Sunteți pe pagina 1din 20

1

L.C.Petcu
ParteaII
2
Calculein EXCEL
Formulele sunt destinate executarii unor operatii si contin valori numerice,
operatori si functii predefinite.
Oriceformulaesteanuntataprinsemnul =.
Operatori aritmetici:+, -, *, /,^, %.
Operatori relationali: >,<, <=, >=, <>.
Operatori dereferire: suntreprezentati denumelecelulelor.
Operatori pentrutext: &(unestetextesaureferintedecelule).
Lacreareaunor formulecarecontinmai mult deunoperator, Excel utilizeazao
anumitaoridinepentruacalcularezultatul: %,^, *,/, +, -,&,comparatii.
Caracterul :reprezintaOperatorul dedomeniu(A1:A4).
Caracterul ,reprezintaOperatorul dereuniune(A1:A4,B1:B4)sau(A1,D1).
Elementelecomponenteale unei formule
3
Construireaformulelor
4
Copierearezultatului unei formule
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
5
6
Referinteabsolute si relative
Oreferintalaocelulaestereprezentatadeadresacelulei incadrul foii decalcul,
datadeliteracoloanei si numarul liniei pecareseafla.
Oreferintarelativaesteo locatierelativa(seactualizeazalamodificareapozitiei
formulei infoaiadecalcul):A1.
Oreferintaabsolutaesteolocatiefixata(celulalacarefaceapel formularamane
aceeasi chiardacapozitiei formulei infoaiadecalcul semodifica):$A$1.
Oreferintamixtaesteocombinatiedelocatii absolutesi relative: $A1(lamutarea
formulei ramaneneschimbatacoloanaAiar liniasedeplaseaza), A$1(lamutarea
formulei ramaneneschimbatalinia1iarcoloanasedeplaseaza).
Trecereadelaocelularelativacefacepartedintr-oformula, launaabsolutasau
mixta, sefaceprineditareaformulei, utilizandtastaF4.
7
8
Referinteale foilorde calcul
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
9
Referinteale registrelorde calcul
10
Utilizareain formulea numelorde celulesi domenii
11
12
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
13
14
Formulematriciale
Oformulamatricialafolosesteundomeniudevalori si produceatatearezultate
catevalori suntindomeniul respectiv.
Mentiuni:
-Formasi dimensiunilerezultatului trebuiesafieaceleasi cuformasi dimensiunile
domeniilorasupracaroraseopereaza.
-Oformulamatricialaserecunoastedupafaptul caesteinclusaintreacoaladecare
suntinserateautomatdecatreprogram.
-PentruaincheiaoformulamatricialasefolosestecombinatiaShift+Ctrl+Enter.
15
16
Localizareaerorilorintr-o foaiede calcul
Eroarea Semnificatiaerorii Modul de reparare
#### Coloana nu este sufficient de lata pentru a
afisavaloarea.
Trebuiemaritalatimeacoloanei
#VALUE! Tipgresitdeargument sauoperand. Se verifica operanzii, argumentele si validitatea
referintelor.
#DIV/0! Formulaincearcasa efectueze o impartire la
zero.
Semodificavaloareasaureferintalacelula, astfel
incatformulasanuefectuezeoimpartirelazero.
#NAME? Formula se refera la un nume invalid sau
inexistent.
Sedefinestenumele, dacaacestanumai exista,
sausecorecteazaeventualascrieregresitaasa.
#N/A In mod obisnuit inseamna ca nu este
disponibila o valoare sau au fost folosite
argumentenepotrivite.
Intr-o formula de cautare, tabelul de cautare
trebuiesortatcorrect.
#REF! Excel nu poate localiza celulele referite (de
exemplu, celuleleaufoststerse).
Se refac celulele sterse, se transforma in valori,
dupacarestergereasepoateefectua.
#NUM! Utilizareaincorectaa unui numar sau a unui
rezultat al unei formule, preamaresauprea
micpentruaputeafi afisat.
Secorecteazaargumentele; rezultatul unui calcul
trebuiesaseincadrezeintre-1x10
307
si 1x10
307
.
#NULL! Referintalaintersectiaadouazonecarenuse
intersecteaza.
Secautaerori alereferintelor si erori detastare.
Circular O formula se refera la ea insasi, direct sau
indirect.
SeapasaOKsi apoi seexamineazaliniadestare
pentruadeterminacarecelulacontinereferinta
circular.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
17
Revizuireaformulelor
18
19
20
Calculecu AutoSum si AutoCalculate
AutoCalculate
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
21
Exemplede calculecu functii predefinitein EXCEL
22
=AVERAGE(numar1, numar2, )
Functii Statistice
AVERAGEreturneazamedianumerelor ceconstituieargumentelefunctiei.
23
=AVERAGEA(valoare1, valoare2, )
AVERAGEAcalculeazamedia valorilor din lista deargumente, fiindfolositasi
pentrutextesauvalori logice.
TEXTELEsi valoareaFALSEsuntconsiderate0,iarTRUEeste1.
24
=MODE(numar1, numar2, )
MODEreturneazavaloareacareserepetacel mai desintr-undomeniudedate.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
25
=MEDIAN(numar1, numar2, )
MEDIANreturneazamediana, adicavaloareaaflatainmijlocul unui setdedate.
26
=STDEV(numar1, numar2, )
STDEVreturneazaabatereastandardpebazaunui esantion. Abatereastandard
este o masura a gradului de imprastiere a valorilor in raport cu media lor
aritmetica. Celulele care contin valoareazero sunt incluse in calcule, iar cele
goalesaucarecontintextesi valori logicesuntignorate.
27
=STDEVA(valoare1, valoare2, )
STDEVAcalculeazaabatereastandardpebazaunui esantioncepoatefi alcatuit
dinnumere, textsauvalori logice.
TEXTELEsi valoareaFALSEsuntconsiderate0,iarTRUEeste1.
28
=COUNT(numarar1, numar2, )
COUNT calculeaza numarul de celule din lista deargumente ce contin valori
numericeiar COUNTAcalculeazanumarul decelulecarenusunt goale(contin
texte, numeresaucombinatii aleacestora).
=COUNTA(valoare1, valoare2, )
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
29
=COUNTIF(domeniu, criteriu)
COUNTIF calculeaza numarul de celule dintr-un domeniu care satisfac un
anumit criteriu. Criteriul deevaluat poatefi unnumar, oreferintadecelula, o
expresierationala, untextceurmeazaafi identificat.
30
=FREQUENCY(tablou_date, tablou_bin)
FREQUENCY calculeaza frecventa de aparitie a unei valori intr-un anumit
domeniu.
31
MAXsi MINreturneazaceamai mare, respectivceamai micavaloaredintr-un
setdevalori date,iar MAXAsi MINArealizeazaaceleasi operatii incluzandtexte
si valori logice.
TEXTELEsi valoareaFALSEsuntconsiderate0,iarTRUEeste1.
=MAX(numar1, numar2, )
=MIN(numar1, numar2, )
=MAXA(valoare1, valoare2, )
=MINA(valoare1, valoare2, )
32
CORREL returneaza coeficientul de corelatie dintre doua seturi de date.
Valoareacoeficientului decorelatieestecuprinsaintre-1si 1. Uncoeficientde
corelatieapropiatde+1indicaocorelatiepozitiva, iar uncoeficientdecorelatie
apropiatde-1indicaocorelatienegativa. Ovaloareapropiatadezeroindicaun
graddecorelatieextremdescazut(sauchiarinexistent)intrevariabile.
=CORREL(set1, set2)
INTERCEPTcalculeazapunctul incareolinievaintersectaaxaOY,folosindvalori
xsi ycunoscute.
=INTERCEPT(y_cunoscut, x_cunoscut)
SLOPEreturneazapantaliniei deregresiefolosindpunctelededatey_cunoscut
si x_cunoscut.
=SLOPE(y_cunoscut, x_cunoscut)
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
33
Sa se stabileasca relatia dintre TAS (tensiunea
arteriala sistolica) si Varsta pacientilor, pentru
dateledintabelulalaturat.
34
LINEST calculeaza o linie dreapta ce aproximeaza cel mai bine datele expe-
rimentalefolosindmetodacelor mai mici patrate. Functiadeterminaatatpanta
dreptei (a1), cat si valoarea y de intersectie corespunzatoare a datelor (a1),
ecuatiadreptei fiindy=a0+a1x
=LINEST(y_cunoscut, x_cunoscut, const, status)
Observatie: Dacastatusare valoareaFALSEsauesteomis m si b
35
Functii Matematicesi Trigonometrice
Functie Sintaxa Descriere
ABS =ABS(numar) Returneazavaloareaabsolutaa unui numar.
EXP =EXP(numar) Returneazae (constantabazade logaritm
2.7183) ridicatlao puterespacificata.
LN =LN(numar) Returneazalogaritmul natural al unui numar.
LOG =LOG(numar, baza) Returneazalogaritmul unui numarinbaza
specificata.
POWER =POWER(numar, putere) Returneazaunnumarridicat lao putere.
PRODUCT =PRODUCT(numar1, numar2, ) Inmultestetoatenumereledate caargumentesi
returneazaprodusul.
RADIANS =RADIANS(unghi) Transformagradelein radiani.
RAND =RAND() Returneazaunnumaraleatoriudindistributia
normala, cuprinsintre0 si1.
RANDBETWEEN =RANDBETWEEN(lim_inf, lim_sup) Returneazaunnumaraleatoriucuprinsintre
limitelespecificate.
ROUND =ROUND(numar, numar_cifre) Rotunjesteo valoarela numarul de cifre
specificat.
36
Functie Sintaxa Descriere
SQRT =SQRT(numar) Returneazavaloarearadacinei patrate dintr-un
numar.
SUBTOTAL =SUBTOTAL(nr_functie, ref1, ref2, ) Calculeazaunsubtotal pebazaa11functii:
AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN,
PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP.
SUM =SUM(numar1, numar2, ) Adunanumereledintr-undomeniusaudin mai
multedomenii de celule.
SUMIF =SUMIF(domeniu, criteriu,
domeniu_suma)
Adunanumereledintr-undomeniupebaza
criteriului specificat.
SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(tablou1, tablou2, ) Inmultestecomponentelecorespondentedin
tablouriledatesi returneazasumaacestor
produse.
COS =COS(numar) Returneazacosinusul unui unghi dat.
SIN =SIN(numar) Returneazasinusul unui unghi dat.
TAN =TAN(numar) Returneazatangentaunui unghi dat.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
Argumentul nr_functie este un numar intre 1 si 11
carespecificacefunctiesevautilizapentrucalculul
subtotalurilor (AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX,
MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP).
Celelalte argumente ref1, ref2, reprezinta, celule
saudomenii luateincalcul.
37
=SUBTOTAL(nr_functie, ref1, ref2, )
SUBTOTALcalculeazaunsubtotal dintr-olistadata.
=SUMIF(domeniu, criteriu, domeniu_suma)
SUMIFadunacelulelespecificatedeuncriteriudat.
domeniuestedomeniul decelulesupuscriteriului precizatprincel de-al doilea
argument(criteriu), iardomeniu_sumacuprindecelulelecarevorfi insumate.
38
Utilizarea functiilor SUBTOTAL si PRODUCT
in realizarea pontajelor lunare ale unor
angajati dintr-o farmacie sau un cabinet
medical.
39
Utilizareafunctiilor SUMIFsi SUMinanalizavanzarilor facutedeofirmade
medicamente.
EXACT compara doua siruri de text si returneaza TRUE daca sunt identice si
FALSEincazcontrar.
40
=CONCATENATE(text1, text2, )
Functii pentrutext
CONCATENATEconcateneazamai multesiruri detext.
=EXACT(text1, text2, )
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
REPLACEinlocuiesteoportiuneaunui sirdetextcuunaltsirdetext, infunctie
denumarul decaracterespecificate.
41
=FIND(gaseste_text, in_text, numar_start)
FINDgasesteunsir detext incadrul altuiasi returneazapozitiadeinceput a
acestuia fatadeprimul caracteral parametrului in_text.
numar_startesteoptional si specificanumarul caracterului dinin_textdeunde
sainceapacautarea. Dacaacestaesteomisseconsideracaarevaloarea1.
=REPLACE(text_vechi, numar_start, numar_caractere, text_nou)
MIDreturneazaunnumarspecificatdecaracteredintr-unsir detext, incepand
delaopozitiespecificata.
42
=SUBSTITUTE(text, text_vechi, text_nou, numar_aparitie)
SUBSTITUTEinlocuiestetext_vechi cutext_nouintr-unsirdetext.
numar_aparitieesteoptional si specificaacataaparitiealui text_vechi insirul
text se inlocuieste cu text_nou. In caz de nespecificare, se vor face toate
inlocuirile.
=MID(text, numar_start, numar_caractere)
LEFT returneaza un numar specificat de caractere dintr-un sir de text, de la
stangaladreapta, infunctiedenumarul decaracterespecificat.
43
=LEN(text)
LENreturneazanumarul decaracteredintr-unsirdetext.
=LEFT(text, numar_caractere)
RIGHTreturneazaunnumar specificat decaracteredintr-unsir detext, dela
dreaptalastanga, infunctiedenumarul decaracterespecificat.
=RIGHT(text, numar_caractere)
UPPERconertestetextul inmajuscule.
44
=LOWER(text)
LOWERconvertestetoateliterelemari aleunui sirdetextinliteremici.
=UPPER(text)
PROPERtransformainmajusculaprimaliteraafiecarui cuvant dintr-unsir de
textsi oriceliteracareurmeazadupauncaractercenureprezintaolitera.
=RROPER(text)
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
45
Functiile logice testeaza celule si domenii si returneaza un rezultat logic sub
formadetextsaunumere.
=AND(val_logica1, val_logica2, )
Functii Logice
ANDreturneaza TRUEdaca toateargumenteledin formula sunt adevarate si
FALSEcandcel putinunul dineleestefals.
46
=IF(test_logic, val_adevar, val_fals)
IFreturneazaovaloaresauunrezultat(val_adevar) dacaoconditie(test_logic)
este adevarata si o alta valoare sau alt rezultat (val_fals) cand conditia este
falsa.
47
=NOT(val_logica)
NOTreturneazaopusul unei valori logice.
Problema:
x=angajat inconcediu
Inconcediupleacamaximdoi/Sem
Candpleacamai multde doi?
Exemplu: Cautareaunei solutii utilizandfunctiileNOT, IFsi COUNTA.
48
=OR(val_logica1, val_logica2, )
ORreturneazavaloareaFALSEdacatoateargumentelesuntfalsesi TRUEcand
cel putinunul esteadevarat.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
49
Exemplu: Cautareaunui medicament intr-o listautilizandfunctiileORsi EXACT.
Daca produsul apare cel putin o data
(deci cel putin un argument al functiei
OResteTRUE)rezultatul esteTRUE.
50
=COUNTBLANK(domeniu)
=ISBLANK(valoare)
Functii de informare
COUNTBLANKnumaracelulelegoaledintr-undomeniuspecificat, iar ISBLANK
returneazaTRUEincazul celulelorgoale.
=ISEVEN(numar)
=ISODD(numar)
ISEVEN si ISODD returneaza TRUE daca valoarea numarului ce apare ca
argumentestepara, respectivimpara.
ISLOGICAL confirma prin valoarea logica TRUE o valoare de tip logic, ISTEXT
confirmaprinvaloarealogicaTRUEovaloaredetiptext, ISNONTEXTconfirma
prinvaloarealogicaTRUEovaloarediferitadetext, ISNUMBERconfirmaprin
valoarealogicaTRUEovaloaredetipnumeric.
51
=ISLOGICAL(valoare)
=ISTEXT(valoare)
=ISNONTEXT(valoare)
=ISNUMBER(valoare)
52
=DATEVALUE(text_data)
Functii pentrudate calendaristice
Data calendaristica este un numar serial ce reprezinta timpul scurs de la
1.01.1900, ora12AM. Prinurmare, diferentaadouadateestediferentaadoua
numereseriale, rezultatul fiindreconvertitintr-unformatdedatacalendaristica.
DATEVALUE converteste o data sub forma de text intr-o valoare a datei ca
numarserial.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
53
=DATE(an, luna, zi)
DATEreturneazavaloareadatei canumarserial.
Calculareanumarului de ziledintredouadate calendaristice:
54
=DAY(numar_serial)
DAYreturneazaziuacorespunzatoaredinlunacaunnumarserial intre1si 31.
=MONTH(numar_serial)
MONTHreturneazanumarul serial cecorespundelunii,intre1si 12.
=YEAR(numar_serial)
YEARreturneazaanul corespunzatorcanumarserial intreg.
EDATEreturneazavaloareasaunumarul serial al datei specificateprindatade
inceput si prin numarul de luni de dinainte sau dupa aceasta. Se utilizeaza
pentruacalculadateledescadentaalepolitelor cecadinaceeasi zi alunii ca
dataemiterii.
55
=EDATE(data_inceput, luni)
EOMONTHreturneazavaloareasaunumarul serial al datei scadentececadein
ultimazi alunii specificate, pebazadatei deinceput.
=EOMONTH(data_inceput, luni)
WEEKDAY returneaza ziua corespunzatoare din saptamana sub forma unui
numar serial cuvalori intre1si 7, primazi fiindconsiderataduminica(Sunday),
iarceade-asapte-asambata(Saturday)pentrutip_retur=1.
NETWORKDAYSreturneazanumarul dezilelucratoaredintredouadate, fiind
exclusezileledeweek-endsi sarbatorilespecificate.
56
=NETWOKDAYS(data_inceput, data_sfarsit, sarbatori)
=WEEKDAY(numar_serial, tip_retur)
=IF(B1=1,"Duminica",IF(B1=2,"Luni",IF(B1=3,"
Marti",IF(B1=4,"Miercuri",IF(B1=5,"Joi",IF(B1=
6,"Vineri", "Sambata"))))))
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
57
Utilizarea functiei WEEKDAY impreuna cu functia IF pentru gestionarea
activitatii dintr-ofarmaciesaucabinet demedicinadentarainfunctiededata
calendaristica: Mutareainzilelelucratoareadatelorcarecadinweek-end(daca
ziua din saptamana este duminica (ziua 1), activitatea se deplaseaza luni,
adaugand1laargumentul functiei WEEKDAY, iar dacaziuadinsaptamanaeste
sambata(ziua7), sescade1, ceeaceinseamnamutareaactivitatii respectivein
ziuadevineri).
WORKDAYreturneazadatafinalizarii unei activitati inceputalaoanumitadata
(data_inceput), tinand cont de numarul zilelor lucratoare (zile) si sarbatori
legale(sarbatori)dinaceaperioada.
58
=WORKDAY(data_inceput, zile, sarbatori)
Functiasepoateutilizasi reciproc:cunoscanddatalacaresedoresteincheierea
activitatii (data_incheiere), numarul zilelor lucratoare(zile) si sarbatorilelegale
(sarbatori)dinaceaperioada, sepoateafladatadeinceperealucrarii.
=WORKDAY(data_incheiere, -zile, sarbatori)
59
TODAYreturneazadatacurentasubformaunui numarserial.
=TODAY()
Modalitate de evidentiere a timpului alocat unui proiect de cercetare cu
stabilirea numarului de zile lucrate, respectiv cele ramase in lucru, utilizand
functiileTODAYsi NETWORKDAYS.
TIME returneaza numarul serial corespunzator orei, ca fractie sau ca numar
zecimal intre0si 0.9999999.
60
=TIME(ora, minut, secunda)
TIMEVALUEreturneazasubformadeora,numarul serial reprezentatcatext.
=TIMEVALUE(text_ora)
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
HOURreturneazaoracanumarintregserial intre0si 23.
61
=HOUR(numar_serial)
MINUTEreturneazaminutul canumarintregserial intre0si 59.
=MINUTE(numar_serial)
SECONDreturneazasecundacanumarintregserial intre0si 59.
=SECOND(numar_serial)
NOWreturneazadatasi oracurentasubformaunui numar serial. Functianu
areargumente. Aceastafunctieactualizeazadatasi oralafiecarerecalcularea
foii delucrurespective.
62
=NOW()
63
Functiiledecautaresi dereferintasunt instrumente utilizatedeExcel pentru
gestionareadatelorstocateinliste.
=CHOOSE(nr_index, valoare1, valoare2, )
Functii de cautaresi de referinta
CHOOSEreturneazanumarul deindexdinlistapebazaunui sir deargumente.
Listaargumentepoatecontinemaximum29, numerotatedela1. Acesteapotfi
referintedecelule, formule,texte.
64
HLOOKUP realizeaza cautarea pe orizontala a unei valori, dintr-un rand
specificat, cecorespundeunei valori precizatedinprimul randal unui tabel.
=HLOOKUP(val_precizata, tablou, nr_index_rand, tip cautare)
val_precizata=valoareaprecizataaflatainprimul randal tabelului
tablou=domeniul decautare
nr_index_rand=numarul deoridineal randului incareseexecutacautarea
tip_cautare =TRUE sau nici o valoare pentru o cautare aproximativa, FALSE
pentruocautareexacta. Dacasedoresteocautareaproximativa,primacoloana
dintabelul decautaretrebuiesafiesortatainoridinecrescatoare.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
VLOOKUPrealizeazacautareapeverticala, furnizandovaloaredintr-ocoloana
specificata, corespunzatoareunei valori datedinprimacoloanaaunui tabel.
65
=VLOOKUP(val_cautata, tablou, nr_index_coloana, tip cautare)
val_cautata=valoareacautatadefunctie
tablou=domeniul decautare
nr_index_coloana=numarul deoridineal coloanei incareseexecutacautarea
tip_cautare =TRUE sau nici o valoare pentru o cautare aproximativa, FALSE
pentruocautareexacta. Dacasedoresteocautareaproximativa,primacoloana
dintabelul decautaretrebuiesafiesortatainoridinecrescatoare.
66
In tabelul de mai jos sunt prezentate pentru trei probe, valorile absorbtiei
functiedelungimeadeunda. UtilizandfunctiaVLOOKUPseceresaseextraga,
pentruafi comparate, valoriledeabsorbtielaoanumitalungimedeunda.
ROWsi COLUMN returneaza numarul randului, respectiv al coloanei cores-
punzatoareunei referintedate, iar functiileROWSsi COLUMNSaucarezultat
numarul deranduri, respectivdecoloanedintr-untabloudedate.
67
=ROW(referinta)
=COLUMN(referinta)
=ROWS(tablou)
=COLUMNS(tablou)
68
MATCHretruneazapozitiaunui element dintr-untabloucarecorespundeunei
valori specificate(numar, textsauvaloarelogica),intr-oordinespecificata.
=MATCH(valoare_cautata, tablou_cautare, tip_corespondenta)
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
69
Cautarea unui numar de telefon intr-o agenda folosind functiile MATCH si
HLOOKUPprinintroducereanumelui persoanei dorite.
70
TRANSPOSE retruneaza un domeniu orizontal de celule sub forma unui
domeniuvertical sauinvers.
=TRANSPOSE(tablou)
71
CONVERT transformadate dintr-un sistemde masurain altul.
=CONVERT(numar, um_sursa, um_destinatie)
Functii Ingineresti
72
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
73
DELTA testeazadacadouanumeresaudouavalori suntegale, rezultatul fiind:
- 0 dacanumerelesuntdiferite
- 1 dacasuntegale
=DELTA(numar1, numar2)
74
GESTEP returneazavaloarea1 dacaargumentul numeric estemai mare sauegal
cu o valoarede pragspecificatasi 0 in cazcontrar.
=GESTEP(numar, prag)
75
Functii pentrubazede date
Functie Descriere
DAVERAGE Calculeaza media aritmetica a valorilor unui camp dintr-o baza de date, pentru
inregistrarilecerespectaconditiilespecificatedeutilizator.
DCOUNT Numaracelulelececontinvalori numericedintr-uncampal unei bazededate, dupaun
anumitcriteriu.
DCOUNTA Numaracelulelececontinvalori numericesautext dintr-uncampal unei bazededate,
dupaunanumit criteriu.
DMAX Determinavaloareamaximadintr-uncampal unei bazededate, dupaunanumit criteriu.
DMIN Determinavaloareaminimadintr-uncampal unei bazededate, dupaunanumit criteriu.
DPRODUCT Returneazaprodusul valorilor ceindeplinesccriteriul specificat.
DSUM Calculeazasumavalorilordintr-uncampal unei bazededate, careindeplinescunanumit
criteriu.
DSTDEV Calculeazaabatereamediestatisticaavalorilor dintr-uncampal unei bazededate, care
indeplinescunanumit criteriu.
DVAR Calculeaza dispersiavalorilor dintr-un campal unei baze de date, care indeplinesc un
anumitcriteriu.
76
Formatul general al acestorfunctii este:
=DFUNCTION(database, field, criteria)
databaseestezonadecelulecarecontinebazadedatesi poatefi oadresa
sauunnumeatribuitzonei carecontinebazadedate.
fieldaratacarecoloanaestefolositainfunctie. Campul poatefi precizat prin
numelesau, scrisintreghilimelesaucanumar cereprezintapozitiacoloanei
ininteriorul listei (1pentruprimacoloana, 2pentruadouacoloane,)
criteria este zona in care sunt specificate conditiile de selectie, continand
numelecampului si restrictia.
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta
77
Exemplude aplicarea functiilorpentrubazelede date:
Criteriucautare
Rezultat
78
Note de Curs - Informatica Medicala - Conf.dr. Lucian Petcu
Universitatea Ovidius Constanta

S-ar putea să vă placă și