Sunteți pe pagina 1din 6

ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 FEBRUARI 2010

AMENDEMENTEN NATIONAAL PARTIJBESTUUR LDD

1. Art. 1.4. eerste lid :

- “vier” vervangen door “drie”

- “van de regio” schrappen

- na opgericht toevoegen “In elke provincie kunnen ten behoeve van de


werking regio’s worden opgericht, zij hebben evenwel geen statutair
bestuur of bevoegdheden.”

2. Art. 4.1. :

- Eerste lid : “de regio’s” schrappen

- Derde lid : “de regio” twee maal schrappen

3. Art. 5.1. :

- Eerste lid : “regio” schrappen

- Eerste lid, laatste zin “Het nieuwe bestuur ….” vervangen als volgt “Na
deze aanvulling legt de voorzitter een globaal voorstel met betrekking tot
alle bestuursfuncties voor aan dit bestuur. Het bestuur bekrachtigt dit
voorstel met gewone meerderheid. Indien niet, dan zal de voorzitter een
nieuw voorstel formuleren tot deze meerderheid is bereikt.”

- Derde lid, laatste zin “Bovendien….” schrappen

- Vierde lid, de zin “Voor de toepassing….beschouwd” schrappen

- Vierde lid, laatste zin, vanaf “en in geval van….” Schrappen

4. Art. 5. 2. :

- “minstens twee” vervangen door “minstens drie en maximum vijftien


verkozen leden”
- Na “twintig leden tellen” toevoegen “en met betrekking tot de kwaliteit
van de werking een positieve evaluatie van het provinciaal bestuur
verkrijgen”

5. Art. 5.2.2., derde lid :

- “van de regio” vervangen door “van de provincie”

6. Art. 5.3, 5.3.1, 5.3.2 : schrappen

7. Art. 5.4 :

- “een aantal” vervangen door “minimum drie en maximum vijftien”

- Toevoegen : “Dit aantal wordt bepaald door het uittredend bestuur.”

8. Art. 5.4.1. :

- “De voorzitter van elke regio….afwezigheid.” schrappen

- “Een afgevaardigde uit….afwezigheid.” schrappen

- Na “De voorzitter;” toevoegen :

o De verkozen bestuursleden

o De door de verkozen leden gecoöpteerde bestuursleden

o De leden van rechtswege : ……

- “Deze bestuursleden kiezen” vervangen door “Deze bestuursleden spreken


zich uit bij stemming met een gewone meerderheid over een globaal
voorstel van de voorzitter ter aanduiding van

o De ondervoorzitter

o De algemeen secretaris

o De politiek secretaris

o De penningmeester-ledenbeheerder

9. Art. 5.4.2. :

- tweede lid : schrappen


- vierde lid “en regionale besturen” : schrappen

- vijfde lid, laatste zin : “en regionale” schrappen

- vijfde lid, laatste zin, toevoegen na “schorsen of schrappen” “na


goedkeuring hiervan door het college van provinciale voorzitters”

- zesde lid vervangen als volgt : “De ondervoorzitter vervangt de voorzitter


bij diens afwezigheid op het nationaal partijbestuur.”

- zevende lid “regio’s en” schrappen

10.Art. 5.5.1 :

- Vierde lid vervangen als volgt : “de zes provinciale voorzitters of, bij
afwezigheid, hun ondervoorzitter. Indien de provinciale voorzitter een
mandataris is cfr. supra, dan woont de ondervoorzitter de vergadering
steeds bij. Hij heeft enkel stemrecht bij afwezigheid van zijn provinciale
voorzitter.”

11. Art. 5.5.2 : “Deze bestuursleden kiezen…” vervangen door “Deze


bestuursleden spreken zich uit bij stemming met een gewone meerderheid over
een globaal voorstel van de nationale voorzitter ter aanduiding van

a. De (maximum twee) nationale ondervoorzitter(s)

b. De algemeen partijsecretaris

c. De nationale politiek secretaris

d. De nationale penningmeester-ledenbeheerder

Het nationaal partijbestuur kan….enz”

12.Art. 6.3.1 : “de regio”, “de secretaris van de regio” en “voor de


regiosecretaris” schrappen

13.Art. 6.4.1 : “de regio” schrappen

14.Art. 6.5.2, eerste lid : “regio” schrappen


15.Art. 7.2, eerste lid : “december van het jaar van” vervangen door “maart
van het jaar na” en “december 2009” vervangen door “maart 2010”.

16.Art. 7.3, eerste lid, laatste zin : schrappen

17.Art. 7.3, tweede lid : “en van de RGV” schrappen

18.Art. 7.4, eerste lid : “september” vervangen door “februari” en “september


en oktober” vervangen door “februari en maart”

19.Art. 7.4, tweede lid : “de regio” schrappen

20.Art. 7.5.3 vervangen als volgt : “De stemming is geheim. Om geldig te


stemmen voor een voorzitter brengt elk stemgerechtigd lid per niveau
maximaal één stem uit op één kandidaat. Om geldig te stemmen voor een
bestuurslid brengt elk stemgerechtigd lid per niveau minimaal de helft en
maximaal evenveel stemmen uit als er plaatsen te begeven zijn in het
betreffende bestuur. Leden die in een gemeente wonen waar geen
erkende afdeling bestaat, kunnen zich bij een erkende afdeling van hun
keuze laten registreren teneinde er hun stem uit te brengen voor het
provinciale en nationale niveau.”

21.Art. 8.2, derde lid :

- Na “volksvertegenwoordigers” toevoegen “en voor de


provincieraadsverkiezingen”

- Schrappen vanaf “en, in Vlaams-Brabant….”

22.Art. 8.2, vierde lid : schrappen

23.Art. 8.3, tweede lid : “regionaal” schrappen

24.Titel 10 vervangen als volgt : “De Raad van Gezond Verstand en het
College van Provinciale Voorzitters”
25.Art. 10.1, eerste lid : vanaf “bij betwistingen….” tot “raadsman” schrappen
en vervangen door : ” De voorzitter van de RGV is tevens de ombudsman
van de partij. In die hoedanigheid ontvangt hij/zij in eerste aanleg alle
klachten van individuele leden en bemiddelt hij/zij bij geschillen. Voor
zover geen vergelijk wordt bereikt, maakt hij/zij een aanhangige zaak, met
advies, over aan het College van de Provinciale Voorzitters, dat terzake
delibereert en beslist.”

26.Art. 10.1, eerste lid, toevoegen : “Indien één van de partijen de


aanhangige zaak publiek maakt in de pers, of terzake publieke
commentaren verspreidt, dan behoudt het Nationaal Partijbestuur zich het
recht voor deze zaak onmiddellijk aan de RGV of aan het College van
Provinciale Voorzitters te onttrekken en terzake zelf een beslissing te
nemen.”

27.Art. 10.4, vervangen door : “Procedure :

- Alle individuele klachten worden, voor zover de voorzitter van de RGV geen
vergelijk tussen partijen bereikte, met advies van de voorzitter van de
RGV, ten gronde behandeld door het College van Provinciale Voorzitters,
dat een voorstel tot beslissing formuleert aan het Nationaal Partijbestuur.
Klachten betreffende leden van het Nationaal Partijbestuur worden, bij
voorrang van rechtsmacht, onmiddellijk voorgelegd aan en behandeld door
het Nationaal Partijbestuur.”

- “Elke klacht die uitgaat van een bestuur wordt door de betrokken
provinciale voorzitter rechtstreeks voorgelegd aan het College van
Provinciale Voorzitters, dat terzake beslist. Het College neemt zijn
beslissing in afwezigheid van de betrokken provinciale voorzitter. Deze
beslissing wordt zo spoedig mogelijk door het Nationaal Partijbestuur
bekrachtigd.”

28.Art.10.5

- drie maal na “….van de Raad” toevoegen “of van het College”

- “de uitspraak is openbaar” schrappen

29.Art. 10.6
- “Raad van Gezond Verstand” twee maal vervangen door “College van
Provinciale Voorzitters”

- “….partijvoorzitter” vervangen door “partijbestuur”.

Brussel, 8 december 2009.

Stef GORIS

Nationaal Ondervoorzitter