Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

I Date generale
1 .Postul : inginer
2. Pozitia din statuI functii: 2
3. Compartlmentul:
4. Cerinte
a).Studii -Studii superioare de specialitate de lunga durata
b).!perienta -2 ani e!perienta in functia de inginer sil"ic in sector
c).Sa aiba gradul de cel putin inginer sil"ic III
#. $elatii ierar%ice
a).de subordonare
-este subordonat sefului de ocol
b) functionale:
-cu personalul din cadrul ocolului sil"ic
-inlocuieste seful de ocol& pe baza imputernicirii date de acesta.
c) de colaborare
-in cadrul sarcinilor de ser"iciu& cu personalul din conducerea asociatiei& structurile
sil"ice& agenti economici& organele administratiei locale& etc.& conform delegatiei primite din partea
sefului de ocol.
II Atributii, lucrari, sarcini
-este inlocuitorul de drept al sefului de ocol& in limitele de competenta stabilite de
acesta& pe perioada cit acesta lipseste din raza de acti"itate a ocolului'
-indeplineste atributiile care re"in personalului sil"ic potri"it legii& in aplicarea
pre"ederilor legale'
-asigura integritatea fondului forestier national si a "egetatiei forestiere din afara
fondului forestier din administratia ocolului sil"ic&
-asigura gospodarirea durabila a padurilor pe baza amena(amentelor sil"ice si a
studiilor de transformare a pasunilor& urmarind sporirea continua a calitatii si functionalitatii
acestora '
-intocmeste tema de proiectare pri"ind amena(area padurilor din raza ocolului si
colaboreaza cu organele de proiectare& in "ederea e!ecutarii de buna calitate a lucrarilor de
amena(area padurii si participa la receptia lor'
-organizeaza si asigura recoltarea materialelor forestiere de reproducere )seminte&
butasi) selectionate din rezer"atii de seminte& planta(e sau arborete surse de seminte'
-organizeaza si asigura productia de puieti forestieri in pepiniere& in concordanta cu
necesarul pentru realizarea programului de impaduriri al ocolului& precum si realizarea indicilor de
productie pe spec(i'
-organizeaza si e!ecuta in conformitate cu pre"ederile amena(amentelor sil"ice si a
altor studii de specialitate lucrarile de regenerare si reconstructie ecologica a padur(lor si de
intretinere a semintisurilor si plantatiilor'
-asigura e!ecutarea la termenele optime a lucrarior de intretinere a culturilor tinere si
a regenerarilor naturale'
1
-raspunde de organizarea si e!ecutarea in"entarului puietilor din pepiniere si a
controlului anual al impaduririlor
-organizeaza si asigura realizarea& in conformitate cu pre"ederile amena(amentelor
sil"ice& a lucrarilor de ingri(ire a arboretelor tinere'
-raspunde de aplicarea corespunzatoare a tratamentelor stabilite prin
amena(amentele sil"ice si de intocmirea corecta si in termen a actelor de punere in "aloare '
-organizeaza si asigura realizarea programului de punere in "aloare a masei
lemnoase ce urmeaza a se recolta anual& in conformitate cu posibilitatea padurilor& stabilite prin
amena(amentele sil"ice'
-e!ecuta lucrari de punere in "aloare'
-organizeaza si e!ecuta controlul respectarii regulilor sil"ice de e!ploatare a
lemnului& pe baza de grafice si ia masuri& pe baza legislatiei in "igoare& pentru pre"enirea
pre(udicierii semintisurilor si arborilor pe picior& degradarii solului& declasarii lemnului si altor fapte
asemanatoare& sanctionind abaterile constatate'
-organizeaza si as(gura reprimirea parc%etelor la termenele pre"azute.in autorizatia
de e!ploatare si aplica penalitatile pre"azute de lege& acolo unde parc%etele nu au fost lic%idate in
termen '
-asigura "alorificarea& in conditii de eficienta economoica sporita& a masei lemnoase
aprobate pentru recoltare din raza ocolului& in conformitate cu pre"ederile legale in "igoare'
-asigura starea fitosanitara corespunzatoare in padurile administrate de ocol&
organizind actiunile necesare pentru depistarea& pre"enirea si combaterea bolilor si daunatorilor
padurilor& si asigura& pe baza de de"iz aprobat de seful de ocol& asistenta te%nica& la solicitarea altor
detinatori de paduri ori terenuri cu "egetatie forestiera din afara fondului forestier'
-raspunde de actiunile de igienizare a padurilor& de punerea in "aloara a arborilor
uscati& rupti& doboriti de "int ori de zapada& in conditiile si la termenele pre"azute de reglementarile
in "igoare'
-urmareste si ia masuri pentru asigurarea pazei fondului forestier& controleaza
pro"enienta materialului lemnos si a celorlalte produse specifice fondului forestier& legalitatea
circulatiei acestora si intocmeste acte de sanctionare conform pre"ederilor legale in "igoare'
-e!ecuta inspectii de fond si partiale conform programului stabilit de seful de ocol'
-asigura defalcarea sarcinilor din programul de acti"itate al ocolului pentru lucrarile
de care care raspunde& pe districte sil"ice& luna& trimestre si an si le transmite planificatorului pentru
inscriere in condicile de ser"iciu ale sefilor de districte'
-raspunde si asigura protectia tuturor terenurilor din fondul forestier impotri"a
eroziunii si degradarilor de orice fel& prin e!ecutarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate
si de corectare a bazinelor torentiale'
-urmareste si asigura realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente a
drurnurilor forestiere proprii& precum si a programului de in"estitii stabilit de conducerea asociatiei'
-urmareste respectarea te%nologiilor de lucru la toate locurile de munca si
promo"area te%nologiilor a"ansate pentru cresterea producti"itatii muncii'
-asigura intocmirea tuturor documentatiilor te%nico -economice a lucrarilor de care
raspunde& pe baza antemasuratorilor primite de la inginerii sefi de district sil"ic sau brigadieri& le
supune aprobarii organelor in drept si urmareste e!ecutarea acestora in teritoriu'
-aproba receptiile lunare pentru lucrarile si produsele e!ecutate'
-urmareste si asigura incadrarea in consumurile normate de materii prime si
materiale& energie si combustibil la lucrarile pe care le coordoneaza'
-asigura masuri pentru e!tinderea mecanizarii& aplicarea rezultatelor cercetarii
stiintifice in productie& introducerea in"entiilor si ino"atiilor'
2
-asigura& sub comnducerea directa a sefului de ocol& instruirea personalului de teren
a supra cunoasterii si insusirii tuturor normati"elor te%nice& a instructiunilor si dispozitiilor legale
pri"ind gospodarirea& apararea& conser"area si dez"oltarea fondului forestier'
-urmareste si ia masuri pentru pre"enirea accidentelor de munca si asigura
efectuarea& de catre fiecare responsabil al lucrarii& a instructa(elor de protectia muncii& potri"it
reglementarilor in "igoare'
-asigura secretariatul Comisiei de licitatie sau negociere de masa lemnoasa'
-informeaza imediat Inspectoratul *eritorial de $egim Sil"ic si Cinegetic despre
incalcari de reglementari pri"ind aplicarea regimului sil"ic'
-e!ecuta controale de circulatia materialului lemnos si a instalatiilor de transformat
lemn rotund in c%erestea'
-e!ecuta si alte sarcini dispuse de conducerea ocolului sau de alte organe ierar%ic
superioare sau cu atributii de indrumare si control& cu respectarea stricta a reglementarilor
privind aplicarea corecta a regimului silvic;
III LIMITE DE COMPETENTA
-reprezinta ocolul& in cadrul sarcinilor de ser"(ciu pe care le are& in fata organelor cu
care "ine in contact'
-propune sefului de ocol masuri de premiere sau& dupa caz& de sanctionare a
personalului din cadrul ocolului precum si de acordare a salariilor in functie de realizarea
programelor de acti"itate.
I !E"PON"A#ILITATI
$$aspunde material& disciplinar sau& dupa caz& penal& de lucrarile e!ecutate si de
corectitudinea controlului si a datelor inscrise in actele de control intocmite conform sarcinilor de
ser"iciu.
"E% OCOL, TIT&LA!,
3