Sunteți pe pagina 1din 117

GHID METODIC

Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public


Evaluarea performanelor
profesionale ale funcionarului
public
GHID METODIC
Cancelaria de Stat, Direcia politica de cadre
Chiinu 2010
1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Ghidul metodic privind evaluarea performanelor profesionale ale
funcionarului public a fost elaborat n vederea asiur!rii punerii n
aplicare a prevederilor "eii nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu privire la funcia
public! ,i statutul funcionarului public ,i a -eulamentului cu privire la
evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public .ane/a nr#%
la Hot!rrea Guvernului nr# *+1 din 11 martie *++0 12rivind punerea n
aplicare a prevederilor "eii nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu privire la funcia
public! ,i statutul funcionarului public34 ,i conine noiuni de ba5! privind
manaementul ,i evaluarea performanei6 etapele procesului de evaluare6
factorii implicai ,i rolul acestora6 e/emple ,i modele de documente
necesare pentru implementarea uniform!6 corect! 7i obiectiv! a procesului
de evaluare a performan8elor profesionale ale funcionarilor publici#
Elena evina!"erciun, consultant n evaluarea performanelor
#amara $heor%hia, ,ef Direcie politica de cadre
&urelia 'epordei, consultant principal6 Direcia politica de cadre
&nsi Shundi, consultant internaional
promovarea pe baza criteriului competentei
profesionale si manageriale si a
indicatorilor de performanta
*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
C(")*+S
&C),+*-E (#**.&#E///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
$,S&) DE #E)-E+*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
")E0&'1//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*+#),D(CE)E//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1/ E2&(&)E& "E)0,)-&+'E,)3 DE0*+*'*E, SC,", +ECES*#&#E///////////////////////
1#1# DI9E-E:;E DI:T-E M<:<GEME:T=" 2E-9O-M<:;EI >I E(<"=<-E< 2E-9O-M<:;E"O-##########################
1#*# 9<CTO-II C<-E I:9"=E:;E<?@ 2E-9O-M<:;< 9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI#############################################1+
1#B# CCO2=" E(<"=@-II 2E-9O-M<:;E"O- 9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI########################################################11
1#)# :ECECIT<TE< E(<"=@-II 2E-9O-M<:;E"O-#######################################################################################11
1#$# 2-I:CI2II"E DE A<?@ <"E E(<"=@-II 2E-9O-M<:;E"O-#####################################################################1*
2/ )E&'*& D*+#)E "E)0,)-&+'& *+D*2*D(&1 4* "E)0,)-&+'&
*+S#*#('*,+&1////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15
*#1# MODE"=" M<:<GEME:T="=I 2-I: OAIECTI(E####################################################################################1B
*#*# "EG@T=-< DI:T-E OAIECTI(E"E CT-<TEGICE <"E <=TO-IT@;II 2=A"ICE >I OAIECTI(E"E
9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI######################################################################################################################## 1)
*#B# "EG@T=-< D:T-E C<TEGO-II"E DE 9=:C;IO:<-I 2=A"ICI >I TI2=-I"E DE OAIECTI(E#############################1$
*#)# E(<"=<-E< -E?="T<TE"O- "< :I(E" DE I:CTIT=;IE >I "< :I(E" I:DI(ID=<"#######################################1E
*#$# CIT=<;II CD:D :E-E<"I?<-E< OAIECTI(E"O- I:CTIT=;IO:<"E := DE2I:DE DE CO:T-IA=;I<
9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI######################################################################################################################## 1F
5/ ,6*EC#( E2&(1)** "E)0,)-&+'E,) *+D*2*D(&E/////////////////////////////////17
8/ 0&C#,)** *-"*C&'* 9+ "),CES( DE E2&(&)E & "E)0,)-&+'E,)
0(+C'*,+&)*,) "(6*C*//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1:
)#1# 9<CTO-II IM2"IC<;I D: E(<"=<-E< 9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI DE CO:D=CE-E DE :I(E" C=2E-IO-########10
)#*# 9<CTO-II IM2"IC<;I D: E(<"=<-E< 9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI DE CO:D=CE-E >I DE E'EC=;IE##############*+
;/ C&*0*C&#*2EE DE E2&(&)E/////////////////////////////////////////////////////////////////////21
</ ,6*EC#*2EE *+D*2*D(&E DE &C#*2*#&#E =* *+D*C&#,)** DE "E)0,)-&+>1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 22
?/ "),CES( DE E2&(&)E & "E)0,)-&+'E,) 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE
C,+D(CE)E DE +*2E S("E)*,)////////////////////////////////////////////////////////////////////2?
F#1# CT<AI"I-E< OAIECTI(E"O- >I < I:DIC<TO-I"O- DE 2E-9O-M<:;@ 2E:T-= 9=:CGIO:<-=" 2=A"IC DE
CO:D=CE-E DE :I(E" C=2E-IO-################################################################################################################ *%
F#*# MO:ITO-I?<-E< 2E-9O-M<:;EI O-G<:I?<;IO:<"E >I < 2E-9O-M<:;EI 9=:C;IO:<-="=I 2=A"IC DE
CO:D=CE-E DE :I(E" C=2E-IO-##########################################################################################################*%
F#B# IM2"EME:T<-E< 2-OCED=-II DE E(<"=<-E < 9=:C;IO:<-I"O- 2=A"ICI DE CO:D=CE-E DE :I(E"
C=2E-IO-############################################################################################################################################### *0
7.3.1. ntocmirea raportului de activitate.......................................................................29
7.3.2. ntocmirea raportului de evaluare........................................................................29
7.3.3. Completarea fei de evaluare..............................................................................29
7.3.4. Desfurarea interviului de evaluare (n ca! de necesitate".................................3#
7/ "),CES( DE E2&(&)E & "E)0,)-&+'E,) 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE
C,+D(CE)E 4* DE E@EC('*E///////////////////////////////////////////////////////////////////////////51
%#1# CT<AI"I-E< OAIECTI(E"O- >I < I:DIC<TO-I"O- DE 2E-9O-M<:;@ 2E:T-= 9=:CGIO:<-=" 2=A"IC DE
CO:D=CE-E HI DE E'EC=GIE#################################################################################################################### B1
%#*# MO:ITO-I?<-E< 2E-9O-M<:;EI 9=:C;IO:<-="=I 2=A"IC DE CO:D=CE-E >I DE E'EC=;IE#################B*
%#B# IM2"EME:T<-E< 2-OCED=-II DE E(<"=<-E < 9=:C;IO:<-="=I 2=A"IC DE CO:D=CE-E >I DE E'EC=;IE
############################################################################################################################################################# B)
$.3.1. Completarea fei de evaluare..............................................................................41
$.3.2. Desfurarea interviului de evaluare....................................................................44
$.3.3. Contrasemnarea fei de evaluare........................................................................47
:/ )E"E#&)E& "),CED()** DE E2&(&)E////////////////////////////////////////////////////////87
10/ "),CED()& DE C,+#ES#&)E & )E.(#&#E,) E2&(1)**//////////////////////////;0
B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
11/ DEC*.** (&#E 9+ 6&.& )E.(#&#E,) E2&(1)**///////////////////////////////////////;5
12/ CEE -&* 0)EC2E+#E E),)* 9+ E2&(&)E/////////////////////////////////////////////////;8
6*6*,$)&0*E////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;?
&+E@E/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;7
)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
&C),+*-E (#**.&#E
&"C autorit!i publice centrale
&" autorit!i publice locale
CS Cancelaria de Ctat
D"C Direcia politica de cadre
0"C+S funcionar public de conducere de nivel superior
0"C funcionar public de conducere
0"E funcionar public de e/ecuie
,CDE Orani5a8ia pentru Cooperare 7i De5voltare Economic!
,*- Orani5a8ia Interna8ional! a Muncii
S)( subdivi5iunea resurse umane
"D* 2lan de de5voltare institu8ional!
"DS 2roram de de5voltare strateic!
$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
$,S&) DE #E)-E+*
-ana%ement al performanei I proces continuu de anali5! a
performanei individuale ,i orani5aionale n vederea identiJc!rii
barierelorKproblemelor ap!rute ,i de intervenie la timpul potrivit pentru a
mbun!t!i re5ultatele ,i a asiura performana dorit!#
-ana%ement prin obiective I instrument manaerial prin care se
stabilesc obiective precise la nivel de Jecare post ,i proces orani5aional
,i corelarea recompenselorKsanciunilor cu radul de reali5are a acestor
obiective#
Evaluare anual a performanelor profesionale I procedur!
formali5at! prin care se determin! nivelul de ndeplinire a obiectivelor
individuale de activitate ,i a nivelului de manifestare a criteriilor de
evaluare de c!tre funcionarii publici pe durata unei anumite perioade de
timp n vederea aprecierii re5ultatelor obinute ,i identiJc!rii necesit!ilor
de de5voltare profesional!#
"erioad de evaluare anual I perioad! n care se implementea5!
procedura de evaluare a funcionarului public6 cuprins! ntre 1$ decembrie
a anului n curs ,i 1$ februarie din anul urm!tor perioadei evaluate#
"erioad evaluat I perioad! pentru care se face evaluarea
funcionarului public6 cuprins! ntre 1 ianuarie ,i B1 decembrie a Jec!rui
an#
Evaluator I persoan! cu funcie de conducere din cadrul
subdivi5iuniiKautorit!ii publice unde ,i desf!,oar! activitatea funcionarul
public evaluat sau6 dup! ca56 care coordonea5! activitatea funcionarului
public respectiv#
Contrasemnatar I funcionar public ierarhic superior evaluatorului sau6
dup! ca56 persoana care e/ercit! funcie de demnitate public!#
Comisie de evaluare I entitate responsabil! de procedura de evaluare a
performanelor funcionarilor publici de conducere de nivel superior#
Secretariat al comisiei de evaluare I subdivi5iunea de resurse umane
a Cancelariei de Ctat care asist! metodoloic6 informaional ,i
administrativ comisia de evaluare#
,biective individuale de activitate I priorit!i&cheie n activitatea
funcionarului public care implic! re5ultatele doriteKscontate ,i urmea5! a
J reali5ate n perioada evaluat!#
*ndicatori de performan I indicatori care reLect! sintetic ,i calitativ
performana funcionarului public6 repre5int! cantitativ ,i calitativ
reali5area obiectivelor stabilite anual#
E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Criterii de evaluare I abilit!i profesionale ,i comportamentKatitudini
necesare funcionarului public pentru a ndeplini n mod optim obiectivele6
sarcinile de ba5! ,i atribuiile de serviciu#
)aport de activitate I document elaborat de c!tre funcionarul public de
conducere de nivel superior evaluat6 care conine informaii despre modul
,i radul de ndeplinire a obiectivelor individuale de activitate6 a
obiectivelor ,i a performanelor obinute de subdivi5iunile conduse ,iKsau
instituiile din subordine de activitatea c!rora este responsabil funcionarul
public de conducere de nivel superior#
)aport de evaluare I document elaborat de c!tre conduc!torul
funcionarului public de conducere de nivel superior6 care conine
informaii despre modul ,i radul de ndeplinire a obiectivelor individuale
de activitate6 a obiectivelor ,i a performanelor obinute de subdivi5iunile
conduse ,iKsau instituiile din subordine de activitatea c!rora este
responsabil funcionarul public de conducere de nivel superior evaluat6
evaluarea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare ,i propunerile
privind acordarea caliJcativului de evaluare#
0iA de evaluare I document care conine informaii despre modul ,i
nivelul de atinere a obiectivelor stabilite n ba5a indicatorilor de
performan!6 de manifestare a criteriilor de evaluare6 necesit!ile de
de5voltare profesional!6 precum ,i caliJcativul de evaluare acordat#
-onitoriBarea performanei individuale I activitate reali5at! continuu
sau periodic de c!tre evaluator6 care are scopul de a identiJca proresul
nreistrat de c!tre funcionarul public din subordine n reali5area
obiectivelor stabilite ,i e/ercitarea atribuiilor de serviciu6 de a identiJca
posibilele probleme sau bariere n activitatea acestuia pentru a interveni la
timp ,i n mod optim#
-onitoriBarea performanei or%aniBaionale I activitate reali5at!
continuu sau periodic de c!tre conduc!torul autorit!ii publice6 care are
scopul de a identiJca proresul nreistrat de c!tre Jecare
subdivi5iuneKautoritate public! n reali5area obiectivelor stabilite6 de a
identiJca posibilele probleme sau bariere n activitatea acestora pentru a
interveni la timp ,i n mod optim#
F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
")E0&'1
Dn conformitate cu prevederile Ctrateiei de reform! a administraiei publice
centrale6 una din priorit!ile&cheie ale Guvernului constituie moderni5area
serviciului public conform principiilor ,i practicilor europene6 sporirea atractivit!ii
,i transparenei serviciului public#
Dn vederea reali5!rii priorit!ilor&cheie de de5voltare ,i moderni5are a serviciului
public6 a fost adoptat! e%ea nr/1;7!@2* din 8 iulie 2007 cu privire la
funcia public Ai statutul funcionarului public# <ceast! lee
relementea5! o serie de proceduri noi de personal6 inclusiv procedura de
evaluare a performanelor profesionale ale funcionarului public .n continuare I
evaluarea46 care pentru prima dat! a fost implementat! n autorit!ile publice n
anul *++0#
Ccopul evalu!rii funcionarului public const! n estimarea obiectiv! a re5ultatelor
individuale obinute6 avnd la ba5! sarcinile ,i atribuiile de serviciu6 precum ,i
priorit!ile la nivel de subdivi5iuneKautoritate public!# <stfel6 evaluarea repre5int!
un proces care serve,te att autorit!ii publice6 ct ,i anaMailor n scopul cre,terii
productivit!ii muncii6 a calit!ii ,i a perfecion!rii competenelor profesionale# De
asemenea6 re5ultatele evalu!rii servesc drept ba5! pentru luarea deci5iilor
manaeriale cu privire la personal6 precum ,i constituie un instrument de
manaement care aMut! conduc!torii s! planiJce6 s! orani5e5e ,i s!
monitori5e5e mai bine activitatea subdivi5iuniiKautorit!ii publice#
Dn ba5a e/perienei obinute n urma implement!rii procedurii de evaluare6 a fost
deJnitivat ,i aprobat )e%ulamentul cu privire la evaluarea performanelor
profesionale ale funcionarului public .n continuare I -eulament46 aprobat
prin Hot!rrea Guvernului nr#E0F din $ auust *+1+#
Dn vederea asiur!rii aplic!rii uniforme6 obiective ,i corecte a procedurii de
evaluare a fost elaborat $hidul metodic privind evaluarea performanelor
profesionale ale funcionarului public .n continuare I Ghid metodic4#
Ccopul pre5entului Ghid metodic const! n mbun!t!irea calit!ii ,i corectitudinii
aplic!rii procedurii de evaluare prin oferirea suportului informaional ,i
metodoloic tuturor factorilor implicai n acest proces# Obiectivele principale ale
Ghidului metodic suntN
contribuirea la o con,tienti5are ,i neleere mai bun! a importanei
aplic!rii corecte ,i obiective a procedurii de evaluare a funcionarilor
publici n autoritatea public! de c!tre toi factorii implicaiO
oferirea de suport metodoloic ,i informaional factorilor implicai6 prin
pre5entarea e/emplelor ,i modelelor de documenteO
e/plorarea situaiilor&problem! n aplicarea procedurii6 oferirea soluiilor
posibile#
Ghidul metodic conine noiuni de ba5! cu privire la evaluarea performanei6
informaii cu privire la etapele procesului de evaluare6 precum ,i e/emple6
modele de documente necesare pentru implementarea corect! a procedurii de
evaluare# Ghidul metodic este destinat conduc!torilor autorit!ilor publice
centrale ,i locale6 ,eJlor de subdivi5iuni6 colaboratorilor C-= din cadrul
autorit!ilor publice6 precum ,i funcionarilor publici de e/ecuie# Ghidul metodic
poate J utili5at n procesul de instruire a funcionarilor publici#
#amara $heor%hia,
%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
%ef Direc&ie politica de cadre'
Cancelaria de (tat
))).rapc.*ov.md
*ntroducere
Din 1 ianuarie *++06 n conformitate cu art# B)&BE ale "eii nr#1$%&'(I din )
iulie *++% cu privire la funcia public! ,i statutul funcionarului public6
performanele profesionale ale Jec!rui funcionar public sunt evaluate# Dn
acest sens6 a fost elaborat6 pilotat ,i aprobat -eulamentul cu privire la
evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public6 care
relementea5! procesul de orani5are ,i desf!,urare a procedurii de
evaluare6 descrie rolul ,i atribuiile factorilor implicai n procesul de
evaluare6 procedura de contestare a re5ultatelor evalu!rii#
Evaluarea funcionarilor publici a ap!rut ca necesitate n mbun!t!irea
sistemului de manaement intern n cadrul autorit!ii publice6 care
permite o mai bun! planiJcare6 coordonare ,i orani5are a activit!ii
funcionarului public6 subdivi5iuniiKautorit!ii publice#
Dn continuare6 sunt pre5entate aspectele&cheie privind procedura de
evaluareN
!
Evaluarea anual! a performanelor profesionale repre5int! procedura
de personal prin care se determin! nivelul de ndeplinire a obiectivelor
individuale de activitate .n continuare I obiective4 ,i nivelul de
manifestare a abilit!ilor profesionale ,i a caracteristicilor
comportamentale .n continuare I nivelul de manifestare a criteriilor de
evaluare4 de c!tre funcionarul public6 n vederea aprecierii re5ultatelor
obinute ,i identiJc!rii necesit!ilor de de5voltare profesional!#
!
Evaluarea funcionarului public nlocuie,te complet ,i deJnitiv
procedura de atestare a funcionarului public6 aplicat! pn! la 1
ianuarie *++0#
!
Evaluarea funcionarilor publici se aplic! tuturor funcionarilor publici6
inclusiv funcionarilor publici cu statut special6 dac! procedura de
evaluareKatestare a acestora nu este relementat! prin alte acte
normative#
!
2rocedura de evaluare relementat! prin -eulamentul cu privire la
evaluarea performan8elor profesionale ale func8ionarului public nu se
aplic! funcionarilor publici debutani#
!
Evaluarea funcionarului public se desf!,oar! anual# Cunt evaluate
performanele6 abilit!ile profesionale ,i caracteristicile
comportamentale manifestate n perioada 1 ianuarie I B1 decembrie a
Jec!rui an6 numit! perioad! evaluat!#
!
2rocedura de evaluare are loc n perioada 1$ decembrie a anului n
curs I 1$ februarie a anului urm!tor6 numit! perioad! de evaluare
anual!#
0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
!
9uncionarii publici care au activat mai puin de ) luni ntr&o funcie
public! nu sunt evaluai#
!
Evaluarea funcionarilor publici are efecte po5itive ,i contribuie direct
la mbun!t!irea performanei individuale ,i instituionale doar n ca5ul
n care se aplic! n mod obiectiv6 transparent ,i echitabil#
1/ Evaluarea performanelor3 deCniie, scop, necesitate
=n aspect important al manaementului resurselor umane l constituie
sistemul de manaement al performanei aplicat n cadrul autorit!ii
publice6 inclusiv sistemul de evaluare a performanei orani5aionale6
deoarece prin evaluare putem nelee mai bine cum au fost obinute
re5ultatele individuale6 la nivel de subdivi5iune ,i autoritate public!6 care
au fost barierele ,i care este modalitatea optim! de dep!,ire a acestora#
=nul din rolurile Jec!rui conduc!tor de subdivi5iune sau autoritate public!
const! n asiurarea unui manaement eJcient al personalului din
subordine pentru a atine re5ultate optime la toate nivelurile .individ6
subdivi5iune6 autoritate public!4# <stfel6 conduc!torul de
subdivi5iuneKautoritate public!6 n vederea asiur!rii ,i meninerii unei
performane sporite a personalului6 aplic! tehnici ,i instrumente
manaeriale pentru a menine un climat motivaional po5itiv de munc! ,i
de de5voltare profesional! continu!#
Dn continuare se deJnesc conceptele&cheie care vor J utili5ate pe parcursul
pre5entului Ghid metodicN performan, managementul
performanei, evaluarea performanelor.
"erformana repre5int! radul de ndeplinire a sarcinilor care deJnesc postul
ocupat de funcionarul public ,i se refer! la contribuia pe care o aduce
funcionarul public la ndeplinirea obiectivelor autorit!ii publice# 2erformana
individual! este corelat! direct cu performana de rup .a subdivi5iunii4 ,i
performana orani5aional!6 de aceea este important ca s! Je asiurat! o
performan! individual! optim!# 2erformana poate J deJnit! att prin re5ultate
concrete6 m!surabile6 ct ,i prin abilit!i profesionale ,i comportament
orani5aional#
-ana%ementul performanei repre5int! o abordare strateic! ,i interat! a
asiur!rii succesului de durat! n activitatea orani5aiilor6 prin mbun!t!irea
performanei orani5aiei6 echipelor ,i indivi5ilor .<rmstron ,i Aaron6 100%O
<rmstron6 *++14#
Evaluarea performanelor repre5int! procesul prin care se decide ct de bine
lucrea5! funcionarii publici ai unei autorit!i publice n raport cu obiectivele ,i
criteriile de evaluareKstandardele stabilite# <stfel6 evaluarea devine un instrument
eJcient de control ,i manaement prin care sunt direcionate resursele umane n
1+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
vederea ndeplinirii obiectivelor orani5aionale#
1/1/ Diferene dintre mana%ementul performanei Ai evaluarea
performanei
=na dintre funciile&cheie ale manaementului repre5int! manaementul
performanei ,i evaluarea performanei6 cu aplicaie att la
nivel orani5aional6 ct ,i la nivel individual# <ceste dou! procese&cheie nu
pot J separate unul de cel!lalt6 ntruct manaementul performanei este
att un predecesor6 ct ,i un continuator al evalu!rii performanei#
:ivelul tradiional la care manaementul performanei este utili5at n
orani5aii este cel individual6 dedicat mbun!t!irii performanei
anaMailor n conte/t orani5aional# "a nivel individual6 manaementul
performanei este repre5entat de un sistem interat utili5at pentru a
mbun!t!i n mod constant performana tuturor anaMailor# <ceasta
presupune deJnirea obiectivelor ,i a criteriilor de evaluare6 evaluarea
performanei n raport cu aceste standarde6 coordonarea activ! a tuturor
nivelelor performanei ,i ma/imi5area procesului de nv!are ,i de5voltare#
Dn tabelul 1 se ofer! cele mai esen8iale diferen8e dintre manaementul
performan8ei 7i evaluarea performan8ei#
+a,elul 1
Diferen&e dintre mana*ementul performan&ei i evaluarea performan&ei
-ana%ementul performanei Evaluarea performanei
Manaementul performanei repre5int!
un proces comple/ ,i interu prin care
se estionea5! performana la toate
nivelurile n vederea asiur!rii unei
performane optime
Evaluarea performanei se interea5!
n manaementul performanei
Manaementul performanei este un
proces continuu# 2erformana
anaMailor din subordine repre5int! una
din sarcinile de ba5! ale
conduc!torilorKmanaerilor
Evaluarea performanei are loc ntr&o
anumit! perioad! de timp6 de reul!6
anual
Ccopul manaementului performanei
const! n optimi5area proceselor
orani5aionale ,i asiurarea unei
performane optime
Ccopul evalu!rii performanei const! n
aprecierea calit!ii ,i cantit!ii
re5ultatelor obinute ,i n identiJcarea
competenelor necesare pentru ca
funcionarul public s! Je mai
performant la locul de munc!
1/2/ 0actorii care inDueneaB performana funcionarilor publici
2erformana funcionarilor publici este inLuenat! de mai muli factori#
9actorii care inLuenea5! direct performana suntN
efortul I performana la locul de munc! este re5ultatul nemiMlocit al
efortului funcionarului public6 inLuenat de abilit!ile sale ,i de
11
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
perceperea .neleerea4 sarcinilor ,i obiectivelor ce&i revin# <,adar6
performana poate J v!5ut! ca Jind n strns! relaie cu efortul
depus de funcionarul public6 abilit!ile acestuia6 perceperea locului
,i rolului postului s!u n cadrul autorit!ii publice# Efortul6 care
re5ult! din motivare6 se refer! la cantitatea de enerie .J5ic! ,iKsau
mental!4 utili5at! de un anaMat pentru ndeplinirea unei sarciniO
a,ilit&ile profesionale sunt caracteristicile personale ale
funcionarului public folosite pentru ndeplinirea sarcinilor# Ele nu se
schimb! prea mult ntr&o perioad! scurt! de timp6 dar pot J
de5voltate sub inLuena activit!ilor de instruire ,i acumul!rii de
e/perieneO
perceperea (n&ele*erea" rolului s!u n autoritatea public! se refer!
la direcia n care funcionarul public crede c! ar trebui s!&,i
canali5e5e eforturile n munc!O
trsturile de personalitate (temperamentul -i caracterul" ale
funcionarului public6 pot inLuena productivitatea muncii prin
atitudinea manifestat! fa! de munc!6 nivelul de responsabilitate ,i
spiritul de activism ,i iniiativ! al acestuia#
2entru a atine un nivel acceptabil al performanei trebuie ca ace7ti
factori6 descri7i mai sus6 s! Je de5volta8i#
E/ist! ,i factori care inLuenea5! indirect performana funcionarilor
publici6 care nu sunt sub controlul acestora6 dar care pot afecta nivelul lor
de performan!# =nele dintre cele mai des ntlnite obstacole n calea
performanei suntN
condi&iile de munc .temperatur!6 lumino5itate6 5omot4O
suprancrcarea n munc.
politicile necorespun!toare de promovare i salari!are.
lipsa cooperrii la locul de munc .conLicte ntre anaMai6
comunicare defectuoas!4O
stilul de conducere i supervi!are a conductorului direct.
1/5/ Scopul evalurii performanelor funcionarilor publici
2rocedura de evaluare a funcionarilor publici are drept scop mbun!t!irea
performanei orani5aionale prin aprecierea performanelor profesionale
individuale ,i de5voltarea competenelor profesionale ,i personale
necesare funcionarilor publici# <stfel6 evaluarea performanelor
profesionale ale funcionarilor publici contribuie laN
corelarea direct! dintre activitatea funcionarului public 7i
priorit!ileKobiectivele subdivi5iunii ,iKsau autorit!ii publice din care
face parte acestaO
aprecierea obiectiv! ,i imparial! a performanelor funcionarilor
publici prin compararea re5ultatelor obinute cu obiectivele stabiliteO
asiurarea unui sistem de manaement al performanei ,i
mbun!t!ire continu! a performanei prin coordonarea ,i
1*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
monitori5area performanelor la nivel individual6 subdivi5iune ,i
autoritate public!O
asiurarea unui sistem de motivare Jnanciar! ,i nonJnanciar! a
funcionarilor publici care au demonstrat performan! nalt! n
activitatea profesional!O
identiJcarea necesit!ilor de de5voltare profesional! a funcionarilor
publiciO
identiJcarea riscurilor6 barierelor ,i lacunelor n ndeplinirea
obiectivelor stabilite n vederea intervenirii la timpul potrivitO
identiJcarea lacunelor ,i problemelor n resursele puse la dispo5iia
funcionarului public6 precum ,i redistribuirea lor pentru
mbun!t!irea performanei acestuia#
1/8/ +ecesitatea evalurii performanelor
Evaluarea este necesar! att pentru conduc!tor6 ct ,i pentru funcionarul
public evaluat# 2e de o parte6 evaluarea ofer! funcionarului public oca5ia
de a aLa ct de bine ,i&a ndeplinit obiectivele sau6 cel puin6 ct de bine
crede conducerea acestuia c! ,i&a respectat rolul care i&a fost atribuit n
cadrul subdivi5iunii# 2e de alt! parte6 evaluarea ofer! conducerii informaia
cu privire la re5ultatele obinute de Jecare funcionar public n parte#
2erformana individual! este strns leat! de performana de rup
.subdivi5iune4 ,i performana orani5aional! .autoritate public!46 astfel6
cantitatea ,i calitatea re5ultatelor individuale obinute inLuenea5! nivelul
de performan! a subdivi5iunii din care face parte funcionarul public ,i
performana autorit!ii publice#
Evaluarea este necesar! pentruN
luarea deci5iilor manaeriale .de promovare6 transfer6 de5voltare
profesional! etc#4O
cunoa,terea de c!tre anaMai a modului n care li se percep punctele
forte ,i punctele slabeO
stabilirea contribuiei individuale ,i a rupului la reali5area
obiectivelor autorit!ii publiceO
elaborarea deci5iilor de recompensare a activit!ii depuseO
depistarea necesit!ilor de instruire la nivel de Jecare funcionar
public ,i subdivi5iune n cadrul autorit!ii publiceO
asiurarea unui feedbacPKreacie de r!spuns6 oferit periodic6 de c!tre
conduc!tor ,i funcionarul public evaluat#
Dn tabelul * sunt men8ionate cele mai importante avantaMe 7i de5avantaMe
ale procesului de evaluare a performan8elor#
+a,elul 2
/vanta0e i de!avanta0e ale evalurii performan&elor
&vantaEeF6eneCcii DeBavantaEeFDiCculti
- furni5ea5! informaii preioase despre
anaMai ,i natura e/act! a sarcinilor
acestora
- utili5area resurselor ,i a timpului
sunt mai costisitoare dect efectele
evalu!rii .la nceputul
1B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
&vantaEeF6eneCcii DeBavantaEeFDiCculti
- deseori6 ofer! informaii privind
competenele ,i abilit!ile
necunoscute pn! atunci ale
funcionarului public evaluat
- ofer! informaii importante privind
necesit!ile de instruire ale
funcionarului public evaluat
- mbun!t!e,te relaiile de comunicare
ntre conduc!tori ,i subalterniO se
discut! problemele de munc!O
anaMatul aL! cu e/actitate ce se
a,teapt! de la el6 ,i nelee rolul a,a
cum este v!5ut de superiorul s!u
- asiur! aplicarea corect! ,i
consecvent! a politicilor de
promovare ,i salari5are n autoritatea
public!
- cre,te performana funcionarilor
publici prin apreciere obiectiv! ,i
ncuraMare
implement!rii procedurii4
- dac! procedura nu este aplicat! n
mod corect ,i obiectiv6 poate avea
efecte neative asupra motiv!rii
funcionarilor publici performani
- lipsa unui sistem de evaluare a
performanei orani5aionale la
nivel de institu8ie 7i subdivi5iune
poate crea unele diJcult!i privind
aprecierea corect! ,i obiectiv! a
performanei individuale
Informaiile colectate n timpul evalu!rii pot J folosite de conducerea
autorit!ii publice pentru identiJcarea factorilor care au inLuenat
reali5area sau nereali5area obiectivelor instituionale6 eJcien8a distribuirii
resurselor n subdivi5iunile instituiei sau n procese speciJce de munc!# Dn
urma anali5ei informaiei6 conducerea poate interveni pentru eliminarea
lacunelor6 redistribuirea resurselor sau eJcienti5area proceselor de munc!6
mbun!t!ind implicit re5ultatele instituiei n eneral#
1/;/ "rincipiile de baB ale evalurii performanelor
Evaluarea funcionarului public se reali5ea5! n conformitate cu
urm!toarele principii de ba5!N
a4 o,iectivitate I factorii implicai n procesul de evaluare vor lua deci5ii
n mod imparial n ba5a arumentelor ,i faptelor concrete6 astfel
nct s! redea ct se poate de e/act att meritele6 performanele6 ct
,i deJcienele ,i nereali5!rile nreistrate n activitatea celui evaluatO
b4 cooperare i comunicare continu I asiurarea unui mediu
cooperant ,i meninerea unor relaii de comunicare deschis! ,i
permanent! ntre toi factorii implicai n procesul de evaluareO
c4 respectare a demnit&ii I asiurarea unui mediu n cadrul c!ruia este
respectat! demnitatea Jec!rui funcionar public ,i a unui climat liber
de orice manifestare ,i form! de h!ruire6 e/ploatare6 umilire6
dispre6 ameninare sau intimidare#
<ceste principii de ba5! sunt foarte importante pentru a asiura un mediu
cooperant ,i deschis ntre evaluator ,i funcionarul public evaluat#
:erespectarea acestor principii de c!tre factorii implicai n procesul de
evaluare poate duce la apariia unor efecte neative ,i la ineJciena
implement!rii procesului de evaluare n eneral#
1)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
2/ )elaia dintre performana individual Ai performana
instituional
Obiectivul principal al evalu!rii funcionarilor publici const! n identiJcarea
re5ultatelor ,i a problemelor leate de performana instituiei# E/ist! o
le!tur! foarte strns! ntre performana individual! a funcionarilor publici
,i performana instituiei6 nct aceste dou! procese nu pot J tratate n
mod separat# 2erformana funcionarilor publici inLuenea5! implicit
reali5area obiectivelor strateice la nivel de instituie#
Conduc!torii autorit!ilor publice folosesc informaiile colectate n procesul
de evaluare a funcionarilor publici pentruN
aMustarea proceselor de munc! n
cadrul autorit!ii publiceO
distribuirea sarcinilor c!tre
funcionarii publici care au
capacit!ile necesare pentru
implementarea eJcient! ale
acestoraO
redistribuirea resurselor n ba5a
necesit!ilor ,i priorit!ilorO
intervenirea cu activit!i de
instruire privind cre,terea
capacit!ii funcionarilor publici
pentru proceseKsarcini noi sau diJcile etc#
2/1/ -odelul mana%ementului prin obiective
Manaementul prin obiective repre5int! modelul de manaement
promovat 7i aplicat n serviciul public din -epublica Moldova# Modelul
manaementului prin obiective repre5int! unul dintre sistemele de
planiJcare ,i control cu cea mai lar! utili5are n orani5aii att n sectorul
public6 ct 7i privat#
Manaementul prin obiective const! n stabilirea obiectivelor la toate
nivelurile .orani5a8ie6 subdivi5iune6 func8ionar public46 planiJcarea
activit!8ii pentru atinerea acestoraO este un proces de autocontrol ,i un
sistem periodic de revi5uire6 urmat de o evaluare a performanelor#
O condi8ie n aplicarea eJcient! a manaementului prin obiective
repre5int! implicarea activ! a tuturor anaMa8ilor n stabilirea obiectivelor#
De asemenea6 dac! e/ist! un sistem de acordare de feedbacPKreac8ie de
r!spuns6 performanele se mbun!t!esc n mod evident#
Manaementul prin obiective are la ba5! urm!toarele principiiN
formularea o,iectivelor n cascad
sta,ilirea o,iectivelor specifce pentru fecare an*a0at
1$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
luarea deci!iilor n mod participativ
termeni concre1i de reali!are
sistem de evaluare -i acordare de feed,ac23reac1ie de rspuns
4i*ura 1. 5odelul mana*ementului prin o,iective
2/2/ e%tura dintre obiectivele strate%ice ale autoritii publice Ai
obiectivele funcionarilor publici
Dn mod normal6 trebuie s! e/iste o le!tura de tip 1Obiectiv eneral3 I
1Obiectiv speciJc3 ntre obiectivele strateice ale autorit!ii publice ,i
obiectivele funcionarilor publici din aceast! autoritate# <ceast! le!tur!
se e/prim! prin faptul c! reali5area obiectivelor individuale inLuenea5!
reali5area obiectivelor instituionale# <nsamblul obiectivelor individuale
reali5ate este nlobat n performana obinut! de subdivi5iuni6 iar
performana subdivi5iunilor n performana instituional! .tabelul B4#
+a,elul 3
6ela&ia dintre o,iectivele institu&iei' o,iectivele la nivel de su,divi!iune i
o,iectivele individuale
"e!tura ntre obiectivele individuale ,i obiectivele instituionale este
deJnit! n studiile n domeniul manaementului resurselor umane ca
1cascadin obMectivesKobiective formulate n cascad!3# 2rin acest procedeu
este posibil ca obiectivele strateice6 stabilite la nivel de autoritate
1E
Obiective
speciJce6 bine
deJnite
Obiective
strateice6 mai
enerale
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
public!6 s! derive n obiective speciJce pentru subdivi5iunile instituiei6 iar
acestea din urm! s! derive n obiective ,i mai speciJce ,i concrete pentru
funcionarii publici din subdivi5iune#
Obiectivele la nivel instituional sunt stabilite n mai multe documente
strateice# Dn ministere documentul cel mai important pentru stabilirea
obiectivelor instituionale este 7ro*ramul de de!voltare strate*ic (7D("'
anterior denumit 2lanul de de5voltare institu8ional! .2DI4 7i planurile
anuale de activitate ale autorit&ii pu,lice# Dn alte autorit!i publice I
strate*iile de de!voltare social8economic a localit&ii3raionului ,i planurile
anuale de activitate ale autorit&ii pu,lice sunt principalele surse pentru
formularea obiectivelor instituionale#
-olul cel mai important n acest proces i revine conduc!torului instituiei#
<cesta trebuie s! participe activ la stabilirea obiectivelor la nivel de
instituie si apoi la stabilirea obiectivelor pentru Jecare subdivi5iune n
parte#
Ce recomand! ca6 nainte de perioada de evaluare6 conduc!torul autorit!ii
publice ,i ,eJi de subdivi5iuni s! stabileasc!6 n mod participativ .sub
forma unei discuii cu toi factorii implicai46 obiectivele pentru anul viitor
att la nivel de instituie6 ct ,i la nivel de subdivi5iuni6 n ba5a
documentelor sus&menionate# <cest procedeu va facilita sarcina
evaluatorilor de a stabili obiectivele individuale pentru funcionarii publici
din subordine6 la fel6 n mod participativ#
2/5/ e%tura Gntre cate%oriile de funcionari publici Ai tipurile de
obiective
Conduc!torii autorit!ilor publice ,i funcionarii publici de conducere de
nivel superior .n continuare I 92C:C4 sunt responsabili pentru atinerea
obiectivelor la nivel de instituie# Obiectivele individuale ale 92C:C trebuie
s! corespund! cu obiectivele strateice ale instituiei6 activitatea c!reia o
diriMea5!6 sau6 dup! ca56 cu obiectivele domeniilor de care sunt
responsabili# Obiectivele n aceste ca5uri sunt strateice6 formulate n mod
mai eneral .tabelul )4#
+a,elul 4
9:emplu de o,iectiv i indicatori de performan& la nivel de institu&ie (mai
*eneral"
,biectiv conductorF0"C+S H
nivelul *
*ndicatori de performan
1# C! mbun!t!easc! calitatea6
accesibilitatea ,i rapiditatea
prest!rii serviciilor c!tre public
Cc!derea num!rului cet!enilor care cer
informaii la hi,eu cu *+Q n primul
semestru ,i )+Q anual
Cc!derea timpului pentru oferirea
serviciilor cu *+Q
Cc!derea cheltuielilor pentru unitatea de
serviciu oferit cu B+Q
Obiectivul e/empliJcat este unul strateic 7i include n sine mai multe
obiective ,i activit!i care pot J distribuite la alte subdivi5iuni din instituie6
1F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
care sunt responsabile pentru anumite procese de munc!# Trebuie de avut
n vedere c! obiectivele la nivel de subdivi5iune .nivelul II4 sunt acelea,i ca
,i obiectivele ,efului subdivi5iunii# Dn tabelul $ este pre5entat un e/emplu
prin care obiectivul strateic la nivel de instituie este distribuit la dou!
subdivi5iuni#
+a,elul ;
9:emplu de o,iective la nivel de su,divi!iuni' activitatea crora este coordonat
de 47C<(
,biective subdiviBiune ! nivelul **
Denumirea subdiviBiunii
responsabile
1.1. C! revi5uiasc! procesele de munc! ,i s!
simpliJce procedura de cerere a
documentelor de la cet!eni
Direcia responsabil! de
procesul speciJc de munc!
1.2. C! adapte5e paina Reb a instituiei
pentru a J interactiv! ,i orientat! spre
oferirea informaiilor solicitate de cet!eni
Direcia TI
Dn e/emplul oferit n tabelul $ se poate observa c! obiectivele de nivelul II
.la nivel de subdivi5iune4 sunt mai concrete ,i mai bine delimitate dect
obiectivele strateice la nivel de instituie# <ceste obiective la nivel de
subdivi5iune contribuie la reali5area obiectivului strateic instituional#
Dac! aceste obiective ar J distribuite la diferii funcionari publici din
subdivi5iunile respective6 se observ! c! nivelul de speciJcare este ,i mai
mare .tabelul E4#
+a,elul =
9:emplu de o,iective ale func&ionarilor pu,lici din su,divi!iunile men&ionate
,biective funcionar public H nivelul ***
0uncionarul public
responsabil
1.1.1. C! reduc! timpul de oferire a serviciului
cu minim 1+Q ,i s! simpliJce procedura de
cerere a documentelor prin folosirea ba5ei
de date
Consultant 1
1.1.2. C! elabore5e proiectul de act normativ
care ar relementa simpliJcarea procedurii
de cerere a documentelor din partea
cet!enilor
Consultant *
1.2.1. C! elabore5e structura ,i formatul painii
Reb care s! Je focusat! asupra tipurilor
serviciilor oferite
Cpecialist principal 1
1.2.2. C! elabore5e structura loic! a painii
Reb ,i interface cu alte ba5e de date
Cpecialist principal *
2/8/ Evaluarea reBultatelor la nivel de instituie Ai la nivel
individual
Ca ,i n ca5ul procesului de stabilire a obiectivelor de sus n Mos6 evaluarea
re5ultatelor la nivel de instituie trebuie s! Je leat! de evaluarea Jec!rui
1%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
funcionar public# Dn mod normal evaluarea performanei K reali5!rilor
instituiei trebuie s! anticipe5e evaluarea individual!#
<stfel6 re5ultatele evideniate la nivel de instituie pot J distribuite la nivel
de Jecare subdivi5iune ,i funcionar public6 n funcie de contribuia
acestora# <vantaMele acestui sistem sunt urm!toareleN
- e/ist! o claritate privind re5ultatele obinute de instituieO
- conduc!torii au evideniat subdivi5iunile care au reali5at la un nivel
mai mare obiectivele acestoraO
- re5ultatele subdivi5iunilor vor J reLectate n evaluarea ,eJlor de
subdivi5iuniO
- 7eJi subdivi5iunilor6 n calitate de evaluatori6 n procesul de evaluare
a funcionarilor publici din subordine6 se vor orienta spre reali5!rile
subdivi5iunii ,i evaluarea proprie# <stfel6 evaluarea funcionarilor va
J mai obiectiv!#
Dn Jura * se pre5int! activit!ile planiJcate n perioada de evaluareN
4i*ura 2. 7lanifcarea activit&ilor n perioada de evaluare a tuturor cate*oriilor de
func&ionari pu,lici
De reinut faptul c! rolul cel mai important n acest proces i revine
conduc!torului instituiei6 pentru c! acesta trebuie s! diriMe5e procesul de
evaluare a re5ultatelor instituionale ,i s! evalue5e n mod obiectiv
conduc!torii subdivi5iunilor# Dac! evaluarea la acest nivel este obiectiv!6
atunci sunt ,anse mari ca ntreul proces de evaluare la nivel de instituie
s! Je unul obiectiv#
Evaluarea re5ultatelor la nivel de instituie6 n primul rnd6 se face prin
rapoarte anuale de activitate6 discutate n cadrul instituiei# <ceste
rapoarte de activitate6 precum ,i re5ultatele obinute trebuie s! stea la
ba5a evalu!rii subdivi5iunilor ,i6 n al doilea rnd6 la ba5a evalu!rii
funcionarilor publici# 2DC&urile conin obiective ,i indicatori de
performan! la nivel de institu8ie# O evaluare corect! ,i obiectiv! a
radului de reali5are a obiectivelor din 2DC ar J primul pas pentru o
evaluare obiectiv! a funcionarilor publici de conducere 7i de e/ecu8ie#
2/;/ Situaii cGnd nerealiBarea obiectivelor instituionale nu
depinde de contribuia funcionarilor publici
Trebuie de avut n vedere c! sunt anumite situaii cnd obiectivele
instituionale nu se reali5ea5! din motive obiective care nu pot J
imputabile funcionarilor publici menii s! contribuie la reali5area acestora#
Obiectivele instituionale sunt inLuenate de mai muli factori care au
oriineN
10
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- politic > de e/emplu6 situaia politic! n ar! ntr&o anumit! perioad!
nu permite luarea de deci5ii ,i aprobarea de acte normativeO
- economic > de e/emplu6 n aceast! perioad! .anii *++0&*+1+4
multe proiecte ale Guvernului6 investiii maMore ,i reforme structurale
au fost stopate din cau5a cri5ei economice mondiale6 care a dus la
redistribuirea Jnan8elor publice la ramurile prioritare pentru GuvernO
- interna&ional > de e/emplu6 proiectele care implic! participarea mai
multor !ri sunt inLuenate de aportul Jec!reia#
Dn procesul de evaluare a funcionarilor publici trebuie s! se 8in! cont de
ace,ti factori e/terni de natur! obiectiv!6 care au inLuenat nereali5area
obiectivelor respective# Dn aceste situaii6 evaluatorii trebuie s! evalue5e
promptitudinea ,i efortul depus de funcionarul public 7i nu re5ultatul Jnal#
2entru a reduce din efectele neative ale situaiilor n cau5! se recomand!
monitori5area reali5!rii obiectivelor instituionale ,i individuale# Drept
re5ultat6 obiectivele pot J revi5uite ,iKsau eforturile funcionarilor publici
redirecionate spre reali5area altor obiective#
5/ ,biectul evalurii performanelor individuale
Evaluarea funcionarilor publici ,i propune aprecierea a dou! componente
de ba5! a performanei individualeN
I J
,biectivele individuale de activitate repre5int! priorit!i&cheie n activitatea
funcionarului public6 care implic! re5ultatele doriteKscontate ,i urmea5! a J
reali5ate n perioada evaluat!# 2entru Jecare obiectiv sunt stabilii indicatori de
performan!#
*ndicatorii de performan reLect! sintetic ,i calitativ performana
funcionarului public6 repre5int! cantitativ ,i calitativ reali5area obiectivelor
stabilite anual#
Criteriile de evaluare repre5int! abilit!ile profesionale ,i
comportamentulKatitudinile necesare funcionarului public pentru a&,i ndeplini ct
mai optim obiectivele stabilite ,i sarcinile de ba5! ale funciei deinute# Dn funcie
de speciJcul activit!ii6 criteriile de evaluare pentru funcionarii publici de
conducere de nivel superior ,i de conducere .cu funcii manaeriale4 difer! de
criteriile de evaluare stabilite pentru funcionarii publici de e/ecuie#
*+
1/ +ivelul de
Gndeplinire a
obiectivelor
individuale de
activitate H
2/ +ivelul de
manifestare a
criteriilor de
evaluare H
&cordarea
caliCcativului de
evaluare
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Criteriile de evaluare sunt diferite n funcie de cateoria funcionarilor
publici# "ista criteriilor de evaluare este pre5entat! n tabelul F#
+a,elul 7
Criteriile de evaluare a func1ionarilor pu,lici
0uncionari publici de conducere de
nivel superiorFde conducere
0uncionari publici de eKecuie
1/ Competen! manaerial!
2/ Competen! profesional!
5/ <ctivism ,i spirit de iniiativ!
8/ EJcien!
;/ Creativitate
6. Comunicare ,i repre5entare
1/ Competen! profesional!
2/ <ctivism ,i spirit de iniiativ!
5/ EJcien!
8/ Calitate a muncii
;/ "ucru n echip!
</ Comunicare
DeJnirea criteriilor de evaluare este oferit! n ane/a nr#* la -eulament#
Tot n aceast! ane/! se ofer! informaii detaliate privind modalitatea de
stabilire a punctaMului pentru nivelul de manifestare a criteriilor de
evaluare n activitatea profesional! a funcionarului public evaluat#
8/ 0actorii implicai Gn procesul de evaluare a performanelor
funcionarilor publici
Dn procesul de evaluare a funcionarului public particip!6 direct ,i indirect6
mai muli factori#
8/1/ 0actorii implicai Gn evaluarea funcionarilor publici de
conducere de nivel superior
Dn procesul de evaluare a 92C:C sunt implicai mai mul8i factori6
men8iona8i n tabelul %#
+a,elul $
4actorii implica&i n evaluarea 47C<( -i rolul acestora
+r/
dFo
0actorul
implicat
)olul acestuia
1/
Conductorul
autoritii
publice
Conduc!torul autorit!ii publice aprecia5! reali5!rile ,i
insuccesele obinute de c!tre 92C:C n raport cu
obiectivele instituionale stabilite# Dn acest sens6
conduc!torul ntocme,te un raport de evaluare a
activit!ii 92C:C n ba5a modelului oferit n ane/a nr#) la
-eulament ,i propune caliJcativul de evaluare
2/
0uncionarul
public de
conducere de
nivel superior
9iecare funcionar public de conducere de nivel superior
trebuie s! manifeste colaborare ,i deschidere n
procesul de evaluare# <cesta este obliat s!
ntocmeasc! un raport de activitate n ba5a modelului
propus n ane/a nr#B la -eulament
5/ Comisia de
evaluare
Comisia de evaluare are rolul decisiv n evaluarea
92C:C# Membrii comisiei de evaluare e/aminea5!
ambele rapoarte6 completea5! fa de evaluare n ba5a
*1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r/
dFo
0actorul
implicat
)olul acestuia
modelului propus n ane/a nr#$ la -eulament ,i decid
asupra caliJcativului de evaluare
8/
Secretariatul
comisiei de
evaluare
1
Cecretariatul comisiei de evaluare are rolul de a oferi
asistena informaional! ,i metodoloic! membrilor
comisiei de evaluare pentru a asiura implementarea
corect! a procedurii de evaluare
;/
SubdiviBiunea
resurse umane
Cubdivi5iunea resurse umane din cadrul autorit!ii
publice ofer!6 la solicitare6 asisten! metodoloic! ,i
informaional! tuturor factorilor implicai n evaluarea
92C:C
Comisia de evaluare pentru 0"C+S speciCcai la lit/cL alin/M2L art/7
din e%ea nr/1;7!@2* din 8 iulie 2007 cu privire la funcia public
Ai statutul funcionarului public
Comisia respectiv! de evaluare este creat! pentru un termen de ) ani6
membrii c!reia sunt numii prin dispo5iie de Guvern#
Membrii comisiei de evaluare pentru ace,ti 92C:C pot JN
- viceprim&ministruO
- ministru de statO
- viceministru de statO
- alte persoane de demnitate public! care cunosc speciJcul ,i
activitatea profesional! a 92C:CO
- speciali,ti caliJcai n domeniul de competen! a 92C:C#
Componen8a nominal! a comisiei de evaluare este aprobat! prin dispo5iie
de Guvern6 semnat! de c!tre 2rim&ministru# Modelul actului administrativ
privind crearea comisiei de evaluare este pre5entat n ane/a nr#1 la
pre5entul Ghid metodic#
Comisiile de evaluare pentru 0"C+S speciCcai Gn lit/dL alin/M2L
art/7 din e%ea nr/1;7!@2* din 8 iulie 2007 cu privire la funcia
public Ai statutul funcionarului public
Comisiile de evaluare n cau5! sunt instituite de c!tre conduc!torii
autorit!ilor publice respective# Membrii ai comisiilor de evaluare pentru
ace,ti 92C:C pot JN
- conduc!torul&adMunct al autorit!ii publice n care ,i desf!,oar!
activitatea 92C:CO
- alte persoane de demnitate public! care cunosc speciJcul ,i
activitatea profesional! a 92C:CO
- speciali,ti caliJcai n domeniul de competen! a 92C:C#
1
Cecretariatul comisiei de evaluare este asiurat de c!tre subdivi5iunea resurse umane din cadrul
Cancelariei de Ctat ,i este creat e/clusiv pentru comisia de evaluare constituit! pentru evaluarea
92C:C speciJcai n lit#c4 alin#.*4 art#% din "eea nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu privire la funcia
public! ,i statutul funcionarului public#
**
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Componen8a nominal! a acestor comisii de evaluare este aprobat! prin
act administrativ emis de conduc!torul autorit!ii publice# Modelul de act
administrativ privind crearea acestor comisii de evaluare este pre5entat n
ane/a nr#* la pre5entul Ghid metodic.
8/2/ 0actorii implicai Gn evaluarea funcionarilor publici de
conducere Ai de eKecuie
Dn cadrul procesului de evaluare a funcionarului public de conducere .n
continuare I 92C4 ,i funcionarului public de e/ecuie .n continuare I 92E46
factorii implicai sunt pre5enta8i n tabelul 0#
+a,elul 9
4actorii implica&i n evaluarea func&ionarilor pu,lici de conducere i de e:ecu&ie'
rolul acestora
+r/
dFo
0actorul
implicat
)olul acestuia
1/
Conductorul
autoritii
publice
<siur! manaementul eJcient al performanei
autorit!ii publice prin anali5a6 monitori5area ,i
evaluarea performanei subdivi5iunilor n raport cu
performana autorit!ii# Conduc!torul autorit!ii publice
este responsabil de implementarea corect! ,i obiectiv!
a procedurii de evaluare la toate nivelurile n cadrul
autorit!ii
2/
0uncionarul
public
9iecare funcionar public are dreptul ,i obliaia s!
participe la toate etapele procesului de evaluare#
9uncionarii publici trebuie s! manifeste colaborare ,i
deschidere n procesul de evaluare6 indiferent dac! are
calitatea de evaluator sau evaluat
5/ Evaluatorul
Evaluatorul este persoana care nemiMlocit evaluea5!
activitatea funcionarului public din subordinea direct! a
acestuia# Evaluatorul aprecia5! performanele
funcionarului public6 identiJc! necesit!ile de instruire
,i stabile,te caliJcativul de evaluare
8/
Contrasemnatar
ul
Contrasemnatarul este superiorul direct al evaluatorului
,i are rolul de a veriJcaN
- corectitudinea aplic!rii procedurii de evaluare a
funcionarilor publici ,i de a interveni n ca5ul n care
au fost nreistrate careva nc!lc!riO
- corespunderea nivelului de performan! a
subdivi5iunii din care fac parte funcionarii publici
evaluai cu performanele individuale ale acestora6
lund n considerare contribuia Jec!rui funcionar
public evaluat
;/
SubdiviBiunea
resurse umane
Cubdivi5iunea resurse umane are un rol important n
asiurarea implement!rii corecte a procesului de
evaluare prin oferirea asistenei informaionale ,i
metodoloice tuturor factorilor implicai
;/ CaliCcativele de evaluare
*B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Dn urma evalu!rii funcionarului public6 evaluatorul sau6 dup! ca56 comisia
de evaluare6 n ba5a punctaMului acumulat6 acord! unul din cele patru
caliJcative de evaluareN
0oarte bine 6ine Satisfctor +esatisfctor
punctaE 5,;1 !
8,00
punctaE 2,;1 !
5,;0
punctaE 1,;1 !
2,;0
punctaE 1,00 !
1,;0
CaliCcativul de evaluare repre5int! aprecierea performanei funcionarului
public pentru perioada evaluat!6 efectuat! de c!tre comisia de evaluare .pentru
92C:C4 sau evaluator .pentru 92C ,i 92E4#
0oarte bine
CaliJcativul de evaluare 1foarte bine3 se acord! funcionarului public
evaluat care a reu,it s! ndeplineasc! toate obiectivele stabilite n mod
profesionist6 f!r! erori ,i n termenele stabilite# Cuplimentar a reali5at 7i
alte sarcini importante care au adus valoare ad!uat! activit!8ii
subdivi5iunii# 2e parcursul activit!ii a dat dovad! de cuno7tin8e profunde
7i abilit!i profesionale e/traordinare n domeniul de competen8!6 este un
e/emplu pentru colei prin profesionalismul6 comportamentul responsabil
,i dedicaia profesional! manifestat!#
6ine
CaliJcativul de evaluare 1bine3 se acord! funcionarului public evaluat
care a reu,it s! ndeplineasc!6 practic6 obiectivele stabilite n mod
profesionist 7i n termenele stabilite# < manifestat cuno,tine ,i abilit!i
profesionale nalte n activitatea profesional!#
Satisfctor
CaliJcativul de evaluare 1satisf!c!tor3 se acord! funcionarului public
evaluat care a reu,it s! reali5e5e parial obiectivele stabilite6 demonstrnd
un nivel mediu de manifestare a criteriilor de evaluare# Dn activitatea
profesional! a demonstrat un nivel mediu de cuno7tin8e 7i abilit!8i
profesionale necesare ndeplinirii obiectivelor stabilite 7i e/ercit!rii
sarcinilor 7i atribu8iilor de serviciu conform J7ei postului#
+esatisfctor
CaliJcativul de evaluare 1nesatisf!c!tor3 se acord! funcionarului public
evaluat care nu a reu,it s! ndeplineasc! obiectivele stabilite ,i care a
demonstrat un nivel de calitate cu mult sub cerinele funciei de8inute# Dn
activitatea profesional! a demonstrat lipsa cuno,tinelor ,i a abilit!ilor
profesionale necesare6 precum ,i a manifestat nedorin! de a se
perfeciona#
Dn funcie de caliJcativele de evaluare acordate6 pot J luate o serie de
deci5ii cu privire la personalN
- avansarea ntr8o treapt de salari!are superioar.
- conferirea unui *rad de califcare superior.
*)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- promovarea ntr8o func&ie pu,lic superioar.
- destituirea din func&ia pu,lic.
De asemenea6 conduc!torul autorit!ii publice sau ,eJi de subdivi5iuni pot
lua ,i alte tipuri de deci5ii manaeriale menite s! motive5e funcionarii
publici performani ,i s! stimule5e performana funcionarilor publici cu
potenial#
</ ,biectivele individuale de activitate i indicatorii de
performan
Ctabilirea obiectivelor individuale de activitate .n continuare I obiective4 7i
a indicatorilor de performan8! repre5int! cea mai important! etap! n
procesul de evaluare a func8ionarilor publici6 indiferent de cateoria
acestora# De calitatea formul!rii obiectivelor 7i a indicatorilor de
performan8! depinde ob8inerea performan8ei doriteKre5ultatelor scontate la
nivel de Jecare func8ionar public6 subdivi5iune din care face parte6 7i n
Jnal6 de autoritate public!#
Dn ca5ul n care nu sunt respectate cerin8ele 7i criteriile n stabilirea
acestora6 la etapa de evaluare pot J ntmpinate o serie de probleme6
precumN
- lipsa concordan8eiKle!turii dintre obiectivele subdivi5iunii 7i
obiectivele stabilite la nivel de Jecare func8ionar public din
componen8a acesteiaO
- incapacitatea reali5!rii obiectivelor de c!tre func8ionarul public din
cau5e obiective6 neimputabile acestuia6 dar care nu au fost luate n
considerare la etapa de stabilire a acestora etc#
Ce sunt obiectiveleN
Obiectivele repre5int! ni,te priorit!i&cheie ale funcionarului public6 care
urmea5! a J reali5ate ntr&un termen deJnit de timp .1 an4# <stfel6
obiectivele repre5int! ni,te re5ultate doriteKscontate6 dar care nc! nu au
fost obinute# Dn vederea reali5!rii optime a obiectivelor de c!tre
funcionarul public se recomand! stabilirea a 38; o,iective.
Obiectivele sunt stabilite anual6 n ba5a prevederilor planului de activitate
a subdivi5iuniiKautorit!ii publice pentru anul respectiv ,i a J,ei postului6
trebuie s! JeN
- specifce? caracteristice activit!ilor ce implic! e/ercitarea
preroativelor de putere public!6 s! Je concrete ,i bine deJniteO
- msura,ile? s! cuprind! o Jnalitate sau re5ultate concrete6 care pot
J m!surate n mod cantitativ sau calitativO
- reali!a,ile? s! pre5inte posibilitatea de ndeplinire a obiectivelor
stabilite prin intermediul resurselor oferiteO
- @e:i,ile? s! Je posibil de revi5uit n funcie de modiJc!rile
intervenite n priorit!ile autorit!ii publice ,iKsau subdivi5iuniiO
*$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- realiste? s! reLecte termenele de reali5are a sarcinilor ,i s! Je
limitate n timp#
Obiectivele trebuie formulate ct mai clar6 succint ,i concret# <,a cum a
fost menionat6 trebuie s! cuprind! ni,te re5ultate scontate m!surabile# Dn
formularea obiectivelor pot J utili5ate urm!toarele verbe de aciuneN 1s!
elabore5e36 1s! desf!,oare36 1s! acorde36 1s! pre!teasc!36 3s! asiure
elaborarea3 etc# Ce recomand! utili5area de cifre concrete6 estimative6
precum ,i menionarea denumirii complete a ceea ce urmea5! a J
elaborat6 pre!tit etc#
Obiectivele trebuie s! Je formulate n ba5a modelului CM<-T6 adic!N
simplu' formulate n mod accesibil ,i concretO msura,il' s! implice
re5ultate tanibileO realist. reali!a,ile n termene concrete#
Dn tabelul 1+ se ofer! e/emple de obiective formulate n ba5a modelului
CM<-T pentru secretarul consiliului raional#
+a,elul 1#
A,iective formulate n ,a!a modelului (5/6+
+r/
dFo
,biective elaborate
%reAit
,biective reformulate
S-&)#
Comentarii
1/ <siurarea orani5!rii
,i desf!,ur!rii
,edinelor consiliului
raional
C! asiure orani5area ,i
desf!,urarea optim a 4
edin&e ale consiliului raional
n termenele sta,ilite6 prin
n,tiinarea convoc!rii
consiliului raional conform
procedurii le*ale 7i pre!tirea
tuturor materialelor necesare
de5baterii problemelor n
consiliul raional
Dn primul ca5
lipse,te claritatea
n ceea ce prive,te
m!surabilitatea
reali5!rii
obiectivului
2/ <vi5area proiectelor de
acte
C! avi5e5e toate proiectele
de acte ale consiliului raional
7i pre7edintelui raionului n
termeni le*ali 7i conform
procedurii le*ale
Dn primul ca5
obiectivul este
formulat prea
eneral
5/ Informarea cet!enilor
privind activitatea
consiliului raional
C! asiure aducerea la
cuno,tin! public!6 n
termenele sta,ilite' a tuturor
actelor adoptate de consiliul
raional ,i emise de c!tre
pre,edintele raionului
Dn primul ca5
obiectivul este
formulat prea
eneral
8/ <cordarea asistenei
metodoloice ,i
consultative
consilierilor ,i
comisiilor consiliului
raional6 primarilor ,i
secretarilor consiliilor
locale
C! acorde asisten!
metodoloic! ,i consultativ!
consilierilor ,i comisiilor
consiliului raional6 primarilor
,i secretarilor consiliilor locale
prin orani5area ,i
desf!,urarea a $ activit&i de
instruire3informare pe
parcursul anului *+1+
Dn primul ca5
lipse,te claritatea
n ceea ce prive,te
m!surabilitatea
reali5!rii
obiectivului
*E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r/
dFo
,biective elaborate
%reAit
,biective reformulate
S-&)#
Comentarii
;/ <siurarea lealit!ii
actelor adoptate de
consiliul raional ,i
emise de c!tre
pre,edintele raionului
pentru efectuarea
controlului
administrativ
C! asiure lealitatea tuturor
actelor adoptate de consiliul
raional ,i emise de c!tre
pre,edintele raionului prin
contrasemnarea ,i
e/pedierea lor6 n termeni
le*ali6 pentru efectuarea
controlului administrativ
Dn primul ca5
lipse,te claritatea
n ceea ce prive,te
m!surabilitatea
reali5!rii
obiectivului
Cum sunt stabilite obiectiveleN
Ce recomand! ca procesul de stabilire a obiectivelor s! Je unul
participativ# Dn acest sens6 conduc!torul direct va discuta ,i va stabili
obiectivele mpreun! cu funcionarul public evaluat# <stfel6 se va asiura
un nivel de implicare ,i responsabilitate personal! mai mare din partea
funcionarului public n vederea reali5!rii optime a obiectivelor stabilite
mpreun! cu evaluatorul#
Dn procesul de stabilire a obiectivelor ,i a indicatorilor de performan!6 sunt
utili5ate urm!toarele documenteN
- planul de activitate a autorit&ii pu,lice pentru anul respectiv care
reiese din 7ro*ramul de de!voltare strate*ic.
- dup ca!' (trate*ia de de!voltare social8economic a
localit&ii3raionului.
- planul de activitate a su,divi!iunii.
- fa postului func&ionarului pu,lic evaluat.
Ce sunt indicatorii de performanN
Dn vederea m!sur!rii nivelului de reali5are a obiectivelor stabilite6 se
formulea5! indicatori de performan!# Indicatorii de performan!
anali5ea5! sintetic ,i calitativ performana funcionarului public ,i
re5ultatele manaementului aplicat#
Indicatorii de performan! sunt formulai n ba5a obiectivelor stabilite6
m!surnd cantitatea ,i calitatea produselor elaborate sau a serviciilor
prestate# :u este o limit! n ceea ce prive,te stabilirea unui num!r deJnit
de indicatori de performan!# Important este ca pentru Jecare obiectiv s!
se stabileasc! minimum cte un indicator cantitativ de performan! ,i unul
calitativ#
Indicatorii cantitativi de performan8! 8in de procentaM6 frecven8!6 num!r6
percentile6 rate etc#6 iar indicatorii calitativi de performan8! 8in de
percep8ia cet!8enilor privind serviciile prestate6 nivelul de n8eleere6
nivelul de con7tienti5are6 nivelul de satisfac8ie a anaMa8ilor6 beneJciarilor
etc# "a stabilirea indicatorilor de performan8! se recomand! s! se respecte
urm!toarele criterii men8ionate n tabelul 11#
+a,elul 11
*F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Criterii n formularea indicatorilor de performan1
Denumirea
criteriului
9ntrebarea!cheie Descrierea succint
2aliditate
Indicatorul de
performan8! m!soar!
cu adev!rat
re5ultatul scontat K
obiectivul stabilitS
Este important ca indicatorii de
performan8! stabili8i s! 8in! de
obiectivul dat 7i s! m!soare e/act
re5ultatele scontate
Simplicitate
Ct de u7or sunt de
colectat 7i anali5at
informa8iile 7i datele
necesare pentru
m!surarea
indicatorului de
performan8!S
Chiar dac! indicatorul de
performan8! este bine formulat6 este
important de identiJcat din timp
care vor J metodele de colectare 7i
anali5! a informa8ieiKdatelor#
Deoarece pot e/ista anumite limite
sau bariere n colectarea 7i anali5a
informa8iilorKdatelor
(tilitate
Informa8ia ob8inut! n
urma aplic!rii
indicatorului de
performan8! va J
util! n luarea
deci5iilorS
Este important ca informa8ia
ob8inut! n ba5a indicatorului de
performan8! s! Je util! pentru
luarea deci5iilor cu privire la
manaementul aplicat6 distribuirea
resurselor6 motivareaKsanc8ionarea
anaMatului etc# Informa8iile oferite
nu trebuie s! Je triviale sau neutile6
adic! care nu ofer! o valoare
&ccesibilitate
E/ist! acces liber
pentru colectarea de
informa8ii 7i date
necesareS
Ce refer! la e/isten8a de
impedimente obiective n
acumularea sau ob8inerea de
informa8ii pentru a vedea n ce
m!sur! indicatorul de performan8! a
fost reali5at
Cine stabileAte obiectivele Ai indicatorii de performanN
Obiectivele ,i indicatorii de performan! se elaborea5! de c!tre evaluator6
n colaborare cu funcionarul public6 se coordonea5! cu subdivi5iunea
resurse umane ,i se aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii publice# Dn
ca5ul 92C:C6 obiectivele 7i indicatorii de performan8! sunt stabilite de
c!tre conduc!torul autorit!8ii publice6 n comun cu 92C:C evaluat#
Obiectivele ,i indicatorii de performan! se stabilesc de c!tre evaluator
pn! la derularea interviului de evaluare6 se pre5int! n form! scris! cu cel
puin 3 !ile calendaristice nainte de derularea interviului de evaluare cu
funcionarul public respectiv# "ista obiectivelor propuse de c!tre evaluator
se discut! n timpul interviului de evaluare6 pentru a J clariJcate ,i a se
aMune la un consens cu funcionarul public evaluat#
Care este rolul S)( Gn stabilirea obiectivelor Ai a indicatorilor
de performanN
*%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
C-= are rolul de a oferi suportul informaional ,i metodoloic necesar att
pentru evaluatori6 ct ,i pentru funcionarii publici evaluai# Dn acela,i timp6
personalul C-= nu poate stabili obiectivele pentru funcionarii publici din
cadrul altor subdivi5iuni din cau5a c! nu 8ine de competen8a acestuia6
precum 7i a necunoa,terii n detalii a sarcinilor ,i atribuiilor de serviciu ale
funcionarilor publici evaluai# <ceste detalii sunt bine cunoscute de c!tre
conduc!torul subdivi5iunii care este responsabil de reali5area 7iKsau
nereali5area obiectivelor care stau n fa8a subdivi5iunii conduse#
Dn ca5ul autorit!ilor publice locale6 consultantul n probleme de resurse
umane ofer! asisten! informaional! ,i metodoloic! ,i pentru personalul
de conducere din cadrul prim!riilor ,i serviciilor publice descentrali5ate cu
statut de persoan! Muridic! .dac! altfel nu este prev!5ut4#
Dn cadrul autorit!ilor publice locale de nivelul nti6 persoana responsabil!
de p!strarea dosarelor personale ale funcionarilor publici6 va vi5a J,ele de
stabilireKrevi5uire a obiectivelor ,i indicatorilor de performan!6 precum ,i
va ane/a toate actele aferente procesului de evaluare la dosarul personal
al acestora#
(nde sunt consemnate obiectivele Ai indicatorii de
performanN
Obiectivele ,i indicatorii de performan! pentru Jecare funcionar public
sunt consemnate ntr&o J,! special! I 9i,! de stabilire a obiectivelor
individuale de activitate ,i a indicatorilor de performan! ale func8ionarului
public6 ane/a nr#1 la -eulament#
Dn ane/a nr#B la pre5entul Ghid metodic sunt pre5entate e/emple de
obiective 7i indicatori de performan8! pentru diferite cateorii de
func8ionari publici#
)eviBuirea obiectivelor Ai a indicatorilor de performan
stabilii
Obiectivele pot J revi5uite semestrial# -evi5uirea obiectivelor se face doar
n urm!toarele ca5uriN
14 aciunile prioritare ale autorit!ii publice ,iKsau ale subdivi5iunilor
coordonate au fost modiJcate ,i aceasta a inLuenat sarcinile ,i
atribuiile de serviciu ale funcionarului public evaluatO
*4 structura orani5atoric! a autorit!iiKstructura subdivi5iunilor
coordonate a fost modiJcat!6 respectiv a inLuenat modiJcarea
sarcinilor ,i atribuiilor de serviciu ale funcionarului public evaluatO
B4 alte cau5e6 circumstane obiective ap!rute au f!cut ca obiectivele
stabilite s! Je nereali5abile din motive neimputabile funcionarului
public evaluat#
-evi5uirea obiectivelor se face timp de pn la 3# de !ile calendaristice
dup! survenirea situaiilor menionate mai sus# -evi5uirea obiectivelor
*0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
poate avea loc ,i n urma monitori5!rii performanei pe parcursul anului# Dn
ca5ul n care obiectivele sunt revi5uite6 se stabilesc ,i noi indicatori de
performan!#
ModiJc!rile se consemnea5! ntr&un proces8ver,al semnat ,i datat de c!tre
conduc!torul autorit!ii publice6 coordonat cu C-= ,i luat la cuno,tin! de
funcionarul public care urmea5! s! Je evaluat ,i se ane/ea5! la dosarul
personal al acestuia#
Dn ane/a nr#) la pre5entul Ghid metodic se ofer! un model de proces&
verbal privind revi5uirea obiectivelor# Dn seciunea 1<rumentare3
evaluatorul ofer! e/plicaiile de rioare ,i motivele obiective care au
condus la revi5uirea unuia sau a mai multor obiective stabilite anterior#
Cnd stabilim obiectivele i indicatorii de performan pentru
funcionarii publici care s-au ncadrat n funcia public n cursul anului?
n ca!ul func&ionarilor pu,lici care s8au ncadrat ntr8o func&ie pu,lic n cursul
anului' o,iectivele i indicatorii de performan& se sta,ilesc n termen de pn la
3# de !ile calendaristice de la data numirii n func&ia pu,lic.
Care este numrul de obiective pentru funcionarii publici care s-au
ncadrat n cursul anului?
Ba sta,ilirea numrului de o,iective i nivelului de comple:itate al acestora'
evaluatorul (eful direct al func&ionarului pu,lic respectiv" va lua n considerare
durata perioadei de activitate pn la implementarea procedurii de evaluare. (pre
e:emplu' n ca!ul n care func&ionarul pu,lic a fost ncadrat n luna iulie' nu este
o,iectiv i corect s i se sta,ileasc' la fel' ; o,iective cu acelai nivel de
comple:itate ca i celorlal&i func&ionari pu,lici din aceeai su,divi!iune' dar
crora li s8au sta,ilit o,iectivele nc la nceputul anului (ianuarie8fe,ruarie".
Dac funcionarul public a activat mai puin de 4 luni ntr-o funcie
public, i se stabilesc obiective pentru anul n curs?
<u. n perioada rmas func&ionarul pu,lic i e:ercit sarcinile i atri,u&iile de
serviciu n conformitate cu prevederile fei postului.
Cnd stabilim obiectivele i indicatorii de performan funcionarilor
publici care au nalizat perioada de prob?
7entru func&ionarii pu,lici care au fnali!at perioada de pro, o,iectivele se
sta,ilesc n termen de 3# de !ile calendaristice de la data confrmrii n func&ia
pu,lic.
Dac funcionarul public deine interimatul unei funcii publice de
conducere, i se stabilesc obiective?
Da. Deoarece prin de1inerea interimatului unei func&ii pu,lice de conducere'
func1ionarul pu,lic respectiv este responsa,il de e:ecutarea ntocmai a sarcinilor
i atri,u&iilor de serviciu ale func&iei respective' find responsa,il de cantitatea i
calitatea re!ultatelor o,&inute.
Cine particip la procesul de revizuire a obiectivelor i a indicatorilor de
performan?
9valuatorul are rolul de a revi!ui o,iectivele i indicatorii de performan&.
6evi!uirea se face n mod participativ' mpreun cu func&ionarul pu,lic evaluat.
(u,divi!iunea resurse umane particip la procesul de revi!uire a o,iectivelor'
vi!ea! o,iectivele -i indicatorii de performan1 revi!ui1i.
B+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
?/ "rocesul de evaluare a performanelor funcionarului public de
conducere de nivel superior
2rocesul de evaluare a 92C:C este constituit din urm!toarele etapeN
*mplementarea procedurii de evaluare
M1; decembrie H 1; februarieL
4i*ura 3. 9tapele procesului de evaluare a 47C<(
Comisie de evaluare I entitate care aprecia5! performanele funcionarului
public de conducere de nivel superior6 Jind constituit! din persoane cu funcii de
demnitate public! care cunosc speciJcul ,i activitatea funcionarului public
evaluat#
Secretariat al comisiei de evaluare I subdivi5iunea resurse umane din cadrul
Cancelariei de Ctat care ofer! asisten! informaional! ,i metodoloic! membrilor
comisiei de evaluare#
SubdiviBiune resurse umane I subdivi5iune din cadrul autorit!ii publice care6 la
solicitare6 ofer! asisten! informaional! ,i metodoloic! tuturor factorilor implicai
n evaluarea 92C:C#
?/1/ Stabilirea obiectivelor Ai a indicatorilor de performan
pentru funcionarul public de conducere de nivel superior
Dn ca5ul 92C:C6 obiectivele ,i indicatorii de performan! sunt elabora8i ,i
aproba8i de c!tre conduc!torul autorit!ii publice# Ce recomand! ca
B1
Stabilirea obiectivelor Ai a indicatorilor de
performan
1 ianuarie & 1$ februarie
-onitoriBarea performanei
or%aniBaionale i individuale
lunar6 trimestrial sau semestrial
1/ 9ntocmirea
raportului de
activitate de ctre
0"C+S
2/ 9ntocmirea
raportului de
evaluare de ctre
conductorul
autoritii publice
5/ Derularea
interviului de
evaluare de ctre
Comisia de evaluare
.dup! ca54
8/ Completarea CAei de
evaluare
de ctre Comisia de
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
procesul de stabilire a obiectivelor s! Je unul participativ6 adic! s! implice
colaborarea cu funcionarul public evaluat#
Dn ca5ul 92C:C6 obiectivele ,i indicatorii de performan! se stabilesc de
c!tre conduc!torul autorit!ii publice la nceputul Jec!rui an6 dar nu mai
tr!iu de 1; fe,ruarie a anului n curs.
E/emple de obiective 7i indicatori de performan8! pentru 92C:C sunt
oferi8i n ane/a nr#B la pre5entul Ghid metodic#
?/2/ -onitoriBarea performanei or%aniBaionale Ai a performanei
funcionarului public de conducere de nivel superior
2erformana 92C:C este direct leat! de performana autorit!ii publice
,iKsau a subdivi5iunilor coordonate n cadrul autorit!ii publice# <stfel6
monitori5area performanei autorit!ii publice repre5int! un aspect&cheie
n monitori5area 92C:C#
-onitoriBarea performanei or%aniBaionale repre5int! o activitate reali5at!
continuu sau periodic de c!tre conduc!torul autorit!ii publice6 care are scopul de
a identiJca proresul nreistrat de c!tre Jecare subdivi5iune n reali5area
obiectivelor stabilite6 posibilele probleme sau bariere n activitatea acestora
pentru a interveni la timp ,i n mod optim#
De reul!6 monitori5area performanei autorit!ii publice repre5int! o
sarcin!&cheie a conduc!torului autorit!ii6 dar aceast! activitate de
veriJcareKcontrol trebuie s! aib! loc ntr&un mod participativ prin
implicarea tuturor conduc!torilor de subdivi5iuni6 deoarece performana
instituiei repre5int! cumulativ performana Jec!rei subdivi5iuni6 iar
succesele sau insuccesele unor subdivi5iuni inLuenea5! direct nivelul de
performan! a instituiei#
Conduc!torul autorit!ii publice6 n procesul de monitori5are a
performanei instituionale6 poate utili5a mai multe instrumente6 precumN
matrice de reali5are a obiectivelor autorit!ii publiceO
J,e de monitori5areO
focus rup&uri tematice#
=n instrument de monitori5are constituie matricea de reali5are a
obiectivelor autorit!ii publice I ane/a nr#$ la pre5entul Ghid metodic#
?/5/ *mplementarea procedurii de evaluare a funcionarilor publici
de conducere de nivel superior
2rocedura de evaluare a 92C:C difer! de procedura de evaluare a 92C ,i
92E# Comisia de evaluare are un rol&cheie n evaluarea 92C:C#
Comisia de evaluare e/aminea5! reali5!rile ,i insuccesele funcionarului
public evaluat ,i decide asupra caliJcativului de evaluare# Dn cadrul
procedurii de evaluare6 deci5ia comisiei de evaluare privind acordarea
B*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
caliJcativului de evaluare se va ba5a pe datele oferite n cele dou!
rapoarte I raportul de activitate' ntocmit de c!tre 92C:C ,i raportul de
evaluare' ntocmit de c!tre conduc!torul autorit!ii publice n care ,i
desf!,oar! activitatea 92C:C#
!.".#. $ntocmirea raportului de activitate
-aportul de activitate este elaborat de c!tre 92C:C ,i trebuie s! conin!
informaiiKdate care s! permit! comisiei de evaluare s! aprecie5e corect ,i
obiectiv nivelul de reali5are a obiectivelor stabilite la nceputul anului
pentru funcionarul public evaluat# 9uncionarul public are posibilitatea s!
se autoevalue5e ,i s! e/pun! toi factorii care au inLuenat reali5!rile ,i
insuccesele sale# Ctructura raportului de activitate este pre5entat! n
ane/a nr#B la -eulament6 iar un model de raport de activitate a 92C:C
completat este oferit n ane/a nr#E la pre5entul Ghid metodic.
!.".%. $ntocmirea raportului de evaluare
-aportul de evaluare este ntocmit de c!tre conduc!torul autorit!ii
publice ,i conine informaiiKdate privind nivelul de reali5are a obiectivelor6
succesele ,i insuccesele nreistrate de 92C:C n activitatea profesional! a
acestuia6 precum ,i caliJcativul de evaluare propus# Conduc!torul are
posibilitatea s! comente5e la nivel de Jecare obiectiv ,iKsau criteriu de
evaluare# Ctructura raportului de evaluare este pre5entat! n ane/a nr#) la
-eulament6 iar un model de raport de evaluare a 92C:C completat este
oferit n ane/a nr#F la pre5entul Ghid metodic.
-aportul de evaluare este adus la cuno,tina 92C:C cu cel pu&in ; !ile
lucrtoare nainte de data prestabilit! pentru ,edina comisiei de evaluare#
<stfel6 92C:C are posibilitatea s! cunoasc! evaluarea propus! de
conduc!torul s!u ,i s! ofere e/plicaii6 probe suplimentare comisiei de
evaluare#
!.".". Completarea ei de evaluare
9i,a de evaluare este completat! de c!tre comisia de evaluare6 n urma
e/amin!rii raportului de activitate ,i a raportului de evaluare# -apoartele
sunt distribuite membrilor comisiei cu cel pu&in 3 !ile lucrtoare nainte de
data stabilit! pentru derularea ,edinei comisiei de evaluare# =n model de
J7! de evaluare completat! este oferit n ane/a nr#% la pre5entul Ghid
metodic#
Membrii ai comisiei de evaluare discut! rapoartele pentru Jecare 92C:C ,iN
14 decid asupra evalu!rii 92C:C ,i acord! caliJcativul de evaluare prin
completarea J,ei de evaluare n conformitate cu ane/a nr#$ la
-eulamentO
*4 cer informaii ,i probe suplimentare de la conduc!tor sau de la
92C:C pentru a se informa mai bine ,i a decide obiectiv asupra
caliJcativului de evaluareO
B4 orani5ea5! un interviu cu 92C:C6 n ca5ul n care e/ist! diferene de
opiniiKdateKinformaii pre5entate de c!tre conduc!tor ,i 92C:C n
cadrul rapoartelor menionate6 ,i decid asupra acord!rii
caliJcativului de evaluare#
BB
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
!.".4. Desfurarea interviului de evaluare &n caz de necesitate'
Conform celor men8ionate anterior6 interviul de evaluare cu 92C:C nu este
obliatoriu ,i se orani5ea5! doar n ca5ul n care e/ist! disensiuni ntre
opinia conduc!torului autorit!ii publice ,i 92C:C evaluat# <ceste
disensiuni sunt identiJcate de c!tre comisia de evaluare n urma anali5ei
raportului de activitate ,i a raportului de evaluare#
Comisia de evaluare orani5ea5! interviul de evaluare cu 92C:C cu scopul
de a clariJca aspectele care se contra5ic# 92C:C este informat n acest
sens cu cel pu&in 3 !ile lucrtoare nainte de desf!,urarea acestuia# De
asemenea6 comisia de evaluare poate avea o discuie K interviu ,i cu
conduc!torul autorit!ii publice6 cu acela,i scop#
Dn urma e/amin!rii solicit!rii de revi5uire a caliJcativului de evaluare6 a
discuiilor ,i arumentelor oferite suplimentar de c!tre funcionarul public
evaluat ,i conduc!torul acestuia6 comisia de evaluare poate schimba
caliJcativul de evaluare#
(ste evaluat performana )*C+, n cazul n care i-a modicat raportul
de serviciu pe parcursul perioadei evaluate?
n ca!ul n care 47C<( i8a modifcat raportul de serviciu pe parcursul perioadei
evaluate' atunci este supus evalurii n cursul anului. n acest ca!' func&ionarul
pu,lic ntocmete raportul de activitate' iar conductorul acestuia > raportul de
evaluare. /ceste rapoarte sunt e:aminate de ctre mem,rii comisiei de evaluare'
care decid asupra califcativului de evaluare pentru perioada respectiv.
+ermenul oferit tuturor etapelor procedurii de evaluare este de ma:imum 14 !ile
calendaristice de la nre*istrarea cererii depuse de 47C<( respectiv. n ca!ul n
care 47C<( a activat mai pu1in de 4 luni n func1ia pu,lic respectiv' acesta nu
este evaluat.
Cum procedm dac unii membri ai comisiei de evaluare nu sunt
prezeni la edina de evaluare a performanelor )*C+,?
7entru a considera edin&a deli,erativ tre,uie s fe pre!ent ma0oritatea
mem,rilor comisiei de evaluare.
Cum procedm n cazul n care membrii comisiei de evaluare nu a-ung la
un consens privind calicativul de evaluare?
n acest ca!' se supune votului > ma0oritatea decide.
Comisia de evaluare are preedinte i.sau secretar?
Ba discre&ia mem,rilor comisiei de evaluare' poate f selectat preedintele i
secretarul comisiei de evaluare' dei acest lucru nu este stipulat n 6e*ulament.
n ca!ul comisiei de evaluare create prin dispo!i&ie de Cuvern' secretariatul
acesteia este asi*urat de ctre su,divi!iunea resurse umane din cadrul
Cancelariei de (tat.
7/ "rocesul de evaluare a performanelor funcionarului public de
conducere Ai de eKecuie
2rocesul de evaluare a 92C ,i 92E este similar6 Jind constituit din
urm!toarele etapeN
B)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
*mplementarea procedurii de evaluare a performanelor profesionale
M1; decembrie H 1; februarieL
4i*ura 4. 9tapele procesului de evaluare a 47C i 479
Evaluator I persoana cu funcie de conducere din cadrul subdivi5iuniiKautorit!ii
publice unde ,i desf!,oar! activitatea funcionarul public evaluat sau6 dup! ca56
care coordonea5! activitatea funcionarului public respectiv#
Contrasemnatar I funcionarul public ierarhic superior evaluatorului sau6 dup!
ca56 persoana care e/ercit! funcie de demnitate public!#
7/1/ Stabilirea obiectivelor Ai a indicatorilor de performan
pentru funcionarul public de conducere i de eKecuie
Dn ca5ul 92C 7i 92E6 obiectivele ,i indicatorii de performan! sunt elabora8i
de c!tre evaluator6 lua8i la cuno7tin8! de c!tre func8ionarul public6 vi5a8i
de c!tre subdivi5iunea resurse umane ,i aprobate de c!tre conduc!torul
autorit!ii publice#
Obiectivele 7i indicatorii de performan8! pentru anul viitor se discut! cu
func8ionarul public respectiv n cadrul interviului de evaluare# Obiectivele
7i indicatorii de performan8! sunt aproba8i de c!tre conduc!torul autorit!8ii
publice nu mai tr!iu de 1# !ile lucrtoare de la desf-urarea interviului de
evaluare#
E/emple de obiective 7i indicatori de performan8! pentru 92C 7i 92E sunt
oferi8i n ane/a nr#B la pre5entul Ghid metodic#
B$
-onitoriBarea performanei individuale
lunar6 trimestrial sau semestrial
1/ Completarea CAei
de evaluare de ctre
evaluator
2/ Derularea
interviului de
evaluare cu
funcionarul public
5/ Contrasemnarea
CAei de evaluare
Stabilirea obiectivelor Ai a indicatorilor de
performan
1 ianuarie & 1$ februarie
)epetarea procedurii
de evaluare .dup!
ca54
Contestarea
reBultatelor evalurii
.dup! ca54
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
7/2/ -onitoriBarea performanei funcionarului public de
conducere Ai de eKecuie
Conduc!torul autorit!ii publiceK,eJi de subdivi5iuni trebuie s! se
preocupe permanent de performana personalului din subordine#
-onitoriBarea performanei individuale I activitate reali5at! continuu de
c!tre evaluator6 care are scopul de a identiJca proresul nreistrat de c!tre
funcionarul public din subordine n reali5area obiectivelor stabilite ,i e/ercitarea
atribuiilor de serviciu6 posibilele probleme sau bariere n activitatea acestora
pentru a interveni la timp ,i n mod optim#
2rocesul de monitori5are a performanei funcionarilor publici nu este
relementat n -eulament6 astfel6 nu este o aciune obliatorie din partea
conduc!torilor# Dar lund n considerare avantaMele ,i beneJciile acestui
proces6 se recomand! ca performana funcionarilor publici din subordine
s! Je monitori5at!#
Dn ca5ul n care are loc doar evaluarea anual!6 f!r! aciuni de monitori5are6
procedura de evaluare va J una formal! ,i va avea mai multe efecte
neative6 dect po5itive# De asemenea6 conduc!torii .cu rolul de
evaluatori4 au nevoie de date ,i fapte pentru a arumenta caliJcativul de
evaluare acordat# 9!r! aciuni de monitori5are acest lucru este foarte
diJcil6 mai ales dac! evaluatorul are muli funcionari publici n subordine#
De ce este important monitoriBarea performaneiN
Monitori5area este important! pentru evaluatorKconduc!tor deoareceN
- permite controlul asupra reali5!rii obiectivelor stabiliteO
- permite identiJcarea problemelor la timp ,i !sirea de soluii optimeO
- ofer! un cadru de comunicare cu funcionarul public6 deoarece i
ofer! feedbacP ,i suport n ca5 de necesitate#
Monitori5area este important! pentru funcionarul public deoareceN
- permite auto&controlul asupra reali5!rii obiectivelor stabilite6
identiJcarea problemelor ,i barierelor n reali5area acestoraO
- permite discutarea cu evaluatorul a aspectelor leate de reali5area
obiectivelor ,i solicitarea de revi5uire a acestora6 n ca5 de
necesitateO
- prime,te feedbacPKreacie de r!spuns ,i suport din partea
evaluatorului pentru a&,i reali5a obiectivele ct mai bine#
CGt de des trebuie de monitoriBat performana funcionarilor
publiciN
2erformana funcionarilor publici poate J monitori5at! s!pt!mnal6 lunar6
trimestrial sau semestrial# <ceasta ine de stilul de manaement al
conduc!toruluiKevaluatorului6 comple/itatea ,i importana obiectivelor ce
trebuie reali5ate#
BE
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
#ehnici Ai instrumente de monitoriBare
Dn procesul de monitori5are a performanei individuale6 evaluatorul poate
utili5a o serie de tehnici ,i instrumente6 descrise n tabelul 1*#
+a,elul 12
+eDnici de monitori!are a performan&ei individuale
Denumirea
tehnicii F
instrumentului
Scurt descriere
CGnd e caBul s
se aplice
4edin
sptmGnal
Dn una din 5ilele s!pt!mnii .de reul!6 luni
sau vineri4 Jecare colaborator din cadrul
subdivi5iunii pre5int! ,efului subdivi5iuniiN
ce s8a reali!at.
ce urmea! s reali!e!e n sptmna
urmtoare.
pro,leme i solu&ii.
2re5entarea activit!ii ,i a aciunilor
viitoare trebuie s! Je raportate la
obiectivele stabilite
Indiferent de
natura sarcinilor6
aceast! tehnic!
este util! pentru
c! nu este doar
o tehnic! de
monitori5are6
dar ,i de
planiJcare ,i
control
0iA de
monitoriBare la
nivel de
subdiviBiune
9i,a de monitori5are la nivel de
subdivi5iune este un instrument care ofer!
conduc!torului de subdivi5iune imainea
lobal! privind reali5area obiectivelor care
stau n faa subdivi5iunii ,i care sunt
stipulate n planul anual de activitate a
subdivi5iunii# <ceste J,e pot J completate
lunar6 trimestrial sau semestrial# =n model
de J7! de monitori5are la nivel de
subdivi5iune este pre5entat n ane/a nr#0
la pre5entul Ghid metodic
"unar K
trimestrial K
semestrial
0iA de
monitoriBare
individual
9i,a de monitori5are este completat!
individual de c!tre evaluator ,i are
aceea,i structur! ca ,i J,a de evaluare# Dn
J,a de monitori5are se notea5! cele mai
importante reali5!ri6 cifre concrete etc# Dn
ca5ul n care sunt anumite neclarit!i6
evaluatorul iniia5! o discuie cu
funcionarul public# =n model de J7! de
monitori5are individual! este pre5entat n
ane/a nr#1+ la pre5entul Ghid metodic
Trimestrial
)aport de
activitate a
funcionarului
public
-aportul de activitate este completat de
Jecare funcionar public6 de reul!6 lunar#
-apoartele de activitate sunt funcionale
n ca5ul n care n subdivi5iune se practic!
utili5area planurilor de activitate6
elaborate lunar sau trimestrial6 unde sunt
preci5ate obiectivele6 aciunile6 termenele
de reali5are ,i responsabilii# <stfel6
rapoartele de activitate cuprind informaii
privind reali5area Knereali5area
obiectivelor6 aciunilor6 factorii care au
"unar
BF
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Denumirea
tehnicii F
instrumentului
Scurt descriere
CGnd e caBul s
se aplice
intervenit n reali5area acestora# >eful de
subdivi5iune are rolul de a anali5a
rapoartele lunare de activitate ale
funcionarilor publici din subordine6 de a le
intera la nivel de subdivi5iune ,i de a
interveni unde e ca5ul# =n model de raport
de activitate a func8ionarului public este
pre5entat n ane/a nr#11 la pre5entul Ghid
metodic
Discuie
individual Ai
discuii Gn
echip
Discuiile individuale dintre
evaluatorKconduc!tor cu Jecare funcionar
public sunt foarte binevenite# Ccopul
discuiilor individuale const! n acordarea
unui feedbacP funcionarului public cu
privire laN
calitatea muncii.
aprecierea re!ultatelor o,&inute.
discutarea cau!elor
eecurilor3nereali!rilor i *sirea de
solu&ii optime.
rela&iile i climatul de munc etc.
Cunt utile ,i binevenite discuiile
orani5ate periodic ntre ,eful subdivi5iunii
,i echipa condus! pe aspecte nu doar
profesionale6 dar ,i psiholoice6 precumN
rolul ecDipei n sectorul de activitate
(impactul".
climatul de munc n cadrul ecDipei.
aspecte motiva&ionale.
solu&ii pentru a efcienti!a lucrul n
ecDip etc.
<ceste discuii dac! sunt deschise ,i
orani5ate n mod con,tienti5at sporesc
considerabil performana subdivi5iunii din
prisma dorinei de reali5are a scopului
comun6 e/istena unor relaii deschise de
la eal la eal ,i transparen! n procesul
de munc!#
Dn acest sens6 conduc!torul subdivi5iunii
trebuie s! reali5e5e rolul de lider6 nu doar
de manaer formal
"unar K
trimestrial
7/5/ *mplementarea procedurii de evaluare a funcionarului public
de conducere Ai de eKecuie
Etapele procedurii de evaluare a 92C 7i 92E sunt urm!toareleN
B%
4ia de evaluare este
completat de ctre
evaluator
4iele de evaluare
difer pentru
func&ionarii pu,lici de
conducere i cei de
e:ecu&ie
4ia de evaluare
completat de
evaluator este oferit
func&ionarului pu,lic
evaluat cu minimum "
zile lucrtoare pn
la derularea interviului
de evaluare
1/ Completarea CAei
de evaluare
2/ Derularea
interviului cu
funcionarul public
5/ Contrasemnarea
CAei de evaluare
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
4i*ura ;. 9tapele implementrii procedurii de evaluare a 47C i 479
Dn tabelul 1B se pre5int! etapele implement!rii procedurii de evaluare6
inclusiv aspectele de orani5are ,i desf!,urare a acesteia#
+a,elul 13
9tapele implementrii procedurii de evaluare a 47C i 479
"erioada Denumirea aciunii Scurt descriere
1 H 18
decembrie
<probarea actului
administrativ de c!tre
conduc!torul
autorit!ii publice
privind evaluarea
funcionarilor publici
din autoritatea
public!
2roiectul actului administrativ este
elaborat de c!tre C-=# <ctul administrativ
cuprinde informaii privindN
perioada de evaluare.
lista func&ionarilor pu,lici care vor f
evalua&i (numele -i prenumele".
lista evaluatorilor i a
contrasemnatarilor pentru fecare
func&ionar pu,lic evaluat (numele -i
prenumele".
C-= trebuie s! aduc! la cuno,tin! actul
administrativ Jec!rui funcionar public
contra semn!tur!# =n model de act
administrativ este oferit n ane/a nr#1* la
pre5entul Ghid metodic
1;
decembrie H
1; februarie
Implementarea
procedurii de
evaluare a
funcionarilor publici
n cadrul autorit!ii
publice
2erioada de evaluare a funcionarilor
publici poate J mai mic! dect * luni6 la
deci5ia conducerii autorit!ii publice
1;
decembrie H
1; februarie
9i,ele de evaluare
completate de c!tre
evaluatori
9i,a de evaluare este completat! pn! la
derularea interviului de evaluare cu
funcionarul public evaluat# 9i,a de
evaluare completat! de evaluator6 n care
este indicat! data6 ora ,i locul interviului
de evaluare6 precum ,i lista obiectivelor
7i a indicatorilor de performan8! pentru
B0
4ia de evaluare este
contrasemnat n
termen de / zile
lucrtoare
Contrasemnatarul
e:aminea! fa de
evaluare i decide
asupra acceptrii
re!ultatelor evalurii
sau repetrii procedurii
de evaluare
Contrasemnatarul
verifc corespunderea
re!ultatelor o,&inute de
su,divi!iune i
califcativele de
Enterviul de evaluare
are loc doar ntre
evaluator i
func&ionarul pu,lic
evaluat
n cadrul interviului de
evaluare se discut
re!ultatele evalurii'
califcativul de evaluare
acordat' necesit&ile de
de!voltare i
o,iectivele pentru anul
urmtor
Discu&iile din cadrul
interviului de evaluare
sunt confden&iale
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
"erioada Denumirea aciunii Scurt descriere
anul urm!tor sunt oferite funcionarului
evaluat cu cel puin B 5ile lucr!toare pn!
la derularea interviului de evaluare
"Gn la ;
februarie
Derularea interviurilor
de evaluare cu
funcionarii publici
evaluai
Interviul de evaluare este derulat cu
Jecare funcionar public n mod
conJdenial ,i individual# Dn urma
interviului de evaluare6 dup! ca56 timp de
B 5ile lucr!toare6 evaluatorul
deJnitivea5! J,a de evaluare ,i o
transmite funcionarului public spre
semnare# 9uncionarul public evaluat are
la dispo5iie B 5ile pentru a semna J,a de
evaluare6 inclusiv de a&7i e/pune
comentariile proprii
"Gn la 1;
februarie
Contrasemnarea
J,elor de evaluare
Contrasemnatarul6 n termen de $ 5ile
lucr!toare de la primirea J,ei de
evaluare6 e/aminea5! cele e/puse n
aceasta ,i se pronun! asupra accept!rii
caliJcativului sau decide repetarea
procedurii de evaluare
"Gn la 1;
februarie
<probarea
obiectivelor ,i a
indicatorilor de
performan! pentru
toi funcionarii
publici din cadrul
autorit!ii publice
Dn urma discuiilor avute n cadrul
interviului de evaluare6 evaluatorul
deJnitivea5! J,a de stabilire a
obiectivelor ,i a indicatorilor de
performan!# <ceast! J,! este semnat!
de Jecare factor implicatN evaluator6
funcionar public6 vi5at! de C-= ,i
aprobat! de c!tre conduc!torul autorit!ii
"Gn la 1;
februarie
Colectarea ,i plasarea
tuturor documentelor
relevante procedurii
de evaluare n
dosarele personale
ale funcionarilor
C-= este responsabil de colectarea ,i
plasarea documentelor respective n
dosarele personale ale funcionarilor
publici
"Gn la 2;
februarie
Dup! ca56 repetarea
procedurii de
evaluare a unor
funcionari publici
Dn ca5ul n care contrasemnatarul decide
repetarea procedurii de evaluare6
evaluatorul trebuie s! repete procedura
de evaluare a funcionarului public
respectiv n termen de *+ 5ile lucr!toare
de la data lu!rii deci5iei date a
contrasemnatarului
"Gn la 2
martie
E/aminarea
re5ultatelor evalu!rii
repetateKJ,ei de re&
evaluare de c!tre
contrasemnatar
Dn ca5ul n care6 n re5ultatul evalu!rii
repetate6 caliJcativul de evaluare nu a
fost schimbat6 contrasemnatarul6 n
termen de $ 5ile lucr!toare6 e/aminea5!
re5ultatele evalu!rii repetate ,i decide
asupra caliJcativului Jnal de evaluare
"Gn la 2;
februarie
Elaborarea ,i
pre5entarea unei note
informative privind
C-=6 n termen de 1+ 5ile lucr!toare de la
Jnali5area perioadei de evaluare6 este
responsabil de elaborarea ,i pre5entarea
)+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
"erioada Denumirea aciunii Scurt descriere
re5ultatele evalu!rii
performanelor n
cadrul autorit!ii
publice
unei note informative c!tre conduc!torul
autorit!ii publice6 care include
re5ultatele evalu!rii pentru anul
respectiv# Dup! ca56 se va pre5enta o
informa8ie suplimentar! privind
re5ultatele evalu!rii repetateO re5ultatele
contest!rii la comisia de
evaluareKconduc!torul autorit!8ii publice
7iKsau n instan8! de contencios
administrativ
"Gn la ;
martie
Dup! ca56
contestarea
caliJcativului de
evaluare n adresa
conduc!torului
autorit!ii publice
Dn ca5ul n care funcionarul public nu
este mulumit de re5ultatele procedurii
repetate de evaluare6 poate s! se
adrese5e conduc!torului autorit!ii
publice6 n termen de B 5ile lucr!toare de
la data lu!rii la cuno7tin8! a re5ultatelor
evalu!rii repetate6 cu o cerere n scris
prin care solicit! e/aminarea
caliJcativului de evaluare
"Gn la 10
martie
Emiterea actului
administrativ privind
contestarea
re5ultatelor evalu!rii
n adresa
conduc!torului
autorit!8ii publice
Conduc!torul autorit!8ii publice6 n
termen de $ 5ile lucr!toare de la data
depunerii contestaiei6 o va e/amina n
comun cu evaluatorul6 contrasemnatarul6
funcionarul public evaluat ,i C-=
11 martie !
continuare
Dup! ca56
contestarea
re5ultatelor evalu!rii
n instana de
contencios
administrativ
Dn ca5ul n care funcionarul public nu
este mulumit cu deci5ia conduc!torului
autorit!ii publice privind caliJcativul de
evaluare6 el are dreptul s! conteste n
instana de contencios administrativ
Stabilirea evaluatorilor Ai a contrasemnatarilor
2n! la 1$ decembrie6 cnd demarea5! implementarea procedurii de
evaluare a funcionarilor publici6 C-= pre!te,te proiectul actului
administrativ care urmea5! a J aprobat de conduc!torul autorit!ii publice#
<cest act administrativ include informaii privindN
- perioada de evaluare.
- lista func&ionarilor pu,lici evalua&i.
- lista evaluatorilor i a contrasemnatarilor.
Dn ca5ul autorit!ilor administra8iei publice locale6 n conformitate cu alin
.*4 art# BE din "eea nr#1$%K*++%6 n ba5a deci5iei consiliului raionalKlocal6
pre,edintele raionului ,i primarul vor J desemnai n calitate de evaluatori
pentru secretarul consiliul raionalKlocal# <ceast! deci5ie este obliatorie6
indiferent dac! e/ist! p!reri diverente n cadrul consiliului raionalKlocal#
)1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Dn continuare se ofer! cteva e/emple de stabilire a evaluatorilor ,i
contrasemnatarilor6 n funcie de structura orani5atoric! a autorit!ii
publice6 care stipulea5! relaiile de subordonare#
$n autoritile publice centrale0
4i*ura =. Ar*ani*rama unei autorit&i pu,lice centrale (5inisterul (nt&ii"
Direc&ia politici n sntate pu,lic?
-eful Direc&iei politici n sntate pu,lic este evaluat de c!tre viceministru
.evaluator46 care deine funcie de demnitate public!# Dn acest ca56 J,a de
evaluare nu se contrasemnea5!O
-eful (ec&iei promovarea snt&ii i pro*rame de sntate pu,lic este
evaluat de c!tre ,eful Direciei politici n s!n!tate public! .evaluator46 iar J,a
de evaluare este contrasemnat! de c!tre viceministruO
func&ionarii pu,lici de e:ecu&ie din (ec&ia promovarea snt&ii i pro*rame
de sntate pu,lic sunt evaluai de c!tre ,eful seciei respective .evaluator46
iar J,ele de evaluare sunt contrasemnate de c!tre ,eful Direciei politici n
s!n!tate public!#
$n autoritile publice locale0
)*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Dn conformitate cu structura orani5atoric! a unei autorit!i publice locale
de nivelul al doilea6 aprobat! prin Hot!rrea Guvernului nr#E%0 din 1+ iunie
*++B 1Cu privire la oranirama ,i statele de personal ale aparatului
pre,edintelui raionului6 direciilor6 seciilor6 altor subdivi5iuni din
subordinea Consiliului raional3 ,i structura orani5atoric! a unei autorit!i
publice locale de nivelul nti6 adoptat! prin Hot!rrea Guvernului
nr#E%% din 1+ iunie *++B 1Cu privire la structura ,i statele de personal ale
prim!riilor satelor .comunelor46 ora,elor .municipiilor43
*
#
&utoritile publice locale de nivelul al doilea3
secretarul consiliului raional este evaluat de c!tre pre,edintele raionului
.evaluator46 care deine funcie de demnitate public!# Dn acest ca56 J,a de
evaluare nu se contrasemnea5!O
-eful (ec&iei administra&ie pu,lic este evaluat de c!tre secretarul consiliul
raional .evaluator46 iar J,a de evaluare va J contrasemnat! de c!tre
pre,edintele raionului .contrasemnatar4O
func&ionarii pu,lici de e:ecu&ie din (ec&ia administra&ie pu,lic sunt evaluai
de c!tre ,eful seciei respective .evaluator46 iar J,ele de evaluare ale acestora
vor J contrasemnate de c!tre secretarul consiliului raional .contrasemnatar4#
Serviciile descentraliBate din subordinea consiliului raional,
fr statut de persoan Euridic3
-eful (ec&iei economie este evaluat de c!tre vicepre,edintele raionului
.evaluator46 care deine funcie de demnitate public!# Dn acest ca56 J,a de
evaluare nu se contrasemnea5!O
func&ionarii pu,lici de e:ecu&ie din (ec&ia economie sunt evaluai de c!tre
,eful seciei respective .evaluator46 iar J,ele de evaluare ale acestora vor J
contrasemnate de c!tre vicepre,edintele raionului .contrasemnatar4#
Serviciile descentraliBate din subordinea consiliului raional,
cu statut de persoan Euridic3
-eful Direc&iei *enerale fnan&e este evaluat de c!tre pre,edintele raionului
.evaluator46 care deine funcie de demnitate public!# Dn acest ca56 J,a de
evaluare nu se contrasemnea5!O
-eful ad0unct al Direc&iei *enerale fnan&e este evaluat de c!tre ,eful Direciei
enerale Jnane .evaluator46 iar J,a de evaluare va J contrasemnat! de c!tre
pre,edintele raionului .contrasemnatar4O
-eful (ec&iei conta,ilitate ,u*etar este evaluat de c!tre ,eful Direciei
enerale Jnane .evaluator46 iar J,a de evaluare a acestuia este
contrasemnat! de c!tre pre,edintele raionului .contrasemnatar4O
func&ionarii pu,lici de e:ecu&ie din (ec&ia conta,ilitate ,u*etar sunt evaluai
de c!tre 7eful seciei respective .evaluator46 iar J,ele de evaluare vor J
contrasemnate de c!tre ,eful Direciei enerale Jnane .contrasemnatar4#
2
Dn unele autorit!i publice locale de nivelul al doilea ,i nti pot J nreistrate unele abateri de la
modelul aprobat prin actul normativ men8ionat# ModiJc!rile n structura orani5atoric! care vi5ea5!
7i rela8iile de subordonare sunt aprobate prin deci5ia autorit!ii publice locale#
)B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
&utoritile publice locale de nivelul GntGi3
secretarul consiliului local este evaluat de c!tre primar .evaluator46 care
deine funcie de demnitate public!# Dn acest ca56 J,a de evaluare nu se
contrasemnea5!O
func&ionarii pu,lici de e:ecu&ie din prim!rie sunt evaluai de c!tre primar
.evaluator4
B
6 iar J,ele de evaluare ale acestora nu sunt contrasemnate#
Dac consiliul raional.local refuz s adopte decizia cu privire la
desemnarea preedintelui sau primarului n calitate de evaluator pentru
secretarul consiliului raional.local?
Consiliul raional3local este o,li*at prin le*e s adopte acest act administrativ.
/ceast norm le*al comport un caracter imperativ i tre,uie s fe e:ecutat
ntocmai.
Cum trebuie s se procedeze n cazul n care ntre factorii implicai n
evaluare0 funcionarul public evaluat, evaluator i.sau contrasemnatar
e1ist relaii de rudenie?
(ec&iunea a 38a? Encompati,ilit&i i restric&ii' alin.(1" art.2= din Be*ea nr.1;$ din
4 iulie 2##$ cu privire la func&ia pu,lic i statutul func&ionarului pu,lic' prevede
c func&ionarul pu,lic nu poate e:ercita o func&ie pu,lic n su,ordinea
nemi0locit a unei rude directe sau a unei rude prin afnitate n cadrul aceleiai
autorit&i pu,lice. /stfel' dac s8a respectat le*ea' con@icte de interese nu
tre,uie s e:iste. Dac' totui' aceste situa&ii e:ist' persoanele care se a@ n
situa&ia respectiv vor ntreprinde ac&iuni n vederea ncetrii raporturilor
ierarDice nemi0locite n termen de 2 luni sau func&ionarul pu,lic n cau! se
transfer ntr8o func&ie care ar e:clude o astfel de su,ordonare' iar dac
transferul nu este posi,il' acesta este eli,erat din func&ia pu,lic de&inut (alin.
(284" art.2=' Be*ea nr.1;$32##$".
Cum s se procedeze n cazul n care pe parcursul perioadei evaluate
funcionarul public a fost evaluat n calitate de funcionar public
debutant?
n ca!ul n care func&ionarul pu,lic a de&inut statutul de func&ionar pu,lic
de,utant n perioada evaluat -i' ulterior' a fost confrmat n func&ie pu,lic n
,a!a re!ultatelor evalurii activit&ii' dar a activat n func&ia pu,lic mai pu&in de
4 luni n anul respectiv' performan&a acestuia nu este evaluat. (pre e:emplu'
dac func&ionarul pu,lic a fost confrmat n func&ie pn la 31 au*ust' atunci i se
sta,ilesc o,iective -i indicatori de performan1' i se evaluea! performan&ele.
dac a fost confrmat n func&ie dup 1 septem,rie > performan&ele acestuia nu
sunt evaluate.
Dac evaluatorul i suspend sau nceteaz raportul de serviciu n
timpul perioadei de evaluare, eful ad-unct al subdiviziunii din care face
parte funcionarul public evaluat &dac e1ist' sau contrasemnatarul
stabilit iniial poate deveni evaluator?
Da' n am,ele ca!uri. n ca!ul n care contrasemnatarul sta,ilit ini&ial devine
B
2oate e/ista situaia cnd evaluatorul este viceprimarul .persoan! cu func8ie de demnitate public!46
mputernicit de c!tre primar de a coordona activitatea func8ionarilor publici de e/ecu8ie6 prin act
administrativ6 atunci J7a de evaluare nu se contrasemnea5!# Dn situa8ia n care evaluatorul este
secretarul consiliului local6 mputernicit de c!tre primar6 prin act administrativ de a coordona
activitatea funcionarilor publici de e/ecuie6 contrasemnatarul este primarul#
))
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
evaluator' acesta nu poate rmne contrasemnatar' astfel' se sta,ilete un alt
contrasemnatar' care este eful evaluatorului.
Cum s se procedeze cu funcionarul public evaluat, care n timpul
perioadei evaluate a asigurat interimatul unei funcii publice de
conducere vacante?
Dac pe parcursul perioadei evaluate func&ionarul pu,lic a asi*urat interimatul
unei func&ii pu,lice de conducere vacante' procedura de evaluare se aplic
ntocmai. /dic' i se sta,ilesc o,iective i indicatori de performan&' se
implementea! procedura de evaluare. A,iectivele vor &ine att de sarcinile de
,a! -i atri,u1iile de serviciu din fa postului pentru func&ia de&inut anterior' ct
i de cele din fa postului pentru func&ia pu,lic creia i asi*ur interimatul.
9ste important ca numrul total de o,iective s nu depeasc ;. Dac pe
parcursul anului (perioadei evaluate" s8a decis ca func&ionarul pu,lic s asi*ure
interimatul unei func&ii pu,lice' atunci o,iectivele sta,ilite la nceputul anului pot
f revi!uite.
Care sunt situaiile cnd evaluarea funcionarilor publici are loc n cursul
anului?
9valuarea func&ionarilor pu,lici are loc n perioada 1; decem,rie a anului n curs
i 1; fe,ruarie din anul urmtor perioadei evaluate. Dar sunt unele e:cep&ii.
9valuarea func&ionarilor pu,lici are loc pe parcursul anului n ca!ul n care?
- raportul de serviciu al funcionarului public a ncetat, a fost suspendat
sau modicat. 9valuarea acestuia se face n termen de cel mult 14 !ile
calendaristice din data nre*istrrii cererii depuse de func1ionarul pu,lic
respectiv care prevede ncetarea' suspendarea sau modifcarea raportului de
serviciu. n acest ca!' evaluatorul aprecia! performan&a func&ionarului pu,lic
manifestat n perioada lucrat' de pn la ncetare' suspendare sau modifcare
a raportului de serviciu. (pre e:emplu' dac raportul de serviciu al
func&ionarului pu,lic urmea! s ncete!e la 1 mai' atunci evaluatorul timp de
ma:imum 14 !ile calendaristice pn la termenul indicat' cu e:cep&ia ca!urilor
specifce stipulate n Be*ea nr.1;$32##$ (spre e:emplu' a cti*at concursul la
ocuparea unei func&ii pu,lice vacante etc."' implementea! toate etapele
procedurii de evaluare a acestuia? 1" completarea fei de evaluare' 2"
derularea interviului de evaluare i 3" contrasemnarea f-ei de evaluare.
- raportul de serviciu al evaluatorului a ncetat, a fost suspendat sau
modicat. /cesta are o,li*a&ia ca' pn la ncetarea' suspendarea sau
modifcarea raportului de serviciu' ntr8o perioad de cel mult 14 !ile
calendaristice' s reali!e!e evaluarea func&ionarilor pu,lici din su,ordine. 47C'
care are calitatea de evaluator' este o,li*at s evalue!e performan&a tuturor
func&ionarilor pu,lici din su,ordinea sa direct sau a celor crora le
coordonea! activitatea.
Cnd se evalueaz func2ionarul public care n perioada de evaluare a
lipsit din motive neimputabile acestuia?
7rocedura de evaluare va f aplicat n cel mult 1# !ile lucrtoare de la data
revenirii func1ionarului pu,lic la locul de munc.
(ste evaluat funcionarul public care a ctigat concursul, a fost
transferat sau promovat n alt funcie public n perioada septembrie 3
noiembrie a anului n curs?
Dac func&ionarul pu,lic a cti*at concursul' a fost transferat sau promovat n
)$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
alt func&ie pu,lic n perioada septem,rie8noiem,rie a anului n curs' evaluarea
acestuia se face n termen de ma:imum 14 !ile calendaristice pn la
intervenirea noului raport de serviciu. 7entru perioada rmas pn la 31
decem,rie (mai pu&in de 4 luni de activitate profesional"' nu se face evaluarea.
4unc&ionarul pu,lic respectiv va reali!a sarcinile i atri,u&iile de serviciu n
conformitate cu fa postului. n acest ca!' califcativul de evaluare o,&inut
anterior' pentru perioada de activitate din luna ianuarie pn n luna au*ust' va
constitui califcativul fnal de evaluare. (6F va introduce aceste informa&ii n nota
informativ pe care o va pre!enta conducerii autorit&ii pu,lice.
(ste evaluat performan2a func2ionarului public dac0
#' raportul de serviciu se suspend n cazul concediului de
maternitate?
%' raportul de serviciu nceteaz n baza demisiei din funcie &se
ncadreaz n sectorul privat i nu intenioneaz s revin n
serviciul public'?
"' raportul de serviciu nceteaz n urma obinerii dreptului la pensie
pentru limit de vrst?
n ca!ul n care func1ionarul pu,lic n cau! a activat mai mult de 4 luni n func1ia
respectiv' performan&a acestuia este evaluat n conformitate cu prevederile
procedurii fr careva a,ateri' adic n termen de 14 !ile calendaristice din data
nre*istrrii cererii depuse de func1ionarul pu,lic respectiv. n ca!ul n care a
activat mai pu1in de 4 luni n func1ia pu,lic respectiv > nu va f evaluat.
4unc&ionarul pu,lic are dreptul i o,li*a&ia de a f evaluat. +otui' n ca!ul n care
func&ionarul pu,lic n cau! refu! s participe la procedura de evaluare' acesta
depune o cerere n scris n adresa conductorului autorit&ii pu,lice' care va f
pstrat n dosarul personal al acestuia. Dar evaluatorul' oricum' va completa
fa de evaluare i o va transmite spre contrasemnare.
4.".#. Completarea ei de evaluare
Completarea J,ei de evaluare repre5int! prima etap! a procedurii de
evaluare a funcionarilor publici#
0iAa de evaluare repre5int! un document care conine informaii privind nivelul
de reali5are a obiectivelor stabilite la nceputul anului .n termeni cantitativi ,i
calitativi46 nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare pe parcursul perioadei
evaluate ,i caliJcativul de evaluare acordat de c!tre evaluator# De asemenea6 J,a
de evaluare conine informaii privind necesit!ile de de5voltare profesional! a
funcionarului public#
Cine completeaB CAa de evaluareN
9i,a de evaluare este completat! de c!tre evaluator6 care este ,eful direct
al funcionarului public evaluat#
Cum se completeaB CAa de evaluareN
9i,a de evaluare este completat! de c!tre evaluator n mod individual# Dn
procesul de completare a J,ei de evaluare6 evaluatorul poate utili5a mai
multe documenteN
)E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- J,a de stabilire a obiectivelor ,i a indicatorilor de performan!
pentru anul respectivO
- J,a de monitori5are6 alte documente de monitori5are a performanei
funcionarului public evaluat6 utili5ate pe parcursul anuluiO
- raportul de activitate a subdivi5iunii din care face parte funcionarul
public evaluatO
- alte documente relevante ce relev! performana funcionarului
public#
9i,a de evaluare a 92C ,i 92E este constituit! din % compartimente6 dup!
cum urmea5!N
Date %enerale I n cadrul pre5entului compartiment sunt notate
datele cu privire la funcionarul public evaluat6 perioada evaluat!6
data interviului de evaluare6 lista activit!ilor de instruire la care a
participat funcionarul public evaluat n timpul perioadei evaluate I
activit!i cu o durat! de minimum % ore de instruire6 n domeniul de
activitate6 relevante funciei pe care o deine .se speciJc! doar
tematicaKdenumirea4# Informaiile privind activit!ile de instruire la
care au participat funcionarii publici evaluai din subordine pot J
obinute de la C-=#
Evaluarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate I
n cadrul pre5entului compartiment6 evaluatorul aprecia5! nivelul de
ndeplinire a obiectivelor care au fost stabilite la nceputul anului6
dup! ca56 revi5uite6 prin prisma indicatorilor de performan!# "ista de
obiective ,i indicatori de performan! este preluat! e/act din J,a de
stabilire a obiectivelor# Dn ba5a re5ultatelor obinute6 evaluatorul
stabile,te n procente .Q4 nivelul de ndeplinire a obiectivelor6
consemnea5! comentariile sale n dreptul Jec!rui obiectiv ,i
stabile,te punctaMul# "a stabilirea procentaMului de reali5are a
obiectivului se ia n considera8ie n ce m!sur! a fost reali5at
obiectivul din punct de vedere cantitativ ,i calitativ# <cest fapt se
e/plic!Karumentea5! n seciunea 1Comentarii3 din acest
compartiment6 indiferent de punctaMul stabilit# Dn continuare se ofer!
o ril! pentru a facilita stabilirea punctaMului necesar6 dup! cum
urmea5!N
"uncta
E
Descrierea nivelului de Gndeplinire a obiectivului
1 Obiectivul nu a fost ndeplinit#
2
Obiectivul a fost ndeplinit parial .F+&%0Q4# Dn maMoritatea
ca5urilor6 au fost respectate termenele de reali5are# Calitatea
serviciilorKproduselorKre5ultatelor obinute este medie#
5
Obiectivul a fost ndeplinit practic n totalitate .0+&00Q4#
Termenele de reali5are au fost respectate# Calitatea
serviciilorKproduselorKre5ultatelor obinute este nalt!#
8 Obiectivul a fost ndeplinit n totalitate .1++Q46 n termen sau
nainte de termen# Calitatea serviciilorKproduselorKre5ultatelor
)F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
obinute este foarte nalt!6 Jind ndeplinite f!r! erori#
Cuplimentar au fost reali5ate 7i alte sarcini importante care au
adus valoare ad!uat! activit!8ii subdivi5iunii#
&precierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare I
n cadrul pre5entului compartiment6 n ba5a descrierilor criteriilor de
evaluare oferite n ane/a nr# * la -eulament6 evaluatorul stabile,te
punctaMul pentru Jecare criteriu de evaluare ,i ofer! comentariile
sale# Comentariile trebuie s! cuprind! arumente ,i fapte concrete
ce conJrm! punctaMul stabilit6 ele pot s! in! de situaii concrete6
aciuni#
CaliCcativul de evaluare I n ba5a mediei punctaMelor oferite la
compartimentele 1Evaluarea ndeplinirii obiectivelor individuale de
activitate3 ,i 1<precierea nivelului de manifestare a criteriilor de
evaluare3 se stabile,te caliJcativul de evaluare# De menionat este
faptul c! la acest moment se acord! un caliJcativ de evaluare
provi5oriu6 care va J deJnitiv dup! derularea interviului de evaluare
cu funcionarul public evaluat# CaliJcativul de evaluare se acord!
dup! cum urmea5!N
punctaE 5,;1 !
8,00
punctaE 2,;1 !
5,;0
punctaE 1,;1 !
2,;0
punctaE 1,00 !
1,;0
foarte bine bine satisfctor nesatisfctor
Comentariile evaluatorului privind reBultatele evalurii
funcionarului public I n cadrul pre5entului compartiment
evaluatorul consemnea5! comentariile sale cu privire la ntreaa
activitate a funcionarului public ,i performana demonstrat! pe
parcursul perioadei evaluate# Comentariile vi5ea5!N aprecierea
*eneral a performan&ei' su*estii i recomandri pentru o mai ,un
performan&' dup ca!' ane:e care confrm cele e:puse n f-a de
evaluare.
+ecesitile de deBvoltare profesional a funcionarului
public I n cadrul pre5entului compartiment sunt consemnate
informaii cu privire la necesit!ile de de5voltare profesional! a
funcionarului public evaluat# 2re5entul compartiment este foarte
important6 deoarece6 n ca5ul n care funcionarul public evaluat va
beneJcia de activit!i de instruire 7iKsau autoinstruire n domeniile
identiJcate I performana n anul ce urmea5! trebuie s! Je mai
bun!# :ecesit!ile de de5voltare profesional! pot s! se refere laN
CunoAtine
Ce trebuie s! cunoasc!
funcionarul public ca
s! lucre5e mai bine6 s!
obin! re5ultate mai
buneS
- C! cunoasc! prevederile
leislaiei speciale
- C! cunoasc! diferite modele
de manaement ,i stiluri de
conducere
&biliti
profesionale
Ce trebuie s! poat!
face funcionarul public
ca s! lucre5e mai bine6
- C! de5volte abilit!i de
neociere
)%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
s! obin! re5ultate mai
buneS
- C! de5volte abilit!i de
pre5entare
- C! de5volte abilit!i de
anali5! ,i sinte5!
Comportame
ntF
&titudini
Cum trebuie s! JeKs!
se comporte
funcionarul public ca
s! lucre5e mai bine6 s!
obin! re5ultate mai
buneS
- Cpirit de iniiativ!
- Cpirit de echip!
- Dncredere n sine
- 2unctualitate
Comentariile funcionarului public evaluat I n cadrul
pre5entului compartiment funcionarul public poate s!&,i e/pun!
comentariile sale cu privire la re5ultatele evalu!rii# Dn ca5ul n care
funcionarul public nu este de acord cu re5ultatele evalu!rii6 poate
s!&,i e/pun! arumenteleKfaptele sale#
Comentariile contrasemnatarului I n cadrul pre5entului
compartiment contrasemnatarul ,i e/pune comentariile proprii cu
privire la caliJcativul de evaluare acordat funcionarului public6 n
mod opional# Dn ca5ul n care contrasemnatarul decide repetarea
procedurii de evaluare6 atunci comentariile acestuia trebuie
consemnate n scris6 unde sunt e/puse motivele deci5iei cu privire la
repetarea procedurii de evaluare#
E/emple de J,e de evaluare a 92C 7i 92E completate sunt pre5entate n
ane/ele nr#1B 7i nr#1) la pre5entul Ghid metodic#
Ce trebuie s fac evaluatorul dup ce a completat CAa de
evaluareN
Evaluatorul6 dup! ce a completat J,a de evaluare pn! la compartimentul
1Comentariile funcionarului public evaluat36 urmea5! s!&l informe5e pe
funcionarul public despre data6 ora ,i locul interviului de evaluare6 precum
,i s!&i nmne5eKe/pedie5e urm!toarele documenteN
- fa de evaluare completat.
- lista o,iectivelor propuse pentru anul urmtor i indicatorii de
performan&.
Detaliile cu privire la data6 ora 7i locul desf!,ur!rii interviului de evaluare
sunt nscrise n J,a de evaluare la compartimentul 1Date enerale3#
Ce trebuie s fac funcionarul public dup ce a primit CAa de
evaluare completat de evaluatorN
Dup! ce a primit J,a de evaluare ,i lista obiectivelor pentru anul urm!tor6
funcionarul public urmea5! s! se pre!teasc! de interviu# <stfel6
e/aminea5! coninutul J,ei de evaluare6 face notie6 formulea5!
ntreb!rile6 comentariile sale etc# De asemenea6 funcionarul public
studia5! obiectivele propuse pentru anul viitor ,i necesit!ile de de5voltare
profesional! identiJcate#
)0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Care este rolul S)(N
Dn procesul de completare a J,ei de evaluare C-= ofer!6 la solicitare6
asisten! informaional! ,i metodoloic! necesar! pentru a asiura
corectitudinea complet!rii J,ei de evaluare n conformitate cu prevederile
-eulamentului#
*roiectul ei de evaluare poate e1pediat prin e-mail funcionarului
public?
Da. /stfel va f mai uor de completat fa de evaluare de ctre func&ionarul
pu,lic' n ca!ul n care va avea careva comentarii.
)ia de evaluare poate completat de ctre funcionarul public
evaluat?
<u. 4ia de evaluare este completat e:clusiv de ctre evaluator.
)i5a de evaluare poate completat manual de ctre evaluator?
(e recomand completarea f-ei de evaluare la calculator' n format electronic.
Doar comentariile func1ionarului pu,lic evaluat -i a contrasemnatarului pot f
nscrise manual. n ca!ul n care evaluatorul nu dispune de ecDipamentul necesar
pentru a completa f-a de evaluare n format electronic' se accept completarea
acesteia manual.
4.".%. Desfurarea interviului de evaluare
Derularea interviului de evaluare repre5int! a doua etap! a procedurii de
evaluare a funcionarilor publici#
*nterviul de evaluare repre5int! o discuie dintre evaluator ,i funcionarului
public evaluat privind re5ultatele evalu!riiN reuite' nereuite' pro,leme i ,ariere
n reali!area o,iectivelor sta,ilite' solu&iile identifcate. De asemenea6 n cadrul
interviului de evaluare se discut! obiectivele pentru anul urm!tor ,i necesit!ile
de de5voltare profesional! a funcionarului public# Interviul de evaluare se
desf!,oar! n perioada de evaluare6 dar nu mai tr5iu de $ februarie a Jec!rui an#
Care este scopul interviului de evaluareN
Ccopul interviului de evaluare const! n discutarea constructiv!6 dintre
evaluator 7i func8ionarul public evaluat6 a re5ultatelor evalu!rii ,i a
soluiilor pentru mbun!t!irea performanei# Discuiile n cadrul interviului
de evaluare vi5ea5!N
- re5ultatele obinute de funcionarul public comparate cu obiectivele
stabiliteO
- nivelul de manifestare a criteriilor de evaluareO
- caliJcativul de evaluare propus de evaluatorO
- barierele care au inLuenat performana funcionarului publicO
- comentariile menionate de evaluator n J,a de evaluareO
$+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- obiectivele ,i indicatorii de performan! pentru urm!toarea perioad!
evaluat!O
- necesit!ile de de5voltare profesional!#
9uncionarul public are nevoie de opiniaKfeedbacP&ul conduc!torului s!u
privind aprecierea performanei sale6 de aceea evaluatorul trebuie s! Je
pre!tit pentru interviu#
Care ar C structura recomandat a unui interviu de evaluareN
Dn timpul interviului de evaluare este obliatoriu s! se discute cel puin
urm!toarele B subiecteN
14 re5ultatele evalu!riiO
*4 obiectivele pentru anul urm!torO
B4 necesit!ile de de5voltare profesional!#
Ctructura recomandat! a unui interviu de evaluare este pre5entat! n
ane/a nr#1$ la pre5entul Ghid metodic 7i vi5ea5! urm!toarele aspecteN
14 enunarea scopului ntlnirii ,i subiectele propuse spre discuie6 de
c!tre evaluatorO
*4 pre5entarea ,i discutarea re5ultatelor evalu!riiO
B4 oferirea de feedbacPKreacie de r!spuns din partea funcionarului
public privind re5ultatele evalu!riiO
)4 discutarea obiectivelor ,i a indicatorilor de performan! pentru anul
urm!torO
$4 discutarea necesit!ilor de de5voltare profesional! stabiliteO
E4 alte aspecte relevante#
Su%estii pentru evaluator privind or%aniBarea Ai derularea
interviului de evaluare
2entru a orani5a un interviu eJcient6 suestiile sunt urm!toareleN
- pre!tii&v! de interviu6 notai n prealabil ntreb!rile care v!
interesea5!O
- planiJcaiKre5ervai din timp sala sau auditoriul unde se va desf!,ura
interviul de evaluare ca s! va asiurai c! nimeni ,i nimic nu o s! v!
deranMe5eO
- deconectai telefoanele mobileO
- pre!tii spaiul de discuie 1f!r! bariere36 aranMai masa ,i scaunele
n a,a mod nct s! nu e/iste bariere J5iceO
- asiurai conJdenialitatea discuiei#
2entru a asiura o discuie deschis! ,i constructiv!6 suestiile suntN
- creai o atmosfer! pl!cut! ,i deschis! de comunicareO
- ncepei prin evidenierea succeselor ,i aspectelor po5itive ale
funcionarului publicO
$1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- p!strai echilibrul dintre aspectele forte ,i slabe ale funcionarului
publicO
- ncercai sa l!sai funcionarul public s! menione5e aspectele slabeO
- solicitai feedbacPKp!rerea funcionarului public evaluatO
- formulai6 n ca5ul n care enunai un mesaM neativKmustrare n felul
urm!torN mesaM po5itiv6 mesaM neativ6 mesaM po5itiv# Cpre e/empluN
aprecie5 activitatea dvs# privind TTTTTTTT##6 dar ce ine de
TTTTTTT# trebuie s! mai lucrai6 ,i anume6 la aspectele
TTTTTT##6 aceasta este foarte important pentru
subdivi5iuneKautoritate6 sunt siur c! vei reu,i s! mbun!t!ii
performana Dvs# la acest capitolO
- 8inei ntotdeauna controlul asupra interviuluiO
- ncercai s! purtai o discuie de la eal la ealO
- meninei aceea,i tonalitate n discuieO
- ncercai s! nu Je o de5batere contradictorie ,i s! aMunei la un
consens la sfr,itO
- ntrebai funcionarul public ce soluii ,i recomand!ri propune pentru
a eJcienti5a activitatea saO
- utili5ai fapte concrete ,i arumenteO nu facei atac la persoan!O
1atacai3 comportamentul nepotrivit6 dar nu persoanaO
- solicitai de la funcionarul public soluii proprii#
Care sunt paAii efectuai de ctre evaluator Ai funcionarul
public evaluat dup derularea interviului de evaluareN
Evaluatorul6 dup! interviul de evaluare6 defnitivea! fa de evaluare. Dn
ca5ul n care au fost aduse arumentele ,i informaiile care anterior nu
erau cunoscute6 evaluatorul poate schimba punctaMele ,i caliJcativul de
evaluare6 dac! funcionarul public a adus arumentele necesare ,i
evaluatorul este de acord cu ele# Evaluatorul are 3 !ile lucrtoare la
dispo5iie pentru a deJnitiva J,a de evaluare#
Dup! ce J,a de evaluare a fost deJnitivat!6 este oferit! funcionarului
public pentru a lua cuno,tin! ,i a se e/pune n compartimentul
GComentarii ale func&ionarului pu,lic evaluatH. Dac! funcionarul public
este de acord cu caliJcativul de evaluare6 poate s! nu scrie nimic n
compartimentul respectiv# Dn ca5ul n care nu este de acord cu re5ultatele
evalu!rii6 este obliatoriu ca aceast! rubric! s! Je completat! prin
oferirea de arumente ,i fapte concrete#
<tt evaluatorul6 ct ,i funcionarul public evaluat pot s! ane/e5e la J,a de
evaluare documente care conJrm! cele e/puse n J,a de evaluare#
Dup! ce J,a de evaluare a fost deJnitivat! de evaluator 7i funcionarul
public evaluat ,i&a e/pus opiniile6 fa de evaluare este semnat i datat
de ctre evaluator i func&ionarul pu,lic evaluat n seciunea respectiv!#
<poi este transmis! n versiune tip!rit! contrasemnatarului spre
e/aminare#
$*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Dac nu au fost elaborate obiectivele pentru anul viitor, poate avea loc
interviul de evaluare?
<u. Bista o,iectivelor pentru anul urmtor este un document a,solut necesar
desfurrii interviului de evaluare. Doar n ca!ul n care autoritatea pu,lic trece
prin procesul de reor*ani!are i func&iile su,divi!iunii din care face parte
func&ionarul pu,lic evaluat vor f modifcate' respectiv' va suferi modifcri i fa
postului' doar atunci se accept ca interviul de evaluare s ai, loc fr a f
discutate o,iectivele. n acest ca!' data limit de sta,ilire a o,iectivelor va
constitui 3# !ile de la survenirea modifcrilor respective.
Care este durata unui interviu de evaluare?
Fn interviu de evaluare poate s dure!e n 0ur de 1 or' n func&ie de mai mul&i
factori? re!ultatele evalurii i ar*umentarea califcativului de evaluare acordat'
descDiderea spre discu&ie din partea evaluatorului i a func&ionarului pu,lic
evaluat etc.
Cum s se procedeze dac evaluatorul sau funcionarul public nu s-au
prezentat la interviul de evaluare?
Enterviul de evaluare este o etap o,li*atorie a procedurii de evaluare. n ca!ul n
care' din anumite motive o,iective sau su,iective' nu a fost posi,il desfurarea
interviului de evaluare la data anun&at' evaluatorul va sta,ili o alt dat de
desf-urare a interviului.

Cum s se procedeze dac funcionarul public refuz s semneze a de
evaluare?
(emntura func&ionarului pu,lic confrm c a luat act de cunotin& cu
con&inutul fei de evaluare i este o,li*atorie n conformitate cu prevederile
6e*ulamentului. n ca!ul n care nu este de acord cu califcativul de evaluare'
acesta i e:pune nemul&umirile i ar*umentele n compartimentul GComentariile
func&ionarului pu,lic evaluatH.
Dup derularea interviului de evaluare, evaluatorul ntocmete un
proces-verbal sau alte documente ce conrm subiectele discutate?
<u. Dup derularea interviului de evaluare' n ,a!a celor discutate' evaluatorul
defnitivea! fa de evaluare.
4.".". Contrasemnarea ei de evaluare
Contrasemnarea J,ei de evaluare este a treia 7i ultima etap! a procedurii
de evaluare a funcionarului public#
-olul contrasemnatarului este de aN
veriJca corectitudinea aplic!rii procedurii de evaluareO
e/amina comentariile oferite de c!tre evaluator ,i funcionarul public
evaluatO
compara nivelul de performan8! al subdivi5iunii 7i cel al
func8ionarului public evaluatO
decide asupraN
- acceptrii re!ultatelor evalurii3califcativului de evaluare
acordat.
- repetrii procedurii de evaluare a performan&elor func&ionarului
pu,lic respectiv.
$B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
&cceptarea de ctre contrasemnatar a caliCcativului de
evaluare acordat
Dn ca5ul accept!rii caliJcativului de evaluare acordat de c!tre evaluator6
contrasemnatarul pune bifa n compartimentul 1Deci5ia
contrasemnatarului & <cceptat36 semnea5! ,i datea5! J,a de evaluare6
dup! care o transmite evaluatorului# 9i7a de evaluare se aduce la
cuno7tin8a func8ionarului public prin semnarea acesteia n mod obliatoriu6
dup! care se ane/ea5! la dosarul personal al func8ionarului public n
cau5!#
DeciBia contrasemnatarului de a C repetat procedura de
evaluare
Contrasemnatarul6 n anumite ca5uri6 poate decide asupra repet!rii
procedurii de evaluare a funcionarului public# <stfel6 contrasemnatarul
pune bifa n compartimentul 1Deci5ia contrasemnatarului I -epetarea
procedurii de evaluare36 ,i arumentea5! deci5ia prin oferirea de e/plicaii
la compartimentul 1Comentariile contrasemnatarului36 semnea5! ,i
datea5! J,a de evaluare6 dup! care o transmite evaluatorului#
Care sunt aciunile S)( dup CnaliBarea procedurii de evaluareN
Dn urma Jnali5!rii implement!rii procedurii de evaluare a funcionarilor
publici6 C-=6 n decurs de 1+ 5ile lucr!toare6 are obliaia de a elabora o
not! informativ! care cuprinde informaii privind re5ultatele evalu!rii
funcionarilor publici pentru anul respectiv# =n model de not! informativ!
privind re5ultatele evalu!rii performan8elor n autoritatea public! este
pre5entat n ane/a nr#*+ la pre5entul Ghid metodic#
Dup! ca56 C-= va pre5enta o informa8ie suplimentar! privind re5ultatele
evalu!rii repetateO re5ultatele contest!rii la comisia de
evaluareKconduc!torul autorit!8ii publice 7iKsau n instan8! de contencios
administrativ#

:/ )epetarea procedurii de evaluare
-eulamentul prevede posibilitatea de a J repetat! procedura de
evaluare#
Cine poate decide asupra repetrii procedurii de evaluareN
Deci5ia referitor la repetarea procedurii de evaluare o poate lua n
e/clusivitate contrasemnatarul#
9n ce situaii poate C repetat procedura de evaluareN
Dn conformitate cu prevederile pct#F% al -eulamentului6 contrasemnatarul
poate decide asupra repet!rii procedurii de evaluare n ca5ul n careN
aL aprecierile consemnate Gn CAa de evaluare de ctre evaluator
nu corespund realitii3
9:emplul 1?
$)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Evaluatorul menionea5! c! funcionarul public evaluat nu a acordat suJcient!
asisten! orani5atoric! ,i metodoloic! membrilor comisiei de concurs pentru
ocuparea funciei publice vacante# Dn acela,i timp6 contrasemnatarul are
informaie despre orani5area ,edinelor metodoloice practic nainte de Jecare
etap! a concursului6 fapt menionat ,i apreciat de c!tre membrii comisieiO
9:emplul 2?
Evaluatorul menionea5! despre desf!,urarea a ) seminare de informare a ,eJlor
de subdivi5iuni6 iar contrasemnatarul are informaie despre desf!,urarea doar a B
seminare#
bL procedura Ai cerinele stabilite de le%e Ai de )e%ulament nu au
fost respectate3
9:emplu?
- J,a de evaluare nu a fost completat! pn! la interviuO
- nu au fost completate toate compartimentele structurale ale J,ei de evaluareO
- informaiile din compartimente au fost incomplete .spre e/emplu nu era
indicat! ora interviului6 nu era apreciat nivelul de ndeplinire a unuia sau ctorva
obiective6 nu era apreciat nivelul de manifestare a unuia sau ctorva criterii de
evaluare6 nu au fost identiJcate necesit!ile de de5voltare profesional! etc#4O
- interviul de evaluare nu a avut locO
- J,a de evaluare a fost transmis! funcionarului public evaluat cu ntr5iere6
adic! n mai puin de B 5ile nainte de interviu6 astfel c! acesta nu a avut timp
suJcient s! se pre!teasc! pentru discuia cu evaluatorulO
- la interviul de evaluare au mai participat ,i alte persoane6 dect evaluatorul ,i
evaluatulO
cL comentariile oferite de ctre funcionarul public evaluat
privind deBacordul cu consemnrile Gnscrise Gn CAa de evaluare
sunt ar%umentate3
9:emplu?
Evaluatorul menionea5! despre ndeplinirea unui obiectiv n proporie de E+ la
sut!6 iar funcionarul public arumentea5!6 prin documente6 fapte concrete
reali5area acestui obiectiv n proporie de %+ la sut!#
CGnd are loc repetarea procedurii de evaluareN
Evaluatorul decide sinur cnd s! demare5e procedura de evaluare
repetat!6 dar trebuie s! in! seam! de faptul c! pentru ntreaa procedur!
sunt re5ervate 2# de !ile lucrtoare. <dic!6 poate s! nceap! procedura n
cel mult $ 5ile lucr!toare de la data lu!rii deci5iei respective de c!tre
contrasemnatar#
Cum se desfAoar repetarea procedurii de evaluareN
-epetarea procedurii de evaluare presupune desf!,urarea tuturor etapelor6
precum ,i respectarea termenelor6 ,i anumeN
- completarea J,ei de reevaluareO
- reali5area interviului de reevaluareO
$$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- deJnitivarea J,ei de reevaluareO
- contrasemnarea J,ei de reevaluare#
Care este procedura de completare a CAei de reevaluareN
9i,a care se completea5! n cadrul repet!rii procedurii de evaluare este de
acela,i model ca ,i J,a de evaluare6 doar c! are alt! denumire I f de
reevaluare#
9i,a de reevaluare este completat! de c!tre evaluator# <cesta urmea5! s!
studie5e atentN
- comentariile contrasemnatarului din J,a de evaluareO
- comentariile funcionarului public evaluat#
Evaluatorul va revi5ui compartimentele fa! de care a avut obiecii
contrasemnatarul ,iKsau funcionarul public#
9i,a de reevaluare completat! este transmis! de c!tre evaluator
funcionarului public pentru a lua cuno,tin! cu coninutul acesteia#
)ealiBarea interviului de reevaluare
Interviul de reevaluare se reali5ea5! n acelea,i condiii ca ,i interviul de
evaluare6 inclusivN
- respectarea termenului de B 5ile dintre transmiterea J,ei de
reevaluare c!tre funcionarul public ,i interviul de reevaluareO
- discuia ntre evaluator ,i funcionarul public evaluatO
- discu8ia privind obiectivele 7i indicatorii de performan8! pentru
anul urm!tor6 precum 7i privind necesit!8ile de de5voltare
profesional!#
Dn cadrul interviului de reevaluare vor J discutate6 n mod obliatoriu6
compartimentele asupra c!rora au fost e/puse obiecii de c!tre
contrasemnatar ,iKsau funcionarul public evaluat#
DeCnitivarea CAei de reevaluare
Dup! reali5area interviului6 evaluatorul va deJnitiva J,a de reevaluare ,i o
va transmite funcionarului public evaluat pentru a lua cuno,tin! de
informaiile incluse n aceasta# 9uncionarul public evaluat are obliaia s!
semne5e J,a de reevaluare la compartimentul 1"uare la cuno,tin!36
indiferent de faptul dac! este de acord sau nu cu caliJcativul de evaluare#
Cemnarea J,ei de evaluare nseamn! c! funcionarul public a luat
cuno,tin! de coninutul acesteia# Dac! nu este de acord cu caliJcativul
acordat6 atunci el va meniona acest lucru la compartimentul
1Comentariile funcionarului public evaluat3#
Contrasemnarea CAei de reevaluare
9i,a de reevaluare va J transmis! de c!tre evaluator contrasemnatarului6
n termen de = !ile lucrtoare de la data reali5!rii interviului de reevaluare#
Contrasemnatarul va e/amina J,a de reevaluare ,i6 n ca5ul n care
re5ultatele procedurii repetate de evaluare au r!mas neschimbate6 va
decide asupra caliJcativului Jnal de evaluare n termen de ; !ile
lucrtoare de la data primirii J,ei de reevaluare6 ,i anumeN
$E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
- va l!sa caliJcativul de evaluare neschimbat6 n ca5ul n care
comentariile evaluatoruluiKfuncionarului public evaluat au fost
documentar arumentateO
- va schimba caliJcativul de evaluare n funcie de arumentele
oferite#
"a etapa respectiv! deci5ia contrasemnatarului este deJnitiv!#
10/ "rocedura de contestare a reBultatelor evalurii
9iecare func8ionar public are dreptul s! conteste re5ultatele evalu!rii6 dac!
pre5int! dove5i 7i arumente plau5ibile# -eulamentul prevede mai multe
nivele de contestate a re5ultatelor evalu!rii6 pn! la adresarea n instan8a
de contencios administrativ#
Dac! dup! repetarea procedurii de evaluare6 func8ionarul public este
nemul8umit de re5ultatul evalu!rii6 atunci el l contest! la conductorul
autorit1ii pu,lice.
Dn ca5ul n care nu este de acord nici cu deci5ia conduc!torului autorit!8ii
publice6 atunci el are dreptul s! se adrese5e n instan1a de contencios
administrativ.
9unc8ionarii publici nemul8umi8i de re5ultatul evalu!rii trebuie s! parcur!
toate niveleleKoportunit!8ile de contestare 1intern!3 pn! a recure la
contestarea n instan8a de contencios administrativ#
9n ce situaii poate C contestat reBultatul evaluriiN
Dn conformitate cu prevederile pct#%$ al -eulamentului6 funcionarul
public care nu este de acord cu re5ultatul evalu!rii poate s! l conteste la
conduc!torul autorit!ii publice#
CGnd poate C contestat caliCcativul de evaluareN
CaliJcativul de evaluare poate J contestatN
14 dup! repetarea procedurii de evaluareO
*4 dup! procedura de evaluare n ca5ul n careN
- funcionarul public evaluat nu este de acord cu caliJcativul de
evaluare6 a arumentat acest lucru n J,a de evaluare6 dar
contrasemnatarul nu a dispus repetarea procedurii de evaluareO
- nu e/ist! contrasemnatar pentru funcionarul public evaluat6 n
condiiile pct# FE al -eulamentului ,i6 deci6 nu poate J dispus!
repetarea procedurii de evaluare#
9:emplu?
la nivel local? pentru secretarul consiliului raional I evaluator este pre,edintele
raionului6 care este persoan! de demnitate public!O pentru secretar al
consiliului local I evaluator este primarulO
$F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
la nivel central .conform oraniramei Ministerului C!n!t!ii4N pentru ,eful
Direc8iei politici n manaementul serviciilor medicale I evaluator este
viceministrul#
Dn situaiile descrise mai sus J,a de evaluare nu va J contrasemnat!#
&ciunile funcionarului public
Dn aceste ca5uri6 funcionarul public va depune6 n scris6 o contestaie c!tre
conduc!torul autorit!ii n care va solicita e/aminarea re5ultatului
evalu!rii# =n model de contesta8ie este pre5entat n ane/a nr#1E la
pre5entul Ghid metodic#
Este foarte important ca funcionarul public s! se adrese5e conduc!torului
autorit!ii n scris# Temei pentru demararea procedurii de contestare va J
contestaia scris!6 n care se va conine motivul ntemeiat al solicit!rii de
contestare#
Cine eKamineaB contestaiaN
E/aminarea contestaiei se efectuea5! de c!tre conduc!torul autorit!ii
publice6 evaluator6 contrasemnatar6 funcionarul public evaluat 7i un
colaborator al subdivi5iunii resurse umane#
Dn situaia n care nu e/ist! contrasemnatar6 conform pct# %F din
-eulament6 la solicitarea func8ionarului public6 conduc!torul autorit!ii
publice va constitui un *rup de contestare format dinN
- conduc!torul autorit!ii publiceKevaluatorulO
- funcionarul public evaluatO
- colaboratorul subdivi5iunii resurse umaneO
- funcionari publici6 activitatea c!rora are tanene cu
activitatea funcionarului public evaluat#
9:emplu?
la nivel local?
- pentru secretarul consiliului raional I vicepre,edinte al raionului6 consilieri
raionali etc#O
- pentru secretarul consiliului local I colaborator al seciei administraie public!6
colaborator al oJciului stare civil!6 consilieri locali#
la nivel central?
- pentru ,ef al serviciului resurse umane I viceministru6 ,eJ de subdivi5iuni6
colaborator D2CO
- pentru ,ef al Direciei anali5!6 evaluare ,i monitori5are I viceministru6 ,eJ de
subdivi5iuni6 colaborator al Direciei politici6 planiJcare strateic! ,i asisten!
e/tern! a Cancelariei de Ctat#
=n model de act administrativ privind constituirea rupului de contestare
este pre5entat n ane/a nr#1F la pre5entul Ghid metodic#
Care este procedura de contestare a reBultatelor evaluriiN
Grupul de contestare va e/amina J,a de evaluare6 J,a de reevaluare6 alte
documente relevante procedurii de evaluare ane/ate de c!tre evaluator
$%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
,iKsau funcionarul public evaluat# De asemenea6 membrii rupului de
contestare pot solicita att de la evaluator6 ct ,i de la funcionarul public
evaluat ,i alte documente relevante procedurii de evaluare#
E/aminarea poate J efectuat! individual de c!tre Jecare membru al
rupului6 dar discuia referitor la e/aminarea re5ultatului se va face n
cadrul unei ,edine a rupului#
-e5ultatul e/amin!rii contestaiei se consemnea5! ntr&un proces8ver,al6
semnat de c!tre Jecare membru al rupului de contestare# Dn ca5ul n care
unii membri ai rupului au o alt! p!rere dect maMoritatea membrilor
rupului6 atunci ei pot s! ane/e5e p!rerea lor separat! la procesul&verbal#
=n model de proces&verbal privind re5ultatul contesta8iei este pre5entat n
ane/a nr#1% la pre5entul Ghid metodic#
Dn ba5a prevederilor procesului&verbal privind re5ultatele contesta8iei6
conduc!torul autorit!8ii publice va emite un act administrativ6 n care va J
e/pus re5ultatul e/amin!rii contestaiei depuse# Deci5ia Jnal! aparine
conduc!torului autorit!ii publice# =n model de act administrativ emis de
conduc!torul autorit!8ii publice privind re5ultatul contesta8iei este
pre5entat n ane/a nr#10 la pre5entul Ghid metodic#
-e5ultatul contestaiei se va aduce la cuno,tina funcionarului public
solicitant n scris# "a etapa respectiv! deci5ia conduc!torului autorit!ii
publice este deJnitiv!#
CGnd poate funcionarul public s se adreseBe Gn instana de
contencios administrativN
Dn ca5ul n care func8ionarul public evaluat nu este mulumit de modul de
soluionare a contestaiei de c!tre rupul de contestare 7i de deci5ia
conduc!torului autorit!8ii publice6 funcionarul public poate s! se adrese5e
n instana de contencios administrativ#
&ciunile funcionarului public
9uncionarul public se va adresa n instana de contencios administrativ6 n
condiiile prev!5ute de lee# 2entru aceasta funcionarul public va solicita
o copie a actului administrativ privind re5ultatul contestaiei depuse#
11/ DeciBii luate Gn baBa reBultatelor evalurii
-e5ultatele evalu!rii anuale a funcionarului public se iau n considerare la
luarea deci5iilor cu privire laN
a" avansarea sau men&inerea n trepte de salari!are.
," conferirea unui *rad de califcare superior.
c" promovarea ntr8o func&ie pu,lic superioar.
d" destituirea din func&ia pu,lic.
&vansarea sau meninerea funcionarului public Gn trepte de
salariBare
$0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Dn conformitate cu prevederile art#)E din "eea nr#1$%K*++% trecerea
funcionarului public ntr&o treapt! de salari5are superioar! se efectuea5!
succesiv6 cu condiia obinerii la evaluare cel puin a caliJcativului de
evaluare 1bine3# Dn ca5ul obinerii la evaluare a caliJcativului
1satisf!c!tor36 funcionarul public r!mne n aceea,i treapt! de salari5are#
Totodat!6 men8ion!m c! avansarea func8ionarului public n trepte de
salari5are se va efectua n condi8iile men8ionate6 dar 7i a leisla8iei cu
privire la salari5area func8ionarilor publici#
Conferirea unui %rad de caliCcare superior
Dn conformitate cu prevederile alin#.B4 art#BB din "eea nr#1$%K*++%6
conferirea radului de caliJcare imediat superior se face dac! funcionarul
public a obinut cel puin caliJcativul de evaluare 1bine3 la B evalu!ri# Dn
ca5ul ndeplinirii unor misiuni de importan! deosebit! sau obinerii
caliJcativului de evaluare Ufoarte bine3 la ultimele * evalu!ri6
func8ionarului public i se poate conferi un rad de caliJcare ce l dep!7e7te
pe cel anterior cu un rad .alin# .)4 art#BB din "eea nr#1$%K*++%4#
Dac! funcionarul public a ntrunit condiiile menionate6 conduc!torul
autorit!ii publice are obliaia6 conform leii6 s!&i confere radul de
caliJcare superior#
"romovarea Gntr!o funcie public superioar
Dn conformitate cu prevederile alin#.)4 art#)$ din "eea nr#1$%K*++%6
funcionarul public poate J promovat ntr&o funcie public! superioar! dac!
a obinut n urma evalu!rii caliJcativul 1foarte bine3 la ultima evaluare sau
caliJcativul 1bine3 la ultimele * evalu!ri#
Chiar dac! funcionarul public a ntrunit condiiile menionate6 promovarea
ntr&o funcie public! superioar! nu este obliatorie# 2oate J aplicat! doar
dac! e/ist! posibilitatea de promovare ntr&o funcie public! superioar! n
cadrul autorit!8ii publice n care 7i desf!7oar! activitatea func8ionarul
public n cau5! sau n alte autorit!8i publice#
Destituirea din funcia public
Dn conformitate cu prevederile lit# .d4 art#E) din "eea nr#1$%K*++%6
destituirea din funcia public! poate avea loc n ca5ul n care funcionarul
public a demonstrat incompeten! profesional!6 stabilit! n urma obinerii
caliJcativului de evaluare 1nesatisf!c!tor3 la evaluarea anual!#
Dac! funcionarul public a obinut caliJcativul de evaluare
1nesatisf!c!tor36 conduc!torul autorit!ii publice are obliaia de a destitui
funcionarul public din funcie6 conform leii#
*dentiCcarea necesitilor de deBvoltare profesional
Dn cadrul procedurii de evaluare6 sunt identiJcate necesit!ile de
de5voltare profesional! a func8ionarului public evaluat# :ecesit!8ile de
de5voltare profesional! repre5int! acele cuno7tin8e6 abilit!8i profesionale 7i
tr!s!turi de personalitate .comportamentKatitudini4 care trebuie
E+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
de5voltate6 ntr&un interval anumit de timp6 de func8ionarul public respectiv
pentru a J mai performant 7i productiv la locul de munc!#
:ecesit!8ile de de5voltare profesional! sunt identiJcate de c!tre evaluator
n comun cu func8ionarul public evaluat6 Jind discutate n timpul interviului
de evaluare 7i consemnate n J,a de evaluare#
&ciunile subdiviBiunii resurse umane
Dn ca5ul n care func8ionarul public a ntrunit toate condi8iile necesare
pentru luarea deci5iilor prev!5ute n "eea nr#1$%K*++%6 iar caliJcativele
de evaluare acordate func8ionarilor publici evalua8i sunt Jnale6 C-=
elaborea5! 7i pre5int! conduc!torului autorit!8ii publice6 proiectul actului
administrativ care prevede luarea a uneia sau mai multor deci5ii cu privire
la personal#
Dn ceea ce prive7te necesit!8ile de de5voltare identiJcate n cadrul
procedurii de evaluare6 C-= anali5ea5! ,i sistemati5ea5! informaiile
respective6 nscrise n J,ele de evaluare# <ceste informaii snt folosite att
la elaborarea planului anual de de5voltare profesional! a funcionarilor
publici din cadrul autorit!ii publice6 ct 7i la revi5uireaKaMustarea acestuia#
&lte deciBii mana%eriale
De asemenea6 conduc!torul autorit!8ii publice 7i 7eJi de subdivi5iuni6 n
ba5a re5ultatelor evalu!rii6 pot lua 7i alte deci5ii manaeriale care ar spori
motiva8ia func8ionarilor publici performan8i6 precumN
- delearea func8ionarului public la cursuri de instruire din 8ar! 7i
peste hotare6 staii6 vi5ite de studiu etc#O
- desemnarea n calitate de lider a unui rup de lucru creat pentru
reali5area unor sarcini de importan8! maMor!O
- mputernicirea func8ionarului public de a participa la diferite ntruniri
orani5ate cu conducerea de vrf a 8!rii6 personalit!8i notorii etc#
12/ Cele mai frecvente erori Gn evaluare
Evaluarea performanelor este un proces comple/ ,i necesit! o anumit!
maturitate orani5aional! pentru a putea deveni un sistem util ,i eJcient
ntr&o instituie# =n astfel de sistem poate s! contribuie la motivarea ,i
de5voltarea anaMailor6 precum ,i la atinerea unui nivel superior de
performan! orani5aional!# 2entru a beneJcia la ma/imum .att pentru
orani5aie6 ct ,i pentru de5voltarea anaMailor4 de un astfel de sistem6 ar
trebui diminuate efectele care pot J induse de un set de erori ce pot
ap!rea n implementarea sistemului de evaluare a performanelor# Dn
continuare se ofer! o list! a celor mai frecvente ,i importante tipuri de
erori6 leate att de procesul de evaluare6 ct ,i de evaluatori#
Erori le%ate de procesul de evaluare3
E1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+erespectarea termenelor Gn implementarea procedurii de
evaluare/ Dn ca5ul n care n autoritatea public! se implementea5!
procedura de evaluare mai devreme sau mai tr5iu de 1$ decembrie
anul n curs I 1$ februarie anul urm!tor6 atunci pot ap!rea unele
diJcult!i# Dn ca5ul n care se aplic! mai devreme .de,i acest lucru mai
rar poate s! se ntmple46 atunci funcionarii publici nu vor avea la
dispo5iie 1* luni pentru ndeplinirea obiectivelor# Dac! procedura de
evaluare se aplic! mai tr5iu de termenul menionat6 atunci acest fapt
are efecte neativeKperturb!toare asupra ntreului proces de evaluareN
stabilirea obiectivelor anuale ,i a indicatorilor de performan! care in
de obiectivele anuale ale subdivi5iunilor ,i6 n Jnal6 de obiectivele
strateice ale autorit!ii publice6 monitori5area ndeplinirii acestora# Dn
acela,i timp6 ace,ti funcionari publici vor avea mai puin timp la
dispo5iie pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite#
#ransformarea interviurilor de evaluare Gn lun%i monolo%uri ale
evaluatorului/ Interviurile de evaluare trebuie s! aib! la ba5! dialoul#
Interviul este o foarte bun! oca5ie pentru ca evaluatorul s! nelea!
mai bine motivaiile anaMailor6 nevoile lor6 direciile n care doresc ,i
se pot de5volta ,i6 de asemenea6 o foarte bun! oca5ie prin care
anaMaii ,i pot con,tienti5a punctele slabe6 pot J aMutai s! !seasc!
modalit!i de mbun!t!ire a performanelor lor# Iar aceasta se obine
doar prin riMa ,i sensibilitatea sincer! de care d! dovad! evaluatorul n
timpul discuiilor individuale cu anaMaii6 precum 7i de receptivitatea
func8ionarilor publici evalua8i#
9ncheierea interviului de evaluare fr a C stabilite schimbrile
pe care trebuie s! le produc! func8ionarul public6 direciile de
de5voltare ulterioar!# <stfel6 interviul nu va avea impactul scontat
asupra mbun!t!8irii performan8ei acestora#
#ratarea procesului de evaluare a performanelor ca pe un
eveniment iBolat ce are loc o dat pe an/ =na din cele mai
frecvente erori n evaluarea performanelor este aceea de a considera
c! procesul de evaluare este unul i5olat6 separat6 ,i nu un proces
continuu# <naMaii au nevoie de feedbacPKreac8ie de r!spuns mult mai
frecvent ,i mult mai mult dect le poate J dat n cadrul unui proces de
evaluare care are loc o dat! pe an# CesiunileKntlnirile frecvente de
feedbacPKreac8ie de r!spuns sunt cele care asiur! suportul6
ncuraMarea ,i ndrumarea de care au nevoie anaMaii# 9eedbacP&
ulKreac8ia de r!spuns poate J ,i un puternic factor de motivare sau
demotivare#
+ear%umentarea feedbacO!uluiFreaciei de rspuns prin fapte
concrete/ <tunci cnd ofer! feedbacPKreac8ie de r!spuns cu aspect
neativ I evaluatorii trebuie s! ,i poat! susine aJrmaiile cu e/emple
clare ,i speciJce6 date ,i fapte concrete# <ltfel6 schimbarea de
comportamente ,i atitudini este practic imposibil!#
Erori le%ate de subiectivitatea evaluatorilor3
E*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
*ndul%ena F severitatea const! n rupareaKa/area caliJcativelor de
evaluare acordate6 pe o scal! de valoriKpunctaMe6 n partea
po5itiv!Kneativ! a acesteia6 n loc sa Je r!spndite .dac! persoana
evaluat! merit!4 pe toat! scala de valoriKpunctaMe# Este cea mai ntlnit!
eroare de evaluareN Jind n!duitor6 evaluatorul evit! posibilele
nemulumiri ,i discuii nepl!cute cu anaMatul n cau5!O Jind sever6 pur
7i simplu l reduce la t!cere# Evaluatorii au adesea tendina de a nivela
aprecierile leate de performanele subordonailorO ei e5it! s! fac!
aprecieri utili5nd ,i caliJcativele de evaluare e/treme#
9:emplu? Evaluatorul are tendina de a acorda funcionarului public evaluat
doar punctaMe ma/ime .B&)N indulena4 sau minime .1&*N severitatea4 la toate
criteriile de evaluare6 indiferent de fapte6 date concrete#
Eroarea de proKimitate are loc atunci cnd evaluatorul ia n
considerare activitatea cea mai recent! & n eneral6 cea desf!,urat! n
ultimele dou! luni pn! la evaluare# Cunt date uit!rii afe sau reu,ite
mai vechi .de la nceputul perioadei evaluate4#
9:emplu? Evaluatorul are tendina de a evalua performana recent! a
funcionarului public evaluat6 manifestat! n perioada octombrie&decembrie6
f!r! s! se ia n considerare re5ultatele obinute la nceputul sau miMlocul
anului#
Eroarea de contrast F similaritate const! n tendina evaluatorului
de a&i aprecia pe anaMai n comparaie cu propria lui persoan!6 care
devine implicit un etalon de evaluare# Dn ca5ul n care evaluatorul este
e/trem de performant va re5ulta o notare sever! a celor mai slabi
funcionari publici#
9:emplu? Evaluatorul are tendina de a compara funcionarii publici din
subordine cu sine# Cistemul de referin! nu repre5int! nivelul de ndeplinire a
obiectivelor ,i de manifestare a criteriilor de evaluare de c!tre func8ionarul
public evaluat6 dar performana proprie a evaluatorului#
O alt! eroare ce poate ap!rea n procesul de evaluare este efectul de
halo6 adic! e/tensia unei nsu,iri po5itive sau neative a anaMatului
asupra tuturor celorlalte nsu,iri ale sale# <cest efect are loc cnd un
evaluator permite unei sinure tr!s!turi dominante a celui evaluat s!
inLuene5e aprecierea Jec!rui aspect ce trebuie evaluat separat# =n
halo po5itiv are loc atunci cnd evaluatorul aprecia5! performana
anaMatului n ba5a unei atitudini enerale po5itive despre acesta# Halo&
ul neativ este fenomenul e/act opusN mic,orarea punctaMelor pentru
toate criteriile de evaluare din cau5a unui punctaM redus nreistrat n
ca5ul unui sinur criteriu# -e5ultatul unei astfel de erori const! n faptul
c! persoanei respective i se stabile,te acela,i punctaM pentru Jecare
aspect al performanei#
9:empluN Evaluatorul este inLuenat doar de o sinur! tr!s!tur! a
funcionarului public evaluat6 spre e/emplu6 responsabilitatea .tr!s!tur!
po5itiv!4 sau nepunctualitatea .tr!s!tur! neativ!4 ,i aceast! tr!s!tur!
dominant! inLuenea5! aprecierea evaluatorului# Dac! este inLuenat de
tr!s!tura dominant! po5itiv!6 atunci stabile,te punctaMe ma/ime .B&)46
indiferent dac! merit! sau nu6 ,i invers6 poate stabili punctaMe minime .1&*46
chiar dac! nu merit!# Cu alte cuvinte6 efectul halo nseamn! o enerali5are a
EB
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
aprecierii unei persoane pornind de la o tr!s!tur! particular!# Dac! spunem
despre un om c! este bunKr!u ntr&o anumit! privin!6 vom avea tendina s! l
evalu!m similar ,i n alte privine#
"referinele personale, preEudecile, ali factori perturbatori pot
provoca6 la rndul lor6 erori de apreciere a performanei# Manaerii care
au tendina de a se l!sa inLuenai de astfel de opinii e/terioare caut!
s! vad! n comportamentul persoanei evaluate conJrmarea acestor
opinii ,i preMudec!i#
"rima impresie Moac!6 de asemenea6 un rol important n aprecierea de
c!tre evaluator a activit!ii persoanei evaluate# 2rima impresie
surprinde doar o mic! parte din comportamentul unui om ,i6 totu,i6 cu
toii reinem aceast! impresie6 chiar dac! ne confruntam cu o realitate
contrar! ei#
<ceste erori de evaluare fac diJcil!6 daca nu chiar imposibil! utili5area
eJcient! a acestui instrument manaerial I evaluarea performan8elor
profesionale individuale#
E)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6*6*,$)&0*E
1# "eea nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu privire la funcia public! ,i statutul
funcionarului public .Monitorul OJcial al -epublicii Moldova6 art#%)+6
nr#*B+&*B*6 *++%4#
*# -eulamentul cu privire la evaluarea performanelor profesionale ale
funcionarului public6 ane/a nr#% la Hot!rrea Guvernului nr# *+1 din 11
martie *++0 12rivind punerea n aplicare a prevederilor "eii nr#1$%&'(I
din ) iulie *++% cu privire la funcia public! ,i statutul funcionarului
public3 .Monitorul OJcial al -epublicii Moldova nr#1)$&
1)FKart#F%+ din 1B auust *+1+4#
B# "eea nr#**0 din *B septembrie *+1+ privind controlul Jnanciar public
intern .Monitorul OJcial al -epublicii Moldova6 nr#*B1&*B)KFB+6 *+1+4#
)# 2itariu H#6 Evaluarea performanelor resurselor umane6 *++)#
$# <rmstron M#6 < HandbooP of Human -esources Manaement 2ractice6
Voan 2ae "td6 *++B#
E# Aacal -#6 2erformance Manaement6 *++)#
F# Havard A#6 2erformance <ppraisals6 Voan 2ae "td6 *++*#
%# WXYZ[\]^Y_ `#6 abcdeY_ f#6 gZc]_\dhid ZdcjYh]\Ye6
`kl]^d\mj^_Y WeY\mhYnY ohi_dcji^d^]6 *+++#
0# pYchqrih s#6 ftdhX] i ]^^dj^]tiu ZdcjYh]\]6 vYjXY_jXiw
ihj^i^o^ xXYhYeiXi6 edhdlyedh^] i Zc]_]6 *++F#
1+# 2H-KC2H-N 2rofessional in Human -esources CertiJcation6 Ctudz
Guide6 *++)#
inOuri utile3
httpNKKperformance&appraisals#orK
RRR#hrd#roK
RRR#resurseumane#or
RRR#rubinian#com
RRR#resurse&umane#ro
httpNKKRRR#BE+&dereefeedbacP#comKfa{#html
httpNKKRRR#BE+&dereefeedbacP#comKarticles#html
E$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
&+E@E
<ne/a nr#1 I Model de act administrativ privind crearea comisiei de
evaluare prin dispo5iie de Guvern
<ne/a nr#* I Model de act administrativ privind crearea comisiei de
evaluare de c!tre conduc!torul autorit!ii publice
<ne/a nr#B I E/emple de obiective ,i indicatori de performan!
<ne/a nr#) I Model de proces&verbal privind revi5uirea obiectivelor
<ne/a nr#$ I Model de matrice de monitori5are a performanei instituiei
<ne/a nr#E I Model de raport de activitate a 92C:C completat
<ne/a nr#F I Model de raport de evaluare a 92C:C completat
<ne/a nr#% I Model de J,! de evaluare a 92C:C completat!
<ne/a nr#0 I Model de J,! de monitori5are a activit!ii la nivel de
subdivi5iune
<ne/a nr#1+ I Model de J,! de monitori5are a activit!ii funcionarului
public
<ne/a nr#11 I Model de raport lunar de activitate a funcionarului public
<ne/a nr#1*I Model de act administrativ privind stabilirea perioadei de
evaluare
<ne/a nr#1B I E/emplu de J,! de evaluare a 92C completat!
<ne/a nr#1) I E/emplu de J,! de evaluare a 92E completat!
<ne/a nr#1$ I Model de structur! ,i ril! de ntreb!ri pentru interviul de
evaluare
<ne/a nr#1E I Model de contestaie
<ne/a nr#1F I Model de act administrativ privind constituirea rupului de
contestare
<ne/a nr#1% I Model de proces&verbal privind re5ultatul contestaiei
<ne/a nr#10 I Model de act administrativ emis de conduc!torul autorit!ii
publice privind re5ultatul contestaiei
<ne/a nr#*+ I Model de not! informativ! privind re5ultatele evalu!rii
performanelor n cadrul autorit!ii publice
EE
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#
-odel de act administrativ privind crearea comisiei de evaluare
prin dispoBiie de $uvern
76AE9C+
D*S",.*'*E
nr#|||
din 1||||3 |||||||||||||||| *+1+
Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare
a funcionarilor publici de conducere de nivel superior
1# Dn temeiul prevederilor alin#.14 art#B$ al "eii nr#1$%&'(I din ) iulie
*++% cu privire la funcia public! ,i statutul funcionarului public6 ale pct#
)1 al -eulamentului cu privire la evaluarea performanelor profesionale
ale funcionarului public (ane:a nr.$ la Iotrrea Cuvernului nr.2#1 din 11
martie 2##9"6 n scopul evalu!rii performanelor profesionale ale
funcionarilor publici de conducere de nivel superior6 se instituie Comisia
de evaluare n urm!toarea componen!N
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
*# Comisia de evaluare se constituite pentru o perioad! de patru ani#
B# Ce stabile,te c!6 n ca5 de eliberare a membrilor comisiei de
evaluare pe parcursul perioadei stabilite6 atribuiile acestora vor J
e/ercitate de persoanele nou&desemnate n funciile respective6 f!r!
emiterea unei noi dispo5i8ii de Guvern#
)# Cecretariatul Comisiei de evaluare va J asiurat de c!tre Cecia
resurse umane a Cancelariei de Ctat#
2-IM&MI:ICT-=
EF
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.%
-odel de act administrativ privind crearea comisiei de evaluare
,)D*+
nr#|||||
din ||| |||||||||||| |||||
Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare
a funcionarilor publici de conducere de nivel superior
Dn temeiul prevederilor alin# .*4 art#B$ al "eii nr#1$%&'(I din ) iulie
*++% cu privire la funcia public! ,i statutul funcionarului public6 ale pct#
)B al -eulamentului cu privire la evaluarea performanelor profesionale
ale funcionarului public (ane:a nr.$ la Iotrrea Cuvernului nr.2#1 din 11
martie 2##9"6 n scopul evalu!rii performanelor profesionale ale
funcionarilor publici de conducere de nivel superior6 emit pre5entul ordinN
1# Ce constituie Comisia de evaluare a funcionarilor publici de
conducere de nivel superior n urm!toarea componen!N
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
||||||||||||||||||||||||||6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele funcia deinut!
*# Comisia de evaluare se constituite pentru o perioad! de patru ani# Dn
ca5 de eliberare a membrilor comisiei de evaluare pe parcursul
perioadei stabilite6 atribuiile acestora vor J e/ercitate de persoanele
nou&desemnate n funciile respective6 f!r! emiterea unui nou ordin#
B# Cubdivi5iunea resurse umane va oferi comisiei de evaluare asisten!
informaional! ,i metodoloic!#
)# Controlul asupra e/ecut!rii pre5entului ordin mi&l asum#
Conduc!torul autorit!ii publice
||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||
funcia numele6 prenumele
semn!tura
E%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr."
EKemple de obiective Ai indicatori de performan
Seciunea a 1!a3 &utoriti publice centrale
0uncia3 (icedirector eneral
&utoritatea public3 <enia Turismului
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! mbun!t!easc! calitatea6
accesibilitatea ,i rapiditatea
prest!rii serviciilor c!tre public
Cc!derea num!rului persoanelor care
solicit! informaii la hi,eu cu *+Q n
primul semestru ,i )+Q anual
Cc!derea timpului de oferire a
serviciilor cu *+Q
2/ C! sporeasc! nivelul de cunoa,tere
a rupului&int! privind pachetul de
oferte turistice despre Moldova prin
elaborarea painii Reb ,i a * Jlme
documentare
2aina Reb elaborat! ,i funcional!
:um!rul de Jlme documentare privind
resursele turistice
5/ C! promove5e la nivel internaional
imainea turistic! a -epublicii
Moldova prin participarea la cel
puin * e/po5iii internaionale de
turism
:um!rul de e/po5i8ii interna8ionale de
turism la care s&a participat
:um!rul de aen8ii turistice cu care s&
au ncheiat contracte de colaborare
8/ C! mbun!t!easc! manaementul
intern ,i climatul de lucru n
autoritatea public!
9unc8ionarii publici sunt motiva8i 7i
orienta8i spre obinerea de re5ultate
Cubdivi5iunile coordonate au reali5at
cel pu8in %+Q din planul anual de
activitate
0uncia3 >ef direcie
SubdiviBiunea3 Direcia de anali5!6 monitori5are ,i evaluare a politicilor
&utoritatea public3 Ministerul <riculturii ,i Industriei <limentare
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! asiure un manaement
eJcient al direciei pentru
reali5area obiectivelor ,i aciunilor
acesteia pentru anul *++0
2rocentul de reali5are a obiectivelor ,i
aciunilor la nivel de subdivi5iune
stipulate n planul de activitate pentru
anul *++0
2rocentaMul obiectivelor ,i aciunilor la
nivel de subdivi5iune reali5ate nainte
de termen ,i la termen
2/ C! asiure elaborarea a * rapoarte
de prores semestriale privind
:um!rul de rapoarte elaborate
:um!rul de rapoarte elaborate n
E0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
implementarea ,i evaluarea
impactului documentelor de politici
n domeniul aroalimentar n
conformitate cu termenele stabilite
n planul de activitate pentru anul
*++0
termen
:um!rul de rapoarte
aprobateKrespinse
5/ C! asiure elaborarea6 avi5area ,i
pre5entarea spre aprobare a
proiectului actului normativ privind
instituionali5area <eniei de
Intervenie 7i 2l!i pentru
<ricultur! n termenele stabilite n
planul de activitate pentru anul
*++0
2roiect elaborat6 avi5at ,i pre5entat
spre aprobare
2roiect elaborat nainte de termen6 n
termen sau peste termenul stabilit
:um!rul de ntoarceri spre
mbun!t!ire a proiectului elaborat
8/ C! asiure elaborarea rapoartelor
de prores semestriale 7i a notelor
informative trimestriale privind
implementarea proiectelor
investiionale 7i asistena e/tern!
n comple/ul aroindustrial
:um!rul de rapoarte ,i note
informative elaborate
:um!rul de rapoarte ,i note
informative elaborate n termen
:um!rul de rapoarte ,i note
informative aprobateKntoarse spre
mbun!t!ire
;/ C! coordone5e oferirea a cel puin
$ consultaii metodoloice pentru
colaboratorii Jec!rei subdivi5iuni
funcionale privind elaborarea
prono5ei indicatorilor social&
economici n domeniul
aroalimentar
:um!rul de consultaii oferite
Gradul de satisfacie a colaboratorilor
privind consultana primit!
0uncia3 Consultant&Murist
SubdiviBiunea3 Direcia Muridic!
&utoritatea public3 Ministerul <riculturii ,i Industriei <limentare
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! asiure lealitatea n
orani5area ,i desf!,urarea de
c!tre minister a procedurilor de
achi5iii publice pentru anul *++0
:um!rul de achi5iii orani5ate pe
parcursul anului
2re!tirea materialelor de achi5iii
publice n termen
:um!rul ,i procentaMul procedurilor
care au fost anulate din cau5a
nereulilor
2/ C! elabore5e note informative
trimestriale pn! la data de $ a
lunii urm!toare ,i raportul anual
-espectarea termenelor stabilite de
pre5entare a notelor informative ,i a
raportului anual
F+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
privind e/ecutarea Hot!rrii
Guvernului 1B$+ din +*#1*#*++%
1Cu privire la aprobarea planului
naional de armoni5are a leislaiei
pentru anul *++03
:um!rul de erori comise n pre!tirea
acestora
5/ C! elabore5e6 n termenele
stabilite6 avi5e la toate proiectele
de acte normative elaborate de
c!tre alte autorit!i6 n domeniul
s!u de competen!
:um!rul de avi5e elaborate
:um!rul de avi5e elaborate n termen
:um!rul de avi5e acceptate de c!tre
conduc!torul direct
0uncia3 Consultant subdivi5iune resurse umane
SubdiviBiunea3 Direcia resurse umane
&utoritatea public3 Ministerul <riculturii ,i Industriei <limentare
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! acorde asisten! orani5atoric!
,i metodoloic! comisiei de
concurs la orani5area tuturor
concursurilor pentru ocuparea
funciilor publice vacante din
cadrul ministerului ,i din cadrul
instituiilor subordonate
:um!rul de activit!i desf!,urate n
raport cu num!rul de concursuri
orani5ate n anul *++0
Gradul de satisfacie a membrilor
comisiei de concurs
2/ C! desf!,oare ) seminare de
informare a ,eJlor de subdivi5iuni
referitor la procedura de
stabilireKrevi5uire a obiectivelor
individuale de activitate a
colaboratorilor ministerului
:um!rul de activit!i de instruire
desf!,urate
:um!rul de participani
Gradul mediu de satisfacie a
participanilor .nalt6 mediu6 sc!5ut4
5/ C! elabore5eKaMuste5e la noua
leislaie n vioare $ modele de
documente interne .n domeniul
s!u de activitate4 cu privire la
personal
:um!rul de modele de documente
interne elaborateKaMustate
:um!rul de ntoarceri a documentelor
spre mbun!t!ire
8/ C! orani5e5e ,i s! asiure
implementarea ntocmai a planului
de instruire a funcionarilor din
cadrul ministerului pentru anul
*++0
2rocentaMul de reali5are a planului de
instruire a funcionarilor publici pentru
anul *++0
Gradul de mul8umire a func8ionarilor
publici beneJciari
Seciunea a 2!a3 &utoriti publice locale
0uncia3 Cecretar al consiliului raional
&utoritatea public3 Consiliul raional
F1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r
/
cr
t/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/
C! asiure orani5area ,i
desf!,urarea optim! a ) ,edine ale
consiliului raional n termenele
stabilite6 prin n,tiinarea convoc!rii
consiliului raional conform
procedurii leale 7i pre!tirea
tuturor materialelor necesare
de5baterii problemelor n consiliul
raional
:um!rul de ,edine desf!,urate
:um!rul de ,edine e/traordinare
desf!,urate
2/
C! avi5e5e toate proiectele de acte
ale consiliului raional 7i
pre7edintelui raionului n termeni
leali 7i conform procedurii leale
:um!rul de proiecte de acte avi5ate
:um!rul de proiecte de acte avi5ate
peste termen sau cu nc!lc!ri a
procedurii leale
5/
C! asiure aducerea la cuno,tin!
public!6 n termenele stabilite6 a
tuturor actelor adoptate de consiliul
raional ,i emise de c!tre
pre,edintele raionului
:um!rul de note informativeKinform!ri
efectuate n raport cu num!rul de acte
adoptate de consiliul raional ,i cele
emise de c!tre pre,edintele raionului
:um!rul de note informativeKinform!ri
efectuate cu ntr5iere
8/
C! acorde asisten! metodoloic! ,i
consultativ! consilierilor ,i
comisiilor consiliului raional6
primarilor ,i secretarilor consiliilor
locale prin orani5area ,i
desf!,urarea a % activit!i de
instruireKinformare pe parcursul
anului *+1+
:um!rul de activit!i orani5ate n
raport cu cele planiJcate
:um!rul de activit!i orani5ate peste
termen
;/
C! asiure lealitatea tuturor
actelor adoptate de consiliul raional
,i emise de c!tre pre,edintele
raionului prin contrasemnarea ,i
e/pedierea lor6 n termeni leali6
pentru efectuarea controlului
administrativ
:um!rul de deci5ii necontestate n
raport cu cele contestate
:um!rul de hot!rri Mudec!tore,ti
irevocabile prin care deci5iile au fost
recunoscute leale n raport cu cele
prin care deci5iile au fost recunoscute
ileale
0uncia3 Cecretar al consiliului local
&utoritatea public3 Consiliul local
+r
/
cr
t/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! asiure orani5area ,i
desf!,urarea optim! a ) ,edine ale
consiliului local n termenele
stabilite6 prin n,tiinarea convoc!rii
consiliului local conform procedurii
leale 7i pre!tirea tuturor
:um!rul de ,edine desf!,urate
:um!rul de ,edine e/traordinare
desf!,urate
F*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
materialelor necesare de5baterii
problemelor n consiliul local
2/ C! asiure aducerea la cuno,tin!
public!6 n termenele stabilite6 a
tuturor actelor consiliului local ,i a
primarului
:um!rul de note informativeKinform!ri
efectuate n raport cu num!rul de acte
ale consiliului local ,i ale primarului
:um!rul de note informativeKinform!ri
pre5entate peste termen
5/ C! asiure de5voltarea profesional!
continu! a demnitarilor6 a
funcionarilor publici 7i a
consilierilor locali prin orani5area
,i asiurarea implement!rii
ntocmai a planului de de5voltare
profesional! n anul *++0
:um!rul ,i procentaMul de activit!i de
instruire desf!,urate n raport cu cele
planiJcate n planul de de5voltare
profesional! *++0
Gradul de mul8umire a beneJciarilor
instruirii
8/ C! preste5e cet!enilor din
localitate6 la solicitare6 conform
prevederilor leale6 servicii
notariale6 de stare civil! 7i protecie
social!
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate n raport cu cele solicitate
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate peste termen
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate cu erori
;/ C! elibere5e tuturor cet!enilor
solicitani6 n termenele prev!5ute6
documentele .e/trase6 copii6
certiJcate4 solicitate
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate n raport cu cele solicitate
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate peste termen
:um!rul ,i procentaMul de documente
eliberate cu erori
Gradul de mulumire a cet!enilor
privind calitatea ,i rapiditatea
serviciilor prestate
0uncia3 Consultant n probleme resurse umane
&utoritatea public3 Consiliul raional
+r
/
cr
t/
,biective individuale de
activitate
*ndicatori de performan
1/ C! desf!,oare B activit!i de
instruire pentru membrii Comisiei
de concurs privind e/aminarea
dosarelor de concurs6 desf!,urarea
,i evaluarea probei scrise ,i a
interviului
:um!rul de activit!i de instruire
desf!,urate
:um!rul total de participani
Gradul de mulumire a participanilor
la activit!ile de instruire
2/ C! desf!,oare E activit!i de
instruire cu funcionarii publici de
conducere din cadrul aparatului
pre,edintelui6 subdivi5iunilor din
subordinea consiliului raional ,i
prim!riilor
:um!rul de activit!i de instruire
desf!,urate
:um!rul total de participani
Gradul de mulumire a participanilor
la activit!ile de instruire
FB
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
ora,elorKsatelorKcomunelor din raion
privind stabilirea obiectivelor
individuale de activitate ale
funcionarilor publici ,i procedura
de evaluare a performanelor
profesionale ale funcionarilor
publici
5/ C! elabore5e6 n termenele stabilite6
planul de de5voltare profesional! a
funcionarilor publici pentru anul
*+1+6 n conformitate cu
necesit!ile de instruire ale
acestora
2lanul de de5voltare profesional!
pentru anul *+1+ elaborat ,i pre5entat
n termen
:um!rul de erori n elaborarea
planului de de5voltare profesional!
8/ C! elabore5e6 n termenele stabilite6
Ghidul noului anaMat ,i s!
desf!,oare seminare de instruire
pentru toi colaboratorii noi&anaMai
din cadrul aparatului pre,edintelui
Ghidul elaborat ,i pre5entat conducerii
:um!rul de pre5ent!ri efectuate
raportat la num!rul de colaboratori
noi&anaMa8i
Gradul de mulumire a conducerii ,i a
colaboratorilor autorit!ii publice
privind accesibilitatea ,i utilitatea
practic! a Ghidului .nalt6 mediu6
sc!5ut4
;/ C! elabore5eKaMuste5e la noua
leislaie n vioare $ modele de
documente interne cu privire la
procedurile de personal
:um!rul de modele de documente
interne elaborateKaMustate
:um!rul de ntoarceri spre
mbun!t!ire
F)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.4
EKemplu de proces!verbal privind reviBuirea obiectivelor
"),CES!2E)6&
privind reviBuirea obiectivelor individuale de activitate
Ai a indicatorilor de performan ale funcionarului public
nr# |||
din |||||||||||||||||||||||||
<u fost pre5eniN
1# |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .conduc!torul direct4
*# |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .funcionarul public4
B# |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .repre5entantul subdivi5iunii resurse
umane4
)# ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C&a discutatN
-evi5uirea obiectivelor individuale de activitate ,i a indicatorilor de
performan! ale funcionarului public |||||||||||||||||||||| .numele6
prenumele6 funcia deinut!6 subdivi5iunea din care face parte4#
<u luat cuvntulN
:ot!N se va meniona6 n mod obliatoriu6 motivul concret al revi5uirii
obiectivelor .e/# modiJcarea aciunilor prioritare ale subdivi5iunii din
care face parte funcionarul public6 n conformitate cu modiJc!rile n
planul anual de activitate a subdivi5iunii etc#4#
C&a decisN
1. Ce accept! revi5uirea obiectivelor individuale de activitate ,i a
indicatorilor de performan!.
2. Ce aprob! lista obiectivelor individuale de activitate ,i a indicatorilor
de performan! pentru perioada evaluat!
||||||||||||||||||||||||||(conform ane:ei".
|||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
Conduc!torul autorit!ii publice Cemn!tura
|||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
Evaluatorul Cemn!tura
|||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
9uncionarul public evaluat Cemn!tura


|||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
Cubdivi5iunea resurse umane Cemn!tura

F$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
/ne:
+r/
crt
/
,biective individuale de
activitate stabilite anterior
,biective individuale de
activitate reviBuiteP
*ndicatori de performan
pentru obiectivele
reviBuite
&r%umentarePP
1/
2/
5/
8/
;/
"uat la cuno,tin!N
Evaluator ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
.numele6 prenumele4 .semn!tura4
.data4
0uncionarul public ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
.numele6 prenumele4 .semn!tura4
.data4
(i5at deN
SubdiviBiunea resurse umane ____________________________________ ______________________________
______________________
.numele6 prenumele4 .semn!tura4
.data4
FE
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
}Dn aceast! seciune6 vor J formulate obiectivele individuale de activitate revi5uite6 n ca5 de necesitate# Dup! ca56 n pre5enta seciune6 vor J formulate ,i noi
obiective individuale de activitate#
}}Ce completea5! de c!tre evaluator#
6ne1a nr./
-odel de matrice de monitoriBare a performanei instituiei
+r/
crt
/
,biective ale
autoritii publice
*ndicatori de
performan
&ciuni
)esponsabili
Mdenumirea
subdiviBiunilorL
#ermene de
realiBare
+ivelul de
realiBare
MnerealiBat, Gn
proces, realiBatL
1/
1/1/
1/2/
2/
2/1/
2/2/
5/
5/1/
5/2/
8/
8/1/
8/2/
;/
;/1/
;/2/
</ </1/
FF
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
</2/
?/
?/1/
?/2/
F%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.7
-odel de raport de activitate a 0"C+S completat
)&",)# DE &C#*2*#&#E
a funcionarului public de conducere de nivel superior
1/ Date %enerale
0uncionarul public <dela M#
0uncia deinut (icedirector eneral
&utoritatea public <en8ia Turismului a -epublicii Moldova
"erioad evaluat De la3 1 ianuarie 200: "Gn la3 51 decembrie
200:
2/ &utoevaluarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate
+r/
crt
/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplin
ire, Gn Q
Comentarii
1/ C! mbun!t!easc!
calitatea6
accesibilitatea ,i
rapiditatea prest!rii
serviciilor c!tre
public
Cc!derea num!rului
persoanelor care
solicit! informaii la
hi,eu cu *+Q n
primul semestru ,i
)+Q anual
Cc!derea timpului de
oferire a serviciilor cu
*+Q
%+Q Obiectivul nu a fost
reali5at n totalitate
din cau5a
reducerilor de
fonduri pentru
institu8ie ,i
imposibilit!8ii de
mbun!t!8ire a
painii Reb
2/ C! sporeasc! nivelul
de cunoa,tere a
rupului&int!
privind pachetul de
oferte turistice
despre Moldova prin
elaborarea painii
Reb ,i a * Jlme
documentare
2aina Reb elaborat!
,i funcional!
:um!rul de Jlme
documentare privind
resursele turistice
$+Q < fost elaborat
conceptul painii
Reb 7i a Jlmelor
documentare6 dar
nu au fost reali5ate
din cau5a reducerii
fondurilor din buet
5/ C! promove5e la
nivel internaional
imainea turistic! a
-epublicii Moldova
prin participarea la
cel puin * e/po5iii
internaionale de
turism
:um!rul de e/po5i8ii
interna8ionale de
turism l&a care s&a
participat
:um!rul de aen8ii
turistice cu care s&au
ncheiat contracte de
colaborare
1++Q <en8ia a participat
la e/po5i8ia din
Aerlin .martie
*++04 7i cea de la
"ondra .septembrie
*++04
8/ C! mbun!t!easc!
manaementul
intern ,i climatul de
lucru n autoritatea
9unc8ionarii publici
sunt motiva8i 7i
orienta8i spre
obinerea de re5ultate
%+Q <nul acesta am
nceput
implementarea unui
proram de
F0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
public! Cubdivi5iunile
coordonate au reali5at
cel pu8in %+Q din
planul anual de
activitate
manaement6 ba5at
pe concep8ii noi6
dar care o s! dea
efectele scontate n
anii urm!tori
5/ Descrierea succint a contribuiei proprii la reBultatele obinute de
subdiviBiunile coordonate AiFsau instituiile din subordinea autoritii
publice, de activitatea crora este direct responsabil
Dn anul *++%6 a demarat implementarea unui proram foarte important destinat
mbun!t!8irii serviciilor oferite de <en8ie c!tre public# Dn acest sens6 cel mai
important serviciu a constituit acordarea de stele pentru instituiile care ofer!
servicii hoteliereKca5are n 8ar!# Dn ultimii ani6 s&a observat c! au fost construite
mai multe hotele ,i motele cu o capacitate redus!6 dar aproape de punctele
importante turistice din -epublica Moldova .-M4# 2oten8ialul lor de de5voltare
este foarte mare# Dn acela,i timp6 am primit plneri de la clieniKvi5itatori c!
serviciile nu au fost oferite la nivelul standardelor ,i a,tept!rilor# =nele structuri
nu dispuneau de cateori5area oJcial! de stele hoteliere# 2roprietarii motelurilor
s&au plns c! procedura de acordare a stelelor este reoaie6 se solicit! multe
documente ,i trebuie s! se deplase5e6 n acest scop6 de mai multe ori la Chi7in!u#
2entru a soluiona problemele ntmpinate6 am creat un rup de lucru n cadrul
<en8iei6 care a avut drept obiectiv principal identiJcarea pachetului de soluii6
inclusiv anali5a cost&beneJciu ,i estimarea costurilor# Dmpreun! cu consultanii de
la Camera de "iceniere am revi5uit procedura leal! pentru oferirea licenei
instituiilor care prestea5! servicii hoteliere ,i acordarea de stele acestor instituii#
<m observat c! e/istau multe formalit!8i 7i se cereau mai multe acte6 care pot J
obinute n mod automat ,i direct de la <en8ie prin intermediul altor ba5e de
date# Dn acest sens6 am elaborat modiJc!rile necesare la -eulamentul pentru
acordarea de stele6 am redus cu )+Q num!rul de documente care trebuie
pre5entate de operatorul hotelier# <m schimbat procedura de depunere a
documentelor 7i am introdus posibilitatea ca documentele s! Je trimise n mod
electronic sau prin po7t!# Dup! e/aminarea documentelor6 func8ionarul
responsabil trebuie s! contacte5e telefonic subiec8ii interesa8i 7i s!&i informe5e
dac! toate actele pre5entate sunt n reul! sau dac! mai trebuie depuse ,i alte
documente# Cubiectul interesat trebuie s! vin! o sinur! dat! la Chi7in!u pentru
a ridica autori5aia# 2entru a nu pierde timpul6 funcionarul responsabil stabile,te
o ntlnire special! n acest sens# 2entru a stimula proprietarii de hoteleKmoteluri
s! aplice procedura de liceniere ,i primirea de stele6 am oferit posibilitatea s!
includem oferta acestora pe paina oJcial! a <en8iei6 nsoit! de o scurt!
pre5entare#
Dn urma acestor iniiative am redus timpul de oferire a serviciilor n acest sens cu
)+Q6 am redus cu )+Q num!rul de documente solicitate 7i am elaborat paina
Reb a instituiei care ofer! toate e/plica8iile necesare pentru a demara procedura
de liceniereKacordare de stele# Dar obiectivul nu a fost reali5at n totalitate
pentru c! paina Reb necesit! fonduri pentru a J implementat! online6 iar din
cau5a cri5ei economice ,i reducerii fondurilor nu am dispus de resursele
Jnanciare necesare# Dn anul *+1+ am prev!5ut aceste cheltuieli 7i n primele dou!
luni vom utili5a o pain! Reb nou!#
=n alt obiectiv al anului *++0 a constituit mbun!t!irea imainii turistice a
-epublicii Moldova# Dn acest sens a fost proramat! reelaborarea painii Reb a
instituiei ,i focusarea acesteia asupra informaiilor referitoare la resursele
%+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
turistice# <m orani5at activitatea <eniei ,i am distribuit sarcini la direciile
relevante# Dns! am ntmpinat probleme leate de pre!tirea de materiale foto ,i
video care puteau J plasate pe paina Reb# Dn ciuda faptului6 am reu,it s!
adun!m materiale foarte bune6 care au fost plasate pe paina Reb a instituiei
sub forma unei pove,ti care se refer! la cele mai frumoase locuri din 8ar! ,i care
constituie obiective turistice atractive# Dn strateia de promovare6 ne&am focusat
atenia asupra industriei vinului ,i locurilor de producere ,i stocare a produselor
vinicole# <l doilea punct principal n pre5entarea !rii este leat de promovarea
turismului rural ,i ecoloic6 mbinat cu vi5itarea m!n!stirilor vechi#
Dn ceea ce prive,te reali5area Jlmelor documentare6 am ntmpinat diJcult!i n
reali5area acestora din motive leate de identiJcarea autorilor care s!&,i asume
aceast! responsabilitate ,i din lipsa de fonduri care au fost reduse de Ministerul
9inanelor#
2entru mbun!t!irea imainii ,i ofertei turistice a -epublicii Moldova am
participat la dou! din cele mai importante e/po5i8ii .fair4 turistice din lume6
e/po5i8ia din Aerlin .martie *++04 ,i cea din "ondra .septembrie *++04#
2articiparea la aceste e/po5i8ii a fost una de succes# Cpaiul nostru a fost vi5itat
de repre5entan8ii celor mai importante aen8ii turistice din Europa6 care s&au
informat de oferta noastr! turistic! 7i punctele de interes turistic# Colaborarea cu
trei aen8ii de turism a continuat ,i am reali5at intermedierea acestora cu
aen8iile turistice din tar!# Din statisticile obinute re5ult! c! n a doua parte a
anului *++0 aceste aen8ii au inclus -epublica Moldova n ofertele lor 7i au
orani5at vi5ite pentru B rupuri de turi7ti cu aproape *++ de participani# Gradul
de satisfac8ie a participan8ilor a fost nalt 7i n cataloul pentru anul *+1+ aceste
aen8ii au acordat un spa8iu mai mare -epublicii Moldova 7i atrac8iilor noastre
turistice#
In anul *++0 am introdus un proram de manaement modern n cadrul <eniei6
care se ba5ea5! pe o mai bun! identiJcare a rolurilor la nivel de Jecare
subdivi5iune# Dn acest sens6 pornind de la anali5a desf!7urat! n anul *++%6 am
elaborat misiunea ,i sarcinile Jec!rei subdivi5iuni si am cerut elaborarea J7elor
de post pentru Jecare func8ie public!6 avnd ca ba5! sarcinile noi# <m constatat
c! direcia ' avea lips! de personal6 iar sarcinile stabilite erau importante ,i
voluminoase# <m propus reorani5area direc8iei ,i comasarea a dou! subdivi5iuni
care acoper! necesit!ile unuia ,i aceluia,i sector de activitate#
<m mbun!t!8it modelul de raportare al subdivi5iunilor 7i sistemul de distribuire a
sarcinilor# Dn Jecare s!pt!mn! orani5!m o 7edin8! comun! cu 7eJi de
subdivi5iuni 7i discut!m reali5!rile 7i nereali5!rile n procesul de munc!# Cistemul
nou de manaement necesit! timp pentru a ob8ine re5ultatele scontate6 dar
suntem convin7i c! am ales calea corect!#
Data completrii *) decembrie *++0
Semntura funcionarului
public
%1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.!
-odel de raport de evaluare a 0"C+S completat
)&",)# DE E2&(&)E & &C#*2*#1'**
funcionarului public de conducere de nivel superior
1/ Date %enerale
0uncionarul public
evaluat
<dela M#
0uncia deinut (icedirector eneral
&utoritatea public <en8ia Turismului a -epublicii Moldova
"erioad evaluat De la3 1 ianuarie 200: "Gn la3 51
decembrie 200:
2/ "ropuneri privind evaluarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de
activitate
+r
/
cr
t/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii
1L
"unc
taE
stabil
it
2L
1/ C!
mbun!t!easc!
calitatea6
accesibilitatea ,i
rapiditatea
prest!rii
serviciilor c!tre
public
Cc!derea
num!rului
persoanelor care
solicit! informaii
la hi,eu cu *+Q
n primul
semestru ,i )+Q
anual
Cc!derea
timpului de
oferire a
serviciilor cu *+Q
%+Q :ereali5area
deplin! a
obiectivului a fost
inLuen8at! de
cau5e neimputabile
func8ionarului
public# Efortul
depus 7i re5ultatele
ob8inute sunt
tanibile 7i au
mbun!t!8it
semniJcativ
rela8iile cu
operatorii hotelieri
B
2/ C! sporeasc!
nivelul de
cunoa,tere a
rupului&int!
privind pachetul
de oferte
turistice despre
Moldova prin
elaborarea
painii Reb ,i a
* Jlme
documentare
2aina Reb
elaborat! ,i
funcional!
:um!rul de Jlme
documentare
privind resursele
turistice
$+Q :ereali5area
obiectivului a fost
inLuen8at! de
ntr5ierea n
elaborarea
proiectelor ,i
depunerii cererii
pentru concursul
public# Dn timpul
r!mas din anul
curent nu a fost
posibil!
orani5area
*
%*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r
/
cr
t/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii
1L
"unc
taE
stabil
it
2L
concursului public
pentru aleerea
autorilor de Jlme
documentare6 iar
fondurile alocate
nu au fost utili5ate
la timpul potrivit
5/ C! promove5e la
nivel
internaional
imainea
turistic! a
-epublicii
Moldova prin
participarea la
cel puin *
e/po5iii
internaionale de
turism
:um!rul de
e/po5i8ii
interna8ionale de
turism la care s&a
participat
:um!rul de
aen8ii turistice
cu care s&au
ncheiat
contracte de
colaborare
1++Q Obiectivul a fost
reali5at n
totalitate#
2articiparea a fost
una de succes 7i cu
re5ultate tanibile#
Materialele au fost
foarte bine
pre!tite din
punctul de vedere
al marPetinului
)
8/ C!
mbun!t!easc!
manaementul
intern ,i climatul
de lucru n
autoritatea
public!
9unc8ionarii
publici sunt
motiva8i 7i
orienta8i spre
obinerea de
re5ultate
Cubdivi5iunile
coordonate au
reali5at cel pu8in
%+Q din planul
anual de
activitate
$+Q -e5ultatele
obinute nu au fost
cele a7teptate6 iar
func8ionarul
evaluat a
manifestat lacune
n activitatea sa
manaerial!#
Direc8ia ' s&a plns
pentru comasarea
funciilor6 deoarece
misiunea Direciei ~
este diferit!#
Hedin8ele de lucru
sunt dominate de
func8ionar6 iar
climatul de
colaborare ntre
subdivi5iuni trebuie
mbun!t!8it
*
-edia aritmetic3 2,?;
5/ "ropuneri privind aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor
de evaluare
%B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r
/
cr
t/
Criterii de evaluare
"uncta
E
stabili
t
Comentarii
1/
Competen
mana%erial
*
2rivind reali5area obiectivului nr#16
func8ionarul public evaluat a
demonstrat competen8! manaerial! 7i
leadership nalt# Dar in privin8a
obiectivelor nr#* 7i nr#)6 funcionarul nu
a fost capabil s! orani5e5e activitatea
subdivi5iunilor n mod profesionist din
punct de vedere manaerial
2/
Competen
profesional
)
Dn activitatea sa profesional!6
funcionarul public a demonstrat un
nivel foarte nalt de competen!
profesional! n termeni de cuno,tine
practice ,i abilit!i profesionale n
domeniu
5/
&ctivism Ai spirit de
iniiativ
)
D7i asum! u,or responsabilit!8i 7i este
foarte deschis spre colaborare# (ine cu
iniiativ! de mbun!t!ire a sectorului
de care este responsabil6 multe idei de&
ale sale Jind deMa aplicate n practic!
8/ ECcien *
:u este foarte eJcient ca manaer6 cu
toate c! este foarte capabil din punct
de vedere profesional# D7i asum! prea
multe responsabilit!8i 7i nu delea!
sarcini direc8iilor din subordine# Ia
deci5ii individual6 f!r! a se consulta cu
personalul din subordine# Este
supranc!rcat 7i nu poate respecta
termenele&limit! stabilite
;/ Creativitate B
<re idei inovative care au mbun!t!8it
procesele de munc!# Cpre
e/emplu6 ############################
</
Comunicare Ai
repreBentare
B
Dn rela8iile cu partenerii interna8ionali a
demonstrat o capacitate foarte bun!
de comunicare ,i repre5entare# Dn
rela8iile interpersonale cu personalul
din subordine demonstrea5! lacune
-edia aritmetic3 B
"unctaE Cnal calculat din suma mediei aritmetice obinut la
evaluarea Gndeplinirii obiectivelor Mpct/2 al preBentei aneKeL Ai
mediei aritmetice obinut la aprecierea nivelului de
manifestare a celor < criterii de evaluare Mpct/5 al preBentei
aneKeL, Gmprit la doi
2,77
8/ CaliCcativul de evaluare propus
6*+E
%)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
;/ +ecesiti de deBvoltare profesional a funcionarului public evaluat
CunoAtine &biliti profesionale Comportament Ai
atitudini
Tehnici manaeriale6
instrumente privind
crearea ,i manaementul
echipelor
Trebuie s! mbun!t!8easc!
abilit!ile manaeriale
.planiJcare6 orani5are6
coordonare6 monitori5are6
deleare etc#4
Trebuie o colaborare mai
bun! 7i ba5at! pe
ncredere cu
subdivi5iunile6
activitatea c!rora le
coordonea5!# 2ersonalul
trebuie motivat 7i aMutat
s! se perfecione5e
profesional
Data completrii
"ersoana care a Gntocmit raportul de
evaluare Mnume, prenume, funcia,
semnturaL
Director eneral6 <en8ia
Turismului
14
Este anali5at! ,i comentat! contribuia funcionarului public evaluat la re5ultatele
obinute de c!tre subdivi5iunile ,iKsau instituiile din subordinea autorit!ii publice6 de
activitatea c!rora este direct responsabil#
*4
Conduc!torul decide asupra punctaMului stabilit6 innd seama de nivelul de ndeplinire a
obiectivelor individuale de activitate6 de efortul depus de funcionarul public evaluat6 de
factorii obiectivi ,i subiectivi care au inLuenat reali5area acestora6 descri,i n seciunea
1Comentarii3#
%$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.4
-odel de C de evaluare a 0"C+S completat
0*41 DE E2&(&)E
a funcionarului public de conducere de nivel superior
1/ Date %enerale
0uncionarul public
evaluat
<dela M#
0uncia deinut (icedirector eneral
&utoritatea public <en8ia Turismului a -epublicii Moldova
"erioad evaluat De la3 1 ianuarie
200:
"Gn la3 51 decembrie
200:
2/ Comentariile comisiei de evaluare
Obiectivele nu au fost reali5ate n totalitate# Comentariile evaluatorului sunt
arumentate ,i conJrmate# -eali5!rile funcionarului public evaluat sunt
importante6 precum 7i nereali5!rile6 deoarece au inLuen8at performan8a eneral!
a institu8iei# 9unc8ionarul public este capabil profesional6 dar trebuie s!&,i
de5volte capacit!8ile manaeriale6 n special6 cele ce in de planiJcare ,i
deleare#
Cusinem caliJcativul de evaluare propus de c!tre evaluator#
5/ CaliCcativul de evaluare
6*+E
Data completrii *0 ianuarie *+1+
Data derulrii interviului cu
funcionarul public evaluat Mdac
este caBulL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+r
/
cr
t/
-embrii comisiei de evaluare
Mnume, prenumeL
0uncia deinut
Semnt
ura
1/
2/
5/
8/ Comentariile funcionarului public evaluat
Cunt de acord cu caliJcativul de evaluare care mi&a fost acordat ,i cu
recomand!rile oferite#
;/ CaliCcativul de evaluare reviBuit Mdac este caBulL
%E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
uare la cunoAtin
Data lurii la cunoAtin 1 februarie *+1+
Semntura funcionarului public
evaluat
%F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.8
-odel de CA de monitoriBare la nivel de subdiviBiune
Denumirea
subdiviBiunii3
"erioada
monitoriBat3
+r
/
cr
t/
,biective ale
subdiviBiunii
*ndicatori de
performan
#ermen
de
realiBare
)esponsabil
(numele i
prenumele"
+ivelul de
realiBare (reali!at'
n proces de
reali!are'
nereali!at"
Comentarii
(pro,leme i solu&ii"
1/
2/
5/
8/
;/
</
?/
7/
}Ce completea5! n conformitate cu planul anual de activitate a subdivi5iunii sau autorit!8ii publice#
%%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#9
EKemplu de CA de monitoriBare a activitii funcionarului public
0*41 DE -,+*#,)*.&)E
& 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE C,+D(CE)E
1/ Date %enerale
0uncionarul public
monitoriBat
0uncia deinut
SubdiviBiunea
Evaluatorul
0uncia deinut
Data completrii
#rimestrul
2/ -onitoriBarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate
stabilite
+r/
crt/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii F EKemple
F Date
1/
2/
5/
5/ -onitoriBarea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
+r/
crt/
Criterii de evaluare Comentarii F EKemple F Date
1/
Competen
mana%erial
2/
Competen
profesional
5/
&ctivism Ai spirit de
iniiativ
8/ ECcien
;/ Creativitate
</
Comunicare Ai
repreBentare
8/ &ciunile evaluatorului privind Gmbuntirea activitii funcionarului
public
;/ +ecesiti de deBvoltare profesional a funcionarului public
CunoAtine &biliti profesionale Comportament Ai
%0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
atitudini
0+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
0*41 DE -,+*#,)*.&)E
& 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE E@EC('*E
1/ Date %enerale
0uncionarul public
monitoriBat
0uncia deinut
SubdiviBiunea
Evaluatorul
0uncia deinut
Data completrii
#rimestrul
2/ -onitoriBarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate
stabilite
+r/
crt/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii F EKemple
F Date
1/
2/
5/
5/ -onitoriBarea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
+r/
crt/
Criterii de evaluare Comentarii F EKemple F Date
1/
Competen
profesional
2/
&ctivism i spirit de
iniiativ
5/ ECcien
8/ Calitate a muncii
;/ ucru Gn echip
</ Comunicare
8/ &ciunile evaluatorului privind Gmbuntirea activitii funcionarului
public
;/ +ecesiti de deBvoltare profesional a funcionarului public
CunoAtine &biliti profesionale Comportament Ai
atitudini
01
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
0*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.##
-odel de raport lunar de activitate
0uncionarul public Mnumele Ai
prenumeleL3
0uncia deinut3
"erioada raportat3 "unaTTTTTTTTTT# <nul
TTTTTTT
+r/
crt
/
,biectiveF&ctivitiP &ciuni realiBate +otePP
1/
2/
5/
8/
;/
</
?/
7/
} Dn conformitate cu planul anualKtrimestrialKsemestrial de activitate a subdivi5iunii#
0B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
}} -ubrica va J completat! de c!tre ,eful subdivi5iunii#
0)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#%
-odel de act administrativ privind stabilirea perioadei de
evaluare
,)D*+
nr# ||||
din ||| ||||||||||| ||||||
Cu privire la desfAurarea procedurii de evaluare
a performanelor profesionale ale funcionarilor publici
Dn temeiul prevederilor art# BE al "eii nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu
privire la func8ia public! 7i statutul func8ionarului public6 ale lit#.c4 pct#1* al
-eulamentului cu privire la evaluarea performanelor profesionale ale
funcionarului public (ane:a nr.$ la Iotrrea Cuvernului nr.2#1 din 11
martie 2##9"6 emit pre5entul ordinN
1# Ce stabile,te perioada de evaluare a performanelor profesionale
ale funcionarilor publici pentru anul *+1+6 de la data de |||
||||||||||||||||| pn! la data de ||| |||||||||||||||||#
*# Ce aprob! lista evaluatorilor ,i a contrasemnatarilor pentru
Jecare funcionar public evaluat din cadrul autorit!ii publice (se
ane:ea!".
B# >eJi de subdivi5iuni vor asiura desf!,urarea procedurii de
evaluare a performanelor profesionale n strict! conformitate cu
prevederile -eulamentului cu privire la evaluarea
performanelor profesionale ale funcionarului public#
)# Cubdivi5iunea resurse umane6 la solicitare6 va oferi asisten!
metodoloic! ,i informaional! tuturor factorilor implicai n
implementarea procedurii de evaluare#
$# Cubdivi5iunea resurse umane va aduce la cuno,tina Jec!rui
funcionar public6 contra semn!tur!6 lista evaluatorilor 7i a
contrasemnatarilor pentru Jecare func8ionar public evaluat#
E# Obiectivele individuale de activitate 7i indicatorii de performan8!
pentru anul *+11 sunt stabili8i de c!tre evaluator n comun acord
cu func8ionarul public evaluat 7i pre5entate spre avi5are pn! n
data de 1+ februarie *+11#
F# Controlul asupra e/ecut!rii pre5entului ordin mi&l asum#
|||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||
9uncia conduc!torului autorit!ii Cemn!tura :umele ,i prenumele
conduc!torului autorit!ii
0$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
ista funcionarilor publici supuAi evalurii, a evaluatorilor Ai a contrasemnatarilor
+r/
crt
+umele Ai prenumele
funcionarului public
supus evalurii
0uncia
+umele Ai prenumele
evaluatorului
0uncia
+umele Ai prenumele
contrasemnatarului
0uncia
01 02 05 08 0; 0< 0?
Denumirea subdiviBiunii
1/
2/
5/
Denumirea subdiviBiunii
8/
;/
</
0E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#"
EKemplu de CA de evaluare a 0"C completat
0*41 DE E2&(&)E
& 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE C,+D(CE)E
1/ Date %enerale
0uncionarul public
evaluat
Mihai C#
0uncia deinut Hef direcie
SubdiviBiunea interioar Direcia politici salariale ,i parteneriat social
&utoritatea public Ministerul Economiei
"erioada evaluat De la3 01 ianuarie 200: "Gn la3 51
decembrie 200:
Data interviului de
evaluare
1% ianuarie *+1+6 ora 1+#++6 birou )**
&ctiviti de instruire de
baB la care a participat
funcionarul public
MtematicaL
- Calari5area n sectorul buetar# E/periena !rilor
OCDE
- 2olitici salariale contemporane
- Cisteme unitare de salari5are pentru sectorul
public
2/ Evaluarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate
+r
/
cr
t/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii
"uncta
E
stabili
t
1L
1/ C! asiure
implementarea
ntocmai ,i
eJcient! a
planului de
activitate a
subdivi5iunii n
conformitate cu
termenele
stabilite
2rocentul de
reali5are a
planului de
activitate a
subdivi5iunii
:um!rul de
proiecte de acte
leislativeK
documente de
politici elaborate
peste termen
1++Q 2lanul anual de
activitate a
subdivi5iunii a
fost reali5at n
totalitate# <u
fost respectate
termenele6 iar
calitatea
re5ultatelor este
nalt!# <ciuni K
iniiative
suplimentare la
plan nu au fost
reali5ate
5
2/ C! asiure ,i s!
coordone5e
elaborarea a *
proiecte de acte
leislative cu
privire la sistemul
:um!r de
proiecte de acte
leislative
elaborate n
termen
2rocentaMul de
F$Q < fost elaborat
proiectul de act
leislativ n
domeniul
salari5!rii
unitare a
2
0F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
unitar de
salari5are a
funcionarilor
publici ,i a
sistemului unitar
de salari5are n
sectorul public6 n
conformitate cu
termenele
prev!5ute n
planul de
activitate al
subdivi5iunii
modiJc!ri
eseniale n
proiectele de
acte leislative
dup! avi5area
acestora
funcionarilor
publici6 dar nu a
fost e/pediat
spre avi5are# Cel
de&al doilea
proiect de act
leislativ este
e/pediat spre
avi5are
5/ C! asiure
orani5area ,i
desf!,urarea a B
de5bateri publice
cu privire la noile
sisteme de
salari5are propuse
:um!rul de
de5bateri publice
orani5ate ,i
desf!,urate
F+Q <u fost
orani5ate doar
* de5bateri
publice cu
repre5entanii
sindicatelor
2
-edia
aritmetic3
2,55
5/ &precierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
+r/
crt/
Criterii de evaluare
"uncta
E
stabili
t
Comentarii
1/
Competen
mana%erial
2
2e parcursul anului a reu,it s! introduc!
metode noi de activitate care au
contribuit esenial la eJcienti5area
activit!ii subdivi5iunii# :u ntotdeauna
a reu,it sa planiJce adecvat activit!ile6
fapt care a condus la nereali5area
deplin! a sarcinilor
2/
Competen
profesional
5
< demonstrat cuno,tine ,i abilit!i
profesionale necesare e/ercit!rii
eJciente a sarcinilor ,i atribuiilor de
funcie
5/
&ctivism Ai spirit de
iniiativ
5
< manifestat un comportament activ ,i
iniiativ! n reali5area obiectivelor ,i
sarcinilor subdivi5iunii6 a venit cu
iniiative de mbun!t!ire a activit!ii
subdivi5iunii6 spre e/empluN
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TT
8/ ECcien 5
< reu,it s! obin! un nivel adecvat de
eJcacitate ,i eJcien! n reali5area
sarcinilor6 adic! a reali5at obiectivele
stabilite cu costuri minime .timp6
resurse tehnice ,i informaionale4#
0%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
;/ Creativitate 5
Este creativ n desf!,urarea activit!ii6
se aL! mereu n c!utarea metodelor noi
,i oriinale de soluionare a problemelor
ap!rute n procesul de activitate6 spre
e/empluN T#TTTT#
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TT
</
Comunicare Ai
repreBentare
8
Este comunicabil6 sociabil att cu coleii
de lucru6 ct ,i cu clien8ii e/terni# Deseori
aceast! calitate a contribuit esenial la
eJcienti5area activit!ii
-edia aritmetic3 5
"unctaE Cnal calculat din suma mediei aritmetice obinut la
evaluarea Gndeplinirii obiectivelor Mpct/2 din preBenta aneKL Ai
mediei aritmetice obinut la aprecierea nivelului de
manifestare a celor < criterii de evaluare Mpct/5 din preBenta
aneKL, Gmprit la doi
2,<<
8/ CaliCcativul de evaluare
6*+E
;/ Comentariile evaluatorului privind reBultatele evalurii funcionarului
public
9uncionarul public evaluat a demonstrat re5ultate6 competen! ,i profesionalism#
Este un specialist bun6 susceptibil la schimbare6 creativ6 orientat spre re5ultate
att individuale6 ct ,i colective# >tie s! foloseasc! cuno,tinele6 abilit!ile
profesionale ,i e/periena acumulat! la e/ercitarea sarcinilor funciei# Consider c!
pot J diminuate unele carene depistate n activitate prin instruiri suplimentare#
</ +ecesiti de deBvoltare profesional a funcionarului public evaluat
CunoAtine &biliti profesionale Comportament Ai
atitudini
"imba enle5!
Tehnici ,i instrumente
manaeriale .planiJcare6
orani5are a muncii6
mobili5are a resurselor
umane etc#4
Dmbun!t!irea abilit!ilor
de pre5entare
Dncredere ,i proaciune
?/ Comentariile funcionarului public evaluat
Cunt satisf!cut de aprecierea pe care a f!cut&o evaluatorul# <m con,tienti5at care
sunt neaMunsurile n activitatea mea ,i voi lucra asupra nl!tur!rii acestora#
Evaluatorul Mnume, funcia,
semnturaL
Semntura funcionarului public
00
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
evaluat
7/ Comentariile contrasemnatarului
:u am obiecii privind procedura ,i re5ultatele evalu!rii#
Data completrii
DeciBia contrasemnatarului <cceptat / -epetarea procedurii de
evaluare |||
Contrasemnatarul Mnume, funcia,
semnturaL
uare la cunoAtin
Data lurii la cunoAtin
Semntura funcionarului public
evaluat
14
Evaluatorul decide asupra punctaMului stabilit6 innd seama de nivelul de
ndeplinire a obiectivelor individuale de activitate6 de efortul depus de
funcionarul public evaluat6 de factorii obiectivi ,i subiectivi care au inLuenat
reali5area acestora6 descri,i n seciunea 1Comentarii3#
1++
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#4
EKemplu de CA de evaluare a 0"E completat
0*41 DE E2&(&)E
& 0(+C'*,+&)((* "(6*C DE E@EC('*E
1/ Date %enerale
0uncionarul public
evaluat
Ion A#
0uncia deinut Consultant superior
SubdiviBiunea interioar Direcia politici salariale ,i parteneriat social
&utoritatea public Ministerul Economiei
"erioada evaluat De la3 01 ianuarie 200: "Gn la3 51
decembrie 200:
Data interviului de
evaluare
1% ianuarie *+1+6 ora 11#++6 birou )B*
&ctiviti de instruire de
baB la care a participat
funcionarul public
MtematicaL
- Calari5area n sectorul buetar# E/periena !rilor
OCDE
- 2olitici salariale contemporane
- 2achetul de beneJcii aplicat funcionarilor publici
2/ Evaluarea Gndeplinirii obiectivelor individuale de activitate
+r
/
cr
t/
,biective
individuale de
activitate
*ndicatori de
performan
+ivel de
Gndeplini
re, Gn Q
Comentarii
"unc
taE
stabil
it
1L
1/ C! elabore5e *
proiecte de acte
normative privind
salari5area
buetarilor ,i
retribuirea muncii
salariailor n
conformitate cu
termenele stipulate
n planul anual de
activitate a
subdivi5iunii
:um!rul de
proiecte de
acte normative
elaborate
:um!rul de
ntoarceri a
proiectului spre
mbun!t!ire
)+Q < elaborat doar
un proiect de act
normativ6
calitatea c!ruia
era destul de
slab!# 2roiectul
actului normativ
a fost restituit
spre
mbun!t!ire de
peste * ori# :u
au fost
respectate
termenele#
1
2/ C! efectue5e *+ de
vi5ite de control
privind respectarea
prevederilor
leislaiei n domeniul
salari5!rii n
autorit!ile publice
:um!rul de
vi5ite efectuate
:um!rul de
rapoarte
elaborate
F$Q <u fost efectuate
doar 1$ vi5ite
din *+
planiJcate# <u
fost elaborate
rapoarte doar
2
1+1
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
centrale ,i s!
elabore5e rapoartele
respective
pentru 1$ vi5ite
5/ C! elabore5e )
rapoarte trimestriale
privind mersul
implement!rii ,i
respect!rii
prevederilor
Conveniilor OIM6
ratiJcate de
-epublica Moldova6 ,i
Cartei Cociale
Europene revi5uite n
leislaia ,i practica
-epublicii Moldova
:um!rul de
rapoarte
trimestriale
elaborate
De cte ori a
fost restituit
proiectul
raportului spre
mbun!t!ire
F$Q <u fost elaborate
B rapoarte
trimestriale din )
necesare6 unul
din care a fost
pre5entat cu
ntr5iere de 1+
5ile
2
-edia
aritmetic3
1,<<
5/ &precierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
+r/
crt/
Criterii de evaluare
"unct
aE
stabil
it
Comentarii
1/
Competen
profesional
2
< manifestat un nivel mediu de
cuno,tine ,i abilit!i profesionale
necesare6 n special ce ine de domeniul
salari5!rii ,i retribuirea muncii salariailor
2/
&ctivism Ai spirit de
iniiativ
2
< manifestat un nivel sc!5ut de activism
n !sirea de soluii pentru problemele
ap!rute n domeniul s!u de competen!6
rareori a venit cu idei sau 7i&a asumat
responsabilit!i din iniiativ! proprie
5/ ECcien 2
2entru reali5area obiectivelor ,i
ndeplinirea sarcinilor de ba5! ale funciei
au fost utili5ate resurse suplimentare6 iar
cantitatea ,i calitatea re5ultatelor
obinute este sub nivelul planiJcat
8/ Calitate a muncii 2
Dn procesul de ndeplinire a sarcinilor ,i
reali5are a obiectivelor a f!cut erori6
inclusiv erori repetate# <cest fapt a dus la
dep!,irea termenelor stabilite6 inclusiv a
afectat neativ ,i reali5area unor sarcini
ale coleilor
;/ ucru Gn echip 5
Este deschis spre cooperare6 se implic! n
reali5area obiectivelor ,i sarcinilor la nivel
de subdivi5iune6 n domeniul s!u de
competen!
</ Comunicare 5
Comunic! clar ,i accesibil6 att n form!
scris!6 ct ,i verbal!
1+*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
-edia aritmetic3 2,5
5
"unctaE Cnal calculat din suma mediei aritmetice obinut la
evaluarea Gndeplinirii obiectivelor Mpct/2 din preBenta aneKL Ai
mediei aritmetice obinut la aprecierea nivelului de manifestare a
celor < criterii de evaluare Mpct/5 din preBenta aneKL, Gmprit la
doi
1,::
8/ CaliCcativul de evaluare
S&#*S01C1#,)
;/ Comentariile evaluatorului privind reBultatele evalurii funcionarului
public
9uncionarul public evaluat a demonstrat re5ultate modeste n raport cu
re5ultatele planiJcate# Cau5ele nereali5!rii re5ultatelor planiJcate in de nivelul
modest de profesionalism al funcionarului public6 care necesit! a J mbun!t!it
prin intermediul activit!ilor de instruire ,i autoinstruire#

</ +ecesiti de deBvoltare profesional a funcionarului public evaluat
CunoAtine &biliti profesionale Comportament Ai
atitudini
Cunoa,terea practicilor
internaionale n domeniul
salari5!rii n sectorul
buetar
Cunoa,terea mai detaliat! a
leislaiei n domeniu
"imba enle5! .minimum la
nivel de neleere4
Dmbun!t!irea abilit!ilor
de estionare a timpului
Dmbun!t!irea abilit!ilor
de anali5! ,i sinte5!
Cporirea activismului
n ceea ce prive,te
sarcinile profesionale
?/ Comentariile funcionarului public evaluat
Cunt de acord cu cele stipulate n J,a de evaluare# (oi ncerca s! manifest
comportament responsabil ,i s! duc la bun sfr,it anaMamentele asumate# Colicit
spriMinul conduc!torului ,i a unor colei n privina anumitor aspecte#
Evaluatorul Mnume, funcia,
semnturaL
DataN *$ ianuarie
*+1+
Semntura funcionarului public
evaluat
DataN *$ ianuarie
*+1+
7/ Comentariile contrasemnatarului
:u am obiecii privind procedura ,i re5ultatele evalu!rii#
1+B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
Data completrii
DeciBia contrasemnatarului <cceptat
'
-epetarea procedurii de
evaluare ||
Contrasemnatarul Mnume, funcia,
semnturaL
uare la cunoAtin
Data lurii la cunoAtin
Semntura funcionarului public
evaluat
14
Evaluatorul decide asupra punctaMului stabilit6 innd seama de nivelul de
ndeplinire a obiectivelor individuale de activitate6 de efortul depus de
funcionarul public evaluat6 de factorii obiectivi ,i subiectivi care au inLuenat
reali5area acestora6 descri,i n seciunea 1Comentarii3#
1+)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#/
-odel de structur Ai %ril de Gntrebri pentru interviul de
evaluare
+r/
crt/
Structura interviului de
evaluare
9ntrebri posibile
1/ Enunarea scopului
GntGlnirii Ai subiectele
propuse spre discuie/
Scurt feedbacO F reacie
de rspuns din partea
funcionarului public
9i,ele de evaluare completate de c!tre
evaluator sunt pe mas!#
Jun !iuaK
(copul ntlnirii const n discutarea
re!ultatelor o,&inute pe parcursul acestui an
n ,a!a o,iectivelor sta,ilite la nceputul
anului' discutarea o,iectivelor -i a
indicatorilor de performan1 propu-i pentru
anul urmtor' precum i identifcarea
necesit&ilor de de!voltare profesional.
9valuarea performan&elor este o procedur
important care contri,uie la m,unt&irea
re!ultatelor individuale i a celor la nivel de
su,divi!iune' precum i pentru a motiva
func&ionarii care au demonstrat re!ultate
nalte.
n procesul de evaluare' am ncercat s fu
ct mai o,iectiv i s iau n calcul toate
aspectele o,iective i su,iective care puteau
in@uen&a re!ultatele evalurii.
5i!e! pe descDiderea Dvs. i mpreun vom
ncerca s identifcm aspectele forte i mai
pu&in forte ale Dvs.' raportate la re!ultatele
o,&inute pe parcursul acestui an' precum i
modalit&i de m,unt&ire a performan&ei
Dvs.
n fa&a Dvs. este fa de evaluare
completat. Care este opinia Dvs. privind
califcativul de evaluare oferitL
Ce neclarit&i sau ntre,ri ave&iL
n continuare' voi e:plica fecare puncta0 i
comentariu oferit.
2/ "reBentarea reBultatelor
evalurii pentru Cecare
component evaluat,
eKplicarea Ai
ar%umentarea
punctaEelor oferite
pentru nivelul de
Gndeplinire a obiectivelor
Ai nivelul de manifestare
a criteriilor de evaluare3
- enunarea caliJcativului de
n urma evalurii' Dvs. a&i o,&inut
califcativul de evaluare GMMMMMH' au fost
oferite urmtoarele puncta0e pentru nivelul
de ndeplinire a o,iectivelorMMMMM' cu media
de MMMM.
7rimul o,iectiv a fost reali!at n propor&ie de
MMN' aceasta se e:plic prin faptul c
MMMMMMMMMMMMM.
/l doilea o,iectiv a fost reali!at n propor&ie
de MMMMN' aceasta se e:plic prin faptul c
1+$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r/
crt/
Structura interviului de
evaluare
9ntrebri posibile
evaluare acordat
- punctaMele stabilite pentru
Jecare obiectiv ,i media
obinut! pentru nivelul de
ndeplinire a tuturor
obiectivelor
- punctaMele stabilite pentru
Jecare criteriu de evaluare
,i media obinut! pentru
nivelul de manifestare a
criteriilor de evaluare
MMMMMMMMMMMMM etc. (Ba fel se procedea!
pentru fecare o,iectiv"
n ca!ul criteriilor de evaluare au fost oferite
urmtoarele puncta0e MMMMMMMMMM' cu media
de MMMMMMMMM. 7entru criteriul de evaluare
GMMMMMMMMMMMMMMH' a&i primit puncta0ul MMMMMM.
/ceste aprecieri sunt ar*umentate prin
urmtoarele e:emple. (Ba fel se procedea!
pentru fecare criteriu de evaluare".
5/ ,ferirea de feedbacO F
reacie de rspuns din
partea funcionarului
public privind reBultatele
evalurii
Dac au e:istat unele aspecte neclare' v
ro* s le comunica&i. Cum aprecia&i propriile
re!ultate o,&inuteL
Ce pro,leme sau difcult&i a&i ntmpinat n
vederea reali!rii acestoraL
Cum le8a&i depitL Ce ac&iuni a&i ntreprinsL
/ltele.
8/ Discutarea obiectivelor
propuse Ai indicatorii de
performan relevani
pentru anul urmtor
Dn faa evaluatorului ,i a funcionarului
public este J,a cu obiectivele propuse ,i
indicatorii de performan! pentru anul
urm!tor# Dac! este posibil6 ,i planul de
activitate al subdivi5iunii pentru anul
urm!tor#
/&i reui s e:amina1i o,iectivele -i
indicatorii de performan1 propu-i pentru
anul urmtorL Care este opinia Dvs.L
( discutm fecare o,iectiv n parte i
indicatorii de performan& respectivi.
(e discut i se convine asupra formulrii
fnale a o,iectivelor' precum i a indicatorilor
de performan&.
;/ Discutarea necesitilor
de deBvoltare stabilite la
nivel de cunoAtine,
abiliti profesionale Ai
comportament
n urma evalurii i a sta,ilirii o,iectivelor
pentru anul urmtor' au fost identifcate
urmtoarele necesit&i de de!voltare la nivel
de cunotin&e' a,ilit&i i comportament?
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
Ce opinie ave&iL (unte&i de acord cu ele' ce
propuneri ave&iL
Cum crede&i c a&i putea contri,ui la
de!voltarea a,ilit&ilor profesionale i
acumularea de cunotin&e identifcateL
Cu ce pot s v a0ut personalL Care cole*i ar
putea s v a0uteL
</ &lte aspecte relevante O mul&umesc pentru discu&ie. Ooi re@ecta
asupra celor discutate i voi defnitiva fa
de evaluare i cea de sta,ilire a o,iectivelor
i indicatorilor de performan&.
1+E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
+r/
crt/
Structura interviului de
evaluare
9ntrebri posibile
Dac ave&i careva ntre,ri sau pro,leme'
v ncura0e! s m contacta&i n orice
moment.
O doresc succeseK
1+F
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#7
-odel de contestaie
C!tre ||||||||||||||||||||||||||||||
numele6 prenumele conduc!torului autorit!ii
CubsemnatulKa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6
numele6 prenumele6 funcia
n temeiul prevederilor art# BE al "eii nr#1$%&'(I din ) iulie *++% cu
privire la func8ia public! 7i statutul func8ionarului public6 pct#%$ al
-eulamentului cu privire la evaluarea performanelor profesionale ale
funcionarului public (ane:a nr.$ la Iotrrea Cuvernului nr.2#1 din 11
martie 2##9"6 contest re5ultatele evalu!rii 7i mi e/prim de5acordul meu
privind caliJcativul de evaluare acordat de c!tre evaluator
||||||||||||||||||||||||||#
s
e indic! perioada evaluat!
5otivele contesta&ieiN consider c! evaluatorul a apreciat incorect
nivelul de ndeplinire a obiectivelor individuale de activitate6 fapt care a
condus la stabilirea unui caliJcativ de evaluare inferior# Drept arument
ane/e5 documentele care MustiJc! reali5area la un nivel mai nalt a
obiectivelor individuale de activitate# Dn J,a de evaluare am menionat
despre de5acordul meu cu aprecierea evaluatorului6 dar contrasemnatarul
nu a luat n considerare meniunile mele#
Drept consecin8!6 solicit e/aminarea desf!,ur!rii procedurii de
evaluare a performanelor profesionale6 aprecierii nivelului de reali5are a
obiectivelor individuale de activitate ,i a caliJcativului de evaluare stabilit#
Data ||||||||||| Cemn!tura
||||||||||||||||
1+%
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#!
-odel de act administrativ privind constituirea %rupului de
contestare
,)D*+
nr#||||||
din ||| |||||||||||| ||||
Cu privire la constituirea %rupului de contestare
Dn temeiul pct# %F al -eulamentului cu privire la evaluarea
performanelor profesionale ale funcionarului public6 emit pre5entul
ordinN
1# Ce constituie rupul de contestare pentru e/aminarea contestaiei
depuse de c!tre ||||||||||||||||||||||| privind de5acordul cu
caliJcativul de evaluare acordat de c!tre evaluator pentru
perioada evaluat! ||||||||||||||||6 n urm!toarea componen!N
|||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||
numele ,i prenumele
funcia
||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
numele ,i prenumele
funcia
||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
numele ,i prenumele
funcia
||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
numele ,i prenumele
funcia
||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
numele ,i prenumele
funcia
*# Grupul de contestare va e/amina contestaia depus! n perioada
|||||||||||||||||6 iar re5ultatul e/amin!rii contesta8iei va J nscris
n procesul&verbal#
B# Cubdivi5iunea resurse umane va aduce pre5entul ordin la
cuno,tina membrilor rupului de contestare n termen de una 5i
lucr!toare de la data emiterii#
)# Controlul asupra e/ecut!rii pre5entului ordin mi&l asum#
1+0
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
funcia conduc!torului autorit!ii publice semn!tura numele6 prenumele
conduc!torului autorit!ii publice
11+
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#4
-odel de proces!verbal privind reBultatul contestaiei
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denumirea autorit!ii publice
"roces!verbal
al Aedinei %rupului de contestare
nr# ||||
din ||| |||||||||||| ||||
<u fost pre5eniN
14 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C&a discutatN
1# -e5ultatul e/amin!rii contestaiei depuse de c!tre
|||||||||||||||||||||||

numele6 prenumele funcionarului public
privind de5acordul cu caliJcativul de evaluare acordat la evaluarea anual!
a performanelor sale profesionale#
<u luat cuvntulN
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C&a decisN
1# 2rocedura de evaluare a performanelor profesionale s&a
desf!,urat cu nc!lc!ri ale prevederilor -eulamentului cu privire la
evaluarea performanelor profesionale .contrasemnatarul nu a dispus
repetarea procedurii de evaluare' cDiar dac a avut temei pentru a face
acest lucru4#
*# :ivelul de ndeplinire a obiectivelor a fost apreciat incorect de
c!tre evaluator# Dn urma e/amin!rii documentelor pre5entate6 punctaMul
stabilit pentru ndeplinirea obiectivelor individuale de activitate este de
|||||||||#
B# Ce acord! caliJcativul de evaluare |||||||||||||||||||#
Membrii rupului de contestareN
||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
:umele6 prenumele
Cemn!tura
||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
111
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
:umele6 prenumele
Cemn!tura
||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
:umele6 prenumele
Cemn!tura
||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||
:umele6 prenumele
Cemn!tura
11*
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.#8
-odel de act administrativ emis de conductorul autoritii
publice privind reBultatul contestaiei
,)D*+
nr#|||||
din |||| |||||||||||||| |||||
Cu privire la reBultatele eKaminrii contestaiei
depuse de ctre RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
privind deBacordul cu caliCcativul de evaluare
a performanelor profesionale
Dn temeiul prevederilor pct#%$&%% ale -eulamentului cu privire la
evaluarea performanelor profesionale ale func8ionarului public (ane:a nr.$
la Iotrrea Cuvernului nr.2#1 din 11 martie 2##9"6 precum ,i n urma
e/amin!rii contestaiei depuse de c!tre |||||||||||||||||||||||||| privind
de5acordul s!u cu caliJcativul de evaluare care i&a fost acordat pentru
perioada evaluat!|||||||||||||| .proces&verbal nr# || din ||||||||| al
rupului de contestare6 constituit prin ordinul nr#||| din |||||||46 emit
urm!torul ordinN
1# DluiKdnei |||||||||||||||||||||||| i se acord! caliJcativul
de evaluare ||||||||||| pentru perioada evaluat!
|||||||||||||||||||#
*# Cubdivi5iunea resurse umane va aduce la cuno,tina
dluiKdnei ||||||||||| pre5entul ordin6 n termen de trei 5ile
lucr!toare de la data emiterii#
||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
funcia conduc!torului autorit!ii publice semn!tura numele6 prenumele
conduc!torului autorit!ii publice
11B
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
6ne1a nr.%9
-odel de not informativ privind reBultatele evalurii
performanelor Gn cadrul autoritii publice
+,#1 *+0,)-&#*21
privind reBultatele evalurii performanelor profesionale ale
funcionarilor publici din RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR pentru anul
RRRRRRR
denumirea autoritii publice
Date generale despre procedura de evaluare0
& perioada de implementare6 n conformitate cu actul administrativ .ordin4
emis de conduc!torul autorit!ii publiceO
& m!surile care au fost ntreprinse pentru a facilita aplicarea procedurii de
evaluareO
& num!rul total de funcionari publici evaluai n raport cu num!rul total
de func8ionari publiciO
& distribu8ia n procente .Q4 a func8ionarilor publici evalua8i dup!
caliJcativele de evaluare acordateO
& altele#
,copul i obiectivele evalurii performanelor
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTT##TTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTT##TTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTT####TTTTTT
*robleme ntmpinate i soluiile aplicate
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTT##TTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT##TTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT##TTTTTTTT
*ropuneri de mbuntire a procesului de evaluare
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTT##TTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT##TTTTTTTT
11)
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT##TTTTTTTT
(e ane:ea!?
14 re5ultatele enerali5ate ale evalu!rii performanelorO
*4 re5ultatele sistemati5ate ale evalu!rii performanelor#
11$
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
#' :ezultatele generalizate ale evalurii performanelor
7ersoane
+r/
dFo
*ndicatori
#ota
l
0unciona
ri publici
de
conducer
e de nivel
superior
0unciona
ri publici
de
conducer
e
0uncion
ari
publici
de
eKecuie
:um!rul de funcionari publici n
autoritate
1/ :um!rul de funcionari publici care au fost
evaluai
Enclusiv care au o,&inut califcativul?
2/ 1foarte bine3
5/ 1bine3
;/ 1satisf!c!tor3
</ 1nesatisf!c!tor3
?/
:um!rul de funcionari publici care au
contestat re5ultatele evalu!rii la comisia
de evaluare}Kconduc!torul autorit!ii
publice
7/
:um!rul de funcionari publici care au
contestat re5ultatele evalu!rii n instana
de contencios administrativ
:/
:um!rul de funcionari publici pentru care
au fost elaborate ,i aprobate obiectivele
individuale de activitate ,i indicatorii de
performan!
}Ce refer! la 92C:C#
11E
GHID METODIC
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarului public
%' :ezultatele sistematizate ale evalurii performanelor
+r
/
cr
t/
+umele Ai
prenumele
funcionarului
public evaluat
CaliCcati
vul de
evaluare
acordat
Contestarea reBultatelor &se bifeaz i se
nscriu rezultatele'
evalua
re
repetat

reBulta
t
obinut
contestare
la
conductor
ul
autoritii
reBulta
t
obinut
contestar
e Gn
instana
de
contencio
s
administr
ativ
01 02 05 08 0; 0< 0? 07
Denumirea subdiviBiunii
1/
2/
5/
8/
;/
Denumirea subdiviBiunii
</
?/
7/
:/
10
/

11F

S-ar putea să vă placă și