Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea "Spiru Haret"

Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică ConstanŃa


Disciplina: Introducere in istoria dreptului
Forma de invatamant: ZI, FR, ID
Anul de studiu: I

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN DISCIPLINA: INTRODUCERE


IN ISTORIA DREPTULUI

1. Care era instanŃa supremă de judecată în Egiptul Antic?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 34.

2. Potrivit Codului lui Hamurabi, în ce condiŃii era valabilă căsătoria ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 36.

3. Prin ce s-a distins Codul lui Hamurabi în materia dreptului penal ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 37.

4. Cum reglementa Codul lui Manu a reglementat impedimentele la căsătorie ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 40-41.

5. Conform confucianismului, doctrină apărută în China antică spre sfârşitul


perioadei Cen, pe ce trebuia să se bazeze activitatea statală ?
Pentru soluŃionarea subiectelor consultaŃi manualul: Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 45.

6. Prima sistematizare a dreptului chinez s-a produs în secolele V-IV î. Chr. Care a
fost cea mai cuprinzătoare culegere de legi ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 45.

1
7. Cine a fost, în statul spartan, întemeietorul "organizaŃiei de stat", a unei noi
constituŃii, a unei mari reforme agrare şi a multor legi spartane ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 49.

8. Cum se numea marele tribunal din Atena, creat de Solon, alcătuit din 6000 de
cetăŃeni traşi la sorŃi ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 53.

9. În dreptul succesoral atenian, testamentul şi-a făcut apariŃia destul de târziu, ca o


excepŃie de la regulă, în cazul persoanelor care nu aveau copii legitimi de sex
masculin. În lipsa testamentului, cine era chemat la succesiune?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 54.

10. Care a fost elementul original apărut, la sfârşitul sec. al V-lea î. Chr., în
organizarea judiciară a Atenei?

11. În perioada Republicii Romane, comitiile centuriate aveau atribuŃii electorale,


legislative şi judiciare. Adunările centuriate votau legile fără a avea însă dreptul de
a aduce amendamente şi de a avea iniŃiativa legilor. Sub controlul cui se afla
activitatea lor?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 58.

12. Care sunt diviziunile dreptului la romani?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 62

13. În Roma imperială, unele din lucrările jurist consulŃilor se intitulau


Institutiones. Ce erau acestea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 63-64.

14. Din opera legislativă a lui Iustinian se detaşează Codul (Codex). Ce cuprindea
acesta?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2
2007, p. 64.

15. În dreptul roman şi-au făcut apariŃia, în mod succesiv, cele trei categorii
tradiŃionale de contracte care, în dreptul actual, constituie o summa divisio. Care
sunt acestea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 67.

16. În Roma antică pater familias era sui iuris (nu se găsea sub autoritatea
nimănui). Ce
puteri deŃinea el? P. 77-78.

17. Câte faze cuprindea procesul în Roma antică?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 85-86.

18. Cum se numea, în Roma antică, contractul prin care o parte se obliga să
procure folosinŃa unui lucru, anumite servicii sau să execute o lucrare determinată
în schimbul preŃului?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 72.

19. Cui îi era încredinŃată puterea judecătorească în statul geto-dac?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 95.

20. În Dacia romană, ca izvoare de drept, prioritate aveau pentru cetăŃenii romani
rezidenŃi, normele dreptului aplicabile pe tot teritoriul imperiului. Pentru celelalte
categorii de locuitori ai provinciei, care erau cele mai importante categorii de
izvoare de drept ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 100.

21. De ce drepturi se bucurau latinii ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 101.

22. Ce categorii cuprindea proprietatea privată în Dacia romană ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
3
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 103.

23. Atât obştea teritorială cât şi satul s-au constituit pe baza unor grupări teritoriale
şi nu de rudenie. Satul avea o forŃă publică instituŃionalizată, cu organe de
constrângere, în timp ce obştea păstra o formă de conducere arhaică realizată prin
participarea tuturor membrilor săi. Care erau organele de conducere?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 107.

24. În cadrul obştilor săteşti cine exercita puterea judecătorească ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 109.

25. Ce desemna termenul lex la români ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 109.

26. La ce se referă termenul de Ius valachicum ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 110.

27. Legea Ńării a adus o reglementare amănunŃită asupra infracŃiunilor. Ce


infracŃiuni erau considerate cele mai grave ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 114.

28. Având origini străvechi, ordaliile, conform clasificării Legii łării, făceau parte
din categoria probelor orale. În ce constau ele?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 115.

29. Ce trăsături avea Legea łării?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 116-117.

30. Nomocanonul lui Manuil Malaxos a fost considerat o compilaŃie juridico-


filosofico- religioasă care a circulat în toate teritoriile bizantine. Unde se regăsesc
4
receptate o serie dintre dispoziŃiile sale?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, p. 127.

31. În Regatul francilor, Curia Regis, instalată chiar în palatul regal, avea atribuŃii
judecătoreşti. Cu ce echivala ea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 129.

32.În Anglia s-a format în timp un nou drept care s-a vrut uniform şi comun
întregii Ńări. Cum s-a numit acesta?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 136.

33. În etapa monarhiei centralizate a statelor feudale româneşti domnul era


deŃinătorul puterii, exercitând o multitudine de atribuŃii în domeniul politicii
interne. Care erau acestea ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 142.

34. Care erau principalii dregători civili de sfat, în łările Române, în perioada
feudalismului centralizat ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 145.

35. Ce a devenit Transilvania în anul 1541 ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 147.

36. Organizarea administrativ-teritorială în statele româneşti medievale a avut la


bază vechea structură a uniunilor de obşti. În ce unităŃi teritorial-administrative era
organizată Moldova ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 147.

37. Care erau instanŃele judecătoreşti în perioada feudalismului, în łara


Românească şi Moldova ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul: Cezar Avram si colab,
5
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 151.

38. Ce forme îmbrăca rudenia în perioada feudală, în łările Române ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 152.

39. În perioada feudală, în łările Române, căsătoria nu se încheia printr-un act


scris. De ce era precedată ea ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 152.

40. Care sunt cele două forme ale răspunderii penale colective (duşegubină) în
istoria medievală a românilor?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 156.

41. Cum se clasificau probele la români, în cadrul procedurii de judecată, în Evul


Mediu ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 159.

42. Ce a reprezentat Îndreptarea legii (Pravila cea Mare) tipărită la Târgovişte în


anul 1652 ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 162.

43. În Principatele Române, până la Regulamentele Organice s-a realizat trecerea


treptată de la pedepsele expiatorii (cele care urmăreau ispăşirea vinei) la pedepsele
educative (cele care urmăreau reeducarea făptuitorului). Dintre pedepsele
pecuniare, confiscarea averii a fost interzisă tacit, prin omisiune. Unde întâlnim
această omisiune?

44. Legiuirea lui Caragea (1818, Muntenia) a avut la bază unele coduri europene
ale vremii (în special dispoziŃiile Codului civil napoleonian din 1804 referitoare la
contracte şi moşteniri). Care a fost principala sursă de inspiraŃie a acestei legiuiri?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 174.

6
45. RevoluŃia americană, izbucnită în 1763, a dus la independenŃa SUA. Ce act,
având o importanŃă deosebită pentru întreaga lume, a fost adoptat atunci?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 186-187.

46. Regulamentele Organice stabileau două categorii de instanŃe judecătoreşti:


ordinare şi extraordinare. Care erau instanŃele care făceau parte Din prima
categorie?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 201.

47. Ce au reprezentat Regulamentele Organice?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 204.

48. Ce instanŃe au înfiinŃat Regulamentele Organice?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 201.

49. Conform Statutului dezvoltător al ConvenŃei de la Paris (1864) s-a instituit


sistemul parlamentar bicameral. Din ce era format Parlamentul ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 206.

50. Conform ConstituŃiei din 1866, cui revenea obligaŃia de a răspunde pentru
aplicarea unei legi?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 218.

51. Care erau prerogativele Parlamentului, conform ConstituŃiei din 1866 ? Pentru
solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab, Introducere
in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007, p. 217.

52. Conform ConstituŃiei din 1923, ce funcŃie îndeplinea proprietatea?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 238.

53. În septembrie 1935, cu ocazia Congresului de la Nuremberg au fost date Legea


7
cetăŃeniei germane care atribuia calitatea de cetăŃean numai acelor persoane care
erau de origine germană şi Legea pentru protejarea sângelui şi a onoarei germane.
Ce prevedea ultima dintre ele ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 274.

54. În timpul regimului antonescian, organizarea judecătorească nu a suferit


modificări structurale. Ce instanŃe noi au fost create cu această ocazie?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 247.

55. Prin ce s-a evidenŃiat activitatea Partidului Comunist în aplicarea articolului


209 din
Codul Penal, între anii 1957-1959?

56. Conform ConstituŃiei din anul 1965, cine avea atribuŃia de a reglementa
sistemului electoral, de a organiza Consiliul de Miniştrii, de a adopta şi de a
modifica ConstituŃia, de a adopta bugetul de stat?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 312.

57. Conform ConstituŃiei din anul 1965, ce atribuŃii îndeplineau Sfaturile populare?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 313.

58. Conform ConstituŃiei României adoptată în anul 1991, cum se defineşte statul
de drept ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 317.

59. Conform ConstituŃiei României adoptată în 1991, cine are sarcina de a verifica
constituŃionalitatea legilor şi a hotărârilor de guvern ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 320.

60. Conform ConstituŃiei din anul 1952, cine înfăptuia puterea judecătorească?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 297.
8
61. Conform legii pentru organizarea judecătorească din anul 1909, care erau
instanŃele judecătoreşti?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 222.

62. Ce instituŃie a reglementat Codul Comercial Român din anul 1887, ca o măsură
de apărare a creditului comercial ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 225.

63. În anul 1871, Basarabia a pierdut calitatea de oblastie sau provincie


privilegiată. Ce a devenit ea ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 226.

64. Care erau instanŃele de judecată obişnuite în Transilvania, în perioada


dualismului ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 227.

65. Ce organe proprii, provizorii, a avut Transilvania după Decretul nr. 3631 din 13
decembrie 1918?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 232-233.

66. Care erau instanŃele de judecată potrivit Codului de procedură penală (1865)?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 213.

67. Conform Statului Dezvoltător (1864), de cine era exercitată puterea legislativă?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 207.

68. Conform Codului Civil (1865), căsătoria era privită ca un contract, o tranzacŃie
juridică, precedată de cele mai multe ori de logodnă. Întocmirea actelor de stare
civilă a fost dată în competenŃa ofiŃerului de stare civilă. Ce reprezenta căsătoria?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
9
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 208.

69. Conform Codului Civil (1865), proprietatea era cel mai important drept real.
Dreptul de proprietate era considerat sacru şi inviolabil. Prin ce fel de acte putea fi
transmisă proprietatea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 209.

70. Conform Codului Civil (1865) succesiunea putea fi transmisă pe cale legală, în
ordinea gradelor de rudenie, şi pe cale testamentară. În ce categorii se împărŃeau
succesorii legali?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul: Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 210.

71. Conform Codului Penal (1865), crimele şi delictele au fost grupate în patru
categorii. Care erau acestea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 211.

72. Prin Legea rurală din 14 august 1864, suprafaŃa pământului, asupra căreia se
recunoştea dreptul de proprietate al Ńăranilor, era fixată în funcŃie de numărul de
vite pe care aceştia le stăpâneau. Ce a desfiinŃat această lege?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 214.

73. În łările Române, în secolul al XlX-lea, puterea executivă şi dreptul de


judecată al domnului au cunoscut noi reglementări. Ce a prevăzut ConvenŃia de la
Paris cu privire la puterea judecătorească?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 206.

74. Odată cu dezvoltarea comerŃului a apărut, şi în Principate, necesitatea creării


unei noi ramuri de drept. În anul 1833, respectiv în 1841, în Moldova, a fost tradus
Codul comercial francez. Care a fost actul care s-a tipărit, tot pe baza Codului
francez, în anul 1840, în łara Românească?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 197.

10
75. RevoluŃia burgheză din FranŃa a dus la răsturnarea absolutismului feudal şi la
instaurarea statului şi dreptului burghez. Ce act a adoptat Adunarea Constituantă la
26 august 1729?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, p. 175-176.

76. În anul 1793, ConvenŃia NaŃională a FranŃei, dominată de iacobini a adoptat


ConstituŃia anului I. Ce proclama aceasta?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 176.

77. În anul 1810 a fost adoptat Codul Penal care a reprezentat un progres pe plan
european. Ce drept nu a recunoscut acesta, urmărind protejarea clasei conducătoare
împotriva mişcărilor greviste?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 179.

78. Ce a proclamat Parlamentul englez la 19 mai 1649?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 183.

79. În cadrul sistemului de Common Law, ce reprezintă Statutary Law?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 185.

80. Momentul naşterii dreptului american a fost marcat de dobândirea


independenŃei în anul 1776. Ce s-a întâmplat cu Statute Law?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul: Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 1 88.

81. În perioada fanariotă, armata a constituit o forŃă simbolică. Din ce era alcătuită
ea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 165.

82. Prin reformele lui Constantin Mavrocordat din anul 1746 în łara Românească
şi 1749 în Moldova, dependenŃa personală a fost abolită. Care a fost efectul acestei
măsuri?
11
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 168.

83. Cauzele de nulitate ale contractelor de vânzare-cumpărare erau enumerate în


Pravilniceasca Condică. Unde erau prevăzute expres modalităŃile de încheiere ale
actului de vânzare-cumpărare?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 169-170.

84. În perioada domniei fanariote legislaŃia scrisă a dobândit o importanŃă din ce în


ce mai mare faŃă de dreptul cutumiar. Alexandru Ipsilante a înfiinŃat o instituŃie
însărcinată să culeagă normele de drept consuetudinar în scopul unificării şi
codificării legilor. Cum se numea aceasta?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 172.

85. În anul 1714, în Muntenia, normele şi procedurile judiciare au fost codificate în


Capetele de porunci. Cine a realizat această codificare?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 172.

86. Sobornicescul hrisov (1785, Moldova) redactat de Alexandru Mavrocordat era


o legiuire specială. Ce cuprindea ea?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, p. 173.

87. Ce cuprindea proprietatea privată în Dacia romană ?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 103.

88. Sistemul penal al Daciei romane era identic cu cel existent în celelalte provincii
romane. Ce fel de delicte reprezentau înalta trădare, delapidarea, luarea de mită ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 104-105.

89. Ce fel de imagine oferă Tripticele din Transilvania?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
12
2007, P. 104.

90. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate, în ce au fost transformate


pământurile cucerite de armata romană ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 103.

91. De ce drepturi se bucurau cetăŃenii romani care locuiau, majoritatea, în oraşele


provinciei Dacia ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 101.

92. Potrivit ConstituŃiei din anul 1948, care erau instanŃele judecătoreşti?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 292.

93. Care erau cele mai importante principii prevăzute de ConstituŃia de la 1923?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 234.

94. În perioada interbelică, în România au fost adoptate şi o serie de legi penale


speciale.În această direcŃie a fost dată Legea pentru reprimarea unor infracŃiuni
contra liniştii publice (1924). Cum s-a mai numit ea ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, p. 240.

95. În martie 1935, în România, a fost adoptat un nou Cod de procedură penală.
Conform acestuia, ce fel de caracter avea prima fază a procesului (cercetarea,
urmărirea, instrucŃia) ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 242.

96. În Italia lui Mussolini, un proces imitat şi de alte regimuri totalitare a fost acela
al fascizării tineretului. În ce forma iuni erau organiza i studenŃii ?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 263.

97. Potrivit Primei ConstituŃii sovietice, cui apar inea suveranitatea?


13
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 276-277.

98. Conform ConstituŃiei României din anul 1948, cui apar inea iniŃiativa
legislativă? Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si
colab, Introducere in
istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007, P. 292.

99. Ce statut avea dreptul de a alege şi de a fi ales în timpul regimului ceauşist?


Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 310.

100. Conform ConstituŃiei României adoptată în anul 1991, de către cine este
reprezentată autoritatea legiuitoare a Ńării?
Pentru solutionarea subiectelor consultati manualul : Cezar Avram si colab,
Introducere in istoria dreptului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2007, P. 318-319.

14