Sunteți pe pagina 1din 156

JOYCE WADE

Simbolul

dragostei

JOYCE WADE Simbolul dragostei ALCRIS

ALCRIS

Capitolul 1

– Probabil c` tu cuno[ti mult` lume aici.

– Nu prea, ca s` nu mai vorbim de faptul c` \ntr-un an [i jum`tate s-au f`cut cu siguran]` o serie de schimb`ri.

– La Beatlie's? Glume[ti! exclam` Wendy Fletcher

ridicându-[i gulerul paltonului pentru a se ap`ra de vântul

care b`tea cu putere printre cl`dirile spitalului „Prin]esa Beatrice“ din sudul Londrei. Dac` \mi aduc bine aminte, ai plecat la pu]in timp dup` sosirea mea aici. Rosalind Marov se \ncrunt`:

– E \ntr-adev`r ciudat cum se estompeaz` amintirile când e[ti luat de vâltoarea vie]ii cotidiene.

|ncerc` f`r` spor s`-[i aduc` aminte fe]ele [i locurile.

– Cu siguran]`, altfel ar fi stat lucrurile dac` mi-a[ fi

f`cut studiile aici, dar n-am r`mas \n acest spital decât [ase

luni, pe durata stagiaturii la maternitate.

– Oricum, cred c` ai r`mas cu o bun` impresie despre el

dac` ai concurat pentru postul de asistent` pentru serviciul

de chirurgie atunci când s-a deschis sec]ia de ORL.

6

JOYCE WADE

– Da, a[a este. Am fost cucerit` de sensibilitatea [i

eficien]a personalului. Rosalind zâmbi când trecu prin dreptul c`m`ru]ei portarului.

– Claude mai este aici? El [tia \ntotdeauna totul [i rezerva lui de timbre era inepuizabil`. Puteai s` contezi pe el \n orice situa]ie.

– Da, Claude ne-a r`mas fidel, dar ai grij`, dac` nu e[ti

atent`, \n cinci minute via]a ta nu va mai avea nici un secret pentru el. Are o tehnic` formidabil` s`-i trag` pe oameni de

limb`! o asigur` Wendy. Arunc` o privire spre perdeaua l`sat`.

– Probabil c` este la intern`ri, continu` Wendy. |n orice caz, cred c` va fi furios la culme c` te-a ratat! Cele dou` tinere intrar` \n camera infirmierelor.

– Apropo, pavilionul pentru b`rba]i a fost terminat? Sau

al nostru este invadat de vizitatori ilegali? se interes`

Rosalind zâmbind.

– La noi au acces numai studen]ii \n medicin`, stagiarii [i

[efii de clinic`. Studen]ii nu au dreptul s` intre aici dup` ora unsprezece seara. Ca [i cum nu s-ar putea \ntâmpla atâtea [i \nainte de asta! Po]i s` te \ntâlne[ti cu o gr`mad` de lume, dar din lips` de timp, n-am mai acceptat o invita]ie de un car de ani. Asta fie din cauza g`rzilor, fie din cauz` c` dup` ziua de lucru nu-mi mai doresc decât s` fac un du[ [i s` m` bag \n pat, dup` ce ajung acas`. Deodat`, Wendy Fletcher o privi atent` pe \nso]itoarea ei. Zvelte]ea, bogatul p`r blond [i ochii mari, negri ai lui Rosalind o f`cur` s` regrete rotunjimile care o caracterizau pe ea \n prezent.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

7

– Trebuie neap`rat s` m` apuc din nou de tenis, pân` nu m` fac ca o balen`!

– Bun` idee! exclam` cu entuziasm Rosalind. Am jucat

foarte des \n ultimul timp [i a[ vrea s` conitnuu. Dac` \mi

aduc bine aminte, exist` ni[te terenuri bune aici.

– O s` se g`seasc` [i unul pentru noi.

Deodat`, se auzi o sonerie strident`.

– Ai fost la infirmiera [ef`? o \ntreb` Wendy. Biroul ei se

afl` \n cl`direa principal`. Ne vedem mai târziu, tot aici. Nu cunosc num`rul camerei tale, dar cu siguran]` va fi men]ionat pe panou. Oricum, sunt bucuroas` c` te-am \ntâlnit din nou. Wendy Fletcher disp`ru \n direc]ia camerei de urgen]`, pentru a ajunge la sec]ia de pediatrie unde lucra. Rosalind

o urm`ri cu privirea, apoi se sim]i dintr-o dat` intimidat` ca

o pacient`. |n`l]` din umeri [i d`du la o parte o [uvi]` de p`r blond care-i sc`pase din elastic. Poate ar fi fost mai bine s`-[i aranjeze altfel p`rul pentru \ntâlnirea cu infirmiera [ef`. Dar asta n-avea nici o importan]`, deoarece fusese aleas` pentru competen]ele ei. Era pe punctul de a ocupa un post de o

mare responsabilitate, care i-ar fi oferit o oarecare libertate. Rosalind fu primit` de infirmiera [ef` a spitalului. |ntâlnirea avu loc \ntr-o atmosfer` cordial`.

– Mi se pare c` ai mai lucrat la Beatrice. Mai cuno[ti pe

cineva din spital? Privirea lui Rosalind se opri asupra impun`torului birou victorian din fa]a ei. Cl`direa ini]ial` fusese construit` \n

secolul unsprezece, \ntr-o vreme când oamenii nu se

8

JOYCE WADE

zgârceau atunci când era vorba de calitatea materialelor. |nc`perea era agreabil` [i primitoare. O mochet` ro[ie [i perdelele duble cu desen floral puneau \n valoare mobilierul vechi.

– Da. Pe drum m-am \ntâlnit cu domni[oara Fletcher de

la pediatrie. |n stagiul efectuat la maternitate, am v`zut-o adesea când venea s`-i ia pe sugarii care aveau probleme.

– Ia s` vedem, cine mai este de vârsta ta? reflect` [efa ei.

Eu acord o mare importan]` modului \n care \[i petrece personalul timpul liber. Meseria ta este foarte grea [i ]in neap`rat s` te distrezi \n afara orelor de program. Sper c` ai

ceva prieteni prin zon`, pentru c` [tii foarte bine cât de izolat` te po]i sim]i \ntr-un spital, zâmbi ea. Arunc` o privire fi[ei din fa]a ei. Rosalind Mason, citi ea,

[i-a f`cut studiile \ntr-un a[ez`mânt din provincie, unde nu erau deci nici studen]i, nici stagiari, ca \ntr-un centru spitalicesc universitar cum era Beatrice.

– Te crezi \n stare s` faci fa]` tuturor studen]ilor care se

\nghesuie \n jurul unui bolnav? Te previn c` uneori sunt de-a dreptul enervan]i. |n ochii femeii ap`ru o sclipire de amuzament.

– Cât despre chirurgi, \i vei suporta destul de greu la

\nceputul lunii. Fac treab` bun`, dar sunt plini de toane. |n general, nu prea tolereaz` gre[elile datorate neaten]iei!

– A[a este, dar asta nu m` sperie, \i r`spunse ea cu un aer serios. – |n orice caz, \]i urez s-o ]ii tot a[a, domni[oar`, o aprob` interlocutoarea ei care v`zuse deja o mul]ime de infirmiere frumoase sosind sigure pe ele la Beatrice [i

SIMBOLUL DRAGOSTEI

9

plecând cu inima frânt`

g`siser` un so] printre medicii sau chirurgii spitalului.

– |nainte de a intra \n hora infernal` a meseriei, vrei s`-]i faci un aranjament anume referitor la plec`ri [i concedii? „|ncearc` \n fel [i chip s` afle dac` am un prieten“, \[i spuse tân`ra.

– Deocamdat` n-am luat nici o hot`râre, doamn`.

[i nu am nici o leg`tur`

sentimental`.

– Ca s`-]i spun sincer, m` uime[ti. Stai lini[tit`, n-am de

gând s` m` amestec \n via]a ta personal`, dar atunci când o infirmier` calificat` intr` la Beatrice cu referin]e bune, am

vrea s-o p`str`m. Din p`cate, oft` ea, foarte adesea \[i \ncep activitatea cu entuziasm [i \ntr-o bun` zi, se \ndr`gostesc [i ne p`r`sesc pentru a se c`s`tori!

– Oh, v` asigur c` mie nu mi se va \ntâmpla a[a ceva. Tot

ce-mi doresc este s`-mi exercit profesiunea pas`rea cerului.

Tân`ra \[i opri privirea asupra figurii prietenoase a infirmierei [efe [i sim]i nevoia s` se confeseze.

– Atunci când m-am angajat pentru prima oar` \n spital, am f`cut o gre[eal` fatal`, ata[ându-m` de un bolnav.

Nimeni nu m` prevenise de riscurile care m` p`[teau. Mila poate duce uneori la lucruri primejdioase. Zâmbetul pl`cut al [efei ei o \ndemn` s` coninue. Cel pu]in nu o condamna pentru ce f`cuse, \[i zise Rosalind.

– Fiind convins` c` voca]ia mea era aceea de a r`mâne \n

liber` ca

Familia mea nu locuie[te \n Anglia

sau radiind de fericire dup` ce-[i

preajma acelui bolnav, eram gata s`-mi las serviciul [i s`-l urmez. De fapt, suferea de o boal` incurabil` [i chiar \n ziua

10

JOYCE WADE

plec`rii \ntr-o cas` de odihn`, a f`cut o criz` \ngrozitoare [i

a murit \n câteva ore. Am \n]eles atunci c` o luasem pe un

drum gre[it. Ziua cu pricina trecuse foarte repede, c`ci trebuia s` am grij` [i de al]i pacien]i. Seara, când am

ca o simpl`

telefonat la familia lui, am fost tratat`

infirmier` care fusese atât de dr`gu]` s` se intereseze de ei.

– Au avut dreptate, spuse [efa ei.

– A[a este. Munca [i trecerea timpului m-au ajutat s` uit

cele \ntâmplate. |n prezent, nu m` simt \n stare s` mai trec printr-o asemenea p`]anie. – |ntr-o bun` zi, vei cunoa[te [i tu marea dragoste,

domni[oar`. Nu renun]a la o via]` sentimental` normal` din cauza unei iubiri nefericite! Toate trecem prin

asemenea \ntâmpl`ri mai devreme sau mai târziu. Sunt convins` c` exist` undeva un b`rbat puternic care va fi

sensibil la farmecul t`u

Oh, poate c` n-o s`-l \ntâlne[ti

aici, dar e posibil s`-l g`se[ti printre medicii chirurgi sau [efii de clinic` ai spitalului, nu se [tie niciodat`!

– Apropo, cine conduce sec]ia de ORL?

dac` nu chiar din

\ntreaga lume! Pionierii minuna]i care au ie[it la pensie \n urm` cu câ]iva ani au deschis tinerilor calea spre progres.

– Cei mai buni speciali[ti din Anglia

– S-a vorbit mult despre aceast` sec]ie renumit`.

– |ntr-adev`r, cercet`rile au descoperit metode revolu]ionare \n acest domeniu. A[a cum poate [tii, echipa noastr` de chirurgi a pus la punct o metod` de microchirurgie cu ajutorul microscopului biocular. Rezultatele sunt uimitoare, o s` vezi. Asta nu \nseamn` c` nu se fac [i opera]ii obi[nuite, cum ar fi acelea de scoatere

a amigdalelor sau a polipilor.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

11

– Toate astea mi se par foarte interesante! Când voi intra \n sala de opera]ii?

– Mâine. Pân` atunci, te sf`tuiesc s` iei leg`tura cu

colegele tale. Blocul operator este \nchis ast`zi [i ele vor

veni cu tine s` vizitezi noul loc de munc`. Dup` aceea, nu uita s` te relaxezi, \i aminti ea ridicându-se de pe scaun, \n semn c` \ntrevederea luase sfâr[it.

– M` duc s`-mi \mbrac uniforma [i apoi voi ajunge \n sec]ia mea.

– Oh, \nc` ceva. Din când \n când, apar diverse

ne\n]elegeri \ntre medici [i infirmiere. Unii \[i practic` meseria [i \n afara orelor de program [i se servesc f`r` nici o jen` din materialele [i medicamentele spitalului. Evident, acest lucru este interzis.

– Chiar atunci când este vorba despre un [ef?

– Mai ales \n acest caz! se indign` \nso]itoarea ei. Ei

cunosc regulile, la fel ca [i ceilal]i. E bine s` anun]i persoana

responsabil` cu materialele sanitare dac` observi ceva de genul acesta. |ncepu s` râd` cu poft`.

– Nu te speria! To]i \ncearc` m`car o dat`, dar renun]`

repede datorit` vigilen]ei personalului. Evident, exist` \ntotdeauna [i recidivi[ti. |n sec]ia ta medicii sunt \n afar` de orice suspiciune, dar nu se [tie niciodat`! Fii foarte atent`, pentru c` echipamentul sofisticat cu care lucreaz` este foarte scump! Rosalind porni \ncet pe aleea care ducea spre camera infirmierelor. |n parcare, situat` \n apropierea intr`rii urgen]elor, st`teau aliniate ma[inile medicilor, ale

12

JOYCE WADE

vizitatorilor [i inevitabila colec]ie de modele de epoc` pe care le etalau adesea unii medici sau [efi de clinic`. |i atrase aten]ia o limuzin` neagr` parcat` \n pavilionul spitalului privat. Din astfel de ma[ini coborau \n fiecare zi o mul]ime de oameni \n fa]` la Beatlie's. |n aceea[i clip`, o cabriolet` lung` [i str`lucitoare se apropie [i se opri \n spatele acesteia. Din ea ie[i un b`rbat \nalt, \mbr`cat \ntr-un costum gri \nchis cu o croial` perfect` [i cu o cravat` de culoare gri- perl`. Rosalind observ` imediat aspectul atletic al necunoscutului [i for]a lui controlat` atunci când lu` din portbagaj servieta din piele neagr`. Ca hipnotizat`, ea pornise spre g`rdu]ul din beton care separa cele dou` parc`ri. Individul arunc` o privire la ceasul lui din aur, apoi se uit` la cerul acoperit de nori gro[i [i \[i lu` umbrela din ma[in`. Nu trebuia cu nici un chip ca vreo boare de vânt s` deranjeze ]inuta domnului, \[i spune tân`ra \n sinea ei. Totu[i, privind acea adev`rat` poz` dintr-o revist` de mod`, amuzamentului amestecat cu nervozitate al Rosalindei i se ad`ug` [i un dram de admira]ie. Palele u[oare de vânt \i r`v`[eau [uvi]ele negre ale p`rului [i-i descopereau tâmplele u[or \nc`run]ite. Sprâncenele negre [i dese ascundeau ni[te ochi de un albastru des`vâr[it. B`rbia lui

p`tr`]oas` l`sa o impresie de for]`, virilitate [i

Deodat`, sim]indu-se privit, necunoscutul \ntoarse fa]a spre Rosalind [i privirile li se \ntâlnir`. Luat` prin surprindere, fu nevoit` s` se sprijine de gardul dintre cele dou` parc`ri. Se sim]ea extrem de sl`bit`, ca [i cum ar fi suferit un [oc puternic. P`rea c` t`cerea care-i \nconjura era

duritate.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

13

purt`torul unui anumit mesaj

promisiunea c` se vor revedea \n alt` parte [i \n alte \mprejur`ri. Individul o v`zu c` zâmbe[te. Con[tient` fiind de examenul la care era supus`, tân`ra infirmier` se \nro[i la fa]`. De ce o zâmbi necunoscuta aceea la mine? probabil se \ntrebase el. Se \ntâmplase f`r` voia ei, \[i explic` ea, jenat` de faptul c` o observase. Atunci, l`s` capul \n jos [i p`rul bogat \i c`zu peste obrajii \n fl`c`ri. Se r`suci pe c`lcâie [i se \ndrept` spre camera infirmierelor f`r` s` se mai uite \napoi. B`rbatul o urm`ri cu privirea pe fata cu siluet` zvelt`, \mbr`cat` \ntr-un taior de culoare vi[inie, cu mersul leg`nat din cauza pantofilor cu toc \nalt, apoi trânti portiera ma[inii [i porni \n direc]ia pavilionului clinicii.

un avertisment [i

***

Noua infirmier` \[i puse uniforma verde, \nchis specific` personalului de la chirurgie. Dup` ce \[i strânse p`rul la baza cefei, \[i aranj` cu u[urin]` boneta pe cap. Nu mai sem`na aproape deloc cu tân`ra elegant` c`reia \i pl`ceau pantofii cu tocul \nalt, hainele \n culori vii [i al c`rei p`r auriu c`dea \n mod natural pe umeri. Catarama de la curea str`lucea. Era un cadou de la m`tu[a ei, la care ]inea foarte mult. Dup` o u[oar` ezitare, deschise o cutiu]` de unde scoase un lan] din argint \mpodobit cu un pandantiv pe care era gravat semnul Yin [i Yang, care simboliza b`rbatul [i femeia.

14

JOYCE WADE

„Ce ciudat c` m-am gândit la el!“ \[i spuse ea \n timp ce [i-l punea la gât. De fapt, acel talisman nu o p`r`sise nici la liceu [i nici la spital, a[adar trebuia s`-l poarte cu ocazia primei zile de munc` la Beatrice.

***

Zgomotul de pa[i r`sun` \n holul uria[ al spitalului, de[i era ora prânzului, când valul de vizitatori de obicei se mai r`re[te. |n schimb, din blocul operator ORL sunetele r`zb`teau mai atenuate. |n sala de opera]ii, domni[oara Stephen se uita la ceas.

– Acum pot s` m` duc la mas`? \ntreb` pansatoarea.

– Fire[te, \i r`spunse Rosalind.

– Sper c` nu lucrezi dup`-amiaza asta.

– Oficial, \ncep de mâine. Dac` vrei s` m`nânci \n tura a

doua, pot s` m` duc eu prima. |n felul acesta, \i voi da cheile domni[oarei Bridges când se va \ntoarce. Domni[oara Stephen \i zâmbi.

– E[ti foarte amabil`. |]i accept propunerea, pentru c`

am de f`cut ni[te cump`r`turi \n West End

adev`r ai chef s` te opre[ti acum. – O pauz` \mi va prinde bine. Datorit` ]ie, practic am terminat de f`cut turul recep]iei! Tân`ra nu-[i exprim` teama pe care o sim]ea la gândul c` va intra singur` \n cantina spitalului [i va vedea zeci de priviri \ntorcându-se spre ea. Dar n-avea de ales, a[a c` se

\ndrept` cu un mers hot`rât spre lift.

dac` \ntr-

SIMBOLUL DRAGOSTEI

15

Acesta se afla la patru. Ap`s` pe buton, dar ledul indic`

faptul c` se oprise la un etaj inferior. Când ap`s` din nou pe buton, liftul cobor\ la parter. Auzi u[ile \nchizându-se cu un sunet sec [i de data asta v`zu c` acesta se \ndreapt` spre subsol. Rosalind oft`. Ar fi ajuns mai repede pe sc`ri, \[i spuse ea. Trecând prin dreptul grilajului cabinei, recunoscu silueta masiv` care parc` ocupa tot spitalul din interiorul acesteia. Convins` c` el n-o v`zuse, Rosalind \[i v`zu de drum. Cufundat \n gânduri, acesta p`rea s` n-o fi observat-o pe infirmiera care se n`pustea pe trepte \n jos. U[or tulburat`, Rosalind se \ndrept` spre cantin`. |n aceea[i clip`, o v`zu pe Wendy Fletcher.

– Bun`! Ce te gr`be[ti a[a? M`nânci \n prima tur`? Ce

noroc c` ne-am \ntâlnit \ntr-un asemenea moment! Nu e deloc pl`cut s` dai piept singur` cu atâtea fe]e noi.

|n timp ce-[i alegeau felurile de mâncare, fetele p`l`vr`gir` vesele. Rosalind se str`duia s` nu se mai gândeasc` la b`rbatul distins cu ochii de un albastru nemai\ntâlnit de ea pân` atunci.

– |]i mul]umesc, Wendy. M`rturisesc c` m` bucur grozav c` e[ti cu mine, pentru c` m` sim]eam \ntr-adev`r intimidat`.

– Hai s` mergem acolo!

Wendy Fletcher ar`t` spre dou` colege care se a[ezaser`

deja la o mas` [i \n câteva minute se trezi conectat` total la via]a spitalului Beatrice.

– Credeam c` Anna va lua masa cu noi ast`zi. A[a face de

obicei când so]ul ei este ocupat la blocul operator. Dup`

aceea, pleac` \mpreun` acas`.

16

JOYCE WADE

– Se spune c` nu e prea recomandabil ca cei doi so]i s`

lucreze \n acela[i loc, spuse Rosalind.

– Nu [i atunci când fiecare din ei lucreaz` \n alt` sec]ie.

Anna era la \nceput la ginecologie. Dup` ce s-a m`ritat, Slade a fost numit chirurg obstetrician [i Anna a trecut la ortopedie.

Rosalind se \ncrunt`.

– Din câte \mi amintesc, [eful de la obstetric` nu era

prea simpatic. M-am \ntâlnit o dat` sau de dou` ori cu el \n timpul stagiaturii, dar nu [tiam c` s-a \nsurat cu vreo tân`r`

Colegele ei izbucnir` \n râs.

– Oh! Pe vremea aceea era vorba cu siguran]` despre

[eful lui Slade Forsythe, dar dup` aceea el a plecat din sec]ie la un spital privat [i Slade i-a luat locul. Mai vine uneori pe aici s` acorde consulta]ii \n cazuri foarte grave. Ca diagnostician, este ne\ntrecut! De altfel, dup` ce-l cuno[ti mai bine, ]i se pare mult mai pu]in antipatic decât pare, spuse una din cele dou` infirmiere.

– Mai opereaz` [i acum aici?

– {i-a p`strat consulta]iile private la spital [i colaboreaz`

cu câ]iva chirurgi. De fapt, \l vedem foarte rar. Acum, Slade supervizeaz` toat` activitatea sec]iei.

– Ce bine trebuie s` te sim]i atunci când faci parte dintr-o

echip` condus` de un om ca doctorul Forsythe, constat` Rosalind cu entuziasm. Apropo, infirmiera [ef` nu mi-a spus

cine e [eful sec]iei de chirurgie ORL. Presupun c` este doctorul Collins.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

17

– Da' de unde! Chiar nu [tii?

– Ce s` [tiu? se mir` Rosalind.

– Doctorul Collins a plecat de mult` vreme [i cel care

i-a luat locul nu prea seam`n` cu cel dinainte, spuse Wendy

amuzat`. Va trebui s` fii foarte puternic` pentru a-i putea rezista.

– Serios?

Wendy \ncet` s` mai râd`.

– Bine\n]eles. E un chirurg excelent, cel mai bun dintre

to]i, dup` p`rerea mea. |n plus, este [i un b`rbat foarte

seduc`tor. Slade Forsythe avea mare succes \n rândurile

personalului feminin

care-l are doctorul Bradford. |n sfâr[it, a[teapt` s`-l cuno[ti

[i \]i vei putea face singur` o impresie. – Eficien]a lui este pe m`sura frumuse]ii? \ntreb` Rosalind zâmbind.

– Da, dar din p`cate pune meseria \naintea oric`ror altor

dar nici nu se compar` cu cel pe

probleme. M` rog, s-ar p`rea c` e o pl`cere s` lucrezi \n echipa lui, aprob` Wendy.

– Atunci, ce anume \i repro[a]i? insist` tân`ra.

– Nu-[i g`se[te nici m`car o secund` liber` pentru vreo

femeie

uniforma verde [i-i execut` comenzile cu promptitudine.

– S` fim serioase, Wendy, mi se pare c` exagerezi pu]in,

o puse la punct una din colege. Este totu[i un om corect, chiar dac` uneori i se \ntâmpl` s` se \nfurie sau s` devin` ner`bd`tor fa]` de tinerele infirmiere care \l idolatizeaz` [i scap` din mân` instrumentele chirurgicale atunci când se apropie de el.

cu excep]ia situa]iei \n care aceasta poart`

18

JOYCE WADE

– Ei bine, dar, Dumnezeule, ce poate s`-mi fac`? S` m`

m`nânce de vie la micul dejun numai pentru c` sunt nou` \n sec]ie? Wendy izbucni \n râs.

– Din nefericire, nu-l vei vedea niciodat` la micul dejun.

|l pasioneaz` chirurgia [i femeile nu-l intereseaz` deloc, dup` câte se pare.

este

Nu cumva este

Cele

trei infirmiere izbucnir` \n râs.

Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur
Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur

Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur [i simplu

Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur [i
Nu, absolut deloc, spuse Wendy. Peregrine Bradford este foarte viril. M`rturisesc c` pe mine pur [i

m` fascineaz`, de[i primesc o mul]ime de propuneri de la al]i b`rba]i. Dup` ce termin` de mâncat, Rosalind se duse \n camera ei s` se pieptene pu]in \nainte de a reveni \n sala de opera]ii. U[ile liftului se deschiser` la etajul dorit, unde atmosfera era extrem de lini[tit`. Tân`ra intr` \n sala instrumentelor chirurgicale. Credea c` o va g`si aici pe infirmiera de gard`, \ns` descoperi una

dintre vitrine \ntredeschis`. Pe masa cu rotile se aflau câteva cutii. Rosalind deveni atent`.

– Domni[oar` Stephen? strig` ea intrând \n sal`.

Domni[oara Stephen vorbea cu ajutoarea de infirmier`.

Ea zâmbi atunci când o v`zu pe Rosalind.

– E programat` vreo opera]ie \n dup`-amiaza asta? \ntreb` ea mirat`.

– Nu, domni[oar`. Doar \i d`deam colegei mele lista cu materialul necesar pentru o fenestra]ie.

– Ah! Instrumentele astea sunt o minun`]ie unde este microscopul chirurgical?

Apropo,

SIMBOLUL DRAGOSTEI

19

– Sunt dou`. Unul este aici, iar cel`lalt \n dulapul din

stânga. Apoi, domni[oara Stephen se uit` la ceas [i ceru voie s` plece.

– Desigur, r`spunse Rosalind. |]i urez o dup`-amiaz`

pl`cut`. Dac` am vreo problem`, m` descurc eu. Ne vedem mâine diminea]`. Tân`ra reveni \n sala instrumentelor [i f`cu inventarul meticulos al penselor minuscule a[ezate \n cutiu]e din inox. Erau \ntr-adev`r ni[te materiale de mare precizie pentru ni[te chirurgi experimenta]i, constat` Rosalind. Ajutoarea de infirmier` o urmase cu o serviet` din piele neagr` ca cele folosite de obicei de c`tre medici, pe care o deschise [i \ncepu s` pun` \n`untru cutiu]ele, verificând cu aten]ie dup` list`. Mirat`, Rosalind pândea mi[c`rile colegei sale. De fapt, ea \ncepea serviciul abia mâine. Pentru o prim` luare de

contact, ar fi fost preferabil s` nu pun` \ntreb`ri, ci doar s` observe, \[i spuse ea. Când termin`, infirmiera oft`.

oricum, el a luat deja

– Sper c` n-am uitat nimic microscopul.

Apoi ajutoarea ridic` ochii spre Rosalind bucuroas` \n sinea ei c` se eliberase de o corvoad` care-i revenea de acum \ncolo nou-venitei.

– Cine a \mprumutat microscopul? nu se putu ab]ine s`

\ntrebe Rosalind. Nu e interzis de regulament, dac` nu are aprobarea consiliului de administra]ie al spitalului?

R`spunsul fetei fu plin de furie [i de indignare.

20

JOYCE WADE

– Doctorul Bradford, domni[oar`. De fiecare dat` când

opereaz` \ntr-o alt` sec]ie de ORL mai pu]in utilat` decât a noastr`, ia materiale de aici. – Dar e absurd! De ce nu-l transfer` pe bolnav la Beatrice, \n loc s` scoat` din spital instrumentele?

– {i pentru pediatrie? Are mereu nevoie de ele. Oricum,

mi-a ordonat s` preg`tesc eu totul. Dintr-o clip` \n alta trebuie s` soseasc` pentru a-[i lua servieta. Tân`ra o privi cu lacrimi \n ochi pe Rosalind \n timp ce aceasta scotea cutiu]ele una câte una [i le punea \napoi pe m`su]a cu rotile.

– Te previn c` doctorul va fi furios. Te rog, domni[oar`, n-ar fi mai bine s`

– Uite ce este, eu r`spund de ce se petrece \n aceast`

sec]ie. Infirmiera [ef` mi-a recomandat cu str`[nicie s` nu las s` ias` nimic din spital, f`r` aprobare scris` [i [tampilat`. Rosalind goli complet servieta.

– Domni[oar`, o rug` infirmiera, disperat`. O s` turbeze de furie dac` instrumentele nu vor fi gata la timp!

– Lini[te[te-te, \mi asum eu \ntreaga r`spundere.

Ce fel de om o fi acela care o poate aduce \n starea aceea pe o infirmier` \n lipsa lui? se \ntreb` Rosalind {i \n

definitiv, cine ar fi \ndrept`]it s` se \nfurie \n acest caz? Cine \mprumuta \n mod ilegal materiale din spital?

– Oh, domnule doctor, v` rog, v` rog s`-i spune]i!

Rosalind auzi c` fata se adreseaz` unui b`rbat care-i [i r`spunse:

– Este cumva domnul Bradford? se interes` ea stând cu ochii \n patru.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

21

|n cadrul u[ii se profil` o siluet`. Tân`ra se sim]i u[urat`

când \n v`zu pe noul-sosit. Colegele ei \i jucaser` o fest` la cantin`. De fapt, acel faimos doctor Bradford n-avea nimic dintr-un donjuan. De \n`l]ime medie, \n vârst` de vreo patruzeci de ani [i cu p`rul c`runt, individul avea un aer mai degrab` prietenos [i relaxat. Persoana din fa]a ei nu sem`na deloc cu descrierea pe care i-o f`cuser` ele \n dup`- amiaza aceea. Un singur lucru era sigur: Rosalind nu era deloc impresionat` de acel tip.

– Ce faci? o \ntreb` el cu calm.

– Pun fiecare cutie la locul ei. Infirmiera [ef` a fost foarte

categoric` \n diminea]a asta referitor la acest aspect: nimic

nu trebuie s` p`r`seasc` spitalul f`r` aprobare!

Deodat`, tân`ra se \nfior`. B`rbatul nu spunea nimic. Oare t`cerea aceea \nsemna c`-[i recunoa[te gre[eala? |[i va cere eventual [i scuze?

– Unde duce]i materialele astea? De ce nu opera]i aici?

A[a ar fi toat` lumea mul]umit`, nu crede]i? spuse ea cu o voce aspr`.

– Nu m` privi a[a, domni[oar`. D`-mi voie s` m` prezint.

Zâmbi [i clipi des din ochi, vizibil amuzat. – Tony Murray, chirurg ORL, din echipa doctorului Bradford. Am adus programul opera]iilor de mâine. Eu am de scos ni[te amigdalite [i ni[te polipi

Privirea chirurgului se opri deodat` asupra c`ruciorului pentru materiale.

– Permite-mi s`-]i dau un sfat, domni[oar`. Pune \napoi

toate obiectele acelea \n serviet`. El trebuie s` soseasc` dintr-o clip` \n alta. Nu mai face atâta tapaj pe chestia asta!

22

JOYCE WADE

Cl`tin` din cap, \i \ntoarse spatele [i se \ndrept` spre

ie[ire. Deodat`, se \ntoarse spre ea [i arbor` un zâmbet larg.

– Mi-ar pl`cea s` mai stau, dar dac` v`d sânge, mi se face

r`u! Atunci, \n mintea lui Rosalind se strecur` un gr`unte de

\ndoial`. Dar dac` doctorul Bradford avea \ntr-adev`r aprobare din partea spitalului?

– Domni[oar`, o \ntreb` pe colega sa, [tii cumva dac`

[eful poate s` dispun` cum vrea de materialele din sec]ie?

Aceasta p`ru surprins`.

– N-are nevoie de aprobare

doar el este [eful, nu?

Pe culoar se auzi un zgomot de pa[i. Persoana care sosea era evident gr`bit`. Ajutoarea disp`ru \n mod discret, l`sând-o pe Rosalind singur` \n fa]a servietei goale. Când intr` \n sal`, b`rbatul aprinse neonul central, umplând \nc`perea de lumin`.

– Materialele mele sunt preg`tite, domni[oar`?

Vorbise pe un ton aspru, dar cu o voce pl`cut`, de[i un

pic cam autoritar`. Rosalind sim]i imediat c` avea de-a face cu un medic obi[nuit s` dea ordine care trebuie executate pe loc. Când o v`zu pe tân`ra \mbr`cat` \n verde, se opri. – B`nuiesc c` e[ti noua responsabil` a sec]iei. Nu te a[teptam decât mâine diminea]`.

dar am venit de azi ca s` m`

informez. |n lumina artificial`, ochii chirurgului p`reau cenu[ii [i figura era extrem de serioas`. Era evident c` era un om care n-avea timp de pierdut [i \[i ascundea cu greutate ner`bdarea.

– Oficial, \ncep de mâine

SIMBOLUL DRAGOSTEI

23

– Unde este infirmiera? Ar fi trebuit s` preg`teasc` totul

de mult` vreme. Doar am anun]at-o c` timpul meu e extrem de pre]ios! E deja ora dou`. Am o opera]ie peste o or` [i materialul trebuie sterilizat!

Trecu prin fa]a lui Rosalind [i o strig` pe ajutoarea care st`tea t`cut` \n sala de sterilizare.

– Domnule doctor Bradford

Rostea cu greu cuvintele din cauza emo]iei. Doctorul

Bradford nu era altul decât b`rbatul \n costum gri b`rbatul care o m`surase din priviri \n parcare [i care p`rea c` nu-[i aminte[te de fata cu p`rul de aur.

– Domnule doctor Bradford, rosti ea.

Doctorul se \ntoarse spre ea.

– Eu am golit servieta. Am primit ordin s` nu las nimic s` ias` din sec]ie f`r` aprobare.

De ce nu avea loc un cutremur exact \n acel moment? De ce nu se pr`v`lea un fulger asupra acelui individ care era gata s-o strâng` de gât?

– Asta-i bun`, chiar nu-]i dai seama c` o s` \ntârzii? M`

a[teapt` un pacient [i sala de opera]ii a fost rezervat` special pentru asta!

Ochii \i str`luceau de furie.

– Stau [i m` \ntreb cine naiba ]i-a vârât \n cap asemenea

tâmpenii domni[oar`, url` el. Ultimul cuvânt i se p`ru tinerei c` suna ca o insult`. N-avea de gând s` se lase luat` drept o Neica Nimeni! – Imagineaz`-]i, domni[oar`, c` acest material \mi apar]ine, ca [i microscopul chirurgical. Le-am cump`rat cu banii mei pentru c` cele ale spitalului nu erau \ndeajuns de

24

JOYCE WADE

perfec]ionate pentru genul de opera]ii pe care le fac eu. |n consecin]`, dispun de ele cum vreau, \n]elegi? Ro[ie la fa]` de ru[ine, Rosalind l`s` ochii \n jos.

– M` gândeam c`

– Uite ce este, domni[oar`, dac` va trebui s` lucr`m

\mpreun`, [i se pare c` a[a stau lucrurile, str`duie[te-te s` gânde[ti cât mai pu]in posibil [i s` faci ceea ce \]i spun eu. F`r` exces de zel, \ns`! Sup`rat`, tân`ra se mai calm`.

– Fac ceea ce mi se spune, \l corect` ea.

Chirurgul \[i umplu servieta cu cutiu]e [i trânti capacul,

apoi o privi pe noua supraveghetoare a sec]iei.

– {i acum, domni[oar`, se adres` el ajutoarei, d`-mi pansamentele.

Tân`ra se apropie [i-i d`du dou` cutii mari din inox. Atunci, Rosalind rupse t`cerea glacial`.

– {i pansamentele sunt ale dumneavoastr`? se interes`

ea, triumf`toare la gândul c`-l prinsese cu mâ]a-n sac.

B`nuiesc c` nu este totul al dumneavoastr`. Chipul b`rbatului se \ntunec`.

– Am nevoie de ele pentru opera]ie.

Tân`ra \[i rec`p`tase total \ncrederea \n ea.

– {i le folosi]i pe cele ale spitalului?

El [ov`i. O sclipire de admira]ie ap`ru \n ochii lui

alba[tri.

– A[a cum pre]ioasele mele instrumente sunt folosite la

am [i eu dreptul, \n

schimb, s` iau ni[te pansamente sterile. |ntreab-o pe

infirmiera [ef`

salvarea pacien]ilor spitalului Beatrice

Ei i se pare procedeul absolut normal!

SIMBOLUL DRAGOSTEI

25

Apoi \[i lu` servieta [i-i f`cu semn ajutoarei de infirmier`

s`-l urmeze. Deodat` se opri [i o privi pe Rosalind ca [i cum o vedea pentru prima oar`.

– Dar noi ne-am mai \ntâlnit o dat`, nu-i a[a?

– Nu.

\n sfâr[it, poate c`-]i vei aminti

\ntr-o bun` zi! |i zâmbi ca o panter` gata s` sar` asupra pr`zii.

– De altfel \ntâlnirea aceea mi-a produs o impresie

ciudat`

o persoan` atât de

amabil` ca dumneavoastr`, \ndr`zni s`-i r`spund` Rosalind cu o voce slab`. Tân`ra se gândi atunci la pandantivul pe care \l purta la gât. Chirurgul plec`. Auzi u[ile liftului \nchizându-se \ncet. Rosalind d`du din umeri [i se a[ez` \ntr-un fotoliu. Trist` [i lipsit` de puteri, \i p`ru r`u nu c` f`cuse o gre[eal`, ci pentru c` acel b`rbat arogant o impresionase atât de mult, f`r` s` simt` pentru el nici un pic de interes sau simpatie.

– Mi s-a p`rut, totu[i

\n cazul \n care a avut loc.

– Oh, sunt sigur` c` n-a[ fi uitat

Capitolul 2

Rosalind Mason arunc` o privire vitrinei din sticl`. Instrumentele de precizie nu erau nici acum acolo. Deodat`, inima \ncepu s`-i bat` puternic. Dar dac` doctorul Bradford se va hot`r\ s` le aduc` \napoi \n diminea]a aceea, \ntr-un moment de maxim` activitate, pentru a o umili \n fa]a personalului? Gândul acesta o f`cu s` se \nfioare. Rosalind se concentr` asupra program`rii opera]iilor pe care o avea \n mân`, pentru a-[i scoate ideea aceea din cap. – Nu e deloc r`u pentru prima zi de lucru! zâmbi Tony Murray, punându-[i masca din pânz` care-i permitea s` respire [i s` vorbeasc` f`r` s` vin` \n contact cu microbii. Apoi \[i \ndes` boneta pe cap. – Sunt foarte bucuros c` num`rul unu a aprobat semnarea unui acord de interven]ie chirurgical`. Ar fi trebuit s` fie operat de mult` vreme, dar pân` acum m-am lovit de refuzul lui. |n cele din urm`, timpul a triumfat. |n iarna asta vântul a suflat atât de puternic, \ncât abia de putea s` deschid` gura!

SIMBOLUL DRAGOSTEI

27

– Un polip nazal [i cinci amigdale.

|[i rec`p`tase calmul. Bucuroas` c` va lucra cu un om atât de lini[tit [i simpatic, se bucur` din plin de prima diminea]` petrecut` \n blocul operator.

– Pe tân`rul acela de dou`zeci [i doi de ani \l va durea \n

gât atunci când se va trezi. M` rog, nu atât de r`u ca \nainte,

din cauza anginelor repetate vreme de doi ani

promis c` dup` opera]ie nu va mai suferi

cel pu]in a[a

I-am

sper! coment` chirurgul. Se uit` la programul fixat pe perete.

– Ah, urm`toarea pacient` cu amigdalit` are hemofilie.

Coagulantul este preg`tit? Privi de jur-\mprejurul s`lii care str`lucea de cur`]enie:

c`rucioarele acoperite cu cear[afuri sterile, rândurile de linguri]e chirurcigale perfect aliniate pe etajera luminat`, \n apropierea taburetului pe care va sta anestezistul pe toat` durata opera]iei. De pe acest loc, acesta putea s` supravegheze respira]ia pacientului [i eventual s`-i administreze hemostatice. Rosalind [tia din experien]` cât de bine era ca totul s` se g`seasc` la \ndemân`. Când \[i aminti de ni[te infirmiere de chirurgie care se dezinfectau pe dibuite, pentru c` un medic ceva mai sensibil nu orientase lumina \n direc]ia corect`, \i veni s` zâmbeasc`. |n schimb, acest bloc operator era ultramodern. Bateria central` de becuri lumina \n mod uniform masa de opera]ie. Puteau s` foloseasc` pentru anumite cazuri [i ni[te spoturi laterale. Masa de cel mai recent tip se regla f`r`

28

JOYCE WADE

zgomot [i mai ales \n perfect` securitate. Blocul operator nu avea ferestre, cu excep]ia \nc`perii din cap`tul coridorului, unde se adunau cear[afurile murdare. |n biroul supraveghetoarei se afla o canapea pe care infirmierele se puteau odihni sau lua o pauz` atunci când nu aveau timp s` mearg` la mas`.

– Totul este preg`tit. Am [i factorul opt \n rezerv`,

anun]` Rosalind.

– Perfect. N-am avut niciodat` necazuri de genul `sta,

dar trebuie s` fim aten]i [i s` avem totul sub control.

– Nu avem decât un flacon de 500 de unit`]i. Dac` sun

s` mi-l aduc` acum, s-ar putea s` se altereze, nu-i a[a?

– Da, [i mai este [i foarte scump. Deci, \n cazul \n care

vom avea nevoie de el \n cursul opera]iei, va trebui s`

contact`m ne\ntârziat laboratorul.

– Sose[te primul pacient, spuse ea.

Apoi se duse s` se schimbe. „Sunt de nerecunoscut“, \[i spuse ea când se v`zu cu p`rul acoperit, fa]a pe jum`tate invizibil` [i picioarele \nc`l]ate \n ni[te cizme de cauciuc alb. Le cump`rase de la Londra, dintr-un magazin de pe Oxford Street specializat \n furnituri medicale. Cunoscând supliciul de a sta ore \n [ir \n picioare, voise s` rezolve imediat problema prin cump`rarea acestora, chiar de la \nceputul activit`]ii ei de asistent`. |n plus, \n domeniul ORL, podeaua era sp`lat` foarte des [i de aceea era preferabil s` poarte \nc`l]`minte impermeabil`. Primul c`ru] intr` \n sala de anestezie [i curând se auzi r`suflarea regulat` a pacientului.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

29

– Este preg`tit, anun]` anestezistul.

Fiecare [i-a ocupat locul s`u pentru \nceperea interven]iei. Noua supraveghetoare \i v`zu pe colegii ei din câmpul operator steril a[ezându-l pe pacient \n pozi]ia corect`, cu capul u[or ridicat. – Domnul Bill Grady, spuse clar [i ap`sat Rosalind parcurgând \nc` o dat` fi[a pacientului respectiv.

– Am verificat, spuse anestezistul.

Tân`ra observ` o pereche de ochelari de culoarea alunei care o priveau insistent. Masca \i alunecase de pe fa]` [i nu-i mai acoperea decât gura.

– Sunt sigur` c` ai f`cut-o, spuse ea zâmbind.

– M` \ntreb ce s-o ascunde \n spatele buc`]ii `steia de

pânz` M`surând-o din cap pân`-n picioare, privirea anestezistului se opri \n cele din urm` pe cizmele tinerei.

– |n orice caz, partea de jos n-arat` r`u deloc. S` nu-mi spui c` ai fost \nc`l]at` de spitalul Beatrice!

– Nu. Sunt ale mele. |mi place s` m` simt \n largul meu

la locul de munc`. Dup` ce arunc` o privire materialelor pentru anestezie, tân`ra se r`suci [i verific` dac` infirmiera care participa la prima opera]ie era \mbr`cat` corect [i dac` nu lipse[te nimic de pe m`su]a cu rotile. Sim]ind c` ochii anestezistului \i urm`resc fiecare mi[care. Rosalind se sim]i u[or tulburat`. Tipul acela \[i d`dea aere de seduc`tor, \[i spuse ea, [i \n plus, vorbele lui dovedesc c` avea o p`rere foarte bun` despre el \nsu[i. Era convins` c` se credea irezistibil!

30

JOYCE WADE

Dup` ce fur` aranjate cear[afurile sterile, nu mai

r`m`seser` la vedere decât nasul [i gura pacientului. Restul era bine protejat de un prosop \nf`[urat ca un turban [i fixat cu opt clame mici din inox. Opera]ia se desf`[ur` f`r` probleme. Fosa nazal` a fost eliberat` de polipi, ceea ce \l f`cu s` respire mai u[or.

– Dac` tot sunt aici, \i voi cur`]a [i sinusurile, spuse

chirurgul. |mbr`cat cu bluza alb` de asistent, un student f`cu un

pas \napoi, vizibil deranjat de propunere.

– Este prima ta rezec]ie? \i [opti Rosalind.

Studentul la medicin` \nghi]i \n sec [i d`du din cap afirmativ.

– Nu te speria, toat` lumea reac]ioneaz` a[a prima dat`.

Du-te [i f` un tur prin biroul meu [i dup` aceea \ntoarce-te pentru a doua interven]ie. Tân`rul plec` [i Alan King, anestezistul, \ncepu s` râd`.

– O s` fie mai bine acolo decât pe podea, \n sala de opera]ii, spuse Rosalind repede.

nu observasem. Ai f`cut bine c` i-ai spus s`

ias` afar`, domni[oar`, o aprob` doctorul Murray pentru a mai mic[ora tensiunea dintre colaboratorii lui. Asta \mi aminte[te de prima mea mastoidit`. Nu suportam trosnetul osului \n timpul r`zuirii.

– A[a este

– {i totu[i a]i continuat pe acela[i drum, se mir` Rosalind.

– chirurgiei mi s-a p`rut mai u[oar`.

– Glumi]i. Dimpotriv`, eu cred c` este un domeniu care cere mult` r`bdare [i \ndemânare.

ramura asta a

Oh, s` spunem mai degrab` c`

SIMBOLUL DRAGOSTEI

31

De ce oare se subestima omul acela? |i f`cuse o bun` impresie \n calitate de chirurg, \[i spuse Rosalind nedumerit`. Dar de fapt ce f`cea? Nu cumva confratele lui cu cravat` de m`tase \l l`sa pe el cu toat` munca pe cap pentru a-[i vedea \n lin[te de opera]iile lui efectuate \n spitalele particulare? |n timp ce lua al doilea c`ru], tân`ra arunc` o privire

spre vitrin`. Dup` câte se p`rea, \nc` nu venise. Probabil c` la ora aceea \[i lua micul dejun \n lini[te, sau se urca \n

limuzina lui somptuoas`, sau \[i citea coresponden]a

fapt de ce s` vin` devreme dac` nu opera \n diminea]a

De

aceea? {i \n defintiv, de ce avea o p`rere atât de proast` despre acest individ pe care \l v`zuse doar de dou` ori, e adev`rat \n ni[te \mprejur`ri destul de nepl`cute. Podeaua cur`]at` str`lucea atunci când fu adus al doilea pacient \n sala de opera]ii. Era de scos un polip banal [i Tony Murray refuz` s` fie ajutat

– Pot s` m` descurc [i singur, cu condi]ia s` mi se dea o

mân` de ajutor la sfâr[it. Nu mai trebuie dezinfectat pentru urm`torul. Pacientului i se f`cuse numai anestezie local`. Opera]ia dur` foarte pu]in. Tân`ra râse u[or [i mâna \i tremur` pu]in

atunci când \nnod` noji]ele unei perni]e minuscule a[ezat` sub nasul bolnavului.

– N-ai decât s` râzi, domni[oar`, spuse Tony Murray, dar

\n felul acesta pacientul nu va mai fi nevoit s`-[i [tearg` tot

timpul nasul cu o batist` care va avea \n permanen]` o culoare dubioas`.

32

JOYCE WADE

Atunci când \l transferar` de pe mas` pe c`rucior, operatul schi]` un zâmbet.

– S` sper`m c` de-acum \ncolo a]i sc`pat de tot de el,

spuse chirurgul. A]i sim]it ceva? B`rbatul se sili s` r`spund`, dar nu se auzi decât un morm`it.

– Efectul anesteziei se va risipi \n curând [i v` ve]i putea \ntoarce acas`, \l asigur` medicul. Diminea]a trecu foarte repede, \ntr-o atmosfer` relaxat`. Ultimul operat, un copil, a fost trimis la pediatrie.

Programul se terminase.

– N-am avut nevoie de anticoagulant ast`zi, remarc`

Rosalind.

– Feti]a a sângerat pu]in. Vreau s` m` duc s-o v`d \nainte

de a pleca, spuse doctorul Murray cu un aer \ngrijorat.

– {efule, eu plec, cât v` be]i dumneavoastr` cafeaua, zise studentul care se sim]ise r`u de diminea]`.

– O.K.! Pe curând.

Apoi se adres` infirmierelor.

– Care este momentul care cere cea mai mare aten]ie?

Fetele se adunar` \n jurul chirurgului. Rosalind \[i spuse

\n sinea ei c` era mai important pentru ele s` asculte

explica]iile lui decât s` spele pe jos \n sala de opera]ii.

– Presupun c` atunci când \nchide]i opera]ia. A]i spus

adineauri c` feti]a a coborât f`r` nici o urm` vizibil` de sânge.

– |nainte de a-l duce \napoi \n camera lui pe pacient,

trebuie s` ne asigur`m c` nu r`mâne nici o pic`tur` de

sânge \n urma opera]iei

SIMBOLUL DRAGOSTEI

33

Ele ascultau \n t`cere. Rosalind observ` c` infirmiera anestezist` lipsea [i, g`sind-o \n sala al`turat`, o aduse [i pe ea lâng` celelalte. Doctorul King \[i puse boneta pe stilou [i le a[ez` \mpreun` cu carnetul de noti]e \n servieta lui. Zâmbi atunci când o v`zu pe supraveghetoare. Ea recunoscu \n sinea ei c` doctorul este seduc`tor [i \i st`tea bine \n costumul negru de catifea reiat` croit dup` ultima mod`.

– Dumneavoastr` nu be]i cafea? se mir` ea, pentru c` \n

general medicii obi[nuiau s` bea câte o cea[c` la sfâr[itul zilei de munc`.

– Nu ast`zi, dar data viitoare o voi face cu pl`cere, spuse el cu o voce amabil`. |n acel r`spuns conven]ional, Rosalind v`zu [i altceva decât o simpl` dovad` de prietenie.

[i apoi am

de f`cut o laringoscopie la maternitatea Saint Cedric. Strecur` \n saco[` un tub cu gel lubrifiant [i o cutie mare cu pansamente sterile. Aparent, nu se jena deloc s` utilizeze materialele spitalului, constat` Rosalind. Deodat`, lu` laringoscopul de pe c`ruciorul cu instrumente chirurgicale. Str`lucea de cur`]enie. Convins` fiind c` a[tepta plecarea ei ca s` \nceap` s` se autoserveasc`, \ncepu s`-[i fac` de lucru [i cu celelalte obiecte. Apoi ridic` ochii spre el [i-l studie cu aten]ie. Din buzunarul costumului se vedea cap`tul unei eprubete astupate cu un dop de cauciuc.

– Trebuie s` trec s` v`d un client personal

34

JOYCE WADE

– Frumos material, nu-i a[a? exclam` ea vesel`.

– Ajutoarea de infirmier` va pune totul \n ordine, spuse anestezistul. – Deocamdat` se informeaz` despre riscurile

|n cinci minute cu doctorul Murray, va

\nv`]a mai mult decât \ntr-o or` de curs. Apoi supraveghetoarea se opri, frec` laringoscopul cu un prosop steril [i-l puse \n vitrina de sticl` al`turi de celelalte. La sfâr[it, \ncuie u[a cu cheia.

– S` nu \ntârzia]i din cauza mea, spuse ea sco]ându-[i

masca de pe fa]`. |l privi \n ochi cu un zâmbet ironic.

– Mi-ar pl`cea s` mai pot r`mâne, [opti el uitând brusc

de faptul c` noua asistent` cu buzele atât de ro[ii \i dejucase

planurile. De fapt, tân`ra i se p`rea irezistibil`. Rosalind se \ntoarse la infirmiere, care \l ascultau \n continuare foarte atente pe chirurg. |n oficiu, Tony Murray \[i scoase \nc`l]`mintea din pânz` [i accept` cu pl`cere o cea[c` de ceai. Asistenta o sorbi repede pe a ei, apoi ceru voie [efului

postoperatorii

s` plece. Voia s` [tie \nc` de pe acum ce se va \ntâmpla cu pansamentele murd`rite \n timpul opera]iei. Descoperi c` exist` un mic lift special pentru colectarea reziduurilor de la chirurgie. Dup` ce se schimb`, Rosalind Mason se sim]i altfel.

– Sunt bucuros c` lucrez cu tine, spuse Tony tinerei, \n

timp ce-[i punea bluza alb` pentru vizite. Ca s` fiu sigur, m`

aminte[te-mi, te rog, cum

duc s` v`d cum se simte micu]a se nume[te.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

35

– Belinda Sykes.

Doctorul \i zâmbi cu simpatie [i plec`. Rosalind era foarte fericit` c` f`cea parte din echipa lui chirurgical`. Priceput [i extrem de echilibrat, nu exista vreun risc de

complica]ie sentimental` cu acel om care-i vorbise f`r`

ocoli[uri despre so]ia [i cei doi copii ai lui pe care, dup` toate aparen]ele, \i adora.

– Ce om cumsecade, spuse Rosalind.

– E un dr`gu], recunoscu domni[oara Stephen. {i \n plus, \i e total opus lui Alan King!

– De ce? Mi-a f`cut impresia c` [i el e destul de simpatic, observ` asistenta.

da, dac` vrei s`-i spui a[a, spuse ea evaziv.

Imagineaz`-]i, totu[i, c` individul `sta se plângea mereu c` e un so] ne\n]eles [i nefericit!

– Simpatic

– Serios? |n cazul `sta, va trebui s`-l ]in la distan]`!

– Atunci când nu-l iei prea \n serios, Alan [tie s` fie

Uneori m` \ntreb dac`

este \ntr-adev`r c`s`torit, sau nu este decât un pretext pentru a sc`pa de femeile care nu-i mai convin!

– E posibil. Am \ntâlnit [i eu genul `sta de personaje. |n

sfâr[it, \n ceea ce m` prive[te, dac` \[i vede de treab` la

serviciu, via]a lui privat` nu m` intereseaz` absolut deloc chiar dac` ar avea [i un harem \ntreg! Miss Stephen zâmbi. Va fi amuzant s` vad` cum \[i execut` anestezistul num`rul pe lâng` noua asistent`.

– |n orice caz, nu te-a sc`pat din ochi nici o clip`. Nu

m-ar mira deloc dac` va \ncepe s`-]i fac` o curte asidu`!

b`rbatul cel mai dulce din lume

36

JOYCE WADE

– Oh, asta e pu]in probabil. Prietenia noastr` se va strica

repede \n cazul \n care voi continua s`-l \mpiedic s` mai ia produse pentru uz extern. Colega ei izbucni \n râs.

– Pun pariu c` a luat Totapen.

– De unde [tii? C` doar n-ai asistat la prima opera]ie! exclam` Rosalind.

– Stai lini[tit`, toat` lumea [tie. Se pricepe s` duc`

oamenii cu vorba. Ca s` evit`m riscurile unei contamin`ri, dup` ce este deschis un flacon de orice fel, acesta este aruncat, chiar dac` nu s-a golit de tot. Ei bine, Alan pretinde

c` ne scap` de eventuale necazuri luând flaconul consumat pe jum`tate pe care-l va folosi \n alt` parte.

– {i evident, este pl`tit pentru asta.

– Desigur. |n orice caz, pentru o prim` luare de contact, pot spune c` te-ai descurcat de minune! Apoi arunc` o privire spre c`ruciorul cu anestezice.

– Am crezut c` vrea s` ia dezinfectant pentru o endoscopie! continu` ea.

– A[a mi-a spus [i mie.

– Nu mai spune! |nseamn` c` ori [i-a cump`rat \n sfâr[it material, ori \ntr-adev`r i-a fost fric` de tine!

– M-ar mira s` fie a[a!

Pe buzele supraveghetoarei ap`ru un zâmbet ironic care

dovedea din nou c` sim]ea o bucurie interioar`.

– Sunt sigur` c` nu a a[teptat decât s` te vad` \ntoars` cu spatele ca s` pun` mâna pe laringoscop!

– Ieri m-am f`cut de râs din cauza instrumentelor [i n-aveam de gând s` mai p`]esc [i azi acela[i lucru

SIMBOLUL DRAGOSTEI

37

– Acum pot s` m` duc la mas`? \ntreb` miss Stephen.

– E deja ora prânzului? Fire[te. |n dup`-amiaza asta avem

programate dou` biopsii de noduli. Te rog s` te ocupi tu de ele. Nu e nevoie de anestezie, o simpl` pulverizare cu spray

e suficient`. N-are rost s` mai mergi \n sala de opera]ii. Se poate efectua opera]ia pe loc, \n timpul consultului.

– Am \n]eles. |n general, a[a proced`m. Ce noroc c`

metodele tale sunt identice cu ale noastre! Schimbar` un zâmbet amical [i Rosalind avu impresia c` va fi fericit` \n rândul acestei echipe.

– Du-te la mas`. M` duc eu \n tura a doua. Apropo, ai

cumva programul opera]iilor de mâine? Adu-mi-l [i mie

când te \ntorci, te rog. A[ vrea s` arunc o privire asupra lui \nainte s` plec.

– Bine. Ah, am pus pe biroul t`u carnetul de bord al

blocului operator. E plin de informa]ii utile! Rosalind se instal` confortabil \n fotoliu [i deschise

faimosul caiet \n care erau consemnate impresiile

infirmierelor despre chirurgi, obiceiurile acestora \n sala de opera]ii, preferin]ele pentru anumite obiecte, unele gesturi

|n felul acesta, orice infirmier` era la

curent cu materialele folosite pentru o anumit` opera]ie de c`tre un anumit doctor. Câteva pasaje o f`cur` s` zâmbeasc`. Colegele ei erau sincere [i observa]iile lor dovedeau c` nu to]i chirurgii erau populari. Se cufund` \n lectura proceselor verbale \ntocmite dup` opera]ii. E adev`rat c` Rosalind cuno[tea reputa]ia deosebit` a spitalului Beatrice pentru chirurgia ei de vârf, dar i se p`rea pasionant s` afle cum func]ioneaz` \n am`nun]ime.

specifice fiec`ruia

38

JOYCE WADE

Tân`ra oft` brusc. Dac` s-ar risipi norul acela care-i \ntuneca dup`-amiaza, s-ar sim]i de-a dreptul fericit`. Se uita permanent la vitrina din care lipsea instrumentul. Când oare avea de gând individul acela brutal [i arogant s`-l aduc` \napoi? |n aceea[i clip`, pe coridor se auzi zgomot de pa[i. Rosalind ridic` privirea. Mai \ntâi se z`ri o umbr`, apoi \n sala cu instrumente chirurgicale intr` un b`rbat care se afla chiar \n fa]a biroului ei. Rosalind se uit` la el cu demnitate, se ridic` [i ie[i din \nc`pere. Putea m`car s-o salute când intrase! El intr` \n sala de opera]ii [i-[i puse servieta pe un c`rucior.

– Domni[oar`! Domni[oar` Stephen!

– Pot s` v` fiu de folos cu ceva? \i propuse asistenta cu o

voce glacial`. Presupun c` nu m-a]i observat atunci când a]i

intrat. Biroul ei fiind format \n cea mai mare parte din geamuri,

era imposibil s` treci prin fa]a lui f`r` s` vezi ce e \n`untru.

– A[ vrea s` vorbesc cu domni[oara Stephen.

– Este la mas`.

Cobor\ privirea spre servieta [i cutiile cu pansamente pe

care infirmiera care \l \nso]ea le pusese la picioarele lui. Rosalind se pref`cu c` nu observase nimic.

– A[ dori s`-mi pun` \n ordine materialele, o anun]` el

privind-o ca [i cum i-ar fi repro[at lipsa infirmierei atunci când avea nevoie de ea.

– Domni[oara Stephen trebuie s` se \ntoarc` peste o

jum`tate de or`. Mie v` rog s`-mi permite]i s` m` retrag \n

SIMBOLUL DRAGOSTEI

39

biroul meu. Tocmai citeam \nsemn`rile despre obiceiurile

[i micile manii ale chirurgilor acestei sec]ii. Privirea medicului fu str`b`tut` de o sclipire misterioas` care nu aducea deloc a sup`rare.

– Da, continu` ea, aflu o gr`mad` de lucruri interesante

despre ceea ce se petrece \n blocul operator, ad`ug` ea

zâmbind ironic. Apoi, animat` de un intens sentiment de triumf, tân`ra

plec`, l`sându-l lâng` cutiile goale. „Nu v`d de ce l-a[ ajuta \n afara s`lii de opera]ie“, \[i spuse ea \n gând. La pu]in timp dup` aceea, auzi pe cineva intrând \n sala cu instrumente [i \ncercând s` deschid` vitrina \ncuiat` cu cheia. „Acum ce mai voia?“ se \ntreb` ea. Pa[ii se apropiar` de biroul ei [i Rosalind se pref`cu c` e cufundat` \n lectur`.

– Domni[oar`!

– Domnule doctor Bradford!?

– Ai cumva cheia de la vitrin`?

– Care vitrin`? se interes` ea cu o voce nevinovat`.

El schi]` un gest vag \n direc]ia camerei al`turate.

– Cea de acolo.

Tân`ra se ridic` [i se apropie de el cu m`nunchiul de

chei \n mân`.

– D`-mi-o mie. Nu te mai deranja, pari foarte ocupat`!

– Nici o problem`, domnule doctor. Spune]i-mi doar ce

dori]i din vitrin`.

– Am nevoie de dilatatoare pentru un bolnav de la etajul

de dedesubt. E internat chiar aici [i \mi asum \ntreaga r`spundere pentru materiale. |mi trebuie chiar astea de aici,

pentru c` sunt singurele din \ntreg spitalul, ai \n]eles?

40

JOYCE WADE

– Desigur, domnule doctor. Dac` [tiu unde merg aceste

instrumente [i cine le folose[te, pute]i s` lua]i ce vre]i. |n timp ce deschidea cutia ca s` verifice ce este \n`untru, capacul uzat de trecerea timpului, alunec`. Ea voi s`-l prind` dar cutia \nclinat` se goli [i obiectele se \mpr`[tiau

pe podea. Dou` recipiente din sticl` gradat` se sparser` cu un sunet cristalin. Medicul [i asistenta se aplecar` \n acela[i timp pentru a aduna cioburile [i capetele li se ciocnir`.

– Fir-ar s` fie! exclam` chirurgul frecându-se pe frunte.

Rosalind c`zuse pe pardoseal`.

– D`-mi voie s` te ajut s` te ridici, \i propuse el cu un aer

amuzat.

– Nu e nevoie, \i r`spunse ea cu un glas hot`rât.

Din p`cate, tân`ra se poticni [i fu nevoit` s` se sprijine

de bra]ul medicului care o prinse cu o mân` de fier.

– Vezi, eu m-am oferit s` te ajut, spuse el sprijinind-o.

Apoi, brusc, strânsoarea \ncet`. Lui Rosalind contactul cu

dar

figura medicului avea un aer de nep`truns. Adunar` instrumentele [i Rosalind le examin` pe fiecare \n parte. – La ce v` trebuie? \l \ntreb` ea ca s` fac` uitat incidentul.

– Un b`rbat a intrat \ntr-o cas` ca s-o jefuiasc` [i a b`ut

la buc`t`rie ceva ce credea c` este vin. Din nefericire, sticla

con]inea acid [i ho]ul nostru n-a mai avut timp decât s` cheme poli]ia [i s` se predea. A fost adus direct aici. Se afl` \ntr-o stare jalnic`. Deocamdat`, nefericitul este \ntrebat [i eu trebuie s`-i montez un cateter din cauciuc pentru a-i dilata esofagul.

el i se p`ruse pl`cut [i tulbur`tor. |ntoarse fa]a spre el,

SIMBOLUL DRAGOSTEI

41

– {i cum o s` proceda]i? \l \ntreb` tân`ra, pasionat` de caz. Pentru prima oar`, Rosalind \l v`zu \nveselindu-se. |[i trecu mâna prin p`rul negru [i arbor` din nou un zâmbet seduc`tor. Apoi \i explic` am`nun]it procedura dilat`rii.

– |n orice caz, \ncheie el, e un tâlhar c`ruia nu-i lipse[te

curajul. Sper c` n-o s` aib` necazuri dup` ce va ie[i de aici.

– Va fi inculpat?

– Nu. Locatarii casei ce urma s` fie jefuit` se simt vinova]i

de faptul c` au l`sat la vedere un lichid atât de periculos f`r` s`-i pun` o etichet`. Puteau foarte bine s` bea [i copiii lor din ea! Chirurgul \i arunc` \nso]itoarei lui o privire amuzat`. Atunci, Rosalind \[i aduse aminte \n ce pozi]ie se aflase. De ce oare o impresiona atât de mult omul acela? se \ntreb` ea \ncuind la loc vitrina.

– Mai ave]i nevoie [i de altceva? Sunt sigur` c` exist` lubrifian]i \n farmacia sec]iei, sublinie ea.

Atunci, asistenta arunc` o privire la c`ru]ul cu anestezice. Constat` c` lipsea tubul de gel lubrifiant solubil \n ap` care servea la ungerea laringoscopului \nainte de introducerea acestuia \n gâtlejul bolnavului. Mai mult ca sigur c`-l luase Alan King. Doctorul Bradford urm`rise privirea tinerei.

– Alan s-a servit iar`[i din rezervele noastre?

Cu un aer trist, se \ntoarse [i se uit` la vitrina cu instrumente medicale \n care st`teau aliniate laringoscoapele.

– S` nu \mprumute niciodat` vreunul din aparatele astea, \i ordon` el cu fermitate.

42

JOYCE WADE

– Nu mi-a cerut pân` acum, \i r`spunse ea prompt.

– Este interzis cu des`vâr[ire ca instrumentele astea s`

ias` din sec]ie. Trebuie s` fie disponibile \n orice clip`.

– V` repet, domnule Bradford, c` anestezistul nu mi

le-a cerut. De altfel, pute]i s` sta]i lini[tit, nu-i voi ceda sub

nici o form`! El o privi drept \n ochi. |n aparen]` calm` [i foarte sigur` pe ea, tân`ra sim]ea c` inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul. „Nu trebuie s`-[i dea seama \n nici un caz c` are un asemenea efect asupra mea. Când m` gândesc c` va trebui

s` lucrez cu el chiar aici

D` Doamne s` m` considere

numai subalterna lui, pentru c` altfel va fi \ngrozitor “

– Sper s` te ]ii de cuvânt, \i r`spunse el.

– Ah, aud liftul venind. Probabil c` este domni[oara

Stephen. |i voi transmite instruc]iunile dumneavoastr`, domnule doctor.

Tân`ra plec` ]inând fruntea sus. Deodat`, se opri [i f`cu o pauz`. |i venea s` râd`.

– V` rog s` n-o re]ine]i prea mult pentru problemele

dumneavoastr` personale, domnule Bradford, continu` ea,

pentru c` trebuie s` umple cutiile cu pansamente sterile De data asta pentru spital! Nu trebuie s` ne lipseasc` niciodat` din sala de opera]ii.

– Dac` te vei uita cu aten]ie pe capacele acestora dou`,

vei vedea numele meu scris pe ele. Mi se \ntâmpl` foarte rar s` folosesc pansamente sterile de la Beatrice \n scopuri private.Se \ndrept` spre domni[oara Stephen, care consulta lista cu opera]iile de a doua zi. Chirurgul arunc` o privire peste um`rul fetei [i râse u[or.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

43

– Avem o scleroz` a urechii. Dumneata m` vei asista,

domni[oar` Stephen, nu-i a[a? Rosalind se \nro[i. Nu-i dovedea astfel c` se \n[elase [i c` nu acorda nici cea mai mic` aten]ie noii responsabile a sec]iei?

– Eu m` duc la mas`, domni[oar` Stephen, o anun]` ea

pe colega ei. Chirurgul se \ntoarse spre ea [i d`du din cap ca [i cum ar fi fost ner`bd`tor s-o vad` plecat`.

– Dac` \mi vei acorda cinci minute acum, vom vâ[tiga

timp pentru mâine, \i spuse el infirmierei, \ntorcându-i \n mod inten]ionat spatele lui Rosalind. |ncepu s`-i dea domni[oarei dispozi]iile de rigoare pentru opera]ia de a doua zi. Rosalind p`r`si blocul operator mu[cându-[i buza de jos. „Ur`sc spitalul `sta! |l ur`sc pe b`rbatul `sta [i tot ceea ce reprezint` el! Ce prostie am f`cut imaginându-mi fie [i o singur` clip` c` mi-a[ putea g`si locul printre oameni ca el, \[i repro[` ea. Nu facem parte din aceea[i cast`!“ Atunci, de ce visase s` lucreze \ntr-un spital de renume interna]ional? De ce \[i dorise s` devin` asistenta celor mai mari chirurgi din ]ar`? Evident, pentru c` auzise vorbindu-se despre succesul pe care-l repurtase spitalul Beatrice \n chirurgie. Cu sufletul trist, intr` \n cantin`. – Pari foarte ab`tut`! A fost o diminea]` grea? se interes` Wendy Fletcher, remarcând abia mai târziu lacrimile de la col]urile ochilor verzi ai prietenei ei. Nu fi sup`rat`! De fiecare dat` e la fel, trebuie s` le tiranizeze pe cele nou-venite.

44

JOYCE WADE

– Dar nici m`car n-am apucat s` lucrez cu el [i deja

ne-am certat de dou` ori!

– Uite ce este, draga mea, te sf`tuiesc ca, orice s-ar

\ntâmpla, s` nu tragi concluzii pripite, \i spuse Wendy

râzând. Uneori, ura seam`n` foarte mult cu dragostea

Poate c` \ntr-o zi te vei arunca \n Tamisa de dragul lui!

– Cum poate fi iubit un om atât de rece ca el? se mir`

Rosalind.

– Rece? Glume[ti! Ai grij`, o]elul poate deveni uneori

incandescent, spuse Wendy \mpingând farfuria cu budinc`. Beau cafeaua ca s`-mi mai treac` de foame, pentru c` vreau

neap`rat s` mai dau jos câteva kilograme pân`-n var`. Plec \mpreun` cu un prieten.

– Ce noroc pe tine, zise Rosalind. Pe mine, b`rba]ii nu m` mai intereseaz`!

Capitolul 3

Tân`ra \[i rec`p`t` treptat vechile obiceiuri. Având nevoie de ni[te timbre pentru coresponden]`, se \ndrept` spre cabina portarului ca s` [i le cumpere. Va profita de ocazie ca s`-i cear` [i programul spectacolelor. {i distrac]iile \[i aveau importan]a lor, desigur, dar Rosalind n-avea nici

un chef s` ias` din cas`. |n realitate, se sim]ea fericit` numai \n sala de opera]ii, dar acest sentiment era umbrit de ceva inexplicabil.

– A, e[ti noua responsabil` a sec]iei de chirurgie ORL,

spuse Claude zâmbindu-i cu simpatie. }i-am re]inut figura. |mi amintesc perfect de tine. Scotoci prin cutia din metal [i scoase la iveal` ni[te timbre. Apoi \i d`du câteva bro[uri despre curiozit`]ile locale, referitoare la Londra [i \mprejurimi.

– Mi-am transformat cabina \n agen]ie de turism! glumi el.

Dup` ce-i mul]umi portarului, puse scrisorile timbrate la cutie. De fapt, erau destul de pu]ini cei care se interesau de

46

JOYCE WADE

soarta ei. M`tu[a ei era acum plecat` \ntr-o c`l`torie, iar cu cei doi veri nu coresponda decât de Cr`ciun [i cu ocazia zilelor de na[tere. Mai primea din când \n când ve[ti de la fostele colege de la [coala de infirmiere, dar majoritatea lucrau \n str`in`tate sau \[i schimbau foarte des locul de munc`. „Numai s` ajung` la Maureen“ se gândi ea. |ntr-adev`r, prietena ei lucra \n Arabia Saudit`, o ]ar` \ndep`rtat` \n care obiceiurile erau total diferite fa]` de cele din Anglia. Probabil c` suporta cu greutate singur`tatea, departe de familie, de prieteni, f`r` s` aib` pe nimeni apropiat cu care s` râd` sau s` plâng`. De fapt, acela[i sentiment o \ncerca [i pe Rosalind \n momentele acelea [i de aceea se gândea la Maureen. Dar de ce se sim]ea singur`? Cum \ndr`znea s` fie trist` din moment ce practica meseria pe care [i-o dorise? De altfel, era convins` c` se afla la \n`l]imea sarcinilor sale, chiar dac` el \ncerca s-o intimideze, se lini[ti ea. Ca s`-[i mai alunge gândurile negre, Rosalind cl`tin` din cap [i se \ntoarse \n camera infirmierelor. Pe drum, se opri \n dreptul terenurilor de tenis, situate \n spatele unui gard format din tufi[uri stufoase. Vederea terenurilor o f`cu s`-i revin` buna dispozi]ie. Cel pu]in putea s` vin` aici [i s` joace cu Wendy. Intr` \n camera ei [i-[i puse o bluz` galben` [i un [ort alb. Dat fiind c`, practic era singur` pe lume, Rosalind \[i lua \ntotdeauna toate lucrurile cu ea. |n felul acesta, le avea permanent la \ndemân`. Nu mai era nevoit` s` trimit` S.O.S.-uri disperate pentru a i se trimite echipamentul de tenis sau puloverele la \nceputul iernii.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

47

Tân`ra lu` câteva rufe care trebuia c`lcate [i cobor\ \n

buc`t`rie. La pu]in timp dup` aceea, v`zu cu u[urare c` \n \nc`pere intra Wendy.

– M` a[teptam s` te g`sesc aici, zise vesel` colega ei.

Ce-ar fi s` bem un ceai? Am cump`rat ni[te cl`tite, sunt calde \nc`! Dar ce v`d? E[ti deja \n [ort? Aveam nevoie de cineva ca tine care s` m` scoat` pu]in din amor]eal`. Pun ibricul pe foc [i m` apuc de c`lcat imediat dup` ce termini tu. Rosalind zâmbi. Wendy era incorigibil`. Când \ncepea s`

vorbeasc`, era greu s-o mai opre[ti. Termin` de c`lcat o rochie din bumbac verde [i o ag`]` al`turi de o bluz` gri pe care o \mbr`ca numai la ocazii, atunci când era vreo petrecere la spital.

– Exist` [i distrac]ii la Beatrice? \ntreb` ea.

– Nu prea des, r`spunse Wendy. Poate [i din cauz` c`

suntem prea numero[i ca s` locuim to]i la un loc. Majoritatea colegilor no[tri stau \n ora[, dar avem o asocia]ie muzical` foarte activ` care cânt` muzic` pop [i

clasic`, a[a c` toat` lumea o apreciaz`. Mai avem [i turneele

[i, bine\n]eles, locul

nostru favorit, „Vulturul“.

de tenis, de badminton, de dans

– A[a este, \mi amintesc de el. Am fost acolo o dat` sau

de dou` ori, \ns` m` sim]eam atât de obosit` dup` nop]ile

de gard`, \ncât n-am prea profitat de asemenea ie[iri!

– Eu a[ zice c` totu[i, cu un [ef ca al t`u, nu va fi nici o problem` s`-]i reiei vechile obiceiuri.

– Ce vrei s` spui? se interes` ea cu pruden]`. Doar n-o fi [i conduc`torul clubului!

48

JOYCE WADE

– Nu, are numai anumite baruri cu nume de p`s`ri de prad`.

– |l pasioneaz` atât de mult p`s`rile? Wendy izbucni \n râs.

– Nu prea, oricum, nu mai mult decât femeile.

– Mi se pare c` \]i cam plac enigmele.

– Deforma]ie profesional`! \i r`spunse Wendy zâmbind.

Dar, apropo, n-ai aflat? Doctorului Bradford i se mai spune

[i „vulturul c`l`tor?“ I se potrive[te de minune, nu crezi?

– |ntr-adev`r, are gura dispre]uitoare, privirea distant` [i este mândru, impresionant [i iubitor de libertate!

– I-ai f`cut o descriere cât se poate de realist`!

– Te \n[eli, m` gândeam la pas`re, o corect` ea.

– Dup` câte s-ar p`rea, am impresia c` v-a]i cam \ncruci[at s`biile, dar o s` vezi, \n cele din urm` te va

pl`cea. Evident, este foarte re]inut, dar nu insensibil. De data asta, Wendy vorbea serios.

– Vorbe[te cu Anna despre treaba asta. Este asistenta de la

sec]ia de chirurgie ortopedic` [i so]ul ei este mamo[. Ei \l cunosc

foarte bine pe Bradford. Slade a studiat medicina \n acela[i timp cu el. Se pare c` via]a i-a fost dat` peste cap de un eveniment tragic, de aceea uneori arboreaz` aerul acela posomorât.

– Apropo, este \nsurat? So]ia lui

– So]ia lui? Glume[ti!

Wendy \[i privi colega cu insisten]`. Nu-i mai pusese [i \nainte aceea[i \ntrebare? Pref`cându-se c` nu-i pas` de persoana lui, Rosalind o provoca pe colega ei s` vorbeasc` despre el. – Dup` p`rerea mea, este vorba despre o poveste de dragoste care s-a terminat prost. Poate c` a murit? Ca s` fiu

SIMBOLUL DRAGOSTEI

49

sincer`, habar n-am. Are o cas` pe undeva pe la ]ar`, unde

se retrage din când \n când f`r` s` lase nici o adres` unde poate fi g`sit. Anna [i Slade sunt la curent cu situa]ia lui, dar sunt foarte discre]i \n leg`tur` cu acest subiect. Wendy c`lc` cu mult` aten]ie o rochie [i costumul de tenis.

– Dac` vrei, putem s` facem o partid` chiar \n acest

weekend. Ast`zi sunt de gard`, dar duminic` joc cu

pl`cere

– Sunt la dispozi]ia ta. Abia a[tept. Voi preg`ti cina \n buc`t`rie, e mai pl`cut decât \n sala de mese.

– E[ti nou` pe aici, dar buc`t`ria asta veche ar avea

foarte multe de povestit. A fost martora atâtor scene de

dragoste, de disperare

po]i imagina [i singur`.

pe scurt, de lucruri pe care ]i le

dac` e vremea bun`.

– Serios?

pentru c` locului respectiv \i

cam lipse[te intimitatea ca s` faci [i altceva decât s` iei masa

cu un prieten! – Deci, \n seara asta e[ti la spital? Eu trebuie s` m` \ntorc acolo pe la cinci, ca s-o schimb pe domni[oara Stephen. Din câte se pare, \n ultima lun` a f`cut multe ore suplimentare dup` plecarea pe nepus` mas` a celeilate infirmiere. Apropo, de fapt de ce a plecat?

cu ceilal]i [i, \n

plus, nu-[i f`cuse studiile la Beatlie's [i se purta urât cu toat` lumea. Lui Rosalind i se t`ie respira]ia.

– Dar nici eu n-am urmat cursurile de aici [i m-am desp`r]it cu greu de unele persoane de aici.

– M` rog, nu chiar a[a

– |n primul rând, nu se prea potrivea

50

JOYCE WADE

– Mai vrei pu]in ceai? Nu fi \ngrijorat`. I-am auzit pe

colegii t`i vorbind: au o p`rere foarte bun` despre tine.

– Adev`rat? Infirmierele m-au acceptat?

– Da. {i nu numai ele.

– Oh, nu mi-l pot \nchipui pe doctorul Murray criticând pe cineva. N-ar face r`u nici unei mu[te!

– El nu e singurul pe care va trebui s`-l cucere[ti!

Rosalind se gândi la figura arogant` a chirurgului.

– |ntr-adev`r, se plânse ea, al]ii vor fi mai greu de convins! |n momentul \n care \ncepur` s` urce sc`rile, se auzi soneria telefonului. Asistenta din hol r`spunse.

– Domni[oara Fletcher, la telefon!

– Vin acum! strig` Wendy a[ezând hainele c`lcate peste

cele ale colegei ei. Cred c` este o urgen]`. Wendy cobor\ \n vitez` din patru \n patru trepte ca s` preia leg`tura. |n acest timp, Rosalind duse hainele colegei

\n camera acesteia [i pe ale ei le a[ez` \n dulap. Apoi \ncerc` s`-[i fac` \nc`perea mai primitoare. Ag`]` pe perete dou` miniaturi pe care i le d`duse bunica ei [i aranj` un buchet de narcise galbene \ntr-o glastr` superb`. Dup` ce termin`, \[i puse pardesiul [i ie[i. Nici nu apuc` s` \ncuie u[a c` ap`ru Wendy respirând cu greutate.

Eram sigur`. Feti]a operat`

de amigdale are o hemoragie. Din fericire, am avut grij` s`

las la c`p`tâiul ei pe cineva. Am plecat!

– Sunt a[teptat` \n sec]ie

– Vin [i eu cu tine, spuse Rosalind.

Cele dou` tinere se \ndreptar` cu pa[i mari spre cl`direa principal` a spitalului. De data asta, liftul era la parter.

Wendy cobor\ la pediatrie, iar Rosalind la chirurgie.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

51

– A]i venit mai devreme! se mir` domni[oara Stephen

zâmbind. Aici totul este \n regul`. Aproape am terminat preg`tirea pentru mâine diminea]`. Se anun]` o zi plin`.

– Asta o s` vedem mai târziu. Belinda Sykes, pacienta de

azi-diminea]`, a f`cut hemoragie, a[a c` trebuie s` preg`tim totul pentru o eventual` interven]ie. S` sper`m c` nu este decât o alarm` fals`. Asistenta \[i puse o bluz` alb` [i se apuc` s` sterilizeze instrumentele.

– Domni[oar`, strig` ea deodat`.

Tân`ra ap`ru imediat.

– Anun]`-l pe doctorul King. Vezi dac` este \n incinta [i spune-i s` ia leg`tura cu mine cât mai curând posibil. Domni[oar` Stephen, te rog s`-l anun]i [i pe doctorul Murray!

Rosalind se gândi la opera]ia efectuat` de diminea]`. Chirurgul scosese amigdalele, dar l`sase la locul lor polipii nazali. Alt`dat`, scoaterea amândurora era o practic` frecvent`, dar \n prezent medicii considerau c` e mai bine s` nu opereze \n acela[i timp nasul [i gâtul decât \n caz de infec]ie. Soneria telefonului \i \ntrerupse [irul gândurilor.

– Alan King la telefon.

– Bun` ziua, domnule doctor. Belinda Sykes se afl` \ntr-o

stare \ngrijor`toare. Domni[oara Fletcher, asistenta de la

Aici totul este preg`tit pentru o

interven]ie. Sunte]i a[teptat.

– ~sta da noroc! Eram pe punctul de a pleca pe terenul

pediatrie, este lâng` ea

de golf.

52

JOYCE WADE

|n vocea anestezistului se citea dezam`girea [i Rosalind

\l comp`timi sincer. Dar deodat` \[i aminti ce-i spuseser`

colegele despre el. {i \n plus, nu era de gard`? |n cazul `sta,

trebuia s` fie prezent la consultul de sear` pentru eventuale anestezii locale. Rosalind zâmbi. Wendy [i domni[oara Fletcher aveau dreptate: doctorul voia doar s`-i devin` simpatic.

– Suntem cu to]ii \n aceea[i situa]ie, \i r`spunse ea. Sala

de opera]ii este sterilizat` pentru mâine diminea]`, dar e

posibil s` \ncepem activitatea peste o or`!

Auzi \n receptor cum doctorul ofteaz`.

– Unde pot s` v` g`sesc \n caz de necesitate?

– La sala de consulta]ii. Tony este acolo? se interes` el.

Mi se pare c` trebuia s` se duc` la o s`rb`toare \n familie

E ciudat c` eu evit cât pot genul `sta de petreceri pe care nu pot s` le suf`r, iar el se da \n vânt dup` ele.

– |nseamn` c` nu este liber. Cine este de gard`?

– Un stagiar. Dar pentru cazul `sta cred c` nu are destul`

experien]`. M` angajez eu s` g`sesc un \nlocuitor. |ntr-o prim` faz`, m` voi asigura dac` starea pacientei necesit`

\ntr-adev`r o a doua interven]ie \n blocul operator [i te voi anun]a dac` e nevoie. N-are rost s` alert`m toat` echipa pentru un fleac.

– V` mul]umesc

v` r`mân datoare

– Sper c` a[a va fi, coment` el pe un ton mieros, care o

f`cu pe tân`r` s` se \nfioare. |nchise telefonul. Ajutoarea de infirmier` [tergea geamurile galeriei rezervate spectacorilor [i ecranul video. De acum \ncolo, studen]ii vor r`mâne \n afara câmpului

SIMBOLUL DRAGOSTEI

53

operator [i vor urm`ri interven]iile pe ecran. Apoi \ntocmi

\n caietul sec]iei o not` referitoare la folosirea vitaminei K. „Când va sosi feti]a, \n cazul \n care va sosi, s` mi se comunice imediat numele medicamentelor prescrise dup` opera]ie. Le voi scrie pe tabel pentru ca anestezistul s` nu administreze din gre[eal` o doz` prea mare. Dac` \n timpul unei opera]ii ]i se d` un ordin [i dou` persoane se ofer` s`-l execute, vei veni s`-mi ar`]i totu[i produsul folosit, chiar dac` sunt ocupat`. Dac` am cea mai mic` \ndoial`, voi verifica \ntrebându-l pe chirurg“. Ceasul ar`ta ora patru [i jum`tate când telefonul sun` din nou.

– Wendy la telefon. Feti]a \[i \nghite saliva la intervale

regulate [i p`le[te v`zând cu ochii. {i-a rec`p`tat cuno[tin]a [i tot ce \nghite ajunge direct \n stomac. Pierde mult sânge. I s-a f`cut o injec]ie intramuscular` cu vitamina K. Mai ai?

– Da, mai am o fiol`. Aici, totul este preg`tit. Ad-o peste

cinci minute dac` vezi c` sângereaz` \n continuare, \i suger` Rosalind. – Deci, a[a r`mâne. M-am \ntâlnit cu Alan. Este la dispozi]ia noastr`.

– A g`sit vreun chirurg? Murray nu este la spital.

– Totul este organizat! Tu ocup`-te doar de c`rucior [i de pomp`. Vom avea cu siguran]` nevoie de o sond`

gastric` pentru a evacua sângele \n caz c` vomit` dup` opera]ie.

– Totul este preg`tit.

Tân`ra auzi apa curgând \n zona aseptic`. Perfect, \[i

spuse ea, domni[oara Stephen nu las` nimic la voia

54

JOYCE WADE

\ntâmpl`rii. Apoi \[i puse masca [i intr` \n sala de opera]ii. Lu` o cutie cu m`nu[i sterile [i o deschise. Lâng` chiuvet`, fata de la instrumentele chirurgicale \[i [tergea mâinile cu o cârp` pe care i-o \ntinsese asistenta; lâng` ea st`tea un b`rbat \mbr`cat \n costuma]ia verde de chirurg [i \nc`l]at cu ghete din pânz`.

– Du-te [i anun]`-l pe doctorul King s` aduc` bolnava

direct aici, ordon` Rosalind. Apoi, cu ajutorul unei pensete lungi, lu` un prosop sterilizat [i i-l \ntinse chirurgului. Cu r`suflarea t`iat`, \l

recunoscu pe doctorul Peregrine Bradford. Dup` ce [i-a [ters cu grij` mâinile, lu` o pereche de m`nu[i, le pudr` cu talc [i le trase cu u[urin]` pe degete.

Era absurd, dar respir` u[urat` atunci când constat` c` m`nu[ile erau noi [i pe m`sura lui. Dat fiind caracterul lui nesuferit, \[i spuse ea, ce s-ar fi \ntâmplat oare dac` ar fi fost rupte?

– Mul]umesc, domni[oar`, spuse el cu amabilitate.

Rosalind sim]i c` ro[e[te sub masc`. Poate c` o confundase

cu altcineva, sau era distrat, sau o ignora \n mod inten]ionat Dar momentul nu era prea bine ales pentru a r`spunde la asemenea \ntreb`ri. Se auzi zgomotul liftului oprindu-se \n dreptul etajului lor [i c`ru]ul fu \mpins \n sala de opera]ii. F`r` s` mai piard` timpul, Alan King aplic` un pansament cu cloroform pe fa]a livid` a copilului care adormi imediat.

– S` sper`m c` va fi de-ajuns, coment` chirurgul. Voi

\ncerca s` ac]ionez cât se poate de rapid! Cu ajutorul unei pense Boyle Davis, bloc` gura feti]ei. Figura lipsit` de via]` a copilului o impresion` puternic pe

SIMBOLUL DRAGOSTEI

55

Rosalind. Pierduse mult sânge [i, datorit` vigilen]ei

infirmierelor, fusese evitat un accident fatal. |ntr-adev`r, \n aparen]` nu exista nici un semn prin care s` se poat` descoperi c` fata suferise o hemoragie. Numai infirmiera de gard`, observând c` feti]a \[i \nghite \n mod repetat saliva, a dat semnalul de alarm`. Infirmiera \i d`dea chirurgului pansamentele pe care acesta le aplica pe ran` pentru a elibera locul sânger`rii. Deodat`, becul care str`lucea pe fruntea chirurgului lumin` un punct foarte mic care supura abundent.

– Sutur`, ordon` el.

Domni[oara Stephen \i \ntinse imediat un ac lung [i

\ncovoiat de care atârna un fir de m`tase.

– Perfect. Refac punctul pentru mai mult` siguran]`. Dup` ce termin`, se a[ez` s` examineze caverna de

culoare roz. Cu ajutorul pansamentelor aplicate succesiv, verific` dac` mai existau [i alte surse de hemoragie.

– Aici

dar nu v`d ce vase de sânge trebuie ligaturate!

Ridic` privirea spre anestezist, care veghea bolnava la cap`tul mesei de opera]ie.

– |n cazul `sta, nu pot s` folosesc adrenalina de sintez`.

Ce putem folosi \n locul ei? \ntreb` chirurgul.

– Nu credeam c` interven]ia va dura atât de mult, m`rturisi Alan King, cu un aer glume]. Dac` absoarbe doar un strop, nu i se va \ntâmpla nimic

– Nici nu vreau s` aud de a[a ceva! exclam` doctorul

Bradford. Un asemenea amestec periculos produce adesea perturb`ri cardiace. Eu refuz s`-mi asum acest risc.

Atunci se adres` asistentei.

56

JOYCE WADE

– Dumneata ce p`rere ai domni[oar`? Ce produs ai alege?

– I s-a f`cut o injec]ie cu vitamina K ce ar trebui s`-[i fac`

efectul curând. Mai r`mâne glucoza

demodat`, dar \nainte era folosit` \mpreun` cu cloroformul la scoaterea amigdalelor [i polipilor. Rosalind lu` o fiol` cu lichid vâscos [i v`rs` pu]in \ntr-un creuzet, apoi, stând \n picioare lâng` chirurg, \i studie mi[c`rile. El \mbib` o compres` cu glucoz` [i o aplic` peste punctul care sângera. Apoi, dup` câteva secunde care i se p`rur` interminabile lui Rosalind, d`du la o parte ]es`tura. Rana era \nchis` [i Rosalind putu s` respire din nou \n mod normal.

E adev`rat c` e cam

– Bravo! exclam` anestezistul pe un ton sarcastic. Ai mereu la \ndemân` un flacon cu venin de viper`, domni[oar`? F`cu o pauz` [i apoi continu` râzând:

– Sau poate [i alte leacuri-minune? Ce p`rere ai despre

m`runtaiele de pui? {i asta este o veche metod`. Rosalind \[i rumega furia \n t`cere. Ce personaj odios!

{tiind c` doctorul Bradford \i va da cu siguran]` dreptate, el \ncerca s-o ridiculizeze pentru a-[i masca lipsa de profesionalism. Dar brusc, vocea aspr` a chirurgului \l f`cu pe anestezist s`-i piar` cheful de râs.

– Veninul de viper` al lui Russel se mai folose[te [i acum

destul de frecvent \n caz de alergie, de exemplu. |n cazul

nostru, glucoza este foarte indicat`, deoarece nu cre[te tensiunea arterial` [i permite oprirea hemoragiei. Apoi f`cu un semn c`tre Rosalind, c`reia nu-i venea s`-[i cread` urechilor.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

57

– |]i mul]umesc, domni[oar`. Acum, feti]a este \n afar`

de orice pericol.

– E necesar s`-i facem o sp`l`tur` stomacal`?

– Nu. A vomitat chiar \nainte de a intra \n blocul opera-

tor, a[a mi-a spus domni[oara Fletcher. S-a f`cut bine c` a fost adus` aici, pentru c` pierdea deja foarte mult sânge. Chirurgul scoase instrumentul care ]inea gura pacientei deschis` \n timpul interven]iei, apoi [terse fa]a palid` a copilei cu o compres` umed`.

– Lua]i-i tensiunea [i ave]i grij` s` i se ia temperatura

vreme de câteva ore de aici \ncolo, \i ordon` el infirmierei. Doctorul Bradford arunc` apoi o privire spre tabelul pe care Rosalind notase dozele de medicamente pe care le luase Belinda [i d`du din cap aprobator.

– A[a-mi place s` se procedeze! |n sfâr[it s-a luat o

m`sur` care ne face s` câ[tig`m timp [i s` elimin`m anumite riscuri. Unde ai \nv`]at s` faci asta? |n [coala de infirmiere?

– Nu, \i r`spunse ea.

Rosalind \[i mu[c` buza de jos. Ar fi preferat s` nu-i r`spund`, \ns` chirurgul st`tea lâng` ea [i o privea insistent.

– Aici, la sec]ia de obstetric`, spuse ea cam f`r` tragere

de inim`. – Atunci \nseamn` c` nu e totul prost la Beattie's, nu-i a[a?

– N-am afirmat niciodat` a[a ceva, se gr`bi ea s` spun`.

Altfel, nu m-a[ mai fi \ntors aici!

– A[a este, dar am avut impresia c` ai regretat acest pas.

C`ru]ul se \ndep`rt`, \mpins de infirmiera care ]inea \n cealalt` mân` flaconul cu solu]ie intravenoas`. Datorit`

58

JOYCE WADE

lichidului care curgea pic`tur` cu pic`tur`, feti]a operat` \[i rec`p`tase ro[ea]a din obraji.

– Timpul de coagulare nu a fost verificat \nainte de

venirea ei aici, spuse Rosalind ca s` schimbe subiectul. Nu este imprudent \nainte de acest gen de interven]ie

chirurgical`?

– Nu-]i scap` nimic, domni[oar`, [i din nou ai dreptate!

Apoi, când v`zu c` doctorul Bradford \ncrunt` din sprâncene cu asprime, tân`ra se \ntreba ce mai avea de zis. De ce f`cea figura aceea? Ca [i când i-ar fi ghicit gândurile, el \i zâmbi.

– |n schimb, nu e[ti prea rapid` cu servirea cafelei!

– Oh, domni[oar`, strig` ea, este cafea? |mi pare r`u,

domnule doctor, mi-e team` c` am uitat s` facem. El \[i d`du masca jos.

– Nu e prea grav. Nu te mai uita la mine de parc` a[ vrea s` te mu[c. M` duc s` m`nânc ceva la „Vulturul“. Apoi se uit` de jur-\mprejur prin \nc`perea \n care

domnea dezordinea.

– Ai destul de lucru ca s` pui totul la punct aici. Trebuie s` fie gata neap`rat la ora opt [i jum`tate.

– Opt [i jum`tate? Mie mi s-a comunicat un alt program

– Dup` aceea operez \n alt` parte. Evident, dac` n-ai

timp s` termini

– Ba da, r`spunse ea cu vehemen]`. A[ vrea numai s` [tiu

ora la care vin pacien]ii. B`nuiesc c` infirmierele [tiu când s` le administreze premedica]ia. Tân`ra v`zu cu satisfac]ie c` figura chirurgului se \ntunec`. |n clipa aceea, ap`ru Alan King.

spuse el ironic.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

59

– La ora opt [i jum`tate mâine diminea]`, Alan, n-ai

nimic \mpotriv`, nu-i a[a? Expresia de plictiseal` de pe fa]a anestezistului fu \nlocuit` de un zâmbet. – Perfect, coment` chirurgul frecându-[i mâinile mul]umit. Apoi le f`cu un semn cu capul \n loc de salut [i plec`.

– Ce personaj ciudat! M` a[teptam s`-mi fac` repro[uri

atunci când m-am \ntors \n camer`. Aveam de gând s`-mi

cer scuze pentru ceea ce s-a \ntâmplat \n timpul opera]iei [i sunt sigur c` el [tia asta. |n mod inten]ionat m-a l`sat s`

m` \ntâmpin` cu

un aer de copil cuminte

De fapt, [tie c` nu-mi place s` m`

cred c` era furios pe mine [i când colo

trezesc devreme ca s` vin la spital [i c` infirmiera [ef` nu agreeaz` \ntârzierile din cauza c`rora personalul se vede nevoit s` se gr`beasc`

– Ai mare dreptate \n privin]a asta. Mereu este a[a?

\ntreb` ea.

– Tot timpul! \i r`spunse Alan cu convingere. Trebuie s`

ne aliem amândoi, ca s` ne ap`r`m! Cum el st`tea cam prea aproape de ea, Rosalind se dep`rt` brusc de el. Atunci, Alan King se uit` la ceas.

– {i eu a[ vrea s` m`nânc ceva, dar nu la „Vulturul“. N-am

chef s`-mi petrec seara \n preajma fermec`torului nostru [ef!

– Ei bine, a[a cum ai observat, [i domnul doctor are mult de lucru pentru mâine. La revedere.

60

JOYCE WADE

Rosalind [i infirmiera intrar` \n camera de sterilizare.

Chiar dac` doctorul Bradford, zis [i „vulturul pelerin“, era un om extrem de nesuferit, n-avea nici un chef s` se alieze cu Alan King \mpotriva lui.

– F` ordine \n sala de opera]ii \n timp ce eu sterilizez

instrumentele chirurgicale, \i spuse ea colegei. Dac` vrei s` faci o pauz`, ar fi bine s-o iei \nainte s` speli pe jos.

– Nu, mul]umesc, domni[oar`. Eu locuiesc \n re[edin]a

de pe deal [i seara iau mereu o cin` copioas` dup` serviciu.

Dar

dumneavoastr`?

Deocamdat` nu mi-e foame deloc. Prefer s` scap mai

\ntâi de sarcinile pentru mâine. {tiai c` programul opera]iilor \ncepe cu o or` mai devreme? Domni[oara Stephen \[i \n`bu[i un strig`t.

– |mi \nchipui ce mutr` va face infirmiera [ef` atunci

când va afla! Doctorul [tie c` exagereaz` pu]in cu exigen]ele astea. Va trebui s` ne scul`m cu noaptea \n cap!

– Nu neap`rat, dac` nu pierdem timpul acum. Ai nevoie

de o noapte bun` de somn ca s` rezi[ti la cele dou` opera]ii complicate.

– Eu? Chiar vre]i s` vin?

– Da, va fi mai u[or pentru mine s` supraveghez lucrurile. Eu m` voi ocupa de microscop. Din fericire, am

mai lucrat \n microchirurgie \n timpul stagiului \n terapie intensiv`. Acolo veneau o mul]ime de victime ale accidentelor de circula]ie.

– Repararea mâinilor [i picioarelor n-are nimic de-a face

cu ORL-ul, spuse domni[oara Stephen.

– {i cu toate astea, vasele de sânge [i venele sunt cusute

conform aceluia[i principiu, sublinie Rosalind.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

61

Peste câteva clipe, asistenta se uit` la ceasul de pe perete.

– E timpul s` pleci acas`, domni[oar` Stephen. Ai muncit

cât patru [i nu cred c` ai avut timp s` faci o pauz`. Vei recupera orele suplimentare prestate \n timpul weekendu-

lui, \i suger` Rosalind. Figura infirmierei se lumin`.

– Dac` \mi iau o jum`tate de zi \n plus, \mi voi permite

s` dau o fug` pân` la p`rin]ii mei. Dup` ce instrumentele chirurgicale fur` sterilizate, infirmiera plec`, \nainte de a i se mai trasa alte sarcini. Rosalind Mason \[i termin` treaba destul de târziu. Când se afla pe picior de plecare, se sim]i u[urat` c` \[i

\ndeplinise \ndatoririle de serviciu. Cel pu]in, \[i spuse ea, doctorul Bradford \i apreciase metodele de lucru. Când ajunse afar`, cu paltonul pe umeri, inspir` adânc aer \n piept. Aerul proasp`t \i f`cea foarte bine dup` o zi petrecut` \n sec]ie. |n acel moment o z`ri pe Wendy, care ie[ea dintr-o cl`dire al`turat` [i se gr`bi s-o ajung` din urm`. – Ai terminat programul? {i eu! Feti]a asta ne-a cam

speriat!

– M` bombardezi cu prea multe \ntreb`ri. Ce vrei s` [tii

\n primul rând?

– De la copii am c`p`tat acest obicei urât. La spital, to]i url` dup` mine [i eu sunt nevoit` s` strig ca s` m` fac auzit`! Colega ei zâmbi. Auzise c` Wendy \[i conduce foarte bine sec]ia, \mbinând umorul cu blânde]ea [i autoritatea.

Cum a fost? E totul preg`tit pentru mâine?

62

JOYCE WADE

cel pu]in unii

dintre noi! {eful va veni la ora opt [i jum`tate, ca s` se sterilizeze.

– Ce l-a apucat? E cam matinal, dat fiind c` aproape toat` lumea locuie[te \n afara spitalului. De ce vine atât de

devreme?

– Avem de f`cut dou` opera]ii foarte grele [i o mastoidit`.

– Mâine \ncepem programul \n zorii zilei

– Cât va dura?

– Nu [tiu. Totul depinde de chirurg [i pân` acum nu l-am v`zut pe doctorul Bradford la treab`.

– M-am mai lini[tit. Credeam c` „iubirea“ ta pentru el te

va \mpiedica s` fii obiectiv` [i acest lucru ar fi dat na[tere la anumite prejudec`]i, dar acum constat cu bucurie c` nu este cazul s`-mi fac griji! Sunt moart` de foame! continu` ea când ajunser` \n hol. Am ron]`it câ]iva biscui]i \n sec]ie, dar asta nu e mâncare! Ai luat masa de sear`?

– Nu, adineauri nu mi-era foame, poate din cauza

evenimentelor de mâine. Unde am putea s` mergem?

– La „Vulturul“ propuse Wendy. Sandvi[urile lor calde cu brânz` [i tartele cu mere sunt nemaipomenite.

– Nu vreau la „Vulturul“, scânci Rosalind.

– De ce? Ai auzit ceva r`u despre local?

[i \n plus,

doctorii Bradford [i King spuneau c` se duc acolo \n seara

asta

– {i ce dac`? |l vezi cumva pe doctorul Bradford

catadicsind s` vin` s` \mpart` cu noi cina noastr` umil`?

– Nu, dar sunt sigur` c` e aglomerat

SIMBOLUL DRAGOSTEI

63

Izbucnir` amândou` \n râs [i \ncepând din clipa aceea

Rosalind se hot`r\ s` nu-l mai ia pe [eful ei prea \n serios [i \[i propuse s` nu se lase intimidat` de el.

– Oricum, Alan va fi la bar, nu ne va deranja prea mult.

– Uite ce este, n-am nici un chef s`-i v`d [i \n seara asta evident, tu n-ai avut pl`cerea s`-i supor]i toat` ziua.

– Parc` ]i-ar fi fric` de el [i asta m` mir`.

– Nu, dar arogan]a lui m` scoate din s`rite.

– E un tip perfect, dac` [tie c` nu-i este permis totul. A \mprumutat deja ceva materiale, a[a este? Rosalind d`du din cap.

– Anun]`-l imediat c` nu-i vei mai tolera mult timp

atitudinea [i atunci nu va mai insista. Ce-ar fi s` mergem la

noua pr`v`lie de cartofi pr`ji]i de la cap`tul str`zii? O s` st`m la coad` [i o s` venim acas` cu hainele mirosind a ulei \ncins, dar \n definitiv

– Sunt buni?

– Nu sunt r`i, am fost acolo o singur` dat`. Hai s` ne

schimb`m repede de haine [i s` plec`m. Rosalind se dezbr`c` de uniforma de asistent` medical` [i-[i eliber` p`rul bogat [i blond care i se rev`rsa pe umeri. |[i d`du cu pu]in luciu pe buze [i \[i puse un pardesiu din lân` ro[ie peste rochia de culoare bleu-turcoaz. Apoi \[i lu` din dulap o po[et` neagr` asortat` cu pantofii [i se \ntâlni cu Wendy \n hol. Colega ei purta o hain` din blan` de miel care-i f`cea chipul oval mai pl`cut [i mai feminin. – Cât` elegan]`, draga mea, ca s` mergem pân` la negustorul de cartofi pr`ji]i din col]ul str`zii! o ironiz` Rosalid.

64

JOYCE WADE

– Dar la tine nu te ui]i? |n sfâr[it, din fericire, locuitorii

acestui cartier \[i dau imediat seama cine face parte din personalul spitalului. |n felul acesta, nu ne asum`m nici un risc. E foarte posibil ca [i unii fo[ti pacien]i s` m` recunoasc` [i s` vrea s` stea de vorb` cu mine. Wendy se uit` la prietena ei cu un aer invidios.

– Nici nu-]i dai seama ce norocas` e[ti! Ai putea s` te

duci acolo \n fiecare zi incognito, deoarece a[a, cu p`rul

l`sat \n jos, e[ti de nerecunoscut. Pe când eu, de[i mi-am schimbat adesea \nf`]i[area, nu mi-a ajutat la nimic!

– Uneori e folositor, dar eu nu m` aflu de mult` vreme aici ca s` pot fi identificat` u[or.

Cele dou` tinere o luar` pe aleea central` [i ie[ir` pe poarta uria[` a spitalului, care era deschis` \n permanen]`.

– Ar trebui s` aib` loc o revolu]ie ca s` o v`d \nchis`,

spuse Wendy. |mi place la nebunie poarta asta. Când trec seara prin dreptul ei, m` gândesc imediat la casa p`rin]ilor mei, \i explic` ea cu o u[oar` nostalgie. Ai s` vezi c`, dup` câteva zile, vei avea [i tu aceea[i impresie!

– Dac` toat` lumea ar fi ca tine sau doctorul Murray, m-a[ sim]i de pe acum ca acas`!

Rosalind se \ntoarse pentru a arunca o ultim` privire cl`dirii \n care se afla sec]ia de chirurgie, ale c`rei contururi se profilau \n semi\ntunericul serii.

– M` \ntreb dac` m` voi \n]elege vreodat` cu doctorul

Bradford. Dar de ce o interesa atât de mult ce gândea el despre ea? Aceast` \ntrebare o preocupa atât de mult \ncât, pentru

SIMBOLUL DRAGOSTEI

65

prima oar` \n via]`, e \[i f`cea griji \n leg`tur` cu imaginea ei. De obicei f`cea abstrac]ie de oamenii care o enervau, pur [i simplu evitându-i. Dar imaginea [efului ei, \n timp ce [tergea fa]a Belindei cu o compres` \i revenea mereu \n memorie. „Cred c` se poart` minunat cu copiii“, se surprinse ea gândind. |n momentul acela z`rir` luminile pr`v`liei. Chiar [i la ora aceea, mai erau câ]iva clien]i care a[teptau.

– Bun` seara, domni[oar` Fletcher, se auzi o voce de

b`rbat. Rosalind v`zu amuzat` cum un necunoscut cu obrajii rumeni care mirosea foarte tare a bere se apropie de Wendy

pentru a-i vorbi despre fiul lui, care avusese ni[te probleme cutanate, din câte \[i d`du ea seama.

– Dac` se simte tot r`u, spune]i-i s` vin` din nou la consulta]ie.

niciodat`

\n afar` de sec]ia

dumneavoastr`, nici nu vrea s` aud` de spital! Ce-ar fi s`-l aduc` so]ia mea, doar pentru un control de rutin`?

– Bine, cu condi]ia s` vin` \ntr-o zi de consulta]ie, ca

s`-l poat` vedea [i un medic. Apoi individul lu` puiul [i cartofii comanda]i, [i plec`,

dup` ce o salut` pe asistenta de la pediatrie cu un semn din cap.

Nu

va

accepta

– Pare un tip simpatic, spuse Rosalind.

– A[a este, dar el [i so]ia lui l-au hr`nit extrem de

neadecvat pe b`ie]elul lor. A trebuit s`-i facem foarte multe analize ca s` putem determina cauza alergiei de care

66

JOYCE WADE

suferea. A fost stabilit un regim foarte sever care s-a \ncredin]at p`rin]ilor. Ace[tia nu au decât datoria de a-l respecta, dar cu toate astea, vin la noi o dat` la trei luni pentru a se asigura c` totul este \n regul`. Cred c` micu]ul ]ine foarte mult la noi. Este un b`iat foarte de[tept. |ntr-o s`pt`mân`, cât a stat \n spital, a citit mai mult decât \ntr-un an la el acas`! Mâncarea era \ntr-adev`r apetisant` [i când v`zur` puii f`cu]i la rotisor, le l`s` gura ap`. Pornir` \napoi spre spital, fiecare cu câte o saco[` \n mân`.

– Genul `sta de mâncare pentru sear` nu e prea rafinat, dar de fapt ce importan]` are? Nu pot s` m` ab]in, recunoscu Rosalind.

– Nu pot s` mai a[tept, spuse Wendy rupând un col] al pachetului.

|[i strecur` dou` degete \n`untru [i scoase câ]iva cartofi pr`ji]i.

– |mm

– Nu acum, mul]umesc.

sunt minuna]i. Gust` [i tu, sunt calzi \nc`.

Erau \nv`luite de un miros de pr`jeal` foarte puternic. Ajuser` \n gr`dina spitalului Beatrice, privir` \n jurul lor [i râser`. Nu era o crim` s` cumperi mâncare noaptea, dar nu erau bine v`zute infirmierele care ie[eau noaptea pe furi[.

– Vino, nu mai este nimeni, o asigur` Wendy alergând

spre hol, strângând la piept pre]iosul ei pachet pentru a putea merge mai repede. Rosalind o urm`, dar mai \ncet. Deodat` auzi o portier` trântindu-se \n parcarea din dreapta ei [i o umbr` care cobora din ma[in`. Individul venea drept spre ea. Trecu atât de aproape de ea, \ncât \i c`zu saco[a cu mâncare [i, pentru

SIMBOLUL DRAGOSTEI

67

a doua oar` \n ziua aceea, li se ciocnir` capetele atunci când Peregrine Bradford se aplec` pentru a o ajuta s` ridice

pachetul cu cartofi pr`ji]i. El i-l \ntinse cu un zâmbet ironic pe buze [i asistenta cu p`rul blond \ng`im` câteva cuvinte de mul]umire \nainte de a o zbughi spre holul cl`dirii. Se \ntoarse o dat`, ca s` vad` ce se mai \ntâmpla \n urma ei, apoi Rosalind d`du buzna \n buc`t`rie unde prietena ei se pr`p`dea de râs.

– Ce caut` aici la ora asta? o \ntreb` ea. Exist` vreo urgen]`? Trebuie s` telefonez \n sec]ie?

– Lini[te[te-te, o sf`tui Wendy. Deasupra camerei

noastre se mai afl` una \n care doarme el uneori atunci când \ncepe programul devreme, de exemplu. Dup` ce mâncar` [i b`ur` câte o cafea, Rosalind se sim]i mai bine. Acum putea s` râd` din toat` inima de noua ciocnire cu doctorul Bradford. De fapt, \n seara aceea n-o impresionase atât de mult, i se p`rea o fiin]` la fel ca toate celelalte. Când Wendy se cufund` \n lectura unei reviste pe care o uitase un pacient la spital, Rosalind se retrase \n camera ei. Gândul c` se va putea \ntinde \n pat o bucura, cu atât mai mult cu cât urma s` aib` o zi foarte grea. „Sper c` nu m-a recunoscut“ \[i spuse ea vârând cheia \n broasc`. |n clipa aceea, tân`ra sim]i c` este cineva pe palier. |[i d`du la o parte [uvi]ele blonde ale p`rului, dar nu-l v`zu pe b`rbatul care f`cea o pauz` \nainte de a urca la etajul superior. Stând nemi[cat, doctorul Bradford se uita ca vr`jit la fa]a adorabil` a asistentei cu ochi verzi [i tenul ca piersica. |n privirea lui ap`ruse o str`lucire stranie.

Capitolul 4

– Am [ters-o, spuse Rosalind \nghi]indu-[i cafeaua

dintr-o sorbitur`.

– Dar n-ai mâncat nimic. Ai destul timp la dispozi]ie!

– Nu mai am decât o or`! Tipul `sta m` umple de nervi,

Wendy. De când am venit, \mi impune un ritm de lucru infernal!

– Stai lini[tit`, sunt sigur` c` totul va fi bine. Ai marele noroc c` lucreaz` \mpreun` cu domni[oara Stephen, care este \ntr-adev`r formidabil`. {i pe urm`, nu e prima ta

opera]ie \n blocul operator. Chiar dac` tehnica doctorului Bradford este diferit` de altele, totu[i, corpul uman nu se schimb`. Rosalind se mai relax`.

– Ce bine c` e[ti al`turi de mine! |mi voi aduce aminte

de cuvintele tale atunci când toate \mi vor merge pe dos. Cineva mi-a dat un sfat contra tracului: s` mi-l imaginez pe interlocutorul meu \n pijama! Wendy izbucni \n râs.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

69

– |n meseria noastr`, ar trebui s` g`sim altceva! Pijamaua nu seam`n` cu uniforma pe care o poart` chirurgii? Apoi oft` [i continu`:

– Unde o fi splendoarea s`lilor de opera]ii despre care vorbe[te toat` lumea? Deodat`, un zâmbet \i lumin` fa]a.

– }i-l po]i imagina pe b`trânul Bradford \n chilo]i?

– |n nici un caz, dar pentru un chirurg [ef nu este atât de b`trân. Apropo, mai [tii ceva de Belinda?

– Infirmiera de gard` p`rea mul]umit`. Feti]a a cerut o

\nghe]at` la ora patru diminea]a.

– E normal. |ntotdeauna li se permite a[a ceva copiilor

\nainte de opera]ie. Pentru ei reprezint` o recompens` care mai are [i avantajul c` le calmeaz` durerea, deoarece r`ceala anesteziaz` rana! Rosalind plec` din cl`direa central`, regretând c` nu se putea bucura de diminea]a aceea \nsorit`. O briz` u[oar` mi[ca frunzele copacilor. Din p`cate, \n loc s` se plimbe prin gr`din`, asistenta urc` \n sec]ia de chirurgie. |n blocul operator, toate luminile erau aprinse. Pere]ii str`luceau de cur`]enie [i un miros u[or de dezinfectant [i anestezic venea dinspre u[a batant` din sticl` unde primul pacient a[tepta s` intre \n sala de opera]ie. De fapt, bolnavii aveau rareori ocazia s-o vad`, deoarece erau deja adormi]i atunci când intrau [i ie[eau din sal`. Alan King era preg`tit. De data asta \[i fixase cu grij` masca. |n ochii lui de culoarea alunei juca o sclipire pozna[`. O v`zu pe noua asistent` \mbr`cat` \n costuma]ia inform` care o acoperea de obicei din cre[tet pân`-n t`lpi [i

70

JOYCE WADE

profit` de ocazie ca s-o studieze cu aten]ie. Rosalind sim]i privirea anestezistului asupra formelor seduc`toare ale trupului ei când intr` \n biroul ei. Tân`ra \[i schimb` rapid hainele [i reveni \n sala de opera]ie. Camera rezervat` chirurgilor avea u[a \nchis`. Ochii verzi ai Rosalindei se luminar`, asortându-se de minune cu masca pe care o purta \n dreptul gurii. |ntr-adev`r, chiar dac` nu-l asista chiar ea pe chirurg, asistenta purta o masc` verde, pentru a se deosebi de celelalte infirmiere [i de spectatorii \mbr`ca]i \n alb. Func]ia ei \i impunea acest lucru. Cineva verific` dac` func]ioneaz` microfonul din sala de opera]ie [i amfiteatrul destinat publicului de specialitate. Unul dintre ace[tia \i sf`tui pe ceilal]i s` p`streze t`cerea, deoarece doctorul Bradford va auzi totul [i va pune cu siguran]` \ntreb`ri la care va fi greu s` se r`spund` corect. Aparatura audio-vizual` fu preg`tit`, pentru ca opera]ia s` fie filmat` [i comentat` simultan de c`tre echipa chirurgical`. Dup` ce bolnavul fu a[ezat pe masa de opera]ie [i informa]iile fur` scrise pe panou, studen]ii \[i luar` noti]e. Apoi, u[a biroului chirurgilor se deschise [i doctorul Bradford \[i f`cu apari]ia, gol pân` la brâu. Fascinat`, Rosalind nu-l sc`p` din ochi. – Parc` ar fi un pirat, [opti domni[oara Stephen zâmbind pe ascuns. Un pirat superb [i viril, constat` Rosalind. El arunc` o privire de jur-\mprejur [i-i f`cu semn infirmierei responsabile cu instrumentele chirurgicale s`-l urmeze. Domni[oara Stephen se apropie de el. Apa de la robinet

SIMBOLUL DRAGOSTEI

71

]â[ni [i-l stropi pe chirurg. Pic`turile str`lucitoare de pe pieptul lui musculos stârni \n trupul lui Rosalind o tulburare greu de descris. Tremurând de emo]ie, tân`ra \[i lu` ochii de la el. Câteva clipe mai târziu, chirurgul, \mbr`cat cu bluza lui specific`, era preg`tit s` \nceap` prima interven]ie. Rosalind fix` microscopul chirurgical [i se asigur` c` func]ioneaz` corect. Ca s`-i u[ureze mi[c`rile, asistenta \nconjur` aparatul cu câteva prosoape sterilizate. – Perfect! E[ti gata, Alan? Anestezistul f`cu semn cu capul [i bran[` tubul cu protoxid de azot, \n timp ce un ecran a[ezat \n stânga lui putea s` supravegheze ritmul cardiac al bolnavului pe toat` durata interven]iei. Stagiarul care \n ziua anterioar` se sim]ise r`u nu p`rea nici azi \ntr-o stare mai bun`. |n plus, observ` Rosalind, \[i mai pusese [i ni[te m`nu[i prea mari pentru mâinile lui. Cum va suporta prima incizie? se \ntreb` ea. {i zgomotul de oase râcâite? Unele persoane asistau f`r` nici o problem` la anumite opera]ii care transformau sala \n adev`rat abator, dar erau \nsp`imânta]i de interven]iile de tip ORL, \[i spuse tân`ra. C`ruciorul cu instrumente fu descoperit [i opera]ia \ncepu. Stagiarul nu avea ce face la \nceput, dar ]inea mâinile \n sus, a[a cum \l \nv`]ase chirurgul. St`tea atât de aproape de doctor, \ncât \l \mpiedica pe acesta s` vad` bine câmpul operator. Chirurgul se d`du brusc \napoi [i atinse din gre[eal` cu degetele bluza unei infirmiere.

72

JOYCE WADE

– M`nu[i, comandar` dou` voci \n cor.

Doctorul Bradford morm`i câteva cuvinte referitoare la incompeten]a anumitor stagiari, apoi Rosalind \l rug` pe bietul student s-o urmeze. Tân`rul \[i scoase m`nu[ile

contaminate [i le arunc` la co[ul de gunoi sub privirile vigilente ale asistentei. – E mai bine c` s-a \ntâmplat a[a, spuse vesel` Rosalind.

– Cum adic`?

– Astea erau prea mari. Cum crezi c` ai fi putut s`

operezi \n condi]iile astea? Câ]iva milimetri \n plus sunt

suficien]i ca s`-]i stânjeneasc` mi[c`rile. Ia-le pe astea. Pune]i-le cu mare aten]ie. Stagiarul \i zâmbi.

– Te sim]i mai bine? A[teapt` un minut, [eful este

ocupat, mai spuse ea. El o privi nedumerit.

– N-are rost s` te \mboln`ve[ti atât de curând. Acum

du-te \n`untru [i fii atent la m`nu[i! Stând lâng` aparatele lui, anestezistul o urm`rea cu privirea pe asistenta din sala de opera]ii \n timp ce ea \[i f`cea treaba cu discre]ie. |ntr-adev`r, Rosalind executa un ordin, asigura perfecta desf`[urare a interven]iei cu o eficien]` care stârnea admira]ia lui Alan King. Mai descoperi [i zâmbetul tinerei la care nu r`m`sese deloc insensibil. Pacientul suferea de o scleroz` a urechii [i opera]ia avea drept scop \ntroducerea \n interior a unei proteze

SIMBOLUL DRAGOSTEI

73

minuscule care i-ar fi permis s` aud` din nou ca \nainte. Datorit` microscopului chirurgical, aceast` opera]iune p`rea mai u[oar`, dar cu ochiul liber \]i puteai da seama cât de minu]ioas` era acea munc` de precizie. Dup` ce execut` partea cea mai delicat` a opera]iei, chirurgul puse câteva \ntreb`ri studen]ilor, ca s` se mai relaxeze.

– Ce [anse de ameliorare a capacit`]ii auditive a pacientului exist`?

Tinerii medici avur` p`reri diferite, unii fiind mai optimi[ti decât al]ii.

– |n orice caz, sper c` realitatea va infirma p`rerea

noastr` despre tehnica mea! observ` [eful pe un ton sarcastic. Atunci când chirurgul le explic` de ce opera]ia trebuia \n principiu s` reu[easc`, \n galerie se auzi un murmur admirativ. |i convinsese, \[i spuse Rosalind care continua s`-l fixeze pe doctorul Bradford. El se aplec` deasupra balansoarului pentru a vedea rezultatul final \nainte de a l`sa locul celei care efectua pansarea. Atât echipa de chirurgi cât [i studen]ii luar` o pauz` de un sfert de or`. Rosalind \[i b`u cafeaua [i \[i arunc` privirea

prin u[a din sticl`. La tipul acela de opera]ie, cur`]area s`lii nu dura prea mult. Mai purta [i acum l`n]i[orul cu medalion \n jurul gâtului Uitase s` [i-l scoat` \nainte de culcare [i acum bijuteria \i stânjenea mi[c`rile. {i-l scoase [i-l puse pe birou. |n clipa aceea, cineva b`tu la u[`.

74

JOYCE WADE

– Intr`.

– Dau o fug` pân` la etajul de dedesubt ca s-o v`d pe

Probabil c` nu voi mai avea timp s` fac

vizita prea curând. |mi dai voie cinci minute,

Belinda Sykes

domni[oar`?

– Fire[te, domnule Bradford

dar nu \n ]inuta asta.

Era \mbr`cat \nc` \n hainele de lucru, ceea ce n-avea de fapt nici o importan]`, deoarece \[i va pune alte haine

pentru urm`toarea opera]ie, dar era interzis s` circule cu ghetele chirurgicale \n afara s`lii de opera]ie.

– Domni[oar`! Adu te rog, pantofii domnului Bradford,

\i ordon` ea unei infirmiere. Se poate schimba \n biroul meu. Doctorul se supuse tinerei, o privi cu calm [i apoi \[i \nc`l]` mocasinii din piele f`cu]i impecabil cu crem`.

– Le las la dumneata. M` voi \ntoarce pe u[a asta ca s`

m` \ncal] direct cu ei, \i spuse el politicos

voie, desigur Mul]umit` s` constate c` el respecta \n mod strict regulamentul, tân`ra d`du din cap. De ce oare se sim]i u[urat` atunci când el plec`? Dup` ce verific` instrumentele preg`tite pentru opera]ia urm`toare, se \ntoarse la biroul ei ca s` semneze \n registrul care consemna d`rile de seam` ale interven]iilor chirurgicale. Doctorul era acolo. |[i scotea pantofii de ora[. Ea d`du buzna \n sala de opera]ii ca s` anun]e echipa. |n clipa aceea, u[ile liftului se deschiser` [i al doilea pacient intr` \n blocul operator.

dac` \mi dai

SIMBOLUL DRAGOSTEI

75

A doua interven]ie se desf`[ur` \ntr-o atmosfer` relaxat`. Dup` mastoidit`, unii studen]i plecar` [i microscopul fu a[ezat cu grij` \ntr-un col]. Acum, iluminarea era mai pl`cut` [i toat` lumea p`rea mai destins`. Spre marea ei mirare, Rosalind constat` c` acolo condi]iile de munc` erau foarte agreabile [i recunoscu cam f`r` tragere de inim` c` toate astea se datorau talentului chirurgului. E adev`rat c` era arogant [i aspru uneori atunci când o infirmier` sau un student f`cea vreo gre[eal`. Fiind extrem de exigent, voia s` ob]in` ce dorea f`r` s` mai fie nevoie s` cear` acel lucru. Majoritatea chirurgilor procedau astfel \n momentele de tensiune maxim`. |n acela[i timp, d`dea o mul]ime de sfaturi studen]ilor, lucra bine [i repede, l`sând impresia c` nu se gr`be[te deloc. Nu l`sa nimic la voia \ntâmpl`rii [i-i incita [i pe al]ii s` pun` \ntreb`ri. A[ezat \ntr-un col], Alan King p`rea c` se plictise[te de moarte. Dup` ce pacientul adormea, rolul lui se limita la supravegherea efectelor medicamentelor [i anestezicelor \n timpul interven]iei. De fapt, sub aspectul lui de om lipsit de vlag` se ascundea o inteligen]` vie. |n timpul desf`[ur`rii interven]iilor, el \ncerc` s` atrag` aten]ia asistentei, dar Rosalind avea grij` s` stea cât mai departe de el. – Anun]` sec]ia, \i ordon` ea unei infirmiere. Pot s` trimit` pe cineva dup` c`ru]. Apoi o rug` pe infirmier` s` verifice cu aten]ie num`rul pansamentelor folosite [i mai ales s` se asigure dac` fuseser` aruncate \n lada de gunoi destinat` inciner`rii.

76

JOYCE WADE

Domni[oara Stephen termin` de pansat urechile operatului [i Alan King \[i debran[` aparatele. Scoase sonda gastric` [i o a[ez` pe c`ru], dup` care c`sc` [i se \ntinse.

|n timp ce vorbea cu colega ei, Rosalind sim]i c` e cineva \n spatele ei. – De ce trebuie s` se ard` pansamentele astea, domni[oar`? o \ntreb` Peregrine Bradford. Asistenta are dreptate, evident, dar de ce astea [i nu [i celelalte?

– Tocmai voiam s` le trimit jos, \i r`spunse infirmiera

emo]ionat`.

– Aten]ie la pericolul de infec]ie! Dac` practicam dou`

tipuri de opera]ii: la \nceputul programului, interven]iile a[a-zise curate [i apoi celelalte. Pansamentele infectate care sunt l`sate la voia \ntâmpl`rii pot s` contamineze un obiect [i s` provoace incidente grave. Se r`suci [i-l \ntreb` pe studentul care st`tea \n continuare aproape de el:

– Ce necazuri ar putea provoca o asemenea neglijen]`?

– O septicemie, domnule.

– Evident, chiar [i o infirmier` debutant` [tie acest lucru.

– ~`

un abces?

– |ntr-adev`r, s-ar fi putut produce a[a ceva \n acest caz,

dar am luat toate m`surile de precau]ie, a[a c` riscul de infec]ie mi se pare exclus. De fapt, spectrul care \l \nfrico[eaz` pe orice chirurg con[tiincios este meningita care poate fi luat` \n timpul opera]iei sau prin membrana urechii, nasului sau gâtului.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

77

|[i scoase masca [i o arunc` pe podea. Ochii lui alba[tri erau bântui]i de \ngrijorare. Apoi \[i d`du jos bluza. Transpira]ia \i curgea [iroaie de pe umeri. Parc` uitase c` are oameni \n jurul lui. Deodat`, o fix` pe tân`r` care-l privi cu un aer \ntreb`tor. Rosalind \l ascult` cu buzele frem`tând de ner`bdare. De ce insista oare atât de mult asupra unui aspect care constituia grija principal` a tuturor angaja]ilor serio[i? Cu toate nasurile obi[nuite, nimeni nu era la ad`post de acest pericol. Oare avusese de-a face cu vreun accident de genul acesta \n sala de opera]ie sau voia s` le m`reasc` spiritul de responsabilitate? El zâmbi u[or. – Nu uita niciodat` de acest aspect [i fii atent` \ntotdeauna la regulile referitoare la cur`]enie. Nu neglija nici supravegherea postoperatorie. Cu un aer serios, doctorul Bradford continu` s` pun` \ntreb`ri. Zâmbetul lui ironic [i mul]umit \l deruta pe bietul student care, cu obrajii \n fl`c`ri, \ngâna r`spunsurile. Rosalind ridic` ochii [i \ntâlni privirea lui Alan King, care \i zâmbi. – E mul]umit de el. Eu o [terg, pân` nu devine chiar insuportabil, [opti el asistentei. Anestezistul o urm` [i se opri \n fa]a biroului ei. – Ai \ntocmit cumva raportul referitor la prima opera]ie? o \ntreb` el. A[ vrea s` verific doza de somnifer administrat` primului pacient. Nemaiv`zând nici un motiv plauzibil pentru a-i refuza cererea, tân`ra \l l`s` s` intre. El \nchise u[a \n urma lui.

78

JOYCE WADE

– |n sfâr[it, suntem singuri! spuse el. Pot s` profit de

tine \n lini[te

[leamp`t` [i boneta de pe cap. Am un chef nebun s`-mi trec mâna prin p`rul t`u. Pun pariu c` e lung pân` la

umeri!

– M` voi schimba atunci când \mi voi termina programul

de lucru, \i r`spunse ea pe un ton rece. Uite registrul, eu am treab`. El bloc` u[a de ie[ire.

Ar fi [i mai bine dac` ]i-ai da jos bluza asta

– V` rog, domnule doctor King

– Spune-mi Alan [i te las s` pleci. E mai bine a[a, mai ales

c` probabil vom deveni prieteni

Rosalind f`cu un pas \n l`turi pentru a ajunge la o alt` ie[ire, când privirea \i c`zu asupra picioarelor ei. Era

\nc`l]at` [i nu putea s` \ncalce regulamentul dup` ce i-l aplicase [i doctorului Bradford! Alan King \ncepu s` râd` \n hohote.

prieteni foarte buni

– D`-mi voie s` trec, Alan, te implor.

nu pot s` opun rezisten]` unei guri atât de

apetisante. Rosalind se apropie \ncet de u[` [i Alan King se r`suci

u[or, o prinse de umeri [i o for]` s` se uite la el. Riscând s` se dezechilibreze, \i atinse obrazul. Indignat`, ea \ncerc` s` fug` de el, dar el o prinse din nou. |n clipa aceea, z`ri o siluet` prin u[a din sticl` mat`.

– Prefer

– Nu fi prost, Alan, termin` odat`, te rog

U[a se deschise \n spatele anestezistului [i se auzi o voce aspr`.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

79

– Mi-am uitat \nc`l]`rile, spuse Peregrine Bradford. |mi

pare r`u c` te-am deranjat, domni[oar`. Evident, func]ia \]i d` dreptul la anumite privilegii, cel pu]in \n biroul t`u, dar opacitatea geamului nu te pune la ad`post de unele indiscre]ii. – Pantofii sunt \n biroul dumneavoastr`, domnule Bradford. Infirmiera i-a dus acolo. |[i d`du boneta pe spate [i ni[te [uvi]e blonde \i c`zur` peste ochii speria]i. Alan King plec` sup`rat.

– |mi pare r`u, abia reu[i Rosalind s` rosteasc`. El a

Cu lacrimi \n ochi [i buzele tremurând, tân`ra era disperat`. Chirurgul o privi cu aten]ie.

– Haide, domni[oar`, n-are rost s` reac]ionezi atât de

dramatic numai pentru c` un individ ]i-a f`cut curte! Acele cuvinte rostite cu dispre] [i indiferen]` o f`cu s` simt` un fior rece din cap pân`-n picioare.

– Dac` ]ii neap`rat s`-i respingi avansurile, pot s`-]i dau

un sfat: nu-i spune atât de curând pe numele mic. Dar dac` \ncepe s`-]i plac` de el atât de mult \ncât \i vei permite anumite familiarit`]i, problem` care \n definitiv te prive[te direct [i personal, folose[te-te de el pentru a-]i petrece cât mai pl`cut timpul liber. Sunt convins c`-]i va propune acest lucru cât de curând. Gura medicului exprima [i altceva \n afar` de furie. Ochii alba[tri c`p`taser` o nuan]` [i mai intens`, accentuat` de culoarea c`m`[ii. Tinerei i se p`ru c` el \ncerca s` se

80

JOYCE WADE

controleze pentru a nu spune lucruri [i mai t`ioase. Atunci

sim]i c` nu se mai putea ab]ine [i izbucni \n lacrimi. – |nceteaz`! exclam` el cu asprime. Ce-ai vrea s` fac? S`-]i acop`r fa]a cu s`ruturi ca s`-]i usuc lacrimile dup` plecarea lui? Ce copil e[ti! |n cazul \n care nu-i acorzi nici o importan]`, n-ai decât s` râzi de acest episod [i s`-l dai

dar nu te a[tepta ca un b`trân ca mine s` te

\n]eleag`. |nc`l]at numai \n [osete, el se \ndrept` spre u[a biroului s`u. Rosalind se [terse la ochi. |[i d`du bluza jos, se piept`n` [i se fard` u[or \nainte s` plece din sala de opera]ii. |n \nc`pere era ordine [i cur`]enie. Domni[oara Stephen se dusese s` m`nânce de prânz \mpreun` cu cele dou` colege ale sale [i Rosalind se bucur` c` avea câteva minute de lini[te pentru a-[i mai veni \n fire. Oh, b`rba]ii `[tia! [opti ea. Dup` ce-l blestem` pe Alan King, asistenta \ndr`zni s` se gândeasc` din nou la chirurgul care \i surprinsese \n cadrul u[ii. Râse f`r` s` vrea când [i-l aduse aminte plecând \nc`l]at numai \n [osete. |n ciuda tonului pe care-l folosise,

uit`rii

Rosalind nu reu[ea s`-i poarte pic`. Amintirea ochilor lui de un albastru \ntunecat o urm`rea permanent. N-o atinsese

atunci când capetele li se ciocniser`,

sim]ise o atrac]ie reciproc`, de parc` un v`l de m`tase invizibil se strânsese \n jurul lor pentru a-i apropia. Tân`ra \ncepu s` pun` fiecare obiect la locul lui [i la un moment dat zâmbi. De ce oare \i vorbise despre dorin]a lui, incon[tient` dar real`, de a o face s` uite de sup`rare s`rutând-o?

aproape deloc, dar

SIMBOLUL DRAGOSTEI

81

– Ce vârst` are doctorul Bradford? o \ntreb` pe

domni[oara Stephen atunci când se \ntoarse \n sec]ie.

– Nu [tiu, \n orice caz, cred c` are destui!

– De ce spui asta?

nu vede \n mine decât o

infirmier` care r`spunde de instrumentele chirurgicale, m`rturisi ea cu un u[or regret.

– Sper c`

r`mâne \ntre noi

– M-a l`sat s` \n]eleg c` se consider` un om b`trân.

– |n general, b`rba]ii spun asta atunci când sunt acuza]i c` le plac femeile tinere!

– Oh! Nu cumva se \ntâlne[te cu vreo infirmier` \ncep`toare!?

– |n ziua \n care vei afla ceva despre via]a lui privat`, \]i

|n

privin]a lui, nu v`d alt` ipotez`. Rosalind reveni \n biroul ei ca s`-[i ia paltonul [i s` mearg` la mas`, când \[i aminti de medalion. Ridic` hârtiile \mpr`[tiate pe birou, se uit` pân` [i \n co[ul de gunoi, dar nu-l g`si. {i cu toate astea, Rosalind era convins` c`-l l`sase acolo! Alan King! Cu siguran]`, i-l furase ca s`-i fac` necazuri. Era \n stilul lui! Mâine i-l va ar`ta [i o va [antaja:

medalionul \n schimbul unei \ntâlniri.

dau ce vrei! Doar dac` nu-[i ascunde nevasta la ]ar`

Bijuteria \n sine nu avea nici o valoare real`, dar o sup`ra faptul c` pierduse un obiect drag. Asistenta de la sec]ia de ortopedie, fermec`toarea Anna Forsythe, lua masa [i ea \n tura a doua. De[i se cuno[teau foarte pu]in, cele dou` colege aveau preferin]e comune, care erau de natur` s` le apropie. Se a[ezar` una lâng` alta.

82

JOYCE WADE

– Te-ai adaptat la noua ta slujb`? se interes` Anna cu un zâmbet seduc`tor.

– Parc` nu se mai termin` diminea]a asta! r`spunse

Rosalind. Discutar` despre vrute [i nevrute: de la noul bloc

operator la mul]imea de chirurgi, subiecte inevitabile.

– |mi place grozav s` lucrez cu Tony Murray, spuse

asistenta ORL.

– {i cu Perry?

– Domnul Bradford?Rosalind fu gata-gata s` se \nece cu

mâncarea. Niciodat` nu auzise oamenii vorbind despre [eful ei atât de familiar.

– Uneori e plin de toane, dar are o inim` de aur. |l iubim

foarte mult. Slade a fost coleg de camer` cu el pe vremea

când erau studen]i la medicin`. Pe buzele lui Rosalind Mason ap`ru un zâmbet u[or.

– Nu mi-l pot imagina ca student. E atât de elegant \n

costumele alea ale lui croite dup` ultimul r`cnet al

modei!

– Dar uneori se comport` cam grosolan, nu-i a[a?

Anna se ridic` de pe scaun [i reveni cu dou` ce[ti de cafea.

– E timid, continu` ea, [i \n general ia via]a prea \n

serios, dar ne distr`m bine \mpreun`. O s` vezi c` o s`-]i plac` de el. E adev`rat c` uneori merit` s` fie [i criticat. Mi-a promis totu[i c` se va purta frumos cu noua infirmier`!

– De ce? A pus-o pe fug` pe cea dinainte?

Anna se uit` lung la colega ei.

– Nu, n-a umplut-o de groaz`, dar asta nu \nseamn` c`

n-o s` te sperie [i pe tine. Am glumit. De fapt, cam facem

SIMBOLUL DRAGOSTEI

83

mi[to de el pentru c` nu s-a ar`tat prea tandru fa]` de o coleg` care se \ndr`gostise de el.

– |n orice caz, dinspre partea mea n-are de ce s` se

team`, \i r`spunse Rosalind cu o iritare cam excesiv`. E atât

de dr`g`la[, \ncât mi-a repro[at deja faptul c` sunt pueril` [i nesuferit`! Dar o s` i-o pl`tesc eu! O s`-mi fac` cea mai mare pl`cere s`-l asist pe doctorul Murray [i o s` m` conformez ordinelor domniei sale atunci când va avea nevoie de serviciile mele. Atunci, Rosalind v`zu privirea critic` a colegei ei.

– {tiu c` e[ti prieten` cu el, dar m` \ntreb dac` ]i-ar

pl`cea s` ai trei opera]ii grele pe zi, dintre care prima la ora

opt [i jum`tate diminea]a. Pe mine nu m` deranjeaz`,

pentru c` locuiesc \n incinta spitalului, dar ceilal]i stau \n afara lui!

– {tii cumva din ce cauz` a \nceput atât de devreme?

– Eu nu, poate [tii tu. Nu i s-a p`rut necesar s`-[i cear` scuze. A plecat râzând [i mul]umit de el.

e un om discret. Dar po]i s` fii sigur`

c` nu din cauz` c` voia s` mearg` s` joace golf.

– Asta nu m` mir`

– Atunci de ce?

– Conduce un centru pentru copiii surzi, de lâng`

Reading. Institu]ia era pe punctul de a fi desfiin]at`, dar el s-a luptat s-o men]in` deschis`. Datorit` unor fonduri private, a reu[it s` reamenajeze acest centru, care acum func]ioneaz` perfect. I-a fost l`sat numai cu condi]ia s` angajeze doar personal specializat [i s` nu fac` intern`ri \n incinta lui. Anna f`cu o pauz`.

84

JOYCE WADE

– Perry este un om dinamic. A format o echip` de medici

tineri [i str`luci]i. Permanen]a este asigurat` de un ortofonist [i sunt organizate \ntâlniri cu p`rin]ii micilor pacien]i. |n felul acesta, pot s` stea de vorb` despre problemele legate de aceste cazuri

– Nu [tiam nimic despre asta, m`rturisi Rosalind. Dar

de ce se duce acolo \mbr`cat ca un prin]? Probabil c` mamele copiilor se \ntreab` dac` nu cumva au de-a face cu un play-boy mai interesat de pozi]ia lui social` decât de

bolnavii lui! Anna zâmbi \ng`duitoare.

– E obligat s` procedeze a[a, din cauza clien]ilor lui

boga]i, de exemplu, trebuie s` ia masa cu un om de afaceri foarte bogat, care a promis s` fac` o dona]ie mare pentru

centru. Doar nu-]i \nchipui c` se putea prezenta la Claridge \n pulover pe gât, nu-i a[a?

– Oh, Anna, ce ru[ine mi-e

Rosalind se opri o clip`.

– Oricum, asta nu explic` tot, continu` ea. M` simt mult mai \n largul meu cu doctorul Murray.

– S`pt`mâna asta, Perry nu te va deranja prea mult,

pentru c` mâine pleac` pentru câteva zile. Sper c` nu e \n weekendul t`u liber, ar fi p`cat s` lipse[ti chiar \n perioada asta! sublinie ea râzând. Apoi se uit` la ceas [i ad`ug`:

– Acum, eu sunt \n concediu [i m` duc s`-l iau pe dragul

meu so] \nainte s` se r`zgândeasc` [i s` r`mân` de gard` \n astea dou` zile. Din fericire, avem o cas` la ]ar` f`r` telefon! Ce binefacere.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

85

Rosalind o privi cu invidie pe colega ei \n timp ce se

\ndep`rta. Era \ndr`gostit`, \[i adora meseria [i, \n plus, ea [i so]ul ei lucrau \n acela[i spital.

– Dac` [i

[opti ea.

Ce-i trecea oare prin cap? Ieri nu-[i dorea nimic altceva decât s` aib` succes \n carier` [i acum visa s` \ntâlneasc` [i ea iubirea. S` iubeasc` un b`rbat care s-o fac` fericit`. |nchise ochii, sim]indu-se cuprins` de o triste]e inexplicabil`. Dup` ce se \ntoarse \n blocul operator, tân`ra reu[i cu greutate s` se concentreze asupra opera]iunii de sterilizare

a instrumentelor. Imaginea Annei, so]ie fericit`, o bântuia.

Ea \l simpatiza foarte mult pe Perry Bradford. Perry

\l ura sau \l admira? |n orice caz, nu putea spune c` o l`sa

indiferent`. |l z`ri pe Alan King \ndreptându-se spre parcare, cu cheile ma[inii \n mân`. Rosalind se d`du \napoi câ]iva pa[i, ca acesta s` n-o vad`. „Nu voi aduce niciodat` vorba despre medalion. Dac` va pomeni el despre bijuterie, o s` m` prefac c` nu [tiu nimic [i atunci gluma se va dezumfla de la sine“. Din fericire, nu [tia nimeni nimic. Numai Wendy aflase

de existen]a lui, dar ea nu observase c`-i disp`ruse.

– Po]i s` pleci, \i spuse ea Annei. Acum m` simt \n stare

s`-i fac fa]`, orice s-ar \ntâmpla

Dar ea

datorit` ]ie!

De fapt, [tia foarte bine c` nu va avea de-a face decât cu Tonny Murray \n timpul urm`toarelor interven]ii \n sala de opera]ii.

Capitolul 5

– Domni[oar` Mason?

– Da

cine \ntreab`?

– Claude, portarul. V` caut` cineva la intrarea \n spital.

V` a[teapt` o ma[in`. Paznicul \nchise telefonul [i Rosalind \ncerc` \n zadar s` mai dea de el. Tân`ra cobor\ \n fug` sc`rile [i \[i lu` repede po[eta [i umbrela. De[i afar` ploua cu g`leata \n diminea]a aceea, Rosalind era hot`rât` s` viziteze talciocul din ora[. Nu chemase taxiul [i se gândi la zgomotul metalic f`cut de ceasul acestuia. Probabil c` \l solicitase altcineva care a[tepta \n zadar telefonul portarului. Dup` ce \[i \ncheie nasturii paltonului din lân` bordo, ultima ei achizi]ie, \[i puse un fular \n buzunar. Ca s` nu arate ciufulit` la \ntoarcere, avusese grij` s`-[i strâng` p`rul \ntr-un coc, fixat cu m`iestrie la baza gâtului. Când ajunse la cabina portarului, b`tu \n oblon, dar nu r`spunse nimeni.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

87

– Ei dr`cie, spuse ea.

Se uit` dup` taxi, dar nu v`zu decât o ma[in` obi[nuit` parcat` \n fa]a intr`rii spitalului. De ea se apropie zâmbind un b`rbat \mbr`cat \ntr-un impermeabil scurt.

– L-a]i v`zut cumva pe Claude? \l \ntreb` ea.

– Da. Eu l-am rugat s` te cheme prin teleon, spuse anestezistul plin de el.

Dup` care o lu` de bra] [i vru s-o conduc` la ma[in`. Furioas`, Rosalind \l \mbrânci.

– Nu te mai \mpotrivi, o rug` el cu o privire tandr` de

b`ie]el \mbufnat cu care probabil cucerise deja multe infirmiere. {tiind c` e[ti liber` azi [i singur` \n ora[ul `sta

mare, m-am gândit c` e o idee bun`

– Vrei s` te trimit la

– Oh, ai mil` de mine, te rog! {i eu sunt singur. Ce-ai

zice de o plimbare cu ma[ina pân` la o cafenea dr`gu]`

unde am putea lua micul dejun? {i dup` aceea am putea s` facem [i câ]iva pa[i pe jos, dac` ne mai permite timpul!

– Programul pe care mi-l propui pare foarte \mbietor,

dar a[ prefera s`-l parcurg \ntr-o alt` companie. Ieri te-ai

purtat oribil cu mine, a[a c` pentru nimic \n lume nu voi accepta s` te \nso]esc. |i \mpinse mâna anestezistului.

– Dup` felul \n care te-ai \mbr`cat, \mi dau seama c` ai

de gând s` ie[i \n ora[ [i b`nuiesc c` nu inten]ionezi s` te

duci la biseric`. Duminic` diminea]a autobuzele vin rar [i nu e nici vreo sta]ie de metrou prin apropiere B`rbatul arbor` un zâmbet victorios.

88

JOYCE WADE

– D`-mi voie s` te conduc. |]i promit s` m` port ca un

gentleman [i c` nu m` voi apropia de tine, oricât de mult chef a[ avea s-o fac! Tân`ra ezit` câteva clipe. Autobuzul tocmai pleca din sta]ia situat` la cap`tul str`zii [i urm`torul nu va veni decât peste o jum`tate de or`. – Din cauza ta am pierdut autobuzul, \i repro[` ea sup`rat`. El st`tea lâng` ma[in` [i Rosalind se gândi din nou la cuvintele lui Wendy. Individul putea fi cel mai fermec`tor \nso]itor dac` [tiai cum s`-i stopezi avansurile \ntr-o

manier` categoric`. |n definitiv, de ce nu i-ar pl`cea pe amândoi? \[i spuse ea. Era un bun anestezist [i era \nzestrat cu sim]ul umorului.

– Uite ce este, Alan. Noi doi facem parte din aceea[i

echip` la serviciu [i din punctul `sta de vedere pot s` spun

c` sunt \ncântat` s` m` aflu \n preajma ta, dar dac` mai \ncerci o singur` dat` s`-mi faci curte, \]i dau una-n cap cu umbrela [i te las lat la p`mânt! De[i avea un aer glume], cuvintele tinerei erau cât se poate de serioase [i Alan King le interpret` ca atare.

– Bine! M` dau b`tut. Te las \n ora[, oriunde vrei. Sper

s` te v`d \n seara asta la concertul de la spital

A[a e bine?

– E perfect. E[ti dr`gu] c`-mi faci acest serviciu.

Oare ce-ar fi zis, \[i spuse ea, dac` i-ar fi m`rturisit c` de

fapt se ducea singur`, nici mai mult nici mai pu]in decât la talcioc.

– Unde vrei s` te las?

– La Charing Cross, la ie[irea din metrou.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

89

Spera ca tân`rul s` nu stea prea mult prin zon`, cu atât

mai mult cu cât era aproape imposibil s` parcheze \n acel loc.

– |n felul acesta voi ajunge la timp la \ntâlnire, min]i ea ca s` evite o eventual` invita]ie la cafea. Alan oft` [i o ajut` s` se a[eze pe locul pasagerului. Ma[ina mergea \ncet pe un bulevard situat pe malul Tamisei.

– Când vei avea mai mult` \ncredere \n mine, o s` te duc la o plimbare cu vaporul pe fluviu.

– Cu pl`cere, \i r`spunse ea zâmbind.

Ce b`iat dr`gu] era atunci când nu se juca de-a Casanova! Pân` acum o cru]ase de lamenta]iile lui clasice referitoare la

so]ul ne\n]eles. Oare era \ntr-adev`r \nsurat? se \ntreb` ea deodat`. Dac` era, n-ar fi fost liber ca pas`rea cerului \ntr-o diminea]` de duminic`. Se uit` la el cu coada ochiului. Din profil, i se p`rea seduc`tor. Probabil c` era mult mai nefericit decât voia s` recunoasc`, \[i spuse ea.

– Mii de mul]umiri, spuse ea când el opri \n fa]a sta]iei

de metrou Charing Cross. Am [ters-o, \nainte s` prime[ti vreo amend`!

|n timp ce se dep`rta de ma[in`, apoape c` regreta c` nu-i propusese s-o \nso]easc`.

– Ne vedem disear`, \i strigase el \nainte s` demareze.

Tân`ra lu` metroul [i pe drum studie harta ora[ului. Talciocul de pe Roman Roal nu era departe de sta]ie. |n realitate distan]ele erau mai mari, dar plimbarea \i f`cu pl`cere. Dup` atmosfera tensionat` din blocul operator, mersul \n aer liber era o binefacere pentru picioarele ei

90

JOYCE WADE

amor]ite. S`pt`mâna de lucru decursese normal \n compania lui Tony Murray [i a studentului. Cel din urm` f`cuse prima lui interven]ie, scoaterea unor amigdale sub supravegherea atent` a lui Tony. Opera]ia reu[ise. Dup` o cotitur` a str`zii, ap`rur` tarabele primilor

negustori. |n zi de târg, pe acolo circulau numai pietonii. De o parte [i de alta a str`zii se \n[irau tot felul de

lucruri: mobil`, haine, alimente

clien]i cum se târguiesc cu negustorii. Oamenii p`reau bine

dispu[i, de[i pe cer ap`ruser` ni[te nori amenin]`tori. Tân`ra profit` de ocazie [i \[i cump`r` câteva perechi de

ciorapi [i un pulover la jum`tate de pre]. Apoi descoperi un magazin \n care se \ngr`m`deau o mul]ime de cutiu]e cu

diverse bijuterii: vechi, moderne, scumpe, ieftine

o alt` tarab` expunea acela[i gen de obiecte. Aveau [i ni[te medalioane. – Lua]i s` vede]i, avem copii dup` toate modelele

grece[ti, chineze[ti

Amuzat`, Rosalind se aplec` [i z`ri simbolul Yin [i Yang. Medalionul nu era de aceea[i calitate cu al ei [i regret` c`-l pierduse. |n mod curios, Alan King nu f`cuse nici o aluzie la el, de[i f`r` nici un dubiu, el era cel care \l remarcase \n ziua \n care Peregrine Bradford \i surprinsese pe amândoi \n birou. Amintirea acelei scene o f`cea \ntotdeauna s` ro[easc`. Totu[i, absen]a chirurgului \n s`pt`mâna aceea \i permisese s` se rodeze [i s`-[i recapete \ncrederea \n propriile for]e. Perioada de adaptare \i fusese folositoare [i la stabilirea de raporturi bune cu echipele de chirurgi care

chiar [i amulete!

Al`turi,

Era amuzant s`-i auzi pe

SIMBOLUL DRAGOSTEI

91

lucrau \n blocul operator. Dar \n mintea ei, pierderea amuletei r`mânea legat` de \ncercarea lui Alan de a o seduce. „Nu i-l voi cere niciodat`, \[i propuse ea. O s` spun` c` l-am pierdut pe strad`. |n definitiv, un l`n]i[or se poate

rupe oricând. Mi-ar trebui altul“. Rosalind zâmbi. |n ziua \n care \l va purta Alan pe al ei, putea [i ea s`-l pun` pe cel`lalt la gât, pref`cându-se c` nu s-a \ntâmplat nimic. Alese un medalion pe care negustorul i-l \mpachet` \n hârtie roz. Mai cump`r` [i o vaz` din por]elan englezesc pentru ziua de na[tere a m`tu[ii ei. Ce pl`cut trebuia s` fie s` ai c`minul t`u [i s` colec]ionezi obiecte pentru el de-a lungul anilor, se gândi ea. |i atraser` apoi aten]ia dou` farfurioare vechi. Rosalind spera s`-[i poat` permite s` le cumpere cândva. „|ncep s` m` schimb, constat` ea; acum simt nevoia s` am un loc[or al meu \n care s`-mi pun bibelourile“. Cel pu]in putea fi sigur` c`-[i va p`stra camera atâta timp cât va lucra la spitalul Beatrice. Nici atunci când pleca \n concediu, nu trebuia s` se mute. De când se instalase la Beatrice, dorea tare mult s`-[i amenajeze frumos interiorul camerei. Nu pentru c` ar fi avut inten]ia s`-[i \ntemeieze o familie [i s` se mul]umeasc`

Nu prea se vedea m`ritându-se cu

\n rolul de gospodin`

vreun b`rbat pe care-l cunoscuse \n timpul [colii. Se gândi la fo[tii s`i admiratori, interesa]i mai mult de o aventur` decât de o idil`, a[a cum i-o [i m`rturisiser` de

altfel. De dou` ori era gata-gata s` se c`s`toreasc`. N-ar fi

trebuit s` spun` decât un singur cuvânt

dar nimic mai mult. Nu regreta c`-i refuzase

Erau amuzan]i,

92

JOYCE WADE

Rosalind plec` din talcioc [i se urc` \n metrou. Mai avea timp doar s` m`nânce de prânz [i s` se \mbrace \n costumul de tenis. De fapt, nu plouase deloc, dar \nc` mai fulgera. Când ajunse \n curtea spitalului, arunc` o privire \n parcare. Alan King se hot`râse s` m`nânce \n ora[, observ` ea u[urat`. Urc` \n camera ei ca s`-[i lase cump`r`turile. Apoi, ajungând mai devreme la cantin`, se a[ez` pe zidul scund din parcare, bucurându-se de soarele de prim`var`. |n fa]a cl`dirii spitalului privat nu erau decât dou` ma[ini

impozante. Ale cui erau oare? se \ntreb` ea. Deodat`, locul acela \i aminti de ziua \n care b`rbatul cu p`rul negru \i ie[ise \n cale, fascinând-o. {i el se uitase la ea \ndelung, ca [i cum ar fi cunoscut-o de undeva.

dar de ce oare avea sufletul atât

de trist? |n definitiv, ce importan]` avea dac` era acolo sau nu? Acum era \n stare s` se adapteze oric`rui program operator \ntocmit de cei mai faimo[i chirurgi. De fapt, Peregrine Bradford fusese singurul care fusese arogant [i antipatic cu ea. Probabil uitase deja, pe perioada cât a lipsit,

de scena penibil` dintre ea [i Alan King, \[i dori ea.

– Ai de gând s`-]i petreci toat` ziua pe zidul `sta? o \ntreb`

Wendy, \mbr`cat` \n uniforma de infirmier`, preg`tindu-se s` mearg` la mas`. Te-am v`zut de sus [i a[teptam s` urci, dar ai

r`mas aici s` visezi cu ochii deschi[i. }i-a pl`cut plimbarea?

Am \ncercat s` te anun]

Se va \ntoarce curând

dar era prea târziu.

– Ce s` m` anun]i?

– Alan King a venit s` te a[tepte, nu-i a[a? Asear` s-a uitat

pe tabel ca s` vad` când e[ti liber`. Eram sigur` c-o s` vin` aici \n diminea]a asta!

– Oricum, am f`cut ce-am f`cut [i am sc`pat de el.

– Bravo!

SIMBOLUL DRAGOSTEI

93

a[a c`

s` nu-i sufli nici o vorb`, glumi ea.

– De fapt, poate s` fie foarte amuzant. Dac` te por]i

frumos cu el, e un tip de treab`. Cel pu]in nu ro[e[te [i nu are aerul copil`ros al studen]ilor no[tri. S`-]i spun drept, mie nu-mi displace deloc.

– M-a l`sat \n ora[. L-am min]it c` am o \ntâlnire

– Sunt convins` c` e un b`iat bun.

– Fire[te, tu l-ai cucerit cu u[urin]`. Te consider` cea mai

frumoas` [i mai dr`g`la[` infirmier` din spital! Ai grij` s` nu

faci prea multe victime cu ochii `[tia verzi ai t`i! Cele dou` colege luar` loc la o mas` liber`.

– |mi place la nebunie s` m`nânc aici duminica. E[ti

servit rege[te. Ce bine se sim]ea \mpreun` cu o fat` vesel` ca Wendy, \[i spuse Rosalind \ncântat`. La masa lor mai veni [i Anna

Forsythe. Purta o fust` din catifea bej [i un pulover din mohair de culoare galben-deschis [i avea obrajii ro[ii.

– Slade trebuie s` vad` un bolnav \nainte s` se \ntoarc`

acas`.

– Unde locui]i? o \ntreb` Rosalind.

– Ocup`m un etaj \ntr-o cl`dire mare din vârful dealului.

Avem [i camere de oaspe]i [i primim mul]i medici care vin s` petreac` una sau dou` zile la spital sau la Londra, ca s` participe la vreun congres. Sunt ni[te ocazii excelente pentru a organiza petreceri. Ar trebui s` veni]i [i voi la una din ele! {ti]i cum stau lucrurile \n cazul nostru. Dac` programez ceva cu mult timp \nainte, sunt nevoit` s` contramandez pentru c` unul din noi este de gard`. A[a c` s` nu v` mira]i dac` o s` v` anun] \n ultima clip`.

94

JOYCE WADE

– Cu pl`cere. Te duci la concert \n seara asta? Ce este

programat?

– O sear` Chopin. Vor fi audiate numai discuri, dar mai

avem [i un doctor polonez care este un pianist excelent [i va interpreta câteva piese, anun]` Wendy. |n seara asta m`

duc, dar data viitoare când se va da Walkiria, voi zice pas. E prea grea pentru mintea mea necultivat`!

– Am plecat, spuse Anna dup` ce mânc` primul fel. |n

dup`-amiaza asta trebuie s` g`tesc. |n mod cu totul \ntâmpl`tor, voi petrece o sear` singur` cu so]ul meu.

– Bine, dar ai fost cu el tot weekendul, nu-i a[a? observ`

Wendy.

– Nu. Am avut un invitat [i am profitat de asta ca s`

facem ni[te plimb`ri lungi. A fost foarte pl`cut.

– Ce femeie fericit`! spuse Wendy privind \n urma Annei.

Are tot ce-[i poate dori un om: o slujb` interesant`, un so]

care o ador`, o cas` superb` [i plin` de prieteni.

– E foarte simpatic`, ad`ug` [i Rosalind.

|n adâncul sufletului s`u o invidia pe acea tân`r` care se c`s`torise cu prietenul b`rbatului la care ea se gândea

permanent

Chiar [i \n absen]a acestuia.

– B`nuiesc c` so]ul ei este mai \n vârst` ca ea.

– Are câ]iva ani \n plus, a[a c` ea are de \nv`]at o

mul]ime de lucruri de la el, nu crezi?

– Probabil, r`spunse ea evaziv. Te mai sim]i \n stare s`

joci tenis dup` masa asta copioas`? Terenul nu fusese folosit deloc \n timpul iernii [i cele dou` prietene petrecur` peste un sfert de or` cur`]indu-l cu ni[te m`turi uria[e.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

95

Fiind \mbr`cate numai \n [ort, le era cam frig, dar cele dou` fete se \nc`lzir` repede.

– Ce grozav e! spuse Wendy gâfâind. O s` dau jos câteva

kilograme. De luni de zile n-am mai f`cut nici un pic de gimnastic` [i tare mi-e team` c` mâine o s` fiu o epav`! Câteva colege le v`zur` jucând când trecur` pe lâng` teren. Claude, portarul, p`ru mirat s-o vad` pe Rosalind Mason \mpreun` cu Wendy Fletcher, pentru c` \n diminea]a

aceea Alan King \l rugase frumos s-o anun]e pe asistent` c` este a[teptat` la poarta spitalului. Nu se a[teptase s` se \ntoarc` atât de repede. Dup` ce se termin` partida, Wendy puse fileul la locul lui [i Rosalind adun` mingile. Una din ele c`zuse \n col]ul unei gr`dini ne\ngrijite. Drumul era barat de un gard din sârm` ghimpat`. Rosalind inspir` adânc [i \ncerc` s` se strecoare prin el.

– Fir-ar s` fie! M-am ag`]at!

|ncerc` s` se desprind` din col]ii sârmei, dar mai mult se \ncurc` \n ea. |n speran]a c` poate atrage aten]ia lui Wendy, se uit` spre teren, dar prietena ei st`tea lini[tit` de vorb` cu dou` colege.

– Wendy! strig` ea.

La ferestrele care d`deau spre terenul de tenis nu ap`ru nimeni. Tân`ra trase \ncet de pulover, dar acesta r`mase ag`]at. Dac` mi l-a[ da jos, \[i spuse ea, a[ putea s` m` eliberez mai u[or. {i-l scoase cu grij` [i se descheie la bluz`. Fiindu-i fric` s` nu fie surprins` \n acea pozi]ie, Rosalind arunca din când \n când câte o privire spre cl`direa din fa]a ei. Nici acum nu observ` vreun semn de via]`. Soarele

96

JOYCE WADE

\i \nc`lzea u[or pielea. Deodat`, fu cuprins` de groaz` când auzi un zgomot la parter. Jaluzelele erau trase pe jum`tate. Oare locatarul lipsea sau \[i f`cea siesta? Probabil c` era a vreunui student care recupera o noapte de gard`. |n orice caz, cineva deschise brusc fereastra. Buim`cit`, Rosalind \ntâlni privirea ironic` a lui Peregrine Bradford, chirurgul [ef al sec]iei ORL din spitalul Beatrice. Plin` de pudoare, asistenta \[i \ncruci[` bra]ele peste piept. Gestul ei repezit complic` [i mai mult situa]ia. {uvi]ele de p`r \i sc`pau din coada de cal [i ea \ncepu s` gâfâie. Tân`ra se \nro[i toat` de ru[ine. Deodat`, \[i d`du seama c` [ortul ei era foarte scurt. „Nici dac` a[ fi fost complet goal` n-a[ fi fost mai ridicol` de-atât“. |[i puse puloverul [i se \ntoarse ca s` treac` pe sub sârma

ghimpat`, dar se ag`]` din nou \n ea. Totu[i, doctorul Bradford fu mai rapid ca ea. P`r`sindu-[i postul de observa]ie, se apropie de ea [i-o prinse de bra], sf`tuind-o s` stea lini[tit`. Ea \l ascult`, se l`s` la p`mânt [i chirurgul \ncepu s`-i desprind` hainele din col]ii sârmei ghimpate.

– Vreau s` m` \ntorc acas`, [opti ea.

– Nu se poate, spuse el ]inând-o \nc` ag`]at` \ntr-un col],

ca [i cum i-ar fi fost team` ca Rosalind s` n-o ia la picior. Ia-o pe aici. Te vei \mbr`ca la mine \n camer` [i apoi vei ie[i pe u[a principal`. A[a va fi mai bine! Chirurgul avea un aer ironic. – M`rturisesc c` nu prea cunosc regulamentul infirmierelor, dar nu [tiam c` acum se folosesc ferestrele pentru a intra \n locuin]a medicilor!

SIMBOLUL DRAGOSTEI

97

– V` \n[ela]i, de fapt c`utam ni[te mingi de tenis

– C`utai

mingi de tenis?

Acum se aflau \ntr-un dormitor cu aspect foarte

masculin. El \nchise fereastra cu un zgomot sec [i izbucni \n râs. |nf`]i[area lui era de nerecunoscut: când zâmbi i se v`zur` din]ii de un alb str`lucitor [i alinia]i perfect.

– Asta e culmea! Ce surpriz` caraghioas`! N-am mai auzit

a[a ceva. O s`-i povestesc [i infirmierei [efe treaba asta.

El o privi, stând cu bluza lui Rosalind \n mân`. Umilit` [i

ru[inat`, tân`ra \l privi rug`toare. Acum chiar c` o lua drept un copil prost!

– Mi-e frig, [opti ea. V` mul]umesc c` m-a]i ajutat,

domnule doctor Bradford, dar pot s` m` descurc [i singur` de acum \ncolo, ad`ug` ea cu o voce tremurând`.

– Poftim? Nici nu se pune problema s` pleci de aici \n halul \n care te afli! |]i curge sânge din um`r.

O \ntoarse u[or [i ea putu s`-[i vad` spatele \n oglinda

dulapului. |ntr-adev`r, se zgâriase foarte adânc.

– E o nimica toat`, o s` fie bine când o s` ajung la c`min.

Bluza s-a murd`rit, dar pot s-o mai \mbrac odat` ca s` pot

ie[i de aici. A[a va fi mai simplu.

– M` uime[ti, domni[oar`, chiar s` fi uitat cele mai

elementare reguli de igien`? glumi el. Nu am dreptul s` te las s` pleci \n starea asta. Când ai fost vaccinat` antitetanos? Zâmbetul \i disp`ru de pe buze.

– Ia loc [i nu mai face nici o mi[care! Plec pentru cinci minute. |i \ntinse un prosop curat.

ca s` nu se murd`reasc` mocheta \n cazul \n care

o s` sângerezi! Apoi ie[i \nchizând cu grij` u[a \n urma lui. Rosalind profit` de faptul c` era singur` [i studie \nc`perea cu

– Ia-l

98

JOYCE WADE

aten]ie. Era mobilat` cu gust [i foarte sobru, \n tonuri de cafeniu. Pe biroul lui se g`sea un mald`r de reviste, iar \ntr-un col] era a[ezat` o combin` stereo, CD-uri [i casete. Pe pere]i erau ag`]ate gravuri vechi care reprezentau scene de vân`toare. Pe pat st`tea o valiz` imens` din piele. Se \ntoarse cu un lighean cu ap` cald` pe care \l a[ez` pe mas`. Apoi, cu ajutorul unei batiste curate, \ncepu s`-i [tearg` una câte una zgârieturile. Contactul cu degetele chirurgului \i provoc` ni[te senza]ii tulbur`toare. Verific` dac` nu avea ceva urme de rugin` pe piele, apoi cur`]` r`nile cu vat` \mbibat` cu dezinfectant.

– |mi pare r`u c` \]i provoc durere, spuse el.

– Nu, nu

Ce [tia el ce emo]ii \i stârnea \n trup? Ce [tia el despre durerea voluptuoas` pe care o sim]ea \n clipa aceea? Niciodat` nu mai fusese cople[it` de o asemenea stare de

dulce oboseal`

de dorin]`

[i \ncântare.

– Un lucru \mi place la dumneata

– Ce anume? se interes` ea privindu-l drept \n ochi.

– Ai o vitez` de coagulare foarte bun`. Gata, am terminat!

Se aplec` asupra lui Rosalind ca s`-i [tearg` o pic`tur` de ap` care i se prelinsese pe piept.

– O s`-]i \mprumut o bluz`, \i propuse el.

Scotoci \ntr-un sertar [i scoase o bluz` tricotat` de dimensiuni mari, care f`cea parte din echipamentul de rugby al spitalului. Rosalind \mbr`c` bluza care, evident, era prea mare pentru ea. Mânecile erau cu zece centimetri mai lungi, iar

SIMBOLUL DRAGOSTEI

99

lungimea acesteia o dep`[ea pe cea a [ortului. Parc` ar fi purtat o minijup`.

– Nu pot s-o iau. |mi voi pune c`ma[a mea de bumbac

– F` a[a cum \]i spun eu. R`nile se vor vindeca mai repede sub \mbr`c`mintea asta mare. Atunci, el \ngenunche la picioarele tinerei [i-i \ndoi mânecile pentru a se putea mi[ca mai u[or. Atunci când o atinse, asistenta fu str`b`tut` de un fior din cap pân`-n

picioare. Ca [i prima dat`, sim]ea c` parc` o for]` magnetic` \i atr`gea \n mod ireversibil unul spre cel`lalt. Ea ridic` ochii spre el, dar chipul chirurgului nu exprima nici o emo]ie. Stând lâng` ea cu un aer distrat, el \i lu` o [uvi]` de p`r [i i-o a[ez` dup` ureche.

– Probabil c` ar`t ca o nebun`! [opti ea.

– A[a este. Adu-]i aminte de versurile poetului despre

femeia s`lbatic`. Dup` p`rerea mea, cred c`-i cam semeni! Deschise brusc u[a, ca [i cum Rosalind ar fi abuzat de timpul lui. Se d`du la o parte ca s-o lase s` treac` [i \nchise u[a \n urma ei. Ajuns` pe culoar, tân`ra se \ntoarse pentru o clip`, apoi \[i continu` drumul cu un aer obosit. |nc` o dat`, se plânse \n sinea ei, i se ar`tase \ntr-o

lumin` pueril` [i neglijent`. Atunci \[i aminti de aspectul doctorului Bradford. {i el purta haine vechi [i \nc`l]`minte

pr`fuit`; p`rul ciufulit \l f`cea s` par` un om care sfideaz`

A[adar, \l v`zuse \ntr-o nou` lumin`,

toate convenien]ele

cu totul diferit` de aceea a chirurgului cu pantofii lucitori [i costume croite dup` ultimul r`cnet al modei.

Capitolul 6

– E de necrezut! exclam` Wendy Fletcher. Te duci s`

cau]i mingile r`t`cite [i dispari f`r` urm`! De[i, din punctul

\n care eram nu puteam s` nu te v`d trecând

mai exist` o alt` ie[ire! Rosalind spera s` r`mân` singur` ca s`-i poat` \napoia lui Peregrine Bradford bluza pe care i-o \mprumutase acesta. Abia apucase s-o ascund` sub cuvertura de pe pat,

[tiind c` nu

când \n camera ei intrase Wendy. Dac` ar fi venit mai devreme cu un minut, ar fi v`zut probabil bluza [i zgârieturile de pe spate. Din fericire, \mbr`case deja o bluz` indian` [i o fust` din catifea reiat`.

– Eram blocat` \n sârma ghimpat`! {i \n afar` de asta,

bluza mea era \ntr-o stare jalnic`. Domnul Bradford a privit

\ntâmpl`tor prin fereastr` chiar \n momentul acela [i mi-a propus s` intru \n camera lui.

– Cum e? Pun pariu c` e[ti prima persoan` care pune

piciorul \n sanctuarul lui! Ochii ironici ai lui Wendy c`p`tar` o sclipire ciudat`.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

101

– Probabil c` to]i studen]ii te-au v`zut ie[ind de la el,

continu` ea. Rosalind nu avu curajul s`-i povesteasc` toate am`nuntele aventurii: c` de fapt petrecuse câteva minute la

el \n camer`, pe jum`tate goal`, primind \ngrijiri medicale.

– Ei bine, acum c` te-am g`sit, m` \ntorc \n buc`t`rie s`

fac ceai! spuse Wendy râzând. Ah, ce zi magnific` am avut, dup` iarna asta cumplit`! Partida de tenis m-a revigorat [i m-a umplut de energie! „Magnific`? Habar n-ai ce efect magnific a avut atingerea

mâinilor lui de pielea mea“, \i venea s`-i spun` prietenei ei. Tremurând de pl`cere, se gândi din nou la senza]iile tulbur`toare pe care i le stârniser` acest contact. Evident, pentru el evenimentul nu avusese nici o \nsemn`tate: \i d`duse un prim-ajutor pe care l-ar fi putut acorda [i o infirmier` \ncep`toare. Tân`ra schi]` un zâmbet [i cobor\ la Wendy \n buc`t`rie. – Deci a[a, Peregrine Bradford s-a \ntors! E mai

seduc`tor

Din câte vedea, Wendy manifesta un interes exagerat pentru acea \ntâlnire.

abia l-am recunoscut. Mi l-a[ fi

\nchipuit c` doarme \n smoching [i pantofi de lac de la Weston!

– Acum [tiu c` este diferit. De fapt, acum doarme,

Rosalind?

– Dac` mai râzi mult de mine, \]i r`storn castronul cu

lapte \n cap. Nici nu-]i po]i imagina cât am suferit! Ce umilit` m-am sim]it s` apar \n fa]a lui cu bluza sfâ[iat` [i

p`rul ciufulit!

\n intimitate?

– Era \mbr`cat foarte lejer

102

JOYCE WADE

|ncerca s` se ]in` tare, dar [tia foarte bine cât de greu \i

va fi s`-l priveasc` \n ochi pe chirurg \n sala de opera]ii. Venir` s` bea ceai alte trei infirmiere [i conversa]ia deveni mai general`. Rosalind deveni vis`toare [i se gândi din nou la evenimentele din diminea]a aceea.

– Alan King

\ncepu s` spun` o infirmier`.

– S-a \ntors. M` anun]ase c` va lipsi toat` ziua. Avea un

aer foarte satisf`cut. Cine este ultima lui cucerire? O cunosc cumva?

Atunci, Wendy observ` c` Rosalind devenise posomorât`.

– Habar n-am. Tot ce [tiu e c` a f`cut o \ncercare [i i s-a r`spuns cu un refuz. Mi se pare c` Rosalind a refuzat o invita]ie. Sper c` [i celelalte vor face la fel! Noua asistent` de chirurgie \i arunc` o privire plin` de recuno[tin]` prietenei ei. |n câteva cuvinte, reu[ise s` informeze pe toat` lumea c` Alan \ncercase s-o cucereasc` [i c` ea \i respinsese avansurile.

– Bietul b`iat! A epuizat toate eventualele aventuri din

spital. Oricum, \n seara asta trebuie \n principiu s` vin` la

concert. |n asemenea \mprejur`ri individul este foarte simpatic, mai ad`ug` una din infirmiere.

– Am dat o rait` pe la talcioc, spuse Rosalind. Doctorul King m-a dus cu ma[ina la Charing Cross. Un zâmbet ironic ap`ru pe buzele tinerei.

– Era pus la patru ace, v` da]i seama. N-am prea avut timp de discu]ii, pentru c` trebuia s` fie atent la drum.

observ` infirmiera care \l

– M` \ntreb unde se ducea pomenise prima.

,

SIMBOLUL DRAGOSTEI

103

Rosalind \n]elese dup` expresia fe]ei ei c`-i v`zuse plecând \mpreun` \n acea diminea]`. Oare cine mai asistase la scen`? Atunci, se gândi la ferestrele care d`deau spre terenul de tenis

– Ce ai cump`rat de la târg? se interes` Wendy.

– O vaz` din por]elan pentru m`tu[a mea, un pulover [i câteva alte fleacuri, r`spunse ea dând din umeri. Discu]ia se \ncinse, dar Rosalind prefer` s` urce \n

camera ei. Puse tricoul de rugby \ntr-o pung` de plastic, pe care lipi o etichet` cu numele doctorului Bradford [i i-o d`du portarului spitalului. Apoi scoase medalionul cu Yin [i Yang din plic [i-l ag`]` de gât. Sim]i din nou c` amuleta de pe pieptul ei o umplea de bucurie.

\l voi purta atunci

când te voi demasca“, \[i spuse ea zâmbind. Deodat`, se gândi la via]a ei. Prezentul era prea apropiat ca s`-i poat` m`sura adev`rata dimensiune, iar viitorul p`rea \nv`luit \n mister. Oare peste cinci ani meseria \i va pl`cea la fel de mult? Unde va locui? Dorin]a de a avea un c`min al ei deja nu-i d`dea pace, dar oare va fi fericit` s` tr`iasc` singur` \n acea

cas`? |i veni \n minte imaginea camerei doctorului, simpl`, dar aranjat` cu gust. Pantofii plini de praf, mâinile puternice dezinfectând cu grij` r`nile de pe um`rul ei Rosalind promisese s` aduc` câteva CD-uri, a[a c` plec` din camera ei la pu]in` vreme dup` masa de sear`. |n

„Alan King, trebuie s` mai ai r`bdare

104

JOYCE WADE

\nc`perea \n care urma s` aib` loc concertul, un student regla sonorizarea instala]iei. Avea un aer serios. Dup` ce-i d`du CD-urile, se apropie de Wendy care se a[ezase deja \n centrul s`lii.

– Crezi c` va fi plin? o \ntreb` Rosalind.

– Aproape tuturor ne place Chopin, a[a c` e o bun`

ocazie s` se adune lumea, mai ales s`-l vad` [i s`-l aud` pe Boris. El este [eful anestezi[tilor spitalului! De[i s-a \nsurat, tot mai d` b`t`i de inim` unora dintre noi. Consider` c` pianul reprezint` un bun exerci]iu pentru lupta cu reumatismul, dar [i cânt` cu mult` emo]ie, a[a cum ne [i

putem a[tepta din partea unui polonez.

– Câ]i ani are? Nu cred c`-l cunosc.

– Nu. El lucreaz` \n domeniul chirurgiei generale [i

uneori \n sec]ia de ginecologie. E un prieten al doctorului Bradford. Boris, Slade [i el au fost foarte buni prieteni

C`s`toria se pare c` i-a desp`r]it. Ceilal]i doi ar trebui s` asiste [i ei la concert, dac` n-ar interveni vreo urgen]`.

– Amândoi?

– Din câte am \n]eles, Peregrine Bradford s-a \ntors,

spuse Wendy murind de râs. Tare mi-ar fi pl`cut s` te v`d escaladând fereastra cemerei lui!

– Taci din gur`!

Rosalind ro[i pân`-n vârful urechilor.

– Sper c` nu m-a v`zut nimeni, ad`ug` ea.

– Probabil c` a [i uitat c-ai fost acolo, spuse Wendy ca

s-o lini[teasc` pe prietena ei. |mi \nchipui c` are obiceiul de a primi unele infirmiere frumoase la el \n camer`! Ce p`rere

SIMBOLUL DRAGOSTEI

105

ai, le re]ine oare mai mult de cinci minute? Nu te \ntoarce, o sf`tui ea, chiar acum a intrat \mpreun` cu Slade. Se a[az` \n fundul s`lii. Când auzi vorbele lui Wendy, Rosalind \ncremeni. Ce se va \ntâmpla dac` \n timpul recitalului um`rul va \ncepe s`-i sângereze? Ca s` fie mai sigur`, cu riscul de a p`rea friguroas`, \[i puse [alul pe umeri. Deodat`, cineva \i puse mâna pe ran`. Ea se strâmb` de durere.

– Ia te uit`, ce dr`gu]` e[ti c` mi-ai re]inut un loc lâng` tine! \i sufl` Alan King \n ureche. De ce se pref`cea c`-i face confiden]e? se \ntreb` ea

furioas`. Dac` ar fi fost v`zut` \n ipostaza aceea, puteau fi b`nui]i c` erau foarte intimi.

– E[ti liber s` stai unde vrei! Te rog s` nu pui mâna pe mine!

– Doar te-am atins [i ai s`rit \n sus! observ` el sup`rat. Spune-mi [i mie care este motivul?

– Imagineaz`-]i c` mi-am zdrelit um`rul [i \nc` m` doare.

– Ai f`cut plaj` pentru prima oar`? Mi-ar fi pl`cut foarte mult s` te v`d!

– Nu. Pur [i simplu am jucat tenis [i m-am ag`]at \ntr-o sârm` ghimpat` \n timp ce c`utam o minge!

– Oh, te cred, spuse el cu o insolen]` v`dit`.

– Ce vrei s` spui?

Absolut nimic. |ncercam s`-mi amintesc

|n

dup`-amiaza asta, \ntorcându-m` acas` dup` o plimbare

camera medicului \nconjurat` de sârm` ghimpat`

– Nimic

106

JOYCE WADE

scurt` la Londra, am avut o viziune ciudat`. Pe culoarul personalului medical, am z`rit o frumuse]e de pereche de picioare care disp`reau sub un tricou gigant. Stranie chestie, nu-i a[a? M` \ntreb dac` proprietara lor era sau nu

goal` pe sub acel tricou. |n orice caz, era foarte apetisant` [i dac` vreodat` o s` ai nevoie de vreun articol de \mbr`c`minte asemn`tor, pot s` te servesc [i eu!

– |nc` un cuvânt [i am plecat! \l amenin]` ea. Cu ce drept

\]i \nchipui c` [tii totul? Dac` tu crezi c` m-ai v`zut, pe mine sau pe cineva care-mi seam`n`, pe un culoar, dup` o partid` de tenis [i deci \mbr`cat` \ntr-un [ort, nu te pot \mpiedica s` tragi concluziile cele mai ciudate. Dar \]i dau un sfat, domnule doctor King, dac` ]ii neap`rat s` r`mânem prieteni, p`streaz`-]i fantasmele pentru tine!

– Am glumit, f`cu el cu un aer ironic.

Atunci când v`zu \ns` cum \l s`getau ochii ei verzi,

\n]elese totu[i c` mersese prea departe.

– Ia s` vedem cine a mai venit, se interes` el ca s` schimbe subiectul.

Se uit` de jur-\mprejur [i reper` câ]iva prieteni c`rora le f`cu semn c`-i v`zuse. Boris Pilotzcheck abia sosise [i-i saluta pe fo[tii lui colegi de promo]ie.

– Ah, n-am nici o [ans`. Dac` vreau s` devin [eful

anestezi[tilor, va trebui s` plec de la Beatrice. Mi-ar pl`cea s` m` mut \ntr-o alt` sec]ie. Din p`cate, Boris are de gând

s` mai r`mân` câ]iva ani \n mijlocul nostru.

– Vorbe[ti despre el ca despre un b`trân, \i repro[`

Wendy. E abia \n floarea vârstei. |ntoarce-te, Rosalind, [i-i

SIMBOLUL DRAGOSTEI

107

vei vedea pe cei mai seduc`tori trei b`rba]i din spital. |n

orice caz, nu le lipse[te nici [armul [i nici personalitatea!

– Eu sunt mai tân`r ca ei, sublinie anestezistul.

– Nu sunt decât cu zece ani mai mari ca noi! Dac` a[ [ti

c` i-a[ putea pl`cea vreunuia din ei, n-a[ mai [ti ce s` inventez ca s` le atrag aten]ia! D`du din umeri [i continu`:

– E absurd ce-am spus. Nu mi-a pl`cut niciodat` s`-mi

pierd timpul cu b`rba]i \nsura]i. – To]i au neveste? o \ntreb` Rosalind cu un aer indiferent.

– De Slade [i Boris sunt sigur` c` da, dar dac` bunul lor

prieten este \nc` nec`s`torit, sunt convins` c` ascunde \ntr-o

Doar dac` nu este

\ndr`gostit de trecutul lui.

p`dure \ndep`rtat` o creatur` de vis

– E un tip diabolic, coment` Alan King.

Fu anun]at` prima pies`. Rosalind ascult` atent` muzica. Apoi doctorul interpret` o Polonez` cu pasiune, cântând \n mod subtil despre iubire, speran]`, triste]e |n pauz`, câteva persoane ie[ir` din sal`. Wendy se duse s` ia o cafea. Alan, sim]indu-se prost \n compania lui Rosalind, se a[ez` al`turi de ni[te confra]i. Rosalind sim]i c` cineva o bate pe um`r amical. |ntoarse

capul [i-l v`zu pe Peregrine Bradford, care i se adres` cu un aer serios:

– |mi pare r`u c` te deranjez, dar nu [tii unde a[ putea

s-o g`sesc pe domni[oara Stephen? M` mir` c` n-am v`zut-o aici. Avem un copil la urgen]`. {i-a \nfipt un obiect \n nas.

108

JOYCE WADE

– {tiu sigur c` a ie[it \n ora[. Prietenul ei trebuia s` vin`

s` petreac` \mpreun` câteva zile la Londra. |n orice caz, sunt sigur` c` \n seara asta nu este de gard`. Dac` dori]i, a[ putea s-o \nlocuiesc eu. Mai avem timp s` bem o cafea? – Oh, da, nu este \nc` nimic sigur [i preg`tirile mai dureaz`, dar vreau s` m` asigur c` echipa restrâns` este gata de ac]iune \n caz de nevoie. Alan te \nso]e[te la concert, l-am v`zut adineauri. De altfel, e suficient s`-l v`d pe unul din voi ca s`-mi dau seama c` cel`lalt nu e prea departe. Chirurgul plec`, l`sând-o cu gura c`scat`. „Dar nu e adev`rat, \i venea s` strige. A \ncercat s` m`

s`rute, dar \mpotriva voin]ei mele! |n seara asta s-a a[ezat lâng` mine, dar a f`cut-o f`r` s` fie invitat. Pentru mine, individul `sta nu reprezint` absolut nimic!“ Din nefericire, era evident c` Peregrine Bradford observase jocul lui Alan [i

interpretase gre[it reac]ia aparent conciliant` a tinerei. Ar fi fost de-ajuns ca anestezistul s`-i povesteasc` chirurgului c` o dusese \n ora[ ca s-o b`nuiasc` imediat de altceva decât de ni[te simple rela]ii amicale.

– Ce voia [eful? o \ntreb` Wendy, \ntinzându-i un pahar

cu cafea aburind`.

– O posibil` interven]ie \n seara asta, \i explic` Rosalind.

Nu e mare lucru, dar s-ar putea s` fie nevoie de anestezie.

– Oh! Cred c`-]i f`cea curte

– Spui numai prostii! Parc` mi-ai dat de \n]eles c` este \nsurat, nu-i a[a?

– Nu, nu eu.

Wendy se uit` la prietena ei cu mai mult` aten]ie.

SIMBOLUL DRAGOSTEI

109

– De fapt, regre]i c` nu-l cuno[ti mai bine. Individul \ncepe s` te intereseze

– Sunt curioas`, asta e tot.

– A fost logodit pe vremea când era student, dar ea a

murit [i de atunci nu prea are de-a face cu femeile!

– Ce s-a \ntâmplat?

– Mister! Moartea a fost fulger`toare [i se pare c` era

legat` de nata]ie. Poate c` s-a produs prin \necare! D`du din umeri.

– Sau a suferit un atac de cord! \ncheie ea.

Alan se a[ez` din nou lâng` ea [i Rosalind \l inform`

despre eventualitatea unei opera]ii.

– Perfect, r`spunse el. Pân` atunci, te invit la „Vulturul“. Barul este deschis pân` târziu. Am abonament la club. L`s`m la centralist` adresa [i num`rul la care putem fi g`si]i. Dac` nu suntem suna]i, m`car nu ne vom pierde seara \n zadar, spuse el sigur pe sine.

|n cazul \n care este nevoie de noi,

trebuie s` intervenim imediat. Copilul poate fi urcat \n sec]ia noastr` dintr-un moment \ntr-altul. Abia termin` de rostit ultimele cuvinte, c` Peregrine Bradford \i f`cu semn de la u[`. P`r`sir` discret sala de concerte

\n timp ce se stingeau primele m`suri dintr-o nocturn`.

– O nocturn`! S` sper`m c` n-o s` st`m treji toat`

noaptea! glumi Alan bine disp