Sunteți pe pagina 1din 4

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 FEBRUARI 2010 

AMENDEMENTEN NATIONAAL PARTIJBESTUUR LDD 
 

1. Art. 1.4. eerste lid :  
‐ “vier” vervangen door “drie” 
‐ “van de regio” schrappen 
‐ na opgericht toevoegen “In elke provincie kunnen ten behoeve van de werking regio’s 
worden opgericht, zij hebben evenwel geen statutair bestuur of bevoegdheden.” 
 
2. Art. 4.1. : 
‐ Eerste lid : “de regio’s” schrappen 
‐ Derde lid : “de regio” twee maal schrappen 
 
3. Art. 5.1. : 
‐ Eerste lid : “regio” schrappen 
‐ Eerste lid, laatste zin “Het nieuwe bestuur ….” vervangen als volgt “Na deze aanvulling legt de 
voorzitter een globaal voorstel met betrekking tot alle bestuursfuncties voor aan dit bestuur. 
Het bestuur bekrachtigt dit voorstel met gewone meerderheid. Indien niet, dan zal de 
voorzitter een nieuw voorstel formuleren tot deze meerderheid is bereikt.” 
‐ Derde lid, laatste zin “Bovendien….” schrappen 
‐ Vierde lid, de zin “Voor de toepassing….beschouwd” schrappen 
‐ Vierde lid, laatste zin, vanaf “en in geval van….” Schrappen 
 
4. Art. 5. 2. : 
‐ “minstens twee” vervangen door “minstens drie en maximum vijftien verkozen leden” 
‐ Na “twintig leden tellen” toevoegen “en met betrekking tot de kwaliteit van de werking een 
positieve evaluatie van het provinciaal bestuur verkrijgen” 
 
5. Art. 5.2.2., derde lid : 
‐ “van de regio” vervangen door “van de provincie” 
 
6. Art. 5.3, 5.3.1, 5.3.2 : schrappen 
 
7. Art. 5.4 : 
‐ “een aantal” vervangen door “minimum drie en maximum vijftien” 
‐ Toevoegen : “Dit aantal wordt bepaald door het uittredend bestuur.” 
 
8. Art. 5.4.1. : 
‐ “De voorzitter van elke regio….afwezigheid.” schrappen 
‐ “Een afgevaardigde uit….afwezigheid.” schrappen 
‐ Na “De voorzitter;” toevoegen :  
o De verkozen bestuursleden 
o De door de verkozen leden gecoöpteerde bestuursleden 
o De leden van rechtswege : …… 
‐ “Deze bestuursleden kiezen” vervangen door “Deze bestuursleden spreken zich uit bij 
stemming met een gewone meerderheid over een globaal voorstel van de voorzitter ter 
aanduiding van  
o De ondervoorzitter 
o De algemeen secretaris 
o De politiek secretaris 
o De penningmeester‐ledenbeheerder 
 
9. Art. 5.4.2. : 
‐  tweede lid : schrappen 
‐  vierde lid “en regionale besturen” : schrappen 
‐ vijfde lid, laatste zin : “en regionale” schrappen 
‐ vijfde lid, laatste zin, toevoegen na “schorsen of schrappen” “na goedkeuring hiervan door 
het college van provinciale voorzitters” 
‐ zesde lid vervangen als volgt : “De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens 
afwezigheid op het nationaal partijbestuur.” 
‐ zevende lid “regio’s en” schrappen 
 
10. Art.  5.5.1 : 
‐ Vierde lid vervangen als volgt : “de zes provinciale voorzitters of, bij afwezigheid, hun 
ondervoorzitter. Indien de provinciale voorzitter een mandataris is cfr. supra, dan woont de 
ondervoorzitter de vergadering steeds bij. Hij heeft enkel stemrecht bij afwezigheid van zijn 
provinciale voorzitter.” 
 
11.  Art. 5.5.2 : “Deze bestuursleden kiezen…” vervangen door “Deze bestuursleden spreken zich uit 
bij stemming met een gewone meerderheid over een globaal voorstel van de nationale voorzitter ter 
aanduiding van  
a. De (maximum twee) nationale ondervoorzitter(s) 
b. De algemeen partijsecretaris 
c. De nationale politiek secretaris 
d. De nationale penningmeester‐ledenbeheerder 
Het nationaal partijbestuur kan….enz” 
 
12. Art. 6.3.1 : “de regio”, “de secretaris van de regio” en “voor de regiosecretaris” schrappen 
 
13. Art. 6.4.1 : “de regio” schrappen 
 
14. Art. 6.5.2, eerste lid : “regio” schrappen 
 
15. Art. 7.2, eerste lid : “december van het jaar van” vervangen door “maart van het jaar na” en 
“december 2009” vervangen door “maart 2010”. 
 
16. Art. 7.3, eerste lid, laatste zin : schrappen 
 
17. Art. 7.3, tweede lid : “en van de RGV” schrappen 
 
18. Art. 7.4, eerste lid : “september” vervangen door “februari” en “september en oktober” 
vervangen door “februari en maart” 
 
19. Art. 7.4, tweede lid : “de regio” schrappen 
 
20. Art. 7.5.3 vervangen als volgt : “De stemming is geheim. Om geldig te stemmen voor een 
voorzitter brengt elk stemgerechtigd lid per niveau maximaal één stem uit op één kandidaat. 
Om geldig te stemmen voor een bestuurslid brengt elk stemgerechtigd lid per niveau 
minimaal de helft en maximaal evenveel stemmen uit als er plaatsen te begeven zijn in het 
betreffende bestuur. Leden die in een gemeente wonen waar geen erkende afdeling bestaat, 
kunnen zich bij een erkende afdeling van hun keuze laten registreren teneinde er hun stem 
uit te brengen voor het provinciale en nationale niveau.” 
 
21. Art. 8.2, derde lid :  
‐ Na “volksvertegenwoordigers” toevoegen “en voor de provincieraadsverkiezingen” 
‐ Schrappen vanaf “en, in Vlaams‐Brabant….” 
 
22. Art. 8.2, vierde lid : schrappen 
 
23. Art. 8.3, tweede lid : “regionaal” schrappen 
 
24. Titel 10 vervangen als volgt : “De Raad van Gezond Verstand en het College van Provinciale 
Voorzitters” 
 
25. Art. 10.1, eerste lid : vanaf “bij betwistingen….” tot “raadsman” schrappen en vervangen 
door : ” De voorzitter van de RGV is tevens de ombudsman van de partij. In die hoedanigheid 
ontvangt hij/zij in eerste aanleg alle klachten van individuele leden en bemiddelt hij/zij bij 
geschillen. Voor zover geen vergelijk wordt bereikt, maakt hij/zij een aanhangige zaak, met 
advies, over aan het College van de Provinciale Voorzitters, dat terzake delibereert en 
beslist.” 
 
26. Art. 10.1, eerste lid, toevoegen : “Indien één van de partijen de aanhangige zaak publiek 
maakt in de pers, of terzake publieke commentaren verspreidt, dan behoudt het Nationaal 
Partijbestuur zich het recht voor deze zaak onmiddellijk aan de RGV of aan het College van 
Provinciale Voorzitters te onttrekken en terzake zelf een beslissing te nemen.”  
 
 
27. Art. 10.4,  vervangen door : “Procedure : 
‐ Alle individuele klachten worden, voor zover de voorzitter van de RGV geen vergelijk tussen 
partijen bereikte, met advies van de voorzitter van de RGV, ten gronde behandeld door het 
College van Provinciale Voorzitters, dat een voorstel tot beslissing formuleert aan het 
Nationaal Partijbestuur. Klachten betreffende leden van het Nationaal Partijbestuur worden, 
bij voorrang van rechtsmacht, onmiddellijk voorgelegd aan en behandeld door het Nationaal 
Partijbestuur.” 
‐ “Elke klacht die uitgaat van een bestuur wordt door de betrokken provinciale voorzitter 
rechtstreeks voorgelegd aan het College van Provinciale Voorzitters, dat terzake beslist. Het 
College neemt zijn beslissing in afwezigheid van de betrokken provinciale voorzitter. Deze 
beslissing wordt zo spoedig mogelijk door het Nationaal Partijbestuur bekrachtigd.” 
 
28. Art.10.5  
‐ drie maal na “….van de Raad” toevoegen “of van het College” 
‐ “de uitspraak is openbaar” schrappen 
 
29. Art. 10.6 
‐ “Raad van Gezond Verstand” twee maal vervangen door “College van Provinciale 
Voorzitters” 
‐ “….partijvoorzitter” vervangen door “partijbestuur”. 
 
 
 
Brussel, 8 december 2009. 
 
Stef GORIS 
Nationaal Ondervoorzitter