Sunteți pe pagina 1din 89

Academia de Studii Economice

Facultatea de Management – Administrație Publică

PROIECT DE PRACTICĂ
DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Profesor coordonator : Student: Oprea Cristina- Andreea


Lect. Univ. Oana Abăluță – Sabie Seria C, Grupa 225

București, 2009
Cuprins

1. Prezentarea instituţiei în care se realizează practica.......................4


1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională.........................4
1.2. Baza legală de înfiinţare....................................................................................4
1.3. Legislaţia în baza căreia îşi desfăşoară activitatea............................................4
1.4. Obiectivele fundamentale urmărite în urmatorii 2 ani......................................5
1.5. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate..................6
2. Aspecte legate de activitatea de finanțare în instituția analizată. .10
2.1. Analiza instituției din punct de vedere economico-financiar..........................10
2.2. Modalități de finanțare a activității desfășurate, particularități.......................12
2.3. Nivelul și structura cheltuielilor și a veniturilor instituției analizate în ultimii
2 ani.................................................................................................................13
3. Aspecte privind comunicarea și transparența decizională în
instituția publică analizată................................................................14
3.1. Prezentarea activității de relații publice, particularități ale organizării...........14
3.2. Particularități ale procesului de comunicare internă și externă din istituția
analizată...........................................................................................................17
3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparența
decizională în administrația publică – M.O. 70/3.02.2003 și Legii
554/12.01.2001 privind liberul acces la informații de interes public din M.O.
663/23.10.2001; analiza raportului anual........................................................18
4. Analiza datelor statistice cu care operează instituția analizată....20
5. Prezentarea programelor și proiectelor delurate de către instituția
analizată..............................................................................................32
6. Acte administrative – Circuitul Documentelor...............................36
7. Aspecte privind controlul în instituția analizată............................44
8. Resursele umane în instituția analizată...........................................48
8.1. Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane................48
8.2. Proceduri de selecție și recrutare a personalului de gestiune și de execuție...49
8.3. Modalități de promovare și motivare a salariaților, instrumente, mijloace....50

2
8.4. Proceduri de evaluare și control a personalului, instrumente, competențe,
indicatori de performanțe folosiți sau care ar trebui folosiți...........................51
8.5. Compartimente specializate în activități de personal; prezentarea detalită a
organizării sale, încadrări de personal, activități ce se derulează aici.............54
8.6. Aprecierea personală asupra stilului de lucru și a performanțelor angajaților 59
9. Elemente privind stategia instituției analizate................................60
9.1. Particularități strategice ale instituției publice analizate ținând cont de
specificul domeniului de activitate..................................................................60
9.2. Identificarea și caracterizarea factorilor de mediu și a variabilelor
organizatorice ce influențează procesele interne și externe ale instituției......61
9.3. Prezentarea sistemului de obiective al instituției publice analizate pentru
perioada următoare (1-3 ani)...........................................................................62
9.4. Modalități previzionare de management pentru realizarea obiectivelor
fundamentale și derivate..................................................................................62
9.5. Surse de finanțare pentru realizarea optiunilor strategice...............................63
10. Elaborarea unui diagnostic global în instituția analizată.............63
10.1.Puncte forte și puncte slabe..........................................................................................64
10.2.Cauzele care au generat puncte forte și slabe..............................................................64
10.3. Recomandări...............................................................................................................66

Anexe ........................................................................................................................69
Bibliografie...............................................................................................................87

3
1.Prezentarea instituţiei în care se realizează practica

1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională


Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 este un serviciu public de interes local,
cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 2 şi
urmăreşte stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor
locale şi a altor venituri ale bugetului local.
În cadrul direcţiei, compartimentul ales pentru efectuarea stagiului de practică
este Serviciul de Impunere Persoane Fizice (S.I.P.F.), în atribuţiile căruia intră
stabilirea exactă a impozitelor, taxelor şi a altor venituri datorate la bugetul local al
sectorului 2 de către cetăţenii români sau străini, persoane fizice care deţin bunuri
mobile sau imobile pe raza sectorului 2, în conformitate cu prevederile Legii
571/2003 cu modificările şi republicările ulterioare.

1.2. Baza legală de înfiinţare

Direcţia Venituri Buget Local sector 2 a fost înfiinţată prin Hotărârea


Consiliului Local Sector 2 nr.31 / 12.03.2001. ( Anexa 1)

1.3. Legislaţia in baza căreia işi desfăşoară activitatea

Cadrul legal care reglementează funcţionarea instituţiei include următoarele legi:


- Constituţia României.
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.
- Ordonanţa Guvernului privind impozitele şi taxele locale nr.36/2002, aprobată
prin Legea nr.522/2002 – incepând cu 01.01.2003. De la 1 ianuarie 2004
prevederile acestei legi au fost preluate de Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal.
- O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările
ulterioare.
- Hotărilele Consiliului Local al Sectorului 2 privind impozitele şi taxele locale.

4
- Legea nr. 544/12.10.2001- Privind accesul la informaţiile de interes public.
- Legea nr. 182/12.04.2002 – Privind protecţia informaţiilor clasificate.
- Legea finanţelor publice locale nr.189/1998 şi, începând cu 1 ianuarie 2004,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale.
- Legile anuale de adoptare a bugetului de stat.

1.4. Obiectivele fundamentale urmărite în urmatorii 2 ani

Prin desfăşurarea in optime condiţii a activităţii sale, Direcţia Venituri Buget


Local Sector 2, urmăreşte atingerea unei serii de obiective fundamentale :
• Îmbunătăţirea serviciilor oferite prin sporirea calităţii comunicării cu
contribuabilii;
• Orientarea către cetăţean şi cresterea vitezei de răspuns la solicitarile sale;
• Transpunerea in practică a prevederilor legale actuale cu privire la accesul
liber şi neîngrădit al cetăţenilor la informaţii de interes public;
• Scăderea corupţiei din sistemul fiscal prin diminuarea contactului direct al
cetăţeanului cu funcţionarii publici;
• Simplificarea modelului birocratic tradiţional din sistemul fiscal românesc;
• Un management mai bun al procesarii informaţiei care sporeşte
productivitatea angajaţilor şi reduce costurile de operare;
• Îmbunătăţirea activităţilor desfaşurate in cadrul instituţiei prin definirea şi
promovarea proceselor desfăşurate şi tratarea acestora ca un sistem unitar;
• Utilizarea unor metode precum autoevaluarea şi analiza efectuată de
management, pentru imbunătătţirea proceselor.

La nivelul Serviciului de Impunere Persoane Fizice II (S.I.P.F), principala


provocare constă în rezolvarea cu promptitudine a doleanţelor contribuabililor,
stopării sesizărilor şi reclamaţiilor, cât şi colectarea impozitelor şi taxelor într-un mod
cât mai eficace, dar respectând un cadru civilizat, corespunzător ţărilor la care
România a aderat. În aceste condiţii se are in vedere următoarele :
• Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării între servicii, instituţii şi cetăţeni;

5
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către Serviciile Impunere Persoane
Fizice, cetăţenilor;
• Dezvoltarea unei strategii de informare a cetăţenilor privind activitatea
serviciilor de Impunere Persoane Fizice prin instalarea unor puncte de
consiliere care să existe în locurile de acces ale publicului;
• Dezvoltarea unui plan de perfecţionare bazat pe evaluarea necesităţilor;
• Conducerea S.I.P.F. într-o manieră care să permită crearea relaţiilor de
conexiune între angajaţi şi cetăţeni, în ceea ce priveşte aspectele sociale,
economice;
• Arhivarea electronică a documentelor prin scanarea lor şi ataşarea la rolul
fiscal pentru o reducere considerabilă a efectuării unei verificări a dosarului
fiscal. În felul acesta, răspunsul către cetățean sau orice altă instituţie
solicitantă a acestuia va fi trimis în cel mai util timp.

1.5. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate.

Structura organizatorică a D.V.B.L. Sector 2 este reflectată in Organigramă şi în


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Organigrama redă structura ierarhică a instituţiei, ansamblul relaţiilor care se
stabilesc la nivel instituţie şi poziţia sa ierarhică în cadrul administraţiei locale sector 2.

6
Organizarea instituţiei prezintă trei niveluri ierarhice şi reflectă tipul de
structură ierarhic funcţională, în care prima treaptă este configurată de următoarele
compartimente:
• Serviciul impunere persoane fizice I
• Serviciul impunere persoane fizice II
• Serviciul impunere persoane fizice III

• Serviciul constatare impunere domeniu public


• Serviciul recuperare creanţe persoane fizice
• Serviciul recuperare creanţe persoane juridice
• Biroul monitorizare amenzi
• Serviciul impunere persoane juridice

• Biroul inspecţie fiscală


• Serviciul venituri

• Serviciul achiziţii publice


• Serviciul cheltuieli

• Serviciul administrativ protecţia muncii

7
• Biroul registratură arhivare electronică

Serviciul impunere persoane fizice II

Serviciul Impunere Persoane Fizice II – compartiment de specialitate al Direcției


Venituri Buget Local, are rolul de a constata și stabili impozite și taxe cuvenite
bugetului local, de la contribuabili – persoane fizice.
Atribuțiile serviciului, corespunzător obiectului de activitate, sunt următoarele:
• Asigură aplicarea și utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor și
situațiilor specifice din domeniul fiscal ;
• Identifică contribuabilii, plecând de la baza de date inițială, completată
ulterior, în baza declarațiilor și documentelor depuse de contribuabili –
persoane fizice, la dosarul lor fiscal al acestora;
• Întocmește evidența analitică pe fiecare contribuabil și impozit în parte;

• Calculează, potrivit legii, obligațiile fiscale ale contribuabililor – persoane


fizice, formate din impozite, taxe, dobânzi și penalități, de la caz la caz;
• Colaborează cu Biroul Evidență Autorizații – Construire din cadrul
Direcției de Urbanism, pentru stabilirea și regularizarea taxelor de construire
datorate de persoane fizice;
• Predă, sistematic, Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Fizice datele
necesare pentru urmărirea contribuabililor carea au taxe neachitate la termen;
• Înregistrează modificările curente în jurnale de activități;
• Actualizează la zi, dosarele fiscale și centralizează toate datele privind
activitatea serviciului;
• Întocmește și transmite, la termenele stabilite, informările și raportările
periodice;
• Operează constatărilor din procesele verbale primite de la alte servicii cu
compentențe în materie;
• Ține evidența centralizată, pe calculator, a obligațiilor fiscale și a
contribuabililor – persoane fizice;

8
• Vizează toate documentele eliberate petenților, în drept, de către serviciile
de specialitate ale instituției, inclusiv în cazurile în care solicitanții au obligații
bugetare neachitate;
• Trasmite, înspre competenta soluționare, contestațiile formulate de către
contribuabili – persoane fizice, către Direcția de Impozite și Taxe din P.M.B.,
împotriva actelor de impunere;
• Identifică contribuabilii, persoane fizice, deținătoare de mijloace de
transport, fie plecând de la fișierul inițial pe care îl actualizează permanent, fie
de la declarațiile de impunere speciale și a documentelor de dobândire a
mijlocului de transport sau, după caz, de radiere din evidențele Poliției
Rutiere;
• Verifică întocmirea și depunerea, în termenele legale, a declarațiilor de
impunere pentru mijloacele de transport, în corformitate cu caracteristicile
tehnice ale acestora;
• Constată și stabilește obligațiile fiscale ale contribuabililor, precum și
amenzilor, în cazul depășirii termenului legal de declarare, de 30 de zile de la
dobândirea mijlocului de transport;
• Înregistrează, zilnic, în jurnalul de activități datele din declaratiile de
impunere, verificate în corelație cu realitatea din documentele însoțitoare,
certificate în conformitate cu originalul acestora;
• Predă periodic Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Fizice
contribuabililor cu scadența plății taxelor asupra mijloacelor de transport,
depășită;
• Eliberează certificate de atestare patrimonială, cu respectarea întocmai a
procedurii fiscale, general valabile la nivelul direcției;
• Elaborează și redactează răspunsuri scrise la cererea instituțiilor Statului
Român;
• Asigură radierea și certificarea acesteia pentru mijloace de transport ce ies
in evidența direcției noastre;
• Constată și verifică, inclusiv prin deplasări în teren, exactitatea
declarațiilor de impunere;

9
• Efectuează analize și întocmește informări în legătura cu verificarea,
constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor, rezultatele acțiunilor de
verificare și impunere, măsuri luate pentru nerespectarea legislației fiscale,
cauzele care geenrează evaziune fiscală și propune măsuri pentru
îmbunătățirea legislației fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală și
propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației cu privire la impozite și taxe,
în domeniu;
• Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea direcției1.

Pe nivelul doi sunt dispuşi directorii adjuncţi executivi faţă de care răspund
serviciile şi birourile anterior menţionate cât şi serviciile şi birourile aflate in
subordinea nemijlocită a directorului executiv:
• Serviciul prelucrare automată date
• Serviciul juridic

• Biroul consiliere pentru cetaţeni


• Biroul resurse umane
• Biroul control intern

Conducerea direcţiei (nivelul I ierarhic) este atribuţia, competenţa şi


responsabilitatea directorului executiv aflat în subordinea Primarului ( sector 2) şi a
Consiliului Local.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare redă misiunea Direcţiei Venituri
Buget Local, structura sa organizatorică, atribuţiile şi răspunderile fiecărui
compartiment, in funcţie de nivelul ierarhic pe care este amplasat. Activitatea
instituţiei este reglementată şi prin Regulamentul de Ordine Interioară. Acesta este un
sistem de norme de disciplină interioară ce are ca scop aducerea la cunoştinţă a
drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor.

2. Aspecte legate de activitatea de finanţare în instituţia analizată.

2.1. Analiza economico-financiară a D.V.B.L. Sector 2

1
Regulamentul de Organizare și Funcționare

10
Indice de Variația
Indicatori 2007 2008
variație procentuală
VENITURI 665.960,00 702.280,00 105,45 5,45
I. Venituri proprii 462,633,00 496.633,00 107,34 7,34
1. Venituri curente 627.487,00 661.487,00 105,41 5,41
A. Venituri fiscale 595.420,00 629.420,00 107,71 7,71
B. Venituri nefiscale 32.067,00 32.067,00 100,00 0,00
II. Venituri din capital 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00
III. Subvenţii 28.473,00 30.793,00 108,14 8,14
CHELTUIELI 665.960,00 702.280,00 105,45 5,45
Cheltuieli curente 618.940,00 618.846,00 99,98 -0,02
Cheltuieli de personal 206.422,00 207.522,00 100,53 0,53
Cheltuieli materiale şi servicii 280.432,00 279.526,00 99,68 -0,32
Subvenţii 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri 12.979,00 12.979,00 100,00 0,00
Cheltuieli de capital 47.020,00 83.416,00 177,40 77,40
Apărare, ordine publică şi
16.388,00 16.425,00 100,23 0,23
siguranţă naţională
Cheltuieli social-culturale 458.890,00 477.237,00 104 4,00
Sănătate 11.470,00 11.470,00 100,00 0,00
Cultura, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi 160.449,00 162.860,00 101,5 1,5
de tineret
Servicii şi dezvoltare publică,
76.208,00 78.886,00 103,51 3,51
locuinţe, mediu şi ape
Acţiuni economice 18.718,00 34.060,00 181,96 81,96

La nivelul bugetului D.V.B.L sector 2 se poate observa ca totalitatea veniturilor


pentru anul 2008, în valoare de 702.280,00, a crescut cu 5,45% faţă de anul 2007.
De asemenea s-a înregistrat o creştere a cheltuielilor totale din 2008 cu 5,45%
faţă de 2007.

Pentru Venituri

11
Se poate observa că Veniturile proprii din 2008 au înregistrat o creştere cu
7,34%, astfel Veniturile Curente au crescut cu 5,41%, în condiţiile în care Veniturile
fiscale au crescut cu 5,41% iar cele nefiscale au rămas constante.
De asemenea s-a înregistrat o creştere a nivelului subvenţiilor cu 8,14% în timp
ce Veniturile din capital s-au menţinut constante.

Pentru cheltuieli

Cheltuielile totale din 2008, în comparaţie cu cele din 2007 au crescut cu 5,45%
în mărimi absolute reprezentând 36 320 lei.
Cea mai semnificativă creştere au înregistrat-o Chetuielile de capital, cu
77,40%, şi Acţiunile economice, cu 81,96%.
Nu s-au acordat subvenţii nici în 2007, nici în 2008, iar Transferurile şi
Sănătatea au rămas constante.
Scăderi au fost înregistrate la nivelul Cheltuielilor curente şi a celor cu materiale
şi servicii, cu 0,02% respectiv 0,32%.

2.2. Modalităţi de finanţare a activităţii desfăşurate, particularităţi.

Potrivit principiului autonomiei locale, reglementat prin Legea administraţiei


publice locale (Legea nr. 215/2001), autorităţile administraţiei publice locale au
dreptul la resurse proprii, proporţional cu competenţele ce le revin şi de care pot
dispune în mod liber.

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 este finanţată de la bugetul local şi poate
folosi pentru lărgirea activităţii sale mijloace materiale şi băneşti primite de la
persoane fizice sau juridice, sub formă de donaţii sau sponsorizări, cu respectarea
dispoziţiilor legale în materie2.

Bugetul instituţiei este stabilit prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, în


conformitate cu hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind
2
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, art. (2), alin. (2)

12
aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, a atribuțiilor
privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de
utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar.

Investițiile publice realizate de autoritățile locale pot fi finanțate în proporții


variabile, prin intermediul următoarelor surse de finanțare:
• rezerve de Trezorerie3;
• subvenții de investiții, astfel de subvenții putând privi anumite
proiecte conform criteriilor definite;
• împrumutul, prin emiterea unui împrumut sau prin alte forme de
credit.

2.3. Nivelul şi structura cheltuielilor şi a veniturilor instituţiei analizate în


ultimii doi ani

3
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, art. (2), alin (1)

13
Indice de Variația
Indicatori 2007 2008
variație procentuală
VENITURI 665.960,00 702.280,00 105,45 5,45
I. Venituri proprii 462,633,00 496.633,00 107,34 7,34
1. Venituri curente 627.487,00 661.487,00 105,41 5,41
A. Venituri fiscale 595.420,00 629.420,00 107,71 7,71
B. Venituri nefiscale 32.067,00 32.067,00 100,00 0,00
II. Venituri din capital 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00
III. Subvenţii 28.473,00 30.793,00 108,14 8,14
CHELTUIELI 665.960,00 702.280,00 105,45 5,45
Cheltuieli curente 618.940,00 618.846,00 99,98 -0,02
Cheltuieli de personal 206.422,00 207.522,00 100,53 0,53
Cheltuieli materiale şi
280.432,00 279.526,00 99,68 -0,32
servicii
Subvenţii 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri 12.979,00 12.979,00 100,00 0,00
Cheltuieli de capital 47.020,00 83.416,00 177,40 77,40
Apărare, ordine publică şi
16.388,00 16.425,00 100,23 0,23
siguranţă naţională
Cheltuieli social-culturale 458.890,00 477.237,00 104 4,00
Sănătate 11.470,00 11.470,00 100,00 0,00
Cultura, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă 160.449,00 162.860,00 101,5 1,5
şi de tineret
Servicii şi dezvoltare
publică, locuinţe, mediu şi 76.208,00 78.886,00 103,51 3,51

ape
Acţiuni economice 18.718,00 34.060,00 181,96 81,96

3. Aspecte privind comunicarea și transparența decizională în


instituția publică analizată.

3.1. Prezentarea activității de relații publice, particularități ale organizării

Comunicarea cu cetățenii, în orice instituție publică, constituie un factor vital


pentru îndeplinirea eficientă și eficace a rolului instituției respective, în conformitate
cu misiunea socială a acesteia. Comunicarea în mediul social contribuie, de asemenea
la sporirea notorietății instituției, la promovarea imaginii acesteia cât și a valorilor
sale.

Formele prin care se poate realiza acest tip de comunicare sunt :

14
• Publicitatea (prin mass - media sau prin propriile materiale publicitare);

• Mecenatul ( ajutor financiar sau logistic acordat artiștilor, organizațiilor


umanitare sau non – profit);

• Articole care prezintă organizația în publicațiile de specialitate;

• Organizarea de standuri la târguri și forumuri;

• Organizarea de zile a porților deschise;

• Acțiuni de consiliere și ajutorare a altor instituții, similare ( dar care în mod real
nu sunt concurențiale) prin detașarea temporară de personal.

Prin intermediul comunicării, instituțiile din administrația publică urmăresc să


obţină următoareale facilități:

• Identificarea – ce răspunde nevoilor instituțiilor administrative de a- și asigura


notorietatea.

• Informarea – care urmărește să facă cunoscută corpului social acţiunea


administrativă.

• Realizarea unei educații sociale, sub formă de sfaturi, recomandări, rolului din
ce în ce mai important al instituțiilor publice în cadrul vieții sociale.

Cetățeanul trebuie să fie informat cu privire la existența și modul de funcționare


a serviciilor publice, trebuie ascultat când își exprimă nemulțumirea, trebuie să – i fie
luate în considerare dorințele și nevoile. Comunicării publice îi revine rolul de a
convinge, că prin politicile instituționale realizate, precum și prin deciziile publice
adoptate, se urmărește un interes general, obținându – se astfel adeziunea cetățenilor.

La nivelul D.V.B.L Sector 2, departamentul prin care se stabilesc relațiile cu


cetățenii este Biroul Consiliere Cetățeni, aflat în subordinea Directorului Executiv4.

Biroul Consiliere Cetățeni are rolul de a menține o legătură directă cu


locuitorii sectorului 2, facilitează accesul la informații și asigura consiliere pe
probleme din domeniul impozitelor și taxelor locale.

Atribuțiile biroului sunt următoarele:

4
Conform Organigramă

15
• Furnizează informaţii, consiliere, sprijin practic si juridic, actionând pentru
îmbunatatirea accesului la informaţie a cetăţenilor, pentru ca aceştia să-şi poată
rezolva problemele şi să-şi exercite drepturile şi obligaţiile;
• Facilitează accesul la informaţie în domeniul taxelor şi impozitelor, ajutând
cetăţenii să înţeleagă, care sunt etapele necesare pentru rezolvarea problemelor lor;
• Asigură popularizarea prin mijloace specifice, a legilor şi hotarârilor, a altor
acte normative în vigoare, a procedurilor, tehnicilor, documentelor de declarare şi
impunere, a modului de stabilire a impozitelor şi taxelor locale;
• Asigură distribuirea materialelor informative privind serviciile oferite, în
cadrul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2;
• Propune documente tipizate şi proceduri cu caracter intern, dupa caz, specifice
obiectului de activitate;
• Asigură informarea agenţilor economici şi ţine evidenţa centralizată, pe
calculator, a acestora şi a obligaţiilor fiscale;
• Întocmeşte şi verifică răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările primite;
• Respectă programul de lucru, termenele şi etapele intermediare de realizare a
activităţilor care îi sunt repartizate;
• Asigură relaţii cu publicul, în conformitate cu programul şi procedurile
aprobate;
• Asigură accesul liber şi neîngradit al oricărei persoane la informaţiile de
interes public, conform legislaţiei în vigoare;
• Răspunde de utilizarea în condiţii tehnice specifice a dotărilor serviciului;
• Are obligaţia cunoaşterii legislaţiei în vigoare în problematica serviciului;
• Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
• Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu
colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul contribuabil;
• În cazul în care lipseşte mai mult de trei zile, are obligaţia de a preda
înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare;
• Răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru
neexecutarea întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii profesionale repartizate de către conducerea
direcţiei;

16
• Este subordonat direct Directorului Executiv, are în subordine personalul din
cadrul biroului Consiliere pentru Cetăţeni şi are relaţii de colaborare, colegiale cu
celelalte servicii;
• Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de
muncă;

• Responsabil cu asigurarea calităţii ( RAC), având pe lângă celelalte atribuţii,


responsabilitatea de a se asigura ca procesele desfăşurate sunt stabilite, implementate
şi menţinute în compartimentul din care face parte, de a se asigura elaborarea şi
difuzarea procedurilor operaţionale la cei interesaţi şi de întocmire a informarilor
privind implementarea şi menţinerea (SMC) în compartimentul din care face parte.5

Componența acestui compartiment este următoarea :

 Șef Birou
 Refent Superior
 Referent asistent
 Inspector asistent

Modalitățile de informare puse la dispoziția cetățenilor constau în :

• Informarea directă prin intermediul Biroului Consiliere pentru


Cetățeni;

• Serviciul vocal de informații ce oferă cetățenilor acces permanent


la informații precum și înregistrarea mesajelor la nr. de telefon 021-
253.29.26;

• Sistemului vocal al Primăriei Sectorului 2, inclusiv al direcției la


numărul 021- 9899;

• Pagina de internet : https://www.impozitelocale2.ro.

3.2. Particularităţi ale procesului de comunicare internă şi externă.

5
Regulamentul de Organizare și Funcționare, art.(12)

17
Transferul de informaţii la nivelul intern se realizează facil având în vedere
existenţa unei structuri organizatorice raţionalizate pe principiul apropierii
managementului de execuţie şi al economiei de comunicaţii. Numărul redus de
niveluri ierarhice permite realizarea unei comunicări eficiente atât în ceea ce priveşte
circulaţia deciziilor de la structurile de conducere către cele de execuţie cât şi a
informaţiilor necesare luării deciziilor, a datelor privind activitatea compartimentelor,
în sens invers. O comunicare eficientă este asigurată şi prin utilizarea unor programe
informatice ce optimizează tratarea şi transmiterea informaţiilor.

Comunicarea externă cuprinde atât comunicarea cu cetăţenii cât şi cu celelalte


instituţii.

Comunicarea cu cetăţenii se realizează prin intermediul Biroului Consiliere

Cetăţeni ale cărui atribuţii le-am prezentat la punctul anterior. Comunicarea externă

este facilitată prin faptul că direcţia a pus la dispoziţie pe pagina de internet

(www.impozitelocale2.ro) o modalitate de contactare prin e-mail

(office@impozitelocale2.ro)

Pe lângă comunicarea cu cetăţenii D.V.B.L Sector 2 stabileşte raporturi de


comunicare externă cu:
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – eliberare de avize pentru
proiectele de hotarare privind modificarea structurii organizatorice,
organizarea concursurilor in vederea ocuparii functiilor publice vacante,
organizarea concursurilor de promovare.
- Prefectura – consultare la emitere de hotărâri ale Consiliului Local Sctor 2
pentru probleme sau obiective de interes ale instituţiei.
- Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi diferite Agenţii Guvernamentale –
sprijin în reconversia profesională a şomerilor, asistenţă de specialitate pentru
întocmirea dosarului de pensie.
- Ministerul Administraţiei şi Internelor – depistarea unor persoane plecate din
sector , dar ramase cu debite în evidențele finanțelor publice, verificarea
identităţii proprietarilor de mijloace auto cu debite in evidenţele finanţelor
publice, asistenţă de specialitate la efectuarea controalelor organelor abilitate
ale Direcţiei pe teritoriul sectorului 2.

18
- Camera Notarilor publici – Depistarea moştenitorilor unor persoane decedate ,
dar rămase cu debite in evidenţele finanţelor publice.
-
3.3. Analiza modului de aplicare a legii 52/21.01.2003 privind transparența
decizională în administrația publică – M.O. 70/03.02.2003 și Legii
544/12.01.2001; analiza raportului anual

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 își desfășoară activitatea de relații


publice în conformitate cu legea 544/12.01.20016, prin care se realizează liberul acces
la informații de interes public, potrivit Constituției României și reglementărilor
internaționale, asigurându – se comunicarea instituției cu persoane fizice și juridice.

În cadrul D.V.B.L Sector 2 compartimentul responsabil cu aplicarea legii


544/12.01.2001 este Biroul Consiliere Cetățeni iar funționarul public cu atribuții în
această direcție este șeful birou Mărioara Iordan.

Potrivit legii „fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice
din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autoritaţii sau
instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice
şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritaţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitaţile de contestare a deciziei autoritaţii sau a instituţiei publice in situaţia in
care persoana se considera vatamată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate.7

6
Vezi capitolul 1.3
7
Legea 544/21.01.2001, art (5),alin (1)

19
În aceste condiții, instituția analizată pune la dispoziția cetățenilor pe site – ul
acesteia următoarele categorii de informații referitoarea la :
• Acte normative
• Organigrama
• Declarații de avere
• Program de Audiențe
• Funcționarul public responsabil cu difuzarea informațiilor publice
• Surse finaciare
• Buget
• Bilanț venituri
• Bilanț cheltuieli
• Lista documentelor de inters public
• Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate
• Cereri, reclamații modalități de contestare
• Lista actelor necesare persoanelor fizice şi juridice
• Modalități de plată
• Modalități de informare
• Lista sediilor D.V.B.L și arondarea pe sedii
• Realizări D.V.B.L
• Regulamentul de Ordine Interioară
• Regulamentul de Organizare și Funcționare
În conformitate cu articolul (5), alin (2), instituția dispune și de un buletin
informativ ce cuprinde date privind cuantumul taxelor și impozitelor și raportul de
activitate anuală.

Accesul la informațiile de interes public se poate face la sediul instituției sau pe


pagina de internet a acesteia, în cazul informaților din oficiu, sau la cerere8 prin
intermediul Biroului Consiliere Cetățeni și a funcționarului public desemnat în acest
sens.9

8
Anexa 2
9
Mărioara Iordan, tel.: 021/252.84.09 ; 021/252.84.10, fax: 021/252.12
e-mail: office@impozitelocale2.ro

20
Potrivit raportului anual in anul 2008, Biroul Consiliere Cetățeni a înregistrat
următoarele activități :

- Informare şi consiliere directă a cetăţenilor, pentru ca aceştia să-şi poată rezolva


problemele şi pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile ;
- Îndrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii ;
- Facilitarea accesului la informaţie privind proceduri, tehnici şi documente de
declarare impunere, a modului de stabilire a impozitelor şi taxelor locale ;
- Distribuirea formularelor tipizate ;
- Informarea cetăţenilor cu privire la toate actele necesare, în vederea obţinerii
serviciului solicitat ;
- Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public ;
- Răspunsuri expediate electronic la peste 250 de solicitări şi reclamaţii primite pe
adresele : office @impozitelocale2.ro şi consilierecetateni@impozitelocale2.ro ; acolo
unde sau constatat nereguli, solicitările au fost direcţionate către serviciile de
specialitate ;
- Răspunsuri la peste 750 de solicitări primite din partea instituţiilor abilitate să
solicite date referitoare la bunurile aparţinând persoanelor fizice care nu au domiciliul
în sectorul 2, şi la solicitările venite din partea Serviciului Juridic ;
- Încasare impozite, taxe locale şi amenzi contravenţionale, la sediile D.V.B.L., cu
POS–ul în valoare de : 874.035 RON ;
- În prima jumătate a anului s-au efectuat lucrări de registratură la sediul din str.
Glinka, nr. 7.
Modalitățile de contestare a deciziilor instituție sunt disponibile pe site-ul
acesteia sub forma unei reclamații electronice tip.10

4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata.


În cadrul Direcției Venituri Buget Local se operează cu informații statistice la
nivelul următoarelor departamente :
• BIROUL RESURSE UMANE
• SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE
• SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE PERSOANE JURIDICE
• BIROUL MONITORIZARE AMENZI
10
Anexa 3

21
• SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE I
• SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE II
• SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE III
• SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE DOMENIUL PUBLIC
• SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE PERSOANE FIZICE
Pentru exemplificare sunt redate în continuare date statistice înregistrate de
Serviciul Impunere Persoane Fizice II11.
În cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice II, de-a lungul anului 2007,
repartizarea suburbiilor pe inspectori a fost următoarea:

Repartizarea suburbiilor la finele anului 2007 a fost următoarea:

11
Rapot de activitate 2007

22
23
Situaţia activităţilor zilnice (rectificări roluri imobile, înscrieri auto, radieri auto,
certificate fiscale) efectuate în fiecare lună de către fiecare inspector în parte este
prezentată în tabelul urmator:

24
25
26
Reprezentările grafice de mai jos prezintă ponderea pe care o ocupă lucrările
efectuate de fiecare inspector din lucrările efectuate de tot Serviciul Impunere
Persoane Fizice II, pe fiecare activitate în parte.

27
Graficul de mai jos prezintă eficienţa în muncă realizată lunar de fiecare
inspector pe tipuri de activităţi zilnice:

28
În afara activităţilor efectuate zilnic există şi o serie de activităţi care se
realizează periodic sau ocazional: adrese, amenzi aplicate, roluri inventariate prin
deplasări în teren, cât şi diferenţele de impozit stabilite şi încasate, suma totală
stabilită şi cea încasată din amenzile aplicate.
Situaţia acestor activităţi realizate în anul 2007 este prezentată pe fiecare
inspector în parte în tabelul de mai jos:

Ponderea pe care activităţile efectuate de fiecare inspector o ocupă in totalul


activităţilor efectuate de întregul serviciu este reprezentată grafic mai jos pe fiecare tip
de activitate în parte:

29
30
Comparând rezultatele statistice din anul 2005 cu cele din 2007 rezultă diferenţe
semnificative care arată un volum de muncă crescut in anul 2007.

31
Nu au existat posibilităţi de comparare a tuturor activităţilor prestate în anii
respectivi dar din rezultatele prezentate rezultă că doar la rectificările de rol clădiri şi
terenuri volumul de muncă depus in anul 2005 a fost mai mare faţă de cel din anul
2007. Dacă rectificările de rol clădiri şi terenuri au scăzut în acest an cu 16% faţă de
anul 2005, înscrierile auto au crescut în anul 2007 cu 23 % faţă de anul 2005, radierile
auto au crescut în anul 2007 cu 53% faţă de anul 2005 ceea ce demonstrează o
creştere a eficientei activităţii pe întreg serviciul în anul 2007 în raport cu anul 2005.

Într-o abordare generală putem afirma că D.B.V.L. Sector 2 operează cu date


referitoare la:
• Situaţia anuală privind concursurile organizate pentru ocuparea posturilor
vacante;
• Ponderea posturilor de conducere ocupate prin concurs în comparaţie cu
ponderea posturilor de conducere scoase la concurs, în decursul unui an;
• Ponderea posturilor de execuţie ocupate prin concurs în comparaţie cu
ponderea posturilor de execuţie scoase la concurs, in decursul unui an;
• Totalitatea rolurilor gestionate în aplicaţia “ATLAS” anual;
• Lista cu data operării pe coduri (MATRICOLE – modificări: denumiri, baza
impozabilă, adresa, denominare, scutire, data de calcul, operat nereevaluat la
clădiri, sediul social; declaraţtii noi, impunere din oficiu, transfer dosar,
transfer rol);

32
• Statistica radierii pe coduri;
• Situaţia sumelor încasate care au stat la baza constituirii fondului de
stimulente;
• Rezultatele de pe parcursul anului ale activităţii inspectorilor;
• Situaţia lucrărilor efectuate anual;
• Situaţia rectificărilor pe rol efectuată anual;
• Situaţia înscrierilor auto realizate;
• Situaţia radierilor auto realizate;
• Situaţia certificatelor fiscale realizate;
• Procentul lucrărilor efectuat de către fiecare inspector;
• Situaţia lucrărilor efectuate în anul curent comparativ cu anul trecut;
• Situaţia activităţilor zilnice (rectificări roluri imobile, înscrieri auto, radieri
auto, certificate fiscale) efectuate in fiecare lună de către fiecare inspector în
parte;
• Analiza personalului pe baza criteriilor de evaluare;
• Situaţia privind emiterea certificatelor de atestare fiscale, pe inspectori;
• Situaţia privind elaborarea de răspunsuri la adrese, cereri, sesizări ale
contribuabililor sau a altor instituţii;
• Situaţia privind executarea silită a creanţelor bugetare, prin somare şi
sechestru, simultan;
• Rezultatele evaluării personalului pe criterii de performanţă;
• Repartizarea suburbiilor anual;
• Valorile creanţelor încasate anual de către inspectorii R.C.P.F.

5. Prezentarea programelor și proiectelor derulate de către


instituția analizată.

În cadrul D.V.B.L Sector 2 s-au înregistrat o serie de proiecte urmărind


îmbunătățirea și modernizarea activităților proprii, diversificarea serviciilor oferite
contribuabililor și alinierea la Programul Guvernului privind informatizarea
administrației publice locale, în încercarea acestuia de a se înscrie pe aceleași

33
coordonate cu standardele și exigențele Uniunii Europene. Aceasta inițiativă s-a
concretizat în:

1. Achiziţia şi implementarea modulului informatic de încasare a


impozitelor şi taxelor locale prin intermediul instrumentelor de plată electronică
(Internet, ATM, POS).

Paşii necesari utilizării serviciului de plată electronic:

• Accesaţi site-ul D.V.B.L. sector 2 https://www.impozitelocale2.ro unde veţi


găsi un buton “PLATA ELECTRONICĂ” pentru accesarea aplicaţiei de plăţi prin
Internet.
• Vă autentificaţi prin tastarea codului unic de autentificare (CNP pentru
persoane fizice sau CF pentru persoane juridice) şi a parolei obţinute în prealabil, în
urma unei solicitări scrise, de la D.V.B.L.
• Navigaţi prin pagina de web a aplicaţiei ATLAS unde aveţi posibilitatea să
vizualizaţi patrimoniul personal, situaţia debitelor pentru fiecare bun impozabil, a
plăţilor efectuate pentru fiecare bun si modul de stingere a plaţii , aveţi posibilitatea de
a urmări modul de calcul a taxelor şi impozitelor locale şi în final, in cunosţinta de
cauză, puteţi lista o notă de plată pentru a o utiliza la plata prin ATM sau POS sau
puteţi efectua efectiv plata prin Internet accesand tab-ul e-plata. Orice contribuabil al
sectorului 2, persoană fizică sau persoană juridică care a semnat un contract de
Internet Banking (Banc Post) îsi poate achita impozitele si taxele datorate Primariei
Sectorului 2 prin intermediul Internetului. Plata impozitelor şi taxelor locale se poate
face si prin intermediul ATM-ului (Banc Post) sau a POS-ului, de către deţinatorii
unui card electronic, pe baza notei de plata obţinute prin Internet, a înştiinţării de plată
primite de la DVBL sau a unui document emis de către acesta, în care vor fi înscrise
toate datoriile pe care le are contribuabilul şi tranşele, precum şi datele la care acestea
se pot achita.

2. Introducerea sistemului informatic de plată on–line a impozitelor şi


taxelor locale prin cele 67 de oficii poştale situate pe raza Municipiului
Bucuresti.

34
Operatorii oficiilor poştale pot vizualiza direct, din baza de date a direcţiei,
sumele datorate de orice contribuabil la bugetul local, pe fiecare tip de impozit şi taxă
locală, precum şi pe scadentele lor de plata şi, in funcţie de suma pe care doreste
efectiv să o achite, i se eliberează chitanţa fiscală, cu toate datele de identificare ale
contribuabilului. Automat, debitul respectiv este scăzut din baza de date.

Prin introducerea sistemului informatic de plată on-line a impozitelor şi taxelor


locale s-au inmulţit, practic, punctele de informare directa şi corectă asupra
obligaţiilor de plată la bugetul local şi de incasare a acestora in orice moment
deoarece orice modificare produsă in baza de date de către serviciile de specialitate
ale direcţiei este disponibilă instantaneu şi pentru oricare dintre dintre operatorii din
oficiile postale.

3. Serviciul vocal de informaţii ce oferă cetaţenilor acces permanent la


informaţii precum şi inregistrarea mesajelor vocale

Formând numărul de telefon 021 - 253.29.26 apelaţi sistemul vocal de informaţii


al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2. Sistemul de informaţii vocal oferă
cetăţenilor acces permanent la informaţii precum şi inregistrarea mesajelor vocale,
reprezentând primul serviciu de acest tip din Romania la nivelul unei primării. Acest
serviciu oferă prin telefon informaţii privind adrese, numere de telefon, program de
lucru cu publicul şi program de audienţe, precum şi informaţii de specialitate grupate
pe categorii, informaţii privind impozitele şi taxele locale, termene de plata şi alte
facilităţi. Apelarea sistemului vocal al Primăriei Sectorului 2, inclusiv a direcţiei
noastre, este posibilă formând numărul 021-9899 de la orice telefon, fară tarif special.
Accesarea informaţilor dorite se realizează pas cu pas tastând cifra corespunzătoare
pentru fiecare secţiune in parte.

4. Serviciul de semnatură electronică.

Semnătura electronică este un mod de autentificare a conţinutului documentelor


electronice transmise de la şi inspre directia noastră, având un rol decisiv în volumul,
structura, calitatea şi viteza comunicării cu contribuabilii nostri. Astfel, orice persoană
care are o identitate probată printr-un certificat digital emis de direcţie, poate să
completeze şi să semneze electronic orice document existent în format tip pe site-ul

35
Direcţiei Venituri Buget Local: declaraţii de impunere clădiri, terenuri, mijloace de
transport etc, cereri pentru eliberarea de către direcţia noastră a unor documente
fiscale ce atestă o stare de fapt sau drepturi (certificate fiscale, istorice de rol), cereri
de compensare plăţi, cereri de restituire a unor sume achitate în plus sau alte
documente redactate personal de către contribuabil. Orice contribuabil, persoană
fizică sau juridică, care doreste sa obţină un certificat digital de la Direcţia Venituri
Buget Local Sector 2 trebuie să facă următorii pasi:

• Accesează site-ul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2


www.impozitelocale2.ro.
• Instalează pe computerul personal softul specializat – Netscape – existent pe
site.
Gratuit se distribuie Ghidul de utilizare pentru utilizarea semnăturii electronice.
• Accesează link-ul Semnătura electronică. Completează cu datele personale o
cerere, solicitând un certificat digital. Se prezintă cu cartea de identitate sau buletinul
(împreună cu o împuternicire pentru cazul reprezentanţilor persoanelor juridice) la
sediul direcţiei din bulevardul Gării Obor nr. 10 (sau in alt loc stabilit de direcţie)
pentru verificarea veridicităţii datelor de identificare. Direcţia Venituri Buget Local
Sector 2, care reprezintă în acest caz furnizorul de servicii de certificare, joacă rolul
unui martor virtual care confirmă identitatea unei persoane.
• Primeşte un certificat digital care permite generarea cheii private pe
calculatorul personal si atestă dreptul persoanei respective de a semna electronic şi
care conţine:
 Cheia publică;
 Datele personale.
5. Realizarea site-ului direcţiei https://www.impozitelocale2.ro, unde, pe
lângă informaţii suplimentare legate de serviciile mai sus amintite, puteţi afla actele
necesare pentru: înscrierea/radierea unei proprietaţi, eliberarea unui document fiscal
de atestare patrimonială (certificat fiscal, istoric de rol) etc, puteţi descărca documente
tipizate, puteti afla adresele sediilor şi programul cu publicul, programul de audienţe
al conducerii direcţiei noastre etc.

În vederea sporirii eficienței și eficacității în oferirea de servicii publice, Direcţia


Venit Buget Local, Sector 2 a realizat de asemenea o serie de achiziţii publice prin

36
care sa urmărit îmbunătățirea tehnicii de calcul utilizată de către instituție. O parte din
contractele ce ilustrează aceste operațiuni de cumparare sunt redate în Anexa 4.

6. Acte administrative – circuitul documentelor.

Direcția Venituri Buget Local, Sector 2 furnizează servicii publice pentru


persoane fizice cât și pentru persoane juridice, în aceste condiiții la nivelul i nstituției
se administrează trei categorii de acte12:
1. Pentru persoane fizice:
 Declaraţia fiscala pentru stabilitea impozitului pe clădiri (Model ITL001);
 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri (Model ITL002);
 Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri (Model
ITL002) – 2005;
 Decizia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren (Model ITL003);
 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe terenuri (Model ITL004);
 Declaraţia fiscală/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe
mijloace de transport (Model ITL005);
 Declaraţia fiscală/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe
mijloace de transport pe apa (Model ITL006);
 Cerere pentru eliberarea unui Certificat de Atestare Fiscala in (Model
ITL007);
 Certificat de Atestare Fiscala (Model ITL009);
 Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport.

2. Pentru persoane juridice:


 Declaraţia fiscală/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe
mijloace de transport (Model ITL005);
 Declaraţia fiscală/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe
mijloace de transport pe apa (Model ITL006);

12
Anexa 5

37
 Declaraţia fiscală/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe
mijloace de transport marfă cu masă autorizata de peste 12 tone (Model
ITL007);
 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe cladiri (Model ITL010);
 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren (Model ITL011);
 Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren (Model
ITL012);
 Cerere pentru eliberarea unui Certificat de Atestare Fiscală în (Modelo
ITL015);
 Certificat de Atestare Fiscală (Model ITL016);

3. Alte categorii de acte:


 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi
publicitate (Model ITL013);
 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate (Model ITL014);
 Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local (Model
ITL017);
 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere (Model ITL018);
 Proces verbal de constatare a contravenţiei (Model ITL019);
 Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate (Model ITL020);
 Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate (Model ITL021);
 Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
(Model ITL022);
 Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Model ITL023);
 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale (Model ITL024);
 Confirmare de primire a debitelor (Model ITL025);
 Cerere compensare;
 Cerere restituire.

Activitatea de stabilire a impozitului pe clădiri:

38
 Completarea de către contribuabil a Declarației de Impunere pentru
stabilirea impozitului pe clădiri Model ITL 001, şi dacă este cazul, a Declarației
Speciale de Impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul
persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă Model
ITL 002.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la declaraţia de
impunere.
 Solicitarea dosarelor din arhiva instituţiei în situaţia în care este necesar
acest lucru, în vederea completării datelor necesare deschiderii sau modificării
rolului fiscal/matricolei
 Înregistrarea declaraţiilor de impunere prin alocarea unui număr,
menţionarea datei primirii, denumirii documentului, a numelui contribuabilului şi
adresei proprietăţii.
 Transmiterea declaraţiilor inspectorilor, pentru introducerea datelor în
calculator, în vederea deschiderii sau modificării rolului fiscal/matricolei.
Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi
situaţia reală rezultată din măsurătorile cadastrale, pentru determinarea sarcinii
fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin
lucrări tehnice de cadastru. Modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu
data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează lucrarea, ca anexă la
declaraţia fiscală .
• După procesarea datelor se emite decizia de impunere în dublu exemplar, din
care, un exemplar se comunică contribuabilului astfel:
 la ghişeu, în situaţia în care lucrarea se efectuează pe loc, comunicarea
se face prin semnătură directă a contribuabilului pe ambele exemplare;
 prin poştă, în cazul în care lucrarea se efectuează în termenul legal,
comunicarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
• Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de stabilire sau modificării rolului fiscal sau
matricolei în cazul clădirilor.
• Returnarea dosarelor fiscale în arhiva instituţie.

39
• Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare.

Activitatea de stabilire a impozitului pe terenuri:

 Completarea de către contribuabil a Declarației de Impunere pentru


stabilirea impozitului pe terenuri Model ITL 004.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la declaraţia de
impunere.
 Solicitarea dosarelor din arhiva instituţiei în situaţia în care este necesar
acest lucru, în vederea completării datelor necesare deschiderii sau modificării
rolului fiscal/matricolei
 Înregistrarea declaraţiilor de impunere prin alocarea unui număr,
menţionarea datei primirii, denumirii documentului, a numelui contribuabilului şi
adresei acestuia.
 Introducerea datelor în calculator în vederea deschiderii sau modificării
rolului fiscal sau matricolei.
• După procesarea datelor se emite decizia de impunere) în dublu exemplar, din
care, un exemplar se comunică contribuabilului astfel:
 la ghişeu, în situaţia în care lucrarea se efectuează pe loc, comunicarea
se face prin semnătură directă a contribuabilului pe ambele exemplare;
 prin poştă, în cazul în care lucrarea se efectuează în termenul legal,
comunicarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
• Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de stabilire sau modificării rolului fiscal sau
matricolei în cazul clădirilor.
• Returnarea dosarelor fiscale în arhiva instituţie.
• Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare.

Activitatea de stabilire a impozitului pe mijloace de transport

1. Pentru mijloace de transport nou dobândite:

40
 Completarea de către contribuabil a DECLARAŢIEI DE IMPUNERE pentru
stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
Model ITL 006.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la declaraţia de
impunere.
 Înregistrarea declaraţiei de impunere în Registrul de Intrare-Ieşire prin
alocarea unui număr, menţionarea datei primirii, denumirii documentului şi a
conţinutului acestuia, a numelui contribuabilului şi a adresei.
 Emiterea deciziei de impunere. După procesarea datelor se emite decizia de
impunere în dublu exemplar, din care, un exemplar se comunică
contribuabilului astfel:
 la ghişeu, în situaţia în care lucrarea se efectuează pe loc, comunicarea
se face prin semnătură directă a contribuabilului pe ambele exemplare;
 prin poştă, în cazul în care lucrarea se efectuează în termenul legal,
comunicarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
 Aplicarea vizei de înscriere pe fişa de înmatriculare.
 În cazul cabinetelor individuale de avocatură, eliberarea certificatului
fiscal.
 Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de stabilire a rolului sau matricolei.
 Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare.

2. Pentru solicitarea vizei de înstrăinare a mijloacelor de transport:


 Verificarea de către inspector a achitării oricăror creanţe fiscale locale, cu
excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local , cu
termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care
are loc înstrăinarea.
 Aplicarea vizei de înstrăinare pe fişa de înmatriculare.

41
 Contribuabilului i se eliberarează certificatul de atestare fiscală prin care se
atestă achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii
administratiei publice locale achitarea obligaţiilor bugetare.
 Transmiterea certificatului fiscal pentru arhivare.

3. Pentru scăderea impozitului sau scoaterea din evidenta a mijlocului de transport:


 Completarea de către contribuabil a Declarației pentru scoaterea din evidenţă a
mijloacelor de transport Model ITL 008.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la declaraţia de
impunere.
 Înregistrarea declaraţiei de scoatere din evidentă în Registrul de Intrare-
Ieşire prin alocarea unui număr,menţionarea datei primirii, denumirii
documentului şi a conţinutului acestuia, a numelui contribuabilului şi a adresei.
 Introducerea datelor în calculator de către inspector, în vederea scoaterii
din evidenţă a mijlocului de transport (în cazul scoaterii din evidenţă).
 Scăderea impozitului în cazul furtului mijlocului de transport.
 Scăderea impozitului în cazul declaraţiei pe proprie raspundere a
contribuabilului care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de
transport , declaraţie din care să rezulte elementele de identificare a acelui mijloc
de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport,
imprejurările care au condus la pierderea acestuia.
 După procesarea datelor, programul ATLAS emite documentul “Răspuns
radiere mijloc de transport” (în cazul radierii) sau Procesul- verbal de stabilire a
impozitului asupra mijloacelor de transport/Decizie de impunere (în cazul furtului
mijlocului de transport), în două exemplare.
 Transmiterea către contribuabil a unui exemplar după ”Răspunsul radiere
mijloc de transport”, înştiinţare de plată sau Procesul - verbal de stabilire a
impozitului asupra mijloacelor de transport/Decizie de impunere.
 Confirmarea primirii documentului se face prin semnătură directă a
contribuabilului pe ambele exemplare sau, în cazul transmiterii prin poştă, dovada
o reprezintă confirmarea de primire.

42
 Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de scoatere din
evidenţă a mijloacelor de transport.
 Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare, în baza unui borderou
întocmit de către inspector.

4. În cazul transferului mijlocului de trasport din sectorul 2 București în alt sector


sau în altă localitate:
 Completarea de către contribuabil a cererii pentru transferarea mijloacelor
de transport la noua adresă de domiciliu.
 Completarea de către contribuabil a Declarației pentru stabilirea surselor de
venituri pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la cererea de
transfer.
 Înregistrarea cererii pentru transferarea mijloacelor de transport prin
alocarea unui număr, menţionarea datei primirii, denumirii documentului şi a
conţinutului acestuia, a numelui contribuabilului şi a adresei.
 Completarea de către inspector a adresei de înaintare.
 Aplicarea vizei de înscriere pe fişa de înmatriculare și aplicarea
hologramei.
 Înmânarea dosarului fiscal al mijlocului de transport contribuabilului, sau
transmiterea acestuia prin poştă la unitatea administrativ-teritorială unde îşi are
noul domiciliu contribuabilul.
 Confirmarea primirii documentului se face prin semnătură directă a
contribuabilului pe ambele exemplare sau, în cazul transmiterii prin poştă, dovada
o reprezintă confirmarea de primire.
 După primirea confirmării primirii dosarului fiscal de la unitatea
administrativ-teritoriala unde îşi are noul domiciliu contribuabilul, se
procedează la scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport.
 Transmiterea către contribuabil a unui exemplar după Răspunsul radiere
mijloc de transport.

43
 Confirmarea primirii documentului se face prin semnătură directă a
contribuabilului pe ambele exemplare sau, în cazul transmiterii prin poştă, dovada
o reprezintă confirmarea de primire.
 Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de transfer a mijloacelor de transport.
 Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare, în baza unui borderou
întocmit de către inspector.

5. În cazul transferului mijlocului de transport de la o adresă din alt sector din


București sau din altă localitate, în sectorul 2 București:
 Primirea adresei de înaintare către DVBL Sector 2 şi a dosarului fiscal a
mijlocului de transport.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de unitatea
administrativ-teritorială unde a avut vechiul domiciliu contribuabilul.
 Înregistrarea adresei de înaintare prin alocarea unui număr, menţionarea
datei primirii, denumirii documentului şi a conţinutului acestuia,
 Introducerea datelor în calculator de către inspector, în vederea înregistrării
mijlocului de transport.

Emiterea deciziei de impunere.


După procesarea datelor se emite decizia de impunere în dublu exemplar, din
care, un exemplar se comunică contribuabilului astfel:
 la ghişeu, în situaţia în care lucrarea se efectuează pe loc, comunicarea
se face prin semnătură directă a contribuabilului pe ambele exemplare;
 prin poştă, în cazul în care lucrarea se efectuează în termenul legal,
comunicarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
 Aplicarea vizei de înscriere pe fişa de înmatriculare și aplicarea hologramei
 Transmiterea confirmării primirii dosarului şi a luării în evidenţă a
mijlocului de transport.
 Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de transfer a mijloacelor de transport.

44
 Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare, în baza unui borderou
întocmit de către inspector.

6. În cazul transferului mijlocului de transport de la o adresă din sectorul 2


București la o altă adresă din același sector.

 Completarea de către contribuabil a cererii pentru transferarea mijloacelor


de transport la noua adresă de domiciliu.
 Verificarea de către inspector a corectitudinii datelor completate de
contribuabil, după studierea documentelor justificative anexate la cererea de
transfer.
 Înregistrarea cererii pentru transferarea mijloacelor de transport în
Registrul de Intrare-Ieşire prin alocarea unui număr,menţionarea datei primirii,
denumirii documentului şi a conţinutului acestuia, a numelui contribuabilului şi a
adresei.
 Transferarea mijlocului de transport de la vechea adresă din sectorul 2, la
noua adresă a aceluiaşi sector.

Emiterea deciziei de impunere.


După procesarea datelor se emite decizia de impunere) în dublu exemplar, din
care, un exemplar se comunică contribuabilului astfel:
 la ghişeu, în situaţia în care lucrarea se efectuează pe loc, comunicarea
se face prin semnătură directă a contribuabilului pe ambele exemplare;
 prin poştă, în cazul în care lucrarea se efectuează în termenul legal,
comunicarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
 Aplicarea vizei pe fişa de înmatriculare și aplicarea hologramelor;
 Verificarea periodică de către şeful de serviciu, a modului de respectare a
realităţii şi legalităţii în modul de transfer a mijloacelor de transport.
 Transmiterea lucrărilor efectuate pentru arhivare, în baza unui borderou
întocmit de către inspector.

7. Aspecte privind exercitarea controlului în cadrul instituției.

45
Controlul este funcţia administraţiei prin care se realizează conformitatea
activităţii instituţiilor publice cu prevederile legale şi programul de activitate, cu
respectarea cerinţelor sociale şi îndeplinirea interesului general.
Prin control se urmăreşte modul în care instituţiile şi-au îndeplinit sarcinile, şi-
au realizat competenţele în concordanţă cu nevoile sociale cărora trebuie să răspundă
potrivit misiunii sociale a acestora.
Controlul poate fi analitic când priveşte activitatea funcţionarilor şi sintetic când
are în vedere organizarea şi funcţionarea diferitelor compartimente administrative.

Controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice.


Este denumit şi control administrativ şi poate fi la rândul său intern sau extern.
De asemenea, există şi o formă de jurisdicţie administrativă, realizată de organe
specializate prevăzute de lege.
1. Controlul administrativ intern se realizează de către persoane sau de către
compartimente din interiorul organului administrativ. Controlul administrativ intern
este un control ierarhic care se realizează de către şeful ierarhic superior asupra
compartimentelor din subordine, de şeful compartimentului asupra funcţionarilor din
compartiment sau de compartimente specializate, precum cel financiar, denumit
„controlul financiar intern”, de compartimentul juridic asupra actelor cu caracter
juridic emise de alte compartimente. Avantajele controlului intern constau în
operativitate şi costuri reduse - Direcţia Audit.
2. Controlul administrativ extern, este un control ierarhic specializat, de
supraveghere generală sau tutelă administrativă. Controlul ierarhic se exercită de
autorităţile ierarhic superioare celei controlate, este un control tipic administrativ şi
are la bază regula că autoritatea administrativă ierarhic superioară are responsabilitate
şi pentru actele autorităţii ierarhic subordonate. Acest control este necesar pentru a
menţine unitatea sistemului organelor administraţiei publice. Controlul de
supraveghere generală se realizează de către Guvern cu ajutorul corpului său de
control sau a prefecţilor, care sunt reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu ai Curţii de
Conturi şi Corpului de Control al Primului Ministru.
3. Controlul administrativ specializa,t poate fi realizat de structuri administrative
special constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanenţă sau
temporară. În această categorie de structuri administrative putem enumera
următoarele:

46
• Controlul exercitat de organe special constituite;
• Controlul exercitat de Inspecţiile de Stat;
• Controlul exercitat de organe administrative cu caracter jurisdicţional.
4. Controlul jurisdicţional asupra administraţiei este un control necesar care se
realizează prin intermediul autorităţilor administrative cu competenţă în domeniu, iar
controlul judiciar prin contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autorităţii
judecătoreşti la actul de control, chiar dacă în multe situaţii s-a desfăşurat anterior
procedura administrativ jurisdicţională.
Conducerea D.V.B.L Sector 2 efectuează controale permanente şi/sau periodice la
compartimentele din subordine. Controalele se pot referi la mai multe domenii de
activitate sau pot fi limitate la un domeniu de specialitate. Prin control se realizează
totodată îndrumarea salariaților în îndeplinirea obligațiilor de serviciu.13
La nivelul D.V.B.L. Sector 2 activitatea de control revine Biroului Control
Intern, înfiinţat prin HCL Sector 2 nr.6/2007 si a carui activitate început din luna
aprilie 2007.
În perioada 01 mai – 30 mai au fost elaborate următoarele documente specifice
activităţilor biroului:
1. fişele de post pentru salariaţii biroului , şi anume pentru cele necesare pentru şef
birou , inspector principal şi inspector asistent;
2. planul de activitate pentru anul 2007;
3. planul de control intern pe compartimente;
4. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Direcţiei Venituri
Buget Local Sector 2;
5. procedura de lucru specifică activităţii Biroului Control Intern.
În perioada iunie – iulie 2007 , biroul control intern a participat efectiv la
obţinerea Certificării ISO 9001, colaborând cu reprezentanții firmei de consultanță
pentru managementul calității și ulterior cu reprezentații firmei de autorizare pentru
certificarea pe managentul calității la nivelul întregii instituții.
În perioada iulie – septembrie 2007, ca urmare a notei interne nr.
93397/12.07.2007 emisă de către domnul director executiv, a fost controlată
activitatea șefulilor birou.

13
Regulamentul de Ordien Interioară

47
Controlul a fost finalizat prin elaborarea rapoartelor de activitate nr.
113422/31.08.2007 şi nr.124817/27.09.2007.
În perioada octombrie – noiembrie 2007 s-a colaborat cu şefii Serviciilor licitaţii
şi cheltuieli pentru întocmirea de către aceştia a procedurilor de lucru specifice
serviciilor acestora, proceduri solicitate de către direcţia de audit intern din Primaria
Sectorului 2.
În luna decembrie 2007 a fost conceput şi aprobat planul de activitate şi planul
de control intern pe servicii / birouri pentru anul 2008.
Atribuțiile biroului sunt următoarele:
 Respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritatea statului, a
hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului București,
Consiliul local al Sectorului 2, precum și a dispozițiilor emise de Primarul
Sectorului 2.
 Supravegherea respectării regulilor competenței în regim de drept administrativ ce
revine personalului de conducere și mde execuție din cadrul compartimentelor
aparatului propriu al D.V.B.L Sector 2, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a
importanței și rolului controlului intern.
 Stabilește obiective specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie
addecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii obiectivelor de ansamblu
ale instituției.
 Asigurarea unei atitudini cooperante a personalului cu funcții de conducere și de
execuție, cărora le revine obligația să sprijine efectiv controlul intern și să
răspundă în orice moment solicitărilor conducerii.
 Supravegherea realizarea, la nivelul corespunzător de calitate, atribuțiilor
compartimentelelor aparatului propriu al D.V.B.L Sector 2, stabilite în
coccordanță cu propria lor misiune, în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate și
economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor
datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
 Asigură supravegherea continuă, de către personalul de conducere, a tuturor
activităților specifice compartimentelor aparatului propriu al D.V.B.L- S2 și
acționează corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată realizarea
unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu încalcarea
principiului legalității și oportunității operațiunilor și actelor administrative.

48
 Întocmește și actualizează baza de date și informații financiare și de conducere,
precum și a unor rapoarte periodice privind dezvoltarea și întreținerea unor
sisteme și proceduri de informare publică adecvată, în condițiile legii.
 Asigură îndeplinirea cerințelor specifice activității de control intern asupra
activității compartimentelor aparatului propriu al D.V.B.L- S2.
 Înregistreză și păstrează, în condițiile legii, în mod adecvat, documentelor, astfel
încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei
în drept; operațiunile și evenimentele semnificative vor fi înregistrate de îndată și
în mod corect; accesarea resurselor și documentelor se va realiza numai de către
persoanele îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor în
condițiile legii:
 Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și
monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora.
Constatările făcute cu ocazia controalelor se aduc la cunoștința celor controlați
și șefilor direcți ai acestora, atât pe parcursul controlului, cât și la sfârșitul acestuia,
stabilindu-se măsurile ce se impun a fi luate, cu termene și responsabilități.
Direcția Venituri Buget Local Sector 2 se află sub coordonarea Consiliului
Local Sector 2 astfel nu putem vorbi despre stabilirea unor raporturi de subordoanare
ci a unor raporturi bazate pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității,
cooperării și solidarității, în conformitate cu reglementările în domeniu.

8. Resursele umane în instituția analizată

8.1. Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane

Sfera resurselor umane, în cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, este
reglementată într-un cadru legislativ asigurat prin:
• Legea privind administrația publică locală, nr.215/2001
• Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici
• Hotărârea Consiliului Local nr.31/12.03.2001 de înființare a D.V.B.L. Sector 2
Normele reglementare stabilite prin actele normative de mai sus, sunt transpuse
la nivelul instituției în Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de
Organizare și Funcționare. Regulamentul de ordine Interioară reglementează aspecte

49
privind: încheierea-încetarea raporturilor de serviciu – relații de sserviciu (angajarea/
numirea în funcție, încetarea raporturilor de muncă, relații de serviciu între salariați și
controlul în unitate), drepturile și obligațiile salariaților, salarizare/avansare,
oraganizarea timpului de muncă ( săptămâna de lucru și repausul săîtămânal,
intrări/ieși ale personalului, concediul anual de odihnă plătit, zile de sărbătoare,
concedii speciale plătite, boală, maternitate,accidente de muncă, concediul de studii,
concedii fără plată). Regulamentul de Organizare și Funcțioanare redă atribuțiile și
răspunderile compartimentul însărcinat cu “gestionarea” resurselor umane, adică a
Biroului Resurse Umane.

8.2. Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului de gestiune şi de


execuţie.

Recrutarea de noi salariaţi se realizează în condiţiile stabilite de lege şi de


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, numai pe criteriul aptitudinilor şi
competenţei profesionale, în limitele locurilor de muncă disponibile (posturi vacante
şi/sau posturi noi). Procedura de selectare – angajare prin concurs sau examen, după
caz, se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, confesiune și stare
materială.
Concursul presupune existența mai multor etape:
• Verificarea cunoștințelor profesionale de specialitate ( o probă scrisă si o probă
orală sau interviu);
• Verificarea aptitudinilor ( atenție, percepție, reflexe, inteligență, dinamism, etc.);
• Verificarea aptitudinilor manageriale pentru persoanele ce urmează să ocupe un
post de conducere.
Regimul de încadrare a salariaților D.V.B.L. S 2 poate varia în cadrul Direcție
existând astfel:
- salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- salariați cu contract de muncă pe perioada determinată;
- funcționari publici.
Angajarea în condițiile prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară este
posibilă prin realizarea unei perioade de probă ce variază între 3 – 24 luni pentru
debutanți. Pentru funcționarii publici debutanți este prevăzută şi o perioadă de stagiu

50
de 6 luni, 8 luni, sau 12 luni, în funcție de nivelul și natura studiilor. Definitivarea pe
post a salariatului angajat va fi făcută la sfârșitul perioadei de probă, în baza unui
raport de stagiu favorabil.
Încadrarea în muncă se face în baza unui contract individual de muncă ce se
modifică ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia, prin acte adiționale,
pentru cei care nu sunt funcționari publici. Pentru funcționarii publici are loc
depunerea jurământului după care se emite o decizie de numire în funcția publică.

8.3. Modalități de promovare și motivare a salariaților, instrumente,


mijloace.

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcții


publice superioare vacante14. Promovarea se face prin concurs sau examen.
Participarea la concurs sau examen presupune îndeplinirea anumitor condiții, in
scopul promovării se face o evaluare prealabilă.
Promovarea în funcţia publică, în gradul imediat următor celui deţinut şi
avansarea în trepte de salarizare, a funcţionarilor publici încadrați în D.V.B.L.Sector
2, se realizează potrivit Legii 188/1999 privind statutul funcționarilor, republicată, cu
prevederile și completările ulterioare. Salariații contractuali sunt avansați în funcții și
trepte superioare de salarizare prin concurs (pe baza unor tematici afișate cu 15 zile
lucrătoare înainte de concurs), în condițiile legii, în raport cu competența profesională
și rezultatele obținute în activitatea-realizarea unui punctaj în fișa de evaluare de
min.27 de puncte. Concursul se susține în fața comisiei de examinare constituită
conform prevederilor legale. Rezultatele concursuluise consemnează într-un proces
verbal, semnat de toți membrii Comisiei de examinare, menționându-se candidații
reușiți și cei nereușiți.
În conformitate cu art. 72 din Regulamentul de Ordine Interioră salariaţii care-şi
îndeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile ce le revin şi a căror activitate este
caracterizată prin spirit de iniţiativă şi creativitate, fidelitate şi loialitate faţă de
instituţie, aducând o contribuţie deosebită la îndeplinirea obligaţiilor individuale sau
colective, pot primi, în condiţiile stabilite de lege sau alte acte normative specifice
domeniului, una din următoarele recompense:

14
Legea 188/1999 art. 56 , alin. (1)

51
• Mulţumiri verbale sau scrise;
• Premii lunare conform legislaţiei în vigoare; ( potrivit art. 37 din ROI
premiile pot fi din fondul de premiere- pentru salariații cu realizări
deoasebite și stimulente din fondul de stimulente- pentru salariatii care au
contribuit la constituirea acestuia);
• Salariu de merit;
• Premiul anual (al 13-lea salariu).
Încălcarea cu bună ştiinţă de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupă,
a obligatilor de serviciu, inclusiv normele de conduită constituie abatere disciplinară
şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui Regulament de Ordine
Interioară, ale Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind statutul funcţionarului public şi ale Codului Muncii, actualizat, cu
modificările şi completările ulterioare.
Sancţiunile prevăzute pentru salariaţii contractuali sunt:
• Avertisment scris;
• Suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate
depăşi 10 zile lucrătoare;
• Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în
care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
• Reducerea salariului de bază cu 5% - 10% pe o durată de la 3 luni;
• Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere
pe o perioadă de 1a 3 luni cu 5% - 10%;
• Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Încălcarea de către funcţionării publici, cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu
atrage răspundere disciplinară, contravenţională civilă sau penală, după caz.
Sancţiunile disciplinare prevăzute pentru funcţionari publici sunt:
• Mustrare scrisă;
• Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
• Suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovarea în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
• Trecerea într-o funcţie publică inferioară, pe o perioadă de până la 1 an, cu
diminuarea corespunzătoare a salariului;
• Destituirea din funcţia publică.

52
8.4. Proceduri de evaluare şi control a personalului, instrumente, competenţe,
indicatori de performanţe folosiţi sau care ar trebui folosiţi.

La nivelul D.V.B.L. sector 2 se efectuează controale permanente şi/sau


periodice, de către conducerea direcţiei. Acestea vizează compartimentele aflate în
subordine şi se pot referi la mai multe domenii de activitate sau pot fi limitate la un
domeniu de specialitate. Prin control se realizează totodată şi îndrumarea salariaţilor
în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
Modul de organizare şi de efectuare a controalelor se stabileşte prin dispoziţii şi
instrucţiuni ale conducerii direcţiei.
În urma desfăşurării activităţii de control s-au pe parcursul acesteia, se aduc la
cunoştinţă celor controlaţi şi şefilor direcţi ai acestora, constatările la care s-a ajuns,
pe bază cărora urmând să se stabilească măsurile ce se impun a fi luate, cu termene şi
responsabilităţi.
Controalele se finalizează cu un raport de activitate. Fiecare şef ierarhic este
obligat să efectueze în mod sistematic control asupra modului în care subalternii,
nemijlocit, îşi aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin din fisa postului şi din
dispoziţiile primite.
În cadrul D.V.B.L. sector 2 evaluarea angajaţilor se realizează după următoarele
criterii:
• Flexibilitatea şi îndeplinirea diverselor tipuri de activităţi;
• Toleranţă la nou (capacitatea de asimilare a schimbărilor);
• Capacitatea de implementare a soluţiilor;
• Capacitatea de valorificare a experienţei personale în cadrul
colectivului;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Spiritul de echipă ( măsura în care interesele colectivului primează
asupra propriilor interese);
• Capacitatea de decizie;
• Asumarea responsabilităţilor individuale;
• Asumarea responsabilităţilor colective;
• Voluntariat;

53
• Capacitatea de comunicare,
• Capacitatea de a asculta activ,
• Capacitatea de a acţiona cu diplomaţie şi cu tact în relaţiile profesionale
(abilitatea de interrelaţionare);
• Capacitatea de receptivitate şi implicare la problemele semenilor;
• Gradul de stabilitate emoţională (măsura rezistenţei la stres);
• Respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei;
• Capacitatea de însuşire şi transmitere a valorilor instituţiei.
Pentru fiecare salariat, în funcţiile de criteriile de mai sus, se acordă note de la 1
la 7, considerandu-se că 1 înseamnă lipsa capacităţii/abilităţii respective, iar 7 arată
dezvoltarea acelei capacităţi/abilităţi la un nivel performant.
Analizând activităţile fiecărui serviciu / birou din cadrul instituţie s-a constat
faptul că rolul Biroului Control Intern este foarte important în vederea optimizării
activităţilor şi reducerea riscurilor ce pot apare în desfăşurarea acestora.
Indicatorul de performanţă face o predicţie cu privire la comportamentul în
muncă. Aceste informaţii esenţiale, despre personal, descriu tendinţe
comportamentale semnificative referitoare la posturi în următoarele arii esenţiale:
Productivitatea, Calitatea muncii, Iniţiativa, Lucrul în echipă, Rezolvarea
problemelor, Reacţia la stres şi conflict, Motivarea pentru muncă, Energiile
motivaţionale.
Criteriile de performanţă utilizate în cadrul instituţiei sunt:
• Adaptabilitatea;
• asumarea responsabilităţilor;
• capacitatea de a rezolva problemele;
• capacitatea de implementare;
• capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei;
• capacitatea de analiză şi sinteză;
• creativitate şi spirit de iniţiativă;
• capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;
• capacitatea de a comunica;
• capacitatea de a lucra independent;
• capacitatea de a lucra în echipă;

54
• competenţă în redactare;
• capacitatea în consiliere;
• capacitatea în îndrumare;
• abilităţi în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente informatice;
• respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei;
• conduită în timpul serviciului.
În cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice II se utilizează ca indicatorii de
performanţă ai funcţionarilor:
• Încasări diferenţe + amenzi anuale;
• Încasări diferenţe + amenzi lunare;
• Numărul de rectificări de rol, înscrieri auto, radieri, certificate fiscale, adrese,
numărul de amenzi, numărul străzilor verificate;
• Situaţia lucrărilor efecuate anual;
• Procentul lucrărilor efectuate de către fiecare inspector atât lunar cât şi anual;
• Situaţia activităţilor zilnice, efectuate lunar de către fiecare inspector în parte;
• Ponderea pe care o deţin diferite lucrări efectuate că către fiecare inspector;
• Eficienţă în muncă realizată lunar de fiecare inspector pe tipuri de activităţi
zilnice, periodice sau ocazionale;
• Ponderea pe care activităţile efectuate de fiecare inspector o ocupă în totalul
activităţilor efectuatede întregul serviciu.

8.5.Compartimente specializate în activităţi de personal; prezentarea detaliata a


organizarii sale, încadrari cu personal, activităţi ce se derulează aici.

La nivelul D.V.B.L Sector 2 activitatea de personal se desfaşoară prin intermediul


următoarelor compartimente:
1. Biroul de Resurse Umane;
2. Serviciul administrativ – Protectia Muncii;
3. Biroul Control Intern.

1. Biroul de Resurse Umane


Componenţă:
• Un şef de birou;

55
• Trei referenţi superiori;
• Un consilier superior;
• Un inspector principal.
Atribuţii:
• Analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea
asigurării eficienţei economice şi a concordanţei cu ceilalţi incatori şi secţiuni ale
bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării
raţionale a fondului de salarii.
• Elaborează proiectul orgranigramei şi statul de funcţii pentru aparatul propriu, cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
• Efectuează muncă de teren prin verificarea prezenţei în toate cele nouă sedii ale
Direcţiei.
• Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi
priorităţile satbilite pentru instituţie.
• Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a
Regulamentului de Ordine Interioară al Instituţiei.
• Elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite;
• Elaborează proiectele de decizii ale directorului referitoare la activitatea de
organizare şi salarizare a personalului;
• Elaborează doocumente legate de organizarea, normarea personalului, întocmirea
fişelor de post la nivel de instituţie, colaborând cu celelate compartimenteâ;
• Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea,salarizarea şi acoradarea tuturor
drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru pesonalul din aparatul propriu;
• Stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, îndemnizaţiilor,
salariilor de merit şi a altor drepturi acoradate de elgislaţia muncii;
• Răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe niveluri de
pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute in statul de
funcţii şi organigramă;
• Efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea
activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul instituţiei;
• Răspunde de organizarea şi funcţionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare a
personalului tehnic, economic şi de alte specialităţi din aparatul propriu,

56
organizează concursurile pentru angajare şi promovare în muncă şi verifică
îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
• Întocmeşte formalităţi specifice angajării;
• Întocmeşte şi eliberează legitimaţii de acces în unitate, ecusoane, şi eliberează
adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului;
• Păstreză şi ţine la zi carnetele de muncă şi registrul de evidenţă al salariaţilor din
aparatul propiru, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării
locului de muncă, funcţiei, clasei)/treptei profesionale, modificările salariului;
• Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariţilor efectuând pontaje lunare, pe
care le transmite serviciului Cheltuieli;
• Efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor , ţinând
evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a
reprogramărilor, a compensărilor, etc.;
• Întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, confor Legii nr. 45/1994
şi 46/1996.
Activităţi derulate :
• A fost întocmit proiectul de buget pentru cheltuieli de personal pe 2007;
• Au fost întocmite scheme de încadrare a personalului pentru fiecare luna a anului
2008;
• Întocmirea a 323 decizii diverse, din care cu pondere mai mare: 61 pentru
reîncadrare, 38 pentru delegare atribuţii, 34 pentru încadrare, 35 pentru comisii de
concurs, 29 pentru mutare/detaşare, 14 pentru încetare raporturi de
muncă/serviciu, etc.;
• Întocmirea a 45 referate diverse, din care cu pondere mai mare: 18 pentru plată
anunţuri concurs, 7 pentru acordare prime, 8 pentru acordare stimulente;
• Au fost redactate 19 adrese către A.N.F.P. referitoare la anunţare concursuri de
recrutare, promovări temporare pe funcţii publice de conducere, transformare
posturi contractuale în funcţii publice de execuţie, delegarea competenţei de a
organiza concursuri de recrutare pentru două funcţii publice de conducere,
transformare aposturilor pentru funcţionarii publici care au fost declaraţi admişi la
examenul de promovare în clasă în urma absolvirii unei forme de învăţământ
superior, punct de vedere referitor la acordarea salariilor de merit în anul 2007,
etc.;

57
• Efectuarea formalităţilor necesare pentru organizarea a 9 concursuri de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în urma cărora au fost angajate 18
persoane.
• A fost întocmită şi prezentată situaţia avansărilor în treaptă şi a promovărilor în
grad ce erau posibile în anul 2008. Ca urmare au fost făcute un număr de 24
avansări în treaptă, iar promovările nu au fost posibile datorită lipsei normelor
metodologice ce trebuiau elaborate de ANFP;
• A fost organizat examenul pentru promovarea în clasă a 5 funcţionari publici care
au absolvit studii superioare şi care erau încadraţi pe funcţii ce necesită studii
liceale;
• Au fost întocmite 3 contracte de muncă şi 102 acte adiţionale pentru personalul
Contractual;
• Întocmirea formalităţilor de angajare pentru 18 salariaţi angajaţi prin concurs şi
pentru 5 salariaţi angajaţi prin transfer;
• Întocmirea a 24 dosare profesionale noi pentru funcţionarii publici angajaţi prin
concurs, 15 din afara instituţiei şi 9 din interior;
• Întocmirea formalităţilor de încetare a raporturilor de muncă/serviciu sau de
transfer pentru un număr de 19 salariaţi;Centralizarea unui număr de 23 declaraţii
de avere şi de 23 declaraţii de interese completate de funcţionarii publici din
cadrul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
• Întocmirea a 139 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale pentru
funcţionarii publici (116 anuale şi 23 în cursul anului) şi 26 fişe de evaluare pentru
salariaţii contractuali;
• Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, în format electronic, a fost
completat, conform HG nr. 432/ 2004, actualizată până la 13.06.2007 de HG nr.
522/30.05.2007;
• A fost completat registrul de evidenţă a salariaţilor contractuali, în format
electronic, a fost prezentat în forma iniţială la ITM Bucureşti şi apoi comunicate
orice modificări apărute, conform HG nr. 161/ 2006
• Întocmirea lunară a pontajului centralizat, la nivel de instituţie, pe baza pontajelor
primite de la fiecare compartiment, după ce sunt verificate şi coroborate cu
documentele existente în evidenţă, peste 600 pe anul 2007 (cereri concedii

58
diferite, certificate medicale prezentate, referate ore suplimentare aprobate, etc.),
precum şi transmiterea acestuia la serviciul Cheltuieli, după aprobare;
• Pe baza solicitărilor primite de la şefii de compartimente au fost redactate 312
referate pentru efectuarea de ore suplimentare.

2. Serviciul administrativ – Protectia Muncii.

Componenţă:
• Un sef de serviciul;
• Un referent;
• Un secretar – dactilograf;
• Doi curieri;
• Doi muncitori;
• Doi şoferi.
Serviciul administrativ – Protecţia Muncii este un compartiment realizează activităţi
de personal în măsura în care printre atribuţiile sale menţionăm:
• Stabilirea măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii,
corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
• Stabilirea atribuţiilor şi răspunderii ce revine salariaţilor în domeniul protecţiei
muncii şi pazei contra incendiilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
• Asigurarea şi vericarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi salariaţii a măsurilor
tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite;
• Participă la activitatea de protecţie a muncii, prin deplasări pe teren, dispuse de
conducerea Direcţiei;
• Preocuparea pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării
salariaţilor.
Activităţi desfăşurate:
• Efectuarea instructajului periodic privind sănătatea şi securitatea în muncă precum
şi instructajul periodic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiului, cu toţi
salariaţii direcţiei. Deasemenea realizarea instructajul introductiv general privind
sănătatea şi securitatea în muncă şi instructajul introductiv general în domeniul
apărării împotriva incendiiilor şi a situaţiilor de urgenţă, pentru un număr de 24 de
noi angajaţi.

59
• Elaborarea procedurilor de lucru specifice serviciului Administrativ Protecţie a
Muncii.
• În perioada 04 oct. – 12 oct. 2007, a fost efectuat controlul medical periodic al
salariaţilor D.V.B.L. sector 2, la clinca Romar Diagnostic Centrer, care a constat
din efectuarea următoarelor investigaţii medicale: examenul clinic general,
examenul oftomologic, examenul psihologic, examenul EKG, analiza
colesterolului şi a glicemiei.
• verificări şi măsurători la instalaţiile şi echipamentele electrice, pentru a obţine
buletinul de verificare şi măsurare PRAM, în conformitate cu prevederile HG
nr.1146/2006, privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către salariaţi a echipamentelor de muncă şi pentru
respectareareglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind prevenirea
accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea
instalaţiilor şi echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor
electricităţii statice şi a descărcărilor atmosferice.
• În perioada 09 oct.- 31 oct.2007, următori salariaţi din cadrul serviciului, au fost
membri în comisia de inventariere, ce a efectuat inventarul de predare – primire a
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.
• Desfăşurarea unor operaţii de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice şi la
instalaţiile sanitare existente în toate cele nouă sedii ale Direcţiei.

3. Biroul Control Intern


Componenţă
• Şef de birou;
• Asistent;
• Inspector.
Atribuţiile şi activităţile desfăşurate în cadrul acestui compartiment au fost tratate pe
larg în capitolul 7.

8.6. Aprecierea personală asupra stilului de lucru şi a performanţelor


angajaţilor.

60
Pe perioada derulării stagiului de practică în cadrul Direcţiei Venituri Buget
Local, am putut observa modul în care se desfăşoară activitatea într-o instituţie
publică şi sesiza aspecte legate stilul de lucru al funcţionarilor publici la nivelul
Serviciului Impunere Persoane Fizice II.
Astfel pot afirma că funcţionarii publici din cadrul acestui Serviciu realizează cu
profesionalism sarcinile ce le revin potrivit fişei postului şi respectă programul de
zilnic de lucru. Am putut remarca şi ţinuta morală şi vestimentară decentă, pe care o
adoptă, atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile profesionale cu
persoane din afara instituţiei. De altfel trebuie menţionat faptul că personalul din
cadrul acestui Serviciu îşi desfăşoară activităţile in baza prevederilor legale pe care le
cunoaşte şi le respectă. Experienţa profesională, rezistenţa la efort fizic şi intelectual
cât şi atenţia distributivă a personalului fac posibilă derularea activităţii în bune
condiţii.
Trebuie punctată, de asemenea, munca în echipă derulată în vederea atingerii
obiectivelor, cu toate că se menţine un anumit individualism dat probabil de perioada
îndelungată de conformism şi lipsă de iniţiativă. Putem afirma că există şi o oarecare
reticenţă când se pune problema inovării şi a flexibilităţii în derularea activităţilor.
Este necesar să “amendăm” şi nota de indiferenţă pe care unii funcţionari o
adoptă în raport cu obiectivele individuale ce le revin. Pornind de aici putem sublinia
şi un grad mai mare al lipsei de responsabilitate a funcţionarilor din cadrul S.I.P.F II.
Un alt aspect negativ cu privire la personalul ce îşi desfăşoară activitatea în acest
Serviciu îl reprezintă abilitatea redusă de utilizare a calculatorului în raport cu volum
de muncă, şi de informaţii ce necesită prelucrare.

9. Elemente privind strategia instituţiei.

9.1. Particularităţi strategice ale instituţiei publice analizate ţinând cont de


specificul domeniului de activitate.

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 este o autoritate publică de interes local
ce urmăreşte stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor,
taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului local. Întreaga activitate a instituţiei se
desfăşoară pe coordonatele stabilite de noul management public astfel se urmăreşte

61
îndeplinerea misiunii şi a obiectivelor sale în corelaţie cu evoluţia factorul social,
adică a interesului general. În aceste condiţii se are în vedere:
• Implementarea unei strategii de informare a cetăţenilor privind activitatea
instituţiei în conformitate cu legislatia in vigoare;
• Definitivarea unui plan de perfecţionare bazat pe evaluarea necesităţiilor;
• Aplicarea unei strategii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite prin
dezvoltarea unor raporturi de comunicare eficientă intre servicii, instituţii şi
cetăţeni;
• Îmbunătăţirea procesului decizional prin înlocuirea raţionamentului individual
prin algoritm sau reguli de luare a deciziilor în echipa, în colectiv;
• Introducerea instrumentelor de mangement al calităţii care să vizeze satisfacerea
continuă şi depăşirea aşteptărilor clienţilor, precum şi îmbunătăţirea propriilor
performanţe, prin instruire şi perfecţionare.

9.2. Identificarea şi caracterizarea factorilor de mediu şi a variabilelor


organizatorice ce influenţează procesele interne ale instituţiei.

În derularea activităţii sale pentru atingerea obiectivelor potrivit misiunii


economico – sociale, D.V.B.L Sector 2 trebuie să aibă în vedere o serie de factori ce
influenţează mediului instituţional:
• Factorii economici sunt reprezentaţi de bugetul de care dispune instituţia, adică
de nivelul veniturilor şi cheltuielilor. Putem observa că în anii pentru care s-a
realizat analiza bugetară nu s-a înregistrat deficit aşa cum este prezentat în
capitolul 2.1. Acest lucru a permis o funcţionare a instituţiei în condiţii de
eficienţă. Astfel putem conchide ca direcţia şi-a putut atinge obiectivele
strategice anuale în limitele resurselor economico-financiare de care a dispus.
• Factorii de management ţin de tipul de organizare a instituţiei, de modalităţile de
desfăşurarea a procesului decizional, de metodele implementate la nivelul
instituţiei. De asemenea trebuie avute în vedere elemente ce ţin de cultura
organizaţională ce constau în păstrarea unor proceduri şi standarde cât şi în
valorile promovate.

62
• Factorii tehnici şi tehnologici se referă la totalitatea dotărilor tehnice din cadrul
instituţie. Acestea au fost îmbunătăţite în anul curent dupa cum am specificat în
capitolul 5.
• Factori juridici se referă la actele normative în baza cărora instituţia există şi
funcţionează. Influenţa lor se manifestă atât în ceea ce ce priveşte constituirea
direcţiei – Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 31/12.03.2001 precum
desfăşurarea activităţilor instituţiei: Constituţia României, Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, Ordonanţa Guvernului privind impozitele şi taxele
locale nr.36/2002, aprobată prin Legea nr.522/2002 – incepând cu 01.01.2003.
De la 1 ianuarie 2004 prevederile acestei legi au fost preluate de Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, Hotărilele Consiliului Local
al Sectorului 2 privind impozitele şi taxele locale, Legea nr. 544/12.10.2001-
Privind accesul la informaţiile de interes public, Legea nr. 182/12.04.2002 –
Privind protecţia informaţiilor clasificate, Legea finanţelor publice locale
nr.189/1998 şi, începând cu 1 ianuarie 2004, Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, Legile anuale de
adoptare a bugetului de stat.

9.3. Prezentarea sistemului de obiective ale D.V.B.L. sector 2 pentru perioada


următoare (1-3 ani)

Obiectivele D.V.B.L. Sector 2 pentru următoarea perioadă vizează:


 îmbunătăţirea serviciilor oferite prin sporirea calităţii comunicării cu
contribuabilii;
 simplificarea sistemului birocratic tradiţional din sistemul fiscal românesc;
 un management mai bun al procesării informaţiei care sporesc productivitatea
angajaţilor şi reduc costurile de operare;
 creşterea vitezei de răspuns la solicitările cetăţenilor;
 scăderea corupţiei din sistemul fiscal prin diminuarea contactului direct al
cetăţeanului cu funcţionarii publici;
 transpunerea în practică a prevederilor legale actuale cu privire la accesul liber
şi neîngrădit al cetăţenilor la informaţii de interes public;

63
 orientare către contribuabili prin definirea şi promovarea proceselor
desfăşurate şi tratarea acestora ca un sistem unitar, ceea ce conduce la îmbunătăţirea
activităţilor desfăşurate in cadrul D.V.B.L.
 utilizarea metodelor adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor, cum ar fi
autoevaluarea şi analiza efectuată de management.

9.4 Modalităţi previzionare de management pentru realizarea obiectivelor


fundamentale şi derivate.

Potrivit ştiinţei managemetului evoluţia într-un ritm alert a societăţii impune ca


fiecare instituţie din sistemul administrativ să se adapteze noilor condiţii, în vedere
satisfacerii optime a nevoilor cetăţenilor. Noul management public propune în această
direcţie utilizarea unor metode precum:
• Metoda Analizei diagnostic;
• Metoda Simulării;
• Metoda Delphi;
• Metoda Scenariilor.
La nivelul D.V.B.L Sector 2 se utilizează ca metodă previzionară de
management analiza diagnostic menită să regleze funcţionalitatea instituţiei. Acest
lucru este reflectat în raportul anual de activitate al direcţiei, în cadrul căruia fiecare
şef de serviciu/birou prezintă o analiză diagnostic la nivelul compartimentului pe care
îl conduce. Acestă analiză vizează în special aspecte privind activitatea resurselor
umane încadrate în instituţie.

9.5. Surse de finanţare pentru realizarea opţiunilor strategice.

În conformitate cu reglementările legale Direcţia Venituri Buget Local Sector 2


este finanţată de la bugetul local dar poate atrage mijloace materiale şi băneşti de la
persoane fizice sau juridice, sub formă de donaţii sau sponsorizări.
Potrivit analizei veniturilor şi cheltuielilor putem afirma că singura sursă de
finanţare a instituţiei o reprezintă bugetul local.

10. Elaborarea unui diagnostic global în instituţia analizată.

64
Analiza diagnostic reprezintă una dintre cele mai eficiete instrumente utilizate
în vederea reglării funcţionalităţii unei instituţii sau autorităţi publice şi nu numai.
Aceasta implică:
• Documentarea prealabilă asupra domeniului investigat adică procesul de observare
şi de culegere a datelor;
• Analiza cauzală detaliată a datelor şi informaţiilor;
• Identificarea aspectelor pozitive şi negative;
• Formularea propunerilor de perfecţionare.
În urma observării directe a modului de derulare a activităţii şi a climatului de
muncă în cadrul Direcţiei Venituri Buget Local , prin efectuarea stagiului de practică,
cât şi a accesului la informaţii cu privire la: structura organizatorică, sistemul
informaţional, realizări în cadrul D.V.B.L. S2, am putut întocmi următoarul
diagnostic.

10.1 Puncte forte şi puncte slabe

Puncte Forte Puncte Slabe

• Comunicarea facilă la nivelul instituţiei • Fragmentarea instituţiei, în sensul că


având în vedere existenţa unei structuri fiecare din compartimentele sale sunt
organizatorice ierarhic – funcţionale amplasate la diferite adrese fapt ce
piramidală, alcătuită pe trei niveluri implică deteriorarea imaginii Direcţiei
ierarhice • Inexistenţa unui spaţiu adecvat
• Existenţa unor programe informatice desfaşurarii activităţii de relaţii cu
prin care se optimizează activităţile de publicul
încasare a diferitelor categorii de taxe • Existenţa unui Birou de Control Intern
şi impozite de la contribuabili recent cu un nr. insuficient de
• Posibilitatea de accesare a informaţiilor funcţionari pentru a desfăşura un
de interes public pe site- ul Direcţie, control optim al a activităţiilor
precum şi de înregistrare a cererilor şi • Spaţiul insuficient în raport cu volumul
reclamaţiilor cetăţenilor în format mare de documente gestionate şi
electronic arhivate

65
• Direcţia operează cu funcţionari cu • Nr. redus de funcţionari în comparaţie
experienţă profesională deosebită ce cu volumul de muncă
cunosc şi aplică reglementările • Cunoştinţe insuficiente ale
legislative în domeniu funcţionarilor în ceea ce priveşte
utilizarea calculatorului şi a
programelor informatice

10.2 Cauzele care au generat puncte forte şi puncte slabe.

La nivelul D.V.B.L. Sector 2 cunoaşterea şi aplicarea normelor juridice în


vigoare a făcut posibilă îndeplinirea cu eficienţă a obiectivelor instituţiei. Astfel
organizarea structurală a instituţiei s-a finalizat cu o configuraţie internă în care
identificăm trei niveluri ierarhice. Această stare de lucruri constituie un aspect pozitiv
în ceea ce priveşte eficienţa transmiteri şi implementării deciziilor la nivelul
structurile de execuţie dar şi în vederea transferului datelor către structurile de
conducere pentru optimizarea procesului decizional. Pe aceleaşi coordonate legale s-a
înscris şi procesul de recrutare, selecţie şi numire a funcţionarilor publici din cadrul
instituţiei, fapt ce a permis încadrarea în muncă a unor persoane cu experienţă ce
îndeplineau condiţiile legale de ocupare a diferitelor categorii de funţii publice din din
cadrul direcţiei.
Un alt aspect pozitiv, cel privind informatizarea proceselor derulate în cadrul
Direcţiei are la bază concertarea activităţii de alinierea la Programul Guvernului
privind informatizarea administrației publice locale cu necesitatea “racordării” la
standardele şi exigenţele europene privind furnizarea serviciilor publice. În această
sens s-au realizat achiziiţiile publice prevăzute în cap.5.
Inexistenţa unei clădiri care să înglobeze toate compartimentele D.V.B.L. Sector
2 a condus la fragmentarea instituţiei in opt sedii disticte, acest aspect afectând
imaginea Direcţiei.
De asemenea, acest fapt este cauză generatoare şi de alte puncte slabe. Mai
exact, a condus la imposibilitatea desfăşurării în optime condiţii a activităţii de relaţii
cu publicul fapt ce a determinat nemulţumirea cetăţenilor contribuabili nevoiţi să
aştepte la rând. Lipsa spaţiului a cauzat şi imposibilitatea realizării unei arii
corespunzătoare pentru arhivă.

66
Deşi l-am menţionat ca fiind un punct forte, încadrarea personalului pe criteriile
stric stabilite în legislaţie poate da naştere şi unor aspecte negative. Astfel, pe lângă
condiţiile prevăzute de lege, recrutarea, selecţia şi numirea posibililor ocupanţi ai unei
funcţii publice ar trebui să conţină şi alte criterii de evaluare în raport cu specificul
activităţii desfăşurate în instituţie. În aceste condiţii s-ar reduce riscul ca funcţionarii
nou încadraţi să nu posede cunoştinţe precum cele de operare pe calculator.
Potrivit raportului Biroului Resurse Umane cu privire la numărul candidaţilor
înscrişi la concursurile de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţie, la
multe din aceste concursuri nu s-a prezentat niciun candidat iar diagnosticul general a
fost : prezenţa foarte slabă. Astfel putem conchide fie că activitatea de informare
publică nu a fost realizată corespunzător fie că statul de funcţionar public în cadrul
D.V.B.L. Sector 2 nu este unul suficient de promovat pentru a surescita interes din
partea potenţialilor candidaţi. Acestea pot constitui factorii cauzali ai lipsei de
personal.
Inexistenţa unei activităţi optime de control este cauzată de înfiinţarea recentă a
unui compartiment căruia să îi revină o astfel de sarcină. Acesta însă nu deţine o
autoritate suficientă la nivelul instituţiei, operând doar cu trei funcţionari.

10.3 Recomandări.

În vederea eficientizării activităţii desfăşurate în cadrul Direcţiei Venituri Buget


Local Sector 2 cât şi a îmbunătăţirii imaginii acestei instituţii trebuie să acţionăm
asupra cauzelor generatoare de disfuncţionalităţi.
Avem în vedere în primul rând recomandarea achiziţiei/construirii unui nou
imobil, care să constituie sediul central al Direcţiei şi în care să fie integrate toate
compartimentele din structura acesteia. Soluţionarea acestui aspect va consolida
imaginea publică a instituţie. Mai mult, faptul că funcţionarii de la ghişee îşi
deşfăsoară activitatea într-un spaţiu foarte restâns, crează condiții de muncă
inadecvate pentru ei, cât și disconfort pentru cetățeni. Acest cadru impropriu în care se
derulează activitatea duce în final la lipsă de agreabilitate în raporturile cu
contribuabili, stres, ignoranță în muncă și scăderea eficienței. Totodată, prin această
măsură s-ar rezolva şi problema spaţiului de depozitare a documentelor, care în
prezent constituie o deficienţă majoră. Trebuie avut în vedere că funcţionarea într-un
sediu mai mare ar face posibilă atribuirea unui spaţiu mai amplu pentru desfăşurarea

67
activităţii de relaţii cu clienţii. În aceste condiţii pot funcţiona două ghişee, unul
pentru încasare cu POS-ul şi celălat pentru emiterea notelor de plată, evitându-se,
astfel, aglomeraţia ce apare zilnic. Importanţa acestui aspect este dată şi de faptul că
toate aceste informaţii ajung la Serviciul Venituri pentru a fi operate în baza de date,
iar transmiterea lor separată (cele în fomat electronic şi cele redactate) optimizează
înregistrarea şi prelucrarea asigurând eficienţă la nivelul Serviciului.
O altă propunere de îmbunătăţire a activităţii D.V.B.L.Sector 2 are în vedere
întărirea autorităţii Biroului Contol Intern. Acest lucru se poate realiza prin
transformarea Biroului în Serviciu, fapt ce presupune şi încadrarea unui număr mai
mare de funcţionari. Desfăşurarea în optime condiţii a activităţii acestui compartiment
depinde şi de competenţele personalului ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul său.
Potrivit acestui raţionament sugerăm participarea funcţionarilor la cursuri de
perfecţionare/ instruire profesională.
De asemenea Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 trebuie să ia în considerare
pentru optimizare activităţii sale, încadrarea unui personal cât mai competent. În acest
sens, pe lângă criteriile rigid preluate din legislaţie, evidente în anunţurile privind
posturile scoase la concurs de instituţie, pentru recrutarea şi selecţia posibililor
candidaţi în funcţiile publice este necesar să se aibă în vedere şi dezvoltarea unor
criterii în concordanţă cu specificul activităţii sale. Spre exemplu propunem
introducerea unui test al abilităţilor de operare pe calculator, sau testarea aptitudinilor
manageriale pentru funcţiile de conducere ( şef birou, şef serviciu). Prima sugestie ar
reduce costurile ulterioare, pe care instituţia trebuie să le suporte în vederea pregătirii
profesionale a funcţionarilor, pregătire a cărei necesitate reiese din raportul de
activitate al fiecărui compartiment. Vorbind despre a doua propunere pe coordonatele
selecţiei funcţionarilor, este evidentă importanţa sa în condiţiile în care un manager
public ştie să-şi motiveze personalul din subordine, să-i înţeleagă nevoile şi să-l
determine să acţioneze în direcţia atingerii obiectivelor individuale şi ale instituţiei în
general.

Deficitul de personal cu care se confruntă D.V.B.L Sector 2, în raport cu


volumul de muncă ce trebuie acoperit ar putea fi soluţionat prin creșterea numărului
de posturi la nivelul serviciului pentru adaptarea activității de stabilire, impunere și
colectare a impozitelor și taxelor la mediul dinamic extern caracterizat de un numar
mare de locuitori.

68
Pe de altă parte se poate avea în vedere și publicarea pe mai multe canale a
posturilor vacante în instituție. În opinia mea acțiunea de informare publică nu trebuie
să se rezume doar la precizarea elementelor cerute de legislație. Ea ar trebui să
cuprindă descrieri detaliate ale avantajelor de a fi funcționar în acestă instituție și, în
general, a beneficiilor de a lucra pentru Stat. O astfel de măsură poate rezolva
problema numărului redus de candidați ce s-au prezentat la concursurile de ocupare a
unei funcții publice în cadrul Direcției.15
Pentru a-și îndeplini cât mai eficient obiectivele și în conformitate cu misiunea
ei economico-socială D.V.B.L Sector 2 trebuie să lucreze cu profesiniști. Având în
vedere că în cadrul instituție există funcționari ce posedă insuficiente cunoștințe de
operare pe calculator propunem realizarea unor investiții în stagii de pregătire
profesională a acestora. De asemenea trebuie luată în considerare perfecționarea
pregătirii profesionale și a aptitudinilor de comunicare ale personalului de la ghișeu,
prin cursuri de specialitate și găsirea unei formule care să asigure orientarea spre
contribuabili, spre satisfacerea dorințelor acestora.
Aplicarea unor astfel de măsuri va spori considerabil eficența cu care instituția
satisface interesul general al cetățenilor sectorului 2 în virtutea îndeplinirii misiunii
sale economico-sociale.

15
Potrivit raportului de activitate al Biroului Resurse Umane

69
ANEXE

70
Anexa 1.

71
72
73
Anexa 2.

74
Anexa 3.

75
Anexa 4.

76
77
78
Anexa 5.

79
80
81
Anexa 6.

NR. ....................../..................2009

CERERE PENTRU TRANSFERAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT


DIN SECTORUL 2 BUCUREŞTI IN ALT SECTOR DIN BUCURESTI SAU IN ALTĂ
LOCALITATE

Subsemnatul ............................................domiciliat în
str.................................................., nr. ..............., bloc ........, Sc......., ap.......,
localitate................................................judet (sector) ..............................., vă rog să-mi
aprobaţi transferul mijloacelor de transport pe care le deţin în proprietate, de la adresa
din Bucureşti, sector 2, str............................................................, nr. ........., bloc............,
sc. ........., ap . ........., la actualul domiciliu.

data ................................... semnătură contribuabil ,

82
NR. ....................../..................2009

CĂTRE,
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL
PRIMĂRIA...................................................

Vă transmitem alăturat dosarul auto


marca............................cap.cilindrică........, serie
motor.................................................proprietatea
lui ................................................. domiciliat în
localitate................................................judet (sector) ...............................,
str.................................................., nr. ..............., bloc ........, Sc.......,
ap......., cu fostul domiciliu în Bucureşti, sector 2,
str............................................................, nr. ........., bloc............,
sc. ........., ap . ..........
Se va lua în evidenţă începând cu
data ...........................................................................
Dosarul conţine...................file.
Vă rugăm să ne transmiteţi confirmarea de primire a dosarului.

83
NR. ....................../..................2007

CĂTRE,
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL
PRIMĂRIA...................................................

Urmare a adresei Dvs. nr......................................... din


data .......................... confirmăm primirea dosarului auto
marca ..............................................capacitate
cilindrică................................serie
motor ....................................................., proprietatea
lui ..........................................................................................................
domiciliat în Bucureşti, sector 2,
str............................................................, nr. ........., bloc............,
sc. ........., ap..........., cu fostul domiciliu în
localitate................................................judet (sector) ...............................,
str.................................................., nr. ..............., bloc ........, Sc.......,
ap.......
Vă precizăm că s-a procedat la înscrierea în evidenţele fiscale începând
cu data .......................

84
NR. ....................../..................2007

ROL VECHI........................
MIJLOC DE TRANSPORT TRANSFERAT LA
ROL NOU ..............................

CERERE PENTRU TRANSFERAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE LA


VECHEA ADRESĂ DIN SECTORUL 2 BUCUREŞTI LA NOUA ADRESĂ DIN
ACELAŞI SECTOR

Subsemnatul ............................................domiciliat în
str.................................................., nr. ..............., bloc ........, Sc......., ap......., Bucureşti,
sector 2, vă rog să-mi aprobaţi transferul mijloacelor de transport pe care le deţin în
proprietate, de la adresa din Bucureşti, sector 2, str............................................................,
nr. ........., bloc............, sc. ........., ap . ........., la actualul domiciliu.

data ................................... semnatură contribuabil ,

85
Anexa 7.

Contribuabilul ______
__________________
Sediul ____________
__________________
Codul unic de înregist

86
87
Anexa 8

88
Bibliografie:
1. Androniceanu, Armenia, Noutăți în Managementul Public, Editura
Universitară, București, 2005
2. Profiroiu, Alina, Popescu Irina, Bazele Administrației Publice, Editura
Economică, București, 2005
3. Legea nr. 188/199 privind statulul funcționarilor publici (republicată),
Monitorul Oficial nr. 251/22.03.2004
4. Legea nr. 215/2001, Legea Administrație publice locale, Monitorul
Oficial nr. 204/23.04.2001
5. Hotărârea de Guvern 611/200 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcțonarilor publici, Monitorul
Oficial, Partea I nr 530 din 14/07/2008
6. Site – ul oficial al D.V.B.L Sector 2: www.impozitelocale2.ro

89

S-ar putea să vă placă și