Sunteți pe pagina 1din 84

cop1 IRCAT cu cotor:cop1.

qxd 8/10/2009 4:20 PM Page 1


cop2 BOSCH:2 8/11/2009 1:14 PM Page 2
003 MARCOM1:3 8/11/2009 1:16 PM Page 3
004 sumar:004 sumar.qxd 8/11/2009 4:14 PM Page 4

S U M A R

EVENIMENT FINANCIAR
Meva România are un nou sediu.....................................................................8 Investiøiile în infrastructurã vor dinamiza
Sculele profesionale Bosch Albastru au fost piaøa construcøiilor.........................................................................................................48
distinse cu titlul „Brandul cel mai inovativ - 2009"......................14
NOUTÃØI
INFO-NEWS Interprima a lansat noua gamã de generatoare
CraneSTAR câštigã medalia de aur............................................................22 de curent insonorizate ši economice: Energy urban................56
Manipulatoare Bobcat...............................................................................................42 Atlas Copco este prima companie care oferã
compresoare certificate cu „consum practic
MEGATEHNIC nul de energie” – gama „Carbon Zero”..................................................66
Echipamente de sudare multiprocedeu.................................................26 AUSA a prezentat ultimele inovaøii în domeniul
utilajelor urbane la DEMOPARK 2009.......................................................68
ADVERTORIAL
Cometto – lider mondial în producøia de trailere MANAGEMENT TEHNOLOGIC
ši semitrailere destinate transportului agabaritic...........................18 Importanøa creativiãøii în realizarea echipamentelor
Lanøul de motoferãstrãu STIHL, Picco Duro, de tehnologice pentru construcøii ši forme de
patru ori mai durabil decât alte tipuri de lanø...................................25 manifestare a creativitãøii........................................................................................62
Utilaje ši echipamente pentru foraje, de
consolidare în construcøii KLEMM................................................................38 ECHIPAMENTE DE LUCRU
Robusteøe. Precizie. Eficienøã. Excavatoarele Terex....................44 Remorci ši semiremorci folosite la transportul
10 macarale Potain pun umãrul la extinderea materialelor, utilajelor ši echipamentelor
celui mai mare aeroport al Franøei...............................................................60 pentru construcøii ši montaj industrial......................................................72

8. Meva România 38. Utilaje ši 48. Investiøiile în 60. 10 macarale


are un nou sediu echipamente infrastructurã vor Potain pun umãrul
pentru foraje, de dinamiza piaøa la extinderea celui
consolidare construcøiilor. mai mare aeroport
Noul sediu MEVA situat pe în construcøii Competiøie cu al Franøei
Šos. de Centurã a Capitalei KLEMM repetiøie!
este unul dintre cele 10 Aeroportul Internaøional
centre logistice ”Charles de Gaulle“ din
internaøionale ale grupului Firma germanã KLEMM Chiar dacã este crizã, Paris, cel mai mare
MEVA ši una dintre locaøiile Bohrtechnik, membrã a piaøa construcøiilor va aeroport al Franøei ši al
centrale în cadrul grupului BAUER din anul înregistra anul acesta, doilea din Europa ca
conceptului european de 1998, este lider în potrivit specialištilor din trafic de pasageri, este
închiriere ši de prestãri dezvoltarea ši fabricarea domeniu, o majorare iarãši în plin proces de
servicii a companiei. de utilaje... semnificativã. expansiune.

4 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


005 RITCHIE BROS:5 8/11/2009 1:16 PM Page 5
006 editorial:06 editorial.qxd 8/11/2009 2:25 PM Page 6

PUBLISHER: Daniel Adam

REDACTOR-ŠEF: Dragoš Nicolae


ART-DIRECTOR: Iulian Filache
REDACTOR COLABORATOR: Bogdan Oproiu,
Viorica Moraru
CONSILIUL ŠTIINØIFIC:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu

CORECTURÃ TEXTE: Marius Iancu

Se construieşte ADVERTISING SALES MANAGER: Claudiu Tudose

MARKETING MANAGER: Laura Iacob


la nivel European REVISTA UNELTE ŠI ECHIPAMENTE este o
a începutul lui august am avut privilegiul sã vizitez viitorul stadion Lia publicaøie lunarã a

L Manoliu. Invitat de Meva, firma care furnizeazã cofrajele pentru


betonare, am fãcut parte dintr-o delegaøie internaøionalã de jurnališti
care a luat cu asalt porøile ferecate ale fostului ši viitorului stadion naøional.
N-am sã aflu niciodatã cât de impresionaøi au fost ziarištii germani, specia- MEMBRU FONDATOR: Cãtãlin Berari
lizaøi în contrucøii, însã eu am fost de-a dreptul coplešit. Jubilam la ideea DIRECTOR GENERAL: Adrian Rus
DIRECTOR VÂNZÃRI PUBLICITATE: Radu Gãvruš
unui posibil viitor templu al sportului românesc ši mã încânta peisajul spec-
DIRECTOR EDITORIAL: Diana Ionescu
taculos ši silueta structurii de rezistenøã. Fiindcã vãzusem mai devreme DIRECTOR DE PRODUCØIE: Mihai Voivod
macheta, aproape cã-mi puteam imagina aspectul final al construcøiei.
Mi-a plãcut ši profesionalismul oamenilor de acolo, ritmul ši seriozitatea cu PRELUCRARE IMAGINE: Daniel Dragomir

care se lucra. Când am ajuns, tocmai se turna betonul pentru unul din cei
120 de stâlpi care vor sprijini tribunele. Mi-au mai plãcut finisajele ši calita- ABONAMENTE: Mariana Gheorghe
tea betonului aparent, senzaøia de spaøiu datã de primul rând de peluze Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52,
Bucurešti
deja ridicat ši ideea cã asist la realizarea unei construcøii ce va funcøiona
cel puøin 100 de ani. Specialištii ne-au spus cã stadionul va fi dotat cu 40 CORESPONDENØÃ:
de loje, mai multe magazine ši câteva spaøii dedicate timpului liber. Din O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
e-mail: rue@hiparion.com
câte am aflat din presã, dacã va fi gata, stadionul va gãzdui finala Europa
www.hiparion.com
League, în 2012, ceea ce va fi un bun prilej de promovare a infrastructurii
sportive românešti. Spun dacã va fi gata, pentru cã mai este mult de con- ADRESA: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
struit ši pentru asta este mare nevoie de bani, care întotdeauna se terminã Tel.: 021-202.82.70,
la un moment dat. Fax: 021-202.82.69
Un alt lucru demn de menøionat este construcøia unei fabrici de prefabri- TIPAR:
cate în vecinãtatea stadionului. Pentru a grãbi ši ušura execuøia, Max Bogl
ši Astaldi au luat decizia construirii acestei fabrici care va fi demolatã când Distribuøie prin: HIPARION DISTRIBUTION
nu va mai fi nevoie de ea. Acolo, muncitorii neobosiøi finisau manual ši me- TUTUN ŠI ZIARE
SYMMETRIA
ticulos imperfecøiunile elementelor prefabricate, dând naštere unui peisaj RODIPET
aproape neverosimil. Štiu cã în presa de la noi nu se obišnuiešte sã fie lãu-
datã vreo construcøie, ci mai degrabã se semnaleazã imperfecøiunile, ne- Revista de Unelte ši Echipamente este
marcã înregistratã
cinstea ši grešelile, chiar ši atunci când nu e vorba de aša ceva, însã
ISSN 1582-4217
despre o construcøie se poate scrie ši altfel. Desigur, nu neg ca n-ar fi stu-
foasã birocraøia, obøinerea avizelor ši a banilor sau cã lucrurile nu s-ar miš- Copyright HIPARION MAGAZINES

ca revoltãtor de încet în multe cazuri, însã mi-ar plãcea sã citesc ši articole Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau
ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este
care sã mã punã în temã cu o construcøie din punct de vedere tehnic, posibilã numai cu acordul prealabil scris al
uman, funcøional ši simbolic, nu doar scandalos. HIPARION MAGAZINES.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
Dragoš Nicolae care îši fac publicitate.
007 ATLAS COPCO BM:COPCO 8/11/2009 1:16 PM Page 7
008-012 evenimn meva TK:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 3:55 PM Page 8

E V E N I M E N T

Meva România
are un nou sediu
Noul sediu MEVA situat
pe Šos. de Centurã a
Capitalei este unul dintre
cele 10 centre logistice
internaøionale ale
grupului MEVA ši una
dintre locaøiile centrale în
cadrul conceptului
european de închiriere ši
de prestãri servicii a
companiei. În
conformitate cu cerinøele
de la stânga la dreapta: Florian Dingler,
înalte ale logisticii, noua Horia Niøulescu, Gerhard Dingler, Arwin
Enders- Ambasada R.F.G. la Bucurešti,
locaøie este dotatã cu Marko Walde- Directorul camerei de comerø
ši Industrii Romano-Germane
depozit de închiriere,
instalaøie de regenerare,
spaøii de training ši
expunere, precum ši un
departament
administrativ ši tehnic.

n ultima zi a lunii iunie 2009, noul

Î sediu Meva România a fost inau-


gurat în prezenøa mai multor oa-
meni importanøi, printre care ši oas-
International, o delegaøie de afaceri
germanã ši câøiva antreprenori ro-
mâni importanøi, precum Cristian
uni medii, activã în 40 de locaøii rãs-
pândite în 30 de øãri. Κi desfãšoarã
activitatea pe plan mondial ca pro-
petele de oanoare Radu Merica, pre- Øânøãreanu. Desigur, nu au lipsit nici ducãtor de cofraje de cea mai bunã
šedintele Camerei Române de Comerø reprezentanøii presei interne ši inter- calitate ši este foarte bine dotatã din
bilaterale România-Germania, dl. naøionale. Meva este o companie punct de vedere organizatoric, logis-
Gerhard Dingler, fondatorul Meva independentã, familialã, de dimensi- tic ši al personalului.

8 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


008-012 evenimn meva TK:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 3:55 PM Page 9

E V E N I M E N T

Lansarea noului sediu a debutat cu prešedintele Camerei Române de încântarea asistenøei.


un tur al incintei, unde s-au putut ob- Comerø bilaterale România-Germania „Sunt surprins ši mã bucur sã pri-
serva la lucru tehnicile de curãøare ši SRL. Meva s-a impus ca firmã în mesc în dar aceastã cheie ši vreau sã
recondiøionare a cofrajelor produse România încã din 1997 ši, pentru cã vã muløumesc pentru cuvintele adre-
de Meva ši s-au putut urmãri calitãøile afacerile au mers bine, a ši înfiinøat sate. Aš dori sã-i muløumesc ši eu d-lui
foii cofrante Alkus. Conform speciališ- un centru de producøie la Mârša, Niøulescu ši sã-i arãt recunoštinøa
tilor, Meva a soluøionat problema foii unde executã componente din mea pentru realizarea acestui sediu.
cofrante – punctul slab cu care con- programul de produse conform stan- Am putut constata cã echipa Meva
structorii s-au confruntat decenii de-a dardului de calitate DIN ISO 2001. din România ne-a reprezentat foarte
rândul. Acum, toate cofrajele Meva „Într-adevãr, ši România traverseazã o bine, nu doar din punct de vedere
sunt executate 100% fãrã lemn, fiind perioadã mai dificilã, dar sunt con- tehnic, ci ši logistic”, a øinut sã men-
foarte rezistente împotriva putrezirii, a vins cã situaøia se va schimba. Dacã øioneze dl. Gerhard Dingler.
formãrii rifluirii ši a decolorãrii foii co- ne gândim bine, orice investiøie pre- „Folosesc aceastã ocazie pentru a
frante. Placa rezistã la fel de mult ca supune ridicarea unei construcøii ši felicita conducãtorii firmei Meva
ši rama, cofrajele Meva fiind recunos- fiecare construcøie are o structurã de pentru iniøiativa de a investi în acest
cute ši pentru rigiditatea la îndoire ši rezistenøã. Iar structura nu se poate colø de Bucurešti ši nu pot sã nu
rezistenøa UV. executa fãrã cofraje. Cum štim cu mã gândesc cât de dificil le-a fost
„Mã numãr printre clienøii muløumiøi ai toøii, în România mai este mult de in- sã obøinã toate avizele ši sã reali-
firmei Meva, pentru cã tot ce am con- vestit, astfel încât sistemele de cofraje zeze toatã infrastructura ši racordu-
struit pânã astãzi s-a realizat numai vor avea mare succes”, a continuat rile. Le urez mult succes ši sã fie într-
cu sistemele de cofraje produse de dl. Merica. un ceas bun!” a încheiat dl. Merica.
firma noastrã”, au fost cuvintele cu La nivel simbolic, Horia Niøulescu i-a La nivel mondial, Meva se poziøio-
care ši-a început discursul la ceremo- înmânat d-lui Gerhard Dingler cheia neazã ca un ofertant complet în
nia de inaugurare dl. Radu Merica, noului sediu, spre surprinderea ši domeniul soluøiilor de cofrare, atât

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 9


008-012 evenimn meva TK:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 3:55 PM Page 10

E V E N I M E N T

pentru elemente simple, cât ši pentru acum, pentru cã doar în Europa exis- voie pentru a rezulta acel efect de
cele mai dificile. Printre cele mai no- tã aproximativ 350.000 de m2 de beton aparent, care nu mai are ne-
tabile izbânzi tehnice ale cofrajelor planšee Alkus. voie de tencuire. De asemenea, cli-
Meva se aflã placa din material sin- Chirie plus (+) entul poate afla de câte sprijiniri are
tetic Alkus. Placa din material sintetic Meva oferã soluøii foarte avantajoase nevoie pentru a realiza, sã zicem, o
Alkus s-a impus între timp în cei ši clienøilor care nu doresc sã cum- placã din beton armat.
nouã ani de practicã pe šantier. pere cofrajele, ci doar sã le foloseas- Meva oferã informaøii despre com-
Trecerea tuturor produselor Meva la cã pentru o lucrare sau alta. Astfel, pactarea ši vibrarea betonului. Este
placa 100% fãrã lemn a fost complet managerii Meva au realizat un con- nevoie doar sã se comunice arma-
finalizatã în 2004. Placa rezistã la fel cept de parc de închiriere care a luat rea elementului în secøiune. La Meva
de mult ca ši rama ši, pe baza amploare în ultimii ani. Prin interme- existã o generaøie nouã de norme
garanøiei de 7 ani, ocupã locul întâi diul sistemului ”chirie plus”, Meva asi- referitoare la presiunea betonului
printre plãcile de cofraj, din punctul gurã întreøinera cofrajelor prin repara- exercitatã asupra cofrajului, precum
de vedere al calitãøii. Interesant este rea ši curãøarea plãcilor, oferindu-i ši un program special în care se pot
faptul cã, deši Meva oferã garanøie clientului posibilitatea de a econo- introduce câteva valori pentru a afla
pe o duratã mare de timp, în toatã misi timp. imediat de care cofraj este nevoie.
perioada de când s-au introdus Meva nu doar cã întreøine cofrajele, ci Portofoliu Meva
plãcile Alkus, adicã începând cu anul asigurã ši consultanøã clientului. Nu putem începe nici o enumerare a
2000, nu s-a solicitat nici o cerere de Clientul aflã ce fel de cofraj trebuie sã clienøilor Meva farã sã punem în
garanøie în întreaga lume. Iar plãcile foloseascã, cum sã modifice reøeta capul listei pe cea mai înaltã clãdire
Alkus acupã un procent foarte mare betonului sau clasa de care are ne- din lume, Burj Dubai. Aici, Meva a asi-

10 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


011 MEVA:MEVA 8/11/2009 1:17 PM Page 11
008-012 evenimn meva TK:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 3:56 PM Page 12

E V E N I M E N T

vor sprijini pe 120 de stâlpi din beton


armat, înaløi de 28 m. Realizarea a-
cestor stâlpi s-a fãcut cu ajutorul co-
frajelor Mammut 350, instalate pe
schele-turn Space ši ešafodaj MEP.
Pentru cã sunt foarte înaløi ši presiu-
nea betonului exercitatã asupra co-
frajului este mare, stâlpii sunt turnaøi în
douã etape, iar vibrarea se asigurã cu
vibratoare speciale aplicate pe su-
prafaøa cofrajului.
Pentru planšee se folosešte sistemul
de cofrare MevaFlex.
O altã lucrare realizatã cu cofrajele
Meva în România este silozul de ci-
ment Câmpulung. Aici s-au folosit
gurat cofrajele pentru planšee cu Gazprom, situatã în St. Petersburg. Aici platformele cãøãrãtoare KLK 230 ši
sistemul MevaDec, cu soluøia ele- s-au turnat înãløimi de diafragme de platforma de lucru LAB 130. Cofrajul
mentului cap cãzãtor – grindã. S-au pânã la opt metri, radial ši cu razã mare. folosit a fost dublu, supraînãløat pen-
realizat astfel 154 de etaje fãrã schim- Meva construiešte Lia Manoliu tru diafragmele Mammut. De aseme-
bãri de plãci cofrante, cu placã de Unul din cele mai importante proiec- nea, s-au utilizat ši cãrucioarele pentru
material sintetic Alkus. Palnšeele au te de infrastructurã care se va realiza cofrare alcãtuite din ešafodaje MEP.
fost realizate în tacturi de 3 zile. în România de dupã 1989 este Pânã când vã vom putea oferi infor-
Cu ajutorul sistemului cãøãrãtor MAC viitorul stadion Lia Manoliu. Stadionul, maøii detaliate despre tehnologia de
(Meva Automatic Climbing) cu cofraj despre care sperãm sã putem scrie lucru de la Lia Manoliu ši despre im-
pentru diafragme Mammut 350 s-a mai pe larg în numãrul viitor, va avea plicaøiile cofrajelor Meva în turnarea
realizat un complex rezidenøial în douã etaje în care vor încãpea miilor de metri cubi de beton de aco-
Australia, numit Burswood Towers. 55.000 de locuri pe scaune, 40 de lo, vã invitãm sã urmãrøi imaginile de
Important este faptul cã aceste co- loje de lux, magazine ši alte facilitãøi. la faøa locului, aša cum se prezentau
fraje s-au putut ralia fãrã probleme Cele douã inele ale stadionului se ele pe data de 1 august. n
standardelor de siguranøã australie-
ne, considerate a fi cele mai ridicate
din lume.
O altã lucrare interesantã este ši linia
de metrou M4 din Budapesta, unde
s-au realizat douã tuneluri cu beton
aparent, utilizându-se sistemul pentru
diafragme Mammut 350, StarTec ši
MevaFlex.
Probabil štiøi tot din revista noastã cã
tot cu aceste cofraje s-a realizat ši tu-
nelul din Bjorvika, Norvegia, precum
ši mai multe poduri de autostrãzi din
Germania.
Sistemele Meva au pus umãrul ši la
realizarea construcøiei celei mai mari
arene sportive din Rusia, Arena

12 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


013 BEST MACHINERY:33 8/11/2009 1:20 PM Page 13
014-016 eveniment bosch TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:17 PM Page 14

E V E N I M E N T

Sculele profesionale Bosch


Albastru au fost distinse cu titlul
„Brandul cel mai inovativ - 2009"

Brandul de scule
profesionale Bosch
Albastru a fost distins cu
14 premii „Plus X
Awards“, primind titlul de
„Brandul cel mai inovativ
- 2009", decernat de
cãtre Media Society
Networks, cel mai
prestigios concurs de
a decernarea premiilor „Plus X“ se „Scule electrice”, obøinând în final
tehnologie, sport ši stil
de viaøã din Germania.
L din acest an, sculele electrice
albastre Bosch pentru profe-
sioništi au fost în frunte cu 14 inovaøii
titlul de „Brandul cel mai inovativ -
2009”. Acest premiu special este
înmânat exclusiv producãtorilor care
Ceremonia de anul de produs, ce includ mašini de se remarcã prin competenøe remar-
gãurit/înšurubat cu acumulator, ma- cabile, precum calitate de excepøie
acesta a comunicat šini de gãurit ši ši lider în inovaøie, la nivelul întregii
concluziile unui juriu mašini game de produse.
de Premiile „Plus X
imparøial, format din 31 gãurit cu per-
de membri din rândul cuøie. În total,
cele 14 ino-
jurnalištilor de vaøii de produs din domeniul
specialitate ši al sculelor electrice albastre pentru Awards“ au fost
profesioništi au câštigat la catego- înmânate d-lui Josef
personalitãøilor din riile „Excelenøã în calitate“, „Excelenøã M. Ortolf, director
branše de top. în design“, „Excelenøã în ergonomie“ regional,
ši “Confort în utilizare”. Bosch a fost Divizia Bosch
recompensat astfel cu cele mai Albastru
multe premii la categoria de produ- Europa, Africa,

14 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


015 BOSCH:15 8/11/2009 1:18 PM Page 15
014-016 eveniment bosch TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:17 PM Page 16

E V E N I M E N T

Orientul Apropiat ši Mijlociu. recompensate pentru calitatea pro-


Evenimentul „Plus X Award-Night“ duselor lor. De aceea sunt atribuite
s-a øinut la Centrul de Congrese Köln, în premii la categorii precum: inovaøie,
faøa a peste 500 de invitaøi. calitate, design, ergonomie, confort
„Premierea celor 14 inovaøii Bosch în utilizare ši ecologie. „Plus X Awards“
confirmã încã o datã competenøa ši a înregistrat în acest an în jur de 1000
poziøia noastrã de lider în domeniul acordat de candidaturi din 13 branše, dintre
sculelor electrice pentru profesio- companiei Bosch. care numai 200 au convins juriul. n
ništi. Ne bucurãm mult cã avantajele Prin „Plus X Award“, companiile sunt
acestor produse inovative au fost re-
cunoscute, apreciate ši distinse
printr-o recunoaštere
externã“, a

apreciat
dl. Ortolf la pri-
mirea premiului

Produse Bosch Albastru „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã utilizare“ ši „Excelenøã în design“


premiate la „PLUS X AWARD“ în design“
Polizorul unghiular
Šurubelniøa cu acumulator Mašina de gãurit/înšurubat cu GWS 24-230 LVI Professional -
GSR ProDrive Professional - acumulator „Excelenøã în calitate“
„Excelenøã în calitate“ GSR 14,4 VE-2-LI Professional -
„Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã Ciocanul demolator
Mašina de gãurit/înšurubat cu în design“ GSH 5 CE Professional - „Excelenøã în
acumulator calitate“ ši „Excelenøã în ergonomie“
GSR 14,4 V-LI Professional - Mašina de gãurit cu percuøie cu
„Excelenøã în calitate“ acumulator Ciocanul rotopercutor
GSB 18 VE-2-LI Professional - GBH 4-32 DFR Professional -
Mašina de gãurit/înšurubat cu „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã
acumulator în design“ în ergonomie“
GSR 18 V-LI Professional -
„Excelenøã în calitate“ Mašina de gãurit/înšurubat cu Ciocanul rotopercutor
acumulator GBH 3-28 DFR Professional -
Scula multifuncøionalã cu GSR 18 VE-2-LI Professional - „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã
acumulator „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã în ergonomie“
GOP 10,8 V-LI Professional - în design“
„Excelenøã în calitate“ Mašina de gãurit cu percuøie
Ciocanul rotopercutor cu GSB 19-2 REA Professional -
Mašina de gãurit cu percuøie cu acumulator „Excelenøã în calitate“ ši „Excelenøã
acumulator GBH 36 V-LI Compact Professional în ergonomie“
GSB 14,4 VE-2-LI Professional - - „Excelenøã în calitate“, „Confort în

16 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


017 KONECRANES SI MAVIPROD:17 8/11/2009 1:18 PM Page 17

Echipa noastră de profesionişti este mereu pregătită să vă ofere cele


mai convenabile soluţii, echipamente şi răspunsuri la toate întrebările
dvs. cu privire la produsele Perkins.

Vă oferim...

• Calitate inegalabilă la piesele de schimb şi consumabile


pentru motoarele Perkins
• Valoare deosebită la cumpărarea pieselor originale
• Motoare diesel Perkins
• Informaţii tehnice de întreţinere şi utilizare a motoarelor Perkins
• Service efectuat de personal instruit care
deţine cele mai noi echipamente electronice
pentru diagnosticare şi servisare
• Garanţie şi post-garanţie pentru motoarele Perkins
018-020 advertorial powertek trailers TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:20 PM Page 18

A D V E R TO R I A L

Cometto – lider mondial în


producøia de trailere ši semitrailere
destinate transportului agabaritic
Cometto (Italia), lider
mondial în producøia
de trailere ši
semitrailere destinate
transportului agabaritic,
este un pionier al
ompania ši produsele Cometto - sunt concepute pentru transportul
acestui domeniu. Este
o prezenøã notabilã pe
piaøã încã din anul
C sunt reprezentate în exclusivi-
tate în România de Powertek
Trailers (www.powertek-trailers.ro).
mãrfurilor, structurilor metalice sau al
utilajelor cu tonaj mare;
- se potrivesc oricãror mašini
1954, având astãzi transportoare obišnuite cu sarcina
Gama largã de produse utilã între 13.800 ši 34.400 kg;
peste 3.000 clienøi în
Cometto este mereu inovatoare ši - permit deplasarea cu o vitezã de
întreaga lume. Sediul
oferã clienøilor sãi soluøii perfect pânã la 100 km/h;
central se aflã la Borgo adaptate la specificul activitãøii fiecã- - sunt dotate cu rampã spate
S. Dalmazzo-Cuneo, ruia. Certificatã ISO încã din 1998, pentru încãrcare;
Italia ši are o reøea de Cometto a promovat mereu calita- - au platforme fixe sau extensibile.
dealeri în peste 60 de tea la toate nivelurile. Atent la clienøi
ši la nevoile acestora, producãtorul În aceastã gamã se gãsesc mai
øãri. În ultimii ani,
italian îši dezvoltã permanent gama multe tipuri de produse: Step-frame
Cometto ši-a dezvoltat de produse, anticipând mereu pro- semitrailers – destinate transpor-
cu succes reøelele dusele de succes: trailere ši semitrai- tului diferitelor echipamente utilizate
internaøionale de lere pentru mãrfuri agabaritice, trailere în construcøii, componente industri-
service, dar în special modulare ši trailere auto-propulsate. ale etc., extensia platformei fiind
a pus accent pe Dinamismul, know-how-ul, inovaøia, dublã sau simplã, suspensie hidrau-
reacøia rapidã la necesitãøile clien- licã sau pneumaticã; Flat-Bed
departamentul propriu
tului ši personalul profesionist sunt Semitrailers – destinate transportu-
tehnic, acesta din urma elemente-cheie responsabile pentru lui prefabricatelor ši structurilor mari,
având la îndemânã o cotele de piaøã ši expansiunea con- extensia platformei fiind simplã,
tehnologie de ultimã stantã ale Cometto. dublã sau triplã pânã la 45 m, sus-
generaøie: design Trailere ši semitrailere pentru pensie hidraulicã sau pneumaticã;
tridimensional, mãrfuri agabaritice Low-Bed Semitrailers – destinate
Caracteristici generale: transportului diferitelor echipamente
simularea mišcãrii etc.
- sunt trailere ši semitrailere cu 2 de construcøii etc., suspensie hidra-
pânã la 8 axe; ulicã.

18 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


018-020 advertorial powertek trailers TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:20 PM Page 19

A D V E R TO R I A L

Trailere modulare
Caracteristici generale:
- sunt vehicule cu 4 roøi pe ax;
- module formate din 2 pânã la 6 axe;
- au capacitate de transport de
pânã la 8.000 tone;
- manevrabilitate deosebitã datoritã
sistemului electronic de direcøie;
- lãøimea poate fi de 2,43 sau 3 m,
ceea ce permite mutarea rapidã a
trailerului.
În aceastã gamã se gãsesc mai Trailere auto-propulsate - au 2, 3, 4....pânã la 36 de axe cu
multe tipuri de produse: Light Caracteristici generale: sarcina utilã de la 80 la 1000 tone;
Modular Semitrailers – destinate - sunt create special pentru - manevrabilitate deosebitã în
transportului încãrcãturilor ušoare ši transportul navelor foarte mari; spaøii limitate. n
semi-grele; se pot deplasa cu o
vitezã de pânã la 80 km/h; Low
Modular Trailers – destinate tran-
sportului încãrcãturilor mari (nave,
tancuri, turnuri eoliene etc.); Heavy
Modular Vehicles – destinate tran-
sportului încãrcãturilor foarte mari
care cântãresc câteva mii de tone
(instalaøii diferite din industria petro-
chimicã, echipamente pentru staøiile
de transformare etc).

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 19


018-020 advertorial powertek trailers TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:21 PM Page 20

A D V E R TO R I A L

Performanøe Cometto
- “Orbiter Transporter“,
construit pentru NASA în
anul 1983;
- primul ši cel mai mare
sistem auto-propulsat
modular (3.000 tone),
fabricat pentru Nippon
Express în anul 1981;
- realizarea întregului
proiect spaøial european
“Ariane 5”;
- cel mai mare sistem
auto-propulsat pentru
transportul echipamentelor
cu o greutate de pânã la
1000 tone, realizat pentru
Hyundai Heavy Industries
din Korea de Sud.

20 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


021 POWERTEK TRAILERS:21 8/11/2009 1:21 PM Page 21
022-024 info news marcom TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:21 PM Page 22

I N F O - N E W S

CraneSTAR
a câštigat medalia de aur
CraneSTAR, Sistemul de Management prin satelit al flotei de macarale al Manitowoc a
câštigat medalia de aur la Premiile M2M „Magazine’s Value Chain”. Revista M2M
(Machine to Machine) este singura publicaøie dedicatã exclusiv tehnologiilor de
comunicare între mašinã-mašinã, care se adreseazã ši promoveazã dezvoltarea
continuã ši valoarea sistemelor de comunicare din diferite domenii ale industriei.

22 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


023 MARCOM2:23 8/11/2009 1:22 PM Page 23
022-024 info news marcom TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:21 PM Page 24

I N F O - N E W S

u ocazia conferinøei organi- locaøiile unde opereazã macaralele. neze aceastã industrie.” Menirea

C zate anul acesta în luna iulie


ši a decernãrii Premiilor M2M
„Magazine’s Value Chain”, Sistemul
În plus, faøã de orice astfel de sistem
de monitorizare a flotelor de maca-
rale, CraneSTAR folosešte, pe lângã
Manitowoc CraneCARE este de a
ajuta toøi clienøii sãi, clienøi de nivel
global, sã aibã rezultate reale ši efi-
de Management al flotei de maca- sistemul de transmitere a informa- ciente în proiectele pe care le dez-
rale prin satelit, CraneSTAR, a fost øiilor prin GSM ši satelit, ši un card voltã cu ajutorul macaralelor marca
premiat împreunã cu Orbcomm, sa- SIM global care permite funcøiona- Manitowoc.
telitul reøea, pentru cea mai de suc- rea acestui sistem în orice locaøie Grupul Manitowoc deøine peste
ces tehnologie de comunicare din de pe glob. 100 de fabrici de productie ši servicii
industria constructoare de macarale. Utilizatorii CraneSTAR pot perso- în 27 de øãri din America ši Europa.
CraneSTAR este un sistem de ma- naliza acest program pentru a primi Este recunoscut ca unul dintre cei
nagement ce pune la dispoziøia ori- doar informaøiile relevante ši de inte- mai mari furnizori de echipamente
cãrui client informaøii actualizate res pentru echipamentele deøinute. de ridicat pentru industria de con-
permanent despre flota de maca- În cadrul unui interviu luat d-lui Larry strucøii din întreaga lume, iar gama
rale pe care o deøine, indiferent de Bryce, Viceprešedinte Executiv al sa de macarale acoperã: macarale
locul în care clientul sau macaralele Manitowoc Crane Care, prezent la šenilate cu braø zãbrelit, macarale-
sunt în lume. Astfel, clientul poate eveniment, acesta a precizat: „În turn, macarale cu braø telescopic,
analiza ši programa fãrã dificultãøi continuare vom fi dedicaøi inovaøiei automacarale. n
graficul de lucru al macaralelor ši în industria constructoare de maca-
programul de mentenanøã al fiecã- rale pentru cã vrem ca ši clienøii În România, distribuitor autorizat
rui echipament în parte pentru a noštri sã beneficieze la maximum al mãrcilor Potain ši Grove, mem-
avea maximum de operativitate în de echipamentele în care au inves- bre ale grupului Manitowoc, este
dezvoltarea proiectelor cu macarale tit. Ši în viitor vom øinti sus în acest MARCOM RMC’94 din Otopeni;
Manitowoc. De asemenea, pot fi domeniu ši vom aduce ši imple- www.marcom.ro.
monitorizate condiøiile de lucru ši menta tehnologii care sã perfecøio-

24 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


025 advertorial Stihl TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 2:35 PM Page 25

A D V E R TO R I A L

Lanøul de motoferãstrãu STIHL,


Picco Duro, de patru ori mai
durabil decât alte tipuri de lanø
STIHL România prezintã lanøul de motoferãstrãu Picco Duro, primul lanø din lume cu
elemente de tãiere din carburã durã, ce rezistã cu pânã la de 4 ori mai mult decât
lanøurile obišnuite (pânã la reascuøire). Acest tip de lanø este mult mai durabil în timp ši
are un nivel scãzut de vibraøii ši šocuri, ceea ce permite oricãrui utilizator sã
foloseascã motoferãstrãul în condiøii foarte bune de lucru.

astila vidia din echiparea asigurându-se astfel de calitatea ši pot consilia în alegerea utilajului po-

P acestui lanø asigurã o andu-


ranøã ridicatã chiar ši la tãie-
rea lemnului murdar. Elementul de
fiabilitatea deplinã a acestora. De
altfel, lanøurile fabricate în uzinele
STIHL pot fi folosite cu ušurinøã ca
trivit pentru lucrãrile pe care le aveøi
de executat în grãdinã, livadã, pe
pãšune sau la câmp. De asemenea,
antrenare prelungit în sus conduce echipare pentru utilaje care provin aceštia vã pot recomanda tipurile
dintele tãietor astfel încât sã pãtrun- de la aløi producãtori. de lanø necesare, în funcøie de spe-
dã mai ušor în lemn, contribuie la Distribuitorii STIHL din toatã øara vã cificul lucrãrii. Mai multe informaøii
funcøionarea mai silenøioasã a lan- despre utilaje ši accesorii gãsiøi pe
øului de ferãstrãu ši reduce tendinøa www.stihl.ro. n
de recul. Picco Duro se ascute cu o
piatrã specialã, diamantatã.
Lanøurile Picco Duro sunt potrivite
pentru orice motoferãstrãu sau elec-
troferãstrãu ušor care este folosit
pentru tãierea materialului lemnos
abraziv. Acestea sunt recomandate
utilizatorilor ocazionali, grãdinarilor ši
peisagištilor, dar ši mecanicilor.
STIHL este singurul producãtor din
lume care îši dezvoltã
ši testeazã lanøurile
în laboratoarele
proprii,

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 25


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:22 PM Page 26

M E G AT E H N I C

Echipamentele
de sudare multiprocedeu
Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU (pentru procedeele: MIG, TIG ši MMA). vertoarele de sudare sunt proiectate
Universitatea Tehnicã de În prima categorie se înscriu echipa- sã funcøioneze în condiøiile unei
Construcøii Bucurešti mentele de sudare TIG ši MIG care tensiuni de sudare fluctuantã, cau-
Catedra Mašini de Construcøii pot fi asociate cu accesorii ce le zatã de generatoarele de curent ši
permit ši executarea sudurilor MMA. cablurile foarte lungi. Controlate de
ntr-o serie de articole publicate În continuare vor fi analizate echipa- microprocesor, acestea asigurã

Î în lunile anterioare au fost pre-


zentate echipamentele tehnolo-
gice folosite pentru principalele pro-
mentele de sudare multiprocedeu,
grupate pe principalele 5 tipuri iden-
tificate:
performanøe deosebite pentru su-
darea prin diversele procedee apli-
cate la lucrãri de reparaøii, confecøii
cedee de sudare (SEI/MMA, MIG/MAG • echipamentele de sudare metalice medii, îmbinãri de înaltã
ši TIG/WIG), considerate separat. În TIG ši MMA; rezistenøã în industrie ši lucrãri pe
general, pentru desfãšurarea lucrã- • echipamentele de sudare šantierele de construcøii.
rilor de sudurã trebuie aplicate, de MIG ši MMA; Invertoarele sunt generatoare de su-
cãtre acelaši operator, diferitele pro- • echipamentele de sudare durã ultracompacte concepute
cedee în funcøie de tipurile de mate- TIG, MMA ši tãiere cu plasmã; pentru a suda cu toate tipurile de
riale ši de lucrãrile executate. În • echipamentele de sudare electrozi (rutilici, bazici, inox etc.).
aceste condiøii este util sã se dispu- MIG, TIG ši MMA; Invertoarele ce oferã o mare perfor-
nã de un singur echipament cu • generatoarele electrice manøã se remarcã prin viteza de
care sã se poatã realiza, dupã caz, pentru sudare. reacøie mãritã, iar pierderile de pute-
oricare din aceste procedee de su- La metodele multiprocedeu se pot re sunt nesemnificative. Modulul de
dare. Acest atribut îl au echipamen- folosi echipamente pentru sudare ši protecøie inclus le face practic invul-
tele de sudare multiprocedeu. în tehnologia electromecanicã, ši în nerabile la factorul de suprasarcinã
În articolele publicate deja s-a amin- tehnologia invertor. indus de reøea.
tit de existenøa echipamentelor Tehnologia invertor reprezintã o Invertoarele moderne sunt prevãzute
multiprocedeu fãrã sã fie analizate dezvoltare nouã a echipamentelor cu o serie de facilitãøi tehnologice:
ca atare, în extenso. În acest articol pentru sudare. Aceasta a condus la • modul de pornire rapidã
este abordatã tema referitoare la aparate mai ušoare care pot fi ali- (hot start);
echipamentele de sudare multipro- mentate monofazat sau trifazat. In- • curent iniøial mai mare,
cedeu ši la aplicaøiile acestora.
Folosirea multiprocedeu a echipa-
mentelor tehnologice pentru sudare
poate fi guvernatã de douã concep-
øii constructive diferite:
• realizarea unor echipa-
mente tehnologice destinate unui
anumit procedeu de sudare, cu
posibilitatea de a fi utilizate ši la alte
procedee, prin completarea opøio-
nalã cu anumite accesorii;
• realizarea unor echipa-
Fig. 1
mente speciale de tip multiprocedeu

26 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


027 SOTRES:27 8/11/2009 1:24 PM Page 27
026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:22 PM Page 28

M E G AT E H N I C

astfel încât sã pãtrundã cu ušurinøã


stratul de oxid format pe metalul de
sudat (arc force);
• protecøie împotriva lipirii
electrodului de metalul de sudat
(anti-sticking).
Pentru realizarea invertoarelor se
utilizeazã topologia forward.
Conform [1], topologia forward se
poate întâlni în multe invertoare de
sudare de fabricaøie industrialã, însã
nu varianta clasicã cu un tranzistor,
Fig. 2
ci una care utilizeazã douã tranzis-
toare astfel conectate încât solici-
tarea acestora în tensiune sã fie mult
diminuatã. Conexiunea este cea din
fig. 1, documentare [1]. Cele douã
tranzistoare sunt comandate simul-
tan, deci sunt aduse în conducøie ši
blocate în mod simultan, aša cã
tensiunea colector-emitor pe fiecare
tranzistor nu poate depãši valoarea
Vbus, diodele D1 ši D2 limitând ten-
siunea inversã la aceastã valoare.
Faptul cã se folosešte un tranzistor
cu UCE redus este un avantaj
important faøã de varianta clasicã,
însã preøul de cost al circuitului e Fig. 3

mai ridicat din cauza utilizãrii în plus


Fig. 4
a lui Q2, D1 ši D2.
Se pot aplica douã tehnologii:
• tehnologia IGBT, când se
utilizeazã tranzistoare bipolare cu
grilã izolatã, care pot fi comandate
mai simplu ši prezintã un cost mai
redus;
• tehnologia MOSFET, când se
utilizeazã tranzistoare cu efect de documentare [1], pentru tehnologia intermediul transformatoarelor se
câmp (cu grilã) metal-oxid (MOSFET MOSFET. aduce tensiunea reøelei de curent
este acronimul denumirii în englezã: Schema din fig. 4, documentare [7], alternativ la nivelul cerut de instala-
Metal-Oxyd Semiconductor Field este un exemplu de alcãtuire a unei øie, dupã care se redreseazã, rezul-
Effect Transistor). surse de alimentare tip invertor. Ma- tând curent continuu. Adesea se uti-
Exemple de scheme practice, ba- šinile de acest tip pot funcøiona cu lizeazã transformatoare monofazate
zate pe aceastã topologie, întâlnite surse de alimentare monofazate separate fizic, montate pe fiecare
în echipamentele industriale, se sau trifazate. Prima modificare pe fazã cu ieširea conectatã la puntea
prezintã în fig. 2, documentare [1], care o face invertorul este de a trans- de redresare. Ele mai au rolul de a
pentru tehnologia IGBT, ši în fig. 3, forma CA de la reøea în CC. Prin izola staøia de tensiunea alternativã

28 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:22 PM Page 29

M E G AT E H N I C

ši asigurã o împãmântare localã. În Fig. 5 • aparatele de sudare de


mod obišnuit, puntea de redresare tip TIG (AC/CC) cu funcøie de
conøine 6 tiristoare, 2 pe fiecare din- sudare cu electrod învelit (MMA),
tre faze, dar în instalaøiile moderne realizate în tehnologie MOS-FET. În
se utilizeazã elemente legate în modul TIG sudeazã oøel obišnuit ši
scheme de comutare în 12 pulsuri. aliat, fontã, inox, aluminiu, titan ši alte
Pentru a prelua tensiuni de ordinul a metale ušoare;
peste 100 kV, mai multe duzine de • aparatele de sudare de
tiristoare se leagã în serie. Acestea tip TIG (AC/CC) cu funcøie de
trebuie sã aibã un timp de comutare tehnologia invertor, portabile, mono- sudare cu electrod învelit (MMA),
de ordinul microsecundelor. fazice TIG (AC/CC – curent alterna- realizate în tehnologie IGBT. În mo-
Curentul este astfel filtrat ši alimentat tiv/curent continuu), cu funcøie de dul TIG sudeazã oøel obišnuit ši
dispozitivelor cu mare vitezã de sudare cu electrod învelit (MMA); aliat, fontã, inox, aluminiu, titan ši alte
comutare al invertorului. Asemenea • aparatele de sudare de- metale ušoare.
unui comutator ušor, acesta comutã plasabile pe roøi, realizate sub forma Invertoarele ušoare cu CC, mono-
sursa în lucru sau în oprire. Se poate unor redresoare trifazice, de tip TIG fazice, sunt facile pentru transportul
comuta cu o frecvenøã foarte mare. (CC), cu funcøie de sudare cu elec- pe šantiere. Unele dintre ele, special
Acest curent este furnizat torøei, cu trod învelit (MMA); concepute pentru utilizarea cu grup
noii parametri (U2 ši I2), prin inter-
mediul unui redresor ši al unui filtru
care-i netezešte caracteristica ši-i
îmbunãtãøešte randamentul, obøi-
nându-se astfel un arc stabilizat.

1. Echipamentele de sudare TIG


ši MMA

Aceastã categorie de echipamente


de sudare are o utilizare frecventã,
asigurând lucrãrile specifice unei
game foarte largi de domenii. Având
în vedere dubla posibilitate de folo-
sire, aparatele pot fi livrate cu acce-
soriile aferente necesare (fig. 5). În
aceastã categorie se pot încadra
diferite tipuri de aparate dintre care
cele mai utilizate sunt urmãtoarele:
• aparatele de sudare în
tehnologia invertor, portabile, mono-
fazice TIG (CC), cu funcøie de sudare
cu electrod învelit (MMA);
• aparatele de sudare în
tehnologia invertor, portabile, trifa-
zice, controlate prin microprocesor
TIG (CC), cu funcøie de sudare cu
electrod învelit (MMA);
• aparatele de sudare în

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 29


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 30

M E G AT E H N I C

electrogen, au posibilitatea de co- Aparatele de sudare monofazice în


nectare cu cabluri (secøiunea 3x2,5 tehnologia invertor (fig. 9, documen-
mm2) lungi de pânã la 150 m. tare [17]), portabile, ventilate, folosite
Acestea prezintã o serie de perfor- pentru sudarea TIG (AC/CC) ši cu
manøe, ši anume: electrod învelit (MMA), cu posibi-
Fig. 6c
• “hot start” ši “arc force” pre- litatea de amorsare LIFT sau HF, pre-
reglate la interior; zintã urmãtoarele performanøe:
• asigurã o baie de fuziune • posibilitatea de memorare
calmã cu toate tipurile de electrozi; pânã la 10 programe diferite de su-
• compensarea cu +/- 10% dare;
a fluctuaøiilor reøelei; • reglarea timpului de
• amorsaj instantaneu gra- Fig. 7 pregaz ši postgaz de la 0,1 secunde
øie sistemului antilipire; la 25 secunde;
• protecøie termostaticã (cu Convertizoarele trifazice controlate • regim de lucru reglabil de
led luminos). prin microprocesor (fig. 8, documen- la 30% la 95% în curent alternativ;
Aceste invertoare se pot clasifica în tare [17]) sunt destinate pentru su- • funcøionarea torøei în 2,
funcøie de masa lor în douã categorii darea MMA ši TIG (CC), cu amorsare respectiv 4 timpi sau SPOT (sudarea
dimensionale (tabelul 1): LIFT ši prezintã urmãtoarele facilitãøi prin puncte, respectiv sudarea pe
• foarte ušoare, cu mase tehnologice: timpul unei durate fixe progra-
cuprinse între 2,85 ši 5,0 kg (fig. 6a, • dispozitiv hot start; mabile);
documentare [17]); • forøa arcului reglabilã prin • funcøionarea pulsatorie în
potenøiometre; CC;
• memorizarea stãrii de • conector pentru controlul
sfâršit cu 10 alarme pe memoria de la distanøã al parametrilor apa-
E2PROM de bord; ratului.
• leduri de semnalizare
Fig. 6a pentru alarma generalã;
• vizualizarea, pe display cu
• ušoare, cu mase cuprinse patru cifre, a curentului de sudare;
între 5,1 ši 9 kg (fig. 6b, documentare • conector pentru controlul
[17]): de la distanøã a curentului de sudare;
• autodiagnoza tuturor func-
Fig. 9
øiilor la pornirea mašinii.

Caracteristicile tehnice ale unui


astfel de aparat sunt prezentate în
tabelul 3.
Fig. 6b
Redresoarele trifazice cu control prin
tiristori ši sunt deplasabile pe roøi (fig.
• uzuale, cu mase cuprinse Fig. 8
10, documentare [17]). Sunt special
între 9,1 ši 12,5 kg (fig. 6c, documen- concepute pentru a obøine prestaøii
tare [17]). Acestea pot suda cu orice tip de excelente în sudarea cu toate tipurile
Invertoarele pot fi livrate ca atare sau electrod: celulozic, aluminiu, inox, de electrozi înveliøi.
în casete, pentru depozitare ši trans- rutilic, bazic etc. Aceste redresoare dispun de carac-
port, din diferite materiale: carton, Principalele caracteristici tehnice ale teristici de putere ši de reglaje apte
plastic sau aluminiu (fig. 7, docu- unui astfel de convertizor sunt pre- sã satisfacã lucrãrile mai importante
mentare [17]). cizate în tabelul 2. din domeniul sudãrii, cu metalele

30 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 31

M E G AT E H N I C

a penetraøiei (arc force);


• priza pentru comanda la
distanøã.
Caracteristicile principale ale unor
astfel de echipamente se încadrezã
în domeniile de mãrimi prezentate
în tabelul 4.

Fig. 10

2. Echipamentele de sudare MIG


ši MMA

Se pot folosi echipamente pentru


sudare ši în tehnologia electrome-
canicã, ši în tehnologia invertor.

Modelele cele mai avansate (fig. 11,


documentare [19]) sunt echipate cu
numeroase programe sinergice pre-
instalate care configureazã automat
toøi parametrii, ceea ce garanteazã
în primul rând o sudare MIG/MAG
cu productivitate ridicatã, pãstrând
totodatã calitatea lucrãrii. Gama
acestor aparate poate sã producã
curenøi cuprinši între 150 ši 750 A.

cele mai diverse pe šantiere pentru (CC). În afarã de potenøiometrele de


montaje diverse, montãri de con- reglare a curentului se dispune ši de:
ducte etc. Vasta gamã de reglaje • potenøiometrul pentru
diferite în aceeaši plajã – minimum reglarea suprasarcinii curentului de
5A – permite utilizarea deopotrivã a amorsare (hot start);
acestui generator pentru sudarea TIG • potenøiometrul de reglare Fig. 11

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 31


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 32

M E G AT E H N I C

Fig. 12

de sudare. Ele sunt aparate care pot


suda alternativ în MIG, TIG ši/sau
MMA (fig. 12, documentare [16]).
Pe figurã s-au fãcut notaøiile: 1 –
invertorul multiprocedeu; 2 – torøa
pentru sudarea TIG; 3 – torøa pentru
sudarea MIG; 4 – port-electrodul
pentru sudarea MMA; 5 – conec-
torul la masã. Acestea sunt caracte-
rizate simultan de o serie de însuširi
specifice care le fac apte de a
realiza suduri de foarte bunã calitate
în funcøie de procedeul la care sunt
utilizate:
• Pentru sudãrile MIG ši TIG:
- fuziunea optimalã, graøie
regularizãrii prin microprocesor;
- reglajul continuu automat
în sudarea MIG;
- douã posibilitãøi de utili-
zare: 2 timpi sau 4 timpi;
- închidere gaz ši post-gaz
reglabile în sudarea TIG;
- post-gaz ši „aprindere
bec” reglabile în sudarea MIG;
- sudarea prin puncte ši
În tabelul 5 sunt precizate caracte- ši aliat, fontã, inox, aluminiu, titan ši intermitent, posibilã în sudarea MIG.
risticile tehnice principale ale unor alte metale ušoare. Echipamentele • Pentru sudarea MMA:
astfel de echipamente. de sudare TIG, MMA ši tãiere cu - o fuziune liništitã irepro-
plasmã sunt realizate în tehnologie šabilã, graøie unui microprocesor
3. Echipamentele de sudare TIG, IGBT. care asigurã regularizarea ši un
MMA ši tãiere cu plasmã cordon perfect aproape fãrã stropiri;
4. Echipamentele de sudare MIG, - confortul de utilizare ac-
Se utilizeazã aparatele de sudare de TIG ši MMA centuat, datoritã dinamicii arcului ši
tip TIG AC/DC cu funcøie de sudare sistemului antilipire integrat.
cu electrod învelit (MMA) ši tãiere cu Cele mai utilizate sunt invertoarele În plus, atunci când sunt dotate cu
PLASMÃ, cu aer comprimat. În portabile de sudare multiprocedeu microprocesor, cu protocol intern de
modul TIG se sudeazã oøel obišnuit din generaøia a III-a de echipamente comunicare CAN, invertoarele dispun

32 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


033 YALCO:13 8/11/2009 1:24 PM Page 33
026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 34

M E G AT E H N I C

de unele facilitãøi suplimentare pre- Principalele performanøe tehnolo-


cum: gice constau în:
• ušurinøa de conducere manualã; • posibilitatea de amorsare LIFT
• accesul direct ši simplu, în faøã, la sau HF;
parametrii esenøiali. • leduri de semnalizare pentru:
• accesul la parametrii secundari protecøia termostaticã, supravoltaj,
prin menu; subtensiune, anomalii generale ale
• afišajul digital. aparatului;
Prin concepøiile inovative ši ergono- • înregistrarea pe memoria
mice se conferã o serie de alte ca- Fig. 14
E2PROM a ultimelor 10 utilizãri;
litãøi specifice acestor echipamente:
• Soliditatea mecanicã ši designul rate portabile ušoare (max. 22 kg).
inovator: Invertoarele trifazice, cu tensiunea
- panou de comandã etanš, de alimentare de 400V la 50/60 Hz,
ca urmare a tehnicii de tastaturã cu au greutatea puøin mai mare (max.
membranã; 25 kg).
- robusteøe considerabilã, Invertoarele monofazice portabile
graøie carcaselor faøã/spate din ventilate (fig.15, documentare [5])
plastic (ABS + PC); satisfac cerinøele unei game destul
Fig. 15
- design modern ši ergo- de largi de domenii.
nomic.
• Securitate optimã, electricã ši
electronicã:
- protecøie primarã totalã,
graøie controlului permanent al
tensiunii reøelei;
- tehnologie IGBT;
- panou de control ergono-
mic, în plan înclinat, clar ši funcøional.
Caracteristicile tehnice principale
ale unor astfel de invertoare mono-
fazice (fig. 13, documentare [13]) sau
trifazice (fig. 14, documentare [13])
sunt precizate în tabelul 6.
Invertoarele monofazice sunt apa-

Fig. 13

34 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 35

M E G AT E H N I C

• verificarea automatã a tuturor Fig. 18

funcøiilor la pornirea mašinii.


Panoul de comandã ši control al
invertoarelor multifuncøionale mo-
derne (fig. 16, documentare [5])
asigurã toate funcøiile precizate
anterior prin: 1 – ledul pentru alarma
generalã (A); ledul pentru tensiunea
la torøã (B) ši programarea mašinii
(C); 2 – cadranul de afišare cu 4 cifre Fig. 17
permiøând vizualizarea parametrilor
aleši; 3 – potenøiometrul digital care sudare.
permite reglarea parametrilor aleši Posturile de sudare electronice în
pentru sudare, 4 – taste care permit tehnologia invertor trifazice, contro-
programarea ši reapelarea progra- late prin microprocesor (fig. 17, do-
Posturile de sudare cu fir continuu,
Fig. 16 electronice, în tehnologia „chopper”
pe roøi, trifazice, ventilate, controlate
prin microprocesor (fig. 18a, docu-
mentare [17] ši 18b, documentare
[18]) pot fi folosite în afara sudãrii
MIG/MAG (continuã sau întreruptã)
ši pentru sudarea TIG CC ši MMA.
Acestea au utilizare universalã pen-
tru lucrãri de sudare a diferitelor ti-
puri de materiale precum: oøeluri
normale ši inoxidabile, aluminiu ši
aliaje. Dispun de un delurator sepa-
rat pentru fir cu patru rulouri (mosoa-
re). Prin controlul sinergic ši reglajul
de la distanøã al parametrilor de su-
dare, ele sunt special indicate pentru
melor memorate în mašinã, 5 – cumentare [17]), sunt destinate utilizarea în mediu industrial.
butonul de selectare a modului de pentru sudarea MIG/MAG, continuã Caracteristicile principale (tabelul 7)
control (de la panou A sau de la sau întreruptã, flux, TIG ši MMA a constau în:
distanøã B); 6 – butonul de selectare oøelurilor-carbon ši inoxidabile, a • funcøionarea în modul continuu ši
a tipului gazului de sudare; 7 – aluminiului ši aliajelor acestuia, cu pulsator;
butonul de selectare a modului de derulator de fir schimbabil cu 4 bo- • disponibilitatea a 50 de programe
lucru (A – MMA, B – TIG cu pornire bine. Prin controlul sinergic ši re- prestabilite;
HF, C – TIG cu pornire LIFT sau D – glarea de la distanøã a parametrilor • memorarea a 27 de programe de
MIG); 8 – butonul pentru selectarea de sudare, echipamentul este în sudare personalizate ši 10 ultime
modului de funcøionare a torøei (A – special indicat pentru utilizarea în utilizãri;
2 faze, B – 4 faze, C – SPOT); 9 – mediu industrial, fiind furnizat cu • reglajele timpului post-gaz, des-
selectarea modului de funcøionare cãruciorul ši accesoriile pentru crešterii curentului, reactanøei elec-
(A – TIG CC continuu sau B – TIG sudarea MIG/MAG. În tabelul 7 sunt tronice, vitezei iniøiale a dividorului
CC pulsatoriu); 10 – seria de taste precizate caracteristicile tehnice ale de fir, timpilor de ardere finalã a
pentru programarea parametrilor de unor astfel de aparate. firului;

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 35


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 36

M E G AT E H N I C

5. Generatoarele electrice pentru


sudare
În condiøiile în care nu se dispune
de alimentarea cu energie de la
reøea se pot utiliza grupurile genera-
toare electrice pentru sudare, antre-
nate cu motoare termice pe benzinã
sau diesel.
Acestea sunt concepute în douã
variante constructive (tabelul 8):
portabile sau deplasabile pe roøi.
Generatoarele portabile (fig. 20a,
documentare [17]) sunt posturi de
sudare mobile în tehnologie invertor
cu alternator de înaltã frecvenøã cu
magneøi permanenøi, folosite pentru
sudarea cu electrod învelit (MMA) ši
TIG CC, cu amorsare prin frecare, de
• selectarea modului de func- a programelor utilizatorului; 3 – mare flexibilitate în utilizare, cu o
øionare a torøei (2/4 faze sau SPOT); butonul de memorare a programe- gamã largã de electrozi: rutilici,
• protecøii termostatice, supratensi- lor utilizatorului; 4 –
une, subtensiune, absenøã de fazã; butonul de selectare a
• controlul automat al pornirii. programelor sinergice;
Panoul de comandã ši control al 5 – butonul de selec-
dividorului (fig. 19, documentare [5]) tare MIG pulsatoriu,
asigurã urmãtoarele funcøiuni: 1 – MIG continuu, MMA; 6
indicator cu leduri (LED pentru – butonul pentru se-
alarma generalã a, LED pentru ten- lectarea modului de
siunea la torøã b ši programarea funcøionare a torøei
mašinii c); 2 – butonul de încãrcare (SPOT, 2 faze, 4 faze),
Fig. 19 butonul de selectare a
tipului gazului de su-
dare; 7 – butonul de
Fig. 20
selectare a funcøionãrii
comenzilor localã/de
la distanøã; 8 – butonul de selectare bazici, celulozici, de inox, de fontã
a parametrilor de sudare; 9 – etc. Aceste echipamente pot fi
butonul de pornire a gazului; 10 – utilizate deopotrivã ca generatoare
butonul de avans al firului; 11 – de curent continuu (CC) pentru
potenøiometrul de programare a alimentarea unor unelte portabile
parametrilor sudãrii ši lungimii ar- electrice (mašini de gãurit, polizoare
cului; 12 – potenøiometrul pentru etc.). În acest scop sunt prevãzute
reglarea curentului de sudare; 13 – pe panoul de comandã cu o prizã
cadranul de afišare a parametrilor electricã.
de sudare ši a mãrimii arcului; 14 – Generatoarele deplasabile pe roøi
cadranul de afišare a curentului de (fig. 20b, documentare [17]) sunt, de
sudare ši a vitezei firului. asemenea, posturi de sudare mobi-

36 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


026-037 megatehnic zafiu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:23 PM Page 37

M E G AT E H N I C

corespunzãtoare tensiunii disponi-


bile. Se asigurã un štecher corespun-
zãtor ši se controleazã conectarea
corectã a cablului de alimentare. n
BIBLIOGRAFIE
1. Emil Matei - Invertoare de sudare -
Scheme practice,
http://www.emil.matei.ro, 2009
2. * * * Aparate de sudurã tip MIG-
MAG-TIG,
http://www.metalotehnica.ro
3. * * * Catalogue TIG,
http// www.bonnefonsoudure.fr
4. * * * HELVI tehnologii de sudare,
documentare INTERPRIMA, în
Revista de Unelte ši Echipamente,
Anul V, noiembrie 2004
5. * * * General Catalogue TELVIN, 2000
6. * * * Systèmes DINSE de
soudage TIG pour robots et
machines automatiques, http//
www.bonnefonsoudure.fr
le în tehnologie invertor cu alternator sudare – generator, protecøie termicã. 7. * * * TIG Handbook for GTAW.
de înaltã frecvenøã cu magneøi Pentru buna funcøionare a apa- Gas Tungsten Arc Welding,
permanenøi, folosite pentru sudarea ratelor de sudare multiprocedeu se documentare Miller,
cu electrod învelit (MMA) ši TIG CC, cu impun, ca ši în cazul aparatelor spe- http://www.MillerWelds.com
amorsare prin frecare, având mare cializate, anumite mãsuri minimale 8. * * * TIG Buyer’s Guide,
flexibilitate în utilizare, cu electrozi ruti- de protecøie: documentare Miller,
lici, bazici, celulozici, de inox, de fontã - Aparatul de sudare tre- http://www.MillerWelds.com
etc. Ši aceste echipamente pot fi uti- buie amplasat într-un spaøiu ventilat 9. * * * Guidelines For Gas
lizate deopotrivã ca generatoare de (dacã este cazul se asigurã o Tungsten Arc Welding (GTAW),
curent continuu (CC) pentru alimen- circulaøie forøatã de aer cu ventilator) documentare Miller,
tarea unor unelte portabile electrice. ši ferit de posibilitatea ca în aparat http://www.MillerWelds.com
În plus, generatoarele deplasabile sã intre particule de praf, vapori 10. * * * Utilajul ši tehnologia
au unele particularitãøi constructive: corosivi sau umezealã; sudãrii în mediu protector de gaz,
• sunt dotate cu motoare termice în - Înainte de branšarea apa- Lucrare de laborator nr. 4,
patru timpi cu demararea prin lan- ratului se verificã dacã tensiunea ši Tanaviosoft-2006,
sare ši blocarea automatã în cazul frecvenøa de funcøionare înscrise pe http://www.didactic.ro
lipsei uleiului; plãcuøa sa coincid cu tensiunea ši 11. * * * http//www.sudura.com.ro
• au protecøie pentru supraturarea frecvenøa din reøea; 12. * * * http//www.rssoudage.com
motorului; - Unele aparatele sunt 13. * * * http//www.elektrosta.com
• permit reglarea continuã a curen- dotate cu sistem dublu de alimen- 14. * * * http//www.directindustry.com
tului de sudare; tare, astfel încât la modificarea 15. * * * http//www.edgb2b.com
• au o mare stabilitate a curentului tensiunii de alimentare se va asi- 16. * * * http//www.cebora.it
la variaøii ale turaøiilor motorului; gura schimbarea štecherului ši se 17. * * * http//www.telwin.com
• sunt prevãzute cu dispozitive hot va regla comutatorul ši šurubul de 18. * * * http://www.elettrocf.com
start, anti-stik, selector post de blocare a comutatorului în poziøia 19. * * * http://www.esab.com

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 37


038-040 advertorial tractor proiect TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:30 PM Page 38

A D V E R TO R I A L

Utilaje ši echipamente
pentru foraje, de consolidare
în construcøii KLEMM
n scopul de a rãspunde tuturor ria KD), pentru foraje tubate sau

Î cerinøelor recepøionate din partea


clienøilor din întreaga lume, KLEMM
a dezvoltat o gamã completã de
netubate, utilizate mai ales pentru
forajele de ancorare. Masele pistonu-
lui sunt cuprinse între 3,5 t ši 28 t;
Firma germanã KLEMM produse, atât din punctul de vedere • capete de foraj duble, care
Bohrtechnik, membrã a al mãrimii utilajelor (cu mase de ex- pot fi compuse din douã capete de
ploatare cuprinse între 2 t ši 32 t), cât rotire sau dintr-un cap de rotire ši
grupului BAUER din
ši în ceea ce privešte configuraøia unul rotopercutor. Se folosesc la
anul 1998, este lider în tehnicã a mašinilor. Fiind concepute foraje tubate, având o eficienøã mãritã
dezvoltarea ši în construcøie modularã, mašinile faøã de „sistemul duplex”, în acest
fabricarea de utilaje KLEMM pot fi astfel configurate încât caz sensurile de rotire ale coloanei
pentru tehnologia sã rãspundã exact necesitãøilor teh- de sãpare ši ale celei de tuburi fiind
nologice ale fiecãrei aplicaøii. Mobile, diferite.
forajelor de ancorare,
cu sistem de rulare pe
foraje de micropiloøi ši
šenile, mašinile KLEMM
pentru injecøii de din seria KR pot fi dotate cu:
suspensii de ciment, - masturi de diferite mãri-
destinate crešterii mi, cu posibilitate de apli-
capacitãøii portante a care a unor extensii pentru
mãrirea adâncimii de foraj
structurii solului.
la forajul dintr-o singurã
Rãspunzând cerinøelor
trecere, în special în teh-
actuale de identificare nologia de „Jet Grouting”;
ši exploatare a - capete hidraulice de
resurselor energetice foraj de diferite tipuri:
alternative, KLEMM a • capete de rotire
simple (seria KH) pentru
dezvoltat o serie de
foraj netubat sau tubat în
utilaje noi, specilizate „sistem duplex”, cu antre-
pentru foraje de nare simultanã în acelaši
captare a energiei sens, atât a coloanei de
geotermale. sãpare, cât ši a coloanei
de tuburi. Cupluri de lucru
pânã la 50 daNm;
• capete de foraj
simple, rotopercutoare (se-

38 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


038-040 advertorial tractor proiect TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:30 PM Page 39

A D V E R TO R I A L

- grupuri hidraulice de putere inte- Utilaje pentru foraje în spaøii limitate necesar ca ši mašina sã se mište. În
grate pe šasiul utilajului de foraj sau Pentru foraje în spaøii limitate, precum acelaši timp, mastul poate fi poziøio-
independente, acøionate de la dis- incinte închise, sub poduri sau în nat ši vertical, pentru foraje de piloøi,
tanøã, pentru cazuri în care spaøiul în interiorul unor puøuri de beton, se sau orizontal, pentru foraje orizontale.
care se executã forajul este limitat. utilizeazã mašini de foraj KLEMM
Puterea furnizatã de grupurile hidrauli- special concepute, cu masturi de În aceastã categorie intrã urmãtoa-
ce este cuprinsã între 37 kW ši 181 kW; micã înãløime ši cu grupuri hidraulice rele modele:
- scule ši accesorii de foraj pentru de putere separate, legate de mašina - KR 800-1 (5,8 t; 55 kW) KR 802-3
foraje de ancorare, injecøii ši foraje de de foraj prin furtunuri hidraulice cu (8,6 t; 95 kW);
micropiloøi în tuburi cu diametru ex- lungimea necesarã ši cu comandã - KR 803-3 (12,7 t; 129 kW) KR 805-2
terior maxim de 508 mm; de la distaøã. (14,0 t; 129 kW);
- sisteme de înmagazinare ši mani- În aceastã categorie intrã urmãtoa- - KR 806-2D (15 t; 129 kW) KR 806-
pulare a prãjinilor ši tuburilor de foraj. rele modele: 3D (16 t; 147 kW);
- KR 500-1 (2,2 t; 37 kW; înãløime - KR 806-5 ( 17 t; 181 kW) KR 807-6
Utilajele de foraj seria KR 1,8 m; lãøime 750 mm); (23,5 t; 190 kW).
Mai bine de 1500 de unitãøi de foraj - KR 600-1 (2,5 t; 55 kW; înãløime
KLEMM lucreazã în întreaga lume, în 2,5 m; lãøime 760 mm);
toate tipurile de foraje, pentru ancora- - KR 701-2 (3,6 t; 55 kW; înãløime
re, injecøii la presiuni înalte, micropiloøi, 2,2 m; lãøime 750 mm);
foraje de puøuri sau foraje geotermale. - KR 702-2 (4,0 t; 55 kW; înãløime
Utilajele de foraj din seria KR pot fi 2,2 m; lãøime 750 mm);
clasificate în funcøie de tipurile de - KR 704-1E (4,5 t; 45 kW; înãløime
lucrãri executate astfel: 2,5 m; lãøime 750 mm);
Utilaje pentru foraje verticale - KR 704 D (5,2 t; 48 kW; înãløime
Sunt incluse aici în special forajele 2,2 m; lãøime 750 mm).
de micropiloøi, în spaøii largi, nelimita-
te. Modelele care fac parte din aceas-
tã categorie sunt:
- KR 708-2 (7 t; 74,5 kW), KR 709-2 Utilaje pentru sistemul de injecøii la
(13 t; 129 kW); presiuni înalte “Jet Grouting”
- KR 712-1 (24 t; 173 kW) ši KR 714 Metoda constã în executarea unui
(28 t; 173 kW). foraj la 36 m adâncime ši destruc-
turarea solului forat prin injectarea la
presiune foarte înaltã (700 bar) a unei
suspensii de ciment, prin duzele spe-
ciale existente la baza coloanei de
foraj (sistem într-o fazã). Injecøia sus-
pensiei poate fi însoøitã de un jet de
aer comprimat (sistem în douã faze)
sau de un jet de aer ši de unul de
apã (sistem în trei faze). La retragerea
Utilaje de foraj pentru aplicaøii coloanei, prin rotire în sens invers,
universale materialul forat se amestecã cu sus-
Utilajele care intrã în aceastã catego- pensia de ciment ši umple spaøiul
rie au o cinematicã spaøialã de pozi- dintre prãjini ši pereøii gãurii forate,
øionare a mastului care permite foraje realizând astfel coloana de consoli-
pentru ancore la orice unghi, fãrã a fi dare a terenului.

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 39


038-040 advertorial tractor proiect TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:30 PM Page 40

A D V E R TO R I A L

Pentru aceastã metodã, firma KLEMM


a dezvoltat urmãtoare echipamente
de foraj:
- KR 401-2 (11,1 t; 74,5 kW; adâncime
de foraj 14,2 m);
- KR 712-1 HDI (21t; 173 kW; adân-
cime de foraj 20 m);
- KR 806-2D HDI (15,6 t; 129 kW;
adâncime de foraj 16,5 m);
- KR 714 HDI (27 t; 173 kW; 20 m).

Alte echipamente necesare la sis-


temul „Jet Grouting” sunt:
- instalaøia de dozare ši amestec a
suspensiei de injectat;
- pompa de injecøie de înaltã pre-
siune (700 bar; 400 l/min);
- prãjinile de foraj, pentru sistemele
în una, douã sau trei faze;
- pompa de absorbøie cu furtun;
- capul de spãlare, duzele, sapele
de foraj;
- sistemul electronic de înregistrare
ši control al parametrilor de lucru.
kW); KR 709-2W (14,5 t; 129 kW);
KR 805-2W (17,3 t; 129 kW); KR
806-3DW (19,6 t; 147 kW).

lui, acøionate de la instalaøia hidrauli-


Echipamente, scule ši accesorii
cã a acestuia;
de foraj
- sisteme de alimentare cu prãjini ši
Pe lângã utilajele de foraj, firma
tuburi de foraj, dispuse în magazii
KLEMM îši produce o gamã întreagã
speciale, montate pe utilajul de bazã;
de echipamente de lucru, accesoriile,
- macarale auxiliare de lucru mon-
dar ši sculele de foraj necesare fiecã-
tate pe mašina de bazã, pentru ma-
rui proces tehnologic abordat. Între
Utilaje pentru foraje geotermale nipularea prãjinilor ši tuburilor de foraj;
acestea amintim:
Începând cu anul 2005, cererea de - tuburi ši prãjini de foraj, dispozitive
- echipamente de foraj pentru an-
utilaje pentru foraje geotermale a intermediare de adaptare, scule de
core, atašabile pe braøul excavatoru-
cunoscut o creštere constantã. Rãs- foraj de diferite tipuri, în funcøie de ca-
punzând acestui deziderat, firma litatea terenului ši tehnologia de lucru.
KLEMM a dezvoltat din mašinile
standard, aflate în fabricaøie, mašini Pentru informaøii complete privind
specializate pentru foraje de captare alegerea ši configurarea utilajului de
a energiei geotermale. În prezent se foraj KLEMM de care aveøi nevoie, vã
produc urmãtoarele modele din puteøi adresa distribuitorului autorizat
acest tip de produse: KR 704 DW pentru România, TRACTOR PROIECT
(4,8 t; 48 kW); KR 707-1W (9,5 t; 95 COMERØ, Brašov. n

40 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


041 CAMEX SI TRACTOR PROIECT:41 8/11/2009 1:30 PM Page 41

UTILAJE DE FORAJ PENTRU FUNDAØIILOR SPECIALE ÎN CONSTRUCØII

• Utilaje hidraulice de foraj pentru micropiloøi, ancoraje ši injecøii la presiuni înalte,


cu o greutate de la 2 t la 32 t - seria KR
• Grupuri hidraulice de putere acøionate cu motoare Diesel sau electric - seria PP
• Capete hidraulice de rotire KH (max. 50 kNm) ši roto-percutoare KD (3,5 - 28 kg)

TRACTOR PROIECT COMERØ E-mail: office@tpcom.ro;


Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, tpcom@rdslink.ro;
Tel. / Fax: 0268-406406; 0268-548147; Web: www.tpcom.ro
042 INFO IRCAT TK:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:31 PM Page 42

I N F O - N E W S

Manipulatoare Bobcat
Aplicaøiile manipulatoarelor
cu braø telescopic Bobcat

1. Construcøii
2. Agriculturã
3. Municipalitate
4. Reciclare
5. Închiriere
6. Demolãri

Manipulator cu braø telescopic Bobcat T2250 T2556 T2566 T3571 T3571L 35100

Sarcinã maximã de ridicare (kg) 2250 2500 2500 3500 3500 3500
Înãløimea maximã de ridicare (mm) 5230 5560 6450 7120 7120 10200

Masa (kg) 4695 4820 5350 6940 6940 7200

Facilitãøile oferite de manipulatoarele cu braø telescopic Bobcat :

1. Manevrare în spaøii înguste datorate dimensiunilor compacte ši a modului de virare - pe toate cele 4 roøi;
2. Manipularea materialelor vrac sau paletizate, cu masa de pânã la 4500 kg la înãløimea maximã de 17430 mm;
3. Utilizarea de nacelã pentru lucrul la înãløime
4. Gamã largã de accesorii : cupã, cupã multifuncøionalã, cupã mixer de beton, furci, cârlig macara, winch,
manipulator de baloøi, nacelã de lucru la înãløime.

Manipulator cu braø telescopic Bobcat 35100L 35100SL T35120L T35120SL T40140 T40170

Sarcina maxima de ridicare (kg) 3500 3500 3500 3500 4000 4000

Înãløimea maximã de ridicare (mm) 10200 11080 11620 11850 13610 17430

Masa (kg) 7200 7770 7770 8240 10000 10970

42 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


043 IRCAT:43 8/11/2009 1:31 PM Page 43
044-046 advertorial terex TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:31 PM Page 44

A D V E R TO R I A L

Robusteøe. Precizie. Eficienøã –


Excavatoarele Terex
Powertek Company, reprezentantul Terex în România, vã pune la dispoziøie
echipamente versatile, o reøea profesionistã de service ce acoperã cu promptitudine
toatã øara, precum ši consultanøã financiarã personalizatã. Terex, companie ce
reunešte peste 50 de branduri ši echipamente faimoase în întreaga lume, creeazã
întotdeauna valoare, iar Powertek Company vã aduce aceastã valoare.

xcavatoarele pe šenile devin Experienøa Terex în domeniul aces- ultimele tehnologii în materie de

E din ce în ce mai populare:


aceste utilaje versatile sunt
întâlnite tot mai frecvent pe o mul-
tor echipamente depãšešte deja
patru decenii, fabrica Terex din
Germania fiind una dintre cele mai
control, hidraulicã sau mecanicã.

Excavatoare mari pe šenile


øime de šantiere din toatã lumea, cunoscute uzine din lume ce acti-
cererea fiind în creštere. Fiabilitatea veazã pe aceastã piaøã. Din acel Excavatoarele pe šenile de la Terex
ši robusteøea sunt douã atribute moment, utilajele au fost în perma- aduc eficienøã la locul de muncã.
definitorii ale excavatoarelor Terex. nenøã îmbunãtãøite ši echipate cu Consumul mic de combustibil ši

44 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


044-046 advertorial terex TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:31 PM Page 45

A D V E R TO R I A L

componentele ce necesitã doar IDLE – trecerea automatã a moto- Aceste excavatoare se remarcã prin
minimum de efort de întreøinere reduc rului în sistem relanti în cazul în care putere excelentã de sãpare, capa-
costurile de operare. Tehnologia de se face o pauzã în timpul lucrului citate mare de ridicare, control de
referinøã a sistemului hidraulic ši a mai mult de 6 secunde; motorul precizie în toate ciclurile de lucru,
motorului, precum ši designul foarte accelereazã automat la nivelul iniøial emisie redusã de zgomote, cabinã
robust al suprastructurii au fost în momentul în care se reîncepe cu o vizibilitate la 360 grade.
testate în condiøii de sarcini grele ši lucrul (când se ating joystick-urile). Motoarele variazã între 141 ši 170
ši-au demonstrat fiabilitatea. În cazul Gama de excavatoare mari pe še- CP, adâncimea de sãpare ajunge
acestor tipuri de excavatoare, prin- nile cuprinde 4 modele cu mase pânã la 7,69 metri, iar viteza maximã
cipala particularitate este automatic operaøionale între 21 ši 26 tone. de deplasare este de 30 km/h.

Modele disponibile în stoc


Date tehnice

TC225LC TC240LC TC260LC


Masa operaøionalã 23,9 t 25 t 26,6 t
Puterea motorului 158 CP 170 CP 170 CP
Capacitatea cupei 1,4 m 3 1,5 m3 1,65 m3
Adâncimea maximã de sãpare 6,34 m 6,13 m 6,13 m
Raza maximã de acøiune 5,68 m 6,95 m 6,95 m

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 45


044-046 advertorial terex TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:31 PM Page 46

A D V E R TO R I A L

Excavatoare pe roøi

Excavatoarele pe roøi de la Terex se


remarcã dintre toate celelalte prin
precizia componentelor hidraulice,
motoarele puternice ši eficiente, sta-
bilitate ši forøa mare de excavare.
Nouã modele cu mase operaøionale
de la 7 la 24 tone sunt caracterizate
prin distribuøia optimã a masei,
control de precizie ši un design efi-
cient al braøului. Motoarele au putere
de la 60 la 168 CP, iar adâncimea
maximã de excavare a braøului vari-
azã între 3,6 ši 6,67 m. n

Modele disponibile în stoc


Date tehnice

TW110 TW140 TW170


Masa operaøionalã 11,5 t 25 t 26,6 t
Puterea motorului 91 CP 170 CP 170 CP
Capacitatea cupei 0,9 m 3 1,5 m3 1,65 m3
Adâncimea maximã de sãpare 4,3 m 5,3 m 5,6 m
Raza maximã de acøiune 8,30 m 3,07 m 9m

46 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


047 POWERTEK COMPANY:47 8/11/2009 1:32 PM Page 47
048-052 financiar TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:32 PM Page 48

F I N A N C I A R

Investiøiile în infrastructurã vor


dinamiza piaøa construcøiilor
Competiøie cu repetiøie!
Autor: Viorica Moraru
Foto: România Liberã,
Viorica Moraru

Chiar dacã este crizã,


piaøa construcøiilor va
înregistra anul acesta,
potrivit specialištilor
din domeniu, o
majorare semnificativã. omânia este unul dintre cei S-au realizat totuši 69 km care au
Principalul “vinovat” de
aceastã creštere va fi
R mai importanøi beneficiari din
zona de sud-est a Europei în
ceea ce privešte investiøiile care se
fost deschiši traficului în perioada
2005-2008. Pânã la urmã, dincolo de
orice orgoliu, infrastructura majorã
vor realiza din fondurile Uniunii rutierã la profil de autostradã nu este
accesarea fondurilor
Europene. Valoarea totalã estimatã a consecinøa muncii unei singure
structurale, mai ales investiøiilor, în perioada 2007-2013, va persoane sau a unei singure admi-
fi de 20 miliarde euro, din care 4,6 nistraøii. Este štiut faptul cã, pentru a
pentru infrastructura de
miliarde euro vor reprezenta fonduri trece de la zona deciziei politice la
transport. Rezultate cu destinate sectorului de transport. consumator, respectiv la participanøii
la trafic, un proiect de autostradã are
adevãrat vizibile vor Comentarii cu sau fãrã acoperire nevoie de o perioadã cuprinsã între
putea fi însã obøinute 5 ši 8 ani. Ca atare, cei numai 69 km
Una dintre marile probleme ale fe- de autostradã sunt consecinøa politi-
numai dacã factorii de lului în care se vorbešte despre infra- cilor de infrastructurã rutierã din ulti-
structura rutierã este aceea cã, din mii 18 ani.
decizie vor reuši sã
pricina întârzierii istorice de care su- Despre infrastructura rutierã româ-
fluidizeze atât ferã România în sector, discursul ra- neascã s-a vorbit ši s-a scris mult.
øional a fost înlocuit cu unul pasional Cât de realist? Comentariile sunt
finanøarea, cât ši ši chiar cu unul mitologic. Auzim deja de prisos! Cu ceva timp în urmã,
execuøia. foarte des cã în øara noastrã se poate Jonathan Scheele, directorul pentru
vorbi doar de 4 sau 5 km de auto- reøele transeuropene de transporturi
stradã. Ar fi catastrofal dacã ar fi aša! din cadrul Direcøiei Generale de

48 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


049 CASE:49 8/11/2009 1:33 PM Page 49
048-052 financiar TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:55 PM Page 50

F I N A N C I A R

Transport a Comisiei Europene, afir-


ma, la Bruxelles, cã România nu are
infrastructura rutierã necesarã pentru
a asigura dezvoltarea economicã ši
socialã adecvatã. Potrivit lui Scheele, * În intrervalul 2008-2011, CNADR va scoate la licitaøie
în øara noastrã lipsešte aproape în întreøinerea a circa 16.000 km de drumuri naøionale,
totalitate legãtura dintre zona de sud valoarea totalã a contractelor fiind de aproximativ 1,6
ši cea de nord, precum ši legãtura miliarde euro.
de transport dintre Ardeal ši Moldova. * Întreøinerea anualã a unui kilometru de drum naøional
„Pentru mine, problema României costã circa 30.000 euro.
constã în refacerea capacitãøii cãilor * Banca Mondialã estimeazã un cost de circa 20.000 de
ferate pentru transportul de mãrfuri
euro, însã în cazul unei infrastructuri bine întreøinute.
ši dezvoltarea unei infrastructuri
rutiere la toate nivelurile“, a spus
Scheele. El a arãtat cã, pentru a asi- României 2,2 miliarde euro pentru sumele disponibile. Efectele acestei
gura competitivitatea unei zone cu infrastructura rutierã, din care 1,7 accelerãri vor deveni vizibile în peri-
alte regiuni din lume, este nevoie de miliarde pentru infrastructura rutierã oada cuprinsã între 2010 ši 2013.
infrastructurã de transport, energe-
ticã ši telecomunicaøii, care sã ofere
libertate de mišcare în cadrul Uniunii *Pentru finalizarea unor lucrãri de infrastructurã, Guvernul
Europene. va aloca 100 de milioane de euro pânã la sfâršitul anului.

Faptele vorbesc majorã. Este pentru prima datã în “Avem peste 100 milioane de euro
istoria României când, la numai pentru finalizarea unor proiecte de
Densitatea drumurilor în øara noastrã šase luni de la apariøia Ghidului de infrastructurã. Obiectivul nostru este
este de patru ori mai micã faøã de aplicare, s-au depus cereri de finan- ca în acest an sã finalizãm toate
alte state din Europa Centralã ši de øare pentru peste 25% din totalitatea lucrãrile începute ši neterminate ši
Est ši de 14 ori mai micã faøã de cea fondurilor europene. Dacã analizãm sã nu mai creãm un alt precedent”,
din øãrile dezvoltate. De aceea, perioada 2000-2007 la fonduri simi- a afirmat premierul Emil Boc cu oca-
România prezintã interes ridicat lare (ISPA) se poate constata cã, în zia unei vizite pe šantierul centurii
pentru investiøiile în infrastructura ru- šapte ani, s-au absorbit 27% din Vâlcele-Apahida.
tierã. Atractivitatea pieøei locale a
crescut considerabil datoritã faptului Radu Berceanu -
cã Guvernul a alocat 10 miliarde euro ministrul transporturilor
pentru investiøiile publice în infra-
structurã în 2009 ši cã Uniunea
Europeanã a pus la dispoziøia
României 3,4 miliarde euro, care pot
fi accesate cu proiecte pentru dez-
voltare.
Potrivit oficialilor, pânã în prezent
s-au depus cereri/proiecte de finan-
øare de la UE de peste 500 milioane
euro, ceea ce reprezintã 25% din
cifra totalã acordatã României pen-
tru infrastructurã. Prin Programul
Operaøional Sectorial, UE a acordat

50 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


048-052 financiar TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:55 PM Page 51

F I N A N C I A R

Cristian Hari Dascãlu -


director general CANDR

Reøeaua rutierã din România


Autostrãzi: 228,68 km
Drumuri naøionale (administrate ši gestionate de
CNADNR): 14.768 km
Drumuri judeøene (administrate de Consiliile Judeøene):
36.010 km
Drumuri comunale (administrate de Consiliile Locale):
27.781 km
Strãzi în oraše: 22.328 km
Strãzi în localitãøi rurale (administrate de municipii, orase
ši comune): 97.660 km

Potrivit ministrului transporturilor, executate de constructori la drumuri derate mai importante. În august-
Radu Berceanu, pânã la sfâršitul anu- ši autostrãzi în trimestrele I ši II, septembrie va fi o rectificare de bu-
lui se vor finaliza lucrãrile la 42 km ai CNADNR mai are de platã 948 mili- get, care, probabil, va permite conti-
Autostrãzii Transilvania, la tronsonul oane lei (225 milioane euro). “Pe nuarea investiøiilor”, a declarat Radu
Câmpia Turzii-Gilãu, centura de oco- šantiere se lucreazã chiar dacã mai Berceanu, ministrul transporturilor.

Trei proiecte prioritare


*Datoriile din primul semestru pentru lucrãri executate la
drumuri ši autostrãzi însumeazã 225 milioane de euro. Unul dintre obiectivele UE a fost
acela de a crea proiecte prioritare, iar
lire a municipiului Cluj-Napoca, cen- sunt datorii cãtre constructori. Cei dacã la început au fost doar 12 astfel
tura municipiului Gherla, drumurile care executã lucrãri trebuie plãtiøi ši de proiecte, astãzi existã 30, din care
Cluj-Bistriøa, Cluj-Suceava ši Arad- se fac unele «reašezãri», adicã se trei sunt pentru România: proiectul
Lugoj, centurile Timišoarei ši Ploieštiului dau bani pentru unele lucrãri consi- prioritar 7, fostul Coridor IV, de la
ši Pasajul Bãneasa. Pentru proiectele
de investiøii derulate de Compania
Naøionalã de Autostrãzi ši Drumuri
Naøionale din România (CNADNR) în
2009, finanøarea de la buget este de
aproximativ 1,7 miliarde lei (405 mili-
oane euro), în condiøiile în care re-
prezentanøii instituøiei afirmã cã ar fi
fost nevoie de o sumã cel puøin du-
blã pentru continuarea proiectelor, la
care sã se adauge ši fondurile ex-
terne nerambursabile. Mai mult,
susøin oficialii Ministerului Transporturilor,
în 2009 s-au plãtit datorii restante de
140 milioane de euro, rãmase din
2008. În prezent, pentru lucrãrile deja

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 51


048-052 financiar TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:32 PM Page 52

F I N A N C I A R

Nãdlac pânã la Constanøa prin


*Autostrada Transilvania, Pasajul Bãneasa ši câteva centuri
Bucurešti, ši pânã la Calafat; pro-
iectul prioritar 22, tot fostul Coridor IV,
de ocolire a orašelor sunt considerate lucrãri prioritare.
pentru cãile ferate, de la Curtici, Arad,
Alba-Iulia, Brašov, Bucurešti, Constanøa au fost suficient de abili încât sã Potrivit directorului general al CNADR,
ši Arad, Timišoara, Lugoj, Drobeta atragã fonduri europene pentru an- este nevoie sã importãm doar teh-
Turnu-Severin, Craiova, Calafat; cel treprenorii lor. Aceasta întrucât este nologie ši utilaje, întrucât 90% dintre
de-al treilea proiect prioritar, cu binecunoscutã speøa companiilor materiile prime necesare activitãøii
numãrul 18, fostul Coridor VII, are în strãine care au avut bonitate sã de construcøii se gãsesc în øara
vedere Dunãrea, din Germania pânã câštige licitaøiile organizate pentru noastrã. Chiar ši în domeniul con-
la Marea Neagrã. infrastructura româneascã, dar mai sultanøei existã suficientã expertizã
În viitorul apropiat, Ministerul apoi au subcontractat activitatea tot româneascã.
Transporturilor va prezenta Strategia firmelor românešti. În schimb, marea În final, nu numele constructorului
Naøionalã pentru variantele ocolitoa- majoritate a profitului l-au repatriat. este cel mai important lucru pe care
re. Scopul dezvoltãrii acestui seg- “În licitaøiile viitoare vom încerca sã ar trebui sã-l avem în vedere, ci reali-
ment este de a degreva traficul creãm o pondere între oferta finan- zarea øintei propuse. Desigur, lucrã-
“sufocant” de pe DN1, D7 ši DN 6, de ciarã ši cea tehnicã ši sã acordãm, rile de infrastructurã majorã ar trebui
a fluidiza circulaøia dinspre Est ši printr-un cadru legislativ, mai multe sã fie fixate printr-un acord multia-
Vest ši de a susøine portul Constanøa šanse antreprenorilor români. Nu nual ši sã beneficieze de o finanøare
în competiøia comercialã cu Salonicul. intenøionãm sã creãm discrepanøe multianualã. În øãri precum Spania,
Nu în ultimul rând, o reøea puternicã între competitorii români ši cei Finlanda, Suedia, Olanda, strategia
de variante ocolitoare va permite ac- strãini. Sunt companii puternice pre- de infrastructurã rutierã majorã este
celerarea lucrãrilor pentru coridoa- cum Alpine, Astaldi, Strabag, FCC fixatã prin acorduri ale decidenøilor
rele prioritare IV ši IX atât de nece- etc. care activeazã pe teritoriul politici pe o perioadã de 7 ani. În
sare României în atragerea inves- României, dar susøin bugetele pro- plus, administratorii proiectelor de
tiøiilor strãine. “Una dintre principa- priilor øãri. Nu-i împiedicã nimeni sã infrastructurã au contracte de mana-
lele provocãri ale CANDR este de a înfiinøeze firme în România pe care gement în care evaluarea lor este
realiza, pânã la jumãtatea anului sã le capitalizeze puternic ši în felul strict calitativã ši nu în funcøie de
viitor, toate variantele ocolitoare în- acesta sã susøinã bugetul României”, contextul politic pe care-l traverseazã
cepute cu susøinere ISPA. De ase- apreciazã Cristian Hari Dascãlu. naøiunea în momentul respectiv. n
menea, prin caietele de sarcini, ne
dorim sã atragem companii foarte
serioase care sã aducã venituri la
bugetul statului român. Sperãm ca
pentru investiøiile care se vor realiza
în viitorul apropiat sã aplice ši con-
structorii români, capabili sã câštige
licitaøiile. În acest fel susøinem buge-
tul de stat, dezvoltãm economia pe
orizontalã ši, de ce nu, atragem forøa
de muncã plecatã în strãinãtate,
întrucât aceasta va avea posibilitatea
de a realiza aceleaši venituri ši aca-
sã”, apreciazã Cristian Hari Dascãlu,
director general CANDR.
Oficialul CANDR ia drept exemplu
precedentul creat de spanioli care
52 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009
053 BOSCH:53 8/11/2009 1:33 PM Page 53
054-055 ROMCAT:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:33 PM Page 54
054-055 ROMCAT:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:33 PM Page 55
056-058 noutati interprima TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:34 PM Page 56

N O U T Ã Ø I

Interprima a lansat noua gamã de


generatoare de curent insonorizate
ši economice: Energy urban
Iunie 2009: Interprima a introdus sub marca Energy noua gamã de generatoare de
curent Energy urban, cu puteri cuprinse între 10 – 16 kVA, sursã de putere pentru
case individuale, vile ši ferme.

56 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


056-058 noutati interprima TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:34 PM Page 57

N O U T Ã Ø I

N
oua gamã este insonorizatã, øinerea parametrilor de funcøionare. Avantaje
economicã, remarcându-se Încãrcãtorul încorporat în automa- Noile generatoare pot fi montate ši
prin preøul avantajos ši auto- tizare menøine acumulatorul în limite utilizate atât la exterior, cât ši la
nomia mare de funcøionare. normale. interior. Datoritã dimensiunilor reduse
În plus, afišeazã digital parametrii pot fi încadrate ši în spaøii mici.
Motorizare electrici: orele de funcøionare, turaøia Deøin panou complet de prize ši
Generatoarele din gama Energy motorului, frecvenøa ši tensiunea de- siguranøe termomagnetice IP44. Sunt
urban sunt dotate cu motoare Subaru bitatã de generator, tensiunea ba- dotate cu: starter electric ši acu-
pe benzinã, cu un consum scãzut de teriei, frecvenøa reøelei ši a tipului de mulator 12 V/44 Ah, voltmetru, senzor
combustibil, nivel redus de zgomot ši eroare: turaøie motor prea micã, rateu lipsã ulei, oprire automatã a moto-
vibraøii, dar ši emisii de noxe reduse pornire motor, tensiune furnizatã de rului, filtru de combustibil ši contor de
(conform cu normele EPA faza a II-a generator prea mare sau prea micã, ore de funcøionare.
ši CARB 3). contactor blocat închis. În plus, se remarcã prin tensiunea
debitatã constantã, rezistenøã la
Automatizare Carcasã metalicã insonorizatã suprasarcinã, protecøie împotriva
Toate generatoarele sunt dotate în Generatoarele Energy urban sunt scurtcircuitelor, rãcire pe aer forøatã.
standard cu panou automat ce asi- dotate cu carcasã metalicã insonori- Greutatea redusã le face ušor de
gurã pornirea generatorului la „lipsã zatã, vopsitã electrostatic, ce asigurã transportat ši de manipulat cu aju-
fazã” ši activeazã pornirea motorului un nivel al zgomotului de 70 dB, torul transpaletului.
o datã la 48 de ore pentru men- conform normelor în vigoare.

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 57


056-058 noutati interprima TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:34 PM Page 58

N O U T Ã Ø I

Aplicaøii: Despre Interprima cu motoare pe benzinã Subaru ši


Produc curent electric monofazat ši Interprima este importator pentru o diesel Yanmar. Începând cu 2006
trifazat necesar pentru case reziden- gamã largã de utilaje ši echipamente produce ši generatoare staøionare,
øiale, case individuale, vile, pensiuni, pentru construcøii ši aplicaøii indus- gama „heavy duty”, cu puteri de pânã
ferme. Reprezintã alternativa optimã triale, dar ši pentru echipamente agri- la 200 kVA. Mai multe detalii privind
în lipsa conectãrii la o reøea de elec- cole sau destinate întreøinerii spaøiilor produsele comercializate de Interprima
trificare. verzi. Din 2002, compania produce gãsiøi pe website-ul companiei:
generatoare de curent ši de sudurã www.interprima.ro. n

Caracteristici Energy 10 MEA Energy 13 TEA Energy 16 TEA

Putere maximã kVA 10,0 13,0 16,0

Putere continuã kVA 7,8 10,8 12,0

Curent alternator 230 V/400 V A 43,5/- 33,7/19,5 40,0/23,1

Factor putere cos φ 0,8 0,8 0,8

Acurateøe voltaj +/-5% +/-5% +/-5%

Motor Subaru EH 65 DHS EH 65 DHS EH 72 DHS

Putere motor CP 20,5 18,0 25,0

Combustibil benzinã benzinã benzinã

Caracteristici motor rãcire pe aer; starter electric

Tip ulei SAE #20, #30 sau 10W-30, cel puøin clasa SE

Tip bujie NGK BP6ES NGK BPR6ES

Tip baterie 12 V / 44 Ah

Capacitate cilindricã cm 3 639 653 720

Capacitate rezervor l 32 32 32

Autonomie de funcøionare ore 7,5 8 7

Nivel zgomot dB 70 70 70

Consum la 75% l/h 4,2 3,8 4,5

Dimensiuni Lxlxh mm 1500X950X1130 1500X950X1130 1500X950X1130

Masã Kg 142 146 157

Protecøie IP34 IP34 IP34

Legendã: M – monofazat; T – trifazat; E – starter electric; A – cu automatizare.

58 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


059 MARCOM3:59 8/11/2009 1:34 PM Page 59
060-061 advertorial Marcom TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:34 PM Page 60

A D V E R TO R I A L

10 macarale Potain pun


umãrul la extinderea celui mai
mare aeroport al Franøei
Aeroportul Internaøional ”Charles de Gaulle“ din Paris, cel mai mare aeroport al Franøei
ši al doilea din Europa ca trafic de pasageri, este iarãši în plin proces de expansiune.

flotã de 10 macarale-turn buie sã asigure cu promptitudine noscut ši ca „Paris Roissy”, dispune

O modulare Potain din game-


le Topless ši Topkit lucreazã
la acest proiect. Este un proiect
activitãøi de service, suport tehnic ši
mentenanøa unei întregi flote de
macarale, cât ši din partea oficialilor
de 3 terminale, fiecare având mai
muløi sateliøi (cu excepøia ultimului
terminal care gãzduiešte doar zbo-
foarte amplu, de o capacitate impre- aeroportului, care au pãstrat întreg rurile charter) ši o vastã zonã de res-
sionantã, care necesitã foarte multe terminalul funcøional pe tot parcur- taurante, baruri, magazine, plus centre
resurse atât din partea Manitowoc, sul lucrãrilor. de servicii bancare ši centre de afaceri.
furnizor de macarale Potain, care tre- Aeroportul ”Charles de Gaulle”, cu- Numai structura de oøel a aeroportului

60 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


060-061 advertorial Marcom TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:35 PM Page 61

A D V E R TO R I A L

”Charles de Gaulle” este de 2 ori mai din šase macarale MDT368 ši patru razã maximã de braøului de 75 m ši
grea decât cea a turnului Eiffel. Cele macarale MD365. Instalarea fiecãrei o capacitate maximã de 12 t.
trei terminale sunt tranzitate zi de zi macarale în parte s-a fãcut pe par- De la întemeierea sa în "La Clayette",
de peste 200.000 de pasageri. curs ce construcøia a înaintat ši a Franøa, în 1928, Potain este unul
Proiectul ce urmeazã a fi finalizat în necesitat un grup de oameni foarte dintre cei mai mari producãtori de
2012 îši propune extinderea cu o su- capabili ši cu un control deplin asu- macarale-turn din lume, mândrindu-
prafaøã similarã a Satelitului 4 al pra šantierului, care sã ašeze fiecare se cu mai mult de 100.000 unitãøi
Terminalului 2, care va fi dedicatã echipament la milimetru. vândute ši instalate în întreaga lume.
exclusiv curselor de lungã distanøã. În primãvara acestui an, Manitowoc Astãzi, compania produce peste 60
Odatã cu extinderea Satelitului, se a lansat macaraua MDT368 la de modele în fabricile sale din Franøa,
vor renova ši cãile de transport ale Intermat, Paris, ši deja se bucurã de Germania, Italia, Portugalia ši China.
pasagerilor ši sistemul de sortare a succes pe šantierele din Europa. Gamele de macarale Potain se pre-
bagajelor. Întreaga investiøie se Acest model de macara este dispo- teazã la proiecte din industria con-
ridicã la o valoare de 500 milioane nibil în douã versiuni, una de capa- strucøiilor civile ši industriale, drumuri
de euro ši urmãrešte sã creeze o citate 12 t ši cealaltã de 16 t. Cele ši poduri (viaducte), industria ener-
capacitate de 7,8 milioane pasa- šase macarale de la ”Charles de geticã, industria construcøiilor de na-
geri/an la Setelitul S4 ši de 50 de Gaulle” au o capacitate de 16 t ši lu- ve fluviale ši maritime, depozite de
milioane de pasageri/an la întreg creazã cu un braø de la 55 la 70 m mãrfuri grele ši de dimensiuni mari.
Terminalul 2 al aeroportului. Ultima lungime. Lungimea maximã posibilã Potain este acum membrã a grupu-
investiøie de acest gen a fost extin- a braøului la MDT368 este de 75 m, lui Manitowoc.
derea Satelitului 3 al aceluiši ter- iar înãløimea la cârlig de 75,6 m.
minal cu o suprafaøã de aproximativ MDT368 este cel mai mare model de În România, distribuitor autorizat
750 mp, satelit ce a fost operaøional macara din gama MDT de la Potain. al mãrcilor Potain ši Grove, mem-
în Septembrie 2007. Potain MD365, cel de-al doilea mo- bre ale grupului Manitowoc, este
Flota de 10 macarale Potain care lu- del de macara-turn modularã con- MARCOM RMC ’94 din Otopeni;
creazã la acest proiect este formatã tractatã pentru acest proiect, are o www.marcom.ro.

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 61


062-064 management petrea TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:35 PM Page 62

M A N A G E M E N T T E H N O LO G I C

Importanøa creativiãøii în realizarea


echipamentelor tehnologice
pentru construcøii ši forme de
manifestare a creativitãøii
Conf. dr. ing. Ioan PETREA Într-o întreprindere industrialã se desfãšoarã obišnuit douã
Universitatea “Dunãrea de Jos” procese, unul cu caracter repetitiv, iar celãlalt cu caracter
din Galaøi
creativ, inovator. Pe de-o parte, întreprinderea trebuie sã
realizeze produse identice, în funcøie de cerinøele pieøei ši de conformitãøile precizate în
contractele cu beneficiarii, iar pe de alta, ea trebuie sã-ši modernizeze producøia, sã
realizeze noi produse, corespunzãtoare unor cerinøe noi, cu exigenøe sporite. Între activitatea
de rutinã ši cea de inovare, de creaøie, existã un echilibru dinamic, care trebuie sã ducã la
crešterea eficacitãøii firmei, atât în perspectiva apropiatã, cât ši în cea îndepãrtatã. Fãrã
intervenøia factorului creativ, activitatea productivã, la orice nivel s-ar gãsi la un moment dat,
nu va mai corespunde, va fi depãšitã. Procesul descris atinge desãvârširea în cazul
echipamentelor tehnologice pentru construcøii, unde succesiunea inovaøiilor este evidentã.
Toøi factorii implicaøi în proces îi cunosc natura ši štiu cã permanentizarea succesului
fabricanøilor interesaøi are nevoie de inovaøii producãtoare de perimãri.
ficienøa activitãøii unei firme creativitatea este demult o necesi- cu clarviziune ši în mod circum-

E pe termen lung este condi-


øionatã de foarte muløi factori,
dar dacã se cere opinia speciališti-
tate, starea actualã a economiei
mondiale valideazã faptul cã spiritul
creator este o aptitudine necesarã ši
spect, sã ia decizii corecte. Într-un
cuvânt, sã asigure calitatea viitorului
mediu de viaøã al omului. Eforturile
lor sau a oamenilor de stiinøã, aceš- pentru conducerea la nivel superior, de intensificare a creativitãøii se con-
tia vor situa pe primul loc creativita- mai ales în procesul planificãrii stra- fruntã cu douã probleme. Una con-
tea. Este cunoscut faptul cã în øãrile tegice. Conducerea întreprinderilor stã în determinarea imprecisã ši ar-
dezvoltate întreprinderile în care se industriale îši desfãšoarã activitatea bitrarã a creativitãøii. Aša, de exem-
acordã atenøie creativitãøii sunt pre- ši ia decizii în acest paradox în care, plu, ulterior se denumešte ”creatoare”
ferate de ingineri ši lucrãtori bine în acelaši timp, trebuie sã corobo- orice iniøiativã care s-a dovedit a fi
pregãtiøi ši calificaøi. Extrapolând, ti- reze dinamica investiøiilor cu situaøia un succes. A doua problemã este
nerii aleg universitãøile de prestigiu economicã în care s-a ajuns ši sã corelaøia care existã între procesul
cu programe de elitã – cu amestec intensifice activitãøile de perfecøio- de creaøie ši individul creator. Cu
îmbãtãtor de excelenøã academicã nare a produselor. Din acest motiv, toate cã, în majoritatea cazurilor,
ši profitabilitate corporatistã – unde prezenøa inginerilor – absolvenøi de ideile creatoare provin de la un grup
inovaøia tehnicã este declaratã ca universitãøi de real prestigiu – în mic de oameni, se constatã în unele
având rol decisiv în manevrarea ce- sferele decizionale ale industriei, firme o tendinøã spre rigiditate,
rerii de bunuri. Ši metodele cunos- finanøelor ši guvernelor este obliga- prudenøã, suspiciune ši stabilitate,
cute de decizie se bazeazã pe crea- torie, acestora revenindu-le rolul sã deši factorii de conducere susøin
tivitate. Dacã în domeniul marke- creeze ši sã inoveze. Ba mai mult, necesitatea informãrii deschise, a
tingului, al dezvoltãrii produselor, sã genereze evoluøia tehnologicã flexibilitãøii, încrederii ši inovãrii.
62 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009
062-064 management petrea TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:35 PM Page 63

M A N A G E M E N T T E H N O LO G I C

Absenøa unui manageriat cu spirit urmãresc schimbãri substanøiale ši tori privind creativitatea, nivelul de
creativ are adesea drept consecinøã ajung la succes prin modificarea inteligenøã ši condiøiile de educaøie
faptul ca firmele acordã un sens fundamentalã a situaøiei existente. au procentele cele mai mari, în con-
grešit creativitãøii. Frecvent, se con- Deci persoanele cu spirit creativ se secinøã au influenøã asupra tipului
siderã creativi doar indivizii care, deosebesc nu numai prin nivelul de manifestare a creativitãøii.
pentru rezolvarea unei probleme, au creativitãøii, ci ši prin formele de ma- Ambele forme de creativitate au
elaborat unica soluøie adecvatã sau nifestare a acesteia (fig. 1). puncte slabe ši puncte tari ši ambele
care descoperã între factori cunos- De obicei, majoritatea persoanelor sunt necesare pentru eficienøa acti-
cuøi interdependenøele pânã atunci nu se încadreazã exclusiv într-o ca- vitãøii firmei.
necunoscute sau care rezolvã o tegorie sau alta; ei asociazã ele- În multe cazuri, perfecøionarea me-
problemã nerezolvabilã. mente ale ambelor tipuri de mani- todicã, detaliatã a situaøiei existente
De multe ori (în perioada economiei festare a creativitãøii. Existã o scalã asigurã cele mai bune rezultate. În
centralizate) apãreau în întreprinderi largã de manifestãri a stilurilor per- altele, sunt necesare noi soluøii ino-
idei de valoare a cãror realizare nu soanelor de creaøie. În general, fe- vatoare ši noi direcøii. Atât adaptivii,
era pusã în practicã sau, în cazul în meile fac parte din categoria adap- cât ši inovatorii contribuie la succe-
care era pusã dupã câøiva ani, pro- tivilor, iar tinerii sunt mai inovatori sul firmei, iar soluøiile adaptive se
dusele erau deja uzate moral. Ši nu decât cei mai în vârstã. confruntã cu noile situaøii, pãstrând
pentru cã nu s-ar fi sesizat ši recu- Este interesant faptul cã cele mai în acelaši timp echilibrul ši valorile
noscut valoarea (în cazurile cele mai mari procente dintr-o sumã de fac- tradiøionale ale firmei.
fericite) ši utilitatea ideii, ci pentru cã
nimeni nu îndrãznea sã-ši asume
responsabilitatea traducerii în fapte
a acesteia. Rezultã cã, de fapt, nu
creativitatea lipsea, ci inovarea, sub
aspectul ei de stimulare a acøiunii,
adicã de aplicare a ideilor în practicã.
O formulare adecvatã, referitor la
spiritul creativ, ar fi aceea cã ideile
care conduc la rezultate privind efi-
cienøa sau realizarea produsului pot
fi considerate creatoare. Formularea
este orientatã pe rezultate, accen-
tuând criteriile mãsurabile ši evalu-
ând totodatã acøiunile creatoare pe
care beneficiarii, de obicei, le des-
considerã, pentru cã sunt mai puøin
interesante decât ideile revelatoare.
Creativitatea apare sub douã forme:
existã adaptivi (realizatori) ši elabo-
ratori de idei (inovatori). Realizatorii
abordeazã o problemã punând în-
trebarea: ”Cum se poate îmbunãtãøi
situaøia?” Ei preferã soluøiile care
produc cele mai mici schimbãri ši
pe care sã le aplice în cadrul limi-
telor existente. Inovatorii, în schimb,

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 63


062-064 management petrea TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:35 PM Page 64

M A N A G E M E N T T E H N O LO G I C

fost ši este proiectantul ši producã-


FORMELE DE MANIFESTARE A CREATIVITÃØII torul bunurilor ši serviciilor cerute de
Fig. 1
societate, actualmente, în øãrile civi-
ADAPTIVI INOVATORI lizate, este considerat apãrãtorul ši
Disciplinaøi, preciši, metodici Tendinøã spre soluøii neobišnuite pãstrãtorul vieøii ši mediului încon-
Se ocupã de rezolvarea ši nu de Descoperã problemele ši modul lor jurãtor. Cu alte cuvinte, viitorul este al
descoperirea problemelor de rezolvare inginerilor. În øara noastrã se pune
Pun sub semnul întrebãrii puøin preø pe aceastã pretenøioasã
Tind spre finisarea situaøiei existente afirmaøie, mãrturie stând numãrul
valabilitatea situaøiei existente
Κi aleg mijloacele Nu-ši aleg mijloacele mare de economišti ši avocaøi, care
Au tendinøa de a se ocupa de detalii Nu agreeazã munca de rutinã nu prea au front de lucru. Fãrã în-
Nu au nevoie de consens ši nu-i doialã, exigenøele sunt foarte mari
Lucreazã cu succes în grup faøã de inginerul zilelor noastre. El
preocupã aløi oameni
trebuie sã se pregãteascã asemã-
Persoanele cu concepøii ši gândire flexibil. Direcøii ca: asigurarea efici-
nãtor celui din øãrile dezvoltate pen-
tradiøionalã nu trebuie considerate enøei firmei, activitatea stabilã, nece-
tru a juca rolul-cheie în etapa actua-
opuse celor cu spirit creativ. Adesea, sitã personal bine instruit, adaptiv.
lã, dobândind un orizont larg de ve-
calea optimã o reprezintã metodele De exemplu, pentru domeniul mo-
deri, care îi va permite sã-ši valorifice
adaptive pentru rezolvarea unor dernizãrii ši dezvoltãrii produselor
aptitudinile. (În America, studenøii
probleme care tind spre minima- corespunde tipul inovativ; ideile noi
care se duc la o universitate nu merg
lizarea schimbãrilor. sunt esenøiale în aceastã activitate.
Ši inovatorii au un rol important. Aces- Tipul adaptiv este mai adecvat pen- doar pentru a lua o diplomã; ei se
ta se poate interpreta cel mai bine tru conducerea activitãøilor în care duc – tradiøie proprie mentalitãøii
pe baza modelului Kuhn, conform dezideratul este perfecøionarea, or- americane – sã înveøe, sã-ši împli-
cãruia evoluøia teoriilor stiinøifice are ganizarea, menøinerea funcøionãrii neascã visul: sã înfiinøeze o com-
loc astfel: noua idee apare brusc, ca fãrã impedimente a sistemului. panie, sã se îmbogãøescã, sã-ši lase
fulgerul ši o înlocuiešte pe cea ve- În consecinøã, firmele care obøin amprenta pe istoria tehnologiei ši,
che, obišnuitã. Aceastã sclipire este rezultate mai bune sunt cele care poate, sã schimbe lumea, cum, de
o consecinøã a noilor informaøii, care sesizeazã esenøa personalitãøii ši a altfel, numeroši absolvenøi au reali-
este mai adecvatã noii teorii decât tipului de creativitate caracteristicã zat). n
ideea anterioarã. Conform acestei persoanelor, pentru cã astfel vor pu-
afirmaøii, rolul inovatorilor se accen- tea adopta comportamentul adec- BIBLIOGRAFIE
tueazã când în firmã apar simptome vat rezolvãrii anumitor probleme, 1. John Battelle – Fenomenul Google,
neliništitoare (reducerea beneficiilor, avându-se în vedere cã tot mai mult Ed. Orizonturi, 2008 Bucurešti
a nivelului tehnic, diminuarea vânzã- cunoštinøele înlocuiesc capitalul ši 2. Petrea, I. - Inventica, mijloc de
rilor) care relevã necesitatea noilor resursele materiale ca motor al acti- competitivitate în fabricarea de
metode, a schimbãrilor fundamen- vitãøii economice. echipamente tehnologice pentru
tale. Formele diferite de manifestare În acest context, inginerul trebuie construcøii, în Revista de Unelte ši
a creativitãøii impun conducerii fir- considerat un profesionist adaptabil Echipamente, nr. 11, noiembrie 2007
mei sã punã în mod conštient an- ši un literat tehnologic. Aceste douã 3. Petrea, I. - Inovarea, factor de
gajaøii cu spirit creativ în situaøii în caracteristici îl situeazã într-o poziøie progres pentru întreprinderile mici ši
care sã contribuie la rezolvarea dife- avantajoasã pentru a influenøa nu mijlocii, în Revista de Unelte ši
ritelor probleme. Aplicarea unor di- numai sectorul producøiei resurselor Echipamente, nr. 3 (103), martie 2009
recøii strategice, precum dezvoltarea materiale ši fabricaøia, dar ši sectoa- 4. Popescu-Neveanu, P. - Studiul
ponderatã, contracararea crizei, ex- rele mai puøin tradiøionale pentru el, atitudinilor creative la ingineri ši
tinderea controlatã a domeniului de precum finanøele, gestiunea, expor- proiectanøi, în ”Revista de psihologie”,
activitate, necesitã personal inovator, turile. Dacã, tradiøional, inginerul a nr. 1, 1977

64 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


065 ATLAS COPCO BUC:65 8/11/2009 1:35 PM Page 65
066-067 noutati Atlas Copco TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:36 PM Page 66

N O U T Ã Ø I

Atlas Copco este prima companie


care oferã compresoare certificate
cu „consum practic nul de
energie” – gama „Carbon Zero”
Antwerp, Belgia, 30 iunie 2009. Divizia Oil-free Air a Atlas Copco a anunøat cã gama sa ZR
de compresoare de aer fãrã ulei, rãcite cu apã, cu sisteme încorporate de recuperare a
energiei, este prima din lume care a primit certificarea TÜV pentru un „consum nul de
energie” la condiøii specifice de funcøionare. S-a demonstrat cã 100% din energia electricã
absorbitã se poate recupera sub formã de apã cladã. Cu aceste compresoare „Carbon
Zero”, industriile care utilizeazã cantitãøi mari de apã caldã, precum industria alimentarã ši a
bãuturilor, industria produselor lactate, industria celulozei ši hârtiei, industria farmaceuticã,
industria chimicã ši petrochimicã, centralele electrice, camerele curate ši industria textilã, pot
realiza economii semnificative la factura la energie electricã.

conomisirea energiei la siste-

E mele de aer comprimat este


deosebit de importantã, deoa-
rece consumul de energie reprezintã
în mod tipic 80% din costurile de ex-
ploatare ale unui compresor. În timp
ce sistemele de aer comprimat sunt
responsabile pentru circa 10% din
consumul industrial de energie,
aceastã valoare se poate ridica ši
pânã la 40% din factura la elec-
tricitate a unei centrale electrice. Din
acest motiv, Atlas Copco inoveazã de
mai muløi ani pentru identificarea unor
soluøii economice de aer comprimat.
Noua certificare reprezintã încã o
piatrã de hotar în istoria de inovaøie a
Atlas Copco.

„Suntem foarte încântaøi sã putem


oferi clienøilor o soluøie de aer com-

66 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


066-067 noutati Atlas Copco TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:36 PM Page 67

N O U T Ã Ø I

primat care poate recupera energia avea diverse aplicaøii industriale.


consumatã în proporøie de 100%”, a
declarat Stephan Kuhn, Prešedintele Majoritatea industriilor pot utiliza apa
Atlas Copco Compressor Technique caldã pentru încãlzirea spaøiilor,
business area. „În ziua de azi, clienøii dušuri ši alte aplicaøii asemãnãtoare.
noštri se confruntã cu obiective strin- Cu toate acestea, industriile care vor
gente de a reduce emisiile de dioxid avea cele mai multe avantaje sunt
de carbon. Cu compresorul Carbon cele ale cãror procese necesitã
Zero, clienøii pot obøine aer compri- continuu apã caldã ši abur. Utilizatorii
mat practic gratuit, ceea ce contribuie tipici de procese ce necesitã apã
semnificativ la conservarea mediului, caldã ši abur includ fabricile de pro-
dar ši la profiturile realizate.” cesare a alimentelor ši laptelui (opã-
rire, curãøare, sterilizare, topire), indus-
Organismul independent Technische tria celulozei ši hârtiei (în fierbãtor ši ciile includ echipamente pentru aer
Überwachungs-Verein (Asociaøia evaporatoare, dar ši în decolorare sau comprimat ši gaz, generatoare, echi-
Germanã de Supervizare Tehnicã sau fierbere), industria textilã (vopsire, pamente pentru construcøii ši minerit,
„TÜV”) a supravegheat la începutul stabilizarea fibrelor artificiale), industria unelte industriale ši sisteme de
acestui an testarea compresoarelor farmaceuticã (fermentare ši sterili- asamblare, precum ši servicii postvân-
cu šurub rãcite cu apã fãrã ulei, ZR zare), rafinãriile, uzinele chimice ši pe- zare ši de închiriere. În strânsã cola-
55-750, produse de Atlas Copco, trochimice (distilarea aburului, recupe- borare cu clienøii ši partenerii de afa-
echipate cu sisteme de recuperare a rare avansatã, degalvanizare, mapare ceri ši cu 136 de ani de experienøã,
energiei. Procesul de testare a im- termicã), centralele electrice (genera- Atlas Copco inoveazã pentru o pro-
plicat mãsurãtori în timp real ale ener- rea de electricitate), camerele pure ductivitate superioarã. Având sediul
giei electrice absorbite ši ale energiei (umidificare). central la Stockholm, Suedia, extinde-
produse sub formã de apã fierbinte. Apa caldã sau aburul este generat în rea globalã a Grupului implicã peste
Cele douã mãsurãtori au fost apoi mod normal utilizând boilere industri- 160 de pieøe. În 2008, Atlas Copco
comparate. S-a demonstrat cã în ale care consumã energie sau car- avea 34.000 de angajaøi ši venituri de
anumite condiøii de funcøionare, la o buranøi, precum ulei de încãlzire sau 74 de miliarde de coroane suedeze
temperaturã de 40°C ši o umiditate gaz natural. Atunci când se utilizeazã (7,7 miliarde de euro). Aflaøi mai multe
relativã de 70%, se poate recupera apã caldã de la compresor, fie în mod la adresa www.atlascopco.com.
100% din energia electricã absorbitã. direct, fie ca apã preîncãlzitã alimen-
tatã la boiler, consumul de carburant Oil-free Air este o divizie a Atlas Copco
În timp ce compresorul Carbon Zero poate fi redus semnificativ sau chiar Compressor Technique business area.
comprimã aerul, toatã energia elec- eliminat. Aceasta dezvoltã, produce ši comer-
tricã absorbitã este convertitã în Aceasta are ca rezultat economii im- cializeazã compresoare de aer fãrã
cãldurã. Aceastã cãldurã apare la portante de energie. ulei pentru toate tipurile de industrii
diferite componente ale compreso- din întreaga lume în care calitatea
rului. Provocarea constã în preluarea Chris Lybaert, Prešedintele diviziei aerului este vitalã ši compresoare cu
acestei cãlduri de la toate componen- Oil-free Air a Atlas Copco, a declarat: injecøie de ulei pentru aplicaøii mai
tele care reprezintã elementele de „Pe scurt, compresorul Carbon Zero puøin exigente. Divizia se con-
compresie, radiatorul de ulei, rãcitorul oferã clienøilor un dublu avantaj, cu centreazã pe sisteme de optimizare a
intermediar de aer ši rãcitorul final. beneficii enorme pentru mediu ši o aerului ši soluøii pentru aer de calitate
Sistemul încorporat de recuperare a profitabilitate crescutã.” în vederea îmbunãtãøirii suplimentare
energiei circulã apa rece prin toate a productivitãøii clienøilor.
aceste componente ši, în urma Atlas Copco este lider mondial în Sediul central al diviziei ši centrul de
transferului termic, furnizeazã apã cal- furnizarea de soluøii pentru produc- producøie principal sunt situate la
dã la 90°C. Aceastã apã caldã poate tivitate industrialã. Produsele ši servi- Antwerp, Belgia. n

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 67


068-071 noutati ausa TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:36 PM Page 68

N O U T Ã Ø I

AUSA a prezentat la
DEMOPARK 2009 ultimele
inovaøii în domeniul utilajelor urbane
AUSA a prezentat ultimele inovaøii ale produselor sale la DEMOPARK 2009, care a
avut loc în Germania, la Eisenach, între 21 ši 23 iunie. Compania a adus o gamã
largã de utilaje la expoziøie ši, pentru prima datã în Germania, a prezentat noul
vehicul aspirator B 300 H, precum ši noul motostivuitor telescopic, Taurulift T 276 H.

restigiosul târg comercial ger- douã din cele mai cerute vehicule ši profesionalism. Toate aceste utilaje

P man este cea mai mare ex-


poziøie din Europa în dome-
niul utilajelor municipale, grãdinãriei
pentru activitãøi municipale. Avem
mare încredere în noul nostru vehi-
cul de mãturat-aspirat, un utilaj cu
au fost prezentate activ la expoziøia
care a avut un spaøiu de 3.000 mp
pentru demonstaøii practice. „Distri-
ši echipamentului pentru terenurile adevãrat versatil ši productiv”. buitorii noštri au fost invitaøi la
de golf, iar anul acesta s-a întins pe De asemenea, AUSA a prezentat ši standul AUSA pentru a învãøa la
25 de hectare. mai multe dumpere de diverse mã- prima mânã caracteristicile de înaltã
AUSA are o poziøie solidã pe piaøa rimi ši numeroase vehicule multifunc- performanøã ale utilajelor noastre”, a
utilajelor urbane, datoritã gamei largi øionale, foarte cunoscute pe piaøa concluzionat dl. Unkauf.
de vehicule ši aspiratoare stradale germanã, acolo unde produsele
multifuncøionale de ultimã orã, prin AUSA concureazã cu succes muløu- B 300 H – un vehicul de mãturare-
care rãspunde nevoilor unui sector mitã versatilitãøii ši productivitãøii înal- aspirare de mare productivitate
ce pune accent pe utilaje versatile, te. Compania are ši o reøea de dis-
funcøionale, fiabile ši eficiente din tribuøie bine consolidatã în Germania, B 300 H, prezentat de AUSA la
punctul de vedere al costurilor. Utila- cu o capacitate deosebitã de a rãs- Demopark, este un vehicul aspirator
jele AUSA se încadreazã ši în cele punde standardelor înalte de calitate inovator de 3 m³, construit pe struc-
mai stricte standarde de siguranøã,
ergonomie ši de protecøie a mediului.
Expoziøia a adus laolaltã peste 400
de expozanøi pe o suprafaøã de 25 ha
ši peste 28.000 de vizitatori din toatã
lumea. AUSA s-a folosit de aceastã
oportunitate pentru a prezenta în
Germania cele mai noi produse ale
sale: vehiculul de mãturat-aspirat B
300 H ši Taurulift T 276 H.
Jürgen Unkauf, directorul filialei AUSA
din Germania (AUSA Deutschland), a
spus: „Ne ašteptãm la un rãspuns
entuziast al pieøei germane dupã
AUSA - B 300H
prezentarea, pentru prima datã, a

68 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


068-071 noutati ausa TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 69

N O U T Ã Ø I

tura vehiculului multifuncøional M300H. de cabina închisã, cu încãlzire, vizi- Modelul Taurulift T 204 H este echi-
Este un utilaj versatil ši foarte produc- bilitatea panoramicã, scaunul confor- pat cu un motor Kubota V2403, cu
tiv, cu o capacitate de aspirare de tabil pentru pasager, oglinzile retrovi- transmisie hidrostaticã ši šasiu pe
13000 m³/h, trei perii centrale ši un zoare încãlzite, accelerare rpm elec- patru roøi, putând ridica 2.000 kg la o
rezervor de apã de 600 de litri, care-i tronicã, axul de rotaøie etc. înãløime de 4,2 m. Echipamentul
conferã o autonomie sporitã. Acest standard al acestor vehicule constã
utilaj multifuncøional permite utiliza- Motostivuitoare compacte: noul în: joystick, care permite controlul
rea diferitelor accesorii (de la plug de Taurulift T 276 H tuturor funcøiilor; o cabinã retractabilã
zãpadã cu distribuitor de sare la certificatã FOPS/ROPS; 3 moduri de
echipament de curãøare a strãzii) AUSA are o nouã linie de motostivui- conducere; sistem de securitate anti-
care pot fi ušor schimbate între ele, toare telescopice compacte pentru vandalism; scaun ajustabil ergono-
fãcându-l extrem de eficient din orice tip de teren, cu cabinã retracta- mic; centurã de siguranøã; oglindã
punctul de vedere al costului. B 300 bilã ši transmisie hidrostaticã. Dintre retrovizoare; ax de rotaøie ši un sis-
H este un aspirator-mãturãtor agil, acestea, notabil este Taurulift T 276 H, tem de avertizare sonorã, printre alte-
manevrabil ši cu un grad ridicat de cu o capacitate de încãrcare de le. În plus, acestor motostivuitoare li
protecøie a mediului. Are un motor de 2.700 kg, la înãløimea maximã de 6,1 m. se poate ataša orice fel de echipa-
ultimã generaøie Volkswagen Euro IV Propulsat de un motor Kubota Turbo ment utilizat pe încãrcãtoarele com-
TDI, cu emisii reduse de CO2 ši con- Diesel V3600T, cu zgomot redus ši pacte, muløumitã sistemului MultiTach.
sum scãzut de carburant. Echipat cu consum scãzut de combustibil, utila- AUSA a fãcut o demonstraøie la
transmisie hidrostaticã ši šasiu pe jul are transmisie hidrostaticã ši šasiu Demopark ši cu motostivuitorul com-
patru roøi, poate ajunge la viteza ma- pe patru roøi care-i permite sã treacã pact de mare performanøã, C 150 H.
ximã de 62 km/h. Confortul opera- peste orice fel de obstacole, la viteza Cu o capacitate de încãrcare de 1.500
torului ši siguranøa sa sunt garantate maximã de 24 km/h. kg la o înãløime de 2,6 m, transmisie

AUSA - T276H

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 69


068-071 noutati ausa TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 70

N O U T Ã Ø I

de întreøinere urbanã, atât pentru


marile oraše, cât ši pentru cele mai
mici. M 300 H are o linie completã de
echipament standard: cabinã încãl-
zitã, uši cu vizibilitate panoramicã,
scaun pentru pasager cu suspensie
pneumaticã, oglinzi retrovizoare în-
cãlzite, acceleraøie rpm electronicã,
ax de rotaøie etc. Echipamentele op-
øionale includ cauciucuri pentru orice
fel de teren, aer condiøionat ši o varie-
tate de sisteme de legãturã.
Un alt vehicul multifuncøional pe care
AUSA a decis sã-l prezinte în
AUSA - M300H
Germania este popularul Task M50,
un utilaj extrem de agil, simplu, robust
hidrostaticã ši šasiu opøional pe în 4 cilindri. Poate atinge viteza ma-
ši ušor, ideal pentru tot felul de lucrãri
patru roøi, la fel ca ši celelalte modele ximã de 60 km/h ši este dotat cu o
de întreøinere ši foarte potrivit pentru
din clasa sa, motostivuitorul este do- transmisie hidrostaticã cu douã vite-
lucrãri pe terenurile de golf (curãøare,
tat cu un set complet de echipamen- ze, pe un šasiu cu patru roøi cu dife-
patrulare sau supraveghere), precum
te standard care includ: cabinã des- renøial stil COMPEN. Datoritã siste-
ši pentru lucrãri de întreøinere, atât în
chisã, scaun ergonomic, joystick ši mului de atašare rapidã LINK, pre-
versiunea diesel, cât ši în cea pe
centurã de siguranøã. cum ši multiplelor accesorii, acest ve-
benzinã. Datoritã šasiului pe patru
hicul poate sã se transforme în doar
roøi, Task 50M are cea mai mare ca-
Lucrãrile de întreøinere municipalã, câteva minute într-un aspirator-mãtu-
pacitate de încãrcare dintre toate vehi-
mai ušoare cu vehiculele multi- rãtor, perie lateralã sau plug de zãpa-
culele din clasa sa, putând duce pâ-
funcøionale AUSA dã, precum ši într-un curãøitor de ma-
nã la 500 kg pe cel mai impracticabil
re presiune sau într-un coš elevator
teren sau urcând pante de 33 de
Vehiculele multifuncøionale AUSA au pentru lucrul la înãløime. Aceastã ver-
grade, încãrcat la maximum. Este
devenit o unealtã profesionalã indis- satilitate îl face sã fie extrem de efi-
propulsat de un motor 28,5 CV ROTAX
pensabilã pentru lucrãrile orãšenešti cient din punctul de vedere al costu-
BOMBARDIER de 400 cc, cu un con-
de întreøinere. Multifuncøionale, de rilor ši foarte potrivit pentru activitãøile
sum redus de combustibil ši transmi-
ultimã generaøie, fiabile ši rezistente,
aceste utilaje sunt ši extrem de ver- AUSA - M50TASK
satile datoritã numãrului mare de
echipamente care li se pot ataša ši
care permit unui singur vehicul sã
efectueze o multitudine de sarcini.
Este ši cazul modelului M 300 H,
adus în douã variante la Demopark,
în versiunea standard ši în cea dotatã
cu o motocositoare cu razã de acøiu-
ne de 4,5 m, idealã pentru peisagisticã.
M 300 H este un vehicul robust ši
multifuncøional, cu o capacitate de
încãrcare de 3.000 kg, este echipat
cu un motor Volkswagen de 100 CP,

70 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


068-071 noutati ausa TCKZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 71

N O U T Ã Ø I

sie CVT. Siguranøa, ergonomicitatea AHG, cu capacitate de încãrcare de tor diesel de ultimã generaøie 105 CV
ši ušurinøa în manevrare îl transformã 850, respectiv 1500 kg, la modelele Kubota cu nivel redus de poluare a
într-o resursã unicã ši de neînlocuit cele mai mari, D 1000 AHG, cu capa- aerului ši fonicã, dar ši un consum
pentru lucrãri de întreøinere, transport citate de încãrcare de 10 tone. Pute- redus de carburant. Este echipat cu
sau alte servicii adiacente. Echipa- rea, mãrimea ši manevrabilitatea un convertor cu rotaøie ši o cutie de
mentul standard include printre altele acestor dumpere pe roøi le permit viteze sincronizatã, cu patru viteze
o structurã de protecøie în patru punc- accesul în aproape orice loc, în cele înainte ši patru pentru maršarier. Uti-
te ROPS, centurã de siguranøã, scau- mai dificile condiøii, fãcându-le preta- lajul iese în evidenøã prin gradul ridi-
ne ajustabile, ax de rotaøie, sistem de bile pentru orice fel de lucrãri de în- cat de siguranøã ši vizibilitate oferite
avertizare pentru maršarier ši oglinzi treøinere. Primele douã modele sunt operatorului, cu un scaun ridicat pen-
retrovizoare. De asemenea, are ši echipate cu transmisie hidrostaticã ši tru šofer, care-i oferã vizibilitate de la
certificat de înregistrare european ca motor 25,3 CV Kubota D 1105. D 85 8,7 metri. Printre altele, echipamentul
vehicul greu pe patru roøi (Heavy AHG are o capacitate de încãrcare în standard pentru D 1000 AHG inclu-
Quad Bike - ATV), ceea ce înseamnã benã de 510 litri, iar D 150 AHG, de de: arcada rabatabilã de protecøie
cã poate circula pe drumurile publice 835 litri. Echipamentul standard inclu- ROPS, sistemul anti-vandalism, sca-
cu viteze de pânã la 60 km/h. de: sistemul anti-vandalism, scaune une ergonomice ši sistem de aver-
ergonomice, centurã de siguranøã, tizare sonorã pentru maršarier.
Dumpere care înfruntã orice con- joystick, arcadã de protecøie rabatabilã
curenøã ROPS, ax rotativ ši oglinzi retrovizoare. AUSA
D 1000 AHG are o capacitate de în-
AUSA a prezentat ši câteva dumpere cãrcare de 10 tone ši rotaøie de des- Fondatã în 1956, AUSA s-a dedicat
cu šasiu articulat, întâmpinate cu en- cãrcare la 180 de grade, la fel ca mo- conceperii, producerii ši comerciali-
tuziasm de profesioništi. Robuste ši dele mai mici din gamã, oferind pro- zãrii de vehicule industriale compac-
eficiente, cu posibilitatea de rotire la ductivitate ridicatã pentru orice fel de te, destinate utilizãrii în servicii urba-
180 de grade pentru golire, dum- activitãøi, datoritã ušurinøei în utilizare, ne, industrie, spaøii verzi, construcøii,
perele prezentate au variat de la cele joystick-ului multifuncøional ši costu- agriculturã ši minierit.
mai mici modele, D 85 AHG ši D 150 rilor reduse de întreøinere. Are un mo- Sediul central al companiei ši platfor-
ma de producøie de 64.000 km² se
aflã în Manresa, Barcelona, Spania,
având sucursale ši în Franøa, Statele
Unite ale Americii, Regatul Unit al
Marii Britanii ši Irlandei de Nord,
Germania ši China. AUSA îši vinde
produsele în peste 70 de øãri prin cei
225 de distributori ši exportã peste
65% din vehiculele pe care le produce.
Calitatea produselor AUSA este certi-
ficatã prin ISO 9001 ši ISO 14001, pe
lângã PECAL 2110, certificat eliberat
de Ministerul Spaniol al Apãrãrii în
conformitate cu standardele NATO. În
2009, pentru al patrulea an consecu-
tiv, AUSA a fost recunoscutã de
„Institutul pentru cele mai bune lo-
curi de muncã” drept fiind una dintre
AUSA - D85AHG
cele mai bune companii pentru care
sã lucrezi în Spania. n
Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 71
072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 72

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Remorci ši semiremorci folosite la


transportul materialelor utilajelor
ši echipamentelor pentru
construcøii ši montaj industrial (II)
Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti

NOOTEBOOM, tendinøa în tran- clienøilor. Nooteboom poate soluøio- transport de utilaje, OSDS, Nooteboom
sporturile speciale [9, 10, 11] na orice problenã de transport, în a stabilit un standard important. Ca
Royal Nooteboom Holding este lider condiøii optime de eficienøã ši sigu- rãspuns la cererea pieøei, semire-
pe piaøa de vehicule pentru trans- ranøã în operarea încãrcãturilor trans- morca OSDS a fost creatã pentru
portul de utilaje ši transport agabari- portate, în controlul costurilor ši mai transportul încãrcãturilor mari, având
tic, cu sarcini care pot atinge 1000 de ales în flexibilitate. o greutate proprie foarte micã. Cu o
tone. Pentru a se menøine în aceas- Distribuitor unic pe piaøa din masã proprie de 7 tone, Nooteboom
tã poziøie, firma Nooteboom include România, CTE Trailers comerciali- ši-a atins cu siguranøã scopul pro-
semiremorci pentru transport aga- zeazã semiremorci care folosesc o pus. Designul unic al semiremorcii
baritic cu 3, 4 sau cu mai multe axe, tehnicã inovatoare pentru transpor- OSDS oferã garanøia unui šasiu ex-
disponibile ši în varianta extensibilã tul de utilaje, vehiculele Nooteboom trem de robust ši puternic ši o plat-
pe lãøime sau pe lungime. Fiecare reprezentând un segment foarte formã de încãrcare de înãløime
dintre ele reprezintã o soluøie de
important pentru piaøa în dezvoltare joasã. Semiremorca OSDS pentru
transport inovativã ši eficientã. Firma
din România. transporturi de utilaje oferã cea mai
oferã consultanøã clienøilor pentru
bunã poziøionare a centrului de gre-
alegerea celei mai bune variante de
Nooteboom. Semiremorca utate ši cea mai bunã distribuøie a
transport în funcøie de situaøiile con-
agabariticã OSDS [9] sarcinii între gâtul de lebãdã ši an-
crete care trebuie rezolvate.
Noua semiremorcã pentru transport samblul de axe. Aceasta este fabri-
Pentru a-ši dezvolta în continuare
utilaje, OSDS, este prezentatã în fig. catã cu ajutorul celor mai moderne
poziøia de lider, Nooteboom se strã-
21a, b ši c [9]. Prin introducerea unei metode de producøie, în noua fabri-
duiešte în permanenøã sã îmbunã-
noi generaøii de semiremorci pentru cã din Wijchen, Olanda. Nooteboom
tãøeascã serviciile ši calitatea oferite.
Gama de produse include semire- Fig. 21a
morci (precum cele cu platformã
joasã, extensibile ši hidraulice, semi-
remorci modulare ši cu platformã de
încãrcare planã) ši remorci, fiecare
dintre ele fiind o soluøie de transport
eficientã, cu un excelent raport cali-
tate/preø. Gama extinsã de vehicule
nu este decât o parte din pachetul
întreg pe care Nooteboom îl oferã

72 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 73

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

oferã clienøilor la un preø foarte com-


petitiv o semiremorcã pentru trans-
port utilaje de înaltã calitate, produsã
exclusiv din componente de marcã.

Fig. 21b

Fig. 21c

Detalii ši opøiuni [9]


Axele ši roøile. Semiremorcile OSDS
pentru transport de utilaje sunt
echipate în mod standard cu axe
SAF cu butuci moderni ši dispozitive
de ajustare automate. Ultima axã
este una autoviratoare. În maršarier,
ea poate fi blocatã atât manual, cât
ši prin utilizarea unei valve electrice.
Roøile sunt jumelate, prevãzute cu jante Gâtul de lebãdã. Acesta a fost opti- ferite. Gâtul de lebãdã are o grosime
din oøel ši sunt echipate cu cauciucuri mizat pentru a se furniza o suprafaøã de doar 185 mm, ceea ce permite
Michelin de tipul 245/70R17.5XXTE2. de încãrcare de lungime optimã. pãrøii anterioare a semiremorcii sã
Axa viratoare. Pentru o manevrabili- Datoritã formei coløurilor, raza de vi- rãnânã jos. Gâtul de lebãdã are în-
tate sporitã ši pentru o uzurã redusã rare rãmâne sub 2,350 mm, în timp clinaøie la spate.
a anvelopelor, semiremorcile OSDS ce lungimea suprafeøei de încãrcare Suspensia ši axa liftatã. Semiremorca
pentru transport de utilaje sunt echi- este mãritã cu 300 mm, lungimea OSDS este echipatã standard cu un
pate cu o axã viratoare. Unghiul de totalã rãmânând aceeaši. Lungimea sistem de suspensie pneumatic
virare al acestei axe nu este mai mic standard a gâtului de lebãdã este Wabco. Cu acest sistem, platforma
de 20 de grade, lucru posibil datoritã de 3800 mm, incluzând consola- de încãrcare poate fi ridicatã ši co-
existenøei unei traverse pe mijlocul faøã de 1200 mm. Aceastã consolã borâtã într-un interval total de 200 mm.
semiremorcii. poate fi extinsã cu 400 mm, dacã Axele din faøã pot fi axe liftate. Pano-
Picioarele de susøinere. Semiremor- este necesar. Semiremorca OSDS ul de comandã este ušor accesibil,
ca OSDS este echipatã în dotare este compatibilã cu autotractoarele fiind amplasat pe lateralul semire-
standard cu picioare de susøinere de tipul (4x2), (6x2) ši (6x4) ši are o morcii.
Just. Cu ajutorul manetei existente, înãløime de cuplare la šaua auto- Platforma spate. Versiunea EB a se-
picioarele de susøinere pot fi acøio- tractorului de 1250 mm. Desigur, sunt miremorcii OSDS pentru transport
nate cu ušurinøã. disponibile ši înãløimi de cuplare di- de utilaje are o platformã de încãrcare

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 73


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:37 PM Page 74

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

cu o ušoarã înclinaøie la spate, pen- semiremorcile OSDS pentru trans- Semiremorca agabariticã OSDS
tru o încãrcare/descãrcare facilã ši port de utilaje sunt dotate standard este soluøia optimã pentru transpor-
sigurã a utilajelor. Aceastã lungime cu protecøie anti-noroi, conform nor- tul utilajelor grele, ea dispunând de
a planului de înclinaøie de 1150 mm, melor UE. mai multe variante de rampe de în-
împreunã cu rampele, asigurã un- Suportul pentru roata de rezervã. cãrcare de utilaje.
ghiul de înclinare optim pentru în- Existã diferite posibilitãøi pentru de- Rampele [9]. Pentru a asigura o
cãrcarea/descãrcarea utilajelor. pozitarea roøii de rezervã, aceasta încãrcare/descãrcare cât mai efici-
Extensia lateralã. Suprafaøa de în- putând fi dispusã sub šasiu sau în entã ši mai sigurã, Nooteboom oferã
cãrcare are o lãøime standard de faøa gâtului de lebãdã. o gamã largã de rampe. Oferta in-
2550 mm ši poate fi extinsã la apro- Plãcuøele de semnalizare. Pentru si- clude rampe cu design, lungime ši
ximativ 3000 mm prin console de guranøã în trafic este esenøial ca lãøime diferite, dupã cum urmeazã:
extensie. Pe fiecare bord lateral al semiremorcile sã fie prevãzute cu - Rampe de 4 ši 5 m. Rampele cu
platformei de încãrcare sunt fixate plãcuøe de semnalizare, dacã încãr- pliere automatã sunt disponibile cu
10 console galvanizate de extensie cãtura depãšešte lateral vehiculul. lungimi de 4 ši 5 m. În combinaøie
de „Gabarit depãšit”. Între console Plãcuøele de semnalizare telescopi- cu platforma de încãrcare înclinatã
se pot introduce bare de extensie ce sunt prevãzute cu un marcaj re- în spate, se obøine o rampã deose-
cu forme speciale. flectorizant ši cu lumini de avertizare. bit de lungã, ce mãsoarã 5,15 sau
Asigurarea încãrcãturii. Sunt dispo- Un girofar poate fi pur ši simplu ata- 6,16 m în lungime. Înclinaøia e de
nibile diverse dispositive pentru asi- šat pe suportul de girofar. Atunci doar 9,5 grade, cu rampã de 4 m, ši
gurarea încãrcãturii. Cârligele pentru când nu sunt folosite, plãcuøele se de 7,6 grade, cu rampã de 5 m;
chingi ši inelele de ancorare pe ferry depoziteazã sub gâtul de lebãdã. - Rampe de 3 m. Acestea se pot
sunt poziøionate lateral, sub šasiu, în Conexiunile aer/electricitate. Toate monta cu înclinaøie de 13 grade;
timp ce buzunarele cu inele pentru conexiunile pentru aer ši electrici- - Rampe din aluminiu cu cârlige.
ancorarea utilajelor se aflã deasupra tate între autotractor ši semiremorcã Dacã rampele sunt utilizate doar oca-
šasiului. sunt dispuse pe unitatea central de- zional pentru încãrcarea semiremor-
Încãrcarea pe gâtul de lebãdã. Se- tašabilã din faøa gâtului de lebãdã cii, rampele de aluminiu cu cârlige pot
miremorca OSDS este idealã pentru (fig. 22). constitui o alternativã excelentã;
încãrcarea de utilaje pe gâtul de Fig. 22
- Operaøiile hidraulice. Pentru a
lebãdã. Rampele se ancoreazã într- putea plia/întinde rampele ši pentru
un suport „U” galvanizat, demon- a le modifica lãøimea, existã o pom-
tabil, amplasat în spatele gâtului de pã electro-hidraulicã integratã în
lebãdã. În funcøie de gâtul de lebã- šasiu. Diferitele funcøii ale rampelor
dã pe care sunt folosite rampele, sunt controlate prin telecomandã cu
suportul în formã de „U’ poate fi Iluminarea. Semiremorcile OSDS cablu. Cablul poate fi conecat la
montat în douã poziøii diferite. Gâtul pentru transportul utilajelor au ca spate, atât în stânga, cât ši în dreap-
de lebãdã înclinat ši rampele asigurã dotare standard un sistem de ta semiremorcii.
un unghi al pantei de acces extrem iluminare ISO de 24 voløi (prize de
de redus, încãrcarea utilajelor pu- curent, cu doi poli N+S). Sistemul de Versiuni diferite. Toate rampele
tându-se astfel efectua sigur ši ušor. iluminare „Hela Easy Connect” este sunt disponibile cu lãøimi diferite, de
Depozitarea pentru stâlpi. Platforma extrem de eficient ši corespunde la 780 pânã la 1250 mm. Podeaua
de încãrcare poate fi echipatã cu normelor ADR. Semiremorcile au, de rampei poate fi echipatã (în afarã de
buzunare în care se întroduc stâlpi asemenea, iluminare pentru plãcu- lemn) cu grilaj de oøel galvanizat,
galvanizaøi. Opøional, se poate co- øele de înmatriculare, marcaje latera- dacã este nevoie de un surplus de
manda un suport de stâlpi care sã le reflectorizante cu LED ši ali- tracøiune la încãrcarea utilajelor pe
fie montat pe peretele frontal. mentare pentru girofarul din spate. platforma de încãrcare a semiremorcii.
Protecøia anti-noroi. Pentru o sigu- Extinctorul. Este montat pe un su- Se pot fixa ši picioare de susøinere
ranøã mai mare în timpul deplasãrii, port sub gâtul de lebãdã. suplimentare în partea din spate a

74 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:38 PM Page 75

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

platformei de încãrcare pentru a II. Multitrailere, trailere cu destinaøii Fig. 28


avea o stabilitate sporitã atunci când multiple [12]. În fig. 25...33 sunt pre-
rampele trebuie sã suporte încãrcãri zentate diferite soluøii de utilizare mul-
extrem de grele. tiplã a multitrailerelor Nooteboom [12].
Fig. 27
Soluøii pentru trailerele ši semitrai-
lerele fabricate de Nooteboom:
I. Semiremorca cu 4 semiaxe cu
încãrcare micã pe sol (fig. 23 ši 24)
[10]. Este soluøia idealã pentru
transportul utilajelor. Aici sunt cuprin-
se semiremorci normale OSD-73-04
(S) ši extensibile OSD-73-04v (S).

Fig. 29

Fig. 23

Fig. 30

Fig. 24
Fig. 31

Fig. 25 Fig. 26

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 75


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:38 PM Page 76

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 36 Fig. 39

Fig. 37 Trailerele prezentate în fig. 37 ši 39


Fig. 32
sunt cu 2 ši 3 axe. Ele sunt prevãzute
cu semiosii de tipul Pendel-X [3].

- Eurotrailere cu platformã de încãr-


care foarte joasã [13]. Pe astfel de
vehicule sunt transportate: utilaje de
construcøii, mašini agricole (fig. 40 ši
Fig. 38
44), recipienøi de mari dimensiuni (fig.
Fig. 33 41), construcøii de diferite tipuri (fig.
42), excavatoare, staøii de sortare etc.
III. Eurotrailerele Nooteboom sunt Fig. 40
trailere joase folosite pentru trans-
portul unor sarcini înalte, grele sau al semiremorci cu 2, 3 ši 4 axe, pentru
unor sarcini grele ši voluminoase, transportul echipamentelor specia-
cum ar fi cele reprezentate de uti- le, al utilajelor de construcøii sau al
laje pentru construcøii. În fig. 34…37 corpurilor cilindrice de lungime mare,
sunt prezentate diferite tipuri de care se transportã pe trailere joase [13]:

Fig. 34 Fig. 41

Fig. 42

Fig. 35

Fig. 43

76 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:38 PM Page 77

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 44
- Euroconfiguraøii posibile de semi-
remorci Nooteboom [13]:
a) semiremorci cu pod fixat între
gâtul de lebãdã în faøã ši modulul
din spate. Podul de transport poate
fi fix sau extensibil pe lungime (fig.
51 ši fig. 52);
- Semiremorci Euro joase cu axe
Fig. 51
pendulare-X [13]. La acestea, încãr-
cãtura transportatã constã în: exca-
vatoare (fig. 45 ši 46) sau macarale
de mare capacitate, agregate ener-
getice, echipamente industriale etc.
Fig. 48
Fig. 45
draulicã necesarã executãrii acestor
manevre. Manometrele de presiune
Fig. 52
ši sistemele de comandã ale insta-
laøiei hidraulice sunt amplasate late-
ral pe gâtul de lebãdã (fig. 50) [13].
Pentru cuplarea platformei de trans-
port se folosešte în mod curent gâ-
tul de lebãdã (fig. 47), dar se poate
folosi ši o soluøie intermediarã de re- b) semiremorci cu pod extensibil, cu
Fig. 46 zemare a gâtului de lebãdã pe o se- înãløimea podelei faøã de sol de 33
miremorcã scurtã, denumitã Dolly cm ši, respectiv, de 22 cm (fig. 53);
(fig. 55). Acest tip de soluøie (arãtatã
- Încãrcarea utilajului se face la
în fig. 55) se aplicã în cazul în care
nivelul platformelor coborâte pe sol.
încãrcarea pe šaua autotractorului
Legãtura podului de transport la ša-
este prea mare, iar ea trebuie redu-
ua atotractorului se face cu ajutorul
sã pentru a evita apariøia unor uzuri
gâtului de lebãdã care conøine do-
excesive pe šaua de cuplare.
uã perechi de cilindri hidraulici mon-
taøi în construcøia sa (fig. 47 ši 48).
Unii permit înclinarea gâtului de
Fig. 53
lebãdã, iar ceilaløi coborârea urechi-
lor de prindere la nivelul platformei c) semiremorci cu pod de transport
de încãrcare, rezemate pe sol. În fig. extensibil pe lungime ši extensibil
49 este prezentat agregatul moto- pe lãøime, ši anume: pe o singurã
pompã care furnizeazã energia hi- parte sau pe ambele pãrøi (fig. 54).

Fig. 49 Fig. 54

Fig. 47 Fig. 50

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 77


072-078 echipamente sarbu august TKCZ:00-00 macheta rue_basic.qxd 8/11/2009 1:38 PM Page 78

E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Aceste semiremorci se sprijinã la cablu de dimnsiuni mari sau în vari- Axe Semi Low-Loader, The ideal
partea din faøã pe gâtul de lebãdã antã pod de încãrcare cuplat, închis solution for transporting machinery,
sau prin intermediul unei semire- între module (fig. 58 ši fig. 59). n Nooteboom, Trendsetters in Trailers,
morci scurte, denumitã Dolly (fig. 55); Royal Nooteboom Trailers B.V.,
Nederlands
Fig. 55 Fig. 59 11. * * * Nooteboom Trailers for
Special Transport, Multitrailers-Euro-
trailers-Teletrailers, Trendsetters în
Trailers, Royal Nooteboom Trailers
B.V., Nederlands, 2007
Bibliografie: 12. * * * Nooteboom Multitrailer,
1. * * * CTE Trailers, Ne stã în putere. Trendsetters în Trailers, Royal
Unic distribuitor pentru semiremorci Nooteboom Trailers B.V., Nederlands,
d) semiremorci telescopice cu pas, ši suprastructuri Krone, Langerdof, 2007
folosite pentru transportul corpurilor Nooteboom, Faun, 2009 13. * * * Nooteboom Eurotrailers,
cilindrice de dimensiuni mari (fig. 56); 2. * * * Remorcile ši semiremorcile Low-loaders for the transport of high,
Krone pentru transportul materialelor heavy and bulky loads, nooteboom,
de construcøii, CTE Trailer SRL, 2009 Trendsetters in Trailers, Royal
3. * * * Krone, Box Liner, Krone The Nooteboom Trailers B.V., Nederlands,
Trailer Experts, 2008 2007
Fig. 56 4. * * * Fliegl Trailer, Mission Possible, 14. * * * Nooteboom Teletrailer, the
Trailere pentru toate nevoile!. Produ- ideal transport solution for moving
e) semiremorci cu pod de transport cãtor de mašini, Configuraøia unicã long loads, Nooteboom, Trendsettres
combinat, care se pot telescopa pe pentru transporturi profesionale, S.C. în Trailers, Royal Nooteboom Trailers
lungime sau se pot ajusta hidraulic Fliegl SRL, 2008 B.V., Nederlands, 2006
pe lãøime dupã caz (fig. 57); 5. * * * Fliegl Trailer, Mission Possible, 15. * * * Cometto, Industrie Cometto,
Trailere pentru toate nevoile!, Re- S.p.A., Italy
Fig. 57 morci Fliegel pentru transport utilaje, 16. * * * Cometto, Serie 0, High
Remorci ši semiremorci pentru trans- Speed Modular Trailers, Industrie
port utilaje, Producãtor de mašini, Cometto, S.p. A., Italy.
Configuraøia unicã pentru transport 17. * * * Cometto, Serie „4”,
profesional, S.C. Fliegl SRL, 2008 extendable low-bed semitrailers,
6. * * * Langendorf Medias, SRL, Industrie Cometto, S.p.A., Italy
Suprastructuri basculante din oøel 18. * * * Cometto, Flat Bed
cu benã semirotundã basculabilã Semitrailers-Fixed/Extendable,
pe spate, Hardox HB 450 Industrie Cometto, S.p.A., Italy
7. * * * High Tech on weheels, 19. * * * Cometto, MSPE, Self-
f) semiremorci cu pod special. Se fo- Langendorf, Quality leaves a footprint. Propelled Electronic Modules,
losesc pentru transportul rolelor de Langendorf GmbH Industrie Cometto, S.p.A., Italy
8. * * * Powertek Trailers, Bucurešti, 20. * * * Cometto, 1MS-MSPM,Modular
Fig. 58
2009, p. 10 Trailers on Hydraulic Suspensions,
9. * * * Nooteboom, Semiremorcã Industrie Cometto, S.p.A., Italy
pentru transport utilaje OSDS,
Nooteboom, Trendsetters in Trailers,
Royal Nooteboom Trailers B.V.,
Netherlands, CTE Trailers SRL
10. * * * Nooteboom OSD-73-04(S) 4
78 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009
079 poza lunii:000 case_CX.qxd 8/11/2009 1:38 PM Page 79

POZA LUNII
080-081 reviews:reviews 8/11/2009 1:39 PM Page 80

REVIEWS

The new Meva Romanaia an important operator on this important resources from
headquarters market since 1954, currently having Manitowoc, the Potain cranes
over 3,000 customers worldwide. supplier, who must, promptly,
The new Meva headquarters, The Main headquarters is located ensure the service activities,
located on the Capital Belt Highway, near Borgo S. Dalmazzo-Cuneo, technical support and the
is one of the 10 international logistic Italy and it comprises a network of maintenance of an entire cranes
centres of Meva Group and one of dealers in over 60 countries. During fleet, as well as from the airport
the central locations within the the last few years, Cometto has officials, who maintained
company European concept for successfully developed its operational the entire terminal
services providing and renting. international service networks, throughout the works execution.
According to the high requirements focusing, mainly, on its own
of logistic, the new location is technical department, equipped Charles de Gaulle, also known as
equipped with a renting warehouse, with state of the art technology: i.e. “Paris Roissy”, includes 3 terminals,
regeneration plant, training and three-dimensional design, each having several satellites
exposition spaces, as well as an movement simulation, etc. The (except the last terminal, which
administrative and technical Cometto Company and products accommodates only charter flights),
department. are exclusively represented in and a large area with restaurants,
Romania by Powertek Trailers bars, shops, plus bank services
The Bosch Blue professional (www.powertek-trailers.ro). centres and business centres.
tools was awarded “The most
innovative brand - 2009” tiles The investments in infrastructure Constructions anchorage drilling
shall the constructions market equipments and machineries
The Bosch Blue professional tools The German KLEMM Bohrtechnik
brand was awarded with 14 “Plus X Although we are experiencing an Company, part of the BAUER Group
Awards”, receiving “The Most economic crisis, according to the singe 1998, is leader in the
Innovative Brand – 2009” title, constructions domain experts, the development de production of
granted by Media Society Networks, constructions market will register a machineries for the anchorage
the most impressive technology, significant growth this year. The drilling technology, micro-pilots
sport and life stile competition in main factor, “guilty” of this growth drilling technology and the cement
Germany. This year ceremony has shall be the structural funds slurry injections, designed to
presented the conclusions of an accessing, especially with regard to increase the carrying capacity of the
impartial jury, composed of 13 the transport infrastructure. But, the soil structure. Complying with the
members selected from among actual visible results shall be current requirements regarding the
speciality journalists and top field obtained only if the deciding factors alternative energetic resources
figures. will manage to facilitate the identification and exploitation,
financing, as well as the execution. KLEMM has developed a series of
Cometto – worldwide leader in new equipments, specialised in
the production of trailers and 10 Potain cranes support the geothermal energy tapping drillings.
semi-trailers designed for expansion of France largest
oversized transport airport CraneSTAR has won the golden
medal
Cometto (Italy), worldwide leader in A fleet of 10 Potain modular tower-
the production of trailers and semi- cranes, from the Topless and Topkit CraneSTAR, the Satellite
trailers designed for oversized classes, are working on this project. Management System for the
transport, is a pioneer in this It is a very large project, of an Manitowoc cranes fleet has won
domain. This company has been impressive capacity, which requires the golden medal at the M2M

80 Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009


080-081 reviews:reviews 8/11/2009 1:39 PM Page 81

REVIEWS

“Magazine’s Value Chain” Awards. free air compressors, cooled with depending on the used material
The M2M (Machine to Machine) water and with power recovery types and the executed works. In
Magazine is the only print incorporated systems, is the first such cases, it is useful to have a
exclusively, dedicated to the class in the world to receive the TUV single equipment, which can
technologies of machine to authorization for “zero power execute any of the welding
machine communication, consumption” under specific procedures. The multi-procedure
addressing and promoting the operation conditions. It has been welding equipments have such an
continuous development and the proven that 100% of the absorbed ability. The already published articles
value of the communication electric power can be recovered as have mentioned the existence of
systems from different industry hot water. the multi-procedure equipment,
domains. without analysing them in detail.
Interprima has launched a new This article discusses the subject
Strength. Accuracy. Efficiency - class of economic and matter regarding the multi-
Terex Excavators whisperized current generators: procedure welding equipments and
Energy urban their applications.
Powertek Company, the Terex June 2009: Under the Energy label,
representative in Romania, is Interprima has introduced a new Tow-trailers and semi tow –
supplying versatile equipments, a class of current generators – Energy trailers used for the transportation
professional service network, which, urban, with power capacity between of construction and industrial
promptly covers the entire country, 10 – 16 kVA, a power source for mounting materials, machineries
as well as customized financial individual residences, houses and and equipments
consultancy. Terex, a company farms.
which includes over 50 brands and This new class is whisperized, Royal Nooteboom Holding is leader
worldwide renowned equipments, economic and stands out by its on the market of vehicles for
permanently creates value, and advantageous price and great machineries transportation and
Powertek Company brings this operation autonomy. The Energy oversized transport, with loads up to
value to you. The caterpillar urban class generators re equipped 1000 tone. In order to maintain it self
excavators are becoming with Subaru on-oil engines, having in the leader position, the
increasingly popular: these versatile low fuel consumption, low level of Nooteboom Company includes
machineries are more and more noise and vibrations and low toxic semi tow-trailers for the oversized
frequently encountered on many emissions (according to the EPA transport, with 3, 4 or more axis, also
sites, all over the world, registering provisions, phase II and the CARB 3 available in the length or width
an increase in demand. The provisions). extensible version. Each of them
feasibility and the strength are two represents an innovative and
defining characteristics of the Terex MULTI-PROCEDURE WELDING efficient transport solution. The
excavators. EQUIPMENTS company offers consultancy to
clients in selecting the best
Atlas Copco is the first company The technological equipments used transport version, depending on the
which offers certified for the main welding procedures real situations, which must be
compressors, with “practically (SEI/MMA, MIG/MAG and TIG/WIG), solved. n
zero power consumption” – taken separately, have been
“Carbon Zero” class presented in a series of articles,
published during the previous
Antwerp, Belgium, 30 June 2009. months. Usually, for the execution of
Atlas Copco Oil-free Air Department welding works, the same operator
announced that its ZR class of oil- must apply different procedures,

Revista de Unelte ši Echipamente n august 2009 81


082 talon:talon 8/11/2009 1:39 PM Page 82

" TALON DE ABONAMENT


Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OFERTA DE PUBLICITATE PENTRU 2009:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: S.C.HIPARION MAGAZINES SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
Doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši Echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
Denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
Domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
Numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
Departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
Adresã: Strada..............................................Nr...... Bloc....................
Sc........... Etaj.......Ap.............................................................................
Localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre S.C. HIPARION MAGAZINES SRL, CIF RO 16545284 500 Euro/apariøie;
cont RO32BTRL04801202811571XX Banca Transilvania, Sucursala Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
Chibrit. În preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
Atenøie!!! Nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii
unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................
cop3 casamearo:COP3 8/11/2009 1:39 PM Page 83
cop4 CASE:COP4 8/11/2009 1:40 PM Page 84