Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordinul 28 din 26 martie 2009 (Ordinul


28/2009)
pentru aprobarea Dispozitiilor generale de
aparare impotriva inendiilor la obietive de
ult
Nr. 28/2.338
Ministerul Administratiei si Internelor
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (2) din e!ea nr. 3"7/2""# privind apararea impotriva
in$endiilor, $u modi%i$arile ulterioare, ale art. 11 lit. $) din &e!ulamentul de or!ani'are si
%un$tionare al Inspe$toratului (eneral pentru )ituatii de *r!enta, apro+at prin ,otararea
(uvernului nr. 1.-."/2""-, $u modi%i$arile ulterioare, pre$um si prevederile ,otararii (uvernului
nr. 1."1#/2""- privind masurile pentru or!ani'area si reali'area s$/im+ului de in%ormatii in
domeniul standardelor si re!lementarilor te/ni$e, pre$um si al re!ulilor re%eritoare la servi$iile
so$ietatii in%ormationale intre &omania si statele mem+re ale *niunii 0uropene, pre$um si Comisia
0uropeana, $u modi%i$arile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (-) din 1rdonanta de ur!enta a (uvernului nr. 3"/2""7 privind
or!ani'area si %un$tionarea Ministerului Administratiei si Internelor, apro+ata $u modi%i$ari prin
e!ea nr. 12/2""8, $u modi%i$arile ulterioare, si ale art. 11 alin. (-) din ,otararea (uvernului nr.
./2"". privind or!ani'area si %un$tionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,
$u modi%i$arile ulterioare,
vi$eprim3ministrul, ministrul administratiei si internelor, si ministrul $ulturii, $ultelor si
patrimoniului national emit pre'entul ordin.
Art. 1. 3 )e apro+a 4ispo'itiile !enerale de aparare impotriva in$endiilor la o+ie$tive de $ult,
preva'ute in ane5a $are %a$e parte inte!ranta din pre'entul ordin.
Art. 2. 3 Pre'entul ordin intra in vi!oare in termen de 3" de 'ile de la data pu+li$arii in Monitorul
1%i$ial al &omaniei, Partea I.
Pre'entul ordin a %ost adoptat $on%orm pro$edurii de noti%i$are preva'ute de 4ire$tiva .8/3-/C0 a
Parlamentului 0uropean si a Consiliului din 22 iunie 1..8 de sta+ilire a unei pro$eduri pentru
%urni'area de in%ormatii in domeniul standardelor si re!lementarilor te/ni$e, pu+li$ata in 6urnalul
1%i$ial al Comunitatilor 0uropene (61C0) nr. 2"- din 21 iulie 1..8, ast%el $um a %ost modi%i$ata
de 4ire$tiva .8/-8/C0 a Parlamentului 0uropean si a Consiliului, pu+li$ata in 6urnalul 1%i$ial al
Comunitatilor 0uropene (61C0) nr. 217 din 2 au!ust 1..8, si de litera 7 din ane5a la 4ire$tiva
Consiliului 2""#/.#/C0 din 2" noiem+rie 2""# de adaptare a anumitor dire$tive din domeniul
li+erei $ir$ulatii a mar%urilor, avand in vedere aderarea 8ul!ariei si a &omaniei, pu+li$ata in
6urnalul 1%i$ial al *niunii 0uropene (61*0) nr. 3#3 din 2" de$em+rie 2""#.
9i$eprim3ministru, ministrul administratiei si internelor,
4an Ni$a
Ministrul $ulturii, $ultelor si patrimoniului national,
:/eodor Paleolo!u
AN0;A

4I)P1<I:II (0N0&A0
de aparare impotriva in$endiilor la o+ie$tive de $ult
CAPI:1* I
)$op si domeniu de apli$are
Art. 1. 3 4ispo'itiile !enerale de aparare impotriva in$endiilor la o+ie$tive de $ult, denumite in
$ontinuare dispo'itii !enerale, au $a s$op prevenirea si redu$erea ris$urilor de produ$ere a
in$endiilor, asi!urarea $onditiilor pentru limitarea propa!arii si de'voltarii a$estora prin masuri
te/ni$e si or!ani'atori$e, prote$tia utili'atorilor, a %ortelor $are a$tionea'a la interventie si a
mediului impotriva e%e$telor in$endiilor.
Art. 2. 3
(1) 4ispo'itiile !enerale se apli$a tuturor o+ie$tivelor din $adrul $ultelor reli!ioase re$unos$ute in
&omania, indi%erent de a$tivitatea des%asurata, destinatia sau amplasarea $onstru$tiilor apartinand
a$estora sau a%late in %olosinta, ansam+lurilor manastiresti, $entrelor e$umeni$e, la$asurilor de $ult
de toate tipurile, indi%erent de lo$ul unde %un$tionea'a, spatiilor de $a'are pentru personalul propriu
sau persoane din e5terior, $aminelor de in!ri=ire si $a'are a persoanelor, mu'eelor si $ole$tiilor
avand $ara$ter reli!ios, depo'itelor de o+ie$te de valoare sau de $arte rara, unitatilor de invatamant
de toate nivelurile or!ani'ate, atelierelor de produ$tie de toate tipurile sau in $are se des%asoara
a$tivitati de $reatie, posturilor de radio si televi'iune, %ondului %orestier si a!ri$ol, ane5elor
!ospodaresti sau spatiilor de !arare a autove/i$ulelor, pre$um si $elorlalte tipuri de a$tivitati sau
$onstru$tii spe$i%i$e.
(2) Pre'entele dispo'itii $ompletea'a $u prevederi spe$i%i$e Normele !enerale de aparare impotriva
in$endiilor, apro+ate prin 1rdinul ministrului administratiei si internelor nr. 1#3/2""7, si
re!lementarile te/ni$e din domeniul apararii impotriva in$endiilor apli$a+ile e5ploatarii
$onstru$tiilor si instalatiilor in toate spatiile o+ie$tivelor de $ult.
Art. 3. 3
(1) Pre'entele dispo'itii !enerale sunt apli$a+ile si o+ie$tivelor de $ult $are %un$tionea'a in $adrul
unitatilor stru$turilor din sistemul de aparare, ordine pu+li$a si si!uranta nationala, din sistemul
peniten$iar, din unitati sanitare ori din $adrul altor $ate!orii de o+ie$tive.
(2) a o+ie$tivele de $ult apartinand $ultelor reli!ioase re$unos$ute in &omania, $are isi
des%asoara a$tivitatea in strainatate, pre'entele dispo'itii au $ara$ter de re$omandare.
CAPI:1* II
1r!ani'area si des%asurarea a$tivitatii de aparare
impotriva in$endiilor
Art. -. 3
(1) )e%ii $ultelor reli!ioase re$unos$ute $on%orm le!ii asi!ura, prin stru$turile de or!ani'are $entrala
din su+ordine, indeplinirea urmatoarelor o+li!atii>
a) urmares$, $u prile=ul a$tivitatilor de $ontrol $are se des%asoara la o+ie$tivele de $ult din
teritoriu, pastrarea in si!uranta a +unurilor imo+ile si mo+ile $are $onstituie patrimoniul $ultului,
in$lusiv din pun$tul de vedere al apararii impotriva in$endiilor, pre$um si prote$tia utili'atorilor,
potrivit pre'entelor dispo'itii !enerale?
+) asi!ura $onditii pentru di%u'area pre'entelor dispo'itii !enerale $atre toate o+ie$tivele de $ult
din teritoriu?
$) asi!ura parti$iparea personalului $u atri+utii in domeniul apararii impotriva in$endiilor la
instruiri de spe$ialitate sau la pro!rame de pre!atire $e se or!ani'ea'a la nivelul Ministerului
Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, al altor institutii de spe$ialitate ori in $entre de %ormare
autori'ate, potrivit le!ii?
d) asi!ura resursele %inan$iare ne$esare a$tivitatilor de aparare impotriva in$endiilor, in$lusiv
pentru solutionarea nere!ulilor $onstatate la o+ie$tivele de $ult, de $atre personalul propriu
desemnat ori de $atre inspe$torii de prevenire din $adrul inspe$toratelor pentru situatii de ur!enta
=udetene si al muni$ipiului 8u$uresti?
e) anali'ea'a, anual sau ori de $ate ori situatia o impune, e%i$ienta a$tivitatilor de aparare impotriva
in$endiilor la o+ie$tivele de $ult si in$endiile produse, sta+ilind masuri $on$rete pentru
im+unatatirea in perspe$tiva a a$estei a$tivitati.
(2) Indeplinirea o+li!atiilor sta+ilite prin le!e in domeniul apararii impotriva in$endiilor, pre$um
si a $elor preva'ute la alin. (1) se asi!ura prin personalul de spe$ialitate numit la nivelul stru$turilor
de or!ani'are $entrala si lo$ala ale $ultului pe $are il repre'inta.
Art. 2. 3 Persoanele $u atri+utii de $ondu$ere de la nivelul stru$turilor de or!ani'are lo$ale ori
re!ionale ale $ultelor reli!ioase re$unos$ute, $on%orm le!ii, $ondu$atorii de epar/ii, $eilalti ierar/i,
pre$um si asimilatii au urmatoarele o+li!atii prin$ipale>
a) desemnea'a personalul $u atri+utii de or!ani'are, indrumare si $ontrol pentru pastrarea in
si!uranta a +unurilor imo+ile si mo+ile, in$lusiv din pun$tul de vedere al apararii impotriva
in$endiilor, pre$um si prote$tia utili'atorilor, prin urmarirea respe$tarii pre'entelor dispo'itii
!enerale?
+) desemnea'a si $omuni$a stru$turilor de or!ani'are $entrala ale $ultului persoanele din $adrul
o+ie$tivelor de $ult $e %un$tionea'a in 'ona de $ompetenta propuse sa parti$ipe la instruirile de
spe$ialitate sau la pro!ramele de pre!atire ori de %ormare pro%esionala $e se or!ani'ea'a la nivelul
Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, al altor institutii de spe$ialitate ori in
$entre de %ormare autori'ate, potrivit le!ii?
$) asi!ura $onditii pentru solutionarea nere!ulilor din pun$tul de vedere al apararii impotriva
in$endiilor $onstatate la o+ie$tivele de $ult, de $atre personalul propriu desemnat ori de $atre
inspe$torii de prevenire din $adrul inspe$toratelor pentru situatii de ur!enta =udetene si al
muni$ipiului 8u$uresti?
d) %urni'ea'a, ierar/i$, $atre stru$turile de or!ani'are $entrala ale $ultului, datele si in%ormatiile
ne$esare in vederea anali'arii anuale a a$tivitatii de aparare impotriva in$endiilor la o+ie$tivele de
$ult si privind in$endiile produse in o+ie$tivele de $ult din $ompetenta.
Art. #. 3 Personalul $leri$al si $el asimilat al $ultelor re$unos$ute, $are are atri+utii de $ondu$ere la
nivelul o+ie$tivelor de $ult, denumit in $ontinuare persoana $u atri+utii de $ondu$ere, are
urmatoarele o+li!atii prin$ipale>
a) sta+ileste, prin dispo'itii s$rise, responsa+ilitatile privind apararea impotriva in$endiilor in
entitatea pe $are o repre'inta?
+) a$tuali'ea'a dispo'itiile preva'ute la lit. a) ori de $ate ori este $a'ul si le adu$e la $unostinta
intre!ului personal, utili'atorilor, pre$um si altor persoane indreptatit interesate, in partile $e ii
prives$?
$) asi!ura, potrivit pre'entelor dispo'itii !enerale, into$mirea instru$tiunilor de aparare impotriva
in$endiilor proprii o+ie$tivului de $ult si sta+ileste atri+utiile $e revin intre!ului personal pe lo$urile
de mun$a, $are des%asoara a$tivitati permanent, o$a'ional sau $u $ara$ter se'onier?
d) desemnea'a o persoana $u responsa+ilitati in domeniul apararii impotriva in$endiilor, la nivelul
o+ie$tivului de $ult?
e) permite des%asurarea a$tivitatilor de mu'eo!ra%ie in $adrul o+ie$tivului de $ult numai de $atre
personalul $are detine $ompetenta ne$esara, o+tinuta in urma a+solvirii unui pro!ram de %ormare
pro%esionala in o$upatii de%inite pe +a'a standardelor o$upationale din a$est domeniu?
%) sta+ileste planurile $uprin'and ordinea si prioritatile $are tre+uie avute in vedere la salvarea
+unurilor/e5ponatelor de valoare din la$asurile de $ult, mu'ee, depo'ite, +i+liote$i, ar/ive, ateliere
de restaurare3$onservare, pre$um si altele similare, in situatia produ$erii unor in$endii? planurile au
$ara$ter $on%idential, dupa $a', si se adu$ la $unostinta e5$lusiv persoanelor $u atri+utii privind
punerea a$estora in pra$ti$a in $a' de in$endiu?
!) permite, in $onditiile le!ii, e5e$utarea $ontroalelor de prevenire la nivelul o+ie$tivelor de $ult,
de $atre inspe$torii de prevenire din $adrul inspe$toratelor pentru situatii de ur!enta =udetene si al
muni$ipiului 8u$uresti, pre'inta do$umentele ne$esare si %urni'ea'a in%ormatiile de interes
soli$itate?
/) adu$e la $unostinta populatiei, $u prile=ul mani%estarilor reli!ioase $e presupun mare a%luenta de
parti$ipanti, re!ulile si masurile $e tre+uie respe$tate in domeniul apararii impotriva in$endiilor,
spe$i%i$e $omunitatii lo$ale.
Art. 7. 3 Persoanele $are isi des%asoara a$tivitatea in $adrul o+ie$tivelor de $ult au urmatoarele
o+li!atii prin$ipale>
a) sa parti$ipe la a$tivitatile de pre!atire teoreti$a si pra$ti$a in domeniul apararii impotriva
in$endiilor, or!ani'ate la nivelul o+ie$tivului de $ult?
+) sa $unoas$a si sa respe$te re!ulile si masurile de aparare impotriva in$endiilor spe$i%i$e tuturor
a$tivitatilor pe $are le des%asoara in o+ie$tivul de $ult, $are le3au %ost aduse la $unostinta su+ ori$e
%orma de $atre $ei in drept?
$) sa adu$a la $unostinta persoanei $u atri+utii de $ondu$ere ori$e de%e$tiune te/ni$a ori alta
situatie $are poate $onstitui peri$ol de in$endiu?
d) sa a$tione'e, in $a'ul produ$erii unui in$endiu, potrivit pro$edurilor sta+ilite la lo$ul de
des%asurare a a$tivitatii, pentru salvarea persoanelor si +unurilor si stin!erea operativa a a$estuia.
Art. 8. 3 a soli$itarea persoanelor mentionate la art. -, 2 si #, autoritatile administratiei pu+li$e
lo$ale spri=ina asi!urarea solutionarii unor pro+leme prile=uite de or!ani'area mani%estarilor
reli!ioase $are presupun mare a%luenta de persoane, $um ar %i amena=area lo$urilor de par$are,
masurile de pa'a, pun$te de prim a=utor, distri+uirea apei pota+ile, diri=area $ir$ulatiei ori alte
ne$esitati =usti%i$ate, pentru des%asurarea a$estora in $onditii de si!uranta.
Art. .. 3
(1) 4ispo'itiile s$rise mentionate la art. # lit. a), $uprin'and responsa+ilitatile si modul de
or!ani'are pentru apararea impotriva in$endiilor, se into$mes$ la>
a) o+ie$tivele de $ult in $adrul $arora isi des%asoara a$tivitatea permanent, 2- de ore pe 'i, un
numar de 2 sau mai mult de 2 persoane, in a%ara persoanei $u atri+utii de $ondu$ere?
+) o+ie$tivele de $ult ins$rise in ista patrimoniului mondial ori $are sunt in$adrate in $ate!oria
monumentelor istori$e din !rupa A 3 monumente istori$e de valoare nationala si universala sau din
!rupa 8 3 monumente istori$e repre'entative pentru patrimoniul $ultural lo$al, indi%erent de
numarul de persoane $are isi des%asoara a$tivitatea si pro!ramul sta+ilit.
(2) Prin dispo'itiile s$rise se sta+iles$ urmatoarele>
a) responsa+ilitatile personalului pe linia apararii impotriva in$endiilor, $eea $e presupune
or!ani'area $ontrolului intern de prevenire a in$endiilor, reali'area pra$ti$a a sistemului operativ,
permanent, de o+servare, alarmare, anuntare a in$endiului de $atre personalul propriu si servi$iile
pro%esioniste sau voluntare pentru situatii de ur!enta, de interventie, pre$um si de alertare a %ortelor
$e intervin in $a'ul produ$erii unui asemenea eveniment?
+) re!lementarea e5e$utarii lu$rarilor $u %o$ des$/is si a %umatului?
$) sta+ilirea lo$urilor/spatiilor $u peri$ol de in$endiu din $adrul o+ie$tivului?
d) or!ani'area instruirii personalului, in$lusiv avand in vedere $ate!oria spe$i%i$a de vi'itatori si
de persoane din a%ara o+ie$tivului, $and a$estea stau in o+ie$tiv mai mult de 2- de ore?
e) instiintarea vi'itatorilor $are stau mai putin de 2- de ore in o+ie$tiv asupra unor re!uli spe$i%i$e
privind $omportamentul preventiv in $a' de in$endiu.
(3) a unitatile de $ult $are nu se in$adrea'a in prevederile alin. (1), do$umentele de aparare
impotriva in$endiilor se into$mes$ de $atre persoana $u atri+utii de $ondu$ere si se re%era la>
a) sta+ilirea modului de or!ani'are propriu si a responsa+ilitatilor personalului pe linia apararii
impotriva in$endiilor privind modalitatile de o+servare, alarmare, anuntare a produ$erii in$endiului
de $atre personalul propriu si servi$iile pro%esioniste sau voluntare pentru situatii de ur!enta, de
interventie, pre$um si de alertare a %ortelor $e intervin in $a'ul produ$erii unui asemenea
eveniment, sta+ilirea modului de eva$uare a persoanelor ade$vat $ate!oriilor de utili'atori, pre$um
personal propriu, persoane din a%ara unitatii ori $are nu se pot eva$ua sin!ure, salvarea +unurilor si
a valorilor in ordinea importantei si adapostirea a$estora la lo$uri si!ure?
+) instruirea privind e5e$utarea lu$rarilor $u %o$ des$/is si a %umatului?
$) or!ani'area instruirii personalului, in$lusiv pentru $ate!oria spe$i%i$a de vi'itatori si persoane
din a%ara o+ie$tivului, $and a$estea stau in o+ie$tiv mai mult de 2- de ore?
d) pre'entarea, pentru vi'itatorii $are stau in o+ie$tiv mai putin de 2- de ore, a unor re!uli spe$i%i$e
o+ie$tivului $are sa vi'e'e $omportamentul preventiv.
Art. 1". 3
(1) Instru$tiunile de aparare impotriva in$endiilor proprii o+ie$tivului de $ult repre'inta setul de
re!uli si masuri pe se!mentul apararii impotriva in$endiilor $are de%ines$ $on$ret ansam+lul tuturor
a$tivitatilor $e se des%asoara in entitate.
(2) Instru$tiunile de aparare impotriva in$endiilor se ela+orea'a in situatia in $are la nivelul
o+ie$tivului de $ult se des%asoara si o alta a$tivitate din $ate!oria $elor enumerate la art. 2 alin. (1),
in a%ara de $ea spe$i%i$a des%asurata in la$asul de $ult.
(3) Instru$tiunile se into$mes$ e5pli$it, utili'and un lim+a= ade$vat persoanelor $are tre+uie sa le
$unoas$a si sa le apli$e, si se re%era stri$t la domeniul/domeniile de a$tivitate, tipul/tipurile de
$onstru$tii utili'ate ori detinute su+ ori$e %orma, $ate!oriile de utili'atori si alte $onditii spe$i%i$e,
$ontinand re%eriri in$lusiv la amplasarea o+ie$tivelor, sursele de apa naturale, valorile pastrate in
$onstru$tii, pre$um si $on$lu'iile din evenimente produse anterior in $adrul a$estor $ate!orii de
$ladiri.
(-) a into$mirea instru$tiunilor se au in vedere urmatoarele $erinte minimale>
a) in$luderea re!ulilor de prevenire a in$endiilor si enumerarea mi=loa$elor de aparare impotriva
in$endiilor din dotarea sau e$/iparea $onstru$tiilor?
+) stipularea modalitatilor pra$ti$e in vederea eva$uarii utili'atorilor?
$) prevederea modalitatilor de salvare a o+ie$telor de valoare, in ordinea valorii si importantei lor,
si asi!urarea adapostirii si pa'ei a$estora, $u mentiunea ne$esitatii pastrarii $on%identialitatii
datelor?
d) $uprinderea modalitatilor de interventie ade$vate pentru stin!erea in$endiului, in vederea
redu$erii pierderilor, ne$esare personalului de interventie propriu si e5tern din unitatea de $ult?
e) $ola+orarea $u servi$iile pro%esioniste si voluntare pentru situatii de ur!enta, pre$um si $u
personalul din stru$turile teritoriale $u atri+utii in domeniul $ulturii, $ultelor si patrimoniului
$ultural national privind interventia in $a'ul produ$erii de in$endii.
Art. 11. 3 Persoana sau persoanele $u responsa+ilitati in domeniul apararii impotriva in$endiilor,
desemnata(e) potrivit art. - alin. (2) si art. # lit. d), are(au) urmatoarele sar$ini prin$ipale>
a) or!ani'ea'a, $ontrolea'a si indruma a$tivitatea de aparare impotriva in$endiilor?
+) ela+orea'a pro$edurile mentionate la art. 7 lit. d) $on%orm $arora personalul tre+uie sa
a$tione'e in $a'ul produ$erii unui in$endiu la lo$ul de des%asurare a a$tivitatii, in vederea salvarii
persoanelor si +unurilor si a stin!erii operative a a$estuia?
$) $omuni$a operativ persoanei $u atri+utii de $ondu$ere ori$e situatie de peri$ol potential de
in$endiu $are se mani%esta la nivelul o+ie$tivului de $ult?
d) urmareste/urmares$ permanent stadiul de reali'are a masurilor de aparare impotriva in$endiilor
sta+ilite in +a'a $ontroalelor intreprinse de $atre autoritatile a+ilitate, potrivit le!ii?
e) asi!ura into$mirea planurilor de prote$tie impotriva in$endiilor, respe$tiv pentru eva$uarea
persoanelor si a +unurilor, de depo'itare si de interventie si veri%i$a periodi$ nivelul de $unoastere a
a$estor planuri de $atre personalul $are isi des%asoara a$tivitatea in $adrul o+ie$tivului de $ult?
%) sta+ileste/sta+iles$ ne$esarul de mi=loa$e te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor si
propune/propun persoanei $u atri+utii de $ondu$ere alo$area de resurse %inan$iare atat in vederea
pro$urarii a$estor mi=loa$e, $at si pentru mentinerea %un$tionalitatii $elor e5istente?
!) asi!ura instruirea periodi$a a personalului propriu si spri=ina instruirea, in partile $e le prives$,
a persoanelor din $ate!oria spe$i%i$a a vi'itatorilor si a persoanelor din a%ara unitatii privind
$unoasterea si respe$tarea instru$tiunilor, re!ulilor si masurilor de aparare impotriva in$endiilor
spe$i%i$e e5ploatarii o+ie$tivelor de $ult, in$lusiv in $eea $e priveste mani%estarile $e prile=uies$
mari a%luente de persoane, pre$um si marile sar+atori reli!ioase?
/) $ola+orea'a permanent $u stru$turile teritoriale $u atri+utii in domeniul $ulturii, $ultelor si
patrimoniului $ultural national, pre$um si $u servi$iile pentru situatii de ur!enta, pentru or!ani'area
$u re!ularitate de e5er$itii de eva$uare, salvare si stin!ere a in$endiilor $orelat parti$ularitatilor
o+ie$tivului?
i) urmareste/urmares$, $u prile=ul instruirilor, apli$atiilor, e5er$itiilor, pre$um si al stin!erii
in$endiilor, modul de interventie, respe$tarea ordinii si prioritatilor la salvarea
+unurilor/e5ponatelor de valoare din la$asurile de $ult, mu'ee, depo'ite, +i+liote$i, ar/ive, ateliere
de restaurare3$onservare, pre$um si altele similare, sta+ilite de persoanele $u atri+utii de $ondu$ere.
Art. 12. 3 In $a'ul produ$erii unui in$endiu, personalul $are isi des%asoara a$tivitatea in $adrul
o+ie$tivelor de $ult a$tionea'a de ur!enta pentru>
a) eva$uarea tuturor utili'atorilor $ladirii, pre$um si a +unurilor importante adapostite, in ordinea
sta+ilita $on%orm art. 1" alin. (-) lit. $)?
+) anuntarea in$endiului la numarul de apel uni$ 112?
$) stin!erea in$endiului $u mi=loa$ele de prima interventie.
CAPI:1* III
&e!uli si masuri spe$i%i$e de prevenire a in$endiilor
la e5ploatarea $onstru$tiilor si spatiilor a%erente
o+ie$tivelor de $ult
)0C:I*N0A 1
Cate!orii de $onstru$tii, spatii si amena=ari
Art. 13. 3 Intr3un o+ie$tiv de $ult, ansam+lu manastires$, $entru e$umeni$ ori altul similar pot
e5ista urmatoarele $ate!orii de $onstru$tii, spatii si amena=ari $u peri$ole ori ris$uri potentiale de
in$endiu si pot %i administrate urmatoarele $ate!orii de terenuri>
a) la$asuri de $ult?
+) $ole$tii mu'eale avand $ara$ter reli!ios si ateliere de restaurare a o+ie$telor mu'eale?
$) +i+liote$i, sali de le$tura, depo'ite de valori si $arte rara/ve$/e si ar/ive?
d) spatii de $a'are pentru personalul propriu, in$lusiv din unitatile de invatamant $are
%un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult?
e) spatii de $a'are pentru persoane din e5terior?
%) spatii destinate in!ri=irii si $a'arii persoanelor varstni$e?
!) spatii destinate in!ri=irii sanatatii?
/) spatii destinate prepararii si servirii mesei?
i) spatii in $are se des%asoara a$tivitati de invatamant?
=) ateliere de produ$tie de diverse tipuri sau in $are se des%asoara a$tivitati de $reatie, de pi$tura si
tiparituri?
@) spatii destinate pro$esului de pani%i$atie?
l) spatii pentru %a+ri$area lumanarilor?
m) spatii $omer$iale?
n) posturi si studiouri de radio si televi'iune?
o) $entrale termi$e?
p) spatii de !arare a autove/i$ulelor?
A) depo'ite de $om+usti+ili li$/i'i ori soli'i?
r) %ond %orestier, pomi$ol, viti$ol, api$ol, a!ri$ol si ane5e !ospodaresti?
s) adaposturi de animale si depo'ite de %ura=e?
t) $ladiri/spatii $u destinatii administrative?
u) depo'ite si ma!a'ii?
v) amena=ari temporare.
)0C:I*N0A a 23a
1+ie$tive in $are se des%asoara a$tivitati
$e presupun pre'enta pu+li$ului
Art. 1-. 3 a utili'area la$asurilor de $ult se asi!ura respe$tarea urmatoarelor masuri>
a) mentinerea usilor de pe $aile de a$$es si eva$uare in po'itie des$/is, in mod o+li!atoriu, pe
timpul slu=+elor reli!ioase $u pu+li$ numeros? in $onditiile unui numar %oarte mare de parti$ipanti
se re$omanda or!ani'area slu=+elor reli!ioase in aer li+er?
+) par$area autoturismelor persoanelor $are parti$ipa la slu=+ele reli!ioase $u pu+li$ numeros, a
atela=elor, auto$arelor si mi$ro+u'elor se %a$e ast%el in$at sa nu se +lo$/e'e $aile de a$$es pentru
autospe$ialele de interventie ale servi$iilor pentru situatii de ur!enta la un eventual in$endiu?
$) asi!urarea suprave!/erii so+elor si a $elorlalte mi=loa$e de in$al'ire $u/%ara a$umulare de
$aldura, din $onstru$tii, pe tot timpul %un$tionarii si intreruperea alimentarii a$estora inainte de
in$eperea slu=+elor reli!ioase?
d) amplasarea mi=loa$elor de in$al'ire la distante de si!uranta %ata de elementele de $onstru$tie,
de$orurile sau mo+ilierul $om+usti+ile?
e) asi!urarea intretinerii $orespun'atoare si veri%i$arii periodi$e a instalatiilor ele$tri$e, a
sistemelor de in$al'ire utili'ate, a aparatelor de preparat si in$al'it /rana si a $osurilor de %um,
pre$um si remedierea tuturor de%e$tiunilor $onstatate la a$estea, de $atre personal autori'at?
%) amena=area de lo$uri spe$iale pentru depunerea lumanarilor aprinse, reali'ate din materiale
in$om+usti+ile, respe$tiv avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2, pre$um +eton, $aramida, metal ori
altele similare, in e5teriorul la$asului de $ult si la distante de si!uranta %ata de $onstru$tii, par$ari,
ve!etatie, ar+ori si materiale $om+usti+ile? lumanarile aprinse se introdu$ in tavi metali$e umplute
$u nisip sau $u apa, iar arderea a$estora se suprave!/ea'a permanent?
!) eva$uarea pe timpul des%asurarii slu=+elor reli!ioase $u pu+li$ numeros din interiorul la$asului
de $ult a $ovoarelor, mo$/etelor, s$aunelor si +an$ilor ne%i5ate de pardoseala si $are pot in!reuna
eva$uarea persoanelor in $a' de in$endiu, $u e5$eptia $elor $are $onstituie o+ie$te de $ult sau $are
se utili'ea'a potrivit traditiei ori ritualurilor reli!ioase?
/) amena=area de ar/ive in la$asurile de $ult se %a$e $u asi!urarea masurilor de prote$tie
$orespun'atoare in vederea limitarii propa!arii in$endiilor?
i) inter'i$erea amena=arii de ar/ive, pre$um si depo'itarea materialelor, re!istrelor, $artilor,
al+umelor, lumanarilor, i$oanelor, $oroanelor, =er+elor in poduri, turnuri, +al$oane, su+soluri, spatii
$omer$iale ori pe $ir$ulatiile interioare si s$arile din la$asurile de $ult?
=) persoanele $are e5er$ita %un$tia de preot sau ori$e alta %un$tie $are presupune e5er$itarea
atri+utiilor de preot re$omanda parti$ipantilor la a$tivitatile de $ult spe$i%i$e sau la slu=+ele
reli!ioase masuri prin$ipale pentru apararea vietii si +unurilor impotriva in$endiilor?
@) la e%e$tuarea de amena=ari temporare $e se utili'ea'a la des%asurarea mani%estarilor reli!ioase
$u pu+li$ numeros se are in vedere nea%e$tarea posi+ilitatilor de eva$uare a persoanelor si
amplasarea a$estora la distante de si!uranta de $onstru$tii?
l) la terminarea pro!ramului de lu$ru se asi!ura, de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul
apararii impotriva in$endiilor, $ontrolul vi'ual al spatiilor, pentru a %i eliminate $au'ele potentiale
de in$endiu $e pot %i datorate a$tivitatilor $are s3au des%asurat?
m) la terminarea a$tivitatilor de $ult spe$i%i$e sau a slu=+elor reli!ioase, instalatia ele$tri$a din
a$este spatii se de$one$tea'a de la sursele de alimentare, $u e5$eptia iluminatului de si!uranta si a
$ir$uitelor $are alimentea'a sistemele si instalatiile de dete$tare, semnali'are si stin!ere a
in$endiilor si de prote$tie $ontra e%ra$tiei.
Art. 12. 3 In salile de e5punere a $ole$tiilor mu'eale avand $ara$ter reli!ios, in atelierele de
restaurare a o+ie$telor mu'eale, pre$um si la a$tivitatile de mu'eo!ra%ie se asi!ura respe$tarea
urmatoarelor masuri>
a) instalatiile ele$tri$e pentru iluminatul o+ie$telor e5puse in vitrine, pe panouri ori pe postamente
se reali'ea'a si se mentin in e5ploatare $on%orm prevederilor normativelor te/ni$e de spe$ialitate si
proie$tului de e5e$utie?
+) standurile $u e5ponate se amplasea'a si se reali'ea'a in asa %el in$at $aile de eva$uare si de
$ir$ulatie destinate pu+li$ului sa %ie permanent li+ere?
$) se evita !ruparea de o+ie$te %oarte valoroase intr3o sin!ura in$apere sau 'ona a $onstru$tiei, $u
e5$eptia situatiilor in $are se asi!ura suprave!/erea permanenta $u personal sau prote=area spatiilor
respe$tive $u sisteme automate de dete$tare, semnali'are ori de stin!ere a in$endiului?
d) $ir$uitul vi'itatorilor se mar$/ea'a o+li!atoriu $u indi$atoare $orespun'atoare de tipul
sa!etilor, in$epand $u usa de intrare in salile de e5punere pana la iesirea din a$estea, iar $ir$ulatia
vi'itatorilor se %a$e intr3un sin!ur sens, su+ suprave!/erea personalului de spe$ialitate instruit in
a$est s$op?
e) se into$mes$ si se a%isea'a planurile de eva$uare a vi'itatorilor?
%) e5ponatele se eva$uea'a, in $a' de in$endiu, potrivit planurilor sta+ilite la art. # lit. %), in
ordinea valorii si importantei a$estora, $u pre$i'area lo$urilor de depo'itare, a personalului destinat
pa'ei, suprave!/erii, manipularii, transportarii, pre$um si a mi=loa$elor te/ni$e ne$esare? pentru
o+ie$tele voluminoase $e nu se pot eva$ua se prevad prelate $are, in $a' de in$endiu, se ume'es$ $u
apa inainte de ase'area lor pe o+ie$tele $e urmea'a a %i prote=ate de a$tiunea %o$ului?
!) se inter'i$e a$$esul pu+li$ului pentru vi'itarea salilor de e5punere pe durata e%e$tuarii
lu$rarilor de reamena=are a a$estora?
/) !estionarea, suprave!/erea, $onservarea, restaurarea, punerea in valoare a e5ponatelor, pre$um
si a$tivitatile de mu'eo!ra%ie se reali'ea'a de $atre personalul $are detine a$este $ompetente,
o+tinute in urma a+solvirii unui pro!ram de %ormare pro%esionala in o$upatiile de%inite pe +a'a
standardelor o$upationale din a$est domeniu? pot presta a$este $ate!orii de a$tivitati si persoanele
din statele mem+re ale *niunii 0uropene sau din $ele mem+re ale Aso$iatiei 0uropene a i+erului
)$/im+ (07:A) 3 parti ale intele!erii privind <ona 0$onomi$a 0uropeana, $are au o+tinut
re$unoasterea $ali%i$arii pentru e5er$itarea o$upatiilor respe$tive?
i) se inter'i$e utili'area pentru in$al'ire a so+elor metali$e sau a altor sisteme de in$al'ire $u
%la$ara, %ara a$umulare de $aldura, neomolo!ate sau $are pre'inta supra%ete in$andes$ente?
=) instalarea stela=elor si a vitrinelor pe $are sunt e5puse tesaturi, tapiserii, $ostume, $usaturi si alte
materiale te5tile, pre$um si amplasarea e5ponatelor din materiale $om+usti+ile se %a$e la distanta de
$el putin 1,"" m %ata de elementele instalatiilor de in$al'ire $entrala si so+ele $u a$umulare de
$aldura?
@) $artile, do$umentele preva'ute $u si!ilii de $eara, $ele s$rise pe diverse per!amente,
vesmintele, pre$um si alte o+ie$te similare se e5pun in vitrine avand sisteme de iluminat ele$tri$ din
e5terior, vitrinele %iind amplasate la distante de si!uranta sta+ilite $on%orm normelor de $onservare
%ata de sursele de $aldura din ve$inatate?
l) se inter'i$e e%e$tuarea lu$rarilor de reprodu$ere a te5telor, %a$similelor, si!iliilor in salile de
e5punere ale mu'eului, a$este lu$rari %iind permise numai in in$aperi separate, amena=ate ade$vat
$erintelor re!lementarilor te/ni$e spe$i%i$e, preva'ute $u instalatii ele$tri$e $orespun'atoare si
dotate $u mo+ilierul ne$esar, de tipul meselor im+ra$ate $u ta+la si al dulapurilor metali$e pentru
pastrarea su+stantelor in%lama+ile sau to5i$e?
m) la e%e$tuarea operatiunilor de $uratare a pardoselilor din materiale $om+usti+ile, a dusumelei,
par$/etului si a altora similare $u li$/ide in%lama+ile si/sau $eara se intrerupe %o$ul in so+e si se
aerises$ in$aperile, pana la eva$uarea totala a !a'elor si us$area pardoselii?
n) se inter'i$e $uratarea $ostumelor, sto%elor, pielariei $u su+stante in%lama+ile, in interiorul
salilor de e5punere?
o) in interiorul atelierelor de restaurare se pastrea'a numai o+ie$tele $are sunt in %a'a de restaurare
e%e$tiva, evitand a!lomerarea $u materiale $are nu sunt stri$t ne$esare? vopselele si solutiile
in%lama+ile se pastrea'a in $antitati $at mai mi$i, $are sa nu depaseas$a ne$esarul pentru o 'i de
lu$ru?
p) in spatiul atelierelor de restaurare se mentine permanent o $uratenie desavarsita, inlaturandu3se
$u ritmi$itate toate deseurile si s$amele $are pot initia in$endii, iar %iarele de $al$at se tin pe
suporturi din materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2, atat in timpul %olosirii, $at si dupa
s$oaterea a$estora din pri'a?
A) $uratarea o+ie$telor3e5ponat din materiale te5tile $u su+stante in%lama+ile pre$um neo%alina,
+en'ina ori altele similare este admisa doar in in$aperi in $are nu e5ista surse de %o$ des$/is,
asi!urandu3se aerisirea $ompleta a in$aperilor, iar li$/idele %olosite se introdu$ numai in $antitatile
ne$esare pentru o 'i de lu$ru?
r) $arpele im+i+ate $u uleiuri, vopsele, la$uri, diluanti sau $u alte su+stante in%lama+ile, %olosite la
$uratarea o+ie$telor3 e5ponat, a pensulelor ori a altor instrumente de lu$ru, se stran! in $utii
metali$e in$/ise $are se eva$uea'a la lo$uri si!ure dupa terminarea 'ilei de lu$ru?
s) su+stantele in%lama+ile sau to5i$e destinate a$tivitatilor de $onservare si restaurare se
pastrea'a/depo'itea'a in in$aperi separate %ata de atelierele de restaurare, $u respe$tarea $erintelor
impuse prin %isele te/ni$e ale produselor respe$tive?
t) la terminarea pro!ramului de lu$ru se asi!ura, de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul
apararii impotriva in$endiilor, $ontrolul vi'ual al spatiilor, pentru a %i eliminate $au'ele potentiale
de in$endiu $e pot %i datorate a$tivitatilor $are s3au des%asurat, $um ar %i deseuri din /artie, $arton,
te5tile, lemn si alte materiale $om+usti+ile?
u) la terminarea pro!ramului de lu$ru, instalatia ele$tri$a din a$este spatii se de$one$tea'a de la
sursele de alimentare, $u e5$eptia iluminatului de si!uranta si a $ir$uitelor $are alimentea'a
sistemele si instalatiile de dete$tare, semnali'are si stin!ere a in$endiilor si de prote$tie $ontra
e%ra$tiei.
Art. 1#. 3 a +i+liote$i, sali de le$tura, depo'ite de valori si $arte rara/ve$/e si ar/ive se asi!ura
respe$tarea urmatoarelor masuri>
a) $artile, $ataloa!ele, manus$risele, %isele, pre$um si do$umentele a%late pe suport ele$troni$ se
depo'itea'a in ra%turi sau, dupa $a', in stive $on%e$tionate din materiale avand $lasa de rea$tie la
%o$ minim A2 sau din lemn i!ni%u!at ori prote=at prin metode similare, in in$aperi $u parametrii de
mediu si nivel de per%ormanta ade$vate, ast%el in$at sa %ie %erite de %o$?
+) intre ra%turile sau stivele de depo'itare se asi!ura spatii li+ere su%i$iente pentru a$$esul si
eva$uarea operativa in $a' de ne$esitate?
$) in situatia detinerii unor e5emplare si/sau $ole$tii $u valoare deose+ita, uni$ate, $arti rare, $arti
de patrimoniu, monede, +an$note, pre$um si a altor valori, se asi!ura masuri spe$iale de prote$tie,
potrivit re!lementarilor te/ni$e, iar in $a' de in$endiu se are in vedere salvarea lor $u prioritate?
d) pentru prote$tia +unurilor de valoare, +i+liote$ile, depo'itele de valori si $arte rara/ve$/e si
ar/ivele se e$/ipea'a $u sistemele, instalatiile si mi=loa$ele te/ni$e $orespun'atoare de aparare
impotriva in$endiilor, potrivit pre'entelor dispo'itii !enerale si re!lementarilor te/ni$e, $are se
mentin in stare de %un$tionare pe toata durata e5ploatarii $onstru$tiilor?
e) sistemul de in$al'ire este de tip $entral, instalatia ele$tri$a in!ropata, iar $orpurile de iluminat
si ta+lourile ele$tri$e etanse?
%) in$aperile %olosite in s$opul pastrarii si depo'itarii valorilor si $artilor rare/ve$/i se separa %ata
de restul $onstru$tiei prin pereti re'istenti la %o$ &0I 18" si plansee re'istente la %o$ &0I 12", iar
prote$tia !olurilor se reali'ea'a $u usi re'istente la %o$ preva'ute $u dispo'itive de in$/idere
automata sau de autoin$/idere, tip 0I312"3C, $are se mentin in stare permanenta de %un$tionare?
!) in situatia in $are in$aperile %olosite in s$opul pastrarii si depo'itarii valorilor si $artilor
rare/ve$/i sunt amplasate in $onstru$tii in$adrate in $ate!oria monumentelor istori$e, prevederile
mentionate la lit. %) au $ara$ter de re$omandare, urmand a %i luate, de la $a' la $a', numai masuri
alternative de im+unatatire a se$uritatii la in$endiu posi+il de reali'at, %ara a%e$tarea $ara$terului
monumentului?
/) se inter'i$e depo'itarea valorilor, a o+ie$telor mu'eale si a do$umentelor in $ladiri si in
in$aperi situate in apropierea atelierelor de prelu$rare a materialelor $om+usti+ile, a lo$urilor unde
se lu$rea'a $u %o$ des$/is sau a depo'itelor $u su+stante $om+usti+ile li$/ide?
i) pentru sistemele de in$al'ire si iluminat ele$tri$ se asi!ura respe$tarea masurilor preva'ute la art.
12, a$ordandu3se atentie deose+ita mentinerii temperaturii in raport $u indi$ii de $onservare
spe$i%i$i o+ie$telor mu'eale?
=) prin amplasarea ra%turilor in +i+liote$i, depo'ite de valori si ar/ive se asi!ura $uloarele de
a$$es, $ir$ulatie si interventie ne$esare, $are in permanenta tre+uie sa %ie li+ere, inter'i$andu3se $u
desavarsire a!lomerarea o+ie$telor si a do$umentelor in ra%turi sau a!lomerarea de ra%turi in
depo'ite?
@) in interiorul depo'itelor de valori sunt inter'ise $u desavarsire %umatul si %olosirea %o$ului
des$/is, a lumanarilor, a lampilor $u petrol sau !a', a $andelelor si a altor dispo'itive similare,
pre$um si pastrarea li$/idelor in%lama+ile?
l) la depo'itele de valori se asi!ura $el putin doua $ai de a$$es spre e5terior, pentru eva$uarea in
si!uranta a persoanelor si a materialelor adapostite, iar in $a'ul pastrarii %ondului si $ole$tiilor de
$arte se utili'ea'a ra%turi $on%e$tionate din materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2 sau din
lemn i!ni%u!at ori prote=at prin metode similare, $u spatii su%i$iente de a$$es atat intre ra%turi, $at si
intre ra%turi si pereti?
m) in su+soluri, poduri, pre$um si in in$aperi situate mai sus de nivelul parterului nu este admisa
amplasarea depo'itelor de valori, de$at da$a sunt preva'ute ast%el de spatii prin proie$t, $u
amena=area $orespun'atoare?
n) se inter'i$e a$$esul persoanelor neautori'ate?
o) in salile de le$tura se inter'i$ %umatul, utili'area mi=loa$elor de iluminat $u %la$ara si a %o$ului
des$/is, iar a$$esul persoanelor se limitea'a numeri$, pentru evitarea supraa!lomerarii? elementele
de mo+ilier a%erente, pre$um mese si s$aune, se amplasea'a mentinand %un$tionale $aile de
$ir$ulatie interioare, pentru a nu %i a%e$tata eva$uarea persoanelor in $a' de in$endiu?
p) la terminarea pro!ramului de lu$ru se asi!ura, de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul
apararii impotriva in$endiilor, $ontrolul vi'ual al spatiilor, pentru a %i eliminate $au'ele potentiale
de in$endiu $e pot %i datorate a$tivitatilor $are s3au des%asurat, $um ar %i deseuri din /artie, $arton,
te5tile, lemn si alte materiale $om+usti+ile?
A) la terminarea pro!ramului de lu$ru, instalatia ele$tri$a din a$este spatii se de$one$tea'a de la
sursele de alimentare, $u e5$eptia iluminatului de si!uranta si a $ir$uitelor $are alimentea'a
sistemele si instalatiile de dete$tare, semnali'are si stin!ere a in$endiilor si de prote$tie $ontra
e%ra$tiei.
Art. 17. 3 a spatiile de $a'are pentru personalul propriu, in$lusiv din unitatile de invatamant $are
%un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult sau pentru persoane din e5terior, amplasate in $onstru$tii
tip $/ilii, in $ase de oaspeti, in $amine sau in altele similare se asi!ura respe$tarea urmatoarelor
masuri>
a) se mentine in permanenta pra$ti$a+ilitatea $ailor de eva$uare a persoanelor si a $elor de a$$es
pentru %ortele de interventie?
+) se inter'i$e +lo$area $ailor de eva$uare din $onstru$tii sau redu$erea !a+aritelor a$estora prin
depo'itarea de materiale, elemente de mo+ilier, o+ie$te ele$tro$asni$e, aran=amente %lorale,
$om+usti+ili soli'i, re$ipiente avand $om+usti+ili li$/i'i ori altele similare, pre$um si prin par$area
in mod ne$orespun'ator a mi=loa$elor de transport si a autoturismelor in imediata ve$inatate a
iesirilor spre e5terior?
$) se inter'i$ amplasarea pe $aile de eva$uare a usilor %alse, a o!lin'ilor, a draperiilor si a altor
de$oruri ori elemente similare $are pot deruta persoanele $are se eva$uea'a in $a'ul produ$erii unui
in$endiu, pre$um si amena=area de +o5e pentru depo'itarea materialelor, alimentelor,
$om+usti+ililor ori $u alte destinatii su+ rampele de s$ari?
d) in $a'ul amplasarii, pe s$arile de pe $aile de eva$uare, a unor traverse ori $ovoare, a$estea se
%i5ea'a pe %ie$are treapta $u +a!/ete metali$e ori $u alte elemente spe$i%i$e, ast%el in$at sa se
e5$luda posi+ilitatea de impiedi$are a persoanelor pe timpul eva$uarii, in $a'ul produ$erii unui
in$endiu?
e) in s$opul asi!urarii $onditiilor pentru eva$uarea persoanelor din asemenea spatii, se mar$/ea'a
$lar si vi'i+il si se iluminea'a, pe intrea!a durata a intuneri$ului, $aile de eva$uare, iar usile
amplasate pe a$estea se prevad $u sensul de des$/idere spre e5terior si se mentin in permanenta
des$uiate?
%) sunt o+li!atorii asi!urarea alarmarii si anuntarii, in $a' de in$endiu, a persoanelor $a'ate, $u
mi=loa$e ade$vate tipului de utili'atori si dinainte sta+ilite si $unos$ute de $atre a$estia, ast%el in$at
sa nu se produ$a pani$a, pre$um si mentinerea permanenta a %un$tionalitatii iluminatului de
si!uranta?
!) personalul o+ie$tivului este instruit de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul apararii
impotriva in$endiilor asupra modului distin$t, spe$i%i$, in $are se %a$e alarmarea, anuntarea si
orientarea persoanelor spre iesiri, pre$um si privind $oordonarea e%e$tiva a eva$uarii persoanelor
adapostite, mai ales pentru turisti, vi'itatori, persoane $are nu se pot eva$ua sin!ure, $opii si +atrani?
/) se inter'i$ utili'area, in asemenea spatii, a mi=loa$elor de iluminat $u %la$ara de tipul
lumanarilor, lampilor $u petrol si a altora similare, $u e5$eptia o+ie$tivelor de $ult amplasate in
'one neele$tri%i$ate, pre$um si %umatul?
i) aprinderea $andelelor si lumanarilor este permisa doar pe durata $at persoanele $a'ate se a%la in
$amere? pe timpul de odi/na se permite utili'area a$estora doar in $onditiile amplasarii pe suporturi
avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2 si a%late la distante de si!uranta %ata de elemente $are se pot
aprinde usor, pre$um perdele, draperii, $arti, mo+ilier, im+ra$aminte, de$oruri interioare din
materiale $om+usti+ile?
=) in podurile $ladirilor in $are sunt amena=ate spatii de $a'are nu se permite depo'itarea
materialelor $om+usti+ile si des%asurarea unor a$tivitati $are pot pune in peri$ol viata persoanelor
$a'ate, de tipul spalatoriilor, atelierelor, ma!a'iilor, a%umatoriilor?
@) se asi!ura veri%i$area si $uratarea periodi$a a so+elor si a $osurilor de eva$uare a %umului,
pre$um si remedierea operativa a de%e$tiunilor $onstatate la veri%i$area a$estora?
l) se inter'i$e utili'area mi=loa$elor de in$al'ire improvi'ate? in situatia utili'arii in $amere a
mi=loa$elor de in$al'it ele$tri$e, a$estea se amplasea'a pe suporturi avand $lasa de rea$tie la %o$
minim A2 la distante de si!uranta %ata de materialele si mo+ilierul din materiale $om+usti+ile si se
mentin ra$ordate la retea doar pe durata $at se asi!ura suprave!/erea, %iind o+li!atorie s$oaterea de
su+ tensiune inainte de in$eperea perioadelor de odi/na?
m) personalul propriu si persoanele $a'ate in spatiile destinate primirii oaspetilor din in$inta
o+ie$tivelor de $ult se instruies$ de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul apararii impotriva
in$endiilor pentru $unoasterea si respe$tarea re!ulilor de prevenire a in$endiilor la e5ploatarea
mi=loa$elor de in$al'ire si a instalatiilor ele$tri$e, privind sistemul e5istent de alarmare in $a' de
in$endiu, eva$uarea $onstru$tiei in $a' de in$endiu, pre$um si $u privire la interdi$tia %umatului si a
utili'arii %o$ului des$/is?
n) in %ie$are $amera se pun la dispo'itia utili'atorilor in%ormatii $lare s$rise, in$lusiv in lim+i de
$ir$ulatie internationala, privind posi+ilitatile de alarmare, alertare, eva$uare in $a' de in$endiu,
pre$um si modul in $are tre+uie sa se a$tione'e in $a' de in$endiu, ade$vate tuturor $ate!oriilor de
utili'atori?
o) planul de eva$uare se into$meste si se a%isea'a $on%orm normelor !enerale de aparare
impotriva in$endiilor.
Art. 18. 3 In%ormatiile $are se pun la dispo'itia persoanelor $a'ate tre+uie sa $uprinda $el putin
urmatoarele re!uli privind $omportarea in $a' de in$endiu produs in spatiul de $a'are>
a) da$a in$endiul este in $amera se pro$edea'a la parasirea imediata a in$aperii, a$tionarea
+utonului de semnali'are, da$a $onstru$tia este e$/ipata $u ast%el de sistem, si anuntarea
personalului de la re$eptie sau a $elui responsa+il $u administrarea a$estor spatii?
+) pentru eva$uarea de la nivelurile superioare ale $ladirii se %oloses$ intotdeauna s$arile de
eva$uare mentionate in planul de eva$uare? nu se %oloses$ li%turile?
$) da$a in$endiul nu este in propria $amera de $a'are se pro$edea'a la parasirea in$aperii, da$a
a$est lu$ru poate %i %a$ut in si!uranta? la parasirea $amerei de $a'are se urmareste luarea $/eii de la
intrare pentru situatia in $are in$endiul +lo$/ea'a $alea de eva$uare si utili'atorul tre+uie sa se
intoar$a in $amera?
d) pentru a veri%i$a da$a in$endiul se mani%esta pe $oridor, se pro$edea'a la veri%i$area, $u dosul
palmei, a temperaturii usii de $orespondenta $u a$esta? in situatia in $are usa este re$e, din po'itia
aple$at spre pardoseala $u umarul spri=init de usa se pro$edea'a la des$/iderea a$esteia $u atentie?
se are in vedere $a in$/iderea usii tre+uie sa se %a$a imediat $e se $onstata $a din$olo de a$easta
sunt %la$ari, iar par$ur!erea distantei pana la s$ara de eva$uare, in situatia in $are $oridorul este
inundat $u %um, se reali'ea'a din po'itia aple$at sau taras, avand in vedere $a 'ona dinspre
pardoseala este mai putin a%e$tata de %um?
e) in situatia in $are usa este %ier+inte, a$easta nu se des$/ide, $i se etansea'a $u prosoape sau
$ear$ea%uri umede?
%) in $a'ul in $are $oridorul sau s$arile sunt impra$ti$a+ile din $au'a %umului, utili'atorii tre+uie
sa ramana in $amera, $u mentinerea in$/isa a usii?
!) se pro$edea'a la anuntarea in$endiului la numarul de apel uni$ 112.
Art. 1.. 3 In $a'ul spatiilor de $a'are $are deserves$ !radinitele ori $resele, suplimentar %ata de
prevederile art. 17 se au in vedere si urmatoarele masuri>
a) spatiile de a$est tip se amplasea'a e5$lusiv la parterul $ladirilor, $at mai aproape de $alea de
eva$uare?
+) amplasarea paturilor in dormitoare se %a$e ast%el in$at sa %ie asi!urate $uloare de tre$ere pentru
salvarea $opiilor si eva$uarea in $a' de in$endiu?
$) se asi!ura personal instruit si su%i$ient, in raport $u numarul si varsta $opiilor, pentru
suprave!/erea permanenta a dormitoarelor pe timpul $at $opiii se odi/nes$, atat pe durata 'ilei, $at
si pe $ea a noptii, si salvarea ori eva$uarea a$estora in eventualitatea produ$erii unui in$endiu?
d) personalului de suprave!/ere i se reparti'ea'a nominal, $on$ret si in detaliu responsa+ilitatea
salvarii si eva$uarii $opiilor, ast%el in$at a$esta sa $unoas$a in $e se$tor a$tionea'a si $are sunt
$opiii de a $aror salvare raspunde?
e) se asi!ura, prin suprave!/erea permanenta, edu$atia $opiilor si masuri te/ni$e, $onditii pentru
eliminarea $ompleta a posi+ilitatii $opiilor de a intra in $onta$t dire$t $u elemente ale instalatiilor
ele$tri$e, de =o$ $u %o$ul des$/is ori de a$$es in spatii $u peri$ol de in$endiu, pre$um +u$atariile,
$entralele termi$e, podurile, su+solurile, turnurile si alte asemenea lo$uri?
%) se asi!ura e$/iparea $u instalatii de in$al'ire $entrala, iar atun$i $and, din motive =usti%i$ate,
a$est lu$ru nu este posi+il, se pot utili'a so+e $u a$umulare de $aldura, e5e$utate $u usitele de
alimentare in e5terior.
Art. 2". 3 a spatiile destinate in!ri=irii si $a'arii persoanelor varstni$e si, respe$tiv, in!ri=irii
sanatatii, suplimentar %ata de $erintele de la art. 17 se au in vedere si urmatoarele masuri>
a) amplasarea in$aperilor si a spatiilor destinate in!ri=irii si $a'arii persoanelor, mai ales $ele
utili'ate de persoane $are nu se pot deplasa sin!ure, se %a$e de re!ula la parterul $ladirilor si $at mai
aproape de $alea de eva$uare?
+) se asi!ura suprave!/erea periodi$a sau, dupa $a', permanenta a persoanelor in %un$tie de
!radul de mo+ilitate, varsta si starea de sanatate, ast%el in$at sa se elimine posi+ilitatile de
mani%estare a unor $au'e potentiale de in$endiu $e pot %i determinate de a$estea, pre$um lasarea la
indemana a unor o+ie$te ori materiale $are %a$ilitea'a aprinderea %o$ului de tipul $/i+rituri si
+ri$/ete, a mi=loa$elor de in$al'ire ori a altor aparate ele$tri$e?
$) se asi!ura mi=loa$e te/ni$e ade$vate si %a$il de manevrat, amplasate in imediata ve$inatate a
paturilor, pre$um sonerii, dispo'itive opti$e ori de alt tip, ade$vate tuturor $ate!oriilor de persoane
$a'ate, prin $are a$estea, mai ales $ele $are nu se pot deplasa sin!ure ori pre'inta di'a+ilitati, sa
poata anunta operativ personalului de suprave!/ere o situatie deose+ita $onstatata?
d) se asi!ura instruirea personalului de suprave!/ere asupra modalitatilor pra$ti$e de asi!urare a
eva$uarii si salvarii persoanelor $are nu se pot eva$ua sin!ure si dotarea $u mi=loa$e te/ni$e
spe$i%i$e ade$vate, in $antitatile ne$esare, pre$um $aru$ioare, tar!i, paturi, $ar=e, $adre pentru
spri=in ori altele similare?
e) in %un$tie de !radul de mo+ilitate ori tipul de di'a+ilitate a persoanelor, este ne$esar $a modul
de distri+uire a a$estora in saloane ori $amere sa %ie e$/ili+rat, ast%el in$at sa poata permite
personalului de suprave!/ere reparti'at pe in$aperi salvarea a$estora in $el mai s$urt timp posi+il?
%) pentru spatiile in $are se a%la persoane $u de%i$iente de vedere se asi!ura mar$area dire$tiei si
sensului de eva$uare prin pi$to!rama in relie% $orespun'atoare, amplasata pe perete la o inaltime de
$ir$a 12" $m %ata de pardoseala?
!) in vederea $unoasterii permanente, de $atre personalul medi$al sau de suprave!/ere, a
posi+ilitatii de deplasare ori eva$uare a persoanelor, se sta+ileste mar$area si montarea de eti$/ete
pe usile $amerelor si in dreptul paturilor.
Art. 21. 3 a spatiile destinate in!ri=irii si $a'arii persoanelor varstni$e si, respe$tiv, in!ri=irii
sanatatii, eti$/etele preva'ute la art. 2" lit. !) se mar$/ea'a $u urmatoarele $ulori>
a) rosu> persoane $are nu se pot eva$ua sin!ure?
+) !al+en> persoane $are ne$esita spri=in la eva$uare?
$) verde> persoane $are se pot eva$ua sin!ure.
Art. 22. 3 a spatiile destinate prepararii si servirii mesei de $atre personal propriu sau persoane
din e5terior, in$lusiv in re!im de asistati so$ial, se asi!ura urmatoarele masuri>
a) veri%i$area periodi$a a mi=loa$elor de preparat si in$al'it /rana si remedierea de indata a
de%i$ientelor $onstatate, in asa %el in$at sa %ie e5$luse s$apari de !a'e ori s$ur!eri de li$/ide
in%lama+ile?
+) evitarea pre!atirii pe plita a diverselor preparate, da$a a$estea pot pre'enta peri$ol de in$endiu
prin prelin!erea !rasimilor pe plita din tavi sau din vase umplute peste limita ori manipularea
ne$orespun'atoare a a$estora?
$) mi=loa$ele de preparat si in$al'it /rana si !ratarele pentru %ript se prevad $u /ote avand site de
prote$tie?
d) /otele si tu+ulaturile de ventilare a%erente a$estora, !ratarele pentru %ript, $uptoarele pentru
$opt si $otloanele se $urata si se de!resea'a saptamanal si ori de $ate ori este nevoie, inter'i$andu3
se $u desavarsire $uratarea a$estora prin ardere?
e) amena=area salilor pentru servirea mesei se %a$e $u mentinerea spatiilor de si!uranta intre
elementele de mo+ilier spe$i%i$e ast%el in$at sa %ie asi!urate $ir$ulatiile interioare, mar$area $ailor
de eva$uare, iar pentru usile amplasate pe $aile de eva$uare se asi!ura sensul de des$/idere spre
e5terior, pre$um si mentinerea des$uiata a a$estora pe intrea!a durata $at sunt pre'ente persoane in
sala?
%) se inter'i$ amplasarea, pe $aile de eva$uare, a unor o+ie$te $are pot in!reuna eva$uarea in $a'
de in$endiu, pre$um aran=amente %lorale, draperii, $uiere, o!lin'i ori alte elemente de mo+ilier,
pre$um si e5istenta unor pra!uri si a unor $ovoare ori mo$/ete ne%i5ate pe pardoseala?
!) la terminarea pro!ramului de lu$ru se asi!ura, de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul
apararii impotriva in$endiilor, $ontrolul vi'ual al spatiilor, pentru a %i eliminate $au'ele potentiale
de in$endiu $e pot %i datorate a$tivitatilor $are s3au des%asurat?
/) la terminarea pro!ramului de lu$ru in a$este $ate!orii de spatii se asi!ura o+li!atoriu
intreruperea alimentarii $u ener!ie ele$tri$a si !a'e, oprirea masinilor, utila=elor, aparatelor,
dispo'itivelor, veri%i$area in$/iderii tuturor ro+inetelor de !a' de pe $ondu$te si re$ipiente,
eva$uarea deseurilor re'ultate in urma des%asurarii a$tivitatii si e%e$tuarea $urateniei la lo$ul de
mun$a, stin!erea luminilor, in$uierea si predarea $/eilor la lo$urile sta+ilite de persoanele $u
atri+utii de $ondu$ere?
i) se a%isea'a instru$tiuni spe$i%i$e privind modul de operare si manevrare a sistemelor,
instalatiilor si utila=elor mentionate la lit. /), a e$/ipamentelor de preparare a /ranei si a instalatiilor
si mi=loa$elor spe$i%i$e de stin!ere a in$endiilor, indeose+i a $elor datorate uleiurilor si !rasimilor.
Art. 23. 3 a e5ploatarea spatiilor in $are se des%asoara a$tivitati de invatamant de toate !radele, in
institute de invatamant superior, a$ademii, seminare teolo!i$e, pre$um si in altele similare se
asi!ura urmatoarele masuri>
a) in salile de $lasa sau de $ursuri nu se admite a$$esul unui numar mai mare de persoane de$at
$el sta+ilit?
+) se inter'i$ %umatul si utili'area %o$ului des$/is in ast%el de spatii, pre$um si iluminarea $u
%la$ara des$/isa ori prin intermediul lumanarilor, $/i+riturilor, %a$lelor ori al altor mi=loa$e similare?
$) atun$i $and in pro$esul de invatamant sunt ne$esare si se utili'ea'a o+ie$te spe$i%i$e de $ult
$are presupun pre'enta %o$ului des$/is sau a su+stantelor in$andes$ente, pre$um lumanari, $adelnite
ori alte o+ie$te similare, se asi!ura masurile de aparare impotriva in$endiilor de $atre $adrele
dida$ti$e si personalul impli$at, prin mentinerea a$estor o+ie$te la distante de si!uranta %ata de ori$e
element $om+usti+il pre$um mo+ilier, $ovoare, mo$/ete, draperii, perdele, o+ie$te de
im+ra$aminte, $arti sau alte materiale $om+usti+ile?
d) in a$tivitatile de invatamant se a$orda atentie deose+ita transmiterii $atre elevi, studenti ori alti
parti$ipanti la pro$esul edu$ational a tuturor re!ulilor de aparare impotriva in$endiilor $are tre+uie
respe$tate la utili'area a$estor $ate!orii de mi=loa$e si o+ie$te de $ult $e presupun utili'area %o$ului
des$/is?
e) in salile si in$aperile in $are in$al'irea se %a$e $u so+e, alimentarea $u $om+usti+il a a$estora se
intrerupe inainte de a$$esul utili'atorilor in interiorul lor?
%) $ovoarele, mo$/etele, presurile utili'ate in a$este spatii, pe /oluri, $oridoare, $uloare si s$ari se
%i5ea'a pe pardoseala, pentru a nu impiedi$a eva$uarea utili'atorilor in $a' de in$endiu?
!) la amplasarea mo+ilierului in a$este $ate!orii de sali si in$aperi se asi!ura $uloare de $ir$ulatie
$orespun'ator dire$tionate, iar in $onditiile in $are $apa$itatea salilor depaseste 2" de persoane,
s$aunele si +an$ile se %i5ea'a de pardoseala?
/) se inter'i$e amplasarea meselor, s$aunelor, +an$ilor, %isetelor sau a altui mo+ilier in apropierea
usilor de eva$uare sau pe $ir$ulatiile, /olurile, $uloarele $are $onstituie $ai de eva$uare in $a' de
in$endiu?
i) se into$mes$ si se a%isea'a, la lo$ vi'i+il, planurile de eva$uare a persoanelor.
Art. 2-. 3 a e5ploatarea spatiilor in $are %un$tionea'a !radinite si $rese, suplimentar %ata de
$erintele preva'ute la art. 1. si 23, se au in vedere si urmatoarele>
a) se asi!ura atat masuri de suprave!/ere permanenta, $at si $onditii te/ni$e pentru eliminarea
posi+ilitatii a$$esului $opiilor in alte spatii de$at $ele spe$ial destinate pro$esului de invatamant,
pre$um $ele in $are se prepara /rana, in depo'ite, ma!a'ii, poduri, su+soluri te/ni$e, pivnite ori in
alte spatii si lo$uri in $are a$estia ar putea provo$a in$endii?
+) se inter'i$ %umatul si utili'area %o$ului des$/is de $atre personalul $u atri+utii de edu$ator si $el
de suprave!/ere in ast%el de in$aperi sau in $ele alaturate, pre$um si iluminarea $u %la$ara des$/isa
in poduri, ar/ive, ma!a'ii, alte in$aperi, spatii si lo$uri $u ris$ de in$endiu din $onstru$tiile in $are
a$estea sunt amplasate?
$) personalul $u atri+utii de edu$ator urmareste $a prin pro$esul dida$ti$ sa $omuni$e $opiilor
re!ulile elementare privind apararea impotriva in$endiilor si modul de eva$uare a salilor de $lasa, a
dormitoarelor si a $elorlalte spatii utili'ate, in $a'ul produ$erii unui in$endiu, si sa asi!ure insusirea
a$estora de $atre $opii.
)0C:I*N0A a 33a
1+ie$tive in $are se des%asoara a$tivitati produ$tive
sau de $reatie
Art. 22. 3 In atelierele de prelu$rare primara si superioara a lemnului se asi!ura urmatoarele
masuri>
a) instalatiile ele$tri$e de %orta si iluminat tre+uie sa $orespunda mediului de lu$ru in $are sunt
amplasate, $ara$teri'at de pre'enta parti$ulelor de pra% si, respe$tiv, a peri$olului de e5plo'ie, iar
veri%i$area, e5ploatarea si intretinerea a$estora se %a$ numai de personal autori'at, in $onditiile le!ii?
+) in$al'irea atelierelor de prelu$rare a lemnului se asi!ura $u instalatii de in$al'ire $entrala, iar
atun$i $and, din motive =usti%i$ate, a$est lu$ru nu este posi+il, la atelierele $u supra%ete de
ma5imum 3"" m
2
se pot utili'a so+e $u a$umulare de $aldura, e5e$utate $u usitele de alimentare in
e5terior?
$) se inter'i$e utili'area so+elor %ara a$umulare de $aldura, a $elor metali$e, a radiatoarelor
ele$tri$e sau a ori$aror sisteme de in$al'ire $are pre'inta supra%ete in$andes$ente?
d) se inter'i$ ase'area si us$area materialelor $om+usti+ile pe so+e sau pe $orpuri de in$al'ire?
e) se admite introdu$erea materialului lemnos in ateliere numai in $antitatile stri$t ne$esare
des%asurarii pro$esului de produ$tie pentru un s$/im+ de lu$ru, iar stivuirea a$estuia se %a$e
ordonat, ast%el in$at sa nu a%e$te'e utili'area $orespun'atoare a $ailor de eva$uare a persoanelor?
%) se inter'i$e a$umularea deseurilor in ateliere, mai ales in apropierea elementelor $omponente
ale utila=elor pre$um motoare ele$tri$e de a$tionare, la!are $alde, $ondu$toare ele$tri$e, $orpuri de
in$al'ire ori $ondu$te a%erente ale a$estora?
!) deseurile e5/austa+ile re'ultate din pro$esul de %a+ri$atie se eva$uea'a in mod $ontinuu, prin
instalatiile de transport pneumati$ de e5/austare, iar pra%ul de lemn re'ultat din prelu$rare se
$ole$tea'a si depo'itea'a separat de $elelalte deseuri?
/) saptamanal, la terminarea lu$rului se %a$e $uratenie !enerala, prin indepartarea pra%ului depus
pe utila=e, motoare, aparate, $orpuri de in$al'ire si iluminat, pereti, tavane, pre$um si alte elemente
ale $onstru$tiilor sau instalatiilor, evitandu3se antrenarea si raspandirea norilor de pra% in in$inta?
i) se inter'i$ %umatul si utili'area %o$ului des$/is in atelierele de prelu$rare a lemnului, iar pastrarea
materialelor in%lama+ile sau e5plo'ive utili'ate in pro$esul te/nolo!i$ se %a$e numai in $antitatile
ne$esare unui s$/im+ de lu$ru?
=) se inter'i$e e5ploatarea utila=elor in $a'ul neasi!urarii %un$tionarii instalatiilor de e5/austare la
parametrii proie$tati?
@) se inter'i$e lu$rul la masinile de sle%uit us$at sau la alte utila=e la $are se poate produ$e
ele$tri$itatea stati$a %ara utili'area e$/ipamentului individual de prote$tie ade$vat?
l) pentru eva$uarea !a'elor din atelierele de prelu$rare superioara a lemnului se asi!ura un sistem
de eva$uare a aerului vi$iat si de introdu$ere a aerului proaspat, independent de ventilarea altor
ateliere?
m) $arpele im+i+ate $u uleiuri, vopsele, la$uri, diluanti et$., %olosite in pro$esul de produ$tie,
pensulele ori alte instrumente se stran! in $utii metali$e in$/ise, $are se eva$uea'a la lo$uri si!ure
dupa terminarea 'ilei de lu$ru?
n) $ole$tarea si eva$uarea deseurilor se %a$ periodi$, $on%orm instru$tiunilor de e5ploatare?
o) la terminarea pro!ramului de lu$ru, instalatia ele$tri$a din a$este spatii se de$one$tea'a de la
sursele de alimentare, $u e5$eptia iluminatului de si!uranta si a $ir$uitelor $are alimentea'a
sistemele si instalatiile de dete$tare, semnali'are si stin!ere a in$endiilor?
p) $ar$asele utila=elor a$tionate ele$tri$ tre+uie preva'ute $u elemente de le!are la pamant pentru
s$ur!erea ele$tri$itatii stati$e.
Art. 2#. 3 a ateliere de $on%e$tii, te5tile, tesatorii se asi!ura urmatoarele masuri>
a) instalatia de iluminat din ateliere se reali'ea'a de tip etans, asi!urandu3se inlaturarea 'ilni$a a
pra%ului de pe a$easta?
+) la amplasarea utila=elor spe$i%i$e in ateliere si a elementelor de mo+ilier ne$esare, pre$um mese
de $roit, $al$at, s$aune, tre+uie sa %ie asi!urate $uloarele de eva$uare in $a' de in$endiu pentru
personal?
$) masinile de $usut si $ele de tesut a$tionate ele$tri$, pri'ele, ste$/erele si %isele de $one$tare se
mentin in stare per%e$ta de %un$tionare, ne%iind permise ni$iun %el de improvi'atii, prote=andu3se
totodata $a+lurile pentru evitarea deteriorarilor $are pot $ondu$e la s$urt$ir$uite si ele$tro$utari?
d) la terminarea pro!ramului de lu$ru sau $and %un$tionarea masinilor de $usut ori de tesut este
intrerupta pentru o perioada mai mare de timp, a$estea se s$ot de su+ tensiune?
e) toate deseurile de materiale utili'ate, pre$um pan'a, sto%a, lana, $ati%ea, +um+a$, vata, 'e!ras
et$. re'ultate din a$tivitatea produ$tiva se stran! in $osuri sau in $utii si se eva$uea'a din ateliere la
s%arsitul pro!ramului de lu$ru, depo'itandu3se in lo$urile spe$ial amena=ate pentru $ole$tarea lor?
%) operatiile de $uratare a produselor din materialele te5tile $u +en'ina, neo%alina ori alte su+stante
in%lama+ile se %a$ in aer li+er sau in in$aperi separate, %erite de ori$e sursa de %o$, $u ventilatie
normala, naturala sau me$ani$a, numai la lumina 'ilei?
!) pe durata e%e$tuarii operatiilor de $al$at, %iarele ele$tri$e de $al$at se asa'a pe suporturi
in$om+usti+ile, avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2, iar dupa %olosire a$estea se de$one$tea'a de
la sursa de $urent?
/) se inter'i$e depo'itarea materialelor utili'ate in apropierea sistemelor de in$al'ire?
i) pentru utila=ele $are in timpul %un$tionarii produ$ ele$tri$itate stati$a, se asi!ura le!area la
instalatia de impamantare?
=) in situatiile in $are in timpul lu$rului apar sla+iri de me$anisme, %re$ari, ruperi si de%ormari ale
pieselor $omponente, se asi!ura oprirea de indata a %un$tionarii utila=elor, pana la remedierea
de%i$ientelor?
@) se asi!ura $uratarea tu+ulaturii de eva$uare a s$amelor de la masini, a$olo unde este preva'uta
asemenea instalatie, $el putin o data pe luna?
l) se asi!ura in mod sistemati$ $uratarea atat a ra'+oaielor me$ani$e si manuale, $at si a
in$aperilor, iar instalatia de ventilatie se mentine in %un$tionare pe toata durata $at ra'+oaiele sunt in
lu$ru?
m) se asi!ura $uratarea instalatiilor ele$tri$e montate aparent de s$amele si pra%ul re'ultate din
a$tivitatea produ$tiva, $el putin o data pe saptamana.
Art. 27. 3 In atelierele de prelu$rari me$ani$e, in$lusiv $ele $are presupun utili'area %o$ului
des$/is ori a sudarii, se asi!ura urmatoarele masuri>
a) pardoseala atelierelor de sudura si de taiere a metalelor se reali'ea'a din materiale
in$om+usti+ile, avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2(%l)?
+) la prelu$rarea metalelor la re$e prin as$/iere, se asi!ura adoptarea masurilor ast%el in$at as$/iile
in$inse sa nu $ada in lo$urile unde se pot !asi materiale $om+usti+ile?
$) la $ontrolul periodi$ al masinilor si utila=elor sau la terminarea lu$rului nu se %oloses$, pentru
iluminat, mi=loa$e $are utili'ea'a %la$ara des$/isa, pentru a$este operatiuni utili'andu3se lampi
portative?
d) se asi!ura inlaturarea, din imediata ve$inatate a masinilor si a utila=elor $are produ$ s$antei in
timpul lu$rului, a ori$aror materiale $om+usti+ile si se prote=ea'a $orespun'ator pardoselile din
apropiere, prin pla$are ori a$operire $u materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2(%l), de
e5emplu prin a$operire $u %oi de ta+la?
e) se inter'i$e +lo$area $u materiale sau $u unelte de lu$ru a $ailor de eva$uare, pre$um si a
$ir$ulatiilor interioare dintre utila=e, iar la lo$urile de mun$a se permite depo'itarea materialelor
numai in $antitatile stri$t ne$esare pentru o 'i de lu$ru?
%) nu se permite depo'itarea de materiale $om+usti+ile in in$aperile destinate amplasarii
!eneratorului de a$etilena.
Art. 28. 3 a sudarea $u %la$ara o5ia$etileni$a se asi!ura urmatoarele masuri>
a) !eneratoarele de a$etilena transporta+ile se instalea'a in aer li+er, in a%ara in$aperii unde se
sudea'a, %erite de ra'ele soarelui, pre$um si de ori$e sursa $u %o$ des$/is?
+) se asi!ura distante minime de si!uranta de la !enerator si re$ipientul de o5i!en pana la %la$ara
de sudura sau la ori$e sursa de $aldura $u peste 2""BC de 1" m, iar de la !enerator la +utelia de
o5i!en de 2 m?
$) utili'area si suprave!/erea !eneratorului de a$etilena se asi!ura de personalul $ali%i$at in a$est
s$op?
d) se opres$ utila=ele la $are se lu$rea'a $u %la$ara sau $are produ$ s$antei in timpul %un$tionarii,
pe durata $at este amplasat !eneratorul de a$etilena in in$apere?
e) se inter'i$e instalarea !eneratoarelor de a$etilena transporta+ile in lo$uri unde e5ista surse de
$aldura si %o$ des$/is?
%) atelierele de sudura se dotea'a $u dispo'itive de aprindere, vase $u apa re$e $urata pentru
ra$irea +e$ului ar'atorului in $a' de suprain$al'ire, pre$um si $u suporti $u $arli! pentru a!atarea
ar'atorului in timpul intreruperii lu$rului?
!) se inter'i$e introdu$erea ori pastrarea in atelierele de sudura si de taiere a metalelor a
re$ipientelor sau vaselor $are $ontin su+stante $om+usti+ile?
/) inainte de in$eperea si la terminarea lu$rului se $ontrolea'a ar'atoarele aparatelor de sudura,
pentru a se elimina ori$e posi+ilitate de mani%estare a unor s$apari $a urmare a nein$/iderii per%e$te
a ro+inetelor re$ipientelor de o5i!en?
i) se asi!ura in$/iderea ro+inetelor re$ipientelor de o5i!en si ale !eneratorului de a$etilena la
intreruperi ale lu$rului $are depases$ 1" minute, iar da$a alimentarea $u o5i!en, a$etilena sau alte
!a'e se %a$e de la $ondu$te, se in$/id ro+inetele de la pun$tele de distri+utie?
=) se inter'i$e lasarea %ara suprave!/ere a !eneratorului de a$etilena in stare in$ar$ata, iar in
situatia intreruperii lu$rului pe o perioada mai mare de 8 ore se asi!ura eva$uarea $ar+idului din
!enerator?
@) la aprinderea ar'atorului de sudura sau de taiere se des$/ide mai intai ro+inetul pentru o5i!en si
apoi $el de a$etilena, dupa $are se aprinde ameste$ul a$etilena 3 o5i!en, iar la stin!ere se opreste
mai intai ro+inetul de !a'e si apoi $el de o5i!en?
l) la in$ar$area si !olirea !eneratoarelor de a$etilena tre+uie respe$tate o+li!atoriu instru$tiunile
de deservire ela+orate de produ$ator si datele $ara$teristi$e re%eritoare la $antitatea si $alitatea
in$ar$aturii de $ar+id, de+itul orar si presiunea de re!im a !a'ului, indi$ate pe pla$a de tim+ru?
m) se inter'i$e in$ar$area !eneratoarelor de a$etilena $u pra% de $ar+id $u !ranulatie mi$a?
n) !eneratorul de a$etilena se rein$ar$a numai dupa des$ompunerea $ompleta a $ar+idului, dupa
indepartarea namolului, spalarea si us$area $osului de in$ar$are?
o) se inter'i$e eva$uarea namolului si a resturilor des$ompuse de $ar+id in $anali'are? namolul de
$ar+id s$os din !eneratorul de a$etilena se eva$uea'a din in$apere ritmi$, in $ontainerele destinate
a$estui s$op si se depo'itea'a intr3o !roapa amena=ata si amplasata in lo$uri %ara peri$ol de
in$endiu, la distante de si!uranta de ori$e $onstru$tii, instalatii si amena=ari si unde sa %ie e5$lusa
posi+ilitatea de a se %a$e %o$ des$/is de $atre diverse persoane?
p) in$ar$area $u $ar+id si apa tre+uie sa se reali'e'e $at mai repede, pentru a se elimina
posi+ilitatea de a se produ$e s$apari de !a'e si patrunderea aerului in !enerator?
A) dupa in$ar$area $u $ar+id a !eneratorului de a$etilena, inainte de %olosire, prima a$etilena
produsa in a$esta se eva$uea'a in atmos%era?
r) pe durata e5ploatarii !eneratoarelor de a$etilena se veri%i$a, periodi$, etanseitatea intre!ii
instalatii, utili'andu3se in a$est s$op o emulsie de apa $u sapun?
s) da$a se $onstata la aparatura o $restere prea rapida a presiunii, neetanseitati, pre$um si s$apari
de !a'e, !eneratorul se opreste, intrerupandu3se mai intai alimentarea $u a$etilena, dupa $are se
eva$uea'a namolul, respe$tandu3se masurile de si!uranta pentru a$este operatii?
t) inainte de repararea !eneratorului de a$etilena, a$esta se spala de trei ori $u apa, dupa $are se
usu$a si se pur=ea'a $u !a'e inerte?
u) la utili'area !eneratoarelor de a$etilena pe timp de vara se iau masuri de prote=are impotriva
in$al'irii e5$esive, iar pe timp de iarna se iau masuri de prote=are impotriva in!/etului, avandu3se in
vedere $a !eneratoarele de a$etilena in!/etate se pot de'!/eta numai $u apa $alda sau $u a+uri,
inter'i$andu3se %olosirea altor metode pre$um spar!erea !/etii ori %olosirea %o$ului?
v) transportul !eneratoarelor de a$etilena se e%e$tuea'a numai in stare demontata si nein$ar$ata,
doar dupa $e, in preala+il, au %ost !olite si $uratate?
C) in $a'ul $and se $onstata aparitia unor so$uri produse la intoar$erea %la$arii, se adopta imediat
masuri privind in$/iderea ro+inetelor pentru a$etilena si o5i!en, introdu$erea +e$ului intr3un vas $u
apa re$e $urata, pur=area %urtunului pentru a$etilena, des%undarea +e$ului $u sarma din metal moale
sau s$/im+area a$estuia si se $ontrolea'a da$a nivelul apei din supapa de si!uranta este la inaltimea
ro+inetului de $ontrol.
Art. 2.. 3 a utili'area re$ipientelor de o5i!en se impune respe$tarea urmatoarelor masuri
prin$ipale>
a) se admit la utili'are numai re$ipiente $u o5i!en $are au $apa$ele si!ilate, s$oaterea $apa$ului si
montarea redu$torului de presiune la +utelie %iind permise doar in momentul in$eperii lu$rului?
+) se inter'i$e %olosirea sau depo'itarea a$estora in $onditii in $are se pot produ$e loviri, so$uri
me$ani$e ori suprain$al'iri?
$) re$ipientele3+utelie in$ar$ate se amplasea'a la distanta de $el putin 1 m de $orpurile,
elementele si $ondu$tele de in$al'ire $entrala, iar %ata de so+e sau alte surse de %o$ des$/is si
s$antei, la $el putin 1" m distanta?
d) se inter'i$e introdu$erea re$ipientelor3+utelie $e $ontin o5i!en in in$aperi in $are se lu$rea'a $u
ulei sau !rasimi, a$estea %iind deservite numai de $atre persoane $u e$/ipament $urat, %ara pete de
ulei sau de unsoare si $u mainile $urate?
e) pe durata depo'itarii si transportului a$estora, +uteliile se asi!ura $u inele de $au$iu$, $apa$e de
prote$tie si se %i5ea'a, impotriva $aderii, $u +ratari spe$iale?
%) se inter'i$e depo'itarea +uteliilor su+ a$tiunea dire$ta a soarelui sau in lo$uri umede ori $u
a$tiune $oro'iva?
!) la lu$rarile de sudura de s$urta durata e%e$tuate in aer li+er, in e5teriorul in$aperilor, +utelia de
o5i!en se asa'a in po'itie verti$ala?
/) ro+inetele a%erente +uteliilor si redu$toarelor de presiune se de'!/eata $u $arpe $urate, %ara
urme de ulei sau !rasimi si udate $u apa %ier+inte sau $u sa$uleti de nisip in$al'it, %iind inter'isa
utili'area surselor de %o$?
i) se inter'i$e %olosirea re$ipientelor %ara redu$toare de presiune ori utili'area redu$toarelor de
presiune de la +uteliile de !a'e $om+usti+ile la $ele de o5i!en si invers?
=) in situatia unor intreruperi mai indelun!ate ale lu$rului, redu$toarele de presiune se pastrea'a
su+ $/eie in lo$uri us$ate, %erite de pra% si i'olate de su+stante uleioase sau !rase.
Art. 3". 3 a depo'itarea $ar+idului utili'at se asi!ura respe$tarea urmatoarelor masuri prin$ipale>
a) depo'itarea se reali'ea'a in spatii ori in$aperi separate %ata de ateliere, spe$ial amena=ate si
destinate a$estui s$op, iar +utoaiele/re$ipientele metali$e in $are se pastrea'a $ar+idul se mentin
in$/ise ermeti$, se depo'itea'a in po'itie verti$ala, $u $apa$ul in sus si numai in in$aperi us$ate,
+ine ventilate si prote=ate impotriva patrunderii ume'elii si a apei?
+) elementele de tamplarie ale in$aperilor, pre$um usi, %erestre, se reali'ea'a ast%el in$at sa %ie
eliminata posi+ilitatea patrunderii apei si aparitia s$anteilor?
$) pardoselile in$aperilor sau plat%ormelor amena=ate pentru depo'itarea +utoaielor $u $ar+id se
reali'ea'a $u 2" $m mai ridi$ate de$at $ota in$aperilor ve$ine si $u 2" $m mai ridi$ate de$at $ota
terenului?
d) se inter'i$e tre$erea $ondu$telor de apa, de $anali'are sau de in$al'ire prin in$aperea
depo'itului de $ar+id ori prin peretii sau planseul a$estora?
e) se inter'i$e depo'itarea $ar+idului in su+soluri, demisoluri sau in 'one inunda+ile, pre$um si in
$ladiri reali'ate din materiale $om+usti+ile?
%) se inter'i$ introdu$erea sau pastrarea, in in$aperile destinate depo'itarii $ar+idului, a ori$arui
%el de li$/id $om+usti+il ori in$om+usti+il, a +uteliilor de !a'e su+ presiune si a altor materiale,
pre$um si manipularea +rus$a sau prin rosto!olire a +utoaielor de $ar+id, pentru transportul
+utoaielor utili'andu3se $aru$ioare?
!) pentru des$/iderea +utoaielor de $ar+id se utili'ea'a numai s$ule din materiale ne%eroase si
$are sa nu $ontina $upru in alia= mai mult de #2D, a$easta operatiune e%e$tuandu3se in spatiul
spe$ial amena=at pentru de'am+alare si se des$/ide numai $ate un sin!ur +utoi?
/) +utoaiele des$/ise $are nu se pot prote=a $orespun'ator, pre$um si $ele avariate a$$idental se
!oles$ imediat in alte am+ala=e $are se pot in$/ide ermeti$?
i) se inter'i$e utili'area %la$arilor, a $orpurilor in$andes$ente, a mi=loa$elor $e pot produ$e
s$antei, in apropierea depo'itului de $ar+id.
Art. 31. 3 a pre!atirea sar=ei si topirea metalelor in atelierele de turnatorie se asi!ura urmatoarele
masuri>
a) materialele pentru al$atuirea unei sar=e, in$lusiv $om+usti+ilul solid sau %eroalia=ele $u
elemente de aliere, tre+uie sa %ie us$ate separat inainte de in$ar$are, intru$at introdu$erea a$estora
in stare umeda in $uptor poate produ$e e5plo'ii? din a$elasi motiv, la %ormarea unei sar=e se evita
$onta$tul metalului li$/id $u apa, $u materialele umede sau $u metalele re$i, o5idate?
+) elementele de tamplarie ale in$aperilor, pre$um usi, %erestre, se reali'ea'a ast%el in$at sa %ie
eliminata posi+ilitatea patrunderii apei si aparitia s$anteilor?
$) pardoselile in$aperilor sau plat%ormelor amena=ate pentru depo'itarea +utoaielor $u $ar+id se
reali'ea'a $u 2" $m mai ridi$ate de$at $ota in$aperilor ve$ine si $u 2" $m mai ridi$ate de$at $ota
terenului?
d) se inter'i$e tre$erea $ondu$telor de apa, de $anali'are sau de in$al'ire prin in$aperea
depo'itului de $ar+id ori prin peretii sau planseul a$estora?
e) se inter'i$e depo'itarea $ar+idului in su+soluri, demisoluri sau in 'one inunda+ile, pre$um si in
$ladiri reali'ate din materiale $om+usti+ile?
%) se inter'i$ introdu$erea sau pastrarea, in in$aperile destinate depo'itarii $ar+idului, a ori$arui
%el de li$/id $om+usti+il ori in$om+usti+il, a +uteliilor de !a'e su+ presiune si a altor materiale,
pre$um si manipularea +rus$a sau prin rosto!olire a +utoaielor de $ar+id, pentru transportul
+utoaielor utili'andu3se $aru$ioare?
!) pentru des$/iderea +utoaielor de $ar+id se utili'ea'a numai s$ule din materiale ne%eroase si
$are sa nu $ontina $upru in alia= mai mult de #2D, a$easta operatiune e%e$tuandu3se in spatiul
spe$ial amena=at pentru de'am+alare si se des$/ide numai $ate un sin!ur +utoi?
/) +utoaiele des$/ise $are nu se pot prote=a $orespun'ator, pre$um si $ele avariate a$$idental se
!oles$ imediat in alte am+ala=e $are se pot in$/ide ermeti$?
i) se inter'i$e utili'area %la$arilor, a $orpurilor in$andes$ente, a mi=loa$elor $e pot produ$e
s$antei, in apropierea depo'itului de $ar+id.
Art. 31. 3 a pre!atirea sar=ei si topirea metalelor in atelierele de turnatorie se asi!ura urmatoarele
masuri>
a) materialele pentru al$atuirea unei sar=e, in$lusiv $om+usti+ilul solid sau %eroalia=ele $u
elemente de aliere, tre+uie sa %ie us$ate separat inainte de in$ar$are, intru$at introdu$erea a$estora
in stare umeda in $uptor poate produ$e e5plo'ii? din a$elasi motiv, la %ormarea unei sar=e se evita
$onta$tul metalului li$/id $u apa, $u materialele umede sau $u metalele re$i, o5idate?
+) pentru prevenirea e5plo'iilor se indepartea'a, din in$ar$atura metali$a $e urmea'a a se introdu$e
in $uptor, re$ipientele si tevile in$/ise?
$) la pornirea $uptorului ori a $u+iloului se asi!ura us$area intre!ii $aptuseli re%ra$tare, mai ales
vatra, $aptuseala $reu'etului si ante$reu'etului, deoare$e a+urul de!a=at de la o us$are insu%i$ienta
se poate diso$ia %ormand un ameste$ de /idro!en3o5i!en e5plo'i+il?
d) eventualele interventii ori reparatii la vatra si peretii $uptoarelor se e%e$tuea'a $u mare !ri=a,
pentru a preveni per%orarile in timpul ela+orarii sar=ei?
e) pornirea $u+iloului $u $o$s si !a' $om+usti+il se %a$e numai dupa $e a %ost +ine pur=at, in
s$opul eliminarii s$aparilor de !a'e $are pot provo$a e5plo'ii? pentru a preveni e5plo'ia
ameste$ului de dio5id de $ar+on si aer, in 'ona !urilor de vant, vi'oarele +as$ulante tre+uie sa %ie
mentinute in stare de %un$tionare pentru a putea %i des$/ise in timpul reparatiilor sau inaintea
pornirii $u+iloului?
%) se $urata si se intretine periodi$ dispo'itivul paras$antei, pentru a retine parti$ulele
in$andes$ente $are ar putea provo$a in$endii in 'onele inve$inate?
!) la $uptoarele ele$tri$e, inainte de sta+ilirea $onta$tului pentru punerea in %un$tiune, se %a$e un
$ontrol amanuntit in vederea inlaturarii s$urt$ir$uitelor, in%iltratiilor de apa, !a'e et$.?
/) $uptoarele alimentate $u $om+usti+il !a'os se pur=ea'a, inainte de pornire, prin su%lare
puterni$a $u aer, pentru a se eva$ua ameste$ul e5plo'iv %ormat in urma eventualelor s$apari de
!a'e?
i) spatiul din =urul $uptoarelor se mentine us$at si a$operit $u un strat su+tire de nisip, in
ve$inatatea a$estora inter'i$andu3se depo'itarea materialelor $om+usti+ile $are ar putea %i
in$endiate de parti$ule in$andes$ente $e sar la !olirea metalului li$/id sau a '!urii?
=) s$ulele si ran!ile $are intra in $onta$t $u metalul topit se mentin +ine us$ate si in$al'ite pentru
prevenirea eventualelor impros$ari datorate vaporilor de apa?
@) in $a'ul in $are $aptuseala re%ra$tara a unui $uptor s3a deteriorat, metalul topit poate ata$a
mantaua de otel a $uptorului, %apt $are se $onstata prin inrosirea si um%larea mantalei? pentru a
preveni ra+u%nirea metalului topit in e5terior, se opreste imediat %un$tionarea $uptorului, iar pentru
ra$ire se poate %olosi aerul $omprimat sau apa pulveri'ata, inter'i$andu3se stropirea $u =et de apa a
peretelui $uptorului?
l) in $a' de o+turare ori +lo$are a ori%i$iului de eva$uare din $uptor $u metal ra$it, inlaturarea se
reali'ea'a prin topirea $u o5i!en? +uteliile de o5i!en tre+uie sa se a%le in timpul a$estei operatii la o
distanta de minimum 1" m %ata de $uptor? inainte de %olosire se veri%i$a redu$torul, %urtunul si
teava? pentru e%e$tuarea operatiei de destupare a ori%i$iului in%undat $u metal ra$it, se des$/ide
ro+inetul si numai dupa $e se simte $urent de !a' se introdu$e teava la lo$ul respe$tiv, pentru a evita
intoar$erea %la$arii $are $reea'a peri$ol de e5plo'ii? la terminarea operatiei se in$/ide intai ro+inetul
de a$$es al o5i!enului, dupa $are se retra!e teava din ori%i$iul de eva$uare, iar dupa %olosire +utelia
de o5i!en se indepartea'a de lan!a $uptor in lo$uri $are nu pre'inta peri$ol de in$endiu sau
e5plo'ie.
Art. 32. 3 a turnarea metalelor in atelierele de turnatorie se asi!ura urmatoarele masuri>
a) pre!atirea oalelor pentru turnare se %a$e $u atentie, a$estea tre+uie sa %ie +ine us$ate pentru a
evita impros$area metalului la $onta$tul $u peretii ume'i?
+) se veri%i$a si se pro+ea'a dispo'itivele de prindere si de manevrare a oalelor de turnare?
$) in %ata oalei, pre$um si in $elelalte parti unde se toarna sau se transporta metalul topit,
pardoseala se a$opera $u un strat de nisip us$at, iar $a masura suplimentara de prote$tie $ontra
stropilor de metal in$andes$ent, in =urul oalei se montea'a aparatori mo+ile sau paravane din
materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2?
d) este ne$esar $a umplerea $u metal topit a oalelor des$/ise sa se %a$a pana la ma5imum 7/8 din
inaltimea lor, pentru a preveni revarsarea metalului pe timpul transportului, in a$elasi s$op oalele
preva'andu3se $u si!urante de +lo$a=?
e) spatiul unde se e5e$uta turnarea in %orme tre+uie sa %ie +ine us$at, iar in 'ona de turnare se
inter'i$e depo'itarea modelelor de lemn sau a altor materiale $om+usti+ile, deoare$e a$estea pot %i
in$endiate de stropii de metal li$/id, $are sunt impros$ati la turnare?
%) la turnarea in $o$/ilie sau su+ presiune, se veri%i$a matritele sau %ormele metali$e inainte de
operatiunea de turnare, in $eea $e priveste +una %un$tionare si in$/iderea etansa, eli+erarea
$analelor de aerisire de ori$e resturi si $uratarea si in$al'irea supra%etelor de lu$ru ale matritelor
$are intra in $onta$t $u metalul li$/id, pentru evitarea e5plo'iilor?
!) transportul pieselor turnate $alde se %a$e numai $u a=utorul $ontainerelor metali$e sau/si al
transportoarelor $u pla$i, inter'i$andu3se depo'itarea pieselor $alde lan!a materiale $om+usti+ile
sau re'ervoare $ontinand !a'e su+ presiune?
/) operatiunea de taiere a maselotelor si $uleelor $u %la$ara o5ia$etileni$a se or!ani'ea'a intr3un
spatiu in $are nu sunt materiale $om+usti+ile $are pot %i in$endiate de metalul topit, imprastiat la
taierea $u %la$ara?
i) transportul materialelor a $aror temperatura depaseste ."BC se e%e$tuea'a numai $u utila=e
spe$ial destinate, prin spatii dinainte sta+ilite, indi$ate prin linii de mar$a=?
=) oprirea $u+ilourilor in vederea re%a$erii 'idariei se %a$e $u atentie, avandu3se in vedere $a solul
de su+ $u+ilou sa se nivele'e si sa se a$opere $u un strat us$at de '!ura sau nisip u'at de turnatorie,
dupa $are se pro$edea'a la des$/iderea usilor de eva$uare, iar '!ura in$andes$enta, restul de metal,
s$oartele re'ultate in timpul turnarii sa %ie $ole$tate si transportate numai in $ontainere metali$e.
Art. 33. 3 In $a' de in$endiu provo$at de deversarile de otel topit se a$tionea'a ast%el>
a) se utili'ea'a, de re!ula, apa su+ %orma de =eturi $ompa$te, la de+ite mari, in$epand $u
e5tremitatile spre mi=lo$, pe masura %ormarii $rustei de metal, evitandu3se impros$area apei pe
supra%ata metalului in$andes$ent, $are poate produ$e e5plo'ii prin diso$ierea apei?
+) se opreste %un$tionarea $uptoarelor, intrerupandu3se alimentarea $u !a' ori $urent ele$tri$?
$) se diri=ea'a s$ur!erile de metal topit, prin =!/ea+uri, $atre oalele de turnare?
d) se $reea'a di!uri din nisip us$at pentru limitarea e5tinderii metalului topit?
e) se indepartea'a din 'ona materialele $om+usti+ile, utila=ele si alte mi=loa$e mo+ile $e pot %i
a%e$tate de in$endiu?
%) se a$tionea'a $u apa de ra$ire asupra $onstru$tiilor, $ondu$telor si utila=elor din 'ona, pentru
diminuarea e%e$tului de radiatie termi$a.
Art. 3-. 3 a pre!atirea %ormelor pentru turnare in atelierele de turnatorie se asi!ura urmatoarele
masuri>
a) permea+ilitatea la !a'e a ameste$urilor de %ormare pe timpul solidi%i$arii metalului in %orma, in
s$opul prevenirii %ormarii de !a'e $e pot provo$a ra+u%niri sau e5plo'ii, $u respe$tarea te/nolo!iei
operatiunilor de %ormare, in $eea $e priveste e5e$utarea $analelor de aerisire?
+) se suprave!/ea'a indeaproape modelele %u'i+ile, pre$um si toate operatiunile te/nolo!i$e in
$are $eara modelelor se a%la in $onta$t dire$t $u surse $alde, pentru evitarea ori$arei posi+ilitati de
aprindere?
$) se respe$ta pro$esul te/nolo!i$ sta+ilit in $a'ul e5e$utarii mie'urilor in $utii $alde, $u utili'area
rasinilor termorea$tive sau termoplasti$e $are pre'inta peri$ol de in$endiu sau e5plo'ie, prin
de!a=are de aerosoli sau !a'e in%lama+ile?
d) se inter'i$e ori$e a+atere de la reteta sta+ilita $alitativ sau $antitativ?
e) 'onele in $are se e5e$uta mie'uri $u nisipuri peli$uli'ate tre+uie sa %ie i'olate si preva'ute in
mod o+li!atoriu $u sisteme de ventilare e5/austiva, $u admisie de aer si e5/austoare lo$ale in stare
de %un$tionare?
%) transportarea nisipului peli$uli'at se %a$e in sa$i ermeti$i sau in $ontainere in$/ise?
!) la $onstatarea e5istentei unor depuneri de pra% provenit din antrenarea parti$ulelor de rasini
utili'ate sau de pra% de $ar+une, pe !rin'i, %orme sau alte supra%ete din atelier, se iau masuri ur!ente
de indepartare?
/) $onstru$tiile metali$e %i5e in $are se depo'itea'a ameste$uri de %ormare si mie'uit peli$uli'ate
se lea!a la pri'a de pamant, iar amplasarea a$estora se %a$e, pe $at posi+il, in 'onele mai %erite de
$aldura din turnatorie, $u temperaturi de ma5imum -"BC.
Art. 32. 3 a depo'itele de modele se asi!ura urmatoarele masuri>
a) modelele se pastrea'a ordonat, pe ra%turi din materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2
sau din lemn i!ni%u!at ori prote=at prin metode similare, evitandu3se a!lomerarea a$estora si
inter'i$andu3se pastrarea ori$aror altor materiale?
+) pentru asi!urarea eva$uarii $u rapiditate a modelelor in $a' de in$endiu, se into$mes$ planuri
de eva$uare, se mentin de!a=ate $aile de a$$es si se mentine %un$tionarea normala a usilor?
$) in in$aperile in $are se pastrea'a modelele se inter'i$e e5e$utarea lu$rarilor $u %o$ des$/is, iar
pe timpul $at se %a$ lu$rari de reparatii la instalatiile ele$tri$e sau de in$al'ire, modelele se
eva$uea'a din depo'it, iar atun$i $and a$est lu$ru nu este posi+il, se sta+iles$ masuri suplimentare
pentru perioada $at se des%asoara asemenea lu$rari, pre$um indepartarea modelelor din lemn si
rasini, suprave!/erea permanenta, suplimentarea mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva
in$endiilor, $ontrolul ri!uros dupa terminarea lu$rarilor?
d) usile si %erestrele depo'itului se mentin in po'itia in$/is atat pe durata pro!ramului de lu$ru, $at
si in a%ara a$estuia?
e) se inter'i$e a$$esul persoanelor neautori'ate in depo'itele de modele.
Art. 3#. 3 In atelierele de pi$tura se asi!ura urmatoarele masuri>
a) la prepararea ameste$urilor de diluanti si esenta de tere+entina, in $omponenta $arora intra
li$/ide $om+usti+ile in pro$esul de %a+ri$are a produselor, se evita a!itarea li$/idelor pe timpul
transportului sau %olosirea unor am+ala=e din materiale plasti$e?
+) la us$area lemnului, a $artoanelor si a pan'elor imprimate $u vopsele este o+li!atorie
mentinerea unei distante de $el putin 1 m %ata de surse de $aldura?
$) pe mesele de lu$ru se admite pastrarea vopselelor si a solutiilor in%lama+ile in $antitati de
ma5imum 1"" ml, iar in spatiul atelierelor se pastrea'a numai o+ie$tele $are sunt in e5e$utie,
evitandu3se ast%el a!lomerarea materialelor $are nu sunt stri$t ne$esare?
d) $arpele im+i+ate $u uleiuri, vopsele, la$uri ori diluanti, %olosite la $uratarea pensulelor,
ta+lourilor, s$ulpturilor sau a altor piese, se stran! in $utii metali$e in$/ise, $are se eva$uea'a din
ateliere dupa terminarea lu$rului, iar ulterior se distru! potrivit re!lementarilor spe$i%i$e de
prote$tie a mediului?
e) se asi!ura aerisirea periodi$a a atelierelor de pi$tura, pentru indepartarea ori$aror li$/ide
in%lama+ile sau urme de vapori $are pot a%e$ta $aile respiratorii?
%) su+stantele pentru vopsire se transporta numai in vase in$/ise, iar dupa !olire a$estea se
eva$uea'a imediat din atelier in lo$uri spe$iale pentru spalare?
!) materialul lemnos pentru vopsire se stivuieste in mod ordonat, pastrandu3se li+ere spatiile de
$ir$ulatie si evitandu3se +lo$area $ailor de a$$es?
/) se inter'i$ %olosirea ori$aror surse de %o$, pre$um si %umatul in in$inta atelierelor?
i) in$al'irea atelierelor se asi!ura $u instalatii de in$al'ire $entrala, iar atun$i $and a$est lu$ru nu
este posi+il, se permite utili'area so+elor o+isnuite $u a$umulare de $aldura, dar e5e$utate $u usile
de alimentare amplasate in e5terior, in a$easta situatie asi!urandu3se suprave!/erea permanenta si
nepermiterea supraalimentarii $u $om+usti+il, inter'i$andu3se utili'area in a$este spatii a so+elor
metali$e si a radiatoarelor ele$tri$e.
Art. 37. 3 In in$aperile in $are se des%asoara operatii de preparare a $ulorilor pentru pi$tura, pe
+a'a de pi!menti de ori!ine minerala pre$um o5i'i de 'in$, $rom, %ier, plum+, titan ori alti o5i'i si
ulei de in, se respe$ta urmatoarele masuri>
a) pentru evitarea autoaprinderii, ameste$urile de ulei de in $u pi!menti pe +a'a de $rom, al+astru
de Prusia, al+astru ultramarin si ne!ru de %um se reali'ea'a $u respe$tarea retetei si a te/nolo!iei
sta+ilite, iar dupa a$eea pot %i lasate un timp mai indelun!at in starea lor de ameste$?
+) ne!rul de %um %olosit la prepararea $ulorilor de ulei si tempera se pastrea'a in lo$uri us$ate si
nu se depo'itea'a impreuna $u li$/idele $om+usti+ile utili'ate, pre$um +en'ina, ulei sau alti
solventi in%lama+ili?
$) o5i'ii metali$i utili'ati, pre$um o5idul de plum+, +io5idul de man!an, sau sarurile metali$e
%olosite la prepararea uleiurilor si$ative se adau!a in $antitati $at mai mi$i sau prin %re$area
preala+ila a a$estora $u ulei.
Art. 38. 3 In atelierele de %altuire, pre!atire $oli, +rosat %undamental, $artona=e si s$oarte le!atorie,
din $adrul tipo!ra%iilor, se asi!ura urmatoarele masuri>
a) $ole$tarea si eva$uarea, in a%ara atelierelor, a deseurilor re'ultate in urma pro$esului
te/nolo!i$?
+) inter'i$erea ase'arii materialelor din /artie, $arton, pre$um si a solutiilor in%lama+ile la mai
putin de 1,2" m %ata de ori$e surse de $aldura si $a'ane de in$al'it $lei?
$) evitarea suprain$ar$arii motoarelor de la masinile de as$utit $utite?
d) urmarirea respe$tarii normelor te/ni$e de utili'are si deservire a !eneratoarelor de inalta
%re$venta, pre$um si a masinilor de us$at +lo$uri de $arte?
e) inter'i$erea introdu$erii in masinile de us$at $arti a unor materiale +une $ondu$atoare de
ele$tri$itate, $are pot provo$a s$antei ele$tri$e si s$urt$ir$uite?
%) $uratarea 'ilni$a de impuritati a +en'ilor transportoare si a masinilor de us$at si indepartarea
pra%ului depus pe ele$tro'ii masinilor de us$at si pe %iltrul de aer al !eneratoarelor?
!) resourile si re'istentele ele$tri$e netermostatate %olosite la in$al'irea $leiului si %iarelor de
$al$at se instalea'a pe suporturi in$om+usti+ile, avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2, si se
amplasea'a la minimum 1,2" m %ata de ori$e material $om+usti+il, iar a$olo unde $leiul de lipit se
prepara la %la$ara, a$easta operatie se e5e$uta in a%ara se$tiilor de le!atorie si $artona=e, in in$aperi
spe$ial amena=ate?
/) %olosirea solventilor, la$urilor si altor produse in%lama+ile se %a$e in in$aperi separate, lipsite de
surse potentiale de in$endiu si $u asi!urarea ventilarii spatiilor respe$tive.
Art. 3.. 3 In atelierele de tiparituri se asi!ura urmatoarele masuri>
a) e$/iparea pun$telor sau a spatiilor de lu$ru amena=ate pentru e5e$utarea operatiunilor de
prelu$rare sau spalare prin utili'area li$/idelor $om+usti+ile de tipul solventilor volatili $u instalatii
me$ani$e lo$ale de e5/austare, iar instalatiile ele$tri$e tre+uie sa $orespunda mediului de lu$ru si
ris$ului de in$endiu?
+) %un$tionarea instalatiei de ventilare me$ani$a si e5ploatarea instalatiilor ele$tri$e in
$on%ormitate $u re!lementarile te/ni$e in spatiile in $are se de!a=a vapori $oro'ivi?
$) respe$tarea te/nolo!iei de tiparire si mentinerea in ateliere a unei $uratenii desavarsite,
evitandu3se introdu$erea de materiale $om+usti+ile spe$i%i$e pre$um /artie, $arton ori altele
similare in $antitati $are depases$ ne$esarul pentru o 'i de lu$ru?
d) spalarea $u solventi volatili a elementelor $omponente ale masinilor si utila=elor se %a$e numai
in $utii metali$e preva'ute $u $apa$, in lo$uri %erite de in%luenta surselor de $aldura, a %o$ului si a
instalatiilor ele$tri$e neprote=ate $orespun'ator, a$este elemente $uratandu3se numai dupa $e
masinile s3au oprit si ra$it?
e) pastrarea solventilor volatili si a altor su+stante $u peri$ol de e5plo'ie se %a$e numai in in$aperi
separate de spatiile de produ$tie, reali'ate $on%orm re!lementarilor spe$i%i$e?
%) se admite introdu$erea solventilor volatili si a altor su+stante $u peri$ol de e5plo'ie in ateliere
numai in $antitatile ne$esare unui s$/im+ de lu$ru, a$este su+stante pastrandu3se in vase metali$e
preva'ute $u $apa$.
)0C:I*N0A a -3a
1+ie$tive in $are se des%asoara alte tipuri de a$tivitati
Art. -". 3 In spatiile destinate pro$esului de pani%i$atie se asi!ura urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e %olosirea instalatiilor de ardere improvi'ate sau de%e$te si %ara veri%i$area potrivit
instru$tiunilor de e5ploatare?
+) se inter'i$e lasarea %o$ului aprins la $uptoare %ara suprave!/ere, iar personalul $are isi
des%asoara a$tivitatea se instruieste de $atre persoana $u responsa+ilitati in domeniul apararii
impotriva in$endiilor privind masurile spe$i%i$e la aprinderea si utili'area instalatiilor de ardere de
la $uptoare?
$) inainte de aprinderea %o$ului se veri%i$a ro+inetele de $om+usti+il, remediindu3se eventualele
de%e$tiuni? da$a se $onstata $a ro+inetele nu au %ost in$/ise $omplet, a$estea se in$/id si se %a$e
aerisirea %o$arului sau a $uptorului timp de 1"312 minute?
d) dupa aerisire, se aprinde torta, $are se introdu$e in %ata ar'atorului, se pune in %un$tiune
ventilatorul, pentru in=e$toarele $u ventilator, se des$/ide ro+inetul de aer, pentru in=e$toarele $u
ventilator $entral, dupa $are se des$/ide ro+inetul de $om+usti+il sau !a'e, apli$and prin$ipiul E!a'
pe %la$araE, iar apoi se re!lea'a arderea pana se o+tine o %la$ara %ara %um? da$a se stin!e %la$ara, se
in$/ide de ur!enta ro+inetul de $om+usti+il sau !a'e?
e) se inter'i$e depo'itarea am+ala=elor $om+usti+ile in apropierea surselor de $aldura, distanta
minima admisa intre a$este elemente %iind de 1 m.
Art. -1. 3 In spatiile pentru %a+ri$area lumanarilor se asi!ura urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e topirea sau inmuierea $erii, a para%inei ori a $elorlalte materii prime utili'ate in
$onta$t dire$t $u %o$ul des$/is? topirea sau inmuierea se e5e$uta numai introdu$and re$ipientul $u
materia prima in +aie de apa in$al'ita ori utili'and mi=loa$e de in$al'ire +ine i'olate, ast%el in$at
%la$ara li+era sa nu poata a=un!e in $onta$t $u !a'ele in%lama+ile de!a=ate ori $u stropi de para%ina?
+) se asi!ura ventilarea permanenta, naturala sau me$ani$a, a spatiilor de produ$tie?
$) se inter'i$ utili'area uneltelor si o+ie$telor ude in $onta$tul $u $eara, pre$um si introdu$erea la
topit a materiei prime in stare uda?
d) se asi!ura mentinerea $urateniei la lo$urile de mun$a si se indepartea'a ritmi$ toate depunerile
de material topit si solidi%i$at, pre$um si $ele de su+stante !rase de pe elementele instalatiilor de
e5/austare?
e) se inter'i$e pastrarea de materie prima spe$i%i$a, in in$aperea unde se topeste para%ina sau
$eara, in $antitati mai mari de$at ne$esarul a$tivitatii unui s$/im+ de lu$ru.
Art. -2. 3 In spatiile $omer$iale amena=ate in o+ie$tivele de $ult sau in ve$inatate se asi!ura
urmatoarele masuri>
a) amena=area spatiilor $omer$iale in la$asuri de $ult se reali'ea'a ast%el in$at sa nu a%e$te'e
!a+aritul $ailor de eva$uare a persoanelor, iar in situatia in $are a$estea se amena=ea'a prin
e%e$tuarea de $ompartimentari, nu este admisa utili'area materialelor ori elementelor de $onstru$tie
$om+usti+ile?
+) la amena=area spatiilor $omer$iale in la$asuri de $ult se are in vedere $a prin des$/iderea usii
de a$$es in spatiul $omer$ial sa nu %ie a%e$tate $aile de eva$uare a persoanelor din $ladire?
$) se inter'i$ utili'area in spatiile $omer$iale amena=ate in la$asuri de $ult a ori$aror aparate
ele$tri$e ori ele$tro$asni$e de tipul radiatoarelor ele$tri$e $u ulei, resourilor, aerotermelor ori a altor
radiatoare, a %o$ului des$/is, pre$um si %umatul?
d) $a+lurile si $ondu$toarele instalatiilor ele$tri$e se montea'a pe materiale si elemente de
$onstru$tie $om+usti+ile, numai in $onditiile pre$i'ate de re!lementarile te/ni$e spe$i%i$e?
e) la terminarea a$tivitatii din in$inta spatiului $omer$ial se asi!ura intreruperea iluminatului
normal din interiorul a$estuia?
%) se inter'i$e depo'itarea produselor destinate $omer$iali'arii in la$asul de $ult, poduri, turnuri,
su+soluri, +al$oane ori pe $ir$ulatiile interioare?
!) se inter'i$e utili'area instalatiilor ele$tri$e a%erente spatiilor $omer$iale $u improvi'atii si
de%e$tiuni.
Art. -3. 3 a posturile si studiourile de radio si televi'iune se asi!ura urmatoarele masuri>
a) amplasarea de$orurilor $om+usti+ile in studiouri se %a$e ast%el in$at sa se asi!ure o distanta de
$el putin 1 m %ata de pereti $om+usti+ili, iar in spatiile dintre de$oruri si perete nu se permite
depo'itarea de materiale $are nu sunt utili'ate in a$tivitatea propriu3'isa?
+) se asi!ura pastrarea unor distante de si!uranta de minimum 1 m intre proie$toare si materialele
$om+usti+ile?
$) toate materialele $om+usti+ile utili'ate la de$oruri tre+uie sa indeplineas$a $ara$teristi$ile de
rea$tie la %o$ sta+ilite potrivit re!lementarilor te/ni$e, %ara emisie de %um si parti$ule ar'and, $lasele
s", d", d1?
d) pentru proie$toare si re%le$toare se prevad, o+li!atoriu, plase de prote$tie?
e) se inter'i$e reali'area unor e%e$te pirote/ni$e de tipul %o$ului de arti%i$ii, e5plo'iilor, in$endiilor,
perdelelor de %um, %umului $olorat ori $etii in interiorul studiourilor, %ara asi!urarea masurilor de
prote$tie ade$vate?
%) se inter'i$e %umatul in in$aperile posturilor si in interiorul studiourilor de radio si televi'iune?
!) se inter'i$e pastrarea in in$aperile posturilor si in interiorul studiourilor a altor materiale in
a%ara $elor utili'ate in a$tivitatea din 'iua respe$tiva?
/) $a+lurile ele$tri$e ale $amerelor de luat vederi si ale $elorlalte e$/ipamente utili'ate tre+uie sa
%ie prote=ate impotriva deteriorarilor me$ani$e?
i) se inter'i$ ori$e improvi'atii la instalatiile ele$tri$e $e deserves$ posturile si studiourile de radio
si televi'iune?
=) se inter'i$e depo'itarea sau pastrarea in in$aperile posturilor si in interiorul studiourilor de radio
si televi'iune a su+stantelor in%lama+ile?
@) la e%e$tuarea unor a$tivitati spe$i%i$e reali'arii emisiunilor de radio sau televi'iune, in lo$atii
din $adrul o+ie$tivelor de $ult, se asi!ura, suplimentar, si respe$tarea masurilor de aparare
impotriva in$endiilor sta+ilite pentru a$estea.
Art. --. 3 a e5ploatarea $entralelor termi$e %ara automati'are amena=ate in o+ie$tivele de $ult sau
$are le deserves$ se asi!ura urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e amplasarea $entralelor termi$e alimentate $u !a' petrolier li$/e%iat 3 (P in
su+solul $ladirilor si nu se admite amplasarea su+ sali a!lomerate si $ai de eva$uare din salile
a!lomerate a $entralelor termi$e $are %oloses$ drept $om+usti+il !a'ul natural sau !a'ul petrolier
li$/e%iat 3 (P?
+) e5ploatarea $entralelor termi$e, pre$um si a instalatiilor de $a'ane a%erente se e%e$tuea'a numai
de $atre personal instruit in domeniu sau, dupa $a', autori'at potrivit le!ii?
$) punerea in %un$tiune si e5ploatarea $entralelor termi$e $u a+ur peste ",7 atmos%ere sau apa
suprain$al'ita se %a$ numai pe +a'a autori'atiilor emise de autoritatile $ompetente, potrivit le!ii?
d) punerea in %un$tiune si e5ploatarea $entralelor termi$e $u a+ur de =oasa presiune si apa $alda
pana la 1""BC se %a$ $on%orm instru$tiunilor in vi!oare?
e) se inter'i$e depo'itarea in $entrala termi$a a unor utila=e sau materiale $are nu au le!atura $u
e5ploatarea e%e$tiva a a$esteia?
%) aparatele pentru $ontrolul temperaturii si presiunii din $a'ane si $ondu$te, indi$atoarele de nivel
pentru $om+usti+il, supapele de si!uranta et$. se mentin in per%e$ta stare de %un$tionare?
!) $a'anele alimentate $u $om+usti+il li$/id se prevad, in %ata %o$arelor, su+ in=e$toare, $u tavi
metali$e umplute $u nisip, pentru $ole$tarea eventualelor s$ur!eri provenite din instalatii, iar
s$ur!erile a$$identale de $om+usti+il se $ole$tea'a si se inlatura imediat $e se $onstata?
/) re'ervoarele pentru $onsum 'ilni$ se prevad $u $ondu$te de preaplin, $ondu$te de aerisire,
indi$atoare de nivel si se intretin $orespun'ator, iar la a$estea nu se instalea'a indi$atoare de nivel
din sti$la?
i) se inter'i$e %olosirea %o$ului des$/is pentru %luidi'area $om+usti+ilului din re'ervoare, prin
in$al'ire?
=) inainte de aprinderea $om+usti+ilului la in=e$toare se veri%i$a %o$arul si se indepartea'a
eventualele s$ur!eri de $om+usti+il?
@) %o$arele si $analele de %um se ventilea'a timp de 1" minute, %olosindu3se instalatia preva'uta
pentru a$easta, respe$tiv pentru eva$uarea !a'elor arse?
l) aprinderea $om+usti+ilului pulveri'at in %o$arele $a'anelor se e%e$tuea'a potrivit instru$tiunilor
de e5ploatare, ne%iind admise improvi'atii?
m) se inter'i$e reaprinderea %o$ului de la 'idaria in$andes$enta a %o$arului sau de la %la$ara altui
ar'ator?
n) $entralele termi$e $are %oloses$ $om+usti+il !a'os se pun in %un$tiune numai dupa veri%i$area
ar'atoarelor si numai da$a a$estea $orespund presiunii din $ondu$tele de !a'e, in limitele preva'ute
de norme?
o) $ontrolul etanseitatii $ondu$telor, instalatiilor si e$/ipamentelor $u !a' se %a$e $u emulsie de
apa si sapun sau prin alta metoda indi$ata de spe$i%i$atiile te/ni$e?
p) la aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei $ondu$te din sala $a'anelor, se in$/ide ro+inetul
de pe $ondu$ta prin$ipala din e5teriorul $ladirii si se des$/id %erestrele si usile pentru aerisirea
intensa a salii?
A) aprinderea ar'atoarelor $u !a'e in %o$arele $a'anelor de la $entralele termi$e se %a$e
respe$tandu3se prin$ipiul E!a' pe %la$araE?
r) $ir$uitul de alimentare al %ie$arui ar'ator se prevede $u doua ventile montate in serie, dintre
$are unul $u a$tionare manuala?
s) po'itia ventilelor Ein$/isE sau Edes$/isE tre+uie mar$ata vi'i+il?
t) pentru %ie$are $a'an se asi!ura e%e$tuarea periodi$a a revi'iei si lu$rarile de reparatii potrivit
termenelor preva'ute de re!lementarile spe$i%i$e.
Art. -2. 3 In spatiile destinate !ararii autove/i$ulelor in $adrul o+ie$tivelor de $ult se asi!ura
urmatoarele masuri>
a) se mar$/ea'a $u vopsea al+a sau !al+ena, pe pardoseala spatiului de !arare, delimitarea
lo$urilor pentru autove/i$ule, avandu3se in vedere ne$esitatea asi!urarii intre autove/i$ule a unor
distante su%i$iente pentru interventia rapida in $a'ul produ$erii de in$endii, pre$um si a $ailor de
a$$es pentru eva$uarea a$estora?
+) se inter'i$ introdu$erea in !ara=e a unui numar mai mare de autove/i$ule de$at $el sta+ilit
$on%orm $erintelor preva'ute la lit. a), pre$um si introdu$erea de $ar+uranti, lu+ri%ianti, uleiuri si
alte materiale $om+usti+ile si in%lama+ile?
$) se s$oate de su+ tensiune instalatia ele$tri$a a autove/i$ulelor, prin de$one$tarea +ateriei de
a$umulator?
d) se inter'i$e e%e$tuarea alimentarii $u $om+usti+il a autove/i$ulelor?
e) se inter'i$e in$ar$area a$umulatoarelor, a$easta operatiune %iind permisa doar in alte spatii,
amena=ate $orespun'ator, in $are sa %ie asi!urate $onditii de ventilare $orespun'atoare pentru
eva$uarea produsului re'ultat din in$ar$are si introdu$ere de aer proaspat?
%) se inter'i$e utili'area %o$ului des$/is sau a altor surse de %o$ pentru pornirea motoarelor ori in
alte s$opuri?
!) se inter'i$e e5e$utarea de operatii sau lu$rari de intretinere ori de reparare la autove/i$ule,
indi%erent de natura, durata sau $omple5itatea a$estora?
/) se inter'i$e arun$area de materiale pre$um $arpe, lavete, +um+a$ et$. ori de su+stante
$om+usti+ile pre$um +en'ina, motorina, ulei sau unsori, in in$inta, pastrandu3se o per%e$ta stare de
$uratenie?
i) se inter'i$e introdu$erea de autove/i$ule $are pre'inta s$ur!eri de $om+usti+il?
=) $/eile de $onta$t ale autove/i$ulelor din !ara=e, pre$um si do$umentele a$estora se predau
personalului desemnat de persoana $u atri+utii de $ondu$ere, $are le va pastra intr3un lo$ anume
sta+ilit?
@) pentru asi!urarea posi+ilitatilor de eva$uare operativa a autove/i$ulelor din !ara=e, $are insa nu
sunt in stare de %un$tionare, se prevad stan!i pentru remor$are.
Art. -#. 3 a depo'itele de $om+usti+ili li$/i'i se asi!ura urmatoarele masuri>
a) vopsirea re'ervoarelor supraterane in $ulori $are re%le$ta radiatiile solare si $ele termi$e?
+) le!area la pamant impotriva a$umularii ele$tri$itatii stati$e, a auto$isternelor, $ondu$telor si
rastelelor metali$e pe $are se depo'itea'a re$ipientele in $are se %a$e transportul sau transva'area?
$) masurarea nivelului li$/idelor in re'ervoare si $isterne se %a$e numai $u dispo'itive e5e$utate
din materiale $are nu produ$ s$antei prin lovire?
d) inter'i$erea utili'arii am+ala=elor din material plasti$ pentru pastrarea, manipularea sau
transportarea produselor petroliere, $u e5$eptia $elor antistati'ate, $erti%i$ate in a$est sens?
e) inter'i$erea utili'arii la re'ervoarele si am+ala=ele metali$e a s$ulelor $are pot produ$e s$antei
si a re$ipientelor din sti$la pentru pastrarea produselor petroliere?
%) inter'i$erea e5e$utarii ori$aror lu$rari la instalatiile ele$tri$e, pe timpul manipularii si
depo'itarii li$/idelor $om+usti+ile in in$aperi, re'ervoare, rampe ori la altele in $are se manipulea'a
sau se depo'itea'a ast%el de su+stante?
!) inter'i$erea utili'arii im+ra$amintei $on%e$tionate din %ire ori %i+re sinteti$e si a in$altamintei
$are pot produ$e s$antei ele$trostati$e ori prin lovire sau %re$are in lo$urile unde e5ista emanatii de
vapori si !a'e in%lama+ile?
/) inter'i$erea %umatului si a lu$rului $u %o$ des$/is la o distanta mai mi$a de -" m de ori$e
instalatie sau re'ervor al depo'itului de li$/ide $om+usti+ile?
i) inter'i$erea %olosirii %elinarelor, %a$lelor si a altor asemenea mi=loa$e pentru iluminarea
depo'itelor, rampelor si statiilor de in$ar$are3des$ar$are.
Art. -7. 3 a depo'itele de $om+usti+ili soli'i din lemn se asi!ura urmatoarele masuri>
a) or!ani'area in stive ordonate, $u mentinerea $uloarelor de tre$ere intre a$estea, $u dimensiuni
su%i$iente ast%el in$at sa %ie eliminata posi+ilitatea propa!arii unui eventual in$endiu de la o stiva la
alta si asi!urata posi+ilitatea a$$esului pentru interventia de stin!ere?
+) inter'i$erea utili'arii %o$ului des$/is la mai putin de 12 m de lo$ul de depo'itare?
$) amplasarea depo'itelor la minimum 12 m de $onstru$tii?
d) inter'i$erea %umatului pe teritoriul depo'itului?
e) pe teritoriul depo'itului se e%e$tuea'a periodi$ $uratenie si se elimina rume!usul, alte deseuri,
pre$um si ve!etatia.
Art. -8. 3 a depo'itele de $om+usti+ili soli'i din $ar+une se asi!ura urmatoarele masuri>
a) depo'itarea se reali'ea'a pe sorturi, in !rame'i, dimensiunile !rame'ilor %iind $onditionate de
modul de e5ploatare, me$ani'ata sau neme$ani'ata, a depo'itului, de %elul $ar+unilor, de durata
ma5ima admisa de depo'itare si de modul de ase'are a straturilor?
+) plat%ormele pe $are se depo'itea'a $ar+unii se amena=ea'a $u pante $orespun'ator alese, ast%el
in$at sa se asi!ure s$ur!erea apelor de supra%ata in a%ara depo'itului?
$) ase'area $ar+unilor in !rame'i se reali'ea'a in straturi $u !rosimea de $ir$a ",2 m, tasate
$orespun'ator, asi!urandu3se impiedi$area patrunderii apei din intemperii ori in%iltrarea a$esteia in
!rame'i, prin a$operirea supra%etei $u un strat de $ar+une %aramitat si +ine +atatorit, mar!inile
!rame'ilor %iind +ine talu'ate?
d) la %ormarea !rame'ilor de $ar+uni se evita ameste$area lor $u plante, as$/ii de lemn, tur+a ori
alte deseuri?
e) se inter'i$e depo'itarea $ar+unilor pe plat%orme e5e$utate din lemn ori din as%alt?
%) %ie$are !ramada de $ar+une se dotea'a $u tevi de aerisire si se mar$/ea'a $u ta+lita indi$atoare,
din $are sa re'ulte $antitatea de $ar+une depo'itat, pre$um si data la $are s3a %a$ut depo'itarea.
Art. -.. 3 Pentru e5ploatarea in $onditii de si!uranta a %ondului %orestier a%lat in proprietatea sau
in administrarea o+ie$tivelor de $ult se au in vedere urmatoarele masuri>
a) la intrarea in padure se amplasea'a panouri $u te5te ade$vate privind prevenirea si stin!erea
in$endiilor de padure?
+) se asi!ura e%e$tuarea de a$tivitati de prevenire periodi$e, plani%i$ate la %ondul %orestier, prin
patrulare si suprave!/ere, mai $u seama in perioadele de se$eta si in 'ilele nelu$ratoare?
$) in lunile %e+ruarie3martie si septem+rie3o$tom+rie, $are pre$eda perioadelor $riti$e, pre$um si
in perioadele de ma5ima a%luenta turisti$a, se asi!ura $uratarea us$aturilor din apropierea
$onstru$tiilor $a+anelor %orestiere, a $antoanelor silvi$e si a altor $onstru$tii si se intretin permanent
liniile i'olatoare somiere?
d) se sta+iles$ si se mar$/ea'a drumurile permise $ir$ulatiei autove/i$ulelor, iar pe drumurile
inter'ise se amplasea'a indi$atoare si +ariere $orespun'atoare?
e) se inter'i$ aprinderea %o$urilor in perimetrul silvi$, in a%ara lo$urilor spe$ial amena=ate la o
distanta de $el putin 1"" m de li'iera padurii, pre$um si %umatul si instalarea $orturilor in padure?
%) se inter'i$e arderea resturilor ve!etale re'ultate din $uratarea pasunilor si a terenurilor a!ri$ole
limitro%e la o distanta de mai putin de 1"" m de li'iera padurii?
!) se asi!ura $onditii pentru o+servarea si anuntarea operativa a in$endiilor produse, $at si pentru
asi!urarea interventiei operative, pro%esioniste, pentru eliminarea posi+ilitatii de propa!are a
in$endiilor si pentru stin!ere?
/) se or!ani'ea'a, de $atre persoanele $u responsa+ilitati in domeniul apararii impotriva
in$endiilor, a$tiuni de instruire pe se!mentul prevenirii in$endiilor $u toate $ate!oriile de persoane
$are pot des%asura di%erite $ate!orii de a$tivitati in 'onele silvi$e, pre$um mun$itorii din stru$turile
de e5ploatare %orestiera, personalul $a+anelor si $antoanelor, padurarii, $ondu$atorii auto,
$ule!atorii de %ru$te de padure, stuparii, $io+anii, turistii si elevii $are se !ases$ in va$anta, in
ta+ere.
Art. 2". 3 Pentru e5ploatarea in $onditii de si!uranta a %ondului a!ri$ol, pomi$ol si viti$ol, a
depo'itelor de produse a!ri$ole, pre$um si a se$torului api$ol, a%late in proprietatea sau in
administrarea o+ie$tivelor de $ult, se au in vedere urmatoarele masuri>
a) se inter'i$ %umatul, iluminatul $u %la$ara des$/isa si %olosirea, su+ ori$e %orma, a %o$ului des$/is
in lanuri, pe arii, pe miriste, in lo$urile de depo'itare a paielor, in apropierea autove/i$ulelor $e
transporta paie, in apropierea masinilor situate in par$urile din $amp, la depo'itele de alimentare $u
$ar+uranti, pre$um si in apropierea a$estora la o distanta mai mi$a de 1"" m?
+) se inter'i$e e%e$tuarea ori$aror lu$rari de i!ieni'are de pe supra%etele a!ri$ole utili'andu3se
%o$ul des$/is, %ara asi!urarea masurilor $orespun'atoare?
$) pre!atirea sau in$al'irea /ranei se %a$e in lo$uri spe$ial amena=ate, in a%ara lanurilor,
depo'itelor de paie, a ariilor, a pun$telor de alimentare $u $ar+uranti?
d) se asi!ura dotarea $u instalatii de prote$tie impotriva trasnetului a silo'urilor, depo'itelor
$elulare, us$atoarelor, ma!a'iilor avand inaltimi mai mari de$at restul $ladirilor?
e) in perioada de re$eptionare a $erealelor, dar mai $u seama pe timpul depo'itarii, este ne$esara
suprave!/erea permanenta a umiditatii si temperaturii a$estora?
%) se inter'i$e depo'itarea $erealelor $u umiditate ridi$ata, deoare$e a$estea pre'inta peri$ol de
in$al'ire si autoaprindere?
!) se inter'i$e pastrarea de materiale $u peri$ol de in$endiu sau e5plo'ie in spatii destinate
$erealelor, pre$um si a altor produse ve!etale?
/) la depo'itarea $erealelor si a $elorlalte produse insa$uite se lasa, in mod o+li!atoriu, in
interiorul ma!a'iei spatii li+ere in lun!ul si in latul a$esteia, $are sa permita manevrarea utila=elor si
mi=loa$elor de interventie in $a' de in$endiu?
i) spatiile de si!uranta dintre ma!a'ii, silo'uri si alte $onstru$tii se pastrea'a in stare de $uratenie
si %ara a %i +lo$ate $u di%erite materiale, pentru a se permite manevrarea utila=elor de interventie in
$a' de in$endiu?
=) se asi!ura $uratarea si us$area $orespun'atoare a $erealelor si a $elorlalte produse, pentru
evitarea e5plo'iilor datorate pul+erilor ve!etale si altor impuritati?
@) se inter'i$ $u desavarsire %umatul si %olosirea %o$ului des$/is in interiorul ma!a'iilor,
silo'urilor, statiilor de us$are si in !eneral in spatiile $u de!a=ari de pul+eri ve!etale?
l) in a$tivitatea api$ola se utili'ea'a a%umatoare preva'ute $u paras$antei, iar !olirea =arului din
a$estea se %a$e in lo$uri spe$ial amena=ate si prote=ate impotriva initierii si de'voltarii unui eventual
in$endiu?
m) i'olarea 'onei de ardere a miristilor %ata de $ai de $omuni$atie, $onstru$tii, $ulturi a!ri$ole
ve$ine, instalatii, %ond %orestier prin e5e$utarea de %asii arate.
Art. 21. 3 Pentru %un$tionarea in si!uranta a tuturor $ate!oriilor de utila=e si mi=loa$e te/ni$e $are
sunt %olosite la lu$rari a!ri$ole, silvi$e, pomi$ole, viti$ole se asi!ura urmatoarele masuri>
a) re!larea sistemelor de aprindere, de alimentare, de $ar+uratie si de distri+utie, pentru evitarea
produ$erii de e5plo'ii %alse insotite de eliminarea de s$antei sau de !a'e in stare ar'anda?
+) inter'i$erea alimentarii $ar+uratorului prin turnare de +en'ina pe la pri'a de aer sau $a motorul
sa %un$tione'e %ara %iltru de aer?
$) asi!urarea etanseitatii re'ervoarelor de $om+usti+il si a intre!ii instalatii de alimentare $u
$om+usti+il si a neinre!istrarii de pierderi ori s$ur!eri de $om+usti+il?
d) nepermiterea e%e$tuarii de improvi'atii la instalatia ele$tri$a a a$estora?
e) dotarea tevilor de esapament ale tra$toarelor $u dispo'itive de $aptare a s$anteilor (paras$antei)
omolo!ate?
%) $uratarea periodi$a de %unin!ine a to+ei de esapament.
Art. 22. 3 a ane5ele !ospodaresti se au in vedere urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e instalarea de $uptoare, masini de !atit sau utili'area +u$atariilor improvi'ate lan!a
$asele de lo$uit, in apropierea !ra=durilor si ma!a'iilor, a lo$urilor de depo'itare a %ura=elor si a
altor materiale $om+usti+ile?
+) se inter'i$e utili'area %o$ului des$/is pentru diverse a$tivitati !ospodaresti, pre$um arderea
!unoaielor, prepararea diverselor produse $ulinare, in apropierea $onstru$tiilor?
$) se inter'i$e s$oaterea +urlanelor de metal a%erente instalatiilor de in$al'it sau preparat /rana pe
%ereastra ori su+ streasina, %ara a %i i'olate de partile $om+usti+ile ale $onstru$tiei?
d) in $a'ul iluminatului ele$tri$ se inter'i$e %olosirea instalatiilor improvi'ate sau $u de%e$tiuni $e
pot produ$e s$urt$ir$uite ori alte evenimente de natura ele$tri$a?
e) se inter'i$e %olosirea de a%umatorii improvi'ate $are pre'inta peri$ol de in$endiu in ma!a'ii, su+
soproane sau in apropierea a$estora?
%) $enusa re'ultata in urma utili'arii, pentru in$al'ire, a $om+usti+ilului solid nu se arun$a la
intamplare pe terenuri a!ri$ole, in $urti, lan!a %ura=e, !ra=duri sau in ve$inatatea altor materiale
$om+usti+ile, a$easta depo'itandu3se intr3o !roapa spe$ial amena=ata, dupa $e, in preala+il, a %ost
stinsa $u apa?
!) se inter'i$e depo'itarea in ane5ele !ospodaresti a ori$arui %el de li$/id in%lama+il, $u e5$eptia
$elui ne$esar u'ului $asni$ in $antitate de $el mult 22 de litri, a$estea se pastrea'a in +idoane
metali$e in$/ise si la lo$uri %erite de posi+ilitatea in$endierii.
Art. 23. 3 In $ladirile in $are se des%asoara a$tivitatea de %a+ri$are a al$oolului etili$, la $a'ane si
+aterii $u %o$ dire$t de %iert tui$a se au in vedere urmatoarele masuri>
a) in toate in$aperile in $are se distilea'a si se depo'itea'a produse al$ooli$e se asi!ura permanent
ventilarea pentru a se elimina a$umularea vaporilor de al$ool?
+) depo'itarea lemnelor sau a altor materiale $om+usti+ile in in$aperi, in a%ara $elor stri$t
ne$esare pro$esului de produ$tie, este inter'isa?
$) in $a'ul e%e$tuarii unor remedieri sau reparatii $are ne$esita pre'enta %la$arii des$/ise se iau
masuri pentru oprirea instalatiei, eva$uarea produselor distilate, ventilarea in$aperilor, in$/iderea
ori$aror surse de s$ur!ere a al$oolului, spalarea $u apa a instalatiilor $are urmea'a a se repara?
d) instalatiile ele$tri$e pentru spatiile $u posi+ile a$umulari de vapori de al$ool se asi!ura de tip
etans, $u respe$tarea prevederilor normativelor de proie$tare spe$i%i$e?
e) instalatia de distilare si $a'anele tre+uie suprave!/eate permanent de personal instruit pentru a
se asi!ura o %un$tionare $orespun'atoare?
%) se inter'i$e lasarea %ara suprave!/ere a instalatiei de ra$ire?
!) +la'ele $are lu$rea'a in +aterie se prevad, in mod o+li!atoriu, $u supape /idrauli$e pentru a se
evita eventualele e5plo'ii?
/) depo'itarea ori pastrarea produselor re'ultate din distilare se %a$e, pe masura %a+ri$atiei, in
re$ipiente sau vase $ole$toare $are se in$/id, in in$aperi nein$al'ite, destinate spe$ial a$estui s$op,
unde nu se mai pastrea'a alte materiale $om+usti+ile si nu se %oloses$ surse $u %o$ ori de $aldura?
i) se asi!ura prote=area termi$a a portiunilor din elemente de $onstru$tie $om+usti+ile a%late
deasupra sau in imediata apropiere a $olanelor de distilare?
=) se asi!ura re%a$erea imediata a i'olatiei termi$e a $ondu$telor si $oloanelor prin $are se
ve/i$ulea'a produse %ier+inti, $are s3au deteriorat si pre'inta peri$ol de in$endiu?
@) $osurile de %um se ten$uies$ si se i'olea'a termi$ $orespun'ator, evitandu3se $onta$tul lor
dire$t $u partile lemnoase din $onstru$tie, se veri%i$a si se $urata ori de $ate ori este nevoie?
l) %o$arele tre+uie sa %ie preva'ute $u !ratare si usi, iar lemnele %olosite nu vor %i de dimensiuni
mai mari de$at lun!imea vetrei de ardere?
m) $enusa si =arul se eva$uea'a si se stin! intr3un lo$ anume destinat a$estui s$op?
n) se inter'i$e depo'itarea in interiorul spatiilor de distilare a +or/oturilor pentru materii prime ori
a deseurilor re'ultate din pro$esul de %a+ri$are.
Art. 2-. 3 In depo'itele de %ura=e amena=ate in $onstru$tii se au in vedere urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e a$$esul in interior $u mi=loa$e de iluminat $u %la$ara des$/isa?
+) in $a'ul iluminatului ele$tri$, nu se permit %olosirea instalatiilor improvi'ate sau $u de%e$tiuni
si ni$i depo'itarea ori stivuirea %anului si %ura=elor in apropierea a$estora sau a $orpurilor de
iluminat ele$tri$?
$) in %anare se inter'i$ $u desavarsire %umatul, e%e$tuarea lu$rarilor $u %o$ des$/is si sudarea?
d) se asi!ura mentinerea unei $uratenii permanente in =urul a$estora, inlaturandu3se paiele si alte
materiale ori deseuri $om+usti+ile?
e) %ura=ele $on$entrate se pastrea'a in ma!a'ii spe$ial amena=ate, us$ate, aerisite si $urate.
Art. 22. 3 a depo'itele de %ura=e amena=ate in aer li+er se respe$ta urmatoarele masuri>
a) amplasarea a$estora se %a$e, pe $at posi+il, lan!a surse de apa, iar terenul din =ur se $urata
periodi$ de ier+uri, mara$inisuri si %ura=e $a'ute in timpul transportului?
+) depo'itele de %ura=e se amplasea'a pe dire$tia opusa vantului dominant si $at mai departe %ata
de $onstru$tii, $ai %erate, drumuri sau sosele, paduri ori plantatii si, pe $at posi+il, se impre=muies$?
$) se asi!ura suprave!/erea permanenta a depo'itului si limitarea a$$esului in a$esta al persoanelor
neautori'ate ori al $opiilor?
d) drumurile de a$$es la depo'itele de %ura=e tre+uie sa asi!ure $ir$ulatia autove/i$ulelor si
mi=loa$elor de interventie in $a' de in$endiu sau in alte situatii de ur!enta, indi%erent de $onditiile
meteorolo!i$e sau de anotimp, pe $el putin doua laturi ale depo'itului?
e) iluminatul ele$tri$ in in$inta depo'itelor se permite numai $u instalatie ele$tri$a montata pe
stalpi inalti de $ir$a 23# m, iar $ondu$toarele ele$tri$e aeriene nu tre+uie sa trea$a deasupra sirelor?
%) paiele si %anul se depo'itea'a numai dupa $e, in preala+il, au %ost us$ate?
!) se asi!ura re'erva de apa pentru in$endiu, pre$um si dotarea $u instalatii de prote$tie impotriva
trasnetului?
/) a$tivitatea in depo'itele de %ura=e se des%asoara numai pe timp de 'i?
i) pe teritoriul depo'itului, pre$um si la 1"" m in =ur sunt inter'ise %umatul, iluminatul $u %la$ara
des$/isa si ori$e lu$ru $u %o$ des$/is, in a$est s$op a%isandu3se ins$riptii vi'i+ile.
Art. 2#. 3 In $ladirile in $are sunt adapostite animale se au in vedere urmatoarele masuri>
a) se inter'i$e utili'area so+elor $u usite de alimentare din interior?
+) se inter'i$e utili'area so+elor si $osurilor de%e$te?
$) se inter'i$e instalarea so+elor si $osurilor metali$e?
d) se inter'i$e us$area lemnului si /ainelor lan!a so+e?
e) se inter'i$e in$al'irea spatiilor in timpul noptii %ara asi!urarea suprave!/erii?
%) se inter'i$e mentinerea %ara suprave!/ere a %o$ului aprins in so+e?
!) se inter'i$e utili'area, pentru aprinderea so+elor, a +en'inei, petrolului sau a altor li$/ide
in%lama+ile ori $om+usti+ile?
/) in adaposturi se inter'i$ $u desavarsire %umatul, e%e$tuarea lu$rarilor $u %o$ des$/is si sudarea?
i) se inter'i$e a$$esul in interior $u mi=loa$e de iluminat $u %la$ara des$/isa?
=) in $a'ul iluminatului ele$tri$, nu se permite %olosirea instalatiilor improvi'ate sau $u de%e$tiuni?
@) se inter'i$e +lo$area $u diverse materiale a $ailor de $ir$ulatie interioare, a $uloarelor sau a
a$$esului la mi=loa$ele te/ni$e de stin!ere din dotare?
l) se asi!ura mentinerea unei $uratenii permanente in =urul a$estora, inlaturandu3se paiele,
+ale!arul si alte materiale ori deseuri $om+usti+ile?
m) se inter'i$e amplasarea de ateliere sau depo'ite pe $aile de a$$es si eva$uare?
n) se inter'i$e utili'area ori$aror utila=e pentru to$area si ma$inarea %ura=elor in interiorul
adaposturilor de animale?
o) se inter'i$e $a'area, su+ ori$e %orma, a lu$ratorilor si altor persoane in adaposturile de animale?
p) usile !ra=durilor se reali'ea'a %ara pra!uri si avand sensul de des$/idere spre e5terior si nu se
admite +lo$area, in po'itia in$/is, a usilor prin %i5area $u diverse o+ie$te sau materiale?
A) in timpul iernii toate plat%ormele din %ata usilor de eva$uare se mentin in stare pra$ti$a+ila,
$uratate de 'apada si de !/eata, ast%el in$at sa poata %i des$/ise $u usurinta.
Art. 27. 3 In se$toarele avi$ole, pentru por$ine si taurine, unde sunt instalate eleveu'e pentru
in$al'irea tineretului, se respe$ta urmatoarele>
a) instalarea eleveu'elor se %a$e numai $on%orm notitei te/ni$e $are le insoteste si proie$telor
respe$tive?
+) se inter'i$e depasirea temperaturii de re!im, de 3"BC?
$) se veri%i$a periodi$ le!aturile ele$tri$e, pentru inlaturarea eventualelor de%e$tiuni $are pot
provo$a %lama, s$anteie sau s$urt$ir$uit?
d) se inter'i$e %olosirea eleveu'elor %ara termore!ulator individual sau $entral, $u
termore!ulatorul +lo$at ori de%e$t.
Art. 28. 3 a $ladirile si spatiile $u destinatie administrativa se au in vedere urmatoarele masuri>
a) or!ani'area a$tivitatilor se %a$e ast%el in$at sa nu se $ree'e a!lomerari de persoane $are sa
in!reune'e ori sa +lo$/e'e eva$uarea in $a' de in$endiu?
+) pe durata e5ploatarii se adopta masuri pentru redu$erea ris$ului de in$endiu, prin limitarea la
stri$tul ne$esar a $antitatilor de materiale $om+usti+ile si eliminarea eventualelor surse $u potential
de aprindere a a$estora?
$) se inter'i$e %olosirea %ier+atoarelor, resourilor, radiatoarelor ele$tri$e, pre$um si a altor
asemenea mi=loa$e %ara respe$tarea masurilor de aparare impotriva in$endiilor si suprave!/erea
permanenta pe durata %un$tionarii a$estora?
d) se inter'i$e amena=area de +o5e sau depo'itarea de materiale pe /oluri, in $asele s$arilor ori su+
rampele s$arilor?
e) se inter'i$e amplasarea de $opiatoare, do'atoare pentru su$uri/$a%ea in $asele s$arilor sau pe
rampele s$arilor?
%) pot %i pastrate pentru $uratenie, i!ieni'are, depara'itare, de'inse$tie, in +idoane metali$e in$/ise
si amplasate in lo$uri spe$ial amena=ate, li$/ide in%lama+ile in $antitate totala de ma5imum 22 de
litri?
!) se inter'i$e $uratarea pardoselii $u +en'ina, neo%alina sau alte li$/ide in%lama+ile?
/) operatiunile de $uratare se %a$ $u materiale spe$ial destinate, numai la lumina 'ilei, $u
respe$tarea instru$tiunilor pre$i'ate de produ$ator?
i) se inter'i$ %umatul si utili'area %o$ului des$/is in ast%el de $ladiri/spatii, pre$um si utili'area
mi=loa$elor de iluminat $u %la$ara des$/isa, pre$um lumanari, $/i+rituri, %a$le si altele asemenea, in
poduri, ar/ive, ma!a'ii, alte in$aperi, spatii si lo$uri $u ris$ de in$endiu din $onstru$tiile in $are
a$estea sunt amplasate?
=) la terminarea pro!ramului de lu$ru se de$one$tea'a aparatele ele$tro$asni$e, se intrerupe
iluminatul arti%i$ial si se opreste alimentarea $u ener!ie ele$tri$a a $al$ulatoarelor si a altor aparate
ele$tri$e?
@) la $onstru$tiile la $are $asa s$arilor se $ontinua spre su+sol, se a%isea'a, la lo$ vi'i+il, semne
indi$atoare $orespun'atoare, a%isarea %a$andu3se in sensul iesirii spre e5terior.
Art. 2.. 3 a depo'ite si ma!a'ii se au in vedere urmatoarele masuri>
a) %ie$are ma!a'ie sau depo'it tre+uie sa ai+a into$mite planuri de depo'itare si de interventie,
pre$um si instru$tiuni si re!uli de $omportament pentru utili'atori in $a' de in$endiu, e5trase din
a$estea a%isandu3se in lo$uri vi'i+ile?
+) dispunerea materialelor si su+stantelor peri$uloase in depo'ite se %a$e potrivit planului de
depo'itare?
$) /artia, $artile si do$umentele se depo'itea'a in stive sau ra%turi, asi!urandu3se spatii, $uloare
pentru interventie in $a' de in$endiu?
d) la depo'itarea /artiei si do$umentelor in ra%turi sau stive se asi!ura distante su%i$iente %ata de
$orpurile de iluminat $u in$andes$enta si %ata de instalatiile ele$tri$e?
e) deseurile de /artie, am+ala=ele re'ultate in urma despa$/etarilor, sortarilor si livrarilor se
indepartea'a 'ilni$ din spatiile de depo'itare?
%) depo'itarea se %a$e in %un$tie de natura, %orma, dimensiunile, modul de am+alare, $omportarea
la %o$ si proprietatile %i'i$o3$/imi$e, %ara a depasi insa sar$ina termi$a preva'uta de proie$tant?
!) produsele $are rea$tionea'a peri$ulos in $om+inatie $u altele se depo'itea'a ast%el in$at sa nu
intre in $onta$t $u a$estea ni$i $/iar a$$idental?
/) materialele si su+stantele $are pre'inta peri$ol de autoaprindere se pastrea'a in $onditii
ade$vate naturii lor, in spatii +ine ventilate si luandu3se masuri de $ontrol si preintampinare a
%enomenului de autoin$al'ire?
i) eti$/etarea si mar$area peri$olelor pe $are le presupun produsele depo'itate, pre$um si
asi!urarea $ailor de a$$es si eva$uare la amplasarea a$estora?
=) depo'itarea produselor se %a$e $u respe$tarea distantelor normate %ata de instalatiile ele$tri$e, de
in$al'ire, $u surse de %o$ sau de $aldura?
@) se inter'i$e depo'itarea materialelor $om+usti+ile si e5plo'ive ale $aror proprietati nu sunt
$unos$ute?
l) intre ra%turile sau stivele de depo'itare se asi!ura spatii li+ere pentru a$$esul si eva$uarea
usoara in $a' de ne$esitate?
m) ra%turile pe $are se depo'itea'a materiale se e5e$uta din materiale in$om+usti+ile avand $lasa
de rea$tie la %o$ minim A2 sau din lemn i!ni%u!at ori prote=at prin metode similare si se asi!ura
impotriva rasturnarii sau $aderii a$estora, pre$um si a materialelor depo'itate?
n) $orpurile de iluminat in$andes$ente din depo'ite, ar/ive, ma!a'ii se prote=ea'a $u !lo+uri de
prote$tie, iar atun$i $and prin natura a$tivitatii e5ista posi+ilitatea de a %i lovite, se montea'a si
aparatori de prote$tie?
o) ori$e s$ur!ere de li$/id $om+usti+il pe pardoseala sau pe rastel, am+ala= ori alte elemente si
materiale se indepartea'a imediat, prin a$operire $u nisip sau prin ster!ere $u $arpe?
p) $arpele utili'ate pentru operatiunile mentionate la lit. o) se depo'itea'a in lo$uri spe$ial
amena=ate, in a%ara depo'itului, $u adoptarea masurilor impotriva produ$erii in$endiilor? s$ur!erile
de produse sau nisipul si pamantul im+i+ate $u produse re'ultate din $uratari se $ole$tea'a si se
depo'itea'a in !ropi de pamant?
A) materialele provenite din am+ala=e se eva$uea'a 'ilni$ din ma!a'ii si depo'ite, in lo$urile
sta+ilite in a$est s$op?
r) pentru asi!urarea $ailor de a$$es si de eva$uare, spatiile de depo'itare se mar$/ea'a $u +anda
de vopsea al+a pe pardoseala, $orespun'ator prevederilor planului de depo'itare?
s) se inter'i$e a$$esul in depo'ite, ma!a'ii si ar/ive al altor persoane in a%ara $elor anume
sta+ilite de $atre persoana $u atri+utii de $ondu$ere, lu$ru $e se mar$/ea'a $orespun'ator pe usa
in$aperilor respe$tive?
t) la terminarea lu$rului, se%ul depo'itului sau ma!a'iei ia masuri pentru de$one$tarea instalatiilor
ele$tri$e e5istente de la reteaua de alimentare $u ener!ie ele$tri$a.
Art. #". 3 a e%e$tuarea, in $adrul o+ie$tivelor de $ult, a lu$rarilor de restaurare, renovare,
$onservare, $onsolidare, pre$um si a interventiilor la $onstru$tii e5istente, $are presupun or!ani'ari
de santier, se asi!ura respe$tarea urmatoarelor masuri>
a) la lu$rarile de e5e$utie si utili'are a s$/elelor se inter'i$e depo'itarea ori pastrarea materialelor
sau a su+stantelor $om+usti+ile su+ s$/ele?
+) pe s$arile de a$$es la s$/ele se inter'i$e depo'itarea materialelor de ori$e %el?
$) la e5e$utarea instalatiilor ele$tri$e %i5ate pe elementele s$/elelor se respe$ta $onditiile de
amplasare si montare %ata de materialele $om+usti+ile si nu se admit ni$iun %el de improvi'atii la
a$estea?
d) se inter'i$ %umatul si utili'area %o$ului des$/is pe plat%orma s$/elelor?
e) se inter'i$e utili'area s$/elelor din materiale $om+usti+ile, atat la e5terior, $at si la interior, la
o+ie$tivele ins$rise in ista patrimoniului mondial ori $are sunt in$adrate in $ate!oria
monumentelor istori$e din !rupa A 3 monumente istori$e de valoare nationala si universala sau din
!rupa 8 3 monumente istori$e repre'entative pentru patrimoniul $ultural lo$al?
%) se asi!ura suprave!/erea permanenta a perimetrelor in $are sunt reali'ate or!ani'ari de santier
in e5teriorul $onstru$tiilor?
!) se asi!ura indepartarea, $u re!ularitate, a ve!etatiei us$ate din perimetrul or!ani'arilor de
santier e5terioare?
/) se asi!ura limitarea a$$esului persoanelor in perimetrele or!ani'arilor de santier e5terioare, prin
impre=muirea a$estora $u panouri din materiale avand $lasa de rea$tie la %o$ minim A2?
i) se asi!ura instruirea personalului $are e5e$uta lu$rari de $onstru$tii, spre a $unoaste masurile
spe$i%i$e de aparare impotriva in$endiilor?
=) se re$omanda intreruperea a$tivitatilor $e presupun pre'enta unui pu+li$ numeros in
$onstru$tiile in $are se e%e$tuea'a lu$rari de restaurare sau $onservare?
@) la e%e$tuarea lu$rarilor de i'olatii se adopta masurile spe$i%i$e lu$rului $u %o$ des$/is.
Art. #1. 3 a $onstru$tiile apartinand o+ie$tivelor de $ult, a%late in stare de $onservare, se asi!ura
respe$tarea urmatoarelor masuri>
a) se asi!ura pa'a si suprave!/erea permanenta a o+ie$tivelor ins$rise in ista patrimoniului
mondial ori $are sunt in$adrate in $ate!oria monumentelor istori$e din !rupa A 3 monumente
istori$e de valoare nationala si universala sau din !rupa 8 3 monumente istori$e repre'entative
pentru patrimoniul $ultural lo$al, in s$opul eliminarii posi+ilitatilor de a$$es in in$inta al
persoanelor?
+) se asi!ura indepartarea, $u re!ularitate, a ve!etatiei us$ate din perimetrul or!ani'arilor de
santier e5terioare?
$) se asi!ura intreruperea %un$tionarii instalatiei de !a'e si a $elei ele$tri$e, $u mentinerea
%un$tionalitatii instalatiilor de dete$tare si semnali'are a in$endiilor, pre$um si antie%ra$tie?
d) se asi!ura e%e$tuarea veri%i$arilor periodi$e la instalatiile ele$tri$e, de !a'e, pre$um si la $ea de
prote$tie impotriva trasnetului?
e) se inter'i$ %umatul, arderea ve!etatiei us$ate, pre$um si e%e$tuarea lu$rarilor $u %o$ des$/is.
CAPI:1* I9
&e!uli si masuri de prevenire a in$endiilor
la instalatii utilitare a%erente $onstru$tiilor si spatiilor
a%late in e5ploatare din o+ie$tivele de $ult
Art. #2. 3 Instalatiile a%erente $onstru$tiilor, $um sunt $ele de !a'e, ele$tri$e, de apa, de in$al'ire,
de ventilare, de $limati'are, de $anali'are si altele asemenea, pre$um si instalatiile te/nolo!i$e se
e5ploatea'a potrivit re!lementarilor te/ni$e si pre'entelor dispo'itii !enerale, ast%el in$at a$estea sa
nu $onstituie surse de initiere si/sau de propa!are a in$endiilor.
Art. #3. 3 Instalatiile a%erente $onstru$tiilor tre+uie sa $orespunda destinatiei, tipului si $ate!oriei de
importanta a $onstru$tiei, pre$um si ris$ului de in$endiu, sa ai+a nivelul de prote$tie $orespun'ator
mediului in $are sunt amplasate si sa respe$te prevederile din normativele spe$i%i$e de aparare
impotriva in$endiilor.
Art. #-. 3 Instalatiile te/nolo!i$e se e5ploatea'a $u respe$tarea stri$ta a instru$tiunilor si re!ulilor
de utili'are, pre$um si a masurilor de aparare impotriva in$endiilor, sta+ilite de proie$tanti si de
produ$atori.
Art. #2. 3 Pe timpul e5ploatarii instalatiilor a%erente $onstru$tiilor, preva'ute la art. #2, si a
instalatiilor te/nolo!i$e se inter'i$>
a) neasi!urarea suprave!/erii $on%orm instru$tiunilor de %un$tionare?
+) %un$tionarea %ara sistemele, aparatele si e$/ipamentele ne$esare $on%orm instru$tiunilor de
%un$tionare pentru $ontrolul si mentinerea parametrilor privind si!uranta in %un$tionare sau
inlo$uirea a$estora $u altele supradimensionate?
$) intretinerea ne$orespun'atoare a elementelor preva'ute pentru i'olare termi$a sau ele$tri$a ori
pentru separare?
d) depasirea termenelor sta+ilite pentru e%e$tuarea lu$rarilor de intretinere si reparatii sau
e5e$utarea ne$orespun'atoare a a$estora?
e) e5e$utarea lu$rarilor de intretinere si reparatii sau a unor modi%i$ari de $atre personal
neautori'at?
%) utili'area $u improvi'atii $are sa pre'inte ris$ de in$endiu si/sau e5plo'ie?
!) neasi!urarea prote$tiei la %o$ $orespun'atoare %ata de materialele si su+stantele $om+usti+ile
e5istente in spatiul in $are sunt utili'ate?
/) lasarea in %un$tiune peste pro!ramul sta+ilit, in $a'urile in $are instru$tiunile spe$i%i$e inter'i$
a$est lu$ru.
Art. ##. 3 Mentinerea in +una stare a instalatiilor si sistemelor de $aptare si s$ur!ere la pamant a
des$ar$arilor ele$tri$e atmos%eri$e este o+li!atorie la $onstru$tii si instalatii, utila=e si e$/ipamente
te/nolo!i$e, $on%orm re!lementarilor te/ni$e spe$i%i$e.
Art. #7. 3 *tili'area sistemelor de $aptare si s$ur!ere la pamant a ele$tri$itatii stati$e, $on%orm
instru$tiunilor spe$i%i$e si re!lementarilor te/ni$e, este o+li!atorie.
Art. #8. 3 a e5ploatarea instalatiilor ele$tri$e se inter'i$>
a) inlo$uirea si!urantelor, releelor de prote$tie si a intrerupatoarelor automate $u altele
ne$ali+rate?
+) ra$ordarea unor $onsumatori $are depases$ puterea nominala a $ir$uitelor?
$) suprain$ar$area instalatiei ele$tri$e, respe$tiv a $ondu$toarelor, $a+lurilor, intrerupatoarelor,
$omutatoarelor, pri'elor si trans%ormatoarelor?
d) supunerea le!aturilor ele$tri$e la e%orturi de tra$tiune $are nu %a$ parte din liniile de $onta$t $e
alimentea'a re$eptoare mo+ile si $ondu$tele ele$tri$e i'olate li+er?
e) lasarea nei'olata a $apetelor $ondu$toarelor ele$tri$e, in $a'ul demontarii partiale a unei
instalatii?
%) %olosirea le!aturilor provi'orii prin introdu$erea $ondu$toarelor ele$tri$e, %ara ste$ar, dire$t in
pri'e?
!) utili'area pri'elor %ara prevederea dispo'itivului de prote$tie di%erentiala si de limitare a puterii,
amplasate la distanta mai mi$a de 1,"" m de materiale $om+usti+ile ori in in$inta depo'itelor si
ma!a'iilor $u materiale $om+usti+ile?
/) utili'area re$eptorilor de ener!ie ele$tri$a de tipul radiatoarelor, resourilor, %iarelor de $al$at,
$io$anelor de lipit et$. %ara asi!urarea masurilor de i'olare %ata de materialele si elementele
$om+usti+ile din spatiul sau in$aperea respe$tiva?
i) utili'area lampilor mo+ile ori portative alimentate prin $ordoane improvi'ate si/sau u'ate?
=) %olosirea la $orpurile de iluminat a %iltrelor de lumina ori a a+a=ururilor improvi'ate, din $arton,
/artie sau din alte materiale $om+usti+ile?
@) ase'area pe motoarele ele$tri$e a unor materiale $om+usti+ile pre$um $arpe, /artii, %olii de
mase plasti$e, lemn sau altele similare?
l) utili'area radiatoarelor, aerotermelor si a resourilor ele$tri$e improvi'ate, $u de%e$te?
m) %olosirea in stare de%e$ta, u'ata si/sau $u improvi'atii a instalatiei ele$tri$e si/sau a re$eptorilor
ele$tri$i?
n) suspendarea $orpurilor de iluminat dire$t de $ondu$toarele de alimentare, da$a a$easta nu este
preva'uta din %a+ri$atie?
o) a!atarea sau introdu$erea in interiorul panourilor, niselor, ta+lourilor, $analelor sau a tunelelor
ele$tri$e a o+ie$telor de ori$e %el?
p) adapostirea de o+ie$te si/sau materiale $om+usti+ile in posturile de trans%ormare si/sau
in$aperile ta+lourilor !enerale de distri+utie ele$tri$a?
A) e%e$tuarea lu$rarilor de intretinere, revi'ii si reparatii de $atre personal neautori'at.
Art. #.. 3 a e5ploatarea instalatiilor de !a'e se respe$ta urmatoarele re!uli prin$ipale>
a) veri%i$area si mentinerea in +una stare de %un$tionare a instalatiei si a elementelor $omponente,
pentru inlaturarea ori$arei posi+ilitati de s$ur!ere a !a'elor?
+) in $a'ul in $are se $onstata miros de !a'e, inainte de a se aprinde %o$ul, se aeriseste in$aperea
respe$tiva, se depistea'a si se inlatura, de $atre personal autori'at, de%e$tele $are au provo$at
s$aparile de !a'e?
$) aprinderea si stin!erea %o$ului se e5e$uta numai de $atre personal instruit in a$est s$op, lan!a
%ie$are so+a a%isandu3se $ate o eti$/eta pe $are se mentionea'a, pe lan!a ora de aprindere si
stin!ere, urmatorul te5t> EPentru aprinderea si stin!erea %o$ului raspunde> (numele si prenumele
persoanei)E?
d) inainte de aprinderea ar'atorului de !a'e, ro+inetul tre+uie sa %ie in$/is, iar $and ar'atorul este
in %un$tiune, usa $enusarului se des$/ide?
e) atat la aprinderea, $at si la stin!erea %o$ului !a'ele se mentin in$/ise si se des$/id mai intai de
la ro+inetul prin$ipal (de si!uranta), apoi de la ro+inetul de manevra al ar'atorului (aparatului)?
%) se inter'i$e %olosirea !a'elor in so+ele sau aparatele de%e$te si a $aror etanseitate nu este
asi!urata?
!) depistarea s$aparilor de !a'e se va %a$e numai $u emulsie de apa si sapun sau prin alte metode
pre$i'ate in spe$i%i$atiile te/ni$e.
Art. 7". 3 a e5ploatarea instalatiilor de in$al'ire lo$ala $u so+e si a masinilor si aparatelor de
in$al'it si de !atit se respe$ta urmatoarele re!uli>
a) materialele sau elementele $om+usti+ile situate in %ata %o$arelor si $enusarelor se asa'a la
distanta de minimum 1,22 m %ata de a$estea, iar $ele !reu $om+usti+ile pot %i la 1,"" m?
+) in in$aperile in $are sunt amplasate so+ele se inter'i$e depo'itarea materialului $om+usti+il
peste $onsumul ne$esar pentru 2- de ore?
$) depo'itarea materialelor $om+usti+ile se %a$e la o distanta mai mare de 1,"" m %ata de so+ele
%ara a$umulare de $aldura si de ",2" m %ata de so+ele $u a$umulare de $aldura?
d) masinile si aparatele de !atit $u $om+usti+ili soli'i sau !a'e, pre$um si re'ervoarele de $onsum
ale so+elor $are utili'ea'a $om+usti+ili li$/i'i, a $aror prote$tie termi$a a %ost asi!urata de
produ$ator pe +a'a in$er$arilor e%e$tuate si a$$eptata la omolo!area produsului, pot %i amplasate la
distante mai mi$i de$at $ele preva'ute mai sus doar da$a a$est lu$ru este pre$i'at in instru$tiunile
de %olosire?
e) se inter'i$e depo'itarea materialului $om+usti+il, a $artilor, /ainelor, lumanarilor et$. deasupra
so+elor?
%) in %ata usitei de alimentare a so+ei, pardoseala $om+usti+ila se prote=ea'a $u ta+la metali$a
avand dimensiunile de ",7" 5 ",2" m?
!) inainte de utili'are so+ele si $osurile de %um tre+uie veri%i$ate amanuntit, reparate, $uratate si
date in e5ploatare in per%e$ta stare de %un$tionare?
/) nu se admite utili'area so+elor %ara usite la %o$are si $enusare, de%e$te sau i'olate
ne$orespun'ator %ata de elementele $om+usti+ile ale $ladirilor?
i) in timpul %un$tionarii so+elor $are utili'ea'a $om+usti+il solid, usitele %o$arului si $enusarului
tre+uie mentinute in$/ise si ne'avorate?
=) este stri$t inter'isa aprinderea %o$ului in so+e prin turnare ori stropire $u +en'ina, petrol sau alte
li$/ide $om+usti+ile?
@) se inter'i$e us$area /ainelor sau a altor materiale $om+usti+ile pe so+e sau in imediata
apropiere a lor?
l) nu se admite %olosirea lemnelor mai lun!i de$at vatra %o$arului so+ei sau a $ar+unilor $u o
putere $alori%i$a mai mare de$at $ea sta+ilita de produ$atorul e$/ipamentului de in$al'ire?
m) se desemnea'a persoane $are sa raspunda de aprinderea si stin!erea %o$ului $orespun'ator
%ie$arui spatiu ori %ie$arei $onstru$tii la $are in$al'irea se reali'ea'a ast%el?
n) $enusa re'ultata se eva$uea'a periodi$ intr3un lo$ sta+ilit si amena=at in a$est s$op, %ara peri$ol
de in$endiu si numai dupa $e se stin! $omplet resturile de =ar?
o) se inter'i$e %un$tionarea so+elor suprain$al'ite.
Art. 71. 3 a e5ploatarea so+elor %ara a$umulare de $aldura, suplimentar %ata de re!ulile
mentionate la art. 7" se respe$ta si urmatoarele masuri>
a) distanta dintre so+e sau +urlane si materialele $om+usti+ile inve$inate sa %ie de $el putin 1,""
m, iar %ata de $ele !reu $om+usti+ile de ",7" m?
+) la so+ele $u inaltimea pi$ioarelor de $el putin ",22 m, pardoseala de su+ a$estea se prote=ea'a
printr3un strat i'olator de $aramida plina, avand !rosimea de # $m, $u mortar de ar!ila sau prin doua
straturi de pasla im+i+ata $u solutie de ar!ila ori $u alt material in$om+usti+il avand a$eeasi
$apa$itate termoi'olatoare, peste $are se pune ta+la?
$) postamentul termoi'olator tre+uie sa depaseas$a perimetrul so+ei $u ",22 m, iar in %ata
%o$arului $u ",2" m?
d) $and so+ele nu au pi$ioare sau pi$ioarele sunt mai s$urte de ",22 m, pentru a se i'ola %ata de
pardoselile $om+usti+ile se prote=ea'a printr3un postament %ormat din doua randuri de $aramida, pe
lat, $u mortar de ar!ila, sau al$atuit din alte materiale in$om+usti+ile termoi'olatoare e$/ivalente
termi$.
Art. 72. 3 a e5ploatarea instalatiilor de ventilare se respe$ta urmatoarele re!uli prin$ipale>
a) sistemele de ventilare natural3or!ani'ata si sistemele de ventilare me$ani$a ale in$aperilor in
atmos%era $arora se de!a=a !a'e, vapori, pra% sau pul+eri $om+usti+ile se intretin si se utili'ea'a
ast%el in$at in e5ploatarea normala sa se evite posi+ilitatea a$umularii a$estor su+stante in $antitati
$e pot pre'enta peri$ol de in$endiu ori e5plo'ie?
+) la pri'ele de ventilare se mentin plasele de sarma sau !ratarele de prote$tie in +una stare, ast%el
in$at sa se impiedi$e patrunderea di%eritelor $orpuri straine in $analele de ventilare?
$) amplasarea in in$aperi a !urilor de a+sor+tie se %a$e in raport $u !reutatea spe$i%i$a a !a'elor
sau a vaporilor $e se eva$uea'a, iar la ventilarile lo$ale, a$estea tre+uie sa se a%le $at mai aproape de
lo$ul de %ormare a vaporilor, a !a'elor sau a pul+erilor $om+usti+ile?
d) ventilatoarele montate in in$aperile si 'onele $u de!a=ari de su+stante $om+usti+ile, pre$um
!a'e, vapori sau pra%, $are pot %orma $u aerul ameste$uri e5plo'ive sau $are ve/i$ulea'a ast%el de
su+stante, se mentin in +una stare de %un$tionare si se prevad $u prote$tii $orespun'atoare mediului?
e) mentinerea unei e5/austari $ontinue si a unei vite'e $onstante de $ir$ulatie a aerului in $anale,
pentru inlaturarea posi+ilitatilor de %ormare a ameste$urilor e5plo'ive?
%) inter'i$erea utili'arii surselor de $aldura sau a s$anteilor la instalatiile amplasate in medii in
$are e5ista pra%, vapori ori !a'e $om+usti+ile sau in%lama+ile?
!) intretinerea, veri%i$area si $uratarea periodi$a a $analelor, tu+ulaturii si a ventilatoarelor de
depunerile $om+usti+ile?
/) limitarea posi+ilitatilor de propa!are a in$endiilor prin $analele sistemului de ventilare, prin
intretinerea in +une $onditii a $lapetelor anti%o$ preva'ute?
i) se inter'i$e eva$uarea, prin a$eeasi instalatie de ventilare, a su+stantelor $om+usti+ile si a $elor
in%lama+ile, pre$um si a su+stantelor $are, in ameste$, pot provo$a aprindere sau e5plo'ie.
Art. 73. 3 a e5ploatarea instalatiilor de ventilare amplasate in medii $are pre'inta peri$ol de
in$endiu sau e5plo'ie se respe$ta urmatoarele re!uli>
a) tu+ulatura de aspiratie tre+uie sa asi!ure posi+ilitatea $uratarii ei %ara di%i$ultate?
+) $ondu$tele de ventilare sa %ie +ine intretinute, pentru a se preveni s$aparile de parti$ule si de
vapori in%lama+ili?
$) !ratarele $are se a%la deasupra $analelor de aspiratie $e sunt dispuse su+ podea tre+uie
e5e$utate din materiale $e nu produ$ s$antei la lovire.
Art. 7-. 3 a e5ploatarea instalatiilor de prote$tie impotriva trasnetului se respe$ta urmatoarele
re!uli>
a) mentinerea si e5ploatarea in stare de %un$tionare, $u asi!urarea inte!ritatii tuturor elementelor
$omponente, pre$um si a $ontinuitatii intre a$estea?
+) veri%i$area si intretinerea se e%e$tuea'a numai de personal spe$iali'at si $on%orm $erintelor
re!lementarilor te/ni$e in vi!oare?
$) veri%i$area periodi$a $on%orm unui !ra%i$ sta+ilit, $u urmarirea mentinerii, pe intrea!a durata de
e5ploatare, a inte!ritatii %i'i$e, a $ontinuitatii si +unei %un$tionari a tuturor elementelor $omponente,
in$lusiv a pri'ei de impamantare.
CAPI:1* 9
&e!uli si masuri spe$i%i$e instalatiilor si sistemelor
de prote$tie impotriva in$endiilor
Art. 72. 3 Mi=loa$ele te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor $are e$/ipea'a sau dotea'a
$onstru$tiile din o+ie$tivele de $ult se amplasea'a si/sau se depo'itea'a, $on%orm do$umentatiilor
te/ni$e de e5e$utie si re!lementarilor spe$i%i$e, in lo$uri %erite de intemperii, a!enti $oro'ivi, e%e$te
ne!ative ale temperaturii et$. sau, dupa $a', se prote=ea'a $orespun'ator mediilor in $are se
utili'ea'a.
Art. 7#. 3 a amplasarea mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor $are sunt utili'ate de
personalul de la lo$urile de mun$a si/sau de %ortele de interventie in $a' de in$endiu se au in vedere
urmatoarele $erinte>
a) lo$urile de amplasare sa %ie vi'i+ile, usor a$$esi+ile, pe $ai de eva$uare, $oridoare, /oluri, in
'onele iesirilor si in alte asemenea spatii si la distante optime %ata de %o$arele $ele mai pro+a+ile?
+) inaltimea de montare si !reutatea a$estora sa %ie pe masura $apa$itatii %i'i$e a persoanelor $are
le utili'ea'a?
$) sa %ie +ine %i5ate si sa nu impiedi$e eva$uarea persoanelor in $a' de in$endiu.
Art. 77. 3 o$urile de amplasare a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor se indi$a
prin mar$a=e sau panouri de semnali'are, $on%orm prevederilor le!ale.
Art. 78. 3 a amplasarea stin!atoarelor in perimetrul supra%etei prote=ate se re$omanda respe$tarea
urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare>
a) ma5imum 12 m si 2" m %ata de $ele mai importante %o$are de in$endiu din $lasele 8 si A?
+) minimum 2 m %ata de %o$arele posi+ile?
$) ma5imum 1,- m inaltime %ata de pardoseala.
Art. 7.. 3 Mi=loa$ele te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor se mar$/ea'a in $on%ormitate $u
prevederile re!lementarilor te/ni$e si ale standardelor spe$i%i$e, iar pe intrea!a durata a e5ploatarii
se asi!ura li'i+ilitatea mar$a=elor, pre$um si prote=area a$estora impotriva deteriorarilor de ori$e %el.
Art. 8". 3 Mi=loa$ele te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor $are e$/ipea'a si dotea'a
$onstru$tiile $are %un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult se mentin permanent in stare de
%un$tionare, $u asi!urarea %ia+ilitatii si e%i$ientei ne$esare, $on%orm re!lementarilor te/ni$e.
Art. 81. 3 Persoanele $u atri+utii de $ondu$ere de la o+ie$tivele de $ult asi!ura e5e$utarea
periodi$a a $ontrolului starii de %un$tionare a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor
$u $are a$estea sunt e$/ipate si dotate, prin persoanele anume desemnate si instruite in a$est s$op.
Art. 82. 3 Controlul starii de %un$tionare a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor se
e5e$uta $on%orm prevederilor $uprinse in re!lementarile te/ni$e, pre$um si in instru$tiunile te/ni$e
ela+orate de proie$tanti si/sau de produ$atori.
Art. 83. 3 )e asi!ura %un$tionarea la parametrii proie$tati a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva
in$endiilor, potrivit do$umentatiei te/ni$e, pe intrea!a durata de e5ploatare a $onstru$tiilor si
instalatiilor din $adrul o+ie$tivelor de $ult, pre$um si la s$/im+area de destinatie, e5tinderea,
moderni'area, $onservarea si restaurarea a$estora.
Art. 8-. 3 In$ar$area stin!atoarelor si a altor aparate de stins in$endii $u su+stante de stin!ere se
%a$e de $atre persoane =uridi$e si, dupa $a', %i'i$e, atestate potrivit le!ii.
Art. 82. 3 u$rarile de veri%i$are, intretinere si reparare a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva
in$endiilor se e5e$uta numai de $atre persoane =uridi$e si, dupa $a', %i'i$e, atestate potrivit
prevederilor le!ale, iar periodi$itatea lu$rarilor se sta+ileste $on%orm re!lementarilor te/ni$e de
e5ploatare si pre$i'arilor produ$atorilor.
Art. 8#. 3 Pe timpul lu$rarilor de veri%i$are si intretinere se pro$edea'a la $ontrolul $omplet al
%un$tionarii sistemelor, instalatiilor, e$/ipamentelor si aparatelor in $au'a, iar da$a se $onstata
a+ateri de la $onditiile de %un$tionare sta+ilite initial, parametrii $ara$teristi$i tre+uie re!lati si adusi
la valorile $are sa asi!ure +una %un$tionare a a$estor mi=loa$e.
Art. 87. 3 Pe perioadele de oprire a %un$tionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispo'itivelor
de semnali'are, alarmare, averti'are, alertare, limitare si stin!ere a in$endiilor, pentru e5e$utarea
lu$rarilor de intretinere si reparare ori in $a' de opriri a$$identale, persoanele $u atri+utii de
$ondu$ere tre+uie sa asi!ure $onditii pentru adoptarea masurilor te/ni$e si or!ani'atori$e
suplimentare pentru evitarea produ$erii unor eventuale in$endii, pre$um si de a$tiune in $a' de
ne$esitate.
Art. 88. 3
(1) Mi=loa$ele te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor $are e$/ipea'a si dotea'a $onstru$tiile $are
%un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult, pre$um si su+stantele de stin!ere se reali'ea'a, se
amplasea'a, se depo'itea'a, se manipulea'a si se utili'ea'a ast%el in$at sa nu puna in peri$ol viata si
inte!ritatea persoanelor, a utili'atorilor, in$lusiv a mem+rilor %ortelor de interventie.
(2) a e$/iparea si dotarea $onstru$tiilor si instalatiilor a%erente o+ie$tivelor de $ult se utili'ea'a
numai mi=loa$e te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor, $erti%i$ate sau a!rementate, potrivit le!ii.
Art. 8.. 3 )istemele si instalatiile automate pentru stin!erea in$endiilor se prevad $u dispo'itive de
averti'are a persoanelor si a $elorlalti utili'atori, de tip opti$ si a$usti$, pentru semnali'area intrarii
a$estora in %un$tiune.
Art. .". 3 In $a'ul in $are su+stantele stin!atoare deversate automat in $a' de in$endiu pot pune in
peri$ol viata utili'atorilor din 'onele prote=ate, sistemele si instalatiile de stin!ere se prevad $u
dispo'itive de tempori'are $are sa intar'ie intrarea a$estora in %un$tiune $u o perioada presta+ilita.
Art. .1. 3 Perioada dintre de$lansarea semnalului de averti'are si intrarea in %un$tiune a sistemului
ori instalatiei de stin!ere se $al$ulea'a ast%el in$at sa se asi!ure eva$uarea tuturor utili'atorilor din
ori$e pun$t al 'onei prote=ate.
Art. .2. 3 *sile de a$$es in 'one, spatii sau in$aperi in $are sunt posi+ile deversari ale su+stantelor
stin!atoare $e pot pune in peri$ol viata utili'atorilor, pre$um si $aile de eva$uare din a$este lo$uri
se mar$/ea'a $u ins$riptii de averti'are asupra peri$olului, amplasate in lo$uri vi'i+ile pentru
personalul de la lo$urile de mun$a si %ortele de interventie.
Art. .3. 3 )emnalele opti$e si a$usti$e produse de dispo'itivele de averti'are tre+uie sa
indeplineas$a, $umulativ, urmatoarele $onditii>
a) sa %ie ina$tive in starea de asteptare?
+) sa indi$e toate $aile de a$$es in 'onele de stin!ere?
$) sa poata %i $lar identi%i$ate si per$epute $u tonalitati di%erite, la in$eputul si la s%arsitul perioadei
de tempori'are?
d) sa nu poata %i oprite inainte de e5pirarea timpului de %un$tionare a sistemului ori instalatiei de
stin!ere?
e) sa %ie in $on$ordanta $u $apa$itatile psi/omotorii ale utili'atorilor.
Art. .-. 3 Pe timpul e5ploatarii $onstru$tiilor $are %un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult,
persoanele $u atri+utii de $ondu$ere tre+uie sa sta+ileas$a masuri te/ni$o3 or!ani'atori$e $are sa
asi!ure mentinerea $onditiilor si $ara$teristi$ilor spe$i%i$e $are s3au avut in vedere la proie$tarea si
reali'area sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispo'itivelor de semnali'are, alarmare, averti'are,
alertare, limitare si stin!ere a in$endiilor.
CAPI:1* 9I
Plani%i$area si e5e$utarea e5er$itiilor de eva$uare
in $a' de in$endiu
Art. .2. 3 Pentru eva$uarea utili'atorilor si a +unurilor din $onstru$tiile $are %un$tionea'a in $adrul
o+ie$tivelor de $ult in $onditii de si!uranta, se adopta urmatoarele masuri>
a) se instruieste periodi$ personalul propriu privind modalitatile pra$ti$e, $on$rete, de asi!urare a
eva$uarii persoanelor ori, dupa $a', a salvarii persoanelor $are nu se pot eva$ua sin!ure, $are isi
des%asoara a$tivitatea permanent in o+ie$tiv?
+) se instruieste, dupa $a', personalul din a%ara o+ie$tivului $are des%asoara diverse a$tivitati
se'oniere in o+ie$tiv sau $are este $a'at in spatiile proprii privind modalitatile pra$ti$e, $on$rete, de
asi!urare a eva$uarii persoanelor ori, dupa $a', a salvarii persoanelor $are nu se pot eva$ua sin!ure?
$) se instruieste periodi$ personalul propriu privind modalitatile pra$ti$e, $on$rete, de asi!urare a
salvarii o+ie$telor de valoare detinute in $adrul o+ie$tivului in $a'ul produ$erii unui in$endiu, $u
pre$i'area ordinii de salvare, prioritatea in salvare %iind determinata de valoarea a$estora, a
personalului nominali'at pentru salvare, a pa'ei o+ie$telor eva$uate, a lo$urilor de adapostire si,
dupa $a', a mi=loa$elor auto alo$ate.
Art. .#. 3
(1) Cel putin o data pe semestru, in $adrul %ie$arui o+ie$tiv de $ult la $are isi des%asoara a$tivitatea
permanent minimum 1" persoane ori $are detine $ole$tii mu'eale avand $ara$ter reli!ios, se
e%e$tuea'a un e5er$itiu de eva$uare in $a' de in$endiu a persoanelor si a +unurilor de valoare,
a$tivitate la $are parti$ipa intre! personalul.
(2) Cel putin anual unul dintre e5er$itiile e%e$tuate potrivit prevederilor alin. (1) este $oordonat
prin parti$iparea, la %ata lo$ului, a unui inspe$tor de prevenire din $adrul inspe$toratului pentru
situatii de ur!enta in a $arui 'ona de $ompetenta %un$tionea'a o+ie$tivul respe$tiv.
Art. .7. 3 Persoanele $u atri+utii de $ondu$ere asi!ura masuri pentru instruirea personalului si a
persoanelor $a'ate pentru prevenirea produ$erii unor situatii deose+ite $a urmare a nee%e$tuarii unor
manevre stri$t o+li!atorii la parasirea lo$ului de mun$a pe durata parti$iparii la e5er$itiu, pre$um
neoprirea alimentarii $u ener!ie ele$tri$a a unor utila=e $are se pot suprain$al'i, nestin!erea
lumanarilor din la$asuri de $ult inaintea ramanerii a$estuia %ara suprave!/ere ori neoprirea
alimentarii $u !a'e a mi=loa$elor de in$al'ire, nestin!erea $andelelor, neoprirea alimentarii
mi=loa$elor de preparat /rana ori alte operatiuni ne$esare.
Art. .8. 3 Pe timpul e5er$itiilor de eva$uare se urmareste in$lusiv nivelul de respe$tare a re!ulilor
privind $omportamentul personalului in vederea evitarii pani$ii, a +us$uladelor si pentru a$tionarea
$oordonata.
CAPI:1* 9II
0$/iparea si dotarea $u instalatii, sisteme, utila=e
si mi=loa$e te/ni$e de prote$tie impotriva in$endiilor
Art. ... 3 0$/iparea si dotarea $onstru$tiilor $are %un$tionea'a in $adrul o+ie$tivelor de $ult $u
instalatii de prote$tie impotriva in$endiilor si alte mi=loa$e te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor,
sta+ilirea $ate!oriilor, tipurilor si parametrilor spe$i%i$i, pre$um si dimensionarea si amplasarea
a$estora se asi!ura $on%orm pre'entelor dispo'itii !enerale, pre$um si re!lementarilor te/ni$e.
Art. 1"". 3
(1) )$oaterea din %un$tiune a mi=loa$elor te/ni$e de aparare impotriva in$endiilor %ara luarea unor
masuri alternative de aparare impotriva in$endiilor ori neasi!urarea parametrilor ne$esari
%un$tionarii a$estora in $onditii de e%i$ienta sunt stri$t inter'ise.
(2) Masurile alternative de aparare impotriva in$endiilor adoptate se $omuni$a in s$ris
inspe$toratului pentru situatii de ur!enta in a $arui 'ona de $ompetenta %un$tionea'a o+ie$tivul.
Art. 1"1. 3 0$/iparea $u instalatii de dete$tare si semnali'are a in$endiilor, pre$um si dotarea $u
mi=loa$e te/ni$e de prima interventie se reali'ea'a $on%orm prevederilor pre'entelor dispo'itii
!enerale, avandu3se in vedere urmatoarele $riterii>
a) asi!urarea e$/iparii $u instalatii de dete$tare si semnali'are a in$endiului a $onstru$tiilor $are
adapostes$ $ole$tii mu'eale avand $ara$ter reli!ios, a monumentelor ins$rise in ista patrimoniului
mondial ori $are sunt in$adrate in $ate!oria monumentelor istori$e din !rupa A 3 monumente
istori$e de valoare nationala si universala sau din !rupa 8 3 monumente istori$e repre'entative
pentru patrimoniul $ultural lo$al?
+) asi!urarea mi=loa$elor spe$i%i$e pentru alarmarea personalului la produ$erea unui in$endiu,
pentru toate $ladirile si in$intele o+ie$tivelor de $ult a%late in e5ploatare?
$) asi!urarea dotarii $u stin!atoare portative de in$endiu ade$vate, in numar de $el putin unul la o
supra%ata de 2"" m
2
, dar minimum doua stin!atoare pe nivel?
d) asi!urarea dotarii $u s$ari $are sa permita a$$esul personalului de interventie pana la streasina
a$operisului?
e) dotarea $onstru$tiilor apartinand o+ie$tivelor de $ult $u re'erve su%i$iente de apa $e se
pastrea'a in +utoaie si $u !aleti ne$esare, in $a'ul in $are nu este asi!urata retea de /idranti e5teriori
de in$endiu, pre$um si $u s$ara manuala $are sa permita interventia la a$operisul $onstru$tiilor.
Art. 1"2. 3
(1) Pentru stin!atoarele portative, do$umentele de re%erinta sunt 4ire$tiva .7/23/C0 a
Parlamentului 0uropean si a Consiliului din 2. mai 1..7 de apropiere a le!islatiilor statelor
mem+re re%eritoare la e$/ipamentele su+ presiune si )& 0N 3 ($u partile sale). &e%eritor la
per%ormantele de stin!ere, a$estea tre+uie sa indeplineas$a urmatoarele $onditii>
a) stin!atoarele $u C1
2
tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin $on%orma $u %o$ar 228?
+) stin!atoarele $u pul+ere tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin $on%orma $u %o$are
21A, 1138?
$) stin!atoarele $u apa pulveri'ata/spuma tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin
$on%orma $u %o$are 21A, 1138.
(2) Pentru stin!atoarele mo+ile $u in$ar$atura nominala de 2" @!/l sau 2" l, do$umentul de
re%erinta este )& 0N 18##31>2""8.
d) asi!urarea dotarii $u s$ari $are sa permita a$$esul personalului de interventie pana la streasina
a$operisului?
e) dotarea $onstru$tiilor apartinand o+ie$tivelor de $ult $u re'erve su%i$iente de apa $e se
pastrea'a in +utoaie si $u !aleti ne$esare, in $a'ul in $are nu este asi!urata retea de /idranti e5teriori
de in$endiu, pre$um si $u s$ara manuala $are sa permita interventia la a$operisul $onstru$tiilor.
Art. 1"2. 3
(1) Pentru stin!atoarele portative, do$umentele de re%erinta sunt 4ire$tiva .7/23/C0 a
Parlamentului 0uropean si a Consiliului din 2. mai 1..7 de apropiere a le!islatiilor statelor
mem+re re%eritoare la e$/ipamentele su+ presiune si )& 0N 3 ($u partile sale). &e%eritor la
per%ormantele de stin!ere, a$estea tre+uie sa indeplineas$a urmatoarele $onditii>
a) stin!atoarele $u C1
2
tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin $on%orma $u %o$ar 228?
+) stin!atoarele $u pul+ere tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin $on%orma $u %o$are
21A, 1138?
$) stin!atoarele $u apa pulveri'ata/spuma tre+uie sa ai+a per%ormanta de stin!ere $el putin
$on%orma $u %o$are 21A, 1138.
(2) Pentru stin!atoarele mo+ile $u in$ar$atura nominala de 2" @!/l sau 2" l, do$umentul de
re%erinta este )& 0N 18##31>2""8.