Sunteți pe pagina 1din 78

1

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI


FACULTATEA: INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR
SPECIALITATEA: FORAJ EXTRACIEPROIECT DE DIPLOM

NDRUMTOR PROIECT:
Conf. Dr. Ing: SERBAN NICOLESCUABSOLVENT
POPESCU EDUARD-ROBERTIN
PLOIESTI 2013
2

CAPI TOLUL 1

GEOLOGI A STRUCTURI I
1.1 SITUAREA GEOGRAFIC

St ructura Runcu-But enari est e sit uat pe rama nordic a
Depresiunii Precarpat i ce, n zona de cont act a depozi t elor oli gocene
din unit at ea medi o-marginal a fl iului carpat ic cu forma iuni le
mi o-pl iocene din Depresiunea Precarpati c, l a sud de fali a
Cmpi na, n l ungul crei a se presupune c pint enul de Homorciu
de la nord, ncalec peste pi nt enul de Vl eni .
n al ctuirea struct urii i au part e forma iuni geologice
apar innd ol igocenului , mi ocenului i pl iocenului .
Di n punct de vedere t ect oni c st ructura est e format di n dou
el ement e majore, dezvolt at e sub form de cut e-solzi , But enari la
nord i Runcu l a sud; separat e nt re el e de un si nclinal , umplut cu
depozit e mi ocene.
Cel e dou cut e ol igocene i mi ocene se afund de l a est
ct re vest i sunt acoperi t e discordant de meo i an i pon i an care se
ri di c n t repte de l a sud ct re nord.
Prin lucrril e de foraj execut ate l a sondel e de mare
adnci me s-a confirmat c depozi tel e oligocene din cuprinsul
st ruct urii Runcu-But enari , au o t ect oni c destul de compl i cat , sub
form de sol zi , st rns cut a i , care se suprapun t ectoni c de la nord
ct re sud i , n acelai t i mp au pus n eviden exi st ena unei
acumul ri de hidrocarburi n depozit el e oligocene ale sol zului
Runcu II.
3

1. 2 STRATIGRAFIA I TECTONICA

Di n punct de vedere geol ogi c st ructura Runcu face parte
i nt egrant din anti cl inalul maj or Mi sl ea-Runcu-But enari , ce
reprezint cel mai nordi c alini ament al zonei cut elor diapi redin
Munt eni a.
Lucrri l e execut at e n blocul VII au deschi s o succesi une
l it o-st rat igrafi c al ct uit di n depozit e ol igocene, helve i ene i
pli ocene.
Sondel e spat e n zon, au pus n eviden o succesi une
st rati grafic al ctuit di n pl iocen, aezat t ransgresi v peste mi ocenul
cu sare, sub care oli gocenul se prezi nt n faci esul gresi ei de Kli wa
i al st rat uril or de Podul Morii .
n cel e ce urmeaz vor fi descri se pri ncipalel e caract ere
l it o-faci al e ale depozit el or ce vor fi nt lni t e n sonda proi ect at .

PONIANUL - (0-225m). Se dezvol t n faci es predomi nant
marnos, pe alocuri slab nisipos, fii nd consti tuit di n marne i
marne argi loase, sl ab nisipoase i marne ni si poase.
MEOIANUL - (225-530m). Cu o grosi me de ci rca 300m; n
part ea superioar este al ct ui t din marne sl ab nisipoase cu rare
i sub iri int ercala ii de ni si puri , iar n part ea inferi oar, dat
fi ind caracterul transgresi v, predomi n nisipuril e i gresii le
marnoase i cal caroase, cu i nt ercala ii de marne nisipoase.
HELVEIANUL - (530-775m). Cu o grosi me de ci rca 610m,
acoper discordant sol zul I de Oli gocen, dezvol t ndu-se nt r-
un faci es predomi nant marnos, n care apar i gresii slab
consolidate ce al terneaz cu ni si puri , argil e i gipsuri .
SAREA. Acoper pri mul sol z de Ol igocen pe int erval ul 1750-
1950m, fi i nd const it ui t din sare al b, grun oas, cu
4

i mpuri ti de argi l sl ab ni sipoas. Li pset e din acoperi ul
sol zului II de Ol igocen, n conti nuare se regset e pe
i nt erval ul 3250-3400m n acoperi ul sol zului IV.
OLIGOCENUL (775-2510) care apari ne pi ntenului de
Vl eni , a fost separat , pe baza crit eriil or l itologi ce n trei
orizont uri :
1. Ori zont ul gresi ei de Kli wa inferi oar.
2. Ori zont ul st rat uril or de Podul Morii .
3. Ori zont ul gresi ei de Kli wa superioar.

ORIZONTUL GRESIEI DE KLIWA SUPERIOAR
prezent n sol zul I pe int ervalul 1300-2180m=880m, n solzul II pe
i nt erval ul 2300-2540m=240m, pe i nt erval ul 2760-3020m=260m n
sol zul III i 3400-3950m=550m n sol zul IV.

ORIZONTUL STRATELOR DE PODUL MORII se
regset e succesiv pe int erval el e: 2180-2300m=120m n sol zul I,
2540-2730=190m i 3020-3250=230m n sol zul III i s-ar put ea s
fi e nt lni t n partea pn la 3950 n solzul IV.
Di n punct de vedere li tol ogic est e preponderent pelit i c,
fi ind al ctuit di n marne cenuii cu i nt ercalai i de gresii mi cafere,
cal care subi ri i gresii tufacee.

ORIZONTUL GRESIEI DE KLIWA INFERIOAR
l it ologi c est e al ct uit din gresi i sil i cioase cu bobul fi n, di scordnd
cu st rat uri cu int ercal ai i de i sturi disoli di ce.
Sonda se va opri din foraj l a adnci mea de 2500m.51. 3 DIFICULTI N FORAJ

DIFICULTI MAJORE PE STRUCTUR

n Levanti n i Dacian au l oc pi erderi ale flui dului de foraj
n part ea superi oar a acestor etaje.
Pent ru preveni rea i remedi erea acestor di fi cult i , se
uti li zeaz un fluid de foraj uor, cu filt rat redus n dreptul zonelor
exploat abil e.
n Poni an au loc st rngeri de gaur, t endin e de manonare
sau pri nderii a garniturii de foraj.
Pent ru combat ere se uti li zeaz n general fl ui de de foraj
t rat ate n mod speci al , pentru evit area umfl ri i marnel or.
Tot n poni an se men ioneaz gazei fi cri al e fl uidului de
foraj.
Se recomand ngreui erea fluidelor de foraj sau folosi rea
fl uidelor tip i nhi bi tiv cu humat de calciu, cu greuti speci fice
mari i st abil e la t emperat uri ri di cat e, precum i folosi rea unor
burl ane supradi mensionat e n grosime.
De asemenea, n pon i an se nt l nesc i t endi n e natural e de
devi ere a guri i de sond, pent ru combat erea crora se folosesc
ansambl uri de fund cu stabi li zatori .
n Meo ian se menioneaz pi erderi al e fluidului de foraj,
mai al es n cazul zcmi nt el or de mi c adnci me, deplet at e.
Pent ru combat erea acestor di ficult i , se ut il izeaz fluide de
foraj uoare, cu fil t rat e reduse sau emul si e invers, precum i
mat eri al e de bl ocare.
6

Vari aii l e mari de faci es, n speci al t endi n el e de marnizare
nt l ni te n meo ian, ca i ncli nril e mari al e st raturi lor, conduc la
st rngeri de gaur.
n Sarmaian s-au nt lni t gradieni de presiune di feri i,
frecvent e mani fest ri de ape srat e i gazei fi cri .
Est e necesar folosi rea fl uidel or de foraj cu greut ate
speci fi c ridi cat i t rat ate pent ru evi t area blocrii st rat uril or
product ive.
Tot n sarma i an au l oc st rngeri de gaur n zonele de
marni zare, dat orit vari aii lor de faci es.
n Tortonian cu sare, se produc st rngeri de gaur, drmri
al e perei lor gurii de sond i contami narea fl uidul ui de foraj, ceea
ce i mpune folosirea flui delor de foraj suprasaturat e, cu greut i
speci fi ce ridi cat e, eventual emul sie i nvers.
n Hel ve ian se nt lnesc frecvente vari a ii ale gradi ent ului
de presiune i t emperat ur i , se recomand folosi rea unor fluide de
foraj cu greut i speci fice mari sau tratat e n vederea evi t rii
blocrii st rat uril or product ive.
Dat orit vari aii lor de facies (marni zrilor) au loc st rngeri
de gaur i t endin e de pri ndere a garni turi i de foraj.
Tot in helve i an se pot produce pi erderi al e flui del or de
foraj.
n Oli gocen l a adnci mi mi ci i medi i se produc st rngeri
de gaur n funcie de ncl inri le straturilor i se ut ili zeaz u n fluid
de foraj t rat at , cu fil trat redus sau fluide de foraj t i p emul sie
i nvers.
La adnci mi mari , apar di ficul ti datori t gradi en il or mari
de presiune i t emperat ur i aceast a i mpune folosirea de fl ui de tip
emul si e i nvers, cu greut i speci fice mar i .
7

n ol igocen, se mai ntlnesc i mani fest ri de ape srat e,
precum i uoare gazei fi cri .EVALUAREA INFORMAIILOR PRIVIND
DIFICULTILE N FORAJ

Di n evaluarea i nforma i il or privi nd di ficult i le nt l ni te la
sondele de corelare, rezul t urmt oarel e concl uzii referitoare la
preveni rea lor n ti mpul forajul ui :
i zol area sri i i breci ei sri i i medi at dup t raversarea
acest ei a;
reducerea fenomenelor de inst abil it at e chi mi c i
mecani c, frecvent ntlnit e l a t raversarea int ervalel or marno -
argi loase din mi ocen i oli gocen;
preveni rea devi eri i gurii de sond, pri n soluii de
cont rol al t rai ect ului , n condi ii le speci fi ce zonelor cu
t ect oni c avansat;
el aborarea solui il or t ehnologi ce, care s permi t
reducerea ti mpului de t raversare a int erval elor ce ur meaz a fi
nchi se prin coloane de t ubare, pent ru preveni rea mbt rni rii
gurii de sond i apari ia dificult ilor l egat e de acest
fenomen.


8

MODUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
DIFICULTILOR N FORAJ

Sol uii l egate de programul de construci e
Avnd n vedere di fi cult il e prevzute a fi ntlnit e n
condi ii l e geol ogo-fi zi ce al e st ructuri i , prin programul de
const ruci e t rebuie rezolvate urmt oarel e:
i zol area pl iocenului , helve ianului i sri i cu presi uni mi ci ,
de forma i unil e oli gocene;
asigurarea condi ii lor t ehnol ogi ce, pentru separarea cu
coloanel e de 13 3/ 8 in i 9 5/8 in a oli gocenului superi or, de
oli gocenul in faciesul st raturi lor de Podul Mori i, care au
presiuni mari ;
t raversarea pr ii fi nal e a sondelor cu sape de 212,7mm,
pent ru asigurarea condi ii lor opti me de i nvesti gare a
st raturi lor product ive.

Sol uii l egate de i nstabi li tatea pereil or guri i de sond

Di fi cul t il e dat e de fenomenel e de inst abil it at e chimi c, a
pere ilor gurii de sond, vor put ea fi prevenit e prin ti pul de fluid
de foraj ce se va ut ili za la t raversarea di feri tel or forma iuni
geologi ce, ast fel:
- fl uid de foraj srat , sat urat sau semi saturat pent ru sare,
breci a srii i oligocenul superior.
- fl uid de foraj ti p emul si e invers, pent ru ori zontul pot enial
product iv (oli gocenul ).
Al egerea acest or t ipuri de fluide au n vedere, ca cel pu in
una di n cauzel e i nstabi lit ii -hidrat area, s fi e dimi nuat , urmnd
ca i nstabi lit atea de natur mecanic s fi e cont rolat pri n cret erea
9

t rept at a densit ii fluidului de foraj, care n cazul fl uidelor de tip
i nhibi tiv (NaCl ) sau emul si e invers, va fi mai mi c dect n cazul
fl uidelor pe baz de ap neinhibit ive.

Ageni contami nai pentru fl ui dul de foraj

Anali znd succesi unea st rati grafi c, precum i compozi i a
l it ologi c a forma iunilor esti mat e a fi t raversat e de foraj, se poate
observa c, pri nci palul agent cont ami nant , capabi l s afect eze
chi mi smul fl uidul ui de foraj pe baz de ap, este sarea gem.
Aceast a est e probabil s fi e prezent sub form masi v sau n brec i a
sri i .
n mod cu totul secundar, dei nu a fost semnal at , exist
posi bi li tatea apari i ei n int eriorul depozit elor helve i ene, a
gipsul ui , n special n partea superioar a acestora.
Ca agen i cont ami nan i nespecifi ci pent ru fl uidul de foraj,
mai pot fi meni onate secven el e marno-argi loase sau pachetel e de
nisipuri fine din depozi tel e mi o-pli ocene, care au capacit atea de
dispersi e i pot s ri di ce coni nut ul n sol ide al fl ui dul ui de foraj.

1. 4 VARIAIA GRADIENILOR
DE PRESIUNE I DE FISURARE

n condi iil e unei t ectoni ci compli cat e cum est e cea a
st ruct urii Mi sl ea-Runcu-But enari , el aborarea profi lului
gradi en ilor de presiune devine cu at t mai di fi ci l, cu ct cali tat ea
i nforma i ilor, a di agrafii lor geofi zice executat e n sondel e de
corel are est e dest ul de sl ab, i ar msurt oril e de presiune stati c
l ipsesc.
10

n ceea ce privet e evolui a gradi en ilor de fi surare
esti marea est e i mai di ficil , dat orit coefi ci entul ui eforturi lor
t ect oni ce, a crui vari a ie nu este li ni ar, fapt ce sugereaz
suprapunerea sol zi lor de ol igocen n faze t ect oni ce di feri t e.
Poni anul - prezent n zona de suprafa a fost caract eri zat
de gradi en i de presiune cu valoare normal ci rca 0, 103at / m, i ar
cal culel e efectuat e pent ru determi narea gradi eni lor de fi surare
i ndic valori al e acestora n domeni ul 0,143-0, 152at/ m. Val orile
gradi en ilor de fi surare est e probabi l s fie mai mari dect
0, 152at/ m, dat fi ind capaci t at ea spori t de rezisten a
forma i unilor pelit i ce.
Meo ianul - prezi nt pu ine deosebi ri fa de pon ian.
Dat orit unei uoare cret eri a salinit ii apelor din porii
meo ianului , aceast forma i une a fost caract eri zat de gradi enii de
presiune cu valoare normal de 0, 105at / m, i ar n ceea ce pri vet e
gradi en ii de fisurare, calcul el e au indicat valori de 0, 152 -
0, 162at/ m, cu men iunea c nisipuril e meoi ene, prezint
posi bi li tatea apari i ei unei val ori mai sczut e, mai al es n
apropi erea reli eful ui de eroziune hel vei an.
Hel vei anul - a fost not at cu valori normal e al e gradi eni lor
de presiune pent ru forma i uni cu ape de sal ini t at e medi e-
0, 1074at/ m.
n part ea i nferioar a depozi telor helvei ene au fost not ate
valori al e gradi eni lor de presiune de 0, 110at/ m, datori t cret erii
salinit ii apelor i apropi eri i de l ama de sare.
n ceea ce privete gradien ii de fi s urare, cal cul ele au
i ndicat val ori de 0, 159-0,172at / m.
Ol igocenul - est e di ficil de caracteri zat , dat orit t ect oni cii
foart e compl icat. Depozit el e ol igocene au ndepli ni t condii i bune
de generare i conservare asupra presi unilor, condii i care au fost
11

afectat e n sens poziti v sau negat iv de mi cril e t ectoni ce. n pri m
i nstan , oli gocenul sol zului I, est e caracterizat de presi uni normal e
al e fluidel or di n pori
p
=0, 110at/ m ori zontul gresi ei de Kli wa
superioar, cu excepi a prii bazal e unde se schi eaz zona de
t ranzii e a anomal iei de presi une, cu val ori ale gradi ent ului de
0, 115at/ m, i ar n orizont ul st raturi lor de Podul Morii , cu valori ale
gradi ent ului de presiune de 0,125-0, 130at / m.
n ceea ce pri vete gradi en ii de fi surare n orizont ul gresi ei
de Kli wa superioar, s-au cal cul at valori esti mat e de 0, 170-
0, 183at/ m, i ar n ori zontul straturi lor de Podul Morii , de 0, 197 -
0, 200at/ m.
Ol igocenul sol zului II-est e mai pu in cunoscut .
Pent ru ori zont ul gresi ei de Kli wa superioar au fost pst rate
valori le gradi eni lor de presiune din straturi le de Podul Morii
apar innd sol zul ui I de ol igocen, cal cul ndu-se valori ale
gradi en ilor de fisurare de 0, 188-0,191at / m.
Se pare c t ectoni ca a ac ionat n sens negati v asupra
orizont ul ui gresiei de Kli wa superioar, val oril e gradi eni lor de
presiune ntlnii n sonda Runcu fii nd aproape normal e.
Pent ru st rat uril e de Podul Mori i apari nnd oli gocenului
sol zului II, s-au esti mat val ori al e gradi enil or de presi une de
0, 145-0,150at / m, i val ori ale gradieni lor de fi surare de 0, 205-
0, 208at/ m.
Ol igocenul sol zului III est e caracteri zat si mi l ar sol zului II.
Pent ru orizont ul gresi ei de Kl i wa superioar sunt meninute
valori al e gradi en il or de presiune esti mat e pent ru strat el e de Podul
Mori i din solzul II, adi c 0,145-0, 150at/ m, cal cul ndu-se val ori al e
gradi en ilor de fisurare de 0, 198-0,201at / m.
Pent ru st rat uril e de Podul Mori i apari nnd oli gocenului
sol zului III s-au esti mat valori al e gradi enil or de presi une de
12

0, 160-0,165at / m, cal cul ndu-se gradieni de fisurare cu valori de
0, 212-0,214at / m.
Ol igocenul sol zului IV-este oarecum mai bine cunoscut , a
fost considerat , sub ori zontul de sare regi onal, n condiii
excel ente de nchidere st ructural est i mndu-se valori al e
gradi en ilor de presiune de 0,175-0, 185at / m.
i pent ru acest e depozi te-est e vorba despre gresi il e de
Kl i wa-se men i oneaz posibil it at ea, ca t ectoni ca s fi exercit at o
i nfluen negati v, asupra presi uni lor fluidelor din pori ; n acest
caz fii nd posibi l s se nt lneasc val ori mai mi ci dect 0, 175at/ m.
Pent ru seci unea de depozit e apreci at ca apar innd
oli gocenului solzului IV, au fost cal cul at e valori ale gradi en ilor de
fi surare de 0, 211-0,216at/ m, meni nndu-se posibil it at ea, ca i
pent ru ceil al i sol zi de oli gocen, apari i ei unor val ori mai sczut e,
corespunzt oare scderii valorilor gradi en ilor de presiune.
Vari ai a gradien il or de presiune est e prezentat n figura 1.
13Fig.1 Variaia gradienilor de presiune14

CAPI TOLUL 2

PROGRAMUL DE CONSTRUCIE AL SONDEI

2. 1 ADNCIMI DE FIXARE ALE COLOANELOR

Adnci mea de fi xare al e coloanel or de ancoraj, int ermedi ar
i de expl oatare impus de noi est e urmt orul :
15

2. 2 DETERMINAREA DIAMETRELOR
SAPELOR I ALE COLOANELOR DE TUBARE

Cal culul diamet rel or col oanelor si a di amet relor se face
conform programului de const rucie al sondei st abi li t . Se i mpune o
coloana de exploat are de 5 1/2 i n. Numrul de col oane al es: 3
Coloana de suprafa (0-500m):
o asigur st abil it at ea guri i de sond n dreptul
forma i unilor sl ab consoli dat e (ni sipuri , pi et ri uri);
o prot ejeaz sursele subterane de ap pot abil , mpi edicnd
cont ami narea l or cu noroi , ap srat , pet rol sau alt e subst ane
chi mi ce;
o const itui e suportul (ancorajul ) inst alai ei de preveni re a
erupi ilor;
o mpi edi c pt runderea gazel or proveni te de l a adnci mi
mari n st raturi l e permeabil e i cu presiune mi c de l a suprafa ;
o prin si st emul de suspendare di n capul de sond, t ransmi t e
roci lor din jur sarcinil e axi ale din col oanel e urmt oare, greutat ea
t ubingului i a echipament ului de suprafa .
Pent ru a ndeplinii toat e func iil e enumerat e mai sus,
coloana de suprafa se ci ment eaz pe toat lungi mea, pn l a zi .
Coloana de exploatare (lyner) (1800-2500m) se t ubeaz
pn l a baza ul timul ui ori zont producti v sau presupus product iv i
face posibil ext raci a pet rol ului sau gazelor, prin int eriorul
t ubingului , n condi i i de siguran. Tubingul poat e fi ext ras,
reparat sau nlocuit ori de cte ori est e nevoi e i permi t e s se
efectueze di feri te operai i n int eri orul col oanei de exploat are
( nlocui ri de fluide, ci ment ri , sti mul ri , cur ri de nisip
et c. ). Coloana de exploat are i zol eaz i unel e forma iuni inst abi le
16

ori n care se produc pi erderi de circul a i e, rmase deschise sub i ul
coloanei precedent e.
Coloana intermediar (0-2000m)
Dac nt re i ul col oanei de suprafa i adnci mea de t ubare
a coloanei de expl oat are sunt traversat e forma i uni care ngreuneaz
ori chi ar mpi edic forajul , se tubeaz una sau mai mul t e coloane
i nt ermedi are (ntre cele dou obli gatorii ant eri oare). Sunt numi t e
uneori coloane de prot ec ie sau de foraj.
Asemenea se introduc pent ru a izola st rat uri n care se
pi erde noroi ul de foraj, st raturi cu presiune ridi cat , masi ve de sar e,
roci argi loase i nstabi le, evi t ndu-se anumi t e di fi cult i la
conti nuarea forajului sub acest e zone. Coloanel e i nt ermedi are se
t ubeaz i din moti ve de si guran cnd int ervalul deschis este
prea mare, cnd coloana precedent est e uzat sau din mot ive
economi ce.
La al ctui re succesi uni i sape-coloane sunt urmri t e doua
condi ii :
- Pri ma i mpune ca i n ext eri orul coloanelor de burl ane s
exist e un joc sufici ent de mare pent ru int roducerea l or fr
di fi cult i si pent ru reali zarea unei ci ment ri ef ici ent e in spa iul
i nel ar (fig 2. 2a). Mri mea acestui joc est e det ermi nat de ri gidit at ea
burl anel or, t ipul mbi nrii , prezen a unor dispozit ive cum ar fi
cent rori i scarifi cat ori , lungi mea i recti linit at ea i nt erval ului
deschis sub i ul coloanei precedent e, exi st ena unor zone ce pot
prezent a di ficul t i la t ubare (strngeri ori surpri al e pereilor
gurii de sonda, pi erderi de ci rculai e), vi teza de introducere.
- A doua condi ie i mpune ca sapa destinata sprii
urmt orului t ronson de sond s treac de iul coloanei precedente
(fig. 2.2. b)
17

Dac se i mpune jocul radial j
r
i n drept ul mufel or diamet rul
sapei va fi (conform fi g. 4.2. a. ):
D
s
=D
m
+2j
r
(1)


Jocuri le uzual e vari az int re 7 si 60 mm. El e cresc cu
di amet rul coloanel or si cu l ungi mea i nt ervalul ui deschis.

Semni fi ca ii le nota iil or din fi gura al t urat sunt
urmt oarel e:
D
m
di amet rul pest e muf.
D di amet rul ext eri or al coloanei
D
s
diamet rul sapei
J
r
-jocul radial e[7, 60] mm
Fig.2.2.a. Ra i a de tubare se definete ca:
R=j
r
/D
s
=(D
s
-D
m
)/2D
s


Ea varieaz n l imi t e mai rest rnse: 0,05-
0, 10. Dac se i mpune rai a R, se det ermi n
di amet rul sapei D
s
.
Conform fi gurii de mai jos avem urmt oarel e
rel a ii :
D=D
i
+2t (2)
Fi g.2. 2.b. D
i
=D
s
+2a (3)
unde not a ii le di n rel a ii le precedent e i di n fi gura al turat a
sunt urmt oarel e:
D diamet rul exteri or al coloanei de burl ane
D
i
di amet rul i nterior al col oanei de burl ane
t grosi mea de peret e al coloanei de burl ane
aun joc ce i a i n considerare tol erant e de l a grosi mea i
di amet rul nomi nal , precum i oval it atea burl anelor; se admi t e a=25
mm.

18

Calcul ul coloanei de expl oatare:
Pent ru coloana de expl oat are se cunoat e di amet rul exterior
al coloanei:
D
exe
=5 1/ 2i n (dat prin tema).
Di n STAS corespunztor lui D se adopt a di amet rul mufei ,
normal , But tress:
D
me
=153,7mm
Se adopt a un joc radial j
r
=20mm.
Di amet rul sapei se cal cul eaz ast fel (conform rel a iei 1):
20 2 7 . 153 + =
sc
D
mm D
sc
7 . 193 =
Di n STAS se al ege: D
s e, s t as
=212. 7mm (8 3/8in)

Calcul ul coloanei i ntermedi are:
mm D D
stas se i
7 . 222 10 7 . 212 5 2
, 1
= + = + =
in mm D
stas e
8 / 5 9 5 . 244
, 1
= =
in mm D
m
8 / 5 10 9 . 269
1
= =
mm D
s
9 . 299 15 2 9 . 269
1
= + =
in mm D
stas s
4 / 1 12 2 . 311
, 1
= =

Cal culul coloanei de suprafat a de ancoraj:
D
2i
=D
s 1, s t as
+2*3=311, 2+6=317, 6
D
2e, s t as
=339, 7mm=13 3/ 8in
D
m2
=365,1mm=14 3/8in
D
s 2
=365,1+2*15=395, 1mm
D
s 2, s t as
=444, 5mm=17 1/ 2in
Dat ele mai sus cal culat e sunt t recut e i n t abelul
urmt or:


19

Tabelul 2.1
Col oana
Adnci mea
de t ubar e
( m)
Di amet r u
nomi nal
( i n)
Di amet r ul
muf ei
( mm)
Di amet r ul
i nt er i or
mi ni m
( mm)
Di amet r ul
sapei
( mm)
J ocul
r adi al
( mm)

R
De supr af at a 0- 500 13 3/ 8 365, 1 323, 0 444, 5 39, 7 0, 089
I nt er medi ar 0- 2000 9 5/ 8 269, 9 212. 7 311, 2 20, 7 0. 066
Deexpl oat ar e 1800- 2500 5 1/ 2 153, 7 141, 3 212, 7 12, 5 0. 071
20


21

CAPITOLUL III

GARNITURA DE FORAJ

III.1. Alegerea diametrelor si a lungimilor prajinilor de foraj:

- pent ru col oana de ancoraj Ca,
Lp= Ha lg= 500- 50= 450 m; unde lg= 50 m; Lp= 450 m;

- pent ru col oana i nt er medi ara Ci ,
Lp= Hi lg= 2000 125= 1875 m; unde lg= 125 m;
Lp= 1875 m;

- pent ru col oana de expl oat are Ce,
Lp= He lg= 2500 150 = 2350 m; unde lg = 150 m;
Lp= 2350 m;
Diametrul prajinilor de foraj:
Dsa= 444,5 mm;
Dsa= 444,5 mm> 250mm => diametrul prajinilor este de 5 in = 139,7
mm;
Caracteristicile pentru 5 in = 139,7 mm sunt :
5 in: t = 9,17 mm; qp= 29,51 kg/m;

III. 2. Alegerea diametrelor si a lungimilor prajinilor grele pentru:

- coloana de ancoraj Ca,
Se impune conditia ca : Dg Ds 1 in;

Dg Dsa 1 in <=> 444,5 mm 25,4 mm = 419,1 mm;
165.1 mm 419,1 mm => se alege diametrul exterior al prajinilor grele:6
1/2
= 165.1 mm

- coloana intermediara Ci,
Se impune conditia ca : Dg Ds 1 in;
Dg Dsi 1 in <=> 311,2 mm 25,4 mm =285,8 mm=> se alege diametrul exterior al
prajinilor grele: 6
1/2
= 165.1 mm

- coloana de exploatare Ce,
Se impune conditia ca : Dg Ds 1 in;
Dg Dse 1 in <=> 153,7 25,4 = 128,3 => se alege diametrul exterior al prajinilor grele:
4
3/4
= 120.7 mm


22Praj i ni :
Interval Dg

Dp

dig t q
p
q
g
Lp lg
(m) in mm in mm (mm) (mm) (kg/m) ( kg/m) (mm) (mm)
0-500(Ha) 6
1/2
165.1 5
1/2
139,7 57.2 9.17 29.51 135.2 450 50
0-2000(Hi) 6
1/2
165.1 5
1/2
139,7 57.2 9.17 29.51 135.2 1875 125
0-3975(He) 4
3/4
120.7 3
1/2
88.9 50.8 9.35 18.34 68.5 2350 150
Ext ragerea garni t uri i de foraj f ara ci r cul at i e :

i z ax
o o o + =

z ax
i
o o
o
=
= 0

5 , 1 c
s
=

s
p 0 , 2
c
R
= s
ad ech
o o
l
g
=150m l ungi mea praj i ni l or gr el e de f oraj
L
p
l ungi mea praj i ni l or de for aj

n
- densi t at ea noroi ul ui pent ru i nt erval ul cal cul at

n
=
n e
(se al ege di n vari at i a gr adi ent i l or de presi une)

p
i f 2 p 1 p g p
A
F F F F G G + + + +
=
z
o
( ) s + =
g p f
G G F
( )
g p i
G G F + =
g
a
e

s=0, 15 coefi ci ent de frecar e
2
m 2 , 0 s a
e
= -accel er at i a l a ext ragere
( )
g p 2 p 1 p
G G F F + = +
o
n


23

1-1 :
( )
p
g p
A
1 G G
|
|
.
|

\
|
+ + +
=
g
a
s
e
o
n
z

o

p p p
G q L g 18. 34 2500 9, 81 449788. 5 N = = =
g g g
G q L g 68.5 150 9, 81 100797.75N = = =
g n
A H g =
1 p
F
( ) ( )
p g g n
A A l H g =
2 p
F
( )
5
6 2
1600 0, 2
449788.5 100797.5 1 0,15
7850 9,81
2276.823 10
2336 10
z
N
m
o

| |
+ + +
|
\ .
= =


( ) ( )
2 6 2
p p
A t D t 9.35 88.9 9.35 2336mm 2336 10 m t t

= = = =
2-2 :
1 5
2
g
1600 9,81 2500 392.4 10
A
p n g
z n
g
F g H A
N
g H
A m

o


= = = = =
Presi unea i nt eri oara si presi unea ext eri oara :
| |
e i
r r r , c

2
ip
i
d
r =

2
p
e
D
r =

( ) ( ) ( )
( )
2
i
2
e
2
e i
2
e
2
i
2
i
2
e
e
2
e i
2
i
,
r r r
p - p r r
r - r
p r p r


=
r t
o
Presi unea ext eri oar a l a gur a sondei est e 0
1-1 0 = = =
i e
p p p
0
2 2
2 2
,
= =


= p
r r
p r p r
i e
e i
r t
o
2-2 H g p p
n e i
= =

ne n
=
H g p
n r t
= = o
,

= =
r t
o o H g
n

Incovoi er ea :
0 =
i
o
Torsi unea :

2
2
3 , 2
2 2
t
o o o o
o + |
.
|

\
|

+
=
t ax t ax

0 = t ; 0 =
t
o ; 0
1
= =
r
o o
5
2
392.4 10
ax z i z
N
m
o o o o = + = =
2
2
5 5
2 2 5
2 2
2276.823 10 2276.823 10
0 2276.823 10
2 2 2 2
ax t ax t
N
m
o o o o
o t

| | + | |
= + + = + + =
| |
\ .
\ .

24


2
2
5 5
2 2
3
2276.823 10 2276.823 10
0 0
2 2 2 2
ax t ax t
o o o o
o t

| | + | |
= + = + =
| |
\ .
\ .

( ) ( ) ( )
2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
1
o o o o o o o + + =
ech

( )
2
5 5 2 2 5 2
1
2276.823 10 (2276.823 10 ) 0 2276.823 10 /
2
ech
N m o

= + + =
Teori a V-t eori a vari bi l ei forme
s
p
ad ech
c
R
2 , 0
= s o o
ech s ech p
c R o o = = 5 , 1
2 , 0

2
p0,2
R 2276.823 1,5 3415.2345N/m = =

Se al ege ot el ul D R
p 0, 2
=5270 N/ mm
2

Ot el , Cl asa de rezi st ent a
R
p0 , 2
-5
10 N/ m
2

D 3870
E 5270
G-105 7390
S-135 9490

In t i mpul foraj ul ui
Int i dere si compr esi une :
1-1 :
( )
p
p3 g p
A
F 1 G G
s
o
n
z
G +
|
|
.
|

\
|
+
=

o
p3 i o
F p A 100 3870.47 38704, 7N = = =
bar 100 p
i
=
2 2 2 6 2
o i p
A d 70.2 3870.47 3870.47 10
4 4
mm m
t t

= = = =
i p
d 2 88.9 2 9.35 70.2
p
D t = = = mm
g
l
1
s
n
g
o
G c
q g

=
| |

|
\ .

25

g
l 150
1, 5
m
c
=
=

s
1 1 1600
G 1 150 68.5 9,81 1 53501.99
1, 5 7850
n
g g
o
l q g N
c

| |
| |
= = =
| |
\ .
\ .

( )
5
6 2
1600
449788.5 100797 1 387047 53501.99
7850
7723.61 10
2336 10
z
N
m
o

| |
+ +
|
\ .
= =


1 5
6 2
53501.99 369444.6
449.226 10
9415 10
s p
z
g
G F
N
A m
o

+
+
= = =


( ) ( )
2 2 2 2 2 6 2
g g i g
A D d 120.7 50.8 9415 9415 10
4 4
mm m
t t

= = = =
6
1
1600 9,81 2500 9415 10 369444.6
p n g
F g H A N

= = =

Presi unea i nt eri oara si presi unea ext eri oara :
1-1:
2
5
10 100 100
m
N
bar p p
i i
= = =
0 =
e
p
( )
2
i
2
e
2
2
e
2
i
2
i
2
e
2
,
r r r
r r
r - r

=
i i i
r t
p p r
o
( )
2
i
2
e
2
2
e
2
i
2
i
2
e
2
r r r
r r
r - r

+

=
i i i
t
p p r
o
Cand r=r
i
:
( ) ( )
2 2 2 2 5
i e i
5 2
2 2 2 2
e i
r r p 0, 0351 0, 04445 100 10
331 10 N/m
r r 0, 04445 0, 0351
t
o
+ +
= = =


70.2
35.1 0, 0351
2 2
ip
i
d
r mm m = = = =
88.9
44.45 0, 04445
2 2
p
e
D
r mm m = = = =
Cand r=r
e
:
2 2
5 5 2 i
i 2 2 2 2
e i
2 r 2 0.0351
p 100 10 331 10 N/m
r -r 0, 04445 0.0351
t
o

= = =


( )
2 2 2
2 2
2
i
2
e
i
2
r r
p
i e
i e i i
r
r r r
p r r r

= o
26

i
r r = :
2
5
2
i
2
e
2
i
2
10 100
r r
p
m
N
p
p r r
i
i e i
r
= =


= o

e
r r = : =
r
o 0
2-2 :
2
5
10 35 35
m
N
bar p
s
= =
H g p
n e
= (s-a negl i j at presi unea di n spat i ul i nel ar dat ori t a
frecari l or)
50.8
25.4 0, 0254
2 2
ig
i
d
r mm m = = = =
120.7
60.35 0, 06035
2 2
g
e
D
r mm m = = = =
5 5
1600 9, 81 2500 35 10 392.4 10
i n s
p g H p = + = + =

Incovoi er ea :
Dat ori t a pi erderi i st abi l i t at i i garni t uri i de foraj
1-1 :
2
2 1 1
5
2 2
0, 0492 2, 06 10 0, 0889
137.233 10
2 2 18
p
i
s
f E D
l
t
t
o


= = =


212.7 88.9
61.9 0, 0619
2 2
s p
D D
f mm m


= = = =
mm D D
stas se s
7 , 212
,
= =
18
s
l m =


2-2 :
212.7 120.7
46 0.046
2 2
s g
D D
f mm m


= = = =

2
2 1 1
5
2 2
0, 046 2, 06 10 0,1207
571.8766 10
2 2 18
g
i
s
f E D
l
t
t
o


= = =


18
s
l m =
Torsi unea :
1-1 :
s rgf m
P P P + =
( )
2 2 1,7 7 2 2 1,7
1
3 10 1600 [0, 0889 2350 0,1207 150] 100
rgf n p p g g
P c D L D l n

= + = +
99.6
rgf
P kW =

7
1
10 3

= c
min / 100rot n =
e
s
s
P
M =
2 802.529 2 1, 66 8.3704
s s s
P M M n kW e t t = = = =

kN
m N
M
sp

=15
15 53. 50199 802. 52985
s s p s
M M G N m = = =
kN G
s


47. 4534
4. 5496
2 2 1, 66
m m
m
P P
M N m
n e t t
= = = =


39. 083 8. 3704 47. 4534
m r g f s
P P P kW = + = + =

5 2 m
4
p,p
M 4.5496
1, 0595 10 N/m
W 0.4294 10
m
t

= = =


27


4 4
4 4
p i p 4
p,p
p
D d
0, 0889 0, 0702
W 0.4294 10
16 D 16 0, 0889
t t


= = =
2
2
2
2 2
t
o o o o
o + |
.
|

\
|
+
+
=
t ax t ax

2
2 2
2
2920.233 331 2920.233 331
1, 0595 2920N/m
2 2
o
+ | |
= + + =
|
\ .

2
2
3
2 2
t
o o o o
o + |
.
|

\
|

+
=
t ax t ax

2
2 2
3
2920.233 331 2920.233 331
1, 0595 331.61N/m
2 2
o
+ | |
= + =
|
\ .

( ) ( ) ( )
2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
1
o o o o o o o + + =
ech

( ) ( ) ( )
2 2 2
5 2
1
100 2920 2920 331 331 100 2829 10 /
2
ech
N m o

= + + =
2-2 : n M P
s s
= t 2

5 2
3
,
802.52985
260.30 10 /
0, 03083 10
s
s
p g
M
N m
W
t

= = =4 4
4 4
3
,
0,1207 0, 0508
0, 03083 10
16 16 0,1207
g ig
p g
g
D d
W
D
t t


= = =
2
2
2
2 2
t
o o o o
o + |
.
|

\
|
+
+
=
t ax t ax

2
2 5 2
2
420.445 658.916 420.445 658.916
260.3 59.49 10 N/m
2 2
o
| |
= + + =
|
\ .

2
2
3
2 2
t
o o o o
o + |
.
|

\
|

+
=
t ax t ax

2
2 5 2
3
420.445 658.916 420.445 658.916
260.3 1138.8555 10 N/m
2 2
o
| |
= + =
|
\ .


( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 2 3 3 1
1
2
echiv
o o o o o o o = + +
( ) ( ) ( )
2 2 2
2
1
658.916 530, 02 530, 02 598, 4 598, 4 658.916 1048N/m
2
ech
o = + + =

28


Sol i ci t area Tensi unea
5 2
10 / x N m
La ext ragerea
garni t uri i de for aj f ara
ci rcul at i e
In t i mpul foraj ul ui

1-1 2-2 1-1 2-2
Int i ndere si
compresi une
z
o
2276.823

-392. 4 7723. 61 -449. 226
Incovoiere
i
o
0 0 137.233 124. 9721
Tensiune axiala
ax
o
2276.823 -392. 4 1.0595 260. 3
Torsiunea t 2920.233 -420. 445
Presiune
interioara si
exterioara
t
o
0 0 331 -658. 916
r
o
0 0 0 -658. 916
Tensiuni
principale
1
o
0 0 -100 -658. 916
2
o
2276.823

-392. 4 2920 59. 49
3
o
0 0 331 -1138. 855
Tens echivalenta
ech
o
2275. 823 -392. 4 2829 104829

CAPI TOLUL 4

FLUI DE DE F ORAJ

Fl uidului de foraj i se at ribuie, n prezent , urmt oarel e
roluri principal e:
Hi drodinami c. Dup i eirea din duzel e sapei , flui dul cur
part i cul ele de roc di sl ocat de pe t al pa sondei i le t ransport l a
suprafa , unde sunt ndeprtat e.
Hi drostat i c. Prin cont rapresi unea creat asupra perei lor, el
mpi edi c surparea roci lor sl ab consol idat e i pt runderea nedorit
n sond a flui delor din forma iuni le t raversate.
De col matare. Dat orit di ferenei de presi une sond-
st raturi , n dreptul roci lor permeabi l e se depune prin fi l trare o turt
din part i cul e sol ide, care consoli deaz pi et ri uri le, nisi puril e i alte
roci sl ab ci ment ate sau fisurat e. Tot odat , turt a de col mat are reduce
frecri l e dint re garni tura de foraj sau col oana de burlane i rocile
din pere i , di mi nueaz uzura prji nil or i a racorduri lor.
De rci re i l ubri fi ere. Fluidul de ci rcul ai e rcet e i
l ubri fiaz el ement ele act ive al e elementului de dislocare, prjini l e,
l agrel e sapelor cu rol e i l agrel e mot oarelor de fund.
Motri ce. Cnd se foreaz cu mot oare de fund, hidrauli ce sau
pneumat i ce, fluidul de foraj consti tui e agentul de t ransmi t ere a
energiei de la suprafa l a mot orul afl at deasupra sapei .
Informat i v. Urmri nd flui dul de ci rculai e l a i eirea din
sond i det rit usul adus l a suprafa , se ob in informa i i asupra
roci lor int ercept ate i asupra fluidelor din porii lor.
n anumi t e si tuai i , flui dul de foraj poate ndepl ini i i al te
at ri buii : pl asarea past ei de ci ment n spai ul ce urmeaz s fi e
ci ment at , antrenarea unor scul e de inst rumenta ie, degajarea
garnituril or de foraj prinse, asigurarea presiuni i necesare nt re
coloana de exploat are i tubingul suspendat n packer, omorrea
sondei .
Fl uidul de foraj t rebuie s ndepli neasc urmt oarel e
condi ii :
- fl uidul al es nu trebui e s afect eze, fi zi c sau chi mi c, rocil e
t raversate;
30

- s-i pst reze propri et il e, n l i mi t e accept abil e, l a
cont ami nare;
- s-i men i n nsui ri le t ehnologi ce l a t emperat uril e i
presiunil e ri di cate ce vor fi nt l nit e n sonde i l a vari aii le
l or din ci rcuit;
- s permi t investi garea geofizi c a roci lor i fl uidelor
coni nut e n pori i l or;
- s previn coroziunea i eroziunea echi pament ului de sond;
- s men i n n suspensie part icul ele de roc neevacuate, n
t i mpul nt reruperil or de ci rculai e;
- s conserve permeabi li tat ea straturi lor producti ve deschise;s
nu fi e toxi c sau i nfl amabil i s nu pol ueze mediul
nconjurtor i apel e freati ce;
- s fi e uor de preparat , manipul at , ntreinut i cur at de
gaze sau det ri tus;
- s permi t sau chi ar s favori zeze ob inerea de vi t eze de
avansare a sapei ct mai mari ;
- s fi e i eft in, s nu recl ame adit ivi defi cit ari i greu de
procurat , i ar pomparea lui s aib loc cu chelt ui el i mi ni me.
Est e nereal ist s se ncerce prepararea unui fl uid care s
rspund l a toate acest e condi ii i at ribu ii . Pent ru o anumi t
sit uai e concret se alege fluidul cel mai convenabil.


4. 1Alegerea ti puri lor de fl ui de de foraj pentru fi ecare i nterval

Pent ru i nt ervalul forat l a aceast sond pn l a 3800m avem
nevoi e de noroaie dispersat e sau nat ural e.
Fl uidele de foraj di spersat e au l a baz sist emul di spersat
ap-argi l. Constit ui te di n mat eri ale i eft ine i uor de procurat , ele
posed practi c toat e nsui ril e necesare forajului . De aceea, sunt
cel e mai rspndit e flui de de ci rcula ie.
El e sunt preparate l a suprafa din argi l e bentoniti ce, uneori
acti vat e, cu bune propri et i col oidale, dar nglobeaz i part icule
argi loase sau inert e din roci le traversat e. Pri n urmare, acest e fluide,
nu sunt doar dispersat e, ci i di spersive.
31

Noroai el e srat e au vi tez de fi lt rare mare. Dac se
t raverseaz i al te forma i uni n afara srii , noroiul se t rateaz cu
ami don, CMC, celuloz poli anioni c.

Interval forat Ti p fl ui d
Densi tat ea
fl uidului
m ------ Kg/ m
3

0-500 Nat ural 1200
500-2000 Di spersat 1350
2000-2500 Tensi oactiv 1250


4. 2 Proprietil e fl uidelor de foraj

Compozi ia, cal it il e sau caren ele unui fluid de foraj sunt
defi ni te print r-o seri e de propriet i , unel e di ntre el e comune
t ut uror tipuril or de fluide, altel e speci fi ce numai anumi t or
cat egorii . O part e (densi tat ea, coninutul de gaze, rezi st ivi t at ea . a.)
se msoar i se nregistreaz la sond i n mod cont inuu; cel el al te
sunt msurat e numai i nt ermi t ent , la sond ori n l aborat or.
Propret i le fi zi ce al e flui delor de foraj sunt prezent at e n
t abelul 4. 2.1.


4. 3 Tratamente

Argil ele

Reprezint mat eri al ul de baz fol osi t l a prepararea
majori t ii fluidel or de foraj, dar nu toat e corespund acest ui scop.
Amest ecat e cu apa, el e t rebui e s asigure un si st em coloidal stabi l,
col mat ant , cu vit ez de fi lt rare sczut, capabil s men in n
suspensi e parti culel e inert e sau grosi ere.
Sunt accept abil e doar argil el e put erni c dispersabil e,
hidrofil e i cu o mare capaci tat e de schi mb cati oni c nsui re ce
permi t e regl area propri et il or coloidal e i reologice al e sistemul ui
ap-argi l.
32

Argil el e sunt roci sedi ment are de al t erare, cu propriet i de
umect are, di spersare i umfl are n ap, i cu nsui ri pl asti ce. n
afara mi neral elor argi loase, care l e confer propri et il e respect ive,
argi l el e con in i cuar , fel dspai , carbona i , mat eri i organi ce: de
regul , acest ea l e di mi nueaz cali t il e.
Mineral ele argil oase exist ent e n nat ur se deosebesc unele
de alt el e prin aranjament ul st ruct ural al st rat el or t et raedri ce i
octaedri ce di nt r -o foi el ement ar, prin natura i concent raia
cati oni lor din interi orul re elei , precum i al e cel or schi mbabi li .

Material e de ngreui ere

Densi tat ea si st emel or coloidal e ap-argil est e l i mi t at de
cret erea excesiv a vscozit ii . Pent ru a obi ne fluide de foraj cu
densi ti mai ri di cat e la vscozi t i acceptabil e, fl uide necesare
t raversrii forma i unilor inst abi l e sau care conin flui de cu presiune
ri di cat se apel eaz l a subst an e cu densi tat ea mai mare dect a
argi l elor (2,3 2, 6g/ cm
3
) i fr propri et i col oi dale, i nert e,
mci nat e corespunzt or.
Dup densit at e, mat eri al el e de ngreui ere fol osit e se pot
grupa n 3 cat egori i:
1) Cu densi tat e redus: (sub 3, 5 g/ cm
3
) argil e slab
coloi dal e, marne, cret , cal car, dolomi t . Cu el e se pot
prepara fl uide cu densit at e pn la 1500-1700kg/ m
3
. Mai
folosit e sunt creta i cal carul .
2) Cu densit ate medi e: (3, 5. . . 5,5 g/ cm
3
) barit e, oxizi i de
fi er, sideri tul il emeni tul , grana ii . Cu acest ea se pot prepara
fl uide cu densi tat ea pn l a 2200-2300 kg/ m
3
, ceea ce
acoper, practi c t oat e necesit il e. Cea mai folosit est e
bari t a, pent ru c are densit at ea sczut , est e stabi l t ermi c
i l a ac iunea ageni lor chi mi ci .
3) Cu densit at e ridi cat : (pest e 5, 5 g/ cm
3
) gal ena,
ferofosforul , feromanganul , ferosi li ciul . El e sunt necesare
doar n cazuri rare. S-a folosi t doar gal ena, cu care se pot
prepara noroai e de 2700-3000kg/ m
3
, cel el al t e mat erial e sunt
t oxice.


33

React ivi pent ru reglarea vscozit ii .

La nt reruperea ci rculai ei , dac vscozit at ea fl uidului de
ci rculai e est e prea sczut parti cul el e soli de i nerte se pot
depune. n st rat ele cu permeabil it ate mare, fl uidul de foraj ptrunde
n pori sau fisuri .
Cnd vscozit at ea devine prea mare, cresc cderil e de
presiune n ci rcui t i suprapresi unil e la manevrarea garni turi i , se
di mi nueaz vit eza de avansare a sapei , se nrut esc condii il e de
cur ire a det ri tusului i de el i mi nare a gazelor din noroi .
Pent ru a mri vscozit at ea noroaiel or de foraj se adaug
bentonit prehi drat at . Uneori se i nt roduce chi ar un el ect rolit
cont ami nant . n fluidel e pe baz de pet rol se adaug argile
organofi le i se mret e coni nut ul de ap. Pri n urmare, se fol osesc
acel eai subst an e uti li zat e la preparare.
Trat ament ele apl icat e sunt prezent at e n t abelul 4. 3.1.


34Tabel 4. 2.1. Propri et i le flui delor de foraj

Int er val
f or at
Ti p f l ui d Densi t at e
Vsc.
Mar sh
Vsc.
pl ast i c
Tens.
di nam.
Gel a i i Fi l t r a i Tur t a pH
Cant i t i
sar e
m - - - - Kg/ m
3
s cP N/ m
3

i ni
N/ m
3

f i nal
N/ m
3

cm
3
mm - - - - Kg/ m
3

0-500 nat ur al 1200 44 18 9, 7 5 10, 4 1-2 1-1, 5 8-9 - - - - -
500-2000 di sper sat 1350 45 20 10 5, 1 10, 6 2-3 1, 5-2 8-9 - - - - -
2000-2500 t ensi oact i v 1250 55 30 13 11 16, 5 5-10 3-4 8-9 - - - - -Tabel 4. 3.1. Trat ament e flui de de foraj

Int er val
f or at
Ti p nor oi HMF CMC FCLS Sod caust i c Mot or i n Ext r act bazi c
m - - - - - Kg/ m
3
Kg/ m
3
Kg/ m
3
Kg/ m
3
l / m
3
Kg/ m
3

0-500 nat ur al 2 5 5 2 - - - - - 12, 5
500-2000 di sper sat 2 5 5 2 - - - - - 15
2000-2500 t ensi oact i v - - - - - 15 15 5 50 25
35

4. 4 Cal cul ul vol umel or pentru fi ecare i nterval

a. Interval ul 0-500m

s n
H D K V
ss
2
1
4
t
=
3 2 = K
3
1
2
1
370
64 . 364 500 6096 , 0
4
5 , 2
m V
V
n
n
=
= =
t


b. Interval ul 500-2000
( ) | |
s s n
H H D H D K V
s is
+ =
2
2 2
2
1
4
t

( ) | |
3
2
2 2
2
980
09 . 975
500 2000 4445 , 0 500 451 , 0
4
5 , 2
m V
V
n
n
=
=
+ =
t


H
s


D
ss

D
is
H
s


H
2D
s2

36

c. Interval ul 2000-2500


( ) | |
2 1
2
2
2
2 3
1
4
H H D H D K V
s
i n
+ =
t


( )
2 2
3
3
2
2, 5 0, 323 2500 0, 4445 2500 2000
4
735.36 740
740
n
n
V
V m
t
( = +

= =
=
4. 5 Cal cul ul canti ti l or de materi al e necesare pentru prepararea
si pomparea fl uidelor de foraj

Densi tat ea apei
a
=1000kg/ m
3

Densi tat ea argil ei
a g
=2300kg/ m
3

Densi tat ea barit ei
b
=4200kg/ m
3


a. Interval ul 0-500m

Volumul noroi ului V
n1
=370m
3

Densi tat ea noroiul ui
n1
=1200kg/ m
3

Masa de argil 370 * 2300
1000 2300
1000 1200
*
1
1
1

=
n ag
a ag
a n
ag
V mtone m
ag
923 . 130
1
=
Volumul de ap 370
1000 2300
1200 2300
1
1 1
1

=
n
a ag
n n
a
V V3
1
077 . 313 m V
a
=
D
i2
H
2


H
1

D
s1

37

Masa de HMF m
HMF1
=V
n1
*2kg/ m
3
=370*2=740kg
Masa de CMC m
CMC1
=V
n1
*5kg/m
3
=370*5=1850kg
Masa de FCLS m
FCLS1
=V
n1
*5kg/m
3
=370*5=1850kg
Masa de sod causti c
m
SC1
=V
n1
*2kg/ m
3
=370*2=740kg
Masa de ext ract bazi c
m
EB1
=V
n1
*12, 5kg/m
3
=370*12, 5=4625kg


b. Interval ul 500-2000

Volumul noroi ului V
n2
=980m
3

Densi tat ea noroiul ui
n2
=1350kg/ m
3

Masa de barit 980 4200
1200 4200
1200 1350
2
1
1 2
2

=
n b
n b
n n
b
V mtone m
ag
8 . 205
1
=
Volumul de ap 980
1200 4200
1350 4200
2
1
2 |
2

=
n
n b
n b
a
V V3 |
2
931m V
a
=
3
1
|
2 2
923 . 617 077 . 313 931 m V V V
a a a
= = =
Masa de CMC
m
CMC2
=V
n2
*30kg/m
3
=980*30=29400kg
Masa de FCLS
m
FCLS2
=V
n2
*20kg/m
3
=980*20=19600kg
Masa de sod causti c
m
SC2
=V
n2
*5kg/ m
3
=980*5=4900kg
Masa de ext ract bazi c
m
EB2
=V
n2
*20kg/ m
3
=980*20=19600kg
Masa de NaOH m
NaOH2
=V
n2
*5kg/m
3
=980*5=4900kg
38

c. Interval ul 2000-2500

Volumul noroi ului V
n3
=710m
3

Densi tat ea noroiul ui
n3
=1600kg/ m
3

Masa de barit 710 4200
1350 4200
1350 1600
3
|
2
|
2 3
3

=
n b
n b
n n
V mtone m
ag
6 . 261
1
=
Masa de CMC m
CMC3
=V
n3
*15kg/ m
3
=710*15=10650kg
Masa de FCLS
m
FCLS3
=V
n3
*15kg/m
3
=710*15=10650kg
Masa de sod causti c m
SC3
=V
n3
*5kg/ m
3
=710*5=3550kg
Masa de ext ract bazi c m
EB3
=V
n3
*25kg/ m
3
=710*25=17750kg
Volumul de mot ori n V
M3
=V
n3
*50l/ m
3
=710*50=35500 l

Cant it il e de mat eri ale necesare sunt prezent ate in t abelul
4. 5.1:

Tabelul 4.5. 1. Canti ti de mat eriale
I nt er va
l f or at
Ti p f l ui d Ap
Ar gi l

Bent oni t

HM
F
CMC FCLS
Sod
caust i c

Ext r ac
t bazi c
Mot or i n

NaO
H
m - - - - - M
3
t one t one Kg kg kg kg Kg l Kg
0- 500 Nat ur al
313.
1
130. 3 - - - - - 740 1850 1850 740 4625 - - - - - - - - - -
500-
2000
Di sper sat 931 205. 8 150 - - - - -
2940
0
1960
0
4900 19600 . . . . . . . 4900
2000-
2500
t ensi oact i
v
- - - - - - - - - - 261. 6 - - - - -
1065
0
1065
0
3550 17750 35500 - - - - -


39

CAPI TOLUL 5
TUBAREA SONDEI PROI ECTATE

Tubarea este operaia de introducere n sond a unei coloane alctuite din
burlane metalice, mbinate ntre ele prin nurubare sau prin sudare. Numrul
coloanelor, precum i adncimea la care se introduc, se stabilesc ns nainte de
nceperea forajului, n faza de proiectare a sondei (n cadrul stabilirii programului
de construcie al acesteia).
Deoarece tubrile ridic mult costul forajului i consumul de oel, la
stabilirea numrului coloanelor trebuie s se chibzuiasc cu mult grij, pentru a se
hotr dac tubarea unei anumite coloane este ntr-adevr necesar sau se poate
evita.
O sond se proiecteaz astfel ca, la un cost minim, s prezinte siguran
att n timpul forajului, pn la atingerea obiectivului, ct i n perioada
preconizat de exploatare. Aceast siguran este determinat de rezistena
coloanelor de tubare i de adncimea la care ele sunt tubate. Dimensionarea lor
corect (ca grosime, oel, tip de mbinare) presupune anticiparea tuturor situaiilor
ce pot interveni i stabilirea celor mai severe solicitari.
Situaiile ce trebuie luate n considerare sunt:
introducerea coloanelor n sond;
cimentarea lor;
prizarea i ntrirea cimentului;
fixarea coloanelor n flane;
probarea coloanelor i a lainerelor tubate prin ele, la presiunea
interioar sau la golire;
testarea rezistenei la fisurare a rocilor aflate sub iul coloanelor;
40

continuarea forajului prin interiorul coloanelor: schimbarea
densitii noroiului, pierderi de circulaie, manifestri eruptive,
aciunea garniturii de prjini n timpul rotirii i al manevrelor;
probarea stratelor productive;
stimularea productivitii orizonturilor productive prin fisurare
hidraulic, injecie de fluide fierbini;
exploatarea sondei;
repararea sondei.
Coloanele de burlane sunt solicitate la traciune i compresiune, la
presiune interioar i presiune exterioar, uneori i la ncovoiere, n sonde curbate
i atunci cnd coloanele sunt flambate. Prezena i mrimea acestor solicitri difer
de la o situaie la alta. Ele nu sunt uniforme de-a lungul sondei, dar au n general
un caracter static, exceptnd ocurile care apar la oprirea brusc n timpul
introducerii, la obturarea circuitului hidraulic i mai ales cele provocate de
garnitura de prjini la continuarea forajului. Pentru c solicitrile nu sunt uniforme,
profilul cel mai economic al unei coloane va fi, probabil, variabil de-a lungul ei, cu
grosimi, oeluri sau mbinri diferite.
Unele din solicitri se modific n timp, datorit unor fenomene cum
sunt: deformarea rocilor vscoplastice (sare, roci argiloase) din jurul coloanelor,
curgerea nisipului prin perforaturi, depletarea i compactizarea zcmntului
exploatat, fluajul materialului din burlane, variaiile de temperatur i de presiune.
n poriunile comprimate din zonele necimentate sau cimentate
nesatisfctor, n dreptul zcmintelor care se compactizeaz, coloanele de burlane
pot flamba.
Uzura provocat de aciunea racordurilor i a prjinilor n timpul lucrului,
coroziunea cauzat de fluidele agresive micoreaz grosimea burlanelor i, ca
rezultat, rezistena lor la solicitrile amintite.
41

Unele dintre situaiile enumerate mai sus sunt comune pentru toate
tipurile de coloane (de suprafa, intermediare, de exploatare), altele se ntlnesc
doar la anumite coloane.
Diametrul coloanei de ancoraj:
8
3
13 =
a
D in
Diametrul coloanei intermediare:
8
5
9 =
i
D in
Diametrul coloanei de exploatare:
2
1
5 =
e
D in
n cele ce urmeaz vom prezenta calculul de rezisten al coloanelor.
Condiii de solicitare ale coloanelor:
- presiune interioar sonda nchis plin cu gaze, cu verificare la
solicitarea de ntindere sub propria greutate;
- presiune exterioar golire parial pentru coloana intermediar i
golire total pentru coloana de ancoraj i coloana de exploatare;
- traciune sub greutatea proprie a burlanelor la sfritul tubrii.

5.1 Calculul de rezisten pentru coloana de ancoraj

Se cunosc:
3
1200
m
kg
na
=
3
1350
m
kg
ni
=
3
1550
m
kg
a
ec fis
=
3
1800
m
kg
i
ec fis
=
m
bar
a fis
10
55 . 1 = I m H
i
2000
1
=
42

Presiunea fluidelor din pori
bar H g p
i ni pi
9 . 264 10 2000 81 . 9 1350
5
= = =


Presiunea de fisurare la iul coloanei de ancoraj
bar H g p
a ec fis fis
a
9 . 80 10 500 81 . 9 ) 100 1550 ( ) 100 (
5
= + = + =


Presiune interioar (sonda nchis i plin cu gaze)
Se consider:

3
200
m
kg
g
=

3
1050
m
kg
a
=
unde:

a
- densitatea apei mineralizate

g
- densitatea gazelor
(1) la capul coloanei:
bar H g p p p
a g a fis c i
1 . 71 10 500 81 . 9 200 9 . 80
5
= = = =


0
1
=
e
p
bar p p p p
c e i i
1 . 71
1 1 1
= = = A
(2) la iul coloanei:
bar p p
a fis i
9 . 80
2
= =
bar H g p
a a e
5 . 51 10 500 81 . 9 1050
5
2
= = =


bar p p p
e i i
4 . 29 5 . 51 9 . 80
2 2 2
= = = ADatele necesare variaiei presiunii interioare i exterioare sunt
centralizate n tabelul 5.1.
43Tabel 5.1
Diametrul
coloanei
Grosimea
peretelui
Oelul
Masa
unitar
Aria
seciunii
transvers
ale
Presiunea
de
spargere
Presiunea
interioar
admisibil
Presiunea
de turtire
Presiunea
exterioar
admisibil
Fora de
smulgere
Fora de
traciune
admisibil
D in(mm)
T
---
Q A psp Pia Pt Pea Fsm Fad
Mm Kg/m cm
2
bar bar bar bar kN kN
13 3/8
339,7mm
10,92 J-55 90,78 112,4 213 170,4 106 101,0 2647 1513
12,19 J-55 101,2 125,42 238 190,4 134 127,6 3003 1716
12,19 N-80 101,2 125,42 314 251,2 156 148,6 4284 2448
13,06 N-80 107,15 134,02 371 290,8 184 175,2 4626 2643
12,19 P-110 101,2 125,42 476 380,8 161 153,3 5769 3297

Variaia presiunii interioare:

Presiunea exterioar (golire total)

(1) bar p
ee
0
1
=
bar p
ie
0
1
=
bar p p p
ie ee ee
0
1 1 1
= = A

44

(2) bar H g p
a na ee
9 . 58 10 500 81 . 9 1200
5
2
= = =


bar p
ie
0
2
=
bar p p p
ie ee ee
9 . 58
2 2 2
= = A
Variaia presiunii exterioare:

Traciunea
- greutatea coloanei respective:
m
kg
q
a
78 . 90 =
KN g H q G
a a
3 . 445 10 81 . 9 500 78 . 90
3
= = =


KN F
sa
1513 =
G F
sa
> Se verific la traciune

- greutatea coloanei n noroi:
KN G F
o
na
ax
2 . 377
7850
1200
1 3 . 445 1 = |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=


Solicitri combinate (presiune exterioar + traciune
bar p
ta
0 . 101 =
45

(
(
(

|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

=
2
02 02
2
3 1
2
p
ax
p
ax
ta cor
R A
F
R A
F
p p
bar p
cor
8 . 96
10 379 10 42 . 125 2
10 2 . 377
3 1
10 379 10 42 . 125 2
10 2 . 377
2 . 101
2
6 4
3
6 4
3
=
(
(

|
|
.
|

\
|


+
|
|
.
|

\
|


=


2 ee cor
p p A > Se verific la solicitri combinate

5.2 Calculul de rezisten pentru coloana intermediar 1

Se cunosc:
m H
i
2550
2
=
3
2
1350
m
kg
ni
=
3
1800
m
kg
i
ec fis
=
m
bar
i fis
10
8 . 1
1
= I
Presiunea fluidelor din pori la adncimea de fisurare:
bar H g p
i ni pi
7 . 337 10 2550 81 . 9 1350
5
2 1 2
= = =


Presiunea de fisurare la iul coloanei intermediare 1:
bar H g p
i eci fis fis
i
21 . 402 10 2000 81 . 9 ) 100 1800 ( ) 100 (
5
1
= + = + =


Presiune interioar (sonda nchis i plin cu gaze)
Presiunea la iul coloanei intermediare 1
( ) ( ) bar g H H p p
i i g pi s
5 . 321 10 2000 2550 81 . 9 300 7 . 337
5
1 2 2
= = =


Datele necesare realizrii calculului de rezisten la coloana intermediar
1 sunt centralizate n cadrul tabelului 5.2.Tabel 5.2
46

Diametrul
coloanei
Grosimea
peretelui
Oelul
Masa
unitar
Aria seciunii
transversale
Presiunea de
spargere
Presiunea
interioar
admisibil
Presiunea
de turtire
Presiunea
exterioar
admisibil
Fora de
smulgere
Fora de
traciune
admisibil
D in(mm)
T
---
Q A psp Pia Pt Pea Fsm Fad
Mm Kg/m cm
2
bar bar bar bar kN kN
9 5/8 in
244,5 mm
8,94
J-55
53,57 69,4 243 194,4 139 132,38 2015 1151
10,03 59,53 73,88 272 217,6 177 168,57 2313 1322
11,94 69,94 87,58 325 260,0 269 256,19 2850 1629
10,03
N-80
79,62 100,29 376 300,8 354 337,14 3340 1909
11,05 64,73 81,04 436 348,8 263 250,48 3670 2097
11,99 69,94 87,58 474 379,2 328 312,38 4026 2301
13,04 79,62 100,29 547 437,6 456 434,29 4724 2699
Se calculeaz presiunea interioar diferit n dou puncte caracteristice:
(1) la capul coloanei:
bar
H g p p
i g s ii
8 . 345 10 2000 81 . 9 200 385
5
1 1
=
= =


0
1
=
ei
p
bar p p p
ei ii ii
8 . 345
1 1 1
= = A
(2) la iul coloanei:
bar p p
s i i
385
1 2
= =
bar H g p
i a i e
01 . 206 10 2000 81 . 9 1050
5
1 1 2
= = =


bar p p p
i e i i i
179 206 385
1 2 1 2 2
= = = A
Variaia presiunii interioare la coloana intermediar 1:
47


Deoarece presiunea la capul coloanei este mare se impune ca valoarea ei
s fie de 350bar.
bar p p
c
350
max
= =
nlimea de noroi n timpul unui aflux de gaze este:
( ) ( )
( )
m
H
g
p p
H
g ni
g
i
g ni
fisi
noroi
9 . 125
300 1250
300
2000
300 1250 81 . 9
350 2 . 402
2
1
2
max 1
=


(
(=
Se calculeaz presiunea interioar n trei puncte caracteristice cu noua
presiune la coloan impus.
(1) la capul coloanei
bar p p
i
350
max 1
= =
bar p
e
0
1
=
bar p p p
e i i
350
1 1 1
= = A
(2) n dreptul nlimii de noroi

bar
H g p p
noroi ni i
4 . 365 10 9 . 125 81 . 9 1250 350
5
2 max 2
= + =
= + =


48

bar H g p
noroi apa e
9 . 12 9 . 125 81 . 9 1050
2
= = =
bar p p p
e i i
5 . 352
2 2 2
= = A
(3) la iul coloanei
bar p p
s i
385
3
= =
bar H g p
i apa e
01 . 206 2000 81 . 9 1050
1 3
= = =
bar p p p
e i i
03 . 179
3 3 3
= = A
Variaia presiunii interioare cu noile calcule facute este urmtoarea:


Presiunea exterioar (golire parial)
Nivelul de golire:
m H H
i
ni
apa ni
g
560 3500
1250
1050 1250
2
2
2
= |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=(1) bar p
ee
0
1
=
bar p
ie
0
1
=

1 1 1 ie ee ee
p p p = A
49

(2) La adncimea de golire
bar H g p
g ni ee
16 . 74 560 81 . 9 1350
1 2
= = =
bar p
ie
0
2
=
bar p p p
ie ee ee
16 . 74
2 2 2
= = A
(3) bar H g p
i ni ee
87 . 264 2000 81 . 9 1350
1 1 3
= = =
( ) ( ) bar H H g p
g i ni ie
58 . 176 10 560 2000 81 . 9 1250
5
1 2 3
= = =


bar p p p
ie ee ee
29 . 88
3 3 3
= = A
Variaia presiunii exterioare (golire parial) este prezentat n figura
urmtoare:

n concluzie rmne profilul executat anterior deoarece se verific i la
presiune exterioar i la presiune interioar. Burlanele alese vor fi urmtoarele:
mm t 94 . 11
1
= J-55
mm t 03 . 10
2
= N-80
mm t 04 . 13
3
= N-80
Se calculeaz lungimea tronsoanelor pentru fiecare grosime de perete,
calitatea oelului i tipul mbinrilor, i pentru fiecare tip de burlan.
50

( ) ( )
m
g
p p
l
g a
i sp
4 . 925
300 1050 81 . 9
10 ) 03 . 179 2 . 256 (
5
3 1
1
=


=

A
=


( )
m
g
p p
l
g a
sp sp
2 . 704
3 2
2
=


=


m l l H l
i
4 . 370 2 . 704 4 . 925 2000
2 1 1 3
= = =

Traciunea
Tronsonul 1
- greutatea coloanei respective
m
kg
q
i
94 . 69
1
=
KN l g q G
i i
95 . 634 10 4 . 925 81 . 9 94 . 69
3
1 1 11
= = =


KN F
sa
1629
1
=
Acest tronson se verific la traciune deoarece
11 1 i sa
G F >
Tronsonul 2
m
kg
q
i
62 . 79
2
=
KN l g q l g q G
i i i
26 . 1474
2 2 1 1 12
= + =
KN F
sa
1909
2
=
Acest tronson se verific la traciune deoarece
12 2 i sa
G F >
Tronsonul 3
m
kg
q
i
32 . 84
3
=
KN l g q l g q l g q G
i i i i
29 . 1979
3 3 2 2 1 1 13
= + + =
KN F
sa
2699
3
=
Acest tronson se verific la traciune deoarece
13 3 i sa
G F >

51

Solicitri combinate (presiune exterioar + traciune)
Trecerea de la compresiune la traciune are loc la adncimea:
m H H
o
ni
i
05 . 1656
7850
1350
1 2000 1
1
1 0
= |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=


La captul de sus al tronsonului inferior cu grosimea de perete
t=13,04mm se calculeaz fora axial:
( ) KN A l H g G F
i ni
o
ni
i ax
79 . 350 1
1 1 1 1
1
11 1
=
|
|
.
|

\
|
=


bar p
ta
2 . 256
1
=
(
(
(

|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

=
2
02
1
02
1
1 1
2
3 1
2
p
ax
p
ax
ta cor
R A
F
R A
F
p p
bar p
cor
4 . 8257 . 96
10 551 10 94 . 122 2
10 79 . 350
3 1
10 551 10 94 . 122 2
10 79 . 350
2 . 256
2
6 4
3
6 4
3
1
=
(
(

|
|
.
|

\
|


+
|
|
.
|

\
|


=


bar l g p
ni l
35 . 86 10 2 . 704 81 . 9 1250
5
2 2 2
= = =


2 1 l cor
p p > Se verific la solicitri combinate

5.3 Calculul de rezisten pentru coloana de exploatare (lyner)

Pentru economie de material i de timp coloana de exploatare va fi lainer.
Lainerele se dimensioneaz la fel ca o coloan ntreag, plecnd de la iu, calculele
se opresc la capul lainerelor. Coloanele n care vor fi
suspendate lainere trebuie s fac fa situaiilor create i
sub iul lynerelor, cnd forajul continu, sau la cele de
exploatare dac lynerele sunt de producie. Mai exact,
52

dimensionarea la presiune interioar presupune coloana i lynerul suspendat n ea
ca un ansamblu unitar.
m H
i
2000
1
=
m H
i
2500
2
=
m H H
i i
1800 200
1
= =
z g p
ech r l
=

1

3
7 . 985 2300
3 . 0 1
3 . 0
1 m
kg
r ech
=


bar H g p
i ech l
Hi
05 . 174 10 1800 81 . 9 7 . 985
5
= = =


bar H g p
i ech lHi
57 . 246 10 2550 81 . 9 7 . 985
5
2 2
= = =


Datele necesare sunt centralizate n tabelul urmtor (5.3):
Tabelul 5.3
Diametrul
coloanei
Grosimea
peretelui
Oelul
Masa
unitar
Aria seciunii
transversale
Presiunea
de spargere
Presiunea
interioar
admisibil
Presiunea
de turtire
Presiunea
exterioar
admisibil
Fora de
smulgere
Fora de
traciune
admisibil
D in(mm)
T
---
Q A psp Pia Pt Pea Fsm Fad
Mm Kg/m cm
2
bar bar bar bar kN kN
5 1/2
139,7
6,98
J-55

23,07 29,1 331,6 265,2 287,5 265,3 965 551
7,72 25,3 32,01 366,8 322,4 338,5 293,5 1099 628
7,72
N-80
25,3 32,01 533,7 412,4 433 477 1548 885
9,17 29,76 37,6 633,6 579,8 608,8 506,9 1904 1088
10,54 P-110 34,23 42,77 900,5 954,8 1002,5 725 2860 1634
Profilul coloanei de exploatare la presiune exterioar este urmtorul:
53


Profilul ales va fi:
mm t 98 . 6 = J-55

54


CAPI TOLUL 6
CI MENTAREA SONDEI


De regul, prin cimentare se nelege operaia de plasare a unei paste
liante uzual preparat din ciment cu ap n spaiul inelar al coloanelor de
burlane. Scopul urmrit este multiplu.
Prin cimentarea spaiului inelar, se mpiedic circulaia nedorit a
fluidelor prin spatele coloanelor, dintr-un strat n altul, spre suprafa sau n
interiorul lor, prin perforaturi ori pe la iu.
Prin intermediul cimentului, burlanele sunt solidarizate de pereii gurii
de sond. Ca urmare, coloanele tubate sunt capabile s preia sarcinile axiale create
de greutatea proprie, de greutatea lainerelor i a coloanelor agate de ele, de
presiunea exercitat n prevenitoare sau n capul de erupie, dac sonda este nchis
sub presiune, de variaiile de presiune i de temperatur. Se mrete, ntr-o
oarecare msur, capacitatea portant a coloanelor la presiune exterioar sau
interioar. Se evit deurubarea burlanelor i se amortizeaz ocurile cnd n
interiorul lor se rotete garnitura de foraj.
Prin etanarea spaiului inelar, burlanele sunt protejate n exterior de
aciunea agresiv a apelor subterane mineralizate.
Aceste deziderate sunt ndeplinite n totalitate numai dac noroiul aflat n
spaiul inelar ce urmeaz s fie cimentat este complet nlocuit i se formeaz un
inel de ciment uniform, rezistent i impermeabil, aderent att la burlane, ct i la
rocile din jur. Altminteri, cimentarea este mai mult sau mai puin reuit.
n sonde se efectueaz cimentri i n alte scopuri: combaterea pierderilor
de noroi n stratele fisurate sau cu porozitate mare, repararea unei cimentri
55

nereuite sau coloane sparte, mpiedicarea apei i a gazelor s ptrund n sond
mpreun cu petrolul, abandonarea unei poriuni sau a ntregii sonde, formarea unui
dop de sprijin, impermeabilizarea i consolidarea rocilor din jur.
Cimentrile efectuate imediat dup introducerea coloanelor de burlane,
uneori i cele efectuate n gaura netubat pentru a combate pierderile de noroi sau
manifestrile eruptive, se numesc cimentri primare. Cimentrile de remediere,
cele pentru retragerea de la un strat epuizat sau inundat, de izolare a unui strat cu
gaze sunt considerate cimentri secundare. Acestea din urm sunt executate de
obicei n cursul exploatrii sondei.
Cimentarea coloanelor
Obiectivele urmrite nu au ndodeauna aceeai importan. De cele mai
multe ori este necesar o bun etanare a spaiului inelar; alteori, se cere o
rezisten ridicat a pietrei formate: determinante sunt condiiile geologice, rolul
coloanei tubate, scopul sondei.
n funcie de tipul coloanelor se disting cimentri de:
- coloane ntregi;
- lainere;
- coloane tubate n mai multe secii;
- coloane cu filtru.
Cimentarea coloanelor ntregi
Sunt folosite mai multe metode:
o prin interiorul coloanei ntr-o singur treapt (operaia normal);
o prin interiorul coloanei n dou sau mai multe trepte (etajat);
o prin exteriorul coloanei (cimentarea invers);
o prin prjini introduse n coloan;
o prin evi introduse n spatele coloanei;
o combinat: parial prin interior i parial prin exteriorul coloanei.
56

Aceste metode sunt alese n funcie de adncimea sondei, diametrul
coloanei, volumul fluidelor pompate, temperatur, alternana stratelor cu presiune
diferit i a rocilor consolidate cu cele instabile, fisurate sau cavernoase,
echipamentele disponibile.
Pentru lucrarea de fa se va folosi cimentarea normal.
Cimentarea normal
Este cea mai rspndit metod: pasta de ciment se pompeaz prin
interiorul coloanei, ntre dou dopuri separatoare din cauciuc, iar dup past se
pompeaz fluid de foraj, un volum egal cu interiorul coloanei de la suprafa pn
la niplul cu valv de reinere montat n apropierea iului. n acest mod, pasta trece
pe la iul coloanei i urc pn la nlimea dorit.
Primul dop are o membran care se sparge n momentul cnd ajunge pe
niplul cu valv, la o diferen de presiune de 15-20 bar, permind s treac pasta
de ciment mai departe. Cel de-al doilea dop este masiv: cnd el se suprapune peste
primul, cimentarea este terminat.
Pentru a separa pasta de ciment de noroi n spaiul inelar i a mri gradul
de dezlocuire, de obicei, naintea pastei se pompeaz i un dop separator de fluid.
Deoarece pasta de ciment are, practic ntodeauna, densitatea mai mare
dect a noroiului de refulare, ea tinde s revin n coloan. Fenomenul este
mpiedicat de valva iului i de cea a niplului montat cu dou, trei burlane mai sus.
Dac primul dop las pe suprafaa burlanelor un film de noroi, care este ters de
dopul masiv, atunci un anumit volum de past va fi contaminat, dar el va rmne
deasupra iului n loc s treac n spatele coloanei i s compromit cimentarea
dinzona respectiv.
Cnd forajul continu, dopurile, valva niplului de reinere, cimentul aflat
dedesubtul ei, n interiorul coloanei, i sabotul coloanei cu valva lui sunt frezate cu
o sap cu role.
57

Pomparea pastei prin interiorul coloanei i nu direct n spaiul inelar are
urmtoarele raiuni. Deoarece gaura de sond este mai mult sau mai puin
neuniform, volumul spaiului inelar nu poate fi stabilit dect cu aproximaie, n
timp ce volumul coloanei se determin destul de precis; pompnd pasta prin
interioarul coloanei se cunoate exact momentul cnt ea a ajuns n zona ce
intereseaz, de la iu n sus. n vecintatea iului pasta pompat prin interior va fi
mai puin contaminat dect atunci cnd s-ar pompa direct prin spaiul inelar, unde
nu exist posibilitatea de izolare cu dopuri separatoare. n plus, noroiul, avnd
densitatea mai mic dect a pastei de ciment, este mai uor dezlocuit de jos n sus;
la dezlocuirea de sus n jos, cresc posibilitile de canalizare a pastei i de
amestecare cu noroiul.
Cimentarea normal are totui dou dezavantaje:
- durata operaiei este mai mare (n afara pastei trebuie pompat i
noroiul de refulare);
- presiunea de pompare la sfritul cimentrii este mai ridicat, din
cauza diferenei de densitate past-noroi de refulare.
n continuare se va prezenta cimentarea celor trei coloane.


58

6.1 Cimentarea coloanei de ancoraj prin metoda duratei de lucru

Se cunosc:
in mm D
a
8
3
13 7 . 339 = =
mm t
a
92 . 10 =
m H
a
500 =
mm D
sa
5 . 444 =
2 . 1
1
= K - coeficent de cavernometrie
05 . 1
2
= K - coeficent de pierderi de ciment
03 . 1
3
= K - coeficent de compresibilitate al noroiului
m h
a
20 = - nlimea la care se afl inelul de reinere
Etapele care trebuiesc urmrite:
1) Adncimea de cimentare
m H H
a c
500 = =

2) Proprietile pastei de ciment
- densitatea pastei de ciment

max min p p p
< <
3
max
1350 200 1550 200
m
kg
pfisa p
= = =
Se alege:
3
1350
m
kg
p
=
- proprieti reologice
cP
pa ppa
4 . 23 3 . 1 18 3 . 1 = = =q q
Pa
a pa
64 . 11 2 . 1 7 . 9 2 . 1
0 0
= = =t t

59

3) Volumul pastei de ciment
m D K D
sa ga
533 . 0 4445 . 0 2 . 1
1
= = =
m t D D
a a ia
318 . 0 01092 . 0 2 3397 . 0 2 = = =
2 2
079 . 0
4
m D A
ia ia
= =
t

( ) ( )
2 2 2 2 2
133 . 0 3397 . 0 533 . 0
4 4
m D D A
a ga ea
= = =
t t

3
68 20 079 . 0 500 133 . 0 m h A H A V
a ia a ea p
= + = + =

4) Cantiti de materiale
3
1350
m
kg
pa
= (ap+ciment+material de adaos tip cenu)
3
1750
m
kg
x
= (densitatea cenuei)
3
3150
m
kg
c
= (densitatea cimentului)
3
1000
m
kg
a
= (densitatea apei)

= + +
= + +
=

p x x a a c c
x a c
c c
x x
v v v
v v v
m
v
v

1
1
0

Se rezolv sistemul de ecuaii i se obine:
ciment pasta m
ciment m
v
c
3
3
1
184 . 0 =
ciment pasta m
apa m
v
a
3
3
1
569 . 0 =
ciment pasta m
cenusa m
v
x
3
3
1
247 . 0 =
60

ciment pasta m
kg
v q
c c c
3
1
6 . 579 184 . 0 3150 = = =
cenusa tone V v K M
p x x cenusa
86 . 30 68 1750 247 . 0 05 . 1
2
= = =
ciment tone V q K M
p c ciment
38 . 41 10 68 6 . 579 05 . 1
3
2
= = =5) Numrul de autocontainere APC-10
Masa autocontainerului tone M
ac
10 =
nere autocontai
M
M
n
ac
ciment
nercimenta autocontai
138 . 4
10
38 . 41
= = =
Pentru siguran se ia 5 autocontainere
nere autocontai
M
M
n
ac
cenusa
nerecenusa autocontai
086 , 3
10
86 , 30
= = =
Pentru siguran se ia 4 autocontainere

6) Volumul dopului separator
3
565 . 26 200 133 . 0 m h A V
s ea sa
= = =
Densitatea fluidului separator:
3
1400
m
kg
s
=
cP
psa
20 = q
2
0
5
m
N
sa
= t

7) Volumul dopului de refulare
( ) ( )
3
3
232 . 39 20 500 079 . 0 03 . 1 m h H A K V
a a ia na
= = =

8) Volumul interior al coloanei
3
676 . 39 500 079 . 0 m H A V
a ia icola
= = =

61

6.2 Cimentarea coloanei intermediare

Se cunosc:
in mm D
i
8
5
9 5 . 244
1
= =
mm t
i
36 . 10
1
=
m H
i
2000
1
=
mm D
si
2 . 311
1
=
2 . 1
1
= K - coeficent de cavernometrie
05 . 1
2
= K - coeficent de pierderi de ciment
03 . 1
3
= K - coeficent de compresibilitate al
noroiului
m h
a
20 = - nlimea la care se afl inelul de reinere
Etapele care trebuiesc urmrite:
1)Adncimea de cimentare
1 cgi
H - adncimea de cimentare geologic
1 cti
H - adncimea de cimentare tehnic
m H H H H
a i cgi
1700 200 500 2000
1 1
= + = + =
m
kg
H
l q l q l q
q
i
med
14 . 75
2000
4 . 370 63 . 79 2 . 704 62 . 75 4 . 925 94 . 69
1
3 3 2 2 1 1
=
+ +
=
+ +
=
KN F
sai
2699 =
Fore datorate temperaturii
C
0
6
1
10 11

= o - coeficent de dilatare liniar
2
11
10 06 . 2
m
N
E = - modulul lui Young
62

m
H
l t l t l t
t
i
med
011 . 0
2000
04 . 13 63 . 79 94 . 11 62 . 75 03 . 10 94 . 69
1
3 3 2 2 1 1
=
+ +
=
+ +
=
( ) ( )
2
1 1 1 1
08251 . 0 011 . 0 2445 . 0 011 . 0 m t D t A
medi i medi bi
= = = t t
C t
0
30 = A
KN t A E F
bi ti
8 . 560
1 1
= A = o
KN p D F
i ii pii
9 . 746 10 6 . 217 2699 . 0
2
3 . 0
2
5 2
1
2
1 1
= = =
t t

m
g q
F F F g q H
H
medi
sai pii ti medi i
cti
1 . 112
1
1 1 1 1
1
=

+ +
=
( ) m g q H H F
medi cti i gpi
2 . 1391
1 1 1 1
= =
( ) ( ) m H H H
cti cgi ci
1700 2 , 112 ; 1700 max , max
1 1 1
= = =

2)Proprietile pastei de ciment
- densitatea pastei de ciment
m
bar
fisi
10
18 . 0
1
= I
( )
( ) | |
3
1 1 1
1 1 1 1 1
1
6 . 1932
m
kg
H H H g
H H g H
ci i si
ci i ni si fisi
pfisi
=

I
=max min p p p
< <
3
min
1450 100 1350 100
m
kg
ni p
= + = + =
3
1 max
6 . 1932 200 6 . 1932 200
m
kg
pfisi p
= = =
Se alege:
3
1600
m
kg
pi
=
- proprieti reologice
cP
pi ppi
26 3 . 1 20 3 . 1
1 1
= = =q q
Pa
i pi
12 2 . 1 10 2 . 1
1 0 1 0
= = =t t
63

3)Volumul pastei de ciment
m D K D
si gi
373 . 0 3112 . 0 2 . 1
1 1 1
= = =
2 2
1 1
039 . 0
4
m D A
ii ii
= =
t

( ) ( )
2 2 2 2
1
2
1 1
0626 . 0 2445 . 0 373 . 0
4 4
m D D A
i gi eni
= = =
t t

( ) ( )
2 2 2 2
1
2
1 1
008 . 0 223 . 0 2445 . 0
4 4
m D D A
ii i eti
= = =
t t

3
1 1 1 1 1 1 1
2 . 96 )] ( [ ) ( m h A H H H A H H A V
i ii a i ci eti a i eni p
= + + =

4) Cantiti de materiale
3
1
1600
m
kg
pi
= (ap+ciment)
3
3150
m
kg
c
= (densitatea cimentului)
3
1000
m
kg
a
= (densitatea apei)

= + +
= +
1 1 1
1 1
1
1
pi a ai c ci
ai ci
v v
v v


Se rezolv sistemul de ecuaii i se obine:
ciment pasta m
ciment m
v
c
3
3
1
279 . 0 =
ciment pasta m
apa m
v
a
3
3
1
721 . 0 =
ciment pasta m
kg
v q
c c c
3
1
1 . 879 279 . 0 3150 = = =
ciment tone V q K M
p c ciment
77 . 88 10 2 . 96 1 . 879 05 . 1
3
2
= = =


3
1 2 1
8 . 72 2 . 96 721 . 0 05 . 1 m V v K V
p ai ai
= = =

64

5) Numrul de autocontainere APC-10
Masa autocontainerului tone M
ac
10 =
nere autocontai
M
M
n
ac
ciment
nercimenta autocontai
877 . 8
10
77 . 88
= = =
Pentru siguran se ia 9 autocontainere

6) Volumul dopului separator
3
1 1
516 . 12 200 0626 . 0 m h A V
s eni si
= = =
Densitatea fluidului separator:
3
1600
m
kg
s
=
cP
psa
25 = q
2
0
7
m
N
sa
= t

7) Volumul dopului de refulare
( ) ( )
3
1 1 3 1
21 . 80 20 2000 039 . 0 03 . 1 m h H A K V
a i ii ni
= = =

8) Volumul interior al coloanei
3
1 1 1
66 . 78 2000 039 . 0 m H A V
i ii icoli
= = =

65


6.3 Cimentarea coloanei de exploatare in regim turbulent

Se cunosc:
in mm D
e
2
1
5 7 . 139 = =
mm t
e
86 . 9 =
m H
l
2550
exp
=
mm D
se
5 . 171 =
2 . 1
1
= K - coeficent de cavernometrie
05 . 1
2
= K - coeficent de pierderi de ciment
03 . 1
3
= K - coeficent de compresibilitate al noroiului
m h
a
20 = - nlimea la care se afl inelul de reinere
Etapele care trebuiesc urmrite:
1)Adncimea de cimentare
m H
ce
2550 =

2)Proprietile pastei de ciment
- densitatea pastei de ciment
m
bar
fisi
10
19 . 0
1
= I
( )
( ) | |
3
1 1 1
1 1 1 1 1
1
5 . 1937
m
kg
H H H g
H H g H
ci i si
ci i ni si fisi
pfisi
=

I
=max min p p p
< <
3
min
1450 200 1250 200
m
kg
ne p
= + = + =
3
max
5 . 1737 200 5 . 1937 200
m
kg
pfise p
= = =
66

Se alege:
3
1700
m
kg
pi
=
- proprieti reologice
cP
pi ppi
26 3 . 1 20 3 . 1
1 1
= = =q q
Pa
i pi
12 2 . 1 10 2 . 1
1 0 1 0
= = =t t

3)Volumul pastei de ciment
m D K D
se ge
206 . 0 5 . 171 . 0 2 . 1
1
= = =
2 2
011 . 0
4
m D A
ie ie
= =
t

( ) ( )
2 2 2 2 2
0179 . 0 1397 . 0 206 . 0
4 4
m D D A
e ge ene
= = =
t t

( ) ( )
2 2 2 2 2
0004 . 0 1199 . 0 1397 . 0
4 4
m D D A
ie e ete
= = =
t t

3
1 1 exp
2 . 17 )] ( [ ) ( m h A H H H A H H A V
e ie i e ce ete i l ene p
= + + =

4) Cantiti de materiale
3
1
1700
m
kg
pi
= (ap+ciment)
3
3150
m
kg
c
= (densitatea cimentului)
3
1000
m
kg
a
= (densitatea apei)

= + +
= +
1 1 1
1 1
1
1
pi a ai c ci
ai ci
v v
v v


Se rezolv sistemul de ecuaii i se obine:
ciment pasta m
ciment m
v
c
3
3
1
326 . 0 =
67

ciment pasta m
apa m
v
a
3
3
1
674 . 0 =
ciment pasta m
kg
v q
c c c
3
1
6 . 1025 326 . 0 3150 = = =
ciment tone V q K M
p c ciment
77 . 88 10 2 . 96 1 . 879 05 . 1
3
2
= = =


3
2
21 . 12 2 . 17 674 . 0 05 . 1 m V v K V
p ae ae
= = =

5) Numrul de autocontainere APC-10
Masa autocontainerului tone M
ac
10 =
nere autocontai
M
M
n
ac
ciment
nercimenta autocontai
856 . 1
10
56 . 18
= = =
Pentru siguran se ia 2 autocontainere

6) Volumul dopului separator
3
59 . 3 200 0179 . 0 m h A V
s ene se
= = =
Densitatea fluidului separator:
3
1600
m
kg
s
=
cP
psa
25 = q
2
0
7
m
N
sa
= t

7) Volumul dopului de refulare
( ) ( )
3
exp 3
66 . 28 20 2550 011 . 0 03 . 1 m h H A K V
a l ie ne
= = =

8) Volumul interior al coloanei
3
exp
05 . 28 2550 011 . 0 m H A V
l ie icole
= = =
a) Debitul de preparare i pompare a pastei de ciment
de la agregatul de cimentare pn la intrarea n coloan.
68

Pentru calculul cderii de presiune n manifold se utilizeaz relaia
experimental :
2
2
10 7 , 0 |
.
|

\
|
+ =
Q
p
m

pentru fluidul de foraj
bar
Q
p
s
ne ms
17 , 1
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
p
ne mp
58 , 2
2
10 7 , 0
2
=
|
|
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
n
ne mn
92 , 4
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
pentru fluidul de separare Agregatele de cimentare asigur, concomitent,
prepararea i pomparea n sond a pastei de ciment. Pentru fiecare agregat se
folosesc succesiv cte dou autocontainere.
Durata de preparare a pastei de ciment transportat de un autocontainer
este de 15...20 minute.
Dac se admite un timp de preparare t= 6 minute, rezult c debitul de
pompare a pastei de ciment n sond va fi :
p
p
p
t
V
Q =
Debitul de pompare necesar realizrii curgerii pastei n spaiul inelar n
regim turbulent.
Este necesar ca regimul turbulent pentru pasta de ciment s se asigure din
momentul trecerii pastei pe la baza coloanei, pe ntreaga perioad de ridicare n
spatele coloanei.
69

Pentru obinerea regimului turbulent, viteza de curgere a pastei de ciment
n zona spaiului inelar aflat pe intervalul de cimentare trebuie s fie cel puin egal
cu o anumit valoare, denumit viteza critic.
Viteza critic se poate calcula cu relaia :
p e g
cr pp
cr
D D
v

=
) (
Re

n care, Re
cr
se face cu ajutorul unei diagrame, n funcie de numrul Hedstrom,
care are expresia :
38650
) (
2
2
0
=

=
pp
p e g
e
D D
H
q
t

Rezult c: 4900 Re =
cr

s m
D D
v
p e g
cr pp
cr
/ 144 , 3
1700 10 ) 7 . 139 206 (
4980 10 20
) (
Re
3
3
=


=

q

Debitul de fluid necesar obinerii regimului turbulent este:
s dm s m A v Q Q
en cr cr n
/ 6 . 5 / 056 , 0
3 3
= = = =
Limitm pentru regimul turbulent:
s l Q
n
/ 30 = , s l Q
s
/ 10 = , s l Q
p
/ 20 =
Vitezele de curgere :
- interior
s m
A
Q
v
ie
s
is
/ 909 , 0 = =
s m
A
Q
v
ie
p
ip
/ 1 , 1 = =
s m
A
Q
v
ie
n
in
/ 6 , 1 = =
- exterior
70

2
exp
1 1 exp
143 , 0
) (
m
H
H A H H A
A
l
i ete i l ene
emed
=
+
=
2
exp
1 1 exp
211 , 0
) (
m
H
H D H H D
D
l
i ia i l ge
emed
=
+
=
s m
A
Q
v
emed
s
es
/ 044 , 0 = =
s m
A
Q
v
emed
p
ep
/ 088 , 0 = =
s m
A
Q
v
emed
n
en
/ 13 , 0 = =
Datele sunt centralizate n urmtorul tabel :
Debitul l/s 10 20 30
Spatiul Int Ext Int Ext Int Ext
viteza
de
curgere
m/s 0,91 0,044 1,8 0,088 2,7 0,13
Fluid de
foraj
Re 6699 2306 13388 9686 20081 6704
Bi 22,03 17,08 11,01 8,4 7,34 5,9
Regim laminar laminar turbulent laminar turbulent turbulent
0,048 0,128 0,022 0,034 0,021 0,023
Pn 1,17 2,58 4,92
Fluid de
separare
Re 4894 1686 9788 9426 14682 4901
Bi 61,5 47,7 30,7 23,5 20,5 16,4
Regim laminar laminar turbulent laminar turbulent turbulent
0,15 0,034 0,039 0,085 0,028 0,048
Pn 1,19 2,67 5,12
Pasta de
ciment
Re 3064 1055 6123 2145 9173 3069
Bi 36,72 28,08 18,36 14,01 12,24 9,8
Regim laminar laminar laminar laminar turbulent laminar
0,139 0,29 0,051 0,038 0,024
Pn 1,13 2,4 4,52

Presiunile de pompare n sond
71

Presiunea de pompare n sond, asigurat de agregatele de cimentare, p
a
,
este condiionat de caracteristicile fizice ale fluidelor vehiculate, poziia acestora
n sond, vitezele de deplasare ale fluidelor i configuraia spaiilor de circulaie.
La un moment dat al operaiei, presiunea la agregate este :
m d c p
p p p p + + = , unde :
c
p - presiunea de circulaie (prin interiorul i exteriorul), pentru nvingerea
rezistenelor hidraulice ;
d
p - presiunile coloanelor de fluide din interiorul i respectiv exteriorul coloanei ;

m
p - cderea de presiune n manifold,
bar
Q
p
s
fs ms
191 . 1
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
p
fs mp
67 , 2
2
10 7 , 0
2
=
|
|
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
n
fs mn
12 , 5
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
pentru pasta de ciment
bar
Q
p
s
pe ms
13 , 1
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
p
pe mp
4 , 2
2
10 7 , 0
2
=
|
|
.
|

\
|
+ =
bar
Q
p
n
pe mn
52 , 4
2
10 7 , 0
2
= |
.
|

\
|
+ =
n continuare se va determina variaia presiunii de pompare n
desfurarea operaiei de cimentare. Pentru aceasta se va trasa graficul variaiei
presiunii la agregate n funcie de volumul de fluid pompat n sond, ) (V f p
p
= .
72

In acest scop s-au stabilit urmtoarele momente caracteristice ale
operaiei :
nceputul operaiei de cimentare, cnd ntreaga sond este plin cu fluid de
foraj ;
terminarea pomprii n sond a pastei de ciment, cnd pasta se afl n
coloane ;
pasta de ciment a ajuns la baza coloanei ;
pasta de ciment ncepe s se ridice n spaiul inelar, n regim turbulent de
curgere ;
finalul operaiei de cimentare, cnd pasta de ciment s-a ridicat n spaiul
inelar pe nlimea H
expl
.
Presiunile de cimentare n momentele prezentate mai sus sunt calculate
astfel :
1) ncepe pomparea fluidului de separare

bar p
d
0 =
bar
D D
H
v
D
H
v
p
e emed
ne l
en
en
ie
ne l
in
in c
19
) ( 2 2
exp
2
exp
2
1
=

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
=


bar p p p
ms c p
4 . 20
1 1
= + =
73

bar
D D
H v
H g p
ne
e emed
se in
en se ne fis
439
2
2
1
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ =
2) Sfritul pomprii fluidului de separare

m
A
V
l
ie
se
s
8 . 351 = =
m l H l
s l n
2148
exp
= =
bar
D D
H
v
D
l v
D
l v
p
e emed
ne l
en
en
ie
ne n in
in
ie
s s is
is c
15
) ( 2 2 2
exp
2 2 2
2
=

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
=


( ) bar l g p
s s ne d
5 . 2
2
= =
bar p p p p
d m c p
4 . 18
2 2 2 2
= + + =

3) Incepe pomparea pastei de ciment
bar
D D
H
v
D
l v
D
l v
p
e emed
ne l
en
en
ie
ne n in
in
ie
s s is
is c
21
) ( 2 2 2
exp
2 2 2
3
=

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
+


bar p p
d d
5 . 2
2 3
= =
bar p p p p
d m c p
4 . 26
3 3 3 3
= + + =
bar
D D
H v
H g p
ne
e emed
se in
en se ne fis
6 . 440
2
2
3
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ =

4) Sfritul pomprii pastei de ciment
74


m
A
V
l
ie
pe
p
1567
011 . 0
238 . 17
= = =
m l l H l
s p l n
581 8 . 351 1567 2500
exp 4
= = =
ie
p p ip ip
e emed
ne l en en
ie
ne n in in
ie
s s is is
c
D
l v
D D
H v
D
l v
D
l v
p


+


+


=
2 ) ( 2 2 2
2
exp
2
2 2
4bar p
c
2 . 16
4
=
( ) ( ) bar l g l g p
s s ne p p ne d
4 . 9
4
= + =
bar p p p p
d m c p
8 . 8
4 4 4 4
= + + =

5) Inceputul pomprii fluidului de refulare
ie
p p ip ip
e emed
ne l en en
ie
ne n in in
ie
s s is is
c
D
l v
D D
H v
D
l v
D
l v
p


+


+


=
2 ) ( 2 2 2
2
exp
2
2 2
5bar p
c
8 . 32
5
=
( ) ( ) bar l g l g p
s s ne p p ne d
39 . 22
5
= + =
bar p p p p
d m c p
4 . 12
5 5 5 5
= + + =
bar
D D
H v
H g p
ne
e emed
se en
en se ne fis
4 . 447
2
2
5
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ =

6) Pasta de ciment ajunge la iu
75

ie
p p ip ip
e emed
ne l en en
ie
ne n in in
ie
s s es es
c
D
l v
D D
H v
D
l v
D
h v
p


+


+


=
2 ) ( 2 2 2
2
exp
2
2 2
6bar p
c
93 . 49
6
=

m l h H x
n s l
8 . 1518 581 20 2500
exp
= = =
( ) ( ) bar l g l g p
x p ne s p s d
98 . 36
6
= + =
bar p p p p
d m c p
9 . 14
6 6 6 6
= + + =
bar
D D
h v
D D
H v
h g h g p
e emed
ns s es es
e emed
ne se en en
s s n ne fis
7 . 484
) ( 2 ) ( 2
2 2
6
=


+


+ + =


7) Sfritul operaiei de cimentare

) ( 2 2 ) ( 2 2 ) ( 2
exp
2 2
2 2 2
7
e emed
p l ep ep
ie
p p ip ip
e emed
ne n en en
ie
ne n in in
e emed
s s es es
c
D D
H v
D
l v
D D
h v
D
l v
D D
h v
p


+


+


+


+


=bar p
c
4 . 80
7
=
76

( ) ( ) bar h H g H g p
l ne p l ne s d
9 . 3 ) (
exp exp 7
= + =
bar p p p p
d m c p
7 . 89
7 7 7 7
= + + =
bar
D D
H v
D D
h v
D D
h v
H h h p
e emed
p l ep ep
e emed
ns s es es
e emed
ne n en en
l p s s n ne fis
573
) ( 2
) ( 2 ) ( 2
) (
exp
2
2 2
exp 7
=


+
+


+


+ + + =
Pentru urmrirea cimentrii se construiete graficul de variaie a presiunii
la pompare n funcie de volumul de fluid pompat, p=f(V).

Variaia presiunii de cimentare n funcie
de volumul pompat pentru coloana de exploatare


Variatia presiunii de pompare functie
de volumul pompat
0
20
40
60
80
100
0 20 40 60
Volumul pompat, [m3]
P
r
e
s
i
u
n
e
a

d
e

p
o
m
p
a
r
e
,

[
b
a
r
]
77

Variaia presiunii din dreptul stratului fisurabil


Durata operaiei de cimentare
Durata este dat de suma timpilor necesari pomprii n sond, t
p
, i de
lansare a dopului de cimentare, t
d
=15 min.
min 4 . 40 60 * 15 04 . 16 36 . 14 60 15 = + + = + + = + + =
p
p
n
n
n d p c
Q
V
Q
V
t t t t78

CAPITOLUL 7
CONCLUZII

Obiectivul este proiectarea forajului unei sonde de exploatare pe structura
Runcu Butenari, Oligocen Solzul II.
Structura Runcu-Butenari este situat pe rama nordic a Depresiunii
Precarpatice, n zona de contact a depozitelor oligocene din unitatea medio-
marginal a fliului carpatic cu formaiunile mio-pliocene din Depresiunea
Precarpatic, la sud de falia Cmpina, n lungul creia se presupune c pintenul de
Homorciu de la nord, ncalec peste pintenul de Vleni.
Programul de construcie propus cuprinde trei coloane i anume : coloana
de ancoraj 13 3/8 in x 500 ; coloana intermediar 9 5/8 in x 2000 m ; coloana de
exploatare (lyner) 5 in x 2500 m.
Fluidele de foraj folosite vor fi: pentru coloana de ancoraj - natural cu

n
=1200 kg/m
3
; - coloana intermediar dispersat cu cu
n
=1350 kg/m
3
; - coloana
de exploatare tensioactiv cu
n
=1250 kg/m
3
.
Coloanele s-au cimentat pe toata lungimea lor, iar cimentarea efectuat a
fost normal.
Instalaia cu care se va efectua foraj este F 200, cu energie electric.
La optimizarea procesului de foraj s-au urmrit realizarea indicatorilor
calitativi dorii i obinerea unor indicatori tehnico-economici maximi.

S-ar putea să vă placă și