Sunteți pe pagina 1din 125

PAUL ARDEN

DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU EXPLICATEXPLICATEXPLICATEXPLICAT

ÎNTRÎNTR-ÎNTRÎNTR--O-OOO CURSĂCURSĂCURSĂCURSĂ DEDEDEDE TAXI.TAXI.TAXI.TAXI.

EXPLICATEXPLICATEXPLICATEXPLICAT ÎNTRÎNTR-ÎNTRÎNTR--O-OOO CURSĂCURSĂCURSĂCURSĂ DEDEDEDE TAXI.TAXI.TAXI.TAXI. 3

3

God Explained In A Taxi Ride Paul Arden, 2008

NENE-NENE--CUPRINS-CUPRINSCUPRINSCUPRINS

Pagina

8.

Încotro?

10.

Am dat drumul la aparat

12.

Nu ştiu

14.

Ce se întâmplă?

16.

Aşa să mă ajute Dumnezeu!

18.

Fără intermediar

20.

Când lucrurile merg prost

22.

Nu ai nevoie de religie

24.

Sfânta Treime

26.

Deci cine sau ce e Dumnezeu Tatăl?

28.

Ce este Sfântul Duh?

30.

Cine este Fiul?

32.

Nu-i neapărat aşa

34.

Cea mai extraordinară poveste spusă vreodată

36.

Miracolele

38.

Oare aşa să se fi întâmplat?

40.

CredinŃa oarbă

5

42.

Răspunsul e vânare de vânt

44.

Dovada existenŃei lui Dumnezeu

46.

Eşti suficient de curajos încât să nu crezi în Dumnezeu?

48.

Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri

50.

Chip cioplit

52.

Gândul zilei de duminică

54.

Păgânii

56.

Un enoriaş ciudat

58.

Ateismul

60.

Vorbe războinice

62.

Istoria războiului

64.

De ce are Dumnezeu nevoie să-l aperi?

66.

Sinucigaşii cu bombe

68.

Un balon cu heliu

70.

Un edificiu pentru pace

72.

Frica de Dumnezeu

74.

PoŃi să crezi în Dumnezeu fără să fii religios

76.

De ce aleg oamenii sectele?

78.

Cotizând pentru Dumnezeu

80.

Dumnezeule mare şi bun

82.

O religie răcoritoare

6

84.

Biserica astăzi

86.

88.

90.

92.

94.

96.

98.

100.

102.

104.

106.

108.

110.

112.

114.

116.

118.

120.

122.

124.

O să mor în curând

Biserica fără Dumnezeu

ViaŃa de apoi

Se zice că Dumnezeu a spus:

„Să se facă lumină!”

Reîncarnarea

Calea rapidă către Dumnezeu

Acesta este sfârşitul

7

ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?

PuŃini sunt oamenii care trec prin viaŃă fără să-şi pună problema sensului propriei lor existenŃe.

Cei mai deştepŃi gânditori ai lumii şi-au bătut capul cu asta, fără încetare.

S-au scris pe această temă miliarde de cuvinte în milioane de cărŃi, dar nimeni n-a ajuns la niciun răspuns.

8

ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?

Aşa că era timpul să apară o variantă care nu face atâta risipă de cuvinte:

o carte despre Dumnezeu pe care o poŃi citi cât Ńine o cursă de taxi.

9

AMAMAMAM DATDATDATDAT DRUMULDRUMULDRUMULDRUMUL LALALALA APARATAPARATAPARATAPARAT

Darwin spune că nu există cineva numit Dumnezeu.

Există doar ştiinŃă şi evoluŃie.

Pentru mulŃi dintre noi, concluzia e mult prea dură. Avem nevoie de un suflet pereche: de aceea ne ridicăm privirea înspre ceruri, ca să-l găsim.

10

AMAMAMAM DATDATDATDAT DRUMULDRUMULDRUMULDRUMUL LALALALA APARATAPARATAPARATAPARAT

Cei mai mulŃi dintre noi simt nevoia să creadă în ceva. Omul nu poate trăi numai cu pâine.

Acesta este miezul cărŃii de faŃă.

11

NUNUNUNU ŞTIUŞTIUŞTIUŞTIU

Pentru că nu ştim ce înseamnă viaŃa, petrecem mult timp căutând răspunsuri.

Nu există răspunsuri. Nu le vom găsi niciodată.

Dumnezeu,

înŃelepciune, a făcut lucrurile aşa, pentru ca viaŃa să devină infinit de

interesantă.

lui

în

infinita

12

NUNUNUNU ŞTIUŞTIUŞTIUŞTIU

Necunoscutul face ca viaŃa să fie atât de bogată.

13

CECECECE SESESESE ÎNTÂMPLĂ?ÎNTÂMPLĂ?ÎNTÂMPLĂ?ÎNTÂMPLĂ?

Dumnezeu ştie.

AŞAAŞAAŞAAŞA SĂSĂSĂSĂ MĂMĂMĂMĂ AJUTEAJUTEAJUTEAJUTE DUMNEZEU!DUMNEZEU!DUMNEZEU!DUMNEZEU!

Când, în viaŃa de zi cu zi, lucrurile merg prost, ne consolăm cu puŃin ajutor din partea prietenilor.

Când avem nevoie de ajutor pe care prietenii nu ni-l pot oferi, căutăm consolare într-o idee, iar numele pe care îl dăm acelei idei este Dumnezeu.

16

FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ INTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIAR

Cu toŃii avem propria linie directă către Dumnezeu.

Nu

profeŃi.

avem

nevoie

de

predicatori

şi

Trebuie doar să credem că există o

forŃă

perfecŃiunea.

însăşi

ce

reprezintă

18

FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ INTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIAR

Dar nu mulŃi acceptă asta.

Este

complicăm lucrurile.

prea

simplu,

trebuie

Şi Dumnezeu ştie că Biserica complică întotdeauna lucrurile!

19

CÂNDCÂNDCÂNDCÂND LUCRURILELUCRURILELUCRURILELUCRURILE MERGMERGMERGMERG PROSTPROSTPROSTPROST

Când lucrurile nu merg aşa cum ne dorim, ne păstrăm credinŃa ridicând din umeri şi spunând

20

FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ INTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIARINTERMEDIAR

„Misterioase sunt căile Domnului.”

21

NUNUNUNU AIAIAIAI NEVOIENEVOIENEVOIENEVOIE DEDEDEDE RELIGIERELIGIERELIGIERELIGIE

În cartea „ViaŃa lui Pi”, un tânăr indian se întâlneşte cu trei oameni buni. Fiecare are câte o credinŃă diferită.

Fiecare, la rândul lui, îi explică tânărului religia sa.

Toate sunt la fel de valide, iar el nu ştie ce să aleagă.

22

NUNUNUNU AIAIAIAI NEVOIENEVOIENEVOIENEVOIE DEDEDEDE RELIGIERELIGIERELIGIERELIGIE

Aşa că nu alege.

SFÂNTASFÂNTASFÂNTASFÂNTA TREIMETREIMETREIMETREIME

Când eram tânăr, mergeam la biserică în fiecare duminică, iar preotul vorbea despre Sfânta Treime:

Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Preotul nu explica niciodată aceste lucruri: le citea, iar noi îl urmam ca papagalii, neştiind despre ce vorbim.

Cu toate astea, am acceptat trei lucruri în numele Domnului.

24

NUNUNUNU AIAIAIAI NEVOIENEVOIENEVOIENEVOIE DEDEDEDE RELIGIERELIGIERELIGIERELIGIE

Cu

siguranŃă

nu

sunt

singura

persoană

nedumerită

de

această

enigmă.

Aşa că m-am gândit să încerc să fac lucrurile înŃelese.

25

DECIDECIDECIDECI CINECINECINECINE SAUSAUSAUSAU CECECECE EEEE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU TATĂL?TATĂL?TATĂL?TATĂL?

Nimeni nu l-a văzut vreodată.

Poate că nici nu există.

Dacă nu există, omul trebuia să-l inventeze.

26

CECECECE ESTEESTEESTEESTE SFÂNTULSFÂNTULSFÂNTULSFÂNTUL DUH?DUH?DUH?DUH?

Nu avem nicio explicaŃie pentru ce este Sfântul Duh.

Asta

înŃelege.

poate

pentru

28

nimeni

nu

CINECINECINECINE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

Iisus a existat cu adevărat.

ViaŃa

glorificată şi dramatizată.

sa

a

fost

consemnată,

Din ce citim în Biblie, a fost un om inteligent şi carismatic ce putea manipula o mulŃime.

30

CINECINECINECINE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

Ca Gandhi, Martin Luther King şi Nelson Mandela, a fost un pacifist şi, din câte ştim, un om bun, care şi-a dat viaŃa pentru oameni.

Povestea lui a fost spusă şi respusă de atâtea ori încât este dificil să separi realitatea de ficŃiune.

31

NUNU-NUNU--I-III NEAPĂRATNEAPĂRATNEAPĂRATNEAPĂRAT AŞAAŞAAŞAAŞA

Nu spun că evenimentele descrise în Biblie nu s-au întâmplat.

Poate doar că nu s-au petrecut aşa cum ne spun Scripturile.

32

CINECINECINECINE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

Lucrurile pe care le citeşti în Biblie nu sunt neapărat aşa.

33

CEACEACEACEA MAIMAIMAIMAI EXTRAORDINARĂEXTRAORDINARĂEXTRAORDINARĂEXTRAORDINARĂ

Biblia este o lectură bună, dar, la fel ca zicalele chinezeşti, adevărul din ea s-a distorsionat.

Este greu să îŃi dai seama unde se

opreşte istoria

şi

unde începe

legenda.

A fost

scrisă cu

mult

timp după

moartea lui Iisus, din auzite şi prin

viu grai.

34

POVESTEPOVESTEPOVESTEPOVESTE SPUSĂSPUSĂSPUSĂSPUSĂ VREODATĂVREODATĂVREODATĂVREODATĂ

A fost tradusă din ebraică în greacă şi latină, din nou din latină în engleză, apoi retradusă în ceea ce cunoaştem astăzi sub numele de Biblia Regelui James.

Este o carte în care Biserica vrea să crezi.

Este

Dumnezeu.

Biblia

Bisericii,

35

nu

a

lui

MIRACOLELEMIRACOLELEMIRACOLELEMIRACOLELE

Ele sunt cam problematice, dar pot fi explicate în termeni de iluzii.

Aşa cum avem astăzi magicieni şi

iluzionişti ce pun în scenă miracole

la televizor, aşa existau şi pe vremea

lui Iisus nişte oameni inteligenŃi ce puteau reprezenta câteva trucuri magice.

Să luăm, de exemplu, mersul pe apă.

O platformă pusă sub suprafaŃa apei

oferă o scenă excelentă pentru un

miracol.

36

CINECINECINECINE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

Când cineva este un star, aşa cum era Iisus, oamenii îi urmează cu credinŃă; adesea, aceştia sunt oameni deştepŃi ce vor ca o parte din strălucire să cadă şi asupra lor.

Iisus a avut ucenici şi, ca orice star, manageri ai turneelor sale.

37

OAREOAREOAREOARE AŞAAŞAAŞAAŞA SĂSĂSĂSĂ SESESESE FIFIFIFI ÎNTÂMPLAÎNTÂMPLATÎNTÂMPLAÎNTÂMPLATT?T???

Cristos a fost coborât de pe cruce de către prietenii săi cât încă mai era în viaŃă.

A fost apoi pus într-o peşteră, iar un bolovan a fost rostogolit pentru a bloca intrarea. Prietenii lui l-au îngrijit şi au încercat să-l menŃină în viaŃă.

După trei zile a murit.

38

CICINECICINENENE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

Metaforic, acest lucru ar putea fi privit ca înălŃarea sa la cer.

Prietenii lui au dat la o parte piatra şi l-au îngropat într-un loc necunoscut.

E o posibilitate.

39

CREDICREDINTCREDICREDINTNTANTAAA OARBĂOARBĂOARBĂOARBĂ

,,,,

Cum poŃi crede orbeşte într-un lucru care nu are nici măcar cea mai mică urmă de dovadă?

Ei bine, răspunsul este că nu poŃi.

Dacă ai putea credinŃă.

dovedi, n-ar mai fi

40

CINECINECINECINE ESTEESTEESTEESTE FIUL?FIUL?FIUL?FIUL?

PoŃi avea credinŃă doar în ceea ce nu cunoşti.

Asta este credinŃa.

41

RĂSPUNSULRĂSPUNSULRĂSPUNSULRĂSPUNSUL EEEE VÂNAREVÂNAREVÂNAREVÂNARE DEDEDEDE VÂNTVÂNTVÂNTVÂNT

Un copil l-a întrebat pe tatăl lui dacă poate dovedi existenŃa lui Dumnezeu.

„Nu pot dovedi”, a spus el.

„E ca vântul. Îl poŃi simŃi, dar nu-l poŃi vedea.”

42

DOVADADOVADADOVADADOVADA EXISTENTEIEXISTENTEIEXISTENTEIEXISTENTEI LUILUILUILUI DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

,,,,

În secolul al XV-lea, Sf. Anselm a fost făcut sfânt pentru că a dovedit existenŃa lui Dumnezeu. S-ar putea să mai fie nevoie de încă o cursă de taxi pentru a putea înŃelege asta!

1. Îl definim pe Dumnezeu ca fiind cel ce nu are superior.

Dacă eşti de acord, mergi la punctul 2.

2. Dumnezeu este perfecŃiunea.

Dacă eşti de acord, mergi la punctul 3.

44

RĂSPUNSULRĂSPUNSULRĂSPUNSULRĂSPUNSUL EEEE VÂNAREVÂNAREVÂNAREVÂNARE DEDEDEDE VÂNTVÂNTVÂNTVÂNT

3. PerfecŃiunea ce există cu adevărat trebuie să fie mai mare decât simpla idee de perfecŃiune.

Dacă eşti de acord, mergi la punctul 4.

4. Astfel, Dumnezeu trebuie să existe: El este cel ce nu are superior, iar simpla idee de perfecŃiune nu este la fel de mare ca perfecŃiunea ce există cu adevărat.

45

EŞTIEŞTIEŞTIEŞTI SUFICIENTSUFICIENTSUFICIENTSUFICIENT DEDEDEDE CURAJOSCURAJOSCURAJOSCURAJOS ÎNCÂTÎNCÂTÎNCÂTÎNCÂT SĂSĂSĂSĂ NUNUNUNU CREZICREZICREZICREZI ÎNÎNÎNÎN DUMNEZEU?DUMNEZEU?DUMNEZEU?DUMNEZEU?

46

DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU ÎIÎIÎIÎI AJUTĂAJUTĂAJUTĂAJUTĂ

Noi suntem Dumnezeu.

Suntem făcuŃi din aceeaşi materie care a creat universul.

Deci,

atunci

când

ne

rugăm,

ne

rugăm,

de

asemenea,

către

noi

înşine.

Nu rugăciunea contează.

Contează să vrei.

48

PEPEPEPE CEICEICEICEI CARECARECARECARE SESESESE AJUTĂAJUTĂAJUTĂAJUTĂ SINGURISINGURISINGURISINGURI

Dacă ne rugăm superficial pentru multe lucruri, probabil că niciunul nu se va îndeplini, pentru că nu le vrem cu adevărat.

Dacă ne rugăm din greu şi mult timp pentru un singur lucru, adesea primim ceea ce vrem.

49

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

Iisus este portretizat întotdeauna cu pomeŃi înalŃi şi o expresie blajină, într-un mod pe care îl considerăm chipeş.

Aşa îl vedem astăzi. Aşa apare în filme. Astăzi, Johnny Depp ar juca rolul lui Iisus.

50

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

Nu ştim cu arăta cu adevărat. Se poate să fi fost un om mic şi gras ca Buddha, sau un chelios ca Gandhi.

Sau poate arăta chiar ca Osama bin Laden.

51

GÂNDULGÂNDULGÂNDULGÂNDUL ZILEIZILEIZILEIZILEI DEDEDEDE DUMINICĂDUMINICĂDUMINICĂDUMINICĂ

Hinduşii nu mănâncă vită.

Anglicanii mănâncă vită la masa de duminică.

Păcatul unuia este cina altuia.

52

PĂGÂNIIPĂGÂNIIPĂGÂNIIPĂGÂNII

Poate că au fost ei barbari, dar dădeau dovadă de inteligenŃă în modul în care gândeau religia.

Ei au avut mulŃi zei.

Dacă doreau ploaie, se rugau zeului ploii şi ploua, sau poate nu.

Dacă avea o durere de cap, se rugau zeului durerii şi, dacă erau favorizaŃi, durerea trecea.

54

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

Vorbeau cu Dumnezeu prin lucrurile pe care le înŃelegeau.

Foarte simplu, foarte adevărat.

Nu chiar păgân.

55

UNUNUNUN ENORIAŞENORIAŞENORIAŞENORIAŞ CIUDATCIUDATCIUDATCIUDAT

Eschimosul l-a întrebat pe misionar, „Voi merge în rai sau în iad?”

Misionarul a spus, „În rai.”

„Aş fi mers în iad dacă nu aş fi ştiut

nimic

eschimosul.

întrebat

despre

el?”,

a

„Nu”, a spus misionarul.

Eschimosul a replicat, „Şi atunci de ce mi-ai spus despre el?”

56

ATEISMULATEISMULATEISMULATEISMUL

Umanitatea nu vrea să trăiască fără un Dumnezeu.

Aşa cum au descoperit comuniştii, ateismul este o perspectivă prea seacă, cu care nu se poate trăi prea mult timp.

58

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

Spiritual, avem nevoie de bunul Dumnezeu, dar îl vrem cu condiŃiile noastre, sub controlul nostru.

„Am nevoie de un camarad.”

59

VORBEVORBEVORBEVORBE RĂZBOINICERĂZBOINICERĂZBOINICERĂZBOINICE

Cunoşti povestea Turnului Babel, în care oamenii construiau un turn pentru a se apropia de Dumnezeu.

În realitate, a fost construit pentru propria lor glorificare.

Aşa că Dumnezeu s-a hotărât să-i împiedice făcându-i să vorbească limbi diferite.

Dintr-o dată, au început să se certe şi să se judece unii pe alŃii.

Proiectul s-a prăbuşit.

60

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

A vorbi

neînŃelegere, care duce la duşmănie,

iar aceasta duce la luptă.

diferite duce la

limbi

Au existat multe războaie în numele

religiei din simplul fapt că oamenii

vorbesc limbi diferite.

Majoritatea religiilor sunt moduri diferite de a spune acelaşi lucru. Dar auzim lucrurile diferit pentru că vorbim cu toŃii limbi diferite.

De asta avem neînŃelegeri şi de asta

avem războaie.

Ne certăm cu vecinii noştri pentru că

nu îi înŃelegem, nu pentru că nu suntem de acord cu ei.

61

ISISTORIAISISTORIATORIATORIA RĂZBOIULUIRĂZBOIULUIRĂZBOIULUIRĂZBOIULUI

Oameni diferiŃi, locuri diferite, vremuri diferite, mâncăruri diferite, obiceiuri diferite, case diferite, religii diferite.

Cu cât omul călătoreşte mai mult, le spune altora despre religia lui, iar ceilalŃi îi spun despre a lor.

Aici încep problemele!

62

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

În numele relgiei a fost vărsat mai mult sânge decât pentru oricare altă cauză.

Refuzul nostru de a înŃelege credinŃele altora este motivul pentru care avem în continuare războaie religioase în ziua de astăzi.

63

DEDEDEDE CCECCEEE AREAREAREARE NEVOIENEVOIENEVOIENEVOIE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU SĂSĂ-SĂSĂ--L-LLL APERI?APERI?APERI?APERI?

Asta pentru că tu crezi că eşti mai puternic decât Dumnezeu.

Dacă crezi că Dumnezeu este mai slab decât tine, asta nu prea mai e credinŃă.

Astfel, de aici nu tragem concluzia că oamenii care luptă în războaiele religioase nu au prea multă credinŃă?

64

SINUCIGAŞIISINUCIGAŞIISINUCIGAŞIISINUCIGAŞII CUCUCUCU BOMBEBOMBEBOMBEBOMBE

îşi lipească

bombe de corp şi să arunce în aer oameni nevinovaŃi.

Tinerilor li

se

cere să

Li s-a spus că asta le va garanta un

loc în rai.

Li se cere să îndeplinească ceea ce

oamenii care le cer asta nu au

îndeplinit ei înşişi.

66

CHIPCHIPCHIPCHIP CIOPLITCIOPLITCIOPLITCIOPLIT

Cel puŃin Iisus a murit singur.

Dacă cineva îŃi sugerează să devii martir, spune

„Tu primul.”

67

UNUNUNUN BALONBALONBALONBALON CUCUCUCU HELIUHELIUHELIUHELIU

Războaiele sunt declanşate de oameni ambiŃioşi, al căror simŃ al umorului nu joacă niciun rol în serioasa afacere de conducere a unei Ńări.

Ce-ar fi dacă, în loc să trimitem politicieni profesionişti, plini de auto- importanŃă şi seriozitate mortală, la un summit internaŃional de război, am trimite cei mai buni umorişti? Sacha Baron Cohen, Ricky Gervais, Ian Hislop şi Larry David, de exemplu.

68

UNUNUNUN BALONBALONBALONBALON CUCUCUCU HELIUHELIUHELIUHELIU

ÎŃi poŃi imagina această adunare de diplomaŃi conspirând pentru începerea unui război?

Nu

încerca.

interzice asta.

ar

putea,

SimŃul

indiferent

umorului

cât

ar

le-ar

Când oamenii declară război unii altora, cred că ei au dreptate. Ei cred că Dumnezeu este de partea lor.

Dar Dumnezeu ştie că sunt nebuni.

69

UNUNUNUN EDIFICIUEDIFICIUEDIFICIUEDIFICIU PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU PACEPACEPACEPACE

Dacă, în loc să-şi arate puterea cheltuind miliarde pe arme de război, Vestul ar fi construit o moschee pe Ground Zero, acesta ar fi fost un simbol remarcabil al înŃelegerii punctului de vedere islamic.

Ar fi fost un pas major către pacea mondială.

70

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Adesea, oamenii obişnuiŃi cred că nu înŃeleg filozofia.

Ei au nevoie de reguli simple în viaŃă.

Aici intervine Biserica.

Îi face pe oameni să observe regulile societăŃii punând frica de Dumnezeu în ele.

72

POȚPOȚIPOȚPOȚIII SĂSĂSĂSĂ CREZICREZICREZICREZI ÎNÎNÎNÎN DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

A crede în Dumnezeu nu te face o

persoană religioasă.

Te

face o persoană spirituală.

O

persoană religioasă este diferită.

74

FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ SĂSĂSĂSĂ FIIFIIFIIFII RELIGIOSRELIGIOSRELIGIOSRELIGIOS

O persoană religioasă este una ce crede în Biserică şi (religios) execută ritualurile şi ceremoniile impuse de Biserica lor.

75

DEDEDEDE CECECECE ALEGALEGALEGALEG OAMENIIOAMENIIOAMENIIOAMENII SECTELE?SECTELE?SECTELE?SECTELE?

Noi religii apar zilnic.

De ce?

Pentru că oamenii caută necontenit soluŃii la problemele vieŃii, iar vechile religii par să nu mai facă faŃă.

Oamenii de afaceri spirituali le identifică pe aceste persoane şi le servesc ceea ce au nevoie. Aceşti „vânzători” pot fi şarlatani, dar au şarm, dorinŃă şi ambiŃia necesară pentru a reuşi.

76

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Cum altfel i-ai putea convinge pe oameni să se alăture unei secte ce divinizează un vizitator din spaŃiu sau un ticălos beŃiv ce pretinde că a descoperit scripturi scrise pe tăbliŃe de aur?

Toate astea par exagerate, dar, pentru milioane de persoane, par să funcŃioneze.

77

COTIZÂNDCOTIZÂNDCOTIZÂNDCOTIZÂND PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Multe religii şi culte îŃi cer să plăteşti bani pentru organizarea lor.

Aceasta este o parte importantă a capcanei.

Dacă plăteşti pentru un serviciu, te aştepŃi să primeşti contravaloarea banilor.

Dacă ceea ce primeşti este gratuit, cererea pentru acel lucru nu va fi prea mare.

78

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Bisericile ce extrag cei mai mulŃi bani

au parte

de

cel

mai mare

devotament.

Deci, cu cât plăteşti mai mult, cu atât mai zelos devii.

Dacă biserica ta ar cere cinci dolari de la fiecare casă, ar obŃine o congregaŃie mult mai dedicată.

De asemenea, ai primi şi un serviciu mai bun!

79

DUMNEZEULEDUMNEZEULEDUMNEZEULEDUMNEZEULE MAREMAREMAREMARE ŞIŞIŞIŞI BUNBUNBUNBUN

Câteva dintre cele mai bune şi mai drăguŃe persoane pe care le cunosc sunt religioase.

Sunt bune pentru că îşi petrec vieŃile încercând să fie bune.

80

OOOO RELIGIERELIGIERELIGIERELIGIE RĂCORITOARERĂCORITOARERĂCORITOARERĂCORITOARE

Islamicii merg la moschee de cinci ori pe zi. Acest lucru ar părea puŃin exagerat pentru un non-musulman.

Dar ritualul îşi are rădăcina în ceva simplu: căldura istovitoare a soarelui.

Mohammed a ştiut că, pentru un Ńăran ce lucrează pământul, rugăciunea ar fi fost o relaxare:

1. Ca pauză.

2. Pentru a se spăla, în special pe picioare, pentru curăŃenie şi răcoare.

82

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

3. Pentru a bea apă (alcoolul nu este

în meniu).

4. Pentru a conversa.

5. Pentru a vorbi cu Dumnezeu.

Acesta este un mod civilizat de a-Ńi conduce viaŃa.

Am văzut femei şi bărbaŃi în satele din Turcia ce sunt frumoşi, nu pentru atributele fizice, ci pentru strălucirea inocenŃei lor, pe care, de obicei, doar copiii o au.

83

BISERICABISERICABISERICABISERICA ASTĂZIASTĂZIASTĂZIASTĂZI

Acum o mie de ani, oamenii mergeau la biserică, iar acolo li se spunea cum să-şi trăiască vieŃile.

Astăzi ne uităm la televizor; este noul nostru guru. Aşa cum, acum multă vreme, fiecare casă avea o Biblie, acum există un televizor în fiecare casă.

Pentru mulŃi dintre noi, viaŃa este bună, cel puŃin în termeni elementari. Avem destulă mâncare, bani pentru lux, acces la informaŃii şi îndeajuns de mult timp pentru noi.

84

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Nu mai simŃim nevoia de biserică ca şi centru social.

Avem o nouă religie.

Consumatorismul.

Supermarketurile

catedrale.

85

sunt

noile

OOOO SĂSĂSĂSĂ MORMORMORMOR CURÂNDCURÂNDCURÂNDCURÂND

Până acum ceva timp, aveam o credinŃă oarbă într-un Dumnezeu ce ordona tuturor lucrurilor. Mă consola mult ideea asta.

Recent, Darwin m-a luminat cu atât de multă claritate încât mi-a zguduit credinŃele din temelii.

86

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Este foarte neliniştitor să nu crezi în nimic.

Doamne, ajută-mă!

87

BISERICABISERICABISERICABISERICA FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Ateismul neagă existenŃa oricărei fiinŃe supranaturale. Toate creaturile sunt rezultatul şansei şi se compun din gaze, lichide şi solide.

Conform ateilor, toate noŃiunile legate de Dumnezeu sunt fictive. El este o fantezie, situată cu mult dincolo de aria gândirii raŃionale.

88

FRICAFRICAFRICAFRICA DEDEDEDE DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

Dar oare nu este o credinŃă fermă în neexistenŃa lui Dumnezeu o religie în sine?

89

VIAȚVIAȚAVIAȚVIAȚAAA DEDEDEDE APOIAPOIAPOIAPOI

Oamenilor le e frică de întuneric pentru că nu ştiu ce este acolo.

În momentul în care aprind luminile, pot vedea şi se simt în siguranŃă.

Tuturor

ne

este

frică

de

moarte,

pentru

ne

este

frică

de

necunoscut.

90 90

VIATAVIATAVIATAVIATA DEDEDEDE APOIAPOIAPOIAPOI

Pentru a ne uşura teama de moarte, inventăm explicaŃii ale vieŃii de apoi, cum ar fi raiul, iadul şi reîncarnarea.

Ca lumina pe care o aprindem pentru a ne simŃi în siguranŃă.

91 91

SESESESE ZICEZICEZICEZICE CĂCĂCĂCĂ DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU AAAA SPUS:SPUS:SPUS:SPUS: „SĂ„SĂ„SĂ„SĂ SESESESE FACĂFACĂFACĂFACĂ LUMINĂ!”LUMINĂ!”LUMINĂ!”LUMINĂ!”

92

„SĂ„SĂ„SĂ„SĂ SESESESE FACĂFACĂFACĂFACĂ LUMINĂ!”LUMINĂ!”LUMINĂ!”LUMINĂ!”

Soarele a fost creat de Dumnezeu.

Religia este un bec, creat de om pentru a-l ajuta să vadă în întuneric.

93

REÎNCARNAREAREÎNCARNAREAREÎNCARNAREAREÎNCARNAREA

Fiecare are o idee despre ce se va întâmpla după ce vor muri.

Cu toate astea, nu s-a întors nimeni pentru a ne povesti.

Unii spun că, dacă te comporŃi bine în această viaŃă, o vei duce mai bine în următoarea. Budismul este întemeiat pe această gândire. Dar e daor o idee. Nimeni nu ştie sigur.

Probabil cea mai populară teorie este cea ştiinŃifică.

94

BISERICABISERICABISERICABISERICA

DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU

FĂRĂFĂRĂFĂRĂFĂRĂ

Suntem compuşi din materie, iar când murim, materia este, pur şi simplu, rearanjată într-o altă formă.

Mori. Eşti îngropat şi fertilizezi plantele. Plantele sunt mâncate de melci. Oamenii mănâncă melcii. Acum eşti francez. Voila!

95

DECI,DECI,DECI,DECI, EXISTĂEXISTĂEXISTĂEXISTĂ DUMNEZEU?DUMNEZEU?DUMNEZEU?DUMNEZEU?

ŞIŞIŞIŞI DACĂDACĂDACĂDACĂ EXISTĂEXISTĂEXISTĂEXISTĂ DUMNEZEU,DUMNEZEU,DUMNEZEU,DUMNEZEU, UNDEUNDEUNDEUNDE ÎLÎLÎLÎL GĂSEŞTI?GĂSEŞTI?GĂSEŞTI?GĂSEŞTI?

98

EUEUEUEU LL-LL--AM-AMAMAM GĂSITGĂSITGĂSITGĂSIT AICIAICI.AICIAICI

100 100

ÎNÎNÎNÎN TIMPTIMPTIMPTIMP CECECECE MĂMĂMĂMĂ PLIMBAMPLIMBAMPLIMBAMPLIMBAM ÎMPREUNĂÎMPREUNĂÎMPREUNĂÎMPREUNĂ CUCUCUCU UNULUNULUNULUNUL DINTREDINTREDINTREDINTRE PRIETENIIPRIETENIIPRIETENIIPRIETENII ŞIŞIŞIŞI MENTORIIMENTORIIMENTORIIMENTORII MEI,MEI,MEI,MEI, LL-LL--AM-AMAMAM ÎNTREBATÎNTREBATÎNTREBATÎNTREBAT DACĂDACĂDACĂDACĂ MIMI-MIMI--L-LLL POATEPOATEPOATEPOATE EXPLICAEXPLICAEXPLICAEXPLICA PEPEPEPE DUMNEZEUDUMNEZEU.DUMNEZEUDUMNEZEU

102 102

PRIVEŞTE,PRIVEŞTE,PRIVEŞTE,PRIVEŞTE, AAAA SPUSSPUSSPUSSPUS EL,EL,EL,EL, ARĂTÂNDARĂTÂNDARĂTÂNDARĂTÂND SPRESPRESPRESPRE APUS.APUS.APUS.APUS. CINECINECINECINE CREZICREZICREZICREZI CĂCĂCĂCĂ AAAA FĂCUTFĂCUTFĂCUTFĂCUT ASTA?ASTA?ASTA?ASTA?

104 104

CREZICREZICREZICREZI CĂCĂCĂCĂ EEEE UNUNUNUN ACCIDENT?ACCIDENT?ACCIDENT?ACCIDENT?

CREZICREZICREZICREZI CĂCĂCĂCĂ EEEE UNUNUNUN TRUCTRUCTRUCTRUC ALALALAL LUMINII?LUMINII?LUMINII?LUMINII?

108 108

CREZICREZICREZICREZI CĂCĂ-CĂCĂ--I-III OOOO PREFĂCĂTORIE?PREFĂCĂTORIE?PREFĂCĂTORIE?PREFĂCĂTORIE?

DACĂDACĂDACĂDACĂ DA,DA,DA,DA, ATUNCIATUNCIATUNCIATUNCI SPUNESPUNE-SPUNESPUNE--MI-MIMIMI CĂCĂCĂCĂ TUTUTUTU CREZICREZICREZICREZI ÎNÎNÎNÎN PREFĂCĂTORIIPREFĂCĂTORII.PREFĂCĂTORIIPREFĂCĂTORII

EVOLUȚIE,EVOLUȚIE,EVOLUȚIE,EVOLUȚIE, NOROC,NOROC,NOROC,NOROC, CREAȚCREAȚIE,CREAȚCREAȚIE,IE,IE, PREFĂCĂTORIE.PREFĂCĂTORIE.PREFĂCĂTORIE.PREFĂCĂTORIE.

POTIPOTIPOTIPOTI SĂSĂ-SĂSĂ--I-III SPUISPUISPUISPUI CUMCUMCUMCUM VREI.VREI.VREI.VREI.

,,,,

114 114

FOLOSIMFOLOSIMFOLOSIMFOLOSIM TOATETOATETOATETOATE ACESTEACESTEACESTEACESTE CUVINTECUVINTECUVINTECUVINTE

PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU AAAA DESCRIEDESCRIEDESCRIEDESCRIE

LUCRU

LUCRU

ACELAŞIACELAŞIACELAŞIACELAŞI LUCRU

LUCRU

115 115

EXISTENȚEXISTENȚAEXISTENȚEXISTENȚAAA LUILUILUILUI DUMNEZEDUMNEZEUDUMNEZEDUMNEZEUU.U

DUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEUDUMNEZEU ESTEESTEESTEESTE NUMELENUMELENUMELENUMELE PEPEPEPE CARECARECARECARE ÎLÎLÎLÎL DĂMDĂMDĂMDĂM FORȚFORȚEIFORȚFORȚEIEIEI DINDINDINDIN SPATELSPATELESPATELSPATELEEE CREAȚCREAȚIEICREAȚCREAȚIEIIEI.IEI

118 118

ASTAASTAASTAASTA CREDCREDCREDCRED EUEU.EUEU

EUEUEUEU CREDCREDCREDCRED ÎNÎNÎNÎN DUMNEZEU.DUMNEZEU.DUMNEZEU.DUMNEZEU.

DARDARDARDAR DACĂDACĂDACĂDACĂ TUTUTUTU NUNUNUNU CREZICREZICREZICREZI ÎNÎNÎNÎN DUMNEZEU,DUMNEZEU,DUMNEZEU,DUMNEZEU, ACESTAACESTAACESTAACESTA ESTEESTEESTEESTE SFÂRŞITUL.SFÂRŞITUL.SFÂRŞITUL.SFÂRŞITUL.

124