Sunteți pe pagina 1din 20

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENTUL CALITATII SI


SISTEMULUI DE MANAGEMENTUL MEDIULUI
( SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005)


SUPORT DE CURSLector: Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu


2011
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
2

OBIECTIVELE CURSULUI

CUNOASTEREA SCOPULUI IMPLEMENTARII SI CERTIFICARII SISTEMELOR
DE MANAGEMENTUL CALITATII IN ORGANIZATIILE COMERCIALE SI A
ETAPELOR IMPLEMENTARII SI CERTIFICARII
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

CUNOASTEREA PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI CALITATII

CUNOASTEREA SI INTELEGEREA CERINTELOR STANDARDELOR
SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005

CUNOASTEREA DOCUMENTELOR NECESARE IMPLEMENTARII SI
CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
SCOPUL, AVANTAJELE SI CONTINUTUL
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

Adoptarea unui s.m.c , documentarea si implementarea acestuia in
organizatie este o decizie a managementului
La baza deciziei stau urmatoarele criterii:
necesitatea de a aplica o politica strategica in domeniul calitatii, pe
un anumit orizont de timp;
dezvoltarea unei investitii, care desi comporta costuri importante,
vizeaza o mai buna organizare, conducere si desfasurare a proceselor
cu conseciinte benefice privind calitatea produselor/serviciilor;
reducerea substantiala a costurilor calitatii si rentabilizarea
organizatiei in ansamblul ei;
mentinerea si cresterea increderii clientilor existenti si castigarea
de noi clienti si potentiali parteneri de afaceri;
imbunatatirea gradului de indeplinire a conformitatii
produselor/serviciilor, a parametrilor si caracteristicilor produselor
proiectate, precum si a conditiilor de securitate in exploatare a
produselor pentru utilizatori;
necesitatea de a se alinia la cerintele standardelor in domeniul
managementului calitatii
dorinta de a supravietui in conditiile unei tot mai acerbe
concurente.

Aplicarea unui s.m.c. este decizia care urmeaza a fi aplicata atunci cand:
- complexitatea proceselor, caracteristicile produselor/serviciilor,
reclama un control riguros;
- este necesara asigurarea conformitatii produselor la costuri cat
mai scazute;
- este necesara mentinerea cotei de vanzari pe piata si necesitatea
de imbunatatire continua a performantei organizatiei;
- in conditiile cresterii concurentei.
Se poate previziona ca certificarea SMC , a sistemelor integrate calitate-
mediu- sanatatea si securitate ocupationala va domina in viitor preocuparea
managerilor, cu atat mai mult cu cat filozofia organizatiei mondiale de
standardizare este sa revizuiasca periodic cerintele standardelor in acord cu
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
3
schimbarile permanente ale afacerii, ale cerintelor clientilor si a restrictiilor
cauzate de diverse evenimente care nu pot fi prevazute cu certitudine in acest
moment.
In concluzie, dezvoltarea unui SMC furnizeaza atat beneficii directe cat si o
contributie in managementul costurilor si al riscurilor, fiind importanta nu numai
pentru organizatie, dar si pentru satisfacerea clientilor sai si a altor parti interesa-
te

Particularitatile SR EN ISO 9001:2008

Abordarea procesuala ( Intrari Proces Iesiri)
Aplicarea ciclului PDCA ( Planifica Efectueaza Verifica Actioneaza).
Trecerea de la Asigurarea Calitatii la Managementul Calitatii
Bazarea pe cele opt principii de Management al Calitatii
Punerea accentului mai degraba pe rezultate decat pe documentatie si
mijloace.

ABORDAREA PROCESUALA

1. Definirea activitatilor/proceselor necesare pentru obtinerea rezultatului
dorit;
2. Evaluarea riscurilor, consecintelor si impactului activitatilor asupra
clientului;
3. Concentrarea asupra activitatilo/proceselor cu valoare adaugata pentru
organizatie.

CICLUL PDCA (Plain Do Check - Action)

Planifica: se stabilesc obiectivele si procesele necesare pentru obtinerea rezultatelor in acord cu
cerintele clientului si cu politica organizatiei
Efectueaza: se realizeaza procesele;
Verifica: se monitorizeaza si se masoara procesele in acord cu politica, obiectivele si cerintele
pentru produs si se inregistreaza rezultatele;
Actioneaza: se intreprind actiuni in scopul imbunatatirii continue a performantelor proceselor.

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII

1. ORIENTAREA CATRE CLIENT ( 5.2, 7.2.1, 7.2.3, 8.2.1)
2. LEADERSHIP ( 5.1, 5.6)
3. IMPLICAREA PERSONALULUI ( 5.5.3, 6.2.2)
4. ABORDAREA CA PROCES ( 4.1, 7.1, 8.2.3)
5. ABORDAREA MANAGEMENTULUI CA SISTEM ( 4.1, 5.4.2, 8.2.2)
6. IMBUNATATIREA CONTINUA (4.1, 5.3, 5.6, 8.5.1)
7. ABORDAREA PE BAZA DE FAPTE IN LUAREA DECIZIILOR (5.3, 5.4.1, 8.1,
8.4)
8. RELATII RECIPROC AVANTAJOASE CU FURNIZORII (7.4)


OBIECTIVELE UNUI SMC

Demonstrarea aptitudinii de a furniza in mod constant un
produs/serviciu conform cu cerintele clientului si cu cerintele de
reglementare / legale aplicabile;
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
4
Cresterea satisfactiei clientilor prin aplicarea eficace a sistemului,
inclusiv prin procese de imbunatatire continua a sistemului si asigurarea
conformitatii cu cerintele clientului si cu cele legale/ de reglementare.

ETAPELE IMPLEMENTARII SI CERTIFICARII SISTEMELOR DE
MANAGEMENTUL CALITATII SI LOCUL AUDITULUI INTERN IN CADRUL
PROCESULUI DE IMPLEMENTARE SI MENTINERE A S.M.C.

Luarea deciziei la nivelul managementului de la varful
organizatiei
Numirea Reprezentantului Managementului pentru Calitate (
RMC) si instruirea personalului desemnat / alegerea
consultantului
Documentarea s.m.c.
Implementarea s.m.c.
Audi tul intern
Analiza efectuata de management
Contractarea certificarii cu Organismul de
Certificare
* Preaudi tul ( facultativ)
* Audi tul de certi fi care ( in doua etape)
* Acordarea certificatului
* Audi turi Interne
* Audi turi de supraveghere ( 2)
STRUCTURA STANDARDULUI
SR EN ISO 9001:2008

Cap.1 Domeniul de aplicare al SMC

Acesta indica produsele si procesele aferente, la care se aplica conditiile
SMC:
o Daca domeniul de aplicare este limitat, acesta trebuie sa fie definit in
Manualul Calitatii organizatiei si in alte documente disponibile publicului.
o Organizatia care implementeaza ISO 9001:2000 trebuie sa indeplineasca
toate conditiile standardului aplicabile produselor si proceselor incluse in SMC.
o Exceptiile de la aplicarea ISO 9001:2000 trebuie sa respecte prevederile
Clauzei 1.2 Aplicare ( sa fie limitate la conditiile cuprinse in Cl auza 7 si an u
afecteze capaci tatea sau responsabi l i -tatea organizatiei de a furniza produse
care sa indeplineasca conditiile clientului si ale reglementarilor aplicabile)

Cap.2 Prezentarea organizatiei

( Locatie sediu administrative, puncte de lucru, sucursale, filiale, pozitionare geografica,
domeniu de activitate, clienti importanti, perspective de dezvoltare)

Cap.3: Termeni si definitii

Organizatie: grup de persoane si facilitati cu un ansamblu ordonat de
responsabilitati, autoritati si relatii determinate ( ex: companie,
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
5
corporatie, firma, intreprindere, institutie, organizatie de caritate,
comerciant individual, asociatie sau parti sau combinatii ale acestora)
Client : organizatie sau persoana care primeste un produs (ex:
consumator, cumparator, utilizator final, comerciant cu amanuntul,
beneficiar si achizitor)
Nota: Un client poate fi din exteriorul sau din interiorul unei organizatii.
Furnizor: organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex:
producator, distribuitor, comerciant cu amanuntul sau vanzator al
unui produs sau furnizor al unui serviciu sau al unei informatii)
Nota 1: Un furnizor poate fi din exteriorul sau interiorul
organizatiei.
Nota 2: In situatii contractuale furnizorul este denumit uneori
contractant.

Cap.4 Sistemul de management al calitatii

4.1 Cerinte generale

Organizatia trebuie sa stabileasca , sa documenteze, sa implementeze, sa mentina un
SMC si sa imbunatateasca continuu eficacitatea acestuia conform cerintelor ISO
9001:2000
Organizatia trebuie:
a) sa identifice procesele necesare pentru functionarea SMC si modul lor
de aplicare;
b) sa stabileasca succesiunea si interactiunea proceselor SMC;
c) sa stabileasca criteriile si metodele necesare pentru a asigura
functionarea si controlul lor eficace;
d) sa asigure disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare
proceselor;
e) sa monitorizeze, sa masoare si sa analizeze procesele;
f) sa implementeze actiuni pentru a obtine rezultatele planificate si
imbunatatirea continua
Trebuie documentat si asigurat controlul oricaror procese realizate prin
surse externe, daca acestea afecteaza conformitatea produsului.


4.2 Conditii privind documentatia

4.2.1 Generalitati

a) declaratii documentate ale politicii si obiectivelor in domeniul
calitatii
b) un manual al calitatii
c) procedurile documentate cerute de standard
d) documente necesare pentru a asigura planificarea, operarea si
controlul eficace al proceselor
e) inregistrarile prevazute de standard

4.2.2 Manualul calitatii

Manualul Calitatii trebuie sa cuprinda:
declaratia managementului de la cel mai inalt nivel privind
politica in domeniul calitatii si eventual,obiectivele generale ale
calitatii
o descriere a structurii organizatorice.
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
6
o descriere a sistemului de management al calitatii si a
implementarii acestuia in cadrul organizatiei.


4.2.3 Controlul documentelor

Trebuie stabilita o procedura de control a documentelor necesare
functionarii SMC.
Controlul trebuie sa asigure:
a) aprobarea documentelor inaintea difuzarii;
b) analiza si actualizarea documentelor;
c) identificarea modificarilor si a stadiului curent;
d) disponibilitatea documentelor necesare la locul de utilizare;
e) identificarea si acuratetea documentelor;
f) identificarea si difuzarea controlata a documentelor de provenienta
externa;
g) prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si
identificarea acestora.
Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie controlate
conform 4.2.4.

4.2.4. Controlul inregistrarilor

Trebuie sa fie stabilite si mentinute inregistrari ca dovezi privind
conformitatea cu cerintele si functionarea eficace a SMC.
Trebuie sa se asigure acuratetea, identificarea si regasirea
inregistrarilor.
Trebuie stabilita o procedura documentata pentru identificarea ,
arhivarea, protectia, regasirea, durata de pastrare si distrugerea
inregistrarilor.

Inregistrarile prevazute:

5.6.1 Analiza efectuata de management
6.2.2(e) Studii, instruire, calificari si experienta
7.1(d) Dovezi ca procesele si produsele indeplinesc conditiile
7.2.2 Rezultatul analizei conditiilor pentru produs si actiunea rezultata
7.3.2 Datele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii si actiunile rezultate
7.3.5 Verificarea proiectarii si dezvoltarii si actiunile rezultate
7.3.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii si actiunile rezultate
7.3.7 Analiza modificarilor proiectarii si dezvoltarii si act. Rezultate
7.4.1 Evaluarea furnizorilor si actiunile intreprinse
7.5.2(d) Validarea proceselor atunci cand datele de iesire rezultate nu pot fi
verificate prin monitorizare/ masurare ulterioare
7.5.3 Identificarea unica a produsului, cand se cere demonstrarea
trasabilitatii
7.5.4 Proprietatea clientului care este pierduta, deteriorata sau inadecvata
utilizarii
7.6(a) Etaloanele utilizate pentru calibrarea DMM in cazul cand nu exista
etaloane nationale sau internationale
7.6 Valabilitatea rezultatelor anterioare obtinute cu un DMM neconform
7.6 Rezultatele calibrarilor si verificarilor DMM
8.2.2 Rezultatele auditurilor interne
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
7
8.2.4 Dovezi ale conformitatii produsului cu criteriile de acceptare si
identificarea autoritatii responsabile pentru eliberarea produsului
8.3 Descrierea neconformitatilor produsului si actiunile intreprinse in
urma acestora
8.5.2 Rezultatele actiunilor corective
8.5.3 Rezultatele actiunilor preventive

Cap.5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. Angajamentul managementului

Managementul de varf trebuie sa-si demonstreze angajamentul pentru
aplicarea SMC prin:
a) comunicarea importantei satisfacerii cerintelor clientului si a cerintelor
legale
b) stabilirea politicii in domeniul calitatii
c) stabilirea obiectivelor in domeniul calitatii
d) conducerea analizelor SMC
e) asigurarea resurselor.

5.2. Orientarea spre client

Managementul de varf trebuie sa se asigure ca cerintele clientilor sunt
definite si ca sunt indeplinite, avand drept scop cresterea satisfactiei clientului

5.3 Politica in domeniul calitatii

Managementul de varf trebuie sa se asigure ca politica in domeniul calitatii:
a) este adecvata scopului organizatiei
b) include un angajament privind indeplinirea cerintelor si imbunatatirea
continua
c) asigura cadrul pentru stabilirea si analiza obiectivelor calitatii
d) este comunicata si inteleasa
e) este analizata pentru continua sa adecvare

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calitatii

Managementul de varf trebuie sa se asigure ca obiectivele calitatii:
includ obiective privind produsul
sunt masurabile si compatibile cu politica in domeniul calitatii
sunt stabilite pentru functiile relevante
Sunt cunoscute cinci tipuri de obiective ale calitatii referitoare la imbunatatirea
performantei:
1. obiective pentru performanta afacerii, care se refera la piata, mediu si societate;
2. obiective pentru performanta produsului/ serviciului care se refera la
necesitatile clientului si la competitie;
3. obiective pentru performanta procesului, care se refera la capabilitatea,
eficacitatea si eficienta procesului, la modul in care se cheltuiesc resursele necesare
procesului si la posibilitatea de control al acestuia;
4. obiective pentru performanta organizatiei, care se refera la capabilitatea,
eficacitatea si eficienta acesteia, la capacitatea ei de raspuns la schimbare, la
mediul in care lucreaza personalul etc.;
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
8
5. obiective pentru performanta operatorilor, care se refera la calificarea,
cunostiintele, aptitudinile, motivarea si dezvoltarea profesionala continua a
acestora.
Utilizarea tuturor acestor tipuri de obiective depinde de strategia organizatiei.

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare

5.5.1 Responsabilitate si autoritate

Managementul de varf trebuie sa se asigure ca responsabilitatile si
autoritatile sunt definite si comunicate in cadrul organizatiei.
Personalul din intreaga organizatie trebuie investit cu responsabilitati si
autoritate care ii permit acestuia sa contri-buie la realizarea obiectivelor calitatii si pentru
a stabili impli-carea, motivarea si angajamentul personalului.
Responsabilitatile si autoritatea pot fi documentate:
In organigrama organizatiei;
In descrierile postului;
In procedurile SMC.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Reprezentantul managementului desemnat trebuie sa aiba autoritate si
responsabilitati pentru:
a) a se asigura ca procesele SMC sunt stabilite si mentinute
b) raportarea performantelor SMC si a nevoilor de imbunatatire
c) a promova in organizatie cerintele clientului

5.5.3 Comunicarea interna

Managementul de varf trebuie sa se asigure ca in cadrul organizatiei sunt
stabilite procese de comunicare adecvate cu privire la eficacitatea SMC.

5.6. Analiza efectuata de management

5.6.1 Generalitati

Managementul de varf trebuie sa analizeze SMC la intervale planificate pentru
a asigura continua sa potri-vire, adecvare si eficacitate.
Analiza trebuie sa includa:
- evaluarea oportunitatilor de imbunatatire
- necesitatea de a modifica SMC
- politica si obiectivele calitatii.
Trebuie mentinute inregistrari ale analizei.

5.6.2 Datele de intrare

a) rezultate ale auditurilor
b) raspunsul de la client
c) performantele proceselor si conformitatea produsului
d) stadiul actiunilor corective si preventive
e) rezultatul actiunilor de la analizele anterioare
f) modificari care pot afecta SMC
g) recomandari pentru imbunatatire

5.6.3 Datele de iesire

Trebuie sa includa decizii si actiuni cu privire la:
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
9
a) imbunatatirea eficacitatii proceselor si a SMC
b) imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientilor
c) nevoia de resurse

Cap. 6 Managementul resurselor

6.1 Asigurarea resurselor

Organizatia trebuie sa identifice si sa asigure resursele necesare pentru:
a) a implementa, mentine si imbunatati eficacitatea SMC
b) a creste satisfactia clientului

6.2 Resurse umane

6.2.1 Generalitati
Personalul care efectueaza calitatea trebuie sa fie competent ca pregatire
teoretica , instruire profesionala, aptitudini si experienta.

6.2.2 Competenta, constientizare si instruire

a) sa identifice competenta necesara
b) sa asigure instruirea necesara
c) sa evalueze eficacitatea instruirii
d) sa asigure ca personalul este constient de relevanta si importanta
activitatilor si de contributia sa la realizarea obiectivelor
e) sa mentina inregistrari cu privire la studii, instruire, aptitudini si
experienta

6.3 Infrastructura

Trebuie sa se identifice, sa se asigure si sa se mentina infrastructura necesara
pentru a obtine conformitatea produsului/ serviciului cu cerintele.
Aceasta poate include
a) cladiri, spatiul de lucru si utilitati
b) echipamentele pentru proces
c) serviciile suport ( transport si comunicatii)


6.4 Mediul de lucru

Trebuie identificate si administrate conditiile de mediu necesare pentru a
realiza conformitatea produsului.

Exemple de dovezi:
Absenta neconformitatilor de produs avand drept cauza lipsa de instruire
a personalului, sau infrastructura/ mediu inadecvate;
Satisfactia angajatilor fata de mediul de lucru;
Absenta intreruperilor de lucru frecvente;
Analiza riscurilor si planuri de urgenta in caz de accident, etc..

Cap.7 REALIZAREA PRODUSULUI

PROCESE DE BAZA:
Vanzari, Proiectare, Achizitie, Productie
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
10

PROCESE SUPORT:
Identificare, Proprietatea clientului, Controlul DMM, Manipulare, Depozitare
( Excluderile sunt permise numai de la aceasta clauza)


7.1. Planificarea realizarii produsului

Trebuie planificate si dezvoltate procesele necesare pentru realizarea produsului
Planificarea trebuie sa fie compatibila cu celelalte procese ale SMC

Planificarea trebuie sa tina cont de:
a) Obiectivele calitatii si cerintele pentru produs
b) Stabilirea proceselor, a documentelor si asigurarea resurselor
specifice
c) Activitatile de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice
produsului si criteriile de acceptare
d) Inregistrarile necesare pentru a demonstra ca procesele si produsele
indeplinesc cerintele.

7.2 Procese asociate clientului

7.2.1 Determinarea cerintelor pentru produs

a) cerintele clientului ( inclusiv privind livrarea si activitatile post livrare)
b) cerinte nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea prevazuta
c) cerinte legale si de reglementare aferente produsului
d) alte cerinte identificate de organizatie

7.2.2 Analiza cerintelor pentru produs

Analiza se va desfasura inaintea angajamentului de furnizare a produselor si va
asigura ca:
a) cerintele pentru produs sunt definite
b) sunt rezolvate cerintele diferite de cele deja exprimate
c) organizatia are capabilitatea de a indeplini cerintele.
Modificarile trebuie comunicate personalului relevant. Rezultatele trebuie
inregistrate.


7.2.3 Comunicarea cu clientul

Trebuie stabilite metode eficace pentru comunicarea cu clientul cu privire la:
a) informatii despre produs
b) anchete, contracte sau tratarea comenzilor
c) raspunsul de la client, inclusiv reclamatiile.

7.3. Proiectare si dezvoltare

7.3.1 Planificarea P&D

Activitatile P&D produs trebuie planificate si controlate. Planificarea proiectarii
trebuie sa identifice:
a) etapele de proiectare si dezvoltare
b) analizele, verificarile si validarile etapelor
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
11
c) responsabilitati si autoritati
.
7.3.2 Datele de intrare ale P&D

Datele de intrare privind cerintele produsului:
trebuie sa fie complete si fara ambiguitati
trebuie inregistrate
trebuie analizate, si sa includa:
a) cerinte functionale si cu privire la performante
b) conditiile legale si de reglementare aplicabile
c) informatii referitoare la proiecte similare
d) alte cerinte importante

7.3.3 Datele de iesire ale P&D
Trebuie sa permita verificarea fata de datele de intrare si sa fie aprobate inaintea
emiterii.
a) sa indeplineasca cerintele din datele de intrare
b) sa furnizeze informatii pentru aprovizionare, productie si prestarea service-
ului
c) sa indice caracteristicile esentiale pentru siguranta si utilizarea produsului.
7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii
a) pentru a evalua capacitatea de indeplinire a cerintelor
b) pentru a identifica problemele si a propune actiunile necesare
analize sistematice in etape adecvate ale planificarii P&D
participa reprezentantii functiilor implicate in etapa de P&D analizata
se mentin inregistrari ale rezultatelor si ale actiunilor necesare.
7.3.5 Verificarea P&D
Trebuie sa corespunda cu planificarea P&D
Trebuie sa asigure ca datele de iesire satisfac datele de intrare
Se mentin inregistrari ale rezultatelor si ale actiunilor necesare.
7.3.6 Validarea P&D
Trebuie sa corespunda cu planificarea
Trebuie sa se asigure ca produsul poate sa indeplineasca cerintele de
utilizare prevazute
De regula, validarea se realizeaza inaintea livrarii
Se mentin inregistrari ale rezultatelor verificarii si ale actiunilor necesare.
7.3.7 Controlul modificarilor P&D
Modificarile trebuie identificate si inregistrate
Modificarile trebuie analizate, verificate, validate si aprobate inaintea
implementarii
Analiza modificarilor trebuie sa tina cont de efectul modificarilor asupra
componentelor deja livrate
Trebuie mentinute inregistrari ale analizei modificarilor si ale actiunilor
necesare.

7.4 Aprovizionare

7.4.1 Procesul de aprovizionare

Trebuie sa se asigure ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele
specificate
Tipul si extinderea controlului procesului de aprovizionare vor fi in functie de
efectul produsului aprovizionat asupra produsului final
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
12
Furnizorii trebuie evaluati si selectati dupa capacitatea de a indeplini
cerintele, in functie de criterii definite
Rezultatele evaluarii trebuie inregistrate si mentinute.

7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare

Descrierea produsului aprovizionat poate sa includa:
a) cerinte pentru aprobarea produselor, proceselor, echipamentelor
b) cerinte de calificare a personalului
c) cerinte privind SMC

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

trebuie sa se asigure ca produsul aprovizionat indeplineste cerintele
specificate
daca organizatia sau clientul doresc sa realizeze verificari la sediul
furnizorului, in informatiile privind aprovizionarea trebuie indicate
conditiile de verificare si metoda de lucru.

7.5 Productia si furnizarea de servicii

7.5.1 Controlul productiei si al furnizarii serviciului

a) disponibilitatea informatiilor despre produs
b) disponibilitatea instructiunilor de lucru necesare
c) utilizarea echipamentelor adecvate
d) utilizarea dispozitivelor de monitorizare
e) implementarea monitorizarii si masurarii
f) implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post livrare.

7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

Trebuie validate procesele ale caror rezultate nu pot fi verificate prin masurarea
ulterioara.
a) criterii pentru analiza si aprobare
b) aprobarea echipamentelor si calificarea personalului
c) utilizarea metodelor si procedurilor specifice
d) cerinte privind inregistrari
e) revalidare.

7.5.3 Identificare si trasabilitate

identificarea produsului pe parcursul realizarii
trebuie identificat stadiul in raport cu cerintele de monitorizare si
masurare
atunci cand se cere asigurarea trasabilitatii, identificarea unica a
produsului trebuie controlata si inregistrata

7.5.4 Proprietatea clientului

Se va identifica, verifica si proteja proprietatea clientului, in timp ce aceasta se afla sub
controlul organizatiei.
Pierderea, deteriorarea sau alterarea proprietatii clientului va fi inregistrata si raportata
clientului.
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
13
Nota: proprietatea clientului include si proprietatea intelectuala.

7.5.5 Pastrarea produsului

Trebuie sa se mentina conformitatea produsului in timpul fabricatiei si livrarii la
destinatia prevazuta. Aceasta include identificarea, manipularea, ambalarea,
depozitarea si protectia.

7.6 Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare (DMM)

Atunci cand un DMM este gasit neconform trebuie
Sa se evalueze valabilitatea rezultatelor anterioare
Sa se corecteze produsele si echipamentele afectate
Trebuie mentinute inregistrari privind rezultatele etalonarii.
Inainte de utilizare, trebuie confirmata capabilitatea software-ului de a satisface
utilizarea prevazuta.


Cap.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generalitati
Trebuie planificate si implementate procese de monitorizare, masurare,
analiza si imbunatatire pentru:
a) a demonstra conformitatea produsului
b) a asigura conformitatea SMC,
c) a imbunatati continuu eficacitatea SMC
Trebuie sa fie stabilite metode aplicabile, inclusiv tehnici statistice si
gradul lor de utilizare.

8.2 Monitorizare si masurare

8.2.1 Satisfactia clientilor

Trebuie monitorizate informatiile privind perceptia clientului despre
indeplinirea cerintelor sale.
Trebuie stabilite metode pentru obtinerea si utilizarea acestor informatii.
Satisfactia clientilor trebuie sa fie o masura a performantelor SMC.
8.2.2 Audit intern

Trebuie stabilita o procedura documentata.
Trebuie efectuate audituri interne la termene planificate pentru a determina daca SMC:

a) se conformeaza cu
activitatile planificate la 7.1
cerintele ISO 9001;2000
cerintele SMC stabilite de organizatie,

b) este implementat in mod eficace si mentinut.

Programul de audit va fi planificat in functie de stadiul si importanta
proceselor si zonelor auditate, precum si importanta proceselor si zonelor
anterioare.
Auditorii trebuie sa fie independenti si sa nu isi auditeze propria activitate.
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
14
Procedura de audit intern trebuie sa indice responsabilitatile si cerintele
pentru planificarea, efectuarea, raportarea si inregistrarea auditurilor.
Responsabilii zonelor auditate trebuie sa actioneze fara intarziere pentru a
elimina neconformitatile si cauzele acestora.
Activitatile de urmarire ale auditului trebuie sa includa verificarea actiunilor
corective aplicate si raportarea rezultatelor verificarii.


8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

Trebuie sa se aplice metode adecvate pentru monitorizarea si masurarea
proceselor SMC.
Metodele trebuie sa demonstreze capacitatea proceselor de a atinge rezultatele
planificate.
Atunci cand nu se obtin rezultatele planificate, trebuie aplicate corectii si
actiuni corective pentru a asigura conformitatea produsului.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului

Trebuie monitorizate si masurate caracteristicile produsului pentru a verifica
daca sunt indeplinite cerintele.
Monitorizarea si masurarea trebuie efectuate
In stadii adecvate de realizare a produsului
In conformitate cu activitatile planificate la (7.1)
Trebuie mentinute dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare.

8.3 Controlul produsului neconform

Produsele care nu sunt conforme cu cerintele trebuie identificate si
controlate pentru a se preveni utilizarea sau livrarea lor neintentionata.
Trebuie stabilita o procedura pentru a defini metodele de control,
responsabilitatile si autoritatile.
Trebuie mentinute inregistrari privind natura neconformitatii si actiunile
intreprinse, inclusiv derogarile obtinute.
Produsul neconform trebuie tratat astfel:
a) aplicand actiuni pentru a elimina neconformitatea identificata,
b) prin autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare din
partea unei autoritati relevante sau a clientului,
c) aplicand actiuni pentru a preveni utilizarea prevazuta initial.
Produsul neconform care a fost corectat trebuie sa fie reinspectat
pentru a demonstra conformitatea sa cu cerintele.
Atunci cand produsul neconform este identificat dupa livrare sau in
utilizare, organizatia trebuie sa aplice actiuni corespunzatoare
efectelor neconformitatii.

8.4 Analiza datelor

Trebuie sa fie stabilite, colectate si analizate date pentru a
demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si a evalua unde se
poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii SMC.
Datele trebuie sa includa rezultatele monitorizarii si
masurarii.
Analiza datelor trebuie sa furnizeze informatii despre:
a) satisfactia clientilor
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
15
b) conformitatea cu cerintele produsului
c) caracteristicile si tendintele proceselor si produselor, inclusiv
oportunitatile pentru actiuni preventive
d) furnizori.

8.5. Imbunatatire

8.5.1 Imbunatatire continua

Organizatia trebuie sa imbunatateasca continuu eficacitatea SMC prin
utilizarea:
politicii si obiectivelor in domeniul calitatii
rezultatelor auditurilor
analizei datelor
actiunilor corective si preventive
analizei efectuate de management

8.5.2 Actiuni corective

Trebuie stabilita o procedura pentru
analiza neconformitatilor (si a reclamatiilor)
stabilirea cauzelor neconformitatilor
evaluarea necesitatii unor actiuni pentru a preveni repetarea neconformitatilor
stabilirea si aplicarea actiunilor necesare
inregistrarea rezultatelor actiunilor aplicate
analiza actiunilor corective intreprinse
Actiunile corective trebuie sa corespunda cu efectele neconformitatilor constatate.

8.5.3 Actiuni preventive

Trebuie stabilita o procedura pentru
stabilirea neconformitatilor potentiale si a cauzelor
evaluarea necesitatii unor actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor
stabilirea si implementarea actiunilor necesare
inregistrarea rezultatelor actiunilor aplicate
analiza actiunilor preventive aplicate
.

CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
CONFORM SR EN ISO 14001:2005

1.Domeniul de aplicare

Standardul stabileste cerintele referitoare la un system de management
de mediu care permite unei organizatii sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu
conform cu cerintele legale si de informatiile referitoare la impacturile semnificative
asupra mediului.
Se aplica acelor aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla
si asupra carora se presupune ca are o influenta.
Standardul nu stabileste criterii specifice de performanta in domeniul
mediului.
Este aplicabil oricarei organizatii care doreste:
a) sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un SMM;
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
16
b) sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarata;
c) sa demonstreze unor terti aceasta conformitate;
d) sa-si certifice SMM-ul ;
e) sa realizeze o autoevaluare si autodeclarare a conformitatii cu acest
standard.

4. Cerinte ale SMM


4.1. Cerinte generale
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina un SMM ale carui cerinte
sunt descrise in continuare.

4.2. Politica de mediu
Conducerea la cel mai inalt nivel trebuie sa defineasca politica de mediu a
organizatiei si sa se asigure ca aceasta;
a) corespunde naturii , dimensiunilor si impactului asupra
mediului a activitatilor, produselor sau serviciilor
organizatiei;
b) include un angajament de imbunatatire continua si de
prevenire a poluarii;
c) include un angajament de conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte
cerinte pe care organizatia le-a adoptat;
d) ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor
generale si obiectivelor specifice de mediu;
e) este documentata, implementata, mentinuta si
comunicata intregului personal;
f) este disponibila pentru public.

4.3. Planificare

4.3.1. Aspecte de mediu
Organizatia trebuie:
a) sa stabileasca si sa mentina o procedura de identificare a
aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor sau
serviciilor sale pe care le poate controla si asupra carora se
presupune ca are o influenta , pentru a le determina pe
cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului;
b) sa se asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt
luate in considerare la stabilirea obiectivelor sale de mediu;
c) sa actualizeze aceste informatii.

4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura care sa
identifice si sa permita accesul la prevederile legale si la alte cerinte pe care organizatia
le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si
serviciilor sale.

4.3.3. Obiective generale si obiective specifice

Organizatia trebuie:
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
17
a) sa stabileasca si sa mentina obiectivele generale si
obiectivele specifice de mediu documentate la fiecare
nivel si functie relevanta din cadrul organizatiei;
b) sa ia in considerare prevederile legale si alte cerinte ,
aspectele de mediu semnificative, optiunile tehnologice si
cerintele sale financiare operationale, comerciale, precum
si punctele de vedere ale partilor interesate;
Obiectivele generale si specifice trebuie sa fie coerente cu politica de
mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii.

4.3.4. Programe de management de mediu

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe
programe pentru atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice de mediu;
Programul trebuie sa includa
a) desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie relevanta a
organizatiei pentru atingerea obiectivelor de mediu;
b) mijloacele si termenele

4.4. Implementare si functionare

4.4.1. Structura si responsabilitate

Atributiile, responsabilitatile si autoritatea trebuie definite, documentate si
comunicate.
Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele necesare pentru
implementarea SMM.
Aceste resurse cuprind resurse umane si calificari speciale, resurse tehnologice si
financiare.
Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa numeasca un
reprezentant pentru SMM , care trebuie sa aiba definite rolul, responsabilitatea
si autoritatea pentru :
a) a asigura ca cerintele referitoare la SMM sunt stabilite, implementate si
mentinute conform standardului;
b) a raporta conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel asupra performantei
SMM, pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem.

4.4.2. Instruire, constientizare si competenta

Organizatia trebuie sa identifice necesitatile de instruire.
Intregul personal a carui activitate poate avea un impact semnificativ
asupra mediului trebuie instruit in mod corespunzator.
Trebuie sa se stabileasca proceduri necesare pentru constientizarea
personalului de la toate nivelurile asupra:
a) importantei conformitatii cu politica de mediu, cu cerintele SMM ;
b) impacturile semnificative asupra mediului, reale si posibile, ale activitatilor lor si
de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor
individuale;
c) atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica de
mediu, cu procedurile si cerintele SMM, inclusiv cu cerintele referitoare la
pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns;
d) conseciintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
Personalul care indeplineste sarcini care pot avea impacturi semnificative asupra
mediului trebuie sa aiba competenta necesare fie prin educatie, fie prin instruire
corespunzatoare sau experienta.
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
18

4.4.3. Comunicare

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri referitoare la
aspectele de mediu si la SMM pentru:
a) comunicarea interna intre diferite niveluri si functii ale organizatiei;
b) primirea , documentarea si transmiterea raspunsurilor
corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din
exterior.
Organizatia trebuie sa aiba in vedere procesul de comunicare externa
privind aspectele semnificative de mediu si sa pastreze deciziile sale.

4.4.4. Documentatia SMM

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina informatiile, pe orice tip
de suport, pentru:
a) descrie elementele esentiale ale SMM si interactiunea lor;
b) a indica accesul la documentatia conexa.

4.4.5. Controlul documentelor si al datelor

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru
controlul tuturor documentelor cerute de prezentul standard si pentru a se asigura ca :
a) acestea pot fi localizate;
b) sunt analizate periodic, revizuite cand este necesar si aprobate de catre
persoane autorizate;
c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se
efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a SMM;
d) documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare si
difuzare, sau sunt protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate;
e) orice document depasit, pastrat in scopuri juridice sau pentru informare, este
corect identificat.
Documentatia trebuie
a) sa fie lizibila, datata si identificabila, mentinuta intr-un mod ordonat si arhivata
pentru o perioada precizata;
b) sa cuprinda proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor
tipuri de documente.

4.4.6. Control operational

Organizatia trebuie:
a) sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu
semnificative, corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivelor
specifice;
b) sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de intretinere, pentru a se
asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate, prin:
- stabilirea si mentinerea unor proceduri documentate pentru a cuprinde
situatiile in care absenta unor astfel de proceduri at putea conduce la
abateri de la politica de mediu, obiectivele generale si obbiectivele
specifice de mediu:
- stipularea in proceduri a criteriilor de operare;
- stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare de mediu semnificative,
identificabile, ale bunurilor si serviciilor utilizate de organizatie si
comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor
relevante.
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
19

4.4.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Organizatia trebuie:
a) sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele
accidente si situatii de urgenta si de a raspunde unor astfel de situatii si
pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului care poate fi
asociat acestora;
b) sa analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de
pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, in special
dupa producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta.
c) Sa testeze periodic astfel de proceduri, atunci cand acest lucru este
posibil.

4.5. Verificare si actiuni corective

4.5.1. Masurare si monitorizare

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate
pentru a monitoriza si masura, in mod regulat, caracteristicile principale ale operatiilor
si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Aceasta activitate trebuie sa includa pastrarea informatiilor care permit
urmarirea performantei, a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu
obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale organizatiei.
Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat si intretinut, iar inregistrarile
acestui proces trebuie pastrate in conformitate cu procedura organizatiei.
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura documentata pentru
evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile si legislatia de mediu in vigoare.
Aceste proceduri trebuie sa asigure efectuarea masuratorilor calitative si
cantitative corespunzatoare nevoilor organizatiei.

4.5.2. Neconformitate, actiune corectiva si preventiva

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea
responsabilitatilor si autoritatilor pentru tratarea si analizarea neconformitatilor,
adoptarea de masuri in vederea reducerii oricarui impact produs, initierea si finalizarea
actiunilor corective si preventive.
Orice actiune corectiva sau preventiva intreprinsa pentru eliminarea cauzelor
neconformitatilor existente sau potentiale trebuie adaptata importantei problemelor si
trebuie sa fie proportionala cu impactul produs asupra mediului.
Organizatia trebuie sa implementeze si sa pastreze orice modificari aparute in
procedurile documentate rezultate din actiunile corective si preventive.

4.5.3. Inregistrari

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru identificarea
, pastrarea si eliminarea inregistrarilor perimate referitoare la mediu.
Inregistrarile trebuie:
a) sa includa evidentele privind instruirea personalului, rezultatele
auditurilor si ale analizelor;
b) sa fie pastrate si mentinute astfel incat sa fie usor de gasit si sa fie
protejate contra distrugerii, deteriorarii sau pierderii;
c) sa fie lizibile, identificabile si sa permita regasirea informatiilor privind
activitatea, produsul sau serviciul implicat;
Prof.dr.ing. Constantin Ioan Ionescu- UPB, Implementarea si certificarea SMC si SMM
20
d) mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei, pentru a
demonstra conformitatea cu cerintele standardului de referinta.

4.5.4. Auditul SMM

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe
si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor SMM, pentru:
a) a determina daca SMM este conform cu dispozitiile convenite pentru
managementul de mediu , daca este implementat corespunzator si este
mentinut ;
b) a furniza conducerii organizatiei informatii referitoare la rezultatele auditurilor.
Programul de audit al organizatiei, inclusiv termenele trebuie sa se bazeze pe
importanta acordata mediului si pe rezultatele auditurilor precedente.
Procedurile de audit trebuie sa abordeze intregul domeniu de aplicare , precum si
responsabilitatile si serintele pentru conducerea auditurilor, frecventa auditurilor si
tehnicile de audit si raportarea rezultatelor.

4.6. Analiza efectuata de conducere

Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMM la
intervale prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este mentinut in permanenta
corespunzator, adecvat si eficient.
Procesul analizei efectuate de conducere trebuie sa asigure ca informatiile
necesare sunt colectate astfel incat sa permita conducerii realizarea acestei evaluari.
Analiza efectuata de conducere trebuie
a) sa fie documentata:
b) sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, ca urmare
a rezultatelor auditurilor SMM, modificarilor circumstantelor si in cadrul
angajamentului de imbunatatire continua.

S-ar putea să vă placă și