Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOV RII

Proiectul Phare TVET RO 200!0"#$"%&'0%'0"'02'0"'0('0"


AU)ILIAR CURRICULAR
CLASA a )I
MODULUL*
SERVIREA PREPARATELOR +I ,-UTURIOR
DOMENIU* INDUSTRIE ALIMENTAR-
NIVEL* 2
CALI.ICARE* LUCRTOR /N A0ROTURISM
Martie 2001
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1
MECICNDIPT / IP
AUTOR * 2ro3' V/4 RAMONA, 0RUPUL +COLAR A0RICOL
ALE)ANDRIA
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!
CUPRINS
Introducere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#
Descrierea a$entului economic"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%
nit&'i de competen'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
Acti)itatea nr 1* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-
Acti)itatea nr !* +i,& documentare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
Acti)itatea nr /* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
Acti)itatea nr #* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
Acti)itatea nr %* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11
Acti)itatea nr (* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11
Acti)itatea nr -* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!
Acti)itatea nr .*2oc de rol""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1/
Acti)itatea nr 0* 2oc de rol """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1#
Acti)itatea nr 11* 3ucru indi)idual"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1%
Acti)itatea nr 11* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1(
Acti)itatea nr 1!* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1-
Acti)itatea nr 1/* +i,& de obser)are"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """1.
Acti)itatea nr 1#* Aritmo$raf"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10
Acti)itatea nr 1%*Miniproiect"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!1
Acti)itatea nr 1( * +i,& de lucru""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!1
Acti)itatea nr 1-* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
Acti)itatea nr 1.* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!/
Acti)itatea nr 10* E4erci'iu"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#
Acti)itatea nr !1 * +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!(
Acti)itatea nr !1* 5tudiu de ca6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!-
2urnal de practic&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!.
7iblio$rafie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
/
INTRODUCERE
Materialul de n)&'are se adresea6& ele)ilor8 clasei a 9I*a an de completare 8 lucr&tor n
a$roturism n )ederea pre$:tirii e4amenul de certificare a competen'elor profesionale
pentru ni)elul II de calificare8 precum ,i profesorilor ,i mai,trilor instructori implica'i n
pre$&tirea acestora"
5copul pre6entului material de n)&'are este dob;ndirea de abilit&'i ,i cuno,tin'e care s&
le permit& ncadrarea la un loc de munc& sau continuarea pre$&tirii la ni)elul III"
Acest material a fost elaborat pe ba6a unit&'ilor de competen'e ,i a competen'elor
pre)&6ute n 5"P"P8 tin;nd seama de con'inuturile tematice din pro$ramele ,colare"
Adaptarea la noile cerin'e ale economiei de pia'&8 presupune nsu,irea acelor
competen'e care s& de6)olte n r;ndul ele)ilor naltul profesionalism8 ini'iati)a8
perspicacitatea8 abilitatea de a opera eficace ntr*un cadru economic dinamic ,i
concuren'ial"
Pentru asi$urarea premiselor inte$r&rii profesionale a absol)en'ilor pe pia'a
muncii8 c;t ,i pentru formarea profesional& continu&8 este ne)oie de fle4ibilitate ,i
adaptare la tipurile de competen'e identificate ca fiind necesare n pre6ent ,i mai ales n
)iitor pe o pia'& a muncii aflat& n continu& schimbare ,i adaptare la cerin'ele impuse de
de6)oltarea economic&"
Competen'ele tehnice speciali6ate specifice modulului dau posibilitatea ele)ilor
ca la finalul unei sec)en'e de pre$&tire practic& reali6at& cu profesorul de specialitate
,i/sau cu maistrul instructor s&<
or$ani6e6e ,i s& conduc& acti)it&'i n cadrul companiilor din domeniul ser)iciilor=
diri>e6e acti)itatea echipei=
fundamente6e strate$ii=
monitori6e6e acti)itatea de ser)ire"
Au4iliarul curricular este un material care cuprinde informa'ii ce )in in spri>inul
profesorului ,i al ele)ului" El ofer& su$estii metodolo$ice pentru acti)it&'ile practice
Toate acti)it&'ile ,i e4erci'iile propuse ele)ilor spre re6ol)are urm&resc atin$erea
criteriilor de performant& n condi'iile de aplicabilitate stabilite n Standardele de
Pre$&tire Profesional&" Acti)it&'ile pre6entate n acest $hid pre$&tesc ele)ii n )ederea
e)alu&rii competen'elor din unit&'ile de competen'& prin probele de e)aluare pre)&6ute
n standarde"
"
Materialul este un ndrumar pentru acti)itatea de instruire ,i e)aluare a ele)ilor8
fiind posibil& adaptarea permanent& a con'inuturilor"
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
#
ATENIE 555
Con'inutul au4iliarului este doar un model" mbuntete-l !!!
Au4iliarul se adresea6& ele)ilor de la ni)elul ! de calificare profesional&8 care
trebuie implica'i ,i n acti)it&'i de luare a deci6iilor8 de coordonare a acti)it&'ii
celorlal'i"
DESCRIEREA A0ENTULUI ECONOMIC
5ta$iul de practic& se reali6ea6a la o unitate a$roturistic& care dispune de
restaurant cu apro4imati) !11 locuri ,i motel cu 111 locuri ca6are"
?estaurantul dispune de o utilare corespun6&toare cerin'elor pie'ei
cuprin6;nd o sal& de ser)ire8 bar8 cofet&rie ,i teras&"
5ta$iul de practic& este reali6at de practicant n )ederea dob;ndirii
competen'elor profesionale8 n conformitate cu 5tandardul de pre$&tire
profesional& ,i curriculumul aprobate prin @rdin al Ministrului Educa'iei8
Cercet&rii ,i Ino)atiei"
An timpul derul&rii sta$iului de pre$&tire practic&8 tutorele mpreun& cu
cadrul didactic responsabil cu urm&rirea derul&rii sta$iului de pre$&tire
practic& )or e)alua practicantul n permanen'&8 pe ba6a unei +i,e de
obser)a'ie/e)aluare" Bor fi e)aluate at;t ni)elul de dob;ndire a
competen'elor tehnice8 c;t ,i comportamentul ,i modalitatea de inte$rare a
practicantului n acti)itatea a$roturistica"
3a finalul sta$iului de pre$&tire practic&8 tutorele mpreun& cu cadrul
didactic responsabil cu urm&rirea derul&rii sta$iului de pre$&tire practic&8
e)aluea6& ni)elul de dob;ndire a competen'elor de c&tre practicant pe
ba6a fi,ei de obser)a'ie/e)aluare8 a unei probe practice" ?e6ultatul acestei
e)alu&ri )a sta la ba6a not&rii ele)ului de c&tre cadrul didactic responsabil
cu derularea sta$iului de pre$&tire practic&"
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
%
UNITI DE COMPETEN TE6NICE SPECIALI7ATE
1%"SERVIREA PREPARATELOR +I ,UTURILOR
COMPETENTE SPECI.ICE*
"8'"$Ara9:ea;< =i >ecorea;< ?2a@iile >e ?erAire
"8'2$SerAe=te 2re2aratele =i B<uturile C9 Do?2o>aria aDroturi?tic<
"8'($DeBara?ea;< Ee?ele C9 ?2a@iile >e ?erAire
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
(
ActiAitatea 9r'"
.i=< >ocuEe9tar<
Micul >e:u9'FcliG >rea2ta$ o2e9 hH2erli9GI
Ara9:area Ee?ei 2e9tru Eic >e:u9
De9uEirea oBiectului >e
i9Ae9tar
"$>i?ta9@a >e la EarDi9ea
3ar3uriei la Blatul Ee?ei
2,($ 3ar3urii Ei:locii
C9ti9?eF2e9tru Du?tareI
%$cu@it 2e9tru Du?tare
8$3urculi@< 2e9tru Du?tare
,&$?erAiciul 2e9tru u9t =i
DeEF>ulceataI
#$2ahar 2e9tru a2<
1$,"0$cea=c< cu 3ar3urie
?u2ort =i li9Duri@<
""$3ar3urie 2e9tru 2Ji9e
"2$=erAet >e
2K9;LF=erAe@elI
"($2re?LrLtoare
"%$2aharul cu ou< 3ierte
Eoi 2e ?u2ort cu li9Duri@<
"8$
Eu=tariere,oliAiere,rK=9i@<
2e9tru 2i2er
"$9uELrul Ee?ei
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
-
ActiAitatea 9r 2
.i=< >ocuEe9tar<
Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu ?eEicoE2let
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
.
ActiAitatea 9r (
.i=< >ocuEe9tar<
Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu coE2let
ActiAitatea 9r %
.i=< >ocuEe9tar<
Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu ?iE2lu'
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
0
ActiAitatea 9r' 8
Fi de lucru
I>e9ti3icati oBiectele >e i9Ae9tar aE2la?ate Dre?it i9 iEaDi9ea >e Eai :o? ?i 2reci;ti 2o;itia
lor corecta i9 ca>rul Ei??a$e9$2lace$ului'
Reali;ati 2ractic Ei??e$e9$2lace$ul corect"
OBiectul aE2la?at Dre?it Po;itia corecta a oBiectului >e i9Ae9tar
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
11
ACTIVITATEA NR'
.ORMAREA DEPRINDERILOR PRIVIND E.ECTUAREA CORECTA A MISE$EN$PLACE$ULUI
?e6ol)ati fisa indi)iduala pre6entata mai >os si ordonati corect in coloana alaturata etapele
etapele efectuarii mise*en*place*ului8 pre6entate mai >os<
.i=< >e lucru
Eta2ele Ei?e$e9$2lace$ului Or>i9ea e3ectuarii o2eratiilor ?2eci3ice
reali;arii Ei?e$e9$2lace$ului
+i4area meselor
Aducerea fetelor de masa si ase6area acestora
pe mese
Aducerea farfuriilor si ase6area pe mese
Aerisirea salii
Aducerea tacamurilor si ase6area lor pe mese
Aducerea ser)etelelor sau a ser)etelor=
ase6area acestora pe mese
Ase6area meselor de ser)iciuCconsolelorD
Aducerea altor obiecte de ser)ire si ase6area
lor la mese
Aducerea si ase6area paharelor pe mese
5ter$erea prafului
+i4area moltonului mise*en*place*ului
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
11
ACTIVITATEA NR' &
I>e9ti3icarea oBiectelor >e i9Ae9tar 3olo?ite la reali;area >i3eritelor
ti2uri >e Ei?e$e9$2lace
Fi de lucru
I9taBelul urEator ?u9t e9uEerate >i3erite oBiecte >e i9Ae9tar'Marcati cu ,,)M
oBiectele >e i9Ae9tar 3olo?ite la reali;area ti2urilor >e Ei?e$e9$2lace, la aDe9tul eco9oEic"
OBiecte >e
i9Ae9tar
Mi?e$e9$2lace >e
i9taE2i9are
Mi?e$e9$2lace
2e9tru Eic
>e:u9
Mi?e$e9$2lace
2e9tru >e:u9 cu
Ee9iu
?eEicoE2let
Mi?e$e9$2lace
Pe9tru >e:u9
coE2let
.ar3urie ?u2ort
Cutit oBi?9uit
.ar3urii Ei:locii
i9ti9?e
.ar3urii Eari
i9ti9?e
Va;a cu 3lori
3urculite
cutite
li9Durite
Ce?ti cu
3ar3urioara
?u2ort
.ar3urii Eici
i9ti9?e
Pahare Eari
2re?aratoare
.ete >e Ea?a
Pahare a2a
Ei9erala
NuEarul Ee?ei
?erAet
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1!
ACTIVITATEA NR' #
4OC DE ROL
IN CADRUL MESEI PENTRU MIC DE4UN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU*
Casca)al la capac
@mleta
Cafeacu lapte
3e$ume
@ua fierte moi
Paine
nt si $em
Pornind de la acest meniu 8 completati urmatoarea fisa de obser)atie si reali6ati practic
acti)itatile propuse de re6ol)area acestei teme"
.I+ DE O,SERVARE
De9uEirea
oBiectelor >e
i9Ae9tar 9ece?are
e3ectuarii Ei?e$e9$
2lace$ului
Mo>alitati >e
tra9?2ort a
oBiectelor >e
i9Ae9tar
NuEar >e oBiecte >e
i9Ae9tar tra9?2ortate
o>ata
ReDuli >e a?e;are 2e
Ea?a
Mo> >e lucru*
CoE2letati i9>iAi>ual 3i?a >e oB?erAareFtiE2 >e lucru"8 Ei9I
OrDa9i;ati$Aa 2e >oaua Dru2eN
O Dru2a eOecuta actiAitatile
Cealalta Dru2a oB?erAa, 9otea;a ?i eAaluea;a , co93orE 3i?ei >e oB?erAare ,
3olo?i9> o ?cala >e la "$8 F8$3oarte Bi9e, %$Bi9eN($?ati?3acator,2$?u3icie9t,"$
i9?u3icie9tI
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1/
Se recoEa9>a ca 3iecare Dru2a ?a 3ie iE2artita ?uBDru2e care ?a e3ectue;e i9 2aralel
actiAitatile'
ACTIVITATEA NR' 1
4OC DE ROL
IN CADRUL MESEI PENTRU DE4UN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU*
$ustare
preparat lichid
preparat de ba6a
clatite
paine
apa minerala
)in rosu
cafea
Por9i9> >e la ace?t Ee9iu , coE2letati urEatoarea 3i?a >e oB?erAatie ?i reali;ati 2ractic
actiAitatile 2ro2u?e >e re;olAarea ace?tei teEe'
.I+- DE O,SERVARE
De9uEirea
oBiectelor >e
i9Ae9tar 9ece?are
e3ectuarii Ei?e$e9$
2lace$ului
Mo>alitati >e
tra9?2ort a
oBiectelor >e
i9Ae9tar
NuEar >e oBiecte >e
i9Ae9tar tra9?2ortate
o>ata
ReDuli >e a?e;are 2e
Ea?a
Mo> >e lucru*
CoE2letati i9>iAi>ual 3i?a >e oB?erAareFtiE2 >e lucru"8 Ei9I
OrDa9i;ati$Aa 2e >oaua Dru2eN
O Dru2a eOecuta actiAitatile
Cealalta Dru2a oB?erAa, 9otea;a ?i eAaluea;a , co93orE 3i?ei >e oB?erAare ,
3olo?i9> o ?cala >e la "$8 F8$3oarte Bi9e, %$Bi9eN($?ati?3acator,2$?u3icie9t,"$
i9?u3icie9tI
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1#
Se recoEa9>a ca 3iecare Dru2a ?a 3ie iE2artita ?uBDru2e care ?a e3ectue;e i9 2aralel
actiAitatile'
ACTIVITATEA NR'"0
C3ucru indi)idualD
/9 coloa9a A ?u9t 2re;e9tate Dru2e >e 2re2arate iar C9 coloa9a , B<uturi' Co93orE
criteriilor >e a?ociere corect<, 3ace@i leD<tura C9tre eleEe9tele coloa9ei A =i eleEe9tele
coloa9ei ,'
A
Pre2arate
,
,<uturi
a P 0u?t<ri 3 P Lichior
B P Pre2arate lichi>e 3 P Co9iac
c P Pre2arate >i9 2e?te ?i cru?tacee h P Vi9 ro=u
> P A9treuri i P Vi9 alB
e P Pre2arate >e Ba;< : P ,<uturi alcoolice i9>u?triale
G P Vi9 alB ro;e $ >eEi?ec
TiE2 >e lucru Q 28 Ei9ute
Pe9tru 3iecare 2re2arat ?au B<utur< eOeE2li3ica@i cu u9 ?ortiEe9t ?2eci3ic FeO' Co9iac P
AlexandrionI
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1%
U9itatea >ecoEtete9ta 9r'"8
CoE2ete9ta*SerAe?te 2re2aratele ?i Bauturile i9 Do?2o>aria aDroturi?tica'
ACTIVITATEA NR'""
EOercitiu*
In imaginea urmatoare este prezentat mise-en-place-ul pentru dejun meniu complet.
CoE2letati 3i?a >e lucru 2re;e9tata Eai :o? ?i i>e9ti3icati oBiectele >e i9Ae9tar
core?2u9;atoare 3iecraui 9uEar'
Corectati eAe9tualele Dre?eli'
Reali;ati 2ractic Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru >e:u9$Ee9iu coE2let'
Dati eOeE2lu >e u9 Ee9iu coE2let'
SerAiti 2re2aratele eOeE2li3icate i9 Ee9iu'
DeBara?ati Ea?a >e oBiectele >e ?erAire 3olo?ite ?i re3ace$ti Ei??e$e9$2lace$ul'
Fi de lucru
Nr' oBiectului >e i9Ae9tar >i9 iEaDi9e De9uEirea oBiectului
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1(
ACTIVITATEA NR'"2
EOerci@iu*
I9 iEaDi9ea urEatoare e?te 2re;e9tat Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru Ee9iu coE2let >i9 care
li2?e?c >i3erite oBiecte >e i9Ae9tar'I>e9ti3icati oBiectele care li2?e?c ?i coE2letati 3i?a >e
lucru' Di?cutati Dre?elile i>e9ti3icate ?i reali;ati a2oi 2ractic Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru
Ee9iu coE2let'
Fi de lucru
DENUMIREA O,IECTULUI DE INVENTAR
CARE LIPSESTE
PO7ITIONAREA CORECTA PE MASA A
O,IECTULUI DE INVENTAR
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1-
ACTIVITATEA NR'"(
.I+ DE O,SERVARE
TeEa*SerAirea la 3ar3urie
EleAul oB?erAatRRRRRRRRRRRRR
EleEe9te >e oB?erAat Corect I9corect CuE treBuia
reali;at
Einuta fi6ic& ,i )estimentar&
Po6i'ia corpului n timpul lucrului
Po6i'ia farfuriilorCechilibrul stabilD n
timpul transportului
?espectarea re$ulilor de protocol
5er)irea propriu*6is&
Data, I9tocEit oB?erAator,
NuEe =i 2re9uEeRRRRRRRRRRRR
SeE9<tura,
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1.
ACTIVITATEA NR' "%
Re;olA< urE<torul
ARITMO0RI.
Re;olAK9> ace?t aritEoDi3 Aei oB@i9e 2e coloa9a A, >e9uEirea o2era@iei >e ri>icare a oBiectelor >e
i9Ae9tar >e 2e Blatul Ee?ei'
ORI7ONTAL<1* MA5A P?INCIPA3A A FI3EI
!* A + @? MA @BA3A 5I 5E +@3@5E5C 3A 5E?BI?EA 5A3ATE3@? +IE?TE8 C@APTE
/* A +@?MA 5PIE?EI 5I 5E +@3@5E5C 3A 5E?BI?EA MANCA??I3@?
#* 5E +@3@5E5TE 3A 5E?BI?EA 7AT?I3@?
%* 5I5TEM DE 5E?BI?E
(* 5E TI3IFEAFA 3A P?EPA?A?EA 7AT?I3@? IN AME5TEC
-* MA5A DE 5E?BICI
.* AC@PE?A EBENTA3E3E DE+ECTE A3E +ETEI DE MA5A
0* INCA3FIT@? DE +A?+?II
11* 5E ADCE 3A MA5A C GHEATA
"'
2'
('
%'
8'
'
&'
#'
1'
"0'
RE7OLVARE*
"$DE2N8 !*?ABIE?A8 /*TIM7A3E8 #*PAHA? 8 %*DI?ECT 8 (*5HAIE?8 -*C@N5@3A 8 .*
NAP?@N 8 0*3@BE?AT@?8 11*+?APIE?A8
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
A
D
E
,
A
R
A
S
A
R
E
,
10
ACTIVITATEA NR' "8

ini proiect!lucru indi"idual#
Li?ta >e Eai :o? 2oate 3i u9 Ei9i2roiect >i9 2orto3oliul t<u'
COMPE$
TENA
SU,IECT!O,IECTIV
RE7OLVAT
C 1"
Preci6ea6&
componentele
calit&'ii
produselor ,i
ser)iciilor"
1" Calcula'i )aloarea ener$etic&Ccaloric&D
a preparatului JK,ni'el din piept de pui
KC?L-(! din re'etarul TipD folosind tabelele cu
compo6i'ia chimic& a alimentelor din re'etarul
Tip
C !" 5er)e,te
preparatele ,i
b&uturile"
1" Identifica'i obiectele de in)entar de care
a)e'i ne)oie pentru ser)irea urm&toarelor
preparate
*Ciorba de perisoare
*5nitel din piept de pui=
*Pr&>itur& Carpati"
!" Completa'i mise*en*place*ul de
nt;mpinare pentru ! persoane cu obiectele
de in)entar necesare respect;nd
principiulKestetic si func'ionalK"
/" ?eali6a'i desenul mise*en*place*ului
pentru o persoan&"+unc'ie de abilit&'ile
pe care le a)e'i8 pute'i reali6a desenul
manual8 cu calculatorul sau folosind cola>e"
/" 5er)i'i Jla farfurie M
preparatele respecti)e"
#" Debarasa'i obiectele de in)entar folosite
prin metodele cele mai adec)ate"
TiE2 >e lucru*"2 ore'
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!1
ACTIVITATEA NR'"
Fi de lucru
I>e9ti3icati ti2ul >e Ei??e$e9$2lace >i9 iEaDi9ea >e Eai :o?, >e9uEiti oBiectele >e
i9Ae9tar ?i >ati eOeE2le >e 2re2arate ?i Bauturi care ?e ?erAe?c co93orE ace?tuia'
Reali;ati 2ractic ace?t Ei??e$e9$2lace 2e9tru 2atru 2er?oa9e'
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!1
ACTIVITATEA NR'"&
EOerci@iu
PriAiti iEaDi9ile >e Eai :o? ?i i>e9ti3icati ti2urile >e Ei??e$e9$2lace' Dati eOeE2le >e
Ee9iuri care 2ot 3i ?erAite co93orE ace?tui Ei??e$e9$2lace ?i reali;ati 2ractic ?erAirea
2re2aratului lichi> cu a:urorul lu?ului'
Mi??e$e9$2lace De9uEire Ei??e$e9$2lace ?i eOeE2le >e
Ee9iuri
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!!
ACTIVITATEA NR'"#
EOerci@iu
I9 taBelul urEator ?u9t 2re;e9tate oBiecte >e i9Ae9tar 3olo?ite la ?erAire'De9uEiti
ace?te oBiecte '
OBiecte >e i9Ae9tar De9uEirea oBiectului >e
i9Ae9tar
"'
2'
('
"'
2'
('
%'
8'
'
&'
#'
1'
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!/
"'
2'
('
%'
8'
'
&'


ACTIVITATEA NR'"1


EOerci@iu
I9 taBelul urEator ?u9t 2re;e9tate ti2uri >e 2ahare 'De9uEiti ace?te 2ahare '


1"Pahar de ap&
!"Pahar de )in alb
/"Pahar de )in ro,u
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!#
1"Pahar de sherrN
!"Pahar de 'uic&
/"Pahar de lichior
Pahare de ,ampanieC18!D
1"Pahar de bere
!"Pahar de coniac

/"Pahar de OhisPN
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!%


ACTIVITATEA NR'20


Fi de lucru

Intocmiti un meniu pentru patru persoane. Identifcati
obiectele de inventar necesare si numarul acestora.
Executati misse-en-place-ul pentru meniul ales.Data'''''''''''''''''''''''Cla?a'''''''''''''''''''''''''''''0ru2a'''''''''''''''''''''''''''''''EleAu'''''''''''''''''''''''''''''''''
Me9iu
Fcu
Bauturi
i9clu?eD
Nr'
2er?oa9e
TacaEuri ,uc Portela9 ,uc Pahare ,uc Le9:erie
Fi9Ae9tar
teOtilI
,uc
OB?erAaii ale Eai?trului ?au tutorelui >e 2ractic<*
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!(
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ActiAitatea 9r 2"
Stu>iu >e ca;
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!-
"' OB?erAa@i cu ate9@ie urE<toarele i9>icatoare i 2re;e9ta@i ?eE9i3ica@ia
3iec<ruia'
2' I>eti93icai ace?te i9>icatoare 2e >urata e3ectu<rii ?taDiului >e 2ractic< la aDe9tul
eco9oEic' U9>e ?u9t Eo9tate ace?te i9>icatoareS
(' Ce alte i9>icatoare ai i>e9ti3icatS /9tocEii u9 alBuE cu ace?te i9>icatoare i
2re;e9tai ?eE9i3icaia lor'
%' Ce alte ?2aii ar Eai treBui ?eE9ali;ate i cu ce 3el >e i9>icatoare'
4URNAL DE PRACTIC
$le"<
%erioada<
&ocaie CA$ent economic ,i departamentD<
odul<SerAirea 2re2aratelor ?i Bauturilor
'ema<5er)irea preparatelor si bauturilor in $ospodaria a$roturistica
(arcina de lucru<"
Identifica obiecte de inventarnacasare realizarii mise-en-place-ului si servirii preparatelor si
bauturilor
Realizeaza mise-en-place-ul
Serveste preparate culinare, respactand regulile de protocol si normele de protectia muncii"
1" Care sunt principalele acti)it&'i rele)ante pentru modulul de practic& pe care le*a'i obser)at sau
le*a'i desf&,uratQ
!" Ce lucruri noi a'i n)&'atQ
/" Care au fost e)enimentele sau lucrurile care )*au pl&cutQ Moti)a'i"
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!.
#" Ce lucruri/ e)enimentele care nu )*au pl&cutQ Moti)a'i"
,iBlioDra3ie *
"' DoBre?cu, E N StaAro?itu, S$ Teh9ica ?erAirii co9?uEatorilor, E>' Di>actica Si
Pe>aDoDica , ,ucure?ti, 200
2' .lorea,C$ 0hi>ul chel9erului, E>' Rai, ,ucure?ti, "118
(' Pool, NN SerBa9, A$ Notiu9i 3u9>aEe9tale >e iDe9a, E>' Core?i, ,ucure?ti, "11#
%' Nicule?cu, R$ Teh9oloDia re?taura9telor, E>' Iter$reB?, ,ucure?ti, "11#
8' StaAro?itu, S$ Arta ?erAiciilor i9 re?taura9te ?i Baruri, teh9oloDie culi9ara, ?erAiciile
hoteliere, E>' Arta ?erAiciilor i9 turi?E, ,ucure?ti
' Ca2ota,VN Mihai, S$ AliEe9tatia 2uBlica P Ea9ual 2e9tru cla?a a)$a, SAM,
cali3icarea 2ro3e?io9ala lucrator i9 aliEe9tatia 2uBlica, E>' CD Pre??, ,ucure?ti,
200#
&' Mihai, S$AliEe9tatie 2uBlica ?i turi?E, Ea9ual 2e9tru cla?a a I)$a P I9?truire
2ractica, SAM, E>' Nicule?cu, 200
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de
Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
!0