Sunteți pe pagina 1din 116

: 1.

\


(
..... .
., , -
j . (. 1 :. -
JO:"'IF P . v E N '
....... -- ---------- - __ _._
1
"
-- .. - ....
i
l f ..... 1} ! i
' 1 " '1 !

I< .
t 1
. '
t
. ..,
) ,. 1 l
ll
1
1
l,J
l.
1..
-- .. - --- -- ..
r-L,
l f
. , R ." ..
1 ! \. ( - -ll .
: +l - . .,
. '
.. l-- -- - .;:-! :-.-.
1 :
. . i ": }
- 1 - l
1
1 t-('"
1 ...
. '
.
.
t
,..
:_J-1
L
L. o.
Cpt. ing.
DORU.JIPA
ION
"
artea a 1-a
ice /It. col. ing. Iosif Praovcanu .. Cf>t. ing.
- Editura Acade1niei Tehnice
238 p .. - Bibliogr. - ISBN 973-9456-1 J-8

..
, 'P/NU
1/E
Prezenta lucrare comtituie ,., "."....,
,, Dl.tpozitiN i clre* etemJ.".
TransmisiUIIi li EchiptJMMte palllw
de colectivul de autori CGre P'fl/ltltl
programelor analitice ale mai lllllltor
fundamentale ale circuitelor eleclrorlice tMIIIIOJ-=--
Pentru a rQ 111101" .,.",
descrierea circuitelor
fi unele elemente
.fixare a sunt pn!%fNfk1te aplicGfi ."MIAJNI
Cursul este structurat pe ""_
Capitolllll se de po1mftl'tl I'AI'WD
semiconductoare (diode, tranzillotiiW J
de functionare. tYNI,{orm t:le tlllllflei circtlihfll&
Cllpita/11111 kl ,...,. ..
de semlfDI lltf,V1 a lor .,..,...., ..
una/ fi CQ/cJJI a ctrcllflllfQr
.."."" III dac".
more din punct de al liiiCIIM,..
.. unt
p irc--uilelew
u""ilnlfitl autorilor la elaborarea prezentei este
It. col. ing. Iosif Praovcanu- cap. li 111:
cpt. ing. Doru Jipa- cap. VI VII}
lector ing. Si1nion- cap. 1. IV V.
Autorii
1999

POLARIZAREA
SErJIICONDUCTOA
Punctul static de al dispozitivelor
n curent continuu comportarea acatoJa
dinatnic tranzistoarelor, elemente ale circuitului echivalent de
111 ic ... ). In proiectarea circuitelor electronice, punctul static de
dispozitivelor este itnpus, caz 'in care se elementele citaritelor
polarizare ale dispozitivelor sen1iconductoare. Pentru un circuit dat (se CU1KIIC
circuitele de polariz.are n curent continuu ale dispozitivelor), punctul static
se poate calcula detennina experimental (prin mlsudtori
curent continuu), determinnd astfel n regim dinamic cf8cl
dispozitivele semiconductoare sunt defecte sau nu.
1.1 Polarizarea diodelor redresoare
Aceste tipuri de diode sunt dispozitive semiconductoare cu doul terminale
care pot n sau functie de
ten si unii care se ntre cele terminale. e el oa
polarizarea n direct, tensiunea pe dispozitiv este mai mare dCCB
tensiune de prag, atunci prin dispozitiv va tr ce un curent care crette exponen
cu Lensiunea conform
}
lful p 1 r1 r e
u tranzist r b1polar
u c rcu1tul de polarizar al
z rezt tt\ de cnsiune p
pr z n t i fi . 1. a -a o tinut dln
r C'\ enta e cu
'
u san:na di ( n fig. 1.4, n
e e d cupla a cu ajutorul unui
u en inuu e te iden ic. De a ernenea,
J cu entu continuu de col ct . em tor i,
V. 'E tensiun1!e con ia uu or, respecti
i d lzu c poate dctcm1ina
c al V nB, a nd rezts en a R JJ.
Vc
dt.i fig. 1.5 b ob V
8
n i R8
P' R"
"n n
n,.

Il''
8
IIJ:. 1.4
(1.4)
(1."")
S llemo de p11nc plu tt u11ui efflj cu tralf7)\tor bipolar
n conexiune l'ttlitor comun
pl t ' r d t lu1 K1rchhojf p bucla
d p n .. Jr r uel i fi1nd c ,1 ar d1 ot
( 1 .. 6)
(a)
p;g. 1.5
,
ce
Schen1a ll continuu (J circuitului tiin ''io 1 4 /." h .
..., .. J 'lJ ta/ 1' se ema sa ech1valentl
III curent continuu, rezultata prtn aplicarea teoremei lui Thevenln (b)
de intre 1 c, 1 t !
11
sunt:
1 C = f; / . 1 R + f + l ) 1 C BO
1 e = 111 + 1 c = ( f3 F + 1 ) ( IIJ + le no)
(1.7 a,b)
unde 1 eno este curentul rezidual al jonctiunii co]ectorului, iar p f e te factorul
de a":pJi fi car: in curent n regim de semnaJ rnare al tranzistorului bipolar in
conexrunc cm1tor comun. Cornbinnd (1.7 a,b) (1.6), e
1 - rif (Vun - Vn,) + (Rf. + R KBf + 1)
' Ru ++ 1) RIJ +RE (P
1
1)
(1.1)
Pentru tranzistoar..! cu siliciu (cele nJai u1ualc in 1nomentuf de fali),
lui l cFJo la curentul de colector J( c te ne ch1ar in
conditiile n care tc1npcratura de funclionart.! te ndicata Ue acee in
cont inuare vom neglija cel de al doilea terrncn al r lat i (1.8) obtJnandu- e
1.9)
und a tinut cont
u ual u1 lu1 f3 f
po te fac aprox
apa
1 1)/ Jl, 1.1
1
po te det rmtn
foi tnd
rcl,t{i 'l ( 1.9),
pentru
Jlicu),
R
1
R" R
1 p
un o
' B
[)
funcl i c
p, J 81
tU t mperatura
pot
tun r
T.
v 1 nle m1n
1n 111
l 1
Pentru c te uti 1 de 1 ca1n intit V n1.: scade cu
ttrnp rahm cu apro i mat i , 2 m V 1 C. iar P
1
cu crea temperat urii,
confonn
(1.10)
und Te t pentru care se detenn i valoarea lui f) ,.. T0
teanperatuta pentru care se valoare lui p,. (uzual la
2(\ C), iar K este o care depinde de n1atcrialu} sen1iconductor din care
ste realizat tranzistorul (K = 50, pentru siliciu). dispersiei
paratnetri or tehnologiei, F poate varia, pentru tip de tranzistor
de Ja un exernplar la altul. De aceea. P F.rnin se va calcula
folc ind (1.9), pentru in, unde valoarea 0F(T
0
) este valoarea a
lui la temperatura T
0
, respectiv B F.tnax se va calcula folosind ( 1.1 0).
penttu Tmax \ unde p,. (r
0
) valoarea a lui Pr la tetnpcratura Te,,.
cont de cele mai sus de ( 1.9),
...
/
.. _ Vnll::_VnE,max _ Vu/J -VIIJ:.(Tmin)
C,mm - R --- - R --
B. +Rf. B +Rt:
F.mm ..
(1.11)
. . rn (1.11) nu s-a Pnul de rezistoarclor din
CJrcunul de. pol an zare nici de variatia valori lor acestora cu tctnpcratura.

se din fig. 1.5a, aplicnd lt!}!.ea


Iza 1\u chhoff p ochtul de :
Vc.:c - (R,. + R
1
: ) 1 c +V('!.
au
(1.,2)
unde; s .. a cont fcctul 1 ui 1 (
110
e',tc ncglijabi 1 (B
1
. -1 J)
1
cccn ce
c Ju J,.:: 1 c (v. relatiile (1.7 a,b)
IJe mcn\onnt ta pentru '-'01ori nutri ..1lc lui f3
1
, din (1.9) se ohtinc:
1
- Vun V,u.
('
R,
(1.13)
Mai exact, rcla1ia (1.13) , .. stc dacu:
( 1.1 )
12
...
In acest caz, ambii membn . . .
. at (1.13) 1
tensmnea pe R
8
este n raport c t . cu B rezuhi c:l
1
.... d" b - u ensJunea pe R deci u
ap tca trect pe aza (v.jig. 1.5 b). Aceasta nseam ... .. .. E' r BB se
b
'"' 1 1 .. b.l ,., na ca ln f'N.l.Stl curem.u ... _
aza
8
este neg IJa 1 1n raport cu curentul 1 d
1
_ ' uc
2 ' ee
1
1 = 1 . 1
(1.13} este valorile lui R' R" t fi re
....
1
. . . B B sun su tcJent de mici astti 1
tncat curentu pnn dtvtzorul rezistiv fie mult ma d ... ' e
J
1
mare ecat curentul de
al tranzistorului, Vcc I(R8 + R'B) >> 1 B.
circuitului de pola'iZJire pentru PSF impus
circuitului de polarizare (valorile t 1 ) t b
.. .. l' or re uae astfel
determinate, 1ncat curentul de Oiector i1npus 1 fie ct b.J
. . . . . ' , a mru sta a (ca
valoare) la lu1 P F V
8
E datorate temperatu il
d
h
1
n 1 sau
spcr_s1e1 te no og1ce. a parametrilor tranzistorului). cu temperatura
ale lu1 le datorate lu1 V nt sunt relativ mici, deoarece aceste in jurul
valorii lui VJJD de la ten1peratura T
0
sunt mult mai mici decit Jl
11
(v.
(1.9)). De cxe1nplu, pentnl o a tcmperaturii de 50C, Y
8
l variazi cu
nproxitnativ 2,5 rnV/C x 50C = 125 mV, valoare fiind mult mai miel
dect V
8
1J (de ordinul lor). De aceea, in continuare ne vom concentra asupra
circuitului de polarizare, astfel inct valoarea lui /'- se schimbe
ct 1nai n raport cu lui
1
intre P F,mrn P F.max, in acest
don1cniu de a lui Pr incluznd att efectele datorate dispersiei
tehnologice ct cele datorate temperaturii (in finalul acestui apitol se va
prez.enta o n1ai mai laborioasA). Metoda de proiectare
bnLea71i pc algoritm de calcul:
Pasul 1: Se on J 1: = {( i ddennini de emiklr
folosind reia! ia R
1
, -VIi, fie, unde VR, este tensiunea pe re:u enta R,
astfel incat s:1 1 czultc o 'al oare pentru R,. care ooaaducl la o indepluure
rnai hunfi ineg litiitii (1.14). De a m n VRt nu poat fi al prea mare.
dl'(MI ce va ondu c la o valoare mi 1 a lu R, (se consideri Ya V.
impusc), in car ctaiul t: te un amplifi ator de tcnslune.llftllliti .
' 'J It: .. : .-al valori de
u stuin \a fi zua1 se al ge de J .. :! pentru c'l an"..--
1 O V
1
1 uta
' '
1
1
1
1
1
1
'

J
11
1 1
1 1 1 1
1 1
1' 1
1 1
1
''i "1
( 1 ' 1 '
H lttl hu /
1
Ut PH tJ 1 dt, U htf' ' '
1
1
''' lf 1 1 l tii'' t ;/ 1f HJJ (
1
f1 1
\U ,.", Hf It ,,, ., t1 hu VIII ,Jt '1' ,j, f It lui 1
u 11 1 "1 .,.,, fltlo r' l.s uh" ( 1,11 J. J1f
1,
\ ,,,
u, 1
v"u V III ( 1 tfiW '
nHt
,, 1 ( 1 '" 1' 1 , l
t I.IS a,h)
1, Iti -
1 "
) 1 u 1 \
ttlf/1 V III ( 1"' 1 ) 1
1 ( 111, 1
\ tHI III 11d)H li fii(Jli111U It duu t t 11 J ; tlh{J e
n
'
,. t , ,. pt '''' n /( 1
u,l 1 /( 1 11 ,
( 1, 1 (,)
1 f III i
1
111111 l'nt ( 'n"" ) 1 '" Ct;w, ) ,.,. o.
'
(} ' 11
1
11 III 1 1, 111111 / t III 1 )tlllj
1 \
l/IIHI\ ) l\1 (/" 1
)
(/Oill,> n, r 11111 )
p lllUI ''
l J, u 11/lllt l ottdi{iu.
l
' "'"
N
1
}l
1
uu
' 111 1 '"HJ) r,o (J m, )
1 m 1 1 t n11n
1 111 l 1 m"' ) t 111 ( 1"' , )
1
It''' It c
. J 2 1
1.5 Alte moduri de polarizaf'ie ale tranzistorului bi r
1 .. 5.1 Pollll'izarea tranzistorului bipol11r U. d11j cokCIOT co...
cu conexiune bootstrap
Scl ema de princ1piu a etajului este in fig. 1.6 ar in fi6. 1.6 6
prcz",.ntata "r-hcma echi a in curent continuu. in mod SJmJiar
in 1.4, prin aplicarea teoremei lu1 Theven1n. se obt"ne schema din fii 1.6 c,
unde:
VCl
\ce
1
Rn
1
ltrJ
(.
1'
v ..E
-
lE
("
11
Rn
(b)
(c)
1
t 1 ul IlO C lUilO uJ 1ril
in1pune JlSJ -ul i
t t n . 1. pentt'U a
iie lllUlt rnoi ll1UI'C
din ci reu it u 1 d
J)( 1 a re
at tr, \7t t 'ruhu .1p01 cel
drt unhu 1olosind r
tn ul and
R
R'
l1
neglij a ,fi' u tenlpC't\lturn a lui 1 '
8
1... folosind
(RB-RB )J" c p! (R
11
- R:fl )V('c
sau = -- -- --
lr.mtn Rl + lc.mnv.. R, .. -1 V,u. ),
c \C 1mpune le tnlre 1c.min Jc'.max se tine cont de cu
t m:'<'n-tura ale lui J RE {pentru RiJ tiind relatie ca n1ai sus).
T n iune J. cE se sin1ilar ca in 1.4, pentru Re. =O.
1.5.2 Polarizarea tra11zistor1tlui biptJlar cu o
n bazA
...
Jn fig. J. 7 o este .. heJna de principiu a unui etaj cn1itor comun cu
1 .. u,t de polariz.are a bazei divizor rezistiv de tensiune, iar n fig. 1. 7 h este
chetna n curent continuu. Conforn1 cu fig. /. 7 h, se poate scrie
urm toarea ( 1 E ::le :

,
a.. est ... cu formula (1 .9) .. in toc de Vnn, aici avcn1 Vcc. n acest
7 p ... nt u ca 1 c ct ll1ai putin de lui r1 r' nu se poate
t a c Rr:. ;..> R
11
1
1
, deoarece va rezulta tensiunea pc
rez de e1nitor este aproJpe cu tensiunea de aiiancntarc a
c r w'tului, Vr( . n acest caz, R
1
:. se alege astfel nct 1ninin)izezc in parte
efectul dispersiei lui
1
, iar 1..-nsiunea

pcm1 valori suficient


de n:ari ale lui Re, pentru a valori rezonabile ale an1pli i in ten si unc
a etajului. Acest tip de polarizare nu
0
b ..
') ' r) ' stab1htate a 1 ' A
cu 11 e uJ }
1
ale ten1peraturii. .lr-u ua 1n
1'cnsi unc Vei. (cnd Re este dat) sau R . (
sinai Iar ca n 1.4. c c nd este dat) se determinA
(ti)
(b)
Fig. /. 7
.\.chetna de a unui etaj cu trt1nzistor bipolnr n conexiunt emitor comulf
cu tie a bazei cu o singuri (a)
scllema .\O n continuu (b)
1.6 Polarizarea tranzistoarelor cu efect de cmp
cu
..
In fig. 1.8 11 este schema de principiu a unui etaj cu tranzistor cu efect
de c1np cu (TECJ) cu canal n, iar n fig. /.8 b este prezentati schema
n curent continuu. Se poarta tranzistorului este
cu ajutorul unei Re;, fiind cel mai simplu mod de polarizare
al accstu i tip de tranzistor. Polarizarea portii este a de tensiunea de-a
lungul rezistentei R,c;,, rolul lui Rr; fiind doar cel de a bucla de intrare a
tranzistorului. R(; se alege de \aloarc foarte mare (de ordinul MO). Droarece
curentul de este fom1e mic, nsiunea continuA pe Ro este neglijabilA
(pentm o valoare a lui Ra aleasll exagerat de mare, avnd in vedere c1 ord nul
de al curentului de este de ordanul nA, V3 rezulta o cAde de
tensiune pe Re; in conditii, din fl6 1.8 b rezultA relafta (se
li ne cont cn /
8
=-- 1
0
):
Jl( s -Rs 1 n <O
11.17)
c. re, imprcuni1 cu coracteristi a de transfer a tranzistorUlUI TECJ.
lo r.
(1.1 )
funtlcaz!i un sish:tn de ee cu necunoscutele 1 /) Ve
17
(n}
(h)
llg. I.H
dt priit lplu a UlllllrlaJ cu J "' conflJlurrt(le comun li
""" ptnlrM poltJrlt,nrtn portii tranzl\tOrlllulc.-, o (11)
ti 'hi"'IJ 11 tll#va/1'11111 n CllfCIII CIJIIt/nUII (11)
ln 1 l \Ul {1.18), /
0
, e',tc curentul Jc inr V7
un de pr 11 ( J u canal n. V
1
O, ia1 pcntru '1 ECJ canal p,
Vr OJ lnlocutnd (1.17) 1n {1.1H). ,c oblinc o de gradul doi cu
un uta 1 /J l)upl d tenn\n, rea \ut 1", V,,-; se poote calcula fnl<'lsind
l \1 (1. 7) O r 1.olvar i teanulua de (1.17)-(1.18) se poate ctcctna
fi &r fi 1 ln fii /.IJ unde IU tr a sut doul't caracteristici de transfer
1 fJ 1
1
, (J ,
1
), nnt te {; J ( 1) ,1 (2), c tcspunztnarc unor cazuri extreme ale
t de f UUC\IOltitl c i/
1
,ULI dl'lJ1l
1
t si\.i lor pentru acel tip de
tr nt1 ten
1.'1
,."., ti lrt1}1c 1 11 P. l-11/ulpentru 1'1 ( 1. linii \Unt trii!Jtlll'
Mflt'ftrJ tic 1 tir lrnH {tr f( 1) 1 ( 1)) 'tlrt plllltdUiart' 11nor tt'nlfiC'rtllllrl
/lllf llt111111 dljtrltt Ul tlij rlti tii
reamintim variatiej temperatun
1 1
a
- 1 . 1 . V. t . .. 1. . parametrib
tranz toru Ut rJ..,.) I r po vana 1n 1m1te foarte larui. in aceste cond. din
b
... ... . 1 . 1,11,
fig. 1.9 o pnn po anzarea tranzistorului TECJ ca in fii. l.l nu se
poate ob tne o stab h7..are foarte a PSF-ului La ari a tem ratun'
'1 1 D "" pe
1
3AUf
panunetn or tranz1 oru u1. aca stabilizare a PSF-ului (variatn reduse
ale 1
0
cu la schimb_area parametnlor este
0
cond1\IC de proaectarc, atunc1 este de dor1t ca nc1inarea dreptei din 1.9
... Je- Je
ct 1na1 mtca, caz 1n care aceasta nu 'a mai trece prin zero. Solutia
utili:t.area circuitului de polariz.are din fig. 1.10 a. Din fig. 1.10 11 se poate scrie:"
Ve<;= VGG -1 o Rs, (1.19)
unde
Vc,c; = R(; V DJ) I(R(; + R(; ).
[)rcapta de ( 1.20) este in fig. 1.10 b, unde se
\;[1 incJ rnai mici (a se compara cu fig. 1.9), valoarea lui 1
0
este
tn ult1nai de variatiile caracteristicii de transfer a tranzistorului.
"1 ensiunca VIJs se pe ochiul de (v. fir. I.B 6 sau
.fig. 1.1 () a) folosind
Vus = Vno- (RD + Rs )1
0
(1.28)
---...r---e 1 VDD
nD
)vns
ls
Rs
(ti)
1.7 Pol rlz re
1 r Ultisto.,r 1 M<)
le n HUle p' 1 , rtli. in u 1
'I)I\: ..ahtl f ntru Mt)
(b)
e
0
La tranz 1 u canal 1niti 1. aptului
po rta- p te a\ ea t ziri e. cat i alori nega ti e se
hem- d polarizafi cu di' izo rezisti\ de tensiune pe
c fig. 1.10 (pent u a-e t i de O , rezi enta din este
e
nt prob,eme propuse
1. Pen ru ctrcuttu. d n 1.2 . ... se calculeze curentul prin se
c n cf oda este cu siliciu . pentru E = 4 \
1
, R = 1 kQ pentru E == \ ..
R = 00 kQ
1 d ca{Ie Se apl1ca algorit,nul de calcul d1n .. , 1 .1.
2. Pentru circuitul din fig. 1.2., se calculeze rezt tenta R pentru un
curent pnn diod"" de 5 m (d\oua este cu siliciu).
lndicatie Considc nd dioda in regiunea a
llCli se f /.3), apoi se va prin apliearca
algor rmulu1 de calcul du1 1.1 cei prin diodli trece un curent de 5 mA. ca: tiz care
pre.sJA.punerea rniJial d,oda in regtunea este
d ct e poate utrliza (1.3) pentru calculul lut R.
3. Pentru etajul cu tranzistor b1polar din fig. 1.4 se calculeze PSF-ul
tanzi toru.ui cunoscnd: R:
9
= 100 kQ, R'B = 47 kQ RE= 2 kO Re = 1 kQ,
Vcc = 10
1
PF = 100 (tranzistorul este cu siliciu .
Se va aplica a/gontn1ul din 1.4. penlru ca=zd cnd re(eaua de
polaruare es1e
4. Pentru etajul cu tranzistor bipo!ar din fig. 1.4, se calculeze
rez1stenteie de polarizare pentru le = 2 tnA VcE = 3 \ ', cunosc5nd:
Ve ( = 9" , p, = 1 00 ... 200 (tranzistorul e te cu siliciu).
Se va ap/tc,a a!J.:oritlnul din y 1.4, penlru cazul cand PSF-ul este
tmp.
5. Pentru etiiju1 cu tranzistor bipolar din fig. 1.6 a, se calculeze
rezi entele de pol ari zar pentru 1 <. = 3 mA Vcr
4
- 5 V , cun os nd:
1 (C -= 9 ' , P F = 1 00 ... 200 (tranzistorul este cu
Se va aplica algoritnJul din 1.4. p nrru .,c!z 1110 echival Jntli in
curent cont ,nuu din 1 .S. J. cand PSF ul s. unpu .
6 P n
1
ru cu tranzist r ipolar din fig. J. 7, a c calcul ze
r zi ten\ 1e de polarizarc pentru J c = 2,5 rnA si 1 cr _ "' un os uncJ:
9 , Pr-: 150 (tran?Jstorul te cu ih iu). Pc1 tru lo il btin l , 1
reZinoareJor, se catcuJeze psr, .. ul cnd 13, 1 ) ) .200.
S va ap/1 a al 'Jttllnul tfn 1 .4, (\ 1 1. S. ) Jl( n/lll 'l:ul c nul
P';f lt le 11npus.
20
FU O AREA D
A DISPOZ T VELOR SE . ICO DUCTO RE
2.1 tranzistorului an regim dinamic
Dispozitivele lectr ni e acti' e ..zi are. di e :. u
dl\ers circuite electr ni e sunt estinate \,. n rfuii 1
s n1nale!or electrice: gener re a 1plifi are. m ul re chim re d
dtle tie etc.
'
..
In toate aceste azuri di paziti' )e fun n in r g1m ma nu...
ten. iunile rin disp zitive :zri .. -,; i 1 ti p. "'n lip mnalu ti de
intrare, dispozJti\ ui se p tntr-un un t iu d funcli
\1
0
(U
8
E
0
,Uct:
0
,lc
0
) on ena il al din planul .. ara teri ti il
1 c - U ( ah: d1sp zi ti ului. aplic e m lului eiectri e 1ntrare
h.:nsiunile cur 'Ului e m r.\.: n imp i pu tul
se d plas pe anurnit"' r ... tn planul 1 - L E
sau 1 B - L BE) . "aracteri ti a dina11 J !
pune eului ele 'J in dt;;-cur.. d u
a)
b)
fig .... 1
J) 1 rn11 1\IOTIII ;,. '" 1111, h) J tt tllllfl 11 Nit IIIM
' Uit ,,."1) lllt'flllli

l
la intrarea circuitului se un sen1nal sinusoidal
curentii prin dispolitiv se pot scrie astfel:
,
l BE (t) = lf Bt o + /ll) BE (t) = U IJhO + U nE sin (Of
1 <. (t) = 1 (
0
+ L\1 c ( t) = 1 c.
0
+ 1 c . si n oJ t
UcE(t} = Vao + flUcE (t) = Vcc- Rei cu- Ref c sin wr. (
2

1
)
p
In relatiile (2.1) cotnpouenta a tensiunilor descrie
punctul .static de. ia: deplasarea
1n regnn dtnan11c. Dtn analiza diagran1elor din fig. 2.1
d1n {2.1) curentul de colector sunt n
Stabthrea punctulut med ude n planul caracteristici lor statice
1( - ale tranzistorului este deosebit de pentru functionarea
corect! a dis.poz.itivului, scopului propus. Pentru o
amphficatoarelor, a osctlatoarelor arn1onice etc.) punctul 111ediu se
regiune l a caracteristici lor, departe de reg uni le de
satura\le de blocare. punctul 1nediu de se pe
caracteristica le -Ucf.\ln Inn sau le -Ucl:.\u,.no de polarizarea
din circuitul. de intrare. Scriind legea lui Kirchhoff n
c1rcuttul de se poate detenntna exact punctul static de functionare:
22
Vre= Uc, o+ Ref co (2.2)
...
l n planu1 le - U CI-. ia (2.2) este
1 iJ.:. 2.
...
lJ 1
Stabilirea punctului tie [ulfc(uJnarr '' plflnlll arac t, rnt1 1/or 1 t l
Prin urmare, punctul static de se la intersectia
caracteristic ii statice 1 c-U cE li BO (sau 1 c-U cE\U BEO) cu dreapta de n
curent continuu U cE = V ce -Rei c
Dreapta de in curent continuu este de suma
parcurse de curentul continuu de colector ntre bornele sursei de
alirnentare, inclusiv rezistenta din emitor, in cazul
2.2 Caracteristica
Caracteristica (sau dreapta de de curent alternativ) este
de totalitatea parcurse de componenta
a curentului de colector. Cunoscnd caracteristica ca expresie

sau ca reprezentare se pot deduce etajului. n


caracteristicilor statice le - U cE, caracteristica incepe din
punctul 1nediu de descrie o ale dimens:uni
depind de:
- forma caracte1 istici1or statice;
- natura valoarea sarcinii din circuitul de
-- fonna emnalului de intrare.
n cazul atnplificatoarelor de semnat mare ten iuni de ordinul vo1ti1or)
caracteristica e te principalul tnjjlo de analizli i calcul
pcrfonnan\clor acestora.
( .. nracteri .. \tictl ;,, ClJtul rezi tble
Il
"fPIIfi ''' r u 1n.. n ,, 11
' , , ,, ti '{1 dllld
(b)
/Mpli{icflll (11}:
1n '
u ,, 1 li JUd rt
l 1 l t ' J r ' H, 1' o
(2. )
N N
d ur t
rnutiv ,
un
n
tn
1
, nr t t n t" it llntJnn
1\ l 1 ( 1 lf t\1 (
(2.4) ;
'' In , , h p\ an pl.u 1 ul ;Ur h l rts\ 1 iln1 1 c lJ c 1, , dY tlpto r la
un , t .,, d t' , 'un t u uJu.t'n '"pun lui nH;<-hu d funclionarc.
,nph\udtnl Jnnuluhn tn tn lutul RunL
1 t 1 t H 1 c n 1 t n 1 l'm
li r 1 l 1 ( 1 A 1 l 1 c 1 O l J l 1 O {} (' 1 m
u WUi ( J ( M 1 { o ) RACU ( 1 ( o /l ", )
( ur.ul
(rn
(c)
..
u 1
1 iR. .4
.,,.,. CII rt '"' l t,mpl '': ,hrnru /t,trielt (11);
..._.,.,...,8:,UTfllll ti \UN"illii (b); cnrnt (1 t/IIUIHI/(/1 (t)
(2.5)
in cazul etnii oornp exe Z = R jX , nctul tat c de fun
nfl" la inter lia dreptei de in curent con inuu co caracteri tica stat a
oare in cment continuu din c1rcun de
tra ... , t 1 d 1 l"' d

J)reapta de sarc1na tn curen con tnuu etenn1n ca cu an reZJ renta


dintre Er! ma de a curentului de
colector.
Presupunand semnalul de intrare sinusoidal, curentul tensiunea pe
sarcina vor ti:
unde O csLe defazaj ul dintre RA Z , iar semnele + cofespund sarctnu
inductivc sau capacitive.
J:Jitninnd ti1npul din cele (2.6) sean1a
sinO- cose = R.\/IZ\1, se
(2.7)
(2.7) caracteristica a amplificatorului cu
sarcina la un sistem de axe de coordonate Ale cu
centrul n !vf
0
paralel cu sistemul de coordonate UcF:,O,Ic.
Tensiunea la bornele sarcinii complexe are componente:
- c active a sarcinii;
X.,. -IJ.J f. .. reactive a sarcinii.
p11rticulttre:
1) )( - O" sarcina Ecuatia (2. 7) devine:
llUcE = -R\ le
caracteristica di nan1 c te o
2) R, O, pur (2. 7) devine:
A Un -- l rl M{.
au rcscrisu:
(1.8)
re c st o clips da -apt u ntrul in M
0
i cu emia ele U,e 1,
2S
(l. )
onicl, fie se compune
aracttrt tic dinamice
lipsi dre
_,_,a caracteri tac
lor act ave
cale lor
lor
1
TI
(11)
FIJ.2.5
TI'IJIIZb'ttrlll ctM<III Iti
Din rezolvarea astemulw de ......
tJIIfpl ificarea in nt

1 +IJnZ
z.
IOIIIeCondipi:
{
h
11
e == n n1ontaj EC
Ai= h21 = " 1
hi lh = a, 111 tnontaJ BC
= -a Z indiferent de n1ontaj EC sau BC.
1:' 117 s .. .

Un tranzistor bipolar cu siliciu BC 107 B are n PSF ( 1 co = 2 mt"\,
Ucf
0
= 5 V, l
80
= 1 O paratnetri cvadripolari: h
1
k = 2,5 kQ,
-4 - 6 -l . .
11;.
1
= 200, l7
12
c = l O , h
22
e = 5 1 O . Este folos1t ca ampltficator de
sen1nal n1ic, avnd conectat la intrare un generator de tensiune cu
R = l 00 Q la iesire o R .. = 3 kO 1
g '
etajului sunt:
A = _ h
21
R.., _:::: _ 200 3 __ _ _ 200 _]_ = -?
40
Il h
11
+ 2,s- 2 I o-
2
. 3 - 2,5 -
h
A,=
21
_ ::17")
1
=200
1 + h
22
R.\ -
Ap =Au A; = 240 200 ==- 48000
-2
2,5 - 2 . j o . 3 - " 5 kf' - 1
6 =-'-, IJlt
1+5H) 3
z. = +
1 1 + h22R.,
-- hl 1 +

l:lh + h
22
Rg
-
tranzi.Aor utilizeaza ca an p1iticato1 in circuit, dar
u
1
llontaJ B('l atua,ci paran1etlii h vo1 fi :
h, b
1
h21e
200
10
1
12,5 (2,
ln 1' h12h hl 1
gm 1 + h21 ('
201
h221 - h22e 2 1 o
n '.
etaj u1 u1 ' or fi
,,.,," }J
,.,
Au

...
o
hllb \
A. = hzlb :: 1
' 1 + h22bR.,
AP- Au= 240
h
Z
. = 1 1 h + s == h == 12 5 n
1 - 11h - '
1 + h22bRs
12 5 + 100 4
z
0
= - ' = tt2,5. 1 o a= 1125
hzth h22h 110-
4
h) L ..azu/ anlplificalorului cu TEC
Tranzistorul cu efect de cmp este caracterizat de pii'IIDIIrii CWIM
o (}Janta carncteristicii de transCer direct) rezistenta de ,.
4
L..., OI
TEC


6U
1
fig. 6
TI cone lot la R


1
rcllll
1
R
1 n
d( tnl,.o' e
l,
(2.19)
=
(2.20)
\ll ()
. . ...
n utuertca
lln 11 C-J cu canal n arc n PSF (/ oo = 2 rnA, Uns = 5 V)
paran1etrii: gm =3,5 rnA/V, '(l = 120 kQ. se detcnnine
p unui atnplificator realizat cu acest tranzistor, de
arc1na e te RJ = .... kO:
Au = -R ",R \ \\t(,t :: - g
111
R,,. = 1 0,5
Zo = rd = 120 kQ.
an1plificarca rnult n1ai n cu un tranzistor
bipolar. din cau1;1 pantei mici a TEC-ului. Pentru a tnai tnari,
s pot utiliza rezi de tnai n ari, acestea nefiind de
de intrare de echh a etajului
2.4 Structuri echivalente c::u un tranzistor
ln s hetnele ele tronice C'U tranzistoare CLt o n1ai dect
zurl in1pl prezentat anterior, adesea intre tern1inalele tranzistorului apar
di' en:e !O afara clei a generatorului de L)e exetnpl u, unele
sunt in 'itabi1c, cun1 ar fi r zi tcn\cle de 1 olnri7.are, altele sunt introduse n tnod
oehb r t a rnodifica intrun fel doJit functionarea ircuitului.
a tor ilnpcdantc nu rnoi 1a1-c posibila c plicurca a tor se
ant rior, ar fun a tojaJlui est [ c cxernplu, o
in en1itorul unui tranzistor an1plifi ator n1odi fi substantial
funclionar :.1 etaJului r il an1pli fie rii de t nsiune, de intrare
celei de Metoda gen rt: l \ de unalizll conslii n intocrn schctn i
a:h1\ \ nte a n1ontajului bC icr ea vadrti)o/ar a uaftilnr lui
K1r 1/ Totu i in cazurile tfi c c i nuanai :tt A o iln p dnn\ti c )ncctata Hl
d1 rs moduri la \enninalcl unui tr&.tn7 i tor stru , tora poate i nl , ui
u Wa tranzi ehi lent \ ,,re se pot aplica c 1 (2.1 J : (2.15 ), re p t h
(1.17) (1.10) ln tab lui 2.1 cu tru tut i hi' ulcnt d Lranzi t r s pr upun
cuno U\J parametrai It a\ tran7i torului 1 in1p dan\a z nccu 1 t rtnin tl '1
1
Paramet il h' ai tnt.n7jstorului e t11 atent unt 1 zcnla i sub fi Ufl'
bemt in parte
lO
...
Q

">
- N
c
(10
-
....
= -
..
-
=
= Col
.
Q,i
N
....
N
c:
Q,i
-(10

- .c
Col
QJ
- J.
::s
....
u
- ::s
.
-
J.
.....
ffJ
.
.

_.,. <"f

N
-
=
-
.&J
CIIS
f-1
.
- -
--- .. __,
.
N
.
-
,.....
..
N
- -

+ N +
N
r
"'

- -
('4
+

..sE'
N
<l
N
- -
N


N
'-
N
+
N
+
N
-1
,
r.t
+
-
-
l
...
..s:: ...t::
N


-
ll
1 ' M 1 7
7 f 1n 1 lot 11 lm,., d lnfrtlf

2
') / tll 1 1

'
ur '1
lfU 1
1 J ''Il'
1 h '1
h, ( /
h u ,
t1 11111 toruh11 cu
(2.2 1
(11 l ii.J "'l ' ;h,,tJ'
,. li ''i 1 ,, 1/i 2.22)
J'
:l
(1.22) po1 l . tUrn 1 our l . t"l' ll 1( 11 cvod, lf HJi t. ne
l 11
(hH * /.1 )li h1 ,{ !'1
It J 1 j t 17 l) ',
)
1
u
!
liN l H
1, " , " '" 1 11 ,
\f n(if tnuult,ll" 1'''' art M''"''''" r .,, '''"'""'"
o n
12=h2 / J hzz!J2
riu ce atii ,. cor .. punzatoare circuitului:
Vi - hn l 1 --
1
+ h ll
(
U'
z 2 2
/2 = h21(1,- u; )+h u'
z 22 2.
Rearanjnd ecual1ile (2.25), se
U,' = L + ht2 U'
h 1 --- 1
1 + " 1 hll -
Z
+
J z
! ' - z z ( 6h )
2 - + h h21 + z h - h22 +- V2 .
J 11 + 11 z
2.25)
(2.26)
Pararnctrii cvadripolari (2.26) sunt:
(2.27)
2.5 Tranzistoare compuse
...
h scopul m pl i i anali7..ei circuite lor cu tranzistoare, unele structuri
al<.::atuit..: din dou'" sau rnai n1ultc pot fi nlocuite cu un tranzistor
echivalent, aroctcrizot do parametrii c\adripolari echivalenti. Acrst.: structuri se
m ai 1111111 csc t r:m z istoarc corn puse, ce le mai uzuale cazuri fi ind tranzi. toml
IJarlington, tranzistorul (emitor comun - tranzstorul
supei' IJ (col rtor con1un entitor comun).
Pentru tranzistorul echivalent T, cladripo/arl> au ionna
" unoscut :
{ , h, 1/' + hrl. u 2
f., 11
21
1
1
+ J?:_ ..,U., .
33
' '" [
1'
r'
..

Il l'
l
lli
h' r
,.\ l
lJI
l
s\
T h
1 ig .. J(}
J>rtrlinNICJit Sfl tltiulcllttl
p H n1etui hh' 1 Hlt llll It ' c det rnlin
hc {A" O
hll
t l
'
,, '
t ' 1' '{
o
o
J o.s h\: lll\_l (' ha\ lent din j1g . /IJ 1 '\ inc cc,l din jl,a.:. 11 .
llg. .1 J
''" 1 t llltlltuttJ a '()ll(igur 1(i 1 J)
11 ruuli(rlllc urtclr '1111 la 1
u 1 "il 1 i t h{.J , "i ,ti
{ i hi ,J; (
1 i " l h' ,,. t h', ( ' . .
li
1' ll',tl
1
1' 1' J" .
1 1 , ' 'ti
dl'lt'l m in.t:
\ uhlin :
' t ) , It'., t 1
": 11; l 1: ,hll /1. 1 llit
{ ... )
( .40)
( u)
''11
1'\'llU nu\ ni d,\dl ' lhn
t
1
t nP t mtmr 1 '
1
ntru tr U\ '"''rut
1

1
1
"h va lent h se de la cu ren tu 1 / 2
Pentru a calcula parametru ee t 2' '
1
tn nodul de emitor
" /" J t !"
, ., - /., - ( + 721 1
Tinnd seama de (2.29), acest curent se sene:
t
h2 1 +
1
1 , d l, 1
1, =
1
+ l) -- --;- J , un e 1 = 1
... 1 +
De aici.
1 (h21 + 1 l
h., 1 = _!:... = - -- .
- 11 (1., =0 l +
Deoarece<< 1, (2.33) se poate scrie
(2.33)
h:.1 = th;: + 1X112, + 1):. h21h2t = <2.34)
Relatiile (2.33) (2.3,,) o atnpli1icare n curent foarte n1arc a
. . .
montajului Darlington, de orainul miilor sau zecilor de rnt L
Pentru a calcula h
22
/1
12
ai trazistorului cotnpus Darlington, se face
/
1
=li= O fig. 2.10 devine fig. 2.12.
Pe se pot scrie
h
11
u
12 2
h" 1" h"
2\ 1 22
f'ig. 2.12
Sclte1na echivalentl a configuratie Darlington
n de gol la intrare
(2.35)
Jjnlinand pe din (2.35), c adsnitanta de a tranzistorului
comous:
l}
h), =
-- /1
.. 1
1
U
J(,
11]
2
+

Ah'h;)
l 1 r.;'
(1.36)

evidente


<< h
2
'
2
h" h' << h ) b
' 12 22 12 ,seo
(l + hn )
h == "22 21 ::::: L.' (l + .L.'' )
22 l + h" - "22 "21
11''22
(2.37)
Aceasta ... de a tranzistorului cOlnpus
Darlington este 1na1 lntca decat a sin1plu.
Pentru a calcula coeficientul de echivalent 17
12
, se scriu ecuafiJ/e
fui Kirchhoff pentru cir<:u\tul din fig. 2.13, din fig. 2.11, punnd
/
1

u
1
= u; = hi2U2 + h
1
Ii' + hi'
2
Vi
L/2 == l/2 = U2_ + hj2Ui + h 1/i
}
,,, U'J'
1 = 2
1
22.
Ui=U:z
Ut=Ui
h" I" h"
h'' U!'
12 2
21 1 22
P'ig. 2.13
Scllenra eclrilalentli a montujului/Htlillgtofl
pe11tru tlettrminarea h,.,
l .li n1infind /j din e untiile (2 . ). ob{tn
1
u 1 ! 11," ( 1
{2.38)
2. 9)
,, :! L 2 ' o
. 1 1> 1 lgt n ocfi entul
Se ob r' fi c,\ pentnl rnont r u 1 fie\: Irul tran.tJs o
. trul c re punl tor
t hivnl nt . te n\ul rnnre u ot pnnun , ! h h' 1 ot oe
1 Ulll 1 ht ' < ' 1 ' Il ,
l)nc in (2.3 ) se fu npro Jfl
1
n *
'2.40)
h
h' '* r+
1' 1
1
ti
o umphficar tn curent o ran
lr tn/t t< rul ornpJ l)arhn ton agur t dar are nua
t "'' tor""'' n\U J nt i
L:\ll" li nl nluh m u nlare dec t un ra ",, tor an parte El utt n
1 b
d t ti re tr ....
r puns an het\ Jn c
( OI\
anfig 2.14.
((1)
(b)
u
2
F'ig. 2.14
unt n

ns1un
uitcl,
b4 z t n1unl1 prcz ntatd
1f

o) cascotllf; h) Sclle11111 echivalenta a cascodtl
Pentru detenninarea paranctrilor cvadripl)lari ni tranzistorului
con1pu e de la acestor parntnl:h i scht::n1''1
c r prin 1 articularizar a sclH.:rnci din fig. 2.14 b. Ast fl!l,
paran1 tri; echivalen\i h
11
h
21
se definesc cu i n scurt'- ircuit.
t., o:
..
I - !'
l 1
Jig. 2.15
.\'cllema pe11tr11 detren1itrareu par,amt'lrilor 11 1
1
1 1 .. .! 1
lfl t'tlSC(}tltl

l'C'l gch lll j din fio 2 1 f..' pot ..
1 t'l'
1
., CliC
.
l)in nnu1
hitlt ll2h22 "*li i h2_
1
Ji i Uihi
2
L't hltll hi2Ui
(2.41)
hj1Jf + hi2Ui - ll!}..
Eli n1 i nfind /'
1
' si t.J; d' ., (
- t tn 2.41), se de intrare

lJ, 1
h,l = . - h,t + --
,, u2 -0
1
+ h21- hj2 + + hz2hrl'
(2.42)
d / " 1''1" 1'
1
1"
llll c 1 - 711 722 - 712 l_t.
(2 .. 42) de intrare a
as(,;odtt este tnat 111are decat de intrare a tranziston1lui 11
a l astn difl:r"ntrl eslt cutn se poate constata se fac
apro in1firile uzualt;: hl'2 << 1, 6h'' << J, h2_
1
hj
1
<< 1, h2
1
>> l. n aceste
(2.43)
n mod onalog, Se; deduce parametrul echivalent h
21
=
12
1 , pornind de

l.l c uat(ih.' (2.41):
, h; 1 h'
h, l = h., 1 - - :: ,.., 1
.. - hi_, + 1 -
(., .44)
Aceasta cu .. rnplificarca de curent a tranzistorului ompu de tip
este practi egaltt cu mnplificnrt;Ll in curent a primului trar17jstor.
eilalti d i paramdri cvndripolari chivalenti ai configura1iei ca se
dct in de golln intrare. utiliznd/ig. 2.14 b .
Cnlcul h.: exacte sunt destul de 1 hori a conduc 1J finale
i ntc.
Prncti est mult mai util , c apela In tOm1ul dcdu din
1
. t'" ..
11
piL1 con tderand cele
1crnc ectuvalcnt stnlph rente. pn: e cr ;t
. . " . t . , Iz t - o h!"' - o ' hp - o 1
tranztstom-,7'._IT dtnfi .. t: n 1_2 '.... -
16
hi2 O, atunci , -h nh c hi , lcnt.l din fig. . U b dc\lne cea de la fig.
2

........ re de semnal mic
2.1 Amplifiratorul de se111nll 111ic (Asn1) clltrallzistor
bipolar
E i di erse , arian te de an1pl i ficat oare de setnnal n1ic cu tranzistor
bipolar. Cea n1ai este cea n n1ontaj ernitor con1un cu cuplaj prin
condensator ntre etaje.
R.,

Rutt2
Fig. 3.4
Anlplificator de sen1na/ n1ic cu tranzistor
chetna un generator de tensiune cu tensiunea la borne U K
Rg, care la intrarea a1nplificatorului un setnnal U;.
R
1
R
2
un constant pentru polarizarea
bazei tranzistorului. Valorile R
1
R? trebuie fie suficient de
mari a nu generatcrul, dar nu foarte pentru a asigura un curent
de d.
1
vtzor n1ult _rna1 dect curentul din al tranzistorului n punctul
mediu de o stabi} izare tenn a
punctului static de din cm itor R : ( u/ua] de sute de
ohm i) asi c /)
1
)
1
L '
... . . .... a u '1 '2 po anzarca a tranzistorului ntr-o
zot,a hn1ara a caracteristi ' 1 l l 1 .
. c1 or s at1ce sta )1 1zarea a
R este l) parte a ". . ,. . . . 1'1.. 1 : . J .,
c satt..ll1JJ amp 1 1catoru u1 oetenntna
tenslunea UeL n punctul static de tune\ionarc. Valoarea uzualfi cs1e de c6tiva
kn. Condensatorul c de d'
1
. . t
. l . E or zcc1, sute .. un pl tcntial n
emttoru care t . ,. "
tranzistorul &. _ ,. es t' Jn ace 1 1nod, punct virtual de n1asa. 1 n acest fel
111 cn1 itor li'.< )';
mad C nde conluJ , ara a avea crnitorul legat Jizic In
o nsatorul C are rol d :0 ,.
..... ,.: ... ___
1
. c e separare tn curent continuu d hoz.c1
w.-u.uMUf\1 Ul T2 de ttanz t 1 . 1" . " .. ,
nal
..
1
ts oru ua
1
, asagurund 1 nsu tran 1ct ul
YIUt de la ea lui r, ta .
1
.
icl 1 Intrarea ua 72. R .. t1cbui !> fi n1ult
rezt sten !.1 d . s .
arctna n anlphficatotului,


de lucru ale amplificatoru i .
rului n determinarea amplificlrilor
determinarea de intrare 1i de
n Aceste calcule se fac pe
tnic a an1plificatorului, prin nlocuirea 1r1111111110.1r1
Pentru aceasta, este JleOellf
mai nti punctul static de al tranzistorului
cvadripolului inclusiv proprii tranzistorului.
ccb
Ce:
u.
1
R'
'-2
Fig. 3.5
Schetntt echivale11tii de semnlll mic a amplijicatorului
Deoarece sursa de al itnentare in curent continuu a amplificatorului
un scurtcircuit din punct de vedere al semnalului electric,
R R,., apar conectate in paralel pe sche1na iar R are
1 -
un la Capacitatea de reactie colector Ceh se transfonnl prin
efect n Ivliller CM n paralel cu ceh re.,pectiv, cu
Ca unnarc, scheana din fig. 3.5 de\ int: chema din fig. 3.6:
R
1
= 1 = G.,b 1 C1u +Cch(l +Au),
R1 = h22I!Rc = Rj 1 R/, Rmt r2,
unde A
11
este etajului.
(
C
I
b T
R
fig 6
lllt nil tr811 III
( .l)
v,
lftlliza punsului la centrii le
La frec ente centrale din banda audio ( 1 +- 1 O kHz)
paralel unt foarte mari se pot neglija, iar condensatorulu de cuplaj
te foarte se poate t ea. Ca unnare, scherna se
impli fi contorm fig. 3. 7.
u.
l
Fg. 3. 7
Sche11u1 In ce11trale
otnd R:J = R
2
jj R
3
, se poate scrie:
.Jiminnd /
1
din (3.3), se obtine:
'
Au = Uo = ----
U; 1. h11
l1J'i-
... h21 !?,.,
1 innd seama h << ''11 .. . .
12 h21R se poate scrie:
,\
- f) /r)
/', J/1 \ \'
A nalizu rtisp1 1
1 . lnsu ut a.frect'en(e
(3.3)
(3.4)
(3.5) .
(3.6)
La . d
1 (C Joase In doJneniul audio ( .
_ .. e ,,c2,C
3
) au rcactan
1
,. . zecJ sut de llz) ondcnsah , r le
ele frec le t Ocutc nlan cu at"t .
centrale. in chimb < a ma1 111 uit se p t nt:gl i ja 1. 1'
, condensatot ul de cuplaj (', cal "1 arc in

serie n circuit va avea o tot mai mare
nu tnai poate fi neglijat.
u.
1
Fig. 3.8
Schema la joase
Neglijnd coeficientul de h
12
foarte mic al tranzistorului,
atnplificarea n tensiune se poate calcula astfel:
1
Atnplificarca ck t n'" iune le j
Modulul este:
custu
< O.
1
(3.7)
(3.8)
= A
110
1
. (3.9)
1+
jw c(R
2
+ R )
.. te
t .10)
,utd < scade. tinzand l
J asa fr cv nil ad u
(li,/ 1 J ) lm '.11
se d1n c
1
Otn (3.11} e ob1ine fie
1 1 -
ro= -=m ... dB sau Jj ==--C (R R) -1-JdB (3.12)
J C,(R
2
+R
3
) _n c .;+ 3
cn'a(ii. n
111
d con\ entional se banda de trecere unui
cvadripol este Iim acolo unde tensiunet de 3 ?B ma1
dect tensiunea de Pe baza dtntre
ten iunii puterea la puterea de scade la
'W 1
din puterea 1nax1n1a oe
Argutnentul cotnple e A11 j este:
1 ) 1
co. = argl A . = arctg -.
,, J ... \ u J ro Ce ( R2 + R 3 )
(3.13)
Taloarea acestui defazaj la de -3 dB este
<p-3 <.1 R = 4 5 o.
Reprezentarea a tnodululu1 la a
defazajului sunt date n fig. 3.1 O.
Prin unnare, condensatorul de cuplaj de transfer a
amplificatorului de tensiune astfe_l:
- scade continuu modulul la zero cnd frecventa
scade Ia zero;
- introduce un defazaj suplitn:!ntar cu o valoare ntre O 7t
2
Analiza ,,;spunsului la nalte
La frecvente nalte (zed sut. 'I 1 . . .
... t .; , c r.. /) 1 eactan\a condensatorulut sene ce:
este tot 1na1 ffijca se poate n ,] .. ...,
1
. b
. . . . eg
1
Ja. n se 11111 , lor paralel
devin tot maJ tnJcJ cornparah"l . -. 1 . .
' J e cu 'eztstcnte e R
1
R.., sau R
3
nu se mai pot
negUJa. Schen1a la frecvente nalte este n 3. 9.
1; 1
1
..
lo
Uo
J ip,. 3. 9
Schema echil'alelltti la nalte
41Pentru calculelor se poate nota R
' ampliJicatorul cuplat la intfiN
1" t 1 U;
tenst une. n aces caz, 1 ==- l\ tensiunea de va fi:
h,I Xcl
Amplificarea de tensiune este:
A . =!!o =- h2t __ R llx. , R,Xc,
"' U. 11 1 ( 1 'r g m '
t htt Xcl R,+Xc,
h,., 1
unde g
111
=

este panta la nalte, o
nlocuind pe R, = R
2
IIR
3
, se
A . = -g R2iiR3 ::: Auo
u' m 1 + (R
2
fiR3)- 1 + jroC
1
(R
2
IIR
3
)
Modulul atnpl i i este o cu
Au
Au o
Auu -
{2
r r
fi)
(b)
FI f 11
(" r 1 trr1 \li '" ti fr 111 llllfP/ifktiiMIII. ..
llllflllfiL nrt Jre l'rlltl (11): C'tl
(l.l
(3.16)
(3.17)
aloarea sa cade cu 3 dB la fre
1
fs = 2nC, (R21/RJ
(3.19)
Defazajul uplin1 ntar introdus de capacitatea paralel C, este:
<p = arg( A";)= -arctgct)C, (R2 // RJ) (3.20)
El are valori cuprinse ntre O -90. La f<>,
defazajul este de -45.
Produsul antplificare
Din (3.6) (3.1 8) care atnplificarea respectiv,
a ampli flcatorului cu tranzistor bipolar se poate scrie
produsul
A / ' = h2 L . _ _!_ __ = g m
11 s c '
. h
11
2nC
1
2n
1
(3.20)
unde C
1
toate n paralel pe calea de semnal.
ntr-un punct de dat, n care gm C
1
sunt constante, produsul
este constant. Aceasta Ja un amplificator dat
unui nutri se poate face nutnai cu limitarea benzii
superioare de
amplificatorul din fig. 3.6 este conectat la intrare la un generator de
curent ideal, atunci condensatorul C
1
intervine n calculul n

P"ig. 1.1 J
Scllemc1 ' l 1 ""
c c IIVa enta cu generator dt' curent /a
r ensiunea de va fi:
unde
( .21)
de transfer amplit1CIrahll
A== Uo R,IXc,
Ii R1 +
care, unele se poate scrie sub fonna:
;L = _
1721
R1R, . 1 + .
.. R
1
+ h
11
(1 + JroC, R
1
X1 + JroC
1
(R
1de transfer (3.24) are un zero doi poli la frecventele
l . 1 . 1
w_ = , rcspecttv w pl = --- ro "
2
= ( li )"
- Clhlt CIR( CI R, hll
Forn1a caracteristicilor de transfer amplificar
depinde de celor trei critice. Reprezentarea lor in
caracteristicilor Bode se in literatura de specialitate.
R
1
>> h
11
, atunci zerou\ cuz polul ro r
2
sunt foarte apropiati se
_ R
1
R
1
reduc, functia de transfer avnd fom1a A- =- . ,
' .. R, + h
11
1 + JmC
1
R
1
(3.16).
. . . ..,
Apl1ca(1e n unlefiCtl
Se atnpli ficatorul din tu ar e cuno c valorile
., - 1 1 c A R R i e h i rlspun ul
clernentclor de c1rcutt. a c ca cu cz ", " " o
d tr pentru care
n 'are este an1J litudinea 1na inht a ten tUtllt c an ore,
'
tensiunea de nu litnitat ?
l
c. u.
Vcc: = 10
R
1
= 75 kQ
= 15 kO

Re= 3,3 kQ
R = 1
e
R :::: l
c.\ = 200 pF
c: :::: 2,2 J tF
:::: 200 = r3
U BEO == 0,6 \f
('he =- pF
C
1
c
h,?. - o
=o
_._.
Rezoll are. Se punctul static de functionare a tranzistorului:
R? 15
V . - . - L' BE 1 o . - O, 6
ceR,+ R2 90 _
1 co = J EO = - = ----------- = 1 tnA
RE l
U CEO = Vcc - (Re +RE ) le o = 1 O- 4,3 = 5, 7 V.
Se pararnetrii cyadripolari de
g
111
= 401 co = 40 mAN ; h
1 1
= _p -=

H2 = 5 kQ .
g/11 40
Atnplificarea de tensiune la centrale:
Au =-g
111
1(.!1Rs = 3,3111 = 30,6.
Amplificarea de curent se pe schen1a din fig .. 3./3:
ui \
Uo
Rb hu h21I 1 llc "Rh
L--+---_..._____.____._--J_____].
Fig. 3. 13
Schetnu ecfrivulentii la centrule
h R(
21
R(.. + R R
1
-f J
1
1 1 1
200 3,3 . ] 2,5
3,34 t 12,5-+ 5
109,6.
de intrare n amplificator:
u.
R; = = Rh\\htt = 3,57 kn.
1
de nainte de sarcina R
1
este
- Uo
Ro --- = R . = 3 3 ,,1"'\
lo (. ' .ut.
a de pentru cn
nu apar lnnttan, trebute tens1unea pe colector limnele
posibile de n regiln de semnal
U CEC = Vcc -1 coRe = 1 O- 3, 3 = 6, 7 V .
A1nplitudinea a tensiunii pe colector va fi:
u ('( m .1X = vcc - 1 co Re -= 1 o- 6, 7 = 3,3 V.
/\1n pl itudinea a tensiunii pe colector va fi
U ( min = U CEO - U CEsat - U RE = 6.7-0 2-1 = 5,5 V
Tensiunea de semnal din colector poate avea runplitudinea
UcE = nlin(UcEma. ,UcFmin)= 3,3 V
Aceasta corespunde unei tensiuni tnaxi1ne la intrare:
r. - U c 'E = 3 _3 V - O 1 1 V .
c /fll, tX - 30.0 - '
u
Frecvent'' infcrio c l
nfonr1 ( .13 }.
R )
1 O
6
( t3 l 1 OJ
n nn ( .19))
17 Hz
1 ----------::-

.... 7t( 00 + O, ) 1 O
12
1 10
1 H
Au
(dB)
3dB
30 j___i ___ -;;;;!-_____ __
20lg30,0=30dB
20
10
o """ f
- 45 -- ----------------
-90
Fig. 3.14
Caracteristicile de ale a111plijicatorului
condensatorului din emitor asupra riispunsului lt
aici an1 considerat condensatorul decuplare din en1itor suficient de
mare, astfel nct emitorul fie la din punct de vedere a\
setnnalulu1, la orice n realitate, la joase, condensatorul din
emitor nu mai suficient de e1nitor apare
atnpliticarea n La joase schema
a amplificatorului cu condensator n etnitor e<)te n
fig. 3.15.
J ig. 3./5
Schemtl ti <.: 11
conden.\ator IJ emitor

Exatn innd figura, se pot scrie urmltoarele
Uo =-R,h2,1t
U i = h
1
1 1 t + ( h21 + 1 )1, (RE \\X CE).
Atnp 1 i fi carea de tensiune este
U
0
h21R, 1 _ Auo
Au= _U ___ =- h- RE\\XcE - h2t + 1 RE
1 1 1 1 + (h + 1) 1 + . -- - - --- -- . -
21 - ---- . ..
h
1 1
h1
1
1 + jroCERE
'
d A
R este atnplificarea la centrale a amplificatorului firi
un e uo=-g", '
reactie n en1itor.
,
Au
Au o
3dB
1
1
1
....... .::-;;.-. --------r-
1 1
1 1
1 1
fp
f
3.16 .
.
1
.
1
.. .li JOlue
Caracteristrcu tnnp tctlrl'-J rl
de colldell atorul dtn emitor
h", + l .... g se mai poate
Prclucrnd reia (- .26) tinnd el h,, "''
scrie mnplificuren de tensiune nstfil:
( 1)
(1 /

1n 1
III
. oncluzir':
na1iznd a (3.27). se pot trage ut 111
1
.
l
.fi torului are un zero (l) _ = un
fhn tia de transfer a mnp
1
Jca ' - CERE
pol co = :::.f!,,, d tO: < co p;
P CE o rnodulul tinde la
la tre enJe 1t)arte joase, <.O--)> ,
'aloarea arnpliiid'irii cu i Aur; .
. are forma dtn . .fig. 3.16.
_ caractensllca an1p t L
. ""
nun!ertca
Pen ru cir"uitul din fig. 3.12 se valori:
10
f
---- =--=0,8 Ilz
- = -- - - 6 3 4n .
. .. 2rr.C ERE 2rc 200 1 O 1 O
J
40 40 1 o
f =-- --=- ::32 flz.
p 2TC 200 0-
6
10
3
2
1t.
200
Comparnd f
0
- 32 I-Iz :u fi - 17 Hz din exemplul anterior,
banda de trecere la pentru acest ampl i tic a tor este dctcnn de
CE nu de Ce.
3.2.2 Amplificutor de semnul n1ic cu tranzistor cu efect
de cnzp
Amp1incatoarele cu tranlist( .are cu efect de cn1p (cu sau cu
poan al' cteva partict fa de cele cu tranzistoare bipolare, ceea
ce le face utile n (.mumite (lplicatii. Astfel rezistcnla de intrare foarte tnarc
fteGietic a TEC-ului la acec; amplificatorul va fi ntotdeauna
atace1t la mtrare cu un ge'1era tor de le ns i un e va fi am p 1 i li ca tor de tensiune o
o Cuplarea n o a ampli licatoarelor cu TEC permite uti lizareao unor
rezJ'tente de sarcJna tll" .I . .. . .... .. ,1EC, 1 ' <hu
' u t car\.:, nnpn:una (;u nanta tllJCH a J ', ,-U U ' "
Pb?s
1
?
1
htatea unor ampl i C<)Jn par;bi le cu cea a tranzistoarelor
tpoJare
An plificator cu TEC-.1 cu canu/n
Schema a circuitului este n fig. .170
Nepttvarea n .. o o o june
-.enn a pr 11 r a d(,; tcns
de curentul de n punctul mediu de functionare 1110 pe
de sursl R ten . . . .
' stune tlanstn1sa pc pnn r.."zJst nt, Rh
1

R
0
contribuie la DOJianm
cu RL de n regim de ..
1111
Condensatorul Cs are rol de decuplare a ra:tlbBJIIII
cuplaj n curent alternativ a semnalului de la
vdd
u.
1
(a)
u. R
' R r 111 C .:a- Rn L
__
(b}
Uo
l;ig. 3.17 .
. unii electrici
Anlplijicalor cu TEC ll 1110nta} urs com .
cii nu1 cltivlllent 1 (h)
Punctul stati d fun
c det 1 lll ind din sistcn1ul d
1 R o
t iSO -i 1 '
t,o IL. (1
dr n an 1 'f, U G o
st ur ntul cl. drcn rn nn,
O), i r l 1 c t ten iun a d in hJ
Iim iti este
J
} s = !.;c_ ....... .
(3.37)
Caracteristicile de frec\ sunt u cele din fig. 3.1 O.
Condensato.rul de decuplare a sursei are o asupra
amplificlril la frec,ente joase celei analizate de amplificatoruJ cu
tranzistor bipolar
3.2.3 Amplificator de sarcina
edecuplarea din em .. tor RE a ampliHcatorului cu tranzistor
bipolar n1ult acestuia. din etnitor introduce
0
de curent care tof paratnetrii arnplificatorului.
u.
l
(a}
1
1
(b)
Fig. J.21J
A.,tifleflfonll e11 ltll'dlll tiWribllili: scllelfltl (11);
.. (b)
ti calculul etajului se pot face fie pornind la
ICIII:IIl& echivalentl, fae teoria \i i negative in circuitele electroni e
ee
8
fol011 pruna metodA, cealaltA fiind prezentatA la capitolul
_ .. _
Notnd = Rd!R2 neglijnd

n raport cu ..
pot scrie
u.
/ 1 = 1;- R:
U, = hu/
1
+ (1 + h
21
)RE
U
0
-== -I
0
R$
h
Uo
21!1 = lo +-.
Re
Rezistenta de intrare in tranzistor este

u
R, = -' = h11 + ( 1 + 1 )Rr = (t + 1 )R t
j .
l
Valoarea sa este foarte mare deoarece ht
1
<< (1 + h,;
1
)Rf:, iair-o pri , 1
nu depinde de punctul static de al tranzistonalui.
de iniTare n amplifiCator este
R
10
= = R
8
R, = R
8
1{"., + l}R1;].
1
De

ceea ce ci ......
intrare din etaj este de rezistentele de polarizare Rt R2.
Amplificarea in curent intre intrarea in tnlllilllllr
lo =
A"' = /, = ( R< +

+Iru + (ltz, + l)RE) + R
prin R
8
este crs
pr rortionnl u
)
R R atun '
R s hen1a din fig. 3.20, neglijnd h.,): _ ...
'- l
Ro= o 1 = R, ..
Io l
1
-0
(3.43)
fpli nunrericli
R \ enind 1 e en1plul nurn ri din fig. in ipoteza 11d


d 1
d" . . . t:: < J arn
n n a ru ut an enutor.. erfonnantelc etaJului se astfel:
) J un tu1 tatic d fun iar h ai
trt1n 1 tondui nu e s
2) rezi de intrare in tranzi "'t0r:
Rir = hn + (1'21 + I)RE = 5 + 201..1 = 206 kQ,
zezistenta de intrare n etaj:
R;5 = RbliRir - Rt; :::: l5Jj7 5 == I 2,5 kQ
i este de le de polarizare a bazei.
an1phficarea de tensiune
A,, =- == O, 76
E 1
e te arte an1pllficatorul 1 -
nu anp 1 ca, ct sen1nalui.
Amplificator cu sarcinii cu ie.,f\irea din etni tor
Cir uitul din fig. 3.11 are i . r ,.
fi'nd ntre . . e ... de _,ernnalul enHtor, rezistenta de sarctna
. u enutor masa.
'It de intrare n tranzistor:
R. l..:, (
1
T =1; = hll + 1!21 + IXRdR$ ).
(3.44)
Re istenta de intrare n etaj:
R == U, [
1, - Rb hll (lr 1 + 1 X R 1 R, }].

mplificarea de ten iune:
(3.46
_..--......,--...o V ce
I.
1
Uo
(li)
(b)
F'ig. 3.21
Atnplificator cu din emitor: schema (a); .5chemtl ec:hivaletrtll (h)
h
11
< d h
21
+ 1 i R ,.:1\R,), ceea ce este n m aj ori htca
cazurilor, atunci Au .:: 1 .
/. remarcat faptul amp'lificarea de tensiune este
ampli ficatorul cu n ernitor nu inversea7A faza
la n raport cu cel dt:! la intrare. Un asemenea etaj este practic un repctor de
tensiune.
de naintea de se poate calcula
pc schema din fig. 3.22:
Ro = !JI o 11 = R 1 11 !:_htl_+ J?tn = 11 Ro, ' (3.47)
o u, 21 +
unde R hll + Rn d .x "
o, = --- este e a tranz1storu1ut, vazuUJ 1n crnttc r,
h21 +)
inainte de R
1
:.
Uo
h :21 Ia
Q
(b)
Fig. t12
a) calculul reu t'n(et de le)iTe,
h) he11111 pentru colt ululomplific6nl de curent
de lo 1 tnnit Jt n ... zisLenta d
u d,t\ le dh1 IU piUI b\in :
A o'
," 1 -i 1
R R
1

1
- 1 k( l 11 s7 &7 l.
Ul u1ui an11 hfi nt 1 u] i u i lt Cinitor, r zistcn{a din colector N
. . . (' ,
lfl J C{IC 11111U :ntt\ [; J1 11 IC' fun .. pcrft)rlllUll{clor ClHjlliU.
't ct t.: u llpc !e totull1r1d legat direct la s11rsa de alitncnture.
an
\;.U
lll]lJfl 81 ul pon1ind de lafig. 3.22 b:
- 1, Rn - --
1?11 i h,l-+ (112, + I)RI .. I!Rs
Rr Ru
RL. R,\' l (17211 l)R, .. IIR,,.
A,
o
lig. J.2J
la} rrpr.tor n R'-ntrfltor de n llJcul rez1 t n(el tii' nrltor
lll ui
t <. ntaouu t uu
(3.48)
( .. t.49)
d
ma
re de tensiune pe RE. O este nlocuirea lui RE cu un
ere
erator de curent co stant ( T2 din fig. 3.23) care polarizarea
gen 'storului Ja un curent convenabil are o de echival
tranzt.
foarte mare (practic cu l 1 h22 ).
3.2.4 Aln[Jiijicator cu tranzistor 11 montaj bazli (BC)
cea tnai des de amplificator cu tranzistoare b;polare
este cea de n1ontaj en1iior comun, in unele cazuri particulare este rnai
schc1na n montaj fig. 3.24.
U
1
R
(b)
3.14
A '"fJiifi<ator in nuJntaj B : eli' trlcil (a),
'tCIIeJPitl e hil'nlcnl' de emnal (h)
Ano li L'a p 'rlonn nt lor tnplifi ator uluJ de n1 i u poate face n
fl1 duri:
.) r 1 ti il d dus 1 n1plili torul [! ", dar nlocuind par n1 trii
dupnl,tra h cu ci t n1nlo i i s hin1bund Rn cu R
1
;
2
) lulosin 1 h 111 ( hi a lent din fig. 3... .
Pt unul n ce tt in utiliz.nc i
11
t .. n1ai rar intuJnit. n cont1nuare
dcdu 1 ctlnrn1 ntc.l' 111plih. ltorulua, r, lo Jlld .- rn tod3
H '' kn(a 1 ar t1 t al ul 1 studiind 1r UltUI hiv 1 nt pe
U lllh lll
1
l
R
l
t
h l
1
"It
l
R
hl
)
n
l
dlt
(tf,
Rt
o
1 'i ' 3.2J

R h2t = fJ
=O
( J)
tlll a/1!111 1ln frecv
7
11(1! Ce111rnle a ll lrall;}stor ll 8('
Rt
1
,
. c c c este la culenti relativ 111ari de c1nitor
'
8m
1
ca rczJ tcr {& d j J tr re iu etaJ este (zeci : sute !1 ), ceea ce
t c 'mp1ific"1 t1 ar tr bui C( nect t fa ir tr1re }, uu gcnerutor ideal de
(cu R. O} au, n ai bir e, } n1 gcnc1atcr de curent.
111plij1ctlrCtl tf,, tcn\UIU? se p ,at calctde: din !-lSll!tnul <.Je
lll ,,,,,
l J q h 2 1 1 1 R ,. j\ R) '

(3.5.')
'\ PJUcti raLt cu rea de tcnHittne de ntontaJ
nlp/lju.ttrtAtt fn curcffl , . dcdu din , :
3.54)
1
In
1 R( R,
/t;l U,
1(
'\5
1 l
1 l R, i U
"1 l
(h
1
1 )u
1
\ ... -
") l
Il t R\
R t N,
'
Amplificarea
n curent
este c
...
R < R . u
..... }!JJ__.:: 1 valoare teoretic.
A,== h + 1
e '1
de colectorul tranzistorului, dar 1naint
sarcinii este
h 21 l1
Fig. 3.26
Scllemn pentru calculul de
h".., = O , atunci Ro = U
0
= Re. se h:J.: '* O, notnd
Io
'()::.: de naintea din colector Ror) se
h22
poate calcula astfel:
(3.56)
de aici:
(
h ,RE ) 1 (1 "-21RE J
' + - + RE lt 1 :: ro + h - .
o R f.. + h" RE + J 1
(3.57)
R dt: din unplific tor,\ Re, este
(3.58)
re 1 " i ri:
n\ 1 rnnrc de tt 1 Li t nta de ie ire
upril lui R
0
r t fl1
1
\
1
t 1
' u. n7i h nahu;
67
1
h
1 t J1rll Httf lflh thUlll
R 1,
lrt p l 1
,
1,
Ul
n,
IJ
\mrhtat..i J tt n IUH '
(17 1
nt
p/1( l(U 1111/lll'f C ti
J
11
R, 11 t R;., 15 k .. ,
q Jl u H a'tl i t:V sddp ,J ti oi tronzih1Dtltllli
J 0() k ) , ,c Uh il \' JJOrJe d l1Uti jos,
1 l
11
s

1 Jl 1 . tu.i\11
1
',

t lll
o,).
:,
Jt lh: l11 s
Ru Ro; Il!?
\ kf .
\
Ar11plificarca de tensiune este
1
. wCce
u +j
A = _Q =-g R g",
u m c -----
Vi 1 + jcoRc(Ccc +Ceh).
(3.60)
Relatia (3.60) unui poJ m = 1 . .
P R (C C ) a unu1 zero
c ce+ ch
g
111
" c: d t f' 1 fi
m_ == ... - u1 e rans era amp 1 Jcatorului.
- c
ce
Caracteristica de a circuitului depinde de raportul frecventelor
pol ului zeroului. Deoarece w P < O)z, modulul are o intre
cel<.: douft critice, care constant, cnd oo.
se poate negi ija zeroul ( cce ::o)' atunci caracteristica de frecvent!
urc o scrtden.! cnd m C>ricutn, podului este mai mare
n cazul conexiunii etnitor cotnun, ceea ce amplificatorul cu
tranzistor dt; n1ontaj , are o de trecere mai mare decat in
n1ontaj cn1 i tor con1un.
Din aceste considerente, amplificatorul cu tran7Jstoarc de foarte inalta
sunt an1plificatoare n n1ontaj BC.
3.3 Amplificatc,rul
lJn an1plificator larg utilizat in circuitele cu componentele discrete, dar
nHti ales n c...:le integrate este atnplificatorul denumit uneori
pc:rc h a cu cuplaj n en1itor. Scherna sa de principiu e te infig. 3.11.
l

t
1 t
1
L,J
0 L--
d t
fiR
nd
nn tn
1 urn1ar c, ch 1nu
d J c c n tru tiv
r d< Ut ntr" ra in1 tncc (bazele cclo1 dou5
rnnnl le d tntrar VII u,2
i 1uri tr.tnzist 1 re) unde se semnalef,c
n

1
tie
,. ar 1t d urcn{ilr r dl: cotcctor snu a tcn:;iunii de
intt e doua r Jnntirind din
.28\ 1 oatro. eri :
1
lt'l
O - 1 c 1 .., 1 e2 =
4
a
( 3.61)
lc1 1
2
nnt en1itor respectiv, de colector c:Ji
ia1 a eslt: coefr<.:ientul st:.1tic ,Jc transfer n curent al tranzbtorufui
On1Ul1
Ob . 1 e\i sd1cn1a este de etnitor respectiv, de
"O le tor p1 in d pot fi dacft se tensiuni de
Jntrat di . '
urcntii d colector se pot exprin1a de tensiunile
l Ul ntul de !s potentialullcn11ic VI' astfel:
Um.l t!nH ..
r, v,.
l - Jr-. 1 _,
el - .-. c ; t' 2 = se .
1nt cu ind ac exprcsi i in (3.61 ), se poate scrie:
/o -
u l!jt.!.
Vr
+e
U 1
( 3.62)
factor pe e v, observnd pe
t n unilor de intrare se r)oat sct,e r :olatta U U U - l '
2
ecun\IU
'-62 d '1ne:
'1 .: UEl - nr:2 - t1 '
e
Din uJti
1
na relatie curentul de colector al tranzistorului T2 se poatt: >er
ol
0
1 c2 =

l+e
n n1od se 1 ct:
VT
o.! o
1 1 = __ _::;_ __
c U;2 .
]+e
v7
3.
'
(3.65
'fensiunile de U
0 1
U
02
se pot calcula in de curentii
l c
2
astfel:
Voi == Vcc -fel Re ; Uo2 = Vc.c - lc2Rc
Tensiunea de este:
-3 -2 -l 1 2
3.29
( 'tracterl tic/le tit! tra11 ifer 11/e alllplij1f:tJtorullll
3.66
(3.67)
71
mplificarea de transfer de la modul la modul con1un:
o
amplificarea de n1od conntn:
A
= u(k
c
f./1d c O
Pr etic interes este pe tnod pur
a an1p\ifi atorului lJn arnplificator sitnetric echilibrat
e te pa bit de a atnplifica in n1od considerabil semnalele de Inod di feren\ial
atenu ... puternic sernnalele de 1nod con1un. Capacitatea atnplificatorului
di1 de a separa (rejecta) sen1nrtlele de tnod cotnun de cele de tnod
e factorul de alJTJodului coJnun:
FRMC =
Ace
Fig. 3.31
Se/tema echivtllentii n anrplijicttlorului diferen(illl
3.3.3 Ultlplificutorului pe lllotl

;o
In acest caz pe cele baze se sen1nalc egale in untifaZ'
de se1nnal prin cele de colector au .. ensuri t puse,
potentialele colectoarelot au egale, dar de sens pus, a nct rr1 ij 1 ut
de Rb este la constant (punct virtual de
Deoarece prin sursei de cur nt R
0
1r ce un curent con tant, crnit
1
c!c
tranzi sunt la constant hen1a
1
dtn
fig. J 31 se poate in doua schcrrtc sirnetrice, scn1ic1t cui tul p ntn
1
rnodul
dtferer de fiind pr 7.entat in fig .. l32.
4
Uoa
-
2
:P'ig. 3.32
Senlicircuitul de mod
Pc aceustft se pot calcula perfonnantcle
pli ficatoru 1 u i ionnd pc n1 od di al:
- arnp/fflcarea de tensiune:

f.J c 2 jR
Az
1
:= Od =-h
21
- =-cr R J (3-71)
't ( T h om c 2 '
Jtd fi
- de intrare:
R
-vid- 2R 11
ld_,_ b Jl
1
(3.72)
Ohsertttt(ie. de intrare pc cmicircuit este
Rhfih,, .. pe cnd pc intregul circuit este 2Rh ht
1

..J.3.4 pe mod con11111 a amplijicatorului

,.
In acest c"tz p cel doua intr ri s plicd 1nnal
de olc tor au a la i scn iar curentul d crnn 1 car
latu de cur d prin fi t1 tronzi tor. Din
din n1itot d \ inc ... R
0
n hcma tni ircuttului In
d
1
P ne, de u1 nu t p lCurt.; d cur nti d "Jnnal.
Pct fonn ni 1 t unt.
arllfJ/ifi (11 a dt t n
ga1 1 in fi z Cure Ii
tr ce prin Ro e t d b u

himb .. t n R
ietire a unei ..., ele
6 4k0.
6
'4.1400
,R, K
elOi polt in functia de transfer,
la li'ecvente mari
" 1 ceea ce este MievlniL cnd
le rectpmc rlmne doar
Cllf._fttlaf' 1 pe mod diferentiaJ
are influentat de exis&enta unor capacttlfi aerie
_._ -.. ..... trdt, ceoretic, amplificarea dmne COitltaldl,
--
l X
(a)
(b)
11 ' J.J6
Ampliflcatorul tie mor clasat: cii le tri (tt);
nracf rb.tlcile de le 1re (b)
Amp1itud1n11e ten 1unu cur nt 1 t d col
dan mic R ca unt
du din c uact n 11
Ut.
l){ 1 '
Ur,
2
1(
1
n
P tcr utt1u 1n <:UC t li
P ..
'u
2
le
l ( (
1
Pu\erca ab
1 1
l (
1
(
J ,
P.
'
P.
( 1
1,
1
l 1
1 1
1
t
1
1 1
) 1
vatoarea max pos bil a randamen
le= 1
este TJ=
.
()
2 .
de tranzi tor este
Puterea dJ 1pat
=P.
- P. = J'
1-
mplttudtni le
Olfi
ului d- ntrare
1
-1 1
-1
:1
-L
{
re n
mplifi torul dt-
1
1
/
1
1
/
1
1
1
1 th,
/'
1
1
A f ; ; l f ~ (dJITUI ~ "'mtl ,,,t:t, 1 (11},
1
1
1.
1'
1
1
J
1
1 1 1
L ( p
1
(
1
1
1
1
Cu toate ace tea e te
trw11fonn le au unele dezavanta.Je
funqtonare nehnaarl la puteri man, au
t un preferate schemele de amplificare
en arc u asscomplementare.
c/a\11 B cu trantltnn'e complementare
d 1fi ater cu tranzi toar complem ntarc unul de tip npn
n ma n tt mn 1 d 1ntrare egale n ci doar un
o 1 n t 10 o rul t.ranzi torului prcfinaJ T'
Jig. 3.39
411lplificat Jrul el B cu t1 co;uplenu?nlttrc
r tatic Oipsa en,nalului ae intrare) schcn1a este astfel
71 t tru] prefinal 7' c: .. te de chi!l in rcgirn de A, iar
t f J finale ] 1U 1t aproape de n punctul C0111UI1
r lor ( au al J zistcntclor

cxistu) trtbui ;o fie Ve(; 12. Acest


tu e prir Jegerer a rc7jstcl te1or /?
1
i R
2
, prccun1 u
\. ntulu1 de cu lector 1 c
0
a h d 1zLtoarului T' . ud crea de t nsi unc continua pc
Il H:buJe fie aproximativ cu dublul tcnf.tiunii d\; dt:!schid ,re
t0/1 oar lor finale. Uneori r zi'1tenta R" se inlocui cu d:1uu di' de
nctl.t
1
C it, crie. Bun func '"'n re u atnpldicatoruJui este de
r"" a unei hn ttiJ t tic #: ch .. nlci (ten iLn1ca Ve /2 111 cn1itoardc
lor finulcJ 1 ' h cr et ur 1 trnn/.f;toar conlpletnclltOI cu
lat ic ma' ap opidt . in r puu), cond n utoru 1 C.' c 1 tnCllr . nt
1 n V 12. 1 ranz1 Loar le fi1 ale 71 :,.i 1 , ,unt on ct ttc is r ttnrn
deci nu dau an1plificare de t n tun ,
coledO" comun,
putere ... narea schcrnei este unnAtoar .
lectorul tranzistorului 1'' de chid 11 cond
na1uluJ tn co . d ,.; d.
sem
1
te transH!rat p e arctna 111
r. Semnalu es .
t
1
C tinde se ncarce la tenstunca V,c.
ndensatoru d 1
co .. a semnaluJtn 1n co ector
Jn scrn ta
1j se deschide r2. . .
Condensatorul C tinde se descarce pnn Rd T
2
la va1< ar a
1'
v 12 Se poate considera are rol de de ten i ne t1;.U;Ii1;11'r.
de repaus ce .. ..
in semialtem ... negattva.
Calculul grafoanalitic al etajului se face
amplificatot ul B cu transfonnator.
Alllplificatorul B cs,asicomplementar
de mnplificator B tranzistoare finale d_
(de tip) atacate cu sen1naJe n
a) b)
3.40
A mplijicator B
cu tlefaznrea eiJinOIIlllli pe tron ifo,malor (11);
cu dt._fazarea pe tnznz.istor (b)
l)cfuzarca scrnnul lor d intrare e J)(), te face prin tmnsfom1 tor

tr1n ist r cu (fig. .1.40)


\:
1
' ttHcta pentru o ft..anctionare corect,
CAPITOLUL 4
AMPLIFICATOARE CU REACTIE
'
n acest capitol se \'Or annllza efectele negative
an1plificatoarelor de asen1enca, se vor prezenta analiza n
detaiiu cele patru tipuri de in nod cotnparare n nod)
pe n nod, pe comparare pe
n nod cotnparare pe Se va
poate conduce la valorii n raport cu

de lucru it!nsiuni de alitnentare ... la


an1plificatoarelor, In raportului semnal-zgotnot (tn anumite
la benzii de are efect asupra de intrare
ale
4.1 Schema bloc a amp!ificatorului cu
DetPrminarea
ln fig. 4.1 este scherna bloc a unui amplifica tor cu
n act:asta scbernfi X,l!.' ..Y
1
, XL, X f pot fi sau tensiuni,
de tipul amplificatorului (de tensiune, de curent,
AmpHficatorul are aJrlplificarca:
( 4. J)
e pn;,te 1 i7.a tie c:u corn poncJ ,t(; discrete, n c c j reu itc j ntegratc
fljuJ c,Jitice.
de se Paiiuc:t..i jn gcueral, cu con1poncntc pasivt::
(rezist0arc, capad1 ar\!, ind 1c1oare). lun,tia de a retelei de o
VOlTI UOta CU/, de intre/,)( f X
2
fiind de:
(4.2
Functia compalatouh.;: din fig. 4.1 rl a oh\i 1c sclnnalul de int1ate
X
1
tn amplitJrat rut cfr baza, cn o difcrcn\ inl1c scn11 nlul d intJtllc oi
amplificatorului cu real. poat fi un scn1nal de un --rnnnl
sau de la alte circuite elel:honil:c on 1tc 1,1 111tttt" , u
rea semnalul de
1
con torn tda\tCJ

4. )

r Amplificator de bazl x2
avnd
8
Xf de X 2
de precizie)
Fig. 4.1
' b/t1C llllllU amplificator cu
Sclletna
.. 1 (4 1) _:_ (4 3) se poate detennina amplificarea
b
. .... d relatu e '
Com tnan . 1 .
l
.fi atorului cu react;ie, utiliznd re
a atnp
1
lC (4.4)
A=X
1
1X1' .
. . ...
" . ccasta este util de observat A mat mtca
de a amplificatorului de Intr-adevar, deoarece
dect an1phficarea a a 1 . (4 3)) It-
/ A_ X 1 x tinnd cont X, >X
1
(v. re , rezu a
a = .A,., 1 X
1
, tar - 2 g , ...
s .. va detnonc'tra n paragrafele aceasta a
ca A<a . . c ,) l'fi
l
. ....... n unna reactte1 negattve asupra unut amp 1 tcator
ampttcatll, , l'fi 1 t"
d
.. h , .., este de cresterea amp 1 tcatoru ut cu reac,te
(.! aza. . l t fi A t
cotnparativ cu cel De , amp 1 .tcarea poa. e

0
valoare simultan cu avantajelor ofente de
tiind de de etaje de amplificare din cadrul
amplificatorului de . . ,.
Trebuie co1nparatorul din fig. 4.1 nu este un ctrcutt tn
sensul se c:J con1ponente electronice, de comparare fiind
de modul de conectare a de reactie la intrarea
amplificatorului de Acest mod de conectare depinde de ){ g, Xl, X f care
pnt fi tensiuni sau curenti. Semnalul X., aplicat la intrarea retelei de
este cules de )a an1pli11catorului d b se de
Jnodul de cone tarc a r d la
de depinz, nd de
7
2
(t nsiun au urent). Exemplele de
u r a ti neg ti\ din a t capito1 'or larifica aceste moduri
de cahl'.art n fun li il r de c n1purnre anli n r .
Dctcnninarca 1 d t\ici pcntr u rnplificar ..1 A a atnplificatorului cu reactie
c 1 om ind d It t de ( 4.4 ). Utiliznd
} 4.:\), chlin j,
f 1
a
l+af
ntru af >> 1 din (4.5) .. e (produsul a_( se
mi iepe
1
A::::-
- (.
J
( 4.6)
n acest a atnplificatorului cu reactie
dt:pinde doar de factorul de tra 1sfer /al de Deoarece de
n.:a e te n 1najoritatea cazurilor cu con1ponente pasive de circuit,
lui poate 1i cu precizie, fiind mult mai la
hin1 de lucru ale parametrii
ai ot 1ponentelor ... ) dect valoarea Jui c, (an1plificatorul de fiind un circuit
cu c n1ponente active). Prin urn1arc, conforn1 ( 4.6 ), se poate obtine 0
\alvme foarte a A pentru amplificatorul cu
nega ti ca ( 4.6) fie este of>> 1, ceea ce nu 0
l in1 itai e deoarece se pot cu valori rrtari pentru a.
Slaba a globale A de valoarea a a
an1plificatorului de a are valoare tnare) poate fi pe
schen1a bloc din fig. 4.1. pentru valori tnari ale lui a,
an1plitudinea semnalului "'y
2
de la atnplificatorului este pentru o
\aloare a semnalului X
1
aplicat la intrarea atnplificatorului de Dar,
confonn (4.3), .r
1
se ca o ntre X K X r, atnbele
avnd an1plitudini mult tnai mari dect X
1
Considernd f = X
2
1 X.r = const.,
dintr-un tnotiv oarecare amplificarea a valoarea,
atunci pentru a la atnplificatorului atnp1itudinc a
semnalului X
2
, va trebui ca la intrarea amplificatorului de semnalul X1
din valoarea (confonn (4.3)) (x l'- .t'(
1
)12 .
Presupunnd amplitudinea semnalului X<: este n am h.cle
pentru a la intrarea antplificatorului din valoarea
a semnalului X1, va trebui ca an1plitudinea X
1
xj = X, /2.
Deoarece X
1
<<X se obs r -: .... X t' nt
g' e va ca pentru a avea .., aproxttnat l v cons ct ,
valoatea amplitudin't't lu
1
X , r
1
b d ... ,. - ... " ,...,,1,1
r d UJ sca a oe1rte prnclt<.; r:unan,
neschJ deci va\()' . l \' . - ... ., ::- : 1d
. '. ,. dtea ut /\
2
se va n1odtf1ca 1( arte pupn,
practw valoarea lui x, este de x" :ji 1 (ctnfortll
(4.2)). De aceea penttu 1 1.. - lui
, d eva ua c c1ul negativL: asupra an1plttudtl1
11
X" 1 o modificare a v l .. l 'l
.. a orn UJ a, atunci cnd valoarea lut a s-
4
dublat amplitudinea se '
1

1
. . 1 ,. 1 c
111
n a '1 u u 1 a 1 11\ .. a a 1n p li li cat o ru 1 u i a d venit ' ,
1
n
de X 1ar X
1
devine x,'.
1
Se poate serie:
sau

- 1
---- ------- == ------
X') X 2 1 1 X2 XI - 1 X :: 1'
.., 1 + . . . 1 + . -- . 1 + . 1
X g 2a 2 X K X
2
2 X g
(4.7)
unde s-a cont X
1
a>> 1. Deci, la o dublare a lui a,
A== X
2
1 X g practic nu se ca valoare, A depinde foarte de
valoarea lui a, valoarea lui A fiind practic de factorul de J, conform
(4.6). Ne re,unintirrt (4.6) este pentru af>> 1. n
de n1ai sus (dezvoltat pe schetna bloc din fig. 4.1) cu ct
inegalitatea aj >> 1 este 1nai bine f are o valoare cu att
va trebui ca valoarea lui a fie suficient de mare. Cu ct a este mai mare, cu
att inegalitatea X
1
<< /y" va ti tnai bine deci conform (4.7)
. '
1
2 va fi n1ai apropiat de X
2
..-\' 1 X
2
:: 1 va fi mai bine
Prin urnu1re, A va depinde nuti de lui a. Vom pune
prin aplicarea negati\" unui n1plifi ator valoarea A a
pli i globale a fost "desensi bi n 1 ap rt cu variatii le lui a. Un
calcul tnai exact ni' ariatiilor lui la' ariatiile lui a va fi prcz ntat n paragraful
unnfltor.
(4.5). se
da
d A =-= -------:;- .
(l + aj'}-
(4.8)
Re eri ind ( 4.8), pentru a -au ne n a lui A in raport
cu reJati\ :\ lui a.
dA da
-=---- ( 4.9)
A 1 +a{ a
...
"
deci a a de an1plificatr rul de se reduce,
pnn aplicarea negative, de ( 1 + a.f) ori. Aceasta atnpl iticarea
A a an1pliticatorului cu extretn de chiar
amplificarea a a a1nplificatorului de n lilnite largi, prin
aplicarea negative, ar:npliticatorul a fost desensibilizat n sensul
amplificarea A este tnai la factori
ale componentelor, ale tensiunii de
alin1entare ... ), factorul de desensibilizare fiind (1 + af). desensi bilizare
este un avantaj important al ampliticatorului cu
fiind de la a (a atnplit1catorului de la A (a
amplificatorului cu de (t + aj') ori, factorul de
desensibilizare.
4.3 Efectul negative asupra distorsiunilor
de neliniaritate
An1plificarea a a ampli ficatorului de nu este o
panta X 2 1 X
1
nu are o valoare caracterului neliniar
al co1nponentelor care an1pl i iicatorul de (tranzistoare, diode .. )
X2l de valoarea amplitudinii semnalului X
1
n fig. 4.2 este
.caractensttca de transfer a unui amplificator de prin
hntanzarea pe porf
1
un a . - .. l ,.,
... ...
1
..... caractcnsttcn ( e transfer In fig. 4.2 s-a presupus
ca aceasta caractensttca d t ,.,r 1 ...
. .. rans,er, pnn Jlltanzare, doua rcgtunJ
(calculele concluzule de ma; . t !'"' ,.. d
J JOS po 1 pentru cazul cand proce ura
de hn1anzare a caractcrist
1
'c
1
; d t . r ... di')
1 e tansaer neces1ta un n1a1 tnare c
regtWll).lnjig. 4.2. pritna regiune este pentru x
1
<0,0033, unde an1plificareaa
are valoarea de 300 1'a d d
r r a oua rcgtune este pentru X
1
_., 0,0033, un c
:;"p
0
valoarea de 100. Pentru X
1
> 0,04, distorsiuni! sunt datotatc
tranzistoarelor n ZQnele de de sat
1
_/
4.2
Cttracteristica de transfer a unui amplificator de baziJ
avnd amplijicttrea a dependentti de amplitudinea semnalului aplicat 111111tr1Ue
Pentru fiecare regiune, an1plificarea a s-a calculat de Pe caracteristica de
transfer din fig. 4.2, ca raport ntre !lX
2
M 1 Efectul
negative asupra distorsiunilor de neliniaritate s-a evaluat prin calculul
globale A pentru fiecare din cele regiuni, utiliznd relatia (4.5)
considernd .l := 0,1 . Astfel, pentru fiecare regiune s-au calculat A = 9,67
respectiv, A = 9,09. Se lui A a antplificatorului cu
este de 1:1,06 pentru cele regiuni, fiind mult mai micA dect
de 1 :3 a atnpl i a a a1npli ftcatorului de Folosind rezultatele
nutncricc s-a trasat de transfer a mnplificatorului cu reactie
nega ti din fig. 4.3. De observat 1 in fig. 4.3 -a tra at X 2 de X 1 ,
deoarece pentru am p 1 i li catoru 1 u r act i n gati senmalu 1 de este \'
11

spre deosebi re de fig. 4.2 .. und -a tr, nt )(
2
unctie d 1, deoarece
a1Hpli ficatorul de bazrt (an1plificator flir r acti mnalul de antrarc
este X
1
1 e ascm n a, cmnpadind fig. 4.2 ,i fig. 4.3, obs rvl el valOIII'U lui
, pen1 ru care ' ajung 1 a a 1 ri r pu nLiltoare intrArii in tii
snturntc a arnplifi ,It< rului de l z... , stc mai mare d t X1 (v. oi rclltil ......
r . >bscl \ t lin fig. 4.1 di wrsiunil .dalorlle
tr u1zist ar lor din ''11'1'1i 1 tl rul d bazA in zonei de tliCie
pol fi n11 n1 ot d , t ne tivi. Intr adevlr.
lut li u m , 1
1
tinde c tre zero In
11111 \a fi tturulua tic n ativl rezultA dan reu
t l \ UlUIHJu
,
" g
1 1 1 --1---;f-----'----'-' --1.'--l.-.1 ...
-0.8 -0,6 -0,4 o .. <J.G ll.8
_/
4.3
Caracteri ti cu de r a unui 11111plijicator cu negativi'i,
fiind aplicafi de avtnd.func(ia de tran.\fer
din fig. 4. 2, factorul de fiind f = 0.1
...
ln concluzie, prin apl icarea reactiei negative unui runpJifil:ator de baz,t,
distors1unile de neliniaritat alE arnpJifieatorului cu sunt mult
n1ai tnici dect cele ale- ampli licalorului de ncgativft. 1\cc t
avantaj nu poate fi extins in z nelc de lucru ale a1nplicatorului de pentru
care tt anzistoarcle ce c n1pun acest an1plificator In regiunile d
satura\i .. , efectul renctici in acest caz 1iind nuL
4.4 Efectul negative asupra raportului
semnal-zgom st
111 t un
(.J
\ a(
RaJ u1ul crnnu1-z on1ot l 1 ir
IH lll cu<:; n, l nol c) c.: d t r ltn
1
1
1 >u r
)

tn a
blocuri amplificat arc on tat tn asea (avnd atnpli le a .
) 1 1 r ... 1 d
1

re p ctJv, a.., 1ar emna u paraz1t '-= t ap 1 at tntrc ce e oua atnpliticatoare al
amplifi atorului d r 1 schema blol; a arnplificatorului e
. . ,.. j. 4 5 p " d cu
reactt n gatl\ p a te reprez nta a 1 n rg. . . resupunan de
e p( a te aJ li a r 'Or 1na .\llf r1 ozitiei, an11 litudinea scnu1alului ..:r
2
de la
ic,irca an1J1ificat rului \.J t pont scrit astfel :

1
1
1
1
Xrl
f
Fig. 4.5
Scltellra bloc a urrui anrplijicator cu negativii
( 4.12)
in care semnalul parazit X n este aplicat ll interiorul anrpl{{ic(l/Orllltti tie hazii
Din ( 4.12), raportul semnal zgotnot la an1pli ticatorului cu
este
a, . _a2 . v
(1 ..t\ }!. X
,_) - 1 + a 1 () 2 Jr g
----- = a
1
---. (4.13)
N . . X X11
1 + a
1
a
2
j
17
Comparnd ( 4..11 J ( 4.13), se raportul se1n nal-zgotnot este de
at ori mai bun, semnalul parazit nu este apli cat n punct cu
semnalul util X g , ci la intrarea unui etaj de ampli ficare al ampliticatorului de
diferit de pri1nul. Mai precis, cu ajutorul negati ve se
raportul semnal-zgomot al ampli licatorului cu ampli licarea a2 din cadrul
amplificatorului de de u
1
ori , de cnd a1nplificatorul cu
amplificarea al ar lipsi, iar Xg ar ti fost aplicat direct la intrarea
ampllficatorului cu amplificare a a
2
, caz care a fost analizat anterior.
. Cu reac\iei negative se rapt rtul semllnl-zgomot al
unu 1 ficator, naintea acestui a exi si un a 1 t a 111 p 1 iti cat or ( zgomot
propnu ), semnalul parazit fiind ntre ce! e am p 1 i fi cat o a re. Pentru semn alele
arazite aplicate n punct cu semnalul
negativtt nu are nici un efect asupra fll:tOftuJDit
4.5 Efectul negative asupra benzii
amplificarea a a amplificatorului de bazl ClelsM
con forn1
a o
a= - -----
-- '
1
. (J)
+ J .
(4.
Ws
unde a
0
este valoarea la joase, iar m
5
este
a benzi.i de a amplificatorului de la care amplificarea
scade la 3 dB.
Prin aplicarea unei negative asupra acestui amplificator de bazi,
prcsupunnd factorul de transfer f al de este independent de
se folosind ( 4.5) ( 4.14), expresia
globale a an1pldicatorului cu
a A
0
A = - _ _,.;;..____
- 1+a f
(4.15)
(!)
1 + j --
(t) .f
unde A
0
= a
0
/(1 + a
0
f ) este valoarea ampliticatorului cu la
joase, iar ru
4
= CJ) s (1 + a
0
.f) este frecventa a benzii de
a cnnpliftcatorului cu la care arnplificarca scade la 3 dB.
Se banda de la 3 dB a atnpliticatorului cu
de (1 + a
0
f ) ori comparativ cu bandt1 de la 3 dB a
ampli ficatorului de (1 + a
0
f) fiind chiar factorul de descnsibilizare. Pretul
pentru acest avant aj est a d de ori a
am p li fi ciiri i n banda de fr cvc n p ntru car amplifica rea cu cel m.ult
1 dB. le t anll IHi ar -fr a an1plificatorulu1 de bazA 1 a
atnplit1catorului cur a ti sunt datt; in fig. 4.6.
D' rcmar ot pentru fr v mult mai mari dect ro./' valoarea
amplilic5rii nmpl ifi c torului u r a c apropie de valoarea ampltDe1llll
ruHplifi c,,torului l b .. 1" J in faptul pentru frecv
runplificn1 a d lll( li li , t rului de bdz scad foarte mult, a tfel Inall
prin urnuuC'
1
lutia 4.15)). [ i, pentru frecvente
- re vcnt a amplificatorului u re81CM
nlJ lifi4; r -fre v nt a
lg( amplificare)
rea"' tie
cu


Fig. 4.6
Caracteristicile de n lllnplijicatorului de
a lllnplificatorului c11
4.6 Tipuri de cu
..
cum s-a precizat,

/Y
2
pot fi tensiuni sau
X g, )( f X
1
sunt el.! fel, legate ntre ele conform
rela\iei (4.3), realizndu-se astfel de cotnparare ntre )( r,
dintre acestea (rezultatul de cornparare) il ind /\'
1
, care este
semnalul de intrare al mnplificatorului de )(
2
este setnnal de att
pentru mnplificatorul de ct pentru a1n pl i ficatorul cu
dar est semnal de intrare n de
( 4.3) trebltie tie val abi J att ...\' /\' f, X
1
sunt ten si uni,
ct X g' X f ' ...'(
1
sunt curcn\. x," X
1
, X
1
sunt tensit1nL a1u11ci
(4.3) sun1a bucln de intrare a a1npli ficatorului cu
Xg, X
1
, X
1
s nt cut't.::C\, atunci (4.3)
curentilor n nodul de intlart; a' antplificatnr ului cu rcac\i "'. n fapt, rl!lrqi <t (4J
e te rezultatul legii lui Kirchhoff pe bucln sa 1 nodul dt: intrdrc al
amplificatoru1ui cu rl!ac1ie, CIU11 ),' J!., X
1
, x
1
sunt . nu cur 11 ti. In
concluzie, X :.t:' X
1
, X
1
su11t t nsiuni, coniJ,aldl a c va fac P bu la d\,;
Intrare a aJnpllficatorului cu 1 actic, ia
1
daca
1
, , )( f, '
1
.unt urcll\l,
comp rarca se va face n n ldJI d int ar 1 atnplifu,; tl Jl ului
1
'
exact daca X,, X
1
uut t nsiuni , ,llll i intr"', .. unpldi tunului d
1e arca de bunl con tat tn r
1

1
, 1 1
atunc1 intrar ca 'n p1 t1H uto1 u 1 u i d .


1 1


r 1 1 1 1 u.:\ u
1
conectate in parale'
[
Printr-un analog, X 2 este tenliune, 1111
., - att pentru amptificatorului de bazl, cit
sa fte ace . . t 1n nod
1
de reactie, atunct se rea tzeazi
re te c 1 ... 1 d
l'fi torului de baza 1 ntrarea e1 e sunt conectate
amp t tca ... . .
.., X,., este un curent, ca se va reahza pe buc
Daca _ .., 1 d
. . rnpliticatorului baza Intrarea et e sunt conec:tlle

a
serie). fi . l . . . o X de
Deoarece, X K, X f, X
1
pot 1 stmu tan tens1un1 sau tar
2
,
ea
P
oate fi tensit ne sau curent a fi obligatoriu de fel cu
ascmen ,
v \.' . X sunt posibile patru tipuri de amplificatoare cu
/\ CI' 1 ' 1 '
("1, t' Sche
1
nclc bloc ale acestora sunt prezentate n continuare.
negd tv . l'fi
1
. . ....
n fig. 4. 7 este schen1a bloc a amp 1 tcatoru u1 u negat1va cu
n nod con1parare in nod. Sen1nalul de este o ten iune
iar cel de intrare este un curent 1 g. Sen1nalul de intrare n amplificatorul de
este curentul 1
1
, de aceea este comod privi1n an1plificatorul ca un
atnpl i ficator trans i tn i se o. o rezultnd o
atnplificare cu fonnula (4.5). pentru an1pl1hcatorul care VR fi
tol
0
cnnplificare (cu unitate de _[O]). In ace t caz, pe.ntru
reteaua de reactie, factoru 1 de transfer, confon11 1 ( - , 'a ca ca un1 ate
'
de (f2)
1
cotnparar
c ntt narc
1
I!!{Oj.-

I2
de 1------J
f.,ig. 4.8
Sclle1"a bloc a unui amplijicator cu
cu pe c0111parare n nod
n jig. 4.9 este scherna bloc n amplificatorului cu cu
pe con1parare pe Sen1nalul de este un curent
!
2
, ia1 cel de intrare este o tensiune Vg. Semnalul de intrare n atnpiificatorul de
este tensiunea V
1
, de aceea este comod privin1 an1pliticatorul de ca
un amplificator i se o rezultnd 0
amplificare cu fonnula ( 4.5), pentru mnplificatorul cu care va fi
Lot o atnplificare (cu unitate de [n) -
1
). n acest caz,
de reactie, factorul de transfer, conform ( 4.2), va avea ca
un1tate de [0].
f_c_o1Jlpararc

V, \] 11 Amp 1 i fi tor t---r"'iil.,__--=-_,
ol:..(___l _ Zs
L - J
,._
\'f -
"-----f de reac1 ic

J"
CO!JlP8f8fC
.
1 Vt
1
, Amplificator
1 1
' de tensiune

L - J
L-- J

de ...___;.f:_
2
_ __.
Fig. 4.10
Schema bloc a unui amplificator cu
cu n 11od conrparare pe
4.7 Amplificatorul cu cu
in nod comparare in nod
Scherna bloc a acestui tip de a1npliticator cu a fost in
fig. 4. 7. n continuare vom analiza acest an1plificator n detaliu, nlocuind
nn1plificatorul de de (ambii fiind cu scheme
echivalente date de paran1etri i matricea li ai in
principiu se pot utiliza orice parametrii matriceali calculele sunt mai silnple
se aleg de tipul De exemplu,
este n nod, atunci se va alege acel set de parametrii matriceali care
pentru acele ale (arnplificatorul dt: de
circuitul echivalent fie de tip paralel. n n1od sin1ilar, pentru celor doi
dirorti prin a conectare se realizcazd fun de comparare,
con.lpararea se rcaliz.eazu in nod pentru c i ioi e vor alege scheme
cchtval.entc de tip paralel. 1 fun \ de tipul
vor cx1 ta patru ti puri posi i le de s hcm ehi 1 nt aJe amplificatorului de
retelei de r ( rnbii ip lli i U\ n h mc c hiv lent din
punct de. t pol 1 fi l t c at pentru Je patru ttpuri
de an1plth al 're u i' ,t. In l, n1plifi at ru]ui din flg. 4.7,
per Lr li mnpli 1 dl rul d luz 1 1 i un 1111 hfi :tl r tran imped pentru
rclcaua de re, ,. . : , .
1
' 1 c 1 1 l "'' 1 n1 tru nlatrJceah pentru reprezen
s 1 n1cl r c hi 1 l 1 1
"' u t 1 unt 1 tru rezuJ: .. *18&
c "" lent J elin , 11 d

un 111 a u a af re r la amphfic onal


1
df
11 1
'\l 1u ' 1 r 11 pll nd 1 , 1 lu1 A. 1nchhoR' pentru
Il lH 11 d 1 l '.11 CUI-.B
n
1
n l anrhfi t ntlui, uatiil
1 )
()
1
11
Yif )v2
.Yot )Y2
Du r Jatu1c (4.1 ) s obtine an1plificarea (a anlpl' r
cu ctl ). ' 1 catortJlui
r J'ra
1
Yrr
1
1 g G ja -t 1 ff Jryw Yrt )- + it1 + Yif + Yna + Yo
1
)' (
4

1
7)
und :al lui A xpr n1a faptul ca pentru acest tir arnplifi
d t r nin,t o transintpcdan(ii. tCntor se
tntcr
mnplificafor de baz,
J"ig. 4.11
1
'
' \1
' ..,
1 -
1
1
1
' 1 V,.,
1 -
1
1
1 rc(cH de.; rcnctit!
cltet11l1 Pcllil cu p11rantetrii a tnuplijicatorului
cu rea {1 ' cu in uorl ) contparare 'in uotl
Y'
!\ 1
1
1
J
dt IC
J 1 pl i Il
,, '
Jftf i '
(4.1 7) pu t

Yfa
- {J'g + Yu; + Yif )(Y. + Yoo + Yo f)
A= = +
+ Yia + Yif } "'+ Yoa + Yoj lj
(4. )
sau
(4. 9)
unde
Yja
Yg -1 Yw +) if) }:, + Yoa +- Of 1
(4.ZO)
Oor :=A.. O --
- - )' ' IJ
an1pii fi ca rea in cu reac11a
a= nu c te an1plificare L mplificatorului de aziL in
t!xprcsia IIJJ a: (v. rcla\ia (4.20 ) sunt tenn ni ai d De
rclHl in ( 4.19) est o cu fom1ulo ( .5 ), ir . tJ \a trebui calculat pe o
sdlcJnfl care vu ti putin c a an11 Jific torului d b" za. 1in
impla insr "C\i o n.:la\ici ( .20) e ob r\ l c:i t p dctcnnina d,
inlocuirn Yw cu Yw-+ ,f , i pe Oa cu o. 1 \O/, n u chcn1 ..
tllnplifi atorului de ba71i filnd hiar ce ntpliii llt rului m ificat ob in
,, tfcJ schctn.. din fig. 4.12 n n1plificut lnJiut cu r {t , und idcnti ic
. chcn1n mnplil ato1 ului de l, za, --hctna n11lifi t rulu1 1n ar
nr1,JJ1it1catorul de 1 z 1), pte un1 i ch n1 t i d re c ac .. r t
difrt tt 1 de ..t {\.fig. .1 J i 1 u r a
(nu 1n .. 1i cOtal in
1 0
f n u
nthu 111 Jlli t)
In fig. 4.1 linu nt le
1 ftf:. 4.1
1tl' tlll Hl lOlfnnn r 1 ''' 1 ( 1
1
IHt'll 1 Il l
h r el dn fig. 4./l t
1
1
1: 4.1 utt d nu
1
t 1 l
' r
J )
a
li,,,, 1 lll l p llfll
11 1 ' f
111f Jt IJI fJ ' '-/. // '
I 1
,, 1 ,, J 1 ' ,, ,
1 'lf 1
1
t l 11 V.
ul 1 '
,,
1 1 1 11
1 1 ( 1 1
1',
1
(4.22,
[(
1
..
1 d...: 1
Fig. tl./2
<Il nm ecltl''tlh'lllli a l1111plijic(llortl/ui cu re(U'(ie cu c1)1111flo1utrt
1
n notl
1 "' 11ot1, IJIIIIIIIHf In H:henwle unlpliftcatnrului nuullf7cat
a rt(elrJ tie l't'fiC{ie illr?alizllll'
1
u hJntl d tt,,u.fcJ j 1 r '\t..:lci d 1 cuc( ic v
1
, on forn1 fii: 4.12
lu1 ,,
1
rzultudtn rcla\ia(4.21 o);
J, lr
4.23)
V
J, It O
leule pc U't d Il re .. (.;\l con fo1 rn fiR 4.1 h.
1) preci7J\t ca chcn1 1 din fig. 4.1 J cont in bine ui d 11 uit, u h
111
echl al Ac st a unt c le n1a1 gcneu.tlc schern pc.rttru d tcrn1u1 uc
1
lln a
t f ncfilnd ntci o re trir1i pai 1nd al ger 1 s...:h n1clor 1 nt P ntn
104

J
'
(n)
ftg. I.IJ
Sc1Jenu1 d calcul a (Jmpllji rI a. (a)
al retelei ti r ac ie (b), p nt1u amplifi ot r11l CM r
in tJotl 1 c mp 101e 11
In c ntinuar ve r d
31 phfic,a1oru1ui cu r ..nctic. Per t
fiJ:. 4.12
Adanil, nt.t de rntr 10
un
1 1 u nt
d IOlftlf
nu
1 (li(
1
r,
)
f
f
1
J d
1
lZl
t
)
1 J
J 1
\
' ' 111\ '
1 t 1 1
, 1 III 11 tl1itd lll
Il
11 )
) 11 1
,,,
lp"

J
1
(1
' j
1 il
111 HH 1 ti ndn iliJll ltttltil ltl
\IIH f 1( Llll
1
liU 1 tiOI 1 ' Jllllltl
1 o1 ' " t 11111 1 n 11 1 t 1 1 l " (
1 t IlHI 11
HIIHllH(tld uhc,}/
1
(t)
lu ' /1 J 1 ' {.o ' t'ot )1
( l,fl 1 1 ) )1 1 '1/ 1 '
ln1utulllll
1
ltfl (d. 7 h) 11t ( l, 7 t), H lrq1 t
f \' l u )
J u f
lh i ,
11'11 ' j 1 li 1 ) 11 l
lu (1 1 " 1 l il 1 } '
1
J
J
1 "

li ( 1 ',.a /lg. d.l /J)
( Q)
1 tftlltl lh CI III 1 1
(4, :\), tUIIhH III f} : 4.1 f
f//f, 4, / 'l \ ,f,t III
1
1
Il
1'/J.t. 4, 14
d (l flll ft tltt wlll ' f 1 t
r11 1 1 t 1 1 It r ,, \l (1
111
V
( {
Sl lu''"" dflpflllt lplu 11 1111111 rn11plljlcu1or t'll r (lr neg111hll
1'11 l".tiiiiiOIIIIf' III llfHI t fiiiiJ'Ilfilff' tii lltlll
t' 11{ 1 ftll Jl
f
uum
1
1 IN 4./f
,", ur111t a/ttrnotlt a """''ifl' atoruiMI dllffll 4 14.
fJtni/J,,tl" ' r" '''ltlt'nfll atnplljlc nlllrul de bo;JI Jl "t'(tuuu ,,.,,,,
CUc.;t lHOf
1

1
IOU
Jin '17
11 1111.
1
"ht ni""' il flttplifh ntflrullii 111 fl{it nt, P''" n/o,ttJr,
11
t fiii 1 lfiflllul d1n fi 1 4 1 r, 11 'lle111n bfl 111 pnNIItWtrl/tlhr/.1
1 It ltn uHpl Jl ltt:n
1
'
1 1
]t
1
i l 1 d 1
/1 IIIU
1111 III
lllt>/1/ lfl/1 l JHIIUIIHII 1/ 11 11/111 ; U i fi //1
11 Ulii li li III 1' IJu III 1 1 ,,;,yIU Ul 111 lfltl
t 1 ttHt ' "''' '''
1 '' Hl u1p\lh fi Jlt lll rat
1 ( t , ., 1 ' i, 1 1
,,)l,t{l IJu,,


( '0111h H llll le ( 1 1 ). ( ohJtt\' u tlt
umpUih lltHIII 'tt h tlll' .
,,
J
1
,,, 1 1' 11
f "j 1 f ((
,,, 1 ,,) {1 1 .,,, 1 f'll
(4 1)
' t\ 1
1
J. tlf).
J ni lu 1 Hp l1 liHphtl thH
'h ' lh. ul li ' nu' eluh't
H u; 1, \n 1'"' ti
" tflht '"' .,il. t 1 (t'

, 1 t
(."\ t o t t f ft J )
r,
,. 1 11
(4 ,,
1 ' , 1' ()
' to
1
tt t '11 J
III
1
ti 1
t t
,,.,
( ' )
1111( h
,,
f 1 J
fi ()
t u )
h ll1tpiU1 Ht t lu bll\ 1 \1 1', t" ' ' 1 u
lllljlhli lh ' 1t1 Uh nt tiUtl ti\ hHthH 1 1
1
"
1
' h 1 " 11 ' t It n h u h u 1 n p h t h , t uu ti kt t 1' 11n
( \ ) It 111 uupllfh httuhu uuuhth '' hpu ''
hl th III 1 Ultphh 4ll11UIUt 1 t U
IIHf lh U h \11 t d,l t tt ti 1 1 J ' 1 ' '
1
1' 't l 1 l' 1 h tii tl h,Ut It 1 h fU
1
' 1' tiu 11 1 t
Uttpltlh Ue\tUhU UH fttl t
HIIJ lftl tf uulut UU lUt 1
al 1
' " ' ,, ' ,, l tlth u 1 u
ttnplificat bnz.-t
y

J gla\'1
4. 1!)
arcintt
,
1
1
Z
1
#8 1
1
1
1
el ma e l J nlentli a (ltt1pllfi,atorulul cu reac(ic cu Cl}ttnlionare pe IJitt:lti
1 ,n,tparort: n 110t/, pun/int/ tn Ct'/tfelllll \Chenw/e lltllpl/ficf/fOfllfllilltodificat
1 a de rl'tntie idea/izattJ
/
f
li '' nfonn fig. 4.1 R.
pot cric 1 kt\iilc:
1
V,
,,
v, 1
1
(
o 1 v, +
1' // v, t p o f 1
( u,h)
,
v, ! "
(i
1 1
rn
,

giJ/
J, V
cons lfltd.
('
1
(,ttrc r,aJu d J''l(ic deci n
nr lorn ftJ:. 4.20 "tur l"IC: utili
1
1
(4.37)
fiJ: 4 2/J (1 c,rwtH t lllhl u 1110 lll l 1
" Llll
1
,ul,Jnd l1 utdilt ta
p ntnt
1 J
,,
(J H
H 1
' '
t.lttfllt t lnvtl 1l'
util li' tlt
h
'
f '.
1 1 101111 el
l Wl f r f ul J 1 \ It
1
dr
'J { V , 1 (IJ:. 4.19 J
f
1 11
( H J
1 # 1
1 1
"
1 1 ( 1
,..,
/IJI 4 IJ h

1 Clt\d
generator

r -
amplificator
de
l
' 1
1
z, 1 1
t 1
1
1
: lg
1 : 1
L---j
1
L.
retea
de
retea
'
'---'---"'
de
(a)
t

retea
I f ...___..de
(b)
[?ig. 4.20
.\'t:ltenw crth:ul tt a
1
{ti) a factorului de f
ttl re(c,lei t/(' (h), pe11tru antplijicatorul CII cu
pe c:o111parare ll 11od
( 'nlculftndli .. Sl! a
1
cu rorrnulcle (4.37) (4.38), prin utilizarea
(4.14) bC oblinc Hn1plilicarca in curent a dll1pliticc: torului cu
hnp el 111\a de intrar n cJil1plificatotul cu reu zi,j (v. fig. 4.19
fiJ:. 4.2fl (1), se obtin
J'

,,(, 1 1 /
v, 1
,,(1 'r '
1
1.... 1,,,
4 39)
unu, l, C'.te '1.iq nt'-' d intturc in n1n1lift tt rul n1odifi at. Se ( b er d 'l
d, (OIIltl lltr (ICI Cll C(lll pr 1 \I'C IU nod, z,. f Z,
llnpcd,u(tl d. il lu illutntllli. tl<nul 'lll\,'l i -., '/ll/ ({ 'l .
1
L nntntp uu
o ' p lll lllll d k 1 '' h.' lllli i k-
'o ( 'n, +- tu
1
)1
,, 1
(4.40)
1
' ' t 1
' tl . nlplttudtu, '
'111tldtl ti ulu 1
1
l,
1
u t" d lllf{
1
11llll 1
unui '\.'fl r ltor la icsu a
( onll it lnu l 1 fiilc ( . 0). e blin( (\
11 J\ll(t. ,
1
1
( 4. 1)
1 1 1 )
1 1 l
1
f
t 1
1
' /t
n1plu
t
1'
I
1 \
l

J 1 Il
4. J te pr l
IIJ.f. 4. 1
\i /Jt'lllfl ti pr/III'JIIII 11 111111/ lllllplijictlflll L 11 ft'tlC(J, lll'J'fllit'li
t 11 C antiOIIIJf
7
/Jl' bul' It C0111ptlflll t' 111 IIOtl
t.
n d t It\ tu;;
obt ., v
'- 1 4,2J
l{ lll'fnll CI lf/,lu/Pnt/i fii ( l /
punOmlu 1 11 m nt 11 ti ttmfl/ljtrllfflr/11111 (1/tt fiN 1.21.
r " rv
1
''n(lltillrpllfu "t''' ultil' lutt,ll 1 rt'(l'lllltJIIt fl
1
'' (It
u cn
1<,
gcucrotor
r +
(li)
Jlg. 4.2
l
Sclu.:ttWit' a11Jplif1catoru/ul nulfli(Jlal,fJI'''''" ompllf/t altJflll du
1
jlg, 4 1 (a)
J (1 lt'(t'fe tfr ft!IIC(Il' (IJ)
k ul p ttr
1 Il,
llt,h/J
o,
1 u, 1 11, '
1 J R
+ It
t
1 _.,
R
tlfl 1 /(1
1<1' 11 ( /( /( ; " J // /{ 1 1
u
R
R 1 Hj
, 1{
( /(
Il( ( )JII j1g. 4.
"
ohtn
H"
f
1
R Hj
( UliU 111d 1101!1 !11 11/
1
1 f, 11 IJUI 11 11 r J !Jillllr ( ,41) ti ( 'J
unpllf, nt 1 tr111'11ft, atuutlut tur tt A
1
, ut1Ju 11d r 1 1 ( )
' l lU
1
) 1' 'ti 1
tl
t
) ,, t
\ Ou
n 1 ) 1
4.4J)
1 l tll
...
\ l'\llh . liHI'lll \li 'l
...
4.45)
1 .. )nlnl tip llc .11111 se Htdt f lplu \.\ f
l un ad1 ...
1ti
r rea
ct,lC amplt IC
wn pl i ficatontl t
tttllplificutoruf -
u,mplclnrcu h .
1
'1 1c rrc 1
Zu t "
r cuc tic in n l
oht111c a(A fel he
.;tii c f,unt pu "' 1
,ractic idcalI''

;;/
(;,
1 7
Jlf
.\'rlrcn", tclri 11/l'n/11 1 fiWipll/lfltl 111/111111 1
/
)/ W"'ffttrnfc pd,Hc/11 /'1111 111111" Jt/, 111 lr
In tftt'l 1 d, 1 1111
1
'
IIU sl
"Uf C\.llll i fi 11
t nu
", ln intrare t
az.a cu "-!!
a de
e
"e din fig. 4.25, tn
i a d
trcutrt
1
fi,
1
1 1
N "'1111/hiHIII /*
"""'''fJ ltllf 11111/
'
, . ,
f J
v,, ;f ,, z,l 1
V
'
,,, ' "o Il
1 1
V
,
1
lf
J,
Of
J
1
f
uu 1 lu1 ,
"
"
(fi}
,,,
H Il t \ tU \ 1 1 /.
\l Il t il1 1 1 1 t" . ( '
l \lllt, ' u, 1 (' /1

f
'
1
' ll
1 1
)
,
1, It
J
l '
1
1 1
(
h
11 (J
tr

(4.50J
l
1

1 :
1,17.' i
1
1. 1
(
J 1
1 1 1
z este de intrnre in amplificatorul (\.fii. 4.2' ).
unde
1
b 1 ... Z z
1
cu comparare pe uc a ,
1
> , .
obsCTV . .. 1" fi l .
lmpedanta de an amp 1 acatoru cu re-actte, Zo,f e pentru
O, pornind de la relaliile:
v,
V o = (zoa + zo[) /2 + z fal 1
l,., ) (4.51)
\[-g + z
10
+ zij 1
1
= -z,/1
2

unde Vo e!>lC amplitudinea tensiunii unui generator conectat la iqirea
ompHficatorului. Combinnd (4.52), se
Z
0
1
==V o_- (zoa-+ zoj )!1 +[-f - z .. -)}rf} =
/2 \Zta +zif+ Zg + zoj
Zo ( 1 + ar z o -1).
unde z
0
este ilnpedan1a de a amplificatorului incircat.
cu pe Zo,J Z
0
.
Excmp/11. n fig. 4.27 este prezentat un amplifi ator format
iu C()nfiguratc sarcina Ana]iz o tui amplificator
1 prin aphcarcn t ori ci f' cu ntionare pe bu 11 i comn..-
diponul retelei de reactie fiind dat de Re. Amphfi torul de bGZI .__
se pot identifica dncli scherna dtn fl6. 4.27 t
fill 4.28, unde se pot (;On'.idera apt o im tnle > R. R" >> kt.
Clft Ullul echivalt"nt CU pararn trJ hibrizi 81 tran71 torului n
net(' lrC JlCOlrU O i de lJf' buci fe,... ..... ..."_
t u ldc de intr ..tfi, 1 re fie cei , pnn phfi torul de ..
dl i P' tn R, t R ,
u f1: ltc
P ntru au
1
'an uatuhu u
1
uit t 111 fl 4. pnn plu;:---.-...
t l\ ' ot 1 rnrh tnrulut in
ttlpf
1
plaiK r t n mt 'Jl
1 1
lent u J 1 t t habn a
1

1
1 1' 1
f f 1 J 1 o, u 1
nrthft u
V
1 Ht/h
J' n t ,,,,,
1 l l '
,l j 1
1 1 ) : 1
III<
Il' 1 H, Il \
\,
1
l 1, 1 1 '
1 1 1
+
A
r r
1 Il,, l 1 1
1(
1 1

1 1 1 '
h,
H
" '' r ,,_, It ,",. ''' ''' un,,, ulft '""' tt o ,,",,,1/{1, nNunlu ti" f'J' '
1 lUI J";l" \fi.,, \ lflr 11( liiiiJIIi/1( afttlll d /1(1. 11 r (1'411111 dr lt'IU (lr'
tttiH ltlh
11 ' h ' 4
1
t ' .
1 llll 1 1
1
1
l
lh IJ
l 1
1
'
IIR 1
li ,..,. ,,,, , ",.,J ,, .,,,,,, .,,, t 1"," tttu "' ,", 1
1

J

410
AmplificatoruJ cu reac ie S!a i a cu e antionar
n nod i c-Omparare pe buc a
, bloc a ace-. i fp de amplificator a fost datft 1n fig. 4.10. Ca 1n
SGhl!ffl " 1 . 1' fi 1 d b .. .
1 1
. precedent , se vor m ocu1 amp 1 JCatoru e aza de


hcmc cchivah ..ntc a1e dipot1ilor. (n ace:Jt caz, pentru aceste schetne
ctc tu ;c *" h"br. h 1 "' d h d" fi O
r .'
1
,
11
vor utiliza parametna 1 tzt. , ezu tan se ema 10 tg. 4.3 .
cchtva cu""'
amplificator de
retea de 1
lig. 4.30
Sclrclrlll ccllil'fllellfli l. 11 pflranlctrii 11 a t1mplificatorului cu
l'll n 110tl i C(}mparare p buclli
Scntunlul de i site 'Slc tensiun "\ J'
2
, i r s mnalut de intrare ste
lcn lllll o J', 1 )c<.: , J H.:l1lf li [lC(.! St l p d ' Ofl1 pl ficntor a V3 caiCU(l O a111pl ificare
"' lcn llltl\.' l)ul fif:. 4.3(} .:., p lt scrie un11, t lar 1 1
r 1 (z S! "'" , "" 11 1 hw 11,,) v
2
o (1. h
11
)1
1
(}, h<l
1
-t h
0 1
) J ,
(4. 6)
( Olllhlll.Hifl 1 l.qnl
ttnpiJitt llOUIIUI t: t tu:
nbtin c pt i ' rnpltfi arii an ten iunc
,,
h J 1111
Vr t 1 h
11
h, 1 1 lr,
1
) k . 1 lt
1 1
"+ h,
1
> \ 1 h
0
,, r ho 1 ) '
( 4., 7)
c t tap d an1plificat r
'' ttnpltft u fectu 11. pro tmatai 1
1 It tf( 1
l 1
i 1
/
1
a
1 h a '
1
fig. 4. . pot
Vlr h,f ' ' hrfV"'
1. , h 11/1 h f V ,
*In&. echivalenta a de
r de rea< Jc,
!1r 1c rclatiL
( 4.ltl
t hot
p in Jn arc
1
ct e1na a
(4.62)
a,
1 tt ru 1 d tr sa 1' J f al n \ 1 J d
tt rrrtln,tdin(4.6l
v,,
Jl
J J o
1 }, , 1
(
flh P Jlll 4 12 IJ (v 1 f,g, 4.
)
-
-----
-
--------
d ....
Fr 4.31
---iji orulfli cu cu n
IV,.,_.........." .... .-..._ .. "' ... z din schemele amplificotorul
rdelei de idealizate
t V
sare ma
(o)
111 4 1
t
\chl!mtJ tJ 1 111 mpll{v lrll 1 {11) 111111 'utiiiN
1
f'll llt lhJ p 111111 llllf/1/lf./t 11111ru/ U f 11 fi
III 11 ld It il"'!lllf(lf ,, IIM 1
f
pedanta de intrare in a1npli
Jl6. 4-Jl):
atot11l cu z.
1
se poat d
' ' e
dna
(4.64)
unde este de intrare n an1pli ficatorul (v. fig. 4.
32
a)
ob enii pe Zi.f >Zi. . Se
de a an1plificatorului cu z
01
, se pentru
J g = '1, pon1ind de la le:
1 o = V
1
oa + hof 'f'2 + h.fi/1
(z g + h;a + 'v )Il = -h,tV2. (4.65)
unde V
2
este amplitudinea tensiunii unui generator de !>emnal conectat la
amplificatorului cu Combinnd ( 4.65), se (v.
( 4.60)):
V2 ( \- 1 J [ h fa ] }- l
Zo,f =- -,- = ho,J + hof J l1 + - i-;-h 1 Z Vh h,f -
O \hia + '!f + g A Oa +nof) (4.66)
= Zo (1 +avlr -o. Jtl '

unde Z
0
este de a ampJifi<.:atorului (v. fig. 4.32 a). Se
n nod z
01
< Z0 .
,.. . .
In fig. 4.33 este schema de princ1ptu a unu1
atnplificator de tensiune cu reactie cu n nod comparare
pe iar n fig. 4.34 este.: schetna a acestuia n curent
alternativ.
Aproximatia Rg << R"
1
este pentru ca genetatorul de tensillne
la intrarea cu reactie tle n serie cu semnalul de
intran; n arnptificalorul de cu de deoarece compararea
e te p, fiind de cnsiune, R t:sle de valoare astfel nct
w 1' .... . . :r.) C C"' tii nd pc buclfi,
acPaMa este rea 1zaw 1n pract1ca . oanparar a .
curenul de intrare n an1plificato1u1 de trchuic fie identic cu cel
de ( v. fig. 4.3 O) din fig. 4. 34 se obs rv!i ac a ta


nu e ;te (curentul de intrare n an pl i ficatoru 1 de hazu este cur ntu d
baza al tranzistorului 7
1
, iar llltentul pnn 1 de Jcactie est cur ntul
122
arlta el tntoculad
. tor) Se poate .. ..:......s...a
1
i tranZlS etJ1l JuUJ"Yrl
. al ace chivalent cu tldtMII:
cu circuitul sAu e h mele echivalente cu parametn
tranzistoarele cu se e 1 V cu intrarea amplificatonl
ntocut eneratoru g fj d te iuni
d n serie cu g 1 '# moalele compat a te nn ns .
ntr-a e rea este pe buc a, se
astfel nct compara + V ce
R
Fig. 4.33
Schema de prillcipiu a unui amplificator cu
cu n nod comparare pe bucla
l _ ---- - - J
\Rg<<Rij
R

-f--,
_ __..._....._, 1
1
Rs'
1
1
L- - - J
Fig. 4.34
Se/t ema n curent alten:atil' a an1plijicatoru/ui din fig. 4.33,
puntintlll-se n a1nplijicatoru/ de i r de
Schema pentru dctern1inarea amplifi i\rii a, a amplificatorului se
coni0rm fig. 4.32 a, btinndu-se schen1u e din fig. 4.35 a.
Pe acea t se det 1111 (inlocuind tranzistoarele cu
chcmclc lor echivnl ntc paran1ctrii hibrizi):
a
1
J't - h fi'll<t h1e2R2 R R
I'n hl'l v, fii 1 R/1// R)' 11,,.2 + th
2
+ 1 }R
12
= Rj)! R . R;
2
,(
4

67
)
123
lui
kul
(h)
n1ru a Jli 1 a1 rul fiii fi. . 4 ... f ( J
r a ri (b)
probleme propuse
l. e nurn re a\ ant j 1 utitizi'trii rea tiei ne, ti\ e in mnplific" to re
are Wlt d an Jele reacliei n g ti\ .
2 n iznd hemele de principiu nlc tnplitic toareJor din fig. 4.14.
fi. . 4.21. fig. 4.
7
fig. 4.33. e den1on treze rel tiile unt tntr- deviir
.
.................... \
a( S \a nali:a (4.3), cu )\'" f dat d " in (4 . ). 1
., d al znnl f,Jr d la it cu.., nfiuril de.; \OI ia ale semnalelor
lnlrar a a111pli 1cato el bazli. considcrnd constant nivelul semnalului dat
1 rator
3 Pentru an1p1ificatorul din fig. 4.33 se demonstreze
mparurea este pe
Se \ or inlocui tranzistoarele r de cu sdwm le
h va cnte cu parametrii apoi se va efectul genrratorului comandat
h J ... ld1n ch ma a de reacTie) est acest generamr
U m Iat ins r1e cu h,e
1
(al tfatz=istoruluz 1j).
l24

. Sti 111 1 din fig. 4.14, fig. 4.2/ fig. 4.17,
fig. 4. j .. c 1 1 t re tron in1p d
"'m-ent tran. adn1 it, n\,t, 1 spt th d
nr
i.H 1110111
de 1ortn
pun
5
RMONICE

'
r;R s. 1
, cl1e 1uc bine a unu1 os i/ator
n .. t pil 1 l: vnr 11 lli1a pt in ipal l tipuri de oscilatoare annonicc
. fr C\ eu1l1, insi tfind VJ r 1 tit tuil r de de dcfazare
l 1 un rol 1 runplitl!dinii en1nalului generat la oscilatorulUI.
li , \ n1plii1cutoruc
1
ot din cadrul ac stor ti pura de oscil se
11'si t ci s 'o prcz n\3 d()ar s il<.th) de joase
u tr an c ( t \:ll 'omcle u diode r zi di
tip1c b nzilor d r C\ l?ll\ din d 111 niul n1ic1 ound lor nu lac
1lprcz tUei lucnu 1)
sen
h 11
l
. "" .d 1 'und
hlo' unu1 LJnptll ,tor
1
. L " d
\i I liti 1 u njuh rul un J r tel .
. d rencpe
AI11J h fie torul 1 t au
'

..
,, ca mph t
. d le in en } \ it
derate
1
c ' cone t aza
unt coo ' . d d ceea ce .
n nu deptn . , emn
transfer P alul de reactte 1, . c 1 l
ernn . X . sunt aphc c
o aua de reac te, g . :t
cu rete . intennediul unut um
pr 1 . deal prin . . ti a a cOlTi
Jificatoru u t . a Hcat o pozt . .
amP . ruloi ideal 1 s-a p l'fi tor cu reactie negatt
arnphficato . c entnJ un amp t .tc..J
fi
g 4 1 a schemei blo p e
. . Din fig. 5.2 se pot scn ,


r
X
1
=PX2
Xl=Xg+Xf,
.
!
, X X pot fi sau tensiuni. Utiliznd (
unde A,, X", f' g 'fi 1 'd 1 cu
- . a globale a ampl1 tcatoru Ut 1 ea pre'
(SJ). se obpne expres1
reactie
A
sau, cont de (5.1) (5.2), se
A
(5.4)
sumator
r--

xl
Amplificator ideal
x2
...
..
...
' (A=X
2
tX
1
)


Xr
de reactie

(p -Xr/X2)
...
Fig. 5.2
Se mu bloc a unui o.Jcilator,
delerminarea de
. :entru ca s hema bloc d.
de re )( A ti an fig. 5.2 fie un oscilator trebui c 1 1
., e generat
8
se
1
. . ' a semna u
2.; O, pentru ap Jca la Intrare semnalul X d" 1
"'O, rezultnd in (5.4) Al oo. a le
127
u
bttne a tfcL din rel" (5. ) .. de
1- P A= O
p A = 1
nun1it" l<."l 1{ia B 1rkh 11 sen.
(5.5)
faptului an1plificatorul de contin corn
. . . . ponentc
d ircu1t reactne an1phficareo A fa torul de transfer P depind de fre ..
" .. . . .
tfel tnct. 1n regtnl an11 n1c, puten1 sene: '
A = lAI exp(j<r A)
(5.6)
(5.7)
n ace t caz. nlocuind (5.6) (:5.7) n (5.5), se obtin conditii de
1
cilalie:
- de an1plitudine
IAI lPI = 1
{5.8)
- de
(5.9)

In general, arnplificarea A dt:pinde slab de astfel nct se poate
consider este un real, faza <pA putnd lua kn, k E 7l. valoarea
lui k depinznd de tipul etajclor din cadrul an1pli'ficatorului. Rela\ia
5.9) trebuie pentru fr dt: de oscilntor,
d reactie fiind cea care stabi dt= o. ilatic.
1ai xact, d oar ce de e te cu con1ponentc.-:: pasive de
ctrcuit 'alorile ace tora v r fi prin urn1orc ( stft' l c" 1 ulat , inct conditia (
5

9
)
fi indeplinitfi pentru Crecv nta de oscila\ic d riU\. Pentru acea
fut lt d tipul de rcac1ic, va rezulta o \alo. re o lui IPI iar conditia de
mpli udine (5.8) v, fi ndcplin t de n plificutor prin valo r a lui 1 1
d
. . crnHlnctlt
on mtta (5.8) est igunttu dt.; c:ltrL". n1plificator 111tr-un rcgull !' , dul
d lucru 1 o .ciJatorului, dupfi o il \iil nu fost runo sote
1
r
111
' ,
1 1
1 . . ,.. .
1
, 1 tabahf\:
mn u Ul u
2
, u IJUll la < valofu tabtl ' 111 tamp. ln un
r mului cnnan 11 de luCIU ' o ilat rului, l s iloiOJUI h1 n:HZ' inu-un ri!f"
sJlUOl ll
r 011t rtu Ul cur utnplitu lin 1 .., 1 c tl' ;tnt lu \ olo ne.:' utl
J .. t. 10 tt
tna lut pcr,n ncnt d lu ru. n t regin1 tr llllttoaau .. os ti '"
1
ch'
d
' . lO tt 1 U l
f' r ) Llll 1 rJrtu b 'li 111 "11\.lllt li 1 ...
1n P n11in < ctlatorul Jl , r S') .1l11l1' nt u o IH'Uttuhu.
1 pllll h
OtpJ tUUIJ1 ' o lll\lll<U CI C lSl S)ll '
regimului permanent de lucru, pentru regimul tranzitoriu d
1
. . 1 e ucru va trebut ca
!
Al {Pl J, anun1e: va tr bu1 ca \. Pe ce am rt d' . .
P t u tnea lor
la oscilatorului trebuie ca \Al f d"
m a ca valoare spre
_!_ confonn de amplitudine (5.8). semnalulu d . ..
IP!' I e X4
1
n
timp este n fig. 5.3.
regun tranzitorru
-
ro
.
:l
..-
XN-0,5 V V \
-1 o

o 50 100 150 200 250 300 350 400
Timp (u a 1
Fg .. 5.3
111 tlniJ1 a enrnalului la ie irta o ctllltorMIIIi, 1.
n din el nate m i us a dorim o anumttl
trebui fie indeph iti
mnplitudine '.., , la i ..,ire,
1
condi\ia d an1p\itu line (5. ) (1n regim t:nn
lu ru)
tar
p ntru 11111 litudini al lu
n1. i ani i d
dnt
lu ru. v
l
R zult
mprfi t vu u a
Ul
la are
\ a
a
1 1
..
1
J
1
..

(hJ
. . ...
.. 1 tren 111
f 1
n rator de ur nt
li 1 f intr rt (h)


(5.1
t
., _
2
1tf
5
.. a util iz t ou ti
. ut cont ca ol -
d
" s ..a ttn 1
un c
fo = 21tR
.
, . . d' fig. 5.4 b se poate sene:
mod surular, 111
n V {. )- jroRC
_j_ == f o exp\)CJlv r IVI - 1 + jroRC'
v2 v2
rezultnd:
.

1
( 1:\'
( 1 J
n fig. 5o5 a,b sunt trasate graficele
1
: , respectiv, ff't f
m . de unde se pentru f = /o ,
11
1 = VV.r1 = 0,707 1
"f
11
2' /2 2

11 112
= cp v
1
1
v
2
= 4 5 o De a:,emenea, se de defazare din
fig. 5.4 avnd la intrare aplicat un generator de curent, respectiv un genera: r de
tensiune, semnalele la fiind un curent, respectiv o tensiune.. t
retele de dcfazare de tip trece-sus.
n fiR .5.6 sunt prt!zentate celule de tip tr ce-jos Prima
e te o trece-jos avnd plicat la intrare un generator de curent, ie ire
m scut1circuit (core ponden1a dintre fig. 5.6 a jig. 5 .. 2 t . = '
-12 ). J\ doua c lulu (fig. 5.6 b) e .. t o tre e- u a n p 1 t 1
un generator d ten iune. ic irea fiind in gol ( lre pond nt dintre fi. ....
fiR. 5.2 e te.
1
v
1

2

IJin fig. 5.6 t1 s p atl . rie urmiltoar d rclatte:
lr
1' '+
P(;.p,, 1 )
1
1 ... /.,
1 +- twRl'
tuh nd
..
,,
1 1
1 1
(o R
1
1 1
1
1 f
, f ;1 l t 1 1
(IJ
li' 1 1' lj i 1 1 1
1
)
,
11
1 1
.1 )
1 '
C-
2
H
el_
. . ,..
., m
..
f ._
I
gol
..


la)
(b)
Fig. 5.6
( e/11/t' Rl de tip tre '1!--jos pentru cazuri: generator de curent
tJpll atltJ (ti), generator lle ten .. iune aplicat la intrare (h)
",
",
,.,
n r,
1 j u '
04
{j j
(J 1
"'
00
OI
o
l(l
'U
,,)

1
l '.)..
t:;-...


1\"
-

-
f-""

k:-
l --

r=---
-. f., ,=

10-
-
1- 1- ....
f"""-'

r--.

'

1---
...
..., 1= --
10
l 1 \ cn111 nonn tU'l, 1 1 f
n
(li)
\'\
1 11
pcntlll lllll 1 UJ i d uti liz::u a r ct lei. Se pentru (1).,
undr (ol 1 .111 p1 csia ( . 12). 111 du lui fun tiei d transfer (5.20) sau (s.
24
)
10
0
al cu 1 1. lat faza d 1ta d rei tia ( .22) (5.25) este cu zero. este

-
'-
-
-

,
.

..
........ o,
N ,..,
>
r t!
jJJ
!-
,_
f- -t- f-

l.J
- f-t-
1 J
li
1- t-
,_
- 1-
1 _j
--f-f-
l V 1\
! } f\
'
'"-
>
-
0.1
::3
-a
o
:2
J , .. e , IZ 1--
._

... ... j _Lj
K
i' ld::f:,,,,, t---
0.1 1 o
r 1 f
t)
(a)
100
80
' rr
T


--
t-- f-
--
Il -1-
--

60
O,J
-o
40
.._"
_.-. ,_,
!-

-

1'-1-1--
-
1-
f--I t
,_
-
-
20
'
e--- o
..
-20
..
-40 :,...
....
-60
,_
o
---
...
- H-
i-
-- - -
!-
f-- -t-
-
1

f--

- r
- J..
f-
- f--
11--
rs
-
-J
=-1'-
-1-
- --

f-
[J f- 1-- f-

...

--
-
-=

--

...,_,__
--
1= i-i ..
1-'f"i

b- -'
....
-100
0,01
1


k_._Lt :r:
0,1 1 o
l'rCCVCll\3 normat . f / f
o

lig. 5.10
100
100
lodulele (tl) )i jazele (b) fllllc(iilor tie tran\fer
p ntru ele dou6 tipuri d de de[tJZflre lf'ien analrt.nle
.5.2.3 de defazare d11blu T d tt
. d d o7 re. "
1 fig. 5.11 est preLent chem 1 de pun 'IPlU rei 1
1
d
1 11
wn 1
d bl1 l p ntru c zul 1. intr r c pltc.t m ' nerutor numurr 1
trcu1tul te cttif in ten 1un (i 1 l t 1n gol). und k te un
11
F:ig. Il
, ua de defnzare d tip T .
te aplicat un enerator ten Jun ,
1 cnd la lntrale e . e ,,
pe
11
tru ctlZU ... oi c te ci11td .n tetr ...
iar la /ucreazJ " g
,..--.
('1
>
-
1.-.
> .._..
-
.g
o

1.0
0.9
O.R
017
0,6
0,5
0,4
0.3
0,2
o, 1
0,0
180
150
120
90
60
30
o
-" -30
(# .(l()
-90
1 o
150
180
-
-
--
--
r-
!
-
1
t-
-+
1-
1-
f--
1-1-
-
r-


1---
,.__,,
r-= f-h
=
..
f---
""' -

....
re-= 1=1--
1- 1--


k- k
t-


...

-=
1--
=c:,
n ot
----=
P"'

'

,.__
t
1"
'"' '
\ !'-
.,
'

rg il
1\
\ \\
\
,,

11 IA
1\1\ r 1
i'
J .,
\ 7 :/ 1'-lr- fl
/1
11 1\t-
, ...
I
1/
-
0.1 1 1 o
no1matJ. f 1 f
0
(a)


-
1\
'-t--
lo
.\"
-1
ll-P\ 18Jl
"

."' '"'
-

"-

l ....:;;,;j 11
-=
1 ... ., ..
L ..
- f 1--
y

.... 1._: ,

"""' f..-

Iri
. ''"'"
=--

= k
i=-=--
"
""'

,,_ ,_
r
f-- k "

-..:- t- ... :p,
r-t-

.,_
'-=
....,...
... .....
-.,
-
,, ._., . c, ... f-,_

r= f.... . __,
t--
."
t+
' ""''"""
o=.-- , ...

-
O, t
10
1 re4.: nt norm t f f
,,

100
100
(b)
f'lg. f.J1
ftdlll lr (J 1 Julr (b) tk trtl"sfrr ,_,"" ,."". tk
tk tip d116111 T ",""" Wllori le 1111 k
137
fi . .
\; po d nta d ntre A . 5.11 fig. 5.2 este: X == v . ,
... .. . f 1 )12 -V
7U ta u ma arca c pres te pentru de transfer: - 2 Din
" . l _ 2k . r 1 )
2
+ jk . / . r 2k _ ( f J
2
-=Jo__ __ fo_l .fo
"' ") --;=------
- _l( )-(1 + 2k) + j j ( 1 + 2k 2) + 1 k 2- ( f )2 . 5.26)
J o 'o fo ) fo /o
p , te arata de transfer are 0 val .
1' ... .. .. " oare pert
1 {
1
, un c pt ta 1 1 JO este data tn 5.12). In acest caz (! == J;) e.
1
ru
f el d tr.m fer este
0
xpres1a
V r _ ( 2 k - 1)
- ., .
V
2
2k .. + k + 1
1 (
t t 1
.3 Circ d d c011 rol 1 amplitudi 1i o
'
(5.2 )
a faz funqi 1
i d ' o ' p
t
...
0
bloc a unui oscilator, unde -a
3
te prezenta a ... t
in JiC 5.1 . cs 1 este de tensiune, de es e
d
erat are pe (v. capitolul 4), tar de
conc:t ... od compar ) d d bl
'p e<antionare tn n . W' (vart"anta CU in gol, V. fig. 5.8 ' e tlp U U
u v fi d up ten . . . 'l ..
d fa7.arc poate ' e 1 1 RC (variantele trece- us sau trece-JOS cu m
,
e(v.fiC 5.1 1) sau ufie 5 6 b de celule RC fiind dat de
fi
5 4
b respectiV 1g. '
1
V g. . t
go, .
de fazli (5.9)).
de
defaz.are
ff
.,
_ Amplifica
#.-
d
n..me
c
1/1111 lOT la l 1'
llt
, {11 torul
11 o 1111(11111"

.2 ) ruai 1nar de ... .
at lnvers
de oscilat' ul
transfi r J te.
rului d
1
1
v2 , a fo t d ...
5.2 p ntru ti urii u u It de 1 de detazare. Pe

.. ata 1n
amplitudin ilatiil r la i cilatorului. valoarea lui ce te
,' (d i. !mplic_it_ amplific re . de (5 . .! ) cade), astfd


tnpl.tt n a = dort a ' al nrea iu1 R
1
a d"tenn ina 0 val oare , _Pt:ntn,
a un1phfi , ....
. 2 \ , cu de tran .. fer l 'f 1 J'.., al rt\tele d csru
" d l . d d. . d ]' d. - . 1 e defazare
10 r 1n1n e Cl Il C .. n1f JtU 111e ( 5. ). '
...
In c tinu ar se v r nta c -le tnai uzuale tipuri de retel :'> d.:. . .
. ... t 1 1' .1 1 t t: c r eactt
t1 a. un 1zate a a 1zarea o CI atoar or annonice de frec , ; e
lin ondi iile de fun ti u1are prezentate n1ai sus. care
5.3.1 Olltrolul a1nplitlldi1rii llti/iznd 1111 trauzistor
cu efect ,de ctiiJ'
.. de ntr-un ... .. tor a une! de
reahzata u un tranztstor cu efect de can1p A Un vederea controlului an1plitudinii
scilatiilor la este n fig. 5.1 4. 1 n
R
1
din fig. 5.13 este de 1 dintre n
tranzistorului cu efect de cmp cu (TECJ) n paralel cu Rj,
iar R
2
din fig. 5.13 corespunde n fig. 5.14 cu grupul format din R2
in erie cu c. Rolul rezistentei R
1
' este de a reduce dispersia lui r .J.,
t ({,\
para1netrit or tranzistorului de la un exen1plar la altul. Rf trebuie hmt u
in considerare la calculul punctului static de. al tranzistorului din
primul etaj al amplificatoruluL Rolul sen1ireglabile R!J. este de
3
ajusta ct mai precis amplitudi 1ea la osci]atorului, d: a
ct mai exact valoarea a (v. (5.28)) n rcgtm
permanent de lucru al oscilatoruJui. Condensatoarele C
1
C2 au rolul de a
sigura independenta de de a punctelor
functionare a1e tranzistoarelor din cadnJl ampli ticatorului. l)ioda /)'
C
. . . r 1 " :t tenstunca
3 1 R
4
un detector de anvelot ast1e 1nca .
,. . V ... f :a o tenstunc
p11 at tntre gnla sursa tranzistoruJui cu efect de ctnp, cs' sa te ..
1
. t t' '1 r 1'1
a valoare d pjnde de an1plitudinea osc1 a
11 0
.
1
n
1 1 V " ) f c'K de
1
2
osc1 atoru ut.
2
, rezultand astfel o modulare a valoru lll un ' ,
V ativr.a (v.
1
felul acesta amplificarea A = 2 a an1plificatorului cu r ac\IC
11
g
V
f d n nu inr ''
(5.28)) va depinde de an1plitudinea V
2
. R
3
(&re rolu1 e . ;d 111 r'
ut
. . . "1 . . b . r. fi . sufict n
p em1c osc1 atorulus (valoarea acc"teaa trc u1 a
comparativ cu rezistenla d n o cilatot ului).
140
'

R'
1
V.
Fig. 5.14
Schema bloc a unui oscilator, scllema de principiu
a negative n care se un tranzistor cu efect de clltp
pentru controlul amplitudinii la oscilatorului
Deoarece valoarea lui rd., cu lui Vas , deci a ui :.
amplificarea A va fi mare pentru va1ori mici ale lui V2 (ree m
tranzitoriu de lucru al oscilatorului, v. fig. 5.3 va pe
astfel nct, in regim permanent de lucru a) oscilatorului A
valoarea cu inversul factorului de transfer al de d fazare
de la oscilatorului, an1plitudinea V
2
a il tiil
in timp. O de n continuare a amplitudinn
la oscilatorului conduce la in ontinuwc a n1plifi ;1ni
amplt!lcatorului cu A , la o va1oar 111 i tni d ul
de transfer al de defaz r pc fr cv nla d ciltJI _
oscilntiilor la ic ir J1
2
va tind cad , c ,. u c \ d nl an
A ( a t cn in r gin1ul tranzitoriu d lucru 1 s il .. d rulu1
pnn urrnarc arnpl"t d" 11
u tne
2
re van .. la val ru'l n or spUnl to r 1
permanent de 1 ucru 1 1
1

est Cl b'l"' a o cJ 't ru ua. Se ob erv r 1 nuu de rt'' '' n :. ''"
lpa 1 ,, sn r glcz vnlo 1' fi .k
, , d .. at H arnp 1 1 util iunclc de lllJ latu 1 '"
oscil el a u datorita n1odific rit t mperoturu d tun 11un 1r
t Ul1l Ul (l 1 ' . 1 d


ur . c lucru in arc in 1scil torului . . ) fi d 1,
tabtl d fun ,. unului r rn1unent d lucnr, ' ur ndu tf 1 lUt
alOn re nl o cilntorul . .
il( 'iilor in
1
imp
1
fi ut, r 1 tn tu l t n doru \f
011
u un lton ru o al tnruluJ
1
pr znta i
hv 1, n continuare modul d prot l d
' entru t
'IOlulut P nlanent d votn n cu V o volu r lut " pu
e l\.icru 1 o 1l ton!lui
' l
1
u
t t 1
J
1
1 llfllUl 1
' 1 ,111 1
1, lfl
1" t In l 1 11\ '
r 1 miii J ,7 lillll
/fJL Lil\ J7 J t
""!,, 111111 (,',\
' 1 tnill "
1
' 1 tll\
n 'l1cl s:1 s,
SI C \ .\ tHH llld, nknlatc CII tljUhJtlll
t tl\ U l Ull \ li 1 Il
1 .ma
t
1 'nm
m.
(5.3tln)
(5J() h)
n)
(5J 1 b)
t5 )1 h
6
. Se .1legc dioda de D . Se utiliza o diod tu
pasul s1 BA 1 58 BA 159 sau uite ttpun cchtvalente.
de tipul HA 1 ' ' . . . ,.
1 7
. Se gt upul de filtraJ fonnat dm R4 c3. astf. 1 1 t
pasu " . _ . ,.
, ta de timp a acestma . sa. fie mult mat . decat pen.
constan . arc de (sau a mtmme de
corcspunz,
0
1 b'l""

,.nta oscilatorulu1 reg a 1 a).


tCCVC '
!'asul 8: Se condensatoarele C1 C2 , astfel nct acestea
. ,


la de
1 e, tl; .;
Se pot uti 1 iza t ran zist oare cu efect de crn p cu canal ,.p", sensul
diodci se va schin1ba .
5.3. 2 Co11trolul amp/itm/illii utilizlld un termistor
controlul amplitudinii la unui oscilator se poate
utiliza un tennistor. Accast5 este n fapt un rezistor a
11
alo:ilt.:: d<!pindc de tcmpL:ratura sa de Temperatura poate fi
cnntrolata puterea ca rezultat al curentului care trece prin termistor.
Prin urn1atc, tcnnistorul este astfel conectat n de
nct curentul prin tem1istor de amplitudinea
utnm: i nccas t co 111 n poate ti pentru controlul am pl itudi ni i
...
.. scilu!iilor la oscilatorului. In fig. 5.15 este
rezistentei teunistorului de puterea
s
5


L


?a.. T T ;('

""'(')t- 1

V
.
z
i
.........


' :
.........
7
'
l/
"-V

'
./ '-j
'
V '
l/f
/
'
'
' 1 /
.......
1"
/
'

l 'N-..

1"
'N-
X
.....
/ l
......

i
j ....

A.

. --...
"o.
.....
.....
''"
_.,,,. 1
"""'

,
./ -
n-i
...... /
...... "", T
1
.......
./'!
f
-""""
......
:r

f
,...
,
l'taaO"C


/ /r

i
..
'

r-


1
="-, T
I"C.. """"
-.;;:: L"l
..c1
"'"
""'
_... ....... / i ......... ' .-"!
.........
X.
T
Y ""./ .1 'T '-7 {' T J L..."l' 1
i
!/ ... """ u
_ .. '1-J t
. ./.': c'j !
IZ ..,.,. ;";'"'"'"' :- / j , , .f
l
' ..:/,;'"' i
/ i r , ,.
1
{ ....
te'.
fi '0'"' ..
oJ o
f'"lg. .15
5
s
t
rr.Al
fkpc nd r i i 1111111 ttrMi tor ,.,. 1 ' 'k.""
"u" . 1 ".,,
". fltt' put rtn tll\iperd. 1 " iMif,_" 111 Nrlf' 1 """'III c.n il
e c em
frecven a
'
de o
tn Pfi z ntd 1n ntinunre a:e, tipuri d
re a mon
ICe
,Jml?' u.e j . util!7..nd ircultele de d de o '1
r lt lrPa ucJ l de t' J )Zit\ s ci rcut tazaie dtn , S,;c'
'l . '1 . . . " 1 t: t de co t l -
o el : 111 01 ' . 1e n l llatorul.1i pr zentate n
5
_
3
11
ro al run . Iru
1 ac!t( n nau pentru realizarea


et d
5. 4.1 ilator cu retea ,l' deja zare J'ie
... ' . Il, retea de .
l o ltl'll ll tron Zl tor cu efect de cJn .
de te1 'P amplificarnr
fi . 4.33).
'
. . frecventa de fie ct mai exact doar de
O (rela\ia (5.22)) ca de a
reteaua d . d tensiune fie mult ma1 mare decat de a
301
pttficatorulut de defaz.are lucreze n gol) de asemenea, de
1 . reteaua e . d "" . d d . .
re1e el . . lei fie mult mat mare ecat tmpe e r ,.
t..-<lfC a re\e
nuu .
tificatorulul. ,. - 1 . d . 1" ...
arnP . a1np11hcatoru u1 e tens1une este rea 1za a \,;
R . R' d" fi 5 14 ...
. fect de cmp (v. 5.3.1 ). 1 m tg. . . te
trtu17tS10f CU t: ,.
ore n fig. 5.18 prin REt l.n de al
. p t pentru
0
amplitudme data a la amphfica :!a
0
1lat ru ut,. - b .... c:.
1
.. fu ,
-
1
.fi rului cu reactie negauva tre me sa 11e ega a cu tn ersu. nctte e
tnp t IC3l0 , d d f: ,- } d .
, 1 retelei de defazare. n e e azare ce e r ZI en
trnnS1er a ... 1 1 r. - ... -
ldc sunt egale atunct aceasta a oare a amp htcanl tre .!
1" l
.4.1 O cilator c de dejazare 'ien reea de
cu termi tor i amplificator de cttrent
chema de prin ipiu a acestui oscilator este rezen fig. .19
u ih1.at reteaua de defaz.ae de tip i n din fig. 5. 9 in fig. 5.19 :om
;: rcuit ale r e defazare au indicii .. e
plk. p bu la de re poziti\ unui
\ 1 1ifi t ru de '"urent e realizat u etaj c
1 h n1n din fiJ: 4. 1 ). ) faL1 .. u 1 t ' l il t m
e 1 1 tia 4.. 3 . pent u 3fe

ti n g th n apli c.unplifi<.'atoru)ui curent . t
1
. .
n c .. rea lZata cu
t n11 .. ar 5' . , 5._ .2 , r ZI t RE:. dn1 fig. 5.19 t1 illd R din
. In fig. .1 cornparatJ" cu fig. 5.1 6, de reactie negat
"' ... 1 .... . 1\ a este
n t ta ffi\ei In sen u ca 1ntrarea a fo .. t cu de
r fi 1 d. . oarece
n1 . 1 1 ... ton1 an fi.). .19 este de curent i, prin trebuie
r h7nta pe Jar c 111 nod.
5. .3 ilator cu de defazare tlttblu T, de
ne cu ter11ristor Olllplificator de tensiu11e
. . Schen1a de principiu a acestui o.::cilator este n fig. 5.20. S-a
utthzat defazare de tip dublll T din fig. 5.11 de aceea, aceasta a
fost pe bucla de paziti a unui amplificator de tensiune.
A1nphficatorul de tensiune este realizat cu etaje cu tranzistoare bipolare
s-a ales schema din fig. 4.33). Defazai ul total ntre semnalul de la cel
de la ;ntrare este de 0.
Pentru k <0,5, pe de de (5.12), din


de transfer a retelei de defazare este un real ncgattv,
d
c. ' trarea
ect '"'"e1azaJul introdus de de defazare este de 180. De aceea, tn
de defazare este n emitorul tranzistorului T'> .
C
. " t- d ct mat
a 1n fig. 5.18, conditia ca frecventa de te a . Il
" ' ' . d 1ntrare "
e, act doar de reteaua de defazare (relatia (5.12)) este ca e . a
l
. fi . , . , ,.. . d t de
atnp I 1catorulut de tensiune fie mult mai mare decat tmpe an,a de
l

et de defazare lucreze n gol) de asemenea, un . 1 lui
. . , . . d' emttoru
Intrare a fie mult mai tnare dect de tn
r2 a amplificatorului.
141
.
r
Fig. 5.20
S l
le Prl

11
c
1
p;u a 1111Ui oscilator Cll de defazare dublu T,
c tenra tt
retea de negativti cu terl1tistor amplificator de tensiune
1
Reactia amplificatorului de tensiune este cu
tranzistor termistor ( v. 5.3.2 ), Rj\ 1 din fig. 5.20 fiind
R
1
din fig. 5.16.
5.4.4 Oscilatoare cu de defazare realizate cu celule RC
Aceste tipuri de o5cilatoare sunt cele n1ai simple din punct de vedere
constructiv. Uzual, ele sunt realizate cu un singur tranzistor, iar amp1itudinea
la osci latorului este de tranzistorului n
regim de semnal tnare, cnd neliniare a dispozitivului.
amplificarea etajului realizat cu tranzistor scade cu amplitudinii
Controlul amplitudinii la oscilatorului n acest
mod nu este riguros, deoarece amplificarea este de dispersia
parametri lor tranzistorului n plus, va depinde de la
oscilatorului. De aceea, aceste tipuri de oscilatoare nu sunt utilizate n realizarea
de setnnal (de exemplu, n aparatura de laborator)., ci doar n
care includ oscilatoare pe unde sarcina oscilatorulu1 se
pentru o a circuitului n ansatnblu, valoarea
acestei sarcini i'n ti1npul circuitului. Pentru a detennina
cu .exactitate valoarea amplitudinii la acestor tipuri de
este o analiza de semnal n1are a oscilatorului

"
fi In continuare se vor prezenta cteva tipuri de oscilatoare de
realizat" 1 1 d- d c: ...... ... , ....
circu . .. - c cu ce u e e e1azare RC. tara a se face o anahza a
0
..., .
1
tulu
1
vederea calculului runplitudinii de n regim pennanent al
.,ct atorulut .
d
,
1
. . Fig. S.21 schetna de princip iu a unui oscilator cu de
c azare R c d r-
e hp trece-sus, n care de colector Re este inclusi in
d detazar''. i .. r tn ft.g. 5.22 e
pn:z schetna sa e"h'
c tvalent-
.
mtc.
c
-1
a de

ce
Fig. 5.21
Scile11za de principiu a Ulllli o . cilator cu de defazare RC de tt'p
1
.

111 care de colector Re este 11clusii l1 de defazare '
c c
Fig. 5.22
Schetna senrnal Jnic a oscilatorului di11 fig. 5.21
n fig. 5.22 s-a efectuat R l = Re 11 Rs, iar R 8 = R'n 11 R/1 s-a
considerat mult mai n1are hie . Din schen1a din fig. 5.22 se
acest tip de osci)ator este realizat prin conectarea n a unor
de defazare RC de tip date n fig. 5.4 b. Calculnd raportul ntre
curentul de /
0
curentul de intrare !h al de defazare, se
pentru de
fo = (2nRC .[<5 + 4hie 1 R J
1
(5.33)
atenuarea n curent a retelei de defazare la
t
2
//!_ == 29 + 23 . hie + 4. . (5.34)
lo R u"'
,. . . . . , ,, lf' pcntlll
In (5.33) (5.34) s-a constderat R :: R. Rczu ' c '. " ,. .
. .. . ,. . 1 . l trchutc sa
atnotsarea Jn a tranztstoru u1 ,
1
t,'
mai mare dect aproxi1nativ 29.
1
,/,.t de
A ' 1 t )f' rea ''4' '
ln fig. 5.2J este schc1na de principiu a unu1 nscJ a< .
1
. cn/.J o
. ,. .... , c se ut1 1Z '
as_n, nea, cu de defazare H.C de t1p Hl . . . itul de
. ... . . ... ... l . . . tcn\1.! dtn cucu
Ra, pentru a lt xa valoarea u i11nc& rczs
150
A ;
24
schetna de
semnat mtc pentru
re iar tn fig.
detaza . '1 tor
. de 0 sct a
ncest up
c
Fig. 5.23
d
'piu
111111
ui oscilator cu de defttzare RC de tip
Se/tema e prtnct . V

11
1
1
zeaza'"'
0
aditionalli Ra pentru ulttma celula
n care se 11 ,
ti retelei de defazare
'
Io C
C R
Fig. 5.24
Se/lenta de senrnal mic tt oscilatorullli din fig. 5.23
Ca n fig. 5.21, s-a utilizat R' =Re 11 Rs s-a considerat
R + Rn 11 h = R Rn = Rn' 11 Rn" . n aceste din fig. 5.24 se
(1 IC '
pentru ele atenuarea n curent a de defazare:
(5.35)

1 R'
!_.!!_ = 23 + 29 R + 4 -.
/
0
R' R
(5.36)
Din re ia ( 5.36) pentru arno1 arca l;i ilor nmpli ficarec.. n
curt:nt ..a tranzistorului , h te., tr buic fit: n1ai n1arc dcc,lt 21.
fig. 5.25 fig. 5.26 sunt date sch n1n d prin ipiu si, rcsp ctiv, ch rna


t:chtvalcut u semnul n1 il: unui oscilc.ltor cu dcfazm c: RC de tip
uvnd c rczislctl\c R
0
p<'ntru fi me, 'alorii din
ultllnn c lul .t a 1 i de dt; fa zar .
151
+V
ce
Re
J
1
- - .J
c
I
Fig. 5.25
Schenza de principiu a llllll osci/ator cu retea de d .1:
. . . eJazare RC
de ttp trece-JOS, n care se o adition 1" R
. a a
pentru ultinu1 ce/uiti a de defazare a
Fig. 5.26
Se/tema eclrivalentli de semnal11tic a oscilatorului din fig. 5.25
,..
In fig. 5.26 s-au utilizat notatiile: R' =Re. 11 R ,. R + R 11 - Rw
t 1) (1 !1 {(' - '
unde RB = RIJ!I R'B. Pentru R" = R, din fig. 5.26, se
fo = (2nRC]-
1
.J6 + 4R 1 R'
(5.37)

')
1 h , R R-
- :: 2:) + 23 . + 4 . -
1 o R' R'2 .
(5.38)
(5.38) faptul pentru arnorsarea amplilicarea
1n a tranzistorului, h;c, trehuie 1ie tJlai mare dect 29.
ln fig. 5.27 este de pt iucipiu a unui os<;ilator cu rc\en
de dcfazare de tip trece-jos n care rczisten\a Rr . inel n de
defazare, iar in fig. 5.28 este cchivnlentr1 Jc semnal mic pentru
acest tip de oscilator.
n fig. 5.28 s-a R' = Rr 11 R:; s-a considerat cn
Rn = RB 11 RjJ este mult mai mare de t h,
0
l)in fig. 5.28 se nblill rclaliilc
(R'=R):
/o = [27tRC]
1
,J6 t 4R 1 h;e
(5.J9)
JS2
.

--+--+---- + V ce

J
... ,
T


11
le Rs
Fig. 5.27
d

11
a unui osci/ator cu de defazare RC de tip trece-jos,
Scltem(l e prtnctpl
,. . e rezt'stenta efe colector Re este n de defazare
111 car .
R
c
Fig. 5.28
Scfl enra ecltivalelltci de a oscilatorllllli ditr fig. 5.27
Rela\ia (5.40) faptul pentru amorsarea amplificarea
n curent a tranzistorului, h fe, trebuie fie n1ai tnare dect 23.
....
problcrnc propuse
1. se proi ectczc bucla d r a ic nega ti n os il atorului din fig. .18
un tranzistor cu 1\:ct de cmp u j nc1iune cu canal "n"), a,tfel
mcat amplitudinea oscila ti tl r \a i . ir O!.'i ilatorului fi in rcgitn permanent
de lu rude 2 Vvv. Se va LltiliJ'a un ;r'lnzist ll d tip Al\Vll, avnd parametrii de
1 4 ... 1 O) n tA , i 1
7
6 V :,;i o ddipl A 1 'i7. Se vor utiliza
valon t mdnrd p ntt u v loii h: 1 zisten\clor ac nd n atoarelor din schemA
lmlicufic ,\'a p ucw r dt. calcul p1 c ntat ln 5.J.l.
2 S' se pt kctclc luclh de 1 'UC\iC ncgat\" a o dlatorului din fii 5.lf
( utllt/'U7 un h:unt t ,, '"' md t ri ti itc el trice dat sub fonnl pfacl
tn fig. 1 1 mc tt 1uplatudm ilatiilor la rea oscilatoNiui si fi In
regtm "CtJnancnt d lucrn d, 3 \'', e . . .
1
.
. 1 \ o t u t 1 za va 1
t ezi or 1 a ndt n at at elot din ... ott standard pentru
J "dtc a{h p ntru valori dat al"' ,.,.,_t."to ct , . valorie
J
1
.. \: L .. , d1 e or ,.l ... d
Cl<. t l=c,n t.it ttp Ji ; n S<' d 'terl''l.llt"l . 1 \ con ensatoarelor d'
1
'' va oarea Ln
tlf1lJ 1/l('atorului din cadrul os ilatorul .
0
eatta
111 (pentru reRim amplific .
c ontun Jl't, on idcr(j.?d ca amJJlilicar(' (l 11 fii' - <.;; permanent de 1 ar!i
. , v t np 1,; tcatoru!ui i, b V ucru) 1
n1(u t (cn1ph(karea va /1 de inv'Jr,u!jiuz ...
1
. . i c c aza este sur; .
17
... : t , <.ICI { e transfer a b l . 'JCleflt de
cH r rn ma 1 a orrle din bucla dC' ,. .,act . __ uc et de reacti )
t .le nc.?gativa a amrJhijiic
1
.' e, se
- .fi 1 .. aorulw
. a se ven tct: re (5.33) + (:5.40).
Lndicatie. e a/( in pent. j"
., ..... d J 1 1' 1ll tecare 1
r ..u t_an se 1e1ne e ee uval<'nfe de sen1nal m/c corcspll 7 "t . .r. _ . a or tn parte
1 " . . n_a om e ,tecarw r d
afl 11 5 5. 4. 4. in astfel s,., partea i .
1
P oscilator
P ntru a expresiiie (recventelnr de O\(. ilatie .
1
lea
. ..., ega eaza cu -e. V
unagint r corespunzatoare fi cilr,-ti ca= in parte. ..
10

4. se deseneze schema de orincipiu a unui os 1 t
. c " , CI a or realtzat
tranztst< r cu e1ect de can1p cu de defazare RC d cu
- . d . . . e tt p trece-sus
a se etem11ne expresia oscllatte a1nplificare "
... - . . . ' a m tenstune
n11nnna necesara a etajului an1phficator, pentru a se atnorsa oscilatiile.
. Se vor wi:iza celule .RC de tip trece-sus date i;1 fig. 5.4 b. Se
ca. rezrstenfa de tntrare zn tranzistor este infinit, iar de drencl din
cz!cullul de semnal al tranzistoruhu este mult mai mare dect rezislenta
dtn drena uulrzata pentru polanzarea tranz/storului.
5. se deseneze scht:ma de principiu a unui oscilator realizat cu
tranzistor cu efect de cn1p cu de defazare RC de tip trece-jos.
se determine expresia de amplificarea n tensiune
a etajului amplificator pentru a se amorsa
Se vor utiliza tr . .)i celule RC de tip trece-sus date in fig. 5.6 b. Se
de intrare: n tranzistor este infinit, iar de dren dtn
circuitul echivalent de semnal mic altranzz.\ torului este mult mai mare dect
din pentru po/arizc:reo tranz'.\forultti.
\54
cAPITOLUL6
\RE ELECTRONICE DE TE
Si ABtLIZA TOJ
SIUNE
. r enerale
6.1 considera." g. tuturor etajelor unui aparat
Pentru buna a cu tensiuni de alimentare contmue
cesar ca acestea fte :lectronic complex va un bloc de
ne aceasta un apara 1 re tuturor
constante. Pentru. . t ) care va furniza tensmm e necesa
1' mentare ( c1rclllt de ah men are
a 1 n =-nte d
celorlalte blocun compo 1, t" nue se obtin prin conversta putertl e
.. neral aceste tenstunt con 1 .
In gc . '
1
. i
50
Hz n putere de curent continuu.
curent alternatl v a et e. . t de alimentare este n fig. 6.1.
Schema bloc a unui ctrcut
R
F
s
Fig. 6.1
Scltema bloc au11ui circuit ele alimentare: 7'- transfornlator de
R- redresor; F- filtru; S- stabilizator; .Rs - de sarcinti
.
Tmnsformatorul are rolul de a separa de circuitul alimentat de
a modifica tensiunea \a o valoare convenabll pentru a o
anumita tensiune
Redresorul csit;; circuitul care tensiunea ntr-o
tensiune pu\satorie. Ac tens1unc n afara con1ponentei continu
componente alternative.
/"''/

1
fru/ n1 rolul de d tn
C!tlCI gt " ' t l l
lll mcrvau d-- titnp cnd
\:Onsumat t ului ,md l nsiun a scade.
co1nponcntelc ,tlten1ctive., acun1ulnd
iunca si cednd energie
Olnet'l'fl(ie. l Jn ir ll;l c r d ' cont inc dodr prin1eJ c tr
numu cn de ' 1 cstnbi l11 ,l, .
blocuri
155
u
()
t
t
(a) (b)
t t
(r) (ti)
Fig. 6.2
Forme tie unt/ii: ten.siu11e (a); te11siune pulsatorie
redresllrell (b); tensiune pulsatorie
tlupii redresarea bialternatJ(ii (c); tensiune fii ratii (d)
Stahilizatorul este un circuit electronic cu rol de a
sursei de alimentare Ja Jin1jtele iJnpuse de consumator. ldcal,
tabJll zatoruJ de tensi une la o tensiune de
de intrare, de de sarei na de t en1
. lnterpus ntre redres lr stabilizatorul de
tenstus!e nestabi 1 iza ta ntr-o de t une slabd
1 n principiu, stabi 1 iza rea unc i ten si uni con Lin uc poate fi i namtc
rcdresor, ten sit: Jtea Jtcr nativ, atit cntare tutu
compcnsc: 11Umai vm ialii le tt.:nsiunii de intr. re. c
1
rar Jn
. Pentru functionarea tip dl stabilizator le ten ;iun 1
11
c r
tensJune numita t nsi u11 d r ... t ti .
. Pentru obtiner a t :n iunii de 1 de 1 eguld, util iz '1 dt
au Circuite cu diode Z n r, diod c" r a 1 propri t atco c 111 ntin
1 0
tun
bome aproximativ constuntli la vada\ ii 111a1 i al ut utului pun dio
. Etajul stabilizatot compat a p tnh n nt 1ltMJ t 1 n "
11111
d
(tensiunea stabili7..ata) u t --nsiunea dl 1 fcrinld rnp rot'
rezultat un i tensiuni nun1ita t nsiun d
156
t
nea de eroare de
Tenstu . .
1
. l
. valorii echtva ente a unut e ement
odtficarea h" l
m Rezultatul ee 1va ente a eJenMB
rea a valorii tensiunii de deci efectdl
ste men tne . d"
e azul n care tensiunea de eroare nu are amphtu tnea su11e11
d
n celementului regulator, se un etaj amplifiealor
coman a . rfi d 1 1 d ..as&..
continuu. Acest etaj, nunut amp 1 tcator de are
1
ro u e
1

1
t ,nsiunea de eroare, pentru corn an a corecta a e ementu u1 re& .... ator.
pre uera e . . - d w h d g1 ----
Pentru a stabiliza o tenstune oua te ntct e re &J:
derivatie reglarea serie.
Reglarea plasarea elementului regulator (ER) iD
paralel cu sarcina, ca n fig. 6.3.
Fig. 6.3
ScheJtUI bloc coresptiiJZtitoare t de reglaj
de stabil i1;-1r\; s bazcaz- ... P
o foarte In
provocate de l n iunii U, unt P
bornele sarcinii rezultnd f m1 n i
R, nun1ita r zist
tensiunii d intrare. e t,t rc7i t nla
cutcntul 1110 in1 pnn JR
1 cgl r a ril pn "upun p1
1 ck 01 111 ' ,1 lll
f: ptul elementul regulator
ariatiil curentului 1,
d ER , riatia ten iuru la
re prei vanatnlc
i rolul de bmata
regl 1n r
u
Cre terea tensiunii d intrare U
1
, care ar determina .
, r , crea tenstu
1 are u
0
l.;
23
), este cornpen de de tensiune
1
. nu de
bo 1
.., . . - " sup d'
me e --, pro ocata de con1auda pnn11ta tn acest sens ntreb
1
Intre
., .. V ... ... orne e 2-3
. ten JUI1ll de S2 f Clt1a U,) reducerea t e . .'
b l 1
,., d' d "'d - d 1 nstunu dint
ome e -.. ten e s a ere tun astt e re
att la tensiunii de intrare ct
1
. ..
rezi (curentului) de , a
Reglarea conduce, de la schetn e mai sirnple.
Reglarea ..,ene conduce la schetne n1a1 con1plexe dar as
1
'gura" b' .
' o sta ti It t
n1ai un randatnent tnai bun. a e
Spr deosebire de reglarea deriva n cazul unui scLntcircuit 1 .
1 l d 1
. d.
0
. .... a
e exnentu e reg aJ se poate 1struge. tn aceasta stabilizatoare le real' _
. . . ...d . . d tzate
pe acest se preva cu ctrcu1te c protectie la scurtcircuit .
... In cazul un scut1circuit la do::.
o putere tnai ni are de redrcsor de de balast.
Tipuri de stabilizatoare
principiul stabilizatoare)e electronice se 1npatt n
trei categorii:
stabilizatoare puran1etrice, care foJosesc o n
serie sau n paralel cu sarcina, compenseze
parametrului de
stabilizatoare liniare cu care de stabilizare
printr-o nega ti di5 pozitive le e Jcctron ice fol osi te Jucrnd
lin iar; .
stabilizatoare n regim de care sunt tot circuite cu
dar elementul regulator al tensiunii de nu liniar, ct lll
regim de comutatic.
. ..,
6.2 Parametrii stabilizat oarelor de tensiune cont1nua
1 d
. c d ' l ' d . o t ' Ji considerat un
n 11 erent c struc1ura sa un stab1 tzator , c tefi Stunc P
cvadnpol (fig. 6.5).
J"ig. 6.5 . 1
Stabilizator de teluillllt' T('prezenf(Jf ca 1111
151
t
tens
iunea continuAU,, prlnlitl
t are cs e
de tn r . . . tensiunii fie dtn eauza "' ..... " ...
tva a d lui
. ., fie din cauz . tica a re resoru .
vanaza [! cu caractens ste deloet
de con orrn . \re este tensiunea V o care e
de d R (care poate fi vartabtllh
d rez e sar s . 001
. nea de intrare, e .' ..... . t (care in fl parametru corn
tenstu ratura tnediulut mnt)tan t
de tern pe ')
. . lui sau sarclnll .
stabtltzatoru V - F(U R. T).
(6.1)
o- 1'
formantelor stabilizatorului se ca Uo tie
Pentru evaluarea per : . .
. f ne tie de curentul de l o .
cxpnmat tn u . )
U
-F(U l
0
. T
o-. ,
(6.2)
" . , numai tennenii liniari,
D zvoltnd tn sene re t 1 ,. 1 . (6 2)
-: , . t' ' le ce intervin In re .
Jntre vana. ll
(6.3)
- dU. + (U o d I o + (au o) d T.
dUo- au. l a
10
) ar
1 -
. . . . . . . ntru ca dezvoltarea de mat sus sa

se relativ mtt.,L, pe . . .. fi te
- r 1 se pot folosl 101
!ie n locul tnilnifiteznno e .. t 'i parametri care stau la b,tza
(6.3) de tnesc on. . '
aprecierii stablltzatoatelor.
- coc fi cientul de stabilizare S
0
:
_1 = Jl :: _U o pentru J
0
T c n
S
0
8l.f, U
1
de R
0
cau rezi .. tenta intcrn:i):

R -- o o -
o - [)Jo
pentru { 1 i r con tante;
oeti icntul de tt:rnp 1 uturd r:
s,
( l j
l u p :.ntnt { 1
0
con tanle.
( 1 \f
(6.4)
(6. )
(6. )

. t aa mare cu ct Ro
Un M 'bili1 lhn sh: u llttt\ 111\.11 bun cu cat o c m
unt rn u 111tll \.tunul ,. '' tt d fintrc rc/t tente de onduc la val
1 11\1\t.:p rtru 1< d
1
r t.: \l unt d s ntn \:; ntrare.
[ ______ _
(a)
l ::mm
I r.ma.x
I.t
' ,.
- - -- - - -
,i
- - - - - - - -
(b)
r U
z zO

(c)
Fig. 6.6
Uz
Izmm
a) Caracteri tica a diodei Ze11er: h) Caracteristicu
a diodei Zeller: c) Scltetna de curent continuu
Porti unea tensiunea Zener, U :O, iar panta
nclinute a diodei, Modelul este valabil pentru
V=> U::0 J:min < != < J=max. Tensiunea U:o mai este tensiune de
sau de deschidere.
Circuitul stabilizator de cu Zener este n fig. 6. 7.
Fig. 6. 7
Schema a stabilizator ului
. ,.. " t 1 prin ea {1;)
de balast R este astfel 1ncat curen u tol
fi' d curen
fie mai mare dect curentul necesar n (1
0
), di un
1
rin
. curentu P
necesar tmpus de diodei n zona / .. mi n < 1 = < 1 =rnax naate
d.oda z - d' d . care se r-
1 este limitat de puterea a 10 eJ,
160
,. ..
1
la ntreruperea accidentalA a san:inii (10 O,
anta nt d' x
dioda nu trebute se tstruga prm putiNa
aceste . . d . t fi t d 1
d
ticarea tensiunll e 111 rare are ca e ee ep aaarea
M o 1 d. li ,. d ,. d -X
1
l cu ea n10 1 tcan u-se tn mo corespunaator fi
para e " '
zencr (fig. 6.8).
Tensiunea se aproximativ egali cu
'
'
'
'
'
'
'
'
---- --
Fig. 6.8
Deplasarea punctului de n procesul de stabilizare
Determinarea parametrilor se face cu ajutorul schemei echivalente
n fig. 6. 9.
R
IU
. 1
r:z
U Do
zo
lo

-
.
Sclte111a ecll 41 stahilizatorlllui para111elt1C
Pe baza schetnei echivalente se scriu lui Kirchhoff:
J. =1., +1
0
1 ..
U; = R 1; +V o
Uz = V o = U o + 1 .. Tz
lt
uit
{ 6.10)
111
en i 1\tnl de
1
( 6.11)
u 1
)
J
t6.12)
i 1
\ 6.14)
Dir n liz 1 r .13) .,i t6.14) un stabilizator parametric
1 tat 1 1 i pern nnunt, cu t R te tn ai n1are este tna i n1
! alorii rezistentei de bala,t R conduce la o sene de

r'' tit:

d za\ .lntaje cun1 ar fi:
puterii d1--ipate de aceasta (randan1t.'nt
- este ne esara o tensiune redresatfl U. n1art: 1 ,
posibilitatea scoaterii diodei din plaja de stabilizare:
1.: min < 1: < l: max
2) este practic cu r: a
Zener. a diferitelor tipuri de diode Zener are un
111101
m
penttu ter.siuni de 1n jurul valorii de 6 V.
\ alori uzuale pentru r=: ohmi - zE>ci ohmi.
cu temperatura a tensiunii de dintr-un stabilizator
para1netn" cu dioda Zener este:
(6.15)
6Y
nd Sr este de aproximativ +0, 1% pe C, pentru diode le cu /entru
1 \ .... () 1 /o pc C, P
ungere pnn mu t1p 1care 1n aprox1mat1V - '
diode e cu U =O< 6 V prin efect Zener).
l62
Fig. 6.10
parametric ,"re
1
iizut ''"o pe11tru stabilizarea CII temperatum
Din relatii le ( 6.7) !ii ( (,.8) de dimensionare a N:
'
u.-U
0
R
- _ __!.._--
-- .
/z+lo
(6.16)
plajc de pentru U;. 1 z 10 considernd U o =cot t.,
se plaja R
01
;
11
- Rmax pentru de balast:
R . = _ U i max - U O
mm 1 1
zmax + Omin
(6.17)
R
=-[limin-Uo
max
1: min + 1
(6.18)
Din .Jig. 6.8 6.9 la /=min corespund U;min lama
R., .. , in vers, 1 a 1: corespund U i
111
ax , 10 111 i 11 R"' in .
RnHn < Rmax, se alege R:= R penttu a obtine un So n1are. n caz
mnx'
Rmm > Rmax , trebuie o cu / :min mai tnic sau I=max n1ai tnare.
"
In fig. 6.// este reprezentat un stabilizator parametric format din
etaje n
DZI'\ Do

- --
Fig. 6.11
Stttbilizator CII celule ll
R
1
r It
o
fig. 6. 15
tabili:.nfar cu el e11U'111 dr reglaj derivatie

Fr 1 '(ion 1r
I a terea i de intrare, prin de bnlast R
. . . transmite
1. 1 1t re r d ten 1une. Tens1unea U BF. a tranzistorului d .
1
1 d d . . , eoat ece
te t:ZU con1pararu 1ntre tensiunea e tensiunea de rete " d
l d
. d Z T I d 1 'd ela
e 10 et ner. ranztstoru e esc 11 e n1a1 puternic curent
1
:
. d b 1 . d . d . . 1 u pt ln
r ZI e a a t rea uce tenstunea e J. ' aloarea
. .
Rezi .. R
8
ntre baza emitorul tranzistorului se
astfel n t Sft e asigure un curent tn initn prin dioda Zencr
tunri cnd tranzi '"'torul este blocat:
VI
Re= '
/=min
( 6.21)
unde Y este tensiunea de deschidere.
.
R
.
1 lo
l
+ .

1
lz
Rs
11
fe iB
h:e
rz
Uo
li
l .
lB
R:s
_,.
-

Fig. 6.16
Sche1na de senu:a/ 1nic
. f - ti 1 iza rea schemei
Pentru analiza parametrilor stabilizatorulu1 se pre era u
6
,. care atn
cehi\ alente n regim dinamic la semnal mic n fig.
6

1
'
10
con "derat:
.IJ.U. =ZI
1 1
= uo
!J. / 1 = i;
= io
6.1 !J i (J
(6.22)
.
1
4 1 r 'o
1,
- r . i. + h, . . i u
u
0
- z
. R11 + h;e
i :: I IJ ' R
z u
. d i
. lui u tuncue e u; o
Exprcsta o
(u i - R i o)
11
o == --R(h Je R B !" h;ei
7)
1+ - -) R 1
' z(Rn+hie;. + B ' 1;e ...
(
)
. h R >> h. se obtine o expresie simplificata.
Rshie >> r., RB + hie Jc te,
(6.2
h. h;e
'e 1' --- . zo
Ll
- -t
o -- 1 l
R . h.fe 7 fi:
Parametrii stabi lizatorului sunt:
R hfe. hie
So == , Ro = - - .
h. hfio
re ....
Din (6.29) stabilizatorul este cu att mai bun, cu ct R
este mai mare, hre este mai mare, iar r= a diodei stabilizatoare
h;e sunt mai n1i ci.
Din fig. 6. 15 se
Uo =Uz +U BE
(6.30)
Derivnd (6.30), coeficientul de
S T = S:; + Str .
"
coeficientul de tetnperaturft pentru tranzistor are valori negative,
poate o cotr1pensare cu se diode
Zcner cu <:ocficicnt de pozitiv (Uz > 6 y) .
(
6
B Pe:
1
tru. dct.c:nn i narAI m:i i rezistentei R ne f o Jos i m de re la 1 e ( 6.22)
1
' ),

pentru mannule de curent continuu, n care am considerat
= <<
1
o 1: << 1 c .
\d1 '11 n t pl 'Jl
u t tlt p ntr u 11,, 1
0
1 J ,
b J
n" ti
tfnw Uo
l { nn f 1 O nwt
{ ,/111111 ll o
lcmm t- fon,o
( 6.33)
(6.34)
lr' rclutt ( 6.33) ttnut , ..ont cu 11 un 1 cnnd 1 este rnnxhn, tensiune& U
t "te 11 1
8
e te 1110 un {cPcu ce d tcrn1 in a 1 c u fi nu1 im ), curent:l
te at"lrc 1 este n1inin1 R est" n1inin1J.
Pentru (6.34), in rnod anulog, rczuhu Ct. atunci cn 1 / .. este
1
n
1
n
"' un,
ten 1unen {}, este tnu1in1,. J u n1inin (ceea ce detcrn1inu cu le fie
1n1nim )t curentul de 1
0
es1 c n1uxin1 R este n1axin1fi.
Daci rezultf\ R,mn " Rmax , se o legE in proiectare R - Rrnnx, pentru 0
un co ficient de stabilizare S
0
cat 1nai n1are.
DacA Rmm > R
1113
x, se alegi.! o Zener cu 1 .. nHn tnai mic un
alt pun t tatic de pentru tt anzistor.
de balast R trebuie fie de putel'e, ntruct n regim de
scurtcircuat la tranzistorul regulator este hlocat ntreaga putere de la
intrare se disipa pe
n alegerea tranzistorului trebuie se cont de
U ce. max = U. S: VctM .. in catalog;
(6.35)
J . _ (U, - (/ r )l 0'112' -1 < J . - in catalog; (6.36)
C max (U U ) Omm - (.Al
1 nun :
Pcmu = Uctmax /,.max '5: PcM n catalog.
(6.37)
n montajul din fig. 6.15 se tensiunea la este:
(6.38)
U o = Uz .:t U nE .
se o tensiur1e la mai mare, se poate utiliza schema dsn
Jil. 4.1'1. . R
T
l d" 1 din R,
2
ensaunea a ae,tre va deptnde de alegerea avazoru u1 tt
Mtfcl
Uo
(U llf +_U..J) (RJ + Rv_.
Rl
(6J9)

1
\
u
1 r
fig. 6 20 p

fig. 6.20
Stabilizator tlerhfl(ic cu de
tabilizatoa -..Jc cu tranzistor curcnp ac
ar 1n l muh mai mari dect paranetricc lc.t un coeficient de
tab l " re comparabil cu al acestora. iar in cazul tranzistoarelor compuse, chiar

m&tt r:.
Pentru mai mult este introducerea

nui mplificator de eroare. In fig. 6.21 este un stabilizator cu
tor (7
1
) i amplificator ce eroare (72).
eroa
ttan;
110
'
Fig. 6.21
Sl11biliZJIIOr cu amplificator de t'roure
. DZ semnalul
lJetectorul de eroare este format d1n puntea R1, Rz' R1 "''.K It ,r u
bat.a-cm
cules de pe diagonala A-13 se toneta unu
crulus T
2
amph fi ca tor de eroare.
Functwnare t s.:.nn
.a tensiunii de mtrw-e, in arcma. va 1 n
cules de pe d1agonala rcprcLint!i o dm
tor a tranzt toroiUI fz r t ur tu.
baZA-eJnt
. tenstunea . deschide mal pu emtc
de tet':n,iunea pe R4 'r. curentul pr' n rezt
curentul. prtn 1' e reduce en iunea de
C de tenc;tunc pe R,
. d
Mrtn d' od d
\
1
d 1"\n}arizare a ' el e
mt\'a . curentu e .,.... . ' 1
R
1

1
1
(curentut anab11 c 2 sa
. astfel incat J
7
;,.' (
2

'.siunea de Uz). . ntrU stabilizatonJI din
ten narea parametnlor pc . . . d semnal mtc
()eteflll' . a lente in regtm dJnam,c e
baza scheme ...,....
face pc u, = Rl, + uo
U
- h _J".., + r ....z ..
(t - IC.! "._ ..
u
\
,.". 6.l1
--
Din 11 temul de (...-
< h }1 It
1
1 ee OIIIW!
1 It
1
It
ll
'
1 ..
"
_,.,
lltlllll ecl1h a tabifi:.at Jrult.i 1;r
' an1p '.J 1 nu r d<t en ,,
(6.46)
t bilizatorului cu e\rment. de
bl d prin ipiU a s :a cea a stabilizatorulu cu
. blocuri entul de reg\aj se conectead
iN!! d seb1rca el e em
con,.-deri lic cu eo

t n. 6.2-'l
rtana v . ..
flll1ctionttrf . intr-un anumit sens a tens1unu de
O t ncbn\1 de la blocului detector de
. llll de eroare . t de eroare
aJ1liR unut sen1t 'fi de cltre amphficatoru . ..
liP rnnal ce este in sens a tenSiunu
d term1n m
111
U rev'ne
amrlifi at e . . tfel tensiunea de o
deancntului d reglaJ
tnitiall: ... te reprezentat circuitul de bazA al stabIL.""aiv. .. -
ln fiR 6.41.., e d re
. . flrl amplificalor e eroa .
de reglaJ sen
Pentru coeficientului de utili1 n1 n 1 ti . ul
U o = Un _ + lJ = - ( 6.47)
Deri\ nd in raport cu temperatura. r
1 = tr + S: (6.48)
Ob Coeficientul de al tranzistorului Il ind negnth \
poate realiza o compensare tn cazul uti1i11irii unei di 1dl de ".,fenntfi cu
coeficient de temperatura pozitiv (Uz > b \') .
schcn1e sin1ple, 1 undan1entului . cdlUt. d
utihzare al acestor .. tabihzatoare cu ele n1cnt de reglaj dcr ;, a tic est' lunlt,tt b
puteri relativ mici (30-50 W).
6.4.2 StabUizatoare Cll ele11rent de reglaj
DE l
172
1en aun
diode\ 7..ener dt
n. tr..}6
.._l bt/J;xu' rulul cu
entf: 111 d
1

r 'flJ erit
,,, lf
R 1 ,,..
....
1 1

u J 1 _" 11 l
., ' IJ
(J' tn
tdt t1fi "u r zu tfi p n. n c lru tnhtlilttorutul'
It 1 ,
u,,
(J 1 1 1 Il hu
/li
f J Il
" r t..lu a R
1 1 ) ,. #
,,Il< IIHpJifu .. lt
1
(
1
N,,
h{
} f 1
06 ltJ.; 1 \ i '
,
t ta ntuhu ti
r f*ntru l 1h1
11 lh t
,.
d

re e te ma de c
Rtl sten a e
rucit
l
0
a
1
,.a taj al tab1rr.at n.'m en
ri este '""a permltA! mult maa mar

'1dc f - h *
1' de 1.1 rela1ia 16.49 rescri SU" ftJrma
L =L-
(

oper J d
dt
0
dt ..
..
at
d7
dT dT
Re1ulto ( oc ficientu
de tJ al
S
..
unde ) '1 Str unt ..:ocfil ICTl\l de tcnlperatur:\ l d
r 1 umn1 iu V 1 ( l)coai ecc coefi ientul dt: t nl
ne Jll . c potth: rcalit.a o <'lnpen are term1c
Zcncr cu l ._ 6 V.
Pentru ptou:ctarca 10
r 11 R
Adnt t uHJ plaJe de \ araatae pentrU l
11 , anat 1 'on tant re1ul plaJa de
l
R
1
It
1
1 1 p

t
( (
7U tJb h t
' 1.- l t n 1 u
l:UI ntul d 1)
r tt.. .....
tr n
Ptntru
cu
1 (l {
1
1 1 n tril r stul ili
J.i tron.i t
1
ul
1
arr net 'Il (fig. 6.-
arel Jr '-! ri ")
'Uliit r .., p \ate
uperG 6.
,.
U
F:ig. o .....
tabili;.ator .. ,erie cu tranr.iL\tnarc , .." cnnexiulu' D .rtin rn11
ln fig. 6.2 rezi 1?
1
cre a" fi o eule d in pe:ltru 'urent
rezidua1 al tranzist rului de putere f1 atun 'i cnd CUI ntul prin ..
f arte mic. Aceasta e te ne" cnd se l"l tetnJ ratmi man
tranz stt are cu Ge dornn \ arictn cu -entul in s1rcin,1 p ..tnj lo .

J T1
1

J
fig. 6.28 (
tflbilitator srrlt u llf ('""" /unt '
1 1
asaou,.nd
in fir. 6.28 relistenta R
1
polariLcalll tranl.tstoru ''
de colector minim.
Ohenwfii:
1
te 1
) lntndt curentul de bal al tnt lZl torulua e ht\tt ent
mai mk dcc:6t la stabilizatorul s ra cu un mgur tran:t tor!MI
fi 1 ntu1u de "
terJ&tentet R poate si 1 ducind 1 ..: t re
176
r=
n trUC
r ,- .,.
mult tabili-..-
Pentru a miri i tnat
amph fi lt re de eroa
Ctrcuitul d bal pentru un
t bili
in fW. 6. "
1
tre
fe ..
Rezt .. tenta l urentul de pol a
: '-' nzare al
e d ne u tfel n:t J
3
>> deci
L en iunea de -
diodei de c-:
re,enn
curentul variabil 1
f.2 sa nu
P aa pentru rtzistenta R
3
este:
R., -= (U
0
- (J )/1
.llntn mm z zmin
R3ma = (Uoma:' - U:. )/ 1 zmax.
R a polarizarea colectorului lui r . b . .
2 t a aze1 lu
1
r.
Ob ervatii. Curen:u1 de al tranzistorului re
11
ut t . l
' c-. ... d l . ';) a or trebuJc c;x fi
r ta
1
1\ mtc e curentu de colector a tranzistorului amplifi t d a te
. . tca or c eroJrc
tn caz contrar de tntrare a tranzistorului r. va . .
... 1
R \a o de Se itnJ'une un tran
21
t .
7 ... S OI 1 CU O
amrlfica.rc mare sau un tranzts.or compus.
i) arece R nu este la o tensiune stabj va la
re tensiunii U
1
, ceea C:! duce la coeficientului

Un alt de7vantaj al ace ,tei este nu pcnn ite transmiterea in
total:ute a semnalului eroare arnplificat din colectorul lui 72 in baza lui 71.cc
ce duc-- la bJcJci de la de 1 lir
a ahilizatoru1u1.
Pentru eliminarea acestor dezavantaje, se poute nlocui
cu o de curent (fig. 6.30).
Jlg. 6. lO
1
tt,ulunt tu d' ''
11
''nt '
1
'"'
1011
1
:tJ tente le R
1
i R c ah: 11. '"' t d 1 11{ tt un cllhll
1

1
1
1 u h t1 1 n
tens1unea p l
2
A nu fa\: uf tut a de (.:tu t: ntu c (
u ' n sUl\(
tabthzatorul prez ntat 1n fiR 6.29 pre1111l l te
11
l (
'/ ll )R
1
t R
fOIPCC IV u .... -+ 1 f R .
171
(fi
6 3
1 a) se cu div1zorul Rl
1 R -Rz g. .
dtvtzoru l \ . . e se poate regla n limite largt.
6.11 b ), tensiunea de a
u
u o
o
Rl
Rl
B
B
p
R..,
u
R..,
IJ
(o)
(b)
Fig. 6.31
a) Di,i:.or rezisli,,; b) Divizor
'l t b ., izatorului serie cu ampli fu:ator de
Pentru detenninarel o: s .a ' 6 32 i i scheml echivalentl
eroare se schema snnphficata dm fig. . ac re
este reprezentata in fig. 6.33
u
(6.69)
(6.70)
( 6.7t)
(6.72)
(6.73)
Din sistemul de ((t.69)+(6.73) se scoate u :::: f(u . )
U61iznd
0
"
1
0
R >>hiel' h.fel >> 1, h/1!2 >> 1'
se obti.1e:
'
(
R . J
uo= u-- 'o
1 + ----Rh fe2 1 h f el .
1
(6.74)
hie2 + h Jt! 2
1
z
Prin identificarea parametrilor
Rhfe2
s
0
= 1 + --
h;,:2 + h.fe2
1
'=
(6.75)
hw2 + h fe2rz r
Ro .:.:----.:... - - _w-
hfelhfe2 - h.fel .
(6.76)
!ntruct
U o = U rn: + S z '
rezuJW:
( 6. 77)
Coeficientul de al tranzistontlui liind ncga\iv se poate realiza
o cu temperatura utiliznd diode cu Sz > O.
6.5 Circuite de ale stabilizatoaretor ..
Stabilizat Ctt clement de rcglaj scJc su11l


eleJnentului de rcglaj n cazul unei suprasarcini srtu a unui scuJLcircuit lc1
an timp ce stabilizatoarele cu clement de rcglaj deriva li nu r>ol ii .
111
"'to
d' t .. 1 . ,., . . 1 . , t 'f f1i'JI\t01UI
ts rugent componente or acu ve, mtrucat P'ntr u scw1crrc111t o c
1

regulator se blocheaza.
180
'
se cu circuite speciale de Ctll-111
Stabilizatoarelc scrtle ntului de reglaj att la de depltd'e
d
. trugerea e eme . d d oi _ .. ....;
- 15
111
admisibil, ct la e a Y"'"" .. t
sa . de colector maxl .
curcntulut . d sibile pe elcn1entul de regla].
disipatc a mt
1
regulator serie se n majoritatea cazurilor
.ul .
.., duri difente, anume. . .., . " 1
n doua rno . .
1
d reduce tensiunea pe sarctna curentu
_ ctrcuttu e pro
r c
la valoarea 1m1 a; ... ,. _ .. ,. . .. ,.
. 1 d otectie 1n sensul scadent atat a tenstunu, cat
_ ctrcwtu e Pl
ia curentului sarcinii. . . . .

6
J4 este prezentat un stabilizator cu ctrcUlt de prm
In fig. b'l'
. . tului la atingerea unet valon presta 1 tte.
lnnttarea curcn
T1 Rp
+
U
l

Fif:. 6.34
Stabiliuttor tie ten.fiiune cu la suprasiiTcnti (/)
Limitarea curentului apare atunci cnd diodele D, ... l)n sunt deschise,
ceea ce duce la blocarea tranzistorului corn pus (scade 1 B2 ).
Valoarea RP se n de curentul admis
de diode lor 1 >
1
0
11
astfel
nUy - U llEI- U lll:2
R,, - - ,
1 (llirn
6.78)
unde u, rcprezintft lcnsiunua de des hidcre a unei diode.
lJHcn ,u ...ll snut u "i (U Bll - U IJEZ 0,6 V), numurul Jninim de
dit)dc C5lc 1. 'alorilc uzuak p ntl u R fi: -1 O De regula,
I.!Sll.!' putc1 nlt u t est }lOr urs d curentul de Lu dn
Un alt c cnplu de i1 uit d 1 tot ttc C'>{ pfe'Zentat n fig. 6.35.
V loruea 1 tistcnt i R
1
se dctetmin, punnd ca la atingerea
v \lo1 ia Iim it ,
1
un: ntulw de
1
m infi dcr
0
de tensiune la bornele rezistentei
U
1
; s It( l rl-11 lll t nsiuncn de de hid re a jon unii 81 a tranzistorului de
181
protec ie. Deschiderea tranzistotului
tranzt torului regulator 7i .
de
\"t b "/" Fig. 6.35
L t1 r tzator de tensiune cu protecti 1
detea
blocarea
e il ulpmwr cinii (/IJ
. Jn jig. 6.36 este reprezcn at un st .
mdep< ndcn t (poat c fi ata ultcri or) a lllli zator a 1 ci reu it de pt otccti e c te
/1g. 6. UJ
\tab/It (tfor r 1 c 1" 1111 dt Jl' Jlec (li' uulcp "t/,nt
r 11 l \ 1 1 t .
1, '' in tiUt t\ll ttr c '
ul
d .ch: d 1 rl1 ,d J u 1,
1
] 1 1 1 )"
. torul serie. poate apari de exemplu
unnLJS 1 . Uo 4 o VCE ='- U;.
Il _.O, /o " ohrn' '
Uo
ll!m
Circuitele de arc lucreaza in regim de mto 1 cerc reduc curentul
d o cu rezistentei de
n fig. 6.311 c t un s bih7..ator c cir. ..uit de p n regim d
Fig. 6.37
Coracteri\tica de ie ire
mt a1 cea e.
1 tbtlt ..tlfor cu p1
Curentul de .. curt\. ircuit la se )bt' "
<. ,1ne cand u _
0 o- :
1 O se == U B ETp . R' + R"
RP R"
La tensiuni 1 de . . ,.. ( 6.82)
cu ... d . tn reg d
erea se ude u ., d nn e scuttc .
, o sca e potcnti l 1 b . . trcutt, o d
decat tn ernitorul acelu' . , a u a1.e1 lut r d . . ata
" tt anztstor P' at mat pt
c 1t1n
aractenstJca este reprezot1ta a"' ,.. fi. .
v l<. tn 'C 6.39.
1
osc Iolim I
0
Fig. 6.39
Curacteristica de ," re"illt de .. ,,, .. )
a arcere
Se 1 < 1 . . Osc o Iim, ceea ce detenn m . .. ..
pe tranzistorul regulator n regt' m d . . orat ea puteru dtstpatc
e SCUltCli'Clllt.
de tensiune in comutatie
StabJhzatoarele de tensiune lini . , . . - ' .
d , 1 are se caractenzeaza pnntr-un randament
J '- :oarece e ementvl regulator o putere cu (u.-U )1
ezu ta ca aceste stabil izatod "e - . ,. t o o.
ntre d t ' nu pot tt fclosJtc 1n cazul uno1 diferente mari
- e tn rare cea ne '

Exe,nplu
Presupunem:
tensiunea de intrare Ut = 28 V;
- tensiunea de u,, = 5 y .
,, '
- curentul absorbit 1
0
= r> A.

puterea consumat8 /(: -= 30 w;
nuterea p = 168 'oJ./
A '
- randamentul '11 = 18o/o;
- puterea di sipatn de tranzistorul regulator 138 W .
nconvenient se face prin elementului
. . rea acestul 1 . d . d b'l'
Eltrll ma . de unde a rezultat enum 1rea e sta 1 t7..atoare
"n regtm de comu ,
g
u\ator 1 (S'fC)
re . n com utatte . . " .
de tenslune .
1
t bilizatoarelor de tensiune tn
AvantaJe e s a
_ randament ridicat (> 90o/o ); .
d
., ente de tensiune mari (U, >> Uo);
11et 1
l
. . rea radiatoare
_ e tnuna
_ reducerea gabaritului. . ,.. .
bl
Unu
i stabilizator de tensiune 1n este reprezentat
Schema oc a
n fig. 6.4 O
cn
Fig. 6.40
Schema bloc a unui S. T.C.
Principiul de
Un STC este dintr-un element comutator, un circuit de acumulare
un circuit de control.
fensiunca U, este hnpulsurile sunt
aplicate unui circuit acumulator (filtru) format din L C. Nivelul tensiunii de
se prin circuitul d" control ( R
1
, R
2
, A), cat e fu semnalul
de corcqie circuitului de Ace ta una din
caracteristici le formei de ce con1utatorul (durata, sau
amplitudinea) se astfel ten iunii de
. S este elementul comutator tmnzisto1 sau tiri tor) comandat de

de In converl<>r. Ace l coll1uUitor s nchide periodic perm'tnd
nplu.:arra la inlrar a Cihtului L u unor in1pulsuri de tensiune u amplitudinea
cgnlfi cu tensiunea d inll ar U i durata t timr ul c:it comutat 1 ul a fost
" 1 1 .. on t
lllC liS).
gala cu p rt da dt: timp ct
Pnuza dintr 2 impulsuri t
0
n est
comutut rul n fo l le hi .
185
7
l
7.1
1
(a)
(b)
uMA (t)

u
f-f f L
p m p m f
t
Fig. 7.2
Sen1nalul JltiA: caract .: . el . ')/J a teJnpvralli u (t) / . .
l''{(fll("/ f. ,\1 ,, { (/)'
.... err ICfl \'IJe "/ ,.. , )
., t rnfltl\14\1 (h)
ln fig. 7.3 este r prezentat s .
semnaltnodulator de bal d'"' J' . 2 pectr ti unul sen1nal MA 1 a IIm tata A" - " pclltJ u cazul U1UJ
l'1fm - J J - j
U III max m m "' .
J J J 1
D
BJS
c1

t.
s J in 7 J
.. pectrul ttlllli \l'llllr ti A1 . pentru tlll \eJIIJta111uululator d, lutJult /uuifo/11
Se oh ... va Cd ttn 'JiJ
cnm
1
.
0
ncnt pto \'
1
t 11nululu' A
J o J ' o n t c u fJ 1 1 t ul l 111 It t u
li
,, d1 tr l 11 1
(mi 1
tnl
1
J
f

) t a '' .t, t 1 ti
cor r n:t toarc ptnl ' () li 1 1 1 u
l) Jnfonnu\1 n1udull\O \
apar
. ,. d t de observatiile de mai sus, pentru
"f nao con .
1
. caz n care semnalul se cu
t
elnntna pu ' d .., b 1 \ 1 1
poa MA-PS) sau una dtn cele oua enzt atcra e, semnau nt111d
( u latet (MA-BLU .
"n acest caz c .
J Seronalul MA-PS are cxpresta:
,nU P ( ) mU P { )
(7.
11
) . (t) :::: -- s 1 n \ Ol P - ro
111
t + s 1 n \ro P + (1) m t .
HA - 1 S 2 2
semnalul cu
banda are expresia:
de exemplu
111 u p . ( )
(7.9)
u M4-JlLl/(t) == -.J-SI0\0> p -1 0>
111
t.
-
Trebuie spus n procesul de demodularc pentru extragerea semnalului
modulator .,ste prezenta emnalului Pentru demodu\...rea
scmnaiLdlli MA-PS, se circuite de dem dulare m i complexe nml'ite
dcmodulatoare sincrone.
in unele stmnalul nu e t uprimat c n plet. ci numat
atenuat, semnalul modulat numindu-se cu purtdtoar P au cu
rest de
OIJH!tl'lltii:

1), rand n1entului pnn
conlplc dctc torului.
2 Scn1n,1lul A-PI l t ar 'ant iul unui
un dc\c tor sinl:ron i n hltnl p
modul..11 ca) c ,u c e tt, ',s nun1a1 o t n
nln,,lului n1odulnt in an 1 htudtnc n 1
.
puttato r 1
dct rn n .. t
111
niL.t tn
p
DN'
li . .;- Il r-:-=-1 11 -
"
Fig. 7.4
Sclte111a bloc a Ullui nutltinf" . 1
r l t a or analogic
Tensiunea deJa
115
:
us = 'J -u
4
= kf(u
1
+ u )2 _ t )2j ,
. . li ' 2 \ u 1 - ll2 = 4 k u l h
Multtphcatorul analooic de mai sns . . 1 k . (7. lJ )
deorucce n - '" - preztnta mat JTIL' lt J
. practica u t spunem n Hn ai dE' d. . . . o va oare
transfer sem iparabo J i ts po Zl t t ve cu o caractert st .. , tca de
uo == {kut ui >o
.. O ui < o.
(7 .12)
In se impun conditiil e:
'
(7 .13)
C11d
Zl j = U ( 1 + m (J) t)
' nt
(7 .14)
112 = l} cor; (J) 1
/ ) .. fJ
(7.15)
semnalll] la este:
Us= 4k (fU
1
J(l -1- 1nsill l l) 1 (7. 16)
111 " ,
un semnaltnodul t ,. t .
1
. a 111 amp ttuthne norrnul. P11nru1d vmdi)iik (7.13), pcntlll
sen!na e1e descnse de r l t"l .. (7 14) . .
(
. e a.
11
r.: (7.b ), n situatia cea nwi ndnvotabt1fi
Utru.r. u2 max) .
U(1 - o1) - LIP > 0
(7.17)
.a 1e va 1 11111tal a val oan! ..J 1110X1n1a: (Jradul de modu
1
1 1- 1 1 .
{j {J
? 111.
(7.1 8)
u
...
1
nnalul u, este unei modula1ii Mlllll
vaca se
al
ul
1
nodulat va fi:
sernn
u, == Um sin ro mt ,
u
5
= 4/cUmsinu)mt cos ro rt .
punnd (7 .13) pentru semnalele de la intrare, avem:
Un1 sinro
11
,t - U r cosffi Pt > O
sau la extreme (pentru sin <J)
1
,/ = + 1 cos ro mt = + 1 ):
Um- U" .--" O
U1n + UP > O.
(7.11)
(7.22)
(7.23)
Se (7 .22) (7 .23) nu pot fi pentru
valoare a lui rn.
Modularea este prin acest
procedeu.
n fig. 7.5 este reprezentat un multiplicator analogic cu TEC-J.
R2 u
0
(t)
u?tt)
u
1
(t)
..
I UGG
Fig. .5
cu TEC'-J
1ultiplicator analaRi
Tranzist rul lucr a rezi t ontr 1l.tta n tensiune pentrU t n n.Jni
dr na ( U os) 111 i i. on u t nnt de dt e .. te:
Q 1 g lo (
1
( ':s 1}
1 un 'd l.t i si 1 l s t '
l Uh lll 1 nt t
( 1 ' 1 t\i ,nal t 11 1
u
0
(t R
2
g u
2
(t)
ns1u1 a antrc bom le de
'" bil , e po te n
u .,,(t)
Alegand U(;<J =-f...lr!t ten iunea la este:
u (r)=-R , ui(t}u2(t)
o g,, o IUTI .
(7.27)
un etnnal produsul celor setnnale aplicat
1

D
1 . . .. .. ... , < e a Intrare.
ezavantaJU tnaJOl al ...hen1e1 este ca 1 EC-J se 1 . .
. . . . ( tntar nu111a
1
pentru tcn .. Junt UD, BliCI < 0,1 \
1
), ceea ce duce la o li1nitare a ::\
1
.
( )
se1nna ulut
u" t .
-
i.1 Modulatoarc cu ..
Rl
.
1
S(t)
Fig. 7.6
FTB
Sche111a bloc a unui nlodulator cu cltopper sirnplu
,..
ln fig. i.6 este reprezentat un tnodulator cu choppet. Choppcrul este un
comutator comandat cu functie:
'
(7.28)
{
l pentru ,/>O
S(t)=
O pentru cos w l't <O
de comutare corespunde unui semnal dreptunghiular de
atnplitudine unitate, factor de umplere 1/2 cu
sen1naluJui Dcscorn punerea n "'erie a acestui sctnnul este:
1 2 2
S(t) - + cos u> pl -- cos 3cn ,/ + ...
2 n 3n
(7.29)
Semnalul la intrarea FTB este:
u
1
(t)= S(t)u'(t)=
1
+
2
cosr,)/1/ -
2
c s3ol
1
/ 1 ... ]. (? .. J J)
'L 2 1r 3rc
. .
D
... filt l t l d d 1 L t c'',, 4,;, ,arc o I,Hf'llll<:
aca 1 ru rece oan a e a 1C"1re este cen ra pc , (
rnaxima de 2wnl' se un c.,crnna! MA.
Pentru ca sernnalul tnodulal r s.1 nu inlrc n banda filtnllui s' itnpun.
conditia:
(') < w (> adt'ca cl
fJ III , III
(7 .31 )
Fig. 7. 7
Forn1e tie
Pentru amplitudinii MA se
Jnodulatorul cu chopper c::hilibrat. de con1utare este .
S(z) ==
i
l cos ro Pt >O
- 1 cos ro Pt <O
'
FrB
1
S(t)
Fig. 7.8 ..
1
hon,1er eclullbrat
S /tl'lllfl h/OC a IIIOfllllflfOrtl III CU C t'l"
czvoltm n in
.
11111
de
on1utar
Ct 1 n .
4
(t
( (1) pt
31t
3mpt + ..
7t
, (1 1 n s 111 < >
t '
p
trul
n1nalului la intr
itn h \Cil\ 1 <
1
,
(1) n'
(t)p w",' Jo>
l'(\ll 1 ll
1 n tune ' l1 u tt
,

t
4u'(t) c
JID,I
u, 1) 11 1 JK
1t
de
(7.32)
(7
)
1 trebute si elect z pnmul
li t)
t
m
,
J
1
R,
11
l
' l l
1
lHttk
o" 1 1 1 , , l t
fU J(a f11
t an
1
u'(t)
11 ~
R
kT 2R
( l 2J
1
O OI
1
1
'
( 7. 5J
(7. 7)
(7.
(7. 9
1 1 1
1
7. {J
pc trul ce tui
( +Ciln 2(!> 2 r
1
Fahrul
le
l 1
fi ( -J
mnal C01J11De
DNl
ftg .. 11
lllf III "' dtdllltw lld ... _.
(7.59)
1
n relatiile (7.57) (7.5Q) explieitate I valoarea indict:lui de
odulatie
u" r1p
/171lHl'\ = 1 - -- = 1 - .
u U-( 12
(7.60)
7.1.1.4 l\1 odulatoare directe (linia re)
Tennenul de liniar "'e la faptul anvelopa setnnalului MA de Jn
depinde liniar de mnplitudinea se1nnalului n1odulator. Bineinteles
functi narea etajului rnodulator este profund '
Principiul de fi1nctionare al unui astfel de tnodulator poate Ii explicat cu
ajutorul fig. 7.13.
i p(t)
Fig. 7.13
A-lodelttl teoretic a/unui lttodulator liniar
este de generatorul de curent ip(t) . La bornele
circuitului RLC. acordat pe frecventa ro , se obtine o tensiune
, . / ) '
cu:
u R -:: R 1 fJJ )
unde 1 Pl este componenta a cu!entului iP. Atunci cnd
val __ oarea tensiunii u'(t) de gencratorul de
dtoda D se deschide. In felul acesta are loc o lirnitarc a anlp1itudinii
CJ)" ntruct u'(t) n ritmul setr1nalului modulator, anvelopa semnal ului
la este c:h1ar '/(t). . .
ln fig. 7.14 este reprezentat. un as1 fel de tnodulator real izal cu
bipL1ar.
T
1
F'ig. 7.14
Motlul11tor liniar cu bipnlar
,
Deoarece semnalul se aplicl pe
. tarc acest tip de se ...... _III ..
de alunen . ...
1
. . .
Rolul diodei de litnlta.re 1 va JUCa blll\.
. se deschide pe sem a purtltoaret
Joncttune "' 1
satut:nd tranzistorul. ceomp8o0rtare a l U1 l
... rii n C. lntrucat < 1 , semna u tn co ectoru
. l . . 1 . d
d
c. r'tt de
0
Cu aJutoru circuttu ut acor at se e>c:"'b .. lll'
11e _
e
nta cu fundatnentala ro n.
cotnpon . 1
Observatie. Cu acest t1p de modulator nu se poate semnalul-... -
PS, ntruct de colector nu poate deveni
7.1.2 Modulatot1re de
Setnnalul MF este semnalul a instantanee nu mai este
ci cu semnalul modulator:
ro(t)= ro + ku
111
(t). (7.61)
. p
Bineinteles f:
1
za instantanee se va modifica n ritmul semnalului
tnodulator. semnalul modul?tor de forma
U
( t
+ ) (7.62)
Il 111 = /11 cos (!) /11 <r m
=O) Pt + k fu111 (t )d r +$o
Expresia setnnalului tvtF este deci:
u M
1
(t) == U fJ cos[OJ P 1 + k fum (t) d t + =
k u 111 ( f + 1 n ) + :
- U COSl<u 1 + S
1
n (1) 117 't' m
- [J .._ p
<Om
_ u coiro t + P in(ron,t HPm)+
- !' p
(7.63)
(7.64)
. F'ig. 7.15
Forme de se11utal11zodu/ator (a).: sentnal purtiitor (h);
senrnaf nzodulat ll (c)
De asemenea, n tin1pul poziti ve MF sunt n
avans de de semnalul Concluzia este c e.fectund o n1odu/a1ie
de se faza semnalului. de
cancom i 1 en 1 o modul a{ i e de j az.
Pentru detenninarea speetrului sernnalul ui MF se face descornpunerca n
serie Fourier a setnnalului descri s de (7.64):
u Mf (t) = u PJ o (13)ccs (J) "/ + u ,,.J 1 )cos(m p + {J) III) t + ... ==
(fj
== U "J
0
)cos ro,/+ ): U PJ
11
(13)cos((JJ P + nm 111 ) t +
,, 1
(IJ
+ (- 1 )" L U "J
11
U3 )cos((J) fJ - nu)
111
) t ,
11 l
unde 1 n(r>) sunt functii Besscl.
,.
Jnjig. 7.16 este r(prezcntat spectJuJ setnnalului MI .
8
MF(( J
fig. 7 16
Spet:lrul t.11
(7 .65)
Se spectrul semnalului
modulator are o
indicele de = Aro
rom
subunitare.
n fig. 7. 1 7 sunt reprezentate Bessel in Mdlr.


-
1 \
o:n9 \
JO(x:) o - 39 \ . .....
'_., 1 '\'
.. - J 1 (X) 1 ) \ . \. ,..
,. r
1
1 X ....""
,., ,. 1 \ .. [\ ' y '
'l; u .15: 1 ,, \ (' '\...,/ \ 1 1 \ . \
J .JI):) \ \ \ ., ' '\ (' ,_, ,, :'\
. - .. ' / 1 \ 1 \ J ' \v " J '
-t1 .n2 '/ "' "' ..J . ,
.. .
1, ' \1' ' 1\_)' ./ '\.J'
\/J'!l.._
-o _____ 1_2_____ 18----,.------..
Fig. 7.17
P'u11c(ii Be \ti
< 1 , componentele h (p .1
3
(p) .. unt neglijabile rlmln
. ... . d onlponente laterale co cu.
spcc:trul semnalului MI doar pu1atoatca :;;1 u. P
Pentru nnumitc val ri ale lui P r 1d..1 inilc " un! iei .lo(P)
dispare, se ob\inc s< .. n1nalul
1 1 MI
c hn11teaz la valoarea
l)e bnnda ocup,ttft d s 1nnu u
(
8
nlluct cncJ giu
utah/ t t
u
un condensator apoi pe o n cir .
. . . . . .. d , . CUJl
iau oscJlatn antlOnice mnol1tzate, a van de forntula lui
Thompson:
f == 1 .
2nJ LC
(7.67)
A1nortizarea t'ste de pit!rderilor din acest .
.... .
1
.
1

1
c 1 reu 1 t.
Pentru a 1nu aceste osct

Clrculttt osc1 ant LC este introdus n c'


1
d' f

J 'l lfCUttu
unul 1spoz1tlv c ectrontc acuv. n cazu osct atoarelor LC n trei puncte
1
'} - d' ClfCUltU
osct ant va tt i --pus ca o pentru un circuit de atn l'fi
c 1 d' r.
718
P 1 tcare
C011I0l'Jl1 SC11etne1 111 Jlg. .
______ ,
1
-- - ---...J
r- ----- -- -.
1

Fig. 7.18
Sclretna simplijicat(i a osci/atorului n 3 puncte
se nlocu
1
esc dt'spoz't'v 1 .... t l
. ' t 1 u a .. tv ctrcuttu de reactie cu schen1cle
echivalente cvadnpolare n h g, se scheJna din fig. 7.19:.
}:'ig. 7.19
Sci1ema ecllivlllelllli
(7.68)
..
{
- i2 = -g,2il + g,,u2
g: .
u, == -g22
1
1 + g21U2
parametrii g n de elementele circuitului de
z
1
z ..
g
- .)
( 22 - 7 -+- z
L} ' 3
Aplicnd T2 Kirchha_ff n bucla de intrare,
(h
1
+ g
22
) i
1
+ (h
12
- g
21
) u2 =O.
Aplicnd Ti Kirchhoff n modulul de
(7.71)
(7.72)
(7.73)
(7.74)
(h2t-gt2)il +(g,t +h22)u2 =0.
de se prin egalarea cu zero a detenninanldlai
sistcn1ului dat de (7.73) (7.74):
(hll + g22 )(gll + h22) + (h21 - gl2)(hl2- g21 )=o. <
1

1
pentru calculelor h12 =O =O
h
11
(Z
1
+Z
2
+Z
3
)+h
2
1Z1Z2 +Z1(Z2 +Z3)=0.
z
1
z., !'i z
3
sunt pure:
' ....
,, +V +X =o
,/1( .1\2 3
h21 = xd
x;-1(1) wosc
I in ultima ro.:la\ic se pot determina frecventa de
111 \ni u lui h
21
pentru an1orsarea
c a tipuri principale de
oscilatoare llm11ey: <O; xl,x2 >o:
os i latonrc Colpitts:
1
>O; X, 2 <
in cazul osc i latoarelor Hartley avem:
(7. 79)
(7.80)
Se reglajul poate face prin n1odi ficarea
c a modifica amplitudinea (h21 = = ct.).
n cazul oscilatoarelor Colpitts avem:
X
1
= - -
1
-, X., = - l , X
3
== Ct) L
roC
1
- wC
(7.81)
(7 .. 82)
C
=
(7.83)
Pentru a modi fie a de este necesar se n1odi fi ce
simultan ambele C
1
C
2
, astfel nct
constant arnplitudinea de osci latie n ..1 se tnodi fi ce.
.. .
In fig. 7.20 este schema de principiu a unui 1nodulator MF cu
oscilator Hartley diode varicap.
T
.
----+---' 1 E
u
0
(t)
Fig. 7.20
Motlulator M o\ci/atnr 11 arllt'y
de a acestui oscilator se dct rn inl scriind ' u tlio
tensiunilor circuitului osl:ilant
7 .H )
206
.,
tul n circuitul oscilant;
(t) _ cu ren
unde t ' l t + = L.
. cuitulut osct an .
ctr .
R
Din cxpresta
u (t) = J;(t)dt
o < c
V
se
d u
0
(t)
i(t) = -C\ d t '
" " . . t 1 n montaj ce, coeficientul de este:
1 ntrucat tt anzts oru
f3 _ U L1 ""il_ = V nE = 1. (7.81)
- U Ll - U L2
, 1 l ,., lege la bornele A-8., tensiunea de este
Deoarece semnau .,e cu (7.88)
uo = u, + V L.., = 2U nE.
..... ) ""*
Curentul de etnitor este:
U nE - h2l uo_ =
- (h -- l) = (h + 1)--- = - g m 2
1 E - 2 1 l B 21 hl 1 hl l 2
, d u
0
(t) L , uo (t) =o
d ... uo(t) (t)- R + 4 gm dt
- LC,,- 2 --- uo l d t
dt
1
unde O)=
1
vLC
...,
. -
ti"" u
0
(t) R _ L g m w
-- -- +
d 1
. duo (t) ro. 2uo(t) O'
dt
a a cin::uitului oscilant.
este.; de rezonant '
1\ vf,nd 1 n vedt:t
c u,tia

iuo(t)

O
d
,u ca snlu\ic o ls ikl\IC lt1111' nic.t d tipul
u {t) u o u>l
c 1 d ' \ 1" i ( ti '\ 1 ' '"n f
1 11
'
R
L
o
(7.89)
(7.90)
(7.91)

o
prepu1
1ll
UJJ
u
(
[ r CV Il\ t lOph t sJ, J
( (t)
'1 (
l) 1
( '
(t)
(
(
t
l IJI
(
d
1
'o 1 t
1 (
1
!
(
(
(l.9
( 7. \J
In fii 1.11 este dati schema de
(IICtlator C olpirts cu TB dtode vancap. \Aielll
etnplulut de ma su
7.2 oemodulatoare
. 2.1 Detectorul de amplitudine
1 ' d
dtl '
elementului nclini3f a"Vem
c(t) = u(t )S(t ).
DacA se descon1pune n serie Fourit:r setnnalul S(t) , avern:
( 1 2 2
S \t) = 2 + 1t cos w 1/ - 3n cos ](l) Pt +
ScntnaJuJ c(!) 'a a' ea expresia:
( )
- z/(t) " 2u'(t) 2 ?z/()
' - Pt + cos (0 r-- t -cos 10J t , 3
- 7t p 3 - 1' <.:OS (l) f + - 1t f1 ... -
- u'(t) u '(!) u'(t)
- --+--coswpt+- -cos2(!) t+
1t ? f J'
- 1t
Jin5nd cont de expres in (7.1 03). sen1nalul e(t) \a fi:
(7.104)
(7.105)
(7.106)
)
U mU [ '
('(/ - p p mu
, --+ COSW
111
t + _ _!!_..._
05
(O t ..s... p
, -:r re p
2
cosco
1
,t cos(1) t+ (
7107 - III . .. )
Intruct privind atn Htudi .
m al_ 2-len tennen, celelalte com nea m?dulator o
cu aJutorul filtrului trece jos. p date de tet mem supenori vor fi atenuate
e
FfJ

, E -------
1 ----- ---
. -
mE 2 E
nErJ!'c .D.
1T 1 2 2

E a
!11Eo n mE
0
2 n T 2 n
T - I

f
Fig. 7.24
Detector de - tnodel tearetic
oacll dioda este atunci curentul prin diodl
u(t)
- pentru u(t) >O
to== Rt
O pentru u(t) <O
Semnalul la bornele de va fi
u
0
(t) = aR u(t).
rtR
1
dioda este prin caracteristica:
ljp. U
i LJ == 1
0
e h - l = 1
0
e h ,
atunci circuitului de intrare este
krrr .
u ( t) == i D R
1
+ -
1
- 1 n !R.. _
e !
0
(7.110)
(7.111)
este nu pennite demodularea
distorsiuni a unui semnal .\1A cu 1n = 1 00/o.
Deoarece caracteristica diodei are un prag (v
1
) amplitudinea semnalului
modulat supus trebuie
U p(l + m cos<o
11
,t) > Vy- (7.112)
V
uP > Y
1-m
111 = 0,5, U
17
:.:;:: 1,1 V.
Din de liniaritate a detectorului se
4Vy
llp >
l-n1
cazul pnrt icubr n1 - 0,5, U 1' 4,4 V
EX('Ittplc de tie/ee/oare MA cu diode
chl:n1a l;\1 pJral nu este recomandatA, deoarece pe
sursa de sen1nal, ceea ce impune utalizare& ._ .
nHu i. A c l lucru duc lct sem11alului de i iro
(7.113)
(7. 1 )
Fig. 7.25
Dete'-tor 1lfA cu paralel
Fig. 7.26
Detector MA cu diodii serie
Exentplu de detector MA cu tranzistor
Fig. 7.27
Detector MA cu tranzistor
u
0
(t)
c
. n acest circuit rolul d d: . . ,. .
tranzJstonllui. Dioda /) are cJcJ" ! d a
cond e Jnc te ere a ct'r ' t 1 d
ensatoruiUJ c
1
. cu1 u u1 c a
Pentru semnale - . . 1 .
unei d' d ) miCI ce Intrare (ntai mici J . . :- ... , .
JO CI , se recomand5 utT ccat lcnslunca de dcsci11Ckrc .,
Detectorul pronriu-zis rcdresor de precizie, ca Jn fi" 7.28. <
corn ,, c rea 1zat 1 f" ""
. ponentelc aferente iar lilt.
1
cu :lnlp
1
lcatorul operational AO 1 si
grupul RC ' ' Il! este lcalizat cu amplilicatorul
p 1
e perioada ct /J .
este n h' .;- 1 cofldtlce calea de ..1 , " . -..
c lsa amplifica
1
ca n,, ,. c le a '
1
mpldlct1torului opcln\ion:d
unc
(7 .liS
o,
Fig. 7.28
Redresor de precizie
c
21t d' l l .
Grupul RC se alege astfel nct ())1 "" RC > romax m spectru ut
tensiunea la este:
RR
u
0
(t) ==
2 4
u(t) .
u'(t). n
(7.116)
R1R3
Schemele prezentate acum la un semnal
cu valoarea medie a semnalului modulator.
se valorii de vrf a anvelopei, este
reducerea constantei de a lui C (din fig. 7.26), ceea ce
reducerea lui R
1
la valori neglijabile constantei de
(deci, a R).
D
Fig. 7.29
Detector de vrf
P ntru o bun5 tiltr r n )arei, este ne esar ca:
( p
RC >> 1.
(7.111)
27t
Obsen11(ie. 1 t ct arclc de nu pot detecta semnale M -
MA-1\I \J P ntru car c:,te specific faptul anvelopa poate lua atit
po7itivc, ct n gativ
Detectoare sincrone
Pentru semnalelor MA-PS sau MA-BLtJ se d .:a t
7. O . . f: d 1 e ectoare
crone v"K . ), ctrcute care ac pro usu semnalului necesar a fi el t ...
L
. . 1 . 1' 1 . 1 JC cctat cu
a n1u t1p rcatoru u1 care ace'"' t"' f' .
. . . . (. a tmcttc
se ma1 multe produse de Jntennodulatie. Fi Jtru 1 trece 1 , os extr1gc
componenta cu semnalului modulator. '
Multiplicator ._1_....,
l
kcosropr
Sm(t)
.,
FTJ
_______ _j
F'ig. 7.30
Sc!tenu1 biiH {1 dtJfcf'I
1
Jru/ui sincron
a1.alogic
lnfig. 7.31 :...,te r JXC7.JCntat un circuit care face j)rodusttl .... J :-
ul u
2
" o semnale
o--=-
2J J
III(. 7. 1
MMitipllcfllur Uliul 1 , 1
0 COr( l
a&ll.,.., de
1
P ur un 1 t r n'"
1
o tor de oan
1
l
( /'\ kl
ut 1 1 nu
7.11
Se va presupune, de asemenea, tensiunile
ndeplinesc
kT
ul <-,
e
kT
u2 <-.
e
n aceste de colector ai tranzistoarelor r3 T
4
de
U
. k le
'c3 =lse '
l)in se
l+c
.
!-jl
{/ IJL4 - [] IJI:'t.
kT le
,
L t.
(7.
7.ll )
(7.1
(7.1
ac5 se dcscon1 pun n seri
cLrenil r de rnlector,

H
t t
. '
T \ t( ' ul
' m
{ \ 1
1 l 1 1
'l' 1
(7.12'))
(7.1-'1)
t l t'" \ ,
u ' n\' '"' J. l t t "\''-'Ptk. ''
''"'' '' r"'t 1 t \ 1 , t \ '" t :s,\\, t \
" t --unpi rt \\U in ,l tll
. ' .. a
.,.., ... , ... NI
iltrul de bandA ngua.tl este acordat pe dublul l'f'K1., ...
ce ta a ace tuia e!lt dispus un dlvtzor de cu
ac un s ntnal c t mai curat, se face o noul filtrare cu
:c rdut chit\r p frecventa purtAtoarei. Prin aeeut1 meaMI
purtl\tonrei se pierde. t n CalUl semnalelor audio acellt
intru At urechea nu elllt s nsibilila faza semnalelor. Metoda
in c:lll:UI s mnalelor vid dect daci se adaup circuite care
7. 2.1 DetecttJIIrt M F
p ntru tr 8 r a modulator dintr-un semn
multe ttpuri d circuit care pot fi implrtite in 3 mari cateaoril:
d t cto r Ml'-MA - circuite care transfbrml
mn l M care va fi detectat cu metode mai 1111111
d t 'ctoare fre
d t t are cu
P (!Intru d 't toareJ din prima catepie
\ cnln lulua Mf:
uw (r) = U" cos{CD,t + l jv.(r:Jat)
t m nal, da deri at. obti


(r)-t,. +r+k Jw.(t ,J(.,
"' , t.. (t
o
",. 1.J4
c.ura Jlfar ....,"miii
'
' \
\
1
'
' \
'
'
__ __.____ _.
1 p CIO2 f.o
Fig. 1.35
de trnnJfer lin itlrizatl
La JIJ" 1.34 are reprezentati caracteristica de transfer a unui circuit
Wcar,. pe ite poate (fig. 7.J5).
..... urHilaiZI doul circujte oscilante dezacordatc simetric in
....... fii. 1.J7.
lm. = 1" -1!1
Iim ...........
d t ,. .... ._"._,.. ,_..
()riel circUit telectiv ...... .
de fad......
in limitele benZii de tlfiCtiW .--]
...........
el
B
R
1
u
o
Rb
R') c .....
' G
Fig. i. 40
Scllen1a de pri11cipi11 a detectorului t.1 F cu circuite cuplate
Cele circuite oscilante sunt acordate pe frecventa putt';"t ,
D 1 1 D .... .... h'd , a Odre.
rose u r asigura tnc 1 erea componente de curent contt'nuu ,. d 1 . . t tn ep
X Lv, >> J''( r
1
(pentru a nu o
Condensatoarele C
1
C
2
sunt scurtcircuit pentru
punctul B este la pentru tensiunea }1C
drosel este ch1ar U *
1

Pe cele diode se vor aplica te-nsiunile:
V
U U
-k2
D = k +--
- 1 -J 2
u
U = L' + -k2
-D2 --kt 2 .
Tensiunea de U o este:
Uo = UOl- Uo2 = kJ\U od- k21U D2\,
unde k
1
k co f .. d
(7.145)
(7 .146)
(7.147)
F' 2 e e transfer ai celor detectoare MA
se poate p. 1' . .
fig. 1.41 a,b,c. tca cu aJutorul diagramclor vectoriale din
Tensiunea U s r ....
kl e ap lea 1n la atnbele diode va ti ca
Sub tensiunii U n L a . ,
de k1 1 pate un curent 1 k n cu 90
Uit . Curentul 1 ind 1 ,
t, uce In L2 o tensiune 1 e cctroJnotoare Ek, n unna
vectorului flt cu 90o. E d
._. J"2 etenn un curent 1
........ k
2
a de Ek2
ud2
11
dt ud2
uk2
2
-+
1 k l
lJk2
-
2
1
Fig. 7.41
Diagratne vectorillle pentru detectorul MF cu circuite cuplate
Cazu 1 1: = O
n ambele circuite oscilante sunt la Ele se
ca o Ek
2
un curent 1 kz n cu Ek
2

Tensiunea U k
2
, de 1 kz, este cu 90.
Punctul median A tensiunea V k
2
n 2 componente n antifazi
care se cu U pentru a rezulta de tensiune pe diode:
k, '
Uk,
Uo = Uk + ___::..
1 1 2
(7.148)
(7.149)
ukz
uD2 =vkl +z--
" w 1 t .
1
unea la U0 este nuli.
lntruct cele doua tenstunt sunt ega cns
Cazul 2: 4f <O
. f:
1
E" si fie deuu.--
Dezacordul circ,uitului osctlant ace ca 2
. . d w d rdul este negativ ( 41 <
0
)
Circuitul se c'apacttiV. aca ezaco
inductiv, dezacordul este pozitiv ( 41 >
0
). . "d .1 de tenaiutll
, ...
1
r. 7 41 b c) ca en e
Din cotnpuncrea '-'ectona1a vtg. . . feri
0
del1tM
diode nu vor mai fi egale. Aceste tensiUni vor su
tcnsi unea la rezultnd:
U
0
==k"(jvo.l- Uozl)
ntruct deviatia de detertninl

cirluit se mai detector fazlftec'l
.._...., de r port
J.Jer:toarele MF prezentate anteril)f i itnitarea de an1plitudine "
ntrar e modulatia de amplitudine. n fig. 7.42
prezentati schema unui detector de raport care de
amplitudine.
Fig. 7.42
l>etectoruf de raport
. MF u MA se face cu 2 circuite cuplate. Tensiunea de pe
prunlll CirCUit OSCJJant uk, se la cele diode prin bobina L-- CU])lCit;"'
I..U l "
1
' tl
' ornponerJta de cu;ent contjnuc. prin diode , "'
D R R R parcurge urmatorul traseu:
1 ' , s
1
, ,c..
2
R,.. , D-. 1 -
1 ' k 1.' ....,.2
In para] el cu R R
s,' s2 ..., un condensator de n1are, astfel
c(Rs, + Rs, )...-> T modulator .
Tensiunea la b
ornele L1Ct!Stui condcnsatot .
se aproxitnntiv
u .-u u
- D, ., f> .. = C1. (7 151
('' ' . ' - )
A 1rculte1e celor douG diode fl ind
acesw,avorfiega1e. idt!ntict.:, teli sillrllt:. t 1 1
c ( e po anzare a
u.
u /) = (} ) (
1 1 2 2 ( 7. 152 )
Componenta d .
C L-.3, L; pentn d' d'" . sa frecventa se idc p1 it
"' JO 41 1>1 pnn /) .
enswnea de f 2 2 Ro, '-l /.1 p nt1u dioda f),.
clic do recv<!n\1'1 se cult:g,c la b 1 - ,
o filtrare suplilflentar" . . ' ornc 01 ucnsat , ului C f,
a pcntt u ft purlatoar \.!.
setnnalului este egali
tensiuni le V
3
U *
2
sun(: defazate ta 90. In
tensiuni egale U Dt U care dau
condensatorul C
0
n contrasens astfel clt11111M
este
_Ltl UDl
2 2

(b)/c; < fo (c)/, >/o
Fig. 7. 43 Diagranzele vectoriale ale tensiu11ilor
< j(), ntre U
3
U
2
un defazaj cu
instantanee. 'Tensiunile lJ
01
nu vor mai fi egale va rezulta
1 n
2
> 1
01
. Condensatorul C
0
se va la o tensiune pozitivi fatl
(fig. 7.43 b ).
fs > fo, va rezulta U
01
> U
01
102 > IDJ , deci corldll
se va la tensiune de (jig. 7.43 c).
._, '
7.2.2.4 Dcntodulatorul cu
Schema demodulatorului cu este de fapt o celull
u u > V functioneazA
7.44) care, este cu tenstunt 1, 2 T' . iJCUitu1
de n plus, se o de defazare
C. !., R care arc de cu fr;cv nta pu purtiiGII'o
frc venja semnalului e te cu recventa
(}, este u 90 de u,. n .......
. - . de antre
tnstant anct n apare o dcvant
de 00,.(nlrl; 1 5 45): ... . . . i U
In fuu ti d p 1 an Jlc tensiUnilOr U,
sau' blo at . n tabelul din fig.
7

45
amU
1 t siunalor U1 f
1
Cl ..n lu '\ i flln \ ic d 1 e en
1 orn1 le ur nti lor tensiunilor una
.., stc sinus idal.1 obtine t t dm Ut
-
o------------n

Io
____ ___. __ __.
0---------------
u,
1
'
Fig. 7.44
Detectorul M F cu
u2 >
T!
u, >0
TJ
T6
--+'------- -------
--
71
r4

_____ ___.5_ -----
lu2 <O,__
T2 T,.,
....
r.1
T6
T4
75 __ _.... ______ ...__
7.45
Tranc.istourele aflate;" de tensiunilor lJ, li 2
defazaiul ntre U1 si U') este 90, irnpu1surile de curent 1 H:.
'J 1 .. "')
au amplitudine durat!\, adidt val Jdi'C m cJi e cu fu 1
defazajul este mai mic d: 90, i111pu!surilor de cun.:: ut / 1(
1
li '
IE
2
scade, iar de este mai mare de 90, impulsurik /1i
1
suut
mai scurte, iar 1 E2 mai lungi. Valorile medii 1 M, 1 M
2

flzl a celor doul tensiuni. Aceste valori medii se obpn cu ajutorul circuite\
1
d
iMearue R
1
c
1
.
1
)
D
1
1
1 1 IB3
Ml o IBs
It.tz 1 I !4
o 1!6
Fig. 7.46
Diagrllme tie semnal ( <p(u,, 112) < 90 )
.... eptoare radio datoritl
, . , detector i\1F este larg folostt. rec ..
Acest tlp .de . . d , rzare n tehnologia mtegrata.
e rea t
7 .2.2.5 DetcctoruU de realizat n tehnologia integrati
Un alt tip de detector MF foart.e. schema bloc din .fig. 7.47.
(nu circuite oscilantc) este replezenta
u
-
Fonnator
Circuit u2
Lin1itator ut
:..:
de lvLF
.....
de
jmpulswi
--+ de
difercnti
tensiune
-
l'ig. 7.47
e baz az-a pe
Functionarea sa idal de la
. .' , s tnnoluht l stnu .
trans lonnat " ....
1
d . ptunghtular cu
" t . Sl:l11Jl0 Il
intrarl: tn t- un
,, . trl; v . , obtine
.. tr . .. J s
Print,- f dtt Al cu
1' nrc este pr P
vnlodrl!u 111\" te 1 1 ti tnodulator. .

1
"' s n1 n n u t . fi nu
t 11plttu tnt; .a d In
1 H'I11C1C d" llll .. " fi 7. 48
bl c unl r"pt zcntat. 111 'K .
1
.. ., 4
'Il 1 _,
M
Dit1grt1mt
u
lT3

FfJ
...:..
ID
-
-
'
226
BIBLIOGRAFIE
.. . St cu Git -Generatoare dt. St!.'JIIUJ!e sinusoidale, Editura
1. BnjtU. v ., an ' .
1 Q79 . .
2
. Ciugudean ftf. - Circuite !uuare. Editura Facla,
198 . . "' ... . . . " .
C t t
., p <} __ Elccrronica Jncbtstrta!o. Editura Dt dacttca
. ons a11 u. , . ""
1
7
o
Damaclzi: Tu11soiu. A.; L.; To111escu, LV. -
4
' Editura 1979
s. D.; Rusu, A.; Profirescu, M.; Costea, /. - Dispozitive
frcuite electronice, Editura
1982
fi. D.; Gh. -- Dispozitive circuite electronice.
Problenze, Editura 1982
7. Th.; Reus, 1V. ; V. -Dispozitive circuite electronice,
Editura 1979
8. Feicr, / .; Dragu, /.; Vulpe, V. - Dioda Zener. Editura
1975
9. Gray, P. E. ; Searle, C. L. - Bazele electronicu rnoderne, Vol. I Il ,
Editura 1973
1 O.Oprea, M. - Dispozitive rircuite electronice, VoJ. I, Editura
Academiei Tehnice Militare, 1992
l i.Risiea, 1.; Popescu, C. A. - Stabilizatoare de tensiune, Editura
1 Y81
! Z. A. - Tu huri dispozitive sen1iconductoare, Voi. Il.
Di spozitive sctn iconductoarc, Editura Acadcn1 iei Mi li tarc,
1979
13. V/iitlesru, A.; Oprea, M.- nc/1 u1nar de laborator la cur!,u/ /Jispozitivc
circuite electroni,;e, Editura A cadem ici Mi 1 itarc, 1978
CU PRIN
1 ' 1
....................... .
..............................
................................
/
CAPITOLUL 1 POLARIZAREA DISPOZinYELOR
SEMJCONDUCTOARE
1.1 Polarizarea diodelor redresoare .................................... - ....
1.2 Polarizarea diodelor varicap ...... ................................ ..".IW
1.3 Polarizarea diodelor stabilizatoare .......................
1.4 P o 1 a riza rea. t ra rei o r b i pol .. ..
1.5 Alte mod ura de polanzare ale tranzistorului bipolar ............. .
1. 5. 1 Polarizarea tranzistorului bipolar in etaj colector com
cu conexiune hootstrap ...................................................... 15
/. 5.2 Polarizarea tranzistorului bipolar cu o
A b v
1n aza .. ............................................................................. 16
1.6 Polarizarea tranzistoarelor cu efect de cmp
cu . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . ... .. 17
l. 7 Polarizarea tranzistoarelor MOS ................................................ 19
probletne ...... .................................................................. ..... O
3.3. lu1f
tonarc 1 ain f'i'
'1 !th'atorului 1
1 3 4 }-. ICI pe 'nod
. .
. ronart!a pe n?od ............. .. ... ... ; .... .
... .......... a 74
. 3._5 Ras]Junsul fn fiecvent/' ................. ............... ... .... .
m torul de stmnal . 1 al amplificatoru/ui di{r. ... .. ............. 75
. 4. 1 Amplijicator;d d mare (ASM) .................. .' .... .... 76
3. 4. 2 Ani]Jlificatoru/ d: senlnal/,nare A ......... ............ ...... .. .. 79
Se!nna In are B ........ ..... .. ....... 79
4 AMPLIFICATOARE CUR .................. .. ........... 83
c enl a bloc a amplificator "1 . EAc_TIE 8
. . c ut cu reactie n f .... ....... 8
e e nunarea , ega tva.
.2 lui factorului de .................................... .. ........ 88
.3 1 ei nega tiv e asupra d ist: .. : ................................. 91
de nehntaritate
01
or
:
5
E. fect u
1
1 j .. .. .. ; .. .. ...
9
92
.... ee u rcacttea negative asupra b .. d f o ....... 4
6 T' . , . enzn e recven te 0
. lpur. de am phficaltoare cu ......... : ...................... /
_. 4. 7 cu cu .. ...........
8
corn para re n nod...........................................
101
.8 A_mplificatoru! cu cu ...... ..
cor? pa rare tn nod ........................................................ ...... .......... 1 os
.9 cu cu pe
comparare pe ......................... .......................... .................. 114
4.10 Ampl"ficatorul cu cu n nod
comparare pe ......... ..... ......................... ....... .. ..... ... ........... 119
"
I b
.... . . bl .. P 4
ntre an pro e1ne propuse.... .. ........................................ ................... ........... ....
...
AP .,OLUL 5 l)SCJLAT()ARE ARMONJCE DE .JOASA
T:"'RECVENT Av 12{,
r 1./"1 ..... .. . ... ................................
5.1 Barkhauscn ........................................................................ !
3
2
(()
.... 1 '
5.2 ipuri de de poztttva ...............................................
130
5.2.1 de defazare .......... .............................................. l14
._. 5. 2. 2 de dr'fazare Plfen ... ... .................. ......................... 136
- O 5.2.3 Re{eaua de dejazare duhlu T .. ....... _...............................
5 3 Cl
rcuite de control al amplitudinii oscilal ulnr ....................... ..
... . . . . . . . . 1 / zll ,
5.3.1 Controlul amj71itudtnlf osctla(l t!ol
7111
IZ
11
(, ........ 140
cu efect de cnt]J ..... ... .. ..... .... ... : .. : .. , ....... 1 1
1 1
. 1 lor utdtzanc un l4
5. 3.2 Controlul afi1JJ ituc uut nscl u . . . . . /u ii lor. .
5 3 3 Alte tPhnici de control al
010
. a
. f n J C dl JO.t S
5.4 Exemple de cheme de o cdato:l r arnl J
.. . ............ , ,. ............. .
frecventa .............
'
1 6
228
1
l
-
-
5.4. 1 Oscilator cu de defazare Wien, de
negativ cu tranzistor cu efect de cmp amplific!Jior
de tenstune ............. ................... ......... .................................. 146
- 5.4.2 Oscilator cu de defazare Wien, de
cu termistor amplificator de curent .. .. .. ............. \41
O 5.4.3 O)cilator cu de defazare dublu T, de
cu termistor amplificator de tensiune ....... ........ 148
e 5.4.4 Oscilat9are cu de defazare realizate cu celule RC ... 149
" . . . ll\3
Intreban prohletne propuse ........................................ .. ................. ... .... ...,
CAPIT<>LUL 6 STABILIZATOA RE ELECTRONICE
DE TEI\'SJUNE ............................................... .. ........ ... .... . 155
6.1 generale ............................................................. ......... 155
6.2 Parametrii stabilizatoarelor de tcnj une ........... .. ....... ... 58
6.3 Stabilizatoare paramet rice ................................. .. ................... ...... . \ 60
6.4 Stabilizatoare tiniare cu ............................................ ......... 165
6. 4.1 Stabifi,:aroare cu elenwnt de reglaj d ...................... 165
o. 4. 2 Stahil i;;atoare eli elem nt de ref!JaJ erie .................. ....... ... 172
6.5 Circuite de ale tabilizat oar elor ..................................... 180
6.6 Stabilizatoare de tensiune n connatatie ........................................ 184
CAPIT()J.lJL7MODULAT0 10D L TO RE .................. \88
7 1 i\Jlodulatoarc ................................................ \88
. 7. 1. J .. ......................................... 189
7. 1.1.1 1ultip1icarc analo '' a .................................... \91
UIB l
7 .1 . l .:. t\1odulato re cu., h Pl cre" .............................. 194
7. 1.1.1. !lodulut atc nelt'lime .............................. 198
7.1.1.4 11 dulat .. re du cele (linide) . . .......... 00
.201
l Il p
209
.. 09