Sunteți pe pagina 1din 8

Ion

FEFELEAGA
AG~RBICEANU
Fefeleaga
9
TABEL CRONOLOGI C
1882 12 septembrie S-a n[scut ]n satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion,
al doilea copil din cei opt ai lui Nicolae Ag`rbiceanu =i ai Anei,
n[scut[ Olariu. Tat[l, de profesiune vigil silvic, p[durar, om cu
dragoste de carte, era abonat la diverse ziare =i reviste poporale ale
vremii. Mama, care nu =tia carte, avea darul povestirii =i un sim\
dezvoltat pentru frumuse\ile naturii.
Bunicul dinspre tat[, Vasile Boariu, tot p[durar, se n[scuse ]n satul
Ag`rbiciu, situat pe linia ferat[ Cop=a Mic[ Sibiu. Poreclit ]n
Cenade Ag`rbiceanu, porecla va deveni numele urma=ilor s[i.
1888 Micul Ion ]ncepe s[ ]nve\e la =coala din satul natal.
}n ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face =i clasa a
patra, pentru a putea fi mai bine preg[tit ]n vederea continu[rii
studiilor.
18911900 Gimnaziul =i liceul, la Blaj, unde ]=i ia =i bacalaureatul.
}ncep`nd din clasa a patra liceal[ are ca profesor la limbile rom`n[
=i latin[ pe Gavriil Precup, om cu aleas[ cultur[ =i cu mult sim\
pentru literatur[. Cite=te cu nesa\ din Alecsandri, Creang[ =i din
colec\ia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu. Pove=tile lui
Creang[ m-au f[cut pentru ]nt`ia oar[ s[ r`d cu lacrimi, s[ simt o
mare bucurie =i lumin[ ]n suflet. D[nil[ Prepeleac, Soacra cu trei
nurori, ca =i mai t`rziu Kir Ianulea =i Pastram[ trufanda de
Caragiale mi-au r[mas p`n[ azi scrierile care m[ predispun la voie
bun[ mai mult dec`t oricare altele (M[rturisiri). La lecturile
preferate se adaug[ cur`nd operele lui Costache Negruzzi, Grigore
Alexandrescu =i N. Gane.
}n ultimii ani de liceu se afirm[ cu ]ncerc[ri de poezie la societatea
de lectur[ a elevilor, iar ]n foiletonul ziarului Unirea din Blaj, la
sf`r=itul clasei a VII-a, i se public[ primele versuri. }n acela=i ziar, ]n
aprilie 1900, debuteaz[ cu schi\a }n postul Pa=telui.
1900 Ion Ag`rbiceanu se ]nscrie la Seminarul teologic al Universit[\ii din
Budapesta, ale c[rui cursuri le urmeaz[ cu ]ntreruperi, p`n[ ]n
anul 1904, c`nd ob\ine absolutoriul.
Ion Ag`rbiceanu
10
}n primii doi ani continu[ s[ trimit[ versuri la Unirea, semnate
Alfius, de asemenea =i c`teva povestiri. Mai public[ versuri ]n Fa-
milia, Tribuna, Tribuna literar[ =i chiar ]n S[m[n[torul (1903),
folosind diferite pseudonime. Tot cu pseudonim (Potcoav[) public[
]n ziarul Drapelul din Lugoj schi\e satirice =i umoristice, realizate ]n
spiritul literaturii umoristice a bra=oveanului Virgil Oni\iu. Dar
]ncerc[rile ]n proz[ ]ncep s[ fie cur`nd determinate de-o nou[
]nc`ntare estetic[, de-o adev[rat[ ]nsufle\ire. De S[m[n[torul. +i
anume: de proza literar[ a lui M. Sadoveanu, I. Cioc`rlan, Sandu-
Aldea. +i, mai precis: de stilul nou, fraged de tinere\e, viu =i colorat,
cu mare putere de a descrie natura =i aspectul extern al oamenilor
tocmai ceea ce p[stram =i eu mai ad`nc ]n suflet, ]n chip
incon=tient, din prima mea copil[rie (...) Sim\eam acum o dorin\[,
un av`nt s[ ]ncerc =i eu, ceea ce nu a fost cazul c`nd am citit pe
ceilal\i prozatori rom`ni: Negruzzi, Gane, Slavici, Creang[, Ispirescu,
Vlahu\[, Duiliu Zamfirescu (M[rturisiri).
1902 Apare la Budapesta, scoas[ de o seam[ de tineri (A. P. B[nu\, Al.
Ciura, Octavian Goga, Octavian T[sl[uanu), revista Luceaf[rul. }n
nr. 8 al primului an de apari\ie Ag`rbiceanu public[ schi\a Badea
Niculae. }n 1903 colaborarea se intensific[. Acum apar: }n s`mb[ta
Floriilor, M[tu=a Stana, urmate, ]n 1904, de Mistre\ul, Ho\ul, Pe
mal.
19041905 Pedagog (subprefect) la internatul liceului de b[ie\i din
Blaj. }n toamna lui 1905 primind o burs[, se ]ntoarce la Budapesta
cu inten\ia de a urma filologia clasic[ =i istoria, dar scurt timp dup[
aceea renun\[. Perioad[ de intens[ crea\ie =i de lecturi sus\inute.
}ntr-un singur an (1905) apar ]n Luceaf[rul 11 povestiri.
Spre sf`r=itul anului 1905 apare, editat de Luceaf[rul, care scosese
tot atunci =i Poeziile lui Octavian Goga, primul s[u volum de schi\e
=i povestiri intitulat De la \ar[.
1906 }ntors la Blaj, ocup[ pentru scurt timp func\ia de cancelist la
Mitropolie.
Viziteaz[ Bucure=tii cu prilejul expozi\iei jubiliare. Aici cunoa=te pe
scriitorii ardeleni a=eza\i ]n Capitala \[rii libere, pe Co=buc, Iosif,
Chendi, Gorun, Zaharia B`rsan, precum =i pe Nicolae Iorga =i Emil
G`rleanu.
Se c[s[tore=te cu Maria Aurelia Radu.
Hirotonit, este numit preot ]n satul Bucium-+asa, aproape de or[=elul
Abrud, ]n Mun\ii Apuseni.
Fefeleaga
11
}ncepe perioada unor aspre revela\ii cu privire la traiul oamenilor
acestor p[r\i, majoritatea mineri la b[ile de aur. Rodul acestor
experien\e sunt o seam[ de Fragmente publicate ]n revista Ramuri
(1907) =i ]n Revista politic[ =i literar[ din Blaj, din acela=i an,
portrete =i instantanee reporterice=ti, dintre care unele vor deveni
schi\ele =i povestirile care compun volumul din 1910, }n ]ntuneric.
Ion Ag`rbiceanu colaboreaz[ la numeroase reviste din Ardeal =i din
|ar[, ]ndeosebi la Luceaf[rul =i la Via\a rom`neasc[; ]n revista
ie=ean[ public[, ]ncep`nd cu 1906, numeroase schi\e: }n lupt[ (nr. 7,
1906), Fierarul Petrea, Fefeleaga (nr. 8, 1908), Lumini\a (nr. 10),
V`rvoara (nr. 12), Anghelu= (1909), Vecinul nostru Hudri (1910),
precum =i nuvela mai lung[ Popa Man (nr. 3 =i 4, 1910).
1909 Apare la V[lenii de Munte volumul }n clasa cult[, reunind schi\e =i
povestiri din via\a intelectualit[\ii ardelene.
1910 Apare volumul Dou[ iubiri, tip[rit de tipografia Neamului rom`nesc.
Volumul con\ine cunoscutele schi\e =i povestiri Fefeleaga, Lumini\a,
Bunica Iova, Precupa= etc., inspirate unele de amintirile copil[riei,
altele din noua realitate a satului mo\esc.
Apare volumul }n ]ntuneric, tip[rit de Editura Minerva din
Bucure=ti, cuprinz`nd de asemenea evoc[ri de figuri din satul
copil[riei, dar mai ales Fragmentele rupte din experien\a de via\[
de la Bucium-+asa.
Apare ]n Biblioteca Lumina din Bucure=ti culegerea de povestiri
Pr[pastia.
}n nr. 5 al Luceaf[rului se public[ r[spunsul lui Ag`rbiceanu la
ancheta revistei cu privire la poporanism, semnificativ pentru
convingerile social-politice ale scriitorului.
Este numit preot ]n satul Orlat din apropierea Sibiului, unde va
r[m`ne p`n[ ]n 1916. Perioada aceasta =i cea care a precedat-o
sunt ]nsemnate pentru scriitor =i din punctul de vedere al lec\iilor
decisive care i-au ]ndrumat pa=ii ]n crea\ie. Ia cuno=tin\[ de crea\ia
lui Balzac, Flaubert, Zola, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Gorki, Andreev.
1912 Impresii =i imbolduri conjugate din lectura Annei Karenina =i a
Doamnei Bovary ]l duc la elaborarea primului s[u roman, Legea
trupului, publicat ]n foiletonul Luceaf[rului (nr. 1 32), ap[rut
]n volum mult mai t`rziu, ]n 1926.
1913 Tot ]n Luceaf[rul apare romanul Arhanghelii (nr. 1 12, 15 16,
18 24), al c[rui titlu i l-a inspirat romanul Mont-Oriol al lui
Maupassant.
Ion Ag`rbiceanu
12
1914 Romanul Arhanghelii apare =i ]n volum, ]n editura Luceaf[rul din
Sibiu.
}n foiletoanele, povestirile =i nuvelele sale, Ion Ag`rbiceanu a
prezentat drama omului simplu zdrobit de r[zboi.
1915 }n cursul verii scrie al treilea roman, Legea min\ii Povestea altei
vie\i, la baza c[ruia st[ concep\ia etic[ cre=tin[. Romanul a fost
publicat abia ]n 1927.
1916 Dup[ intrarea Rom`niei ]n r[zboi, o dat[ cu retragerea trupelor
rom`ne ce intraser[ ]n Ardeal, Ag`rbiceanu cu familia se refugiaz[
la R`mnicu-V`lcea, apoi ]n Moldova.
1918 Spre sf`r=itul anului se ]ntoarce ]n Transilvania, ]nt`i la Orlat, apoi
la Sibiu, unde conduce ziarul Piatra, scos de Consiliul dirigent.
1919 Ion Ag`rbiceanu se stabile=te la Cluj, dedic`ndu-se gazet[riei politice,
care-l absoarbe vreme de peste un deceniu.
19201922 O parte din ceea ce va publica ]n ace=ti ani fusese scris ]n
vremea r[zboiului, =i chiar ]nainte, ceea ce-i permite s[ scoat[ ]n-tr-
un interval relativ scurt peste zece volume de schi\e, povestiri =i
foiletoane: Povestiri (Sibiu, 1920), volum care cuprinde ]ntr-o prim[
versiune nuvela P[sc[lierul; Popa Man (Bucure=ti, 1920), cuprinz`nd
=i lunga nuvel[ cu acest titlu, publicat[ anterior ]n Via\a rom`neasc[;
Luncu=oara din Paresimi, nuvele (Bucure=ti, 1920); Tr[surica
verde, povestiri (Bucure=ti, 1921); Robirea sufletului, povestiri (Cluj,
1921); O zi ]nsemnat[ (Biblioteca C[minul, 1921); Chipuri de
cear[ (Bucure=ti, 1921); Ceasuri de sear[ (Bucure=ti, 1921); Zilele
din urm[ ale c[pitanului P`rvu (Bucure=ti, 1921); Scene (Bucure=ti,
1922); Spaima (Craiova, 1922) etc.
1925 Apare volumul Dezam[gire, con\in`nd =i impresionantele nuvele
Dura lex =i A=a de singur!, inspirate de asemenea din tragedia
familiilor lovite de r[zboi.
19221930 Scriitorul ]=i extinde colaborarea la un mare num[r de
reviste din ]ntreaga \ar[, public`nd asiduu mai ales ]n Adev[rul
literar =i artistic, Cos`nzeana, Cele trei Cri=uri, Transilvania (pe
care o =i conduce), Ramuri, Via\a rom`neasc[ (unde apare, ]n
1931, ]n versiune revizuit[, P[sc[lierul) etc.
1927 Ion Ag`rbiceanu se ]nvrednice=te de Premiul Na\ional pentru proz[.
1930 La Craiova este publicat micul roman Dolor.
Apare ]n Biblioteca pentru to\i volumul de povestiri Stafia,
cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, versiunea ini\ial[ a nuvelei
Jandarmul.
Fefeleaga
13
1931 V[d lumina tiparului romanul Biruin\a =i ]ncercarea satiric[
R[bojul lui Sf. Petre (editat[ ]n volum ]n 1934).
19301937 Prezent ]n continuare, cu produc\ii literare, ]n publica\iile
literare, numele scriitorului poate fi ]nt`lnit mai frecvent ]n revistele
ardelene: Darul vremii, Cluj, 1930, Societatea de m`ine, G`nd
rom`nesc (Cluj, 1933...), Pagini literare (Turda, 1935...), Familia
(Oradea, 1935...) etc.
1938 Apare romanul Sectarii, satir[ a partidelor politice =i a secta-
rismului la care ajunseser[. Dac[ sub raport politic nu puteam
face nimic, m[ sim\eam obligat s[ ajut societ[\ii s[ se fereasc[ de
ridicol =i de exager[rile degradante ]n lupta pentru o nou[ c[p[tuire
(Adaos la M[rturisiri).
Apare ]n revista Cuget clar povestirea Faraonii, o prim[ versiune a
cunoscutei nuvele de mai t`rziu.
1940 August Dictatul de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei a fost
rupt[ din trupul \[rii.
Scriitorul, refugiat la Sibiu, r[m`ne aici p`n[ ]n 1945, c`nd se ]ntoarce
din nou la Cluj. Din bogata activitate de crea\ie desf[=urat[ ]n aceast[
perioad[ numai o mic[ parte a v[zut lumina tiparului.
Editura Cartea rom`neasc[ din Bucure=ti tip[re=te volumul
Amintirile, esen\ial pentru cunoa=terea ]mprejur[rilor =i a oamenilor
care au modelat ]n copil[rie sufletul scriitorului. Sub titlul Dintr-
un carnet, capitolele c[r\ii ap[ruser[ anterior ]n diverse reviste.
1941 Public[, ]n nr. 12 al Revistei Funda\iilor, M[rturisiri.
1942 Apare (Editura Funda\iilor) romanul de factur[ autobiografic[
Liceean... odinioar[, reconstituire a vie\ii de elev de la Blaj =i a
atmosferei bl[jene.
O alt[ editur[ bucure=tean[ ]i tip[re=te romanul }n pragul vie\ii,
care surprinde tipuri =i moravuri din via\a intelectualit[\ii ardelene.
}n aceea=i editur[ se tip[re=te romanul Domni=oara Ana, cu
preocup[ri asem[n[toare.
1943 }n revista Convorbiri literare, se ]ncheie publicarea unui nou ro-
man, V`ltoarea, imagine a moravurilor electorale. Romanul apare
=i ]n volum, la Sibiu, ]n 1944.
}n anii r[zboiului (19401945) cenzura timpului ]i opre=te
editarea mai multor crea\ii.
Dintre scrierile needitate, lucrate ]n aceast[ perioad[, fac parte
romanele Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea =i Pr[pastia (acesta din urm[
publicat ulterior ]n Revista Funda\iilor), cu subiecte din via\a
Ion Ag`rbiceanu
14
intelectualit[\ii ardelene ]n deceniile de dup[ Unire, =i Sf`ntul, o
reprivire satiric[ general[ peste diferitele p[turi sociale ]n cele dou[
decenii.
Tot din aceast[ perioad[ dateaz[ =i nara\iunea Valurile, v`ntu-
rile..., povestire din primii ani de dup[ Unire, =i Strigoiul, roman
evoc`nd obiceiuri =i credin\e proprii satului ardelean la sf`r=itul
secolului trecut.
Fragmente din unele scrieri r[mase ]n manuscris (Valurile,
v`nturile..., Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea, Strigoiul) au ap[rut ]n cursul
anilor 1957 =i 1962 ]n revistele Steaua, Gazeta literar[ =i Tribuna,
cu prilejul s[rb[toririi scriitorului la ]mplinirea a 75 =i, respectiv,
80 de ani de via\[.
1954 Apare ]n Biblioteca pentru to\i prima culegere de reedit[ri din
schi\ele =i povestirile lui Ag`rbiceanu. }n anii urm[tori asemenea
culegeri sunt tot mai frecvente.
1955 Ion Ag`rbiceanu devine membru de onoare al Academiei.
1956 Apare la Editura Tineretului volumul Din copil[rie, cuprinz`nd
evoc[ri scrise dup[ 1950.
1957 Vede lumina tiparului, la aceea=i editur[, volumul Din mun\i =i din
c`mpii, imagini din lumea vie\uitoarelor.
1959 Ion Ag`rbiceanu public[ volumul File din cartea naturii.
1961 Apare la Editura pentru literatur[ volumul de nuvele Faraonii,
cuprinz`nd cele patru mari nuvele ale scriitorului: Faraonii, Popa
Man, Jandarmul =i P[sc[lierul.
1962 Scriitorul este s[rb[torit cu prilejul ]mplinirii v`rstei de 80 de ani.
Revistele marcheaz[ evenimentul, iar unele, ca Steaua =i Tribuna, ]i
]nchin[ numere omagiale. Remarcabil prin \inut[ mai ales nr. 9 al
revistei Steaua, care cuprinde =i un util indice bibliografic al operei
literare a scriitorului, precum =i Adaos la M[rturisiri.
}ncepe publicarea seriei de Opere, sub directa supraveghere a
scriitorului. Studiul introductiv, a=ezat ]n fruntea volumului I, e
semnat de Mircea Zaciu; revizuit =i ]mbog[\it, textul acesta devine
monografia din 1964 Ion Ag`rbiceanu, tip[rit[ de Editura pentru
literatur[.
1963 28 mai Scriitorul ]nceteaz[ din via\[, la Cluj.

S-ar putea să vă placă și