Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT POSDRU

17/1.1/G/27784
Calitate si accesibilitate in
invatamantul !stliceal
sanita"

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Se!torial pentru De"voltarea Resurselor Umane #$$% &
#$'(
Num)rul *e re+erin) al programului ,CCI-. #$$%RO$/'PO$$'

Axa prioritar 1 E*u!aia i +ormarea pro+esional) n spri0inul !reterii e!onomi!e
i *e"volt)rii so!iet)ii 1a"ate pe !unoatere2
Domeniul major de intervenie '3' 4A!!es la e*u!aie i +ormare iniial) *e !alitate2
ID de proiect: #%%56
Cod contract: POSDRU7'%7'3'787#%%56
Proiect: 4Calitate i a!!esi1ilitate n nv))m9ntul postli!eal sanitar2
Beneficiar: Fun*aia Sinergii :us!elene

DESPRE P#RTE$ER

Scoala post-liceala Ecole Vidal a derulat intre 2001-2005 doua proiecte complementare, similare
celui propus prin aceasta cerere de finantare. Solicitantul considera ca aceste proiecte de
informatizare a procesului de predare/invatare implementate de Partenerul francez au aplicabilitate
si sunt perfect transferabile in invatamantul post-liceal sanitar romanesc. n cele ce urmeaza oferim
informatii despre cele doua proiecte implementate de Partenerul din !ranta precum si despre
rezultatele acestora"
P"imul "!iect a avut drept obiectiv crearea infrastructurii soft#are necesare
invatamantului electronic si la distanta. n vederea testarii solutiei informatice dezvoltate, in
proiect a fost prevazuta di$itizarea e%perimentala a materialului didactic. Etapele proiectului
au fost"
o 1. nstalarea unei platforme e&earnin$'
o 2. (ealizarea de cursuri di$itale pilot pt. ) disclipline prioritare din aria curriculara a
* specializari" +paramedic,, infirmier ortoped, si +prim-a-utor,.
Perioada de implementare a proiectului" 2001-200*' .u$etul proiectului"cca. *50.000 Euro'-
!inantarea" fonduri proprii ale /rup Vidal.
P"!iectul 2 implementat este complementar primului, avand ca obiectiv imbo$atirea
bibliotecii virtuale a sistemului eLearning cu materiale educative multimedia pt. toate
specializarile. 0i$itizarea de continut s-a realizat de catre o companie specializata, pt.
cursurile cu interactivitate mare cu elevul, si de catre profesorii scolii care s-au instruit pt.
realizarea de materiale di$itale non-interactive. Perioada de implementare a proiectului"
2001-2005' .u$etul proiectului"cca 250.000 Euro' !inantarea" fonduri proprii ale /rup
Vidal.
(ezultatele si impactul implementarii celor 2 proiecte" - 2ursurile de formare, sunt realizate
incepand cu anul 200*, prin intermediul eLearning3sistem inte$rat de predare asistata de
calculator4.- n prezent, 506 din specializarile scolii Vidal sunt sustinute prin intermediul
materialelor de curs di$itale.

DESCRIERE PROIECT

Este necesar ca Partenerul din !ranta sa fie implicat in acest proiect pentru ca acesta detine o
serie de resurse si are o e%perienta de care Solicitantul poate beneficia. 7stfel, Partenerul" - a
implementat cu rezultate remarcabile proiecte similare celui propus' - detine o ec8ipa de profesori
cu e%perienta foarte mare in domeniu medical. Profesorii Partenerului din !ranta au or$anizat
numeroase seminarii si conferinte locale/ nationale pe teme de specialitate. 7cestia au contribuit la
baza de cunostinte de specialitate a scolii si au populat platforma eLearning cu varianta di$itala a
cartilor de specialitate pe care le-au publicat' - detine o ec8ipa de specialisti in dezvoltarea de
continut multimedia' - utilizeaza o platformaeLearning a carei utilizare a $enerat rezultate foarte
bune in ceea ce priveste performantele scolare ale elevilor' - detine curricule si materiale didactice
de ultima ora. Partenerul din !ranta a fost implicat in elaborarea proiectului, furnizand Solicitantului
o serie de informatii relevante despre etapele ce trebuiesc parcurse, resurse ce sunt necesare. n
implementare, acest Partener va transfera catre Solicitant, in cadrul unor vizite de lucru, si prin
corespondenta electronica, din e%perienta, 9no#-8o#-ul si resursele informationale de specialitate
pe care le detine. :rei profesori ai Partenerului din !ranta vor fi implicati direct in ec8ipa de
implementare a proiectului si isi vor asuma responsabilitati in special in zona de imbunatatire si
dezvoltare curriculara si actualizare.

O%IECTI&U' PROIECTU'UI

;biectivul /eneral al proiectului"Cresterea per+ormantelor s!olare ale elevilor !e urmea"a
!ursurile postli!eale in *omeniul sanitar ale Soli!itantului; prin intro*u!erea unor
instrumente mo*erne *e pre*are<invatare'
;biect. specif. ale proiectului"
S1" 0ezvoltarea ofertei de formare initiala a Solicitantantului prin imbunatatirea curriculara
si incorporarea elementelor stiintifice de ultima ora in continutul cursurilor de specialitate
medicala'
S2" 0ezvoltarea/implementarea/inte$rarea de metode si instrumente electronice moderne
de predare < invatare si di$italizarea materialelor didactice 3preluare de 9no#-8o# si
e%pertiza de la Partenerul din !ranta4'
S*" !ormarea profesionala in sistem informatizat a *00 de elevi ce urmeaza cursurile
postliceale in domeniul sanitar ale Solicitantului'
S1" 0ezvoltarea culturii $enerale in domeniul medical a 150 de elevi din invatamantul
$imnazial si liceal, prin implicarea activa si voluntara a elevilor institutiei solicitante.Pac8etul
de cursuri multimedia realizat in cadrul proiectului va fi alcatuit din 5 cursuri de specialitate
medicala si 1 curs e%tracurricular, de cultura $enerala, pe teme de =prim a-utor, si =norme
de baza in i$iena si mentinerea sanatatii,.
2ursurile vor fi realizate pe baza curriculum-ului de nivel *, avansat, pentru calificarea
profesionala ,7sistent >edical /eneralist,. 2ontinutul di$ital rezultat va ec8ivala cu 510 de ore de
curs in format clasic, din care 110 de ore de teorie si 500 de ore de laborator te8nolo$ic si
invatamant clinic.Propunerea de proiect contribuie la realizarea obiectivului $eneral al P;S 0(? ce
urmareste dezvoltarea capitalului uman inca de la nivelul formarii initiale, punand accent pe furniz.
de competente c8eie si calificari relevante. Proiectul urmareste imbunatatirea procesului educational
prin utilizarea instrumentelor :2 si a materialelor didactice in format di$ital. Proiectul sustine si
formarea cadrelor didactice pentru a e%ploata eficient aplicatia electronica, asi$urandu-se astfel un
invatamant de calitate. 7stfel, se sporesc sansele inte$rarii usoare pe piata muncii a absolventilor
scolii Solicitantului.Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice 7.P.1 si 0.>..1 pentru ca
sustine imbunatatirea modalitatii de livrare a educatiei de catre institutul de invatamant tertiar prin
mi-loace moderne pentru o formare profesionala initiala de calitate.

CO$TE(TU' PROIECTU'UI

7vand in vedere faptul ca in ?E @A milioane de persoane 31)6 din totalul populaBiei ?E4 sunt
e%puse riscului saraciei, deputatii europeni solicita $arantarea inte$rarii sociale active pentru toate
persoanele si combaterea saraciei si a e%cluderii sociale prin asi$urarea unui venit decent si
imbunatatirea accesului la servicii sociale de calitate, precum si ameliorarea accesului la piata
muncii prin dezvoltarea oportunitatilor de an$a-are si formare profesionala initiala si continua.
Proiectul furnizeaza competente c8eie si calificari relevante pentru absolventii invatamantului
tertiar sanitar, facilitand accesul si mobilitatea acestora in sistemul sanitar romanesc, prin
activitatile propuse"
314 implementarea unui instrument modern pentru asi$urarea accesului la educatie initiala
de calitate si la creCterea competitivitatii economice, asi$urarand calificari relevante pentru
nevoile pietei muncii'
324 prin cresterea capacitatii institutiei de invatamant postliceal de a se adapta mai bine la
nevoile sistemului sanitar si din societate.
Proiectul este relevant fata de &iniile 0irectoare nte$rate pentru 2reCtere Economica si ;cupare"
&0 20 =mbunatatirea corelarii cu nevoile de pe piata muncii, - >aterialele di$itale dinamice/
interactive de predare sunt mai eficiente decat cele clasice, stimuland creativitatea si
facilitand invatarea prin e%ersare, prin descoperire, facand trecerea de la teorie la practica
mult mai facila'
&0 21 =7daptarea sistemului de formare profesionala initiala la noile cerinte de
competente," inte$rarea instrumentelor si solutiilor soft#are in procesul de instruire,
planificare.Proiectul urmareste imbunatatirea calitatii resurselor umane in conformitate cu
PD( 200@-2010 si PD0 200@-2010, a%andu-se pe investitii in informatizarea procesului
educational din domeniul sanitar medical.
/rupul tinta al proiectului" este format din elevii care urmeaza cursurile postliceale sanitare ale
solicitantului si cadrele didactice ale institutiei. 2ate 100 de elevi din fiecare an de studiu 31,2,*4 vor
participa la sesiunile pilot de cursuri interactive online. 1 cadre didactice vor beneficia de formare in
utilizarea sistemului eLearning si administrarea cursurilor multimedia. Se va or$aniza si o vizita de
studiu la sediul partenerului francez unde vor asista la cursurile sustinute de cole$ii francezi, cu
suportul unei platforme eLearning similare. .eneficiarii indirecti ai proiectului sunt" ciclurile urmat.
de elevi ai scolii, 5 spitale din re$iune care vor putea beneficia de pre$atirea solida a cadrelor
medicale formate in cadrul scolii, 1 ambulatorii de specialitate, )0 de cabinete de medicina de
familie, 150 de elevi din scolile si liceele din re$iune care vor participa la campania de informare
or$anizata in cadrul proiectului.
Devoile $rupului tinta" au fost identificate la nivelul beneficiarului prin urmatoarele metode"
1. analiza interna a factorilor de decizie 3analiza SE;:4
2. prin discutii cu factorii de decizie la nivelul institutiei aplicante.
Devoile astfel identificate sunt sustinute statistic prin Planul (e$ional de 7ctiune pentru ;cupare si
ncluziune Sociala Sud 200)-200A si, respectiv, finantabile conform P;S 0(? 200@-201*. 7ceste
necesitati sunt"
&ipsa unui sistem modern care sa asi$ure accesul facil la educatie de calitate si la
acumularea competentelor c8eie'
Devoia de actualizare a elementelor stiintifice, pentru obtinerea unui continut didactic
conform cu ultimele noutati din domeniul sanitar medical'
Depromovarea educatiei in conte%t informal bazata pe cooperare voluntara atat din partea
elevilor cat si a institutiei/ cadrelor didactice.
n cadrul proiectului va fi implementat instrumentul electronic modern, care pe de o parte va
duce la cresterea accesului la educatie pentru elevii institutiei, iar pe de alta parte va facilita si
eficientiza procesul de predare/invatare, imbunatatind rezultatele elevilor.>odalitatea previzionata
de implicare a persoanelor din $rupul tinta" Platforma eLearning va fi folosita de catre totii elevii
scolii postliceale beneficiare a proiectului la orele de specialitate sub indrumarea cadrelor didactice
din institutiile care vor fi instruite in utilizarea platformei si in administrarea materialelor didactice
interactive.Prin proiect se va realiza o campanie de informare asupra normelor elementare de i$iena
si mentinere a sanatatii, bazata pe actiuni de voluntariat din partea elevilor scolii solicitante.
2ampania va cuprinde 5 sesiuni de diseminare si promovare in randul elevilor din 5 institutii de
invatamant $imnazial si liceal.

$ECESIT#TE# I)P'E)E$T#RII PROIECTU'UI

0intr-o analiza a densitatii medicilor in tarile europene, raportata la numarul de locuitori ai
fiecarui stat in parte, reiese ca (omania se afla pe locul *1 din ** de tari, cu o densitate de 1,5
medici la mia de locuitori, in acest clasament doar 7lbania si .osnia - Ferte$ovina inre$istreaza o
densitate mai mica decit tara noastra. Situatia este critica si in ceea ce priveste numarul de asistenti
medicali, dentisti si farmacisti. Sint *,A asistenti medicali la mia de locuitori, 0,2 dentisti la o mie de
locuitori si 0,0) farmacisti la o mie de romani. 7cest numar, si asa foarte mic de cadre medicale in
fiecare an, de la (evolutie, pina acum, pierde un numar considerabil de cadre medicale specializate.
2onform normei europene de sapte asistenBi la mia de locuitori, (omania are nevoie in sistemul
sanitar de 1)0.000 de asistenBi, dar in prezent sunt an$a-aBi numai 11@00. ar cole$iile universitare
si cele apro%imativ 110 de scoli postliceale particulare si de stat produc impreuna aproape 10.000
de absolventi anual, dintre care -umatate pleaca Gn strainatate. n acest conte%t se remarca nevoia
de crestere a accesului la invatamantul postliceal sanitar si a atractivitatii acestuia in randul
tinerilor.
Proiectul propune ca prin inte$rarea :2 in institutia de invatamant tertiar sa spri-ine realizarea
obiectivelor de creCtere, dat fiind rolul pe care acesta il are Gn furnizarea de competente si calificari
cerute pe piata muncii. Proiectul propus spri-ina Strate$ia :2 in invatamantul preuniversitar prin
obiectivele propuse, si prin inte$rarea instrumentelor si solutiilor soft#are in procesele de invatare,
planificare, evaluarea performantelor scolare etc. .eneficiarul este o institutie de invatamant
preuniversitar care pre$ateste asistenti medicali. 2urriculum-ul scolar postliceal are drept scop
cresterea nivelului de competente profesionale ale elevilor.
Proiectul este necesar si relevant fata de nevoile $rupului tinta deoarece"
creste relevanta invatamantului postliceal pe piata muncii si pentru dezvoltarea societatii
bazata pe cunoastere, prin metode de predare-invatare mai eficiente, inovative, adaptate
cerintelor actuale privind cresterea calitatii in invatamant, ameliorand starii de fapt cu
impact $eneral ne$ativ precum" =adecvarea limitata a instrumentelor nationale si a
mecanismelor specifice pentru dezvoltarea calitatii si calificarilor la nivelul european, si
nevoii =insuficienta adecvare a calificarilor si competentelor la nevoile pietei muncii '
consolideaza inovarea, stimuleaza creativitatea, faciliteaza invatarea si dezvoltarea
competentelor c8eie si profesionale in invatamantul postliceal sanitar, reducand =slaba
adaptare a ofertei de educatie si de formare inainte de an$a-are,'
contribuie la dezvoltarea capitalului uman din institutia de invatamant, in speta, a cadrelor
didactice, care vor dobandi competentele noi, folosite pentru ca scoala sa se adapteze la
cerintele invatamantului romanesc modern, raspunzand nevoii de =dezvoltare a
invatamantului postliceal prin imbunatatirea ofertelor specifice,'
propune metode de predare-invatare mai eficiente, inovative, adaptate cerintelor actuale
privind cresterea calitatii in invatamant si care duc la cresterea competitivitatii institutiei de
invatamant si la atra$erea mai multor elevi catre invatamantul postliceal, raspunzand nevoii
de =crestere a accesului la invatamantul postliceal,'
se pune accent pe folosirea sistemului eLearning ca mi-loc modern si inovativ de invatare
si dobandire de cunostinte si competente. 7cesta raspunde nevoii de =a se dezvolta
mecanisme si instrumente pentru asi$urarea accesului la o educatie de calitate si la
competente profesionale in invatamantul postliceal,.
7ctivitatile proiectului contribuie la solutionarea necesitatilor specifice $rupului tinta astfel"
utilizarea platformei eLearning va imbunatati capacitatea unitatii de invatamant postliceal
de a asi$ura calificari relevante pentru nevoile pietei muncii si cresterea oportunitatilor de
insertie pe piata muncii'
platforma eLearning va asi$ura e%tinderea oportunitatilor de invatare si promovarea
inovarii in invatamantul tertiar'
perfectionarea cadrelor didactice in utilizarea metodelor inovative de predare, adica in
utilizarea soft#are-lor specializate'
completarea cunostintelor :2 acumulate in scoala de catre elevi cu notiuni si abilitati in
utilizarea soft#are-urilor specializate de administrare a materialelor didactice interactive.
utilizarea soft#are-urilor de simulare ca substitut pentru materialele si instrumentele
didactice scumpe sau $reu de procurat
SUSTE$#%I'IT#TE# PROIECTU'UI

Prin implementarea proiectului se au in vederea atat rezultatele obtinute pe termen mediu si scurt
cat si rezultatele si efectele care apar pe termen lun$. &a sfarsitul proiectului vor fi atinse obiectivele
si se vor obtine rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila si anume"
vor fi realizate 10 cursuri in format di$ital interactiv adaptate la cerintele actuale ale pietei
muncii prin care se vor promova mi-loacele moderne de instruire in invatamantul tertiar'
vor fi instalate si vor functiona ec8ipamentele 8ard#are < suport al sistemului eLearning'
platforma eLearning va fi confi$urata, customizata si populata cu continut di$ital specific
beneficiarului'
va fi realizat si publicat online un #ebsite prin care se vor populariza rezultatele
intermediare si finale ale proiectului'
vor fi instruite cadrele didactice in utilizarea platformei eLearning. 7cestea vor derula prin
intermediul sistemului noi sesiuni de predare/invatare aferente materiilor didactice , avand
9no#-8o#-ul necesar administrarii continutului di$ital, asimilat prin acest proiect'
va fi realizata campania de promovare a normelor elementare de i$iena si de mentinere a
sanatatii, militandu-se pentru implicarea elevilor in activitati e%tracuriculare si obisnuirea
acestora cu conte%tul de educatie informala.
Proiectul este sustenabil pentru ca"
Solicitantul va sustine financiar actiuni similare cu cele din proiect, din surse proprii, dupa
finalizarea proiectului'
nclude operatiuni si activitati care asi$ura valorificarea rezultatelor dupa finalizarea
proiectului - astfel, o parte din rezultatele proiectului 3cursurile de specialitate medicala in
format multimedia' ec8ipamentele 8ard#are' platforma eLearning' #ebsite-ul proiectului'
9no#-8o#-ul detinut de corpul profesoral necesar predarii prin te8nolo$ia eLearning4 vor fi
utilizate de Solicitant in anii urmatori pentru formarea profesionala a altor $eneratii de elevi'
(ezultatele proiectului vor putea fi transferate la nivel sectorial" e%pertiza acumulata,
cursurile multimedia vor putea fi preluate/transferate de catre Solicitant catre alte institutii
de invatamant tertiar din domeniul sanitar, astfel incat si acestea sa isi modernizeze ofertele
lor de educatie postliceala 3in spri-inul acumularii de noi cunostinte si cresterii nivelului de
calificare a capitalului uman prin mi-loace informatice moderne4'
(ezultatele proiectului 3competentele corpului profesoral de utilizarea a instrumentelor :2
si a metodelor interactive de pedare4, asi$ura fundamente solide pentru cresterea
competitivitatii capitalului uman din educatie si formare profesionala'
7ctivitatile au fost elaborate astfel incat sa asi$ure transferul de cunostinte si abilitati ale
elevilor si cadrelor didactice, dezvoltate in cadrul proiectului, catre activitatile lor
profesionale ulterioare.
#'TE O%IECTI&E ORI*O$T#'E

De+v!lta"e ,u"abila- Proiectul contribuie la dezvoltarea durabila prin atin$erea prioritatilor
stabilite in 7$enda 21 - Planul /lobal de 7ctiuni pentru 0ezvoltare 0urabila in secolul 21, adoptat la
(io de Haneiro, in 1552 si prin Summit-ul >ondial privind 0ezvoltarea 0urabila desfasurat la
Ho8annesbur$ in 2002. 0ezvoltarea durabila a tarii priveste pe fiecare cetatean al (omaniei si, in
consecinta, necesita antrenarea, implicarea si participarea activa la scara nationala si locala, liber
consimtita a acestuia, care sa dea consistenta eforturilor $enerale de instaurare a unui re$im sever
si stiintific de economii si a unei dezvoltari durabile. Prin aplicarea unor sisteme e2ontent se va
eficientiza si va creste accesul la informatie. Studentii care se vor specializa prin pro$ramul de
formare din proiect vor lucra in institutii in departamente :2 si vor implementa sisteme e2ontent
pentru alte cate$orii de beneficiari. &a nivelul proiectului se va urmari un plan de dezvoltare
durabila.
El se va a%a pe mai multe niveluri"
economic, dezvoltarea durabila la nivelul proiectului se va atin$e pe plan contabil prin
eficientizarea c8eltuielilor si incadrarea in bu$etul alocat proiectului'
ecolo$ic, dezvoltarea durabila este spri-inita prin colectarea si depunerea la centre
specializate a tuturor materialelor reciclabile 38artie, plastic, sticla, cartuse de imprimanta,
toner, ec8ipamente electronice4'
socio-cultural, bazat pe mentinerea stabilitatii sistemelor sociale, educationale si culturale
prin pastrarea diversitatii culturale si incura-area pluralismului de idei, efect al unei educatii
permanente si care vizeaza amplificarea potentialului uman, imbunatatirea acestuia cu noi
valente' - moral si spiritual, durabilitatea este pusa in relatie cu valorile etice ale
comportamentului uman, ca factor de sporire a eficientei muncii'
n cadrul proiectului se va tine seama de urmatoarele principii"
dezvoltarea durabila se realizeaza pentru cetateni si cu participarea cetatenilor'
dezvoltarea durabila are la baza o viziune de lun$a durata, care este definita prin consens,
fiind produsul procesului de consultare a $rupurilor comunitatii'
planificarea durabila inte$reaza prioritatile de mediu, economice si sociale'
planificarea durabila trebuie sa fie incadrata in procesul bu$etar, pentru a asi$ura acoperire
financiara strate$iilor elaborate.
In!va"e si TIC- Promovarea cercetarii si a inovarii se afla in centrul strate$iei 2omisiei Europene
pentru crestere economica si crearea de locuri de munca. ;biectivul ?E este de a dedica *6 din P.
cercetarii si dezvoltarii, din care 26 ar trebui sa provina din sectorul privat. Proiectul se incadreaza
in sfera inovarii si :2-ului, el desfasurandu-se in proportie de 506 pe baza unor aplicatii
electronice. Subiectul propus este unul inovativ si de interes pentru intrea$a societate romaneasca,
datorita faptului ca" -tematica propusa este una de actualitate si de interes nu numai local, ci si
national abordarea noastra are un caracter dual < teoretic si aplicativ - proiectul propus isi va putea
$asi o lar$a audienta in randurile $rupurilor tinta. 7stfel, lumea academica va putea adapta
curricula si testele online pentru derularea de cursuri prin sistem eLearning pentru diverse
specializari, crescand astfel calitatea procesului de predare si a pre$atirii unor absolventi competitivi
pe piata muncii. Pentru derularea activitatilor din cadrul proiectului se utilizeaza ec8ipamente : si
aplicatii inovative care vin sa spri-ine si sa dezvolte calitatea sistemului de predare. Pentru
implementarea proiectului sunt folosite sisteme inovatoare de $enul" platforme e2ontent si un
portal national. &a elaborarea materialelor necesare derularii cursurilor si a materialelor de
promovare, ec8ipa de proiect va utiliza ec8ipamente : de ultima $eneratie. Ec8ipamentele alocate
pentru implementarea proiectului vor corespunde cerintelor aplicatiilor utilizate.

#'TE I$.OR)#TII RE'E&#$TE
n cadrul proiectului toate documentele elaborate, distribuite si promovate vor respecta
prevederile manualului de identitate vizuala si cerintele de informare si publicitate din (e$ulamentul
2omisiei 32E4 nr. 1A2A/200) si (e$ulamentului 2onsiliului 32E4 nr. 10A*/200).
Sistemul eLearning vizat prin proiect este o componenta esentiala a dezvoltarii proiectului si
este baza cresterii eficientei si a accesului la instruire. Sistemul eLearning necesar implementarii in
proiect va fi un instrument modern de instruire, mana$ement si monitorizare a intre$ului proces de
formare din cadrul or$anizatiei. 7cesta sistem va fi destinat instruirii de tip 2omputer 7ssisted
&earnin$. 7ccesul la sistemul de instruire online va fi facil, securizat prin reteaua locala sau via
nternet, prin bro#ser #eb. Sistemul va fi fle%ibil atat din punct de vedere or$anizational, cat si din
punct de vedere al materialelor de instruire $estionabile. 7cest sistem va oferi posibilitatea de
consultanta on-line realizata de catre e%pertii partenerului din !ranta implicati in acest proiect, care
vor avea acces la sistemul eLearning.
Sistemul eLearning vizat de proiect va fi compatibil cu urmatoarele cerintele relevante"
instruire la distanta" instruire in ritmul personal al cursantilor prin proiecte de colaborare
online'
testare si evaluare - pentru a masura a impactul si eficacitatea pro$ramelor de instruire in
vederea imbunatatirii continue a performantelor mana$erilor selectati.
7tat sistemul eLearning vizat cat si cursurile di$itale interactive dezvoltate prin proiect vor fi
compatibile cu standardele S2;(>. n implementarea sistemului eLearning, in dezvoltarea
cursurilor di$itale, a #ebsite-ului proiectului se vor utiliza metodolo$ii specifice ce vor viza si urmari
aspectele" or$anizarea proiectului, implementarea, dezvoltarea, livrarea, instalarea, $estiunea
confi$uratiei, securitatea, $estiunea riscurilor, raportarea problemelor, $estiunea modificarilor,
controlul instruirii, asistenta te8nica, metodolo$ia de testare si mana$ementul calitatii.

S-ar putea să vă placă și