Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA Nr.

2
la metodologie
PROGRAMA DE PREGTIRE
Durata (n ore de pregtire): Total 360 ore din are!
- "20 ore teorie
- 2#0 ore $rati%
Obiective generale: nsuirea de ctre cursani a noiunilor teoretice i a deprinderilor practice necesare pentru a lucra n meseria de transator
MODULUL M1: APLICA!A "PM #I "P#I
Durata $ore pre%atire& : 1' ore
Nr.
crt
COMPETENTE SPECIFICE
CONTINUT
TEMTIC
METODE /FORME DE
ACTIVITATE
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
MIJLOACE DE INVATARE
CRITERII DE PERFORMANTA
! 2 " 4 5 6
!
1.Trebuie ! i! "u#$%ii#%! &e're
#$r(e)e &e 'r$%e"%ie ! (u#"ii i
#$r(e)e PSI.
2.S! "u#$!"! ($&u) &e
*u#"%i$#!re i ! i&e#%i+"e r!'i&
e",i'!(e#%re)e &e 'r$%e"%ie &i#
&$%!re.
-.S! '!r%i"i'e )! i#%ru"%!.e)e
'eri$&i"e 'e %e(! 'r$%e"%i! (u#"ii
i PSI.
4.S! /eri+"e 'eri$&i" i# )i(i%!
"$('e%e#%e)$r !)e %!re!
e",i'!(e#%e)er PSI i ! r!'$r%e0e
'er$!#ei !bi)i%!%e "$#%!%!ri)e
*!"u%e.
5.S! "u#$"! (!uri)e &e 'ri(
!.u%$r "!re e i('u# i# i%u!%ii)e
)i(i%!.
6.S! e(#!)e0e 'r$('%
!""i&e#%e)e !'!ru%e 'er$!#ei
!bi)i%!%e.
plicarea N#M $i
N#%I
I#%ruire %e$re%i"1
E2')i"!3i!, C$#/er!3i!
Ober/!re!
i%e(!%i"1 4i
i#&e'e#&e#%1
e",i'!(e#%e)e &e
'r$%e"%i! (u#"ii
'e"i+"e5
#$r(e)e &e 'r$%e"%i!
(u#"ii i PSI5
"$re"%i%u&i#e! re'e"%!rii
#$r(e)$r5
'r$('%i%u&i#e! "u "!re e
!"%i$#e!0!5
"!'!"i%!%e! &e &e"i0ie5
capacitatea de orientare &i
actiune in &ituatii critice'
MODULUL M( : Prelucrarea carcaselor )
Durata (ore pregatire) : !( ore
O&ieti'e generale !
!. %a co)unice &i &a utili*e*e li)ba+ul de &pecialitate
,. %a co)unice interactiv &i &a lucre*e in ec-ipa
". %a aplice nor)ele de calitate
1
.a /inali*area parcurgerii )odulului participantul va /i capabil :
!
0 %a reali*e*e o &curta pre*entare
utili*and i)agini ilu&trative de e1punere
a in/or)atiilor
0 &a re*olve &arcini de lucru in ec-ipa
&a identi/ice caracteri&ticile )or/ologice
ale )icroorgani&)elor &i aplicatiile in
indu&tria ali)entara
ctivitatea
teoretica:
Mor/ologia
)icroorgani&)elor :
0 caracteri&tici
)or/ologice
0 i)portanta
)icroorgani&)elor
in indu&tria
ali)entara
0 bacterii
0 dro+dii
0 )ucegaiuri
E1plicatia
Conver&atie diri+ata
Conver&atie euri&tica
E1ercitiul
Ob&ervatia diri+ata
%uport de cur&
#lan&e
2olii
3etroproiector
Mo&tre
Micro&cop
#reparate )icro&copice
2i&e docu)entare
0 %electea*a &i ordonea*a
in/or)atiile a&ociindu0le cu i)agini
din di/erite &ur&e'
0 utili*ea*a )etodele de co)unicare
con/or) &ituatiei date '
0 identi/ica )icroorgani&)ele
(bacterii4 dro+dii4)ucegaiuri ) in
/uctie de caracteri&ticile )or/ologice
(/or)a 4 &tructura 4 di)en&iuni)
utili*and /i&ele de docu)entare &i
&piritul de cur&
0 utili*ea*a li)ba+ul de &pecialitate
pentru identi/icarea do)eniului de
utili*are al )icroorgani&)elor in
indu&tria ali)entara.
,
0 %a re*olve &arcini de lucru in ec-ipa
0 &a aplice cerintele de calitate in
obtinerea &i con&ervarea ali)entelor '
ctivitate teoretica
In/luenta /actorilor
de )ediu a&upra
)icroorgani&)elor
cu aplicare in
producerea &i
con&ervarea
ali)entelor :
0 in/luenta
te)peraturii'
0 in/luenta
u)iditatii'
0 in/luenta #50 ului
Con&ervarea diri+ata
#roble)ati*area
Ob&ervarea diri+ata
%tudiu de ca*
%uport de cur&
2i&e de lucru
#lan&e
2olii
3etroproiector
0 Utili*ea*a )etode de co)unicare
con/or) &ituatiei date
0 identi/ica /actorii e1terni care
utili*ati la cultivarea
)icroorgani&)elor /olo&itoare la
co)baterea celor daunatoare 4
utili*and &uportul de cur&
identi/ica eventualele de/ecte ale
)ateriilor pri)e la /abricarea
produ&elor ali)entare
e/ectuea*a con&ervarea ali)entelor
4 re&pectand para)etrii &peci/ici
)etodei
" 0 %a re*olve &arcini de lucru in ec-ipa
0 %a aplice cerintele de calitate la
obtinerea produ&elor ali)entare prin
/er)entatii &peci/ice
0 %a indenti/ice tipurile de /er)entatii
dupa )icroorgani&)ele &peci/ice
ctivitatea teoretica
(ermentatii!
0 agenti &peci/ici
0 i)portanta
/er)entatiilor
0 /er)entatia
alcoolica
0 /er)entatia lactica
0 /er)entatia
propionica
0 /er)entatia
butirica
0 /er)entatia
acetica
Ob&ervatia
%tudiu de ca*
#roble)ati*area
E1plicatia
De)on&tratia
#lan&e
%c-e)e
2olii
3etroproiector
Mo&tre produ&e
3epre*entari gra/ice ale
)icroorgani&)elor
0 &electea*a &i ordonea*a
in/or)atiile a&ociindu0le cu i)agini
din di/erite &ur&e
0 utili*ea*a )etode de co)unicare
con/or) &ituatiei date
0 identi/ica tipurile de /er)entatii
dupa agentii &peci/ici
0 identi/ica &i argu)entea*a
utili*area /er)entatiilor la obtinerea
produ&elor ali)entare
identi/ica agentii putre/actiei &i
)etodele de co)batere a
)icroorgani&)elor daunatoare
2
P)tre*atia
+ agenti ,$ei*ii
+ im$ortanta
$)tre*atiei
6
%a reali*e*e o &curta pre*entare
utili*and i)agini ilu&trative de e1punere
a in/or)atiilor
%a re*olve &arcini de lucru in ec-ipa
%a aplice cerintele de igiena la
obtinerea &i con&ervarea produ&elor
ali)entare
Ati'itatea
teoretia
Igieni-area in
ind),tria
alimentare
+ ,$alarea
+ de-in*etia
+ de,in,etia
+ derati-area
E1punerea
E1plicatia
Conver&atia diri+ata
#roble)ati*area
%tudiu de ca*
%uport cur&
3etete pentru &olutii de
&palare
%c-e)e
%tandarde
0 %electea*a &i ordonea*a
in/or)atiile a&ociindu0le cu i)agini
din di/erite &ur&e
0 utili*ea*a )etode de co)unicare
con/or) &ituatiei date
0 utili*ea*a agenti de &palare 4
curatire 4 de*in/ectie pentru
a&igurarea inocuitatii ali)entelor
0 utili*ea*a agenti de de*in/ectie in
&copul di&trugerii )icroorgani&)elor
cu re&pectarea conditiilor i)ou&e de
&tandarde
0 veri/ica &tarea de curatenie a
utila+elor 4 in&talatiilor 4 &ectiilor &i
&patiilor de productie con/or)
nor)elor &anitare in vigoare
MOD././ M3! 0A1RI(I1AREA ANIMA/E/OR
Durata (ore pregatire) : !(7 ore
Obiective generale:
!. %a co)unice &i &a utili*e*e li)ba+ul de &pecialitate
,. %a co)unice interactiv &i &a lucre*e in ec-ipa
". %a aplice nor)ele de calitate
6. %a aplice nor)ele de igiena &i &ecuritate a )uncii
(. %a &acri/ice ani)alele pentru carne
.a /inali*area parcurgerii )odulului participantul va /i capabil :
! 0 %a utili*e*e li)ba+ul de &pecialitate
pentru redactarea corecta a
docu)entelor de evidenta pri)ara
ctivitatea teoretica
8a*a de )aterii
pri)e pentru
&acri/icarea
ani)alelor
E1punere
Conver&atie euri&tica
%upo&t de cur&
#lan&e
Diapo*itive
Mula+e ani)ale
0 &electea*a docu)entele din
&uportul de cur& &cri&e in li)ba+ul
de &pecialitate
0 utili*ea*a in/or)atiile &electate in
activitatile &peci/ice &acri/icarii
ani)alelor
0 co)pletea*a docu)entele de
evidenta pri)ara &peci/ice.
-
,
0 %a e1ecute taierea ani)alelor
re&pectand ordinea e/ectuarii operatiilor
din &c-e)a te-nologica
0 %a aplice regle)entarile privind
&ecuritatea )uncii &i &anatatea pentru
reducerea /actorilor de ri&c de la locul
de )unca
0 &a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
0 &a aplice cerintele de calitate ale
controlului &anitar0veterinar din abator
ctivitate teoretica
&i practica
0 pregatirea
ani)alelor pentru
taiere
0 controlul &anitar0
veterinar
0 receptia
cantitativa &i
calitativa
0 a&o)area
ani)alelor
+ugularea
ani)alelor
&angerarea
ani)alelor
prelucrarea
carca&ei la e1terior
prin +upuire4 oparire
depilare 4 parlire
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
#roble)ati*area
De&crierea
In&truire practica
%uport de cur&
#lan&e
#anouri te-nologice
2olii retroproiector
Unelte 4 u&ten&ile &i in&talatii
&peci/ice: pi&tol de a&o)are
in&talatie electrica de
a&o)are 4 cutit tubular 4
in&talatii de +upuire 4 oparire 4
depilare 0parlire
"
0&a recolte*e &ubprodu&ele de abator
prin evi&cerare 4 deta&and organele &i
taca)ul de )ate'
0 &a aplice regle)entarile privind
&ecuritatea )uncii &i &anatatea pentru
reducerea /actorilor de ri&c de la locul
de )unca
0 &a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
&a aplice cerintele de calitate ale
controlului operatiilor de prelucrare a
carca&elor
ctivitatea teoretica
&i practica
#relucrarea
carca&ei la interior
prin evi&cerare4
portionare 4
toaletare &i control
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
#roble)ati*area
De)on&tratia
In&truire practica
%uport de cur&
%et proble)e pentru calculul
randa)entului de carne la
taiere
Unelte 4 u&ten&ile &peci/ice:
cutite
0 e1ecuta evi&cerarea &ub
&upraveg-ere'
0 reali*ea*a recoltarea organelor'
recoltea*a taca)ul de )ate /ara &a
le deteriore*e
6 0 &a tran&porte carca&ele de carne
utili*and in&talatiile &peci/ice in vederea
depo*itarii in ca)ere /rigori/ice'
0 &a aplice regle)entarile privind
&ecuritatea )uncii &i &anatatea pentru
reducerea /actorilor de ri&c de la locul
de )unca'
0 &a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
&a aplice cerintele de calitate ale
controlului depo*itarii carca&elor.
ctivitate teoretica
&i practica
Tran&portul &i
depo*itarea
carca&ei
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
#roble)ati*area
De&crierea
In&truirea practica
%uport de cur&
#lan&e
#anouri te-nologice
Utila+e &i in&talatii &peci/ice:
linii aeriene 4 linii
conveieri*ate4 ca)ere
/rigori/ice 4ter)o)etre
0 reali*area tran&portul &pre
depo*itele de re/rigerare &i
congelare'
0 ur)are&te gradul de incarcare al
depo*itelor '
0 aprecia*a &tarea carca&elor in
perioada depo*itarii 4 )a&urand
te)peratura in depo*ite
4
Mod)l)l M# ! Pregatirea arnii ,i materialelor a)2iliare $entr) o&tinerea $rod),elor din arne ,i $e,te
Durata (ore pregatire) : !9(
Obiective generale :
! %a co)unice &i &a utili*e*e li)ba+ul de &pecialitate
,. %a co)unice interactiv &i &a lucre*e in ec-ipa
" %a aplice nor)ele de calitate
6. %a aplice nor)ele de igiena &i &ecuritate a )uncii
(. %a prelucre*e pri)ar carnea &i pe&tele
. a/inali*area parcurgerii )odulului participantul va /i capabil &a
!
0 %a utili*e*e li)ba+ul de &pecialitate
pentru redactarea corecta a
docu)entelor de evidenta pri)ara
0 %a identi/ice partile anato)ice ale
carca&elor de ani)ale re*ultate in ur)a
tran&arii &i de*o&arii
0 %a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
ctivitate teoretica
&i practiva
Tran&area &i
de*o&area carnii
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
#roble)ati*area
De&coperirea
In&truirea practica
%uport de cur&
2olii cu /a*ele tran&arii &i
i)partirea carnii pe calitati'
Unelte &i u&ten&ile &peci/ice :
cutite 4 /iera&trau4 &atare 4
carucioare &i tavi de ino1 4
ben*i tran&portoate
3ecunoa&te principalele grupe de
)u&c-i'
3ecunoa&te oa&ele'
precia*a calitatea carca&elor prin
e1a)en organoleptic
,
%a e1ecute degre&area 4 indepartarea
&oriciului 4 ale&ul carnii de pe oa&e 4
re&pectand criteriile de alegere a carnii'
%a aplice regle)entarile privind
&ecuritatea )uncii &i &anatatea pentru
reducerea /actorilor de ri&c la locul de
)unca
%a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
%a aplice cerintele de calitate ale
controlului operatiei de alegere a carnii
ctivitate teoretica
&i practica
le&ul carnii &i
i)partirea carnii pe
calitatii
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
De&coperirea
In&truirea practica
2olii de retroproiector
repre*entand carnea alea&a
Unelte 4 u&ten&ile 4 &i utila+e
&peci/ice: cutite 4 tavi 4
)a&ina de de&oricat 4
carucioare 4 cantare.
3ecunoa&te tipurile de gra&i)i'
3eali*ea*a deta&area gra&i)ii pe
&orti)ente
%epara &oriciul de pe &lanina
%epara carnea de pe oa&e &i
capatani.
"
%a pregatea&ca pe&tele pentru
/abricatie 4 e/ectuand operatiile in
ordinea de&/a&urarii in &c-e)a
te-nologica
%a aplice regle)entarile privind
&ecuritatea )uncii &i &anatatea pentru
reducerea /actorilor de ri&c la locul de
)unca
%a re*olve &arcinile de lucru in ec-ipa
%a aplice cerintele de calitate ale
controlului la prelucrarea pe&telui
ctivitate teoretica
&i practica
#relucrarea initiala
a pe&telui prin :
0 De&ol*ire
0 decapitare :
evi&cerare
0 depo*itare
E1plicatia
Conver&atia euri&tica
De&crierea
Ob&ervatia
In&truirea practica
%uport de cur&
2olii retroproiectaore
#lan&e
Unelte &i utila+e &peci/ice :
cutite 4 /re*e de ra*uire 4
)a&ina de de&ol*it '
3eali*ea*a de&ol*irea pe&telui'
Decapitea*a &i evi&cerea*a pe&tele
re&pectand nor)ele de con&u)
&peci/ice '
Depo*itea*a pe&tele in ca)ere
/rigori/ice &i )a&oara te)peratura in
depo*ite
5
P/AN./ DE PREGATIRE
PENTR. ME0ERIA
TRAN0ATOR
NR.
1RT
O3IE1T DE 0T.DI. N.MAR TOTA/
ORE
N.MAR ORE
TEORIE
N.MAR ORE
PRA1TI1A
" A$liarea NPM ,i NP0I "0 "0
2 Miro&iologia ,i igiena in
ind),tria alimentara
"4 "4
3 0ari*iarea animalelor "40 40 "00
# Preg%tirea arnii ,i
materialelor a)2iliare $entr)
o&tinerea $rod),elor din arne
,i $e,te
"54 #4 "#0
6
CONDICA DE PREZENTA LA ORE A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIRE TEORETICA
pentru cursul TRANSATOR
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
04.08.2009 15,00 -16,00
Aplicarea NPM si NPSI
Aplicarea NPM i NPSI Drugea Dan
04.08.2009 16,00-17,00
Aplicarea NPM si NPSI
Aplicarea NPM i NPSI Drugea Dan
04.08.2009 16,00-17,00
Aplicarea NPM si NPSI
Aplicarea NPM i NPSI Drugea Dan
04.08.2009 17,00-18,00
Aplicarea NPM si NPSI
Aplicarea NPM i NPSI Drugea Dan
04.08.2009 18,00-19,00
Aplicarea NPM si NPSI
Aplicarea NPM i NPSI Drugea Dan
06.08.2009 15,00 -16,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Mr!lgia "icrrgani#"elr Drugea Dan
06.08.2009 16,00-17,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Mr!lgia "icrrgani#"elr Drugea Dan
06.08.2009 16,00-17,00
Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
In!luen$a !ac$rilr %e "e%iu a#upra
"icrrgani#"elr cu aplicare in pr%ucerea #i
cn#er&area ali"en$elr
Drugea Dan
06.08.2009 17,00-18,00
Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
In!luen$a !ac$rilr %e "e%iu a#upra
"icrrgani#"elr cu aplicare in pr%ucerea #i
cn#er&area ali"en$elr
Drugea Dan
06.08.2009 18,00-19,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
'er"en$a$ii Drugea Dan
6
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
11.08.2009 15,00 -16,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
'er"en$a$ii Drugea Dan
11.08.2009 16,00-17,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Pu$re!ac$ia Drugea Dan
11.08.2009 16,00-17,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Pu$re!ac$ia Drugea Dan
11.08.2009 17,00-18,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Igieni(area in in%u#$ria ali"en$are Drugea Dan
11.08..209 18,00-19,00 Micr"il%ia si i%iena
in in!ustria ali#entara
Igieni(area in in%u#$ria ali"en$are Drugea Dan
1).08.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prega$irea ani"alelr pen$ru $aiere Drugea Dan
1).08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prega$irea ani"alelr pen$ru $aiere Drugea Dan
1).08.200* 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prega$irea ani"alelr pen$ru $aiere Drugea Dan
1).08.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prega$irea ani"alelr pen$ru $aiere Drugea Dan
1).08.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prega$irea ani"alelr pen$ru $aiere Drugea Dan
1).08.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
+n$rlul #ani$ar-&e$erinar Drugea Dan
18.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
+n$rlul #ani$ar-&e$erinar Drugea Dan
18.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
+n$rlul #ani$ar-&e$erinar Drugea Dan
18.08.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
+n$rlul #ani$ar-&e$erinar Drugea Dan
18.08.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
+n$rlul #ani$ar-&e$erinar Drugea Dan
7
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
20.08.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
,ecep$ia can$i$a$i&a #i cali$a$i&a Drugea Dan
20.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
,ecep$ia can$i$a$i&a #i cali$a$i&a Drugea Dan
20.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
,ecep$ia can$i$a$i&a #i cali$a$i&a Drugea Dan
20.08.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
,ecep$ia can$i$a$i&a #i cali$a$i&a Drugea Dan
20.08.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
,ecep$ia can$i$a$i&a #i cali$a$i&a Drugea Dan
25.08.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
A#"area ani"alelr Drugea Dan
25.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
A#"area ani"alelr Drugea Dan
25.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
A#"area ani"alelr Drugea Dan
25.08.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
A#"area ani"alelr Drugea Dan
25.08.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
A#"area ani"alelr Drugea Dan
27.08.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
-ugularea ani"alelr Drugea Dan
27.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
-ugularea ani"alelr Drugea Dan
27.08.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
-ugularea ani"alelr Drugea Dan
27.08.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
-ugularea ani"alelr Drugea Dan
27.08.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
-ugularea ani"alelr Drugea Dan
8
Data Ora
Disciplina/
M!ul
Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
01.09.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
Sangerarea ani"alelr Drugea Dan
01.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Sangerarea ani"alelr Drugea Dan
01.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Sangerarea ani"alelr Drugea Dan
01.09.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
Sangerarea ani"alelr Drugea Dan
01.09.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
Sangerarea ani"alelr Drugea Dan
0).09.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la e.$erir prin /upuire, parire %epilare , parlire
Drugea Dan
0).09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la e.$erir prin /upuire, parire %epilare , parlire
Drugea Dan
0).09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la e.$erir prin /upuire, parire %epilare , parlire
Drugea Dan
0).09.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la e.$erir prin /upuire, parire %epilare , parlire
Drugea Dan
0).09.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la e.$erir prin /upuire, parire %epilare , parlire
Drugea Dan
08.09.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la in$erir prin e&i#cerare, pr$inare , $ale$are #i
cn$rl
Drugea Dan
08.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la in$erir prin e&i#cerare, pr$inare , $ale$are #i
cn$rl
Drugea Dan
08.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la in$erir prin e&i#cerare, pr$inare , $ale$are #i
cn$rl
Drugea Dan
08.09.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la in$erir prin e&i#cerare, pr$inare , $ale$are #i
cn$rl
Drugea Dan
08.09.2009 18,00-19,00 Sacri&icarea ani#alelr
Prelucrarea carca#ei la in$erir prin e&i#cerare, pr$inare , $ale$are #i
cn$rl
Drugea Dan
19
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
10.09.2009 15,00 -16,00
Sacri&icarea ani#alelr
0ran#pr$ul #i %ep(i$area carca#ei Drugea Dan
10.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
0ran#pr$ul #i %ep(i$area carca#ei Drugea Dan
10.09.2009 16,00-17,00
Sacri&icarea ani#alelr
0ran#pr$ul #i %ep(i$area carca#ei Drugea Dan
10.09.2009 17,00-18,00
Sacri&icarea ani#alelr
0ran#pr$ul #i %ep(i$area carca#ei Drugea Dan
10.09.2009 18,00-19,00
Sacri&icarea ani#alelr
0ran#pr$ul #i %ep(i$area carca#ei Drugea Dan
15.09.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
15.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
15.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
15.09.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
15.09.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
17.09.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
17.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
17.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
17.09.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
17.09.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
11
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
22.09.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare
pentru "tinerea pr!uselr !in carne si
peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
22.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
22.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
22.09.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
22.09.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
0ran#area #i %e(#area carnii Drugea Dan
24.09.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
24.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
24.09.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
24.09.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
24.09.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
01.10.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
01.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
01.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
01.10.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
01.10.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
12
Data Ora Disciplina/M!ul Su"iectul lectiei Nu#e$ prenu#e
Se#natura
06.10.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
06.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
06.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
06.10.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
06.10.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Ale#ul carnii #i i"par$irea pe cali$a$i Drugea Dan
08.10.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
08.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
08.10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
08.10.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
08.10.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1).10.2009 15,00 -16,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1).10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1).10.2009 16,00-17,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1).10.2009 17,00-18,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1).10.2009 18,00-19,00 Pre%'tirea carnii si #aterialelr au(iliare pentru
"tinerea pr!uselr !in carne si peste
Prelucrarea ini$iala a pe#$elui Drugea Dan
1-
14