Sunteți pe pagina 1din 12

drept civil, an 1, partea generala 2008/2009

LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL “DREPT CIVIL –PARTEA


GENERALĂ” , DĂNUł CORNOIU, EDITURA FUNDAłIEI “ROMÂNIA DE MÂINE”,
BUCUREŞTI, 2007

1. Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa şi nulitatea absoluta ? pag. 250

2. Care este regimul juridic al nulitatăŃii relative, nulitatii absolute? pag.250

3. Când se poate invoca nulitatea relativă ? pag. 250

4. Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens? pag.258

5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? pag. 247,248

6. Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? pag. 247, 248

7. Care sunt cazurile de nulitate relativă ? pag. 249,250

8. Când poate fi invocată nulitatea absoluta ?: pag.249

9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? pag. 247, 248

10. Care sunt condiŃiile nulitaŃii relative ?: pag.249

11. Care enunŃ, privitor la regimul juridic al nulităŃii, este valabil? : pag.246 - 248

12. Care sunt principiile efectelor nulitatii ? pag.255 - 261

13. Ce reprezintă principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ? pag.
255

14. Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ? : pag.
158,159

15. Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile ?: pag. 161

16. Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? pag. 154

17. Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ? pag. 151-153
18. Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?
pag.159,160

19. Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor? pag.
162,163
20. Care enunŃ ,referitor la capacitatea de a încheia acte juridice civile, este valabil? pag.
167

21. Care este sancŃiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de


folosinta pentru persoanele juridice? pag. 168

22. Ce reprezintă dolul ? pag.280

23. Ce reprezintă conditia, ca modalitate a actului juridic civil ? pag. 213

24. Ce reprezintă sarcina ca modalitate a actului juridic civil? pag. 219

25. Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil? pag.220

26. Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcină? pag.219

27. Care este regimul juridic al sarcinii ? pag. 221

28. Care este regimul juridic al conditiei ? pag. 221

29. Care este definiŃia pentru termen ? pag. 210

30. Ce reprezintă “Pacta sunt servanda”? pag.226

31. Ce reprezintă regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori
autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor personae? pag.229

32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa
indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau
relatiei sale juridice cu una dintre partile lui? pag. 231

33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit
individual, iar nu ca element al unui patrimoniu? pag.232

34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ? pag.
231

35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice
divizate? pag.231

36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ?
pag.231

37 . Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar
nu ca element al unui patrimoniu, ? pag.232

38. Ce este cumparatorul unui bun ? pag.232

39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de
gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor? pag.232

40. Ce sunt creditorii chirografari? pag.232


41. Care este exceptia reală de la principiul relativitatii efectelor actului juridic? pag. 237

42. Ce reprezintă consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile
survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate ?
pag. 253

43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic
civil? pag.255

44. Care sunt deosebirile între nulitatea absoluta si nulitatea relativă ? pag.250

45. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate ? pag.259

46. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ? pag.259,260

47. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248

48. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248

49. Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul? pag.259

50. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ? pag.205

51. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de
exercitiu deplina? pag.157,158

52. Care sunt elementele raportului juridic civil ? pag. 68

53. Care este regula în raporturile juridice obligationale? pag.74

54. Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vânzare - cumpãrare ? pag.110

55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitãtii obiectului actului juridic civil? pag.193

56. Care sunt cerinŃele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil?
pag.193

57. Care este definiŃia termenului, ca modalitate a actului juridic? pag.210

58. Care este regimul juridic al caducitaŃii comparativ cu nulitatea ? pag.244

59. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea ? pag.244

60. Care este regimul juridic al caducitatii comparative cu nulitatea ? pag.244

61. Care este regimul juridic al revocarii comarativ cu nulitatea ? pag 243

62. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea ? pag.244

63. Care este regimul juridic al inopozabilitaŃii comparativ cu nulitatea? pag.244

64. Care este regimul juridic al inopozabilitaŃii comparativ cu nulitatea ?: pag.244


65. Care este regimul juridic al inopozabilitaŃii comparativ cu nulitatea ? pag.244

66. Care este clasificarea nulităŃii dupa intinderea efectelor sale ? pag.246

67. Cum poate fi nulitatea, dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata
la incheierea actului juridic ? pag.246

68. Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca
renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit
incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii? pag.249

69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz
de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul
descendentilor donatorului aflati in viata, cum este aceasta clauza? pag.246,247

70. Care este regimul juridic al nulitaŃii absolute? pag.246,247

71. Care este regimul juridic al nulitaŃii relative? pag.249

72. Ce este obiectul actului juridic civil: pag. 190

73. După care criteriu se face clasificarea nulitãtilor în nulitãti absolute si nulităŃi relative?
pag. 246

74. Cum se clasifică bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii
civile? pag. 113

75. Cum se clasifică bunurile în functie de natura lor si de calificarea data de lege?
pag.105

76. Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil? pag.106

77. Cum pot fi bunurile mobile potrivit Codului Civil ? pag.107

78. Cum sunt, prin natural lor, fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile? pag.106

79. Ce fel de bunuri sunt, prin natural lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele
neculese de pe arbori ? pag.106

80. În funcŃie de obiectul la care se aplică, ce fel de bunuri sunt servitutile ? pag.107

81. În funcŃie de natura lor şi calificarea dată de lege, ce fel de bunuri sunt statuile ? pag.
106

82. În funcŃie de posibilitatea de a fi împărŃite, ce fel de bunuri sunt autoturismele de


teren? pag.116

83. După cum prin folosire li se consumă sau nu substanŃa ce fel de bunuri sunt fructele de
pe arbori, neculese inca ? pag.114

84. Care sunt caracterele raportului juridic civil? pag.66,67


85. În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaŃiune juridică poate avea loc
schimbarea subiectului pasiv ? pag. 78

86. În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaŃiune juridică poate avea loc
schimbarea subiectului activ ? pag.77

87. În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaŃiune juridică poate avea loc
schimbarea subiectului pasiv ? pag.78

88. În cadrul raporturilor obligationale prin ce operaŃiune juridică se poate face


schimbarea subiectului activ ? pag.77

89. In functie de natura continutului lor, cum se impart drepturile subiective civile? pag.86

90. Care drepturi au caracter absolut ? pag.85

91. Care este definiŃia dreptului subiectiv civil absolut ? pag.83

92. Care obligaŃie civilă este naturala sau imperfecta ? pag. 101

93. Ce fel de obligaŃie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un
rezultat determinat ? pag.100

94. Ce fel de obligaŃie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata
staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat ? pag.100

95. Ce fel de obligaŃie este aceea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva ? pag.100

96. Care sunt principiile dreptului civil român: pag.24

97. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp ? pag.44

98. Care sunt condiŃiile în care actele juridice civile pot fi anulate pentru leziune?pag.189

99. Care acte juridice sunt solemne ?pag.205

100. Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil? pag.247,248

101. Care enunŃ este valabil, având în vedere condiŃiile de valabilitate a consimŃământului?
pag. 175

102. Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale? pag.228,229

103. Ce este comodatul, după scopul avut în vedere la încheierea lui ? pag. 155

104. Ce este ipoteca, după efectul pe care îl produce? pag. 155,156

105. Ce fel de act juridic este vânzarea-cumpărarea unui teren după modul de încheiere?
pag. 159

106. Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru
viitor? pag.243
107. Care este clasificare bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori
instrainarea lor? pag.114

108. Cum se impart bunurile, dupa modul de percepere? pag.117

109. Cum se impart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii
civile? pag.113

110. Cum se impart bunurile, dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia
lor ? pag.116

111. Cum este uzufructul lucrurilor, după natura lui şi calificarea dată de lege ? pag.107

112. Care enunŃ este corect avându-se în vedere interesul sub aspect juridic al clasificării
bunurilor în mobile şi imobile pag.109

113. Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca
debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat ? pag.113

114. Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice
consumarea substantei ori instrainarea lui ? pag.114

115. Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte
bunuri ori produse numite fructe ? pag.114

116. Care enunŃ este corect având în vedere reglementarea capacităŃii de a încheia acte
juridice civile? pag.168

117. Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ? pag.173

118. Ce este capacitatea de a incheia acte juridice civile? pag.167

119. Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte
juridice civile? pag.167

120. Cum se clasifică actiunea in revendicare imobiliară, din punctul de vedere al


prescripŃiei? pag.278

121. Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescripŃiei extinctive? pag. 277

122. Ce condiŃii trebuie să îndeplinească cererea de chemare in judecata pentru a produce


efectul intreruptiv? pag.307

123. Care sunt condiŃiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul
intreruptiv al termenului de prescripŃie: pag. 308
124. Care enunŃ este corect, Ńinând seama de cauzele şi efectele întreruperii prescripŃiei
extinctive? pag.307, 309

125. Care enunŃ este corect, avându-se în vedere repunerea în termenul de prescripŃie? Pag.
314

126. Care enunŃ este corect, tinand cont de efectele întreruperii prescripŃiei extinctive? pag.
309

127. Care sunt cauzele întrerupere a prescripŃiei extinctive? pag.307

128. În ce situaŃii se întrerupe prescriptia ? pag.307

129. În ce situaŃii se suspendă cursul prescriptiei ? pag. 303

130. Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei ? pag. 303

131. Cursul prescriptiei se suspenda: pag.303

132. Care enunŃ este correct, având în vedere termenele speciale de prescripŃie? pag. 291

133. De la ce dată începe să curgă prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act
juridic, pentru violenta? pag.298:

134. De la ce dată începe să curgă prescripŃia dreptului la acŃiune, pentru dreptul pur si
simplu? pag.294
135. Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive? pag.280

136. Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv? pag.278

137. Care drepturi sunt, in principiu, prescriptibile extinctive? pag.277

138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune? pag.271

139. Care este situaŃia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al
creditorului s-a prescris? pag.273

140. Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios ? pag.110

141. Care sunt dezmembrãmintele dreptului de proprietate: pag.87

142. Care sunt drepturile reale principale? pag.87

143. Pentru ce este anulabilă vânzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ? pag.79
144. Care enunŃ este corect, avându-se în vedere regimul juridic al actului juridic civil?
pag. 206

145. Care sunt actele solemne? pag. 205

146. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune? pag.189

147. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune ? pag.189

148. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune ? pag.189

149. Cum este donatia intre soti ? pag.228

150. Ce fel de act este asigurarea de viata ? pag.157

151. Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei şi dreptul civil ? pag.31

152. Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii şi dreptul civil ? pag. 32

153. Care sunt izvoarele dreptului civil ? pag. 41

154. Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile ?: pag.43

155. Ce reprezintă egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil? pag.67, 68

156. Ce include categoria drepturilor reale accesorii ? pag. 89

157. Prin ce se aseamănă dreptul real si dreptul de creanta ?pag. 87, 88

158. Ce reprezintă abuzul de drept subiectiv civil? pag. 96

159. Ce se înŃelege prin obligatia de „a da” ? pag. 97, 98

160. Ce este o obligatie de mijloace? pag. 100

161. Ce sunt obligatiile naturale? pag. 100


162. Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica? pag. 107
163. Cum se clasifică bunurile, dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei
obligatii, fara a afecta valabilitatea platii? pag. 113

164. Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului? pag. 118

165. Ce bunuri se includ în categoria bunurilor incorporale ? pag. 117

166. Ce condiŃii trebuie să îndeplinească proba pentru a fi incuviintata de instanta? pag. 130

167. Care fapte trebuie sa fie dovedite ? pag. 128

168. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic care acte fac dovada până la
proba contrarie? pag. 134
169. Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple, judecatoresti? pg. 149

170. Care prezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)? pag. 148

171. Care prezumtii sunt legale relative (juris tantum)? pag. 149

172. Cum se clasifică actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? pag.154

173. Când se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic în


cazul actelor juridice intre vii translative ?pag.160

174. Când este vorba de un act juridic declarativ ? pag. 156

175. Care sunt actele juridice de confirmare? pag. 156

176. Care sunt actele juridice civile solemne? pag. 159

177. Ce fel de condiŃie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? pag. 165

178. Care sunt cerintele de valabilitate a consimtamantului? pag. 173

179. Când tacerea valoreaza consimtamant? pag. 175

180. Când lipseste intentia de a produce efecte juridice? pag. 174

181. Care sunt viciile de consimtamant? pag. 176

182. Când falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea
relativa? pag. 178

183. Ce viciu de consimŃământ este atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului
juridic care se incheie ? pag. 178
184. Când este vorba de un viciu de consimtamant ?: pag. 176

185. Care este sancŃiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat? pag. 178

186. Care sunt efectele dolului? pag. 180

187. Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181

188. Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181

189. În ce condiŃii violenta constituie viciu de consimtamant ? pag. 186


.
190. In ce condiŃii violenta constituie viciu de consimtamant ?pag. 185

191. În structura cărui viciu de consimŃământ nu exista un element obiectiv ? pag.178

192. Ce fel de nulitate atrag de regulă, viciile de consimtamant ?pag. 249


193. În ce constă obiectul actului juridic civil ? pag.190
194. Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil? pag.
192,193

195. Care sunt condiŃiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil ? pag.192

196. Care poate fi obiectul actelor intre vii? pag. 160

197. Care sunt condiŃiile generale ale obiectul actului juridic civil ? pag.192

198. Ce condiŃii trebuie să îndeplinească cauza (scopul) actului juridic civil ? pag. 199

199. Când este falsă cauza actului juridic civil ?: pag.199

200. Ce condiŃii trebuie să îndeplinească, pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil ?
pag. 198

201. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic? pag.259

202. Care este consecinŃa nerespectării formei ceruta „ad validitatem” ? pag. 203

203. Care sunt caracterele juridice ale formei ceruta ad validitatem ? pag.204

204. Care sunt consecinŃele nerespectarii formei actului juridic cerute ad validitatem ? pag.
203

205. Care sunt cazurile în care este cerută forma ad validitatem : pag. 205

206. Care sunt condiŃiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic ? pag.
260

207. Care este regimul juridic aplicabil în cazul formei cerută “ad probationem”?: pag. 206

208. Care este sancŃiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad
probationem?pag. 207

209. Care sunt modalităŃile actului juridic civil? pag. 209

210. Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumata sub conditie? pag. 215

211. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de
vointa uneia din parti ? pag.214

212. Care sunt efectele în cazul conditiei suspensive, pendente conditione? pag. 214

213. Care este efectul realizării (implinirii) condiŃiei rezolutorii: pag.214

214. Care condiŃie duce la nulitatea obligaŃiei ?: pag. 214

215. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa
uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate ? pag. 214

216. De ce depinde o condiŃie pentru a fi o condiŃie mixtă? pag. 214


217. Care este regimul juridic aplicabil principiului pacta sunt servanda ? pag. 226

218. Care este definiŃia principiului Pacta sunt servanda ?: pag. 226

219. În ce caz este vorba despre o restrângere a efectelor principiului pacta sunt servanda:
pag.227
220. În ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva ? pag. 312

221. Care este regimul juridic aplicabil în cazul repunerii in termenul de prescriptie
extinctiva de drept comun ? pag. 314

222. În ce condiŃii se face, în sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de


prescriptie extinctivă? pag. 314

223. Cum se numeşte conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul
recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati? pag. 307

224. Cărei metode de interpretare îi este specific argumentul apreciativ formal ”per a
contrario” ? pag. 61

225. Ce condiŃii trebuie să îndeplinească faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei ?
pag. 130

226. Care personae nu pot avea calitatea de martor? pag.140

227. Ce desemnează termenul “drept civil” ? pag. 18

228. Care sunt conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un bun pentru a dobândi
semnificatie juridical? pag.104

229. Care sunt trăsăturile mãrturiei ? pag. 140

230. Care bunuri nu pot face obiectul actelor juridice civile? pag. 110

231. Cum se clasifică termenul, dupa criteriul partii careia ii profita ? 211, 212

232. Care sunt modalitaŃile actului juridic civil? pag. 209

233. Care sunt faptele notorii ? pag. 128

234. Care sunt izvoare ale dreptului civil? pag. 35

235. Cum poate fi interpretarea legii ? pag. .54

236. Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia
generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor ? pag. 83, 84

237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor? pag.110,111

238. Ce fel de bunuri sunt alimentele ? pag.111

239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice?
pag. 202
240. Din ce ramură a dreptului face parte dreptul civil ? pag.18

241. Cum se clasifică legile dupa criteriu timpului juridic ? pag. 46

242. Ce sunt apatrizii ? pag. 51

243. Cum se poate dovedi violenta ? pag. 185

244. De când are copilul capacitate de folosintă? pag. 79

245. Care este clasificarea termenului, ca modalitate a actului juridic civil, în raport de
efectele produse ? pag. 211

246. Care este clasificarea sarcinilor în raport de valabilitatea lor ? pag. 220

247. Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii?
pag. 228

248. Ce sunt drepturile reale ? pag. 87

249. Ce sunt drepturile personale ? pag. 90

250. Care este clasificarea condiŃiei (ca modaliate a actului juridic civil), dupa criteriul cauzei?
pag. 214