti. 'u alte
cuvinte3 dac" tot beneficiem de asisten" te<nic"3 trebuie s" o folosim la ceea ce avem nevoie.
Motivarea resurselor umane r"m$ne o prioritate3 pentru a se evita plec"rile de personal +n momentul
+n care acesta ajun)e la o e5perti*" evaluat" mai profitabil3 din punct de vedere salarial3 +n sectorul
privat. -5ist" elemente nonsalariale care pot contribui la meninerea funcionarilor publici3 cum ar fi
perspectivele le)ate de carier"3 stabilitatea3 presti)iul sau e5punerea european". #eferitor la
or)ani*area cadrului partenerial3 s-a constatat c" numai o parte dintre !M-uri folosesc +n pre*ent
structuri parteneriale e5tinse3 celelalte fiind +ntr-un stadiu relativ avansat de pre)"tire a acestor
structuri. Din punct de vedere calitativ3 +n construcia structurilor parteneriale majoritatea !M-urilor
+i selectea*" partenerii din r$ndul instituiilor i or)ani*aiilor repre*entative +n domeniile de
activitate acoperite de planul sau pro)ramul operaional. !ctivitatea trebuie s" se desf"oare +ntr-un
cadru desc<is3 at$t la nivelul instituiei3 c$t i prin folosirea unui cadru partenerial e5tins. (n primul
ca*3 ne referim la relaiile de colaborare cu celelalte departamente ale instituiei3 iar +n cel de-al
%1
doilea3 folosirea unui cadru partenerial e5tins este o condiie esenial" pentru desf"urarea activit"ii
de pro)ramare3 repre*ent$nd totodat" i una dintre cerinele obli)atorii pentru pro)ramarea
;ondurilor Structurale i de 'oe*iune. 'oerena3 coordonarea i lipsa de suprapuneri a pro)ramelor
operaionale3 focali*area lor pe problemele cu adev"rat importante sunt aspecte deosebit de
importante. ?oate acestea nu pot fi reali*ate din birou sau de o instituie coordonatoare3 printr-o
abordare de sus +n jos. -le se pot reali*a doar printr-o abordare de jos +n sus3 ba*at" pe parteneriate
reale. . provocare major" a perioadei urm"toare este internali*area capacit"ii de evaluare i
monitori*are3 pentru a sc"dea dependena de asistena te<nic" e5tern"3 foarte scump"3 i care nu
permite acumul"ri prea mari de memorie instituional". ,n prim pas este acela de formare3 mai ales
cea de tip Ela locul de munc"F i nu cea teoretic"3 necesar" i ea de altfel. ,n al doilea pas este acela
de e5ternali*are )radual" c"tre instituii de cercetare A evaluare A monitori*are auto<tone. !cest pas
nu trebuie v"*ut ca un rabat de la calitate3 ci trebuie )$ndit ca un pro)res firesc spre capacit"i
independente de evaluare i monitori*are3 locali*ate +n sectorul privat sau +n cel ne)uvernamental de
tip .9D. (n ceea ce privete folosirea instrumentelor3 manualelor i procedurilor de lucru3 se
remarc" faptul c" numai o mic" parte dintre !MAuri dispun de o serie de proceduri de lucru3
majoritatea celorlalte !M-uri fiind abia +n fa*a de elaborare a acestora. 6ipsa procedurilor de lucru
i absena metodolo)iilor detaliate3 +n cone5iune cu structura fra)il" a unora dintre instituiile
implicate3 pot constitui o ameninare important" asupra procesului de absorbie.
(n ceea ce privete S' -lmas S#6 acesta i-a atins scopul proiectului de m"rire a capacit"ii
i calit"ii produciei prin moderni*area ec<ipamentelor de producie3 ac<i*iionarea unei linii de
utilaje de ultima )eneraie. -fectele +n urma implement"rii proiectului au fost urm"toarele:
Lalorificarea sectorului productiv prin moderni*are3 ac<i*iionare de ec<ipamente i linii
te<nolo)ice noi@
!c<i*iionarea de ec<ipamente reali*ate conform standardelor internaionale@
Promovarea de*volt"rii durabile3 diminuarea impactului ne)ativ asupra mediului i
+mbun"t"irea competitivit"ii pe piaa internaional"@
!n)ajarea de personal calificat.
Prin acest proiect S' -lmas S#6 a reuit moderni*area i completarea dot"rii seciei de
producie poduri rulante3 cu ec<ipamente automati*ate3 de ultim" )eneraie.
(n urma anali*ei te<nico-economice din cadrul S' -lmas S#6 s-a constatat c" soluia
te<nic" propus" prin pre*entul proiect r"spunde +n totalitate obiectivelor identificate:
'reterea productivit"ii i calit"ii la fabricarea c<esoanelor sudate prin mecani*area cu
perspective de automati*are a procesului de +mbinare nedemontabil" prin sudare@
%1
'reterea )radului de pre)"tire profesional" a personalului de e5ecuie@
#educerea efortului fi*ic3 reducerea no5elor +n procesul de sudare@
. mai bun" preci*ie dimensional" a construciilor metalice sudate3 datorat" unor tensiuni
reduse care re*ult" prin te<nolo)ii noi3 adaptate la noile ec<ipamente@
#educerea timpilor de pre)"tire-+nc<eiere +n procesele de fabricaie prin manevrabilitate
sporit" a pieselor mari din tabl" i a montajului pl"cilor de cap"t cu dispo*itive speciali*ate
mecani*ate@
!tin)erea nivelului de competitivitate economic" similar cu cel e5istent +n economia
internaional".
'onclu*ion$nd3 trebuie subliniate urm"toarele aspecte:
se pot consuma multe fonduri3 i acest lucru s" nu aib" re*ultate notabile3 aa cum se pot
c<eltui bani puini cu folos@
absorbia fondurilor comunitare trebuie +nsoit" de o politic" economic" ba*at" pe o
strate)ie coerent"3 de lun)" durat"@
este de preferat ca banii europeni s" fie investii cu preponderen" +n sectorul public3 pentru
c"3 ulterior3 beneficiarul investiiei este tot public.
BIBLIO!RAFIE
1. Bandarra3 9.T.3 -.e co.esion polic/ in t.e European union and t.e enlargement + De7
guidelines for t.e 044&+04;> period( Ea politi2ue de co.1sion dans lFunion europ1enne et
%2
lF1largissement + Douvelles orientations pour la p1riode 044&+04;>' In: #evue du Marc<e
'ommun et de lU,nion -uropeenne3 /4&03 211&@
2. Banciu, Iuliu, Fondurile structurale i de coeziune. n: Economie i
administraie local, v. 11, nr. 4, 2006;
*. Bourrinet3 T.3 Pro"lem of economic and social co.esion polic/ in a European ,nion of 0&
mem"ers Pro"l1mati2ue de la politi2ue de co.1sion 1conomi2ue et sociale dans une union
Europ1enne 3 0& mem"res. In : #evue du Marc<e 'ommun et de lU,nion -uropeenne3 /%1203
2112G
4. BradleG3 To<n@ PetraIos3 Deor)e@ ?raistaru3 Iulia3 Integration( 6ro7t. and Co.esion in an
Enlarged European ,nion. V-I Studies in -uropean -conomics and 6a3 v. 2. 9eH WorI:
XuHer !cademic Publis<ers3 211%@
+. Dobrescu3 M. -. /coord.03 Fondurile structurale3 -ditura -urolobbG3 Bucureti3 2114@
6. 6arGsse3 B.3 Muldur3 ,.3 Regional co.esion in EuropeH An anal/sis of .o7 E, pu"lic R-D
support influences t.e tec.no+economic regional landscape. In: #esearc< PolicG3 Lolume 313
Issue 23 ;ebruarG 2111@
". .nica3 Daniela3 Implementarea fondurilor structurale i de coeziune n Romnia3 #evista
;inane Publice i 'ontabilitate3 v. 173 nr. &3 2112@
3. Pociov"liteanu3 Diana-Mi<aela3 ?<alassinos3 -.3 Regional development of Romania as a
ne7 mem"er of European ,nion3 paper presented at -astern -conomic !ssociation !nnual
'onference 21173 Boston3 ,S!3 and publis<ed in Studies in #e)ional R ,rban Plannin)3
Dreece3 2114@
,. Pociov"liteanu3 Diana-Mi<aela3 Dobrescu3 M.-.3 -.e Role of Structural Funds in
Economic and Social Co.esion Process3 -uropean #esearc< Studies3 Lol. SII3 Issue /203
2114@
10. #ascariu, $a%riel; &tnculescu, 'anuela, Politica de coeziune a UE
i dezvoltarea economic i social la nivel regional n Romania. EU
cohesion policy and Romania's regional economic and social
development. Bucureti: Institutul Euroean din (om)nia, 200*;
11. Socol3 'ristian@ Socol3 !ura3 )odelul european* cretere economic( convergen$ i
coeziune. (n: -conomie teoretic" i aplicat"3 v. 133 nr.73 211&@
12. .rdonana de ,r)en" nr. &381444 cu privire la )estionarea fondurilor
nerambursabile alocate #om$niei de c"tre 'omunitatea -uropean"3 precum i a fondurilor
de cofinanare aferente acestora3 aprobat" prin 6e)ea nr. 2282111@
%3
1*. #e)ulamentul 17278211& cu privire la re)ulile de implementare a #e)ulamentului
'omisiei /'-0 nr. 11738211& ce conine prevederi )enerale cu privire la ;ondul -uropean de
De*voltare #e)ional"3 ;ondul Social -uropean i ;ondul de 'oe*iune i a #e)ulamentului
'omisiei /'-0 11718211& cu privire la ;ondul -uropean de De*voltare #e)ional"@
14. #e)ulamentul nr. 11718211& privind ;ondul -uropean pentru De*voltare #e)ional"@
1+. #e)ulamentul nr. 11718211& privind ;ondul Social -uropean@
16. #e)ulamentul nr. 1178211& privind ;ondul de 'oe*iune@
1". /0'120042 43" 4nal: 56inancial #ersectives 200"!201*7;
13. 'adrul Strate)ic 9ational de #eferin" 2112-2113@
1,. P9D 2112-21133 Ministerul ;inanelor Publice@
20. P.S ''- - Pro)ramul .perational Sectorial 'resterea 'ompetitivitatii -conomice@
21. P9D# - Pro)ramul 9aional de De*voltare #ural"@
22. P.# - Pro)ramul .peraional #e)ional@
2*. P.S D#, - Pro)ramul .peraional Sectorial De*voltarea #esurselor ,mane@
24. P.S M - Pro)ramul .peraional Sectorial Mediu@
2+. P.S D'! - Pro)ramul .peraional Sectorial De*voltarea 'apacit"ii !dministrative@
KKK
<ttp:88ec.europa.eu8re)ionalQpolicG8inde5Qen.<tm
<ttp:88ec.europa.eu8re)ionalQpolicG8sources.<tm
<ttp:88ec.europa.eu8re)ionalQpolicG8atlas21128romania8inde5Qen.<tm
<ttp:88europa.eu8pol8re)8inde5Qen.<tm
<ttp:88anaf.mfinante.ro8Hps8P!Q1Q1Q1%M8static8amcsc8fondQstructural8fonduriQstructurale8fondu
riQ#omania8csnr.<tm
<ttp:88HHH.infoeuropa.ro
<ttp:88HHH.infoeuropa.ro8ieHeb8im)upload8PoliticaQdeQcoe*iuneQQ11111.ppt
<ttp:88HHH.infoeuropa.ro8ieHeb8im)upload8-conomicQandQSocialQ'o<esionQ11111.pdf
<ttp:88HHH.fonduri-structurale.ro
%