Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Dunarea de Jos, Facultatea de Economie si Administrarea

Afacerilor, GalatiIMPOZITELE sI TAXELE LOCALE
Studenti:
Marica Claudia-Cristina
Dumitru Iulia-Alina
An II, Grupa FB1

Profesor indrumator:
Lect. univ. dr. Iacob Doina
Cuprins:
1. Definirea notiunilor de impozite si taxe;
2. Caracteristicile impozitelor i taxelor locale;
3. Clasificarea impozitelor si taxelor locale;
a) impozitul pe cladiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hoteliera;
h) taxe speciale;
4. Concluzii;
5. Bibliografie;Impozitele si taxele locale


INTRODUCERE

Moto: Cel ce vrea sa dea sfaturi n plobleme financiare
trebuie s cunoasc RESURSELE CETII,
natura i mrimea lor, pentru a aduga pe cele ce
lipsesc i a mri pe cele nendestultoare, de
asemenea , trebuie s cunoasc CHELTUIELILE
CETII , pentru a suprima pe cele inutile i a
micora pe cele excesive.

Aristotel
1) DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE

Impozitul este cea mai importanta si totodata cea mai veche resursa financiara, originile
sale fiind legate de existenta statului si a banilor.
Etimologic, cuvantul ,,impozit" provine din limba latina de la ,,impositum", care semnifica
obligatie publica.
De-a lungul timpului, modul in care a fost si este definit impozitul difera in functie de
cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. Asfel, din literatura de specialitate
am retinut urmatoarele definitii care certifica pozitia autorilor respectivi in legatura cu
notiunea de impozit:
Gaston Jeze considera ca ,,impozitul este in statele moderne o prestatie pecuniara
pretinsa cetateniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general".
Louis Trotabas intelege prin impozite ,,procedeul de repartizare a creantelor bugetare
intre cetateni, in functie de capacitatea lor contributiva".
Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca ,, o prestatie pecuniara, pretinsa de
autoritatea publica de la persoane fizice si morale, dupa capacitatea lor contributive si
fara contraprestatie determinata, in principal pentru acoperirea cheltuielilor publice, si in
mod accesoriu, cu scopuri interventioniste publice".
Ioan Talpos sintetizeaza urmatoarea definitie: ,,impozitul reprezinta o forma de
prelevare silita, la dispozitia statului, fara contraprestatie directa si imediata si cu titlu
nerestituibil a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in
vederea acoperirii unor necesitati publice''.
Cu alte cuvinte, impozitul reprezinta ,,plata baneasca, obligatorie, generala, definita si
nereciproca efectuata de persoane fizice si juridice pentru sustinerea cheltuielilor
publice, in cuantumul si la termenele stabilite prin lege,fara obligatia din partea statului
de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''.
Din definitiile impozitului se desprind urmatoarele trasaturi fundamentale:
caracterul general si obligatoriu, rezida din legalitatea acestuia. Articolul 53,alineatul 1
din Constitutia Romaniei prevede: ,,cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozit si
taxe la cheltuielile publice'';
-caracterul definit si nerambursabil, cu alte cuvinte banii platiti ca impozit nu se vor mai
intoarce niciodata la contribuabil;
-prevederea silita a impozitului nu presupune o prestatie directa si imediata din partea
statului.,,Exista ireversibilitatea impozitului'',dar indirecta,sub forma de utilitati publice pe
care le primesc in schimb platitorii si fara a avea la baza o achivalenta;
mobilizarea impozitelor, de catre stat,la buget vizeza realizarea unor actiuni de interes
public.

Cuvantul ,,taxa'' isi are originea in limba greaca,unde intalnim ,,taxis'' cu sensul de
fixare de impozit.

Taxele sunt plai facute de persoane fizice sau juridice, de regula, pentru serviciile
prestate in favoarea acestora de un agent economic, o institutie sau un serviciu de
utilitate publica.

Spre deosebire de impozit,taxele dau dreptul platitorului sa beneficieze de un
contraserviciu direct si imediat, insa de regula nu se pune semnul egalitatii intre costul
serviciului efectuat de catre stat sau institutiile sale si suma perceputa cu titlu de taxa.
2) Caracteristicile impozitelor si taxelor locale

sunt o surs stabil de venituri
fac parte dintre cele mai deschise i transparente impozite
sunt elastice, pot ine pasul cu veniturile, inflaia
povara fiscal poate fi distribuit n mod proporional i echitabil avnd n
vedere diferite nivele de venituri
cele colectate la nivel local au anse mai mari pentru a se realiza
de obicei instituirea de ctre guvern a unui nou sistem echitabil i eficient de
impozitare, determin ca acesta s fie nepopular

3) Clasificarea impozitelor si taxelor locale

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:
a) impozitul pe cladiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hoteliera;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.
a) Impozitul si taxa pe cladiri

Impozitul pe cldiri se datoreaz de ctre contribuabili, persoane fizice i juridice
pentru cldirile aflate n proprietatea acestora. Impozitul pe cldiri se percepe i se
determin att pentru cldirile aflate n funciune ct i pentru cele care se afl n
rezerv sau n conservare. De asemenea se impun i cldiri aflate n funciune i
amortizate integral, impozitul calculndu-se pe baza valorii nscris n contabilitate.
Cldirile noi , dobndite n cursul anului indiferent sub ce form se impun cu ncepere
de la data de nti a lunii urmtoare celei n care aceasta a fost dobndit. n acest caz ,
impozitul se calculeaz pe numele noului proprietar , contribuabil, proporional cu
perioada rmas pn la sfritul anului.
Impozitul pe cladiri se plateste de catre toate persoanele fizice sau juridice care
detin in proprietate cladiri.
Taxa pe cladiri se plateste de catre concesionarii, locatarii sau titularii dreptului
deadministrare sau folosinta, pentru cladirile aflate in proprietate publica sau in
proprietateaprivata a statului.
In cazul cladirilor inchiriate, impozitul se plateste de catre proprietar


Scutiri
Nu datoreaza impozit pe cladiri ( exemple):
-cladirile in proprietatea statului;
-monumentele istorice, arhitecturale, muzeele;
- lacasurile de cult;
- unitatile sanitare publice;
- cladirile funerare, crematoriile;
-cladirile restituite ( preluate abuziv inainte de 1989);
-cladirile trecute in proprietatea statului in lipsa de mostenitori legali sau
testamentari;
-cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice;
-cladirile utilizate de fundatii, culte, pentru actiuni sociale-umanitare;
* cu exceptia celor care sunt utilizate pentru activitati economice
-toate constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri;Impozitul/taxa pentru cladirile detinute in proprietate de catre
persoanele fizice

Impozitul se determina tinand cont de:
- situarea cladirilor in intravilanul sau extravilanul localitatilor;
- rangul localitatii;
- zona in cadrul localitatii;
- tipul cladirii si instalatiile cu care e dotata;
-suprafata construita desfasurata;
-data finalizarii cladirii;
- numarul de locuinte aflate in proprietate si data achizitiei acestora


Plata
Impozitul/ taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana pe date de 31
martie respective 30 septembrie, inclusiv.
Pentru plata anticipata pana pe 31 martie, se pot acorda reduceri de pana la 10%.
In cazul in care contribuabilii datoreaza , cumulat, pentru toate cladirile detinutein
proprietate, impozite pana in 50 de RON inclusiv, sumele se platesc integral pana
pedata de 31 martie.
Pentru cladirile care nu sunt detinute in proprietate intregul an, impozitul se
plateste proportional cu perioada in care au fost in proprietate.
De asemeni, daca statutul unei cladiri se modifica pe parcursul anului
fiscal(vanzare, cumparare, constructii noi, demolari, etc), noua situatie va fi valabila
pentrucalculul fiscal incepand cu luna urmatoare producerii evenimentului.
Daca o cladire se instraineaza in cursul anului fiscal, noul proprietar va
platiimpozit incepand cu luna urmatoare achizitiei iar vechiul proprietar va plati
impozitinclusiv pentru luna in care s-a realizat vanzarea.

b) Impozitul pe teren

Ce este impozitul pe teren?
Impozitul pe teren este o taxa locala pe care o datoreaza toate persoanele si se face
venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este
amplasat terenul.

Cine datoreaza impozit pe teren?
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru
acesta un impozit anual. In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau
mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren
aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale
proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din
impozitul pentru terenul respectiv.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta,
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii
similare impozitului pe teren.

In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga
durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. In cazul in care
contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe
teren este datorat de locator.

Care sunt terenurile pentru care nu se datoreaza impozit?
Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o
cladire;
orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a
acestuia, cu personalitate juridica;
orice teren al unui cimitir, crematoriu;
orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata
provizoriu sau acreditata;
orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul
autoritatilor locale;
orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia
suprafetelor folosite pentru activitati economice;
orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor
institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii
de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cat dureaza ameliorarea acestuia;
terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare
sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor,
gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a
consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de
pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul
judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri
principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale
din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul
pistelor reprezentand zone de siguranta;
terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in
lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia
celor folosite pentru activitati economice.
terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata
pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina
afectatiunea de interes public;
terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina
afectatiunea de interes public.

Impozitul in caz de transferuri si dobandiri de teren sau alte modificari ale
terenurilor

Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se
datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.
Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are
ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a
mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a
fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in
cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul
datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii
urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se
modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a
localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit
aceasta modificare.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind
achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.
Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o
declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza
dupa data modificarii folosintei.Care este data pana la care trebuie platit impozitul?

Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren,
datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a
anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului
General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la
primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei
se refera la impozitul pe teren cumulat.

c) Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabileste in functie de capacitatea
cilindrica a acestora si se calculeaza prin inmultirea numarului de fractii de 200 cmc.
sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare prevazuta la art. 263 Cod Fiscal,
alin. 2, modificat de Art.1, punctul 2 din OG 59/2010.

Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala de peste 12 tone taxa este
prevazuta la alin.4, acelasi articol, modificat de punctul 1 din anexa 1 din Hotararea
1347/2010.
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport
apartinand institutiilor publice si pentru cele ale persoanelor juridice care sunt
utilizate pentru transportul public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv
transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful este stabilit in regim de
transport public.

Impozitul este anual si se achita in doua termene de plata semestriale egale,
respectiv:

31 Martie
30 Septembrie

Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din
cuantumul obligatiilor fiscaleneachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau
fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina
la data stingerii sumei datorate,inclusiv O.U.G. 39/2010.


Scoaterea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport se efectueaza pe baza de
declaratie, la care se anexeaza actul de instrainare, certificatul de radiere din
evidenta politiei, conform prevederilor alin. 2, art. 264.
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual, cu exceptia celor, carora nu li
se aplic acest impozit.
Impozitul se datoreaz bugetului local al localittii (sectorului) unde proprietarul are
domiciliul fiscal, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe toata durata contractului impozitul este datorat de locatar.
Persoanele-cetteni straini care inmatriculeaza temporar un mijloc de transport in
Romania, au obligatia sa achite integral impozitul datorat pentru intreaga perioada
pe care se solicita inmatricularea.


Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a
acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu
suma corespunzatoare de mai jos, stabilite pe 2011 prin H.G. nr. 956/2009 si
H.C.G.M.B. nr. 340/2010 :
- Motorete, motociclete, scutere -8 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica pana la 1600 cm3 -8 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv -18 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv -72 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv -144 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 -290 lei
- Autobuze, autocare, microbuze -24 lei
- Alte autovehicule cu tractiune mecanica si cu masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone inclusiv -30 lei
- Tractoare inmatriculate -18 lei

Pentru remorci, semiremorci si/sau rulote, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de masa totala maxima autorizata, astfel:
- Pana la 1t inclusiv -8 lei
- Intre 1t si 3 t inclusiv -29 lei
- Intre 3t si 5 t inclusiv -45 lei
- Peste 5 t -55 lei

Orice persoana care dobandeste un mijloc de transport sau care vinde un mijloc de
transport, precum si in cazul in care isi schimba domiciliul din sectorul 6 in alt sector,
in alta localitate are obligatia sa depuna declaratieatie fiscala la S.P.F.P.L. Sector 6,
in termen de 30 de zile de la data cand a intervenit una dintre aceste situatii.
Obligatia de a depune declaratie revine si persoanelor scutite de la plata impozitului.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sanctioneaza potrivit art.294, cu amenda.
Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de
lege, nu poate fi efectuata daca titularul nu are achitate toate obligatiile fiscale
datorate bugetului local respectiv. Actele prin care se instraineaza mijloace de
transport fara certificatul fiscal, prin care se atesta stingerea obligatiilor fiscale, sunt
nule de drept.
Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului total datorat pe anul 2011 pentru mijloacele
de transport pe care le detine un contribuabil persoana fizica se acorda o bonificatie
de 10%, stabilita prin H.C.G.M.B. nr. 340/2011.
Impozitul anual total, datorat de un contribuabil persoana fizica, pentru mijloacele de
transport pe care le detine, in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral
pana la 31 martie.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu
handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de
pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de
transport public;
d) vehiculele istorice definite conform prevedrilor legale in vigoare.
Autovehiculele hibrid si electrice sunt exceptate de la plata cu 50% din impozitul
aferent autovehiculului.d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Baza legala

In prezent, Legea nr. 571/2003 privind impozitele si taxele locale reglementeaza taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor.
Certificatele, avizile si autorizatile in domeniul constructiilor,eliberate contribuabillilor
sunt supuse unor taxe diferentiale in functie de mai multe criterii:
-valoarea constructiilor sau a instalatiilor;
-suprafata terenurilor;
-natura serviciilor prestate.

Obiectul taxarii il constitue:
a)eliberarea certificatului de urbanism;
b)eliberarea autorizatiilor de constructie;
c)eliberarea avizului comisiei de urbanism;
d)eliberarea certificatului de nomenclatura stradala.

Certificatul de urbanism si autorizatiile de constructie se elibereaza pentru executarea
urmatoarelor lucrari:
-lucrari de constructii conform legiii nr.50/1991;
-foraje si excavari;
-constructii provizorii de santier;
-constructii pentru organizarea de tabere de corturi,casute sau rulote,campinguri;
-constructii pentru lucrari cu caracter provizioriu:tonete,chioscuri,cabine;
-defiintarea partiala sau totala a constructiilor si a amenajarilor;
-lucrari de racorduri si bransamente.
Pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxa este stabilita in suma fixa,in functie de
suprafata terenului pentru care se solicita certificatul, in mod diferentiat pentru mediul
urban si mediu rural.(vezi anexa nr.12.).
Prin O.G. nr. 36/2002 s-au stabilit sumele prevazute pentru anul 2007 pentru eliberarea
certificatului de urbanism,valori care urmeaza sa fie aprobate sau modificate prin
hotarare a Consiliului Local (vezi anexa nr.12).
Pentru mediu rural,taxa reprezinta 50% din taxa stabilita pentru mediu
urban.Prelungirea certificatului de urbanism se taxeaza cu 50% din valoarea taxei
initiale.
1.Autorizatia de constructie se stabileste in cota procentuala din valoarea autorizata a
lucrarii:
-1% din valoarea lucrarii, daca nu depaseste 1 miliard de lei;
-0,5% din valoarea lucrarii,pentru lucrari peste 1 miliard de lei,dar nu mai putin de 10
milioane si nu mai mult de 300 de milioane de lei.
2.Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotahnice, ridicarilor topografice,
exploatarilor de cariera, blastierelor si alte exploatari se taxeaza, in anul curent, cu 9 lei.
r pentru fiecare metru patrat in parte. Pentru anul 2007 se prevede o taxa cuprinsa intre
4 lei si 5 lei pentru fiecare metru patrat in parte.
3.Autorizatia pentru constructiile pe santier, necesare executiei lucrarilor de baza,daca
nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa de 3% din valoarea autorizata a
constructiei.
4.Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere de corturi, casute,
rulote,campinguri, taxa datorata este 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a
constructiei.
5.Autorizara constructiilor provizori sub forma de chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere situate pe caaile publice ,precum si pentru amplasarea corpurilor de aliaj a
firmelor si a reclamelor: se percepe o taxa de 2 lei pentru fiecare mp in 2006,taxa care
se va majora in 2007 la 5 lei /mp.
6.Autorizatia de desfintare partiala sau totala a constructiilorsi a amenajarilor se taxeaza
cu 0,1% din valoarea impozabila a acestora.Daca se considera desfintare
partiala,cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata supusa demolarii.
7.Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de recordari si bransamente la lucrarile
publice de apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, televiziune prin cablu,taxa
datorata este de 126000 lei pentru fiecare instalatie. Pentru anul 2007, taxa este
cuprinsa intre 5 lei si 7 lei .
Prin Hotararea Consiliului Local nr 315/2005, in municipiu Buzau s-au mai stabilit
urmatoarele taxe care se datoreaza in anul fiscal 2007.
-Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului se taxeaza cu 64 lei ;;
-Certificatul de nomenclatura stradala si adresa: 11 lei ;
-Taxe pentru eliberarea autorizttiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul
constructiilor:
-autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
pentru meseriasi 12 lei ron;
pentru cazane de fabricat rachiu 20 lei ron;
pentru liber profesionisti 33 lei ron;
pentru mori,prese de ulei si darace 81 lei ron;
pentru alte activitati 106 lei ron;
-autorizatii sanitare de functionare,care la eliberare se taxeazt cu 21 lei ;
-Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri detinute de Consiliile Locale se taxeaza pe fiecare metru patrat de plan,in
functie de scara la care se realizeaza copiile asfel:
-la scara 1:500.24 lei ;
-la scara 1:1000..36 lei ;
-la scara 1:2000..48 lei ;
-Autorizatii si vize anulate ce dau dreptul de a executa proiecte se taxeaza cu 28 lei.
Valoarea autorizat a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabilestein baza
declaratiilor facute de socitant in cererea autorizatiei de construire.
Toate taxele se platesc anticipat,inainte de eliberarea certificatelor,avizelor si
autorizatilor.
Taxele de autorizatie nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatie pentru lacasuri de
cult,inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora,pentru lucrarile de dezvoltare, de
modernizare, de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin demeniului
public al statului,precum si pentru constructiile al caror beneficiari sunt institutiile
publice.
Sunt scutiti de plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii -
concesionari pentru autostrazile si transporturile de cale ferata concesionale.

e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Serviciile de reclama i publicitate aduc o importanta contributie la constituirea
reusurselor bugetelor Consiliilor Locale a carui raza teritoriala se realizeaza serviciul.
Contribuabilii, persoane fizice si juridice care folosesc aceste servicii prin intermediul
unei firme specializate datoreaza o taxa de reclama si publicitate, care poate fi cuprinsa
intre 1% si 3% din valoarea contractului incheiat cu firma de publicitate.
Cota procentuala se stabileste prin hotararea Consiliul Local al municipiului Buzau a
stabilit pentru anul fiscal 2007 cota la limita maxima,respectiv 3% din valoarea
contractului,exclusiv TVA.
Plata acestei taxe se face lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare de catre cel care
efectueaza reclama.
Persoanele fizice si juridice care efectueaza reclama si publicitatea in nume propie, prin
diferite mijloace (benere, afise, copertine etc.) datoreaza bugetului local pentru anul
curent o taxa de reclama si publicitate de 93lei /mp/an, in functie de dimensiunea si
perioada de folosire a mijlocului de reclama. Incepand cu anul 2003, aceasta taxa a fost
reglementata prin Ordonanta de Guvern nr. 36/2002 in limite cuprinse intre 6,5lei
/mp/an si 13 lei /mp/an.
Plata se face la termenele trimestriale cunoscute de la celelalte impozite si taxe.
Pentru firmele de reclama instalate la locul exercitarii activitatii taxa este de 22 lei
/mp/an, valoarea care se modifica in 2003,asa cum prevede OG 36/2002 intre limitele
12 lei /mp/an si 19 lei /mp/an. Aceasta taxa nu se datoreaza pentru panourile de
identificare a instalatiilor energice.
Institutiile publice nu datoreaza taxa de reclama si publicitate din data de 1 ianuarie
2003.

f) Impozitul pe spectacole

Baza legala

Vom trata impozitul pe spectacole sub aspectul dispozitiilor Legii nr.147/1998 privind
impozitul pe spectacole care reglementeaza in prezent acest impozit ssi prin prisma
modificarilor care le aduce O.G. nr.36/2002,privind impozitele si taxele locale,incepand
cu anul 2003 in materie de impunere a spectacolelor.
Impozitul pe spectacole este un impozit indirect care se datoreaza de catre persoanele
fizice si juridice autorizate sa organizeze cu plat spectacole si alte manifestari artistice
si distractive,competitii sportive asimilate spectacolelor.

Subiectul impozitului

Subiectii impozitului pe spectacole sunt in prezent:
-institutiile publice artistice de spectacole cum sunt:teatrele de orice
fel,operele,filarmonicile,circurile,formatiile si ansamblurile aristice de muzica si dansuri;
-casele de cultura,caminele culturale,scolile de arta,discotecile,videotecile,cluburile
care organizeaza spectacole cu preturi de intrare;
-cinematografele;
-agentiile de impresariat artistic si sportiv;
-alti organizatori de spectacole.

Suportatorul impozitului

Impozitul pe spectacole fiind un impozit indirect,suportatorul subiectuluui difera de
subiectul impozitului. Suportatorii lui sunt persoane fizice care cumpara bilete de intrare
la spectacole sau achita abonamente.

Obiectul impunerii

Obiectul impozabil il constitue sumele de banii incasate din vanzarea biletelor si
abonamentelor de intrare la spectacole,manifestari artistice si alte actiuni impozabile.

Cota de impunere

Cota de impunere este stabilita in mod diferentiat in functie de tipul de spectacol astfel:
-2% pentru manifestarile artistice de teatru,opera,opereta,filarmonica,cinematografie,
spectacole muzicale,de circ,precum si pentru competitiile sportive interne si
internationale.
-5% pentru manifesari artistice de genul: festivaluri,concursuri,cenacluri,serate,
recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice sau distractive care au un caracter
ocazional.
Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe
spectacole se stabileste de catre consiliul local in lei/mp/zi,in functie de suprafata
incintei in care se desfasoara spectacolul:
a)in cazul videotecilor -de la 500 lei/mp/zi la 1000 lei/mp/zi;
b)in cadrul discotecilor - de la 1000 lei/mp/zi la 2000 lei/mp/zi.
La calculul valorii de impunere se va tine seama si de categoria localitate si de zona din
cadrul localitatii in a carei raza de actiune se realizeaza actiunile respective.
Pentru calculul impozitului pe spectacole,asupra nivelurilor mentionate mai sus se vor
aplica urmatorii coeficienti de corecttie:
a) localiati urbane de rangul 08,00;
b) localitati urbane de rangul I..5,00;
c) localitati urbane de rangul II..4,00;
d)localitati urbane de rangul III..3,00;
e)localitati urbane de rangul IV.1,10;
f)localitati urbane de rangul V..1,10;

Asieta fiscal

Platitorii de impozite pe spectacole pentru manifestari artistice si competitii sportive au
obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au
sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a
spectacolelor.
Organizatorii de spectacole impozabile sunt obligati sa intocmeasca deconturi lunare de
impozite in vederea calcularii si platii acestora.
Aceste deconturi se depun lunar pana la data de 15 ale lunii urmatoare celei in care se
realizeaza venituri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei
publice locale in a carei raza platitorul isi are sediul sau domociliul.
In acest scop pentru manifestari artistice si distractive de videoteca si discoteca,platitorii
de impozite de spectacole vor depune o declaratie care va contine suprafata si zilele in
care se desfasoara spectacolele,la termenul prevazut anterior.

Termenul de plata

Plata impozitului se face lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare.

Facilitati fiscal

Potrivit art.34 (2) din O.G. nr. 36/2002,de la 1 ianuarie 2003,institutiile publice au fost
scutite de plata impozitului pe spectacole.
De asemenea organizatorii de spectacole nu datoreaza impozitul aferent pentru sumele
cedate in scopuri umanitare pe baza de contract,din inacsarile obtinute din spectacolele
respective.

Sanctiuni si contraventii

Tiparirea, inregistrarea,vazarea,evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a
biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare
de guvern.
Incalcarea normelor tehnice constitue contravetie si se sanctioneaza cu amenda de la
200 lei la 1000 lei.
Platitorii de impozit pe spectacole pot face obiectii,contestatii si plangeri impotriva
sumelor contestate si aplicate prin actele de control sau de impunere,care se
analizeaza si se rezolva de catre serviciile de specialitate ale administratiei publice
locale.
Impozitul pe spectacole se face venit al bugetelor locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale in a caror raza teritoriala au loc spectacolele.

g) Taxa hoteliera
Baza legala

Voi trata taxa hoteliera sub aspectul dispozitiilor Legii 571/2003 privind impozitele si
taxele locale care reglementeaza aceasta taxa cat si prin modificarilor pe care le va
aduce noul act legislativ in materie de impozite si taxe locale.
Subiectul taxei (contribuabil)

Pentru sederea in municipii, orase si comune, Consiliile locale vor putea hotar
institutirea acestei taxe datorata de persoanele fizice, de peste 18 ani.
Sunt scutiti de la plata taxei hoteliere:
-persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
-persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
-veteranii de razboi si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit;
-persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I si II;
-pensionarii, elevii si studentii.
Obiectul taxei

Baza de impozitare o reprezinta tarifele practicate pentru o noapte de unitati de
cazare,iar taxa se determina prin aplicarea unei cote cuprinsa intre 0,5 % - 5 %, in mod
diferentiat, in functie de categoria unitatii de cazare.

Asieta fiscal

Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se
realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa pana
pe data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care s-a colectat.

h) Taxe speciale

Pentru taxele speciale si alte taxe locale, procedurile de plata si obligatiile platitorilor se
stabilesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative care au
hotarat instituirea respectivelor taxe.
Spre exemplu, alte taxe locale se platesc, de regula, anticipat, in functie de natura
fiecarei taxe locale, astfel:
inaintea parcarii, pentru parcarea ocazionala a vehiculelor;
pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna urmatoare sau pana cel mai tarziu la
data de 15 martie, inclusiv, pentru anul in curs, pentru parcarea curenta a vehiculelor;
la data obtinerii autorizatiei, pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrari;
zilnic sau la eliberarea abonamentului, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul
comertului in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor
publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite;
la accesul in incinta obiectivelor, pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice;
in patru rate egale, la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv,
pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii;
pana cel mai tarziu la data de 15 martie a anului de referinta pentru vehiculele lente
existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie. Pentru
vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se achita in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data dobandirii.
Taxa pentru vehiculele lente o datorati incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in
care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana sfarsitul anului
fiscal respectiv.
Daca instrainati sau scoateti din functiune vehicule lente, taxa locala aferenta se da la
scadere incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta
situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului respectiv.

i) Alte taxe locale.

Ordonanta de Guvern nr 61/1997, care vine in completarea Legii 27/1994 si Ordonanta
de Guvern nr 36/2002 lasa la latitudinea Consiliilor Locale instituirea unor taxe pentru:
-utilizarea temporara a locurilor publice;
-detinerea in proprietate sau folosinta a unor utilaje autorizate sa functioneze in scopul
obtinerii de venit;
-vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si
arheologie;
-alte taxe.


4) Concluzii :
Politica fiscal a jucat ntotdeauna un rol important n realizarea programelor economice
i sociale. Ansamblul reglementrilor referitoare la contribuabili, impozite i taxe i
modalitile de plat reprezint sistemul fiscal.
n prezent, pentru Romnia problemele fiscalitii, a presiunii fiscale, a structurii
fiscalitii, a metodelor de stabilire i de percepere a veniturilor etc. au o importan
deosebit avnd n vedere existena: unui sistem fiscal nc nepus la punct i a unei
legislaii fiscale incoerent, instabil, cu multe lacune i ambiguiti; unui grad redus de
colectare a veniturilor; unei indiscipline financiare i a unui cmp larg de evaziune
fiscal, fraud fiscal i corupie.

5) Bibliografie1. Nicolae Mndoiu, Codul Fiscal comparat, Bucureti , Tipografia Pegasus
2. Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin hotrre a
guvernului Romniei, de aplicare a LEGII NR. 571/2003, privind CODUL FISCAL,
publicate in MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI din 6 februarie 2004, Editura
Tribuna
3. Daniel dascalu, Catalin Alexandru, EXPLICATIILE TEORETICE SI PRACTICE ALE
CODULUI DE PROCEDURA FISCALA , Ed. Rosetti , 2005
4. Legea 571/2003 coroborat cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele
metodologice de aplicare- Ultima actualizare: conform cu HG 150 din 23.02.2011