Sunteți pe pagina 1din 29

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Cadastru Geodezie i Construcii
Catedra Evaluarea i Managementul Imobilului
Proiect de An
La disciplina: Finan e imobiliare
TEMA: Analiza ofertelor creditare a Bncii Sociale.
A efectuat: studenta gr. E!"#"" $egru $ade%da

A &erificat: conf.uni&!dr. Albu S&etlana
'(i)inu #*"+
CU"RI#$
I#TR%&UCERE'
". (#()I*( $UR$E)%R &E FI#(# (RE(
IM%+I)U)UI,
-- $urse de .inan are /n construc ii,
-0 $cheme de .inan are /n construc ii1
#. (#()I*( %FERTE)%R +2#CII C%MERCI()E +(#C(
$%CI()2--
0- %.erta de creditare pentru perdoane 3uridice--
00 %.erta de creditare pentru persoane .izice-0
0' Comisioane solicitate de banc4-1
+. E)(+%R(RE( U#EI $C5EME &E R(M+UR$(RE ( CRE&ITU)UI
I"%TEC(R00
'- (naliza pie ii imobiliare00
'0 $chema de rambursare0'
C%#C)U*IE06
(#E7E08
+I+)I%GR(FIE0
9
0
I#TR%&UCERE
+anii sunt un mi3loc de schimb:
Bend%amin Franclin spunea c4; <Utilitatea banilor deriv4 din propriet4 ile pe care i le o.er4 atunci!
c/nd dispui de ei i! dac4 dore ti s4 cuno ti cu adev4rat pre ul banilor! /ncearc4 s4 /mprumu i o sum4
oarecare:=
Func ia de baz4 a banilor este sus inerea i stimularea activit4 ii economice %rice idee de
des.4 urare a unei activit4 i r4m/ne a .i doar o tem4 de discu ie la o cea c4 de ca.ea! dca4 nu are un
suport .inanciar >n acest sens banii /mprumuta i pot .i utiliza i pentru;
.inan area complet4 a unui proiect de ini iere a unei a.aceri noi?
.inan area par ial4 a unui proiect de ini iere a unei a.aceri noi
Problemele conducerii efciente, ntreinerii i dezvoltrii imobilului sunt cele
mai actuale teme la zi dar i n perspectiv. (ctualitatea este direct condi ionat4 de
esen a imobilului! rolului s4u /n economia na ional4
>n lucrarea dat4 am abordat tema @(naliza o.ertelor creditare a +4ncii $ociale@
$copul acestei lucr4ri este de a analiza o.ertele creditare o.erite de +anca $ocial4 pentru persoanele
.izice c/t i cele 3uridice! am luat cuno tin 4 de comisioanele ce sunt atrase de c4tre banca
comercial4 /n cazul c/nd se ia un credit bancar i .elul cum se calculeaz4 rambursarea creditului
)ucrarea dat4 este alc4tuit4 din ' capitole;
- >n primul capitol @(#()I*( $UR$E)%R &E FI#(# (RE I $C5EME &E FI#(# (RE ># C%#$TRUC II @
! am eAaminat principalele surse de .inan are /n construc ii i cele mai importante scheme de
.inan are
0 >n capitolul 0 @(#()I*( %FERTE)%R %FERITE &E +(#C( $%CI()2@ B capitolul dat re.lect4
o.ertele de creditare pentru persoanele .izice i cele 3uridice ! principalele comisioane solicitate de
c4tre banc4
' Capitolul ' @ C()CU) T(+)%U)UI &E R(M+UR$(RE @ re.elct4 principalele calcule legate
de rambursarea creditului
'
". A$AL,A S-.SEL/. 0E F$A$ A.E S'1EME 0E F$A$ A.E 2$
'/$ST.-' .
"." Sursele de finan are 3n construc ii
#o iuni generale;
Bun imobil ! terenurile! poriunile de subsol! obiectele acvatice separate! plantaiile prinse de
r4d4cini! cl4dirile! construciile i orice alte lucr4ri legate solid de p4m/nt! precum i tot ceea ce! /n
mod natural sau arti.icial! este /ncorporat durabil /n acestea! adic4 bunurile a c4ror deplasare nu este
posibil4 .4r4 a se cauza pre3udicii considerabile destinaiei lorC (rt011! al 0! Codul Civil al RMD
Persoana fizic B este omul! privit individual! ca titular de drepturi i de obligaii civile
Persoana %uridic B reprezint4 un subiect colectiv de drept! adic4 un colectiv de oameni! care!
respectEnd cerin ele legale de .ond i de .orm4 pentru constituirea sa! este titular de drepturi
subiective i obliga ii civile
4a%ul ! principalul element de garantare a creditului! const4 din bunuri patrimoniale mobile! din
pachete de ac iuni! obliga iuni sau alte titluri de valori mobiliare
poteca ! este o garan ie real4! imobiliar4! cu p4strarea dreptului de proprietate al debitorului dar
.4r4 dreptul /nstr4in4rii p/n4 la rambursarea creditului
Sc(ema financiar a proiectelor de development mari deobicei reprezint4 o combina ie compleA4 a
mi3loacelor proprii ale developerului! investiiilor atrase! /mprumuturilor bancare i a pl4 ilor pe
arend4 din partea viitorilor arenda i
5irament B %pera ie bancar4 de trecere a unei sume de bani de pe un cont pe altul! .4r4 .olosirea ei
/n numerar "lat4 .4r4 numerar! e.ectuat4 prin trecerea la banc4 a unei sume de la contul pl4titorului la cel
al bene.iciarului &ocument /n baza c4ruia se e.ectueaz4 aceast4 plat4
'reditor ipotecar ! drepturile de crean 4 sunt garantate cu ipotec4
0ebitor ipotecar ! persoana ce transmite /n ipotec4 un bun sau bunuri imobile /n vederea garant4rii
eAecut4rii obliga iei sale sau a debitorului .a 4 de creditorul ipotecar
"rincipalele surse de finan are /n construc ii sunt;
Fondurile proprii i .ondurile /mprumutate de la .amilie i apropia i?
Creditele bancare?
,
Emiterea de ac iuni?
Emiterea de obliga iuni?
Finan area din programe speciale?
Fondurile de capital de risc?
)easingul?
Creditele de la .urnizori i clien i?
A. Fondurile proprii si cele imprumutate de la persoane apropiate.
(cestea reprezinta cel mai .recvent punct de plecare /n cazul a.acerilor mici i noi
Institu iile .inanciare sunt mai pu in deschise B /n special /n perioade de instabilitate economic4 B
.irmelor a.late la /nceput decEt celor cu o @istorie@ de3a bine conturat4 (ceast4 decizie se bazeaz4
pe ratele mari de @mortalitate@ /nregistrate de a.acerile noi
Fondurile proprii o.er4 avanta3ul unei siguran e mai mari B nu vor .i retrase /n cazul deterior4rii
situa iei .inanciare! ca /n cazul unui credit bancar #u este necesar4 eApunerea detaliat4 a planului
de a.aceri /n .a a unor parteneri eAterni! i nici aprobarea acestora pentru luarea deciziilor
importante (ceast4 surs4 de .inan are asigur4 deci .leAibilitate! siguran 4 i independen 4 Totodat4!
/n perspectiva atragerii de surse de .inan are eAterioare .irmei anga3area unor .onduri proprii
reprezint4 o garan ie a motiva iei /ntreprinz4torului pentru asigurarea succesului a.acerii
&ezavanta3ele .inan 4rii din surse proprii sunt i ele importante;
B .ondurile proprii sunt /n general destul de limitate i pot .r/na dezvoltarea a.acerii?
B /n caz de nereu ita! pierderea va .i suportat4 /n /ntregime de /ntreprinz4tor Csau de apropia ii s4iD?
B .irma va .i pu in cunoscut4 de institu iile .inanciare i va putea mai greu mobiliza .onduri /n
situa ii speciale
B. 'reditul bancar
Creditul bancar reprezint4 o surs4 principal4 de .onduri! /n special pentru .irmele mici i
mi3locii
A&anta%ele creditului bancar;
B ob inerea de .onduri suplimentare! peste cele proprii?
B stabilirea unei rela ii cu o institu ie .inanciar4 cunoscut4! accesul mai u or la alte servicii .urnizate
de c4tre banc4?
B ob inerea unui credit poate .unc iona ca un semnal ce atest4 viabilitatea a.acerii /n .a a altor
investitori poten iali?
B /n cazul anumitor .orme de credit eAist4 un grad de .leAibilitate /n ceea ce priveste sumele
anga3ate! datele la care se anga3eaz4 sumele respective! dob/nzile i termenele de rambursare?
F
B necesitatea de a convinge banca de viabilitatea a.acerii sau simpla completare a unei cereri de
creditare poate @.or a@ /ntreprinz4torul s4 / i analizeze /n mod obiectiv a.acerea! s4 ob in4 o imagine
clar4 a situa iei sale .inanciare i un tablou al punctelor slabe! punctelor tari! oportunit4 ilor i
amenin 4rilor care caracterizeaz4 situa ia .irmei
0eza&anta%e ale creditului bancar;
B reticen a b4ncilor /n ceea ce prive te .inan area noilor .irme! banca av/nd nevoie de siguran a c4 va
primi /napoi banii acorda i drept credit! /n timp ce .irmele nouB/n.iin ate nu o.er4 aceast4 garan ie!
din di.erite motive Cnu au istoric! nu au eAperien 4! nu au .oarte multe elemente care s4 .ac4 din
aceste .irme elemente stabile /n cadrul economieiD?
B riscul de a pierde garan iile depuse sau chiar riscul de .aliment /n cazul nerestituirii creditului?
B implicarea unui .actor @eAtern@ /n managementul .irmei! apari ia unor restric ii?
B eApunerea la riscuri noi B de eAemplu riscul ratei dob/nzii?
B riscul /ntreruperii credit4rii /n cazul unor evenimente ne.avorabile pentru .irm4
'. Emiterea de ac iuni i obliga iuni reprezint4 o surs4 important4 de .inan are pentru .irmele
mari! dar sunt .oarte pu in accesibile .irmelor a.late la /nceput
0. Programe speciale de finantare
%b inerea unor ast.el de .inan 4ri presupune;
B in.ormarea permanent4 asupra programelor eAistente?
B studierea criteriilor de eligibilitate! a documenta iei necesare! a termenelor de depunere a cererilor
de .inan are i a condi iilor de derulare a .inan 4rii i de evaluare a proiectului?
B selectarea variantelor potrivite cu pro.ilul de activitate al .irmei?
B alc4tuirea documenta iei necesare i depunerea proiectului
&e obicei! persoanele care /ncearc4 asemenea ac iuni se /ncadreaz4 /ntrBun anumit @portret robot@;
B $e arat4 .oarte sigure pe ele?
B $e laud4 cu rela ii /n institu iile care deruleaz4 programul de .inan are?
B "ot /ncerca s4 ob in4 bani pentru ghidul solicitantului sau pentru alte documente din pachetul
in.ormativ! care sunt disponibile gratuit la sediile agen iilor i pe Internet?
B Cer to i banii /nainte; de regul4! /n cazul consultan ei reale! se solicit4 o parte din bani /nainte B
procentual din valoarea .inan 4rii! aproAimativ 0G B i un comision de succes B de eAemplu! FG B
daca proiectul e aprobat?
B $umele cerute variaz4 .oarte mult de la un client la altul?
B "ot practica pre uri de dumping! .oarte reduse /n compara ie cu .irme concurente sau! dimpotriv4!
pot cere .oarte mult
6
E. Fondurile de capital de risc sunt surse de .inan are specializate /n investi ii /n cazul c4rora
probabilitatea unui e ec este mai mare B dar cazurile de succes sunt su.iciente pentru a compensa
pierderile
"rincipalele avanta3e ale acestei .orme de .inan are sunt;
B primirea unei in.uzii de capital pe o perioad4 /ndelungat4! timp /n care nu trebuie platite dob/nzi
Cnici dividendele nu sunt o prioritate a acestui tip de .ondD?
B primirea unei sume care nu .igureaz4 /n eviden ele .irmei ca datorii ci ca surse .inanciare proprii
"rin urmare! capacitatea de /ndatorare a .irmei nu este a.ectat4?
B odat4 cu banii! .ondul aduce i speciali tii s4i care vor asista /ntreprinz4torul la managementul
.irmei?
B p4strarea controlului ma3oritar asupra capitalului .irmei?
B eAistenta unui semnal asupra viabilit4 ii .irmei pe termen mediu
EAist4 i deza&anta%e ale acestei .orme de .inan are! cum ar .i;
B di.icultatea de ob inere a .ondurilor C/n general! /n economiile dezvoltate! se apreciaz4 ca numai
-G din cererile de .inan are sunt aprobateD?
B necesitatea de a participa cu .onduri proprii considerabile la a.acere C.ondurile de risc sunt de
regul4 actionari minoritariD?
B implicarea unui partener eAtern in managementul .irmei?
B necesitatea unor e.orturi suplimentare privind prezentarea regulat4 a situa iei .irmei c4tre .ondul
de investi ii?
B necesitatea g4sirii unei surse alternative de .inan are /n momentul retragerii .ondului de risc i
posibilitatea interpret4rii acestei retrageri ca un semnal negativ privind .irma
F. Leasing
)easing B ul este o .orma special4 de realizare a opera iei de creditare pe termen mediu i lung
pentru procurarea! de regul4! de echipament industrial
Contractul de leasing se /ncheie apoi /ntre societatea de leasing i solicitant i prin acest contract
solicitantul prime te /n .olosin 4 echipamentul (ceast4 .orm4 de leasing se mai nume te i leasing
comercial! i reprezint4 .orma principal4 de leasingH-I
Forme speciale de leasing sunt leaseBbacJ i timeBsharing;
B /n .orm4 de leaseBbacJ! posesorul echipamentului se con.und4 cu solicitantul care are nevoie
urgent4 de bani >n acest caz! el vinde utila3ul unei societ4 i de leasing! /nchiriinduBl apoi de la
aceasta?
B /n .orma de timeBsharing! sunt mai mul i solicitan i care vor s4 utilizeze acela i echipament! dar
.iecare il .olose te o anumit4 perioad4 de timp
8
Indi.erent de .orma /n care se .ace leasingul! la s./r itul perioadei solicitantul are mai multe op iuni;
- >ncetarea contractului?
0 Continuarea lui pentru o nou4 perioad4 de timp?
' Cump4rarea utila3ului la pre ul prestabilit
4. 'reditele de la furnizori si clienti
&in momentul /n care .irma a primit bunurileKserviciile livrate de c4tre .urnizori i p/n4 /n
momentul pl4 ii e.ective! /ntreprinz4torul bene.iciaz4 e.ectiv de un credit din partea .urnizorului %
situa ie asem4n4toare apare /n cazul /n care clien ii .irmei pl4tesc anticipat Evident! acest tip de
.inan are reciproc4 se .ace /ntre parteneri de a.aceri care prezint4 /ncredere unul pentru cel4lalt! iar
sumele care se vehiculeaz4 nu sunt .oarte mari! dar sunt su.iciente pentru a optimiza .luAul de
numerar al unei .irme pentru o perioad4 scurt4 de timp Este /n interesul .irmei s4 prelungeasc4
perioada de plat4 a .urnizorilor i! /n acel i timp! s4 / i /ncaseze c/t mai repede crean ele (ceast4
@optimizare@ nu trebuie totu i s4 a.ecteze rela iile de a.aceri ale .irmei (cumularea unor datorii
eAcesive /ntre parteneri poate duce la bloca3e .inanciare Cunoa terea metodelor alternative de plat4
i negocierea avanta3oas4 a contractelor sub acest aspect se pot dovedi eAtrem de utile /n
managementul .irmei
1. Factoringul si scontarea
Factoringul reprezint4 o .orm4 de creditare pe termen scurt acordat4 de b4nci comerciale
prin compensarea creditului .urnizor Creditul se garanteaz4 cu o .actur4 /nainte de scaden 4 ap4rut4
dintrBun contract de v/nzareBcump4rare /ntre un .urnizor i un cump4r4tor
&in punct de vedere 3uridic! .actoringul reprezint4 un contract /ncheiat /ntre banca C.actorD i
client CaderentD prin care .actorul CbancaD se oblig4 s4 pl4teasc4 la prezentarea documentelor care
atest4 o crean 4 comercial4 o anumit4 suma de bani /n schimbul unui comision
$contarea reprezint4 o .orm4 de creditare pe termen scurt acordat4 de b4nci comerciale prin
achitarea /nainte de scaden 4 a unor e.ecte comerciale Ctrate! bilete la ordin! etcD $contarea
reprezint4 o opera iune de cump4rare de c4tre b4nci a e.ectelor de comer de inute de client ii lor /n
schimbul acord4rii creditului de scont i re inerii de c4tre banc4 a unei sume denumit4 agio .ormat4
din valoarea scontului adunat4 cu comisioanele Ca orice opera iune de creditare! scontarea
presupune depunerea unei garan ii stabilite de comun acord i concretizate printrBun procent aplicat
la valoarea nominal4 a e.ectelor scontate Un e.ect comercial reprezint4 un anga3ament pe care un
tr4g4tor /l ia /n numele unui tras /n .avoarea unui bene.iciarH,I
".# Sc(eme de finan are 3n construc ii
1
% schem4 mai simpl4 i clasic4 pentru .inan area unei a.aceriK /n construc ii presupune urm4toarele
etape;
B &eveloperul utilizeaz4 mi3loace proprii B -L G din costul proiectului?
B (trage un investitor care asigur4 nu mai pu in de 0F G din costul proiectului?
B (poi se atrage un /mprumut bancar /n sum4 de 0FB 'L G din costul proiectului?
BMi3loacele antreprenorului constitue -L G
Restul sumei se asigur4 pe baza pl4 ilor prearend4 a poten ialilor clien i! c4utarea c4rora se /ncepe
nu mai t/rziu dec/t la etapa .inis4rii pe 3um4tate a obiectului
Participan ii principali /n cadrul procesului de .inan are a imobilului sunt insitu iile statale!
autorit4 ile administra iei publice locale! insitu iile creditorialB .inanciare! investitori
&eosebim c/tevai mecanisme de .inan are a poriectelor de development;
participarea la construc ie /n cot4?
emisia valorilor mobiliare pentru atragerea investi iilor i .inan area construc iei?
creditarea bancar4?
creditarea @mar.ar4@ i achitarea prin barter cu antreprenorii
"articiparea la construcie /n cot4 este cea mai r4spEndit4 modalitate de .inanare a
construciei C/n special!locativeD "articiparea /n cot4 la .inanare a imobilului locativeste .orma de
procurare preventiv4 a imobilului! avEnd ast.elde avanta3 ca procurarea imobilului cu un pre mai
mic i cuachitarea /n trane Respectiv pentru organizatorii .inan4rii proiectului atragerea cotailor
este echivalent4 cu vEnzareaimobilului la etapa construciei obiectivului &ocumentul ce
reglementeaz4 aceast4 schem4 de.inanare a imobilului locativ este contractul! care se /ncheie /n
.orm4 scris4 F4r4 contractul privind participarea /n cot4 la construc ie nu poate .i /nregistrat dreptul
de proprietate asupra imobilului locativ respectiv
"riorit4ile construciei /n cot4! /n comparaie cu procurarea direct4 a imobilului pe piaa primar4
sau secundar4a imobilului! cuprind urm4toarele;
B achitarea /n tran e?
B indeAarea doar a valorii restante din costul construc iei con.orm contractului?
B cheltuielile pentru procurarea imobilului /n cota parte! ca regul4! sunt mai mici dec/t pre urile de
pia 4 a imobilului .inisat cu -LB0L G
"entru eviden a mi3loacelor cota ilor pot .i aplicate c/teva variante de participare /n cote;
- participarea /n cot4 cu achitarea integral4 a sumei -LLG?
0 participarea /n cot4 cu achitarea costului /n tran e?
9
' participarea /n cot4 prin /nlocuirea imobilului eAistent
Emisia valorilor mobiliare pentru atragerea investi iilor i finan area construc iei;
>n cazul atragerii mi3loacelor .inanciare cu a3utorul /mprumuturilor locative /n calitate de
emitent poate .i persoana 3uridic4! ce posed4; drepturile bene.iciarului pentru e.ectuarea construc iei
imobilului locativ? terenul pentru construc ia locativ4? documenta ia de proiect >n calitate de
bene.iciar poate .i! spre eAemplu! municipalitatea ora ului sau o .irm4 de construc ie privat4
>n calitate de creditorB proprietar al obliga iei poate .i orice investitor! precum i persoana .izic4 sau
3uridic4
Con.orm schemei respective se /nlocuiesc rela iile contractuale directe dintre bene.iciar i investitor
prin sistemul de emisie i plasare a h/rtiilor de valoare speciale B obliga iunile /mprumutului lovativ!
ce permit posesorului a c4p4ta o anumit4 supra.a 4 /n cl4dirile pentru care a .ost e.ectuat4 emisia
respectiv4
Creditare bancar.
Creditarea construciei de c4tre b4nci pEn4 nu demult constituia doar o cot4 ne/nsemnat4 /n
volumul total al .inan4rii "entru c4p4tarea /mprumutului bancar obiecteleconstruite trebuie s4
corespund4 urm4toarelor cerine; o baz4legislativ4 dezvoltat4 /n domeniul tranzaciilor cu ast.el tip
deimobil? posibilitatea controlului utiliz4rii mi3loacelor creditare?eAistena mi3loacelor proprii
.inanciare a bene.iciarului? oatractivitate comercial4 incontestabil4 a obiectivului credit4rii
mprumuturile marfare i achitrile prin barter.
(ceast4 modalitate de .inanare a proceselor investiionale de construcie ast4zi 3oac4 un rol
deosebit; pentru unele proiecte de dezvoltare acest mecanism asigur4 $chema achit4rii prin barter
reprezint4 achitarea cu antreprenorii prin apartamentele! construite /n imobilul respectiv
$chema achit4rii prin barter reprezint4 achitarea cuantreprenorii prin apartamentele! construite /n
imobilul respectiv
R4spEndirea larg4 a schemelor respective de achitare pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a
imobilului! /n mare m4sur4! se eAplic4 prin insu.iciena mi3loacelor circulante la dezvoltatori M
iniiatori ai proiectelor investiionale Concomitent! ast.el de scheme! permit manipularea cu
cheltuielile! micorarea pro.itului impozabil! precum i a in.luena asupra antreprenorilorH-I
-L
# A$AL,A /FE.TEL/. B6$' '/ME.'ALE BA$'A S/'AL6
#." /ferta de creditare pentru persoane %uridice
+C @+(#C( $%CI()2@ $( acord4 credite /n lei moldoveneti i valut4 str4in4 agen7ilor
economici8 indi.erent de tipul de proprietate i .ormele organizatoricoB3uridice de activitate
Creditele se acord4 /mprumutatorilor solvabili care dispun de surse reale de achitare a creditului i a
unei istorii creditare pozitive! precum i de o asigurare .iabil4 a ramburs4rii lui! avEnd o baz4
comercial4 contractual4 i respectEnd principiile de rambursabilitate! .olosire con.orm destinaiei!
garanie! platibilitate i eAigibilitatea credituluiH0I
Tipurile de creditare.
>n dependen4 de termenul de creditare! creditele pot .i de ' tipuri;
de scurt4 durat4 B p/n4 la - an?
de durat4 medie B de la - an p/n4 la F ani?
de lung4 durat4 B peste F ani?
Termenele concrete de .olosire a creditului se stabilesc reieind din scopul i termenul de acoperire
a m4surilor! pentru care creditul este acordat
Msurile de creditare.
achiziionarea m4r.urilor i plata serviciilor! con.orm contractelor /ncheiate?
completarea mi3loacelor circulante?
procurarea utila3ului?
achiziionarea aciunilor /ntreprinderilor privatizate?
e.ectuarea reconstruciei! construciei i procurarea imobilului
Eliberarea creditului
--
$e e.ectueaz4 preponderent achit4rii documentelor de plat4 ale /mprumutatorului! inclusiv a
multiplelor operaiuni .inanciare prin intermediul deschiderii liniilor creditare $unt utilizate .orme
avansate de creditare! cum ar .i creditarea prin overdra.t i deschiderea liniei re/nnoite de overdra.t
Asigurarea rambursrii creditului.
ga3ul bunurilor imobiliare i drepturilor patrimoniale asupra lor )a /ncheierea contractului
de ipoteca cleintul este dator din contul mi3loacelor proprii s4 /ncheie /n .olosul b4ncii
contractul de asigurare a ga3ului bunurilor mobiliare?
ga3ul CamanetulD bunurilor mobiliare! inclusiv a h/rtiilor de valoare! a datoriei debitoare?
.ideiusiunea persoanelor 3uridice i .izice?
garania b4ncilor i altor persoane 3uridice?
.ata dob9nzii.
Rata dob/nzii a.erent4 creditului se stabilete /n dependen4 de termenul i suma creditului! tipul de
asigurare a ramburs4rii creditului i ali .actori Calcularea dobEnzii se e.ectueaz4 lunar! incasarea M
/n corespundere cu condiiile stipulate /n contractH0I
.ATELE 0E BA,6 A 0/B2$, PE$T.- '.E0TELE A'/.0ATE PE.S/A$EL/.
:-.0'E.
>n con.ormitate cu "olitica +4ncii! precum i in/nd cont de situaia actual4 pe pia4 .inanciar4 a
RM! au .ost stabilite urm4toarele rate flotante a dob/nzii pentru creditele acordate persoanelor
3uridice;
pentru creditele /n lei M p/n4 la #*; anual<
pentru creditele /n valut4 str4in4 M p/n4 la ""; anual
M4rimea ratei dob/nzii pentru .iecare credit acordat poate .i ma3orat4 sau micorat4 .a4 de rata de
baz4! /n dependen4 de riscul a.acerii! e.icacitatea credit4rii! precum i istoria clientului >n acest
caz Creditorul va noti.ica &ebitorul /n .orma scris4 despre modi.icarea ratei dob/nzii cu -L zile
/nainte
#.# /ferta de creditare pentru persoane fizice
+anca $ocial4 o.er4 persoanelor .izice mai multe tipuri de credite! cum ar .i; Creditul $ocial!
Creditul Festivitate! Creditul "rogres i Creditul pentru studii >ns4 pentru persoanele .izice ce
doresc un credit pentru .inan area unui imobil cel mai potrivit credit ar .i cel social
Creditul Social menionat se acord4 .4r4 ga3! pentru diverse scopuri! ce nu contravin
legislaiei RM $uma creditului M de la 'LLL p/n4 la 'LLLL lei! /n .uncie de veniturile
imprumutatului i a .amiliei lui Termenul de creditare M 0 aniH'I
-0
Tabelul nr- Cerinele b4ncii .a4 de creditul social
#r 0enumirea informa7iei dez&luite Cerin ele b4nci .a 4 de creditul social
- $uma minKmaA a creditului 'LLLK'LLLL lei
0 Termenul creditului
CminKmaAD
-0K0, luni
' Rata dob/nzii achitat4 de c4tre client
CminKmaAD! precum i modul de calculare
a m4rimei absolute a ratei dob/nzei
-8B-9G anual! .lotant4 B /n cazul
modi.ic4rii ratei dob/nzii +anca in.ormeaz4
/n scris &ebitorul cu -L zile p/n4 la intrarea
/n vigoare a ratei noi a dob/nzii
$uma creditului A rata dob/nzii ;-LL;'6L
A num4rul e.ectiv de zile de utilizare a
creditului
, (lte pl4i care nu sunt incluse /n rata
dob/nzii Mcomision CminKmaAD 0
Comision unic B 0G din suma creditului
pentru .iecare an de creditare! dar nu mai
putin de 0LL lei
F Modul Cannual! parial! deplinD i
.recvena pl4ilor a.erente;
Bcreditului
Bcomisionului
)unar
"lat4 unic4
6 &ocumentele necesare pentru obinerea
creditului
-+uletin de identitate
0 Cerere de credit
' Certi.icatul privind salariul
, Carnetul de munc4
F Contractul de munc4
6 Facturile pentru pl4ile comunale
8 Titlurile de proprietate asupra imobiluluiK
automobilului
8 Formele de asigurare ale creditului
acceptate de banc4
F4r4 ga3
Fide3usiune
1 E.ectele ramburs4rii anticipate! precum i
penalit4ile a.erente contractului de credit
#u se prev4d
$ursa; H0I
Creditul Progres
Tabelul nr0 Cerinele b4ncii .a4 de creditul progres
#r 0enumirea informa7iei dez&luite Cerin ele b4nci .a 4 de creditul progres
- $uma minKmaA a creditului -LLL-BFLLLLL lei
0
Termenul creditului
CminKmaAD
-0 M '6 luni
'
Rata dob/nzii achitat4 de c4tre client
CminKmaAD! precum i modul de calculare
a m4rimei absolute a ratei dob/nzei
-8Ganual
$uma creditului N rata dob/nzii ; -LL ; '6L N
num4rul e.ectiv de zile de utilizare a
creditului
-'
,
(lte pl4i care nu sunt incluse /n rata
dob/nzii Mcomision CminKmaAD 0
- - "entru primirea i eAaminarea
cererii M L!0G! dar nu mai puin de 0LL lei
0 0 Unic B 0G din suma creditului
' ' (dministrativB -!FG de la soldul
creditului! /ncep/nd cu al doilea an de
creditare
, , "entru prolongarea contractului de
credit sau termenelor de achitare a tranelor!
stipulai /n gra.icM 0G din suma prolong4rii!
dar nu mai puin de 0LL lei
F F "entru modi.icarea condiiilor
contractului de credit M -!FG din soldul
creditului! dar nu mai puin de 0LL lei
6 6 "entru rambursarea anticipat4 M
-!FG din suma creditului achitat4 anticipat!
dar nu mai puin de 0L lei
F
Modul Cannual! parial! deplinD i
.recvena pl4ilor a.erente;
Bcreditorului
B comisionului
)unar
Comision administrativ M anual! alte B plata
unic4
6
&ocumentele necesare pentru obinerea
creditului
-+uletinul de identitate
0Cerere de credit
'Certi.icatul privind salariul
,Carnetul de munc4
FContractul de munc4
6(ctele de proprietate asupra imobilului
8EAtras din registrul bunurilor imobile
1Raport de evaluare a bunului imobil la un
evaluator independent
9Certi.icat privind lipsa sau eAistena
restanelor .a4 de bu3etului public naional
a.erente impozitului pe imobil
-L(lte documente dup4 necesitate
8
Formele de asigurare ale creditului
acceptate de banc4
Imobil
&epozit
Fide3usiune
1
E.ectele ramburs4rii anticipate! precum i
penalit4ile a.erente contractului de credit
-!FG din suma creditului achitat4 anticipat!
dar nu mai puin de 0L lei
$ursa;H0I
Creditul pentru studii
Creditele sunt acordate .ara ga3 si .ide3usiune pentru achitarea studiilor in cadrul Insitutiilor
superioare de invatamint si colegiilor republicii $uma creditului M in limita contractului de
pregatire a specialistilor! incheiat intre student si Institutia de invatamint! insa nu mai mare de
-LLLL lei Termenul de creditare M pina la 0 ani
-,
Tabelul nr' Cerinele b4ncii .a4 de creditul pentru studii
#r 0enumirea informa7iei dez&luite Cerin ele b4nci .a 4 de creditului pentru
studii
- $uma minKmaA a creditului 'LLL lei B FLLLLL lei
0
Termenul creditului
CminKmaAD
-0 B 0, luni
'
Rata dobinzii achitata de catre client
CminKmaAD! precum si modul de calculare
a marimei absolute a ratei dobinzei
-8B-9G anual /n M&)! -LB-0G /n valuta
str4in4
$uma creditului A rata dobinzii ;-LL;'6L A
numarul e.ectiv de zile de utilizare a
creditului
,
(lte plati care nu sunt incluse in rata
dobinzii Mcomision CminKmaAD 0
"entru eAaminarea cereriiB -FL lei
F
Modul Cannual! parial! deplinD i
.recvena pl4ilor a.erente;
Bcreditorului
B comisionului
)unar
"lata unica
6
&ocumentele necesare pentru obtinerea
creditului
- +uletinul de identitate
0 Cerere de credit
' %rdinul privind inmatricularea in
institutia de invatamint
, Contractul privind pregatirea
specialistului
F Factura pentru achitarea studiilor
6 Certi.icatul privind salariul
8 Carnetul de munca
1 Contractul de munca
9 Facturile pentru platile comunale
-LTitlurile de proprietate asupra
imobiluluiKautomobilului
8
Formele de asigurare ale creditului
acceptate de banca
B.4r4 ga3
B .ide3usiune
1
E.ectele rambursarii anticipate! precum si
penalitatile a.erente contractului de credit
#u se prev4d
$ursa;H0I
Creditul Festivitate
Creditul menionat se acord4 .4r4 ga3! pentru achitarea cheltuielilor la organizarea unei .estivit4i
/n restaurantul <)eb4da alb4= $uma creditului M de la -LLLL p/n4 la 'LLLL lei! /n .uncie de
veniturile imprumutatului i a .amiliei lui Termenul de creditare M 0 ani
Tabelul nr, Cerinele b4ncii .a4 de creditul .estivitate
-F
#r 0enumirea informa7iei dez&luite Tipurile creditelor acordate
FEST5TATE
- $uma minKmaA a creditului -LLLLB'LLLL lei
0
Termenul creditului
CminKmaAD
-0B0, luni
'
Rata dobinzii achitata de catre client
CminKmaAD! precum si modul de calculare
a marimei absolute a ratei dobinzei
-FG anual! .lotant4 M /n cazul modi.ic4rii
ratei dob/nzii +anc ain.ormeaz4 /n scris
&ebitorul cu -L zile p/n4 la intrarea /n
vigoare a ratei noi a dob/nzii
$uma creditului N rata dob/nzii ; -LL ; '6L
N num4rul e.ectiv de zile de utilizare a
creditului
,
(lte plati care nu sunt incluse in rata
dobinzii Mcomision CminKmaAD 0
Comision unic B -G din suma creditului
pentru .iecare an de creditare! dar nu mai
puin de 0LL lei
F
Modul Cannual! parial! deplinD i
.recvena pl4ilor a.erente;
Bcreditorului
B comisionului
)unar
"lata unic4
6
&ocumentele necesare pentru obtinerea
creditului
-+uletinul de identitate
0Cerere de credit
'Certi.icatul privind salariul
,Carnetul de munc4
FContractul de munc4
6 Facturile pentru pl4ile comunale
=Titlurile de proprietate asupra imobiluluiK
automobilului
1 Copia contractului de prestare a
serviciilor cu $R) O$uccesBM= /n
restaurantul O)eb4da alb4=
8
Formele de asigurare ale creditului
acceptate de banca
Far4 ga3
Fide3usiune
1
E.ectele rambursarii anticipate! precum si
penalitatile a.erente contractului de credit
#u sunt prev4zute
$ursa; H0I
Credit ipotecar
+C O+(#C( $%CI()(= $( acord4 credite ipotecare persoanelor .izice pentru achiziionarea i
.inisarea construciei i reparaia capital4 a .ondului locativ Creditele se elibereaz4 persoanelor
.izice pentru utilizarea lor numai pe teritoriul Republicii Moldova
"entru a bene.icia de un credit ipotecar debitorul potenial trebuie s4 corespund4 urm4toarelor
criterii;
-6
s4 .ie cet4ean al RM! cu domiciliul permanent /n RM i apt de munc4; v/rsta de la 0- p/n4 la F8
ani pentru .emei i de la 0- p/n4 la 60 ani pentru b4rbai p/n4 la data achit4rii integrale a
creditului?
se admite acordarea creditelor cet4enilor RM api de munc4! care p/n4 la achitarea integral4 a
creditelor ating v/rsta de pensie! cu condiia ca .ide3usorul este o persoana apt4 de munc4 p/n4 la
data achit4rii creditului?
s4 dispun4 de loc permanent de munc4 /n ultimele 6 luni?
achitarea lunar4 a creditului nu trebuie s4 dep4seasc4 6LG din venitul net al debitoruluiK venitul
total al .amiliei Totodat4! /n urma achit4rii creditului i dob/nzilor a.erente! venitul lunar al unui
membru al .amiliei! inclusiv al persoanelor intreinute trebuie s4 .ie nu mai mic de -LLL lei
Creditele ipotecare se acord4 persoanelor .izice spre .olosire /n eAclusivitate pe teritoriul Republicii
Moldova pentru urm4toarele scopuri;
- Investirea /n construc ia apartamentului /n cadrul blocului CcompleAuluiD locativ pe pia a
primar4?
0 "rocurarea apartamentuluiK casei K vilei pe pia a primar4K secundar4?
' Finisarea construc iei apartamntului pe pia a primar4?
, Finisarea construc iei caseiK vilei individuale?
F Repara ia capital4 caseiK vilei individualeK apartamentului
M4rimea maAim4 a creditului constitue 6LG din m4sura creditar4! dar nu mai mult de 1L!L mii
euro /n echivalent /n lei Rata dob/nzii pentru creditul ipotecar pentru procurarea unui bun
imobil de pe pia a secundar4 constitue -0G Rambursarea are loc prin anuit4 i egaleBachitare
lunar4 H0I
Tabelul nrF Cerinele b4ncii pentru creditul ipotecar
#r 0enumirea informa7iei dez&luite "entru procurarea imobilului
- $uma minKmaA a creditului "/n4 la 1LLLL de Euro B echivalentul /n lei
0
Termenul creditului
CminKmaAD
-0 M F- luni
'
Rata dobinzii achitata de catre client
CminKmaAD! precum si modul de calculare
a marimei absolute a ratei dobinzei
-L!1G anual P EURI+%R semiannual /n QR
$uma creditului N rata dob/nzii ; -LL ; '6L N
num4rul e.ectiv de zile de utilizare a
creditului
R &in L-L,0L-' se stabilete EURI+%R
semianual /n m4rime L!''FG
, (lte plati care nu sunt incluse in rata - "entru eAaminarea cererii B 0G din suma
-8
dobinzii Mcomision CminKmaAD 0 creditului
0 (dministrativ B -!FG de la soldul
creditului! /ncepind cu al doilea an de
creditare
' "entru rezervarea resurselor B -G anual
pentru .iecare zi de rezervare
, "entru prolongarea K restructurizarea
creditului B -!FG din suma creditului
prolongat
F "entru schimbarea condiiilor contractului
de credit B p/n4 la -!FG din suma soldului
creditului! dar nu mai puin de FLL lei
6 "entru rambursarea anticipat4 B -!FG din
suma creditului! rambursat p/n4 la scaden4
8 "entru anularea creditului 0G din suma
creditului anulat
F
Modul Cannual! parial! deplinD i
.recvena pl4ilor a.erente;
Bcreditorului
B comisionului
)unar
Comision administrativ Banual! alte B plata
unica
6
&ocumentele necesare pentru obinerea
creditului
- +uletinul de identitate
0 Cerere de credit
' Carnetul de munc4
, Certi.icatul privind salariul
FEAtras din registrul bunurilor imobile
6 EAtras din certi.icatul %CT privind
valoarea estimativ4 a bunurilor imobile
8 Certi.icat privind lipsa sau eAistena
restanelor .a4 de bugetului public naional
a.erente impozitului pe imobil
1 (lte documente C /n dependen4 de scopul
credituluiD
8
Formele de asigurare ale creditului
acceptate de banca
Imobil
&epozit
Fide3usiune
1
E.ectele ramburs4rii anticipate! precum i
penalit4ile a.erente contractului de credit
-!FG din suma creditului! rambursat p/n4 la
scadena
$ursa; H0I
REURI+%RB CEuro InterbanJ %..erend RateD este rata la care o banc4 de prim ordin o.er4 altei
b4nci de prim ordin depozite /n zona euro
#.+ 'omisioane solicitate de Banca Social
-1
0eser&irea lunar a contului curent /n lei poate .i gratuit4 sau poate a3unge la un
comision .iA de 6L de lei Saloarea comisionului de administrare al contului curent depinde de
politica b4ncii i de momentul apari iei opera iunilor /n luna gestionar4 +anca $ocial4 percepe
comisionul de deservire al contului curent indi.erent dac4 au .ost /nregistrare sau nu opera iuni pe
cont
"entru deschiderea unui cont curent +$ solicit4 un comision /n valoare de 8L lei! iar pentru
deservirea lunar4 a acestuia solicit4 comisionul de ,L lei
Comisioanele solicitate de banc4 privind opera iunile creditare e.ectuate de c4tre persoanle
.izice sunt prezente /n urm4torul tabel;
Tabelul nr6 Comisioanele privind opera iunile creditare e.ectuate de persoanle .izice
#r &enumirea opera iunii
M4rimea
comisionului
#ot4
-
"rimirea i eAaminarea
cererii
de eliberare a creditului
-LL lei
"lata unic4 /n ziua prezent4rii
pachetului integral de documente
pentru eAaminarea cererii de
credit
0 Comision unic
#u mai pu in de 0 G?
$uma minim4B6LL lei
"entru .iecare an de creditare!
plat4 unic4 ziua eliber4rii
'
"rolongarea
Krestructurarea
contractului de
credit
p/n4 la ' luni nu mai
pu ini deL!FG
mai mult de' luni nu
mai pu ini de -G
mai pu ini de 6 luni
nu
mai pu ini de0G
de la suma
prolongata! dar nu
mai
pu ini de'LL lei la
toate cazurile
&in suma soldului creditulu!
se achit4 /n ziua semn4rii
acordului
adiional
,
Modi.icarea
condiiilor
contractului de
credit! de mandat
"En4 la -G din suma
contractului de credit!
cel puin 'LL lei
"lat4 unic4 /n ziua semn4rii
acordului
adiional
F
Comision pentru
rambutsare
anticipat4
-!FG din suma
rambursat4 anticipat!
min FL lei
"lat4 unic4 /n ziua ramburs4rii
ancitipate
6
&eterminarea valorii
de ga3
'LL M -LLL lei CinEnd
cont de TS(D
(chitarea se e.ectueaz4 dup4
semnarea contractului de acordare
a serviciilor apriciere a valorii de
ga3
8 Realizarea lucr4rilor
de modi.icare a
valorii de ga3
&e la 'LL M pEn4 la
-LLL lei CinEnd cont
de TS(D
(chitarea se e.ectueaz4 dup4
semnarea contractului de acordare
a serviciilor apriciere a valorii de
-9
ga3
1
"rezentarea
in.ormaiei din
re3istrul bunurilor
imobile
FL lei
(chitarea se e.ectueaz4 dup4
semnarea contractului de acordare
a serviciilor apriciere a valorii de
ga3
9
"entru rapiditatea
eAecut4rii lucr4rilor
de apreciere a valorii
de ga3 i /ntocmirii
actului de eAecutare
a lucr4rilor
respective
FLL lei /n plus .a 4
de pct0!'
Terminul de eAecut4re - zi cu
condiia prezent4rii tuturor
documentelor care con.irm4
drepturile
$ursa; -
Tabelul nr8 Comisioanele privind opera iunile creditare e.ectuate de persoanle 3uridice
#r

&enumirea
operaiunii sau
serviciului prestat
Salu
ta
Mrimea
Comisionului
#ot4
- Comision pentru
primirea i
eAaminarea cererii de
eliberare a creditului
S#
S$
"entru credite;
pin4 la FLL!Lmii
leiB0FLlei
mai mult FLL!Lmii
leiBFLLlei
$e achit4 concomitent cu prezentarea
pachetului complet de documente
necesar pentru eAaminarea cererii de
eliberare a creditului
0 Comision unic;
Bpentru eliberarea
Creditului
B pentru eliberarea
overdra.tului
S#
S$
"an4 la -an nu mai
puin 1G
pan4 la 0 ani nu
mai puin B-FG
pan4 la ' ani nu
mai puin B0G
mai mult de ' aniB
'G
dar nu mai puin
-LLL lei la toate
cazurile
nu mai puin 1!"
din sum4
contractului de
credit! dar nu mai
puin -LLL lei
$e achit4 in valuta creditului eliberat
in .orm4 de plat4 unic4! in ziua
eliber4rii sau termene prev4zute in
contractul de credit
"lat4 unic4 /n ziua eliber4rii
' Comision unic
Bpentru obligaia
b4ncii de
a deschide linia de
credit cu
re/nno si liniei de
overdra.t
S#
S$ pana la 1 an nu
mai puin -G
pana la # ani nu
mai puin 1!"
dar nu mai puin
-LLL lei la toate
cazurile
$e achit4 in valuta creditului eliberat
in .orm4 de plat4 unic4! in ziua
eliber4rii sau termene prev4zute in
contractul de credit
0L
B pentru eliberarii
.iecarei
Transe
nu mai puin $%!G
din sum4! dar
nu mai puin de FLL
lei
"lata unic4 in ziua eliber4rii .iec4rei
trane
, Comision pentru
prolongarea K
restructurarea
contractului
de credit! garaniilor
i
acreditivului
S#
S$
pan4 la 6 luni nu
mai puin $%!";
de la 6 pin4 -0 luni
nu mai puin $1"
mai mult -0 luni!
nu mai puin $#"
dar nu
mai puin -LLL lei
la toate cazurile.
"lat4 unic4 care se achit4 incepand
cu data incheierii acordului adiional
de prolongareKrestructurare! din
suma soldului creditului! din suma
soldului garaniilor
F Comision pentru alte
modi.ic4ri ale
condiiilor
contractelor de credit!
garaniilor i
acreditivului
S#
S$
"an4 la -G din
suma contractului!
cel puin FLL lei.
"lat4 unic4 care se achit4 in ziua
incheierii acordului adiional
6
Comision pentru
rambursarea
creditului
pn la scaden.
S#
S$
1G din suma
rambursat4 pan4 la
$caden4
Mai mult de 'L zile pan4 la
scaden4
8
Comision pentru
rezervarea
resurselor
aferente
contractului de
credit.
S#
S$
nu mai puin -G
anual din suma
creditului
neasimilat
$e achit4 in cazul neasimil4rii sumei
stabilite a creditului in limitele
termenelor indicate in contractul de
credit! se achit4 lunar B calcularea i
plata se e.ectueaz4 in corespundere
cu ordinea stabilit4 a.erent4
dobanzilor
$ursa; H'I
Comisioane pentru creditul ipotecar ce nu sunt incluse /n rata dob/nzii;
Comision unic B 0G din suma creditului Ccomision unic ce se percepe concomitent cu eliberarea
credituluiD?
Comision administrativ B -!FG din soldul datoriei de credit Cse achit4 lunar! /ncep/nd cu al doilea an
de .olosire a credituluiD?
Comision pentru rezervarea resurselor con.orm contractului de credit B -G anual din suma
creditului neasimilat?
Comision pentru prolongareaK restructurarea contractului de credit B -!FG din suma soldului
creditului?H'I
0-
+. 'AL'-L TABL/-L- 0E .AMB-.SA.E
+." Analiza pie ii imobiliare
"ia a imobiliar4 comercial4 din Republica Moldova /n prima 3um4tate a anului 0L-' se
caracterizeaz4 prin pre uri mai mici .a4 de anul precedent Trebuie remarcat .aptul c4 a sc4zut
brusc activitatea pe pia4 a investitorilor atEt str4ini c/t i locali &ar cu toate acestea! trebuie de
menionat .aptul c4 o mare parte a investiiilor pe piat4 sunt investiii private ce dispun de
su.iciente lichidit4i i .onduri disponibile>n deosebi piaa imobilelor comerciale este cea mai
sensibil4 la oscilaiile ce se petrec /n economia 4rii i red4 gradului de activitate a agen ilor
economici
Ca i /n anii preceden i! cea mai mare cerere pentru imobile comerciale /n prima 3um4tate a
anului a .ost remarcat4 /n segmentul spa iului retail deC-LL m0D Cre terea cererii sBa meninut de
asemenea la casele vechi din centrul ora ului! care pot .i renovate i .olosite ulterior ca ca.enele!
bistro! pizzerii $pa iile cele mai solicitate sunt /n 3urul str4zilor adiacente "ie ei Centrale (ici
spaiile de -FB,L m0 sunt eAtreme de solicitate pentru ale procura sau ale /nchiria la preuri destul
de /nalte /n centrele comerciale mari de asemenea se menine o cot4 /nalt4 de solicitare pe pia4
&ar de menionat c4 a a o.erte apar eAtrem de rar la v/nzare "roprietarii acestor spaii sunt
cointeresai mai degrab4 ca spaiile respective s4 .ie transmise /n chirie pe un termen c/t mai
/ndelungat i la condiii c/t mai avanta3oase
%.iciile care se g4sesc pe str4zile principale au deasemenia o solicitare /nalt4 din partea
investitorilor Cel mai pu in solicitate sunt spaiile comerciale de producere cu cel mai sc4zut interes
din partea investitorilor &in cauz4 c4 nBau eAistat investi ii ma3ore /n acest segment /n prima
3um4tate a anului au .ost e.ectuate i c/teva tranzacii pe pia4 de .apt aceste tranzacii le putem
cali.ica mai degrab4 ca eAcepii! deoarece v/nz4rie spaiilor de producere se .ace la preuri de rizorii
chiar mai mici ca senicostul construciei
>n urma analizei saiturilor de publicitate am ob inut urm4toarele date privind pre urile la
bunurile imobile comerciale din sectoarele centru! botanica i r/ cani
Tabelul nr 9 (naliza pieii imobiliare pe segmentul spaii comerciale
00
Denumirea saitului
Destina ia imobilului
comercial
Suprafa a m
0
Pre u Q
TTTlaramd $pa iu comercial -F' 0--LLL
TTTlaramd $pa iu comercial 99 -09LLL
TTTlaramd $pa iu comercial 86 99LLL
TTTlaramd $pa iu comercila FL FFLLL
TTTimobilemd $pa iu comercial ,,- ''FLLL
TTTlaramd $pa iu comercial 0' '-FLL
TTT999md $pa iu comercial 0FL 00LLLL
$ursa; HFI! H6I! H8I
Con.orm analizei datelor publicate in Tabelul nr9 ce cuprind anul 0L-' /n mun Chi in4u!
pre urile pentru v/nzarea unui - m
0
de spa iu comercial variaz4 /ntre --LLB-'LL QKm
0
/n di.erite
sectoare ale or Chi in4uEvident c4 acest pre depinde de amplasarea obiectului! de setul
comunica iilor inginere ti! construc iile a.erente i de comunitatea accesului pentru transport
+.# Sc(ema de rambursare
>n calitate de persoan4 .izic4 doresc s4 bene.iciez de un credit pentru procurarea bunului
imobil din (neAa -
$upra.a a; 99 m
0
"re ul o.ertei mediu; -'LL
Saloarea de pia 4 considerat4; -'LL QKm
Saloarea de pia 4 total4; -09LLL Q
%.ertele bancare selectate pentru acest bun imobil;
dU -0GKan
tUF ani
Saloarea /mprumutuluiU 6LG din Saloarea de pia 4 Cechivalent /n leiD
(nuit4 i egale B achitare lunar4
$uma creditului o.erit de banc4; -09LLL Q 6L G U88,LL Q
(UV
m n
m i
m i

D K - C
-
-
K
?
(U88,LL Q
6L
D -0 K -0 ! L - C
-
-
-0 K -0 ! L
+

U-800Q
Calcul4m c/te procente revin .iec4rei luni;
G pe lun4
G L- ! L
-0
G -0
=
0'
Tabelul nr -L Rambursarea creditului bancar
Perioada/ Lunar Principalul Dobnda Suma total Datoria resant
Ianuarie 2014 1722 77400
Februarie 2014 94 774 1722 7!4"2
#artie 2014 9"7 7!" 1722 7"49"
$prilie 2014 9!7 7"" 1722 74"27
#ai 2014 977 74" 1722 7%""1
Iunie 2014 9! 7%! 1722 72"!4
Iulie 2014 99! 72! 1722 71"!
$u&ust 2014 100! 71! 1722 70"!2
Septembrie 2014 101! 70! 1722 !9"4"
'ctombrie 2014 1027 !9" 1722 !"19
(oiembrie 2014 10%7 !" 1722 !742
Decembrie 2014 1047 !7" 1722 !!4%"
Ianuarie 201" 10" !!4 1722 !"%77
Februarie 201" 10! !"4 1722 !4%09
#artie 201" 1079 !4% 1722 !%2%0
$prilie 201" 1090 !%2 1722 !2140
#ai 201" 1101 !21 1722 !1040
Iunie 201" 1112 !10 1722 "992
Iulie 201" 112% "99 1722 "0"
$u&ust 201" 11%4 " 1722 "7!71
Septembrie 201" 114" "77 1722 "!"2!
'ctombrie 201" 11"7 "!" 1722 ""%!9
(oiembrie 201" 11! ""4 1722 "4201
Decembrie 201" 110 "42 1722 "%021
Ianuarie 201! 1192 "%0 1722 "129
Februarie 201! 1204 "1 1722 "0!2"
#artie 201! 121! "0! 1722 49410
$prilie 201! 122 494 1722 412
#ai 201! 1240 42 1722 4!942
Iunie 201! 12"% 4!9 1722 4"!9
Iulie 201! 12!" 4"7 1722 44424
$u&ust 201! 127 444 1722 4%14!
Septembrie 201! 1291 4%1 1722 41"!
'ctombrie 201! 1%0% 419 1722 40""2
(oiembrie 201! 1%1! 40! 1722 %92%!
Decembrie 201! 1%%0 %92 1722 %790!
Ianuarie 2017 1%4% %79 1722 %!"!%
Februarie 2017 1%"! %!! 1722 %"207
#artie 2017 1%70 %"2 1722 %%%7
$prilie 2017 1%4 %% 1722 %24"%
#ai 2017 1%97 %2" 1722 %10"!
0,
Iunie 2017 1411 %11 1722 29!44
Iulie 2017 142! 29! 1722 2219
$u&ust 2017 1440 22 1722 2!779
Septembrie 2017 14"4 2! 1722 2"%2"
'ctombrie 2017 14!9 2"% 1722 2%"!
(oiembrie 2017 14% 2%9 1722 22%7%
Decembrie 2017 149 224 1722 2074
Ianuarie 201 1"1% 209 1722 19%!1
Februarie 201 1"2 194 1722 17%%
#artie 201 1"44 17 1722 1!29
$prilie 201 1""9 1!% 1722 147%0
#ai 201 1"7" 147 1722 1%1""
Iunie 201 1"90 1%2 1722 11"!"
Iulie 201 1!0! 11! 1722 99"
$u&ust 201 1!22 100 1722 %%!
Septembrie 201 1!%9 % 1722 !!97
'ctombrie 201 1!"" !7 1722 "042
(oiembrie 201 1!72 "0 1722 %%71
Decembrie 201 1! %4 1722 1!2
Ianuarie 2019 170" 17 1722 0
Concluzie; >n urma calcul4rii tabloului de amortizare i in/nd cont de cerin ele b4ncii am ob inut c4
persoana 7 a returnat creditul complet (ceast4 persoan4 a luat un credit /n valoare de 88,LL euro
Ccu rambursarea /n leiD ! cu o dob/nd4 de -0G !rambursare lunar4 pentru F ani! stabilit4 de c4tre
banca comercial4 @+anca $ocial4@ (ceast4 persoan4 a3unge la .inele perioadei de achitare a
creditului /n valoare de -LFL,0 euro! ceea ce /nseamn4 cu 086,0 euro mai mult
0F
C%#C)U*IE;
E.ectu/nd aceast4 lucrare am luat cunotin4 cu tipurile de surse de .inanare /n construcii!
tipurile de credite acordate de banca pe care am analizatBo! comisioanele cele socilit4 banca social4
pentru acordarea creditelor bancare >ntrBun .inal am reu it s4 calculez rambursarea unui credit i am
cules in.orma ia necesar4 pentru acest capitol (m reu it s4 /nteleg cum are loc solicitarea creditului
bancar! ce avanta3e sunt i dezavanta3e apar! care ar trebuie s4 .ie situa ia .inanciar4 care ar putea s4B
mi permit4 s4 iau un credit (m luat cuno tin 4 de documentele necesare care sunt cerute de c4tre
banc4 pentru aBmi acorda creditul
>n capitolul 0 al acestei lucr4ri! am studiat detaliat care sunt tipurile de credite ce sunt acordate
persoanelor .izice i celor 3uridice de c4tre banca comercial4 @+anca $ocial4@! ce documente sunt
necesare pentru acordarea unor credite pentru di.erite necesit4 i! dob/nzile cerute de banc4 (m luat
cuno tin 4 de comisioanele b4ncii pentru .iecare credit /n parte
Mai apoi /n capitolul ' am avut de analizat pia a imobiliar4 /n amul 0L-' pe un anumit segment!
spa ii comerciale! am stabilit aproAimatic cam c/t cost4 /n mediu - metru patrat de spa iu comercial
&up4 care am ales un bun imobil i din postura unei persoane .izice! am /ncercat s4 solicit un credit
bancar pentru procurarea bunului imobil ales "entru a /ntelege cum are loc rambursarea i
solicitarea acestuia a trebuit s4 calculez tabloul de rambursarea a creditului
06
Ane>a "
(nun ul - CD
Pre: 129 000
Adresa: ( mapa ) Chisinau, Ciocana, Mircea cel Batrin, bd., 3
Comunicaii: apa, canalizatie, elec
Tip 2
Suprafa:
Nivele !
Starea obiectului: necesit" repara#ie
Destinaia obiectului: spa#iu co$ercial
Telefon: %&'()%23*
(nunul 0
Pre: 211 000
Adresa: ( mapa ) Chisinau, Centru, +te,an cel Mare, &*
Comunicaii: apa, canalizatie, elec, -az
Tip !
Suprafa: !(2.(
Nivele 2
Starea obiectului: nor$ala
Destinaia obiectului: spa#iu co$ercial
Telefon: %&'()%23*
08
(nunul '
Pre: 99 000
Adresa: ( mapa ) Chisinau, Ciocana, Mircea cel Batrin, bd., 3
Comunicaii: apa, canalizatie, elec
Tip 2
Suprafa: )&.2
Nivele !
Starea obiectului: necesit" repara#ie
Destinaia obiectului: spa#iu co$ercial
Telefon: %&'()%23*
BBL/4.AFE:
Manuale8 cr i8 monografii
-)iubov Usturoi! $vatlana (lbu &evelopment; &ezvoltarea imobilului Chiin4u UTM 0LL9
Surse internet
01
0http;KKTTTsocbanJmdK.ilesKTari.B.iz0L-'G0LromWLpd.
' http;KKTTTsocbanJmdKindividualKsocial
, http;KK.iiantreprenorblogspotcomKpKsurseBdeB.inantarehtml
F TTTlaramd
6 TTTniJaimobilmd
8TTT999md
1 TTTscribdcom
09