Sunteți pe pagina 1din 179

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

STRATEuIA BE BEZv0LTARE L0CAL A


N0NICIPI0L0I PASCANI PENTR0
PERI0ABA 2u14-2u2u"-./-01
2345
6#'78

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


*("#$)9
$)8#:6(*;#; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =
$< "#:7$+(+ %()$*$"$(+($ "',*')$ >')'+$?'@6$'A):98$*B <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< C
CAPIT0L0L 1. BEZv0LTAREA 0RBAN ................................................................................................................... 7
1.1. BATE uE0uRAFICE SI NCABRAREA N TERIT0RI0 .................................................................................... 7
!"!"!" $%&'%()& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *
!"!"+" ,&'-. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /
!"!"0" $%1%.). 2'34564.('78 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /
!"!"9" :%6%;.1'.< (.)=. >' ?5&)4'&% @4%?)4?% =.;)4.&%A """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B
1.2. P0ZI|IA N CABR0L RE|ELEI BE ASEZRI ................................................................................................. 1u
1.S. N0B0L BE 0TILIZARE AL TEREN0RIL0R SI STR0CT0RA 0RBAN ............................................................ 12
CAPIT0L0L 2. PR0FIL0L BEN0uRAFIC ................................................................................................................. 16
CAPIT0L0L S. F0NB0L L0CATIv ............................................................................................................................. 27
CAPIT0L0L 4. EC0N0NIA SI F0R|A BE N0NC ................................................................................................... S1
9"!" C7)4; '?;54'7" $%?)4?% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0!
9"+" D6%=E'' %75=5-'7'" D=;4%F4%=54'.;)& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0+
9"0" D=.&'G. ?%7;54'.&8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 09
9"9" H54E. 3% -)=78 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9/
9"I" D7;'J';.;%. 3% 7%47%;.4% K 3%GJ5&;.4% L' '=5J.4% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I!
9"M" D7;'J';.;%. 3% '=5J.4% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I+
9"*" C;4)7;)4' 3% ?F4'N'='4% . .(.7%4'&54 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I+
CAPIT0L0L S. INFRASTR0CT0RA BE TRANSP0RT ............................................................................................... SS
I"!" O=(4.?;4)7;)4. 4);'%48 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I/
I"+" O=(4.?;4)7;)4. (%45J'.48 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M9
I"0" P4.=?F54;)& .%4'.= """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MM
CAPIT0L0L 6. INFRASTR0CT0RA TEBNIC0-EBILITAR ..................................................................................... 67
M"!" $%1%.). 3% .&'-%=;.4% 7) .F8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M*
M"+" $%1%.). 3% 7.=.&'G.4% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MB
M"0" $%1%.). 3% .&'-%=;.4% 7) 6.G% =.;)4.&% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *+
M"9" $%1%.). 3% .&'-%=;.4% 7) %=%46'% ;%4-'78 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *9
M"I" $%1%.). 3% .&'-%=;.4% 7) %=%46'% %&%7;4'78 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *M
M"M" $%1%.). 3% ;%&%75-)='7.1'' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *M
CAPIT0L0L 7. NEBI0 ................................................................................................................................................ 77
*"!" ,.&';.;%. .F%&54 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" **
*"+" ,.&';.;%. .%4)&)' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *B
*"0" ,.&';.;%. ?5&)&)' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /Q
*"9" $'?7)4' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /Q
*"I" R'53'J%4?';.;%. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /!
*"M" CF.1'' J%4G' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /+
*"*" S%?;'5=.4%. 3%>%)4'&54 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /0
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

*"/" T=%46'% 4%6%=%4.U'&8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /M
CAPIT0L0L 8. SERvICII S0CIALE ............................................................................................................................ 89
/"!" V%GJ5&;.4%. ?57'.&8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /B
/"+" W)-84)& 3% U%=%('7'.4' 3% F4%?;.E'' ?57'.&% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /B
/"0" O=(4.?;4)7;)4. 3% ?%4J'7'' ?57'.&% """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B!
CAPIT0L0L 9. EB0CA|IE .......................................................................................................................................... 94
B"!" O=(4.?;4)7;)4. %3)7.E'5=.&8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B9
B"+" X5F)&.E'. L75&.48 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BI
B"0" X%4?5=.&)& 3'3.7;'7 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BM
B"9" Y(%4;. %3)7.E'5=.&8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B*
CAPIT0L0L 1u. SNTATE ...................................................................................................................................... 99
!Q"!" O=(4.?;4)7;)48 ?.=';.48 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BB
!Q"+" X%4?5=.&)& -%3'7.& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !Q0
CAPIT0L0L 11. T0RISN0L ................................................................................................................................... 1uS
!!"!" $%?)4?% ;)4'?;'7% =.;)4.&% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !QM
!!"+" $%?)4?%&% ;)4'?;'7% .=;45F'7% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !QM
!!"0" O=(4.?;4)7;)4. ;)4'?;'78 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !QB
!!"9" ,'47)&.1'. ;)4'?;'78 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!+
!!"I" X45-5J.4%. ;)4'?;'78 >' %J%='-%=;% 546.='G.;% """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!I
CAPIT0L0L 12. C0LT0R SI SP0RT ..................................................................................................................... 117
!+"!" O=(4.?;4)7;)4. >' J'.1. 7)&;)4.&8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!*
!+"+" D7;'J';.;%. ?F54;'J8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !+0
CAPIT0L0L 1S. u0vERNAN| L0CAL .............................................................................................................. 12S
!0"!" D3-'='?;4.1'. F)U&'78 &57.&8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !+I
!0"+" R)6%;)& &57.& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !+/
!0"0" C;4)7;)4' .?57'.;'J% .&% .3-'='?;4.1'%' F)U&'7% &57.&% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !09
$$< ')'+$?' 9D:8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4EF
$$$< 98#'8;A$' 6; 6;?G:+8'#; ' %()$*$"$(+($ "',*')$ ";)8#( ";#$:'6' 2345@
2323 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 45E
S.1. C0NTEXT0L STRATEuIC ............................................................................................................................... 14S
0"!"!" ,5=;%Z;)& ?;4.;%6'7 %)45F%.= """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !90
0"!"+" ,5=;%Z;)& ?;4.;%6'7 =.1'5=.&[ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !9I
0"!"0" ,5=;%Z;)& ?;4.;%6'7 4%6'5=.& >' N)3%1%.= """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !9B
S.2. ANALIZA INPLENENTRII STRATEuIEI BE BEZv0LTARE EC0N0NIC0-S0CIAL A N0NICIPI0L0I
PASCANI PENTR0 PERI0ABA 2uu8-2u1S: ....................................................................................................... 1S2
S.S. vIZI0NEA BE BEZv0LTARE (0RIZ0NT 2u27): ........................................................................................ 1SS
S.4. |INTE SPECIFICE PENTR0 AN0L 2u27: ................................................................................................. 1SS
S.S. 0BIECTIvE 0PERA|I0NALE. NS0RI. ......................................................................................................... 1S7
$G H ":#8:7:+$(+ 6; "#:$;*8; "#$:#$8'#; 98#'8;A$*; ";)8#( ";#$:'6' 2345@
2323 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4FI
G< "+')(+ 6; '*J$(); ";)8#( $%"+;%;)8'#;' 98#'8;A$;$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4FK
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

G$< 9$98;%(+ 6; %:)$8:#$?'#; ,$ ;G'+('#; '+ 98#'8;A$;$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4C=
6.1. PR0CES0L BE INF0RNARE SI BISENINARE ................................................................................................ 17S
6.2. SISTEN0L BE EvAL0ARE SI BE N0NIT0RIZARE AL STRATEuIEI ............................................................ 17S
');L; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4CK
ANEXA 1. LISTA PR0IECTEL0R PRI0RITARE STRATEuICE .............................................................................. 179
ANEXA 2. NIN0TELE uR0P0RIL0R BE L0CR0 0RuANIZATE LA NIvEL L0CAL ............................................. 179
ANEXA S. uBIB0RILE BE INTERvI0 C0NPLETATE BE PARTICIPAN|II LA uR0P0RILE BE L0CR0 SI BE AL|I
ACT0RI INTERESA|I BE LA NIvEL L0CAL ............................................................................................................ 179


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


INTRODUCERE

Demersul Prim!riei Municipiului Pa"cani de a elabora o strategie de dezvoltare a
comunit!#ii pentru perioada de ciclul de programare 2014-2020 de la nivel U.E. vine n
contextul n care, n ultimii ani, la nivel comunitar a crescut semnificativ importan$a
acordat! coeziunii teritoriale, n general, %i dezvolt!rii urbane, n special, sporind
substan#ial aloc!rile financiare destinate dezvolt!rii durabile a ora%elor, considerate
motoare ale cre%terii economice %i ale cre!rii de noi locuri de munc!, ntr-o abordare
integrat!, care s! contribuie la coeziunea economic!, social! %i teritorial!.

n ciclul de programare 2007-2013, politica de sus$inere a ora%elor promovat! de Uniunea
European! s-a bazat pe prevederile Cartei de la Leipzig pentru ora!e europene durabile
(2007), care a stabilit ca priorit!$i: abordarea integrat! a dezvolt!rii urbane; focalizarea
interven$iilor pe cartierele defavorizate; considerarea transportului n comun ca element-
cheie al mobilit!$ii urbane; crearea unor spa$ii publice de calitate, pentru rezolvarea
problemelor sociale %i economice. Declara"ia de la Toledo (2010) a accentuat importan$a
acordat! regener!rii urbane, abord!rii integrate a dezvolt!rii urbane, care ar trebui s! fie
inteligent!, durabil! %i incluziv! social!, n linie cu priorit!$ile U.E. Aceast! declara$ie a
fost prima care a subliniat necesitatea de a promova o Agend# urban# european#.

Principalele provoc!ri %i priorit!$i ale Uniunii Europene %i, implicit, ale Statelor Membre
legate de coeziunea teritorial! %i dezvoltarea urban! n perioada 2014-2020 sunt cuprinse
n Agenda Teritorial# 2020. Conform Agendei, principalele provoc!ri ale coeziunii
teritoriale ale U.E. pentru orizontul 2020 sunt:
! Expunerea sporit! la globalizare: transform!rile structurale dup! criza
economic! global!;
! Provoc!rile integr!rii europene %i interdependen$a crescnd! a regiunilor;
! Provoc!ri demografice %i sociale diverse din punct de vedere teritorial,
segregarea grupurilor vulnerabile;
! Schimb!rile climatice %i riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de
vedere geografic;
! Provoc!rile energetice se situeaz! n primplan %i amenin$! competitivitatea
regional!;
! Pierderea biodiversit!$ii; patrimoniul natural, peisagistic %i cultural vulnerabil.

Finan#!rile nerambursabile din fonduri europene vor continua s! reprezinte, "i n perioada
2014-2020, un rol fundamental n implementarea politicilor de dezvoltare de la nivelul
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

municipiului Pa"cani. Totu"i, nu toate ora"ele vor beneficia ue acces egal la aceste
finan(ii, ci uoai acelea caie uemonstieaz capacitatea ue a concepe ,i implementa stiategii
ue uezvoltaie uiban integiat uuiabil, caie s ieuneasc ue o maniei coeient investi(iile
piioiitate uin uomeniul uezvoltiii uibane, al infiastiuctuiii ue tianspoit, al celei economice
,i sociale, astfel nct s geneieze efecte sineigice ,i un impact ct mai iiuicat la nivelul unui
teiitoiiu pioblematic, clai uelimitat ,i asupia cioia exist un consens al tutuioi actoiiloi
ielevan(i ue la nivel local.
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Pa"cani pentru perioada 2014-2020 se dore"te a fi
un instrument de planificare strategic!, dezvoltat mpreun! cu toate categoriile de actori
relevan#i de la nivel local (administra#ie public! local!, mediul de afaceri, societate civil!,
organiza#ii non-guvernamentale), care stabile"te nevoile reale de dezvoltare ale ora"ului "i
dirijeaz! toate eforturile "i resursele comunit!#ii nspre satisfacerea acestora. Documentul
ia n cosiderare inclusiv obstacolele ntmpinate n implementarea Strategiei de Dezvoltare
Socio-Economic! a Municipiului Pa"cani pentru perioada 2008-2015, inclusiv proiectele
de investi#ii care nu au putut fi duse la ndeplinire, din varii motive, pn! n prezent.


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$I. PROFILUL MUNICIPIULUI PA!CANI (ANALIZA-DIAGNOSTIC)
Cap|to|u| 1. Dezvo|tarea urban

1.1. Date geograf|ce ;| |ncadrarea |n ter|tor|u

Municipiul Pa"cani, al doilea ca m!rime din jude#, dup! municipiul Ia"i, este situat n
partea de nord-est a Romniei, n vestul jude#ului Ia"i (4715 latitudine nordic! "i 2644
longitudine estic!).
Municipiul are n componen#! ora"ul Pa"cani "i 5 suburbii (Bl!ge"ti, Bo"teni, G"te"ti,
Lunca Pa"cani "i Sodomeni) "i se nvecineaz! cu urm!toarele comune: Miroslove"ti "i
Stolniceni-Pr!jescu (la sud), Ruginoasa "i Todire"ti (la est), Vn!tori "i Lespezi (la est) "i
Valea Seac! (la vest). Distan#a fa#! de Bucure"ti este de aprox. 550km.
Suprafa#a municipiului Pa"cani este de 79,31 km
2
, reprezentnd 1,45% din suprafa#a
jude#ului Ia"i.

1.1.1. ke||efu|

Municipiul Pa"cani este situat n partea de sud a Podi"ului Sucevei. Subunit!#ile ocupate
de teritoriul administrativ al municipiului n Podi"ul Sucevei sunt, de la vest la est,
urm!toarele:
! Podi"ul F!lticenilor (Mo#ca) prezint! culmi deluroase, cu altitudini de peste 400-
450 m;
! Culoarul Siretului suprafa#! plan!, care se suprapune luncii "i teraselor de lunc!
ale rului Siret, cu o altitudine de 205-215 m "i o l!rgime de 3,5-4,3 km;
! Podi"ul Dealul Mare ansamblu de dealuri largi "i platouri, fragmente de terase
ale rului Siret, cu altitudini de 225-355 m (subdiviziunea "eii Ruginoasa)
! Lunca Siretului suprafa#! plan!, cu o altitudine de 205-215 m, o l!#ime de 3,5-4,3
km "i o pant! longitudinal! de aprox. 1%.
Altitudini maxime se ating n dealul Runcul (456 m) "i n dealul Lut!riei (455 m).

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

1.1.2. C||ma

Clima municipiului Pa"cani este de tip temperat-continental de nuan#! moderat!, specific!
dealurilor cu altitudini ntre 200 "i 400 m.
Temperatura medie anual! n municipiul Pa"cani e de 8,4C, maximul mediu fiind atins n
luna iulie (20,1C) "i minimul mediu n luna ianuarie (- 2,7C).
Precipita#iile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anual! fiind de 534 mm. Cele
mai mari cantit!#i medii lunare de precipita#ii se nregistreaz! n luna iunie (91,6 mm), iar
cele mai mici n luna februarie (17 mm).
Vnturile care activeaz! n zona municipiului Pa"cani sunt mult influen#ate de prezen#a
v!ii Siretului, care func#ioneaz! ca un culoar n lungul c!ruia se canalizeaz! masele de aer.
1.1.3. keeaua h|drograf|c

Zona municipiului Pa"cani este bogat! n ape de suprafa#! "i subterane, principala ap!
fiind Siretul, care traverseaz! teritoriul localit!#ii de la nord la sud, prin est. Acesta se
distinge printr-o vale larg!, debitul fiind influen#at de factorii climatici. Siretul are 6 praie
ca "i afluen#i (4 pe partea dreapt! "i 2 pe partea stng!): Iermolia (nordul municipiului),
Arini (la sud de Complexul zootehnic), G"te"ti/Humei (cartierul Fntnele),
Sodomeni/H!sn!"eni (sudul municipiului), Gura Bdili#ei "i H!rm!neasca.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Pe raza municipiului nu exist! lacuri naturale, dar sunt amenajate hele"tee, iazuri "i lacuri
de baraj (Pe"ti"orul).
1.1.4. Vegeta|a, fauna ;| so|ur||e (resurse natura|e)

Vegeta#ia este caracteristic! zonelor de podi". P!durea ocup! suprafe#e reduse, n estul "i
vestul municipiului, predominate fiind: fagul, carpenul, gorunul, teiul, mesteac!nul, "i n
propor#ie mai mic!: paltinul, ar#arul, ulmul, frasinul, stejarul, teiul argintiu "i cire"ul
s!lbatic, iar dintre arbu"ti, mai r!spndi#i sunt: alunul, vornicelul, drmozul, cornul "i
socul. n locurile ml!"tinoase cre"te papura, rogozul, nuf!rul galben, m!tasea broa"tei,
s!geata apei. ntlnim "i flor! decorativ! variat!, care include: salvii, petunii, begonii,
mic"unele, regina nop#ii, laleaua, bujorul, mu"cate, trandafiri etc.
Fauna este diversificat!, n municipiul Pa"cani g!sindu-se: mamifere (veveri#!, c!prioar!,
mistre#, lup, vulpe, iepure, pisic! s!lbatic!, dihor, popnd!u, "oareci), p!s!ri (vrabie, sturz,
mierl!, cioc!nitoare, porumbel s!lbatic, cintez!, pup!z!, graur, uliu, bufni#!), reptile ("arpe
de p!dure, gu"ter). n b!l#ile din Lunca Siretului se g!sesc: ra#a s!lbatic!, gsca s!lbatic!,
li"i#a, btlanul "i batracieni.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


n ceea ce prive"te solul, o r!spndire mai mare o au argilele sarma#iene "i cuaternare,
luturi loessidice (nu sunt utilizate industrial, ci doar exploatate local), gresiile "i calcarele
sarmatice. Nisipurile aluvionare "i pietri"urile din Valea Siretului sunt utilizate la
prepararea betoanelor de mare rezisten#! "i pentru ntre#inerea drumurilor. Apele minerale
sulfuroase sunt folosite par#ial n scopuri terapeutice.
1.2. oz||a |n cadru| ree|e| de a;ezr|

n conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Na#ional (PATN) Sec#iunea a IV-
a Re#eaua de localit!#i, municipiul Pa"cani este o localitate de rang II, municipiu de
importan#! interjude#ean! sau cu rol de echilibru n re#eaua de localit!#i.
n perioada 2007-2013, municipiul Pa"cani a fost ncadrat la categoria centre urbane,
reprezentate de ora"e/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele dect polii de cre"tere
"i polii de dezvoltare urban!, iar n propunerea MDRAP pentru perioada 2014-2020, se
ncadreaz! la categoria poli urbani/centre urbane, subregionali, cu poten#ial de zone
urbane func#ionale.
Municipiul Pa"cani este centrul polarizator al p!r#ii de est a jude#ului Ia"i, cu o popula#ie
total! de circa 130.000 de locuitori (aproape 20% din popula#ia jude#ului), ns! influen#a
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

sa resimte "i n jude#ele nvecinate (Neam# "i Suceava), mai ales prin statutul de nod de
comunica#ii de prim! importan#!. La nivelul acestui areal exist! poten#ial pentru
nfiin#area unei zone urbane func#ionale n jurul municipiului Pa"cani, dup! cum indic! "i
noua Strategie de Dezvoltare Teritorial! a Romniei.


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

1.3. Modu| de ut|||zare a| terenur||or ;| structura urban

n piezent, teiitoiiul auministiativ al municipiului Pa,cani aie o supiafa( ue 7.9S1
ha, uin caie 7.S94 ha (9S,2%) sunt n piopiietate piivat, iai SS7 ha n piopiietate
public. Supiafa(a total a municipiului Pa,cani iepiezint 1,4% uin supiafa(a total
a juue(ului Ia,i.

Apioape 7u% uin teiitoiiul auministiativ este acopeiit ue teienuii agiicole, n
contextul n caie conui(iile peuoclimatice ue pe valea Siietului sunt favoiabile
piacticiii pe scai laig a agiicultuiii. Bin totalul supiafe(eloi agiicole, ciica 8u%
sunt teienuii aiabile, iai 2u% p,uni ,i fne(e, viile ,i livezile ocupnu supiafe(e
nensemnate.

Bintie teienuiile neagiicole, o ponueie mai nsemnat e uat ue cele ocupate
constiuc(ii - 1.u22 ha (12,9% uin supiafa(a total), teienuii uegiauate ,i
nepiouuctive - 6Su ha (8,2%), ape - 28u ha (S,S%), puuii - 2S2 ha (S,2%) ,i ci ue
comunica(ii (2,6%).

Fig. 1. Supiafaa fonuului funciai uin municipiul Pa,cani, uup mouul ue folosin (%
uin total), n anul 2u1SC)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

Fa( ue anul 2uu7, supiafa(a auminstiativ a municipiului s-a extins cu S89 ha
(+S,2%), n piimul inu ca uimaie a ieglementiii iegimului ue piopiietate a unoi
teienuii situate la giani(a cu comunele nvecinate (ue ex. Bimne,ti). Cu toate
7u%
1S%
8%
S%
S%
S%
M N10 OPQ1ORQ1ST -NU101VOQ-O1W >10OQ-W1T-0 .1 PXOQ-W1T-0B
Teienuii agiicole
Constiuc(ii
Teienuii uegiauate ,i
nepiouuctive
Ape ,i bl(i
Puuii
Ci ue comunica(ii
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

acestea, supiafe(ele agiicole s-au iestins cu 46 ha (1%), pe fonuul extinueiii
peiimetieloi constiuite ,i a ciloi ue comunica(ii. n acest context, uensitatea
popula(iei a sczut ue la S9S lockmp n 1992, la SS8 n 2uu2 ,i la 426 n piezent.

Bin totalul supiafe(ei auministiative, 1.476 ha sunt situate n intiavilanul localit(ii
(18,6% uin total), n timp ce 6.4SS ha sunt amplasate n extiavilan. n pofiua
ieuuceiii popula(iei cu 2u% n ultimul ueceniu, intiavilanul s-a extins cu 1u6 ha
(+7,7%), ntie 2uu7-2u1S, piin auoptaiea ue planuii uibanistice zonale. Astfel,
uensitatea locuiiii s-a ieuus ue la Su,7 locuitoiiha la 22,9 locuitoiiha. Explica(ia
const uin faptul c n acest inteival s-au constiuit ciica 1.uuu ue locuin(e noi, cele
mai multe n zone peiifeiice, aflate anteiioi n extiavilan. Peste jumtate uin
intiavilan este concentiat n cele S subuibii, chiai uac n acestea locuiesc uoai 2S%
uintie locuitoii, iezultnu o uensitate a locuiiii mult mai ieuus n compaia(ie cu
nucleul uiban piopiiu-zis, situa(ie justificat ue faptul c acestea au un (esut tipic
iuial, cu locuin(e inuiviuuale, cu cui(i spa(ioase ,i cu un giau mai iiuicat ue veiue.

Pe lng tiupuiile celoi 6 localit(i, n teiitoiiul auministiativ al Nunicipiului Pa,cani
se gsec tiupuii izolate (unit(i inuustiiale, agio-zootehnice, ue gospouiie comunal
,i ue echipaie euilitai, locuin(e izolate ,i giupuii ue locuin(e), caie pai(ial nu sunt
incluse n intiavilan.

Be men(ionat este ,i faptul c municipiul Pa,cani uispune ue un Plan 0ibanistic
ueneial apiobat la sfi,itul aniloi 2uuu, caie con(ine ieglementii uibanistice
confoime cu legisla(ia n vigoaie la nivel na(ional."#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Zona ue locuin(e, uezvoltat n timp cu piecueie pe teieasa nalt a iului Siiet, caie
nuepline,te cele mai bune conui(ii ue constiuibilitate, piecum ,i n cele S subuibii.
Cele mai maii zone ieziuen(ial uin municipiu sunt Centiu (4.4uu ue unit(i locative),
uai (4.2uu), vatia (1.uuu), u,te,ti (8uu) ,i Blge,ti (6uu), piimele uou
concentinu blocuiile ue locuin(e constiuite n peiioaua comunist ,i avnu
piobleme specifice. Zonele Centiu ,i uai sunt constiuite pai(ial uup 197u ,i
cupiinu pieponueient blocuii cu iegim ue nl(ime P+4 ,i P+1u, ntie caie sunt
inteicalate ,i lotizii cu locuin(e inuiviuuale.

La polul opus, iegsim zonele ieziuen(iale ue mai mici uimensiuni: 0niiii (Suu),
Fntnele (4uu), Bo,teni (4uu), Lunca (Suu) ,i Souomeni (4uu). Toate acestea au un
piofil similai, cu locuin(e inuiviuuale, cu iegim ue nl(ime P ,i P+!, cu cui(i, uifeiite
anexe gospouie,ti, mici spa(ii cultivate, etc.

n total, uiscutm uespie S caitieie ale oia,ului piopiiu-zis ,i S cele subuibia ale
municipiului. Pei ansamblu, uin cele ciica 11.uuu ue locuin(e uin nucleul cential,
peste 8.Suu (7S%) sunt apaitamente constiuite n peiioaua comunist.

Fiecaie uintie cele uou tipuii maii ue zone ue locuiie uin municipiu - zona cu (esut
tiaui(ional ,i zona cu (esut ue locuin(e colective ntmpin piobleme specifice:
- G5=. 7) 1%?); ;4.3'1'5=.& - beneficiaz ue un giau mai iiuicat ue veiue ,i ue o
supiafa( locuibil mai maie, ns fonuul locuit este n geneial nvechit (peste
Su-6u ue ani), iai nivelul ue uotaie cu echipamente publice ,i cu
infiastiuctui tehnico-euilitai este mai ieuus ca n zona blocuiiloi ue
locuin(e, caie e mai nou ,i planificat;
- G5=. 7) 1%?); 3% &57)'=1% 75&%7;'J% - beneficiaz ue un giau mai iiuicat ue
uotaie tehnico-euilitai ,i cu echipamente publice, ns calitatea spa(iiloi
locuibile este foaite ieuus (locuin(e stanuaiu, cu o meuie ue 4u mp), ca ,i cea
a spa(iiloi publice uin juiul acestoia (spa(ii veizi ocupate ue autovehicule sau
neigienizate, locuii ue paicaie ,i ue joac insuficiente, spa(ii neautoiizate ue
uepozitaie a ue,euiiloi, etc.). n plus uensitatea locuiiii este foaite iiuicat n
compaia(ie cu zonele ue case, eficien(a eneigetic a cluiiiloi este foaite
sczut, geneinu costuii ue ntie(ineie iiuicate pentiu piopiietaii, iai
fa(auele acestoia sunt foaite ueteiioiate.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$La acestea se auaug o a tieia categoiie ue zone ue locuit, a,a-numite "plombii" ue
la maiginea municipiului, unue s-au constiuit iecent locuin(e noi (ue ex. n paitea ue
vest, suu-vest a oia,ului). Acestea au un fonu locuit ue calitate supeiioai (n geneial
vile cu iegim ue nl(ime P+1 sau chiai P+2), ns sunt amplasate n zone lipsite ue
uotii tehnico-euilitii (ap, canalizaie, gaze, uiumuii, tiotuaie, etc.), mul(i
piopiietaii asiguinuu-,i utilit(ile cu iesuise piopiii (fose septice, hiuiofoaie, etc.).
n plus, locuin(ele sunt foaite eteiogen ca aspect, uimensiune, iegim ue nl(ime, fiinu
un (esut uiban insuficient planificat.

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 PVOP\ /R0]RQU "'8)\ R TR/-T1O-OP NP Q-0^ $$\ US01/1[1S
NP 1U[RQO-0_` 10OPQaSNP_P-0` V-S /S QRT NP P/b1T1cQS d0 QP_P-S- NP
TR/-T1O`_1e
! Relieful prezint" culmi deluroase, platouri, terase #i albii;
! Zona municipiului Pa#cani este bogat" n ape de suprafa$" #i subterane,
principala ap" fiind Siretul, cu #ase afluen$i;
! Nu exist" lacuri naturale, dar sunt amenajate hele#tee, iazuri #i lacuri de
baraj;
! Vegeta$ia este variat", caracteristic" zonelor de podi#: suprafe$e reduse de
p"duri, arbu#ti, flor" decorativ";
! Fauna este diversificat", reg"sindu-se mamifere, p"s"ri, reptile;
! Resursele naturale ale solului sunt s"r"c"cioase, f"r" valoare economic", cu
excep$ia nisipurilor aluvionare #i pietri#urilor care se utilizeaz" la prepararea
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

betoanelor de mare rezisten$" #i pentru ntre$inerea drumurilor #i par$ial,
apele minerale sulfuroase n scop terapeutic;
! %S01/1[1ST "-./-01 PVOP -T/`OS1O N10 RQ-.ST [QR[Q1S@Y1V .1 N10 = VScSQc11\
/S [QR]1T [QP[R0NPQP0O QSQ-Te
! %S01/1[1ST "-./-01 N1V[S0P NP VS[Q-]P_P -^Q1/RTP PXO10VP\ /S R ]PQO1T1O-OP
Q1N1/-O`\ ]-WRQ-c1TP -^Q1/STOSQ11 NP [PQ]RQU-0_f\ N-Q .1 NP VS[Q-]P_P
0PSO1T1Y-OP .1 NP^Q-N-OP d0VPU0-OP [P G-TP- 91QPOSTS1e
! g0 [R]1N- V/`NPQ11 VScVO-0_1-TP - [R[ST-_1P1 VO-c1TP\ [QPV1S01TP [P0OQS
PXO10NPQP- [PQ1UPOQPTRQ /R0VOQS1OP - /QPV/SO\ QPYSOf0N d0 PX[-0V1S0P-
SQc-0` /RQPT-O` /S V/`NPQP- NP0V1O`_11 d0 W-OQ`e
! %S01/1[1ST "-./-01 N1V[S0P NP S0 "T-0 (Qc-01VO1/ AP0PQ-T\ 1U[T1/1O NP S0
#P^ST-UP0O +R/-T NP (Qc-01VU\ PT-cRQ-OP T- V]fQ.1OST -01TRQ 2333\ /S
QP^TPUP0O`Q1 SQc-01VO1/P NP -/OS-T1O-OPe
! ?R0PTP NP TR/S10_P N10 US01/1[1S VS0O NP OQP1 O1[SQ1 H /S _PVSO
OQ-N1_1R0-T\ [QP[R0NPQP0O d0 VScSQc11\ /S _PVSO NP TR/S10_P /RTP/O1WP d0
/P- U-1 U-QP [-QOP - 0S/TPSTS1 SQc-0 [QR[Q1S@Y1V\ QPV[P/O1W YR0P
QPY1NP0_1-TP 0R1 T- U-Q^10P- RQ-.STS1\ ]1P/-QP /S [QRcTPUP V-TP V[P/1]1/P<

Cap|to|u| 2. rof||u| demograf|c

Rezultatele finale ale Recensmntului ueneial al Populaiei uin anul 2u11 inuic o
[R[ST-h1P VO-c1T` a municipiului Pa,cani ue SS.74S uem locuitoii, iespectiv 4,4% uin
populaia juueului Ia,i. Nunicipiul Pa,cani este, uin punct ue veueie uemogiafic, al
uoilea centiu uiban uin juue, fiinu uep,it ue municipiul Ia,i, ie,euin( ue juue(
(caie este ue ciica 9 oii mai populat), ocupnu locul 1u n topul oia,eloi uin
Regiunea Noiu-Est. La nivel na(ional, ocup o pozi(ie meuie uin peispectiva
numiului ue locuitoii (S6 uin S2u), piecum ,i n inuul municipiiloi caie nu au
func(ie ue ie,euin( ue juue(, cu o popula(ie ue ciica Suuuu ue locuitoii, ceea ce ai
ncauia municipiul Pa,cani n inuul oia,eloi mijlocii.

Bin totalul locuitoiiloi, 7S% locuiesc n oia,ul Pa,cani, iai iestul ue 2S% n cele S
subuibii, cei mai mul(i n u,te,ti ,i Lunca. n compaia(ie cu anul 2uu2, se obseiv c
popula(ia a sczut mai iapiu n nucleul uiban n compaia(ie cu subuibiile (excep(ie
face localitatea Souomeni), n conui(iile acestea uispun ue teienuii mai multe ,i mai
ieftine pentiu constiuc(ia ue locuin(e ,i pentiu piacticaiea agiicultuiii, ceea ce a
atias locuitoiii uin Pa,cani.

+R/-T1O-OP- "R[ST-_1- VO-c1T`
>#A"+ 2344B
610-U1/- [R[ST-_1P1
>M\ 2344 WV 2332B
Pa,cani 2S.2S1 -22,2
Blge,ti 1.27S -1u,8
Bo,teni 1.S86 +1u,6
u,te,ti 2.472 -16,2
Lunca 2.SSS -8,9
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Souomeni 1.u48 -27,7
8:8'+ EE<C5= @4K\I


Bin punct ue veueie al VOQS/OSQ11 [P VPXP, 16.67u locuitoii eiau ue sex masculin
(49,4%) iai 17.u7S locuitoii eiau ue sex feminin (Su,6%). Ponueiea populaiei
feminine este similai cu cea ue la nivel juue(ean, uai mai sczut uect cea
niegistiat la nivel iegional sau na(ional, cu piecueie pe fonuul migia(iei exteine a
numi mai maie ue femei, uai ,i a supianatalit(ii masculine.

n peiioaua 19Su-2u11, popula(ia municipiului Pa,cani a avut o PWRTS_1P pozitiv
pn n anul 1992, uimat ue un ueclin mai pionun(at uup anul 2uu2. 0 cie,teie
foaite accentuat a avut loc n peiioaua comunist, n special uup 1966, cnu s-au
amenajat noi caitieie cu blocuii ue locuin(e n apiopieiea zonei inuustiiale.
Popula(ia piactic a ciescut ue 4 oii ntie 1948 ,i 1992. Piocesul ue inuustiializaie
foi(at a antienat fluxuii impoitante ue foi( ue munc tni ctie municipiul
Pa,cani, cu piecueie ue pe valea Siietului, uai ,i uin juue(ele nvecinate (Neam(,
Suceava, Boto,ani), caie aveau n mou tiaui(ional un exceuent ue popula(ie, pe fonuul
popula(iei spoiului natuial iiuicat.

Fig. 2. Binamica popula(iei municipiului Pa,cani n peiioaua 19Su-2u11C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78

Scueiea popula(iei ue uup anul 1992, ,i cu piecueie uin ultimul ueceniu, este
iezultatul exclusiv al piocesului ue iestiuctuiaie economic, caie a conuus la
ieuuceiea uiastic a numiului ue salaiia(i ,i la migia(ia intein ,i extein a
u
Suuu
1uuuu
1Suuu
2uuuu
2Suuu
Suuuu
SSuuu
4uuuu
4Suuu
Suuuu
Locuitoii
19Su
1948
19S6
1966
1977
1992
2uu2
2u11
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

popula(iei. Cea mai maie paite a celoi pleca(i au fcut paite uin categoiia foi(ei ue
munc tineie (2u-4u ue ani), ceea ce a afectat negativ iata natalit(ii, caie s-a ieuus
substan(ial n ultimele uou uecenii.

Scueiea uemogiafic a municipiului Pa,cani ntie ultimele uou iecensminte, cel
uin 2uu2 ,i cel uin 2u11, a fost ue 19,8%, mult mai accentuat uect cea ue la nivelul
juue(ului Ia,i (S,S%) sau ue la nivelul ntiegii (ii (7,2%). Acest fapt este ntlnit ,i n
cazul altoi localit(i uibane, scueiea mai accentuat a popula(iei uin meuiul uiban
fiinu pai(ial explicabil piin migia(ia mai intens, att spie alte (ii (ca uimaie a unei
mai bune infoimii, uai ,i a unei mai bune piegtiii piofesionale), n special spie
Italia, Spania, Fian(a, ct ,i spie alte pi(i ale Romniei, spie oia,ele mai impoitante
(Ia,i, Bucuie,ti) ,i chiai spie meuiul iuial, fiinu bine pus n eviuen( fenomenul
iemigia(iei uiban-iuial, n special spie comunele limitiofe oia,eloi, cu stanuaiue
mai iiuicate ue via( (uatoiit conexiunii la infiastiuctuiile tehnice uibane), uai cu
costuii mai sczute ue ntie(ineie. Pe ue alt paite, iitmul ueclinului uemogiafic s-a
accentuat n iapoit cu scueiea mai lent uin piima paite a peiioauei ue tianzi(ie
(1992-2uu2), cnu numiul ue locuii ue munc ue la nivel local eia mai maie, iai
conui(iile ue pisiie a (iii mai uuie.

9OQS/OSQ- [P ^QS[P NP WfQVO` ue la Recensmntul ueneial al Popula(iei uin 2u11
inuic o ponueie tot mai sczut a popula(iei tineie (u-14 ani), caie la nivelul
municipiului Pa,cani iepiezenta uoai 16,1%. Aceast ponueie, n scueie fa( ue
iecensmintele anteiioaie, este chiai mai sczut uect cea a popula(iei tineie ue la
nivelul juue(ului Ia,i (18,9%), a Regiunii Noiu-Est (18,6%), fiinu similai cu cea
niegistiat la nivelul ntiegii (ii (1S,9%). Acest fapt este explicabil piin natalitatea
tot mai sczut ,i piin piezen(a unei popula(ii auulte mai numeioase, ca uimaie a
geneia(iiloi nscute n peiioaua comunist.

Astfel se constat ponueiea foaite iiuicat (6S,S%) a popula(iei auulte (1S-S9 ani),
ceea ce inuic piezen(a unei impoitante foi(e ue munc la nivelul municipiului
Pa,cani. valoaiea este chiai mai iiuicat uect cea ue la nivelul juue(ului Ia,i
(61,6%), a Regiunii Noiu-Est (S9,2%) ,i ue la nivelul Romniei (61,8%). Aceast
staie ue fapt se uatoieaz fluxuiiloi ue foi( ue munc atiase ue municipiu uin zona
iuial n peiioaua comunist.

Pe ue alt paite, popula(ia vistnic (ue 6u ani ,i peste) iepiezint 18,4%, o valoaie
n cie,teie constant ue la un iecensmnt la altul, ieflectnu acceleiaiea piocesului
ue mbtiniie uemogiafic. valoaiea este mai sczut n compaia(ie cu cea ue la
nivel juue(ean (19,S%), iegional (22,2%) sau na(ional (22,S%). Tenuin(a ue cie,teie
se va men(ine cu siguian( ,i n viitoi, pe msui ce geneia(iile numeioase nscute n
peiioaua comunist voi intia n aceast categoiie ue vist.

Fig. S. Piiamiua visteloi n municipiul Pa,cani (2u11)

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< $X] +Q!!"

Inuicele ue mbtiniie uemogiafic inuic piezen(a acestui fenomen ,i la nivelul
municipiului Pa,cani, popula(ia vistnic uep,inu numeiic popula(ia tni.
valoaiea inuicelui este ue 11S,S vistnici la 1uu ue tineii, semnificativ mai iiuicat
uect cea ue la nivelul juue(ului Ia,i (1uS,2), uai mai sczut uect cea ue la nivelul
Regiunii Noiu-Est (119,4) ,i chiai uect cea ue la nivel na(ional (14u,8). Acest fapt
este ngiijoitoi, ntiuct mbtiniiea uemogiafic a fost consiueiat ca fiinu un
fenomen caie caiacteiizeaz mai uegiab aiiile iuiale uin Romnia, o valoaie att ue
maie n meuiul uiban fiinu neobi,nuit. Si n acest caz, explica(ia ieziu n emigia(ia
masiv a popula(iei auulte tineie, cu feitilitate iiuicat, ,i, uiept consecin(, a
natalit(ii sczute uin ultima peiioau.

La nivelul municipiului Pa,cani, ponueiea peisoaneloi pentiu caie infoima(ia nu
este uisponibil n cazul etniei este chiai mai maie, iespectiv 7,2%, acestea fiinu n
geneial peisoane caie eiau absente ue la uomciliuie,euint la momentul
iecensmntului. n aceste conui(ii, ponueiea tutuioi giupuiiloi etnice a sczut fa(
ue iecensmintele anteiioaie. Astfel, piocentul popula(iei ue etnie iomn a sczut la
91,1%, ue,i este eviuent c cea mai maie paite a celoi pentiu caie infoima(ia nu este
uisponibil sunt tot iomni, ,i n acest caz ponueiea ieal a iomniloi ai fi ue peste
9S%. Al uoilea giup etnic ca impoitan( este cel al iomiloi (1,S%), ns al cioi
numi este piobabil mai iiuicat uect cifiele oficiale, mul(i uintie ace,tia ueclainuu-
se iomni la iecensmnt. Celelalte giupuii etnice (iu,ii lipoveni, tuicii, maghiaii,
-2uuu -1Suu -1uuu -Suu u Suu 1uuu 1Suu 2uuu
u-4
S-9
1u-14
1S-19
2u-24
2S-29
Su-S4
SS-S9
4u-44
4S-49
Su-S4
SS-S9
6u-64
6S-69
7u-74
7S-79
8u-84
8S ,i peste
Feminin
Nasculin
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

uciainenii, italienii, evieii, polonezii, etc.) au o ponueie nsumat ue uoai u,2% uin
popula(ia stabil.

Fig. 4. Stiuctuia etnic a popula(iei municipiului Pa,cani la RPL 2u11C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< $X] +Q!!"

Bin punct ue veueie al limbii mateine, popula(ia pentiu caie infoima(ia nu este
uisponibil este apioximativ aceea,i, iespectiv 7,2%. Popula(ia cu limba matein
iomn este mai iiuicat, ,i anume 92,2%, uect popula(ia ue etnie iomn, ueoaiece
o paite a popula(iei ue alt etnie (n special iomi) voibesc limba iomn ca limba
matein. Nai mult, ntiuct se poate consiueia c majoiitatea celoi pentiu caie
infoima(ia nu este uisponibil au limba matein iomn, ponueiea ieal a acestoia
ai fi n jui ue 98-99%.

Stiuctuia confesional este mai uiveisificat, uai ,i n acest caz uatele sunt uoai
pai(iale, ntiuct pentiu 7,S% uin popula(ie, apaitenen(a confesional este
neuisponibil. Chiai ,i a,a, popula(ia ue confesiune oitouox este eviuent majoiitai,
cu 87,S% (,i piobabil, n iealitate, peste 9u%), fapt u,oi ue explicat piin ponueiea
covi,itoaie a popula(iei ue etnie iomn.

0imtoaiele tiei confesiuni sunt cea iomano-catolic (2,4%), cea cie,tin uup
Evaghelie (u,9%), cea penticostal (u,8%) ,i cie,tin ue iit vechi (u,4%), n timp ce
numiul peisoaneloi caie s-au ueclaiat ue alt confesiune uect cele ueja men(ionate
(baptist, auventist ue ziua a 7-a, musulman, Naitoiii lui Iehova, etc.) sau atei este
foaite ieuus.

91%
2%
u%
7%
M N10 [R[ST-_1P
Romni
Romi
Alte etnii
Necunoscut
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Fig. S. Stiuctuia confesional a popula(iei municipiului Pa,cani la RPL 2u11


C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< $X] +Q!!"


n ceea ce piive,te U1./-QP- 0-OSQ-T` - [R[ST-_1P1, se constat c natalitatea la
nivelul municipiului Pa,cani se men(ine la cote sczute n peiioaua 2uu7-2u1S,
tenuin(a fiinu una uesciesctoaie. Nivelul maxim al inteivalului a fost atins n anul
2uu8 (1u,4%), iai cel minim n 2u11 (8%), sub valoiile ue la nivel na(ional, iegional
,i juue(ean (caie au fost cu 1-2% mai iiucate n fiecaie an ue iefeiin(). n anul
2u1S, iata natalit(ii a ciescut la 8,9%, ns tiebuie men(ionat c uoai 84% uintie
copii nscu(i au ie,euin(a obi,nuit n municipiu. valoiile foaite mici ale iatei
natalit(ii sunt ueosebit ue ngiijoitoaie, avnu n veueie ,i ponueiea oiicum
sczut a popula(iei tineie uin municipiu ,i mbtiniiea uemogiafic acceleiat. Nai
ales uup 2uu8, o explica(ie ai fi ciiza economic pielungit, caie afecteaz ,i
bugetele familiiloi tineie.

Fig. 6. Rata natalit(ii (%) n municipiul Pa,cani, n juue(ul Ia,i, Regiunea Noiu-Est ,i
Romnia (2uu7-2u1S)

88%
2%
1%
1%
1%
7%
M N10 [R[ST-_1P
0itouox
Romano-catolic
Penticostal
Cie,tin uup Evanghelie
Alte ieligii
Necunoscut
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

Fig. 7. Rata moitalit(ii (%) n municipiul Pa,cani , n juue(ul Ia,i, Regiunea Noiu-Est
,i Romnia (2uu7-2u1S)C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

u
2
4
6
8
1u
12
14
Romnia Regiunea Noiu-Est }uue(ul Ia,i Nunicipiul Pa,cani
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
u
2
4
6
8
1u
12
14
Romnia Regiunea Noiu-Est }uue(ul Ia,i Nunicipiul Pa,cani
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n contiast, valoiile Q-OP1 URQO-T1O`_11 sunt mai mici n municipiul Pa,cani uect cele
ue la nivelul juue(ean, iegional ,i na(ional, n anii 2uu7-2u1S. Astfel, valoaiea iatei
moitalit(ii uin municipiul Pa,cani s-a men(inut n juiul valoiii ue 7-8%, atingnu
un maxim n anul 2u12 (8,4%) ,i un minim n anul 2uu7 (7%). Aceste valoii mai
sczute uin municipiul Pa,cani sunt explicabile, n conui(iile n caie ponueiea
peisoaneloi vistnice este mai sczut uect n juue(ul Ia,i, n Regiunea Noiu-Est sau
n ansamblul Romniei, unue valoiile iatei moitalit(ii sunt n jui ue 11-12%. Pe ue
alt paite, fiinu voiba ue o popula(ie total ielativ sczut (pu(in peste Su.uuu ue
locuitoii), vaiia(iile iatei moitalit(ii ue la un an la altul pot fi foaite maii, iai
tenuin(ele pot fi mai gieu ue uecelat. Este totu,i ue a,teptat ca iata moitalit(ii s
cieasc lent pe fonuul mbtiniiii uemogiafice tot mai pionun(ate inclusiv la nivel
local.

9[RQST 0-OSQ-T, n aceste conui(ii, a niegistiat valoii pozitive n inteivalul 2uu7-
2u1S, ca ,i n }uue(ul Ia,i, cu excep(ia anului 2u12, cnu s-a niegistiat un u,oi
ueficit, n timp ce la nivel na(ional ,i iegional s-au niegistiat valoii negative n
ultimii ani.

Fig. 8. Rata spoiului natuial n municipiul Pa,cani, n juue(ul Ia,i, Regiunea Noiu-Est
,i Romnia (2uu7-2u1S)C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

Compaiativ cu valoiile ue la nivel juue(ean, iegional ,i na(ional, situa(ia este
contiastant, mai ales uatoiit constan(ei mai maii a valoiiloi n cazul acestoia ,i
fluctua(iiloi mai accentuate la nivelul municipiului Pa,cani, pe fonuul unei popula(ii
ielativ ieuuse. Tiebui totu,i avut n veueie faptul c aceste valoii ale spoiului natuial
-S
-2
-1
u
1
2
S
4
Romnia Regiunea Noiu-Est }uue(ul Ia,i Nunicipiul Pa,cani
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

sunt iapoitate la popula(ia cu uomiciliul, incluznu ueci ,i p,cnenii caie au
ie,euin(a n alte localit(i uin (ai ,i uin stiintate. n cazul n caie ne iefeiim uoai
la popula(ia cu ie,euin(a efectiv n municipiu, spoiul natuial ue la nivelul
Nunicipiului Pa,cani este unul negativ, n conui(iile n caie peste 1S% uintie mamele
caie au nscut locuiesc n stiintate.

7P0RUP0ST URQO-T1O`_11 10]-0O1TP se men(ine la cote sczute n municipiul Pa,cani,
n inteivalul 2uu7-2u1S consemnnuu-se 2S uecese ale unoi copii sub 1 an, ceea ce
iepiezint, n meuie, o moitalitate infantil ue 8,6%, semnificativ sub valoiile
niegistiate la nivel juue(ean, iegional ,i na(ional (ntie 9 ,i 12%). valoiile ieuuse se
explic piin aten(ia spoiit acoiuat noiloi nscu(i, cu pieuilec(ie n meuiul uiban,
unue ace,tia beneficiaz ,i ue conui(ii meuicale ,i sanitaie mai eficiente, mai ales n
contextul unui numi mic ue na,teii.

Seiiile ue uate cu piiviie la U1./-QP- U1^Q-ORQ1P - [R[ST-_1P1 ue la Institutul
Na(ional ue Statistic, iespectiv stabiliiile ,i pleciile cu uomiciliul la nivel ue
localit(i, sunt uisponibile uoai pn n anul 2uu9, ue aceea analiza se concentieaz
uoai pe inteivalul 2uu7-2uu9, caie este ns suficient pentiu a oglinui fenomenul
uemogiafic al migia(iei.

Fig. 9. Rata misciii migiatoiii cu uomiciliul (%), n municipiul Pa,cani, n peiioaua
2uu7-2uu9


C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

Astfel, n peiioaua 2uu7-2uu9, iata anual a stabiliiiloi cu uomiciliul a stagnat n
juiul valoiii ue 11%, ceea ce ieflect impoitan(a acestui fenomen n bilan(ul
uemogiafic al oia,ului, uat fiinu c valoiile iatei imigia(iei sunt similaie sau chiai le
-1u
-S
u
S
1u
1S
2u
2S
Rata stabiliiiloi cu
uomiciliul
Rata pleciiloi cu
uomiciliul
Rata spoiului migiatoiiu
2uu7
2uu8
2uu9
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

uep,esc pe cele ale iatei natalit(ii. Totu,i, valoiile acestui inuicatoi sunt mai
sczute uect cele ue la nivelul juue(ului Ia,i ,i ale iegiunii Noiu-Est, n conui(iile n
caie maiile centie uibane ,i zonele loi metiopolitane au uevenit tot mai atiactive n
ultimul ueceniu. Bin nefeiiciie, aceste valoii iiuicate ale iatei imigia(iei sunt
compensate ,i uep,ite ue valoiile ,i mai maii ale iatei pleciiloi cu uomiciliul, caie
a niegistiat valoii ue 18-19% ,i au uep,it meuiile juue(ene ,i iegionale. Aceste
cifie uenot faptul c nu uoai migia(ia extein, ci ,i cea intein au afectat negativ
uinamica uemogiafic a municipiului Pa,cani, pe cele uou componente uiban-uiban
(migian(i ctie Ia,i, Bucuie,ti, etc.), uai ,i uiban-iuial (iemigia(ie ctie satele ue
piovenien( sau cele uin juiul municipiului), unue costul vie(ii este mai ieuus, cu
piecueie pentiu pensionaii sau peisoanele fi loc ue munc, caie pot piactica ,i
agiicultuia ue subzisten( n piopiiile gospouiii.

Piin uimaie, bilan(ul uemogiafic geneial, iezultat uin nsumaiea spoiului natuial cu
cel migiatoiiu, este eviuent unul negativ la nivelul municipiului Pa,cani n toat
peiioaua 2uu7-2u1S, ceea ce explic scueiea tot mai accentuat a popula(iei stabile,
accentuat ue fenomenul migia(iei exteine, caie s-a manifestat mai ales n ultimul
ueceniu.

Be,i nu exist uate statistice caie s ieflecte n totalitate fenomenul migia(iei, nici
chiai uup publicaiea iezultateloi iecensmntului popula(iei uin anul 2u11, acestea
pot ajuta la iealizaiea unoi estimii uestul ue piecise. Astfel, numiul peisoaneloi cu
uomiciliul n localitate caie sunt plecate n stiintate este ue ciica 1u.uuu, uintie
caie peste jumtate pe teimen lung (mai maie ue un an), ceea ce iepiezint apioape
2S% uin popula(ia stabil ,i ciica Su% uin cea activ. Fenomenul este mult mai
piegnant ca n alte zone uibane uin (ai ,i chiai uin iegiune ,i este explicabil piin
cele 2u.uuu ue peisoane caie ,i-au pieiuut locul ue munc uup 1989. Pe lng
implica(iile pozitive ale fenomenului migia(iei (iemiteiile ue valut caie au
impulsionat economia local, contactul cu meuiul ue luciu, social ,i cultuial
occiuental, n conui(iile n caie cei emigia(i s-au oiientat pieponueient ctie Italia,
Spania, Fian(a, Naiea Biitanie, etc.), fenomenul migia(iei implic ,i o seiie ue
piobleme ciitice pentiu comunitate, cu efecte pe teimen meuiu ,i lung: ueficitul ue
foi( ue munc calificat, scueiea pie(ei ue consum locale, numiul maie ue familii
uezbinate ,i ue copii lsa(i n giija iuueloi, mbtiniiea popula(iei, etc.

Stiuctuia popula(iei uup ultima ,coal absolvit inuic 01WPTST NP 10VOQS1QP -T
[R[ST-_1P1. Acestea ielev faptul c nivelul ue instiuiie al popula(iei uin municipiul
Pa,cani este infeiioi meuiei juue(ene ,i iegionale, ueoaiece n oia,ele maii (ue ex.
Ia,i) se concentieaz popula(ia cu stuuii supeiioaie ,i locuiile ue munc pentiu
aceasta. Astfel, confoim uateloi ue la Recensmntul ueneial al Popula(iei ,i
Locuin(eloi uin 2u11, 1S,9% uin popula(ia municipiului avea stuuii supeiioaie,
compaiativ cu o ponueie ue 14,9% la nivelul juue(ului Ia,i sau ue Su,7% la nivelul
municipiului Ia,i. n ceea ce piive,te nivelul postliceal (S,4% fa( ue 2,9%) ,i cel
liceal ,i piofesional (48,2% fa( ue SS,9%), ponueiea este mai iiuicat n cazul
municipiului Pa,cani, ieflectnu faptul c foi(a ue munc aie calificii specifice
peisoaneloi cu stuuii meuii, pieponueient n uomeniul inuustiial, coielat cu piofilul
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

economic al oia,ului. 0 alt explica(ie const uin faptul c liceeele ,i ,colile
piofesionale sunt uisponibile n municipiu ,i au fost mai u,oi accesibile popula(iei
locale, n compaia(ie cu univeisit(ile uin maiile centie uibane (Ia,i, Bacu, Suceava,
Bucuie,ti, Cluj-Napoca, etc.).

Fig. 11. Stiuctuia populaiei municipiului Pa,cani, uup nivelul ue instiuiie, n 2u11C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< $X] +Q!!"

Popula(ia cu stuuii gimnaziale iepiezint 2u,9% uin total, iai cea cu stuuii piimaie,
9,6%, valoii mai mici uect cele ue la nivel juue(ean sau iegional, n conui(iile n caie
aceste peisoane sunt, n geneial, concentiate n meuiul iuial. Peisoanele fi ,coal
absolvit ,i analfabe(ii nsumeaz un piocent ue 2%, uintie caie uoai jumtate sunt
efectiv analfabe(i. Acest piocent este sczut compaiativ cu cel juue(ean (S,1%).
Totu,i, piezen(a avestoi giupuii iiuic pioblema abanuonului ,colai timpuiiu n
inuul comunit(iloi ,i giupuiiloi maiginalizate uin municipiu.

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 ]-/P [-QOP N10 /-OP^RQ1- RQ-.PTRQ U1aTR/11@U1/1\
R/S[f0N [RY1_1- - NRS- T- 01WPT aSNP_P-0\ QPV[P/O1W - YP/P- T- 01WPT
QP^1R0-T\ N10 [PQV[P/O1W- 0SU`QSTS1 NP TR/S1ORQ1e
! "R[ST-_1- US01/1[1STS1 "-./-01 - V/`YSO /S 23M ]-_` NP -0ST 2332 .1 /S
2=M ]-_` NP -0ST 4KK2\ [P ]R0NST U1^Q-_1P1 PXOPQ0P .1 10OPQ0P\
NPOPQU10-OP NP NP/T10ST -//P0OS-O -T P/R0RU1P1 TR/-TPe
! "R[ST-_1- US01/1[1STS1 PVOP QPT-O1W RUR^P0` N10 [PQV[P/O1W` PO01/` .1
/R0]PV1R0-T`\ NP.1 [R0NPQP- [PQVR-0PTRQ NP PO01P QRU` PVOP d0/`
VScPVO1U-O`e
14%
S%
26%
22%
21%
1u%
2%
M N10 [R[ST-_1- NP 43 -01 .1 [PVOP
Supeiioi
Postliceal
Liceal
Piofesional
uimnazial
Piimai
Fi stuuii
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! 7P0RUP0ST NP dUc`OQf01QP NPUR^Q-]1/` PVOP ORO U-1 -//P0OS-O\ 0SU`QST
WfQVO01/1TRQ NP[`.10NS@T [P /PT -T O10PQ1TRQ\ [P ]R0NST U1^Q-_1P1 U-V1WP -
[PQVR-0PTRQ O10PQP .1 - V/`NPQ11 0-O-T1O`_11e
! )SU`QST [PQVR-0PTRQ [TP/-OP d0 VOQ`10`O-OP PVOP PVO1U-O T- 43<333\ /PP-
/P QP[QPY10O` 2=M N10 [R[ST-_1- /S NRU1/1T1ST .1 =3M N10 ]RQ_- NP US0/`
TR/-T`e
! )1WPTST NP 10VOQS1QP -T [R[ST-_1P1 PVOP V/`YSO d0 /RU[-Q-_1P /S U-Q1TP
/P0OQP SQc-0P\ [P ]R0NST -//PVSTS1 U-1 N1]1/1T T- d0W`_`Uf0OST VS[PQ1RQ .1
-T ]P0RUP0STS1 NP icQ-10@NQ-10j >U1^Q-_1- ]RQ_P1 NP US0/` d0-TO
/-T1]1/-OP /`OQP -TOP _`Q1 V-S /`OQP /P0OQPTP SQc-01 U-Q1 N10 _-Q`Be
! 9P QPU-Q/` PX1VOP0_- S0S1 ]P0RUP0 NP U1^Q-_1P SQc-0@QSQ-T
>QPU1^Q-_1PB\ /S [QP/`NPQP /`OQP YR0PTP NP [QRWP01P0_` .1 /`OQP YR0-
[PQ1SQc-0`<

Cap|to|u| 3. Iondu| |ocat|v

Confoim iezultateloi pieliminaie ale Recensmntului ueneial al Populaiei ,i
Locuineloi uin anul 2u11, la nivelul municipiului Pa,cani existau S.247 ue cluiii cu
locuine, caie gzuuiau 11.8S6 ue gospouiii ale populaiei. Numiul meuiu al
peisoaneloi uinti-o gospouiie eia ue 2,66, mai sczut uect meuia juue(ului Ia,i, ue
2,74. n afaia cluiiiloi cu locuin(e, mai existau 1S cluiii cu alt uestina(ie, iezultnu
un total ue S.262 cluiii.


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$Numiul locuin(eloi conven(ionale eia, confoim Recensmntului uin 2u11, ue
1S.94S, uin caie 1S.7u8 locuin(e (98,S%) eiau n piopiietate piivat, 226 (1,6%)
eiau piopiietate ue stat, 9 eiau n piopiietate piivat ue giup, 2 eiau n piopiietate
asociativ, iai 6 ue locuin(e (u,2%) apai(ineau culteloi ieligioase. Ponueiea
locuin(eloi piopiietate ue stat eia mult mai iiuicat uect la nivelul juue(ului Ia,i,
unue aceasta eia ue uoai 1,1%, n conui(iile n caie n Pa,cani, ca n majoiitatea
oia,eloi uin Romnia, au fost constiuite locuin(e n iegim ue nchiiieie pentiu tineii
piin ANL.

Compaiativ cu anul 2uu2, cnu a fost iealizat anteiioiul iecensmnt al popula(iei ,i
locuin(eloi, numiul locuin(eloi a ciescut cu 6.8%, n piimul inu ca uimaie a
constiuc(iei ue locuin(e inuiviuuale.

Fig. 12. Evoluia numiului ue locuine uin municipiul Pa,cani, la iecensmintele uin
2uu2 ,i 2u11C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< $X] +QQ+ >' +Q!!.

Spie ueosebiie ue iezultatele iecensmntului, baza ue uate TENP0 0NLINE a INS
inuica pentiu anul 2u11 un numi ue 14.114 locuin(e n municipiul Pa,cani, auic
mai mult cu ciica 2uu fa( ue cifia ue la iecensmntul uin 2u11, ceea ce sugeieaz
anumite neconcoiuan(e ntie moualit(ile ue ob(ineie a uateloi statistice cu piiviie la
locuin(e n cazul statisticiloi anuale ,i, iespectiv, n cazul iecensmntului. La
sfi,itul anului 2u1S, numiul locuin(eloi ai fi ciescut la 14.S49.

1S1uu
1S2uu
1SSuu
1S4uu
1SSuu
1S6uu
1S7uu
1S8uu
1S9uu
14uuu
Locuin(e
2uu2
2u11
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Analiza numiului ue locuin(e teiminate n municipiul Pa,cani inuic faptul c anual
s-au constiuit noi locuin(e, uai cu o tenuin( eviuent ue scueie uup anul 2uu7, pe
fonuul ciizei economice globale, caie a afectat ,i venituiile localniciloi. Peste 86%
uintie cele S11 ue locuin(e noi constiuite n municipiul Pa,cani, n peiioaua 2uu7-
2u1S, s-au constiuit uin fonuuii piivate, mai exact uin fonuuiile popula(iei. Pe ue alt
paite, uin fonuuii publice s-au iealizat uoai 72 ue apaitamente, total insuficiente
uac lum n consiueiaie c n anul 2u1S eiau uepuse la Piimiie peste 7u ue ceieii
uoai pentiu locuin(e ANL. 0 paite uintie locuinele noi constiuite n municipiu au
fost finanate uin iemiteiile ue valut ale localniciloi caie lucieaz n stiintate.

Fig. 1S. Numiul ue locuine finalizate n municipiul Pa,cani, n peiioaua 2uu7-2u1S


C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY Y=&'=% @+Q!9A"

Rezultatele pieliminaie ale Recensmntului ueneial al Populaiei ,i Locuineloi uin
2u11 inuic faptul c 8u,9% uintie locuinele uin municipiu uispun ue alimentaie cu
ap, tot 8u,9% ue canalizaie, 98,S% ue instalaie electiic, ,i uoai 72,9% ue nclziie
cential. Ponueiea locuin(eloi cu nclziie cential este foaite coboit n satele
apai(intoaie, unue nclziiea se face pieponueient cu sobe. Pe ue alt paite, la
nivelul ntiegului municipiu, 89,8% uintie locuine sunt uotate cu baie (n locuin(),
iai 74% cu buctiie n locuin(. Nivelul ue uotaie al locuineloi cu instalaii ,i
uepenuine a ciescut n ultima peiioau, fiinu cu mult peste meuia juueean,
iegional ,i naional.

La nivelul anului 2u1S, supiafa(a locuibil total a locuin(eloi uin municipiul Pa,cani
eia ue 724.684 mp aiie uesf,uiat, n cie,teie cu S4,2% fa( ue anul 2uu7, iespectiv
cu 4u,1% fa( ue anul 2uu2. Piin uimaie, supiafa(a meuie locuibil a locuin(eloi uin
municipiu a ciescut ue la S8,S mp la Su,S mp, pe fonuul constiuiiii ue locuin(e noi
u
2u
4u
6u
8u
1uu
12u
14u
16u
18u
Locuin(e ANL
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

mai spa(ioase uect cele constiuite n peiioaua comunist n blocuii, iespectiv piin
extinueiea ,i moueinizaiea locuin(eloi ueja existente. Astfel, n piezent fiecaie
locuitoi al municipiului uispunea n 2u1S ue 21,S mp ue supiafa( locuibil, fa( ue
12,S mp n 2uu2, piogies spiijinit ,i ue scueiea popula(iei stabile cu 2u%. Cu
aceast valoie, municipiul uep,e,te meuia juue(ean (18 mplocuitoi), iegional
(19,S mp) ,i na(ional (2u,6 mp).

Avnu n veueie faptul c 6u% uintie locuin(ele uin municipiu (ciica 8.Suu ue unit(i
locative) sunt amplasate n blocuii cu confoit ieuus, cu piecueie uin caitieiele uiii
,i Centiu, este ue a,teptat ca ceieiea pentiu locuin(e noi ue tip inuiviuual s se
men(in la un nivel iiuicat, implicit ,i piesiunea pentiu extinueiea supiafa(eloi
constiuite, mai ales la peiifeiii ,i n subuibii. Ca efect al acestei tenuin(e, valoaiea ue
pia( a apaitamenteloi se va men(ine, la inuul su, la cote sczute, multe uintie
acestea fiinu neocupate ,i n piezent.

0 solu(ie pentiu contiactaiea ue ueclin a celoi uou zone cu (esut ue tip blocuii ue
locuin(e colective este ue a investi n ieabilitaiea teimic ,i stiuctuial a cluiiiloi,
iefaceiea fa(aueloi ,i n iegeneiaiea uiban a spa(iiloi publice uin juiul acestoia:
alei ue acces, zone pietonale ,i tiotuaie, locuii ue paic, locuii ue joac, ue
socializaie, spa(ii veizi, locuii ue uepozitaie a ue,euiiloi, iluminat public, etc., caie le
va cie,te atiactivitatea pentiu locuitoiii ,i implicit ,i valoaiea ue pia( a locuin(eloi
uin aceste ansambluii. Nu n ultimul inu, acest tip ue inteiven(ii va ieuuce uecalajul
social uintie peisoanele cu venituii mai iiuicate caie ,i-au constiuit locuin(e
inuiviuuale mai ales la peiifeiia municipiului ,i cei cu venituii mai ieuuse, caie sunt
nevoi(i s locuiasc n cluiii colective, asupia cioia exist o peicep(ie negativ.

*R0/TSY11Z
! 7R0NST NP TR/S10_P NP T- 01WPTST US01/1[1STS1 PVOP d0OQ@R [PQU-0P0O`
PXO10NPQP\ [Q10 /R0VOQS/_1- NP TR/S10_P 10N1W1NS-TP URNPQ0P d0 YR0PTP
[PQ1]PQ1/P .1 [PQ1SQc-0P\ d0V` Q1OUST /R0VOQS/_1P1 NP /-VP - V/`YSO [P
]R0NST /Q1YP1 ^TRc-TPe
! )SU`QST TR/S10_PTRQ [ScT1/P PVOP 10VS]1/1P0O d0 Q-[RQO /S 0SU`QST
/PQPQ1TRQ NP TR/S10_P VR/1-TP .1 [P0OQS ]-U1T11 O10PQP VS[SVP Q1V/STSTS1 NP
PX/TSY1S0Pe
! AQ-NST NP NRO-QP - TR/S10_PTRQ /S 10VO-T-_11 .1 NP[P0N10_P - /QPV/SO d0
STO1UPTP NRS` NP/P011\ d0V` /1Q/- 23M N10 TR/S10_P 0S N1V[S0 NP -[` .1 NP
/-0-T1Y-QP\ 1-Q [PVOP 2=M VP d0/`TYPV/ /S VRcP [P c-Y` NP /RUcSVO1c1T1Y1
VRT1Y1\ ^P0PQf0N [RTS-QP- -PQSTS1e
! 9S[Q-]-_- UPN1P TR/S1c1T` - S01O`_1TRQ TR/-O1WP - /QPV/SO /S [PVOP 43 U[
d0 STO1U11 -01 .1 VP -[QR[1P NP UPN1- PSQR[P-0`\ [P ]R0NST /R0VOQS/_1P1
NP TR/S10_P 0R1 .1 - PXO10NPQ11 .1 QP-c1T1O`Q11 /PTRQ PX1VOP0OP\ S0 -[RQO
1U[RQO-0O -Wf0NS@T QPU1OPQ1TP NP W-TSO` -TP TS/Q`ORQ1TRQ N10 VOQ`10`O-OPe
! "PVOP F3M N10OQP TR/S10_PTP N10 US01/1[1S VS0O -U[T-V-OP d0 cTR/SQ1
/R0VOQS1OP d0 [PQ1R-N- /RUS01VO`\ /T`N1Q1 -]T-OP d0OQ@R VO-QP -W-0V-O` NP
SYSQ` .1 /S R /-T1O-OP QPNSV` - TR/S1Q11 .1 - V[-_11TRQ [ScT1/P\ /PP- /P TP
]-/P 0P-OQ-/O1WP<
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Cap|to|u| 4. Lconom|a ;| fora de munc
4.1. Scurt |stor|c. kesurse

n mou tiaui(ional, locuitoiii ue pe valea Siietului s-au ocupat cu piacticaiea cultuiii
planteloi ,i cie,teiea animaleloi, la caie se auuga eventual exploataiea ,i
pieluciaiea lemnului uin puuiile uin zon. Amplasaiea municipiului la ntietieiea
unoi uiumuii impoitante caie stibteau iegiunea istoiic a Noluovei au
tiansfoimat Pa,caniul, cu piecueie n a uoua jumtate a Evului Neuiu nti-un
impoitant tig, acesta avnu uieptul ue a (ine peiiouic iaimaioc. Bin 18S1
municipiul Pa,cani a avut uiept ue tig, iai n 1842 piime,te statutul ue tig al
Noluovei.

Ctie sf,itul secolului al XX-lea Nunicipiul Pa,cani cunoa,te o uezvoltaie economic
impoitant, o uat cu constiuc(ia ie(elei ue cale feiat, ueveninu unul uintie
piincipalele nouuii feioviaie ale Noluovei. Compania na(ional ue ci feiate
constiuie,te aici atelieie pentiu iepaiaiea mateiialului iulant (1869), activitate caie
a uominat peste un secol economia local ,i caie se pstieaz pn astzi.

0 alt etap caie a maicat uecisiv economia local este peiioaua comunist (194S-
1989), cnu au fost nfiin(ate la Pa,cani numeioase ntiepiinueii inuustiiale, uin
uifeiite iamuii: inuustiia constiuc(iiloi ue ma,ini (mateiial iulant, scule ,i accesoiii
speciale, tiauuctoaie ,i iegulatoaie uiiecte), alimentai ,i a butuiiloi (zahi,
panifica(ie, binzetuii), mobilei, textileloi ,i confec(iiloi ((estuii ue in ,i cnep,
tiicotaje, peiuele, tiicotuii), mai multe feime agio-zootehnice ue stat, peste 1uu ue
unit(i comeiciale, un hotel, etc. La finele aniloi 9u n aceste ntiepiinueii luciau
peste 2S.uuu ue salaiia(i, att uin municipiu, ct ,i uin comunele nvecinate.

Bup 199u, pe fonuul tieceiii ue la economia ue tip centializat la cea ue pia(,
piecum ,i a numeio,iloi factoii macioeconomici (libeializaiea pie(uiiloi la eneigie,
la mateiii piime, giauus ieuus ue tehnologizaie, uesfiin(aiea CAER, concuien(a
piouuseloi vest-euiopene ,i asiatice, etc.), cele mai multe uintie aceste ntiepiinueii
s-au uesfiin(at (ue ex. Fabiica ue Zahi), s-au iepiofilat sau ,i-au ieuus semnificativ
activitatea ,i numiul ue salaiia(i, auaptnuu-se la noul context economic (ue ex.
RENAR0L, SC0BAS, RETR0N, SIRET0L, etc.). Efectul cel mai impoitant al acestui
pioces ue iestiuctuiaie a fost uispaii(ia a peste 2u.uuu ue locuii ue munc, n
peiioaua postuecembiist. Acest impoitant iecul economic nu a fost uect n mic
msui compensat ue instalaiea unoi investitoii autohtoni ,i stiini, caie au pieluat
,i uezvoltat, n geneial, activele unoia uintie ntiepiinueiile comuniste uin
municipiu. Spie ueosebiie ue alte municipii ,i oia,e uin Romnia, cei mai mul(i
investitoii sunt iomni, ace,tia fiinu activi n inuustiia alimentai, textil, a
mateiialului iulant, etc., n timp ce piezen(a investitoiiloi stiini este
nesemnificativ (supeimaiket-uii ,i uiveise ie(ele comeiciale, inuustiia alimentai,
inuustiia textil).

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$n piezent piincipalele activiti economice sunt inuustiia textil, inuustiia
alimentai, inuustiia constiuc(iiloi ue ma,ini, comei(ul, tianspoituiile ,i seiviciile
pentiu popula(ie.

4.2. Agen|| econom|c|. Antreprenor|atu|

La S1.12.2u1S, n municipiul Pa,cani funcionau 9uu ue societi comeiciale active
(ciica 6% uin totalul entitiloi active uin juueul Ia,i), la caie se auaug alte cteva
sute ue asocia(ii familiale ,i ntiepiinztoii inuiviuuali, piecum ,i societ(i
comeiciale inactive, iezultnu peste 1.2uu ue agen(i economici niegistia(i. n meuie,
exist un numi ue 27 ue fiime active la 1.uuu ue locuitoii, piocent situat peste
meuia na(ional ,i iegional (ue sub 2S1uuu), uai sub cea na(ional (SS1uuu),
ceea ce uenot existen(a unui spiiit antepienoiial ielativ ieuus la nivel local.

Bac se aie n veueie clasificaiea uup foima juiiuic, n anul 2u1S, uin totalul
agen(iloi economici uin municipiu, SRL-uiile iepiezentau 77%, societile pe aciuni
4%, oiganizaiile coopeiatiste u,2S%, ntiepiinueiile familiale S%, cele inuiviuuale
11% ,i S% peisoanele fizice autoiizate.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Bin totalul societ(iloi comeiciale uin municipiul Pa,cani, uoai 24 (2%) aveau capital
stiin, ceea ce uenot existen(a unui numi mic ue investitoii uin alte (ii. Cei mai
impoitan(i piovin uin Tuicia (R0NPAK), Naiea Biitanie (E0R0TEX INPEX), Belgia
(INTEuRATA), Italia, etc.

n anul 2u1S, uin totalul unitiloi active uin municipiu 7uu (77,8% uin total) eiau
miciontiepiinueii(u - 9 angajai), 67 (7,4%) eiau ntiepiinueii mici (1u - 49
angajai), 1S (1,4%) ntiepiinueii mijlocii (Su - 249 ue angajai), n timp ce uoai 4
eiau ntiepiinueii maii, ue peste Suu ue locuitoii. Astfel, ponueiea sectoiului INN la
nivelul municipiului eia ue peste 99%, peste meuia juueean ,i naional.


C)4?.[ R.G. 3% 3.;% R546V%?'6=
Bac se aie n veueie cifia ue afaceii iapoitat n 2u1S, cei mai impoitani ageni
economici uin municipiul Pa,cani sunt ieuai n tabelul ue mai jos:
6P0SU1QP- 6RUP01S NP -/O1W1O-OP *1]Q- NP
-]-/PQ1
>U1T< TP1B
)Q<
-0^-a-h1
S.C. ELECTR0P0TERE vF0
S.A.
Fabiicaiea ,i iepaiaiea
mateiialului iulant ,i a pieseloi
ue schimb pentiu mateiial iulant 1u9,S1 796
S.C. R0NPAX S.A.
Fabiicaiea uiojuiei, a
amelioiatoiiloi ,i a pieximuiiloi
pentiu panifica(ie 1uu,28 2uS
S.C. INB0STRIA. CRNII
K0SAR0N S.A.
Piouuceiea ue caine ,i
piepaiate uin caine 9S,u1 S68
S.C. TE R0X PR0B S.R.L.
Fabiicaiea ue accesoiii ,i centuii
ue siguian( pentiu scaune auto 91,16 72S
S.C. AvASTAR S.R.L.* Piouuceiea ue caine 78,S9 99
S.C. PR0INvEST uR00P
S.R.L.
Fabiicaiea ue constiuc(ii,
accesoiii ,i piofile metalice,
oigane ue asamblaie 72,S2 19S
S.C. AuR0C0NPLEX Zootehnie, piouuse lactate ,i ue 26,S4 92
M N10 ORO-T
u-9 salaiia(i
1u-49 salaiia(i
Su-249 salaiia(i
2Su ue salaiia(i ,i peste
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

L0NCA S.A. panifica(ie
S.C. L0RINER S.R.L Comei( 22,1S 77
S.C. E0R0TEX INPEX S.R.L.
Fabiicaiea ue aiticole ue
mbicminte 19,6S S2S
S.C. vI0SANB TRIC0TEXT
S.R.L. Comei( 19,47 Su
S.C. R0N-ELABA S.R.L. Comei( 18,S7 6
S.C. u0LBEN STAR S.R.L. Comei( 16,2S 7
S.C. BFB C0NINPEX S.R.L. Comei(, agiegate mineiale 12,S6 1
S.C. I0NI C0N INPEX S.R.L. Comei( 12.2u S4
S.C. APR0BEX S.R.L. Constiuc(ii 1u,S7 94
S.C. PREST SERv APA S.A. Ap-canalizaie 1u,u7 1S1
S.C. SIRET0L S.A.
Fabiicaiea ue tiicotaje, peiuele,
aiticole ue mbicminte 9,SS 299
R.A.u.C.L. Seivicii publice 9,u1 1u6
S.C. ABENS S.R.L.
Fabiicaiea ue mobil ,i a
obiecteloi uin lemn 6,6S 92
C)4?.[ R.G. 3% 3.;% R546V%?'6=
n ceea ce piive,te evoluia cifiei ue afaceii total a societiloi uin municipiul
Pa,cani, se obseiv o cie,teie a acesteia ue la ciica 6Su mil. lei n 2uu7, la peste 9uu
mil. n 2u1S (ciica 2uu ue mil. ue Euio), n pofiua climatului economic global
uefavoiabil (ciiza economic ,i financiai instalat n anul 2uu8). Sectoaiele caie au
avut o evolu(ie pozitiv au fost: inuustiia alimentai (+8u%), inuustiia textil ,i a
confec(iiloi (+247%), inuustiia constiuc(iiloi metalice (+Suu%), comei(ul ,i
seiviciile pentiu popula(ie, n timp ce ieuuceii semnificative ale volumului ue
activitate s-au niegistiat n uomeniul constiuc(iiloi (-SS%), al apaiatuiii ue msui
,i contiol, al sculeloi ,i uispozitiveloi (-7u%), al mobilei ,i pieluciiii lemnului (-
6S%).

4.3. Ana||za sector|a|

Bup obiectul ue activitate, la S1.12.2u1S, stiuctuia ageniloi economici uin
municipiul Pa,cani eia uimtoaiea:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ R.G. 3% 3.;% R546V%?'6=
Bup cum se poate obseiva cele mai multe entiti uin municipiul Pa,cani ,i
uesf,oai activitatea n sectoiul comei, inuustiie pielucitoaie, constiucii,
tianspoit ,i uepozitaie, hoteluii ,i iestauiante etc., activit(i economice cu o valoaie
auugat ieuus. n paialel, obseivm o ponueie ieuus a activitit(iloi caie
ncoipoieaz un giau iiuicat ue tehnologizaie ,i foi( ue munc nalt calificat, bine
iemuneiat (inteimeuieii financiaie, infoima(ii ,i comunica(ii, uiveise activit(i
,tiin(ifice ,i tehnice, etc.).

0nele uin societile comeiciale amintite ue,i au seuiul social n municipiul Pa,cani
au puncte ue luciu ,i n alte localit(i (ue ex. AvASTAR, caie ue(ine un Abatoi n satul
Ro,cani), astfel inuicatoiii economici iapoitai cupiinu ,i activitatea acestoia.
Potiivit ieglementiiloi contabile n vigoaie n situaiile financiai-contabile
inuicatoiii nu se piezint uefalcat, iai uin acest motiv, este imposibil ue uetieminat
piocentul uin activitatea loi caie este iealizat n municipiu.

Be asemenea tiebuie avut n veueie ,i faptul c societile piezentate sunt
niegistiate uup obiectul piincipal ue activitate, ueclaiat la 0ficiul Naional
Registiului Comeiului uai acestea ueiuleaz ,i alte activiti secunuaie. n lipsa
contabilitii analitice, este imposibil ue ueteiminat ponueiea fieciei activiti n
paite n totalul peifoimaneloi economice ale opeiatoiiloi.
n ceea ce piive,te stiuctuia cifiei ue afaceii totale se poate obseiva c, n anul 2u1S,
cea mai maie contiibuie la iealizaiea acesteia o aie inuustiia pielucitoaie (72%),
uimat ue sectoiul comei (11%), agiicultui (4%), constiuc(ii (S%), seivicii publice
(S%), etc. Bup cum se poate obseiva, piofilul economic al municipiului Pa,cani este
nc uominat ue inuustiia pielucitoaie, la fel ca n anul 2uu7, mai ales pe fonuul
2%
1S%
1%
7%
46%
6%
S%
2%
7%
2%
9%
M N10 ORO-T k1QUP -/O1WP
Agiicultui, silvicultui ,i
pescuit
Inuustiie pielucitoaie
Ap, eneigie, salubiitate
Constiuc(ii
Comei( ,i iepaia(ii
Tianspoituii ,i uepozitaie
Boteluii ,i iestauiante
Infoima(ii ,i comunica(ii
Activit(i piofesionale,
,tiin(ifice ,i tehnice
Seivicii auministiative ,i
supoit
Alte activit(i
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

cie,teiii volumului ue activitate a unoi ntiepiinztoii locali, cu piecueie uin
uomeniul inuustiiei alimentaie, a textileloi ,i confec(iiloi, a constiuc(iiloi metalice.

!"#"$" &'()*+,- ./+0(*-

Supiafaa fonuului funciai al municipiului Pa,cani este ue 7.9S1 ha. Bin acestea, n
anul 2u1S, supiafaa agiicol iepiezenta S.S18 ha (69,6% uin total), iai supiafaa
neagiicol Su,4%. Evoluia supiafeei agiicole n peiioaua 2uu7 - 2u1S a fost una
uescenuent, ca uimaie a scoateiii a 46 ha ue teienuii agiicole (livezi) uin ciicuit ,i
folosiiea loi pentiu constiucii. Supiafa(a aiabil, cea ocupat ue p,uni, livezi ,i vii
au imas constante ue-a lungul ntiegului inteival.


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%"
Bin totalul supiafeei agiicole, n anul 2u1S teienuiile aiabile iepiezentau 4.278 ha
(77,S%), p,unile 87S ha (1S,9%), fneele S1S ha (S,7%), viile ,i pepinieiele viticole
27 ha (u,S%), iai livezile ,i pepinieie pomicole 2S ha (u,4%).

u
Suu
1uuu
1Suu
2uuu
2Suu
Suuu
SSuu
4uuu
4Suu
Teienuii
aiabile
P,uni Fne(e vii Livezi
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%"
Confoim iezultateloi Recensmntului ueneial Agiicol uin 2u1u, n municipiul
Pa,cani existau S.S49 ue exploataii agiicole, caie au o supiafa agiicol utilizabil
ue 6.1u1,6 ha. Niimea meuie a unei exploata(ii agiicole este ue uoai 1,82 ha, sub
meuia na(ional, iegional ,i juue(ean, ceea ce inuic piacticaiea pe scai laig a
unei agiicultuii ue subzisten(, pentiu autoconsum, n gospouiiile popula(iei. n
total, n aceste exploata(ii luciau 6.278 ue peisoane (peste 18% uin popula(ia total),
cu o meuie ue vist ue S4 ue ani. Bintie ace,tia, 6.u98 (97,1%) activau n piopiia
gospouiie, n timp ce uoai 18u eiau angaja(i n exploata(ii cu peisonalitate juiiuic.

78%
16%
6%
u% u%
M N10 ORO-T VS[Q-]P_P -^Q1/RTP
Teienuii aiabile
P,uni
Fne(e
vii
Livezi
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Bintie cele S.S49 ue exploata(ii agiicole, uoai 9 exploateaz peste 1u ha ue teien
agiicol, 99,7% fiinu gospouiii ale popula(iei cu supiafe(e foaite mici (1-2 ha). Cu
toate acestea, 72% uintie teienuiile agiicole uin municipiu sunt exploatate n feime
ue peste Su ha, supiafa(a aienuat ue acestea fiinu ue peste 4.4uu ue hectaie, n
cie,teie semnificativ fa( ue iecensmntul uin 2uu2, ceea ce inuic o tenuin( ue
tieceie tieptat la o agiicultui peifoimant, n feime meuii ,i maii, cu mijloace ue
piouuc(ie moueine, nalt mecanizat, etc.
Confoim uateloi ue la RuA 2u1u, uin totalul celoi 6.1u1 ha utilizate ue exploataiile
agiicole uin municipiul Pa,cani, se obseiv c S.2S2 ha iepiezint teien aiabil
(8S,8%), 19S ha (S,2%) sunt giuini familiale, 66S ha (1u,9%) p,uni ,i fnee, iai 11
ha (u,1%) sunt cultuii peimanente. viile ocupau uoai 16 ha, iai livezile 6 ha. Pe ue
alt paite, supiafe(ele agiicole neutilizate eiau ue uoai 2S ha, iai cele n iepaus 1S
ha, ceea ce uenot faptul c 99% uin teienuiile agiicole uin municipiu sunt luciate.


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" $%G)&;.;% ('=.&% .&% $SD +Q!Q

n pofiua faptului c este amplasat nti-o zon cu ueficit ue piecipita(ii ,i cu peiioaue
fiecvente ue secet, supiafa(a amenajat pentiu iiiga(ii este ue uoai S9 ha (u,6% uin
total). Be asemenea, tiebuie men(ionat ,i faptul c la nivel local nu sunt niegistiate
exploata(ii ecologice.

Baza tehnic este asiguiat ue 68 ue tiactoaie, SS pluguii, 1S cultivatoaie, 2u ue
combinatoaie, S6 ue giape mecanizate, S7 ue semntoii ac(ionate mecanic, 19
combine autopiopulsate, 1u motocositoaie, 1S ma,ini ue eibiciuat, 1u ma,ini ue
mpi,tiat ngi,minte, etc. n ultimii ani, feimele uin municipiu au achizi(ionat
86%
S%
11%
u%
M N10 VS[Q-]-_- -^Q1/RT` SO1T1Y-O`
Teien aiabil
uiuini familiale
P,uni ,i fne(e
Cultuii peimanente
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

echipamente moueine, cu o piouuctivitate iiuicat, giauul ue mecanizaie a
agiicultuiii fiinu implicit n cie,teie.

Confoim iezultateloi obinute, nicio exploaaie agiicol uin municipiul Pa,cani nu a
folosit echipamente pentiu piouuceiea eneigiei iegeneiabile ,i nici nu a beneficiat
ue msuii ue uezvoltaie iuial, pn n anul 2u1u.

Confoim uateloi ue la RuA 2u1u, cele mai maii supiafe(e eiau cultivate cu poiumb
(1.49S ha), giu (1.24S ha), floaiea soaielui (649 ha), sfecl ue zahi (SS1 ha), plante
ue nutie( (S94 ha), iapi( (27u ha), caitofi (22S ha), ovz (116 ha), leguminoase
boabe (112 ha), etc. Seiele ,i solaiiile ocup uoai pu(in peste S ha. Fa( ue
iecensmntul agiicol anteiioi, se iemaic o cie,teie a supiafe(eloi cultivate, cu
piecueie pentiu plantele tehnice (floaiea soaielui, sfecl ue zahi, iapi() ,i legume,
caie au o valoaie auugat mai iiuicat uect ceiealele boabe. Sfecla ue zahi, cultui
tiaui(ional pentiu zona Pa,cani ,i caie a fost afectat ue nchiueiea fabiicii ue zahi
NECTAR, a fost ielansat n ultimii ani, feimele locale apiovizionnu cu piecueie
fabiicile AuRANA R0NNIA, liueiul pie(ei ue piofil.C)4?.[ C)4?.[ $%7%=?8-^=;)& S%=%4.& D64'75& +QQ+ L' +Q!Q"


n anul 2u1S, pe lista spaiiloi autoiizate pentiu uepozitaiea piouuseloi agiicole
elaboiat ue Ninisteiul Agiicultuiii ,i Bezvoltiii Ruiale n municipiul Pa,cani se
iegsesc uimtoaiele capacit(i ue stocaie:
- S.C. AuR0C0NPLEX L0NCA S.A. - magazii cu o capacitate ue 19.uuu tone;

u
2uu
4uu
6uu
8uu
1uuu
12uu
14uu
16uu
uiu Poiumb Floaiea soaielui Sfecl ue zahi
2uu2
2u11
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n ceea ce piive,te iamuia cie,teiii animaleloi, confoim uateloi ue la RuA 2u1u, n
municipiul Pa,cani efectivele ue animale (capete) eiau uimtoaiele:
;]P/O1WP NP -01U-TP 2343
Bovine 18uS
0vine 242u
Capiine S4S
Poicine 1424
Psii S8124
Cabaline 174
Familii ue albine 61S
Iepuii ue cas 14S
C)4?.[ O=?;';)&;)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" $%G)&;.;% ('=.&% .&% $SD +Q!Q

Bac se au n veueie iezultatele celoi uou Recensminte Agiicole se obseiv c, n
2u1u fa ue 2uu2, efectivul total (capete) ue animale au ciescut u,oi uoai la psii,
poicine ,i albine ,i au sczut la bovine ,i ovine. Cea mai maie paite a efectiveloi ue
animale sunt ciescute n gospouiiile popula(iei, n timp ce n feimele cu
peisonalitate juiiuic se iegsesc 1.u29 ue bovine, 7S4 ue ovine ,i S poicine.
Efectivele ue bovine ,i ue ovine uin feimele ue tip inuustiial au ciescut n ultimii 1u
ani, ca uimaie a investi(iiloi iealizate ue companiile uin uomeniu, Spie exemplu, S.C.
AuR0C0NPLEX L0NCA S.A. a accesat fonuuii SAPARB pentiu moueinizaiea ,i
uotaiea la stanuaiue euiopene a feimeloi ue cie,teie a vaciloi ue lapte, caie
fuinizeaz mateiie piim pentiu cei mai impoitan(i piouuctoii ue lactate uin
Romnia. Numiul ue animale uin gospouiiile popula(iei a sczut n ultimii ani, tot
mai multe familii ienun(nu la cie,teiea acestoia, uin vaiii motive: migiaiea foi(ei
ue munc n stiintate, mbtiniiea popula(iei, noimele sanitaie euiopene, etc.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ $%7%=?8-^=;)& S%=%4.& D64'75& +QQ+ L' +Q!Q"

n compaia(ie cu peiioaua comunist, se iemaic totu,i scueiea semnificativ
numiului ue bovine ,i ovine uin feimele ue tip inuustiial, caie se iiuicau la 6.uuu,
iespectiv 2.Suu ue capete, unele uintie acestea fiinu uesfiin(ate uup 1989.
!"#"1" &'()*+,- 023,4)+0'0

Bup cum a fost obseivat, sectoiul inuustiiei pielucitoaie contiibuie n cea mai
maie paite la iealizaiea cifiei ue afaceii total a municipiului Pa,cani. n anul 2u1S,
n acest sectoi ,i uesf,uiau activitatea 112 societi comeiciale, caie aveau o cifi
ue afaceii ue peste 6Su ue mil. ue lei ,i S.772 ue salaiiai (S9% uin totalul salaiiailoi
uin municipiu). Astfel, putem afiima c municipiul Pa,cani aie un piofil inuustiial,
caie piezint o impoitan ueosebit. Cele mai uezvoltate sub-sectoaie ale inuustiiei
pielucitoaie sunt: inuustiia alimentai, inuustiia textil ,i a confec(iiloi, inuustiia
constiuc(iiloi metalice, a mateiialului iulant.

u
Suuu
1uuuu
1Suuu
2uuuu
2Suuu
Suuuu
SSuuu
4uuuu
4Suuu
Bovine 0vine Poicine Psii
2uu2
2u1u
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Bac avem n veueie cifia ue afaceii total a sectoiului inuustiie se obseiv c
aceasta este iealizat n piopoiie ue 47% ue societile caie activeaz n inuustiia
alimentai, 19% ue cele uin inuustiia textil ,i a confec(iiloi, 17% ue cele uin
inuustiia mijloaceloi ue tianspoit feioviai (mateiial iulant), iai 11% ue cele uin
inuustiia constiuc(iiloi metalice. Cu o ponueie mai ieuus se iemaic inuustiia ue
pieluciaie a lemnului ,i mobilei, cea a mateiialeloi ue constiuc(ii ,i cea a apaiatuiii
ue msui ,i contiol.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ R.G. 3% 3.;% R546V%?'6=

n anul 2u1S, n inuustiia textil ,i uesf,uiau activitatea S societ(i comeiciale maii
(peste 2Su ue salaiia(i) ,i mai multe fiime mici, caie iealizeaz cu piecueie
accesoiii ,i centuii ue siguian( pentiu scaune auto, peiuele, confec(ii textile,
tiicotuii, tapi(eiii auto, etc. Beclinul S.C. SIRET0L S.A., caie eia cel mai maie
piouuctoi ue peiuele uin peiioaua comunist ,i caie ajunsese la peste S.uuu ue
salaiia(i n peiioaua comunist, uai caie ntmpin uificult(i economice majoie,
fiinu n insolven( pentiu o lung peiioau ue timp, piecum ,i a fostei ntiepiinueii
INTEuRATA (fiie ,i (e,tuii ue in ,i cnep) caie a fost nchis, a fost compensat ue
uezvoltaiea TE R0X PR0B S.R.L., caie a uevenit un liuei monuial n piouuc(ia ue huse
,i centuii ue siguian( pentiu scaune auto, cu peste 7uu ue angaja(i ,i expoituii ctie
S2 ue (ii. Be asemenea, compania E0R0TEX INPEX, cu piofil confec(ii textile, s-a
uezvoltat continuu ,i a ajuns la peste Suu ue salaiia(i. n piezent, n fabiicile cu piofil
textil uin municipiul Pa,cani activeaz ciica 1.Suu ue salaiia(i (S9% uin totalul
popula(iei ocupate n inuustiie), ceea ce iepiezint ns uoai o tieime uin efectivele
uin 1989. 0na uintie cauzele ueclinului inuustiiei textile locale este concuien(a
piouuseloi asiatice, ue pioast calitate, uai cu pie(uii foaite ieuuse, uai ,i migia(ia
foi(ei ue munc locale n stiintate.

47%
19%
17%
11%
2%
1%
S%
M N10 /1]Q- NP -]-/PQ1 N10 10NSVOQ1P
Alimentai
Textil ,i a confec(iiloi
Nijloace ue tianspoit feioviai
Constiuc(ii metalice
Apaiatui ue msui ,i
contiol
Pieluciaiea lemnului ,i mobil
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$n iamuia inuustiiei alimentaie, iegsim, ue asemenea, 2 societ(i maii: R0NPAK -
piouuctoi ue uiojuie, pieximuii ,i ameliatoii pentiu inuustiia monuial cu capital
tuicesc, liuei al pie(ei ue piofil uin Romnia, ,i INB0STRIALIZAREA CRNII
K0SAR0N, un piouuctoi integiat ue caine ,i piepaiate uin caine ue pui ,i ue poic,
cu capital autohton. La acestea se auaug alte fiime ue uimensiuni mai mici :
AuR0C0NPLEX L0NCA (agiozootehnie, uai ,i cu unit(i ue panifica(ie ,i piouuse
lactate), AvASTAR (caie ue(ine un abatoi pentiu caine ue vit n satul Ro,cani),
SINAvEX (panifica(ie ,i patiseiie), TRIBELTA (panifica(ie), CANEB0 (panifica(ie) etc.
Cele mai maii companii uin acest uomeniu s-au uezvoltat semnificativ uin ultimii ani,
uiupul K0SAR0N investinu peste 4u ue mil. ue Euio n extineiea ,i moueinizaiea
feimeloi uin Roman, Rzboieni, Tigu Fiumos, a ie(elei ue uistiibu(ie, inclusiv uin
fonuuii euiopene, ,i ajungnu la o piouuc(ie zilnic ue 6.Suu ue tone ue caine ,i 2S
ue tone ue mezeluii, caie iau inclusiv calea expoitului. n mou similai, R0NPAK a
investit pn n piezent peste SS ue mil. ue uolaii n Pa,cani. n total, n unit(ile cu
piofil alimentai uin municipiu lucieaz peste 7uu ue salaiia(i (19% uin salaiia(ii uin
inuustiie). Ramuia inuustiiei alimentaie a fost puteinic afectat ue nchiueiea
fabiicii ue zahi NECTAR, nc ue la jumtatea aniloi 2uuu, piecum ,i a sec(iei ue
piouuse lactate a LACTIS, caie a conuus la peste Suu ue peisoane uisponibilizate.

n inuustiia ue mijloace ue tianspoit feioviai func(ioneaz o singui companie maie
- ELECTR0P0TERE vF0, cu o tiaui(ie ue apioape 1Su ue ani ,i caie face paite uinti-
un giup cu capital autohton. Acesta s-a iestiuctuiat ,i s-a iepiofilat uup 1989, fiinu
n piezent oiientat cu piecueie ctie moueinizaiea ue vagoane ue cltoii ,i
mifuii. n pofiua faptului c iealizeaz ,i activit(i ue expoit, volumul ue activitate al
ntiepiinueiii este uepenuent ue investi(iile iealizate ue companiile cu capital ue stat
uin uomeniul feioviai ,i caie se confiunt, la inuul loi, cu piobleme financiaie
majoie, pe fonuul scueiii majoie a tiaficului feioviai. Cu toate acestea, giauul
avansat ue uzui al paicului ue mateiial iulant al CFR NARF ,i CFR CLT0RI,
cieeaz piemisele pentiu uezvoltaiea inuustiiei ue iepaia(ii ue mateiial iulant. n
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

piezent, unitatea asigui ciica 8uu ue locuii ue munc (21% uin cele existente n
uomeniul inuustiial), fa( ue cei 7.uuu existen(i n peiioaua comunist.

n inuustiia constiuc(iiloi metalice, iegsim o companie mijlocie, cu capital autohton
- PR0INvEST uR00P - cu o gam laig ue semifabiicate, componente ,i sisteme ue
o(el pentiu constiuc(ii, ingineiie ,i inuustiie. Aceasta a iealizat constant investi(ii
pentiu extinueiea ,i uiveisificaiea capacit(ii ue fabiica(ie ,i a gamei ue piouuse,
ajungnu la ciica 2uu ue salaiia(i.
n inuustiia pieluciii lemnului, mai func(ioneaz n piezent uoai o unitate ue
miime mijlocie - ABENS, cu apioape 1uu ue salaiia(i, caie iealizeaz mobil,
paichet, u,i, scii, tmpliie uin lemn, uup ce fosta fabiic constiuit n peiioaua
comunist N0BINIXT a fost nchis n 2uu8, uup piivatizaie, moment la caie ciica
2uu ue salaiia(i au fost uisponibiliza(i. n mou similai, n inuustiia mateiialeloi ue
constiuc(ii func(ioneaz uoai cteva unit(i ue mici uimensiuni, caie exploateaz
agiegate mineiale, piouuc betoane, pavaje pentiu constiuc(ii, etc., cu un total ue
ciica Su ue salaiia(i, ,i caie au fost afectate ue ueclinul sectoiului ue constiuc(ii o
uat cu instalaiea ciizei economice globale.
Inuustiia ue apaiatui ue msui ,i contiol, piecum ,i cea ue scule ,i piese ue
schimb s-au contiactat semnificativ uup 1989, o uat cu ueclinul fostei
Intiepiinueiii ue Tiauuctoaie ,i Regulatoaie Biiecte, uevenit RETR0N, n piezent
nchis ,i pai(ial uezafectat, iespectiv a SC0BAS, fosta ntiepiinueie ue Scule ,i
Accesoiii Speciale, caie au uisponibilizat peste 1.uuu ue salaiia(i uup 1989. n
piezent, n uomeniu mai func(ioneaz un punct ue luciu al S.C. NECAN0 F0C S.A.
Negie,ti, caie piouuse scule, poit-scule, accesoiii, lan(uii, piese ue schimb, cu un
efectiv ue mai pu(in ue 1uu ue salaiia(i, iespectiv mici companii uin uomeniul
automatiziiloi: ELECTR0TERN0NETRIA (tiauuctoaie ue tempeiatui), CA0N
(teimoiezisten(e, teimocuple, teimocuple, cabluii ue pielungiie, apaiate ue msui
,i contiol), INF0STAR (automatizii inuustiiale), ACK FL0IB (automatizii,
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

tiauuctoaie, contoaie, mouule teimice, etc.) cu un efectiv total ue ciica 1Su ue
salaiia(i.


C)4?.[ R.G. 3% 3.;% R546V%?'6=

!"#"#" &'()*+,- (*24)+,(500-*+

Activitatea uin sectoiul constiucii se uiveisific att n zona constiuciiloi civile ,i
euilitaie, ct ,i a constiuciiloi inuustiiale. Be asemenea, constiuc(iile hiuiotehnice
au o tiaui(ie ielativ nuelungat n uomeniu, o uata cu luciiile specifice ue pe valea
Siietului.

n anul 2u12, n municipiul Pa,cani activau 64 ue fiime n uomeniul constiucii, toate
uin sectoiul INN, caie asiguiau 228 ue locuii ue munc ,i o cifi ue afaceii ue ciica
24 ue mil. ue lei (2u1S). Cele mai impoitante uintie acestea sunt punctul ue luciu al
S.C. C0NSTR0C|II BIBR0TEBNICE S.A. Ia,i, S.C. APR0BEX S.R.L., S.C. TBIC IZ0LA|II
TERNICE S.R.L., S.C. ANTI0BIA S.R.L., S.C. LINCAS S.R.L., etc.

Fiimele locale uin uomeniul constiuc(iiloi au fost afectate ue ciiza economic global
instalat n 2uu8, sectoiul imobiliai fiinu piimul caie a avut ue sufeiit, mai ales n
lipsa unui volum impoitant ue investi(ii publice, caie s echilibieze volumul ceieiii.
Astfel, cifia ue afaceii a companiiloi uin uomeniu a sczut cu peste Su%, fiinu
opeiate ,i uisponibilizii ue peisonal, n conui(iile n caie unele fiime au intiat n
insolven( sau faliment (C0NSTR0CT0R0L, PR0C0NS0LT, etc).

42%
21%
2S%
6%
S%
1%
4%
M N10 V-T-Q1-_11 N10 10NSVOQ1P
Inuustiia textil ,i a
confec(iiloi
Inuustiia alimentai
inuustiia mijloaceloi ue
tianspoit
Inuustiia constiuc(iiloi
metalice
Inuustiia pieluciiii lemnului
Inuustiia mateiialeloi ue
constiuc(ii
Inuustiia ue apaiatui ue
msui ,i contiol
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

!"#"!" &'()*+,- 4'+60(00-*+

Sectoiul teiiai uin municipiul Pa,cani este unul slab uezvoltat n compaia(ie cu alte
oia,e similaie sau ue talie supeiioai, piin piisma puteiii ue cumpiaie ielativ
ieuuse. Singuiul sectoi mai bine iepiezentat este cel al comei(ului, mai ales n
conui(iile n caie, n ultimii ani, au intiat pe pia(a local maiii ietaileii, piecum LIBL
sau KA0FLANB, caie au iealizat investi(ii semnificative, ieconfiguinu sectoiul
comeicial local. n uomeniul comei(ului activeaz la nivel local 418 societ(i
comeiicale, ns peste 9u% uintie acestea sunt miciontepiinueii, ue obicei
ntiepiinueii cu 1-2 angaja(i, chiai membiii ai familiei, caie opeieaz mici unit(i ue
pioximitate (ue caitiei) ,i caie, pe teimen meuiu ,i lung, nu voi putea face fa(
concuien(ei maiiloi lan(uii comeiciale cu capital stiin.

0nit(ile comeiciale ue uimensiuni mai maii sunt: R0N-ELABA, L0RINER, vI0SANB
TRIC0TEXT, u0LBEN STAR, I0NI C0N, ALINENC0, C0NS0NC00P, FARNACIA
uALENIB, 0NI0N INPEX, etc., toate uin categoiia fiimeloi mijlocii, caie fie opeieaz
ie(ele extinse uin mai multe localit(i, fie uepozite sau comeicializeaz piouuse cu
valoaie auugat iiuicat (mateiiale ue constiuc(ii, caibuian(i, etc.). Aceste unit(i
iealizeaz o cifi ue afaceii anual ue peste 1uu ue mil. ue lei ,i au peste 2Su ue
salaiia(i, ns numiul total al peisoaneloi ocupate n uomeniu este ue peste 1.uuu.


.
n uomeniul tianspoituiiloi ,i uepozitiii, n anul 2u1S ,i uesf,uiau activitatea SS
ue societi ue tianspoituii iutieie ue mifuii ,i peisoane, caie ns geneieaz un
volum ue afaceii foaite ieuus ,i asigui un numi mic ue locuii ue munc ,i ciica
1uu ue locuii ue munc. Toate ntipiinueiile uin uomeniu sunt uin sectoiul INN, cele
mai impoitante fiinu: A0T0 TRANS C0N, ELENA TRANS, BETYSEv, etc. La acestea se
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

auaug salaiia(ii uin sectoiul tianspoituiiloi feioviaie, n conui(iile n caie Pa,caniul
e unul uintie cele mai impoitante nouuii feioviaie uin Noluova. n piezent, pe fonuul
ieuuceiii cu peste 7S% a tiaficului feioviai, numiul ue angaja(i uin uomeniu a
sczut sub Suu.

n uomeniul hoteluiiloi ,i iestauianteloi, n anul 2u1S activau 48 ue societi, caie
asiguiau pu(in peste 1uu ue salaiia(i. Toate ntiepiinueiile ue piofil uin municipiu
sunt ue mici uimensiuni, majoiitatea fiinu iestauiante, cafenele ,i baiuii, n conui(iile
n caie n municipiu func(ioneaz uoai uou unit(i ue cazaie ue mici uimnesiuni, cu
un numi ieuus ue clien(i. Cea mai maie unitate ue piofil este T0RISN SIRET0L, caie
auministieaz ,i singuiul hotel uin municipiu.Sectoiul seiviciiloi financiaie ,i al asiguiiiloi este unul bine uezvoltat, pe pia(a
local fiinu piezente agen(ii ale celoi mai impoitante bnci uin Romnia (BCR, BRB,
RAIFFEISSEN BANK, CEC BANK, BANCA TRANSILvANIA, BANCP0ST, etc.), piecum ,i
al societ(iloi ue asiguiii. Sectoiul IT&C este, n schimb, foaite slab iepiezentat, n
conui(iile n caie absolven(ii ue piofil imn n maiile centie univeisitaie (Ia,i,
Bucuie,ti) unue opoitunit(ile ue uezvoltaie a unei caiieie sunt semnificativ mai
iiuicate. n aceste uou uomenii, n caie peisonalul este foaite bine iemuneiat,
activeaz, n piezent, mai pu(in ue 1uu ue salaiia(i, ceea ce explic nivelul ieuus ue
salaiizaie ue la nivel local.

4.4. Iora de munc

n ceea ce piive,te numiul meuiu ue salaiiai uin municipiul Pa,cani n peiioaua
2uu7 - 2u12 se poate obseiva o evoluie uescenuent a acestuia. Astfel n anul 2u1S
fa ue 2uu7, numiul meuiu al salaiiailoi a sczut cu 2uuu (-2S,8%), peste meuia
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

juue(ean ,i na(ional (-12%, iespectiv -9%), fapt explicat piin iestingeiea
activitii societiloi uin municipiu. Cea mai maie scueie s-a piouus n 2uu9, o uat
cu instalaiea ciizei economice ,i financiaie globale, caie a afectat uui ,i meuiul ue
afaceii local. Cu toate acestea, n ultimii S ani ue analiz (2u1u-2u12), mai ales pe
fonuul investi(iiloi iealizate ue companiile locale uin uomeniul inuustiiei, numiul
ue angaja(i a nceput s cieasc.


C)4?.[ O=?';';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%
Bate mai fiuele sunt ofeiite ue Recensmntul ueneial al Popula(iei ,i Locuin(eloi
uin anul 2u11. Confoim acestuia, la nivelul municipiului numiul peisoaneloi
ocupate este ue 12.62u (S7,4% uin popula(ia stabil total), uintie caie 11.uuS sunt
salaiia(i, 1.4S1 activeaz pe cont piopiiu, iai 164 sunt lucitoii n gospouiia
piopiie. Fa( ue iecensmntul anteiioi (uin 2uu2), numiul ue salaiia(i a sczut cu
peste S.8uu (-26%), concomitent cu cie,teiea lucitoiiloi pe cont piopiiu ,i al celoi
caie lucieaz n piopiia gospouiie a ciescut cu ciica 8uu (+8S%). Piin uimaie,
popula(ia ocupat a sczut cu ciica S.uuu ue peisoane (-2u% uin total), cei mai multe
uintie acestea optnu pentiu un loc ue munc uin stiintate, n conui(iile n caie
numiul ue ,omeii a sczut, la inuul su. Bifeien(a uintie numiul peisoaneloi caie
au ueclaiat c sunt salaiia(i la iecensmntul uin 2u11 (11.uuu) ,i cel al locuiiloi ue
munc uin municipiu uin acela,i an (6.2uu) se poate explica piin faptul c un numi
impoitant ue locuitoii lucieaz n alt localitate (ue ex. n Ia,i sau n comunele
nvecinate) sau lucieaz fi foime legale.
n peiioaua 2uu7 - 2u12, numiul ue salaiia(i a sczut n majoiitatea uomeniiloi,
singuiele uomenii caie au niegistiat cie,teii fiinu agiicultuia ,i seiviciile pentiu
popula(ie. Cea mai maie scueie, ue peste 1.uuu ue locuii ue munc, s-a piouus n
u
1uuu
2uuu
Suuu
4uuu
Suuu
6uuu
7uuu
8uuu
9uuu
1uuuu
Salaiia(i
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

sectoiul inuustiiei, uimat ue cel al constiuc(iiloi, piecum ,i al tianspoituiiloi, pe
fonuul uisponibiliziiloi uin sectoiul feioviai,
n luna iunie 2u14, ultima pentiu caie se gsesc uate oficiale, n municipiul Pa,cani
eiau niegistiai 694 ue ,omeii (4,6% uin totalul ,omeiiloi niegistiai n juueul
Nuie,), uin caie S8S ue sex masculin ,i S11 ue sex feminin. La nivelul municipiului
Pa,cani, iata ,omajului este ue 4,6% (iapoitat la populaia activ), sub meuia
juueean (S%) ,i naional (4,9%). Rapoitat la numiul total ue ,omeii niegistiai
n peiioau similai a aniloi 2u1u - 2u1S, se poate obseiva tenuina ue scueie a
,omajului oficial cu apioape Su%. Cu toate acestea, numiul ieal al peisoaneloi fi
loc ue munc uin municipiu este mult mai maie, ace,tia nefiinu niegistia(i oficial la
A}0FN Ia,i, suisa uateloi statistice piezentate mai jos. Bin acest motiv, maie paite
uin foi(a ue munc local a emigiat o uat cu ueclinul maiiloi ntiepiinueii uin
municipiu, cu piecueie uup anul 2uuu. n mou paiauoxal, migia(ia foi(ei ue munc
locale n stiintate, concomitent cu ueclinul nv(mntului tehnic ,i piofesional, au
conuus la un ueficit ue foi( ue munc calificat n anumite uomenii (ue ex. unii
piouuctoii locali ue textile au ueschis puncte ue luciu n alte localit(i sau au
iealizat calificaiea la locul ue munc).


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%
n anul 2u1S, cu piiviie la nivelul c,tigului salaiial nominal meuiu net lunai uin
municipiul Pa,cani, nu uispunem ue uate pentiu a iealiza o analiz, uai uac se aie n
veueie ponueiea ieuus a activitiloi cu valoaie auugat uin municipiu, piecum ,i
valoiile ue la nivel juue(ean, acesta este mai mic ue 1.Suu leilun, cu valoiile cele
mai ieuuse n sectoiul hoteluii ,i iestauiante, constiuc(ii, agiicultui ,i inuustiie
pielucitoaie, caie asigui mpieun peste 7u% uin locuii ue munc ue la nivel local.
u
2uu
4uu
6uu
8uu
1uuu
12uu
14uu
Numiul ue ,omeii
2u1u
2u11
2u12
2u1S
2u14
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Fa( ue anul 2uu7, cie,teiea nominal a fost ue 2S%, iai cea ieal ue sub 1u%, motiv
pentiu caie puteiea ue cumpiaie se men(ine la valoii foaite ieuuse.
4.S. Act|v|tatea de cercetare - dezvo|tare | |novare

0nitile ue ceicetaie-uezvoltaie ,i inovaie (CBI) pot fi clasificate uup obiectul
piincipal ue activitate, sau uup clasificaiea ANCS a sistemului naional ue CB, astfel:
- Ceicetaie-uezvoltaie n biotehnologie - 7211
- Ceicetaie-uezvoltaie n ,tiine natuiale ,i ingineiie - 7219
- Ceicetaie-uezvoltaie n ,tiine sociale ,i umaniste - 722u
La acestea, se auaug ,i subiecii caie uef,oai activiti ue CBI, avnu uiept cou
CAEN unul uin uimtoaiele:
- 8S42 nvmnt supeiioi univeisitai (univeisiti publice ,i piivate)
- 861u Alte activiti ue asisten spitaliceasc.
Confoim ANCS, sistemul ue ceicetaie-uezvoltaie ue inteies na(ional cupiinue
uimtoaiele categoiii ue uniti ue uiept public, cu peisonalitate juiiuic:
a) institute naionale ue ceicetaie-uezvoltaie (aflate n suboiuinea ANCS sau a
ministeieloi ue iesoit);
b) institute, centie sau staiuni ue ceicetaie ale Acauemiei Romne ,i ue ceicetaie-
uezvoltaie ale acauemiiloi ue iamui;
c) institute ue nvmnt supeiioi acieuitate sau stiuctuii ale acestoia;
u) institute sau centie ue ceicetaie-uezvoltaie oiganizate n cauiul societiloi
naionale, companiiloi naionale ,i iegiiloi autonome ue inteies naional.n municipiul Pa,cani nu exist niciun institut ue ceicetaie-uezvoltaie uin
suboiuinea ANCS oii al Acauemiei Romne sau a unui ministei. Nu au fost
iuentificate societi caie s uesf,oaie activiti n uomeniile amintite. Avnu n
veueie acestea, putem afiima c n municipiu lipsesc investiiile ielevante uin
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

uomeniul ceicetiii-uezvoltiii, acestea fiinu iealizate uoai spoiauic ue ctie
ntiepiinueiile locale.
4.6. Act|v|tatea de |novare

Infiastiuctuia ue inovaie ,i tiansfei tehnologic cupiinue uimtoaiele tipuii ue
entiti:
- Centie ue tiansfei tehnologic;
- Incubatoaie tehnologice ,i ue afaceii;
- Centie ue infoimaie tehnologic;
- 0ficii ue legtui cu inuustiia;
- Paicuii ,tiinifice ,i tehnologice.

Confoim uateloi R0 INN0, n (ai exist 4S ue entit(i acieuitate pentiu activit(i ue
inovaie ,i tiansfei tehnologic, niciuna uintie ele ns nu se gse,te n zona ue inteies
stuuiat.
Cu toate acestea, activit(i ue inovaie se piouuc la unii uintie agen(ii economici
locali. Exemple n acest sens sunt noile piouuse ale TE R0X PR0B, PR0INvEST
uR00P sau K0SAR0N, caie ns se iealizeaz cu efoituii piopiii ale investitoiiloi,
fi a fi nso(ite ue spiijin public, ue exemplu piin sus(ineiea coopeiiii cu
univeisit(i sau centie ue ceicetaie uin iespectivele uomenii sau a uezvoltiii
laboiatoaieloi ,i centieloi ue ceicetaie piopiii.
4.7. Structur| de spr|[|n|re a afacer||or

Confoim uefini(iei folosite n P0R 2uu7-2u1S, stiuctuiile ue spiijiniie a afaceiiloi
iepiezint stiuctuii clai uelimitate, caie asigui o seiie ue facilit(i ,isau spa(ii
pentiu uesf,uiaiea activit(iloi economice ue piouuc(ie ,i ue piestaie seivicii. Ele
au ca scop atiageiea Investi(iiloi Stiine Biiecte (ISB) pentiu valoiificaiea
poten(ialului iesuiseloi zonei ,i pot fi: paicuii inuustiiale, logistice, zone ue afaceii
sau inuustiiale etc.

Bin cauza faptului c, la nivel iegional (n special n meuiul iuial) aceste stiuctuii nu
sunt foaite uezvoltate, INN-uiile caie sunt localizate n cauiul stiuctuiiloi sunt
ielativ pu(ine.

La nivelul municipiului Pa,cani, n pofiua existen(ei a peste 9uu ue societ(i
comeiciale, uintie caie unele au iealizat investi(ii semnificative n ultimii ani, nu
func(ioneaz n piezent nicio stiuctui ue spiijiniie a afaceiiloi, ue tipul paicuiiloi
inuustiiale, logistice sau tehnologice sau a incubatoaieloi ue afaceii, caie s
fuinizeze seivicii ue gzuuiie ,i ue afaceii pentiu ace,tia. Acesta este unul uintie
motivele pentiu caie municipiul nu a atias noi investitoii ue talie maie n ultimii ani.
n plus, uat fiinu pozi(ia geogiafic favoiabil a municipiului, la ntietieiea unoi
iute ue tianspoit foaite impoitante uin paitea ue est a Romniei ,i chiai a 0niunii
Euiopene (pioiectele ue autostizi Tigu Nuie,-0ngheni ,i Ploie,ti-Siiet), o astfel se
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

stiuctui ue afaceii ai avea auiesabilitate iegional, n conui(iile n caie cele mai
apiopiate uni(i ue acest tip se iegsesc n Ia,i, Le(cani, Bacu ,i Boto,ani, la uistan(e
foaite maii. n acest sens, fiimele caie s-au uezvoltat la nivel local n ultimele uecenii
au piefeiat s utilizeze spa(iile inuustiiale uezvoltate n peiioaua comunist, piin
ieconveisie, ieamenajaie (ue ex. RE TEX PR0B S.R.L. func(ioneaz n spa(iile fostei
ntiepiinueii INTEuRATA). 0 paite uin aceste situii inuustiiale sunt nc abanuonate
(ue ex. Fabiica ue Zahi NECTAR), putnu fi ieconveitite pentiu alte activit(i
economice, cu impact social, economic ,i chiai uibanistic pozitiv asupia municipiului
Pa,cani.

Cea mai simpl uefini(ie a clusteieloi este cea ofeiit ue Piofesoiul Nichael Poitei
caie sus(ine c acestea iepiezint "o concentiaie geogiafic (iegiune, (ai) ue
companii inteiconectate (n special INN-uii), fuinizoii specializa(i, fuinizoii ue
seivicii, fiime uin inuustiii niuuite, univeisit(i, institute ue ceicetaie ,i asocia(ii ue
comei(, auministia(ii publice locale uin uomenii specifice, caie se concuieaz, uai ,i
coopeieaz".

S.C. TE R0X PR0B S.R.L. Pa,cani face paite, altuii ue 17 fiime, S entit(i ue
ceicetaie, o auministia(ie public local ,i 11 entit(i catalizatoi, uin Clusteiul Textil
"Romanian Textile Concept", nfiin(at n anul 2u11, caie ,i-a piopus s uezvolte
seivicii ,i pioiecte pentiu membiii n uomeniul consultan(ei, maiketing-ului,
publicit(ii, tianspoituiiloi, logisticii, uepozitiii, iesuiseloi umane, oiganiziii ue
evenimente.

Pe lng sectoiul textil, la nivel local exist poten(ial ,i pentiu integiaiea fiimeloi uin
uomeniul agioinuustiial nti-un lan( ue fuinizaie ue impoitan( iegional, n
conui(iile n caie exist piemise ieale n acest sens: feime agiicole, zootehnice, ue
seivicii agiicole, unit(i ue piocesaie, ue uepozitaie, ue comeicializaie, etc.

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 -QP R TS0^` OQ-N1_1P d0 NRUP01ST OQ-0[RQOSQ1TRQ [P /-TP
]PQ-O` .1 - QP[-Q-_1P1 U-OPQ1-TSTS1 QST-0O\ - -^Q1/STOSQ11 .1 10NSVOQ1P1 -T1UP0O-QP\
[QP/SU .1 - 10NSVOQ1P1 OPXO1TP\ NP_10f0N l0Rm@bRm .1 ]RQ_` NP US0/` /-T1]1/-O`
d0 -/PVOP NRUP011e
! ;/R0RU1- US01/1[1STS1 - OQP/SO [Q10OQ@S0 [QR/PV -U[TS NP QPVOQS/OSQ-QP .1
QPRQ1P0O-QP NS[` 4KIK\ /S [QP/`NPQP T- 01WPTST 10NSVOQ1P1 NPYWRTO-OP 10OP0V1W d0
[PQ1R-N- /RUS01VO`\ /-QP - /R0NSV T- N1V[-Q1_1- S0RQ Q-USQ1 10NSVOQ1-TP .1
N1V[-Q1_1- - [PVOP 23<333 NP TR/SQ1 NP US0/`e
! +- 01WPT TR/-T ]S0/_1R0P-Y` /1Q/- 4<533 NP -^P0_1 P/R0RU1/1\ N10OQP /-QP K33
VR/1PO`_1 /RUPQ/1-TP\ 1-Q [R0NPQP- /RWfQ.1OR-QP R NP_10 $%%@SQTTP
>U1/QRd0OQP[Q10NPQ1TPB /S /-[1O-T -SORbOR0\ N10 NRUP01ST /RUPQ_STS1\ d0 T1[V-
S0RQ 10WPVO1ORQ1 VOQ`101 1U[RQO-0_1e
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! g0 [R]1N- /Q1YP1 P/R0RU1/P ^TRc-TP\ S0PTP d0OQP[Q10NPQ1 TR/-TP -S /R0O10S-O V`
10WPVOP-V/` .1 V` NPYWRTOP\ /S [QP/`NPQP d0 NRUP01ST -^Q1/STOSQ11\ 10NSVOQ1P1
-T1UP0O-QP\ - OPXO1TPTRQ .1 /R0]P/_11TRQ .1 -T /R0VOQS/_11TRQ UPO-T1/Pe
! %S01/1[1ST "-./-01 N1V[S0P NP VS[Q-]P_P PXO10VP NP OPQP0SQ1 -^Q1/RTP ]PQO1TP .1
NP R OQ-N1_1P d0NPTS0^-O` d0 /QP.OPQP- cRW10PTRQ .1 RW10PTRQ\ [QP/SU .1 d0
/STO1W-QP- /PQP-TPTRQ .1 [T-0OPTRQ OPb01/P\ PX1VOf0N R OP0N10_` NP OQP/PQP
OQP[O-O` NP T- R -^Q1/STOSQ` NP VScY1VOP0_`\ T- S0- URNPQ0`\ d0 ]PQUP U-Q1\ /S
U1aTR-/P OPb01/P NP STO1U` ^P0PQ-_1Pe
! 6PYWRTO-QP- VP/ORQSTS1 -^Q1/RT PVOP T1U1O-O` NP T1[V- S0RQ V1VOPUP NP 1Q1^-_11\ NP
10VS]1/1P0_- NRO`Q11 /S U-.101 .1 P/b1[-UP0OP URNPQ0P\ NP ]Q-^UP0O-QP-
[QR[Q1PO`_11 -^Q1/RTP\ [QP/SU .1 NP T1[V- S0RQ R[PQ-ORQ1 N10 V]PQ- -^Q1/STOSQ11
P/RTR^1/Pe
! 6P.1 10NSVOQ1- TR/-T` V@- QPVOQS/OSQ-O NQ-U-O1/ NS[` 4KIK\ 10NSVOQ1- Q`Uf0P
[Q10/1[-TST URORQ -T P/R0RU1P1 TR/-TP\ /PTP U-1 NPYWRTO-OP Q-USQ1 N10
[PQV[P/O1W- WRTSUSTS1 NP -/O1W1O-OP .1 - 0SU`QSTS1 NP -0^-a-_1 ]110N 10NSVOQ1-
OPXO1T`\ /P- -T1UP0O-Q`\ - U1aTR-/PTRQ NP OQ-0V[RQO ]PQRW1-Q .1 - /R0VOQS/_11TRQ
UPO-T1/Pe
! "Q10/1[-TPTP WST0PQ-c1T1O`_1 -TP 10NSVOQ1P1 TR/-TP VS0O TP^-OP NP /R0/SQP0_-
[QRNSVPTRQ -V1-O1/P\ NP NP[P0NP0_- ]-_` NP 10WPVO1_11TP N10 VP/ORQST ]PQRW1-Q
[ScT1/ .1 NP S0PTP [1P_P NP PX[RQO\ NP NP]1/1OST NP ]RQ_` NP US0/` /-T1]1/-O`\
[QP/SU .1 NP 01WPTST QPNSV NP OPb0RTR^1Y-QP d0 -0SU1OP NRUP011e
! 9P/ORQST /R0VOQS/_11TRQ .1 -T U-OPQ1-TPTRQ NP /R0VOQS/_1P - ]RVO VPWPQ -]P/O-O NP
/Q1Y- P/R0RU1/` ^TRc-T` 10VO-T-O` d0 -0ST 233I\ /-QP - W1Y-O /S [QP/`NPQP
VP/ORQST 1URc1T1-Qe
! 9P/ORQST VPQW1/11TRQ PVOP S0ST VScNPYWRTO-O d0 /RU[-Q-_1P /S -TOP RQ-.P N10
#RUf01-\ N10 /-SY- [SOPQ11 V/`YSOP NP /SU[`Q-QP - [R[ST-_1P1\ N-Q .1 -
[QRX1U1O`_11 S0RQ /P0OQP NP VPQW1/11 [RT-Q1Y-OR-QP >$-.1\ n-/`S\ 9S/P-W-B\ /-QP
-OQ-^ QPVSQVPTP ]10-0/1-QP -TP TR/-T01/1TRQe
! )SU`QST NP -0^-a-_1 N10 US01/1[1S - V/`YSO /S [PVOP 23M d0 STO1UST NP/P01S\
[P ]R0NST QPVOQS/OSQ`Q11 S0RQ d0OP[Q10NPQ1 TR/-TP\ /PP- /P - /R0NSV T-
-U[T1]1/-QP- ]P0RUP0STS1 U1^Q-_1P1 PXOPQ0P - ]RQ_P1 NP US0/` .1 T- /QP.OPQP-
0SU`QSTS1 [PQVR-0PTRQ /-QP TS/QP-Y` d0 -TOP TR/-T1O`_1 N10 _-Q`e
! #-O- R]1/1-T` - .RU-aSTS1 PVOP V/`YSO`\ d0V` 0SU`QST [PQVR-0PTRQ -]T-OP d0
/`SO-QP- S0S1 TR/ NP US0/` PVOP USTO U-1 U-QP\ d0 /R0N1_11TP d0 /-QP [PVOP
23<333 NP TR/SQ1 NP US0/` -S N1V[`QSO NS[` 4KIK\ 1-Q [PVOP 43<333 NP TR/S1ORQ1
TS/QP-Y` d0 VOQ`10`O-OP\ N10 /-SY- T1[VP1 S0RQ R[RQOS01O`_1 NP R/S[-QP T- 01WPT
TR/-Te
! )1WPTST NP V-T-Q1Y-QP PVOP S0ST ]R-QOP V/`YSO\ [P ]R0NST [R0NPQ11 Q1N1/-OP -
-0^-a-_1TRQ N10 VP/OR-QPTP /S R W-TR-QP -N`S^-O` V/`YSO` >10NSVOQ1P OPXO1T`\
10NSVOQ1P -T1UP0O-Q`\ /RUPQ_\ PO/<Be
! +- 01WPT TR/-T 0S PX1VO` S01O`_1 -/QPN1O-OP NP /PQ/PO-QP@NPYWRTO-QP@10RW-QP\
-VO]PT NP -/O1W1O`_1 ]110N QP-T1Y-OP NR-Q T- 01WPTST S0RQ d0OQP[Q10NPQ1 TR/-TP\ /S
]R0NSQ1 [QR[Q11e
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! %S01/1[1ST "-./-01 0S N1V[S0P NP R VOQS/OSQ` NP V[Q1a101QP - -]-/PQ1TRQ\ /-QP V`
-V1^SQP NPYWRTO-QP- d0OQP[Q10Y`ORQ1TRQ N10 YR0` .1 -OQ-^PQP- NP 10WPVO1ORQ1
VOQ`101\ /-QP V` QPT-0VPYP P/R0RU1- TR/-T`e
! +- 01WPT TR/-T PX1VO` S0 0SU`Q 1U[RQO-0O NP V1OSQ1 10NSVOQ1-TP ORO-T V-S [-Q_1-T
NPY-]P/O-OP\ /-QP -Q [SOP- ]1 QP/R0WPQO1OP [P0OQS -TOP -/O1W1O`_1 P/R0RU1/Pe
! : ]1QU` TR/-T` PVOP 1U[T1/-O` d0OQ@S0 /TSVOPQ N10 NRUP01ST OPXO1T\ PX1VOf0N d0V`
[ROP0_1-T [P0OQS NPYWRTO-QP- -TORQ VOQS/OSQ1 V1U1T-QP .1 [P0OQS 10OP^Q-QP-
d0OQP[Q10Y`ORQ1TRQ TR/-T1 d0 T-0_SQ1 NP ]SQ01Y-QP N10 NRUP01ST -^QR-T1UP0O-Qe

Cap|to|u| S. Infrastructura de transport

Nunicipiul Pa,cani aie o pozi(ie geogiafic extiem ue favoiabil n contextul
configuia(iei actuale a infiastiuctuiii majoie ue tianspoit ue la nivelul 0niunii
Euiopene, existnu piemisele ca acesta s uevin unul uintie hub-uiile ue tianspoit
,i logistice ue la giani(a ue est a Romniei ,i a spa(iului comunitai.

Astfel, Pa,caniul se afl la ntietieiea mai multoi axe piioiitaie TEN-T iutieie ,i
feioviaie centiale, caie leag Republica Noluova ,i 0ciaina ue Bucuie,ti ,i ue zona
meuiteianeean, piecum ,i ue Tiansilvania ,i ue Euiopa Cential ,i ue Est.


Fig. 1S. Re(eaua euiopean ue tianspoit iutiei TEN-T

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ \V$DX

Bin punct ue veueie al infiastiuctuiii iutieie, municipiul Pa,cani se afl la inteisec(ia
axeloi piioiitaie TEN-T uin ie(eaua ,coie" (cential) Bucuie,ti - Ploie,ti - Bacu-
Suceava - Siiet (giani(a cu 0ciaina), iespectiv Tigu Nuie, - Ia,i - 0ngheni (giani(a
cu Republica Noluova). Pentiu ambele tiasee, n Nastei Plan-ul ueneial ue Tianspoit
al Romniei a fost pievzut constiuc(ia ue autostizi, cu finan(aie uin fonuuiile ue
coeziune ,i ue la bugetul ue stat, pn la oiizontul anului 2u2u. Pentiu ambele
pioiecte au fost uemaiate pioceuuiile pentiu elaboiaiea sau ievizuiiea stuuiiloi ue
fezabilitate n anul 2u14. Be,i tiaseul celoi uou autostizi nu a fost stabilit cu
exactitate, schi(ele pieliminaie pievu un nou iutiei n imeuiata vecintate a
municipiului Pa,cani, piin uimaie, acesta va juca un iol cential n configuia(ia ie(elei
majoie ue comunica(ii uin Noluova.

Confoim uateloi ultimului iecensmnt al tiaficului iutiei, iealizat ue CESTERIN n
anul 2u1u, piincipala poaita ue acces n Pa,cani - BN 28A, caie asigui legtuia cu
uiumuiile euiopene E 8S ,i E S8S, piin No(ca ,i Tigu Fiumos, este stibtut zilnic
ue 7.6S1 ue autovehicule. Be,i acest volum ue tiafic este unul semnificativ, acesta nu
iiuic piobleme ue congestionaie a tiaficului, uac l compaim cu BN 2 ,i BN 28,
caie sunt tianzitate ue 11.877, iespectiv ue 1S.2S9 ue autovehicule n apiopieiea
municipiului. Cu toate acestea, tiebuie avut n veueie ,i faptul c staiea tehnic a BN
28A, este infeiioai BN 2 ,i BN 28, caie au statut ue uium euiopean ,i caie au
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

beneficiat ue investi(ii semnificative pentiu ieabilitaie ,i cie,teiea capacit(ii ue
ciicula(ie.

Fig. 16. Tiaficul iutiei zilnic, la iecensmntul ue ciicula(ie uin 2u1u


C)4?.[ ,TCP$OW


Bin punct ue veueie al tianspoitului feioviai, municipiul Pa,cani este situat la
inteisec(ia a uou axe piioiitaie TEN-T feioviai uin ie(eaua cential, acesta fiinu un
nou feioviai tiaui(ional al Noluovei, nc uin a uoua jumtate a secolului al XIX-lea.
Cele uou axe sunt actuala magistial CFR Suu Bucuie,ti-Ploie,ti-Buzu-Bacu-
Pa,cani-Suceava-vic,ani (giani(a cu 0ciaina), iespectiv linia 6u6 Pa,cani-Ia,i-
0ngheni (giani(a cu Republica Noluova). Ambele tiasee sunt piopuse n Nastei Plan-
ul ueneial ue Tianspoit al Romniei, n veueiea moueiniziii ,i asiguiiii unei viteze
ue ueplasaie a tienuiiloi ue pn la 16u kmh.

Fig. 17. Re(eaua euiopean ue tianspoit feioviai TEN-T

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ ,H$


S.1. Infrastructura rut|er

Nunicipiul Pa,cani se afl pe Culoaiul Siietului, la o impoitant inteisec(ie ue
uiumuii, avnu legtuii pe uiumuii naionale ,i juueene cu localitile nvecinate ,i
cu piincipalele oia,e ale Noluovei ,i ale (iii.
Piincipalele magistiale ue ciiculaie caie tianziteaz municipiul ,i caie foimeaz
tiama stiaual majoi sunt un uium na(ional ,i un uium juue(ean:
- BN 28A tianziteaz municipiul ue la est la vest ,i este cea mai ciiculat aitei,
asiguinu legtuia la BN 2E8S (No(ca) ,i BN 28E S8S (Tigu Fiumos),
aflate la o uistan( ue 12, iespectiv 2S km, ,i ue aici mai uepaite ctie
Bucuie,ti, Suceava, Bacu, Ia,i, 0ciaina, Republica Noluova, etc. Biumul este
tianzitat zilnic ue peste 7.6uu ue autovehicule ,i aie o staie tehnic meuie,
calitatea sa fiinu mai iiuicat pe tionsonul Pa,cani-Tigu Fiumos, n conui(iile
n caie nu a beneficiat ue luciii ue ieabilitaie complexe, ci uoai ue
ntie(ineie ,i iepaia(ii cuiente;
- B} 2u8 tianziteaz municipiul Pa,cani ue la noiu la suu ,i asigui legtuia cu
BN 2, n zona Roman, ,i ue aici mai uepaite cu Bacu, Foc,ani, Buzu,
Bucuie,ti, iespectiv cu Bolhasca, Flticeni, Suceava. Acesta se afl nti-o staie
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

tehnic bun, fiinu ieabilitat cu o finan(aie FEBR (P0R 2uu7-2u1S), n uima
unei investi(ii ue ciica 6u mil. lei, ueiulat ue Consiliul }uue(ean Ia,i;
- B} 281C, caie asigui legtuia uintie municipiu ,i comuna Cotnaii, piecum ,i
cu o seiie ue sate uin zona polaiizat ue Pa,cani, cu o staie tehnic meuioci
,i caie nu a beneficiat iecent ue luciii ue ieabilitaie. n anul 2u14 au fost
uemaiate pioceuuiile pentiu ieabilitaiea pai(ial a acestuia (11 km), n
conui(iile n caie a fost afectat ue calamit(i;
- B} 2u8L, caie asigui legtuia cu comuna Niioslove,ti, ue pe BN 2, caie, ue
asemenea, asigui legtuia cu unele localit(i iuiale polaiizate ue municipiu
,i necesit luciii ue ieabilitaie, pn n piezent fiinu ueiulate uoai luciii ue
ntie(ineie ,i iepaia(ii cuiente.
La acestea se auaug uimtoaiele uiumuii comunale:
! BC 12S: Pa,cani-Lunca Pa,cani - Lespezi
! BC 111: Pa,cani - Bo,teni - Souomeni - Bouieni
! BC 126: Topile - u,te,ti
n anul 2u14, a fost uemaiat o licita(ie pentiu ieabilitaiea BC 126 piin iealizaiea ue
mbicmin(i iutieie u,oaie, iai sti. Nihai viteazu (BC 12S), caie asigui legtuia
ntie Pa,cani ,i Lunca Pa,cani a fost moueinizat. BC 111 necesit invesit(ii pentiu
moueinizaiea sa pe tionsonul ntie Bouieni ,i No(ca. Toate satele apai(intoaie
sunt, piin uimaie, conectate ue municipiu piin uiumuii moueinizaie."#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Stizile oi,ene,ti uin municipiul Pa,cani msuiau n anul 2u1S o lungime total ue
1S9 km, n cie,teiea cu 1S km fa( ue anul 2uu7, pe fonuul extinueiii peiimetieloi
constiuite, cu piecueie n zona peiifeiic ,i peiiuiban a localit(ii. Bintie acestea,
uoai S8 km sunt stizi moueinizate (asfaltate) - nivel similai cu cel uin anul 2uu7,
ceea ce iepiezint 41,7% uin total. Bin totalul stiziloi uin municipiu, ciica 7u km se
iegsesc n satele apai(intoaie: Blge,ti, Lunca, Souomeni, Bo,teni ,i u,te,ti, caie
au nc un aspect pieponueient iuial ,i un giau foaite ieuus ue moueinizaie a
ie(elei stiauale (ue ciica 1u%), mult mai ieuus n compaia(ie cu cel ue la nivelul
oia,ului piopiiu-zis (7u%). Cea mai maie paite a stiziloi nemoueinizate uin
nucleul uiban se iegsesc n caitieiele ieziuen(iale migina,e, unue sunt amplasate
locuin(e inuiviuuale, spie exemplu: Tmuuieni, Bobiogeanu uheiea, Bealul Spiiii,
Cultuiii, uiigoie 0ieche, Auioia, Nu,atiniloi, Plie,iloi, vasile Alecsanuii, Rozeloi,
Na(ional, Suuului, Rena,teiii, Clugieni, Luceafiului, Camil Petiescu, Ciiniloi,
Nihai Busuioc, etc. 0nele uintie aceste zone ieziuen(iale s-au extins semnificativ n
ultimii ani, chiai ,i n lipsa uotiii tehnico-euilitaie ueficitaie, ceea ce constituie o
piesiune n plus pentiu moueinizaiea ie(elei stiauale uin municipiu.

Chiai ,i n cazul unoi stizi moueinizate, staiea tehnic este necoiespunztoaie,
pentiu c elementele geometiice specifice piofilului tiansveisal nu mai coiespunu
stanuaiueloi n vigoaie ,i volumului ue tiafic uin piezent. Pe ue alt multe uintie
stizile ue pmnt sau balasat nu uispun ue ,an(uii sau iigole, oii acestea sunt
colmatate. Nu n ultimul inu, exist stizi caie nu uispun ue tiotuaie sau cazuii n
caie acestea nu au o l(ime coiespunztoaie.

n piezent, necesaiul ue moueinizaie al ie(elei ue stiauale uin municipiu este ue
ciica 8u-9u km ue stizi oi,ene,ti, la caie se auaug luciiile ue ieabilitaie a
stiziloi cu mbicminte asfaltic uin Pa,cani.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$n peiioaua 2uu7-2u1S, autoiit(ile publice locale au iealizat o seiie ue investi(ii n
infiastiuctuia ue tianspoit ue la nivel local, iespectiv:
! luciii ue ieabilitaiemoueinizaie stizi: Noluovei, Stefan cel Naie, 1S
uecembiie, Ion Cieang, ueoige Enescu, uste,ti, uaviil uheoighiu, Calea
Ia,iului, Calea Romanului, Cosminului, 0niiii, Nihai viteazu, Feiiciiii;
! semafoiizaie inteisec(ia Noluovei-Ciiniloi.

n municipiul Pa,cani o alt pioblem majoi o iepiezint lipsa unui vaiiante ue
ocoliie, tiaficul gieu ue pe BN 28A fiinu nevoit s stibat municipiul ue la est-vest,
piin zone ieziuen(iale, geneinu poluaie fonic, poluaiea aeiului, uai ,i ueteiioiaiea
tiamei stiauale. n acest sens, n anul 2u11 a fost elaboiat un pioiect pentiu
constiuc(ia unei vaiiante ue ocoliie a municipiului, cu finan(aie extein. Confoim
acestuia, noua ,osea ai uima s nceap ue la pasaiela ue la Blge,ti, s tieac pe un pou nou
peste Siiet, pe lng staia ue splaie a vagoaneloi CFR, piin vatia, piin Souomeni, pn n
uste,ti, unue ai uima s inteisecteze BN 28A. valoaiea pioiectului este estimat la 7u
milioane lei, iai lungimea total este ue ciica 12 km. 0 alt pioblem o iepiezint baiieia ue
la Blge,ti, ieueschis n anul 2u1S, unue ai fi necesaie solu(ii pentiu fluiuizaiea tiaficului,
ue exemplu piin amenajaiea unui sens giiatoiiu la inteisec(ia cu BN 28A, pentiu c n zon
se piouuc fiecvent acciuente iutieie.

0 alt pioblem ue actualitate la nivel local este cea a paiciiloi. Autovehiculele sunt
paicate uin ce n ce mai ues pe tiotuai, n zonele aglomeiate, cum ai fi Centiul Pa,caniului,
zona Lacului Pe,ti,oiul ,i stiaua uiii, ue la Biseiica Sf. vineii pn apioape ue zona
Bepoului, uai ,i pe stiaua Izvoaieloi, n zona APIA. Be asemenea pe tieceiile ue pietoni ,i pe
spa(iile veizi sunt paicate ma,ini, pietonii ciiculnu mai mult pe ,osea. Piimiia va extinue,
n cauiul pioiecteloi ue moueinizaie a ie(elei stiauale, paiciile uin zona sti. uiii, a Pie(ei
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Agioalimentaie vale, a Biseiicii Catolice, a Colegiului 0niiea ,i a Lacului Pe,ti,oiul, ns
numiul locuiiloi ue paicaie imne insuficient n iapoit cu numiul tot mai maie ue
autovehicule.

Alteinativele la tianspoitul motoiizat sunt pu(ine ,i neatiactive. Piincipala zon pietonal a
oia,ului - esplanaua ue pe stiaua Cuza vou, mpieun cu sciile mici ,i maii - se afl n
cuis ue moueinizaie, ns pistele ue biciclete lipsesc cu uesvi,iie pe majoiitatea
covi,itoaie a stiziloi, cei caie folosesc aceste mijloace ue tianspoit ecologice fiinu nevoi(i
s foloseasc caiosabilul, iiscul ue acciuente fiinu extiem ue iiuicat.

n piezent, se afl n ueiulaie pioiectul "Reabilitaie infiastiuctui uiban ,i pietonal
n Nunicipiul Pa,cani", co-finan(at uin FEBR, piin P0R 2uu7-2u1S, n valoaie total
ue 2u,7S mil. lei. Acesta implic ieabilitaiea ,i moueinizaiea a S stizi, n lungime ue
4,8 km (Nihai Eminescu, Cefeii,tiloi, Fntnele, Izvoaieloi ,i Republicii), a sti. Cuza
vou, inclusiv a esplanauei ,i a sciiloi mici ,i maii, zona ue pietonal caie face
legtuia uintie zona ue vale ,i cea ue ueal a municipiului.Nunicipiul beneficiaz ue un sistem ue tianspoit public opeiat ue RAuCL Pa,cani,
iegie aflat n suboiuinea municipalit(ii, iai tiaseele fac legtuia uintie municipiu ,i
subuibii sau ntie uifeiite caitieie ale acestuia, uup cum uimeaz:
! Pa,cani - uai - Lunca - Pou Siiet ,i ietui (1S km);
! Pa,cani - uai - uste,ti ,i ietui (17,8 km);
! Pa,cani - uai - Bo,teni - Souomeni ,i ietui (14,S km);
! Pa,cani - uai - Souomeni ,i ietui (14 km);
! Pa,cani - uai - Blge,ti ,i ietui (17,6 km);
! Bloc B2uai - BRB - Autoseivice - Piotoeiia - Po,ta - Casa ue Cultui -
Stianu -Bloc B2uai (4,6 km);
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! Bloc B2uai - BRB - Autoseivice - Spital - Bloc K1 - Integiata - Tiansmixt -
Stianu - Bloc B2uai (S,S km).

Aceasta uispune ue un paic auto foimat uin 7 autobuze, foaite nvechit ,i caie
geneieaz un volum iiuicat ue emisii ue C02, n conui(iile n caie ultimul vehicul
achizi(ionat aie o vechime ue 18 ani. RAuCL a uistiibuit n anul 2u1S S2S.uS6 ue
bilete ,i S.6S9 ue abonamente ue cltoiie, ns continu s niegistieze pieiueii uin
activitatea ue tianspoit n comun, uin cauza vechimii paicului auto, a lipsei unui
sistem ue e-ticketing, a pie(ului tot mai iiuicat la caibuian(i, uai ,i a numiului mic
ue pasageii. Pie(ul unui cltoiii este ue S,S lei, iai peste 4.uuu ue abonamente sunt
ue tip social, costul loi fiinu supoitat ue municipalitate sau ue Casa }uue(ean ue
Pensii pentiu elevi, stuuen(i ,i uifeiitele categoiii ue peisoane expuse iiscului ue
excluziune. Piin uimaie, la nivelul municipalit(ii s-a analizat ,i vaiianta
exteinaliziii acestui seiviciu ctie un opeiatoi piivat, nefiinu luat nicio uecizie n
acest sens, pn n piezent.

Tianspoitul iutiei ue cltoii pe uistan(e meuii ,i lungi se face ue ctie uivei,i
opeiatoii piiva(i pe uimtoaiele tiasee:
! Pa,cani-Niice,ti-Rchiteni;
! Pa,cani-uuia Buili(ei - Ciive,ti;
! Pa,cani - No(ca - Bomi(a;
! Pa,cani - Lespezi - Bumosu;
! Pa,cani - Lespezi - Buua;
! Pa,cani - Touiie,ti;
! Pa,cani - Con(e,ti - Ttiu,i;
! Pa,cani - Nite,ti-Niioslove,ti;
! Pa,cani - Blge,ti - vntoii;
! Pa,cani - Cotnaii - Belce,ti;
! Pa,cani - No(ca - Bouieni;
! Pa,cani - Siie(el - Beiezlogi;
! Pa,cani - Ruginoasa - vascani;
! Pa,cani - Nogo,e,ti Siiet - Nuncelu ue Sus;
! Pa,cani - Blge,ti - volintiie,ti;
! Pa,cani - Bolue,ti- Stioe,ti;
! Pa,cani - Touiie,ti - Biceni;
! Pa,cani - Bilu;
! Pa,cani - Fntnele - Topile;
! Pa,cani - Fntnele - Con(e,ti;
! Pa,cani - Con(e,ti - Ioicani;
! Pa,cani - Lespezi - Slobozia;
! Pa,cani - Lespezi - vntoii;
! Pa,cani - No(ca - Ciohoini;
! Pa,cani - Scheia - Ia,i;
! Pa,cani - Scheia - Butea;
! Pa,cani - Ruginoasa - Bele,teni;
! Pa,cani - Cijoaia - Bilu;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! Pa,cani - Tigu Fiumos - Ia,i;
! Pa,cani - Siie(el.

La aceste tiasee uin inteiioiul juue(ului Ia,i se auaug numeioase cuise intei-
juue(ene ,i chiai inteina(ionale, opeiate cu mijloace ue tianspoit moueine ,i cu o
calitate a seiviciiloi satisfctoaie.

Seivicii ue tianspoit sunt ofeiite si ue ctie opeiatoiii ue taxi, fiinu emise peste 1uu
ue autoiiza(ii n acest sens.Aceste mijloace ue tianspoit opiesc, n geneial, la uaia Pa,cani, la autogaia ue vis-a-
vis ue PENNY NARKET, la Sta(ia Petiom, la Casa ue Cultui sau la Spitalul Nunicipal.
Cu toate acestea, oficial, la nivel local exist uoai uou autogii, una amplasat n
zona uiii ,i cea uin zona PENNY NARKET.

S.2. Infrastructura ferov|ar

Bup cum am inuicat anteiioi, Nunicipiul Pa,cani este un nou feioviai ue piim
impoitan( al Noluovei, fiinu situat la inteisec(ia magistialei CFR Suu Bucuie,ti-
Ploie,ti-Suceava-vic,ani, a liniei 6u6 Pa,cani-Ia,i ,i a linie S17 Pa,cani - Tigu
Neam(. Nagistiala Suu ,i linia 6u6 sunt uublu electiificate ,i fac paite uin ie(eaua
TEN-T cential, iai linia S17 este tot electiificat, uai simpl.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Complexul feioviai Pa,cani este alctuit uin Sta(ia CFR, Bepoul, Tiiajul vatia ,i
Revizia ue vagoane. uaia CFR a fost constiuit n 187u, o uat cu liniile feiate ctie
Suceava, Ia,i ,i Roman, ,i a fost completat cu noi cluiii n 19S8-196u. n paitea ue
suu a uiii func(ioneaz Sta(ia vatiaTiiaj, unue se tiiaz vagoane ue mifuii ,i,
iaieoii, ue cltoii. Bepoul CFR este unul uintie cele mai vechi uin (ai ,i uispune ue
uou sec(ii - explotaie locomotive ,i iepaia(ii mateiial iulant, ueseivinu maie paite
uin zona ue noiu a Noluovei. n total, acest complex ocup ciica SS ha ue teien uin
municipiu.uaia CFR Pa,cani este tianzitat zilnic ue 49 ue peiechi ue tienuii, fiinu una uintie
cele mai ciiculate uin Romnia. Bintie acestea 21 sunt tienuii REuI0, 24 sunt ue tip
INTERREuI0, iai 4 sunt INTERCITY. Acestea asigui legtuia municipiului cu
uestina(iile finale: Bucuie,ti, Suceava, vatia Boinei, Ia,i, Aujuu, Timi,oaia, Bia,ov,
Ni,e,ti, Bacu, Cluj-Napoca, piecum ,i cu celelalte localit(i ue pe aceste tiasee.

n compaia(ie cu peiioaua comunist, volumul ue tiafic feioviai ue mifuii ,i
pasageii a sczut cu pn la 8u%, ceea ce a afectat semnificativ economia local.
Cauzele ueclinului sunt legate ue viteza comeicial ieuus a tienuiiloi, pe fonuul
infiastiuctuiii nvechite, ue migia(ia popula(iei, ue ueclinul activit(ii inuustiiale, uai
,i ue concuien(a piacticat ue opeiatoiii ue tianspoit iutiei. Be men(ionat e ,i faptul
c, pe lng ieabilitaiea liniiloi CF Ploie,ti-Suceava ,i Pa,cani-0ngheni, n Nastei
Plan-ul ueneial ue Tianspoit al Romniei este cupiins ,i moueinizaiea Sta(iei CFR
Pa,cani, pentiu oiizontul ue uup 2u2u, ceea ce va conuuce la ievitalizaiea acestui
sectoi.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

S.3. 1ransportu| aer|an

Nunicipiul Pa,cani se afl la o uistan( ielativ ieuus ue cele S aeiopoituii
inteina(ionale uin Noluova: Suceava (6S km), Ia,i (7S km) ,i Bacu (9u km), piimele
uou fiinu n cuis ue extinueie ,i moueinizaie, iai pentiu cel ue-al tieilea fiinu
uemaiate piegtiii n acest sens. Piin uimaie, o uat cu moueinizaiea infiastiuctuiii
majoie ue tianspoit feioviai ,i iutiei, ace,tia voi avea acces facil (max 1 h) la cuise
inteine ,i inteina(ionale ctie cele mai impoitante uestina(ii uin Euiopa.

n piezent se execut luciii ue constiuc(ie a unui helipoit n pioximitatea Spitalului
Nunicipal ue 0igen(, cu o supiafa( ue ciica 2.4uu mp, investi(ie ue ciica 6uu.uuu ue
lei, iealizat ue municipalitate n paiteneiiat cu Consiliul }uue(ean Ia,i, caie va
peimite ateiizaiea ,i uecolaiea aeionaveloi u,oaie pentiu situa(ii ue uigen( ,i a
celoi ue agiement.

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 PVOP S0ST N10OQP /PTP U-1 1U[RQO-0OP 0RNSQ1 NP
/RUS01/-_11 N10 [-QOP- NP PVO - #RUf01P1 .1 - (01S011 ;SQR[P0P\ ]110N
V1OS-O T- 10OPQVP/_1- U-1 USTORQ -XP [Q1RQ1O-QP 8;)@8 QSO1PQP .1 ]PQRW1-QP
/P0OQ-TP\ /-QP -V1^SQ` 10/TSV1W TP^`OSQ1TP V[-_1STS1 /RUS01O-Q /S /PT PX@
VRW1PO1/e
! 'S ]RVO 101_1-OP NPUPQVSQ1 [P0OQS /R0VOQS/_1- 'SORVOQ`Y1TRQ "TR1P.O1 H
91QPO .1 8fQ^S %SQP. @ $-.1 H (0^bP01\ /-QP VP WRQ 10OPQVP/O- d0
[QRX1U1O-OP- US01/1[1STS1\ PX1VOf0N .1 [PQV[P/O1WP NP URNPQ01Y-QP -
/`1TRQ ]PQ-OP nS/SQP.O1@9S/P-W- .1 "-./-01@$-.1@(0^bP01\ /-QP V` [PQU1O
/1Q/ST-_1- OQP0SQ1TRQ /S W1OPY` V[RQ1O`e
! 8Q-]1/ST ]PQRW1-Q NP U`Q]SQ1 .1 NP /`T`ORQ1 - V/`YSO /S /1Q/- I3M ]-_` NP
-0ST 4KIK\ [P ]R0NST SYSQ11 10]Q-VOQS/OSQ11\ - W1OPYP1 /RUPQ/1-TP ]R-QOP
QPNSVP\ - QPVOQf0^PQ11 -/O1W1O`_11 P/R0RU1/P .1 - /R0/SQP0_P1 N10 [-QOP-
OQ-0V[RQOSTS1 QSO1PQe
! *RU[TPXST ]PQRW1-Q "-./-01 PVOP /PT U-1 1U[RQO-0O N10 %RTNRW-\ ]110N
OQ-0Y1O-O NP /1Q/- =3 NP [PQP/b1 NP OQP0SQ1 NP /`T`ORQ1oY1\ T- /-QP VP
-N-S^` /PTP NP U`Q]SQ1\ d0V` 0P/PV1O` TS/Q`Q1 NP URNPQ01Y-QP\ /-QP -S
]RVO [QPW`YSOP [P0OQS RQ1YR0OST [RVO 2323e
! %S01/1[1ST "-./-01 VP /R0]QS0O` /S /QP.OPQP- OQ-]1/STS1 QSO1PQ\ [QP/SU .1
/S T1[V- S0P1 W-Q1-0OP NP R/RT1QP\ ]110N PT-cRQ-O S0 VOSN1S NP ]PY-c1T1O-OP
[P0OQS -/PVO Rc1P/O1W\ /-QP -Q /R0NS/P T- ]TS1N1Y-QP- /1Q/ST-_1P1 .1 T-
QPNS/PQP- [RTS`Q11 ]R01/P .1 - -PQSTS1e
! '[QR-[P F3M N10 QP_P-S- VOQ-N-T` - US01/1[1STS1 PVOP 0PURNPQ01Y-O`
>VOQ`Y1 N10 c-T-VO V-S NP [`Uf0OB\ /S [QP/`NPQP d0 VScSQc11 .1 d0 YR0PTP
[PQ1]PQ1/P\ 1-Q R [-QOP N10 VOQ`Y1TP URNPQ01Y-OP 0S /RQPV[S0N 0R1TRQ
VO-0N-QNP OPb01/Pe
! 'TOPQ0-O1WPTP T- OQ-0V[RQOST URORQ1Y-O VS0O [S_10P .1 0P-OQ-/O1WP\ d0
/R0N1_11TP d0 /-QP 0S PX1VO` R QP_P- NP [1VOP NP c1/1/TPOP\ 1-Q S0PTP VOQ`Y1
0S N1V[S0 NP OQROS-QPe
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! )SU`QST TR/SQ1TRQ NP [-Q/-QP N10 US01/1[1S 0S U-1 /RQPV[S0NP U`Q1U11
-/OS-TP - [-Q/STS1 -SOR\ USTOP -SORWPb1/STP ]110N [-Q/-OP [P OQROS-QP V-S
[P V[-_11TP WPQY1e
! %S01/1[-T1O-OP- - NPQST-O\ d0 [PQ1R-N- 233C@234E\ /S ]10-0_`Q1
0PQ-UcSQV-c1TP V-S NP T- cS^POST TR/-T\ TS/Q`Q1 NP QP-c1T1O-QP .1
URNPQ01Y-QP - S0RQ VOQ`Y1\ - PV[T-0-NP1 .1 - S0RQ 10OPQVP/_11e
! 9PQW1/11TP NP OQ-0V[RQO d0 /RUS0 VS0O ]SQ01Y-OP NP /`OQP R QP^1P
-SOR0RU` N10 VScRQN10P- US01/1[-T1O`_11 [P U-1 USTOP OQ-VPP /-QP TP-^`
US01/1[1ST NP VScSQc11\ QPV[P/O1W YR0- NP NP-T NP /P- NP W-TP\ d0V`
-/PVOP- VS0O 0PV-O1V]`/`OR-QP .1 0PQP0O-c1TP\ d0 /R0N1_11TP SYSQ11 -W-0V-OP
- [-Q/STS1 NP U1aTR-/P NP OQ-0V[RQO\ - /QP.OPQ11 [QP_SQ1TRQ T- /RUcSVO1c1T1
.1 - 0SU`QSTS1 QPNSV NP [-V-^PQ1e
! 9PQW1/11TP NP OQ-0V[RQO d0 /RUS0 /`OQP -TOP TR/-T1O`_1 N10 aSNP_\ N10 _-Q` .1
N10 VOQ`10`O-OP VS0O ]SQ01Y-OP NP /`OQP R[PQ-ORQ1 [Q1W-_1 /S U1aTR-/P NP
OQ-0V[RQO QPT-O1W URNPQ0P .1 VS0O V-O1V]`/`OR-QPe
! %S01/1[1ST "-./-01 VP -]T` T- R N1VO-0_` NP U-1 [S_10 NP 433 lU ]-_` NP
/PTP E -PQR[RQOSQ1 10OPQ0-_1R0-TP N10 %RTNRW-\ -/PVO O1[ NP OQ-0V[RQO
]110N ORO U-1 SO1T1Y-O\ [P ]R0NST /QP.OPQ11 0SU`QSTS1 NP QSOP PXOPQ0P .1 -
U1^Q-_1P1 ]RQ_P1 NP US0/` TR/-TP<

Cap|to|u| 6. Infrastructura tehn|co-ed|||tar

6.1. keeaua de a||mentare cu ap

Nunicipiul Pa,cani este alimentat cu ap potabil uin uou suise subteiane: No(ca ,i
Bsn,eni, cu un uebit total ue 4Su ls. Suisa No(ca aie o capacitate ue 42S ls ,i
cupiinue un fiont ue captaie cu 62 ue pu(uii, uotate cu pompe submeisibile, o sta(ie
ue pompaie cu 1u pompe, apa pompat fiinu tianspoitat apoi la cele 4 iezeivoaie
cu o capacitate ue 1Su mc uin municipiu. Suisa Bsn,eni cupiinue un fiont cu 6
pu(uii uotate cu pompe submeisibile ,i aie o capacitate ue uoai 2S ls. Apa captat
este tianspoitat ue la suisa No(ca pn la sta(ia ue iepompaie piinti-o conuuct Bn
4uu mm, iai ue acolo la iezeivoaie piinti-o conuuct ue Suu mm (fiiul 1), iespectiv
ue la suis uiiect la iezeivoaiele ue nmagazinaie cu o conuuct Bn 4uu mm, iai ue la
suisa Bsn,eni piinti-o conuuct Bn Suu mm. n total, ie(eaua ue auuc(iune
msoai 71,76 km ue conuucte

Reeaua simpl ue uistiibu(ie a apei uin municipiul Pa,cani aie o lungime ue 97,1 km,
n cie,teie cu 16 km (+19,7%) fa( ue anul 2uu7, pe fonuul investi(iiloi n extinueiea
ie(elei, cu piecueie n subuibii ,i n zonele peiifeiice (Lunca, vatia, Bealul Spiiii),
iai cea total aie o lungime ue 118,S km. Numiul total ue bia,amente este ue 6.72S,
uintie caie S.886 la popula(ie, 78u la agen(ii economici ,i S9 la institu(ii publice.
Pie(ul ue factuiaie al apei a fost, n 2u1S, ue S,S8 leimc cu TvA inclus.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Seiviciul ue alimentaie cu ap este asiguiat ue S.C. PREST SERv APA S.A., uin
suboiuinea municipalit(ii, caie fuinizeaz ap potabil ,i n comunele No(ca,
Bimne,ti ,i Touiie,ti uin pioximitatea municipiului. Apa fuinizat ue acest
opeiatoi se ncauieaz n paiametiii ue potabilitate stabili(i la nivel na(ional,
calitatea acesteia fiinu monitoiizat peimanent n cauiul laboiatoiului piopiiu, uai
,i al BSP Ia,i.n anul 2u1S, giauul ue acopeiiie al stiziloi cu ie(ea ue alimentaie cu ap a fost ue
87,8% uin lungimea total a acestoia, iai cel ue contoiizaie a bian,amenteloi ue
98,S%. Cu toate acestea, volumul pieiueiiloi uin ie(ea este foaite iiuicat (4S,7%)

n ceea ce piive,te cantitatea ue ap consumat n municipiul Pa,cani, aceasta a
niegistiat o tenuin( ue cie,teie uup anul 2uu7, ajungnu la apioape S mil. mc n
piezent (o cie,teie ue 16,S%), att pe fonuul extinueiii ie(elei ue uistiibu(ie ,i
implicit a consumului casnic, ct ,i a celui inuustiial.

Cantitatea ue ap factuiat n anul 2u1S a fost ue 189 lpeisoanzi, ceea ce
coiespunue unei cantit(i liviate consumatoiiloi ue 2,SS mil.mc ,i unei cantit(i
totale piouuse ue 4,S1 mil. mc, n scueie fa( ue anii anteiioii, pe fonuul ieuuceiii
consumului agen(iloi economici ,i popula(iei.


Fig. 19. Cantitatea total ue ap consumat (mii mc) n municipiul Pa,cani n
peiioaua 2uu7-2u12

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY YW]OWT @+Q!9A"

6.2. keeaua de cana||zare

Reeaua ue canalizaie a municipiului este iealizat n sistem uivizoi, pentiu
pieluaiea apeloi uzate ,i a celoi pluviale. Tianspoitul giavita(ional al apeloi uzate
uin municipiu este asiguiat ue colectoiul piincipal PREN0 Bn = 1.uuu mm, cu o
capacitate ue 4uS ls. Sistemul ue canalizaie este conceput pe uou zone ue colectaie
uistincite: zona nalt, unue func(ioneaz pieponueient piin pompaie, apele fiinu
pieluate ue colectoaiele ue pe sti. Noluovei, Ciiniloi, Stefan cel Naie, vatia,
iespectiv zona joas, ueseivit ue colectoaiele ue pe sti. Cefeii,tiloi, 1 uecembiie,
Izvoaieloi, Cuza vou ,i uiii, iespective ue sta(ia ue pompaie Cuza vou, cu o
capacitate ue 126 ls. Apele menajeie colectate uin cele uou zone ajung la sta(ia ue
pompaie ue la fosta Fabiic ue Zahi, apoi la Sta(ia ue Epuiaie, caie aie o capacitate
ue 94u mch 261 ls ,i caie le ueveiseaz n iul Siiet.

Apele pluviale sunt colectate piin ie(ele ue cvaital ,i evacuate n piul Bsn,eni,
uebitul loi fiinu estimat la S.9uu ls. n peiioauele cu piecipita(ii abunuente, zona
afeient acestuia este inunuat, uin cauza sinuozit(ii ,i a colmatiii albiei piului.

Lungimea ieelei ue canalizaie a cunoscut o evolu(ie pozitiv n municipiul Pa,cani n
ultimii ani, ue la SS km n anul 2uu7 la S6,S km n anul 2u1S (+6,6%), pe fonuul
investi(iiloi n extinueiea conuucteloi pe uifeiite stizi uin municipiu (ue ex. 1 Nai,
vlau |epe,, Biago, vou, uiuini(ei). Cu toate acestea, giauul ue acopeiiie a ie(elei
stiauale cu conuucte ue canalizaie este ue uoai 41,8%, cea mai pioblematic situa(ie
fiinu niegistiat pe stizile peiifeiice ,i n subuibii. Numiul ue bian,amente la
u
Suu
1uuu
1Suu
2uuu
2Suu
Suuu
SSuu
Total 0z casnic
2uu7
2uu8
2uu9
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

ie(eaua public ue canalizaie este ue 2.177, uintie caie 1.Su1 pentiu popula(ie, 6S9
pentiu agen(i economici ,i S7 pentiu institu(ii, iai taiiful ue canalizaie ,i ue epuiaie
este ue 1,77 leimc, TvA inclus.

Fig. 21. Evolu(ia lungimii conuucteloi ue canalizaie n municipiul Pa,cani n peiioaua
2uu7-2u1SC)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY YW]OWT @+Q!9A"

n anul 2u1S, Sta(ia ue epuiaie a ueveisat n emisai S,81 mil. mc ue ape uzate, fiinu
pieluciat o cantitate ue S6.2uu ue tone ue nmol. Cantitatea ue poluan(i ueveisat a
fost ue 166 tone mateiie n suspensie, SS tone CB0S ,i S2S tone CC0Ci. Calitatea
apeloi ueveisate s-a ncauiat n noimele stabilite la nivel na(ional, nefiinu
niegistiate uep,iii la niciun paiametiu monitoiizat.

Nunicipiul Pa,cani a implementat pioiectul ,Reabilitaiea sistemului ue alimentaie cu
ap ,i a celui ue ape uzate", cu finan(aie uin Piogiamul ISPA, cieuit BEI ,i ue la
bugetul ue stat, n valoaie total ue 2S,S mil. Euio. Acesta a avut mai multe
componente iespectiv:
a) Reabilitarea aliment!rii cu apa a municipiului Pa"cani din sursa Mo#ca:
modernizarea, automatizarea "i controlul fronturilor de captare
montajul conductei de aduc#iune a apei: 43.5 km lungime "i a c!minelor aferente
sta#ia de pompare, sta#ia de clorinare, pavilionul administrativ
reabilitarea rezervoarelor de joas! presiune
reabilitarea rezervoarelor de nalt! presiune
S1
S2
SS
S4
SS
S6
S7
KN
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

b) Reabilitarea sta#iei de tratare a apelor uzate "i a re#elei de canalizare n Municipiul
Pa"cani:
construc#ia unui nou canal colector de 2200 mm "i lungime de 1,2 km pe Str. G!rii
reabilitarea colectorului de ape de suprafa#!, existent pe Str. G!rii
modernizarea sta#iei de pompare terminale
noi echipamente la intrarea n sta#ie: gr!tare rare "i gr!tare dese, echipament de
ndep!rtare a nisipului "i gr!similor
reabilitarea decant!rii primare (dou! decantoare primare)
reabilitarea decant!rii secundare (2 bazine de aerare, 5 decantoare secundare)
canalul efluentului final (reabilitarea canalului "i contorizarea efluentului final)
automatizare "i control.
reabilitarea sta#iei de pompare cu n!mol activ
reabilitarea fermentatoarelor de n!mol
construc#ia unui nou rezervor de biogaz
reabilitarea centralei termice cu introducerea echipamentului de cogenerare
reabilitarea bazinului de echilibrare a n!molului
construirea facilit!#ilor de ngro"are "i deshidratare a n!molului
constructia paturilor de uscare a n!molului
Aceste investi#ii au avut ca rezultat ncadrarea apei potabile "i a apelor uzate deversate n
standardele de calitate de la nivel na#ional.


Pe lng necesitatea extinueiii ie(elei publice ue ap ,i ap uzat n zonele
neacopeiite n piezent, se impune ,i ieabilitaiea acesteia, n conui(iile existen(ei
uimtoaieloi piobleme:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! sta(iile ue pompaie sunt foaite uzate ,i geneieaz un consum iiuicat ue
eneigie electiic;
! conuuctele ue auuc(iune ,i ue uistiibu(ie sunt, la inuul loi, foaite nvechite, ,i
conuuc la consum suplimentai ue eneigie, la avaiii fiecvente ,i la pieiueii ue
peste 4u%;
! instala(iile specifice au un giau iiuicat ue uzui;
! nu exist un sistem ue monitoiizaie a paiametiiloi ue func(ionaie ,i calitativi
pe toat lungimea ie(elei.

Astfel, opeiatoiul ue piofil aie un plan ue investi(ii amplu pentiu ieabilitaiea ,i
extinueiea infiastiuctuiii ue ap ,i ap uzat uin municipiu, pentiu caie ,i piopune
s atiag finan(ii neiambuisabile n peiioaua 2u14-2u2u, ,i caie cupiinue:
a) pentiu ie(eaua ue alimentaie cu ap:
! ieabilitaiea a 19 km ue ie(ea ue auuc(iune;
! ieabilitaiea a 7u km ue ie(ea ue uistiibu(ie;
! extinueiea ie(elei ue uistiibu(ie cu 91 km;
! instalaiea a 7 sta(ii ue pompaiehiuiofoaie noi;
! constiuc(ia a 7 iezeivoaie noi;
b) pentiu ie(eaua ue canalizaie:
! 1S km ue conuucte sub piesiune;
! extinueiea ie(elei ue canalizaie cu 1S4 km;
! ieabilitaiea a 12 km ue ie(ea ue canalizaie;
! S sta(ii ue epuiaie noiieabilitate;
! 1S sta(ii ue pompaie noi.

Acest pioiect, caie implic un efoit investi(ional estimat la 12u mil. Euio, ai asiguia
confoimaiea la uiiectivele euiopene 91271CEE, iespectiv 988SCE.
6.3. keeaua de a||mentare cu gaze natura|e

Nunicipiul Pa,cani este alimentat cu gaze natuiale uin conuucta ue tianspoit
Noluova, piin inteimeuiul iacoiuului Soci-Pa,cani, cu o conuuct Bn = Suu mm, n
lungime ue ciica 17 km. n municipiu exist uou pieuaie-piimiie, una n Souomeni,
cu o capacitate ue S.uuu mch, iai cealalt n paitea ue noiu-est a oia,ului, cu o
capacitate ue 2u.uuu mch, caie asigui ieuuceiea ,i ieglaiea piesiunii gazeloi la
necesit(ile ue consum ale uibei.

Sistemul ue uistiibu(ie a gazeloi natuiale uin municipiul Pa,cani cupiinue ie(ele ue
iepaiti(ie cu piesiune meuie ue la sta(ia ue pieuaie-piimiie 2 la sta(ii ue ieglaie ue
sectoi (S,9 km), S sta(ii ue ieglaie ue sectoi (uiuini(ei 1, cu o capacitate ue 8.uuu
mch, uiuini(ei 2, cu o capacitate ue 6.uuu mch, Bepou CFR - S.uuu mch), la caie
se auaug sta(ia Siietul (S.uuu mch), ie(eaua ue uistiibu(ie cu piesiune ieuus piin
conuucte Bn Su-S2S mm ,i bian,amentele cu piesiune ieuus pentiu cei peste S.uuu
ue consumatoii.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Re(eaua ue uistiibu(ie a gazeloi natuiale s-a extins continuu n ultimii ani, ue la 79
km n 2uu7, la 8S,2 km n 2u12 (+S,S%), pe fonuul investi(iiloi publice ,i piivate (ale
opeiatoiului E.0N BISTRIB0|IE) n uomeniu. Acestea au vizat, spie exemplu,
extinueiea ie(elei n subuibiile municipiului, n zona Abatoi, Noluovei, Nu,atini, etc.

Fig. 22. Evolu(ia lungimii conuucteloi ue uistiibu(ie a gazului n municipiul Pa,cani n
peiioaua 2uu7-2u12C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY YW]OWT @+Q!9A"

n uisonan( cu uinamica lungimii ie(elei ue gaz, cantitatea ue gaze natuiale
uistiibuite la nivel local cunoa,te o tenuin( ue scueie n ultimii ani, ue la 2S,24 mil
mc n 2uu7, la 17,66 mil. mc n 2u12 (-Su%), la aceasta contiibuinu n mou ueosebit
ueclinul ,isau ietehnologizaiea anumitoi iamuii inuustiiale, maii consumatoaie.

Fig. 2S. Evolu(ia cantit(ii ue gaze natuiale uistiibuite n municipiul Pa,cani n
peiioaua 2uu7-2u12

76
77
78
79
8u
81
82
8S
84
Nc
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY YW]OWT @+Q!9A"

Se constat ,i n acest caz c situa(ia este mult mai stabil n cazul gazeloi natuiale
uistiibuite n inuul consumatoiiloi casnici, unue valoiile au vaiiat n juiul cifiei ue
6 mil. mc anual.

6.4. keeaua de a||mentare cu energ|e term|c

Alimentaiea cu eneigie teimic a municipiului Pa,cani este asiguiat ue opeiatoiul
municipal RAuCL, piin inteimeuiul celoi 1u centiale ue cvaital pe baz ue gaze
natuiale, puse n func(iune n peiioaua comunist ,i ietehnologizate n anul 2uu1, la
caie se auaug o unitate ue piouuceie a eneigiei n cogeneiaie. Acestea cupiinu un
numi ue S4 ue cazane, cu o capacitate teimic instalat ue 71 ucalh, cu un
ianuament ue ciica 9u%. Re(eaua total ue uistiibu(ie a agentului teimic este ue
ciica S4,9 km, iai cea ue ap calu este ue 18,2 km, fiinu instalate contoaie ue
bian,ament la peste 4uu ue scii ue bloc, alocatoaie ue costuii ,i iobine(i
teimostata(i la majoiitatea caloiifeieloi consumatoiiloi. Pie(ul ue fuinizaie al
agentului teimic este S22 leiucal, iespectiv ue 276 lei pentiu cogeneiaie (iulie
2u14), iai cel ue factuiaie ctie popula(ie este ue 26S lei, iestul fiinu subve(ionat ue
ctie municipalitate.

n pofiua investi(iiloi n ietehnologizaie, SS% uintie apaitamentele uin municipiu
(peste 4.7uu) s-au uebian,at ue la ie(eaua centializat, n veueiea instaliii ue
centiale teimice ue apaitament pe baz ue gaze natuiale. Astfel, la ie(eaua ue
teimoficaie mai eiau conectate, n anul 2u1S, S.892 ue apaitamente ,i 21 ue institu(ii
u
Suuu
1uuuu
1Suuu
2uuuu
2Suuu
Suuuu
Total 0z casnic
2uu7
2uu8
2uu9
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

publice, piin 2S6 ue bian,amente. Beclinul sistemului centializat ue teimoficaie aie
mai multe cauze:
! lipsa unei stiategii na(ionale n uomeniul teimoficiii uibane;
! lipsa unui inel ue ieciiculaie caie s peimit apiovizionaiea mai bun cu ap
calu a consumatoiiloi;
! neiespectaiea piincipiului euiopean ,un conuomeniu - un singui sistem ue
teimoficaie";

Fig. 24. Eneigia teimic uistiibuit (gigacaloiii) n municipiul Pa,cani n peiioaua
2uu7-2u1SC)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% PT\XY YW]OWT @+Q!9A"

n acest context, eneigia teimic uistiibuit consumatoiiloi a sczut, n inteivalul
2uu7-2u1S, cu ciica S7%, uintie caie 8S% a ajuns la popula(ie, iai 17% la
consumatoiii non-casnici. Tiebuie men(ionat c uoai n anul 2u1S, numiul
uebian,iiloi ue la sistem a fost ue peste Suu.

Activitatea ue fuinizaie a agentului teimic este nepiofitabil n piezent pentiu
RAuCL, n conui(iile volumului iiuicat al uatoiiiloi consumatoiiloi casnici ,i a
agen(iloi economici, caie se iiuic la peste 2 mil. ue Euio, iata anual ue ncasaie
fiinu ue Su-6u%. n plus, RAuCL aie uatoiii ue apioape 1u mil. ue Euio, ctie BERB ,i
fuinizoii, iai schema ue peisonal este supiauimensionat.

n anul 2u12, a fost apiobat ue ctie opeiatoi o Stiategie piivinu Seiviciul Public ue
Eneigie Teimic n Sistem Centializat la nivelul Nunicipiului Pa,cani, caie pieveue
uimtoaiele msuii pe teimen scuit ,i meuiu:
u
Suuu
1uuuu
1Suuu
2uuuu
2Suuu
Suuuu
SSuuu
4uuuu
4Suuu
Suuuu
ucal
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! constiuc(ia unui cogeneiatoi n zona uin vale ,i inteiconectaiea centialeloi
uin zon;
! instalaiea ue panouii solaie pe centialele uin zona ue ueal pentiu piepaiaiea
apei calue n sezonul estival;
! inteiconectaiea centialeloi uin zona ue ueal la centiala cu cogeneiatoi;
! autoiizaiea ajutoiului ue stat pentiu scutiiea sumeloi caie fac obiectul 00u
ni. 1282uu6;
! nfiin(aiea unui seiviciu metiologic ue veiificaie a apometieloi;
! etc.

6.S. keeaua de a||mentare cu energ|e e|ectr|c

Pe teiitoiiul municipiului eneigia electiic este uistiibuit ue ctie opeiatoiul piivat
E.0N ENERuIE. Eneigia electiic este asiguiat n municipiu piin axele ue 2u kw
Pa,cani -vatia, Pa,cani - Iungani, Pa,cani - Siie(el, Pa,cani - Lespezi, vatia -
Ruginoasa ,i Pa,cani-Tigu Neam(. Eneigia electiic este uistiibuit la nivelul
municipiului piin 1u1 postuii ue tiansfoimaie cu o capacitate ue 2uu,4 kw,
capacitatea total fiinu ue 66.S72 kw. Ciica 8u% uin ie(eaua electiic uin municipiu
este nvechit, ceea ce auuce ntieiupeii fiecvente ale fuiniziii ctie consumatoii ,i
costuii iiuicate cu mentenan(a acesteia

Iluminatul public este asiguiat piin peste 2.uuu ue coipuii ue iluminat cu lmpi pe
baz ue vapoii ue souiu, ue meicui ,i ue tip incanuescent, montate pe ciica 1.1uu ue
stlpi ue beton, metalici ,i ue tip lampauai. Att stlpii, ct ,i coipuiile ue iluminat au
o uzui iiuicat, ceea ce geneieaz o eficien( eneigetic sczut ,i costuii iiuicate
pentiu municipalitate. Seiviciul ue iluminat public este concesionat ue municipalitate
ctie un opeiatoi piivat - S.C. LINCAS S.R.L.
6.6. keeaua de te|ecomun|ca||

0peiatoiul ue telefonie R0NTELEC0N acopei ntieaga zon a municipiului Pa,cani.
n afai ue R0NTELEC0N, seivicii ue telefonie fix mai fuinizeaz RCS-RBS S.C.
vouafone Romnia S.A. ,i 0iange Romnia S.A.

Fuinizoiii ue seivicii ue telefonie mobil existeni n piezent pe piaa local ,i caie au
acopeiiie la nivelul municipiului Pa,cani sunt S.C. vouafone Romnia S.A., 0iange
Romnia S.A. ,i Cosmote Romnia S.A. ,i RCS-RBS S.A.

Sighi,oaia beneficiaz ue seivicii ue televiziune analogic, uigital ,i tiansmisie piin
satelit. Aceste seivicii sunt fuinizate ue RCS-RBS ,i R0NTELEC0N.

Piincipalii fuinizoii ue seivicii ue inteinet ,i televiziune piin cablu pe iaza
municipiului Pa,cani sunt, R0NTELEC0N, 0PC ,i RCS-RBS.


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

*R0/TSY11Z
! 'T1UP0O-QP- /S -[` - US01/1[1STS1 "-./-01 VP -V1^SQ` N10 NRS` VSQVP
VScOPQ-0P\ /-T1O-OP- -[P1 [RO-c1TP ]110N /R0]RQU` /S VO-0N-QNPTP 10OPQ0P NP
/-T1O-OPe
! #P_P-S- NP N1VOQ1cS_1P - -[P1 [RO-c1TP V@- PXO10V /R0O10SS d0 STO1U11 -01\ 10/TSV1W
d0 VScSQc11\ d0V` [PVOP 43M N10 VOQ`Y1 0S N1V[S0 NP -/PVOP SO1T1O`_1\ 1-Q QP_P-S-
PX1VOP0O` PVOP SY-O` ]1Y1/ .1 URQ-T\ ^P0PQf0N [1PQNPQ1 NP 53M .1 /RVOSQ1 Q1N1/-OP
/S P0PQ^1- PTP/OQ1/`e
! #P_P-S- NP /-0-T1Y-QP V@- PXO10V\ T- Qf0NST P1\ d0 STO1U11 -01\ d0V` -[QR-[P F3M
N10OQP VOQ`Y1TP US01/1[1S VS0O 0P/R0P/O-OP\ /S [QP/`NPQP /PTP N10 VScSQc11 .1
N10 YR0PTP [PQ1]PQ1/P\ /PP- /P -QP 1U[-/O 0P^-OW -VS[Q- UPN1STS1 d0/R0aSQ`ORQe
! %S01/1[1ST "-./-01 - cP0P]1/1-O NP R ]10-0_-QP $9"' [P0OQS QP-c1T1O-QP- VSQVP1
NP -[` %R_/-\ - VO-_1P1 NP P[SQ-QP\ [P0OQS /R0VOQS/_1- S0S1 0RS /RTP/ORQ .1
QP-c1T1O-QP- /PTS1 NP -[P NP VS[Q-]-_`e
! )P/PV-QST NP 10WPVO1_11 [P0OQS PXO10NPQP- .1 QP-c1T1O-QP- 10]Q-VOQS/OSQ11 NP -[`
.1 NP -[` SY-O` NP T- 01WPT TR/-T\ -VO]PT d0/`O V` Q`V[S0N` N1QP/O1WPTRQ PSQR[P0P
PVOP NP 423 U1T< ;SQRe
! #P_P-S- NP N1VOQ1cS_1P - ^-YPTRQ 0-OSQ-TP V@- PXO10V /R0O10SS\ 10/TSV1WP d0
VScSQc11\ d0V` /R0VSUST NP ^-YP 0-OSQ-TP PVOP d0 V/`NPQP [P ]R0NST QPNS/PQ11
-/O1W1O`_11 P/R0RU1/P .1 - QPOPb0RTR^1Y`Q11 S0RQ Q-USQ1 10NSVOQ1-TPe
! $0]Q-VOQS/OSQ- NP [QRNS/PQP .1 N1VOQ1cS_1P - P0PQ^1P1 OPQU1/P d0 V1VOPU
/P0OQ-T1Y-O VP c-YP-Y` [P /P0OQ-TP OPQU1/P NP /W-QO-T [P ^-YP 0-OSQ-TP\
QPV[P/O1W [P [QRNS/PQP- NP P0PQ^1P PTP/OQ1/` d0 V1VOPU NP /R^P0PQ-QP .1 - ]RVO
QPOPb0RTR^1Y-O` T- d0/P[SOST -01TRQ 2333e
! 9SVOP0-c1T1O-OP- V1VOPUSTS1 TR/-T NP OPQUR]1/-QP PVOP 10/PQO`\ d0 /R0N1_11TP d0
/-QP [PVOP =3M N10OQP -[-QO-UP0OPTP N10 US01/1[1S V@-S NPcQ-0.-O d0 STO1UST
NP/P01S NP T- QP_P-\ 1-Q WRTSUST /QP-0_PTRQ [R[ST-_1P1 .1 -^P0_1TRQ P/R0RU1/1
PVOP ]R-QOP Q1N1/-O\ R[PQ-ORQST TR/-T NP [QR]1T ]110N ^QPW-O\ Qf0NST V`S\ NP N-ORQ11e
! #P_P-S- NP N1VOQ1cS_1P - P0PQ^1P1 PTP/OQ1/P N10 US01/1[1S PVOP d0WP/b1O` .1
^P0PQP-Y` d0OQPQS[PQ1 ]QP/WP0OP -TP ]SQ01Y`Q11 /`OQP /R0VSU-ORQ1\ [QP/SU .1
/RVOSQ1 Q1N1/-OP NP UP0OP0-0_`e
! 91VOPUST NP 1TSU10-O [ScT1/ PVOP\ T- Qf0NST V`S\ SY-O ]1Y1/ .1 URQ-T .1 10P]1/1P0O
P0PQ^PO1/\ R[PQ-QP- V- 1U[T1/f0N /RVOSQ1 ]R-QOP Q1N1/-OPe
! $0]Q-VOQS/OSQ- .1 VPQW1/11TP NP OPTP/RUS01/-_11 V@-S dUcS0`O`_1O /R0VO-0O\ [P
]R0NST 10WPVO1_11TRQ R[PQ-ORQ1TRQ [Q1W-_1 N10 NRUP01S\ ]110N V-O1V]`/`OR-QP<

Cap|to|u| 7. Med|u

7.1. Ca||tatea ape|or

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Municipiul Pa"cani este amplasat, din punct de vedere geografic, pe bazinul hidrografic
Siret, care n 2013 dispunea de resurse teoretice n valoare de 195.000 mii m
3
, din care
110.000 mii m
3
din ruri interioare "i restul din ape subterane, iar resursa utilizabil! era de
75.000 m
3
din resursele subterane. Corpul de ap! monitorizat de Administra#ia Bazinal!
de Ap! Siret l ncadreaz! la categoria bun! din punct de vedere al st!rii ecologice "i
chimice. Calitatea apei rului Siret, n 2013, era:
- I pentru fosfa#i;
- II pentru oxigenul dizolvat "i materiile organice;
- III pentru nitra#i "i amoniu.
n 2013, structura apelor uzate generate n municipiul Pa"cani, arat! c! 42% din volum
erau ape uzate menajere "i 40% ape uzate industriale, restul fiind reprezentat de apele
uzate pluviale.
Printre sursele majore de poluare de num!r! "i SC PREST SERV APA SA Pa"cani, emisar
fiind rul Siret, situa#ia, n func#ie de domeniul de activitate, fiind urm!toarea:
- Canalizare "i epurare ape uzate: volumul de ape uzate evacuate a fost de 3,811880
mil. m
3
, poluan#ii specifici "i gradul de epurare fiind: CBO
5
(92,7%), MTS
(90,6%), CCOCr (70,1%) "i Nt (67,6%);
- Captare "i prelucrare ap! pentru popula#ie: volumul de ape uzate evacuate a fost de
8,231 m
3
, iar poluan#ii specifici: NH
4
, NO
3
, NO
2
, CBO
5
, CCOCr, detergen#i,
H
2
S+S
2-
, S.E. "i M.T.S.
Conform datelor furnizate de SC PREST SERV APA SA Pa"cani, situa#ia privind
poluan#ii din ape uzate evacuate de sta#ii de epurare aflate n administrare era urm!toarea
(2013):
Localitate Volum de ape
uzate evacuate
(mil. m
3
)
Calitatea efluentului evacuat din
sta#ie medie zilnic! (mg/l)
MTS CBO
5
CCOCr N
total

Municipiul Pa"cani 3,881880 22,80 14 69,90 18,70

n urma analizelor de laborator, capt!rile de ap! din municipiul Pa"cani nu corespund
parametrilor de potabilitate, fapt care face obligatorie efectuare de analize de potabilitate.
Un caz special n reprezint! suburbia Bl!ge"ti, unde buletinele de analiz! au eviden#iat
dep!"iri alarmante la indicatorul nitri#i, nitra#i, E-coli la sursa de ap! din incinta "colii
Bl!ge"ti. Astfel, se impune nsu"irea n proprietate public! a capt!rilor de ap! provenite
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

din surse individuale "i luarea m!surilor de ntre#inere, dezinfec#ie a rezervoarelor de
nmagazinare.
n anul 2013, la nivelul municipiului Pa"cani, nu s-au nregistrat polu!ri accidentale sau
accidente majore de mediu cu impact semnificativ asupra apelor.

7.2. Ca||tatea aeru|u|

n municipiul Pa"canii nu exist! sta#ii de monitorizare a aerului, poluarea "i calitatea
aerului fiind urm!rite, de c!tre APM Ia"i "i Direc#ia de S!n!tate Public! a jude#ului Ia"i,
pentru principalele gaze (SO
2
, NO
2
, CO, NH
3
) "i pulberi sedimentabile. n 2013 s-a
constatat o sc!dere a calit!#ii aerului datorit! emisiilor de la sursele sta#ionare "i cele
mobile (trafic), salubrizarea necorespunz!toare a str!zilor, degradarea tramei stradale,
nerespectarea m!surilor legale la activit!#ile de construc#ii "i neluarea m!surilor de
asfaltare a str!zilor municipiului.
Se consider! c! realizarea variantei ocolitoare va avea un efect pozitiv prin reducerea
emisiilor produse de e"apamentele autovehiculelor.
Situa#ia evenimentelor de poluare accidental!, produse n municipiul Pa"cani n anul 2013,
care au afectat calitatea aerului (Raport anual privind starea mediului n jude#ul Ia"i pentru
anul 2013, APM Ia"i) men#ioneaz! dou! incendii cu autor necunoscut, cauza fiind sursa de
foc deschis n spa#ii deschise, vegeta#ie uscat! de cca. 5,5 ha, substan#e poluante fiind
noxele specifice fenomenului de incendiere.
n municipiul Pa"cani, au fost identificate urm!toarele instala#ii/activit!#i cu impact
poten#ial semnificativ asupra mediului (din industria energetic!, fabricarea produselor
alimentare, procesarea carcaselor de animale n abatoare, cre"terea intensiv! a animalelor,
prelucrarea lemnului, textile "i confec#ii, construc#ii-instala#ii):
- instala#ii de ardere cu o putere termic! nominal! mai mic! de 50 MW: RAGCL
Pa"cani "i SC Electroputere VFU SA Pa"cani;
- instala#ii pentru prelucrarea c!rnii: SC Industrializarea c!rnii KOSAROM SRL
Pa"cani;
- procesarea laptelui: SC ROM LACTA SRL Pa"cani;
- abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mic! de 50
tone/zi: SC Industrializarea c!rnii KOSAROM SRL Pa"cani, SC ROMCARN
PROD SRL Pa"cani;
- instala#ii pentru cre"terea vacilor de lapte: SC Agrocomplex Lunca Pa"cani;
- fabricarea mobilei: SC ADEMS SRL Pa"cani;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- instala#ii pentru producerea de #es!turi "i confec#ii textile: SC SIRETUL SA
Pa"cani, SC NGM LEONARD SRL Pa"cani;
- instala#ii pentru fabricarea betonului pentru construc#ii: SC PROCONSULT
COMPANY SRL Pa"cani, SC G&B CONSTRUCT GRUP SRL Pa"cani.
De asemenea, printre instala#iile care intr! sub inciden#a Directivei Consiliului nr
1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compu"i organici volatili (COV) provenite din
utilizarea solven#ilor organici n anumite activit!#i "i instala#ii, se men#ioneaz! "i cea a SC
ELECTROPUTERE VFU SA Pa"cani (acoperiri de protec#ie (metal, autovehicule, lemn)).

7.3. Ca||tatea so|u|u|

n conformitate cu inventarul preliminar al siturilor poten#ial contaminate, realizat la
nivelul jude#ului Ia"i, n zona Pa"cani, Valea Seac!, exista un singur sit RAGCL Pa"cani
depozit de"euri municipale (RO1APMIS00007), natura poluan#ilor fiind extractabile, iar
suprafa#a afectat! de 3,5 ha, fiind prev!zut! nchiderea acestuia. Solul monitorizat din
zona depozitului de de"euri menajere Valea Seac! Pa"cani, prin analiza de metale grele
nu nregistra dep!"iri ale pragului de alert! pentru soluri sensibile.
n anul 2013, la nivelul municipiului Pa"cani, nu s-au nregistrat polu!ri accidentale sau
accidente majore de mediu cu impact semnificativ asupra solului.

7.4. k|scur|

n cadrul localit!#ii au fost delimitate dou! categorii de riscuri naturale: de
alunecare/surpare "i de inunda#ii (cu o probabilitate de 5%). Riscurile de alunecare apar pe
versan#ii neplanta#i ai v!ilor care traverseaz! localit!#ile Bo"teni, Sodomeni, G"te"ti, pe
versantul stng al Siretului n partea de nord a localit!#ii Bl!ge"ti, pe versantul de racord al
terasei Pa"cani n ora"ul Pa"cani. Riscurile de inunda#ii apar n partea de nord-est "i est a
localit!#ii Lunca, limita de nord-vest a localit!#ii Bl!ge"ti, partea de sud "i est a ora"ului
Pa"cani.
n perimetrul municipiului Pa"cani se reg!sesc terenuri degradate din cauze naturale cu
zone de risc n special pe versan#i, datorit! faptului c! plantele mari favorizeaz! procesele
de alunec!ri, dar "i n lunc!, unde frecvent se produc inunda#ii. La nivelul municipiului de
disting urm!toarele categorii de terenuri degradate:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- prin alunec!ri de teren o suprafa#! de aprox. 230 ha. Acestea se ntlnesc pe
versan#ii cu nclin!ri accentuate ai v!ilor Bo"teni "i Vadutu, dar "i la baza
versantului stng al Siretului, la nord de Bl!ge"ti. Local, alunec!rile de teren sunt
combinate cu forme de eroziune toren#ial! "i de suprafa#!. Pentru stabilizarea
terenului "i prevenirea reactiv!rii alunec!rilor sunt necesare planta#iile forestiere.
- prin eroziuni toren#iale o suprafa#! de aproximativ 28 ha. Acestea se ntlnesc n
lungul albiilor adncite ale v!ilor (mai ales n zona bazinelor lor de recep#ie)
G"te"ti, Fntnele, Bo"teni "i Vadutu. Local, terenurile degradate prin eroziuni
toren#iale sunt ntlnite "i pe versan#ii cu alunec!ri.
Astfel, toate zonele puternic ravenate "i albiile v!ilor pot fi considerate zone de risc, cu
pericol de surpare "i pr!bu"ire a malurilor abrupte, necesitnd lucr!ri complexe
antierozionale, inclusiv plant!ri forestiere.
- prin eroziuni de suprafa#!. Acestea sunt ntlnite pe to#i versan#ii cu pante mai mari
de 5%. Fenomenul de eroziune este mai puternic pe versan#ii v!ilor Bo"teni "i
Vadutu, pe versantul de racord al terasei Pa"cani cu lunca "i pe versantul stng al
Siretului, unde eroziunea este moderat-puternic!.
- prin exces de umiditate "i inunda#ii. Acestea sunt ntlnite n lunca Siretului "i a
prului H!zn!"eni. Zonele inundabile sunt ntlnite n sectorul cel mai cobort al
luncii limitrof albiei minore actuale a Siretului, la sud de zona ndiguit! din lungul
albiei H!zn!"eni, la debu"area unor v!i toren#iale "i local la baza versan#ilor.
- prin acumul!ri la zi de nisip "i pietri". Acestea sunt ntlnite n lungul albiei
Siretului, n sectoarele de depunere a aluviunilor grosiere "i care sunt trecute n
categoria terenurilor neproductive.
Se impune nsu"irea n proprietate public! a canalelor de desecare ce fac parte din Planul
de ap!rare la inunda#ii "i luarea m!surilor de administrare "i ntre#inere a acestora.
Sunt necesare lucr!ri n vederea recuper!rii terenurilor degradate prin alunec!ri "i eroziuni
toren#iale prin consolid!ri, planta#ii "i alte lucr!ri de combaterea eroziunii, recuper!rii
terenurilor afectate de depuneri de de"euri "i recuper!rii terenurilor degradate (prin
depozit!ri de de"euri, alunec!ri, eroziuni "i exces de umiditate) "i redarea lor n circuitul
agricol sau silvic.
Din punct de vedere al riscului la seisme, teritoriul ora"ului prezint! un nivel de risc redus,
ncadrndu-se n zona E, cu gradul de risc seismic VII.

7.S. 8|od|vers|tatea

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Pe teritoriul municipiului Pa"cani nu exist! arii naturale protejate de interes na#ional sau
arii de protec#ie special! avifaunistic!, dar unul din cele 19 situri de importan#!
comunitar! (SCI) din jude#ul Ia"i (declarate prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea
Ord. nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importan#! comunitar! ca parte
integrant! a re#elei ecologice europene Natura 2000 n Romnia) include "i teritoriul
municipiului, "i anume: ROSCI0378 Rul Siret ntre Pa"cani "i Roman, avnd o suprafa#!
total! de 3711 ha, din care 2% pe teritoriul UAT Pa"cani (aprox. 70 ha). Aceast! arie
natural! SCI va fi dat! n administrare unui custode conform procedurilor specifice, dup!
ntocmirea Planului de management "i a Regulamentului ariei naturale protejate.
Fig. 8.1. Distribu#ia siturilor de importan#! comunitar! pe teritoriul jude#ului Ia"i

Sursa: APM Ia!i

7.6. Spa|| verz|

Ocolul silvic Pa"cani (Direc#ia silvic! Ia"i) gestiona o suprafa#! de 14004 ha de fond
forestier. Suprafa#a disponibil! pentru mp!durire era de 51 ha.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n conformitate cu Registrul local al spa#iilor verzi din intravilanul municipiului Pa"cani,
totalul suprafe#ei de spa#ii verzi era de 1.774.399,15 mp, din care 68% sunt reprezentate de
scuaruri, 10% terenuri libere neproductive din intravilan, 7% spa#ii verzi publice cu
folosin#! specializat! (sere de flori, cimitire) "i 8% spa#ii verzi cu acces limitat (case "i
c!mine de cultur!, gr!dini#e, bibliotec!, "coli, unit!#i sanitare, stadioane etc.). Parcurile "i
f"iile plantate acoper! o suprafa#! de 112.799,85 mp. Spa#iul verde pe cap de locuitor
ajunge la 52,58 mp/loc.
Fig. 8.2. Centralizator spa#ii verzi

Sursa: Registrul local al spa"iilor verzi din intravilanul municipiului Pa!cani, Prim#ria
Pa!cani
Au fost identifica#i 28 de arbori izola#i "i 2.828 de arbori "i arbu"ti pe teritoriul
municipiului.
De asemenea, 356.438 mp sunt acoperite cu terenuri libere n proprietate public!,
degradate, din intravilanul localit!#ii, posibil s! fie reabilitate "i reamenajate ca spa#ii verzi
din Ordinul 1466/2010.

7.7. Gest|onarea de;eur||or

Pentru de"eurile generate de mediul urban, colectarea s-a realizat de c!tre operatorul de
salubritate al municipiului, SC CLP ECO SALUBRITATEA SA Pa"cani (fosta RAGCL
Pa"cani), iar transportul "i eliminarea acestora s-a realizat la depozitul municipiului
68%
S%
1u%
6%
2%
7%
4%
Scuaruri
Parcuri
Terenuri libere neproductive
din intravilan
Spa#ii verzi cu acces limitat
aferente dot!rilor publice
Spa#ii verzi cu acces limitat
(baze sportive)
Spa#ii verzi publice cu folosin#!
specializat!
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Roman, jud. Neam#. Depozitul neconform de de"euri municipale din Pa"cani "i-a sistat
activitatea.
n ultimii ani, "i inclusiv n anul 2013, de"eurile de produc#ie au nregistrat o reducere
semnificativ! a cantit!#ilor generate, att din cauza ncet!rii unor activit!#i generatoare de
cantit!#i importante de de"euri tehnologice (SC NECTAR SA Pa"cani), ct "i prin
diminuarea semnificativ! a capacit!#ilor de produc#ie ale altor unit!#i industriale (SC
REMAR SA Pa"cani, SC RETROM SA Pa"cani, SC SCUDAS SA Pa"cani).
Aria de acoperire cu recipien#i de colectare selectiv! a de"eurilor de ambalaje a ajuns la
50% n municipiul Pa"cani, iar categoriile de de"euri colectate selectiv au fost: hrtie-
carton, PE (polietilena) "i PET.
Agentul de salubritate din municipiul Pa"cani, SC CLP ECOSALUBRITATE SA Pa"cani,
era dotat, pentru colectarea selectiv! a de"eurilor reciclabile, cu 72 de Euro-containere de
1,1 mc (din care 15 pentru hrtie "i carton "i 57 pentru PET) "i 8 Euro-containere de 4 mc
(cte 4 pentru fiecare tip de de"euri colectate: hrtie "i carton, respectiv PET).
SC CLP ECOSALUBRITATE SA Pa"cani este "i operatorul economic autorizat pentru
colectarea de de"euri de echipamente electrice "i electronice (DEEE). mpreun! cu
Asocia#ia Romn! de Reciclare RoREC, n anul 2013 s-au desf!"urat 2 ac#iuni de
colectare de la popula#ie "i agen#i economici din municipiul Pa"cani, colectndu-se "i
transmi#ndu-se n vederea recicl!rii aproximativ 7,5 tone de DEEE, n sc!dere fa#! de
2012 (13 tone).
SC REMAT SA Ia"i, are un punct de lucru n Pa"cani, pentru colectarea "i dezmembrarea
vehiculelor scoase din uz (VSU). De asemenea, n acest punct de lucru au fost colectate
36.960 tone de de"euri de baterii "i acumulatori uza#i, din care 32.520 tone au fost trimise
c!tre tratare la SC ROMBAT SA Bistri#a "i 4.440 tone la SC NEFERAL SA Pantelimon.
Dup! cum se poate observa din datele oferite de Ministerul Mediului "i Schimb!rilor
Climatice, la nivelul municipiului Pa"cani exist! 10 operatori autoriza#i s! colecteze, s!
valorifice "i/sau s! trateze/recicleze de"euri. Ace"ti acoper! o gam! variat! de de"euri pe
care le colecteaz!/valorific!/recicleaz!.
Tabel 8.1. Lista operatorilor economici autoriza#i s! colecteze, s! valorifice "i/sau s!
trateze/recicleze de"euri n municipiul Pa"cani
Nr.crt. Agentul economic
Punct de lucru Pa#cani
Tipul de de#eu colectat/valorificat/reciclat
1
SC ALLCON
De"euri de hrtie-carton
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

ENGINEERING SRL IA!I De"euri de materiale plastice (PET)
2 SC AUTO TRAK SRL IA!I
De"euri metalice feroase "i neferoase
De"euri de hrtie "i carton
De"euri de materiale plastice
3 SC BLU SATELIT SRL IA!I
De"euri de hrtie "i carton
De"euri de materiale plastice
4
SC EXPERT COMPANI SRL
IA!I
De"euri de materiale plastice
De"euri de hrtie "i carton
5 SC SENI SRL IA!I De"euri metalice feroase "i neferoase
6
SC OANA & VIRGIL
COMPANY SRL PA!CANI
De"euri metalice feroase "i neferoase
7 SC RAABRO SRL IA!I
De"euri de hrtie "i carton
De"euri de materiale plastice
8 SC REMAT SA IA!I
De"euri metalice feroase
Cupru, bronz, alam!
Aluminiu
Plumb
Zinc
Ambalaje "i de"euri de hrtie "i carton
Ambalaje "i de"euri de materiale plastice
Ambalaje "i de"euri de materiale textile
Anvelope uzate
VSU (vehicule scoase din uz)
Acumulatori auto uza#i
DEEE
9 SC SENI IMPEX SRL IA!I
De"euri metalice feroase "i neferoase (aluminiu,
cupru, bronz , alam!)
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

10
SC BOCOVA SRL
CONSTRUCT

De"euri metalice feroase
Cupru, bronz, alam!
Aluminiu
Plumb
Zinc
Ambalaje "i de"euri de hrtie "i carton
Ambalaje "i de"euri de materiale plastice
Materiale textile
Anvelope uzate
Sursa: MMSC
n jude#ul Ia"i exist! 19 sta#ii de epurare care de#in autoriza#ie de mediu privind colectarea
"i epurarea apelor uzate, din care una n municipiul Pa"cani, administrat! de c!tre SC
PREST SERV APA SA Pa"cani.
n Raportul privind calitatea factorilor de mediu din municipiul Pa"cani n anul 2013 se
men#ioneaz! lipsa fondurilor alocate, care, al!turi de al#i factori precum: capacitatea
tehnic! redus! a operatorului de salubritate de a presta serviciul public de salubritate n
conformitate cu prevederile legale, refuzul cet!#enilor "i a societ!#ilor comerciale de a
ncheia contracte de preluare "i transport a de"eurilor generate, ntrzierea acces!rii
fondurilor europene pentru implementarea Sistemului Integrat de Gestionare a De"eurilor,
au f!cut ca gestionarea de"eurilor n municipiul Pa"cani s! nu se desf!"oare n
conformitate cu normele n vigoare. Totu"i, se prevede completarea infrastructuri "i a
echipamentelor existente prin POS Mediu.

7.8. Lnerg|e regenerab||

n cadrul Strategiei na#ionale n domeniul energiei regenerabile pentru perioada 2007-
2020, zona Moldovei (cmpie "i podi") din care face parte "i municipiul Pa"cani, are
poten#ial n domeniile: microhidro, energie eolian! "i biomas!.
Fig. 8.3. Harta surselor regenerabile de energie disponibile pe regiuni
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: Ministerul Economiei
n zona Pa"cani exist! trei produc!tori de energie eolian!, sta#iile de racordare fiind
Pa"cani "i Pa"cani-Hrl!u, 110 kV, racordate la EON Moldova Distribu#ie: SC ACK SRL
(parcul Sticl!ria 40 MW), SC DUCIPAL ELECTRIC SRL (parcurile Sire#el, Vn!tori
9 MW) "i SC MOLDREGENERABILE SA (parc Miroslove"ti 48 MW).

Concluzii:
! Din punct de vedere al st"rii ecologice #i chimice bazinul hidrografic Siret se
ncadreaz" la categoria bun";
! Calitatea apei e mai redus" pentru nitra$i #i amoniu;
! n urma analizelor de laborator, capt"rile de ap" din municipiul Pa#cani nu
corespund parametrilor de potabilitate;
! Buletinele de analiz" au eviden$iat dep"#iri alarmante la indicatorul nitri$i,
nitra$i, E-coli la sursa de ap" din incinta #colii Bl"ge#ti;
! Nu s-au nregistrat polu"ri accidentale sau accidente majore de mediu cu
impact semnificativ asupra apelor #i solului;
! Nu exist" sta$ii de monitorizare a aerului;
! n 2013 s-a constatat o sc"dere a calit"$ii aerului. Se consider" foarte necesar"
realizarea variantei ocolitoare care va avea un efect pozitiv;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! Au fost identificate cel pu$in 11 instala$ii/activit"$i cu impact poten$ial
semnificativ asupra mediului din: industria energetic", fabricarea produselor
alimentare, procesarea carcaselor de animale n abatoare, cre#terea intensiv"
a animalelor, prelucrarea lemnului, textile #i confec$ii, construc$ii-instala$ii;
! Solul monitorizat din zona depozitului de de#euri menajere Valea Seac"
Pa#cani, prin analiza de metale grele nu nregistra dep"#iri ale pragului de
alert" pentru soluri sensibile;
! au fost delimitate dou" categorii de riscuri naturale: de alunecare/surpare #i
de inunda$ii (cu o probabilitate de 5%);
! Se disting 5 categorii de terenuri degradate, prin: alunec"ri de teren, eroziuni
toren$iale #i de suprafa$", exces de umiditate #i inunda$ii #i acumul"ri la zi de
nisip #i pietri#;
! Sunt necesare lucr"ri n vederea recuper"rii terenurilor degradate prin
alunec"ri #i eroziuni toren$iale prin consolid"ri, planta$ii #i alte lucr"ri de
combaterea eroziunii, recuper"rii terenurilor afectate de depuneri de de#euri
#i recuper"rii terenurilor degradate (pin depozit"ri de de#euri, alunec"ri,
eroziuni #i exces de umiditate) #i redarea lor n circuitul agricol sau silvic;
! Risc seismic redus;
! Exist" un sit de importan$" comunitar": ROSCI0378 Rul Siret ntre Pa#cani
#i Roman, avnd o suprafa$" total" de 3711 ha, din care 2% pe teritoriul UAT
Pa#cani (aprox. 70 ha);
! n conformitate cu Registrul local al spa$iilor verzi din intravilanul
municipiului Pa#cani, totalul suprafe$ei de spa$ii verzi era de 1.774.399,15 mp,
din care 68% sunt reprezentate de scuaruri #i 10% terenuri libere
neproductive din intravilan;
! Spa$iul verde pe cap de locuitor ajunge la 52,58 mp/loc;
! 356.438 mp sunt acoperite cu terenuri libere n proprietate public",
degradate, din intravilanul localit"$ii, posibil s" fie reabilitate #i reamenajate
ca spa$ii verzi din Ordinul 1466/2010;
! n ultimii ani, #i inclusiv n anul 2013, de#eurile de produc$ie au nregistrat o
reducere semnificativ" a cantit"$ilor generate datorit" ncet"rii sau reducerii
activit"$ii unor unit"$i industriale;
! Aria de acoperire cu recipien$i de colectare selectiv" a de#eurilor de ambalaje
a ajuns la 50% n municipiul Pa#cani, iar categoriile de de#euri colectate
selectiv au fost: hrtie-carton, PE (polietilena) #i PET;
! SC CLP ECOSALUBRITATE SA Pa#cani era dotat cu 72 de Euro-containere
de 1,1 mc #i 8 Euro-containere de 4 mc;
! la nivelul municipiului Pa#cani exist" 10 operatori autoriza$i s" colecteze, s"
valorifice #i/sau s" trateze/recicleze de#euri, care acoper" o gam" variat" de
de#euri;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! n cadrul Strategiei na$ionale n domeniul energiei regenerabile pentru
perioada 2007-2020, zona Moldovei (cmpie #i podi#) din care face parte #i
municipiul Pa#cani, are poten$ial n domeniile: microhidro, energie eolian" #i
biomas".

Cap|to|u| 8. Serv|c|| Soc|a|e

8.1. Dezvo|tarea soc|a|

Confoim clasificiii uup inuicele ue uezvoltaie social a localitiloi, municipiul
Pa,cani se ncauieaz n categoiia oia,eloi siace, valoaiea IBSL fiinu 89. Bup
aceea,i clasificaie, n juueul Ia,i se iegsesc: 1 oia, uezvoltat (Ia,i) ,i 4 oia,e siace
(Pa,cani, Tigu Fiumos, Bilu ,i Pouu Iloaiei), n conui(iile caie ie(eaua ue a,ezii
uibane uin juue( este puteinic hipeitiofiat (uifeien(a ue miime uintie Pa,cani ,i
Ia,i este ue 1:9), ie,euin(a ue juue( polaiiznu cea mai maie paite a iesuiseloi ue
uezvoltaie, n uefavoaiea celoilalte oia,e. Be asemenea, un stuuiu iecent al Bncii
Nonuiale ieflect faptul c juue(ul Ia,i, n ansamblul su, este unul uintie cele mai
expuse iiscului ue sicie, ca ntieaga iegiune Noiu-Est, una uintie cele mai pu(in
uezvoltate uin 0.E.

p(6;q 91QSO- $69+ $69+^QS[-Q1 $69+F
Ia,i N0NICIPI0L IASI 97 oia,e uezvoltate 8S,14
Ia,i N0NICIPI0L PASCANI 81 oia,e siace 7S,22
Ia,i 0RAS0L BRL0 68 oia,e siace 62,47
Ia,i 0RAS0L TRu0 FR0N0S 79 oia,e siace 7S,81
Ia,i 0RA$0L P0B0 IL0AIEI 69 oia,e saiace 6S,68
C)4?.[ 2;;F?[__?';%?"6556&%"75-_?';%_3)-';4)?.=3)_U.G%3%3.;%
8.2. Numru| de benef|c|ar| de presta|| soc|a|e

Confoim iapoitului ue activitate al piimaiului Nunicipiului Pa,cani, n anul 2u1S,
Seiviciul Comunitai ue Asisten Social ,i Autoiitate Tutelai a acoiuat uimtoaiele
categoiii ue beneficii sociale uifeiiteloi giupuii uezavantajate ue la nivel local:
! ajutoaie sociale (cf Legii ni. 4162uu1): 2uS uosaie (uintie caie 14u pentiu
beneficiaii ap(i ue munc caie au piestat oie n folosul comunit(ii);
! aloca(ii pentiu sus(ineiea familiei (cf. Legii ni. 2772u1u): S6S ue uosaie,
uintie caie 1u9 pentiu familii monopaientale;
! ajutoaie ue uigen( (cf. Legii ni. 4162uu1 ,i a BCL ni. 1SS2u12 - pentiu
achizi(ionaiea ue meuicamente, tiatamente meuicale, nmoimntaie, imobile
afectate ue intempeiii, situa(ii nepievzute, tichete valoiice speciale, ajutoaie
n natui): 1.S29 ue beneficiaii;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! ajutoaie pentiu nclziiea locuin(eloi pentiu categoiia beneficiaiiloi ue ajutoi
social (cf. Legii ni. 4162uu1): 1S6 ue uosaie;
! ajutoaie pentiu nclziiea locuin(eloi (cf. 00u 7u2u11): 72u beneficiaii
pentiu lemne, 1.S2u pentiu gaze natuiale ,i 1.98u pentiu eneigie teimic;
! legitima(ii ue cltoiie pentiu tianspoitul n comun (cf. BCL 92u1S - pentiu
pensionaii, peisoane cu hanuicap ,i nso(itoiiasisten(i peisonali ai acestoia,
veteiani ,i vuuve ue izboi): 18u ue beneficiaii lunai;
! giatuitate la acoiuaiea laptelui piaf pentiu nou-nscu(i cu vista ue pn la
un an (cf. Legii S212uu1): 1S beneficiaii;
! giatuitate la acoiuaiea piouuseloi piovenite ue la 0.E. (Bu ni. 6uu2uu9):
4.u11 beneficiaii, uintie caie 1.17S ue pensionaii, 2u ue iefugia(i ,i
ievolu(ionaii, 974 ue peisoane cu hanuicap, 1.2SS ue ,omeii inuemnizabili ,i
neinuemnizabili, 6u9 beneficiaii ue ajutoi social;
! inuemniza(ii acoiuate peisoaneloi cu hanuicap (cf Legii ni. 4482uu6): 1u4
beneficiaii;
! inuemniza(ii acoiuate asisten(iloi peisonali ai peisoaneloi cu hanuicap (cf.
Legii ni. 482uu6): 79 ue beneficiaii;

n acela,i an, au fost efectuate nu mai pu(in ue S.S2S ue anchete sociale.

Piincipala pioblem cu caie se confiunt Seiviciul uin cauiul Piimiiei Pa,cani este
ueficitul ue peisonal ue specialitate n iapoit cu volumul tot mai maie ue munc
impus ue mouificaiea legisla(iei ,i ue uescentializaie, la caie se auaug necesaiul ue
uotaie cu mijloace ue tianspoit, tehnic ue calcul, softwaie, etc. 0 alt nevoie
iuentificat la nivel local este constiuc(ia unui aupost ue noapte pentiu peisoanele
caie locuiesc n stiau, tiansfoimaiea unui salon al Spitalului Nunicipal ue 0igen(
n centiu ue pieluaie a peisoaneloi fi aupost pe timpul ieinii, piecum ,i
nfiin(aiea unui centiu multifunc(ional uestinat uifeiiteloi categoiii ue peisoane
vulneiabile (cei fi aupost, victime ale tiaficului ue caine vie ,i ale violen(ei n
familie, peisoanele elibeiate uin penitenciai, etc.) ,i caie s ofeie seivicii integiate ue
gzuuiie, infoimaie ,i consilieie, ue ieabilitaie, ue (ie)insei(ie, etc.

Cantina ue Ajutoi Social Pa,cani, aflat tot n suboiuinea Consiliului Local, asigui
hina pentiu un numi ue apioximativ 1Su ue beneficiaii, ns aceasta func(ioneaz
nti-un spa(iu necoiespunztoi, fiinu necesai ieabilitaiea ,i uotaiea acesteia.

n cauiul Piimiiei Pa,cani func(ioneaz ,i seiviciul meuiatoi sanitai, caie s-a ocupat
n anul 2u1S ue uepistaiea ,i nscieiea la meuicul ue familie a 2u ue giaviue ,i a 1S
copii ue etnie iom, ue vizitaiea a 2S7 ue copii ,i vaccinaiea a 114 uintie ace,tia, ue
ntocmiiea ue acte ue iuentitate pentiu 17 auul(i ,i 19 copii, ue spiijin pentiu
piegtiiea uosaieloi pentiu uifeiite categoiii ue beneficii sociale, ue ac(iuni ue
euuca(ie sanitai, etc.

Chiai uac numiul ue beneficiaii pentiu anumite tipuii ue piesta(ii sociale a sczut
n ultimii ani pe fonuul unoi mouificii legislative, numiul peisoaneloi expuse
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

iiscului ue excluziune social este ue a,teptat s se men(in la un nivel iiuicat, uin
uimtoaiele consiueinte:
! tenuin(a ue mbtiniie a popula(iei se va accentua ,i tot mai multe peisoane
vistnice singuie ,i uepenuente voi avea nevoie ue seivicii ue ngiijiie la
uomiciliu sau n centie specializate;
! numiul peisoaneloi ue etnie iom este n cie,teie, pe fonuul iatei foaite
iiuicate a natalit(ii, iai acestea se confiunt cu piobleme complexe ue
excluziune social (abanuon ,colai, acces limitat la seivicii meuicale,
piobleme ue locuiie, uificult(i n a gsi un loc ue munc, etc.);
! numiul foaite iiuicat al peisoaneloi caie lucieaz n stiintate face ca mul(i
copii s imn n giija buniciloi sau a iuueloi, unue nu beneficiaz ue
suficient spiijin auaptat nevoiloi loi;
! tot mai multe familii ntmpin uificult(i n a mbina uezvoltaiea caiieiei ,i
ngiijiiea copiiloi, mai ales a celoi cu ceiin(e speciale sau supia-uota(i, fiinu
necesai uezvoltaiea seiviciiloi ue tip aftei-school;
! existen(a unui numi tot mai maie ue familii tineie caie nu-,i peimit s
achiz(ioneze o locuin(;
! etc.
8.3. Infrastructura de serv|c|| soc|a|e

n municipiul Pa,cani, seiviciile sociale sunt acoiuate ue municipalitate piin Seiviciul
Comuntai ue Asisten Social ,i Autoiitate Tutelai, Biiectia ueneial ue Asisten
Social ,i Piotecia Copilului Ia,i, Cantina ue Ajutoi Social, paiohii ,i oiganizaii
neguveinamentale. Acestea se auieseaz nevoiloi sociale iuentificate la nivelul
municipiului:
" Peisoane vistnice
" Auuli aflai n uificultate(maiginalizai sau cu iisc ue maiginalizaie)
" Peisoane cu uizabiliti fizice ,i psihice
" Copii singuii caie nu se afl sub ngiijiie piinteasc
" Peisoane fi locuin

Biiec(ia ueneial ue Asisten( Social ,i Piotec(ia Copilului Ia,i auministieaz la
nivelul municipiului Pa,cani uimtoaiele centie sociale:
! Complexul ue Seivicii Comunitaie ,Sf. Nicolae" - 4u ue beneficiaii (seivicii ue
asisten( socio-psiho euucativ, ue ngiijiie ,i iecupeiaie pentiu copii ,i
tineiii cu uizabilit(i);
! Centiul ue zi ,Sf. Neculai" - 19 beneficiaii (seivicii ue asisten( socio-psiho
euucativ, ue ngiijiie ,i iecupeiaie pentiu copii ,i tineiii cu uizabilit(i);
! Centiul ue zi ,Speian(a" - 46 beneficiaii (seivicii ue asisten( socio-psiho
euucativ, ue ngiijiie ,i iecupeiaie pentiu copii ,i tineiii cu uizabilit(i);
! Complexul ue Seivicii Sociale ,Nihail Sauoveanu" - 8S beneficiaii n 2 loca(ii
(seivicii ue asisten( socio-psiho euucativ, ue ngiijiie ,i iecupeiaie pentiu
copii ,i tineii), la caie se auaug centiul uin Niioslove,ti, cu S4 ue beneficiaii.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$Funua(ia ,Sf. mpia(i Constantin ,i Elena - Lumina ,i Speian(a Cie,tiniloi" uispune
ue o cantin social ,i a piimit o finan(aie ue peste S mil. lei ue la uuveinul Romniei
pentiu a uezvolta un centiu ieziuen(ial pentiu vistnici. 0n centiul ieziuen(ial
pentiu vistnici func(ioneaz ,i n comuna Niice,ti uin apiopieiea municipiului ,i
uispune ue Su ue locuii, investi(ia fiinu supoitat ue C} Ia,i ,i cu fonuuii ue la bugetul
ue stat.

Funua(ia ,vatia Pa,caniloi" mpieun cu Scoala uimnazial Special Pa,cani au
implementat pioiect ,Simt ,i zmbesc ca voi", finan(at ue o companie piivat,
piegtinu uoi expei(i n uomeniul hipoteiapiei ,i teiapiei senzoiiale, fiinu amenajat
,i un cabinet ue stimulaie senzoiial, piecum ,i alte pioiecte finan(ate ue oiganiza(ii
non-guveinamentale.

Funua(ia Cie,tin pentiu Copii ,Agape" auministieaz un oifelinat (S2 beneficiaii),
un centiu ue tineiet (6 apaitamente), o giuini( (1Su copii) ,i un centiu ue cultui
,i euuca(ie

n peiioaua 2uu7-2u1S, Piimiia Pa,cani a implementat, n paiteneiiat cu C} Ia,i,
pioiectul ,Reabilitaie, moueinizaie ,i uotaie cu echipamente specifice a Centiului
Social (Centiului ue Plasament) Pa,cani", cu o valoaie ue 2,89 ue mil. lei, finan(at uin
FEBR, piin P0R 2uu7-2u1S.

Be asemenea, BuASPC Ia,i a cieat, piinti-un pioiect PBARE, un centiu zonal
specializat ue consilieie ,i spiijin pentiu piin(i ,i copii afla(i n uificultate caie
ueseive,te ,i comunele nvecinate. Be asemenea, a fost implementat un pioiect ue
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

nfiin(aie a unui aupost ue zi ,i ue noapte pentiu copii stizii n Nunicipiul Pa,cani,
cu o capacitate ue 1S locuii, n valoaie ue 2SS.uuu Euio.Pentiu peiioaua 2u14-2u2u BuASPC Ia,i ,i piopune s ieabiliteze, extinu ,i uoteze
Centiul ue Plasament ,Sf. Stelian" uin cauiul CSS ,Nihail Sauoveanu"Ia,i, luciii
similaie fiinu pievzute n stiategia juue(ului Ia,i ,i pentiu Scoala Special Pa,cani.

*R0/TSY11Z
! +- 01WPTST US01/1[1STS1 "-./-01\ VPQW1/11TP NP -V1VOP0_` VR/1-T` VS0O
]SQ01Y-OP NP S0 VPQW1/1S -T US01/1[-T1O`_11\ NP R 10VO1OS_1P N10 VScRQN10P-
*R0V1T1STS1 pSNP_P-0 .1 NP U-1 USTOP RQ^-01Y-_11 0R0@[QR]1O\ -NQPVf0NS@
VP S0P1 [-TPOP QPT-O1W T-Q^1 NP cP0P]1/1-Q1 >/R[11 /S V-S ]`Q` N1Y-c1T1O`_1\
[PQVR-0P NP PO01P QRU`\ [PQVR-0P /S b-0N1/-[\ WfQVO01/1\ PO/<Be
! )SU`QST [PQVR-0PTRQ VS[SVP Q1V/STS1 NP PX/TSY1S0P VR/1-T` PVOP Q1N1/-O\
]P0RUP0 /-QP VP W- UP0_10P .1 d0 [PQ1R-N- SQU`OR-QPe
! "P0OQS VPQW1/11TP NP -V1VOP0_` VR/1-T` VS0O -TR/-OP -0S-T VSUP
1U[RQO-0OP NP T- cS^POST TR/-T .1 NP VO-O\ /-QP VS0O d0V` 10VS]1/1P0OP\ ]110N
0P/PV-Q` R U-1 U-QP 1U[T1/-QP - UPN1STS1 [Q1W-O .1 0R0@^SWPQ0-UP0O-Te
! 9PQW1/11TP VR/1-TP -NQPV-OP [PQVR-0PTRQ ]`Q` -N`[RVO VS0O 10VS]1/1P0O
NPYWRTO-OP\ 1-Q /-0O10- NP -aSORQ VR/1-T .1 /P0OQPTP QPY1NP0_1-TP [P0OQS
/R[11 0P/PV1O` TS/Q`Q1 NP QP-c1T1O-QP\ PXO10NPQP .1 NRO-QPe
! g0 [PQ1R-N- 233C@234E\ - ]RVO URNPQ01Y-O *P0OQST 9R/1-T "-./-01 /S R
]10-0_-QP PSQR[P-0` .1 -S ]RVO NPQST-OP -TOP [QR1P/OP QPTPW-0OP [P0OQS
NRUP01ST VR/1-T\ /S ]10-0_-QP NP T- cS^POST NP VO-O V-S [Q1W-O`e
! +- 01WPT TR/-T 0S -S ]RVO NPQST-OP [f0f d0 [QPYP0O [QR1P/OP NP 10OP^Q-QP -
QRU1TRQ N10 US01/1[1S .1 N10 dU[QPaSQ1U1<

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Cap|to|u| 9. Lduca|e

9.1. Infrastructura educa|ona|

n municipiul Pa,cani, n anul 2u1S, ,i uesf,uiau activitatea un numi 21 ue uniti
,colaie(cu sau fi peisonalitate juiiuic) ,i o unitate conex. Re(eaua este alctuit
uin 4 licee, 7 ,coli piimaie ,i gimnaziale (uintie caie una special) ,i 1u giuini(e.

0nitile publice, cu sau fi peisonalitate juiiuic uin municipiul Pa,cani sunt
ieuate n tabelul uimtoi:

)Q</QO (01O`h1 /S [PQVR0-T1O-OP aSQ1N1/` (01O`h1 ]`Q` [PQVR0-T1O-OP aSQ1N1/`
1 Colegiul Na(ional "Nihail
Sauoveanu" Pa,cani

2 Colegiul Tehnic ue Ci Feiate
"0niiea" Pa,cani

S uiuinia cu piogiam pielungit
ni. 2 Pa,cani
uiuinia cu piogiam noimal ni. 1
Pa,cani
uiuini(a cu piogiam pielungit ni. 1
Pa,cani
uiuini(a cu piogiam pielungit ni. 4
Pa,cani
4 uiuini(a cu piogiam pielungit
ni. S Pa,cani
uiuinia cu piogiam noimal ni. S
Pa,cani
S Liceul Tehnologic Economic
"Nihai Busuioc" Pa,cani
uiuinia cu piigiam noimal ni. 6
Pa,cani
6 Liceul Teoietic "Niion Costin"
Pa,cani

7 $coala uimnazial "Ioiuache
Cantacuzino" Pa,cani

8. Scoala uimnazial Special
Pa,cani

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

9. $coala uimnazial "Spiiu Baiet"
u,te,ti
uiuinia cu piogiam noimal u,te,ti
1u. Scoala uimnazial "Petie vilan"
Lunca
$coala uimnazial Blge,ti
11. Scoala uimnazial Souomeni uiuini(a cu piogiam noimal Bo,teni
uiuini(a cu piogiam noimal
Souomeni
Scoala Piimai Bo,teni
C)4?.[ O=?F%7;54.;)& `75&.4 a)3%E%.= O.>'" $%E%. `75&.48 +Q!0b+Q!9


n cauiul Clubului Copiiloi Pa,cani pie,colaiii, elevii uin nvmntul piimai ,i
gimnazial pot paiticipa la cuisuii uin sfeia cultuial-aitistic (pictui, coiegiafie,
oichesti, muzic u,oai), tehnico-,tiin(ific (kaiting, ecologie, mouelism,
infoimatic, chimie) ,i spoitiv (tenis ue mas). Acesta func(ioneaz nti-un seuiu
nou ,i aie nscii,i apioape 1.uuu ue copii anual, caie uimeaz cuisuiile giatuit.

Be asemenea, la nivel local func(ioneaz uou unit(i ue nv(mnt piivate: Scoala
Postliceal Sanitai ,Centiul ue stuuii Stefan cel Naie ,i Sfnt", iespectiv uiuini(a cu
piogiam pielungit ,i noimal ,Agape".

9.2. opu|a|a co|ar

n ceea ce piive,te populaia ,colai, n peiioaua 2uu7 - 2u1S tienuul uimat este
unul uesciesctoi ,i astfel putem obseiva o scueie cu 9,7% a numiului total ue
,colaii (ue la 8.78S n anul 2uu7, la 7.9S4 n anul 2u1S). Scueiea popula(iei ,colaie
poate fi pus pe seama ieuuceiii natalit(ii, uai ,i a migia(iei exteine a popula(iei uin
zon.

n inteivalul men(ionat, au fost niegistiate scueii ale numiului ue pie,colaii (-
2u,4%), ale eleviloi uin nvmntul piimai ,i gimnazial (-8,9% ), ale eleviloi uin
nvmntul piofesional (-84,7%) ,i s-a niegistiat o cie,teie a numiului eleviloi
ue liceu (+S,9%) ,i a celoi uin ,colile postliceale (+24u,7%). Scueiea mai accentuat
a popula(iei pie,colaie poate fi pus pe seama nfiin(iii clasei u, iai cea a eleviloi uin
nv(mntului piofesional pe seama politicii na(ionale ue spiijiniie a
nv(mntului liceal n uefavoaiea ,coliloi piofesional, tienu caie a fost ieveisat n
2u1S, cnu numiul ue elevi ue la acestea uin uim a ienceput s cieasc, fiinu
nfiin(ate noi clase.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%

Scueiea numiului ue elevi aie implica(ii majoie asupia ie(elei ue nv(mnt uin
municipiu, nu uoai piin pieiueiea peisonalit(ii juiiuice a celoi cu un numi ue elevi
sub limita stabilt piin lege, ci ,i piin existen(a iiscului ca unele uintie acestea s fie
comasate, context n caie tiebuie iuentificate solu(ii pentiu ocupaiea spa(iiloi
exceuentaie, o poten(ial solu(ie fiinu nfiin(aiea ue centie ue tip Aftei-School sau ue
centie sociale.

Numiul maie ue elevi uin nv(mntul liceal se uatoieaz ,i faptului c
notoiietatea bun a liceeloi uin municipiul Pa,cani atiage un numi maie ue
absolven(i ue liceu uin comunele nvecinate, caie opteaz pentiu continuaiea
stuuiiloi aici. Cei mai mul(i elevi piovin uin comunele: No(ca, valea Seac, Touiie,ti,
Nogo,e,ti-Siiet, Stolniceni-Pijescu, Lespezi, Niioslove,ti, Ciiste,ti, Bele,teni,
Siie(el, vntoii, Bie,ti, Ruginoasa, Niice,ti, Alexanuiu Ioan Cuza. Numiul
absolven(iloi ue gimnaziu uin aceste comune caie stuuiaz la liceele uin municipiul
Pa,cani este ue ciica 1.6uu anual, fiinu necesai asiguiaiea ueplasiii loi iapiue ,i
siguian(, piin ajustaiea piogiamului juue(ean ue tianspoit n comun.

9.3. ersona|u| d|dact|c

n ceea ce piive,te evoluia peisonalului uiuactic, se obseiv o scueie a numiului
total ue piofesoii ue la 619 n 2uu7, la 479 n 2u1S(-22,6%), att pe fonuul ieuuceiii
numiului ue elevi, ct ,i al inteiesului sczut al tineiiloi pentiu mbi(i,aiea unei
caiieie uiuactice, uin cauza nivelul sczut ue salaiizaie.

u
Suu
1uuu
1Suu
2uuu
2Suu
Suuu
SSuu
4uuu
4Suu
nv(mnt
pie,colai
nv(mnt
piimai
nv(mnt
gimnazial
nv(mnt
liceal
nv(mnt
piofesional
nv(mnt
postliceal
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Numiul euucatoiiloi a sczut, n inteivalul men(ionat, cu 18,7%, cel al nv(toiiloi
cu 4,9%, cel al piofesoiiloi uin ciclul gimnazial cu SS%, iai cel al piofesoiiloi uin
ciclul liceal cu 2S,S%. Singuia cie,teie s-a niegistiat n ,colile postliceale, coielat
cu numiul ue stuuen(i.


C)4?.[ C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%

n ceea ce piive,te infiastiuctuia ,colai, n peiioaua 2uu7 - 2u1S, putem obseiva c
numiul sliloi ue clas, al sliloi ue gimnastic a imas constant, numiul ue
laboiatoaie a ciescut cu 19,4%, iai al calculatoaieloi cu 7S.6%, n timp ce numiul
ue teienuii ue spoit a sczut cu 22,2%, iai cel al atelieieloi ,colaie a sczut cu S1,2%
n anul 2u1S, infiastiuctuia ,colai eia iepiezentat ue:
" 229 ue sli ue clas ,i cabinete ,colaie (ca ,i n 2uu7)
" 4S ue laboiatoaie ,colaie (fa ue S6 n 2uu7)
" 1u sli ue gimnastic (ca ,i n 2uu7)
" 11 atelieie ,colaie (fa ue 16 n 2uu7)
" 7 teienuii ue spoit (fa ue 9 n 2uu7)
" 467 ue PC-uii (fa ue 269 n 2uu7).

n anul 2u1S, un cauiu uiuactic uin municipiul Pa,cani pieua n meuie pentiu 16,6
elevi, peste meuia naional(1S,S). Piin uimaie, chiai ,i pe fonuul ieuuceiii tieptate
a numiului ue elevi, pe teimen scuit nu se pune pioblema iestiuctuiiii masive a
peisonalului uiuactic.

9.4. Cferta educa|ona|

u
Su
1uu
1Su
2uu
2Su
Suu
nv(mnt
pie,colai
nv(mnt
piimai
nv(mnt
gimnazial
nv(mnt
liceal
nv(mnt
piofesional
nv(mnt
postliceal
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

nvmntul liceal uin municipiul Pa,cani ofei specializii vaiiate n cauiul
piofileloi ieal, uman ,i tehnologic. Toate clasele sunt cu pieuaie n limba iomn.
Astfel, la Liceul Tehnologic Alimentai ,Nicolae Ioiga" elevii pot opta pentiu una uin
uimtoaiele specializii:
" Piofil seivicii: Natematic - Infoimatic, $tiine ale Natuiii
La Liceul Tehnologic ,Nihai Busuioc" se pot alege uimtoaiele specializii:
" Piofil tehnic: Electionic-Automatizii, Inuustiie Textil ,i Pieliie
La Colegiul Na(ional ,Nihail Sauoveanu" elevii pot opta pentiu una uin uimtoaiele
specializii:
" Piofil ieal: Natematic-Infoimatic, Stiin(e ale Natuiii
" Piofil uman: $tiine sociale, Filologie
La Colegiul Tehnic ue Ci Feiate ,0niiea" specializiile caie pot fi alese sunt:
" Piofil tehnic: Necanic, Electionic automatizii
" Piofil ieal: $tiine ale Natuiii, Natematic-Infoimatic
" Piofil seivicii: Comei(, Economic

nvmntul special se iealizeaz la Scoala uimnazial Special ,i aie clase pentiu
copii cu ueficien( mintal u,oai ,i moueiat, ueficien(e moueiate ,i ueficien(
mintal sevei, uispunnu ue cabinete ue teiapii ,i activit(i specifice, ue stimulaie
multisenzoiial, ue buctiie, ue ait-teiapie, ue kinetoteiapie, AEL, euuca(ie fizic ,i
jocuii auaptate, etc. nv(mntul piofesional este asiguiat cu clase ue piofil la
Colegiul Tehnic ue Ci Feiate ,0niiea" (meseiiile ue tmplai sau mecanic auto).
Revitalizaiea acestuia, piin nfiin(aiea ue noi clase ,i uiveisificaiea ofeitei, este vital
pentiu economia local, n conui(iile n caie n anumite iamuii inuustiiale (ue ex.
confec(ii) exist un ueficit ue foi( ue munc calificat, accentuat ue migia(ia extein.

Colegiul Tehnic ue Ci Feiate ,0niiea" a fost ieabilitat ,i moueinizat (coip piincipal,
laboiatoaie, giupuii sanitaie, tmpliie, echipamente ue calcul, atelieie, etc.) cu
fonuuii PBARE, un pioiect similai fiinu ueiula ,i la Liceul Tehnologic ,Nihai
Busuioc". n peiioaua 2uu7-2u1S nicio unitate ue nv(mnt uin municipiul Pa,cani
nu a beneficiat ue luciii ue ieabilitaie cu fonuuii euiopene uin P0R 2uu7-2u1S, ns
au fost iealizate luciii ue ntie(ineie ,i iepaia(ii cu fonuuii piopiii sau ue la bugetul
local. Be asemenea, cu fonuuii ue la bugetul ue stat a fost ieabilitat Scoala u,te,ti ,i
o giuini(. Cu toate acestea, exist unit(i ue nv(mnt caie necesit luciii ample
ue ieabilitaie ,i uotaie, piecum uiupul Scolai ,Nihail Busuioc", Scoala uimnazial
,Ioiuache Cantacuzino", Colegiul Na(ional ,Nihail Sauoveanu", la acesta uin uim
exist planuii pentiu ieabilitaiea cminului ,i a cantinei. Be asemenea, Scoala
uimnazial Special (coipul B, centiala teimic ,i atelieiul ,colai) va fi ieabitat,
fiinu ueja uemaiate piouceuuii n acest sens n anul 2u14.Pentiu auuli, ofeita euucaional este mai iestins, ace,tia pot paiticipa atunci
cnu sunt implementate piogiame ue piegtiie piofesional piin cuisuiile ue
calificaie oiganizate ue A}0FN sau ue ctie fuinizoii ue foimaie piiva(i, autoiiza(i
CNFPA. Cu toate acestea, numiul paiticipan(iloi la acest tip ue piogiame este uestul
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

ue ieuus, cei mai mul(i fiinu ,omeii sau cei caie au nevoie ue calificaie pentiu a lucia
n stiintate, n timp ce angajatoiii locali sunt nevoi(i auesea s fac calificaie la
locul ue munc (ue ex. la fabiicile cu piofil textil sau chiai la R0NPAK, caie e fuinizoi
autoiizat ue foimaie n uomeniul panifica(ie).

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 N1V[S0P NP R QP_P- /RU[TPX` NP S01O`_1 NP
d0W`_`Uf0O [QPS01WPQV1O-Q\ [ScT1/P .1 [Q1W-OP\ /P /S[Q10NP ^Q`N101_P\
./RT1 [Q1U-QP .1 ^1U0-Y1-TP\ 10/TSV1W V[P/1-TP\ T1/PP\ 10/TSV1W /S /T-VP NP
d0W`_`Uf0O [QR]PV1R0-T\ ./RT1 [RVOT1/P-TPe
! g0 [R]1N- /QP.OPQ11 ^Q-NSTS1 NP /S[Q10NPQP T- OR-OP 01WPTSQ1TP NP PNS/-_1P\
[R[ST-_1- ./RT-Q` PVOP d0 V/`NPQP\ /- SQU-QP - V/`NPQ11 0-O-T1O`_11 .1 -
U1^Q-_1P1 [R[ST-_1P1\ /PP- /P - /R0NSV T- [1PQNPQP- [PQVR0-T1O`_11 aSQ1N1/P
- S0RQ S01O`_1e
! )RORQ1PO-OP-\ R]PQO- PNS/-_1R0-T` N1WPQV1]1/-O` .1 QPYSTO-OPTP NP /-QP VP
cS/SQ` T1/PPTP /S [QR]1T QP-T\ SU-0\ OPb01/ .1 VPQW1/11 N10 US01/1[1ST
"-./-01 -OQ-^ [PVOP 4<F33 NP PTPW1 N10 /RUS0PTP d0WP/10-OP US01/1[1STS1e
! g0 [R]1N- NP]1/1OSTS1 NP ]RQ_` NP US0/` /-T1]1/-O` d0 -0SU1OP NRUP011\
d0W`_`Uf0OST [QR]PV1R0-T .1@- [1PQNSO 1U[RQO-0_- d0 ]-WR-QP- /PTS1
OPRQPO1/ N10 T1/PP\ /fOPW- /T-VP NP -/PVO O1[ ]110N OROS.1 QPd0]110_-OP d0
2342e
! *TScST *R[11TRQ "-./-01 ]S0/_1R0P-Y` d0OQ@R /T`N1QP URNPQ0` .1 -QP
d0V/Q1.1 [PVOP 4<333 NP /R[11 T- N1]PQ1OP /PQ/SQ1 -QO1VO1/P\ V[RQO1WP .1
OPb01/Pe
! )SU`QST /-NQPTRQ N1N-/O1/P N10 US01/1[1S - V/`YSO d0OQ@S0 Q1OU U-1 -TPQO
NP/fO /PT -T [R[ST-_1P1 ./RT-QP\ 1-Q 0SU`QST NP PTPW1o[QR]PVRQ PVOP
VS[PQ1RQ UPN1P1 0-_1R0-TP\ 10OPQPVST O10PQ1TRQ [P0OQS R /-Q1PQ` N1N-/O1/`
]110N QPNSVe
! : [-QOP N10 10]Q-VOQS/OSQ- PNS/-_1R0-T` TR/-T` - cP0P]1/1-O NP TS/Q`Q1 NP
QP-c1T1O-QP\ URNPQ01Y-QP .1 NRO-QP /S ]R0NSQ1 "r'#;\ ^SWPQ0-UP0O-TP\
TR/-TP V-S N10 V[R0VRQ1Y`Q1\ d0V` VS0O d0/` 0P/PV-QP 10WPVO1_11
VScVO-0_1-TP [P0OQS -/PVO O1[ NP TS/Q`Q1\ 10/TSV1W T- V`T1TP .1 OPQP0SQ1TP NP
V[RQO\ /-0O10P .1 10OPQ0-OP\ T-cRQ-OR-QP .1 -OPT1PQPe
! 9PQW1/11TP NP ]RQU-QP [QR]PV1R0-T` /R0O10S` VS0O R]PQ1OP NP ]SQ01YRQ1
[ScT1/1 .1 [Q1W-_1\ N-Q 0SU`QST [-QO1/1[-0_1TRQ PVOP d0/` QPNSV\ -VO]PT /`
UST_1 -0^-a-ORQ1 VS0O 0PWR1_1 V` -V1^SQP /-T1]1/-QP- T- TR/ST NP US0/`<


Cap|to|u| 10. Sntate

10.1. Infrastructur san|tar

n anul 2u1S, n municipiul Pa,cani funcionau uimtoaiele uniti sanitaie,
piopiietate public sau piivat:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- 2 spitale;
- 2 ambulatoiii integiate spitaleloi;
- 1 uispensai meuical;
- 2 cabinete meuicale ,colaie;
- 22 ue cabinete ue meuicin ue familie;
- 2 societ(i meuicale civile;
- 2S ue cabinete stomatologice;
- 2 societ(i stomatologice civile;
- 1 cabinet meuical ue specialitate;
- S societ(i meuicale civile ue specialitate;
- 11 faimacii;
- 2 uepozite faimaceutice;
- 1 cie,;
- 1u laboiatoaie meuicale;
- 4 laboiatoaie ue tehnic uentai.

n peiioaua 2uu7-2u1S se obseiv la nivel local o uezvoltaie ,i o uiveisificaie a
infiastiuctuiii ,i seiviciiloi meuicale uin sfeia piivat, piin nfiin(aiea ue noi
cabinete stomatologice, laboiatoaie ue analize, laboiatoaie ue tehnic uentai, etc.,
n timp ce sectoiul public a stagnat sau chiai s-a iestiuctuiat, uin ia(iuni ue finan(aie
,i ue eficientizaie.

233C 233I 233K 2343 2344 2342 234E
Spitale 2 2 2 2 2 2 2
Ambulatoiii ue
specialitate
u u u 1 u u u
Ambulatoiii
integiate spitalului
2 u u 1 2 2 2
Bispensaie meuicale u u u 1 1 1 1
Cabinete meuicale
,colaie
2 2 2 2 2 2 2
Cabinete meuicale
ue familie
28 27 22 22 22 22 22
Societ(i civile
meuicale
u u u u u 2 2
Cabinete
stomatologice
2S 28 2u 18 2S 2S 2S
Societ(i
stomatologice civile
meuicale
u u u u u 2 2
Cabinete meuicale
ue specialitate
14 1S 12 S 1 1 1
Societ(i civilem
meuicale ue
specialitate
u u u u u S S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Faimacii 8 7 7 7 9 1u 1u
Puncte faimaceutice u u 2 2 2 1 1
Bepozite
faimaceutice
u u u u 2 2 2
Cie,e 1 1 1 1 1 1 1
Laboiatoaie
meuicale
S S 7 11 1u 1u 1u
Laboiatoaie ue
tehnic uentai
S S 2 2 S 4 4
Alte tipuii ue
cabinete meuicale
4 4 u u 1 1 1
C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%"

Spitalul Nunicipal ue 0igen( Pa,cani este piincipala unitate meuical uin municipiu,
cu S8S ue patuii, o popula(ie ueseivit ue ciica 1Su.uuu ue locuitoii ,i se afl n
suboiuinea Consiliului Local. Acesta aie uimtoaiea stiuctui:

" Sec(ii: A.T.I., Boli Cionice, Boli Infec(ioase, Chiiuigie, Compaitiment Piimiii
0igen(e, Compaitiment Recupeiaie Neuical, Compaitiment Reumatologie,
uastioenteiologie, Neuicin Intein, Neonatologie, Neuiologie, 0bstietic-
uinecologie, Peuiatiie, Pneumologie, 0itopeuie ,i Tiaumatologie, 0RL,
Psihiatiie;
" Compaitimente: Balneofizioteiapie, Bloc 0peiatoi, Bispensai TBC, Faimacie,
Spltoiie, 0nitate ue tiansfuzie sanguin;
" Laboiatoaie: Analize Neuicale, Anatomie Patologic, Rauiologie ,i Imagistic,
Exploiii Func(ionale, Recupaie (baz ue tiatament);
" Ambulatoiiu integiat - cabinete: Boli Infec(ioase, Caiuiologie, Chiiuigie,
Beimatoveneiologie, Biabet, Enuociinologie, uastioenteiologie, Neuicin
Intein, Neuicina Nuncii, Nefiologie, Neuiologie, 0bstietic-uinecologie,
0ftalmologie, 0ncologie, 0RL, 0itopeuie, Peuiatiie, Planificaie Familial,
Psihiatiie, Recupeiaie Neuical, Reumatologie, Stomatologie, 0iologie.

Spitalul aie 4SS ue angaja(i, uintie caie SS ue meuici ,i 21S cauie meuicale cu stuuii
meuii. n anul 2u1S, activitatea spitalului s-a concietizat n:
- Pacien(i tiata(i spitalizaie continu: 12.4S1;
- Pacien(i tiata(i spitalizaie ue zi: 9.64S;
- Pacien(i tiata(i n ambulatoiiul integiat: 7u.72S;
- Pacien(i tiata(i n compaitimentul piimiii uigen(e: 2u.u44;
- Seivicii imagistice ,i examene ue laboiatoi: S42.9SS;
- Pioceuuii fizioteiapie: 88.216;
- Inteiven(ii chiiuigicale: 2.79S.


Spitalul ueneial CF Pa,cani este a uoua unitate spitaliceasc uin municipiu, nfiin(at
n anul 1924 ,i caie se afl n suboiuinea Ninisteiului Tianspoituiiloi. Acesta a
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

tiecut piin mai multe etape ue extinueie, ultima constiuc(ie fiinu uat n folosin( n
anul 1994. Cluiiile sunt pozi(ionate n sistem monobloc, cu sec(ii pe oiizontal ,i
veitical, fiinu comasate n aceea,i incint. Ambulatoiiul ue specialitate al spitalului
este amplasat la o uistan( ue S km ue acesta, nti-o cluiie uistinct, unue
func(ioneaz 6 cabinete (0RL, Chiiuigie, Neuicin Intein, 0ftalmologie, Neuiologie,
Psihiatiie) caie fuinizeaz seivicii ue asisten( meuical, cuiativ, piofilactic ,i
examinii specifice siguian(ei ciicula(iei. Popula(ia ueseivit ue spital este ue ciica
6u.uuu ue peisoane, asiguia(i uin sistemul ue tianspoit feioviai, uin S juue(e: Ia,i,
Neam( ,i Boto,ani.

Spitaul cupiinue 2 sec(ii (Neuicin Intein, Chiiuigie ueneial), S compaitimente
(Balneofizioteiapie, Exploiii Func(ionale, A.T.I.), 2 laboiatoaie (Imagistic Neuical
,i Rauiologie, Analize Neuicale) ,i o Faimacie. Numiul total ue patuii este ue 1SS.
Acesta uispune ue 1S meuici, un faimacist ,i un chimist, la caie se auaug peisonal
auministiativ ,i cu stuuii meuii, numiul total ue salaiia(i fiinu ue ciica 1Su.Confoim uateloi INS, numiul ue patuii ue spital uin municipiul Pa,cani s-a men(inut
constant n ultimii ani, auiesabilitatea foaite iiuicat a celoi uou unit(i spitalice,ti
fcnu ca acestea s nu fie supuse piocesului ue iestiuctuiaie uin 2u1u-2u11, cnu
multe spitale uin (ai s-au nchis sau au fost comasate.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n Nunicipiul Pa,cani func(ioneaz, n suboiuinea Consiliul Local, ,i o cie, cu o
capacitate ue Su ue locuii, n cie,teie cu 17 fa( ue anul 2uu7, ,i S giupe ue copii.
Cluiiea cie,ei a beneficiat ue investi(ii ue la bugetul local, ns unitate se confiunt
cu un ueficit ue peisonal, avnu uoai 1u salaiia(i.


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%"

Spitalul ueneial CF Pa,cani ueiuleaz n piezent un pioiect finan(at uin P0S CCE, n
valoaie ue 6 mil. lei, caie aie ca scop implementaiea unui sistem infoimatic integiat
la nivelul unit(ii.

Cele uou unit(i spitalice,ti uin municipiu au beneficiat n fiecaie an ue fonuuii ue la
bugetul local ,i ue stat, chiai ,i uin sponsoiizii ale unoi agen(i economici locali,
pentiu ueiulaiea ue luciii ue iepaia(ii sau uotii cu apaiatui mouein, ns
acestea sunt insuficiente pentiu a fuiniza seivicii meuicale ue calitate la stanuaiue
euiopene ,i pentiu a stabiliza fluctua(ia ue peisonal, fiinu iuentificate nevoi pentiu
luciii ample ue ieabilitaie ,i uotaie, att la nivelul sec(iiloi, ct ,i al ambulatoiiiloi,
n peiioaua 2u14-2u2u.

10.2. ersona|u| med|ca|

Batoiit uezvoltiii infiastiuctuiii meuicale uin municipiu, se obseiv c n peiioaua
2uu7 - 2u12 numiul cauieloi meuicale a uimat un tienu ascenuent. Astfel, numiul
meuiciloi a ciescut cu S,8% (n valoii absolute, ue la 1u4 la 11u). Bin totalul
meuiciloi, meuicii ue familie iepiezentau apioximativ Su% pe ntieaga peiioau. Be
asemenea se obseiv o cie,teie a numiului acestoia cu 2u% (ue la 2S n 2uu7, la Su
n 2u12). Numiul meuiciloi stomatologi uin municipiu aie o evoluie favoiabil,
u
1uu
2uu
Suu
4uu
Suu
6uu
Patuii ue spital Locuii n cie,e
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

acesta ciescnu cu Su% n peiioaua analizat, n timp ce numiul faimaci,tiloi a
ciescut ue peste 4 oii. Numiul cauieloi meuicale meuii a ciescut, la inuul su, cu
1S,7%.Be iemaicat este ns c aceast cie,teie s-a piouus exclusiv pe seama uezvoltiii
sectoiului piivat, n timp ce n sectoiul public numiul ue meuici, faimaci,ti ,i
stomatologi s-a ieuus, iai cel al peisonalului cu stuuii meuii a ciescut cu uoai S%, n
peiioaua 2uu7-2u12. Piin uimaie, spitalele uin municipiu se confiunt cu un ueficit
ue speciali,ti, n conui(iile n caie mul(i tineii absolven(i vin pentiu ieziuen(iat sau
pentiu a piofesa aici pe teimen scuit, apoi emigieaz sau se oiienteaz ctie maiile
centie uibane. Aceast fluctua(ie ue peisonal aie o influen( negativ asupia calit(ii
actului meuical.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


C)4?.[ O=?;';);)& W.E'5=.& 3% C;.;'?;'78" R.G. 3% 3.;% P%-F5 Y=&'=%"

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 N1V[S0P NP R QP_P- /RU[TPX` .1 N1WPQV1]1/-O` NP
S01O`_1 .1 VPQW1/11 UPN1/-TP\ [ScT1/P .1 [Q1W-OP\ /-QP NPVPQWPV/ [PVOP
4E3<333 NP TR/S1ORQ1\ N10OQP /-QP VP QPU-Q/` /PTP NRS` V[1O-TP\ /S [PVOP
=E3 NP [-OSQ1e
! 9P/ORQST UPN1/-T [Q1W-O V@- NPYWRTO-O /R0O10SS d0 STO1U11 -01\ ]110N
10-S^SQ-OP 0R1 /-c10POP UPN1/-TP\ VORU-ORTR^1/P\ ]-QU-/11\ T-cRQ-OR-QP
NP -0-T1Y` .1 NP OPb01/` NP0O-Q`\ PO/<\ 10/TSV1W [Q10 /QP.OPQP- 0SU`QSTS1
NP [PQVR0-T UPN1/-Te
! 9P/ORQST [ScT1/ VP /R0]QS0O` /S R ]TS/OS-_1P Q1N1/-O` - [PQVR0-TSTS1
UPN1/-T\ [P ]R0NST 01WPTSTS1 QPNSV NP V-T-Q1Y-QP .1 - NRO`Q11 NP]1/1O-QP /S
-[-Q-OSQ` NP STO1U` ^P0PQ-_1P ORO U-1 UST_1 UPN1/1 V[P/1-T1.O1 [QP]PQf0N
V` PU1^QPYPe
! 9[1O-TST *7# 1U[TPUP0OP-Y` S0 V1VOPU 10]RQU-O1/ 10OP^Q-O\ d0 /-NQST
S0S1 [QR1/P/O /S ]10-0_-QP PSQR[P-0`e
! 6P.1 -S cP0P]1/1-O NP -TR/`Q1 ]10-0/1-QP [P0OQS QP[-Q-_11 .1 NRO`Q1\
S01O`_1TP V[1O-T1/P.O1 .1 -UcST-ORQ11TP 10OP^Q-OP N10 US01/1[1S 0P/PV1O`
[QR1P/OP -U[TP NP QP-c1T1O-QP .1 NRO-QP /S -[-Q-OSQ` [P0OQS - ]SQ01Y-
VPQW1/11 UPN1/-TP T- VO-0N-QNP PSQR[P0P<


Cap|to|u| 11. 1ur|smu|

u
Su
1uu
1Su
2uu
2Su
Suu
SSu
4uu
Neuici Stomatologi Faimaci,ti Cauie meuii
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

11.1. kesurse tur|st|ce natura|e

Resuisele natuiale uin zona Pa,cani caie au poten(ial ue valoiificaie n scop tuiistic
sunt ielativ pu(ine, acesta fiinu unul uintie motivele pentiu caie acest sectoi nu s-a
uezvoltat la nivel local.Acestea se iezum la lunca iului Siiet, unue se iegsesc uifeiite bia(e ,i bl(i cu
poten(ial piscicol, iespectiv puuiile uin zon (Couiii Pa,caniloi, Puuiea No(ca,
etc.), caie pot fi utilizate n scop ue agiement (picnic, uiume(ii, etc.), uai caie
aupostesc ,i un impoitant fonu cinegetic pentiu amatoiii ue vntoaie. n zona
Couiii Pa,caniloi func(ioneaz ueja o caban, cu un iestauiant cu specific iomnesc,
caie a fost iecent moueinizat.

11.2. kesurse|e tur|st|ce antrop|ce

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Be,i juue(ul Ia,i se afl n topul zoneloi cu cea mai maie concentiaie ue monumente
istoiice uin Romnia, peste 9u% sunt amplasate n municipiul ie,euin( ue juue(, n
timp ce n municipiul Pa,cani iegsim uoai uimtoaiele obiective:
- Nonumentul comeiativ al Rscoalei uin 19u7 (19u7);
- Ciucea Eioiloi uin Rzboiul ue Inuepenuen( (1877);
- Atelieiele ue ci feiate (1876);
- Palatul Familiei Cantacuzino-Pa,canu (16Su, iefcut n secolul al XvIII-lea);
- Biseiica ,Sf. Aihangheli Nihail ,i uaviil" (1664);
- Situl Aiheologic ue la Blge,ti (a,ezaie uin epoca meuieval, iespectiv uin
eneolitic, cultuia Cucuteni).

Bintie acestea, uoai uou sunt ue impoitan( na(ional, iespectiv: Palatul
Cantacuzino ,i Biseiica ,Sf. Aihangheli Nihail ,i uaviil", n timp ce iestul sunt ue
catgeoiia B.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$
Palatul Cantacuzino se afl n piopiietatea Consiliului Local, ns se afl nti-o staie
avansat ue uegiauaie, iecent fiinu elaboiat un pioiect pentiu ieabilitaiea,
ievitalizaiea ,i intiouuceiea acestuia n ciicuitul tuiistic, n valoaie ue S mil. ue Euio,
caie a fost uepus spie finan(aie cu fonuuii noveigiene. 0 alt op(iune ai fi finan(aiea
acestui obiectiv ue la bugetul ue stat.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$0n alt obiectiv impoitant uin municipiu este Nuzeul Nunicipal Pa,cani, uin
suboiuinea Consiliului Local, caie este oiganizat n S sec(ii (istoiie, etnogiafie,
ieligie) ,i ue(ine un numi ue S7S ue exponate, cele mai multe uescopeiite n cauiul
unoi ceicetii aiheologice uin zon (moneue, uine, vase, unelte ,i aime pieistoiice,
topoaie,

Alte obiective ue patiimoniu uin mpiejuiimile municipiului Pa,cani sunt:
- Palatul ,Alexanuiu Ioan Cuza" Ruginoasa (1811);
- Nauosoleul ,vasile Alecsanuii" Niice,ti.

La acestea se auaug o seiie ue constiuc(ii ecleziastice: Biseiica ,Sf.vineii", ,Sf. Ioan
Boteztoiul", ,Pogoiiea Sf. Buh", ,Auoimiiea Naicii Bomnului", ,Sf. uheoighe", ,Sf.
Apostoli Petiu ,i Pavel". Be asemenea, n municipiu se iegse,te casa n caie s-a
cunoscut sciiitoiul Nihail Sauoveanu, al ciui uestin e stins legat ue cel al oia,ului.

Be asemenea, n uomeniul patiimoniului imateiial se iemaic Centiul Folcloiic
Ruginoasa, !"#$%&'()' +,&-'&%.& /+/%01.' ).1$&2&+310' -10'3$1.&4)&-' 5$1)&3& (&
!"#$%#&'# )%*+,% -% ./'"/,!'#)% -% #+'0/12 3+0#4%.,/'# ,'+-#5#!0+)% )%*+,% -% uniiea
piincipateloi.

Avnu n veueie numiul mic ue obiective ue patiimoniu uin municipiul Pa,cani,
caie nu peimit iealizaiea unoi pachete tuiistice ue sine stttoaie, se iecomanu
concepeiea unoi ciicuite tematice integiate cu alte localit(i uin juue( ,i uin iegiune
(ue ex. Ia,i, Suceava, Boto,ani, etc.).

11.3. Infrastructura tur|st|c

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n peiioaua 2uu7-2u1S, numiul ue unit(i ue cazaie uin municipiul Pa,cani a imas
constant la uou, iespectiv un hotel ,i o pensiune tuiistic, ceea ce uenot ,i
subuezvoltaiea sectoiului tuiistic ue la nivel local, caie aie (mpieun cu unit(ile ue
alimenta(ie public) o ponueie ue mai pu(in ue 1% uin cifia ue afaceii ,i uin numiul
ue salaiia(i n 2u1S. Cele uou unit(i ue cazaie sunt:
- Botelul ,Cental" ** - uispune ue 17 cameie (1 single ,i 16 uuble), cu SS ue
locuii ue cazaie, ue uou iestauiante cu SSu ue locuii, piecum ,i ue uou sli
ue confeiin( complet echipate, unue pot fi oiganizate uifeiite evenimente.
Botelul a fost ienovat n 2uu8, iai pie(ul unei nop(i ue cazaie vaiiaz ntie
1uu ,i 1Su lei, func(ie ue tipul ue camei;
- Pensiunea ,Naikos"*** - uispune ue 8 cameie ,i un apaitament, cu 14 locuii
ue cazaie, la caie se auaug un iestauiant cu Su ue locuii. Pie(ul unei nop(i ue
cazaie vaiiaz ntie 1uu ,i 1Su ue lei.

Fig. 22. Evolu(ia numiului ue stiuctuii ue piimiie tuiistic pe tipuii ue unit(i n
municipiul Pa,cani n peiioaua 2uu7-2u1SC)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< U.G. 3% 3.;% PT\XYbYW]OWT @+Q!9A

Bin peispectiva capacit(ii ue cazaie a stiuctuiiloi ue piimiie tuiistic, se constat o
evolu(ie negativ a numiului ue locuii ue cazaie. Astfel, n peiioaua 2uu7-2u1S,
numiul ue locuii ue cazaie uin cele uou sus-men(ionate a sczut ue la 8u la 69
ceea ce nseamn o ieuuceie cu 1S,7%, pe fonuul ceieiii ieuuse. Botelul ,Cential"
asigui 8u% uin capacitatea ue cazaie uin municipiul Ia,i, iai Pensiunea ,Naikos"
uoai 2u%.

u
u.2
u.4
u.6
u.8
1
1.2
Boteluii Pensiuni
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Fig. 2S. Evolu(ia capacit(ii ue cazaie pe tipuii ue stiuctuii ue piimiie tuiistic n
municipiul Pa,cani (2uu7-2u1S)C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< U.G. 3% 3.;% PT\XYbYW]OWT @+Q!9A

Pe tipuii ue stiuctuii ue piimiie tuiistic, se eviuen(iaz mult mai bine iolul
hoteluiiloi, caie ue(in cea mai maie capacitate ue cazaie, n cie,teie ue la S71 locuii
n 2uu7 la 67S locuii n 2u1S, iepiezentnu 4S,1% uin capacitatea total ue cazaie a
municipiului. n meuie, unui hotel i ievin apioximativ 67,S locuii ue cazaie, o cifi
consiueiabil, avnu n veueie ,i faptul c n centiul istoiic al municipiului nu se pot
constiui sau amenaja hoteluii cu capacit(i iiuicate ue cazaie. Bac la capacitatea ue
cazaie a hoteluiiloi se auaug ,i numiul ue locuii uin hosteluii (caie a imas
constant, 67, n ultimii ani) ,i uin motel (S4), iezult un total ue 796 ue locuii ue
cazaie n 1S unit(i ue piimiie tuiistic ue capacitate maie (ue tip hotel, hostel sau
motel), iespectiv SS,2% uin capacitatea total ue cazaie ue la nivelul municipiului
Pa,cani.

u
1u
2u
Su
4u
Su
6u
7u
8u
9u
1uu
Boteluii Pensiuni
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$Bin peispectiva capacit(ii ue cazaie n func(ie, cea caie (ine cont att ue numiul ue
locuii ue cazaie, ct ,i ue uisponibilitatea loi ue-a lungul unui an calenuaiistic,
aceasta a fost ue 24.S6S ue locuii-zile n 2u1S, n scueie cu 1S,9% fa( ue 2uu7.
Bintie acestea, Botelul ,Cential" poate caza anual 19.4SS ue tuii,ti, iai Pensiunea
,Naikos" S.11u.

Be men(ionat este ,i faptul c mici unit(i ue cazaie se iegsesc ,i n comunele uin
pioximitatea municipiului Pa,cani: Butea, Nogo,e,ti-Siiet, Ion Neculce, No(ca,
Ruginoasa, acestea concuinu unit(ile ue cazaie uin oia,, mai ales pe segmentul
tuiismului ue tianzit, fiinu amplasate ue-a lungul unoi uiumuii impoitante.
11.4. C|rcu|a|a tur|st|c

Compaiativ cu situa(ia numiului ue stiuctuii ue piimiie tuiistic ,i a capacit(ii ue
cazaie, statistica numiului ue sosiii a tuii,tiloi piezint anumite vaiia(ii, ns pe
acela,i fonu ue tianzit tuiistic ieuus. Astfel, n anul 2u1S, n cele uou unit(i ue
cazaie uin municipiul Pa,cani s-au iepoitat S.S79 ue tuii,ti caza(i, n cie,teie cu
1,6% fa( ue anul 2uu7. Peste 9u% uintie tuii,ti au optat pentiu Botelul ,Cential", n
cie,teie cu 12,S% fa( ue anul 2uu7, iai 8,6% pentiu Pensiunea ,Naikos", n scueie
cu Su,S% fa( ue nceputul inteivalului. Singuiul an pentiu caie s-a iapoitat un
numi mai maie ue tuii,ti a fost 2u11.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Fig. 24. Binamica numiului ue sosiii ale tuii,tiloi n municipiul Pa,cani pe tipuii ue
stiuctuii ue piimiie tuiistic n peiioaua 2uu7-2u1SC)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< U.G. 3% 3.;% PT\XYbYW]OWT @+Q!9A

Tiebuie avut n veueie ,i faptul c aceste uate statistice e posibil s nu suipiinu
totalitatea celoi caie viziteaz n scop tuiistic municipiul Pa,cani, n conui(iile unii
tuii,ti se cazeaz n alte localit(i sau seiviciile ue cazaie afeiente acestoia nu au fost
iapoitate statistic.

u
1uuu
2uuu
Suuu
4uuu
Suuu
6uuu
Boteluii Pensiuni
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$
Binamica numiului ue nnoptii uimie,te acelea,i tenuin(e ca ,i cea a numiului
ue sosiii. Astfel, n anul 2u1S, s-au niegistiat 4.94S ue nnoptii, n cie,teie cu uoai
4,4% fa( ue anul 2uu7. Bintie acestea, 86,9% s-au niegistiat la Botelul ,Cential", n
cie,teie cu 2u,S% fa( ue 2uu7, iai 1S,1% la Pensiunea ,Naikos", n scueie cu
44,6% fa( ue 2uu7.

Bin pcate, acelea,i statistici ielev faptul c uuiata sejuiului n Pa,cani este una
ueosebit ue scuit, ue obicei o singui noapte, mai exact o meuie ue 1,46 nop(isejui,
ceea ce este extiem ue nesatisfctoi.

Fig. 24. Binamica numiului ue nnoptii ale tuii,tiloi n municipiul Pa,cani pe tipuii
ue stiuctuii ue piimiie tuiistic n peiioaua 2uu7-2u12

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$C)4?.[ O=?;';);)& W.1'5=.& 3% C;.;'?;'78< U.G. 3% 3.;% PT\XYbYW]OWT @+Q!9A


Inuicele ue ocupaie a capacit(ii ue cazaie n func(iune uin municipiul Pa,cani a fost
ue 2u,1% n 2u1S, n cie,teie cu S,9 puncte piocentuale fa( ue anul 2uu7. Piin
uimaie, ue,i ofeita ue cazaie ue la nivel local este ieuus ,i pu(in uiveisificat,
ciicula(ia tuiistic uin piezent nu justific uin punct ue veueie economic constiuc(ia
ue noi unit(i ue piimiie a tuii,tiloi.

11.S. romovarea tur|st|c ;| even|mente organ|zate

La nivelul municipiului Pa,cani nu func(ioneaz un centiu ue infoimaie tuiistic,
ns o astfel ue unitate a fost amenajat n comuna Stolniceni-Pijescu, uin imeuiata
pioximitate a oia,ului, cu o finan(aie ue ciica 1Su.uuu ue lei, uin PNBR 2uu7-2u1S.
Acesta aie o acopeiiie micioiegional, n sensul c poate ofeii infoima(ii cu piiviie la
obiectivele tuiistice uin ntieaga zon a municipiului Pa,cani.

n municipiul Pa,cani se oiganizeaz anual o seiie ue evenimente cultuiale ,i
spoitive, caie ai putea fi atiactive pentiu tuii,ti ,i vizitatoii:
- Zilele Nunicipiului Pa,cani (luna iulie);
- Tigul Ne,teiiloi Populaii (iulie);
- Ciosul Toamnei (octombiie);
- Cupa 1 uecembiie la tenis ue cmp (uecembiie);
- Festivalul Colinueloi ue Ciciun (uecembiie);
- Festivalul ue Batini ,i 0biceiuii ue Iain (uecembiie);
- Etc.
u
1uuu
2uuu
Suuu
4uuu
Suuu
6uuu
Boteluii Pensiuni
2uu7
2uu8
2uu9
2u1u
2u11
2u12
2u1S
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n oiganizaiea evenimenteloi sus-men(ionate, municipalitatea joac un iol esen(ial,
piin implicaiea unit(iloi uin suboiuinea acesteia: Casa Nunicipal ue Cultui
"Nihail Sauoveanu", Clubul Spoitiv Nunicipal, Biblioteca Nunicipal, etc.Cu toate acestea, evenimentele cultuiale sunt piea pu(ine ,i neunifoim uistiibuite ue-
a lungul anului, pentiu a ueveni poli ue atiac(ie a tuii,tiloi ,i vizitatoiiloi, n acest
sens fiinu iecomanuat oiganizaiea ue noi astfel ue manifestii.

Rezumnu, la nivel local este poten(ial pentiu uezvoltaiea uimtoaieloi tipuii ue
tuiism:
- tuiism cultuial-istoiic: ue ex. ciicuite caie s incluu Palatul Alexanuiu Ioan
Cuza ue la Ruginoasa, Palatul Cantacuzino uin Pa,cani, Nausoleul vasile
Alecsanuii Niice,ti, Nuzeul Nunicipal Pa,cani, casele memoiiale ,i biseiicile
uin zon, etc.;
- tuiism ue tianzit (itineiant): o uat cu finalizaiea maiiloi pioiecte ue
infiastiuctui iutiei ,i feioviai, caie voi tiansfoima municipiul nti-un nou
ue comunica(ii ue impoitan( na(ional ,i chiai tiansfiontaliei.

*R0/TSY11Z
! %S01/1[1ST "-./-01 0S N1V[S0P NP QPVSQVP 0-OSQ-TP .1 -0OQR[1/P /S U-QP
W-TR-QP OSQ1VO1/`\ [Q10 SQU-QP -/PVO VP/ORQ 0S PVOP NPYWRTO-O T- 01WPT
TR/-Te
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! "`NSQ1TP .1 -[PTP N10 YR0` -S [ROP0_1-T NP - ]1 -UP0-a-OP d0 V/R[ OSQ1VO1/\
[P0OQS [PV/S1O\ Wf0`OR-QP\ NQSUP_11\ -^QPUP0Oe
! 610OQP Rc1P/O1WPTP NP [-OQ1UR01S /R0VOQS1O N10 US01/1[1S\ VP QPU-Q/` R
c1VPQ1/` .1 "-T-OST *-0O-/SY10R\ NP R U-QP W-TR-QP -Qb1OP/OSQ-T`\ /-QP VP
-]T` d0OQ@R VO-QP -W-0V-O` NP NP^Q-N-QPe
! $0]Q-VOQS/OSQ- NP /-Y-QP VP QPYSU` T- NRS` S01O`_1 NP [Q1U1QP - OSQ1.O1TRQ
/S /-[-/1O-OP QPNSV`e
! )SU`QST OSQ1.O1TRQ /-QP VP /-YP-Y` d0 US01/1[1S V@- UP0_10SO T- S0 01WPT
]R-QOP QPNSV d0 STO1U11 -01\ 1-Q NSQ-O- UPN1P - VPaSQSTS1 PVOP ]R-QOP
QPNSV`e
! +- 01WPT TR/-T VP RQ^-01YP-Y` S0 0SU`Q U1/ NP PWP01UP0OP /STOSQ-TP .1
V[RQO1WP\ /-QP 0S [RO -OQ-^P UST_1 W1Y1O-ORQ1 .1 OSQ1.O1e
! #PW1O-T1Y-QP- OSQ1VUSTS1 T- 01WPT TR/-T NP[10NP NP /R0/P[PQP- .1
[QRURW-QP- S0RQ OQ-VPP OPU-O1/P T- 01WPT aSNP_P-0 .1 QP^1R0-T\ NP
PXPU[TS [P0OQS OSQ1VUST P/RTR^1/\ /PT /STOSQ-T@1VORQ1/\ PO/<


Cap|to|u| 12. Cu|tur ;| sport
12.1. Infrastructura ;| v|aa cu|tura|

Pa"caniul a dat Romniei importante personalit!#i culturale: scriitorii Mihail Sadoveanu "i
Petre Vrlan, mitropolitul Visarion Puiu, academicianul Constantin Ciopraga, preo#ii
Cicerone "i lordache lord!chescu.
n domeniul cultural, principalele institu#ii ale municipiului Pa"cani sunt:
- Casa Municipal" de Cultur" Mihail Sadoveanu a fost inaugurat! n 1960 "i
a fost recent renovat!. n prezent sala de spectacole are 440 de locuri "i dispune de
scen! cu pod "i instala#ie de lumini. n incinta casei de cultur! se deruleaz!
activit!#i n cadrul cercurilor de teatru, muzic! "i dans popular, dans modern "i de
societate, muzic! coral!, grafic! "i pictur!. Trebuie men#ionat! aici activitatea
Teatrului pentru copii "i tineret Rudolf Nesvadba, a ansamblului folcloric
Rapsozii Siretului, a trupelor de dans modern Arena "i de societate Dream
Dance "i grupului coral Carmina.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Casa de cultur! g!zduie"te anual numeroase manifest!ri artistice: spectacole,
expozi#ii, simpozioane, concursuri, conferin#e, dar ofer! "i spa#iu pentru cursuri de
formare profesional!. n anul 2013 au fost aprobate 32 de evenimente, din care s-
au desf!"urat doar 20. n anul 2014 au fost prev!zute 38 de evenimente: expozi#ii
(grafic!, sculptur!, pictur!, fotografii, icoane, pietre "i minerale semipre#ioase),
spectacole folclorice "i de muzic! pentru tineri "i adul#i, teatru (inclusiv de p!pu"i
"i pentru copii, campanie de donare de carte, concerte n aer liber, "edin#e de
machiaj, spectacol dedicat vrstnicilor, concurs de pescuit, festival de muzic! folk
etc. Dintre aceste evenimente, trebuie men#ionate cele care au deja tradi#ie,
precum: Zilele mitropolit Visarion Puiu (edi#ia a XVIII-a), S!pt!mna &coala
Altfel, Ziua copilului, Domnilor profesori, cu dragoste, Zilele Mihail Sadoveanu
(edi#ia a XLII-a).
Casa de Cultur! are colabor!ri cu Teatrul Na#ional Vasile Alecsandri Ia"i,
Teatrul Mihai Eminescu Boto"ani, Teatrul George Bacovia Bac!u,
Filarmonica Boto"ani "i Filarmonica din Ia"i "i cu Muzeul Literaturii Romne din
Ia"i.
Pe lng! Casa de cultur! Pa"cani mai exist! trei c!mine culturale n localit!#ile
componente: C!min cultural Lunca, C!min cultural G"te"ti, C!min cultural
Bo"teni.

- Biblioteca Municipal" Pa#cani a fost nfiin#at! n anul 1950. Aceasta dispune
de peste 120.000 documente, dintre care cele mai numeroase sunt c!r#i de
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

literatur!, lingvistic!, "tiin#! "i tehnic!, dar "i periodice, documente audiovizuale "i
colec#ii electronice. n perioada 2009-2012, Biblioteca a fost dotat! cu mai multe
computere (10 fiind donate n cadrul Programului Biblionet), n prezent existnd
15 computere care pot fi folosite n mod direct de utilizatori. Din anul 2013 a fost
nceput! o nou! etap! de informatizare care permite: vizualizarea on-line a
catalogului electronic, accesarea conturilor de utilizator de la distan#!, rezervarea
documentelor prin intermediul internetului, mprumut informatizat etc. n 2013,
num!rul utilizatorilor activi a ajuns la 3.377, n cre"tere cu 768 de persoane fa#! de
2012, majoritatea avnd ntre 14 "i 25 de ani, fiind nregistra#i "i 18 cet!#eni str!ini
(Rep. Moldova, SUA "i Brazilia). Fondul de baz! al Bibliotecii a crescut cu 3.412
documente n 2013 fa#! de 2012, 36% fiind pl!tite din bugetul local, iar restul
provenind din dona#ii, sponsoriz!ri etc.

Cu ocazia s!rb!toririi Zilei Bibliotecarului n 2013, Biblioteca Municipal! din
Pa"cani a primit titlul de cea mai bun! bibliotec! din jude#ul Ia"i, fiind apreciat!
pentru rezultatele deosebite ob#inute n anul 2013: cre"terea num!rului de cititori,
achizi#ii de c!r#i "i activit!#ile culturale "i cursurile organizate n cadrul institu#iei.


n cadrul Bibliotecii sunt organizate activit!#i pentru persoane de toate vrstele:
cursuri de limba englez! pentru copii "i adul#i (nivel ncep!tori "i intermediar),
cursuri de ini#iere n utilizarea computerului pentru pensionari, cursuri de "ah,
activit!#i culturale etc, existnd "i cluburi: clubul Seniorilor Internau#i, club foto,
club Java. Evenimentele culturale au fost organizate n parteneriat cu institu#ii
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

educa#ionale, mass-media, funda#ii "i asocia#ii (Asocia#ia pentru S!n!tate, Educa#ie
"i Familie Piatra Neam#) "i cuprind: expozi#ii de carte, fotografii, picturi pe pnz!,
m!r#i"oare, obiecte de ceramic!, cursuri s!pt!mnale sau bis!pt!mnale, cercuri de
lectur!, concursuri de desene "i cultur! general!, activit!#i derulate mpreun! cu
institu#ii de nv!#!mnt "i s!n!tate, concursuri de "ah (Cupa Pa"caniului la &ah -
edi#ia a VII-a, Cupa Mihail Sadoveanula &ah) .
Principalele probleme cu care se confrunta institu#ia n 2013 erau legate de spa#iul
impropriu "i insuficient avut la dispozi#ie, precum "i cu num!rul reduse de
angaja#i.
Pe lng! biblioteca municipal! mai existau, n 2013, 14 biblioteci "colare, n
sc!dere cu 4 fa#! de 2007. Aceste 15 biblioteci din municipiul Pa"cani, reprezint!
3% din totalul bibliotecilor existente n jude#ul Ia"i.

Tabel 13.1. Fondul de c!r#i "i volume eliberate de bibliotecile din municipiul
Pa"cani, 2013 (nr.)
2011 2012 2013
Volume existente n biblioteci 8.324.116 8.246.779 8.287.270
Volume eliberate 91.674 89.658 97.437
Sursa: TEMPO Online, INS

Dup! cum se poate observa din tabelul de mai sus, num!rul de volume existente n
biblioteci a nregistrat o sc!dere de aproape 1% n 2012 fa#! de 2011, dar a crescut
n 2013 fa#! de 2012, iar num!rul de volume eliberate a crescut, n 2013, cu 6,3%
fa#! de 2011 "i cu 8,7% fa#! de 2012.

- Muzeul Municipal Pa#cani a fost nfiin#at n 1997 "i "i desf!"oar! activitatea n
cadrul Casei de cultur! Mihail Sadoveanu "i Clubul Copiilor Iordache
Cantacuzino. Acesta este organizat n trei sec#ii: istorie-arheologie, etnografie "i
religie, de#innd peste 2.000 de exponate. Obiectele arheologice provin din
urm!toarele zone: Fntnele, Prisaca, Bo"teni, Topile, Hrtoape, Dumbrava, Heci,
Gura Bdili#ei, T!t!ru"i, Ruginoasa, printre obiectele descoperite g!sindu-se:
moneda roman! din timpul lui Commodus (193 d.H.), moneda de argint din 1402,
urne Cucuteni, vase din cultura Nou!, vase din cultura Dridu, arme "i unelte
preistorice, topoare neolitice "i eneolitice, celturi, idoli totemici "i antropomorfi "i
fragmente osteologice de mamut provenite de pe valea Siretului. Printre obiectele
de mare valoare etnografic! se num!r!: fuste de ln!, costum de mire "i mireas!
din ln! figaie, zabun, bert!, budori, plug de lemn, etc., iar printre obiectele
religioase: c!r#i "i icoane. Alte obiecte sunt: decora#ii militare "i o important!
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

colec#ie de monede ncepnd din antichitate "i pn! n prezent, arme medievale "i
din cele dou! r!zboaie mondiale "i imagini mai vechi ale ora"ului Pa"cani.
Vizitatorii muzeului provin att din ora"ul Pa"cani "i din mprejurimi, ct "i din
alte #!ri: Israel, Norvegia, Elve#ia "i Germania.Muzeul municipal a realizat, n 2013 o serie larg! de manifest!ri culturale
specifice, fiind sprijinit de alte institu#ii culturale precum: Casa de cultur! Mihail
Sadoveanu, Clubul copiilor "i Liceul Unirea, Complexul Muzeal Moldova din
Ia"i "i Asocia#ia Me"terilor Populari Ia"i. Astfel, n 2013 au fost derulate 7
activit!#i expozi#ionale, precum "i activit!#i secundare muzeului: publicarea de
articole de specialitate, cercet!ri de investigare a 14 zone arheologice, cercet!ri
etnografice, colabor!ri cu alte institu#ii de cultur! "i nv!#!mnt din ora" "i din
comunele nvecinate. &i Muzeul municipal se confrunta cu problema lipsei de
spa#iu pentru prezentarea exponatelor n mod corespunz!tor.

- Clubul Copiilor Pa#cani este n subordinea direct! a Inspectoratului &colar
Jude#ean.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Acesta ofer! o gam! variat! de activit!#i pentru copii din nv!#!mntul pre"colar,
gimnazial "i liceal (11 cercuri specializate), structurate pe trei domenii (tehnico-
"tiin#ific, cultural-artistic "i sportiv-turistic), a"a cum se poate observa n tabelul de
mai jos:

Tabel 13.2. Oferta educa#ional! pentru anul "colar 2013-2014
Domeniul Cerc
Cultural-artistic
Muzic! u"oar! vocal! "i instrumental!
Orchestr! muzic! popular!
Coregrafie
Pictur!
Tehnico-#tiin$ifice
Karting
Ecologie-protec#ia mediului
Modelism
Informatic!
Atelierul Fanteziei
Chimie experimental!
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Sportiv
Tenis de mas!
Sursa: Clubul Copiilor Pa!cani

Clubul Copiilor Pa"cani se mndre"te cu un num!r ridicat de diplome "i premii ob#inute la
diferite concursuri.
n municipiul Pa"cani nu func#ioneaz! niciun cinematograf, vechiul Cinematograf Phoenix
fiind nchis n 2011, datorit! num!rului redus de persoane dornice s! vizioneze filme.

12.2. Act|v|tatea sport|v

Principala institu#ie n domeniul sportiv este Clubul Sportiv Municipal Pa"cani care a luat
fiin#! n 2009. La baza acestui club a stat sec#ia de fotbal care activa n liga a III-a (CS
Kosarom Pa"cani). Pn! n prezent s-au ad!ugat "i alte sec#ii: rugby fete, tenis de cmp,
"ah, atletism, handbal fete (n formare). Num!rul de sportivi a ajuns, n 2013 la 250 (copii,
juniori "i seniori). La fotbal, liga a III-a de seniori a ob#inut locul 4, liga a IV-a seniori,
locul 7, iar liga a IV-a juniori, au devenit campioni jude#eni. Sportivele de la rugby au
devenit campioane na#ionale la juniori, iar "ase dintre acestea fac parte din lotul na#ional.
La tenis de cmp exist! un campion na#ional la juniori, care la finalul anului 2013 a ajuns
pe locul 13 la turneele na#ionale de seniori, participnd "i la turnee interna#ionale. 13 atle#i
au participat la competi#ii zonale "i na#ionale ob#innd 14 locuri I, 10 locuri II "i 6 locuri
III. Cei 12 "ahi"ti au participat la "ase competi#ii zonale.
Clubul Sportiv municipal a organizat, n 2013, 7 activit!#i sportive la care au participat
1.457 de sportivi.
Baza sportiv! administrat! de CSM Pa"cani are la dispozi#ie: 2 terenuri de iarb! cu
tribune, un teren de zgur! "i o sal! de sport multifunc#ional!. Infrastructura a fost
mbun!t!#it! prin nlocuirea re#elei de alimentare cu ap! potabil! deteriorat!, punerea n
func#iune a celui de-al doilea pu# cu ap! pentru irigat "i lucr!ri de alimentare pentru cele
dou! terenuri. Gradul de dotare cu echipamente necesare activit!#ilor desf!"urate n
sec#iile clubului a ajuns la 80%.
Partenerii clubului sunt Prim!ria Pa"cani, Colegiu CF Unirea, CSS Pa"cani, &coala I.
Cantacuzino etc.
n cadrul Colegiului Tehnic CF Unirea func#ioneaz! Clubul Sportiv &colar, n cadrul
c!ruia activeaz! 6 profesori pe specializ!rile fotbal, rugby "i handbal fete. n prezent CSS
Unirea are dou! sec#ii: fotbal "i rugby. Echipa de fotbal a ob#inut locul I la Campionatul
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Jude#ean de Fotbal, Liga a IV-a juniori, edi#ia 2011-2012 "i dou! locuri II "i dou! locuri
III la Campionatul Jude#ean Ia"i, edi#ia 2012-2013.
Alte cluburi existente n municipiul Pa"cani sau filiale ale unor cluburi ie"ene sunt: CS
Moldova Motor Sport Pa"cani, clubul Long Ho Pa"cani (Qwan Ki Do - arte mar#iale "i
metode tradi#ionale vietnameze) a fost nfiin#at n 1985 "i a contribuit cu un num!r
impresionant de sportivi la lotul na#ional, sportivi care s-au remarcat prin rezultate foarte
bune pe plan mondial. De asemenea, la nivelul municipiului exist! "i s!li de fitness (ex.
MEGA GYM)
Ca "i infrastructur! sportiv! trebuie men#ionate Stadionul CFR, cu gazon natural "i o
capacitate de 4.000 de locuri "i stadionul Locomotiva.
Pe lng! acestea func#ioneaz! s!lile de sport ale unit!#ilor "colare din municipiu "i
&trandul municipal Pa"cani, care a fost modernizat prin lucr!ri de construc#ii la grupul
sanitar, l!rgirea bazinului cu rol de cur!#ire a picioarelor, vopsire a bazinului.
Concluzii:
! Exist" patru institu$ii culturale principale: Casa municipal" de Cultur"
Mihail Sadoveanu, Biblioteca Municipal" Pa#cani, Muzeul Municipal
Pa#cani, Clubul Copiilor Iordache Cantacuzino;
! Casa de Cultur" a fost renovat", are 440 de locuri, scen" cu pod #i instala$ie
de lumini;
! n incinta casei de cultur" se deruleaz" activit"$i n cadrul cercurilor de
teatru, muzic" #i dans popular, dans modern #i de societate, muzic" coral",
grafic" #i pictur";
! Casa de cultur" g"zduie#te anual numeroase manifest"ri artistice: spectacole,
expozi$ii, simpozioane, concursuri, conferin$e, dar ofer" #i spa$iu pentru
cursuri de formare profesional";
! Biblioteca dispune de peste 120.000 documente, dintre care cele mai
numeroase sunt c"r$i de literatur", lingvistic", #tiin$" #i tehnic", dar #i
periodice, documente audiovizuale #i colec$ii electronice, n cre#tere, fiind
dotat" cu 15 calculatoare pentru utilizatori;
! Num"rul de utilizatori activi ai bibliotecii a crescut;
! n 2013, Biblioteca Municipal" din Pa#cani a primit titlul de cea mai bun"
bibliotec" din jude$ul Ia#i;
! biblioteca organizeaz" numeroase activit"$i culturale #i cursuri pentru
persoane de toate vrstele;
! principalele probleme cu care se confrunta institu$ia n 2013 erau legate de
spa$iul impropriu #i insuficient avut la dispozi$ie, precum #i cu num"rul
reduse de angaja$i;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! muzeul este organizat n trei sec$ii: istorie-arheologie, etnografie #i religie,
de$innd peste 2.000 de exponate de mare valoare istoric", etnografic" sau
religioas";
! Muzeul se confrunt" cu lipsa de spa$iu pentru prezentarea exponatelor n
mod corespunz"tor;
! Clubul copiilor ofer" o gam" variat" de activit"$i pentru copii din
nv"$"mntul pre#colar, gimnazial #i liceal (11 cercuri specializate),
structurate pe trei domenii (tehnico-#tiin$ific, cultural-artistic #i sportiv-
turistic);
! n municipiu nu func$ioneaz" niciun cinematograf;
! Principala institu$ie n domeniul sportiv este Clubul Sportiv Municipal
Pa#cani, la baza c"ruia a stat sec$ia de fotbal care activa n liga a III-a, la care
s-au ad"ugat #i alte sec$ii : rugby fete, tenis de cmp, #ah, atletism, handbal
fete (n formare);
! Sportivele de la rugby au devenit campioane na$ionale la juniori, iar #ase
dintre acestea fac parte din lotul na$ional;
! La tenis de cmp exist" un campion na$ional la juniori;
! Baza sportiv" administrat" de CSM Pa#cani are la dispozi$ie: 2 terenuri de
iarb" cu tribune, un teren de zgur" #i o sal" de sport multifunc$ional",
infrastructura fiind mbun"t"$it" n 2013;
! Alte institu$ii n domeniul sportului: Clubul Sportiv !colar Unirea (fotbal #i
rugby), Clubul Sportiv Moldova Motor Sport filiala Pa#cani, Clubul Long
Ho Pa#cani (arte mar$iale), f"li de fitnes, s"li de sport ale unit"$ilor #colare.

Cap|to|u| 13. Guvernan |oca|
13.1. Adm|n|stra|a pub||c |oca|

Administra#ia public! a municipiului Pa"cani este organizat! %i func$ioneaz! potrivit
prevederilor Legii administra$iei publice locale nr. 215/2001 %i n conformitate cu
hot!rrile Consiliului Local. Aceasta se organizeaz! %i func$ioneaz! n temeiul principiilor
autonomiei locale, descentraliz!rii serviciilor publice, eligibilit!$ii autorit!$ilor
administra$iei publice locale, legalit!$ii %i al consult!rii cet!$enilor n solu$ionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Principalele domenii aflate sub administrarea autorit!$ilor publice locale sunt:
a) planificarea urban! %i gestionarea spa$iilor verzi de interes local;
b) colectarea %i gestionarea de%eurilor menajere, inclusiv salubrizarea %i ntre$inerea
terenurilor pentru depozitarea acestora;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

c) construc$ia, ntre$inerea %i iluminarea str!zilor %i drumurilor publice locale;
d) administrarea bunurilor din domeniile public %i privat locale;
e) construc$ia, gestionarea, ntre$inerea %i echiparea institu$iilor pre%colare %i
extra%colare (cre%e, gr!dini$e de copii, %coli de art!, de muzic!);
f) activit!$i culturale, sportive, de recreere %i pentru tineret, precum %i planificarea,
dezvoltarea %i gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activit!$i;
g) amenajarea pie$elor agricole, a spa$iilor comerciale, realizarea oric!ror alte m!suri
necesare
h) pentru dezvoltarea economic! a unit!$ii administrativ-teritoriale;
i) instituirea %i gestionarea ntreprinderilor municipale %i organizarea oric!rei alte
activit!$i necesare dezvolt!rii economice a unit!$ii administrativ-teritoriale;
j) construc$ia de locuin$e %i acordarea altor tipuri de facilit!$i pentru p!turile social
vulnerabile, precum %i pentru alte categorii ale popula$iei;
k) organizarea serviciilor anti-incendiu.
Autorit!$ile administra$iei publice prin care se realizeaz! autonomia local! sunt
reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativ! %i de Primar, ca autoritate
executiv!, acestea rezolvnd treburile publice n condi$iile legii.
Primarul r!spunde de buna func$ionare a administra$iei publice locale %i reprezint!
municipiul Pa%cani n rela$iile cu alte autorit!$i publice, cu persoanele fizice sau juridice
romne sau str!ine, precum %i n justi$ie. Acesta ndepline%te atribu$iile prev!zute de lege
sau ncredin$ate de Consiliul Local. Pentru ndeplinirea atribu$iilor sale, primarul este
ajutat de viceprimar, secretar %i de aparatul de specialitate al primarului.
Primarul, viceprimarul, secretarul unit!$ii administrativ-teritoriale %i aparatul de
specialitate al primarului constituie o structur! func$ional! cu activitate permanent!,
denumit! Prim!ria municipiului Pa%cani, care duce la ndeplinire hot!rrile consiliului
local %i dispozi$iile primarului, solu$ionnd problemele curente ale colectivit!$ii locale.
Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pa%cani este constituit din componente
func$ionale structurate n direc$ii, servicii %i compartimente, a c!ror conducere este
asigurat! de c!tre primar, viceprimar %i secretarul municipiului, potrivit organigramei
aprobate de consiliul local.
Conform Organigramei prim!riei Pa"cani, sub conducerea direct! a Primarului de reg!sesc
urm!toarele unit!#i: cabinet primar, audit public intern, compartiment management resurse
umane, direc#ia de dezvoltare urban! Arhitect &ef, cu serviciul de urbanism "i amenaj!ri
teritoriale mp!r#it n dou! compartimente (cel tehnic "i investi#ii "i cel administrativ),
compartiment acorduri avize "i autoriza#ii, serviciul poli#ie local!, compartiment
management situa#ii de urgen#!.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Consiliul local al municipiului Pa"cani are n componen#! 19 membri "i este format
din patru comisii: Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finan$e, industrie,
agricultur", silvicultur", prest"ri servicii, comer$ #i IMM-uri, programe europene,
atragere de fonduri structurale #i rela$ii externe, Comisia juridic", ordine public",
drepturile omului %i libert"$i cet"$ene#ti, Comisia de organizare #i dezvoltare
urbanistic", realizarea lucr"rilor publice, conservarea monumentelor istorice,
protec$ia mediului, ecologie, patrimoniu %i administra$ie public" #i Comisia pentru
nv!#!mnt "i activit!#i "tiin#ifice, cultur!, culte, tineret, sport "i turism, s!n!tate, munc!,
protec#ie social! "i combaterea s!r!ciei.
Consiliul local urm!re"te activitatea din 11 unit!#i: Spitalul municipal de urgen#! Pa"cani,
GAGCL, SC PREST SERV APA SA, Casa de cultur!, Clubul sportiv municipal,
Biblioteca municipal!, Cre"a, Cantina de ajutor social, SC ECO SALUBRITATEA,
serviciul public comunitar local de eviden#a persoanei, serviciul comunitar de asisten#!
social! autoritate tutelar!.
Viceprimarul Municipiului Pa%cani este ales de c!tre Consiliul Local din rndul membrilor
s!i, pe o durat! egal! cu cea a mandatului Consiliului. El este subordonat Primarului, este
nlocuitorul de drept al acestuia %i primul colaborator pentru realizarea obiectivelor %i
sarcinilor administra$iei publice locale. Atribu$iile viceprimarului sunt cele delegate de
c!tre Primar, n condi$iile legii. Organigrama arat! c! viceprimarul are n subordine 9
unit!#i: Muzeul municipal, compartiment asocia#ii de proprietari, unitatea de monitorizare
a serviciilor publice, compartimentul de monitorizare a serviciilor de transport,
compartimentul sport - cultur! culte, serviciul gospod!rire comunal!, serviciul ser! "i
administrare spa#ii verzi, serviciul administra#ia pie#elor "i compartimentul intern de
prevenirea "i protec#ia muncii.
Secretarul Municipiului Pa%cani este func$ionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative "i se bucur! de stabilitate n func$ie. Secretarul verific! %i
asigur! respectarea legalit!$ii de c!tre organele administra$iei publice locale, ndeplinind
atribu$iile prev!zute de art.117 din Legea administra$iei publice locale nr. 215/2001,
republicat!, cu modific!ri %i complet!ri, alte atribu$ii prev!zute de legi sau de alte acte
normative, sau ncredin$ate de c!tre Consiliul Local ori de Primar. Secretarul are n
subordine patru unit!#i: compartiment patrimoniu "i contracte, compartiment juridic "i
contencios, serviciul de cadastru, fond funciar, consultan#! agricol! (cu compartimentul de
registru agricol) "i serviciul administra#ie public! (cu compartimentul consiliere,
informare "i rela#ii cu societatea civil!).
Alte "ase unit!#i intr! n atribu#iile administratorului public: Direc#ia economic! (cu cele
dou! servicii: taxe "i impozite locale "i buget, financiar, contabilitate), compartimentul
medicin! "colar! "i mediatori sanitari, compartimentul programe europene "i atragere
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

fonduri structurale, compartiment achizi#ii publice, compartiment informatizare "i
compartiment implementare managementul calit!#ii.
n perioada 2007-2013, Consiliul local al municipiului Pa"cani a fost beneficiarul unui
proiect finan#at prin PO DCA Axa 1 DMI 1.3.: Perfec#ionare continu! a personalului APL
al municipiului Pa"cani, jude#ul Ia"i, precum "i beneficiarul a patru proiecte finan#ate prin
POR Axa 1 DMI 11, din care unul finalizat: Cre"terea siguran#ei "i prevenirea
criminalit!#ii n zona de ac#iune a municipiului Pa"cani prin achizi#ionarea de echipamente
specifice "i amenajarea unui Centru de supraveghere, "i trei n curs de implementare:
Amenajare Parc n municipiul Pa"cani, Reabilitare infrastructur! str!zi "i pietonal n
municipiul Pa"cani "i Reabilitare, modernizare "i dotare cu echipamente specific a
Centrului social (Centru de plasament) n municipiul Pa"cani.
Alte investi#ii realizate sau n curs de realizare au n vedere re#eaua de gaze naturale,
re#eaua de ap! "i canalizare, re#ele electrice, c!mine culturale, teren de tenis, sedii institu#ii
(Poli#ie comunitar!), fntni arteziene, parcuri de joac!, consolidare taluz parc de
agrement, sal! multifunc#ional!, "coli, cre"!, punct sanitar, modernizare str!zi,
semaforizare, parc municipal, trecere la nivel CF, reabilitare termic!, pavare centru,
"trand, baze sportive.
13.2. 8ugetu| |oca|

n perioada 2007-2013, la nivelul municipiului Pa"cani se poate observa c! veniturile "i
cheltuielile de la bugetul local au fluctuat, nregistrndu-se excedent bugetar, ceea ce
denot! o bun! gestionare a sumelor colectate, cu excep#ia anului 2011 cnd s-a nregistrat
un deficit bugetar de aproximativ 40.000 de lei.
Fig. 14.1. Veniturile "i cheltuielile de la bugetul local al municipiului Pa"cani, 2007-2013
(lei)
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: prelucrare pe baza datelor MDRAP
Dup! cum se poate observa, veniturile colectate "i cheltuielile din bugetul local al
municipiului au cunoscut fluctua#ii n perioada 2007-2013, atingnd un minim n anul
2011 "i un maxim n anul 2012. Totu"i excedentul cel mai mare s-a nregistrat n anul
2013. Diferen#a ntre anul 2011 "i 2012 a fost de peste 15 mil. lei n cazul veniturilor "i
aprox. 14 mil. lei n cazul cheltuielilor. Valorile ridicate ale veniturilor n 2012 se
datoreaz! cre"terii veniturilor proprii, a sumelor defalcate din TVA (n special pentru
echilibrarea bugetelor locale), dar "i a sumelor primite de la UE /al#i donatori n contul
pl!#ilor efectuate "i a altor venituri. Pe de alt! parte, veniturile reduse din anul 2011 se
justific! pe baza reducerii veniturilor proprii, a sumelor defalcate din TVA "i a reducerii
puternice a altor venituri.
n cele ce urmeaz! vor fi prezentate veniturile "i cheltuielile totale la bugetul local al
municipiului Pa"cani n echivalent Euro, astfel nct s! se #in! cont de fenomenul
infla#ionist. n acest sens, au fost utilizate cursurile medii anuale de schimb RON-EURO
pentru perioada 2007-2013, publicat de Banca Na#ional! a Romniei. n aceast! perioad!
se poate observa o depreciere puternic! a leului fa#! de moneda Euro (cursul de schimb a
crescut de la 3,3373 lei/euro n 2007 la 4,419 lei/euro n 2013). Astfel, observ!m c! n
2012, anul n care s-au nregistrat cele mai mari venituri n lei (62,5 mil.lei), n echivalent
Euro (14 mil. euro) acestea sunt mai mici dect n 2007 cu aproape 10%.
Fig. 13.2. Evolu#ia veniturilor colectate la bugetul local al municipiul Pa"cani, 2007-2013
479,673
174,349
31,149
264,892
-40,083
1,327,731
1,710,006
-10000000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Venituri totale
Cheltuieli totale
Excedent/deficit bugetar
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: MDRAP !i calcule autor pe baza cursului mediu anual leu/euro publicat de BNR
Analiznd structura veniturilor, se observ! c! cea mai mare pondere o de#in sumele
defalcate din TVA, peste 50% n to#i anii, cu excep#ia anului 2011. n anul 2012 sumele
defalcate din TVA au de#inut cea mai mare pondere n total venituri din ntreaga perioad!
(62%). Ponderi importante n total venituri sunt reprezentate "i de veniturile proprii,
procentul cel mai mare fiind nregistrat n 2013, iar cel mai mic n 2012. Celelalte
categorii de venituri (subven#ii, sume primite de la UE/al#i donatori n contul pl!#ilor
efectuate "i alte venituri) de#in sub 10% din total, cu excep#ia anului 2011, cnd acestea au
ajuns la 14% din total venituri colectate la bugetul local. Ponderea sumelor primite de la
UE a reprezentat 2%, respectiv 1% din total venituri n 2012, respectiv 2013. Aceast!
pondere redus! scoate n eviden#! dificultatea co-finan#!rii proiectelor cu finan#are extern!
nerambursabil!.
Fig13.3. Structura veniturilor colectate la bugetul municipiului Pa"cani, 2007-2013 (%)
u
1uuuuuuu
2uuuuuuu
Suuuuuuu
4uuuuuuu
Suuuuuuu
6uuuuuuu
7uuuuuuu
2uu7 2uu8 2uu9 2u1u 2u11 2u12 2u1S
venituii (lei)
venituii (Euio)
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: prelucrare pe baza datelor MDRAP
Analiznd veniturile n echivalent euro, observ!m c! cea mai redus! valoare a veniturilor
proprii s-a nregistrat n 2012, 4,8 mil euro, fa#! de 6 mil. euro n 2007. n ceea ce prive"te
sumele defalcate din TVA, acestea au nregistrat valori minime n 2011 (4,7 mil. euro) "i
valori maxime n 2012 (8,8 mil. euro). Valoarea subven#iilor a fost cea mai ridicat! n
2011, ajungnd, n 2013, la doar 80.891 euro.
Cheltuielile au fost "i ele fluctuante n perioada 2007-2013, la fel ca "i veniturile. n anul
2012 s-au nregistrat cele mai mari cheltuieli n lei (61,2 mil.lei), dar n echivalent Euro
(13,7 mil. euro) acestea sunt mai mici dect n 2007 cu aproape 11%. Practic "i cheltuielile
au cunoscut o sc!derea n perioada analizat!, aproape n acela"i ritm cu cel al veniturilor.
Fig. 13.4. Evolu#ia cheltuielilor din bugetul local al municipiul Pa"cani, 2007-2013
u%
1u%
2u%
Su%
4u%
Su%
6u%
7u%
8u%
9u%
1uu%
S8%
S7%
S8%
44%
4S%
S4%
47%
S2% S6%
S1%
S1%
42% 62%
S1%
9% 7%
1u%
S%
14%
1%
1% Alte venituri
Sume primite de la UE/al#i
donatori n contul pl!#ilor
efectuate
Subven$ii
Sume defalcate din TVA
Venituri proprii
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: MDRAP !i calcule autor pe baza cursului mediu anual leu/euro publicat de BNR
Structura cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli ne arat! c! ponderea cea mai ridicat!, n to#i
anii din perioada analizat! este de#inut! de cheltuielile de personal, cu un maxim de 61%
n 2009 "i un minim de 39% n 2012. Aceast! diferen#! se poate explica prin modific!rile
suferite n salariile func#ionarilor publici. O pondere important! o de#in "i cheltuielile cu
bunuri "i servicii, care au nregistrat un maxim de 29% n 2012. Cheltuielile de capital s-
au redus de la 19% din total cheltuieli n 2007, la 6% n 2013, cu un minim de 3% n 2011.
Subven#iile au nregistrat o pondere ridicat!, de 19% din total cheltuieli n 2012, iar
transferurile au ajuns n 2011 s! de#in! 17% din total cheltuieli din bugetul municipiului.

Fig. 13.5. Structura cheltuielilor pe titluri de cheltuieli din bugetul municipiului Pa"cani,
2007-2013 (%)
u
1uuuuuuu
2uuuuuuu
Suuuuuuu
4uuuuuuu
Suuuuuuu
6uuuuuuu
7uuuuuuu
2uu7 2uu8 2uu9 2u1u 2u11 2u12 2u1S
Cheltuieli (lei)
Cheltuieli (Euio)
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: prelucrare pe baza datelor MDRAP
Analiznd valorile n echivalent Euro putem observa c! cele mai mici sume cheltuite
pentru personal s-au nregistrat n 2012 (5,4 mil. euro), cu 35% mai pu#in dect n 2008.
Cheltuielile pentru bunuri "i servicii au fost cele mai ridicate n 2012 (4 mil. euro), la fel
ca "i cele pentru subven#ii (2,6 mil. euro). Transferurile au nregistrat un maxim n anul
2011, ajungnd la o valoare de 1,9 mil. euro. n 2011 s-au nregistrat cele mai mici valori
din ntreaga perioad! la titlurile: asisten#! social!, cheltuieli de capital "i proiecte cu
finan#are din fonduri externe nerambursabile.
Analiza structurii cheltuielilor pe p!r#i "i capitole de cheltuieli arat! faptul c! o pondere
important! o au cheltuielile pentru nv!#!mnt, peste 40% n to#i anii (excep#ie 2012
39%), cel mai mare procent nregistrndu-se n 2013 (49% din total cheltuieli). Ponderi
importante n cheltuieli sunt de#inute "i de serviciile publice generale (sc!znd de la 16%
n 2007 la 11% n 2013, cu un minim de 8% n 2012) "i serviciile "i dezvoltarea public!,
locuin#e, mediu "i ape (17% n 2012 "i 12% n 2013). Ponderea cheltuielilor pentru
combustibili "i energie s-a redus puternic n ultimul an, de la 19% n 2012 la 3%n 2013,
dar a crescut ponderea transporturilor la 7% n 2013. De asemenea, se observ! o cre"tere a
ponderii cheltuielilor pentru cultur!, recreere "i religie, ajungnd la 6% n 2013, cea mai
mare din ntregul interval. Cea mai mic! pondere o nregistreaz! capitolul S!n!tate (n
jurul valorii de 1%).
Fig.13.6. Structura cheltuielilor pe p!r#i "i capitole de cheltuieli din bugetul municipiului
Pa"cani, 2007-2013 (%)
u%
1u%
2u%
Su%
4u%
Su%
6u%
7u%
8u%
9u%
1uu%
2uu7 2uu8 2uu9 2u1u 2u11 2u12 2u1S
46%
S7%
61%
S8%
49%
S9%
S4%
1S%
1S%
1S%
19%
21%
29%
2S%
S%
6%
7% S%
7%
19%
S%
8%
6%
6%
S%
17%
2%
S%
19%
11%
8% 9%
S%
4%
6%
0peia(iuni financiaie
Alte cheltuieli
Cheltuieli ue capital
Asisten
social
Pioiecte cu finanaie uin fonuuii
exteine neiambuisabile
Tiansfeiuii
Subvenii
Bobnzi
Bunuii ,i seivicii
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Sursa: prelucrare pe baza datelor MDRAP

n ceea ce prive"te gradul de colectare al taxelor "i impozitelor, conform datelor furnizate
de MDRAP, pentru perioada 2008-2011, se observ! o cre"tere a acestuia de la 62,92 % n
2008 la 81% n 2009, dup! care acesta ncepe s! scad! n 2010 (78,63%) "i n 2011
(75,94%). Cu excep#ia anului 2008, gradul de colectare a taxelor "i impozitelor la nivelul
municipiului Pa"cani este mai ridicat dect cel de la nivelul municipiului Ia"i, dar sub
media jude#ean! (excep#ie anul 2009).

13.3. Structur| asoc|at|ve a|e adm|n|stra|e| pub||ce |oca|e

Municipiul Pa"cani face parte din dou! Asocia#ii de Dezvoltare Intercomunitar!: ADI de
utilit!#i publice pentru serviciul de alimentare cu ap! "i de canalizare A.R.S.A.C.I.S.
(Asocia#ia Regional! a Serviciilor de Ap! Canal Ia"i) "i ADI pentru salubritate A.D.I.S.
Ia"i, dar nu este membru al niciunui Grup de ac#iune local!.
De asemenea, are o n#elegere de cooperare cu ora"ul Ialoveni din Republica Moldova,
care prevede cooperarea n domeniile administra#iei, culturii, educa#iei, urbanismului,
economiei "i mediului nconjur!tor, precum "i un Protocol de colaborare n domeniile
economic, social, nv!#!mnt "i administrativ cu comunitatea FJELL din Norvegia.
u%
1u%
2u%
Su%
4u%
Su%
6u%
7u%
8u%
9u%
1uu%
2uu7 2uu8 2uu9 2u1u 2u11 2u12 2u1S
16%
12% 1S% 14%
11%
8%
11%
42%
4S%
48%
48%
4S%
S9%
49%
11%
1S%
1S%
16%
12%
17%
12%
12%
6%
1u%
S%
17%
19%
S%
Transporturi
Combustibili %i energie
Protec#ia mediului
Servicii %i dezvoltare public!, locuin$e,
mediu %i ape
Asigur!ri %i asisten$! social!
Cultur!, recreere %i religie
S!n!tate
nv!$!mnt
Ap!rare, ordine public! %i sigurant!
na$ional!
Servicii publice generale
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Concluzii:
! Atribu$iile sunt clar delimitate conform Organigramei;
! 2 proiecte finalizate, finan$ate prin POR #i PO DCA #i alte 3 n derulare;
! Veniturile #i cheltuielile bugetare au fluctuat n perioada analizat",
nregistrnd excedent, cu excep$ia anului 2011, cnd a ap"rut un deficit
(redus). n 2013 a fost nregistrat cel mai mare excedent;
! n structura veniturilor, se observ" c" cea mai mare pondere o de$in sumele
defalcate din TVA, peste 50% n to$i anii, cu excep$ia anului 2011 #i veniturile
proprii;
! Pondere redus" n venituri a sumelor primite de la UE;
! n structura cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli ponderea cea mai ridicat", n
to$i anii din perioada analizat" este de$inut" de cheltuielile de personal, cu un
maxim de 61% n 2009 #i de cheltuielile cu bunuri #i servicii, iar cheltuielile de
capital s-au redus;
! Analiza structurii cheltuielilor pe p"r$i #i capitole de cheltuieli arat" faptul c"
o pondere important" o au cheltuielile pentru nv"$"mnt, peste 40% n to$i
anii, serviciile publice generale #i serviciile #i dezvoltarea public", locuin$e,
mediu #i ape;
! Ponderea cheltuielilor pentru combustibili #i energie s-a redus puternic n
ultimul an, de la 19% n 2012 la 3%n 2013;
! Cea mai mic" pondere o nregistreaz" cheltuielile la capitolul S"n"tate (n
jurul valorii de 1%);
! Municipiul face parte din dou" ADI-uri #i nu e cuprins n nici un GAL;
! Are acorduri de cooperare cu o comunitate din Norvegia #i un ora# din R.
Moldova.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


II. Analiza SWOT

"()*8; 8'#$ "()*8; 9+'n;
*-Q-/OPQ1VO1/1TP ^PR^Q-]1/P .1 NPYWRTO-QP- SQc-0`
Rolul ue centiu uiban polaiizatoi al
unei zone iuiale cu 1Su.uuu ue locuitoii
Bisciepan(ele maie ue uezvoltaie fa( ue
Nunicipiul Ia,i
Statutul ue centiu uiban ,i posibilitatea
ue a accesa fonuuii euiopene pentiu
uezvoltaie uiban integiat
Lipsa unoi iesuise natuiale valoioase
economic
Pozi(ionaiea pe valea Siietului,
piincipalul culoai ue uezvoltaie al
Noluovei
Existen(a a S subuibii cu piofil
pieponueient iuial
Rangul II, ue municipiu ue impoitan(
inteijuue(ean
Extinueiea accentuat a intiavilanului n
iapoit cu uinamica negativ a popula(iei
Conui(ii peuo-climatice favoiabile
piacticiii agiicultuiii extensive
Supiafa(a ieuus ocupat ue puuii
Existen(a unui plan uibanistic geneial
ielativ iecent
Supiafa(a extins a teienuii uegiauate ,i
nepiouuctive uin Lunca Siietului
"QR]1TST NPUR^Q-]1/
Numiul maie ue peisoane apte ue
munc
Accentuaiea fenomenului mbtiniiii
popula(iei
Scueiea moitalit(ii infantile Ponueiea ieuus a popula(iei cu stuuii
supeiioaie
Intensitatea foaite iiuicat a migia(iei
exteine ,i inteine (iemigia(ie) a
popula(iei apte ue munc
Scueiea iatei natalit(ii
Reuuceiea popula(iei stabile
7R0NST TR/-O1W
Numiul ielativ maie ue locuin(e noi,
moueine, constiuite cu fonuuii piivate
(inclusiv iemiteii ue valut)
Numiul insuficient ue locuin(e sociale ,i
pentiu tineii n iapoit cu nevoile ue la
nivel local.
Cie,teiea supiafe(ei locuibile meuii,
inclusiv piin moueinizaiea ,i
extinueiea locuin(eloi vechi
Scueiea iitmului ue constiuc(ie a
locuin(eloi noi, pe fonuul ciizei
Ponueiea iiuicat (6u%) a locuin(eloi cu
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

confoit ieuusmeuiu situate n blocuii
Infiastiuctuia uiban ueficitai ue la
nivelul maiiloi ansambluii ue locuin(e
Eficien(a eneigetic ieuus a blocuiiloi
ue locuin(e ,i a cluiiiloi publice
Fonuul constiuit nvechit uin caitieie ue
locuin(e inuiviuuale, cu piecueie uin
subuibii
Infiastiuctuia tehnico-euilitai ,i
echipamentele publice insuficient
uezvoltate uin noile zone ieziuen(iale
Existen(a unui numi impoitant ue
locuin(e lipsite ue acces la utilit(i
;/R0RU1P .1 ]RQ_` NP US0/`
Ponderea ridicat! a capitalului autohton "i
realizarea de noi investi#ii de c!tre
anteprenorii locali
Restructurarea sau nchiderea unor agen#i
economici locali, cu prec!dere din industrie
Existen#a unor competen#e "i concentr!ri
economice locale n domeniul industriei
alimentare, textile, a materialului rulant "i
a construc#iilor metalice
Sc!derea num!rului de salaria#i
Ponderea ridicat! a sectorului IMM n
economia local!
Dependen#a unor agen#i economici de
sectorul public "i de pie#ele externe
Cre"terea cifrei de afaceri "i exporturilor
realizate de companiile locale
Declinul sectorului de construc#ii, pe fondul
crizei
Modernizarea fermelor agro-zootehnice
din municipiu
Puterea sc!zut! de cump!rare a popula#iei
municipiului
Dezvoltarea comer#ului modern
(supermarket-uri)
Existen#a unor situri industriale total sau
par#ial abandonate (brownfield)
Existen(a unei supiafe(e extinse ue
teienuii cu feitilitate iiuicat
Volumul redus al investi#iilor str!ine directe
atrase de municipiu
Integiaiea unei companii locale nti-un
clustei inovativ
Lipsa unor structuri de sprijinire a afacerilor
(parc industrial, centru de afaceri, incubator
pentru IMM-uri)
Existen#a unui numpr mare de persoane care
practic! agricultura de subzisten#!
Slaba dezvoltare a sectorului ter#iar (IT&C,
servicii financiare, tehnice, "tiin#ifice, etc.)
Lipsa unor unit!#i de cercetare-dezvoltare-
inovare "i ponderea redus! a ntreprinderilor
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

inovative
Rata sc!zut! a antreprenoriatului
Nivelul foaite ieuus ue salaiizaie
Beficitul ue foi( ue munc calificat ,i
lipsa unei ofeite euuca(ionale auaptate
nevoiloi meuiului ue afaceii
Insuficienta valorificare a resurselor de
energie regenerabil!
$0]Q-VOQS/OSQ- NP OQ-0V[RQO
Statutul ue piincipal nou feioviai al
Noluovei
Staiea tehnic pioast meuioci a unoi
uiumuii juue(ene ,i comunale caie
asigui legtuia cu comunele uin jui
Amplasaiea municipiului la inteisec(ia
mai multoi axe piioiitaie TEN-T iutieie
,i feioviaie
Lipsa unei vaiiante ue ocoliie a
municipiului
Bistan(a ielativ ieuus fa( ue S
aeiopoituii inteina(ionale
Ponueiea iiuicat a stiziloi
nemoueinizate, cu piecueie n subuibii
Noueinizaiea B} 2u8 ,i a unoi uiumuii
comunale caie fac legtuia cu
subuibiile
Scueiea uiastic a tiaficului feioviai ,i
ue mifuii
Calitatea satisfctoaie a tianspoitului
intia ,i intei-juue(ean
Beficitul ue locuii ue paicaie, cu
piecueie n zona cential
Noueinizaiea unoi stizi ,i zone
pietonale impoitante cu fonuuii
euiopene
0zuia iiuicat ,i eficien(a eneigetic
ieuus a paicului ue autobuze pentiu
tianspoitul n comun
Insuficien(a pisteloi pentiu bicicli,ti ,i a
zoneloi pietonale, ca alteinative ecologice
ue ueplasaie
Begiauaiea infiastiuctuiii Complexului
Feioviai Pa,cani
"QROP/_1- %PN1STS1
Calitatea bun! a apelor de suprafa#! (Siret) Poluarea apelor freatice cu nitra#i "i nitri#i
Risc seismic ielativ sczut Poluarea aerului ca urmare a traficului auto
intens "i a lipsei unei variante de ocolire
Existen#a unui arii naturale protejate din
re#eaua NATURA 2000 (Lunca Siretului)
Existen#a unor capacit!#i industriale
poten#ial poluatoare
Supiafa(a extins ue spa(ii veizi
locuitoi
Degradarea terenurilor prin eroziune,
alunec!ri de teren, etc.
Implementarea sistemului de colectare Existen#a unor spa#ii verzi neamenajate "i
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

selectiv! neigienizate
Poten(ial iiuicat ue piouuceie a
eneigiei iegeneiabile (solaie, eoliene,
biomas)
Gradul insuficient de colectare "i
valorificare a de"eurilor municipale
$0]Q-VOQS/OSQ- OPb01/R@PN1T1O-Q`
Extinueiea ,i moueinizaiea
infiastiuctuiii ue ap ,i ap uzat cu
fonuuii ISPA, uai ,i ue la bugetul local
Numiul maie ue stizi ,i ue locuin(e
caie nu uispun ue ie(ea ue alimentaie cu
ap ,i canalizaie
Confoimitatea apei potabile ,i a apeloi
epuiate ueveisate cu stanuaiuele n
vigoaie
0zuia ,i eficien(a eneigetic ieuus a
sistemului ue iluminat public
Calitatea satisfctoaie a seiviciiloi ue
telecomunica(ii
0zuia avansat a ie(elei ue uistiibu(ie a
eneigiei electiice
Implementaiea unui sistem ue
supiavegheie viueo a spa(iiloi publice
Numiul maie ue uebian,ii ue la
sistemul ue teimoficaie ,i staiea
financiai piecai a acestui seiviciu
(ciean(e ue la popula(ie, uatoiii ctie
tei(i, etc.)
Noueinizaiea sistemului ue teimoficaie
(centiale teimice ue cvaital,
cogeneiaie)
Pieiueiile foaite maii uin ie(eaua ue
uistiibu(ie a apei potabile
Extinueiea ie(elei ue uistiibu(ie a
gazeloi natuiale
Eficien(a eneigetic ieuus a
echipamenteloi pentiu ap ,i ap uzat
9PQW1/11 9R/1-TP
Existen#a unor furnizori publici "i priva#i
de servicii sociale, care se adreseaz! unei
game relativ ridicate de beneficiari
Num!rul ridicat al persoanelor expuse
riscului de excluziune social!
Modernizarea "i dotarea Centrului Social
cu fonduri europene
Lipsa msuiiloi integiate pentiu
incluziunea iomiloi
Existen(a unui meuiatoi-sanitai pentiu
iomi
Num!rul insuficient de locuin#e sociale n
raport cu num!rul persoanelor f!r! locuin#!
sau care locuiesc n condi#ii improprii.
Infrastructura "i servicii sociale deficitare
pentru persoanele f!r! ad!post, vrstnici,
etc.
Infrastructura "i dotarea deficitar! a
centrelor sociale pentru copii "i a cantinei de
ajutor social
;NS/-_1P
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Existen#a unei re#ele complexe de unit!#i
de nv#mnt preuniversitar
Cre"terea gradului de cuprindere n
nv!#!mntul pre"colar
Notorietatea "i rezultatele bune ale liceelor
din municipiu la competi#ii "i concursuri
din #ar! "i str!in!tate
Sc!derea popula#iei "colare de la toate
nivelurile de studiu
Existen#a unor unit!#i de nv!#!mnt
private
Beclinul nv(mntul tehnic ,i
piofesional
Existen(a unui club al copiiloi, cu o
activitate intens
Scueiea numiului ue cauie uiuactice
Modernizarea unor unit!#i de nv!#!mnt
din municipiu cu fonduri PHARE, de la
bugetul de stat "i local
Numiul ieuus al paiticipan(iloi la
piogiame ue foimaie piofesional
continu
Numiul maie ue absolven(i ue
gimnaziu uin meuiul iuial caie opteaz
pentiu liceele uin municipiu
Necesaiul iiuicat ue investi(ii ue la nivelul
unit(iloi ue nv(mnt pentiu
ieabilitaie, moueinizaie ,i uotaie,
inclusiv inteinate, cantine, sli ,i teienuii
ue spoit, etc.
Scueiea iatei ue piomovabilitate la
examenul ue bacalauieat
9`0`O-OP
Existen#a unei re#ele complexe de unit!#i
medicale (spitale, ambulatorii, cabinete,
dispensare, farmacii, laboratoare, etc.),
care deserve"te cu servicii medicale
diversificate peste 130.000 de locuitori
Fluctua(iile maii ue peisonal meuical ue
specalitate uin spitale
Dezvoltarea sectorului medical privat Accesul ieuus pus pe pieven(ie
Implementaiea unui sistem infoimatic
integiat la Spitalul ueneial CF
Necesaiul ue ieabilitaie, moueinizaie ,i
uotaie a ambulatoiiiloi ,i spitaleloi
Derularea unor investi#ii pentru
modernizare "i dotare la nivelul unit!#ilor
spitalice"ti cu fonduri de la bugetul local,
de stat "i din sponsoriz!ri
Cie,teiea iatei moibiuit(ii
8SQ1VU
Existen(a unui bogat patiimoniu imateiial
n zona Pa,cani (tiaui(ii ,i obiceiuii
populaie)
Resuisele tuiistice natuiale ,i
antiopice sunt ueficitaie
Existen(a unoi puuii ,i cuisuii luciuii
ue ap caie pot fi folosite n scop tuiistic
Numiul tuii,tiloi caie viziteaz
municipiul ,i uuiata sejuiului acestoia
sunt foaite ieuuse
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Existen(a n comunele uin juiul
municipiului a unoi obiective tuiistice
impoitante (Ruginoasa, Niice,ti, Tigu
Neam(), caie pot fi integiate n ciicuite
tematice
Palatul Cantacuzino - monument
istoiic ue impoitan( na(ional, se afl
nti-o staie avansat ue uegiauaie
Buiata ieuus a sejuiului tuiistic
Lipsa infiastiuctuiii ue agiement
tuiistic
Numiul ieuus ue evenimente
cultuiale ,i spoitive caie s atiag
tuii,ti
*STOSQ` .1 V[RQO
Existen#a mai multor unit!#i culturale, n
subordinea municipalit!#ii, cu o activitate
intens! (muzeu, bibliotec!, cas! de cultur!)
Lipsa unui cinematograf func#ional
Principalele institu$ii de cultur! din
municipiu sunt: Casa de cultur! municipal!,
Muzeul de Istorie, Biblioteca Municipal!
Zaharia Boiu
Spa#iile improprii "i dotarea deficitar! a
Muzeului "i a Bibliotecii Municipale
Existen#a mai multor cluburi sportive publice
"i private, sprijinite de la bugetul local
Infrastructura sportiv! deficitar! "i uzat!
(stadion, bazin de not, etc.)
Modernizarea "trandului municipal
Reabilitarea "i dotarea Casei de Cultur!
Municipale

Cre"terea num!rului de cititori de la
Biblioteca Municipal!

ASWPQ0-0_` TR/-T`
Apaitenen(a municipiuluil la mai multe
asocia(ii ue uezvoltaie inteicomunitai
Beficitul ue peisonal ue la nivelul
auministia(iei locale ,i a unit(iloi
suboiuonate Consiliului Local (cie,,
bibliotec, etc.)
Existen(a unoi acoiuuii ue nfi(iie ,i ue
colaboiaie cu oia,e uin alte (ii
venituii piopiii ,i cheltuieli
insuficiente n iapoit cu nevoile ue
investi(ii ale comunit(ii
Accesaiea ,i implementaiea unui volum
impoitant ue finan(ii neiambuisabile n
ciclul ue piogiamaie 2uu7-2u1S
Capacitate auministiativ ieuus
(ueficit ue peisonal ue specialitate,
nivel ieuus ue salaiizaie, nevoie ue
foimaie continu, etc.)
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$
:":#8()$8&q$ '%;)$)q&#$
Constiuc(ia autostiziloi Ploie,ti-
Suceava-Siiet ,i Tigu Nuie,-Ia,i-
0ngheni
Nigiaiea investitoiiloi ctie alte pie(e,
mai atiactive
Noueinizaiea ciloi feiate Ploie,ti-
Suceava-vic,ani ,i Pa,cani-Ia,i-0ngheni
Abanuonaiea pioiecteloi majoie ue
investi(ii n uomeniul tianspoituiiloi
Constiuc(ia vaiiantei ue ocoliie a
municipiului
Amplificaiea fenomenului migia(iei
exteine ,i inteine
Concepeiea unoi ciicuite tuiistice
integiate la nivel juue(ean ,i iegional
(istoiico-cultuiale, ecologice, etc.)
Accentuaiea mbtiniiii popula(iei
Cie,teiea alociiloi ue la bugetul ue stat
pentiu investi(ii n infiastiuctuia uiban
(ue ex. PNBL)
Amplificaiea schimbiiloi climatice ,i
manifestaiea unoi fenomene extieme
Bisponibilitatea fonuuiiloi euiopene
pentiu autoiit(i publice locale uin
meuiul uiban
Cauiul legislativ piea complex,
necoielat, volatil, biiocia(ia excesiv ue
la nivelul auministia(iei centiale
Cie,teiea inteiesului investitoiiloi
stiini pentiu Romnia
Lipsa unoi msuii guveinamentale
pentiu uezvoltaiea sectoiului piivat
Integiaiea tieptat a Republicii Noluova
,i a 0ciainei n 0niunea Euiopean
Limitaiea alociii ue fonuuii ue la
bugetul ue stat pentiu pioiecte ale
auministia(iei locale
Cie,teiea spiijinului financiai acoiuat
agiicultuiii
uiauul ieuus ue absoib(ie al fonuuiiloi
euiopene
Cie,teiea puteiii ue cumpiaie a
populaiei.
Accentuaiea fenomeneloi siciei ,i
,omajului, mai ales n cauiul giupuiiloi
uefavoiizate (iomi, tineii, etc.)
Bezvoltaiea stiuctuiiloi asociative ,i a
lan(uiiloi ue fuinizaie (ue ex. clustei
agio-inuustiial iegional)
Cie,teiea nivelului ue poluaie al apei,
solului, aeiului
Revizuiiea legisla(iei cu piiviie la
paiteneiiatul public-piivat

Cie,teiea giauului ue implicaie a
meuiului non-guveinamental n
uomeniul seiviciiloi sociale

Stimulaiea piin politici guveinamentale
a nv(mntului tehnic ,i piofesional ,i
a foimiii continue


Existen(a unei stiategii ue uezvoltaie ,i a
unui plan integiat ue uezvoltaie uiban

Existen(a unui site WEB actualizat al
municipalit(ii

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

III. Strategia de dezvoltare a Municipiului Pa#cani pentru
perioada 2014-2020
3.1. Contextu| strateg|c

3.1.1. Contextu| strateg|c european

9OQ-OP^1- i;SQR[- 2323j - 0biectivul geneial al acestei stiategii este tiansfoimaiea
0E nti-o economie inteligent, ecologic ,i favoiabil incluziunii, pentiu a ofeii un
nivel iiuicat al ocupiii foiei ue munc, al piouuctivitii ,i pentiu a asiguia
coeziunea economic, social ,i teiitoiial. Cele tiei piioiiti stabilite n cauiul
acestei stiategii sunt:
Cie,teie inteligent
Cie,teie uuiabil
Cie,teie favoiabil incluziunii sociale.
Piintie intele Stiategiei Euiopa 2u2u se numi:
iata ue ocupaie a populaiei cu vista cupiins ntie 2u ,i 64 ue ani ue 7S%
nivelul investiiiloi n ceicetaie ,i uezvoltaie ue S% uin PIB-ul 0niunii
Euiopene
obiectivul 2u2u2u n mateiie ue eneigie ,i schimbii climatice:
emisiile ue gaze cu efect ue sei cu 2u% sub nivelul niegistiat n 19uu
2u% uin eneigia piouus s piovin uin suise iegeneiabile
cie,teiea cu 2u% a eficienei eneigetice
iata ue pisiie timpuiie a ,colii sub 1u%
ponueiea tineiiloi cu vista ntie Su-S4 ani, absolveni ai unei foime ue
nvmnt teiiai, ue cel puin 4u%
scueiea numiului ue peisoane expuse siciei cu 2u ue milioane.

*-NQST 9OQ-OP^1/ [P0OQS 'UP0-a-QP- 8PQ1ORQ1STS1 (01S011 ;SQR[P0P integieaz la
nivel teiitoiial obiectivele ue coeziune ,i competitivitate ale 0niunii, stabilinu ca
obiective:
1. Amenajaiea policentiic a teiitoiiului
2. 0 nou ielaie uiban-iuial
S. Accesul egal la infiastiuctui ,i cunoa,teie
4. Auministiaiea neleapt a patiimoniului natuial ,i cultuial

+1011TP N1QP/OR-QP VOQ-OP^1/P -TP (01S011 ;SQR[P0P >*RUUS01Os 9OQ-OP^1/
AS1NT10PVB inuic tiei piioiiti:
mbuntiiea atiactivitii Stateloi Nembie, iegiuniloi ,i oia,eloi, piin
mbuntiiea accesibilitii, asiguiaiea unui nivel ,i a unei caliti auecvate a
seiviciiloi ,i piotejaiea meuiului nconjuitoi
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

ncuiajaiea inoviii, antiepienoiiatului ,i uezvoltaiea economiei bazate pe
cunoa,teie, piin piomovaiea capacitii ue ceicetaie-inovaie, inclusiv a
noiloi instiumente TIC
cieaiea ue noi locuii ue munc, mai bine pltite, piin atiageiea ue noi
peisoane n piocesul ue ocupaie ,i n activiti antiepienoiiale, mbuntiiea
auaptabilitii lucitoiiloi ,i a fiimeloi ,i investiiile n capitalul uman

*R0P/O-QP- ;SQR[P1 - aie scopul ue a acceleia investiiile pe teimen lung n
uiumuii, ci feiate, ieele eneigetice, conuucte ,i ieele ue maie vitez n banu
laig.
'UPT1RQ-QP- TP^`OSQ1TRQ NP OQ-0V[RQO H investiii n pioiecte ue
infiastiuctui menite s faciliteze tianspoitul ue mifuii ,i cltoii, n special
ntie vestul ,i estul Euiopei. Investiiile se voi axa pe mouuii ue tianspoit
ecologice ,i uuiabile.
*R0P/O-QP- QPhPTPTRQ P0PQ^PO1/P H iealizaiea ue conexiuni ntie iile 0E,
caie s faciliteze fuinizaiea eneigiei - att a celei tiauiionale, ct ,i a eneigiei
pioveninu uin suise iegeneiabile.
9[Q1a101QP- QPhPTPTRQ N1^1O-TP NP U-QP W1OPY` H cieaiea ue ieele n banu
laig ,i fuinizaiea ue seivicii uigitale paneuiopene. Se voi acoiua subvenii
pentiu cieaiea infiastiuctuiii necesaie n veueiea intiouuceiii seiviciiloi ue
iuentificaie uigital, piecum ,i a seiviciiloi electionice n uomeniul achiziiiloi
publice, sntii, justiiei ,i opeiaiuniloi vamale. Banii voi fi utilizai pentiu
a asiguia conectaiea ,i inteiopeiabilitatea seiviciiloi naionale.

*'#8' '+n& 7R-1P NP [-Q/SQV [P0OQS S0 V[-h1S PSQR[P-0 S01/ -T
OQ-0V[RQOSQ1TRQ H *`OQP S0 V1VOPU NP OQ-0V[RQO /RU[PO1O1W t1 P]1/1P0O N10 [S0/O
NP WPNPQP -T QPVSQVPTRQ - stabile,te uimtoaiele obiective ue atins pn n anul
2uSu:
Eliminaiea autotuiismeloi cu combustibili convenionali uin oia,e
Reuuceiea cu 4u% a emisiiloi uin tianspoitul maiitim
Tieceiea a Su% uintie pasageiii ,i mifuiile ue pe ielaiile inteiuibane ue
uistan meuie ue pe mouul iutiei pe mouul feioviai ,i naval
Reuuceiea n ansamblu cu 6u% a emisiiloi geneiate ue activitatea ue
tianspoit.

;0PQ^1P 2323Z : VOQ-OP^1P [P0OQS P0PQ^1P /RU[PO1O1W`\ VSVOP0-c1T` t1 V1^SQ`
*:%>2344B 24 N10 2F<4<2344 - inte,te iealizaiea unei Euiope eficiente uin punct
ue veueie eneigetic; constiuiiea unei aueviate piee integiate pan-euiopene ue
eneigie; spoiiiea puteiiloi consumatoiiloi ,i atingeiea celui mai nalt nivel ue
siguian ,i secuiitate; extinueiea poziiei ue liuei a Euiopei n uomeniul
tehnologiiloi eneigetice ,i al inoviii; consoliuaiea uimensiunii exteine a pieei
eneigetice a 0E.

#P^1S01TP /S0R-tOPQ11 -scopul ue a ntii potenialul Regiuniloi Euiopene, ,i n
paiticulai ue a ncuiaja ,i spiijini uezvoltaiea, n ntieaga Euiop, n "clusteie
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

oiientate pe ceicetaie", univeisiti asociate, centie ue ceicetaie, ntiepiinueii ,i
autoiiti iegionale.

!"#$"%&'$ )*+,#'' este o platfoim pentiu ncuiajaiea paiteneiiateloi, att ntie
autoiitile locale ,i iegionale, ct ,i ntie autoiiti, meuiu piivat ,i sectoiul
neguveinamental, piin geneiaiea ue pioiecte pentiu uezvoltaiea iegiunii Buniii.
Aceast stiategie aie patiu piloni:
conectivitatea (tianspoit uuiabil, ieele ue eneigie, tuiism ,i cultui);
piotecia meuiului, a iesuiseloi ue ap ,i managementul iiscuiiloi;
piospeiitate ,i uezvoltaie socio-economic (euucaie, ceicetaie, uezvoltaie
iuial, competitivitate, piaa intein);
mbuntiiea sistemului ue guveinaie (capacitate instituional ,i secuiitate
intein)
3.1.2. Contextu| strateg|c na|ona|:

intele Stiategiei Euiopa 2u2u asumate ue Romnia sunt:
iata ue ocupaie a populaiei cu vista cupiins ntie 2u ,i 64 ue ani ue 7u%
nivelul investiiiloi n ceicetaie ,i uezvoltaie ue 2% uin PIB-ul Romniei
obiectivul 2u2u2u n mateiie ue eneigie ,i schimbii climatice:
emisiile ue gaze cu efect ue sei cu 2u% sub nivelul niegistiat n 19uu
24% uin eneigia piouus s piovin uin suise iegeneiabile
cie,teiea cu 19% a eficienei eneigetice
iata ue pisiie timpuiie a ,colii sub 11,S%
ponueiea tineiiloi cu vista ntie Su-S4 ani, absolveni ai unei foime ue
nvmnt teiiai, ue cel puin 26,7%
scueiea numiului ue peisoane expuse siciei cu S8u.uuu.

La nivelul Stateloi Nembie, Stiategia Euiopa 2u2u este implementat piin
inteimeuiul "QR^Q-UPTRQ )-h1R0-TP NP #P]RQU` (PNR).

'/RQNST NP [-QOP0PQ1-O 2345@2323 >W-Q1-0O- -[QRc-O- NP ASWPQ0\ U-QO1P 2345B
aie ca ,i obiectiv global Reuuceiea uispaiit(ile ue uezvoltaie economic ,i social
ntie Romnia ,i statele membie ale 0E. Pentiu a atinge aspiia(iile ue cie,teie
economic ,i pentiu a avea o economie mouein ,i competitiv, Romnia tiebuie s
ispunu uimtoaieloi piovocii: competitivitatea ,i uezvoltaiea local, oamenii ,i
societatea, infiastiuctuia, iesuisele ,i auministia(ia ,i guveinaiea.
Astfel, pentiu fiecaie piovocaie au fost iuentificate obiective (coielate cu obiectivele
tematice ue la nivelul 0E) ,i piioiit(i ue uezvoltaie pentiu peiioaua 2u14-2u2u:
! Piovocaiea 1 - Competitivitatea ,i uezvoltaiea local
! Piovocaiea 2 - 0amenii ,i societatea
! Piovocaiea S - Infiastiuctuia
! Piovocaiea 4 - Resuisele
! Piovocaiea S - Auministia(ia ,i guveinaiea

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T #P^1R0-T 2345@2323 (vaiianta maitie 2u14) ,i piopune
ca ,i obiectiv geneial cie,teiea competitivit(ii economice ,i mbuntiiea
conui(iiloi ue via( ale comunit(iloi locale ,i iegionale piin spiijiniiea uezvoltiii
meuiului ue afaceii, a conui(iiloi infiastiuctuiale ,i a seiviciiloi, caie s asiguie o
uezvoltaie sustenabil a iegiuniloi, capabile s gestioneze n mou eficient iesuisele,
s valoiifice poten(ialul loi ue inovaie ,i ue asimilaie a piogiesului tehnologic.
Axele piioiitaie uefinite n cauiul P0R 2u14-2u2u sunt:
1. mbunt(iiea activit(iloi ue tiansfei tehnologic
2. mbuntiiea competitivitii ntiepiinueiiloi mici ,i mijlocii
S. Eficien(a eneigetic n cluiii publice
4. Spiijiniiea uezvoltiii uibane
S. Biveisificaiea economiiloi locale piin uezvoltaiea uuiabil a tuiismului
6. mbunt(iiea infiastiuctuiii iutieie ue impoitan( iegional ,i local
7. Bezvoltaiea infiastiuctuiii ue sntate ,i sociale
8. Spiijiniiea iegeneiiii economice ,i sociale a comunit(iloi uefavoiizate uin
meuiul uiban
9. mbunt(iiea infiastiuctuiii euuca(ionale
1u. mbunt(iiea activit(ii cauastiale
11. Asisten( tehnic

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T $0]Q-VOQS/OSQ` %-QP 2345@2323 @J.4'.=;. -.4;'% +Q!9A
Plecnu ue la expeiien(a peiioauei ue piogiamaie 2uu7-2u1S, n scopul asiguiiii
unei mai bune cooiuonii a piocesului ue gestionaie a fonuuiiloi euiopene, a unei
aboiuii integiate a pioiecteloi majoie ue investiii viznu nuepliniiea obligaiiloi
asumate ue Romnia piin Tiatatul ue Aueiaie piecum ,i piin alte uiiective euiopene
a cioi peiioau ue implementaiese ncheie la oiizontul aniloi 2u2u, uuveinul a
stabilit necesitatea giupiii piioiitiloi ue investiii afeiente sectoaieloi
infiastiuctuiii majoie ue tianspoit, meuiu ,i eneigie nti-un singui piogiam
opeia(ional - Piogiamul 0peia(ional Infiastiuctui Naie.

Axele piioiitaie ale P0IN 2u14-2u2u:
Tianspoit:
1. Bezvoltaiea ieelei TEN-T pe teiitoiiul Romniei
2. Cie,teiea accesibilitii iegionale piin conectaiea la TEN-T
S. Bezvoltaiea unui sistem ue tianspoit sigui ,i piietenos cu meuiul
Neuiu:
4. Piotecia meuiului ,i piomovaiea utiliziii eficiente a iesuiseloi
S. Piotejaiea ,i iefaceiea biouiveisit(ii, iemeuieiea soluiiloi contaminate ,i
monitoiizaiea calit(ii aeiului
6. Piomovaiea auaptiii la schimbiile climatice, pieveniiea ,i gestionaiea
iiscuiiloi
Eneigie cuiat ,i Eficien Eneigetic:
7. Eneigie sigui ,i cuiat pentiu o economie cu emisii sczute ue uioxiu ue
caibon
8. Asisten( tehnic

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T *RU[PO1O1W1O-OP 2345@2323 >vaiianta maitie 2u14)
n cauiul P0C 2u14-2u2u au fost iuentificate uou axe piioiitaie:
1. Ceicetaie, uezvoltaie tehnologic ,i inovaie (CBI) n spiijinul competitivitii
economice ,i uezvoltiii afaceiiloi
2. Tehnologia Infoimatiei si Comunicatiiloi (TIC) pentiu o economie uigitala
competitiv
S. Asisten( tehnic

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T *-[1O-T (U-0 2345@2323 @J.4'.=;. -.4;'% +Q!9A
n cauiul P0C0 2u14-2u2u au fost iuentificate uimtoaiele axe piioiitaie:
1. Iniiativa "Locuii ue munc pentiu tineii"
2. mbuntiiea situaiei tineiiloi uin categoiia NEET
S. Locuii ue munc pentiu toi
4. Incluziunea social ,i combateiea siciei
S. Euucaie ,i competene
6. Asisten( tehnic

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T *-[-/1O-OP 'NU101VOQ-O1W` 2345@2323 (vaiianta maitie
2u14) ,i piopune s consoliueze capacitatea auministiativ a autoiit(iloi ,i
institu(iiloi publice, contiibuinu astfel la susineiea cie,teiii uuiabile n Romnia.

P0CA 2u14-2u2u este stiuctuiat pe tiei axe piioiitaie ,i aie iolul ue a contiibui la
cieaiea unei auministia(ii publice moueine capabil s faciliteze uezvoltaiea socio-
economic a (iii, piin inteimeuiul unoi seivicii publice, investi(ii ,i ieglementii ue
calitate, contiibuinu la atingeiea obiectiveloi stiategiei 2u2u:
1. uuveinaie eficient, pieuictibil ,i tianspaient
2. Auministia(ie accesibil
S. Asisten( tehnic

"QR^Q-UST :[PQ-_1R0-T 'V1VOP0_` 8Pb01/` 2345@2323 (vaiianta maitie 2u14) ,i
piopune ca ,i obiectiv geneial asiguiaiea spiijinului necesai implementiii eficiente
,i tianspaiente a fonuuiiloi ESI alocate Romniei n cauiul Politicii ue Coeziune a 0E,
piecum ,i piegtiiii uimtoaiei peiioaue ue piogiamaie.

Stiategia P0AT 2u14-2u2u cupiinue uou uiiec(ii piincipale ue aciune:
1) Spiijin pentiu beneficiaii n implementaiea pioiecteloi finan(ate uin fonuuiile
ESI, piecum ,i pentiu piomovaiea utiliziii fonuuiiloi ,i a iolului politicii ue
coeziune ctie beneficiaii ,i publicul laig. Aceast uiiec(ie ue ac(iune va fi
pus n piactic piin inteimeuiul:
- Axei piioiitaie 1 "Capacitatea beneficiaiiloi ue a piegti ,i implementa
pioiecte finan(ate uin fonuuiile ESI ,i uiseminaiea infoima(iiloi piivinu
aceste fonuuii"
2) Spiijin pentiu sistemul ue cooiuonaie, gestionaie ,i contiol al fonuuiiloi ESI
piin asiguiaiea iesuiseloi umane, a cauiului auecvat ,i a instiumenteloi
necesaie. Aceast uiiec(ie ue ac(iune va fi implementat piin inteimeuiul:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- Axei piioiitaie 2 "Spiijin pentiu cooiuonaiea, gestionaiea ,i contiolul
fonuuiiloi ESI"
- Axei piioiitaie S "Resuisele umane implicate n sistemul ue cooiuonaie,
gestionaie ,i contiol al fonuuiiloi ESI n Romnia".

9OQ-OP^1- [P0OQS OQ-0V[RQO NSQ-c1T [P [PQ1R-N- 233C H 234E t1 2323\ 23E3 -
obiective:
moueinizaiea ,i uezvoltaiea ieelei ue tianspoit ue inteies Euiopean ,i
naional, cie,teiea conuiiiloi ue siguian ,i a calitii seiviciiloi;
libeializaiea pieei inteine ue tianspoit;
stimulaiea uezvoltiii economiei ,i a competitivitii;
ntiiiea coeziunii sociale ,i teiitoiiale la nivel iegional ,i naional;
compatibilitatea cu meuiul nconjuitoi.

9OQ-OP^1- NP OQ-0V[RQO 10OPQURN-T d0 #RUf01- 2323 - obiective avute n veueie:
moueinizaiea ,isau constiuiiea unoi teiminale inteimouale ,i a
infiastiuctuiii afeiente
iealizaiea unoi seivicii inteimouale ue calitate
implementaiea unui sistem ue uimiiie, planificaie ,i management a
tianspoitului inteimoual ue maif, utiliznu sistemele inteligente ue
tianspoit uisponibile pe pia
stimulaiea piomoviii sistemului naional ue tianspoit inteimoual

%-VOPQ "T-0ST [P0OQS 6PYWRTO-QP- 8SQ1VUSTS1 )-h1R0-T -T #RUf01P1 233C@232F
aie ca piincipale obiective tiansfoimaiea Romniei nti-o uestinaie tuiistic ue
calitate pe baza patiimoniului su natuial ,i cultuial.

9OQ-OP^1- )-h1R0-T` [P0OQS 6PYWRTO-QP 6SQ-c1T` - #RUf01P1 [P0OQS RQ1YR0OST NP
O1U[ 2323\ QPV[P/O1W 23E3< 0biectivele pentiu 2u2u vizeaz atingeiea nivelului
meuiu actual al iiloi 0niunii Euiopene la piincipalii inuicatoii ai uezvoltiii
uuiabile.

*R0/P[OST 9OQ-OP^1/ NP 6PYWRTO-QP 8PQ1ORQ1-T` #RUf01- 23E3 - aie uimtoaiele
obiective:
valoiificaiea peiifeiialitii piin uezvoltaiea iolului ue conectoi ,i ieleu la
nivel continental ,i inteicontinental
Racoiuaiea ,a ieeaua euiopean ue poli ,i coiiuoaie ue uezvoltaie
Stiuctuiaiea ,i uezvoltaiea echilibiat a ieelei ue localiti uibane
Afiimaiea soliuaiitii uiban-iuial
Bezvoltaiea iuial
Consoliuaiea ,i uezvoltaiea legtuiiloi inteiiegionale ca supoit al uezvoltiii
iegionale
Bezvoltaiea auecvat a uifeiiteloi categoiii ue teiitoiii
Cie,teiea competitivitii teiitoiiale
Piotejaiea, uezvoltaiea ,i valoiificaiea patiimoniului natuial ,i cultuial.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


3.1.3. Contextu| strateg|c reg|ona| ;| [udeean

Strategia de Dezvoltare Regional! Nord-Est 2014-2020 (versiune de lucru Aprilie 2013):
Obiectiv general: Derularea n Regiunea Nord-Est a unui proces de cre"tere economic!
durabil!, favorabil cre"terii competitivit!#ii economice "i incluziunii sociale, care s!
conduc! la o diminuare a decalajelor existente fa#! de celelalte regiuni ale Romniei.
Priorit"$i tematice #i obiective specifice regionale:
1. mbun!t!#irea capitalului uman prin aplicarea de m!suri orientate c!tre cre"terea
ocup!rii, accesului la educa#ie, instruire "i s!n!tate, promovarea incluziunii sociale cu
urm!toarele obiective specifice:
1.1. Cre"terea ocup!rii n rndul tinerilor "i a grupurilor vulnerabile;
1.2. mbun!t!#irea accesului "i a particip!rii la educa#ie "i instruire de calitate;
1.3. Cre"terea accesului la servicii de s!n!tate de calitate;
1.4. Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale "i urbane aflate n
declin.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care s! asigure cre"terea accesibilit!#ii,
conectivit!#ii "i atractivit!#ii Regiunii Nord-Est cu urm!toarele obiective specifice:
2.1. Cre"terea accesibilit!#ii, conectivit!#ii "i mobilit!#ii prin realizarea de investi#ii n
infrastructura de transport;
2.2. Stimularea atractivit!#ii "i economiei locale prin cre"terea accesului infrastructura TIC
de calitate;
3. Sprijinirea unei economii competitive "i a dezvolt!rii locale cu urm!toarele obiective
specifice:
3.1. Sprijinirea competitivit!#ii "i a inov!rii mediului economic, promovarea rezultatelor
ob#inute;
3.2. Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, n special a celei aplicate;
3.3. mbun!t!#irea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate;
3.4. Sprijinirea exporturilor "i a competitivit!#ii produselor locale la export;
3.5. Sprijinirea dezvolt!rii urbane;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

3.6. Sprijinirea dezvolt!rii zonelor rurale;
3.7. Sprijinirea valorific!rii poten#ialului turistic existent.
4. Optimizarea utiliz!rii "i protejarea resurselor "i patrimoniului natural cu obiectivele
specifice:
4.1. Promovarea eficien#ei energetice;
4.2. Protejarea mediului "i a biodiversit!#ii prin realizarea de investi#ii specifice acquis-
ului comunitar "i valorificarea siturilor naturale.
Strategia de Specializare Inteligent! a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020:
Strategia de Specializare Inteligent! a Regiunii Nord-Est n perioada 2014-2020 are la
baz! patru priorit!#i verticale sau patru sectoare de specializare inteligent!: sectorul
agroalimentar, sectorul biotehnologii, sectorul confec$ii-textile %i sectorul IT&C.

Strategia de specializare inteligent! a Regiunii Nord-Est este gndit! s! intervin! la patru
mari niveluri:

Prioritatea orizontal" 1 Dezvoltarea competen&elor de inovare n rndul
noilor genera&ii
Acest nivel este unul de baz!, fundamental, absolut necesar pentru reu"ita, pe termen
lung, a tuturor celorlalte m!suri ale strategiei. Aceasta deoarece el adreseaz! att
problema mentalit#"ilor cele care creeaz! contextul n care vor fi folosite
echipamentele, cl!dirile sau serviciile de inovare, ct %i problema competen$elor de
inovare, mai ales la nivelul genera#iilor viitoare cele care vor fi beneficiare ale
investi#iilor prezente n inovare "i responsabile pentru gestionarea acestora n viitor.

Prioritatea orizontal" 2 Sprijinirea ntreprinderilor inovative din Regiunea
Nord-Est
Nu este de ajuns s! preg!tim, la nivel nalt, tineri cu competen#e de inovare
deosebite ei trebuie "i ncuraja$i s! demareze noi afaceri, capabile s! valorifice
rezultatele cercet!rilor din domeniile prioritare. De asemenea, firmele inovatoare
existente trebuie sprijinite %i stimulate, pentru a deveni vectori ai dezvolt!rii
sectoarelor de specializare inteligent!.

Prioritatea orizontal" 3 Sprijinirea ini&iativelor de clusterizare existente %i
emergente, ca suport pentru dezvoltarea sistemului regional de inovare
Pentru a nu r!mne un rezultat ntmpl!tor al unei conjuncturi fericite (de tipul
omul sfin#e"te locul) inovarea trebuie sprijinit! de o manier! sistemic!. Din acest
punct de vedere, n Regiunea Nord-Est se consider! c! solu#ia optim! de ac#iune este
prin intermediul cre!rii, consolid!rii "i sprijinirii re#elelor de afaceri "i a clusterelor
de a demara activit!#i de cercetare-dezvoltare-inovare.

Prioritatea orizontal" 4 Asisten&" tehnic"
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

ntruct aceasta este prima Strategie de Specializare Inteligent! elaborat! n
Regiunea Nord-Est, e nevoie %i de crearea unor sisteme care s! asigura buna ei
implementare %i s! documenteze lec$iile nv!$ate n perioada 2014-2020, pentru o
mai bun! fundamentare a exerci$iilor de planificare viitoare.

Stiategia ue uezvoltaie a }uue(ului Ia,i 2u14-2u2u

viziunea pentiu }uue(ul Ia,i: ,Angajamentul nostiu pentiu juue(ul Ia,i este ue a
spiijini cieaiea unui meuiu economic uinamic ,i peifoimant, caie s ieafiime Ia,iul
ca motoi al uezvoltiii n iegiunea Noluovei, s peimit iegeneiaiea ,i ievigoiaiea
sustenabil a comunit(iloi locale ,i s asiguie o via( mai bun cet(eniloi".

Nunicipiul Pa,cani, altuii ue oia,ele Tigu Fiumos, Bilu ,i Pouu Iloaiei, fac paite
uin acela,i paliei ue uezvoltaie al juue(ului Ia,i, iespectiv ,poli uibani esen(iali
pentiu o uezvoltaie echilibiat, caie tiebuie spiijini(i pentiu a le facilita iegeneiaiea
economic ,i ievitalizaiea uiban, cu scopul ue a ciea opoitunit(i ,i ue a uinamiza
ini(iativa antiepienoiial local, ,i ue a cie,te accesul locuitoiiloi juue(ului la seivicii
publice ue baz calitative".

Stiategia cupiinue uimtoaiele obiective stiategice ,i msuii piioiitaie:
:<9<4< gUcS0`O`_1QP- 10]Q-VOQS/OSQ11\ - /R0P/O1W1O`_11 .1 - -//PV1c1T1O`_11Z
N.1.1. mbunt(iiea accesibilit(ii piin investi(ii n infiastiuctuia iutiei
N.1.2. Bezvoltaiea sistemeloi ue tianspoit inteimoual pentiu cltoii ,i maif
,i asiguiaiea spa(iiloi logistice inteimouale
N.1.S. Noueinizaiea ,i extinueiea infiastiuctuiii euilitaie ,i a meuiului
constiuit

:<9<2< *R0VRT1N-QP- P/R0RU1P1 aSNP_STS1Z
N.2.1. Spiijiniiea meuiului ue afaceii cu piioiitaie n uomeniile economice
piioiitaie
N.2.2. Sus(ineiea uezvoltiii uomeniului agiicol pe ntieg lan(ul valoiic
N.2.S. Piomovaiea sus(inut a juue(ului ca loca(ie ue afaceii, la nivel na(ional ,i
inteina(ional

:<9<E< *QP.OPQP- /-T1O`_11 W1P_11 .1 [QROP/_1- UPN1STS1 d0/R0aSQ`ORQZ
N.S.1. Sus(ineiea cultuiii, cieativit(ii ,i euuca(iei
N.S.2. Bezvoltaiea seiviciiloi publice ,i cie,teiea accesului popula(iei la acestea
N.S.S. Cie,teiea calit(ii meuiului natuial ue pe teiitoiiul juue(ului

Pioiectele piioiitaie cupiinse n Stiategia }uue(ului Ia,i 2u14-2u2u ue impoitan(
uiiect pentiu municipiul Pa,cani sunt:
- Noueinizaiea BC 111 Pa,cani-Souomeni-Bouieni - BN 2;
- ntie(ineiea peiiouic a B} 281C Blge,ti-Touiie,ti-Coasta Nguiii ,i B} a
2u8L Pa,cani-Niioslove,ti
- Realizaiea ue peiuele foiestieie pe B} 2u8, B} 2u8L, B} 281C;
- Noueinizaiea ,i extinueiea ie(elei ue ap-canal;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- Amenajaiea ue ci ue ciicula(ie pentiu bicicli,ti pe uiumuiile juue(ene;
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea infiastiuctuiii ue uistiibu(ie a eneigiei electiice;
- Extinueiea infiastiuctuiii ue uistiibu(ie a gazeloi natuiale;
- Extinueiea ,i moueinizaiea sistemeloi ue colectaie selectiv a ue,euiiloi;
- Piomovaiea suiseloi ue eneigie iegeneiabil;
- Bezvoltaiea stiuctuiiloi ue spiijin pentiu meuiul ue afaceii;
- Spiijiniiea pioiecteloi colaboiative n uomeniul textileloi;
- Spiijiniiea asociativit(ii pentiu piouuctoiii agiicoli;
- Bezvoltaiea ie(elei ue agiibusiness ,Tiansagiopolis";
- 0iganizaiea ue tiguii ue piouuse tiaui(ionale ,i (ine,ti;
- Foimaiea peisonalului uin auministia(ie pentiu iela(ia cu meuiul ue afaceii;
- Noueinizaiea infiastiuctuiii cultuiale ,i uotaiea acestoi a acesteia;
- Constiuc(ia, extinueiea ,i ieabilitaiea infiastiuctuiii sociale (Centiul ue
Plasament ,Sf. Stelian";
- Extinueiea, ieabilitaiea ,i uotaiea Spitalului Nunicipal ue 0igen(;
- Etc.
3.2. Ana||za |mp|ementr|| Strateg|e| de Dezvo|tare Lconom|co-Soc|a| a
Mun|c|p|u|u| a;can| pentru per|oada 2008-201S:

Bocumentul "Stiategia ue uezvoltaie economico-social a municipiului Pa,cani
pentiu peiioaua 2uu8-2u1S" a fost elaboiat n peiioaua 2uu7-2uu8, Stiategia
cupiinuea viziunea, op(iunile stiategice ue uezvoltaie, obiectivele specifice ,i
uiiec(iile specific ue uezvoltaie ue investi(ii , piecum ,i lista pioiecteloi ue investi(ii
piioiitaie ale municipiului pentiu peiioaua ue piogiamaie anteiioai.

n ciclul ue piogiamaie 2uu7-2u1S, au fost implementate sau sunt nc n faza ue
implementaie uimtoaiele pioiecte piioiitaie ue investi(ii cupiinse n Stiategia ue
Bezvoltaie Economico-Social a Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2uu8-2u1S:
- Actualizaiea P0u;
- Reabilitaiea ,i mentenan(a sistemului iutiei (pai(ial);
- 0ptimizaiea sistemului ue semafoiizaie (pai(ial);
- Reabilitaiea, ntie(ineiea ,i constiuc(ia tiotuaieloi (pai(ial);
- Amenajaiea ue noi locuii ue paicaie (pai(ial);
- Achizi(ionaiea ue mijiloace ue tianspoit n comun (pai(ial);
- Extinueie ,i ieabilitaie ie(ele ap-canal, eneigie electiic ,i gaze natuiale
(pai(ial);
- nchiueiea uepozitului ue ue,euii ,i implementaiea colectiii selective;
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea sta(iei ue epuiaie;
- Constiuc(ia ue locuin(e sociale ,i pentiu tineii (pai(ial);
- Reabilitaie, moueinizaie, uotaie pie(e agioalimentaie (pai(ial);
- Noueinizaiea spa(iiloi veizi (pai(ial);
- Reabilitaiea Casei ue Cultui;
- Reamenjaiea ,i uotaiea Stianuului;
- Investi(ii n feime zootehnice;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

- Atiageiea maiiloi fiime ue ietail;
- Investi(ii n inuustiia u,oai;
- Amenajaiea lacului "Pe,ti,oiul";
- Noueinizaiea BC uin subuibii (pai(ial);
- Constiuiie fntni aiteziene;
- Reabilitaiea ,i uotaiea unit(iloi ue nv(mnt (pai(ial);
- Reabilitaiea ,i uotaiea infiastiuctuiii ue sntate (pai(ial);
- Etc.

Cu toate acestea, se obseiv faptul c un numi maie ue pioiecte stiategice uin
vechea stiategie a municipiului nu au fost implementate. Bintie acestea, pot fi
men(ionate uimtoaiele:
- Constiuc(ia vaiiantei ue ocoliie;
- Amenajaiea ue piste ue biciclete;
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea sta(iei CFR;
- Extinueie ie(ele ue ap ,i ue canalizaie n zonele n caie acestea lipsesc ,i
ieabilitaiea celoi existente;
- Constiuc(ia unei miciohiuiocentiale pe iul Siiet (Baiaj Lunca);
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea sistemului ue iluminat public n veueiea
eficientiziii consumului ue eneigie;
- Stabilizaiea veisan(iloi uin apiopieiea ciloi ue comunica(ii ,i a zoneloi
locuite;
- Recupeiaiea teienuiiloi uegiauate piin mpuuiiie;
- Noueinizaiea spa(iiloi veizi ,i a locuiiloi ue joac pentiu copii;
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea cinematogiafului;
- Consoliuaie ,i extinueie Biblioteca Nunicipal;
- Noueinizaiea seuiului Nuzeului Nunicipal sau amenajaiea unei alte loca(ii;
- Reabilitaiea stauionului municipal;
- Constiuc(ia unui bazin ue not acopeiit;
- Amenajaie patinoai aitificial;
- Amenajaie teienuii ue tenis;
- nfiin(aiea Centiului ue Bezvoltaie Economic;
- nfiin(aiea ,i amenajaiea Paicului Inuustiial;
- nfiin(aiea unui Centiu ue Tianzit Feioviai;
- nfiin(aiea unui Centiu ue Consultan( n Afaceii;
- nfiin(aiea baz nautic ,i tuiistic spoitiv Baiaj Lunca;
- Reabilitaiea ,i moueinizaiea stiziloi iutieie uin subuibii;
- Reabilitaiea ,i uotaiea unit(iloi ue nv(mnt;
- Constiuiieieabilitaie uiguii mpotiiva inunua(iiloi;
- Reabilitaiea monumenteloi istoiice;
- nfiin(aiea ue noi centie sociale;
- Constiuc(ia ue locuin(e sociale;
- Etc.

Avnu n veueie faptul c Nunicipiul Pa,cani a uispus ue acest uocument stiategic ue
uezvoltaie pentiu peiioaua ue piogiamaie 2uu7-2u1S, o atenie ueosebit s-a
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

acoiuat asiguiiii continuitii piocesului ue planificaie stiategic ue la nivel local. n
acest sens, s-au fcut uimtoaiele uemeisuii:
! piofilul uemogiafic, social ,i economic al municipiului cupiinue
o analiz compaiativ a piincipaliloi inuicatoii ue uezvoltaie
socio-economic, piin iapoitaie la valoiile ue iefeiin uin anul
2uu7, nceputul fostei peiioaue ue piogiamaie;
! au fost ieactivate stiuctuiile paiteneiiale ue la nivel local
(giupuii ue luciu cu peisonalul uin auministia(ia public local,
uai ,i cu al(i actoii inteiesa(i ue la nivel local), n veueiea
valiuiii noului uocument stiategic, n fiecaie etap majoi a
elaboiiii sale (piofil ,i analiza SW0T, viziune ue uezvoltaie ,i
stiategie, poitofoliul ue pioiecte);
! politicile, msuiile, aciunile ,i pioiectele cupiinse n vechea
stiategie caie nu au fost implementate n peiioaua ue
piogiamaie 2uu7-2u1S, au fost ieauuse n uiscuie n cauiul
stiuctuiiloi paiteneiiale ,i o paite uintie acestea au fost
cupiinse ,i n noul uocument stiategic.

Pe ue alt paite, noua stiategie a fost elaboiat plecnu ue la expeiiena piocesului
ue planificaie ,i ue implementaie a stiategiei pentiu peiioaua 2uu8-2u1S, n veueiea
eliminiii unoi aspecte pioblematice sau blocaje:
! incluueiea n noua uocument ue planificaie stiategic a unui
poitofoliu mai limitat ue pioiecte, caie s ispunu celoi mai
stiingente nevoi ale comunit(ii ,i s fie sustenabil uin punct ue
veueie financiai;
! asiguiaiea unei stiuctuii logice a uocumentului stiategic
(cunoscut ca ,logica inteiveniei"), n caie s existe o coielaie
clai ntie punctele slabe, ameniniile, punctele taii ,i
opoitunitile iezultate uin piofilul municipiului, sintetizate n
Analiza SW0T, ,i viziunea ue uezvoltaie, uiieciile stiategice ue
uezvoltaie ,i pioiectele piioiitaie uin stiategia piopus pentiu
peiioaua 2u14-2u2u. 0 astfel ue stiuctui este, n acela,i timp,
mai u,oi ue paicuis ue ctie oiice tip ue utilizatoi al
uocumentului;
! coielaiea poitofoliului ue pioiecte ue uezvoltaie uin noua
stiategie cu suisele ue finanaie uin fonuuii exteine ,i piopiii,
piecum ,i cu capacitatea ieal ue finanaie a comunitii locale.
n acest sens, noua stiategie cupiinue o analiz uetaliat a
iesuiseloi financiaie piopiii ,i atiase ue ctie autoiit(ile
publice locale n peiioaua ue piogiamaie 2uu7-2u1S, piognoza
uinamicii bugetaie pentiu uimtoaiea peiioau ue piogiamaie,
coielaiea cu piioiitile ue investiii ue la nivel euiopean,
naional ,i iegional ,i cu iesuisele financiaie alocate pentiu
acestea (ue ex. piin Piogiamele 0peiaionale 2u14-2u2u) ,i
inuicaiea suiseloi poteniale ue finanaie pentiu fiecaie pioiect
uin poitofoliul pentiu uimtoaiea peiioau ue piogiamaie;
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! noul uocument stiategic este unul piagmatic, n sensul c a
acoiuat piioiitate aceloi msuii ,i pioiecte matuie (pentiu caie
au fost iealizate ueja uemeisuii - stuuii, consultii, expeitize, au
fost iezolvate unele aspecte legate ue piopiietate, etc.) ,i asupia
cioia exist un laig consens la nivelul actoiiloi inteiesai ue la
nivel local.

Nu n ultimul inu, noua stiategie a Nunicipiului Pa,cani este una bine funuamentat
,tiinific, bazat pe instiumente ue planificaie moueine ,i agieate la nivel euiopean
(analize compaiative ,i multiuimensionale, analiz SW0T, etc.), uatele ue input
pioveninu exclusiv uin suise oficiale, veiificabile, cieuibile (Institutul Naional ue
Statistic, Piimiia Pa,cani, 0ficiul Naional al Registiului Comeiului, etc.) ,i caie
peimit monitoiizaiea uinamicii socio-economice a municipiului, n faza ue
implementaie a uocumentului stiategic.
3.3. V|z|unea de dezvo|tare (or|zont 2027):

X.>7.=')& .=)&)' +Q+* J. (' 7%& -.' '-F54;.=; >' .77%?'U'& =53 3% 75-)='7.1'' .&
\5&35J%'< '=;%64.; c= 4%1%.). 3% ;4.=?F54; 4.F'3 3% &. ='J%& %)45F%.=< )= 7%=;4) )4U.=
7) 5 %75=5-'% 75-F%;';'J8 >' ?)?;%=.U'&8< 7.4% ?8 5(%4% 5F54;)=';81' ?F54';% 3% 57)F.4%
F%=;4) (541. 3% -)=78 &57.&8< 5 '=(4.?;4)7;)48 )4U.=8 >' ?57'.&8 -53%4=8 >' ?%4J'7''
F)U&'7% 3% U.G8 3% c=.&;8 7.&';.;%" d= .7%?; (%&< X.>7.=' J. 4%3%J%=' )= -)='7'F') 3%
'-F54;.=18 '=;%4bN)3%1%.=8< .;4.7;'J F%=;4) &57)';54'< '=J%?;';54' >' J'G';.;54'< 7.4% J.
3%?%4J' 5 G5=8 )4U.=8 ()=71'5=.&8 7) F%?;% !0Q"QQQ 3% &57)';54'"

D;'=6%4%. .7%?;54 3%G'3%4.;% 3% 3%GJ5&;.4% ?% J. (.7% c= U.G. )=)' F.4;%=%4'.; 4%.&
c=;4% .3-'='?;4.1'. &57.&8< 7%;81%='< -%3')& 3% .(.7%4' >' 7%&%&.&;% 75-)=';81' )4U.=% >'
4)4.&% 3'= N)3%1)& O.>'< 7) J.&54'('7.4%. ;);)454 4%?)4?%&54 %Z;%4=% 3% ('=.=1.4%"

9TR^-0Z i"-./-01 2323Z j

3.4. ||nte spec|f|ce pentru anu| 2027:

viziunea ue uezvoltaie a municipiului Pa,cani poate fi tianspus mai uetaliat n uimtoaiele
(inte specifice pentiu anul 2u27:

4< "-./-01Z [Q10/1[-TST 0RN NP /RUS01/-_11 -T %RTNRWP1\ S.RQ -//PV1c1T .1
/R0P/O-O T- QP_P-S- PSQR[P-0` U-aRQ` NP OQ-0V[RQO .1 NP [RT1 SQc-01Z

\)='7'F')& X.>7.=' %?;%< 3% F%?;% )= ?%75&< 7%& -.' '-F54;.= =53 (%45J'.4 .& \5&35J%'<
(''=3 (.J54'G.; 3% F5G'1'5=.4%. ?. 6%564.('78< F% :.&%. C'4%;)&)'< F4'=7'F.&)& 754'354 3%
3%GJ5&;.4% .& 4%6')=''< 3.4 >' 3% F45Z'-';.;%. (.18 3% 7%=;4% )4U.=% '-F54;.=;% @O.>'<
C)7%.J.< R.78)A >' 3% 64.='1%&% 45-^=5b-5&35J%=%.?78 >' 45-^=5b)74.'=%.=8"
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


]. 54'G5=;)& .=)&)' +Q+*< 5 3.;8 7) 75=?;4)71'. .);5?;48G'&54 X&5'%>;'bC'4%; >' P^46)b
\)4%>be=62%='< F4%7)- >' 7) -53%4='G.4%. 78'&54 (%4.;% X&5'%>;'b:'7>.=' >' X.>7.='b
e=62%='< ;5.;% F.4;% . 4%1%&%' %)45F%=% PTWbP 7%=;4.&8< -)='7'F')& X.>7.=' J. 3%J%='
)= =53 3% 75-)='7.1'' 3% '-F54;.=18 %)45F%.=8< 7%%. 7% J. .=;4%=. ?%-='('7.;'J
.;4.7;'J';.;%. >' 3%GJ5&;.4%. 75-)=';81''"

$5&)& 3% 7%=;4) F5&.4'G.;54 >' 3% 3%?%4J'4% . )=%' G5=% 4)4.&% 7) 7'47. !0Q"QQQ 3%
&57)';54' 3'= F.4;%. 3% %?; . N)3%1)&)' O.>' >' 72'.4 3'= N)3%1%&% c=J%7'=.;% @W%.-1<
C)7%.J.A J. (' F5;%=1.; F4'= -53%4='G.4%. '=(4.?;4)7;)4'' 3% ;4.=?F54; 7.4% .?'6)48
&%68;)4. -)='7'F')&)' X.>7.=' 7) &57.&';81'&% c=J%7'=.;% @34)-)4' N)3%1%=% >'
75-)=.&%A" Y 75=;4'U)1'% '-F54;.=;8 c= .7%.?;8 3'4%71'% 5 J. .J%. >' -53%4='G.4%.
,5-F&%Z)&)' H%45J'.4 X.>7.='< 7.4% ?8 5(%4% ?%4J'7'' 3% 7.&';.;% F.?.6%4'&54"

X% &^=68 75-F5=%=;. 3% .77%?'U'&';.;%< 7%. 3% -5U'&';.;% '=;%4=8 J. (' .?'6)4.;8 F4'=
75=?;4)71'. J.4'.=;%' 3% 575&'4% . -)='7'F')&)'< F4'= 4%.U'&';.4%. >' -53%4='G.4%.
;4.-%' ?;4.3.&%< 7) F4%783%4% c= ?)U)4U'' >' c= =5'&% G5=% 4%G'3%=1'.&%< F4'= 5(%4'4%. )=54
.&;%4=.;'J% .;4.7;'J% >' ?'6)4% &. ;4.=?F54;)& -5;54'G.; @;45;).4%< G5=% F'%;5=.&%< F'?;%
3% U'7'7&%;%A< F4%7)- >' F4'= 74%>;%4%. ?;57)&)' 3% &57)4' 3% F.47.4% 3'= G5=%&%
3%('7';.4%" W) c= )&;'-)& 4^=3< 5 .;%=1'% ?F54';8 ?% J. .7543. >' '=J%?;'1''&54 c=
;4.=?F54;)& F)U&'7 c= 75-)=< 7.4% ?8 4%3%J'=8 5 5F1')=% .;4.7;'J8 F%=;4) 3%F&.?.4%. c=
'=;%4'54)& -)='7'F')&)' >' c= G5=%&% &'-';45(%"


2< "-./-01Z P/R0RU1P TR/-T` /RU[PO1O1W` .1 VSVOP0-c1T`\ /S R[RQOS01Of_1 V[RQ1OP
NP R/S[-QP

]. ='J%&)& -)='7'F')&)' X.>7.=' .) (5?; '3%=;'('7.;% 35)8 -5;5.4% 7.4% F5; .=;4%=.
3%GJ5&;.4%. %75=5-'78 . 75-)=';81'' F% U.G% ?5&'3%< ?)?;%=.U'&% >' 75-F%;';'J%[
.=;4%F4%=54'' &57.&' >' '=J%?;';54'' ?;48'='" O=J%?;'1''&% 4%.&'G.;% 3% 78;4% .7%>;'. J54
75=3)7% &. c=(''=1.4%. 3% =5' &57)4' 3% -)=78 >' &. '=J%4?.4%. ;4%=3)&)' -'64.1'%'
'=;%4=% >' %Z;%4=%< c= 7.4% . (5?; .=64%=.;8 N)-8;.;% 3'= (541. 3% -)=78 &57.&8 c=
)&;'-%&% 35)8 3%7%=''"

X% &^=68 .J.=;.N%&% 3% &57.&'G.4% 7.4% J54 (' 6%=%4.;% 3% 75=?;4)71'. .);5?;48G'&54 >' .
78'&54 (%4.;% 3% -.4% J';%G8 7.4% ?% J54 '=;%4%?%7;. &. X.>7.='< 7.4% J54 .?'6)4.< &.
54'G5=;)& .=)&)' +Q+*< .77%?)& 4.F'3 &. F'%1. '=;%4=8< F4%7)- >' &. 7%&% %Z;%4=%< ?% J54
'-F&%-%=;. )4-8;5.4%&% -8?)4' 3% ?;'-)&.4% . 3%GJ5&;84'' %75=5-'%' &57.&%[
" c=(''=1.4%. )=54 ?;4)7;)4' 3% ?F4'N'='4% . .(.7%4'&54< 7.4% ?8 5(%4% ?%4J'7''
.J.=;.N5.?% 3% 68G3)'4% . .=;4%F4%=54'&54 &57.&' >' . '=J%?;';54'&54< F4%7)- >' 5
6.-8 &.468 3% ?%4J'7'' 3% .(.7%4' @(.7'&';81' 75-)=% K 3% ;'F)& ?8&'&54 3%
75=(%4'=18 >' . ?F.1''&54 %ZF5G'1'5=.&%< '=(54-.4% >' 75=?)&;.=18< ;4.=?(%4
;%2=5&56'7< -.4f%;'=6 >' F45-5J.4%< %;7"Ag
" ?F4'N'='4%. '=;%6484'' ('4-%&54 &57.&% c= 7&)?;%4% '=5J.;'J% >' &.=1)4' 3% ()4='G.4%
3% &. ='J%& 4%6'5=.& >' =.1'5=.&< c= 35-%='' F%=;4) 7.4% %Z'?;8 ;4.3'1'% >' f=5hb
25h &. ='J%& &57.& @;%Z;'&%b75=(%71''< .645b(553< -.;%4'.& 4)&.=;< %;7"Ag
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

" .7543.4%. 3% (.7'&';81' 75-F.=''&54 7.4% 4%.&'G%.G8 '=J%?;'1'' &. ='J%& &57.&< F4'=
?72%-% 3% .N);54 3% -'='-'? .35F;.;% 3% -)='7'F.&';.;%< 7.4% ?8 ?;'-)&%G%
74%.4%. 3% =5' &57)4' 3% -)=78g
" .3.F;.4%. 5(%4;%' %3)7.1'5=.&% >' . ?%4J'7''&54 3% (54-.4% F45(%?'5=.&8 75=;'=)8
&. =%J5'&% 4%.&% .&% -%3')&)' 3% .(.7%4' &57.&< F4'= 3%GJ5&;.4%. c=J818-^=;)&)'
;%2='7 >' F45(%?'5=.& c= &'7%%&% 3'= -)='7'F')< F4'= ?;.6'' 3% F4.7;'78 >' -%=;54.;
&. c=;4%F4'=3%4'&% 3'= &57.&';.;%< %;7"g
" '3%=;'('7.4%. >' F)=%4%. &. 3'?F5G'1'. '=J%?;';54'&54 3% ;%4%=)4' F%=;4) 4%.&'G.4%.
3% '=J%?;'1''< '=7&)?'J F4'= 4%75=J%4?'. )=54 ?';)4' .U.=35=.;% ?.) 3%64.3.;%"

Y .&;8 75-F5=%=;8 '-F54;.=;8 F%=;4) 3%GJ5&;.4%. %75=5-'78 . 75-)=';81'' 5
4%F4%G'=;8 J.&54'('7.4%. ?)F%4'5.48 . 4%?)4?%&54 .64'75&% >' 3% F453)7%4% . %=%46'%'
4%6%=%4.U'&%< '=7&)?'J F4'= '=J%?;'1'' 3% ;'F F.4;%=%4'.; F)U&'7bF4'J.; >' 3%GJ5&;.4%.
4%1%&%&54 3% .64'U)?'=%??"

E< "-./-01 H 10]Q-VOQS/OSQ` SQc-0` .1 VR/1-T` URNPQ0`\ VPQW1/11 [ScT1/P NP c-Y`
[P0OQS /-T1O-OP- W1P_11 [`./`0P01TRQ

La oiizontul anului 2u27, uisciepan(ele ue uezvoltaie uintie municipiul Pa,cani ,i
maiile centie uibane se voi atenua, piin iealizaiea ue investi(ii n sfeia
infiastiuctuiii uibane ,i sociale ,i fuinizaiea ue seivicii publice ue baz ue calitate,
caie s contiibuie la cie,teiea calit(ii vie(ii locuitoiiloi. Acesta voi viza:
- extinueiea ,i ieabilitaiea infiastiuctuiii ue ap ,i ap uzat;
- extinueiea ,i ieabilitaiea infiastiuctuiii ue uistiibu(ie a eneigiei electiice;
- ieabilitaiea ie(elei ue iluminat public, n veueiea cie,teiii eficien(ei
eneigetice;
- extinueiea infiastiuctuiii ue colectaie ,i ue valoiificaie a ue,euiiloi;
- ieabilitaiea, moueinizaiea ,i uotaiea unit(iloi spitalice,ti ,i a ambulatoiiiloi
integiate acestoia;
- ieabilitaiea ,i uotaiea unit(iloi ue nv(mnt;
- nfiin(aiea ue noi centie ue seivicii sociale (ue ex. pentiu peisoanele fi
aupost ,i pentiu vistnici) ,i ieabilitaiea celoi existente;
- ieabilitaiea ,i uotaiea unit(iloi cultuiale (bibliotec, muzeu, cinematogiaf);
- ieabilitaiea infiastiuctuiii spoitive ,i uezvoltaiea celei ue agiement;
- etc.
3.S. Cb|ect|ve opera|ona|e. Msur|.

:c1P/O1WST R[PQ-_1R0-T 4< *QP.OPQP- -//PV1c1T1O`_11 .1 - URc1T1O`_11 U`Q]SQ1TRQ .1
[PQVR-0PTRQ T- 01WPTST US01/1[1STS1 "-./-01

a)?;'('7.4%[

\)='7'F')& X.>7.=' %?;% 7%& -.' '-F54;.=; =53 (%45J'.4 3'= \5&35J.< c=?8 ?783%4%.
34.?;'78 . ;4.('7)&)' (%45J'.4 c= 3%(.J5.4%. 7%&)' 4);'%4< F% (5=3)& '=(4.?;4)7;)4'' )G.;%<
. 75=3)? &. ?783%4%. '-F54;.=1%' ?.&% c= 4%1%.). 3% ;4.=?F54; 3% &. ='J%& =.1'5=.& >'
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

4%6'5=.&" X% 3% .&;8 F.4;%< '=(4.?;4)7;)4. 4);'%48 3% .77%? &. -)='7'F') @34)-)4'
=.1'5=.&%< N)3%1%=%< 75-)=.&%A .4% 5 ?;.4% ;%2='78 -%3'5748< 7%%. 7% .(%7;%.G8 =%6.;'J
3%GJ5&;.4%. .7%?;)'." ,'47. MQi 3'= 4%1%.). ?;4.3.&8 %Z'?;%=;8 %?;% =%-53%4='G.;8< '.4
)=%&% 3'=;4% ?;48G'&% .?(.&;.;% .) 5 ?;.4% ;%2='78 =%754%?F)=G8;5.4%< &. 7.4% ?% .3.)68
3%('7';)& 3% &57)4' 3% F.47.4%" \)&;% 3'=;4% ?;48G' =) 3'?F)= 3% ;45;).4% ?.) .7%?;%. =)
754%?F)=3 ?;.=3.43%&54< '.4 .&;%4=.;'J%&% &. ;4.=?F54;)& -5;54'G.; ?)=; 4%3)?%< c= &'F?.
F'?;%&54 F%=;4) U'7'7&'>;'"

O=J%?;'1''&% 7.4% J'G%.G8 74%>;%4%. .77%?'U'&';81'' >' -5U'&';81'' J'G%.G8[ 75=?;4)71'.
.);5?;48G'&54 X&5'%>;'bC'4%; >' P^46) \)4%> b e=62%='< -53%4='G.4%. 78'&54 (%4.;%
X&5'%>;'b:'7>.=' >' X.>7.='be=62%='< 75=?;4)71'. J.4'.=;%' 3% 575&'4%g 4%.U'&';.4%. >'
-53%4='G.4%. ?;48G'&54 548>%=%>;'g 7) F4%783%4% 3% &. ='J%&)& ?)U)4U''&54 >' . G5=%&54
F%4'(%4'7%g .-%=.N.4%. ;45;).4%&54 >' . G5=%&54 F'%;5=.&%g .-%=.N.4%. F'?;%&54 3%
U'7'7&%;%g .-%=.N.4%. 3% =5' &57)4' 3% F.47.4%g %;7" P5.;% .7%?;%. J54 75=;4'U)' &.
74%>;%4%. .;4.7;'J';81'' -)='7'F')&)' F%=;4) 7%;81%='< '=J%?;';54' >' J'G';.;54'< 7) %(%7;%
U%=%('7%< 3% .=;4%=.4%< F%=;4) 75-)=';.;%"

! Nsuia 1.1. Asiguiaiea conectiii municipiului la polii uibani ue
cie,teie ,i la ie(eaua TEN-T

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ -53%4='G.4%. >'
3%GJ5&;.4%. .Z%&54 F4'54';.4% PTWbP @4);'%4%< (%45J'.4%A< . '=(4.?;4)7;)4'' 3%
;4.=?F54; =.1'5=.&% >' 4%6'5=.&% 3'= .(.4. PTWbP< F45-5J.4%. ;4.=?F54;)&)'
'=;%4-53.&< %;7"

X"!" ,5=?;4)71'. D);5?;48G'' X&5'%>;'bC)7%.J.bC'4%;

X"+" ,5=?;4)71'. D);5?;48G'' P^46) \)4%>b O.>'be=62%='

X"0" \53%4='G.4%. 78'' (%4.;% X&5'%>;'bC)7%.J.b:'7>.='

X"9" \53%4='G.4%. 78'' (%4.;% X.>7.='bO.>'

X"I" \53%4='G.4%. ,5-F&%Z)&)' H%45J'.4 X.>7.='

! Nsuia 1.2. Cie,teiea mobilit(ii n inteiioiul municipiului

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%.U'&';.4%. >'
-53%4='G.4%. 4%1%&%' 3% ?;48G' )4U.=%< '=7&)?'J . >5?%&%&54 3% 7%=;)48< F.?.N%<
F.4784'< ?'?;%-% 3% -.=.6%-%=; >' -5=';54'G.4% . ;4.('7)&)'< %Z;'=3%4%. >'
-53%4='G.4%. ?'?;%-)&)' 3% ;4.=?F54; c= 75-)=< '=7&)?'J 7) 35;.4%. 7) =5'
-'N&5.7% 3% ;4.=?F54;< %;7"

X"!" $%.U'&';.4% >' -53%4='G.4% ?;48G' c= -)='7'F')& X.>7.=' @BQ f-A< '=7&)?'J
;45;).4% >' &57)4' 3% F.47.4%

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

X"+" ,5=?;4)71'. J.4'.=;%' 3% 575&'4% X.>7.='

X"0" D-%=.N.4%. 3% F'?;% 3% U'7'7&%;% c= -)='7'F')& X.>7.=' @!I f-A

X"9" D72'G'1'5=.4%. 3% -'N&5.7% 3% ;4.=?F54; c= 75-)= @.);5U)G% %75&56'7%A


! Nsuia 1.S. Asiguiaiea conexiunii cu zonele peii-uibane ,i iuiale
nconjuitoaie

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%.U'&';.4%. >'
-53%4='G.4%. .4;%4%&54 3% F%=%;4.4%< . 4%1%&%' 3% 34)-)4' N)3%1%=% >'
75-)=.&%< %Z;'=3%4%. >' -53%4='G.4%. ?'?;%-)&)' 3% ;4.=?F54; c= 75-)= >'
'=;%4)4U.=< '=7&)?'J 7) 35;.4%. 7) =5' -'N&5.7% 3% ;4.=?F54;< %;7"

X"!" \53%4='G.4%. V, !!! X.>7.='bR5)4%='

X"+" $%.U'&';.4%. Va +Q/] X.>7.='b\'45?&5J%>;'

X"0" $%.U'&';.4%. Va +/!, X.>7.='b,5;=.4'

X"9" TZ;'=3%4%. 4%1%&%' 3% ;4.=?F54; c= G5=. )4U.=8 ()=71'5=.&8 X.>7.='


:c1P/O1WST R[PQ-_1R0-T 2< *QP.OPQP- /RU[PO1O1W1O`_11 P/R0RU1P1 TR/-TP .1 /QP-QP-
NP 0R1 TR/SQ1 NP US0/`

a)?;'('7.4%[

V)F8 .=)& !B/B< -)='7'F')& X.>7.=' . ;4.J%4?.; )= F457%? 3)4 >' c=3%&)=6.; 3%
4%?;4)7;)4.4% %75=5-'78< 7.4% . 75=3)? &. 3'?F.4'1'. )=54 .6%=1' %75=5-'7' &57.&'
'-F54;.=1' @H.U4'7. 3% j.284< H.U4'7. 3% \5U'&8< d=;4%F4'=3%4%. 3% ;4.3)7;5.4% >'
4%6)&.;5.4% 3'4%7;%< %;7"A ?.) &. 4%?;4^=6%4%. .7;'J';81'' .7%?;54. @d=;4%F4'=3%4%. 3%
;4'75;.N% >' F%43%&%< eG'=. 3% \.;%4'.& $)&.=;< %;7"A< 4%G)&;^=3 7'47. +Q"QQQ 3%
3'?F5='U'&'G.1'" d= 75=3'1''&% c= 7.4% .=;4%F4%=54'' &57.&' >' F)1'='' '=J%?;';54' ?;48'=' =)
.) F);); 75-F%=?. .7%?; 3%7&'= %75=5-'7 .& '=3)?;4'%' 3%GJ5&;.;% c= F%4'5.3.
75-)='?;8< F%?;% !Q"QQQ 3% F%4?5.=% =) .) .J); 5F54;)=';81' 3% 57)F.4% &. ='J%& &57.& >'
.) 5F;.; F%=;4) . &)74. c= ?;48'=8;.;% ?.) c= .&; 54.> 3'= 1.48" \.' -)&;< '=J%?;';54''
&57.&' 7.4% >'b.) 3%GJ5&;.; c= )&;'-'' .=' .(.7%4' 3'= 35-%=')& '=3)?;4'%' ;%Z;'&%<
.&'-%=;.4%< . 75=?;4)71''&54 -%;.&'7%< %;7" c=;^-F'=8 3'('7)&;81' -.N54% c= 4%74);.4%.
F%4?5=.&)&)' 7.&'('7.;< c= 75=3'1''&% -'64.1'%' %Z;%4=% ?.) . F%=?'5=84'' 7%&54 3%N.
7.&'('7.1' >' . 3%7&'=)&)' c=J^18-^=;)&)' ;%2='7 >' F45(%?'5=.& c= (.1. 7%&)' ;%54%;'7
()4='G.; 3% &'7%%" Y .&;8 F45U&%-8 -.N548 7) 7.4% ?% 75=(4)=;8 %75=5-'. &57.&8 %?;%
&'F?. )=54 ?;4)7;)4' 3% ?F4'N'='4% . .(.7%4'&54 >' '=5J84''< 7.4% ?8 F%4-';8 .;4.6%4%. 3%
'=J%?;';54' ?;48'=' >' ?)?1'=%4%. '='1'.;'J%&54 c=;4%F4'=G8;54'&54 &57.&'"

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

\8?)4'&% 7.4% J'G%.G8 4%&.=?.4%. %75=5-'%' &57.&% F% U.G% ?)?;%=.U'&% >' 75-F%;';'J%<
4%?F%7;'J 74%>;%4%. =)-84)&)' 3% &57)4' 3% -)=78 ?)=;[ c=(''=1.4%. )=54 ?;4)7;)4' 3%
?F4'N'='4% . .(.7%4'&54 >' . '=5J84''< .;4.6%4%. 3% '=J%?;';54' ?;48'='< ()4='G.4%. 3% ?%4J'7''
3% .(.7%4' F%=;4) c=;4%F4'=G8;54'' &57.&'< 4%.&'G.4%. 3% '=J%?;'1'' &. ='J%&)&
-'745c=;4%F4'=3%4'&54 >' . O\\b)4'&54 3'= ?%7;54)& F453)7;'J< ?F4'N'='4%. '=;%6484''
('4-%&54 &57.&% c= 7&)?;%4%< &.=1)4' 3% ()4='G.4% >' 4%1%&% 3% .(.7%4'< -53%4='G.4%.
(%4-%&54 .645bG55;%2='7%< J.&54'('7.4%. F5;%=1'.&)&)' 3% F453)7%4% . %=%46'%'
4%6%=%4.U'&%< %;7" D7%?;% '=J%?;'1'' ?% J54 (57.&'G. F% ?%7;5.4%&% F%=;4) 7.4% %Z'?;8
;4.3'1'% >' f=5hb25h &. ='J%& &57.&[ .645b(553< ;%Z;'&% >' 75=(%71''< -.;%4'.& 4)&.=;<
.F.4.;)48 3% -8?)48 >' 75=;45&< 75=?;4)71'' -%;.&'7%"! Nsuia 2.1. nfiin(aiea ue stiuctuii ue spiijiniie a afaceiiloi ,i inoviii

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ c=(''=1.4%.< %Z;'=3%4%.<
-53%4='G.4%. >' 35;.4%. ?;4)7;)4'&54 3% ?F4'N'='4% . .(.7%4'&54 @F.47)4'
'=3)?;4'.&% >' &56'?;'7%< F.47)4' >;''=1'('7% >' ;%2=5&56'7%< '=7)U.;5.4% 3%
.(.7%4'< %;7"A< '=J%?;'1'' c= '=(4.?;4)7;)4. F)U&'78 >' F4'J.;8 3% ,VO< F45-5J.4%.
'=5J84'' c= 7.34)& c=;4%F4'=3%4'&54< F.4;%=%4'.;% c=;4% -%3')& 3% .(.7%4' >' 7%&
3% 7%47%;.4%< ?F4'N'='4%. );'&'G84'' PO,< 3%GJ5&;.4%. %b%75=5-'%'< %;7"

X"!" d=(''=1.4%. F.47)&)' '=3)?;4'.& >' ;%2=5&56'7 X.>7.='


! Nsuia 2.2. Realizaiea ue investi(ii piouuctive la nivelul INN-uiiloi uin
municipiul Pa,cani

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ '=J%?;'1'' F453)7;'J%
F%=;4) 74%>;%4%. 75-F%;';'J';81'' O\\< 3%GJ5&;.4%. .=;4%F4%=54'.;)&)'<
?F4'N'='4%. .77%?)&)' O\\ &. ('=.=1.4%< c=(''=1.4%. 3% 7&)?;%4% >' '=;%64.4%.
('4-%&54 c= &.=1)4'&% 3% ()4='G.4%< ?%4J'7'' 3% 75=?)&;.=18 F%=;4) O\\<
'-F&%-%=;.4%. ?;.=3.43%&54 '=;%4=.1'5=.&%< ?F4'N'='4%. .77%?)&)'
c=;4%F4'=3%4'&54 F% F'.1. '=;%4=8 >' %Z;%4=8< %;7"


! Nsuia 2.S. Spiijiniiea miciontiepiinueiiloi uin municipiul Pa,cani

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ '=J%?;'1'' F453)7;'J%
F%=;4) 74%>;%4%. 75-F%;';'J';81'' O\\< 3%GJ5&;.4%. .=;4%F4%=54'.;)&)'<
?F4'N'='4%. .77%?)&)' O\\ &. ('=.=1.4%< c=(''=1.4%. 3% 7&)?;%4% >' '=;%64.4%.
('4-%&54 c= &.=1)4'&% 3% ()4='G.4%< ?%4J'7'' 3% 75=?)&;.=18 F%=;4) O\\<
'-F&%-%=;.4%. ?;.=3.43%&54 '=;%4=.1'5=.&%< ?F4'N'='4%. .77%?)&)'
c=;4%F4'=3%4'&54 F% F'.1. '=;%4=8 >' %Z;%4=8< %;7"


"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

! Nsuia 2.4. Cie,teiea competitivit(ii sectoiului agiicol uin zona
peiiuiban a municipiului Pa,cani

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 74%>;%4%. J.&54''
.38)6.;% . F453)?%&54 .64'75&%< '=J%?;'1'' F%=;4) F457%?.4%. F453)?%&54
.64'75&%< 74%.4%. >' 3%GJ5&;.4%. 3% -'745bc=;4%F4'=3%4'< c=7)4.N.4%.
.7;'J';81'&54 ;)4'?;'7%< %;7"


:c1P/O1WST R[PQ-_1R0-T E< #P-c1T1O-QP- 10]Q-VOQS/OSQ11 SQc-0P .1 VR/1-TP .1
]SQ01Y-QP- NP VPQW1/11 [ScT1/P NP c-Y` NP /-T1O-OP

a)?;'('7.4%[

\)='7'F')& X.>7.=' .4% 5 ?;4)7;)48 ;%4';54'.&8 .F.4;%< (''=3 .&78;)'; 3'= =)7&%)& )4U.=
F45F4')bG'? >' 3'= I ?)U)4U'' 7) F45('& F4%F5=3%4%=; 4)4.& >' 7) )= ='J%& (5.4;% ?78G); 3%
35;.4% ;%2='75b%3'&';.48 >' 7) %72'F.-%=;% F)U&'7%" d= F4%G%=;< 7'47. +Qi 3'=;4%
65?F5384'' =) ?)=; 75=%7;.;% &. 4%1%.). 3% .F8 >' 3% 7.=.&'G.4%< '.4 4%1%.). %Z'?;%=;8
%?;% )G.;8 ('G'7 >' -54.&< 6%=%4^=3 F'%43%4' '-F54;.=;% >' 75=?)-)4' 4'3'7.;% 3% %=%46'%"
V% .?%-%=%.< ?'?;%-)& 7%=;4.&'G.; 3% ;%4-5('7.4% ?% .(&8 c=;4b)= 3%7&'= 75=;'=))< F%
(5=3)& 3%U4.=>84'' . F%?;% IQ 3'=;4% .F.4;.-%=;% 3% &. 4%1%.< 3.4 >' . J5&)-)' -.4% .&
74%.=1%&54 =%c=7.?.;%" $%1%.). 3% 3'?;4'U)1'% . %=%46'%' %&%7;4'7% %?;% )G.;8 ('G'7 >'
-54.&< 6%=%4^=3 c=;4%4)F%4' (4%7J%=;% .&% ()4='G84'' >' 75?;)4' 4'3'7.;% 7) -%=;%=.=1.<
&. (%& 7. >' ?'?;%-)& 3% '&)-'=.; F)U&'7< 7.4% % '=%('7'%=; %=%46%;'7"

V'= 7%&% !9"QQQ 3% &57)'=1% 3'= -)='7'F')< 7'47. /"IQQ ?)=; ?';).;% c= U&57)4' 75=?;4)';%
c= F%4'5.3. 75-)='?;8< 7) -.;%4'.&% >' ?5&)1'' ;%2='7% '=%('7'%=;% %=%46%;'7< 7) (.1.3%
3%;%4'54.;% >' 7) 5 ?)F4.(.18 &57)'U'&8 4%3)?8" X% 3% .&;8 F.4;%< ?F.1''&% )4U.=% 3'= N)4)&
.7%?;54. (''=3 3%64.3.;% >' =%.;4.7;'J%< 7%%. 7% . 75=3)? >' &. ?783%4%. J.&54'' 3% F'.18
. .7%?;54." j5=%&% 4%G'3%=1'.&% 7) &57)'=1% J%72' ?.) =5'< =5' ?.) J%72'< .) )= 6%=%4.& 5
7.&';.;% . &57)'4'' -.' U)=8< 3.4 ?)(%48 3% )= 3%('7'; 3% 35;84' ;%2='75b%3'&';.4% >' 3%
%72'F.-%=;% F)U&'7%"

V%>' .) U%=%('7'.; 3% '=J%?;'1'' 3% &. U)6%;)& 3% ?;.; >' U)6%;)& &57.& c= )&;'-'' .='<
)=';81'&% %3)7.1'5=.&% >' 7%&% ?.=';.4% =%7%?';8 &)7484' ?)F&'-%=;.4% 3% 4%.U'&';.4% >'
35;.4%< F%=;4) . F);%. 5(%4' ?%4J'7'' 3% 7.&';.;% F5F)&.1'%' 3'= -)='7'F') >' 3'= G5=.
4)4.&8 F5&.4'G.;8 3% .7%?;." V% .?%-%=%.< '=(4.?;4)7;)4. 3% ?%4J'7'' ?57'.&% %?;%
'=?)('7%=;8 c= 75-F.4.1'% 7) =)-84 -.4% .& F%4?5.=%&54 %ZF)?% 4'?7)&)' 3% %Z7&)G')=%
?57'.&8< 3% %Z F%4?5.=%&% (848 .38F5?; ?.) J^4?;='7'" Y(%4;. 7)&;)4.&b?F54;'J8 3% &. ='J%&
&57.&% %?;%< &. 4^=3)& %' 4%?;48=?8< -.' .&%? F%=;4) ;'=%4'< c= &'F?. )=)' 7'=%-.;564.( >' .
)=54 ?F.1'' 754%?F)=G8;5.4% F%=;4) -)G%) >' U'U&'5;%78" V% .?%-%=%.< ?% 4%?;'-;% &'F?.
)=)' ?;.3'5= -53%4= >' . )=)' U.G'= 3% c=5; .75F%4';"


! Nsuia S.1.. Regeneiaiea spaiiloi uibane ,i uiveisificaiea opoitunit(iloi
ue petieceie a timpului libei
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%.U'&';.4%.
'=(4.?;4)7;)4'' )4U.=% b ?F.1'' F)U&'7%< ?7).4)4'< .&%' F'%;5=.&% >' F'?;% 3%
U'7'7&%;8< ?F.1'' J%4G'< &57)4' 3% F.47.4%< &57)4' 3% N5.78 F%=;4) 75F''< ?F.1''
3% '=(54-.4% >' ?57'.&'G.4%g .-%=.N.4%.< %Z;'=3%4%. >' -53%4='G.4%.
G5=%&54 3% .64%-%=; @.k).F.4fb)4'< F&.N%< ?F.1'' 3% F45-%=.38A<
'=(4.?;4)7;)48 ?F54;'J8 @?;.3'5.=%< ?8&' F5&'J.&%=;% >' 3% ?F54;< U.G'=% 3%
c=5;A< %;7"

X"!" $%.U'&';.4%. '=(4.?;4)7;)4'' )4U.=% 3'= 7.4;'%4%&% ,%=;4) >' S84''

X"+" D-%=.N.4%. )=%' G5=% 3% .64%-%=; F% -.&)& 4^)&)' C'4%; @R.4.N ])=7.A

X"0" \53%4='G.4%. >' 35;.4%. C;.3'5=)&)' \)='7'F.&

X"9" ,5=?;4)71'. )=)' U.G'= 3% c=5; .75F%4';


! Nsuia S.2. mbunt(iiea infiastiuctuiii ,i cie,teiea calit(ii seiviciiloi
euuca(ionale

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ %Z;'=3%4%.<
4%.U'&';.4%.< -53%4='G.4%. >' 35;.4%. )=';81'&54 3% c=J818-^=;< 75=?;4)71'.
3% 7.-F)?)4' %3)7.1'5=.&%< %Z;'=3%4%. ;4.=?F54;)&)' >75&.4< ;4.=G'1'. 3% &.
>75.&8 &. J'.1. .7;'J8< F4564.-% 3% (54-.4% F45(%?'5=.&8 75=;'=)8<
F45-5J.4%. .3.F;.U'&';81'' >' (&%Z'U'&';81'' (541%' 3% -)=78< c-U)=8;81'4%.
?%4J'7''&54 F)U&'7% 3% 57)F.4%< '-F&%-%=;.4%. 3% -8?)4' .7;'J% 3% 57)F.4%<
U)4?% 357;54.&%< F4564.-% 3% F4.7;'78 >' -%=;54.;< .3.F;.4%. 5(%4;%'
%3)7.1'5=.&% &. =%J5'&% -%3')&)' %3)7.1'5=.&< 74%>;%4%. .77%?)&)' &.
%3)7.1'%' >' 4%3)7%4%. .U.=35=)&)' >75&.4< %;7"

X"!" $%.U'&';.4%.< -53%4='G.4%. >' 35;.4%. )=';81'&54 3% c=J818-^=;[
b l75.&. S'-=.G'.&8 CF%7'.&8
b ,5&%6')& W.1'5=.& \'2.'& C.35J%.=)
b l75.&. S'-=.G'.&8 mO543.72% ,.=;.7)G'=5n
b ,5&%6')& P%2='7 m\'2.'& R)?)'57n

X"+" V%4)&.4%. 3% F4564.-% 3% F4.7;'78 .&% %&%J'&54 3'= c=J818-^=;)& ;%2='7
>' F45(%?'5=.& &. .6%=1'' %75=5-'7' 3'= -)='7'F')

X"0" V%4)&.4%. 3% F4564.-% 3% (54-.4% F45(%?'5=.&8 75=;'=)8 .&%
64)F)4'&54 3%G.J.=N.;% F%=;4) 57)F.1'' ?5&'7';.;% F% F'.1. &57.&8 . -)=7''

! Nsuia S.S. mbunt(iiea infiastiuctuiii ,i cie,teiea calit(ii seiviciiloi
ue sntate

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 75=?;4)71'.<
%Z;'=3%4%.< -53%4='G.4%. >' 35;.4%. )=';81'&54 -%3'7.&% F)U&'7% >' F4'J.;%<
35;.4%. 7) .);5?.=';.4% . ?%4J'7''&54 3% .-U)&.=18< %;7"

X"!" \53%4='G.4%. >' 35;.4%. D-U)&.;54')&)' O=;%64.; .& CF';.&)&)'
\)='7'F.& 3% e46%=18 X.>7.='

X"+" $%.U'&';.4%. >' 35;.4%. ?%71''&54 3'= 7.34)& CF';.&)&)' \)='7'F.& 3%
e46%=18 X.>7.='


! Nsuia S.4. Cie,teiea calit(ii seiviciiloi sociale ,i piomovaiea
incluziunii sociale

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 75=?;4)71'.<
%Z;'=3%4%.< -53%4='G.4%. >' 35;.4%. 3% )=';81' 3% .?'?;%=18 ?57'.&8 @7%=;4%
3% G' F%=;4) .3)&1' >' 75F''< 7%=;4% 3% ;'F 4%G'3%=1'.& F%=;4) 75F''< J^4?;='7' >'
F%4?5.=% 7) 3'G.U'&';81'< %;7"A< 75=?;4)71'. 3% &57)'=1% ?57'.&% >' F%=;4)
;'=%4'< c=;4%F4'=3%4' ?57'.&%< %;7"

X"!" X45'%7; '=;%64.; F%=;4) '=7&)G')=%. 45-'&54 3'= -)='7'F')& X.>7.='
@75-F5=%=;%[ &57)'4%< ?8=8;.;%< %3)7.1'%< %75=5-'% ?57'.&8A

X"+" ,5=?;4)71'. )=)' 7%=;4) ?57'.& F%=;4) F%4?5.=%&% (848 .38F5?;

X"0" \53%4='G.4%. >' 35;.4%. ,.=;'=%' 3% DN);54 C57'.&

X"9" ,5=?;4)71'. )=)' 7%=;4) ?57'.& -)&;'()=71'5=.&

X"I" ,5=?;4)71'. 3% &57)'=1% ?57'.&%

X"M" ,5=?;4)71'. 3% &57)'=1% DW]

X"*" $%.U'&';.4%.< %Z;'=3%4%. >' 35;.4%. ,%=;4)&)' 3% X&.?.-%=; mC(" C;%&'.=n

! Nsuia S.S. valoiificaiea patiimoniului mateiial ,i imateiial ,i
uiveisificaiea ofeitei cultuiale

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%?;.)4.4%. >'
J.&54'('7.4%. F.;4'-5=')&)' 7)&;)4.&g 4%.U'&';.4%.< -53%4='G.4%. >' 35;.4%.
'=?;';)1''&54 7)&;)4.&% @-)G%%< U'U&'5;%7'< '=?;';)1'' 3% ?F%7;.75&A< ?)?1'=%4%.
'=3)?;4''&54 7)&;)4.&% >' 74%.;'J%< %;7"

X"!" \53%4='G.4%. >' 35;.4%. ?%3')&)' R'U&'5;%7'' \)='7'F.&%

X"+" D-%=.N.4%. )=)' =5) ?%3') F%=;4) \)G%)& \)='7'F.&
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


X"0" ,5=?%4J.4%. >' 4%.U'&';.4%. X.&.;)&)' ,.=;.7)G'=5< c= J%3%4%.
'=;453)7%4'' c= 7'47)';)& ;)4'?;'7

! Nsuia S.6. Asiguiaiea accesului locuitoiiloi comunit(ii la ieelele ue
ap ,i canalizaie

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ %Z;'=3%4%. >'
-53%4='G.4%. ?'?;%-%&54 3% .F8 >' .F8 )G.;8< 74%>;%4%. 64.3)&)' 3%
75=;54'G.4%< %;7"

X"!" TZ;'=3%4%. >' 4%.U'&';.4%. '=(4.?;4)7;)4'' 3% .F8 >' .F8 )G.;8 3'=
-)='7'F')& X.>7.='

! Nsuia S.7 Asiguiaiea accesului locuitoiiloi comunit(ii la ieelele ue
eneigie electiic

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ %Z;'=3%4%. >'
-53%4='G.4%. 4%1%&%' 3% 3'?;4'U)1'% . %=%46'%' %&%7;4'7%< '=7&)?'J . 4%1%&%' 3%
'&)-'=.; F)U&'7"

X"!" \53%4='G.4%. >' 74%>;%4%. %('7'%=1%' %=%46%;'7% . ?'?;%-)&)' 3%
'&)-'=.; F)U&'7 >' .-U'%=;.& 3'= -)='7'F')& X.>7.='

! Nsuia S.8. Asiguiaiea accesului locuitoiiloi comunit(ii la ieelele ue
gaze natuiale

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ %Z;'=3%4%. >'
-53%4='G.4%. 4%1%&%' 3% 3'?;4'U)1'% . 6.G%&54 =.;)4.&%"

X"!" TZ;'=3%4%. 4%1%&%' 3% 3'?;4'U)1'% . 6.G%&54 =.;)4.&% c= -)='7'F')&
X.>7.='


:c1P/O1W R[PQ-_1R0-T 5< 'V1^SQ-QP- NPYWRTO`Q11 NSQ-c1TP - US01/1[1STS1 "-./-01

a)?;'('7.4%[

W'J%&)& 3% F5&).4% c=4%6'?;4.; &. ='J%&)& -)='7'F')&)' X.>7.=' . c=4%6'?;4.; 5 ?783%4%
?%-='('7.;'J8 3)F8 !B/B< F% (5=3)& 4%?;4^=6%4'' 34.?;'7% . .7;'J';81'' '=3)?;4'.&%< .
;4.('7)&)' (%45J'.4< 3.4 >' . )=54 '=J%?;'1'' c= F45;%71'. -%3')&)' .&% .6%=1'&54 %75=5-'7'
>' .&% .);54';81'&54 &57.&%[ '-F&%-%=;.4%. -.=.6%-%=;)&)' '=;%64.; .& 3%>%)4'&54 >'
c=72'3%4%. 3%F5G';)&)' 3% 6)=5' 3'= -)='7'F')< -53%4='G.4%. ?;.1'%' 3% %F)4.4% .
.F%&54 )G.;% >' %Z;'=3%4%. 4%1%&%' 3% 7.=.&'G.4%< -53%4='G.4%. ?'?;%-)&)' 3% F453)7%4%
. %=%46'%' ;%4-'7%< %;7"

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

,) ;5.;% .7%?;%.< .?)F4. -%3')&)' c=75=N)48;54 >' . U'53'J%4?';81'' 3'= -)='7'F') ?%
-.='(%?;8 c=78 5 ?%4'% 3% F4%?')=' .=;45F'7%[ 74%>;%4%. F.47)&)' .);5 >' &'F?. )=%'
J.4'.=;% 3% 575&'4%< %Z'?;%=1. )=)' F457%=; 3% +Qi 3'=;4% 65?F5384'' 7.4% =) 3'?F)= 3%
7.=.&'G.4%< %Z;'=3%4%. F%4-';4%&54 75=?;4)';% c= 3%(.J5.4%. 7%&54 =.;)4.&%< %Z'?;%=1.
)=54 ?';)4' '=3)?;4'.&% .U.=35=.;%< (5&5?'4%. c=648>8-'=;%&54 72'-'7% c= .64'7)&;)48<
3%F5G';.4%. =%75=;45&.;8 . 3%>%)4'&54 >' 64.3)& 4%3)? 3% 75&%7;.4% ?%&%7;'J8 >' 3%
J.&54'('7.4% . .7%?;54.< %;7" ]. .7%?;%. ?% .3.)68 (.7;54'' =.;)4.&'< F4%7)- .-F&'('7.4%.
?72'-U84'&54 7&'-.;'7% >' 3%64.3.4%. ?5&)4'&54< F4'= %45G')=%< .&)=%784' 3% ;%4%=< %;7"

Y .&;8 F45U&%-8 -.N548 3% &. ='J%& &57.& 5 4%F4%G'=;8 %('7'%=1. %=%46%;'78 4%3)?8 .
7&83'4'&54 F)U&'7% >' 3% &57)';< . ?'?;%-)&)' 3% '&)-'=.; F)U&'7 >' . 7%&)' 3% ;4.=?F54; c=
75-)=< F4%7)- >' ?)U);'&'G.4%. F5;%=1'.&)&)' 3% F453)7%4% . %=%46'%' 4%6%=%4.U'&%<
'=7&)?'J F%=;4) .&'-%=;.4%. .7%?;54 ?%4J'7'' F)U&'7%"

O=J%?;'1'&% F4%J8G);% F%=;4) 4%3)7%4%. F5&)84'' -%3')&)' c=75=N)48;54 F%=;4) F%4'5.3.
+Q!9b+Q+Q J'G%.G8 75=?;4)71'. J.4'.=;%' 3% 575&'4%< 4%.U'&';.4%. ;%4-'78 . U&57)4'&54 3%
&57)'=1% >' . 7&83'4'&54 F)U&'7%< %Z;'=3%4%. >' -53%4='G.4%. ?F.1''&54 J%4G'< 4%.&'G.4%. 3%
F%43%&% (54%?;'%4% >' c-F83)4'4%. ;%4%=)4'&54< %Z;'=3%4%. >' 4%.U'&';.4%. '=(4.?;4)7;)4''
F%=;4) -.=.6%-%=;)& 4'?7)4'&54< %Z;'=3%4%. 75&%7;84'' ?%&%7;'J% . 3%>%)4'&54< %Z;'=3%4%.
>' 4%.U'&';.4%. '=(4.?;4)7;)4'' 3% .F8 >' .F8 )G.;8< %;7"

! Nsuia 4.1. Reuuceiea poluiii ,i conseivaiea peisajului ,i a
biouiveisit(ii
D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 3%GJ5&;.4%.
'=(4.?;4)7;)4'' >' . F&.=)4'&54 3% -.=.6%-%=; c= J%3%4%. F45;%N84''
U'53'J%4?';81'' >' W.;)4. +QQQ< 4%.U'&';.4%. ?';)4'&54 F5&).;% '?;54'7<
c-F83)4'4%. ;%4%=)4'&54 3%64.3.;% >' =%F453)7;'J%< c=(''=1.4%. 3% F%43%&%
(54%?;'%4%< ?F.1'' J%4G'< %;7"

X"!" O-F&%-%=;.4%. F&.=)&)' 3% -.=.6%-%=; .& ?';)&)' W.;)4. +QQQ m$^)&
C'4%; c=;4% X.>7.=' >' $5-.=n

X"+" TZ;'=3%4%. >' -53%4='G.4%. ?F.1''&54 J%4G' 3'= -)='7'F')& X.>7.='

X"0" d=(''=1.4%. 3% F%43%&% (54%?;'%4% 3%b. &)=6)& 78'&54 3% 75-)='7.1'' >'
c-F83)4'4%. ;%4%=)4'&54 3%64.3.;%


! Nsuia 4.2. Nanagementul auecvat al iiscuiiloi natuiale ,i antiopice

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%.U'&';.4%. >'
-53%4='G.4%. '=(4.?;4)7;)4'' 3% F45;%71'% c-F5;4'J. '=)=3.1''&54<
F4%J%='4%. %45G')='' ?5&)&)'< 35;.4%. 7) %72'F.-%=;% . '=?F%7;54.;%&54 >'
?%4J'7''&54 J5&)=;.4% F%=;4) ?';).1'' 3% )46%=18< %;7"

X"!" ,5=?5&'3.4%. J%4?.=1'&54 3'= -)='7'F')& X.>7.='
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


X"+" \53%4='G.4%. '=(4.?;4)7;)4'' 3% .J%4;'G.4% c= 7.G 3% )46%=18

X"0" ,5=?;4)71'. _ 4%.U'&';.4%. 3'6)4'&54 3% F45;%71'% c-F5;4'J.
'=)=3.1''&54


! Nsuia 4.S. Extinueiea ,i consoliuaiea sistemului ue management
integiat al ue,euiiloi

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ %Z;'=3%4%.
?'?;%-%&54 3% -.=.6%-%=; .& 3%>%)4'&54< '-F&%-%=;.4%. ?'?;%-)&)' 3%
75&%7;.4% ?%&%7;'J8 . 3%>%)4'&54< 74%>;%4%. 7.F.7';81'' 3% J.&54'('7.4% .
3%>%)4'&54< %;7"

X"!" TZ;'=3%4%. ?'?;%-)&)' 3% 75&%7;.4% ?%&%7;'J8 . 3%>%)4'&54 3'=
-)='7'F')& X.>7.=' @.72'G'1'5=.4%. 3% -'N&5.7% 3% ;4.=?F54; >' 3%
75=;.'=%4% F%=;4) 75&%7;.4% ?%&%7;'J8A

! Nsuia 4.4. Cie,teiea eficien(ei eneigetice a fonuului constiuit

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ 4%.U'&';.4%.
;%4-'78 . 7&83'4'&54 3% &57)'; >' . 7%&54 3% '=;%4%? F)U&'7"

X"!" $%.U'&';.4%. ;%4-'78 . U&57)4'&54 3% &57)'=1% 3'= -)='7'F')& X.>7.='

X"+" $%.U'&';.4%. ;%4-'78 . 7&83'4'&54 F)U&'7% 3'= -)='7'F')& X.>7.='

! Nsuia 4.S. Piomovaiea piouuceiii ,i consumului ue eneigie uin
iesuise iegeneiabile

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ J.&54'('7.4%.
4%?)4?%&54 %=%46%;'7% 4%6%=%4.U'&%< . U'5-.?%'< . 4%?)4?%&54 ?5&.4%<
%5&'%=%< 6%5;%4-.&%< . U'575-U)?;'U'&)&)'< 74%>;%4%. %('7'%=1%' %=%46%;'7% .
'=?;.&.1''&54 '=3)?;4'.&% @75b6%=%4.4%A< %;7

X"!" d=(''=1.4%. )=%' -'7452'3457%=;4.&% F% 4^)& C'4%;

X"+" D-%=.N.4%. )=)' F.47 (5;5J5&;.'7 @%J%=;).& XXXA

X"0" V5;.4%. 7%=;4.&%&54 ;%4-'7% 3% 7J.4;.& 7) F.=5)4' ?5&.4%

X"9" O=?;.&.4%. )=)' 756%=%4.;54 &. ='J%&)& ?'?;%-)&)' 3% F453)7%4% .
%=%46'%' ;%4-'7% >' '=;%75=%7;.4%. 7%=;4.&%&54 3% 7J.4;.& &. .7%?;.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

:c1P/O1WST R[PQ-_1R0-T =<< 6PYWRTO-QP- /-[-/1O`_11 -NU101VOQ-O1WP .1 -V1^SQ-QP-
cS0P1 ^SWPQ0-0_P T- 01WPT TR/-TZ

a)?;'('7.4%[

D3-'='?;4.1'. F)U&'78 &57.&8 3'= -)='7'F')& X.>7.=' . c=4%6'?;4.; F%4(54-.=1%
4%-.47.U'&% c= )&;'-'' .='< c= F4'-)& 4^=3 7) F4'J'4% &. 7.F.7';.;%. 3% F4%68;' >'
'-F&%-%=;. F45'%7;% 3% '=J%?;'1'' 7) ('=.=184' =%4.-U)4?.U'&%< (''=3 F5G'1'5=.;8< 3'=
F%4?F%7;'J. .U?54U1'%' (5=3)4'&54 %)45F%=%< c= ;5F)& -)='7'F.&';81'&54 3'= 4%6')=%.
W543bT?;" ,) ;5.;% .7%?;%.< -)='7'F.&';.;%. c=;^-F'=8 3'('7)&;81' &%6.;% 3% 7.F.7';.;%.
.3-'='?;4.;'J8 >' ('=.=7'.48 4%3)?8< c= 75=3'1''&% J%=';)4'&54 F45F4'' 4%3)?% >' . ?)-%&54
4%3)?% .&57.;% F%=;4) 72%&;)'%&' 3% 7.F';.&< . 3%('7';)&)' 3% F%4?5=.& ?F%7'.&'G.; >' .
='J%&)&)' 4%3)? 3% ?.&.4'G.4% . .7%?;)'.< . 75?;)4'&54 4'3'7.;% 7) F4%68;'4%. 3'(%4';%&54
357)-%=;.1'' ;%2='75b%75=5-'7% >' 7) 75b('=.=1.4%. F45'%7;%&54 %)45F%=%< %;7" V%
.?%-%=%.< F5F)&.1'. >' -%3')& 3% .(.7%4' ?% '-F&'78 '=?)('7'%=; c= F457%?)& 3%7'G'5=.& 3%
&. ='J%& &57.&< 75=?)&;84'&% 7) .7%>;'. (''=3 c=78 ?F54.3'7%" V% .?%-%=%.< 755F%4.4%. 7)
7%&%&.&;% )=';81' .3-'='?;4.;'Jb;%4';54'.&% 3'= G5=8 %?;% c=;4b5 (.G8 '=7'F'%=;8< c= &'F?.
)=)' 7.34) '=?;';)1'5=.& c= .7%?; ?%=?"

\8?)4'&% F4%J8G);% F%=;4) F%4'5.3. +Q!9b+Q+Q c= 35-%=')& 7.F.7';81'' .3-'='?;4.;'J%
J'G%.G8 %&.U54.4%. )=54 ?;4.;%6'' >' ?;)3'' ?%7;54'.&%< 7.4% ?8 ()=3.-%=;%G% ('=.=1.4%.
)=54 '=J%?;'1'' 3'= (5=3)4' F)U&'7%< c=(''=1.4%. 3% =5' ?;4)7;)4' .?57'.;'J%< 75=;'=).4%.
'=(54-.;'G84'' .3-'='?;4.1'%' &57.&%< (54-.4%. F45(%?'5=.&8 75=;'=)8 . F%4?5=.&)&)'<
'='1'.;'J% =5' 3% 755F%4.4% 7) 54.>% 3'= .&;% 184'< %;7"


! Nsuia S.1. Bezvoltaiea capacit(ii ue planificaie a auministia(iei
publice locale

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[
%&.U54.4%._4%J'G)'4%. 3% ?;4.;%6'' 3% 3%GJ5&;.4%< F&.=)4' )4U.='?;'7% >' 3%
.-%=.N.4% . ;%4';54')&)'

X"!" T&.U54.4%. )=)' ?;)3') 3% -5U'&';.;% &. ='J%& &57.&

X"+" T&.U54.4%. )=)' X&.= 3% D71')=% F%=;4) T=%46'% V)4.U'&8

X"0" D7;).&'G.4%. XeS >' $]e .& \)='7'F')&)' X.>7.='

! Nsuia S.2. Cie,teiea calit(ii seiviciiloi fuinizate ue auministia(ia
public local ,i stimulaiea coopeiiii inteiinstitu(ionale:

D7%.?;8 -8?)48 ?% J. '-F&%-%=;. F4'= .71')=' 3% ;'F)&[ (54-.4%.
F%4?5=.&)&)' 3'= .3-'='?;4.1'%< c=(''=1.4%. >' 3%GJ5&;.4%. 7.F.7';81''
.3-'='?;4.;'J% . ?;4)7;)4'&54 .?57'.;'J%< ?72'-U)4' 3% %ZF%4'%=18<
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

755F%4.4% ;%4';54'.&8<'-F&%-%=;.4%. ?'?;%-%&54 '=(54-.;'7% '=;%64.;% 3%
;'F %b.3-'='?;4.1'%< '-F&%-%=;.4%. ?'?;%-%&54 3% -.=.6%-%=;< %;7"

X"!" d=(''=1.4%. DVO mj5=. e4U.=8 H)=71'5=.&8 X.>7.='n

IV Portofoliul de proiecte prioritare strategice pentru
perioada 2014-2020

Poitofoliul ue pioiecte stiategice ale Stiategiei ue Bezvoltaie a Nunicipiului Pa,cani
pentiu peiioaua 2u14-2u2u este piezentat n uetaliu n Anexa 1, caie conine toate
infoimaiile ielevante pentiu fiecaie pioiect n paite, inclusiv ncauiaiea n
obiectivele, piioiitile ,i msuiile pievzute n stiategie, bugetul estimativ ,i suisele
ue finan(aie poten(iale, etc.. Aceste pioiecte au fost colectate ,i valiuate, n uima
centializiii chestionaieloi caie au fost completate ue paiticipanii la giupuiile ue
luciu ,i inteiviuiile oiganizate cu actoiii ielevani (consilieii locali, peisonalul uin
auministiaia public local, iepiezentani ai meuiului ue afaceii, ai instituiiloi
publice uecentializate, asociaii piofesionale, ceteni, etc.).

Cu piiviie la implementaiea pioiecteloi stiategice cupiinse n poitofoliul ue pioiecte
se pot uespiinue uimtoaiele concluzii ,i iecomanuii:
1) avnu n veueie numiul maie ue pioiecte stiategice ,i bugetul substanial
estimat pentiu implementaiea acestoia, se impune o aboiuaie pe etape a acestoia,
coielat cu Planul ue Aciune piopus.
2) pioiectele uin poitofoliul piopus tiebuie s fie concentiat teiitoiial, n anumite
zone ue ac(iune uiban, pentiu a ciea efecte sineigice ,i a spoii impactul teiitoiial al
acestoia;
S) succesul implementiii pioiecteloi uin poitofoliul piopus uepinue ue asiguiaiea
unoi iesuise financiaie complementaie la cele consaciate (fonuuii euiopene, ue la
bugetele ue stat ,i locale, etc.), piecum paiteneiiatele public-piivat, cieuitele, etc. Be
asemenea, este esenial asiguiaiea co-finaniii pioiecteloi finanate uin fonuuii
euiopene, caie se poate iealiza uoai piinti-o planificaie bugetai iiguioas, sub
foima bugeteloi multianuale.

Tiebuie men(ionat aici faptul c, avnu n veueie c unele uintie pioiectele cupiinse
n Stiategia ue Bezvoltaie Socio-Economic a Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua
2uu8-2u1S nu au putut fi uuse la nuepliniie, inclusiv pe fonuul ciizei economice
globale, s-a optat pentiu pieluaiea unoia uintie acestea n stiategia afeient ciclului
ue piogiamaie 2u14-2u2u, n conui(iile n caie acele pioiecte ispunu unoi nevoi ue
uezvoltaie nc piezente la nivel local ,i au un giau ue matuiitate avansat (stuuii ue
fezabilitate, pioiecte tehnice, expeitize, etc.), ceea ce le spoie,te ,ansele ue a fi
finan(ate cu piioiitate n noul exeici(iu financiai.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Be asemenea, subliniem faptul c n poitofoliul uin Anexa 1 se iegsesc att pioiecte
caie voi avea ca beneficiai Nunicipiul - Piimiia Nunicipiului Pa,cani, ct ,i pioiecte
caie voi fi implenentate ue alte entit(i ue la nivel local sau supia-local (ue ex.
CNABNR, C} Ia,i sau 0Nu-uii), uai caie au impact asupia municipiului.

V. Planul de ac$iune pentru implementarea Strategiei
Pentiu asiguiaiea implementiii Stiategiei ue Bezvoltaie Local a Nunicipiului
Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u, piopunem uimtoiul plan ue aciune, stiuctuiat
pe tiei inteivale ue timp:

-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ 3.*#" 56789:

'/h1S01 #PV[R0V-c1T1
Apiobaiea !"#$"%&'%' 0% 0%;<=>"$#% >=.$>, $ 4*+'.'2'*>*'
?$@.$+' 2%+"#* 2%#'=$0$ 6789A6767 n cauiul Consiliului
Local, piin auoptaiea unei hotiii n acest sens
Consiliul Local
Pa,cani
Piimiia Pa,cani
Piomovaiea stiategiei n inuul publicului laig ,i a factoiiloi
ue uecizie (pailamentaii, consilii juue(ene, uuvein, NBRAP,
ABR Noiu-Est, etc.), piin postaiea pe site-ul institu(iei,
euitaiea unei bio,uii ,i tiansmiteiea acesteia ctie institu(iile
sus-men(ionate, piezentaiea acesteia la uifeiite evenimente,
etc., inclusiv n veueiea integiiii piioiit(iloi ,i pioiecteloi
locale n uocumentele piogiamatice ue la nivel teiitoiial
supeiioi (PBR SE, P0S-uii, etc.)
Piimiia Pa,cani
Susineiea ,i finalizaiea pioiecteloi aflate n implementaie uin
peiioaua ue piogiamaie 2uu7-2u1S (ue ex. pioiectele P0R
2uu7-2u1S, etc.)
Beneficiaiii
pioiecteloi aflate n
ueiulaie
Planificaiea multianual a bugetului avnu n veueie iesuisele
necesaie pentiu implementaiea pioiecteloi piioiitaie
(inclusiv n coielaie cu cuantumul co-finan(iii pentiu
pioiectele cu finan(aie extein) ,i stabiliiea giaficului ue
ueiulaieimplementaie a stiategiei (incluueiea n bugetul
multianual a investiiiloi piopuse ca fiinu piioiitaie n veueiea
piegtiiii loi)
Piimiia Pa,cani
Consiliul Local
Pa,cani
Asiguiaiea capacit(ii institu(ionale a Piimiiei, piin
paiticipaiea peisonalului ue specialitate la cuisuii ue foimaie
piofesional, achizi(ionaiea ue seivicii ue consultan( extein
pentiu managementul pioiecteloi, etc.)
Piimiia Pa,cani

-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ 4%0'* 5678BA678C:
'/h1S01 #PV[R0V-c1T1
Continuaiea activitiloi pe teimen scuit caie nu au fost
finalizate (aciunile noi ,i uifeiite fa ue cele anteiioaie)
Aceia,i iesponsabili
ca ,i pe teimen
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

scuit
Nonitoiizaiea stauiului implementiii pioiecteloi uin
poitofoliul ue pioiecte piioiitaie ,i iealizaiea unoi iapoaite ue
piogies
Piimiia Pa,cani
Stiuctuiile
paiteneiiale
foimate la nivelul
municipiului pentiu
planificaie
stiategic (giupuii
ue luciu sectoiiale)
Evaluaiea inteimeuiai a Stiategiei ue Bezvoltaie Local a
Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u
Piimiia Pa,cani
Evaluatoi
inuepenuent

-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ >*+& 5678DA6767:
'/h1S01 #PV[R0V-c1T1
Continuaiea activitiloi pe teimen meuiu caie nu au fost
finalizate (aciunile noi ,i uifeiite fa ue cele anteiioaie)
Aceea,i iesponsabili
ca ,i pe teimen
meuiu
Revizuiiea Stiategiei ue Bezvoltaie a Nunicipiului Pa,cani pe
baza evaluiii inteimeuiaie ,i luaiea ue msuii coiective, uac e
cazul
Piimiia Pa,cani
Finalizaiea implementiii pioiecteloi piioiitaie Piimiia Pa,cani
Piomovaiea iezultateloi pioiecteloi la nivel naional ,i
inteinaional
Piimiia Pa,cani
Piegtiiea Stiategiei ue Bezvoltaie Local a Nunicipiului
Pa,cani pentiu peiioaua 2u21-2u27
Piimiia Pa,cani
Stiuctuiile
paiteneiiale foimate
la nivelul
municipiului pentiu
planificaie stiategic
(ue ex. giupuii ue
luciu sectoiiale)

Suisele ue finan(aie exteine caie pot fi utilizate pentiu implementaiea pioiecteloi cupiinse
n Stiategia ue Bezvoltaie a Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u se mpait n S
maii categoiii: piogiame na(ionale (ue ex. PNBL), piogiame ue coopeiaie teiitoiial ,i
tiansfiontaliei (ue ex. Romnia-Republica Noluova 2u14-2u2u) ,i piogiame ale Comisiei
Euiopene (iespectiv Piogiamele 0peia(ionale).
Pentiu finan(aiea pioiecteloi piioiitaie incluse n Stiategia ue Bezvoltaie Local a
Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u, piopunem uimtoiul plan ue aciune,
stiuctuiat pe tiei inteivale ue timp ,i pe tipuii ue piogiame ue finan(aie extein:
-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ 3.*#" 56789A678B:
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


'/h1S01 #PV[R0V-c1T1 "QR^Q-UP
0-_1R0-TP
"QR^Q-UP NP
/RR[PQ-QP
OPQ1ORQ1-T` .1
OQ-0V]QR0O-T1PQ`
"QR^Q-UP
-TP
*RU1V1P1
;SQR[P0P
Elaboiaiea PIB0 al
Nunicipiului Pa,cani
(caie va viza selectaiea
unei zone ue ac(iune
uiban ,i uesciieiea
pioiecteloi ce voi fi
uepuse spie finan(aie n
cauiul P0R 2u14-2u2u),
iespectiv a unui Stuuiu
ue Nobilitate la nivel
local (pie-conui(ie
pentiu pioiectele ce
vizeaz infiastiuctuia ue
tianspoit), a PAEB, a
unui PlanStuuiu ue
mobilitate
Piimiia
Pa,cani
Fiime ue
consultan


Elaboiaie
uocumentaiiloi tehnico-
economice afeiente
pioiecteloi piopuse a fi
iealizate n uimtoaiea
peiioau ue piogiamaie
(iuentificaie
teienuiicluiii,
piegtiie uocumente
caie s ateste iegimul
juiiuic al teienuiiloi,
stuuii ue piefezabilitate-
fezabilitate, stuuii ue
impact, planuii ue
afaceii, uocumentaii
uibanistice, etc.),
iespectiv ievizuiiea
acestoia pentiu
pioiectele caie se afl pe
lista ue iezeiv sau au
fost iespinse n ciclul ue
piogiamaie 2uu7-2u1S
Piimiia
Pa,cani
Fiime ue
consultan


Iuentificaiea, analizaiea
,i selectaiea suiseloi ue
Beneficiaiii
pioiecteloi

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

finanaie pentiu
pioiectele piopuse spie
implementaie n
uimtoaiea peiioau ue
piogiamaie
(paiteneiiate public-
piivat, cieuite, alte
iesuise financiaie
exteine, finanii uin
fonuuii euiopene - P0,
fonuuii ue la bugetele ue
stat ,i local, etc.)
piopuse a fi
iealizate
Iuentificaiea paiteneiiloi
publici ,i piivai pentiu
uezvoltaiea ,i
implementaiea
pioiecteloi piioiitaie
(0Nu-uii, alte APL,
autoiit(i publice
centiale). nfiin(aiea ABI
Zona 0iban Func(ional
Piimiia
Pa,cani


Realizaiea ue acoiuuii ue
paiteneiiat ntie
Piimiie, stiuctuii
asociative (ue ex. ABI) ,i
paiteneii uin meuiul
non-guveinamental ,i
meuiul ue afaceii pentiu
iealizaiea pioiecteloi uin
poitofoliul ue pioiecte
piioiitaie.
Piimiia
Pa,cani
ABI-uii
Neuiul ue
afaceii
Neuiul 0Nu

Planificaiea multianual
a bugetului avnu n
veueie iesuisele
necesaie pentiu
implementaiea
pioiecteloi piioiitaie
(inclusiv n coielaie cu
cuantumul co-finan(iii
pentiu pioiectele cu
finan(aie extein) ,i
stabiliiea giaficului ue
ueiulaieimplementaie a
stiategiei (incluueiea n
bugetul multianual a
investiiiloi piopuse ca
Piimiia
Pa,cani
Consiliul Local
Pa,cani

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

fiinu piioiitaie n
veueiea piegtiiii loi)
Asiguiaiea capacit(ii
institu(ionale a Piimiiei,
piin achizi(ionaiea ue
seivicii ue consultan(
extein pentiu
managementul
pioiecteloi
Piimiia
Pa,cani


-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ 4%0'* 5678BA678C:
'/h1S01 #PV[R0V-c1T1 "QR^Q-UP
0-_1R0-TP
"QR^Q-UP NP
/RR[PQ-QP
OPQ1ORQ1-T` .1
OQ-0V]QR0O-T1PQ`
"QR^Q-UP
-TP
*RU1V1P1
;SQR[P0P
Continuaiea activitiloi
pe teimen scuit caie nu
au fost finalizate
(aciunile noi ,i uifeiite
fa ue cele anteiioaie)
Aceia,i
iesponsabili ca
,i pe teimen
scuit

Bepuneiea PIB0 spie
apiobaie la AN0I cu
atiibu(ii n uomeniu ,i
evaluaiea confoimit(ii
acestuia. Revizuiiea
confoim obseiva(iiloi
AN0I uac va fi cazul.
Piimiia
Pa,cani
AN0I P0R
2u14-2u2u

Elaboiaiea ceieiiloi ue
finan(aie afeiente
pioiecteloi piioiitaie
uin poitofoliul
Stiategiei, uepuneiea
acestoia spie evaluaie
la AN0I cu atiibu(ii n
uomeniu (inclusiv
ievizuiiea acestoia
confoim solicitiiloi ue
claiificii, uac va fi
cazul)
Piimiia
Pa,cani
AN0I P0
2u14-2u2u
Fiime ue
consultan(

Semnaiea contiacteloi
ue achizi(ie public cu
AN0I ,i
Implementaiea
pioiecteloi piioiitaie
(iealizaie achiziii
Piimiia
Pa,cani

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

publice, executaie
luciii, etc.)
Bepuneiea ceieiiloi ue
finan(aie ,i a
uocumenta(iiloi
tehnico-economice
afeiente ctie
stiuctuiile
guveinamentale caie
auministieaz
piogiamele na(ionale
Piimiia
Pa,cani
Ninisteie
Agen(ii
guveinamentale
Fiime ue
consultan(

Semnaiea contiacteloi
ue achizi(ie public cu
ministeieleagen(iile
guveinamentale
uesemnate pentiu
gestionaiea
piogiameloi na(ionale
,i Implementaiea
pioiecteloi iespective
(iealizaie achiziii
publice, executaie
luciii, etc.)
Piimiia
Pa,cani


Piomovaiea iezultateloi
pioiecteloi la nivel
naional ,i inteinaional
(mateiiale
piomoionale,
paiticipaie la
manifestii
inteinaionale, site-uii
WEB, etc.)
Piimiia
Pa,cani


-./'*+' 0% 1+"#%2#'+3 2% "%#4%+ >*+& 5678DA6767:
Continuaiea
activitiloi pe
teimen meuiu
caie nu au fost
finalizate
(aciunile noi ,i
uifeiite fa ue
cele anteiioaie)
Aceea,i
iesponsabili
ca ,i pe
teimen meuiu

Finalizaiea
implementiii
pioiecteloi
Piimiia
Pa,cani

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

piioiitaie
Piomovaiea
iezultateloi
pioiecteloi la
nivel naional ,i
inteinaional
Piimiia
Pa,cani


VI. Sistemul de monitorizare #i evaluare al strategiei
6.1. rocesu| de |nformare ;| d|sem|nare

n veueiea iealiziii unei tianspaiene uecizionale cu piiviie la elaboiaiea Stiategiei
ue Bezvoltaie a Nunicipiului Pa,cani, a valiuiii analizei-uiagnostic, a analizei SW0T,
a viziunii ue uezvoltaie ,i a stiategiei ue uezvoltaie piopiiu-zise, uai mai ales a
alegeiii pioiecteloi piioiitaie pentiu uimtoiul ciclu ue piogiamaie, au fost
implicai to(i actoiii ielevan(i ue la nivel local (consilieii locali, peisonalul ue
specialitate al auministia(iei publice locale ,i juue(ene, ai asocia(iiloi ue uezvoltaie
inteicomunitai, iepiezentan(i ai meuiului ue afaceii, ai celui non-guveinamental, ai
societ(ii civile, pies ,i cet(eni), piin iealizaiea a 4 giupuii ue luciu sectoiiale cu
ace,tia ,i a unei ,euine ue Consiliu Local, unue au fost piezentate ,i uezbtute toate
aspectele ielevante ale uocumentului stiategic. n uima acestoi activiti au fost
centializate, n minute afeiente fieciei ntlniii ,i n ghiuuiile ue inteiviu
completate ue paiticipan(i (a se veuea Anexa 2 ,i S), ,i analizate cu atenie toate
feeuback-uiile piimite ue la paiticipan(i ,i a fost ievizuit Stiategia n confoimitate
cu acestea.

Pe lng aceste activiti a fost ncicat pe site-ul Piimiiei Pa,cani
(www.[Q1U-Q1-[-V/-01<QR) o sintez a Stiategiei ue Bezvoltaie a Nunicipiului
Pa,cani, n veueiea consultiii publice, caie a uuiat 1u zile, ,i au fost publicate
aiticole n ziaiele locale.

6.2. S|stemu| de eva|uare ;| de mon|tor|zare a| strateg|e|

Pentiu monitoiizaiea implementiii Stiategiei ue Bezvoltaie Local a Nunicipiului
Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u, se piopune uimtoiul set ue inuicatoii, n
stins coielaie cu cei utiliza(i ue Comisia Euiopean ,i cu Refeien(ialul 0ia,eloi
Euiopene Buiabile:

$0N1/-ORQ (01O-OP- NP
U`VSQ`
9SQV- N-OPTRQ
Nigia(ia net a popula(iei Ni. INS
Ponueiea uin PIB alocat cheltuieliloi cu
CBI
% INS
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

Piocentul gospouiiiloi caie au acces la
inteinet ue maie vitez
% INS
Rata ue ocupaie a popula(iei ue 2u-64 ani % INS
Ponueiea popula(iei ocupate n seivicii % INS
Ponueiea popula(iei ocupate n inuustiie % INS
Ponueiea ueplasiiloi cu autovehiculul
piopiiu
% Stuuiu ue tiafic
Rata abanuonului ,colai % INS, IS} uL
Ponueiea peisoaneloi ue Su-S4 ue ani caie
au absolvit stuuii supeiioaie
% INS
Speian(a ue via( a popula(iei Ani INS
Supiafa(a locuibil meuiepeisoan Np INS
Popula(ia expus iiscului ue excluziune
social
% INS
Ponueiea uin bugetul local consoliuat
alocat cultuiii ,i spoitului
% Piimiia
Nunicipiului
Pa,cani
volumul emisiiloi ue C02 Tonelocuitoi APN
Ponueiea eneigiei iegeneiabile n
consumul total ue eneigie electiic
% TRANSELECTRICA
Ponueiea ue(inut ue zonele piotejate uin
supiafa(a auministiativ a municipiului
% Piimiia
Nunicipiului
Pa,cani, APN
Numiul ue uep,iii niegistiate la
inuicatoiul PN1u (paiticule n suspensie)
fa( ue volumul maxim aumis
Ni. APN
Extinueiea zoneloi constiuite Nplocuitoi Piimiia
Nunicipiului
(Pa,cani)
uiauul ue satisfac(ie al cet(eniloi cu
piiviie la spa(iile publice
% Anchet pe baz
ue chestionai
(Piimiia
Nunicipiului
Pa,cani)

Bocumentaiea inuicatoiiloi ue monitoiizaie ai Stiategiei ue Bezvoltaie Local a
Nunicipiului Pa,cani 2u14-2u2u se va iealiza pieponueient pe baza suiseloi
secunuaie: uatele statistice puse la uispozi(ie ue Institutul Na(ional ue Statistic (ue
ex. Baza ue uate TENP0 0nline) ,i uin Rapoaitele Anuale ue Implementaie ale
Piogiameloi 0peia(ionale afeiente peiioauei 2u14-2u2u, elaboiate ue Autoiit(ile
ue Nanagement0iganismele Inteimeuiaie (pe baza uateloi uin SNIS), n contextul
n caie unele uintie pioiectele piioiitaie uin poitofoliul stiategiei sunt piopuse spie
finan(aie uin Piogiame 0peia(ionale.

"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$

n contextul n caie se va constata c infoima(iile uisponibile la nivelul suiseloi ue
infoima(ii existente (bazele ue uate ale INS, Rapoaiteloi Anuale ue Implementaie) nu
sunt suficiente pentiu a ieflecta piogiesul implementiii Stiategiei ue Bezvoltaie
Locale a Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u, se poate opta,
complementai, pentiu aplicaiea ue chestionaie ue monitoiizaie oiganizaiiloi caie
implementeaz pioiecte ielevante pentiu msuiile Stiategiei. Cu toate acestea,
tiebuie avut n veueie c piocesul ue colectaie a infoima(iiloi uin suise piimaie, pe
baz ue chestionai, este un pioces anevoios, iai iezultatele pot fi viciate ue iata
iiuicat ue non-ispuns;

Nonitoiizaiea implementiii stiategiei se va ueiula confoim uimtoiului calenuai
ue activit(i:
1. Aciuni ue monitoiizaie a implementiii Stiategiei ue Bezvoltaie Local a
Nunicipiului Pa,cani pentiu peiioaua 2u14-2u2u se voi iealiza n anul 2u17,
iespectiv n 2u19, n stins coielaie cu piocesul ue examinaie a
peifoiman(eloi ue la nivel na(ional, impus ue Comisia Euiopean pentiu toate
Statele Nembie (n conui(iile pieveueiii, n piemiei, a unei iezeive ue
peifoiman().

2. Piimiia Pa,cani va avea ca atiibu(ii uocumentaiea valoiii inuicatoiiloi ue
monitoiizaie selecta(i, piezenta(i n tabelul ue mai jos, pe baza metoueloi ,i
suiseloi ue colectaie a infoima(iiloi pievzute mai sus.

S. Rezultatele celoi uou ac(iuni ue monitoiizaie piopuse (2u17 ,i 2u19), se voi
centializa nti-un Rapoit ue monitoiizaie.

Piincipalul scop al Rapoitului ue monitoiizaie este ue a eviuenia stauiul piivinu
implementaiea Stiategiei ue Bezvoltaie Locale a Nunicipiului Pa,cani pentiu
peiioaua 2u14-2u2u ,i ue a piopune iecomanuii pentiu eficientizaiea
implementiii acesteia. Piin uimaie, acesta va avea uimtoaiea stiuctui minimal:
Intiouuceie: Rapoitul ue monitoiizaie va avea o seciune intiouuctiv n caie
se voi meniona infoimaii cu piiviie la peiioaua acopeiit ue iapoitul ue
monitoiizaie, suisele ue uate utilizate pentiu apiecieiea piogiesului n
implementaiea stiategiei, uificulti ntmpinate.
Capitolul 1: aceast seciune uesciie activitile uesf,uiate n piocesul ue
monitoiizaie.
Capitolul 2: acest capitol face o piezentaie a msuiiloi ,i aciuniloi caie au
fcut obiectul piocesului ue monitoiizaie. voi fi, apoi, menionate
iecomanuii ue eficientizaie a implementiii fieciei msuii ,i aciuni n
paite;
Concluzii finale: Rapoitul se finalizeaz cu o apiecieie geneial piivinu
piogiesul niegistiat n implementaiea Stiategiei.

Rapoitul ue monitoiizaie va fi uezbtut n plenul Consiliului Local, pentiu a analiza
piogiesul niegistiat n implementaiea Stiategiei ,i a iuentifica iecomanuii pentiu
eficientizaiea implementiii acesteia.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$


Pentiu a asiguia iepiezentativitatea paiticipaniloi, la ntlniiile Consiliului Local
pot fi invitai ,i ali actoii locali caie au un inteies uiiect sau pot influena buna
implementaie a Stiategiei ue Bezvoltaie Local a Nunicipiului Pa,cani pentiu pentiu
peiioaua 2u14-2u2u.

n piocesul elaboiiii Stiategiei ue Bezvoltaie Locale a Nunicipiului Pa,cani pentiu
peiioaua 2u21-2u27, Consiliul Local va incluue ,i o sec(iune ueuicat evaluiii
impactului implementiii Stiategiei afeiente peiioauei 2u14-2u2u.

Acest stuuiu va geneia un Rapoit ue evaluaie ex-post, caie va incluue o analiz a:
giauului ue iealizaie a inuicatoiiloi cupiin,i n Stiategie;
eficienei implementiii acestuia;
impactului efectiv n teimeni ue eliminaie a pioblemeloi sau ue valoiificaie a
,anseloi caie au stat la baza Stiategiei;
sustenabilitii iezultateloi obinute;
mecanismeloi cauzale caie au stat la baza succesului sau insuccesului n
implementaiea piioiitiloi Stiategiei;
eventualeloi efecte secunuaie neplanificate;
leciiloi nvate uin implementaiea actualei Stiategii pentiu exeiciiile ue
planificaie viitoaie - iuentificnu, ue exemplu, niegistiaiea ,i menionaiea
ueficieneloi constatate n legtui cu piocesul iniial ue pioiectaie a
piioiitiloi, msuiiloi, aciuniloi, inteloi, inuicatoiiloi ,i menionnu
iecomanuiile pentiu uiminuaiea sau eliminaiea acestoi ueficiene n
exeiciiile ue planificaie viitoaie.
"#$%&#$' %()$*$"$(+($ "',*')$
Anexe
Anexa 1. L|sta pro|ecte|or pr|or|tare strateg|ce
Anexa 2. M|nute|e grupur||or de |ucru organ|zate |a n|ve| |oca|
Anexa 3. Gh|dur||e de |nterv|u comp|etate de part|c|pan|| |a grupur||e de |ucru ;|
de a|| actor| |nteresa| de |a n|ve| |oca|

S-ar putea să vă placă și